<

◊ ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲√ØÛ˛ Ø˲–˲ê@

ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲
◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲

…Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇê–˲êê
‘¯œ &&

´Ê˛ñÄ˲ΔÈã E–È^˲&
´Ê˛ΔÊˇ√ÑÛ˛…ÄÙ˛ NΔÊˇêÑÛ˛…ÄÙ˛ ‹Á –˲ê–Û˛ÄÈ ƒËˇêêƒËˇêêÄ˲fi–˲@&
–˲í–˲êMÈ@ ¥ÎôyÊ˛–È‘˝aî –Ë˛ Mϸ–˲êNΔÊˇ”Ä˲ ‹Á ôfƒËˇê &&1&&

´Ê˛ñÄ˲ΔÈ…ÁŸêty˛Ê ê ‹Á ôfƒËˇêê}Ï˝~ AyÏ˛VÈyÊ˛ê& ""K ‹Á ôfƒËˇí!! ´Ê˛ΔÊˇ√ ÑÛ˛…Ä˲ô –Ë˛ê«ƒËˇêê
NΔÊˇêÑÛ˛…Ä˲ôï JMʸP^¯r^Û˛« ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇêê M¯«MʸVʸÀ–ÈΔˇØî ˛Ë ØÈ –ÈΔÊˇê –Ë˛ê«ƒËˇêê ¥ÎôyÊ˛ê
≥Á ë…Ä˲êÀê Hô ^Û˛›ÎΔÊˇê ? ''
AgÍqØ˲ ΔÊˇíÁ≥ëyÊ˛ΔˇêêØ˲–ÈyÊ˛ê ´Ê˛ñÄ˲ΔÈ…ÁŸêtyÊ˛ê, Á‹ôƒËˇê–˲ê ΔÊˇíÌ≥ AΔˇêêØ˲ –ÈyÊ˛ê
‹Á ôfƒËˇêêyÊ˛ê. AgÍqØ˛Ë ô –˲êØ˲‹Á êfi ƒˇêêMʸP AôÄ˲ΔÈ‚Ë˝ôï Eôrêô®. AgÍqØ˛Ë ô B–˲«ô_Ø˲
–˲êØ˲Á‹êfiVʸÀ ´Ê˛ñÄ˲ΔÈ…ÁŸêtyÊ˛ê fØÈ√ô´Ê˛êyÊ˛ê. AÄ˲yÊ˛ê Á‹ôƒËˇê–˲ê& Á‹”ΔÊˇíÁ≥ëy˛îØ˲ Á‹ôfƒËˇêê∞
ßÈ”ΔÈ ^˲íyÊ˛VʸÀyÊ˛ê, —Ø˲VʸÀyÊ˛ê. AÄ˲∞Mϸ ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√yÛ˛ ‹Á Ä˲≈–˲êØ˲≤® ÄÒ˛ÀêÁ‹ê. AΔˇêêØÈ OyÈ
Ä˲Ø˲ –˲ÀØ˲ EÄ˲μØ˲≤–˛êîØ˛Ë –˛íÁflΔÊˇíÌ≥ AΔˇêêØ˲ ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲êyÊ˛ê i—ô_ EØ˲≤ôÄ˲ –˲ΔÊˇO, AÄ˲∞
ßÊ˛ñÌŸt GÀœ≥Á ∂yÊ˛í M˙ΔÊˇ–˲ëÀ ≥Ú Øî ˛Û Eôrêô®. —MʸñÄ˲êÀÚ≥Øî ˛Û Eôrêô®.
‘Ë˝»ΔÊˇô JMʸ ÑÛ˛…Ä˲ô. fl
Á ñßÊ˛ƒËˇê ßÛ˛‘Ë˝ôï ß˛“î ‹Á ôÁ≥Å¢ ªÍVÈ GNP–˛Øî ˛Ë ≥Á ∂yÊ˛ê D
‘Ë˝»ΔÊˇô ´Ê˛ΔÊˇ√ ÑÛ˛…Ä˲–˲êΔˇêê¥˘Ä˲êô®. CôßÊ˛êï BÁ‹ê» ‹Á ôÁ≥Å¢ ∫Áflê‚Ë˝–˲êΔˇêêØ˲≥Á ∂yÊ˛ê, D ‘Ë˝»ΔÊˇô
NΔÊˇê ÑÛ˛…Ä˲–˲êΔˇêê¥˘Ä˲êô®. "NΔÊˇê' AôsÛ¸ "^˛Δˇêê≈' A∞ AΔÊˇô¶ . D ‘Ë˝∫™ô BgÍqΔˇÊ M¶ ¸Ê –˲êê.
◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê& ""…Á≥MʸñÅ –˲ÀØ˲ EÄ˲μØ˲≤–˛êîØ˛Ë –˲êíyÊ˛ê Vʸê}ÈÀN –˲‘Ë˝êy˛î –˲ê∞ÌŸ MʸΔÊˇ√ ^Û˛›Î¢y˛Ê ê,

2

ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲

AÄ˲Ø˲ê ÑÊ˛}˝–˲í…Ä˲ô OyÈ MʸΔÊˇ√ ^Û˛ƒËˇêNôyÈ EôyÊ˛ÃÙ˝yÊ˛ê.'' A∞ AôsÍyÊ˛ê. Vʸê}ÈÀê AÄ˲∞
^Û˛Ä˲ MʸΔÊˇ√Ø˲ê ^Û˛Δˇêêô^˲ê MˆôsÍΔˇêê. ∞…ßÊ˛ ¥˘ΔˇêêØ˲≥Á ∂yÊ˛ê OyÈ MʸΔÊˇ√ ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ô BW¥˘ßÊ˛ê, A®
OyÈ BΔ¯Vʸ≈–˲ôÄ˲–˛êîØ˛Ë ‘Ë˝»ΔÈ∞Mϸ A–˲‹Á ΔÊˇ–˛êîØ˛Ë –˲êôßÊ˛ê –Ë˛í…Ä˲–Û˛ê. D –˲êíyÊ˛ê Vʸê}ÈÀê
–˲ê∞ÌŸ Ø˲êôyÏ˛ ≥Ì ≥Ô ÕMÈ® ≥Á ΔÊˇ≈ôÄ˲ô AôßÊ˛«± ‘Ë˝»ΔÈÀï ∫ô¨ô_ Eô^˲êÄÈΔˇêê. …Á≥Mʸñ°,
…Á≥MʸñÅ –˲ÀØ˲ EÄ˲μØ˲≤–˛êîØ˛Ë Vʸê}ÈÀê i—ô_ EØ˲≤ôÄ˲ –˲ΔÊˇN "^˛ƒËˇê≈yÊ˛ô' AØ˲≤® –˛Ø˲≤ôsϸ
Eôrêô®. MÈ∫sϸt fØ˲√&–˲êñÄ˲ê≈–˲ëÀ ÑÛ˛…Ä˲ô, —MʸñÄ˲êÀ ÑÛ˛…Ä˲ô NΔÊˇêÑÛ˛…Ä˲ô, –Ë˛ê«ƒËˇêê ≥Á ΔÊˇ–˲ê
´Ê˛ΔÊˇ√ ‹Á ”ΔÊˇíÁ≥ëy˛Øî ˛Ë ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ï …Á≥–Û˛‘Ë˝ô CÌ≥μô^˲VʸÀ ≥Á ë}˝≈–˲êƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢À (¥ÎôyÊ˛–˲ëÀ)
ÑÛ˛…Ä˲ô ´Ê˛ΔÊˇ√ÑÛ˛…Ä˲ô.

≥Á ëΔÈÄ˲Ä˲¸¢ ” –Û˛Ä˲À¢ ê ≥Á ôgÍ∫êïØ˲í, MÈ÷&…Á≥ƒËˇíVʸÀ –˲ê´Ê˛≈VʸÀ AØÛ˛ MÈØÛ˛Mʸ …Á≥ßÛ˛‘ÈÀï
NΔÊˇêÑÛ˛…ÄÈ∞M¸î ≥Á «‘¯¨Á‹ê¢ØÈ≤ΔÊˇê, Mȱ XÄÈMÈΔÊˇêyÊ˛ê ‹Á ”ƒËˇêôVÈ H ÑÛ˛…Ä˲ôï ƒËˇêêßÊ˛ôÆ f«Wô߯,
AßÛ˛MʸPyÊ˛ EØ˲≤® AØÛ˛ßÈ∞≤ Vʸê«ô_ CÃÍ ^˛¥ÎμyÊ˛ê& ""CßÊ˛ô ‘Ë˝»ΔÊˇô M˙ôÄÙ˛ƒËˇê ÑÛ˛…Ä˲
—êÄ˲≈¿≠ƒËˇêÄÙ˛'' &""AΔÊˇêjØÈ! D ‘Ë˝»ΔÊˇ–Û˛ê ÑÛ˛…Ä˲ô, G–˲y˛Äî ˛Ù D —ÁŸƒËˇêô ÄÒ˛ÀÁ‹êNôsÍy¯
AÄ˲Ø˲ê ßÈ∞∞ ßÈrVʸÀyÊ˛ê, AÄ˲ØÛ˛ ÑÛ˛…Ä˲kqy˛Ê ê.'' BÚ≥Øî ˛Ë ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê "ÑÛ˛…Ä˲ô' Vʸê«ô_ —›Î¢ΔˇÊ ôVÈ
^˛¥ÎμyÊ˛ê & CôßÊ˛êï VʸÀ ≥Á ® Cô…®ƒËˇíÀê, –˲êØ˲‹Á êfi, ∫ê®Æ, AÁflôMÈΔÊˇô, IßÊ˛ê —MÈΔÈÀê
–Ë˛ê«ƒËˇêê –Ë˛êíyÊ˛ê Vʸê}ÈÀ –˲ΔÊˇØ~ ˛Ë Eô®. ‘Ë˝»ΔÊˇ–Û˛ê ÑÛ˛…Ä˲ô, JMʸ ΔÊˇ}˝ΔÊˇôVʸô. CôßÊ˛êï ¥˘sÍœy˛Ê êNØÛ˛
…Á≥–˲ñÄ˲ê¢Àê, ΔˇôyÊ˛ê "ß˛“î ‹Á ôÁ≥ßÊ˛ (Á‹ßÊ˛êY}ÈÀê) –Ë˛ê«ƒËˇêê BÁ‹ê» ‹Á ôÁ≥ßÊ˛ (ßÊ˛êΔÊˇêY}ÈÀê)
"¥ÎôyÊ˛ê ‹Á ôÄÈØ˲ô –Ë˛ê«ƒËˇêê ´Ê˛ñÄ˲ΔÈ…ÁŸêt∞, ‹Á ôÄÈØ˲ô', "Á‹gÍ°ƒËˇê –Ë˛ê«ƒËˇêê —gÍ°ƒËˇê
…Á≥–˲ñÄ˲ê¢Àê.''

AØ˲êøË˝–˲‘ÈÕƒˇêîØ˛Ë –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸê∞ ‘Ë˝ΔÊˇ}˝êïMϸ –˛„ÂØ˲≥Á ∂yÊ˛ê D ΔˇôyÊ˛ê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢À –˲ê´Ê˛≈
Á‹ôZΔÊˇ¤}˝ …¥ÎΔÊˇôøË˝–˲ê–˲ëÄ˲êô®. C® ÑÛ˛…Ä˲&ÑÛ˛…Ä˲kqÀ –˲ê´Ê˛≈ Á‹ôZΔÊˇ¤}˝. –Ë˛ê«ƒËˇêê ΔˇêêßÛ˛
–ÈÁ‹¢—Mʸ ƒËˇêêßÊ˛Æô. …Á≥Á≥ô^˲ ƒËˇêêßÈÆÀį ^˲«…Ä˲ Á≥ërÀê ∞ôyÏ˛ ¥˘ΔˇêêØ˲—, Mȱ “sϸï
V¸À꥘ô®Ø˲ –È«Mϸ OyÈ ‘È‘Ë˝”Ä˲ —fƒËˇêô ߈ΔÊˇMʸßÊ˛ê. C— JMʸ«Ú≥î JMʸ« …Á≥°MÈΔÈÀê
–˲í…Ä˲–Û˛ê. …Á≥MʸñÅ∞ ∞Δ¯¨ô_, …Á≥MʸñÅÚ≥î Ø˲êØ˲≤ A¨MÈ«∞ ®VÊ¸Δ™ ˇÊ ÿØ˲ô ^Û˛‹Á êMˆ∞, AôßÊ˛êï
…Á≥–Û˛‘Ë˝ô ¥˜ôßÊ˛êrƒÛˇê –ÈÁ‹–¢ ˛Ë –˛êîØ˛Ë —fƒËˇêô. C® GÃÍôsϸ —fƒËˇê–˲êôsÛ¸, ©∞ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲
AÁ≥fƒËˇí∞Mϸ ÄÈ–Ë˛ë EôyÊ˛ßÊ˛ê. CßÛ˛ –˲êêMϸ,¢ ©∞ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ fØ˲√&–˲êñÄ˲ê≈–˲ëÀ ∫ô´Ê˛ô EôyÊ˛ßÊ˛ê.

D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ AgÍqØ˛Ë ô^Û˛ B^Èe®Ä˲–˛êîØ˛Ë –˲êØ˲‹Á êfi, ‹Á ôƒËˇê–˲êØ˲ô ßÈ”ΔÈ ÑÛ˛…Ä˲&ÑÛ˛…Ä˲kqÀ
ƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ã¯ H–˲êΔˇêêôßÊ˛Ø˲≤ —ÁŸƒËˇí∞≤ ÄÒ˛ÀêÁ‹êMˆôrêô®. CÁ≥∂yÊ˛ê ‹Á ôƒËˇê–˲êØ˲ô Ú ≥«WØ˲
Mˆ©™ AÄ˲yÏ˛Mϸ gÍqØ˛Ë ô MʸÀVʸêÄ˲í Eôrêô®.

ΔÈgÒ˝Øî ˛Ë ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲êyÊ˛ê B^ÈΔÊˇê≈∞ –˲ßÊ˛N ™ –˛‚Ë˝ÄÈyÊ˛ê. ∫ê®Æ–˲êôÄ˲êyÊ˛êØ˲ê AVÊ¸ê …ßÊ˛êÁ≥ßÊ˛ Á≥ë…Ä˲êyÊ˛ê ´Ê˛ñÁŸ´t ˛Ê ê≈–˲êê≤∞ ^Û˛Ä˲ –˲ì≈‡MÈΔÊˇôï ∞À∫yÏ˛ EØ˲≤ Δˇêí ¥ÎôyÊ˛ê ≥Á ë…Ä˲êÀ VˆÁ≥μ ‹Ú Øî È≈∞≤ ^˲íyÊ˛ôyÏ˛. –˛íÁflô EØ˲≤ôÄ˲ –˲ΔÊˇMÛ¸ AyÊ˛VʸsÍ∞Mϸ …Á≥‘Ë˝≤ÀêôsÍΔˇêê. –˛íÁfl ΔÊˇíÌ≥ AΔˇêêØ˲ ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲êyÊ˛ê. AßÛ˛ ÃÙ˝Mʸ ¥˘ÄÙ˛ AôßÊ˛ΔÊˇí Á≥«Á≥ìΔÊˇê~ÃÙ˝. CÁ≥∂yÊ˛ê ‹Ú Øî ˛Ë ≈ô ƒˇêêMʸP —Á‹ñ¢ Å∞ ^˲íyÊ˛ôyÏ˛. BÅ√Mʸ ‹Á ôÁ≥Å¢ƒˇÛ ê ‹Ì Δ¶ ˇÊ ‹Á ôÁ≥Å¢.""›Î´Ê˛Ø˲ MʸvØ˲ô MÈßÊ˛ê. AôsÛ¸ ≥Á ë}˝≈ô ^Û˛Ä˲ …Á≥–˲fl Ì ô_ –˲_aØ˲ ‹Á gÍ°ƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢Àê ‹Á ôZsϸÄ˲ô A–˲yÈ∞≤ ^˲í_. AÄ˲yÛ˛ ≥Á ë}˝≈ …Á≥–˲ñÄ˲ê¢ÀN ØÈƒËˇêNyÊ˛ê. ß˛”î Ä˲ B^˲ΔÊˇ}˝–Û˛ê …ß¯}È^ÈΔÊˇê≈yÊ˛ê. …Á≥£Ê˛–˲ê VʸêΔÊˇê–˲ë AΔˇêêØ˲ …߯}˝ê∞ –˲ßÊ˛N ™ –˛„ CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& ‘¯œ && ≥Á ‘˝≈î ÄÈô ¥ÎôyÊ˛êÁ≥ë…ÄÈ}È –˲í^ÈΔÊˇ≈ –˲êÁfl°ô ^˲–˲êíô & –˲ì≈{Èô …ßÊ˛êÁ≥ßÊ˛ ≥Á ë…ÄÙ˛}˝ Ä˲–˲ ’ıŸ≈}˝ ≠–˲êÄÈ &&3&& ""K B^ÈΔÈ≈! “ê ’ÁŸê≈yÊ˛êØ˲ê. AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ –˲ì≈Áfl&ΔÊˇ^˲ØË˛Ä¯ OyÏ˛Ø˲ ¥ÎôyÊ˛–˲ ‹ı Ø˲Ø˲ê ^˲íÌ‹. AÁ≥∂yÛ˛ –˲êØ˲ô VʸêΔÊˇê–˲ë MˆΔÊˇN –˛ßÊ˛NÄ˲í Eôs͖˲êê. AôßÊ˛êï ߯⁄Î∞≤ EÄ˲μØ˲≤ô ^Û˛‹ı ßÛ˛ –˛íÁflô. –˛íÁflô A∞≤ –È≈´Ê˛êÀMϸ –˲êíÀô. –ÈsϸMϸ ΔÈk ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲êyÊ˛ê& ßÊ˛êΔçˇ AôsÛ¸ ßÊ˛íÌŸÄ˲ô. C® …Á≥MʸñÅ –˛≥Áî ë BMʸ«¤‹Á ê¢ô® –Ë˛ê«ƒËˇêê –ÈÁ‹—¢ MʸÄ˲Ø˲ê ÄÒ˛ÀêÁ‹êM¯yÈ∞Mϸ OyÈ …ı≥ΔÊˇ}˝∞Á‹ê¢ô®. ƒˇí´Ê˛Øè˛ AôsÛ¸ B ´Ê˛Ø˲ô.…Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇê@ ‘¯œ && 3 ‹Á ôfƒËˇê E–È^˲& ßÊ˛ñ⁄θt ”ÄË˛ê ¥ÎôyÊ˛–ȱMʸô –˲ì≈{Ê˛ô ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲‹Á ߢ È& B^ÈΔÊˇ≈–˲êêÁ≥ ‹Á ôVʸ–˲ê≈ ΔÈgÍ –˲^˲Ø˲–˲ê…∫“Äè˛ &&2&& B ‹Á –˲êƒËˇêôï ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲ΔÈk –˲ì≈Áfl–˲êêVÈ ≥Á ∞≤ƒËˇêêØ˲≤ ¥ÎôyÊ˛–˲ëÀ ‹Ú Øî ˛Ë ≈–˲êêØ˲ê ^˲íÌ‹ …߯}È^ÈΔÊˇê≈∞ ‹Á “êÌ≥ô_ Δˇêí —´Ê˛ôVÈ ^˛¥ÎμyÊ˛ê. GÁ≥∂y˛Äî ˛Ù –˲êØ˲ô ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√yÏ˛ Ø˲êô_ –Û˛ΔÊˇê ≥Á yÈz–˛Ë êê AØ˲≤ —ÁŸƒËˇêô ÄÒ˛ÀêÁ‹ê¢ô߯ (ΔˇêêßÛ˛ ß˛”î Ä˲ô ƒˇêêMʸP …ªÍôÅ).& . AÁ≥∂yÛ˛ AÄ˲∞ …¥ÎÌ≥M¢ ¸ î Ä˲Á≥Ø˲ –˛êêßÊ˛À–˲ëÄ˲êô®.'' ‘È‘Ë˝”Ä˲–˛êîØ˲ A^˲À–˛êîØ˲ Á≥£Ê˛ôï Ì‹¶ΔÊˇÄÈ”∞≤ Ú≥ô¥˜ô®ô^Û˛ ´Ê˛ñyÊ˛–˛êîØ˲ –˲êØ˲ı‹fi "´Ê˛ñÁŸßt ˛Ê ê≈–˲êê≤yÊ˛ê. –˲êØ˲‹Á êfi ƒˇêêMʸP ´Ê˛ñ{Ê˛Ä˲”ô Mʸu¯ΔÊˇô MÈ–ÈÕ''. B Ä˲ΔÊˇê–ÈÅ VʸêΔÊˇê–Ë˛ë ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêy˛Øî ˛Ë ◊ MʸñÁŸê~y˛Û A–˲ëÄÈyÊ˛ê. ΔˇôyÊ˛ê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢À –˲ê´Ê˛≈ ΔˇêêßÛ˛ …¥Î£Ê˛—êMʸ VʸêΔÊˇê–˲ë. ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲êyÊ˛ê –˛íÁflΔÊˇíÁ≥ëyÊ˛ê. AÄ˲yÊ˛ê ƒˇíVʸ ‹Ì Ŷ ∞ ¥˜ô®Ø˲ –ÈyÊ˛ê.

MÛ¸–˲Àô I߯ BΔ¯ —MÈΔÈÀØ˲ê Vʸê«ô_ –˲í…Ä˲–Û˛ê ^˛Á≥μyÊ˛–˛êîØ˲®. _Ä˲–¢ ˛Ë êêØ˲ê Å«W ÃÍVʸêMˆ∞–˲_a ΔˇêêÁŸtß˛î–˲ôï Ì‹¶ΔÊˇ Á≥ΔÊˇ^˲yÊ˛ô. AÁ≥∂yÊ˛ê –Ë˛êØ˲‹Á êfi øË˝ƒËˇê ΔÊˇfl Ì Ä˲–˲ê–˲ëÄ˲êô®. "^Û˛MϸÄÈØ˲@' GMʸPyÏ˛Mϸ –˛„ÂØÈ ‹Á ΔÛˇ. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ –Èsϸ≥Ú î —fƒËˇêô ›Î¨ô^ÈÕ. Arê–˲ôsϸ ‘Ë˝êøË˝MʸΔÊˇ–˛êîØ˛Ë B´ÈΔÊˇ–˲êê^Û˛ EÄ˲μØ˲≤–˛êîØ˛Ë øË˝ƒËˇêΔÊˇfl Ì Ä˲–˛êîØ˛Ë –˲êØ˲‹Á êfi. ‹Ì Δ¶ ˇÊ Ä˲”ô AôßÊ˛ΔÊˇí –Ë˛ê‡ΔÊˇ£Ê˛êÃÙ˝ ›Î´Ê˛ØÈ ≥Á £Ê˛ôï ‹Á ôÁ≥ìΔÊˇ~ ƒˇíVʸ≈ÄË˛Ä¯ OyÏ˛ MʸÀÌ‹MʸrêtVÈ –˛‚Ù˝Â ÑÊ˛–˲êÄÈΔÊˇÄ· ˛Ë Àê. ""NôÅø¯f@' MʸΔÊˇ–¢ ˛Ë ≈ô ßÈ”ΔÈ CÁflôÚ≥î —fƒËˇêô ›Î¨ô^Û˛–ÈyÊ˛ê. MÈΔÊˇ}˝ ‘Ë˝»ΔÈÀÚ≥î —fƒËˇêô CÌ≥μô^Û˛–ÈyÊ˛ê ≥Á ëΔÊˇêhÄè˛. Ã͖˲}˝≈ô. Ø˲ΔÊˇêÀï …‘Û˝ŸÁ êxy˛Ê ê ‘˝∫î ê≈yÊ˛ê' AôsÛ¸ ‹Á Ä˲≈ –˲≈–˲‡ΔÊˇô MʸÀ–ÈyÊ˛ê. A— A±≤ ß˛î“ Á‹ôÁ≥ßÊ˛Ã¯∞ –˲êÁflÄ˲”Á≥ìΔÊˇ~ Aô‘Ë˝–˲êêÃÙ˝. A— Ø˲‘Ë˝”ΔÈÀê. CßÛ˛ ªÍÁfl≈ ƒËˇêêßÊ˛–Æ ˛ êîÄ˛Ù Ä˲Ø˲ ≥Á ÑÊ˛ô Vʸê«ô_ VˆÁ≥μVÈ ^˛≥Á ∂NØÛ˛ –ÈyÛ˛. "–˛íÁflô' ‹Á gÍ°ƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢ÀØ˲ê AΔÊˇô¶ ^Û˛‹Á êM¯–˲yÊ˛ôï ªÍ´Ê˛ê≈ÀØ˲ê ^Û˛‹Á ê¢ô®. —MÈΔÈÀØ˲ê Vʸê«ô_ Ä˲NP–˲VÈ ^˛¥ÎμyÊ˛ê. ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲êyÊ˛ê Ä˲Ø˲ ≥Á ÑÊ˛ô Vʸí«a ‹Á ôÑÛ˛≥Á ôVÈ ^˛¥ÎμyÊ˛ê. ‹Á fl Á ñßÊ˛ƒËˇêÄ˲”ô ›˚–˲ê≈Ä˲”ô. AØ˲êΔÈVʸΔÊˇíÁ≥ëy˛Øî ˛Ë "AΔÊˇêjØ˛Ë ê∞į ‹Á –˲íØ˲êÃÒ˝Øî ˛Ë ^ÈÃÍ –˲êô® ‘Ë˝íΔÊˇ “ΔÊˇêÀê. –Èsϸï Á‹ôÁ≥ìΔÊˇ~ôVÈ ∫ÌflΔÊˇê√TØ˲–˛êîØ˲ …Á≥–˲ñÄ˲ê¢Àê ∞ôyÏ˛ EØÈ≤Δˇêê. ‹Á íÖ. "MÈ÷ΔÈf@' MÈƒËˇíΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˲ MÈ÷ïØÛ˛ B ›Î…–˲íf≈ô EØ˲≤®. ‹Á ΔÊˇ”…Ä˲ A´È≈Å√Mʸ ≥Á £Ê˛ôï A^˲À ‹Ì Ŷ AΔˇêêØ˲ …ßÊ˛êÁ≥ßÊ˛ΔÈk –Ë˛ê«ƒËˇêê& ‘¯œ && ´Ê˛ñÁŸMt ¸Û Ä˲ê‘Û˝aMϸÄÈØ˲@ MÈ÷ΔÈf‘Ë˝a “ΔÊˇ≈–ÈØè˛ & ≥Á ëΔÊˇêhÄ˲êPôÅ ø¯f‘Ë˝a ‘˝øî ˝Ë ≈‘Ë˝a Ø˲ΔÊˇ≥Á ëôVʸ–˲ @ &&5&& ""´Ê˛ñÁŸMt ¸Û Ä˲ê@'' & ´Ê˛ñ{Ê˛ MʸΔÊˇ–¢ ˛Ë ≈ô. "—ΔÈrêyÊ˛ê& EØÈ≤ΔÊˇê. VʸÀ–ÈΔÊˇê.4 ‘¯œ && ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ A…Ä˲ ‘Ë˝íΔÈ –˲êıfl⁄Δ›Î ¡–˲íΔÊˇêjØ˛Ë ‹Á –˲íƒËˇêê¨ & ƒËˇêêƒËˇêê´Èد —ΔÈr‘Ë˝a …ßÊ˛êÁ≥ßÊ˛‘Ë˝a –˲ê‡ΔÊˇ£Ê˛@ &&4&& D ‹Ú Øî ˛Ë ≈ôï ""–˲êıfl⁄Δ›Î'' ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ï ∞–ÈÁ‹ô MʸÕμô^˲VʸÀ ø͖˲ΔÊˇíÁ≥ëy˛Øî ˛Ë ""¡–˲êêyÊ˛ê''. Á‹êøË˝…ßÈÁ≥ë…Ä˲êyÊ˛ê A¿–˲êØ˲ê≈yÊ˛ê –˛êêßÊ˛ÀVʸê–ÈΔÊˇê EØÈ≤ΔÊˇê. D…Á≥MÈΔÊˇôVÈ ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲êyÊ˛ê ¥ÎôyÊ˛–˲ ≥Á ÑÊ˛ôï EØ˲≤ ≥Á ®ıflØ˲ê & ΔˇêêΔÊˇ–˛–î ˛Ë êô® ı≥ΔÊˇêœ ÃÒ˝MϸPô^ÈyÊ˛ê. GÃÍVʸôsÛ¸& . ‘¯œ && ƒËˇêê´È–˲êØ˲ê≈‘Ë˝a —…MÈôÄ˲ EÄ˲–¢ ˛Ë ògÍ‘Ë˝a “ΔÊˇ≈–ÈØè˛ & ›˚øË˝…߯ …ß˙Á≥ßÛ˛ƒËˇí‘Ë˝a ‹Á ΔÊˇ” H–˲ –˲ê‡ΔÊˇ£È@ &&6&& –Ë˛ê«ƒËˇêê ≥Á ΔÈ…Mʸ–˲ê–˲ôÄ˲êy˛Øî ˛Ë "ƒËˇêê´È–˲êØ˲ê≈'& ƒËˇêêßÈÆ∞Mϸ AØ˲êVʸê}˝ôVÈ –˲êØ˲‹Á êfi ´ÈΔÊˇ}˝ ^Û˛ƒËˇêê–ÈyÊ˛ê. ´È≈Ø˲ΔÊˇíÔ≥ AΔˇêêØ˲ …ß˙Á≥® ƒˇêêMʸP IßÊ˛êVʸêΔÊˇê ≥Á ë…Ä˲êÀê& –ÈÄ˲fiÀ≈ô. —gÍ°ƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢ÀN ΔÈgÒ˝ƒî ˇË êêôyÏ˛ OyÈ. GÁ≥∂y˛îÄÙ˛ MÈΔÈ≈∞Mϸ ‘Ë˝êøË˝ô B´ÈΔÊˇ–˲ê–˲ëÄ˲êô߯. ""Á≥ëΔÊˇêhÄè˛'' & ‹Á í¶À. ›ÎÅ¢¸”MʸÄÈΔÊˇíÁ≥ëy˛Øî ˛Ë "›ÎÄ˲≈Mϸ'. EÄ˲¢–˲ògÍ@& ‘Ë˝êøË˝ô Á≥rœ EÄÈfiÁflô VʸÀ–ÈyÊ˛ê.

–˛êêÄ˲ô¢ ‹Ú Øî ˛Ë ≈ô Ø˲’ô_ ¥˘ΔˇêêØÈ. ß˛”î Ä˲ô Eôrêô®. øË˝Vʸ–˲ôÄ˲êyÊ˛ê Mʸñ¥Î´È–˲êêyÊ˛ê. Crê–˲ôsϸ ≥Á «Ì‹Ä¶ ˛Ë êÀï VʸØ˲Mʸ ›Î´Ê˛NyÊ˛ê Mʸñ¥Î^ÈΔÊˇ}˝ ^˲íÌ≥‹ı . …M¯´Ê˛ô. –˲êØ˲ô ÃÙ˝‘Ë˝–˲í…Ä˲ôVÈØ˛Øî È BΔÈ´Ê˛≈ß˛–î ˛Ë ô Ø˲êô_ –Û˛ΔÊˇêVÈ EØ˲≤ôÄ˲ –˲ΔÊˇN …Á≥MʸñÅ Eôrêô®. “êΔÊˇê ÄÒ˛ÀêÁ‹êMˆØÛ˛ôßÊ˛êM¸. Mȱ ›Î´Ê˛ØÈ MÈÀôï –˲êØ˲ô –Û˛ΔÊˇê ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲√ –Û˛ΔÊˇê A∞ AØ˲NØ˲≤ôÄ˲ –˲ΔÊˇN —gÍ°ƒËˇê …Á≥–˲ñÅ¢ i—ô_ Eôrêô®. ‹Ô Ä˲ MˆôÄ˲ ßÊ˛ƒËˇê ^˲íÌ≥ô_ô® AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ MˆôÄ˲ MÈÀô –˲ΔÊˇN ÀôMʸï …¥ÎƒËˇê’aÄ˲ô¢ ^Û˛‹Á êM¯–˲ÀÌ‹ –˲_aô®. AÄ˲}Ï˝~ ¥˜ô®Ø˲ ≥Ì ßÊ˛≥Á ƒˇíW OyÈ AßÛ˛ ‹Á ”ΔÊˇíÁ≥ô ¥˜ôßÊ˛êÄÈyÊ˛ê. CßÛ˛ —´Ê˛ôVÈ —gÍ°ƒËˇê MʸΔÊˇ√ ΔÊˇíÔ≥ AΔˇêêØ˲ MʸΔÊˇê~yÊ˛ê. D "®”Ä˲ô' ≥Ú î —fƒËˇêô ¥˜ôßÈÀØÛ˛ …ı≥ΔÊˇ}˝ …Á≥£Ê˛–˲ê VʸêΔÊˇê–˛Øî ˛Ë …߯}È^ÈΔÊˇê≈yÏ˛Ø˲êô^Û˛ À¿Á‹ê¢ô®.'' ªÍÁfl≈ ƒËˇêêßÊ˛Æôï ı‹ØÈÁ≥ÅMϸ "®”g¯Ä˲¢–˲êêyÊ˛'Ø˲ê Á‹ôª¯´Ê˛Ø˲ AØ˲ê_Ä˲ô –˲«~ô^˲∫yÏ˛ô®. …øË˝–˲êΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˛Ë ≥Ì ÄÈ–Ë˛êÁflêyÊ˛ê ¡ÁŸê√yÊ˛ê. AôÁ≥‘Ë˝ƒËˇê≈Ú≥î A^Û˛Ä˲Ø˲ôVÈ ≥Á yÏ˛ EØÈ≤. ïøË˝ô. D —MÈΔÈÀ∞≤sϸMÓ¸ …øË˝–˲êƒÛˇê EÄ˲μÅ¢ ›Î¶Ø˛Ë ô. ∞gÍ∞Mϸ XÄË˛Ã¯ –˲êØ˲‹Á êfi ƒˇêêMʸP ΔˇôyÊ˛ê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢À ƒˇêêMʸP ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝–˲êê. –˛íÁflô –˲ÃÒ˝ M¸–î ˛Ë À≈ …¥ÎÌ≥M¢ ¸Ï AyÊ˛ôz NÀê. Á‹ô…VÈ–Ë˛ê —fƒËˇêÁ‹”ΔÊˇíÁ≥ëy˛îØ˲ Mʸñ¥Î^ÈΔÊˇê≈yÊ˛ê. AôsÛ¸ CßÛ˛ …øË˝–˲ê BQ« –˲ΔÊˇN Eôrêô®. _–˲« ßÈMÈ i—ô_ Eôrêô®. ›Î´Ê˛ØÈ–Ë˛Á‹¶Ã¯ ›Î´Ê˛N∞ßÈ”ΔÈ MʸñÁ≥N Á≥ìØ˲êNØÛ˛ B^˲ΔÊˇ}˝ƒÛˇê Mʸñ¥Î^ÈΔÊˇê≈yÊ˛ê.…Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇê@ ‘¯œ && 5 A›Î√Mʸô ÄË˛ê —’⁄Ît ƒÛˇê ÄÈ∞≤ª¯´Ê˛ ®”g¯Ä˲–¢ ˛Ë ê && ØÈƒËˇêMÈ –˲ê–Ë˛ê ‹Ú Øî ˛Ë ≈Á‹≈ ‹Á ôgÍqΔˇÊ ô¶ ÄÈ…ØË˛æ“—êÄÙ˛ &&7&& ""®”g¯Ä˲–¢ ˛Ë í! –˲êØ˲ ≥Á ÑÊ˛ôï G–˲Δˇ–˲ΔˇÄî ˛Ù …Á≥´ÈØ˲–˛êîØ˛Ë –ÈΔ¯. i—ô^Û˛ EØÈ≤yÊ˛ê.¢ AÄ˲Ø˲ê Ø˲’ô_ ¥˘ÄÈyÊ˛ê. —gÍ°ƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢ÀN ØÈƒËˇêNÀê G–˲Δˇ–˲ΔÊˇê? & ‘¯œ && øË˝–ȱ¬ÁŸ√‘Ë˝a MʸΔÊˇ‘~ ˝Ë a MʸñÁ≥‘Ë˝a ‹Á —êÅôfƒËˇê@ & A‘Ë˝”Äȶ–˛Ë í —MʸΔÊˇ‘~ ˝Ë a ›˚–˲êßÊ˛Å¢ ‹Á ¢ £˛î –˲^˲ &&8&& JMʸΔÊˇê ‹Á ”ƒËˇêôVÈ “êΔÛˇ (ß˛”î Ä˲ B^˲ΔÊˇ}˝ƒÛˇê …߯}È^ÈΔÊˇê≈yÊ˛ê). AÁ‹ôÁ≥ìΔÊˇ~ gÍqØ˛Ë –Û˛ê ≥Á ìΔÊˇô~ VÈ ÄÒ˛ÀêÁ‹êM¯–˲yÈ∞Mϸ …ı≥ΔÊˇ}˝Ø˲ê MʸÕWÁ‹ê¢ô®.î ØÈ ‹Ú Øî ˛Ë ≈ôï∞ ØÈƒËˇêNÀØ˲ê Vʸê«ô_ ^˛Á≥∂ÄÈØ˲ê. ƒˇíVʸ ‹Á í…Ä˲MÈΔÊˇêyÊ˛ê ≥Á Ä˲ôfÕ OyÈ CßÛ˛ AôsÍyÊ˛ê& "ÄÙ˛ ‹Á –˲í´Èô–˲ë≈Á≥‹Á ΔÈY –˲ë≈ÄÈ¶Ø˛Û ‹Ì ßÊ˛ƒÆ ˇË ê@' (3/37) –˲ë≈ÄÈ¶Ø˛Ë MÈÀôï ‹Ì ßÊ˛êÆÀê …Á≥MʸsϸÄ˲–˲ê–˲ëÄÈΔˇêê. …øË˝–˲ê ΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˛Ë ¡ÁŸê√yÊ˛ê. –˛íÁflô Ø˲Àê–˛≥Áî ëÃÍ B–˲«ô^˲êMˆ∞ Eôrêô®. –Èsϸï ß˛”î Ä˲ô ƒˇêêMʸP B^˲ΔÊˇ}˝–Û˛ê …ß¯}˝êyÊ˛ê. –È«∞ Vʸê«ô_ OyÈ “êΔÊˇê ÄÒ˛ÀêÁ‹êM¯ôyÏ˛. Mȱ MÈ–Ë˛êô. AôßÊ˛êMʸØÛ˛ ≥Ì ÄÈ–Ë˛êÁflêyÊ˛ê. A— –ÈÁ‹–¢ ˛Ë ôVÈØÛ˛ ‹Ì ßÊ˛ê™Àê. —‘È”—ê…Ä˲êyÊ˛ê ßÊ˛ƒËˇí…ΔÊˇê™y˛ î ≥Á ÅÄ˲êy˛î ¥˘ƒËˇíyÊ˛ê. i—ô^Û˛ EØÈ≤yÊ˛ê. . AMʸPyÊ˛ ‘˙ΔÊˇ≈ ‹Á í^˲Mʸ–˛êîØ˛Ë ‹Á ôª¯´Ê˛Ø˲–Û˛ê EôyÈÕ. A® ≥Á ìgÍÁ‹À¶ ô MÈßÊ˛ê. V¯›Î”—ê Ä˲êÀÔ‹ßÈÁ‹ê® OyÈ ΔˇêêßÛ˛ ∞ΔÊˇƒ~ ˇË êô.

MÈ∫sϸt ›Î´Ê˛NyÊ˛ê Ä˲Ø˲ ›Î´Ê˛Ø˲ AƒÛˇê≈ –˲ΔÊˇN ©∞ –˲Àï ≥Á yÊ˛NôyÈ gÍ…VʸÄ˲V¢ È EôyÈÕ. Mȱ AÁ‹ôÁ≥ìΔÈ~–˛Ë ‹Á ö ¯ —gÍ°ƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢Àï C® ßÊ˛êΔÊˇΔÆ ˇÊ ¤ ƒˇí´Ê˛ê∞–˲ôsϸ®. ‹Ì ßÊ˛êÆÀØ˲ê Gد≤ ‘Ë˝N¢ÀØ˲ê. –˛êÀœ–˛êÀœVÈ …Á≥MʸñÅ (–˲íƒËˇê) B–˲«ô^Û˛‹Á ê¢ô®.¢ MÛ¸–˲Àô B Mʸñ¥Î^˲ΔÊˇ}˝ƒÛˇê "Á‹—êÅôfƒËˇê–˛êî' –˛êêÄ˲ô¢ ‹Ú Øî È≈∞≤ V¸ÀêÁ‹ê¢ô®. JMʸPΔ¯WMϸ ∫ßÊ˛êÀêVÈ –Û˛Δˇêê –Ë˛êô® Δ¯VʸêÀê ^˲êrêt –˲êêsÛ¸›t Î¢ΔˇÊ ê. …øË˝–˲êƒˇêîØ˲ ‘È”Á‹–˲ôsϸ øË˝í«…‘Ë˝–˲ëyÊ˛ê. —MʸÀμ ΔÊˇíÁ≥ëy˛Øî ˛Ë —MʸΔÊˇê~yÊ˛ê. ÀÑÈ≈∞Mϸ ßÊ˛íΔÊˇôVÈ EôyÏ˛ ›Î´Ê˛NyÊ˛ê MʸñÁ≥Ø˲ê ^˲íÌ≥‹ı . ‹Ì ßÊ˛êÆy˛Ê ê …Á≥MʸP Ø˲êô_ –˛„ÄÙ˛ ^ÈÀê. Δ¯W ªÍVʸê ≥Á yÊ˛–˲^˲êa VÈMʸ. ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲êyÊ˛ê Ä˲–Ë˛ê ƒËˇêêßÊ˛Æ –˲≈–˲‹Á ض ˛Ë ê CÃÍ —–˲«ô^ÈyÊ˛ê :& ‘¯œ && AƒËˇêØÛ˛ŸÁ ê ^˲ ‹Á ΔÛˇ”ÁŸê ƒËˇê£ÈøÍVʸ –˲ê–˲‹Ì Ķ È@ & ¡ÁŸ√ –Û˛ê–È¿ ΔÊˇÑÊ˛ôÄ˲ê øË˝–˛Ë ôÄ˲@ ‹Á ΔÊˇ” H–˲ fl Ì &&11&& MÈ∫sϸt AôßÊ˛ΔÊˇí ‹ı ØË˛Ã¯ Ä˲–˲ê Ä˲–˲ê ∞ƒËˇêÄ˲›Î¶ØÈÀï Eôrí AôßÊ˛ΔÊˇí ¡ÁŸê√}Ï˝~ . øË˝fØ˲_ôÄ˲Ø˲ MÈΔÊˇ≈…Mʸ–˲êôï A–Ë˛Δ¯´Ê˛ô HΔÊˇμyÊ˛êÄ˲êô®. Mȱ ßÊ˛ƒËˇê ^˲íÌ≥‹ı ¢ …Á≥–˲íßÊ˛ô –˲êêô^˲êM¯Á‹ê¢ô®). Arê–˛îÁ≥ë gÍ«ÄÙ˛. “ΔÊˇôßÊ˛ΔÊˇí ∫ÌflΔÊˇê√TØ˲–˛êîØ˲ …Á≥–ȇ∞Mϸ ØÈƒËˇêNÀê. –˲êñÄ˲ê≈–˲êêQôï EØ˲≤ Δ¯W OyÈ i—ô_ ÃÙ˝›Î¢y˛Ê ê. ßÊ˛ƒËˇíMʸ«Ä¯ BÁ∑Äè˛ BΔˇêê &' (ßÊ˛ƒËˇê ÃÙ˝∞ ›Î´Ê˛ê–˲ë Mʸ›ÎΔˇêê ÃÍôsϸ–ÈyÊ˛ê. …Á≥›Î®Á‹ê¢ô®. ‘¯œ && AØÛ˛≈^˲ ∫Áfl–˲@ ‘Ë˝íΔÈ –˲êßÊ˛ΔÛˇ¶ Ä˲≈Mʸ¢ i—ÄÈ@ & ØÈØÈ ‘Ë˝à …Á≥fl Á ΔÊˇ}È@ ‹Á ΔÛˇ” ƒËˇêêßÊ˛Æ —‘ÈΔÊˇßÈ@ &&9&& –Ë˛ê«ƒËˇêê ^ÈÃÍ –˲êô® ‘Ë˝íΔÊˇ“ΔÊˇêÀê. Mȱ ›Î´Ê˛NyÊ˛ê A® Ä˲Ø˲ VˆÁ≥μ AØ˲êMˆôsÛ¸ Ø˲’ô_ ¥˘ÄÈyÊ˛ê. Arê–˲ôsϸ ›Î´Ê˛NyÊ˛ê. Mȱ –È« ƒˇêêMʸP ‹Á ôQ≈ØË˛ê ‹Á «VÈY ÃÒ˝MʸP ≥Ú rtÃ˝Ù ßÊ˛ê. CßÛ˛ …Á≥MÈΔÊˇôVÈ BÁ‹Mϸ¢ ΔÊˇíÁ≥ëy˛Øî ˛Ë A‘È”Äȶ–˛Ë ê. ¡ÁŸê√yÊ˛ê Grê–˲ôsϸ ‹Á ÄÈ¢ MʸÀ–ÈyÊ˛ê? ¥ÎôyÊ˛–˲ëÀôßÊ˛ΔÊˇí B´ÈΔÊˇ≥Á yÊ˛êÄ˲êØ˲≤ ¡–˲êêyÊ˛ê Grê–˲ôsÏ˝ ‹Á ÄÈ¢ (ß˛“î ‹Á ôÁ≥ßÊ˛) MʸÀ–ÈyÊ˛ê ?'' A∞ Bï_ô^˲–˲ÃÒ˝Ø˲ê. AØÛ˛Mʸ ‘Ë˝…›Î¢Àį ƒËˇêêN¢Ã˝Ò î ØÈMˆΔÊˇN i—Ä˲ô ≥Ú î B‘Ë˝Ø˲ê Ä˲≈hô_ ƒËˇêêßÈÆ∞Mϸ ‹Ì ßÊ˛ôÆ VÈ ∞À∫yÈzΔˇÊ ê. CÁ≥∂yÊ˛ê H ‹Ú Øî ˛Ë ≈ô H øÍ–ÈÀ –˲êíÀôVÈ ‹Á êΔÊˇÑÏ˛Ä˲–˛êî Eô®? ©∞∞ Vʸê«ô_ CÃÍ ^˛¥ÎμyÊ˛ê :& ‘¯œ && AÁ≥ΔÈ≈Á≥Á ô¢ Ä˲ßÊ˛›Î√Mʸô ∫Àô ¡⁄Î√¿ ΔÊˇÑÏ˛Ä˲ô & ≥Á ΔÈ≈Á≥ô¢ Å”ßÊ˛ –Û˛êÄÙ˛⁄Îô ∫Àô ¡–Ë˛í¿ ΔÊˇÑÏ˛Ä˲–è˛ê &&10&& ¡ÁŸê√yÏ˛ ßÈ”ΔÈ ΔÊˇÑÏ˛ô^˲∫yÊ˛êÄ˲êØ˲≤ –˲êØ˲ ‹Ú Øî ˛Ë ≈ô A∞≤ —´ÈÀêVÈ AgÙ˝ƒËˇê–è˛ê –Ë˛ê«ƒËˇêê ¡–˲êêyÏ˛ ßÈ”ΔÈ ΔÊˇÑÏ˛ô^˲∫yÊ˛êÄ˲êØ˲≤ ‹Ú Øî È≈∞≤ V¸À–˲yÊ˛ô ‹Á êÀøË˝ô. "ßÊ˛ƒËˇí ºØË˛ê ‹Á ôÄ˲ê Mʸ›ÎΔˇêê.6 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ b¯ΔÊˇÄ˲ …Vʸô¨ gÍ∞ QVʸΔÈƒËˇí& —Z≤ AØÛ˛Mʸ MʸΔÊˇΔˇêê Ä˲∫ –˲íƒËˇí & «®Æ ‹Ì ®Æ …ı≥ΔÊˇΔˇêê ∫Áflê øÍΔˇêí∫ê®Æ fl Ì ô ïøË˝ ®R͖˲ fl Ì ô BΔˇêí&& (ΔÈ–Ë˛ê^˲«Ä˲ –˲íØ˲‹Á ô 7/127/6&7) –˲íƒËˇí AØÛ˛Mʸ —Á∑í≤ÀØË˛ê ‹Á ñÌŸ‹Át ê¢ô®. AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲ CÁ≥∂yÊ˛ê ""M˙ΔÊˇ–˲ëÀê B´ÈΔÊˇ≥Á yÊ˛êÄ˲êØ˲≤. "Á≥ΔÈ≈Á≥ô¢ ' –Ë˛ê«ƒËˇêê "AÁ≥ΔÈ≈Á≥ô¢ ' –˲ôsϸ ’œÁŸx ‘Ë˝ªÍ™À …Á≥ƒˇíVʸô ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲êyÏ˛ øË˝ƒËˇíNÀÄ˲ØË˛ê –Ë˛≈Mʸ¢ô ^Û˛Á‹ê¢ô®. AôßÊ˛ΔÊˇí ØÈ M¯Á‹ô …¥Î}ÈÕ≤ ÄÈ≈Vʸô ^Û˛‹ı –ÈΔÛˇ.

“ΔÊˇêyÛ˛ ßÈ∞Ú≥î V¸À꥘ôßÊ˛VʸÀyÊ˛ê. A® A¥ÎΔÊˇ–˲êí. AÔ‹–˲êô AΔˇêêØ˲ Ä˲Ä˲¸¢ ”ôïMϸ …Á≥–Û˛‘Ë˝ô ¥˜ôßÊ˛êÄÈΔÊˇê. “êΔÊˇê Ä˲≥Á μNôyÈ ßÈ∞∞ M¯ΔÊˇêNôsÍΔÊˇê. Bô’Mʸ ΔÊˇíÁ≥ôï —êWÕ EØ˲≤ –˛íÁflô –˛êêßÊ˛ÀΔˇêêØ˲— ÷…ZôVÈØÛ˛ Ø˲’ô_ ¥˘ÄÈΔˇêê. –ÈΔÊˇê …∫Áfl√į ŒØ˲–˛êî ¥˘ÄÈΔÊˇê. –˲êØ˲ô AgÙ˝ƒËˇêêÀ–Û˛ê. …øË˝–˲ê i—ô_ EØ˲≤ôÄ˲ –˲ΔÊˇO —gÍ°ƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢Àê (M˙ΔÊˇ–˲ëÀê) AgÙ˝ƒËˇê–˲êêÀê. D M¯«Mʸ OyÈ Ø˛ΔÊˇ–Û˛«Ø˲≥Á ∂yÊ˛ê. ©∞ØÛ˛ ‹Á ôÄè˛ MʸΩΔÊˇê ‹Á ΔÊˇ‚Ë˝ôVÈ CÃÍ ^˛¥ÎμyÊ˛ê& ""C^Èe MÈƒËˇí. …øË˝–Ë˛ê ‹Á –˲íÁ≥–¢ ˛Ë êΔˇêê ¥˘ÄÙ˛. M¯«MÛ¸ …øË˝–˲ê. M¯«MʸÃÙ˝ –˲íƒËˇê. (›˘@@MÈ–Ë˛êƒËˇêÄ˲' "Ä˲ß˛Ñî ˛Ê Ä˲ ∫Áflê›Î≈ô …Á≥gÍƒÛˇêƒËˇê ΔˇêêÅ' (bÈد™V¸Ê ≈ 6/2/3). A—ßÊ˛≈ AÌ‹Ä¢ ˛Ë ”ÔflØ˲–˛êî ¥˘Ä˲êô®. …øË˝–Ë˛ê ƒˇêêMʸP …Á≥ÅΔÊˇíÁ≥–Û˛ê ¡ÁŸê√yÊ˛ê. M¯«MʸÀê OyÈ Ø˲’ô_ ¥˘ÄÈΔˇêê. MʸΩΔÊˇê AôsÍyÊ˛ê. …øË˝–˲ê Ø˲’ô_ ¥˘–˲yÊ˛ô AØÈ≤ JMʸsÛ¸. (ƒˇí@MÈ–˛í ∞⁄ÎP–˲ê BÁ≥M¢ È–Ë˛ê BÄ˲√MÈ–˛í Ø˲ Ä˲‹Á ≈ …¥Î}È E…ÄÈP–˲êôÅ …∫Úfl√î –Ë˛ ‹Á ≈ …∫‡√ı≥≈Å ! "(∫ñÁflßÈΔÊˇ}˝≈Mʸô 4/4/6) M¯«MʸÀ^Û˛ ΔÊˇfl Ì Ä˲–˛êîØ˛Ë BÄ˲√ï ‹Ì Δ¶ ˇÊ –˛êîØ˛Ë BÄ˲√Á‹”ΔÊˇíÁ≥ô ¥˜ô®Ø˲ –ÈΔÊˇê HØÈsϸMÓ¸ ≥Á Ä˲Ø˲ô ^˛ôßÊ˛ΔÊˇê. ¡ÁŸê√yÊ˛ê i—ô_ EØ˲≤rœΔˇêêÄÙ˛. …øË˝–˲ê OyÈ ÃÙ˝NôyÈ ¥˜Ä˲êô®. M¯«MʸÃÙ˝ fVʸÄË˛ê¢ ƒˇêêMʸP EÄ˲μÅ¢M¸Ï MÈΔÊˇ}˝ô. "AgÙ˝ƒËˇêêyÊ˛ê' AôsÛ¸ AΔÊˇô¶ V¸À–˲ ‘Ë˝Mʸ≈ô MÈ∞ –ÈyÊ˛∞ MÈßÊ˛ê. A¥ÎΔÊˇô. ÄÈMÈ ¥ÎΔÊˇØ˲ ¥ÎƒËˇí &&'' (M¯«MʸÃÙ˝ Ä˲Ø˲ê–˲ë. AÄ˲ØË˛ê ªÍÁfl≈ ƒˇí´Ê˛êyÊ˛êMÈyÊ˛ê. 6/80) ‹Á ô›ÎΔÊˇô –Ë˛ê‡ AfƒËˇêô. AôsÛ¸ AÄ˲}Ï˝~ V¸À–˲yÊ˛ô MʸŸÁ Ät ˛Ë ΔÊˇ–˲ê∞ AΔÊˇô¶ & ""–Ë˛ê‡ AfƒËˇê ‹Á ô›ÎΔÊˇ «Á≥ë. AÁ‹Àê AgÙ˝ƒËˇêêyÊ˛ôsÛ¸ ßÊ˛êΔÊˇƒj ˇË êêyÊ˛∞ AΔÊˇô¶ . A…¥ÎÁ≥ô¢ VÈ EôyÊ˛Mʸ ¥˘ÄÙ˛ AÁ≥∂yÊ˛ê M¯«MʸÀê OyÈ ‹Á –˲êíÀôVÈ Ø˲’ô_ ¥˘ÄÈΔˇêê. Mȱ _–˲ΔÊˇN ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ …¥ÎÌ≥¢ AØÛ˛ JMÛ¸ JMʸ M¯«Mʸ —êWÕ Eôrêô®. C^Èe –˲íƒËˇí.^˲. M¯«MʸÀê A}˝VÈ«¥˘VÈØÛ˛. M¯«MʸÀê Ø˲’ô_ ¥˘–˲yÊ˛ô AØÈ≤. . A–˲≈Mʸ–¢ ˛Ë êê. D ‘Ë˝»ΔÊˇô ƒˇêêMʸP fØ˲√Mϸ MÈΔÊˇ}˝ô M¯«MʸÃÙ˝.–˲í. M¯«MʸÃÙ˝ –˲íƒËˇê. M¯«MʸÀØ˲êôyÏ˛ ΔÊˇfl Ì Ä˲êÃÒ˝Øî ˛Ë –ÈΔÊˇê. ¡ÁŸê√∞® Δˇêê^Èe& –˲êñÄ˲ê≈–˲ë. MÈ∫sϸt “êΔÊˇê ¥ÎôyÊ˛–˲ëÀį ¥˘ΔÈyÊ˛Mʸ. –Ë˛ê« ßÛ˛∞M¯Á‹ô M¯«Mʸ? ¥˜ôßÊ˛yÈ∞Mϸ ƒˇíVʸ≈–˛êîØ˛Ë –˲‹Á ꢖ˛Ë ë Hß˛Øî È ‹Á ΔÛˇ. BΔÊˇôøË˝ôï AØ˲ôÄ˲–˛êîØ˛Ë M¯«MʸÀê EôsÍΔˇêê. AØ˲ôÄ˲ô. M¯«MʸÃÙ˝ fVʸÄ˲ê¢Ø˛Ë ê ‹Á ñÌŸôt ^ÈΔˇêê. øË˝Vʸ–˲ôÄ˲ê}Ï˝~ —êô_ Hß˛Øî È EôsÛ¸.…Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇê@ 7 A∞≤ –˛≥Áî ëÀ Ø˲êôyÏ˛ ΔÊˇÑÏ˛ô^˲ôyÏ˛. AÄ˲∞ MʸôsÛ¸ VˆÁ≥μ –Ë˛‹Á ꢖ˛Ë ë H© ÃÙ˝Ø˲≥Á ∂yÊ˛ê. iÅ ‹Á MÊ¸Δˇêê ›˘ ΩΔçˇ & (ΔÈ. C^Èe fVʸ EÁ≥gÍƒËˇí & Mʸfl Á MʸΩΔÊˇ gÙ˝ C^Èe —–˲«jÄ˛Ë . ¡ÁŸê√yÊ˛ê ‹Á ”ƒËˇêôVÈ Ä˲Ø˲Ø˲ê ΔÊˇÑÏ˛ô^˲êM¯ÃÙ˝∞ ƒˇí´Ê˛êyÈ? M˙ΔÊˇ–˲ëÀN AÄ˲∞ ΔÊˇÑÊ˛}˝ ^Û˛ƒËˇê–˲ÀÌ‹ –˲_aô®. MÛ¸–˲Àô ¡ÁŸê√}Ï˝~ –˲í…Ä˲–Û˛ê ΔÊˇÑÏ˛ô^˲ôyÏ˛. MʸΩΔÊˇê AôsÍyÊ˛ê& A∞≤ M¯«MʸÀØË˛ê —Á‹«jô^˲Ø˲ôÄ˲ –˲ΔÊˇN –Èsϸ∞ ßÈsϸ ¥˘ÃÙ˝yÊ˛ê A∞) ßÛ˛∞ïØ˛Äî ˛Ù …øË˝–˲ê EôyÊ˛ß¯.

ÅØ˲MÓ¸ gÍØÛ˛ ΔÈ–è˛ê &&'' (BNÀí AÀ–˲êêÀê ÅØÛ˛ fôÄ˲ê–˲ëÀê MÈ–Ë˛ê ªÍ´Ê˛ÀN VʸêΔ˙ÄÈΔˇêê. ΔÛˇ≥Á ë “êΔÛˇ Vˆ}˝Vʸ–˲^˲êa BƒËˇêØ˲ ¥ÎƒËˇêÁ‹ô ÅôríEôyÊ˛VÈ –Û˛ê–˲êê ^˲í›Îô.'' A∞. …Á≥ÄÈÁ≥–˲ôÄ˲êyÊ˛ê.B ‹Ì ôÁflô –˛êî‚˝Ë Â ßÊ˛íΔÊˇôï . GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ ≥Á ΔÊˇ–˲êßÛ˛–˲ëyÊ˛ΔˇêêØ˲ ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√}Ï˝~ OyÈ ›Î´Ê˛≈ô ^Û˛‹Á ê¢ô®. Mȱ AôÄÙ˛ M¯–˲êÀ–˲êΔˇêêØ˲® OyÈ. ≥Á Ä˲ôfÕ –˲êÁfl«¤ OyÈ CßÛ˛ ^˛¥ÎμyÊ˛ê. V¸Õı‹¢ H ¥Î…Ä˲ “êMÛ¸ —êÁ‹ê¢ô® ? AØ˲≤ —ÁŸƒËˇêôÚ≥. ∑Ú íΔÈΔÊˇ}˝≈ôï. ""D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ¡ÁŸê√yÏ˛ ßÈ”ΔÈ ΔÊˇÑÏ˛ô^˲∫yÊ˛êÄ˲êØ˲≤ –˲êØ˲ ‹Ú Øî ˛Ë ≈ô A∞≤ —´ÈÃÍ AgÙ˝ƒËˇêô''. ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê ©∞ØÛ˛ "…‘Ë˝ßÊ˛Æ A∞ ‹Á ôø¯®ô^ÈyÊ˛ê. A—ßÊ˛≈ OyÈ Ø˲’ô_ ¥˘Ä˲êô®. Ä˲‹Á ≈ ‹Á ôfØ˲ƒËˇêØè˛ fl Á ΔÊˇô¤ NΔÊˇê–˲ñßÊ˛@Æ ≥Ì ÄÈ–Ë˛êÁfl@ & ‹Ì ôÁflØÈßÊ˛ô —ØË˛ß¯≈^˛aî @ ‘Ë˝ôQô ßÊ˛´˙√ …Á≥ÄÈÁ≥–ÈØè˛ &&12&& D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ Ä˲–˲ê ∫ÃÍ∫ÃÍÀØ˲ê Vʸê«ô_ ∞ΔÊˇƒ~ ˇË êô °Á‹êMˆ∞. C® ≥Á ë}È≈∞≤ ‹Á ôΔÊˇÑÏ˛‹Á ê¢ô®. CÁŸt ß˛–î ˛Ë ôį ‹Á ô∫ô´Ê˛ô —yÏ˛¥˘Ä˲êô®.'' A∞ AØ˲–˲^˲êa.–˲í 7/92 Q).8 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ CßÛ˛ ¡ÁŸê√∞ ƒˇêêMʸP C^Èe –˲êñÄ˲ê≈–˲ë AΔÊˇô¶ .î ¥Î…Ä˲À ≥Á ΔÈ…Mʸ–˲êô ƒˇêêMʸP …Á≥MʸrØ˲ –˲í…Ä˲–Û˛ê ‘Ë˝ôQ´Ê˛”∞. ø͖˲ ΔÊˇíÌ≥ ¡–˲êêyÊ˛ê "øÍ–Û˛ —ßÊ˛≈ÄÙ˛ ßÛ˛–˲@'& ø͖˲ôï EØ˲≤ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô H—êrôsÛ¸ A—®Ä˲êy˛Øî ˛Ë ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲√Ø˲ê OyÈ —®Ä˲ô ^Û˛‹Á ê¢ô®. ¡–˲êê∞ ßÈ”ΔÈ ΔÊˇÑÏ˛ô^˲∫yÊ˛êÄ˲êØ˲≤ D ‹Ú Øî È≈∞≤ V¸À–˲yÊ˛ô ‹Á êÀê–˲ë. ø͖˲ôï Ø˲êô^Û˛ ‹Á ôÁ≥ìΔÊˇ~ ≥Á ë}˝≈–˲êƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢Àê —Mʸ‹Ì ô^˲êÄÈΔˇêê. M˙ΔÊˇ–˲ëÀï –˲ñ´Ê˛ê™y˛Ê ê. C® ∞fôVÈØÛ˛ ^ÈÃÍ ∫À‘ÈÕ. ©ΔÊˇ[ MÈÀô –˲ΔÊˇN ∞ΔÊˇôÄ˲ΔÊˇô …‘Ë˝ßÈÆ øË˝Mϸ¢ ≥Á ìΔÊˇ”MʸôVÈ ^Û˛‹ı ›Î´Ê˛Ø˲–Û˛ê ´Ê˛ñ{Ê˛ôVÈ EôyÊ˛VʸÀêVʸêÄ˲êô®. ¥ÎÀê. “êVʸyÊ˛Àê –˛êMÛ¸P –È« ßÊ˛êΔÊˇÅY B ßÛ˛–˲ëyÏ˛MÛ¸ ÄÒ˛ÕƒËˇíÕ).^˲. ""›Î”“êi ^ÈÃÍ –˲êô_ –ÈΔÊˇê. D Δ¯k “êΔÊˇôßÊ˛ΔÊˇí. …øË˝–˲ê ÃÙ˝NôyÈ ¥˘ÄÙ˛. D –Û˛‚Ë˝ –˲ëØ˲≤ ø͖˲ô. Ì‹ôÁflô …Á≥MʸñÅ ƒ˝êêMʸP …Á≥ïøÍ∞Mϸ …Á≥°Mʸ. ‹Á êQ ∞´ÈØ˲ MʸΔÊˇê}È BƒËˇêØè˛'' (ΔÈ. ≥Ì ÄÈ–Ë˛êÁflêy˛Øî ˛Ë ¡ÁŸê√yÊ˛ê B ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲ê∞ ÁflñßÊ˛ƒËˇêôï ÁflΔÊˇ¤ô MʸÕVÛ¸rrêœVÈ E^˲a Á‹”ΔÊˇôï Ì‹ôÁflØÈßÊ˛ô –˲ÃÒ˝ øË˝ƒËˇêôMʸΔÊˇôVÈ ‘Ë˝ôRÍ∞≤ Á≥ì«ô^ÈyÊ˛ê. ≥Á ë}˝≈–˲êƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢Àê —^˲ÕÄ˲–˛êî ¥˘ÄÈΔˇêê. ""ø͖˲ –˲‹Á ≈ øË˝Vʸ–ÈØè˛. ±ΔÊˇ–˲ HMÈôÄ˲ôï ‹Ì ôÁflô VʸΔÊˇØj ˛Ë VʸØ˲Mʸ —Ø˲≥Á yÏ˛ÄÙ˛. ""Á‹ÄË˛ê ©ΔÊˇM[ ÈÀ Ø˛Δî ˇÊ ôÄ˲ΔÊˇ≈ ‹Á ÄÈPΔÈı‹—į ´Ê˛ñ{Ê˛øË˝í—ê@'' (1/14). …øË˝–˲ê EØ˲≤ôÄ˲ –˲ΔÊˇMÛ¸ A—ßÊ˛≈N OyÈ ›Î¶Ø˛Ë –˲êêôrêô®. ‘Ë˝ôQ ´Ê˛”Ø˲êÀê ^Û˛ƒËˇê∫yÏ˛ØÈΔˇêê. ÅØ˲fl Ì· ô ‹Á ÄÈ–˛î MÈ–è˛ê & ßÊ˛íßç˛ –˲êÃÍΔˇêê MÈÄè˛ gÒ˝. ""Á∑íé‹¥ÎÄ˲ gÒ˝ RÍÄè˛ fl Ú ôî . øË˝Vʸ–˲ôÄ˲ê}Ï˝≤ OyÈ –˲‘Ë˝ ≥Á ΔÊˇêaM¯VʸÀ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô ø͖˲ôï EØ˲≤®. MÈ∫sϸt ¡–˲êê∞ ßÈ”ΔÈ ΔÊˇÑÏ˛ô^˲∫yÊ˛êÄ˲êØ˲≤ D ‹Ú Øî È≈∞≤ V¸À–˲yÊ˛ô ‹Á êÀøË˝ô. BΔÈ´Ê˛≈ ßÛ˛–˲ë∞ï ÃÙ˝‘Ë˝ –˲í…Ä˲–˛êîØÈ Ã¯Á≥ô Mʸ∞Ì≥ô_ÄÙ˛ ø͖˲ô —Áfl”À–˲êΔˇêê ¥˘Ä˲êô®. ΔÛˇ≥Á ë Aø͖˲ôïMϸ –˲íΔÊˇyÈ∞Mϸ GNP–˲ –˲≈–˲´ÈØ˲ô ≥Á rtß˛Ê ê.

AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê OyÈ AÃ˙MϸMʸ–˛êîØ˛Ë ‘Ë˝ôRÍÀØ˲ê ≥Á ì«ô^ÈΔÊˇê.…Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇê@ 9 EØÈ≤ ‹Á ΔÛˇ Δ¯–˲íÀê ∞MʸPªˆyÊ˛ê^˲êNôsÍΔˇêê. BÁ‹–˲êÁ‹¢ ïMÈÀMʸØ˲≤Ú≥® î ¥ÎΔÊˇÃ¯MϸMʸô. ∫ÌflΔÊˇê√TØ˲–˛êîØ˛Ë —gÍ°ƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢Àê ‹Á ∑Á À–˛êîÄ˛Ù –˛íÁfl–˲êƒËˇê–˛êîØ˛Ë ∫ô´Ê˛ô –˲ê«ôÄ˲ ›Îô…ßÊ˛–˛êî ¥˘Ä˲êô®. CÁ≥∂yÊ˛ê ≥Á ë}˝≈–˲êƒËˇê–˛êîØ˛Ë …Á≥–˲ñÄ˲ê¢À –˛≥Áî ë Ø˲êô_ –˲_aØ˲ …Á≥MʸrØ˲Àê ^˲íyÊ˛ôyÏ˛. –˲êñÄ˲ê≈ïMʸô. ∞ΔÊˇ√ÀÄÈ”∞Mϸ …Á≥°Mʸ. Ø˲VÈΔÈÀê. ∫ôVÈΔÊˇô&–˛ôyÏ˛& MˆƒËˇê≈į ^Û˛‹Ì Ø˲ ΔÊˇ£Ê˛ô MÈßÊ˛ê. øË˝ƒËˇêô ƒˇêêMʸP B–˲ΔÊˇ}˝ô CôMÈ ›Îô…ßÊ˛–˛êî¥˘Ä˲êô®. ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲√ï MÈßÊ˛ê. MÈ∫sϸt …Á≥MʸñÅ Ø˲êô_ ∞–˲ñÄÙ˛¢ ÀÑÊ˛≈…¥ÎÌ≥M¢ ¸Ï –˲íΔÊˇôY . –˛êêßÊ˛ÀVʸê AØÛ˛Mʸ –ÈΔˇêêßÈ≈Àê JMÛ¸›Î«VÈ –ÈΔˇêêô^˲ ∫yÈzΔˇêê. Aô´Ê˛MÈΔÊˇ≥Á ë ±yÊ˛ÃÙ˝ EôsÍΔˇêê CôÄ˲N —êô_ M˙ΔÊˇ–˲ëÀ –˲ßÊ˛™ ΔˇêêôMÛ¸ …Á≥MʸrØ˲ ÃÙ˝ßÊ˛ê. M˙ΔÊˇ–˲ëÀ ≥Á ÑÊ˛ô Ø˲êô_ AØÛ˛Mʸ –ÈßÈ≈Àê JMʸP ›Î«VÈ –˛íVÈΔˇêê. øË˝ƒËˇêô MʸÕWô^˲yÊ˛ô Ä˲≥Á μ M˙ΔÊˇ–˲ëÀ® CôMˆMʸ …Á≥MʸrØ˲ ÃÙ˝ßÊ˛ê. …Á≥MʸñÅ ΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˛Ë H øË˝ƒËˇíΔÊˇ}˝≈ôï “êΔÊˇê EØÈ≤Δ¯ AôÄ˲MʸØÈ≤ A¨Mʸ–˛êîØ˛Ë øË˝ƒËˇí–˲ΔÊˇ}˝ôï —ê–˲êê√ÀØ˲ê ∫ô¨ô_ –Û˛‹Á ê¢ô®. Mȱ A±≤ MʸÕÌ‹ A— OyÈ øË˝ƒËˇíØÛ˛≤ MʸÕWô^ÈΔˇêê. ßÛ˛–Ë˛Ã¯Mʸô. øË˝ƒËˇêô CôMÈ GNP–˲–˲ëÄ˲êô®. …Á≥≥Á ô^˲ôï …Á≥–˲ñÄ˲ê¢Ã˝Ù øË˝ƒËˇêôMʸΔÊˇ–˛êîØ˛Ë AyÊ˛–˲ëÀê. –Èsϸï –˛êêrt –˛êêßÊ˛sϸ® ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ê ◊ MʸñÁŸê~y˛Ï ® && ‘¯œ && Ä˲Ä˲@ ‘Û˝”ÄÒ˛Δî ˇÊ ƒ · ˇ êîΔˇÊ ê≈MÛ¸¢ –˲êÁflÅ ‹Á ≈ôßÊ˛ØÛ˛ ‹Ì Ķ ˙ & –˲í´Ê˛–˲@ ¥ÎôyÊ˛–˲‘˝aî –Ë˛ ®–˙≈ ‘Ë˝ôR˙ …Á≥ßÊ˛´Ê˛√Ä˲ê@ &&14&& ©∞ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ‘Û˝”Ä˲ A‘Ë˝”–˲êêÀį ƒËˇêêMʸ–¢ ˛ êîØ˛Ë ΔÊˇ´Ê˛ôï. MʸØ˲êMʸ …Á≥MʸrØ˲ OyÈ AÃ˙MϸMʸ–Û˛ê. …∫Áfl√ïMʸô. –Èsϸ ‘Ë˝∫™ô OyÈ AÅ øË˝ƒËˇêôMʸΔÊˇôVÈ EôyÏ˛ô®. MÈ∫sϸt –ÈΔÊˇê OyÈ AßÛ˛ —´Ê˛ôVÈ ∑Ú íÌŸô^ÈΔÊˇê& ‘¯œ && Ä˲Ä˲@ ‘Ë˝ôRÍ‘Ë˝a øÙ˝ΔˇÊ ≈‘Ë˝a ≥Á }˝–ÈØ˲Mʸ V¯–˲êêRÍ@ & ‹Á fl Á ‹Ú –î ÈøË˝≈ fl Á Ø˲≈ôÄ˲ ‹Á ‘Ë˝∫‹Á™ ꢖ˛Ë êêï@øË˝–˲Äè˛ &&13&& Ä˲ßÊ˛Ø˲ôÄ˲ΔÊˇô AØÛ˛Mʸ ‘Ë˝ôRÍÀê. AÄ˲Ø˲ê øË˝ƒËˇêΔÊˇfl Ì Ä˲êy˛Øî ˛Ë ‹Á ÄÈ¢. CôÄ˲N—êô_ CôMÛ¸ô ÃÙ˝ßÊ˛ê. …Á≥Å —MÈΔÊˇô Gôį MˆôÄ˲ øË˝ƒËˇí∞≤ MʸÕWÁ‹ê¢ô®. AôsÛ¸ D ïMʸô MʸØ˲≤ ≥Ú ® î . “sϸï ÃÙ˝‘Ë˝–˲í…Ä˲ô OyÈ Ø˲ÀêÁ≥ë Vȱ. øË˝ƒËˇêô …Á≥Mʸñ Åï Eôrêô®. B ‘Ë˝ôQô AÃ˙MϸMʸô. & "–˲êÁflÅ ‹Á ≈ôßÊ˛ØÛ˛' –Ë˛ê‡ ΔÊˇ£Ê˛–˲êêÚ≥î OΔÊˇêaØ˲≤ ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ê ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê í. ØÛ˛ΔÊˇêVÈ AÄ˲∞į ‹Á ôÁ≥ΔÈP∞≤ ›Î¶≥Ì ôÁ≥ ^Û˛‹ı …Á≥MʸrØ˲ A®. ¥ÎΔÊˇ–Ë˛í«¶M¸Ê ‹Ì Ŷ ∞ …Á≥´ÈØ˲ô ^Û˛‹ı …Á≥MʸrØ˲ØË˛ê ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ê ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê ^Û˛‘ÈyÊ˛ê. AÃ˙MϸMʸ. B ΔÊˇ£Ê˛ô AÃ˙MϸMʸô. ߯ÁŸô Vȱ ÃÙ˝ßÊ˛ê& ‘Û˝”Ä˲ô ›ÎÅ”MÈ∞Mϸ. GMʸPyÏ˛ –˲ΔÊˇM¸Äî ˛Ù fØ˲√& –˲êΔÊˇ}ÈÀ øË˝ƒËˇê–˲êêô߯. y¯‚Ë˝êÂ. ïMÈÀ∞≤sϸMϸ A°Ä˲ôVÈ JMʸ …∫Áfl√ –˲í…Ä˲–Û˛ê EØÈ≤yÊ˛ê. AÄ˲Ø˲ê B ‹Ì Ŷ ∞ GÃÍ …Á≥ßÈØ˲ô ^Û˛›Î¢yÊ˛ê? . …øË˝–˲ê ΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˛Ë ¡ÁŸê√yÊ˛ê VʸØ˲Mʸ —fƒËˇêêy˛Äî ˛Ù . D …øË˝–˲ê CôÄ˲N —êô_ CôMÛ¸“ê C–˲”ÃÙ˝ßÊ˛ê. fl Á ñßÊ˛ƒËˇêô MʸôÌ≥ô_ ¥˘Ä˲êô®.

JMʸ ‹Á ßÊ˛êYΔˇÊ ê–˲ë. –Èsϸ∞ ‹ı –˲N∞ …‘Û˝}Ï˝Ã¯ ∞ÀªÒ˝rtyÈ∞Mϸ fl Á ñßÊ˛ƒËˇêôï …ı≥ΔÊˇ}˝ MʸÕWô^˲yÊ˛–Û˛ê ‹Á ßÊ˛êYΔˇÊ ê–˲ë ^Û˛‹ı ßÈØ˲ô.10 ‘¯œ && ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ ¥Îô^˲fØ˲≈ô fl Á ñÌŸÔ MÛ¸‘¯ ßÛ˛–˲ßÊ˛Ä˲ô¢ ´Ê˛Ø˲ôfƒËˇê @& ¥˚ô…yÊ˛ô ßÊ˛´˙√ –Ë˛ê‡‘Ë˝ôQô ¡–˲êMʸΔÈ√ –˲ñM¯ßÊ˛ΔÊˇ@ &&15&& "ÁflêÔŸMÛ¸‘Ë˝@'& G–˲ΔˇîÄÙ˛ ÁflñßÊ˛ƒËˇêô ƒˇêêMʸP Á‹ôÁ≥ìΔÊˇ~ gÍq∞ƒˇí. ´Ê˛Ø˲ôį ‹Á ôÁ≥Ø˲≤–˛êîØ˛Ë ≥Á ñ¨”Ú≥î B¨Á≥Ä˲≈ô –˲Àœ OyÈ A–˲êñÄ˲Ä˲¸¢ ” …¥ÎÌ≥¢ ΔÈgÍÀßÊ˛ê. ©∞MÛ¸ ΔˇôyÊ˛–˲ ≥ı ΔÊˇê ´Ê˛Ø˲ôfƒËˇêêyÊ˛ê. CÁŸtß˛î–È∞Mϸ AØ˲êVʸê}˝ôVÈ –˲êÁ‹ÀêM¯–˲yÊ˛ô& ßÛ˛∞ïØ˛îÄÙ˛ —ΔÊˇÁflô. ø͖˲ô –˲êÁflÄË˛Δ¢ ˇÊ –˛êîØ˛Ë ∫À‘ÈÕ. ∫ñÁflßÈΔÊˇ}˝≈M¯Á≥∞ÁŸÄ˲ê¢Ã¯ ƒËˇífq–˛Ë ÀêP¸≈yÊ˛ê –˛êî…ÄÙ˛ΔˇêêMϸ CßÛ˛ ª¯®ô^ÈyÊ˛ê. CôMˆMʸ ßÈ∞∞ ‹Á μñ’ô^˲Mʸ¥˘–˲yÊ˛ô. BÄ˲√N ©∞į Grê–˲ôsϸ ‹Á ô∫ô´Ê˛–˲êí ÃÙ˝ßÊ˛ê. ΔÊˇíÁ≥. —MÈΔÊˇ ΔÊˇíÁ≥ôį ßÈ« Ä˲≥ı μ Cô…®ƒËˇíÀØ˲ê ∞ΔÊˇæô¨ô_. IßÊ˛ê Ä˲ØÈ√…Ä˲À (‘Ë˝∫™. "VʸßÊ˛ßY ˛ç WΔÈ Ø˲ƒËˇêØè˛ ∫Áfl ±ΔÈ'. ßÈ∞Mϸ JMÛ¸ JMʸ E¥ÎƒËˇêô BÅ√Mʸ ‹Á ôÁ≥ßÊ˛ –˲í…Ä˲–Û˛ê. Mȱ ßÈ∞ ‹Á ô^ÈΔÊˇô …Ô≥ÅßÈ”ΔÈØÛ˛ fΔÊˇêVʸêÄ˲êô®. A…‘Ë˝ê¥ÎÄ˲ô Eôs̓ˇí. ""’ÁŸ≈@ ÄÙ˛≈Áflô& øË˝Vʸ–˲Øè˛ ! ØÛ˛ØË˛ê “ê ’ÁŸê≈yÊ˛Ø˲ê'' ªÍÁfl≈ —ÁŸƒËˇê –˲‹Á ꢖ˛Ë ëÀØË˛ê –Ë˛ßÊ˛Õ. "ßÛ˛–˲ßÊ˛Ä˲ô¢ ´Ê˛Ø˲ôfƒËˇê@' ß˛“î ‹Á ôÁ≥Å¢∞ A≠Ø˲ô ^Û˛‹Á êM¯VʸÀ AØ˲êΔÈVʸ–Û˛ê AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê. Δˇêê— ‹Á ßÊ˛êYΔˇÊ ê–Ë˛ë ƒˇêêMʸP AØ˲êøË˝–˲ ‹Á ô^ÈΔÊˇô “êßÊ˛ B´ÈΔÊˇ≥Á yÏ˛ EôsÍΔˇêê. ø͖˲ôïØÛ˛ D …Ô≥Å ∞ÌflÄ˲–˛êî Eôrêô®. –˛îΔÈVʸ≈ô. MÈ∫sÛ¸t ¡–˲êêyÊ˛ê "…Ô≥Å' ≥ı ΔÊˇêVʸÀ –Ë˛ê‡ ‘Ë˝ôRÍ∞≤ ≥Á ì«ô^ÈyÊ˛ê. ΔˇêêÁŸßt ˛ –î È∞≤ Ä˲≥Ì μô_ AØ˲≈ —ÁŸƒËˇê –˲‹Á ꢖ˛Ë ëÀê ÃÙ˝‘Ë˝–˲í…Ä˲ô OyÈ VʸêΔÊˇê¢ΔÈMʸ ¥˘Äȃˇí ßÈ∞ØÛ˛ "AØ˲êΔÈVʸô' AôsÍΔÊˇê. øË˝ƒËˇíØ˲Mʸ–˛êîØ˛Ë MʸΔÊˇ√Àê ^Û˛‹ı ¡–˲êı‹Ø˲êyÊ˛ê ¥˚ô…yÊ˛ô AôsÛ¸ ""…Ô≥Å'' AØÛ˛ ≥ı ΔÊˇêVʸÀ –Ë˛ê‡ ‘Ë˝ôRÍ∞≤ ≥Á ì«ô^ÈΔÊˇê. BMʸñÁŸ~êyÊ˛ê "¥Îô^˲fØ˲≈ô' AØÛ˛ ‘Ë˝ôRÍ∞≤ ≥Á ì«ô^ÈyÊ˛ê. –ÈÁ‹Ø˲) ΔÊˇ›ÎÀį ‹Á ‡ Ä˲–˲ê fØ˲ (øË˝Mʸ)¢ …‘Û˝}Ï˝Ã¯ ^Û˛ΔÊˇêaNØÛ˛ …Á≥MʸrØ˲ ^Û˛‘ÈyÊ˛ê. Mȱ –ÈÁ‹–¢ È∞Mϸ B …ı≥–Ë˛ê “ê fl Á ñßÊ˛ƒËˇêôï Eôrí “ê ≥Ì ÀœÀï –˲êí»¢ øË˝—Á‹ê¢ô®.–˲í. ‹Á μΔÊˇÿ. “ê ƒˇêêMʸP ø͖˲ô. AßÛ˛ "…Ô≥Å' AØÛ˛ ≥ı ΔÊˇêVʸÀ –Ë˛ê‡‘Ë˝ôRÍ∞≤ ≥Á ì«ô_ô®. IßÊ˛ê gÍqØ˛Û ô…®ƒËˇíÀØ˲ê. ´È≈Ø˲ôï JMʸP ΔˇêêÁŸßt ˛ –î È∞≤ Ä˲≥Á μ CôMˆMʸ«∞ ^˲íyÊ˛Mʸ¥˘–˲yÊ˛ô. JMʸ ´Ê˛Ø˲ô ªÍÁfl≈ ‹Á ôÁ≥Å¢. ΔÊˇê_. (VʸßÊ˛ßY ˛Ê –˛êîØ˛Ë ‹Á ”ΔÊˇô. ≥Á ΔÊˇ–˲êßÛ˛–˲ëy˛Øî ˛Ë ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ï …Á≥–Û˛‘Ë˝ô CÌ≥μô^Û˛ ß˛“î ‹Á ôÁ≥ßÊ˛≥Ú î B¨Á≥Ä˲≈ô …¥ÎÌ≥‹Á¢ ê¢ô®. ©∞ –˲ÀØ˲ ‘Ë˝»ΔÊˇ ¥˘ÁŸ}˝ fΔÊˇêVʸêÄ˲êô®. ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê JMʸ ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ê. ©∞∞ —êô_Ø˲ ‹Ì Δ¶ ˇÊ BÅ√Mʸ ‹Á ôÁ≥ÄÙ˛¢ ∞f–˛êîØ˛Ë ‹Á ôÁ≥ßÊ˛. Ø˲ƒËˇêØ˲–˲êêÀ Ø˲êôyÏ˛ Mʸ±≤‚˽ …Á≥–ÈÁflô) Δ¯–˲íô^˲Mʸô Eôrêô߯. ø͖˲ô ƒˇêêMʸP EßÊ˛–Y ˛Ë ê ∞–ÈÁ‹ ›Î¶Ø˛Ë ô fl Á ñßÊ˛ƒËˇêô. MÈ∫sϸt ©∞ ≥ı ΔÊˇê –Ë˛ñM¯ßÊ˛ΔÊˇô. BÁ‹Mϸ¢ ≥Ì ÀœÀ≥Ú î Eôrêô®. D ø͖˲ô –Ë˛ê‡ ∫À–˲ÄË˛Δ¢ ˇÊ –˛êîØ˛Ë ®.^˲. fl Á « –È≈Á≥Mʸ ‹Á ΔÊˇ”…Ä˲ ‹Á –˲íØÈ & …ı≥–˲êÄÙ˛ …Á≥Mʸr fl Á ¯Ìfl –˛êî gÍØÈ & (ΔÈ. CôMˆMʸsϸ —Ø˲Mʸ¥˘–˲yÊ˛ô. CßÛ˛ VʸØ˲Mʸ ‹Á ∑Á À–˛êîÄ˛Ù . 1/184/5) .

Mȱ ‹Á Ä˲fiôVʸô ‹Á ∑Á À–˛êîÄ˛Ù A® …Á≥Å ‘È”Á‹≥Ú î A¨MÈΔÈ∞≤_a. GÁ≥∂y˛Äî ˛Ù ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê (–˲≈Mϸ)¢ A±≤ –˛≥Áî ëÀ Ø˲êôyÏ˛ –˲êØ˲‹Á êfiį ‹Á ‡ Cô…®ƒËˇíÕ≤ OyÊ˛VʸrêtMˆ∞. Mȱ ƒËˇêßÈΔÊˇ–¶ ˛ êîØ˛Ë ‹Á Ä˲fiôVʸô BôÄ˲«Mʸ–˛êîØ˛Ë ®. Hß˛Äî ˛Ù AØ˲ôÄ˲–˛í. MÈƒËˇêôïØÛ˛ ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ ∞–ÈÁ‹ô. Á‹Ä˲fiôVʸ ΔÊˇíÁ≥ëy˛îØ˲ Á‹ÁflßÛ˛–˲ëyÊ˛ê "–˲ê}Ï˝Á≥ëÁŸμMʸô' ‘Ë˝ôRÍ∞≤ Á≥ì«ô^ÈyÊ˛ê. D ‹Á Ä˲fiôVʸô _ôÄ˲Ø˲. H Δ¯gÒ˝Äî ˛Ù A— ≥Á ì«¢VÈ ∞Δ¯¨ô^˲∫yÊ˛Äȃˇí. A® JMʸ ‹Á Ä˲fiôVʸô. ∞ƒËˇê–˲êô EØ˲≤Ä˲–˲ê–˲ëÄ˲íôsÛ˝. ´Ê˛ΔÊˇ√ô “êßÊ˛ ≥Á rêt EôsÛ¸ A® AØ˲ôÄ˲ —fƒËˇêô& AØ˲ôÄ˲ ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ï ‹Ì Ŷ ∞ MʸÕWÁ‹ê¢ô®. AÁ≥∂yÊ˛ê AÁ‹Àê –Ë˛‹Á ꢖ˛Ë ë …¥ÎÌ≥‹Á¢ ê¢ô®. Mȱ “êΔÊˇê Ä˲ΔÊˇê–ÈÅ ‘È”Á‹ –˲ΔÊˇN i—ô_ EôsÍΔÊˇØÛ˛ VÈ≈ΔÊˇôsÓ¸ C–˲”ÃÙ˝ΔÊˇê. ≥Á ëÁŸμô ≥Á ì«¢VÈ —Mʸ‹Ì ô_Ø˲ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ÃÙ˝Mʸ¥˘ÄÙ˛ M¯Ì‹Ø˲ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ØÛ˛ –ÈyÏ˛ ¥˘Ä˲êô®. ´È≈Ø˲ô –Ë˛ê«ƒËˇêê ‹Á –˲í¨Ä˲êÀ AøÍ≈Á‹ô ßÈ”ΔÈ À¿Á‹ê¢ô®. . –˲êØ˲‹Á êfiį ‹Á ‡ Δˇêêô…®ƒËˇíÀê ∞Δ¯¨ô^˲∫yÊ˛êÄ˲í EôsÍΔˇêê. ∞ƒËˇê–Ë˛ê ‹Á ”ΔÊˇíÁ≥ëyÊ˛ΔˇêêØ˲ Ø˲NÀêyÊ˛ê "Á‹Á êÚ∑íÁŸô' AØÛ˛ ≥ı ΔÊˇêVʸÀ ‘Ë˝ôRÍ∞≤ ≥Á ì«ô^ÈyÊ˛ê. MʸΔÊˇ–¢ È≈∞Mϸ ΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˛Ë NôÅ. ‘Ë˝êøË˝ô …Á≥MʸsϸÄ˲ –˲ê–˲ëÄ˲í Eôrêô®. ƒËˇêêßÛ˛Æ ‹Ì Δ¶ ˇÊ @ ƒËˇêê¨ÌŸΔx ˇÊ @'.¢ AßÛ˛ –ÈÁ‹—¢ Mʸ ‹Á Ä˲fiôVʸô. Arê–˲ôsϸ ≥Á ΔÊˇ–˲êÄ˲Ä˲¸¢ ”ô AΔˇêêØ˲ ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞Ú≥î —fƒËˇêô À¿ôÁ≥gÙ˝‹Á ê¢ô®. ≥Á ΔÊˇ–˲ê ÀÑÊ˛≈ …¥ÎÌ≥¢ MʸÕWÁ‹ê¢ô®. ÑÛ˛…Ä˲ & ÑÛ˛…Ä˲kqÀ ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝Ã¯ ‹Ì Δ¶ ˇÊ ôVÈ EôsÛ¸. –Ë˛ê«ƒËˇêê ´Ê˛ΔÈ√∞Mϸ ΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˛Ë ƒËˇêê¨ÌŸΔx ˇÊ êyÊ˛ê. –ÈßÊ˛≈ƒËˇêô…ÄÈÀÃÍVÈ _Ä˲ô¢ BÄ˲√į ‹Á ”ΔÊˇôį ‹Á ”ΔÊˇô MʸÕÌ≥ —ê„Ä˲–˛êî ¥˘–˲yÊ˛–Û˛ê ‹Á Ä˲fiôVʸô. JMʸ Δ¯k. …Á≥MʸñÅ& ≥Á ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê. Á≥ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ï ∞–ÈÁ‹ô CÌ≥μô^˲VʸÀ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô VʸÀ MÈƒËˇê–Û˛ê MÈ÷.…Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇê@ ‘¯œ && 11 AØ˲ôÄ˲ —fƒËˇêô ΔÈgÍ Nô°Á≥ë…į ƒËˇêê®ÌŸΔx ˇÊ @ & Ø˲NÀ@ ‹Á fl Á ßÛ˛–˲‘Ë˝a ‹Á êÚ∑íÁŸ–˲ê}Ï˝ ≥Á ëÁŸμM˙ &&16&& Nô° ≥Á ë…Ä˲êyÊ˛ê ƒËˇêê¨ÌŸΔx ˇÊ –˲ê‡ΔÈk "AØ˲ôÄ˲ —fƒËˇêô' AØ˲ê ≥ı ΔÊˇêVʸÀ ‘Ë˝ôRÍ∞≤ ≥Á ì«ô^ÈyÊ˛ê. ◊ MʸñÁŸê~∞ –ÈNPÀ …Á≥MÈΔÊˇô BÄ˲√ƒÛˇê ‹Á Ä˲≈ô. MÈƒËˇêôïØÛ˛ MÛ¸ô…©MʸñÄ˲–˲ê–˲ëÄÈy¯. ‹Á Ä˲êμΔÊˇêÁŸêÀ –ÈNPÀØË˛ê —Ø˲VʸÕWÄÙ˛. ßÛ˛∞M¸Äî ˛Ù AôÄ˲ô ÃÙ˝ß¯. _Ä˲ô¢ A∞≤ –˛≥Áî ëÀ Ø˲êô_ OyÈ Mʸrêt∫yÏ˛ BÄ˲√į ›ÎôVʸÄ˲≈ô ^Û˛‹ı . ‹Á Ä˲≈ô ›Î∞≤´Ê˛≈ôï ´È≈Ø˲ô ≥Á rêt≥Á yÏ˛Ø˲ Mˆ©™ JMˆPMʸP ‘È”Á‹≥Ú Øî ˛Ë A¨MÈΔÊˇô À¿Á‹í¢ Eôrêô®. –˲ê±ÁŸêÀê …Á≥° ‘È”Á‹Ø˲ê ∫Áflê –Ë˛êíÀ≈–˛êîØ˛Ë –˲ê}Ï˝ A∞ AØÈ≤ΔÊˇê. ‘¯œ && MÈ‘Ë˝≈‘Ë˝a ≥Á ΔÊˇ–Û˛ê⁄ΔÁ‹@ ’QôyÓ˛ ^˲ –˲ê‡ΔÊˇ£Ê˛@ & ´Ê˛ñÁŸßt ˛Ê ê≈–˛í≤ —ΔÈr‘Ë˝a ›ÎÄ˲≈Mϸ‘ÈaÁ≥ΔÈhÄ˲@ &&17&& ‘Ë˝»ΔÊˇ ΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˛Ë ® MÈ÷. Mȱ ‘È”Á‹ AØÛ˛ –˲ê}Ï˝ ≥Á ëÁŸμôMʸôsÛ¸ OyÈ M¯–˲êÀ–˲êΔˇêêØ˲®. ©∞ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ¥ÎôyÊ˛–˲ëÀ Ø˲êô_ –˲ê«ôMÛ¸ …Á≥MʸrØÈ ÃÙ˝ßÊ˛ê. A‘Ë˝êøË˝ô Ø˲’Á‹í¢ ¥˘Ä˲êô®. ""ÔflΔÈ gÒ˝‹Ôî ›Î”›Î ªÍį –Û˛ê Ω°g̓èˇê'' (–˲ê}Ï˝ –˲ôsϸ ‘È”Á‹ –˲írÀï –˲≈ΔÊˇ–¶ ˛ êî ¥˘Ä˲êô®). BÄ˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ CÃÍ AôsÍΔÊˇê. ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ô. ≥Á ΔÊˇ–Û˛ê⁄ΔÁ‹@ AôsÛ¸ AΔÊˇô¶ …‘Û˝ŸÁ –x ˛ êîØ˛Ë ´Ê˛Ø˲‹Á êfi VʸÀ –ÈyÊ˛∞ MÈßÊ˛ê. Mȱ …Á≥Å ›Î´Ê˛Ø˲ô ∞ΔÊˇ√ÀÄ˲”ô ƒˇêêMʸP –˲íΔÊˇôY ï GôįMˆôÄ˲ ßÊ˛íΔÊˇô Ø˲yÏ˛≥Ì ‹Á ê¢ô®. –Ë˛ê‡ ßÊ˛ê@Qô –˲ÀØ˲ OyÈ —^˲ÕÄ˲êÀ–˲Mʸ ¥˘ÄÙ˛. ≥Á ΔÊˇ–˲ê + D‘Ë˝ +–ÈÁ‹@ A∞ B ‹Á –˲í›Î∞Mϸ AΔÊˇô¶ . ø˙ÅMʸ–˲êΔˇêêØ˲ –˲ê}Ï˝ MʸvØ˲–˛êîØ˛Ë ®. AÁ≥∂yÊ˛ê "Á≥ΔÊˇ–Û˛ê⁄ΔÁ‹@ Á≥ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ï ∞–Ë˛Ì‹ô^˲yÈ∞Mϸ A¨MÈΔÊˇ–˲ëÄÈyÊ˛ê.

Mȱ fl Á ñßÊ˛ƒËˇêô. D ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝Ã¯ ≥Á ΔÈhÄ˲ê}Ï˝~ MÈ∞–˲”ßÊ˛ê. "´Ê˛ñÁŸtßÊ˛ê≈–˲ê≤'& ´Ê˛ñ{Ê˛–˛êîØ˲ A^˲ô^˲À–˛êîØ˲ –˲êØ˲Á‹êfi. ‹Á í…Ä˲ô ≥ı ΔÊˇê “êßÊ˛ –˛êyÊ˛Ã¯∞ fôßÈ≈∞≤ ĈÀWô^Û˛‹Ì AW≤∞ …Á≥f”Õô^˲yÊ˛ô (Áfl¯–˲êô ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ô) –˲íØÛ˛›Î¢ΔˇÊ ê. Ä˲VʸêÀêMˆ∞ EØ˲≤ ‹Á ô›ÎPΔÈÀ ‹Á í…Ä˲ô ÄÒ˛W¥˘Ä˲êô߯. …∫ßÊ˛À™ ê A–˲yÊ˛ô ´Ê˛ñÄ˲ΔÈã ≥Á ë…Ä˲êÀMÛ¸ f«Wô®.'' AôßÊ˛ΔÊˇí Gôį MˆôÄ˲ ßÊ˛íΔÊˇô Ø˲yÏ˛Ì≥›Î¢ΔÊˇê. øË˝êf–˲êê MÈΔÊˇ≈ÑÛ˛…ÄÈ∞Mϸ …Á≥°Mʸô. Arê–˲ôsϸ ≥Á «Ì‹Å¶ ï …øË˝–˲ê ≥Á ì«¢VÈ ÀêÁ≥–¢ ˛ êî¥˘Ä˲êô®. ‘¯œ && …ßÊ˛êÁ≥߯ …ß˙Á≥ßÛ˛ƒËˇí‘Ë˝a ‹Á ΔÊˇ”‘Ë˝@ ≥Á ñ¨“ ≥Á ÄÙ˛ & ›˚øË˝…ßÊ˛‘Ë˝a –Ë˛ê‡ªÍÁflê@ ‘Ë˝ôRÍØè˛ßÊ˛´Ê˛ê√@ ≥Á ñ£Ê˛Mç¸ ≥Á ñ£Ê˛Mç¸ &&18&& A^˲À Á≥ßÊ˛ßÈƒËˇêNyÊ˛ê …ßÊ˛êÁ≥ßÊ˛êyÊ˛ê. Arê ‹Á ”ƒËˇêôVÈ GßÊ˛êΔÊˇêVÈ ∞À∫yÏ˛ Ä˲Ø˲Ø˲ê ≥Á «^˲ƒËˇêô ^Û˛‹Á êMˆôsÍyÊ˛ê. C— MÈNôyÈ. –ÈÄ˲fiÀ≈ô. MÈ∫sϸt ’QôyÏ˛ƒÛˇê …øË˝–˲êN …Á≥Å ΔÊˇíÁ≥–˛êîØ˛Ë ¡ÁŸê√}Ï˝~ ØÈ‘Ë˝Ø˲ô ^Û˛ƒËˇêVʸÀyÊ˛ê. MÈ∫sÛ¸t “« ı≥ΔÊˇêœ ^˛Á≥μ∫yÈzΔˇêê. "—ΔÈr@' Á‹ΔÊˇ”Ä˲ —ΔÈsè¸ Á‹”ΔÊˇíÁ≥ëy˛îØ˲ D‘Ë˝”ΔÊˇêyÏ˛ …Á≥›ÎΔÈ∞≤. ›ÎÅ”MʸÄ˲ƒÛˇê ›ÎÄ˲≈Mϸ. øË˝Vʸ–˲ôÄ˲êyÊ˛ê ‹Á ”ƒËˇêôVÈ AôÄ˲@ MʸΔÊˇ}˝ôï EôyÏ˛ –˲êØ˲ÀØ˲ê Ø˲yÏ˛≥Ì ›Î¢y˛Ê ê. ‹Á ô›ÎPΔÈÀ ‹Á í…Ä˲ô Ä˲VʸêÀêMˆ∞ Eô®. –ÈÁ‹–¢ È∞Mϸ ’Q “êΔÊˇê ¥˜ôßÊ˛–˲ÀÌ‹Ø˲ ÀÑÈ≈∞Mϸ …Á≥°Mʸô. “sϸ∞ ¥Îsϸô^˲yÊ˛ô A–˲Á‹ΔÊˇô. ^˲íyÊ˛VʸÀ ›Î–˲êΔÊˇ¶¸≈ô –˛êêßÊ˛ÀVʸêØ˲— ß˛î“ Á‹ôÁ≥ßÊ˛Ã¯ …Á≥–˲êêQ Vʸê}ÈÀê. ‹Ú Øî ˛Ë ≈ô ¥ÎôyÊ˛ê–˲ëÀ –˛≥Áî ëØ˲ OyÈ Eô®. ´È≈Ø˲ ΔÊˇíÌ≥}Ï˝ AΔˇêêØ˲ …ß˙Á≥® ƒˇêêMʸP IßÊ˛êVʸêΔÊˇê ≥Á ë…Ä˲êÀê& ‹Á fl Á ñßÊ˛ƒËˇêÄ˲. ß˛“î . ‹Á Ä˲≈ôÚ≥î _ôÄ˲ØÈ …Á≥–˲ñÅ¢ AôsÛ¸ ›ÎÅ”MʸÄ˲ EôsÛ¸. –Ë˛ê«ƒË˝êê ‹Á í…Ä˲ô ‹Á ô›ÎPΔÈÀN …Á≥°Mʸô. Crê ßÊ˛ñÌŸVt È –Ë˛í« BÄ˲√ï ∞À∫yÊ˛ÄÈyÊ˛ê. GÁ≥μsϸMÓ¸ ≥Á Ä˲Ø˲ô ‹Á ôøË˝—ô^˲ßÊ˛ê. "ıfl ΔÈgÍ “ΔÊˇôßÊ˛ΔÊˇí –Û˛ΔÛˇ –Û˛ΔÊˇê ‘Ë˝ôRÍÕ≤ ≥Á ì«ô^ÈΔÊˇê. ‘¯œ && ‹Á ∑Ú í⁄˘´ÈΔÊˇΔ¢ È…⁄Ît}Èô fl Á ñßÊ˛ƒËˇí∞ –˲≈ßÈΔÊˇƒËˇêÄè˛ & Ø˲øË˝‘˝Ë a ≥Á ñ§“ô ^˛–î ˛Ë Ä˲ê–˲êêï –˲≈Ø˲êØÈßÊ˛ƒËˇêØè˛ &&19&& D ∑Ú íΔÊˇ ‘Ë˝∫Æô BMȑȱ≤. –Ë˛ê« CMʸ ÄÈ≈Vʸô GÃÍ ›Î´Ê˛≈Á≥yÊ˛êÄ˲êô® ? ‹Á ØÈ≈Á‹ô GÃÍ Á‹ôøË˝–˲–˲ê–˲ëÄ˲êô®? CôMÈ AÄ˲yÊ˛ê Á≥§NyÛ˛. GÁ≥μsÏ˝ –˲ΔÊˇN ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ ¥˜ôßÊ˛yÊ˛ô —êWÕ Eô߯. Ã͖˲}˝≈ô. AÃÍ MÈØÛ˛ MÈßÊ˛ê.12 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ ’RÍ&Á‹í…Ä˲ô ƒˇêêMʸP ÄÈ≈Vʸ–Û˛ê ’QôyÏ˛. –ÈÁ‹–¢ È∞Mϸ ¥Îô^˲ fØ˲≈ô. –˲êØ˲‹Á êfi&∫êßÊ˛êÆÀN A°Ä˲–˲êΔˇêêØ˲ ßÊ˛íΔÊˇô OyÈ Eô®. –˲êØ˲‹Á êfi øË˝ƒËˇêΔÊˇfl Ì Ä˲–˛êîØ˛Ë ≥Á ∂yÊ˛ê ßÈ∞ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô ^ÈÃÍ –˲ΔÊˇN ≥Ú «W¥˘Ä˲êô®. ßÈ∞į –È« ‹Á ØÈ≈Á‹ô ≥Á ì«¢ AΔˇêê¥˘Δˇêêô®. VˆÁ≥μ ªÍÁflê ∫ÀôVʸÀ A¿–˲êØ˲ê≈yÊ˛ê& “ΔÊˇôßÊ˛ΔÊˇí –Û˛ΔÊˇê –Û˛ΔÊˇê ‘Ë˝ôRÍÀê ≥Á ì«ô^ÈΔÊˇê. ›˚–˲ê≈Ä˲ ‹Ì Δ¶ ˇÊ Ä˲ –˛êêßÊ˛ÀVʸêØ˲— ›Î´Ê˛ØË˛Ã¯ VˆÁ≥μ ‹Á ‡ƒËˇêNÀΔˇêêØ˲ –˲ê‡ΔÊˇ£Ê˛êÀê. ’QôyÏ˛ _ôÄ˲ØÈ ≥Á £Ê˛ôï JMʸ —’ÁŸt ƒˇíVʸ≈Ä˲ VʸÀ –˲ê‡ΔÊˇ§NyÊ˛ê. ≥Á ñ§”∞ OyÈ ‘Ë˝ªÍƃˇË ê–˲íØ˲ô ^Û˛‹Á í¢ ´Ê˛ñÄ˲ΔÈã ≥Á ë…Ä˲êÀ fl Á ñßÊ˛ƒËˇíÕ≤ …∫ßÊ˛À™ ê ^Û˛‹Ì ô®. D Δ¯kÀï –˲êØ˲êÁŸê≈Àê Ä˲ÀÚ≥î krêtØ˛Ë ê Vˆ«Wô^˲êMˆ∞. GÁ≥∂y˛îÄÙ˛ …¥ÎÁ≥¢–˲≈ô À¿ô_ ¥˘Ä˲êô߯.

◊MʸñÁŸê~∞į CÃÍVʸê AØÈ≤yÊ˛ê& "K A^˲ê≈ÄÈ (G–˲ΔˇîÄÙ˛ GÁ≥∂yÊ˛í^˲ê≈Ä˲êyÊ˛ê MÈy¯)! ØÈ ΔÊˇ£È∞≤ ΔˇôyÊ˛ê ‹ı Ø˲À –˲ê´Ê˛≈ ∞ÀÁ≥ôyÏ˛. AØ˲ôÄ˲ôÚ≥î —fƒËˇêô. NΔÊˇêÑÛ˛…Ä˲ô. CMʸPyÊ˛ Mʸ≥Ì ›Î´ÈΔÊˇ}˝–˛êîØ˛Ë M¯Å MÈßÊ˛ê. MÈ∫sϸt Mʸ≥Ì ´Ê˛”f–˲êØÈ≤ΔÊˇê A∞ AôsÍΔÊˇê. A‘Ë˝êøÍÀ ‘Ë˝–˲êØ˲ô. ØÛ˛Ø˲ê ^˲í›Î¢Ø˛Ë ê. –Èsϸ ∫Àô –˛êÀœ –˛êÀœVÈ ÑÓ˛}Ï˝‹Á í¢ Eôrêô®. H& H ΔÈkÃÒ˝Äî ˛Ù D ‹ı ØË˛Ã¯ ^Û˛ΔÈΔ¯. ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛‹ı M¯«Mʸ VʸÀ Arê–˲ôsϸ –È«∞. ≥Á ì«¢VÈ ›ÎÁ∑À≈ô À¿ô_Ø˲≥Á ∂yÊ˛ê –˛íÁfl–˲êƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢Àê ‘Ë˝—êÄ˲–˛êî ¥˘ÄÈΔˇêê. –˛íÁfl–˲êƒËˇê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢À –˲êô_ M¯« H ƒÛˇê ΔÈkÀê D ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇê –˲^ÈaΔ¯.î —ÁŸƒËˇíÀÚ≥î ΔÈVÈ∞≤ Ä˲≈hô^˲yÊ˛–Û˛ê –˛Δî ÈVʸ≈ô. . ∫ÌflΔÊˇê√TØ˲ …Á≥–˲ñÄ˲ê¢À fl Á ñßÊ˛ƒËˇêô …∫ßÊ˛ÀÆ –˲ëÄ˲êô®. ‘¯œ && A£Ê˛ –˲≈–˲‹Ì Ķ ÈØè˛ ßÊ˛ñ⁄Ît¸” ´ÈΔÊˇΔ¢ È…⁄ÎtØ˛è Mʸ≥Ì ´Ê˛”f@ & …Á≥–˲ñÄÙ˛¢ ‘Ë˝à&Á‹ô¥ÎÄÙ˛ ´Ê˛Ø˲êΔÊˇêßÊ˛≈–˲ê≈ ¥ÎôyÊ˛–˲@ &&20&& fl Á ñÔŸMÛ¸‘Ë˝ô Ä˲ßÈ –ÈMʸ≈—êßÊ˛–˲íÁfl –˲êÔfl≥Á ÄÙ˛ & ‘¯œ && AΔÊˇêjØ˛Ë E–È^˲& ‹ı Ø˲ƒˇíΔÊˇêøË˝ƒˇ íΔÊˇ√´Û˛≈ ΔÊˇ£Ê˛ô ›Î¶≥Á ƒËˇê –Û˛ê@^˲ê≈Ä˲ &&21&& ‹Á ôƒËˇê–˲êΔÊˇíÁ≥ëyÊ˛ΔˇêêØ˲ ‹Á ôfƒËˇêêyÊ˛ê AgÍqØ˛Ë ô^Û˛ B–˲ñÄ˲–¢ ˛ êîØ˛Ë –˲êØ˲‹Á êfiØË˛ê …Á≥ø¯´Ê˛ ≥Á «^ÈyÊ˛ê :& fl ı ΔÈgÍ ! ©∞ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ "Mʸ≥Ì ´Ê˛”f@'& –˛Δî ÈVʸ≈ ΔÊˇíÁ≥ëyÊ˛ΔˇêêØ˲ fl Á Ø˲ê–˲êôÄ˲êyÊ˛ê. D ƒËˇêêßÊ˛–Æ ˛Ë êØÛ˛ …MϸƒËˇêï ØÛ˛Ø˲ê G–˲Δˇ–˲«Ä¯ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇíÕ ? ‘¯œ && ƒ˝íÄ˲fi¸≈ –˲íØÈØ˲–Û˛ÑÛ˛@Áflô ƒËˇê ƒÛˇêÄÙ˛…Ä˲ ‹Á –˲íVʸÄÈ@ & ´ÈΔÊˇΔ¢ ÈãÁ‹≈ ßÊ˛êΔÊˇêæßÛ˛ΔÆ ˇÊ ê≈ßÛ˛Æ …Ì≥ƒËˇê_MÓ¸ΔÊˇ–¤ ˛Ë @ &&23&& ßÊ˛êΔÈ√ΔÊˇêYy˛Ê ΔˇêêØ˲ ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲êyÏ˛Mϸ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ã¯ –˲êô_ fΔÊˇVÈÀØ˲êNôrí. Asϸt AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê –Ë˛≈–˲‹Ì Ķ ˛Ë ΔÊˇíÁ≥ôï ∞À∫yÏ˛Ø˲ ´Ê˛ñÄ˲ΔÈã ≥Á ë…Ä˲êÕ≤ ^˲íÌ‹ ‘Ë˝…›Î¢ÀØË˛ê …Á≥ƒˇíWô^˲yÈ∞Mϸ ´Ê˛Ø˲êÁ‹êfi GNPÚ≥sϸ. –˛íÁflΔÊˇíÁ≥ëyÊ˛ΔˇêêØ˲–ÈΔÊˇê ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛ØÈßÊ˛êÀê.'' C® ›ÎΔÊˇ§Mϸ Δˇêê_aØ˲ BßÛ˛‘Ë˝ô MÈßÊ˛ê. –È«∞ ØÛ˛Ø˲ê ^˲í›Î¢Ø˛Ë ê. ‹Á ”ƒËˇêôVÈ fl Á Ø˲ê–˲êôÄ˲êyÊ˛ê& AÄ˲ØË˛ê –Ë˛íØÈ–Ë˛–˲íØÈÕ≤ Ø˲’ôÁ≥^Û˛‹Á êNØ˲≤–ÈyÊ˛ê. ΔˇêêÁŸt ßÛ˛–˲ë∞Mϸ (Á‹ßÊ˛êYΔˇÊ ê–˲ëN) ^Û˛‹Ì Ø˲ …¥ÎΔÊˇØ¶ ˛Ë . ‘Ë˝êøÍÀ …Á≥MʸrØ˲ –˲ΔÊˇêÁ‹…Mʸ–˲êôVÈ fΔÊˇêVʸêÄ˲êôsÛ¸.t "ÁflñÔŸMÛ¸‘Ë˝ô'&G–˲ΔˇÄî ˛Ù fl Á ñßÊ˛ƒËˇêô ƒˇêêMʸP ‹Á ΔÊˇ”Á‹” gÍqÄ˲ƒ˝í B ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêyÊ˛ê. DƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ã¯ ØÛ˛Ø˲ê G–˲«Ä¯ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇêyÊ˛ô ƒˇíVʸ≈–˛í ∞‘Ë˝aΔˇêêô^˲êÄÈØ˲ê. MÈ∫sϸt –˛Δî ÈVʸ≈–Û˛ê G–˲« ´Ê˛”f–˛í. MˆôÄ˲–˲êô® AΔÊˇêjØ˛Ë ê∞ ´Ê˛”fô ^˲ô^˲À–˛êîô®. BÁ‹ê» ‹Á ôÁ≥ßÊ˛. "Á‹–˲ê–˲íØ˲ ∞ΔÈßÊ˛ΔÊˇ BßÊ˛«Ìfl !'' …Á≥MʸñÅï ^˲í_Ø˲ & —∞Ø˲ –˲‹Á ꢖ˛Ë ëÀÚ≥. Mȱ A® ‹Á « MÈßÊ˛ê.…Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇê@ 13 ‘Ë˝Mϸ≥Ú¢ î B¨Á≥Ä˲≈ô. AôßÊ˛êM¸î ΔÊˇ£È∞≤ ∞ÀªÒ˝rtôyÏ˛. GôßÊ˛êMʸ∞ ΔÊˇ£È∞≤ ∞ÀªÒ˝sÍtÕ? ‘¯œ && ƒËˇí–˲ßÛ˛ÄÈ∞≤»ÑÛ˛fl Á ô ƒˇíßÊ˛êÆMÈ–Ë˛íØ˲–˲‹Ì Ķ ÈØè˛ & M¸Δî ˇÊ √ƒËˇí ‹Á fl Á ƒˇíßÊ˛–Æ ˛Ë ≈–˲êÌ‹√…Ø˲}˝ ‹Á –˲êê´Ê˛≈–Û˛ê &&22&& ØÛ˛Ø˲ê CMʸPyÏ˛ ‹Ì Ķ ˛Ë êÃÒ˝Øî ˛Ë ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇêê M¯«MʸVʸÀ–ÈΔˇØî ˛Ë ƒËˇí–˲Ø˲√ô®∞ ^˲í_.

–˲í–˲êÀ Nrêô∫ô. ‹Á –˲êÁ‹≈Δˇêê¥˘Ä˲êô®. CMʸPyÊ˛ EÄ˲–¢ ˛Ë ê ΔÊˇ£Ê˛ô AôsÛ¸ ∫ôVÈΔÊˇô&–˛ôyÏ˛Ä¯ ^Û˛ƒËˇê∫yÊ˛z ΔÊˇ£Ê˛ô MÈßÊ˛ê. ΔˇôyÊ˛ê ‹ı Ø˲ÀïØ˲í AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛Mϸ MÛ¸–˲Àô Ä˲Ø˲ Nrêô∫ô. B^ÈΔÊˇê≈ÀØ˲ê. ‘¯œ && ÄÈØ˲fi“êÑÊ˛≈ ‹Á M˙ôÄÙ˛ƒËˇê@ ‹Á ΔÈ”Øè˛∫ô´Ê˛íØ˲ –˲‹Ì Ķ ÈØè˛ &&27&& MʸñÁ≥ƒËˇí ≥Á ΔÊˇƒËˇí —⁄˘t —ÔŸßÊ˛ ∞≤ßÊ˛–Ë˛ê …∫“Äè˛ & . B Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ "AØ˲êÄ˲–¢ ˛Ë ê' & –˲íÕØ˲≈ô –˲ëôyÊ˛ßÊ˛ê. ¥˚…Ä˲êÀØ˲ê. ‘¯œ && Ä˲…ÄÈÁ≥‘Ë˝≈Äè˛ ‹Ì Ķ ÈØè˛ ¥ÎΔÊˇ@¶ ≥Ì …Ä˲óØ˲£Ê˛ ≥Ì ÄÈ–Ë˛ê‡Øè˛ & B^ÈΔÊˇ≈Øè˛ –˲íÄ˲êÃÍØè˛ …øÍ…Ä˲óØè˛ ≥Á ë…ÄÈØè˛ ¥˚…ÄÈØè˛ ‹Á Tô ‹Á ߢ È &&26&& ‘Ë˝”‘Ë˝êΔÈØè˛ ‹Á êÁflñßÊ˛‘˝aî –Ë˛ ‹ı Ø˲ƒˇíΔÊˇêøË˝ƒˇ íΔÊˇ≥Ì & ©∞ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ Vʸê«Ä˲≥Á μ∞ ÀÑÊ˛≈ô VʸÀ–ÈyÊ˛ê.14 ‘¯œ && ‘¯œ && ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ ‹Á ôfƒËˇê E–È^˲ H–˲–˲êêM¯¢ fl Á ñÔŸMÛ¸‘¯ VʸêyÈMÛ¸‘Û˝Ø˛Ë øÍΔÊˇÄ˲ & ‹ı Ø˲ ƒˇíΔÊˇêøË˝ƒˇ íΔÊˇ√´Û˛≈ ›Î¶≥Á ΔˇêêÄÈ” ΔÊˇ£¯Ä˲–¢ ˛Ë êô &&24&& ¡ÁŸ√…߯}˝ …Á≥–˲êêQÄ˲@ ‹Á ΔÛˇ”⁄Îô ^˲ –˲êÔflÑÏ˛ÄÈô & E–È^˲ ¥ÎΔÊˇ¶ ≥Á ‘˝≈î ÄÈØè˛ ‹Á –Ë˛ê –Û˛ÄÈØè˛ NΔÊˇí∞Å &&25&& ‹Á ôfƒËˇêêyÊ˛ê CÃÍ ^˛¥ÎμyÊ˛ê:& ∞…ßÈfƒËˇêêyÊ˛ΔˇêêØ˲ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê D—´Ê˛ôVÈ AØ˲≤ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ fl Á ñßÊ˛ƒËˇêô ƒˇêêMʸP gÍqÄ˛Ë AΔˇêêØ˲ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ΔˇôyÊ˛ê ‹ı Ø˲À Ø˲yÊ˛ê–˲ê & ¡ÁŸê√yÊ˛ê. A® DØÈsϸ …Á≥≥Á ô^˲ fØ˲‹Á ôQ≈N ‹Á –˲íØ˲–˛êîØ˛Ë ®. CôÄ˲ ≥Ú ßÊ˛™ fØ˲ ‹Á –˲êíÁflô AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛ –˲êêVʸêYΔˇÊ ê Ø˲ÀêVʸêΔÊˇê ∫ô´Ê˛ê–˲ëÀ NrêôªÍÀê –Ë˛í…Ä˲–Û˛ê. Mȱ DØÈsÏ˝ ÃÒ˝MʸPÀ …Á≥MÈΔÊˇô A® Cô^˲ê—êô^˲ê 650 M¯rêœ A–˲ëÄ˲êô®. AØ˲≤ ßÊ˛–˲êê√ÀØ˲ê. –˲í–˲êVÈ« Nrêô∫ô —ê…Ä˲êÀê –Ë˛ê«ƒËˇêê VʸêΔÊˇêfØ˲êÀê Mʸ∞Ì≥ô^ÈΔÊˇê. ¥Î«¶–˛Ë ‘Ë˝»ΔÈ∞≤ ΔÊˇ£Ê˛ôVÈ –˲íΔÊˇêaMˆØ˲≤ ¥ÎΔÊˇê¶yÊ˛ê B ΔˇôyÊ˛ê ı‹Ø˲Àï EØ˲≤ Ä˲ô…yÏ˛ƒˇêêMʸP AØ˲≤ ßÊ˛–˲êê√ÀØ˲ê. C® fl Á ñ ßÊ˛ƒËˇêßÛ˛‘Ë˝ & _…Ä˲}˝ –˲í…Ä˲–Û˛ê. ÅØ˲yÈ∞Mϸ ÅôyÏ˛. CÃÍôsϸ ∞ΔÊˇ”^˲Ø˲ô AÁ≥ìΔÊˇ–~ ˛Ë êΔˇêêØ˲®. ≥Á ë…Ä˲êÀØ˲ê. …Á≥≥Á ô^˲ôï EÄ˲–¢ ˛Ë êô AØ˲≤ ≥Á ßÈ∞Mϸ ∞ΔÊˇ”^˲Ø˲ô D Ø˲‘Ë˝”ΔÊˇ ‘Ë˝»ΔÈ∞Mϸ AØ˲êOÀôVÈ ÃÙ˝Mʸ …Á≥Å OÀôVÈ ^Û˛ƒËˇê∫yÊ˛êÄ˲êô®. Ì≥ÄÈ–Ë˛êÁflêÀØ˲ê. –˲í–˲êVÈΔÊˇØœ ˛Ë ê ^˲í›ÎyÊ˛ê. EÄ˲–¢ ˛Ë ê ΔÊˇ£È∞≤ ∞ÀªÒ˝sϸt CÃÍ AØÈ≤yÊ˛ê&¥ÎΔȶ ! CMʸPyÊ˛ ^Û˛«ƒËˇêêØ˲≤ M˙ΔÊˇ–˲ëÀØ˲ê ^˲íyÊ˛ê. –˲êØ˲ ‹Á ”ΔÊˇíÁ≥ôï GÀœ≥Á ∂yÊ˛ê MʸÕÌ‹ EôyÛ˛ßÛ˛ EÄ˲–¢ ˛Ë êô. …߯}˝êyÊ˛ê –Ë˛ê«ƒËˇêê "–˲êÔflÑÏ˛ÄÈô'& ‘Ë˝»ΔÊˇΔÊˇíÁ≥–˲êΔˇêêØ˲ ≥Á ñ§”Ú≥î A¨MÈΔÈ∞≤ fl Á ‹Á V¢ ¸Ê Ä˲ô ^Û˛‹Á êMˆØ˲≤ AôßÊ˛« ΔÈkÀ –˲ê´Ê˛≈. –˲í–˲êÀØ˲ê. —ê…Ä˲êÀØ˲ê. BØÈsϸ ÃÒ˝MʸPÀ …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ≥Á ß˛∞™ —ê® BÑ˙Ìfl}Ó˝À ‹ı Ø˲ Cô^˲ê—êô^˲ê 40 ÀÑʸÀê A–˲ëÄ˲êô®. –˲êØ˲ BÄ˲√į. G–˲«M¸Øî ÈΔˇêêôÄ˲ ≥Ú ßÊ˛™ Nrêô∫ô EôrêôßÈ ? AÁ‹ôøË˝–˲ô. CôÄ˲–˲êô®Mϸ …Á≥≥Á ô^˲ ›Î¶ΔˇêêïØÛ˛ EôyÊ˛yÈ∞Mϸ Δˇêê‚Ë˝êÂ.

MÈ∫sϸt CÃÍ AØÈ≤yÊ˛ê& ‘¯œ && ‘¯œ && AΔÊˇêjØ˛Ë E–È^˲& ßÊ˛ñıŸı ¸t ”–˲êô ‹Á ”fØ˲ô MʸñÁŸ~ ƒËˇêêƒËˇêêÄ˲êfiô ‹Á –˲êêÁ≥‹Ì Ķ ˛Ë ô &&28&& ‹Ô ßÊ˛ôÅ –˲ê–˲ê VÈ…ÄÈ}Ï˝ –˲êêQô ^˲ ≥Á «‘Ë˝êŸÁ ≈Å & –Û˛≥Á £Ê˛ê‘Ë˝a ‘Ë˝»ΔÛˇ –Û˛ê Δ¯–˲êÁflΔÊˇ‘¤ ˝Ë a gÍƒËˇêÄÙ˛ &&29&& ""ıfl Mʸñ⁄Î~ ! ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇê M¯«Mʸ VʸÕW ∞Àê^˲êØ˲≤ D ‹Á ”fØ˲ ‹Á –˲êêßÈƒËˇí∞≤ ^˲í_.¢ Mʸ‚Í≈}˝ –˛êÃÍ ›Î´Ê˛≈Á≥yÊ˛êÄ˲êô®. ^˲ΔÊˇ√ô f”Õô_¥˘Ä˲êô®. ‘¯œ && Ø˲ MÈôÑÛ˛ —fƒËˇêô MʸñÁŸ~ Ø˲^˲ ΔÈf≈ô ‹Á êRÍ∞ ^˲ & Mϸô د ΔÈgÙ˝≈Ø˲ V¯—ôßÊ˛Mϸô ø¯V¸»î —j ÄÙ˛Ø˲ –È &&32&& Nrêô∫ ‹Á øË˝ê≈ÀôßÊ˛ΔÊˇí ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇêyÈ∞Mϸ ‹Ì ßÊ˛ôÆ VÈ EØÈ≤ΔÊˇê. ‹Á êRÍÀ –˲ÀØ˲ i—Ä˲ôï . AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛Mϸ f”ΔÊˇôÃÍVÈ –˲_aô®. NÃÍ∞≤ Ø˲’ôÁ≥gÙ˝‹ı . AÄ˲Ø˲ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê& Mʸñ⁄Î~! ØÛ˛ØË˛ê —fƒËˇí∞≤ M¯ΔÊˇyÊ˛ô ÃÙ˝ßÊ˛ê. CßÛ˛ô ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ? CôßÊ˛êï AôÄÈ ‹Á ”fØ˲êÃÙ˝ EØÈ≤ΔÊˇê? A∞ ‹Á ôÄÈÁ≥ô MʸÕWô®. ‘¯œ && ∞—êÄÈ¢∞ ^˲ ≥Á ‘È≈—ê —Á≥»ÄÈ∞ MÛ¸‘Ë˝–˛Ë & Ø˲ ^˲ …‘Û˝ƒˇ í@Ø˲ê ≥Á ‘È≈—ê fl Á ÄÈ” ‹Á ”fØ˲ –˲íÁfl–Û˛ &&31&& ""ıfl MÛ¸‘Ë˝–È ! D ƒËˇêêßÊ˛≥ÁÆ ë ÀÑÊ˛}ÈÀê OyÈ —Á≥»Ä˲ôVÈØÛ˛ Mʸ∞Ì≥‹Á ê¢ØÈ≤Δˇêê. ØÈ‘Ë˝»ΔÊˇô –˲}˝êNÄ˲í Δ¯–˲íô_Ä˲–˲êΔˇêê ¥˘Ä˲êô®. —fƒËˇêô –˲ÀØ˲ À¿ô^Û˛ ΔÈf≈ô –Ë˛ê«ƒËˇêê ΔÈf≈ô –˲ÀØ˲ MʸÕVÛ¸ ‹Á êQô AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛Mϸ A–˲‹Á ΔÊˇô ÃÙ˝ßÊ˛ê.…Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇê@ 15 D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ∞Àê^˲êØ˲≤ AôßÊ˛ΔÊˇê ∫ô´Ê˛ê–˲ëÀØ˲ê ^˲í_ AÄ˲≈ôÄ˲ MʸΔÊˇê}˝Ä¯ ∞ôyÏ˛Ø˲ B Nô° ≥Á ë…Ä˲êyÊ˛ê AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê ‘¯Mʸ ≥Á ì«Ä˲êy˛Øî ÈyÊ˛ê. ‹Á êRÍ∞≤ OyÈ M¯ΔÊˇyÊ˛ô ÃÙ˝ßÊ˛ê. V¯—ôßÈ! –˲êØ˲N ΔÈf≈ô –˲ÀØ˲. ΔÈgÍ≈∞≤. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛Mϸ …øË˝–˲ê MʸÕWô®. CôÄÙ˛MÈßÊ˛ê& ‘¯œ && VÈôyÓ˛–˲ô …Á‹ôÁ‹ÄÙ˛ fl Á ›Î¢Ä˛è Ä˲”M¸aî –Ë˛ ≥Á «ßÊ˛fl Á ≈ÄÙ˛ & Ø˲^˲ ‘Ë˝M¯≤ –˲ê≈–˲›Î¶Ä˛Ë êô …øË˝–˛Ë ê°–Ë˛ ^˲ –Û˛ê –Ë˛êØ˲@ &&30&& ^Û˛Åï Ø˲êô_ VÈôyÓ˛–˲ô gÍ«¥˘Ä˲êØ˲≤®. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê ßÊ˛ê@Sô^˲yÊ˛ô –˛êêßÊ˛Àê Ú≥sÍtyÊ˛ê. دΔÊˇê GôyÏ˛ ¥˘Ä˲êØ˲≤®. ØÈ AôVÈÀ±≤ ’§À–˛êî ¥˘Ä˲êØÈ≤Δˇêê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ AMʸPyÊ˛ AôßÊ˛ΔÊˇí AÄ˲∞ Nrêô∫ Á‹øË˝ê≈ÃÙ˝. CôMʸ –˲êêôßÊ˛êN ^˲íyÊ˛yÈ∞Mϸ ›Î–˲êΔÊˇ¸¶ ≈ô ÃÙ˝ßÊ˛ê. –È«∞ ^˲ôÌ≥ÄÙ˛ –˲^Û˛a —fƒËˇêô. AÄ˲Ø˲ê CÃÍ AØÈ≤yÊ˛í&CÁ≥∂yÊ˛ê ∞À∫yÊ˛yÈ∞Mϸ OyÈ AÁ‹–˲êΔÊˇê¶}˝Ï ~ AΔˇêê ¥˘Ä˲êØÈ≤Ø˲ê. ƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ã¯ –˲êØ˲ NÃÍØÛ˛≤ ^˲ôÌ≥ ≥Á ΔÊˇ–˲ê Mʸ‚Í≈}È∞≤ OyÈ ^˲íyÊ˛ÃÙ˝Mʸ ¥˘Ä˲êØÈ≤Ø˲ê.

AÄ˲Ø˲ê fl Á ÄÈ‘Ë˝êy˛î ¥˘ÄÈyÊ˛ê. ø¯VÈÀí. –ÈΔÊˇôßÊ˛«MÓ¸ Ä˲WØ˲ HΔÈμrêœ ^Û˛‹Á í¢ ÄÈØ˲ê ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲√ ‹Á ”ΔÊˇí¥Î∞≤ ¥˜ôßÈÀ± M¯ΔÊˇêNôsÍyÊ˛ê. ›Î´Ê˛Ø˲ …¥ÎΔÊˇôøË˝–˲êêï …Á≥ÄÙ˛≈Mʸ AØ˲êΔÈVʸ–˲ôÄ˲êyÏ˛Mϸ CßÛ˛ ‹Á –˲êÁ‹≈ GßÊ˛êΔÊˇ–˲ëÄ˲êô®. ´Ê˛Ø˲ ≥Ì ¥ÎÁ‹ ‹Á ”fØ˲êÀê –Ë˛ê«ƒËˇêê Nrêô∫ôį MʸÀÌ‹ AØ˲êøË˝—ô^ÈÀØÛ˛. ØË˛ê –Ë˛êÔflMʸñÄÙ˛ &&35&& ""ı fl –˲ê´Ê˛êÁ‹íßÊ˛ØÈ! Ø˲Ø˲ê≤ ^˲ôÌ≥ØÈ ‹Á ΔÛˇ. –˲í–˲êVÈΔÊˇêœ. C–˲±≤ “«M¯Á‹–Û˛ê ØÈN A–˲‹Á ΔÊˇ–˲ê∞Ì≥ô^ÈΔˇêê. CôÄ˲ –˲êô® Á‹”fØ˲êÃÍ ! –ÈÁ‹¢–È∞Mϸ H—êsϸ®? –ÈÁ‹¢–È∞Mϸ AØ˲êΔÈVʸ–Û˛ê AΔÊˇêjØ˲êyÊ˛ê. ÄÈØ˲ê G–˲«∞ GßÊ˛êΔˆP–ÈÀØ˲≤ —ÁŸƒËˇêô AΔÊˇ¶ô ^Û˛Á‹êMˆôrêØ˲≤Á≥∂yÊ˛ê. Mȱ BΔÈ´Ê˛ØË˛Ã¯ A…VÛ¸‹Á ΔÊˇêyÊ˛–ÈÀôsÛ¸ NrêôªÍ∞≤ –˲ßÊ˛Õ ≥Ú sÍtÀ±. Mȱ G–˲« M¯Á‹ô ? –ÈΔÛˇ ÃÙ˝Ø˲≥Á ∂yÊ˛ê D ø¯VÈÀ –˲ÀØ˲ …Á≥ƒˇífØ˲ –Û˛ê—êsϸ ? D ƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ã¯ G–˲«∞ ^˲ô¥ÎÕ ? (ØÈ –È«ØÛ˛ MʸßÈ!) ‘¯œ && B^ÈΔÈ≈ @ ≥Ì Ä˲ΔÊˇ@ ≥Á ë…ÄÈÁ‹´¢ ˛ –î ˛Ë ^˲ ≥Ì ÄÈ–Ë˛ê‡@ & –˲íÄ˲êÃÍ@ ‘Ë˝”‹Á êΔÈ@ ¥˚…ÄÈ@ ‘È≈ÃÍ@ ‹Á ô∫ô¨Ø˲‹Á £¢ È &&34&& D ƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ã¯ EØ˲≤ –ÈΔÊˇôßÊ˛ΔÊˇí ≥Ú ßÊ˛ØÈØ˲≤Àê. ‹Á ”fØ˲êÀØ˲ê ^˲ôÌ≥ …Á≥≥Á ô^˲ ›Î…–˲ígÍ≈∞≤ ‹Ô ”Mʸ«ô^˲yÊ˛ê. MˆyÊ˛êNÀê ÄÈÄ˲Àê. ‹Á êRÍÀí. ØÈN –Èsϸ A–˲‹Á ΔÊˇô ÃÙ˝ßÊ˛ê. AÃÍôrÁ≥∂yÊ˛ê ØÈN ‹Á êRÍÀê. —fƒËˇêô AôsÛ¸ CÁŸôt . –Û˛êØ˲–˲í–˲êÀê. Δˇêí ∫ô´Ê˛ê–˲ëÀ –˛íÁ‡∞≤ . –˲êØ˲ê–˲êÀê. ø¯VÈÀê AMʸPΔÊˇÃÙ˝ßÊ˛ê. AôßÊ˛ΔÊˇí ÄÈ–Ë˛êê øË˝fØ˲ ^Û˛ƒËˇíÀ±. ‘¯œ && H ÄÈØ˲≤ fl Á ôÄ˲ê—ê^Èe—ê Z≤įÌ≥ –˲ê´Ê˛ê ‹Á íßÊ˛Ø˲ & AÌ≥ …ÄÒ˛î ïMʸ≈ ΔÈf≈Á‹≈ fl ı į@ Mϸô. –˲í–˲êVÈ« Nrêô∫ôį.16 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ H—êsϸ …Á≥ƒˇífØ˲ô? GôßÊ˛êMʸ∞? B ≥Ú î AôsÍyÊ˛ê& ‘¯œ && ƒÛˇê⁄Î –˲êΔÛˇ¶ MÈôÑÏ˛Ä˲ô د ΔÈf≈ô ø¯VÈ@ ‹Á êRÍ∞^˲ & Ä˲ C–Û˛ê@ –˲‹Ì Ķ È ƒËˇêêßÛ˛Æ …¥Î}Èô ‹Á ¸¢ ≈MÈ¢¸” ´Ê˛ØÈ∞ ^˲ &&33&& –˲êØ˲ô G–˲« M¯Á‹–˛êîÄ˛Ù ΔÈf≈ô. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê OyÈ ΔˇêêßÛ˛ AôsÍyÊ˛ê& –˲êØ˲N ø¯VÈÀê AôsÛ¸ CÁŸôt . ‹Á êQô –˛êêßÊ˛ÀΔˇêêØ˲— M¯ΔÊˇêNØÈ≤–˛í. BNrêô∫ ‹Á øË˝ê≈ÃÙ˝ i—Ä˲ôÚ≥î B‘Ë˝Ø˲ê Ä˲≈hô_ ƒËˇêêßÈÆ∞M¸î ΔÊˇ}˝ΔÊˇôVʸôï ∞À∫yÈzΔˇÊ ê. —ê…Ä˲êÀį. –ÈΔÊˇôßÊ˛ΔÊˇí ‹Á êQôVÈ EôyÈÀ±. D –˲êêïœMÈÀÚ≥î B®Á≥Ä˲≈ô M¯Á‹ô OyÈ ØÛ˛ØË˛ê “ΔÊˇôßÊ˛«∞ ^˲ôÁ≥ÃÙ˝Ø˲ê. Mȱ “ΔÊˇôßÊ˛ΔÊˇí …¥Î}ÈÀÚ≥î B‘Ë˝Ø˲ê Ä˲≈hô_ ∞À∫yÈzΔˇÊ ê. Mȱ G–˲ΔˇîØÈ AØ˲êøË˝–˲ ƒËˇêêN¢y˛Ê ΔˇêêØ˲ ‹Á ßÊ˛êYΔˇÊ ê–Ë˛ë ‹Á ôΔÊˇÑÊ˛}˝Ã¯ G–˲ΔˇØî È AØ˲êΔÈVʸ–˲ôÄ˲êyÊ˛ê ÑÛ˛…Ä˲&ÑÛ˛…Ä˲kqÀ ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝Ø˲ê Vʸê«ô_. –Û˛êØ˲ –˲í–˲êÀ NrêôªÍÀį. VʸêΔÊˇêfØ˲êÀį MʸÀÌ‹ EôyÈÀ±. ≥Á ì« VʸêyÏ˛‹Ú ï –˲ëôyÛ˛ –ÈyÊ˛ê OyÈ Ä˲Ø˲ NrêôªÍ∞≤. AÃÍôrÁ≥∂yÊ˛ê CÁfl D ≥Á ñ•”M¯Á‹–˲í? ≥Á ß˛∞™ —ê® AÑ˙Ìfl}Ó˝À ‹ı ØË˛Ã¯ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛Mϸ Ä˲Ø˲ Nrêô∫ô –ÈΔÛˇ Mʸ∞Ì≥ô^ÈΔÊˇê. “ΔÛˇ ßÊ˛íΔÊˇ–˛êîØ˛Ë ≥Á ∂yÊ˛ê. ΔÈgÍ≈Àê. B Á≥ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√}Ï˝~ ¥˜ôßÈÀ± AØ˲êNôsÍΔÊˇê. _ØÈ≤Ø˲≤Àê. ªÍ–˲ –˲êΔÊˇßÊ˛êÀê ∫ô´Ê˛ê–˲ëÃÙ˝ EØÈ≤ΔÊˇê. –˲êØ˲N ΔÈf≈ôÚ≥î M¯«Mʸ EôyÛ˛® Nrêô∫ô M¯Á‹–Û˛ê. —ê…Ä˲êÀØ˲ê. Ä˲Ø˲ Ä˲ô…yÏ˛ Nrêô∫ôį.

Mȱ Ä˲Ø˲ Côsϸ –ÈΔÊˇôrí G–˲ΔÊˇí EôyÊ˛ΔÊˇê. –È«Ú≥î –Ë˛ê–˲êMÈΔÊˇô Eôrêô®. ≥Á ìf≈ VʸêΔÊˇê –Ë˛ê‡ΔÈkÀ –ÈΔÊˇê ^˛≥Á ëÄ˲êôyÛ˛–ÈΔÊˇê& ""^È–Ë˛yÊ˛–˲êí ›Î´Ê˛ê–˲ë A–˲yÊ˛–˲êí ‹Á –˲íØ˲ô''. AÄ˲ØË˛ê –È≈NÀ ≥Á yÏ˛¥˘ÄÈyÊ˛ê. …Á≥Å AØ˲êΔÈVʸ–˲ôÄ˲êyÊ˛í –È≈NÀÁ≥yÏ˛ ¥˘ÄÈyÊ˛ê. GÁ≥∂y˛Äî ˛Ù “ΔÛˇ EôyÊ˛Δ¯ AÁ≥∂yÊ˛ê B ‹Á êRÍÀ∞ Hô ^Û˛ƒËˇíÕ? AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛ ßÊ˛ñÌŸt ΔÈf≈ ‹Á êQô –˲ΔÊˇMÛ¸ ∞ƒËˇê—êÄ˲–˛êî¥˘Δˇêêô®.…Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇê@ 17 …ÄÒ˛ô_ –Û˛‹Á êM¯–ÈÀ∞ ÄÒ˛ÀêÁ‹ê MˆØ˲≤Á≥∂yÊ˛ê. ƒˇíVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇêy˛Øî ˛Ë ◊Mʸñ ŸÁ ê~y˛Ê ê OyÈ –˲êØ˲‹Á êfi ƒˇêêMʸP …Á≥›ÎΔÈØÛ˛≤ fVʸÄË˛ê¢ Aôrí ‹Á ôª¯¨ô^ÈyÊ˛ê. “ΔÊ ˇ ôßÊ ˛ «Ä¯ Eôrí B Á ‹ êRÍ∞≤ AØ˲êøË˝—ô^˲êßÈ–Ë˛êØ˲êMˆôsÍyÊ˛ê. AØ˲êΔÈVʸô AôßÊ˛« fl Á ñßÊ˛ƒËˇíïœØ˛Ë í Eôrêô®. AÄ˲Ø˲ê D ^˲ΔÈ^˲ΔÊˇ fVʸÄ˲ê¢Ø˲ê fΔˇêê›Î¢yÊ˛ê& ""CÚflî–˲ ÄÒ˛î«jÄ˲@ ‹Á Δ¯YƒˇÛ ê⁄Îô ›Î–Û˛ê≈ ‹Ì Ķ ˛Ë ô –˲êØ˲@' (XÄ˲ 5/19) JMʸP AΔÊˇêjØ˛Ë êyÛ˛ –È≈NÀêy˛î ¥˘ƒËˇíyÊ˛∞ MÈßÊ˛ê. AÅ –˛êÀœVÈ A® AΔÊˇô¶ A–˲ëÄ˲êô®). ßÈ∞∞ Vʸê«ô_ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛Mϸ …Á≥‹Á ê¢Ä˛Ë ô ÄÒ˛ÕƒËˇêßÊ˛ê. (Ä˲êÀÌ‹ßÈÁ‹ôsÍyÊ˛ê: _Ä˲ô¢ ƒˇêêMʸP —ÃÍÁ‹–Û˛ê fVʸÄ˲ê¢. –˛êÀœVÈ. AÄ˲∞Mϸ ∫ô´Ê˛ê–˲ëÀê VʸêΔÊˇê¢N –˲›Î¢ΔˇÊ ê. BÄ˲√ßÊ˛ΔÊˇÿØ˲ôï AyÊ˛ôz NÀØË˛ê ‹Á ñÌŸôt ^Û˛ MÈ–Ë˛êô. —fƒËˇêô …¥ÎÌ≥‹Á¢ ê¢ô®. i–˲Ø˲ ƒËˇíÁ≥Ø˲–˲êØÛ˛ Ä˲ê^˲e ÃÍøÍ∞M¸î A—±Å∞ B…‘Ë˝Δˇêêô^Û˛–ÈΔÊˇê BÄ˲ÄÈΔˇêêÀØ˲∫yÊ˛ÄÈΔÊˇê. ∫ímÄè˛& ∫ímÄè˛ ∫íΔˇnêî. AÃÍ MÈNôyÈ G–˲ΔˇØî È EØ˲≤rœΔˇêêÄÙ˛. AÃÍôrÁ≥∂yÊ˛ê –˛íÁflô Á≥«Á‹–˲íÁ≥¢–˛êÃÍ A–˲ëÄ˲êô®? B –˲ê–˲êMÈΔÊˇÁ≥ë AÌ‹¢Ä˲”ô Ø˲’ôÁ≥gÙ˝‹Ì Ø˲≥Á ∂yÛ˛. ‘¯œ && ∞ÁflÄ˲≈ ´ÈΔÊˇΔ¢ È…⁄ÎtØ˛Ë ≤@ MÈ …Ô≥Å@ ›Î≈fjØÈΔÊˇØ™ ˛Ë & ¥ÎÁ≥–Û˛ê –È…‘Ë˝ƒˇÛ ê ßÊ˛›Î√Øè˛ fl Á ÄÒ˛”î ÄÈØÈÄ˲ÄÈΔˇêêØ˲@ &&36&& ""ıfl fØÈΔÊˇ¶ØÈ! ´Ê˛ñÄ˲ΔÈ…ÁŸêt∞ Á≥ë…Ä˲êÀØ˲ê ^˲ôÌ≥ÄÙ˛ –˲íN BØ˲ôßÊ˛ô GÃÍ MʸÀêVʸêÄ˲êô®? CMʸPyÊ˛ ´Ê˛ñÄ˲ΔÈã AôsÛ¸ ´Ê˛ñÁŸÄt ˛Ë ƒˇêêMʸP ΔÈãô A∞ AΔÊˇô¶ . ‘¯œ && Ä˲›Î√ØÈ≤ΔÈÁfl –˲ƒËˇêô fl Á ôÄ˲êô ´ÈΔÈ¢ ΔÈ…⁄Îtô ‹Á ”ªÍô´Ê˛–ÈØè˛ & ‹Á ”fØ˲ô fl Ì Mʸ´Ê˛ô fl Á ÄÈ” ‹Á êSØ˲@ ›Îfi¸≈ô –˲í´Ê˛–˲ &&37&& . MÈ∫sϸt “ΔÊˇôßÊ˛ΔÊˇí ‹Á êQôVÈ EôsÍΔÊˇ± AÄË ˛ ØË ˛ ê – ˛ êêßÊ ˛ s¯œ AØË ˛ êNôsÍyÊ ˛ ê. AßÛ˛ ÃÙ˝Mʸ¥˘ÄÙ˛ D fVʸÄ˲ê¢Ã¯ –˲êØ˲ßÊ˛ôrí H–˲êêô® ? "Ä˲êÀÌ‹ßÈé‹ Mʸfl Á _®”ÃÍÁ‹ fVç¸. A∞. CôÄ˲N —êô_Ø˲ ‹Á Ä˲≈ô OyÈ JMʸsϸ Eô®. …M¯´Ê˛ô. –˲íN ¥ÎÁ≥–Û˛ê ^˲êrêtNôrêô®. AÄ˲ØË˛ê …ÅïMʸ ›Î…–˲íf≈–Û˛ê ‹Á êRÍ∞Mϸ ≥Á ΔÈMÈÁŸt A∞ AØ˲êMˆôrêØÈ≤yÊ˛ê. ›Î´Ê˛ê–˲ëN D ‹Á ñÌŸÃt ¯ G–˲ΔˇØî È EôyÊ˛–˲^˲êaØ˲ê. øË˝fØ˲ –˲ÀØ˲ MˆôÄ˲ ÃÍøË˝–˲êêôrêôßÊ˛±. D ‹Á ô∫ô´ÈÀ ≥Á «–È≈Ì≥ƒ¢ ˇÛ ê fVʸÄ˲ê¢. ßÈ∞ –˲ÀØ˲ EÄ˲μØ˲≤–˛êîØ˲ –˛íÁflΔÊˇíÁ≥ëy˛îØ˲ ßÊ˛êΔ¯≈´Ê˛Ø˲êyÊ˛ê –˛êêßÊ˛ÀVʸê–È«∞ ^˲ôÌ≥ÄÙ˛. –˲êØ˲‹Á êfi –˛êêMʸP …Á≥›ÎΔÊˇ–Û˛ê fVʸÄ˲ê¢. G–˲ΔˇÄî ˛Ù ©∞ …Á≥øÍ–È∞≤ ∞Δ¯¨›Î¢y¯. –˛íÁflô –˛êêßÊ˛ÀVʸê–Èsϸ ‹Á –˲êíÁfl–Û˛ê ∞f–˲êΔˇêêØ˲ BÄ˲ÄÈΔˇêê. Mȱ –ÈÁ‹–¢ È∞Mϸ ΔˇêêôÄ˲ MʸØÈ≤ ≥Ú ßÊ˛™ BÄ˲ÄÈΔˇêê BÄ˲√ƒˇêêMʸP –˲íΔÊˇôY ï A–Ë˛Δ¯´È∞≤ EÄ˲μØ˲≤ô ^Û˛‹ı –ÈyÊ˛ê.

øË˝ΔÊˇñ¢ fl Á «. MÈ∫sÛ¸t B ‘Ë˝…Ä˲ê–˲ëÀê OyÈ AΔÊˇêjØ˲êyÏ˛Mϸ Á‹”fØ˲ôVÈ MʸØ˲∫yÈzΔÊˇê. –ÈΔÊˇê Ä˲Ø˲N ∫ô´Ê˛ê–˲ëÀê GÃÍ? –ÈΔÊˇê ‘Ë˝…Ä˲ê–˲ëÀê MʸßÈ! –ÈÁ‹–¢ È∞Mϸ ‘È»ΔÊˇMʸ–˛êîØ˛Ë ^˲êrt«MÈÀê AgÍqØ˛Ë ô –˲ÀØ˲ EÄ˲μØ˲≤–˲ê–˲ëÄÈΔˇêê. –˲êØ˲ …Á≥≥Á ô^˲ô Eôrêô®. Ä˲êÀÔ‹ßÈé‹ –˛êêßÊ˛ÀVʸê–ÈΔÊˇÀN –˛îΔÈVʸ≈ …ı≥ΔÊˇ}˝ øÍΔÊˇ≈À –˲ÀØ˲ MʸÕWÄÙ˛.18 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ AôßÊ˛ê–˲ÀØ˲ ""ıfl –˲í´Ê˛–È!'' –˲êØ˲ ∫ô´Ê˛ê–˲ëÀΔˇêêØ˲ ´Ê˛ñÄ˲ΔÈã ≥Á ë…Ä˲êÀØ˲ê ^˲ôÁ≥yÈ∞Mϸ –˲êØ˲ô ƒˇíVʸê≈Àô MÈ–Ë˛êê. ""CÄ˲ØË˛ê –Ë˛í–˲ê. Δˇêê® –˲í AÄ˲V¢ È«Àêœ. ""“‚Ë˝ÂN ÄÒ˛ÕƒËˇêMʸ ¥˘–˲^˲êa. —ê…Ä˲&…߯Áfl –˲êØÛ˛ ¥Î¥Î±≤ ^˲íyÊ˛ÃÙ˝Mʸ ¥˘Ä˲êØÈ≤ΔÊˇê. ÄÈØ˲ê ÄÒ˛Õ—ÄÙ˛rÀï Ä˲NP–˲ A∞ AØ˲êM¯yÊ˛ê. CßÛ˛ —´Ê˛ôVÈ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê OyÈ AôsÍyÊ˛ê. AÄ˲yÊ˛ê CÃÍ AôsÍyÊ˛ê "–˲í NrêôªÍ∞≤ ^˲ôÁ≥ëMˆ∞ –Û˛ê–˛êÃÍ ‹Á êQôVÈ EôyÊ˛VʸÀ–˲êê?'' AgÍqØ˛Ë ô. ´Ê˛ΔÊˇ√ô ØÈ‘Ë˝Ø˲ô A–˲yÊ˛ô –˲ÀØ˲ ‹Á ôÁ≥ìΔÊˇ~ NÃÍ∞≤ ¥ÎÁ≥ô ªÍVÈ A}˝_ –Û˛‹Á ê¢ô®. CÁ≥∂yÊ˛ê AÄ˲∞Mϸ ÄÒ˛ÕÌ‹Ø˲ôÄ˲ –˲ΔÊˇN ÄÈØ˲ê ◊ MʸñÁŸê~∞ MʸôsÛ¸ Ä˲NP–˲ –ÈyÊ˛ê MÈßÊ˛ê. –Ë˛ê« MˆôßÊ˛ΔÊˇê Á‹–Ë˛Å Ä˲ÀêœÀ –˲≈–˲‡ΔÊˇôį SØ˲ê≤ÃÒ˝î –˛Δî ÈVʸ≈ ≥Á £Ê˛ôÚ≥î A…VÛ¸‹Á ΔÊˇêÀ–˲ëÄ˲í Mʸ∞Ì≥›Î¢ΔˇÊ ê. D AgÍqØ˛Ë ô gÍqØÈ∞Mϸ …ı≥ΔÊˇMʸô OyÈ. A® –È« ïÁ≥ô. ‘¯œ && ƒËˇê´Ê˛≈ı≥≈ÄÙ˛ Ø˲ ≥Á ‘Ë˝≈ôŠïø¯Á≥fl Á Ä˲ ^Û˛Ä˲‹Á @& NÀÑÊ˛ƒËˇê MʸñÄ˲ô ߯ÁŸô —ê…Ä˲ …߯ıfl ^˲ ¥ÎÄ˲Mʸ–è˛ê &&38&& ïøË˝ô^Û˛ …øË˝ŸÁ t _Ä˲ê¢Ã˝Ò Øî ˛Ë “ΔÊˇê NÀØÈ‘Ë˝–˲êØÛ˛ ߯⁄α≤. NÀ ØÈ‘Ë˝Ø˲ô ƒˇêêMʸP ߯⁄ÎÀ Vʸê«ô_ –˲êØ˲ô Bï_ô^ÈÕ. –˲êØ˲ Nrêô∫ô Eôrêô®. NÀ ØÈ‘Ë˝Ø˲ôï ߯ÁŸ–Û˛ê—êsϸ? ‘¯œ && NÀÑÊ˛ƒÛˇê …Á≥}˝‘˝Ë ≈ôÅ NÀ´Ê˛ΔÈ√@ ‹Á ØÈÄ˲ØÈ@ & ´Ê˛ΔÛˇ√ Ø˲Ÿı t NÀô MʸñÄ˲fi¸≤ –˲ê´Ê˛Δ¯√¿øË˝–˛Ë Ä˲ê≈Ä˲ &&40&& NÀô ØÈ‘Ë˝Ø˲ô A–˲yÊ˛ô –˲ÀØ˲ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲–˛êîØ˛Ë NÀ´Ê˛ΔÊˇ√ô Ø˲’ô_ ¥˘Ä˲êô®. –˛íÁflô ÃÙ˝NôsÛ¸ NrêôªÍ∞Mϸ AÌ‹Ä¢ ˛Ë ”–Û˛ê ÃÙ˝ßÊ˛ê. …Á≥Å MˆÄ˲¢ ›Î´Ê˛NyÊ˛í ‹Á ßÊ˛êYΔˇÊ ê–Ë˛ë ‘Ë˝ΔÊˇ}˝êïMϸ –˛„ÂØ˲≥Á ∂yÊ˛ê CßÛ˛ —´Ê˛ôVÈ Ä˲«P›Î¢y˛Ê ê. Mȱ ØÛ˛Ø˲í. “ΔÊˇê ‹Á ”fØ˲ ‹Á –˲êêßÈƒËˇêô'' CßÊ˛ôÄÈ AgÍqØ˛Ë –Û˛ê MʸßÈ! D ‘Ë˝»ΔÊˇ–Û˛ê Ø˲‘Ë˝”ΔÊˇ–˛êîØ˛Ë ≥Á ∂yÊ˛ê ©∞Mϸ ^˲êrt«MÈÀê GMʸPyÏ˛—? –˛íÁflô EØ˲≤ôÄ˲ –˲ΔÊˇMÛ¸ —ê…Ä˲êÀê EôsÍΔÊˇê. “êΔÊˇí AΔÊˇô¶ ^Û˛‹Á êM¯VʸÀ–ÈΔÊˇ–Û˛ê VʸßÈ. AΔˇêêØÈ Vȱ& ‘¯œ && Mʸ£Ê˛ô Ø˲ gÙ˝ƒ q ˇË ê –Ë˛ê›Î√ ¿@ ¥Î¥ÎßÊ˛›Î√∞≤ –˲«¢Ä˛Ë êô & NÀ ÑÊ˛ƒËˇê MʸñÄ˲ô ߯ÁŸô …Á≥≥Á ‘Ë˝≈®¬ΔÊˇØj ÈΔÊˇØÆ ˛Ë &&39&& "ıfl fØÈΔÊˇØ¶ È! NÀØÈ‘Ë˝ô –˲ÀØ˲ f«VÛ¸ ߯⁄ÎÀê ÄÒ˛ÕÌ‹Ø˲ –˲êØ˲ô D ¥Î¥Î∞≤ BÁ≥yÊ˛ô Vʸê«ô_ GôßÊ˛êN Bï_ô^˲ OyÊ˛ßÊ˛ê ? ØÛ˛ØÛ˛ ¥Î¥Î∞≤ ^Û˛‹Á ê¢ØÈ≤Ø˲∞ MÈßÊ˛ê& “êΔÊˇê OyÈ Ä˲≥Á ∂ ^Û˛ƒËˇêª¯Ä˲êØÈ≤ΔÊˇê! A∞ ◊ MʸñÁŸê~∞≥Ú î BΔ¯Á≥}˝^Û˛‹Á ê¢ØÈ≤yÊ˛ê. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê NÀ´Ê˛ΔÈ√±≤ NÃÍ^ÈΔÈÀØÛ˛ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√–˲êØ˲ê MˆôrêØÈ≤yÊ˛ê. ‘¯œ && A´Ê˛ΔÈ√¿øË˝–ÈÄ˲PñÁŸ~ …Á≥ßÊ˛êÁŸ≈ôÅ NÀäƒËˇê@ & . –˛íÁfl–Û˛ê ÃÙ˝Ø˲≥Á ∂yÊ˛ê H“ê EôyÊ˛ßÊ˛ê.

äÀê ßÊ˛íÌŸÄ˲êÀ–˲yÊ˛ô ^Û˛Ä˲ –˲ΔÊˇ‹Á~ ôMʸΔÊˇ–˲ê–˲ëÄ˲êôßÊ˛∞ AΔÊˇêjØ˛Ë ê∞ ƒˇêêMʸP A¿…¥ÎƒËˇê–˲êê. ≥Ì ôy¯ßÊ˛Mʸ …MϸƒËˇêÀê ÀêÁ≥–¢ ˛ êî ¥˘–˲yÊ˛ô –˲ÀØ˲ “« ≥Ì Ä˲ΔÊˇêÀê OyÊ˛ ≥Á ÅÄ˲êÃÒ˝¥î ˘ÄÈΔÊˇê. ßÈ∞įªÍrê ‘È‘Ë˝”Ä˲ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô OyÈ ØÈ‘Ë˝Ø˲–˛êî¥˘Ä˲êô®. ‘È‘Ë˝”Ä˲–Ë˛ê± AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê AØ˲êMˆôrêØÈ≤yÊ˛ê. –˲ΔÊˇ‹Á~ ôMʸΔÊˇ–˲ê–˲ëÄ˲êô®''. ""ıfl –ÈΔÛˇû¤ ƒ~ ˇË ê! äÀê ßÊ˛íÌŸÄ˲êÃÒ˝Äî ˛Ù . øË˝—ÁŸ≈Ä˲ê¢Ã¯∞ –ÈΔÊˇê OyÈ ≥Á ÅÄ˲êÃÒ˝¥î ˘ÄÈΔÊˇê. gÍÅ ´Ê˛ΔÈ√Àê ØÈ‘Ë˝Ø˲–˲êΔˇêê ¥˘ÄÈΔˇêê. B –˲≈Mϸ¢ AØ˲ôÄ˲MÈÀô –˲ΔÊˇN Ø˲ΔÊˇMʸôï ∞–˲‹Ì ›Î¢y˛Ê ê. CôÄÙ˛ MÈßÊ˛ê& ‘¯œ && ߯ڟΔî ˇÛ ÄÒ˛@î NÀÁ∑í≤ØÈô –˲ΔÊˇ~ ‹Á ôMʸΔÊˇ MÈΔÊˇM¸@î & EÄÈfißÊ˛≈ôÄÙ˛ gÍÅ ´Ê˛ΔÈ√@ NÀ ´Ê˛ΔÈ√‘Ë˝a ‘È‘Ë˝”ÄÈ@ &&43&& D –˲ΔÊˇ‹Á~ ôMʸΔÊˇ MÈΔÊˇMʸ ߯⁄ÎÀ –˲ÀØ˲ NÀô. ""–˲ΔÊˇ~ ‹Á ôMʸΔÊˇô ƒˇêêMʸP ߯⁄ÎÕ≤ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê —–˲«›Î¢y˛Ê ê:& ‘¯œ && ‹Á ôMÊ¸Δ¯ Ø˲ΔÊˇMȃˇêî–˛Ë NÀÁ∑í≤ØÈô NÀÁ‹≈ ^˲ & ≥Á Ä˲ôÅ ≥Ì ÄË˛Δ¯ fl ı ≈⁄Îô ÀêÁ≥≥Ì¢ ôy¯ßÊ˛Mʸ …MϸƒËˇí@ &&42&& –˲ΔÊˇ~ ‹Á ôMʸΔÊˇô NÀZê≤ÃÒ˝Øî ˛Ë –È« NÃÍ∞≤ Ø˲ΔÊˇMÈ∞Mϸ ≥Á ôÁ≥yÈ∞Mϸ –˲êíÀô A–˲ëÄ˲êô®. Mȱ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê ßÈ∞∞ QôyÏ˛ô_ ^˛¥ÎμyÊ˛ê& ""ØÛ˛Ø˲ê (ÃÙ˝Mʸ) ØÈ ‹Á ”ΔÊˇíÁ≥ôï ‹Ì Ķ ˛Ë êy˛î EØ˲≤ –˲ê‡Á≥ëΔÊˇêÁŸêyÊ˛ê BΔÈ´Ê˛ØÈ …Mʸ–˲êôï …øË˝–˲êØ˲ê EÄ˲μØ˲≤ô ^Û˛‹ı . ‘¯œ && AÁfl¯ ∫Ä˲ –˲êÁflÄÈμÁ≥ô MʸΔÊˇê¢ô –˲≈–˲‹Ì ÄÈ –˲ƒËˇêô & ƒËˇê…ßÈf≈ ‹Á êQïøÙ˝Ø˛Ë fl Á ôÄ˲êô ‹Á ”fØ˲ –˲êê´Ê˛≈ÄÈ@ &&45&& . ‘¯œ && EÄ˲fiØ˲≤ NÀ´Ê˛ΔÈ√}Èô –˲êØ˲ê⁄Î≈}Èô fØÈΔÊˇØ¶ ˛Ë & Ø˲ΔÊˇMÛ¸@ ∞ƒËˇêÄ˲ô –È›˘ øË˝–˛Ë °Ä˲≈ØË˛ê ‘Ë˝ê…‘Ë˝ê–˲ê &&44&& ""ıfl fØÈΔÊˇØ¶ È! NÀ´Ê˛ΔÊˇ√–˲êêÀê Ø˲’ô_Ø˲ –˲êØ˲êÁŸê≈Àê AØ˲ôÄ˲ MÈÀô –˲ΔÊˇN Ø˲ΔÊˇMʸôï ∞–˲‹Ì ›Î¢ΔˇÊ ê. ◊ MʸñÁŸê~ ∞ –˲írÀï A® JMʸ ΔÊˇí{Ï˛ –˲í…Ä˲–Û˛ê. Mȱ —ØÈ≤Ø˲ê. ""BÄ˲√ƒÛˇê ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ‘È‘Ë˝”Ä˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô. AÃÍVʸ∞ ØÛ˛ØË˛ê —ØÈ≤Ø˲ê.'' –ÈÁ‹—¢ Mʸ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÈ√∞≤ ÄÒ˛ÀêÁ‹êM¯–˲yÈ∞Mϸ –˲êêôßÊ˛ê –Ë˛ê∞ÌŸ "H߯ JMʸ ΔÊˇí{Ï˛ØÛ˛ ´Ê˛ΔÊˇ√–˲êØ˲êMˆôsÍyÊ˛ê. Á‹«VÈYΔˇêêßÛ˛ …Á≥MÈΔÊˇôVÈ AΔÊˇêjØ˲êyÊ˛ê OyÈ AØ˲êMˆôrêØÈ≤yÊ˛ê. ØÛ˛Ø˲ê ^˲íyÊ˛ÃÙ˝ßÊ˛ê. Mȱ ◊ MʸñÁŸê~y˛Ê ê D –˲írÀØ˲ê QôyÏ˛‹Á í¢ CÃÍ AôsÍyÊ˛ê. GÁ≥∂y˛Äî ˛Ù ´Ê˛ΔÊˇ√ô Ø˲’Á‹ê¢ô߯. NÀÁ∑íÄ˲NÀ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ NÀ´Ê˛ΔÈ√Àê. NÀ´Ê˛ΔÊˇ√–Û˛ê ØÈ‘Ë˝Ø˲ô MÈÃÙ˝ßÊ˛ê.…Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇê@ 19 …Ô‹ŸÁ¢ ê ßÊ˛ê⁄Ît‹Á ê –ÈΔÛˇû¤ ƒ ~ ˇË ê gÍƒËˇêÄÙ˛ –˲ΔÊˇ~ ‹Á ôMʸΔÊˇ@ &&41&& ""ıfl Mʸñ⁄Î~!'' ¥ÎÁ≥–˲êê A¨MʸôVÈ ≥Ú ΔÊˇêVʸêr^Û˛Ä˲ NÀäÀê ßÊ˛íÌŸÄ˲–˛êî¥˘ÄÈΔÊˇê.¢ AÁ≥∂yÊ˛ê –Ë˛ΔÊˇ‹Á~ ôMʸΔÊˇô A–˲ëÄ˲êô®. –˲ΔÊˇ–¢ ˛Ë íØ˲ô ØÈ‘Ë˝Ø˲–˛êî ¥˘Ä˲êô®. NÀ´Ê˛ΔÊˇ√–Û˛ê ‹Á ØÈÄ˲Ø˲–˲ê±. øË˝íÄ˲MÈÀôï EØ˲≤ ≥Ì Ä˲ΔÊˇêÀê ≥Á ÅÄ˲êÃÒ˝¥î ˘ÄÈΔÊˇê.

ØÛ˛ØË˛ê –Ë˛í…Ä˲–Û˛ê Ä˲≥Á ∂ ^Û˛‹Á ê¢ØÈ≤Ø˲∞ MÈßÊ˛ê. ΔˇôyÊ˛ê Δ¯kÀ Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ Ä˲ØË˛ê –Ë˛ßÊ˛Õ –˲_aØ˲ Ä˲Ø˲ VʸêyÏ˛‹Ú VʸêΔÊˇê¢N –˲‹Á ê¢ô®. –˲ê∞ÌŸ —ßÛ˛‘ÈÀN –˛„œØÈ. A® ØÈN AÅ Mʸ‚Í≈}˝MÈΔÊˇMʸô A–˲ëÄ˲êô®. –˲írÀį ◊ MʸñÁŸê~}˝Ï ~ OyÈ JMʸ ß˛∫æ MˆsÍty˛Ê ê. H“ê ÄÒ˛ÕƒËˇê∞ _Ø˲≤ ≥Ì ÀœÀê ‹Á êQôVÈ –˲ëôyÈÀ±. Ä˲ƒËˇíΔÊˇêVÈ EØÈ≤–˲êê''. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ Ä˲Ø˲Ø˲ê ∫ÕΔˇêê^˲êaMˆ∞. ""Á‹«VÈY ΔˇêêßÛ˛ …Á≥MÈΔÊˇôVÈ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê OyÈ Ä˲ØË˛ØˆMʸ gÍq∞Ø˲ØÛ˛ AØ˲êMˆôrêØÈ≤yÊ˛ê. MÛ¸–˲Àô ΔÈf≈ô –Ë˛ê«ƒËˇêê ‹Á êRÍÀ …Á≥ïøË˝ôï ≥Á yÏ˛ –˲êØ˲ô –˲êØ˲NÃÍØÛ˛≤ ØÈ‘Ë˝Ø˲ô ^Û˛ƒËˇê ª¯Ä˲êØÈ≤–˲ê±. ÑÛ˛…Ä˲&ÑÛ˛…Ä˲kqÀ ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝Ã¯ ¥ÎÈYØ˛Ë yÈ∞Mϸ –˛Ø˲êMʸôf –Û˛‘ÈyÊ˛ê. Mȱ ‹Á VÈ∞Mϸ ≥Ú Vî È gÍqØ˛Ë ô B«jô_Ø˲≥Á ∂yÊ˛ê Ä˲Ø˲ê JMʸ –Ë˛ê‡–Ë˛êíΔÊˇêUy˛Ï Ø˲∞ AØ˲ê MˆôsÍyÊ˛ê. “êΔÊˇê OyÈ Ä˲≥Á ∂ ^Û˛‹Á ê¢ØÈ≤ΔÊˇê. AôsÛ¸. MÈ∫sÛ¸t AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê AôsÍyÊ˛ê. –˛íÁflô AôÄ˲ …Á≥∫À–˛êîØ˛Ë ®. B ¥ÎÁ≥ô –˲ÀØ˲ ≥Á ΔÊˇ–˲ê Mʸ‚Í≈}˝ô fΔÊˇêVʸêÄ˲êôßÊ˛∞ MÈßÊ˛ê.20 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ ""AÁfl¯! –˲êØ˲ô ∫ê®Æ–˛Ë êôÄ˲êÀ–˛êî OyÈ –Ë˛ê‡¥ÎÁ≥ô ^Û˛ƒËˇêª¯Ä˲êØ˲≤ôßÊ˛êN ØÛ˛ØË˛ê ‘¯Mϸ‹Á ê¢ØÈ≤Ø˲ê. –˲ê–˲êê√ G®«ô_ Ø˲Ø˲ê≤ ΔÊˇ}˝ôï ^˲ôÌ≥ØÈOyÈ. CÁ≥∂yÊ˛ê AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê Ä˲Ø˲∞ ÄÈ؈Mʸ ›Î–˲íØ˲≈ gÍqÄ˛Ë AØ˲êM¯–˲rô ÃÙ˝ßÊ˛ê. ""–˲êØ˲êÁŸê≈yÊ˛ê AÁ‹ôÁ≥ìΔÊˇ~ gÍqØÈ∞≤ MʸÕW EØ˲≤Á≥∂yÊ˛ê Ä˲Ø˲ê JMʸ –˲ê‡gÍq∞Ø˲∞ AØ˲êMˆôsÍyÊ˛ê. ΔÊˇ£Ê˛ô ƒˇêêMʸP –˛Ø˲êMʸ øÍVʸôï OΔÊˇêaôyÏ˛ ¥˘ƒËˇíyÊ˛ê. ƒËˇêêßÈ™∞≤ Ä˲≥Ì μô^ÈyÊ˛ôrêô®. ""ΔÊˇ}˝øË˝í—êï ‘¯Mʸôį E®”Vʸ≤–˛êîØ˲ –˲êØ˲Á‹êfiVʸÀ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ^˛≥Ì μ. ‘¯œ && ƒËˇê® –˲í–Ë˛ê …Á≥°MÈΔÊˇ–˲ê‘Ë˝àô ‘Ë˝à ¥Î}˝ƒˇË ê@ & ßÈΔÊˇΔ¢ È…⁄ÎtΔˇÊ }Û˝ fl Á Ø˲ê≈Á‹Ø¢ ˛Û √ ÑÛ˛–˲êÄ˲ΔÊˇô øË˝–˛Û Äè˛ &&46&& Ø˲Ø˲ê≤ ‘Ë˝à ΔÊˇÌflÄ˲êyÊ˛Ø˲Ø˲êMˆ∞. NÃÍ∞≤ ΔÊˇÑÏ˛ô^ÈÀ± –˲êØ˲êÁŸê≈Àê …¥Î}ÈÕ≤ OyÈ BÁflêÅ ^Û˛›Î¢ΔˇÊ ê. GßÊ˛ê«ô^˲ÃÙ˝∞–ÈyÏ˛Ø˲Ø˲êMˆ∞ ‘Ë˝à´ÈΔÊˇêÃÒ˝îØ˲ ´Ê˛ñÄ˲ΔÈ…ÁŸêt∞ ≥Á ë…Ä˲êÀê Ø˲Ø˲ê≤ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ Ã¯ ^˲ôÌ≥ÄÙ˛. –ÈΔÊˇê B —´Ê˛ôVÈ ^˲ôÁ≥yÊ˛ô OyÈ ØÈN ≥Á ΔÊˇ–˲ê Mʸ‚Í≈}˝ MÈΔÊˇMʸ–˲ê–˲ëÄ˲êô®. ªÍ}ÈÀ ‹Á fl Ì Ä˲ôVÈ ´Ê˛Ø˲‹Á êfiØ˲ê Ä˲≈hô_. ΔÈf≈ô –Ë˛ê«ƒËˇêê ‹Á êRÍÀ …Á≥ïøË˝ô ^Û˛Ä˲ –˲êØ˲ NÃÍØÛ˛≤ ^˲ôÁ≥ëM¯–˲yÈ∞Mϸ. BΔÊˇôøË˝ôï …Á≥Å ›Î´Ê˛NyÊ˛í CÃÍVÛ¸ AôsÍyÊ˛ê. GôßÊ˛êMʸôsÛ¸ ≥Ì ÀœÃ˝Ò Øî È ‹Á êQôVÈ EôsÍΔÊˇê MʸßÈ!'' A∞. –˲ê‡Ä˲ê√y˛Øî ˛Ë ∫êßÊ˛êÆ∞ Mʸ£Ê˛Ø˲ –Û˛ê—êrôsÛ¸. –˛øî ˝Ë –˲ ≥Á ìΔÊˇ~ …¥Î›ÎßÈÀį EôrêØÈ≤. _–˲«VÈ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê Ä˲Ø˲ ∞ΔÊˇƒ~ ˇË í∞≤ CÃÍ ÄÒ˛ÕƒËˇêgÒ˝¥ÎμyÊ˛ê. ∑Ú íΔÊˇ–˛êîØ˛Ë Ä˲≥Á ∂Ø˲ê ^Û˛‹Á ê¢ØÈ≤–Ë˛ê± AÄ˲Ø˲ê ◊MʸñÁŸê~∞Mϸ ª¯´Ê˛ ≥Á ΔÊˇêÁ‹ê¢ØÈ≤yÊ˛ê. ‘¯œ && ‹Á ôfƒËˇê E–È^˲& H–˲ –˲êêMÈ¢¸”ΔÊˇêjØ˛Ë @ ‹Á ôRÙ˝≈ ΔÊˇ£¯Á≥‹Á ¶ E¥Î—‘˽IJè & —Á‹ñf≈ ‹Á ‘Ë˝ΔˇÊ ô ^ÈÁ≥ô ‘¯Mʸ ‹Á ô—Vʸ≤ –˲íØ˲‹Á @ &&47&& Á‹ôfƒËˇêêyÊ˛ê AôsÍyÊ˛ê. ""‘Ë˝à´ÈΔÊˇêÃÒ˝îØ˲ ´Ê˛ñÄ˲ΔÈ…ÁŸêt∞ Á≥ë…Ä˲êÀê. . Mʸ±Á‹ô ^˲«…Ä˲ Ø˲Ø˲ê≤ ÄÒ˛Õ–˛Øî ˛Ë –ÈyÏ˛ Ø˲ôrêô®.

'' A∞ AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê Ä˲Ø˲N ÄÒ˛ÕÌ‹Ø˲ôÄ˲–˲ΔÊˇN " ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô' ƒˇêêMʸP ΔÊˇÑÊ˛}˝M¸î –È≈NÀ ≥Á yÏ˛¥˘ƒËˇíyÊ˛ê. CßÛ˛ —⁄ÎßÊ˛ô –˲êØ˲ê–˲ëMϸ OyÈ AØ˲êøË˝–˲ƒˇíVʸ≈ô AΔˇêêô®. –˛êêßÊ˛r ß˛“î ‹Á ôÁ≥ßÊ˛∞ ›Î¨ô_. ΔˇôyÊ˛í …Á≥MʸñÅMϸ ‹Á ô∫ô¨ô_Ø˲–Û˛. ‹Á ô‘Ë˝ƒËˇêôïÁ≥yÛ˛ . AΔÊˇêjØ˲êyÊ˛ê Ú‹îØÈ≈∞≤ Á≥»ÑÏ˛ô_Ø˲Á≥∂yÊ˛ê. ""ÁflñßÊ˛ƒËˇê ∫ÁflêÄè˛ ßÊ˛ê@Rè˝ÃÍVç¸. JMʸsϸ ΔˇêêÁŸt ß˛–î ˛Ë ô –Û˛≥Á ë EØ˲ê√QêÕ≤ ^Û˛‹Á ê¢ô®. D ‹ı Ø˲À ƒˇêêMʸP ‹Á ”ΔÊˇí¥Î±≤ –Èsϸ ∫ÃÍÀN B´ÈΔÊˇ–˛êîØ˛Ë ‘Ë˝ôQ´Ê˛”±. G–˲«Ø˛îÄÙ˛ ^˲ô¥Îï –ÈΔÊˇôÄÈ Ä˲Ø˲ Nrêô∫ôVÈØÛ˛ Mʸ∞Ì≥ô_ô®.^˲. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê AØ˲êΔÈVÈ∞Mϸ …Á≥°Mʸ. ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ôM¯Á‹ô –È≈NÀÁ≥yÛ˛ AØ˲êΔÈVʸ–˲ôÄ˲êyÏ˛ —⁄ÎßÊ˛ô ƒˇíVÈ∞Mϸ MÈΔÊˇ}˝–˲ê–˲ëÄ˲êô®. –È« ƒˇêêMʸP ≥Á ΔÈ…Mʸ–˲í∞≤ ÄÒ˛ÀêÁ≥ëÄ˲êô®. B NÀô –Ë˛ê«ƒËˇêê NÀ ∑Á íÄ˲NÀê AØ˲ôÄ˲MÈÀô –˲ΔÊˇN Ø˲ΔÊˇMʸôï EôyÏ˛¥˘ÄÈΔÊˇê. AØ˲êΔÈVʸô ƒˇêêMʸP …Á≥£Ê˛–˲ê ßÊ˛‘Ë˝Ã¯ M˙rêôºMʸ –˛íÁflô BrôMÈ∞≤ MʸÕWÁ‹ê¢ô®. ‹Á ”fØ˲êÀÁ≥rœ BÁ‹Mϸ∞¢ Ø˲’ôÁ≥^Û˛‹Á êM¯–˲yÊ˛ô AÄ˲∞Mϸ AMʸ‚Í≈}˝ …Á≥ßÊ˛ôVÈØÛ˛ Mʸ∞Ì≥‹Á ê¢ô®. BÁ‹ê» ‹Á ôÁ≥ßÊ˛Ø˲ê AôÄ˲ô ^Û˛ƒËˇíÕ. ≥Á ΔÊˇ–˲ê´Ê˛ΔÊˇ√ ≥Á ΔÊˇ–˲íÄ˲ê√∞ –˛≥Áî ë °Á‹êN∞ –˛‚Ë˝ê¢ô®. ΔˇôyÊ˛–˲® …Á≥MʸñÅÁ≥rœ —‘È”›Î∞≤ MʸÕWÁ‹ê¢ô®. ÑÛ˛…Ä˲&ÑÛ˛…Ä˲kqÀ ƒËˇêêßÈ™∞≤ ∞ΔÊˇíÁ≥}˝ ^Û˛‹Á ê¢ô®. GôÄ˲ –˲ΔÊˇN ‹Á ô∫ô´Ê˛ô Eôrêô߯ AôÄ˲ –˲ΔÊˇMÛ¸ fVʸÄË˛ê¢ Eôrêô®. –˲ê´Ê˛êΔÊˇ ‹Á ô∫ô´ÈÀê GôÄ˲VÈ —_aØ˲≤–˛êî ¥˘ÄÈƒËˇêôsÛ¸ AÁ‹Àê A— EôyÛ˛–Û˛MÈßÊ˛∞Ì≥ô_Ø˲≥Á ∂yÊ˛ê ›Î´Ê˛NyÊ˛ê VÈøË˝ΔÈ ≥Á yÏ˛¥˘ÄÈyÊ˛ê. D ƒËˇêêßÊ˛ôÆ –˲ÀØ˲ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô ØÈ‘Ë˝Ø˲–˛êî ¥˘Ä˲êô®. ""´Ê˛ΔÊˇ√ÑÛ˛…Ä˲ô –Ë˛ê«ƒËˇêê NΔÊˇêÑÛ˛…Ä˲ô''. –˛êêÄ˲ô¢ ‹ı Ø˲ ≥Á ß˛∞™ —ê® AÑ˙Ìfl}Ó˝Àê (ΔÊˇ–˲íΔÊˇ—ê 650M¯rêœ). ÑÛ˛…Ä˲&ÑÛ˛…Ä˲kqÀ ‹Á ôZΔÊˇ}¤ ˝ Ø˲êô_ Ä˲≥Á ∂NØÈ≤yÊ˛ê. ßÈ∞ï ΔˇôyÊ˛ê …Á≥–˲ñÄ˲ê¢Àê EØÈ≤Δˇêê. Ä˲ΔÊˇê–ÈÄ˲ ‘È‘Ë˝”Ä˲ ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ≥Á ΔÊˇ…∫Áfl√ ƒˇêêMʸP ®VÊ¸Δ™ ˇÊ ÿØ˲ô –Ë˛ê«ƒËˇêê AÄ˲∞į ‹Á –˛êîM¸Ê ≈ô ¥˜ôßÊ˛rôįØÛ˛ ß˛î“ Á‹ôÁ≥ßÊ˛ ƒˇêêMʸP A–˲Á‹ΔÊˇô °«¥˘Ä˲êô®. D –Ë˛ê‡ ¥Î¥Î∞Mϸ GôßÊ˛êN JyÏ˛ VʸsÍtÕ?'' AôsÛ¸ ◊MʸñÁŸê~y˛Ê ê OyÈ ¥ÎÁ≥ô ^Û˛ƒËˇêª¯Ä˲êØÈ≤yÊ˛ê. –˲ΔÊˇ~ ‹Á ôMʸΔÊˇô fΔÊˇêVʸêÄ˲êô®. _rt_–˲ΔÊˇN ¥ÎÁ≥ô Ø˲êô_ Ä˲≥Ì μô^˲êMˆØÛ˛ôßÊ˛êN ""ØÛ˛± ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇêØ˲ê'' Aôrí fl Á ÄÈ‘Ë˝êy˛Øî ˛Ë AΔÊˇêjØ˛Ë êyÊ˛ê ΔÊˇ£Ê˛ô –˛Ø˲êMʸ øÍVʸôï OΔÊˇêaôyÏ˛ ¥˘ƒËˇíyÊ˛ê.–˲í142). ƒËˇêêßÊ˛Æ Á≥«}È–Ë˛êô ∫ÌflΔÊˇYÄ˲–˲ê–˲ëÄ˲êô®. ΔˇôyÊ˛–˲® ∫ÌflΔÊˇê√TØ˲ …Á≥–˲ñÅ¢ & BÁ‹ê» ‹Á ôÁ≥ßÊ˛. ßÈ∞ ≥Á »ÑÊ˛ f«Wô®. …Á≥MʸñÅ ƒˇêêMʸP ßÊ˛ñÌŸMt ¯}ÈÀê ΔˇôyÊ˛ê& JMʸsϸ Δˇêê⁄˘tØ˛Ë ê√TØ˲ …Á≥–˲ñÅ¢&ß˛“î ‹Á ôÁ≥ßÊ˛. fØ˲ô VʸƒËˇê–˲ë fl Á « øË˝VʸŠºØ˲ê' (ΔÈ. AΔÊˇêjØ˛Ë êyÏ˛ –˲ÃÒ˝ØÛ˛ AÄ˲Ø˲ê OyÈ –˲≈–˲‡ΔÊˇôï EØ˲≤ –˲êí{Ê˛ Ø˲–˲ê√MÈÀï Ä˲Ø˲ê≤ ‹Á –˲ê«μô^˲êNØÛ˛ …Á≥ƒËˇêÄ˲≤ô ^Û˛›Î¢y˛Ê ê. –È≈RÍ≈MÈΔÊˇêÀê D A´È≈ƒËˇí∞≤ "AΔÊˇêjØ˛Ë —⁄ÎßÊ˛ ƒˇíVʸô' AØÈ≤ΔÊˇê.…Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇê@ 21 ›ÎΔÈô‘Ë˝ô: XÄ˲. C® D‘Ë˝”»ƒËˇê —øË˝íÄ˲êÀį ‹Á ôÁ≥Ø˲≤–˛êîØ˛Ë øË˝Vʸ–˲Ä˲fi¸”ΔÊˇí¥Î∞≤ ^˲íÌ≥ô^Û˛ VÛ¸ƒËˇê–˲êê. Ä˲ßÊ˛Ø˲ôÄ˲ΔÊˇô H ‹ı ØË˛Ä¯ ƒËˇêêßÊ˛ôÆ ^Û˛ƒËˇíï. B ƒËˇêêßÊ˛ÆÑÛ˛…Ä˲ô ‘Ë˝»ΔÊˇô. D VÛ¸ƒËˇêô H ÑÛ˛…Ä˲ôï fΔÊˇêVʸêÄ˲êô߯. AÄ˲Ø˲ê ◊MʸñÁŸê~∞Mϸ CÃÍ —Ø˲≤—ô^˲êMˆØÈ≤yÊ˛ê. ""–˲êØ˲ô ÄÒ˛Õ–˛Øî ˛Ë –ÈΔÊˇ–˛êî EôyÓ˛. AÄ˲Ø˲ê AôsÍyÊ˛ê& ""NÀ ´Ê˛ΔÊˇ√–Û˛ê ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô. NÀ …Ô‹À¢ ê ßÊ˛íÌŸÄ˲êÃÒ˝¥î ˘ÄÈΔÊˇê. Mȱ –ÈÁ‹–¢ È∞Mϸ A® AØ˲ôÄ˲ô.

AôsÛ¸ "Á‹ô‘Ë˝ƒËˇê&—⁄ÎßÊ˛&ƒˇíVʸô' AØÛ˛ ›Î–˲íØ˲≈ ØÈ–Ë˛êMʸΔÊˇ}˝ô D A´È≈ƒËˇí∞Mϸ Ä˲WØ˲rê–˲ôsϸ®.22 ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄ˲ : ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲ßç˛ XÄ˲ –˲êØ˲êÁŸê≈yÊ˛ê —⁄ÎßÈ∞≤ AØ˲êøË˝—›Î¢y˛Ê ê. CÅ ◊–˲êÄ˲μΔÊˇ–˲êÁflôÁ‹ Á≥ΔÊˇ–˲íØ˲ôßÊ˛Á‹≈ ’ÁŸ≈ ›Î”“ê AyÊ˛VʸyÈØ˲ôßÊ˛MʸñÄÙ˛ ◊–˲êßç˛øË˝Vʸ–˲ßç˛XÄÈƒËˇí@ "ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄÈ' øÍıŸ≈ "Á‹ô‘Ë˝ƒËˇê&—⁄ÎßÊ˛&ƒˇíV¯' ØÈ–Ë˛ê …Á≥£Ê˛–˛í´È≈ƒËˇê@&&1&& D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ◊–˲êÄè˛ ≥Á ΔÊˇ–˲êÁflôÁ‹ ≥Á ΔÊˇ–˲íØ˲ôßÊ˛VÈ« ƒˇêêMʸP ’ÁŸê≈yÊ˛ê AyÊ˛VʸyÈØ˲ôßÊ˛ VÈ«^Û˛ ΔÊˇ_ô^˲∫yÏ˛Ø˲ ◊–˲êßç˛ øË˝Vʸ–˲Äè˛XÄ˲ ƒˇêêMʸP øÍÁŸ≈ô ƒËˇê£ÈΔÊˇ¶ XÄË˛Ã¯ Á‹ô‘Ë˝ƒËˇê —⁄ÎßÊ˛ƒˇíVʸ–˲êØÛ˛ ≥ı ΔÊˇêVʸÀ …Á≥£Ê˛–˲í´È≈ƒËˇê–˲êê ≥Á ìΔÊˇ–~ ˛Ë êΔˇêêô®. AÄ˲∞Mϸ ‹Á ôßÛ˛fl Á ô MʸÕWô®. A® Ø˲ΔÊˇMÈ∞Mϸ °Á‹êM¸‚Ë˝êÂÄ˲êô®. &&Áfl« Kô Ä˲Ä˲fiÄè˛ && . ‹Á ØÈÄ˲Ø˲ ´Ê˛ΔÊˇ√ô ØÈ‘Ë˝Ø˲–˲êΔˇêê¥˘Ä˲êôßÊ˛ØÛ˛ —⁄ÎßÊ˛ô OyÈ AÄ˲∞ï EôyÏ˛ô®. AôßÊ˛ê^Û˛Ä˲& Kô Ä˲Ä˲fi®Å ◊–˲êßç˛ øË˝V¸Ê –˲ßç˛ XÄÈÁ‹íÁ≥∞ÁŸÄ˲êfi …∫Áfl√ —ßÈ≈ƒËˇíô ƒˇíVʸ‘È…ı‹¢ ◊Mʸñ⁄Î~ΔˇÊ êjØ˛Ë ‹Á ô–ÈßÛ˛ "Á‹ô‘Ë˝ƒˇË ê —⁄ÎßÊ˛& ƒˇíV¯' ØÈ–Ë˛ê …Á≥£Ê˛–˛í@´È≈ƒËˇê@ &&1&& D …Á≥MÈΔÊˇôVÈ ◊–˲êßÊ˛¬Vʸ–˲©YÄÈ ΔÊˇíÁ≥–˲êΔˇêêØ˲ EÁ≥∞ÁŸÄË˛ê¢ –Ë˛ê«ƒËˇêê …∫Áfl√—ßÈ≈ ƒˇíVʸ‘È…Á‹¢ —ÁŸƒËˇêMʸ–˛êîØ˲ ◊MʸñÁŸê~yÊ˛ê –Ë˛ê«ƒËˇêê AΔÊˇêjØ˲êÀ Á‹ô–ÈßÊ˛ôï "Á‹ô‘Ë˝ƒËˇê&—⁄ÎßÊ˛ ƒˇíVʸô' AØÛ˛ ≥ı ΔÊˇêVʸÀ …Á≥£Ê˛–˲ê A´È≈ƒËˇêô ≥Á «Á≥ìΔÊˇ–~ ˛Ë êΔˇêêô®. –˲ΔÊˇ‹Á~ ôMʸΔÊˇô –˛êêßÊ˛À–˲ëÄ˲êô®.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.