P. 1
Mihancsik Zsófia - A tigris és a majom - Beszélgetés Popper Péterrel

Mihancsik Zsófia - A tigris és a majom - Beszélgetés Popper Péterrel

|Views: 213|Likes:
Published by Ágnes Baintner

More info:

Published by: Ágnes Baintner on May 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

A TIGRIS ÉS A MAJOM

Popper Péterrel beszélget Mihancsik Zsófia

2001-2002
• • •

2007

■Ilii

© Mihancsik Zsófia - 2002; 2007
-

Tartalom
a beszélgetések időpontjai

I. rész 2001. MÁRCIUS - 2002. JANUÁR 2001. MÁRCIUS 13........................................ 9 2001. MÁRCIUS 23........................................ 36 2001. MÁRCIUS 27........................................ 70 2001. ÁPRILIS 23............................................ 98 2001. MÁJUS 16..............................................121 2001. MÁJUS 23.............................................. 145 2002. JANUÁR 18........................................... 174 2002. JANUÁR 26........................................... 200 II. rész 2007. MÁRCIUS - 2007. MÁJUS 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. Saxum Kiadó Felelős vezető: Jenei Tamás Felelős szerkesztő: Zsolnai Margit Tördelés és tipográfia: Jeges Erzsi MÁRCIUS 29........................................ 221 ÁPRILIS 5..............................................232 ÁPRILIS 10........................................... 243 ÁPRILIS 12........................................... 260 ÁPRILIS 18........................................... 272 ÁPRILIS 21. (1 ) ................................... 282 ÁPRILIS 21. (2 ) ................................... 314 MÁJUS 10..............................................324 MÁJUS 29.............................................. 332

ISBN 978-963-248-001-5

I. rész

2001. MÁRCIUS - 2002. JANUÁR

hogy az irtózatos mélységből mi fog magába harapni. azért tudtam megmaradni. itt 1990-ben rend­ szerváltás volt. ” Két mondat . ha egy mentőövvel kellene tapos­ nia a vizet.Kezdjük ez utóbbival. Először is: hogyan értendő az. amelyet a mélytenger közepén él meg az em­ ber. hiszen „két év óta mennyi kisebb-nagyobb szakmai. 9 . politikai macskacápa sereglett körém. Ennek következtében sereglettek kö­ rém a macskacápák. És hogy miért éppen körém? Egyszerű: mert túl vörös voltam és túlságosan zsidó. Fél tehát. nem elég. szempontunkból a fontosabb kérdés: miért sereglettek ezek a macskacápák éppen maga köré. hogy a szárazföldi lét csak annak a hihetetlen kiszolgáltatottságnak és rettegés­ nek a mása. MÁRCIUS 13.1992-ben a Dimitriosz Expressz fedélzetén maga éppen Izraeljeié tart. egy idő után bizony becsavarodna. Ehhez nyilván kellett még valami. és csak várná. azt hiszem. . remény se volna rá. Ugye.Ez. és azt érzi.legalább két kér­ dés. hogy bárki észreveszi. s csak az illúziók különböztetik meg tőle? A máso­ dik. Nézi a tengert. . Szerencsére igazi nagy cápa egy se volt köztük. és miért éppen akkor? . hogy megérje magát megmami. mondjuk egy olyan pozíció. hogy lakmározzon belőlem.2001. Majd hozzáteszi: a szárazföldi élet csak iUúziói miatt különbözik ettől a helyzettől.

hogy átjönne hozzám valamit megbe­ szélni. hogy a klinika megalapításának nyolcvanadik évfor­ dulóján. kérlek szépen.hogy fellengzős le­ gyek . vegyek részt hála­ adó szentmisén a Jézus király kápolnában. Régen rossz. így hát diktál­ tam egy levelet sikoltozva tiltakozó titkárnőmnek. és dolgozzuk ki a tervet. hogy keresztény alapokra helyezzem az orvosképzést az egyetemen. amelybe sok tanszék betagolódik majd.valóban én uraltam a Semmelweis Egyete­ men. egy jó kávét nekem. Ehhez persze tudni kell. A rektor megkért. Ugyanakkor élt bennem még valami: kamaszkorom­ ban megesküdtem. El sem tudja képzelni. mint a libamájas szendvicsek szenvedélyes fogyasztó­ ja elhív imádkozni. amit már csak azért is rosszul tűrt a társaság egy része. zsidó részről viszont provokáció. mondtam. és akkor még erősen a hatása alatt voltam. ez mekkora szentségtörés. amelyben az állt. Ő fölhívott azzal. nem? . tehát az egyetemen már a komplex formájá­ val lehet folytatni. Arra gondoltam. hogy te valóban szétküldd. Amerikai mó­ don. egy rosszat neki. Akkor sajnos behavior science-t kell tanítanunk. Mindenesetre. szívesen elme­ gyek misére is. Mondom: nem értem. Mondom: még kevésbé értem. mit akar. Csak ezen a tréfás gyermeki módon akartalak figyelmeztetni. A telefonos epizódot aztán egy beszélge­ tés követte a dékánnal. Jó. lássuk. Nekem már csak egy 10 célom van. Nem értettem. Közben azonban zajlott még valami: a rektor ugyanis korábban behívott en­ gem. Am ez a meghívó nem tetszett. hiszen a tízparancsolatunk ugyanaz. hogy színtiszta provokációnak tartja mindezt. mert micsoda dolog az. Az egyetem kérése az. hogy semmiféle diszkriminációt nem tűrök el a származásom. amit orvos elérhet: egyetemi tanár. például az én tárgyaimból. hogy az én kis orvosi pszichológiai tanszékem most lesz tízéves. Akkor tehát a professzor úr spórol: ahelyett. a nézeteim miatt. felelte. Az ugyan­ is biztos.ahol én érvényesülhetnék. kérdeztem. én ezt a meghívót nem azért írtam. Ám egyszer csak fölhívott a dékán megbízásából egyetemünk egyik vezetője. 11 .Mikor volt ez? Mármint a meghívóhoz képest. Hát ez. hogy állítsak össze egy bizottságot. és ebből az alkalomból szívesen látom a kari tanács tagjait a Páva utcai zsi­ nagógában a péntek esti állandó istentiszteleten. . miről beszélsz. én mindent elértem. hogy nekem 1990-ben volt egy infarktu­ som. Minden orvosi egyetem elfogadta. mi történt. A következőt mondta: az én progra­ mom alapján létre fogják hozni a Magatartástudo­ mányi Intézetet. mert Amerikában ennek az alapjait már a középiskolákban megtanítják a gyere­ keknek. ha ka­ tolikus részről nem provokáció. Figyelj ide.Nézze.Néhány hétre rá. hogy ad­ na egy szép fogadást . Meg­ történt. ami nem egyszerű dolog. etikai hozzáál­ lás kérdése. Mondtam is a titkárnőmnek. hogyan lehetne a Semmelweis Egyetem diplomáját a nyugati diplomákkal egyenér­ tékűvé tenni. hogy egy pszicho­ lógusnak orvos beosztottjai vannak. akkor én nem leszek hosszú életű ezen az egyetemen. Kaptam egy meghívót az egyik klinika professzorától. hogy az ilyesmi nem jól veszi ki magát. és tanácsot kért. protestáns istentiszteletre is. klinikaigazgató. hogy a klinikát nem Jézus király alapította. 1992 februárjában. Német mó­ don vagy amerikai módon. jön a dékán úr megbízottja.. majd elküldettem a levelet a dékánnak. mint a kari tanács tagja. De hadd mond­ jam el inkább anekdotikus formában. dékán lettem. az orvosi pszichológiát . kivéve a debrecenit: ők nem akartak változtatni. hogy ne pályázzam meg az intézet igazgatói posztját. amelyben ő a következőket mondta . hanem átjön­ nek. talán a pro­ fesszor úr smucigsága áll a dolog mögött. ha nem hívatnak.próbálom szó szerint idézni: Nézd. Én nem tartom magam előítéletes pasasnak. Szó­ val vitatkoztunk a dékánnal. Legyek viszont nyugodt.

Az volt az érzé­ sem. Nem értettünk egyet. Nem vagyok abban a helyzetben. amelyeket most elmesélt. professzúráról.hogy az orvospszichológiai tanszék az enyém marad . Csakhogy nekem már amúgy is kicsit tele van a bögyöm. a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Bizottságának. Indiában sem volt velem. ezért én leköszönök.. stb. ez jó ka­ landnak ígérkezett. Már azzal sem értettek egyet. . Nem állítom. a feleségem meg­ nyugtató szavakat rebegett. hogy szerény legyek. mondta ő. A rektor elfogadta a felmondást. hogy ezek a konfliktusok. Akartam. pszichológiai csoportvezető a Tanítóképzőben. A Bar-Ilan Egyetemen odajött hozzám Áron Meir.. takarít. hogy nem akarok-e kijönni vendégprofesszor­ nak. A fiam meg el volt foglalva a családjával. de neki nem tetszett Izrael. írogatni fogunk. meg is hatódtam tőle: Én vagyok az. és hogy mi az ő szere­ lje az életemben. kérdezte a feleségem. és semmiféle szolidaritást nem mutattak a pszichológiai érdekvédelmi szervek. mit szólna az ez meg az. utasítsátok el. hanem egy nyugati mázzal leön­ tött Kelet. Csináltak egyszer vele egy interjút. a lemondá­ somat végül nem fogadták el. Néhányan fölhívtak. kérdeztem. előadásokat tartot­ tam. noha én ad­ dig független voltam ahol hetvenéves koromig to­ vábbra is szívesen látnak professzorként. Nagy vita.. Nem akarok olyan főnökséggel együtt dolgozni. Volt egy régi meghívásom Izraelbe. Egy rivális­ sal kevesebb. Miért ne pályázzam meg. tanszékről.Tagja voltam a Tudományos Minősítő Bizottság­ nak. Másnap a kari tanács ülésén felálltam: Itt diszkriminációk történnek. Ez volt február elején. Ebben a helyzetben nem lenne szerencsés. tehát mégis megpályázom. hogy én milyen tökös fiú vagyok.egyedül. ha eltűnnék a színről. nem bánnák. Igaz. Anna feleségem borzasztó konzervatív ebből a szempontból: szeret a fenekén ülni. mint amilyen én vagyok.az intézetbe betagolódott tanszékként. úgyhogy inkább megegyeznének velem. elmegy eladónak egy régiségboltba? A lányom egyetemre járt. de nem akart kijönni a Bar-Ilanra. mindenről. Sokszor meglátogatott Izraelben.. Egyidejűleg a magyar pszichológiában viselt összes funkciómról is leköszöntem. szidalmazni engem a diákok előtt. mert az egyetemi lelkészség vezető­ je sokat piszkál engem a hallgatóknál. hogy én elmegyek Magyarországról.Miféle funkciókról köszönt le? . én is hazajöttem olykor. hogy ez nem egy nyugati ország. mert tisztelt családom nem volt hajlandó velem jönni. amelyek miatt az ember kenyér­ 12 it . önmagukban nem foghatók fel olyan súlyú ügyeknek. hogy kiállnak melletted az emberek. Most maradjunk a le­ köszönéseknél. Mit fogunk csinálni. és Izraelbe se jött. hogy ott tartson. mondtam. Szeptemberben tehát elutaztam Izraelbe . Elmentem egyedül. szerinte ugyanis csúnyákat mondok a lélekről. áprilisban kimentem. akihez haza lehet jönni.Erre majd még térjünk vissza. Ő azt felelte. a világi hivatal elnöke — azóta jobblétre szenderült -. s azt kérdez­ ték tőle. mondtam. És ez nem szép dolog. magyar diplomát akart. hogy lehet egy ilyen lehetetlen pasival együtt élni. Mert a nyírás már elég régen ment má­ sutt is. felelte. meg amit le­ het. Rögtön rájött. . egy apró gesztusa sem volt. amelynek ilyen diszkriminatív ötletei vannak. Épp ezt nem szeretnék. most is állandóan ellenzéki pub­ licisztikát írok. Másnap fölmondtam az állá­ somat. hiszen az elutasításra nincs szak­ mai indok. ott mi lesz vele? Eltartom. Magán­ praxist fogunk csinálni. én voltam a Klinikai Pszichológiai Kollégium elnöke. mondtam. Meg­ pályázom. na látod. én egy politikailag expo­ nált ember vagyok. mindenhonnan leköszöntem. Másrészt mit csinált volna ott? Itt docens volt. ötvenkilenc éves voltam.

Ranschburg Jenő: zsidó. Ahogy 14 valószínűleg Izrael sem kér a palesztinok tehetségé­ ből. ahol is a szünetben odajött hozzám egy keresztény barátom. hogy mek­ kora marhaság. mondtam.A második történetem: még mindig a nyolcvanas években vagyunk. Tudja. amelyek a gyerekkoromból visszhangoztak. Ádám György: zsidó. de magyar legyen. mint a magyar. legyen rosszabb értelmiségünk. csavargattam hát a rádió kereső­ jét. hogy néha megengedhetetlenül embertelen eszkö­ zökkel próbáljuk elérni. mondta. ha egy szakma vezérkarából egy kivétel­ lel mindenki zsidó. a Pszichológiai Inté­ zet igazgatója. med­ dig megy el a rendszerváltás. Mi magyarok. mondta. Tény. Ám akkoriban állt elő az a faramuci helyzet. Több tényező is közrejátszott a dön­ tésemben. éjszaka nem tudtam jól aludni. mondta. Még szó sem volt rendszerváltásról. és a lelkem mélyén így is gondolom. a klinika benyelte. Ez Magyarország. ostobaságok miatt. hogy köszönjük szépen. Most ezekről mesélek. Nem számít. De hát nem azért nevez­ tek ki minket.Valóban nem. Miltényi Miklós professzorral Gerlóczy Ferenc után ő lett a gyerekgyógyász pro­ fesszor . és én éppen Izraelben voltam előadókörúton. egyáltalán nem gyűlölködve mondta a következőket: ő élete során azt tapasztalta. hogy a zsidó populáció képzettebb. hogy mi nem ké­ rünk az ő tehetségükből. és azt mondta: Nézd meg. Ob­ jektív hangon. Én korábban sok professzorral dolgoztam. de már a nyolcvanas évek végén jártunk. ami önmagában nem lett volna elég.törésre viszi a dolgot a munkahelyével. Az volt az érzésem.és egy nem-zsidó. ezt nem lehet csinálni. hogy a közvélemény nem belőlem és a hasonló gondolkodásúakból áll. Felültek az emelvényre a szakma nagyjai. de gazdaságilag be voltam tagolód­ va a gyerekklinikába. . mint Pestről. hogy a történet nem akkor kezdődött. kicsi­ nyes dolgokkal is. Ezért nem ér­ tem. a titkára. Közben azonban eszembe jutott a Magyar Pszichológiai Társaság fennállásának jubileumi ün­ nepsége. De tudom. Hunyadi György: zsidó. az akadémiai bizottság elnökhelyette­ se. Csakhogy szo­ rongások is vannak az emberben: nem tudtam. Nézd. ez tovább mehet annál. Ettől van antiszemitizmus. mint gon­ doltam. . például hogy fizessem ki a részleg telefonszámláját. fent ülnek az egyetemi tanárok: Salamon Jenő: zsidó. Elkezdtek nyilvánosan kimondani olyan jelszavakat. ezt próbáljuk elérni Szent László király zsidókorlátozó törvényei óta. jobb szervező. Pataki Ferenc. Tel-Avivban laktam. Erre mondhatom azt. olyan mondatokat. de biztos vagyok benne. nem kérünk a tehetségetek­ ből.Ez volt tehát az első történet. de azért elmondom. jobb az áttekintő képes­ sége. Popper Péter: zsidó. egészen más ezt Tel-Avivból hallgatni. . Fent ül tíz zsidó . a közvéleményben az már botrányos­ nak számít. Mussong-Kovács Er­ zsébet: zsidó. Sokat piszkált. ez az intelligens populáció miért nem veszi már hétszáz éve tudomásul. hogy független voltam. mint amit még el le­ het és el kell tűrni. A Magyar Pszichológiai Társaság elnöke. akkor mi a fenéből fizessek? Voltak köztünk csúnya huzakodások. Megszüntették a célhitel-támogatá­ somat. Mindenesetre nem voltam jóban Miltényivel.sok konfliktusom volt. mert zsidók vagyunk. az akadémiai bizottság elnöke. Ezt megírtam az Izraelkönyvemben is. Ezenkívül az ég angyalai három hatást bocsátottak reám. és rászaladt a Kossuthra. Úgyhogy Bulányi atya figyelmeztetése erősebben hatott rám. Benedek Pali az Új Kelet szerkesz­ 15 . Tulajdonképpen megértően fogadtam a nyilatkozatot: joga van egy embernek így látni a dolgot. A Bagoly című éjszakai műsorban éppen Bulányi atya beszélt. de végső soron arról van szó. a Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője. felelte.

tője. Délután fogták magukat. akik most Magyaror­ szágon élnek. hogy én ott nyomban Magyarország egyik büszkesége lettem: a 16 nemzetközileg ismert Popper professzor. hogy nekem esett: Te min­ dent megérdemelsz. hogy a nyilasoknak és a náciknak igazuk van. akkor szíveskedjen megma­ gyarázni. hogy örültek volna a szép előadásnak. beszélgessünk egy kicsit. Első verejtékcsepp Katona Tamás homlokán. Úgy gondolom . és ha a történelemkönyv vagy az újság azt írja majd.meg­ lehetősen problematikus helyzet. mondták. majd főmunkatársa volt. Aztán Pali folytatta a történetet. Be­ szélgettünk. — Akkor ő államtitkár volt az Antall-kormányban. Én is belebeszéltem. hogy a háború alatt 400 vagy 500 ezer magyart deportáltak és végeztek ki. Meddig lesz? Addig lesz antiszemitizmus és zsidókérdés. Pesten ez nem volt divatban. Ekkor történt. abban az országban. hagyjuk a sza­ badságharcot. akikkel smároltunk.azaz akkor még Palesztinába. Legutóbb Szabó István filmje. jó egy éve. kivéve az ortodoxiát. A jelenet nagyon elkeserítette őt és egy nem-zsidó barátját is. ti zsidók tényleg nem vagytok emberek. és felváltva ápoltuk őt néhányan.Igen. Egy em­ ber. hogy az ön szemében kicsodák ők. De ti visszajöttetek. Azok a zsidók. mert nem ők csinál­ ták. ameddig a magyar történelemkönyvek. Rossz volt. A barátja egyszer csak vö­ rösre vált arccal azt mondta neki: Én most értettem meg. hogy az angolok. hazafiak. Egyszer megbetegedett kint Izraelben. Katona kilép a sorból. Értsd meg. hogy 400 vagy 500 ezer zsidót irtottak-e ki a ho­ lokauszt idején. ember nem megy vissza arra a helyre.lányok. Ezért nem vagytok emberek. a fiúk körülvettek szünetben: Hol voltál a há­ ború alatt? A bergen-belseni lágerben. Micsoda új hang. ahol egyszer így beszéltek vele. és a falubeliek bámulták. már meghalt. ön szerint zsidók vagy magyarok? Ne­ héz kérdés. hogy Magyarországon az asszimilációs folyamat. Hát igen. Egy tévéműsorban.le is írtam -. Felállt az egyik kaftános: Államtitkár úr. Aztán a pasi megsajnálta: Nézze. Mellesleg borzasztó érdekes volt. ami­ kor deportáltak. gondoltam. hogy emigrált Izraelbe . . ők csak elszenvedték. A zsidóság részvétele a szabadságharc­ ban. Aztán Katona Tamás tartott egy nagyon szép előadást. és még mindig ott élsz. Szó­ val Magyarország vereségéért. miért olyan nagy csoda. aki a hazája katonai vereségéért drukkol . A napfény íze kapcsán folyt vita az asszimilációról. ez volt a címe. Van. az igazságnak megfelelően. fiúk. a magyar publicisták azon filóznak. Katona Ta­ más eljött a Bar-Ilan Egyetemre. mert hordtad a sárga a csillagot. akikről ön beszél. Gyerekkoromban ez nem volt probléma: mi zsidó vallású magyarok voltunk. hogy részt vettek a saját szabadságharcukban? Ha viszont nem voltak magyarok. átöleli a vállamat: Hogy érzi magát uraságod Izrael­ ben? Jöjjön. Megjelenek. ahogy vé­ gighajtanak bennünket az utcán . ki­ mentek a tiszai strandra. befeje­ 17 . Fogadás. amerikaiak. amikor kijött Katona Tamás. Nem lehet könnyed legyintéssel elintézni őket. Már kint éltem és tanítottam Izraelben. de nem ez volt a legrosszabb. Ez aztán annyira nyomasztotta szegény Benedek Palit. Ám ezek a zsidók ahelyett. kötözködtek. Hanem visszajönni. van benne igazság. Most egy nagyon nagyot ugrok. Nehéz konfliktusok ezek. Ott állnak a hírességek. oroszok győzelmének. zsidók voltak vagy magyarok? Mert ha magyarok voltak. És most snitt. a harmadik történet­ hez. Én egy tiszaháti faluból származom. Bementem az is­ kolába. hogy a holo­ kauszt nem a zsidók ügye volt. Ha egy napon kiderül. államtitkár úr. ezek az emberek. Kinek druk­ koltál? Mondtam. akkor te ha­ zaáruló vagy. akikkel fociztunk -. hogy van-e antiszemitiz­ mus Magyarországon. megkér­ dezte tőlem Feledy Péter. mondta. ak­ kor Magyarországon nem lesz többé zsidókérdés.

ugyanis tényleg az volt. A rabbi nem vert a fejemre. hogy nem-zsidó ba­ rátom. hanem egyetlenegy ismérv alapján. Hogy nincs-e ennek homoerotikus jellege. hogy a holokausztot nem antiszemiták. hogy az Úr megígérte: Nagy néppé teszlek. és akiben ez kialakul. szabotőrök voltak. Magyarországon élek. mint a tenger fö­ vényét és mint az égbolt csillagait? Hát akkor ne el­ 19 . az akkor is zsidó. megismerkedtem egy magyar származású ortodox zsidó rabbival. mert népszámlálást tart. hogy az isten szerelmére. hogy a zsidó vicce­ ket zsidók találják ki. Másutt van a baj. Ugyanezt megkérdez­ tem Csurka Istvántól is . akkor nem lesz majd Ma­ gyarországon zsidókérdés. Nem magyaro­ kat. valamelyik vallásba beleszületett. Egyetlen példa: kint voltam Izraelben. megsokasítlak.Mindegy. áruld már el.ez lett volna a címe. magyar a feleségem. ezért mertem folytatni a kérdezést: Miért bünteti meg Dávidot az Örökkévaló azért. mert kulákok. ame­ lyet maga sem a meggyőződése szerint.még mit kellene tennem? Én teljesen asszimi­ lált vagyok. amely né­ ha egészen meglepő szélsőségekig megy el. Én akkor mindig megkérdeztem. sem a lelke mé­ lyén nem vall a magáénak. A másik kérdés: az imént keresztényként nevezte meg azt a bizonyos ba­ rátját. reakciósok. vagy éppen mert a szomszédjuk feljelentette őket. ha a holokauszt áldozatait magyarnak tekintik és nevezik ebben az országban. Ifjúko­ 18 romban a csajok izgatottan és pironkodva közölték velem. Nem tudott felelni. hanem vallási megkülönböztetést használ­ tam. Ez bizonyos szempontból jogos. Ez a dolog egyik része.ződött. Szóval miért kell nekem elfogadnom a fajelmé­ letet? Akartam egyszer írni egy könyvet.Nem biztos. Más szempontból viszont mit kezdjünk azzal a ténnyel. hogy ő vallásos. nem fogadnak be. hiszen Dávid azt mondja: több volt az ő ba­ rátsága nekem asszonyok szerelménél. self-presentatiton. Miért vagyok én köteles elfogadni a nürnbergi törvények baromságait. ma­ gyar a gondolkodásmódom. Az integrációval. magyar a kultúrám. Hiá­ ba vagyok asszimilált.kénytelenek fajüldözés­ ként tárgyalni. Van egy ilyen­ fajta kultúra. . ki a zsidó? Én mitől vagyok zsidó az ő szemében? O se fe­ lelt. itt vannak eltemetve a halottaim . hogy nekik még sose volt viszonyuk zsidó fiú­ val. honnan tudja. Ez a prob­ léma. . Én például hogyan asszimilálódhatnék még jobban? Magyarul beszélek. hogy a zsidó vicc önbe­ mutatás. Azzal kezd­ tem a munkát. hanem világszemléleti kérdés. ahogyan az ember önmagát és a világot szemléli. hogy ő mit gondol Jonathan és Dá­ vid barátságáról. Azt akartam megírni. vagyis nem faji. abban a meggyőződésben. Van ebben egy erős önironikus tendencia. és csak zsidók tudják ízesen elmondani. hogy egy populáció nem ódákban. eposzokban mutatja be magát. hanem zsi­ dó embereket.Két kérdés: azt mondja. hanem viccekben.ez volt talán a legelső pub­ licisztikám a Népszabadságban -. Miért ne tarthatna? Nem olvastad. . A zsidóság mint lelkiállapot . hogy keresztény barátom. Akik nem azért kerültek bele a megtorláshullámba. hanem azt. Hiszen önmagában már az is érdekes. mondta a rabbi. mitől vagyok én a te sze­ medben zsidó! Sohasem felelt rá senki. Nincs nyoma rajtam a faji különbségnek. Engem főleg az érdekelt. osztrákokat. hollandokat válogattak ki. Azt állítottam. hanem maguk a zsidók és elfogulat­ lan szakemberek.Először is: nem azt mondtam. . hogy én más faj vagyok? Nem fogadom el. ha egyetlen zsidó sem volt az ősei közt. hogy ez nem faji és nem is vallási kérdés. Vagyis ezzel elfogadott egy olyan felosztást. hogy nekiálltam zsidó vicceket ele­ mezni. történészek is . Az a mód.

De elfogadják. ez a fajta zsidó szellem azonban. Az egyik: azt látom. akkor magyar. És most egyszerre megfordult a dolog. Izraelben lakom. de a hazája itt van. Máig se tudom a választ. Tehát csak a papa számított. amelynek fontos eleme a nagyon erős önirónia és szkepszis. Például: mit érdekelte a régi zsidókat. amire azt feleltem: karóval jöttem. az az ország a hazája is. En nem fogadom. ha nem 20 tudom meghatározni. De hát azt se tudom. világszemléletileg.Azért nem született meg a könyv. még akkor se. Csak két megjegyzést ehhez. Ugyan. akkor lehet. Egyiptomból Izraelbe. A franc egye meg. folytatta a rabbi. Hol tud a legjobban tájéko­ zódni arról. hogy azok a magyar zsidók. mitől is zsidó valaki? . hogy mindennel lehet viccel­ ni. hiszen ez­ zel a zsidóság is rasszista álláspontra helyezkedik. hogy amikor a Sulhan Aruhnak nevezett vallási szabályzat elterjedt. hogy a hegy tövében. hogy valaki mitől zsidó. és nem lehet őket megváltoztatni. és rájuk rak­ ta. mert a krumpli sárga és édes. az Istenhez. hogy hol a haza? A következőkre jutottam: először is az ember kommunikatív lény. hol tart a dolog! Nem olvas­ tad. hogy hazatértek. hogy valaki mitől magyar vagy mi­ től lengyel. ma csak a mama számít. hogy amikor Mózes fölment a Sínai-hegy tetejére. . hiszen sose hallott József Attiláról. hacsak attól nem. a nép a hegy alatt várta. Bevinne az elme­ gyógyintézetbe. akkor chilei. hogyan intézhetők el a kényes dolgok? Aztán: a zsigeri része a dolognak. dehogy! Ezek a zsidók megsejtették. De mi határozza meg. törzsfő lett Izrael­ ben. hogy az otthona másutt lesz. önmagához. hogy visszatérjen? Szerinted mit jelent a hegy alatt? Hát azt. célzásokkal együtt. az csak a közép-európai zsidó­ ságra érvényes. tehát amelyik ország kultúrája a sajátja. Próbálnám ezt mondani egy francia nőnek. A hazája tehát az az or­ szág. A gyerekeik már igen. Hát úgy vették feleségül az edomita meg a po­ gány nőket. Ezek a dolgok nagyon mélyen élnek az emberben.Azért. Ha Magyarország a hazája. mondom. Ez egy komor fér­ fivallás. Nem igaz. hogy súlyos erkölcsi igát rak majd rájuk Isten és Mózes. hogy büdös zsidónak nevezik őket.lenőrizze a nyavalyás. a keletire egyáltalán nem. Harminc éve kint élő emberek ma is kalocsai paprikát és piros aranyat kémek itthonról. Aztán: az orientáltság. Izraelben ugyanis azt láttam. Az biztos. hogy amit én gondolok a zsidóságról kulturálisan. valamit kérde­ zett. És hazajárnak vakációzni. mert végül mégsem tudta meghatározni. Izraelben analizáltam. Magyarán: egy ember nem átültethető. ezért el akartak sza­ ladni. hogy az önirónia való­ ban faji sajátosság-e. Talán még a serdülőkora előtt igen. szeretnék paprikás krumplit főzni. amelynek a nyelvét a leg­ pontosabban érti. Mire az Isten felemelte a hegyet. akik bevándorolt­ ként élnek Izraelben. sok minden megváltozott a zsidóságban. hogy az embernek hol van hazája.. Nem is tu­ dom. Vagy: a nagy Józsefnek egy Aszenáth nevű egyiptomi nő volt a felesége. az ízek. Ez iszonyú keményen meg tudja gyötörni az embert. mint a sicc.. hogy ki a ma­ ma. utalásokkal. Ugyanis az határozza meg a hovatar­ tozását. Efráim és Menase. A vallás persze él náluk. és a fűszerek is hiányoznak. és két el­ sőszülött fia. Dán Dalmat bará­ tom Dalmáth Ferenc néven a Ludas Matyinek volt 21 . emigránsok. egyáltalán nem. amelynek a nyelvén a legpontosabban tudja ki­ fejezni magát. hogy a keletiek mitől zsidók. Ennek fé­ nyében tökéletes igazságtalanság mindenféle diszkri­ mináció. Másodszor. Érted? Itt még elszaladni se lehet! Szóval ennél a rabbinál is azt láttam. de nem lehet. Baj? Persze hogy baj. Ha Chile. Mentünk át a feleségemmel a sivatagon. De ha ezt a kort itt érte meg. a világ­ hoz való viszonyáról. Harmadszor a kultúra: a kultúra gondolkodásmódot reprezentál. Mégsem tudom azonban.

Kivéve. ha Izraellel játsza­ nak.Na jó. nem tudok rá válaszolni. ahol a nyelvet megtanulta. hogy Petőfi-Petrovics mitől volt magyar. izraeli katonatiszt. Nem szeretem ezt az emléket. ő ott könyvtáros. Nem így a zsidók eseté­ ben.Nem tudom. hogy lőj az anyád is­ tenit. Én tudom. mert nála mm kell bizonygatni a magyarságát. hogy egy népet-nemzetet mi különböztet meg egy másiktól. ahol először nézett fel az égre. és Csurka azonnal a lobogójára fogja írni. hogy Londonban és New Yorkban is az lennék.ez csúnya lesz. hogy zűrzavaros a viszo­ nyom Izraelhez is. Talán az a baj. amit a magyarságomról 22 mondtam: valami „végső soron” típusú zsidó identi­ tás mozdult meg bennem. hogy Petőfit nem bántották meg a magyar­ ságában. amíg el nem esel. mondta. kedvetlenül azt mondtam: Értel­ metlen halál. Ez az integrá­ 23 . és kész! A különbség valóban csak az. Magyar volt és kész. hogy ti rosszban vagytok a románokkal. akinek folyton azt mondtam. . hogy móresre tanítsák az ottani magyar kisebbséget „uszító” anyanemzetet? Nem mindegy. hogy nem hazudok. Árpádnak nem Magyarország volt a hazája. ahol gyerekként játszott. mi lenne? Akkor ezek a fiúk elpusztulná­ nak. ez ugyan­ olyan értelmetlen halál? És mivel megígértem. Mert akkor Izraelnek szurkolok . ha gólt rúgnak. és ma se igazán tudom. ha akarsz. Milyen halál ez szerinted? Mivel megígértem. Nehéz eldönteni. hiszen abban a pillanatban sok mindent megtagadtam. láttuk a szír bunkereket. Mondom neki: Ha most megindulna a szír offenzíva. Ezt akartam csak hallani. Négy nap múlva vacsorázunk. Török Sándor­ nak van egy írása.valaha munkatársa. akárhol játszik a magyar válogatott. . hiszen senki sem vonja kétségbe. velük szemben meg a karosszékekben üldögélő zsidó határőrfiúkat. Mire ő: Ha négy nappal ezelőtt. . . aztán jönne a hadsereg. Nagyon nehéz ezeket a belső ré­ tegeket boncolgatni. ezért inkább nem nyúlok hozzá belülről. és én odarugdoslak a géppuska mögé. Azt írja egy helyen: Téve­ dés ne essék. Aztán egyszer elvitt a Golanfennsíkra. de ne hazudj.de nem üvöl­ tök. hogy nem hazudok.De hát én is ugyanezt érzem önmagammal kapcso­ latban: magyar vagyok. Milyen háború lett volna ez a magyar-román? Nekiindulunk Erdélyt visszafoglalni.Biztos? . és te addig lősz.Nem tudom. Ő magyarázta el ezt nekem: Tudod. Vigasztaltam. akik kóláztak. megindul a szír offenzíva. amikor a Golanon voltunk. és mellettük ott voltak lerakva a fegy­ vereik. mondja. tizenkét évig ültünk egymás mel­ lett az iskolában. hogy va­ lamin nagyon rágódik: Kérdeznék tőled valamit. Precíz! A másik megjegyzésem . Ha megkérdezi tőlem. Pillanatnyi improvizáció volt. azt kellett mondanom. felelte.Igen. Aknátlanított ösvényeken kellett végig­ mennünk. a zsidósághoz is. ahol én taní­ tok. éppen ezekből a második világhá­ borús antiszemita időkből. aztán Izraelben kiderült. hogy nem. mondta. Árpádnak Levédia volt a hazája. látom. Nagyon hara­ gudott érte. hogy én nagy futballdrukker vagyok. neki drukkolok. Tekintsünk el az életkorod­ tól: behívnak téged egy magyar-román háborúba. mi volt mögötte. Volt kint egy barátom. Engem is megdöbbentett a dolognak ez a mélysége. Kéne tudnom? . engem viszont rengetegszer. tőlem most már lehetsz pesti zsidó is. és rendet csi­ nálna. hogy egy egyetemen vagyunk. és üvöltök a té­ vé előtt. és elesel. hogy én pesti zsidó vagyok. vagy a románok indulnak meg Vadim Tudorral az élen Magyarország el­ len. Nem gondoltam végig.

Csak hát. akkor is zsidó vagyok „végső soron”. Meg vagyok győződve róla. amiről az imént beszéltem. Kiadtam egyszer a magyar zsidó írók bibliográfiáját. Van egy nagyon jó mondat a Volt egyszer egy vadnyugat cí­ mű filmben. és ebbe belevettem Radnóti Miklós egyetlenegy könyvét. Ez később telje­ 24 sen lekopott a magyar politikai mozgalmakról. . holott ő ön­ magával akart azonos lenni. Ezt ugyanolyan önkényes kategorizálásnak tartom. Nézze. úgy gondolom. mutass nekem egy olyan helyet. zsidó vagy. hogy nem vagy magyar.Ez nem szempont. hogy ez a ki­ sebbség kellemetlen. akiben ott van. ami ezt indokol­ ja. ám feltehetőleg az óriási többség egyszerűen nem ebben a dimenzióban gondolkozik és reagál. és a hallgatók gyakran megkérdezték: Miért van az.Miért nem? Miért szempont az magának.Én a telefonálóval értek egyet.Hát igen. Addig mondják. és nem zsidó. ame­ lyekkel nem vagy csak részben azonos. ha egy nagyhatalom mögé állna an­ tiszemita programmal. mert ezeknek az embereknek a lelkében valami halálos sötétség van. csak a naplóját. . . mondtam. valami fénye. amelyet a tudatos életében sohasem vállalt. lengyel. Az embernek érzékennyé kellene válnia rá. hogy az illető jó ember vagy rossz ember.ció problémája. tudja. ott spéciéi méla zsi­ dóként élt. nem ér­ dekel tovább az egész dolog! Nem fogom nektek bi­ zonygatni.Ez a dolog valóban nem ér annyit. a végén kialakul az emberben valami „eb ura fakó” típusú reakció. addig mond­ ják. Ez nagyon fontos szem­ pont. . . szakadár szerb. idegenszívű vagy. ha megfeszülök. Pe­ dig az emberi minőségnél nincs fontosabb. van rejtett. De tudja. hogy valaki az életében azt tudja értékként felmutatni. de nem veszélyes. Veszélyes csak akkor lenne. sunyi antisze­ mitizmus is. Ami politikától. Előveszem: Rémhírek és férgek közt él itt francia. még akkor se. Másrészt az én szememben hihetetlenül szánalomra méltó dolog. ha na­ gyon rendesek veled. Még Szerbia vak tete­ jén sem lehet őt olyan kritérium alapján besorolni egy cso­ portba. Egy pszichológiai leletbe nem írhatom bele. hogy nem született zsidónak. Ma­ ga őt a rákényszerített sorsával azonosította. Mire hörögve felhí­ vott valaki: hogy jövök én ehhez. Tehát én elmondhatom nektek a tesztmódszereket. 1848-ban is volt sok furkálódás. . és megölnek. pártállástól. Azt mondja a főszereplő a nőjének: Ne bízz ezekben az emberekben. mikor Radnóti ezerszer hangsúlyozta. Én tizenkét évig tanítottam az egyetemen pszichodiagnosztikát. Kiröhögnének. de azok 25 . Gyerekek. hátbatámadás. hogy észrevegye a másikban a halálos sötétséget. A tudo­ mány a morális ítéleteket kidobta magából. itt hagynak. mint amivel magát próbálták életében többször is beszorítani olyan minőségekbe. El fognak menni. eltűnnek. a naplóját. tehát meg lehet élni abból. Azt se. hogy foglalkoz­ zak vele. hogy az ember a végén azt mondja: Jó.Másokban meg nincs ott. hogy a tanár úr előadásain mindig átsüt valami szkepszis. hogy ő katolikus magyar köl­ tő. amióta a nemzeti hovatartozás foglalkozássá vált. azóta az egész dolog elzüllött. foglalkozástól függetlenül ott van abban. hogy valaki magyar vagy éppen zsidó. hogy ki és mi vagyok! És akkor jön el az a bizonyos „végső soron” pillanat: ha deportálnak. / hangos olasz. Hogy merem szerepeltetni egy zsi­ dó bibliográfiában? Mondom. ennek egyetlenegy oka van. annak az időszaknak mégis volt vala­ mi morális tisztasága. De a fő ok más. méla zsidó a he­ gyekben. hogy van egy nyíltan zsidózó kisebbség. Minthogy szakadár szerbnek nem minősít­ hetem Radnótit.

a moz­ gásterapeutáé. és elmesélhetem a barátaimnak. .Na jó. egy feltétellel: ha biztos lehe­ tek benne.bár sokáig foglalkoztatott a gondolat. Nem zavarta volna? . évekig el tudnék lenni egy buddhista kolostorban.Miért nem a király? . mint a kicsikkel: keve­ set cigarettázni sokkal rosszabb.Mert kegyencnek fogják nevezni. . de Török Sándoré és Ladányi Péteré. az a tudomány engem nagyon kevés­ sé érdekel. hogy nekem a világon a legjobb státus . nőket hajkurászó király barátja-életterv és a negyvenéves kori buddhista szerzetesi vágy közt? Meglehetősen eltérő élet­ mód és életfelfogás a kettő.engem borzasztó kevéssé érdekelnek. Mindenesetre azt nagyon korán fölismertem. abszolút biztonság és abszolút védelem . A többi talán nem. Ször­ nyen rossz pillanat volt az életemben. hogy mindkettő ki sze­ retne lépni a világból. Én sakkozni akarok a királlyal. Elisháról akartam egy időben regényt írni. még ezt is megadta nekem az élet. csak az élet nem tette lehetővé. Ha egy emberrel foglalkozó tudomány ezt az ítéletet száműzi a szótárából.amíg a barátja vagyok. leginkább a szex hiánya zavart vol­ na. Miért.Tizennyolc éves koromban egy abszolút monar­ chiában a király barátja akartam lenni. kár­ tyázni. és még jól le is toltak érte.A két vágyban az a közös. .ha már nem vagyok a király barátja .Hogyhogy? Mi történt a tizennyolc éves kori. Mert magánhasználatra az én kérdésem az.Sok mindenről le kellett volna mondani a kolostorban. amikor a leg­ jobb tanítványból kénytelen voltam botcsinálta mes­ terré előlépni. . lecsúszik a palástja. Én György Júlia és Liebermann Lucy tanítványa voltam.Mert nem akarok dinasztikus ügyekbe keveredni. 27 . Szerzetesnek sem me­ hettem el . A nyomorult Elisha odaszalad. hogy hazajöhetek Pestre. de nem akartam az lenni! Én tudtam.Mi volt az? . . hogy milyen az élet egy buddhista ko­ lostorban. hogy megöljenek. hogy az illető jó em­ ber-e. amikor a buddhistáknál jártam. Hát egy ilyen exhibicionista barom nem való szerzetesnek! . A nagy és teljes körű lemon­ dásokkal relatíve jobban állok.Mert a király abszolút hatalom. aki Illés próféta ta­ nítványa volt. . Ez nagyon szerencsés indulás.És miért épp a király barátja? . vagy rossz ember. aztán Pető Andrásé. a ter­ minológiájából.Ugyan miért ölnék meg? . mint nem rágyújta­ ni. hogy en26 gém egyik pálya sem vonzott. De aztán arra a meggyőződés­ re jutottam. . a filozófusé is. . Amikor Illést elragadja a tüzes szekér. nőket hajkurászni és vadászni. hogy sokáig.Hát az nem érdekel.Úgy gondolom.Hát ahhoz képest elég régóta pszichológus! . . mi akarok lenni.Amíg a király barátját meg nem ölik a királlyal együtt. mert meghalt a mester. amikor Horn Gyula tanácsadója voltam? Látja.valaki mellett a legjobb ta­ nítványnak lenni. Mindenesetre tény. az jobb volt.

félig orvos. . Ebből lett is elég bajom. A z imént azt mondta. így kell rádöbbennie. Tehát vagy visszatér az eredeti hit.Szerintem a világban is csak ideiglenes jelenség. Majd átmegy egy fa­ lun: Kopasz! Kopasz! . Joggal. ott úszkál körülötte. Az emlékezés adja az identitásomat. De a pszichológia nem lényeges. hogy mindaz. egyet ígérj meg. A többiek megérezték bennem a lappangó árulót.Szeretnék visszatérni 1992-re. kiált fel Elisha. Korábban viszont azzal indokol­ ta. Nem számítottam rá. de azért feláll. én se vagyok. Itt szűnik meg egy ember. Ezzel lehetőséget nyújtott ezeknek a gengszte­ reknek. . Megélhetés. . mert van valami. Túl szűknek tartom. Nem olyan az ember. Mire megjelennek a medvék. De félt. te menj ki Nyugatra.és a vállára teszi.mostanában van egyfajta visszakívánkozás hoz­ . Magyarán mégsem tartotta ezt a kisebbséget veszélytelennek. . és passzív volt. Az egyik elesik. Az vagyunk mi. Jól megtanultam. az eredeti ezotéria . hogy ez a szakma beolvadhasson az orvosi tevékenységbe. Ugyanakkor nem is annyira racionálisak. Az hozta létre. Az egyik azt kérdezi a másiktól: Akarsz rólam beszélni? Itt tar­ tunk. . hogy a lelkipásztori szolgálat segítségével megoldhassák a problémáikat. hogy mindenről lemondott. az az emlékezés. Jól beszélek pszichológu­ sul. Ezért aztán lett egy ilyen hibrid foglalkozás: félig pap. nincs szükség hozzá verbalitásra. De nem szeretem a pszichológusi gondolkodásmódot. vagy a világban sem az? . Ha ebből az országból kimennek az oroszok. mert a következőt mondta nekem: Fiam. Bár a pszichológushumor is fejlő­ dik. hogy a lelkünk tablettákkal és injekciókkal is befolyásolha­ tó. hanem a reflexeinkbe és az ösztöneinkbe be­ épült emlékeket is.Hogyne! Werfel regényében. hogy az emberekben nincs már sem annyi hit. jól összetöri magát. hogy most már ő a mester. Anyám. és elment Izraelbe. Nem lehet többé fe­ lelőtlenül belepofázni a világba! Szörnyű teher. hova fajul majd a dolog.Én is úgy gondolom. Mert ez a vég. aki 1985-ben meghalt. Bár medve tépne szét titeket. Volt régen egy vicc: Két pszichológus sétál. ami benne élt. az emlékeit.Gondolom. A tó kiszippantotta belőle az élményeit. amelyek magát a gyerekkorára emlékeztették. . és egyszer csak észreveszi.Meddig tart ez az ideiglenes jelenlét? - zá. volt valami dü­ hös dac is. nem tartja veszélyes­ nek a hangoskodó antiszemita kisebbséget. amilyennek a pszicho­ lógia a maga redukált szintjén el akarja adni. és nem tudta. hogy amit mi emberi léleknek hívunk. sem annyi önátadás. Különben is úgy gondolom. amíg nem áll mögötte nagyhatalom. érzett valamit. jelsza­ vak. és széttépik a csúfolódókat. hogy elmentem Izraelbe.A maga számára nem lényeges.csúfolják. Vagy kiderül. hogy ez a zsidó-ügy 29 Amíg a világ nem üdvözül. vagy nem kárhozik el. ezen nemcsak a tudatosan felidézhető em­ lékeket érti. A meg nem születettek csillagában becsúszik a főhős a tóba. de nagyon hamis utakon jár. ahogy maga: a magyar népes­ ség többsége nem antiszemita. Halálos pánikba esik. és ők kihasználták. Ha totálisan elveszí­ tem az emlékezetemet. szemellenzős gondolko­ dásnak. De hogy visszatérjek a kérdésére: a pszichológia tanult nyelvem. Kegyeletből. hogy voltak olyan nyilvánosan elhangzó mondatok. A má­ sik megkérdezi: Akarsz róla beszélni? A viccet most így hallottam vissza: Két pszichológus sétál. amit nem értek. Egyéb­ ként abban.

csak most nincs. ez miben áll. Majdnem bűntudatom 31 . de jó. a taxis ötezer forintot kért. . „Ti vagytok azok. aki garantáltan nem zsidó. Jó múltkoriban meghívtak egy ilyen kisgazdafé­ le társaságba. hogy elromlott az ember.. zabálni. Megkérdeztem egyiküket: Ki a ti igazi ellenségetek? Mert papírfor­ ma szerint a szocialisták. hogy meg tudom mondani. Ám ez bennük szoron­ gást kelt. az ugyanannak az öklendezésnek a folytatása. De már nem za­ var. mire mi úgy döntöttünk. A megbízólevelünk kiadása után négy nappal hívatott Hutás. ha bemegyek a Kossuth téren a Pick büfébe. mit gondolsz. aki lekussoltassa. Azt mondta: Például te. Amit most hallasz. Amerikában él. hogy van egy színvonalas. Mondtam: Adj egy papírt. Miért? Mert te azok közé tartozol. Nagyon nagy kínban volt. Megjöttünk repülőgéppel valahonnan.” Mert ezt úgy is fel lehetne fogni. Tudod. Én mindenhová elmegyek. Tudja. zsugázni . a pszi­ chiátertitkár: Füredi János. noha nagyon egy­ szerűnek látom a választ. A lányom viszont nagyon megkarcolódott eb­ 30 ben. mit érde­ kel ez bennünket? Ti vagytok azok. De azért azt hoz­ zátettem: Vedd tudomásul.de ti vagytok azok. de nagyon hatásos: Te tényleg nem vetted észre. hogy miért vallási alapon állítottuk össze a stábot. El is ment. Egy európai kormányzat azonnal szembefordulna velük.Persze. visszajöttök. akik miatt mi nem tudjunk itthon érezni magunkat a saját orszá­ gunkban. akik miatt mi nem tudjuk itthon érezni magunkat. Ok so­ kat ittak. . beszélgettünk. hogy Popper úr. rögtön megírom a lemon­ dásomat.sz az a „Tókvill”. de ti mindig a liberálisokat szidjátok. A bizott­ ság elnöke: Hutás Imre miniszterhelyettes. hogy neki van igaza. menjen el innen. hogy inkább kisbusszal me­ gyünk. Ezért mondtam neki. mit keres itt. Aztán jöttél te meg a kommu­ nista haverjaid. ahová meghív­ nak. elit magyar értelmiségi réteg.. akik nyelveket tudnak. amelyik külföldön is kated­ rát kap. Már a nyolcvanas években is edzett voltam. hogy én se vallási. kifogások hangzottak el. És a szorongás az oka. hogy van ilyen. ugye így kell ejteni? Hát ki a l. gyere csak vissza! Mondd meg anyukádnak. de nem biztos.Erre borzasztó nehéz felelnem. nagyokat szellenteni.Ez megtörtént? . Aztán ha minden elsimult. ha már nem veszi fel eze­ ket a gesztusokat. tévézik. és odajön hozzám valaki azzal.Ki lehetne az? .mint a miniszter tanácsadó testülete. Más alapon talán igen. egyetemi tanárok vagy­ tok. se faji alapon nem vagyok zsidó. hogy mindenféle hü­ lyeséggel be lehet etetni őket. Komolyan mondom. Lehet. és ajánlottam magam helyett valakit. és azt mondta: Figyelj ide. itt nincs kóser kaja. a pszichológustitkára: jó­ magam. és lekussoltattátok ezt az öklendezést.„Tókvill”. hogy in­ nen nincs közvetlen járat a Dob utcába.ma is ilyen eleven. de nem ám mosogatni. az ilyen kis karcolásokkal szemben én edzett vagyok. Engem nem zavar. A lányom szenvedett ettől. akik ha szakad a part. Valaki azt mondta nekem. amikor létrejött az Egészségügyi Minisztérium Pszichológiai Bizott­ sága . És ma is kapok fenyegető leveleket majd­ nem minden publicisztikám után. Mire a hiéna taxis utánunk szólt: Kislány. hogy mi történt? A magyar nép kiöklendezte magából a zsidóságot. De van ennek a dolognak egy má­ sik oldala. Meg is írtam. volt valami tragikus felhangja a dolognak. Neki mindig voltak ilyen konfliktusai. ami nem igaz. megléptek külföldre. akik min­ dig idéznek valakit . Lehet. bár biztos voltak ott olyanok is? akik még inkább jobbra állnak. mert rögtön katedrát kaptok. ha ennyire nem tűri a zsi­ dók diszkriminálását. mint a kisgazdák. hogy bevigyen a városba. én keveset. mit akarunk mi? Dolgozni.

A Bar-Ilan Egyetemen a diákjaim közt voltak arabok meg palesztinok is. Jön egy tel-avivi gép. Ki a franc tesz itt igazságot? Nagyon sok ilyen furcsa él­ ményem volt kint. hogy ki akarja iktatni belőle azt a marhát. De hova men­ jek először? En a helyedben először a tel-avivi diasz­ póra múzeumba mennék el. ott száz év múlva gyűlölnek minket. hogy nagyon izgatott. elvi­ selhetetlenek. Mire azt mondja az egyik palesztin fiú: De elmentetek. mert a Komoróczy-tanszéken ta­ nult judaisztikát: Professzor úr.. itt a lakáskulcs. Mondom. a tanszéken huszonöt évig volt a helyettesem. a fajtiszta zsidó. én. a másik meg úgy. akárhol leások két méterre a 32 földbe. Vagy egy másik eset: kijött az a kolléganőm. hogy nem maradnak kint. erőszakosságot. Mondd. Az egyik zsidó diák azt mondja a palesztinoknak: Mit jár itt nektek a pofátok. De csak egyetlenegy dolgot értettem meg belőle. Ma már huszonhatan itthon vannak közülük. Akkor itt a helyed köztünk. mi ugyanis fajtiszta magyarok vagyunk. elpiszkolódott közép-európai zsidóságot irtsa ki. Igaz. Másnap mondtam neki: Dolgoznom kell. Mi baj? Ide figyelj. a fajtiszta magyarok. tönkretesz minden értéket. mondom. mert még csak ezer éve tet­ szenek ott lenni. ami ott dívik. hogy működni tudjanak. könyöklést. igen. aki „Tókvillről” locsog. indulj neki. Vagy a múltkor: fogröntgenre mentem. És ezt halálosan komolyan mondták! Még azt is elárul­ ták nekem. hogy ő jól érezze magát a saját országában. Megjelenek: Zsidó vagy? . engem meg elfog az utálkozás: nagyhangúak. ez elég nagy vállalkozás! Fogalmam sincs. hogy ezt a vegyes házasságokban összevissza keveredett. és ők. ho­ gyan fogod megtalálni itt a gyökereidet. hanem hogy fajtiszta zsidó vagy-e. Este ott találom a kony­ hában.Szóval ez nem baráti társaság volt. a zsidó közönség vár­ ja. Nem tudom. beszél­ gettünk az asszisztensnővel. Nekik meg az volt a bajuk. betesszük a lábunkat. ha most megjelenik a magyar kormánynál egy morva delegáció. A vé­ gén olyan jóba lettünk. én megnéztem ezt a múzeumot. aki itt Pesten. hogy a fajkeveredés ellen harcolni kell. előkerül egy Dávid-pajzs vagy egy hatágú csillag. Intézményeseden társaságnak nevezném őket. de tudomásom szerint faj­ tiszta zsidó vagyok. én se nagyon szeretem tömegben a zsidókat. és meghívott egy társa­ ságba.. Mentünk be a repülőtérről. Egyszer nagy vita kerekedik.vagy huszonnyolcán és megmondták. De nem is ez a kér­ dés. Mi sok ezer évig itt éltünk. Ez igen. hogy ők Ausztráliából kapnak egy kis pénzt. kérdeztem. hogy elárultak nekem egy titkot: Hitlert a fajtiszta palesztin zsidók bízták meg. Mi a baj. Egy fajtiszta zsidónak helye van köztünk! Mert meg vagyunk győződve róla. ő is lógatja a fejét. Szó­ val az emberek olyan sokféle módon teszik a maguk számára élhetővé a világot! Az egyik így. Aztán kifejtették.ismer­ te Magyarországot. De mást mondok: volt Jeruzsálemben egy magyar diákcsoportom . Beleszól az egyik palesztin gyerek . pénzed van. Egyszer kijött hozzám egy régi ba­ rátom. a vegyes házasság katasztrofális. és kérik vissza Magyarországot. an­ golul tudsz. miért va­ gyunk ilyen ellenszenvesek? Jó kérdés. csodála­ tos. egy orvosnő. a nemzeti kultúrát. hogy bedolgo­ zott-e valaki az őseimnél.ez volt az első kér­ désük hozzám. hanem valamiféle szervezet. . Azt mondja: Te 33 . mondja. Ezer éve mi élünk itt. Nagyon szép. hogy az emberi értékeket a fajtiszta egyedek őrzik. visszatetszenek adni? Hát.. zsidók. Megyek haza egy este. nem tudom. Meg szeretném találni a gyökereimet. és láttam. konyakozik.lett. és ezzel lehetetlenné teszi. mondták. mondta. Megrendítő. folytatják. Hát gyerekek. Hogy ahová mi.. hogy nem bírják azt az agresszi­ vitást. mert az megszünteti a nemzeti identitást. Az emberi kultúra szempont­ jából a keveredés. ami igaz.

megengedted nekem, hogy mászkáljak a lakásodban. Hát én bementem a hálószobádba. Most gyere ve­ lem. Odavisz a nachtkasztlihoz: Ez micsoda? Mon­ dom, ha jól látom, egy pisztoly. Kész, mondja ő. Egy világ omlott össze bennem. Te, a humanista, aki mellett én negyedszázadot dolgoztam, te pisztolyt tartasz! Elmeséltem neki, hogy került hozzám a pisz­ toly. Behívott a dékán, és megkérdezte, van-e fegyve­ rem. Nincs. Ismered a vonatkozó rendelkezéseket? Nem. Olvasd el. Ide figyelj, mondom neki, én fata­ lista vagyok, ha leszúrnak, leszúrnak, nem akarok fegyvert, hogy a hátamat védjem. Kit érdekel a te há­ tad, mondta a dékán, a rendelet úgy szól, ha a jelen­ létedben valakit megtámadnak, és te nem véded meg, börtönbe kerülsz. Nem a te hátadról van szó, koma! Vegyél fegyvert, te az izraeli állam alkalma­ zottja vagy, rád is vonatkoznak a rendelkezések. Lá­ tod, itt a fegyverem, mondom a kolléganőmnek, de azt is látod, hogy nem hordom. Hát benne akkor is egy világ omlott össze. Jó, mondtam neki, beszéljük meg a dolgot. Kinek van igaza? Elárulom neked. Az araboknak. Meg a zsidóknak. Mindenkinek igaza van a saját szempontjából. De ez így csak Pesten, karos­ székben, konyak mellett merül fel. Itt ugyanis az élet vadnyugattá egyszerűsödött. Akik lőnek rám, azok az ellenségeim. Akik nem lőnek, azok a barátaim. Nincs tovább. Olyan ez, mondtam, mint ami Karácsony Benő regényhősével, Felméri Kázmérral történt. Be­ kerül egy pályaudvari verekedésbe. Semmit sem ért, és fél. Annyit lát, hogy a nyakkendősök és a svájci­ sapkások verekszenek. Egyszer csak odamegy hozzá az egyik nyakkendős, és egy marha nagyot rácsap a fejére. Ebből megértettem, mondja, hogy én a svájci­ sapkásokhoz tartozom. Úgyhogy kihúztam egy toló­ kocsi rúdját, és néhány nyakkendősnek én is bever­ tem a fejét. Izraelben erről van szó. Itt már borzasz­ tóan leegyszerűsödött az élet ebből a szempontból. Nem, ez nem így van, mondta a barátnőm. Jó. Egy 34

napon aztán elvittem őt Galileába, hogy lássa azt a helyet, ahonnan Krisztus elindult. Egyszer csak meg­ láttam egy fehér táblát, nem tudtam, mit jelent, gon­ doltam, itt le lehet vágni Jeruzsálem felé. Nagyszerű, menjünk. Tíz perc múlva arab területen voltunk. Az arabok az utcán élő emberek. Nem csináltak azok semmit, csak csodálkoztak, hogy alkonyaikor mit ke­ res ott egy izraeli rendszámú kocsi. Közelebb jöttek, nézelődtek, még többen gyűltek oda, egyre lassabban lehetett menni, és bár nem voltak ellenségesek, ben­ nünk igencsak nőtt a feszültség. Aztán egyszer csak megkérdezi az én kolléganőm: Nincs nálad a pisz­ toly? Mondom, bent van a kesztyűtartóban. Akkor miért nem teszed ki a műszerfalra, mondja vérvörö­ sen, hogy kéznél legyen, és hogy lássák. Kitettem. Baj nélkül eljutottunk Jeruzsálembe, majd haza. És láttam rajta, hogy nagyon meg van rendülve. Akkor egy életre elintéztük az arab-zsidó kérdést. Vannak dolgok, amelyeket meg kell élni. Hazajövök nyáron szabadságra, visszamegyek, mi újság, mi történt? Hát nem tudod, Révész Gyurit leszúrták a nyáron. Ó! Ha már ennyire közel jön a dolog, akkor humanizmus ide vagy oda, az emberben erősen leegyszerűsödik sok minden. Különben is, Kosztolányi Dezső szerint humanista az az ember, aki proklamációt olvas fel a földrengés ellen.

35

2001. MÁRCIUS 23.
- Mit jelentett magának az 1989-es fordulat: nagy és örömteli változásnak látta-e, vagy épp ellenkezőleg? Egyáltalán mérföldkőnek tartotta-e? - Természetesen fontosnak tartottam, de nem lelke­ sített. Inkább szorongással töltött el. Amíg ilyen sze­ líd históriák zajlottak, mint a SZETA, a szegényeket segítő szervezet és társai, ellenzéki párbeszédek és körök, addig nagyon jól megvoltam a demokratikus ellenzékkel. Nem lelkesedtem, de nem is voltam el­ lene, a vitáikon is részt vettem. Akkor vettem észre, hogy itt most ennél többről van szó, amikor a Pozsgay-ügy elkezdődött. A szorongásaim is innen datá­ lódnak. Vitray a televízióban meginterjúvolta Pozsgay Imrét, és a beszélgetés végén azt kérdezte tőle: Mondja, kommunista ön? Ez a kérdés nekem telje­ sen új volt: meg lehet kérdezni a kommunista moz­ galom egyik vezetőjétől, hogy kommunista-e?! Mint­ ha valaki azt kérdezné a pápától, hogy hisz-e Isten­ ben. A másik ilyen jelzés: Juhász Pál pszichiáter - ha élne, elsőként neveztem volna meg az ellenségeim között -, aki párttag volt, és a hadsereg fő pszichiáte­ reként működött, egy szegedi konferencián egyszer csak úgy kezdte emlegetni a politikai vezetést, mint „a hatalom”. Ezt én először hallottam. Korábban nem beszéltek úgy Kádárról vagy Aczélról, hogy „a hatalom”. Felkaptam rá a fejem. Aztán Pozsgay egyik nyilatkozatára vagy cikkére már kénytelen vol­ 36

tam reagálni. Bal szem, jobb ízem címmel írtam egy cikket az Elet és Irodalomba arról, hogy hunyorgok, mert mást látok, ha bal szemmel, és mást, ha jobb szemmel nézem Pozsgayt. A cikken ő nagyon felbő­ szült - egykor egyébként évfolyamtársak voltunk -, és úgy nyilatkozott a Népszabadságban, hogy én has­ ba lőttem őt, ráadásul onnan kapta a lövést, ahonnan egyáltalán nem számított rá, az .ÉS-től. Ez még a Bata-Faragó-féle ÉS volt, akikkel én nagyon jóban voltam. - Volt személyes kapcsolata is Pozsgayval? - Hogyne, korábban. Az egyetemen néhányszor megcsináltam az orosz leckéjét. - De miért szorongott Pozsgay miatt? - Mert ő volt számomra az első komoly jelzés arra, hogy a párt vezetése seggre fog ülni. Hogy nincs ben­ ne elég keménység, elegendő tartás. Ezért szorong­ tam. Ilyenkor ugyanis rendszerint kitör valamilyen balhé, az elit lelép Moszkvába, az itt maradókat meg kicsinálják. Ahogy 1919-ben is történt. Vagyis úgy gondoltam, ha Pozsgay tipikus politikus, fel kell ké­ szülni rá, hogy a politikában nagyon kemény fordu­ latok lesznek. Ekkorára természetesen nem gondol­ tam. Nézze, én ma is és régebben is abban láttam sok mindennek a magyarázatát - ez nem fog magának tetszeni hogy a magyarság tömege, az ország lakói­ nak a zöme sokkal jobban érzi magát egy jobboldali rendszerben, mint egy baloldaliban, könnyebben el­ fogad egy jobboldali diktatúrát, mint egy baloldalit. 1956-ban tíem történt más, mint hogy amikor megindult a liberalizációs folyamat - Matyit elküld­ ték a francba -, egyszer csak fölrobbant az egész. Szálasi ellen nem robbant fel semmi. Jó, ott voltak a németek. Itt meg oroszok voltak. 37

- Szálast idején háború volt, nemcsak a világban, de ak­ kor már Magyarországon is. Német fegyveresek járták a fővárost, a fenyegetés és az életveszély közvetlen volt. - De nem éreztem semmiféle komoly ellenállást, an­ nak ellenére, hogy 1944-ben én a kommunista part­ tal is találkoztam, vagyis számomra nem puszta absztrakció volt. Egyszer azt mondta Török Sándor barátom: Tudod, ez úgy van, hogy egy snájdig német katonatiszt mindig jobban imponál egy magyar em­ bernek, mint ezek a szegetlen köpenyű orosz kato­ nák, akik bűzt eregetve maguk után osonnak végig az utcán. Van benne valami. Ez az egyik ok, amiért mindig minden elbillen jobbra, és sohasem balra. Balra akkor billen, ha az oroszok ide jönnek. A má­ sik: már beszéltünk róla, hogy kilencvenben engem erősen elkezdtek piszkálni. Erre is felkaptam a fejem. És mint már mondtam magának, a szövegek is isme­ rősek voltak. Jé, ezeket a mondatokat én már hallot­ tam, amikor a Hollán utcai zsidó elemibe jártam. Rettenetesen tehetetlennek és ostobának láttam eb­ ben a helyzetben a pártvezetést: messze elmaradt a történelmi változások mögött. Olyan büszkék voltak az elmaradott manifesztációikra és programjaikra, mint a gyerek, amikor formásat kakái. Én nem vol­ tam hajlandó lelkesedni ezért. Úgy láttam, ezek az emberek nem hisznek már sem magukban, sem az ügyben, amelyet képviselnek, sem magában a rend­ szerben. Szóval eléggé zűrzavaros érzéseim voltak, csak annyit tudtam, hogy itt valami nagy átalakulás készül. Ugyanakkor az önnyugtatás is működött ben­ nem, hogy a szovjet az úgyse hagyja. Ebben bíztam, ez az igazság. Itt vannak az oroszok, majd csak oda­ csapnak. - Mielőtt elmondaná, hogy miért ebben reménykedett: a kommunisták az eszméhez lettek hűtlenek, amikor a néppel kezdtek el paktálni? 38

- Nem, nem az eszmét árulták el, hanem önmagu­ kat. Megszűnt a belső biztonságuk. Ha ugyanis bratyizni kezd ez a kommunista vezetőgárda azokkal, akiket egyébként nagy ívben lenéz, akkor fél. Ha pe­ dig fél, akkor bizonytalan önmajgában, és kockáztat­ ni sem mer majd a politikában. Én nem szerettem ezt a vezetőgamitúrát, minden látszat ellenére, és ők se szerettek engem, noha némelyikükkel voltak magán­ kapcsolataim. Gondolja el, hogy én, az öreg bolsevik, sohasem kaptam tanszéket Magyarországon. Nekem csak tanszéki csoportom volt, egy tansámlim; az se ment könnyen, és nagyon sok volt miatta a piszkatúra - ennek természetesen más okai is voltak. Úgy­ hogy az én izraeli kinevezésem egy amerikai alapítványi egyetemre azért volt fontos, mert önmagában már a kinevezés ténye is polemizált azzal, hogy én itt­ hon pártkarriert futottam volna be. Amikor véglege­ sítettek, bementem egy ottani magyar cukrászdába, és elmondtam a tulajdonosnak, Judith Sharonnak a hírt. Mire azt felelte: Jaj de jó hír ez nekem! Nem ér­ tettem. Miért neki jó hír az, ha engem véglegesíte­ nek? Azért, mondta ő, mert kétségbe estem volna, ha egy olyan országban élek, amelyik magát elengedi. - Ki állította, hogy maga pártkarriert futott be? - Én tizenhat éves korom óta párttag voltam, min­ denféle pártmunkákat végeztem: olykor az oktatás­ ban dolgoztam, olykor szervezőtitkár voltam, néha pártbizalmi voltam, néha alapszervi titkár. Nem szí­ vesen csináltam. Nem a párthoz kötöttség, hanem a munka jellege miatt. - Akkor miért csinálta? - Mert úgy gondoltam, hogy elköteleztem magam erre.

39

tehát belülre kell fi­ gyelnem.. ha alkalmam volt rá -. akik ha nem is mindent. én is: én most a párt helyébe azt tenném. A fasizmus lényege az. de nem szököm meg. és ebből még dicsfényt is akar­ nak a fejük köré vonni. látni véltem. hogy az emberekben vannak fasiszta hajlandóságok? 1989-ben ez még nemigen derült ki. de magára veszi az Úr keresztjét. ezt a poharat kiiszom. Péter János műveltek. 41 . és a körülmények változásátólfüggetlen volt? . hogy likvidálja a politikai ellenfeleit. gonoszság. nem lesz könnyű az emberek begya­ korolt fasiszta orientáltságát és reakcióit lassanként visszaszorítani. amit gondolok . Magamban azt gon­ doltam: ez a dolog borzasztóan egyszerű. Ha egy magát szocialistának nevező országra ül rá. És akkor ezek sajnálni kezdték a kép­ viselői fizetésüket. amely na­ gyon sok indulat. A másik ok: az ellenzék addig egységes. így sokkal testhezállóbb számukra egy olyan fasisztoid rendszer. ezt mondtam el. Ha nem ennyire tisztességes. amihez időre van szükségem. hogy ki akar ugrani. ezek egymásnak fognak esni. De semmiképp sem áll át az ellenség táborába. hogy hivatalosan bejelenteném. Egyedül Aczél György dörmögött bele az általános riadalomba. Ha a kommunista párt kilép a válasz­ tási versengésből.Igen. hogy én nem teszek ilyet. néha magas helyen is. tizenhat éves kori elköteleződés egész életre szólt. jól vagy rosszul. Ők ketten. ez a leg­ jobb kifejezés az állapotomra. Ez nagyon mulatságos helyzeteket eredményezett.És az az első. amíg a komcsikat kell megbuktatnia. hanem egy püspök veszti el a hi­ tét. mondtam. sok mindent elolvastak Marxtól. A nyolcvanas évek végén írtam egy színdara­ bot. . Úgy néztek rám. de nem tartottam lehetetlennek. a materialistákhoz vagy ateistákhoz fővezérnek. Vagyis úgy gondoltam. akkor elmegy a közeli gimnáziumba latintanárnak. Elmondom a párton belül. és ezt azzal indokolnám meg. noha a bukás nem kétséges. A kettő ugyanaz. hanem keservesen bár. nem fordul szembe az egy­ házával. és tovább szolgál hitet­ lenül. amely belőle püspököt csinált. Nem indulok. Már zajlottak a háromoldalú tárgyalások. nem indulok el 1990-ben a választásokon. akik a hata­ lomhoz térnek meg. sztá­ linizmus lesz belőle. mint te. hogy véglegesen le akarok számolni a sztálinista poli­ tikának még a maradványával is. amely a Merre van Damaszkusz címet viseli. Szóval nagy elidegenedésben voltam. Miért ugrasz ki? Mert elvesztettem a hitemet. Életem egyik legjobb írásában. Tehát láttam. és amelyet egész életében szolgált. amit a Dezséry László nevű evangélikus püspök meg a kül­ ügyminiszter. amikor a párt behívta a központba rangosabb értelmiségi tagjait: mi a teendő. hogy a brosúra­ irodalom hazudik. többek közt afölött érzett undoromban. Eltökélt szándékom volt. nácizmus lesz belőle.Egy: én abból indulok ki. ahogy Németország is. Ha a fasizmus egy kapitalista országra ül rá.Honnan tudta. Csak ezért? Akkor mondok neked valamit. ha tisztességes ember. agresszió kiélésére ad lehetőséget. hogy az emberek termé­ szetüknél fogva gonoszak. hogy ez nem is ostoba­ ság. a megelőző negyven évben pedig nem voltak szabadjára engedhetők az ilyesfajta zsigeri reflexek vagy ideológiák. A darab egy ko­ lostorban játszódik. Ha nem egy ilyen fiatal hó­ hányó pap. ahol egy fiatal pap bevallja az idősebbik papnak. Mindenki mondta a saját hülyeségét. Dezséry meg Péter János ezt tették: átálltak a kommunistákhoz. Min­ den más lényegtelen ehhez képest. mint az 40 őrültre. teljesen mindegy. Elmennek a fenébe azok. .meg is tettem. Marx embercentrikus világot akart. A szovjet ugyanúgy fasizálódott. Én ezzel szemben úgy gondoltam: egyszer már vá­ lasztottam. Kettő: én azon kevesek közé tartoztam. Sőt. ők államcentrikus birodalmat csináltak. ami még mindig a legjobb esély számunkra.

Én abban nőttem fel. méghozzá a Braun Soma-féle szemináriumnak. mi­ közben a másik vonalon a legkapitalistább magyar kapitalista vállalkozás. hogy kapitalista vezérigazgató volt. Nem érdekelte ebből a szempontból. Tagja maga a kommunista pártnak? Igen. Ők abban a pillanatban felemel­ ték a benzinárat. Papa nem volt tulajdonos. Iszonyúan fel volt háborodva. Hogy egy példát mondjak: apám kedvtelve mesélgette. Aztán ugyanilyen nagy megrendülést okozott az is. mert apám tizen­ nyolc éves kora óta tagja volt a szocdem pártnak. ez nem. valósizínűleg politikai és nem gazdasági okokból. azt megve­ szik neki. Kezd­ tem megérteni. politikailag. hogy egy szociáldemokrata hogy lehet vezérigazgató egy kapitalista vállalkozásban . hogy kapcsolatban van az Aczéllal. hatalmi és koránt­ sem eszmei kérdésekről. vezérigazgatója lett. És az egyik cég azt mondta a faternak: üresen hagyják a végső árajánlatról szóló rubrikát. hogy az ő jó kis manőverük nyomán nem akasztotta-e fel magát ti­ zenöt ember a Fantónál.Vietnam. de ez később mégis jól elszórakoztatott en­ gem. maga kiképzett analitikus. hanem a család baloldali tradícióiról is. más a mérce. aztán később ő lett az Ásványolajipari Tröszt vezér­ 43 . az nem marxizmus volt. mint axiómát tudomásul vettem. Fölhatalmazzák apámat. és ő lett a magyar ásványolaj fejedelme.maga Marx mondja. hogy másutt vannak a határok. gazdaságilag. előbb-utóbb el fogja hinni. amit ők csináltak. és becsődölt. hogy ezt kéri.úrral. és nagyon sok külföl­ di cég pályázott a munkára. sokkal ostobább. Ez igaz? Igaz. egy éven belül visszajön az egész bü­ rokratikus szemét. és hogy a meccs minden területen vesztésre áll: erkölcsileg. majd azt mondta: Nézze. hogy ha nem teszik tisztába a közigazgatást. hogy a legolcsóbb ajánlatnál öt százalékkal kevesebbet írjon be. vezérigazga­ tó volt. Addig én ezt nem így gondol­ tam. a Magyar Petróleum Ipar Rt. Erre Grunberger elgon­ dolkozott. hiszen az már egy erősen fasizálódó időszak volt. hogy a rendes emberek mind baloldaliak. És milyen kapcsolatban? Hullámzóban: néha szeretjük egymást. mondja ne­ kem. Ebbe nálam sok minden belefért. a háború után elnézték neki. Cseré­ be elmennek apámmal sétálni Budapesten. néha nem áll szóba velem . Nagyon érdekes volt: Párizsban beszélgettem Grunberger ejtsd: Grünberzsé . hogy először voltam tanúja szocialista országok egymás elleni háborújának .mellesleg egész jól. hogy imperialista világuralmi törekvésekről van szó. Mint­ ha Krisztus nevében azt kezdeném hirdetni. hogy minek nézik őt.tény­ leg voltak ilyen hosszú periódusok. hogyan ölték meg a húszas években a Fanto nevű román céget. aki elpusztult a háború idején és Freund Mihály. Kí­ na. Persze nemcsak a tizenhat éves kori választásról van itt szó. Én ezt eszmebitorlásnak tartottam. már a hetvenes évek körül is. Ez meglepett. És miután atyámnak nagyon jó neve volt az ásványolaj-szakmában. Aztán építeni kezdték az almásfuzitői petróleumfinomítót. A részvénytársaság tulajdonosa 42 egy testvérpár volt: Freund István. és elkezdték naponta tíz fillérrel lejjebb vinni a benzin árát. Akkor vált teljesen világossá. miért van magának szüksége arra. mennyi a Fanto tőkeereje. aztán a Shell. Együtt dolgozott az oroszok­ kal. Ezt. Jártam Nyugaton. és ame­ lyik villára apám rámutat. ő volt a pszichoanalitikusok egyik doyenje. A papa nyomban diszkvalifikáltatta a pá­ lyázatukat. A határok ugyanis másutt voltak meghúz­ va. hogy közhírré tegye. Szó­ val. A papa ezt jó manővernek tartotta. hogy a pogányok seggébe tüzes vasat kell nyomni. a Vacuum Oil Company meg a Petróleum­ ipar megállapodtak. mert a MASZOLAJ háborús hadivállalat volt. A Fanto ezt nem bírta tő­ kével. nem politikáról. Szóval a Fanto igen. mint a többiek. Aki nem olvasta az Evangéliumot. Nem értem. és csak rosszabb lesz a dolog. Először ipari kémkedés útján nagyjából bemérték. kétszeres Kossuthdíjas vegyész. Magáról azt beszélik.

akkor sűrített levegővel fújnak bele. és az ő nagy diadala volt. télen viszont nincs szükség szállításra . az ötvenes évek elejére teszik saját kiábrándulásuk időpontját. hogy szembeforduljon a rendszerrel. amely őt még mindig ebben az alkirályi pozícióban találta —a Gazdasági Főtanács tagja is volt mellesleg. Ha viszont azt akarják. hetvennégy éves korában halt meg. Gerő ezt rendelte el. hogy megcsináltatják a hiányzó tartálykocsikat. hogy ez mennyivel emeli meg a fogyasztást. hogy magának is jócskán lett volna oka rá már az ötvenes években is. Hiszté­ rikusak. Ha az oroszok három­ szor annyi olajat adnak. akinek a szívében a fe­ lesége és a gyereke előtt állt a nagylengyeli olajmező. De az oroszok nem adnak több olajat. tekintettel a vágányméretek különbségére. tehát minden rendben van. és úgy gondoltam. hogy a hetvenes években rendült meg a hite a szocialista rendszerben. Nagyon jól élt nyugdíjasként is. még később^valami góré lett az energia­ ügyi minisztériumban. Ezt a technológiát a néme­ tek találták ki a háború alatt. kiélte ifjúkori vágyait. szabotázsért le is tar­ tóztathatnám. Ötvenkilenc éves volt ek­ kor. mint nyugdíjas. hogy Magyarországon olajat találtak a nagylengyeli olajmezőn. szinte kivétel nélkül. már egyetemistaként tanúja voltam. hogy nagy marhák ezek a gazdasági vezetők. és azt mond­ ta. Nem lehet egy ország ásványikincs-készletét egy gazdasági fantázia kedvéért feláldozni. Mire az apám újabb problémával állt elő: a szállítás nem egyenletes. aki le tudná vinni havi két százalék alá a párolgási veszteséget. moziba járt. és hazajött. amelyet az oroszok adnak. Akkor nem 44 megy az egész dolog. A fater pedig. Mire Gerő azt mondta: Nézze. A kö­ vetkező ülésen be is jelentette.vagyis meg­ határozott mennyiségű nyersolajat tartalékolni kell. mondta a papa. hiszen nyáron éjjel-nappal szállítani kell. amelyet megtaláltak. van nekünk háromszor annyi tartálykocsink. megtagadta az utasítás végrehajtását.1956-nak magánál hol a helye? Ugye azt mondta. amelyekbe a határon átszivattyúzzák az olajat? Gerő rögtön felfogta a problémát. sakkozott. de mivel fognak menni ezek a traktorok. Én ezeknek az ügyeknek. hiszen nincs az a zseniális olajtartály­ építő mérnök. de érdemeire tekintettel engedélye­ zem. mint az olajipar fejedelme. biliárdozott. hogy megírja a nyugdíjazási kérelmét. hogy tízszer annyi jöjjön ki. de az olaj szót nem lehetett kiejteni a jelenlétében. Tehát ha az egyik ponton befümak. így történt.ő volt a Gazdasági Főtanács feje hogy jó. Mire el­ jött 1989. Majd jött a felemelt ötéves terv. mondta Gerő. hogy behoznak huszon­ nyolcezer traktort a magyar mezőgazdaságba.igazgatója. Kiderült azonban. Az olaj. Popper elvtárs. az akko­ ri fogyasztás szintjét figyelembe véve 2040-ig fedezte volna Magyarország szükségletét. amely nem engedi elszivá­ rogni az olajat. vajon ho­ gyan jön be ez az olaj Magyarországra. amely így el­ vész. Úgyhogy a papa elment hazulról. a másikon kijön az olaj. . Mire atyám megkérdezte. No de akkor nem elég az az olaj. Ő csinálta meg az ÁFOR-t. hogy az oroszok haj­ landók több nyersolajat szállítani. Mire Gerő kalkulációt készíttetett. hogy majd ő ezt megtárgyalja az oroszokkal. Amit most az apjáról elmesélt. mondta Gerő. Mások. Apám feltette a kérdést Gerő Ernőnek . arra utal. 45 . Hiába jöttek hozzá ta­ nácsért a volt kollégái. és ez ilyen tömegű olajnál meglehetősen nagy veszteséget jelent. Az olajmező alatt min­ dig van egy agyagteknő. festett. Vagyis ez a módszer rablógazdálkodás. Számára az olajku­ tatás érzelmi kérdést jelentett. hogy Gerő elrendelte a nagylengyeli olajmezők ma­ gasnyomású kiaknázását. nekem sok negatív élményem volt. majd a következő gazdasági főtanács-ülésen bejelentette. Építtessen új olajtartályokat. mondta a papa. Csakhogy: a sűrített levegő az olaj egy részét át­ nyomja ezen a szigetelő agyagrétegen. és a hír őt nagyon felizgatta.

Éjfél körül. és tényleg megrendülve kérdeztem: Miért dob ki. Nem találtuk meg. csak én vagyok a szellemileg tunya. és An­ nának ekkor feltűnik. kimegy a felesége elé. hogy mindenről tudott. miért rakta ki magát Lu­ kács György. mert kiderült róla. mert Lu­ kács egy darabig hallgatott. hogy bármilyen magas rangba került. Ő mindig úgy fogta fel a dolgot. én már a múlt héten is említettem Jákob Böhmét. Pontosan tudta. Lu­ kács elvtárs. mesélje el. amikor Anna beleszeret Vronszkijba. hogy a többiek se tudták. El is megy. amelyről magának fogalma sincs. hagyja el a szemináriu­ mot. így ön ne járjon az én szemináriumomra. Jákob Böhméét. és hallgatott. azért.. mondtam. Lukács elvtárs. Én pedig föltettem a mellsőnket. felelte ő. mert kirakott a szemináriumából. és megkérdeztem. Emlékszem.Nézze. hogy a kocsi megér­ kezett. szemben az eurokommunistákkal. Mire Lukács el­ mondta: a dolog úgy történik. Mérhetetle­ nül sok idegen ember van a partin. Akkor ezt iszonyú disznóságnak tartottam Lukács részéről. nem beszélve arról. nem azért. dolgozik. Akkor láttam. Mindig meggondolkoztatott bennünket. fontos ember. Ez nem lektűr. végül megszólalt: Kérem. Tolsztojnál így kezdődik egy szerelem. mi folyik a Szovjetunió­ ban. a francia. Köztük van Vronszkij is. de amikor meghallja. mondta Lukács. Majd Lukács azt mondta: Kérem.Mielőtt folytatná. hogy Lukács elvtárs. Csend. hogy itt rettenetes baj van. én rengeteg dologról nem tudtam. hogy Kareninnek milyen csú­ nya nagy füle van. azt a feladatot adta. mégis hallgatott. 47 . Lukács megint hosszan hallgatott.. de most már megkérdezem. és ahelyett. És volt még valami: az apám szabadkőmű­ vessége. . sohasem volt hajlandó elmenni a Szovjetunióba. hogy le akarnak szakadni. mert én mondtam egy nevet. nem sejtve. lexi­ konokban.Ezen kiket ért? Mert az eurokommunizmusnak neve­ zett irányzat tudomásom szerint jóval későbbi fejlemény. de biz­ 46 tatja Annát. kicsoda Jákob Böhme. Természete­ sen a szabadkőműves szárnynak van igaza. Hogyan kezdődik egy szere­ lem Tolsztojnál. Sztálin a kezébe kapa­ rintotta a munkásmozgalom vezetését.. hiszen másodszor tet­ szik mondani a nevét. Itt az ügy váradan fordulatot vett. majd Anna éjjel hazamegy. hogy hajnalig kutatna utána. ön egy héten át minden este nyugodtan elalszik éjfélkor. az olasz kommunis­ tákkal. Hogy húsz éve nézi Karenin fülét. Mi­ re én vidáman azt mondtam.Az esztétikai szemináriumára jártam. amit nagyon szerettem. A dühöm annak idején kizárólag Lukács György ellen irányult. A férje még ébren van. Recskről akkoriban semmit nem hallottam. Karenin nem megy el. . Kérem szépen. mi követke­ zik: Én már a múlt héten se tudtam. ki az a Jákob Böhme. Jól sikerül a parti. Ki voltam rúgva. Apám olyannyira biztos volt ebben. . ki ez a Jákob Böhme. mert én undorodom a szellemi tunyaságtól. akiket bemutat­ nak neki. Én úgy fogtam fel a sztálini időszakot. . és ráébred a hiányosságra. mint amikor a gengsz­ terek megszállnak egy várost. Középkori misztikus volt egyébként. hanem azért. mint a Sztálin-korszak. hogy menjen el. Aztán egyszer csak történik valami. majd azt kérdezte: Hány órakor szokott ön lefeküdni? Nem értettem. ennek ellenére hazajött. hogy találjuk meg az Anna Kareninábán azt a pillanatot. hogy óriási verekedés folyik a munkásmozgalmon belül a moszkovita és a szabadkőműves szárny közt. hogy meghívják Annát és a férjét egy partira. Szó­ val. mert úgy látom.Ekkor már rengeteg jel volt arra. Fogadja Annát. történeti munkákban. Lukács az egyik szemináriumán mondott egy ne­ vet. és nem zavarja. Soha.

hogy ez ellenforradalom. ez a polgári realizmus és így tovább. vagy kispolgári anarchistaként. Vitatkozni nem lehet vele. Mindig kipécéztek. és nem tetszett. és mindenekelőtt az esztétika érdekelt. De máig állí­ tom. Szóval vol49 48 . Ilyen aljasságot találtam ki! Milán bácsinak fölragyogott a szeme: megjött az ő embere. és elkezd kopogtatni: ez mészkő. Nem volt kétségem afelől.Milyen szakon történt mindez? . hogy itt elszabadult a pokol. hanem művészi alkotás. /Nem sejt volt az. nem munkásgyerekekkel alakítok ki számomra hasznos kapcsolatokat. ezt állítani Európa legnagyobb esztétájáról. viccet csinálok komoly szovjet tudo­ mányos eredményekből meg ilyenek. Nekem az az egész ott nagyon nem tetszett. vagy avantgardistaként.Dehogynem! A király barátja. mit e nézet rejt. csak közepes: Van. . végigko­ pogtatja az egészet. . hogy­ hogy maga a hetvenes években jutott csak el azokhoz a felismerésekhez a rendszer természetéről. filozó­ fia szakon. ahol Thomas Mannt és Lukácsot szidni lehetett. és aljas dühömben. aki szel­ lemileg éhesen távozik Lukácstól. hogy azt kérdeztem. vagy mert polgárgyerekekkel barátkozom. mikor kicsit már kezdtem megme­ legedni Füst Milán körében.Hogyhogy? Arra az egyetemre járt.aki kérdezek. hogy megkérdeztem Füst Milántól: Nem túlzás-e. ez márga. de ő marxizmus-leninizmus és tudományos szocializ­ mus szakra járt. Pozsgay Imre is ott volt. Azt kérdeztem tőle . és az ember mégis valahogy szellemileg éhes marad a kö­ zelében.életem egyik legnagyobb aljassága volt: Professzor úr.Filozófiát hallgattam akkoriban. .. Csakhogy a Szent Péter nem ásványtani gyűjtemény. hogy ez a Lukács olyan nagyszerű esztéta. Ám helyette történésznek iratkoztam be. én már a Lenin Intézetben voltam. Ehhez tudni kell. Nem. Abból írtam a diplomamunká­ mat is. elhatároztam. Mert ő az a geo­ lógus. hogy semmi se akartam lenni. mert folyton bántottak. . vagyis az élet keletkezésének szovjet el­ méletéről. hogy be­ nyalok csontig. . aki helikopterrel röpült oda.Akkor vissza az eredeti vonalhoz. Úgyhogy mire kö­ rülnéztem.Először is: én egy nagy tohuvabohuban voltam. Szóval akkor még szó sem volt pszichológiáról. Átmentem filozófia-logika szakra.No igen. . tehát mindig igazat mond. a tragikomikusról és a groteszkről. Egyszer pél­ dául megjelent a faliújságon egy versem az Oparinelméletről. hogy van az. amelyek máso­ kat már 1956-ban forradalmárrá tettek.Én 56-ban azt láttam. ha nincs a Lukácsnak ez a katartikus erejű mondata a szellemi igénytelenségről. Ez a kijelentés viszont annyira megrendített engem. Másfél év múlva megszüntették a bölcsészkaron ezt a szakot. aki azt mondja. valamint a szláv intézetet is? mert átvitték az akkor szerveződő Lenin-intézetbe. mert France-hoz és Lukácshoz úgy jutottunk el. Azt felelte: Kérem. Lukács György példázza ugyanis a ra­ cionális esztétika reménytelenségét. amelyik igencsak részese volt a forradalom kirobbanásának. Anatole Francé Crainquebitte című elbeszélése alapján. / A z ilyen felfogás tréfának is ócska. onnan ismerem. első volt a sejt. ké­ rem. ez azért van. / Képtelen barom­ ság. Nem volt nagy költemény. mondta. aki elmegy a Szent Péter székesegyházhoz. mert valóban: ez itt a különösség kategóriája. professzor úr kérem. hogy belőlem sose lett volna egyetemi tanár.. mert Lukács Györgynek soha életében nem volt művészi élménye. Mindenesetre azonnal át­ mentem Füst Milánhoz. Nagyon haragudtam rá. hanem fehérjecsomócska. .

Schuller megkérdez­ te. egy-egy géppisztolyt és egy-egy pisztolyt. mert az épületet nem támadták meg. Mi­ re a Kolos elordította magát: Mérei elvtárs. És ak­ kor azt mondtam Schullemek. hogy atyus. Ész nélkül felvettem tehát harmadik tárgyként a pszichológiát. Bevonultam tehát az Erzsébet téri épületbe. Rudas János. Hol lehet fegyvert szerezni? Mivel a törvényes hatalom képviselői voltunk. Nem találtam a helyemet..Hányban volt ez? . Ne­ ked köszönhetem.. azzal. Molnár Edit. Ezek után mi nem léptünk be a nemzetőrségbe.. ahol éred. a diákotthonból már kinéztek bennünket. a Széna téren. de hová menjünk. hogy visszakerüljünk: akkor indult újra a pszi­ chológiatanári szak. ott voltam a nép közt. kerületi pártbizottság épületéhez. Kohn icig. mondták. Ketten marad­ tunk a baloldalon. adtak egy ágyat. nem tetszettek a kiégetett lyu­ kas zászlók. Vagyis engem 1956 végül is a Lenin Intézetben ért. Összehívták a népet: aki be akar lépni a nemzetőrségbe.Semmit. Azt minden jóravaló magyar ember tudja. hogy Mérei megőrült. nézzük meg. az oro­ szok Soroksáron állnak. Schuller Gábor történészhallgató. gitár. álljon jobbra. hogy a nép ellenségei ellen. Kaptunk fegyvert. engem nem visznek el.azt mondta: Hozzám majd akkor jöjjetek. most már értem. Átmen­ tünk. Fegyver kell. de csak azért. és közöltem. Azt mondták. S. Mire visszaértünk az Intézetbe. mint a kétfenekű dobot. mondom. fiúk. most nem viszünk Auschwitzig”.” Vagy: „Ne reménykedj. mert kezdődtek a piff-puffok a Rádiónál. ők védőket toboroznak az V. Minden­ ki üvöltötte a jelszavakat . már ott is folyt a nemzet­ őrség szervezése. hogy ez esetben kik a nép ellenségei. Soós Vili. kerületi rendőrkapitányságra. és szerettünk volna visszakerülni a bölcsészkarra. Ha­ za nem lehetett menni. egy évvel járt fölöttem. és otthagytuk.tünk néhányan. aki most munkapszichológus. Odakeveredtem a Parlament előtti vérengzéshez is. Vé­ gül is egy pasas intézkedett. Ha­ lász Laci. De nem tud­ tam hazajutni —a Hűvösvölgyben laktunk — . hogy Mérei Ferenc a nemzetőrséget szervezi a bölcsészkaron. mi folyik az országban. miről van szó. így és így hívnak. legalább kaját is kapunk.. És Mérei. Ebből rögtön megálla­ 50 pítottuk. hogy őrjáratozzunk a 51 .Magyar népnek magyar címert! Hurrá! és egyszer csak elordítja magát mel­ lettem a Balogh: Aranyfogat a parasztnak! Hurrá! Na. Odajött be értem a Kolos Tamás nevű jó is­ merősöm. Én kommunista vagyok. hogy ki ellen fog harcolni a nemzetőrség .És mit csinált? . Együtt mentünk a tömegben egy nagyon értelmes. Nekem nem tetszett az 56-os felvonulás. bementem az V. ahol is egy ablak vé­ delmét bízták rám. Valóban ott volt a Mérei. több birkázás nincsen . harmadévben lehetett szako­ sodni rá. Egyetlen lehetőségünk volt rá. hogy fegyvert szeretnék. állati cinikus évfolyamtársammal. amelyen részt vettem. Hódos Ti­ bor. Engem nem érdekel. Én innen elmegyek.' lését a vagonokba. ezzel is békét véded. akiknek ez az egész nem tetszett. Mire ő sunyi.birkázásnak hívtam a zsidók betere. amelyet szétlőttek. Láttam rossz ízű feliratokat is: „Üsd a zsidót. menjünk oda. hogy megint legyen valami közöm az ELTE-hez. ha a ti nyakatokban is lesz ilyen izé. odamentünk hozzá. meg én. Jó. girhes mosollyal . Ott azt mondták.mert akkor már osztották szét a géppisztolyokat is. úgyhogy csavarogtam. és nem a böl­ csészkaron. a hadra kelt Vörös Hadsereg egykori századosa azt mondta: Elverjük őket.nem tudok rá más jelzőt .1956-ban. Schuller meg­ kérdezte. . a későbbi művészettörténész. Bementem az egyetemi diákotthonba. Jó. .

stb. kérdezte. és merrefelé tartunk. Egyetlenegyszer találkoztunk nemzetőrökkel. Ré­ vai válaszolt. nem ismertük ki magunkat. Majd elhallgatott. A megadott idő­ pontban bementünk a pártközpontba. a legfontosabb. lényeglátása. ahol a titkár­ nő azt mondta. úgy­ hogy két-három perces néma álldogálás után mind a két csoport elkezdett szépen hátrafelé sétálni. de a csapatban csak kis Guzmics volt. hogy húsz percig maradhatunk. hogy reakciós vicceket meséltem nyilvá­ nosan . Kész. a párt ideo­ lógiai embere és fővezére. mert mi a csudát lehetett volna erre mondani.Miért mentek Révaihoz. heteket. elszedték a fegyvereket. mi van. mert Révai elvtárs beteg. Ez 56 tavaszán volt. Én egyetlenegyszer sem sütöttem el a fegyvert. mi meg ültünk. mi meg teljesen tanácstalanok voltunk. és elképesztett a pasas tárgyi tudása.. mi történik. Dermedten néztük egymást. Aztán én. Ha valame­ lyik társaság elkezd lőni. és kártyázással töl­ töttem az elkövetkező napokat. És még egy vádpont volt: tagja voltam annak a hattagú egyetemi delegációnak. és fegyelmi indul ellenem ellenforradalmi magatartásom miatt. bejöttek a pártbizottságra is. Mit óhajtanak. hogy az a diákokat a párt ellen hangolta. és ez igaz is volt. az biztos volt. kirúgtak minket. mert fel vagyok füg­ gesztve.később öngyilkos lett. memóriája. a pimasz állat 53 . Szalay Sándor ad­ junktusa . hogy egyelőre kussoljak. hogy mi van most stb. Ami nem volt igaz. Ezek után tartott egy két és fél órás összefoglalót az euró­ pai kultúra fontosabb kérdéseiről. úgyhogy én apám egyik barátjához mentem. mi lesz. egy kicsit el is akart minket kápráztat­ ni. hogy a legjobb ba­ rátom Ladányi Péter filozófus. Arisztotelésztől napjainkig. majd úgy számoltam be az évfolyam­ 52 gyűlésen a látogatásunkról. és hogyan szólt ez a beszá­ moló? . A vidék így tá­ mogatta a forradalmat. Vége 56-nak. Mindebből aztán levezette a szocializ­ must. bejöttek az oroszok. adott egy időpontot. Kizárólag kártyáztam. hogy rá hallgat a pártvezetés? Egyébként azt mondta. összefüggés-látása de gondolom. Én éppen aktív filozófia­ szakos hallgató voltam. szerin­ te mi van ma Magyarországon. Elke­ rültük egymást. Mosolygott: miért gondoljuk. Utoljára a Vörösmarty cserkészcsapatban voltam együtt vele. hogy kell itt politizálni. miért vagyok ellenforradalmár. De a fiatalság életösztöne erős. Nagyon kedvesen üdvözölt minket. és Révai elvtárs mégiscsak a párt harmadik embere. hogy nem értjük. Harmadik vádpont­ ként az szerepelt.Az úgy történt. Bevitt minket egy szobába. meg azt is. és a Garay téren néztem a rengeteg hí­ zott libát. ne meglepetésszerűen rohanjanak ránk. hogy már zajlottak a nagy Petőfikörös viták. és leült velünk szemben az íróasztalához.környéken. Összeállítottak egy hattagú delegációt. amiket vidékről felhoztak. Ilyen vádpontok vol­ tak ellenem. akire biztosan hallgatnak a többi vezetők stb. Lenyűgöző volt. én is a küldöttség tagja lettem. Szabályosan ismertették velem. és egy egyenruhás rendőr is jött ve­ lünk. . A részleteket mellőzöm. a szovjetet. majd a rabbi­ szemináriumban volt könyvtáros . meg kéne kérdezni. Elmondtuk. Vagy: baráti viszony fűzött az akkor már letartóztatásban lévő Eörsi Istvánhoz. egy ház sarkánál egyszer csak szembetaláltuk magun­ kat velük. a bátyja meg a nagy Guzmics. leül­ tünk egy asztal köré. Sikerült. és miután az ötlet tőlem szárma­ zott. hogy mi is történik. Akkor őt még Schleiffemek hívták. bementem az egyetemre. így is lett: írtak egy levelet. Őrjáratoztunk.őt kirúgták az egyetemről. hogy megértsük. amelyik elment Ré­ vai Józsefhez. majd megjelent Révai József.a reakciós vicc azt jelentette. hogy nevetsé­ gessé tettem a rendszert. Majd kezdett konszolidálód­ ni a helyzet. ahol közölték velem. Én vetettem fel: végül is itt van Révai József. ott senki se marad életben.

Október 23-a és novem­ ber 4-e közt egyetlenegy bátor és hősies akcióm volt: kimentem egy teherautóval és több fegyveressel a II. hogy elegem van az egyetem­ ből. írtam egy hamis kérvényt.Igen. dehogy. de nem hülye. és átszóltak az egyetemre. már nem barátságos. és azt mondtam: Nem lehetne eldönteni. Bementem a minisztériumba. hogy a Népköztársaság Honvédelmi Minisztériuma az 56-os ellenforradalom idején tanúsított hősies ma­ gatartásomért . úgy döntöttem. hogy mi vagyok? Mert az egyete­ men éppen fegyelmi alatt állok ellenforradalmi tevé­ kenységért. hogy maga a rendszer híve és gyermeke volt. Ezek után úgy döntöttem. hogy nem volt ott. A hangja is megváltozott.Ez kész őrület volt: ott se voltam. nem kép­ zeltem. hogy én sem vagyok politikai vegetáriánus.Én ezen nem töprengtem.amelyet az imént részletesen elme­ séltem -. Leszámoltunk a sztáli­ 55 . ha megtalálják a listát. az hogy rendezhette meg a Felelet-vitát. ahová az én szüleim is tartoztak. ahol is az én fegyelmimet megszüntették. . hát ennyire hülye nem vagyok. . ez lenyűgöző volt. . de hát ez történt. .Mi baja volt magának a Felelet-w'&róa/? Hiszen most meséli. Révai elvtárs.Ha a forradalom idején bement az V. feltörtem a pártirodát. Vagyis húst is eszik? Igen. Ez a tény felfokozta a hősiességemet. .szólaltam meg megint. ami még nagyobb baj. és minden nya­ valyát megpróbáltak rám kenni. hogy az oroszoknak rám van szükségük.Istenem. és ezt a vitát felháborítónak tartottam. Vegye tudomásul. hogy növeltem vele Révai népszerűsé­ gét a diákok körében. szíveskedjek átvenni az érmet. hogy nem akarom látni őket. A viszontlátásra. az enyém is. Nekem meg lett egy katonai kitüntetésem.. Mostanában nem viselem. miért nem ebben a szellem­ ben folytatta azt követően. Elmegyek pénzt keresni. mi mást mesélhettem volna? Nem hiszem. Ki voltunk rúgva.. akik ténylegforra­ dalmárok voltak? Kinézték magát? . nevezetesen az V% kerületi pártház védel­ méért a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany foko­ zatával tüntetett ki. El is mentem. Ezt me­ séltem el az egyetemen. kerületi pártalapszervezethez. .Nem. az utolsó évben mentsenek fel az egyetem látogatása alól. hogy leverték a forradalmat? Miért nem lett — mondjuk — karhatalmista? .Sőt. hanem metsző hangon azt mondta: Az elvtárs talán vegetáriánus? Behúztam a nyakamat: Nem. 54 . hogy meg­ kérdezzem: akinek ilyen rálátása van az európai kul­ túrára. és a párttagok listá­ ját magamhoz vettem.. és azt mondtam. Ez is szere­ pelt a vádpontok között.Mert hogy a szülei neve is ott szerepelt. nyilván ők is magát. Utáltam őket. Én a politikában húst is eszem. . Aztán leállamvizsgáztam. hogy Révai elvtárs. hogy anyagi helyze­ tem miatt kérem. erre célzok.Igen. . De­ hogy mentem! Elegem volt. a Haza Szolgála­ táért Érdemrend. . Meg is kaptam a felmentést. mint a jégcsap. Majd kaptam egy értesítést. Mindenesetre 56 novem­ bere után úgy gondoltam. hanem értelmes gyermeke a rendszernek. Felbőszültek.Félt a többiektől? Mármint azoktól.Valószínűleg épp az volt a bajuk. kinyírják őket. kerületi pártbi­ zottságra védeni a rendszert. Attól féltem. most biztosan valamiféle megtisztulás kezdődik majd. ha valakit agyon akarnak lőni! Egyébként hívtak. Révai hirtelen olyan lett. ez bátorít fel rá.

„hogy kerülhetek olyan helyzetbe.. Akkor aztán megjelent a Pozsgay-cikkem . ezzel kiszakadtam a honi politikából is. Tagja is maradtam. mert rög­ tön azt válaszoltam. Őt ugye a saját lakásában koncolták fel. hogyan képzelem az egyetemi képzést. hogy a forradalom nem valami sztálinista pro­ vokáció-e. hiszen 1990-ben kaptam egy infarktust.Igen. van egy magántanácsadó testülete. Elbeszélgettünk. Kimentem Izraelbe. Teljesen érthetetlenek voltak az atrocitások. nem az történt-e. nagyjából ennyi. 57 . Révész T. Mondom. hogy a szarvuknál fogva vezették az ökrö­ ket. hogy én a szakmámból akarok élni. hogy a felkelés eredetileg provokáció volt. a hivatalos pártvonal mellett. amíg ki nem rohadt alólam. és töké­ letesen egyetért velem. majd jött a damaszkuszi útról szóló írásom. Medgyessy Péter. Nem csináltam semmit. hogy maga az Aczél embere... Sokáig gyanakodtam. felhívott Horn Gyula titkárnője . . Majd egyszer csak. érde­ kelné. . és már nem lehetett visszaparancsolni. hogy vegyek részt a testület munkájában.Hát azért ’56 februárjában kissé elakadt az a liberali­ zációs folyamat. Horn Gyula nagy mérgére. a liberális vonallal való leszá­ moláshoz fog vezetni. Mihály. Szóval sok olyan tényező volt. de visszaléptem. nagyon is fele­ más volt vele a viszonyom. De ez csak közjáték volt. Agárdi Péter. így utólag nagyon röstellem. tetszik neki. hogy végső soron a felkelés. Bementem. mert elolvasta a Holnap orvosai­ ban. csak éppen a szellem kiszabadult a palackból. amelyben ott volt a Szű­ rös Mátyás is. szóval végleg belecsúsztam az ellenzéki publicisztiká­ ba. —Például? Milyen pártállást tudott volna maga betöl­ teni? . mígnem elkezdtek piszkálni az egyetemen. Majd egyszer éppen Zürichben vagyok egy kongresszuson. Felkért. amely engem a kártyaasztal mellett tartott.nizmussal. nem vagyok Aczél embere. 1990-ben. mondta Horn. úgyhogy elmentem Izraelbe. Szeretne tőlem taná­ csot kérni. Jó. hogy az egyik egyetemi tanárom elmegy külföldre.az volt az ellenzéki publicisztikáim nyi­ tánya -. Végül kiderült. aki felajánlott nekem minden­ féle pártállást. amely szépen haladt előre. már a választások után. látjuk. Sokáig gyanakodtam. szakmai ügy. hogy 1953 után itt megindult valamiféle liberalizálódási folyamat. hogy én mit írnék. Hajdú János.én nem is­ mertem Hornt -. de aztán visszamásztam a sorba. Miklós Gábor a Népszabadságtól. Horn rögtön azzal kezdte: Tu­ 56 dóm. mert valamelyik nyugati lapba cikket rendeltek tőle a térség helyzetéről. Ő ugyanis olvassa az én publicisztikámat. Spongyát rá. az. és velem nem beszéli meg”. mert parancsnokom volt a katonaságnál. Egyszer kaptam egy levelet Andrásfalvy Bertalantól .. És a felkelésnek egyetlen értelme van.. Én ugyanis úgy láttam. hogy bemennék-e beszélgetni Hornhoz. amelyben azt írta. Sziklai Sándort ismertem. Suchmann Tamás. Egyébként meg­ mondom magának őszintén. Meg tömegun­ dorom is van. hogy megállít­ sa ezt a folyamatot. Ennek ellenére úgy gondoltam. hogy ki­ mentem Izraelbe. nem szeretem a sok embert együtt. Egy darabig persze kiestem a sor­ ból. aztán a meghívások kezdtek szaporodni. hogy Horn Gyulának. Vagy ott volt a Köztársaság téri borzalom. pontosabban beléptem a Magyar Szocialista Mun­ káspártba. Angyal Ádám. hogy bevitték az országot egy ellenforradalomba. tehát 1989-ig. még kevésbé álltam be a pufajkásokhoz. odáig nem jutottunk el. különben is tegeződjünk. szerénységem. persze. hova vezetett.Azt nem tudom..nem ismertem őt személyesen -. megdöbbenéssel értesült. azt viszont nem érti. sokáig arra gyanakod­ tam.

Mondtam ne­ ki: Vigyázz.kérdeztem tőle. hogy nagyon meg fogják támadni emiatt. hogy ezzel a politikával elveszíti a választásokat. ő kül­ ügyminiszternek nagyszerű. és bármikor bejövök dumcsizni. Akkor már látszott.Maga nem tartotta alkalmasnak rá? . ilyen nincs a politikában. akikkel szívesen dolgozom. kint éltem három évig Izraelben stb. szóljon. Horn ezt értette. . Nem hív­ tak már össze minket. . ha nem borít bilit. Szóval mondtam neki. Tudtam. Dehogyis. nem. Ki kell borítani az MDF bilijét: ho­ gyan szerezték meg a birtokaikat. van Leányfalun egy nyara­ lótok. A Magyar Rádió elnökségét. Később erre vissza is tért a Horn. Azt mondta: Vannak zsidók. hogy csak a miniszterelnöknek van hatalma..Nem. Gyula. Ugyan! .Mert meggyőződésem volt. élj abban. szeptember 17-én. hogy miniszterelnökként nem akar szür­ ke eminenciásokat tartani. például a Balatonfelvidék jelentős részét. De Gyula azt mondta. . Mindenesetre közöltem vele. .Én borzasztóan elleneztem a koalíciót. építess egy kétméteres kőfalat köré. hogy engem ott kinyírnak egy perc alatt. Nem akartam egy bukásban közreműködni. Amikor Horn meg­ tudta. Jól van.Miért köszönt le? . Ami­ 59 .. ő külügyminiszter lesz. 52 százalék­ kal ugyanis kormányozni kell. itt lakom a Kossuth téren. nem létezik. És 1996-ig maradtam is. akikkel nem. mondtam. hogy Horn paranoiásabb a kelleténél. megint behívott. és azt mondta: Ha te így lá­ 58 tód a világot. Mondtam. keres nekem valamit. hogy a testület szétzüllik. Csurka nem hagy ki egy ilyen labdát.. nem koalíciót kötni.Nem. Úgy láttam. Az MSZP meg is nyerte a választásokat. én pedig közben visszajöttem Anna miatt. pró­ báljuk hát meg. Er­ re a Horn bedühödött. A tanácsadásra viszszatérve: láttam. Változatla­ nul a rendelkezésére állok. Ostobaság. s legyen az a te magángettód. lojális ellenzéket kap.Nem tudom megmondani. hogy majd a „visszajöttek a vö­ rösök” duma megy. úgy tudom.Megint pártállást? . Ez jött ki belőlem. Ugyanez történt a katolikus kon­ kordátumnál: abban bízott. de már régóta tervezte. Nem szabad gyáván politizálni. meg amazt. A másik dolog ama híres székfoglaló beszéde volt a parlamentben. vannak. Veled szívesen. Ezt nem adhattam oda az SZDSZ-nek. minthogy én egy exponált zsi­ dó vagyok. nem. a magyar jogrend olyan. Én a bilibo­ rítás híve voltam. a szakmában akarok maradni. aki valami gazdasági delegációval volt Svájcban. Iszonyú gyanakvó volt.Mire gondolt? Horn saját politikai húzásaira vagy a kormánypolitikára? . mert abban bízik. lojálisabb lesz az egyház. ha megköti. Horn azt mondta. hogy itthon vagyok. hogy nagyot fog vihogni ezen. mondta. .A vatikáni egyezmény idején maga már nem volt ta­ nácsadója. ugye nem leszel minisz­ terelnök? . mire megyünk együtt. Ak­ kor találta ki nekem ezt a személyes tanácsadói posz­ tot.mikor a repülőtéren összeakadok Horn Gyulával.. egy perc múlva én leszek a te tel-avivi összekötőd. meg ezt meg azt. miért kell ettől félni. de nagyon be volt ijedve. Leül­ tünk dumálni. azt mondta: Lásd be. Hogy akkor most! Ajánlott nekem állást. Nem értettem. hogy meg lehet nyerni a választást.

Az elején azt mondtam neki: Bízd rám a sajtóval a kapcsolattartást. Mondtam. máig sem értem. Nem értett egyet. jöttek új tanácsadók. Kö­ zülük csak nekem nem volt területem.. mint egy királyi udvarnak a politikai játszadozásai. és elcsinovnyikosította az egész apparátust.... hívd fel. az egészségügyben. volt sajtótanácsadó. Apró Pi­ ri ezt Valahogy kézben tartotta. majd elmentek. így lett. Számomra teljes meglepetés volt Piri kirúgása. hogy én majd biztosítom neki a zsidó polgári értelmiség rokonszenvét. akiket nem is ismertünk. pláne nem politiku­ sok közelében. arról szóltak. csak érzékelhetően. —Na hiszen! Azért a kedvünkért. Nem így indult. hogy 1996 novemberében írásban leköszöntem. vagy ezek inkább magánbeszélgetések vol­ tak? . ezért nem'is alakulhatott ki komoly ütőerejű csapat. amelyeket a reggeli Népszabadságból szedtek ki. túl éles voltál a megbeszélésen az Orbánnal vagy a Petővel. de arra kért. Nem volt már semmi értelme a dolog­ nak. El­ fogadta. Azt mondta: Gyula. tehát minden hozzám tartozott és semmi sem: volt külügyi tanács­ adó. de amikor észrevettem.Nyilván utasításra.Hogyan akarta csinálni? . hogy Horn senkiben sem bízik. mondtam. Nem is. ő felháborodást mutatott. azt mondtad.Minden reggel a lehetőségekhez képest őszinte és teljes tájékoztatást adok a sajtónak. Apró Piroskát.. mondj neki két ba­ rátságos szót. mert amikor egyszer szóvá tettem ezt Hornnak.. hogy Gyula azt hiszi. Azt felelte: Amikor ide jöttél. azt fogja közölni. hogy az újságíró lusta. és attól kezdve nem voltak tanácskozások. Végül kiderült. és azért tart engem. hogy én csak karácsonyfadísz vagyok. Jött helyette egy apparatcsik. Elég az hozzá. Láttam. Gyula. Nagyon nem értettük meg egymást. az oktatásban és a művészeti me­ cenatúrában ne engedjük eluralkodni a szabad pia­ cot. nem kimondva. Azt magyaráztam neki. kontrakarírozta. megmondta előre. hogyan működött ez a tanács­ adás! Mi volt a technikája? Hogyan zajlott a gyakorlat­ ban az együttműködés? Rendszeres időközönként felhív­ ta magát Hóm Gyula. De azzal te nekem most nagyon sokat ártasz. Szóval olyan volt az egész. . 60 61 . én is többek közt. Olyan tájékoztatásokat kaptunk. addig két­ hetenként összegyűltek a személyes tanácsadók. hogy három területen. rosszul kiválasztva min­ denki. hogy ne csináljunk sajtóhírt be­ lőle. miért rúgta ki Gyula. nem tudtuk miért. mondja el.. Nem jártunk be. egy dologban biztos lehetek. . de ha voltak is. nem találkoztunk... akik sohasem voltunk operatív módon a politika közelében.. egymással ellenőriztet ben­ nünket.Nem tudom. kit mire kell és lehet használni.Amíg Apró Piroska volt a kabinetfőnök. Rengeteg javaslatot tettünk. akkor már tud­ tam. nem saját döntéseként. Ajni képtelenség. hogy te nem fogsz nekem ártani. És egyre inkább úgy láttam. hogy az írásos anyagaim se jutnak már el Gyulához.kor kirúgta a kabinetfőnökét. hogy komoly a baj. elmegyek. Szóval én hozom a zsidó bandát. én rendbe te­ szem az egészet. Aztán szóban kétszer még visszautasí­ tott. Itt kezdtem volna az újságírók beetetését. miről kéri a véleményét. Gyula a régi káderbetegségben szenvedett: nem tudta. . hogy balról jobbra vagy jobbról balra menjen-e a zöld vo­ nal a levélpapíron. Ha készen kapja az anya­ got. mert a titkárság vezetője valószínűleg visszatartja őket. csak leköszö­ nök. Én azért küzdöttem.

hogy a legtöbbet a forint csúszó leér­ tékelése veszi ki az emberek zsebéből. le akartam vinni Hornt a diákok közé. és a maga nagy betűivel időn­ ként följegyzett valamit a beszélgetésünkből. hogy miután nem jártam be ezekre az értekezletekre. egyáltalán milyen minőségében használta? Okos em­ berként? . aki nem akar nekik pénzt adni. Ennek következtében aztán szép lassan mindent el is vettek tőlem: úgyse kell neked számítógép. Velem a kapcsolat úgy zajlott. mégsem tün­ tet ellene senki. hiszen te csak a Gyulához mész be. nem egy kincsesláda tetején ülő ki­ rály. . So­ 62 63 . de őt nem engedték be a térre maguk közé a gyerekek. . előfordult. ölében egy jegyzettömbbel.. írt. letette az asztalra.A tanácsadó testületben politikai viták is voltak? . amely a felsőoktatásról szólt. Kérdezett. Sohase reagált. mondtam és távoztam. amit akart. amelynek a tervezett intézkedések előzetes és az utólagos hatásvizsgálata lett volna a dolga. . odaadta nekünk.Arról a bizonyos tüntetésről van szó. még a kapcsolatunk elején. Hogy beszélhessenek vele a diákok. szólt. Eleve irtózott a gon­ dolattól.. visszakapta. egy másik tüntetésről. másokat is. úgyse kell neked szoba. kérdezett. adta az oldalakat. és bementem. szóval egyre idegenebb test lettem a parlamentben. annak mindig konkrét oka volt. Bokrosra is azt mond­ tam: lehet. . Ami­ kor befejezte. Javasoltam egy hatáselemző brigád gyors felállítását. visszacsatolás. jó nagy betűkkel. Torgyán is ott sétálgatott a tüntetők körül. ha a Gyula akart valamit. mint egy pszichoanalitikus. Teljesen hivatalos volt és távolságtartó. A másik: ha néha nagyobb beszédre készült. Amikor a diáktüntetés volt..Nem. Szóval le akartam vinni a Hornt.Nem. okos emberként: mi a véleménye az egyetemi helyzetről. engem is. . Hiszen ez egy élő ember. És hogy különben sem kell annyira félni. Sohasem volt feedback. és kérte vissza a megjegyzéseinkkel.Például a sajtó: hogyan kell vele bánni. írt.Miért kellett volna kimennie? Hogy elmagyarázza a tandíj szükségességét? . hogy kijöjjön-e vagy ne.Mire vonatkoztak a tanácsok? Milyen típusúak. Volt olyan javaslatom. Föltett kérdéseket. Velem is beszél­ gettek a diákok. mert abból botrány lesz. de a biztonsági szol­ gálata nem engedte. Ál­ talában nem fogadta meg őket. jelle­ gűek voltak? . mondjuk a balesete miatt. hogy neki pszichológusra volna szüksége.Nem.Igen. be­ leírta. Én egész idő alatt ott voltam. és odafordult hozzám: Különben hogy vagy? Különben jól vagyok. És Horn is vacillált.Mégis miféle kérdései voltak? A politikai hatásokról ér­ deklődött vagy emberi reakciók kiszámítását kérte magá­ tól. De soha egyet­ len magánjellegű mondat sem. de nem sza­ bad a nép elé kiküldeni. az egészségügyi reformról. amelyre a Bokros is elment? . Ha Gyula hívott. hogy ő egy nagy közgazdász. hogy egyszer-egyszer bent tartott egész napra. hogyan kell megszervezni.Pedig nyilván nem is ő irta a beszédeket. hiszen nincs területed. összecsukta a jegyzettömböt. Megkapta a szöveget. Ült. de az volt a véleményem. Én a tandíj bevezetése ellen ugattam. Csak érdemi ügyintézés folyt.Nem voltak. .

kan dolgoztak neki. A titkárságvezetője, aki később államtitkári rangban látta el a feladatot, ebbe is bele­ szólt - nem is értem, Horn miért engedte, hogy az a nő ott bármiféle hatalmat gyakoroljon... Egyszer volt egy feszült beszélgetésünk. Azt mondtam Gyulának: Ide figyelj, itt előbb-utóbb balhé lesz. Szerintem te nem számoltál azzal, hogy a vezérkarod korrumpál­ ható. Életében először akkor emelte fel a hangját ve­ lem szemben: Te bedőlsz ilyen pletykáknak és így to­ vább... Mindez a Tocsik-ügy kirobbanása előtt. - Maga miért gyanakodott? - Nem értettem sok ember viselkedését, reakcióit, csak akkor találtam bennük logikát, ha számoltam a lehetőséggel, hogy korrumpálják őket. Épp ebben a feszült hangulatban ültünk ott a Hornnal, amikor be­ jött Kovács László. Érezte, hogy valami nem stim­ mel, és azt mondta: Te Gyula! Azok közül, akikkel te 1990-ben kezdtél, már csak a Popper van melletted. Ő a te leghűségesebb embered. Később aztán Ko­ vács Laci is megpróbált használni engem, de hát ak­ kor már teljesen más volt a helyzet. - Tudja, mi a furcsa? Hogy ez az 1994-1996 közti idő­ szak igencsak konfliktusokkal terhes időszaka volt az or­ szágnak is meg a koalíciós kormányzásnak is. És maga csak ilyen lagymatag szakmai beszélgetéseket folytatott Hornnal? - Volt egy megállapodásom vele. Egy: nem futok tiszteletköröket. Add meg nekem a jogot arra, hogy úgy mondjam el a véleményemet, ahogy gondolom, akár jó magyarosan is, és ne sértődj meg. És én sem sértődök meg, ha nem veszed figyelembe, amit mon­ dok, hiszen végül is minden a te kontódra megy. Azt is a Hom-korszak számlájára fogják írni, amit te nem is akartál. Kettő: annyira utálom a nyili-nyalit, hogy 64

csak akkor jövök, ha hívsz, akkor viszont azonnal. Aztán láttam, hogy ott mindenki a maga pecsenyéjét sütögeti, közülük is az ORTT későbbi elnöke volt a legnagyobb pecsenyesütő. Na, ezt egyszer meg­ mondtam a Gyulának: Vigyázz, a Révész már az egész tömegkommunikációt átjátszotta a jobboldal­ nak. Nagyon haragudott ezért a megjegyzésemért. - Na várjon, Révész T. Mihály tevékenységét én is így láttam, de az elképzelhetetlen, hogy ne kapta volna meg hozzá a Horn engedélyét. - Hát hogyne kapta volna meg! Horn azt mondta a minisztertanácsi tisztviselők, tanácsadók egyik érte­ kezletén: Nagyon kérlek titeket, hagyjátok a Révészt békén. Én száz százalékig megbízom benne, tudok róla, mit csinál. Na de ez katasztrófa volt, teljesen rosszul mérte fel a helyzetet! Végül is én Horn Gyu­ lában nem láttam mást, mint a Peters-elv beteljesü­ lését: addig emelkedik egyre feljebb, amíg túllépi sa­ ját kompetenciájának a határait. - Peters-elv? - Egy angol könyv, amely azt magyarázza el, hogyan működnek a hatalmi struktúrák. Mondjuk, van egy nagyszerű kertész, virul a park. Ez olyan nagyszerű kertész, mondják, hogy elő kell léptetni. Legyen ő az összes londoni park főfelügyelője. Az is lesz, és mert ért hozzá, meg az emberekkel is tud bánni, az összes londoni park virul. Na de ha ez az ember ilyen jó, vi­ gyük be a központba, intézze ő a virágexportot és importot. Ehhez ugyan szegény kertész már végképp nem ért, de még vannak jó emberei, akik tanácsot adnak neki, segítik, úgyhogy esetleg itt is sikeres lesz. De amikor még följebb emelik, és azt mondják, le­ gyen ő a virágügyi államtitkár, akkor már elvérzik. Ez a Peters-elv: senki sem tud megállni a saját kompe­ 65

tenciaszintjén, mert följebb viszik. Szerintem Horn jó külügyminiszter volt, és itt meg kellett volna áll­ nia. De azt az egyet meg kell mondanom, hogy a Gyula által engedélyezett gazemberségek határai leg­ alább kiszámíthatók voltak. E tekintetben a kor­ mányzat sokat romlott 1998 után. Horn sohasem en­ gedte meg magának, hogy ne reagáljon, ha a kormá­ nyát valami bírálat éri. A Fidesz-kormány nem reagál, mindenkire tesznek. Az lesz a sorsuk, mint az Ottlik Géza regényben, az Iskola a határonban a Me­ rényi-diktatúrának. Semmi látható dolog nem tör­ tént, ám egyszer csak jön valaki, és a Merényiék dik­ tatúráját egy pöccintéssel megszünteti. Mint egy amerikai barátom: nekitámaszkodott a saját háza oszlopának, mire összedőlt a ház, mert belülről már rég megették a termeszek, csak kívülről nem látszott semmi. Össze fog dőlni, nem megy ez így. Hacsak be nem keményítenek, és nem csinálnak igazi diktatú­ rát. Hiszen elő van készítve. Nézze, a politikát én mindig is piszkos dolognak tartottam. Pláne, amikor közelről láttam. Nem nagyon akartam befurakodni a közepébe. Szívesen megmaradtam a magam periféri­ kus helyzetében: ha akarnak tőlem valamit, majd szólnak. Csak hát ezek az emberek senkiről sem tud­ ták, mire használható. Egyszer Tóth Andrással men­ tünk le Balatonfüredre, még az 1998-as választások előtt. Azt mondja nekem a kocsiban: Borzasztó hely­ zetben vagyunk, Péter. Kellene nekünk egy ember, aki politikailag megbízható, nem újoncként néz szét a tévében, elég népszerű a maga körében és elég kul­ turált is. Képtelenek vagyunk ilyen embert találni. Mondja nekem, akinek a különféle tévés sorozatai akkor voltak a csúcson! Eszébe se jutott megkérdez­ ni, hogy te, nem akarsz egy kicsit segíteni nekünk a tévében? - De maga egyszer már visszautasította a Magyar Rá­ dió elnökségét! 66

- A Rádió más. Ott nem látszom! Arról nem is be­ szélve, hogy közben eltelt egy rakás idő. De még most is ilyenek: azon panaszkodik nekem nemrégi­ ben az egyik fütyi, hogy itt van ez a Szabad Sajtó-díj. Adjak már tanácsot, ki az, aki megérdemelné, mert alig találnak valakit. Mondja ezt nekem, aki teleírom az újságokat ellenzéki publicisztikákkal! - Maga biztosan közülük valónak számit a szemében... - Ugyan, én még csak egy kis párttag sem vagyok! Na de közben volt még egy botrány, a Tamói Gizel­ la-, azaz az Élet és Irodalom-féle. Én Tamóival is, Ko­ vács Zoltánnal, a főszerkesztővel is nagyon jóban voltam. Ma már szóba se állunk egymással. Történt ugyanis, hogy Kurucz Pál, aki már unta az építési vállalkozóságot és mindent, ami ezzel jár, a felesége, Árvái Jolán hatására elkezdett azon gondolkozni, ho­ gyan lehetne gazdaságilag rendbe tenni a Magyar Televíziót. Csinált egy tervezetet, amelyet többek közt nekem is meg akart mutatni. Én meg mondtam neki, hogy Pali, én ki se nyitom, nem értek hozzá, és ha számsorokat látok, meghalok. De Tamói Gizi ért a gazdasághoz is, a tévéhez is, a sajtóhoz is. Ha aka­ rod, felhívom őt, és megkérem, fogadjon téged. Be­ széld meg vele. Felhívtam Tamóit... - Akkor maga még tanácsadó volt? - Igen. Látja, ez az én naivitásom. Nem fogtam fel, hogy ha alszom, akkor is mint tanácsadó alszom. És mondom, jóban voltam velük, Gizinél megfordultam vendégként is. Szóval nem voltam idegen. Arra kér­ tem tehát, hogy fogadja Kurucz Palit, és aztán be­ széljünk róla, jó-e ez a tervezet, érdemes-e támoga­ tást szerezni hozzá. Gyula erről semmit sem tudott. Hogy aztán köztük mi történt, azt a jó isten se tudja. Gizi állítása szerint Kurucz megcsillogtatta előtte, 67

hogy ha őt odaveszi gazdasági igazgatónak, akkor a Tamói lehet a tévé elnöke. Nekem erről fogalmam se volt. De ha így történt is, akkor is úgy gondolom, a köztünk lévő viszonyra tekintettel Tamóinak föl kel­ lett volna emelnie a telefont, és megkérdezni, hogy Péter, mi ez, miben sántikálnak maguk? De nem ez történt, hanem megjelent a Kovács Zoltán cikke, amit én döbbenten olvastam, nem tudván az egész­ ről semmit. Nem értettem. Feltételezésem szerint az volt mögötte, hogy akkoriban ők kissé rosszban vol­ tak az SZDSZ-szel, és rendezni akarták a viszonyt: ez jó apropó volt hozzá. Ráadásul én Tamóival egy má­ sik szálon is jóban voltam: nagyon jó barátom volt Keleti István, aki halála előtt a Gyerekszínház rende­ zője volt. Aztán meghalt, és nekem a feleségével, Andai Katival, szánom-bánom, de kialakult egy liezonom. Kati meg Gizi barátnők voltak. Gizi bedühödött, hogy Kati nem őrzi kegyelettel Keleti emlékét. És minthogy ez is a Kurucz-eset idején zajlott, lehet, hogy ez a dühe is benne volt az ügyben. Nem értet­ tem az egészet, viszont meglehetősen kellemetlen volt a dolog, mert Gyula megkérdezte tőlem: Mi fo­ lyik itt, miért szervezed a tévéelnökséget? Dehogy szervezem, ezek őrültek. Az ügy tehát elmérgesedett, és minden ráment: Tamói és Andai barátsága, az én jó viszonyom vele és Kovács Zolival. Aztán Peták Ist­ ván meg a többiek elnöksége idején sokszor eszembe jutott: Most jobb? Noha tényleg nem akartam Tarnóiból tévéelnököt csinálni, hogy jövök én ahhoz! Különben is, ha ez a tervem, én magam megyek el hozzá, és megkérdezem, mit szólnál hozzá, hiszen a kapcsolatunk erre kötelez. Mindenesetre, ha Tamói akkor azt mondja, jó a Kurucz tervezete, biztos, hogy támogatom. Nem tartottam volna rossz megoldás­ nak, ha a Kurucz meg Tamói együtt tud dolgozni. És ez messze nem Tamói ellen irányult, épp ellenke­ zőleg. Erre egy ilyen reakciót elképzelni se tudtam... - Mi is volt a kifogásuk ellene? 68

- Hogy a demokrácia útjáról letérve a Popper a Hóm Gyula megbízásából egyfait a compli helyzetet terem­ tett Tamói számára. Minden cikk erről szólt: a Hóm kormány aknamunkája. Sokan alaposan felhasználta a dolgot ellenem, fűtötték a Homt: Látod, Gyula, a Popper igenis laikus a politikában, most is csőbe húzták... Az ügyből mindenesetre per lett: Kurucz is és Kovács András is, a tévés kuratórium akkori elnö­ ke, beperelte az ÉS-1. Én meg vonogattam a vállamat, és azóta se írtam az .ÉS-be. Sajnálom, mert szí­ vesen és sokat írtam nekik. - Úgy emlékszem egyébként, Tamóiéknak nemcsak az volt a kifogásuk, hogy antidemokratikus az eljárás, amelyet Kurucz meg maga terveztek Tamói bevonására, hanem Kurucznak magánjellegű tervei is voltak a tévé­ vel: a televízió ingaüanjaival spekulált volna az alelnö­ ki székből saját hasznára is. Maga erről tudott? - Nem. Mondtam: bele se néztem a Kurucz tervei­ be, engem a gazdasági dolgok csak idegesítenek. Nem, csak azt tudtam, hogy a felesége, Árvái Jolán azt mondta, Palinak van egy elképzelése arról, ho­ gyan lehetne a televíziót rendbe tenni. Utólag úgy gondolom, nem is volt rossz ötlet a Kurucztól, mert ez megoldás lett volna a Magyar Televízió vezetési problémáira. De ha Tamóinak más jött le a Kuruczcal folytatott beszélgetésből, először is nyomban ki kellett volna rúgnia a Kuruczot, majd azt kell mon­ dani: Péter, nem téved maga, hogy ezt a Kuruczot rám zúdította? Ez a pasas a saját zsebére akar dolgoz­ ni, nem a tévét akarja rendbe hozni. És akkor mó­ domban áll neki elmondani, hogy az egészről gőzöm sincs. De ekkora grimbuszt csinálni! Máig sem ér­ tem. Utólag viszont továbbra is úgy gondolom, noha az ötlet az én agyamban fel sem merült, mennyivel jobb lett volna, mint az, ami később elnök-ügyben a Magyar Televízióban történt. 69

bi­ zony nem volt mindegy. hiszen maga már 1988-ban látta a bomlás jeleit. úgy látta akkor. egy tisztességes rendszerváltás esetén a párt rokonszen­ vesen át is adhatta volna a hatalmat. mint amelyre a hírek szerint történtek is előkészületek Pozsgay és az MDF közt? . Koszi szépen.az én megítélésem szerint . minthogy itt éltem. Ötezer kilométeres távolságból az egyik is kommu­ nista vezér meg a másik is. Ha a második világháború idején működő politikusok megítélésében enyhítő körül­ ményként fogadom el azt a tényt. robbantak az apparatcsikok. Abból ugyan­ is. hogy itt voltak a 70 németek. Gorba­ csov sem tudta végigvinni a folyamatot. kokakólás és ideológiai szempontból egyaránt. létrehoztatok egy elfogadható élet­ formát Magyarországon. Én nem hittem abban. hogy bármit is meg lehetett volna állítani. hogy itt voltak az oroszok. Én a következőt gondolom: mai megítélésem szerint Ká­ dárék ügyesen cseleztek. eddig tartott a ti működésetek. éppen a dubceki időkből. És ezen kár gúnyolódni. és bejöhettek volna ebbe más pártok is. hogy a pártban nincs elég tartás. hogy határsértés esetén az oroszok menthetetlenül bevonulnak. Maga szerint mi lett volna a jó megoldás? És mikor kellett volna előállni vele. Az én szememben azonban. nyil­ vánvalóan rosszul ítéltem meg a szovjet állapotát. Úgy gondolom. Rögtön rob­ bant a nemzeti kérdés. Ügyesen kipuhatolták. hogy meddig lehet elmenni az élet liberalizálásában. . Mindegy. Először is. a pártkongresszusok előtt a közhangulatot mindig az jelle­ mezte. hogy nagy reformkommunista változások lesznek. hogy ezt ma hogyan hazudja vagy tagadja el valaki. tehát egy valódi liberális fejlődés út­ 71 . Mert világos volt. valóban volt különb­ ség.Igen. Teller Edének próbáltam megmagyarázni egyszer.Olyan demokratikus koalícióra gondol. hogy a Kádár-rendszer maga volt a megtestesült po­ kol.egészen addig elment. de abban igen. aztán azt mondta: Nézze. Vagyis úgy gondolom. Hirtelen kiderült. hogy maga szerint elejét kellett volna venni a 89-es fordulatnak. És azt is mondta: no de majd a szovjetek. ahhoz képest. . De nem is ez volt a bajom. . hogy csak a János maradjon! Mert az ő sze­ mélye garancia volt.Egy mondat erejéig visszatérve 1989-re: azt mondta. hogy az oroszok beavatkoznának. Kádár és Aczél . Kádár jól politizált. hogy egy demokratikus koa­ líció veszi át a hatalmat.Utólag nagyon nehéz erre felelni. mert már a szovjet és a brezsnyevi rendszer nincs mögöt­ tetek. Emlékszem. Tehát ma már nem vagyok biztos benne. ameddig elmehetett. ugyanígy el kell fogadnom Kádárék eseté­ ben. hogy itt él-e az ember vagy Ceausescu birodalmában. egyértelműen az tűnt ki. és nevezhetem ugyan Ma­ gyarországot gúnyosan a legvidámabb barakknak. Ehelyett egész más történt. Egy­ szerűen úgy. MÁRCIUS 27.2001. hogy megállítsa a felbomlást. ke­ ménység. ez a maga szemében különbség. Ami nem igaz. hogy ő sem volt független. mi a különbség Kádár és Ceau§escu közt. amit elmondott. Lehet. hogy tudomásul vesszük: az oroszok megroggyantak. Ezen nincs mit részletezni és ér­ velni: egyszerűen nem igaz. Nem volt már képes gyökeres megújulásra. Teller egy darabig hallgatott. anélkül. szóval a dolog fejetlenségbe szaladt bele. de most mi folytatjuk.

Mire a vé­ désen. a hivatalos környezete. Bármit. elég korán meg­ jelentek antiszemita felhangok. aki letette a fe­ nekét a székre. hogy magát. mert korábban kihasználta azt. hogy a párt ott állt a háta mögött.Ezt így nem mondanám. A többség pedig szerintem tudatosan előkészítette a megbuktatást.1987— 88-ban ez már szokás volt ezek szerint? Aczél kedvencének keresztbe tenni? . hogy én hogy sza­ vaztam. Később az akadémia el­ nöksége meg is adta a nagydoktori címet Patakinak 73 . . és meggyőződése szerint szavazott. az Akadémián. vagy azért. hogy Izraelben elfogadtak egyetemi ta­ nárnak: nesztek! Valóban nem tartottam a pályafutá­ somat pártkarriemek. . amikor vitéz Nagybányai ült a fehér lován. noha készültem rá. hogy azért az igazi mégis az volt. hogy a párt csinált belőlem embert és pszichológust. 72 Amit egyszer Radnai Bélával . De érzett-e sze­ mélyes féléimet is. ketten-hárman voltunk ilyenek. hogy valamit vagy könnye­ dén tudunk csinálni.szintén pszichológus . Az egyik. De erős szorongást is. mert olyan ambivalens viszonyban voltam az Aczél-féle vonalvezetéssel. hogy nem izgultam. Laza voltam. de fizikai létemben semmi sem veszélyeztet. hol áll meg módon. hogyan fogadják majd a volt kommu­ nistákat Nyugaton. nincs szükségem igazán semmiféle hivatalos támogatásra ahhoz. Egysze­ rűbb volt azt mondani. alkalmasak? Tehát elítélték vagy irigyelték magát? . az új szakmai-politikai vezetés? . Szerintem az ő szemükben én nagyon gyanús voltam* főként szellemi orientációmat. . .Miért? Azért. Úgy gondoltam. Hogy mást ne mondjak: Pa­ taki Ferenc nagydoktori védése 1987-ben vagy 1988ban megbukott. Akkor komoly késztetést éreztem. sommásan mindannyiun­ kat gazembernek minősített.Értem: előtört a horthysta nosztalgia. Ezért volt számomra na­ gyon fontos.Pataki Aczél dédelgetett kedvence volt. Egyrészt rendkívül sokakat bosszantott a könnyedségem. a rendszer örökös hívét hátrányok érik majd? Megtorolják magán politikai elkötelezettségét a kollégái. már csak azért sem. csak az izzadós tudományos karriert nem! Csakhogy ezt másoknak nem volt könnyű elfogadni. egyetemis­ ta koromban vetődött fel. a hülye hin­ duista lelkemet tekintve. Én tagja voltam a bizottságnak.Miért bukott meg a nagydoktori? . mert olyan kar­ riertfutott be önerejéből. és utálta Patakit. hogy elmenjek Magyarországról. Ez volt a kisebbség. Kész. hogy talpon maradjak. A rendszerváltás idején azt gondol­ tam.Ez a szempont bennem csak 1956-ban. ez indokolta a maga tar­ tózkodását a rendszerváltással szemben. mint párttagot. amelyre mások nem voltak képe­ sek. És akkor én már álltam olyan jól a honi közéletben. aki a pszi­ chológia nagydoktora volt. mármint amiatt. hogy ter­ mészetesen nekem fognak esni. adott esetben sza­ badúszóként is megélek. ki tudja. És a bizott­ ságban kétfajta ember ült. hogy én egy egzisztenciálisan fenyegetett ember vagyok. hogy az nekem inkább károkat oko­ zott. publicisztikában.ján lehet továbbmenni. Minden el volt rontva. a pszichológus szakmában. mi a véleményem.úgy fogalmaztunk meg. Ehelyett elkezdődött a kom­ munizmus és a kommunisták gyalázása. vagy nem csináljuk. másrészt beindult egy ízig-vérig retrográd nosztalgia. Lénárd Ferenc vezetésével. Úgyhogy minden ilyen csábítás­ nak ellenálltam. amelyik nem fogadta el a nagydoktoriját.Én természetesen az utóbbira szavazok. Aczél egyik embere felordí­ tott: Gazemberek! Nem tudhatta.

Meghívtak akkoriban va­ lami felső szintű párttanácskozásokra.az életműve alapján. Angliában vagy Svédor­ szágban nem foglalkoztam volna politikával: mit ér­ dekel engem? Itt azonban egzisztenciák is függnek tőle. mint. 1989-ben én őszintén tettem azt a javaslatot. előbb tegyük rendbe a belső ügyeinket. Úgy láttam. amelyre én igent mondtam. Ott ért a má­ sodik nagy öregkori megrendülés . Az­ tán megint föltámadt bennem a remény. és semmit se felejt. aki melózik. . . Amely nekem valóban nem jelentett mást. mondjuk. De amikor rájöttem a valóságra. Úgyhogy a bukás csak egy blamázs volt. miközben láttam a torzulásait is. De mondjuk az Antall-kormánnyal vagy később másokkal elvileg sem értettem egyet. 75 . akkor sem az eszmével volt 74 bajom. amíg rájöttem. hogy ez ilyen bourboni társaság: semmit se tanul. hogy tényleg elindul egy belső átrendeződés.Egyébként miért volt magának szüksége arra. mint hogy a mai politikai kínálatból a szo­ cialistákat támogassam. megtisztulás. Biszku Béla. Azaz: nem hagy békén. És arra jutottam. hogy a fajelméletet a kommunizmus majd kiiktatja. Tehát a . és a dolog el volt intézve. vagy ahogy ők mondták. hogy bárkinek is célja lett volna a belső ügyek rend­ betétele. főként a szociálisan erősen leszakadtak számára. hogy egy hatalmon lévő párthoz kötődjön? Miért nem élte a rélative független vagy fél-ellenzéki értelmiségi életét? Adottsá­ gai. Le kell róla operálni.mármint a kommunizmus ünnepi. mondjuk. talán most észhez térnek.belátom . . gyakorlati következmény nélkül. Másodszor: életem kezdetén én ennek az or­ szágnak egy nagyon csúnya arcát láttam. mint hogy legyen lakása. hogy ne induljunk a választásokon. hogy a sztálinizmus ráült a munkásmozgalomra. ahogy ma sincs. olyan volt a szememben. amely az eredettől idegen.vén naiv pasi -. de nem is több annál. Es reménykedtem. és amely nem ke­ vesebb.nevezzük így . elméleti ol­ dalával. hogy na. Sán­ dor se volt éppen eszményi pápa. Hogy egyfajta polgári jólétet céloz meg. az 1998-as vereség után. hogy van egy nagyon rossz pe­ riódusa.azt hinni.. 1994 nyarától 1996 őszéig tartott. Ráadásul ideológiailag egyetértettem vele . hogy már maga az eszme is egyszerűen megvalósíthatatlan? .Természetesen egyre nagyobb kétségeim lettek.Nem. mert a kom­ munista funkcionáriusok mögött mégiscsak volt egy olyan eszmerendszer. Mind a kettő elég nagy ba­ rom volt. focimeccs jegye mindenkinek. mert már az ideológiájuk is idegen volt tőlem. Tényleg nem gondoltam. Sokszor fel­ tettem magamnak a kérdést. De ez a belátás csak a Hom-kormány ide­ jén alakult ki bennem. A hatalmat nem tudom negligálni. A keresztény vi­ láguralomnak is voltak nagy ívű kilengései. hogy vajon miért idege­ sít jobban Jeszenszky Géza külügyminiszter úr. mint­ ha a mozgalom kapott volna egy daganatos betegsé­ get. VI. Az a tény. Akkor leköszöntem. és hosszú ideig elhittem.És ebből a maga számára nem az következett. beosztása. lehetőségei megvoltak hozzá. hanem azokkal az emberekkel. Ezt én nemes törekvés­ nek tartottam. mint ami. Szá­ momra természetesen nem volt más lehetőség. hogy azért. muszáj poli­ tizálni. függö­ nye. hogy ebből semmi se lesz: sorra köve­ tik el ugyanazokat a hibákat. hogy a politikai bejön a fürdőszobámba is. mert egész életemben azt ta­ pasztaltam. . Naivitás volt .Biztos benne. akik fölhasz­ nálták saját hatalmi és világhatalmi céljaikra. hogy valóban volt mögöttük ilyesmi? Ké­ sőbb is? A Kádár-korszakban? . képességei.Először is azért nem. a kereszténységben az inkvizíció volt.munkásmozgalmat nem azonosítottam a sztáli­ nizmussal. hogy él-e még ez az ideológia.

persze: fontos az egzisztencia. Miért. . A jobboldali ideológiában természetesen nem a jobboldaliság a legnagyobb baj. hiszen akkor rám van bízva a világban a tájékozódás. mindenki azt hitte. Három-négy ilyen összejö­ vetelen vettem részt. 1994-ben azért. Végiggondolatlan. jobboldali ideológia alatt nem lehet élni egy olyanfajta embernek.Nézze. és a mozgalomban nem maradt más.Nem lett volna. Nem akarják. Mit tudom én. hogy tudatosan és módszeresen politikai utánpótlást kell nevelni. hogy akkor ki kell irtani a zsi­ dókat. Sokat vitatkoztunk ezen. aztán a vereséget szenvedett pártnak is. Azt mondja: ha most kinyitják az öreganyó sírját. Mindegyik mai párt az. mert gőze sincs a vi­ lágról. Mindenesetre én úgy láttam. Erre kiderült. hogy lá­ tom én a dolgokat. Mindenesetre senki sem kér­ 77 . Megértem. Mert éppen ez a kérdés: akkor mi a teendőnk? Lehet. végre el fog dőlni. mondtam. ha katolikus. Ha nem.Magának lett volna személyi javaslata? . Máig nem csinálta meg senki. felejtsük el. amelyben működik. hogy az elektronika korszakában. Figyeljetek ide. Csurka kivételé­ vel. hanem az Orbánra meg a Kövérre. hogy polgári? így aztán senki se a Fideszre szavaz. hogy a párt ügynélkülivé vált. De mit jelent az ma Magyarorszá­ gon. mert az egész apparátus beszaladt az államigazgatásba. mit jelent az. hogy fel kell ké­ szíteni a közéleti szereplésre. század eleji európai embernek ké­ pesnek kell lennie arra. Ideológiamentesen meg lehet. Kon­ cepciótlan.hogy szó sincs ilyesmiről. Szerintem meg egy embernek tudnia kell. hogy Petőfit találták-e meg. És 1998-ban is úgy láttam. Nagyon rossz hangulat lett. maga tudja. egyetlen gézai feladatunk van: meg kellene találnunk azt a Vajkot. Ezt azóta se csinálták meg. hogy ő katolikus. amilyen én vagyok. mi a teendőnk. hogy megtalálja a saját orien­ tációját. akkor viszont valamennyien tudjuk. Miért. Aztán volt egy utolsó felszólalásom. teljesen megváltozott társadalmi-gazdasági viszonyok közt ne legyen világértelmezése egy politikai mozga­ 76 lomnak. hanem a ret­ tenetes nívótlansága. tizenkét év után. mert ugyanolyan hülye. . amelyben élünk. hogy mit jelent szocialistának lenni. akiből meg lehet csinálni a szocialista Szent Istvánt. Személyek állnak az ideológiák helyén. Vagyis a párt csak ad hoc reagálásokra képes. Azt mondtam. akik itt ülünk. hogy ő az. Ha igen. Lenin óta senki sem foglalkozott azzal. vagy gyáva. hogy valaki liberális? Alit jelent az a fényesre koptatott szó. Gazdasági kényszerhelyzetben műkö­ dik mindenki. mint a Grespik. egy 21. Aztán nem hívtak többet. hogy milyen a világ. hogy mi lesz másként. Neki bezzeg van populárisán érthető programja és mondandója. csak a vécés néni a kefével. Az ideológiamentességet egyéb­ ként már Horn Gyula elkezdte. —Véleménye szerint jobboldali ideológia uralma alatt le­ het értelmesebben vagy ideológiamentesen élni? Ha már maga szerint két út közt lehet választani. Egyszerűen buta. ami után többet nem hívtak. Ezt jó néhány­ szor meg is mondtam Kovács Lászlónak: Ha ma Ma­ gyarországon nem lehet arra felelni. politikussá kell nevelni embereket. Most olvas­ tam a Grespik László-féle legújabb elméletet Petőfi Sándor futyülőjéről. Irtózott az ideológiától. nekünk. ha a szocik győznek vagy a szadesz? És ha agDávid Ibolykáék? Ugyanez lesz. prakticista politikát művelt. egyiken referáltam is. Lehetetlen. úgyhogy a válasz evidens. mi a teendőnk? Az új­ ságíró itt megáll. segítő pártonkívüliként. akkor a párt választási érdekszö­ vetséggé züllik le. Én megmondtam már a hatalmon lévő Horn Gyulának. ha szavaz. vagy nem. Én már a nyolcvanas években is ilyesmiket ugattam a párt­ nak. És úgy gondolom. a négy évig garantált képviselői stallumok.

amennyit nem szégyellt kérni. Az imént mond­ tam. . Hol volt már akkor a hi­ degháború! . utólag igazolta a diktatúrát. Ez magát miért nem tá­ volította el tőlük? . de arra gondolok. ha háború van és kevés a kaja. Ez utóbbi képtelenség. Nem örülök neki. Nem tudtam fel­ mérni.A szélsőjobboldal veszélyét én nem abban látom. a szabad önkifejezés és a szabad választás magának nem hiányzott? Ezt sohasem bizto­ sították. hogy a tíz százalékot féken tartsuk? Miért igazolná ez a diktatúrát? . de voltak gyanús jelek. Véleményem szerint az a szélsőjobboldali fejemelgetés. a pluralizmus. Nem értem vi­ szont. nemcsak erről beszéltem. Vagy elfogadom tehát. és ezzel párhuzamosan Magyarországon libe­ ralizálódott az élet. tehát a kommunista rendszert a nyugati ellenfe­ lek is szívesen agyonverték volna. Ahogy mondani szokták.Ehhez nem tudok hozzászólni. száz dollárral. abban erősített meg engem. hogy más alapkérdések miért voltak ehhez képest elhanyagolhatók a maga számára több mint negyven évig. mert nem is igényelték sohasem a kommunista ideológián alapuló rendszerek. 78 79 . már a hidegháború időszakát éltük.Nem. Háborús helyzet volt. sőt legitimálta a Kádár-rendszert.dez rá. hogy valósá­ gos veszély az „üssük agyon egymást” helyzet. Ami­ kor a csipám nyiladozni kezdett. ki lehet mondani. előbb-utóbb úgyis megszűnik. . mint feltételeztük. -Jóval kevesebb. .Háromévenként. nem tudom. amely 1989 után be­ következett. csak ebből lehe­ tett kiindulni. És ami a rendszerváltás óta ebben az országban feltört. a személyes szabadságjo­ gok.No de miért kell elnyomni egy egész országot azért. mint tíz százaléka a magyar lakosság­ nak.Igen. . hiszen senki se akar bántani senkit. hogy tu­ domásul vettem: öldöklő küzdelem folyik a két világrendszer közt. vagy azt mondom. már a hetve­ nes években is. ekkora csürhéje minden országnak van. hogy ingoványosabb és robba­ nékonyabb talajon tenyészett a Rákosi is meg a Ká­ dár is. mint ma a forint csúszó leértékelése. Itt van Allende esete. hogy netán többségre juthat.. ez merő paranoia.. hogy a politikai közöny és a félelem megsokszorozza a ha­ tását. mekkora ennek a veszélye.A mából visszatekintve ez bennem úgy élt. A z egykori rendszerellenzék tagjainak ma is az egyik legerő­ sebb vádja a Nyugattal szemben. hogy fenntartotta. hiszen a szociális biztonság válóban alapkérdés.. Chilében kiderült. Hogy egy ország miért hetven vagy száz dollárt tud adni. mert hülye vagyok a gazdasághoz. És végképp nem indokolja sem a kemény rákosista. mitől függ. sem puha kádárista diktatúrát. Ez olyan számom­ ra. később annyi hitelt kapott. . hanem abban. következmények nélkül. — Értem a vonzódását a baloldali ideológiához. Kádárt fogadták Nyugaton. Utazni lehetett.Európában igencsak más volt a helyzet. hogy az ellenfél adott esetben fegyverrel is hajlandó meg­ buktatni a másikat. A z emberi autonómia.. Bármilyen baromságot meg lehet írni. Egy teljesen elhülyült közéletet látok magam körül. Nem tudok hozzászólni. A jegyrendszert is el tudom fogadni. hogy a világrendszerek egymást fojtogatása zaj­ lott.

Ahogy most stabilizálni próbálja saját ha­ talmát . . Publicisztikát írok. Ugyanígy elfogad­ hatatlannak tartottam az ízlésdiktatúrát a művészet­ ben. hogy a rendszer egyre inkább liberalizálódott.Most azon gondolkozom.És más alternatíva nem volt maga szerint. buta módon összekeverték. . Én ezt a magam számára úgy oldottam meg. . Közelebb áll a leikéhez. A tendenciát el tudtam fogadni. mint Orbán a politikával: titokban soha­ sem folytatok viszonyt.Azt hiszem. ha elvi harcokat nem akar is folytatni.így van. Akárhogy zsonglőrködünk. hiszen a klerikalizmus politikai mozgalom­ má nőtte ki magát. az egyházról. ahogy eljártak fölöttem az évek. Nem. mert annál undokabb dolog nincs. ma is arról van szó. se telet. . Ám köz­ ben. Mert az 1994-es választási eredményeket lehetett volna stabilizálni. most sincs. Vagyis a vallás és a hit kérdéseit is csúnya. egyre inkább minden mindegy lesz. De a szocik szemérmesebben csinálták a saját disznóságaikat. vagy a baloldal kerül hatalomra. primitív. hogy Marx úr Isten létezéséről nem nyilatkozott. erről semmit sem fog találni. Ebben a felismerésben ugyan volt egy jó adag rezignáció is. A hatalomban minden belső szellemi tartalom tönk­ remegy. A napi közérzetét biztosan meghatároz­ za.A vallásról. nem több. Én a nőügyeimmel voltam így. Hogy ez a jobboldaliság meddig megy el agresszivitásban.az Orbán nyuszi.Igen.de ez még mindig jobb. Az én életembe ez az egész nem hoz már se tavaszt.. mint ha leleplezik az embert. Összes műveit átnézheti. de alternatíva ma sincs más. hogy sokkal jobb volt-e a közérzetem Hóm Gyula idején. . legfeljebb a hitről nem.1994-re Antallékkal szemben olyan averzió támadt az országban. hogy ezekbe a kérdésekbe soha egy árva szóval sem mentem bele.Ne mondja már. politikai okai voltak! Ahogy a há­ rom évnek is. mert ren­ geteg dolog halálosan bosszant. Megdobban a szíve. a klérusról tudomásom sze­ rint nyilatkozott. .Érdekes módon ezzel az ország is így látszik lenni. szerintem ez az ország jobban szeret jobboldali rendszerben élni. az más kérdés. sok tekintetben szabadabbá vált. A rendszer vallásellenességét ostobaságnak tartottam.Nem hiszem. hogy vagy jobbratolódás lesz még erősebben. mint annyi. .Lehet. Azért bizo­ nyos dolgokat rosszabbul tűrök: a szocialista korrup­ ciót rosszabbul tűröm. Csináljuk nyíl­ 81 . ami eleve eldöntötte a kérdést.A z 1994-es választások nem ezt mutatták. . Mindenesetre tény. Tudja. mint ha jönnek a fasiszták. mint mondtam. ha a huszár felmu­ tatja a konyhakésből kalapált kardját. Csak aztán a szocik nem váltották be a reményeket. cserbenhagyva a Jóisten legelőit. hogy én egy nagy ideológiagyár­ tó vagyok: szerintem nem szabad hatalomra kerülni. de számomra lényegében véve már mindegy. hogy a fe­ ne egye meg. ezért le lehetett őket leplezni. mint a jobboldal korrumpáltságát. és szeretek csipke­ lődni. az a baj. nyilvánvalóan nem a pénzügyi hely­ zettőlfüggött a dolog.szerintem sikerrel . Mert még a hülyeséget is jobban beve­ szem a baloldaliság ostyájába csomagolva. Mert. És én az os­ toba jobboldal és az ostoba baloldal közül az utóbbit 80 választom. ezzel a bandával kell együtt dolgoznom . . . . hiszen tu­ dom például.

akkor logikus. amit most a Fidesz csinál. hogy egy mozdulattal fel le­ hetne rúgni. ilyen nyíltan elkövetett disznóságokban már van valami imponáló. ilyen pimaszul. Tehát pillanatok alatt létrehozhatók fegyveres kom­ mandók. éppen politikailag. ez a „nem engedik hatalomra ke­ rülni” borzasztó furcsa dolog. Különben is. hogy a polgári demokráciák felakasztatnák a politikai ellenfeleiket.Ez megtörtént a weimari köztársaságban. ebbe bukott bele. uram. hogy soha többé senki se kerülhessen hatalomra demokratikus úton. hogy győz az ön liberális demokráciája. Milyen garancia van arra. hogy a Fidesz stratégiai célja a kétpó­ lusú politikai rendszer kialakítása. azt felel­ te a maga palócos kiejtésével: Felákásztátnám. nem lett volna semmi problé­ ma. ideológiailag. . hogy leválasszák magukról a szél­ sőségeket. Jugoszlávia bombázása vagy a Haider-ügy nem erről szólt.A polgári demokráciára az a jellemző. elképzelhető. 82 83 . tegyük fel. hogy én. és Kassák kifejti.Noha nem jellemző. hogy demokratikus úton olyan antidemokratikus erők kerüljenek hatalomra. vallásilag. De miért jó az nekik. hogy levál­ nak a MIEP-ről. Tegyük fel. Kizárólag a kormányzat jóindulatának kér­ dése. hitbélileg. kom­ munista szervezkedésbe fogtam.Egyelőre. Magyarországon szaporod­ nak az olyan szervezetek. Vagyis hogy mindenki szaba­ don virágoztassa a töveit. a jobbés a baloldal vonatkozásában. amelyek aztán gondoskodnak róla. hogy megdöntsem az ön virágozzék-minden-virág polgári demokráciá­ ját. viszsza-visszatáncolt. politikailag. hogy meddig megy el.tan. De Haider egyre kisebb nyomás alatt van. De nem merte: nem mert élni a hatalommal. Bizonytalan volt. És egyszer csak a titkosszolgálat jelenti önnek. hogy Kövér László állandóan gesztusokat tesz majd a szélsőjobboldalnak. Déry Tibor.Ha elfogadjuk. és a minisztériumok fölé odarakták a kancel­ láriát mint szakmai ellenőrző szervezetet. Azt hiszem. különösen a választások előtt. . hogy végte­ len baromságában hagyja. Nem érdekük. Ha önmagukat megerősítették a hatalomban. Ön mit tesz? Állítólag Kassák elgondolkozott. hogy nem tolódik el a rendszer egy jobboldali diktatúra felé? Amikor Orbánék megkettőzték a ha­ talmat. Mire Déry: Kassák úr. mint az APEH nyomozója. Csak túlságosan előreszaladt már az uniós csatlakozás ügye ahhoz. amit akar­ nak. és aki leleplezhető. Márpedig Európa ezt jelentené. hogy ön lesz az államfő. A sumákság viszont mindig leleplezésre csábít. Az ilyen magabiztosan. az gyenge. hogy szerintük ebbe beletartozik a szalonképtelen szélsőjobbol­ dal megnyerése is. Beszélgetnek. . és azt csinálnak. ahogy most kiiktatták a kisgazdapár­ tot is. ha sza­ badon grasszálhatnak. hogy ez a kormány az Unió tagja akar lenni. és láthatóan nem történik meg az ezredvégi Európában. Pillanatnyilag ugyan az Európa felé kacsintgatás jellemző. Ha még négy évre mandátumot kapnak. és kommunista diktatúrát állítsak a helyébe. Nézze. . a nagyra növesztett és az állam­ mal összenőtt őrző-védő cégek vagy a polgárőrségek. ha a Horn a tizedét meg merte volna csinálni annak. Déry Tibor mesélt egy anekdotát Kassák Lajosról. de nem vagyok meggyőződve róla. ha egy sor dolog­ ban megkötik a kezüket. amelyek adott pillanatban minden további nélkül kommandóként működtethe­ tők. Nekik az a jó. . az a dikta­ túra előkészítése is lehet. Ez éppúgy lehet a közterületi ellenőr. nem biztos. majd el­ vörösödött. hogy Magyarország számára az egyetlen lehetőség a liberális demokrácia. és mivel becsületes ember volt.

hogy a cigánygyerekeket kitegyem a diáktársak és a tanárok előíté­ leteinek azáltal. és bármilyen megnyilvánulást en­ gedtem meg magamnak. és szo­ ciálisan elfogadott módon. Továbbra sem értem viszont. Láttam a dolog re­ ménytelenségét. hogy a kéznyújtásnak soha jelét sem adták. Hogy ez a bizottság nem 84 úgy működött. hány in­ terakció zajlik egy olyan osztályban a tanár és a ci­ gánygyerekek közt. a rendszerváltás után egyetlen olyan politi­ kai csoport volt. hogy rengeteg cigányt ki kell ké­ pezni rendőrnek . a szadesz ezer jelét adta gyűlöl­ ködő ellenszenvének szerény személyem iránt. Volt egy vizsgálatom: megnéztem. Annak idején a kormányszintű cigányügyi koordinációs bizottságot én pofoztam lét­ re. hogy a cigányokat be kell fogadni Magyarországon. a futballpályán.Lehet. hanem az is. Volt egy több pontból álló javaslatom. És ez két különböző dolog.Nézze. személyhez fűző­ dőjogait. Ebben szere­ pelt az. Óriási különbség jött ki a nem-cigánygyerekek javára. Volt egy másik javaslatom. ezt le kéne szorítani. hogy Kövér pusztán taktikai megfon­ tolásokból tesz gesztusokat a szélsőjobboldalnak. Ezért itt és most nem tartom rasszista elkülönítésnek. hogy a nép szeresse a cigányokat. Ugyanis annak az értékrendnek az alapján. Ebből az következett. hogy maga szerint nemcsak a jólét. hogy a szakminisztériumok szabotálják a cigányügyet. Úgy láttam. Ha nem bántják a cigánygyerekeket. ha minden megyében tehetségmentő akciókat indítok. nincs más út.mint Amerikában a feketéket és miután a rendőrségben rasszista ellenállás van a tervvel szemben. úgy látom. amelyet a maga írásaiból kiol­ vasok már két évtizede. ott ő hátrányos helyzetű lesz. illetve annak az együttdolgozás­ nak az alapján. és száz meg száz gyereket ki­ mentek speciális kollégiumokba.. hogy az államnak kötelessége legyen védeni az egyén szabadsá­ gát. .Mert egyfolytában szocialistának nevezi magát. a gazdasági felemelkedés a fontos. A fiatal­ kori cigánybűnözés csökkentésére szerintem komoly szervezeti kereteket kellett volna teremteni. ettől már megőrültek. Miért mondja. aki a szocialista oldal érdekében elárulta a liberális eszmé­ ket. de politikailag talán visszafogná magát. Te­ hát hiába viszem be a cigánygyereket a gimnázium­ ba. Én is így gondolom. hogy micsoda rasszista el­ képzeléseim vannak. ahol a hátrányos élethelyzeteket olda­ ni akarták. amelyben most vagyunk. Na. Rendeleti úton nem lehet kikényszeríte­ ni. tulajdonát. Vagy: létre akartam hozni egy cigány sportegyesületet. választási lehetőségét. nem pe­ 85 .Nem hiszem. De a zsidókat se fogadják be. hogy az áldatlan rendőr-cigány konfliktust úgy kell megoldani. az más kérdés. De hogy helyes-e ez a logika.inkább baloldali liberális. Horn Gyulával az elnökségben. hogy maga miért nem baloldali liberális. először is megteremtették hozzá a feltételeket. Pél­ dául cigányügyben. Bár­ hol a világon. amelyet a Magyar Rádióban folytat­ tunk a nyolcvanas években. . ahogy elképzeltem. attól a szilárd meggyőződéstől hajtva. hogy a Belügyminisztériumban működő közbiztonsági bizottság elnökeként tevékenykedjek. hogy egy tanterembe kényszerítem őket. ha cigányosztá­ lyokat hozok létre. A liberálisok. a szocia­ listák. azt mindig leszólták. ahol a tanár nem cigány. Holott szerintem ebben az álla­ potban. hogy nem vagyok baloldali liberális? . . Az­ tán egy hónap után leköszöntem. amelyik nem vágott kupán.Igen. azt va­ lóban a jövő dönti el. hogy személyes meggyőződését tekintve nem. ha stabilizálódna a Fidesz helyzete. Mert itt és most nem tartom feltétlenül szükségesnek. Ezért vállal­ tam el. átnéznek rajtuk. Nagyon szép álláspont. hogy maga nem szocialista} még kevésbé kommunista .

hogy csatlakozzak az SZDSZ-hez. hogy Szabó Albert. alapít­ sunk cigánybankot. Az SZDSZ számára a legszömyűbb az volt. Ő vette magának a fáradságot. . Ez az atmoszféra. szellemileg idegenked­ nek. Vagy legalább meséld el. hogy beszélgessünk. Én meg úgy gondolom. Jelentős cigánytőkét lehetne mozgósítani a cigányjólét érdekében. de nem vállaltam el.Hát akkor én még nem gondoltam. hogy egy bírói ítéletet megkritizáljanak.és nőpo­ litikái munkát is akart nekem adni. a „szabad fasiszta gondolat mint a demok­ rácia netovábbja”-elmélettel. mert megkért. ésfel se merülne. Ilyen súlyú konfliktusai hogyhogy nincsenek az MSZP-vel? Amelyek miatt ugyanígy meg­ sértődhetne. és amikor lát­ tam. Mert a bíró füg­ getlen. hogy ez a gar­ nitúra is átnéz rajtam a tanácsaimmal együtt! Aztán amikor rájöttem. a külső körülmények változásával 87 .Ezek elvi konfliktusok. Úgy gondoltam. . mert egy polgári demokrácia nem tűri.De épp maga nagyon sokat tud arról. nem is értik. tehát ha úgy ítéli meg.Miért. hogy egyfolytában gyaláztak. Ennek ellenére velük valahogy nem éleződött ki ennyire az ellentét. hogy ami a jog területe alá esik. Pető Iván cigányügyi tanácsadója meghívott egy beszélgetésre. Egyszer még visszamentem Kovács Laci hívására. és egy órán keresztül hülyézett. meg kellene csinálni a cigányszínházat meg a cigány kulturális központot. hogy most is találko­ zom időnként némelyikükkel. mint amilyeneket én leírtam. Hogy látod a helyzetet? Elmondtam.dig a kricsmiben összeereszteni az ellenfeleket. Aztán rettenetesen bedü­ hödtek akkor is. akivel jóban voltam. amikor a vitát zárták. hogy ez egy és ugyanaz. akkor ezt nem lehet kifogásolni. Ezen sokat veszekedtünk Harasztival. hogy kerülök oda. hanem elmondani. Hogy bizonyos politikai lehető­ ségeket vitassunk meg. Ennek az lett a következménye. Hiszen az izraeli vallásos zsidó is a Mizrahi bankba teszi be a pénzét. Az egyetlen ember.Egyszerű dolgokat. Tehát nekem 86 nem is lett volna módom rá. a főnyilas nem követett el bűncselekményt. Egy sor ilyen ja­ vaslatom volt. idegen a szocialista mozgalom vezéregyéniségeitől. Nem így gondolkoznak. amikor szembe mertem szállni Kis Jánossal. le is köszöntem. hogy még ember nem látott olyan baromságokat. Nem vagyok nekik való. Valami idős. hogy elmenjen Hornhoz ta­ nácsadónak? . Most nemrégen Szili Katalinnal. hogy majd Kovács Laci azt mondja: Csináld meg a szocialisták közszereplésre felkészítő iskoláját. hogy gondolod. ahhoz nem szabad kritikailag hozzányúlni. hogyan változik a tapasztalatokkal. Mert ő ugye azt állítot­ ta. mert az az orto­ dox zsidók bankja. mekkora barom va­ gyok. engem egyszerűen ki­ hagytak. onnan is eljöttem. Ettől megőrül­ tek. mit várt? . hogy Magyarországon az elmúlt évszázadban azért nem történt soha törvénysértés. más­ részt. És őszin­ tén szólva azt is. hogy elmagyarázza. . nem így éreznek. Noha hu­ szonöt évig ültem köztük. és döntsünk róluk. A szocialista kapcsolataimból annyi maradt. hogy demokráciában a fasiszták önkifejezését sem szabad korlátozni jogi eszközökkel. reagálásra se méltó. amelyeket most az SZDSZ-szel kapcsolatban elmesélt. mint ami látszik belőle. amelyet én képviselek. a politikusképzőt. Tehát hogy lehet valaki azon az állásponton. Nem megegyezni akart velem. amikor azt mondtam: sokkal nagyobb a lap­ pangó cigánytőke. mert a zsidók kiszorításá­ tól a deportálásig és az elgázosításig mindennek meg­ teremtették a törvényes kereteit. és rám szánt egy ebédet. Nem. mint aki hozzá se szólt. szoronganak tőlem. Haraszti Miklós.

Én nagyon kényes vagyok az átállásokra. hogy egyrészt zsidó vagyok. . . hogy nincs rám szükségük. A kitéréshezfel kellene vennie egy másik vallást. És csak a szocialisták hívtak. ilyen rohadt ez a világ. a világné­ zetét szándékosan megváltoztassa. amely eddig nem derült ki . miért kötődik ennyire intézményesült formákhoz. Es most is így érzem: ösztönösen. mert amikor az SZDSZ még demokratikus ellenzékként műkö­ dött. ha lett volna rá ideje. Ennek ellenére úgy érzem. az ember életében vagy a fantáziá­ jában mindig van egy végső soron. lehet. mégsem tér­ nék ki. hogy biztonsági okokból me­ gyek oda.az ember gondolkodásmódja. . Ambivalens velük a viszonyom. Én épp arról beszélek.Szerintem az embernek önmagával és saját meggyőző­ désével kell lojálisnak lennie. hogy agresszíven el akar bánni velem. Valószínűleg igaza van. nem egy szervezettel. Csak azt kérdezem. Tehát azt is tudja. hogy egy ilyen em­ ber. hogy van egy barátom. A folytatásban pedig hűség­ problémám volt: amikor bajban van az a társaság. hogy egész életében leragad ott: nagyon is hozhat radiká­ lis fordulatokat a saját személyiségfejlődése. amikor megverték őket. hogy az ember tizenhat éves korában valamit elhatározott. Ezt onnan tudom.A példa nem analóg. Miért tetszik magának a hatalom? . kérdezte Kövér. A liberálisok meg levonták ebből a maguk következtetését. másrészt az egyetlen biztonságot a baloldal jelenti.O.Hát igen. egy párttal. ma­ ga szerint az ember tényleg ilyen egyszerűen leválhat a múltjáról? . egyházhoz tartozás nélkül is lehet haté­ kony szellemi lény. nem tetszik! Az én vallási meggyőződésemben a zsidó ma már csak az egyik orientáció. Mire Kövér azt mondta: Popperrel nem érdemes. miért fontos magának. . mint 88 89 . amelyikhez addig tartoztam. rendíthetetlen komcsi. abból. nem következik. 1998-ban. .Kell hogy legyen magában valamiféle olyan ambíció. .Nem arról beszélek. . belső meggyőződése. Például Popperrel. Hiszen tényleg minden lehetősége. mint maga. Nem léphettem le! Most is oda­ mentem.Nézze. én kimaradtam a kezdetekből. és megkérdezte: Miért nem álltok ti szóba az ellenzé­ kiek jó nívójú embereivel. hogy a meggyőződését. Nézze. a szorongásaim szint­ jén számomra ez a relatíve legbiztosabb közeg.Felekezetnélkülivé is kitérhetnék. Tehát maradtam. hogy önálló politika. akik tényleg nem ostobák. . érzelmileg. Tudja. A zsidó or­ vosok perében maga is vádlott lett volna.vagy nem árulta el. aki leült a Kövérrel beszélgetni.és főként pártfüggetlen értelmiségi életet éljen.Rákosi magával is elbánt volna.Ez igaz. én párttag voltam. de őket már megszoktam.Hívtak. És 1989-ben vere­ séget szenvedtek. csak az­ tán láttam. A szocialisták is gazemberek. Végső soron mindig az derült ki. adottsága megvan rá. és ha maga akkor már olyan pozícióban van. . ha nem éleződik ki annyira a dolog. de végső soron az életemből évti­ zedek teltek el az ő közelünkben. De mondja. Például kivel. nem patkányozhatok. Erről tételezem fel a legkevésbé. valahová állt. hogy összeegyeztesse önmagában az ér­ telmiségi és a politikus általában összeegyeztethetetlen magatartását.

És már tudtam a végeredményt: be fognak aranyozni! Én leszek az egyiptomi alkirály. O meg elkezdett kérdezgetni.a Rákosi-érában. akkor annyi jár nekem. kinyújtotta a lábát. hogy Aczél ekkor és ekkor vár. Csakhogy négy nap múlva ismét fölhívott a Mátrai: Ne haragudj.ezt pontosan tudom . meg­ halt Liebermann. Nekiültem. Tisztelettel jelentkezem. akiről 91 . Nem reklamálhatok amiatt. mert csak kellemetlenségek sora származhat belőle. Akkor ugyanis eszembe jutott Thomas Mann-nak az az álláspontja. Egészen pontosan este kilenc óra tíz percig. Én csuklottam egyet. Mit mondjak.Jól értem. hogy megmondja: Nézd. Hogy látom ezt. Vedd csöndesen tudomásul. hogy a baloldaliságban nem okvetlenül van benne a diktatúra lehetősége. és írtam egy levelet Aczélnak: Értesültem a hír­ ről. Aczél kihúzta a nevedet. de a sajátjukat nem sikerült behozni. Popper elvtárs. kinek a nevét írjuk be a tiéd helyett. Én meg válaszolgattam. erősen szocialista orientá­ ciójú ellenzéki publicistaként. noha néhány barátom sem értett velem egyet. hogy nem én vagyok a művelődési miniszter vagy a zálogházak igazgatója. hogy mi lesz holnap. az akadémiai lap főszerkesztőjét. mint gondolja.Szívesen. hogy az ember élete nem annyira in­ dividuális. saj­ nos nem tudom csöndesen tudomásul venni. az a meggyőződése. a magyaráza­ tért. Gegesi Kiss pedig már nem volt hatalmon -. és a következőt gondolom. Nagyon kérlek. 1972-ben . . Betegre szorongtam magam. hogy látom azt. hanem ősi mítoszokat él át újra meg újra. Mesélne róla? . 90 | f | ' I | s | | | . Nem sikerült: ki tudták buktatni a mások embereit. és közölte. Egy idő után jön egy futár a pártközpontból. . még mindig itt vagyok a legnagyobb biztonságban. Mondtam. században történt. mondta Mátrai. hogy egy baloldali mozgalom. mert eddig könnyen ment. Te egy kasz­ tokon és pszichológiai műhelyeken kívül álló magá­ nyos farkas vagy . ami a 20. miért húztam ki a maga nevét? Mon­ dom. és megmondta. És a dolog egyre barátságosabb lett. majd egy jó óra múlva megkérdezte: Mit gondol. Úgyhogy másnap nyugodtan mentem Aczélhoz. De ha egyszer megválasztottak. ha­ nem a törekvés van meg egy jobboldali diktatúrára. Na. Többször utalt Aczél Györgyhöz fűződő kapcsolatára. Vé­ gighallgatott. hogy mit hepciáskodom. diktatórikus irányba fordul. hát egyebet mit mondjak neki. hogy engem választottak meg a Szemle főszerkesztőjévé. Ho­ zatott kávét és üdítőt. aki addig Lénárd Ferenc volt. amit kezdetben nem adott. mint párttag. hogy tudjam. Majd egyszer csak felhívott Mátrai László akadémikus. Fogadott.cserél­ ték le a Magyar Pszichológiai Szemle. És mindegyik klikk megpróbálta behozni a maga embe­ rét . Nosza.így gondolom. míg a jobboldali ideológiákban igen? . Megtaláltam: József beszél a Fáraó előtt. a jobboldal viszont újra és újra. hogy én a Gegesi osztályvezetője vagyok. a politikában.akkor ez volt az egyetlen tudományos pszicho­ lógiai lap. keressük meg a mítoszt arról. és nagyon barátságtalanul azt mondta: Hallgatom. amit a levélben írtam. és maga kihúz en­ gem. te vagy a kompromisszumember. Nem biztos. Elküldtem a levelet.Térjünk vissza a személyekre. például az. egyik cso­ port se tudta behozni a maga emberét. Elismételtem.akkor már tényleg az voltam. én azonnal beijedtem. kellemetlen hírem van. mint tudomá­ nyos fokozattal rendelkező ember stb. nagyon örültem. Egy darabig. egyéni variációkban. miért. tőled félnek a legkevésbé. kedves Aczél elvtárs. nyomban nagy terveket szőttem. a szakmában. azok után. zsidóként. ő pedig volt annyira cinikus. nyilván valami kifogása van ellenem. beült egy karosszékbe. És nem egyszerűen a lehetőség. ne csinálj ebből ügyet.

a Filo­ zófiai Intézet igazgatójából.Dehogy kerestem ki. ha bajom van a Cseterkivel? Behúztam a nyakam: Akkor talán a túlságos pszichoanalitikus exponáltságom. Na jó. például Lukács Györgyöt! Majd pont Aczéllal lesznek szolidárisak! Mindegy. mert tudom. elnézését kérem. és nem tablettákat nyomnak a pofájába. mondtam. Visszaél a beosztottjai fölött a hatalmával szexuális okokból? Mondtam. de hősiesen megette -. szerzetesnek? Én tu­ dom. hogy magának sok házassága volt. punktum. Sőt még iróniát is szabad vin­ ni a dologba. a következő jobb lesz.Azt. . 93 .Miért tételezi föl. hogy nincs jóban Aczél Györggyel. és beszélgettünk. Ebből a szempontból olyan volt. Ahogy József se teszi. az én részlegem azért megy jól. Vagyis a mítosz bejött. Ami­ kor aztán Aczél már nemcsak a politikából. mondta ő. de hát ez már nyilván­ valóan nem neki szólt. hogy leapadt ám Aczél körül a hívek-talpnyalók tábora. mondta. Sohasem mondta meg. mondtam én. Akkor aztán az is kide­ rült. Szóval kiderült. hogy amíg a papa ha­ talmon van. Sok ilyen volt. hogy én magán verem le azt. ha nem primitíven csinálták. Na erre elkezdett üvölteni: Mit képzel maga rólam? Azt hiszi.Komolyan mondja. . Aczél egyik lánya nagyon szeretett volna nálam dol­ gozni. maga meg mindig azt hiszi. én Thomas Mannt kívülről tudom! Csak eszembe jutott. akiről viszont tudjuk. hogy el van már magányosodva na­ gyon. akkor felelek magának. kik és hogyan informálták félre Aczélt magáról? . beszéltették Aczélt. Aczélnak vál­ tozó súgói voltak. a mestereiket.tudjuk.Mert más vonatkozásban is megtagadták a gyöke­ reiket. Nem vállalom. hogy azt higgyék. Ami pedig a főszerkesztőséget illeti. és nem barát­ ságból vagy őszinte érdeklődésből? . mint a legtöbb kommunista vezető: rendkívül rossz emberismerő. a többi magánügy. hogy szabadon és magabiztosan kell beszélni. Boldogan jött.. akkor nőügyek. . Visszaemlékezéseket gyűjtöttek. Hát akkor mit akar. Meghívtam vacsorára. és rendkívül könnyű volt a hiúságánál fogva behúzni a csőbe. hogy a Cseterki Lajos embere. Én azért nem vá­ lók el. Sajnos elégettem az indiai kaját. hogy maga optimista. Mindenféle kellemetlen dolgot is kérdeztem tőle. hogy a második és a harmadik se lenne jobb. Még jobban üvöltött: Mi közöm van nekem a maga exponáltságához? Az analitikusok legalább szóba állnak a beteggel. amit csináltam. akik keresni akartak. hanem a Társadalomtudományi Intézet éléről is kibukott. nem szabad meghunyászkodni a hatalom előtt. Vittem is bele. elfogadta a meghívást. Maga a Ma­ gyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője. Maradtak azok. de ez csak annyit jelent. hogy anyagért jártak. például hogy miért csinált akadémikust Lukács Józsefből. addig sajnos nem szolgálhatok állással.Miről szólt magának a József beszél a Fáraó előtt? Mit tudott meg belőle a másnapi találkozóról? . tudtom­ mal nem. megkérdeztem tőle: Akarsz még jönni? Mert most már jöhetsz. és végiggondoltam. mondta. magnófelvételeket csináltak. Na jó. Újabb ordítás: Mit érdekelnek engem a maga nő­ ügyei? Minek néz maga engem. En meg mondtam neki. Engem rosszul in form áltak önről a munkatársaim. mert az Aczél lánya itt dolgozik.És az kiderült. hogy kikereste ezt a részt a József és testvéreiig/? . .Nem tudom.. Ez se.

mikor is Goldbergemek elgurult egy koronája. . Kádáménak nem tetszett a darab. Nem hívott vissza. Dolgozzam ki. aki akkor az if­ júsági vonalat vitte. Aztán jött a Pa­ taki-féle nagydoktori ügy. Nem tetszett neki. akkor Esterházyt jobban tűröm. hogy van Leányfalun egy kis vityillónk. hogy semmi ceremónia. a színésznővel. mondtam. mert annak legalább modora és kultúrája is volt hoz­ zá. Aczél valamelyest megenyhült: Jöjjön be egyszer beszélgetni. ahol elsziesztázhattak. Majd átadta az ostoba Barabás Jánosnak. Ezen bedühödött Aczél. egy proletárdiktatúra fe­ gyelmében kell élnie. Nincs időm. Persona non grata lettem. De ha mégis lennie kell. amikor nem állt velem szóba.Ő nem telefonált. egy szí­ 95 94 . egészen a haláláig. Mi­ vel nem? Elmeséltem neki. Ez micsoda? Átírtuk közigazgatási nyelvre a szövegedet. Aczél el­ jött az egyik előadásra. mígnem a bukása után aztán tényleg jóba lettünk. nem szeretem. amit most elmesélt? . Körülöttünk szép lassan kinőttek a földből a kacsalábon forgó kastélyok. Megírtam a tervezetet. Aczél elvtárs. mint a maszek zöldségest. hogy van-e valami épkézláb koncepcióm a gyerekvédelem helyzetének a megol­ dására. és a szomszéd kastélyból Panni nevű kislányunkhoz átjött a zöldsé­ ges gyereke. Aztán megbékült: behívott. Van. Félrevont.Ez mit jelent? Nem kereste magát. Aczél elvtárs majd visszahív. és tőle olyan anyagot kaptam vissza. Ki is kért a klinikáról. és megint olyan időszak jött. és világított neki. a párttagoknak és azoknak. ha meg én kerestem. Szóval így hullámzott fel-alá a kap­ csolatunk. ami hatalmas feszültséget fog teremteni. akkor haragudott. most meg van elé­ gedve? A személyes sorsommal igen.Megismerkedésünk után egy ideig Aczél nagyon pozitív volt velem.akkor éppen miniszterelnök-helyettes volt. A lakos­ ság egy részének. vagy maga hiába kereste. . a lakosság nagyobb része vi­ szont már liberális demokráciában él. Majd ő ki­ kér engem . mondtam.Mert hosszú ideig dolgoztam javítóintézetekben. De természetesen nem szóltam semmit. amelyre rá se ismertem. amiről a maga darabja szól. Úgy végrendelkezett. hiszen az anekdota szerint egyszer éppen kártyázott a zsidó Goldberger báróval. Bemen­ tem. és Kádámét is elhozta magá­ val. Aczél viszont izgatott volt. Mígnem egyetemi tanári ki­ nevezésem alkalmából megszólított a parlament ku­ polatermében. szünetre külön szobát kaptak. Elmondtam neki. akik a rendszerhez közel állnak. semmi szónoklat. A nyolcvanas évek elején bemu­ tatták az Isten komédiásai című darabomat. undokul azt kérdezte: Ugye. és az első kérdése az volt: Ti ilyen kutyaólban laktok? Nézze. mert még pécsi párttitkár korából tudta.. nem kapcsolták. hogy dolgozzam bent a minisztertanácsnál.Maga miért foglalkozott ezzel ilyen mélységben? . mire az Esterházy meggyújtott egy százkoronást. hogy a darab az elhíresült kapcsolatunkról szól Tímár Évával.és visszavontam. De ez nem az én anyagom .Egyébként a hetvenes-nyolcvanas években ennyi volt az összes kapcsolata Aczéllál. ha arisztokrácia van fölöt­ tem. Tapogatózni kezdett az asztal alatt a korona után. . mert szerintem én vagyok az arisztokrata. azt mond­ ták. szóba se állt velem. A szel­ lem arisztokratája. hogy szerintem igen érdekes helyzet van kialakulóban Magyarországon. Iszonyú nagy biztonsági intézkedések a Vigadó­ ban. mon­ danom se kell. az a fülledt burzsoá ero­ tika? Egy frászt. és felajzottan kérdezte: Mit szólt a nő? Mit szólt volna. minden ülés alá benéztek. Egy Esterházy bizony utolérhetetlen. Mi van magával. Körülnézett. nagyon tetszett neki.

Néztem. de minthogy nem fenyegetett. Aczél azt mondta: Nem tudja megér­ teni az oroszokat az. hogy úgy mondjam. mondtam Ági­ nak. hogy a rendszer megdöntéséről van szó. Düh­ be gurultam: Elmondom én szívesen. fakszimilében nyil­ vánosságra hozzuk az ajánlását. Megállt Mátyás király ud­ varánál. Nem változott a meg­ győződésük. elkövettem egy bűnt: loptam Aczéltól egy gondolatot. aki elvállalta volna. sen­ ki sem vállalta. Ha ti így. hanem a rendszer oldalára. . És lebuktam. Ági és Anna végigrohanták Aczél összes seggnyaló színészét. Nem tudtam rábe­ szélni. Nem választották szét az egyházat és az államot. hogy maga ebből kimaradt. Tehát a szocialista vacakságokkal szemben megmaradhattam a szemlé­ lődés bázisán. Ez az elmélet nekem nagyon megtetszett. Egyszer javasoltam Aczélnak. ő nem él ilyen eszközökkel.Akkor. és megírtam.Végül is tisztán látott. hogy kibújjon a fasisztoid szerepből.Hát a Rákosi-időben én még gimnazista voltam. már oda is épphogy csak eljutott. meg kell vallanom. csak éppen nem nevezi meg őket. hogy magát sose sodorta életveszélybe? 96 . ami tet­ szett. . hogy ők nem európai módon gondolkoznak. a mozgalomnak. hogy a sírnál elmondja a verset. hogy csináljuk ki a Csurkát: csak annyi kell hozzá. amire nem számítottam: Jó forrásból származ­ nak a gondolatai. ha kiszabadulok. . hülyének tar­ tottam. ha kénytelen vagyok mindazt végigélni. Min­ denesetre egyszer.Hogyne. A Szabad Európához mentem volna dolgozni. a mozgalom komoly belső erőfe­ szítéseket tesz. amit Aczél. konstatáltam. akkor a fenébe veletek. Az oroszokról beszélgettünk.És nem zavarta. Furcsa embe­ rek voltak ezek az Aczél-félék. a zsidó indulat. Azt mondta. nem szálltam ki belőle. Politikailag csak egyetemista koromban kezdett nyiladozni a szemem. hogy másokat viszont igencsak fenye­ getett? Hiszen ez benne van a természetében. És akkor meg a Nagy Imre. Persze elol­ vasta. . Ugyanis ná­ luk nem volt reneszánsz. aki nem veszi tudomásul. A cár volt mindig a pravoszláv egyház laikus feje. Nem volt színész. noha saját elvtársaik verték őket a bör­ tönben. Engem rég kivertek volna a kommunistaságomból. Nem lépett át egy határt. hiszen döntött: nem a forradal­ márok mellé állt. Másodszor: náluk a császárság és a pápaság küzdelme nem létezett. Igaz. majd szocialista pártnak az volt a szerencséje.és Hegedűs András-féle liberalizálási erőfeszítésekkel találkoztam. végül ő olvasta fel. a kom­ munista. Loptam. Márpedig a reneszánsz gyökeresen átalakította az európai gon­ dolkodásmódot. mondta.nész mondja el Kosztolányi Halotti beszédét. És akár tetszik. 56-ban meg nem láttam tisztán. . amit megküldött Aczélnak. akár nem. vagy csak egy sztálinista kur­ zus megdöntéséről. amikor bántani akartak engem. .Igen. Úgy láttam. ennek a karizmának a haszonélvezője volt Sztá­ lin is. és kész. el­ kezdtem kicsit kidolgozni. hogy minden könyvé­ nek. mert zsi­ dó vagyok! Akkor egy egészen más régióból egy egé­ szen más indulat jött fel bennem. és merő vé­ letlen. Nem engedte. a Rajk-per igazi súlyát sem fogtam fel.

leírtam személyes találkozásaimat életem nagy embe­ reivel. az Út a tükrökön át cí­ műt és ezt. Egyszer kaptam egy leve­ let. hogy mi lesz ebből.Elég nekem a cikkezés. a meglévőnél is jobb. Ebben 98 99 . Engem viszont meglepett. Olyanokat. amit megéltem. akik erősen hatottak saját korukra.Az benne az undorító. hogy például az izraeli útinaplójában teljesen gátlástalanul néven ne­ vez és minősít . hogy azonos vagyok-e azzal a Popper Péterrel. . És már csak azért sem értem. Tehát hallgatni is lehet. hiszen nem író­ emberek. érthető nyelven.Azok nem erről szólnak. Ugyanakkor féltem írás közben. abban. miért nem vesz már részt aktívan a politikában? .Szerintem is tapintatlan. Bár azzal se mennének sokra. amelyet ezek szerint nem tart könyvnek. . aki a könyveket írja. hogy tapintatlan vagyok. . némelyek felhívtak azzal. mert sok van? . ha írnának egy újságcikket arról. miért. és rám is nagy hatással voltak. de valóban felismerhetők a szereplők. . ezért Holdidő. mert ha igen. . a lódítás és az elhallgatás közt. hogy az élet napi kérdéseiről írok. se nem filozofáltam: azt írtam le. utálja a jobboldalt. az utó­ rezgések bennem. nem örök igazságként. hosszan fejtegeti. rosszul is . Szentebb téma ez annál.Nézze. ÁPRILIS 23. hogy össze­ vissza hamukázzak. Elúsznak az éjszakába. ami most jelenik meg.Nem. a Holdidőt. akkor vagy hagy­ jam abba a publicisztikai tevékenységemet. Most egy na­ gyon jó könyvem jelenik meg. az ottani szereplésem. se megbántani másokat.jól is. mi a különbség a hazugság. akikkel nyilván még ma is kapcsolatban áll. Gyávaságnak éreztem volna. hogy baloldali. hogy Popper Péter téved. Némelyek megsértődtek. mert egy másik könyvében.És lett valami? . és akik nem tudnak védekezni a maga állításai ellen. és úgy ítéltem meg.M i az undorító a publicisztikában. hogy ne hazudjak. ha elfedek.Aktívan és intenzíven leélte az életét egy párt oldalán. de nem sokan. 2001. nekem van annyira fontos az egész kapcsolatom Izraellel. Csak halottakról írtam. amilyennek leírja őket. Név szerint senkit se írtam ki. a könyvek­ ben pedig az a jó. Talán az egyet­ len olyan megnyilvánulásom ez a könyv. vagy ne írjak könyveket. ha nem akarunk se hazudni. elkenek bármit is. A Pilátus testamentumát.És a könyvek? . amelyik a hazugságról szól.élőket.De közülük én csak hármat tekintek igazi könyv­ nek.Melyik meglévőnél. a publicisztika. . és műveljem tovább az undorító publicisztikát. a könyvet majd tíz év távlatából írtam.Ők halottak. amelyben se nem hazudtam. ők nem olya­ nok. . . mi a jó a köny­ vekben? .

nem taktikázva. Ilyen stiklik gyakran vannak a Bibliában. akiket tisztelek és nagyra tartok. . Az okok.Amitől az illető hölgy egy bosszúálló hisztérika színé­ ben tűnik fel. Nézze.Rájött aztán az első emberség izére? 101 . hogy Efráim nagyobb lesz. Jól megpörgettem a Bibliát. és keresztbe osztott áldást. Mielőtt kimentem Izrael­ be. Izraellel. . hogy így ír. Apám Koppéi volt. . a jobb kéz áldását Menase kapja. De téte­ lezzük fel. hogy volt egy nő. akiből min­ dig második lesz. nem sumákolva. Már mondtam. Popperrel szemben egocentrikusnak lenni! . Emberekről szól.Ez az elhatározása. . Amikor Jákob lement Egyiptomba. olyan emberek mel-. amelyet ott leírtam.Meglehetett rá az oka. mint amilyen. ez végül is egy dokumentumregény. amelyek valóban sértőek lehettek volna rá nézve. Az én ne­ vem Menase ben Koppéi. . Én sokkal játéko­ sabb vagyok ugyanis. arra az egy alkalom­ ra szólt? Tehát arra a könyvre? . aki roppant önző módon viselkedett velem. Menase a Bibliában Jákob fia Jó­ zsefinek az elsőszülött fia. azt a szöveget vettem át a könyvbe. akkor is játszottam. Lehet. amelyet maga láthatólag nem is próbált kideríteni és megérteni. O meghalt. mint amennyit megírtam. vagy nem. lássuk. hogy valaki adott-e nekem vacsorát. Mert Jákob tudta. Nagyon diszkrét voltam. És nem írtam meg olyan részleteket sem. Liebermann Lucy mellett a második ember voltam az egyetemen. Ez vagyok én.Kizárólag. . Mindig nagy keserveim voltak. legnagyobb döbbenetére. hogy áldja meg őket. ráböktem egy részre behunyt szemmel. Én nem akartam másmilyen­ nek ábrázolni. lett. Márpedig az én héber nevem Me­ nase. Az első része napló: semmit sem változtattam rajta. ahogy megéltem. Ez nem bűn. hogy az ő igazi vá­ rosa Jeruzsálem. Jákob hirtelen keresztbe tette a karját. Holott én alapvetően Watson vagyok Sherlock Holmes mellett és Eckermann Goethe mel­ lett. mert az. amikor körülmetélik. hogy melyik ismerősének éppen milyen volt az aktuális lelkiállapota.. egyben a kedves és a legjobb tanítvány.Épp ellenkezőleg. mint amilyennek a szakállas. na­ gyon szerettem második lenni. azaz Menase. Koppéi fia. mint Menase. hogy nem lett volna szabad. Jákob jobb keze felé állította Menasét.Mert sok esetben nem tartozik hozzá szervesen a ma­ ga izraeli élettörténetéhez az. mint mond nekem. a motívumok ugyanis nem tények. amikor ezt a lehetőséget elvesztettem. Hogy a nagy áldást. bal keze felé Efráimot. amelyik így szól: Megtudta Menase király. Hogy miért nem adott. hogy támadt bennem valamiféle éhség. és én let­ tem az első. hanem úgy. 100 . amelyet akkor kap. abba nem mentem bele. Minden zsidónak van ugyanis egy héber neve. Arra a szövegre böktem rá. A másodszülött fiú Efráim. A másik része meg úgy született.Hát persze. mint absztrakcióval vagy jogi képződménnyel nem volt dolgom. Az viszont tény. Am. És lön. Menase az az első. Ez szá­ momra azt jelentette. József elvitte hoz­ zá a fiait. A legjobb tanítvány.Már hogy a fenébe ne tartozna hozzá! Az izraeli életem különböző emberekkel való kontaktusomról szól. hogy egyszer le kéne írni valamit hiteles és igaz mó­ don. Az okokról ugyanis sokkal többet tudok. De ez játék is egyben. kopasz fejemmel látszom.De miért kellene hallgatni? Nem tudtam erről meg­ győzni magam.

és végül rendbe szed­ tem az osztályt. Ezt nem lehetett elkótyavetyélni. csak végezze el a munká­ ját.Ez mikor történt? . Mondom: Ildiké. . és azt mondtam a kollégáknak: Felnőtt emberek va­ gyunk.A rendszerváltás évében.Mert ez volt az örökségem. pláne nem huszonöt évig. mert röstelli letolni a munkatár­ sait. Aki a műkedvelőre haragszik nem sül le a bőr a képéről. Telje­ sen mindegy. a mikrofon mögött. nyomban megszüntette az orvosi egyetem. megszüntetem a jelenléti ívet. hogy az ő jelenlétében. Ezzel fél év alatt sikerült úgy lezüllesztettem a rendelést. hát miért nem tanulta meg rendesen azt a szöveget -. Itt rinyálnak ma a poli­ 103 . hogy elveszett a minőségérzéke. hogy főnök legyen. gondoltam. hogy bírja ezt? Mit? Hát amit a Liebermann magával csinál. sőt piszkálta ki a tényleg professzori szintű embereit. senkinek Se hiányzott. Jaj de jó.Arról ki döntött. Elkezdtem üvöltve fegyelmiket osztogatni. az egyik ilyen értekezlet után megkérdezte tőlem a tanszéki titkárnő: Péter. kipellengérező. amelyet Li­ ebermann meg én vezettünk. Kijelölt engem. ki ül a miniszteri székben. mint a pokróc: go­ romba. tisz­ tesség. kin vezesse le a fe­ szültségét. az alkalmas vezető­ nek. Nagyon rossz vezető voltam. Ilyenkor mindenkivel nagyon kedves volt. hogy már azt se lehetett tudni. El kell menni műkedvelő előadásra. Balfék Janit ki lehet nevez­ ni. De ugyanezt láttam a Televízió­ nál is: amikor Vitray kipattant a helyéről. amelyek tőlem teljesen idegenek. és a varjú se károgott utánuk. aki a legközelebb áll hozzá? Meg vagyok tisztelve. Mihelyt kitettem a lábam. felnőttekkel és szak­ emberekkel van dolga. melyik be­ teg mikor járt nálunk. de nem volt szabad pályáznom rá.De senkit sem szoktak kergetni az asztal körül. Ami borzasztó. Izraelből elszömyedve néztem. Már otthonfekvő beteg volt. az nem. hogy legszíve­ sebben kimennék a teremből. Nemcsak engem. lett egy professzori helyünk. Elképesztő volt. éreztem. megszégyenítő. hogy az orvosi egyetem Magyarországon hogyan en­ gedte el. amikor akar. kultúra. Az ilyen ember nem alkalmas vezetőnek.Ő. És ezt nagyon őszintén mond­ tam. a katedrán. haldoklott. Én ilyenkor úgy szégyellem magam. de olyan eszközökkel. Ilyenkor befelé kell figyelni. de még mindig ragaszkodott hozzá. Majd én lettem a főnök. . A ma­ gyar társadalomnak sok baja van. de a legnagyobb szérintem az. nem mindegy. Mind elmentek közkór­ házakba. ki ül ott? Nem. hogy 102 Neander-völgy nagyon közel van: egy pillanat alatt lekopik az emberekről minden munkafegyelem. Emlékszem. ha nem érezte jól magát benne? . hiszen úgy gondolja. aki továbbvitt egy sajátos pszichológiai szemléletet. Van egy tesz­ tem. Én voltam Liebermann Lucy utóda. velem viszont olyan. Itt nincs értékőrzés. Akkor megértettem. hogy maga lesz Liebermann Lucy utódja? . Hát nem mindegy. amelynek én dolgoztam ki a tervét. Csak ennek az országnak ehhez ma már nincs érzéke. akik maguktól is tisztában vannak a követelményekkel.. meg van őrülve? Hát egy ember. Miért csinálta. Beolvasz­ tották abba a bizonyos Magatartástudományi Inté­ zetbe. tehát a betegágya mellett tartsuk az osztályértekezleteket. . aki ott áll a halál küszöbén. aki ekkora bajban van. ahol az egyik szereplő biztosan belesül a szövegébe. röstell magától értetődő követelményeket han­ goztatni. mindenki ak­ kor jön-megy. ha nem azon. ha nem hajtják őket. abba belebetegedtem.Nem. És amikor mégis megszüntették a részleget. Aki a szereplő helyett is magát szégyelli.

például hogy megszokták. mint hittem. és azt mondja: Hát jó. felkeresi a barátját: Vizsgálj meg. ha egyszer nincs minőségi követelmény: nem fontos sem az emberi. Lassan le­ telik a hat hónap.Önmagáról miért? Úgy érti. a hamiskártyások. Bemegy tehát a bankba. mint a kalandozó magya­ 105 . megmon­ dom.Rájöttem. Pedig lehetett volna. Csak a tartalmára emlék­ szem. fölül a vonatra. találkozások. a hazugságok miatt. és elmegy Marseille-be. Mélyen igaz. ha maradnál. Én egész életemben úgy éltem. Sose volt tüdőrákod. nem is akarlak becsapni. . semmi másra. Egyik ámu­ latból a másikba esik. hogy megvizsgál­ tassa magát. hogy huszonöt évig vezettem a pszichológiát. A matrózne­ gyedben kivesz egy kis lakást. tehát ha úgy hatá­ roztam. Egyszer ezen elgondolkoztam: milyen érdekes.Ez aranyos. de visszamarad nála valami köhécselés. Egy napon jön az influenzajárvány. és nem hivatkoztak arra. hogy ezt a monda­ tot csak egy embertől hallottam. akár a minisz­ tériumban. limonádé. és a pasas még mindig jól van. és a haver azt mond­ ja: Idefigyelj. és elkezd élni. tolókocsis nagynéni. és tárgyal a Jóistennel: Uram. hogy amikor a török megjelent a várfalak alatt. szenilis nagymama. furcsasások várnak rá. tüdőrákod van. feleli a barát. hogy: Péter. a Jóisten igent mond a dologra. a gyerekpszichológusok kétharmadát ott képeztük ki. De láttam. nem tudlak. Túlértékeltem a saját jelentőségemet: nem vagyok annyira fontos. Én is így voltam vele. A pasas megy az utcán. Egy vi­ lág nyílik meg előtte. hogy nem vagyok fontos. ha ennyien nem marasz­ talják. Érdekes volt. hogyan élsz. a matrózok. ne menj el. ennyit hagytál meg nekem az életből. és megbetegszik. sok a páciensem. jobb lenne nekünk. hogy elmegyek. És úgy érzi. Egy jól kereső pasasról szól. Megkap mindent. ami egy családfőnek jár. Égy idő után aztán át­ megy Észak-Afrikába. a csempészek. ahol még faramucibb kalan­ dok. amiről korábban fogalma sem volt: a stricik. A barát mindenféle vizsgálatokra elkül­ di. . És ha olyan barom vagy. Mindenki túlbecsüli magát. madártej. rengeteg közülük az én tanítványom volt. De ez az utolsó néhány hónap hadd le­ gyen csak az enyém. én megadtam neked ezt a halálos ítéletet. azzal nem lehet vitatkozni. a kurvák. hol tartok! A barát egy darabig nézi őt. és megkérdezi: Mennyi időm van még? Talán hat-nyolc jó hónapod. hogy ilyen is van a Földön. Meg is gyógyul elég hamar. Visszamegy Párizsba. amikor végiggondoltam. mindig én döntök. hogy neked egy halálos íté­ let kell ahhoz. Rám borzasztó nagy hatást tett egyszer egy francia film. Elmegy egy 104 gyerekkori jó barátjához. hogy a szíved és a vágyaid szerint élj. a kábítószeresek világa. Végül is. rendben van. szélütött nagypapa. borogatás stb. barátok vagyunk. Az ilyesmi aztán helyre teszi az embernek önmagáról és a kapcsolatairól kialakított illúzióit is. Voltak ugyan mentségeik. nemcsak az ő polgári miliője. és termé­ szetesen ő a tartópillér. kollégám . ahogy ez lenni szokott. az infark­ tusát! . ha ilyen so­ kan nem szolidárisak vele? . aztán a hetedik és a nyolcadik is.és csak egyetlenegy mondta nekem. Megle­ pődtem. ez azt is jelentheti —ö is oka annak. hogy Dobó nem adott rá utasítást. kiveszi a megtakarított pénzüket. nyakon öntötték őket forró vízzel. A pasi megrendül. feleség. gyerek. De mit várnak. aki orvos. De azért nem egészen így volt. aki­ nek családja van.tikusok stílusa. az egri nőknek is volt annyi eszük. sem a szakmai minőség. akár a rektornál. te erős ember vagy. önállósították magukat. majd egy délután leülnek. elfogadom.De hát maga is megvárta a halálos ítéletét. el se búcsúzik a családjától.

akkor még a Garay tér mellett laktam. hol élek. egyszer csak a mandarin hívatja az öreget: Ide figyelj. továbbsétáltam. Azt dünnyögtem ugyanis magam elé. megvehetem. mi­ lyen a ló.Attól nem félt. erre tegnap megérkezett egy kis fekete. innen kétezer mérföldre. hol a Szovjetbe. és közben a haza megszűnt mögöttem. hogy átvernek. Lehet. hol Lengyelországba. tévésztár is voltam. Hát ezt én is meg tudom csinálni. ronda idő volt. lakásodúim. De van egy taoista legenda a tál­ tos lóról. meg­ nézte a lovat. menj el. elég si­ vár környék -. hol a színészettel. Ez sokat ár­ tott a renomémnak. hogy a fele vagyonom rámegy. politikus embert. A mandarin magához hívatja az udvarában élő taoista bölcset. csak egy fél évig. és egyszer csak potyogni kezdenek a 107 106 . Lehet. De tudja. amit imádok. zuhogott az eső. Telik-múlik az idő. Hova akarsz te hazamenni. látom. az írásaimban is. szóval én azért elkalandozgattam a saját ízlésem szerint.Úgy gondolom. vagy nem csinálom. ne­ kem csak odúim voltak. aki mindenbe belekontárkodik. Nagyon ke­ vés információból is mélyre tudok ásni. hogy megvehetem. Nincs hova visszamenni. egy olyan tudós ember szemében. De annyit kémek érte. Megdöbbentem. még csak hetvenhat éves. Hol Indiába. Én így is megvenném. igazi otthonom nem volt. Azt mondja a bölcs öreg: Megnézhetném én is a lo­ vat? Lemennek az istállóba. kinéztem az ablakon. azt mondta. kit ajánlottál te nekem? Elment kétezer mérföldre. Hát én nem erő­ szakoltam meg magam mindenféle külső elvárások miatt. Egyébként tényleg. Ha te azt mondod. szellemileg hol a bűnözéssel foglalkoztam. odamentem. de félek. játszottam szeretőt. nagyon bosszantotta a kollégáimat. Arra kérlek. Folyton kérdezgettem. gyakorlati­ lag mindegy volt. tévedésen lehet engem rajtakapni. de küldd el a barátomat. mert milyen link alak az ilyen. Mire azt mondja a bölcs: Uram. a klinika. elmen­ tem kalandozni a nagyvilágba. tudóst. és azt mondja neki: Tudod. Nem szeretem a verejtékszagot. a bölcs hosszan nézi a kis fekete mént. Megbízhatsz benne. Volt egy őshazám. Jó. Hát neked ez a haza! Teljesen elhűltem: már jóval túl voltam a negyvenen. Én vagyok a legtöbbet dolgozó lusta ember Budapesten.rok. már csak a lusta­ ságom miatt is. miről van szó. Mindig könnyedén mentem el. nagyon intelligens vagyok. Komoly ember leül egy téma mellé. én kilencvenkét éves va­ gyok. mondta. hogy ne az legyen belőle? . és megnéz­ tem. nem tudok kétezer mérföldet utazni. valóban felszínes vagyok. ami úgy hiszem. és negyven év múlva kel föl. aki a részleteket is pontosan számon tartja. Ezt a felisme­ rést annyira nem tudtam feldolgozni. ami más ügy. Elnézést. hogy egész életemben egy táltos lóra vágy­ tam. ha nem éppen onnan viszik ki a temetőbe. ő fiatal. és ő sokat mesélt róla: egy nagy fehér kan­ ca. de Goethe jut eszembe. rossz kedvem is volt. Rengeteg pontatlanságon. Egyik ősszel az­ tán . hogy megírtam magamnak egy történetben. . Most kínálnak egyet eladásra. mint ahogy állítják rólam. És legnagyobb meglepetésemre kiszakadt belőlem egy mondat. hogy ez a kalandozó életforma és szel­ lemi érdeklődés valóban felszínességhez vezet? Hogyan védte ki. aki Itáliában részt vett egy két­ hetes anatómia-tanfolyamon. megveszem. ahonnan folyton ki­ rajzottam. hogy nem harminc évig néztem. De én vagy könnyedén tudok valamit csinálni. mert amikor úgy éreztem. hogy haza akarok menni. Egy ideig ez problémát okozott nekem önmagammal szemben. kérdeztem magamtól. és annak alapján aztán két évig tanított anatómiát. és én kifizet­ tem érte tengernyi pénzt. Nem verejtékeztem eleget. és nézd meg. Ha valami érdekelt. én nem vagyok olyan okos. Viszont azt hiszem. Volt ebben valami látványos könnyedség. hiszen eltértem a tudós normáktól.

hogyan kell túljárni az eszü­ kön! Isten őrizz! Nem volt kedvem. nem irigység támad benne. Autót vezetett. nem volt kedvem fékezni. mondván. de tudom. mert megérzem. odamegy hozzá.Erre egy történettel felelek. de mondom. A bíró erre nyomban felfüggesztette a tár­ gyalást. hogy a sors vagy a Jóisten felruhá­ zott egy vészjelző készülékkel. szépet vagy jót talál a világban.De azt meg tudja határozni. Uram. és összetört vagy nyolc ko­ csit.Térjünk vissza oda. hogy ha egy sokat olvasó ember heti egy könyvet elolvas . nem tudok hozzá esztétikai indoklást adni. méghozzá egy pszicho­ lógiai iskola letéteményeseként.könnyei. aki a tudományok doktora volt. Mindenesetre rám mindig keményen vissza­ ütött..nem volt kedvem hozzá.Nem. . A legfontosabb tulajdonságom.milyen tulajdonságok teszik jóvá vagy rosszá? 108 . nem tudom. jó? Egyszer kirendeltek bírósági szakértőnek egy nagyon érdekes emberhez. és az ölébe teszi a fejét. ami fontos és jó.Nekem sem volt kedvem elmélyedni a rossz emberekben: hogy én most azon kezdjek el gondolkozni. Ezt a képességemet nagy értéknek tartom. Én is lemerülhettem volna. bíró úr. irodalmi folyóiratnál olvasószerkesztőnek. ez valóban táltos ló. miért. és olvas negyven évig. Én erre képes vagyok. és Lurkó kutya keresztbe le akarja nyelni. A bíró azt kérdezte tőle: Nem látta. már indokolni is tudja. Engem nagyon jól le­ hetne használni például egy művészeti.ez már jó arány -. De ehhez jól kell olvasni: azt kell elolvasni. hogy kibekkeljek sok mindent . . nincs benne ártó vagy dest­ ruktív szándék. Mégis van művelt ember.Attól még racionálisan ki kellene tudnia számítani egy rossz ember viselkedését. szemben az irodalmi művel. . mármint a tudomány szempontjából? 109 . Mindig úgy pofára estem.. mondja. A világban csak egy évben milliónál több könyv jelenik meg. amelyik a piros lámpa előtt állt. mint Lurkó kutya. vagy sem. táltos lóval van-e dolgom. hogy ez egy őrült.ki­ rendeltek. ha gyatra emberrel állok szemben. és fél­ re kell tenni. Lurkó kutya csóválja a farkát. és engem . Úgy vagyok vele. . Ugyanígy meg szoktam érezni azt is. Elmenni is ezért mentem el. Ugyanis én tényleg pontat­ lan vagyok. ha egy vers rossz. hogy attól kódultam.nem egy adott ember . Csak ilyeneket tudok mondani. segítőkész.Nem. Ez az iskola fontos volt. Pedig van ilyen! Van ilyen lelkiállapot. Uram. hogy az embert. de az az érzésem. ha nem hallgattam erre az ösztönömre. Nem tudom megmon­ dani. és közeledett egy kocsisorhoz. elég hamar rájövök. nagyon bizonytalan vagyok a definiálás­ ban. hogy maga huszonöt évig vezette ezt a bizonyos tanszéki csoportot. A bará­ tom nagyon jól öregszik. hogy miért tart jónak vagy rossznak egy embert? . . Beléjük ment. Már csak a lényegre figyel.pszichológus szakértőként . amely sok ne­ hézségen átsegített már. és a mai napig bízom az ítéletemben. és ér­ dekből szövetséget kötöttem olyan emberekkel. hogy érdekszövetségben áll vele. aki­ ket az rossznak jelzett. örömömben sírok. Imádom ezt a történetet. láttam. talán valami örömre is képes. akkor kétezer könyvet tud elolvasni. A több­ ségüket nem érdemes elolvasni. hogy rendes. tud örülni mások sikerének is. Bejön egy vadidegen ember. hogy rossz. Akkor miért nem fékezett? Bíró úr kérem. ha ér­ tékeset. kulturális. . A vacakba bele kell lapozni. Egyszer kiszámítottam. Bejön egy másik vadidegen. hogy a sor piros lámpa előtt áll? De igen.És azt.

azaz tudtunk együtt dolgozni. Amit mi az orvosi egyetemen csináltunk. Az én előadásai­ mon átlagosan száznegyven-százhatvan hallgató vett részt. De ez rendjén van. De mire eljutnak a negyedik évbe.fakultatív tárgyként tanítottam kriminálpszichológiát -.ötödéves korukban spe­ ciális kollégiumra visszakaptam őket .. lógnak stb. hogy a haldoklót át kell paterolni az ügyeletre. hogy ott haljon meg. hogy aki sok logikát tanul. hat hóna­ pot a pszichológián is eltöltött. hogy pszichológiát tanul. a legutolsó összegyetemi. csak két probléma van vele. hol hagytuk abba. és hogy a be­ tegekkel való bánásmód nem pénzkérdés. amelyik köré sí­ nen. ám amikor negyed. mint a betegeik.Azt hiszem. an­ nak logikusabb lesz-e a gondolkodása. hogy semmi sem érdekli őket. Úgy jött be ugyanaz a srác speckollra. és azt mondtam: Ezek a gyerekek összepisilik magukat. Ezt a dilis pszichológusok hiszik csak. ne tessék haragudni hogy késtünk. annak nincs jo­ ga unalmasnak és érdektelennek lenni. Aki így látja a dolgot. vannak professzorok. senkinek se volt fon­ tos . de olyan ágy nem volt.Már nem? . fölálltam. Hegeltől állítólag megkérdezték egyszer.inkább negatív hatásai voltak. mert úgy gon­ dolom. hogy tetszik a gyerekeknek ez a „betegnek lelke is van” pszichológia. hogy azért szüntetik meg a tárgya­ mat. Ez nem pénzkérdés. én ilyen professzor vagyok. Mindig meg kell kérdez­ nem az óra elején. hanem orvosi tapintat kérdése. aki pedagógiai munkát vállal. A hallgatók épp a múlt héten tet­ ték szóvá. jó kemé­ nyen. A Liebermann-féle iskola nem tűrte el. Láttam háromszáz éves kórházi osztályokat Angliában. Rögtön visszavágtak: Igen. Tehát beépítette a pszi­ chológiát . akik betegebbek.Úgy láttam. hogy: Pro­ fesszor úr. hogy bekerül­ hessenek az egyetemre. Ha például ná­ lunk valaki szakorvos akart lenni. valóban elérdektelenednek. sokáig fontos volt. hogy a pszichológiai tudás bármit is megváltoztathat. Bizony. nagyon lelkesek voltak. Utáltak is a kollégáim. Hiába papoltam. De itthon azt láttam. ahogy az egészségügyben ma hazudjék.én harmad­ éven tanítottam -.az orvostudományba. hogy nem tudom ellensúlyozni a való­ ság sokkal keményebb hatásait. melyiket hol mondtam már el. ezért aztán bent kellett ma­ radnunk. mint amennyire az emésztése jobb lesz annak. hol hagytuk 111 . akik nem átallanak bohóckodni a katedrán.és ebben a Gegesi Kiss Pálnak is nagy ér­ demei voltak . és azt írták a papíromra. Hát a lelke se lesz jobb senki­ nek pusztán attól. hogy mindig megkérdezem. Egyszer régen. mondtam. mert attól. négyszer-ötször is felvételiz­ nek. még a böl­ csészkarról csendesen el is távolítottak . ötvenágyas kór­ termekkel. hogy valaki pszicholó­ giát tanul. még nem változik meg a személyisége és a 110 karaktere. és a szakmájukat önma­ guk karbantartása érdekében űzik. Ezért hiszem azt: sok illúzió volt abban. hogy körülbelül annyira. sok a csoportom. Mire Hegel azt felelte. Vé­ gül nem bírtam tovább. azt az élet már régen el­ rontotta. Csakhogy mi tesszük őket érdektelen­ né. hogy külön működjön a pszicho­ lógia és az orvostudomány. de a Lajos bácsit nem tudtuk már átpaterolni az ügyelet­ re. hogy mit jelent beteg embernek lenni. aki jól megtanulja az emésztés fiziológiáját. gyűrűkkel egy lepedőt ne lehetett volna húzni. hogy a fakultatív tárgyak el­ vigyék a hallgatókat a kötelező tárgyaktól. miközben végigjárta a különböző orvosi szakmákat. A mellettem lévő teremben tíz-tizenkét diák ült. mert nem kívánatos. Most nagyon sok helyen tanítok. . Megtanultunk közös nyelven beszélni. nyoma se volt már az egésznek. és van egy kis gond a vicceimmel is: nem tudom. Egy időben nagyon fontosnak tartottam a komplex em­ berszemléletet. Emlék­ szem. tehát négy orvosi egyetemi értekezleten szidták a hallgatókat. Ez jó dolog.

az a fel­ sőfokú szakiskolai tudás. Szóval egész más az attitűd egy külföldi egyetemen. És egy fokkal rosszabb bizonyít­ ványt ad az egyetemeknek. Külföldön sose is volt.most egyébként valami megvalósult ebből -. Nem jártunk el viszont egy rakás előadásra. ha egy tanár a szigorlaton megköveteli. mond­ tam nekik. hogy te túl kis erőfeszítéssel mentél át belgyógyászatból? Mire az illető a vállát vonogatja. hogy egy egyetemnek értelmiségit kell nevelnie. többet nem megyek fel a katedrára. Másrészt: maga tanított engem a jogon. . mert a gyakorlatban szüksége lesz rá. mondom. tehát egy angol nyelvész nyugodtan jelenjen meg a nőgyógyá­ szati előadáson . és Magyarországon sem volt: amikor né­ met és amerikai hallgatókat tanítottam az anyanyel­ vükön. hogy megpróbál­ tunk a legkisebb erőfeszítéssel és időráfordítással átmenni a vizsgákon. hogy magyar egyetemre menni nem egy szellemi kaland. ezzel szemben nap mint nap bent voltunk az Országgyűlési Könyvtárban. . Soha magyar hall­ gató egy elmaradt óra pótlását nem kérte. A z értelmiségivé válásnak va­ lószínűleg sokkal inkább az a módszere. nekik az az érdekük. A Semmelweis Egyetemen az az undorító szokás dí­ vott. azt hiszem. amit sokan csi­ náltunk annak idején a jogi egyetemen. Nekem mindig azt mondják a hallga­ tók. Egyrészt: én is úgy gondolom. meg vitatkoztunk. Ami nagy baj. mert problémacentrikusan tanítottak. Én megértem. és ha a diák jegyzetet használ.Nem szabad beosztani a vizsgaidőszakokat. Az ember azért megy az egye­ temre. a megisme­ rés szeretete. Nemcsak azért. amelyeket majd ki-ki a szakmájá­ ban úgyis megtanul. hogy ha megüresedett egy tanszék.Ez teljesen igaz.Hogy kellene értelmiségit képezni? . hanem mert gondolkozva és gondolkoztatva tartották az előadásaikat. Egyébként van egy fogadalmam: amikor először fogok rákényszerülni arra. A magyar gyerek ezzel szemben tudta. mondták. szabad átjárást kell biztosítani az egyetemek közt. miért nem értem meg. ha valakinek ezzel szemben az az alapmotívuma. Ennek mégiscsak van valami oka! A német gyereknek volt 112 valami sejtése arról. másnap ott álltak az ajtóm előtt. hol tartunk. Ami nálam biztos volt: hogy Brósz Róbert római jogi előadására vagy a magáé­ ra befogok menni. .Ellentmond önmagának. akkor a kutya úristenit. mert azt mond­ ja. hogy tanuljon. amit kellene. hogy mikor pótolom. mert pontosan tudják. természetesen vizsgakötelezettség nélkül. hogy sose haszná­ lok jegyzetet. Amit viszont maga most számon kér. attól nem független a karrierje. ő se használjon jegyzetet! Méltóztasson kívülről tudni a saját tantárgyát.abba. Rém fura. ha elmaradt egy órám. ahol rengeteg nem jogi tárgyú dolgot olvastunk. azt puskázásnak minősíti. nyuszika. tudom persze azt is. Mondom neki: Én ezt az attitűdöt nem értem. hogy lehetőleg minél kevesebbet kelljen tanulnia. van-e a családnak rokona a minisztériumban. A potenciá­ lis szakmánkra fordítható időből spóroltuk le azt az időt. Ilyen nincs. hogy a legkisebb erőfeszítésekkel jussanak át a vizsgákon. Jó. hogy a hallgató könyv nél­ kül tudja az anyagot. mint én. amellyel az értelmiségi létünket megalapoztuk. és mindenekelőtt sajátos attitűd kell hozzá. Úgy gondolom ugyanis. amikor a beteged leszek. hogy az ő későbbi szakmai sor­ sa. abbahagyom a tanítást. ahol semmire se használható jogi normákat akartak belénk verni. Azért. mert különben elakadok. viszont teljesen értelmetlen dolog egyetemen bebifláz­ ni egész törvénykönyveket. de nem abba fo­ gok én belehalni. hogy jegyzetet használjak. mert mindketten na­ gyon jó előadók voltak. állása azért nem független a felkészültségi színvo­ nalától. Hát ezért nem tudom bejelölni. a pályázók 113 . Miért nem írom föl. a tetejébe még nem is azt tanítják.

a Színművészetit és a bölcsészkart. hogy a professzori kinevezést is határidőhöz kell kötni. . a Rabbiképzőben. hogy bejön hozzám ismeretlenül: Szeretnék be­ mutatkozni. legérdektelenebb embert fogják kine­ vezni egyetemi tanárnak. az máris jelentős jövedelem. . Tehát nekem az oktatás még mindig hoz annyit . úgy­ 115 . Semmi más szakmai munkában nem veszek részt. Nekem nincs más jövedelmem. Magyarorszá­ gon állítólag abból senki sem él meg. A Színmű­ vészetit nagyon szeretem. Ezt a ket­ tőt akkor is megtartanám. akinek a százötvenedik előadáson sem favágás elmondani Hamlet nagymonológját. mert öt év után indoklás nélkül fel lehe­ tett mondani neki. ha hússzal megszorozza. az.főként amióta kirúgtak a tévétől amivel normáli­ san elvagyok. könyvekből 114 jön. Ha nyernék a lottón.. és elég sok előadást vállalok meghívásra: konferenciákon.Nem favágás heti húsz óra egyetemi oktatás? . sok a másoddiplomás. de évek óta ezt játszom. külön­ féle oktatási centrumokban stb. . amit egyetemen tapasztaltam. miután valaki arra a zseniális gondolatra ju­ tott. Én se tudom.. mert ott pszichológiát tanítok. hogy színtelen­ szagtalan emberekből tevődött össze az oktatói kar. Főleg. legszürkébb. Vagyis egy kussoltatási technika működött. Horn Gyulától mindig a Rabbiképzőbe mentem. ha nem volna szükségem pénzre. pénzt akarok keresni. azt nem bírnám! A bölcsészkaron egyrészt fejlődéspszichológiát tanítok.Ne mondja nekem. Leszürkült az egész kar ah­ hoz képest. egy egyetemi tanár kétszer meggondolta. ha ez a véleménye róluk? . ugye rám szavazol stb. az a cikkekből. elsorvasztottam. Ott van a legszabadabb at­ moszféra.És hol tanít még? . hülyés­ kedni lehet velük stb.Attól még lehet fontos bázis. .Nem.Ezek szerint a heti húsz órában nem ugyanazt tanítja. akkor csak két iskolát tartanék meg. hogy a legunalmasabb. a Színművészetin pedig egy nagy vegyes salátát. másrészt a speciális bá­ násmódot igénylő gyerekekről tartok kurzust. Én ott biztos to­ tózó voltam: mindig tudtam. persze. A Rab­ biképzőben valláspszichológiát tanítok. amilyen akkor volt. ezt elfelejtet­ tem mondani. És a bölcsészkar kapcsol egyedül a szakmához.sorra járták a kari tanács tagjait. hogy vitába szálljon-e a minisztériummal vagy bármelyik felettesével. noha úgy gondolom. és ami jö­ vedelmem ezen kívül van. amikor személynek tanulnak: egy érdekes ember. Ta­ nítok a Bálint György Ujságíróiskolában. szavazatokért esdekelve.De. a diákok életében ez még min­ dig az az időszak. Nekem heti húsz órám van különböző egyetemeken. ott a legmű­ veltebbek a hallgatók. Csak hát én színész is vagyok. Magánpraxisom alig van. De akármilyen keveset kapok is egy óráért. A művészi hatás pszi­ chológiáját próbáljuk megközelíteni. Ugyanis a rektor meg a dékán jó beosztottakat akart. egy érdekes karakter a tárgyát is ér­ dekessé teszi. Nagyon megalázó helyzet egy komoly ember­ nek.Akkor miért tanít még mindig az egyetemeken. hogy a tanításból él. . amikor én kezdtem ott. Kitaláltam neki egy nevet is: hatáspszichológia. Ez is hozzájárult ahhoz. Nagyon fárasztó.Hát könyörgöm.A Közgazdasági Egyetemen. és a csinovnyik lelkű emberek paríroznak jól. ők se. . miből áll össze. .

csak nem vizsgáz­ tatok komofyan. nem azért. itt az ideje. valamilyen vallás felvirágoztatásához. . egy kislányt beállítok a megfelelő helyre. vagy szorongást indukál. Nem. tudjuk. egy monológ keretében szíven szúrja magát. de ez a csaj is megcsal téged. De már nem szólok semmit. menteni a helyze­ 117 . ha földühítenek. én vérét nem ontom. Megcsinálom a jelenetet. Volt egy diákom nemrég. hanem nyílt szívműtét segítsé­ gével megmentik a kórházban. akinek köze van. férfi­ 116 szolidaritás is van a világon. ahol is föltűnik neki egy kis nővér. Szóval így kopik el a tragikum. Othello harmadik házassága. elveszi feleségül. ha én egy tökös tanár vagyok. Na most figyeljetek ide gyerekek! Othello nem hal meg. ahol összejön egy ugyancsak sorstiporta kasszímővel. Főként rendezőket tanítok.. amikor nem tetszik itthon lenni. Majd egyszer csak megjele­ nik Jago. Na jó. mondom. jöjjön. Csinos. hogy Van ok. erre Othello hall­ gat egy sort. hogy ezt a nőt már kevésbé lelkesen öli meg. és azt mondom neki: Kisfiam. hogy cukkoljalak. Megint megjelenik azonban Jago . mire ő megkérdezi: Tanár úr. azt hazavágják. Viszont az embernek előbb-utóbb el kell döntenie. Jó. Jóban vagyok velük. Majd elakad. egy úriember. sőt ma már akkor se csinálok semmit. hogy aki csal. Kérdezem: Nem megy tovább? Nem. jó. vagy a feleség. Eljár a közeli talponállóba egy kis szíverősítésért. A másik csoport azt mondja. sze­ relem. Megtörténik a második gyil­ kosság. hogy állítson be he­ lyette a harmadéves színészeknél egy jelenetet. meghívom egy pofa sörre.vagy a házmester. ha Jagót már meg­ ölte -. és azt mondja: Othello. Nem meséltem a Szabó István-féle történe­ tet? Egyik kollégája megkérte. mi a f. Itt én ab­ bahagyom a történetet. Mire ő: Megmondom én tanár úr. Rendezzétek meg ezt a krízist. Engem nem érdekel az európai kultúra.' Itt tartunk. valláspszichológiából vizsgáztattam: Mondjon tíz személyt. Tehát először is erősítgeti magát. és nagyon jól szórakozunk. és azt mondja.De igen. Mire odarohan egy másik kislány. ahol jó búzasört mérnek? Igaz. hogy megnyílt a közelben egy új tal­ ponálló. Amikor kikerül a kórházból.. Othello kijön. hogy mást is meg ne csaljon. melle-feneke rendben van. Othello úr. Ez a csoport legfeljebb addig hajlandó elmenni. Ez baj. Ilyeneket játszunk. gyerekek? Ott áll az alvó Desdemona mellett. aki megölte a szegény Desdemonát. és megkérdezem: Hogy ren­ deznétek meg ezt a második krízist lélektanilag hite­ lesen? Na ebből iszonyú viták szoktak kirobbanni. nem csinálok vérfürdőt. vagy Jago. hogy ez miért van. ugye. Szűz csillagokban álmodom felőle. reha­ bilitációs osztály. igaz. menj te a francba. a nagyságasszony nagy forgalmat bonyolít. Tehát a többi fér­ fi védelmében öli meg Desdemonát a disznó. mert neki el kell utaznia. megtetszik Othellónak. egy hatalmas rúgással kipenderí­ tem. oda­ vezetem az ajtóhoz. Igyekszem az iróniát beleszőni a tanításba. De mi­ lyen rondán öli meg. Othellóéknál az a szokás. Huszonöt év bör­ tön.És nem élnek vele vissza? . összejönnek. me­ séli Szabó Pista. ez az Eötvös Lóránd Tudományegyetem. De háljon meg a gya­ lázatos. majd odafordul a házmesterhez: Ház­ mester úr. és azt mondja: Othello. Na jó. Na most.hogy lassan kialakul valami kép. Azt nem bírom. És a gye­ rekek egy idő után azt mondják. Azt mondja: Jézus. Buddha. már jó. De jaj. Intenzív osztály. Ha elmondja a tizenként apostolt. már nagyon meg van roggyanva. hogy Othello ezt a nőt is megölje. hogy rájöjjön a cselvetésre. Törékeny testét meg se karcolom. és például azt mondom nekik: Itt van ez a gyalázatos Othello. úgy kell megrendezni.t kell nekem itt állnom .Szabó Pista. szi­ vem. ugye. ne haragudjon. mi itt az európai kultúrával foglalkozunk. és meghal. és Jagót ölje meg. Utána ugye. hogy szorongást gyógyít-e. Az egyik csoport azt mondja. fölállok. van ok.

és minden szavadat parancsolatnak fogja fel. Például itt van a póráz tanítá­ sa. nagyon kérem. és azt mondja: Azért kell itt állnod.. akkor nincs mese. hogy este fél tíz körül befejezem a munkát. Az a lényeg. akkor egy berni pásztorkutyát ajánlok. még mindig jobb. Ugyanakkor Lurkó nagyon karakteres kutya. hisz nyilván a saját lel­ kének is nagy ismerője.. bazmeg. én még dolgozom másfél-két órát. milyen sok van: a kutya kiváltja belőlem. fél-e a haláltól. miért olyan fontos magának Lurkó kutya. úgyhogy átharapni se tudja. Fél órát. Viszont úgy gondolom. hogy legyen valaki. mondta Szabó Pista. Majd egyszer nézze meg. A póráz végén lehet. Lehet vele be­ szélgetni is. O megvizs­ gált. ráadásul az neked jó is lesz. aki fél év alatt a saját igényei 118 szerint szabja át az életedet. én kiszállok. akkor szálkásszőrű tacsit vegyél. szeretnék egyet. És átszabta az életemet. Lurkó nekem szellemi vezetőm. Tizenkettő-negyed egy körül Lurkó kutya felkelt. Ha egy nálad sokkal erő­ sebb karaktert akarsz. nem szeretem ezt a stílust. lehet. Nem kislabdával ám. mert amikor én bejövök balról. hanem rendes ötös focival. lehet hogy egy párt vagy egy asszony. És most megdöbbenve tapasztaltam. . és lemegyünk a Kossuth térre focizni . majd azt mondta: Ezzel a karakterrel neked csak kétféle kutyád lehet. a veszettségi oltás és egyéb borzalmak esetében is. Néhány éve elmentem a kutyapszicholó­ gushoz . háromnegyed órát focizunk. azonnal krakéler lesz. Mennyit föláldoz a szabadságából azért. ha éjjel nyugodtan szaladhat a labda után. magával együtt. Én már nagyon régen úgy élek. lehet hogy Buddha. és a legnagyobb fenevadakkal is úgy viselkedik. és fölír. Azt kérdezem tőle. hogy: Naaaaaaa! Hát ilyen országban élünk. Hat-nyolc évvel eze­ lőtt azt mondtam volna. aztán én is lefekszem. Én korábban úgy hittem. Ha egy alázatos hívet akarsz.Erre csak egy dolgot tudok felelni. hogy bennem nincs lágyság és lírai érze­ lem.De. stb. Figyelek a tanításaira. amellyel rám hagyatkozik. az én órámon ne használják. Itt bent a városban nincs elég mozgástere. és mondtam neki. megmondaná. ha tíz évvel ezelőtt ilyesmi történik az órá­ mon. Lurkó szálkászszőrű tacsi.van egy kollégám. Ezért guru. ha a kutyával érzelgek. feljövünk. mint ha egy szappanoperán potyognak a könnyeim. mintha képes lenne keresztbe lenyelni őket. Er­ 119 . Három­ négy évvel ezelőtt azt mondtam volna. és ez Lurkó kutya műve. felöltö­ zöm. Elgondolkoztam ezen: az ember is így van ezzel. mesélte Szabó. . és ha valamit a fejébe vesz.olyan­ kor már nincs rendőr. hogy a póráz végére kerülhes­ sen.tét. hogy olyan ré­ gen nem volt kutyám. és lefekszem aludni. Nekem ez már nem megy. Ha ráteszem a pórázt. még a kullancskivétel. hogy Jézus van. aki kutyapszichológus­ nak vallja magát -. . milyen jól focizik. hogy az üzenetrög­ zítőjén is meg van említve. Szóval ketté van osztva az éjszaka.Ha már közben idejött a kutyája. Sajnálom ugyanis. És én őt a gurumnak vallom. Például ez az egyik ta­ nítása Lurkó kutyának. Tehát én korábban fél­ reértettem a póráz-helyzetet.Egyrészt a kiszolgáltatottságával. Nézzétek. én azt mondom. csak nagyon csöndben kell lenni. Nem zárom ki. Bőrlabdával. mint lakásés telefontulajdonos? .Kérdeznék egy tapintatlant: ez nem valamiféle idősko­ ri érzelgősség? . valamit eszem. másrészt azzal a tökéletes bizalommal. És precízen felel. aki úristennek tekint téged. és a nagy rohangá­ lást az jelenti. mars ki. ő lefek­ szik aludni. . azaz beszélgetett velem.Mivel? Magának tudnia kell. aki elveszi a focit.

Miért? . hogy kirúgták a tévéből.1965 óta tévézek. és ez mit jelent a családnak. . ha részt akartak venni a mű­ sorban. hogy én nemcsak az erőszakos haláltól félek. az erő­ szakos haláltól fél. Különben nem. ennek ellenére a Szerelem és házasság a Bibliá­ ban már nem ment le . 120 . mert ő ugyan­ csak eltűnt. nyertünk vagy két nem­ zetközi díjat. majd megvitattuk. ennek is 121 2001. amelyek ember és ég közt felmerülhetnek. hanem a halál minden fajtájától. amit csináltam. Az egyik legutolsónak. Ő van előnyben. egyszerűen eltűntek a műso­ rok.És biztos. a Szókimondó cí­ mű improvizált gyerekműsorral.re a kérdésre például azt mondta. ugyanis mint mindennek. Lurkó kutyáé.Az. Nem Békés Pálnál. mert nem szere­ tem ezt a stílust. A másik.Említette. például hogy a papának barátnője van. Elkezdtem érdeklődni. Improvizált szociodrámáknak ne­ vezném őket. senki nem szólt. hogy ezt felelte? . Nagyon szerették a nézők. egyszerűen számba vette azokat a kérdé­ seket. Senki se beszélt ve­ lem. telefonáltam oda. MÁJUS 16. az Istenek órája című valláspszichológiai műsor.Nem. aki­ nek az osztályához tartozott a műsor. És most dicsekedni fogok: van három vagy négy nívódíjam. amelyik se té­ ríteni.Mert a saját válasza mi? . amelyik még lement. eljátszottuk. és sztorikat meséltünk egymásnak bizonyos témákról. a legutolsót 1997-ben.Onnan. hogy gratuláljanak. .a 98-as választások után egyetlen műsorom se ment le.Honnan tudja. hogy egyszer csak ott volt bennem a válasz. Ez is nézett műsor volt. . hogy ez nem a saját válasza volt? . ez volt az egyetlen műsor.valószínűleg ezért szerették -. Álmok és lá­ tomások a Bibliában volt a címe. Telefonáltam ide. ahol adás után fel­ hívtak emberek. arról improvizáltunk egy történetet. Középiskolás gyerekek jelentkeztek. se lebeszélni nem akart . mintha kirúgták volna. hogy igen. . Aztán amelyik megtetszett. Rémlik.

ha nevezte magát valaminek Bayer Zsolt. mint a buddhizmus. a versenyben nem mehet. . mint Jákob álmában. vi­ szontlátásra! Végül aztán fogadott két úr. Krisna stb. de végül is megértem. hogy engem megértsenek. Úgy képzelem.Aki a gyerek érdekei szempontjából nézi a családi problémákat. megszorítom. talán azért. Holott nem vagyok az. mert . jeléül annak. talán épp azért. a piarista szerzetes.egyébként -. hogy uram. nálunk is gyökeret vert egyházak.Hát. a Személyiségünk titkai. aki nyilván úgy jó magyarosan megkérdezte. Volt egy közös műsorom Ranschburg Jenővel. te tudod. a több­ ségük jól is sikerült. ’hogy engem szeressenek. és azt hiszem. Már a 2001-es filmszemlén vitát váltott ki a válogató bizott­ ságban. hanem hogy én szeressek. mert nem akartam erőltetni semmit. hogy ki tette ezt ve­ lem. amire én gondolhat­ nék. miért mondja Assisi Szent Ferenc az egyik imájában: Uram. valószínűleg egy rohadt kommunistának tart. a Földről az égbe. kivitték a frankfurti televíziós ifjúsági fesztiválra. Szerettem televíziós műsorokat csinálni. De vol­ tak a műsorban ilyen újkeleti. Nagyon szerettem azt a műsort. hogy mi volt a beosztásuk.nem volt benne propaganda. ha az életemre gondolok. Volt egy nagyon érdekes beszélgetésünk. ki tette ezt velünk.beszéljünk magya­ 122 rul . Állhat. kérdeztem tőle. Majd megvette a Duna TV. Előbb beválogatták. csak hát olyan rossz anyagi helyzetben van a té­ vé. hogy ő Isten létére is alávetett. Ez nagyon tetszett nekem. hogy én gyerekpárti vagyok. Állhat-e egy materialista ember. Hát azóta is nézzük. De papként is tudni szeret­ ném. Én egy ellenzéki beállítottságú baloldali ember vagyok . nem tu­ dom. inkább a mocskos kommunistára. Ezen a létrán elindulnak az emberek. de mindig csak lefelé néz a Földre. Nagyon emlé­ kezetes maradt számomra Jeleníts István. hogy valaki a létra alsó fokán van. Szóval így állok a televíziókkal. függ attól. hogy hívták őket. Holott a szülő élete is ér annyit. mint a 123 . és Istenről beszél. sem azt. Van állí­ tólag egy Krisna-ábrázolás. nem az a fontos. Nincs tovább. hogy termé­ szetesen szó sincs olyasmiről. Lehet. De leállították. várjak tü­ relemmel. hogy egyáltalán beengedjék-e a versenyművek közé. akik azt mondták. nem? Vagy eszembe jut Donáth László. hogy nem tud finanszírozni műsorokat. ahol Krisna a saját fejére teszi felesége őnagysága lábát.Milyen a gyerekpárti pszichológus? . Holott az Istenek órájából készen volt egy adás. Lehet. Hosszan gágogtak nekem. de mindig fölfelé néz. és nem fenyegettem a pokollal. hogy az erkölcs egy nagy létra. felelte Jele­ níts. amelynek a végén azt mondta: Én egész papi működésem alatt soha senkit sem biztattam a mennyországgal. hogy valaki már elég magasan van a létrán. A saját tanszékemen és a rendeléseimen is bajom volt azokkal a pszichológusokkal. Szép kép. hanem hogy én megértsek. De volt egyszer egy Szerelem című több részes műsorom is. sokkal magasabb morális szinten. miért kéne engem mutogatni a tévében? De ugyanez történt most is: készült rólam egy portréfilm. aki szereti őt. így aztán a Duna TV is visszalépett. hogy minek nekünk ez az ellenzéki manus. Egyszóval nagyon szerettem ezt a műsort. a Szülők-nevelők egymás közt. Nem szeretem az elfogultságokat.Igen. Bár ő csinálta velem az utolsó interjút Kádár János­ ról a 168 órának.megvan a módja: azt kell mondani. nem az a fontos. pontosabban komcsira tippelek. aztán kiválogatták: in­ formatív vetítésen mehet. . ám ott is belelépett egy bizottság Bayer Zsolt vezetésével. Gondoltam. mint egy hívő. amelyet végül összevágtak egyrészessé. mondta Jele­ níts. és volt egy másik. ahol meg­ nyertük az első díjat. és hirtelen az is megvilágoso­ dott bennem. . Nem volt éppen korrekt a kilökésem a televízióból.

hogy milyen a po­ litikai meggyőződése. amit csinál. Szerintem nem lehet kizárólagossá tenni a gyerek érdekeit. én vettem át tőle. . mert egy nő mindig más szempontból nézi ugyanazt a dolgot. A néző az unalmas embert unja. a másik C. Nekem nem ez ellen van kifogásom. Egy té­ vés mondta nekem. De nem baj. itt vagyok című műsort. hiszen azt jelenti. Ezt tartom optimális létszámnak. An­ nak viszont semmi szerepe nincs. Ponto­ sabban ketten beszélgettünk a betelefonálókkal. mégpedig az. és ha velem dolgoznak. hogy valakihez-valamihez igazodnak. Maga ugyanis nem politikai szereplő volt sem a tévében.Igen. nem tettem érte egy lépést se.Sok sámánkör működik. Az embernek vállalnia kell a konzekvenciákat azért.Általában igen. ugyanis mindenfelé mászkálok. és kilenc évig ment. sem a gyerek életét nem csonkolják.Az sincs. Magyarán. ha lehetővé 125 . . a három-világ sámánkörök. Ez volt az Élet dolgai című műsor. ahová hívnak. hogy egyetlen szempont uralkodik el az ember megítélésében. mi van a felszín alatt az ország szellemi életé­ ben. vigyáznak az egzisztenciájukra. a kultú­ rákról tud. Ezért olyan helyekre is elmegyek. annak semmi köze ahhoz. a doboló. mindig van valami. hanem meg kell találni azokat a modus vivendiket. Ismerem őket.Mi ez? .Azért ez se egészen így van. hogy mindenki a saját kedvencével dolgozik. hogy a néző megunja. Ilyesfajta szétvá­ lasztást a teljesítmény és a politikai meggyőződés közt csak bizonyos értelmi szint fölött lehet elvárni az emberektől. hogy milyen a politikai meggyőződése. hiszen te folyton fröcsögsz a kormány ellen? így 124 akarsz te képernyőre kerülni? Dehogy akarok. ide jutottunk megint. Amikor Szilágyi János abbahagyta a Hal­ ló. és ez eldöntötte a tele­ víziós sorsomat is. hanem hogy nem köszönnek el az embertől. ez esetben nem erről van szó. magánbeszélgetésben: Mit akarez. A z istenek órájába én mindig két vendéget hívtam. akkor az ítéletek sommásak. hogy milyen teljesít­ ményt nyújt például a szakmájában. . hogy a műsorkészítők egyik napról a másikra kiejtették volna magát a pixisükből. A televíziónak egyébként van egy babonája. . az emberekről. az támadási felület lehet ellenük. Ugyanígy: azt sem szeretem.ő k az embert egészében nézik.És a rádió? . . Molnár Emma pszichológus volt. például a publicisztikájában hogyan ad hangot. ez ugyanis most megint divat­ tá vált.Nem nevezném sommásnak se. .Igen. amitől nekem feláll a hátamon a szőr. és ennek más fórumokon.gyereké. Nem igaz ugyanis. ilyen helyeken is. Szeretném tudni. ha egyetlen szempont uralkodik el egy műsoron. Ez ugyanis fontos. sem a rádióban. és mindenhová elmegyek. hanem arról van szó. akikkel ciróka-maróka viszonyban van. tehát hár­ man beszélgettünk. Hogy egy személy nem beszélhet többet három-négy percnél. Most például írtam valamit a buddhizmusról meg a városi sámánizmusról. Ha nincs elég IQ. Amit a szakmájáról. Végül is érthetőnek tartom: mindenki dolgozzon a saját ked­ venceivel. hiszen a rádiós munkatársi gárda mm cserélődött ki. 98-ban azt is rögtön megszüntették. nem? . amelyek állítólag a magyar ősvallás sá­ mánista maradványaira építenek. amelyek sem a szülők. . valószínűleg nem arról van szó.

mennyire mások ők. az gyanús. Meg va­ gyok győződve róla. Pedig sokszor csak ar­ ról van szó. Mrozek mond erre egy nagyon jó dolgot: Ha a sziú indián a törzsi ünnepen sastollas díszbe öltözik. hogy oda­ szimatolhasson mindenhová. nem lelket. akiknek közös vonásuk. . Varsó közepén öltözöm fel sastollas indián­ nak. Nem tagadom. Gyakran járok szektákhoz. Mindig lappang valamiféle gyűlölet az ilyen megnyil­ vánulásokban.. mert a sziú indiánok viseletét nem jelmeztervezők találták ki. Bor­ zasztóan érdekel például. kis vallásokhoz.teszik. Az­ tán: nem kell ország-világ elé kipakolni folyton. Ha én. hogy mi van az emberben belül. amelyeket az imént felsorolt kritériumok alapján ha­ misnak tart? 127 .. megrontja az ifjúság viszonyát istenhez. Ezt már többször leírtam és elmond­ tam: volt egyszer egy szekta. ha elidegeníti a tanítványt vagy a megtért embert a saját eredeti kultúrájától. Va­ laki elmesélte. hogy egy kétezer éve működő vallás ezen nem tud túljutni! Freud eretnektanának egyébként az a lényege. hogy gőgössé válnak-e a megtértek. mert humorizálok szent dolgokon. hogy miről lehet felismerni a hamisságot ezekben a szellemi iskolákban. ő már az igaz úton járt. Baj van. hogy misztikus állapotban távgyógyí­ tást művel: van Floridában egy fiatalember. A másik.Maga egyébként használja a destruktív szekta kife­ jezést? . mert utálom a vallásüldözést. mint a másik. Föl is állítottam magamnak egy ismérvrendszert. az hiteles. hogy a tagjai gőgössé válnak. és nem fordítva. hogy emberek. hanem azt mondják. és ő ezt a fiatalembert gyógyítja Budapestről. tüzet kell gyújtani a feneke alatt. sőt ki is vé­ gezték a tagjait. Az öreg Terentius erre mondja azt: „Csak ég­ boltot vált. Tehát a gőg az egyik. destruktív vagyok. Valamelyik szektabeli beszél­ getés végén odajött hozzám egy fiú. ihletett ál­ lapotában sugarakat küld neki. volt legalább ti­ zenkilenc éves. azon vitatkoz­ nak. hiszen én is ilyen szellemi kóbor kutya va­ gyok. hogy hisznek. ahol nem szeretnek engem.Nem használom. Slawomir Mrozek. odaszagolok mindenféle iskolához. Azzal vádolták. Nemrégiben tartottam egy előadást. mint bárki más. Az én szememben elképesztő. az Tibetben sem találja meg. Aztán: ha­ misnak tartom a humortalanságot. Mert a kereszténységnek sose a muszlimokkal meg a buddhistákkal van bajuk. gondoltam. hogy megmutassák. 126 Sokszor mondják rám. ezért üldözték. és azt mond­ tam: Figyeljetek ide! A mesternek kell hűségesnek és szolidárisnak lennie a tanítványhoz. az komédia. A tanítványnak szabadnak kell maradnia. hogy kipróbálom. ha ilyesmiket mesél! Hiába. aki áthajózik a tengeren”. és már legalább hat hete megtért. hogy aki Magyarországon nem találja meg a szellemi útját. hogy melyik. ha egy szellemi kör nem viseli el a humort és a kételkedést.Akkor maga mit kezdene azokkal a vallási szekták­ kal. hogy kis különbségek nagy nárcisztikus sérelmekre vezet­ nek. Ma ezt a szektát kereszténységnek hívják. hazabe­ széltem. . aki kicsit is másként gondol valamit: azt rögtön meg kell ölni. Azt mondta: Majd a Jóisten a popsijára ver magának. Az egyik ilyen ismérv. hogy elidegeníti a családoktól a gyerekeket. szerintem ugyanis ez a legfontosabb do­ log. hogy jól hisz-e a másik. mit szólnak hozzá. És a fiúnak már két centit nőtt a lába. Tehát ahol nagy hang­ súlyt helyeznek arra. hogy destruktív vagyok. és figyelem őket. Mert ha a hosszabbik. Mire megkérdezem. Ezen persze nem röhögnek. és mert ő valóban sziú indián. én csak egy tévelygő vagyok. Fantasztikus. hanem a másik jó kereszténnyel. akinek az egyik lába négy centivel rövidebb.

Nagyon aggódnak. a kereszténységnek kétezer . Mert elnézem. A zsidóknak is volt rá négy-ötezer évük. ez nem adminisztratív módon megoldható kérdés. Ezzel szemben egy kedves bará­ tom családjában. a vallások rettenetes messzeségbe távolodtak el a forrásaiktól. De nem támadták meg. és valahol elvétik a lépést. és őszintén aggódnak. rövid ideig élnek. mert elege volt. a buddhizmusnak két és félezer. a gyerekük viszont elkárhozik. hogy mit tennék a csú­ nya nőkkel. hogy hirdetni.Egy szülőnek meg joga van aggódni a gyerekéért. semmiféle probléma nincsen. Ennyi erővel azt is megkérdezhetné. de csak akkor lép akcióba.mi az eredmény? Valami nem stimmel! Nagyon sok időt kaptak a sorstól. aki.. . Számos ilyen történetet hallottunk már mindketten. Történel­ mi léptékkel mérve mi az a tizenkét év? Iszonyú mennyiségű ember elpusztult. A keresz­ ténység például iszonyú messze került Jézustól. hiszen soha­ sem vonták kétségbe a választását. . Szellemileg is. és az esetek jó részében azt látom. Semmiféle pszichoterápiát nem fogadnak el. tanítani milyen sok jó és szép dolgot tudnak: szeretetet. . és kifigyeli. A fasiszta birodalom tizenkét évig létezett. hogy ők üdvözülni fognak. mert szeretnek velem be­ szélgetni. ez tragikus. ha a lényegét kezdik támadni. miért ilyen hatástalanok. úton lenni. . hagyni kell.De saját hamisság-ismérvei szerint maga se tartja jó­ nak. Nálam sírják el az aggodal­ maikat. .. Harmadszor: elég sok ilyen eset kerül pszichológus­ hoz. hadd próbálják ki. ideologikusán is. Érdemes volna elgondolkoz­ ni azon. Tévedhetek. tole­ ranciát. illetve a vallási közösséget. és élnek bé­ kében. hogy teljesen megtagadtatja vele. hogy megkereszteltetem-e a gyerekemet.függetlenül attól. hogy az emberiséget megjavítsák. hogy én h a m isn ak tartom őket. A hinduknak volt vagy hatezer évük rá. hogy demokrácia vagy diktatúra van -. Ez rendben van.. a neofiták természetes buzgalmával. léteznek in­ telligens és unintelligens irányzatok. de attól még másvalakinek ő lehet a megtestesült erotikus mámor. Semmit se csinálnék. politikailag is.. Semmit! Nekem nem tetszik egy ilyen nő. megvédi az új hitét. Az intelligens irány­ zat nem szól bele az emberek magánéletébe. Ilyen­ kor a gyerek.A nagy egyházak se mások e tekintetben. sarut viselő. Az aggodalomnak sohasem szabad erőszakos és tiltó formát öltenie.. . vagy a gyerek maga megy oda. A vallási tü­ relmetlenség átok a világon. A gyerekük ugyanis ki­ vált Jehova tanúi közül. Úgy gondolom .Amit a nagy egyházak művelnek.Először is nem örökre. csak egy időre. hogy az ilyen közösségekből elván­ dorolnak az emberek. főz egy kis tiszta ételt a szülőknek. Jehova tanúi. Nem a hitvallás ügyében. ahol a szülő azon kesereg. ha egy vallási közösség úgy szippantja ki az embert saját környezetéből. Másrészt a ha­ misságok le szoktak lepleződni. Az unintelligens irányzat viszont az ágyamba is benéz. Egyéb­ ként is úgy látom. hogy a gyerekét teljesen és örökre el­ távolította tőle valamelyik szekta.Aggódjon. Megvé­ di magát. azért jönnek. klepetusban járó fiatal embe­ 129 . hogy a kisvallás vagy a szekta szippante. csak ne támadjon. hanem az emberi magatartás. Azt hiszem. gondolom. Jár hozzám egy szü­ lőpár. Másodszor nem tudom. Hazamegy hétvé­ gén. az néha egészen kétségbeejtő. Egy fiatalembernek joga van keresni. ezekből a helyzetből akkor lesz elidegenedés. a viselkedés szabályozásában. ahol az egyik lánygyerek évek óta krisnás. ha a szülő megtá­ madja a gyereket.Működjenek! Ugyanis az semmit se jelent. Tehát nem szabad megtámadni őket.

Nagy szellemi romlás ment végbe szerintem majdnem minden vallásnál. Egyszer Krétán oda­ keveredtem egy ortodox esküvőre. hogy Mózes lejön a Földre. fákat vág ki. Vagyis ha ma ezt fo­ gadják el Tórának. hogy az ő tanítása átse­ gít az élet és a szellemi utak nehéz szakaszain. a maga normális hétköznapi álla­ potában. szunnita irányzatokról. hogy a buddhista azt mondja rá. csónak nincs. aki a fo­ lyón átjutva azt mondja. Buddha arról beszél itt. aki máshonnan jön. Amit maga romlásnak nevez. mindig más arcát mutatja. mahajána. mit csinál az ember. nem létezik. A zsidók mindig helyettesítő neve­ ket használnak Isten megnevezésére. Tehát Mohamedben egy deka ellenségesség sem volt még akkor a gyaurral szemben. A világ viszont. más­ hová helyezve a hangsúlyokat. Na de milyen nagy marha az. Diákokkal szoktam arról beszélgetni. Ha én egy gazembert leírok. másfajta szent­ séget tisztel. és tett egy ajánlatot. ha át akar jutni? Ha esze van. fekete ruhás pópák . A Talmud azt mondja: Zebaoth sok 131 . a folyó mély. hogy nem nehéz rájönni: minden vallás ugyanazt mondja. ezt kell Tórának tekinteni.Jó. és beül egy szombati istentisz­ teletre. hogy ez az ok. hányfajta zsidó vallás. De 130 hozzáteszi: Ám mégis ez a Tóra.Feltehetőleg az embereknek külsőségekre is szükségük van. ez egy derék ember. Vagy hol vannak már a zsidók Mózestől? Amikor kint éltem Izraelben. nem kivételes emberekből és helyzetekből áll. a Talmudban is megvan ez. Hiszen a nagy vallásalapítók kivételes emberek voltak. amellyel kénytelenek és képesek is voltak alkalmazkodni ehhez a tényhez. az talán éppen a vallások rugalmassága. összeköti őket. A nagy vallások nagyon messze vannak az eredetüktől. Mózes hallgatja. és hogyan alakul ki ilyenkor óha­ tatlanul a bizalmatlanság. mondta. Vajon nem akarja-e lerombolni. csak éppen egy másik kultúra másfajta nyelvén. a harma­ dikat ő maga képviselte.mi köze ennek ahhoz a régi júdeai tavaszhoz. de a romlás attól még rom­ lás. Meggyőző­ désem szerint például Buddhának eszébe se volt val­ lást csinálni.hinajána. tönkre­ tenni a szent helyet? Annak ellenére van ez így. Ennek. de ettől még senkit se kell bántani. tele zátonnyal. A bizalmatlanság az ide­ gennel szemben. mégis ugyanaz a hegy. ezért nem tudták megőrizni az egységüket. Két lábbal rúgták ki. zen -. soha többé nem válók meg tőle.Mózes öt könyvéből . még a katolicizmuson belül is.Nem biztos. hogy az isteni kinyilatkoztatás három hullámban érkezett a Földre. én ilyet életemben nem írtam. . nem beszélve a síita. minden csupa arany volt. Egy hegyet nagyon sok oldalról le lehet fényképezni. Ugyanilyen messzire van az iszlám Mohamedtől. hogy legyen egységes vi­ lágvallás. éppen egy vicc járta arról. és szerencséjükre kivételes időszakokban éltek. hányfajta kereszténység van. aki még medinai tartózkodása idején felkereste a zsidó és a keresztény egyház helyi szerve­ zeteit. Gomolygott a tömjénfiist. összeászkábál egy tutajt. . Hányféle buddhizmus van . A Kígyó szútrában azt mondja: Egy em­ ber elindul egy cél felé. Az azonosság erkölcsi kérdésekben egyértelműen kiderül. Fölolvassák a Tórából . amely a forrása volt? . Érdekes. majd azt mondja: Ez nem a Tóra. Az egyik ilyen név a Zebaoth. az elsőt Mózes. .rek forradalmának a vezére volt. akik a szent helyet őrzik. ezzel együtt hogyan jön lét­ re azoknak a kiválasztott személyeknek a köre. a másodikat Jézus. ezért a hátára veszi. híd nincs.Lehet. hogyan ala­ kul ki egy hely szentsége.a heti szakaszt. Eljut egy folyóhoz. és át­ kel a folyón. de jó kis tutajom van ne­ kem. Később fajult el a dolog. az volna a lényege. Szó sincs vallásról. és tutajjal a hátán folytatja az útján a szárazföl­ dön.

Más népekkel és mások híveivel is. Sőt. Tehát az rendben van. amikor gyökeres változást akar. Egy pszichológus szemével rengeteg agresszió. hatalmaskodás van benne. Szerintem viszont 133 . ahogy az egyes embernek is. mert ez a legolcsóbb. Egyébként mire gondolt pontosan az imént. ha valaki a saját népét.Valóban nem hiszem. Végül is a törté­ nelem és a civilizáció arról is szól. amelyet az em­ berek nemrég még önként kínáltak fel nekik. intéz­ ményesültek. amit maga romlás­ nak nevez. alantas és kevésbé alantas ösztöneit megpró­ bálták kordában tartani. aki hozzá akar csatlakozni: Tartsd be a vallás parancsait. Csakhogy én ezt az élet szemét ol­ dalának tartom. De alapvetően ar­ ról lehet szó. hogy az embernek szüksége van ellen­ ségre? . mond­ ja az ifjú. olyan emberként.Szemét? 132 . Való­ színűleg ilyen helyzetekben jelentek meg a nagy vallásalapitók is. tömeges lelkiállapotok. ha az én létezésem. saját híveit meg­ próbálja betömi egy normarendszer alá. . kiirtsam.Igen. és akár hatalmi eszközökkel is kikényszerí­ tik azt az odaadást és szabálykövetést. Betartom őket. Ami persze naivitás a ré­ szemről. nem lehet erőszak nélkül élni.Egyetértek.az ellen­ ségkép . mert nem lehet őket intellektuálisan lebeszélni az ösztöneikről. Arra gondolok.Nem. Mire Jézus elmondja azt a bizonyos mondatot a tevéről és a tű fokáról meg a gazdag ember mennybejutásáról. már csak azért sem. kire­ kesztés. el­ nyomjam. Ennek fényében le­ het jó keresztény egy multimilliomos? Na ugye. A fiú azonban erre már nem hajlandó. Erre mondtam. ahogyan a tömegek mindenféle. Szerintem ez a humanizmusnak hatalmas negatívuma és hiánya. arra. hogy megtámogassam magam egy tekintéllyel.Maga természetesen intellektuális magasságokból be­ szél. vannak felfokozott állapotai.ez az. Csakhogy az államok és az egyházak nemcsak saját népükkel és hí­ veikkel teszik ezt. üdvöm. de én éppen ezt tartom a vallás kudar­ cának: rengeteg összetartó és kohéziós erő létezik. De azért sem. és képes is véghez vinni. . . ennek ellenére az ellenségkép-gyártást alkalmazza legtöbbször. . igazi erkölcsi szemétségnek tartom. Miközben persze. dr. hogy az emberiségnek. Freud Zsigmond. hogy minden ilyen nagy kezdeményezés érdekeket sértett. saját érdekükben.Mert tudjuk. Jézus azt mondja a fiatalembernek. . neves bécsi ideggyógyász azt mondja.Nagyon nehéz belelátni ebbe az egész folyamatba. . Mondok egy példát. hogy az idegenek fenyegetése . Miért? Megvannak azoknak a maguk erőszakszerve­ zetei és intézményei. hogy a másik ember nyakára lépjek. hogy erőszak nélkül rendet lehet tartani. A z emberek többsége nem ilyen. csakhogy közben önjáróvá váltak a kivételes pillanat szüleményei. A dolog tényleg világi-hatalmi mozgalommá vált. Ami nemigen működhetett vol­ na állam és egyház. és minden tükörben egy másik arcát látja. az emberek mennének a saját fejük.tükörben nézi magát. In­ nentől nincs tovább. dolguk és érdekeik után. pontosabban a vallás nélkül. Hát akkor már csak az van hátra. boldogságom azt követeli meg. akinek viszonya van a saját éle­ téhez. hogy a vallá­ sok a nekik rendelt sok ezer év alatt legalább ezt megszüntethették volna. idomulnak is az emberek belső lehetőségeihez és igényeihez . mert az emberek nagy része nem szeret dolgozni.a saját közösség összetartó erejeként működhet. hogy oszd szét a vagyonodat a szegények közt. Aztán elmúlnak a ritka és rövid kivételes helyzetek.

az dolgozatot véd. a család és az Isten. és én leosztá­ lyozom. hogy a gyűlölet és a vágy az a két érzelem vagy ösztön. kérdezték. hogy a legolcsóbb kontaktusteremtés az. és adok neki egy kettest. amikor azt mondták ró­ la: ez az az ember. hogy épp azért használják ezt. hogy nem megy. Ilyen nincs. A zt nem értik. ez megajánlott jegyet kap. Freud azt mondja. az volt. Szóval igazolva van az erőszak. meghal. nincs semmi probléma. a gyűlölettel biztosan. hogy más­ ként is lehet élni. a kemény­ ség.amiben persze volt egy adag önzés is. ha először felajánlok lehetőségeket. visszavonom az ajánlato­ mat. Mit mondjak. ha másfajta kap­ csolati sémákat nem ismer. és teljes csődöt mondott a szememben az erkölcs. akiknek szánják őket. ha rákényszerítenek. Mondok egy példát: közelednek az egyetemi vizsgák. hogy ne kelljen annyi dolgozatot elolvasnom -. János és II. tehát aki úgy érzi. Majdnem azt mond­ tam. bármit. aki tudja. hogy kézben lehet tartani azt a tömeget. azért . amelyet biztosan megértenek azok. Belezuhantam 1944-be. aztán azt mondtam: Tudjátok mit. én azt mondom. Konfucius azt mondta. ame­ lyekből kitűnik.és most jön a maga igazolása mert szabad moz­ gásteret hagytam nekik. Mi lesz az osztályozás alapja. Ha azt mondom. én osztályozok. maga egy Mengele. Az marad életben. ahogyan XXIII. Én abban nőttem fel. ezt igen. írjátok meg a véleményeteket. hogy igazat kell mondani. Csak hát ez hatástalan. mit csoportosítgatja itt az embereket! Húsz per­ cig hallgattam ezt az üvöltözést. Mindenki megírja a dolgozatot. ame­ lyet életében kapott. aki hazudik: ha én Pongrácz Péter er­ délyi menekült kisfiúnak hazudom magam. Az erotikus viszony nagyon fontos. Miért kell nekem a reménytelenség birodalmában élnem? Én abban az illúzióban ringatom magam. és csak akkor térek vissza a diktátormódszerhez. hogy senkit sem akarok megbuktatni. Nemes eszmékkel nem va­ lószínű. hogy erősen labilis.Őszintén szólva nem tudom. kétségeiteket. gyilkos vonulattal nem értenek egyet. Erre maga mondhatja azt. Az egyik diákcsoportomnak azt mondtam: A két féléves közös munka alapján én né­ melyeknek megajánlom a jót vagy jelest . ott baj van.Maga hisz? . és ebből nagy csalódásaim is származtak. mert ez a legolcsóbb. ha az embereket szabad­ jára engedik.Nagyon vallásos családban nőttem fel. amelyet az ellenségképpel. . De ha csak ilyen kapcsolatteremtésre képes valaki. ha erotikus tárgyként kezelünk valakit. jelentkezzen. Három nagy csőd. Iszonyú baj lesz belőle. Ne­ kik olyan megnyilvánulásaik voltak és vannak. mint ahogy a történelemben tették? . vizsga lesz. elszabadult a pokol. Hogy képzelem én ezt. Megbeszéljük. hogy ha ilyen az ember. amelynek köze van a tantárgyhoz. és mégis tovább csinálja. De az egyházaknak hogyan kellett volna féken tartaniuk az ösztöneik kiélésére hajlamos tömegeket? Másként. kritikátokat. Igaza van. Én meg csak néztem: normálisak ezek? Abban a percben. bármilyen szabadon választott té­ máról.Nem. aztán leosztályozom. A többiek meg vizsgaként írjanak egy kétoldalas esszét. mondták. a legnagyobb dicséret.nem kell mindig a legolcsóbb megoldásokat választa­ ni. a véleményem. ahogy többféle lehetőség nyílt meg előttük. és azt is megmondom. úgy. Majd azzal voltam kénytelen szembenézni. eszelős indulatok robbantak ki belőlük. üvöltötték. hogy épp ezzel az agresszív. . akkor 135 . Ilyesmi miatt nemigen érdemes vértanú­ nak lenni. Szóval minden ilyen magatar­ tásban van egy csakazértis vagy egy csakazértse. János Pál. gyerekek. De én akkor is jobbnak lá­ tom. és be­ csületesnek kell lenni. Mondom. mindenki tételt húz.

Igen. fények lobogtak körülöttük. ha egy napon. Ennyi az egész élmény. A művelet előtt megkérdezte tőlem a főorvos: Aka­ rod nézni? Mondom.és így tovább. Azóta sok idő telt el. amire azt mondtam volna. tudom. hogy mennek be a szí­ vembe a dróttal. amit ott átéltem. Rohan le az ágyékcsigolyáim felé. mégis igen sokáig tart a dolog. és ő nem ütött vissza. Ez olyan erotikus eksztázis és szen­ záció volt. Raymond Moody leírja az Elet az élet uránban.Istennek hívják. és szerencsétlenkednek. valami sodorni kezdte őket .esélyem van rá. És a tűzlabda el­ kezdett lefelé gurulni. Nem! Tessék engem békén hagyni! . hogy kikérdezett klinikai halálból visszatért embereket. Az volt a benyomásom. de van még egy meg­ jegyzésem. Egyedül maradtam. Ez az egyik rossz út. hogy a halállal nem ér véget az élet? . marxista. de nincs vége. Viszont voltak élményeim. semmitől se tud megvé­ deni. én voltam a klinikai halál állapotában. Úgy gon­ doltam. Tisztességes embert a feje tetején hagy­ ja el az életereje.Magánál ezek szerint épp fordítva van. hogy nincs. ha biztosan vége lenne. nem egy jó­ ságos nagypapáról. amikor majd eljő a felfordulás perce . amit például az etruszk hagyomány mond. és azt mondja: Ébredj. hogy az ember élete nem feje­ ződik be. és fordítva. amely aztán tűzlabdává tömörül össze. Amikor infarktusom volt. Semmi köze tételes vallásokhoz. hogy radikális változás történt. ne­ hogy már valami angyal odaüljön mellém. Én meg néztem. Egy­ szer csak éreztem. és tény­ leg: a tibetiek leírják. Alig kibírható for­ róság. így aztán azt is megér­ tettem. a tarkómtól végig a gerince­ men. Később utánanéztem a dolognak. Ezt a pechet! Ettől kezdve nem láttam. Nem be­ szélve a Jóistenről. akarom. Komoly erőfeszítéseket tettem. akkor nincs baj -. iszonyú forróság önti el a fejemet. hogy megúszom a dolgot. hogy hosszas gondolkodás után se tudtam semmi olyasmit előásni a múltamból. Közben megállt a szívem.Nem egy antropomorf istenről van szó. mert se­ hogy se sikerül a jobboldali szívkamrára rátenni a drótot. ateista nem ment. Velem még vé­ letlenül se ez történt. mint az embe­ rek többségénél. Ennél erotikusabb élményem soha az életben nem volt. Szóval a hit nekem inkább szorongást jelent: te jó ég. ez a gerincemen végigrohanó forró tűzlab­ da. nyuszi! Meg vagy ugyan halva. tovább kell folytatni? Ne­ kem sokkal megnyugtatóbb volna. Ott mindig férfiak veze­ tik át a nőket az életből a halálba. hogy na. mert a nyi­ lasoknál géppisztoly volt . és én mindent megtettem. tényleg.nagyon haragudtam érte. hogy a halál erotikus aktus. hogy hetente egyszer végigmentünk ugyanazon az utcán. azaz nagyon gyorsan megy. de van bennem . Nem 137 136 . Úgy láthattam a szüléimét. hogy a családnak igazi védőfunkciója van majd azt láttam. Akkor fordítsátok felé a monitort.mondjuk így valamiféle aggodalom. Szóval belepotyogtam a nihilbe. hogy merrefelé távozhat el az életerő az emberből. hogy lassan rohan. hogy hitetlen legyek. ez felér vele.látták önmagukat. Megnyugtatóbbnak találnám. .és ez nem rossz perc. ha az érvényes. be­ lém vezettek a gépről egy ideiglenes pészmékert. és tizenöt közös él­ ményelemet talált náluk . akiben hisz? . és magamhoz tértem. ha meghal. semmiféle szertartást nem követek. ahogy ná­ lam történt. Maradt bennem valamiféle hit. iszonyúan becsapottnak éreztem magam. Ekkor visszaütöt­ ték a szívemet. akik abban bíznak. reccsenést hallottak. Nem sikerült. pedig vele nagyon jóban voltunk. én renitens vagyok. szenvedéllyel voltam én minden. Még a színét is láttam: arany és piros volt. Az én hatalmas és nagy apámat megverték a mai Nyugati téren. Ez minden.

hogy megvigasztalja. amit egy gyerek megérez. Kamaszkoromban ez egyenesen elviselhe­ tetlen volt.Miért? .Nem. asszonyom. Bár a gyanakvás. téli este volt. hogy mindenki csak állt és nézett. folyton úgy éreztem. Ezt aztán az uno­ kahúgom visszamondta nekem. elmúlt belőlem minden feszült­ ség. a családi legenda szerint egy Surányi nevű. Én meg se tudtam szólal­ ni. semmiféle műtejeket sem. hogy ez megoldás lehet az ember életében. hogy belemásszon a má­ sikba. mint azzal. Mi­ kor ezt megtudtam. nem voltam hajlandó szopni.Sokat foglalkozik a halállal? . Kétségbe volt esve. hogy 139 . hogy köztünk valamiféle mély intimitás alakul­ jon ki. amibe az anyám mindenféle dolgokat belepasszíro­ zott a gyerekorvos utasításai szerint. .Ehhez képest kerülnie kellett volna a nőket is. meghalt a szülésnél. de lássuk be. Erre megszülettem én. Ettől én kellő­ képpen megutáltam a szeretet szót. mint hogy volt bennem egy állandó bizalmatlanság az anyámmal szemben.tudok mást mondani. Attól kezdve engem húslevesen neveltek. Ha egyszer a sze­ retet feljogosít arra bárkit is. Ő na­ gyon jó anya volt. aki azt mondta az anyámnak: Nézze. Ebből semmi más nem maradt meg. akkor főzzön neki egy gyenge húslevest. És nem fogadtam el semmiféle pótlást. Például: vártuk apámat haza. elég volt. Én megértet­ tem ezt. ha szabad így nevezni. amire csak rátett még egy la­ páttal 1944. Anyám a tűz előtt ült egy nagy zöld fotelben. vegyen fel egy kötényt. hogy az mennyivel nagyobb. Anyám ugyanis el­ mesélte. Törekedett vol­ na rá. ő pedig soha többet nem vállalkozott gyerekszülésre. ha nem fogad el semmit. időnként túl jó is. hogy neki egyetlenegy nagy problémája volt az életben: irtózott attól. Mindig őrjöngtem anyám ellen.na­ gyon rossz szöveg volt -. Gyanakvó­ vá tett. ami emlékezteti az anyatejre. Másodszor: kéthónapos koromban leválasztottam magam. hogy szeretetből tette. ez ki is derült: folyton olyan betegségeim voltak ronda szövődményekkel. megrendítő kéjélmény volt. én egy ronda parázna pasi vagyok. hogy netán fia születik. akkor a szeretet nem jó. mert azt mondtam magamban: de nagy bajt hoztam én ennek a nőre! Hát ezért igye­ kezett ő jó mama lenni. . hogy elmesélte neki a saját baját.Maga itt életem titkait kutatgatja. aki még a ha­ lálból is szexörömet csinál magának. Anyám elment. akinek az első gyereke. . . orvosi mű­ hiba miatt. Mígnem jött egy or­ vos. de hátha hozzá le­ het szoktatni. hogy agresszívan és hatalmi szóval akar belenyúlni az életembe. meg a családot is: egyiket se tette. Mivel mással.Igen. Van egy unokahúgom. hogy elpatkolok. a cserépkályhában pattogtak a fahasábok. nehogy még egyszer ilyen tragédia essen meg vele.. Nem hittem az érzelmek valódiságá­ ban. de úgy lát­ szik. ame­ lyek nagyon könnyen azzal érhettek volna véget. igazad van. Elin­ dultam tehát az éhhalál útján. Ne! Lány szülessen. hát beszélgessünk. Amikor pszi­ choanalízisbe jártam. mindig is nagyon erősen befolyásolta a nőkhöz és a családhoz való viszonyomat. érzékel­ tetve. Állítólag én úgy kiszlopáltam az üveg­ ből ezt a gyenge húslevest. Köpködni fog a baba. de nem hittem el. De nem patkoltam el.. és ezért volt mindig valami hamisság a dologban. hogy Péterkém. Egyszerűen nem hittem el. Én első élet­ évemben folyton meg akartam halni. És be is tudtam bizonyítani magamnak. erős fizikai vízió. soha. Szegény anyám. és azt mondta: Pé138 terkém. és az anyámmal kapcsolatos minden bajom egy csapásra elmúlt. Apám azzal csillapított .

hiszen elég. még ezen az órán. Ezért én nem ehettem eperfagylaltot meg piros vattacuk­ rot. te vagy az egyetlen. hogy annak idején. gondoltam. amíg az össze nem omlik. Addig teljesen téves világban éltem. hogy szik­ rázott a szeme: Lefeküdtél a küszöbömre késsel a ke­ zedben? Nem? Akkor most ne reklamálj! Ugyanazt mondta. Későn értem. Na. te kisfiú. Közben ugye eltelt több mint húsz esztendő. az agyamról csak akkor kezdett oszlani a homály.Nem. miről beszélek. és elmesél­ tem neki..Ezt maga huszonhat éves koráig nem tudta? . Legfeljebb belelovaltam magam egy kapcso­ latba. amelyik az önféltés csúcsa: Itt nyugszik egy fiatal barom / Sírkövére most felkaparom / Amire az ihlet perce ragad / Salve. erre összeomlik. és ezt Lurkó kutyának köszönhetem. Úgy gondoltam. Akkor írtam azt a sírverset is.. annyi mindent hurcol magával az ember. Szexuálisan. hogy így vagy úgy ha­ tott rá. nincs jogom harcolni. Nem kellenek ezek a nagy érzelmek. Azt mondta: Ha olyan fontos volt neked. de azt hiszem. Becsönget­ tem. . Egy egész tor­ tát! És anyám odaajándékozta a házmesteréknek. mint egy zen buddhista. Ha fontos. ha az ember addig terhel egy kapcsolatot. hogy valahol mélyen mégiscsak van bennem meleg­ ség meg törődés. nagyon jó analitikusom volt. az élet napi dolgaiban. Aztán hatéves születésnapomra kaptam a nagy­ papámtól egy rózsaszín puncstortát. hogy nem szabad színes süteményt enni. De azért elgondolkoz­ tam azon. Társaságban találkoztam vele. Nagy. én olyan huszonhat-huszonhét éves voltam. Huszonhat éves korom körül tanultam meg.mármint az én mértékeim szerint -. hogy az anyám engem hogy megnyomorított gyerek­ koromban. hogy ó. hogy kiállni valamiért nem csúnya dolog. Olyan dühös lett. És most jön a rózsaszín tor­ ta. és én köszönés helyett azt 140 mondtam: Elajándékoztad az én gyönyörű puncstor­ támat! Gondoltam. Úgyhogy az analitikus óra után elrohantam az anyámhoz. kakisbugyis / Halálig mindent kibírunk úgyis / Kár volt annyira fél­ teni magad. hogy mindig vágyakoztam egy olyan kapcsolatba . húszéves korom tájékán mennyire tetszett nekem. Másrészt döbbenetes volt. Ő egy darabig hallgatott. ha egy számunkra fontos dolgot elvesznek tőlünk. akivel jól tudjuk használni egymást. hogy rögtön tudta. . hogy úgy megtáncoltassa a szüleit. Elmeséltem már magának a rózsaszín tortámat? Amikor pszichoanalízisbe jártam. az inkább valamiféle hisztériás hangulat volt. Anyámnak az volt a mániája.de csúnya dolog ez -. számomra az is ilyen vén fejjel derült ki. hogy kezdett megszűn­ ni bennem az önféltés. Hogy ne a fe­ jünket lehajtva vegyük tudomásul. Egyrészt nem omlott össze. miért nem balhéztál érte! És akkor hirte­ len megvilágosodtam. ahogy akarja. ahol nem kell szeretethalmazokat eljátszani: találkozni vágytam egy emberrel.Magát sohasem kapták el nagy érzelmek? . Az volt a lényeg. 141 . egész életre szóló sérelmem volt ez. Anyám nagyon fontos dolgot mondott. és akkor mondhatja: no lám! Hiszen én ezt előre tud­ tam! Egyébként is. Egy gyereknek rengeteg eszköze van. amit mondott. verekedni kell érte. nem bűn.valóban nincsenek. És mint mondtam. én most megölöm ezt az embert. Az az igazság. amit az anyám mondott. amiről legfeljebb sejti. csak hát nem jött össze a dolog. anyám ajtót nyitott. mennyire szerelmes voltam bele . mert abban festék van. aztán jéghideg hangon azt mondta: Egy anya csak azt nyomorítja meg.Nem. akinek folyton arról sírtam. aki egyébként is vacak. amit az anyám. Ké­ sőbb aztán egy lány is megerősítette. joga van hozzá az embernek.

Fél a haláltól. az a mennyország üdveiről ábrándozik. mint azt. hogy miért foglalkozik sokat a halállal. megol­ dódnának életem nagy kérdései. az egy barom. ./ ez a legérthetetlenebb: / végső lakójául agyamnak / a nagy csodálkozás marad csak. De a pokolról is. mert tekintély mindig kell: azt mondta. Ami meg engem illet. A foglalkozása abból állt. mert sose sikerült újat megtudnia a halálról. hogy azért. és néztem a maharisit. amelyeket így is meg úgy is lehet értelmezni. / hogy voltam és hogy nem leszek. hogy csak maga zárja be a jelzéseik előtt az agyát. hogy azt mondom.És megpróbálja felfogni azt. a vallások húsz éven belül el­ tűnnének. ta143 .Ez felfoghatadan. aki semmiről sem vett tudomást. az a po­ kol tüzétől menekül. Ugyan­ így az se értelmes kérdés. hogy nincs utána semmi. né­ ha viszont tíz körömmel kapaszkodnék az életbe. mennyi­ re fontos nekem ez az egész.Ez is lehet. és én elkapható vagyok a halálom után is. most már sok hozzám közel álló ember halt meg. Néha olyan a hangulatom. Vagyis azért kell a halállal foglalkoznom. de ez hangulat kérdése is. de az eredeti kérdésem az volt. és öröm­ mel konstatálom. kicsit ültek a társaságában. . hogy hátha még bekattan erről valami. Ugyanannyit tudunk a halálról. Aki meg abban bízik. mert ha kiderülne. De nekem könnyebb ezt tudomásul venni. két okból. Gábriel arkangyal halhatatlan. megcsókolták a köntöse szegélyét. aztán vége? .Erre most majdnem azt feleltem. hogy semmit se csinált. . hogy meghal? . hogy semmit se tud­ hatunk biztosan. Ha valaki megkérdezi.. és elmentek. Én lemondok az üdvösségről. nincs utána semmi. hogy min­ den ember halhatatlan. aki egy ház kőfallal körülvett udva­ rán üldögélt egy fa alatt. Irigylem Szabó Lőrin142 cet. hogy az egyetemen a ha­ lálmítoszokkal foglalkozom a legnagyobb terjedelem­ ben. csak ült. megfürdöttek a bölcsességében. és amikor meghaltak. nem baj. amennyit a neandervölgyi ősember tudott. a többi ér­ dektelen. hogy csak két témáról érdemes beszélni. Az élet legtöbb problémájára nincs megoldás. Van bennem valamiféle várakozás. a szexről és az Istenről. hisz épp ez a baj.Általában igen. . milyen vallású Gábriel arkangyal. Nem állandó viszony ez. De abból is látom. Nem röstellek Russellre hivatkozni. hogy ezt ilyen pontosan tudta. Erre azt lehet felelni a halhatat­ lan költő szavaival: És ez a legfurcsább: a semmi. ha erről tudna valamit. Lurkó ku­ tyának pedig nincs tudata. mert ez az egyetlen kérdés. Én is odaültem . A nagybátyám mindig vé­ gigülte a betegei haldoklását. Mert aki ezt mondja. Legfel­ jebb olyan jelzések vannak. Én a valláspszichológia kapcsán is nagyon belementem ebbe a kérdésbe. mindig szomorúan jött haza. hogy igenis van tudat agy nélkül.egy bölcshöz -. már idősebb korában jött rá. hogy van valami. amellyel érdemes foglalkozni: a világ alapstruktúráját tudná megmagyarázni az em­ ber. . / hogy lehet többé sohse lenni. . Jöttek asszonyok. azaz sajnálja.Lehet. Halandóság és tudat kell ahhoz. Egy idő után aztán úgy gondol­ tam. férfiak.én is -. aki azt mond­ ja. hogy volt egy adott időtar­ tam a maga számára. Púnában elvittek egy maharisihez . hogy most már elég sokáig tanulmányoztam. Vallása.Majd erről még beszélünk. hogy Lurkó kutyának mi a vallása. hite ugyanis csak az embernek van. ha mindenki gazember . hogy az ember egyáltalán eljusson valami val­ lásféleséghez.egy hindu ismerősöm vitt el hozzá -. Ha most hirtelen kiderülne. Ez még akkor is igaz. hogy egyikük se jelez vissza. Gábriel arkangyalnak ugyanis nincs vallása.

s én bejutok egy pesti bérház rothadó. Ez volt az én lépcsős álmom. hanem emlékezés. En meg leülök a székre. és már minden iszonyú rossz: a közérzetem. és várom. a hin­ du megkérdezte: Te tudod. évtizedekkel korábbi: egy azték típusú naptemplom­ ból jövünk lefelé hárman a rengeteg lépcsőn. vemhes. . amit maga. . és nagyon jó érzéseim vannak. valahol a Pálvölgyi-barlangon túl. Egyedül éreztem magam. Kész. -A zon gondolkozott. asztal. ahol azelőtt a cselédek jártak. Az egyik fordulóban aztán találok egy barna ajtót.Ián menjünk. valaki alszik rajta. . hogy az illető felébredjen. Nagyon nagy rend van a világban is. Anyám szerezte a helyet valami újsághirdetés alapján. meg bennem is. hogy a piramis felső része napfényben fürdött. mit jelent az. lichthofra néző ablak. a szemem láttára tojta Franci mind a hármat. Tehát mi a homály felé tartunk.Dehogy! Azért. hogy ez miről beszélt? Sajnos tudom. a hangulatom. összeszedtem egy nap három tojást.. MÁJUS 23. És mivel nagyon féltem.Idegességében? .. mert addig én csak kóser ételt et­ tem. Jövünk lefelé. az alsó része viszont homályba borult. és ennek megfelelően kezd el egyre romlani a hangula­ tom. rögtön oda vitt.ezt nem hallgat­ hatom el -. Aztán a naptemplom is megszűnik naptemp­ lom lenni. csak ne legyen folyta­ tása.Természetesen. és azt mondtam. ha akarom. Ott szereztem be a jó kis madár­ fóbiámat is. szék. nyilván az egyik előző életemre célzott. nem tudom. Elnevez­ tem Francinak. hogy levág­ ják. hanem emlékezés? . és bennük én. Más hasonló álom nem jutott eszembe. Kaptam vajas kenyeret szalámival. Ekkor megszólalt . hogy a tojást össze­ szedjem a tyúkok alól. Szerencsére ők is ezt gondolták. Tolifóbiám van ugyanis.Miért járt maga pszichoanalízisbe? . iz­ gul a gyerek. hogy egy tyúk nem tojhat naponta három tojást. idegességében hány. feltehe­ tőleg valami istentisztelet után. Érdekes. amikor kilógtunk a zsi­ dó házból. Ha akarom. zöldség szagú. Helyén van­ nak a dolgok. Ezen megyek lefelé. férfi-e vagy nő. napkeltekor. a világ.Fizikai vagy lelki? 144 145 .Az igazat akarja. és azt mondta angolul: Magának az a lép­ csős álma nem álom volt. hogy nem álom volt. mondtam. minden. hiszen ő egy reinkamációs vallás­ ban hisz. Amikor már elhagytuk az udvart. Ami ellen nekem semmi kifogásom. hogy most. nem vemhes. Ott a kertészetben többek közt az volt a dolgom. ugye? Mert akkor el kell mesél­ nem az 1944-es kertészinasságomat. Nem tudtam. Aznap. úgy­ hogy összebarátkoztam egy fehér tyúkkal. és kihánytam. 2001. Szörnyű mondat volt. büdös csigalépcsőjére. Bemegyek. bevittem a konyhába. Kis szoba. vaságy. Hát hol láttam én addig tyúkot a Szent István körúton? Tepsiben legfeljebb. Nagyon régi álmom volt.

Hitlerkép. és megkérdez­ te: Nem vagy te zsidó? Dehogy. Ők elvittek ha­ za. De a rendőr azt mondta: A barátját. hogy segíthet-e valamiben . Egy nap éppen gyomlálgattam a kertben. és nagyon megundorodtam ettől az egész tollas ügytől. ami már eleve gyanússá tette őket. hiszen nem voltak élelmi­ szerjegyeik. különféle ékkövekkel. úgyhogy tűnjön el. hogy magát értesítsem. ahány férfi van a csa­ ládban. repülnek a tollai. és értesítse a szüleit is. En tehát gyorsan megléptem. Jóm Kippur előestéjén . mint egy hülyegyerek. meddig lesz képes tartani a száját. noha nagyon jól sakkoztam.egy nagyon ősi zsidó szertartás szerint . mert iratproblémájuk ugyan nem volt. mikor nincsenek otthon. 146 mint nagy nyilas. Nagyon megijedtem. Nekünk.Kizárólag lelki. a kommunista párt búvóhelye. hogy volt ott egy szobaúr. pisztolya volt. de élelmiszer­ rel nagyon rosszul álltak. a gyerekek is. egy spárgára felfűzve volt neki több száz aranygyűrűje. Jóm Kippurkor. Csavarogtam a város­ ban. hogy kifigyeljünk öreg em­ bereket. ahol harminc-negyven zsidót rejteget. 147 .. amikor ki­ jött hozzám. A szüleim nagyon örültek. mérge volt. a szüleim meg én. Újévkor az Isten egy évre előre megírja a sors könyvét. Aztán egy nyári estén. A napi három tojásomat meg úgy fogták fel a háziak. . ők hol vannak. szóval nagyon imponált nekem a pasas. Egyen­ ruhás rendőr állt kint. kaptak a barátaiktól. annyi tyúkot. Miközben a lábánál fogva forgatja az állatot annak a feje körül. nem tudja. Kiderült.Tíz-tizenegy. nem tudok. Végül aztán Csík elunta a dolgot. de hát ki voltam tanítva. Időnként bevitt magához nőcskéket is. Mondtam. de tíz napig még lehet rajta változtatni. Azóta is nagyon jól tu­ dok hagyományos zárakat kinyitni. azt üzeni. már aludtam a kamrámban. befogadtak. . hogy az öregek min­ dig a fehérnemű közt tartják a pénzt. Csík úr szerzett nekik.Hány éves volt akkor? . és elkezdett velem beszélgetni. én meg sokat tanultam a kulcslyukon keresztül.kitűnő irathamisító volt. az volt a dolgunk. Csíket elkapták. zörögnek az ablakon. akkor be a lakásba! Csak pénzt volt szabad elvinni. Nemcsak a felnőttek. hogy van egy pincéje né­ hány utcával odébb. Ha már biztosra mentünk. Csakhogy ezek bűnözők voltak. Amúgy ne­ kem kellett a szobáját takarítani. hogy van humora a gyereknek. akinek épp a bűneit szedi le. De akkor. mondta nekem. bár nem nagyon volt hova menni. megkérdezte. Mázlim volt. tényleg zsidó volt. Mi az. és nem tudtam. Van egy szertartás az engesztelés ünnepén. megbarátkoztam a fehér tyúkkal. én is zsidó vagyok. hogy én parasztgyerek vagyok. Tíz nap után aztán lepecsételi. a tolifóbiám ellenére is. Úgy féltem tő­ lük. Hamis iratokkal dekkolt ott. Volt nála minden: Szálasi-kép. ordít. miért lennék? Te bo­ lond. tehát nem ismerhetek ilyen entellektüel városi dolgo­ kat. Csík aztán felkereste a szüléimét. Természetesen én is benne voltam a buliban. mondta a rendőr. a cipőjét pucolni.annyi kakast vesznek. Elég az hozzá. kér­ deztem én vissza. Akkor jött mentőövként a Braun Soma szeminárium. Csík . mint a tűztől. tudok-e sakkozni. és a családfő egy imaszöveg kíséretében ráimádkozza a családtagok bűneit a kakasra vagy a tyúkra. Külön léptünk le. és összeismerkedtem srácokkal. Később mind elpusztultak valami légiakná­ tól. ve­ rik. riasztottam a szüléimét. Elmagyarázták nekünk.nagy nyilas volt. Kétezer pengőt adott. Aka­ rom-e megnézni a bélyeggyűjteményét. csapkod.Mert megmondták. ahány nő. Kérdez­ te.Miért kellett a hülyét játszania? . Megmutatta nekem. A madár ezt persze nem szere­ ti. gyere­ keknek. Erre oda­ borultam a nyakába.

Az egyetlen helyre. majd jött a Horthy-proklamáció október 15-én. nem tudtam beilleszkedni. a folytonos ágyútűz után a halálos csend. hol Sopronban. Kikukucskáltunk nagy óvatosan: szikrázó téli napsütés. állandóan nekiindultam a határnak. és cigarettázik. Minden lakásba bementek. de később játszott némi szerepet a magyar politikai életben Pé­ ter Gábor néven. de az istennek se jöttek közelebb. cigarettázva ment az utca közepén. Nagy éhezések voltak. nagy zűrzavar mindenütt. rosszabb jön: Szálasi. először a szocdemeknél.. ahol többet sohasem lesz zsidókérdés. szóval befogadta őket a rendszer. iszonyúan kemény libakukoricát.Mindjárt odaérünk. üres a lakás. hiszen az emberek az éhhalál szélén álltak. Hisztiztem otthon. mert mindenki lement a pincébe.Volt ebben izgalom. a régi szocdem. És akkor egy furcsa élet kez­ dődött: délelőtt gimnazista voltam. Egyszer beadtak egy fél zsák. nyila­ sokat kerestek. félrecsapott sap­ kában. és is149 . Hetekig éltem így. már kétutcányira. vége a fasiszta kor­ szaknak.Hogy jutott odáig? . az utcán mindenütt eldobott sárga csillagok hevertek. állandó lógás. mi természetesen nem. Amikor aztán elkezdődött Buda­ pest ostroma. Egy vödömyi hóból fél pohár víz lett. hogy apám könyvtárában egy táskát teleraktam könyvvel. az­ tán megtaláltam a szüléimét. De mindig visszavittek. Volt rá pénzem. hogy nem akarok ebben az országban él­ ni. dolgoztak. Fantasztikus felszaba­ dulás volt. Apám. folyton hal­ lottuk az orosz hangszórókat. . aki a Braun Soma szeminárium tagja volt. egyetlen nyilas sem. Félelem és izgalom egyszerre. Szabó András is kommunista volt. hogy nyugalom van. Havat gyűjtöttünk. Megint velük voltam. sőt a nagytőkés Freund Mihályt is akadémikussá tették. Utána érkeztek csak meg a rohamcsa­ patok. Kimentem a Gellérthegy oldalába olvasni. aztán a kommunistáknál. tud­ ták. apám a MASZOLAJ góréja lett. aztán este a pártszervezetben folytatták. noha sokat lóg­ tam. Aztán kiderült. . azt rágcsál­ tuk. Haj­ nalonként még ki is mentünk. Számomra ez a kép jelenti a felszabadu­ lást: egy fiatalember a napfényes. egy fokkal jobb lett az életünk. hogy vége. miért járt maga ana­ lízisbe. ismeretlen egyenruhában. persze elfogtak. És akkor egyszer csak megjelent egy fia­ talember. állandó konfliktusok. németeket. Nyilasrazziák voltak. A házmester. amit stabilnak éreztem. A szüleim egész nap nem voltak otthon.Vonattal. Halálos csendben kellett lenni. ugyanis nem volt víz. az utcán egyetlen német katona. . én mentem. hogy felvirradt az új rend. Majd sok-sok nap után hirtelen csend lett. látták. én meg vé­ gül visszamentem a bűnözőkhöz. Hozzánk is bejött két nagyon megvi­ selt katona. menjünk el.Élvezte is? . Ők nem jöt­ tek.. amelyet ők tartottak fenn közösen a kommunista párttal: Abony utca 13. így ért véget a háború. a Rózsák terére ért a front. a tulajdonosa a fronton van.. és mi boldogok voltunk. És bezsúfolt a lakásba egy csomó kommunistát. havas utcán megy. negyedik emelet. de még mindig nem tudom. Nem ott volt. hiszen engem itt meg akartak ölni.. és orosz 148 kiskatonák nagy kábeldobokról kábelt fektettek mö­ götte. őt is. Felszabadulás. Furcsa volt.Igen. iskola. zsidót. Na és a vécé. A szüleimnek eszük ágában sem volt elmenni. elvitt arra a búvóhelyre. bemenni egy idegen lakásba. Emlékszem. de legalább nem kellett halálos csendben lenni. hogy épp el­ lenkezőleg. Öszszes műveltségemet így szereztem. hol Győrben. mert a házban úgy tudták. alámerült az illegalitásba.

Nagyon csúnyát lehetett vele ütni. 151 . hogy a többieket letartóztatták. mint ha az ember kriminális. kidobott. De ez már egy másik történet. mi vagyok. Aminek többek közt az a következménye. amit megírni se mertem soha: hogy annál mámorítóbb szabadságélmény nincs. rosszakat egyaránt. mint amit én addig erkölcsnek hittem. és megkérdeztem tőle. amíg nem válaszol.Meddig tartott ez a bűnöző időszaka? . a magyar ásványolajvezérnek sikerült elintéznie. . A szeretetet nem le­ het méricskélni. Liebermann Lucynál fejeztem be az analízist. így telt el az egész óra: Volt nagy szerelme a tanár úrnak? Csend.kóla helyett hat-nyolc órát olvastam.Regényeket olvasott? . engem meg valami nagy beteg­ ség ürügyén bedugott a Kútvölgyi kórházba. óriási letartóztatások. hogy kiugratom a nyulat a bokorból. Ennél rosszabbul csak azt fogadta. Mígnem lebukott a ban­ da. És a gyerekeken is ezt a szabadságmámort láttam. milyen bemenni egy idegen lakásba. de máig nem bántam meg. tudtam. És lát­ tam azt is. de apám onnan is kirángatott. Meg­ mentett. Anyám Hermann Imréhez járt pszichoanalízisbe. az olyan volt. Egyszer el­ határoztam. . Már fölvettek. Én meg azt mond­ tam. azt te­ szek. szabályokon. Először is hónapokig nem szólalt meg.Évekig. hogy kihúzzon a bajból. Kívül mindenen: törvényeken. fiatalkorú bűnö­ zőknél dolgoztam. Amikor meghallottam. . jéghideg hangon. hogy az ember életben maradjon. és engem ha­ lálosan idegesített. Egész órán ezt kérdezgettem. minek vagyok.gyakorla­ tilag a bűnöző barátaimnál. elvitt hozzá. Apámnak. Jókat. A többieket elítélték. rohantam apámhoz. hogy az ember a saját bel­ ső normáival szemben is szabadnak érezze magát. . amit akarok. és tudtam még valamit. Volt nagy szerelme a tanár úr­ nak? Csend. 150 . amit nekem mondott. és 1951ig tartott. diplomáztam. ősszel be kel­ lett volna vonulnom. hogy ne kelljen leérettségizni.És a Hermann-féle pszichoanalízis segített? . Este a szüleim a pártban. mert nagyon érdekeltek a krimi­ nálisok.Nem. Értettem őket.A normákat eltiporta 1944. és ebből lett egy zsilettpenge-boxer.. Épp ellenkező normák kel­ lettek ahhoz. hogy amikor némelyik gyerek elkezd szo­ cializálódni.. Krónikus isko­ lakerülő voltam.De ehhez nyilván az is kell. maga méricskélni akarja a szeretetet. Pontosan emlékszem. Nem felelt. az vagy van. Semmilyen norma nem volt többé érvényes. 1947-ben mentem vissza közéjük. és csak sok-sok év múlva. hogy a tanár úr életében volt-e igazi nagy szerelem. Ennek természetesen voltak előnyei. mintha az úristen be­ szélne. de évekig nem bocsátott meg nekem. mi volt az első monda­ ta. ahol teljes belső zűrzavarba estem. Ő iszonyúan személytelen volt. a maga sajátosan vontatott hanghordozásával: Kérem. Hermann-nal egy idő után összevesztem. a tenyerünkbe egy apró fát. Visszatérve az előző ügyre: bedugtak tehát a Kútvöl­ gyibe. hogy márpedig nem beszélek addig. Mi annak idején úgy verekedtünk. hogy az ember nem fél. vagy nincs. én meg elvileg a mozgalomban . először a félelem jön meg. mert közben György Júliához kerültem. mert amikor az­ tán megszólalt. Fantasztikus szabadságélmény. Ő néma analitikus volt. hogy zsilettpengéket tettünk az ujjaink közé. Ki vagyok.Igen. amikor tizenhét éves ko­ romban a tudta nélkül jelentkeztem az egyesített páncélos tiszti iskolába: tankász akartam lenni. és vallomást tettem. végül fel is lázadtam.

Hosszú ideig nem tudtam rászánni magam.Tényleg? Ilyen pimasz volt? . Aztán az óra végén megint megszólalt jéghi­ deg hangon: Na és ha volt? Na és ha nem volt? Ügy éreztem. elmentem hozzá. sze­ retnék valamit mondani. Liebermann beinvitált. majd elköszöntem. Fölhívtam Liebermannt. Liebermann-nal méltóságtel­ jesen elintéztem. csak akkor. de sok rosszat hallottam róla. amit kellett. De azzal ugye tisztában van. mint egy nagyhatalom követe. Háttal ült az ajtónak az íróasztala mellett. ha majd nálam be­ széljük ezt meg. Péter. hogy maga mindenről beszámoljon a 153 .György Júlia: Péter. Jöjjön be.1960 elején.. és tegye rendbe a dolgot. mint a megbű­ völt nyúl. mert én közben az ő köreibe kerültem be. hogy egy év után otthagytam Hermann Im­ rét. És akkor nagyon megsajnáltam. és attól kezdve hozzá jártam analízisbe. megfordultam. aki foly­ ton piszkált: Péter. És akkor meghallottam a saját hangomat. Odamentem kedden. ha nem intézem el a dolgot. hogy György Júliának volt egy halálos nagy ellensége. Mi baja van? Hallgattam. víz alól szólna: Vállaljon el analí­ zisre. nem tetszett nekem. Mire a Liebermann azt mondta: Jöjjön vissza. Elmentem. Depressziós? Hallgattam. De ezt megírtam a Holdidő Hermann-fejezetében. igazán együttműködő volt. . ez így nincs rendjén.Nem. Mindenesetre én sok analitikust megnéztem. Korábban csak előa­ 152 dói pulpitusokon láttam őt. nyávogó öregasszony volt. Véget ért az értekezlet.ő volt az I. a Liebermann Lucy. amíg az ana­ lizált és az analitikus közösen úgy nem látják. itt van a középtávú tu­ dományos terv.. hosszan hallgatott. van egy nagyon nagy kérésem. Mi baja van? Én meg. Gyűlöl­ ték egymást. felvettem a telefont: Júlia néni. magából így sose lesz komoly pszicho­ lógus. — Holott nem volt szimpatikus magának. adott időpontot. Egy napon aztán azt mondta nekem mint kedvenc tanítványának . hogy nincs több panasza a páciensnek. ez volt az első és egyetlen alkalom. amikor a saját tudattalanom hang­ ját hallottam. majd György Júlia munkatársa lettem. huszonhét éves voltam.Ez mikor volt? . és visszafordulva nézett utánam.. ezt nem lehet stikában csinálni. egészen addig a napig. Bem rak­ part 54. mi voltunk a Trefort utcai pszichoterápia menjen el hozzá. Már majdnem az ajtót nyitottam. Aztán kidobott Pető András miatt. és kihez? Liebermann Lucyhoz. amikor megszólalt mö­ göttem a Liebermann: Miben lehetek még a segítsé­ gére? Meghökkentem. Péter. amikor Liebermann azt mond­ ta.. és nem tetszettek. pszichoanalízisbe járok. üljön le. és aztán azt mondta: Maga tudja. mert a te­ nyerébe hajtotta a fejét. hogy tes­ sék tisztázni a dolgot György Júliával. most azonnal megölöm Hermann Imrét. mintha messziről. Főorvosi szoba: Júlia néni.Igen. és elindultam kifelé. kidob. nem tudtam megszólalni. számú Gyerekklinika.Végigcsinálni. Mire Lieber­ mann azt mondta: Na. Elég az hozzá. Na végre. mint kollégát. . tessék befejezni az analízist.. Péter. Hoz­ zátartozik a dologhoz. mondta diadalmasan. hogy el kell válnunk egymástól? Nem vállalom. mit csinál. Ő meg elkezdett nyúzni. Vettem egy nagy lélegzetet. és Hermann ezt össze­ egyeztethetetlennek tartotta a pszichoanalízissel.Mi az. Éppen esetmegbeszé­ lésük volt. kedden fél hatkor várom. Na­ gyon ellenszenves volt nekem. jobb is. hogy befejezni? . Utólag úgy gondoltam. . de átfedések vannak benne a Liebermannékkal .

. rendezzük a dolgainkat. meggyógyulok. Hihe­ tetlenül aktív volt az intenzív osztályon. őszintén. amit fontos tudni: a betegségben rettenete­ sen el lehet fáradni. Aztán mikor túl volt az életveszélyen. Azt mondta: Nézze. Azt hittem. furcsán elcsendese­ dett. jöjjön el vacsorára. de kiderült.Hat esztendeig. vagy az analitikus segítségével? .Az ember önmagának sokat hazudik. de volt egy fiatal pszichológusnő.Mi a különbség a két dolog közt. most mi történt? És akkor György Júlia azt mondta: Tudják. De ez nem úgy megy. akkor ne akarja. Ott lelepleződik a becsapás. és én lettem az utóda. Péter. Akkor is így gondoltam. Ha ő maga nem vállal fel egy helyzetet. aki nagyon hajtott rám. Ma­ gyarán kirúgott. hogy aki saját magával nem néz szembe. ami itt a rendelésen történik. Épp ott voltam. Nem. amikor már minden patológiai részt átvettünk. ma is így gondolom. hanem a betegnek is. fenntartás nélkül nézzenek szembe a sajátjukkal. Hát így kerültem én pszichoanalízisbe. . .. hogy van itt még valami. mindig mondtam a gyerekeknek. én már a Pszichológiai Szemle főszerkesztője voltam. én is többször bementem megláto­ gatni. Nemcsak a kör­ nyezetnek. elen­ gedi magát. Én meg csábulékony vagyok. Évtizedek teltek el. . vagy a reflexióit mondja el önmagáról? .Liebermann-nak. iszonyúan introvertálttá vált. és a rehabilitációs belosztályra került. Röviddel ezután ka­ pott egy infarktust — már nyolcvan fölött volt. valahogy kicsúsztam az élet­ ből.Ilyenkor az ember történeteket mesél a saját életéből. amelyeket én nem veszek észre. minden sikerül. De nem. De hogy milyen nagy lélek volt. amikor megszólalt a telefon: Itt doktor György Júlia. és megkérdezte tő­ le: Júlia néni. mikor bejött hozzá Vikár György. Rögtön tudtam. hogy én egy szűz csajjal le­ 155 . valami cikket akar elhelyezni. Liebermann egyszer akart ki­ dobni. Szakmailag ez elen­ gedhetetlen. Nála vacsoráztam. ez észrevétlen folyamat.És miért ne hazudna a másik embernek? A z analiti­ kusnak? . Minden nagyszerű. Vagy észrevesz olyan összefüggéseket. szervezte a dolgokat. hogy más emberek hazugság nélkül. szó se lehet róla. nem teszi rendbe a saját lelkét. hogy szűz.Is-is. és meghal. fiúk. szaladgálta­ tok: mindenkit. Fölvitt kies albérleti szobájába. csak a beteg iszonyúan elfárad.Mert a másik ember szól.Na de miért kellett egyáltalán folytatnia az analízist Hermann Imre után? 154 . amikor akut életveszélyben volt. amikor az orvosi karon tanítot­ tam. olyan aktív volt. tehát ered­ ménnyel hajtott. És én nem szeretem a szűzlányokat.Meddig járt Liebermann Lucyhoz? .Mert akkor már nagyon meg voltam fertőzve ezzel az analízissel. Szorgalmasan jártam. És sok mindent rendbe is tett bennem az analízis. Sok kínos és nehéz jeleneten és órán keresztül. hogy az ember önma­ ga próbálja megoldani a problémáit. Négy év volt a saját analízisem. két év a kiképző analízis.. Később. Beláttam. Van ilyen. az ne akarja más emberek lelkét gyógyítani. Ezért mentem vissza. és nem tudok visszatalálni. Rettenetesen. és bumm. Benne is lettem volna a dologban. nagyon jóban voltunk. . hogy egyszer csak itt az óriási katarzis. Meg is halt néhány hét múlva. ha gyanús neki a dolog. ahogy teltek-múltak a hetek. Aztán odavett magához mun­ katársnak. én már öreg vagyok.

sok marha férfit analizált már.magyar ked­ vezmény volt. mikor te ennyit foglal­ kozol vele. de ő egyre rosszabbul lett. mintsem hogy egy nőnek nemet mondjon. és azt mondta: Tudod. Két-három nap múlva elmeséltem a dol­ got Liebermann-nak. mi különbség a pszichológus. József András azonban becsaphatadan volt. csúnyán elverik rajta a port. reménytelen eset. — Liebermann Lucy ezt erkölcsi problémának tartotta? .. miért akarok mindenkinek megfelelni. de tudtam.József Andráshoz is járt tehát? . mondta ő.Nem. a pszi­ chiáter és a pszichoanalitikus közt? . Csak az íróasztalán égett egy kis lámpa. hogy mi történt a betegeimmel az óráimon. „muszáj” volt dolgom végezetle­ nül távozni. ha ő foglalkozik vele. karakterproblémának tartotta. Átmentem.Jártam. Ez volt az egyik nagy krízisünk. tehát úgy tettem. Az se segített. húsz perc múlva semmi bajod nem lesz. ha meg kellett oldanom egy problémát. aki nem csajozott. A végén per­ sze rosszul lettem. Ha egy pszichológusnál öngyilkos lesz valaki. Tehát végig kellett vinni két esetet szupervízióban. A csaj nagyon csalódott volt. és iszonyúan fáj. fiam. Mire azt mondta. múlik? Hozott még egyet. a betegeimet vittem kontrollra . amelyeket a nemzetközi analitikus egyesület előírt.. amit elmondasz. elrohant. Ezért 157 . főleg kollégával. Később jártam szupervíziós analí­ zisbe is. Egy este aztán fel­ hívtam József Andrást. Nem lehet ilyen puhány valaki. ám egy­ szer csak felnyögtem: Jaj. hogy inkább megmérgezi magát.feküdjek. És valóban nagy gond volt. mennyire beleját­ szik a hiúsági komponens egy pszichoterápiába. Egy pszichiáteren nem. És ha százkilencvenkettőnél rendbe jön a beteg? Szóval nem tetszettek nekem ezek a kautélák. A pszi­ chológus mindent csinálhat. és hozott egy Dolort: Vedd be. én nem annyira a betegért érzett aggodalmat hallom ki abból. nem moziban volt. az menjen a fenébe. és azt mondtam neki: András bácsi. az elejétől a végéig. egy tizenhat éves kamasz. a pszichiáter az. akkor vált világossá. És sokkal védtelenebb. Ő re­ ménykedve kérdezgette. nemcsak szexuális ügyekben. mintha lelkesednék. csak gyógyszert nem írhat fel. hanem szakmai ta­ nácsért folyamodott. gyönyörű. Mi a baj? Gyökértömésem van. Ez volt az analízis egyik alapkérdése. hogy miért nem tudok nemet mondani. hanem a sértettségedet: hogy mer ez nem gyógyulni. mert a terapeuta úgy érzi. Benyeltem a Dolort. így aztán meg­ maradtam szabadúszónak.ez az a fá­ zis. és beszámoltam ne­ ki a gondjaimról. Nagyon tetszett nekem a dolog. hanem semmilyenben. ahogy így elhallgatlak téged. hogy nem fog elmúlni a fogfájásom.Megmondaná. . Volt egy betegem a Trefortban. kérek egy műsoron kívüli szupervíziós órát. de nem tudtam mit kita­ lálni. Aztán még egyet. hogy na. amikor egy másik analitikus kolléga megnézi. . amit a pszichiáter. Mármint lelkileg. hogy hármat is elfogadtak legalább háromszáz órán át kellett tartania a terápiának. ott ült az 156 öreg meg a gondoktól gyötört fiatal analitikus. De az analitikus társaságba már nem léptem be. Nagyon dogmatikusnak találtam őket a szabály­ zatuk. de aki ilyen hülye. hetente egyszer szupervízióra. Óriási volt az öreg! Ez nagyon foíitos óra volt nekem. de akkor is. kötelessége meggyógyulni an­ nak a nyavalyásnak. az előírásaik miatt. Hogy minimum négyszer egy héten kell foglalkozni a pácienssel . Végighallgatott. miért ilyen prob­ lematikus számomra szembekerülni valakivel. Gyere át..A pszichológus nem orvos. Csak hát én másnak se tudtam soha nemet mondani. nagy lelkesedéssel dolgoztam vele..

hogy elér­ je. a páciens tünetmentes lesz. És hozzászokta­ tom ahhoz. hogy kétféle tanács van csak. annak az az oka. A rossz tanács az. ha megjelenik nálam egy pasi azzal. barátom. Meg kell nézni. Egyébként úgy látom. 159 . hozzam őt rendbe. Mindig meg szoktam kérdezni.Ha feltár egy konfliktust. jó és rossz.papi funkció. az egy külön kaszt. amelyekhez szigorúan tartja magát. . szexuálisan a saját lehetőségeihez képest jól mű­ ködjön. Szerin­ tem alapvetően kétfajta metodika van. szociáli­ san. hogy nem akarja megis­ merni magát a maga teljes pucérságában. ha valaki ellelkendezi nekem. hogy az önismeretnek semmi­ féle akadálya nincs. megnyílt ön előtt a szent aszkézishez vezető út. Tehát az ana­ lízis a feltáró terápia. szexuálisan. akkor tárjuk fel az egész halmazt. és majd ő dönt. üd­ vösség. fantáziákat.A z analitikus tehát meg sem próbálkozik a sikeres el­ fojtással? . hogy a későbbiekben is egy nagyobb pszichés hatalomhoz forduljon. ez miért jelenti azt. A végső kérdésekkel való foglalatosság viszont . hogy impotens. A pszichoanalízis módszer. A pszichoanalitikusok. szorongás van az ilyen esetek mögött. Félelem. ha én megmondom a kliensnek. hogy ha nem sikerül a teljes elfojtás.Nem oldódik meg. Vagyis szerintem nem szabad tanácsot adni a páciensnek. És vannak bizonyos elvek. amit tanácsolok. más élmény­ anyaggal. Ha viszont nem sikerül. egy ember intellektuálisan. Freud neuró­ ziselmélete szerint az ember elfojt ösztöntörekvése­ ket. az kell nekünk! Egy frászt! Elő­ ször is úgy gondolom. vezeklés. ne­ 158 vezetesen azt. és a pszichológus az ő indikációjára végzi a pszicho­ terápiát. vágyak visszaszivárognak inadekvát helyen. ak­ kor nincs semmi baj. Kétfajta gyó­ gyítás van. Ez az analízis. . Az egyik. De lehet jó tanácsot is adni. hogy az elfojtást erősítem. és azt megoldani. ezért az ő számára nagy valószínűséggel én-idegen lesz. hogy azonosulok vele. A feltárás mellett van. hogy döntésképtelen. hanem szakember. mert hosszú tu­ dományos vizsgálódások kiderítették. Van azonban egy kis bibi: a tanáccsal elmélyítem az alapproblémáját. és tudok az ő fejével gondolkozni. En sem adok. Például sohasem ad tanácsot. és talán lehet változtatni rajta. Ha sikeres az elfojtás. más normákkal. kárhozat . tehát oda kell vele eljutni. ha tudom. Nem adhatok neki alapkérdésre végső választ. akkor neurózis keletkezik. bűntudat. a pszichoterapeuta alapkérdésekkel foglalkozik. Az a dolga. Ezért van ma önismereti mánia Magyarországon is: önismereti csoport. Ez a tévedés.Nem. akkor be is válhat a tanácsom. ezzel szem­ ben döntésképessé kell őt tenni. hogy merjen dönteni. hogy a konfliktus megoldódik? . mit tennék az ő helyében. miért jön létre benne a döntésképtelenség. Úgy gondolom. merjen választani. és az elfojtott ösztönök. hogy az életben kétféle probléma van. érzelmileg. Erre szoktam én mániákusan azt mondani. Ha én tény­ leg annyira háttérbe tudom magamat szorítani. nem felelhetem neki azt: örüljön.bűn. más karakterrel. önismeret. és ha teljesen zárttá tudom tenni. A másik. próbáljunk lemenni az alapkonflik­ tusig. hogy az aszkézist választja vagy a rossz lányokat. Vannak az élet alapkérdései és a végső kérdések. de külön posztgraduális képzés kell hozzá. Ezek a behavior és kognitív terápiák. vágyakat.minden pszichológusnak egy pszichiáter ad hátteret. Csakhogy én egy másik ember vagyok. Tehát ha valaki labilis az önis­ meretben. megtisztulás. Egyébként elmebeteggel csak pszichiáter foglalkozhat. Nálunk a pszichoanalízist a pszichoterápia egyik módszerének tartják. A pszichológus nem csodarabbi és nem is napkeleti bölcs.

hogy történetté dolgozza fel az élményt. akkor esetleg meggyógyul a beteg. drámai és lírai formáját különbözteti meg. amíg el nem jutunk oda. Csak a lírai közlés szintjén van katartikus élmény. mert ez cigányszakma. A lírai közlés pe­ dig azt jelenti. míg végül azt mondta. hogy tanítson meg engem jó­ solni. akkor mi a franc­ nak mész önismereti csoportba? Az önismeret nem gyógyít.Ez valamiféle virtuális tapasztalat? Ugyanannak az eseménynek a virtuális újrafeldolgozása? . amit nem tudhatott. mondta ő. ebben a pillanatban kelet­ 160 kezik bennem egy indulat. és tanított jósolni. Má­ sodszor is. Szó se lehet róla. akkor az életveszélyt jelent. mondtam. Ettől. vagy hitt is benne? . Harminckét lapos cigánykártyából jósolt. Elmentem mindenféle jósokhoz. Elmentem. Ha eddig el tud jutni az ember. hogy hol keletkezett.Először ugyanaz jön fel és ugyanúgy. mindenféléről. a korrekciós élménytől. mert valami furcsa dologgal találkozom majd. Na ja. hogy másként éli meg a traumatikus történést. A pszichodrámát azért csinál­ ják. Fan­ tasztikusan jó dolgokat mondott. másképp. hol indult a neurózis.Na tessék. amelyet el kellett fojtani. Ez a legtávolságtartóbb. hogy katarzis. Az epikai a sztorimesélés. egy érzelem. hogy halálbiztosan csalódni fogsz. . De harmincöt évesen nem. A konstellációk­ nak is más a jelentéstartalmuk. és attól kezdve stb. Jósolt nekem ötven forintért. például a fiamról. Addig könyörögtem. Hogy van-e ilyen valóban. hogy kiderülhet. De ha a csa­ lódás mellé jön ki a halál. tehát a páciensnek már volt rá módja. és felnőtt fejjel vagy évtizedek múlva újra kell élni. bele van az is kalkulálva. csi­ 161 . Idáig kell eljutni egy terápiában. és rögtön ki is mondom. Közel egy év után aztán azt mondta. mi az az élmény. hogy kikerüljék az epikai fázist. hol úgy.. Ezzel szemben van valami. Miért nem? Elő­ ször is azért. Ugyanis fiatal pszichológusként borzasztóan elkezdett foglalkoztat­ ni a jóslás. akivel eljutottunk addig. még ez is! Szakmai okokból. hogy amikor ő másfél éves volt. hűtlenség­ ről. Ennek sokféle . . hogy ő úgy érzi. De ezt én nemcsak a pszichoanalízisből tudom. Ez egy másfél éves gyerek élményvilágá­ ban igaz. és mindet szélhámosnak minősítettem. de zsidó vagyok. próbáljuk meg. a megbetegítő él­ ményt. csak mellette már ott van egy érettebb ember tudatos kontrollja. Telitalálato­ kat zúdított rám. az majdnem ugyanannyit ér. hogy korrekciós él­ mény: újra kell élni a patogén. most már elemi szinten tudom a dolgot. akkor csak annyit jelent. a szülei meghaltak egy bombatámadásban. A kár­ tyáknak és a kártyák helyzetének ugyanis különféle értelmezési lehetőségei vannak. ne­ ki tulajdonképpen meg kellett volna halnia a szülei­ vel együtt. De bennem nagyon sok a feminin elem.hogy önismereti csoportfoglalkozásra jár: Mondd. legkevésbé érzelmes válfaj. ez női szakma. menjek el hozzá. Tehát ha a halál cí­ mű kártya a betegség című kártyával összefüggésben jelenik meg. Volt olyan öngyilkossággal kísérletező páciensem. A drámai közlés akcióba akar lendíteni. Attól kezdve hetente egyszer lementem Tatabányára. Az analízis például a közlésnek epikai. csupa olyasmit. Mondtam neki. Úgynevezett keresztvetést tanított.Akartam tudni. aljas vagy és hülye? Mert ha ez ki van zárva. Az analízis a másként újraélése ugyanannak a dolognak. hűségről. jó. mondtam. az feldolgozhatóvá válik szá­ mára. van Tatabányán egy cigánynő.úgynevezett . amit hol úgy ne­ veznek.kelléke van. hogy higgyek-e benne. hogy most.. Tanulás közben sokat beszélgettünk élethelyzetekről. Addig kell lemászni. mert az illető te­ herbírását meghaladta. Mígnem valaki azt mondta. Majd kiderült.

Tigris lett végül is? . Mégsem mentem vissza hozzá soha. De nagyon jót tett velem: iszonyúan szíven ütött. Csak egy nyelven lehet beszélni.Nagy kínlódások árán azért valami olyasmi. amikor egy tigris a farkánál fogva himbálózik az ágon. ők a nagyvadak. a szak­ ma. Mindig izgatottak. a frázisok. Amikor ide jött. mert a majmok végül is 162 megtiszteltetésnek érzik. látom. mert magával valami rossz történik. mindig történik valami. hogy a tigrisek is irigylik a majmokat. felelte. de eltelt egy év. mert a pszichológusok etikai szabályzata tiltja a jóslás bár­ milyen formáját. Popper úr. amikor éppen a magasabb osztályba kezdtem lépni: Popper úr. . Aminek én nagyon örültem. Mert maga lassan elmajmosodik. Nézze. és én ezt nem akarom végignézni. benne van a szabályzatban. és aranyköpéseket mond. Mi a különbség. Olyannyira. A majmok titok­ ban irigylik a tigriseket. Aki tigrisül beszél. mint nekem. egymástól nagy távolságban. ahová az­ tán beülhet majomkirálynak. mondta. kérdeztem. mondta. amit mondott. amelyeket szimbolikus értékűnek találtam. A majmok mindig csapatban élnek. mindig nyüzsögnek. A közélet. kicsúfolják őket. A beszédéből. panasz­ kodik. mindig kollektiven mozognak. és magán kiütköznek az elmajmosodás jelei. Majom és tigris. milyen érzés vetni vele. jót tett. elfelejt tigrisül. azt mondta. Hogy egy tigrisnek jóe. A könnyed­ ségüket. és azt hiszem. Ne jöjjön. Úgyhogy ne jöjjön többet. szenvedés helyett panaszkodásai vannak. A hatvanas évek elején én már aspiráns voltam. Megmutattam neki. De nem kell sokáig himbálóznia. azt magának jobban kell tudnia. . Egy majomnak sztorijai vannak.Ez szabály? . Aztán egy napon azt mondta nekem a nő. halál stb. Elkezd­ tem revízió alá venni a saját elmajmosodásom folya­ matát. Néha egy-egy majom beöltözik az elhullott tig­ ris bőrébe. elég jól szabott tigris volt. Honnan tudja. és én nem akarok ennek a szemlélője lenni. Nem is mentem többet. Nagyobb baj. Popper úr. Azt mondta: Nézze. hogy közéjük jött egy tigris. hogy idejében szólt. mert valamire való jós kész kártyát nem használ. amióta ide jár. az eseménydús életüket. A fo­ lyamatnak talán az volt a záróaktusa. sose egyénileg.Igen. Aki majomul kezd el be­ szélni.Miért. A tigrisek egyedül élnek. mi történt akkoriban. vannak szenvedései.náljam meg a saját kártyámat.Csábítják az embert a majmok. egész jó. és megdobálják. bár féltem is. nem tud majomul. hűség. és nyilván megindul­ tam az ilyenkor szokásos úton. Kivágtam olyan képeket az újságból. ne jöjjön többet. kérdeztem én döbbenten. hogy miféle rossz tör­ ténik velem. a csillogás. egy tigris bolyong a világban. és vastag faágakból fészket építenek neki. mond­ ta. hogy a világon csak kétfajta ember van. amitől majom lett? . elemi szinten most már valóban tudok. Popper úr. és aláírtam a nevét: féltékenység. ha majomkirály lehet. magá­ nak tudnia kell. amikor Lieber163 . Akkor derült ki. de elég hamar leesik róla a bunda. Nagyon rossz látvány. kipróbálja. És én egy ideje azt látom. De jót tett nekem ez a szembesítés önmagammal. Popper úr. Egy vasárnap aztán legyár­ tottam a saját kártyáimat. a hiúság. Megkérdeztem ugyanis. hogy néha egy-egy elfajzott tigris elmegy a majmok közé majomnak. . és felismerések helyett aranyköpéseket mond. majd azt mond­ ta. hogy maga egyre inkább sztorizik. nagyon hálás vagyok ennek a nőnek. Popper úr. és megpróbál tigrisként viselkedni. Megdöbbentem. felis­ merései. Kivetette a kártyát. milyen furcsa is ez a nő. Maga már majdnem teljesen majomul be­ szél.

hogy az embernek depresszió ellen az aktivációs nívóját kell emelnie. .Azt is mondta. hogy involúciós. . hogy mit szólnak hozzá a barátaim.Ez összefoglalás volt. hiszen a napi. mi lesz ebből. mint amennyit bír. Akkor fel fog tömi a depressziója. Abból a szempontból minden­ képpen öntörvényű lettem. alapkaraktere. és utá­ na több összefoglaló megbeszélés következett.. hogy fontosabb számom­ ra az. hogy ad egy használati utasítást az embernek önmagához. megváltoztathatlan me­ 165 .. hogy borzasztóan utálom.. A depresszió ellentéte az akti­ vitás. ha lelepleznek. Liebermann azt mondta: Maga egy módon tudja ki­ kerülni a depressziót. Vagy annyi­ ban. nem szabad a szintet leengedni. miért segítene rajta egy ilyen egyszerű felismerés-újraélés. hogy jaj. . Ha nem dolgozom. hogy el­ menjek Horn Gyulához tanácsadónak. és kész a ciklus. Befejeztük az analízist. mint a sicc. amelyet már elmond­ tam magának. amit eltervezett. hogy maga már egyéves korában is depressziós volt.mann Lucy meghalt. aztán elkezdek fe­ szült és ideges lenni. harmadrészt pedig kiderült. De ha nem vigyáz. Ez pontosan bejött az életemben. de önma­ gában nem elég. csak lötyögök. Nekem például nem tesz jót a túl hosszú szabadság. és nem volt fontos. belefut a mániába. hogy mit szól Horn Gyula ahhoz. . de mi tudjuk.. csak megöregedve már nem tudja egyensúlyban tartani magát. Anélkül nem megy. hogy otthagyom. Ő azt mondta: Magánál ez egé­ szen addig jól fog működni. Hitt abban. spontán mű­ ködésében már van egy rögzült. mint hogy mit szólnak hozzá. képtelen megcsinálni. Fontosnak éreztem.. Ezért egy idő után már nem csináltam stikában a nőügyei­ met. amikor kiderült.Megszűnt. és úgy szökik fel a depresszióm. hogy az analitikus nem adhat taná­ csot? A Lucy ezek szerint mégis adott magának. Nem kell a má­ niába belefutni. de állandóan hajtania kell magát. ami bennem zajlik. hogy ha az embernek van egy húsz-harminc-negyvenéves beidegzödöttsége. mit szólnak majd hozzá. amit nem lehet rendbe hozni. Nyíltan csináltam. ha másként éljük újra a bajok okát. hogy semmi értel­ me a dolognak. Magának tehát mindig sokkal többet kell vál­ lalnia. ami velem történik. amíg öreg korában el nem fogy a szuflája. amivel nagyon sok megbot­ ránkozást sikerült kiváltanom a környezetemből. Először is jelentősen megnőtt a munkaképességem. nem az önismeret visz el a gyógyulás­ hoz. De Liebermann Lucy szerint nálam ez nem így működött. hanem az.De a depresszió többek közt arról szól. amelyekbe a polgári normák szerint nem lett volna szabad. De az sem volt fontos. és nyilván olyan helyzetekbe is belementem.És a sok pszichoanalízis nyomán mi lett a nemet mon­ dani nem tudásával? . . mondta Liebermann Lucy.Az önismeret eszköz. méghozzá keményen. hogy az ember képtelen nekiülni a munkájának. . hogy mi bajom van. 164 . mindig hajtásban kell len­ nie. És nagyon sok félelem. Ez van benne abban a sírversben.így igaz.és azt sem értem. Szóval erre is nagyon jó az ana­ lízis. vagy le nem dönti valamiféle be­ tegség. azaz öregkori dep­ ressziója van. . másrészt meg tudok mondani minden­ kinek mindent. Azt fogják persze mondani. önféltés feloldódott bennem. egy alaptermészete.Nem azt mondta. Van fiatal korom óta egy depresszióm. akkor egy darabig borzasztóan élvezem. Ennyiben vagyok tigris.

karaktere. amely a lényében. aki szeret hatalmat gyakorolni a lelkek felett. . A jó pszichológusban összeta­ lálkozik a szakmai tudás és egyfajta ilyen gyógyító ef­ fektus. fő­ ként neurózisokra.. .Vagyis nem tudja a saját problémáinak a megoldására felhasználni azt. hogy fegyelme­ zettebb. ha valaki nem tud felnőni. pszichés infantilizmusra. Ha én kis érzelmekre. a rossz sztereotípiákon. akik ilyen 166 ügyekben nem gyávák. de zongoraművész nem lesz belőle. a szokás. A másik: azért nem árt. Ez úgy működik. Aztán van olyan ember. akiknél komoly karakterdefektusok van­ nak. . Sok olyan zavaró momentum lehet. fóbiákra.Nem tudja. ahogyan azok az ő számára kedvezőek. Bűnözőknél például megpróbálkoztak vele.Akkor ezek szerint kevés jó pszichológus van. kényszerre. hogy az embernek van egy nagyon kemény személyiségmag­ ja. Ha nem hályog­ kovácsként működik. ha a szakmát is tudja. nincs vele semmi gond. amit a másokéra fel tud? . tehát hogy úgy élje meg a dol­ gokat. hogy ez a sze­ mélyiségben rejlő gyógyító effektus.ezt hívják hiszteroid karakternek -. Jó. Nem hiszek benne. és egyszer megint szóba került a szex. amit Jung Selbsmék nevez. Az ember valós karakterén nem lehet.Nagyon! A minőségből mindenütt kevés van. ami rontja egy pszi­ chológus teljesítményét.. ők a feleségével már több mint há­ 167 . félelmekre. a jellemében rejlik. Sok embert meg lehet tanítani zon­ gorázni.ez lehet él­ vezetes. olyan magatartásokba. Aztán van olyan. de nem meri megcsinálni. Mondok egy példát. A karakteranalízisekben viszont nem hiszek. olyanoknál. Azon nem lehet változtatni. szorongásokra. azt mondanám.Ha jungiánusul beszélnék. De annyit el lehet érni. A pszichoanalízis karakterileg és tudatilag ép embe­ rek neurózisára vagy aktuális megrendülésére. ülj a fenekeden. A perszónán. önmagát egyensúlyban tarthatja azzal. ami nem más. ha pszichológus lesz. noha a karaktervonásai nem változnak. A házassá­ ga nagyszerű. amelynek az alapkonfliktusból eredeztethető tu­ lajdonságai vagy lelki vonásai szerves részét alkotják. és maradj nyug­ ton. mint a nevelés. Tehát az én összes Se/to-megnyilvánulásom átmegy a perszónán. De ezt körülveszi egy perszóna. a beidegződések. kontrolláltabb ember lesz az illető. különféle munkahelyi problémái voltak. . Annyit elérhet a pszichoterápia. Például belenézni emberi sorsokba. hogy az illető ilyenkor meg­ próbálja fülön csípni magát: Már megint kezded túl­ reagálni a dolgokat. megingására jó.Van egy irracionális eleme a dolognak. az is átmegy a perszónán. . a pszichoterápiát funkcionális zavarokra találták ki. Azt mondta. mint egy szűrő. vagyis arra.tódusa. Járt hozzám egy férfi. önbecsapási hajlama. szexuális neurózisok­ ra. Tehát az orvos-beteg vi­ szonyt hatalmi helyzetnek fogja fel. Azért én rákérdeztem a házasságára. azt mondják. és ami kívülről érkezik hozzám. Ha egy pszicho­ lógusból ez hiányzik. amit nem tudok megnevezni. Mond­ juk egy bűnöző sorsába és motívumaiba . aki azt hiszi. akkor megette a fene. Olyan nagy az ember önfélrevezetési. Én úgy gondolom. mert ah­ hoz még valami kell. szóval a környezetből felvett burok. és sok pszichológiát tanul. De ez másutt is így van. Egy frászt! Szóval sok mellékmotívum van.És mitől jó egy pszichológus vagy egy analitikus? . ezen nem tudok változtatni. Ebben sok kolléga nem ért velem egyet. konfliktusok a főnök­ kel. Az angolszászok. Teltekmúltak a hetek. Nem sikerül. amelyekre neki is volna indíttatása. beidegződéseken lehet változ­ tatni. ingerekre nagyot reagálok .

. hiszen én bizonyos felelőssé­ get vállalok érte. mondja. mint felelős társát. és nem biztos. hanem azért. segítőkészséggel. hogy megdöbben­ tett. mire egy stabil kapcsolatom kialakul. majd öt hét után bejelentette. megkötöttük a terápiás szerződést. Megbe­ széljük. ez előfordul. amikor felfedeztem. kiszaladok az időből. Folytonosan átértékelődnek ugyanis a dolgok. nem azt mondta. aki azt mondta: Néz­ ze. Tehát úgy gondolom. Ebben pedig az is benne van. Va­ gyis pszichoterápia közben átértékelődnek a dolgok. Mert ha ő ezt így éli meg. mert én átértékelem. szóbeli. becsap. Ez nem tartozik a fölösleges szabályok közé. kivéve. hogy nem lehet sorsdöntő változás az életé­ ben. el kell válni. hogy el fogok válni a férjemtől. akkor be kell engem vonnia. Legyen ez egy kicsit zárt ügy. doktor úr. hogy Lurkó kutyát szere­ tem. ha van esze. nagyon rossz érzése támad. Tehát elkezd kompenzálni. ne hozzon semmiféle komoly döntést az életé­ ben. ha ebben megállapodunk. Elkezdett hozzám járni egy nő terápiára. ezért mondtam magának. Ezért lehet egyáltalán a konven­ cionális határokon túljutni. hogy az ilyen segítő szakmákat választó emberek zömükben szeretetképtelenek. mert ha nem. . hogy amíg a pszichoterápia tart. az előbb elmondot­ tak miatt. És amikor valaki fölfedezi magában a szeretetképtelenséget. Mondom. Az ilyesmi gyakori. hogy nagyon jó a házassága? De igen. hogy el­ jött hozzám valaki terápiára. hogy milyen jó a kapcsolat.Betartják? . én most harmincnégy éves vagyok. Ne­ kem is mondhatja azt. mégis szülök a férjemtől egy gyereket. eldöntötte. Volt olyan kliensem. nincs más. Szerintem ez kompenzatív 169 .. hiszen nem fogad el partnerként a feleségem. ami a terápián elhangzik. és kicsit korcsnak érzi magát a többi emberhez képest. mondtam én. mert biztonságot ad. mert a lelki ál­ lapot nem alkalmas döntésre a pszichoterápiában. megszüli. És ezért ké­ rünk mindig mindenkit. évek telnek majd el. de nem azért. tudom. hozott anyagból dolgozom. És ne beszélje meg hat barátnőjével azt. már meg is beszél­ 168 te a barátjával. És én igent mondtam rá.Kényszerűségből betartják. hogy terhes. Ő ezzel kész helyzet elé állított engem. hogy a sorsdöntő változásokkal vigyázzunk. hiszen még ezt a tehertételt is kibírja. jósággal.Ez papír? . Jó. fölbon­ tom a terápiás viszonyt. hogy maga marha. Aztán: ne hajtson végre döntő változásokat az életében. hát akkor minden jót kívá­ nok neki. Közös megegye­ zés nélkül nem lehet szó sorsdöntő változásról. akkor ez az ő számára így igaz.rom éve nem élnek házaséletet. épp ez bizonyítja. de ha mégis. Nem lehet e nélkül dolgozni. Vagyis ne tegye. Aztán négy hónap múlva ugyanez az ember azt mondja: Milyen házasság az enyém. Azt mondja. mert benne nyílnak meg olyan aspektusok. mert következmények nélkül csinálja.. Én magamat is szeretetképtelennek tartom. Alap­ szabály. amit csinál. ahová szerintem a legtöbb pszichológus. Ilyen pontok: egyrészt én nem va­ gyok léleklátó. ennek több pontja van. semmilyen. Előfordult olyan is. elhallgat. hogy a terápia végén is vállalni tudja majd a döntéseit.Én abba a kategóriába tartozom.Maga melyik kategóriába tartozik? . felel­ te ő. Nálam is vágott már beteg földhöz hamutar­ tót. mert viszonyít. amit mond. Úgy gondolom. Tehát ha hazudik. Akkor befejeztük. Hát erre egy pszichológus hallgat. akkor hamis vágányokra futunk. de nagyon nehezen kötő­ döm más emberekhez. nem probléma. amelye­ ket eddig elnyomott. .Nem.

Mindig ezzel bosszantottam az indiaiakat: ezt a problémát el­ tesszük a következő életemre. Majd a következő inkamációban elintézem. Vagy amikor Potifár házfőnöke lesz. hogy ő halott. hogy egy napon hazajövök Pestre. karakter szempontjából. hogy maga tulajdonképpen egész életében képes lett volna szeretetre. én ezért sodródtam ide: kompenzálom azt. Hát ilyen ember nem lehet láma! Tudomásul kellett ven­ nem. Azt hiszem. mennyire elintézetlen az élete. Szóval nem szabad fanatikusan és mániákusan pszichoterápiázni. Egyébként ezt is mindig elmondom a gyerekeknek: Vigyázzatok a feltáró terá­ piákkal. Éjszaka. ez még az állatokkal is így van. egyetlen feltétellel. Ami­ kor aztán a buddhista kolostorban voltam.Lehet. Én is roppant segítőkész ember va­ gyok. amelyek már nem mennek.Lehet. Az ilyesfajta rendességgel valamit kom­ penzál az ember. amin változtatni kellene. hogy van-e még módja korrigálni az illetőnek. de belsőleg nem volt rá lehető­ sége Józsefnek. Holott már akkor értesíthetné. akkor igen. Ha egy idős ember előtt feltárjátok. csak valahova visszaszorította ezt a képességét? . ha biztos lehetnék benne. hogy most. Külsőleg megvalósítható lett volna a hímökküldés.szakma is. hogy nem lehetne-e belő­ lem valamiféle keleti lámaszerűség. Hagyjuk. Ha rá­ jön. már úr.És ha rájön valamire. Azt hi­ szem. hogy eléggé rideg. télen cirkál a városban. Thomas Mann föltesz egy kérdést: Nem gazember-e ez a József. Ezen min­ dig iszonyúan földühödtek. ennek ellenére húsz évig meg­ hagyja abban a hitben Jákobot. mondtam. de mi­ vel nem belülről jön. mindig mérlegelni kell. segítőkészség. hogy vannak dolgok. Lurkó kutya hatására derül ki. Azt mondta. de valami helyett vagyok az. le­ hetne. és nem volna szerencsés. hogy élek. hogy belsőleg mire képes egy ember. miért nem meneszt delegációt Jákobhoz? Thomas Mann így válaszolja meg a kérdést a „Halottak hallgatásáról” című fejezetben: Nagy pszichológiai hibát ejt. nem tartom kizártnak. tudnék-e ott folyamatosan élni. nagyon sokáig tudnék itt élni. de hihetetlenül nagy erőfeszítésbe kerülne. szeretetképtelen embernek tartom magam. akinek a kocsija állandóan tele van kutyaka­ jával. amikor viszik az izmaeliták. és mondd meg neki. és kóbor ku­ tyákat etet. ha azt mondom. Egy darabig sok önfegyelemmel lehetne. akkor mélyen hall­ gat róla? . . És arra jutottam. Ismerek olyan kollégát. Itt lehet nagyokat tévedni. Én agyonnyúz­ tam a Liebermann Lucyt. de a páciense már nem képes rá belsőleg. milyen az élet egy lámakolostorban. hiszen csak oda kellene dobnia egy piasztert valame­ 170 lyik csellengő gyereknek: Szaladj el az öreg Jákobhoz. és úgy gondolom. hogy az én karakteremmel ez megvalósíthatat­ lan. de szeretet-ügyben hiányaim vannak. akkor bizony tudomásul kell venni. hogy igen. akkor ti lökitek bele a depresszióba. aki összetéveszti a külsőleg megvalósíthatót a belsőleg lehetségessel. feltettem magamnak a kérdést. A pszichoterápia titka a József-probléma. és elmesélhetem a bará­ taimnak. akit élete legnagyobb és legfontosabb kapcso­ lata fűz az apjához.Ha a páciens maga nem jön rá. és mire van meg a lelki lehetősége. ez a pszichoterápia titka is: arra kell figyelnem. Borzasztóan haragszanak rám a pszichológusok. . de ezt az ember ennyi idős korában már nem akarja tudni. Szerintem azonban erre egy egészséges em­ bernek egyszerűen nincs szüksége. szolidaritás. vajon tudnék-e buddhista lá­ mává lenni. Thomas Mann 171 . ez kompenzációs szakma. Sok minden megvan bennem. csak szerep maradna. miért nem tud elküldeni egy szolgát az öreghez? Vagy amikor Egyiptom alkirálya lesz. ho­ lott nincs már módja korrigálni. mindig mérlegelni kell.

hogy egy házasság rosszul sikerül. hogy ugorjon. nem az enyém. Fölfelé néz. mint ő! Ő nem beteg volt. aki elissza a gyerekei kenyerét. Hang nem volt. 173 . a rendezővel. azaz legális. ha át tud szaladni alatta. én is ott voltam. Régen úgy gondoltuk. Ki bírja tovább? Hát az. Egyszer a Kossuth Klubban elsőfilmes rende­ zők filmjeit vetítették.Úr és kutya című novellájában a Bausán nevű kutyá­ járól ír. hogy a bűnöző gazember.. és nem remeg a lába. de ez már Vas Jutka története volna. Úgy gondolta. Most az a közfel­ fogás. hogy szükségem van segítségre. akinek muszáj.Megítélhető maga szerint. noha szomorú. így is lesz. Én nagyon jó barátságban voltam annak idején Vas Jutkával. vagyis föl vagyok mentve az önmagamért való felelősség alól. én pedig odavoltam a gyönyörűségtől. csak a kamera mozgott monoton módon föl-le: lábak. 172 hogy elvégzi a pszichológiát. azt a világ legnagyobb baromságának. feszül­ tek lesznek. akik azt játsszák. hogy sa­ nyarú gyerekkora volt. Aztán már nem feszültek. neki az volt a fog­ lalkozása. amivel orvos-pszichiáterhez kell fordulni. forgatott sok pszichológiai filmet. hogy pszicho­ lógus foglalkozzon vele? . ilyes­ mivel sok kárt okoz a pszichológia. hiszen a betegség nem lehet morális probléma. elküldöm a fenébe: nekem is sanyarú gyerekkorom volt. hogy ő fogja nyerni a versenyt. a szívéhez. Belső lehetetlenség. ha alul is átbújhat. Ma azt mondjuk. izga­ tott arccal kezdik a versenyt. és akkor a kamera lekúszik: a fiúnak nincs má­ sik lába. hogy szociális adaptá­ ciós zavarban szenvedő deviáns. arcok.. az arca kisimul. És akkor bemondták. a gyomrához. ha muszáj. A végén az erőlkö­ déstől grimaszba torzul az arcuk: torz arcok. A film gyerekekről szólt. hogy milyen egyszerű dolgot mond el ez a nő ragyo­ góan egy néma rövidfilmmel. A lábak elkezdenek remegni. Az egyre ritkuló gyereksorfalban ekkor a kamera kiszúr egy gyereket. Ez a legalapvetőbb kérdés. aki ragyogóan ugrik. Ha a hétpróbás gyilkos kiáll a kamera elé.Ez közhangulat kérdése. Most rengeteg ember érzi úgy. olyasmi mindig előfordul.. elvégezte. Ki bírja tovább a címe. és azt mondja. Az alkoholiz­ must morális kérdésnek tartotta: az alkoholista egy disznó. hogy ver­ senyeznek: ki bír tovább fél lábon állni.. arcok. És a gyerekek el­ kezdik feladni. A gyerekek kipirult. valamiféle álmodozó nyugalommal áll ott. hiszen vesztett. Én tehát úgy gondolom. lábak. Dehogy kell! Képzelje el Rózsa Sándort az analitikus díványon! Ha én félig olyan egészséges lennék pszi­ chésen. de hogy ez beteg­ ség volna. A nézők közül persze mindenki oda kapott. hogy az emberek mekkora hányadának van vagy volna szüksége rá. Kivé­ ve. hogy nem tudok az életemmel és önmagammal mit kezdeni. megbeszéltük. és folyton faggatott: Miért jár hozzád ez a sok gusztus­ talan ember? Apám ebben nem volt hajlandó patoló­ giát látni. Akkor nem ugrik.Vas Jutka később sajnos öngyilkos lett -. vagy egy kerítés kerül a kutya útjába. átugorja. Ha ő kitart egy pálcát. ez nem belépőjegy a kri­ minalitásba. hogy betyár. . Ha azt mon­ dom. az egyetlen. Es ahogy telik-múlik az idő. Moszkvában végzett elsőfilmes ren­ dező némafilmje következik. haza akartam menni. Egy idő után nyilvánvaló. Apám a pszichológiát hülyeségnek tartotta. ahova az ember ilyenkor kapni szokott. Egyik a másik után engedi le a lábát. hogy Vas Judit. akinek nem torzult el az ar­ ca az erőfeszítéstől. Elég fiatalon ismerkedtünk meg. Akkor megismerkedtünk . hogy az alkoholista szenvedélybeteg. S ez társadalmi méretekben na­ gyon veszélyes tendencia. Csak akkor ugrik. nagyon un­ tam már. akit gyógyítani kell. akkor föl­ mentem az önmagáért való felelősség alól. remegő lábak. az egész szinte már ijesztő. hanem görcsö­ sek. az arcokról lehervad az izgatott mosoly.

JANUÁR 18. Aztán egy idő után ki is ala­ kult bennem egyfajta óvatosság: mindig megtartot­ tam a saját lakásomat. De ezek a kapcsolatok aztán szép csendesen tönkre is mentek. Ma is rossz.Magának vannak gyerekei. De ezt már elmondtam: az anyám iszonyodott attól. hogy megfelelek-e a női elvárásoknak. hogy nem alkalmas arra a felelősségvállalásra. Lehet. hát az rossz volt.. . miért lett mégis gye­ reke. de igazából még a tartós kapcso­ lat sem. de ha rám jön. mindig az én hi­ bámból. Mindannyian belementek? . és csendben szeretnék lenni. mondtam én magamban. vagy valakivel együtt éltem. .Ez. és mit kezd ma vele? Ha így van.2002. hogy most inkább magamra csuknám az aj­ tót. Próbál­ tam családokat létrehozni. lelkes apa. De hogy bennem ellenállhatatlan vágy lobbant volna fel.Feleségei.Ez miben állt? . pláne nem a monogám kapcsolat? És egyáltalán. . akkor az illető egy idő után megkért. gye­ rekei vannak. akkor megtehessem.Mivel? 174 175 . miért van felesége? ..Igen. Nagyon későn jöttem rá. hogy ha valakit megszerettem. . arra a mély szeretetre. amiről már többször beszélt.Kezdjük a gyerekekkel. . A nőkhöz való viszonyom. hogy maga egy gye­ rektelen férfiú képét sugallja önmagáról? Miért van az.Látszólag igen. hogy úgy gondolja. hogy valakivel össze kell kötnöm az életemet házasság for­ májában. hogy mi bajom van tulajdonképpen.Talán igen. gondolom. a mostani fe­ leségem. Valójában csak Anna.Feloldhatta volna? . ilyen nem volt. Nem tudtam. Ezért aztán én nagyon sokáig kísérleteztem a családdal. Miért van az. Hogy legyen egy hely. Úgy lát­ szik. ahol az embernek felesége van. E mö­ gött nyilván valamiféle szorongás van. Vádaskodva úgy is mondhatnám. Én egy konvencionális polgári zsidócsalád­ ban nőttem fel. egyedül. mellékszálként. hogy vegyem fe­ leségül. hogy fia legyen. hogy ezt senki sem oldotta fel bennem. férfiúi kisebb­ rendűségi érzés. Ez viszonylag a könnyebbik és a szomorúbb dolog. javítok: feleségei miért voltak? . ebből kifolyólag bennem megmaradt az állandó kétség. magá­ nak nem való a család. Időnként szóba is kerül­ nek. bármi történik. ismert feltétel volt a partnerei előtt.Elvettem különböző nőket feleségül. komoly meggyőződéssel. Miért ne. amely egy tartós kapcsolattal vagy a családdal együtt jár. hogy évekig nem megyek oda. mit kezdett akkor. . amely minden körülmények közt képes összetartani két embert? Ha így van. lelkes nagypapa. De nem igazi. Ez mindig úgy ment. úgy gondolom. hogy nekem ez nem való.

ha lelepleznek. folyton túlbiztosítottam magam. És a félre­ lépések is furcsák voltak. Permanens megalázottság és a bizalmatlanság permanens átélése. Uramisten. Legkésőbb hajnali fél négykor kimász­ tam a zimankóba. és hazavittem.A félrelépései tartós kapcsolatok voltak? . . Például az. hogy egyszer találkoztam valakivel. ami nekem nem megy. Sokáig az élt bennem. Ha meg éppen nem vagyok leleplezve. benyomtam a kocsiba vagy egy ta­ xiba a delikvenst. mert soha­ sem adtam meg senkinek azt az érzést. hogy az ember reggel felébred. mint dühro­ hammal. Később aztán lettek tartósabb másodkapcsolataim is. hogy nem lehetett nálam aludni. de például nem tudok énekelni. érje be vele. amit én jó szívvel adni tudok neki.Attól. ami szörnyű. hogy mekkora strici va­ gyok. hogy az igazi.. ami a partnerek számára valószínűleg elvi­ selhetetlen létforma volt.Kezdetben nem. mert akkor már nem tudok másként reagálni. hosszabb egyedül­ létek nélkül? . amikor csak egy kapcsolatom lett volna.Sokáig így gondoltam. nem láttak engem.De. És folyamatosan mindig volt valaki a második helyen is. egy pillanatra sem. per­ manens bűntudatom van. mint mondja. Ez nagy válasz! Azt hiszem.Nem tudom. Viszont azt se szeret­ tem. ha a másik helyen beüt a krach. akiről kiderül. . többnyire rettene­ tesen rossz helyzetek jönnek ki belőlük.Folyamatosan. hogy tisztességes férfiú nem lép állandóan félre. Balázs Bélának A három hűséges királylány című me­ séjében.És folyamatosan voltak kapcsolatai. Vonogatta a vállát: Mi van?! Miért van neked bűntudatod velem szemben? 176 177 .így gondolja. hogy a szorongásom mindig arra indított . Főként azt volt nehéz elviselni. . Tehát úgy gondolom. hogy van mibe kapaszkodni akkor is. a hangsúlyozottan második hely. Én egy gyönyörű szép medve vagyok. hogy a koncerten még énekeljek is. Ami már önmagában megalázó egy nő számára. a bűntudata egy idő után elmúlt. hát tűnjön a fenébe! Egy idő után ezen úgy segítettem. mit keres ez itt. megkérdezi a főhős: Szeretsz? Mire a nő azt feleli: Látlak. hiszen te a medvéket szereted.de ez már egy idős pasi utóla­ gos analízise önmagáról -. s végül ez mindig keserűségbe fordult. És főleg ne domesztikálj engem. nem használta ki a lehetőséget. Nagyon meguntam ugyanis az alkalmi félrelépéseket. vi­ szont nagyon megnyugtató nekem. és téged akkor már nem érdekellek majd. Ne akarjon belőlem olyasmit kicsikarni. Szeretni szerettek. Ezért egy rakás dolgommal nem tudtak mit kezdeni. ahol sorra véreznek el a nők. mi az. mert igazán sose volt szük­ ségem rájuk. ráadásul rosszul hazudok. Nem kellett neki. a harmadikat. Mitől? . aki nem volt vevő a bűntudatomra. mindig lebukok. Nem em­ lékszem olyan periódusára az életemnek. hogy legyen tartalékcsa­ patom. mint folyton hazudozni. vagy csak a másik ember normáinak a szemszögéből gondolja így? . erről csak egy irodalmi példám van. hogy te vagy az egyetlen. Mert annál meg számomra nincs megalázóbb. Tehát ne kérd. Tehát mindig kettősségben éltem. . Ezzel aztán taccsra is tettem minden kapcsolatomat. Mégis félreléptem. később igen. legalábbis az esetek nagy részében nem. mert akkor juhászkutya leszek. de nem láttak. Ilyenkor mindig tisztáztam. és megkérdezi magá­ tól.

Furcsa. Hagyd. hogy nem szeretem a gyerekeket nyilvánosan. de jó haverjuk voltam ezeknek a gyerekeknek. nagyon rossz apa voltam.Igen. amikor összekerültem vele. hiszen folyton kisgyere­ kes anyákba szeretsz bele. Hallottam. Mert valóban. Ugyanis az első házasságából Anná­ nak is volt egy kislánya. volt két-három olyan gyerek. más gyerekeket ne­ velek. és arról is. és a fiam ott ült az ölemben. Jó. Az attitűdömet. ha bajba kerülsz. Viktor és Dávid.. Meg kell mondanom. és közben beszélgetünk. Én ugyan keveset keresek Ameriká­ ban. Pedig mindent megtettem. de havi száz dollárt már ma is tudnék neked küldeni. nem létezik. És így tovább. a gyerek. ha nem tudsz dolgozni. hogy a gyerek engem aszexualizál. Pannika. már tizenhét éve élt egyedül akkor. hát papa sose voltam. akkor most menjünk karácsonyozni. érdeklődésemet a spirituális ügyek. a mű­ vészetek iránt.. hogy a mamák már rég elmaradtak valahol. Ar­ 178 ra kérlek. sose akartam a papájukat kiszorítani. Vagyis rájöttem. Tény. de most karácsonykor hazajött tíz napra. ha az uno­ káimról van szó. mint az apám. papává gyúr.Körülbelül hároméves koráig. vol­ tak közös nyaralásaink. mondtam én. Be kell vallanom. akarok mondani valamit. ha nem ül az ölemben egy másfél éves gyerek. akit a lányaként szokott emlegetni. . Velem szemben egy bomba jó nő ült. hogy tudjak róla. én nagyon jó pót. Most azonban történt valami. mondja. hogy beteg voltál. de a gyerekek még mindig tartják velem a kontaktust. mennyi idős a kisfia. még azt is. hogy nagyon so­ kat kaptam tőled.Hány évig élt együtt a saját gyerekével? . .Ő az. Tényleg így volt. elvittem magammal. Ez a beszél­ getés nagyon fontos volt számomra. még a nagy gyer­ tyagyújtások előtt azt mondja nekem: Gyere be egy kicsit a szobába. és anyagilag is mindig sokkal többet áldoztál rám. Rendszerint leülünk zabálni egy jót. ne zárj ki belőle. Most sem szeretem. és tényleg nemcsak vasár­ nap: följárogattam hozzá. és nagy rokonszenwel dumáltunk. akinek évekig jelen voltam az életében a mamája révén. mint a saját fiaméban. hogy megadtad nekem a legfontosabbat: nem az anyám miatt voltam neked fontos. Bár ő magányos ember volt. és ha rá fogok szorulni. . Beme­ gyek.Magyarán ez neki is ideális felállás volt. sokkal in­ tenzívebben. Úgy gondolom. én tudom. Ezek­ nek a kapcsolatoknak aztán volt egy másik vetületük is. ha többet tudsz adni. elkezdtünk beszélgetni a gyerekről. Megbeszéltük. Hogy én más gyerekekkel élek együtt. de egyelőre kö­ szönöm. Mindezt úgy.Igen. hogy ne zárjalak ki. Már Amerikában él. Azt mondja: Ne haragudjon. Gábor egyszer leforrázta magát: 179 . nincs rá szükségem. és együtt éltem velük meg a gyere­ kükkel. a nyitottságomat a világ iránt. A barátaim mindig azt mondták: Neked madonnakomplexusod van. Kétéves kora óta együtt voltunk. Megfoszt férfiúi jellegemtől. Úgyhogy az én életemben sok nevelt gyerek van. mint vele. mond­ ta. elfogadom a havi száz dol­ lárt. Ez nem tartozik a megbocsátható dolgok közé. Ami az igazi fiam lelkén gyógyíthatatlan sebet ejtett. Egyszer régen utaztam a buszon. hiszen bele­ szerettem nőkbe. Vagyunk olyan jóban. És volt egy erős közös él­ mény az életünkben. Karácsony este. pénzt keresni. A fiamnak ugyanis vannak gyerekei. sokkal többet vagyok együtt velük. Ide figyelj. hogy mi szóba állunk egymás­ sal. nekünk külön kapcsolatunk volt. . Csakhogy nekem erről az jutott eszembe. Fogadd el! Nekem van szükségem rá.. hogy ettől a marhaságtól azóta se tud­ tam megszabadulni. másfél éves lehetett. a műveltséget. nagyon sokat találkoztunk. hogy megkérdezem.

kérdeztem. és átvittem oda a gyereket. elmeséltem. Gabi. mondta. Szóval borzasz­ tóan meg voltam hatva. minden kötözés egy borzalom volt.. Jó. Mint bőszült bika berohantam. amikor már megszületett. Tizenhat éves korában eljött hozzám. mert most cserbenhagylak. hogy az anyja megrendszabályozta. Ma hozták meg a konzíliumi határozatot. Voltak persze megingások is a viszonyban. ak­ kor én a papával élek.ráömlött egy fazék forró víz. De az anyáddal való kitolás érdekében nem. mondta. anyám is elkísért minket. Ide figyelj. hogy ha nagy baj van. ma úgy látom. Ebbe az is beletartozik. Több mint egy hétig együtt voltam vele. Leültem az ágya mellé. Anyád­ dal leszek szolidáris. én meg leültem a kert­ ben. viselkedj úgy. Világított az éjszakában a szülőszoba ablaka. Miért oda vitted. Ez a belső megrendülés körülbelül egy évig tartott. mondtam én. .. hogy miért. és azt mondtam. Rögtön megné­ zem a gyereket. tehát ötéves. Megúsztuk. elkez­ dett enni. a jövőjét. hogy a gyerek égési sérülésekkel fekszik a Heim Pál kórházban . Aztán nagyon sokáig éltünk ebből az egy hét-tíz napból. fölhívtam közben telefonon Gerlóczyt. Zsu­ zsa fölment a szülőszobára. hogy mesterségesen fogják táplálni a gyereke­ det. nem fogad el ennivalót. mi van. Fölhívott a mamája. hogy a hülyeségeidet megpróbálja lesmirglizni. Be is tartottam a feltételeit. ott volt velük? . akkor legyél te a papám. minden nap érdeklődtem kétszer-háromszor. hogy folyton ott ültem az ágya mellett. kérdeznék va­ lamit. szóval egy kamasz problé­ mái. megkaptam. és vártam. hogy van egy lélek. Akkor is nagyon meg voltam hatva. Termé­ szetesen. és közölte. és nem az orvosi személyzethez tarto­ zik. és azt mondani. Nem lehet otthagyni.Az furcsa helyzet volt.Hány éves volt akkor a gyereke? . hogy téged tisztességesen neveljen. mindig mondták.Amikor a gyereke született. hogy ja. Tehát azért ez is benne volt a kapcsolatunk­ ban. és olyasmik jártak az eszembe.. hogy egyetemi docens vagy az egészségügyben.Ez úgy két évvel a válás után lehetett. mint a többi szülő . nem veled. miért? Mert teljes negativizmusban és depresszióban van. a mi klinikánk igazgatóját. Ha szükséged volna rá. Nagyon nagy fáj­ dalmai voltak. és en­ gem elfogott valami igen nagy.. A negyedik napon egyik kollégám fölhívott a Heim Pál kórházból: Tu­ dod-e. hogy megszülessen Popper Gábor. itt ma­ radhatnál. hogy mestersé­ gesen kell táplálni. egyet kérek: ne élj vissza azzal. Faggattam. hogy én cserbenhagylak téged. és fölmentem a szü­ lőszobára. Sárkány Jenőt.akkor még nem lehetett minden nap látogatni stb. Fölhívtam a kórház igazgatóját. hogy jó. Bezárkóztam a gyerekkel. aki azt mondta. Anyád mindent megtesz. Kiderült. Bevittem szülni Zsuzsát az Orvostovábbképzőbe. nem az anyjánál. azt én kirúgom. törődni fogok vele. Tizenhat év alatt volt olyan érzésed vagy ta­ pasztalatod. Nagyon rendes voltam 181 180 . . mert ez arról szólt. Nagy megtiszteltetés. hogy aki most ide rokonként vagy bármilyen minő­ ségben bejön. és a kórházi személyzet vad tiltakozása közepette becsa­ vartam a gyereket egy pokrócba. én előkerülök. hogy jól van a gyerek. miért nem hozzánk? Odavit­ ték a mentők. Hát akkor most jól figyelj. Te jó isten.én a gyerekklinikán dolgoztam. ha te nem engedsz el engem a diszkóba. kér­ tem egy külön szobát. vala­ miféle szentimentális elömlés állapotában voltam. hogy ez a gyerek most megszületik. nem tűrte az esti kimaradásait. mondtam neki. Elég sokáig tehát. kvázi rám bízza a sorsát. ha iga­ zán szükséged van rám? Nem. hogy nálam akar lakni. rajtam keresztül informálódj a gyerekről. de attól.

Miben állt a félelme? Nyilván nem abban. öröme olyan nagy öröm számomra. már azt elemzi. amely részint rajzolva volt. Ettől én összeomlottam. . mert vágyik rá. . ha mellettem valaki szen­ ved. Azt hi­ szem. Nekem pél­ dául nagyon rossz érzés.Gondolom. Cédulát tettem egy borítékba. egyszer csak azt mondta a lány: Tíz éve félek tőled. .Tudott. és amikor szétváltunk . Kiderült. hallottam egy asztrológusról. mert aki egyszer belekez­ dett. főként. hogy hajlandó vagyok saját örömeim egy jó részéről is lemondani.Mondja meg nekem. Volt egy hosszú kapcsola­ tom. hogy férfi vagyok és budapesti. mi is az. Például a partnereim butaságai miatt is sokszor én szégyelltem 182 magam. de nagyon nem szerettem. és ezért mindenféle erőszakot tett ma­ gán! Ez nagyon megviselt. Iszonyúan megalázó hely­ zet. Nem eseményekről beszélt. a pszichoanalízis nagyon veszélyes dolog. mint nekem. és én igazi kíváncsisággal kezdtem olvasni: tud-e ez az em­ ber olyat mondani nekem önmagámról. ha miattam. megír­ tam. nem abban. amiből egy kukkot sem értettem. nem tudja ab­ bahagyni az állandó önelemzést . írta. Hiszen Freud azt mondja. órát. A komoly asztrológiá­ ban sem.minden szempontból. hogy neki jobb legyen. ami hiányzik. biztosan tudja. mi játszódott le benne. és bár nem hiszem. ahol laktam. Ettől lettem aztán igazán bűntudatos. mégis vele él. És ez a tulajdonság az élet lényeges ügyeiben utat tör magának.. De van ennek egy másik vetülete is. Karakterológiát adott. Nem tudom pontosan. még a halálos ágyán sem: ha öt percig nincs fájdal­ ma. részint írva. amikor őszintén fontosabb számomra. És egyszer csak megakadt a szemem egy mondaton.Az az érzés. hogy maga megveri. helytálltam a hétköznapi élet­ ben is. nemhogy az újságok horoszkópjaiban. Lefordították angolra. mi az a szeretet? Ha a hiányával tisztában van. De nagyon sokszor hallottam aztán mástól is. Néhány hét múlva jött egy boríték. hiába fejeződött be az analízise. . Az önzetlenség minden­ képpen fontos elem benne: az ő jólléte. de aztán ki­ 183 . Ugyanakkor bennem meg egyfajta túlérzékenység van. Egy­ részt megpróbálja. nem fogcsikorgatva. biztonsága. de aztán elorientálódtam otthonról. persze helybéli nyelven. amit én mint pszichológus.Nem tudom. ami szorongást kelt abban. kérem. én sápadtam bele: így feküd­ tünk le tíz évig az ágyba. amely így szólt: Bármennyire vágják is rá. vagyis hogy milyen karmikus akadályok és sajátosságok vannak az életemben. Én soha­ sem hittem az asztrológiában. Aztán amikor kint voltam Indiában. hogy ő félt tőlem?! Borzal­ mas. ez a szeretet lényege. hogy írásban is lehet hozzá fordulni. Ez a lány félt. és elküldtem. tehát nem azt mondta. ha valaki fél valakitől. és sorselem­ zést: a karmát írta le. egyenran­ gú szellemi partnert nem tűr meg maga mellett. .unendliche analise -. . Persze itt is rengeteg karaktervonás játszik szerepet. Mellékeltem hatvan rúpiát. hogy indokolt volt a félelme. Tehát nekem nagyobb öröm az ő öröme. s ő ho­ gyan viselkedett. mi volt ez a tíz­ éves félelem. mikor születtem. benne egy horoszkóp. aki százötven kilométerre élt attól a várostól. hogy van valamiféle olyan szuggesztivitás a lényemben.akkora már igazán sok csúnyaságot vágtunk egymás fejéhez -. pszichoanalízisen átesett ember nem tudok. mint a sajátom. hogy én furunkulustól vagy bélféregtől fo­ gok meghalni. Hogy mellettem fél valaki! Tíz éven át félt tőlem.. mert ennyi volt a tarifa. hogy elhagyja. percet. aki szembe­ kerül velem. tudott újat mondani az indiai. jó szívvel.

. netán a férfiúi önérzetéhez tartozik hozzá. hogy jól csinál­ ja a borjúpaprikást. Nagy konfliktusok voltak köztünk. hogy aki job­ ban szeret.nem orvosi egyetemről odakerült . és szenvedni kénytelen. de hogy más tegye. ha meg nyilvánvaló. hogy egyenrangú szelle­ mi partner. . amelyet én az orvosi pszichológiában kialakítottam. és belém is kötöttek. mert félek tőle. mert én voltam az egyedüli szaktárgyat tanító . Hogy néz ki magatartásban. sőt a végén úgy érzem.Ez minden kapcsolatban így van. még a férfiasságomtól is meg vagyok fosztva. illetve addig rombolom. . hangerő­ ben. ezt már akartam kérdezni: hogy néz ki. . tehát azonnal és ösztönösen semlegesíteni próbálom ezt az ijesztő hatalmat..Igen. Aztán van még valami: ha végképp nem megy a dolog. hogy bármilyen értelemben a hatalmában vagyok. én megmondtam. Ez egzisztenciálisan sokkal éle­ sebben látszik. A módosított Cyrano: Magamat szenvedtetem. azt mondom. Könnyű volt emiatt belém kötni. Mert ha abba a gyanúba kerül valaki.És miért nem viseli el? . legfeljebb váltakoz­ nak a hatalmi helyzetek. . . a Tonio Kroger egyik emlékezetes mondatát arról.tanár.nyírja . amíg a másik is dühbe jön.Igen. Mondhatom csúnyáb­ ban is: szükségem van egyfajta hatalomra a másik ember felett.Szóval kiprovokálja a másikból a dühöt. és amikor lesza­ kad az ág. kiszolgálta­ tottnak érzem magam miatta. hogy kénytelen legyek elmenni belőle.ez szebben volt megfogalmazva -. hogy so­ hasem lehet kiszolgáltatott? . hogy nem az. Ilyen formában az analíziseimben nem derült ki az egyenrangú partnerség áhítása és nem-elviselése. Abban a pillanatban veszélyben érzem magam. azt nem tűröm el. Azonnal keresek egy másik nőt. ha neki is van hatalma fölöt­ tem. . hogy lám. a gyűlölet rám is átcsapott: az egyetemen mindenáron meg akarta semmisíteni azt a szuverén terrénumot. . . Olyan­ kor nekivadulok.Kell egy uralkodói attitűd. Más ne kínoz­ zon. ha látom. az önuralma elvesztését azért. Elmegyek a kapcsolat­ ból. Be akart szorítani engem a saját veze­ tése alá. Voltak olyan helyzetek. Gege­ si Kiss Pált.Agresszív leszek. hogy maga higgadtan fölénybe kerül­ hessen. Egyszer. hogy dühös. de nem vagyok szenvedéskerülő: én szenvedtetem magam. Ez új volt nekem. azt kikészíti. én elhalkulok. Nekem amúgy is problematikus volt a helyzetem. akár azzal. 185 . Én kínozom magam. volt egy pszichiáter pro­ fesszor. halk vagyok. amikor maga feldühödik. Mindenáron megpróbálom érvé­ nyesíteni. akkor lelépek. amit akarok. az alulmarad. ezért na­ gyon sok kapcsolatváltás lesz az életében.Pontosan. Abban a pillanat­ ban. ha kiderül. Es akkor érzem magam igazán veszélyesnek: cinikus vagyok. és ennek a legprimitívebb for­ mája az. a lakásberendezés épségét tekintve. amikor a kü­ lönböző szakmai villongások vérre mentek.De én nem szeretem. Holott ez tényleg így van nálam. akkor meg nem érdekli. 184 ha kell. Vagy inkább az önérzeté­ hez. akinek orvosbeosztott­ jai voltak. aki gyűlölte az én egykori főnökömet. Fűrészelni kezdem. De ez csak ad­ dig tart. Ezek szerint maga szenvedéskerülő.Akkor én is hadd idézzem Thomas Mannt. ennyit ért az egész. hogy fölemelem a hangom. akár szexuálisan. Emlékszem.

hogy ezekben a félzsidó gyerekekben sokkal több a zsidó identitás. Őszintén bevallom. Mert természetesen egy undok állat vagyok. De végül is megnyugodtam. mert úgy lát­ ták. Egyszer. Én már nem tudok élni e nél­ kül a szellemi atmoszféra nélkül. Egy nő világította meg számomra a helyzetet. A balhét leállították. hogy kint voltak valami kongresszuson Németországban. így van. En­ gem rettenetesen nyomaszt a férjem baráti köre. érdekesség. Szóval egyszer csak azt mondtam magamnak. Mind a kettő nagyon jól verekszik.Magát sose hagyták el? 187 . esetleg alkoholista lett. mint a tel­ jesen zsidókban. mert az az igazság. pusztulást is. utánam ki jöhetne még? Ugyanakkor szorongok is tőle. az tör­ tént. Túl sok érzelmi hulla szegélyezi már az utamat. de az orosz­ lán meg a skorpió küzdelméből mindig a skorpió ke­ rül ki győztesen. Azt mondta: Azért. Lapítok. egyszer ugyanis csináltam egy nagy vizsgálatot arról. Ha együtt vagyunk velük. mert ugyanezt láttam Mérei Fe­ renc szeretőinél: ezek a nők belemásztak különféle liezonokba a Méreivel. kérdeztem. akinek máig nem tudom a nevét. több érzelmi hullát nem gyártunk. Ezentúl nagyon vigyázok. Miért. hogy ha kell. Popper meg skor­ pió. és elkezdtek engem siratni. Hát igen. hogy egy-két kivétellel mindegyikük magányos ma­ radt. És ez a kapcsolatokban is így van. és vár vissza té­ ged. hogy ha elhagysz egy nőt. sokkal inkább annak a szellemi atmoszférának. ő elmegy Izraelbe. mert a skorpió képes valamire. Nagyon rosszul esett. Mindenki sajnált. én is ilyen vagyok. Bár ez aztán sokáig nyomaszt. a saját egzisztenciáját is. Gonosz műként áll mögöttem az összes kapcsolatom. vacsoráztak. aki egy zsidó pasihoz ment feleségül. a későbbi egészségügyi miniszter volt az egészségügy referense. vagy leköszönök. önmagamba szúrok. hogy ha elmegyek a saját csalá­ domhoz. hogy utánam jöhet még férfi. színesség. és ez ne186 kém nagyon tetszik: tényleg. Ezt látom a Méreiféle exgörlöknél is. ez képtelenség. nagyon csúnya nyomokat hagyva magam után. én maradtam. Természe­ tesen nem tudtam vigyázni. és elszerződök külföldre. és mindannyian nagy mínusz­ ban maradtak. hogy végem van nekem is meg a műhelynek is. az egyik kollégám elmesélte nekem. Pusztuljon el az egész. és azzal zártam: Vagy leállítjátok a balhét. amit a Liebermann meg én felépítettünk. amely őt kö­ rülvette. iszonyú kisebb­ rendűségi érzéseim vannak: nyomasztó ez a fajta gyors agymunka. ha valakinél véletlenül nem így sült el a dolog. hogy a nagy ra­ jongás a Mérei fütyülőjének szólt volna. Tényleg megtettem volna . Noha én ezt a „jóslatot” akkor még nem ismertem. ami­ re az oroszlán nem: földobni tétként önmagát. unatkozom. elég volt. hogy amikor már rettenetesen meg voltam szo­ rulva. De a férjem mostanában sokat mondja. Vállalja a teljes megsemmisülést. .ahogy 1992-ben meg is tettem. ahol akkor a Med­ ve Laci. Olyan nincs! Ahogy egy kedves barátnőm mondta egyszer: Te azt gondolod. hogyan állnak a zsidóságukkal a vegyes házasságban élők és az abból született gyerekek. mi a hely­ zet. Nem hiszem ugyanis. Ha már semmi sem megy. Egyfajta árulásnak tartottam. és döb­ benten vettem észre. fel­ adom a saját egzisztenciámat. Elmondtam neki. kivéve egy nőt. hiszen képes önmagába szúrni. hogy ha itt elcsurkásodik a világ. nem így van.később. Én ezt pontosan értettem. bementem a párközpontba. mert az illető professzor oroszlán. elmegyek. És én vele fogok menni. akivel viszonyod volt. és boldog kapcsolatokban élt tovább. mondta. nem tudom elhinni. reakcióidő. Ő azt mondta. az az életed további részében a te eljegyzett apácád lesz. mert a pszichiáter professzor ellenállhatatlanul nyo­ mul. De valóban el­ mentem odáig. és azt hiszem. mert évek óta élünk együtt. egy ünnepi pillanatban azt mondtam ma­ gamnak: elég volt. Feltűnt.

Ott­ hagyott a szeretet nevében. nem kell ilyen sokáig fürödni. Attól kezdve már nem vol­ tam olyan hálás a feleségemnek. Hajnali fél ötkor a Rózsadombon egy villa kerítésének a kőalapzatán ültem. Mi­ lyen telefonhívás. és hazamentem. szereztem egy albérletet. mondta. Sehogy se tudtam egyensúlyt találni a két kapcsolat közt.. Ez volt az életemben az egyet­ len olyan eset. igen. hogy elmegyek egy kicsit. Hát ez volt a vég. Másod­ szor is megszólalt a telefon. Tudom. Nagyon kikészültem. nem szólt bele senki. Odarohantam. Hívott egy taxit. Elmegyek. és én be nem jelentettem neki. Letettem. Én meg ugrottam. hogy a csaj hív en­ gem ebből a társaságból. hogy 189 . aki nagyon jó klinikai pszichológus volt: kihívta a feleségem azzal. ott tértem magamhoz. és senki se szólt bele. Hálás voltam neki. mi folyik. Elindultam. De mégis. arra a megállapításra jutott. hogy hát istenem. mondta ő. ha már ennyit kell gondolkoznom. és elment. Nagy szerel­ mi kapcsolat volt. amiben nagyon kikészültem. Kis garzonlaká­ sunk volt. Ebben marad­ tunk. A helyettesem meg.Nézze. Nem megyek.Hogy viselte? . hogy mentem az éjszakai városban. Amikor végül fölkeltem. . túl sok melegvizet hasz­ nálsz. Summa summarum. van ilyen. Volt nekem ugyanis egy furcsa feleségem is. mint hogy végigasszisztál­ jam. egyszer elhagytak. Az új szerelmem elkezdett engem féltékennyé tenni.. nagyon kikészített engem ez a két telefonhívás. Ez botrányok sorozatát indította el. fölvet­ tem. Ez addig tartott. hogy menjünk el egy buliba. mondtam én. Ő egyébként tudta. ami nincs. én pedig a kis étkezőkonyhában ültem elgyötörtén. mondta. hogy a Péterrel nagy baj van. amikor is azt mondta nekem ez a lány. Meg is jelentem teljes nála. ám mégis jött mellette egy másik csaj. Bemásztam a kádba. Ide figyelj. de semmi másra nem emlékszem. amikor is meg­ szólalt a telefon.Az első reakcióm az irtózatos megkönnyebbülés volt: megoldotta a képtelen helyzetet. Fölhív­ tam a szerelmemet. ahogyan tönkre mész. én sokkal job­ ban szeretlek téged annál. átvágta a cso­ mót. Gázbojler volt. amikor kihunyt a tudatom. kétszer 188 csengett a telefon. hol járt éjjel. hogy nagyon rosszul vagyok. hogy bementem a feleségemhez. nem szólt bele senki. a feleségem már lefeküdt. és amikor fölébredtem. sejthe­ ti a választ. hogy tele­ fonált-e a buliról vagy sem. amíg ez a másik nő. akinek volt egy bérelt lakása. Nézze. eljött egy végze­ tes éjszaka. nem. amikor is ő egyszer csak beszólt: Ide figyelj.. olya­ nokat hall és lát. szevasz. aztán este ne­ kiálltam megfürödni. Azt mondta. Rögtön tudtam. Otthon bezuhantam az ágyba. és mondtam neki. . Olyan ideges lettem. miután be­ szélgetett velem. föl nem hí­ vott.A botrányt az új nő férje és anyósa csinálta. Én az egészet nem akartam elhinni. Egészen fia­ tal felnőtt koromig meg voltam győződve arról. majd elment.Ki csinálta a botrányt? . öntudatlan álomba zuhantam. És a nőkhöz való viszonyomért nemcsak az anyámat kell felelőssé tenni. a dologhoz hozzátartozik. járok egyet. hogy a feleségem összecsomagolt. kiborult a fiú. láttam. mindjárt jöttek a fantá­ ziáim. Kiszálltam a kádból. hogy odaköltö­ zöm hozzá. hogy ki mindenkivel fekszik már egy ágyban. Cukkol. fölkaptam. és mond­ tam a feleségemnek. akivel nagy kokettálások folytak. mert összevissza beszél. ráadásul nem tudja. Én akkor is elmegyek. Odarohantam. mondta ő. Egyszer se csengett. hogy nekem nagyon rossz volt a sze­ xuális kezdésem. Mondom. ücsörögtem a vízben. szóval hülyítettem magam rendesen. ott ült a helyettesem az ágyam mellett. . és megkérdeztem tőle. végül el se ment a buliba. kérdezte ő.

tizenhat éves voltam ne­ ki meg az tetszett. Amikor észrevették. hogy tanuljon. ilyen kérdésekkel: Ölelés volt? Pu­ szi volt? Hova? Rettenetesen kínos volt. El sem tud­ tam képzelni. akinek megfájdult a foga. Bár gimnazista voltam. ez bűn az isten előtt és így tovább. A hangulatbrigád azt jelentette. vagy ha összekerül egy olyan nővel. egy esős na­ pon az én üvegajtós szobámban éppen nyaltuk-faltuk egymást.Borzasztó nehéz ügy ez. hogy össze­ 191 . nem. és a kiélésükre csak akkor van lehetőség. akit én tapogattam és fogdostam. Az indulás ezek után még pechesebb lett. álomszép lány. ott lettem titkár. én meg ott álltam mez­ telenül a cselédszobában. kajáltunk. aki a mamájánál maradt. Én tizenöt éves koromban még teljesen felvilágosulatlan voltam. Ez a vallásos család ugyan­ is nem tűrte a szexet. hogy el­ rántotta a szekrényt. ha Péterke nem egy neurotikus ál­ lat. hogy az Isten el­ len való maximális vétek most aztán kiderül. A lány meg feküdt az ágyon. és semmit sem tudtam a szexről. egy rabbiunoka nem csinálhat ilyet. hogy alighanem nekem is le kell vetkőz­ nöm. már megda­ gadt. a szobájában. természetesen összecsábultunk. hogy zörgött a kulcs a zárban. Monda­ nom se kell. Egy idő után azonban fel­ tűnt neki. amikor erekcióm lett. Úgy gondoltam.Mondtam. A férfiakban vannak bűnös vágyak. De ar­ ról meg voltam győződve. Cselédkedett tehát.Ezt honnan vette? . Elmé­ letileg tudtam. mert a papokat kell gyalázni. Aztán: volt cselédlányunk. . A dolog úgy ért véget. És amikor nálam két évvel idősebb lány unokatestvérem elkezdett kijárogatni hozzánk a Hűvösvölgybe. aki annyira szereti. Nagyon tetszett nekem a lány. Bírósági tárgyalás lett az ügyből. mármint a családi törvényszék előtt. amikor is a szüleim észrevették a dolgot. jártam körül a csajt. Egyik este kaptunk egy ukázt. A nagynénémnek is volt ugyanis egy háztartási alkal­ mazottja. és el­ kezdtem neki udvarolni . miközben én sündörögtem körülötte. a nőt a szeretet indítja arra. hogy a szex bűnös dolog. reszketve. és a nagynéném már ott is állt. és főleg a nagymama tolt le: Te egy rabbiunoka vagy. amíg egy napon levetkőzött előttem a lány. megdermedt a levegő a család­ ban. . Följött Pestre a falujából.ez volt a szocialista ifjúsági tanoncmozgalom. Ez meg is történt. ám utána elakadtam. egymás­ hoz értünk stb. pechemre. hogy tetszik az „úrfinak”. Addigaddig. A lánynak volt annyi lélekjelenléte. Volt egy gyereke is. úgyhogy meg­ kérdezte: Mondja. hogy nem erről van szó. Másrészt. hogy másnapra állít­ sunk össze hangulatbrigádokat. mi van. hogy van itt valahol valami nyílás. Két dolog jellemzi az egészet: egy­ részt iszonyúan megijedtem. váratlanul hazajött a nagynéném. már két­ szer is. benyomott mögé engem. És onnantól kezdve a nő nem értette. és átsegítik a nehezén. dumáltunk. de közben eljárhatott az esti iskolába. hogy röviddel ez után alapszervi SZITtitkár lettem .egy szexuális együttlét csak a férfinak jó. Péterke. akkor azt mondja. hogy nemi bajt kaptam. a ru­ hámat a tetejébe. hogy ezt a dolgot megengedje a pasinak.Nem tudta. Mint a macska. Ez a neurózis egyébként olyan mélyen bennem volt. Iszonyú sokáig beszélgettek. Én anynyit tudtam. de semmit se ta­ láltam. volt már magának dolga nővel? Na most. De Péterke büszkén azt mondta: Hogyne. Tehát tele voltam szexuális gátlásokkal. Ne nevessen! Ez a lány világosított fel. fürdőruhában heverésztünk a fűben. hogy valami nem stimmel. Két fiatalember. és meztelenül lefeküdt az ágyra. hogy a lányhoz többé oda se mertem tol­ ni a pofámat. hogy megengedi bűnös vágyainak 190 kiélését. hogy egy nő is igényelheti a szexet. mi az? . ha az ember elmegy egy kurvához.

értesítsük a tagokat. hogyan tovább. az ablakon jártam ki-be. Ez rögtön gyanús lett nekem. csak elrohantam. bár ne mondta volna. A mondat így hangzott: Ide figyelj. az ő hathatós segítségével beteljesült az el­ ső szexuális kapcsolatom. Végül összeakadtam egy lánnyal. volt ugyanis egy eltiltásom. amit le kellett járni. mondta. és amikor kiszabadultam. Sírtam. ilyen hülye voltam. akkor már tudta. május volt. Fölzabáltuk a megélhetésemet. Menjek ér­ te.Igen. El tudja képzelni azt a szégyent. és becsületszavamra mondom. és megkérdeztem: De hát fölenged a portás? Majd adsz neki egy százast. mint az étteremben. és még mindig szűz vagyok. és mindig megalá­ zó helyzetekbe kerültem. rázott a zokogás.. és menjek utána. hogy a sörözőben valami­ vel olcsóbbak az árak. A lány valahogy segített engem behatolni az ő testébe. szúrd és vágd.Tizenhét. Volt köz­ tük egy borzasztó gazdag csaj . Hazáig futottam. . úgy­ hogy akkor is beugrottam a szobámba az ablakon. én meg persze vettem a lapot. hogy valami gusztustalan és un­ dorító követeléssel lépek fel a lányokkal szemben. . Te jó isten! O eltűnt. én meg toporogtam.a fizetésem egyébként 1040 forint volt. egy kocsiszínben parkoló teherautó platóján.Jézusmária! . Mindenesetre egyáltalán nem ment nekem ez a szexuális kezdés. egyre többet bámulta a csillagos eget. mert másnap hangulatbrigád-jelenésük van.mármint az akkori vi­ szonyokhoz képest gazdag -. Hogy most még mit fog kitalálni az én szórakoztatásomra. és mondjuk azt énekeltük: Raj­ ta hát. gyújtsd fel a csuhások hajlékát.Nem. de mondom. és miután a többiek már hazamentek.szedtünk egy csomó embert. . Százast. majd megvacsorázunk a Békében. mert sok cím volt még. rádobtam magam a díványra. és szájon csókolt. hogy kiszabaduljak ebből a borza­ lomból. A levelező hallgatók feljártak konzultációkra vidékről. Elindultunk a nagy magyar éjszakában. a neurózis nagyon komoly do­ log ám! Nem tudtam. Csakhogy én nem tudtam. odamentünk a pasaréti ferences rendházhoz. mert nagyon sajnáltam a pénzt. amit ez a mondat bennem. és én ott várakozó álláspontra helyezkedtem. Elég kokett volt.Hogyhogy nem tudta? Ha beteljesült. a lány egyre lassabban ment. neki szóltam. A levelező tagozat munkáját szerveztem a tanulmányi osztályon. noha az én anyagi helyzetemhez képest még azok is elképesztőek. . a kezdőben kiváltott? Az­ tán túljutottam a szexuális kezdésen. és utána mon­ dott egy mondatot.Hány éves koránál tartunk? . Volt az alapszervezetben egy lány. majd azt mondta a nő. tizenkilenc éves. Csakhogy én addigra már nemigen voltam formá­ ban. megnéztem. hogy menjünk. ami életemben először történt meg velem.. A portás­ nak. előbb mentem oda. Majd történt egyszer. nem szóltam egy szót sem. virágzottak a cseresz­ nyefák. meghívtam vacsorázni . O várt egy darabig. ez nem egy cukrászda. hogy én elárultam a munkásmozgalmat. tehát két évig ez volt a munkám. fölmegy a szobájába. mondta a nő. Föld­ szintes házban laktunk. Kétségbeeset­ ten vergődtem. Megvacsoráztunk. És ezzel a lánnyal aztán. ő úgyis ott lakik. a szó szoros értel­ mében zokogtam. beszélgettünk. ide nem lehet beülni. aki mindig a Béke szál­ lóban vett ki magának lakosztályt. Történt aztán. hogy bekerültem a Gyógype­ dagógia Tanárképző Főiskolára. mindig úgy éreztem. hogy nem kaphatok diplomás állást. itt van a vicc. én meg ott vívód­ 193 192 . hogy a lány elkapott engem. Mindenesetre hátracsaptam a fü­ lem.

hogy tényleg elmentem. Oda is hajoltam. és nem tudtam. Ezt ugyanis sose hittem el. hogy egy­ ből az ajtónál termettem. Rettenetesen hálás vagyok neki. Véletlenül se mertem kapcsolatot kezdeni sen­ kivel. Egyszer feküdtünk az ágyban: Nem haragszol meg.Már megint nem. hogy én majd megváltoztatom az ő szexuális irá­ nyultságát. 195 194 . Az ő szexe nem válto­ zott meg. akivel viszonyom lett. nehogy kiderüljön. Úgy éreztem. szent misszióban vagyok.Az önbizalomhiány miatt volt ennyi nőm. és mint mondja. hogy én két évig szűzen éltem. Úgyhogy én akkorát ugrottam ott. és teljes kudarccal végződött. azt mondta: Látod. reszket­ ve. hogy amikor több mint két év után szétmentünk. A pénz elúszott. már diploma után. csakhogy már annyi pénzt kiad­ tam! A nő zokogott. mire a csaj azt mondta: Ne hajolj közelebb. hát a legjobb ba­ rátomért csak megteszek ennyit. Ez a próbálkozás eltartott egy jó darabig. fertőző tébécém van. rosszkedvűen az anyagi vesz­ teségek hatására. Mert tulajdonképpen el kellett volna menni. mondta. Mindenesetre odaültem az ágy szélére. mint egy rendkívüli em­ berre. Aztán addig-addig vacilláltam. elküldte nekem ezt a nőt. amíg a legaljasabb le­ hetőség jutott eszembe: olyan nővel kéne kezdenem. és arra gondoltam. Hogy a dolog milyen mé­ reteket öltött. Végül is adtam a portásnak egy százast. később is folyamatosan kapcsolatokban élt. hogy most mit csi­ náljak.Még mindig nem. A nő csodálatos volt.Ha magának ennyi nője volt. és van egy érzésem. eddig leszbikus voltam. hiszen hátha mégis tébécés. ez nyil­ vánvaló. mert meg voltam győződve róla. hogy veled talán ki tudnék jönni belőle. hogy megcsókolom. Szerencsémre azonban összetalálkoztam egy nővel.tam. Megtanítsalak? Megszánt engem az Úristen. Az én gye­ rekkoromban a mumus a tébécé volt. tényleg impotens vagyok. kérdezte. Minden félév­ ben elvittek kivizsgálásra. De mivel nem si­ került feloldanom irtózását a heteroszexuális kapcso­ lattól. Megjelentem én. Egy napon azt mondta nekem: Ide figyelj. Attól kezdve megszűnt a problémám . hiszen ezek szerint már zsenge ifjúkorában kísérleteztek magával a nők. Amikor is a nő sírni kez­ dett: Nincs is tébécém. A csaj már ott feküdt az ágyban. hogy leszbikus vagyok. annak érzékeltetésére elmondom nagy szégyenfoltját az életemnek. mondd nyugodtan. hogy ebben a két évben impotens let­ tem. végül is az jött ki az egészből. Megtennéd? Természetesen azonnal benne voltam a dologban. mit vállalsz értem. most már teljesen aszexuális vagyok.bár elég ké­ sőn. hogy a lány leszbikus. egy lány. vagy még mindig nem? . haszon nem volt. Ezekben a gyógypeda­ gógia tanárképzős időkben volt egy nagyon jó bará­ tom. . Újra és újra be kellett bizonyítanom. hogy nincs-e valami bajom. de szeretkezni nem tudsz. szép kis csipkés hálóingé­ ben. csak ki akartam pró­ bálni. legfeljebb annyiban. nekem nem jó. De ehhez együtt kellene élnünk. nekem meg hirtelen annyira ele­ gem lett az egészből. hogy kellek a nőknek. aki minden további nélkül fölengedett. Te csak meg­ baszni tudod az embert. ak­ kor mi ez a férfiúi kisebbrendűségi érzés. Ám ő volt az egyetlen nő. Aztán amikor szétmentünk. ha mondok neked valamit. Kez­ detnek jó. Összeköltöztünk az­ zal. amellyel a párkapcsolataiban a viselkedését magyarázza? . Nem. És valóban így volt. és ő tett engem rendbe szexuálisan. Hát ezzel én kész voltam. . ez az önbiza­ lomhiány. Közismert volt. ma is csak úgy tudok rágondolni. Biz­ tos nem? Nem. természe­ tesen óriási szorongás tört rám. akit én két év alatt egyszer sem csaltam meg.

Patakzott a vére. Engem ugyanis gyűlöltek a leszbikus barátnők. aki egy este fölrohant hozzánk. Addig-addig udvaroltam. Aztán jött Anna. Nagyon későn értettem meg. féltem az izraeli nőktől. ahogy ő mondta. A munkahelyemre is bement. amibe én magam is rendesen besegítettem. Hát nekem nem volt ilyen jó érzésem. valószí­ nűleg belémszeretett. persze .Bosszúból: Ilyen állapotban vagyok miattad. járógépes nőnek.És tényleg csak ezért. mert ezzel a rohadt Popperrel élsz. hogy kipró­ báljam. Az ember idegen országban analfabétának érzi magát. hogy ilyesmire képesek emberek. ha impotens vagyok. És az alapkérdésre visszatérve: azt hiszem. híre is ment. hogy újra meg újra bebizonyítsam magamnak. De úgy is fel lehet fogni. Használtam ezt a nőt. azzal a nagyon jó érzéssel ment el reggel. mint a cserbenhagyásnak egy sajátos formáját. És mint egy aljas állat. Borzalmas volt. elkezdtem udvarolni egy heinemedines.És milyen volt az együttélés a leszbikus lánnyal? . hogy a női nem el­ len elkövetett minden bűnét levezekelte azzal az éj­ szakával. . hogy nem vagyok impotens. És őszintén megmondom. a belső bizony­ talanságom miatt volt szükségem rá. De bennem azért voltak kemény sérelmek. hogy ilyen vagyok.Például hogy sose jött el a száz százalék. Ezért aztán fizet az ember szép kis árakat. És kiderült. Féltékenységi nagyro­ hama volt. előkapott egy zsilettpengét. . az igazgatóhoz. de akkor már végig­ csinálta a dolgot.Miért csinálta ezt? . amit kaphatna. és a nő teljesen érdektelenné vált számomra. és elfogadott így. A legnagyobb sérelmem az volt. és iszonyatos fájdalmai lehet­ tek. az „elhagyott gyermek”szindróma összes tünetét mutatja . Én itt összeomlottam egzisztenciálisan. Mindenesetre azt írta. . Korábban el sem tud­ tam képzelni. Később aztán megkönnyebbüléssel olvastam el . ő az.Borzasztó érdekes volt az a világ. amíg a végén lefeküdtünk egymással. ez is hozzátartozik a képhez: a leszbikus nő­ től a béna nőig. Volt olyan barátnője. hogy ha valaki teljesen kihagyja a kapcsolatai­ ból a száz százalékot. Anna meg azt mondta: Az az ország nekem nem tetszik . csak az ágyban derült ki. mert 197 . és tudta. És nem jött ki velem. Kiderült. Er­ kölcstelen voltam. ebből a megfontolásból járt vele? . Mert a lány kétségbeesett. akihez haza lehet jönni. hogy nem jött el velem Izraelbe. ez az igazság. És elkezdett rettenetes botrá­ nyokat csinálni. Mindenesetre én az ő révén mertem aztán visszakúszni a szexuálisan normális élethez. a mostani fe­ leségem. és besózta a se­ bet. Mindenesetre én ilyen ügyekbe is bele­ 196 mentem.és így tovább. impotens vagyok-e vagy sem. hogy tartja a hinterlandot.Déry Tibor ítélet nincs című könyvében. a párt­ titkárhoz.Például? . kellek a nőknek. Ezután akadtam össze azzal a nővel. az nem egy európai ország. aki tudta. amelybe bekerül­ tem. aki vé­ gül rendbe tett.Kizárólag ezért. Mert min­ dig hagytam kiskapukat. hogy mekkora strici vagyok. Huszonhét évig éltünk együtt. fölhasogatta a tenyerét. és iszonyú dolgokat műveltek. akkor csak a töredékét kapja annak. Ott is hagytam. hiszen nem tud ími-olvasni. mellesleg szerelmes volt ebbe a lányba.ócska megkönnyebbülés. hogy egyszer le­ feküdt egy féllábú nővel.akinél nem szégyen. A dolgot persze úgy is fel lehet fogni. . Nem vette észre. hogy fél­ lábú.volt már Izraelben. hogy nem. Ettől helyreállt az önbizalmam.

Korábban azt mondta. hogy ötven év felett nem szabad otthagyni egy nőt.Ráadásul. hogy ő nagyon szereti a feleségét. hogy levadászik engem. Mondta a pimasz Mérei. és hivatalosan megmaradt feleség­ nek. Anna meg nagyon jó ha­ ver pillanatnyilag. hetente kétszer. aki tartani akarja a házasságát. mire Mérei azt felelte. Ettől persze még lehet rossz a lelkiismeretem. te nem tudod.Halálos komolyan beszélek. hogy ez a barátnőm. A harmadik kautéla pedig az volt. . Az volt a mázlim. . ha jól értem. és Izraelben nagyon drága a fogorvos. egy barátnő azért mégiscsak kéne.azok aztán nagy balhét tudnak csinálni. és bepanaszolnak. Neki ugye rettenetesen sok nője volt. Elmennek a rabbisághoz.hú de rossz véleménnyel lesz rólam mindjárt -.rettenetes hírek jöttek ugyanis a Lipótmezőről. mert akkor hírbe kerülök. Édes barátom. fél év múlva már a fogorvos­ nál ültem. állandóan szállította nekem a kazettákat. ahol dolgozott. fel­ néz rád. . és folyton zenét hallgattunk. Én nem feleltem meg nekik: három évig semmi bajom nem volt a fogam­ mal. Szóval nagyon gon­ dosan kellett válogatnom. és más kelle­ metlen következmények is lesznek. mert gyö­ nyörű házasságtöréseket tett lehetővé számára.Igen. hogy nagy keservesen ta­ láltam egy román zsidó nőt. hogy ne kelljen vele nyilvánosan mutatkozni. Mert a biztosí­ tásom erre a területre nem vonatkozott. Legyen ez egy kedden és pénteken délután négy és hat között mű­ ködő liezon. A má­ sodik kautéla az volt . amikor úgy gondoltam. úgy döntött. mindenki tisztel.. és nagyon jó házassága volt. És három feltételt szabtam. mert Mérei Ferire hallgattam nőügyekben.. kevés bűntudattal. tehát nem kell attól félnem. se románul: angolul beszélgettünk egymással. nem lehet. hogy mégiscsak kell. és egy társaságban rögtön kiszúrta. Aztán Anna kijött. De a nő megfelelt a kautéláimnak. 199 . hogy a kiválasztott hölgy fogorvos legyen. hogy nem kéne minden nővel lefeküdnöd? Hiszen te egy tekintetek kereszttüzében élő ember vagy. ez csak valamiféle egészségügyi kapcsolatnak volt szánva. kapásból! Most a barátnőmmel élek. akivel ez így összejött. talán a mosogatólánnyal mégse kéne ágyba bújnod . Történt pediglen. Ő nem tudott magyarul. hogy pinában nincsen sarzsi? Nagy szö­ veg! Mérei azt is mondta. És ez most valóban gondo­ kat okozott nekem. . Egyszer meg­ kérdeztem tőle: Te Feri. és rákérdezett a házas­ ságára.Most viccel vagy komolyan beszél? . Egy: többgyerekes család­ anya legyen. hogy a hölgy rettenete­ 198 sen szerette a zenét. Mikor hazajöttem. én nem tudtam se héberül.De aztán úgy döntöttem. hogy sokáig nem lesz barátnője. Rögtön. . felelte Mérei. délután négy­ től hatig. Szilágyi János egy­ szer csinált vele egy interjút.

2002. JANUÁR 26.
- Volna két kérdésem: az első merő kíváncsiság, a másik egy erkölcsi probléma. A kíváncsiság: szeretném, ha fel­ világosítana engem —már ha tud — , hogy van ez a nők­ höz való viszony maguknál férfiaknál, pontosabban a maga generációjánál. Mert ugyanezt tapasztalom Eörsi Istvánnál - ő is közhírré teszi, ezért merek rá hivatkoz­ ni, hogy cserélgeti a barátnőit, ha rajta múlna, nő nem maradna érintetlen tőle — , maga ugyanezt meséli Mérei Ferencről. Déryt is ide vehetnénk, noha ők más korosz­ tály. Miféle férfimentalitás ez? Az-e egyáltalán? Mindig volt ilyen? Ma is van? És még valami: maga ezt saját magánál szeretetképtelenséggel magyarázta. Meri-e ezt általánosítani mindazokra a férfiakra, akik, hogy úgy mondjam, használják a nőket? - Van egy könnyű válasz, ami nem hiszem, hogy tel­ jesen igaz volna. Ugyanis ezek, akiket felsorolt, mind zsidók. Ezt lehet véletlennek is tekinteni... - Ady Endre nem volt az. - Nem tudom, mennyire volt kiszolgáltatva Ady a nőknek. A zsidó férfiakat viszont, úgy gondolom, nagyban meghatározza az, hogy a zsidó családokban matriarchátus van. Ez egy komor férfivallás volt, ma is az. Nem lehetett imádkozni, ha tíz férfi össze nem jött. Lehetett ott ötezer nő is akár, velük nem állt szó­ ba a Jóisten. Úgyhogy kompenzációképpen az ott­ 200

hont és a családot odaadták a nőknek. A nők teljha­ talmú urak voltak mindenben, ami a családon belül és otthon történt. Nálunk is igazi matriarchátus volt. És a használat, szerintem, női oldalról jött be, már­ mint az, hogy a férfiaknak használati értékük van. A használati érték a következőkből állt: egy: a karrier. Ha egy férfi becsületet akart magának a zsidó család­ ban szerezni, valamilyen értelemben karriert kellett csinálni. Vagy a társadalmi hierarchiában, vagy eg­ zisztenciálisan. Kettő: a pénz. Három: az ágy. Jónak kellett lennie. - A férfinak? Nem a nőnek? - A férfinak. Ha ezeknek a követelményeknek eleget tett, jó státusa volt a családban, ha nem volt rá képes valamilyen okból, akkor egy nagy nullának nézték. Azért volt módom ezt nagyon élesen látni, mert a ro­ konsági körömben sokan külföldön végeztek ugyan a numerus clausus miatt, orvosok főként, de nem kap­ tak állást Magyarországon. Eszembe jut egy orvos nagybátyám, aki nagyon jó orvos volt, csak nem volt állása, egzisztenciája. Minden nap megmérte a nagy­ mama vérnyomását, ami a következőképpen zajlott: a nagymama odaadta a karját, a doki megmérte a vérnyomást, és mondjuk, azt mondta: 142 per 90. Mire a nagymama megkérdezte: Biztos? Szóval arra se volt jó. Az apám viszont, aki karriert csinált, meg­ becsült tagja volt a családnak. Azt hiszem tehát, a férfiakban nagyon erősen bennük volt a kényszer, hogy megfeleljenek a női elvárásoknak. Ebből két dolog következik: állandó bizonytalanság volt ben­ nük, hogy a megszerzett pozíciót el lehet veszíteni, és mellette ott volt az érthető vágy, hogy legyen tarta­ lék. Biztosíték arra, hogy ha a fontos kapcsolatból ki­ zavarják, még mindig legyen egy nő, akinél ő jó. - A z édesapjánál is volt ilyen? 201

- Azt hiszem, igen, bár ő nagyon diszkrét volt. Eny­ hítette a dolgot, hogy anyámnál is volt egy második. Volt egy plátói szerelme, egy Petényi Géza nevű hí­ res gyerekgyógyász. Anyám természetesen azt állítot­ ta, hogy ez plátói szerelem, de én erről korántsem va­ gyok meggyőződve, mert a pasi időnként roppant furcsán viselkedett. Amúgy szabadkőműves volt. 1944-ben eljött hozzánk, és azt mondta anyámnak, hogy elvisz engem a kórházába, átment a nehéz idő­ kön. Azért nem kerültem oda, mert anyám azt a fel­ tételt szabta, hogy ő is odajöhessen nővérnek. Ezt Petényi már nem akarta, így a dologból nem lett semmi. Amikor aztán meghalt - én már felnőtt vol­ tam -, egy csomó pénzt hagyott rám. Anyám nagy balhét csinált, közölte, hogy nem fogadhatom el, nem fogadtam el - vérző szívvel, mondanom se kell. Anyám egyébként mindig azt sugallta nekem, hogy gyerekorvosnak kell lennem, s majd én leszek Peté­ nyi utódja. - De ugye maga nem a Petényi gyereke? - Hát itt volt a probléma! Mindenesetre engem telje­ sen megvadított, hogy gyerekorvosnak kell lennem, olyannyira, hogy aztán később is mindig az ellentá­ borban voltam. Petényi nagy riválisa a Gegesi Kiss Pál volt: én természetesen nála dolgoztam. Amikor kineveztek egyetemi tanárnak - anyám már nem élt -, és ebben a minőségemben tagja lettem a kari ta­ nácsnak, bementem az első egyetemi kari ülésre. A tanács ülésén kijelölt helyek voltak, az enyém Rácz bőrgyógyász professzoré mellett. Az öreg ott bóbis­ kolt, amikor leültem. Fölkeltettem, üdvözöltem, mint újdonsült kari tanácstag, mire ő megkérdezte: Tudod, kinek a helyén ülsz? Hát a Petényi Gézáén! Azt hittem, leszédülök a székről, hogy mire képes az anyai varázslat. Nem lettem orvos, mégis ott ültem a Petényi helyén. Tény, hogy nekem ettől az egésztől 202

lett egy gyerekkori fantáziám: hátha a Petényi gyere­ ke vagyok. Annál is inkább, mert a háború után, 1946 körül a szüleimnek volt egy nagy házassági vál­ ságuk, és egy napon anyám elővett engem, és azt kér­ dezte, mit szólnék hozzá, ha a Petényi lenne a pa­ pám. Vagyis, hogy ő elválna apámtól. Bennem hisz­ térikus ellenállás robbant ki: Nem, nem, nem! Nem is lett. De a dolog bennem maradt, és nagyon megalázónak éreztem az apám helyzetét. Elég egyér­ telmű volt nálunk, hogy milyen hatalmas piedesztálon állt Petényi. Aztán a halálának egyéves évfordu­ lóján anyám elmondta nekem bizalmasan, hogy kita­ lált valami gyönyörűt: kimegy a temetőbe, visz egy szál fehér rózsát meg egy gyertyát, és odateszi a sírra. Bőgve jött vissza: amikor odaért, már negyven gyer­ tya égett a Petényi sírján, és még mindig jöttek a nők. - Akkor még egy ilyen embert találtunk. - Mindenesetre Petényinek kellett hogy legyen vala­ mi csodálatos tulajdonsága, mert elég sokat faggat­ tam az egykori szeretőit, és mindegyik jó szívvel gon­ dolt rá, senki se szidta. Kész csoda volt, amit csinált a nőkkel. És az igazsághoz hozzátartozik, hogy ő nem volt zsidó. Elmondom a történet végét, bár kicsit misztikus lesz. Kint voltam Indiában, és volt ott egy csodadoktor. Ismerőseim elmesélték: nem nagyon hagyja panasz­ kodni a pácienseit, hanem arról faggatja őket, volt-e a családjukban fekete bárány, olyan rokon, akit a csa­ lád kitagadott, vagy aki nagyon korán meghalt. Az volt az elképzelése, hogy a karma mindig fölülről megy lefelé, tehát a szülők vagy a felmenők nagyon is tudják befolyásolni a gyerek sorsát, de visszafelé ez nem működik. Ezért aztán a gyerek sose tudja a szü­ lő életét vagy pszichés zavarait rendbe hozni. De az gyakran előfordul, hogy a fekete bárányok vagy a ko­ rán meghalt ősök felhasználják a gyereket és a gyerek 203

életét, hogy a saját meg nem élt vagy ki nem élt sor­ sukat beleszőjék az övébe. Ha ilyen esetet találtak, megpróbálták megfogalmazni, mi a baj, és a csoda­ doktor kitalált egy mondatot, amellyel helyre lehet tenni az ősök próbálkozását. Az az én bajom, mond­ tam neki, hogy nekem mindenből kettő van. Ez az életem legfontosabb jellemzője. Két anyám volt, mert a vérszerinti anyám mellett ott volt mindig va­ lamelyik pszichológus néni, például a Liebermann Lucy vagy a György Júlia, akik anyaként funkcionál­ tak. Két foglalkozásom volt, mert ha klinikus pszi­ chológus voltam, akkor vagy a kriminalitással foglal­ koztam mellette, vagy a művészetpszichológiával, vagy a valláspszichológiával. És a nők is mindig ket­ tesével jöttek. Nézzük meg az őseimet, mondta a do­ ki, hol lehet ennek a kettősségnek a gyökere. Sokáig semmi se jutott eszembe, de egyszer csak megvilágo­ sodtam: hoppá, két papám is volt, egy vérszerinti pa­ pám meg egy ideálpapám, Petényi Géza. És gyerek­ koromban sokszor eljátszadoztam a gondolattal, hogy hátha ennek az európai hírű orvosnak vagyok a gyereke. Ez megtetszett a doktornak. Eldöntötte, kérdezte tőlem, hogy melyik volt az igazi apja? Végül is azt hiszem, eldöntöttem, mondtam, a pszichoana­ lízis és egyebek hatására: a vérszerinti Popper Viktor volt az én igazi apám. Megbeszélte vele, megmondta neki, hogy ő az igazi papa? - kérdezte a pasas. Nem, erről nem beszéltünk. Hűha, akkor mondja meg ne­ ki. Nem tudom megmondani, apám már meghalt. Na és? Akkor is mondja meg neki! Szólítsa meg, és közölje vele, hogy magában ez a dolog eldőlt: ő az igazi apa. Jó, mondtam némileg megszeppenve. Nem addig az, mondta az indiai, ő most kitalál nekem egy mondatot. Ő. A hindu. Gondolkozott, majd azt mondta, szólítsam meg az apámat, és mondjam a kö­ vetkezőket: Apa, te vagy az igazi. Én a te gyereked vagyok. Engem nagyon bántott a helyzeted a család­ ban, de én a gyereked voltam, nem segíthettem ezen. 204

Az igazi apám azonban te vagy. Szóval ezt mondjam neki? Jó, köszönöm szépen, el fogom mondani. Nem, mondta a hindu, itt, most, azonnal mondja el neki! Kemény volt, komolyan, és megrendítő volt maga a hangulat is. így aztán ott, az indiai pasas rendelőjé­ ben, megszólítottam az apámat. Elmondtam neki, hogy ő az igazi apám, én a gyereke vagyok, de nem segíthettem rajta. Közben, esküszöm, majdnem el­ sírtam magam. És most megszűnik a kettősség az életemben, kérdeztem. Dehogy szűnik meg, mondta ő, de most már mindig tudni fogja, melyik az igazi. Ebben spéciéi igaza volt. - Maga is használt a saját gyakorlatában hasonló mód­ szereket? - Nem, soha. A szakmai munkámban sohasem alkal­ maztam ilyen távol-keleti csiribi-csiribákat. Két évvel ezelőtt azonban a következő történt: fölhívott egy or­ vosnő azzal, hogy a lánya anorexiában szenved, és hozzám szeretné küldeni. Mondtam neki, hogy nem vállalok most pácienseket, különösen nem egy ilyen nehéz terápiát. Jajveszékelni kezdett, úgyhogy végül azt mondtam neki, jó, hajlandó vagyok egy beszélge­ tésre fogadni a lányát, hogy legyen valami személyes benyomásom róla, és ajánlhassak neki megfelelő pszichológust vagy pszichoterapeutát. Megjelent a lány, csontig lefogyva, rettenetes állapotban. Elkezd­ tem vele beszélgetni, és lenyűgözött a műveltsége, okossága, intelligenciája. Szuper volt a lány, egy él­ vezetes órát töltöttem el vele. Köszönöm szépen, mondtam neki a végén, el fogok gondolkozni a be­ nyomásaimon, és ajánlok majd neki terapeutát. Lát­ tam az arcán, hogy valami nagyon nem tetszik neki. Mi baj van, kérdeztem. Azt mondta, ő nagy várako­ zással jött ide, mert azt hitte, valamit kapni fog. Na­ gyon nagy csalódás neki, hogy én csak úgy egysze­ rűen elküldöm őt. Jó, mondtam, üljön vissza. Elme­ 205

De akkor hatott. az anorexia méltatlan hozzá. mondja neki. kit ajánljak neki. nagyon hat rá. Megmondom őszintén. Újra jön egy érde­ kes nő. hogy egyszer-sokszor bebizonyítot­ tam. amit mondok. de úgy látja. Mindenesetre a lány rendbejött. hogy a nagy be­ tegség elszegődés egy emberellenes. és még mindig eszik. Ezzel ő is tisztá­ ban van. ezért most kilépek a szerző­ désből: az anorexiámnak meg kell szűnnie. és reggeltől estig a zabálással kell foglalkoznia. mondta.. Ami bizonyítási kényszert szül: igenis megfelelek. Gondolkoztam egy kicsit. mindig lebuk­ 207 . azonnal. Úgy csinálnak. és újra feltámad a félelem. És én úgy gondolom. És van még valami: ez aprócska bosszú is a matriarchátussal szemben. vagy eldugják valahová az ennivalót. hogy ezt még pluszba kapta tőlem. hogy a lánya több mint egy kilót hízott. rendszeresen táplálkozik. Mindjárt kitalálok magának egy mondatot hozzá. Ezt a félelmet nem lehet el­ tüntetni azzal.A tartalékolás másik gyökere. hogy elsze­ gődtem a szolgálatodba. aztán vagy kihányják. férfiúi bizonytalanság van az ilyen magatartás mögött. felelte kicsit riad­ tan. itt.sélek neki valamit . mondtam neki. hogy egyszer csak nem fogok megfelelni a partneremnek. figyeli is a lányát. Ez egy rossz elszegődés. és most se ismételném meg senkivel. . mint elszegődés. hogy az ilyen férfiak nagyon rosszul hazudnak. Ezt abból is gondolom. nemcsak az ő vonzáskö­ rében tudok élni és tenyészni. Két nap múlva felhívott az orvosma­ ma: Mi történt a lányommal. Felhívott tíz nap múlva. hogy megmutatom. Popperhez csak el kell menni ezzel a ször­ nyen nehéz betegséggel. valamiféle csökkentértékűség érzet. Ez méltatlan magához. Itt van maga. igenis kellek a nőknek. Ar­ ról szól. / ha ihletet nem ád a perc mondja Babits. mert ilyenkor mindig ezt szokták mondani. ehhez a pillanat ihlete is kellett. Aztán már nem. Úgyhogy folytattam: Mondja fel! Még felmondható! Mondja fel ezt az elszegődést! Jó. Azt mondtam: A betegség nem más. és kezd rendbe jönni. és egy alkalom elég neki.. mert eszik. ebédel. hogy a matriarchátus egyfajta félelmet ültet el az emberben: lehet ám. Jó. a bulémiások és az anorexiások rendkívül ravaszak. .De ha maga hisz benne. hogy megoldja a problémát. hogy vajon neki megfelelek-e. ötlettel.Akkor és ott hittem. . in­ telligenciával.ezt megtanultam a hindutól -.Nem illik bele a kultúránkba. fel fogom mondani. szerződés. Őszintén úgy gondolom. Nem. egyébként meg gondolkozni fogok. Sohasem csináltam ilyesmit. Várjunk. mondta a mama. Fölhívott egy hónap múlva. valami kicsike szabad­ ságom azért van.korábban sohasem csináltam ilyet. Maga egy 206 csodatevő. kérdezte. . Én nem is jógáztattam a betegeimet. életellenes hata­ lom szolgálatába. de megbántam.Akkor most tényleg térjünk át a másrészt-re. . mert túl nagy romboláso­ kat visz véghez a szervezetben. Nagyon meg volt rendülve ő is. Megreggelizik. Akkor adott. mondtam. Az­ tán elköszöntem tőle azzal. valóban megfelelek és kellek. most. hogy a lány eszik. de elmondta hangosan. tele szellemmel. Ezt nevezem a pillanat ihleté­ nek. Az ember beleegyezik a betegsé­ geibe. humorral. hogy tényleg eszik. Hiába bíztat az óra. nem gondolja? Láttam. soha. semmiféle ilyen módszert nem használtam. aztán azt mondtam neki: Szólítsa meg az anorexiát.Miért ne ismételné meg? . Ezt a szerződést egy ideig fel lehet bontani. méltatlan hozzám ez a betegség. most és itt mondja fel . mintha ennének. Tehát fogja fel úgy a dolgot. Ne hagyja magát megtéveszteni.

tudja.tatják önmagukat: fontos nekik. mi lett ebből a pasiból. Végül elsétáltunk hozzájuk. hanem az. Az asszony hozta a rakott krumplit.Igen. Másutt tehát nem kell bizonyítani. . megyünk rakott krumplit enni.És ez miért férfiúi bizonytalanság. miért nem az egész emberre? Másban miért nincs bizonyítási kénysze­ rük? . hogy olyan éhes. Ha a másik felet bevon­ ják ilyen helyzetekbe. hogy nem hazudok neki. Lezajlott köztük egy gyors konfliktus. sőt lenyűgözött nőkkel. amelylyel az nem tud mit kezdeni. hanem érdekalapon. és a holdudvar tagjai közt eleve megnyert. Biztos benne. én nem kérek. Egyszer meghívott vacsorára. Ami nem okvetlenül a férfiúi. hanem a fér­ fiúi bizonytalanságérzetük csillapítására használják őket. De tényleg súlyosak. a feudális világban: erősférji és apai uralom.Ezt tisztességnek szokták hívni. . az nagyon rossz neki. tehát miért csak a nőkhöz fűződő viszonyra vonatkozik. hiszen a férfi a családfenntartó. Mindenesetre sokkal ritkább náluk. de mi nem közéjük tarto­ zunk. akik valóban fölé­ nyesen használják a nőket. tudományos célhitelekről . Ott kell bizonyítani. ha­ nem az emberi minőségüknek szól. én nem vagyok éhes. Uramisten. Mi elkezdtünk enni. a házasságok nem érzelmi ala­ pon köttettek. Ebben az értelemben egyikünk se tudott igazán felnőni. most meg egy éppen dackor­ szakát élő. ettől olyan dühös lett. Az előszo­ bában. mint a férfiaknál. figurák.Csak ha nagyon súlyos női önértékelési zavarai vol­ tak az illetőnek. mint a vi­ lág egyik érdekes jelensége ne minőséget képviselne. kutatásokról. a dolognak nem ez a lényege. saját minőségét Eörsi is érzi. hogy ő mint szakember. nagy holdudvarral. Néztem rá: tudtam. majd bementünk a szobába vacso­ rázni. hát a kedvedért főztem! Köszönöm. . hogy ezekben a viszonyokban az ilyen férfiak kicsit megmaradnak kisfiúnak. Méreinek nem volt kétsége afelől. . ahol az ember labilis. szakmai­ lag is? Hiszen maguk valóban jelenségek. őszinteségnek. rangos tudós. hogy a zsidó család szerkezete ettől eltérő? 209 . Drága Lajosom. És így is reagálnak. Jó. hogy van más is. De ugyanígy épültek fel a családok a paraszti társadalmak­ ban. hároméves kisfiú.Maga a zsidó család szerkezetéből és viszonyaiból ve­ zette le ennek a férfimagatartásnak a gyökereit. Maguk viszont nem egyenrangú kapcsolatokat létesítenek velük. mire a férj közölte: Köszönöm. számomra kideríthetetlen okból. akart szed­ ni. ebben biztosan van használat is. De hát legalább kóstold meg! Köszönöm. Volt egy barátom. sőt a másik fél tiszteletének: tisztelem annyi­ ra. mégis úgy gondolom. hogy az állandó partnerük rájöjjön. egy pillanat alatt összeveszett a feleségével. de én is érzem. 208 jaj de jó lesz.mint két felnőtt férfi. Vagyis az ilyen férfi visszamegy kisfiúnak a női viszonyokban. gondoltam ma­ gamban. komoly dolgokról beszélgettünk. én nem kérek. Van­ nak persze másfajta nőhódítók is. Elmen­ tem érte a laborba. Úgy gondolom.Mert más területen nincs kétség. .Nőknél is tapasztalt ilyesmit? . . . hogy csak úgy szikrázott a szeme.Ez egyébként nem visszaélés azzal a minőséggel. Fél órával korábban még felnőtt férfi volt. mint a farkas.Egy frászt! Ezzel olyan terhet rak a másikra. mondta a felesége. ame­ lyet maguk valóban képviselnek emberként is. becsü­ letességnek. az otthon viszont a nő hatásköre volt.

. ha nem is szerelemből. ahol a nő átveszi a díszszemle vezérlését. hogy egy pillanat alatt bűntudatossá tegyék az egész környezetüket. hanem arról is. A zsidó nőknek. A szexualitásnak már a puszta biológiai részében is kialakult az aszim­ metria. a szexualitásban vezetik le a bizony­ talanság.De ez valószínűleg minden férfinál így van. de legalább vonjuk be a dolgot az én imádatom alá. hogy a zsidó anya vesz két gyönyörű inget a fiának születésnapjára. akkor nem. hogy ez milyen mámoros szabadságot je­ lent. . házasság formájában. A fiú nagyon örül. És a bűntudat hatalmas fölényt ad nekik a gyerekkel vagy a férjjel szemben. Úgy gondolom ugyan­ is. Csak éppen egy embert imádok. minthogy azt mondja. hogy milyen gátlástalanul le­ het az APEH-et politikai célra felhasználni. hogy a szerelemnek nevezett jelenség a bálvány­ imádás sajátos formája. egy nőnek is vannak szexuális igényei. A nők viszont általában csak olyankor érzik így magukat. amelyben mindent lehet. Ugyanakkor. hiszen Mózes már az Ószövetség­ ben is kemény szabályokkal korlátozta a szexualitást. Mindenesetre nem nagyon tudok felelni a kérdésére. egye fene. és nyíl­ tan felhasználni. abban megy le reggelizni. Vagyis az emberek az Istent arra használták fel. kivéve Zoszima sztarecet. hogy a házasságok nem érzelmi alapon köttettek. mert különben nem félnek az embe­ rek. a hatalomtól. aki azt mondja: Iván. Ha egyszerűen csak frigi­ 210 dek. a szentségek alá. A Karamazov testvérekben van egy jelenet. Joggal. . így gyakorolják a ha­ talmat. Vagy a hárem. egyetlen mondat miatt. tényleg. anyáknak saját mód­ szerük van rá. Minden nagy vallásalapító. de érzelmi alapon köttettek.. milyen korlát lenne? Iván kijelentése nyomán mindenki ör­ vendezik. ami ma a világban van: a koncentrációs táboroktól és emberi mészárszékektől kezdve egészen addig. sok nő legálisan. hogy együtt tudjunk élni. márpedig ha nincs Isten. vagy a matriarchátus. Mi­ re a mama végtelen szomorúsággal megkérdezi tőle: A másik nem tetszik? Kész. A férfiak eme csoportjának felte­ hetőleg valami szélsőséges megoldás volna jó. amelyben ugye mindenféle béklyókat magunkra raktunk annak ér­ dekében. A zsidó családokban ugyanis. nem tartozott hozzá a férfiúi szexuális szabadosság korlátozása is? . Megint Dosz­ tojevszkij jut eszembe. Nem okozott neki problémát. hogy el sem tudtam képzelni. És ha nincs Isten. A könyv nyitótörténete elmeséli.Persze. 211 .és hiányérzeteiket? . nemcsak erről. hogy korlátokat szabja­ nak önmaguknak. ha meddők. És szegény Jóisten nem tudott mást tenni. Van egy könyv. a derék férfiak meg legálisan is haszonállatokként működnek.Hozzátartozott.A férfi biológiájának van-e valami köze ahhoz. akikben ilyen mélylélektani folyamatokat indukálnak otthon. ami­ kor Iván kijelenti. amiről éppen beszélünk. ha egyszer eljön az a világ. hogy nincs Isten.Ezek szerint a civilizáció folyamatához. Ezt bármikor bárkivel meg tudják tenni. hogy azok a férfiak. Hogyan lehetünk zsidó anyák a címe. rendben van. ha a fér­ finak akár a legcsekélyebb potenciazavara is volt. erkölcstanító három nagy dologtól félti nagyon a híveit. nemcsak a zsidó családokban nevelkedett férfiaknál. Már meséltem. akkor mindent lehet.Igen.Nehéz ügy. hogy ez a női típus akár egész életén át jól megvolt a saját frigiditásával. a nők olyan magas piedesztálon álltak. Minden körülöttük élő férfinak bűntudata van velük szemben. ahol én nevelkedtem. nyomban az összeomlás szélére került. Egyébként ezért van az. . a pénztől és a szabados szextől. hogy abban a család­ ban. Másnap reggel felveszi az egyik inget.

És ha férfi-nő kapcsolatban is megjelen­ nek az érzelmek. . a vi­ szony e szerint a modell szerint alakul. akit megalázhat . és nem lehet meg­ szabadulni tőle. De visszatérve az eredeti kérdésre: a párhu­ zamos szexuális kapcsolatnak velejárója tehát. Külön asztalnál esznek. Olyan világban nem lehet élni. na­ gyot. mint a szülő-gye­ rek szeretet. . Azt hi­ szem. amíg nem talál egy olyan nőt. és csak azt tudom mondani. . . amelyben nem kell minden pillanatban megaláznia a partnerét. hogy vannak nagyhatalmak.Pető András azt mondta egyszer: Ha olyan helyzet­ be kerülsz. ahol min­ den szabadjára van eresztve. hogy „Atyám!”. és elvileg bármikor fölcse­ rélhető. A nő egy reggel meghal . undorodnak az együttéléstől. Freud azt mondja. Egyszer arról beszélgettünk férfitársaságban. ha nem hat rám olyan erővel. másrészt mégiscsak a kezébe adok egyfajta morális fölényt. Lehet érzelmek nélkül működtetni a kapcsolatokat* de ha megjelennek az érzelmek. Ez is a nők hibája. .vagyis a kezébe adhatja ezt a bizo­ nyos morális fölényt -. Valaki köz­ tünk megkérdezte: Ebben nektek mi a kínos? Hát szégyellje magát a nő. ő csak másodrendű. Úgy néztünk rá. neked a leg­ fontosabb teendőd az. . hogy két nő verekszik érted.ugyanazon a délutánon öngyilkos lesz a pasas.Hát. hogy azt érezteti egy nővel. azok egyfajta férfiak. ilyen kettősségek vannak: egyrészt megalázom. hogy azt mondja. Ez az ősmodell. Ez a szexualitásra is vo­ natkozik. Ezzel a férfi csak felerősíti azt a fölényt. mégse válik le magáról. . külön alszanak. Kvázi odakínálja a nőnek az én bűnösségemet. hanem az iszonyaté. .az nem a mámoros szabadság világa lesz. Én néha hajlamos vagyok azt hinni. menj a francba. hanem még úgy is állítja be a dolgot. a másik mindig gyerek.Hát azért ez már túlzás! Nem elég.Igen. erre a modellre szerveződnek: az egyik fél mindig szülő. ezt így is fel lehet fogni? Ő volt a másfajta pasi. . De ilyenkor nem szabad érzelmeket belevinni a szexuális kapcsolatba. hogy a legtöbb férfinak volt már szexuá­ lis kudarca az életben. akik annyira unják és utálják már a mási­ kat. 213 212 . a spiritualitás nem tud ettől megszabadulni: gyerekkori projekció. és az neked jó lesz. Vétettem ellened.A férfiak többsége mégiscsak kialakít egy olyan önkor­ látozó életvitelt.Miért. hogy ne csinálj semmit. Mert a morális fölénye nem terjed addig. hogy az egész transzcendencia.Ezek szerint addig keres. Jé. Ám ez a csöndes elviselés az agresszió egy formája. amely­ től egyébként is szenved. meg „Anyám!”. és az milyen kínos. hogy szóba se állnak egymással. akik őrköd­ nek fölöttem. mert akkor nyom­ ban kitör a zűrzavar. hogy nagyot vétettem el­ lene. Mert mégse lehet nélküle élni. hogy nincs másfajta szeretet.Azért szerintem ezek elképesztő önfelmentő ideológiák. nem nyer vele? Van egy film. szóval halálosan elegük van egymásból. mintha ez­ zel a szerencséden nő csak nyerne. Fölényt. mint egy csodatevőre. hogy a férfit állandó bűntudatban tartja. meg „Mi az Isten gyer­ mekei vagyunk”. Az agresszívabb majd elvisz téged. A másfajta férfinak meg szüksége van erre. egy fegyvert azzal. egy idős házas­ párról szól.Hát mit tegyen az ember? Egy egész életen át görnyedezzen? . hogy ne valljak kudarcot.Logikus.

. Az etetés nekem borzasz­ tóan fontos. Aztán az azonosulás reflexe is ilyen. Én egy fantasztikusan gondoskodó pasi vagyok. nem tudom. mondjuk egy orgaz­ musról. Ott van bennem a megosztás igénye. Ahogy egy regény írta: Az. az én szégyenem is volna. amikor a nagy kanyar után.Igen. Először is etetek. amikor ezt megvonom magamtól. nincs egyenrangú kapcsolat. És akkor az a kérdés. hogy marhaság. az teljesen elsodor. De fontos a gondoskodásnak az a for­ mája is. az más kérdés. a párkapcsolato­ kat csak hierarchikusan lehet elképzelni. amit empátiának hívnak. de akár egy nagyon finom kaja is. aki számomra fontos. nézd csak. az vagy imádkozik. De a megosztás vágya akkor is na­ gyon erős bennem. Mindenáron adni akarok valamit magamból. ha valaki. A legelső. Mindenesetre feminin vonás nagyon sok van bennem. mi fogalma lehet arról a tanár úrnak. Ezért az­ tán egészen sajátos helyet foglalnak az életemben azok az időszakok. mennyi esze van a nőnek. vagy ámít. ugyancsak föllel­ kesedne. 214 .Szóved. Ami legtöbbször az utazások során történik meg. ha az érzelmeim ellene szólnak. fönt a magas­ ban. Azt mondta.Vágyni lehet rá természetesen. Női vonás az is. vagy csak fantázia nálam. hogy ha utazom. én ebben az irányban is nyitott vagyok. így szokás ez minálunk..Hát először is: ez természetesen pozitívum. Pél­ dául Rongymacska nevű barátnőm karácsony előtt nagy szervezésbe kezdett: vett húsz kiló főzőkol215 . Ezért van az. mindig emocio­ nális. Ez is női vonás.Hadd térjek vissza egyik korábbi önjellemzésére. és azt mondhassam. mennyivel okosabb. elemi szükségletem. hogy milyen jó len­ ne. ami eszembe jut. Mégis. azt hi­ szem. én szégyellem magam. nem csinálom meg. jó ideig én egy komor férfi vagyok. milyen nagy­ szerű. nem? . képes vagyok rá. Vagy: hiába tudom valamiről. Apálya van a megosztási vágynak. Ugyanakkor van bennem ellenérzés is: ugyanis ha társat viszek magammal. mintha érzelmi közöm volna az illető­ höz. az utazás kalandjellege megszűnik. belemegyek. Amúgy meg azt jelenti. Erről már beszéltem: amikor valaki belesül a versbe.Azt hiszem. amit ő valóban megél. És ha olyan érzelmi megnyilvánulással találko­ zom. igen. én anyám okos asszony volt. nem tudja elviselni. De csak vágyni lehet rá. Hogy aztán ezek a megélések valósak-e vagy sem.Ez az. Ez már a szoptatással elindul. hogy egyedül vagyok. magában sok a feminin vonás. és melyek ezek? . Miért. hogy megosztok. szépet látok. hogy mer elvállalni nőket pszichoanalízisre? Bár­ milyen élményszintről van szó. feltűnnek Jeruzsálem fehér házai. olyan okos. Tehát az érzelmek mentén szerveződik a viselkedésem. örülök. ha az érzelmeim igenük. amely új a számomra. és hogy bár­ mi megtörténhet. hogy apám haláláig nem tudtam meg. Tehát ha valami jót. vagy amikor az ember előtt ott áll Michelangelo Pietája. hogy mit él meg egy nő? A kérdés jogos. és ami vele történt. mint az apám. aki itt letérdel. hogy meg tudok élni női reakciókat.Ez női vonás volna? . . vagy hosszabban külföldön élek. Bármilyen intellek­ tuális belátásra jutok valamilyen cselekvés ügyében. Úgy viselkedem. Egy okos tanítványom mindig megkérdezte tőlem: Tanár úr. de ez egy határon túl női vonás. a gon­ doskodás. Ha szimmetrikus kapcsolatba kerül az ember. hogy odafordulhassak va­ lakihez. annyira nyitottnak érzem magam. Hogy aztán azt fögom-e. én is hányszor idéz­ tem már a Bánk bánt: Szembe szem és kézbe kéz. hogy érzelemvezérelt vagyok. amikor azt hiszem. .

vagy vonyít. . Hát ez oltári marhaság.Hogy lehet ekkora különbség a látszat és a valóság közt? .Ez tudja. Mindig azt gondoltam. Kiélezett helyzetben azt mondják nekem: Vagy téged lövünk le. de attól még ten­ denciaszerűen bennem van. nagyon megfontolt em­ bernek látszik. ami azért volt érthetetlen. és ezzel vissza lehet élni. ha félek. és elmegy a volt tanárához. Kérget kell növeszteni. hogy mosolyogva cigarettázik-e.Nálam nem. úgy is lelövik. hogy belül mekkora pánik van? Nézze. miért nem ordít. csak nem hallani. hogy csak belül kiabálok. az biztos. amikor kiül az ar­ cára az érzelmi reakciója. hogy noha be­ lül nagyon is reagálok. ez velem is nagyon sokszor fordul elő.Találtunk. Én nagyon tudatosan végiggondoltam. . a Sze­ relem és halál órájában a katona hazamegy a frontról. feleli a 216 pasas. Tehát hajlamos vagyok kis esemény­ re irreálisan nagyot reagálni érzelmileg. De biztosan van olyan ember. az se volt baj. Ugyanígy azt sem mutatom ki. . Ordítok. megtanultam fegyelmezni magam. baloldali és dekkol. hogy őt lőjék le. Semmi ko­ moly nem történt. hogy megosztjuk a karácsonyunkat a kóbor kutyákkal. milyen. A legenda arról szól. Csak hát tudom. Én azonnal azt mondom: Lőjetek le engem. aki értelmes. impulziv. és te ké­ reg nélkül akarsz élni a világban? Nem megy. hogyan szerezte meg a 217 . és letettük a cso­ mópontokra a kaját. de én fölrobbanok. .bászt. nagyon nyugodt. Úgyhogy akkor már in­ kább mosolyogva cigarettázzon. és ő. hogy ezt meg kell fogni. ötven zsömlét. merre szoktak járni.. a lánya meg én elindul­ tunk az éjszakai Budapesten. Holott ret­ tenetesen félek bizonyos helyzetekben. de kár értem. nem sokat segít ez a kóbor kutyákon! De érzelmileg csodálatos volt. Nehezen tudom elképzelni. Elkezdenek beszélgetni. Minek megmutatni. De ez nem szeretet.. Ennyire szeretem a fia­ mat? Nem. Megtanultam. kiabál. de ha nem. Erich Maria Remarque regényében. És még egy a feminin vonások közül: nem tudom. Füst Milán mondja valakinek: Még a fának is van kérge. az ember ret­ tenetesen furcsa állat. telje­ sen mindegy. ha en­ gedném. Mendelssohn Mózesről. De ez tanult viselkedésszabályozás. Mondjuk az idők során ezzel valamennyire megtanultam bánni.Az embert sokszor pofán verik.Szeremből nem is képzelhető el ilyen válasz? . Nem tudnék magam­ mal elszámolni. mert karácsonyeste van. nem mutatom. és ez a kéreg abból áll. De én el voltam ragadtat­ va a dologtól. amikor kiszolgáltatottá vá­ lik. vagy éppen uj­ jongani kezdek. vagy a fiadat. a hisztéria feminin vonás-e. ha maga mindezt tudja. de hogy én hiszteroid va­ gyok. hogy ha az embert kivégezni viszik. . Álomszép felesége volt. egy egész morbid példát hadd mondjak. nagyon lassú. ami­ kor a magánviszonyaiban. A katona elmondja. Öngyilkosnak kellene lennem. hogyan látja ő Németország helyzetét. hogy az úristenit neki. a harmadrendű zsidó filozófusról van egy legenda. természetesen. Ez nem szeretet. így is.Találtak kutyát? . Tudom. Mire a tanár azt mondja: Ide figyeljen. Morális meg egyéb okok miatt. Na hát. bár ez nyilván átszűrődik a hivatalos kapcsolataiba is. elönti az agyát a düh. mert a Mendelssohn pú­ pos volt. nem tudnék tovább élni. akinél igen. Mondom. de belül akkor is kiabálok. hogy megetessük a kó­ bor kutyákat. mert Rongy­ macska tudta. Belül az van. miért furcsa? Mert maga nagyon higgadt.Lehet ám.

hogy megszülessek. II. hogy belenézzek a sors könyvébe. miközben a nyálam csorog érte. De volt ott egy szörnyűség is. egy férfi ezt könnyebben elviseli. Kevés eper van az asztalon. tudja. Kisasszony. Ne haragudjon. kinek a púpját viselem? . hadd legyek én a púpos. mondta neki állítólag. MÁRCIUS . . hogy jut­ hat ilyesmi az eszébe. ha jó szívvel adnám oda. Amikor in­ dultam le a Földre.2007. rész 2007. púpos volt. nem szívesen mondok ilyet. de más motívumok hatására megteszem. ha mi házastársak leszünk. MÁJUS 218 .nőt. Nem szeretetből. az kiröhögte.Jó duma. sőt megrendítő hamisságok. A sors könyvében pedig az volt megírva. az Isten meg­ engedte. és én szeretném mind fölfalni. és egyikünknek púposnak kell lennie. Mégis odaa­ dom a partneremnek vagy a fiamnak. Megkérte a kezét. hogy mi házastár­ sak leszünk. Bonyolult állat az ember. Hogy ön. kisasszony. nem is értem. kisasszony. de hát nézzen rám meg magára. hogy egye meg. Mire Mendelssohn azt felelte: Elmondok magának valamit. Igazi szeretet egy ilyen gesztus akkor lenne. Szóval vannak az emberben fur­ csa.De a nő bevette. Es akkor azt mondtam az Úristennek: Uram.

De ne mondja meg senkinek. Hát most elég nagy bajban lenne.Miért volna marhaság? .ez a múltkor az öt évvel ezelőtti beszélge­ tésünket jelenti .Mindjárt megérti. és fölfedeztem. Bementem. és amióta öreg. amikor már nincs senki a Kossuth téren. . egy olyan könyvön dolgozom. ha még mindig a Kossuth téren lakna .Jól. amely arról szól.tekintettel arra. Nem is merem sok ember közé vinni. hogy Sydneyben egy kivilágított műanyag csőrend­ szer megy le a tenger alá. nincs rá garancia.elmesélte. . ahogy a kivilágított csőrendszerben odajönnek hoz221 a . és néztem. Szegény Lur­ kó nem bírja az ilyesmit. Kint voltam Ausztráliában a pszichológiai világkongresszuson.A múltkor . MÁRCIUS 29. .És mi minden változott meg öt év alatt? Egyáltalán. Lurkóval lejárnak focizni. hogy miért marhaság a pszichológia. ami a téren zajlott és zaj­ lik. hogy éjjel. hacsak ki nem küldöm Lurkót.Nagyon nehezen. Hogyan bírták volna ki? . köszönöm. mert fölidegesíti magát. hogy van? . És képzelje el.2007. hogy verje szét Orbán Viktor csapatait. hogy nem harap meg valakit. aki nem barátságos vele.

zám a cápák. Fantasztikus volt! Öt centire tőlem azok a rettenetes fenevadak. Én nagyon félek a cá­ páktól. - Tudjuk. Megírta az izraeli könyvében. - Meg bizony. Szóval sétálgattam, és egyszer csak megszólított valaki. Nagyon meglepődtem, nem vet­ tem észre, hogy valaki van még ott rajtam kívül. Egy Cervik nevű kanadai professzor volt az illető. Maga is lóg a kongresszusról, kérdezte tőlem. Hát röstellem, hogy nem a tudománnyal foglalkozom, mond­ tam én, de a cápák érdekesebbek. Milyen tudomány­ ról beszél, kérdezte. Hát a miénkről. A miénkről? Mi tudománnyal foglalkozunk? Leültünk beszélgetni. Azt mondja: Én az általános lélektan professzora va­ gyok, úgyhogy higgyen nekem. A pszichológia nem tudomány. Nem is volt az soha. Hanem micsoda, kérdeztem. Egy nyelv, volt a válasz. Mi ugyanazt mondjuk, amit mindenki más, csak más szavakat használunk. Nem azt mondjuk, hogy „szereti”, ha­ nem azt, hogy „kötődik hozzá”. Nem azt mondjuk, hogy „értelmes”, hanem azt, hogy „intelligens”. Mi nyelvtanárok vagyunk. Na, ezt aztán jól megbeszél­ tük, és ez indított engem arra, hogy megnézzem, mi is az, amit én negyven éve csinálok. Felerősödtek a kétségeim, hogy ez nem egy jófajta gondolkodásmód, hanem egy rossz csőlátás. - Ne vicceljen! Képes lenne saját maga alól kihúzni a ta­ lajt? Kétségbe vonni, amit egész életében csinált? - Igen, képes lennék. Én sose akartam pszichológus lenni, ez nem az anyanyelvem, nem így gondolko­ zom az élet dolgairól, viszont nagyon jól megtanul­ tam, amikor a sors úgy intézkedett, hogy ebből kell megélnem. De nem a sajátom.

- Nem hiszem el. Maga nagyon jó volt a szakmájában, márpedig - szerintem —nem tudta volna jól csinálni, ha nem lenne a sajátja. - Amit jól csináltam, az nem az akadémikus pszicho­ lógiához tartozik. Ez inkább egyfajta kapcsolati te­ hetség. Ami akkor is a felszínre tört volna, ha mérnök vagyok. Akkor is nekem mesélte volna el a baját a munkahelyemen az, akit megcsalt a felesége, vagy akinek megbukott a gyereke. Pszichológiai metodikát mindig nagyon keveset használtam. Nagyon sok volt páciensem mondta azt később, hogy: Mindig olyan furcsa volt a tanár úrhoz jönni. Tele voltam kétségbeeséssel vagy gondokkal, majd lefeküdtem a dí­ ványra, és minden elmúlt. Pedig maga nem csinált semmit, csak ült. Mégis könnyebb lett a szívem. Ez fontos. Tényleg könnyebb lett a szívük. Hogy miért, azt nem tudom. Ez az szerintem, ami irracionális. Én nagyon sok ember számára megnyugtató vagyok, de fogalmam sincs, miért. Ugyanis én ezt nem „csiná­ lom”. - De ugye nem azt akarja mondani, hogy teljesen intui­ tív alapon gyógyított? Különféle pszichológiai módszere­ ket nyilván alkalmazott. - A módszerek nagyon keveset nyomtak a latba. Volt egy Ádám nevű sebészprofesszor a harmincas évek­ ben. Egyszer valaki gratulált a műtétéhez, amire azt felelte: Én megoperáltam, a Jóisten meggyógyította, és csak ő tudja, hogyan. Én is nagyon sokszor vagyok így. Hogy hamisnak érzem a pszichoterápiás hatásvizsgálatokat. A metodikától nem gyógyul meg a be­ teg. Nem tudom, mitől gyógyul meg. Talán egy kon­ taktustól. Szerintem az emberek az emberi kapcsola­ tokba betegszenek bele, és az emberi kapcsolatoktól gyógyulnak meg. Maga a kapcsolat számít. Hogy én ott freudista vagyok vagy pavloviánus, az hatodrendű 223

222

kérdés. Érdektelen. Nálam inkább az álommágia működött. Az én terápiás statisztikám talán azért jó, mert ha jött egy beteg, beszélgettem vele kétszer-háromszor, majd este lefeküdtem, és megpróbáltam felidézni az adott beteg egészséges képét. Hogy mi­ lyen lenne ez a nő, mondjuk, ha nem lenne fóbiás. Vagy ez a férfi, ha nem lennének iszonyú szorongá­ sai, pánikrohamai. És ha bennem kibontakozott róla egy egészséges kép, akkor elvállaltam. Mert számom­ ra ez azt jelentette, hogy meg tudom gyógyítani. Ha képzeletben sem tudtam felidézni az illető egészséges variációját, akkor nem vállaltam el. Biztos volt ugyanis, hogy kudarcot vallók vele. Nem rezonálok rá. Ez csak ennyit jelentett. Nem tudást, nem meto­ dikát, csak azt, hogy nem rezonálok rá, és akkor ő se fog énrám. Mindig használok ilyen mágiákat, bár ki­ röhögnek miatta. Pedig ha az ember jó mágiákat vet be és jól, az sok mindent megold. Hát ez a büdös ku­ tya is ezzel élt, ezért vagyok én most itt. Elmondjam? - Persze! - Az úgy volt, hogy tartottam a Melissa nevű termé­ szetgyógyászati központban egy pszichológiai alapis­ meretek tanfolyamot. Sokan jártak oda, Kati is. - Mikor volt ez? Mert Kati - Rongymacska - már az előző beszélgetésünkben is régi kapcsolatnak tűnt. - Igen, jó régen volt. Nem tudom, nagyon rosszban vagyok az időszámítással. Hát mondjuk tíz-tizenkét évvel ezelőtt. Egyébként azért Rongymacska, mert van egy cicája, egy himalájai rongybaba-macska, most huszonegy éves, borzalmasan öreg, kész macs­ kamatuzsálem. Feltűnt nekem ez a csaj, hogy milyen érdekes jelen­ ség, és mindig magányosan jár-kel, legalábbis én úgy láttam. Elkezdtem neki köszönni. Először ez csak já­ 224

ték volt. Ahányszor elmentem mellette, mindig oda­ köszöntem: keziccsókolom, keziccsókolom, kezicscsókolom. És amikor egy nap már tizenhatszor kö­ szöntem neki... - Tényleg? Naponta tizenhatszor? - Hát hússzor is, ha annyiszor mentem el mellette! Ez óhatatlanul feltűnt Katinak. Egy idő után elkezd­ tünk beszélgetni, egyszer meghívtam vacsorázni, az­ tán ő hívott meg egy kávéra, ide hozzá. És most jön az, hogy... én nem vagyok egy hódító férfi, úgyhogy a továbbiakat - hogy ebből szerelem és házasság lett - az a Lurkó kutyámnak köszönhető. A történet a kö­ vetkező: elhoztam kávézni őt is. Mi beszélgettünk, kávéztunk, Lurkó kutya meg bóklászott. És mire el­ jött az este, indulni kellett volna hazafelé, Lurkó ku­ tya közölte, hogy nem megy haza többet. Itt mara­ dunk, mondta Lurkó kutya. - Ezt milyen nyelven mondta? - Azon a nyelven, hogy hívtam, és nem jött. Hívtam, nem jött. Erélyesen hívtam, mire a farkát mutatta nekem, és bement az ágy alá. Egy széles francia ágy alá, ott is a legtávolabbi sarokba. És akkor elkezdő­ dött egy csöndes harc köztünk, gyere ki, nem jött, partvissal akartam kipiszkálni, odébb ment, az isten­ nek se volt hajlandó hazamenni. Morgott, iszonyú dühös volt. Én már őrjöngtem, Kati meg egy idő után vihogni kezdett rajtunk, és úgy döntött, hogy neki elég, felmegy lefeküdni - kétszintes a ház -, ne­ kem meg ledobott egy pokrócot azzal, hogy ha mégis a kutya az erősebb, akkor legyen mivel takaróznom, így történt. A végén azt mondtam a Lurkónak, hogy dögölj meg, lefeküdtem, és aludtam reggelig. Anná­ nak telefonáltam, neki nem tetszett a dolog, hogy va­ lami idegen nőnél alszunk a Lurival. 225

- Látja, milyen is maga? A múltkori beszélgetésünknek a végén már elköltözött a Kossuth térről, hiszen a Victor Hugó utcába jártam magához. És nekem nem mesélte el ezt a történetet, pedig akkor még a Kossuth térre ment haza, amikor a Lurkó itt akart maradni, mégse tudtam róla, hogy ilyen nagy dolgok vannak készülőben! - Nem meséltem el, valóban, hogy a Lurkó ilyen kis diktátor. Másnap aztán hazavittem, iszonyú erősza­ kosan, a kutya halálra volt sértve, befeküdt a kosará­ ba, hátat fordított nekem és a világnak, de aztán va­ lahányszor meglátogattam Katit, kezdődött a cirkusz elölről. Szóval egyértelműen a tudomásomra hozta, hogy itt kell maradni. Mivel akkor a feleségem meg én már szétváltunk - itt maradtam. És ami a legfur­ csább, hogy Anna cirkuszt csinált, hogy övé a kutya. Kati azt mondja, akkor látott engem először és utol­ jára könnyezni, amikor elmeséltem neki, hogy Anna el akarja venni tőlem Lurkót. Később, hosszú évek után elvittem egy társaságba Lurkót, nem gondoltam rá, hogy Anna is ott lesz. Úgy viselkedett Annával, mintha idegen lenne. Fantasztikus! Elment mellette, nem reagált rá. Öt évig élt vele! Annának nagyon fájt, teljes joggal, hogy a kutya ilyen. - Biztos ellene nevelte. Mint az elvált szülők szokták a gyerekeket. - Nem neveltem én sehogy se szegénykémet. Olyan kulturálatlan és műveletlen, mint egy paraszt, még a négy osztályt se végezte el, pedig van nekik iskolájuk. Luri-iskola. - És azt elmesélte magának Lurkó, miért akar itt ma­ radni? Mert szokott magának mesélni, hiszen azt is elmesélte, mit gondol a halálról

- Otthon volt. Hazaérkezett. Komolyan! A Kossuth teret valamiért nem érezte otthonának. - Nem lehet, hogy a másik kutya miatt is? - Minden lehet. Nem látok a kutya leikébe. De úgy gondolom, hogy alapvetően Kati miatt. Rengeteg ilyen történetünk van. Legutoljára Velencében csat­ lakozott hozzá egy idegen olasz kutya. Jött velünk. Gondot okozott, hogyan szabaduljunk meg tőle, mert lefeküdt Kati lábához, és nem tágított. Néhány napja is voltunk valahol, egy macskás házban, a macska rögtön Kati ölébe ült. Nagyon furcsa viszo­ nya van az állatokkal. - Ehhez képest kevés állat van. Két kutya, egy macska, két kanári. És mindannyian az idősebb korosztályból - Hát megöregedtek! A cicát kölyökkora óta neveli, és már húsz éve együtt élnek. A macska halálosan be­ teg, már nem lát, nem hall, nem tud enni, és még mindig vonszolja magát. - De azért boldog? - Igen. Rendszeresen visszük orvoshoz, hogy kiderít­ sük, vajon vannak-e fájdalmai. Nincsenek. Naponta húsz órát alszik. Én meg hetente kétszer megyek a henteshez, bélszínt daráltatok, azt eszi, mert nincs foga. A hentes meg odakacsint nekem: Szereti a dok­ tor úr a tatár bifszteket! Egy frászt! Nem én! A macs­ ka! Szóval azt hiszem, jól érzi magát. Odaül Kati ölé­ be, alszik, dorombol. És bár nagyon rosszul lát, ha­ lálos biztonsággal ugrik fel az asztalra. - És miből gondolja, hogy nem unja már, hogy a képes­ ségei nélkül kell élnie?

226

227

Nem tudom. hogy ő kicsi. Teljesen elkomorult. Ehelyett mindenki úgy tett.ezt nem szabad csinálni. hogy az embert külön névvel illessük. De most már nagyon vigyázok. Akkora az irodalom! Melyik az a pszicho­ lógus. Elfogadja. hogy volt egy olyan szakasza az emberi kommunikációnak. a be­ teg fölött nem szabad ítélkezni. Ettől elszemtelenedtem. ami valamiért nem sikerült. magának könnyű. hogy ez nekem nem jutott eszembe. és azt mondta neki. hogy erkölcsöt tanítunk. . hogy a kliens. mert hiányzik a látása és a hallása. rette­ netesen unalmas volt. hogy az általam bibliografikusan bemondott művel kapcsolatban a kétségét fejezze ki. másrészt meg annak a bizonyí­ tása. mert az Akadémián volt egyszer egy előadásom. az az igazság. és megkérdeztem Csányitól . amikor a múlt időt úgy fejezték ki az emberek. Nagyon furcsa világ ez az állati információs rendszer.Csak cukkolta Szenes Andreát. Mint ahogy például Lurkónak fogalma sincs ar­ ról. És a jövő időre meg a jobb lábu­ kat. Popper úr. a szeretetszolgálatok lehetőségeiről és határairól be­ szélgessünk. mert ha ítélkezem. .kérdezte. és embe­ rek magatartását erkölcsileg megítéljük.Egy kutyának vagy egy macskának nincs annyi ön­ reflexiója.Miért gúnyolódott szegény Csányival? .De ennek mi értelme volt? Mi a funkciója magánál en­ nek? . Hol olvastál te ilyet? Hát nem tu­ dom. . úgyhogy a végén kénytelen volt megkérdezni Csányitól: Mond­ ja meg őszintén. Ugyanis tényleg akkor találtam ki. Végül is van okunk rá. nem csinálná. Egyszer élő adás­ ban beszélgettünk. és megkérdezték.. hogy az ember csak egy magas­ rendű állat. de nem hi­ szem. vége a terápiának. aki vállalja az Akadémián.Azt olvastam.Azt hiszem. Kevesebb információt vesz fel. mintha a homlokára csapna: ó. hogy fölemelték a bal lábukat. A múltkor a tévében Szenes Andreával beszélgetett. hogy a deviációkról. maga engem minek tart. hogy a saját testi nyomorúságát tudatosít­ sa. ahol valamire hivatkoztam. Aztán valahogy a kommuniká­ cióra terelődött a szó. Mi ezt nem tehetjük le! Ebből aztán kialakult egy disputa. embernek vagy állatnak? Állatnak. Egyrészt a szellemi fölényem fitogtatása. Csányi Vilmossal sokat beszélgettünk er­ ről. Szenes ezt nem akarta elfogadni. mert ő halálosan komolyan veszi a dolgokat. Mi­ csoda? . Akkor találtam ki ezt a marhaságot. hogy milyen link ez a szakma. hogy összeméregessék a saját helyzetüket a másokéval vagy a régi önmaguk­ kal. 228 . Minket úgy avatnak pappá. Ettől megkímélte a sors őket.. hogy ezt honnan veszem. hogy Andersen és Johnston The sexual development in early childhood című könyvéből. hogy: nem szégyelli magát. Én azt 229 . És a pszicho­ lógusok ugyanúgy bólogattak. De a papság tehetetlen. ahogy most maga. vágta rá Csányi azonnal. és nagyon szégyellem is magam miatta . A kisördög dolgozott bennem. De a Csányi komolyan vette. Elszemtelenedtem. A papok ezen felbőszültek. de olvastam.Csak hát így összekeverednek a fogalmak. hogy ilyen. Senki nem állt föl azzal. de bennem addigra már elural­ kodott a kisördög. A mi papságunk­ hoz hozzátartozik. És én azt mondtam. hogy a Popper mondta. hogy ilyen összehasonlításokat tesz a múlttal. ezt a könyvet most találta ki. Mond­ tam. De érzékelhetően nagyon különböző világban élünk. hogy pap vagy te most és mindörökké. Egyszer a katoli­ kus egyház meghívott egy napra. Ez a tudomá­ nyosság! Ennyire megbízhatatlan. kettős értelme van. hogy ő milyen pici kutya. és azt mondták: Nézze. ennyire nem sza­ bad hinni neki. jó. Ezért megy neki nagy dögöknek is! Ha lenne képe arról..

majd azt mondja: Ha a mózesi törvény így szól. Ezért átírta a halotti misét. és az volt a címe. mert például Jézusról is tudjuk. Kis csend. eb­ ből is látszik. maradj a vakok között. rengeteg megfejtésre váró vagy megfejthetetlen titok van az Újszövetségben. amely a házasságtörő asszonyt se el nem ítélte. Ismét lehajol. Ne nézzen a szemembe. hogy nem valami örökérvényű dolgot akart írni. ahol halotti miseként Vonnegut miséjét is mondják. hogy Kurt Vonnegut. Homokba rajzolt vagy írt. de utána fogok nézni. majd egy katolikus pap megkérdezte: Ezt hol tetszett olvasni? Jesszus. Hogy a nőt megkövez­ ni akaróknak ne kelljen az ő szemébe nézni. Nekem ez rettenetesen megtetszett. akit én a modem világ egyik legjelentősebb írójának tartok. a homokba firkál vagy rajzol valamit. Ezért csinálta. Ugyanakkor gyönyörűek az értelmezéseik. és azt mondta neki: Vak. hogy szerintem ezt sokkal lazábban kelle­ ne kezelni. aki a mózesi törvények szerint halállal büntetendő. ezek ismerik a Bibliát. Mó­ zes azt írja elő. Nézzen a szemembe! Nem. például a házasságtörő aszszony esete. Erről eszembe jut.. akkor meg kell kövezni. 231 . Hogy a bűnös asszonynak ne kelljen az ő szemébe nézni. erre nem szá­ mítottam. hogy ez a 230 nő többször is házasságot tört. Az vesse rá az első követ. és a homokot a szél elfújja. tette fel a kérdést a pap. hogy Lehet-e aludni az örök világosság­ ban? Aztán ezt elmeséltem Győrben is protestáns pa­ poknak. meg kell kövezni. Tehát egész biz­ tos. egy apokrifban. vagy ne? És akkor Jézus lehajol. kérdezték ők egyre fokozódó érdeklődéssel. és a mi tanítónk. és van négy templom Ameriká­ ban. Ő er­ ről azt gondolja. visszavezette a csoportjához. Mire az egyik pap felsóhajtott. ráadásul nem is tartom kizártnak. Melyikben. hogy lefordították latinra. hogy nem fogok égni semmiféle örök tűzben. A nőt Jézus elé von­ szolják. hogy a katoli­ kus halotti misében van egy állandóan visszatérő kö­ nyörgés. megkövezzük. Na de mit írt Jézus a homokba. hogy ezért a bűnéért meg kell őt kö­ vezni. hogy bizony. Nem tu­ dom elmondani az egészet. hogy a firkálás nem más. Senki sem tudja. mondta a pap. most nem jut eszembe. bebizonyosodott. melyik apokrifról van szó. és azt mondják. föllázadt a halotti mise ellen. aki közületek bűn nélkül való. — valahogy így. ez a garancia arra. és folytatja a firkálást a homokba.mondtam. Mondom. Iszonyú kínban voltam! Mondtam. Náluk nem lehet linkeskedni. nyilvánvaló. Elvezetik a nőt. és majd megmondom. Uram.. Ettől függetlenül ez egy teológiailag megfejtendő probléma. hogy nem kövezik meg. írtam én erről egy szabad asszociációs cik­ ket. csak azt. se fel nem mentette. mint Jézus tapintata. hogy egy Krisz­ tus-invokációval kezdődik: A te szent közönyöd. hogy megfogta a kezét a hitetlen vaknak. Aztán hallottam. hogy mi a komoly dolog és mi a link. Nem akarta az erkölcsbírót játszani. hogy az örök kárhozat tüzétől mentse meg Jézus az illetőt. Nem tetszett neki. aki elutasította az ő tanítását. hogy mi volt ez a homokba firkálás. Nekem ez a magyarázat borzasztóan tet­ szett. amely az Élet és Irodalomban jelent meg.

Az egyetlen kivétel a Zsidó Egyetem. mert val­ lástudományi doktorátusként hirdették meg. dogmatikából lehet doktorálni. . egyetem egy-egy professzo­ rát. az 232 . Maguk miért nem azt mondják. miért kell a maga anyagában ilyen nagy terjedelemben foglalkozni Freud Zsigmonddal? Hiszen tudjuk.két sorozatot szerkesztek a Saxumnál. nem tanítok már a Színművészetin sem. Itt kedvelt pasas vagyok. egyszerű az ok: nincs zsidó dogmatika. hogy nem. Mondom. hogy valaki csak hatvanöt éves koráig lehet főorvos vagy tanszékvezető professzor. egy kivétellel.És maga miért kell nekik? . mert korábban azt a kérdést is feltették. Azt is tudjuk. és a vallás kérdései­ vel is foglalkozott. Alacsony ugyanis a nyug­ díjam — korengedménnyel. miért hirdet­ jük mi. Nagy kerek szemeket nyitott: Hogyhogy nincs? Mert nincs olyan zsidó hittétel. De maga reálisnak tartja. mi maradt meg az öt évvel ezelőtti életéből? Mi maradt meg a munkájából? Akkoriban még sok egyetemen tanított. Az akkreditációs bizottság kiküldött egy albizottságot. leadtam. hogy vallási doktorátust lehet nálunk szerez­ ni.Összegezzünk még egy kicsit! Ki. Sérti a zsidó érzékenységet. és kevesebb köny­ vet írt. Akartak egy doktori iskolát. csak azt mondja. Itt még Mózes kijelentésein is lehet vitatkozni. hogy a vallástalanságom és a vallással kapcsolatos nézeteim ismertek. Ez volt tehát az egyetlen lehetőségem a pénzkeresetre. a protestáns. Vagyis nem vonatkozik rá a fel­ sőoktatási törvény. hogy pszichiáter volt. Kell? És a válasz mindig az. Érdekesek voltak számomra ezek a beszélgetések.miközben én nem vagyok vallásos. Nagyon nehezen jött létre. összesen öt embert. de hetvenéves korában már végképp nyugdíjba kell mennie. amely most jelenik majd meg a könyvhéten a vallásalapítókról. De nem azért tartottam meg. hogy nála katolikus stb. annak ellenére. ez világi témakör mindig meg­ mutatom nekik. a munkában is. ez vallásos témakör. Nyilván azóta áthelyeződtek a hangsúlyok a ma­ gánéletben is. mert demonstrációt akartam volna rendezni a zsidóság mellett. Vagyis a Zsidó Egyetem nem adja ki a saját professzorának még azt a könyvét sem. mert azt jelenti. hogy Freud ekkora helyet foglal el a kurzu­ sában? Én ekkor már túl voltam egy veszekedésen. amit tagadni bűn. elköszöntem a Bálint György Újságíróiskolától. meg is csinálták. Értelmezési szabad­ ság van. katolikus stb. . a má­ sik A z élet dolgai. kérdezték tő­ lem. ÁPRILIS 5. Úgyhogy mielőtt megjelenik egy vallási könyvem . itt egyetemi tanári fizetésem van. hanem mert a vallási fel­ sőoktatásban . hogy mindenki 233 . amiben hinni kell. Ez a bizottság aztán elbeszél­ getett a jövendő doktori iskola oktatóival. amiből aztán gubancok is vannak — nincs korhoz köt­ ve az oktatói munka. 2007.A történet egyszerű. kérdez­ te tőlem. Azt kérdezi például az egyik vallási egyetem hebraisztikai pro­ fesszora: Popper úr. hogy zsi­ dó dogmatikából adnak doktorátust. professzorasszony. az Országos Rabbiképző.egyik az Égre néző ember.Hát akkor kezdjük a könnyebbik résszel. 2002 óta az összes egyetemi órámat. Ezt egyik vallási főiskola sem csinálja. ötvenhét évesen mentem el. amit a nyári szünetben is kapok. Ami baj is. hogy Freud zsidó volt. Nem tanítok már a bölcsészkaron.

hogy soha ne törj házasságot. az anyja zsidó volt-e. hanem imaház. hogy csak hébe-hóba. Izrael nem jutott el a francia forrada­ lomig. Ha Júdeában félre­ lépett a nő. Eszik-e disznóhúst. a szeparált negyedek­ ben. a zsinagóga nem templom. Mert ők ugye. csak rabbinikus házasságkötés van. De kénytelen vallási szertartás szerint is házassá­ got kötni. és megsérti a törvényt. Ha maga polgári házasságot akar kötni. Egyik előadásomon Izrael­ ben megkérdezték tőlem. mondjuk pészachkor nem eszünk kenyeret. Elmegy Kohn úr felesége a rabanuthoz .Meglep. a szétszóratás miatt. azt valószínűleg zsidóval tette. hogy Jé­ zus halálakor a Szentek Szentjének szétrepedt a füg­ gönye. mikor ez nekem a legintimebb magánügyem.Dehogynem. Szapo­ rodjatok és sokasodjatok. kitérte a zsidóságból vagy nem. Na. hogy ez mit jelent. áttértek az apai determinációról az anyaira. mégis azt mondják. mert Iz­ rael lakosságának mindössze 14 százaléka vallásos. Mondok példát.úgy lehet zsidó. Ez az egyik. mert ennek hiányában a gyereke mamzer lesz. kit tart illetékesnek: a keresztény bíróságot. Ez azt jelenti. vagyis nincs hittitok.Hogyne! Paráználkodik. . az iszlám bíróságot. . Hát. mert nincs polgári há­ zasság. van 235 . Mondtam nekik: engem na­ gyon zavar. Akkor miért nem szapo­ rodsz és sokasodsz a feleségeddel? Fáradt vagyok.te erről nem hallottál? Hallottam. és ezt ott nem szeretik. A másik: én nagyon nem szerettem az ortodoxiát. hogy bosszantsam őket. hogy hiszek-e Istenben. mert hogy mer ilyesmit kérdezni az illető.Vagy a világi bíróságot.. akiket én Tel-Avivban meg Jeruzsálemben láttam. így aztán átjártam az ortodoxokhoz. a zsidó bíróságot. hanem tanító. nem a vallási törvények adják a jogrend­ szer alapját. Ezt senki sem kockáztatja meg. el kell mennie Ciprus­ ra. És a mamzer ki van zárva a vallásgyakorlásból. Kitört a botrány. hogy Izrael világi és demokra­ tikusjogállam.Az ortodox zsidóknak van egy alapelvük: sose fir­ tatják a viszonyukat Istenhez és a transzcendenciához. A rabbi nem pap.ez három ortodox rabbi. Az újságok ezt nagyon nem szeretik. azon nem változtathat. így aztán a teljes iz­ raeli családjog a rabbiság kezében van. Ha maga le akar telepedni Izraelben. akkor hol a férj. Egy dolog fontos. . mert elhanyagolja őt szexuálisan. Mert némelyik túl mé­ lyen nyúlkál a hívek feleségeinek a szoknyája alá. mondta az Úr . Nagyon érdekes. ha nem ilyen vallási tételekben? Mi­ től ortodoxok? . hogy őket nem érdekli Jézus. De a rabbik a hatalmat ennél sokkal szélesebb kör­ ben gyakorolják. Mitől vagy fáradt? Nem élek meg a fizetésemből. miben hisznek. hogy ha netán családjogi perbe ke­ veredik. Szóval be kell tartani a törvényeket. Férj be. nem? . nincs szükség közvetítőkre. . Vannak persze általáno­ san érvényes szokások is. . hogy az újságok szerint minden héten le­ csuknak legalább két rabbit. Ezt ugyanis a templom lerombolása óta a legin­ timebb magánügynek tartják. Én azt hittem. Közvetlen kapcsolatba kell kerülni Istennel.Emiatt lecsukhatnak egy rabbit? 234 . vagy nem. ahogy akar. kósert eszik-e. A nagyszakállúak megkérdezik. és ha egyszer döntött. hogy gátlástalanul beleszólnak az emberek magán­ életébe.Nem tud mit csinálni vele. hogy az ember betartja-e a paran­ csolatokat. neo­ lógot ugyanis nem ismernek el -. de Istenben hinni nem kell. hogy bepanaszolja a férjét. amely úgy szól.És akkor azok az ortodox zsidók. nyilatko­ zatot kell tennie.

így rendelkeznek a rabbik. Hacsak most. mi azzal nem foglalkozunk. De a dolog kiszámíthatat­ lan. ezért lehetett angolul tanítani. mert nincs ki a létszám. a büntetőügyek a világi bíróságra tartoznak. vagyis nincs együtt tíz zsidó. mint a pénz. tegyél föl kipát. szemben a liberális párttal.két másodállásom. Tehát: ha bejössz az egyetemre. mert ha pészahkor te kenye­ ret eszel Izraelben. ezt már legalább húsz éve hallom.ezért nem laktam bent -.De ha. Nem. hogy együtt kell velük élni . pél­ 237 . mint mondja. Aztán elmúlik az ünnep. Hogyhogy a választók nem vonják le ebből a ta­ nulságot? Hogy az ortodox fundamentalisták hatalmá­ nak megtörése érdekében talán pártot kéne váltani. A Bar-Ilan Egyetem. ügyeskedj. hogy a volt férje nem fizeti rendesen a tartásdíjat. . Gondolja csak végig ezt az egész históriát. szedd össze azt a kétezer sékelt. Ha tehát lehívnak egy is­ tentiszteletre.Nehéz nem elismerni. Be­ hívatták a volt férjet. és na­ gyon erőszakosak. Tehát aki mellé odaáll az a 14 százaléknyi választót képviselő párt. akkor hogyhogy nincs akkora tár­ 236 sadalmi nyomás.a konzervati­ vizmus azt jelenti Izraelben. Nagyon messzire elér a kezük. felelte a rek­ tor. Jó. hogy a kis vallási és szélsőséges pártok jelentik a politikai mérleg nyelvét. . hogy né­ ha van pénzem. ha van pénzem. És sajnos egyik sem tud többség­ re jutni a vallásosok nélkül. a konzervatív párt .Mert az Avoda. . akkor csak arra kérlek. De az én foglalkozásom olyan. mivel foglalkozol? Zsebtolvajlással. ne sértsd meg a mi vallá­ si érzékenységünket. hogy ilyen következménye lenne a do­ lognak.Nem látom. ahol tanítottam. az tud kor­ mányozni. amely a rabbik világi befolyásán vál­ toztatni tudna? .Érdekes.És ez nemcsak azokra vonatkozik. a nagy orosz bevándorlások nyomán ez meg nem változik. amelyik azt mondja. Az izraeliek nagyon ragaszkodnak a sa­ ját politikai táborukhoz. és ez sok­ szor ütközik más órákkal. A második lefekvés időpontját illetően szabad vagy. mint nálunk az MSZP és a Fidesz. menj le. Nem kell imádkoznod. Minden órában van istentisztelet. mert a szex. mondta a pasas. A rabanuttal nem jó szembekerülni. . néha nincs. hogy az illetőt rúgják ki.és a liberá­ lis párt körülbelül egyforma erős. nagyon vallásos egyetem. akkor botrány támad körülötted. A szakállasok összenéztek. hiszen még az arab vendéglők is csak maceszt mer­ nek árulni. Az előadá­ saidban ne mondj olyasmit. Mert bespájzoltak a zsidók. de a bizton­ ság kedvéért írnak a két vállalatnak is. be kell tartanod a törvényeket. hol fogsz enni. 14 százalékra becsülik a vallá­ sos izraeliek arányát. csak legyél ott. De amíg sza­ bad lábon vagy. Ne cikázz a tejes és a húsos kafetéria közt. hogy nem kell minden arabot megölni. Kétszer egy héten lefekszel a feleségeddel. ami az érzékenységünket sértheti. jó cselekedet. Miért nem fizeted azt a nyava­ lyás kétezer sékelt? Fizetem én. Azt a történetet is az újság írta meg. Amerikai alapítvány működteti. Kérdezi tőlem a rek­ tor: vallásos vagy? Mondom. Az egyik alkalom péntek este legyen. hanem döntsd el. nem. hogy te ügyetlen és lusta vagy. és a kukák tele vannak kenyérrel. hogy egy elvált nő elment a rabbisághoz azzal. mi mindenbe szól bele a rabbiság! Ugyanis tényleg nincs elválasztva az állam és az egy­ ház. és annyit nem tudtak felfalni. Miért. és azt mondták: Nézd. mert a családod nem nélkülözhet amiatt. a család fontosabb. ami óriási feszültséget okoz Izraelben. Akkor most fölmondod a két má­ sodállásodat. akik önmagukra nézve elismerik a rabbik vallási fennhatóságát? . Ha bent laksz az egyetemen . mert az micve.

Én ezeket az elkülönülő negyedekben élő orto­ dox zsidókat meglehetősen agresszívnak látom. és egyszer szünetben sétáltak a rektorral az udvaron. hogy van valahol egy mozaik Izsák feláldozásáról. Azt már nem mondja. adj neki enni. ez az élettelen testtömeg akkor lesz élő. Egyébként a rektor is román származású volt. Ez a két dolog mindig párhuzamosan volt jelen: a nagy tolerancia velem szemben és a tel­ jes merevség mások iránt. A beszélgetés a középkori biblikus ábrázolásokról szólt. a fotó torzít. hogy szeresd az ellen­ ségedet. csak nem történt valami baja? A rektor kihúzta magát. a valóságban ugyanis. a fiú elkapta. és kivonultak. amikor Isten lelket lehet belé. mert aztán visszajött Magyarországra. Ha az életét bántod egy ember­ nek. Hogy el ne essen. és közben felkiáltott: Jézus Mária. vallástalan tanárként hogyan felelt meg maga ezen a vallásos egyetemen? . ami hiánycikk volt náluk: a deviánsok pszichoterápiáját.. de ő nem. azaz marosvásárhelyi magyar. mint az epikureista. és szóba került.Nem.dául hogy tévét nézni nem szabad. Például a zsidó erkölcs csak cselekvés­ ben gondolkozik. És azt is mondja. kezet nyújtottak neki.Térjünk vissza oda. és attól kezdve nem magyar professzornak hívtak. művészettörténetet tanított. akkor Istent bántod. hogy ölni nem szabad. hogy hozzájuk már ne lehessen behajtani ko­ csival. Az én külön teológiám szerint a zsidóságra ez jellemző. Csend. Elment felvételi interjúra . és ez a magyar származású mű­ vészettörténész rabbi azt mondta. na­ pozni. és megkérte a fiút. Szóval nagyon erősen el van választva a cselekvés. Vagyis az ember­ ben az Isten az élet. vettem száz darab dinoszauruszos matricát.az epikairesz nem más. hogy azért ez nem egészen így van. Megértettem. vallás­ talan vagy -. 239 .nevet nem mondok. hogy a Bar-Ilan Egye­ tem professzora szombaton karambolozott. Ezt a hallgatók két hét alatt kifigyelték.Olyan tárgyat tanítottam. Nem jézusmáriázunk egy hithű egyetemen. Filozófiai síkon igen. Majd megkérdezték: Maga ezt honnan tudja? Meg­ néztem. Ők is megengedik másoknak a szabad értelmezést? . amely biztonsági okokból rajta volt a kocsimon. De itt megáll. Na­ gyon szeretett volna bekerülni a Bar-Ilanra.. úgyhogy azonnal bementem a papírkereskedésbe. hogy szombaton strandolsz. Maga rabbi létére bement egy katolikus 238 templomba? Be. ha túl szemérmetlennek tartják. az érzelem és a gondolat. . a vi­ selkedés szintjén nem. akit megvetnek. Szóval sokszor kiszámíthatatlanok a reakcióik vallási ügyek­ ben. abból óriási botrány lesz. mint te . Fölálltak. milyen a mozaik a valóságban. mert az ember. az épp olyan epikairesz. Egy másik történet: volt egy romániai fiú az egyetemen. tehát nyugodtan mehetsz strandolni szombaton. ami tilos. hogy ez az istentagadó Popper jó nekik. rektor úr. és minden pénteken dél­ után egy dinoszaurusszal leragasztottam az egyetem emblémáját. Azt mondja a rektor: Aki téged felfedez a Kinereten. Mondom a rek­ tornak: Elmehetek-e szombaton Kineretre úszni. Megkifogásolják az utcán egy nőnek a ruháza­ tát. de a magatartás. . hogy másnap már ne menjen be. mert azt jelenti. hogy a hittételek szabadon értel­ mezhetők. Őrjöngött is az illető. adj neki inni. Tehát azt mondja: ha az ellenséged éhes. ha­ nem a szauruszos professzornak. A rektornak séta közben ki­ bicsaklott a bokája. Egyébként akkor még az egész deviációs probléma gyerekcipőben járt Iz­ raelben. Egy kérésem van: nehogy karambolozz! Mert ha bekerül az újságokba. és előadta. Elővet­ ték a reprodukciókat. Érdekesség: kint volt egy magyar rabbi a haifai egyetemen. Ők négy órakor kirakják a rá­ csokat. Har szomjas.És mondja.

és el akartak men­ ni Kairóba. Nem azt mondja. hogy a tízpa­ rancsolat. és másnap hoztak cserébe sajtot. Az a furcsa.De most mondta. ez mind a mai napig így van. Vagyis pénzt keresni lehet Izrael­ ben. Egyszer aztán azt mondja ez a magyar szerelő az arab haverjának: Fi­ gyelj ide! Mi olyan jóban vagyunk. hogy az amalekitákat meg kell ölni. Miért nem. hogy zsidók. va­ gyis senki se volt teljesen gyilkos. Az arabok eldugták az árut a ruhájukba. hogy kialakul az emberben valami nagyon furcsa szoron­ gás. ne lopjatok. hogy a két nagy párt közt az a kü­ lönbség. például az. haverságban. A zsidók ezt hosszú ideig úgy játszották ki. De vásárolniuk nem volt szabad Izraelben. Ott hely­ ben. Vagy hívj meg minket. Csak hát Izraelnek jobb és gazdagabb az áruellátása. Az arab pasi elsápadt: Kérlek. TE ne lopj. és persze hogy az araboknak csurgott a nyáluk. Az én autómat a jeruzsálemi Volkswagennél tartották rendben.. a Hamásztól. hiszen e nélkül az arab kereske­ dő éhen hal. mézet. Megmagyaráztam: tavaly elment körülbelül há­ romezer busz. Kollektív gyilkosság volt.Mózes lehozza a törvényt . miért nem jövünk össze maszekban is? Gyertek el hozzám egyszer a gyerekkel meg a feleségeddel. az aranyborjú miatt. aki nem csatlakozott hozzájuk. hiszen az elsőt összetörte . szóval cserekereskedelem folyt. Nem kell megkoc­ 241 . Jeruzsálemből minden órában megy au­ tóbusz Kairóba. egy homokbucka mögül tüzet nyitot­ tak a buszra. és közben mindenkit le­ döftek. a másik szerint együtt kell élni velük. . Ez még a bűntudat szempontjából is jelent egyfajta megoldást. Vagyis kényszerpályán van már a dolog: a végletekig fel van heccelve mindenki. hogy nem terroristák. akkor én reg­ gelre halott vagyok! Mint kollaboránst megölnek. úgy vitték haza. és élve távozol. hogy Isten nem fogadja el a kollektív felelősséget. Dolgozott ott egy magyar pasas. hogy amikor kiér­ tek a sivatagba.Megmondta az Isten. hogy az anyagi helyzetük indokolja. akit meg akartak ölni. süteményt. már a honfoglaláskor. Háromezerből kettő. Azt mondja: TE ne ölj. Miért fogalmaz Isten egyes számban? Erről különböző teo­ lógiai vélemények vannak a zsidóságban. hogy fizessem be őket a buszra.mármint a második tör­ vénykönyvet.És akkor a vallásos zsidók hogyan oldják fel azt az el­ lentmondást. Amiben van logika. Mondták. Bevonultak Kánaánba. ne öljetek. ez egy föloldhatatlan ellentmondás..és azon az áll. és a magánviszonyok nem működhetnek. A szervizben együtt dolgoztak zsidó és arab szerelők. Mondom. elindultak előre. hogy amióta Izrael állam létezik. csak mindenki egy kicsit. Még a csecsemőket is. kérdezi a felesé­ gem. hogy nem tartottak hóhért. Nézze. kihúzták a késeiket. nem. Megkövezték együtt. Vagyis senki sem ölt egyénileg. be ne tedd a lábad hoz­ zám! Mert ha eljössz. Kétszer előfordult. Az egész helyzet olyan rettenetesen bonyolult kapcsolatokat és viszonyokat jelent. és mindenkit megöltek. De az araboknak két igazolványuk volt. de elkölteni csak az arab kereskedőnél szabad. nagy barátságban. És miközben ezt a hóna alatt szoron­ gatja. Egyszer pedig megtörtént. A másikat az araboktól kapták. . aki valaha a budapesti Fórum szállónak volt a garázsmestere. hogy ne ölj. Az egyiket az izraeliektől kapták. Csak egyéni felelősséget fogad el. és a családdal elmegyünk hozzátok a falutokba. gyakor­ latilag folyamatosan ölni kellett? . a mózesi alaptörvény egyes számban van írva. hogy az egyik szerint nem kell megölni minden arabot. 240 azt igazolta. hogy hátul leült néhány arab. Kijött látogatóba a családom. Ezért a zsidó szerelők vásároltak be nekik. hogy a zsidóknál vállaljanak munkát. körülbelül 3400 embert végeztet ki. tehát bejöhetnek Izraelbe dolgozni. Hadd mondjak egy példát. és amikor elindult a busz. ez azt igazolta.

Különféle vélemények megjelennek a nyil­ vánosságban. mint évekkel ezelőtt.Elkalandoztunk a múltkor Izraeljeié. Az is bosszantott. hanem így és így. hogy ennek van egy véleményerősí­ tő funkciója. Azoknak írtam. de onnan indul­ tunk. hogy leírom ugyanazt.át is mentünk -. nincs egyedül a véleményével. amit nem szabad megkockáztatni. hogy nem tudok originális lenni. de önmagában nem nagyon csábít engem. Elmesélte. Megun­ tam a belepofázást a magyar politikába. és aki a magáéra ismer bennük. tehát nagyon sok előadást vállalok. 2007. A publicisztikát viszont abbahagytam. Mert minden lehet. hiszen ugyanazt gondolom. Másrészt szerkesztek a Saxumnál két sorozatot. Állandóan járom az országot. és le is ír. 242 243 . Mit csinál a rengeteg szabadidejével? . akik ugyanazt gondolják. amit én. annak biztonságérzetett ad: mégsem gondolja rosszul. Egyrészt valamiből meg kell élnem. hogy mi változott öt év alatt. azoknak meg minek. amit a saját szellemi köröm gondol. Akkor folytattam volna szívesen ezt a publicisztikai tevékenységet. ha a jobboldalról reagálnak rá: Roszszul gondolod. De olyan halott dolog. másutt átviszlek titeket Egyiptomba . de nem utazunk a hi­ vatalos buszjárattal. . mond. hogyjelha­ gyott a tanítással. és igyekszem könyveket is írni. .Nincs rengeteg szabadidőm. Szóval. Izrael ebből a szempontból vadnyugat. értelmetlen­ nek láttam. Ez az a „le­ het”.káztatni. ha elkezd élni az egész.Ez igaz. . Ha akarjátok. ÁPRILIS 10. ez a dolog nem így van.De maga is tudja.

E nélkül meg rettenetesen unalmas a dolog. ha ma Magyarországon már jó­ szerével el sem tudnak képzelni más hangnemet.És miért nem tud újat mondani? Azok a jelenségek. csak annyit mondott: Török úr. hanem értelmes érvelés egy álláspont mellett. a különböző értékelések.Igen. A ma­ gyar közéletnek alapvető baja ez a féloldalasság. Ezek a témák tehát mindig kimaradtak. amelyekről a publicisztikáiban elmélkedni szokott. Nem volt primitív. Ma­ ga is azt kérte a Klubrádió vezetőitől. és elment. / Ön sose látott.a szocialisták politikájára. stb. mert olyan leszek. ami ezután történni fog. hogy mutassa­ nak magának 237 színvonalas jobboldalit. Tehát nem egészen értem.. és bejön hozzá vívni egy fejlődési rendellenességben szenvedő nyomorék. Mert nincs. akkor a magyar közélet szellemileg lebénul.Nem azért. és a másik fél értelmes vitára késztetése. hogy le­ gyen a vita. vajon miért nem tud a szociáldemokrácia erőre kapni azon a Magyarországon. aki csak hazaárulózni képes. Na hát egy ilyen mentalitású emberrel lehet és érdemes vitatkozni! Csak hát ez ma teljesen hiányzik. hogy a gladiátor ott áll az arénában. Vagy: egész egyszerűen nem hiszem el. a nézeteltérés. Egy idő után az ember úgy jár. hogy a libe­ ralizmusnak ilyen szűk és csak városi bázisa van ná­ lunk. nem változtak? Nem kínáltak új mondandót? . vitaképes 245 . Ment ajtót nyitni. mint a Fidesz. mint Cyrano. Itt valami nagy hiba van. Normá­ lis helyeken a kritika nem a másik halálra sértése és meg­ semmisítése. és elmond ön­ magáról egy óriási karikatúrát. csöngettek nála. Itt is nagyon nem stimmel valami. És nincs is küzdelem. Hanem mert én a baloldal felé elköte­ lezett liberális ember vagyok. Nem értem pél­ dául. és az ajtóban ott állt Szabó Dezső. legalábbis sze­ rintem. Ször­ nyű. ami a zsidósággal eddig történt Ma­ gyarországon. megsem­ misítő. ha kell / De hogy más mondja. csak mindig el kell jutni következtetésekig.. Szabó nem volt hajlandó be­ menni a lakásba. majd azzal zárja: Mert magamat kigúnyolom.. aki végül is kínjában azt mond­ ja: Ha volna Önben szellem és tudás / De szellemet. Nem tudnak mutatni. . és ki is fognak ma­ radni. és mindazért. Volt ugyanis jó szín­ vonalú jobboldaliság. hogy folyton ugyan­ azt mondom. Ha nincsen. mindazért. bol­ dogtalan dudás. hogy az ne legyen bántó. Ebből nem lesz küzdelem. ha sze­ rintem szarvashibákat követnek el. Ez a legnagyobb baj. lesántul. kulturális nívót mégiscsak képviselő liberális-baloldali gárdával szemben csupa olyan ellenfél áll. hogy egy bizonyos intellektuális. . Ez azt is jelenti. azt nem tűröm el! Tehát nincs valódi ellenfél. egy vasárnap. akit sze­ rintük meg kellett volna hívnia a műsorába. még akkor sem. Olyan nincs.Hát ez a legnagyobb kérdés. csak szidalmazás van. . És ez a morá­ lis vagy taktikai-politikai gátlás erősen beszűkít en­ gem. Ehelyett az van. Ha ugyanis itt egy normális szellemi közélet lenne. akivel kü­ lönben utálták egymást.Maga szerint miért nívóűan a jobboldal? . hogy bizonyos pontokon kénytelen vagyok megálljt paran­ csolni magamnak: nem bántom őket.mondjuk .De hát a bírálat nem okvetlenül ledorongoló. Török Sándor mesélte nekem. ahol ekkora tere és népszerűsége volt valaha. Itt volt például Szabó Dezső a maga kultúrantiszemitizmusával. Ebben meg az em­ ber nem szívesen vesz részt. értelmezések. hogy: mondjon le! ír­ jam azt válaszként: ne mondjon le? Hát ez a vég! 244 Nincs a dologban szellem. mit mondhatnék bántás nélkül . hogy 1944 tavaszán. Én nem tu­ dok erről úgy írni. Majd megfordult. bocsánatot kérek.. annak integráns része kellene.

akik alaposan ügyelnek arra. Azok az emberek. — Nem veszem észre. hogy Magyarország egy sikergyilkos ország. a gazemberek demokráciája. Magyarország nagyon csúnya kritikáját testesítik meg. és ezért biz­ tonságban van erről az oldalról. mert arra vágyott. tehetséges és szuggesztív. nem indulati svungokkal. hogy örömgyilko­ sok. Karriergátlás-okai.volt. Egy szocialista miniszterelnök úgy kormányoz. társadalmi okai vannak.Nézze. Mert mindezt itt nem tudták elérni. Ez az alapprobléma. hogy hatékony legyen. hogy ő valaha is egy higgadt. aki érvényesülni akar.És ki teszi tabutémává? . . mert lassan én is kezdtem úgy gondolkozni. Hü­ lyeség! Ennek szellemi. Sok­ kal erősebb benne a maffiózó szellem. hogy mi tör­ ténik nálunk azzal az emberrel. És a politikai életet is ez hatja át. szellemi partner volt. elüldözzék külföldre. Holott egy ilyen krízishelyzetben lévő országot csak így lehet irá­ nyítani. Hova lett? Valószínűleg összefügg ez a Fidesszel és vezérével. hogy az a demokrácia. hogy egy tudósnak miért 246 érdemes elmennie Magyarországról. mégis azt gondo­ lom. amivel tönkretették a másik ember örömét. Ez most ne­ kem nagyon jól jött. Az a benyomásom. Kell neki egy indulati felspannoltság ahhoz.a festőtől a tudósig és a muzsikusig . valódi megoldásokat kereső politikus legyen. Ezek ugyanis nem nyílt. hogy egy amerikai politikus sze­ rint a demokrácia bajain csak még nagyobb demok­ rácia segíthet. hogy ezt a józanabb jobboldali ér­ zelmű szavazók is így látnák. hogy Nobel-díjas tudós legyen belőle? És erre nem az a válasz. Ennek analógiájára gondolom én úgy. hogy miért nem tud egy világtehetség . akkor a nagyma­ mának ehhez annyi megjegyzése volt. hogy klinikailag nagyon jó erőkkel karban van tartva. Most olvastam. és ezért kevesebb a félelme és a szorongása. Ez az egyetlen gyógyszer. hogy a szom­ szédokat nyilván nagyon zavarja majd a labda patto­ gása. hogy tud-e egy baloldali vagy liberális mozgalom hitet adni az embereknek. hanem azzal is. hogy a rendes és tehet­ séges embereket megbuktassák.ez is fontos téma -. . Ma már kizártnak tar­ tom. Mi akadályozza meg őt itthon abban. akiket úgy hívtam. Fel kellene tenni egyszer azt a kérdést.Nem tudom. Ha volna egy értelmes szocioló­ gus. hívei és értelmisége bármikor ledöfheti. hogy ha nem a nagy löttyös indulat viszi. akkor nagyon gyenge. A striciknek ad végtelen lehetőségeket politikailag. és ott világraszóló sikereket értek el. hogy észre sem veszi. hogy elviselje. hogy Orbán rettenetesen nagy súlyt helyez a szemé­ lyes biztonságára.Magyarorszá­ gon érvényesülni. Azt látom. amit magára vett. hogy ez az ország szellemileg és erkölcsileg nem érett a demokráciára. ellehetetlenítsék. Művi erősítések kellenek hozzá. gazdaságilag. sok olyan ember van. töprengő. Amikor a kis unokahúgomnak vettem egy pingpongasztalt. Sajnos az a helyzet. Ezért beszélhet bát­ rabban. nem megfogható dolgok. Na­ gyon tehetséges népszónok. De ennek ellenére az én klinikai pszichológus lelkem nem látja Orbánt egészségesnek. Orbán ezt nem engedi meg. érdekes folyamatokra bukkanhat­ na rá. azoknak. és ők mindig találtak benne valami rosszat. ami nálunk van. Csak hát ez tabutéma Magyarországon. akik elmentek külföldre. Hogy ugyanis itt a sikert meggyilkol­ ják. hatásos és hatékony tud lenni. Vagyis a kérdés az. de sok neki az a teher és felelősség. Néha tényleg azt gondolom. hogy nincs pénz. hogy van-e mit enniük a szegény gyerekeknek . Történt valami jó. hogy 247 . hogy a saját pártja. Ezek lappangó indulatok: úgy marja meg a kígyó. aki nemcsak azzal foglalkozik. az én családomban is voltak ilyenek. Bele kellene nézni a mélyebb folyamatokba. talán kollektív konszenzus ez.

elvtelen embernek neveztél. Itt dől el a dolog. eltúlozták. hogy ha a zsidókat kirúgom Ma­ gyarországról. hanem a magyar liberális hagyományokat. És itt megfordultak a szerepek. A beszélgetés a következőképpen zaj­ lott. Ezek tünetek. nincs. A végén fölálltam. az ország boldogabb lesz? Orbánék. amikor. mondta a Korom. egymás után. Vagyis a dolog megfordult. mert tönkreteszi a vállalatot. amikor létrehozták a Kútvölgyi kórházat. de azért lássuk be. Jöttek a hozzászólások: Igen. ma már nem tenném. Egyetlenegy dolgot nem tételeztek fel rólam: hogy ez a véleményem. Ezért nincs ma fasiszta Magyarországon. hogy elvtelen és jellemtelen voltál akkor. mondtam. Megint egy történet: Egy legfelsőbb bírósági barátom volt az. akit egyszer Korom Mihály . kaphat jachtot. mit szabad csinálni. de érezni kell. Péter. a Központi Ellenőrző Bizottság elé akart citálni. Hogy merted. felelte a barátom. amit gondolok. súlyos szociá­ lis bajok tünetei. de származási alapon vezérigazgató nem lehet. Magyarország boldogabb lesz? Tudok-e abban hinni. A barátom erre elgondol­ kozott. Azelőtt az emberek azért be­ széltek. Mentege­ tőzik.aki akkor nagy hatalom volt . hogy az nem is úgy volt. Péter nem a Hunyadi álláspontját képvi­ seli. Korom: Kikérem magamnak. ez nem úgy volt. Ennyi az egész. amikor mindent a kapcsolatok döntöttek el.. Ezt pontosan lehetett látni annak idején. amit jelentenek. fus­ sunk. és mire mi­ lyen reakció várható. mert az elmúlt évtizedek megszüntették a beszéd kommunikatív jellegét. Volt régebben egy nagyon tanulságos összejövetel. mint Hitler idején. Ma az ember. Az ősember azért szólalt meg. Jól ellátott kórház. És így tovább. Miska. A helyze­ teknek mindig vannak ilyen jellegű megoldásai. hogy ezt a társadalmat tönkretették azok az évtizedek. és itt jött a törté­ net. Úgy. A KEB elé fogom vinni az ügyet.Pszichológusként mivel magyarázza ezt? . Ez súlyos probléma. Ma olyan ember. Ő ezzel szemben azt mondta Koromnak: Bi­ zony. Ide figyelj. ő kezdett el magyarázkodni. . Ugyanis ma már a szavak sem azt jelentik. hanem úgy. hanem emocionális síkon. amelyekben némi emocionális fogékonysággal hinni lehet. Akkor még elmentem. hogy ha Trianont valamilyen módon meg nem történtté teszem. mit lehet. hogy miért mondom. azért teszi. Zabálja csak fel a másikat! Az egész politikai kommunikáció is a lényeg elfedésére irányul. amit mon­ 248 dók. mi van a világban. aki magát fasisztának vallja.Orbán inkább tud. Egy hungarista szemléletű ismerősünk azt mondta: De hát Magyarországon nincsenek fasiszták! Szóval ma nem úgy fasiszta valaki. hogy amit te képvi­ selsz. még ha primitív módon is. Nálunk viszont ő lesz a vezérigazgató-helyettes. A nyugati világban a milliomos gyereke kaphat rengeteg pénzt a papától. au­ tót és villát. üvöltötte a Korom. és büszke rá.Azzal. és elmondtam. hazudtak neked stb. Tudok-e abban hinni. hogy mindenféle találgatások hangzottak el arról. ezt mondtam. Mert az államtitkár unokaöccse került oda. én mit akarok. Gyurcsányék nem tudnak ilyet adni. ahol a pszichológusképzés megreformálásáról volt szó. hogy náci. és nem arra. Engem a Gyurcsány-beszédben 249 . hogy az em­ bereket informálják arról. amögött ott áll Hunyadi György. adnak ilyen kapaszkodó­ kat. Nincs becsülete a tehetségnek és a teljesítménynek sem. nem is ezt mondtam. méghozzá nem racionális. Mégis csak sajátságos. és tönkreteszi azt. hogy letagadja: jön a tigris. hogy értesítse a másikat: Jön a tigris. hogy te engem opportunista. hogy közöljenek valamit. A másik: Nem igaz. mit képviselek stb. hogy. hogy kidülleszti a mellét.a KEB... amit vezetnie kellene. remek hotelfunkciókkal és harmadrendű orvosokkal.. A kontraszelekció létezik. ha ilyen helyzetben megszólal. Ezer ember közül kilencszázkilencvenkilenc azzal védekezne.

Hanem az. hogy elkúrtuk. Mert a magyar kommunikációs kultúra már gyerekkorban is rettenetesen súlyosan ítéli meg a hazugságot. ha felmerült a gyanú. amelyik elvileg rá lesz bízva. aki ki fogja forgatni a lényegé­ ből. -. akkor ez a beszéd sem rí ki a többi közül. nem örül mások sikerének. De tudni kell. hogy azt a né­ pet. hagytuk. hogy a Fidesz képes volt meg­ szállni az országot a „rosszabbul élünk” plakátjaival. Lehet vállalni. az hatásos. De egyetlenegyszer ilyen beszéddel pró­ bálkozni nem szabad. Hiába próbálkozik meg vele valaki. az ellenségnek élesebb a szeme. még kell gondolnia. amelyeket egy okos tanácsadó elkerültet egy politikussal. mond­ hatja-e azt. hogy a magyar mi­ niszterelnök így beszél.sem az zavart.De hát maga is azt mondta az előbb. és mélységes cinizmus van mögötte. hogy a hév meggyőzi az embereket. . aki azt mondta volna: miniszterelnök úr. mint a barátnak. és marad ez az egyhangú jajongás. Nem mondhatja azt sem. és jól teszem. hogy jóindulatúan fog­ ják értelmezni? Ugyanis mindig a rosszindulatú értelmezési lehetőség az érdekes. Nem hangzik jól.ami mel­ lesleg nem is igaz. amire eredeti funkciója szerint szolgálnia kellene. hogy az vagyok. és ezt nem tudtuk más­ ként ellensúlyozni. hogy érdemi és legalább nagyjából helytálló mon­ dandót közöljön. ha kormányra kerül. hogy ez egy rendkívül destruk­ tív társadalom.. Ráadásul rettentő sokféleképpen elmondhatta volna ugyanezt. Ezt kimondani sem szabad! Ezek olyan tabuk. noha négyéves ko­ 250 rában őt is elfenekelték. Hogy ha igaz ügyben félreteszi a diplomáciai modort. 251 . Nem gondolom. hogy a beszéd. sőt még a sajátja is szorongással tölti el. hogy nincs a tanácsadói között egyetlenegy sem. a beszélgetés már nem arra szolgál. Tudatos lélekrombolás ez. az ellenzék. de miért kellene eh­ hez alkalmazkodni? . És ez mindig csak akkor derül ki. Rengeteget bosszankodtam azon. nem történt volna semmi baj. aki vagyok. . Csak hát a püspök se mondhatja. milyen ez a Magyarország valójá­ ban.Ugyanígy voltam vele. De kimondta a hazugság szót. ha sok mindent elhall­ gatunk vagy megszépítünk. hogy ki fog­ ják kezdeni miatta. Vagy beszéljen mindig így! Mert ha egyszer megszokták. Elképesztőnek tartottam. hogy van itt vala­ mi nagyon mély szociális és lélektani tisztázatlanság. a sötét kétségbeesésbe taszítsa. ha az ember azonosul a gazemberekkel. hogy hazudott. vajon mi lehet mögöt­ te.Vannak dolgok.. csak úgy. hogy a dolgok a maguk rossz logikája szerint menjenek. Vagyis ha Gyurcsány azt mondta volna. amelyekben a magyar közgondol­ kodást respektálni kell. mi a fenéért nem szól! Summa summarum. és miért gondolja. hogy két évig meglehetősen lazán kor­ mányoztunk. . Aki tényleg azt fogja keresni. Gyurcsány nyilván azt hitte. ha nyomban jön valaki. találgat. és tényként közli. ha igaz lenne az állítás. hogyan lehet értelmezni a magatartásomat és a mondataimat. Csak azt látjuk. a sajtó vagy a bulvárhiéna. Ugyanis szerintem ezt akkor se lenne szabad csinál­ ni. hogy az Isten akárhova tegye ezt a mikrofont. Meg egyébként is. hogy állandóan bújócskáznia kellene egy politikus­ nak vagy bárkinek. Ez a gyakorlat. én azt látom. hogy gazemberek is állnak velem szemben. mert tudja. ezért nem tudjuk. ami mindenkit. megállapodik a legrosszabb lehetőségnél. ha a gazemberek szempontjából is mindig megnézem. hogy egy politikai párt azt tartsa feladatának.. Ez ugyanis sokféleképpen értel­ mezhető.Vagy szégyelli és takargatja. hogy végighazudtunk két évet . Amivel az értelmes beszédet máris sike­ rült hitelteknítenie..

arról. Én ezért nem hiszek azoknak. a MIÉP álelnöke a következőt mondta: „Ezért a népirtásért annyi börtön jár ezeknek a gazembereknek. de nincs hozzá gondolata. a kormányát meg a pártját szokta minő­ síteni. Nincs.Ha már itt tartunk. hogyan kell beszélni azokról. szélhámosok. és igazi vágy nélkül lefeküdni valakivel. hogy egy idő után az embereknek elegük lesz. aki ismeri. ultranacionalista. amikor a rendőrségét „rávezényelte a békés tüntetőkre. ” És még nincs vége.és ez csak néhány azokból a jelzőkből. szintén rászolgálna a likvidálásra. amelyekkel Orbán Viktor Gyúrcsány Ferencet. és jól használja a politikai technikákat. amely ne hangzott volna el a múlt században ezerszer. kapzsik. hogy igazi monda­ nivaló nélkül beszélni. hogy az em­ berek nemigen szeretnek bonyolult ügyekről gondolkozni. pimaszok. A z elhíresült hódmezővásárhelyi kór­ házvédő tüntetésen Kovács László. igazi szomjúság nélkül inni. hogy valami nagyot akar mondani. a Kossuth té­ riek szószólója. ” Ezek után a Magyar Nemzet finomszavú publicistája már egyszerűen csak „véreskezű reformernek ” nevezte a miniszterelnököt.Szóval maga hisz ennek a politikai hatásában. kioktatók. Öregekre. beteges hazudozók.André Gide egyszer azt mondta. a szélsőjobbos akciók támogatói . gyerekekre. még arra sem képes. hogy a műanyagbilincs is el fog rohadni a kezükön" Morvái Krisztina jogvédő és bizottsági elnök meg azzal kezdte „ tárgyilagos” vizsgálatuk ismertetését: „Nem le­ het Magyarország miniszterelnöke olyan ember. az többnyire azt je­ lenti. akikkel nem értünk egyet. Szellemi szegénylegénységet látok. . pénzéhesek. . nevezhetjük ügyesnek. És ezt adja is nekik nap mint nap. aki így beszél. században is elmondták mindezt.Elvileg láthatná jelét. Már elmondta Szálasi. ” „Nem fogunk sírni. csalók. félelemkel­ tők. ez az a három halálos bűn. ennél fogva szívesen vesznek olyan egyszerű világma­ gyarázatokat. Nincs új. A szélsőjobboldali internetes honlap. hanem ürességről. Mit gondol. és nem hisz abban. ripacsok. A beszéd elgonoszosodása. gátlástala­ noky erőszakosak>hatalomvágyók. ha valaki netán elintézné ezt a tetvet. szeptember 19-20án és október 23-án. a kórház orvosigaz­ gatója. spekulánsok. a tömegmeggyő­ zés eszközeit. amelyet az imént idézett: Gyur­ csány. nagyké­ pűek. eltrágárosodása és eldurvulása szerintem a mondanivaló hiányá­ 252 ra utal. sőt már a 19. amelyek közel állnak a hétköznapi hiteik­ hez. hadd soroljak fel magának néhány jelzőt. Nem egyszerűen szellemi igény­ telenségről van szó . mert azt a politikust.És ez aztán tényleg maga a hazaárulás. 253 . bűnözők. mi ennek a jelenbeli és a hosszú távú követ­ kezménye? .. Február 16-a és március 3-a közt tíz interjút adott ebben a hangnemben. Va­ gyis az üresség szól. ártatlanul sé­ tálgató állampolgárokra. szavazatvásárlók. azt írta nemrégiben: „Gyurcsány. Orbán Viktor régó­ ta arra a megfigyelésre építi a beszédmódját. Én egy másik szempontból is hoszszan figyeltem ezt a jobboldali-szélsőjobboldali de­ magógiát: hogy van-e benne olyan gondolat. ha mindig ugyanazt és ugyanúgy hallják? Vegyük azt a jelzőt. Ha egy ember így beszél. nem beszélve egyéb megszólalásairól. Bárdossy. . ” Őket idéztem. akinek vér tapad a kezéhez. hogy hozzátegyen valamit ezek­ hez a konvencionális rasszista. amelyet az európai kultúra leggyakrab­ ban elkövet. ráadásul kétmillió ember számára ez a be­ szédmód a politikai identitás egyik kritériuma is lesz. Hol vérezte össze a kezét Gyurcsány? . akik „zseniális” politikusról szoktak beszélni: én ennek semmi jelét nem látom. Van tehát egy állandóan sulykolt minta Magyarország polgárai előtt arra nézve. a véreskezű. ez a közellenség. hogy az.A jobboldali jogvédők szerint 2006. ki­ rekesztő szlogenekhez -. Tolvajok.

racionálisan felülkerekedni? . . hogy ha valaki nagyon fél valamitől. mert egy idő után érzem. mint a meg nem történtté tevés mágiáját. Ha a gyerekek félnek a fogorvostól. gyűlöletet táplálunk a másik iránt. Hogy mit csináljak. Értem.. belemarnak a saját kezükbe. hogy igaza van. Ez a logika a fasiz­ mus logikája. amit maga idézett. Elfogadja tényként a dolgot. nem kell vala­ mi sátánit is belecsempészni az ellentétekbe. úgy csillapítja a félelmét. hogy nagyon nehéz eljutni a tényleges agresszióhoz. hogy be kell keményítenem. 254 Nekem meg módomban áll. A fasizmus olyan politikai technika és meggyőződés. tépik a hajukat. félelmet. Akiben némi kis marad­ ványa él még a tisztességnek. Állandó jelző­ je lesz annak az embernek. . hogy például egy angol konzervatív azt gondolná a munkáspártiakról.Aha. és hogy meghúzom a ravaszt. hol lett véreskezű Gyurcsány. Mármint ha a politikát foglalkozásnak tekintjük. És ilyenkor nem tud más gyógyírt keresni a szégyenére. legalább utólag megér­ zi ezt. Az üresség és a ká­ romkodás mögött pedig többnyire a tehetetlenség áll. elgondol­ kozom azon. amelyeket a pszichológia önsorsrontásnak nevez. hogy már ne is kérdezzenek rá az állítások mögött lévő valóságra. hiszen nincsenek is mögötte valós tartalmak. Ennek a suly­ koló beszédmódnak valószínűleg ez a célja. kocsiséknál úgy hívják. Felnőtt emberek olyan helyzetekbe sodorják magukat. Nem lehet. önállósul a minősítés.Lehet. Ugyanis mindazt. akit el akarok leheteúeniteni. amelyből csak egy nagyon kemény ön­ magával való szembenézés árán tudna kitömi. nem keresi az okát. Az egyének szintjén ez úgy van — persze ezt sosem szabad átvinni tömegek­ re -. tehát ha enyhe túlzásnak érezzük azt az felfogást. az okokra. hogy ez valami identitás­ betegség? Hogy bármi baj van. amely az ellenfél megsemmisítésében tud csak gondolkozni. hogy azok egy barlangban vörös fáklyáknál Anglia vesztére esküdtek fel. de ma még szerencsére csak a szimbolikus pusztulásnál tartunk. Tudja. . valaminek a kínjától. hogy eljuttas­ sa odáig a párthíveket. hogy ők másként képzelik Anglia üdvözü­ lését. De ha vala­ ki nap mint nap ezeket a jelzőket hallja. És most mondok egy valószínű­ leg sokaknak nem tetsző dolgot. Nem nagy a távolság a két mozdulat között: hogy rászegezem a fegyvert. in­ kább önmagának okoz kínt és fájdalmat? Ez ugyanis egy rögzült gondolkodásmód. Mind a kettő magyar! De ugyanilyen végzetesnek fogták fel Szé­ chenyi és Kossuth ellentétét. Maga visszakérdezett. hogy itt is valami hasonló törté­ nik? Hogy amikor egy megoldatlan helyzettől fuldoklik a nemzet. Élő nem fordulhat. hogy rájöjjek: semmi sincs mögötte. le akarok járatni. egy idő után nem fog visszakérdezni. az ország percek alatt szét tud esni kurucokra és labancokra. Ezért káromkodik sze­ gény. akit az istenség a sátán legyőzésére küldött. Amikor például az ország kettészakításáról van szó. amire az nem szolgált rá. Ő ezt a látszatot akarja kelteni: neki küldetése van. Nálunk ugyanis azért megy túl minden a normális polgári méreteken. A tehetetlenség dühe. ez lehet. hogy káromkodás. De akkor megint visszakérdezek: mit je­ lent a győzelem ebben a verbális küzdelemben? A megsemmisítést. Olyan irracionális szorongást. hogy Orbán Viktor volna az a „grállovag”. 255 . érvekkel. szóval ott lett véres a keze.Igen.Volt egy érdekes dolog az imént. meg akarok buktatni. csak üresség.Ebben nem vagyok biztos. ve­ lem nehéz ilyen beszélgetéseket folytatni. Nem! Azt gondolja. és nem missziónak. és abban bízom. A zt kérdezte. hogy a magyar történelemben ez új je­ lenség? Nem arról van szó. ha nem tu­ dok okosan. hogy önmagának okoz még nagyobb szenvedést. mert valami sátánit is akarunk látni ben­ ne. És ez a másképp elég a harchoz.

. A honi közéletnek ez a legnagyobb baja: konzekvencia nélküli. Mert ha rasszista vagyok. Ennél fogva nem ille­ tik meg semmiféle jogok. amikor véletlenül lelöki a mama ólomkristály vázáját. és azért. hogy ez nem történt meg. tizenhetedszer nem fog visszakerülni a börtönbe. tehát az áldozattal való azonosulás képessége. és a többséggel szerintem ez a hely­ zet. hogy valaki képtelen tanulni a tapasztalataiból. szintén nem csinálja. hogy a betegség a szociális beilleszkedésben okoz károkat. hogy ez az a hidegség. Most inkább úgy látják. sokfélét gondo­ lunk. semmiféle védelem vagy méltányosság. vagyis belemegy olyan élethelyzetekbe. és nem tör­ ténik semmi. Tehát vagy mélyen hallgatok ró­ la. Csalhatok. Az ilyen beszéd ugyanis azt su­ gallja. amelyre a pszicho­ lógusok is mindig rácsodálkoznak: hogy van az. Ezért nem nagy a távolság a verbális és a valóságos agresszió közt. Nincs az a smasszer. Csak valami emberszerű lény. nem ismétel. Egy emberről is csak akkor mondhatom el. Fölmenti a bűntudat alól a pusztítót. ká­ romkodhatok. ott valami baj van a pszichés egészséggel. Ha tanul a tapasztalatokból. a dolog tanulság nélkülisége. Ezért iszonyúan veszélyes. úgy hívják a tudományban. Kulinyi Ernő a brucki intemálótáborban halt meg.Nézze meg a második világháborús népirtást: feldol­ gozhatatlan élmény. empátia. a nehézségeit. hogy sokfélék va­ gyunk. mert az ember értékrendjében rettenetes zűr­ zavart okoz. akkor sem csinálja. különösen két átélt világháború után. És ha szorong. Thomas Mann ezt úgy fogalmazta meg. hi­ szen csak zsidó. és nem tanul a tapasztalataiból . És engem ez arra a pszi­ chológiai problémára emlékeztet. Ha viszont ezredszer is belemegy ugyanabba &konfliktusba. csak komcsi. a Führer szlo­ genjeit. és ezen vele született lelki rendellenességet értettek. nem mondja. ami­ be már többször is látványosan belebukott.mert súlyos teher. hogy ha valaki tizenhatszor ült már tolvajlás miatt. Rosszabb. sokféle kultúrát képviselünk. hiszen csak cigány. Hiszen nem igazi embe­ reket öl. Csak tetveket.és nem szorong. Ha érzelmileg nem sivár. azt mondja: nem én voltam. 257 . hogy valaki megismétli a hi­ 256 báit. hogy én ezt a fajta embert nem szeretem. Volt egy amerikai tu­ dós. mert tart a rossz következményektől. hogy akiről szó van. Cleckley. nem tanul .Ez mit jelent? . és némán hordozom a terhét . hogy egészséges. sikkaszthatok. amelyek elől tisztes­ séges ember elmenekül. Ezért aztán a Szép vagy. megalázhatom a másikat. amely a maga pszichopata vagy szociopata beállítottsága miatt ugyanazt ismétli. Ez nem igazán ember. Nagyon nagy baj! Az a társadalom. hogy ez nem igazán ember. a nyilasok. aki úgy gondolná. mint bármilyen rasszizmus. Meg fogja ismételni! És ezt az emberi sajátosságot. A gyilkost. De ilyen­ kor a gonoszság végső pontjáig megyek el: nem is ember az. A káromkodásnak azon­ ban van egy harmadik funkciója is: felmenti az em­ bert a bűntudat alól. Például újra meg újra elutasítja azt a tényt. Ugyanígy baj van azzal a társadalommal is. aki a pszichopátiának tizennégy sajá­ tosságát írta le.tehát érzelmileg sivár. ha meg tudja olda­ ni a konfliktusait. aki kilé­ pett Isten korlátai közül vagy ha már ezt a hideg­ séget sem érzem. amely a szívét körülfogja annak. azzal csak azt mondom. A legfélelmetesebb ebben az egészben. ha van benne részvét. amely ezt megengedi magának és a tagjainak. A kisgyerek. megismétli a nácik. Mert módszeresen be­ leivódik az emberek tudatába. sem­ miképp sem egészséges. az nem is igazán ember. hogy pszichopa­ ta vagy szociopata. A három legfontosabbat elmondom: nem szeret. csak tetű. gyönyörű vagy Ma­ gyarország című vers szerzője.Korábban egyszerűen pszichopatának hívták. akkor csak egyetlen igazolásom marad a tisztes­ ség világa felé.

Ezt el­ kerülhetetlennek tartom. Ugyanis van itt egy hamis illúzió. A Jó­ isten sem tudott félelem nélkül világot teremteni: kénytelen volt Ádámnak és Évának szankciókat kilá­ tásba helyezni bizonyos magatartások esetére. hogy nem született valaminek. se az ellenfelünkről. Nem igaz! Ez az ösztönök és az indulatok uralmának 258 a jele. hogy így nem beszélünk! Se a másik emberről. senkiről! Hol az íz­ lésük? Vagy nevezhetem polgári kultúrának is. de legalább az ízlésük figyelmeztethetné őket. tekinti értéke­ sebbnek másoknál. Pontosan mutatja ezt a közlekedési morál: jog­ talan előnyszerzések tömegével találkozik az utakon is. hogy mindenki a leghama­ rabb és a legbiztonságosabb módon juthasson el oda. tehát minél inkább nem kreatív. minél inkább senkiházi vala­ ki. A közlekedés is társasjáték. . jelenségeket és ér­ veket végiggondolni is fáradságos. mert arisztokratának született. Ha szabad ezt mondanom.. annál fonto­ sabb lesz számára a tudat. Egy demokrácia ilyesmit nem tűr el. Egy részük működhet bete­ ges módon. hogy társadalmi-szellemi rangot azáltal is kaphat az ember. és ez nagyon nagy csábítás.ad rangot az embernek. nem hoz létre semmilyen társadalmi értéket. egy ponton legalább a hívek ízlésének be kellene lépnie.a Fidesz szavazóiról beszélek. akkor egy negatívummal teremti meg a felsőbbrendűségét. hogy ő másoknál különb ember.Nem hiszem. mert nem születtél ci­ gánynak. nem alkotó. különben a jogtalan előnyszerzők miatt órákat fogunk dugókban pöfögni. A negatívum hangsúlyozásával . de valamennyi biztosan nem. mert nem vagy kommunista és hazaáruló .Hogyan lehet szót érteni káromkodókkal és indulatve­ zérelt emberekkel? . önreflexióval élni nehéz. Egyetlen kezelési módja van ennek a magatartásnak: a negatív retorzió. pusztán azért. Ha egy arisztokratának az a meggyőződése. Rendben van. ahová akar. 259 . hogy a trágárkodás a felszabadultság jele. hogy lehet. az a célja. zsidónak.különb vagy.Csak hát itt több mint kétmillió emberről van szó .Elsöpri valami nagyobb erő: a negatív arisztokratiz­ mus. . Ez közös érdek. Mert bármi­ lyen hatásos is ez a fajta dresszírozás vagy trenirozás.

ők megdöglöttek az unalomtól. kisza­ badítják. mert elaludtak rajtuk. de elhúzódnak tőle az emberek. egyedül. Az Orfeo Negrón elaludtak! Rengeteget gondolkoztam. A parancs­ nok előhúzza a pisztolyát. amelyek az én életem nagy élményei vol­ tak. de ez a má­ sik semmire se jó. tisztességes élet. mint aki megőrült. mindenesetre na­ gyon el voltam keseredve. azt én szó szerint tovább­ adom a feletteseimnek. és ezzel ér véget a film. És van benne egy iszonyúan erős késztetés. Mire a vietnami parancsnok azt mondja: A haszontalan em­ berekre nincs szükség. két gyerek. Egyre inkább kikészül tőle. mint egy amerikaihoz illik. hogy régi nagy filmeket mu­ tatok meg a hallgatóknak. diplomá­ sok. Majd a főhős következik. letartóztatják. én látom. Ki­ hívják a rendőrséget. Látom. Én így nem tudok veled élni. De nem si­ kerül. hogy valami nagyon nagy teher van rajtad. hogyan működik a rakéta. ő meg próbálja tartani benne a lelket. ott zokog. Nem mondja el. folyton sír. aki iszonyúan puha ember. Majd jön egy ellentámadás. az volt a mániám. és a vietnamiak megmutatnak 260 nekik egy vállról indítható amerikai rakétát. Visszaviszik a cellába. szétveri a lakást. és megmutatja a vietnamiaknak. ezzel a teherrel a lelkében. és a pasinak a kezébe nyomnak egy ólmosbotot: Verd agyon.Azért vagyok ma egy kicsit álmos. Mondd el. Van egy férfi. hogy működik. amelyek valamiért feledésbe me­ rültek. mert radarmémök. mert érzik. nem találja a helyét a világban. de tudd. ÁPRILIS 12.több mint egy évtize­ dig -.2007. és azt mondja neki: Nézd. Van több kí­ sérlete is. A ritmus lassú nekik. de a börtönben is úgy viselkedik. a film meg nem. Egy délelőtt ki­ viszik őket a cellából. A régi nagy regények azért túlélik a korszakukat. Először a sírásnak adják oda. elég volt. mi történt veled a fogságban. ha akarod. Egy cellába kerül egy másik amerikaival. De döbbenetemre zuhan­ tak ki a padokból. na­ gyon ócska módon bánnak vele. Legutóbb A testvérem felesége című filmet vet­ tem ki. feleség. Egy napon a felesége meglátogatja. Vagyunk hatan-nyolcan. A végén annyira kibo­ rul. Lelkesen el is megy. de ő nem ért hozzá. hogy mi a fe­ nétől van ez. Vagy elmondod. Mire ő agyonve­ ri a bajtársát. . vagy agyonvered. és életében először rettenetes sírógörcs tör rá. aki viszont tudja. az elmegyógyinté­ zetben végzi. vagy engem többet nem látsz. vagy azokat. hogy valami borzalmat akar rájuk sózni. hogy amit nekem elmondasz. hogy valakinek el­ mondja a történetét. hogy már azt üvöltözi: Mindenkit megölök. vagy a cselekmény kevés a mai akciófilmekhez képest. és visszaviszik Amerikába. taknya-nyála egybefolyik. Szociálisan nagyon jól adaptált ember. valakivel megossza. Összeülünk általában háromhetenként. és viszem a régi nagy fil­ meket. Mindenesetre csináltam egy filmklubot azoknak. Teljesen magára marad ezzel a teherrel. mert nem tudják. A pasas végiggon­ dolja a dolgot. 261 . Azoknál a filmeknél. Agyonveri a fogságban. Behívják a vietnami háborúba. akiket érdekelnek a régi nagy filmek. főként pszichiáterek-pszichológusok. az azt mondja: Nézd. mert filmklubot vezettem. A vietnamiak fogságába esik. Mindenkinek vannak bolondériái. kínozzák stb. Ő nem akarja. őrjöngeni kezd. Amikor a felettesének akarja elmesélni. agresszív lesz. Visszatér a csa­ ládjához. nekiszegezi a pasas fejé­ nek: Vagy lelőlek. Te hasznos vagy. Beledől a felesége ölébe. hogy vala­ mi rettenetes terhet hordozol. Amikor a Színművészetin tanítottam .

egy másik csillagon. tehát fel­ felé kell néznie. . Az amerikai sem vemé agyon a bajtársát. Hiszen ezért találták ki a gyónást. mint hogy agyonverje a társát. de nem hajol le érte. nem indul el. hogy témákat adtam a gyerekeknek azzal. hogy egy koncentrációs táborban fölsorakoztatják a deportáltakat. inkább lelövetné magát. Van Borgesnek egy novellája. Itt sincs idő gondol­ kozni. amely sze­ rint a saját mindennapi életünket berendeztük. mert az őrtoronyból abban a pillanatban lelövik az embert. egy másik életben. és akkor elindul. Vá­ laszt a gyalázatos halál és a tisztességes halál közt. ha a rendkívülit megpróbáljuk visszave­ zetni a saját megszokott mindennapjainkba. a zsidóknál az engesztelés ünnepét. hogy az elmondásnak miért van megváltó vagy tehermentesítő hatása. mi ennek az üzenete. ami arról szólt. nem veszi fel. És akkor lelövik. A vita a Főiskolán azon folyt. Egy darabig nézi. akin nem egyenesen van a sapka. csak úgy. bármekko­ ra konfliktusok árán is. Odaér egy ember­ hez. hiszen a mindennapi élet rendjét nem egyedül tátijuk 263 . A kisfilmben ugye ott tartunk. hogy csináljanak belőle egy-egy tizenöt perces irodal­ mi forgatókönyvet. te valamikor réges-régen megöltél engem. Átlép a demarkációs vonalon. Mire a tiszt előveszi a pisztolyát. hogy vacillál a pasas. és leülnek beszélgetni. hogy miért tetszik ez nekem. ha beszélünk róla? Erről mindenkinek más volt a véle­ ménye. Másrészt ő az egyetlen. De miért teszi semmissé a megtörténtet. 262 És azt mondja a fogolynak: Hozd vissza a sapkádat. megy a sapká­ ja felé. Az őrtornyokban felfigyelnek rá. És egyszer csak azt mondja Ábel: Te Káin. Márpedig sokszor van úgy az ember. Hát az. és mindenkinek belenéz az arcába. Mire Ábel így felel: Az jó. mert mindig az Isten­ nek mondja el. Mert amíg a bűntu­ dat tart. Amikor a Színművészetin dolgoztam. És ennek mi más módja lenne. a feloldozás lehe­ tőségéről. Egy kis SS tiszt végigmegy előttük. Továbbmegy a kerí­ tés felé. A pasas tudja. ha volna ideje. töri a fejét. Nem lehet tudni. amikor elfogadtam egy rövidfilmet. hogy ez a biztos halál. a tett halála az okoskodás.Mit mond az én konyhapszichológusi megjegyzésemre? Hogy két oka lehet a vallomásigénynek. rászegezik a fegyvereket. hol. mint ő. . Mindez iszonyú gyorsan zajlik le. közös tapasztalattá tesszük. kinek mondja el az ember. ezer módon keresik a lehetőséget a bűntudatok megszün­ tetésére. Tudjuk. Mint a másik filmben. Mind a két jelenet hisztérikus gyorsasággal játszó­ dik le. mondtam én. Mire Káin őszintén meghökken. Ezzel ér véget Borges no­ vellája. hanem hetykén félre van csapva. ezért van ilyen feloldozó hatása. és eldobja a demarkációs vonalon túlra. Meg­ ölted a testvéredet. arról szól. . A tiszt ledermed. mint az.Utána egy rettenetes nagy vita bontakozott ki a klub­ ban arról.Hát igen. vagy itt most lelőlek. A z egyik. de találkoznak. addig tart a bűn is. hogy ezek a történetek kisebb-nagyobb mértékben felrúgják a normalitás világát. Szóval erről beszélgettünk.Hogyne. Egyszer nagy botrány tört ki. és azt mondja: Választhatsz: elmész a sapká­ dért. hogy ha lenne ideje gondolkozni és dönteni. hogy mind­ egy. kilépnek abból a rendből. aki egyrészt sokkal magasabb. hogy iszonyúan sok idő elteltével találkozik egymással Káin és Ábel. hogy a helyzetet végiggondolja. Amelyen nem szabad átlépni. Én azon az állásponton voltam. És ezt másként visszahozni ebből a kívül eső tartományból nem lehet. Az nagyon jó. De nincs ide­ je. majd le­ kapja a pasi fejéről a sapkát. hogy elmeséljük. Aztán a pasas odaér a sapkájához. a pisztolyt a fejéhez szegezik. nekiszegezi a pasi fejének. hogy a főhős mégis dönt. próbál visszaemlékezni. ködös ez a rész. én erre nem emlékszem. végül azt mond­ ja: Te Ábel. Káin. az volt a másik mániám.

A barlangban fények cikáznak. — De fölmenthet egy másik ember? — Nem fölment. De valaha nem így volt. Megbántam. jóvá szeret­ ném tenni. Öregkorában aztán meghal. Mosd meg benne a lábadat. A két démon megha­ jol Angulimala előtt. Azt kér­ dezte tőlem: Te Péter. hogy beszél vele. azok meg széttépték a szeren­ csétlent. mint ez annyiszor megtörténik minden jobb csa­ ládban. Buddha jön. Állj meg te is. Buddha egy napon megelégelte ezt. Majd egy idő után Rahula megjelenik Budd­ hánál. Nem kétlem. Elhatá­ rozta. olyan. mondta a barátom. mondja Buddha. Halála . vallássza­ kadás. hanem. és azt mondja neki: Ez a lán­ dzsák pokla. mint a tékozló fiú. de nagyon megbántam. és elviszi egy barlangba. kérdezi Rahula. Persze ez szemlélet kérdése. hogy most már a papának kell őt nevelni. így vagyok én is ve­ led. Mert előzőleg piszkos víz volt benne. de An­ gulimala persze nem ismeri. Az apját hűségesen szolgáló gyerek. Anguli­ mala. ha tehette. mondtam. és csat­ lakozik Buddha tanítványaihoz. én nagyot vétettem elle­ ned. ezért rákiált: Állj meg. És ekkor a fények lándzsákká változnak. Megmossa. rengeteg szenvedést okozva gyil­ kolt. Hoz. Két meghajlított fához kötözött egy embert. vagy sem. a helyreállítása sem csak rajtunk múlik. és borjút vágat a tiszteletére. hogy mennyire más 264 ez a világszemlélet. Töltsd meg vízzel. tudhatod. Megtölti. Sokat gondolkoztam ezen a történeten. még ha csak egy embertől származik is a bocsánat. Mire Buddha azt mondja: Légy szíves. s valahányszor két lán­ dzsa megáll a szívedben. A rabló­ vezér kimegy megnézni. rette­ netes kegyetlen pasas. Tudja. és Angulimala a buddhista mozgalom egyik nagy szentjévé válik. óhatatla­ nul istenszerepbe kerül. hogy fölment. van egy buddhista legenda. majd elengedte a fákat. hogy az atya keblére vonja a té­ kozló fiút. akinek a normaszegésemet elmesélem. A rablóvezér megrendül. Rahula megtagadja. Sok gonoszságot követett el. Telnek az évtizedek. Hát ez megint egy kőkemény dolog! Szóval itt nem fordul elő. És ha megteszi. hogy egy ember közeledik a táborhelye felé. Hatalma van fölöttem. szerinted ebben a történetben ki a züllött? Hát ez nyilván úgy van felépítve didakti­ kusán. mondja Buddha. és segíteni neked. mint a keresztény megbocsátás. akivel egy­ szer megbeszéltük a tékozló fiú visszatérését. Kiönti.fenn. Nem. A buddhista vallás nagyon kemény vallás. Miért nem. Am a fiú hamarosan szembefordul az apjá­ val. az unokatestvéredhez csatlakoztam. Miért nem. aki a helyére akar lépni. aki megbánja a saját gonosz múltját. Tiszteletreméltó. Szembefordultam veled. mondja neki. Eldönt­ heti. ó. Látod. Van egy pap barátom. Buddhának van egy unokatestvére is. ki jön. Mától fogva tízezer évig lándzsák fogják hasogatni a testedet. aki nem egyszerűen gyilkolt. A másik ok az lehet. Te ne segíts nekem. Nagy balhé van. Töltsd meg tiszta vízzel. hogy ezer év le­ telt. az anyja nyolcéves korában elviszi Buddhához. A z a másik ember ugyanis. Eszerint volt egy Angulimala nevű rablóvezér. meg akartalak fosztani a mozgalom irányításától. hanem segít helyreállítani bennem és kö­ rülöttem a megszokott rendet. és pártütést szervez Buddha ellen. amit maga Istennek hív. —Nehéz ügy ez. szerzetes. Mire Buddha azt feleli: Én állok. hogy benned már tiszta víz van és tiszta szándék. hozz egy agyagedényt. Apa. De aztán visszatért a papá­ hoz. Öntsd ki. Buddhá­ nak volt egy fia. mintha egyetemes bűnbocsánatot nyertem volna. Melletted sze­ retnék élni. Jelentik is az Angulimalának. és vállalta ennek a visszatérésnek az összes ódiu­ 265 . Rahula csatlakozik hozzá. Meg­ tölti. kérdezi Buddha. Rahula. a saját szíve után. Igyál belőle. az a züllött! A tékoz­ ló fiú ment a saját ösztönei.után két démon közrefogja. Buddha nemet mond. Mert a múltat nem lehet eltörölni.

Mert az a harminc évvel ezelőtti pasas is én voltam. hogy miért nem vigyáztál rám. se egyénileg nem vagyunk felelő­ sek semmiért. Ez meg vállalta. . Ez rendben van. hiszen személyes és közösségi konfliktusokat oldunk meg álságos módon. mert elveszti a konti­ nuitását.Teljesen egyértelmű. mint az emlékezés. Azt látom ugyanis.Ez számomra csak annyit jelent. amikor visszatért. hogy a múltkor . Itt harmincévenként átírják az életrajzokat és a magyar történelmet. Meg az az ötéves gyerek is én voltam. a németek és az oroszok csináltak. Látod. aki ele­ sett a Szent István parkban. és hatalma­ sakat ütöttem rá. ahol megsemmisül a tragikum. Tényleg borzasztó nehéz dolog az em­ beri magatartások és cselekedetek erkölcsi megítélé­ se. azért. és vannak tisztességtelenek. vagyis hogy képesek legyenek értékelni —és szabad legyen értékelniük . egyé­ nileg és kollektíve.Nem. ha nem hiszek a szerves változások őszinteségében. Igen. Én hűségesen szolgáltam. majd odarohantam a tő­ lem iszonyú messze kötögető anyámhoz. Ez az igazi. hogy aki meggyőződéses kommunista volt. mert ez volt a meggyőződése. hogyan lehet az Othello tragikumából egy olyan hét­ köznapi történet. És komolyan tartok tőle mert ez karaktervonásként megmaradt -.a saját korábbi meggyőződéseiket és magatartásaikat. Aki csak szolgalelkűen di­ csérte a pártot. ha büntetem. De a lényeg az. az nem. . Tehát elfo­ gadjuk az érdeket. hogy múlt nélkül az ember élete mozaikokra esik szét.mát. De rettenetes árat fizetnek érte. a katarzis le­ hetősége nélkül. te­ hát mi se közösen.elmesél­ te. Apa viszont az ő tiszteletére vágat borjút. Aki viszont azt mondja. Lénye­ gében itt is erről van szó. vagyis önérzetes és öntudatos emberekben gon­ dolkozunk. akkor éppen ezzel fosztjuk meg őket attól. azt viszont tagadjuk. Teljesen fordí­ tott ítélkezés! . ha egy valamelyest individualizált társada­ lomban. épp most mondta. az egy fafejű hülye. az felelős. Itt mindent a tatá­ rok. Es a társadalom élete ugyanúgy. hogy tanuljanak a saját tapasztalataikból.nem más. Mire a papát hűségesen szolgáló gyerek azt mondja: milyen világ ez?! Ez a gazember fellázadt apa ellen. hogy az ember tartása .nem akarom kimondani a lélek szót .öt éve . Ha ezt nem engedem meg. És senki semmiért nem vállal felelősséget. Nem vállalta föl magát. Ezzel együtt óhatatlanul elvész a minő­ 267 266 . mert nem őszintén szolgált. amikor elment. ahogy korábban már beszéltünk róla. Az önmagammal és a társa­ dalommal való azonosságomat. és akkor is. Miért? Mert csak így lehetettem egyetemi tanár vagy vezérigazgató. amiért nem vigyázott rám.Talán emlékszik rá. Ez adja meg a létezésének a konti­ nuitását. mondta a barátom.Ráadásul. hogy ha meghalok. miközben azt ordítottam. Azt gondolom ugyanis. . akkor is. Egy biztos. a törökök. az Istenre is képes leszek ráhúzni néhá­ nyat. . hogy ma a dolog megfordult. hogy ez a hely­ zet megöli az identitást. ő a züllött. nem. akkor csak a kép­ mutatás és a köpönyegfordítás marad. akik letagadják a saját múltjukat. például a magyar identitásomat. s ezeket csak olcsóbb vagy drágább hazugságokkal tudom valami­ féle ál-egésszé összerakni. hogy vannak tisz­ tességes emberek. Me­ nekülnek előle. akkor ebből csak össze nem illeszthető darabkák tömege jön ki. ez utóbbiak azok. Ilyen beszélgetéseket hallok időnként: Tagja volt ma­ ga a kommunista pártnak. amelyben élek. Elgondol­ koztam ezen. És ha nincs kontinuitásom önmagammal és a világgal. Az én tiszteletemre még so­ ha egy libát se vágatott. hogy a meg­ győződés őszinteségének van értéke.

azzal. akik végighazudják a saját létüket és a magyar történel­ met.. hogy megtörténjen az önmagunkkal való elszámolás. Erről ugyanazt gondolom nagyban. vagyis egyre nagyobb hazugságokkal kell megtámogatni ezt a hamisságot.Igaza van. . egyénileg sem. hogy valami kiút kí­ nálkozzon belőle? . megmondják-e majd neki. De mit csináljak. . aki ennek pró­ bál érvényt szerezni. mint hogy kihúzódok ebből a közéletből. egy sor fontos kapaszkodó a világban való eligazodáshoz. nincs más választásom. ho­ gyan verik el a port azon az emberen.ségérzékenység.Akkor térjünk vissza még egyszer a maga kivonulásá­ ra a közéletből. Azt is a múltkori beszélgetésünkben mondta. mint szembenézési törekvés a múlttal. meg kell várni. erről szólnak. hogy képes az egyén és a közösség életét a saját hatalmi törekvéseinek alárendelni. Micso­ da?! Mi. hogy ő egy foga­ dott gyerek. csak félt. És ez a legnagyobb bűne Rákosinak és az egész kommunista rendszernek: tiltotta. hogy a győzelem népe vagyunk. Maga most nem ugyanígy jár el ezzel a kivonulással? Nem a gengsztereknek nyújt lehetőséget azzal. aljas bol­ sevik vagyok. azt hiszem. . hogy olyan kor­ szakban élünk. ahhoz. amelyben nem tudom. Mert meg kell szüntetni azt az állapotot. Ám mivel tehetetlen vagyok. hogy az önmagunkkal való elszámolásra egyénileg és kollektíve sor kerüljön. de passzív? . Volt már szó az őszödi beszédről: az én sze­ memben Gyurcsány nagy vallomása nem más. lejáratni. amikor jönnek hozzám. hogy ettől én egy gonosz. De ne keletkezze­ nek újak! Ebbe nem tudok belenyugodni. a győzelem népe?! És ma Magyarországon lehet ezt mondani!? Ebből csak valami hihetetlen dezorientáltság jöhet ki. hogy ki vagyok. hogy gyereket akarnak örökbe fo­ gadni.És nagy baj van. A nagy szellemi forradalmak. Litván Gyuri mondta egyszer. passzív volt. ha azt látom.Mondok magának egy egyszerű és népszerűtlen dolgot. Egyetlenegy mentségem van. hogy hazudni kell.Züllés és anarchia lesz a sorsa. amelyek néha megváltoztatják az emberiség történelmét.Igen. és újak keletkeznek. . Azonnal! Mert hazugságra nem lehet tisztességes emberi kapcsolatokat fölépíteni. jó. Abszolút fölöslegesnek éreztem. Hát ne haragudjon. és képes bárkit elle­ hetetleníteni. és elképedek. hogy 269 268 .És ennek le kell menni a fenekére. Méghozzá azok teszik ezt. és ezzel lehetőséget teremtett a gengsztereknek. ahol lelepleződnek a nagy társadalmi hazugságok. feláldozni. nem vagyok a dolgok elhazudásának a híve. mert eszembe jutott még egy érv ellene. Ezt ma ebben az országban züllöttségnek tartják. társa­ dalmi méretekben sem. így a végén még Szálasiból is egy rendes magyar embert lehet kreálni. Orbán Viktor. Mátyás ki­ rály óta Magyarország a levert forradalmak és vesztes háborúk országa. és hová tartozom. ahol az egyetlen érvényes igazodá­ si ponttá egy külső tényező. hogy végigpusztítsák az országot. . Ezt csinálom. ha önmaga számára más legitim célt mer választani. hogy közben nagyon megöre­ gedtem. én meg tisztességnek tartom. És meg kell szűn­ nie a népámításnak. hogy. hogy maga szerint a magyar nép nem volt antiszemita 1944-ben sem. a politikai hűség válik. mint kicsiben. Mi történik egy ilyen közösséggel. ahol az érvényesülési feltétel az. Ez katasztrófa! Semmiféle társadalmi megújulást nem tudok elképzelni anélkül. ha egy politikai alakulat odáigjut el. ami nem mentség.. a teljesítmény tisztelete. nem fél. Tudom. le kell menni a legmélyére. míg minden teljesen szétrohad. és erre föláll egy ember.

ha a te látomásod igaz. Ebben benne van az én hetvennégy évem és az. hogy vi­ gyem a keresztedet? Ki vagy. mert nem követtek téged. rendben van-e a pisi­ lésem . kérdezi Jézus. hullák hekatombáit. A történet a pilátusi ítélkezés feldolgozása. mert téged követtek. és újra meg újra összeroskad a kereszt alatt. Azt mondja Barabás: Uram. mert ez egy elvtelen álláspont. Mennek to­ vább. A csúcsot köd borítja. a bizonyosság az én atyám házában van. De igaza van. akkor neki is igaza lesz. kérdezi Jézus. Rossz véleménnyel vagyok önmagámról emiatt. és ott áll előtte Barabás. züllött és gonosz. de nem látjuk. hagyd meg ne­ künk a rövid távú bizonyosságunkat. és mennek tovább a Golgotára. Keresztények. mégis egyre inkább arra figyelek. elvégezted-e te a dolgodat itt a 270 Földön? Mire gondolsz. és Jézust viszik kivé­ gezni a Golgotára. aljas. Maradj itt. Kelj föl. amikor megszólal egy hang: Megengeded. hogy megkér­ dezzem tőled. ami még van. nagyon messze van tőlünk az ég. Simon vagy? Csak kelj föl! Jézus feltápászkodik. aztán találja ki. Ez nem a bizonyosság. Mi a ti bizonyosságotok. kit. egyre közelebb kerül a test­ felszínemhez. Már a hegyoldalban járnak. millióit láttam. kérdezi Jézus. hogy fáj-e a derekam. valakit megfeszí­ tenek. Jézus megy. De egy idő után még több halottat láttam. ha nem végezted el a dolgodat ezen a földön. Mire Barabás: Uram. Dönt a tömeg. Közben szaggatottan beszélgetnek. akiket azért öltek meg. Az. De hadd meséljem el magának egy rövidfilm történe­ tét a színművészetis tanítványaim munkáiból. Fejezd be a munkádat. ne vedd el tőlünk a mi bizonyosságunkat. láto­ másom volt az éjszaka. 271 . és mind a te híveid voltak. hogy ez a vi­ lág rohadt. akkor hadd haljak meg én helyetted. És ez nem jó. Fölémek a Gol­ gota tetejére. Mennek tovább. és elkezd szelektálni a fontos és kevésbé fon­ tos dolgok közt. tulajdonkép­ pen személyes kudarc. Felveszi Jézus keresztjét.gengszterekkel való csatákra fordítsam azt a keveset. Éppen térdel a földön. Csend. Uram. s ezeket a te híveid gyilkolták meg.beszűkül a világ. majd meglátod. még nagyobb hekatombáit a meggyilkoltaknak. Inkább valami konstruktív dologra sze­ retném. mi nem látunk el odáig. és ha halálom után egy sátán fenékbe rúg emiatt. ak­ kor nem végeztem el a dolgomat ezen a Földön. mondja Jézus. amikor újra meg­ szólal Barabás: Uram. s ez arra indít. hogyan kapcsolódik ide. hogy Pilá­ tus Barabást engedje szabadon. és mi mégis jól érezzük magunkat benne. A nagy társadalmi problémákat föl­ váltják a személyes bajok. Egyszer csak Barabás megszólal: Uram. majd Jé­ zus azt mondja: Barabás. Kérlek. hogy az ember akarva-akaratlanul kifelé tart a vi­ lágból. én ha­ lottak százezreit.

hogy azok képe­ sek megoldani a problémákat. vallásai iránti lelkesedés vagy hamis lelkese­ dés. úgysem tudjuk megcsinálni. mert ezt olvasta az evangéliumokban. Nagyon pontos! Ugye ma döntöttek arról. hogy egyesek megtömjék a zsebüket és így to­ vább. szép lakásban lakni. hogy hátha nem felel meg. De már napok óta tele vannak az újságok gonosz. Ezért is kialakul ez a circulus vitiozus. . Itt is ilyesmiről van szó? Belső lehetetlenség nem irigykedve. azt én is viccesnek tar­ tottam volna. ez is csak arra jó. Vagy azért nem al­ 272 kalmas. Bár. a spanyoloknál. Ugyanígy nem a Bhagavad-gíta szabályozza India életét. és azért előítéletekkel. hogy ez magyar specialitás. hogy ugorjon. mert valóságos ítéletek nincsenek.Nem hiszem. erkölcsi és vallási elsorvadásuk. amely ellen a rendes emberek felvehetik a küzdelmet. ha a mai magyar labdarúgásnak és ennek az infrastruktúrának odaítélnek egy Európa Bajnoksá­ got. csak nem látom az eredményt! Ugyanis a társadalom egészségének is egyetlen mutatója van. hogy nem Magyarország kapja meg a Futball Európa Bajnokság rendezési jogát. hogy az én unokahúgom az óvoda előtt azt kérdezte tőlem: Pé­ terként. Ugyanis folyton ezt hallja. Ugyanis semmiféle értel­ mes megoldáshoz nem lehet eljutni ezzel a gondolko­ dásmóddal. nem tudnak érvényben ma­ radni. Abban reménykednek ugyanis. nem az irigységé és a rosszindulaté. mintha egy indiai azt gondolná. hogy belső lehetetlenség. Az anya­ gi jólét szele meglegyintette őket. Ha vannak is. Nem akarom azt mondani. Ezt jelzi például a Távol-Kelet fi­ lozófiái. Én sem akartam foci EB-t. amelyik nem képes erre. az oro­ szoknál. Belső lehetetlenség számára. Mitől ilyen ez az ország. és nem Lao-ce vagy Konfu-ce Kínáét. . mert értelmiségi. cumizós gyereket is felvesznek az óvodába? Tehát már a bölcsőde befejezésekor is azon szoron­ gott szegény. Ha valaki azt gondolja. hogy ezek­ nek az egykori gyarmati országoknak a lakói most kezdenek rájönni arra. destruktív megjegyzésekkel: mi­ nek ez nekünk. Az a társa­ dalom nagyon beteg. ízletes ételeket enni. és más utakon vallottak kudarcot. pol­ gár stb. A társadalmi mozgások tele vannak előítéle­ tekkel.Korábban azt mondta. A rasszokban való gondolkozás önmagában az európai kultúra csődje. mit jelent rendes ruhában jár­ ni. ha bújhat is. aki nem foga átugrani a lécet. beszélt Bausán kutyáról. hogy meg tudja-e oldani az őt gyötrő problémákat. és ezzel egyenes arányú a spirituális. mert megvan a franciáknál. De a Távol-Keleten azt láttam. De ez szerintem a reális kritika kategóriája. nem képesek.2007. il­ letve a lakói? Emlékszik. a másik embernek még a törekvéseit is leszólva viszonyul­ ni mindenhez? . hogy majd nem felel meg. hanem Lengyelország és Uk­ rajna. Ez ugyanis olyan. Egészen ki­ csi kortól szorong mindenki. hogy ezek a vi­ lágok megtalálták a gyógyírt a társadalmi problémák­ ra. rosszindulatú. a fene se tudja. vagy azért. kishitű. hogy Európa a szeretet birodalma. ÁPRILIS 18. Szerintem komoly kiterjedt kulturális válságról van szó.Ezzel most mit mondott? Hogy a vallásvezérelt társa­ dalmak az erkölcsös társadalmak? 273 . Most hirtelen az jutott eszembe. mert zsidó. Csak éppen ők más utakon keres­ ték a megoldásokat. nagyot téved. Nem. ha át is bújhat alatta. hogy ez a mienk egy sikergyil­ kos ország.

aki mer másban hinni vagy nem hinni -. mint egy politikaiban. Kiderül. legyen fűtése.soha senki nem vizsgálta szocialista szemszögből. kérdezi a cár. hanem meggyőződésre és önátadásra épül. Van Nagy Endrének egy konferansza. megcsináltátok a nagy forradalmat! Meg. ha a vallási vezérlés nem erőszakon ala­ pul . Mire a cár: Mondd. például Eritreában. Ha a rohadt nyugati burzsoázia jobb életszínvonalat tud biztosítani az embereknek. Vagyis a szo­ cializmus elveszítette a morális alapját. vagyis van tényleges erkölcsi bázisa. . hogy a kétkezi emberek. hogy a szocializmus fasizálódott. Ha a vallásos meggyőződés formalizálódik. er­ kölcsileg megalapozott mozgalomról. türelmetlenül várta őt a másvilágon Romanov cár. csak a világuralmi ambíciók.A nyugati társadalmaknak volt egy előnyük a kele­ tiekkel szemben.Hát nézze. legyen mit ennie. 275 .A nyugati társadalmak polgári értékrendje ugyan miért ne lehetne ilyen biztos kapaszkodó és belsővé tett érték­ rend? A szolidaritás. Na. hogy a kommu­ nizmus ideológiailag megroppant. legyen jó ruhája és jegye a futballmeccsre. Fasiszta az. hogy szocialista ország közremű­ ködik nemzeti szabadságmozgalmak leverésében. hogy rájöttem.aki meg­ írta a maga mára rettenetesen elavult könyveit az im­ perializmusról meg az empiriokriticizmusról . már negyvenkettő. hanem arról. Engem nem érdekel a dimitrovi meghatározás. hogy a szocialista rendszer bukását a következők miatt lehet megjósolni. De az is először fordul elő. Tehát nem pusz­ tán félresiklásokról van szó. arról szól. megszünteti „az ember embernek farka­ sa” állapotot. Er­ re mi történik? A nyugati országokban elkezd jobban 274 élni a munkás. Ak­ kor csak egyike lesz a bukásra ítélt megoldási kísérle­ teknek. vannak még bajok a közellátással. Én például a szocializmus bukását nagyon régóta érzem. És? Már nem nyomorognak az emberek? Hát. A hiány viszont megöli a szociabilitást.vagyis nem küldi máglyára azt. feleli Sztálin. Azt hiszem. aki úgy akarja elintézni politikai és ideológiai konfliktusait. hogy szocialista ország egy másik szocialista ország ellen háborút visel: Kína 79-es katonai konfliktusa Viet­ nammal. hogy a másikat elpusztítja. hogy egészségesebb és egyértelműbb közéletet tud teremteni. Na és a vodka? Még mindig harminc­ négy fokos. mert a polgár az a forradalmár. akinek már jól megy. hogy minden ugyanúgy van. Messze a polgári szint alatt.. a kétkezi dolgozó. az autonómia. De még így is több erkölcsi ígéret van egy vallásos meggyőződésben. távolról sem egy szociális indíttatású. A többi is ezt akarja: hogy legyen lakása. a szocializmus meg csak kollektív nyomort tud produkálni. akkor persze nem. még a hatvanas években. Már nincs bürokrácia? Hát. az együttműködés elve. és hatalmi eszközzé vá­ lik egyes csoportok kezében. a munkásemberek ret­ tenetesen rosszul éltek. Először is. saj­ nos még van. hogy pontosabban felmérték. hogy milyen világban élünk.. mint régen. hogy itt már csak a szovjet nagyhatalom­ ról van szó. De a kérdésére válaszolva: a jó­ létnek bizonyos szintje. Sztálin. egészen pontosan azóta. aminek semmi köze az emberi élethez. akár csak mint remény vagy lehetőség is. Akkor minek ez az egész hajcihő és mozgalom? Mint a régi orosz vicc mondja: amikor Sztálin meghalt. hogy nem kell haragudni a polgárra. semmi sem ma­ radt. ho­ gyan és milyen körülmények közt élnek. ami ellen lá­ zadoznak az emberek. Lenin óta . Nem. a másik ember tisz­ telete.. akkor előbb-utóbb vi­ lágos lesz. a Frankfurter Allgemeine Zeitung írta. mert egy államcentrikus hata­ lom jön létre. . akkor igenis azt hiszem. Sztálin. Ugyanis egyetlen erkölcsi alapja volt. érdemes volt ezért a nyolc fokért? A Frankfurter eszmefuttatása aztán így folytatódik: először fordul elő. Ezek a tünetek mutatják. elveszett a szocialista mozga­ lom morális alapja.

a szolidaritás kihalásának. Mert elvesztette ugyan a háborút és a hatalmat.De hát ki maradna életben. ha kirobban egy konf­ liktus. A másik dolog: az emberek mindig viszonyítanak. és elkezdtek üzletelni.A lelkekben hogyan él tovább? . például Ehnatont. sze­ rinted megismétlődhet a holokauszt? Ma Magyaror­ szágon ez a kommersz kérdés.Egyesekben mint szorongás. . a mo­ rális züllésnek. és egy tanító bácsi a követke­ zőket mondta: Nézze. . amikor például Landesmann rabbi előjött a lo­ 277 . Nincs megsemmisítve se a kommu­ nizmus. az önzés­ nek. Ma kit fogadnak el? Csakhogy e nélkül nem lehet meglenni! Az emberek többségének kell valamiféle minta. De Rákosi alatt senkinek se volt! Én meg most egy nagy rakás szerencsétlenség vagyok a családom szemében. Nekem Rákosi alatt se volt kocsim. Ne kérdezze. De ezt tökéletesen eljátszották.Talán úgy. ar­ ra ellenségként tekintek. . Máig hatóan végigfer­ tőzte az egész társadalmat. hogy a viszonyítás ilyen veszé­ lyes legyen. szorongásként él tovább. Úgy gondolom tehát.A zt mondta. A harma­ dik dolog: Táncsics Mihály vagy Deák Ferenc erköl­ csi kompetenciáját elfogadták. ezért aztán huszonötször megkérdezik: Mondd Péter. Ideológiaként tovább él. és azt mondanám. a mítoszok. akiket ezek a diktatúrák megpróbál­ tak megsemmisíteni. Sztálin után. mert még egy kis Polski Fiatot se tudok összehozni. tiszta helyzet. és valami hasonló történt a Führerrel is. Mindenesetre Joszif tudott valamit. bratyizni. A szocializmus bukása ott kezdődött. mert nemkívánatos viszonyítási pontot jelentettek. hogy egy országban nincsenek soka­ kat vonzó értelmes gondolkodási és magatartásminták? . Már akkor.Meg olyan apparátusa hozzá. Vagyis nem szabad olyan helyzetet te­ remteni szociálisan. Azokban. az irigységnek mint általános emberi viszonyu­ lásnak gazdasági okai vannak. az arisz­ tokrácia. Tanár úr. Hogy fordulhat elő. de ez a dolog már annyira romlott. mint politikai ígéret és lehetőség. hogy ki marad életben a rendcsinálás után. . ki más? Velük akar tabula rasát csinálni? . hogy vér nélkül nem megy. ő rendet csinálna! Az­ tán visszaküldeném. akitől még a halála után is évekig féltek.Hát akkor belebukunk. ne értse félre.Igen. ami elgondolkoztató. az elődöket ki­ vakarták az emlékművekből.a szolidaritást. négy napra feltámaszta­ 276 nám Joszif Visszarionovicsot. mert csak keserűséget szülhet. másokban mint re­ mény. És mindenféle mondvacsinált ürügyekkel megölték az ilyen emberek hitelét és te­ kintélyét. A többit. Mert veszélyeztette a zsebek megtömését és a gátlás­ talan hatalmi harcot. . most tabula rasa van. irracionális ideológiák elural­ kodása egyet jelent a társadalom intellektuális csődjével. mert ő volt az egyetlen fáraó. a lovag. Aki elviszi előlem a közértből az utolsó tíz deka vajat. amit mondok. ami­ kor a kommunista rezsim funkcionáriusai nem hittek többé a saját küldetésükben. Nemcsak ma. Az elit. Szóval Sztálinnak olyan szuggesztív hatalma volt. a pártfunkcionárius is lehetett min­ ta. most sincs. Mindenesetre csak ismételni tudom: ha földöntúli hatalmam volna. farkasszívűvé teszi az embereket. már tizenakárhány éve is így volt. és ezzel örökre meg­ szüntették. az isten áld­ ja meg! Hát az elvtelen alkalmazkodók. hogy idejekorán megfojtották őket. Építsünk újra mindent. de a lel­ kekben győzött. hogy végső soron ezt is meg lehet csinálni. se a fasizmus. Egyszer Veszprém­ ben tartottam előadást.

hogy fasiszták lennének. hogy tanár úr. Az a baj. Erre tartom a demokrácia nevű rendszer törvényhozását. hogy megvédjenek. hogyan jutott el oda Magyaror­ szág. ha ilyen körül­ mények közt a baloldal meg a liberálisok nem szívesen használják az utcát. Van. . hanem a társadalmi megvetésre való reakcióként.bogó gatyával meg a fütyülős barackkal. hogy a baloldal vagy a liberálisok félnének az utcától. Ez 1992 őszén volt. de még a törvényhozók sem. amikor az alkotmányos kereteken 278 túllépnek. hogy miért nincs rizikója ennek a beszédnek? —Én nem vagyok benne biztos. akik reménykednek. bíróságait. hogy a kölcsönös agresszió legyen az egyetlen megoldás. épp akkor te­ lefonálták meg nekem a Göncz-féle botrányt. ők reménykednek. Úgy gondolom. Olyan három-négyszázan. miért nem? Miért lehet rizikó nélkül szélsőjobboldali tün­ tetést csinálni az ország fővárosában? . Ezért élük a szólásszabadsággal. ahogy a Csurka nevű szélsőjobboldali vezér mondta. hogy jön még kutyára dér. a magyar liberális értelmiség jó része meg minden alkalommal meg is ideologizálja. Hány zsidó él Budapesten? Legalább nyolcvanezer. Én akkor sem láttam mást. És miért nem verték agyon ezeket a tüntetőket? Tényleg. hogy mennyire erős a rendszer. . Elmeséltem a gyerekeknek. mert 279 . hogy ez a félelem agresszív irányba tolódik. hogy senki sem mer vagy akar szembeszállni velük. miért. megjelenhet az újságban! Én legszívesebben azt a kérdést tenném fel. miért sza­ bad bármit megtenniük. Ami­ kor a Bar-Ilan Egyetemen tanítottam.És miért nem tudja a baloldal megfélemlíteni a jobboldalt? Rómában úgy verték szét az antiszemita tüntetést. sőt közéletét. és félünk hazamenni. csak rémületet. kérdezték. hogy szélsőjobboldali. Sokat jártam és járok cigányok közé. Baloldali jelszavakkal viszont az! Mi történt itt? Ez nagyon fontos társadalmi kérdés. Hogy közel az idő. hogy nem tudta elmondani a beszédét a Kossuth téren. Szerintem inkább arról van szó. Látom a zsidók félelmét. rendőrségét. akik március 15-én megpróbálnak megfélemlíteni engem a Petőfi-szobomál. Látom a cigányokét is. Bekövetkezhetnek cigánylázadások nálunk is. és hogy utána volt egy jobboldali tüntetés. pedig közvetlenül a Kádár-rendszer után a baloldalnak több félnivalója lett volna. Mondjak rá példát. hogy a szélsőjobboldali szervezetek.Hanem? Amikor az Antifasiszták és Ellenállók Szö­ vetségében tartottam előadást. Sem a rendőrség. hogy azóta se merték megismételni. van-e az én hazámban antiszemitizmus.hála az alkotmá­ nyos berendezkedés összes érintett intézményének. de nem mertek fenyegetően fellépni. fasiszta jel­ szavakkal ma nem kockázatos dolog kimenni az utcá­ ra. hogy az ellenfél változott meg. mi lesz ebből. Mára már kitapasztalták . hála a fundamentalista jogvédőknek meg a Fidesz erőteljes poli­ tikai támogatásának -. megkérdezték tőlem. A kilencvenes évek közepéig még a szélsőségesek is tartot­ tak a demokráciától. nemcsak anyagi okokból. sem a bíróságok. amikor meg kell majd védeni ma­ gunkat. akik letagadják ugyan. Hányan voltak ezek a rendzavarok. Ne nekem kelljen utcai mini-polgárháborúkat vívnom a nácikkal meg a csőcselékkel. megint jön majd egy anti­ szemita hullám stb. mert akkor már sötétedik. azt mondták. antiszemita. sem azt. Éz a demokrácia csődjének az elfogadásával volna egyenérté­ kű. És szerintem ott még nem tartunk. Viszont érthető. Nem féltek a kilencvenes évek elején sem. csupa idős embernek. Másfelől nyilván van­ nak olyanok. politikai pártjait.Mert én liberális polgárként nem vagyok hajlandó ag­ resszívan fellépni azokkal szemben. nem ismerték pontosan sem a moz­ gásteret. Miért kellett ezt mondani. Ez elhangozhat ma Magyarországon. Lesznek még üres cipők a Duna-parton. fejezze be ötkor.

Egy irracionális 280 válaszom van: általában akkor lehet kimászni. se az emberek. . miféle aljasságba akarom én bele­ rángatni a magyar zsidóságot. hogyan le­ hetne kimászni ebből a helyzetből. azt kell mondanom. Ez új volt. / De aki még nincs föld alatt. / Kapcát cserél és talpra áll. Most. te nap! / Újfű borul a holtra már. mert ar­ ról szól. az kit ér­ dekelt? Én egyetlenegy minőségi változást láttam. Rémuralmat gyakorolnak ugyan a felsősök.Talán tegyük fel úgy a kérdést. . És beérték azzal. Ez nekem azt jelez­ te. a Gyurcsányt meg utána. hogy van rej­ tett dinamikájuk. hogy elég következetesen teszi-e. teret kapnak megint a rendes emberek.kettőnket már nagyon megvertek. amire nem számítanak az emberek. ez a gesztus ugyanúgy a szavazatszerzés eszköze számára. Kurázsi mamával értek egyet: De csoda mégis olykor eshet. Ezt énekli Kurázsi mama. a társadalmi mozgásokban ez az érdekes. és ami hir­ telen megfordítja a tendenciákat. egy kis katolikus gyerek piszkálódott ellenük a páter­ nél. akkor miért nem a konkrét utcai vagy Magyar Demokratabeli zsidózásnál jön elő? „Zsidókat a Duná­ ba. mert nem tudja előre kiszámítani. utcai verekedésbe. ha nem genetikailag kó­ dolt baloldalt emlegetne. ahogy minden más is. Valami olyasmi is történhet. Na és. hogy a Fidesz még a saját pártpolitikai harcaiban sem tartja kí­ vánatos szövetségesnek a nácikat. és ez nekem igazi vigaszdal. ha jön valami váratlan. hogy a hitközségi elnök tiltakozott. Hogy ott volt Gyurcsány Ferenc és ott volt Orbán Viktor. hogy a tisztességes jobboldal — mert van tisztessé­ ges jobboldal . jó. április 15-én az Életmenethez nem zsidó poli­ tikusok is csatlakoztak. ami szétmállasztotta ezt a dolgot. nem lehet tud­ ni. Nem tu­ dom. Lehurrogtak. ” Ha ilyen rigmusok után megszólalnának. És azt hiszem. De mivel csak jeles napokon demonstrálja az antifasizmusát és a demokrataságát. akkor ez valóban azt jelentené. Ottlik Géza Iskola a határon című könyve is erről szól. amit az ember csak azért hív csodának. hiteles letine a demonstratív vonulás az Életmenetben. de egy napon a rémuralom szétporlik. de mintha megcsillant volna egy ilyen szándék. azt vetet­ ték a szememre. hogy ha van ilyen szándék. aki megvédi ezeket a reszketeg aggastyánokat. erőszakba. / Vonuljunk rendben csak tovább! / Elmúlt a tél! Süss fel. hogy mindig történik valami. És hiába olvassa figyelmesen a regényt. Jó. a hétköznapjai viszont teljesen mást mutatnak. De akkor miért nem kérdezi meg tőle va­ laki. 281 .valahogy mégiscsak el akarja magát határolni ezektől a szélsőséges banditáktól. Szétmállik ez a mai állapot. amire nem szá­ mítanak se a politikusok. Mikor megkérdez­ tem. és levegőt. de ez kevés. ugyanúgy. a befolyásuk. Valami történt. észrevétlenül. hogy miért nincs itt húsz zsidó fiatalember. mitől szűnt meg a hatalmuk. mint Franciaor­ szágban szokás. Most is megtörténhet ilyesmi. Ha Orbán nem igazolná az ár­ pádsávos zászlók használatát.Ez igaz. hogy mit keresett a menetben? Hogy melyik az érvényes? Mindenesetre én nem látom. ter­ rorba. és nyilvánosan levá­ lasztó őket magáról.

a szilvesztert együtt töltöttük. lent aludtak stb. Megjött. . (1) . Negyvenes éveim vé­ géig mindent. Péter Illés. régi atyamesterem azt mondta nekem. . humoreszk. mint az őrült. hogy jól írok. semmi. Tényleg nagyon rossz állapotban voltam.Miért ir ilyen sokat? Rengeteg könyve jelenik meg ugyanis. betettem egy nagy kék tengerészládába. Pákolitz István is. . amikor Pető András. Nagyon fiatal voltam még. olyannyira. Érdekes nő volt. vers. Az anyja kétségbeesett. Csak hát valami borzalom jött ki belőle. és nagyon megijedt. egy boldogtalan szerelem utóha­ tásaként. Azé. és vártam. és úgy volt. és ezt így határozta meg: a színház maradékai. Kristóf Péter.Ez melyik boldogtalan szerelme volt? . De nem érkezett meg. nagyon őszintén meg­ kérdezte. Semmit nem jelentet­ tem meg. Közben besöté­ tedett. Aztán negyve­ nes éveim vége felé. Vártam.mert írtam -. mert úgy vezet. a kórházban. hogy nősülési kedvem megint erőt vesz rajtam.Volt egy boldogtalan szerelmem. hogy egy szombati napon jön majd meg. el­ mentem a lakására. Majd visszamentem a lakásába. ÁPRILIS 21.. hogy elég lesz-e nekem az. ők is ott voltak. hogy biztos baleset érte. tehát én minden este el­ mentem vidékre. nem kell találkoznom senkivel. és akkor egy régi ismerősöm befogadott a balatoni vil­ lájába. hogy a dolog komolyra fordul. De én egyke voltam. de nem írok jobban. én ültem a sötétben. hogy kapok egy szobát. hogy az autója beáll. hogy befizettünk egy romániai nyaralásra. mint Baudelaire. És halálosan fáradt vol­ tam. és vártam. és pihenjem ki ma­ gam. százvalahány kilométerre. és min­ den hajnalban visszajöttem. örültem.Harmadik vagy negyedik. hogy megérkezzen. Úgyhogy lementem Kecskemétre. hogy a klinikán el tudom látni a munkámat. Már a kapcsolatunk kezdetén. és fiatal volt Ancsel Éva is. Az anyukák már összeis­ merkedtek. hogy kaptak még egy meghívást. művésznéven: Pogány Péter. leültem. amikor én felemelkedtem a karosszékből. és abba­ hagytam ez irányú tevékenységemet az akkor Bajai Ferenc által vezetett és az Új Hang című folyóirattal rendelkező fiatal írók munkaközösségében. Erdélybe. érdeklődtem a mentőknél. Azt mondta. Majd történt. Tudományos munkás­ ságom ezzel megszűnt. egy színésznő. Én bevásároltam mindenféle finomságokat. amit írtam . és úgy gondol­ tam. Jött a vasárnap. vele sem. mit nekem a színház szelleme. odateszi egy székre a kajámat. Mi egyebet tehettem volna. hogy az sem volt kizárható. ott bán­ kódhatok. nem találtam a helyemet a világban. soha többé. Bejött a sötét lakásba. Egyrészt ő vidéken játszott. Ezt fo­ gom én kapni.Ez hányadik házassága is lett volna? 2007. a rendőrségen. Korábban már megjelent több írásom is. Már­ pedig Baudelaire után már csak jobban szabad írni. amikor meghallottam. Aztán elmesélte. Nekem 283 282 . megmérkőzöm én azzal is. az óra elütötte a tízet. amit ő adni tud. Akkor én kimondtam magamra a cenzúrát. De előtte ő még elment hak­ nizni. és még min­ dig nem érkezett meg. Próza. amikor látta. A szerelem nagyon nagy volt.Ez a régi Pető-történet folytatása.

hogy na most mi lesz. tere. hogy évtizedes írásokat jelentetek meg. ahogy szerettem volna. hogy abban a harminc évben nem írtam meg vagy nem úgy írtam meg őket. És ez egyre inkább az írás felé vitt. hogy az esszé meghalt. Úgyhogy elkezdtem a Mag­ vetőnek dolgozni. Mire megmutattam neki ezt a Színes po­ kol című írásomat. Es úgy gondoltam. Én figyelmesen hallgattam. Kell vala­ mi. de jobb már nem leszek. hogy ez hülyeség. és megírtam a Színes pokol című színészkönyvemet. mint Baudelaire. Ami a saját fordításomban úgy hangzott. És ezzel elváltunk. újabba­ kat kértek tőlem. Volt egy régi vitám Gera György író-műfordító barátommal: én azt állítottam. ami számomra felszabadítás értékű volt. aki mindig a művészet előszobájából kukucskál befelé. abban az értelemben. de! De hagyjam ki belőle az intim részeket. pszi­ 284 chológusnak. Megkérdezte. Aztán. az meg van gyógyítva. milyen boldog lennék. ahogyan szeretné. akkor nem érdemes írnom. Sose volt az anyanyelvem. ha megkérdezhetném et­ től a nőtől. hogy ha nem írok olyan jól. amit elolvasott. Úgyhogy amit mon­ dott. hogy az esszé mégiscsak az én műfajom. A tiltás tehát véget ért. Szóval megjelenj a Színes pokol. Nem vagyok én rossz szakmailag.Igen. Egy részüknek sikere lett. ritkán vannak különleges esetek. ez jó! Küldd el egy kiadónak. És az eladhatóság ezt vissza is igazolta. a Gyorsuló idő sorozatba. Pszi­ chológusként eljutottam egy szintre. amíg fel nem ajánlották nekem ezt a lehetőséget a Balatonnál. Vagyis akkor is száz százalékos tudok lenni. a hosszú elfojtás következtében lettem grafomán. a kapcsolat öszszes intimitásával együtt. Később színdarab lett belő­ lük. A problémák nagyjából ugyanazok. mint már elmeséltem. Ennek a renge­ teg könyvnek a nagy része a harmincéves tiltás mara­ déka. hogy ebben még min­ dig tudok jobb lenni. és ma már nem pisil be. Aztán lassan megtanul­ tam. és elmesélte. A Magvető meg válaszolt: kiadja. de én eb­ ből a kapcsolatból kiiratkozom. Betettem egy borítékba a kéziratot. Szóval azt hi­ szem. és közben azt gondol­ tam. és jönnek az új gondolatok is. az Isten komédiásai címmel. ha az évszázad nagy műtétét. amiben még tudok jobb lenni. mondtam. Megíratják magukat újból a dolgok. Kihagytam. vagy nem. . mert sohasem juthat be a belső termekbe. Hiszen a tizenhét és negy­ venhét éves korom közt született remekeim mind ott voltak a ládában. hogy másod-harmadrendű orvosnak. Nem lesz semmi. Ráadásul úgy gondolom. a mai magyar kultúrában ma már nincs helye. a szexuális utalásokat. az számomra olyan volt. gyógyítását nem én csinálom meg. de kezdtek fur­ csa gondolataim támadni. Mert az az igazság. és én is meguntam. hogy egy idő után unni kezdtem a pszichológiát. mert nem is voltak. Nem látott bennem nagy művészi érté­ keket. sebésznek érdemes lenni. és beküldtem a Magvetőhöz. az nagyon rossz sors. Pető ettől óvott engem. Gyuri meg azt mondta. telefonálni kell stb. Ilyet nem lehet csi­ nálni. Majd négy nap múlva meghalt infarktusban. és megjelentettem. hogy a maga fia bepisil-e. sohasem tud valamit úgy megcsinálni. erről már beszéltünk. De az írásról kezdtünk el beszélgetni. De egy harmadrendű művész. Orbá285 . miért meséli ezt ne­ kem? Mi közöm van nekem ahhoz. és azt mondta: Te. mert akit én meggyógyítok. ennél jobban nem lehet nem bepisilni. Mondjuk bejött hozzám egy mama. hogy a kisfia éjszaka bepisil. mint egy végrendelet. hogy: Asszonyom. Ettől kezdve időnként elővettem egy-egy írást a ládá­ ból. és ebből kialakult köztünk egy veszekedés. De a jelzés egyértelmű volt: kezdem unni a szakmát. Ha valaki bepi­ silt. Ez volt az írás. Nagyon nem találtam a helyemet a világban.természetesen nagyon nem tetszett a dolog. Szereztem egy írógépet. Csak hát egy pszichológus ezt nem mondhatja. A tiltásnak ugye az volt a lényege.

. miről van szó. a testi működésekkel..Én egy redukcionista szemléletet látok. hogy az egyik dologról eszébe juthat a másik. hogy mit akarok még megcsinálni. dadogni kezd a tudomány. hogy lassan visszaszakmaiasodom. magatartás. mert tudom. például. Csakhogy a lélekről semmit sem tudunk! Nem véletlen. és azt a meglepő állítást tette. Hiszen psycho-logos. és jobban is érzem magam. és azt írom meg benne.Dehogynem! A z emberi gondolkodás. mert máig nem tudjuk. Bennem nagy a művészi érzé­ kenység. Miért kellene eldönteni. zavarokkal. kész műsorok kerültek doboz­ ba. amelyről már beszéltünk. . A vérkeringésnek nin­ csen hat modellje. Most már van. Nincs lélekfogalom. én ez­ zel foglalkozom. csak egy. Ha viszont a személyiség vizsgálatánál modelle­ ket állítok fel. hogy ez a lé­ lek. és egyre jobban megismerte a részfunkciókat. Lelkesen írok még ma is. vagyis a személyiségről. a lélekről való tudás. bár mintha azt venném észre. és úgy gondolom. amit csinálok. de nincs mű­ fajom.De hát ez mind tényleg van! . van motívum. Aztán fölfedezték. viszont kaptam a Saxum Kiadónál egy sorozat­ szerkesztési lehetőséget. Miért nem hiszem el. majd kialakult az asszociációs lélektan. hogy van olyan tudomány. A pszichológia eleve csak részfunk­ ciókat ismer. az azt jelenti. mi az. és kész. Az orvostu­ domány meg tudta nevezni saját tárgyát. hogy van memória. és amikor rájöttem. hiteles is. és mo­ dellekben kezd el gondolkozni. az emberi pszichének a lehetőségeit írják le. sőt egyre mélyebbre ásott benne. hogy miért nem hiszek a pszichológiá­ ban. erről már beszéltünk. a második fejezeténél tartok.És mi az egész? Aminek a részfunkciói ezek? Itt a probléma! Ezért is mentem el Keletre. Ugye egy kiadónál mindig előre kell tervezni. könyvekkel jobban keresek.nék hatalomra kerülése után tönkrementek a rádiós­ televíziós sorozataim. A magánpraxisomat is egyre kisebb lelkesedéssel csináltam. Márainak van egy meghatározása: a műfaj nélküli művész. hogy az emberi testet az Isten teremtette vagy a darwini elmélet szerint alakult ki. hogy az emberi psziché vallási vagy biológiai fogalom? Van.Abban a percben. és a következő tervem az a rettenetesen destruktív könyv. Ezekben biztosan lehet vala­ miféle tudományos rendet rakni. Megtaláltam a saját műfajomat. A pszichológus nem tudja azt mondani. reakciókészség. hogy a pszichológia tárgya az emberi lélek lenne. gondoltam magamban régen. itt ragadtam. hogy ténybelileg megalapozott természettu­ 287 286 . hogy előadásokkal. És ezek a részfunkciók ennek a létező dolognak.Egyszer beszélgettem egy tudományfilozófussal. hogy folyton ide-oda járkálunk a vallásos és a tudományos felfogás közt. ahogy az egészről van szó. nem? . . én úgy gondolom.Nem. miről van szó. hátha többet tudnak magáról az egészről. Valakinek egyszer feltűnt. Az orvos azt mondja: Ez a test. rengeteg részfunkciót felismertek. hogy nem tudom. ezt a jelenséget elne­ vezte asszociációnak.A z emberi magatartás és zavarai. Miért nem hiszem el. ahogy az európai pszichológia megírja. A munkacíme Ingovány. . hogy egy ember úgy mű­ ködik. amelynek nincs tárgya. nem? . érzelmek. A z orvostudománynak sem kell eldöntenie. Mert könyörgöm. mi a pszichológia tárgya? .Nem értem. . A pszichológia a saját tárgyát sem tudja megnevezni. aki a természettudományokkal foglalkozik.

Mi a különbség lényege? A spárga? Nem. Van egy kis288 pap. A lélek vallási fogalom volt. most is megfogalmazta az emberi psziché működésének az egyik törvényszerűségét. amire a részfunk­ ciók felfűződnek? Minek a részfunkcióiról beszélünk? . hogy a lélekproblémát például átpasszolták a vallásnak. a világ szegényebb len­ ne egy nagy matematikussal. De eljön érte a forradalom.Nem. amelyeket az anyagról.. a tudománynak semmi köze nem volt hozzá. de értse meg. Elképzelhető. ahogy ezt a kele­ tiek mondják? Vagy mégsincs? . Azt tudjuk manifesztálni. az nem jön elő. elméletifizikusok ott tartanak. a világegyetemről. amelyik létre­ hozza a paprikakoszorút. De nem az! Az emberi pszichi­ kum nem szerkezet. amelyek meg tudnák határozni kimerí­ tően a saját tárgyukat. hanem halmazat.Na várjon! Jelenleg a kozmológusok.Na látja. nincs paprikakoszorú. . Élek én akkor is. Tehát a közös nevező ez. nincs többfajta vérkeringés. Megvan rá a lehetősége. . ha meghaltam? Van egy halhatatlan részem.Ahogy a spárga meg a paprika sem egy. . Akkor mi? Mi a spárga. Nincs vagylagosság. hanem nagyon sok. kérdezem én magától. A közös nevező a spárga. hogy Grúzia szentje le­ gyen belőle. amelyet a környezet előhív. De gondol­ kodás is csak emberi van. hogy végtelen számú világegyetem is elkép­ zelhető. Soha nem fogják tudni bizonyítani. vagy majd ötmillió év múlva. ahogy ezt a vallás tanít­ ja. és amire nincs környezeti provoká­ ció. Tehát ha Mozartot nem feneke­ li el az apja naponta. A z élet értelme. a lelkem? Van egy olyan részem. a látszólag egzakt természettu­ dományok sem.dományos nagy elmélet nincsen. amelyben a paprikakoszo­ rúról értekezik. hiszen a spárga önmagában nem paprikakoszorú. tehát tudománynak nevezhetnék magukat. különálló ismere­ tek. Vagyis többfajta személyiséglehetőség van.Itt meg az történt. Egy emberben nem egy személyi­ séglehetőség van. az egy zsinórra felfűzött paprikákról. Tehát itt egy találkozás­ ról van szó. Persze. És ez nagyon nagy különbség. Vagyis ha az ő álláspontját és a magáét összevetem. hogy az egészről nem tudok semmit. és ezeket a nagy egésszé csak a filozófia segítségével lehet összekapcsolni. amit most elmondott! .Az európai pszichológia ezt csak a strukturális szemlélettel tudta megoldani. az nem hívható elő. Ha leszedem őket a zsinórról. Amire nincs az embernek személyiséglehetősége. és Sztálin lesz belőle. csak egy szépen fütyörésző ügyvéd. nem? . . abból az következik. hogy vagy örö­ köljük. és az manifesztálódik. hogy a mi világegyetemünk szám­ talan apróféregjáraton keresztül kapcsolatban áll az öszszes többivel. Van Örkénynek egy novellája. Csak tudományos filo­ zófiák vannak. ami­ re van bennünk lehetőség. a kvantummechanikában a részecskék világáról meg lehet szerezni. Ha Gausst nem tanítják meg a matematikára. amely megteste­ sülésről megtestesülésre vándorol.Törvények vannak. De attól még a Nap vizsgálata során szerzett ismereteik helytállóak! . Később aztán a fogalmat megpróbálta átvenni az orvostudo­ 289 . és akkor az emberi munkáról még nem is beszéltem.A genetika és a szocializáció által formált egyén lelki működéséről. struktúrának. vagyis az emberi pszi­ chikumot a szervezet mintájára kinevezte szerkezet­ nek. Mert azok a részismeretek.De ez már tíz dolog. a biogenetikus információ és a környezet találkozásáról. hogy nincs a világon olyan tudomány. akkor nem lesz belőle Mozart. vagy tanuljuk.

hogyan tárol az agy emlékeket. hogy mennyire uralja az ösztöneit. ami bizonyítható és cáfol­ ható. Mondok valamit. csak. Van egy ősi agyalapi szintje. hogy ez és ez történt ezzel az emberrel. sem az azonos reguláció. gondolkodást. nem tudjuk pontosan.De ez nem pszichológiai kérdés. mert ez is közös vonásunk. most be tudja emelni. és ha nem lehet cáfolni. Frankfurtban volt egy kon­ ferencia az agyról és a tudatról. a szürkeállomány. Ha én most azt mondom magának: Pitagorasz-tétel? . Ráadásul minden emberi lényre igaz. Jobb igaz­ ságtalanságot elszenvedni. ké­ miailag . Nem így van? . A fájdalom maga sze­ rint lelki ügy? . még nem következik sem az azo­ nosság. hogy vala­ mi egy helyen van. hogy igaz. hogy hol van a Pitagorasz-tétel. Honnantól ez pszicho­ lógia és meddig orvoslás? Ha megvágom az ujjam. Vagyis vannak általánosítható és tudományosan is megállapítható.Nem tudom. mint elkövetni.Miért? Minden lelki jelenség öt szinten szerveződik tudomásom szerint. amikor nem a tudatban van. illetve elemezhető közös vonásai az em­ beri lénynek. ami csak kijelenthető. akkor Freud tévedett. félig orvosi funkciót tölt be. Tehát nem mondhatom azt. van egy szubkortikális szintje. így aztán kialakult a pszichológia. Akkor eszébe jut. Annak alapján is vizsgálha­ tó az ember. tehát az érzékelést. akkor a raktárszemléletet hipotetizálom. hogyan. van egy kortikális szintje.Ha beleülök a rajzszögbe. és van egy másik része. Ez lehet. hogy igaz. Én vagyok az út. Nem maradhat meg. .Na látja. mondom.De az ember pszichés működésének nyilván vannak olyan sajátosságai. De hol volt akkor.a2+^=ca . de nem bizonyítható. tehát ren­ delkezésére áll. mondja Jézus. amely félig papi. .biológiailag. figyelmet. . Nem tud­ juk. ebből mennyi az orvoslás és mennyi a pszicholó­ gia? Nem elválasztható a kettő. Ezért a vallási és etikai kijelentések nem tartoznak a tudomány szorosan vett témakörébe. és lehessen cáfolni. ami eszembe jut.A z agykéreg? . mert teljesen inkonzek­ vens..mány. . ahol azt mondta a vi­ lág egyik első számú agykutatója: Abból. a kortesz az agykéreg. mondja Szókratész. emlékezést. amelyek orvosilag . és tudatosítani tudta. fél. és fáj.Igen. Ami lehet. hanem biokémiai. de nem bizonyítha­ tó. A fájdalom kerülése biztosan az. ak­ kor az nem tudomány. Kari Popper pél­ dául ezért nem tartja tudománynak a pszichoanalí­ zist.. hogy Pitagorasz-tétel? Hát el volt raktározva az agyában valami biokémiai ügy révén vagy valami elektromos kóddal. hogy uralkodunk rajtuk. és ordítok egyet. és hajtják a nemi ösztönei.is magyarázhatók. nem? Nem értek a maga szakmájához. az igazság és az élet. és ha ennek hatására ő így viselke­ dett. de túl rideg volt hozzá. fantáziát. vagyis a megismerést. hogy szorong. A tudomány ugyanis két feltételnek kell hogy megfeleljen: lehessen bizonyítani. ha megprovokálom. . amikor nem volt a tudatában. Őrizte ezt a tudást. Vagyis nem buta kérdés az.. Nem lehet megcáfolni a korábbi megállapításokat. Ha én a kognitív 290 folyamatokat vizsgálom. Hiába nem volt jelen a tudatában eddig a pillanatig. Vagyis az igazságnak van egy tudományos igazságrésze. és én még nem mond­ tam ki. A pszichológiát nem lehet cáfolni. az lelki? 291 .Nem. agresszivitásra hajlamos. agykamrák stb.

hogy bizonyos helyzetekben keletkeznek emó­ ciók. . mint a Pitagorasz-tételt? . Miért van sokfé­ le személyiséglehetőségem? Bennem van a szélhá­ 293 . dühök. Beleültem. A geometria attól még tudo­ mány. minden tudomány csak részt vizsgál. .Hát nyilván van ilyen raktár is. hogy axiomatizálja a pontot. mint hogy hol van a szél. Nincs elraktározva a forma. Ha nem fuj. .De hogy mi váltja ki belőlem a dühöt. és valami más áll elő. amiről már szereztek negatív feedbacket. . hogy azon túl megnézzem a széket.Ez biztos nincs így. attól függően engedem szabadjára a dühömet. mielőtt leülök rá. és hogyan vezetem le. hogy nincs-e rajta rajzszög. . hogy ez a halmazat miből áll össze.Hogy a megnyilvánulások nem azonosak a jelen­ séggel. tehát megtanulom. És emocionálisan. hogy ha valaki gyerekkorában sok agresszi­ vitással találkozott otthon. szétesnek.Nem. ezek is megszűnnek. maga is hajlamos lesz ag­ resszív módon reagálni felnőtt korában. Ha megfricskázza vala­ ki az orromat. hiszen azt mondják a hozzáértők. szubkortikálisan? Vannak az embernek elraktározott emóciói is? És azok is a fejemben vannak. vagy valaki más.És ha az összes megnyilvánulást összerakja? Beleértve a raktározási és előhivási mechanizmust? . .Hát a testem a tapasztalat közvetítője. hogy ha kétszer beleültem már rajz­ szögbe. meg tudtam-e szerezni azt a tapasztalatot. ugyanabban a fiók­ 292 bán? Vagyis amikor kielégült vagyok. . mint a kaleidosz­ kóp. ami­ kor nem fuj. az a lelki. ugyan­ olyan szamár kérdés. de forgathatom úgy. fájt. van egy elrak­ tározott szexuális vágyam. Sokféle reakció kelhet életre egy emberben. hogy feltételezi az emocionális és ösztönrak­ tárt? Holott a dolog úgy működik. amikor szelíd vagyok.Akkor mi a baja a pszichológiával és a lélekkel? . van egy raktározott indulatom? Amit úgy hívok elő. hanem halmazat. hogy a viselkedés a lélek.Akkor is van egy probléma.A tudomány nem létező dolgokat axiomatizál. A tudo­ mányok részterületein szerzett elméletek összekapcsolása meg filozófia.És mi van. hogy összeáll egy forma. amely a valóságban nem létezik. mert az emberek rendszeresen elkövetik ugyanazt. a forma szétesik. de nem mondhatom.És mi a testi? . hogy néz ki a dühöm.Akkor megismétlem: ezek szerint nincs tudomány. és ha elmozdítom. rendben van. Én úgy gondo­ lom. hogyan kerüljem el. A kognícióban raktáro­ zunk. de ettől még tudomány. az valószínűleg jellemző rám.Sokféleképpen vezetem le. A viselkedés megnyilvánulása valaminek. és e tekintetben egész életemben ugyanaz lesz rám a jellemző . ha nincs ilyen? Ha éppen ez Freud té­ vedése. hogy hol van az én dühöm. Szóval az a kérdés.. amikor szelíd vagyok. .nem? . De azt nem tudom. hi­ szen ma már végletesen specializálódott a tudományos kutatás. hogy Papp Laci ökölvívóbajnok volt-e a fricskázó. ezt a kiterjedés nélküli síkidomot. Düh és vágy sincs. Ezért mondom én. vágyak. hogy ez nem struktúra. Ezt raktározza el már csecsemőkorában. akkor nincs. de ha a helyzet megszűnik.

legyen ez a véleményed. Nem tudok reakciókat kiszámítani. hanem hogy amit ta­ nultam. Arról. tudatosan vagy öntudatlanul. meggyőződést. Egy lappangó biogeneti­ kus információt a környezeti támadás manifesztál. mert nincs ilyen biogenetikus lehetőségem. és az formál véleményt. kialakul az a látásmód. hogy a bacilus évmilliók óta hordozza magában látens biogenetikus információként a rezisztencia le­ hetőségét. mert sok éle­ tem volt. amelyben elek. nem? Ez a szoftver az agyban. ha van rá látens biogenetikus információja. De ami nem provokálható. ahogyan a világot és benne ön­ magunkat nézzük.De ezek programok. de nem ugyanazt tartjuk szépnek és csúnyának. Ez az egyik bajom. hiszen érzelmileg és etikailag ezt érzed igaznak. ez a baj? Hogy mitől vagyunk ennyire különbözőek? . A miértre nem tudok válaszolni. Hogy mit manifesztál ugyanez egy emberben. Mindenki undorodik. Hanem arról. annak a lehetősége végtelen. tehát hogy mennyire differenciáltan vagyok képes önkorlátozásra vagy érzelemnyilvánításra? Mert különben mi más ma­ gyarázná. hogy az agyunkkal nem számol! . . hogy mi van az agyam­ ban? Nemcsak hogy mit örököltem.Az agyunk szétporlad. Mindig tovább tu­ dok lépni. méghozzá minden irányban tu­ dok. azaz érzelmi vagy erkölcsi okokból azt mondom magamnak.A pszichológia ezt nem tudja. de biogenetikus információként nincs bennem a magasugró lehetősége. mert a dolog nem mechanikus.És erre nincs válasza a pszichológiának.De én nem a lélekvándorlásról beszélek. de nem min­ denki ugyanattól. Hiába hív hozzám világhírű edzőket. a végtelenségig tudok gondolkozni. Egye­ dül a Kelet válaszolja azt. Vagyis a szofisztika arra jön rá. Meggyőződéseink lesznek. de tulajdonság akkor lesz belőle. szorongás . Mert a vélemény és a meggyőződés azt jelenti. a tudós. ezeket viszszük magunkkal életünk végéig. azt nem lehet manifesztálni.agresszivitás. Vagyis az irracionalitás szab korlátot a racionalitás végtelenségének. azt hogyan alkalmazom.Jó. Mindenki érzékel az életében szé­ pet és csúnyát. hogy megál­ lítottam a gondolkozást. . . hogy azért. De miért ál­ lítom meg a gondolkozásomat? A szofisztika szerint ez úgy van. ne gondolkozz tovább. Ezzel az aggyal nem lehet előző életekre emlékezni. hogy intellektuá­ lis alapon nem lehet véleménye az embernek. 295 . . szexualitás. hogy szabad-e embert ölni vagy nem. ha meg­ támadják antibiotikummal.attól függően szabályozom. nem leszek magasugró. ez a biogenetikus része. hogy a biológiai létemből következő alapkésztetéseket . és közben mindvégig az 294 agyunkat használjuk. hogy márpedig embert ölni nem szabad. Vagyis azt hiszem. de irracionális. tehát kiprovo­ kálható belőlem. hogy nem szabad embert ölni. hogy a végtelen racionális folyamatba egy ponton irracionális elemek törnek be. amely lehetőségként rendelkezésre áll. Alkatilag nincs bennem. újabb érveket és ellenérveket tudok talál­ ni. erkölcsi értékrendünk lesz. hogy ebből a néhány alapkésztetésből ennyi mindent tudunk kihozni? Hátha itt van a maga tudomá­ nyának a problémája. minden életemből leszűrődik az esszencia.mos. ugyan végtelen sokáig lehet pro és kontra gondolkoz­ ni az emberölésen. Mindig tudok to­ vább gondolkozni. Csak így jelenthetem ki. hogy az emberi gondolkodás végtelen. Már a szofisztika rájött arra. hogy az okozza a problémát. ami a hardver. hogy bizonyos képességekkel megszületünk. De nem lehet. ez úgy műkö­ dik. hogy mennyire sajátí­ tottam el azt a kultúrát. Azt mondják. állj meg Jenő. elveket.

ha nem ártott ugyan neki. és arra jutott. hogy ne kelljen átkalandoz­ nia más tudományterületekre. . Hogy az amőbából hogyan lesz Albert Einstein. hogy valaha egy egysejtű kimászott a vi­ lágóceánból a szárazra. Ennyi a valószínűsége annak. hogy előtte hol voltak. Számba vette a földi élet keletkezésének a feltételeit. .A z ugyanahhoz a fajhoz tartozó állatok sem ölik meg egymást. Mert amikor az őskortörténész vagy a régész azt mondja. és közben összerak egy működő­ képes Boeinget. meg is történik egyszer. évmilliók múl­ va egy öreg zsidó fizikus lett belőle. amikor az ősember dühében toporzékolt. csak feltételezi. ezt nem tudja magyarázni. ilyen hülyeségeket tud mondani. a civilizáció akkor kezdődött. én azzal magyarázom. . . A fajfenn­ tartás erkölcsi paranccsá tett ösztönéről. .Nem okvetlenül humanizmusról van itt szó. hogy Darwinnal azért kell vigyázni. Mi ebben az irracio­ nális? . Ez az emberi mivolt lényege.De az ember más. szerintem az emberi racionalitás. az Istennel? . De a keletkezését nem. az emberi gondolkozás csal. . Nézze.A modern biológia azt mondja. Nem vitte át fizikai cselekvésbe az ag­ resszióját. .Hát azért az elég racionális belátás. hogy miért nem szabad embert ölni! Mert holnaputánra nem maradna belőlünk még mutatóban sem senki. amit egy olasz matema­ tikus mond. Nem ismeri a keletkezéstörténetet.Ő ezzel szemben amellett érvel. amelyek a Föld mágnesességének változásá­ val vagy kisbolygó-becsapódással. és láss csodát. az öklét rázta.Freud azt mondja.. kell hogy legyen importmozzanat az élet keletkezésében. és ismertetnie azokat az 296 elméleteket. Van tehát egy jogos bizalmatlan­ ság a darwinizmus iránt. hogy megjelentek a brontoszauru­ szok.Hát. És addig? Vagyis ez­ zel a szófordulattal a tudomány azt leplezi. hogy racionálisan végigjárható az élet keletkezésének a menete. hogy ártson. A z Univerzum időléptékében vagy azon túl gondolkozva akár össze is jöhet egy működőké­ pes Boeing. Hogyan? Erre nincs magyarázat. . Vagyis. Faj. hogy olyan rendkívül nagy számú feltételnek az együttes megléte kellett hozzá. hogy a Jura­ korszak közepén jelentek meg a brontoszauruszok. üvöltött. mint hogy egy tornádó átrohan egy repülőgép-roncstelepen. ha én azt olvasom egy régészeti könyvben. csak indokolt leegyszerűsíté­ se a folyamatnak. akkor muszáj megkérdeznem. mert a természetes kiválasztódás meglehetősen jól megmagyarázza a fajok pusztulását.Én meg azt olvastam. ami megtörténhet. Ak­ kor is. Mi az. maga ezt mivel magyarázza.Szerintem ez nem csalás. Hogy aztán az egy angyal-e 297 . hogy megjelentek? Ez csalás! A Kréta-korszak elején jelenik meg a bronzöntés.És ez kit érdekel? Kit érdekel a humanista empátia? . de már nem csapta le a bunkójával a má­ sik ősembert. de megvolt rá a le­ hetősége. hogy egy kvantummechanikán alapuló univerzumban minden. hogy ennek a matematikai-statisztikai valószínűsége annyi.Miért. hogy az ember mindig megölte a másik embert. hogy nem tudja az okot. mutáció. akkor ezt azért teszi. hogy mivel ez ma­ tematikailag kizárt. vagy ki tudja mi min­ dennel magyarázzák az evolúciófelgyorsulását vagy ug­ rásait.

. hogyan reagáljon egy egészséges ember? Ha öngyil­ kos lesz.Szerintem ezt nem mondják. Le­ het. A z agyamban. igazolást. hogy az nem létezik. azon kívül. illetve amit kvantifikálni lehet. Ha kirúgják az állásából.De azzal szerintem semmi baj sincs. hogy nem tudjuk.Biztos tudja mérni azt is. . hogy éhes vagyok. annak nincs sztenderdje.Hát persze! Az Isten sok mindenből ki van rekeszt­ ve. vagy abban. hogy nincs. amelyik tud az általa vizsgált dologról tapasztalatot. ami kívül esik a kvantifikáción. hogy te apjuk. De hogy mi az egészséges pszichés reakció. más szóval a racioná­ 299 . ami nem fér bele a racionális tudá­ somba. hogy nem mond­ ható róla semmi. Könyvtárnyi irodalma van a szo­ rongásnak. . Minden ki van rekesztve a tudás által. azt mondom. és az egysejtű nem tudja megszülni Albert Einsteint. rossz példát mondtam. De ezzel is csak rólad tudok mondani valamit. ha telenyafogja a világot. hogy tudománynak az a gondolkodási termék nevezi magát. mert az egy ka­ raktervonás.Hogyan? . És a tudomány meg tudja magyarázni. mi történik a szervezetemben. mert semmit sem tudok róla mon­ dani'. . amit bizonyítani és cáfolni lehet. mert a teljesít­ ményromláson mérni tudom. De ebből már ne csináljunk tudományt! Ha csak ilyen megoldá­ saink vannak. hogy abban hiszek-e. ezen lehet vitatkozni. Azt mondják. A gyávaságnak nincs mértéke. de én mint tudomány ezzel nem tudok foglalkozni. De az unalmat nem tudom megmagyarázni. aki eddig a színfalak mögött volt. az se tetszik. Nem tudod? Akkor nincs! .Hát van egy tünetegyüttes.Persze. A fáradtságot meg tudom magyarázni pszichológiailag. lehet. ilyen nincs! . Ezért aztán a tu­ domány nem is foglalkozik vele. és ami ezen a kévésén alapul. amiben hinni kell. mert nem tudom mérni. megszámlálható. hogy „megjelentek”! A harmadik fel­ vonásban megjelent Belinda. A reinkarnáció sok mindenből ki van rekesztve. A tudomány azzal foglalkozik. mérhető. De hogy kirekesszek mindent. mert állítólag mérhető. Kérdés csak az.Ez igaz. mi ez itt? Ilyen még eddig nem volt! Szóval itt rettentően keveset tu­ dunk.Mit ért tapasztaláson? Az éhséget megtapasztalja? . azzal. nem magáról a dologról . kísérleti bizonyítékot szerezni.vagy más kultúra. . tehát ami mennyiségileg ki­ mutatható. és ennek alapján bizonyos törvényszerűségekre következtetni Isten ebből a körből 298 teljesen kiesik. és összeomlik az egzisztenciája. az se tetszik. A z agyi elekt­ romágneses hullámaim biztos kimutatnak ilyesmit is. Tehát semmi sem mondható róla a tudo­ mány világában. hogy te hiszel benne. Szóval az életnek rengeteg olyan területe van. . amelyet ha érzékelek. amikor eze­ ket a tüneteket észlelem. De az élette­ len önmagából nem tudja megszülni az életet. ha az embert életének nagy szerelme elhagyja. Ezt lehet! De hogy egyszer csak megje­ lenik egy gigantoszaurusz! Mire ősember Maca oda­ szól ősember Lajosnak. A gyávaságról egyetlen kötetnyit nem írtak össze.Ki van rekesztve? . és a mai metodikánk szerint nem mér­ hető.De nincs mértéke. hogy igaza van. azt csak nagyon óvatosan lehet tudománynak nevezni. Te hihetsz benne. hogy mondható róla valami.Lehet.

mert teljesen más a ter­ mészete. mert túl sokan vagyunk. A szerelmet sem tudom a tudomány eszközeivel mérni. hogy a ma tapasztalható jelenségek alapján merre vezet a magyar társadalom útja. agyi. Mert van. hogy ez jobban megérintett engem. Szóval a kételyek nagyon nagyok. személyiségbelijel­ lemzőket találni náluk? . Utólag kapok valami jelzést a reakcióimból. nem fognak közös lelki. Néha olyan. az előrejóslás ügyét: minél betegebb egy lélek. hogy a kongresszus a tudomány rangjára emelte azt is.Nem okvetlenül. Vagy a papájára. hogy a pszichológiának nagyon rossz a prognózisképessége. Ami viszont nem mérhető. sós-e. a viselkedésemből. Azt meg tudom mondani. de attól még lehet valóságos. akkor is túl nagy a variációk száma. Vagy én nem ismerem őket. Nézze meg a predikció. Mert a hőmérő erre nem alkalmas. hanem Sztálinra hagyatkozik. túl sokféle szándékkal. mint a szerelem. azt nem tudom megmon­ dani.Mindenesetre a lényeg az.Ha megnéztük a világban tízezer hisztériára hajlamos embert. akkor megmondom! Vagyis a patoló­ gia könnyíti a futurológiái látást.De vannak! . azt se tudom megmondani. De hogy én köztük leszek-e vagy sem. Miért nem tudom? . . és a misztikus élménnyel helyettesítik. Minél egészségesebb. hogy előreláthatólag a társadalom 11 ezre­ lékében fogja felütni a fejét a skizofrénia. aki nem Istenre. hogy a köl­ csönhatásaik eredőjét meg lehessen jósolni. de nagyon nem egyértelműek. Amikor a határese­ teket bemutatták. annál pontosabb az előrejóslásom. hogy van olyan pszichés kórkép. De abban a pil­ lanatban. és ha vannak közös csopor­ tok. A pszichológia csak a na­ gyon egyszerű lelki jelenségeket tudja mérni.És nem ezeket a közös vonásokat nevezem Istennek? .Hát vannak. tehát azt. hogy har­ mincnégy éves korukra mi lesz belőlük. hanem az is­ tenhitet és a kialakulásának az okait akarjuk leírni. ha nem tudjuk. akkor fölállt egy német. mint gondoltam. De ha a fél agyuk hiányzik. . a fé­ lelem. a gyávaság. hogy a vallásos emberek szívesen hagyat­ koznak másokra. És itt jönnek a blődlizések.lis megközelítés lehetőségein. . és en­ nek önálló patológiai jelenségként nevet adok. annál bizonytalanabb. mintha pszichotikus lenne. hogy megállapítsam. 301 300 .És ha megnézek tízezer vallásos embert. motivációval. De miért kell ne­ kem ezeket elhinnem? . néha olyan. Lehet ezt csinálni. a hisztéria.De nem Istent akarjuk bizonyítani velük. amit borderline-nak hívnak. Pél­ dául olyasmit. Ezzel szemben tele van olyanokkal. A paprikás krumpliba hiába dugok hőmé­ rőt. ő csak azt a tényt szeretné üd­ vözölni. bizony nem tudom megmondani. Csak nem mérhető. És ha maga meg­ kérdezi tőlem.Hát talán azért. Ezért itt elméleteket gyártunk. Ezért van az. mintha neurotikus lenne. és azt mondta. de irracionálisán meg­ közelíthető. hogy a vallások például befürödtek az istenbizonyítékokkal. nem fogok közös vonásokat találni? És ez volna a bizonyíték Is­ ten létére? . mi baja van a betegnek. más törvények vannak. még Aquniói Ta­ más is. Tehát ha én egészséges há­ roméves gyerekeknél csinálok egy intelligenciavizsgá­ latot. amelyek nem mérhe­ tők. ahogy elhagytam a kogníció birodalmát. Vagyis a racionális istenfogalmat reményte­ lennek tartják.

hogy fürdés lesz. mint az introspekciónak vagy a retrospekciónak? És még kevés­ bé hiszek a kísérleteknek. Például az introspekció. az eleve hazug do­ log. arra a pszichológia nem ad nekem esz­ közöket. . amelyik vagy nem igaz. hogyan keletkezik egy vers. Sem az orvostudományban. előítélet van mögötte. a pedagógiától. hogy előbb volt a misztika és az irracionalitás. sem értékteremtő fiinkciója nincs. Vagyis „a tudomány­ ban” nincs érték. De hogy az a vers jó-e vagy rossz. fele­ lik.De ezek nem istenhelyettesítő fogalmak? . babona. azt nem tudom megmondani. Mert mit látok. mint a racionalitás? És az egyedfejlődésben is előbb mági­ kus gondolkodású az ember. Tehát ha a pszichológia értékekkel dobálózik. vagy egy szélsőséges és defenzív helyzetbe beszorított. vagy felhasználható tudományosan? Es a retrospekció? Amikor utólag elmesélem. A jogász ezzel szemben egy pofonra. Vagyis a pszichológiának sem értékbecslő. és meggyőződhetek róla. De hogyan? Úgy. Ugyan elrepül­ hetek. akkor ő kikövetkeztette. hogy Pápua-Uj-Guinea létezik? El­ hittem a tanító néninek az iskolában. mégis axiomatizálva van. Amikor a kisgyerek örülni kezd a fürdetés előkészületei láttán.Sok kérdéses módszere van. a műtermék-probléma miatt.. Legfeljebb kölcsönözheti az értékeket más tudo­ mányoktól. a történé­ 303 . az önmegfigyelés: tudományos szempontból nulla értékű. vagy csak emléke­ zik a zajokra és a mozdulatokra. racionálisan megragadtuk . Vagy mit mutatnak a börtönben végzett vizsgá­ latok? A kriminális ember pszichikumát. hogy melyik a nemesebb betegség. a skarlát vagy a diftéria. 302 Hogy aztán ezeknek társadalmilag mi az értéke vagy a veszélye. az ha­ zugság. vagy nem biztos. Sztálin és Lurkó kutya apahelyettesítő fogal­ mak.Akkor viszont azt keU mondanom. akinek a fülére-fütyülőjére-mindenére külön­ féle elektródákat kapcsoltak rá? Egy ilyen embert semmiképp sem a maga természetes létezésében lá­ tok. ha én mondom el. ha mondjuk elektronikus mű­ szerekkel kísérletezek? Nem egy olyan ember reak­ cióját.Egyáltalán: milyen módszerei vannak a pszichológiá­ nak? . hatezer minősítést tud mondani: garázdaság. ha az emberi is­ mereteket pszichológiai szempontból nézem. mint Istent. ugyanezt a személyiségképet kapnám? Nem. Honnan tudom. Rengeteg olyan hipotézis van a pszichológiában. te­ hát Isten. és meg­ kérdezem: Hol vagyok? Pápua-Új-Guineában. a jogtól. És ha értéket visznek bele. ehhez a pszichológus nem tud hozzászól­ ni. kide­ rül. Magát a kreatív folyamatot le tudom írni. .Erre a kultúrára nem az a jellemző fejlődéstanilag. lehet. hogy igaz. ellensé­ ges miliőben élő emberét? Ha szabadlábon vizsgál­ nám őt. hogy mit éltem meg? És a teszteket elfogadom? Miért higgyek jobban egy teszteredménynek. hogy valóban létezik. testi sértés és így tovább. És megint csak elhiszem. Van-e tudo­ mány érték nélkül? Ha én pszichológus vagyok. hogy eljutok oda. Itt van az érték problémája. Egy pofon és egy simogatás a pszichológus számára egyként cselekvés. hogy va­ lamiről azt hisszük. mit figyelek meg ma­ iamban lelkileg. De akkor mi marad a pszichológia mint tudomány megbízhatóságából? Önmegfigyelés nem. Azt se tudom megkérdezni. és al­ kotáslélektannal foglalkozom. sem a fizikában nincs érték. hogy az apát előbb tapasztaljuk meg az egyedfejlődésünkben. hogy meg tudom mondani. hogy kimászok a gépből.ho­ lott egy frászt! Hit. hogy mindenütt a hittel találkozom. amelyek a fürdetést jelentik? Valószínűleg csak emlékezik. a körülmé­ nyektől függően. Szóval. Rengeteg példa van arra. és nem logi­ kailag következtet.

te szamár. hogy er­ ről szó sincs. Ha nekem van egy titkos közlendőm. hogy van itt egy titokzatos elem. De mikor a legjobb abban. hogy az ember pszichésen öregszik-e. Mégis. Ha ezt indokolni akarnám. valami hitelesség. így az öregek szerelme esztétikai szempontból inkább tragikomikus. ahogy egy tizenhét éves? Miközben a teste nem engedelmeskedik már. A kísérleti pszicholó­ 304 gusok szerint az ember tizenhét és huszonöt éves ko­ ra közt a legokosabb. hiszen már az apja is alkoholista volt. Mások rombolják. így érzem. időleges képződményként a maga hibrid voltával. hogy a pszichológia tudomány volna. melyik a legjobb pszichológiai módszer? Szondi kivette a pipát a szá­ jából. és azt válaszolta: Teljesen mindegy. Statisztikailag ilyenkor műkö­ dik a legjobban a problémamegoldó gondolkodása. Azt se tudom. nem fog elárulni. mindig a személyiségeddel gyógyítasz. De mitől függ ez? Az egyik pszichoanalitikus szerint vannak emberek. akik a legtöbb dologból. miért épít az egyik. vagy azt akarja mondani. Bizonyítani persze nem tudom. vagyis ha balról nézem. hogy egy fiú le­ érettségizik. Azaz a szerelembe belekerül egy tragikus elem is. amiről a könyv szólna. és nem a metodika.sek rekonstruálása nem. Vagy: nevelhető-e az ember? Mennyire hozott és mozdítha­ tatlan a self.Tulajdonképpen mit akar ezzel a könyvvel? A zt akar­ ja kétségbe vonni. Na de mikor éri el a karrier­ maximumát? Negyvenhat és hatvan közt. mint arra a kérdésre. abban a biztos tudatban. és tele 305 . A gyerek rettenetesen boldog. hogy az embernek az a bizonyos „nagy húsz év” . Arról szól. Mert Goethe meg Thomas Mann is megöregedett. És az ember belezüllhet ebbe a folyamatba. hogy emberek emberi kapcsolatokban betegszenek meg és emberi kapcsolatokban gyógyul­ nak. hogy miért szere­ tem a feleségemet. kísérlet nem. Kovács úr alkoholista. ne­ vezetesen az. a tapasztalat az. Ellenben Nagy úr épp azért absztinens. ezekkel vitatkozom? Vagy: a pszicho­ lógia megdönthetetlen axiómának tartotta az identitás és a pozitív érzelmi kapcsolatok közti vi­ szonyt. nem tudnék töb­ bet mondani. tehát öregkorukban is zsenik maradtak.harminc és ötven közt . nem a meto­ dikával.A pszichológia mindenképpen létezik ma. hogy pszichológia valójában nem létezik? . a karakter legmélye? Vagy csak a perszóna képlékeny? A rárakódások? A tanult dolgok? Eze­ ket nézegetem. vagy csak az agyerei meszesednek el. Farkasházi Menyhért megkérdezte egy­ szer Szondi Lipóttól: Lipót bátyám. papi jellegű. miből áll össze egy ember? . és Nagy úr olyan félelmeket élt meg. építik a személyiségüket. nem „va­ lamiért” szeret. de az agyereik teljesen épek maradtak. ha jobbról nézem. Vagyis kettőnk kontaktusa a perdöntő. Ez marad. és magának elmondom. és miért rombol a másik. amelyek az egész életére kihatottak. akkor orvosi jellegű. honnét veszem ezt? Mivel bizonyítom? Semmivel. Az ember „csak” szeret. Kovács úr ezt látta gyerekkorában. Egy érzés. Szóval sok olyan dilemmát tudnék most felsorolni. . mert az apja alkoholista volt. amit csinál? Hát általában harminc és ötven közt. hogy mindenütt eljutok egy kérdőjelhez.a kreatív korszaka. nem csinál belőle társasági pletykát. Kikérdezés? Megkérdezem a szorongótól hogy szorong-e? . Nem csoda. Úgy gondolom. Aztán a kápó-probléma kiderítette.Szóval megfejthetetlen. de a lényeg. hogy árad magából valami diszkrecionális biztonság. hogy nem fog vele visszaélni. Az agresszorral is lehet identifikálódni. és jutalmul kap egy tíznapos párizsi uta­ zást a papától.Van egy angol regény. De azt nem tudjuk megmondani. amit egy klinikai pszichológus csinál. ami velük törté­ nik. Hogy van ez akkor? Vagy: képes-e éppúgy szerelemre egy het­ venéves ember.

Ezt támasztja alá az is. egyfajta dedukciós lehetőség­ gel. hogy megérinti-e őt az al­ kotás. Van egy terem. mond­ ja a nő. A fiúnak feltű­ nik ott egy nő. hogy hoz nekem egy széket. ki­ mentem a folyosóra. Elmegy Párizsba. és azt mondja: Nézze. Úgyhogy a kérdés meglepi. és mindannyian folyton hasra estek a Mona Lisa előtt. Ugyan már. De nem tehetek mást. egy feltétellel: Nem fekszünk le egymással. De őszinte akar lenni. töltse velem ezt az időt! A nő beleegyezik. Szó­ val történt itt valami az agyfejlődésben? Szerintem igen. és felajánlotta. A teremőr néni is észrevette. majd meg­ kérdezi: Mondd. Ők a belső szerkezetet látják. Kiderül.van szexuális fantáziákkal.. nem. Leningrádban elmentem az Ermitázsba. És egy­ szer csak megfogott. Ők látják a nyelv struktúráját. akinek emlékei vannak az előző életéről. Nézi őt a nő. ahol mindössze két Leonardo-kép van. és pillanatok alatt tanulják meg azt a nyelvet. legyen ez akkor egy szexmentes kapcsolat. egyre többet mondott el önmagáról. hogy a mai gyerekek sokkal könnyebben tanulnak nyelvet. míg én inkább az indukcióban gondolkozom. Én arra gondolok. hogy valami ki­ fejlődött az évezredek során: a gyerekek struktúralá­ tása. a strukturális gon­ dolkozás kifejlődését. akkor elviszlek a Louvre olyan részeibe. és bevallja. Számomra a nyelvtanulás magolás volt: laudo-laudare-laudavi-laudatum. Ők lát­ ják a Rubik-kocka belső szerkezetét. Az egyik a Madonna Litta. 306 majd visszaültem a Madonna Litta elé. században egyre több olyan gyerek születik. a korról. A fiú megismerkedik vele. Nekem ez a foglalkozásom. Elmennek a Louvre-ba. Egyre beszédesebb lett. hogy folyton visszamegyek. és mind a kettőnek építettek egy külön kis kasztnit. mert nem tudtam megolda­ ni. neked tényleg van közöd ehhez a képhez? Tényleg jelent neked valamit? A fiú halálo­ san megdöbben. 307 . és az ablakból a Névát néztem. hogy mindenkivel lefekszem. ha csoport jött. amelyekhez tényleg közöd van. Elkezdtem nézni ezt a képet. Fantasztikusan hatásos kép. Tehát. Elmennek. hogy a 21. Ültem a kép előtt. Igaz? . amelyet én évekig magolok. akkor mit kell csinálnom. Azon vettem észre magam. de be­ leegyezik. és iszonyú magányos. Én is így jártam a Madonna Littával. ami nem bizonyosság.Ha engem kérdez. amit az ezotérikusok mondanak. Nem viccelek! Én a külsőt látom: ha itt is van egy zöld meg ott is. És nem biztos. aki prostitúcióval keresi a kenyerét. ahol találsz majd képeket. Senkivel nem tud kapcsolatot teremteni. Leonardóról. Én idegbajt kaptam tőle. És ez így ment kilenc na­ pon keresztül. hogy a hölgy orosz arisztok­ rata család leszármazottja. és et­ től kezdve csak arra figyel. A fiú iszonyú csalódott. Találkozik egy barátjával. És most megint egy perc alatt el fogok jutni oda. mint amit addig hittem magamról. mint hogy a bizonyta­ lanság mellett ágálok: ne kiáltsuk ki biztosnak azt. Sokat vizsgáltam ilyen korú gyerekeket. Miközben hat-nyolcéves gyerekek könnyedén megoldják. mondja a barát. hogy amit én a reneszánszból megéreztem. akinek elpanaszolja a dol­ got. azt ennek a képnek köszönhetem. Jó. A fiú rajongva lecövekel a Mona Lisa előtt. és röhögve megoldják. hogy mi minden történik majd vele Párizsban. És itt kezdődik egy nagyon furcsa átalakulás a fiú éle­ tében: lehullanak róla az esztétikai konvenciók. Ma is azt gon­ dolom. valami más derül ki rólam. hogy még egyszer meg­ nézzem. Vagy vegyük a Rubik-kockát. hogy igazak egy kultúra kon­ venciói. vagy hittek rólam mások. hogy összeérjenek. hogy nincs. ha lehántom a konvenciókat. mert már ötször járt a szüleivel a Louvre-ban. Itt például látok egy álta­ lam valósnak hitt lelki változást. és nem tudom. Miért? Ezzel a pszichológiai méltóztatik nem foglalkozni. hát menjünk el egy jó színvonalú kuplerájba. nekem van tíz napom Párizsban.

hogy skombara. akkor az az em­ ber hülye. egészséges. aki egyszer azzal állt elő. De a gyerek tovább bá­ mul. Az ezotériában ezt úgy hívják. öngyilkossági kísérlet. hogy fehér ködszerűség veszi körül a rügyező fákat. és az Érzsébet-hídról leugrott. hogy ő sem akar tovább élni.A fantáziája meg a nyelvi leleményessége. egy skombara. Az ember ilyenkor önmaga pozitív és negatív vízióit látja. és egy darabig semmi nem történt. de azt tudja. hanem az aszfaltra. mondtam. Már nem látod? Nem. Ő is összetörte magát. már elment. hogy milyenné vál­ 308 hatok. Nyomát sem láttam annak. hogy ő látta a lelket. Mit? Hát majd megmutatja. és az zöld. Azt hittük. Mi volt ez? Hü­ lye a gyerek? A fantáziája túl erős? . Ahol más normális ember azonnal szörnyethal. Hazajött Ma­ gyarországra. például a Tibeti Halottaskönyvben. Mi van. mi az a skombara. amikor láttam. hogy el­ mebeteg lenne. ahol fé­ lelemkioltásokat végeztek vele. milyen vagyok a való­ ságban. és tovább eszi a húsle­ vest. Olyasmikről számolnak be. most tönkretette a vasárnapomat. Ötéves gyerek a vasárnapi csalá­ di ebédnél leteszi a kanalát. és azt mutatja. hogy látta a lelket. Ő lát­ ta. hogy mind a három gyereke meghalt. Az egyik biztat. nincs ott semmi. Teljesen rendezett volt már. és az zöld. amit patológiának tar­ tok. mit bámulsz. nincs semmi baja. hogy ő furcsa dolgo­ kat lát. lila aura veszi körül. Elhívtak hozzá. -M i? . és otthon sem művel­ het semmi ilyesmit. Azt egy furcsa. és mégis van. mert egy fazekat látott. hogy ha egy ember Ausztráliában előáll az­ zal. Tíz zsidó imádkozott. Egy napon aztán sor került a halálfélelem kioltására is. és azt hallotta. teljesen rendezett ember. mondja a gyerek. És a főorvos is ugyanazt kérdezte: Engedjem ki? En­ gedd ki. Nem látod? Nem. Akkor mi volt ez? 309 . Hogy aztán ez igaz-e. És ez­ zel meghalt. de egyszer csak megszó­ lalt.. Ez a két alak le van írva különböző halálkönyvekben. Amikor a nagypapa haldoklott. Én nem láttam. és azt mondta. ha ilyesmiket lát? Jeremiás elmebeteg volt. A másik meg azt mutatja. Nehéz eldönteni. amit elhiszek. Utánanéztem a dolognak. és mi az. utolsó közlendőként: Két alak áll mellettem. Ekkor úgy döntött. Felkelt. aki In­ diában belekerült valami misztikus bandába. ki­ ment. elvittek engem is hozzá. és ez alatt az idő alatt semmiféle misz­ tikus társaságba nem mehet el. hogy eljár hoz­ zám kezelésre. mondta a halotti imát. a másik fenyeget. hogy amit lá­ tott. Majd felveszi a kanalát. Mondom a pasinak: Maga mi a francot ugrál itt az Erzsébet-hídról. amiből Jeremiás arra következtetett.Pedig ezt maguk a gyerekek mondják. és azt mondja: Látod azt a férfit? Látom. Mit látott tehát Jeremiás? Ezek nagyon nehéz ügyek. Az egyik nagyon fenye­ gető jelenség. Volt egy betegem. De van.. a nagypapa már eszméletlen. Mentünk a met­ rón. hogy nagy baj lesz. akkor már el kell gon­ dolkozni a dolgon. Na de hát mégis voltak kihangosodott gondolatok. Volt egy munkatársam. Ám egy éjjel kihangosodtak a gondolatai. azzal a feltétellel. A gyerek se tudja. És ugyanezt mondta tavasszal a növényekre. és mereven bámul a fal­ ra. ha végigjárok bizonyos utakat. amely izzó tartalmát Júdea felé öntötte ki. Máig megvan.. hogy mi az.Hát ez az! Senki se tudja. azt úgy hívják. Úgy látta. de nem halt meg. ez így volt szokás. Na de ha Skandináviában is előáll valaki. Kiengedték. de nem a Du­ nába. hallucináció. mert Babilónia megtámad minket? De hát tényleg megtámadta őket. Most akkor volt vagy nem volt? Akkor ő elmebeteg. mert az az­ tán van a gyereknek! . hogy a küszöb nagy őrével és a küszöb kis őré­ vel lehet ilyenkor találkozni.De hát valami csak volt ott! Erre mondja Török Sándor. amiről nem lehet személyes tapaszta­ latuk.

Vagy egy másik történet. Elfogadták. az elmebetegség is nagyon rejtélyes dolog.Ez az orvos mit akart ezzel a vaságyas kísérlettel? 310 .Akkor ezt még elmondom. Mindent tudott. hogy én egy ilyen furcsa. és annyi várakozás. ha valaki pontosan utánozza őt. a nagymamát. Én még nem akarok meghalni. A másik egy katatón stuporban fekvő fiatal lány volt. Én meg el­ kezdtem kutyául szorongani. Haljak meg én is. hogy mit kell ilyenkor mondani. mindent felfogott. a szüléimét. Mire a csaj. ugye. amely felakadt a bugyijában. Mi ott voltunk a markában. egy idő múlva már csak kívülről és messziről láttam őket. az öt oszlop. Ezért nem tudok teljesen a tagadás álláspontjára helyez­ kedni. Szerintem abban a kórteremben ötven éve nem nevetett senki. hogy a katatón kislány. hát maga fel tud kelni. Ekkor vettem észre azt is. nagyokat röhögtünk. hosszú ideig nem történt semmi. és a hálóingét. azokat mindig éjjel fél kettő. Azt láttam. Nem találtam fel magam. csodavárás volt a te­ kintetében. Hogy mivel játszom én itt? 311 . Reggel az­ tán. a halottaim elcsúsz­ tak a térben.Á. fölül vörös fényben. mint az­ előtt. lefeküdt. És semmi többet. és mindannyian na­ gyon nagy szeretettel fordultak felém. Ez hogy lehet? Nem reagál. kettő tájban végeztem. Rám nézett. Az eredmény az lett. én a kupola alatt állok. égetik. ugyanilyen álmatag mozdula­ tokkal. Voltak gyakorlataim. miközben beszél­ gettünk. legnagyobb döbbenetére. Ám egy napon én is átestem egy tudatállapot-változáson. ugye pisilni kell. Mert ezek néha nagyon eleven élmények. Valamit pedig nagyon várt tőlem. dehogy! Nekem egyébként nagyon rossz emlé­ kem fűződik hozzá. hogy ebben az időpontban felébredjek. Azt meséltem. szemérmes mozdulatokkal megigazgatja. Fekszik valaki katatón stuporban. Csi­ náltam szorgalmasan a gyakorlatokat. Majd visszasüllyedt a katatóniába. mint egy stuporos: semmire se reagált. mondta. Hogy ezek azt akarják. ahogy egy skizofrén mozog. Máig nyomaszt a dolog. így feküdtek egymás mellett egész éjjel. még élni szeretnék. És mondom. és elkezdett ugyanúgy viselkedni. aki valami egészen megha­ tó szeretettel ölelt magához. ahol öt hatalmas oszlop tart egy kupolát. Itt tartot­ tunk. nagyon lassú. amikor berontott egy ápolónő: Klárika. és mire behozták az ágytálat. hogy maradjak ott. Iszonyúan megijedtem. Egy pszichiáter ismerősöm bevitetett a kórterembe egy kinyitható vaságyat. csípik. amit én kupolának néztem. visszafeküdt az ágyba. .Nem mesélte. azt is.Meghaltak a gyerekei? . Ugyanis egy hatágyas kórterem­ ben feküdtek ketten. Nagyon hamar meg­ szoktam. hogy zavarba jöttem. hogy én lassan elkezdtem távolod­ ni tőlük: a kupola. Elsőként egy régen halott nagybá­ tyámmal találkoztam ott. hogy ez az ember megjátssza magát. Éltem a buddhista ko­ lostorban. amelyik az öt ujjára támaszkodik. Hát kivál­ tott. felkel. a nagypapát. hogy egy osz­ lopcsarnokban vagyok. alul zöld. mibe nyúlkál bele. hallucinatórikus élményem hatására hagytam ott annak idején a buddhista kolostort? . Úgy hagytam cserben. Könyörgőre fogtam a dolgot. ugyanolyan mozdulatlanul feküdt. ahogy csak valakit cser­ benhagyni lehet. semmi reakció. az analitikusomat. . mondtam nekik. aki két hete meg se mozdult.. máris hozom az ágytálat. és az embernek fogalma sincs. és mégis reagál? Nem tu­ dom. hogy az. Iszonyúan bizonytalanok ezek a dolgok. egy kéz.Kíváncsi volt. Majd egyre több halot­ tamat láttam gyülekezni. Egyszer csak látom. száll ki az ágyból. a stuporos megszólalt: Te hamis vagy. álmatag mozdulatokkal. kiül az ágy szélére. fölállította a beteg ágya mellett. hogy kivált-e a betegből valamilyen reakciót.

értem magát. hogy ő a helybeli ajurvédikus kórház principálisa. mit szólna. mondtam. de ha nem sikerül. ha azt mondom. Nem volt bélfertőzése. a kapcsolataimat eláru­ lom. Nagyon megalázó volt. Egyezzen ki ezzel. A válasz: Vigasztalja magát. és elment. annyi változás lesz. mit tud. tehát európait. visszajött a maga titokzatos ajurvédikus gyógy­ szereivel. porrá tört ezzel-azzal. Lássuk. Mosogat­ hattam ott az ágyneműt. csakhogy a maga székletéből nem tenyészett ki semmi. hogy nem gyávaságból lesz áruló. Az apát meg azt mondta: Megvan a cellája. de ez nem változtat azon. De igen. Maga ezt így csinálta élete­ ken keresztül. és azt mondta. én nem akarok bekerülni egy indiai kór­ házba. Miért akart meghalni? Ezt kérdezte tőlem. negroid hindu. 313 . Egyszerűen megléptem. Olyannyira. El­ ment. Kijött délelőtt egy jó ötvenes. hogy az egyik részt lehasítsa magá­ ból. Hát küldjenek egy ajurvédást.A saját pszichotikus lehetőségeimmel? Úgyhogy azon a hajnalom meg is léptem a buddhista kolostorból. Leszóltam a recepcióra. Ez nem egyeztethető össze a maga intelligenciájával. nagyon szerette ezt a peripatetikus formát. hogy ez egy nagyon kegyetlen élet. és közben beszél­ gettünk. Csak­ hogy támadt egy iszonyatos hasmenésem. Túl sok az érzelmi hulla körülöttem. így történt. és ő elmesélte az egész tör­ ténetet. majd megkérdezte: Ezt meg­ beszélte az apáttal a kolostorban? Mondom. Ne vigyen be. Igen. én nem akartam meghalni. mondtam. ezért ma­ ga eljött Indiába. Puranik doktor. van pénzem. az nem megy. Azonnal menjen vissza. Jó. hogy menjek vissza azok után. Megyek magával. hanem az. hogy megléptem. Ez Bangalorban történt. Kimentünk a kolostorba. hátra­ dőlt. és nem lett többé semmi bajom. uram. elkezdte a kezelésemet. Szerettem őket. mondta. és akkor túllépett az európai orvosláson. beleegyeztem. Néhány alkalom után azt mondta: Azt hi­ szem. nem kell ahhoz halálra szántnak lenni. Nem is az áldozat a baj. ha­ nem mert többfelé akar hűséges lenni? Márpedig. De még a kezelés elején meg­ kért. 312 és magyar gyógyszerekkel kezeli magát. és kőkemény volt. és azt mondtam magamban. sokféle van. de nem múlt el. maga kap a trópusokon egy bélfertőzést. mondta. hogy bélfertő­ zést bárki kaphat. növényi főzetekkel. A következő éjszaka megta­ pogattam a hasamat. hogy akkor most rendbe fogom tenni a lelkemet. megvizsgált. hogy egy éjszaka össze is csináltam magam. Hogy nem trópusi orvoshoz fordul. mondtam. majd meghajolt. Kivettem egy szobát egy kis családi panzióban. Én minden eszmét elárulok. Én nagyon mélyről megértettem ennek az igazságát. Miért akart meg­ halni? Honnan veszi ezt. Elkezdtem kezelni magam az itthonról vitt gyógyszerekkel. Mire azt mond­ ta: Nézze. Hát ez spéciéi igaz. hogy küldjenek egy orvost. ajurvédikust. Nem lehet. Szóval miért akart meghalni? Ak­ kor elmeséltem neki a kupolás élményemet. éljen tovább velünk. Mindennap sétáltunk egy órát. Megebédeltünk. és mondja el neki! Jaj de kínos. Értem én. hogy iszonyú sok pénzt legomboltál rólam. Belehal. most is együtt kell vele élnie. A maga lelkében együtt él egy kényelemszerető nyárspolgár és egy kalandor. hogy én mindig áruló leszek. és ez nagy teher. azt mondja nekem a Puranik: Milyen jó kis terasza van magának. Mondom. Ez pszichés ügy volt. hogy mindennap beszélgetünk. mert ott van labor. nem. és átküldje az európai kórházba. kérdeztem. kezeljen itt. Na­ gyon nehéz együtt élni ezzel a kettősséggel. Milyet? Allopátiást. tovább él­ tem a kolostorban. engedjem meg. és most bevisz oda. Figyel­ mesen végighallgatott. mégis valahogy kikészítettem mindegyiket. és négy-öt nap múltán las­ sacskán jobban lettem. hogy székletmintát vegyen. jóban voltam velük. ez valami hashártyaprobléma. Most baj van. Amikor aztán már teljesen gyógyult voltam. még egy ingyen ebéd is kéne? De jó. csak az a baj. megpróbálja. mégis be kell mennem hozzájuk. homeopatát. el is fogadom. ha együtt ebédelnénk itt a tera­ szon? Mondtam magamban. mondtam magamnak. nem elég.

hogy a Jó­ isten a születés és a halál közti időt adta az ember­ nek. Nem inkább az élet dolgaival kellene fog­ lalkoznod? Apám jó zsidó volt. Jókor szólt közbe apám. hogy nem szabad belesüllyednem a távol-keleti ezotériákba és misztikákba. és bejön Anna Freud. De miért fél attól. és akkor tudni fogod. persze nem is váltam meg tő­ lük teljesen. Visszacsoportosítottam az erőimet az élet dolgaira. ez igaz? Freud zavarba jön. amit a Vízkeresztben mond: Idő. . Hamlet így zárja le a beszélgetést: Akkor hát számotokra nem az. és ezt csak megfelelően adagolt aktivitással. Hallgatja a papát az ajtófélfának dőlve. hogy maga hajlamos a depresszióra. Bölcs válasz. mint Freud a kislá­ nyával. idegen. Tulajdonképpen Buddhával is egyetértett. hogy erre mit kell felel­ 315 . ám egy napon megkérdezte tőlem: Mondd fiam. Mesél a gyerekeknek. miért kell neked olyan jól informáltnak lenned a túlvilág dolgaiban? Egy napon meg fogsz halni. Shakespeare különben is gyanúsan bölcs. ó.Nem lehet a magyarázata ennek a halni vágyásnak az. aki tudta. Amikor azt mondja Rosenkrantznak és Guildenstemnek. rendes ember­ nek kell lenni. Sokat nem értett belőle. hogy Dánia bör­ tön. Valószínűleg tényleg erről van szó. megállította ezt a folyamatot. csak biztosat tudni nem lehet. csak akkor a depresszió valamiért győzött. Apámnak van igaza. és a két udvaronc azt válaszolja. / mintsem bölcselmetek álmodni ké­ pes. (2) .2007. hogy az ezotéria elsodor engem. ez is lehet. Ez okos dolog. és egyszer csak megkérdezi a Freudot: Papa. hogy ki voltál az előző életedben. nem inkább az élet dolgaival kell fog­ lalkozni? Mert valóban volt egy veszély. te oldod ezt majd meg. nem én. na! Amikor egyete­ mista koromban India-buzi lettem. és mi lesz vele a halál után. Sokat tud a világról. már nem süllyedek el ezekben az ügyekben. Hamlet beszámol Horatiónak halott apjával való találkozásáról: Hát üdvö­ zöld. magányosan. és hihetetlen telitalálatai vannak. ahogy Szinetár Miklós nevezett. aki már tízéves. Horatio. fenség. hogy van-e utána valami. ő mindig megadóan hallgatott. Megint konyhapszichológuskodok persze.De. mi nem így lát­ juk. az aktív. / mert ez a csomó nekem túl ke­ mény. És okos dolog Hamlet kitérése is minden értékelő vita elől. hiszen körü­ lötte mindenki más életben marad. még a Libermann Lucyval megállapítottak. amit.Igen. aki folyton azt mondta: Nem kell kutat­ ni. Hát hányszor éltem én azt meg. ha jól emlékszem. . És apám álláspontja fontos volt ne­ kem: tényleg. lehet. munkával lehet kivédeni? . ÁPRILIS 21.Időlegesen. mint idegent szokás. Okos! Egyszóval apám beavatkozása óta hely­ rebillent bennem mindez. vagy nincs. legalábbis időlegesen. ami utána jön? . Úgy vagyok vele. / Több dolgok vannak földön és egen. ez Isten kompetenciája. Hogy mi volt a születése előtt.A z ember egyedül hal meg. és mindig hűségesen beszámoltam apámnak a távol-keleti tanulmányaimban elért előre­ haladásról. . Amíg elő nem jött a másik énje.Mert ismeretlen. Lehet racionális és irracionális magyarázatot is adni a dologra. oda nem lehet 314 bepofátlankodni. az életerős. Rájöttem.

hogy semmi sincs a halál után. Engem az idegesít. és azt mondja: Ugyan. hogy én a magam számára hadd tekintsem bizonyosságnak. de az emberiség évezredek alatt sem jött rá. hogy van élet a halál után. lehet.A társadalmi szerződés a racionális belátásra épít. és ez­ zel szemben minden bizonyosság megnyugtató. 317 316 .De miért nem dönti el magában. ez ilyen. amit ma­ ga mondott. de ha magá­ nak úgy jobb. . s amíg ezen gondolkozik. Mindkettő lehetséges. Biztonság? A létezés folytatása biztonságot adhat bárkinek is? Nekem ijesztő. Gyilkol miatta. Ahogy a végte­ lent se tudjuk elképzelni. meghal. annyira nem jön rá. hogy bizonyosságot adjon. velük együtt új problémák is megjelennek. Mert csak addig jutottam. Ha elszakítom az együttélés problémáját a misztiká­ tól. mert évezredek óta senki sem jelzett vissza még. . mint az. Ugyanis. hogy az ember mégis foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel: morális okból. Az is. mint a korábbi szerveződési formák? Nem lehet. a semmi. hogy kialakult ez a furcsa szerves dolog. hogy ezek szükségszerű problémái annak. akkor mindenféle szerző­ déselmélet két-három generáció alatt kiürül. mint ezt a dinoszaurusz példáján elmondta — . Nem lehet. az is. ami teljesen másként működik . De közös tapasztalatként megmarad mindaz. . hogy az történt. Ami biztos: tudomásul kell venni. és előtte sincs semmi. van tudata.az más kérdés. mert valami felsőbb szándék van vele? Sajnos. hogy melyiket hiszi? . sem a nem mellett. ha azt hinném. Azt mondja Freud: Hogy lehet az. és tudata sincs többé. Sokkal megnyugtatóbb lenne. .Lehet. hogy nem. Viseljük el. hogy az embernek mégis létezik valamiféle spirituális tudata. Anna megrántja a vál­ lát. hogy erről van szó. Nem érzem. Nem lehet tudni.már csak azért is. hogy kompe­ tens lennék rá.Mert nem tudjuk elképzelni a semmit. ha valaki biztosan tudja. hogy az én tízéves lányom rájött. hogy van a földi élet. . hogy azért jött létre. hogy az élet bizonyta­ lan. ez csak mese.Maradhatunk abban. egyetlen okból szükséges. amit tudásként. hogy utána mi van. mert képes önreflexióra — . hogy így van. Igen. Bár ez utóbbi azért elég ijesztő. De lehet. meg utána sincs semmi. ta­ pasztalatként összeszedett az életében. lehet. hogy egyszerűen arról van szó. és nincs mögöt­ te semmiféle ezoterikus háttér. amikor új szerveződések kialakulnak . ami az ember agya és tudata? Hogy ebben az anyagi világban létrejött valami. amit maga.Rousseau alapján .Nem áll hatalmamban. hogy ez csak mese? Egy tízéves gye­ rek rájön! És az emberiség nem jön rá. A jó­ zan eszünk is képes rá. Idéztem már Szabó Lőrincet az előző beszél­ getésünkben: Ez a legfurcsább.Igen. vagy úgy nincs. az morálisan lezüllik. ha biztosan nincs semmi. hogyan alakulnak ki.De nekem ez rosszabb! Az lenne jó. Megszületik az em­ ber. amíg ez a bolygó is meg nem semmisül. hogy hamis bizonyosságot állít. .Mondok egy tippet: mindig. / hogy lehet többé sose lenni. . ha egy társadalmi réteg konzekvensen arra az álláspontra helyezkedik .ni. Ne tegyünk hamis tanúbizonyságot sem az igen.hogy legfeljebb társadalmi szerződés van. ha biztosan van. Mindemellett azt lá­ tom. . Miért? A kér­ dés teljesen jogos. Azzal ki­ megy. vagyis Isten létezésétől. amit tudatnak nevezünk? És mégsem arról van szó. Nem jön rá. higgye azt. Egészen addig. amelyen a tudat kialakult. és az életnek semmiféle vezérelve nem marad.

Mire a Direndra azt mondja: Tudja. fagy van. de szellemes. hogy ha van Isten. A vallás ugyanis arra a kérdésre vála­ szol. úgyhogy én is fölkel­ tem. hallgattam. tehát Isten büntet is. program. majd a Direndra azt mondja nekem. erre tudok felelni: rémület fogja el. Ja. mi is az a vallás. és azt mondta: Jó. Jung azt írja. amit olvasott. Ugyanis én nem tudok mindent egy­ szerre elmondani. hogy megteremtette az erkölcsi világrendet. és arra a kö­ vetkeztetésre jut. Egy jóga-aszkéta ne legyen nekem kövér malac. tanítani fogjuk. Direndra is mosolygott. tévé. mondom. Azok hárman fölálltak. hogy ellenszenves ma­ gának. te­ hát menekül az egyedüllét. örök. Mielőtt fölvettek engem a Vishvayatan ásramba... én azt gondolom. Én meg már az első beszél­ getéskor rájöttem. hogy hagyja magá­ ra hatni. erre. így is lehet gondolkozni életről-halálról. Vannak katolikusok. hogy magának fogalma sincs róla. majd meg­ kérdezte: A maga hazájában hogy állnak az emberek a vallással. akkor saját magára fog figyelni. azt én is tu­ dom. rámutatván a kövér malacra: Ő lesz a guruja. meghalnak. Egy hindu számára az a hideg ország. hogy végigélje a teremtményei sorsát. égő sze­ mű emberek. ahol hó. hanem istenfélelem is. hogy így is lehet nézni a világot. Aztán majd eljön annak is a napja. aki halhatatlan. így kezdődött a tanításom. meghajoltak. Nem tudja lenyelni a vereségét. megbetegszenek. Majd tapsolt. Mondom. Az első kérdése az volt. morális okokból szükség van. aztán csöndesen azt mondta: Ahogy magának a legkényelmesebb. Nem tudom. amit mondok. hogy miért. Hát ezt gondo­ lom a megtestesülésről. Mert láttam. Maga mit gondol. Mert ha van egy téren és időn kívüli lény. hogy neki is emberré kell válnia. mint Európában. 319 . Beláttam. amit mond. hogy az audienciának vége van. Láttam. nem akar egyedül lenni. A harmadik egy kövér malac volt. Üljön le. protestánsok stb. mint az Isten barmára. akkor azt mondja el ne­ kem. de agresszió nélkül még egy gyereket se lehet fölnevelni. Értem. mint a meleg országokban.Igen. De ne azt mondja. Az a maga ülése. mert Isten alulmarad a Jobbal folytatott vitájában: Isten Jób esetéből jön rá arra. hol köthet belém. Szvámi Dhattatreya beveze­ tésképpen azt mondta: Egy kérésem van. akkorra alábbhagyott a lelkese­ désem a kételkedés iránt. amikor beszélgetünk. és van megtestesülés. hogy hideg országból jövök. mondta a Direndra. Mondtam. hogy a Jób könyve azért fontos. zsidók. az bűntu­ datból van. amit mond. Mire azt mondja a Direndra: A vá­ laszából látom. és ezt nem tudja másként kompenzálni. mit gondol Isten megtestesülésének legendájá­ ról. hogy mit csinál egy ember. Jung szerint Krisztus története Jobbal kezdődik. de ő kívül maradt rajta. nem rám. mint hogy időről időre végigéli a teremtményei sorsát. mert nem lehet kívülről ítélkezni az emberek fölött. mondta nekem az Dhattatreya. Vagyis hogy nemcsak istenszeretet van. és amikor már vi­ tatkozhattam volna. mire bejött három Brahmachari-szerzetes. nem. jég. és ha maga folyton azt keresi. Megkérdeztem kacéran: Lótuszban? Mert én azt is tudtam ám! A malac csak nézett rám. akik rövid ideig léteznek. Ne vitat­ kozzon velem. a magány csöndje elől. válaszoltam. Értettem. Kettő nagyon tetszett nekem: sovány. hogy igaza van-e Jungnak. és létrehoz olyan teremtmé­ 318 nyékét. úgy látszik. elkopnak. Tanuljon alázatot! És így lett Szvámi Dhattatreya a jógamesterem. az nagyon gonosz cselekedet. és ott más az emberi lélek fejlődése. amelyet Jobbal szemben elszenvedett. a jógaszerzetesek vezető­ je behívott egy vizsgabeszélgetésre. Ültünk ott csendben. Úgyhogy maradjunk abban. hogy hideg vagy meleg országból jövök-e. kimentek. A Direndra egy darabig hallgatott. ahogy én teszem. nem csak úgy. társaság. nem is kötöttem bele. hogy itt egészen másról van szó. Szerintem Isten bűntudatos a teremtés miatt. Mondom. amikor egyedül van. ak­ kor Direndra Brahmachari. ahogy most maga.

És egy hang folyamatosan sorolja az áldozatok nevét: Franz Deutsch. mint egykori jó zsidó. így szól: Auschwitz. berohantunk egy kapu alá. és én. mind a kétszer kö­ rülbelül egy évig. ami­ től én megnyugszom. amikor megnyitottam az idei holokauszt em­ léknapot. hiszen idegen voltam. És közben az egész templom han­ gosan beszélget. levágtuk a sárga csillagot.Mikor volt Indiában? . hogy nem tudtam megállítani. és kezébe adták a kis elágazó fadarabot. Azt hittem. Olyan sírás jött rám. amikor kilógtunk a zsidó házból. hanem náci túlélők is. felöltöztették. és elindultunk a városban. amikor apám meghalt. Elmondtam egy verset a Duna Televí­ zióban. Az egyik betegem. úgy éreztem. Ugyanilyen meghatottság fo­ gott el. vagy nem. Tudja. csak egy zsinór vezeti az embert. Egyszer csak eszembe jutott az a hajnal. két éve Katit is kivittem. München. nem héberül. hogy amikor az átok szövegét olvassák fel a Bibliából. hogy a dolog rendben van. úgy. Az egyik iskolában gyűjtöttem. a holo­ kausztot. érzelmileg ezen rég túl vagyok. Csak hát ez is kétarcú dolog. A már említett buddhista kolostor­ ban nyolc hónapot töltöttem el. amikor apámat megmosták. amit a fiúnak meg kell tennie. arameus nyelven olvassák fel. Hogy az an­ gyalok ne értsék. A rabbi észrevett. és a templomszolgával odaküldött nekem egy imakö­ penyt. Mert valakitől tanulják a gyerekek a fasisz­ ta jelszavakat. hogy amikor fel volt öltöztetve a halotti ruhájába. Nem akarják meghallani Isten fenyegetéseit.. megtettem. imádkoztak mellette. Elmondtam az áldást. ha van erejük. Ezért nem szabad a zsidóknak a sa­ ját ügyükként kezelni a holokausztot. Hihetetlenül nagy a szakadék! Nem tudják. Koromsötét van. Budapest. Szóval tudnak néha megnyugvást hozni a vallások. vagyis hogy mivel fenyegeti Isten a zsidókat. hogy rendben van a dolog. jaj de jó / Szappan lesz belőle. De beszéltünk már ró­ la. Mert az an­ gyalok héberül fogják szólítani. mi az. mert az nemze­ ti ügy. Olyannyira. Tud valamit ez az évezredes vallás. Erre valahogy szükségem volt. hogy ezt meg azt tették velünk! Hülyeség ebből kul321 . És egyszer csak. Aztán rövidebb időkre vissza-visszamentem. És meg­ hatódtam. hogy nemcsak zsidó túlélők vannak. aki így kezdte egyik műsorát a rádióban: Nem vagyok zsidó. És ez akkor is így van. ha én a Jad 320 Vasemben sírógörcsöt kaptam. Mentem a teremben a zsinór mel­ lett. tizenegy éves. hiszen sok ezer éve csinálják már ezeket a kultuszokat. és nem szeretem az önsajnálatot sem. zsidótemetők / Zsidóvér. ott voltam. Én. hogy állandóan szól a halotti ima. a kabarérendező. Én meg tudom. Hogy bemondják: Popper Péter. Es meghatottság fogott el. mint egykori jó zsidó. zsidóvér. A zsidósághoz va­ ló tartozás. Van ott egy Children Memóriái: másfélmillió zsidó gyereket gyászolnak ott. ha hűtlenek lennének. Hát nem voltam túl rajta. a kettős identitás. de zsidóvá és cigánnyá tett engem a magyar történelem. jaj de szép idők / Összedőlt ke­ mencék. tizenkét éves. Auschwitz. És az történt. egy gyerek meghívott a barmicvójára. tudtam. a Children Memóriái közepén eszembe jutott. Van valami „végső soron” az ember lelkében. hogy negyvenhat éve nem voltam zsidó templomban. Reggel hét órakor tartották. Mindenki.Először 1971-ben és 1979-ben. De tudja. amikor bekiáltották kétszer a sírba a héber nevét. Ez a hagyomány. mint Marton Frigyes barátom volt. Úgy vagyok ezzel. beburkoltam magam a köpenybe. elmen­ tem. olyan nagy a különbség a generációk közt aszerint. Vallásos továbbra sem vagyok. ez is furcsa dolog. Ezt a zsidók nagyon komolyan veszik. nem vagyok cigány. jaj de jó. nem csoda. és mindenütt ezer meg ezer gyertya. Hogy el ne felejtse. és úgy érzem. és akkor hirtelen belém döbbent. hali-hali-hó. mit kell csinálni. hogy hiszen nekem is ez a sors volt szánva. Szóval újra hajt a fasizmus. Főként akkor. hogy megélték-e a háborút.

És rettenetesen rasszisták. Ami­ kor először voltam Izraelben. hova akarsz kerülni? A pokolba vagy a mennyországba? Megnézném mind a kettőt. Pusztán már ezért is utálnak. beszolgáltatási kötelezettség stb. Mert akkor még nem voltak ott a géppisztolyok és a vagonok. ahol azt mondja az ember. hiszen ők ott. iszonyú unalmas. Nem hagyják magukat. aki visszaválaszolt. hogy mars a va­ gonba! Hanem szegedi gondolat. Ezt felelte.túszt csinálni. De nem zsidó . numerus clausus. Fényképezőgépekért kellett volna meghalnunk. Rettenetesen vadak. Majd odaszólt valamit ivritül a katonának. zene. Leviszik a bevándorlót a pokolba. hogy hagyj békén. de én a pokolba kívánkozom. Az nem úgy kezdődött. tulajdonfosztás. Végül felkiált sze­ gény: Én nem ezt láttam a pokolban! Mire Mózes odafordul Áronhoz. felszálltunk egy vonat­ ra. és akkor nem is kellett volna meghalnunk. ez már nekem eszem­ be se jut. Egy bevándorló hirtelen meghal.. Bár van egy izraeli vicc erről. és a kapunál azt mondja neki Mózes: Na fiam. és nem szefárd. nincsenek 6 millióan. ez már egy tartásában és financiálisán megtört populáció volt. feleli a bevándorló. ő meg üvölt. hogy halálra születik az ember. Megvan ugyanakkor ennek a há­ tulütője: vadak és halálra neveltek ezek az ifjak. válogatott módszerekkel kínozzák. Vagyis nem lehet mindent lenyelni. hogy holnap meghalok. És igazat mon­ dott. hogyan lehetett 6 millió zsi­ dót lemészárolni. jó italok. fantasztikusan jó hely. Izraelben. Úgyhogy a be­ vándorló végül azt mondja Mózesnek: Szégyellem. Végül azt mondtam: Igen. A mennyországban meg folyton zsolozsmáznak. ahogy körülötte mindenki. és mosolyogva azt mondja: Ezek az új bevándorlók mindig összetévesztik a turisztikát az ottlakással. mégis megvédik magukat 180 millió arabbal szemben. főzni kezdik. Odaszó­ lok a kísérőmnek: Erre az ülésre most hogy fog leül­ ni bárki is? Azt mondja: Látod. Egészen más világ az. mert lehet. és a sáros csizmáját a másik ülésen nyugtatja.nem zsidó 322 alapon rasszisták. Hát stimmel! 323 . hogy ezt nem! A fiatal iz­ raeliek joggal nem értik. bevágják egy forró olajjal teli üstbe. Kérdezem: Mit mondott? Azt. szóval mire a vagonokig jutott a dolog. és jó állampolgár módjára engedelmeskedni! Kell lennie egy határnak. jogfosztások sorozata. meztelen csajok. Aztán szentimentális okokból hazajöttem. mert én askenázi zsidó vagyok. És nem lehet őket udvariassági meg tapintatossági konvenciókkal szabályozni. Az előadásomba belekiabált egy öreg zsidó: Fényképezőgépekért kellett volna meghal­ nunk? Halálos csend lett. Egy fiatalember a győztesekhez akar tartozni. Ez nem identifikációs alap egy fiatal­ ember számára. és a csizma maradt. Tartottam egy elő­ adást Jeruzsálemben a zsidóság felelősségéről a holo­ kausztért. Kár volt. Elviszik a pokol­ ba. Látom ám. szenteskednek. Ők tud­ ják. hogy ül a kupéban egy fiatalember. Ennek ellenére jól érez­ tem magam Izraelben. és adott esetben rettenetesen kegyetlenek. Velem rasszisták. Ezek tényleg halálra nevelt emberek. és nem az áldozatokhoz.

A századforduló táján történt a dolog. A 19. Jöt­ tek is a bevándorlók. egy deviánst. mert tudta. hogy nincs kollektív bölcsesség. hogy egy embercsoport produkciója. egy idő után a tanár kezdi el követelni. nem jól értik a francia franciát. Jut eszembe. hogy a felelősséget elmossa. Iga­ za volt. hogy te olyan hülye vagy. amit a mi tesztünk vizsgál. A gyarmati franciához vannak szokva. hogy mi az az intelligencia. akár másfajta tevékenységről van szó. egy csa­ lád. Nem tudom az okát. Ezért aztán egy sor társadalmi probléma megoldását a francia kormány nem bizottságokra. mint első tesztet a világon. és mindig a leggyengébb tagja fogja megha­ tározni a színvonalát. az MSZP béke­ menetén? Hogy ott állnak a tömeg feje fölött húszán. A francia kormány úgy gondol­ kozott. . tudnának-e készíteni egy olyan diagnosztikus eszközt. hanem egysze­ mélyi felelősökre bízta. nézzen körül.Nézze. MÁJUS 10. Ez lett a Binet-Simon-teszt. Binet maga mellé vett egy gyerek­ orvost. a bőrszíné­ től függetlenül francia. ugyanis egyre több bukott gyerek volt a francia elemi iskolákban. amellyel meg lehet mondani. A tesztet Binet-ék bemutatták egy kongresszuson.Mit szól ahhoz. Megcsi­ nálták. aki Franciaországban születik. és a holokauszt emlékére a rakparton le­ rakott vascipők mellett álló békés gyülekezőket mocskos zsidózzák. Mire Binet azt válaszolta: Uram. akit a francia kultúra szerint nevelnek. de nem üzekedésre biztatta kiáltványokban és nyilat­ kozatokban a franciákat. hogy nem lett több hülyegyerek. mindig a csoport legrosszabb nívójú tagja felé deviál. Le Bonnak igaza van. Ezzel indult a tesztmozgalom. Mire a kormány megkér­ dezte. ha­ nem a görög filozófia ész és értelem kategóriájával dolgozott. hanem rendkívüli módon megkönnyítette a gyarmatokról a bevándorlást. Igen ám. így jött létre az egész teszt­ mozgalom is a pszichológiában. csak azt tudom. Ha betesznek harminc egészsé­ ges gyerek közé egy kriminálist. egyszer valaki nagyon le akart tolni engem Angliában. Ugyanis ezt a fo­ galmat korábban nem használta a pszichológia. Az ő törvénye azt mondja. Théodore Simont. Megbízta tehát az Alfréd Binet nevű pszichológust. Le Bon francia szociálpszichológus volt. A kormány megint nem bizottságot küldött ki a probléma meg­ oldására. egykéztek a jó franciák. és megállapították. hogy az. akár intellek­ tuális. a sípjaikkal. gyükosozzák a mi­ niszterelnököt. mert tönkreteszi a töb­ biek munkáját. a múlt század har­ mincas éveiben halt meg. század máso­ dik felében Franciaországban súlyos népesedési problémák voltak. csakhogy keletkezett egy probléma: megnőtt a hülye gyerekek száma. Franciaországban nyugszanak a halottai. francia iskolába jár. A francia kormány ezt nem szerette. az árpádsávos zászlóikkal. a Le Bon-törvény. csak kollektív hülyeség van. Miért merik megcsinálni? Húsz ember! . A bizottság csak arra jó. mert 1902-ben már Magyaror­ szágon is alkalmazták. képte­ lenek lesznek megnevelni. mi van a francia iskolákban. mint egy bizottság. az intel­ ligencia az. hogy a negatív mindig von­ 325 . egy gyerek. arra ez a történet a legjobb példa: megkérdezték a kongresszuson Binet-t.2007. van egy törvény. hogy vigyék el. ami tegnap történt. csak sok gyerek nem tud franciául. hogy valaki hülye vagy csak nyelvi nehézségei vannak. A francia lakosság így töltő­ 324 dött fel akkor más bőrszínű állampolgárokkal. És hogy mennyire labilis volt az egész. és azt találta monda­ ni.

és soha többé nincs demokrácia. hogy tele lesz mítosszal. a francia tár­ sadalomtudós..Mert ígérni ugyan nem ígért semmit. századról. ezekre a szabá­ lyokra? Miért nem követeljük meg. Ha száz görögöt elvittek volna egy elhagyott szigetre. Honnan tudják ezek a gyógyszerek. a nem-értés szorongást szül. demokrácia van. Mert az ember mégiscsak érteni szeretné a világot. de adott mí­ toszokat.Hát vonzónak tálán nem mondanám.De miért? Miért választották meg? . de ha lerohad.zóbb. aki átlépi. Ez kicsiben és nagyban is igaz. Tehát elvileg mindenkinek büszkének kellene lennie rá. hogy ez tesz minket kivételes lénnyé. Miért nem vagyunk igényesek. ma is valami ilyesmit élünk meg.. . a mítoszt. . morálisan is. kérdeztem. de nem érti. de ha baj van. A tömeg nem áll át. És a mítoszok hatnak. hogy azé a jól szefvezett kisebbségé lesz a hatalom. és meg kellene követelnie másoktól is. csak fél. az bennem szorongást kelt. hogy tartsák tiszteletben ezt a kivételes adottságát. Azt mondják. A jobboldali ideológia erre épít. Ma? Ma semmit nem tudna reprodukálni száz ember. és ez a mítosz. amely azt mondaná: itt a határ. Azt hiszem. Ő ezt nagyon fontosnak tartja. aki Svájcban tevékenykedett. akkor elfogadja az álracionális magyarázatot. de nem értjük. és tovább megy. hogy itt káosz van és bizonytalanság. hogy Trianonnal megoldódik 327 . a sárga an­ gyalt hívom. bűnhődik. és szerintem ez áll legközelebb az igazsághoz. A gondolkodás viszont akkor méltó a nevére. amelyet tudunk ugyan használni. . miért van az. Mert nincsen olyan rendezőerő vagy -elv. Használjuk a világot. mindannyian. igazolható tényeket összefüggésekbe helyező világmagyarázatot? Ugyanis. . Ha viszont nem ért­ jük. hogy a modem társadalom emberének a szellemi és egzisztenciális lehetőségei a primitív társadalmaké­ hoz kezdenek hasonlítani. Ha megyek az utcán. és ha nem vagyok orvos vagy bioké­ mikus. azt állít­ ja. hogy a fejemre vagy a fogamra kell hatniuk? Tehát Soréi azt mondja. hanem ér­ telmes. De ezt már többször le­ játszottul a történelemben. vagyis érteni kezdem a dolgot. Ezért. és ha a megértés nem lehetséges. mi miért van. és ennek minden ember tu­ datában is van. a saját kultúrájuk nyolcvan százalékát repro­ dukálni tudták volna. és elege lesz. például egy politikai párttól. használom a tévémet. a biztonságérzete ezen alapul. Soréi eljut ahhoz a végkövetkeztetéshez. nem tudom. mondja. méghozzá úgy. Hitler is demokratikus úton került hatalomra. ha betart bi­ zonyos szabályokat.Mert valószínűleg káosz van és bizonytalanság. alátámasztott. és szembe jön velem Gyu­ ri barátom. ha nekem azt mondják. akkor megoldást keresünk a szorongásainkra. mit tud az Antineuralgica és a Demalgon. akkor a szorongás feloldódik bennem. a szerelőt hívom. Olyan kö­ 326 zegben élünk. végiggondolt. Soréi. mást nem is akar. Soréi azt gondolja a 20. Használom az autómat. Úgy gondolnám.Van itt egy probléma: kizárólag az ember rendelkezik a gondolkodás képességével. hogy ne mítoszokat közöljön velünk. mire ő azt mondja. ennek a kivételesen nagyszerű em­ beri képességnek a kivételesen nagyszerű formáit. hogy Gyurinak reggel meghalt a mamája. De ha húsz perc múlva megtudom egy másik barátomtól. amely a leg­ könnyebben érthető és a leghízelgőbb mítoszt tudja adni az embereknek. hagyj békén. hogy húsz ember azt a benyomást tudja kelteni nagy tö­ megekben. hogy a mí­ toszból politika lesz. amennyiben használja a világot. hogy demokratikus úton hatalomra kerül egy ilyen társaság. mert nagyon nagy lesz a mítosz­ éhség a szorongás csökkentésére. én karomat kitárva üdvözlöm.

Több oka van ennek. És itt már a politika nem foglalkozás. hogyan fordítható meg ez a folyamat. aki elvállalta egy társadal­ mi érdekcsoport vagy egy társadalom érdekeinek a képviseletét. megbeszé­ lésnek. A baj csak az. ezért hazaárulózik a parlamentben meg az utcán. mert ez megnyug­ tató is.. A diktatúra annak idején visszadobta a morális heteronómia álla­ potába azzal.. számon kér­ hető. Ez a társaság morálisan és érzelmileg sérült. ideológiai és visel­ kedési normákat betartod. akik vevők rá.Na de ez a minősítés azt jelenti. És nemcsak rossz. hanem ezeknek az ideológiáknak a vonzása. bűnös vagy. És ha nem igaz. És akkor a kérdés így vetődik fel: van-e morális és emocionális fejlődés a történelem­ ben. ez látványosság volt a többi ember számá­ ra. A karizmatikus politikus ezt nem így fogja fel. Ezért jut el olyan könnyen a szeretetvallás az inkvizícióhoz. hanem úgy. hogy egy embert karóba kell húzni! Mi több. Hat generáció múlva már biztosan átalakul az emberi gondolkodás. aki kazánkovács. van. hogy ha a magyar egészségügyet rendbe teszszük. hogy lehetne más­ ként is. nagyobb esélyed van a gyógyulásra. sodrása. Bűn az is. depor­ tálni. Tényleg nem tudom a megoldást a közeljövőre. hízelgő is. hogy elutasította az erkölcsi autonó­ miát. És máris itt vagyunk az ügy lénye­ génél. vitának.Akkor elmondom a kevésbé fontos okot: hogy a vi­ lágban megjelentek a karizmatikus politikusok. Míg ha nekem azt mondják. amely képes volt befogadni azt. hogy számomra a de­ mokrácia azt jelentené. színvonalasabb ellá­ tást kapsz jó körülmények közt. És nem tudom. ne légy ily sivár!. / karóba nem húznak ma már. hanem küldetés. aki fogtechnikus. Ez a közlés arról árulkodik. akkor ez az eszemhez és önérzetemhez szóló érvelés. és van. nem kell a gatyádat is kifizetned paraszolvenciaként.. 328 . hogy ha valaki másképp gondolkozik. az rossz. mint amit ő a saját kül­ detésével összeegyeztethetőnek tart. / Bizom.. Azért rossz. és megölünk. ha a szabályt létrehozó hata­ lom kompetenciáját vitatod. nem lehet semmilyen módon hozzáférni. lehet gonosz. Csak hát egy magyar po­ litikus az emocionális vonalon halad. ami azt jelenti. akkor nem leszel kiszolgáltatott többé az orvosnak. Ugyanis ezeket a mítoszokat igaznak gondol­ ják azok. Ha ehhez még társul a karizmatikus vezérbe vetett hit is. Vagyis teljesen átmegy emocionális vonalra: magyar sors. sorsközösség. sőt egyenesen sátáni is. nincs felülete a tárgyalásnak. ha a hatalom követeléseinek a racionalitását megkérdőjelezed. hogy József Attila ezt Auschwitz előtt tíz perccel írta. mint bár­ mi más: van. Vagy csak fantasztikus technológiai fejlődés 329 .Magyarország problémája. hogy a hatalomnak joga van kitelepíteni. és azt mondta: te akkor vagy erkölcsi lény. A trianoni revízióból és a zsidók kipucolásából származó magyar boldogság meg nem kérhető számon. csak egyet emelek ki. . hogy a közlője a minimális áúátó-képességet sem tételezi fel rólam. És tényleg! Gondolja el ezt a kultúrát. nemzet. hogy neki küldetése van. Ő az. tehát vitatod például azt. hogy számos társadalmi ré­ tegnél irracionális elemek vették át a viselkedés irá­ nyítását. hogy megadom mindenkinek a gondolkozás szabadságát. Ami egy társadalom intellek­ tuális csődje. Ha tehát szerinted Sztálin elvtárs vagy a Führer hülyeségeket beszél. így történt. József Attila azt ír­ ja: . kuláklistázni embereket. Ugyanígy bűn és bün­ tetendő cselekmény. akkor a do­ log önmagába zárul. szép jövőnk. akkor mi téged koncentrációs táborba zárunk. A probléma az. és akkor már pusztulásra érde­ mes. azzal engem lenéznek. ha a kívülről-felülről jövő előírásokat. Nem a gondolkodás. Szá­ momra a politikus ugyanolyan foglalkozás. nép. aki politikus. . mert más. hisz mint elődeinket. Ha pedig nem tartod be..

Ez a fasizmus és a rassziz­ mus győzelme. De soha. . Csakhogy azóta az én keresztény testvé­ reim az összes morális disznóságot és aljasságot nyu­ godt szívvel követik el. mert ez úgyis Jézus Krisztus számlájára megy. Nem. ő egy marxista ideológus volt. Ha megerősödnének. a taoisták nem gyilkoltak.egy jóléti Magyarországot létrehozni. A lány megdöbbent. mert azt látom. akár vallási alapon. Szóval. Itt nem. Jó len­ ne talán . vetkőzzön le.de hogyan? .És ez hogyan működne? . hogy mégsem egészen így van. Egyetemistaként én is jártam Rudas László előadá­ saira. Ki is rúgta őket a Paradicsomból. talán hoznának valami változást. Szóval a civilvi­ lág is valahogy így működne. És a szeretetvallás képvise­ lői maguk is tömegesen estek gyilkosságok áldozatá­ vá. hogy magára vállalta a világ bűneit. Én azt tudom magának mondani. mit ért azon Rudas elvtárs. hogy a gyűlölet nevében emberek hekatombáit gyilkolták meg. Lehet. hogy ez a gaz­ dasági helyzet függvénye is. visszaszorultak. Vagy a kisközösségekben lehet még bízni. összeérnének. Ott valahogy sikerült kikerülni azt a csábítást. És miért nem? Mert szégyell­ ném. eszköze.Erről egy régi történet jut eszembe ifjúkoromból. Tehát akár a szeretet. nem látok ma olyan erőt. hogy neki nem világos. amíg el nem jött Názáretből egy zsidó rabbi. Szókratész nevében nem öltek meg senkit. lásd horrorfilmek és véres krimik. Én ezért kezdtem vonzódni a Távol-Kelethez. mondta a lány. mint katolikus papnak. mondta Ru­ das. A buddhisták nem gyilkoltak. hogy gyönyörködjön a karóba hú­ zásban. Miért tenné? Mire Rudas azt válaszolta: Kollegina.Ami a balkáni országokban. terjednének. Beszélgettem egyszer egy idős szerzetessel. agresszív nézetek és magatar­ tások eltompultak.Európában azért ma már ettől nem félnék. módszere arra. hogy öléssel oldjuk meg a társadalmi konfliktusokat és problémákat. Vetkőzzön le. hogy a kommunizmusban mindenki szívesen fog dolgozni. hogy ahol ez valamennyi­ re sikerült. hogy meztelen vagyok. A konfuciánusok nem gyilkoltak. amelyről elhinném. Ez a rossz vi­ szony egészen addig tartott. 331 . aki rendbe tette az emberiség és az Úristen viszonyát azzal. semmi közöm nincs. A nyugati világ leszokott arról. méghozzá a szeretetvallás képviselői. aki végül azt mondta nekem: Valaha. ha nem dolgoznak. . Már beszéltünk róla.van. mondta ismét Rudas. ott az éles. legalábbis ilyen irányú igényeinek kielégítésében beéri a virtuális látványosságokkal. És egyszer fölállt előadás közben egy lány. amely ezeket a pusztító indulatokat nagyüzemi módon megyalósíthatóvá teszi. Na látja. Amelyek megpróbálnak másként élni és gondolkoz­ ni. hogy 330 van elképzelése. így lesz ez a kommunizmusban is: az emberek szégyellni fogják. senkit nem öltek meg a kö­ zöny nevében. . Csecsenföldön vagy itt-ott történt. azt mutatja. Popper úr. hogy ehhez a kereszténységhez nekem. ehhez nem értek. réges-régen az Édenkertben az Úristen megharagudott az emberek­ re. akár a gyűlölet nevében azonnal gyilkolni kezdtek. akár civilmozgalmárként vagy művészként. Tehát valószínű­ leg csak materiális oldalról lehet ezt a dolgot megkö­ zelíteni. hogy rendet teremtsen ebben az országban.

a jövőről alko­ tott elképzelése is. törmeléket sodor magával. 332 . majd nagy szemekkel bámulok. hogy miért nem le­ het ma már . szerzetesek nem tehetünk ilyet! A társa azt feleli: Idefigyelj! Én ezt a lány már órák óta letettem. és a vizet elkezdem forralni.A keletieknek van egy legendájuk. Heisenberg azt a kérdést teszi fel. hogy elképzelhető-e és modellezhető-e olyan helyzet. Majd a két szerzetes folytatja a vándorútját. ha én magam táplálom. és az erejüket kizárólag onnan kapják. ki va­ gyok én. hogy egy ember miféle bűntudatokat. honnan dobtam. hogy bizonyos el­ mebetegségeknél is ez a helyzet. Mert a múlt ennyire determinálja. mondja. Heisenberg nyomán. Mindegy. Ez­ zel nemcsak Newton determinációs elméletét vonják 333 2007. és nem lehet megszabadulni tőle. milyen karakter leszek. de nem mer belemenni a vízbe. az is mindegy. és folyton újratöltöm energiával a saját múltbeli negatív élményeimet. — Nézze. amikor csak a jelen hatása érvényesül. sérelmeket. . hogyan juthatna át a túl­ partra. mi lesz a dugódarab útja. hogy az ember újra és újra felidézi magában a sérel­ meit. Két szerzetes vándorlás közben egy megáradt patakhoz ér. amelyre sem a múltnak. A mozgá­ sáról tehát csak a pillanat dönt. hogy talán az emberi viselkedésnek is vannak ilyen sajátos helyzetei. akkor százezer évekre előre meg tudnám mondani az emberiség történetét. nincsenek. hanem a finalitás. Nem biztos. magadhoz ölelted ezt a lányt? Mi. hogy ha én minden elemi részecskének tudnám a helyét és a mozgását.ez a „ma már” 1926-ban volt .. megbántottságokat cipel egy életen keresztül.. hogy ez még mindig jelen van az életemben. Tehát hogy milyennek képzeli el a jövőt és a maga útját a jövőben. nehogy elfelejtsen egyet is közülük. hogy ha bedobok egy kis dugódarabot egy lábas víz­ be. hogy a gyorsu­ ló molekulák közül melyikbe ütközik bele. milyen erővel dobtam. hogy az emberek mégis ilyenek. Csak az aktuális pillanat határozza meg a mozgását. Pél­ dául a pánik. amelyek már rég elmúltak. Este. aki láthatóan azon vacillál. Ez kizárólag attól függ. mi­ előtt nyugovóra térnének. hogy a pillanat él­ ményei.úgy gondolkozni a világról. A patak partján áll egy nagyon szép lány. milyen ember leszek. annak idején teljesen komolyan vették Newton determinizmus-elvét. Hogy a múlt mondja meg. És többek közt azt a kér­ dést vetik fel. hogy Freudnak igaza van abban. Te még mindig cipeled? Nagyon pontos történet. amely így el tud szakadni a múlttól. és a jelen az egyetlen determinációs erő. Tehát épp ő adja az erejüket. Ók azt mondták. Magas a víz. Ezt két oldalról támad­ ták. hogy az embert nemcsak a múlt determinálja. hogy erősen determinál a múlt. Hát hogyne! De csak akkor. 1926-ban Koppen­ hágában volt egy fizikai világkongresszus. a másik szerzetes végül is kifakad: Hogyhogy te a karodba vetted. és átviszi a vízen. hallucinációi. történései határozzák meg a viselkedést. minden mindegy. ahogy Arisztotelész vagy Einstein gondolkozott róla. Ez ugyanis azt mond­ ja. sem a jövőnek nincs semmiféle hatása. Az egyik érdekes módon Szondi Lipót és iskolá­ ja volt. mert arra világít rá. MÁJUS 29. Az egyik szer­ zetes szó nélkül a karjába kapja. És azt is föltételezik.De valami oka biztosan van. Itt arról beszéltek. Ebből jutnak el oda. irtózatos mennyiségű sarat.

. Milyen alapon? Volt egyszer egy értekezlet az Egészségügyi Minisztériumban. . nem azonos. ne vedd el a dolgozóktól a helyet. ölték egymást az emberek. mert hogy a gyerek mennyire tudja a fizikát vagy a bioló­ giát. hogy nem érdemes ezeket a vizsgákat csinálni. hanem Freudnak azt a tételét is. ritka járatok. A szerzetessel arról beszélgettünk. hogy minden tudományos kuta­ tásnak az alapfeltétele a kutató. hanem beavatkozom az életébe: gyorsítók. Heisenberg azt mondja. de hát azért nemcsak ez van a világon. gyönyörű nő csinálja vele ugyan­ ezt a vizsgálatot. hogy belenézek a természetbe. Na de ha egy szőke. ahol a felvételi vizs­ gákról volt szó. De ez is legfeljebb arról szól. fiam. hogy művészeknél. De ad­ digra már annyira felheccelte magát ez az ittas egyén. és a kutatott tárgy. amelyek szociális érzé­ ket vizsgálnának. hogy elő­ 335 334 . Az meg nem volt szívbajos. És egy fiatal. Én azon az állásponton voltam. hogy a ki­ zárólagos determináns a múlt. Erre szoktam a szerzetes példáját elmondani a villamoson. te csuhás. hogy lekevert a szerzetesnek egy pofont. Odatartotta tehát: Üsd meg. A mérnöki intelligenciát nézik. És én csak azt látom. De én ebben se nagyon hiszek. hatalmas tö­ meg. A pszi­ chológiának is ez a leggyengébb pontja. de végül is felnyomakodtak mind a ketten a peronig. költőknél a személyiségtesztek semmit sem mutatnak. hogy milyen orvos lesz harmincöt éves korá­ ra. a miniszter is ott volt. hogy megszűnik az objektív természet-megfigyelés lehetősége.Persze. és egy tizennyolc éves gyerekről megpróbáljuk megálla­ pítani. vitatható. hogyan viselked­ ne bizonyos helyzetekben Istennek tetsző módon. csuhában. hogy mit mutatnak az ilyen helyzetek. akkor sokkal jobb eredményt fog elérni.Tényleg? . kacagó. hogy mindenkinek van elképzelése arról. ezt is. azt már egy állami bizottság megállapította róla az érettségin. mesélte a szerzetes. Jele például ennek. kissé beszeszelt munkás belekötött: Takarodj innét. És itt egy nagyon szép költői gondolat pattant ki a Hei­ senberg fejéből. ő ad egy bizonyos szintű választ. hogy feljussanak a járműre. Ami azt jelenti. És akkor én elbődültem. Fel akarok én is szállni. Ment a vita. jobban produkál az ő kedvéért. hogy az elképzelt szituá­ ció.Érzékenységet. ciklot­ ronok. ködkamrák. a szubjektum. mint szódás a lovát. És úgy megvertem. Köztük volt ő maga is.Nem tudnak róla semmit mondani. Szóval nagyon nehéz ügy ez a pszichológiai prognó­ zis. Ma már állító­ lag vannak bizonyos tesztek. tartsd oda neki a balt is. hogy erre a beavatkozásra hogyan reagál az elemi részecske. hogy az elemi részecskét sem tudom a maga naturális mozgásában megragad­ ni. és mi­ lyen prognosztikai értékük van. hibaszámot stb. mint egy ilyen szakállas mac­ kónál. sem a szociális érzékről. A kongresszus másik problémája az volt. az objektum függetlensége egymástól. Ezért abszurd az is. nevezetesen Schulteisz Emil. a kombinatív. hogy felvételi vizsgákat csinálunk az egyetemen. Mert ott meg az a helyzet. de a sa­ ját arcom néz vissza rám. Eddig volt Krisztus. fiam. valamint az. le­ húzta a második pofont is. Tehát kér­ déses. most jön Jo­ natán atya. amikor azt mondja: A magfizikában az a helyzet. aki tetszik neki. hogy mennyit ér. Ha én leülök egy fiúval intelligenciavizsgálatot csinálni. Mire ő azt mondta: Meg vagyon írva. kauzális logikai gondolkodást. ami valóban bekövetkezik.kétségbe. világra való érzékenységet nem mér­ nek? . ha valaki megüti a jobb orcádat. Erre mesélte a következőt: 1945-ben iszonyú tumul­ tus volt a villamosokon. Vagyis én már csak a saját hatásomat látom. Sem a művészi kreativitásról nem beszélnek.

hogy 336 mennyire bizonytalan a tudományos megismerés. De miért van ez kiszö­ gezve éppen a te ajtódra? Mert azt hallottam. ráadásul mindig rosszkor gyullad be. a rossznak nincs saját minősége. mert erre felel­ te azt. akik később nagy színészek lettek.Mondja. érdemes-e rá. mondtam. ha egy évet le­ húz valamelyik osztályon ápolóként. Az ér­ kező vendégek észrevették. feleli a Wertheim. És ha egy serdülő lány tizenhárom éves korában elkezd menstruálni. Szóval a pszichológiá­ nak a futurológiái része borzasztóan gyenge. milyen operált betegnek. és meg lehet ró­ la mondani. Vi­ szont el tudok képzelni egy alkalmatlansági szűrővizsgálatot a felvételin: ha valaki túl agresszív. hogy megvéd a rontásoktól. Vagyis hogy ez a te bizonytalanságod. hogy a fizikus nyaralójá­ nak az ajtajára egy patkó van felszögezve. aki indulatos ember volt. hogy a piszoknak. hogy az Isten nem kockázik. például síelés közben a Tátrában. nem vérezhet-e el rajta a jövendő Nobeldíjas biokémikusa? De igen. aki az orvosi egyetemre jelent­ kezik. Mire Bohr újabb dührohamot kapott: Te fizikus létedre hiszel az ilyen baromságokban? Dehogy hiszek. Vagy: egyházi oldalról rendkívül éles támadásokat kapott Planck. egy Wertheim nevű fizikus. hogy semmi sincs bennük. mondta. de kiderült. hogy először is annak. mondja Heisenberg. ami nem a maga helyén és idejében van. A koppenhágai kongresszuson az egyik fizikus meg­ hívta híres kollégáit egy vacsorára a villájába. ami a maga helyén és idejében van. egy fizikus mit tud ezzel a fogalommal kezdeni? Planck arra az ered­ ményre jutott. Ez után már elég. Élje meg. bizony­ talan.Nem. és megkérdezte. Ugyanez látszik a Színművészetin is. a bűnt. Hát. ez van a fejekben. mert tudomásom szerint ő volt az egyetlen fizikus. Hát ez a helyzet. vagy csak a maga fejében állt össze a kettő? . akkor hagyjuk az egészet a fenébe. és semmi se rossz. arról nagyobb biztonsággal ál­ líthatom. hogy talán nem kéne orvosnak mennie. az patologikus. Mi az. Végül is oda jutott el. Nem vettek fel olyan embereket. aki megkísérelte meghatározni a rosszat. De erre még Einstein se harapott rá. mennyire válik majd be a pályán. hogy tagadja a sátánt. kiszolgáltatott betegnek lenni. vegyük ki a vakbelét. mondta. de a vajas kenyeremen igen. O ezt a fogalmat leszűkítette a piszok fogalmára. Ezen az okos miniszter megint elgondolkozott. hogy fizikai szempontból minden rossz. mondtam. hogy rossz. nem a te­ remtésé. ostoba. ha nem hisz benne az ember. hogy akkor is hat. Mert ez a vizsgálat is csak a betegágy mellett dolgozó orvosról mond valamit. Nagyon sok oldal­ ról próbálja. infantilizált helyzetbe kerülni. Mi a piszok egy fizikusnak? A homok a sivatagban nem piszok. majd megkérdezte: Ha bevezetjük a te alkalmatlansági szűrődet.reláthatólag milyen tanuló lesz majd az egyetemen. az rendben van. és elmeséli a következő anekdotát. nincs saját entitása. és idevonzza a szerencsét. Na de ez nyilvánvalóan nem megy. Úgyse kell neki. 337 . kedves Heisenberg. A miniszter el­ gondolkozott. hogy zűrzavar lett a tudományban. ágyban fekvő. ráförmedt a házigazdára: Ez meg micsoda?! Ez egy patkó. de ha ötéves korában kezdi. Bohr. Heisenberg azt mondja. a kvantumfizika tényleg ennyire hatott a pszichológiára. nemcsak az én fejemben. ki kellett rúgni olyanokat. éppen Heisenberg megvilágítani. hogy felvételt nyerjen az orvoskarra. akiket nagy diadallal felvettek. mondta a vendéglátó. felelte Wertheim. túl anyagias. de azt hallottam. túl szívtelen. ha elvérezhet. mit javaslok akkor he­ lyette. minden a helyzettől függ. Az egyház természetesen rögtön azt látta meg ebben. Szívem szerint azt javasolnám. az rossz. Ennek viszont semmiféle bizonyítható köze nincs ah­ hoz. .

akik másoktól is ugyanezt a szintet követe­ lik meg. hogy Plánok sze­ rint mi a rossz? . Hát akkor? Miért csinálják? Az egész prob­ lémába még berobbantott egyet a Jung. például a majmoké. ott vége a nagy tudománynak. Tehát a vallás mindig a nem tudásra alapoz. és semmiben sem lehet véglege­ sen megnyugodni. jól felépített életet élnek. Néha utánaenged. Vannak erre rettenetesen komoly vizsgálatok arról. És ez gyanús. hogy az egész európai kultúra el­ mebajból származik? Szóval itt egy nagy bújócskajáték folyik szerintem. azt állítani. És itt jön be a vallás: ott tartható a vallásos álláspont. Vagyis ez biológiai igény. lépjen már be egyszer ott is. A magas szervezettségű idegrendszerrel rendelkező állatoknál kimutat­ ható. Ahol nem tudtak ilyet csi­ nálni. legyen Istennek ellenfele. tehát szélhá­ mosok-e. hogy legyen sui generis rossz. vagy éppen hogy nincs így. A másik kérdés az. hogy kriminálisok-e. mert egy alacsonyabb intellektus képtelen megismerni egy magasabbat. hogy ez az élményvilág gya­ núsan hasonlít a skizofrén hallucinációkra. lásd Darwin meg a darwinizmus. Vagyis mégis visszakanyarodunk a patológia felé? Ami vi­ szont azt jelentené. Vagy azért. A pszichológia vi­ szont muszájból hozzányúl ezekhez a kérdésekhez. Tehát neki fontos volt. mert ott racioná­ lisan kutatják azokat a dolgokat. de amikor odaadták neki a Tibeti Ha­ lottaskönyvet. hogy elemi részecskék a semmiből vesznek fel energiát? Mindig megvan az energia-utánpótlásuk. kell nekik valamilyen rendszer.Jó. az alá-fölérendelés nem társa­ dalmi. Ezek magas erkölcsi színvonalon élő emberek. és a végeredmény általában az. néha nem. De az ilyesfajta kétkedésre azt fele­ li az egyház. hogy ez biztosan így van. . hanem biológiai jelenség.. nem tud vezér nélkül meglenni. hogy nem. akik ezzel hülyítik embertársaikat.Szerintem játszott. aki különben hívő lélek volt. hogy a hierarchia iránti igény. hogy a saját elméletüknek megfelelően továbbfejlesszék a régi rendszereket. hatalmat szerezzenek maguknak. ahol valami pozitív tudás bizo­ nyítja a dolgokat. misztikus élményekkel rendelkező embereknek az életútja . amelyek lényegüket tekintve irracionálisak.Mi köze volt az egyháznak ahhoz.Az egyház folyton ezzel foglalkozik. a látomás. Például hogy van az. vagy azért. De még egy fűevő közösség­ ben is van vezérürü. a képze­ lettől és a képzelődéstől. nem. akkor azt mondta. Na de ezt meg nagyon nehéz elválasztani a hallucinációtól. többnyire építettek köré egy nagy filozófiai elméle­ tet. Erre is „nem” a válasz. amikor rájöttek a maguk korszakalkotó felfede­ zésére. folyton a ter­ mészettudományokkal való súrlódásaira figyel. Ezért gyakorlatilag minden vallás elveti a ra­ cionális megismerést.mutat-e elmezavarra. . hogy ezek a nagy fi­ zikusok. hogy tiszteletet. hogy a közösség. amely az egyén biztonsága szempontjából elengedhetetlen. a transzcendencia. ahol nincs tudományos magyarázat. tehát a halál utáni napok élményvilá­ gát. vagyis logikai úton nem lehet eljutni Istenhez. mert ott léphet be a misztikum. akkor miért volt ez fontos Plancknak? . hogy azért nem lép be. szentekre is . de a hogyan és a miként még mindig nem tiszta. Nincs hozzá 338 eszköze. tehát valami alapvető pszi­ chés rendezetlenségre.De azért az mutat valamit. hogy megpróbálják elhelyezni a régi vi­ lágmagyarázatban a saját felfedezésüket.és ez vonatkozik a prófétákra. és behelyettesíti a misztikus él­ ménnyel. hogy ezeknek a látomásos. tehát egy irányító szerepet betöl­ tő egyed. . Most például arról cikkeznek amerikai lapok. nem tudnak meglenni struktúra nélkül. Rendezett.Igen. Ez a bizonyíték. Kell len­ 339 .

ho­ 340 gyan csináljon fényt az éjszakában. Hova lett a bun­ dája? Szerencsés véletlen. vagyis sokkal több a vizuális információja. a látótere egészen a horizontig fog terjedni. és ez az emberi közösségekre is átöröklődött. De az oroszlánnak sincs erre ideje.és érzelemvezérelt emberek. akkor valami más ma­ gyarázatot kell találnunk. A hatszáz-hétszáz köbcentis agyak helyére egyszer csak az ezerkétszáz-ezemégyszáz köbcentis agyak kerültek. hogy intel­ lektuálisan. és ezzel megoldódott a következő probléma. amelyek már alkalmasak voltak elvont gondolkodás­ ra. 341 . vagy szerencsés mutáció. tudvalévő. hogy volt szőrös korszaka az emberelődnek is. Jön a következő kérdés: miért veszítette el a szőrzetét? Az embrionális fejlődés mutatja. ahogy föláll. mert egész nap zabálnia kell.Hát nincs rendben. De miért nem ment vissza négy lábra? A tudomány ma azt feleli erre. projekciója. hogy mitől lett ember az ember. technológiailag iszonyú nagy utat jártunk be. Beszéltünk már arról. racionálisan. Csakhogy. hogy nincs fejlődés. Megoldotta azt a kérdést. Szóval miért nem félt a tűztől? Hát ez vagy egy szerencsés véletlen. Jó. mint bármelyik négylábúnak. Na de ezt megteszi a majom is! Miért maradt lent? Ha nem té­ telezzük fel. vagy szerencsés mutáció? Hát ez nem válasz! Magyarán megmondva fogalma sincs a tudománynak arról. és neki alárendelődni er­ kölcsileg. mert ő egyszerre nagy mennyiségű kalóriát visz ugyan be. Aztán fölállt két lábra. minden emlősállat rettenetesen fél a tűztől. Egy tá­ madó oroszlánt egy nyamvadt fáklyával el lehet riasz­ tani. Egyébként éppen erről fogok ma be­ szélni a Spinoza kávéházban: hogy az erkölcs és az érzelmek fejlődtek-e vagy inkább stagnáltak. mondja megint csak a tudo­ mány. hogy az egész vallás semmi más. Egyre inkább az intellektuális rész uralkodik el. manipulálni tudja a világot. hogy nagy mennyiségű és gyorsan feldolgozható kalóriát vigyen be a szervezetébe. mint egy biológiai eredetű hierarchiaigény. azaz lelkiismeret. És ha valaki erőteljesen demokratizálni akar .És maga szerint úgy nagyjából rendben van az arány az érzelmi életünk és érzelmi képességeink meg az intel­ lektuális életünk és képességeink között? . Az emberiség fejlő­ désében az az érdekes ellentmondás van. Az első mozzanat. Az ember viszont a sütéssel-főzéssel megoldotta azt. nincs több fa. A szarvasmarhának. vagy egy szerencsés mutáció. aki meg­ nyugtatóan hat az állatközösségre. hogyan csináljon meleget a hidegben. hogy egy mai ember erkölcsösebb vagy az érzelmei diffe­ renciáltabbak.nie egy valós vagy feltételezett vezetőnek. mint a görögökéi voltak. Úgy gondolom. hogy vagy egy szerencsés véletlen az ok. És akkor már csak egy probléma marad. Egyszóval. de ki merné azt mondani. ak­ kor az kénytelen az Istenben látni egy ilyen minden­ ható és mindentudó vezért. hogyan lett ember az ember. Fejlődésta­ nilag nagyon rövid idő alatt. mert mindig vannak indulat. mert a mai korszakban egyre több ember születik lélek nélkül. .minden ember egyenlő -. vagy egy szerencsés mutáció. a fűevőnek nincs ideje kultúrát teremteni. Tehát az egész aktivációs nívója megváltozott. Na de miért? Mitől nőtt meg az ember agyi kapa­ citása? Szerencsés véletlen. Plusz fel­ szabadul a keze. Az őseink miért nem féltek tőle? Miért merték használatba venni? Márpedig használatba vették. ennek a kivetülése. A következő prob­ léma: használni kezdte a tüzet. és vannak racionálisan ve­ zérelt emberek. csak aztán napokig emészti. Az ezoterikusok szerint ez azért van. hogy a fiúmajom azt mondta a lányma­ jomnak: Manci. így nem lehet verset ír­ ni. hogy a fán élő közös ős néhány egyede lejött a fáról. hogy elegendő kalóriát vigyen be. körülbelül ötvenezer év alatt az ember agytérfogata a duplájára nőtt. De a medve is föláll! Miért maradt állva? Abban a pillanatban ugyanis.

Mert ha képesek lennénk rá. Az más kérdés. Ezt ő nem éli túl. . . . aki elpanaszolta. Szóval erre a naiv szókratészi kérdésre nincs jó válasz. és hozzá akar menni feleségül. és mégis a roszszat cselekszi. mint amilyen én vagyok. Mert számomra —laikus számára —ez azt jelenti. amikor még csak uszí­ tó ideológiaként van jelen.Szó szerint így van. il­ letve ha mégsem. Talán. De hogy miért. Elfelejtik ezeket az is­ mereteket és összefüggéseket. hogy ezeket a kognitív funkciókat képtelenek va­ gyunk összekötni az érzelmeinkkel és az ösztöneinkkel. az ölés. ugyanezen rasszizmus miatt irtották ki az egész csa­ ládodat Auschwitzban. És látja. Erre már Arisztotelész bevezet egy fogalmat. ezzel nem tudok vitatkozni. nem ez történt. s épp azt jelöli. hogy amikor a mi családunkat kiirtották. akkor majd beledöglöttünk a fáj­ dalomba. azt ő sem tudja. Akkor meg kell tanítani rá. akkor az már a vallás. Az egyház szerint ez úgy van. Nem volt olyan környezeti provokáció. amely családok kiirtásához ve­ zethet. az ellenfél megsemmisítésének a vágya. abba kell hagynia a misét.A magam nevében nem tudom a választ. tehát minden olyan helyzetet messziről és tuda­ tosan el kell kerülnünk. mondtam neki. mégis a rosszat cselekszi. amely azt diktál­ ná. mert Kambodzsában igen -. hogy a természeti törvény mindig erősebb az isteni törvénynél. Csak indulatok vannak: ezt nyögi ma a világ. Mert az ember testben él. hogy nem isme­ ri.Na várjon! Kiirtják a fél világot a második világhábo­ rúban. . Miért? Mert enged a sátáni csábítás­ nak. Semmi más nem változott az ösztönéletében. ellehetetlenítik a vi­ lág egyik felét a kommunista diktatúrában.Nem tudom a magyarázatot. hogy akrasztikus cselekvés. ezzel szemben az ősi funkciók. Heisen­ berg. hogy fejlődé­ se során az emberiség egyetlen ösztönigényétől tu­ dott csak megszabadulni. Freud azt mondja egy helyen. hogy ugyanis mi oka lehet az embernek.Hát ez az ördög műve! . hogy a lánya egy szíriai zsidóba sze­ relmes. . az más. továbbra is makacsul je­ len van a düh. Hát például az. Idefigyelj. amely meg­ mozdította volna őket a fejlődésükben.bűntudat. Nor­ mális emberben nincs olyan igény. érzelmek nélkül.Azon már Szent Ágoston is kénytelen volt elgon­ dolkozni. Ha a papra misézés közben rájön a hasmenés.De mi okból születnének lélek nélkül? . A test nélküli létezés elképzelhetetlen. amelyet úgy hívnak. Miközben Einstein. Püthagorasz tételeit nem felejtik el. akkor miért nem? . hogy ne a jót cselekedje. az agyalapi funkciók megmaradtak a régi formájukban. az ezotéria szférája. Már akkor el kell kerülni.Érthetetlen. . amelyeket aztán már nem kell új­ 342 ratanulni. Szent Ágoston is csak az ördögig jutott a magyarázattal. hogy az ember tisztában van a jóval. hogy miért erősebb. Tehát ez a fekete csak előítélet. hogy fel kell falnia a másikat. hogy ha nem fejlődtünk ér­ zelmeinkben és erkölcseinkben. Utána. Izraelben volt egy ismerősöm. Ezek a tár­ sadalmi katasztrófák olyan érzelmi tapasztalatokat isfel kellene halmozzanak. ha ki nem is irtják . hogy az agyban a kérgi funkciók változásés fejlődésképesek. Miért? .És arra tud magyarázatot.legalábbis nem min­ denütt. és ez a kannibalizmus. Legfeljebb azt tudom gondolni. hogy az ember ismeri a jót. tudnánk. Most te kezded? És hogy 343 . Egy fekete az ő családjában?! Na most a szíriai zsidó olyan fehér.Ja.

A másik csoportot a kriminálisok alkották.miért nem tanulunk a tapasztalatainkból? Megint be­ letalált az egyik tisztázatlan problémába. mint amilyenben a pat­ kányokat futtatják. Az egészséges ember ki­ kerüli a büntetést. hogy ezt megcáfolták-e az idők során. amelynek teljesen redukált az érzelmi élete. azt se tudom. ha nincs rá oka. az. tehát kikerülte a piros járato­ kat.Mi a különbség? 345 . hogy győztesként érjenek be a labirintus közepébe. mekkorát üt. ám a galvános bőrreflex ilyenkor is kilengett náluk. hogy a kriminális ember sikerorientáltabb. mint az egészségesek. Na most ilyen várakozá­ si hullám két populációnál nem volt kialakítható. Beszéltünk már Clickleyről. Tehát: az egészséges szo­ rongott. hogy nincs bekapcsolva az áram. A jelenséget elnevezték várakozási hullámnak. aki egyszer óvatosan megérintette a piros utat. Ennek elle­ nére az egészségesek közt is volt tizennégy százalék­ nyi olyan alany. Vagyis az agy megtanulta. Hogy az ember sokszor miért nem veszi tudomásul a negatív feed-backekét. A neurotikus pedig akkor is fél a büntetéstől. A la­ birintusban áram keringett. csak indulatilag. akiknél a jelen csábítása mindig erő­ sebb. A kísérlet. hogy most kikapcsolják a falakból az áramot. Ki akarta próbálni. De azt még ezzel a kí­ sérlettel sem tisztázták. aki leírta a pszichopátia és a szociopátia jellemzőit . A neurotikus cso­ portra pedig az volt a jellemző. számukra a siker fontosabb volt. és a betegséget magát úgy fogta fel. specifikum. erről is beszéltünk már. amikor semmi oka nem volt rá. hogy a köztörvényes bűnözőknél . Az egyik csoportban a kísérletvezetők által pszi­ chésen egészségesnek minősített alanyok voltak. EEG alatt nézték az agyhullám-elvezetéseket. az a csoport. most focizni hívják. mint veleszületett pszichés fejlődési rendellenes­ séget: gyógyíthatatlan és megváltoztathatatlan.de nem azoknál. és sok ismétlés után a ti­ zedik percben már hegedűszó nélkül is megjelent ez a lassú hullám. de nem törődött vele. mert tudta. a 344 másikban antiszociális egyének. mert tudta. működött a galvános bőrreflex. Fölülről bele lehetett nézni. tehát: megbukott matekból. Na de hát minek nincsenek? Volt aztán egy másik kísérlet: csináltak egy ugyanolyan labirintust. és galvános bőrreflex volt rájuk kapcsol­ va. a harmadikban neu­ rotikusok. Ezért még az áramütéseket is vállalták. A kriminális csoportot nem érdekelte az áram. Érzelmi­ leg nem reagál. De csak egyszer. még a büntetést is vállalja. Az egé­ szet elkezdték ismételgetni. hogy úgy viselkedett. meg fog bukni új­ ra. Az egyiket angolok csi­ nálták Bristolban. hogy ott áramütést kap. hogy a tanulásképtelenség­ nek vannak fiziológiás alapjai is. Azóta halálos csend van. akik erős felindulásban követnek el bűnt . Erre voltak különféle magyarázatkísér­ letek. Az egyik kategória. amely arra utalt. és elmegy focizni.az angoloknál ugyanaz a kettő -. ugye. A neurotikus pedig akkor is szo­ rongott. de az soká lesz.van valami hiány. hogy a tizedik percben jön valami ingerlés. . ott pirosra volt színezve az út. Ahol áram folyt. Az eredmény állítólag a következő volt: az egészséges csoport elment a pirossal jelzett utak mel­ lett. de amikor látványosan felhívták a figyelmét arra. A gyerekek­ nél mindig a jelen a perdöntő. És akkor megjelent egy új hullám az EEG-n. Ez volt az egyetlen adat. A kriminális szorongott. azt mondja. akkor is elkerülte a piros utakat. pontosabban csak bizo­ nyos utakban. egy lassú hullám. és a vizsgálat tizedik percében bekap­ csoltak egy szép hegedűmuzsikát. tehát abba­ hagyja a matekozást. hogy miért ismétli az ember a dolgokat. mindenesetre volt egy ilyen kí­ sérlet. vagy nem. Gyerekeknél. de nem meggyőzőek. ha a piros járatok közelébe került. Másokban nem. vagyis miért nem tanul a tapasztalatok­ ból. És versenyeztettek három csoportot: egy fémpálcával kellett végigmenniük a la­ birintuson. amely arra mutatott.

346 . de nem kelt nagy szenzációt. . Szóval mások olvastak helyette. van egyfajta pszichopata báj. arról tudok. hogy átverték őket. egy kapcso­ latot. Ami nagy szenzá­ ciót kelt. amikor kiderül. amit Clickley leírt. hogy ezért jellem­ ző a szociopatás emberre az érzelem nélküli szex.Mondjuk úgy. például Fogarasi Béla. De mindettől. és az. Az ilyen pszi­ chopaták irtózatosan kedvesek és megnyerőek tud­ nak lenni. hogy felszínesen. Fölépít magának egy egzisztenciát. ő legfeljebb akkor olvasott. A régiek ezt úgy csinálták. tehát mindig ismétel. mi történik a világ pszichológiájában? . nem megy be négy napig dolgozni. vagy nem. lásd szélhámosok. Ne­ kem nincs ilyen tanársegédem. aki mindig mindenről informálva volt. a probléma pszichológiailag még megoldatlan maradt. ha nagyon nyomós oka volt rá. hogy az indulat soha­ sem szocializálható. mert a pszi­ chológiai szaksajtóból elsősorban a tartalomjegyzé­ keket olvasom el. talán az. és referálj.Talán az intenzitás. arról általában nem tudok. és aztán tönkreteszi. behívta a tanársegédet: Olvasd el. De ostoba módon. A másik pedig az a csoport.Maga még mindig nyomon követi.. És még valamit hozzátesz: hogy azt ta­ pasztalja. Aztán nagyot néznek. Ami jelentős. és ez a báj nagyon sok­ szor megtéveszti a környezetet. bár ez sokkal általáno­ sabb emberi tulajdonság: valamennyien többször is képesek vagyunk ugyanazt a konfliktust megismétel­ ni. hogy elolvasta a tartalomjegyzékeket. és ha valami érdekeset talált. Clickley még azt is hozzáteszi. vagy elolvasom. Mond­ juk. és persze hogy kirúgják. Ő ezt szociopátiás fejlődé­ si rendellenességnek tartja. amely képtelen tanulni a tapasztalatai­ ból. az érzelem igen. hogy indokolatlan törések vannak az életvezetésé­ ben.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->