INTRODUCERE

Transportul auto are o semnificaţie deosebită pentru relaţiile economice, politice şi culturale dintre ţările lumii servind drept acel instrument de legătură ce îndeplineşte şi realizează aspectul tehnologic al acestor relaţii. Necesitatea de a colabora, a face comerţ cu alte state este foarte importantă şi de aceea organizarea şi coordonarea corectă a transportului auto este o problemă, soluţionarea căreia cere implicarea tuturor organizaţiilor de trafic auto internaţional. În ultimii ani unificarea ţărilor Europei duce la unificarea traficului auto intern şi extern şi respectiv la unificarea documentelor însoţitoare şi statutare ale transportărilor auto internaţionale. Însemnătatea productivă a transportului este determinată de necesitatea obiectivă de deplasare a încărcăturilor din locurile de producere către consumatori. Scopul primordial al transportului fiind satisfacerea deplină, calitativă şi la vreme a necesităţilor economiei naţionale şi a societăţii. Odată cu creşterea numărului întreprinderilor specializate în realizarea produselor importate şi a staţiilor de prelucrare a mărfurilor, în tempouri foarte mari a crescut şi volumul de lucru a staţiilor de transport auto. De aceea ritmul de creştere a productivităţii lucrului în domeniul prestării serviciilor prin intermediul transportului trebuie să depăşească fluxurile de mărfuri. Metodele de organizare a transportărilor auto sunt elaborate în conformitate cu cerinţele sistemului de producere şi consum, deservit de transport, precum şi în baza coordonării activităţii tuturor participanţilor la procesul de transportare. Elaborarea şi implementarea diferitor procese tehnologice de prelucrare a mărfurilor asigură creşterea vitezei de distribuire a încărcăturilor şi o utilizare mai efectivă a resurselor tehnice a transportului. Aplicarea acestor metode şi procese tehnologice în practică sunt extrem de necesare, la momentul dat, pentru relansarea economiei Republicii Moldova.

PRACTICA TEHNOLOGICĂ
Mod Coala N document Semnăt. Data

Coala

Rolul Transporturilor:

În cadrul dezvoltării relaţiilor economice internaţionale, lărgirii şi diversificării schimburilor comerciale între state, un rol de seamă revine transporturilor şi expediţiilor internaţionale de mărfuri. Transporturile reprezintă o latură importantă a producţiei materiale, care, prin rolul lor de deplasare a mărfurilor influenţează puternic la celelalte ramuri ale economiei mondiale, inclusiv la comerţul internaţional. Constituind mijlocul material efectiv pentru concretizarea relaţiilor economice internaţionale, pot fi considerate, pe drept cuvînt, aparatul circulator al întregii economii mondiale. Transporturile internaţionale de mărfuri au devenit în zilele noastre o componenţă majoră, importantă pentru fiecare ţară în realizarea schimburilor economice internaţionale, respectiv contribuie direct la:  realizarea acordurilor interstatale de cooperare economică;  realizarea unui sistem de distribuţie cît mai apropiat de necesităţile beneficiarilor de import; introducerea în circuitul mondial a tuturor zonelor de pe glob prin crearea posibilităţilor de realizare a datoriei statelor de participare la diviziunea internaţională a muncii;  păstrarea şi conservarea proprietăţilor fizice şi chimice, mecanice şi organoleptice ale mărfurilor, pe durata deplasării, de la furnizorii producători, până la beneficiarii finali. Rolul transporturilor în derularea oricărei operaţiuni de comerţ exterior este foarte mare, uneori determinant în realizarea practică a operaţiunilor de export şi import prevăzută.

PRACTICA TEHNOLOGICĂ
Mod Coala N document Semnăt. Data

Coala

1.1

Caracteristica generală a ÎTA.

Societate cu Raspundere Limitata AVIS-MMS, specializată pe traficul auto internaţional şi expediţie de mărfuri, inclusiv transportul multimodal, a fost fondată la 13 martie 1995. Sediul întreprinderii este amplasat în raza orasului Hincesti pe str. Milescu Spataru nr.35, Republica Moldova. Firma AVIS-MMS acceptă comenzi mari de transportare a încărcăturilor, preia mărfuri în regim de grupaj şi asigură îndeplinirea la timp şi calitativ a lor. Pe piaţa europeană AVIS-MMS colaborează cu firme expediţionale din Europa de Est şi de West. Întreprinderea este cointeresată, în special, în transportări spre Austria, Germania, Franţa, Benilux, Spania, Italia şi transportări de retur spre Moldova, România. AVIS-MMS posedă un parc nu prea larg dar modern de mijloace de transport în valoare de 88 unităţi de autocamioane. Acestea sunt automobile produse de import de mărci ca Scania , Volvo şi Mercedes Bens cu tonajul de la 20 pîna la 30 tone şi volumul caroseriei de la 58 pîna la 103 m3, pentru transportarea diferitor tipuri de încărcături, care necesită respectarea anumitor regimuri termice, containere, încărcăturilor de tonaj şi gabarit mare. Acest parc rulant satisface cerinţele impuse de transportările internaţionale (EURO-II, EURO-III,EURO-IV,EURO V ) din punct de vedere a siguranţei tehnice, asigurării păstrării încărcăturii transportate, ecologiei. Fondatorii întreprinderii AVIS-MMS S.R.L. sunt consideraţi următorii: 1.USATII MIHAI 2.CRACIUN MIHAI Fondul statutar al întreprinderii AVIS-MMS S.R.L. constituie 2000000 lei moldoveneşti şi 340000 $. Tipul întreprinderii AVIS-MMS S.R.L. este o firmă de transporturi şi expediţii internaţionale cu o experienţă in domeniu de peste 15 ani, având circa 82 angajaţi. Întreprinderea

PRACTICA TEHNOLOGICĂ
Mod Coala N document Semnăt. Data

Coala

Ca activitate auxiliară sunt prestate servicii de expediţie. are organizate linii regulate de grupaj atât pentru export cât şi pentru import.L. care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova şi prezentul statut. AVIS-MMS S.R. la camioane şi camionete de la firme de transport terţe din Moldova. în BC BANCA DE ECONOMII SA fil. Statutul juridic al AVIS-MMS SRL Din momentul înregistrării de stat firma se declară asociaţie juridică. fără trecere prin terminal. AVIS-MMS S.R. AVIS-MMS S. sub garanţia sa. Pentru acoperirea întregului portofoliu de comenzi de transport. Transporturile se efectuează în condiţiile Convenţiei CMR. Pentru expediţiile parţiale.L. fiind în general.31a RM.nr. efectuează toată gama de prestaţii specifice activităţii de expediţii şi transporturi internaţionale şi anume: efectuarea formalităţilor vamale în punctele de frontieră şi de interior. valutare şi alte conturi în instituţiile bancare.L.L. întreprinderea asigură transportul mărfurilor la destinaţiile finale din Moldova şi garantează taxele vamale şi TVA. (373269) 22857 Conform licenţei întreprinderea AVIS-MMS exercită o activitate în domeniul traficului auto internaţional de mărfuri. Pentru expediţiile de grupaj de import. poate deschide şi închide conturi de decontare.R. asigură transportul mărfurilor prin trafic direct. Ea are ştampilă şi antet cu denumirea sa deplină şi prescurtată. poartă răspunderea pentru realizarea obligaţiilor respective: poate încheia contracte în calitate de reclamant şi reclamat în judecată. ce deţine un patrimoniu şi un bilanţ autonom. iar preţurile practicate sunt competitive. Data . efectuarea transporturilor internaţionale în trafic auto complet şi auto grupaj. poate dobândi drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale.R. codul fiscal1002605001665. operaţiuni de tranzit cu garantarea taxelor vamale. În domeniul traficului auto de grupaj. în majoritatea ţărilor din Europa. (373269) 22449 Fax. apelează. Firma poartă răspundere pentru obligaţiile sale cu întreg patrimoniu ce-i aparţine în modul şi condiţiile Coala PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt.reprezintă o persoană juridică independentă şi are conturi de plată. Tel. sub nivelul celor oferite de concurenţi. Firma are dreptul să ia decizii. Ca obiect de activitate AVIS-MMS S. inclusiv cont valutar.

Caracteristica activităţii de producere. Contabilitatea. Data Coala . 2 Genurile auxiliare:  Deservirea de transport expediere. Comercializarea documentelor de trafic. Structura organizatorică a întreprinderii de transport AVIS-MMS include următoarele subdiviziuni: 1. de alte acte legislative şi de prezentul statut. 2.L. Membrii poartă răspundere pentru obligaţiile acesteia În limitele cotelor părţi ale acestora în capitolul firmei. Principalele tipuri de structuri sunt cele organizatorice generale create din subdiviziunile ce constituie organizaţia dată. Firma are dreptul de a deschide filiale şi reprezentante. Centrul de dirijare. • sectorul de evidenţă a achitării cu clienţii. Statul nu poartă răspundere pentru obligaţiile firmei. şi de legea Republicii Moldova "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi"). în modul stabilit de legislaţie (în a.2.n. Schema de dirijare a întreprinderii de transport AVIS-MMS este prezentată în fig. Î. PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. Baza structurii generale o alcătuieşte totalitatea activităţilor separate orientate spre atingerea unor anumitor scopuri ale organizaţiei. • sectorul de evidenţă a bunurilor materiale. 1. efectuează următoarele activităţi: 1 Genul principal de activitate (de bază) :  Serviciile în traficurile internaţionale de marfă.prevăzute de legea Republicii Moldova " cu privire la cooperaţie".R. înregistrarea cărora se efectuează la autorităţile în baza cărora se află sediul acestora. Schema de dirijare şi structura întreprinderii Structura oricărei organizaţii reprezintă o totalitate reglementată a elementelor ei separate. care are la dispoziţia sa: • sectorul de evidenţă a activelor pe termen lung.M AVIS-MMS S. iar firma nu poartă răspundere pentru obligaţiile statului şi a membrilor săi (organelor sale).1.

financiare şi alte activităţi b) Încheierea contractelor şi luarea măsurilor necesare pentru executarea obligaţiilor societăţii conform tranzacţiilor încheiate. • sectorul de evidenţă a achitării privind sumele diurnă. • coloana auto şi sectorul de evidenţă a exploatării tehnice a materialului rulant. lucrătorilor de transportare. Comisia de cenzori. încheierea cu ei contracte şi acorduri de muncă. cheltuielilor. Data Coala .Directorul acţionează din numele societăţii în toate chestiunile curente privind activitatea ei.Directorul 4. În răspunderea Directorului se atribuie: a) Organizarea conducerii activităţii de prestare a serviciilor. 3. 2. exceptând chestiunile date în componenţa Adunării generale a acţionarilor. Secţia economică: • sectorul de analiza şi prognoză. Secţia de cadre. Organul suprem .Adunarea generală a activităţilor 2. c) Exercitarea funcţiilor de încadrare şi concediere a angajaţilor societăţii.• sectorul de evidenţă a achitării cu personalul (salarizarea). Organul suprem de conducere este Adunarea generală a acţionarilor. Organul executiv . 5. 4. PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. în limitele stabilite de lege. care are dreptul să decidă asupra oricărui chestiuni. • sectorul de evidenţă a mijloacelor băneşti. 3. rezultatelor financiare de la operaţiile bancare. 6. Consiliul societarii. Secţia comercială. care are în subordonarea sa: • sectorul de marketing şi relaţii cu clienţii. Secţia de exploatare a mijloacelor de transport: • sectorul de prelucrare a foilor de drum şi a documentelor pentru marfă. 1. Organul de conducere ale societăţii sînt : 1.

precum şi pentru elaborarea business. statistice şi contabile. de întocmire a rapoartelor trimestriale şi anuale.planului. participarea la soluţionarea conflictelor colective de muncă. investiţionale şi financiare.d) Elaborarea regulamentelor privind subdiviziunile structurale ale societăţii şi instrucţiunilor cu privire la funcţii. Data Coala . lucrătorilor de transportare. g) Pregătirea propunerilor în domeniul activităţii productive. h) Elaborarea şi încheierea contractului colectiv de muncă cu sindicatele. e) Controlul activităţii subdiviziunilor şi secţiilor de prestare a serviciilor. PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. f) Determinarea modului de ţinere a documentaţiei operative de transportare.

Contabilul . PRELUCRAREA DOCUMENTELOR CONTABIL PE ECONONII ŞI FINANŢE PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. Data Coala .1 Schema organizatorico .şef foloseşte metodele şi procedeele proprii: înregistrarea în partida dublă. bilanţul şi balanţa.structurală de dirijare (exemplu) Contabil şef constituie evidenţa şi controlul integrării şi mişcării fondurilor materiale şi mijloacelor băneşti ale unităţilor economice. Contabilşef asigură analiza multilaterală a activităţii economice si financiare a unităţilor CONTABIL PE RETRIBUIREA MUNCII PREGĂTIREA.Adunarea generală a fondatorilor: AVIS-MMS SRL DIRECTORUL GENERAL DIRECTOR COMERCIAL CONTABIL ŞEF ŞEFUL SECŢIEIE EXPLOATARE PRIMIREA COMENZILOR. contul. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR Fig.

profilactorii etc. Directorul comercial . Şeful de coloană .se ocupă cu controlul lucrului asupra căreia este pus. etc. garaje. Partea activă FF productive o alcătuiesc acele mijloace de producere care sunt implicate nemijlocit în realizarea procesului de producere determinat.3. În ramura transporturilor fondurile fixe (FF) sunt repartizate în: * Fondurile productive. Ele cuprind case de odihnă. grădiniţe.. organizarea emisiei la rută. lucrul cu documentaţia pentru transport. spaţiu administrativ. La rândul lor Ff productive sunt repartizate în: * Fonduri active.. controlul stării tehnice a automobilelor. secţii. sanatorii. * Fonduri pasive. partea pasivă a FF productive cuprinde clădirile şi edificiile. supravegherea lucrului mecanicilor.se ocupă cu comerţul întreprinderii. Se disting 8 categorii de FF: * Clădiri. de locuit. Acestea include mijloace de transport (MT). etc. FF neproductive nu sunt implicate nemijlocit ân procesul de bază de producere.. însă contribuie direct la menţinerea acestuia. Dispeceratul se stabileşte asupra directorului comercial şi se ocupă cu întocmirea documentelor principale şi eliberarea lor la şoferi. * Fondurile neproductive. instruirea şoferilor. instrumentele cu termenul de utilizare mai mult de 1 an. Inginerul şeş .: prezenţa şoferilor la lucru. utilajul fluxului principal. Data Coala . ce se află la bilanţul întreprinderii. iar costul lor trece în costul producţiei în rate în dependenţă de uzare. ateliere.este competent în toate problemele şefului.economice ţi contribuie la luarea deciziilor. reducerea cheltuielilor şi la sporirea veniturilor la întreprindere se ocupă cu piaţa de desfacere. PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. trecerea controlului tehnic. 1. utilajul tehnologic. Caracteristica fondurilor fixe de producere Fondurile fixe – reprezintă acele mijloace de producţie care i-au parte în multe cicluri de producere păstrându-şi forma iniţială. elaborarea şi controlul planului de deservire tehnică a automobilelor.

