--------------------------- Pôvodná správa ---------------------------Predmet: Staznost - Dvorianky - ohrozenie zdravia obyvatelstva - 29.05.2013 - doplnenie - 31.05.

2013 Dátum: Pia, Máj 31, 2013 9:08 Komu: zoltan.takacs@telecom.gov.sk Kópia: info@mindop.sk ---------------------------------------------------- ---------------------Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ODBOR KONTROLY, ŠTÁTNEHO DOZORU A DOHĽADU Ing. Zoltán TAKÁCS zoltan.takacs@telecom.gov.sk Námestie slobody č. 6 810 05 Bratislava VEC: Staznost - oznamenie vysledku presetrenia staznosti, Vas list c. 03534/2013/D132-OKSDD/13417 zo dna 25.02.2013, doplnenie zo dna 31.05.2013 K staznosti uvadzam nasledujuce skutocnosti: Touto cestou podavam doplnujuce informacie k staznosti na postup a zavery z presetrenia staznosti – Vas list cislo 03534/2013/D132-OKSDD/13417 zo dna 25.02.2013, podanej elektronicky dna 29.05.2013 a nasledne zaslanej podpisanej doporucene slovenskou postou. Odboru kontroly, statneho dozoru a dohladu Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR bola dna 30.11.2012 postupena listom generalneho riaditela Slovenskej spravy ciest č. 6527/2012/1220/42165 zo dna 27.11.2012 staznost zo dna 16.11.2012, v ktorej vyjadrujem nesuhlas s vybavovanim predchadzajucej staznosti, v ktorej som poukazal na necinnost SSC pri rieseni ohrozenia zdravia obyvatelov na Hlavnej ulici obce Dvorianky z cestnej kamionovej dopravy na ceste 1/79, ktora prechadza obcou a sposobuje nadmerny hluk a vibracie. Na zaklade procesnych pochybeni zo strany SSC, ministerstvo tuto staznost vyhodnotilo ako opodstatnenu. Dalej v liste cislo 03534/2013/D132-OKSDD/13417 zo dna 25.02.2013 uvadzate tuto skutocnost: V zavere listu uvadzate, ze problematiku hluku sa SSC snazila priebezne riesit v spolupraci s dalsimi kompetentnymi organmi.

Z uvedenym tvrdenim nesuhlasim a k staznosti na doplneneie uvadzam tieto skutocnosti:

1. Zaznam zo dna 03.04.2012 - prerokovanie odvolania SSC konaneho na UVZ MDVRR SR: V prilohe pripajam subor „Zaznam-prerokovanie-odvolania-SSC-03.04.2012.pdf“ a „Prezencna-listina03.04.2012.jpg“. Uvadzam, ze na ustnom prerokovavani dna 03.04.2012 vo veci odvolania Slovenskej spravy ciest voci rozhodnutiu regionalneho hygienika MDVRR SR Kosice c. 131/2012/BA/MIK zo dna 17.02.2012 konaneho priamo na Urade verejneho zdravotictva MDVRR SR v Bratislave som vyslovne upozornil utvar Veduceho hygienika rezortu a Slovensku spravu ciest na neaktivny a neucinny postup prijateho riesenia hluku a vibracii v obci Dvorianky na Hlavnej ulici. Uvadzam, ze na tomto ustnom konani pred rokom (dna 03.04.2012) som uviedol tieto dolezite skutocnosti: • Ing. Ján Vitkovič označil ako hlavnú príčinu nadmerného hluku z cestnej prevádzky osadenie „spomaľovača“ na pozemnej komunikácii pred svojim rodinným domom č. 126 v obci Dvorianky, na ktorý reagujú najmä nákladné motorové vozidlá hlučným prispôsobením svojej jazdy (prudkým brzdením).

• Navrhol osadiť ešte jeden upokojovací prvok na zníženie rýchlosti „spomaľovač“ na pozemnej komunikácii, a to pred prvými domami v obci Dvorianky. • Upozornil, že navrhované osadenie dopravnej značky B 31 – 40 km/hod. nebude riešiť zníženie hluku z cestnej dopravy pred jeho rodinným domom, nakoľko ju vodiči nebudú rešpektovať a polícia nemôže vykonávať meranie rýchlosti v danom úseku nepretržite. Podla mojho nazoru sa SSC problematiku hluku a vibracii v obci Dvorianky na Hlavnej ulici nesnazila riesit aktivnym a ucinnym sposobom tak, aby v co najkratsej dobe bol hluk a vibracie odstraneny a nebolo obyvatelstvo nadalej ohrozovane na zdravi z cestnej dopravy. Uvadzam, ze obyvatelstvo v obci Dvorianky na Hlavenj ulici je nadalej ohrozovane na zdravi z cestnej dopravy.

2. Osadenie informativneho meraca rychlosti: V prilohe pripajam subor „SSC-28.11.2012.jpg“ a „SSCGR-Podnet-SEMAFOR-RADAR-18.10.2012.pdf“. V podnete zo dna 18.10.2012 zaslanom na SSC – Generalne riaditelstvo som dorazne upozornil na skutocnost, ze osadenie iba „informativneho meraca rychlosti“ bez priameho napojenia na PZSR pripadne bez priamej regulacie dopravy nebude riesit problem hluku a vibracii pred RD Dvorianky c.126 a jeho okoli, ako ani na celej Hlavnej ulici v obci Dvorianky. SSC reagovala na tento podnet listom zo dna 28.11.2012, kde uviedla, ze neuplynula dostatocna doba aby sa prejavil vplyv osadeneho informativneho meraca rychlosti. Podla mojho nazoru aj napriek doraznemu upozorneniu SSC na neucinnost osadenia informativneho meraca rychlosti SSC uvedeny stav ohrozenia zdravia obyvatelstva aktivne ucinnym sposobom neriesila.

Na zaver uvadzam, ze podla mojho nazoru, SSC nepristupovala a nepristupuje aktivne a ucinne k rieseniu problematiky ohrozenia zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy v obci Dvorianky a svojim neodbornym postupom priamo zapricinila sucasny dlhotrvajuci zly stav, kedy je nadalej ohrozene zdravie obyvatelstva z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici. Toto doplnenie staznosti bude na ministerstvo zaslane podpisane doporucene slovenskou postou.

PRILOHY: 1. Zaznam-prerokovanie-odvolania-SSC-03.04.2012.pdf 2. Prezencna-listina-03.04.2012.jpg 3. SSC-28.11.2012.jpg 4. SSCGR-Podnet-SEMAFOR-RADAR-18.10.2012.pdf

Dakujem a ostavam s pozdravom

Ing.Vitkovic Jan peticny vybor Dvorianky http://dvorianky5.webnode.sk/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful