‫بِ ًام آًکِ جاى را فکرت آهَخت‬

‫هذرس‪ :‬حویذرضا تقی راد‬

‫داًشکذُ هٌْذسی برق ٍ کاهپیَتر‬
‫گرٍُ کٌترل ٍ سیستن‬

‫کنترل مدرن‬

‫ًیوسال اٍل ‪01-00‬‬

‫تکلیف سری ‪7‬‬

‫هَعذ تحَیل‪00/10/10 :‬‬

‫‪ )1-7‬فرض کٌیذ کِ با استفادُ از یک سٌسَر فاصلِ یک جسن هتحرک را از یک هبذا هختصات اًذازُ گیری‬
‫ًوایش‬
‫ًشاى دادُ ٍ با فرض سرعت ثابت‪ ،‬سرعت جسن هتحرک را با‬
‫هیکٌین‪ .‬ایي فاصلِ را با‬
‫هیذّین‪.‬‬
‫الف) هعادالت حرکت را بِ صَرت فضای حالت ًَشتِ ٍ برای آى یک رٍیتگر طراحی کٌیذ کِ قطبْای آى در‬
‫باشٌذ‪.‬‬
‫است‪ .‬با در ًظر گرفتي شرایط‬
‫ب) فرض کٌیذ کِ هعادلِ حرکت جسن بِ صَرت‬
‫اٍلیِ ]‬

‫[‬

‫̂ برای رٍیتگر‪ ،‬با استفادُ از ًرم افسار ‪ Matlab‬هتغیرّای حالت رٍیتگر را برای زهاًْای‬

‫از ‪ 0‬تا ‪ 5‬رسن ًوَدُ ٍ پاسخ را تحلیل ًواییذ‪.‬‬
‫‪ )2-7‬هسالِ (‪ )1-7‬کتاب را حل کٌیذ‪.‬‬
‫‪ )3-7‬هسالِ (‪ )4-7‬کتاب را حل کٌیذ‪.‬‬
‫‪ )4-7‬هسالِ (‪ )23-7‬کتاب را حل کٌیذ‪.‬‬
‫«همواره موفق باشيد»‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful