Prvi korak je otvaranje deviznog raèuna po viðenju (a vista). U Intesi je za to potr ebna jedino lièna karta.

Zatim se slu beniku ka e iz koje zemlje æe biti priliva i on u skladu sa tim tampa na A4 papiru instrukciju za priliv novca iz inostranstva. Na njoj se nalaze sledeæi podaci: 1) informacija o posrednièkoj banci u inostranstvu pr eko koje se vr i transfer (SWIFT itd.); 2) informacija o domicilnoj banci (tj. ban ci u kojoj primalac ima otvoren raèun, SWIFT itd.) i 3) IBAN i ime primaoca. Èetvrto opciono polje sadr i svrhu uplate. Tu instrukciju je potrebno dostaviti onome ko alje novac, a on sa njom ide u svoj u banku. Od kada se uplati novac, potrebno je da proðu do tri radna dana, da novac stigne na raèun. Dakle, ne raèuna se vikend, niti praznik. Ka em do tri dana, jer mo e da bude i kraæe. Du e traje samo u sluèaju nekih nedostataka. Jedan od najèe æih je kada je po iljilac pravno lice, jer je tada neophodno navesti svrhu uplate, i ne prihvataj u se op ta mesta, tipa povraæaj duga ili tome slièno. Ponekad korisnik treba da potpi e izjavu u vezi primljenog novca, tj. svrhe uplate. U Intesi, provzija na loro doznake (prijem novca iz inostranstva) je: do 100 EUR - nema je 100-10.000 EUR - 0.25%, min. 300 din. preko 10.000 EUR - 0.15%, max. ne mogu da se setim. Moguæe je da po iljilac snosi kompletne tro kove transakcije, pa u tom sluèaju primalac nema nikakve tro kove na ime provizije. Sve ovo se odnosi na fizièka lica (koja primaju novac in inostranstva). Nadam se da sam bio od pomoæi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful