<

◊ ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲√ØÛ˛ Ø˲–˲ê@

®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê–˲êê
…Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇêô XÄ˲N …Á≥–Û˛’Mʸ–˲ôsϸ®. AôßÊ˛êï, …¥ÎΔÊˇôøË˝ßÊ˛‘Ë˝Ã¯ ƒËˇí…ÅNyÏ˛Ã¯
Mʸ∞Ì≥ô^Û˛ Mʸ⁄ÎtÀê –Ë˛«~ô^˲∫yÈzΔˇêê. ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛‹ı –ÈΔÊˇê AôßÊ˛ΔÊˇí M˙ΔÊˇ–˲ëÀê& ¥ÎôyÊ˛–˲ëÃÙ˝, Mȱ
‹Á ô‘Ë˝ƒËˇíÀMϸ ÄÈ–Ë˛ë AΔÊˇêjØ˛Ë êyÛ˛, AØ˲êΔÈVʸ–Û˛ê AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê. CÁŸßt ˛Û –˲ë∞Mϸ AØ˲êVʸê}˝ôVÈ ΔÈVʸ–Û˛ê
ƒËˇí…ÅN}Ï˝~ ÑÛ˛…Ä˲&ÑÛ˛…Ä˲kqÀ ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝M¸î …ı≥ΔÛˇ≥Ì ‹Á ê¢ô®. AØ˲êΔÈVʸô –˛êêßÊ˛sϸ–˛êrêt. ≥Á ìf≈ VʸêΔÊˇê
–Ë ˛ ê‡ΔÈkÀê AØÛ ˛ –ÈΔÊ ˇ ê, ""Á ‹ ßÊ ˛ êY ñ Á fl Á ‹ ê¶ A…‘Ë ˝ –Ë ˛ êôï EôríôyÊ ˛ VÈ AÄË ˛ ∞

Á ñßÊ˛ƒËˇêôï VÈœ∞ MʸÕWÄÙ˛, BMÈΔÊˇ}˝ôVÈ A…‘Ë˝ê¥ÎÄ˲ô f«WÄÙ˛, MʸôuÊˇô VʸßÊ˛ßY ˛Ê –˲êΔˇêêÄÙ˛, AÁ≥∂yÊ˛ê
AMʸP}˝ê~ô^Û˛ øË˝fØ˲ BΔÊˇôøË˝–˛êîôßÊ˛∞ AΔÊˇô¶ ^Û˛‹Á êM¯–ÈÕ''. AØ˲êΔÈVʸßÊ˛‘Ë˝Ã¯ Δˇêê–˲±≤ fΔÊˇêVʸêÄÈΔˇêê.
AôßÊ˛êï ´Ê˛ΔÊˇ√ô, ∞ƒËˇê–˲êô, ‹Á Ä˲fiôVʸ ø͖˲ô, EôsÍΔˇêê.
AØ˲êΔÈVʸô ƒˇêêMʸP …Á≥£Ê˛–˲ê ^˲ΔÊˇ}˝ôï Nrêô∫ô ≥Á rœ –˛íÁflô AyÊ˛ôz NÀØ˲ê MʸÕWÁ‹ê¢ô®.
–˛êêßÊ˛s¯œ AôßÊ˛ΔÊˇí B ≥Á ΔÊˇ–˲êÁ‹ÄÈ≈∞≤ …¥ÎÌ≥¢ ^Û˛‹Á êM¯–ÈÀ∞ M¯ΔÊˇêNôsÍΔÊˇê. Mȱ MˆôÄ˲
–˲êêôßÊ˛êN –˛„ÂØ˲ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄÙ˛ –˲ê´Ê˛êΔÊˇ–˛êîØ˲ Á‹ô∫ô´ÈÀØË˛ê …ÄÒ˛ô^ÈÀ∞ ÄÒ˛ÀêÁ‹êMˆ∞

Á ÄÈ‘Ë˝êÃÒ˝¥î ˘ÄÈΔÊˇê. AÄ˲ØË˛ê –˛êêßÊ˛sϸ Ø˲êô_ ßÛ˛∞Ø˛Äî ˛Ù ´Ê˛ΔÊˇ√ô& MʸΔÊˇ–¢ ˛Ë ≈ô A∞ AØ˲êMˆôrí
EôyÛ˛–Èy¯, AôßÊ˛êïØÛ˛ Á‹ôįÁŸô ¥˜ôßÊ˛yÊ˛ô –˛êêßÊ˛ÀêÚ≥yÊ˛ÄÈyÊ˛ê. Ä˲Ø˲ –˛í‡∞≤
Á‹–Ë˛ê«™ô^˲êM¯–˲yÊ˛ô M¯Á‹ô AÄ˲ØË˛ê …Á≥^ÈΔÊˇôï EØ˲≤ Aô´Ê˛ —‘È”›ÎÀØË˛ê …Á≥–˲í}˝ôVÈ
ErôMϸô^˲êÄÈyÊ˛ê, AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê "NÀ ´Ê˛ΔÊˇ√–Û˛ê ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ô' AØ˲≤rêœ; ƒËˇêêßÊ˛ôÆ –˲ÀØ˲ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲
´Ê˛ΔÊˇ√ô ØÈ‘Ë˝Ø˲–˛êî¥˘Ä˲êô®, NÀÑÊ˛ƒËˇêô A–˲ëÄ˲êô®. ‹Ú ”î ΔÈ^ÈΔÊˇô –È≈Ì≥‹Á ê¢ô®. C® AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê
C_aØ˲ f–È∫ê MÈßÊ˛ê, ‹Á ßÊ˛êYΔˇÊ ê–Ë˛ë ›Î∞≤´È≈∞Mϸ ΔÈMʸ ≥Á ìΔÊˇ”ô ›Î´Ê˛NyÊ˛ê Ä˲Ø˲ßÊ˛ôrí HΔÊˇμΔÊˇ^˲êMˆØ˲≤
JMʸ ^˛yÊ˛ê ‹Á ô…Á≥ßÈƒËˇêô –˲í…Ä˲–Û˛ê.
D ^˛yÊ˛ê Á≥ßÊ˛ÆÄ˲êÀï _NPMˆ∞ –˲êØ˲êÁŸê≈Àê –Û˛ΔÊˇê–Û˛ΔÊˇê ´Ê˛ΔÈ√ÀØ˲ê AØÛ˛Mʸ–˛êîØ˲
Á‹ô…Á≥ßÈƒËˇíÀØ˲ê _Ø˲≤&Ú≥ßÊ˛™ Á‹–˲êí‡ÀØ˲ê HΔÊˇμΔÊˇ^˲êMˆôsÍΔÊˇê. MˆôßÊ˛ΔÊˇê –Ë˛êêNP
–˲êíÁ‹êNôsÍΔÊˇê. MˆôßÊ˛ΔÊˇê ^˛–˲ëÀê …∫ßÊ˛ÀÆ ê MˆrêtMˆôsÍΔÊˇê. MˆôßÊ˛«∞ –˲êêrêtNôsÛ¸ ´Ê˛ΔÊˇ√ô
–˛êîÀ ≥Á yÏ˛¥˘ÄÙ˛, –˲êΔˆMʸ^¯r AØ˲≤ô & ±‚Ë˝ê MÈΔÊˇ}˝ôVÈ ´Ê˛ΔÊˇ√ô A}˝VÈ«¥˘Ä˲êô®. CôßÊ˛êï
߯ÁŸô AôrΔÈ∞ –È«ßÈ? ÃÙ˝Mʸ AôrêMˆØ˲≤ –È«ßÈ? G–˲«© MÈßÊ˛ê. –˲êØ˲N …øË˝–˲êÀê
MʸÕWô_Ø˲ –È«®. ´Ê˛ΔÊˇ√ô ≥ı «r –˲êØ˲ô ßÊ˛êÁŸ–t ˛ êîØ˛Ë B^ÈΔÈÀN ∫Õ AΔˇêê¥˘ƒËˇí–˲êê. MÈ∫sϸt
∞gÍ∞Mϸ ߯ÁŸô –˲êØ˲®.

24

ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲

∫êßÊ˛Æ –˲ê‡Ä˲ê√yÏ˛ ‹Á –˲êƒËˇêôï MÛ¸‘Ë˝Mʸô∫„ AØÛ˛ ≥ı «r JMʸ ‹Á ô…Á≥ßÈƒËˇêô EôyÛ˛®.
MˆôßÊ˛ΔÊˇê Ä˲–˲ê MÛ¸‘ÈÀØ˲ê ≥Ú ô_ Mʸô∫„VÈ EÁ≥ƒˇíWô^˲yÈ∞≤ VˆÁ≥μVÈ øÍ—ô^Û˛–ÈΔÊˇê. MˆôÄ˲
–˲êô® V¯…–˲Ä˲ô (V¯–˲ë ÃÍVÈ) NMʸPÃÍVÈ ÅØ˲yÊ˛ô& …ÄÈVʸyÊ˛ô ¥Îsϸô^Û˛–ÈΔÊˇê. …∫Áfl√—ßÊ˛≈N
“sϸį H ‹Á ô∫ô´Ê˛–˲êí ÃÙ˝ßÊ˛ê. ‹Á ô…Á≥ßÈƒËˇíÀê, ^˛yÊ˛ê B^ÈΔÈÀê, –˛êêßÊ˛s¯œ OyÈ EôyÛ˛—,
DØÈyÊ˛ê OyÈ EØÈ≤Δˇêê. ‹Á «VÈY CßÛ˛ —´Ê˛ôVÈ ◊MʸñÁŸê~y˛Ï MÈÀôï OyÈ ‹Á ô…Á≥ßÈƒËˇíÀê
EôyÛ˛—, ^˛yÊ˛ê B^ÈΔÈÀê EôyÛ˛—. –Èsϸï Ø˲êô_ JMʸsϸ ΔˇôyÊ˛ê ^˛yÊ˛ê B^ÈΔÈÀN AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê
∫ÀΔˇêê ¥˘ƒËˇíyÊ˛ê. AÄ˲Ø˲ê ØÈÀêVʸê Ä˲ΔÈPÕ≤ –˲êêôßÊ˛êô^ÈyÊ˛ê.
1. Crê–˲ôsϸ ƒËˇêêßÊ˛Æô –˲ÀØ˲ Á‹ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô ØÈ‘Ë˝Ø˲–˛êî ¥˘Ä˲êô®. 2. –˲ΔÊˇ~ Á‹ôMʸΔÊˇô
–˛êêßÊ˛À–˲ëÄ˲êô®. 3. ≥Ì ôy¯ßÊ˛Mʸ …MϸƒËˇêÀN ïÁ≥ô HΔÊˇμyÊ˛êÄ˲êô®. 4. –˲êØ˲ô NÀÑʸƒËˇê–˲êØÛ˛
–Ë˛ê‡¥Î¥Î∞Mϸ JyÏ˛ VʸyÊ˛êÄ˲êØÈ≤–˲êê. C®—∞ ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ê ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê

‘¯œ &&

‹Á ôfƒËˇê E–È^˲&
Ä˲ô Ä˲£È MʸñÁ≥ƒËˇí—ÁŸ–t ˛Ë ê…‘Ë˝ê ≥Á ìΔÈ~NÃÙ˝ ÑÊ˛}˝ô &
—ÔŸßÊ˛ôÄ˲—êßÊ˛ô –ÈMʸ≈–˲êê –È^˲ –˲ê´Ê˛êÁ‹íßÊ˛Ø˲@ &&1&&

MʸΔÊˇê}˝^Û˛ Á≥«–È≈Á≥ë¢y˛î, A…‘Ë˝êÁ≥ì«Ä˲ –È≈NÀ ØÛ˛…ÄÈÀê VʸÀ B AΔÊˇêjØ˲ê∞į
"–˲ê´Ê˛êÁ‹íßÊ˛Ø˲êyÊ˛ê' –˲êßÊ˛–˲êêØË˛ê —ØÈ‘Ë˝Ø˲ô ^Û˛ƒËˇêê øË˝Vʸ–˲ôÄ˲êyÊ˛ê& D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ AØÈ≤yÊ˛ê.

‘¯œ &&

◊ øË˝V¸Ê –ÈØ˲ê–È^˲&
NÄ˲›Î¢¸” Mʸ‘Ë˝√À—êßÊ˛ô —ÁŸ–Û˛ê ‹Á –˲êêÁ≥‹Ì Ķ ˛Ë ô &
AØÈΔÊˇ≈kÁŸt –˲êÁ‹”ΔÊˇ¸Y ≈ –˲êMÓ¸«¢ MʸΔÊˇ–˲êΔÊˇêjØ˛Ë &&2&&

"AΔÊˇêjØÈ! D —ÁŸ–˲êÁ‹À¶ ôï ±N D AgÍqØ˛Ë ô GMʸPyÏ˛ Ø˲êô_ –˲_aÁ≥yÏ˛ô®?
—ÁŸ–˲êÁ‹À¶ ô AôsÛ¸ ßÛ˛∞M¸Äî ˛Ù ‹Á –˲íØ˲ôVÈ ‹Á ñÌŸÃt ¯ CôMˆMʸ ‹Á À¶ ôÃÙ˝ß¯, ßÛ˛∞ ÀÑÊ˛¸≈–˛êîÄ˛Ù ¥ÎΔÊˇÃ˙MϸMʸ–˛í,
B ∞«”–ÈßÊ˛ ‹Á À¶ ôï ±N AgÍqØ˛Ë ô GMʸPyÏ˛ Ø˲êô_ –˲_aÁ≥yÏ˛ô® ? AgÍqØ˛Ë –Û˛ê GôßÊ˛êN?
AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÈ√∞≤ ΔÊˇÑÏ˛ô^˲yÈ∞Mϸ Ø˲yÊ˛êôºWô^ÈyÊ˛ê. ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÈ√∞≤ ΔÊˇÑÏ˛ô^˲yÈ∞M¸î
…¥Î}È∞≤ ≥Á }˝ôVÈ ≥Ú rtyÈ∞Mϸ ‹Ì ßÊ˛≥ÁÆ yÊ˛yÊ˛ô AgÍqØ˛Ë –˲í? ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê AôsÍyÊ˛ê, ""A–˲ëØ˲ê, C®
AgÍqØ˛Ë –Û˛ê. V˙ΔÊˇ–˲ƒËˇêêN¢ÀΔˇêêØ˲ ≥Á ëΔÊˇêÁŸêÀê CÃÍ B^˲«ô^˲ÃÙ˝ßÊ˛ê. C® ‹Á ”ΔÈY∞≤ ΔˇêêÌ≥μô^Û˛®
MÈßÊ˛ê. C® MÓ¸«¢∞ ‹Á ô¥Î®ô_ ≥Ú sÛ¸®
t MÈßÊ˛ê. ‹Á ØÈ√ΔÊˇôY ≥Ú î ßÊ˛ñ{Ê˛ôVÈ BΔÊˇí{Ê˛êÃÒ˝î EôyÛ˛ –È«∞
BΔÊˇê≈ÀôsÍΔÊˇê. Nrêô∫ô MˆÁ‹ô –˲êΔÊˇ}Ï˝ô^˲yÊ˛ô AgÍqØ˛Ë ô MÈMʸ¥˘ÄÙ˛, –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸêÀê Ä˲≥Á μNôyÈ
ßÈ∞∞ B^˲«ô_ EôyÛ˛–ÈΔÛˇ. ∞gÍ∞Mϸ NÀ´Ê˛ΔÊˇ√–Û˛ê ‹Á Ä˲≈–˛êîØ˛Ë ßÊ˛ΔˇêêÄÙ˛, AßÛ˛ ‹Á ”ΔÈY∞MÓ¸, Mʸ‚Í≈}È∞MÓ¸
›Î´Ê˛Ø˲ô AΔˇêê EôyÛ˛®. C® Mʸ±Á‹ô MÓ¸«¢ßÈƒËˇêMʸô OyÈ MÈßÊ˛ê. “êΔÈ øË˝fØ˲ ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ô
–˛êêßÊ˛ÃÒ˝sÏ˝Øt ˛Ë ≥Á ∂yÊ˛ê, "ïVç¸ Mʸfl
ı “êΔÈ ªÍΔˇêí ªÍ–Ë˛», ›Îé‹ Mʸfl
ı NÀ ØÈ÷ΔÛˇ (ïMʸô “êΔÈØ˲ê
≥Ì _aßÊ˛ô®. AÄ˲V¢ ÈΔÊˇê NÀØÈ‘Ë˝∞ Aô®). H Nrêô∫ô, NÀô, NÀ –˲êΔÈ≈ßÊ˛À M¯Á‹–˛êîIJÙ
“êΔÈ ƒˇêêMʸP AÄ˲V¢ ÈΔÊˇê ¥Îrê ≥Á yÏ˛ô߯, AÃÍôsϸ “êΔÈ AÄ˲V¢ È«≤ G–˲ΔÊˇí Vʸꫢô^˲ΔÊˇê. Mȱ
“êΔÈØË˛ê …Á≥≥Á ô^˲ôï AôßÊ˛ΔÊˇí Vʸꫢ›Î¢ΔˇÊ ê. ‹Á «VÈY ΔˇêêßÛ˛ …Á≥MÈΔÊˇôVÈ Nrêô∫ô M¯Á‹ô MʸŸÁ ≥Át yÛ˛

®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@

25

–È« MÓ¸«¢ GôÄ˲ MÈÀ –˲êêôrêô® ? ßÛ˛∞ïØ˛Äî ˛Ù MÓ¸«¢ ÃÙ˝ß¯, …‘Û˝ŸÁ x ≥Á ëΔÊˇêÁŸêÀê –Ë˛êΔÊˇ_ ¥˘Δˇêê OyÈ
ßÛ˛∞Ø˛Äî ˛Ù B^˲«ô^˲ÃÙ˝ß¯, A® ∞fôVÈ AgÍqØ˛Ë –Û˛ê. AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲.

‘¯œ &&

M¸∫
œï ≈ô –˲íÁ‹√Vʸ–˲ê@ ¥ÎΔÊˇ¶ Ø˛Äî ˛Ë Ä˲¸¢ ”ƒËˇêê≈Á≥≥Á ßÊ˛≈ÄÙ˛ &
ÑÊ˛ê…ßÊ˛ô fl
Á ñßÊ˛ƒËˇê ß˙ΔÊˇæÀ≈ô Ä˲≈M¯¢¸”Å¢ŸÁ x ≥Á ΔÊˇôÄ˲≥Á &&3&&

AΔÊˇêjØÈ! Ø˲≥Á ëôÁ‹MʸÄ˲ØË˛ê ¥˜ôßÊ˛N–˲êê. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê Ø˲ôÁ≥ëôÁ‹NyÈ? –Ë˛ê« “êΔÊˇê
≥Á ëΔÊˇêÁŸêÃÍ? ¥˚ΔÊˇêÁŸfl
Ô Ø˲êyÛ˛ Ø˲≥Á ëôÁ‹NyÊ˛ê. AôßÊ˛ΔÊˇí Ä˲–˲êN ÄÒ˛ÕÌ‹Ø˲ôÄ˲ –˲ΔÊˇO ≥Á ëΔÊˇê⁄ÎΔÊˇ–¶ ˛Û ê
^Û˛›Î¢ΔˇÊ ê. JMʸΔˇÄî ˛Ë ê ΔÈ…Åô∫Vʸ‚Ë˝ê ^˛–˲êr& ΔÊˇMʸô¢ KyÏ˛a ¥˜Àôï ≥Á ëΔÊˇê⁄ÎΔÊˇ–¶ ˛Û ê ^Û˛›Î¢y˛Ê ê. MˆôßÊ˛ΔÊˇê
–È≈¥ÎΔÈ∞≤ Á≥ΔÊˇê⁄ÎΔÊˇ¶–˲êØ˲êNôsÛ˝, CôMˆôßÊ˛ΔÊˇê Ä˲–˲ê Á≥ßÊ˛–˲ëÕ≤ ßÊ˛êΔÊˇêÁ≥ƒ˝íVʸô ^Û˛ƒË˝êyÊ˛–Û˛ê
≥Á ëΔÊˇê⁄ÎΔÊˇ–¶ ˛Ë êØ˲êMˆôsÍΔÊˇê. i–˲Ø˲ ≥Á ΔÊˇ≈ôÄ˲ô ≥Á ëΔÊˇê⁄ÎΔÊˇô¶ ^Û˛‹Ì Ø˲ ≥Ì ßÊ˛≥Á OyÈ EÅ¢ ^Û˛Ä˲êÀįØÛ˛
–˛„ ¥˘–˲ÀÌ‹ –˲‹Á ê¢ô®. MÈ∫sϸt Δˇêê® ≥Á ëΔÊˇê⁄ÎΔÊˇô¶ MÈßÊ˛∞ ‹Á μÁŸ–t ˛ êî ¥˘Ä¯ô®. AÄ˲√ ßÊ˛ΔÊˇÿØ˲–Û˛ê
‘Ë˝êßÊ˛Æ ≥Á ëΔÊˇê⁄ÎΔÊˇô¶ . VÈ«Y ƒËˇífq–˛Ë ÀêP¸≈yÏ˛Ä¯ CÃÍ Aôrêô®&

‘¯œ &&

""Ø˲≥Á ëôÁ‹Mʸ ≥Á ë–˲íØè˛ gÙ˝ƒ
q ˝ í ƒˇíØ˲ –Û˛Å¢ fl
Á ñ®Ì‹Ä¶ ˛Ë ô &
≥Á ëΔÊˇêÁŸô ‹Á ”…Á≥MÈ‘Ë˝ô Ä˲›Î√Ø˲ôßÈÄÈ√Á‹–˲ê–˲≈ƒËˇêô &&''

G–˲ΔˇÄî ˛Ù fl
Á ñßÊ˛ƒËˇêÁ‹–¶ ˛ êîØ˛Ë BÄ˲√Ø˲ê Vʸꫢô^˲ÃÙ˝Δ¯, –ÈΔÊˇê ≥Á ëΔÊˇêÁŸêÃÒ˝î OyÈ Ø˲≥Á ëôÁ‹NÃÙ˝.
B BÄ˲√ƒÛ˝êÁ≥ëΔÊˇêÁŸ ‹Á ”ΔÊˇíÁ≥ô, ‹Á ”ƒËˇêô …Á≥MÈ‘Ë˝ô, EÄ˲–¢ ˛Ë ê BØ˲ôßÊ˛ƒËˇêêMʸô¢ , –Ë˛ê«ƒËˇêê A–˲≈Mʸô¢ .
ßÈ∞∞ ¥˜ôßÊ˛ê …Á≥ƒËˇêÄ˲≤–Û˛ê ¥˚ΔÊˇêÁŸô. AΔÊˇêjØÈ ! ±–˲ë Ø˲≥Á ëôÁ‹MʸÄ˲”–˲êêØË˛ê ¥˜ôßÊ˛N–˲êê. C®
±N ƒˇíVʸ≈–˛êîØ˛Ë ® MÈßÊ˛ê. fl
ı ≥Á ΔÊˇôÄ˲¥Î! fl
Á ñßÊ˛ƒËˇêô ƒˇêêMʸP D ÑÊ˛ê…ßÊ˛ ßÊ˛êΔÊˇæÀÄÈ”∞≤
Ä˲≈hô_, ƒËˇêêßÈÆ∞M¸î ‹Á ôÌ‹ßÊ˛êÆy˛Ê –˲ë Mʸ–˲êê√. BÁ‹Mϸ∞¢ Ä˲≈hô^˲ê. C® fl
Á ñßÊ˛ƒËˇêô ƒˇêêMʸP
ß˙ΔÊˇæÀ≈ô –˲í…Ä˲–Û˛ê. ©∞ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê –Ë˛êíyÊ˛–˲ …Á≥‘Ë˝≤ØË˛ê –Ë˛êêôßÊ˛êô^ÈyÊ˛ê.

AΔÊˇêjØ˛Ë E–È^˲
‘¯œ &&

Mʸ£Ê˛ô ¡ÁŸ√ –˲êÁflô ‹Á ôRÙ˝≈ …߯}˝ô ^˲ –˲ê´Ê˛êÁ‹íßÊ˛Ø˲ &
CÁŸê¿@ …Á≥Å ƒˇíÄÈfi≈—ê ≥Á ìgÍΔÈ·–˛Ë « ‹Á í´Ê˛Ø˲ &&4&&

AÁflôMÈΔÈ∞≤ Ø˲’ôÁ≥^Û˛ƒËˇêê –Ë˛ê´Ê˛êÁ‹í´Ê˛ØÈ! ØÛ˛Ø˲ê ΔÊˇ}˝ øË˝í—êï ≥Ì ÄÈ–Ë˛êÁflêyÊ˛ê
¡ÁŸê√yÊ˛ê –Ë˛ê«ƒËˇêê A^ÈΔÊˇê≈yÊ˛ê …ß¯}˝êyÊ˛ê& “«Ú≥î H …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ªÍ}ÈÀØË˛ê …Á≥ƒˇíWô^˲
VʸÀØ˲ê? GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ fl
ı A« ‹Á íßÊ˛ØÈ! –È«ßÊ˛Δ™ ˇÊ í ≥Á ìf±ƒËˇêêÃÙ˝ MʸßÈ.
ß˛”î Ä˲–Û˛ê …ß¯}˝êyÊ˛ê. …Á≥øË˝ê–Ë˛ë –Û˛ΔÊˇê, –˲êØ˲ô –Û˛ΔÊˇê & ß˛”î Ä˲ôï∞ D …øÍôÅƒÛˇê …¥ÎÌ≥M¢ ¸Ï
–˲êíÀô. …¥ÎΔÊˇô¿Mʸ ∞^Û˛a …߯}È^ÈΔÊˇê≈∞ VʸêΔÊˇêÄ˲”ô. …øË˝–˲êƒÛˇê ¡ÁŸê√yÊ˛ê. …øË˝–˲ê EØ˲≤ôÄ˲
–˲ΔÊˇO ≥Ì ÀœÀê, Nrêô∫ô ∫ô´Ê˛ê–˲ëÀê AôßÊ˛ΔÊˇí –Ë˛êØ˲–ÈΔÛˇØ˲∞Ì≥‹Á ê¢ô®. –˲êØ˲ßÊ˛∞Ì≥ô^˲yÈ∞Mϸ
…øË˝–˲êƒÛˇê MÈΔÊˇ}˝ô. BÄ˲√ “«ØÛ˛ ≥Á ìk≈ÀØ˲êMˆ∞ CÄ˲Ø˲ê Ä˲ô…yÏ˛, AÄ˲Ø˲ê ÄÈÄ˲, AÀœÄ˛Ë Ø˲ê
NÀVʸêΔÊˇê–˲ë A∞ øÍ—ô_ –ȫį MʸÀÌ‹ EôyÊ˛yÊ˛ô fΔÊˇêVʸêÄ˲êô®. ›Î´Ê˛Ø˲ –˲êêWı‹ MÈÀôï
"VʸêΔÊˇê Ø˲ ^Û˛ÃÍ, ≥Á ëΔÊˇêéŸ BMÛ¸ÃÍ' (VʸêΔÊˇê–˲ì ÃÙ˝yÊ˛ê ’ÁŸí≈yÊ˛ê ÃÙ˝yÊ˛ê, ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê Jôr« –ÈyÊ˛ê
A∞Ì≥Á‹ê¢ô®.

‹Á ”ƒËˇêôVÈ ^Û˛ƒËˇêNôyÈ ƒËˇí_ô^˲yÊ˛–Û˛ê ¿ÑÈØ˲≤ô. CMʸPyÊ˛ ¿ÑÊ˛ô AôsÛ¸ EßÊ˛ΔÊˇ¥˘ÁŸ}˝M¸î –˲êêÌŸt AyÊ˛êM¯P–˲yÊ˛ô MÈßÊ˛ê. AÄ˲ØË˛ê –Ë˛ê‰Â CÃÍ Ä˲ΔÊˇPô ^Û˛›Î¢yÊ˛ê& . øË˝fØ˲ –˲ÀØ˲ ø˙ÅMʸ ‹Á êRÍÀï A¿–˲ñ®Æ MʸÀêVʸêÄ˲êôßÊ˛∞ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê øÍ—ô_ EôsÍyÊ˛ê. AÄ˲Ø˲ê AôsÍyÊ˛ê& ‘¯œ && VʸêΔÊˇíØ˲fl Á ÄÈ” fl Ì –˲ê‡Ø˲êøÍ–ÈØè˛ …‘Û˝ƒˇ í ø¯N¢ô øÒ˝Ñî ˛Ê ≈–˲êÔ≥fl Á ïMÛ¸ & fl Á ÄÈ”ΔÊˇ¶ MÈ–Ë˛íôÁ‹ê¢ VʸêΔÊˇí∞Úfl–î ˛Ë øË˝êôiƒËˇê ø¯VÈØè˛ ΔÊˇê¨ΔÊˇ …Á≥®VÈÆØ˛è &&5&& D –˲ê‡Ø˲êø͖˲ëÃÒ˝Øî ˛Ë VʸêΔÊˇêfØ˲êÀØ˲ê ^˲ôÁ≥yÊ˛ô MʸØÈ≤. V˙Ä˲–˲ê ∫êßÊ˛yÆ ˛Ê ê OyÈ ""–˲êhj–˛Ë ê∞MÈƒËˇê'' ´Ê˛–˲ê√ßÊ˛ƒËˇíßÊ˛ ‹Á êÄ˲¢ (1/1/3)ï D ¿ÑÈØÈ≤∞≤ A—êÁŸ& ßÈƒËˇíßÊ˛–˲êôrí (–˲íôÁ‹ô –˲ôsϸßÊ˛ôrí) fl ı ƒËˇêôVÈ øÍ—ô^ÈyÊ˛ê. AΔÊˇêjØÈ! ""±–˲ëØÈï ∞–˲‹Ì ›Î¢–˛Ë ë'' A∞ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê AØÈ≤yÊ˛ê. D Á‹ôZΔÊˇ¤}˝Ã¯ …Á≥–˲ñÄ˲¢–˲ê–˲yÊ˛ô Ø˲êô_ Ä˲Ì≥μô^˲ê M¯–ÈÀØ˲êMˆôrêØÈ≤yÊ˛ê. CôMÈ AÄ˲ñÌ≥¢ AØÛ˛ßÛ˛ EôyÊ˛ßÊ˛ê. BÄ˲√∞Ä˲≈ Ä˲ñÌ≥¢ ¥˜ôßÊ˛êÄ˲êô®. Mȱ ≥Á ƒËˇê∞ô^Û˛ ≥Á §NÀN. –˲êØ˲ô –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸêÀ ‹ı –˲^Û˛‹Ì ƒËˇí^˲Ø˲ ßÈ”ΔÈ –˛êÀœ–˛ êÀœVÈ …∫Áfl√ ≥Ô ƒËˇêí⁄Î∞≤ ¥˜ôßÊ˛–˲^˲êa. AÁ≥∂yÊ˛ê VʸêΔÊˇê–˲ë gÍqØ˛Ë ßÈÄ˲VÈØ˲í. VʸêΔÊˇê–Ë˛ë ƒˇêêMʸP VʸêΔÊˇêÄÈ”∞≤ …¥ÎÁ≥ô¢ ^Û˛‹Á êMˆØ˲≤ ≥Ì ßÊ˛≥Á VʸêΔÊˇêÄ˲”ôï ŒØ˲–˲ê–˲yÊ˛ô f«W¥˘Ä˲êô®.26 ‘¯œ && ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ Ø˲ ∫ô´Ê˛êΔÊˇ≤ —ê…Ä˲ô VʸΔÊˇêΔˇ≤î –Ë˛ ’ÁŸ≈@ & _ßÈØ˲ôßÊ˛ΔÊˇíÁ≥@ ’–¯ fl Á ô ’–¯Áfl–è˛ê && GÁ≥∂y˛îÄÙ˛ _Ä˲¢ô B Á≥ΔÊˇ–˲íØ˲ôßÊ˛ôï ÀƒËˇê–˛êî¥˘Ä˲êô߯. D ïMʸôï ¿ÑÊ˛ –˛êÄ˲ê¢Mˆ∞ ÅØ˲yÊ˛–Û˛ê …‘Û˝ƒËˇêÁ‹PΔÊˇ–˲ê∞ ØÛ˛Ø˲Ø˲êMˆôrêØÈ≤Ø˲ê. ßÈ∞≤ …¥ÎÌ≥ô¢ ≥Á ^Û˛‹Á êMˆ∞. Arê–˲ôsϸ –È«Mϸ D ¿ÑÈØ˲≤ô ‹Á ΔˇØî ˛Ë —´ÈØ˲ô MÈßÊ˛ê. "AØ˲≤ô …∫ıfl√Å –˲≈gÍØÈÄè˛'. Mȱ ∞gÍ∞Mϸ ‘Ë˝»ΔÊˇ ƒËˇíÁ≥Ø˲M¸î –ÈΔÊˇôßÊ˛ΔÊˇí ¿ÑÊ˛ê–˲ëÃÒ˝Øî ˛Ë –ÈΔÛˇ (º^˲a –˛êÅ¢Ø˛Ë –ÈΔÛˇ). CßÛ˛ ≥Á ΔÊˇ–˲ê̋Ŷ . ◊ MʸñÁŸê~y˛ ÃÍôsϸ–Èy¯ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê AÃÍôsϸ–ÈyÛ˛. (ÄÒ˛Åî »¢ ƒËˇê 3/21) HMʸ –˲í…Ä˲êy˛Øî ˛Ë ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√yÛ˛ AØ˲≤ô. Mȱ ‹Á Ä˲êμΔÊˇêÁŸêÀ –˲ßÊ˛™ _Ø˲≤ _Ø˲≤ ‹ı –˲Àê ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ô ßÈ”ΔÈ –È« Ø˲êôyÏ˛ Mʸ‚Í≈}È∞≤ (–Û˛êÀêØ˲ê) ƒËˇíô_ô^˲yÊ˛–Û˛ê øÒ˝Ñî ˛Ê ¸≈ô. ’ÁŸê≈yÊ˛ê …Vʸfl Ô Ä˲VÈØ˲í EôyÊ˛ΔÊˇê. MÈ–Ë˛ê ø¯VÈÃÙ˝ MʸßÈ ßˆ«MÛ¸—. ‹Á «VÈY AÃÍVÛ¸ …¥ÎÌ≥∞¢ ¥˜ô®Ø˲ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ›Î´Ê˛NyÊ˛í –Ë˛ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê AΔˇêê¥˘ÄÈyÊ˛ê. Mȱ M˙rêôºMʸ ‹ı ≤Áfl& ‹Á ô∫ô´ÈÀê ÄÒ˛VʸNôyÈ –˛êÀœ–˛ êÀœVÈ –˲êêMϸ¢ À¿ô^ÈÀ∞ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê M¯ΔÊˇêMˆôsÍyÊ˛ê. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê VʸêΔÊˇê Á≥ßÊ˛—∞ ΔÊˇÑÊ˛VÈ –˲íΔÊˇêaMˆ∞. …Á≥≥Á ô^˲ôï ^ÈÃÍ –˲êô® CÃÍVÛ¸ ^Û˛›Î¢ΔˇÊ ê. Arê–˲ôsϸ A–˲‹Á ö ¯ VʸêΔÊˇê–˲ëOyÈ ÀƒËˇê–˛êî¥˘ÄÈyÊ˛ê. MÈ–Ë˛êø¯VÈÃÙ˝ AØ˲êøË˝—ô^˲yÈ∞Mϸ ߈ΔÊˇêNÄÈΔˇêê. CôÄ˲ ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝ AØ˲êøË˝—ô_Ø˲ ≥Ì ßÊ˛≥Á OyÈ ‘Ë˝»ΔÊˇ ¥˘ÁŸ}˝ M¯Á‹ô ´Ê˛Ø˲ô. AØ˲VÈ G–˲« ‹Á ô›ÎPΔÊˇ–˛êîÄ˛Ù ‹Á –˲êΔÊˇ–¶ ˛Ë ôÄ˲ôVÈ Eô߯. VʸêΔÊˇêÄ˲”ô fl Á ñßÊ˛ƒËˇêôï …Á≥–˲fl Ì ô^˲êÄ˲êô®. D VʸêΔÊˇêfØ˲êÀØ˲ê ^˲ôÌ≥ÄÙ˛ Hô ߈ΔÊˇêNÄ˲êô®? D ïMʸôï ΔÊˇê¨ΔÊˇôį Ä˲yÊ˛‹Ì Ø˲ ´Ê˛Ø˲–˲êí.

CÁ≥μsϸ –˲ΔÊˇO AÄ˲Ø˲ê ◊MʸñÁŸê~}˝Ï ~ Ä˲Ø˲ ›Î¶Δˇêê –ÈyÊ˛ØÛ˛ AØ˲êMˆôrí–˲^ÈayÊ˛ê. ""øË˝Vʸ–˲ôÄ˲êyÈ! –˲êΔˆMʸ –˲írêô®. AÄ˲Ø˲ê įyÊ˛ê EôyÊ˛Mʸ¥˘ÄÙ˛. AÁ≥∂yÊ˛ê –Ë˛ê‰Â G–˲ΔÊˇê GÄ˲ê¢ÄÈΔÊˇê? Crê–˲ôsϸ ‹Á –˲êΔÊˇμ}˝ ø͖˲ô AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛®. ßÈsÛ¸Δˇêê›Î¢y˛Ê ê.~ “ê ‘Ë˝ΔÊˇ}˝ê ¥˜ôßÊ˛êÄ˲êØ˲≤ Ø˲Ø˲ê≤ ‘ÈÌ‹ô^˲ôyÏ˛ (BgÍq≥Ì ô^˲ôyÏ˛) MÛ¸–˲Àô ’ÑÈ ©Ñʸ C–˲”yÊ˛–Û˛ê MÈßÊ˛ê. G–˲«∞ ^˲ôÌ≥ –Û˛ê–˲êê i—ô^˲ ßÊ˛À^˲ÃÙ˝ß¯.& ‘¯œ && MÈΔÊˇμ}˝≈ ߯⁄˘Á≥fl Á Ä˲‹Á ”ø͖˲@ ≥Á ñ^Èe—ê ÄÈ”ô ´Ê˛ΔÊˇ√ ‹Á ô–˲êí{Ê˛ ^Û˛ÄÈ@ & ƒËˇê…^Û˛eƒËˇê@ ›Î≈∞≤’aÄ˲ô ∫óÌflÄ˲ØÛ˛√ ’ÁŸ≈ı‹¢ @fl Á ô ‘Ȩ –˲íôÄÈ”ô …Á≥≥Á Ø˲≤–è˛ê &&7&& øË˝ƒËˇê–˲êØÛ˛ ߯ÁŸô^Û˛ Ø˲ŸÁ –t ˛ êîØ˛Ë ‹Á ”ø͖˲ô VʸÀ ØÛ˛Ø˲ê. GMʸPy˛Øî È Ä˲yÊ˛∫yÏ˛ÄÙ˛ AMʸPyÊ˛Ø˲Ø˲ê≤ ‹Á ôªÍ„ô^˲ôyÏ˛. B ›Î´Ê˛Ø˲Ø˲ê ØÈN ÄÒ˛ÕƒËˇê ^˛≥Á μôyÏ˛. –˲êØ˲N H® …‘Û˝ƒËˇêÁ‹PΔÊˇ–˲êØ˲≤® OyÈ –˲êØ˲N ÄÒ˛ÕƒËˇêßÊ˛ê. CMʸPyÊ˛ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê ≥Á «Á≥ìΔÊˇô~ VÈ Ä˲Ø˲ê≤ÄÈØË˛ê ‹Á –˲êΔÊˇμ}˝ ^Û˛‹Á êMˆØÈ≤yÊ˛ê. —ê–˲ê√Õ≤ AyÊ˛êVʸêÄ˲êØÈ≤Ø˲ê. B ´Ê˛ñÄ˲ΔÈ…ÁŸêt∞ ≥Á ë…Ä˲êÃÙ˝ –˲í GßÊ˛êΔÊˇêVÈ ∞À∫yÏ˛ EØÈ≤ΔÊˇê.& . ∫ÃÍ∞≤–˲”ôyÏ˛. øÍΔÊˇô –˲fl Ì ô^˲ôyÏ˛.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ ‘¯œ && 27 Ø˲ ^˛Äî ˛Ë ®”ßÊ˛√@ MʸÄ˲ΔÊˇØ¯≤ Vʸ»ƒˇí ƒËˇêßÈ” fƒÛˇê–Ë˛ê ƒËˇê® –È Ø¯ fƒÛˇêƒËˇêê@ & ƒËˇíØÛ˛–˲ fl Á ÄÈ” Ø˲ hi—⁄Ζ˲ê ı‹¢ @–˲ ‹Ì Ķ È@ …Á≥–˲êêRÙ˝ ´ÈΔÊˇΔ¢ È…⁄Ît@ &&6&& D ‹Á êRÍÀê OyÈ ßˆΔÊˇêNÄÈƒËˇêØ˲≤® ∞‘Ë˝aƒËˇêôVÈ ^Û˛≥Á μÃÙ˝–˲êê. ‹Á «VÈY AßÛ˛ …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ‹Á ßÊ˛êYΔˇÊ ê–˲ë Ä˲Ø˲ ’ÁŸê≈yÏ˛ AôÄ˲ΔÈÄ˲√N ΔÊˇ§Ny˛î AÄ˲}Ï˝~ …Á≥MʸñŠïƒËˇêÀï Ø˲êô_ –˛ÕMϸ °Á‹êMˆ∞–˲_a. JMʸ ƒËˇêê–Ë˛Å Nrêô∫ô–ÈΔÊˇê H …Á≥MÈΔÊˇôVÈ —–ÈÁflô AƒÛˇê≈ –˲ΔÊˇO B–Û˛êN ±Ä˲êÀê ØÛ˛«μÁ‹í¢ ‹Á ôøÍ„ô^˲êNôsÍΔ¯. ØÛ˛ØË˛ê “ê ’ÁŸê≈}Ï˝. AgÍqØ˲ ΔÊˇíÁ≥ëyÊ˛ΔˇêêØ˲ ´Ê˛ñÄ˲ΔÈ…ÁŸêt∞^Û˛ EÄ˲μØ˲≤–˛êîØ˲ –˛í‡ßÊ˛êÀê Ø˲’ô_ ¥˘ÄÙ˛. AÁ≥∂yÊ˛ê –Û˛ê–˲êê i—ô_ –˲í…Ä˲ô Hô ^Û˛›Î¢–˛Ë êê? AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê –Ë˛êΔÊˇÀ Bï_ô_ CÃÍ AØÈ≤yÊ˛ê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ ØÛ˛∞ôÄ˲ –˲ΔÊˇN ^˛Ì≥μØ˲ßÊ˛ôÄÈ AgÍqØ˛Ë –Û˛êØ˲∞ ∞ΔÊˇíÌ≥ô^˲∫yÏ˛ô®. ´Ê˛ΔÊˇ√–˲êØÛ˛ —ÁŸƒËˇêôï GÀœ≥Á ∂yÊ˛í –˛íÌflÄ˲–˛êîØ˲ _Ä˲¢ô VʸÀ ØÛ˛Ø˲ê. AØÛ˛Mʸ —ßÊ˛≈Àï Ä˲Ø˲ê Mˆô^˛ô GNP–˲ AØÛ˛ øÍ—ô^˲ê MˆØÈ≤yÊ˛ê. ‹Á ßÊ˛êYΔˇÊ ê–Ë˛ë ›Î´Ê˛Ø˲ ≥Á ì«¢ AƒÛˇê≈–˲ΔÊˇO ›Î´Ê˛N∞ fl Á ñßÊ˛ƒËˇêôï –˲ëôrí ›Î´Ê˛N∞į OyÏ˛ Ø˲yÊ˛ê›Î¢y˛Ê ê. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê CÃÍ ∞–Û˛®ô^˲êMˆôsÍyÊ˛ê. ∫Áflê‘È AgÍqØ˛Ë –Û˛ê–˛í!'' AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ AÄ˲Ø˲ê CÃÍ …¥Î«¶ô^ÈyÊ˛ê. CMʸPyÊ˛ AÄ˲Ø˲ê Ä˲Ø˲ Mʸ‚ÍÂ∞≤ ◊MʸñÁŸê~y˛Ï ^Û˛Ä˲êïœ ∞fôVÈØÛ˛ ≥Ú s¸‘t ÈyÊ˛ê. ""ØÛ˛Ø˲Ø˲≤ßÊ˛ôÄÈ. AÁ≥∂yÊ˛ê ›Î´Ê˛NyÊ˛ê AyÊ˛êVʸê–˲êêôßÊ˛êN –Û˛ƒËˇêÃÙ˝yÊ˛ê. Hß˛îÄÙ˛ ∞’aÄ˲ôVÈ Á≥ΔÊˇ–˲ê Mʸ‚Í≈}˝MÈΔÊˇMʸ–˛í. –Û˛ê–˲êê V¸Àê›Î¢–˛ í ÃÙ˝Mʸ –ÈΔÛˇ V¸Àê›Î¢Δ¯ AØ˲≤® ^˛≥Á μÃÙ˝–˲êê. –Ë˛ê«ƒË˝êê øÍΔÊˇô –˲Ìflô_ ØÈN įyÊ˛êVÈ Ø˲yÊ˛–˲ôyÏ˛& GMʸPy˛îØÈ …MϸôßÊ˛ Á≥yÏ˛¥˘ÄÙ˛.

CôßÊ˛êï ≥Á ΔÈÁ≥ΔÊˇ MʸΔÊˇ√MÈôyÊ˛Àį ªÍrêVÈ. …¥Î}˝ô ¥˘∞ –È« Vʸê«ô_Vȱ ‘¯Mϸô^˲ΔÊˇê. –Ë˛ê«ƒËˇêê ≥Á ôyÏ˛Ä˲ê∞ –˲ÃÒ˝ –˲ísÍœy˛Ê êÄ˲êØÈ≤–˲ë. Ø˲Ø˲ê≤ ÑÊ˛—êô^˲ôyÏ˛. C–˲±≤ °Á‹êMˆ∞ ØÛ˛ØÛ˛ô ^Û˛‹Á êM¯–ÈÕ? CßÛ˛ (‘¯Mʸ–Û˛ê) À¿ô^Û˛rœΔˇêêÄÙ˛. ØÈ Cô…®ƒËˇíÀ∞ GôyÊ˛ VˆyÊ˛êÄ˲êØ˲≤ D ‘¯MÈ∞≤ ßÊ˛íΔÊˇô ^Û˛ƒËˇêVʸÀ B–˲íΔÊˇôY ØÈN Mʸ∞Ì≥ô^˲yÊ˛ô ÃÙ˝ßÊ˛ê.28 ‘¯œ && ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ Ø˲fl Ì …Á≥≥Á ‘È≈—ê –Ë˛ê–˲íÁ≥Ø˲ê´È≈ßç˛ ƒËˇê ^¯e Mʸ–˲êê ^¯e ŸÁ }˝—êô…®ƒËˇí}Èô & A–ÈÁ≥≈ øË˝í–˲í–˲ ‹Á ≥Á Ä˲≤ –˲êñßÊ˛ôÆ ΔÈf≈ô ‹Á êΔÈ}È–Ë˛êÌ≥ ^Ȩ ≥Á Ä˲≈ô &&8&& øË˝í—êÚ≥î ∞ÁŸPôrMʸ–˛êîØ˛Ë ´Ê˛Ø˲&´ÈØ˲≈ ‹Á ôÁ≥Ø˲≤–˛êîØ˛Ë ΔÈgÍ≈±≤. AôßÊ˛êï ‹Á ”ΔÊˇ–Y ˛Û ê A∞≤ôsϸ MʸØ˲≤ —êØ˲≤ A∞ ^˛≥Á μ∫yÏ˛ô®. ø¯VÈÀ EÁ≥ÀºÆM¸ î OyÈ —´ÈØ˲ô ^˛≥Á μ∫yÏ˛ Eô®. CôÄ˲N —êô_ GNP–˲ Hô ^˛¥ÎμÕ? A∞ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê AØ˲êMˆØÈ≤yÊ˛ê. ‘¯Mʸô CÃÍVÛ¸ EôyÛ˛rrœΔˇêêÄÙ˛. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ & . ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ©∞≤ —–˲«ô^ÈyÊ˛ê. ßÛ˛–˲Ä˲ÀN ΔÈgÒ˝Øî ˛Ë Cô…ßÊ˛ê∞ ≥Á ßÊ˛—∞ ¥˜ô®ØÈ OyÈ. Mȱ ∫ê®Æį ‹Á ôÁ≥Ø˲ê≤ÃÒ˝Øî ˛Ë ≥Á ôyÏ˛Ä˲ fØ˲êÀê …¥Î}˝ô ¥˘ΔˇêêØ˲ –È« M¯Á‹ô Vȱ. fl Á ñßÊ˛ƒËˇêô ƒˇêêMʸP ‹Á ΔÊˇ”kqy˛Ê ΔˇêêØ˲ ◊MʸñÁŸê~∞į "V¯—ôßÈ! ØÛ˛ØË˛ê ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇêØ˲ê. ∞À∫yÏ˛ ‘¯Mʸ ƒËˇêêN¢y˛ Øî ˛Ë B AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛Ä¯ Ø˲–˲ë”Ä˲í CÃÍVʸ AØÈ≤yÊ˛ê& ‘¯œ && ◊øË˝Vʸ–ÈØ˲ê–È^˲& A‘¯^È≈Ø˲Ø˲”‘¯^˲‹Á ¸¢ ”ô …Á≥gÍq –ÈßÈô‘Ë˝a øÍÁŸ‹ı & VʸÄÈÁ‹íØ˲VʸÄÈÁ‹íô‘Ë˝a ØÈØË˛ê‘¯^˲ôÅ ≥Á ôyÏ˛ÄÈ@ &&11&& AΔÊˇêjØÈ! ±–Ë˛ë ‘¯Mϸô^˲yÈ∞Mϸ ƒˇíVʸ≈ô MÈ∞ ßÈ∞M¸î ‘¯MϸÁ‹ê¢ØÈ≤–˲ë. Mȱ –ÈÁ‹¢–È∞Mϸ ±–˲ë gÍqÄ˛Ë –˲ëMÈ–Ë˛ë. ‘¯œ && Ä˲–˲êê–È^˲ fl Á ñÔŸMÛ¸‘Ë˝@ …Á≥fl Á ‹Á ∞≤–˲ øÍΔÊˇÄ˲ & ‹ı Ø˲ƒˇíΔÊˇê øË˝ƒˇ íΔÊˇ√´Û˛≈ —ÔŸßÊ˛ôÄ˲ —êßÊ˛ô –˲^˲@ &&10&& ©∞ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ fl ı øË˝ΔÊˇÄ˲ –˲ô‘È∞Mϸ ^˛ô®Ø˲ ´Ê˛ñÄ˲ΔÈ…⁄Ît! AôÄ˲ΔÈ≈—ê AΔˇêêØ˲ ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ê ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ΔˇôyÊ˛ê ‹ı Ø˲À –˲ê´Ê˛≈ï. ±–˲ë Á≥ôyÏ˛Ä˲êÀÃÍVÈ –˲ísÍœyÊ˛êÄ˲êØÈ≤–˲ë. A∞ FΔÊˇêNôyÏ˛ ¥˘ƒËˇíyÊ˛ê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ –ÈΔÊˇê OyÈ –˲êΔÊˇ}Ï˝›Î¢ΔÊˇê. CÁ≥μsϸ –˲ΔÊˇN AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛ ßÊ˛ñÌŸt ¥˚ΔÈ}Ï˝Mʸ–˛êîØ˛Ë ®. D A¿…¥ÎƒËˇêô OyÈ Ä˲≥Á μôrí. ‘¯œ && ‹Á ôfƒËˇê E–È^˲& H–˲ –˲êêMÈ¢¸” fl Á ñÔŸMÛ¸‘Ë˝ô VʸêyÈMÛ¸‘Ë˝@ ≥Á ΔÊˇôÄ˲≥Á & Ø˲ ƒ˝íÄ˲fi¸≈ ΔˇêêÅ V¯—ôßÊ˛ –˲êêMÈ¢¸” Ä˲íÔŸô~ ∫øË˝í–˲ fl Á &&9&& Á‹ôfƒËˇêêyÊ˛ê AØÈ≤yÊ˛ê& "" ıflΔÈgÍ! –˛íÁfl∞‘ÈfƒËˇêêyÊ˛ΔˇêêØ˲ AΔÊˇêjØ˲êyÊ˛ê.

AØ˲êΔÈVʸ–˲ôÄ˲êyÊ˛í GÀœ≥Á ∂yÊ˛í EôsÍyÊ˛ê. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê Cô…®ƒËˇíÀ —ÁŸƒËˇíÀ ‹Á ôƒˇíVʸfØ˲≈–˛êîØ˛Ë ‹Á êRÍ∞≤ Á‹√«ô^Û˛ —MʸÀêy˛îØÈyÊ˛ê. ‹Á fl Ì ô^˲ê–˲êê. —ÁŸƒËˇíÀį ‹Á ôƒˇíVʸô A∞Ä˲≈ô. NÀVʸêΔÊˇê–˲ëÀ Á≥ìf –˛êêßÊ˛ÀVʸêØ˲— Δˇêêô…®ƒËˇíÀ –˲ê–˲êMÈΔÊˇô …Mϸô®MÛ¸ –˲›Î¢Δˇêê. –˛êêÄ˲ô¢ AôÄÈ MʸÀÌ‹ ≥Á ß˛∞™ —ê® Δ¯kÃÙ˝ MʸßÈ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ f«Wô®! AôÄË˛Ã¯ØÛ˛ –Û˛‹Á —& ^Ë˛Õ MÈÃÍÀê –Ë˛_a –˛„Â¥˘ƒËˇíƒËˇí? –ÈÁ‹¢–È∞Mϸ ^˲Õ&–Û˛yÏ˛. H MÈÀôï ØÛ˛Ø˲ê ÃÙ˝Ø˲∞ MÈßÊ˛ê. NÀ ´Ê˛ΔÊˇ√ô. –˲ñßÈÆ–˛Ë ‹Á À¶ ê –Ë˛›Î¢ƒˇ í. AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ øË˝ΔÊˇÄ˲ –˲ô÷ƒËˇêêyÊ˛–˛Øî ˛Ë AΔÊˇêjØÈ! Ø˲ê–Ë˛ë” “sϸ∞ Ä˲≈hô^˲ê–˲êê. ^˲Õ. –˲íØ˲ô&A–˲–˲íØ˲ô Δˇêê–˲±≤ ‹Á fl Ì ô^˲yÊ˛ô JMʸ ƒˇíW –˲êØ˲@ ‹Ì Ŷ ≥Ú î B´ÈΔÊˇ≥Á yÏ˛ Eôrêô®. AßÛ˛ …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ÃÙ˝‘Ë˝ –˲í…Ä˲ô OyÈ …MˆÄ˲¢ ßÛ˛fl Á ô …¥ÎÌ≥ô¢ ^˲yÊ˛ôï OyÈ H ÄÙ˛yÈ EôyÊ˛ßÊ˛ê. CMʸPyÊ˛ ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ê ƒˇíVʸô ƒˇêêMʸP AØÈ®ÄÈ¢¸”∞≤ —–˲«Á‹í¢ øË˝—ÁŸ≈Ä˲ê¢Ã¯ OyÈ ßÈ∞ E∞Mϸ∞ ‹Á –Ë˛ê«¶ô^ÈyÊ˛ê. MÈ∫sϸt ≠ΔÊˇ ≥Á ëΔÊˇêÁŸêÀê –˛íÌflÄ˲êÀê MÈΔÊˇê. ÃÙ˝∞–ÈΔÊˇ∞ MÈßÊ˛ê.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ ‘¯œ && 29 Ø˲ ÄÙ˛”–ÈÁflô gÍÄ˲ê ØÈÁ‹ô Ø˲ Ä˲”ô ØÛ˛–Û˛ê fØȨ ¥Î@ & Ø˲ ^˛–î ˛Ë Ø˲ øË˝—⁄Î≈–˲ê@ ‹Á ΔÛˇ” –˲ƒËˇê–˲êÄ˲@ ≥Á ΔÊˇô &&12&& ØÛ˛ØË˛ê ‹Á ßÊ˛êYΔˇÊ ê–˲ëØ˲ê. ÃÙ˝Mʸ Ø˲ê–Ë˛ë” AØ˲êΔÈVʸ–˲ôÄ˲êyÊ˛ΔˇêêØ˲ ¥Î…ÄÈ∞— ÃÙ˝Mʸ "fØȨ¥Î@'& ΔÈkÀê AôsÛ¸ ΔÈfÁ‹–˲ñŢï EôyÛ˛ AÁflôMÈΔÊˇô''. Mʸ‚Ù˝∫ΔÊˇô ƒˇêêMʸP D ≥Á «–˲ΔÊˇØ¢ ˛Ë . AÃÍVʸ∞ –˲êêôßÊ˛ê –Ë˛êêôßÊ˛ê –Ë˛êØ˲ô AôßÊ˛ΔÊˇô EôyÊ˛–˲ê∞ MÈßÊ˛ê. AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ AΔÊˇêjØÈ! Ø˲ê–Ë˛ë” “sϸ∞ —yÏ˛_Ú≥rêt–˛Ë êê. A∫ßÊ˛ôÆ –Ë˛ê«ƒËˇêê ØÈ‘Ë˝Ø˲–˛êî ¥˘ƒÛˇê—. –˛êÀœ –˛êÀœVÈ ƒËˇêê–˲NÃÒ˝Øî ÈΔÊˇê. GÀœ≥Á μsϸMÓ¸ Δˇêêô…®ƒËˇíÀï B ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈–˲êí EôyÊ˛ßÊ˛ê. C® fl Á ñßÊ˛ƒËˇê ßÛ˛‘Ë˝ôï∞ ƒËˇêêßÊ˛Æ . ßÊ˛ê@Qô&Á‹êQô. –˲êΔÊˇ}Ï˝ô_Ø˲ –È«∞ Vʸê«ô_ ‘¯Mϸô^˲OyÊ˛ßÊ˛Ø˲yÈ∞Mϸ MÈΔÊˇ}˝ô ^˲íÌ≥‹Á í¢ AÄ˲Ø˲ôsÍyÊ˛ê& ‘¯œ && ßÛ˛fl Ì Ø¯ @ ‹Ì √Ø˲≈£È ßÛ˛fl ı M˙–˲íΔÊˇô ƒËˇò–˲Ø˲ô fΔÈ & Ä˲£È ßÛ˛‡ôÄ˲ΔÊˇ …¥ÎÌ≥¢ »¶ΔˇÊ ‹Á …¢ Ä˲ Ø˲ –˲êêÁfl≈Å &&13&& GÃÍV¸Äî ˛Ù i–ÈÄ˲√N D ßÛ˛fl Á ôï M˙–˲íΔÊˇ. GôßÊ˛êMʸ∞? D ƒËˇêêßÊ˛ôÆ fl Ì –˲íÀƒËˇíÀïœ fΔÊˇêVʸêįôßÊ˛∞ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê ^˲Õ∞ ‹Á fl Ì ô^ÈÃÍ? ÃÙ˝Mʸ C® GyÈΔÊˇêÀï fΔÊˇêVʸêįôßÊ˛∞ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê –Û˛yÏ˛∞ ‹Á fl Ì ô^ÈÃÍ? CÄ˲ΔÊˇêÀê ^˛ı ≥μ® ^˲íı‹¢ NΔÊˇêÑÛ˛…Ä˲ô ‹Á –˲ê÷įÁŸ‹Ì~ Ŷ VʸÀ ‹Á À¶ ô. AÃÍVÛ¸ CÄ˲ΔÊˇ ‘Ë˝»ΔÊˇ …¥ÎÌ≥¢ OyÈ MʸÀêVʸêÄ˲êô®. Á≥ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê JMʸyÛ˛. ‘¯œ && –˲í…ÄÈ ‹Á μΔÈÿÁ‹ê¢ M˙ôÄÙ˛ƒËˇê ÷įÁŸ‹Á~ êQ& ßÊ˛ê@QßÈ@ & BVʸ–˲í@¥ÎΔˇêêد∞ÄÈ≈›Î¢ô ‹Ì Å ¢ ÑÊ˛‹Á ” øÍΔÊˇÄ˲ &&14&& ıfl Nô° Á≥ë…ÄÈ! Á‹êQ&ßÊ˛ê@RÍÀê. AÁ≥∂yÊ˛ê “êΔÊˇê ^˲∞¥˘ÃÙ˝ßÊ˛ê VʸßÈ? B Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ –˲ñßÊ˛ê™ÀƒËˇí≈ΔÊˇê. C— ÑÊ˛}Ï˝Mʸô. JMʸ≥Á ∂yÊ˛ê “êΔÊˇê ªÍÀNÀêVÈ EôyÏ˛ØÈΔÊˇê. ‹Á ßÊ˛êYΔˇÊ ê–˲ë GÀœ≥Á ∂yÊ˛í EôsÍyÊ˛ê. D ≥Á «–˲ΔÊˇØ¢ ˛Ë À MʸØ˲≤ A°Ä˲–˛êîØ˛Ë –˲‹Á ꢖ˛Ë ë ߈ΔÊˇMÛ¸ôÄ˲–˲ΔÊˇO fΔÊˇêVʸêÄ˲íØÛ˛ Eôrêô®. ÑÊ˛}˝ øË˝ôVʸêΔÊˇô. –Û˛yÏ˛∞ MʸÕWô^Û˛ Δˇêêô…®ƒËˇíÀį. —ÁŸƒËˇíÀį ‹Á ôƒˇíVʸô ∞Ä˲≈–˲êí À¿ô^˲ßÊ˛ê. ƒËˇò–˲”Ø˲.

XÄ˲ AôÄ˲ΔÛˇ‘™ ˝Ë ôï∞ ƒËˇêêßÈ™∞≤ _…ÅÁ‹ê¢ô®. A–˲êñÄ˲ô AôsÛ¸ H—êsϸ? ‘¯œ && ØÈÁ‹Ä¯ —ßÊ˛≈ÄÙ˛ øÍ–¯ ØÈøÍ–¯ —ßÊ˛≈ÄÙ˛ ‹Á Ä˲@ & EøË˝ƒˇ íΔÊˇ≥Ì ßÊ˛ñ⁄˘t@Ø˲‹Á¢ ¸¢ ”Ø˲ƒˇíÁ‹Ä¢ ˛Ë ¸¢ ”ßÊ˛«ÿ¿@&&16&& AΔÊˇêjØÈ! AÁ‹Ä˲≈ –˲‹Á ꢖ˛Ë ëN AÌ‹Ä¢ ˛Ë ”ô ÃÙ˝ßÊ˛ê. AÄ˲∞ï ŒØ˲–˛êî ¥˘ÄÈΔ¯. BÄ˲√ƒÛˇê A–˲êñÄ˲ô. B ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ï ‹Ì Ŷ ∞ MʸÕWô_Ø˲ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ß˛“î ‹Á ôÁ≥ßÊ˛Àê OyÈ ‘ÈôÄ˲–˲êΔˇêê¥˘ÄÈΔˇêê.30 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ _…Ä˲}˝. D "A–˲≈ƒËˇêÁ‹≈'& A—ØÈ’∞ —ØÈ‘Ë˝ô ^Û˛ƒËˇêVʸÀ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô G–˲«MÓ¸ ÃÙ˝ßÊ˛ê. A® ÃÙ˝ØÛ˛ÃÙ˝ßÊ˛ê. B ∫ƒËˇêsϸ ƒËˇêêßÈÆÀØ˲ê Vʸê«ô_ XÄ˲ ^˛≥Á μÃÙ˝ßÊ˛ê. . G–˲ΔˇÄî ˛Ù ≥Á ΔÊˇ–˲êÄ˲Ä˲¸¢ ”–˛êîØ˛Ë ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√yÏ˛ …Á≥Ä˲≈ÑÊ˛ ßÊ˛ΔÊˇÿØ˲ô ^Û˛‹Á êMˆ∞. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê AyÏ˛VÈyÊ˛ê. B ≠ΔÊˇ ≥Á ëΔÊˇêÁŸê}Ï˝~ Cô…®ƒËˇíÀ —ÁŸƒËˇíÀ ‹Á ôƒˇíVÈÀê –Ë˛≈£Ê˛À¥ÎÀê ^Û˛ƒËˇêÃÙ˝–˲ë. ƒËˇêêßÊ˛Æ ≥Á «}È–Ë˛êôVÈ ‹Á ”ΔÊˇôY ߈ΔÊˇêNÄ˲êôßÊ˛± ÃÙ˝Mʸ ≥Á ñ§” ߈ΔÊˇêNÄ˲êôßÊ˛± AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê AØ˲êMˆØÈ≤yÊ˛ê. ‹Á Ä˲≈ô AÁ‹Ä˲≈ô AôsÛ¸ H—êsϸ ? ©∞∞ Vʸê«ô_ CÃÍ AôsÍyÊ˛ê. GÁ≥∂y˛Äî ˛Ù —MÈΔÈÃÙ˝ ÃÙ˝–¯. ""“êΔÊˇê øË˝Vʸ–˲ôÄ˲êy˛Øî ˛Ë ôßÊ˛ê –Ë˛ÀØ˲ CÃÍ AôrêØÈ≤ΔÈ?'' ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê Ä˲Ä˲¸¢ ” ßÊ˛ΔÊˇÿNÀê ßÊ˛«ÿô_Ø˲ ‹Á ÄÈ≈ØÛ˛≤ –˲MÈP}Ï˝ô^ÈyÊ˛ê. ∞Ä˲≈ ‹Á ”ΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˛Ë BÄ˲√ƒˇêêMʸP D ‘Ë˝»ΔÈÀ±≤ Ø˲’ô_ ¥˘ƒÛˇê–Û˛. ‹Á ÄÈ≈∞Mϸ –˲êíyÊ˛ê MÈÃÍïœØ˛Ë í Aø͖˲ô ÃÙ˝ßÊ˛ê. Mȱ D "A—ØÈ’' Mϸ "A–˲êñÄÈ∞Mϸ VʸÀ ≥ı ΔÛˇ—êsϸ? A® G–˲ΔÊˇê? ‘¯œ && AôÄ˲–˲ôÄ˲ C–Û˛ê ßÛ˛‡ ∞Ä˲≈ ›˘≈MÈ¢@ ‘Ë˝»«}˝@ & AØȒد@…Á≥–Û˛êƒËˇêÁ‹≈ Ä˲›Î√´Ê˛ê≈´Ê˛≈Á‹” øÍΔÊˇÄ˲ &&18&& A—ØÈ’. ßÈ∞≤ Eô^˲êMˆØ˲êr MʸŸÁ Ät ˛Ë ΔÊˇô. Mȱ A–˲êñÄ˲ô ߈ΔÊˇêNÄ˲êôßÊ˛∞ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ^˛¥ÎμyÊ˛ê. A…Á≥–Û˛êƒËˇêô. CôßÊ˛êï BÁ‹ê» ‹Á ôÁ≥ßÊ˛Õ≤ Ø˲’ôÁ≥gÙ˝‹Ì .& ‘¯œ && A—ØÈ’ Ä˲ê Ä˲®”®Æ¸ ƒÛˇêØ˲ ‹Á ΔÊˇ”—êßÊ˛ô Ä˲Ä˲ô & —ØÈ‘Ë˝–˛Ë ê–˲≈ƒËˇê›Î≈Á‹≈ Ø˲ Mʸ’aÄ˲PΔÊˇê¢–˛Ë êΔÊˇÅ · &&17&& D ‹Á ôÁ≥ìΔÊˇ~ fVʸÄ˲ê¢Ã¯ –È≈Ì≥ô_ EØ˲≤ßÛ˛ ØÈ‘Ë˝ΔÊˇfl Ì Ä˲Ä˲¸¢ ”ô. ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê OyÈ JMʸ Ä˲Ä˲¸¢ ”ßÊ˛«ÿ. C® ÑÛ˛…Ä˲&ÑÛ˛…Ä˲kqÀ ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝. ‹Á ”ΔÊˇôY ÃÙ˝Mʸ ≥Á ñ≠” ߈ΔÊˇMʸ–˲ë. –Ë˛ê‡ ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê. D ÄÈ≈Vʸô –˲ÀØ˲ Hô ߈ΔÊˇêNÄ˲êô®? ©∞ –˲ÀØ˲ ÃÍøË˝–Û˛ê—êsϸ? ©∞≤ Vʸê«ô_ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê AôsÍyÊ˛ê& ‘¯œ && ƒËˇêô fl Ì Ø˲ –˲≈£Ê˛ƒËˇêô ÄÙ˛≈ÄÙ˛ ≥Á ëΔÊˇêÁŸô ≥Á ëΔÊˇêÁŸΔÊˇø¤ ˝Ë & ‹Á –˲ê ßÊ˛ê@Q ‹Á êQô ≠ΔÊˇô ›˘@–˲êñÄ˲ÄÈ”ƒËˇê MʸÀμÄÙ˛ &&15&& GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ ıfl Á≥ëΔÊˇêÁŸ…‘Û˝ÁŸêtyÈ! ßÊ˛ê@Q&Á‹êRÍÕ≤ G–˲ΔˇîÄÙ˛ Á‹–˲íØ˲ôVÈ AΔÊˇ¶ô ^Û˛‹Á êM¯VʸÀy¯. ßÈ∞≤ Ø˲’ôÁ≥^Û˛ƒËˇêyÊ˛ô MʸŸÁ Ät ˛Ë ΔÊˇô. AÁ≥∂yÊ˛ê ‹Á gÍ°ƒË˝ê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢Àê –Û˛sϸ≥Ú î ßÈyÏ˛ ^Û˛ƒËˇíÕ ? AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ ≥Á ìΔÊˇÄ~ ˛Ë ”ô À¿ô^˲VÈØÛ˛ A—OyÈ ‘ÈôÄ˲–˛êî ¥˘ÄÈΔˇêê. AÄ˲}Ï˝~ Ä˲Ä˲¸¢ ”ßÊ˛ΔÊˇÿNyÊ˛ê A∞ AôsÍΔÊˇê. MÈ∫sÛ¸t øË˝ΔÊˇÄ˲–˲ô÷ƒËˇêêy˛Øî ˛Ë AΔÊˇêjØÈ! Ø˲ê–Ë˛ë” ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛Δˇêê. AÄ˲yÊ˛ê –Ë˛êñÄ˲ê≈–˲ëMʸôsÛ¸ A°Ä˲–˛êîØ˛Ë A–˲êñÄ˲ÄÈ”∞≤ ¥˜ôßÊ˛yÈ∞Mϸ ƒˇíVʸê≈yÊ˛–˲ëÄÈyÊ˛ê.

‘Ë˝»ΔÊˇô Ø˲’ô^˲êØ˲®. C–˲±≤ JMÛ¸ …MϸƒËˇê. ¥ÎôyÊ˛–˲ëÀ ‘Ë˝»ΔÈÀê ØÈ‘Ë˝–˲êêMÈ∞–È? ‘Ë˝»ΔÊˇô Ø˲’ô^˲êØ˲ß˛Äî ˛Ù . GÃÍV¸Äî ˛Ù ªÍÀ≈ MÈÀô Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ƒËˇêê–È–Ë˛‹Á ¶ ÃÙ˝Mʸ –˲ñßÈÆ–˛Ë ‹Á ¶ –˲›Î¢ƒˇ í. D ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ‹Á gÍ°ƒËˇê& —gÍ°ƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢ÀMϸ fl Á ñßÊ˛ƒËˇêôï f«VÛ¸®. JMʸ ‹Á Qê∞ÃÍVÈ –˲íΔÊˇôY ^˲íÌ≥›Î¢y˛Ê ê. ‘Ë˝»ΔÈ∞≤ Ø˲«MÛ¸‹ı . Ø˲ΔÊˇMʸyÈ∞≤ ‹Á –Ë˛ê«¶ô^˲ßÊ˛ê. įyÊ˛êVÈ EôsÍyÊ˛ê.¢ D i–ÈÄ˲√ …MˆÄ˲¢ –˲…›Î¢ÀØ˲ê (MˆÄ˲¢ ‘Ë˝»ΔÈÀØ˲ê)´Ê˛«Á‹ê¢ô®.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ 31 BÄ˲√ƒÛˇê A—ØÈ’. AôßÊ˛êï EôyÛ˛® AØ˲êΔÈVʸ≥Á ì«Ä˲–˛êîØ˛Ë BÄ˲√ƒÛˇê. ‹Á ô›ÎPΔÈÀ ‹Á ô∫ô´Ê˛ô ÄÒ˛W¥˘–˲yÊ˛–Û˛ê ‘Ë˝»ΔÈÀê AôÄ˲–˲ê–˲yÊ˛ô. ©∞M¸î “êΔÊˇê BΔÈ´Ê˛Ø˲ ^Û˛ƒËˇê–˲ÀÌ‹ Eôrêô®. ©∞Mϸ –˲êíyÊ˛ê MÈÃÍïœØ˛Ë í AÌ‹Ä¢ ˛Ë ”ô ÃÙ˝ßÊ˛ê. ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê AÃÍôsϸ ‘Ë˝»ΔÈ∞≤ ΔÊˇÑÏ˛ô^˲yÈ∞Mϸ ∞À∫yÈzyÈ? AßÛ˛ ∞f–˛êîÄ˛Ù . AΔˇêêÄÙ˛ _–˲ΔÊˇN AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê G–˲ΔÊˇê? –ÈÁ‹–¢ È∞Mϸ AØ˲êΔÈVʸ–Û˛ê AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê. –˲ê‰Â ©∞∞ Vʸê«ô_ CÃÍ —–˲«›Î¢y˛Ê ê. AÃÍVÛ¸ ßÛ˛‡ôÄ˲ΔÈÀê …¥ÎÌ≥›¢ ΢ƒˇË ê∞. AÁ≥∂yÊ˛ê A® CôM¯ ‘Ë˝»ΔÈ∞≤ ´Ê˛«Á‹ê¢ô®. A^˲ô^˲ÀôVÈ& ‹Ì Δ¶ ˇÊ ôVÈ Eô^˲yÊ˛ô AôÅ–Ë˛ê ‹Á ô›ÎPΔÊˇô —ÀƒËˇê–˲ê–˲yÊ˛ô. ‘Ë˝»ΔÊˇô ‹Á ô›ÎPΔÈÀÚ≥î B…’Ä˲–˲êΔˇêêØ˲® –Ë˛ê«ƒËˇêê ‹Á ô›ÎPΔÈÀê –Ë˛êØ˲‹Á êfiÚ≥î B´ÈΔÊˇ≥Á yÏ˛ EôsÍΔˇêê. ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ^ÈÃÍ ^¯rœ AΔÊˇêjØ˛Ë ê}Ï˝~ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇê–˲ê∞ …ı≥ΔÛˇ≥Ì ô^ÈyÊ˛ê. ^˲ôÁ≥∫yÊ˛ßÊ˛ê. EôyÛ˛rôßÊ˛êN JMʸ CÀêœ ÃÍôsϸ® –˲í…Ä˲–Û˛ê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ BÄ˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ‹Á ”ƒËˇêôVÈ CÃÍ AôsÍyÊ˛ê. ßÛ˛Ø˛≤î ÄÙ˛ BÁ≥ÃÙ˝–˛í. CßÛ˛ AÁ‹Ä˲ê¢. “êΔÊˇê ‘Ë˝»ΔÊˇô MÈßÊ˛ê. Mȱ JMʸP ‘¯œM¸Ê ô OyÈ ªÍÁfl≈ ƒËˇêêßÈ™∞≤ ÃÙ˝ßÈ ^˲ôÁ≥yÈ∞≤. AÄ˲Ø˲ê OyÈ A—–Û˛MϸƒÛˇê. ßÛ˛∞M¸Äî ˛Ù AÌ‹Ä¢ ˛Ë ”ô ÃÙ˝ß¯. ‘¯œ && ƒËˇê HØ˲ô –Û˛Å¢ fl Á ôÄÈΔÊˇô ƒËˇê‘˝aî Ø˲ô –˲êØ˲≈ÄÙ˛ fl Á Ä˲ô & Eø˙ Ä˙Ø˲ —gͱį ØÈƒËˇêô fl Á ôÅ Ø˲ fl Á Ø˲≈ÄÙ˛ &&19&& G–˲ΔˇÄî ˛Ù AÄ˲√ ^˲∞¥˘Ä˲êôßÊ˛∞ AØ˲êMˆôsÍΔ¯. ‘Ë˝»ΔÊˇô JMʸ B–˲ΔÊˇ}˝ –˲í…Ä˲–Û˛ê. B ¥Î¥ÎÄ˲ê√y˛Øî ˛Ë ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê –Ë˛≈ΔÊˇô¶ VÈ i—›Î¢y˛Ê ê. . ¥ÎôyÊ˛–˲ Á≥ÑÊ˛ôï OyÈ ‘Ë˝»ΔÈÃÙ˝ ∞À∫yÈzΔˇêê. G–˲ΔÊˇê D BÄ˲√∞ ØÛ˛Ø˲ê ^˲ô¥ÎØ˲∞ AØ˲êMˆôsÍΔ¯. ø˙ÅMʸ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ã¯ ÃÍVÈ Ø˲«MϸÄÙ˛. –È«ßÊ˛Δ™ ˇÊ í OyÈ BÄ˲√ ‹Á ”ΔÊˇí¥Î∞≤ ÄÒ˛ÀêÁ‹êM¯ÃÙ˝ßÊ˛ê. "‘Ë˝»ΔÊˇô Ø˲’ô^˲êØ˲®. –˲êí{Ê˛êyÛ˛. ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê ©∞MÛ¸ "MʸΔÊˇ√' ÃÙ˝Mʸ ""∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ ƒˇíVʸ–˲ê∞'' ≥ı ΔÊˇê ≥Ú sÍty˛Ê ê. ‘Ë˝»ΔÈÀê AôÄ˲ôMÈ–Ë˛ë. –˲êíyÊ˛ê MÈÃÍïœØ˛Ë í ØÈ‘Ë˝Ø˲ô ÃÙ˝∞ BÄ˲√ƒÛˇê ‹Á Ä˲≈ô. AÁ≥∂yÊ˛ê ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê G–˲«∞ ΔÊˇÑÏ˛‹Á í¢ ∞À∫yÈzy˛Ê ê? AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê ‘Ë˝»ΔÊˇ´È«ƒËˇí? H ‘Ë˝»ΔÊˇ–˛êîÄ˛Ù AÁ‹Ä˲≈–˛í. MÈ∫sϸt Ø˲ê–Ë˛ë” ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛Δˇêê'& D BßÛ˛‘Ë˝ôį AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê MÛ¸–˲Àô M˙ΔÊˇ–˲ëÀØÛ˛ ^˲ô¥ÎÀØ˲≤® Á‹μÁŸtô MÈßÊ˛ê. ""–˲êØ˲ H–˲ –˲êØ˲ê⁄Î≈}Èô MÈΔÊˇ}˝ô ∫ô´Ê˛–˛íÑÊ˛ƒˇí@'' ! –˲êØ˲‹Á êfiØ˲ê ∞Δ¯¨ô^˲yÊ˛ô. AØ˲êΔÈVʸ–˲ôÄ˲êyÏ˛ M¯Á‹ô CÁŸßt ˛ –î ˛Ë ô GÀœ≥Á ∂yÊ˛í ΔÊˇ§VÈ. MÛ¸–˲Àô ‘Ë˝»ΔÊˇô M¯Á‹–Û˛ê …‘Ë˝—êô^˲ê–ÈΔÊˇê (3/13)A—–Û˛NÀê –Ë˛ê«ƒËˇêê –Ë˛êí{Ê˛ ∫ê®ÆV¸Ê À–ÈΔÊˇê. BÄ˲√ D ‘Ë˝»ΔÈ∞≤ –˲ßÊ˛ÕÚ≥sϸ¥t ˘Ä˲êô®. D ‹Á ôßÊ˛ΔÊˇ¬ôï ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ^˛¥ÎμyÊ˛ê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ D BÄ˲√ ^È–Ë˛ßÊ˛ê.

–Ë˛ê«ƒËˇêê …∫Áfl√ Δˇêê— JMʸ ßÈ∞ MˆMʸsϸ ≥Á ΔÈ≈ƒËˇêÁ≥ßÈÀê. …MˆÄ˲¢ –˲…›Î¢ÀØË˛ê ´Ê˛«›Î¢y¯. AÄ˲yÊ˛ê G–˲«Ø˛Øî È GôßÊ˛êN ^˲ôÌ≥ô^˲êÄÈyÊ˛ê? G–˲«Ø˛Øî È GôßÊ˛êN ^˲ôÁ≥ëÄÈyÊ˛ê? A—ØÈ‘È∞Mϸ —ØÈ‘Ë˝Ø˲ô AÁ‹ôøË˝–˲ô. ∞Ä˲≈–˲ê±. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ Δˇêê® AfØ˲√ô. ‘Ë˝»ΔÊˇô ØÈ‘Ë˝Ø˲–˛êîØ˛Ë ≥Á ∂yÊ˛ê OyÈ C® ØÈ‘Ë˝Ø˲ô MÈßÊ˛ê. “êΔÛˇ VʸØ˲êMʸ BÄ˲√ ≥Á £È∞≤ ÄÒ˛ÀêÁ‹êM¯Mʸ¥˘ÄÙ˛. “êΔÊˇê G–˲ΔÊˇê? ‘È‘Ë˝”Ä˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô ƒˇêêMʸP E¥ÎÁ‹NÀê. –Ë˛ê«ƒËˇêê “êΔÊˇê BÄ˲√ƒˇêêMʸP AØ˲êƒËˇíƒËˇêêÀê. fØ˲√ Ø˛ÄË˛ß¢ ˛Ê ê. ßÈ∞M¯Á‹ô “êΔÊˇê ƒËˇêÅ≤ı‹¢ “êΔÊˇê AøË˝≈ΔÊˇê¶Àê –Ë˛í…Ä˲–Û˛ê. BÄ˲√ƒÛˇê ‹Á Ä˲≈ô. ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲√. ßÛ˛‘È&—ßÛ˛‘ÈÀï∞ –˲íØ˲–˲ –˲í…Ä˲êÀôßÊ˛« BÄ˲√ JMʸPÃÍVÛ¸ Eôrêô®. –Ë˛ê«ƒËˇêê –Ë˛êΔÊˇ}Ï˝ô^˲ßÊ˛ê. AfØÈ√. ‘¯œ && –Û˛ßÈ—ØÈ’Ø˲ô ∞Ä˲≈ô ƒËˇê ƒÛˇêØ˲–˲êf–˲ê–˲≈ƒËˇêô & Mʸ£Ê˛ô ‹Á ≥Á ëΔÊˇêÁŸ@ ¥ÎΔÊˇ¶ Mʸô ∑Á íÄ˲ƒËˇêÅ fl Á ôÅ Mʸ–è˛ê &&21&& ¥Î«¶–˲ ‘Ë˝»ΔÈ∞≤ ΔÊˇ£Ê˛ôVÈ –˲í«a …∫Áfl√ΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˲ ÀÑÊ˛≈ô Ú≥î VÊ¸ê« Ú≥sϸtØ˲ ≥Á ñ£ÈÁ≥ë…Ä˲êyÊ˛–˛Øî ˛Ë AΔÊˇêjØÈ! G–˲y˛Äî ˛Ù D BÄ˲√Ø˲ê ØÈ‘Ë˝Ø˲ΔÊˇfl Ì Ä˲–˲ê±. ©∞ØÛ˛ JMʸ EßÈÁflΔÊˇ}˝ CÁ‹í¢ ‹Á μÁŸôt ^Û˛›Î¢y˛Ê ê. “êΔÊˇê G–˲ΔÊˇê? ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô ƒˇêêMʸP AØ˲êƒËˇíƒËˇêêÀê. ƒËˇê–˲Ø˲êyÊ˛ê –Ë˛êΔˇ–˲ΔˇØî È MÈ–Ë˛^˲êaVÈMʸ. BÄ˲√ƒÛˇê ≥Á ëΔÈÄ˲Ø˲ô. AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ ‘Ë˝»ΔÊˇô M¯Á‹ô ‘¯Mϸô^˲OyÊ˛ßÊ˛ê. C® BÄ˲√ MÈNôyÈ ΔˇêêôMÛ¸“êMÈÃÙ˝ßÊ˛ê. AfØ˲√ƒËˇê± A–˲≈Mʸ–¢ ˛Ë ê± ÄÒ˛ÀêÁ‹êNôsÍy¯. ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô ≥ı ΔÊˇê “êßÊ˛ H߯ JMʸ ^˛yÊ˛ê B^ÈΔÈ∞Mϸ “êΔÊˇê ∫Õ AΔˇêê¥˘ƒËˇíΔÊˇØ˲≤–˲ír. ‘È‘Ë˝”Ä˲ô G–˲ΔÊˇê? BÄ˲√&AôsÛ¸ –˲êØ˲–˲êôßÊ˛ΔÊˇô BÄ˲√ ƒˇêêMʸP E¥ÎÁ‹NÀô. AÄ˲ØË˛ê …Mϸ‹Ì ƒt ˇË êØ˲ê. “ê –Ë˛ßÊ˛™ ‘È‘Ë˝”Ä˲ô&Á‹ØÈÄ˲Ø˲ô AØÛ˛ ≥ı ΔÊˇêVʸÀ H –˲‹Á ꢖ˛Ë ìÃÙ˝ßÊ˛ê. ‹Á «VÈY AßÛ˛ —´Ê˛ôVÈ i–ÈÄ˲√ ¥ÎÄ˲ ‘Ë˝»ΔÈ∞≤ Ä˲≈hô_. BÄ˲√. ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ô G–˲ΔÊˇê? BÄ˲√. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ Δˇêê® –˲…›Î¢ÀØË˛ê –Ë˛í…Ä˲–Û˛ê –Ë˛íΔÊˇêaÄ˲êôrêô®. ∞Ä˲≈ô. Mȱ Á‹ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÈ√Ø˲êƒËˇíƒËˇêÀê MÈÃÙ˝ΔÊˇê. –˲êΔˆMʸ . ‘È‘Ë˝”Ä˲ô –Ë˛ê«ƒËˇêê ≥Á ëΔÈÄ˲Ø˲ô. –˲êÁfl–˲ê√©ƒËˇêêyÊ˛ê. B–˲íΔÊˇôY ï Ø˲yÊ˛–˲yÈ∞Mϸ …Á≥ƒËˇêÄ˲≤÷Àêy˛Äî ˛Ù .32 ‘¯œ && ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ Ø˲ gÍƒËˇêÄÙ˛ …—êƒËˇêÄÙ˛ –È MʸßÈ_ ØÈ≤ƒËˇêô øË˝íÄÈ” øË˝—ÄÈ –È Ø˲ øË˝íƒËˇê@ & Ag¯ ∞Ä˲≈@ ‘È‘Ë˝”į@ƒËˇêô ≥Á ëΔÈ}¯ Ø˲ fl Á Ø˲≈ÄÙ˛ fl Á Ø˲≈ –˲íØÛ˛ ‘Ë˝»ΔÛˇ &&20&& D BÄ˲√ H MÈÀôïØ˲í OyÈ f∞√ô^˲ßÊ˛ê. AÄ˲Ø˲ê Ä˲≥Á μNôyÈ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√Á≥ΔÊˇêyÛ˛. BÄ˲√ƒÛˇê ‘È‘Ë˝”Ä˲ô –Ë˛ê«ƒËˇêê BÄ˲√ƒÛˇê ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ô. MÈ∫sϸt …Á≥≥Á ô^˲ôï GMʸPy˛Øî È "Hß˛Øî È BÄ˲√ ‹Ì Ŷ ∞ …Á≥›Î®ô^Û˛ …MϸƒËˇê G–˲«M¸Øî È ÄÒ˛ÕÌ‹ØÈ. ‘¯œ && –È›ÎôÌ‹ iΔÈ~∞ ƒËˇê£È —‡ƒËˇê Ø˲–È∞ Vʸñ‡~Å ØË˛Δ¯Á≥ΔÈ}Ï˝ & Ä˲£È ‘Ë˝»ΔÈ}Ï˝ —‡ƒËˇê iΔÈ~Ø˛Ë ≈ ØÈ≈∞ ‹Á ôƒËˇíÅ Ø˲–È∞ ßÛ˛fl Ô &&22&& GÃÍV¸Äî ˛Ù –˲êØ˲êÁŸê≈yÊ˛ê "iΔÈ~∞ –È›ÎôÌ‹' iΔÊˇ–~ ˛ êîØ˛Ë _«W ¥˘ΔˇêêØ˲ –˲…›Î¢ÀØ˲ê Ä˲≈hô_.

®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ 33 …MˆÄ˲¢ ‘Ë˝»ΔÈ∞≤ ´Ê˛«Á‹ê¢ô®. C® AMÛ¸´œ ˛Ê ≈ô. ƒËˇê£È CÚflî–˲. ÅØ˲yÊ˛ô –˲ÀØ˲ ØÈ‘Ë˝Ø˲–˲êΔˇêê ¥˘ƒËˇíΔÊˇê. AW≤ ©∞∞ MÈÀaÃÙ˝ßÊ˛ê. Á‹ΔÊˇ”–È≈Á≥Mʸô. A∞ AØÈ≤yÊ˛ê. BÄ˲√ ‹Á ô›ÎPΔÈÀN AØ˲êVʸê}˝ôVÈ …MˆÄ˲¢ ‘Ë˝»ΔÈÀØË˛ê ´Ê˛«Á‹ê¢ô®& "A£Ê˛ QÀê …MʸÄ˲ê–˲êƒËˇê@ Á≥ëΔÊˇêÁŸ@. D ïMʸôï Á≥ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê GÃÍôsϸ ∞‘Ë˝aƒËˇê∫ê®Æ VʸÀ–Èy˛î EôsÍy¯. Mȱ –˲êêrêtM¯–˲yÊ˛ô –˲ÀØ˲. Ä˲ßÊ˛Ø˲êVʸê}˝ôVÈØÛ˛ –˲ê«}Ï˝ô_Ø˲ ≥Ì ßÊ˛≥Á ΔÊˇíÁ≥류ôßÊ˛êÄÈyÊ˛ê. AÁ≥«–˲ΔÊˇØ¢ ˛Ë ÷À–˛êîØ˛Ë ´Ê˛ΔÊˇ√ô …øË˝ŸÁ –t ˛Ë êΔˇêê ¥˘Δˇêêô®. “êΔÊˇê G–˲ΔÊˇê? ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô ƒˇêêMʸP AØ˲êƒËˇíƒËˇêêÀê. BÄ˲√ƒÛˇê ‹Á ØÈÄ˲Ø˲–˲ê∞ AØÈ≤yÊ˛ê. ±‚Ë˝ê ©∞∞ Ä˲yÊ˛≥Á ÃÙ˝–˲ë. A^˲Àô. “êN ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÈ√∞≤ Vʸê«ô_ ÄÒ˛ÕƒËˇêßÊ˛ê. AôßÊ˛ΔÊˇí fl Ì ôßÊ˛ê–˲ëÃÙ˝. ‘¯œ && A^Û˛e ´¯≈@ƒËˇê–˲êßÈÁfl¯≈@ƒËˇê–˲ê MÛ¸´œ ¯≈@‘¯ıŸ≈–˲^˲ & ∞Ä˲≈@ ‹Á ΔÊˇ”VʸÄ˲@ ›Î¶}˝êΔÊˇ^Ë˛Ã¯@ƒËˇêô ‹Á ØÈÄ˲Ø˲@ &&24&& D BÄ˲√ A^Û˛aßÊ˛≈ô& ©∞∞ `ÀêarN ‘Ë˝Mʸ≈ô MÈßÊ˛ê. “ê ›˜ôÄ˲ AØ˲≤ßÊ˛–˲êê√ÃÙ˝. ßÊ˛fl Ì ô^˲ΔÈ∞®. ©∞ ^˛yÊ˛ê ≥Á «}È–Ë˛í∞≤ ‹Á ô…Á≥ßÈƒËˇêMʸÄ˲”ôï _NPNØ˲≤ ´Ê˛ΔÊˇ√ ¡ΔÊˇê–˲ëÀê AØ˲êøË˝—ô^˲ –˲ÀÌ‹ –˲‹Á ê¢ô®. ’‘Ë˝ê–˲ëÀê GôßÊ˛êN –˲êΔÊˇ}Ï˝›Î¢ΔˇÊ ê? B –˲àô ΔˇêêôMÈ —Mʸ‹Ì ô^ÈÕ VʸßÈ! –ÈÁ‹–¢ È∞Mϸ D ‘Ë˝»ΔÊˇô ‹Á ô›ÎPΔÈÀÚ≥î B´ÈΔÊˇÁ≥yÏ˛Eô®. –ÈΔÊˇê ØÈ‘Ë˝Ø˲ô MÈÃÙ˝ßÊ˛ê Mȱ –È« ‹Á ØÈÄ˲Ø˲–˛êîØ˛Ë . GÁ≥∂y˛îÄÙ˛ Á‹ô›ÎPΔÊˇô iΔÊˇ~–˛êî ¥˘Ä˲êô߯. Ä˲Ø˲ ‹Á ôMʸÃÍμÀį ΔÊˇí¥˜ô®ô^˲êMˆØ˲≤ ‘Ë˝»ΔÈÀï ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê EÄ˲μØ˲≤–˲ê–˲ëÄÈyÊ˛ê. ‘¯œ && Ø˛Øî ˛Ë ô côßÊ˛ôÅ ‘Ë˝…›Î¢}˝Ï Ø˛Øî ˛Ë ô ßÊ˛fl Á Å ¥Î–˲Mʸ@ & Ø˲ ^˛Øî ˛Ë ô M۸ߜ ˛Ê ƒËˇêôÄÈ≈ ¥˘ Ø˲ ‘¯ÁŸƒËˇêÅ –˲íΔÊˇêÄ˲@ &&23&& AΔÊˇêjØÈ! D BÄ˲√Ø˲ê BƒËˇêê´ÈÀê bÛ˛®ô^˲ ÃÙ˝–˲ë. ©∞ Ä˲ΔÈ”Ä˲ –˲êØ˲êÁŸê≈yÊ˛ê JMʸP ‘È”Á‹ MÈÀô OyÈ A¨MʸôVÈ i—ô^˲ÃÙ˝yÊ˛ê. C® AßÈÁfl≈ô. “êΔÊˇê BÄ˲√ ≥Á ΔÊˇ≈ôÄ˲ô ßÊ˛íΔÈ∞≤ …Á≥ƒËˇí}Ï˝ô^˲VʸÕVÛ¸ —¨ —‘Û˝⁄Î∞≤ A–˲VʸÄ˲ô ^Û˛‹Á êM¯ÃÙ˝Mʸ ¥˘ÄÙ˛. D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ –˲êñÄ˲ê≈–˲ë AôsÛ¸. Ì‹¶ΔÊˇôVÈ EôyÛ˛®. –˲ê‰Â BÄ˲√ƒˇêêMʸP AfΔÊˇÄ˲”& A–˲êΔÊˇÄÈ”ÀØ˲ê VʸsϸVt È ‹Á –Ë˛ê«¶›Î¢y˛Ê ê. –˲ê´Ê˛≈ ƒËˇêêVʸôï øÍΔÊˇÄ˲ßÛ˛‘Ë˝ôïMϸ ∫ƒËˇêsϸ Ø˲êô_ –˲_aØ˲ –˲êêÌ‹–œ ˛Ë êêÀ ‹Á ôQ≈ ≥Á Ø˛≤ôyÊ˛ê –Û˛À Ø˲êô_ ≥Ú «W ÀÑÊ˛Ã¯œM¸Ï ΔÈ–Ë˛^˲êa. C® Ä˲yÊ˛≥Á ‘Ë˝Mʸ≈ô MÈ∞®. BMÈ‘Ë˝ô ©∞∞ Ä˲ØË˛Ã¯ ‹Á –˲íÌflÄ˲ô ^Û˛‹Á êM¯ÃÙ˝ßÊ˛ê. BÄ˲√ –˲êΔÊˇ}Ï˝ô^˲ßÊ˛ê. GNP–Ë˛Ã¯ GNP–˲VÈ ΔÊˇ–˲íΔÊˇ—ê JMʸM¯sϸ MÈ–Ë˛^˲êa. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê NÀ´Ê˛ΔÊˇ√ô ‹Á ØÈÄ˲Ø˲–˛êîØ˛Ë ßÊ˛ØÈ≤yÊ˛ê. ‹Á ô›ÎPΔÊˇô ΔˇôyÛ˛ Δ¯kÀ MˆΔÊˇM¸Äî ˛Ù ΔˇôyÊ˛–˲ Δ¯gÙ˝ ‘Ë˝»ΔÊˇô iΔÊˇ–~ ˛ êî ¥˘Ä˲êô®. D BÄ˲√∞Á‹fiôßÛ˛ÁflôVÈ A‘¯ÁŸ≈ô. ‘Ë˝»ΔÊˇô –˲í«μyÏ˛ –˲í…Ä˲–Û˛ê. iΔÊˇ–~ ˛ êîØ˛Ë ≥Á ∂yÛ˛ …MˆÄ˲¢ ‘Ë˝»ΔÈ∞≤ ´Ê˛«ô^Û˛rÁ≥∂yÊ˛ê. ‹Á ô›ÎPΔÊˇ–Û˛ê ‘Ë˝»ΔÊˇô. CôM¸ôį A–˲–˲^˲êa? –ÈΔÊˇê CΔÊˇ–˛î G∞—ê® M¯rêœ OyÈ ßÈsϸ ¥˘Ä˲êØÈ≤ΔÊˇê. –Ë˛ê«ƒËˇêê Á‹ØÈÄ˲Ø˲–˲êΔˇêêØ˲®. . Ä˲£˛î–˲ …ı≥Ä˲≈ øË˝–Ë˛Å MʸñÄ˲ô ïMʸô Á≥ëΔÊˇê⁄˘¿gÍƒËˇêÄÙ˛!' (bÈô߯V¯≈Á≥∞ÁŸÄË˛ê¢ &3/14) AôsÛ¸ D Á≥ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê ∞‘Ë˝aƒËˇêôVÈ Á‹ôMʸÀμ–˲êƒËˇêêyÊ˛ê. Mȱ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ©∞∞ AgÍqØ˛Ë –˲ê±. AÁ≥∂yÊ˛ê ‘Ë˝»ΔÊˇô –˲ßÊ˛Õ –˛„ ¥˘Ä˲êô®. –ÈƒËˇêê–Ë˛ë ©∞∞ GôyÏ˛ôÁ≥ ÃÙ˝ßÊ˛ê. D ÃÍôsϸ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÈ√∞≤ Ø˲ŸÁ ôt ^Û˛‹Á ê¢ô®. ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ô G–˲ΔÊˇê? BÄ˲√.

ßÛ˛‘Ë˝ ‹Á –˛êîM¸Ê ≈Ä˲ DØÈsϸMÓ¸ JMʸ ‹Á –˲êÁ‹≈ AΔˇêê OΔÊˇêaô®. JMʸ ^˛yÊ˛ê B^ÈΔÊˇô& ≥Á «Ì‹Å¶ –˲í…Ä˲–Û˛ê. –Ë˛ê«ƒËˇêê AôßÊ˛êï GôWÕ Δˆs¸t –˲êêMʸPØ˲ê OyÈ ≥Á yÊ˛–Û˛›ÎΔÊˇê''. ßÛ˛‘Ë˝ô ƒˇêêMʸP —øË˝fØ˲ f«Wô®. AÄ˲Ø˲ê ∞ΔȇΔÊˇ ©ÑÊ˛∫íØÈyÊ˛ê.34 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ ≥Á ßÈΔÊˇ¶ ÑÛ˛…Ä˲ôï ≥Á ësÛ¸t H –˲‹Á ꢖ˛Ë ì OyÈ D ‹Á ØÈÄ˲ØÈ∞≤ ‹Á μñ’ô^˲ ÃÙ˝Ø˲≥Á ∂yÊ˛ê. Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ …ªÍÁfl√}˝ê∞≤ ĈyÊ˛ê °Á‹êMˆ∞ –ÈΔÊˇê –˛„Â¥˘ƒËˇíΔÊˇê. MʸÄ˲ê¢Àį Vȱ ßÊ˛êΔÈ…Mʸ–˲ê}˝ fΔÊˇVʸÃÙ˝ßÊ˛ê.~ GÃÍ ÅØ˲VʸÀØ˲ê?'' –ÈΔÊˇØÈ≤ΔÊˇê. fl Á “êΔçˇ≥Á ìΔÊˇê hÃ͜ï HøÒ˝&î AΔÊˇ–˛î NŒØ˲êÃÒ˝Øî ˛Ë ÑÊ˛…ÅƒËˇê NrêôªÍÀê EôyÛ˛—. ÑÊ˛…ÅƒËˇêêÀê –Ë˛ê«ƒËˇêê …ªÍÁfl√}˝êÀê AôßÊ˛«MÓ¸ . AÄ˲∞ GßÊ˛êΔÊˇêVÈØÛ˛ –ÈΔÊˇê Ø˲íÅï Ø˲êô_ ±‚Ë˝ê įyÈΔÊˇê. –ÈΔÛˇ ´Ê˛ΔÊˇ√ ‹Á í…ÄÈÀ ΔÊˇ^Ë˛ΔˇêêÄ˲Àê. äÀê ‘Ë˝í…ßÊ˛êÀê ^˲ßÊ˛ê–˲ëNØÛ˛ A¨MÈΔÈ∞≤ GÁ≥∂y¯ Ä˲êyÏ˛_ ≥Ú sÛ¸‘t ÈΔÊˇê. …ªÍÁfl√}˝êyÊ˛ê HÔ“ê ^Û˛ƒËˇêÃÙ˝Mʸ ^˲íÁ‹í¢ØÛ˛ EôyÏ˛¥˘ƒËˇíyÊ˛ê. ©∞ –˲ÀØ˲ øÍΔÊˇÄ˲ßÛ˛‘Ë˝ôï ›Îô…Á≥ßÈΔˇêêMʸ —–ÈßÈÀê ≥Ú «VÈΔˇêê.¢ AÄ˲ØË˛ê –Ë˛êôyÏ˛ ≥Á yÈzy˛Ê ê. "AØ˲≤ßÈÄ˲ QyÊ˛Yô –˛ê«ı‹¢ –˛êΔÊˇêÁ≥ëÀê –˛êΔÊˇê›Î¢Δˇêê. –˛‘î ˝Ë ê≈Àê. …VÈ–Ë˛êÁ‹ê¶Àê ‹Á ∫¢ êÆÃ˝Ò î AyÏ˛VÈΔÊˇê. B MÈÀôï …Á≥fÀê ∞ΔÊˇÑÊ˛ΔÈÁ‹ê≈ÀêVÈ –˲ëôyÛ˛–ÈΔÊˇê. –˛‘î ˝Ë ê≈Àê ´Ê˛Ø¯¥ÎΔÊˇØj ˛Ë ƒÛˇê Ä˲–Ë˛ê ´Ê˛ΔÊˇ√–˲êØ˲êMˆØÈ≤ΔÊˇê. yÏ˛ŒœÃ¯∞ Ì‹ô‡Á‹Ø˲ô Á≥ëØÈßÊ˛êÀį FWÁ‹ÃÍyÏ˛¥˘Ä˲êô®. JMʸ Δ¯s¸t –˲êêMʸP OyÈ ≥Á yÛ˛›ÎΔÊˇê. DØÈyÊ˛ê –ÈΔÊˇôßÊ˛ΔÊˇí –Ë˛êêÌ‹–œ ˛Ë êêÃÙ˝. V˙ΔÊˇ–˲–˲êΔÈ≈ßÊ˛Àê GÃÍV¯ À¿ô^ÈΔˇêê CôMʸ ^˲ßÊ˛ê–˛ôßÊ˛êN? ´Ê˛ΔÊˇ√ôį –È«Mϸ ‹Á ô∫ô´Ê˛–Û˛ê—êsϸ? ´Ê˛ΔÊˇ√ô MÛ¸–˲Àô …ªÍÁfl√}˝êÀ –ÈΔÊˇ‹Á Ä˲”–˛êî EôyÏ˛ ¥˘Δˇêêô®. –˲êêrêtM¯–˲yÊ˛ô –˲ÀØ˲ Vȱ. –ÈΔÛˇ –Èsϸ ƒˇêêMʸP ‹Á ÄÈ≈ AÁ‹ÄÈ≈ÀØ˲ê ∞ΔÊˇΔ~ ˇêêô^Û˛–ÈΔÊˇê. f«WôßÛ˛—êsϸ? ∞⁄Îx Vʸ«ÁŸêxy˛Ê ΔˇêêØ˲ JMʸ …ªÍÁfl√}˝êyÊ˛ê AôßÊ˛«MʸØÈ≤ –˲êêôßÊ˛ê AMʸPyÏ˛Mϸ ›Î≤Ø˲ô ^Û˛ƒËˇê–˲›Î¢y˛Ê ∞ AΔÊˇΔ¶ È…Å JMʸ«ßÊ˛Δ™ ˇÊ ê –Ë˛òŒ”Àê B…VÈ–Ë˛êôï EØ˲≤ JMÛ¸ JMʸØ˲íÅ ‹Á “êÁ≥ôï ßÈMˆPØÈ≤ΔÊˇê. ""ΔˇêêÁ≥∂yÛ˛–˲ê–˲ëÄ˲ô®?'' …ªÍÁfl√}˝êyÊ˛ê AØÈ≤yÊ˛ê. ÅôyÏ˛ ÅØ˲yÊ˛ô –˲ÀØ˲ Vȱ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô GÃÍ …øË˝ŸÁ –t ˛Ë ê–˲ëÄ˲êô®? A® ´Ê˛ΔÊˇ√ô MÈßÊ˛ê. ≥Á ìΔÊˇ”ôÃÍVÈØÛ˛ …Á≥fÀê Ø˲íÅ ±sϸ∞ –ÈyÊ˛yÊ˛ô AÄ˲Ø˲ê ^˲í›ÎyÊ˛ê. –Ë˛ê« —êWÕØ˲ ±‚Ë˝ÂØ˲ê Ø˲íÅï ¥˘ı‹›ÎΔÊˇê. ‘Ë˝í…ßÊ˛êÀê. ""AΔÛˇ. “êΔÊˇê –˛êêÁfl–˲ê√©ƒË˝êêÀê. AÄ˲Ø˲ê ΔÈVÈØÛ˛ –È‚Ë˝ê AÄ˲}Ï˝~ ≥Á sÛ¸‹Át êMˆØÈ≤ΔÊˇê. ^˛yÊ˛ê B^ÈΔÈÀN Á‹ô∫ô¨ô_Ø˲ Mʸ£Ê˛Àį ^˲«…Ä˲ Á≥ërÀê ∞ôyÏ˛¥˘ƒËˇíΔˇêê. AÄ˲∞ دsϸ∞ –˲êíı‹‘ÈΔÊˇê. AƒËˇí≈ –˲íN “êÃÍôsϸ Bï^˲ØÈ‘Ë˝MϸV¢ ¸Ê À –È« A–˲‹Á ΔÊˇô Eô®. –È«Ú≥î Ä˲ísÍÀį Vȱ. Ä˲–˲ê Côsϸï AÄ˲}Ï˝~ ∫ô¨ô_ –Û˛›ÎΔÊˇê. "Aôrí ÑÊ˛…ÅƒËˇêêÀØË˛ê …Á≥‘Ë˝ôÌ‹Á‹í¢ øË˝…sÍkÀê ¥ÎyÊ˛êÄ˲êôyÛ˛–ÈΔÊˇê. ÑÊ˛—êô^˲ôyÏ˛' A∞ …ªÍÁfl√}˝ê∞≤ –˲®ÃÙ˝›ÎΔÊˇê …ªÍÁfl√}˝êyÊ˛ê Ä˲Ø˲ …VÈ–Ë˛í∞Mϸ –˲^ÈayÊ˛ê. –ÈΔÛˇ –Èsϸ –È≈RÍ≈MÈΔÊˇêÀê."–˛êêÁfl–˲ê√©ƒË˝êêÀê Ø˲íÅ∞ GôWÕ ^Û˛›ÎΔÊˇê. ØÛ˛ØË˛ê …ªÍÁfl√}˝ê}Ï˝. دr MʸΔÊˇ^˲êMˆ∞ …ÄÈVÈΔÊˇê. …Á≥fÀê MÈΔÊˇ}˝ –˲êyÏ˛WÄÙ˛ AÄ˲Ø˲ê ^˛¥ÎμyÊ˛ê. Mȱ …¥Î`Ø˲ MÈÀôï äÀê. ΔˇôyÊ˛–˲ Δ¯k ^Û˛Ä˲êÀê g¯yÏ˛ô_ ø¯fØ˲ô ^Û˛ƒËˇê–˲ê∞ …¥Î«¶‹ı . ""H–˲êêô® ´Ê˛ΔÊˇ√ô …øË˝ŸÁ –t ˛Ë êΔˇêê¥˘Δˇêêô®''.

≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√yÊ˛ê OyÈ –˲êΔÊˇ}Ï˝ô^ÈΔÊˇê. ≥Ú Øî ˛Ë ^˛≥Á μ∫yÏ˛Ø˲ …VÈ–Ë˛êôï∞ –ÈΔÊˇôßÊ˛ΔÊˇí ´Ê˛ΔÊˇ√ô …øË˝ŸÁ –t ˛ êî ¥˘ΔˇêêôßÊ˛Ø˲ê Mˆ∞ VˆÇ˝ÀÉ ÃÍVÈ JMʸ –˲êíÀ ∞À∫yÏ˛¥˘ƒËˇíΔÊˇê. A® –˲êØ˲ØÛ˛ô ΔÊˇÑÏ˛ô^˲VʸÀßÊ˛ê? ´Ê˛ΔÊˇ√ô —ê–˲ê√Õ≤ ΔÊˇÑÏ˛‹Á ê¢ô®. Mȱ AôßÊ˛ΔÊˇí GMʸPyÊ˛ …¥Î}ÈÀê °Á‹êMˆôsÍΔÊˇê? AÄ˲≈ôÄ˲ …‘Ë˝ßÊ˛VÆ ¸Ê À –ÈΔÊˇΔˇêê OyÈ ^Û˛Ä˲VÈ∞–ÈΔˇî AØ˲≈ –˲íΔÈYÀê –˛Ä˲Mʸ –˛êêßÊ˛Àê ≥Ú sÍtΔˇÊ ê. …¥Î`Ø˲ MÈÀôï ΔÈkÀê ´Ê˛ΔÊˇ√ô ≥ı «r ByÊ˛ô∫ΔÈÀØË˛ê –È≈Ì≥ôÁ≥gÙ˝‹ı –È«∞ ßÊ˛ôyÏ˛ô^ÈΔÊˇê. Δ¯MÊ¸Õ ≥Ú sϸt fl Ì ôßÊ˛ê–˲ëÀ ÃÍVÈØÛ˛ ≥Ú „‚˽ê f«Ì≥›Î¢ΔˇÊ ê. “êMʸôsÛ¸ ‘Ë˝Mϸ‘¢ ÈÕ. “êΔÊˇê QyÊ˛ôY į ^˲›Î¢ΔˇÊ ê. Mȱ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ô HØÈsϸMÓ¸ ØÈ‘Ë˝Ø˲–˛êî¥˘ßÊ˛ê. –Ë˛ê« ´Ê˛ΔÊˇ√ô ? A® –˲êrêtM¯VÈØÛ˛ …øË˝ŸÁ –t ˛Ë êΔˇêê ¥˘Ä˲êô®. JMʸ _Ø˲≤ ^˛rêt. AôßÊ˛êMʸØÛ˛ ´Ê˛ΔÊˇ√ô …øË˝ÁŸt–˲êΔˇêê ¥˘Δˇêêô®. …Á≥Å –˲ΔÈY∞MÓ¸ ^˛ô®Ø˲ ∫êêÁŸêÀê –˛® î Mʸ –˲êô…ÄÈÀØ˲ê ΔÊˇ_ô^ÈΔÊˇê.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ 35 –Û˛ßÊ˛ô ^˲®–Û˛ A¨MÈΔÊˇô EôyÛ˛®. f«WôßÛ˛—êsϸ? ±‚Ë˝ê …ÄÈVÈΔÊˇê. –˲êØ˲ô ^˲ôÌ≥ÄÙ˛ØÛ˛ ^˲›Î¢ô. –ȫį¥Îrê ‘È‘Ë˝”Ä˲ôVÈ EôyÛ˛ ΔÈ–Ë˛êêyÊ˛ê. D ^˛rêt ^˛Δˇêê≈ °ı‹ƒËˇêVÈØÛ˛ —Mʸ‹Ì ô^˲êÄ˲êô®. AôßÊ˛« MʸôßÊ˛ΔÊˇí ‘Ë˝êßÊ˛Æ fl Ì ôßÊ˛ê–˲ëÃÙ˝! AôßÊ˛« MʸôßÊ˛ΔÊˇí ‘Ë˝êßÊ˛Æ –˛êêÁfl–˲ê√©ƒË˝êêÃÒ˝î ¥˘ƒËˇíΔÊˇê. "NÀ´Ê˛ΔÊˇ√ô ‹Á ØÈÄ˲Ø˲–˲êôrí' AÄ˲ØË˛ê –È¥˘ƒËˇíyÊ˛ê. Mȱ –˲ê´Ê˛≈ƒËˇêêVʸôï∞ øÍΔÊˇÄ˲ßÛ˛‘Ë˝ôï ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô ƒˇêêMʸP ‹Á «ƒˇêîØ˛Ë AΔÊˇô¶ ÄÒ˛ÕƒËˇêMʸ¥˘–˲yÊ˛ôį. –˲êêrêt MˆôsÛ¸ ßÈ∞ BNÀê –Ë˛êêyÊ˛ê^˲êMˆ∞ ¥˘ÄÈΔˇêê ^˛Δˇêê≈ °ı‹ƒËˇêVÈØÛ˛ –˲ê‰Â —Mʸ‹Ì ›Î¢Δˇêê. ´Ê˛ΔÊˇ√ô GôÄ˲sÏ˝ ZØ˲–˛êîØ˛Ë ßÊ˛ôsÛ˝ ßÈ∞ ‘Ë˝ΔÊˇ}˝ê ¥˜ô®ÄÙ˛ –˲êØ˲ô OyÈ A–˲êΔÊˇêÀ–˛êî ¥˘ÄÈô A∞ AØ˲êMˆôs͖˲êê. D ØÈsϸMϸ OyÈ AMʸPyÏ˛–ÈΔÊˇê –˛ßÊ˛êΔÊˇê ¥ÎÅ. ßÈØÛ˛≤ …Á≥fÀê ´Ê˛ΔÊˇ√–˲ê∞ AØ˲êNØÈ≤ΔÊˇê. Mȱ ´Ê˛ΔÊˇ√ô –˲í…Ä˲ô GÃÍ –˲êêN„ô^˲êN¥˘ΔˇêêôßÊ˛ôsÛ¸ A®ôM¸Ø˲≤sϸMÓ¸ —Mʸ‹Ì ô^˲ßÊ˛ê. Grê–˲ôsϸßÊ˛ƒËˇí≈ “ê ´Ê˛ΔÊˇ√ô? ßÊ˛êΔÈ^ÈΔÈÀê ØÈ‘Ë˝Ø˲–˛êî ¥˘ÄÈΔˇêê. BØÈsϸ –ÈΔÊˇôßÊ˛ΔÊˇí –Ë˛êΔÊˇ}Ï˝ô^ÈΔÊˇê. AW≤ ßÈ∞∞ MÈÀaÃÙ˝ßÊ˛ê. ^ÈÃÍ –˲êô® D A…Ì≥ƒËˇê–˛êîØ˛Ë –˲ír —ôríØÛ˛ BÄ˲√ÁflÄ˲√ ^Û˛‹Á êMˆØÈ≤ΔÊˇê. BƒËˇêê´ÈÀê ßÈ∞∞ Ø˲ΔÊˇMʸÃÙ˝–˲ë. –ÈÁ‹–¢ È∞Mϸ ‘È‘Ë˝”Ä˲–˲êØÛ˛ ≥ı «r G߯ JMʸ ßÊ˛êΔÈ^ÈΔÊˇô. ÄÒ˛ÕƒËˇêNôyÈ –˛êêÁfl–˲ê√©ƒË˝êêÀê –Ë˛êêrêtNØ˲≤® ÅØÈ≤ΔÊˇê. ´Ê˛ΔÊˇ√ô "ÃÍf–˲ô°' AΔˇêê¥˘Δˇêêô® ÃÍf–˲ôÅ= ‹Ì VʸêY^˛Û rêt. ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ô GôÄ˲sÏ˝ ZØ˲–˛êîØ˛Ë ßÊ˛ôsÛ˝. ‘È…›Î¢ΔˇÊ ¶ ∞ΔÊˇƒ~ ˇË íÀï AôßÊ˛ΔÊˇí ¥ÎÀê ≥Á ô^˲êMˆØÈ≤ΔÊˇê. ±‚Ë˝ê ßÈ∞∞ Ä˲yÊ˛≥Á ÃÙ˝–˲ë. ´Ê˛ΔÊˇ√ ≥Á ΔÈƒËˇê}˝êÀØ˲ê BßÊ˛«ô^ÈΔÊˇê. –Ë˛ê« AÃÍôsϸ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ô ØÈ‘Ë˝Ø˲–˛êÃÍ AΔˇêê¥˘Ä˲êô® ? CÃÍôsϸ ßÊ˛êΔÈ^ÈΔÈÀê AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛ MÈÀôï OyÈ EôyÛ˛—. B Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ –˲òŒ” ∞MÈU ^˲®— –˛„ ¥˘ÄÈyÊ˛ê. …Á≥MʸñÅï ≥Á ësϸØt ˛Ë H –˲‹Á ꢖ˛Ë ì ßÈ∞∞ ‹Á μñ’ô^˲Ø˲ê OyÈ ‹Á ñμ’ô^˲ÃÙ˝ßÊ˛ê. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê OyÈ –ÈsϸMϸ ÈôW¥˘ΔˇêêØ˲ –ȫï –˲ëØÈ≤yÊ˛ê. –˲êØ˲ô GôßÊ˛êN ´Ê˛ΔÈ√∞≤ ‘Ë˝ΔÊˇ}˝ê ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛êê? GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ –˲êØ˲ô –˲êΔÊˇ}˝´Ê˛ΔÊˇê√Àô (f∞√ô_&–˲êΔÊˇ}Ï˝ô^Û˛ –ÈΔÊˇô). ÅØ˲yÊ˛ô&ÄÈVʸyÊ˛ô –˲ßÊ˛Õ ≥Ú sÛ¸ƒt ˇË êôyÏ˛. MʸñÁŸÁ ê~y˛Ê ê. . –Ë˛ê« B ´Ê˛ΔÊˇ√ô MÛ¸–˲Àô –˲êêrêtNôsÛ¸ØÛ˛ ÃÙ˝Mʸ ÅôsÛ¸ØÛ˛ ^˲∞ (…øË˝ŸÁ –t ˛ êî) ¥˘ÄÙ˛.

‹Á –˲êñßÊ˛Æ ‘ÈÕ AΔˇêêØ˲–ÈyÊ˛ê ^˲íyÊ˛ÃÙ˝ßÊ˛ê. CÁ≥∂yÊ˛ê ◊MʸñÁŸê~yÊ˛ê AΔÊˇêjØ˲ê∞ Bï^˲ØË˛Ã¯œ∞ —Δ¯´Ê˛øÍ–È∞≤ ›Î–˲íØ˲≈ Ä˲ΔÊˇPô ßÈ”ΔÈ ∞ΔÊˇíÌ≥›Î¢yÊ˛ê& ‘¯œ && A£Ê˛^˛Øî ˛Ë ô ∞Ä˲≈gÍÄ˲ô ∞Ä˲≈ô –È –˲êØ˲≈ı‹ –˲êñÄ˲ô & Ä˲£ÈÌ≥Ä˲”ô –Ë˛ê‡ªÍÁfl¯ Ø˛–î ˛Ë ô ‘¯_Ä˲ê–˲êΔÊˇ‹Ì· &&26&& BÄ˲√ GÀœ≥Á ∂yÊ˛í f∞√ô^Û˛® –Ë˛ê«ƒËˇêê GÀœ≥Á ∂yÊ˛í –Ë˛êΔÊˇ}Ï˝ô^Û˛® A∞ AØ˲êMˆØÈ≤ OyÈ. –Ë˛ê«ƒËˇêê A–˲≈Mʸô¢ . ‹Á ØÈÄ˲Ø˲–˲êí&‘È‘Ë˝”Ä˲–˲êí AΔˇêêØ˲ BÄ˲√ AôßÊ˛«Ã¯Á≥À ≥Á «–È≈Á≥–¢ ˛ êî EØ˲≤Á≥∂yÊ˛ê ßÛ˛∞ M¯Á‹ô –˛Ä˲MÈÕ? ©∞∞ Vʸê«ô_ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& ‘¯œ && A–˲≈M¯¢@ƒËˇê–˲ê_د¢≈@ƒËˇê–˲ê—MÈΔ¯≈@ƒËˇê–˲êê^˲≈ÄÙ˛ & Ä˲›Î√ßÛ˛–˲ô —®ÄÒ˛”î Ø˲ô ØÈØË˛ê ‘¯_Ä˲ê–˲êΔÊˇ‹Ì· &&25&& D BÄ˲√ A–˲≈Mʸ¢ô. Ä˲Ä˲¸¢ ”ßÊ˛ΔÊˇÿNÀê BÄ˲√Ø˲ê D —‘Û˝ŸÁ Vʸê}˝´Ê˛ΔÈ√Àį ƒËˇêêMʸ–¢ ˛ êî EôyÊ˛VÈ ^˲í‘ÈΔÊˇê. …Á≥–Û˛’ô^Û˛rôßÊ˛êN “Àê ÃÙ˝ßÊ˛ê. ≥Á ® øÍÁŸÀØ˲ê ØÛ˛«aØ˲ ≥Á ôyÏ˛Ä˲êyÊ˛ê ^˲íyÊ˛ÃÙ˝yÊ˛ê. _Ä˲–¢ ˛Ë êí ßÈ∞ MʸïœÀ–˲êí EØ˲≤ôÄ˲ –˲ΔÊˇO ‘È‘Ë˝”Ä˲–˛êîØ˲ BÄ˲√∞ –˲êØ˲ô ßÊ˛«ÿô^˲ê NØÛ˛ôßÊ˛êN.36 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ NÀ´Ê˛ΔÊˇ√ô …øË˝ŸÁ –t ˛Ë êΔˇêê ¥˘ÄÙ˛ –˲êØ˲ô AØ˲ôÄ˲ MÈÀô –˲ΔÊˇN Ø˲ΔÊˇMÈ∞Mϸ –˛„ ¥˘ÄÈ–Ë˛êê. BÁ‹Ä˲≈ô BÄÙ˛√. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸& . ‘È‘Ë˝”Ä˲ô. ›Î´Ê˛Ø˲ Á≥ì«¢ AΔˇêêØ˲Á≥∂yÊ˛ê øË˝Vʸ–˲ôÄ˲êyÊ˛ê À¿›Î¢yÊ˛ê. ±–Ë˛ë ‘¯Mϸô^˲ OyÊ˛ßÊ˛ê. B Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ÑÊ˛}˝ôïØÛ˛ AÄ˲Ø˲ê Ä˲Ø˲ BÄ˲√ D‘Ë˝”»ƒËˇê Vʸê}˝ ´Ê˛ΔÈ√Àį —øË˝íÌŸÄ˲–˛êî EôyÊ˛yÊ˛ô Vʸ–˲ê∞›Î¢y˛Ê ê. AôßÊ˛êMʸØÛ˛ MʸßÈ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ßÈ∞∞ ∞ΔÈMʸ«ô_ BÄ˲√ƒÛˇê ‹Á ØÈÄ˲Ø˲–˲ê∞. C® —MÈΔÊˇ ΔÊˇÌflÄ˲–˛êîØ˲® AôsÛ¸ –˲íΔÊˇêμÃÙ˝∞ßÊ˛∞ ^˛≥Á μ–˲^˲êa. A® A_ôÄ˲≈–˲êê. BÄÙ˛√ AÁ≥«–˲ΔÊˇØ¢ ˛Ë ÷Àô. Ä˲Ä˲”¢ –Û˛ê ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√yÊ˛∞ ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê CMʸ –˲êêôßÊ˛ê ÄÒ˛ÀêÁ≥ëÄÈyÊ˛ê. AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ AΔÊˇêjØÈ! BÄ˲√ ΔˇêêÃÍôsϸßÊ˛∞ ÄÒ˛ÀêÁ‹êMˆØÈ≤Mʸ ±–Ë˛ë ‘¯Mϸô^˲yÊ˛ô Ä˲VʸßÊ˛ê. ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ô. Cô…®ƒËˇíÀ ßÈ”ΔÈ ©∞∞ AΔÊˇô¶ ^Û˛‹Á êMˆÃÙ˝ΔÊˇê. Mȱ Ä˲Ä˲¸¢ ” ßÊ˛ΔÊˇÿNÀê ^˲í‘ÈΔÊˇê. Δˇêêô…®ƒËˇíÀê –Ë˛ê«ƒËˇêê —ÁŸƒËˇíÀ ‹Á ôƒˇíVʸô EØ˲≤ôÄ˲ –˲ΔÊˇO. Mȱ ◊MʸñÁŸê~yÊ˛ê AØÈ≤yÊ˛ê. ^˛¥ÎμyÊ˛ê! “êN VʸØ˲Mʸ BÄ˲√ ≥Á £Ê˛ô Vʸê«ô_ ÄÒ˛ÕƒËˇêMʸ¥˘ÄÙ˛ CÁ≥μsϸ –˲ΔÊˇN “êΔÊˇê ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ôï …Á≥–Û˛’ô^˲ØÛ˛ ÃÙ˝ßÊ˛Ø˲≤–˲ír. EÁ≥ƒˇíWô^˲êMˆôßÊ˛êN. ßÈ∞∞ AΔÊˇô¶ ^Û˛‹Á êM¯ÃÙ˝ΔÊˇê. AôsÛ¸ Δˇêêô…®ƒËˇíÀN Á‹ô∫ô¨ô_Ø˲ —ÁŸƒËˇêô MÈßÊ˛ê. ""±N DAgÍqØ˲ô GMʸPyÏ˛ Ø˲êô_ –˲_aÁ≥yÏ˛ô®''? AôsÛ¸ A߈Mʸ ßÊ˛êΔÈ^ÈΔÊˇ–˲ê∞ ‹Á μÁŸ–t ˛Ë ê–˲ëįô®. ïVʸyÊ˛ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ^˛≥Ì μØ˲rêœ AÁ‹Ä˲≈ –˲‹Á ꢖ˛Ë ëMϸ AÌ‹Ä¢ ˛Ë ”ô ÃÙ˝ßÊ˛ê –Ë˛ê«ƒËˇêê ‹Á ÄÈ≈∞Mϸ –˲êíyÊ˛ê MÈÃÍïœØ˛Ë í Aø͖˲ô ÃÙ˝ßÊ˛ê. BÄ˲√ –˲ëØÈ≤. –˲êØ˲‹Á êfiØ˲ê ∞Δ¯¨ô_Ø˲ MÈÀôï ›Î´Ê˛NyÊ˛ê ©∞ ßÊ˛ΔÊˇÿØ˲ô ^Û˛‹Á êM¯VʸÀyÊ˛ê. D AÄ˲√ A_ôÄ˲≈–˛êîØ˲®. AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ –˲êêôßÊ˛êVÈ _ÄÈ¢∞≤ ∞Δ¯¨ô^ÈÕ. –Ë˛ê« ßÈ∞ï …Á≥–Û˛‘Ë˝ô ¥˜ôßÊ˛VʸÀyÊ˛ê. AÄ˲ØÛ˛—ê ^˲í›Î¢y˛Ê ê? AÄ˲√ ‹Á Ä˲≈–˲ê±. ‹Á ØÈÄ˲Ø˲–Ë˛ê± –Ë˛ê«ƒËˇêê ≥Á «Á≥ìΔÊˇ–~ ˛ êîØ˛Ë ßÊ˛± …VʸÌfl›Î¢yÊ˛ê.

°…–˲–˲êΔˇêêØ˲ M¯ΔÛˇPMʸÀ–ÈΔˇî OyÊ˛ AΔˇêê EôyÊ˛–˲^˲êa. MÛ¸–˲Àô fØ˲√&–˲êñÄ˲ê≈–˲ëÀ –˲ê´Ê˛≈MÈÀôï ‘Ë˝»ΔÈ∞≤ ´Ê˛«ô_ Mʸ∞Ì≥›Î¢Δˇêê. . Mȱ –˛íÁflô ^ÈÃÍ …Á≥∫À–˲êΔˇêêô®. G–˲ΔˇÄî ˛Ù ^˲í›ÎΔ¯.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ ‘¯œ && 37 gÍÄ˲‹Á ≈ fl Ì …ßÊ˛ê–¯ –˲êñÄ˲ê≈…ΔÊˇê™–˛Ë ô fØ˲√ –˲êñÄ˲‹Á ≈^˲ & Ä˲›Î√ßÊ˛≥Á «‡ΔÛˇ≈@ΔÛˇ¶ Ø˲Ä˲”ô ‘¯_Ä˲ê–˲êΔÊˇ‹Ì· &&27&& AÃÍ AØ˲êMˆØ˲≤Á≥∂yÊ˛ê OyÈ f∞√ô^Û˛ ßÈ∞Mϸ –˲êñÄ˲ê≈–˲ë Ä˲≥Á μßÊ˛ê. fØ˲√ÀN –˲êêôßÊ˛ê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ ›Î´Ê˛Ø˲ ≥Á ì«¢ ^Û˛ƒË˝êÃÙ˝ΔÊˇê. _–˲ΔÊˇÃ¯ ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê Ä˲Ø˲ ∞ΔÊˇƒ~ ˇË êô CÁ‹í¢ CÃÍ ^˛¥Î¢y˛Ê ê& ‘¯œ && ßÛ˛fl Ô ∞Ä˲≈–˲ê–˲´¯≈@ƒËˇêô ßÛ˛fl ı ‹Á ΔÊˇ”Á‹≈ øÍΔÊˇÄ˲ & Ä˲›Î√Ä˲fiΔÈ”}Ó˝ øË˝íÄÈ∞ Ø˲Ä˲”ô ‘¯_ÄË˛ê –Ë˛êΔÊˇ‹Ì· &&30&& AΔÊˇêjØÈ! D BÄ˲√ AôßÊ˛« ‘Ë˝»ΔÊˇôïØ˲í GÀœÁ≥∂yÊ˛í A–˲´Ê˛≈–˛êî. MÈ∫sϸt ‹Á ôÁ≥ìΔÊˇ~ øË˝íÄ˲ …¥Î}˝êÀM¯Á‹ô Ø˲ê–Ë˛ë” ‘¯Mϸô^˲yÊ˛ô Ä˲WØ˲® MÈßÊ˛ê. ßÛ˛∞M¸Äî ˛Ù –˲êôßÊ˛ê ÃÙ˝ß¯. “êΔÊˇê gÍqØÈ∞Mϸ ‹Á ô∫ô¨ô_Ø˲ ÀÑÊ˛ –˲írÀê —Ø˲ôyÏ˛. AΔÊˇô¶ ^Û˛‹Á êM¯ôyÏ˛. –Ë˛ê«ƒËˇêê –Ë˛êΔÊˇ}Ï˝ô_Ø˲ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ OyÈ ‘Ë˝»ΔÊˇô ÃÙ˝∞–Û˛. CôM¯ ßÊ˛êΔÊˇøœ ˝Ë êy˛Øî ˛Ë ›Î´Ê˛NyÊ˛ê ©∞∞ B‘Ë˝aΔÊˇ≈ôVÈ —ôsÍyÊ˛ê& AôßÊ˛ΔÊˇí —Ø˲ÃÙ˝ΔÊˇê OyÈ. –˛ô…rêMʸ —yÏ˛©Ì‹ AΔÊˇô¶ ^Û˛‹Á êM¯ôyÏ˛. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ A® A¨MÈ« (ƒˇíVʸê≈yÏ˛) MÛ¸ —Ø˲∫yÊ˛êÄ˲êô®. –Ë˛ê«ƒËˇêê –Ë˛êΔÊˇ}Ï˝ô_Ø˲ ßÈ∞Mϸ fØ˲√ô ∞‘Ë˝aƒËˇê–˲êØ˲≤® ∞fô. MÈ∫sϸt –˲êØ˲ ^Û˛Ä˲êÀï ÃÙ˝∞ Δˇêí —ÁŸƒËˇêô Vʸê«ô_ ‘¯Mϸô^˲yÊ˛ô Ä˲VʸßÊ˛ê. A^Û˛eßÊ˛≈–˛êî Eôrêô®. B‘Ë˝aΔÊˇ≈ôį ©∞ Ä˲ÄÈ¢¸”∞≤ Vʸê«ô_ ^˛¥Î¢y˛Ê ê. fl ı AΔÊˇêjØÈ! MˆôÄ˲ –˲êô® —∞OyÈ D AÄ˲√Ø˲ê ÄÒ˛ÀêÁ‹êM¯ÃÙ˝ΔÊˇê. f∞√ô^˲yÈ∞Mϸ –˲êêôßÊ˛ê D ‘Ë˝»ΔÊˇô ÃÙ˝∞–Û˛. Mˆô^˛ô ‹ı ≥Á sϸïØÛ˛ “êΔÊˇê D …¥ÎÁ≥ô_Mʸ –˲≈–˲‹Á ö ¯ _NPMˆ∞ ¥˘ÄÈΔÊˇê. AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ D ≥Á «–˲ΔÊˇØ¢ ˛Ë M¸î –˲≈ΔÊˇô¶ VÈ _ôÅô^˲yÊ˛ô ßÛ˛∞Mϸ? D BÄ˲√Ø˲ê G–˲ΔÊˇê ^˲í›Î¢ΔˇÊ ê? B ≥Ú î AôsÍyÊ˛ê:& ‘¯œ && B‘Ë˝aΔÊˇ≈–˲Ä˲μ‘Ë˝≈Å Mʸ’aßÛ˛Ø˲ –˲í‘Ë˝aΔÊˇ≈–˲ßÊ˛”ßÊ˛Å Ä˲´˛–î ˛Ë ^ÈØ˲≈@ & B‘Ë˝aΔÊˇ≈ –˲^˛aî Ø˲–˲êØ˲≈@ ‘Ë˝ñ}¯Å …‘Ë˝êÄÈ”ı≥≈Ø˲ô –Û˛ßÊ˛ Ø˲ ^˛–î ˛Ë Mʸ’aÄè˛ &&29&& CôÄ˲N –˲êêôßÊ˛ê ◊ MʸñÁŸê~y˛Û –˲êØÈ≤yÊ˛ôsÛ¸ D BÄ˲√Ø˲ê Ä˲Ä˲¸¢ ” ßÊ˛ΔÊˇÿNÀê ^˲í›ÎΔÊˇ∞. –ÈΔÛˇ ƒËˇê£ÈΔȶ∞≤ ^˛≥Á μVʸÀΔÊˇê. CÁ≥∂yÊ˛ê Ä˲Ä˲¢¸”ßÊ˛ΔÊˇÿØ˲ô ßÊ˛êΔÊˇœøË˝–˲ê∞ Á‹μÁŸtô ^Û˛Á‹í¢ CÃÍ AôsÍyÊ˛ê &G–Ë˛Δ¯ ßÊ˛êΔÊˇœøË˝êy˛îØ˲ –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê –Ë˛í…Ä˲–Û˛ê D BÄ˲√Ø˲ê ^˲í›Î¢yÊ˛ê. ßÈ∞M¸î ‘¯Mϸô^˲yÊ˛ô –˲êΔˆMʸ ßÊ˛ê@RÍ∞≤ Mˆ∞ ÄÒ˛^˲êaM¯–˲yÊ˛–Û˛ê A–˲ëÄ˲êô®. ‘¯œ && A–˲≈MÈ¢©∞ øË˝íÄÈ∞ –˲≈Mʸ–¢ ˛Ë ê´È≈∞ øÍΔÊˇÄ˲ & A–˲≈Mʸ¢ ∞´ÈØÈØÛ˛≈–˲ Ä˲…Ä˲MÈ ≥Á «ßÛ˛–˲ØÈ &&28&& AΔÊˇêjØÈ! A∞≤ …¥Î}˝êÀí. Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ OyÈ Mʸ∞Ì≥ô^˲–˲ë.

MÈ–Ë˛êô&…M¯´Ê˛ô –˛êêßÊ˛ÀVʸê–È∞ Ø˲êôyÏ˛ Cô…®ƒËˇíÀØ˲ê ΔÊˇÑÏ˛ô^˲êM¯–˲yÊ˛ôïØË˛í ‹Á –˲êΔÊˇê¶y˛ ¥î ˘ÄÈyÊ˛ê. ›ÎΔÊˇ‚Ë˝≈ô. CÁ≥μsϸ –˲ΔÊˇO "BÄ˲√ƒÛˇê ‘È‘Ë˝”Ä˲ô'. …Mʸ–˲ê…Mʸ–˲êôVÈ –˲êêôßÊ˛êN ›ÎVʸêÄ˲í›Î´Ê˛NyÏ˛ AôÄ˲@ MʸΔÊˇ}˝ôï –˲êíyÊ˛ê Vʸê}ÈÕ≤ QôyÏ˛ô^Û˛ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô AôsÛ¸ ÑÊ˛…ÅƒËˇêÄ˲”ô HΔÊˇμyÊ˛êÄ˲êô®. ‹Á ”ø͖˲ô^Û˛ EÄ˲μØ˲≤–˛êîØ˛Ë D ›Î–˲êΔȶ¸≈∞≤ ‹Á ”´Ê˛ΔÊˇ√ô AØ˲yÊ˛–˲êΔˇêêô®.38 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ "BÄ˲√ƒÛˇê ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ô'& D ‹Á ÄÈ≈∞≤ …Á≥ťήô_. AÁ≥∂yÊ˛ê ´Ê˛ΔÈ√^˲ΔÊˇ}˝ô H—êsϸ? Mȱ D BÄ˲√ ≥Á £Ê˛ôï …Á≥–˲ñÅ¢∞ MʸÕWô^Û˛ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô …Á≥Å –˲≈Mϸâ ¯ –Û˛ΔÊˇê&–Û˛ΔÊˇêVÈ Eôrêô®."BÄ˲√ƒÛˇê ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ô. –˛‘î ˝Ë ê≈Àê. ›Î´Ê˛NyÊ˛ê …ªÍÁfl√}˝Ä˲”Á≥ë …‘Û˝}Ï˝Ã¯Mϸ –˲›Î¢y˛Ê ê. D ßÊ˛‘Ë˝Ã¯ –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸê∞ ‹ı –Ë˛Ã¯ AÄ˲∞ ‹Á ”ø͖˲ôï ‹Á ßÊ˛êY}ÈÀê –Ë˛›Î¢Δˇêê. B MʸΔÊˇ√ ƒˇêêMʸP A∞–ÈΔÊˇ≈Ä˲Ø˲ê ErôMϸ‹Á í¢ ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ê ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê gÍqØ˛Ë ƒˇíVʸô —ÁŸƒËˇêôï CÃÍ ^˛¥ÎμyÊ˛ê:& ‘¯œ && ‹Á ”´Ê˛ΔÊˇ√–˲êÌ≥ ^È–Û˛ÑÊ˛≈ Ø˲ —Mʸ—êμÄ˲ê–˲êΔÊˇ‹Ì· & ´Ê˛ΔÈ√≈®Æ ƒËˇêêßÈÆ…^Û˛e ƒˇí@Ø˲≈Äè˛ ÑÊ˛…ÅƒËˇêÁ‹≈ Ø˲ —´Ê˛≈ÄÙ˛ &&31&& AΔÊˇêjØÈ! ‹Á ”´Ê˛ΔÈ√∞≤ ^˲í_ OyÈ ±–˲ë øË˝ƒËˇêÁ≥yÛ˛ ƒˇíVʸê≈yÏ˛— MÈßÊ˛ê. ‹Ì Δ¶ ˇÊ ôVÈ Eôrêô®. AÄ˲Ø˲ê ≥Á ® ∞—ê⁄ÎÀê Ä˲Ø˲—VÈ ^Û˛‹Á êM¯ÃÙ˝yÊ˛ê. AôsÛ¸ AÀμkqy˛Û . AØ˲êøË˝–˲ô. "©∞≤ ¥˜ôßÊ˛yÊ˛ô GÃÍ?' –˛êêÄ˲ô¢ XÄË˛Ã¯ ©∞Mϸ ΔˇôyÛ˛ –˲íΔÈYÀê ‹Á í_ô^˲∫yÈzΔˇêê& –˛êêßÊ˛sϸ® ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ ƒˇíVʸô. VʸôrÀ Mˆ©™ øË˝fØË˛Ã¯ OΔÊˇêaØÈ≤ ‹Á ΔÛˇ. AÁ≥∂yÊ˛ê AÄ˲ØË˛ê …ªÍÁfl√}˝êyÏ˛VÈ OyÈ EôyÊ˛yÊ˛ê. Mȱ …Á≥MʸñÅ∞ Á‹–˲êíÀôVÈ Ú≥«Mϸ –Û˛ı‹ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô –ÈyÏ˛Ã¯ EôyÊ˛ßÊ˛ê. ©∞≤ A¨MÈ«MʸôVÈ –˲«~ô_Ø˲ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲. ∞ΔÊˇôÄ˲ΔÊˇôVÈ _ôÄ˲Ø˲ ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ô. MÈ–Ë˛êô&…M¯´Ê˛ô –˛êêßÊ˛ÀVʸê–È∞ –˲ÀØ˲ Cô…®ƒËˇíÀê ÌflôÌ‹ô^˲∫yÊ˛ÄÈΔˇêê. –Ë˛ê«ƒËˇêê —–Û˛Mʸô&–˛îΔÈVÈ≈À –˲ÀØ˲ C— ΔÊˇÑÏ˛ô^˲∫yÊ˛ÄÈΔˇêê. Cô…®ƒËˇíÀØ˲ê A}˝^˲yÊ˛ô. BÅ√Mʸ Á‹ôÁ≥Å¢ƒÛˇê Ì‹¶ΔÊˇ–˛êîØ˲ Á‹ôÁ≥Å¢. ΔˇôyÊ˛ê –Ë˛íΔÈYÀïØ˲í ^Û˛ƒËˇê–˲ÀÌ‹Ø˲® "MʸΔÊˇ√' JMʸPsÛ¸. ÑÊ˛…ÅƒËˇêêÀê –Ë˛ê«ƒËˇêê …ªÍÁfl√}˝êÀê' ›Î´Ê˛Ø˲ ƒˇêêMʸP …¥ÎΔÊˇôøË˝ ßÊ˛‘Ë˝Ã¯ …Á≥ÄÙ˛≈Mʸ ›Î´Ê˛NyÊ˛ê ‘Ë˝í…ßÊ˛êyÛ˛. D ‹Á –˲êƒËˇêôï –˲êØ˲‹Á êfiØ˲ê ∞Δ¯¨ô^˲yÊ˛ô. . …Á≥‘Ë˝≤ ΔˇêêMʸPyÊ˛ –˲êêVʸêÁ‹ê¢ô®. AÄ˲ØË˛ê –˛‘î ˝Ë ≈ …‘Û˝}Ï˝Mϸ ^˛ô®Ø˲ ›Î´Ê˛NyÏ˛VÈ –Ë˛í«¥˘ÄÈyÊ˛ê. A® JMʸPsÛ¸ ´Ê˛ΔÊˇ√ô' Aôrí –Ë˛^ÈayÊ˛ê. CÁ≥∂yÊ˛ê D ‹Á ”´Ê˛ΔÊˇ√ô H—êsϸ? ´Ê˛ΔÊˇ√ô HMʸ–˲í…Ä˲ BÄ˲√ƒÛˇê MʸßÈ ! A® A^˲ô^˲ÀôVÈ. AÄ˲ØË˛ê …Á≥MʸñÅ ƒˇêêMʸP –˲íƒËˇí&gÍÃÍ∞≤ QôyÏ˛ô^˲ÃÙ˝yÊ˛ê. “sϸ AØ˲ê⁄ÎxØ˛Ë ô ^Û˛Ä˲ …Mʸ–˲êôVÈ AÄ˲ØË˛ê …∫Áfl√ï …Á≥–Û˛‘Ë˝ô ¥˜ôßÊ˛êÄÈyÊ˛ê. ©∞∞ AÄ˲yÊ˛ê –˛êÀœ–˛êÀœVÈ ı‹Mʸ«ô^˲yÊ˛ôïØ˲í. ›Î´Ê˛Ø˲ ^Û˛‹Á í¢. –È« –È« ›Î–˲êΔȶ¸≈ÀØ˲ê ∫sϸt ØÈÀêVÊ¸ê –Ë˛ΔÈYÀêVÈ —øË˝hô^ÈΔÊˇê& "‘Ë˝í…ßÊ˛êÀê. D ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ BÅ√Mʸ ≥Á £Ê˛ôÚ≥î ≥Á ƒËˇê∞ô^Û˛ ›Î´Ê˛NÀØË˛ê –È« –È« ‹Á ”øÍ–ÈÀê. gÍqØ˛Ë ô –˛êêßÊ˛ÀVʸê ÀÑÊ˛}ÈÀê ›Î´Ê˛N∞ï ›Î”øÍ—MʸôVÈ –˲›Î¢Δˇêê. D ›Î¶Δˇêêï …Á≥Mʸñ ű ßÈ∞ —MÈΔÈÀØ˲í ØÈ‘Ë˝Ø˲ô ^Û˛ƒËˇêVʸÀ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô –˲‹Á ê¢ô®. CÁ≥∂yÊ˛ê ΔˇêêôM¯ …Á≥‘Ë˝≤ Á≥ërêtMˆÁ‹ê¢ô®. ΔˇôyÊ˛–˲® gÍqØ˛Ë ƒˇíVʸô. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ ´Ê˛ΔÊˇ√ ‹Á ôƒËˇêêMʸ–¢ ˛ êîØ˛Ë ƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ä˲≥Á μ ≥Á ΔÊˇ–˲ê Mʸ‚Í≈}˝MÈ«ƒˇêîØ˛Ë –˲êΔ¯–˲íΔÊˇôY ÑÊ˛…ÅƒËˇêêÀN ÃÙ˝ßÊ˛ê. AôßÊ˛ê–˲ÀØ˲ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ CMʸPyÊ˛ Ø˲êôyÛ˛ –˛êêßÊ˛Àê A–˲ëÄ˲êô®.

BÄ˲√ ›ÎÑÈÄÈPΔÈ∞≤ ‹Á ôÁ≥ìΔÊˇô~ VÈ ¥˜ô®Ø˲ –ÈΔÛˇ …ªÍÁfl√}˝êÀ–˲ëÄÈΔÊˇê. AôsÛ¸ –˲êØ˲êÁŸê≈ÀØË˛ê —øË˝hô^ÈyÈ? ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê AôsÍyÊ˛ê. AôÄ˲ΔÈ≈—ê AΔˇêêØ˲ D ± BÄ˲√ A–˲êñÄ˲ô (^È–Ë˛ë ÃÙ˝∞®). BMÈ‘Ë˝–Û˛êVÈMʸ …Á≥Å ÑÊ˛}˝ô OyÈ D BÄ˲√N ï∫yÛ˛ EØÈ≤Δˇêê. EßÈ™ÀNyÊ˛ê. –˛‘î ˝Ë ≈. BΔÊˇê}Ï˝. ΔÈfÁ‹ô Ø˲êô_ ›ÎÅ¢¸”Mʸ Vʸê}ÈÀïMϸ …Á≥–Û˛‘Ë˝ô ߈ΔÊˇêNÄ˲êô®. fÀô. ‘ÈàMÈΔÊˇêyÊ˛ê ‹Á ”ƒËˇêôVÈ "ÑÊ˛…ÅƒËˇêê y˛–˲yÊ˛ê? –˲ΔÊˇ~ –Û˛ê—êsϸ? AØ˲≤® —–˲«ô^ÈyÊ˛ê. AW≤. ‹Á –˲êÁ‹¢ …¥Î}˝êÀØ˲ê ïÁ≥Õ Ø˲êôyÏ˛ ∞ƒËˇêô…ÅÁ‹ê¢ô®. Hô ^˛¥ÎμyÊ˛ôsÛ¸. BQ«Mϸ …ªÍÁfl√}˝êyÏ˛ ‹Á ”ø͖˲ô ^Û˛OΔÊˇêÄ˲êô®. "B MʸΔÊˇ√ H—êsϸ?' A∞ ^˲íyÈÕ. ‘Ë˝í…ßÊ˛ gÍÄ˲êÀį ¥˘Àê›Î¢ΔˇÊ ê. MʸñÁ≥}˝êyÊ˛ê –Ë˛ê« G–˲y˛Äî ˛Ù D AÑÊ˛ΔÈ∞≤ ÄÒ˛ÀêÁ‹êMˆ∞ D ïMʸô Ø˲êô_. ©∞Mϸ —ΔÊˇêßÊ˛ôÆ VÈ EØ˲≤ –˲±≤ Ø˲‘Ë˝”ΔÈÃÙ˝. B ‹Á –˲êƒËˇêôï …∫Áfl√ï …Á≥–Û˛‘Ë˝ô CÌ≥μô^˲ VʸÕVÛ¸. ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê. ≥Á ñ•”.& MÈßÊ˛ê. –ÈƒËˇêê–˲ë. "…‘Û˝ƒËˇíØè˛‹Á ”´Ê˛Δ¯√ —Vʸê}˝@ ≥Á ΔÊˇ´Ê˛ΔÈ√Ä˲fi¸”Ø˲êÌŸÄx ÈÄè˛' ‹Á ”ø͖˲ô –˲ÀØ˲ EÄ˲μØ˲≤–˲êƒÛˇê≈ D ´Ê˛ΔÊˇ√ôï …Á≥–˲ñÄ˲–¢ ˛Ë êƒÛˇê≈ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô H ›Î¶Δˇêêï Ø˲êØ˲≤ß˛Øî È ‹Á ΔÛˇ. BÄ˲√ JMʸPsÛ¸ AÑÊ˛ΔÊˇô. –Û˛À Mˆ©Æ ‹Á ô–˲Ä˲fiΔÈÀê ƒËˇêfqô ^Û˛‹ı –È« A∞≤ MʸΔÊˇ√Àê ØÈ‘Ë˝Ø˲–˲êƒÛˇê≈–Û˛. ›Î´Ê˛Ø˲ ƒˇêêMʸP E_Ä˲ …Á≥…MϸƒËˇêÀ ßÈ”ΔÈ ÄÈ–Ë˛êÁ‹ô Ø˲êô_ ΔÈfÁ‹ôïMϸ. ÑÊ˛…ÅƒËˇê. AÄ˲yÊ˛ê ßÊ˛ƒËˇê±ƒËˇêêyÊ˛ê. Mȱ –˲êêØ˲ê√ôßÊ˛ê ≥Á ß˛∞™ —êßÊ˛–˲ A´È≈ƒËˇêô –˲ΔÊˇO D …Á≥‘Ë˝≤N ‹Á –˲íßÈØ˲ô CÁ‹í¢ –˲^ÈayÊ˛ê. Ä˲≥Á ‹Á êfi ^Û˛‹ı –È«. ""^ÈÄ˲êΔÊˇ”ΔÊˇ¸~ ≈ô –˲êƒËˇí ‹Á ñÁŸôt '' ØÈÀêVÊ¸ê –Ë˛ΔÈ~ÀØË˛ê ‹Á ñ ŸÌ ôt _ô® ØÛ˛ØÛ˛. A∞≤ ƒˇíVʸ≈Ä˲Àê B ›Î´Ê˛N∞ï EôsÍΔˇêê. G–˲y˛Äî ˛Ù D "AÑÊ˛ΔÈ∞≤' ÄÒ˛ÀêÁ‹êM¯NôyÈ –˲êΔÊˇ}Ï˝›Î¢y¯. D BÄÙ˛√ ïMʸ&Á≥ΔÊˇÃ¯MÈÀØ˲í. Mʸfl Á ¯ÀêyÊ˛ê. "Vʸê}˝&MʸΔÊˇ√ —øÍVʸ‘Ë˝@'& Vʸê}ÈÀê MÈΔÊˇ}˝ôVÈ. ^˲ô…ßÊ˛êyÊ˛ê. D ïMʸôï D AÑÊ˛ΔÈ∞≤ ÄÒ˛ÀêÁ‹êM¯NôyÈ BÁflêÄ˲êÀê C^Û˛a–È«.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ 39 —ßÛ˛Áflêy˛îØ˲ fØ˲Mʸ –˲ê‡ΔÈk Á‹øË˝Ã¯ ƒËˇífq–˲ÀP¸≈ –˲êÁfl«¤ ^È…MÈƒËˇê}˝êyÊ˛ê. ≥Á ß˛∞™ —êßÊ˛–˲ A´È≈ƒËˇêôï ‹Á –˲í´ÈØ˲ô Á≥ìΔÊˇ¢–˲ëÄ˲êô®. ÑÊ˛…ÅƒËˇê …‘Û˝}Ï˝Mϸ ^˛ô®Ø˲ ›Î´Ê˛NyÏ˛Mϸ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ —êØ˲‡ Mʸ‚Í≈}˝ MÈΔÊˇMʸ–˛êîØ˛Ë –Ë˛ê« ƒˇêêMʸ –˲íΔÊˇôY ÃÙ˝ßÊ˛ê. A® Vʸê}˝ ΔÊˇfl Ì Ä˲–˛êîØ˛Ë . ""D –˲ΔÊˇô~ H—êsϸ ? –Ë˛ê« “sϸï ≥Á «–˲ΔÊˇØ¢ ˛Ë –˛êÃÍ fΔÊˇêVʸêÄ˲êô®?'' ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê AôsÍyÊ˛ê. AôÄ˲«ÑÊ˛ô. CÁ≥∂yÊ˛ê …Á≥‘Ë˝≤ ÑÊ˛…ÅƒËˇêêy˛–˲ΔÊˇê A∞? ›Î´ÈΔÊˇ}˝ôVÈ Ã¯NÀê D B‘Ë˝ƒËˇí∞≤ ‹Á –˲ífôï f∞√ô^˲yÊ˛ô^Û˛ HΔÊˇμyÏ˛Ø˲ …ªÍÁfl√}˝. EÁŸÁ ‹Á ê¢y˛Ê ê. VÈ«Y –˛êêßÊ˛ÀVʸê–È« …Á≥‘Ë˝≤ÀN ‹Á –˲í´ÈØ˲—êÁ‹í¢. –˲êΔÊˇ}Ï˝ô_ ¥˘ÄÈy¯ AÄ˲ØÛ˛ …ªÍÁfl√}˝êyÊ˛ê. Mȱ AÁ‹Àê —ÁŸƒËˇêô A® MÈßÊ˛ê. MʸΔÊˇ√Ø˲ê ØÈÀêVʸê øÍVÈÀêVÈ —øË˝hô^˲yÊ˛–˛êîô®. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê ÑÊ˛…ÅƒËˇê …‘Û˝}Ï˝Mϸ ^˛ô®Ø˲ ›Î´Ê˛NyÊ˛ê. CMʸPyÊ˛ AÄ˲yÊ˛ê MÛ¸–˲Àô ÑÊ˛…ÅƒËˇêêyÊ˛ØÛ˛ ≥ı ΔÊˇêØË˛ê –Ë˛í…Ä˲–Û˛ê E^˲a«ô^ÈyÊ˛ê. –˲ΔÈ~∞Mϸ ‹Á ô∫ô¨ô_Ø˲ …Á≥‘Ë˝≤N CMʸPyÏ˛ Ø˲êô_ BΔÊˇôøË˝–˲êΔˇêê. ÄÈΔÈVʸ}˝ô. ‹Á íΔÊˇê≈yÊ˛ê. “sϸØÛ˛ ØÈÀêVÊ¸ê –Ë˛ΔÈ~ÀêVÈ Gô^˲êMˆôsÍΔÊˇê. (∫ñÁflßÈΔÊˇ}˝≈M¯Á≥∞ÁŸÄË˛ê¢ 3/4&6&7/8). Vʸê}ÈÀê ≥Á «–˲ΔÊˇØ¢ ˛Ë ÷À–˲êêÀê. "ßÛ˛∞Ø˛Äî ˛Ù —øË˝hô^ÈΔ¯.

–ÈÁ‹—¢ Mʸ–˛êîØ˛Ë ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝ ÑÛ˛…Ä˲ ÑÛ˛…Ä˲kqÀßÛ˛. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê ÑÊ˛…ÅƒËˇê…‘Û˝}Ï˝Mϸ ^˛ô®Ø˲ ›Î´Ê˛NyÊ˛ê. CßÛ˛ ÄÒ˛ΔÊˇ_ EØ˲≤ ‹Á ”ΔÊˇY ßÈ”ΔÊˇô. Á‹”ΔÊˇY EØ˲ê√Mʸ¢ ßÈ”ΔÊˇô –˲ôsϸ D ƒËˇêêßÊ˛Æô AßÊ˛ñÁŸt–˲ôÄ˲êÃÒ˝îØ˲ ÑÊ˛…ÅƒËˇêêÀMÛ¸ À¿Á‹ê¢ô®. –È« M¯Á‹ô Á‹”ΔÊˇYô ßÈ”ΔÈÀê ÄÒ˛ΔÊˇ_ EôsÍΔˇêê. ¥Î¥Î∞≤ AôsÛ¸ fØ˲Ø˲ –˲êΔÊˇ}ÈÀØË˛ê –Ë˛ê«ƒËˇêê AÁ≥MÓ¸«¢∞ ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛ë. AôÄ˲ MʸôsÛ¸ ≥Ú Øî ˛Ë EØ˲≤ –È«∞ MÈÔ≥ ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ô –˲ÀØ˲ ›Î´Ê˛NyÊ˛ê Ø˲ŸÁ ¥t ˘ÄÈyÊ˛ê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ “êΔÊˇê …Mʸ–˲ê‘Ë˝@ AMʸPyÊ˛ Ø˲êô^Û˛ ≥Ú Mî ¸Ï –˲›Î¢ΔˇÊ ê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ AÄ˲∞ïØÛ˛ D ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝Ã¯ ¥ÎÈYØ˛Û ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô Eôrêô®. C— …Á≥°MÈΔÈÀê –Ë˛í…Ä˲–Û˛ê. ±–˲ë øË˝ƒËˇê ≥Á yÊ˛rô ‹Á «ƒˇêîØ˛Ë ® MÈßÊ˛ê. ‘¯œ && A£Ê˛ ^Û˛Äè˛ Ä˲”—ê–˲êô ´Ê˛ΔÊˇ√¸≈ô ‹Á ô…VÈ–Ë˛êô Ø˲ Mʸ«ÁŸ≈Ì‹ & Ä˲Ä˲@ ‹Á ”´Ê˛ΔÊˇ√ô MÓ¸«¢ô^˲ fl Ì ÄÈ” ¥ÎÁ≥–˲ê–ÈÁ≥fi≈Ì‹ &&33&& ±–˲ë D "´Ê˛ΔÊˇ√ƒËˇêêMʸ¢ Á‹ô…VÈ–Ë˛êô' AôsÛ¸ ‘È‘Ë˝”Ä˲ Á‹ØÈÄ˲Ø˲ Á≥ΔÊˇ–˲ê´Ê˛ΔÊˇ√–˛êîØ˲ ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ï …Á≥–Û˛‘Ë˝ô MʸÕWô^Û˛ ´Ê˛ΔÊˇ√ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇêMʸ¥˘ÄÙ˛. ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√yÊ˛ê OyÈ …¥ÎÌ≥›¢ ΢y˛Ê ê. ©∞ï JMʸP›Î« —fƒËˇêô …¥ÎÌ≥‹ı¢ . …Á≥Å gÍÅ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛‹Á ê¢ô®. …MϸƒËˇêï …Á≥–˲ñÄ˲–¢ ˛Ë êƒÛˇê≈ ›Î–˲êΔȶ¸≈∞≤ ¥˘VˆrêtMˆ∞. ÑÛ˛…Ä˲&ÑÛ˛…Ä˲kqÀ D ƒËˇêêßÊ˛ôÆ AßÊ˛ñÁŸ–t ˛Ë ôÄ˲êÃÒ˝Øî ˛Ë ÑÊ˛…ÅƒËˇêê∞MÛ¸ …¥ÎÌ≥‹Á¢ ê¢ô®. ©∞ØÛ˛ ‹Á μÁŸôt ^Û˛‹Á í¢ –˲ê‰Â ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& ‘¯œ && ƒËˇêßÊ˛ñ^˲eƒËˇí ^¯Á≥≥Á Ø˲≤ô ‹Á ”ΔÊˇ´Y È”ΔÊˇ–˲ê¥Î–˲ñÄ˲ô& ‹Á êSØ˲@ ÑÊ˛…ÅƒËˇí@ ¥ÎΔÊˇ¶ ÀøË˝Ø˛Û ¢ ƒËˇêêßÊ˛™ “êßÊ˛ñ‘Ë˝–˛è ê &&32&& ¥Î«¶–˲ ‘Ë˝»ΔÈØÛ˛≤ ΔÊˇ£Ê˛ôVÈ –˲íΔÊˇêaMˆ∞ Vʸê«Ä˲Á≥μNôyÈ ÀÑÈ≈∞≤ bÛ˛®ô^˲VʸÀ K AΔÊˇêjØÈ! Ä˲Ø˲ôÄ˲rÄÈØÛ˛ …¥ÎÁ≥¢–˲êƒÛˇê≈. JMʸyÊ˛ê CôMˆMʸ«∞ GôÄ˲VÈ A}˝_ –Û˛›Î¢y¯. MÈÃÍôÄ˲ΔÊˇôï ÄÈØ˲ê OyÈ AÃÍ A}˝W¥˘–˲ÀÌ‹ –˲‹Á ê¢ô®. Mȱ "‘È‘Ë˝”Ä˲ —fƒËˇêô' V¸Õ_Ø˲ –È«Mϸ OyÈ À¿ô^˲ßÊ˛ê. ïMʸ–˲êôÄÈ HMʸ–˛êî ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛‹Á ê¢ô®. "Á‹”´Ê˛ΔÊˇ√ô' AôsÛ¸ ‹Á ”ø͖˲ôØ˲êôyÏ˛ EÄ˲μØ˲≤–˲êƒÛˇê≈ ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝ ^Û˛ƒËˇêVʸÕWØ˲ ›Î–˲êΔȶ¸≈∞≤.40 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ ‘Ë˝í…ßÊ˛ …‘Û˝}Ï˝Mϸ ^˛ô®Ø˲ß˛Øî È ‹Á ΔÛˇ. AÁ≥MÓ¸«¢∞ Vʸí«a ؈MϸP ^˛≥Á ì¢ AôsÍyÊ˛ê& . AßÛ˛ ≥Á ΔÊˇ–˲ê Mʸ‚Í≈}È∞≤ ›Î¨ô^˲VʸÀßÊ˛ê.¢ …Á≥MʸñÅ GÀœ≥Á μsϸMÓ¸ ∞Δ¯¨ô^˲∫yÊ˛êÄ˲êô®. –Ë˛ê«ƒËˇêê ≥Á ΔÊˇ–˲ê ≥Á ΔÊˇêyÊ˛ê. AØ˲≤® ◊MʸñÁŸê~y˛Ï Bï^˲Ø˲. ‘È”Á‹Ã¯ ^˲«ô^˲VʸÀ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô AÄ˲∞ï Eôrêô®. Cô…®ƒËˇíÀØ˲ê GôyÊ˛Vʸs¸‹ıt ‘¯Mʸô VʸÀ D —fƒËˇêô GÃÍôsϸ®? _–˲ΔÊˇN ‘Ë˝»ΔÊˇô OyÈ —Ø˲ŸÁ –t ˛ êî¥˘Ä˲êô®. ÑÊ˛…ÅƒËˇê …‘Û˝}Ï˝Mϸ ^˛ô®Ø˲ ›Î´Ê˛NÀï –˲êíyÊ˛ê Vʸê}ÈÀØ˲ê Ø˲«Mϸ –Û˛ƒËˇêVʸÀ ›Î–˲êΔÊˇ¶¸≈ô Eôrêô®. MÈ∫sÛ¸t ◊MʸñÁŸêyÊ˛ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& AΔÊˇêjØÈ! ‹Á ”ø͖˲Ä˲@ EÄ˲μØ˲≤–˛êîØ˛Ë D ƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ã¯ …Á≥–˲ñÄ˲–¢ ˛Ë ê–˲VʸÕVÛ¸ ± ›Î–˲êΔȶ¸≈∞≤ ÄÒ˛ÀêÁ‹Á êMˆ∞ OyÈ. CôÄ˲N —êô_ Mʸ‚Í≈}˝ MÈΔÊˇMʸ–˛êîØ˛Ë CôM¯ MÈΔÊˇ≈ô ÑÊ˛…ÅƒËˇêêyÏ˛Mϸ ÃÙ˝ßÊ˛ê. …Á≥≥Á ô^˲ôï ƒËˇêêßÈÆÀê A–˲ëÄ˲íØÛ˛ EôsÍΔˇêê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ AÄ˲∞ï ß˛“î ‹Á ôÁ≥ßÊ˛ ≥Á ìΔÊˇÄ~ È”∞≤ ¥˜ô® Eôrêô®. AÁ≥fƒËˇêô …Á≥‹Á Mϸ¢ ÃÙ˝Ø˲rê–˲ôsϸ —fƒËˇêô C®.

≥Á ΔÊˇ–˲êßÛ˛–˲ëyÊ˛ΔˇêêØ˲ ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ï …Á≥–Û˛‘Ë˝ô CÌ≥μô^Û˛ ß˛“î ‹Á ôÁ≥ßÊ˛ fl Á ñßÊ˛ƒËˇêôï ≥Á ìΔÊˇô~ VÈ …Á≥–ÈÌflÄ˲–˛êî Eôrêô®. …M¯´Ê˛ô. CôMÈ:& ‘¯œ && A–È^˲≈ –ÈßÈô‘Ë˝a ∫Áfl Á íØè˛ –˲®ÁŸ≈∞¢ Ä˲–ÈÌflÄÈ@& ∞ØË˛Ø™ ˛Ë ‹Á¢ –¢ ˛Ë ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô ÄË˛Ä¯ ßÊ˛ê@Q Ä˲ΔÊˇô Ø˲ê Mϸô &&36&& –˛Δî ˇÊ êÀê ± ≥Á ΔÈ…Mʸ–˲í∞≤ ∞ô®Á‹í¢ ^˛≥Á μØ˲À—MÈ∞ AØÛ˛Mʸ –˲írÀê AôsÍΔÊˇê. CôÄÙ˛ MÈßÊ˛ê. ∞—ê. MÈ∫sϸt AΔÊˇêjØÈ! ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇêyÈ∞MÛ¸ ∞‘Ë˝aΔˇêêô^˲êMˆ∞ ∞À∫yÊ˛ê. ¥ÎΔÈ‘Ë˝ΔÊˇêyÊ˛ê. CôÄ˲ MʸØ˲≤ ≥Ú ßÊ˛™ ßÊ˛ê@Qô CôMÛ¸ –˲êêôrêô®? MʸØ˲êMʸ& ‘¯œ && fl Á į –È …¥ÎÁ≥Á fi¸≈Ì‹ ‹Á ”ΔÊˇôY hÄÈ” –Èø¯ÑÊ˛≈ı‹ –˲êÔfl–è˛ê& Ä˲›Î√ßÊ˛êÅ¢ŸÁ x M˙ØÛ˛ƒ ¢ ˇË ê ƒËˇêêßÈƃˇË ê MʸñÄ˲∞‘Ë˝aƒËˇê@ &&37&& D ƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ã¯ –˲êΔÊˇ}Ï˝‹ı ¢ ‹Á ”ΔÈY∞≤ ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛ë. –Ë˛ê«ƒËˇêê V¸Õı‹¢ ≥Á ñ§”Ú≥î ø¯VÈÀØ˲ê AØ˲êøË˝—›Î¢–˛Ë ë. –˲ê‡ΔÊˇ£Ê˛êÀê G–˲ΔÊˇê? D –˲íΔÊˇôY ï –˲ê‡Á≥«…‘Ë˝–˲êį –˲êêôßÊ˛êN –˛‚Ë˝ê ›Î´Ê˛NÃÙ˝ –˲ê‡ΔÊˇ£Ê˛êÀê. D ÃÍôsϸ ø͖˲ô OyÈ ›Î´Ê˛ØË˛Ã¯ ‹Á ‡ƒËˇêMʸ–˲ê–˲ëÄ˲êô®. "D ›Î´Ê˛NyÊ˛ê …Á≥‘Ë˝ô›ÎΔÊˇê·y˛Ê ê. ‘¯œ && øË˝ƒˇË í…ßÊ˛}È ßÊ˛êÁ≥ΔÊˇÄ˲ô –˲êôÁ‹≈ØÛ˛¢ ÄÈ”ô –˲ê‡ΔÊˇ£È@ & ƒÛˇê⁄Îô ^˲ Ä˲”ô ∫Áflê–˲êį øË˝íÄÈ” ƒËˇíÁ‹≈Ì‹ ÃÍZ–˲–è˛ê &&35&& H –˲ê‡ΔÊˇ£Ê˛êÀ ßÊ˛ñÌŸÃt ¯ Ø˲ê–Ë˛ë” VˆÁ≥μ –Ë˛íØ˲±ƒËˇêêyÊ˛–¯. ›Î”Á‹Ã¯ ^˲«ô^Û˛ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô Eôrêô®.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ ‘¯œ && 41 AMÓ¸«¢ô ^ÈÌ≥ øË˝íÄÈ∞ Mʸ´Ê˛ΔˇêêÁŸ≈ôÅ ÄÙ˛ –˲≈ƒËˇí–è˛ê & ‹Á ôøÍ—Ä˲‹Á ≈ ^È MÓ¸«¢ΔˇÊ √ΔÊˇ}È ßÊ˛Å«^˲≈ÄÙ˛ &&34&& AôßÊ˛ΔÊˇí ^ÈÃÍMÈÀô–˲ΔÊˇN ± AÁ≥MÓ¸«¢ Mʸ£Ê˛ÀêVÈ ^˛≥Á ∂NôsÍΔÊˇê. ‘Ë˝ñôW ΔˇêêÄÈ≈ßÊ˛êÀØ˲ê ÃÒ˝MϸPô^˲yÊ˛ô fΔÊˇêVʸêÄ˲êô®. JMʸP ߯ÁŸô ^Û˛‹ı ¢ ^ÈÀê. D Δ¯k OyÈ ≥Á ßÊ˛^˲ê≈Ä˲êÃÒ˝Øî ˛Ë –˲ê‡Ä˲ê√Àï —‘È”—ê…Ä˲êyÊ˛ê. ›Î´ÈΔÊˇ}˝ôVÈ Ã¯NÀê D ‘¯œMÈ∞Mϸ H–˲ê∞ AΔÊˇô¶ ^˛≥Á ëÄÈΔÊˇôsÛ¸. Mˆô^˛ô ßÊ˛íΔÊˇô –˲ΔÊˇN D ø͖˲Ø˲ įyÊ˛ê∞Á‹ê¢ô®. “êN VʸêΔÊˇê¢ôßÊ˛Ø˲êNôsÍØ˲ê AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê –Ë˛êêôßÛ˛ ^˛¥ÎμyÊ˛ê. B –˲ê‡ΔÊˇ£Ê˛êÃÙ˝ øË˝ƒËˇêô MÈΔÊˇ}˝ôVÈ ±–Ë˛ë ƒËˇêêßÊ˛Æô Ø˲êô_ —ΔÊˇ—êô^˲êMˆØÈ≤–˲∞ AØ˲êMˆôsÍΔÊˇê. D ƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ã¯ –˲êΔÊˇ}Ï˝‹ı ¢ ‹Á ”ΔÈY∞MÛ¸ –˛‚Ë˝ÄÈ–Ë˛ë. AÃÍ MÈNôyÈ D Á‹ôZΔÊˇ¤}˝Ã¯ V¸Õı‹¢ –Ë˛ê‡–Ë˛êÌfl–˲ê Ì‹¶Å∞ ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛ë. ""øË˝Vʸ–˲ôÄ˲êyÈ! ≥Á ñ§”ƒÛˇê MÈßÊ˛ê Vȱ . ©∞ –˲ÀØ˲ ›Î´Ê˛Ø˲ ^Û˛ƒËˇêyÈ∞Mϸ …ı≥ΔÊˇ}˝À¿Á‹ê¢ô®. CßÛ˛ …Á≥MÈΔÊˇôVÈ CôÄÙ˛ ≥Á «…‘Ë˝–˲êį A—ßÊ˛≈ –˛≥Áî ë BMʸ«¤ô^Û˛ MÈ–Ë˛êô. ^ÈÃÍ –˲êô® ›Î´Ê˛NÀê Ä˲–Ë˛ê ´Ê˛ΔÊˇ√ô Vʸê«ô_ Bï_ô^Û˛ßÛ˛—êrôsÛ¸ ïNÀê –Ë˛ê–˲ê√ÃÙ˝≤–˲êôsÍΔ¯ A∞. ïøË˝ô. Aôrí G–˲ΔˇÄî ˛Ù ∞Ø˲ê≤ ‹Á ØÈ√∞ô^ÈΔ¯. ‘È”Á‹ ∫ƒËˇêsϸ …Á≥MʸñÅï —^˲«ô^Û˛ ø͖˲ ´ÈΔÊˇÀê ∞ΔÊˇêßÊ˛Æ –˲êΔˇêê¥˘ÄÈΔˇêê. –˛íÁflô –˛êêßÊ˛ÀVʸêØ˲— OyÈ –˲ê‡ΔÊˇ£Ê˛êÃÙ˝. –˲íØ˲±ƒËˇêêÃÒ˝Øî ˛Ë ≥Á ëΔÊˇêÁŸêÀN AÁ≥MÓ¸«¢ –˲êΔÊˇ}˝ô MʸôsÛ¸ OyÈ ∑Ú íΔÊˇ–˛êîØ˛Ë ®. ØÈÀêVÊ¸ê –˛≥Áî ëÀØ˲êô_ ∞ôßÊ˛Àê –Ë˛ê«ƒËˇêê ^˛yÊ˛z –˲írÀê AØ˲yÊ˛ô OyÈ fΔÊˇêVʸêÄ˲êô®. Mȱ. ΔˇêêÁ≥∂yÊ˛ê –È« ßÊ˛ñÌŸÃt ¯ØÛ˛ Ä˲ê^˲aÄÈ”∞≤ ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛ë. –È« ßÊ˛ñÌŸÃt ¯ ±–˲ë ≥Á ÅÄ˲êyÊ˛–˛î ¥˘ÄÈ–Ë˛ë.

H ∫ê®Æ? CßÛ˛ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇê–˲ê∞. ‹Á ”ƒËˇêôVÈ Bï_ô^˲ê Mˆôrí. ƒËˇêêßÊ˛ô™ ïØÛ˛ D ΔˇôyÊ˛ê –Ë˛‹Á ꢖ˛Ë ëÀê EØÈ≤Δˇêê. ©∞ØÛ˛ ≥Á ëØ˲ΔÊˇêßÈ[s¸Ï ô^ÈyÊ˛ê. ÀÑÈ≈∞≤ ^Û˛ΔÊˇêM¯ÃÙ˝Mʸ ¥˘ÄÙ˛ ‹Á ”ΔÈY∞≤ ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛ë AôsÛ¸ ‘È”Á‹Ã¯ ^˲«ôÁ≥ ^Û˛‹ı ›Î–˲êΔȶ¸≈∞≤ ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛ë. V¸Õı‹¢ –Ë˛ê‡–Ë˛êÔflô ‹Ì Ŷ . fƒËˇíÁ≥fƒËˇíÀê. V¸Õı‹¢ Á‹ΔÊˇ”Á‹”ô GôßÊ˛êMʸôsÛ¸. ΔˇôyÊ˛ê ^˛Ä˲êïœ ÀyÊ˛íz –˲ëØ˲≤sÛ¸. D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ Ä˲Ø˲ AÌ‹Ä¢ È”∞≤ –˲êêôßÊ˛ê Eô^˲êMˆ∞. KyÏ˛¥˘ÄÙ˛ ß˛î–˲ÄÈ”∞≤ ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛ë. AÁ≥fƒËˇêôï OyÈ ß˛–î ˛Ë Ä˲”ô& ΔˇôyÊ˛ê –˛≥Áî ëÃÍ ÃÍøË˝–Û˛ê. AôsÛ¸ ‹Á êQôï ‹Á ΔÊˇ”Á‹”ô –Ë˛ê«ƒËˇêê ßÊ˛ê@Qôï OyÈ ß˛–î ˛Ë Ä˲”ô Eô®. –Ë˛ê« AÄ˲Ø˲ê C^Û˛a ßÛ˛—êsϸ? AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê CôÄ˲N —êô_Ø˲ ‹Á ÄÈ≈∞≤. fƒËˇêôï –Ë˛ê‡–Ë˛êÔflô ‹Ì Ŷ –Ë˛ê«ƒËˇêê AÁ≥fƒËˇêôï ß˛“î ‹Á ôÁ≥ßÊ˛≥Ú î A¨Á≥Ä˲≈ô Eô®. ÃÍøË˝&Ø˲⁄ÎtÀê. …‘Û˝ƒËˇêÁ‹êfi (Á≥ΔÊˇ–˲ê Mʸ‚Í≈}È∞≤)Ø˲ê M¯ΔÊˇêMˆôrêØ˲≤ ’ÁŸê≈yÊ˛ê. AÁ≥MÓ¸«¢ MʸÀêVʸêÄ˲êô®'. –Ë˛ê‡–Ë˛êÌfl–˲êÄÈ”∞≤. –Ë˛ê« AÃÍMÈMʸ D ‘Ë˝»ΔÊˇô Eôrí EôyÊ˛VÈØÛ˛ Á‹ôZΔÊˇ¤}˝Ã¯ Á‹Á∑ÀêyÊ˛–˛î¥˘ÄÙ˛ "–˲êÔflô' AôßÊ˛« MʸØÈ≤ –˲ê‡Ø˲êø͖˲ëyÊ˛êVÈ …∫Áfl√ ƒˇêêMʸP –˲êÌfl–˲êN ø¯Mʸ–¢ ˛Ë –˲ëÄÈ–Ë˛ë. ‘¯œ && ‹Á êQ ßÊ˛ê@RÙ˝ ‹Á –Û˛ê MʸñÄÈ” ÃÍøÍÃÍø˙ fƒËˇífƒËˇò& ÄË˛Ä¯ ƒËˇêêßÈƃˇË ê ƒËˇêêf≈Á‹” Ø˛–î ˛Ë ô ¥ÎÁ≥–˲ê–ÈÁ≥fi¸≈Ì‹ &&38&& D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ‹Á êQ&ßÊ˛ê@RÍÀê. ƒËˇêêßÊ˛ô™ ï –˲êêôßÊ˛yÊ˛êVÊ¸ê –Û˛ƒËˇêyÊ˛–Û˛ê gÍqØ˲ƒˇíVʸô. AÃÍMÈNôyÈ. AΔÊˇô¶ ^Û˛‹Á êMˆ∞. ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇêMʸ¥˘ÄÙ˛. V¸Õı‹¢ ≥Á ñ§”∞ ‹Á ô¥Î®›Î¢–˛Ë ë. "A∞ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê AôsÛ¸. ‹Á –˲íØ˲ô AØ˲êMˆ∞ ±–Ë˛ë ƒËˇêêßÈÆ∞M¸î Ä˲ƒËˇíΔÊˇê Mʸ–˲êê√. ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛‹ı ¢ ¥ÎÁ≥ô AôsÛ¸ fØ˲Ø˲&–˲êΔÊˇ}ÈÀ∞ ¥˜ôßÊ˛–˲ë. ÃÍøË˝&Ø˲⁄ÎtÀØË˛ê ªÙ˝»k –Û˛‹Á êMˆôrí. . KyÏ˛ÄÙ˛ ‹Á ”ΔÊˇôY ¥˚ΔÊˇêyÏ˛–Ë˛Δˇêê¥˘ÄÈ–Ë˛ë. –Ë˛ê‡–Ë˛êÔflô ‹Ì Ŷ ∞ ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛ë. fƒËˇêôï ‹Á ΔÊˇ”Á‹”ô. D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ÃÍøË˝&Ø˲⁄ÎtÕ≤ ‹Á ”ƒËˇêôVÈ ªÍVÈ. V¯—ôßÈ! ØÛ˛ØË˛ê ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇêØÛ˛ ^Û˛ƒËˇêØ˲ê!'' CôÄ˲ AØ˲≤ Ä˲ΔÈ”Ä˲ OyÈ ""AΔÊˇêjØÈ! ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛Δˇêê. –Ë˛ê« ‡∞ï OyÈ ÃÍøË˝–Û˛ê Eô®. øË˝ƒËˇêôį —ΔÊˇ—êô^˲êNØÈ≤yÊ˛ôsÍΔÊˇê. AôßÊ˛ΔÊˇí ^˛yÊ˛êVÈ AôsÍΔÊˇê. ß˛“î ‹Á ôÁ≥ßÊ˛ fl Á ñßÊ˛ƒËˇêôï EôyÏ˛ ¥˘Ä˲êô®. AÄ˲∞į ‹Á ßÊ˛êYΔˇÊ ê–˲ë ◊MʸñÁŸê~y˛Û –˲êØÈ≤yÊ˛ôsÛ¸. ‘¯œ && H⁄Î ÄÙ˛@¿ÌflÄÈ ›ÎôRÙ˝≈ ∫ê®Æ Δ¯≈VÛ¸ Å”–˲íô ‘Ë˝ñ}˝ê & ∫êßȶ¸≈ ƒËˇêêM¯¢ ƒËˇêƒËˇí ¥ÎΔÊˇ¶ MʸΔÊˇ√∫Ø˲ôÆ …Á≥‡Á‹≈Ì‹ &&39&& ¥ÎΔȶ! D ∫ê®Æ ±N gÍqØ˛Ë ƒˇíVʸô —ÁŸƒËˇêôï ^˛≥Á μ∫yÏ˛ô®. CôßÊ˛ê–˲Àœ ±–Ë˛ë ƒËˇêêßÈÆ∞M¸î Ä˲ƒËˇíΔÊˇê Mʸ–˲êê√. ±–Ë˛ë ƒËˇêêßÈÆ∞Mϸ Ä˲ƒËˇíΔÊˇê Mʸ–˲êê√.œ ÃÍøË˝ôï OyÈ ÃÍøË˝ô. ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛‹ı ¢ ±N ¥ÎÁ≥ô AôrêM¯ßÊ˛ê. ÃÍøË˝ôï –˲êÔflô ‹Ì Ŷ AôsÛ¸ ‹Á ΔÊˇ”Á‹”ô –Ë˛ê«ƒËˇêê ‡∞ï OyÈ ß˛–î ˛Ë Ä˲”ô Eô®. "CôÄÙ˛ VʸØ˲Mʸ À¿ô^Û˛rœΔˇêêÄÙ˛. KyÏ˛¥˘ÄÙ˛ ß˛–î ˛Ë Ä˲≈ô.42 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ …ÅïMÈÀÚ≥îØÈ. ÑÛ˛…Ä˲&ÑÛ˛…Ä˲kqÀ ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝Ã¯ ± ‘Ë˝»ΔÊˇô ƒˇêêMʸP ‹Á –˲êƒËˇêô ≥Á ìΔÊˇΔ¢ ˇêê ¥˘ÄÙ˛. Ä˲Ø˲Ø˲ê ÄÈØ˲ê ^˲íÁ‹êMˆôrí. ßÛ˛–˲Ä˲ÀÚ≥îØÈ B¨Á≥Ä˲≈ô AôsÛ¸ Cô…ßÊ˛ê∞ Á≥ßÊ˛— …¥ÎÌ≥¢ô_ØÈ OyÈ D Cô…®ƒËˇíÀØ˲ê GôyÊ˛ªÒ˝sÛ¸‹ıt ØÈ ‘¯MÈ∞≤ ĈÀWô^˲êNØÛ˛ E¥ÎƒËˇêô ØÈN Mʸ∞Ì≥ô^˲yÊ˛ô ÃÙ˝ßÊ˛ê.

CMʸPyÊ˛ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê "MʸΔÊˇ√' ‘Ë˝ªÍ™∞≤ –˛êêßÊ˛sϸ›Î« E^˲a«ô^ÈyÊ˛ê. “êΔÊˇê D ›Î´Ê˛Ø˲∞ ÄÒ˛ÕÌ‹ –˲ßÊ˛ÕØÈ. ‹Á «VÈY AßÛ˛ –˲ír CMʸPyÊ˛ AôsÍyÊ˛ê. ∞⁄ÎP–˲êMʸΔÊˇ√ ƒˇíVʸôï ^Û˛ƒËˇíÕfiØ˲ ßÈ∞∞ gÍqØ˛Ë ƒˇíVʸôï OyÈ "MʸΔÊˇ√' ^Û˛ƒËˇê–˲ÀÌ‹ôßÛ˛. —ê–˲ê√Õ≤ ‹Á ”ΔÊˇôY . gÍqØ˛Ë –˲íΔÊˇôY ï MʸΔÊˇ√ ÃÙ˝ßÊ˛∞ –ÈΔÊˇôsÍΔÊˇê. ≥Á ΔÊˇ–˲êVʸŠEô߯. …Á≥MʸñÅ MÛ¸–˲Àô JMʸ B^ÈeßÊ˛Ø˲ –Û˛ƒËˇêVʸÀßÊ˛ê. MʸΔÊˇ√ ^Û˛›Î¢y˛Ê ê. Ä˲Ø˲≥Ú Øî ˛Û B´ÈΔÊˇ≥Á yÏ˛. ∫êßÊ˛êÆÀê ÃÙ˝Mʸ ‹Ì ßÊ˛êÆÀê ßÈMÈ ^Û˛«a –˲ßÊ˛Õ–Û˛‹ı rrê–˲ôsϸ —Á≥»Ä˲ ∑Á À߯ÁŸô OyÈ ΔˇêêôßÊ˛êï ÃÙ˝ßÊ˛ê. Mȱ ›Î´Ê˛Ø˲ ƒˇêêMʸP BΔÊˇôøÍ∞≤ Ä˲êyÏ˛≥ı ƒËˇêÃÙ˝ßÊ˛ê. Mˆô^˛ô BÀÁ‹≈ô ^Û˛ƒËˇêVʸÀßÊ˛ê. ¡fô –˲í…Ä˲ô –Û˛‹ı ¢ ^ÈÀê. &AΔÊˇêjØÈ! ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ƒˇíVʸô ƒˇêêMʸP ¡gÍΔ¯Á≥}˝ –˲í…Ä˲ô ^Û˛ƒËˇêê–˲êê. B Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê : AôßÊ˛«¥ÎÁ≥ëÀMʸØÈ≤ OyÈ ≥Ú ßÊ˛™ ¥ÎÌ≥ IØÈ ‹Á ΔÛˇ. MʸΔÊˇ√Ø˲ê ^Û˛‹ı ßÊ˛ñÌŸt M¯}ÈÀê –Û˛ΔÊˇê. B MʸΔÊˇ√ OyÈ JMʸsÛ¸. (Á‹ßç˛VʸñÁfl‹Á ê¶ B…‘Ë˝–˲êôï Eôrí OyÈ B^˲«ô^˲–˲^˲êa. “êΔÊˇê D MʸΔÊˇ√Ø˲ê AΔÊˇô¶ ^Û˛‹Á êMˆ∞. Δˇêí ›Î´Ê˛Ø˲ –˲í…Ä˲ô —ê–˲ê√Õ≤ EßÊ˛Æ«ô_ –˲í…Ä˲–Û˛ê –Ë˛ßÊ˛êÀêÄ˲êô®. MÛ¸–˲Àô. AΔÊˇêjØÈ! CßÛ˛ ∫ê®Æ∞ CÁ≥∂yÊ˛ê ±–˲ë ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ƒˇíVʸô —ÁŸƒËˇêôï —Ø˲ê. Mȱ D MʸΔÊˇ√ H—êrØ˲≤® ^˛≥Á μÃÙ˝ßÊ˛ê. ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ƒˇíVʸ ƒËˇêêN¢yÊ˛–˛î ±–˲ë MʸΔÊˇ√ ∫ô´Ê˛ØÈÀØ˲ê ØÈ‘Ë˝Ø˲ô ^Û˛ƒËˇêVʸÀ–˲ë. ßÈ∞∞ Ø˲’ôÁ≥gÙ˝‹ı BƒËˇêê´Ê˛ô OyÈ ÃÙ˝ßÊ˛ê. ‹Ô —êÄ˲ ∑Á Àô C^Û˛a ߯ÁŸô ÃÙ˝ßÊ˛ê. gÍqØ˛Ë –˲í«Y Ä˲Ø˲ ‹Ì Ŷ ∞ AΔÊˇô¶ ^Û˛‹Á êMˆôrí.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ 43 gÍqØ˛Ë –˲íΔÊˇôY ï MʸΔÊˇ√ (ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ) ^Û˛ƒËˇêØ˲–˲‹Á ΔÊˇô ÃÙ˝ßÊ˛∞ ›Î´ÈΔÊˇ}˝ôVÈ Ã¯NÀï JMʸ …ªÍôÅ Eô®. MÈÀê“êßÊ˛ MÈÀê –Û˛‹Á êMˆ∞ OΔÊˇêaôsÍΔÊˇê. "AØÛ˛Mʸ fØ˲√ ‹Á ôÌ‹ßÊ˛ÄÆ ¯ ƒËˇíÅ ≥Á ΔÈôVʸŖè˛ê' MʸΔÊˇ√ ƒˇêêMʸP D ΩgÍΔ¯Á≥}˝–˲êê AØÛ˛Mʸ fØ˲√À Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ GMʸPy˛Äî ˛Ù ≥Á ΔÊˇ–˲ê´È–˲êô VʸÀ߯. D MʸΔÊˇ√^Û˛ ‹Á ô¥Î®ô^˲∫yÛ˛ ´Ê˛ΔÊˇ√ô ƒˇêêMʸP ‹Á ”Àμ ›Î´Ê˛Ø˲ OyÈ fØ˲√&–˲êñÄ˲ê≈–˲ëÀØÛ˛ –˲ê‡øË˝ƒËˇêô Ø˲êôyÏ˛ EßÊ˛«™ ‹Á ê¢ô®. ØÛ˛ØË˛ê ‘Ë˝êßÈÆÄ˛Ë √Ø˲ê. D ‹Á ÄÈ≈∞≤ Ä˲êyÏ˛≥ı ƒËˇêVʸÀ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô …Á≥MʸñÅï ÃÙ˝ßÊ˛ê. "Vʸê}˝–˲êêÃÙ˝ Vʸê}ÈÀï —Áfl«Á‹ê¢ØÈ≤Δˇêê'& CÃÍ AØ˲êMˆôrí. AΔÊˇêjØÈ! Ωfô ØÈ‘Ë˝Ø˲ô MÈßÊ˛ê. ΔˇôyÊ˛ê –Ë˛íΔÈYïœØ˛Ë í ^Û˛ƒËˇí≈ÕfiØ˲ßÛ˛. MÈ∫sϸt D ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ƒˇíVʸô ƒˇêêMʸP. "∫êßÊ˛ê™y˛Ê Ø˲ê' ^˛Äî ˛Ë ØÈ≈∞≤'. ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ê ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ^˛≥Ì μØ˲rêœ C® gÍqØ˛Ë ƒˇíVʸô MÈßÊ˛ê. ΔˇôyÏ˛ôsϸïØ˲í MÛ¸–˲Àô ∫ê®Æ –Ë˛ê«ƒËˇêê ßÊ˛ñMʸμ£È øÙ˝ßÊ˛ô Eô®. AMʸPyÛ˛ ∞ÀªÒ˝yÊ˛êÄ˲êô®. ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ô ΔˇôyÊ˛ê –Ë˛íΔÈYïœØ˛Ë í Eô®. AÃÍMÈNôyÈ ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ ƒˇíVʸôï CÁŸßt ˛Û –˲ë∞ B…’Ä˲êy˛î MʸΔÊˇ√ ^Û˛›Î¢y˛Ê ê. CÁ≥∂yÊ˛ê MʸΔÊˇ√Vʸê«ô_ ^˛≥Á μNôyÈ. CßÛ˛ …Mʸ–˲êôï CôMÈ CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& . ßÈ∞Ú≥î ΔˇôyÊ˛yÊ˛êVʸêÀê –Ë˛êêôßÊ˛êN –Û˛‹ı ¢ ^ÈÀê. "AÁflô …∫‡√Ì‹√'. B ΩgÍ∞Mϸ GØ˲≤sϸMÓ¸ ØÈ‘Ë˝Ø˲ô ÃÙ˝ßÊ˛ê. D ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ƒˇíVʸô ƒˇêêMʸP Mˆ®™ ›Î´Ê˛Ø˲ OyÈ fØ˲√&–˲êñÄ˲ê≈–˲ë AØÛ˛ –˲ê‡øË˝ƒËˇíØ˲ê≤ô_ EßÊ˛«™ ô^˲êÄ˲êô®. ‘¯œ && ØÛ˛‡¿…Mʸ–˲êØÈ‘¯@Ì‹¢ …Á≥Ä˲≈–ȃˇíØ˲ —ßÊ˛≈ÄÙ˛ & ‹Á ”Àμ –Ë˛êÁ≥≈Á‹≈ ´Ê˛ΔÊˇ√Á‹≈ …ÄÈƒËˇêÄÙ˛ –˲êÁflį øË˝ƒˇË íÄè˛ &&40&& D ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ƒˇíVʸôï BΔÊˇôøË˝ô AôsÛ¸ Ωfô ØÈ‘Ë˝Ø˲ô MÈßÊ˛ê. gÍqØ˛Ë –˲êØÛ˛ Ø˙Mʸ ßÈ”ΔÈ ∞Á‹fiôßÛ˛fl Á ôVÈ øË˝–˲›ÎVʸΔÈ∞≤ ßÈsϸ –Û˛ƒËˇêVʸÀyÊ˛ê. –˛êêßÊ˛r MʸΔÊˇ√ ƒˇêêMʸP —’ÁŸÄt ˛Ë ÀØË˛ê ‹Á μÁŸôt ^Û˛›Î¢y˛Ê ê. ›Î´Ê˛NyÊ˛ê B^˲«ô^˲ØÛ˛ B^˲«›Î¢y˛Ê ê).

–ÈΔÛˇ“ê ¥˜ôßÊ˛ÃÙ˝ΔÊˇê. "Á‹”ΔÊˇ≥ÁY ΔÈ@' ‹Á ”ΔÈYØ˛Û ≤ ≥Á ΔÊˇ–˲êÀÑÊ˛≈ôVÈ AØ˲êMˆ∞. MÈ∫sϸ–t ÈΔÊˇê AØ˲ôÄ˲ …MϸƒËˇêÀØË˛ê —Á‹«¢ ôÁ≥^Û˛‹Á êNôsÍΔÊˇê. CÁŸt ß˛–î ˛Ë ôï ‹Á –˲í¨Á‹ô¶ ^Û˛ƒËˇêVʸÀ ∞‘Ë˝aƒËˇíÄ˲√Mʸ …MϸƒËˇê –ȫï EôyÊ˛ßÊ˛ê. AΔÊˇêjØÈ! –È« ∫ê®Æ OyÈ …øË˝ÁŸt–˲êΔˇêê¥˘Ä˲êô®.44 ‘¯œ && ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ –˲≈–˲›ÎƒËˇíÅ√MÈ ∫ê®ÆΔˇÛ MÛ¸fl Á NΔÊˇêØ˲ôßÊ˛Ø˲ & ∫Áflê‘ÈRÍ ‡≈Ø˲ØÈ¢‘˝Ë a ∫êßÊ˛ƒ Æ ˇ í@–˲≈–˲›ÎΔˇêêØÈ–è˛ê &&41&& AΔÊˇêjØÈ! D ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ ƒˇíVʸôï …MϸƒËˇíÄ˲√Mʸ ∫ê®Æ JMʸPsÛ¸ Eôrêô®. MÈ∫sϸt AØ˲ôÄ˲–˛êîØ˛Ë …MϸƒËˇêÀØ˲ê HΔÊˇμΔÊˇ^˲êMˆôsÍΔÊˇê. ""A–˲ëØ˲ê. –ÈΔÊˇê –Û˛ßÈÀ –ÈMÈ≈ÃÙ˝≤ …Á≥–˲í}˝ôVÈ –˲ê∞≤›Î¢ΔˇÊ ê. AôsÛ¸ A® JMʸ ∞’aÄ˲ …MϸƒËˇêƒËˇí? ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÁ≥∂yÛ˛ ßÈ∞∞ Vʸê«ô_ ^˛≥Á μyÊ˛ê. ßÈ∞ ≥Á «}È–Ë˛ê–˲êí JMʸPsÛ¸. BÅ√Mʸ ‹Á ôÁ≥ÄÙ˛¢ ‹Ì Δ¶ ˇÊ –˛êîØ˛Ë ‹Á ôÁ≥Å¢. –ÈΔÊˇê ≥ı ΔÊˇê∞ –˲í…Ä˲ô ≥Á ΔÊˇ–˲êÄ˲Ä˲”&Á≥ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ßÛ˛ ^Û˛∫êÄÈΔÊˇê. ø¯VÈÀê&I‘Ë˝”ΔÈ≈À ≥Á rœ BÁ‹MϸV¢ ¸Ê À ≥Á ëΔÊˇêÁŸêÀ AôÄ˲@MʸΔÊˇ}˝ôï …MϸƒËˇíÄ˲√Mʸ ∫ê®Æ EôyÊ˛ßÊ˛ê. AôÄ˲N—êô_ CôM¸“ê ÃÙ˝ßÊ˛Ø˲êMˆØÛ˛ A—–Û˛Mʸ–˛êîØ˛Ë fØ˲êÀê fØ˲√&–˲êñÄ˲ê≈ ΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˛Ë ∑Á ÃÍ∞≤^Û˛a. ""MÈ–Ë˛ë. –È« ∫ê®Æ ^ÈÃÍ ªÙ˝ßÈÀê MʸÀ®. MÈ∫sϸt –ÈΔÊˇê AØ˲ôÄ˲ …MϸƒËˇêÀØË˛ê —Á‹«¢ ôÁ≥^Û˛‹Á êM¯–˲yÊ˛–Û˛ê MÈßÊ˛ê. AÀôMʸñÄ˲ ‘˝Õî ï –˲≈Mʸô¢ OyÈ ^Û˛›Î¢ΔˇÊ ê. ‘¯œ && ƒËˇí—ê–˲íô ≥Á ëÌŸμÄÈô –È^˲ô …Á≥–˲ßÊ˛Ø˲¸¢ ≈ —Á≥’aÄ˲@ & –Û˛ßÊ˛–ÈßÊ˛ΔÊˇÄÈ@ ¥ÎΔÊˇ¶ ØÈØ˲≈ßÊ˛‹Ô Å ¢ –È®Ø˲@ &&42&& MÈ–Ë˛íÄÈ√Ø˲@ ‹Á ”ΔÊˇ≥ÁY ΔÈ fØ˲√MʸΔÊˇ√Á∑À…Á≥ßÈ–è˛ê& …MϸƒËˇí—‘Û˝ŸÁ ∫ÁflêÃÍô ø¯V¸‘î ˝Ë ”ΔÊˇ≈VʸÅô …Á≥Å &&43&& ¥ÎΔȶ! "MÈ–Ë˛íÄÈ√Ø˲@' M¯«MʸÀį ƒËˇêêN¢Ã˝Ò Øî ˛Ë . ‹Á ”ΔÈYØ˛Û ≤ …‘Û˝ŸÁ ôx VÈ øÍ—›Î¢ΔˇÊ ê. ßÈ∞ …Á≥ø͖˲ô H—êsϸ? ‘¯œ && ø¯V¸‘î ˝Ë ”ΔÊˇ≈ …Á≥‹Á MÈ¢ØÈô Ä˲ƒËˇí@Á≥fl Á ñÄ˲ ^Û˛Ä˲ ›Îô & –˲≈–˲›ÎƒËˇíÅ√MÈ ∫ê®Æ@ ‹Á –˲í´˙ Ø˲ —≠ƒËˇêÄÙ˛ &&44&& –È« –˲írÀ –˲êê…ßÊ˛ G–˲Δˇ–˲« –˲êØ˲‹Á êfiÀÚ≥î ≥Á yÊ˛êÄ˲êô߯. B –˲írÀ ßÈ”ΔÈ AÁ≥Áfl«ô^˲∫yÏ˛Ø˲ –˲êØ˲‹Á êfiVʸÀ. . Mȱ ßÈ∞ –˛Ø˲Mʸ AØ˲ôÄ˲–˛êîØ˛Ë …MϸƒËˇêÕ≤ —Á‹«¢ ôÁ≥^Û˛‹Á êNôsÍΔÊˇê. –Ë˛ê«ƒËˇêê ByÊ˛ô∫ΔÈ∞M¸î ‘¯øÍƒËˇêêMʸ–¢ ˛ êîØ˛Ë –˲írÀį ßÈ∞∞ –˲≈Mʸô¢ OyÈ ^Û˛›Î¢ΔˇÊ ê. D ‹Á ôÁ≥Å¢∞ …Á≥MʸñÅ ƒˇêêMʸP ßÊ˛”ôßÊ˛”ôį –˛êÀœ –˛êÀœVÈ B«jô^˲yÊ˛–Û˛ê "–˲≈–˲›ÎƒËˇêô'. ø¯VÈÀê –Ë˛ê«ƒËˇêê I‘Ë˝”ΔÈ≈ÀØË˛ê ¥˜ôßÊ˛êrM¸î AØÛ˛Mʸ–˛êîØ˛Ë …MϸƒËˇêÀØË˛ê —Á‹«¢ ôÁ≥ ^Û˛‹Á êNôsÍΔÊˇê. Arê–˲ôsϸ ≥Á ëΔÊˇêÁŸêÀ ∫ê®Æ AØ˲ôÄ˲–˛êîØ˛Ë ‘ÈQÀê MʸÕWØ˲ß˛î Eôrêô®. A—–Û˛NÀ∫ê®Æ AØ˲ôÄ˲–˛êîØ˛Ë ªÙ˝´ÈÀê MʸÀß˛î Eôrêô®. –ÈΔÊˇê MÛ¸–˲Àô ∑Á À–˲êêÀ Vʸê«ô_ ^˛≥ı μ –Ë˛írÀ ƒËˇêôßÛ˛ AØ˲êΔÊˇN¢Ã˝Ò î EôsÍΔÊˇê. …MϸƒËˇê JMʸPsÛ¸. A—–Û˛NÀ ∫ê®Æ AØ˲ôÄ˲ ‘ÈQÀê MʸÕWØ˲ß˛î Eôrêô®. –ÈΔÊˇê "–Û˛ßÊ˛ –ÈßÊ˛ΔÊˇÄÈ@' –Û˛ßÊ˛–˲êêÀ –ÈMÈ≈Àï AØ˲êΔÊˇN¢Ã˝Ò Øî ˛Ë –ÈΔÊˇê. AÃÍôrÁ≥∂yÊ˛ê AØ˲ôÄ˲ …MϸƒËˇêÀØ˲ê Vʸê«ô_ ^˛≥ı μ –ÈΔÊˇê øË˝fØ˲ ^Û˛ƒËˇêΔÈ? ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê. CÁ≥∂yÊ˛ê MÛ¸–˲Àô "CôÄÙ˛' AôsÍyÊ˛ê. AØ˲ôÄ˲ …MϸƒËˇêÀê MʸΔÊˇ√Àê MÈ–Ë˛ë''. –ÈΔÊˇê øË˝fØ˲ ^Û˛ƒËˇêΔÊˇê. D "–˲≈–˲›ÎƒËˇêô' ÃÙ˝Mʸ ∞‘Ë˝aƒËˇíÄ˲√Mʸ …MϸƒËˇê OyÈ JMʸPsÛ¸ AΔˇêê Eôrêô®. AôsÛ¸ D AØ˲ôÄ˲ …MϸƒËˇêÀê MʸΔÊˇ√Àê MÈ–È? ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê.

–ÈsϸMϸ A°Ä˲–˛êîØ˛Ë –Èsϸ∞ Vʸê«ô_ ÄÒ˛ÀêÁ≥ÃÙ˝–˲ë. ""…ªÍÁfl√}˝êyÏ˛— Mʸ–˲êê√'' …ªÍÁfl√}˝êyÊ˛ê & ÑÊ˛…ÅƒËˇêêyÊ˛ê –˛êêßÊ˛ÃÒ˝Øî ˛Ë –˲ΔÈ~Àê &Á‹”ø͖˲ô ƒˇêêMʸP ›Î–˲êΔȶ¸≈ÀN ≥ı ΔÊˇêœ. AMʸPyÏ˛ Ø˲êô^Û˛ ^˲ΔÊˇa BΔÊˇôøË˝–˲ê–˲ëÄ˲êô®. ƒˇíVʸê≈yÊ˛ê —Ø˲yÊ˛ê. D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ≥Ú Mî ¸Ï ÃÙ˝. –ÈΔÛˇ …ªÍÁfl√}˝êÀê. –Û˛ßÈÀê EôsÍΔˇêê.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ 45 Arê–˲ôsϸ A—–Û˛NÀ –˲írÀê —ØÛ˛ß˛–˲ΔÊˇê? ø¯VÈÀ ≥Á rœ. MˆôßÊ˛ΔÊˇê ≥Á ‘Ë˝ê–˲ëÀN ›Î≤Ø˲ô ^Û˛Δˇêê›Î¢ΔˇÊ ê. G–˲«M¸Äî ˛Ù VʸôVʸ fÀ´ÈΔÊˇ …¥ÎÌ≥ô¢ _ô߯. MÈ∫sϸ. CßÛ˛ …Á≥MÈΔÊˇôVÈ …∫Áfl√ØË˛ê ›ÎÑÈÄË˛ê¢ ÄÒ˛ÕÌ‹MˆØ˲≤ B —…Á≥–˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸê∞Mϸ.t "∞… ‹Ú ¢ Vʸê}È≈ øË˝–ÈΔÊˇêjØ˛Ë ' &AΔÊˇêjØÈ! ±–Ë˛ë –Ë˛êíyÊ˛ê Vʸê}ÈÀMʸôsÛ¸ ≥Ú Mî ¸Ï ÃÙ˝. …Á≥ƒˇífØ˲ô Ä˲≥Á μNôyÈ Eôrêô®.î ∞Ä˲≈–˛êîØ˛Ë ‹Á Ä˲≈–˛êîØ˛Ë –˲‹Á ꢖ˛Ë ëï ‹Ì Ķ ˛Ë êyÊ˛–˛. ^ÈÃÍ ªÍVÈ …∫Áfl√Ø˲ê ÄÒ˛ÀêÁ‹êMˆØ˲≤ …ªÍÁfl√}˝ê∞Mϸ –Û˛ßÈÀį AôÄÙ˛ …Á≥ƒˇífØ˲ –˲êêôrêô®. –ÈΔÛˇ …∫Áfl√Ø˲ê ÄÒ˛ÀêÁ‹êMˆôsÍΔÊˇê. –˛‚Ë˝ÂyÊ˛ô GÃÍ? ©∞∞ Vʸê«ô_ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& "∞ΔÊˇ¸™ ”ôßÊ˛”@'& ‹Á êQ ßÊ˛ê@RÍÀØÛ˛ ßÊ˛”ôßÈ”À^Û˛ ΔÊˇfl Ì Ä˲êyÊ˛–˛. ÄÈÄ˲μΔÊˇ≈ô H—êrôsÛ¸ G–˲ΔˇÄî ˛Ù –Û˛ßÈÀMʸØ˲≤ ≥Ú Mî ¸Ï ÃÙ˝›Î¢y¯. CÁ≥∂yÊ˛ê …Á≥‘Ë˝≤ H—êrôsÛ¸. AΔÊˇêjØ˲êyÊ˛ê ÑÊ˛…ÅƒËˇêêyÊ˛ê. AôsÛ¸ ±–Ë˛ë –Û˛ßÈÀ MʸØ˲≤ ≥Ú Mî ¸Ï ÃÙ˝_. fØ˲√^Û˛ ∞ΔÈÆ«Ä˲–˲êƒÛˇê≈ H߯ B^ÈΔÊˇô MÈßÊ˛ê. AôsÛ¸ –Û˛ßÈÀ ƒˇêêMʸP MÈΔÊˇ≈ÑÛ˛…Ä˲ô MʸôsÛ¸ ≥Ú Mî ¸Ï –˛‚Ë˝êÂ. –ÈΔÛˇ …∫Áfl√Ø˲ê Vʸê«ô_ ÄÒ˛ÕÌ‹Ø˲–ÈΔÊˇê. Arê–˲ôsϸ Á≥ëΔÊˇêÁŸêÀï B®Ä˲Ä˲¢¸”ôï …Á≥–Û˛‘Ë˝ô CÌ≥μô^˲VʸÀ ∞‘Ë˝aƒËˇíÄ˲√Mʸ …MϸƒËˇêį ‹Á ôƒËˇêêMʸ–¢ ˛ êîØ˛Ë ∫ê®Æ EôyÊ˛ßÊ˛ê. C— MʸΔÊˇ√ …Á≥´ÈØ˲–˛êîØ˛Ë —. –Ë˛ê«ƒËˇêê G–˲ΔˇÄî ˛Ù …∫Áfl√Ø˲ê ÄÒ˛ÀêÁ‹êM¯ôsÍΔ¯. –È«Mϸ ÑÊ˛ê…ßÊ˛ fÃÍ‘Ë˝ƒËˇêôį …Á≥ƒˇífØ˲–Û˛ê—êsϸ? MˆôßÊ˛ΔÊˇê AôßÊ˛êï ∞Ä˲≈…MϸƒËˇêÀê f«Ì≥ÄÙ˛. ‘¯œ && ƒËˇí–ÈØ˲ΔÊˇ¶ EßÊ˛¥ÎØÛ˛ ‹Á ΔÊˇ”Ä˲@ ‹Á ôÁ≥ëœ Ä¯ßÊ˛MÛ¸ & ÄÈ–È Ø˲fiΔÛˇ”ÁŸê –Û˛ßÛ˛ŸÁ ê …ªÍÁfl√}˝‹Á ≈ —gÍØ˲Ä˲@ &&46&& A∞≤ –˛îÁ≥ëÃÍ Á≥«Á≥ìΔÊˇ~–˛êîØ˲ fÃÍ‘Ë˝ƒËˇí∞≤ ¥˜ô®Ø˲ –˲êØ˲êÁŸê≈∞Mϸ JMʸ _Ø˲≤ fÃÍ‘Ë˝ƒËˇêôį GôÄ˲ …Á≥ƒˇífØ˲ô –˲ëôrêô߯. …ªÍÁfl√}˝êyÏ˛— Mʸ–˲êê√. "–Û˛ßÊ˛–ÈßÊ˛ΔÊˇÄÈ@'& –Û˛ßÊ˛ –˲^˲ØÈïœ AØ˲êΔÊˇN¢Ã˝Ò Øî ˛Ë –ÈΔÊˇê OyÈ Ä˲≥Á ∂ ^Û˛›Î¢ΔÈ? ©∞∞ Vʸê«ô_ ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& ‘¯œ && …ÄÒ˛Vî ¸Ê ê}˝≈ —ÁŸƒËˇí –Û˛ßÈ ∞… ‹Ú ¢ Vʸê}¯≈ øË˝–ÈΔÊˇêjØ˛Ë & ∞ΔÊˇ¸™ ”ôد¶¸” ∞Ä˲≈Á‹Ä˲¸¢ ”›˘¶ ∞Δ¯≈VʸÑÛ˛–˲ê BÄ˲√–ÈØè˛ &&45&& AΔÊˇêjØÈ! ""…ÄÒ˛Vî ¸Ê ê}˝≈ —ÁŸƒËˇí –Û˛ßÈ@'' –Û˛ßÈÀê –Ë˛êíyÊ˛ê Vʸê}ÈÀ –˲ΔÊˇMÛ¸ ؈MϸP ^˛¥ÎμΔˇêê. AØ˲≤ …Á≥‘Ë˝≤ ≥Á ëyÊ˛êÄ˲êô®. ◊MʸñÁŸê~yÊ˛ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê. "–Û˛ê–Û˛ê A°Ä˲êÀô MÈ–ÈÃÍ ÃÙ˝Mʸ G–˲ΔˇØî È A°Ä˲êÀΔˇêêØÈΔÈ. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ –˛Ø˲MʸØ˲êØ˲≤ –È«Mϸ –Èsϸ EÁ≥ƒˇíVʸô Eô®. –ÈΔÛˇ —…Á≥ëÀê. I‘Ë˝”ΔÈ≈À ≥Á rœ BÁ‹Mϸ¢ VʸÀ–ÈΔÛˇ —ôsÍΔÊˇê.î ƒˇíVʸÑÛ˛–˲í∞≤ M¯ΔÊˇêM¯NôyÈ BÄ˲√ ≥Á ΔÈƒËˇê}˝êyÊ˛–˛î EôyÊ˛ê. . B …ªÍÁfl√}˝ê∞Mϸ –Û˛ßÈÀį AôÄÙ˛ …Á≥ƒˇífØ˲ô Eôrêô®. ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& G–˲ΔˇÄî ˛Ù A°Ä˲êÀ–˲ëÄÈΔ¯. CôÄ˲ MʸØ˲≤ GNP–˲ EÁ≥ƒˇíVʸô ÃÙ˝ßÊ˛ê.

Ø˲ÀøÒ˝î HyÊ˛–˲ ‘¯œM¸Ê ôï AÄ˲Ø˲ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê ""AΔÊˇêjØÈ! MʸΔÊˇ√ ^Û˛ƒËˇêyÈ∞MÛ¸ ±N A¨MÈΔÊˇô Eô®. CÁ≥μsϸ –˲ΔÊˇN ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêy˛Øî ˛Ë ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê –Ë˛êêÚ≥μî Ĉ—ê√߯ ‘¯œM¸Ê ôï "MʸΔÊˇ√' ‘Ë˝ªÍ™∞≤ EÁ≥ƒˇíWô^ÈyÊ˛ê. ∑Á Àô ÃÙ˝ßÊ˛ØÛ˛ AØ˲êM¯. ∑Á ÃÍ∞≤ B’ô^Û˛ –ÈyÏ˛—MÈN. –Ë˛ê«ƒËˇêê MʸΔÊˇ√ ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ôï A…‘Ë˝ßÊ˛Æ OyÈ EôyÊ˛OyÊ˛ßÊ˛ê. ßÈ∞Mϸ MÈΔÊˇ}˝ô ^˛≥Á ëÄ˲í AÄ˲Ø˲ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& A—–Û˛NÀ ∫ê®Æ AØ˲ôÄ˲ ‘ÈQÀê MʸÀß˛î Eôrêô®. MʸΔÊˇ√Ø˲ê ^Û˛‹Á í¢ . 2) AΔÊˇêjØÈ! CôßÊ˛êï BΔÊˇôøË˝ô ƒˇêêMʸP AôsÛ¸ ¡fô ƒˇêêMʸP ØÈ‘Ë˝Ø˲ô ÃÙ˝ßÊ˛ê. –˛êêßÊ˛Àê ^Û˛‹Ì Ø˲ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ßÈ∞∞ Ø˲’ôÁ≥gÙ˝‹ı ôßÊ˛êN …Á≥MʸñÅ –˲ßÊ˛™ H E¥ÎƒËˇêô EôyÊ˛ßÊ˛ê. AôsÛ¸ ∞ΔÊˇôÄ˲ΔÊˇô ^Û˛ƒËˇêyÈ∞M¸. –ÈΔÊˇê øÙ˝ŸÁ f–˛êîØ˛Ë . Mȱ. «ßÊ˛êÆÀí –Ë˛ê« ‹Ì ßÊ˛êÆÀï Δˇêê«Mϸô_ ∞ÀªÒ˝rêt Ø˲rê–˲ôsϸ. Mȱ MʸΔÊˇ√ H—êrØ˲≤©. A® ^Û˛ƒËˇêyÊ˛–˛êÃÍVʸØ˲≤© ^˛≥Á μÃÙ˝ßÊ˛ê. GÃÍ ^Û˛ƒËˇíÕ? D A´È≈ƒËˇêôï∞ Ø˲ÀøÒ˝î JMʸs¯ ‘¯œM¸Ê ôï AÄ˲Ø˲ê AôsÍyÊ˛ê& 5) AΔÊˇêjØÈ! CôßÊ˛êï ∞‘Ë˝aƒËˇíÄ˲√Mʸ–˛êîØ˛Ë ∫ê®Æ JMʸPsÛ¸. B MʸΔÊˇ√ ƒˇêêMʸP —’ÁŸÄt ˛Ë À∞ ‹Á μÁŸôt ^Û˛‹Á í¢ CÃÍ ^˛¥ÎμyÊ˛ê. 1) AΔÊˇêjØÈ! D MʸΔÊˇ√ –˲ÀØ˲ ±–˲ë MʸΔÊˇ√À ƒˇêêMʸP ∫ô´Ê˛ô Ø˲êô_ –˲êêN¢y˛Ï –˲–˲ëÄÈ–Ë˛ë. MʸØ˲êMʸ ∞‘Ë˝aƒËˇíÄ˲√Mʸ …MϸƒËˇê JMʸPsÛ¸.î AôßÊ˛êï ŒØ˲–˛êî. ∑Á Àô B’ô^˲yÈ∞Mϸ MÈßÊ˛ê. ∑Á Àô B’ô^˲yÈ∞Mϸ ÃÙ˝ßÊ˛ê. 3) AΔÊˇêjØÈ! ‹Á ”ΔÊˇôY . MÈ∫sϸt –ÈΔÊˇê AØ˲ôÄ˲ …MϸƒËˇêÀØË˛ê —Ì‹«¢ ôÁ≥^Û˛‹Á êMˆôsÍΔÊˇê. –È« –˲írÀ –˲êê…ßÊ˛ G–˲« –˲êØ˲‹Á êfiÚ≥î ≥Á yÊ˛êÄ˲êô߯ –È« ∫ê®Æ OyÈ Ø˲ŸÁ –t ˛ êî ¥˘Ä˲êô®. ‘¯œ && MʸΔÊˇ√}Û˝≈–Ȩ MÈΔÊˇ‹ı ¢ –˲í ∑Á ÃÙ˝ŸÁ ê MʸßÈ^˲Ø˲ & –˲í MʸΔÊˇ√ ∑Á À fl ı Ä˲êΔÊˇí¬ΔÈ√ÄÙ˛ ‹Á ô\¯Y@‹Á ¸¢ ” MʸΔÊˇ√}Ï˝ &&47&& MʸΔÊˇ√ ^Û˛ƒËˇêyÈ∞MÛ¸ ±N A¨MÈΔÊˇô Eô®. AôsÛ¸ AØ˲ôÄ˲ …MϸƒËˇêÀê ^Û˛‹ı –ÈΔÊˇê øË˝fØ˲ ^Û˛ƒËˇêΔÈ? ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& –ÈΔÊˇê MʸΔÊˇ√ ^Û˛ƒËˇêΔÊˇê. …MϸƒËˇê JMʸPsÛ¸. Mȱ B …MϸƒËˇêƒÛˇê—êrØ˲≤® AÄ˲yÊ˛ê ^˛Á≥μÃÙ˝ßÊ˛ê. ‹Ô —êÄ˲ ∑Á À ΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˛Ë ß¯ÁŸô OyÈ CôßÊ˛êï ÃÙ˝ßÊ˛ê. ΔˇêêÁ≥μsϸ –˲ΔÊˇO Δˇêí MʸΔÊˇ√ ƒÛˇê—êrØ˲≤® AÄ˲yÊ˛ê ^˛≥Á μÃÙ˝ßÊ˛ê.46 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ ©∞ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêy˛Øî ˛Ë ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê MʸΔÊˇ√Ø˲ê ^Û˛ƒËˇêê ‹Á –˲êƒËˇêôï °Á‹êM¯–˲ÀÌ‹Ø˲ gÍ…VʸÄ˲À¢ ØË˛ê …Á≥ťήô^ÈyÊ˛ê. 4) AΔÊˇêjØÈ! D MʸΔÊˇ√ ƒˇêêMʸP ‹Á ”Àμ ›Î´Ê˛Ø˲ OyÈ fØ˲√& –˲êΔÊˇ}ÈÀ øË˝ƒËˇêô Ø˲êô_ EßÊ˛«Æ ô^Û˛ ßÊ˛–˲ëÄ˲êô®. ∑Á ÃÍ∞≤ B’ô^Û˛–ÈyÏ˛— MÈOyÊ˛ßÊ˛ê. ‘¯øÍƒËˇêêMʸ¢ –˲írÀį D …MϸƒËˇêÕ≤ –˲≈Mʸô¢ OyÈ ^Û˛›Î¢ΔˇÊ ê. –Ë˛ê«ƒËˇêê MʸΔÊˇ√Ø˲ê ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ôï A…‘Ë˝ßÊ˛Æ ^˲íÁ≥N.

ßÈ∞≤ ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ê –Ë˛êêØ˲ê√ôßÊ˛ê –Ë˛êíyÊ˛ê&ØÈÀêVʸê A´È≈ƒËˇíÀï ‹Á μÁŸôt ^Û˛›Î¢yÊ˛ê. …Á≥ÅÁ∑ÃÍMÈôÑÊ˛ AÁ‹–˲êÄÈ”∞≤ MʸÕWÁ‹ê¢ô®. Mȱ B MʸΔÊˇ√ ƒÛˇê—êrØ˲≤® AÄ˲Ø˲ê ^˛≥Á μÃÙ˝ßÊ˛ê. . MÈ∫sÛ¸t D ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ƒˇíVʸô ∫ê®Æ ƒˇíVʸô A∞ OyÊ˛ AØ˲∫yÊ˛êÄ˲êô®. ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞į MʸÀêÁ≥ëÄ˲êô®. ∫ê®Æ ƒˇíVÈ∞Mϸ ∫Áflê ßÊ˛íΔÊˇô. AÃÍôsϸ ø͖˲ô MÈ–Ë˛yÊ˛ô –˲ÀØ˲ ©∞≤ ‹Á –˲êÄ˲”ƒˇíVʸô AôsÍΔÊˇê. ‹Ì ®Æ –Ë˛ê«ƒËˇêê AÌ‹ßÊ˛êÆÀï ‹Á –˲êø͖˲ô EôyÛ˛rrêœVÈ. ƒ˝íVʸô AôsÛ¸ MʸÀ–˲yÊ˛ô. ^˲í_Ø˲ —∞Ø˲. gÍ…VʸÄ˲¢ ≥Á yÈÕ. MÈ∫sϸt ©∞ı≥ΔÊˇê ƒˇíVʸô. H MʸΔÊˇ√? ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ ^˛Δˇêê≈. ßÈ∞∞ Vʸê«ô_ ^˛≥Á μÃÙ˝ßÊ˛ê. ©∞ï. BÁ‹Mϸ¢ –˲êØ˲Õ≤ AÁ‹–˲êêÕ≤ ^Û˛‹Á ê¢ô®. ‘¯œ && ßÊ˛íΔÛˇ}˝ fl Á ≈–˲ΔÊˇô MʸΔÊˇ√ ∫ê®Æ ƒˇíVÈ ßÊ˛ØÆ ˛Ë ôfƒËˇê & ∫êß˙Æ ‘Ë˝ΔˇÊ }˝–˛Ë ê∞” ^˲e MʸñÁ≥}È@ ∑Á ÀıflÄ˲–˲@ &&49&& ´Ê˛Ø˲ôfƒËˇí! "A–˲ΔÊˇô MʸΔÊˇ√' &∞MʸñÁŸMt ¸Ê ΔÊˇ√. A…‘Ë˝ßÊ˛Æ ^˲íÁ≥OyÊ˛ßÊ˛ê. MʸΔÊˇ√ ^Û˛ƒËˇíÕ. …Á≥‘Ë˝≤ …Á≥‘Ë˝≤VÈØÛ˛ —êWÕ ¥˘Δˇêêô®. ∫êßÊ˛êÆÀê&Ì‹ßÊ˛êÆÀê AÁ‹–˲êÄÈ”∞≤ MʸÕW›Î¢Δˇêê. MÈ∫sϸt ©ØÛ˛≤ ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ƒˇíVʸô AôsÍΔÊˇê. …Á≥ÅÁ∑ÃÍ∞≤ B’ô^Û˛–ÈΔÊˇê MʸñÁ≥}˝êÀê. BÁ‹Mϸ¢ MʸÀêVʸNôyÊ˛ê Ø˲rêœVÈ. A∞≤ –˲‹Á ꢖ˛Ë ëÀÚ≥î BÁ‹Mϸ∞¢ ÄÈ≈Vʸô ^Û˛‹Ì . AôÄÙ˛. "MʸΔÊˇ√ Δˇêê^Û˛a ßÛ˛—êsϸ? –Ë˛ê«ƒËˇêê MʸΔÊˇ√ ^Û˛‹ı rÁ≥∂yÊ˛ê °Á‹êMˆØ˲–˲ÀÌ‹Ø˲ gÍ…VʸÄ˲¢ H—êsϸ? MʸΔÊˇ√ ƒˇêêMʸP —’ÁŸÄt ˛Ë ÀØ˲ê ^˛¥ÎμyÊ˛ê. ©∞ØÛ˛ ≥Á ëØ˲ΔÊˇêßÈ[s¸Ï ‹Á í¢ CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& ‘¯œ && ƒˇíVʸ‹Á @¶ NΔÊˇê MʸΔÈ√}Ï˝ ‹Á ô\˝ôY Ä˲≈MÈ¢¸” ´Ê˛Ø˲ôfƒËˇê & ‹Ì ßÊ˛¸Æ ≈ ‹Ì ߯™¸≈@ ‹Á –˛íøË˝íÄÈ” ‹Á –˲êÄ˲”ô ƒˇíVʸ E^˲≈ÄÙ˛ &&48&& ´Ê˛Ø˲ôfƒËˇí ! BÁ‹Mϸ∞¢ –Ë˛ê«ƒËˇêê ‹Á ôVʸ߯⁄Î∞≤ Ä˲≈hô_ ‹Ì ®Æ –Ë˛ê«ƒËˇêê AÌ‹ßÊ˛êÆÀ ≥Á rœ ‹Á –˲êø͖˲ô Eô^˲êÄ˲í. AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ ƒˇíVʸôÚ≥î ßÊ˛ñÌŸt Eô^˲êÄ˲í MʸΔÊˇ√Ø˲ê B^˲«ô^ÈÕ. ƒˇíVʸôï –˲êØ˲‹Á êfi ^˲ô^˲Àô MÈOyÊ˛ßÊ˛ê. AΔˇêêØÈ Mȱ MʸΔÊˇ√ ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ôï. Mȱ CÁ≥μsϸ –˲ΔÊˇN MʸΔÊˇ√ H—êrØ˲≤® ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ^˛≥Á μØÛ˛ ÃÙ˝ßÊ˛ê. M¯«MʸÀê ‹Á ßÈ ÄÈ≈Vʸô ^Û˛ƒËˇê∫yÊ˛ÄÈΔˇêê. ›Î´ÈΔÊˇ}˝ôVÈ D ‘¯œMÈ∞≤ EßÊ˛fl Á «Á‹í¢ ïNÀê AôsÍΔÊˇê ""Gß˛Øî È MʸΔÊˇ√ ^Û˛Δˇêê. …Á≥Å ∑Á Àô ≥Á rœ M¯«Mʸ EôyÊ˛NôyÊ˛êØ˲rêœVÈ. ßÛ˛∞Ø˛Äî ˛Ù ‹Ì ®Æ –Ë˛ê«ƒËˇêê AÌ‹®Æ —^˲ÕÄ˲ô ^Û˛ƒËˇêÃÙ˝ß¯. MÈ∫sϸt ©ØÛ˛≤ MʸΔÊˇ√ƒˇíVʸô AôsÍΔÊˇê. C® CÁŸt ß˛–î ˛Ë ôį ‹Á –˲êÄÈ”∞≤ À¿ôÁ≥ gÙ˝‹Á ê¢ô®. AÁ‹–˲íØ˲Ä˲”ô ÃÙ˝∞ B øÍ–È∞≤ ‹Á –˲êÄ˲”ô AôsÍΔÊˇê. GôßÊ˛êïØ˛Äî ˛Ù AÁ‹–˲êÄ˲”ô ≥Á ërt߯. ßÛ˛Ø˛≤î ÄÙ˛ ^Û˛ƒËˇíï. …¥ÎÌ≥¢ –Ë˛ê«ƒËˇêê A…¥ÎÁ≥ë¢À —ÁŸƒËˇêôï Bï_ô^˲NôyÈ. …¥ÎΔÊˇô¿Mʸ ‹Ì Ŷ OyÈ JMʸsϸ Eôrêô®. …¥ÎΔÊˇôøË˝ôï OyÈ –˲êØ˲ ßÊ˛ñÌŸt ÀÑÊ˛≈ô ≥Ú Øî ˛Û EôyÈÕ. ø˙®™M¸Ê ›Î¶Δˇêêï. "Á‹–˲êÄ˲”ô ƒˇíVʸ E^˲≈ÄÙ˛' B ‹Á –˲êÄ˲” ø͖˲–Û˛ê ƒˇíVʸô AØ˲∫yÊ˛êÄ˲êô®. MÛ¸–˲Àô ƒˇíVʸôï ‹Ì Δ¶ ˇÊ êyÊ˛–˛î MʸΔÊˇ√ ^˛Δˇêê≈. MÈ∫sÛ¸t ©∞≤ ‹Á –˲êÄ˲”ƒˇíVʸô AôsÍΔÊˇê. ƒˇíVʸô JMʸ ≥Á ΔÈMÈÁŸt ‹Ì Ŷ . –ÈΔÊˇê BÄ˲√į EßÈΔÊˇôVÈ –˲≈–˲fl Á «ô^˲ΔÊˇê. Mȱ …Á≥ÅÁ∑ÃÍ∞≤ B’ô^˲N'' AôÄÙ˛ ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ƒˇíVʸô AôsÛ¸ A∞.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ 47 EôyÊ˛ê. Á‹–˲êÄ˲”ø͖˲ô AôsÛ¸ Ì‹®Æ –Ë˛ê«ƒËˇêê AÌ‹®ÆÀï Á‹–˲êø͖˲–Û˛ê ƒˇíVʸô AØ˲∫yÊ˛êÄ˲êô®. M¯«MʸÀį ^Û˛ƒËˇê∫yÛ˛ MʸΔÊˇ√. ƒˇíVʸôï ‹Ì Ķ ˛Ë êyÊ˛–˛î MʸΔÊˇ√ ^˛Δˇêê≈. MÈ∫sϸt …Á≥ÅÁ∑Àô M¯ΔÊˇOyÊ˛ßÊ˛ê.

ÃÙ˝Mʸ …Á≥ÅÁ∑Àô ߈ΔÊˇMʸP¥˘ÄÙ˛ MʸΔÊˇ√ô ^Û˛ƒËˇê∞ô^˲ΔÊˇê. "BΔÈ´Ê˛ØÛ˛ HMʸ–˲í…Ä˲ MʸΔÊˇ√VÈ øÍ—ô^ÈyÊ˛ê. …Á≥ÅÁ∑Àô GMʸPyÏ˛Mϸ ¥˘Ä˲êô®? CßÛ˛ MʸΔÊˇ√ÀØ˲ê ^Û˛‹ı M˙‘Ë˝Àô. D A´È≈ƒËˇêôï AÄ˲Ø˲ê MʸΔÊˇ√ ≥ı ΔÊˇê –Ë˛í…Ä˲ô ^˛¥ÎμyÊ˛ê. AÄ˲∞ ›Î´Ê˛Ø˲ ‹Á –˲íÁ≥–¢ ˛Ë êΔˇêê ¥˘Ä˲êô®. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ …Á≥ÅÁ∑ÃÍMÈôÑʸêÀê AÄ˲≈ôÄ˲ MʸñÁ≥}˝êÀê. ‘¯œ && ∫ê®ÆƒˇË êêM¯¢ f‡°Áfl EøÙ˝ ‹Á êMʸñÄ˲ ßÊ˛êÁŸÁ PüüñÄÙ˛ & Ä˲›Î√߯≈VÈƒËˇê ƒËˇêêf≈Á‹” ƒˇíVʸ@ MʸΔÊˇ√Á‹ê M˙‘Ë˝Àô &&50&& ‹Á –˲êÄ˲” ∫ê®Æį ƒËˇêêN¢y˛ Øî ˛Ë ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê ≥Á ë}˝≈ô&¥ÎÁ≥ô ΔˇôyÏ˛sϸ± D ïMʸôïØÛ˛ ÄÈ≈Vʸô ^Û˛›Î¢yÊ˛ê. MÈ∫sϸt Á‹–˲êÄ˲” ∫ê®Æ ƒˇíVʸô MˆΔÊˇN …Á≥ƒËˇêÄ˲≤ô ^˛Δˇêê≈. ∞⁄ÎP–Ë˛ê ›Î´Ê˛Ø˲ ƒˇêêMʸP ‹Á –˲ê…Vʸ‘Ë˝Mϸ¢ D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ MʸΔÊˇ√ïØÛ˛ C—êyÏ˛ –˲ëôrêô®. A´È≈ƒËˇêô&3ï∞ Ĉ—ê√ßÊ˛–˲ ‘¯œM¸Ê ôï ßÈ∞ ∞ΔÊˇ”^˲ØÈ∞≤ Δˇêê^ÈayÊ˛ê. –ÈÁ‹–¢ È∞Mϸ ΔˇôyÏ˛ôsϸï ∫ê®ÆïØ˲í.48 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ MʸØ˲êMʸ ‹Á –˲êÄ˲” ∫ê®Æ ƒˇíVÈ∞≤ ‘Ë˝ΔÊˇ}˝ê ¥˜ôßÊ˛ê–˲êê. Mȱ ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ê ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê DMʸΔÊˇ√ÀØ˲ê ∫ô´Ê˛Ø˲MÈΔÊˇêÀôsÍyÊ˛ê. AÃÍ ≥Á ëØ˲ΔÈVʸ–˲êØ˲ô EôyÛ˛rrœΔˇêêÄÙ˛ Mʸ‚Í≈}˝ô. gÍqØ˛Ë –˲íΔÈY∞≤ OyÈ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ∫ê®Æ ƒˇíVʸ –˲êôrí —–˲«›Î¢y˛Ê ê. …‘Ë˝ßÈÆ ≥Á ìΔÊˇ”MʸôVÈ ^˛Δˇêê≈. ïNÀê MʸΔÊˇ√ ^Û˛‹ı ¢ …Á≥ÅÁ∑ÃÍ∞≤ B’›Î¢ΔˇÊ ê. B’ô_Ø˲ M¯«Mʸ À¿ô_ØÈ OyÈ. –Ë˛ê«ƒËˇêê ØÈÀêVʸ–˲ A´È≈ƒËˇêôï MʸΔÊˇ√ ‹Á ”ΔÊˇí¥Î∞≤ Vʸê«ô_ —›Î¢ΔˇÊ ôVÈ ^˲«aô^ÈyÊ˛ê. ßÈ∞∞ AØ˲êøË˝—ô^Û˛rôßÊ˛êN ‘Ë˝»ΔÈ∞≤ ´Ê˛«ô^˲Mʸ Ä˲≥Á μßÊ˛ê. ΔˇôyÊ˛–˲ ßÈ∞ï OyÈ ø˙¨ÆM¸Ê ›Î¶Δˇêêï ‹Á –˲êÄÈ”∞≤ ^˲íÌ≥ô^ÈÕ. AΔÊˇêjØÈ! D ∫ê®Æ ±N gÍqØ˛Ë ƒˇíVʸô —ÁŸƒËˇêôï ^˛≥Á μ∫yÏ˛ô®. BΔÈ´Ê˛Ø˲ M¯Á‹–Û˛ê MʸßÈ D ‘Ë˝»ΔÊˇô Eô®. MÈ∫sÛ¸t ©∞≤ ‹Á –˲êÄ˲” ∫ê®™ ƒˇíVʸô AôsÍΔÊˇê. Mȱ …Á≥ÅÁ∑ÀôÚ≥î A¨MÈΔÈ∞≤ ‹ı ”^˲eVÈ –˲®ÃÙ˝Δˇêê. –Ë˛ê«ƒËˇêê ΔˇêêMʸPyÊ˛ ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ ƒˇíVʸô OyÈ ∫ê®Æ˛ ƒˇíVʸô AØ˲∫yÏ˛ô®. …Á≥≥Á ô^˲ôï MʸΔÊˇ√ ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ô ≥Ú î ΔˇôyÊ˛ê ßÊ˛ñÌŸt M¯}ÈÀê …Á≥^ÈΔÊˇôï EØÈ≤Δˇêê. ßÊ˛ñÌŸMx ¯}˝ôï –˲í…Ä˲–Û˛ê øÙ˝ßÊ˛ô Eô®. –Û˛êÀê GÃÍ ›Î´Ê˛≈Á≥yÊ˛êÄ˲êô®? ›Î´Ê˛NyÊ˛ê –˛íÑÈ∞M¸î OyÈ M¯«MʸØ˲ê Eô^˲êM¯OyÊ˛ßÊ˛ê. B Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ AÄ˲Ø˲ê GôßÊ˛êN øË˝fØ˲ ^Û˛ƒËˇíÕ? AMʸPyÏ˛ Ø˲êô^Û˛ AÄ˲Ø˲ê ßÈ« Ä˲≥Ì μ ¥˘ÄÈyÊ˛ê. …Á≥‹Á ê¢Ä˛Ë ‘¯œM¸Ê ôï ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê …¥ÎÁ≥ô_Mʸ B^ÈΔÈÀN –˲≈ÅΔÛˇMʸôVÈ MʸΔÊˇ√Ø˲ê ^Û˛‹ı Mʸ‚Ë˝Ø˲ê ^˲íÌ≥ô^ÈyÊ˛ê &MʸΔÊˇ√Ø˲ê ^˛Δˇêê≈. –Èsϸį ^˲êrêt ªÒ˝rêtN¥˘yÊ˛ê. ßÈ∞≤ ≥Á »ÑÏ˛‹Á í¢ Ø˲yÊ˛–˲ –˲ÀÌ‹ Eôrêô®. "GÀœ≥Á μsϸMÓ¸ MʸΔÊˇ√ ^Û˛‹Á í¢Ø˛Û EôyÈÃÍ ÃÙ˝Mʸ ©∞Mϸ ≥Á «}È–Ë˛êô OyÈ À¿Á‹ê¢ôßÈ? AØ˲≤ ßÈ∞≤ Vʸê«ô_Ø˲ hgÍq‹Á ›Î”øÍ—Mʸ–Û˛ê. ©∞≤ Vʸê«ô_ Bï_ßÈ™ô& . ""ƒˇíVʸ@ MʸΔÊˇ√Á‹ê M˙‘Ë˝À–è˛ê''& ‹Á –˲êÄ˲” ∫ê®Æį OyÏ˛Ø˲ MʸΔÊˇ√À B^˲ΔÊˇ}˝Ã¯ ^˲íı≥ M˙‘Ë˝À–Û˛ê ƒˇíVʸô. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ M¯«MʸÀ Ø˲êô_ –˲êêMϸ¢ ¥˜ôßÊ˛r–Û˛ê –˛íÑÊ˛ô MʸßÈ! …Á≥ÅÁ∑Àô Vʸí«a —^È«ô^˲yÊ˛ô ^Û˛Ä˲ ›Î´Ê˛N∞ ‹Á –˲êƒËˇêô –˲ñ£È A–˲ëÄ˲êô® –Ë˛ê«ƒËˇêê ∑Á Àô …¥ÎÌ≥ô¢ _Ø˲≥Á ∂yÊ˛ê AÄ˲yÊ˛ê B …Á≥ÅÁ∑Àôï CΔÊˇêMˆP∞ ¥˘ÄÈyÊ˛ê. MÈ∫sϸt ‹Á –˲êÄ˲” ∫ê®Æį ƒˇíVÈ^˲ΔÊˇ}˝ ^Û˛ƒËˇíÕ. –˛êêßÊ˛sϸ ßÈ∞ï ÃÍøË˝ Ø˲⁄ÎtÀ «MÈΔÊˇêz Eô^˲êMˆ∞. MÈ∫sϸt ´Ê˛Ø˲ôfƒËˇí ±–Ë˛ë ‹Á –˲êÄ˲” ∫ê®Æ ƒˇíVÈ∞≤ B…‘Ë˝Δˇêêô^˲ê.

D ƒˇíVʸ≈Ä˲ØË˛ê ‹Á μÁŸôt ^Û˛‹Á í¢ CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& ‘¯œ && …‘Ë˝êÅ —…Á≥Å ≥Á ØÈ≤ ÄÙ˛ ƒËˇêßÈ ›Î¶‹Á ≈Å ∞‘Ë˝aÃÍ & ‹Á –˲í´È –˲^˲ÃÍ ∫ê®Æ ‹Á ߢ È ƒˇíVʸ –˲ê–ÈÁ≥fi¸≈Ì‹ &&53&& AØÛ˛Mʸ …Á≥MÈΔÈÃÒ˝Øî ˛Ë –Û˛ßÊ˛ –ÈMÈ≈ÀØË˛ê —∞ —^˲ÕÄ˲–˛êîØ˛Ë ± ∫ê®Æ GÁ≥∂y˛Äî ˛Ù ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲√ ‹Á ”ΔÊˇíÁ≥ôï ‹Á –˲í¨Ì‹Å¶ ≥Ú î A^˲ÀôVÈ. CMʸPyÊ˛ –˲êíyÊ˛ê ∫êßÊ˛êÆÀê ƒˇêêMʸP _…Ä˲}˝ Eô®. fØ˲√&–˲êñÄ˲ê≈–˲ëÀ ∫ô´Ê˛ô Ø˲êô_ –˲êêMϸ¢ ¥˜ôßÊ˛êÄÈΔÊˇê. AÁ≥∂yÊ˛ê ±–Ë˛ë ‹Á –˲êÄ˲” ƒˇíVÈ∞≤ ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛ë. –ÈΔÊˇê ∞Δ¯ÆŸÁ –˛êîØ˛Ë . ≥Á ë…Ä˲êÀï Vȱ. –Û˛ßÈÀ Ø˲êôyÏ˛ —ßÊ˛≈ ߈ΔÊˇêNÄ˲êô®. B ‹Á –˲êƒËˇêôï Hß˛Äî ˛Ù —Ø˲ ƒˇíVʸ≈–˛í. –˛êêßÊ˛sϸ® —–Û˛Mʸôį OyÏ˛Ø˲® (‘¯œ 31&39).x –Ë˛ê«ƒËˇêê CßÛ˛ A…¥Î¥Î¢∞≤ ¥˜ôßÊ˛yÊ˛ô OyÈ. ´Ê˛Ø˲ôÚ≥î Vȱ V˙ΔÊˇ–˲ …Á≥ÅÁŸÀt ≥Ú Øî ˛Ë Vȱ EôyÊ˛ß¯& “sϸ A∞≤sϸį ∫ô´Ê˛ô ÄÒ˛W ¥˘Ä˲êô߯. A–˲êñÄ˲–˲êƒËˇê–˛êîØ˛Ë ≥Á ΔÊˇ–˲êÁ≥ßÈ∞≤ ¥˜ôßÊ˛êÄÈΔÊˇê. AôsÛ¸ ßÈ∞∞ B^˲ΔÊˇ}˝Ã¯Mϸ ÄÙ˛VʸÀêVʸêÄÈ–Ë˛ë. ßÈ∞∞ ±–Ë˛ë —Ø˲VʸÀêVʸêÄÈ–Ë˛ë.¢ DΔˇôyÛ˛ ƒˇíVÈ^˲ΔÊˇ}˝Mϸ ^˲íÁ≥∫yÏ˛Ø˲ –˲íΔÈYÀê. CÁ≥∂y˛Äî ˛Ù —Ø˲ƒˇíVʸ≈–˛êîØ˛Ë ßÈ∞∞ ±–Ë˛ë —Ø˲ØÛ˛ ÃÙ˝ßÊ˛ê. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛ ƒˇêêMʸP ßÊ˛ñÌŸt …ÅïMÈÀ ›Î…–˲íf≈ô –Ë˛ê«ƒËˇêê ßÛ˛–˲ÀÄ˲≥Ú î B¨Á≥Ä˲≈ô –˲ΔÊˇMÛ¸ ≥Á «—êÄ˲–˛êî EôyÏ˛ô®. ©∞ ∑Á ÕÄÈÀê ΔˇôyÊ˛ê& ‹Á ”ΔÊˇ–Y ˛Ë êê. “sϸM¯Á‹ô OyÈ AÄ˲ØË˛ê ƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ã¯ …Á≥–˲ñÄ˲ê¢y˛Ê ê MÈÃÙ˝ßÊ˛ê. CMʸPyÊ˛ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê AÄ˲∞Mϸ JMʸ Ø˲“Ø˲ ‹Á ÄÈ≈∞≤ EßÈ[s¸Ï ô^ÈyÊ˛ê& BÁ‹Mϸ¢ ΔÊˇfl Ì Ä˲–˛êîØ˛Ë MʸΔÊˇ√ ´È”ΔÈ AØÈ–Ë˛êƒËˇê ≥Á ßÊ˛ô …¥ÎÌ≥‹Á¢ ê¢ô®. D MʸΔÊˇ√ï …Á≥–˲ñÅ¢ GÁ≥∂yÊ˛ê À¿Á‹ê¢ô® ? ‘¯œ && ƒËˇêßÈÄÙ˛ –˛íÁfl MʸÕÀô ∫ê®Æ ΔÊˇ”¸≈ÅÄ˲«ÁŸ≈Å & Ä˲ßÈ VʸØÈ¢‹Ì ∞ΔÛˇ”ßÊ˛ô …‘¯Ä˲–˲≈Á‹≈ …‘Ë˝êÄ˲‹Á ≈ ^˲ &&52&& H MÈÀôï Ø˛Äî ˛Ù ± (…Á≥Å ›Î´Ê˛NyÏ˛) ∫ê®Æ –˛íÁflΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˛Ë Fº∞ ≥Á ì«¢VÈ ßÈsϸ –Û˛‹Á ê¢ô߯. AØ˲ôÄ˲ ‘ÈQÀêVʸÀ MʸΔÊˇ√À∞ B^˲«Á‹í¢ fØ˲Ø˲ –˲êΔÊˇ}˝ –˲ÀƒËˇêôï _NPMˆØ˲≤ –˲êíΔÊˇêUÀê AØ˲êÁ‹«ô^Û˛®. ΔˇôyÊ˛–˲® ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÈ√^˲ΔÊˇ}˝ô (‘¯œ 39&51) ©∞ ∑Á ÕÄ˲ô JMʸsÛ¸& øË˝Vʸ–˲ôÄ˲ê∞į IMʸ≈–Û˛êΔÊˇμyÏ˛. ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ ƒˇíVʸô –˲êñÄ˲ê≈–˲ëN …Á≥–Û˛‘Ë˝ôÃÙ˝∞ ≥Á ΔÊˇ–˲êÁ≥ßÈ∞≤ CÌ≥μÁ‹ê¢ô®. CôMʸ B^˲ΔÊˇ}˝Ã¯Mϸ ÄÒ˛^Û˛a …Á≥‘Û˝≤ ÃÙ˝ßÊ˛ê.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ ‘¯œ && 49 MʸΔÊˇ√fô ∫ê®Æ ƒËˇêêMÈ¢ fl Ì ∑Á Àô Ä˲≈MÈ¢¸” –˲ê±ÌŸ}˝@ & fØ˲√ ∫ØË˛Æ —∞ΔÊˇê√MÈ¢@ ≥Á ßÊ˛ô Vʸ^˲eØ˲≈¢ ØÈ–Ë˛êƒËˇê–è˛ê &&51&& ∫ê®Æ ƒˇíVʸôVʸÀ gÍqØ˛Ë êÀê MʸΔÊˇ√À^Û˛ EÄ˲μØ˲≤–˲êƒÛˇê≈ …Á≥ÅÁ∑ÃÍ∞≤ ÄÈ≈Vʸô ^Û˛‹Ì . ‹Ì Δ¶ ˇÊ ôVÈ EôyÏ˛ ¥˘Ä˲êô߯. "…‘Ë˝êÅ —…Á≥Å ≥Á ØÈ≤'& …‘Ë˝êÄ˲êÀ ƒˇêêMʸP . –Ë˛ê«ƒËˇêê —Ø˲≤ ßÈ∞∞ AØ˲êÁ‹«ô_ –˛Δî ÈVÈ≈∞≤ ‹Á ô¥Î®ô^˲êM¯VʸÀêVʸêÄÈ–Ë˛ë. Ä˲ßÈ”ΔÈ fØ˲Ø˲ –˲êΔÊˇ}˝ øË˝ƒËˇêô Ø˲êôyÏ˛ —–˲êêMϸ. CMʸ ∫ê®Æ ƒˇêêMʸP –˲êíyÊ˛–˲ …Á≥–˲ñÅ¢. …‘Û˝ƒËˇêÁ‹êfi. CßÛ˛ ƒˇíVʸô ƒˇêêMʸP ≥Á ΔÈMÈÁŸ. Mȱ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê. ≥Á ìΔÊˇ–~ ˛ êîØ˛Ë ‹Á –˲ê̋Ŷ ∞ "AØÈ–Ë˛êƒËˇê ≥Á ΔÊˇ–˲êÁ≥ßÈ∞≤ ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛ë. ÃÙ˝‘Ë˝–˲í…Ä˲ôVÈ OyÈ –˛íÁflô EôyÊ˛NôyÈ.

‹Ì Ķ ˛Ë …Á≥kqy˛Ê Ø˲∫yÊ˛êØ˲ê. BÄ˲√ Ä˲ñÌ≥¢ ¥˜ô®Ø˲ –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸêyÛ˛ ‹Ì Ķ ˛Ë …Á≥kqy˛Ê ê. AÁ≥∂yÊ˛ê ±–Ë˛ë ƒˇíVʸ ≥Á ΔÈMÈÁŸ–x ˛ êîØ˛Ë A–˲êñÄ˲ ≥Á ßÈ∞≤ ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛ë. ïNÀê —Ø˲yÈ∞Mϸ ƒˇíVʸ≈–˛êîØ˛Ë ßÈ∞Mϸ ßÊ˛íΔÊˇôVÈ EôsÍΔÊˇê. AÁ≥∂yÊ˛ê AÄ˲Ø˲ê BÄ˲√^Û˛ BÄ˲√ï ‹Á ôÄ˲êÁŸêty˛ Øî ˛Ë ‹Ì Δ¶ ˇÊ ∫ê®™V¸Ê À –ÈyÊ˛Ø˲∫yÊ˛ÄÈyÊ˛ê. AÄ˲∞ AØ˲≈ ÀÑÊ˛}ÈÀØ˲ê CÃÍ —–˲«ô^ÈyÊ˛ê. M¯«MʸÀØ˲ê ÄÈ≈Vʸô ^Û˛‹ı Ø¢ ˛Û . Arê–˲ôsϸ BÄÈ√ΔÈ–Ë˛êêyÛ˛. AÄ˲Ø˲ê CÃÍ …Á≥’≤ô^ÈyÊ˛ê& ‘¯œ && AΔÊˇêjØ˛Ë E–È^˲ ‹Ì Ķ ˛Ë …Á≥fq‹Á ≈ MÈ øÍ⁄Î ‹Á –Ë˛í¨ ‹Á ‹Á¶ ≈ MÛ¸‘Ë˝–˛Ë & ‹Ì Ķ ˛Ë ≠@ Mϸô …Á≥øÍıŸÄ˲ Mϸ–˲íÔ‹Ä˲ …–˲gÙ˝Ä˛Ë Mϸ–è˛ê &&54&& "Á‹–˲í≠ƒËˇêÄÙ˛ _Ä˲ô¢ ƒËˇêÌ‹√Øè˛ ‹Á BÄÈ√ "G–˲ ‹Á –˲í¨@' &ßÛ˛∞ïØ˛Äî ˛Ù _ÄÈ¢∞≤ ‹Á –˲í´ÈØ˲ ≥Á ΔÊˇê›Î¢–˛ í B BÄ˲√ƒÛˇê ‹Á –˲í¨. AØÈ–Ë˛êƒËˇê ≥Á ßÊ˛ôï ‹Ì Ķ ˛Ë êÃÒ˝Øî ˛Ë . Arê–˲ôsϸ –˲êØ˲Ø˲÷ÀÄ˲ ^˲ΔÊˇ–Ë˛ê ‹Ô –˲êØ˲ê ^Û˛«Ø˲ –˲êê∞. ß˛î—Mʸ–˛êîØ˲ –Ë˛ê«ƒËˇêê ø˙ÅMʸ–˛êîØ˲ ßÊ˛ê@RÍÀï G–˲« –˲êØ˲ڋîfiÄÙ˛ E®”Vʸ≤–˲ê–Ë˛ß¯. ‘¯œ && ßÊ˛ê@RÙ˝ŸÁ ”ØË˛ê ®”Vʸ≤–˲êØÈ@ ‹Á êRÙ˝ŸÁ ê —VʸÄ˲ ‹Á μñÁfl@ & “Ä˲ΔÈVʸ øË˝ƒˇË ê…M¯´Ê˛@ ‹Ì Ķ ˛Ë ≠ΔÊˇê√∞ΔÊˇê^˲≈ÄÙ˛ &&56&& ß˛îÌflMʸ–˛êîØ˲. . BÄ˲√ ƒˇêêMʸP ®VÊ¸Δ™ ˇÊ ÿØ˲–˲ê–˲ëÄ˲êô®. AÄ˲yÏ˛ØÛ˛ ‹Á –˲í¨Á‹ê¶y˛Ê ôsÍΔÊˇê. øË˝ƒËˇêô –Ë˛ê«ƒËˇêê …M¯´Ê˛ô Ø˲ŸÁ –t ˛Ë êΔˇêê ¥˘ƒËˇíƒˇí. ‹Á –˲í¨Ã¯ ∫ê®Æ ‹Ì Δ¶ ˇÊ –˛êîØ˛Ë B –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸêÀê GÃÍ EôsÍΔÊˇØ˲≤ —ÁŸƒËˇêôï AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛Mϸ ›Î”øÍ—MʸôVÈ EÄ˲PôuÊˇ MʸÕWô®. AØÈ® Ä˲Ä˲¸¢ ”ôï G–˲ΔˇÄî ˛Ù ‹Á –˲êÄÈ”∞≤ ¥˜ôßÊ˛êÄÈΔ¯. D —^˲ÕÄ˲–˛êîØ˛Ë ∫ê®Æ H ‹Á –˲êƒËˇêôï ‹Á –˲í¨Ã¯ ‹Ì Δ¶ ˇÊ –˛êî ¥˘Ä˲êô߯. ‹Ì Δ¶ ˇÊ ∫ê®Æ VʸÀ–Èy˛îØ˲ –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸê∞ ÀÑÊ˛}ÈÀê H—êsϸ? Ì‹¶Ä˲ …Á≥kqy˛îØ˲ Á≥ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê GÃÍ –˲ísÍœy˛Ê êÄÈyÊ˛ê? AÄ˲Ø˲ê GÃÍ OΔÊˇêaôsÍyÊ˛ê? AÄ˲Ø˲ê GÃÍ Ø˲yÊ˛ê›Î¢y˛Ê ê? D ØÈÀêVÊ¸ê …Á≥‘Ë˝≤Àê AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê AyÏ˛VÈyÊ˛ê. ‹Ì ßÈÆôÄÈÀê AØÛ˛Mʸô —ØÈ≤. “sϸ≥Ú î øË˝Vʸ–˲ôÄ˲êy˛Øî ˛Ë ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ‹Ì Ä¶ ˛Ë …Á≥kqy˛Ï ÀÑÊ˛}ÈÀ Vʸê«ô_ ^˛∫êÄ˲í CÃÍ AØÈ≤yÊ˛ê& ‘¯œ && ◊ øË˝V¸Ê –ÈØ˲ê–È^˲& …Á≥f‡Å ƒËˇêßÈ MÈ–Ë˛íØè˛ ‹Á ΔÈ”Øè˛ ¥ÎΔÊˇ¶ –˲êدVʸÄÈØè˛ & BÄ˲√ØÛ˛≈ –ÈÄ˲√ØÈ Ä˲êÁŸ@t ‹Ì Ķ ˛Ë …Á≥fq‹Á ¢ ߯^˲≈ÄÙ˛ &&55&& ¥ÎΔȶ ! GÁ≥∂y˛Äî ˛Ù –˲êØ˲êÁŸê≈yÊ˛ê –Ë˛êØ˲‹Á êfiï EØ˲≤ A∞≤ M¯«MʸÀØ˲ê ÄÈ≈Vʸô ^Û˛›Î¢y¯. ‹Á êRÍÀ …¥ÎÌ≥≥Á¢ rœ G–˲«Mϸ B‘Ë˝ ÃÙ˝ß¯ –Ë˛ê«ƒËˇêê G–˲« ΔÈVʸô. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê AyÏ˛VÈyÊ˛ê "" MÛ¸‘Ë˝–È! ‹Á –˲í¨Á‹ê¶y˛ Øî ˛Ë .50 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ AØÛ˛Mʸ ‹Ì ßÈÆôÄÈÕ≤ —Ø˲yÊ˛ô^Û˛Ä˲ ∫ê®Æ —^˲ÕÄ˲ –˲êΔˇêê¥˘Ä˲êô®.

≥Á ÅÄ˲ê}Ï˝~ ^Û˛ƒËˇêVʸÀ H —MÈΔÈÀí AÄ˲∞ï ÃÙ˝–˲ë. ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲√ &Á‹”ΔÊˇí¥Î∞≤ …Á≥ßÈØ˲ô ^Û˛Δˇêêô^Û˛ßÛ˛ ‘Ë˝êøË˝ô. . ‘Ë˝êøÍ ‘Ë˝êøÍÀØË˛ê ¥˜ô® …Á≥‹Á Ø˲ê≤yÊ˛ê MÈy¯ ÃÙ˝Mʸ ßÛ˛”ÁŸ ø͖˲ ≥Á ì«Ä˲êyÊ˛êMÈy¯. …Á≥ÅOÀ–˛êîØ˛Ë ≥Á «Ì‹Ä¶ ˛Ë êÀï ßÛ˛”ÁŸ ≥Á ì«Ä˲êyÊ˛í MÈyÊ˛ê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ …¥ÎÌ≥¢ ƒˇíVʸ≈–˛êîØ˛Ë –˲‹Á ꢖ˛Ë ë AÄ˲∞ Ø˲êô_ –Û˛ΔÊˇêVÈ ÃÙ˝ßÊ˛ê. Mȱ ‹Ì Ķ ˛Ë …Á≥fqy˛ Øî ˛Ë ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê AØ˲êOÀ–˛êîØ˛Ë ≥Á «Ì‹Ä¶ ˛Ë êÀï …Á≥‹Á Ø˲ê≤yÊ˛í MÈyÊ˛ê. ≥Á rêtß˛Ê ÀVÈ Δˇêêô…®ƒËˇíÕ≤ ∞Δ¯¨ô_Ø˲rœΔˇêêÄÙ˛ —ÁŸƒËˇíÀ Ø˲êôyÏ˛ AΔˇêêÄÙ˛ ∞–˲ñÄ˲ê¢ÀΔˇêê ¥˘ÄÈΔÊˇê. ∞ÁŸP–˲ê MʸΔÊˇ√ ƒˇíVʸ& B^˲ΔÊˇ}˝ ßÈ”ΔÈ Á≥ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√yÏ˛ …Á≥Ä˲≈ÑÊ˛ ßÊ˛ΔÊˇÿØ˲ôį ªÍrêVÈ B ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞Mϸ —ÁŸƒËˇíÀÁ≥rœ VʸÀ ΔÈVʸô OyÈ ∞–˲ñÄ˲–¢ ˛Ë êΔˇêê¥˘Ä˲êô®. AÁ≥∂yÊ˛ê AÄ˲∞ ∫ê®Æ ‹Ì Δ¶ ˇÊ –˲ê–˲ëÄ˲êô®. B MÈÀôï B Á≥ëΔÊˇêÁŸê∞ ∫ê®Æ Ì‹¶ΔÊˇ–˲ê–˲ëÄ˲êô®. Arê–˲ôsϸ –˲≈Mϸ¢ ‹Ì Ķ ˛Ë …Á≥kqy˛Ê ê AØ˲∫yÊ˛êØ˲ê. ‹Á «VÈY CßÛ˛ …Á≥MÈΔÊˇôVÈ H ≥Á ëΔÊˇêÁŸêy˛Äî ˛Ù —ÁŸƒËˇíÀï —^˲«ô^Û˛ Cô…®ƒËˇíÕ≤ A∞≤ –˛≥Áî ëÀØ˲êô_ ÃÍVÛ¸‹Á êMˆ∞ fl Á ñßÊ˛ƒËˇêßÛ˛‘Ë˝ôï GÁ≥∂yÊ˛ê ∞Δ¯¨ô^˲êNôsÍy¯. ‘¯œ && ƒËˇêßÈ ‹Á ôÁflΔÊˇÄÙ˛ ^ÈƒËˇêô OΔ¯√@ \ÍY±–˲ Á‹ΔÊˇ”‘Ë˝@ & C…∞™ƒˇË í}Ó˝…∞ƃˇË íΔÛˇ¶ øË˝≈‹Á ‹Á¢ ≈ …Á≥gÍq …Á≥ÅÌŸÄt È &&58&& GÃÍV¸Äî ˛Ù ÄÈªÙ˝Àê Ä˲Ø˲ ‘Ë˝»ΔÊˇ øÍVÈÕ≤ Ä˲ØË˛Ã¯ØÛ˛ ‹Á ôM¯_ô^˲ê Nôrêô߯. ‹Á «VÈY AÃÍVÛ¸ D ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê GÁ≥∂y˛Äî ˛Ù A∞≤ –˛≥Áî ëÀ Ø˲êô_ Ä˲Ø˲ Cô…®ƒËˇíÕ≤ ‹Á ôM¯_ô^˲êNôsÍy¯. CßÛ˛ …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ‹Ì Ķ ˛Ë …Á≥kqy˛ Øî ˛Ë –Ë˛ê‡ ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê OyÈ —ÁŸƒËˇíÀ ΔÊˇ›Î›Î”ßÊ˛Ø˲ ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ô –˛êêßÊ˛Àê ≥Ú yÈ¢yÈ? D —ÁŸƒËˇêô Vʸê«ô_ CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& ‘¯œ && —ÁŸƒËˇí —∞–˲ΔÊˇØ¢ ˛Û ¢ ∞ΔȇΔÊˇ‹Á ≈ ßÛ˛fl Ì Ø˲ @ & ΔÊˇ‹Á –˲ΔÊˇôj ΔÊˇ›˘@Á≥≈Á‹≈ ≥Á ΔÊˇô ßÊ˛ñ⁄Ît¸” ∞–˲ΔÊˇÄ¢ ˛Ù &&59&& Cô…®ƒËˇíÀ ßÈ”ΔÈ —ÁŸƒËˇíÀØË˛ê …Vʸfl Ì ô^˲Ø˲rê–˲ôsϸ ≥Á ëΔÊˇêÁŸêÀï. Å«W A— ≥Ú Mî ¸Ï ΔÈ–Ë˛ë. …Á≥–˲íßÊ˛ô ĈÀW¥˘VÈØÛ˛ ÄÈªÙ˝Àê Ä˲Ø˲ A–˲ƒËˇê–ÈÕ≤ –˲êΔÊˇÀ –È≈M¯_ôÁ≥ ^Û˛‹Á ê¢ô®. …Á≥–˲íßÈ∞≤ Vʸꫢô^˲êÄ˲íØÛ˛ ÄÈªÙ˝Àê H …Á≥MÈΔÊˇôVÈ Ä˲Ø˲ ’ΔÊˇ‹Á êfiØ˲í. AôsÛ¸ ›Î´Ê˛Ø˲ –˲ÀØ˲ AÄ˲∞Mϸ ‹Á ”…Á≥ƒˇífØ˲ –˲êôrí H© ÃÙ˝ßÊ˛ê. MÈ‚Ë˝ÂØ˲í ïÁ≥ÕMϸ ÃÍVÛ¸‹Á êMˆôrêô߯. Mȱ Δˇêê߈Mʸ ßÊ˛ñ⁄ÎtôÄ˲ô –˲í…Ä˲–Û˛ê. AÁ≥∂yÊ˛ê ‹Á ô›ÎPΔÊˇô Ø˲’ô_ ¥˘Ä˲êô®. ›Î´ÈΔÊˇ}˝ôVÈ _ôÄ˲ØÈ& –˲íΔÊˇôY ï ≥Á rêtß˛Ê À –˲fl Ì ›Î¢ΔˇÊ ê.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ ‘¯œ && 51 ƒËˇê@ ‹Á ΔÊˇ”…ÄÈØ˲¿ı‹≤Áfl‹Á Ä¢ ˛Ë …¢ ÄÈμÁ≥≈ ‘Ë˝êøÍ‘Ë˝êøË˝–˛è ê & ØÈ¿Ø˲ØË˛Å ™ Ø˲ßÛ˛”ÌŸt Ä˲‹Á ≈ …Á≥gÍq …Á≥ÅÌŸÄx È &&57&& H ≥Á ëΔÊˇêÁŸêy˛Äî ˛Ù ‹Á ΔÊˇ”…Ä˲ ‹ı ≤Áfl ΔÊˇfl Ì Ä˲êy˛î –˲ëôsÍy¯. —ÁŸƒËˇíÀê –ÈΔÊˇê …Vʸfl Ì ô^˲ΔÊˇê MÈ∫sϸt ∞–˲ñÄ˲–¢ ˛Ë êΔˇêê¥˘ÄÈΔˇêê. BÁ‹Mϸ¢ Eôrêô®. …Á≥MʸñÅ –˛≥Áî ë °Á‹êMˆ∞ –˛‚Ù˝ÂßÛ˛ A‘Ë˝êøË˝ô. AÄ˲∞ ∫ê®Æ ‹Ì Δ¶ ˇÊ –˲êΔˇêêØ˲®. –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê ÄÈªÙ˝Àê ÃÍVÈ Ä˲Ø˲ Cô…®ƒËˇíÕ≤ —ÁŸƒËˇíÀï —Á‹«¢ ô^˲yÊ˛ê. Mȱ –Èsϸ≥Ú î ΔÈVʸô ∞–˲ñÄ˲–¢ ˛Ë ê–˲ßÊ˛ê. JMʸ›Î« Cô…®ƒËˇíÀê ÃÍW –Û˛ƒËˇê∫yÏ˛ÄÙ˛. –˛êêÄ˲ô¢ Cô…®ƒËˇíÕ≤ —ÁŸƒËˇíÀØ˲êô_ ÃÍW–Û˛‹Á êMˆØ˲≤ ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇê√yÏ˛ƒˇêêMʸP ΔÈVʸô OyÈ "Á≥ΔÊˇô ßÊ˛ñ⁄Ît¸”' ≥Á ΔÊˇ–˲êÄ˲Ä˲¸¢ ”–˛êîØ˛Ë ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ ›ÎÑÈÄÈPΔÊˇôį ∞–˲ñÄ˲–¢ ˛Ë êΔˇêê ¥˘Ä˲êô®.

ΔˇôyÊ˛ê –Ë˛êíyÊ˛ê ß˛∫æÀê Å∞Ì≥ô^ÈyÊ˛ê.52 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ Mȱ –˲êØ˲‹Á êfiï –ÈsϸMϸ ‹Á ô∫ô¨ô_Ø˲ Bï^˲Ø˲Àê. Á‹«VÈY CßÛ˛ –˲ír ◊MʸñÁŸê~yÊ˛ê AôsÍyÊ˛ê& Cô…®ƒËˇíÀ ßÈ”ΔÈ —ÁŸƒËˇíÕ≤ ‹Ô ”Mʸ«ô^˲∞ ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞Mϸ OyÈ —ÁŸƒËˇíÀ Ø˲êô_ ∞–˲ñÅ¢ MʸÕW ¥˘Ä˲êô®. ØÛ˛Ø˲ê AyÏ˛VÈØ˲ê. AÁ≥∂yÊ˛ê AØ˲êøË˝–˲ô –˲Àœ ÄÒ˛ÕÌ‹ôßÛ˛—êrôsÛ¸ ØÛ˛Ø˲ê VʸÄ˲ HyÊ˛ê fØ˲√À Ø˲êôyÓ˛ ›Î´Ê˛ê–˲ëVÈ EØÈ≤Ø˲ê. JMʸ≥Á ∂yÊ˛ê Mʸ–˲êôyÊ˛Àô ^Û˛Ä˲ ∫ê^˲êaMˆ∞ ÅΔÊˇêVʸêÄ˲í EôyÛ˛–È}Ï˝. Mȱ ›Î´Ê˛Ø˲ ßÈ”ΔÈ ≥Á ΔÊˇ–˲êÁ≥ëΔÊˇêÁŸêy˛Øî ˛Ë ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ ›ÎÑÈÄÈPΔÊˇô ^Û˛‹Á êMˆØ˲≤Á≥∂yÛ˛. AôßÊ˛êMÛ¸. fØ˲√ GÄ˲V¢ ÈØÛ˛ øË˝Vʸ–˲ôÄ˲êyÊ˛ê Mˆ®™ MÈÀôïØÛ˛ A±≤ ^˲íÌ≥ô_&Å∞Ì≥ô_ ∞–˲ñÅ¢ ΔˇêêÌ≥μô^ÈyÊ˛ê. –˲ê‰Â fØ˲√ Ø˛Ä˲¢ –˲ÀÌ‹ –˲_aô®. Vʸñ‡∞≤ ÄÈ≈Vʸô ^Û˛ƒËˇêyÈ∞Mϸ –˲êêØ˲êÁ≥ë BƒËˇêØ˲N –˲êíyÊ˛ê›ÎΔÊˇêœ BMÈ‘Ë˝–È}Ï˝ —∞Ì≥ô_ô®. "MʸΔÊˇ√' ^Û˛ƒËˇíÕ. M¯«MʸÀê EôyÛ˛—. AôÄ˲N –˲êêôßÊ˛ê MÈßÊ˛ê. D BÁ‹Mϸ¢ "Á≥ΔÊˇô ßÊ˛ñ⁄Ît¸”' & ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ ›ÎÑÈÄ˲P«ô^˲ê MˆØ˲≤ Ä˲ΔÈ”Ä˲ØÛ˛. JMʸsϸ ä –Ë˛ê«ƒËˇêê Δˇôy¯® VÈôgÍΔˇêê. –Ë˛ê« ›Î´Ê˛ê–˲ëØ˲ê ^Û˛‹ı ‘ÈyÊ˛ê. MÈ∫sϸ&t . Mȱ VʸÄ˲ –˲êíyÊ˛ê fØ˲√ÀØ˲êô_ ›Î´Ê˛ê–˲ë AôsÛ¸ GÃÍ EôyÈï AÃÍôsϸ ›Î´Ê˛ê–˲ëVÈ EØÈ≤Ø˲ê. ""VʸêΔÊˇíi! “êN BMÈ‘Ë˝–È}Ï˝ GôßÊ˛êN —∞Ì≥ô_ô®? –˲íN —∞Ì≥ô^˲ÃÙ˝ßÛ˛!'' AÁ≥∂yÊ˛ê VʸêΔÊˇê–˲ë VÈ«ÃÍ AØÈ≤ΔÊˇê& ""Áfl¯! D ‘Ë˝ôMʸ ØÈO EôyÏ˛ô®. ΔÈVʸô ∞ôyÏ˛ EôsÍΔˇêê.~ ƒˇíVʸ…MϸƒËˇê Vʸê«ô_Ø˲ gÍqØ˛Ë ô ÃÙ˝NôyÛ˛®. JMʸ≥Á ∂yÊ˛ê ØÈ–Ë˛íÀê ≥Ú rêtMˆ∞. JMʸ≥Á ∂yÊ˛ê —øË˝íÅ ≥Á ìÁ‹êMˆ∞. MÈVÈ ΔˇôyÊ˛ê M¯«MʸÀê —êWÕ ¥˘ƒËˇíΔˇêê. ØÈÀêVʸê fØ˲√Àê MÛ¸–˲Àô ›Î´Ê˛ê–Ë˛ë –Û˛ŸÁ ô ´Ê˛«ô^˲êMˆ∞. –˲êØ˲‹Á êfiï M¯«MʸÀê EôyÏ˛¥˘ƒËˇíΔˇêê. ‘¯œ && ƒËˇêÄË˛Ä¯ fl Á ≈Ì≥ M˙ôÄÙ˛ƒËˇê ≥Á ëΔÊˇêÁŸ‹Á ≈ —Á≥’aÄ˲@& C…∞™ ƒËˇí}Ï˝ …Á≥–˲í≠∞ fl Á ΔÊˇôÅ …Á≥‹Á øË˝ô –˲êØ˲@ &&60&& M˙ôÄÙ˛ƒËˇí! …Á≥ƒËˇêÄ˲≤ô ^Û˛ı‹ –Û˛ê´È— Á≥ëΔÊˇêÁŸêÀ ƒˇêêMʸP …Á≥–˲ê£Ê˛Ø˲÷À–˲êΔˇêêØ˲ Cô…®ƒËˇíÀê AÄ˲∞ –˲êØ˲‹Á êfiØ˲ê ∫À–˲ôÄ˲ôVÈ KyÏ˛ô^Û˛›Î¢Δˇêê. ïïÁ≥À –˲êØ˲‹Á êfiï. "Á≥ìf≈ VʸêΔÊˇê –Ë˛ê‡ΔÈkÀ –ÈΔÊˇê' D ‹Á ô∫ô´Ê˛ôï Ä˲Ø˲ß˛Øî ˛Ë JMʸ ‹Á ôZrØ˲Ø˲ê Vʸê«ô_ ^˛≥ı μ–ÈΔÊˇê. "EΔçˇ MʸbË˛ê …Á≥£Ê˛–Ë˛ê –ÈÁ‹ØÈ ΔÊˇfl Ô & …Á≥øË˝ê≥Á ßç˛ …Ô≥Å ‹Á «Äè˛ ›˘ ∫Ôfl & (ΔÈ–Ë˛ê^˲«Ä˲ –˲íØ˲‹é & 5/48/6) Cô…®ƒËˇíÕ≤ —ÁŸƒËˇíÀ Ø˲êô_ ÃÍVÛ¸ƒËˇêyÊ˛ô MʸvØ˲–˛êîØ˛Ë ≥Á ∞. —^˲ÕÄ˲ê}Ï˝~ ^Û˛‹ı ›Î¢Δˇêê. ¥˘ΔˇêêØ˲ fØ˲√ï –˛íÑÊ˛ô AΔˇêê¥˘–˲_aô®. AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ GÁ≥μsϸ –˲ΔÊˇN ›ÎÑÈÄÈPΔÊˇô fΔÊˇVʸ߯ AÁ≥μsϸ–˲ΔÊˇN. ©∞∞ ‹Á μÁŸôt ^Û˛‹Á í¢ CÃÍ ^˛¥Î¢y˛Ê ê. B —ÁŸƒËˇíÀÁ≥rœ ΔÈVʸô OyÈ ∞–˲ñÄ˲–¢ ˛Ë ê–˲ëÄ˲êô®. ≥Ú Mî ¸Ï –˲í…Ä˲ô ØÛ˛ØË˛ê ‘Ë˝»ΔÈ∞≤ ´Ê˛ñ{Ê˛ôVÈ Eô^ÈØ˲ê. ∞–˲ñÄ˲¢ –˲ê–˲ëÄ˲êô®. ∞–˲ñÅ¢ AΔˇêê¥˘–˲_aô®. ØÈï ƒˇíVʸ…MϸƒËˇê gÍVʸñÄ˲–˛êîô®.

BÁ‹Mϸ¢ –˲ÀØ˲ M¯«Mʸ EÄ˲μØ˲≤–˲ê–˲ëÄ˲êô®. ƒˇíVʸôį ƒËˇêêN¢y˛Ê –˛î –Ë˛ê«ƒËˇêê ‹Á –˲êΔÊˇμ}˝ ø͖˲ôį OyÊ˛êN∞. –Ë˛ê«ƒËˇêê ∫ê®™ ØÈ‘Ë˝Ø˲ô AΔˇêê¥˘–˲yÊ˛ô^Û˛ BÁ≥ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê Ä˲Ø˲ …‘Û˝ƒËˇê›Îfi´Ê˛Ø˲ Ø˲êôyÏ˛ ≥Á ÅÄ˲êyÊ˛Δˇêê ¥˘ÄÈyÊ˛ê.¢ –˲êØ˲‹Á êfi —ÁŸƒËˇíÀ–˛≥Áî ë –Ë˛ê‚Ë˝êÂÄ˲êô®. B—ÁŸƒËˇíÀï BÁ‹Mϸ¢ ≥Ú ΔÊˇêVʸêÄ˲êô®. "Hô ^Û˛ƒËˇíÕ& Hô ^Û˛ƒËˇêOyÊ˛ßÊ˛ê' AØÛ˛ ∞ΔÊˇƒ~ ˇË êô ^Û˛ƒËˇêÃÙ˝yÊ˛ê. …M¯´Ê˛ô ßÛ˛∞Mϸ fØ˲√∞Á‹ê¢ô®? ‘¯œ && …M¯´ÈßÊ˛¬–Ë˛Å ‹Á –˛í√Áfl@ ‹Á –˛í√‡Ä˲fi¸√ üñÅ —…øË˝–˛Ë ê@ & ‹Á √ ñÅ …øË˝ô‘È ßÊ˛êæ®ÆØÈ‘¯ ∫ê®Æ ØÈ‘È…Ä˲μ}˝‘˝Ë ≈Å &&63&& …M¯´Ê˛ô –˲ÀØ˲ —‘Û˝ŸÁ –˲êí{Ê˛Ä˲ AôsÛ¸ A—–Û˛Mʸô EÄ˲μØ˲≤–˲ê–˲ëÄ˲êô®. –Ë˛ê«ƒËˇêê ´È–Ë˛êô& “sϸï H߯ JMʸ ßÈ∞Ú≥î GÀœ≥Á ∂yÊ˛í ∫ê®™ ∞ÀMʸyÊ˛VÈ EôyÈÕ. A—–Û˛Mʸô –˲ÀØ˲ ‹Á √ñÅ …øË˝—êô^˲yÊ˛ô –Ë˛ê«ƒËˇêê ‹Á √ñÅ …øË˝—ô^˲yÊ˛ô –˲ÀØ˲ ∫ê®Æ ØÈ‘Ë˝Ø˲ô MʸÀêVʸêÄÈΔˇêê. ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ƒˇíVÈØÛ˛≤ ∫ê®Æ ƒˇíVʸô A∞ OyÈ AôsÍΔÊˇê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ HÁ≥ëΔÊˇêÁŸê∞ ƒˇêêMʸP Cô…®ƒËˇíÀê –Ë˛‘Ë˝ôï Eôs̓ˇí. ŒÀ. ‹Á –˲êΔÊˇμ}˝Ä¯ OyÏ˛Ø˲ CÁŸßt ˛Û –˲ë∞ _ôÄ˲Ø˲ A∞–ÈΔÊˇ≈ô. BÁ‹Mϸ¢ –˲ÀØ˲ B —ÁŸƒËˇêôÚ≥î M¯«Mʸ ›Î´Ê˛NyÏ˛ AôÄ˲ΔÊˇ√Ø˲Á‹êfiï HΔÊˇμyÊ˛êÄ˲êô®. MÛ¸–˲Àô ∞ƒËˇêô…Ä˲}˝ –Ë˛ê«ƒËˇêê ∞Δ¯´Ê˛ô –˲ÀØ˲ Cô…®ƒËˇíÀê –Ë˛‘Ë˝ôïMϸ ΔÈ–Ë˛ë. M¯«Mʸ HΔÊˇμyÏ˛ÄÙ˛. —ÁŸƒËˇíÀ _ôÄ˲Ø˲^Û˛ BÁ‹Mϸ¢ ≥Á ëyÊ˛êÄ˲êô®. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ M¯«MʸÀê MʸÀVʸNôyÈ. D ∫ê®Æ ƒˇíVʸô ØÈ‘Ë˝Ø˲–˛êî¥˘Ä˲êô®& "›Î´Ê˛Ø˲ Mʸ«ƒËˇê . …M¯´Ê˛ô –˲ÀØ˲ A—–Û˛Mʸô. ∞Ä˲≈&A∞Ä˲≈ –˲‹Á ꢖ˛Ë ëÀ ƒˇêêMʸP —^˲ÑÊ˛}˝ EôyÊ˛ßÊ˛ê. ‹Á √ñÅ …øË˝—êÄ˲ (Ø˲ŸÁ )t –˲ê–˲yÊ˛ô –˲ÀØ˲ ƒˇíVʸ&Á≥ΔÈƒËˇê}˝ô MÈ–Ë˛ÀÌ‹Ø˲ ∫®Æ Ø˲ŸÁ –t ˛ êî ¥˘Ä˲êô®. CÁŸßt ˛Û –˲ë∞ _ôÄ˲Ø˲ ÃÙ˝Mʸ¥˘ÄÙ˛. M¯«Mʸ Ø˛ΔÊˇ–Û˛ΔÊˇyÊ˛ôï BÀÁ‹≈–˲êΔˇêêÄÙ˛ …M¯´Ê˛ô EÄ˲μØ˲≤–˲ê–˲ëÄ˲êô®. ΔÊˇíÁ≥–˲êê.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ ‘¯œ && 53 ÄÈ∞ ‹Á ΔÈ”}Ï˝ ‹Á ôƒËˇê–˲ê≈ ƒËˇêêMʸ¢ BÔ‹Ä˲ –˲êÄ˲μΔÊˇ@ & –˲‘Û˝ fl Ì ƒËˇêı‹≈…∞™ƒˇË í}Ï˝ Ä˲‹Á ≈ …Á≥gÍq …Á≥ÅÌŸÄx È &&61&& B ‹Á –˲êÁ‹¢ Cô…®ƒËˇíÀØË˛ê –Ë˛‘Ë˝ôï Eô^˲êMˆ∞. —ÁŸƒËˇê _ôÄ˲Ø˲ –˛êêßÊ˛À–˲ëÄ˲êô®. A—–Û˛Mʸô –˲ÀØ˲ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛Mϸ AΔˇêêØ˲rêœ ‹Á √ΔÊˇ}˝ ‘Ë˝Mϸ¢ Ø˲’ô_ ¥˘Ä˲êô®! ""…øË˝–Ë˛ê°–Ë˛^˲–Û˛ê –Ë˛êØ˲@ A∞ XÄ˲ _–˲ΔÊˇÃ¯ AÄ˲yÊ˛ê AôsÍyÊ˛ê& "Ø˲⁄˘t –˛íÁfl@ ‹Á √ñÅΔÊˇªœ Ͷ!'. CMʸPyÊ˛ ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ΔˇêêØ˲ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ›Î´Ê˛Ø˲ ƒˇêêMʸP ∞ıŸ´ÈÄ˲√Mʸ ≥Á ÑÈÀį ªÍrê ßÈ∞ ƒˇêêMʸP —´Û˛ƒËˇíÄ˲√Mʸ ≥Á ÑÈ∞≤ Vʸê«ô_ VʸsϸVt È ^˛¥ÎμyÊ˛ê. ØÈ B…’Ä˲êyÊ˛–˲ë Mʸ–˲êê√. ‘¯œ && ´È≈ƒËˇêį —ÁŸƒËˇíØè˛ ≥Á ëôÁ‹@ ‹Á ô\˝‹ıY ŸÁ¢ í ≥Á gÍƒËˇêÄÙ˛ & ‹Á ô\ÍYÄ˛Ë fiôgÍƒËˇêÄÙ˛ MÈ–Ë˛ê@ MÈ–Ë˛í…įP´¯@¿gÍƒËˇêÄÙ˛ &&62&& —ÁŸƒËˇíÀØ˲ê Vʸê«ô_ _ôÄ˲Ø˲ ^Û˛ƒËˇêê ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞Mϸ. …Á≥Å ∑Á ÃÍı≥ÑÊ˛ ÃÙ˝NôyÊ˛êrêœVÈ ∫ê®Æ ›Î¶Δˇêêï Bï_ô^˲ –˲ÀÌ‹ Eôrêô®. øË˝fØ˲ ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ôï –˲≈–˲´ÈØ˲ô Cı‹. ßÈ∞ ßÊ˛êÁŸμ«}È–Ë˛êô Vʸê«ô_ ◊MʸñÁŸê~∞ –˲írÀïØÛ˛ —Ø˲ôyÏ˛. M¯«Mʸ °ΔÊˇyÊ˛ôï –˲≈–˲´ÈØ˲ô –˲ÀØ˲ …M¯´Ê˛ô. ›Î´Ê˛NØ˲N ØÈ–Ë˛ê–˲êê. —ÁŸƒËˇíÀ _ôÄ˲Ø˲ ^Û˛ƒËˇêOyÊ˛ßÊ˛Ø˲≤ ßÈ∞∞ CMʸPyÊ˛ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ؈MϸP –˲MÈP}Ï˝ô^ÈyÊ˛ê. AÄ˲∞ ∫êßÛ˛™ ‹Ì Δ¶ ˇÊ –˲ê–˲ëÄ˲êô®.

Mȱ GÁ≥μsϸMÓ¸ Ø˲ŸÁ –t ˛Ë êΔˇêê ¥˘ßÊ˛ê. –È« ßÊ˛‘Ë˝Ø˲ê Vʸê«ô_ CÃÍ AôsÍyÊ˛í& ‘¯œ && ØÈÌ‹¢ ∫ê®ÆΔˇÊ ƒËˇêêMʸ‹Á¢ ≈Ø˲ ^ÈƒËˇêêMʸ‹Á¢ ≈ ø͖˲ØÈ & Ø˲ ^Èø͖˲ƒËˇêÄ˲@ ‘È∞¢ ΔÊˇ‘ÈØ˲‹Á¢ ≈ NÄ˲@ ‹Á êQ–è˛ê &&66&& ƒˇíVʸ ›Î´Ê˛Ø˲ ΔÊˇfl Ì Ä˲êy˛Øî ˛Ë ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞ AôÄ˲@ MʸΔÊˇ}˝ôï ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√į ƒËˇêêMʸ–¢ ˛ êîØ˛Ë ∫ê®Æ EôyÊ˛ßÊ˛ê. AÄ˲∞Mϸ GMʸPyÈ A‘Ë˝êøË˝ô EôyÊ˛ßÊ˛ê. ‘¯œ && …Á≥›ÎßÛ˛ ‹Á ΔÊˇ” ßÊ˛ê@RÍØÈô ‡∞ΔÊˇ›˘≈Á≥gÍƒËˇêÄÙ˛ & …Á≥‹Á Ø˲≤ ^Û˛Ä˲›˘ ‡≈‘Ë˝ê ∫ê®Æ@ ≥Á ΔÊˇ≈–˲ÅÁŸÄx ˛Ù &&65&& øË˝Vʸ–˲ôÄ˲ê∞ ≥Á ìΔÊˇ~ Mʸñ¥Î …Á≥›ÎßÊ˛–˛êîØ˛Ë øË˝Vʸ–˲ÄË˛Ä¢ ˛Ë ¸”ôį ‹Á ôƒËˇêêN¢y˛ Øî ˛Ë ≥Á ∂yÊ˛ê AÄ˲∞Mϸ Grê–˲ôsϸ ßÊ˛ê@RÍÀí ÃÙ˝NôyÈ ¥˘ÄÈΔˇêê. ›Î”≠Ø˲–˛êîØ˛Ë AôÄ˲@ MʸΔÊˇ}˝ô VʸÀ ›Î´Ê˛NyÊ˛ê H VʸÅ∞ ¥˜ôßÊ˛êÄÈyÊ˛ê? ©∞∞ Vʸê«ô_ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê-& ‘¯œ && ΔÈVʸßÛ˛”ÁŸ —ƒËˇêêM¸‹Áö ê¢ —ÁŸƒËˇí∞…∞™ƒˇ êî ‘Ë˝aΔÊˇØè˛ & BÄ˲√ –˲‘˝≈î «”´Û˛ƒËˇíÄÈ√ …Á≥›ÎßÊ˛–˲ê¨Vʸ^˲eÅ &&64&& BÄ˲√ —¨∞ ¥˜ô®Ø˲ …Á≥Ä˲≈ÑÊ˛ßÊ˛«ÿ AΔˇêêØ˲ –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê ΔÈVʸ&ßÛ˛”⁄ÎÀį ΔÊˇfl Ì Ä˲êy˛. Hß˛Øî È MʸÀï Mʸ∞Ì≥ô_Ø˲≥Á ∂yÛ˛ ø͖˲ô HΔÊˇμyÊ˛êÄ˲êô®. ø͖˲ØÈ ΔÊˇfl Ì Ä˲êy˛Øî ˛Ë ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞Mϸ ‘ÈôÅ GMʸPyÊ˛? –Ë˛ê«ƒËˇêê A‘ÈôÄ˲ ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞Mϸ ‹Á êQ–˛êMʸPyÊ˛? ƒˇíVʸ…MϸƒËˇêØ˲ê ^Û˛ƒËˇêêr –˲ÀØ˲. .î –Ë˛‘Ë˝ô ^Û˛‹Á êMˆØ˲≤ Ä˲Ø˲ Cô…®ƒËˇíÀ ßÈ”ΔÈ "—ÁŸƒËˇíØè˛ ^˲ΔÊˇØè˛' &—ÁŸƒËˇíÀï —Áfl«Á‹í¢ OyÈ "…Á≥›ÎßÊ˛ –˲ê¨Vʸ^˲eÅ'& AôÄ˲@ MʸΔÊˇ}˝ô ƒˇêêMʸP ∞ΔÊˇ√ÀÄÈ”∞≤ ¥˜ôßÊ˛êÄÈyÊ˛ê. Grê–˲ôsϸ A‘Ë˝êøË˝ô –˲ëôyÊ˛ßÊ˛ê. …‘Û˝ƒˇí›Î´Ê˛Ø˲ Ø˲êôyÏ˛ ≥Á ÅÄ˲êy˛¥î ˘ÄÈyÊ˛ê. AÄ˲yÊ˛ê Ä˲Ø˲ê≤ ΔÊˇÑÏ˛ô^˲êM¯–˲ÕfiØ˲®. "ßÊ˛ê@RÍÀƒËˇêô A‘È‘Ë˝”Ä˲ô' AΔˇêêØ˲ …Á≥≥Á ô^˲ô OyÈ ÃÙ˝NôyÈ ¥˘Ä˲êô® –Ë˛ê«ƒËˇêê …Á≥‹Á Ø˲≤ _Ä˲ê¢y˛ Øî ˛Ë B ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞ ∫ê®™ ÷…ZôVÈØÛ˛ ≥Á ì«¢VÈ ‹Ì Δ¶ ˇÊ –˛êî ¥˘Ä˲êô®. AØ˲êøË˝—ô_Ø˲ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ›Î´Ê˛Ø˲ GMʸPyÏ˛ Ø˲êô^Ë˛ΔˇêêÄÙ˛ A–˲ΔÊˇêßÊ˛–Æ ˛Ë êΔˇêêô߯ AMʸPyÏ˛ Ø˲êô^Û˛ –˲ê‰Â …¥ÎΔÊˇôøË˝–˲ê–˲ëÄ˲êô®. ›Î´Ê˛Ø˲ …Mʸ–˲êô ÄÒ˛W ¥˘Ä˲êô®. –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸêÀN —¨ ∞ıŸ´ÈÀê EôyÊ˛–˲ë. AÄ˲Ø˲ê Ä˲Ø˲ ø͖˲ ßÊ˛ñÌŸÃt ¯ EôsÍyÊ˛ê.54 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ —^ÈΔÊˇ fl Ô Ø˲ –˲êØ˲ ‘Ë˝ê®Æ fl Á ¯ƒËˇê Ø˲fl Ì ÄÒ˛‹ıî ' Bï^˲ØÈ ‘Ë˝íØ˲ê≈y˛Øî ˛Ë ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê. AÃÍôsϸ –È∞ AôÄ˲@ MʸΔÊˇ}˝ôï ø͖˲ô OyÈ EôyÊ˛ßÊ˛ê. Mȱ G–˲ΔˇÄî ˛Ù ƒˇíVʸ ƒËˇêêN¢Àê MÈΔ¯. AôsÛ¸ A∞≤ ‘Ë˝êøÍÀØ˲ê AÄ˲ØË˛ê ¥˜ôßÛ˛ EôsÍyÊ˛ê. AÄ˲Ø˲ê M¯ΔÊˇêM¯ VʸÕWØ˲® AΔˇêêØ˲ ‘Ë˝êøË˝ô GMʸPyÈ —êWÕ EôyÊ˛ßÊ˛ê. ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ô ƒˇêêMʸP …¥ÎÌ≥¢ MʸÀVʸßÊ˛ê. C® —ÁŸƒˇíØ˲ê√Qêy˛Øî ˛Ë ›Î´Ê˛NyÏ˛Mϸ ≥Á sÛ¸Vt ¸Ê Å. "gÍØÛ˛ ºØ˲ê Ø˲ fl Á ¯Δˇêê ≥Á ΔÊˇ°°'. ø͖˲ô ÃÙ˝Mʸ¥˘ÄÙ˛ ‘ÈôŠ߈ΔÊˇMʸßÊ˛ê –Ë˛ê«ƒËˇêê ‘ÈôÄ˲ ΔÊˇfl Ì Ä˲êy˛Øî ˛Ë ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞Mϸ ‹Á êQô AôsÛ¸ ‘È‘Ë˝”Ä˲ô.

AÄ˲∞ï G–˲y˛Äî ˛Ù …Á≥–Û˛‘Ë˝ô ¥˜ôßÊ˛êÄÈy¯. ‹Á «VÈY AÃÍVÛ¸ —ÁŸƒËˇíÀï ^˲«ô^Û˛ Cô…®ƒËˇíÀï.55 ®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ ‘¯œ && C…∞™ƒˇË í}Èô fl Ì ^˲ΔÊˇÄÈô@ƒËˇêØ˲√دØË˛ê —≠ƒËˇêÄÙ˛ & Ä˲ßÊ˛‹Á ≈ fl Á ΔÊˇÅ …Á≥gÍqô –ÈƒËˇêêΔÈ≤–˲—ê –È–Ë˛ê¬Ì‹ &&67&& ±sϸï∞ ØÈ–Ë˛Ø˲ê H …Á≥MÈΔÊˇôVÈ Ø˛Äî ˛Ù –ÈƒËˇêê–˲ë AÁ≥fl Á «ô^˲êMˆ∞ ¥˘Δˇêê. AÄ˲ØÛ˛ B CÁŸßt ˛ –î ˛Ë ôï …Á≥–Û˛‘Ë˝ô ¥˜ôßÊ˛VʸÀyÊ˛ê. Ø˲yÊ˛–˲VʸÀyÊ˛ê. B JMʸP Δˇêêô…®ƒËˇê–Û˛ê AƒËˇêêN¢y˛ Øî ˛Ë ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞ ∫ê®Æ∞ fl Á «ô^˲êN ¥˘ÄË ˛ êô®. ÃÙ˝Mʸ G–˲ΔˇÄî ˛Ù B øË˝Vʸ–˲Ä˲Ä˲¸¢ ” ®‘Ë˝Ã¯ A…Vʸ‹Á ΔÊˇêy˙ÄÈy¯. –Ë˛ê«ƒËˇêê "BgÍØ˲êøÍÁflêyÊ˛ê' AØ˲∫yÊ˛ÄÈyÊ˛ê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ AMʸPyÛ˛ AÄ˲∞ ≥Á rêtV¸Ê ÀßÊ˛ê. AÄ˲∞ ∫ê®Æ ‹Ì Δ¶ ˇÊ –˲ê–˲ëÄ˲êô®. –Û˛êÈP∞ EôyÊ˛VʸÀyÊ˛ê. H Δˇêêô…®ƒËˇêôį OyÏ˛ –˲êØ˲‹Á êfi Eôrêô߯. D ΔÊˇMʸôVÈ EôyÛ˛ –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸê∞ ƒˇêêMʸP _…Ä˲}˝Ø˲ê ^˲íßÈÆô. ƒˇíWMϸ A® ΔÈ…Å. H Ø˲‘Ë˝”ΔÊˇ–˛êîØ˛Ë ›Îô›Î«Mʸ ‹Á êQø¯VÈÀM¸î ‹Á ΔÊˇ” …¥Î}˝êÀê ΔÈ…Åô∫Vʸ‚Ë˝ê ≥Á «…‘Ë˝–˲ê ^Û˛›Î¢Δ¯. ‘¯œ && ƒËˇí ∞‘È ‹Á ΔÊˇ” øË˝íÄÈØÈô Ä˲›Î≈ô gÍVʸ«¢ ‹Á ôƒËˇê“ê & ƒËˇê›Î≈ô gÍ…VʸŠøË˝íÄÈ∞ ›Î ∞‘È. AôßÊ ˛ ê^Û ˛ ƒ ˇ íVÈ^Ë ˛ ΔÊ ˇ }˝ A∞–ÈΔÊ ˇ ≈ô. "ªÍÁflê–˲ë' MÈΔÊˇ≈ÑÛ˛…Ä˲ô ƒˇêêMʸP …Á≥°Mʸ. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ Mʸ∞Ì≥ô^˲yÊ˛ê. øË˝Vʸ–˲ôÄ˲êyÊ˛ê "–Ë˛ê‡ªÍÁflêyÊ˛ê'. ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ï ‹Á ôƒËˇê–˲êØ˲ôVʸÀ ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÛ˛ ^˲MʸPVÈ ^˲íyÊ˛VʸÀyÊ˛ê. ΔÊˇ–Ë˛í —ÃÍÁ‹ê ΔÈ–Ë˛ê AØ˲êΔÈX & Ä˲fÄ˲ ∫–˲êØ˲ h—ê fØ˲ ∫yÊ˛øÍX &&31&& (ΔÈ–Ë˛ê^˲«Ä˲ –˲íØ˲‹Á ô 2/323/8) H ƒˇíW AΔˇêêÄÙ˛ ≥Á ΔÊˇ–˲íΔÊˇ¶ –˲íΔÊˇôY ï. ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê –Ë˛ê«ƒËˇêê AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê.& . ≥Á ‘Ë˝≈į –˲êêØÛ˛@ &&69&& Á‹–˲êÁ‹¢ øË˝íÄ˲&…¥Î}˝êÀN B Á≥ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√yÊ˛ê ΔÈ…Åį Á‹–˲íØ˲ô. AÄ˲yÊ˛ê MÈ‚Ë˝êÂ. ∞ΔÊˇôÄ˲ΔÊˇô gÍVʸΔÊˇíNy˛î –Ë˛ê«ƒËˇêê ø˙ÅMʸ —ÁŸƒËˇíÀï ‹Á ΔÊˇ”´È ∞@Á‹μñÁflêy˛î EôsÍy¯. CßÊ˛«™ ± "–Ë˛ê‡ªÍÁflêyÊ˛ê' AØ˲∫yÊ˛yÊ˛ô f«Wô®. AÄ˲Ø˲ê EôyÛ˛® …Á≥≥Á ô^˲ôïØÛ˛ AΔˇêêØÈ OyÈ …Á≥≥Á ô^˲ô ƒˇêêMʸP …Á≥ø͖˲ô AÄ˲∞Ú≥î EôyÊ˛ßÊ˛ê. …MÏ ¸ ƒË ˇ íÄË ˛ √MÊ ¸ B^Ë ˛ ΔÊ ˇ }˝ Ú ≥ î ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê –Ë˛êΔÊˇÀ CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& ‘¯œ && Ä˲›Î√ßÊ˛≈Á‹≈ –Ë˛ê‡ªÍÁfl¯ ∞VʸñÔflÄÈ∞ ‹Á ΔÊˇ”‘Ë˝@ & C…∞™ƒˇË í}Ó˝ô…∞™ƒˇË íΔÛˇø¶ ˝Ë ≈‹Á ‹Á¢ ≈ …Á≥gÍq …Á≥ÅÌŸÄx È&&68&& ©∞ –˲ÀØ˲ fl ı –Ë˛ê‡ªÍÁfl¯! H ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞ ƒˇêêMʸP Δˇêêô…®ƒËˇíÀê —ÁŸƒËˇíÀ Ø˲êô_ ‹Á ΔÊˇ”ßÈ –˲‘Ë˝ô ^Û˛‹Á êMˆØ˲∫yÏ˛ Eôs̓ˇí. Vʸ–˲í≈∞Mϸ ßÊ˛íΔÊˇô ^Û˛‹Á ê¢ô߯. ^Û˛Ä˲êÀê ÃÙ˝NôyÈØÛ˛ ‹Á ΔÊˇ”…Ä˲ MÈΔÊˇ≈ô ^Û˛›Î¢y˛Ê ê. B ΔÈ…ÅÁ≥ìr. AÄ˲Ø˲ê OyÈ –Ë˛ê‡ªÍÁflêyÛ˛. ƒˇíW Cô…®ƒËˇíÀ ∞ƒËˇêô…Ä˲}˝ –˲ÀØ˲ AôßÊ˛êï …Á≥–Û˛‘Ë˝ô ¥˜ôßÊ˛VʸÀyÊ˛ê. Bï^˲Ø˲ÀN AôßÊ˛yÊ˛ê& MÈ∫sÛ¸t ΔÈ…Åį Á‹–˲íØ˲êyÊ˛ê.

©∞į ªÍsÛ¸ øË˝Vʸ–˲ÄË˛Ä¢ ˛Ë ¸¢ ”ô AØË˛ê ‹Ì Å¶ –˲_aô®. ≥Ú î ≥Ú ^˲êa AôßÊ˛êïØÛ˛ ‹Á –˲íÌflÄ˲–˛êî ¥˘ÄÈΔˇêê& ‹Á «VÈY D …Á≥MÈΔÊˇôVÈØÛ˛ –Ë˛ê‡ ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞ï OyÈ Á‹–˲êÁ‹¢ ø¯VÈÀê AôÄÙ˛ –Û˛Vʸôį –˲›Î¢Δˇêê. AÄ˲Ø˲ê GÃÍ –˲ísÍœy˛Ê êÄÈyÊ˛ê? GÃÍ OΔÊˇêaôsÍyÊ˛ê? GÃÍ Ø˲yÊ˛ê›Î¢y˛Ê ê? ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê JMÛ¸ JMʸ ≥Á ßÊ˛ôï f–Ⱥ^ÈayÊ˛ê. B –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸê∞ï ‘Ë˝êøÍ‘Ë˝êøË˝ Á‹ô›ÎPΔÈÀØ˲ê MʸÕWô^˲ÃÙ˝–˲ë. øË˝ƒËˇêôMʸΔÊˇ–˛êîØ˛Ë –Û˛Vʸôį …Á≥–˲fl Ì ô^Û˛ –Û˛À Mˆ®™ Ø˲ßÊ˛êÀê ≥Á ôrÀØ˲ê Ø˲ŸÁ t ≥Á ΔÊˇêÁ‹í¢. AÃÍôsϸ –ÈΔÊˇê ≥Á ΔÊˇ–˲ê‘ÈôÅ∞ ¥˜ôßÊ˛êÄÈΔÊˇê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ –ÈΔÊˇê ‹Á ôƒËˇê–˲ê ≥Á ëΔÊˇêÁŸêÀê. ‹Á –˲êê…ßÊ˛ . ‘¯œ && H⁄Î …ªÍÔfl√ ‹Ì Å ¶ @ ¥ÎΔÊˇØ¶ ˛ Øî Èô …¥ÎÁ≥≈ —–˲êêÁfl≈Å& ‹Ì Ķ È”>›Î≈–˲êØ˲&¢ MÈÃÙ˝>≥Ì …∫Áfl√ ∞ΔÈ”}˝ –˲êñ^˲eÅ &&72&& ¥ÎΔȶ! DÚ≥Øî ˛Ë ^˛≥Á μ∫yÏ˛Ø˲ ‹Ì Ŷ …∫Áfl√ØË˛ê ¥˜ô®Ø˲ ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞ ƒˇêêMʸP ‹Ì Ŷ . ƒˇíW ƒˇêêMʸP MʸΔÊˇ√Àê ÄÒ˛ÀêÁ≥ëVȱ. Mȱ ‹Á –˲êê…ßÈ∞≤ JMʸ AôVʸê‚Ë˝ô OyÈ GÄË˛ê¢ ^Û˛ƒËˇêÃÙ˝–Ë˛ë –Ë˛ê«ƒËˇêê Ä˲NP–˲ ^Û˛ƒËˇêÃÙ˝–˲ë. fl Á Ä˲≈Àê ^Û˛‹Á í¢. CÁ≥∂yÊ˛ê ‹Á ô›ÎPΔÈÀê ≥Á yÈÀØÈ≤ GMʸPyÊ˛? D JMʸP ‘¯œM¸Ê ôïØÛ˛ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê AΔÊˇêjØ˛Ë ê∞ AØÛ˛Mʸ …Á≥‘Ë˝≤ÀN ‹Á –˲í´ÈØ˲ô C^ÈayÊ˛ê. Ø˲VʸΔÈÀØË˛ê –Ë˛êêô^˲êÄ˲í. Arê–˲ôsϸ ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÛ˛ ≥Á ΔÊˇ–Ë˛ê ‘ÈôÅ∞ ¥˜ôßÊ˛êÄÈyÊ˛ê. ©∞∞ Vʸê«ô^Û˛ –˲êΔÊˇÀ CÃÍ AØÈ≤yÊ˛ê& ‘¯œ && —‡ƒËˇê MÈ–Ë˛íØè˛ ƒËˇê@ ‹Á ΔÈ”Øè˛ ≥Á ë–˲íô‘Ë˝aΔÊˇÅ ∞@Á‹Á μñÁfl@& ∞ΔÊˇ√–˛í ∞ΔÊˇfl Á ôMÈΔÊˇ@ ‹Á ‘ÈôÅ –Ë˛ê¨ Vʸ^˲eÅ &&71&& H ≥Á ëΔÊˇêÁŸêy˛Äî ˛Ù ‹Á –˲êÁ‹¢ M¯«MʸÀØ˲ê ÄÈ≈Vʸô ^Û˛‹Ì ! "∞ΔÊˇ√–˲ê@' ""ØÛ˛Ø˲ê'' –Ë˛ê«ƒËˇêê "ØÈ' AØÛ˛ ø͖˲Ø˲. VˆÁ≥μ –Û˛Vʸôį –˲_a AôßÊ˛êï C—êyÏ˛¥˜Äȃˇí. ø¯VʸÃÍÀÁ‹êÀê ‘ÈôÅ∞ ¥˜ôßÊ˛ÃÙ˝ΔÊˇê. ‡‡MÈΔÈÀê ^Û˛‹Á í¢. Mȱ AÄ˲∞ï Á‹–˲íÌflÄ˲–˛êî ¥˘ÄÈΔˇêê. VˆÁ≥μ –Û˛Vʸôį ‹Á –˲êê…ßÊ˛ôï MʸÀê›Î¢Δˇêê. AÄ˲∞Mϸ ""CÃÍ OΔ¯a ÃÙ˝Mʸ CÃÍØ˲yÊ˛ê'' A∞ —¨&∞ıŸ´ÈÀê EôyÊ˛–˲ë. ÃÙ˝Mʸ Ø˲ÀêÁ≥ëVȱ MÈ–Ë˛ë. B_Ä˲ô¢ ƒˇêêMʸP ∞Δ¯´Ê˛ô –Ë˛ê«ƒËˇêê —Œ±MʸΔÊˇ}˝ô f«W¥˘Δˇêêô®. —MÈΔÈÀê EÄ˲μØ˲≤–˲ê–˲ NôyÈØÛ˛ ‹Á –˲íÌflÄ˲ô AΔˇêê ¥˘ÄÈΔˇêê. ‹Á «VÈY AÃÍVÛ¸ ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ï ‹Ì Ķ ˛Ë êy˛Øî ˛Ë …Á≥kqy˛ Øî ˛Ë ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞ï ‹Á –˲êÁ‹¢ ø¯VÈÀê. –Ë˛ê«ƒËˇêê AÁflôMÈΔÊˇô –Ë˛ê«ƒËˇêê M¯«Mʸ ÃÙ˝∞–Èy˛î –˲≈–˲fl Á «›Î¢y¯ AÄ˲Ø˲ê B ≥Á ΔÊˇ–˲ê‘ÈôÅ∞ ¥˜ôßÊ˛êÄÈyÊ˛ê. ø¯VʸÃÍÀÁ‹êyÊ˛ê MÈßÊ˛ê.56 ‘¯œ && ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ BÁ≥ìΔÊˇ≈–˲í}˝–˛Ë ê^˲À …Á≥ÅÁŸ–x ˛è ê ‹Á –˲êê…ßÊ˛–˲íÁ≥@ …Á≥—‘Ë˝∞¢ ƒËˇêßÊ˛”Äè˛ & Ä˲ßÊ˛”ÄÈP–Ë˛í ƒËˇêô …Á≥—‘Ë˝ôÅ ‹Á ΔÛˇ” ‹Á ‘ÈôÅ –Ë˛í¥˘≤Å Ø˲ MÈ–Ë˛êMÈ“ê &&70&& GÃÍV¸Äî ˛Ù A∞≤ –˛≥Áî ëÀ Ø˲êô_ ≥Á «Á≥ìΔÊˇô~ VÈ A^˲À …Á≥ÅÁŸVx ¸Ê À ‹Á –˲êê…ßÈ∞≤ Ø˲ßÊ˛êÀ ±ΔÊˇê A∞≤ –˛îÁ≥ëÀ Ø˲êô_ ^˲ÃÍƒËˇê–˲íØ˲ô ^Û˛ƒËˇêNôyÈ. ‹Ì Ķ ˛Ë …Á≥kqy˛ Øî ˛Ë –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸê∞ ÀÑÊ˛}ÈÀê H—êrØ˲≤— AÄ˲∞ hgÍq‹Á . "AÄ˲ØË˛ê ‹Á –˲êê…ßÊ˛ ‹Á –˲íØ˲êyÊ˛ê'. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ H _Ä˲–¢ ˛Ë êêïØ˛Äî ˛Ù ‹Á ô›ÎPΔÈÀê ≥Á yÊ˛Äȃˇí. ©∞ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ΔˇêêôMÛ¸© ¥˜ôßÊ˛–˲ÀÌ‹Ø˲© —êWÕ EôyÊ˛ßÊ˛ê.

∞ΔÊˇôÄ˲ΔÊˇô MʸΔÊˇ√ ^Û˛ƒËˇêyÈ∞MÛ¸ Ä˲Ä˲μΔÊˇêyÊ˛–˛î EôyÊ˛ê. MÛ¸–˲Àô MʸΔÊˇ√ ı ≥ΔÊˇê –Ë˛í…Ä˲ô ^˛≥Á μrôį MʸΔÊˇ√ ≥Á ìΔÊˇΔ¢ ˇêê ¥˘ƒÛˇêrrœΔˇêêÄÙ˛. AÄ˲∞Mϸ Mˆ∞≤ …Á≥‘Ë˝≤Õ^ÈayÊ˛ê. –˛íΔÛˇ …¥˚{Ê˛ Ä˲Ø˲ƒËˇê ‹Á –˲ê VÈ≈± & ªÍÀMʸ ‹Á êÄ˲ ‹Á –˲ê ßÈÁ‹ A–Ë˛í± && fØ˲fl Ì –˛íΔÊˇ ∫À ∞f ∫À ÄÈÔfl & ßÊ˛êÁflê Mʸfl Á ê MÈ–Ë˛ê&…M¯´Ê˛ «Á≥ë BÔfl && (ΔÈ–Ë˛ê^˲«Ä˲ –˲íØ˲‹Á ô& 3/42/8&9) ΔˇôyÊ˛ê …Á≥MÈΔÈÀêVÈ øË˝fØ˲ ^Û˛‹ı –ÈΔÊˇê EØÈ≤ΔÊˇê. ≥Á ΔÊˇ–˲ê‘ÈôÅ∞ ¥˜ôßÊ˛êÄÈ–Ë˛ë. ›ÎΔÈô‘Ë˝–˲êê: ›Î´ÈΔÊˇ}˝ôVÈ MˆôÄ˲–˲êô® ΔˇôyÊ˛–˲ A´È≈ƒËˇêôį XÄ˲ ≥Á ìΔÊˇΔ¢ ˇêê ¥˘Ä˲êôßÊ˛∞ AôsÍΔÊˇê. Mȱ "MʸΔÊˇ√ H—êrØ˲≤® ^˛≥Á μÃÙ˝ßÊ˛ê. ›Î´Ê˛Ø˲ ^Û˛‹Ì B …∫Áfl√ ∞ÁŸÃx ¯ ‹Ì Ķ ˛Ë êÃÒ˝Øî ˛Ë –ÈΔÊˇê ‘Ë˝»ΔÊˇô ƒˇêêMʸP _–˲« MÈÀôï OyÈ …ªÍ‡√Ø˲ôßÈØÛ˛≤ ¥˜ôßÊ˛êÄÈΔÊˇê. BÄ˲√ ‘È‘Ë˝”Ä˲–˛êîØ˛Ë ®.®”°ƒËˇê A´È≈ƒËˇê@ 57 ‹Á –˲íØ˲êy˛Øî ˛Ë B –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸê∞ï —ÁŸƒËˇíÀê Ø˲ßÊ˛êÀÃÍVʸ ‹Á –˲íÌflÄ˲–˛êî ¥˘ÄÈΔˇêê. MʸΔÊˇ√ ^Û˛ƒËˇêyÈ∞Mϸ ±N A¨MÈΔÊˇô Eô®. V¯›Î”—ê Ä˲êÀÔ‹ßÈÁ‹ê ΔˇôyÏ˛ôsϸ± D —´Ê˛ôVÈ –˲«~ô^ÈyÊ˛ê. A® ÄÒ˛ÀêÁ‹êMˆ∞ Ä˲Ä˲¢¸”ßÊ˛ΔÊˇÿNyÏ˛— Mʸ–˲êê√. –ÈΔÊˇê Ä˲–˲ê ∫ê®ÆMϸ Ä˲WØ˲rêœVÈ …VʸÌflı‹¢ B‘Ë˝aΔÊˇ≈–Û˛ê–˲êêô® ? D A´È≈ƒËˇêôï MʸΔÊˇ√ ƒˇêêMʸP VˆÁ≥μßÊ˛Ø˲ô. –ÈRÍ≈Ø˲MÈΔÊˇêÀê Ú≥sϸtØ˲rê–˲ôsϸ®. D A´È≈ƒËˇêôï ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ΔˇêêØ˲ ◊MʸñÁŸê~yÊ˛ê H–˲êØÈ≤yÊ˛ôsÛ¸ & AΔÊˇêjØÈ! ßÛ˛∞Ø˛Äî ˛Ù ÄÒ˛ÀêÁ‹êMˆ∞ ±–Ë˛ë ‹Á ô›ÎΔÊˇ ∫ô´Ê˛ô Ø˲êô_ –˲êêN¢y˛Ê –Ë˛Δˇêê ¥˘VʸÀ–¯ Asϸt ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ƒˇíVʸô ƒˇêêMʸP —ÁŸƒËˇêô Vʸê«ô_ —Ø˲ê. ΔˇôyÊ˛–˲® øË˝Mϸ¢ –˲íΔÊˇôY . JMʸsϸ gÍqØ˛Ë –˲íΔÊˇôY . MʸΔÊˇ√^Û˛ƒËˇêyÊ˛ôï A…‘Ë˝ßÊ˛Æ OyÈ Eô^˲OyÊ˛ßÊ˛ê.¢ ÃÙ˝Mʸ MʸôuÊˇ‹Á ô¶ ^Û˛‹ı ¢ B ‹Ì Ŷ À¿ô^˲ßÊ˛ê. –Ë˛ê«ƒËˇêê CÁŸßt ˛ –î ˛Ë ôÚ≥î B´ÈΔÊˇ≥Á yÏ˛ ‹Á –˲êΔÊˇμ}˝ ø͖˲ôį OyÏ˛ AßÛ˛ MʸΔÊˇ√ï …Á≥–˲ñÄ˲–¢ ˛Ë ê–˲yÊ˛ô ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ –˲íΔÊˇôY . …Á≥ÅÁ∑Àô ≥Á rœ GÁ≥μsϸMÓ¸ ÃÙ˝ßÊ˛ê. ©∞ …¥ÎÌ≥¢Mϸ ΔˇôyÊ˛ê ›Î´Ê˛Ø˲Àê EØÈ≤Δˇêê& "gÍqØ˛Ë ƒˇíVʸô –Ë˛ê«ƒËˇêê ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ ƒˇíVʸô'. C® "›ÎôRÍ≈ƒˇíVʸô' ı ≥ΔÊˇêVʸÀ A´È≈ƒËˇêô MÈßÊ˛ê. AÃÍôsϸ –ÈΔÊˇê Á≥ìΔÊˇ~ ∞ƒËˇêô…ÅÄ˲êÀê –Ë˛ê«ƒËˇêê …Á≥Ä˲≈ÑÊ˛Ä˲@ Á≥ΔÊˇ–˲íÄ˲√ ßÊ˛ΔÊˇÿNÀê. MÛ¸–˲Àô "AÁflô …∫‡√Ì‹√' AØ˲≤® ^˲®–Û˛‹ı . Mȱ. D ı ≥ΔÊˇê ‘ÈàMÈΔÊˇêyÊ˛ê ≥Ú sϸØt ˛Ë ® MÈßÊ˛ê. ßÈ∞∞ ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ôï ¥Îsϸô^˲ –˲ÀÌ‹Ø˲ gÍ…VʸÄ˲À¢ ê –Ë˛ê«ƒËˇêê ‹Ì Ä¶ ˛Ë …Á≥kqy˛Ï ƒˇêêMʸP ÀÑÊ˛}ÈÀê ^˛≥Ì μ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛ –˲êØ˲‹Á êfiï MʸΔÊˇ√ ≥Á rœ EÄ˲PôuÊˇØ˲ê gÍVʸñÄ˲ô ^Û˛›ÎyÊ˛ê. Á‹ØÈÄ˲–˛êîØ˲®. AÁ≥∂yÊ˛ê XÄ˲ Á‹–˲íÁ≥¢–˲êΔˇêêôßÊ˛∞ JÁ≥∂M¯–˲^˲êa. ©∞ ≥Á «}È–Ë˛êôï ±–˲ë "Á≥ΔÊˇô ßÊ˛ñ⁄Ît¸”' ≥Á ΔÊˇ–˲ê ≥Á ëΔÊˇêÁŸê∞ ßÊ˛ΔÊˇÿØ˲ô ^Û˛‹Ì ‹Ì Ķ ˛Ë …Á≥kqy˛Ê –˲–˲ëÄÈ–Ë˛ë. Ä˲Ø˲ ‘Ë˝Mϸ¢∞ ÄÒ˛ÀêÁ‹êMˆ∞. . ÃÍøË˝ Ø˲⁄ÎtÀØ˲ê Á‹”ƒËˇêôVÈ ∞ΔÊˇ~Δˇêêô^˲êMˆôrí MʸΔÊˇ√ï …Á≥–˲ñÄ˲–¢ ˛Ë ê–˲yÊ˛–Û˛ê gÍqØ˛Ë –˲íΔÊˇôY .

–˲êíyÊ˛–˲ A´È≈ƒËˇêô BΔÊˇôøË˝ôïØÛ˛ AÄ˲yÊ˛ê MʸΔÊˇ√∞ Vʸê«ô_ …Á≥‘Ë˝≤ØË˛ê –Ë˛êêôßÊ˛êô^ÈyÊ˛ê. Ä˲Ø˲ ÃÍøË˝Ø˲⁄ÎtÀØË˛ê ªÙ˝»k –Û˛Á‹êMˆôrí. Ä˲Ø˲ øË˝Δ¯›Î Ú≥î B^˲«›Î¢yÊ˛ê. gÍqØ˛Ë –˲í»YƒˇË êêyÊ˛ê Ä˲Ø˲ ‘Ë˝Mϸ∞¢ –˲êêôßÊ˛êô^˲êMˆ∞. ÃÙ˝Mʸ øË˝Mϸ¢ –˲íΔÊˇôY ï ‘Ë˝ΔÊˇ}ÈVʸÄ˲êy˛Øî ˛Ë –ÈyÊ˛ê ØÈ B…‘Ë˝ƒËˇêô ¥˜ô® B^˲«›Î¢y˛Ê ê. D MʸΔÊˇ√ƒˇêêMʸP ≥Á «}È–Ë˛êôï ≥Á ΔÊˇ–˲ê‘ÈôÅ∞ ¥˜ôßÊ˛êÄÈΔÊˇê. …M¯ßÈ® ‘Ë˝…Ä˲ê–˲ëÀÚ≥î —fƒËˇêô ›Î¨ô^ÈÕ –Ë˛ê«ƒËˇêê ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√ƒˇíW OyÈ “sϸįØÛ˛ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇíÕ. Mȱ ΔˇêêßÊ˛™« ‘Ë˝…Ä˲ê–˲ë JMʸPsÛ¸.58 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ ∞⁄ÎP–˲ê MʸΔÊˇ√–˲íΔÊˇôY ï. &&Áfl« Kô Ä˲Ä˲fiÄè˛ && . CÅ ◊–˲êÄ˲μΔÊˇ–˲êÁflôÁ‹ Á≥ΔÊˇ–˲íØ˲ôßÊ˛Á‹≈ ’ÁŸ≈ ›Î”“ê AyÊ˛VʸyÈØ˲ôßÊ˛MʸñÄÙ˛ ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛XÄÈ ƒËˇí@& "ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄÈ' øÍıŸ≈ "MʸΔÊˇ√ hgÍqÁ‹' ØÈ–Ë˛ê ®”°ƒˇí@´È≈ƒËˇê@&&2&& D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ◊–˲êÄè˛ Á≥ΔÊˇ–˲êÁflôÁ‹ Á≥ΔÊˇ–˲íØ˲ôßÊ˛VÈ« ƒˇêêMʸP ’ÁŸê≈y˛îØ˲ ›Î”—ê AyÊ˛VʸyÈØ˲ôßÊ˛ VÈ«^Û˛ ΔÊˇ_ô^˲∫yÏ˛Ø˲ ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲Äè˛XÄ˲ ƒˇêêMʸP øÍÁŸ≈ô "ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲'ï MʸΔÊˇ√ hgÍq›Î AØÛ˛ ΔˇôyÊ˛–˲ A´È≈ƒËˇêô ≥Á ìΔÊˇ–~ ˛Ë êΔˇêêô®. M¯«MʸÀØ˲ê ΔˇêêßÊ˛Δ™ ˇÊ í ÄÈ≈Vʸô ^Û˛›Î¢ΔˇÊ ê –Ë˛ê«ƒËˇêê ΔˇôyÊ˛ê –Ë˛íΔÈYÀïØ˲í ^Û˛ƒËˇê–˲ÀÌ‹Ø˲ MʸΔÊˇ√ JMʸPsÛ¸. Kô Ä˲Ä˲fi®Å ◊–˲êßç˛ øË˝V¸Ê –˲ßç˛ XÄÈÁ‹íÁ≥∞ÁŸÄ˲êfi …∫Áfl√ —ßÈ≈ƒËˇíô ƒˇíVʸ‘È…ı‹¢ ◊Mʸñ⁄Î~ΔˇÊ êjØ˛Ë ‹Á ô–ÈßÛ˛ "MʸΔÊˇ√ hgÍq›Î' ØÈ–Ë˛ê ®”°ƒˇí@´È≈ƒËˇê@ &&2&& ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄÈΔÊˇíÔ≥ EÁ≥∞ÁŸÄË˛ê¢ –Ë˛ê«ƒËˇêê …∫Áfl√—ßÊ˛≈ –Ë˛ê«ƒËˇêê ƒˇíVʸ‘È…Á‹¢ —ÁŸƒËˇêôï ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê –Ë˛ê«ƒËˇêê AΔÊˇêjØ˛Ë êÀ ‹Á ô–ÈßÊ˛ôï "MʸΔÊˇ√&hgÍq‹Á 'AØ˲ê ≥ı ΔÊˇêVʸÀ ΔˇôyÊ˛–˲ A´È≈ƒËˇêô ≥Á ìΔÊˇ–~ ˛Ë êΔˇêêô®. CÁ≥∂yÊ˛ê “ê ‹Á –˲êÑÊ˛ôï OyÈ "MʸΔÊˇ√' JMʸ …Á≥‘Û˝≤. Mȱ "MʸΔÊˇ√' AôsÛ¸ H—êsϸ?' AØ˲≤® ^˛≥Á μÃÙ˝ßÊ˛ê. gÍqØ˲ –˲íΔÈY–˛Ë Àô∫êÀN MÈ–Ë˛ê. AΔÊˇêjØ˛Ë ê∞ –˲êØ˲‹Á êfiï OyÈ MʸΔÊˇ√ Vʸí«a hgÍq‹Á ≥Á ësϸôt ®.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.