PROGRAM TERAPEUTIC ADRESAT TULBURĂRILOR LEXICO-GRAFICE DISLEXIA-DISGRAFIA

Instrumente Etapele terapiei
1.Etapa preterape utică

Scopul activităţilor terapeutice
Diagnosticarea tulburărilor grafice lexico1. Examinarea şi evaluarea copilului a) Diagnostic general: nivelul de înţelegere a vorbirii; pronunţarea sunetelor; starea auzului, văzului, motricităţii.

Bu Obiective generale get timp

Metode procedee
Conversaţia Explicaţia Exerciţiul Observaţia Demonstraţia Testul Dictarea

Mijloace didactice Obs.

Probe

pentru

cunoaşterea vârstei psihologice a limbajului, înţelegerea limbajului, probe pentru nivelului dezvoltării psihomotrice etc. Caiete, creioane, lipici, nisip, stabilirea

b) Diagnostic specific: dezvoltarea şi stabilirea psihomotricităţii; orientarea spaţio-temporală; cunoaşterea propoziţie; orientarea în spaţiul paginii; tipuri de erori. literelor, silabelor, sinteza lor în cuvânt,

2. Diagnosticarea şi întocmirea fişei individuale de terapie 2. de prelexie, pregrafie Etapa Dezvoltarea psihomotorie însuşirii corecte rapide a a şi copilului în vederea 2. 3. actului complexă. 1. Dezvoltarea motricităţii generale, dirijarea şi coordonarea voluntară a segmentelor corpului Dezvoltarea şi coordonarea musculaturii fine implicate în actul grafic. Coordonarea mişcare- respiraţie- comandă contra timp în vederea educării copilului pentru realizarea actului grafic la comandă (ex. dictarea) Exerciţiul Desenul Modelaj Exerciţiul

plastilină, aluat

lexico-grafic

1

1. a mâinii dominante în vederea executării corecte a unor sarcini cu caracter pregrafic. Decupaj Exerciţiul Jocul didactic Explicaţia Exerciţiul Modelaj Decupaj Desen Planşe. Corectarea deprinderilor incorecte de pronunţie a sunetelor. 1. recunoaşterea simbolurilor garfice. Comparaţia. 2. 3. Explicaţia. Învăţarea noţiunilor legate de schema corporală proprie şi a partenerului (în mod concret şi în situaţii grafice). concentrarea şi stabilizarea atenţiei pe sarcina de lucru. fond-formă. Conversaţia Demonstraţia Aplicaţii Diverse Jocul didactic Exerciţiul Demonstraţia Imagini şi liste de cuvinte 2. 1. 3. a noţiunilor spaţio-temporale. Recunoaşterea literei. a lateralităţii şi coordonării oculomotorii Pregătirea limbajului verbal Formarea şi dezvoltarea conduitelor perceptivmotrice 2.4. diferenţierea sunetelor cu punct de articulare apropiat. cărţi de colorat.caiet). Dezvoltarea abilităţilor de scriere prin restrângerea suprafeţei de scris (coală de hârtie mare. Dezvoltarea auzului fonematic. pauzei. mici jucării 1. mărime. culoare. Însuşirea şi aplicarea în situaţii diverse de învăţare a noţiunilor spaţio-temporale. Însuşirea şi 1. Exerciţiul şi tabla coli mari de hârtie caiete listă litere marimici creioane iniţierii în actul lexico -grafic 2 . câmp orizontal. orientare spaţio-temporală.Operarea în cadrul exerciţiilor cu conceptele de: formă geometrică. Însuşirea. Educarea motricităţii fine a degetelor. individuale fişe Mărgele. Formarea noţiunii de „suprafaţă plană” – linie. citirea şi reproducerea grafică a acesteia Analiza sinteza fonologică. coordonarea şi corelarea fonem – grafem. Etapa Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere şi identificare a literelor intervalului. Dezvoltarea coordonării oculomotorii. 2. câmp vertical. Însuşirea şi dezvoltarea capacităţii de operare cu noţiunile de temporale. identificarea ordinii cronologice aprecierea duratei.

diftong. recompunerea cuvântului. exersarea şi formarea deprinderii de a forma cuvinte prin extinderea silabei. scrierea propoziţiilor simple pornind de la 3 . 3. indicarea poziţiei literei în cuvinte.fonetice a literelor. explicaţia demonstraţia conversaţia lectura imagini analiza-sinteza literei după explicaţia exerciţiul demonsrtaţia jocul expilcaţia conversaţia povestirea lectura imagini după caiete desen. Recunoaşterea unei silabe dintr-un ansamblu de structuri asemănătoare (car-rac. cu respectarea structurii vocal-consonatice) Perfecţionarea scris- 1. citirea. Discriminarea simbolurilor grafice. trisilabice. stabilirea numărului de silabe şi a locului silabei în cuvânt. pensule. Dezvoltarea câmpului lexico-grafic prin introducerea literei în silabe 2. Explicaţia Demonstraţia Conversaţia planşe caiete. depărţirea în silabe. 1. Însuşirea lexico-grafică a cuvintelor într-o succesiune a dificultăţilor (cuvinte monosilabice. 2. descompunerea. 1. scrierea. Recunoaşterea unei silabe într-un cuvânt. Perfecţionarea scrierii şi citirii cuvintelor 1. bisilabice. analiza şi sinteza părţilor componente. citirii cuvintelor de la simplu la complex cu respectarea tuturor regulilor gramaticale („m” înainte de „p-b”. citirea cuvintelor. diferenţierea prin analiză fonografică. Perfecţionarea însuşirii grafo. prin exerciţii diverse: scriere în aer. scrierea şi citirea lor. Consolidarea şi exersarea silabei prin introducerea în cuvânt 3. Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză fono-grafică prin compunerea şi descompunerea unor silabe directe-indirecte care să conţină literele însuşite anterior. conturarea unei litere decupate. triftongi. recunoaşterea lor în cuvinte Învăţarea. Despărţirea cuvintelor în silabe.reproducerea grafică a literei prin „scriere motorie” 2. Exersarea permanentă a scrierii. scrierea numelor proprii). în scopul evitării confuziilor optice-auditive. 3. listă cuvinte. in-cor-rac) Însuşirea diftongilor şi triftongilor. creioane. Alcătuirea. 2. desenul cu pensula.

4 . Analiza Sinteza Comparaţia Exerciţiul Demonstraţia - cititului prin trecerea planşe logopedi ce caiete cărţi creioane Analiza Sinteza Comparaţia Explicaţia Exerciţiul grafic Demonstraţia - NOTĂ: Stabilirea bugetului de timp este orientativă şi se adresează copiilor cu tulburări lexico-grafice foarte grave. Dezvoltarea propoziţiei simple prin audiţia unor cuvinte. Alcătuirea de propoziţii simple pornind de la cuvinte date. 4. Alcătuirea unui text prin aranjarea: cuvânt – propoziţie – text. 5. Perfecţionarea la etapa textului scris1. 2. corectarea după model.grafice mai uşoare vor parcurge programul terapeutic în ritm propriu în funcţie de dificultăţile pe care le prezintă şi de ritmul propriu de corectare. 2. Copierea şi dictarea propoziţiilor simple cu numărarea cuvintelor. Dezvoltarea abilităţilor de citire-scriere a unor texte scurte utilizând ca procedee copierea. Copierea. 6. mână. citirea propoziţiilor scrise cu litere de tipar. scrierea – citirea corectă a textului şi explicarea lui. Alcătuirea unui text format din 3-4 propoziţii pe baza imaginilor cu respectarea regulilor gramaticale şi a scrisului logic.cititului prin introducerea cuvântului în propoziţie 3. Scrierea şi copmletarea unor texte din care lipsesc anumite cuvinte. 3. Alcătuirea unor texte scurte prin aranjarea unor propoziţii date de către logoped. autoevaluarea. de la text. Elevi cu tulburări lexico. încât să rezulte unităţi lexico-grafice (propoziţii complexe). Analiza Sinteza Comparaţia Exerciţiul grafic planşe caiete. imagine. 4. citirea lor. curespectarea scrisului logic. Scrierea unor texte scurte după dictare. 5.

vizual EVENIMENTELE ACTIVITĂŢII 3 Se măsoară (specialişti) acuitatea auditivă. La nevoie se măsoară şi acuitatea vizuală. normal. fără să i se vadă buzele şi se cere repetarea lor sau ACTIVITATEA COPILULUI 6 Repetă sau identifică EVALUARE 7 5 . EXAMI NAREA ŞI DIAGNOSTI CAREA Cunoaşterea OBIECTIVE 2 Cunoaşterea potenţialului vibrotactil. strigăt la diferite distanţe.PROGRAM TERAPEUTIC ALALIE MOTORIE ETAPA TERAPIEI 1 I. MATERIAL DIDACTIC 4 ACTIVITATEA LOGOPEDULUI 5 Pronunţă cuvinte cu glas şoptit. auditiv.

Se dau comenzi verbale însoşite de gest sau numai prin gest. imagini silabe. jucării. răspunde. albume. nivelul Pronunţă după logoped Cunoaşterea posibilităţilor de concentrare a atenţiei. puterea de concentare 6 . propoziţii Pronunţă sunete. propoziţii şi se urmăreşte gradul de inteligibilitate auditivă Se rostesc silabe. Planşe. trăsături de personalitate etc.inteligibilităţii auditive Cunoaşterea posibilităţilor articulatorii Se rostesc cuvinte. Repetă. cuvinte. jocuri achiziţiilor verbale Dirijeză copilul. pune întrebări folosind o mimică si o gestică sugestivă Urmăreşte şi răspunde solicitărilor Gradul de înţelegere. combinaţiile. notează sunetele deficitare. a dorinţei de comunicare . gândirea. imagini Se antreneză în diferite activităţi care le solicită atenţia. a gradului de înţelegerea mimicii gestului . cuvinte. cu sunete în diferite poziţii sau e pus să denumească Tabele de cuvinte indicarea obiectelor Rosteşte cuvinte. indică Corectitudinea răspunsului Oglinda.

ETAPA PREGĂTITOA RE dezvoltarea gândirii. Demonstrează. urmăreşte. structură gramaticală şi Pregătirea pentru educarea vorbirii prin: copilului recepţionarea percepţiilor III. atenşiei memoriei. COINTERESA REA ÎN CONVERSAŢI E Înlăturarea negativismului. imagini . minge coardă.exerciţii pentru educarea sensibilităţii kinestezice Deblocarea aparatului fonoarticular şi pregătirea organelor fonoarticulatorii pentru pronunţiei: educarea motricităţii şi motorie generale şi verbale dezvoltarea coordonarea (Anexa) învăţarea vibrotactile -instrumente muzicale. efortul în timpul mişcărilor Pronunţarea corectă a Exerciţii pentru 7 . antrenează. corectează Execută independent. cointeresarea în conversaţie plastelină. execută independent cu reglare prin limbaj propriu Imitarea unor poziţii. eliminarea mişcărilor de prisos. planşe.II. oglindă. pregătirea copilului pentru terapia logopedică Cu tact. analizând în perma-nenţă posibilităţile reale (de moment) ale copi-lului. vocabular. voinţei acustice ce ţin de vorbire . participarea. baloane Învăţarea limbii în toate componentele sale: fonetică. aceste este introdus în grupă şi antrenat în activităţi la început nonverbale. căldură. jucării. Explică. ajută verbalizând permanent Participă la activităţi şi execută ce i se cere Atitudinea în colectiv. jucării. crearea dorinţei de a comunica. apoi e solicitat să participe la cele verbale Jocuri. STABILIREA UNUI RAPORT AFECTIV CU COPILUL. FORMAREA MOTIVAŢIEI.

demonstrează.propoziţii: Coca nani Mama pupă . ba-da. ta. nota. bine. dentale.silabe deschise omorganice: ma-pa. cere copilului să pronunţe diferite la început reflectat şi apoi independent Execută ce i se cere mama. locuri de articulare: pa-ta.sunetelor. ta-da. silabelor consolidarea sunetelor existente. Tina propoziţii: consoane Du-te cu la Planşe imagini cu Pronunţă. pi-ta. fa-va .cuvinte bisilabice cu două consoane: Dana. Planşe IV. do-lo cuvinte de bisilabice articulare formate cu consoane cu locuri diferite: pata. pune. ca-fă. data. palatale) Pronunţia corectă a silabelor simple. ETAPA FONEMATICĂ labiodentale. pu-tu. cere pronunţare prin imitaţie şi apoi independent Corectitudinea pronunţiei Execută ce i se cere 8 . duble Exerciţii de asocirere a două silabe pa-pa./ Dana vine. Tabele cu silabe Tabele cuvinte cu Pronunţă.ta) . pentru însuşirea pronunţiei de sunete noi Sunete onomatopeece (bilabiale.

an. bin.. sac.silabe închise: mac. ou. cos./ Eu fac curat. pom. lac) . iar. af. fa-far) Planşe imagini cu Corectitudinea pronunţiei 9 . cum. sa-sac./ Masa e lată. ac. loc. mi-pic. . pem. . .propoziţii: Pune-o la loc. bloc. of./Tata vine.silabe inverse: om. fac. am. tace. cuvinte formate din silabe inverse: om. os. if.bună. ar . labă propoziţii: Dana pune masa. ma-tac. am. mon… cuvinte formate din silabe închise (pun.silabe deschise şi silabe închise (po-poc.

10 .

banană. lapte. pan-ta. lacomă. palmă. Vine un motan. sprijină copilul formularea propoziţiilor Execută ce i se cere compot. pufos. păpuşă. munte. pepene. barcă. cămilă. 2 silabe închise: Propoziţii: Dă-mi Tabele cu cuvinte Formulează. . . demonstrează şi cere repetarea Pronunţă. cocoş. copită. demonstrează şi cere repetarea Execută ce i se cere Corectitudinea pronunţiei. Bogdan e bolnav. . mănuşă.cuvinte formate dintr-o silabă închisă: deschisă salon. pitic. motan .propoziţii: El e pufos.propoziţii: Mama calcă. Planşe cu imagini Tabele cu cuvinte Execută ce i se cere Planşe cu imagini Pronunţă.silabe închise şi silabe deschise: noc-no.cuvinte formate dintr-o silabă închisă şi una deschisă: fustă. miros. falcă. Tabele cu cuvinte capot. . formulării propoziţiilor 11 . macara. cămaşă.. şi una balon. bal-ba..Cuvinte trisilabice formate din silabe deschise: livadă. Am o fundă.

colorat.Propoziţii: Viorel e supărat.Cuvinte trisilabice formate din silabe deschise şi închise: telefon. ia-băiatul-maimuţa. perdele.bou-nou. la-na. E nou. violet.- propoziţii: Pune Planşe cu imagini mănuşa. coamţ.Cuvinte: ou. Mama taie pâine. oa. pantalon. câine-pâine-mâine . apăsat. oală-coadă. voi-noi-boi-soi. plimbare .Silabe cu consoane ce se confundă: ca-ta. papagal. . eu-leuîimeu. ia . polonic. . coto. Tata ia cămaşa. mititel. ea.Silabe formate din diftongi: au-ai. corectează. sa-ta .Propoziţii: Oaia are coadă. mititel . papanaş. conduce spre formularea propoziţiilor 12 .Cuvinte formate din Conduce spre Pronunţă şi cere pronunţia corectă Execută ce i se cere Planşe cu imagini Motanul e Tabele cu cuvinte Pronunţă. ou-oi. vi-pi. galbenă.

face legătura cusubiectul arată imagini în care acţiunea e realizată de cât mai multe persoane. Stă Scriu pe cu floare. fluture. Formarea deprinderii formula şi de a se Fata ia.silabe consonatice: bla. vapor .cuvinte: prune. Fata ia flori roşii. sca.consoane ce se confundă: gata. cretă. pla . Nelu taie lemne. plasă propoziţii: Fratele e frumos. fla. Nana culege. lână. aopi se creşte în complexitate (S+P+C). spune. cla. V. creta. scară. tuse . Fata ia flori. sti. spală. Imagini Tabele cu cuvinte imagini Tabele cu cuvinte formularea propoziţiilor şi corectează Pronunţă prin reflectare apoi independent citeşte - execută acţiunea. Nana culege Imagini. cărţi desene. flu. cra. fiinţe cere copilului să Repetă simultan cu profesorul primele propoziţii Corectitudinea pronunţiei - Execută comanda Corectitudinea formulării propoziţiilor - 13 . . stofă. E gata. scaun. epavă.ETAPA EXTENSIEI PROPOZIŢIEI Structurarea vorbirii în propoziţii Se va începe cu propoziţii formate din două cuvinte (subiect şi predicat) cu o structură fonetică mai uşoară de pronunţat.propoziţii: Cătălin tace. pra.

cine. formulează întrebări. Permanent se va urmări aspectul semantic (Se introduc cu. povesteşte de a comunica pe Flolsirea unor forme de activitate care să faciliteze cuvintelor trecerea învăţate în limbajul activ. Se vor pune întrebări în ordinea: unde. Nana culege mere în coş. pe. independent. la categoriile pronume plural. copilul povesteşte. ce face. noi. cu ce. se verbale de vor povesti întâmplări din viaţa de familie. viaţă a copiilor VIII. dirijează povestirea VII:ETAPA CONVERSAŢIEI LIBERE Integrarea achiziţiilor în experienţa Răspunde la întrebări. tu. substantive verbul perfect compus) VI.exprimaîn propoziţii corect formulate mere. de ce. cum.LIMBAJUL DIALOGAT Crearea cale necesităţii verbală. la. al cui. spectacole Exerciţii Însuşirea limbajului scris însuşirea scris pentru limbajului imagini Formulează întrebări având grijă să fie înţeles sensul Prinde răspunsuri Sunt date de logoped. gramaticale: prepoziţii: formuleze propoziţii cu un verb dat vocabularul personale: eu. Se vor învăţa povestiri după modelul logopedului. ei. apoi este solicitat. INSTRUIREA 14 . după întrebări. Se vor purta discuţii. grădiniţă.

uşor de realizat. baloane. să umfle şi să sugă obrajii. nasul. să sufle în hârtii. b) Gesturi utile de bază: să se spele pe mâini. să fluiere. să bea cu paiul un lichid. să bată din palme. mirării. să înghită. gura. fără exigenţe în ceea ce priveşte precizia. să arate dinţii. să apuce cu dinţii sau buzele un obiect aflat pe masă. bărbie. Se trece la mişcări fine. să îndrepte limba către nas. creioane. la uşă. să mestece. Se începe cu mişcări mari. EXERCIŢII PENTRU MOBILITATEA BUCO-LINGUA-FACIALĂ             să închidă şi deschidă gura. 15 . EXERCIŢII PENTRU EDUCAREA GESTURILOR a) Gesturi de imitaţie să arate ochii. complexe. plânsului. să reproducă mimica râsului.Anexa – program alalie motorie Exerciţii pentru dezinhibare şi educarea motorie Exerciţiile vor avea dificultăţi progresive. să scoată limba. urechile. vată. cu ciocanul.

