Prof.

Andreea-Olivia Matei Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Bucureşti PROIECT DIDACTIC CLASA: A XI-A F OBIECTUL: Limba şi literatura română SUBIECTUL: Simbolismul european - studiu de caz OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili - să precizeze trăsăturile esteticii simboliste, prin raportare la romantism și parnasianism - să identifice și să precizeze principalele trăsături ale simbolismului european - să identifice teme și motive simboliste în diferite texte literare - să motiveze apartenența unui text dat la simbolism - să precizeze și să comenteze semnfica țiile unor elemente structurale şi expresive TIPUL LECŢIEI: predare-învățare METODE ŞI PROCEDEE: activitatea didactică pe grupe, dezbaterea, argumentarea, problematizarea, descoperirea, proiectul FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂȚĂRII: activitate frontală, activitate pe grupe de elevi, activitate individuală MIJLOACE DIDACTICE: Mape cu fişe de lectură (citate) şi fişe de idei, manualul cl. a XI-a Ed. “Art”, volume de poezie, portofolii individuale RESURSE: capacitatea de învățare specifică elevilor clasei a XI-a, timp - 50 de minute BIBLIOGRAFIE: - Zina Molcuț, Simbolismul european, Ed. Albatros, București, 1983 - Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, Ed. Minerva, București, 1981 - Constantin Parfene, Metodica studierii limbii și literaturii române în școală , Ed. Polirom, Iași, 2002

1

iar elevii le notează în caiete. caietele şi mapele pentru lecţie. Dați exemple de simboluri pe care le întâlniți în experien țele cotidiene. ce semnificații are el pentru voi? I2. El scrie obiectivele lec ției pe tablă. Ce credeți că ar trebui să transmită poeziile. la sfârșit pun întrebări pentru a se lămuri și comentează. Elevii citesc interpretările metaforelor. muzicale? Profesorul verifică tema. un concept cu o anumită semnificație etc R2. că vor încerca să identifice condi țiile istorice în care a apărut curentul. fluide. Limbajul culorilor. asigură ordinea şi disciplina în clasă şi captează atenţia elevilor. sentimente evidente sau stări suflete ști nelămurite.SCENARIUL DIDACTIC Nr. reprezentanții. Ce înseamnă cuvântul simbol. Profesorul anunţă titlul lecției: “Studiu de caz . vagi. Baudelaire. împreună cu profesorul. Elevii răspund în funcție de opțiuni. european. Răspunsuri posibile: R1. culoare. în general? Stări clare. 3 Enunţarea obiectivelor urmărite Activitatea elevilor Elevii îşi pregătesc fişele cu citate.Simbolismul european ” şi îl notează pe tablă. colegii lor sunt aten ți. Elevii sunt atenţi și răspund. Profesorul scrie pe tablă versul ”Parfum. limbajul florilor etc R3. Corespunderi) și îi invită pe elevi să își spună părerea în legătură cu acesta. principalele teme și motive. I3. 2 . Un semn care ține locul altui semn. I1. Elevii au avut de comentat metaforele identificate într-un grupaj de texte lirice simboliste. trăsăturile acestuia. sunet se-ngână și-și răspund” (Ch. ideile formulate. Profesorul îi anunță pe elevi că vor discuta despre simbolismul Elevii notează titlul și obiectivele lecției în caiete. Profesorul pune întrebări pentru actualizarea cuno știn țelor. crt 1 2 Evenimentul instrucţional Momentul organizatoric Captarea atenţiei elevilor și actualizarea cunoştinţelor însuşite anterior Activitatea profesorului Profesorul pune absenţe.

Elevii sunt atenți și notează observațiile colegilor în caiete. 2. Elevii rezolvă cerințele și comunică apoi răspunsurile.4 Transmiterea noilor cunoştinţe Profesorul le va cere elevilor care au pregătit studiul de caz să îl prezinte în fața colegilor. Tema este: ex. De asemenea. pentru a se lămuri în legătură cu obiectivele enunțate anterior de profesor. Elevii notează răspunsurile primite/datele esențiale în caiete. realizează o investiga ție despre locul și rolul simbolismului în contextul poeziei moderne. Elevii selectați susțin proiectul și folosesc un material ilustrativ Powerpoint. 206 ”Având ca premisă afirmația lui Matei Călinescu reprodusă la începutul capitolului.” 9 Evaluarea și tema pentru acasă Elevii notează tema în caiete. dacă au nevoie. La final. își notează principalele idei în caiete şi apoi pun diferite întrebări. Redactează un raport care să finalizeze investigația despre simbolism și pe care să-l prezinți în fața colegilor. pag. Evaluarea se realizează pe parcursul întregii ore de curs. în 10-15 minute. urmărindu-le evoluţia şi dirijând procesul de învăţare. Colegii lor sunt atenţi. La sfârșitul susținerii proiectului. ideile esențiale sunt notate pe tablă. Profesorul roagă fiecare grupă să își prezinte concluziile. Profesorul îi împarte pe elevi în șase grupe. care vor primi fișe de lucru. 5 Dirijarea învăţării și obținerea performanțelor Profesorul se asigură că fiecare elev a înţeles ce sarcini de lucru are şi le oferă ajutor elevilor. 6 7 Fixarea cunoștințelori Asigurarea feedback-ului Asigurarea retenției și transferului Elevii rezolvă cerințele de pe fișele de lucru.. Profesorul selectează câțiva elevi pentru a citi răspunsurile. el le pune câteva întrebări elevilor. 3 . 8 a Elevii primesc fișe de muncă independentă și rezolvă cerințele formulate pe fișe. pentru a se asigura că au fost înțelese și notate cele mai importante date legate de simbolismul european/ folose ște materialul Powerpoint pentru a sistematiza aceste cunoștințe. profesorul apreciază şi notează performanţele elevilor.

verzi ca niște câmpii. 3. Ca niște lungi ecouri unite-n depărtare Într-un acord în care mari taine se ascund. ”Sunt proaspete parfumuri ca trupuri de copii. fără hotare. 4 .) . culoare. (.Iar altele bogate. Identifică teme și motive simboliste în textul dat. Parfum. ”Corespunderi” ”Natura e un templu ai cărui stâlpi trăiesc Și scot adesea tulburi cuvinte.GRUPELE I. Explică semnificația titlului. care cântă Tot ce vrăjește mintea și simțurile-ncântă. . ”Prin codri de simboluri petrece omu-n viață”. ca-ntr-o ceață. 2. Sunt proaspete parfumuri ca trupuri de copii. ambra. trufașe. smirna. prihănite”. sunet se-ngână și-și răspund. IV Charles Baudelaire. trufașe.Iar altele bogate. tămâia. Purtând în ele-avânturi de lucruri infinite.” Cerințe: 1. Dulci ca un ton de flaut. Ca moscul. prihănite. în relație cu textul poeziei.. Explică semnificația următoarelor sintagme: ”Natura e un templu ai cărui stâlpi trăiesc”. Ca noaptea sau lumina. adânc.. Prin codri de simboluri petrece omu-n viață Și toate-l cercetează c-un ochi prietenesc.

/ Ca de vioară”. Cerințe: 1. ”Ce-i tristețea aceasta grea.GRUPELE II. Identifică teme și motive simboliste în textele date. Răul ce inima-mi ia? O. ”Plânge în inima mea” ”Plânge în inima mea Cum plouă peste oraș. 5 . 2. dulce murmur de ploaie Pe-acoperișe și-n zare! În inima ce se îndoaie. Fără iubire și ură. cântecul. Explică semnificația următoarelor sintagme: ”Al toamnei lin/ Prelung suspin. Comentează semnificațiile titlurilor poeziilor. Un chin fără măsură Să nu știi de ce. O./ Răul ce inima-mi ia?”. ”Plânsul noimă nu are/ În inima ce mi se frânge”. murmur de ploaie! Plânsul noimă nu are În inima ce mi se frânge. V Paul Verlaine. 3. Suferi peste măsură”. Ce-i tristețea aceasta grea. Ce? Nicio trădare? Jalea noimă nu are.

Și rătăcind cu ochii în eres. Da. Atunci din mâna-ntredeschisă cerneai pe visele-mi curate Ninsoarea albelor buchete de stele mari și parfumate”. Ce părere ai despre așezarea în pagină a textului poeziei? De ce crezi că poetul a ales această formă? 6 . Cerințe: 1. ”Ninsoarea albelor buchete de stele mari și parfumate”. Explică semnificația următoarelor sintagme: ”Albi serafimi plângând”. VI Stephane Mallarmé. ”cupa tăinuită ambolnăvitelor viole”. 3. Deodată-mi apăruși în față pe strada largă și pustie Zvârlind. Identifică teme și motive simboliste în textele date. Era sfințita zi a-ntâiului sărut Și visul crud din suflet mi-a păscut Sorbind din plin balsamul tristețelor păgâne. prin somnul florilor curgând. erai aceeași zână Care-n copilărie mi-erai în somn stăpână. 2. prin umbrele-nserării. am știut. Ce fără de regrete în veci de veci rămâne. Scoteau din cupa tăinuită a-mbolnăvitelor viole Suspine de cristal prelinse pe-auzul micilor corole. ”înfiorări de veșnicie”.GRUPELE III. înfiorări de veșnicie. ”Vedenie” ”Se-ntristase luna. Albi serafimi plângând Cu-arcușu-n mâini. În inima din care un suflet a cules Un vis.

Fișă de evaluare 1. iată visul!" (Stephane Mallarmé) 7 . despre următoarea afirmație: "A sugera. 2. Spune-ți părerea. în 5-10 rânduri. Dă exemple de scriitori simboliști și precizează ce opere au scris (câteva titluri).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful