You are on page 1of 2

TAASTUVENERGIA KLUBI KODUKORD

1. ldstted 1.1. Taastuvenergia Klubi (edaspidi Klubi) on liikmete vabatahtlik hendus. 1.2 Klubi tegevust korraldab Eestseisus. 2. Tegevuse eesmrk 2.1 edendada taastuvenergia laiemat kasutuselevttu, aidates sellega kaasa tielikult taastuvate allikate kasutamisele energiamajanduses ning esindada taastuvenergiast huvitatute huve ja igusi. Oma eesmrgi saavutamiseks Taastuvenergia klubi: 2. 2.1 tutvustab ja propageerib taastuvenergia lahendusi; 2.2.2 hendab taastuvenergia vikelahendusest huvitatuid eraisikuid; 2.2.3 arendab keskkonda, milles saaks vimalikult lihtsalt hakata ise taastuvenergiat tootma; 2.2.4 kivitab aktsioone taastuvenergia toetuseks; 2.2.5 teeb koostd sidusorganisatsioonidega. 3. Liikmed 3.1. Klubi liikmeks vivad olla kik, kes on huvitatud taastuvenergeetikast vi sellega seonduvatest teemadest. 3.2 Liikme staatust on vimalik taotleda, esitades juhatusele kirjalikku taasesitamist vimaldavas vormis avalduse (kiri vi e-kiri). 3.3 Klubist lahkumiseks esitab liige Eestseisusele kirjalikku taasesitamist vimaldavas vormis avalduse (kiri vi e-kiri). 3.4. Liikme vib Klubist vlja arvata, kui tema tegevus seoses Klubi tegevusega on linud vastuollu kodukorra punktiga 2 vi kui liikme tegevus on kahjustanud Klubi mainet. Vaidlused lahendab Eestseisus. 3.5 Klubi liikmetel on igus kaasa rkida ja ettepanekuid teha kikide Klubi tegevuste, eesmrkide osas. 3.6 Igapevaseid otsuseid viib ellu Klubi Eestseisus lhtudes eesmrkidest 3.7 Klubil puudub liikmemaks, on vaid ritustest osavtumaks, mille kehtestab Eestseisus. 4. Klubi Eestseisus 4.1. Klubi tegevust korraldab vhemalt kolmeliikmeline Eestseisus, kes valitakse liikmete seast kaheks aastaks. Eestseisusel on igus asendada vajadusel ks Eestseisuse liige. 4.2. Klubi Eestseisus: 4.2.1. planeerib, korraldab ja koordineerib Klubi td; 4.2.2. ks kord aastas koostab ja esitab liikmetele tegevusaruande;

4.2.3. peab liikmete arvestust; 4.2.4. jlgib Klubi ksutuses olevate finantside kasutamist ja annab liikmetele sellest aru vhemalt ks kord aastas; 4.2.5. teavitab rituste lbiviimisest liikmeid e-posti teel minimaalselt 7 peva enne kokkutulekut; 4.2.6. koordineerib Klubi nimel tehtavad avaldusi ja snavtte; 4.3. teade Klubi kokkutulekutest saadetakse klubilise e-posti aadressile ja/vi Klubi liikmete listi e-postile ning postitatakse Facebooki lehele.

Rate