Mijloace de transport 2. Această corelaţie s-a format datorită costului mijloacelor de transport procurate în ultimul timp. 3. Baza productiv tehnică a PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. etc. cisterne. * Mijloace de transport. 5. rampe pentru încărcare/descărcare. scaune. standuri. generatoare. de parcursul mediu a automobilelor de la începutul exploatării. Pentru condiţiile medii se recomandă ca structura FF să fie: partea pasivă 60%. etc. etc.2. stelaje. 4. etc. 1. lei 17285000 375000 425000 18085000 Rata. chei. etc. Clădiri şi edificii Total Costul. 2. Structura FF productive depinde de următorii factori: puterea de producere a parcului. Tehnica de calcul – calculatoare. Structura şi caracteristica fondurilor fixe de producere sunt analizate în tabelul 1. că corelaţia reală este de 95% la 5% fapt ce nu corespunde recomandărilor din NIIAT.1 Structura fondurilor de producere (exemplu) Indicii 1. etc. dulapuri. Utilaje de forţă – motoare electrice. iar cea activă 40%. * Instalaţii de transmisie a curentului electric. * Maşini şi utilaje: 1. conducte. categoria condiţiilor de exploatare. % 95 2 3 100 Analizând datele din tabelul 1. metoda de păstrare. Utilaj tehnologic – strungurile în secţiile pentru reparaţie. dulapuri. Maşini şi utilaje 3. etc. Tabelul. Aparate de măsurat şi utilaj tehnologic – aparatajul costului de diagnosticare.* Construcţii de terenuri deschise pentru parcarea mijloacelor de transport. Data Coala . standurile de diagnosticare. Alte maşini şi utilaje. * Inventar gospodăresc – mese de scris.2 observăm. * Instrumente – dispozitive de înşurubare electrice şi pneumatice. etc * Inventar tehnologic – mese de lucru. parcursul mediu pe zi. etc.

2 Structura şi caracteristica fondurilor fixe de producere (exemplu) Denumirea Indicatorilor Partea activă Partea pasivă Total Costul. în urma creşterii preţurilor pentru serviciile oferite la transportarea mărfurilor. deoarece multe firme noi au apărut pe piaţa mondială.L.5 Planul de salarizare la întreprindere PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. din anul 2008 a început să lucreze în câştig. deoarece s-a îmbunătăţit situaţia financiară în regiune. cunoaşteri mari de clienţi noi au avut loc pe multe pieţe pe care le deservesc. Tabelul 1. la piesele de schimb. Data Coala . 1.lei 1728500 800000 1808500 Rata. iar altele au mărit volumul de marfă.4 putem observa că AVIS-MMS S.întreprinderii corespunde celor mai înalte cerinte şi asigură nivelul corespunzător a stării tehnice a materialului rulant.% 95 5 100 1.. dar împreună cu ele s-au mărit şi preţurile la transportări.R.4 Analiza rezultatelor activităţii financiare a întreprinderii Tabelul 1. combustibil şi la resursele energetice.3 Dinamica venitului Conform datelor din tabelul1. S-au mărit considerabil preţurile la lubrifianţi.

axându-se în special de regiunea de est-nord a Europei. de aceea.1 Metode de înaintare pe pieţe noi. La aceasta de asemenea contribuind relaţiile vechi şi cunoaşterea mai bună a clientelei din est. 1. în condiţii de concurenţă internaţională aspră în domeniul transportărilor. conducătorii întreprinderii au convenit asupra dublării salariului conducătorilor auto calculat.R.6 Analiza de marketing Analiza pieţei de desfacere a serviciilor. în momentul angajării la serviciu. Nivelul salariului calculat pentru conducătorii auto nu corespunde necesităţilor şi condiţiilor reale din Republica Moldova. precum şi pe rute indirecte spre Moldova. precum şi solidificării relaţiilor cu clienţii tradiţionali.Salariul persoanelor administrative este stabilit prin acord în bază de contract. Benilux. 1. Spania. S. Franţa. În prezent strategia de dezvoltare şi activitatea întreprinderii este concentrată asupra întăririi poziţiei deţinute pe piaţa curentă de desfacere a serviciilor. Totuşi. salariul vice-directorului. Grosul transportărilor vestice de fapt îl realizează AVIS-MMS. PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. AVIS-MMS efectuează mai frecvent transportări în următoarele state: Germania. scopul primordial constituindu-l majorarea profitului şi evident reducerea cheltuielilor de transportare. România. precum şi din alte motive de ordin geografic. 35 din 17 ianuarie 2001. datorită aspectelor sus-menţionate. întreprinderile cu un număr mai mic de 50 angajaţi au dreptul să mărească salariul lunar. în mărime de 150 lei. În baza Hotărârii Guvernului nr. Astfel.L. Întreprinderea de transport AVIS-MMS operează atât pe piaţa serviciilor de transport şi expediere a Republicii Moldova cât şi pe arena internaţională. geo-politic şi organizatoric ponderea rutelor efectuate în regiunea CSI depăşeşte mult pe cea a rutelor efectuate în vest. salariul funcţional al directorului întreprinderii va constitui 3000 lei. şefilor de secţii şi a celorlalte cadre constituie 1000-2500 lei.0. Data Coala . înmulţindu-l cu un coeficient nu mai mare de 6.10.

Un aspect valoros al întreprinderii în această privinţă constituindu-l lipsa totală a obstacolelor de caracter birocratic din rândurile conducerii. Dezvoltarea tehnologicä este consideratä a fi cel mai important factor de influentä pentru schimbärile structurale in cazul firmei or multinationale şi globale. 1. Aceasta prevede constituirea unui spectru larg de oferte şi subvenţii pentru clienţii noi şi elaborarea unei politici favorabile de reduceri clienţilor tradiţionali. Data . pe de o parte.10. întreprinderea caracterizându-se printr-o organizare ierarhică verticală care a dat dovadă de un prosper al întreprinderii. conditiile mediului de afaceri din tara de origine (factori nationali). Coala PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. procesul de luare a deciziilor devine foarte simplu şi operativ.3 Metodica luării deciziilor. De altfel. metodica de luare a deciziilor este clasică. Cele douä tipuri de factori se aflä in strinsa interdependentä.in care firma işi desfaşoarä activitatile pe plan mondial (factori internationali). Metodica luării deciziilor la întreprindere rezidă din forma de organizare şi conducere a întreprinderii. cultural . iar mediul de afaceri al firmei trebuie intotdeauna privit intro dublä perspectivä: internationalä şi interculturalä. indiferent dacä e vorba de structuri centralizate sau structuri descentralizate. politic. Factorii din afara firmei reflectä.2 Lucrul cu clientela veche şi cea nouă. Datorită simplităţii organizării întreprinderii şi repartizării eficiente a sarcinilor angajaţilor din sfera administrativă. contextual general-economic. tehnologic.1.10. 1. Strategia de lucru cu clienţii este elaborată la întreprindere de către secţia de management şi marketing.7 Analiza factorilor externi de influentä asupra activitätii întreprinderii. În cazul unei firme cu activitate internationalä modul in care se configureazä structura organizatoricä este influentatä de un ansamblu de factori atit din afara firmei cit şi factori din interiorul acesteia. Telecomunicatiile şi informatica au sporit in mod substantial capacitatea societätii-mamä de a coordona si controla activitatea filialelor. iar pe de altä parte.

desfacerea unei anumite cote din productia localä de export. prevederi legale referitore la gradul de integrare localä a productiei. instituţiilor sanitare. • ordinea transportării mărfurilor primejdioase de mare gabarit şi greutate. • sistemul de autorizaţii pentru transportarea internaţională. Astfel. transferul de tehnologie. În particular ele stipulează: • ordinea trecerii frontierei. strategia si formele de internationalizare şi relatiile dintre societatea -mamä şi filiale sunt influentate de optiuni guvernamentale in domenii cum sunt urmätoarele: stimulente. • interzicerea efectuării traficurilor interne de către transportatorii (kabotaj). • ordinea efectuării traficurilor de mărfuri şi de călători. etc. grănicerilor. Data . Acordurile internaţional.8 Regulile de transportare a mărfurilor cu transportul rutier Drept surse de reglare a transportului auto internaţional servesc: 1. 1. Coala bilaterale interguvernamentale referitoare la transportul auto internaţionali PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. facilitäti şi garantii pentru investitii. modificarile in preferintele consumatorilor) impun adaptäri corespunzätoare in organizarea firmelor. dezvoltarea de noi produse şi tehnici de marketing. politica tarifarä. • asigurarea răspunderii. pästrarea controlului national in anumite sectoare economice din tara de localizare. • reglamentări referitoare la cerinţele vamelor.. • eliberarea reciprocă de taxe vamale şi impozite referitor la unităţile de transport care intersectează frontiera.Caracteristicile produsului şi ale pietei in perioada recentä (creşterea gradului de instabilitate a pietei si a riscului în afaceri. • întrebările referitor la tranzit şi transporturi în „ţara 3” şi din aceste ţări. Acordurile bilaterale relativ la transportul auto internaţional reglează diverse aspecte ale transportului internaţional. cerinte privind angajarea fortei de muncä din tara gazdä. cerinte legate de combaterea poluärii.

Regulamentul cu privire la transportarea de bunuri. . Fiecare ţară prin legislaţia internă stabileşte regulele de intrare. Alte cerinte in traficul international tin de unitatea de transport si anume corespunderea la cerintele nivelului de poluare a mediului inconjurator si nivelul zgomotului emis.Regulamentul cu privire la transportarea de calatori si bagaje.Regulamentul cu privire la garile auto. este necesitatea de a primi de la organele competente a ţării respective autorizaţia de a intra pe teritoriul respectiv sau a trece tranzit.Instructiuni cu privire la transportarea bunurilor agabaritice si grele. . Ordinea obţinerii acestor autorizaţii este expusă în „Acordurile interguvernamentale”. . Data .Regulamentul cu privire la transportarea bunurilor periculoase. iar în unele nu sînt reflectate deloc. Toate reglamentările de mai sus sînt lămurite în diferite acorduri în mod divers.1997) a fost adoptata in 9. Coala PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. .Instructiuni cu privire la siguranta la trafic. . Cel mai important element al acordurilor bilaterale este sistema de autorizaţii. Licentele TIR sunt emise de catre organele autorizate in tarile membre.12.199 si defineste activitatile in transportul de incarcaturi si anume: . a) convenţiile şi acordurile multilaterale elaborate de structurile ONU. Totodata in traficul international sunt necesare astfel de acte ca autorizatiile CEMT si CMR.Regulamentul cu privire la serviciile de expeditie.Regulamentul cu privire la transportarea bunurilor perisabile. 1194-XIII din 21.05. . Aceste restrictii variaza de la o tara la alta dar este evidenta tendinta eliminarii treptate a vehiculelor echipate cu motorul EURO I. ieşire şi trecerea tranzit pe teritoriul său a mijloacelor de transport auto care efectuiază transport internaţional de călători şi de marfă. . b) normativele legislative interne ca: "Legea cu privire la transporturi" (nr.• obligaţiunile transportatorilor referitoare la respectarea legislaţiei de transport a ţărilor participante la acordul bilateral. Una din cele mai importante cerinţe a fiecărei ţări. In Moldova aceasta functie este indeplinita de AITA (ASsociatia Internationala a Transportatorilor Auto).

legate de risc. Risc întreprinzător-este un pericol potenţial a unei pierderi probabile a resurselor sau necăpătarea veniturilor în comparaţie cu varianta de calcul. Aceasta reiese din aceia că . Dar activitatea cu profit. operaţiuni financiare şi comerciale. De aici rezultă şi neclaritatea şi neîncrederea primirii rezultatului final scontat. dar şi de pierderi în încasări aşteptate. care apare la toate tipurile de activităţi.cu dezvoltarea relaţiilor de piaţă în ţara noastră întreprinderile sunt nevoite să-şi efectueze activităţile economice în condiţii de nesiguranţă şi incertitudine. determinat de pericolul pierderii totale de profit. să activezi în pierderi este nedemn” . Luînd hotărîri de atingere a volumului serviciilor de transport sau realizarea unui volum pe piaţă de către întreprindere. Prin risc întreprinzător se subînţelege riscul. * riscul catastrofal. Majoritatea conducătorilor de întreprinderi. de regulă. dar şi de a căpăta profit.1. producătorul de fiecare dată. pierdere de investiţii sau a proprietăţii personale a întreprinzătorilor. totodată atitudinea lor faţă de risc depinde volumul capitalului. În condiţiile moderne strategia dezvoltării întreprinderii trebuie să fie îndreptată nu pur şi simplu spre a vieţii. legate de producere şi realizarea serviciilor. de care ei dispun. tinde să aleagă acel volum . * riscul critic-pericolul pierderilor este legat nu numai de profit. cu toate că preferă deciziile neriscante. reforma economică poartă un caracter complex şi atinge toate aspectele activităţii. Fiecare întreprinzător stabileşte pentru sine nivelul satisfăcător de risc.care I-ar asigura un PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. Abilitatea de a risca constituie o parte a procesului întreprinzător. executarea proiectelor tehnico-ştiinţifice şi socio-economice. care duce la faliment. “Să obţii profit e onorabil.9 Strategia dezvoltării întreprinderii Petrecută în ţară. Data Coala .Această deviză o putem recomanda cu îndrăzneală tuturor întreprinderilor. este însoţită de necesitatea de a primi şi lua hotărîri. Acest nivel poate fi clasificat astfel: * riscul admisibil. activînd în condiţiile riscului sau incertitudinei.

Data Coala . SCHEMA ACTIVITĂŢII DE MARKETING PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. întărirea rolului caracterului strategic. prognozarea.profit mai mare. De aceea un conducător-întreprinzător trebuie activ să caute posibilităţi şi conştient să rişte. unul din elementele distinctive ale unei dirijări efective într-o economie de piaţă o constituie flexibilitatea dirijării. ca să obţină schimbările necesare. Această abordare a dirijării este necesară la toate nivelele întreprinderii. Aşa dar.

Asigurarea creşterii vînzărilor. concurenţilor etc. Analiza şi controlul (pieţei. Producţiei. Scopurile marketingului: Satisfacerea cerinţelor cumpărătorului. Data Coala . Datoriile sociale faţă de societate. Scopurile întreprinderii Întoarcerea investiţiilor capitale. Atingerea depăşirii şi întîietăţii asupra concurenţilor.sistema de formare a cererii şi stimularea vînzărilor. Sistema informaţiilor şi dirijării.) PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. Analiza Situaţiei pe piaţă. Remunerarea muncii capitalului. Cucerirea unei părţi a pieţii. politica de preţ etc. Mediul intern financiar tehnologic de cadre organizatorico-structural etc.locul vînzării. cumpărătorilor.A ÎNTREPRINDERII Mediul extern economia limitele legislative politica sfera socială relaţiile internaţionale etc. Concurenţilor. Planificarea Producţia nouă şi testarea ei Alegerea pieţei Dirijarea producerii Mărfurilor Prognozarea pieţelor Hotărîrile de marketing Marfa. Cumpărătorilor.

adică ei se dublează şi unul din ei trebuie exclus din model. cât şi metodele statistice de matematică. Căile de elaborare a modelului sunt: PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. În procesul modelării trebuie soluţionată contrazicerea dintre fenomenele economice multilaterale legate între ele. în primul caz rolul principal îl joacă analiza economică profesională cu atragerea metodelor numerice. Data Coala . Dacă se ştie că între factori există o oarecare legătură liniară. trebuie să corespundă următoarelor condiţii: toţi factorii trebuie numeric măsurabili. Însă. De esenţa economică a factorilor. Factorii incluşi în modelul regresiei multifactoriale. care participă la rezolvarea sarcinei se efectuiază prin metoda analizei de corelaţie şi poartă un caracter de ipoteză specifică continuă. Determinarea dependenţei factorilor are loc în rezultatul cercetării matricei coeficienţilor corelaţiei conjugale. atunci aceşti factori caracterizează una şi aceiaşi latură a fenomenului analizat.Cu schimbarea mărimii oricărui factor variabila dependentă se schimbă cu evidenţa semnificaţiei coeficientului regresiei şi semnului egalităţii la acest factor. iar în al doilea – aparatul matematic cu folosirea analizei statistico-economice. în mare măsură depinde rezultatul final. legăturii dintre ei. Modelarea statisticoeconomică constă în selectarea condiţiilor şi factorilor. cantităţii sau numărului lor. În ambele cazuri este necesară atât analiza teoretico-economică. factorii trebuie să fie liniar independenţi unul de altul. Calculul numărului de factori. b) selecţionarea factorilor la alcătuirea regresiei –model. adică contrazicerea dintre conţinutul modelului şi precizia lui matematică. La baza analizei profesionale calitative se elaborează enumerarea numărului de factori necesari. unităţi de măsură. Alegerea factorilor este legată de două etape: a) autenticitatea alegerii factorilor ca parte apriorică a analizei. care probabil vor avea o influenţă asupra indicelui analizat. Alegerea factorilor constituie una din cele mai importante întrebări la rezolvarea acestei sarcini. şi tendinţa de a simplifica modelul cu scopul evidenţierii legăturilor mai esenţiale. care au o influenţă esenţială asupra fenomenelor cercetate.

1.Pentru fiecare gen de perioadă perspectivă reeşind din însemnătatea factorilor se calculează nivelele de dezvoltare a întreprinderii (des. care diferă una de alta prin forma algebrică. coeficientului determinaţiei multiple şi criteriul F (criteriul lui Fisher). Compararea lor şi alegerea celei mai convenabile egalităţi pentru analiza economică se efectuiază statistic cu ajutorul coeficientului corelaţiei multiple. cum deja s-a indicat. Data Coala . Pe baza cunoştinţelor logice a fenomenelor orientativ se dă un oarecare tip de funcţie pentru explicarea dependenţei dintre indicatorii analizaţi şi factoriali care influenţează asupra lor.2) şi dinamica schimbărilor lor. Forma legăturii poate fi determinată atât logic cât şi empiric pe calea elaborării câtorva egalităţi a regresiei. Cu ajutorul unor metode statistice (mai des metoda celor mai mici pătrate) se efectuiază determinarea parametrilor funcţiei date. Regiunea dintre două nivele a dezvoltării de perspectivă a întreprinderii (Y1 şi Y2 ) poartă denumirea de regiunea hotărârilor permise şi conţine o mulţime de variante de dezvoltare. 3. controlul modelului adecvat al datelor propriu-zise. Procedura de determinare a nivelului perspectiv de dezvoltare a ÎTA. 2. care i-au în consideraţie influenţa factorilor externi şi interni. Ca etapă importantă de elaborare a modelelor statistico-economice constituie alegerea pentru model a unei forme de legătură caracterizată sau caracterizând dependenţa indicatorului de factorii care influenţează nivelul indicatorului. Se efectuiază controlul statistic a parametrilor primiţi.De regulă procedura selectării factorilor şi elaborării egalităţii regresiei este automatizată şi se efectuiază cu ajutorul MEC şi cu folosirea unui pachet standard de programe aplicate. include în sine elaborarea a două modele (Y 1 şi Y2 ) a analizei de regresie. adică a modelelor. PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt.

să nu meargă prin locurile unde se lucrează la înălţime. să încurce circulaţiei automobilului. La ieşirea la rută. pe teritoriul întreprinderii.R. 2009 Nr. 1.L. Şoferul automobilului răspunde de îndeplinirea regulelor tehnice de expluatare şi circulaţiei rutiere. În timpul circulaţiei pe teritoriul ÎTA este obligat să folosească de punctele de intrare-ieşire a automobilului. Este interzis de a afla sau merge sub mecanismele de ridicare a mărfii. Coala PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. 3. Aprobat Ordinul conducătorului unităţii economice din " " 2009 Instrucţiuni model de protecţie a muncii pentru conducătorii auto ce lucrează pe rute internaţionale. 2. . şoferul trebuie să aibă permisul de conducere cu categoriile respective conform tipului de automobil. UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI (denumirea instituţiei) Coordonat procesul – verbal al şedinţei comitetului sindical din " " Nr. 1. Şoferul este obligat să folosească MT numai pentru îndeplinirea sarcinei puse din partea administraţiei ÎTA.Instrucţiunea de protecţie a muncii pentru şoferii din ÎM AVIS-MMS S. 5. să îndeplinească cerinţele de muncă şi odihnă. Să nu se atingă firele electrice şi de alte obiecte ce pot provoca electrocutări. Să fie atent în timpul îndeplinirii şi să devieze de la rută. motoarelor. 2. utilajele din secţiile de reparaţie şi deservire. graficul de circulaţie. să nu deterioreze materialele. Data . agregatelor etc. 4.1 Cerinţele generale: 1. pieselor.

1. ştergător de parbriz. starea acumulatoarelor. administraţia este obligată să scrie în foaia de drum ruta cu indicarea punctelor primului ajutor medical. în salonul autoturismului nu trebuie să depăşească normele sanitare adoptate (mg/m³. înregistrarea şi completarea. Starea tehnică. Coala fie întunecate deoarece pot fi un PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. Şoferului îi este interzis ieşirea la rută cu tahograful sau indicatorul de viteză defectate. Către cabina automobilului sunt înaintate următoarele cerinţe: 2.2 La început de lucru: Controlul zilnic (10-15 min). care să satisfacă condiţiile de lucru a şoferului. ulei. 2. locuri rupte. 1. antiger. spitalelor.3 Pe scaun şi spătar nu se permite surpături.1 Parbrizul din faţă şi sticlele laterale a automobilului nu trebuie să aibă fisuri şi să nu obstacol pentru vedere în timpul deplasării. Trecerea controlului medical (5 min. salonului autocarului. absenţa scurgerilor de combustibil.6. signalizare.4 Concentrarea de gaze nocive în cabina automobilului. staţiilor de deservire tehnică şi regimul de muncă.). Data . 8. staţiilor de alimentare cu combustibil. 2. De verificat starea tehnică a automobilului şi semiremorcii. sau dacă lipseşte numărul de înmatriculare. presiunea în sistemă. arcuri ieşite şi colţuri ascuţite. Este interzis de a ieşi la rută fără control. scaunul şi spătarul trebuie să fie înzestrate cu un sistem de reglare. La trimiterea şoferului pe rută (mai mult de 24h). Starea tehnică şi utilajul materialului rulant: 1. magazinelor. de iluminare. 2.2 Sticlele laterale trebuie să se mişte lin cu ajutorul mâinilor sau cu mecanismul de ridicare a geamului. sistemul de direcţie. starea tehnică a frânelor. 7. telefoanelor posturilor poliţiei rutiere locurilor întreruperilor şi odihnelor obligatoare.

este strict interzisă. ulei. Sigilarea (semnalul acustic) de închidere-deschidere a uşilor trebuie să funcţioneze (la autocare) . Podeaua cabinei şi a salonului autoturismului nu trebuie să aibă crăpături sau alte defecte. răcire. nu se permite scurgerea electrolitului. să fie exclusă deschiderea uşilor (singure) în timpul mişcării autocarului.6 Sistemul de încălzire a cabinei şi a salonului. PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. Ventilarea băii de ulei. sub picioare trebuie să aibă un covoraş de cauciuc. 6. Bateria de acumulator trebuie să fie bine întărită. 2. este contraindicată pătrunderea gazelor printre supape. acroileină-0. Sistemul de alimentare. cu placa de reazem pentru cricul de automobil. propan-180). 3.00015. Toate firile electrice trebuie să fie izolate. trebuie să funcţioneze permanent . care sunt primite de ţara prin care trebuie să treacă automobilul. când acesta se află în pantă. trebuie să funcţioneze. Conţinutul gazelor nocive nu trebuie să depăşească normele stabilite de standardele. 7. Aparatele electrice automobilului trebuie să fie în stare tehnică bună. la autocare trebuie să fie în regulă. Organele de dirijare a automobilului trebuie să fie în regulă.oxid de carbon-20. să fie bine fixate să nu permită pătrunderea în cabină a particulelor de praf şi gaze. 4. nu trebuie să aibă scurgeri de combustibil. ungere.4. să asigure pornirea motorului cu ajutorul demarorului. butan-200. trusă medicală. stingător de incendiu. Data Coala . semnale rutiere şi un felinar roşu în caz de accident rutier. Notă: Prelucrarea gazelor pentru încălzirea cabinei. vapori de benzină-100.5 Încuietoarele la toate uşile. 2. 8. dispozitivele de iluminare. 5. oxid de azot-5. aprinderea la timp a amestecului carburant în cilindrii motorului. 2. mecanismul de acţionare a uşilor.2.).3. antiger sau apă. defecte etc. benzol-0. signalizare şi aparatele de control trebuie să funcţioneze fără refuz. Fiecare automobil trebuie să fie înzestrat cu două perechi de saboţi pentru roţi (care se instalează sub roţile automobilului.

Pornirea motorului se efectuiază cu ajutorul demarorului.). cu evidenţa condiţiilor localeşi asigurarea circulaţiei. reaşezării. iar celălalt în salon sau caroserie. care n-au nici o atribuţie la acest proces. La pornirea motorului automobilul cu maneta de pornire.) este interzis de a se afla în cabina automobilului persoane. În timpul aflării automobilului în reparaţie. Autocarele sau camioanele care sunt destinate pentru transportarea pasagerilor. Înainte de a porni automobilul este necesar să se încredinţeze că automobilul este frânat de frâna de parcare. trebuie să fie dotate cu două stingătoare de incendiu. Folosirea manetei de pornire se permite numai în cazuri excepţionale. Este interzis pornirea motorului prin remorcarea automobilului. în încăperile de producere – viteza nu mai mare de 5 km/h. care pot să acţioneze asupra manetei de pornire ori dispozitivului cu clichet a arborului cotit. revizuire tehnică. etc. şoferul automat trebuie să respecte instrucţiunea referitoare la locul nou de muncă (lăcătuşi. etc. Conducerea mijloacelor de transport (MT) pe teritotiul ÎTA este permisă de un ordin pe întreprindere şi care au prâermise de conducerepe categoriile respective.. Viteza de mişcare a MT pe teritoriul ÎTA este permisă de un ordin pe întreprindere. 1. de instalat sistemul de pornire întârziat. deservire. Şoferul poate să iasă la rută. numai Coala PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. unul să se afle în cabina şoferului. iar îmbinările ei să nu permită evacuarea gazelor. Tobele de evacuare a gazelor nu trebuie să aibă fişuri. • Este interzis folosirea oricăror manete sau amplificatoare. pălituri. 10. Administraţia răspunde de starea tehnică a automobilului care este la rută. este necesar de respectat cerinţele: • Maneta de pornire de mişcat de sus în jos.3 Pe teritoriul întreprinderii. etc. În timpul mişcării automobilului pe teritoriul ÎTA (în timpul rodajului. încercării. • La reglarea manuală a sistemului de pornire. iar maneta curiei de viteză să se afle în poziţie neutră.9. Data .

(condiţiile de transportare). Administraţia este obligată să informeze şoferii până la plecare pe rută despre condiţiile de lucru (timpul de lucru şi odihnă) şi tipul de marfă transportată. peste sau prin trecerile artificiale. Viteza de mişcare a automobilului pe diferite porţiuni de drum este aleasă de şofer în dependenţă de condiţiile rutiere (ciaţă. intersecţii aglomerate. treceri înguste.) cu toate acestea şoferul trebuie să ţină cont de graficul şi timpul de circulaţie şi că el duce răspundere de automobil şi de siguranţa mărfii. PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. care corespunde regulamentului de protecţie a muncii. Şoferului îi este strict interzis să schimbe direcţia de mişcare pe ruta deservită. La observarea defectelor şoferul trebuie imediat să le înlăture. b) Să trimită şoferul la rută. 2. la cotituri. ploi. Administraţia nu are dreptul să: a) Impună şoferului să iasă cu automobilul la rută dacă acesta nu corespunde cerinţelor tehnice de expluatare. chir dacă este această schimbare sau dacă se reţine mai mult în punctele de î-d şoferul trebuie să ceară permisiune de la administraţia ÎTA. la trecerile căilor ferate. ridicările în pantă etc. Şoferul este obligat să fie atent în timpul mişcării în condiţii grele de circulaţie (ciaţă. El trebuie să indice în jurnalul de bord pricina şi timpul staţionării meprevăzute. nu este înzestrat cu utilajul necesar. 1. 3. Data Coala . După reparaţie şoferul este dator să controleze calitatea reparaţiei sau deservirii. în legătură cu repaaraţia MT. 4. 5. ninsori).4 În timpul lucrului la rută şoferul trebuie să respecte următoarele cerinţe: 1. Şiferul în timpul mişcării trebuie să se conducă strict de regulile de circulaţie a ţării prin care trece.dacă a trecut controlul medical şi înregistrarea respectivă s-a făcut în foaia de drum. relief etc. ninsori. În străinătate. treceri de pietoni. ploi. dacă acesta nu s-a odihnit conform graficului de odihnă. iar dacă nu este în stare trebuie să iee imediat contact cu reprezentanţii ÎTA.

6. Este interzis de aşezat cricul automobilului pe obiecte la întâmplare. La începerea mişcării înapoi şoferul trebuie să fixeze cercul de întoarcere a semiremorcei cu dispozitivul de blocare. şoferul trebuie să se încredinţeze de absenţa automobilelor. În timpul mersului înapoi şoferul trebuie să se asigure că nu creează obstacol altor automobile. răspunzătoare de încărcare. Unirea şi dezunirea semiremorcei se face pe o suprafaţă orizontală. dacă automobilul se află pe loc înclinat să pună pe roţi saboţii. şoferul trebuie să respecte regulele securităţii tehnice. Este interzis accesul persoanelor străine la reparaţia şi deservirea automobilului. la fel se interzice de a fixa automobilul pe obiecte din lemn. 10. În timpul mişcării înapoi în condiţii cu vizibilitate redusă şoferul trebuie să ceară ajutorul unei persoane. 11. 12. piatră etc. să scoatem oamenii din cabină sau salon. 13. este necesar de oprit motorul. În timpul staţionării sau opririi când şoferul părăseşte cabina el este dator să oprească motorul. atât pe benzele de acelaşi sens cât şi de sens opus. Sub cric trebuie să punem placa de reazem. În timpul reparaţiei automobilului în timpul cursei. Dacă se depistează ceva probleme în timpul încărcării. ce pot duce la accident sau deteriorarea mărfii. 8. şoferul este obligat să înştiinţeze persoanele responsabile. care să fie instalată orizontal pe o suprafaţă tare. pietoni etc. Data Coala . de frânat cu frâna de parcare. 14. automobilul şi semiremorca trebuie să se afle într-o linie. dacă n-are nici o piedică din partea altor automobile. 9. să pună maneta de viteză în poziţia neutră. Înainte de a ridica automobilul pe cric. Când este nevoit să coboare din cabina automobilului pe partea carosabilă. 7. de instalat sub roţi saboţii. La oprirea obligatorie pentru înlăturarea defectelor tehnice şoferul trebuie să oprească la marginea părţii carosabile şi să instaleze la 30m marcajul necesar. care sunt stabilite pentru reparaţia şi deservirea automobilului în lipsa instrumentelor şi materialelor necesare reparaţia se interzice. să acţioneze frâna de parcare. de închis bine uşile. PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt.

1. iar dacă marfa e defectată.5 În caz de accident rutier. motorului. Să anunţe cât mai repede administraţia. 18. să fie marcat locul accidentului cu semnele rutiere respective. să fie anunţat clientul de la graficul de transportare a mărfii. şoferul trebuie să micşoreze viteza la minim în timpul intrării în viraj. 17. 17. Data Coala . 2.). PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. Şoferul numaidecât trebuie să oprească. fracturi etc. obiecte îmbibate cu benzină. Pentru a preîntâmpina apariţia incendiului pe automobil este interzis: 17. el trebuie să le acorde primul ajutor medical. La mişcarea automobilului cu cisternă (care are 3/4 din lungimea autotrenului). 1. în cabină. întreprinderea să poată compensa costul ei. De închis capacul radiatorului când motorul este fierbinte cu mâna. unsori etc. 17. Este interzisă reparaţia sau deservirea la o distanţă mai puţin de 5m de mecanismele de încărcare-descărcare. în caz că e defectat serios automobilul ca să fie posibil de trimis alt automobil pentru a duce marfa la destinaţie. În caz de există persoane sinistrate (cu traume.4 De a permite acumularea murdăriei şi uleiului pe motor. să oprească orice automobil de ocazie să-I transporteze la spital.15. Conform regulamentului circulaţiei rutiere.3 De lăsat pe motor.5 De fumat în apropierea rezervorului de combustibil.1 Să turnăm (în sistema de alimentare defectată) direct în carburator cu ajutorul furtunului sau a altor căi. 17. 3. şi neschimbând nimic trebuie să aştepte colaboratorii colaboratorii poliţiei rutiere. Dacă e ceva grav să sune la spital ca să vină ambulanţa şi la cel mai apropiat post de poliţie rutieră. 16.2 De folosit la spălarea motorului benzină sau alte amestecuri uşor inflamabile. uleiuri. 17.

1.5 De a se afla pasageri în cabină. trebuie să se asigure că nu sunt scurgeri de combustibil. 1. 1. să deconecteze sursele electrice. starea plombelor etc.6 Alimentarea automobilului trebuie de efectuat respectând regulele de alimentare La staţiile de alimentare este interzis: 1.2 De efectuat lucrări de deservire şi reparaţie. să acţioneze frâna de parcare.7 La sfârşit de lucru. să închidă cabina.4 De a permite scurgeri de combustibil. salon în timpul funcţionării motorului. ulei. 1. 1. 3.3 De alimentat automobilul când funcţionează motorul. starea exterioară a autotrenului. să scoată aerul din sistemă.1 De fumat sau de folosit foc deschis. salon. Data . 1. Şoferul înainte de a pune automobilul la parcare pentru încălzire. 2. În timpul staţionării sau opririi. el este dator să oprească motorul. Este interzis să funcţioneze motorul până la înlăturarea acestei scurgeri. Este interzis în timpul parcării automobilului. 4. când şoferul părăseşte cabina. prenumele) Coordonat serviciul de protecţia muncii Coala (semnătura) PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. să verifice starea pneurilor. dacă automobilul se află pe un loc cu înclinaţie să puie sub roţi sabţi. antiger etc. să pună maneta cutiei de viteză în poziţie neutră. A elaborat (denumirea subdiviziunii elaboratoare) Conducătorul subdiviziunii elaboratoare (numele. 1. şoferilor să se odihnească sau să doarmă în cabină. În timpul staţionării sau parcării pe timp de noapte în locurile neiluminate şoferul trebuie să aprindă luminile de gabarit sau de parcare.

Pe teritoriul depozitelor ce conţin materiale uşor alterabile şi inflamabile trecerea mijloacelor de transport se permite numai cu condiţia că la toba de eşapament se află stingătoarele de scîntei. Pe teritoriul ÎTA în apropierea parcărilor auto nu se permite depozitarea materialelor inflamabile. de gospodărie. fumatul pe teritoriu sau de a se folosi de foc. Data Coala . Materialele petroliere ce au fost vărsate imediat trebuiesc strînse. trebuiesc instalate semne de circulaţie ce interzic trecerea şi care ar indica direcţiaocolirii petnru mijloacele de transport.4. Pe drumuri şi treceri. În orele de noapte drumurile şi trecerile trebuie iluminate. sau să permită trecerea peste zonele ce se află în reparaţie. trecerile la inventarul incendiar şi tehnică trebuie sdă fie mereu libere. Uşile de la ieşirile de evacuare trebuie să se deschidă liber în direcţia ieşirii din clădire. scările trebuie să fie libere permanent. Construirea unor construcţii temporare pe teritoriul zonei dee producere a ÎTA nu se permite fără acordul organele respective. Trecerile. cele auxiliare este necesarla timp să fie curăţite şi menţinute ăn ordine. Toate încăperile de producere. Numărul de ieşiri şi calculul lor constructiv şi plan trebuie să coincidă cu cerinţele şi regulile normelor de construcţie. coridoarele. mijloacelor de transport. la fel nu se permite înrăutăţirea condiţiilor de evacuare oamenilor. Deşeurile de la producere şi gunoiul trebuie sistematic transportate de pe teritoriul ÎTA în zone speciale uleiuri şi deşeurile de producere pînă a fi transportate de pe teritoriu sunt colectate şi se păstrează în locuri speciale în lăzi metalice închise. Replănuirea încăperilor de producere se permite numai după prelucrarea preventivă a proiectului acordat cu organele respective şi întărit de administraţia ÎTA. Drumurile şi trecerile ce duc spre clădiri şi canalele antiincendiare dintre clădiri. să nu fie ocupate cu tehnică sau alte obiecte. administrative. PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. depozitele. ieşirile. Se interzice de a folosi aceste locuri pentru depozitarea materialelor sau la parcarea automobilelor. În cazul oricărei replănuiri a încăperilor nu se permite scăderea gradului de stabilitate la foc a construcţiilor.2 Elaborarea măsurilor antiincendiare la ÎTA Teritoriul ÎTA trebuie permanent să se afle în curăţenie şi ordine. care au fost temporar închise din cauza reparaţiei sau alte motive.Despre informaţia ce priveşte drumurile şi trecerile închise trebuie urgent informate organele respective.

II şi III nu se permite construcţia încăperilor de uz casnic. Toate încăperile de producere. şi a materialelor ce au un pericol de incendiere şi explozie mare. Data . Instalarea utilajelor mobilei şi altor obiecte în calea evacuării. De împiedicat trecerea spre locurile unde se află mijloacele primare de stingere a incendiului şi la robinetele incendiare. lichizilor e necesar de înzestrat aspru în corespundere cu cerinţele securităţii antiincendiare. Fumatul în încăperile de producere se permite numai în locurile speciale destinate pentru asta înzestrate cu rezervoare de apă şi urne de gunoi. rezervoare cu gaz ce se află sub presiune. vopsele lacuri ) trebuie să fie păstrate în cisterne închise ermetic şi numărul lor nu trebuie să depăşească nevoile. cherosinei şi altor lichiduri inflamabile sau uşor alterabile. 2. Construcţiile ce ard a încăperilor de pe acoperiş trebuie regulat îmbibate cu componenţi antiincendiari. Coala PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. În aşa caz trebuie elaborate şi respectate strict norme de păstrare care se află pe tabele la locuri vizibile.În încăperile de producere cu gradul de stabilitate I. canalizare ce conţin lichizi inflamabili şi uşor alterabili. substanţele uşor alterabile şi cele inflamabile ( combustibil. Magaziile destinate pentru păstrarea materialelor inflamabile şi uşor inflamabile. iar cheile se păstreză într-un loc anumit de unde pot fi luate în orice timp de zi sau noapte. pereţi despărţitori din materiale inflamabile. Curăţirea încăperilor cu utilizarea benzinei.bunurilor materiale în caz de incendiu. magazii. Se interzice utilizarea încăperilor de pe acoperiş în scopul producerii sau la depozitarea diferitor materiale. sau de a trece deschis cabluri electrice. Pe scările clădirilor se interzice amenajarea cărorva încăperi. La locurile de muncă a încăperilor de producere.Acoperişul încăperilor trebuie să fie permanent încuiat la lacăt. 3. În încăperile de producere şi administrative a ÎTA se interzice: 1. de a trage gazificare. În încăperile din subsol a încăperilor de producere se interzice păstrarea materialelor uşor alterabile şi explozive. utilajul tehnic şi auxiliar trebuie periodic curăţite de praful de combustibil şi alte deşeuri inflamabile în corespundere cu condiţiile de păstrare elaborat de regulamentele tehnologice şi a instrucţiunilor ce priveşte securitatea antiincendiară.

De a colecta automobile ce încalcă gradul de ermetizare a combustibilului şi cu capacul la rezervorul de combustibil deschis. agregatelor şi pieselor în tară inflamabilă într-o încăpere mai mică de 50 m2 numai cu condiţia aranjamentului lor aparte. ). gazificare ) cu ajutorul focului (în acest caz se recomandă încălzirea cu apă caldă. la parcările auto sub acoperiş şi pe teren deschis se interzice: 1. PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. După finisarea lucrului de a lăsa în încăperi cuptoare. utilaj electric. De a utiliza focul în scopul iluminării la reparaţie sau alte lucrări. 6.4. 10. De a păstra combustibilul ( excepţie cel din rezervor ) şi de a alimenta cu el automobilele. centrelor de calcul cu materiale şi ţeseturi inflamabile ce nu au fost îmbibate cu compus antiincendiar. De a încălzi ţevile îngheţate a diferitor sisteme ( canalizare. nisip fierbinte etc. Pentru încăperile ce au fost calculate la păstrarea a mai mult de 25 de automobile se elaborează planul amplasării automobilelor. 9.De a păstra tara de la lichizi inflamabili şi uşor alterabili. 5. 3. termice. Data Coala . De a lăsa automobilul în stare de lucru. de a micşora distanţa dintre automobile şi cea dintre automobile şi clădiri. abur. De a colecta automobilele în număr ce depăşeşte norma. În încăperile deservirii tehnice şi de reparaţie a automobilelor. la sărbători şi în zilele de odihnă. Locurile păstrării a automobilelor în încăperi şi la locuri deschise trebuie să fie înzestrate cu trosă de ajutorare sau bare metalice calculate ca una la 10 autovehicole. De a lăsa în automobil la finisarea lucrului a materialelor uleioase şi a uniformei. cabinetelor. 8. 11. În acest plan trebuie să fie descris rîndul şi ordinea evacuării automobilelor şn caz de incendiu. materiale inflamabile şi uşor alterabile ce nu au fost strînse şi colectate în locuri speciale. 2. de a încălca felul aranjării lor. 7. Este permisă păstrarea mixtă a pneurilor. orarul de lucru a şoferilor în orele nocturne.De acoperit pereţii oficiilor. Utilizarea utilajului electric în locurile ce nu sunt destinate pentru asta.

pentru că marfa deja este la depozit in RM. Implimentarea complexelor de terminale este o lărgire a infrastructurii transportului auto în RM şi o posibilitate de deservire cu servicii de transport de diferite solicitări a persoanelor particulare. AVIS-MMS va avea posibilitatea să importe cantităţi mari de marfă. Data Coala . precizie de îndeplinire a condiţiilor contractului încheiat. să o depoziteze şi să o livreze agenţilor economici. o deservire de înaltă calitate. mai des importată în Moldova. respectarea legilor vamale şi de stat. care sunt caracteristice unei economii de piaţă. Însă organizarea transportărilor auto de mărfuri este un proces complicat. care are capacitatea de a asigura livrarea mărfii în mod direct “de la uşă la uşă” fără operaţii suplimentare de încărcare – descărcare. La această particularitate specifică se mai adaugă un alt factor important – posibilitatea de a asigura o expediere sigură şi rapidă până la punctul de destinaţie. în special a importurilor în RM. Ultimul factor se realizează mult mai bine. a întreprinderilor mici şi mijlocii. că marfa este dirijată la mii de kilometri în condiţii instabile şi astfel trebuie livrată fără pierderi. Complicitatea dirijării transportărilor internaţionale constă în aceea. PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. care necesită respectarea convenţiilor internaţionale. Totodată în urma cercetărilor de marketing.CONCLUZIE Transportul auto constituie unicul tip de transport în lume. fără ca aceştea să aştepte marfa de peste hotare. Aceste zone de prelucrare a mărfurilor pot deveni adevărate centre de furnizare a materiei prime sau a produselor finite pentru diferite ramuri a economiei naţionale. atunci când este organizată îndeplinirea tuturor lucrărilor de pregătire şi asigurare a procesului de transportare. mai ales în condiţiile RM. să o procure şi să apeleze la servicii de transport internaţionale.

Ю. Data Coala . О. 11. №5 2000 формирования затрат при автомобильных перевозок грузов».Culegeri de acte normative privind protecţia muncii. 10. состава автомобильного транспорта». 13.T. АСМАП «Разработка стратегии развития». МОСКВА «Транспорт» 1983 И. Левочкин «Инструкции по защите и охране труда».И.П. Артемьев. А. «Единая транспортная система». Малышев «Экономика автомобильного транспорта». В. Я. 6. 2.Alcaz «Managementul Transporturilor Auto Internaţionale UTM Chişinău 2002. Михайлова «Сборник типовых инструкций по технике безопасности». 12. МОСКВА «Транспорт» 1986 «Подьемно – транспортное оборудование» аналитический журнал. Москва 1977. С. 9. Москва 1974. Красноярск PRACTICA TEHNOLOGICĂ Mod Coala N document Semnăt. Домнина выполнение 7. В.Л. 1987.BIBLIOGRAFIE 1.М. 4. 8. СНИП «Защита и охрана труда». И. 3. Н.Кузнецов «Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта». Смирнов «Международные перевозки автомобильным транспортом». de mărfuri». Москва 1986.С. «Особенности Информационно – международных Методические рекомендации. МОСКВА «Высшая школа» 1991 МАТ РСФСР «Положение о техническом обслуживание и ремонте подвижного 5. С.