să facă inel cu ambele mâini. d) Gesturi de imitaţie a adulţilor e) - 16 . să îmbrace păpuşa. să taie cu cuţitul şi foarfeca. să toarne apă. să stoarcă rufe. să pună masa. să prindă.c) - să spele un obiect. să se încalţe şi să se descalţe. să pună foaia de hârtie în plic. să perie hăinuţele. tacâmurile. să facă litera V din arătător şi degetul mijlociu. să umple diferite recipiente cu ajutorul altora de mărime diferită. să se îmbrace şi să se dezbrace. să aşeze farfuriile. să arunce mingea. Educarea mişcărilor elementare ale degetelor să facă inel din police şi inelar. din poloce şi degetul mic. să întindă faţa de masă. să închidă şi să deschidă uşa cu cheia. să înşire mărgele. Gesturi motorii simple să umple şi să golească.

să arate obiectele denumite de profesorul psihopedagog. să facă alternativ flexia şi extensia fiecărui deget. stânga. în spate. înapoi. să arate imaginea denumită de profesorul psihopedagog. spre dreapta. pe burtă. să închidă pumnul. deplasarea corpului în raport cu obiectele înconjurătoare( aproape.1. să arate la cerere părţile corpului. pe spate. EXERCIŢII DE GIMNASTICĂ PENTRU MEMBRE ŞI TRUNCHI jocuri şi mişcări libere. să indoaie corpul înainte. colegi. în faţă. să fugă. lângâ) cunoaşterea direcţiei obiectelor în raport cu corpul propriu. cunoaşterea poziţiei corpului în raport cu cele din jur. EXERCIŢII DE ÎNŢELEGERE A SEMNIFICAŢIEI VORBIRII să indice pe imagine cine emite anumite onomatopee. să lovească mingea cu piciorul. desene. să execute acţiuni cu jucării. să apropie şi să depărteze degetele. stânga. spre dreaptă. să meargă pe loc.      să facă litera U din arătător şi degetul mic. să stea pe vineri să pună piciorul peste picior. să sară. 17 .       2. identificarea schemei corporale pe: marionete. înainte şi înapoi. poziţia culcat. EXERCIŢII DE CUNOAŞTERE A SCHEMEI PERSONALE cunoaşterea schemei corporale proprii.

să denumească opţional o categorie de obiecte. şi apoi de către copil. Mama vine acasă.instrumentul acţiunii. S P S P Cd S P Cl ETAPA LIMBAJULUI EXPRESIV LĂRGIT 18 . Se va reveni permanent asupra cuvintelor învăţate datorită dificultăţilor de fixare şi evocare mnezică a cuvintelor.subiectul acţiunii. să enumere obiecte sau fiinţe care fac parte dintr-o categorie. Cu ce?. CONVERSAŢIA LIBERĂ Copii vor fi incitaţi să povestească întâmplări din viaţa de familie. ETAPA EXTENSIEI PROPOZIŢIEI Se învaţă structura: subiect – predicat – complement –(direct.- să aleagă imagini ca răspuns la întrebarea profesorului psihopedagog. La început. să răpundă la întrebări. Observaţii: Întrebarea va fi pusă de profesorul psihopedagog şi în cadrul aceloraşi modele se trece la solicitarea răspunsurilor din partea copilului. de loc) Băiatul spală. Băiatul spală maşina. Cine?. indirect. răspunsul va fi dat de profesorul psihopedagog. din grădiniţă sau spectacole. De ce? –cauza acţiunii. să execute sarcini complexe. LIMBAJUL DIALOGAT Unde? –locaţia Ce face? – acţiunea. să răspundă la întrebări privind utilizarea obiectelor. Cum? – modul acţiunii. să denumească după scriere.

EVALUARE POSTTERAPEUTICĂ 1. 19 . noi. tu. pe la. ea. prepoziţii: cu. 2. silabelor. Inventarul vocabularului şi al performanţelor fonetice. el. Înţelegerea vorbirii. Verbul la perfectul compus FOLOSIREA TEXTELOR Observaţii: Toate aceste exerciţii se vor face în paralel cu exerciţiile pentru însuşirea sunetelor. cuvintelor. pronume personal: eu. 3. Substantivul la plural.Ordinea introducerii categoriilor gramaticale     3. Posibilităţi de realizarea comunicării verbale. Propoziţiilor din vorbirea orală.