You are on page 1of 2

TAASTUVENERGIA KLUBI KODUKORD

1. Üldsätted

1.1. Taastuvenergia Klubi (edaspidi Klubi) on liikmete vabatahtlik ühendus.

1.2 Klubi tegevust korraldab Eestseisus.

2. Tegevuse eesmärk

2.1 edendada taastuvenergia laiemat kasutuselevõttu, aidates sellega kaasa täielikult taastuvate allikate kasutamisele energiamajanduses ning esindada taastuvenergiast

huvitatute huve ja õigusi.

Oma eesmärgi saavutamiseks Taastuvenergia klubi:

2. 2.1 tutvustab ja propageerib taastuvenergia lahendusi;

2.2.2

ühendab taastuvenergia väikelahendusest huvitatuid eraisikuid;

2.2.3

arendab keskkonda, milles saaks võimalikult lihtsalt hakata ise taastuvenergiat

tootma;

2.2.4 käivitab aktsioone taastuvenergia toetuseks;

2.2.5 teeb koostööd sidusorganisatsioonidega.

3. Liikmed

3.1. Klubi liikmeks võivad olla kõik, kes on huvitatud taastuvenergeetikast või sellega

seonduvatest teemadest.

3.2 Liikme staatust on võimalik taotleda, esitades juhatusele kirjalikku taasesitamist

võimaldavas vormis avalduse (kiri või e-kiri).

3.3 Klubist lahkumiseks esitab liige Eestseisusele kirjalikku taasesitamist

võimaldavas vormis avalduse (kiri või e-kiri).

3.4. Liikme võib Klubist välja arvata, kui tema tegevus seoses Klubi tegevusega on

läinud vastuollu kodukorra punktiga 2 või kui liikme tegevus on kahjustanud Klubi mainet. Vaidlused lahendab Eestseisus.

3.5 Klubi liikmetel on õigus kaasa rääkida ja ettepanekuid teha kõikide Klubi

tegevuste, eesmärkide osas.

3.6 Igapäevaseid otsuseid viib ellu Klubi Eestseisus lähtudes eesmärkidest

3.7 Klubil puudub liikmemaks, on vaid üritustest osavõtumaks, mille kehtestab

Eestseisus.

4. Klubi Eestseisus

4.1. Klubi tegevust korraldab vähemalt kolmeliikmeline Eestseisus, kes valitakse

liikmete seast kaheks aastaks. Eestseisusel on õigus asendada vajadusel üks

Eestseisuse liige.

4.2. Klubi Eestseisus:

4.2.1. planeerib, korraldab ja koordineerib Klubi tööd; 4.2.2. üks kord aastas koostab ja esitab liikmetele tegevusaruande;

4.2.3. peab liikmete arvestust;

4.2.4. jälgib Klubi käsutuses olevate finantside kasutamist ja annab liikmetele sellest

aru vähemalt üks kord aastas;

4.2.5. teavitab ürituste läbiviimisest liikmeid e-posti teel minimaalselt 7 päeva enne

kokkutulekut;

4.2.6. koordineerib Klubi nimel tehtavad avaldusi ja sõnavõtte;

4.3. teade Klubi kokkutulekutest saadetakse klubilise e-posti aadressile ja/või Klubi

liikmete listi e-postile ning postitatakse Facebooki lehele.