You are on page 1of 12

WWW.15MIN.

LT SKAITYKITE
• Kuo baigsis dainininkės
Atlantos teismas?
• K.Glaveckui gera
būti „generolu“
• Ar rinkėjai susivilios
viščiuku?

VILNIUS ISSN 1822-2749. Numeris 51 (800). 2009 M. KOVO 18 D., TREČIADIENIS

PASAULIS VILNIUS AKTUALIJOS GARSENYBĖS ORAI

J.FRITZLIO PAKVIPO K.GLAVECKAS: MADONNA 0 °C
AUKA LIUDIJO NAUJAIS „PUOLĖ NE MANE, NORI DAUGIAU -2 °C
IŠ EKRANO SKAITIKLIAIS O KOALICIJĄ“ VAIKŲ
7 psl. 3 psl. 6 psl. 12 psl.

APLINKOSAUGININKŲ
VILNIUS

MERAS -
PRIEŠ GĖJUS
MIESTO CENTRE

SIAUBAS - PADANGOS
2 psl.

Senas padangas miestiečiai raginami palikti autoser-
vise arba specialiose aikštelėse. Tačiau Vilniuje veikia
tik kelios aikštelės miesto pakraščiuose, todėl padan-
gos dažnai išmetamos bet kur. J.Kalinsko nuotr.

VILNIUS

PĖSTIEJI PER
PERĖJĄ SPĖJA
TIK BĖGTE
3 psl.

SPORTAS

LABDARĄ
SKATINA
ILGO VARDAS
9 psl. Netrukus sostinės servisus apguls duojama iki balandžio 1-osios. vadovas Valdas Juodis. kamas naudoti padangas. Nors Pagal reikalavimus, 50
dukart metuose ratų keitimo ritua- Po šio termino vairuotojai gali Keičiant padangas, seno- tvarka aiški, padangos neretai tūkst. g y ventojų turi tekti
lą atliekantys vairuotojai. Gamto- važinėti ir žiemiškai „apautu“ sios turi būti surinktos ir pri- mėtosi miškuose ir atokesnėse 1 stambių atliekų surinkimo
saugininkai su nerimu jau dairo- automobiliu, tačiau specialis- statytos perdirbimui, tačiau vietose. Miestiečiams trūksta aikštelė. Daugiau kaip 550
si išmestų padangų pamiškėse ir tai perspėja to nedaryti. miesto pamiškėse ir kelkraš- kultūros, mieste - padangų su- tūkst. g y ventojų turinčia-
pirštu baksnoja į galiojančią tvar- „Žieminės padangos minkš- čiuose kiekvieną pavasarį gau- rinkimo aikštelių“, - „15min“ me Vilniuje šiuo metu vei-
ką – nudėvėtų padangų surinki- tesnės, todėl stabdant yra il- su atlikusių senų padangų ir sakė Vilniaus regiono aplin- kia 3 tokios aikštelės Grigiš-
mo vietų mieste trūksta. gesnis stabdymo kelias, auto- jų gumos gabalų. kos apsaugos departamen- kėse, Gariūnuose ir Lentva-
mobilis slysta. Be to, minkštos „Padangas turi surinkti to Atliekų tvarkymo kontro- rio gatvėje.
Žiemines padangas pa- padangos ir dėvisi greičiau“, servisai, savininkui atiduoti lės skyriaus viršininkas Min-
keisti vasarinėmis rekomen- - pasakojo „Martono“ serviso leidžiama tik dar geras ir tin- daugas Povilauskas. Nukelta į 2 psl.
2009 KOVO 18 D., TREČIADIENIS

2 / VILNIUS
www.15min.lt/vilnius

balsas
Ar reikia drausti
gėjų eitynes
Aplinkosaugininkų
miesto centre?
siaubas - padangos
KAROLIS VAITKEVIČIUS gų ir kitų stambių atliekų su-
TOMAS GRIGALEVIČIUS rinkimo akcijas. „Tokia prak-
redakcija@15min.lt tika taikoma užsienyje. Suren-
gus akciją, gyventojai žinotų,
Atkelta iš 1 psl. kada ir kur bus surenkamos
Gustė, studentė „Padangų surinkimo aikš- padangos ir, manau, tikrai
Manau, kad paradų da- telės yra miesto pakraščiuose, atneštų“, - apie senų padan-
ryti nereikėtų. O šiaip man daugelis apie jas nežino. Kai gų surinkimo idėją pasakojo
netrukdytų, neturiu nieko nėra kur priduoti, padangos A.Minkauskas.
prieš. metamos bet kur“, - pasakojo
Atveža nedaug
Vilniaus regiono aplinkos ap-
saugos departamento Atliekų Atliekų aikštelių trūku-
tvarkymo kontrolės skyriaus mas mieste atliekų verslu už-
viršininkas M.Povilauskas. siimančioms bendrovėms gal-
Gamtos teršėjų neatgraso vos skausmo nekelia. Pasak jų
ir bauda, už padangų išmeti- atstovų, padangos į aikšteles
mą ne vietoje galinti siekti iki atvežamos retai, todėl gyven-
2 tūkst. Lt. „Nutverti šiukšlin- tojams jas geriau palikti auto-
toją įvykio vietoje sunku. Daž- mobilių servisuose.
Tomas, žurnalistas niausiai šiukšlinama atokesnėse „Servisai privalo padangas
Uždrausti tikrai nereikia. vietose. Kovoti galima, tačiau priimti nemokamai. O šiukš-
Manau, niekam jie neturėtų tai nėra pats tinkamiausias bū- lina tie žmonės, kurie padan-
užkliūti. das problemai spręsti“, - įsiti- gas keičiasi nelegaliuose ser-
kinęs Vilniaus apskrities Vy- visuose arba patys“, - aiškino
riausiojo policijos komisariato atliekų tvarkymu užsiiman-
Ekologijos ir teisės pažeidimų čios bendrovės VSA Gamybos
skyriaus viršininkas Algiman- skyriaus vadybininkas Vytau-
tas Minkauskas. tas Aleksa. už jos utilizavimą, nes į nau- kurias surenkame mieste pa-
Specialistas siūlo mieste Pasak jo, įsigydamas padan- jos padangos kainą įeina ga- tys, turime sunaikinti savo lė-
organizuoti specialias padan- gą, pirkėjas iš karto sumoka ir minio mokestis, kuris keliauja Kai nė- šomis“, - teigė atliekų tvarky-
į valstybės biudžetą, tiksliau, mo bendrovės „Ecoservice“
Aplinkos ministerijai. Valsty- ra kur priduoti, generalinis direktorius Sau-
Nelė, fotografė Padangų perdirbimas binės kontroliuojančios insti- padangos me- lius Budrevičius.
Man eitynės tikrai netruk- Šiauliuose įsikūrusi įmonė „Metaloidas“ iš dėvėtų padangų ga- tucijos prižiūri, kad įmonės, Surinktas padangas atlie-
dytų, tik ar reikia taip afišuo- mina gumos granules. „Padangų metalas, guma ir medžiaga at- keičiančios gyventojų auto- tamos bet kur. kų tvarkytojai privalo prista-
ti savo orientaciją? Tegul jie skiriami. Metalas keliauja į laužyną, o guma perdirbama“, - pa- mobilių padangas, senas pa- tyti į perdirbimo įmones, ta-
gyvena savo gyvenimą, o mes sakojo bendrovės gamybos vadovas Vitalis Stankevičius. Pasak siliktų sau. Už taisyklių nesi- Sakė M.Povilauskas. čiau tokių Vilniuje nėra.
gyvenkime savo. jo, kita įmonė - „Akmenės cementas“ padangas degina, tačiau laikymą autoservisams gresia dariai, tačiau ši veikla valan- „Pagrindinės sąnaudos yra
tai esą ne pats geriausias padangų perdirbimo pavyzdys. bauda iki 800 Lt. čioms įmonėms nuostolinga. transportas. Padangas reikia
Kalbino K.Vaitkevičius, „Į Lietuvą kasmet importuojama apie 20 tūkst. t padangų. Jas „Dalį padangų utilizavimo vežti į Šiaulius arba Naująją
J.Kalinsko nuotr. Veikla nuostolinga
Lietuvos įmonės perdirbti spėtų, tačiau dar daug yra užsiliku- kainos kompensuoja savival- Akmenę. Įmonei tokia veik-
sių iš senų laikų. Joms perdirbti prireiks bent 3-4 metų“, - sakė Pakelėse ar pamiškėse iš- dybė. Tačiau pinigai mokami la nuostolinga, tačiau padan-
mestas padangas privalo su- tik už deklaruotas, t.y. lega- gas išvežti privalu“, - pasako-
Keliaus į cypę V.Stankevičius.
rinki miestą prižiūrintys tvark- liai priduotas padangas. Tas, jo S.Budrevičius.
Vilniaus apygardos teismas
10-čiai metų į kalėjimą pasodino
romų bendrijos „Čigonų laužas“
pirmininko Josifo Tyčinos sūnų
Artūrą. Jis nuteistas už didelio
Meras - prieš gėjus Gedimino prospekte sakė sostinės vadovas. Pasak pašnekovo, Lietuva
KAROLIS
narkotikų kiekio įsigijimą ir lai- VAITKEVIČIUS Pasak mero, jei bus kreipta- garsėja homofobiškumu ir nau-
kymą, pranešė portalas Lrytas.lt. k.vaitkevicius
si dėl įvairių mažumų demons- jas meras tik atspindi daugumos
A.Tyčina policijai įkliuvo per- @15min.lt tracijų mieste, jis tokioms eity- nuomonę. „Nepaisydami kal-
nai liepą Vilniaus čigonų tabo- nėms neprieštarautų. bų, ketiname kitų metų gegu-
re, jo automobilyje rasta beveik Naujasis Vilniaus miesto meras Vi- „Gedimino prospekte tokių žę pabandyti gauti leidimą vi-
0,5 kg miltelių, kuriuose eksper- lius Navickas teigia, kad netoleruotų dalykų netoleruosime, o Sava- sų Baltijos šalių gėjų ir lesbie-
tai nustatė kelias dešimtis gra- seksualinių mažumų demonstracijos norių prospekte - prašau“, - pa- čių eitynėms Vilniuje“, - patiki-
mų gryno heroino. sostinės Gedimino prospekte, tačiau tikino V.Navickas. no V.Simonko. Šiemet toks gėjų
Nors A.Tyčina neigė kaltę, nesipriešintų, jei ją būtų norima su- Gėjų atstovai tikina „nieko paradas vyks Rygoje.
teismas jam skyrė švelniau- rengti kitose miesto vietose. naujo neišgirdę“. Pernai tuometinis meras
sią galimą bausmę - 10 metų „Anksčiau jis teigė neprieš- Juozas Imbrasas neleido Vil-
už grotų. Kaip lengvinančios „Gerbiu visus, gyvenančius tarausiąs mūsų judėjimui ir sie- niuje stovėti Europos Komisi-
aplinkybės įvertintos jo jau- Sostinės meras neprieštarau- šiame pasaulyje, ir jų asme- kiams, dabar vėl kalba kitaip. Ne- jos vilkikui „Už įvairovę. Prieš
nystė ir tai, kad jis anksčiau ne- tų seksualinių mažumų eity- ninį gyvenimą, bet nemanau, matau nuoseklumo mero pasi- diskriminavimą“. Pasak mero,
teistas, be to, nepavyko įrody- nėms Savanorių prospekte. kad tą asmeninį gyvenimą tu- sakymuose“, - sakė Lietuvos gė- jo vadovavimo laikotarpiu sek-
ti, kad A.Tyčina norėjo narko- AFP/Scanpix nuotr. rime pristatyti parodose arba jų lygos valdybos pirmininkas sualinėms mažumoms mieste
tikus platinti. Gedimino prospekte“, - vakar Vladimiras Simonko. reklama nebus daroma.

orai
KOVO

18
TREČIADIENIS
Lietuvoje
Šiandien apsiniaukę, dauge-
lyje rajonų snigs, kai kur šlap-
driba, temperatūra 1-3 °C šilu-
mos. Ateinančią naktį kai kur
Europoje
Atėnai
Berlynas
Londonas
+14 °C
+4 °C
+12 °C
Paryžius
Praha
Ryga
+14 °C
+5 °C
-1 °C
pasnigs, bus 2-3 °C šalčio.
Rytoj dieną debesuota su pra- Madridas +15 °C Roma +14 °C
giedruliais, kai kur snyguriuos, Maskva +1 °C Talinas +1 °C
Saulė teka 06:27 oras sušils iki 2-3 °C šilumos.
Saulė leidžiasi 18:29
Dienos ilgumas 12:02 ŠIANDIEN RYTOJ PORYT Interaktyvus pasaulio
orų žemėlapis
orų žemėlapis
Mėnulio fazė - Delčia.
dieną naktį dieną naktį dieną / /o
r
ai
/
vardadieniai Vilnius 0 °C -2 °C +1 °C -3 °C +1 °C

Anzelmas, Eimutė, Eimutis, Kiri- Kaunas 0 °C -2 °C +1 °C -4 °C +1 °C
Giedra Mažai Debesuota Trumpalaikis Lietus Lietus su Šlapdriba Sniegas
las, Sibilė, Einė, Einora, Einartas. Klaipėda +2 °C -2 °C +2 °C -4 °C +1 °C debesuota lietus perkūnija
2009 KOVO 18 D., TREČIADIENIS

VILNIUS / 3
www.15min.lt/vilnius

Pakvipo naujais istorija ir mitai
Neišmokėti atlyginimai

vandens skaitikliais
KAROLIS
buto ir sukčiaujantiems gyven-
kariuomenei
Faktai:
Lenkijos karalius ir
Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Steponas Ba-
tojams nebepavyktų to daryti.
VAITKEVIČIUS toras reformavo Abie-
„Kitą pirmadienį šilumos tiekė-
k.vaitkevicius jų Tautų Respublikos
@15min.lt jai turėtų pateikti projektą, kiek
kariuomenę, sudarė
naujų skaitiklių ir sistemos įdie-
Sostinės valdžia užsimojo mies- gimas kainuotų ir kiek naudos taikos sutartį su Tur-
te įdiegti naują vandens apskai- iš to turėtų gyventojai“, - aiški- kija ir Krymo chana-
tos sistemą - nuotolinius vandens no R.Adomavičius. tu. Įtraukęs į Livonijos
nuskaitymo skaitiklius. Tokie bū- „Už viską, kas sunaudoja- karą Lenkijos kariuo-
tų įrengti visuose daugiabučiuo- ma, turi būti sumokėta. Svars- menę, atkovojo Rusi-
se ir vienas skaitiklis butui atsiei- tydami galvosime, kas turi mo- jos užimtas LDK bei
tų apie 300 Lt. kėti už skaitiklius“, - tikino me- Livonijos teritorijas ir
ras Vilius Navickas. privertė rusus sudaryti
Kas ir kada diegs skaitiklius Jei gyventojams patiems taikos sutartį. Suvaidino svarbų vaidmenį pertvarkant Vil-
ir už juos sumokės, miesto val- tektų mokėti už skaitiklius, niaus jėzuitų kolegiją į Vilniaus universitetą. Monarchas
džia dar neatsako, tačiau tiki- jie esą atsipirktų per mažiau mirė 1586-aisiais.
na, kad sistema leis gyvento- nei metus.
jams mokėti tiksliai už jų su- Įdomu:
Pasiteisina
naudotą vandenį ir šilumos Ištrauka iš Lietuvos Ponų tarybos laiško, rašyto 1586 metų
energiją. Dabar vilniečiai patys Šilumininkai pripažįsta pa- gruodžio 13-ąją kunigaikščiui Kristupui Radvilai, Vilniaus
deklaruoja išnaudotą vandens tiriantys nuostolių dėl nesąži- vaivadai, pranešantis apie karaliaus S.Batoro mirtį ir per-
kiekį. Šie duomenys sulygina- ningų miestiečių, tačiau nesle- spėjantis apie galimą maištą dėl neišmokėtų algų kariuo-
mi su namo įvadiniais skaiti- pia pinigus atgaunantys iš kitų menei:
kliais, o susidaręs nesumokė- vartotojų. „Galų gale vis tiek su- Nauji skaitikliai miestiečiams gali atsieiti apie 300 Lt. Šilumininkai „[..] Viešpats Dievas vakar, prieš pirmą valandą nakties,
tas skirtumas išdalijamas kiek- moka vartotojas“, - sakė centra- nesvarsto galimybės juos įrengti už savo lėšas. R.Vilimo/BFL nuotr.
paėmė mums iš šio pasaulio į savo amžinąją garbę Jo Ka-
vienam gyventojui po lygiai, net lizuotos šilumos tiekimo bend-
rališkąją didenybę [..] Tarp kitko, mūsų mirusio šlovingo
jei ir mokama sąžiningai. „Šian- rovės „Vilniaus energija“ (VE)
dien gyventojai už karštą van- komercijos direktorius Riman- atminimo valdovo dvaro yra sulaikyti penki ketvirtadaliai
denį moka apie 30 proc. bran- tas Germanas. Anot jo, elektro- metų atlyginimo, ir tai mus liečia [..] Vengiant riaušių ir
giau patys to nežinodami“, - niniai skaitikliai užkirstų kelią Šiandien gyventojai už karštą bet kokios sumaišties, į ką čia labai panašu, ir prisilaikant
vakar sakė sostinės vicemeras vagystėms. „Panašūs skaitik- vandenį moka apie 30 proc. bran- deramos pagarbos mūsų šviesaus atminimo valdovo kū-
nui, teks sumokėti kokią dalį tų pinigų [..]“
Romas Adomavičius. liai jau naudojami kai kuriuo-
Naujoji sistema nuotoliniu se daugiabučiuose Vilniuje, ir giau patys to nežinodami.
būdu leistų vienu metu nuskai- kituose miestuose. Sistema pa- Sakė R.Adomavičius. „15min“ šioje rubrikoje primena įdomius miesto isto-
tyti visų miesto gyventojų skai- siteisina, bet nėra pigi“, - tikino to taryba, skaitikliams pirkti ir koncerno „Dalkia“, siejamo su rijos faktus nuo seniausi laikų iki šių dienų. Jei turite
tiklių parodymus. Šie skaitikliai R.Germanas. įdiegti bus skelbiamas tarptauti- „Rubicon Group“, valdoma VE senų nuotraukų ar menate legendų apie Vilnių, rašykite
siųstų duomenis iš kiekvieno Jei projektą patvirtins mies nis konkursas, kad Prancūzijos negalėtų diktuoti sąlygų. redakcija@15min.lt.

aktualu
Per šviesoforo reguliuojamą perėją - tik bėgte
KAROLIS VAITKEVIČIUS
Pasak miestietės, šis švie- Jis pripažįsta, kad „kartais taisyklės, o žalia spalva automo-
soforas tokiu režimu veikia pi- pasitaiko technikos gedimų“, biliams užsidega taip pat ne iš
k.vaitkevicius@15min.lt
ko valandomis. tačiau, anot jo, pavienių atvejų karto, todėl gatvę tikrai galima
8 sekundės - tiek vidutiniškai laiko Savivaldybės eismo specia- nereikėtų laikyti taisykle. ramiai pereiti“, - tikino savival-
skiriama sostinės gyventojui perei- listai tikina, kad pėstieji patys Pasak pašnekovo, nespėju- dybės atstovas
ti gatvę šviesoforo reguliuojamoje netvarkingai eina per gatves ir sieji pereiti gatvės per žalią švie- H.Mackela.
perėjoje. Tačiau miestiečiai pikti- kaltinti šviesoforų nederėtų. soforo signalą, turėtų nesutrikti
nasi, kad žalias šviesoforo signalas „Man pačiam ne kartą te- ir baigti kirsti važiuojamąją dalį
kai kur dega dar trumpiau. Specia- ko eiti per šią perėją - sparčiu degant raudonai šviesai.
listai tikina, kad laiko pereiti gat- žingsniu tikrai galima perei- „Taip nurodo Kelių eismo
vę turi užtekti. ti. Dažnai pėstieji daro klaidą
prie perėjos vorelėmis laukda-
„Užsidegus žaliam švieso- mi, kol užsidegs žalias švieso-
Žūva pėstieji
foro signalui, per perėją tenka foro signalas, reikėtų išsidėsty- Pernai Vilniaus apskrityje žuvo 24 pėstieji, 15 - tamsiu paros
bėgti, nes žalia šviesa Žygiman- ti plačiau“, - pėsčiuosius pereiti metu. Sužeisti 405, iš jų 167 - tamsiu paros metu. Dėl pėsčių-
tų gatvėje ties Mindaugo til- gatvę mokė savivaldybės Eismo jų kaltės įvyko 155 eismo įvykiai. Kiekvieną savaitę Kelių pat-
Degant žaliam šviesoforo signalui vilniečiai sako šioje rulių rinktinės pareigūnai apskrityje nubaudžia apie 350 Kelių
perėjoje vos spėjantys pereiti gatvę. J.Kalinsko nuotr.
tu dega vos kelias sekundes“, - organizavimo skyriaus vedėjas
skundėsi vilnietė Aistė. Henrikas Mackela. eismo taisykles pažeidusių pėsčiųjų eismo dalyvių.

Ruošiamasi motociklininkų antplūdžiui fotopolicija
EGLĖ
Vilnietė Gintarė Vitkauskaitė tociklininkai ir motorolerių vai- pažeidėjų numerius“, - sakė
„15min“ pasakojo dėl motocik- ruotojai tuo naudojasi ir laks- V.Černevičius. „15min“ skaitytojas Vėtrūnas rašo: negaliu praeiti pro
GERULAITYTĖ
lininkų keliamo triukšmo ne- to itin dideliu greičiu“, - pikti- šalį, kai užimamos neįgaliesiems skirtos vietos. Veiksmo
e.gerulaityte Galima skųstis vieta Vilniaus „Akropolis“, laikas – 2009 m. kovas.
@15min.lt turinti ramybės: Konstitucijos nosi vilnietė.
prospektu dideliu greičiu laks- Vilniaus savivaldybės Vie-
Skirs papildomą dėmesį
Puslapis parengtas pagal M.Balinsko „Vilniaus miesto istorija“ ir „15min“ inf.

Gatvėse po žiemos jau pasirodė pir- tantys motociklai ir motorole- šosios tvarkos skyriaus vedėjas
mieji motociklų ir motorolerių vai- riai kelia „erzinantį triukšmą“. Vilniaus apskrities Vyriau- Gintaras Tamošiūnas pasako-
ruotojai. Gyventojams skundžian- „Auginu 4 mėnesių sūnelį ir per siojo policijos komisariato Ke- jo, jog dėl motociklininkų ke-
tis jų keliamu triukšmu ir dideliu šį triukšmą jo neįmanoma už- lių policijos valdybos viršininko liamo triukšmo gyventojai ga-
greičiu, policija paruošė preven- migdyti. Kadangi Konstitucijos Vytauto Černevičiaus teigimu, li kreiptis į savivaldybę.
cinių priemonių planą, padėsian- prospekto šviesoforuose vienu policija jau ruošiasi motocikli- „Jei miegamųjų rajonų gyven-
tį išvengti nelaimių. metu užsidega žalia šviesa, mo- ninkų ir motorolerių vairuoto- tojams šių transporto priemonių
jų antplūdžiui gatvėse. triukšmas trukdo, jie gali kreip-
„Motociklų ir motorolerių tis į savivaldybę. Tokiais atve-
vairuotojai jau pasirodė gatvėse, jais tariamės su policija ir, esant
netrukus jų dar padaugės. Tam galimybei, pastatome motocik-
ruošiamės, nes šie vairuotojai lų eismą ribojančius ženklus“, -
neretai renkasi nesaugų grei- sakė G.Tamošiūnas.
tį“, - sakė V.Černevičius. Pagal įstatymą triukšmauti Naujienų portalas 15min.lt ir dienraštis „15min” skelbia konkursą:
Anot jo, policija turi paruo- viešose vietose ir trikdyti viešą- fotografuok, filmuok „kelių erelius“, „žąsinus“, kitokio plauko chuli-
šusi prevencinių priemonių pla- ją rimtį draudžiama nuo 18 iki 6 ganus, taip pat apleistus užmirštus automobilius ir siųsk nuotrau-
kas, video bei trumpą aprašymą 15min@15min.lt.
ną. „Mieste bus daugiau filma- val. ryto, tačiau, pasak jo, atski-
Netrukus miesto gatves užplūsiantiems motociklų ir
motorolerių vairuotojams suvaldyti policija paruošė
vimo kamerų, taip pat - neženk- rų taisyklių motociklų ar moto- Rubrika Fotopolicija -
prevencinių priemonių planą. J.Kalinsko nuotr. lintų policijos automobilių, ku- rolerių vairuotojams nėra, todėl naujienų portale www.15min.lt
rie irgi galės filmuoti, fiksuoti juos kontroliuoti sunku.
2009 KOVO 18 D., TREČIADIENIS

4 / VILNIUS
www.15min.lt/vilnius

kinas
FORUM CINEMAS VINGIS
„Marlis ir aš“ 11:30 13:50
Muzikinė misterija
16:20 19:00 21:20
„Stebėtojų lyga“ 12:00 15:10
18:30 21:50
„Purpurinis sparnas: fla-
mingų paslaptis“ 12:20 14:20
kurs ramybės oazę AUDRĖ
terijos autorius, dainuos so-
listės Asmik Grigorian ir Ona
16:30 18:20 20:10 DOMEIKAITĖ „Musicality of Life“ atgaivins projekto
Kolobovaitė. organizatorius G.Gelgotas (k.).J.Kalinsko nuotr.
„Boltas“ (dubl. lietuviškai) a.domeikaite
@15min.lt „Mūsų uždavinys bus mi-
12:00 15:00 18:00 21:10 nimaliais judesiais, plasti-
„Kelionė į Mėnulį“ (dubl. Po dvejų metų pertraukos į Šv. ka, žvilgsniais perteikti kuo
lietuviškai, trimatis) 13:20 Kotrynos bažnyčią sugrįš Gedi- geriausią energiją ir neap-
15:30 17:30 20:00 mino Gelgoto muzikinė miste- krauti žiūrovų minčių. Tie-
rija „Musicality of life“. Jaunie- siog sukurti ramybės oazę -
„U2“ (filmas-koncertas ji muzikos kūrėjai kovo 23 dieną misterija ir Šv. Kotrynos baž-
trimatėje erdvėje) 22:10 klausytojams pateiks netradici- nyčios atmosfera yra be galo
„Lūšnynų milijonierius“ 11:20 nę akademinės ir elektroninės tam tinkanti, - tikino daini-
13:50 16:20 19:00 21:40 muzikos improvizaciją, kuri tu- ninkė O.Kolobovaitė. - Pirmą
rėtų priversti susirinkusiuosius kartą scenoje dainuosiu kar-
„Prakeiksmas“ 11:40 13:40 išgyventi ramybę. tu su Asmik - su ja bandysim
15:50 17:50 19:40 21:30 atrasti vidinio pasaulio kon-
„International“ 12:20 14:40 „Tai bus akademinės mu- taktą. Viskas, ką viena kitai
17:00 19:20 21:40 zikos prisilietimas prie šiuo- sakysim, priklausys nuo tos
laikiškos elektroninės muzi- akimirkos būsenos.“
„Rašalo širdis“ 13:40 16:00 kos. Akademikai mėgsta nau- Valandos trukmės neper-
18:40 joves ir palankiai vertina šią traukiamoje misterijoje „Mu-
„Keista Bendžamino Batono populiarią visame pasaulyje sicality of Life“ šiuolaikinei
istorija“ 20:50 sintezę“, - sakė jaunas kom- akademinei muzikai naujų
pozitorius G.Gelgotas. spalvų suteiks elektroninės
„Jis - ne tau“ 13:30 16:10 18:50 Žiūrovų prašymu naujai muzikos kūrėjas D.Gnedinas-
21:30 atgimsiančiame renginyje pa- CORBIE.
„PRAVDA.Viena minutė“ 22:00 sirodys Naujų idėjų kameri- „Aš labai atsargiai klasiki- sų improvizuotai atliekama pozicija, gimusi iš ilgai smuiko po kurios pasigirs švelnus tri-
nis orkestras NIKO, pats mis- nę muziką verčiu į elektroni- medžiaga. tęsiamo vieno garso, palaips- jų čelių pokalbis, pasibaigian-
„Septynios sielos“ 14:00 19:10
nę, kad tai nebūtų kardinaliai Naujų idėjų kamerinio or- niui augs ir pasieks didingą, tis šviesiu konsonansu. Ir tai
„Vyriškas auklėjimas“ 16:40 nauja. Nors gana giliai įlendu į kestro NIKO atliekama kom- monumentalią kulminaciją, tik pradžia...
kūrinį, bet visada išlaikau pa-
„Valkirija“ 21:50 Išlaikau garbą jam ir neišdarkau gar-
FORUM CINEMAS AKROPOLIS
pagarbą kūri- sų“, - šypsodamasis pasakojo
D.Gnedinas-CORBIE.
„Marlis ir aš“ 11:30 13:50 niui ir neišdar- Organizatoriai žada, kad
16:20 18:50 21:10 kau garsų. įžangoje skambanti elektro-
„Stebėtojų lyga“ 11:00 14:20 ninė muzika susijungs su
Sakė D.Gnedinas-CORBIE styginių instrumentų ir bal-
17:40 21:00
„Purpurinis sparnas: flamin-
gų paslaptis“ 11:20 13:20 Pratęsimas - klube
15:20 17:20 19:20 21:20 Po netradicinio koncerto misterijos kūrėjai žiūrovus kvies pra-
tęsti vakarą naujame riedučių klube, kuriame bus atlikti dar
„Boltas“ 10:40 13:10 15:40
keli kūriniai, labiau adaptuoti klubo erdvei. Visi žiūrovai su
18:10 20:30 koncerto bilietais į „Afterparty“ pateks nemokamai.
„Prakeiksmas“ 10:50 12:40
14:40 16:50 18:40 20:40
„Jis - ne tau“ 12:00 14:30
17:10 20:00
Monetos, skirtos kultūrai
Vakar Vilniaus rotušėje bu- dėžute kainuos 150 Lt, be dė-
„International“ 11:40 14:10 vo pristatytos proginės mone- žutės - 130 Lt. Iš viso nukal-
16:40 19:10 21:40 tos, skirtos 2009 metų Europos dinta 10 tūkst. 50 Lt sidabro
„Rašalo širdis“ 10:30 15:00 kultūros sostinei Vilniui. ir 1 mln. 1 Lt vario ir nikelio
Lietuvos bankas į apyvar- lydinio monetų. Monetų dai-
19:40
tą išleido 50 Lt ir 1 Lt mone- lininkas - Vytautas Narutis,
„Vyriškas auklėjimas“ 12:50 tas. Naujosios 50 monetas kaldino bendrovė
17:30 21:50 Lt sidabro mo- „Lietuvos monetų kaly-
netos bus kla“.
SKALVIJA parduo-
da mos
„Taarka“ 15:00
L i e -
„Po vestuvių“ 17:10 tuvos
„Šokis dykumoje“ 19:30 ba n ko
kasose.
„Dar viena meilės istorija“ Mo-
21:00 neta su re-
prezentacine

atpažink save

Jeigu šioje nuotraukoje JŪS – užsukite į „Copy1“ biurą
(Vilniuje, Gedimino pr. 44-5) atsiimti prizo - puodelio
su savo pasirinkta nuotrauka. Prizą turite atsiimti per
dvi darbo dienas. Atsiimdami turėkite su savimi laikraš-
tį. Dėl papildomos informacijos
skambinti tel. (8 655) 39334.
www.copy1.lt
2009 KOVO 18 D., TREČIADIENIS

MIESTAI / 5
www.15min.lt/miestai

Iš Karmėlavos - daugiau skrydžių
Tarptautinio Kauno oro uosto va- dantį galioti vasaros skrydžių nelabai pavyksta susitarti“, -
dovai ketina keleiviams pasiū- sezono tvarkaraštį. pripažino Kauno oro uosto
lyti daugiau reguliariųjų skry- „Airijos bendrovė „Rya- vadovas.
džių įvairesnėmis kryptimis Eu- nair“, jeigu apsispręstų dėl Šiuo metu daugiausia skry-
ropoje. naujo maršruto, gali jį ati- džių iš Kauno oro uosto drie-
daryti kad ir rytoj, bet kon- kiasi į Londoną.
Oro uosto vadovo Arijan- krečių terminų nėra“, - sakė „Dabar pas mus vykdoma
do Šliupo teigimu, jau pateik- A.Šliupas. 17 savaitinių skrydžių į Lon-
ti keli bendradarbiavimo pa- Pasak jo, Kauno oro uostas doną, todėl susisiekimas šia
siūlymai oro linijų bendro- visada siekė, kad oro bendro- kryptimi labai geras“, - įsiti-
vėms. Tačiau kol kas neaišku, vės rengtų skrydžius iš Kauno kinęs A.Šliupas.
kada iš jų bus gautas atsaky- įvairesnėmis kryptimis. Pigių skrydžių bendrovė
mas. Pasak oro uosto vadovo, „Mūsų prioritetai - Pary- „Ryanair“, pervežanti apie 99
terminų oro uostas nėra užsi- žius, Edinburgas, Milanas, proc. Kauno oro uosto kelei-
Kauno oro uosto vadovai siekia, kad iš čia būtų galima brėžęs, todėl negalima pasa- Bilundas, Šiaurės Vokieti- vių, šiuo metu iš Kauno siūlo
pasiekti įvairesnes pasaulio šalis. E.Ovčarenko nuotr.
kyti, ar naujienas pavyks įra- jos regionas bei Maskva. Dėl 5 kryptis: į Londoną (Lutoną ir
šyti į kovo pabaigoje prade- pastarosios krypties kol kas Stanstedą), Dubliną, Birmin-
gemą bei Frankfurtą.

Mūsų prio-
ritetai - Paryžius,
Edinburgas, Mi-
lanas, Bilundas,
Šiaurės Vokieti-
jos regionas bei
Maskva.
Sakė A.Šliupas.

Apšvarino
miegantį merą

Į Maskvą vakar rytą tu-
rėjęs išskristi Druskininkų
meras Ričardas Malinauskas
(nuotr.) liko Lietuvoje, nes at-
sibudęs pažįstamo bute Vil-
niuje pamatė, jog yra apvog-
tas. R.Malinauskas turėjo da-
lyvauti susitikime su Lietuvos
ambasadoriumi Maskvoje ir
Rusijos turizmo bendrovių
vadovais. Lėktuvas į Mask-
vą skrido 6 val., todėl meras
nusprendė pernakvoti Vil-
niuje ir apsistojo pažįstamo
bute Sporto gatvėje, pranešė
portalas Delfi .lt.
Pareigūnams R.Malinaus-
kas sakė, jog skubėdamas už-
migti ir pailsėti prieš kelio-
nę, išgėrė migdomųjų vais-
tų. Jis neatmeta galimybės,
jog pamiršo užrakinti buto
duris. Atsibudęs 4 val. pama-
tė, jog iš koridoriaus dingo la-
gaminas su suvenyrais, dra-
bužiais, kitais asmeniniais
daiktais. Be to, vagis iš švar-
ko kišenės pagrobė piniginę
Puslapis parengtas pagal „15min“ inf., BFL nuotr.

su maždaug 10 tūkst. Lt, as-
mens dokumentais, bankų
kortelėmis. Taip pat pavog-
tas auksinis laikrodis. Nuos-
tolius R.Malinauskas įverti-
no apie 40 tūkst. Lt.
Atvykę policijos pareigūnai
laiptinėje rado R.Malinausko
lagaminą su kai kuriais daik-
tais. Ten pat rasta ir piniginė
su asmens dokumentais ir
bankų kortelėmis - vagis iš
jos paėmė tik pinigus.
2009 KOVO 18 D., TREČIADIENIS

6 / AKTUALIJOS
www.15min.lt/aktualijos

K.Glaveckas: „Puolė ne mane“
GEDIMINAS
svarbus. Didelė dalis tiesos ta-
GASIULIS me yra. Puolimas buvo prieš vi-
są dešiniųjų vyriausybę. Puoli-
g.gasiulis
@15min.lt mas ginantis, bandant paslėp- Generolu labai gera būti, kai
ti savo darbus“, - „15min“ sakė yra taikos metas, bet kai yra karo
Seimo Biudžeto ir finansų komi- K.Glaveckas.
teto pirmininkas Kęstutis Glavec- Interpeliaciją inicijavęs opo- metas, tai visuomet kulkų gauni.
kas, neatsargiai teoriškai pasvars- zicijos lyderis, socialdemokra-
tęs apie lito devalvavimą, atlaikė tas Gediminas Kirkilas tokias Sakė K.Glaveckas.
opozicijos inicijuotą interpeliaciją. interpretacijas kategoriškai at- niame kabinete. Galbūt stovė- sau pasvarstyti, kas galėtų būti
Pats politikas teigia, kad buvo puo- metė. „Interpeliacija buvo prieš ti kietai užsispyrus „aš nekal- 2011-2013 metais. Paralelėje kaž-
lama koalicija. K.Glavecką. Aš nepamenu atve- tas, aš nieko nepadariau“ - nė- kas paskleidė gandus, neva bus
jo, kad komiteto pirmininkas ra pati geriausia pozicija?“ - pa- devalvuotas litas. Pirmą kartą
Vakar vykusiame slaptame taip neatsakingai elgtųsi. Mes stebėjo Ž.Šilgalis. už ekonominius pamąstymus
balsavime dalyvavo vos 50 Sei- ir patys sakėme, kad koalicija Parlamentarai K.Glaveckui žmogus buvo taip skaudžiai mu-
mo narių. Už liberalsąjūdiečio pati turėtų siūlyti kitą kandi- priminė ir kovo 11-ąją, kai jis ne- šamas“, - sakė politikas.
nušalinimą balsavo 36, prieš datą, to posto nesigviešėme“, - dalyvavo iškilmingame Seimo K.Glaveckas teigė manąs,
buvo 8 parlamentarai, 6 biule- „15min“ teigė G.Kirkilas. posėdyje, o vietoj to žaidė teni- kad panikos skleidimu labiau-
teniai buvo sugadinti. Kad pa- są. „Žinote, kai tave taip puola, siai suinteresuoti valiutų spe-
Nesijaučia kaltas
reigūnas būtų atstatydintas, o puolimas buvo labai stiprus, kuliantai. „Kilus krizei, akcijų
tam turi pritarti bent 71 Sei- Seime diskutuojant dėl in- tai svarbiausia pailsėti. Pirmą ir investicijų vertė susitraukė.
mo narys. terpeliacijos, K.Glaveckas teigė, kartą per 19 metų nebuvau mi- Žmonės jauni ir protingi, jie ima-
Seime svarstant interpe- kad „kaltas nesijaučia“. Koa- nėjime, bet tam iš tikro buvo la- si iniciatyvos kurti naujus bur-
liaciją, K.Glaveckas užsiminė, licinių liberalcentristų atsto- bai rimta priežastis“, - po posė- bulus“, - sakė K.Glaveckas. K.Glaveckas teigė pamoką išmokęs: „Tą tai-
kad tai yra opozicijos „kampa- vas Žilvinas Šilgalis teigė po džio sakė K.Glaveckas. Tuo metu „tvarkietis“ Valen- syklę, kad, kalbant viešai prisimink, jog tavo
nija prieš naują Vyriausybę“. interpeliacijos tekstu pasira- tinas Mazuronis pastebėjo, kad žodžiai gali būti panaudoti prieš tave patį,
Ieškojo kaltų
Paklaustas, ar turėjo omenyje, šęs todėl, kad kolegą pamoky- pasklidus gandams apie deval- gerai įsiminsiu.“ G.Gasiulio nuotr.
kad koalicija „išbando koalici- tų. „Nė viename jūsų pasisa- Seime K.Glaveckas perteikė vaciją ir žmonėms puolus keis-
ją“, ir jis tik tapo įrankiu, par- kyme neišgirdau žodelio „at- situaciją iš savo perspektyvos. tis litų į eurus, daugiausia uždir- bo daugiau negu 1 mln. eurų, kanas, neduoda paskolų, uždir-
lamentaras linktelėjo. „Aš ma- siprašau“. Net B.Clintonui JAV „Spaudos konferencijoje hipo- bo bankai. „Keičiant pinigus, dabar tuos pinigus vėl keis at- ba iš mūsų bėdos, Lietuvos kri-
nau, kad tas aspektas buvo labai piliečiai atleido klaidas ovali- tetiškai būsimuoju laiku leidau mano žiniomis, bankai uždir- gal. Bankai toliau didina palū- zės“, - sakė V.Mazuronis.

Opozicija biudžetą
karpytų kitaip
nio darbo užmokesčio dydžio
INGA
POPOVAITĖ išmokas už tai, kad nesinau-
doja valdišku transportu. Ma-
i.popovaite
@15min.lt nau, kad automobilius reikėtų
palikti tik ministrams“, - teigė
Artėjant dar vienam biudžeto kar- A.Butkevičius. Taip pat jis siū-
pymui, premjeras Andrius Kubilius lė mažinti išlaidas komandi-
vakar išklausė opozicijos siūlymus ruotėms bei inventoriaus pir-
ir tarėsi dėl jos paramos. kimui.
Darbo partijos lyderis Vikto-
Po susitikimo premjeras ras Uspaskichas premjerui įro-
neigė, kad valdantiesiems rei- dinėjo, kad reikia ne lopyti biu-
kia pagalbos, tačiau, anot jo, džeto skyles, o mąstyti, kaip pa-
sutarus visoms partijoms, vi- daryti, jog Lietuvos verslas imtų
suomenė „geriau išgyventų šį nešti pelną, esą kitu atveju po
sudėtingą laikotarpį“. Jis pri- pusmečio vėl teks „karpyti“ iš-
dūrė, kad su opozicija disku- laidas. Jis teigė, kad partija pri-
tuoti būtina, tačiau jokių rei- taria beveik visiems siūlymams,
kalavimų negali būti. tačiau pridūrė, kad derėtų ma-
Socialdemokratų partijos žinti mokesčius toms prekėms
pirmininkas Algirdas Butkevi- ir paslaugoms, kurios konku-
čius teigė palaikantis valstybi- ruoja su importinėmis.
nio sektoriaus išlaidų mažini- „Tvarkos ir teisingumo“ par-
mą, bet žadėjo priešintis algų tijos nuomone, šiuo metu svar-
karpymui mažiausiai uždirban- biausia skatinti vartojimą.
tiems valstybės tarnautojams. Vyriausybė balandžio mė-
„Pasiūlėme, kad būtų peržiūrė- nesį ketina peržiūrėti biudže-
tos ministerijų sekretorių pri- tą ir jį sumažinti maždaug
vilegijos - jie gauna 0,8 viduti- 3 mlrd. Lt.

Antkainių apribojimas
sukėlė pasipiktinimą
Seimui priėmus Kainų įsta- nėje - 20 proc. Už pažeidimus
tymo pataisas, iki 20 proc. ap- gali būti skirta 5 proc. įmonės
ribojančias prekybos antkai- mėnesio apyvartos dydžio bau-
nius, kilo prekybininkų pasi- da. LPĮA vadovo Mariaus Busi-
piktinimas: Lietuvos preky- lo teigimu, toks Seimo spren-
bos įmonių asociacija (LPĮA) dimas - neapgalvotas.
ketina kreiptis į šalies prezi- „Tikimės, kad šios pataisos
Puslapis parengtas pagal BNS, „The Irish Times“ ir „15min“ inf.

dentą ir Europos Komisiją su bus sustabdytos. Taip nėra nė
skundais. vienoje Europos šalyje. Be to,
Pataisos numato maksimalų neramu, kad įvedus vieną ap-
antkainio dydį prekybos įmo- ribojimą, neatsirastų apeti-
nėms: mažmeninėje prekybo- to įvesti jų ir daugiau“, - sakė
je jis siekia 15 proc., didmeni- M.Busilas.

Asta Bliūdžiutė
Vyr. redaktorė „15min” – pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje, turintis 470,000 nuolatinių skaitytojų
a.bliudziute@15min.lt
kiekvieną darbo dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2008 m. ruduo
Gabrielė Vasiliauskaitė
Dienos redaktorė (Vilnius) Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas - 52 500.
g.vasiliauskaite@15min.lt Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-2749. Dienraštis platinamas
Jurga Vaičiūtė Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Tomas Balžekas Simona Kupetienė Dienos redaktorė redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Generalinis direktorius Pardavimo vadovė (Kaunas/Klaipėda) A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt Redakcija neatsako už reklamos
t.balzekas@15min.lt s.kupetiene@15min.lt j.vaiciute@15min.lt 01112, Vilnius 44305, Kaunas Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
2009 KOVO 18 D., TREČIADIENIS

PASAULIS / 7
www.15min.lt/pasaulis

Mokslininkai rado tris
naujas bakterijų rūšis
Indijos mokslininkai teigia radę
tris naujas bakterijų rūšis, kurios
Stratosferos sluoksnis pa-
tiria tokį stiprų ultravioleti-
Liudijo iš ekrano
Vakar Austrijos Sankt Pelteno J.Fritzlio išnaudotos duk- E.Fritzl pagimdė 7 vaikus, ku- izoliavimo, bet neigia sunkiau-
yra atsparios ultravioletiniams nį spinduliavimą, kokio ne- miesto teisme už uždarų du- ros Elisabeth Fritzl parodymai rių vienas mirė netrukus po sius kaltinimus žmogžudyste ir
spinduliams. atlaikytų dauguma kitų or- rų tęsėsi 73 metų Josefo Fritz- buvo įrašyti į vaizdajuostę, jos gimimo. Trys vaikai iki 2008- pavergimu, galinčius užtraukti
ganizmų. lio, 24 metus rūsyje kalinusio peržiūra pradėta dar pirmadie- ųjų balandžio gyveno su mo- kalėjimą iki gyvos galvos.
Bakterijos „gyvena“ stratos- „Šie atradimai skatina ir prievartavusio dukrą, by- nį, kai prasidėjo šios bylos na- tina rūsyje, kitus tris J.Fritzlis Teisės ekspertai teigia, kad
feros sluoksnyje. Jos buvo rastos tęsti darbus, tiriant gyvybės los svarstymas. Posėdyje bu- grinėjimas teisme. Viso liudiji- pasiėmė gyventi name, su juo žmogžudystę įrodyti gali būti
ištyrus surinktus stratosferos atsiradimą“, - teigia moksli- vo peržiūrimas nukentėjusio- mo trukmė yra 11 valandų. Po ir žmona Rosemarie. Pastara- sunku, už kitus nusikaltimus
sluoksnio pavyzdžius. ninkai. sios liudijimas. peržiūros atsakovas turėjo at- jai vyras teigė, kad vaikus kaž- jam daugiausia gali būti skir-
sakyti į liudijimą. kas paliko prie durų. ta 20 metų kalėjimo.
Byla, dėl savo pobūdžio, buvo Šiurpus nusikaltimas išaiš- Šeši E.Fritzl vaikai, jos moti-
svarstoma už uždarų durų. kintas pernai, kai sunkiai susir- na R.Fritzl ir kiti R.Fritzl vaikai
J.Fritzlis dukrą rūsyje už- go viena E.Fritzl dukrų ir ji bu- atsisakė liudyti teisme.
darė dar 1984 metais, šiai su- vo nuvežta į ligoninę. Manoma, kad verdiktas
laukus pilnametystės. Jis ža- J.Fritzlis prisipažįsta dėl duk- J.Fritzliui gali būti paskelbtas
gino moterį kada panorėjęs, ros žaginimo, kraujomaišos ir jau rytoj.

Kaip ir pirmadienį, kai prasidėjo teisminis procesas, J.Fritzlis
į posėdžių salę ėjo veidą užsidengęs mėlynu aplanku, tačiau
šalia durų trumpam jį nuleido ir fotografams pavyko
„pagauti“ keletą kadrų. AFP/Scanpix nuotr.

Rusija persiginkluos
Rusijos prezidentas Dmitrijus Me- Rusijos sienų.
dvedevas vakar pareiškė, kad už „Karinės ir politinės padė-
šalies sienų plečiantis NATO pajė- ties pasaulyje analizė rodo, kad
goms, Maskva nuo 2011-ųjų pra- kai kuriuose regionuose tebėra
dės plačiu mastu perginkluoti ša- rimtų konfl ikto galimybių“, -
lies ginkluotąsias pajėgas. sakė D.Medvedevas.
Negana to, jis teigė, kad vi-
D.Medvedevas pabrėžė, soms kovinėms dalims ir jun-
kad „nepaisant finansinių giniams bus priskirta nuolati-
sunkumų, lėšos gink lav i- nės parengties kategorija.
muisi bus tokio dydžio, koks Sa nt yk ia i ta ip Rusijos
jis buvo iš pradžių numaty- ir JAV, v ienos NATO lyde-
tas“. D.Medvedevas taip pat rių, pastaruoju metu šiltėjo.
paragino atnaujinti Rusijos Anksčiau aukšti abiejų šalių
branduolinių ginklų arsena- pareigūnai užsiminė svars-
lą ir pridūrė, kad NATO vyk- tą galimybę mažinti ginklų
do karinę ekspansiją netoli arsenalą.

Madagaskarą
valdo kariškiai
Septynerius metus Mada-
gaskarui vadovavęs preziden-
tas Marcas Ravalomanana va-
kar atsistatydino ir perdavė val-
džią kariškiams.
Madagaskare pastaraisiais
mėnesiais buvo vykdoma kam-
panija už M.Ravalomananos
nušalinimą. Sukilimui vado-
vavęs opozicijos lyderis Andry
Rajoelina vakar užėmė ištuštė-
jusią prezidentūrą, jį sveikino
tūkstančiai šalininkų ir kariš-
kių. A.Rajoelina jau elgėsi kaip
Puslapis parengtas pagal BNS, „Reuters“, CNN, BBC ir „15min“ inf.

naujasis šalies valdytojas. „Iš-
kilmingai skelbiu, kad negailė-
siu jokių pastangų“, - sakė jis ir
pridūrė, kad už šalies reikalus
nuo šiol atsakinga jo įsteigta
pereinamoji vyriausybė.
Kruvinas A.Rajoelinos konf-
liktas su šios neturtingos In-
dijos vandenyno salos valdžia
įsiplieskė dar pernai, per ne-
ramumus žuvo per 100 žmo-
nių. Praėjusį pirmadienį šim-
tas gerai ginkluotų kariškių,
kuriuos lydėjo tankai, įsiver-
žė į prezidentūrą ir pareikala-
vo šalies vadovo kuo skubiau
atsistatydinti.
2009 KOVO 18 D., TREČIADIENIS

8 / SKELBIMAI
www.15min.lt/reklama

Transportas Statyba ir remonto Grožis, sveikata Baldai Mokslas
BRANGIAI IR GREITAI SUPERKA- darbai Analogo nėra! G.Šičko! Šiandien Įmonė restauruoja minkštus Organizuojame drabužių konstravimo ir modeliavimo kursus Ak-
ME ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS. vienintelis metodas, padedantis baldus: keičia gobeleną, vatiną, sionovos ir Miulerio metodu. Tel.: 8 5 2653647, 8 615 16980.
1986-2006 M. TVARKINGUS, SU Statybos remonto darbai. Tin-
beveik 100 proc. atsisakyti alko- poroloną, spyruokles. Gaminame
DEFEKTAIS ARBA DAUŽTUS. TEL. kavimas, glaistymas, dažymas, Vairavimo mokykla „DRAIVERIS“ ruošia B, C, CE kat. vairuoto-
holio, tabako ir narkotikų. Aukštos nestandartinius čiužinius. Senjo-
8 688 20004. plytelių klojimas, gipsokartono jus Kalvarijų g. 143–313, Vilnius. Tel. 8 5 2700105. El.p. info@
klasės metodininkas su 17 metų rams taikome 10 proc. nuolaidą.
plokščių montavimas, visos grin- draiveris.lt. www.draiveris.lt. Taikome nuolaidas!
Nebrangiai, bet skubiai perkame praktika Vasilij Čepelov. Vilnius. Tel.: 8 5 2736333, 2304584 (va-
dų dangos. Darbams suteikiame
naudotus automobilius VW, MB, kare), 8 614 92247.
garantiją. Tel.: 8 611 69066, 8 640 Tel.: 8 5 2620251 (10.00 - 21.00 Nori gyventi JAV? Nežinai nuo ko pradėti? Pradėk nuo studijų
BMW, OPEL, FORD, TOYOTA, SU- 14485. val.), 8 601 95262. Nestandartinių baldų projekta- Amerikoje! SOLEX College siūlo mokytis JAV. Legalus pra-
BARU, LEXUS ir kitus modelius, vimas ir gamyba. Gera kokybė, gyvenimas, studentiškos vizos. Platesnė informacija www.
pagamintus nuo 1990 m. iki 2008 Visi santechnikos darbai: šildy-
patraukli kaina. Vilnius. www.irvi. solex.edu, tel. 8 652 01199.
m., tel. 8 608 77700. mo, vandentiekio, kanalizacijos Kita lt. Tel. 8 614 03216.
sistemų įrengimas ir remontas.
Superkame įvairių markių au- UAB „ALAIVA“. Tel.: 8 5 2329005, PRIVATŪS SENELIŲ NAMAI PRIIMS Poilsis, turizmas, pramogos
tomobilius. Gali būti daužti, su 8 687 25455. www.alaiva.lt. GYVENTOJUS, KURIEMS REIKA-
defektais arba nevažiuojantys. LINGA GLOBA IR SLAUGA. PA- Viliojantis pasiūlymas indiškų patiekalų restorane „SUE'S INDIAN
Pasiimame patys ir mokame ROS KAINA - 70 LT. TEL. 8 656 RAJA“. www.sues-lt.com. (spausti „Įvykiai“/„Events“).
iš karto. Vilnius. Tel. 8 675 Parduodu „Paroc Uns37“ 81050. Tavo sveikas
37223. akmens vatą. Matmenys 610 maistas Paslaugos
x 1220 mm, storis 5 arba 10
Superkame visų markių au- cm. Gera kaina 5 cm pakas 60 Ieško darbo
tomobilius, gali būti daužti ar Naujiena. Geriausia Lietuvoje. Remontuoju kompiuterius,
Lt (14 plokščių), 10 cm 70 Lt Profesionalus vonių restauravi-
net nevažiuojantys. Tel. 8 629 (8 plokštės). Kubo (m3) kaina televizorius, vaizdo kameras,
Mergina, turinti 3 metų administravimo darbo patirtį, ieško mas, patikimiausiomis techno-
88128. garso aparatūrą, mikrobangų
118 Lt. Visos kainos su PVM. panašaus darbo. Tel. 8 676 55302.
Tel. 8 614 34100. logijomis, ypač atspariu emaliu, krosneles. Iškodavimas. Tel.
AKCIJA - taupykite pinigus ir kliento namuose. Be dulkių. Ga- 8 608 23220.
laiką. Variklio alyvos keitimas Siūlo darbą rantija 5 m. Įvairūs atspalviai. Tel.:
per 15 min. Keitimas ir alyvos 8 677 44322, 8 671 94194, 8 37
filtras - NEMOKAMAI. Akcija Anglija! Žemės ūkio produkcijos Darbui Norvegijoje reikalingi
nuėmimas, rūšiavimas, pakavi- geležinkelio tiesimo ir priežiū- 720556.
galioja iki 2009 gegužės mėn.
UAB „Girilis“, Savanorių pr. mas laukuose, šiltnamiuose, ros specialistai, pabėgių klojė-
178, Vilnius. Tel.: 8 5 2389089, fabrikuose. Darbas paukštyne, jai, bėgių klojėjai ir suvirintojai,
8 611 16455. viešbutyje, mėsininkams. Anglų kontaktinių kabelių montuotojai,
k. nebūtina. Greitas išvykimas. signalų montuotojai. Reikalin-
Parduoda www.aulina.lt. Tel.: 8 5 2691464, gi darbuotojai su kvalifikacijos
8 699 27086. pažymėjimais, patirtimi ir anglų
AKCIJA! NUOLAIDOS iki 40 kalba. Tel. 8 37 200020.
proc. plastikiniams langams ANGLIJA.Darbo pasiūlymai pra-
ir durims. Balkonų stiklinimas. mogų parke ir žemės ūkio bend- Komercinis pasiūlymas prekyboje
Montavimo darbai. Konsul- rovėse. A.Mickevičiaus g. 8-34, daryti kosmetines apklausas. Tel.
Kaunas. Tel. 8 698 39283. El.p.
tuojame nemokamai. Tel. 8 8 652 12503.
info@kmkfirma.lt. www.kmkfir-
683 37573.
ma.lt. Licencijuota Lietuvoje ir REIKALINGI PARDAVĖJAI (AT-
BALKONŲ STIKLINIMAS slan- Anglijoje. 10 metų patirtis. LYGINIMAS 1000 - 1500 LT).
kiojančiomis konstrukcijomis. PARDAVIMO VADYBININKAI
Automobilių švaros centrui rei-
Saugus stiklas. Atsidaro iki 75 (ATLYGINIMAS 1500-3000 LT).
kalingi automobilių plovėjai.
proc. angos. Geriausia kaina. BE PATIRTIES APMOKOME. VIL-
www.profitex.lt, el.p. profiteksas@ Nekilnojamasis turtas Panašaus darbo patirtis būtų
privalumas. Justiniškių g. 12, NIUS. TEL. 8 604 66087.
gmail.com. Tel.: 8 682 20074, 8 Išsinuomočiau didesnį nei 5 ha Vilnius. Tel.: 8 5 2460643, 8 655 UAB „Arginta“, esanti Molėtų
614 31411. sklypą su pieva penkeriems me- 12233.
pl. 71, Vilniuje, ieško patyru-
Naujos kartos infraraudo- tams. Tel. 8 655 70822.
UAB„GUSTO NAMAI“ ieško virėjos sių ir turinčių sertifikatą pagal
naisiais spinduliais patalpų Skubiai parduodame 33 kv. m 1 standartą EN 287-1 suvirintojų,
(-o). Visos socialinės garantijos.
šildymo sistema. Pardavimas, kamb. butą prie Centrinio pašto. virinančių pusautomačiu. Tel. 8
Tel. 8 606 04445, el.p. gusto@
montavimas. Elektrotechnikos, Kaina 120 000 Lt. Galima derėtis. gusto.lt. 614 16368.
santechnikos, ventiliacijos ir Tel. 8 678 54887. Greitos ir pigios skyrybos

SKYRYBŲ CENTRAS
kondicionavimo darbai. Tel. 8
678 83229. Išnuomojamas 1 k. butas
Vidaus ir šarvo durys. Nauji mo- centre, ant Tauro kalno. 18 A D V O K A T A I
deliai. Geros kainos. Montavimo kv.m, su visais patogumais, Pasaulio skyrybų čempionai - skyrybos per 3 dienas! Geriausi skyrybų advokatai.
suremontuotas, baldai, bui- Gyvenantiems užsienyje dokumentus sutvarkome neatvykstant į Lietuvą. Skubus
paslaugos. www.deltadurys.lt. alimentų priteisimas iš skolininko. Nemoka skolininkas - alimentus mokės valstybė.
Tel.: 8 683 39957, 8 5 2392971. tinė technika. Kaina 700 Lt/ Skolų išieškojimas. Ypač kvalifikuotos ir pigios visos advokatų paslaugos.
mėn. Tel. 8 655 34254.
Vištų ketvirčiai - 6,50 Lt/kg, P.Lukšio g. 2-214, Vilnius
Išnuomoju 1 k. butą Pilaitėje. Tel./faks. (8-5) 237 58 62. Tel. (8-5) 237 58 63. Mob. (8 687) 40 002.
vištų kumpeliai - 6,20 Lt/kg, info@skyrybucentras.lt www.skyrybucentras.lt
36 kv. m, baldai, tvarkingas, tin-
vištų blauzdelės - 6,80 Lt/kg,
ka gyventi iš karto. Kaina 700 S.Neries 101-1, Vilnius.
kalakutų ketvirčiai - 6,60 Lt/kg., Tel./faks. (8-5) 219 00 05. Mob. (8 673) 72 567.
vištienos filė - 13,50 Lt/kg. su Lt/mėn. Tel. 8 600 24191. skyrybos.fabijoniskes@gmail.com www.skyrybucentras.lt
PVM. Žuvis: skumbrė - 7,30
Lt/kg, jūros lydeka (be ledo)
- 7,00 Lt/kg, rudagalvės menkės
filė - 8,90 Lt/kg, skorpionžuvės
porcijos - 6,50 Lt/kg, pangasijos
filė - 6,50 Lt/kg. Kainos su PVM.
Mindaugo g. 42, Vilnius. Tel.: 8
Skelbimai dienraštyje „15min“
ŠARVUOTOS DURYS - NUO
379 Lt. Sandėliuko durys - 299
Lt. Pristatome, montuojame,
prekiaujame išsimokėtinai.
kiekvieną darbo dieną
Kovo mėnesį visiems pirkė-
jams - dovana. Algirdo g. 29,
Vilnius. Tel.: 8 5 2448412, 8
652 57772. Žodiniai skelbimai priimami
VIDAUS IR ŠARVUOTOS
DURYS. Didelis asortimen-
tas: laminuotų, faneruotų
ir medinių. Spalvų ir raštų
SMS žinutėmis:
įvairovė, montavimo dar- 1. Žinutės tekste rašyti: VLN (Vilnius) (tarpelis) skelbimo tekstas (ne daugiau kaip 160 ženklų) ir siųsti telefonu 1395.
bai. Suteikiama garantija.
Mažiausių kainų garanti- 2. Sulaukus atsakymo žinutės, siųsti dar vieną žinutę, tekste įrašyti: VLN (Vilnius) (tarpelis) Patvirtinu.
ja. Konsultacija. Tel.: 8 605
32023, 8 678 53714.
Mokestis už skelbimą (20 Lt) bus įtrauktas į kliento sąskaitą.
BALKONŲ STIKLINIMAS. Slan-
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas nebus išspausdintas.
kiojantys švediški anoduoto
aliuminio profilių langai. Per-
tvarų, terasų montavimas. www. Elektroniniu paštu: skelbimai@15min.lt arba faksu (8 5) 2105897
sistemax.lt, el.p. sistemaxlt@
gmail.com. Medeinos g. 8 A,
1. Prašome apmokėti 20 Lt bet kuriame banko skyriuje: Gavėjas UAB „15 minučių“, AB bankas „Snoras“,
Vilnius. Tel.: 8 600 23883, 8 banko kodas 00758, b.s. LT 65 0075 8000 6646 7197
675 66117.
2. Kvito kopiją atsiųskite drauge su skelbimo tekstu el. paštu arba faksu.

Biure
A.Goštauto g. 40B, 11 aukštas, Vilnius; pirmadieniais-penktadieniais 9-17 val.
Laisvės pr. 60, 1211 kab., Vilnius Tel.faks. (8 5) 2428065.
Daugiau informacijos: tel. Vilniuje (8 5) 2336535, el. paštu skelbimai@15min.lt
2009 KOVO 18 D., TREČIADIENIS

SPORTAS / 9
www.15min.lt/sportas

dienos citata
Esu įsitikinęs, jog, jei egomania-
Ilgas prisijungė prie
kas V.Romanovas nebūtų visko sugrio-
vęs, „Hearts“ klubas 2006 metais būtų
tapęs Škotijos čempionu. Negalima at-
labdaringos veiklos
Klivlando „Cavaliers“ krepšinio klu-
leisti trenerio, kurio vadovaujama eki- bo simbolis lietuvis Žydrūnas Ilgaus-
pa pirmauja lygoje, tačiau tas idiotas kas, kartu su žmona Jennifer, pri-
sijungė prie labdaringa veikla už-
tiesiog negalėjo pakęsti fak- siimančių „Dworken & Bernstein“
to, jog visas dėmesys tenka firmos teisininkų gretų.
ne jam, o treneriui. Ohajo valstijoje veikianti
Edinburgo „Hearts“ vienuolikės savininką „Dworken & Bernstein“ teisi-
Vladimirą Romanovą (nuotr.) už sprendi- ninkų firma labdaringos veik-
mą 2006 metais atleisti sėkmingai los ėmėsi praėjusiais metais -
dirbusį trenerį George'ą Burley įkūrusi „Ohio Lawyers Give
keikė buvęs klubo generalinis di- Back“ (liet. „Ohajo teisininkai
rektorius Philas Andertonas. grąžina“) organizaciją. Ieško-
vų nepareikalautas lėšas skirti

Anuliavo rekordą labdarai skatinanti organizaci-
ja per šį laiką sugebėjo surink-
ti beveik 19 mln. JAV dolerių
Vakar atvirajame Australijos plau- (daugiau nei 50 mln. Lt), o jos
kimo čempionate Sidnėjuje nau- paramos jau sulaukė daugiau
ją planetos rekordą pasiekusi šve- nei 50 įvairiausių ne pelno sie-
dė Therese Alshammar (nuotr.) kiančių organizacijų. Paskatin-
buvo diskvalifikuota, nes vilkė- ti teisininkus dar aktyviau ieš- „Ohio Lawyers Give Back“ labdaros organizacija viliasi, jog ne
jo du plaukimo kostiumus. koti pinigų labdarai nuspren- tik Klivlande, bet ir visoje JAV žinomas Ž.Ilgausko vardas padės
į akciją įtraukti dar daugiau teisininkų. AFP/Scanpix nuotr.
dė ir Ilgauskų šeima.
31-erių pasaulio čempionė „Šiais sudėtingais ekono-
Th.Alshammar 50 m atstumą mikos laikais daugybė ne pel- atsidūrė ant prarajos ribos. Ir pasaulyje. Mūsų tikslas - pa- ir visoje JAV žinomas krepšinin-
peteliške įveikė per 25,44 se- no siekiančių organizacijų, o taip yra ne tik Klivlande, to- skatinti teisininkus pasinau- ko vardas padės į akciją įtraukti
kundes ir 0,02 sek. pagerino kartu ir jų remiami žmonės, kia situacija susiklostė visame doti savo žiniomis, sugebė- dar daugiau teisininkų.
nuo 2007 metų jai priklausiu- jimais ir pasistengti surink- „Ieškovų nepareikalau-
sį geriausią rezultatą pasauly- gė Australijos plaukimo fede- ti kaip galima daugiau pinigų tų lėšų JAV valstybėje šian-
je. Visgi, paaiškėjus, jog šve- racijos atstovas spaudai Ianas sergantiems, skurstantiems ir dien yra ne milijonai, o mili-
dė vilkėjo du plaukimo kos- Hansonas. Mūsų tikslas yra paskatin- kitiems likimo nuskriaustiems jardai. Tačiau mes esame tik
tiumus, jos rezultatas buvo Motyvuodama tuo, jog dvi- ti teisininkus pasinaudoti savo ži- visuomenės nariams“, - pasa- viena teisininkų firma iš Oha-
anuliuotas. guba plaukiko apranga neleis- kojo Ž.Ilgauskas. jo valstijos. Galime tik įsivaiz-
„Th.Alshammar buvo dis- tinai sumažina vandens pasi- niomis, sugebėjimais ir pasisteng- duoti kiek galėtume surink-
Džiaugėsi prisijungimu
kvalifi kuota, o jos pasiektas priešinimą ir leidžia sportinin- ti surinkti kaip galima daugiau pi- ti lėšų, jei prie mūsų misijos
planetos rekordas - pripa- kams pasiekti geresnių rezul- „Ohio Lawyers Give Back“ prisijungtų teisininkai iš vi-
žintas negaliojančiu. Švedė tatų, reikalavimą dėvėti vieną nigų labdarai. labdaros organizacija itin nu- sos šalies“, - vylėsi „Dworken
vilkėjo du plaukimo kostiu- plaukimo kostiumą Tarptauti- džiugo lietuvio prisijungimu ir & Bernstein“ fi rmos atstovas
mus, o tai prieštarauja taisy- nė plaukimo federacija (FINA) Teigė Ž.Ilgauskas. vylėsi, jog ne tik Klivlande, bet Patrickas Perotti.
klėms šioje distancijoje“, - tei- įvedė praėjusią savaitę.

Formulė-1
Liko 4 pretendentai Čempiono titulą lems pergalių skaičius
Po atsakomųjų Lietuvos studen- nantiems VDU studentams.
tų krepšinio lygos (LSKL) ketvirt- Kauno „Žalgirio“ krepšinin- Vakar Paryžiuje (Prancūzija) po- je surinks po vienodą pergalių išsiaiškinti „Formulės-1“ koman- vausiančių ekipų išlaidas. To-
finalio rungtynių į šio sezono tur- kais susistiprinusi VDU eki- sėdžiavusi Tarptautinės automo- skaičių - tuomet čempiono ti- dų čempionato - Konstruktorių kiu atveju, kai kurių dabar
nyro nugalėtojų titulą pretenduo- pa pralaimėjo atsakomąsias bilių federacijos (FIA) Pasaulio au- tulas atiteks daugiausiai taškų taurės - nugalėtoją. „Formulėje-1“ važiuojančių
ja keturi universitetai. rungtynes LKKA atstovams tosporto taryba (WMSC) nuspren- pelniusiam pilotui. komandų išlaidos sumažėtų
Ribotas biudžetas
rezultatu 90:96, tačiau pirmą- dė, jog šiais metais „Formulės-1“ Minėta taškų skaičiavimo net 90 proc.
Pasitraukti iš kovos dėl čem- ją poros dvikovą buvo laimė- čempiono titulas atiteks ne dau- sistema bus naudoja- WMSC tarybos posė- Tiesa, ekipoms, išleidžian-
pionų vardų jau po ketvirtfi- jusi didesniu taškų skirtumu giausiai taškų, o pergalių pelniu- ma ir siekiant dyje vakar buvo priim- čioms daugiau nei numaty-
nalio etapo buvo priversti re- (108:84) ir žengė į pusfinalį, kur siam pilotui. ta ir daugiau naujovių. ta riba, varžytis pirmenybėse
guliariojo sezono nugalėtojai kovo 22 dieną ginklus surems Nuspręsta iki 30 mln. nebus draudžiama. Tokioms
VGTU studentai. Atsakomosio- su KU studentais. Tiesa, nebus panaikinta ir svarų sterlingų komandoms tiesiog bus nu-
se poros rungtynėse namuose Kitame pusfinalyje, kovo 23 dabartinė taškų skaičiavimo (maždaug matyta daugiau techninių su-
žaidę vilniečiai sugebėjo įveikti dieną, kausis ŠU ir VPU ekipos. sistema, pagal kurią pir- 112,7 mln. varžymų, o su 30 mln. svarų
KU atstovus rezultatu 100:89, Pirmieji į LSKL finalo ketvertą mąją vietą lenktynėse Lt) apri- sterlingų suma per metus iš-
tačiau prieš savaitę Klaipėdo- pateko du kartus įveikę Klai- užėmęs sportininkas boti nuo siverčiančioms ekipoms bus
je patirtas pralaimėjimas 16 pėdos LCC tarptautinį univer- uždirba 10, antrą - 8, to- 2010 me- suteikta daugiau laisvės mo-
taškų skirtumu (75:91) užkir- sitetą (114:83 ir 105:93), o stip- liau atitinkamai - 6, 5, 4, tų „For- difi kuojant savo bolido varik-
to kelią į pusfi nalį. riausią sudėtį pagaliau surin- 3, 2, 1 tašką. Surinkti taš- Pagal naują sistemą 2008 m. „For- mulės- lį ir aerodinamiką.
Tik po sunkios kovos pra- kę antrieji - taip pat du kartus kai pasitarnaus tuo atveju, mulės-1“ čempionu būtų tapęs 1“čem- 2009 metų „Formulės-1“
sibrauti į finalo ketvertą pavy- nepasigailėjo MRU krepšinin- jei du, arba daugiau, lenk- F.Massa (k.), o ne L.Hamiltonas. pionate pirmenybės startuos kovo 29-ą,
ko lygos nugalėtojų vardus gi- kų (126:90 ir 89:86). tynininkų sezono pabaigo- daly- Melburne (Australija).
Puslapis parengtas pagal BNS, BBC, Cleveland.com, LSKL.lt ir „15min“ inf.
2009 KOVO 18 D., TREČIADIENIS

10 / PRAMOGOS
www.15min.lt/pramogos

Ant snieglentės - 15 Lt - jėga
Po vandeniu ir prie vandens
Po pietryčių Aziją šiuo metu keliaujantys vilniečiai

pasitikti pavasario
TOMAS BALŽEKAS
Rytis ir Kotryna, dienraščio „15min“ skaitytojams pristato, ką
galima nuveikti su 15 Lt Tailando Koh Tao ir Koh Pha-Ngan
salose. Tailando valiuta - batas. 15 Lt - tai beveik 200 batų.
Visame pasaulyje Koh Tao sala garsėja savo nuostabiu jūros du-
gnu, žuvies gausa. Visa tai pamatyti jums pakaktų 12-15 Lt. Tiek
kainuoja geros įrangos nuoma: plaukmenys, akvalangas ir kvė-
pavimo vamzdelis. Koralai ir žuvytės pasirodo nuo kranto nu-
t.balzekas@15min.lt
plaukus apie 50 metrų.
Pasitikti pavasarį nusprendėme Jeigu skirtumėte laiko salų apžiūrėjimui, vienas geriausių būdų
snieguotuose kalnuose. Tad kovo tai padaryti - išsinuomoti motorolerį. Čia jais važinėja tiek tu-
11-ąją su draugais automobiliu iš- ristai, tiek ir patys tailandiečiai. Gerai pasiderėjus, galima 2 die-
važiavome į Čekijos kalnų kurortą noms išsinuomoti už 200 batų. Kaip ir šalies pietuose, 5 l dega-
Špindlerūv Mlyną. lų kainuos dar 200 batų.
Troškulį galėtumėte numalšinti buteliuku kolos. Iš gatvės prekei-
Sudetų kalnų Krkonošės slė- vio už 15 Lt galite įsigyti 8 buteliukus (po 0,375 l). Jeigu norėtu-
nyje įsikūręs Špindlerūv Mly- mėte vandens, sumokėję 200 batų gautumėte 20 l.
nas yra netoli Čekijos sienos su Koh Pha-Ngan sala traukia linksmybių mėgėjų dėmesį, nes
Lenkija, todėl kurorto link va- čia vyksta paplūdimio „Full Moon“ vakarėliai. Rašoma, jog tai
žiavome ir Lenkijos keliais. Špindlerūv Mlyno kurortas - vieni masiškiausių vakarėlių, vykstančių prie pat jūros. Spe-
Pravažiuodami Lenkiją, lyg tarpinis variantas tarp tolimų- cialiai jiems, vietos prekeiviai sugalvojo kokteilių komplektus
matėme parskrendančius gan- jų Alpių ir artimosios Latvijos. „bucket“. Vienas tokių kainuoja apie 15 Lt. Jums duos kibirėlį,
drus, besipliuškenančias upė- degtinės ar kito alkoholinio gėrimo 0,3 l skardinę, gaivinamą-
je gulbes, skabinėjančias me- jį gėrimą, ledukų, šiaudelių. Vos per kelias sekundes pasiruo-
džius stirnas. Tikrai pavasa- Alpių kurortuose, bet jos pa- šite norimą kokteilį. Šie „bucketai“ tokie populiarūs, jog ir ki-
ris ant nosies, pagalvojau, negi ruoštos gerai, keltuvai greiti, ei- Kainos nesikandžioja tose salose pradėta jais prekiauti, galbūt ir Lietuvą jie pasieks.
už kelių šimtų kilometrų yra lių beveik nėra, aptarnavimas Kelionė pirmyn ir atgal sudaro 2000 km, degalai kelionei auto- Tik žinoma, kaina bus kelis kartus didesnė nei Tailande.
sniego? Pasirodo, yra. Įvažia- be priekaištų. Žodžiu, skųstis mobiliu kainavo apie 500 Lt. Keltuvo nuomos kaina trim die- Kitą dieną, jeigu skaudėtų galvą po audringo vakarėlio ir norėtu-
vus į kalnuotas vietoves, mus nėra kuo, o pasimėgauti tik- noms atsiėjo 180 Lt žmogui. Kuo ilgesniam laikui nuomojie- mėte ramiai praleisti dieną, užsukę į knygyną, pardavinėjantį pa-
pasitiko tikra žiema, medžiai rai galima. si, tuo pigiau kainuoja. Viena nakvynė vidutiniame viešbutyje dėvėtas knygas, už 200 batų galėtumėte išsirinkti paprastą kny-
apšerkšniję, keliai aplediję, Be trasų, su draugais iš- arba nedideliuose apartamentuose žmogui kainuoja apie 50- gelę. Sakau paprastą, nes populiariųjų S.Kingo arba J.Grishamo
pavasario - nė kvapo. bandėme čiuožimą bekele. knygos čia brangesnės.
100 Lt. Maistas vietinėse kavinėse nėra brangus, bet gardžiai
Pasiekėme kelionės tiks- Labai saldu čiuožti šviežutė-
pagamintas. Alaus bokalas ar vyno taurė atsieina apie 4,5 Lt,
lą, jaukų pensioną „Šv. Petras“ liu sniegu snieglente, jausmas
antras patiekalas apie 20 Lt, sriuba – 7 Lt.
(http://www.penzionsvatype- tarytum skristum oru, kristi
tr.cz/index-en.php). Kadan- malonu, o darbas ir rūpesčiai
gi namai visai šalia slidinė- neegzistuoja. Dar nepaminė- ras ir sniego užteko. Kaip mi- santykis puikus, kelionė auto-
jimo trasos, automobilio ne- jau, jog čia yra gerai paruoštų nėjau, jo buvo daug, nuo 75 iki mobiliu neprailgsta, o žiemiš-
beprireikė - visur vaikščiojo- „snowparkų“ snieglentinin- 170 cm ant kalno, taigi ir ma- kų malonumų - į valias.
me pėstute. kams, tad ekstremalai labai lonumo netrūko. Daugiau informacijos apie
laukiami. Žodžiu, norėčiau rekomen- kurortą: http://www.spindleruv-
Trasos kokybiškos
Tikriausiai gerai, kad pa- duoti Špindlerūv Mlyno kuror- mlyn.com/en/ Paplūdimio vakarėliuose alkoholiniai kokteiliai „bucket“
Patys kalnai tikrai gražūs, sirinkome tokį kelionės lai- tą. Tai geras tarpinis variantas kainuoja maždaug po 15 Lt. R.Davidovičiaus nuotr.
trasų nėra tiek daug kaip Aus- ką - beprasidedant pavasa- tarp tolimųjų Alpių ir artimo- Slidininkų blogą rasite
trijos, Prancūzijos ar Italijos riui, žmonių nedaug, oras ge- sios Latvijos, kainos ir kokybės www.15min.lt

Puslapis parengtas pagal BNS ir „15min“ inf.
2009 kovo 18 d., trečiadienis

pramogos / 11
www.15min.lt/pramogos

Boratą keičia Bruno
15 k
g

Valdemaros horoskopai
Avinas. Žinia, kad savo gyvenime turite no-
rą save apsaugoti nuo labai konkrečių dalykų.
Ekscentriškas britų aktorius Nuo šios dienos ir šią dieną jums labiausiai už
Sacha Baronas Cohenas su- viską gelbės tamsiai mėlyna spalva.
kvietė savo gerbėjus į Teksasą
(JAV), kur pristatė naują, jau Šauniojo Kazachstano žurnalisto Jautis. Šią dieną priimkite draugų ir drau-
Borato vaidmenį sukūręs S.B.Cohenas gių pasiūlymus lengvai atsipūtę, be didelio ap-
spėjusį kritikos sulaukti fil- dar šiemet pasirodys ekranuose kaip
mą „Bruno“. mąstymo. Jei jums siūlys eiti apsipirkti ar so-
mados korespondentas Bruno. čiai pavalgyti - ilgai negalvokite, nes produktai
Keletas šimtų gerbėjų su- bus stebuklingai neįtikėtinos kokybės.
sirinko Teksaso pietuose, Os- Dvyniai. Kadangi esate labai smalsus ir mo-
tine, kad pamatytų 22 min. kantis ieškoti išskirtinos informacijos - paieš- 15 kg
15 kg
rinktinių scenų iš naujojo kokite šią dieną istorijų ar legendų apie Lemu-
filmo „Bruno“, kurį sukurti, riją, šiais laikais jau nebeegzistuojantį žemy-
kaip ir jo pirmtaką „Boratą“, ną. Jei tik ką nors rasite - būtinai visiems pa-
įkvėpė populiarus televizijos pasakokite.
šou „Da Ali G Show“.
Vėžys. Naudokitės sau į valias pačiais jums
Po peržiūros aktoriaus
naudingiausiais patarimais, valdžią turinčių
vaidyba buvo audringai ap-
žmonių užtarimais15irkgjums palankiais įstaty-
tarinėjama. Kai kurie audi-
mais. Jei tik sugebėsite pajungti galimybes, il-
torijoje buvę kritikai teigė,

x
gai gyvensite laisvių ir teisių pasaulyje.
kad naujasis filmas gali su-
laukti daugiau sėkmės negu Liūtas. Puikiai turite žinoti, ką ir kaip dary-
„Boratas“. ti, kad nuo šios dienos imtumėte semtis gy-
Naujojo filmo pagrindi- venimiškąją jėgą, neišsenkančią energiją, juk
nis personažas visiškai ne- visa tai jums taip realiai yra siūloma. Supras-
panašus į Boratą. Boratas kite, kad tai yra didelė dovana.
yra keistas ir išsišokantis 15 kg
Mergelė. Ar norite neįtikėtino pasiūlymo?
4 1
Kazachstano televizijos žur-
nalistas, viešintis Ameriko- 7
besilankantis Holivude, kur
yra tituluojamas antru gar-
teigiamų vertinimų, daugu-
ma, ypač juodaodžiai, juo 6 mas bei juokeliai apie juo-
daodžius.
Jei nenorite, toliau neskaitykite, o jei norite -
susiraskite žvaigždynų žemėlapį, o tame že-
je, o naujasis herojus Bru- siausiu austru pasaulyje po šlykštisi. Prieštaringai vertinamas
9 5 9 1 7 5
mėlapyje - Oriono žvaigždyną. Paieškokite is-
no bus švelnesnis. Jis - ma- Adolfo Hitlerio. Kritikams nepatinka Bru- filmas JAV ekranuose pasiro- torijų, legendų, mitų apie šį žvaigždyną.

x
dos korespondentas gėjus, Nors filmas sulaukia ir no perdėtas homoseksualu- dys šių metų liepą.
2 5 4 9 7 8 1 2
15 kg
Svarstyklės. Tiesiog jos yra - tokios ne-

Antis įsijautė į šuns
2 vaidmenį
15 kg paprastos dienos, penkios iki pavasario lygia-

4 7 2 5 1 3
dienio (šiandien trečioji). Šią dieną kuo dau-
15 kg giau būkite uždaroje patalpoje, kuo ji mažes-
nė - tuo geriau.
3
Didžiojoje Britanijoje, Čar- 8 3 9 Skorpionas. Ši diena jums tinkama atsisa-
minsteryje, jau kurį laiką kyti skriausti kitus. Tiksliau sakant, stengtis
8
galima išvysti gatvėje su
savo šeimininku vaikščio-
5 9 5 4 Pittas2vaikščiotų 6
Jei Bradas nesikišti į kitų gyvenimus, niekam nepiršti sa-
vo nuomonės, nes tai yra vieni didžiausių juo-
pririštas prie pavadėlio, į jį pažiū-
1 5 6 9
jančią antį, kuri įsivaizduo-
ja esanti šuo.
4 2 tiek pat žmonių.
rėti susirinktų 6 3 dulių, kuriems jūs sunkiai atsispiriate.
Šaulys. Nudirbkite nors kokį gerą darbą var-
7 Antis, vardu Essy, 2 8
Sakė S.Tufft.
3 6 1 dan savo gimtų namų. Jei tik laiko ir noro turė-
site, tinkama diena namų pasieniams sutvar-
yra devynių mėnesių
3 7 8 2sakė

x
kyti, atsikratyti nereikalingų rakandų.
amžiaus. Jos šeimi- dviem Stafordšyro buldo- laivų statytojas T.Tufftas.
ninkai Steph ir Tonis gais. Namie antis turi atski- „Essy nežino, kad ji yra antis, Ožiaragis. Šią dieną pasirūpinkite savo
DIUM Tufftai parsivežė augintinę iš # 17
nuo pat atvykimo. MEDIUM
rą vietą miegojimui, tačiau ji # 18
ji, matyt, mano esanti šuo“, - broliais, seserimis ar kaimynais. „Pasirkite“
fermos, kai ji buvo vos 8 savai- Išdidžiai eidama priešais mielai nakvoja su savo drau- įsitikinęs šeimininkas. „Nors jų išgyvenimais, jei tik jiems noras bus, pa-
čių. Pasak šeimininkų, gyvū- savo šeimininką antis vizgi- gais šunimis. tai stebina žmones, mes net tu- dėkite jiems apsipirkti, pasipuošti ar reikia-
nas neįprastu elgesiu, pana- na uodegą, bando loti ir var- „Žmonės ateina pasižiūrėti rėjome nupirkti Essy pavadė- mas knygas įsigyti.
šiu į šuns, žmones stebino jau žosi su savo kompanionais - mūsų anties - jiems ji patinka“, - lį“, - teigė šeimininkai. Vandenis. Gražių ketinimų vedami, galite

x
įžvelgti gana lengvą naują būdą pinigams už-

sudoku
15 kg

skani idėja
dirbti. Jei tik egoistiškai trokšite turėti daugiau -
verčiau ir nepradėkite, bet jei norite vardan kaž-
ko uždirbti - tik gerai apsidairykite.
Lietuviškas

x
troškinys 1 5 9 4 1 Žuvys. Pasiklausykite šią dieną tamsiaodžių
dainininkų atliekamų jų liaudies melodijų ar
bliuzų. Tinkama diena meno parodoje pasi-
1 Reikės: 9
2 bulvių, mor-
kos, 1 š. grietinės, 100 g
2 3 9 7 4 15 kg
vaikščioti, akis paganyti ties gražiais peiza-
žais ar natiurmortais.
2 9marinuotos
3 prieskonių
česnako, 8kiaulienos,
pa- 4 4 5 Dienos horoskopai visiems ženklams

4agurko,
2 100 g kopūstų.
6 7 6 8 9
gal skonį, pusės rauginto www.15min.lt/horoskopai

Į čenachams skirtą indelį sudė-
kite marinuotą, gabaliukais pjaus-
tytą kiaulieną ar kitą mėsą. Ant mėsos už-
? 1 5
2 1 3 8
dėkite nedaug smulkintų morkų, kopūstų ir
agurkų. Toliau dėkite smulkiai pjaustytas bul-
7 2 8 mano augintinis
7 3 9 2 6
ves, o ant bulvių - vėl morkas, agurkus ir kopūstus
iki indo viršaus. Į indą įpilkite šiek tiek raugintų agurkų skys- 5 6
1 9 5 4 6 7 8
timo. Indelį uždarykite ir įdėkite į orkaitę. Orkaitėje geriau-
sia kaitinti iš viršaus. Troškinkite apie valandą. Išėmę uždė-
kite česnakų ir grietinės, jei reikia - užbarstykite prieskonių,
9
žalumynų. Prieš valgydami išsimaišykite.
Skanaus jums linki Airida!
8 5 4 3
DIUM # 19 MEDIUM
Vidutinis # 20

Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-

x
tuku pažymėtame langelyje esan-
tį skaičių siųskite SMS žinute nume-
riu 1351 (žinutės kaina tik 1 Lt, daly-
vauti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL,
TELE2 abonentai). Žinutės langelyje
rašykite: 15MIN SUD (gautas skaičius)
Vardas Pavardė Miestas. Vienas iš tei- Vardas - Burbuliukas.
singą atsakymą atsiuntusių žmonių Amžius - 3 savaitės.
burtų tvarka laimės S.Meyer kny- Veislė - šinšila.
5 9 1 3 8 7 6 # 18 3 5 1 2 6 4 8 9 7 # 19 7 5 4 6 3 2 1 9 8 # 20 5 9 2 8 7 4 3 6 1 Mėgsta - šildytis po mamytės šonu, dūkti su broliukais ir šokinė-
Skanios gą „Saulėlydis”.
3 7 8 6 4 2 idėjos
5 autorius apdovanojamas
9 2 4 1 8 7austriškais
3 6 5 1 8 6 9 7 4 2 5 3 1 3 6 9 ės 4
5 Ta2i m8eil7 ti ant lentynėlių.
6 2 5 „Kotanyi“
4 3 1 9 prieskoniais. 6 7 8 9 5 3 1 2 4 2 9 3 8 5 1 6 4 7 7 8 4 6 3istor
kuri
1 ija5, 2 “. 9 Šeimininkai - Galinių šeima.
7 6 9 Siųskite
5 2 8 savo
1 receptą ir patiekalo
2 6 7 nuotrauką
5 9 1 4 8 3 8 4 2 3Nesibaigiantys
6 7 5 1 sudoku
9 6 5 1 7
„užkabina
8 3 4 9 2
-
1 3 2 receptai@15min.lt.
8 6 4 7 4 1 3 6 7 8 9 5 2 3 1 5 4www.15min.lt/sudoku
9 8 7 6 2 2 4 8 1 9 5 7 3 6 Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt/augintinis
8 1 4 Daugiau
7 5 9 3 patiekalų receptų5 - www.blog.kotanyi.lt.
8 9 4 3 2 7 1 6 9 6 7 2 1 5 3 8 4 3 7 9 4 2 6 1 5 8
2 5 6 9 7 3 4 7 4 2 8 1 5 6 3 9 5 7 8 1 4 3 9 2 6 9 2 5 3 4 8 6 1 7
4 8 3 1 9 6 2 8 9 5 3 4 6 2 7 1 6 2 1 7 8 9 4 3 5 4 6 3 2 1 7 9 8 5
2009 KOVO 18 D., TREČIADIENIS

12 / GARSENYBĖS
www.15min.lt/pramogos

Nori daugiau vaikų
Madonna vėl atsidūrė žiniasklai- draugai iš Malavio, sako, kad liu Jesusu Luzu, su kuriuo ar- mano amžiaus vaikinu“, - tei-
miestas ir seksas
RAMUNĖ
PAJUODYTĖ
Psichologė-psichoterapeutė
dos akiratyje. Skelbiama, kad ji Davidui reikėtų turėti broliu- timiausiu metu ketina apsigy- gė ji. „Ji atrodo kaip juokinga seksas@15min.lt
nori įsivaikinti dar vieną vaiką, ką ar sesutę iš Malavio“, - sa- venti kartu bute Niujorke. Ta- sena rankinė, šokinėjanti ant
tuo pat metu dainininkė be gai- kė Madonna. čiau ne visiems ši žinia atrodo scenos“, - sakė
lesčio kritikuojama dėl jos santy- „Aš jau svarsčiau šį klausi- priimtina. Neseniai interne- C.Franca.
Meilė per atstumą
kių su 28 metais jaunesniu brazi- mą, tačiau kažką konkretaus to portaluose buvo paskelb- Sveika, Ramune. Su draugu susipažinau, kai studijavau
lų modeliu - Madonna vadinama galėsiu padaryti tik tada, jei tos buvusių J.Luzu merginų užsienyje. Deja, reikėjo grįžti namo - jau metai kai bend-
„juokingu senu maišu“. sulauksiu pritarimo iš Mala- nuotraukos. Aštrialiežuviai iš raujame per atstumą, susitikdami kas 1-2 mėn. Jis turi ga-
vio žmonių bei valdžios“, - tei- karto sukritikavo J.Luzą, kad limybę kitąmet išvažiuoti mokytis į kitą universitetą, ir pa-
Popscenos žvaigždė Ma- gė Madonna. Muzikos žvaigž- šis merginas iškeitė į 50-me- sirinko praleisti metus kitame žemyne. Aš baigiu univer-
donna nori įsivaikinti dar vie- dė tikino, kad ji nenori išplėš- tę milijonierę Madonną. Britų sitetą, tad lyg ir galiu važiuoti kartu, tačiau man reikia su-
ną vaiką iš Malavio, kad šis pa- ti vaikų iš jų tėvynės, ji jiems portalas „The Daily Mail“ pa- sitaupyti krūvą pinigų, todėl dabar turiu daug ką paau-
laikytų kompaniją iš ten kilu- tik padeda. „Man labai svar- teikia ir buvusių J.Luzo mer- koti tam, kad vėliau galėčiau vykti su juo. Jis mane palai-
siam jau turimam jos įvaikiui bu mokyti savo sūnų Davidą ginų komentarus. ko ir norėtų, jog vykčiau kartu, bet aš vis tiek jaučiuosi la-
Davidui Bandai. pažinti pasaulį, tačiau jis vi- Aštuoniolikmetė bai daug atiduodanti dėl santykių, ir pradedu reikalau-
„Daugelis žmonių, ypač sada turi kontaktą su Mala- aktorė Catharina ti iš jo visokiausių pažadų, noriu, kad ir jis aukotųsi. Be to,
vio kultūra. Savo kambaryje Franca porta- šiek tiek pikta, kad jis ėmė ir tiesiog nusprendė išvažiuoti.
jis turi milžinišką Afrikos že- lui sakė, kad O kaipgi aš? Man atrodo, kad jeigu myli, tai pamiršti save
mėlapį, kur Malavis pažymė- pirmą kar- ir viską padarytum, kad visada būtum su mylimu žmogu-
mi. Deja, kartu mes niekada nesvajojame apie ateitį - ne-
Kažką kon- tas daugybe strėlyčių“, - sakė tą išgirdu-
bent apie kitą susitikimą po mėnesio. Jo filosofija yra mė-
Madonna. si apie tai,
kretaus galėsiu Dainininkė Davidą įsivai- kad jos bu-
gautis šia akimirka. Gal tai reiškia, kad jam tai nėra „tikro-
ji meilė“? Arba tiesiog jam dabar sunku įsipareigoti, gal tai
padaryti tik ta- kino dar gyvendama su bu- vęs vaiki- ateina su laiku? Juolab mūsų santykiai tokie nenormalūs
vusiu vyru Guy Ritchie. Ji tu- nas J.Luzas
da, jei sulauk- ri dar vieną įvaikintą aštuon- susitikinėja su
- per atstumą. Norėčiau tiesiog susitaikyti su tuo ir būti la-
biau nepriklausoma, mėgautis buvimu su juo, neprašant
siu pritarimo iš metį sūnų Rocco bei 12-os 28 metais vyresne kažkokių „įrodymų“, nes iš tiesų žinau, kad per daug prisi-
metų amžiaus biologinę duk- Madonna, negalėjo rišu prie žmonių. Ką patartum, Ramune? Rūta.
Malavio žmonių rą Lourdes. tuo patikėti. „Manau, Sveika, Rūta. Kaip tu pati teisingai pasakei, vaikinas jau pa-
bei valdžios. Kritikuoja pasirinkimą
kad amžiaus skirtumas sirinko. Ir ne santykius su tavimi, o mokslus kitame žemyne.
yra tiesiog juokingas. O tu vis dar negali pasirinkti ir kol kas bandai užmerkti akis ir
Šiuo metu Madonna susiti- „Tai tarsi mano mama nematyti realybės. Ar jis tau ką nors konkrečiai siūlo, kviečia,
Sakė Madonna. kinėja su 22-ejų brazilų mode- ar močiutė susitikinėtų su planuoja į ateitį, svarsto, kaip kartu galėtumėt spręsti proble-
mą, tarkim, dalintis finansines išlaidas, ieškoti, kur ten gyven-
tumėt? Nieko realaus. Taigi ar tavo auka ir kaina, kurią tu su-
Linksminasi mokėtum už buvimą kartu, atitinka jo indėlį?
Man neatrodo, kad tu nori kažkokių ypatingų įrodymų, tie-
siog nori matyti iš jo elgesio, kad esi svarbi jo gyvenimo da-
lis, kad jis elgiasi, planuoja savo gyvenimą, atsižvelgdamas
į tai, kad jūs esate pora. Žinoma, kad tau pikta, kai jis vienas
sau nusprendė ir tuose jo planuose tu vaidini ne svarbiausią
vaidmenį. Turėtų būti skaudu. Jis, man atrodo, bent jau kol
kas, tikrai nepasiruošęs rimtesniam įsipareigojimui ir „čia ir
dabar“ gali reikšti, kad jei jo kelyje pasitaikys kita mergina, jis
mielai atsiduos tam momentui.
O ko nori tu pati? Kas tau pačiai svarbu šiuo gyvenimo eta-
pu? Įsivaizduok, kad to žmogaus išvis nėra. Kas tau dabar gy-
venime aktualiausia? Kokie yra tavo poreikiai? Ar dar norė-
tum išvažiuoti, keliauti, ieškoti, ar mieliau „nusėstum“, nes
rele

jau norisi stabilumo, įsitvirtinimo? O jei norėtum išvažiuoti,
www.15min.lt /po

tai kur? Kokia tavo pačios gyvenimo filosofija? Koks tavo po-
žiūris į santykius? Ką reiškia „per daug prisirišti“? O kaip ki-
taip tu įsivaizduoji? Nejau tai nenatūralu porai turėti ateities
Kol Victoria Beckham Los planų? Nuoširdžiai atsakyk sau į klausimus ir atsakymą rasi
Andžele prižiūri vaikus, jos vy- pati. Sėkmės!
ras Davidas smaginasi vakarė-
lyje su svetimomis moterimis Daugiau Ramunės komentarų -
Visą fotogaleriją rasite

www.15min.lt/santykiai

porelė
(nuotr.). Futbolo žvaigždė kaip
ypatingas svečias buvo pakvies-
ta į vieną kovai su vėžiu skirtą
vakarėlį Milane. Britų porta-

A riana ir Darius
las „The Daily Mail“ praneša,
kad vos tik D.Beckhamas atsi-
dienos kadras
Kartu yra jau 2,5 metų, pri
sėdo prie stalelio, italės kaip-
eš pusmetį susituokė. My mat viena po kitos ėmė su juo
tiek džiaugsmo, kaip jie li vienas kitą, nes niekas
vienas kitam. kitas neteikia fl irtuoti. „Viskas, ką „AC Mi-
lano“ žvaigždė turėjo daryti,
„15min“ porelės konkurs tai tiesiog sėdėti, kol moterys
as!
Atsiųskite mums pačią orig
inaliausią savo nuotrauką, prie jo stalelio keitė viena ki-
vienas kitą mylite. Kiekvie parašykite, kiek laiko jūs dra
ną antradienį skelbsime por
ą-nugalėtoją ir įteiksime
ugaujate ir už ką labiausiai tą“, - rašo portalas.
dovanų kuponą. Laiškų lauk jai „Mambo“ picerijos 50
iame adresu konkursai@ Lt Simpatiškasis futbolinin-
15min.lt
„Mambopizza“ restoran kas moterų dėmesiu atrodė pa-
us rasite:
Vilnius: „Baltas tiltas“, Upė
s g. 6; P.C. „Akropolis“, tenkintas.
P.C. „BIG“, Ukmergės g. Ozo g. 25; Gedimino pr.
369; P.C. „Maxima“, Gab 37; Ypač d idel į dėme s į Princas Charlesas ir jo žmona Camilla užvakar pradėjo
Taikos pr. 61. Kaunas: P.C. ijos g. 30. Klaipėda: P.C.
„Akropolis“, Karaliaus Min „Akropolis“, 10 dienų truksiančią kelionę po Pietų Ameriką. Atvykusi
daugo pr. 49. D.Beckhamui skyrė italė Ga-
briella Dompe: ji priėjusi prie į Galapagų salas pora aplankė rečiausiu pasaulio gyvū-
nu laikomą „Lonesome George“ rūšies vėžlį.
futbolininko meiliai jį apkabi-
no ir pasveikino bučiniu.

tv šiandien www.15min.lt/tvprograma

13.05 TV serialas „Raganaitė Sabrina“ (137). 13.35 Animacinis 13.05 TV serialas„Filas iš ateities“ (2/11). 13.35 Animacinis serialas 13.55 TV serialas „Gelbėtojai 112“ (N-7) (kart.). 14.25 TV serialas 13.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. 13.15 „Dar širdyje - ne sute- 13.10 „Topai“. 25 sensacingiausi Holivudo skandalai (2). 14.10
serialas „Dinozaurų karalius“ (48). 14.05 Animacinis serialas „Žmogus-voras“ (64). 14.05 Animacinis serialas„Rožinės panteros „Šnipų žaidimai“ (N-7) (kart.). 15.30 Animacinis serialas„Drakonų ma“. Retro koncertas. 14.00 TV filmas novelė„Ar yra Venecija“. Rež. Naujas gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėja J.Valeikaitė
„Aladinas“ (78). 14.35 Animacinis serialas „Čipas ir Deilas skuba į nuotykiai“ (41). 14.35 Animacinis serialas „Sunkus vaikas“ (2/5). medžiotojai“. 15.55 Animacinis serialas „Govapas“. 16.25 Baimės R.Kaminskas. 1997 m. 15.00 Dokumentinis f. „Pasaulio paplūdi- (kart.). 15.05 TV parduotuvė. 15.20 TV serialas „Grybauskai“ (2).
pagalbą“ (56). 15.00 Vaikų„Warner Bros.“. Animacinis serialas„Ka- 15.05 Animacinis serialas„Simpsonai“ (7/8) (N-7). 15.35 TV seria- faktorius. Realybės šou (N-7). 17.25 Juokingiausi žmonės ir gyvū- miai“. Prancūzija, 2000 m. 16.00 TV serialas „Makleodo dukterys“ 15.40 Tegyvuoja karalius. Humoro laida (2). 16.00 Žinios. Orai.
tinas ir kanarėlė“ (12). 15.30 TV serialas„Amžinai tavo“ (2). 16.35 las„Naivuolė“ (2) (N-7). 16.40 TV serialas„Degantis kraujas“ (155) nai (kart.). 18.00 TV serialas „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (23). 17.00 Europos vyrų rankinio čempionato atrankos rungtynės. 16.05 TV serialas „Sužeista širdis“ (101). 17.00 Žinios. Orai. 17.05
TV serialas„Viktorija“ (155). 17.35 TV serialas„Meilė ir kerštas“ (1). (N-7). 17.40 TV serialas „O jei tai meilė...“ (16). 18.45 TV3 žinios, (11) (N-7). 19.10 Stilinga! Mados ir gyvenimo būdo žurnalas. Lietuva - Ispanija. Tiesioginė transliacija iš Kauno. Pertraukoje - Mėta Meškinija. Laida vaikams. 18.00 Žinios. 18.17 Orai. 18.20 TV
18.35 Susitikime virtuvėje. 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 kriminalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 TV inspek- Vedėjas K.Rimdžius. 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 Vers- 17.40 „Aerodromas“. 18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į serialas „Grybauskai“ (3). 18.40 Tegyvuoja karalius. Humoro laida
Orai. 19.10 TV serialas „Nekviesta meilė IV“ (324). 19.40 Abipus torius. Publicistikos laida. 19.15 Kriminaliniai tyrimai. Tiesioginė las. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Akistata su Lietuva. Vedėjas gestų kalbą). 18.52 Sportas. 18.57 Orai. 19.00 Dok. serialas„Šilko (3). 19.00 Žinios. Orai. 19.10 Jaunimo sporto varžybos. „Pildyk“
sienos. Publicistikos laida. 20.30 Laba diena. Vaidybinių humoris- interaktyvioji laida. (N-7). 20.15 Skylė sienoj. 21.00 TV serialas D.Kuolys. 20.50 TV serialas„Gelbėtojai 112“ (19) (N-7). 21.25 Geras kelias“ (1). 19.55 TV serialas„Neskubėk gyventi“ (82). 20.25 Lote- gladiatorių taurė. 20.00 Žinios. Orai. 20.10 Kur dingsta pinigai.
tinių situacijų laida. 21.00 Kakadu. Pramoginė-informacinė laida „Nemylimi“ (40) (N-7). 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 filmas. „Plato pabėgimas“. Trileris. Rež. J.Becketas. Vaid. S.Baueris, rija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Verslas. 20.56 Kultūra. 21.02 Realybės dokumentika. Vedėja O.Čičkauskaitė. 21.00 Reporteris.
(N-7). 21.30 Dviračio šou. . 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.24 TV serialas„Herojai“ (2/3) (N-14). 23.00 TV serialas„CSI Niujorkas“ R.Scheideris, M.Macaulay, G.Busey. JAV, 1997 m. (N-7). 23.20 Sportas. 21.07 Orai. 21.10 Teisė žinoti. 22.04 Loterija „Perlas“. Publicistinė analitinė laida. 21.52 Orai. 21.55 TV serialas„Tarpinin-
Sportas. 22.28 Orai. 22.30 TV serialas„Ašmenys“ (6) (N-14). 23.35 (5/5) (N-14). 00.00 TV serialas„Džesika Flečer“ (9/13) (N-7). 01.00 Žinios. 23.34 Kriminalai. 23.37 Verslas. 23.40 Sportas. 23.43 22.05 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. 23.00 Vakaro kė“ (20) (N-7). 22.55 Asmeninė atsakomybė. Žurnalisto tyrimas.
Plikšių juokeliai. Karštasis tuzinas (N-14). 00.35 TV serialas„Roma“ TV serialas„Žvaigždžių medžiotojas“ (3) (N-7). 02.00„Telejazz“. In- Orai. 23.50 Pinigų lietus. Interaktyvusis šou. Tiesioginė transliacija. žinios. 23.10 Sportas. 23.12 Orai. 23.15 Elito kinas.„Vasaros pasa- Vedėja J.Butkevičienė (kart.). 23.45 TV serialas „Seksas ir miestas“
(15) (N-14). 01.35 Kovotojo kelias. Bušido (N-14). teraktyviosios nakties pramogos (N-14). 04.00 Pabaiga. 01.15 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S). ka“. Drama. 1996 m. (N-14). 01.27 Programos pabaiga. (36, 37) (N-7).