Tinerii Impotriva Violentei

PROIECT STRATEGIC CU FINANłARE DIN FONDURILE STRUCTURALE PRIN POS DRU MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVARII

Tinerii împotriva violenŃei

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naŃional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenŃă în şcoală, în vederea dezvoltării capacităŃii instituŃionale a diferitelor structuri cu rol în domeniu şi a competenŃelor resurselor umane implicate în educaŃie.

Obiective specifice: 1. Dezvoltarea unui sistem performant de monitorizare a fenomenului violenŃei şcolare şi a unui cadru metodologic comun la nivelul tuturor judeŃelor, prin operaŃionalizarea unui sistem de indicatori de monitorizare prin crearea unei baze de date la nivel naŃional şi judeŃean privind situaŃiile de violenŃă şcolară şi măsurile de intervenŃie specifice; 2.Implementarea unor activităŃi de conştientizare a problematicii violenŃei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, prin forme şi modalităŃi variate de acŃiune; 3.Acordarea de sprijin pentru dezvoltarea instituŃională a structurilor cu responsabilităŃi în coordonarea la nivel naŃional, judeŃean şi local cu responsabilităŃi în combaterea fenomenelor de violenŃă în şcoală, existente la nivel local sau constituite în cadrul „Strategiei privind reducerea fenomenului de violenŃă în unităŃile de învăŃământ preuniversitar” (Consiliul NaŃional pentru Prevenirea şi Combaterea Violentei în Mediul Şcolar, Comisiile judeŃene şi comisiile de la nivelul şcolii, Consiliile Elevilor); 4.Crearea unor reŃele de formatori cu competenŃe în domeniul prevenirii şi combaterii violenŃei şcolare la diferite niveluri de decizie (inspectori şcolari, directori de centre de formare, manageri ai unităŃilor de învăŃământ, elevi), capabili să promoveze strategii coerente şi integrate de acŃiune la nivel local, judeŃean şi naŃional; 5.Creşterea capacităŃii instituŃionale a centrelor de formare judeŃene pentru îmbunătăŃirea calităŃii şi diversificarea ofertei de formare în domeniul violenŃei şcolare, pornind de la aspecte locale specifice şi de la cerinŃele generate de priorităŃile naŃionale de dezvoltare a învăŃământului şi de liniile strategice privind EducaŃia şi formarea profesorilor şi formatorilor stabilite la nivelul Uniunii Europene. 6. Implicarea activă a elevilor în activităŃi de prevenire şi combatere a violenŃei şcolare organizate în context şcolar şi extraşcolar (activităŃi sportive, muzicale etc.).

Justificarea necesităŃii implementării proiectului: Pornind de la analiza punctelor critice ale sistemului de educaŃie cu referire la violenŃa şcolară şi de la măsurile specifice promovate de strategia naŃională anti-violenŃă, proiectul îşi justifică relevanŃa pentru nevoile grupului Ńintă prin următoarele aspecte: 1

verbală. să nu înŃeleagă şi accepte violenŃa ca pe ceva firesc. Creşterea numărului de cazuri. Aceasta este modalitatea cea mai sigură pentru asigurarea condiŃiilor optime de dezvoltare a copilului. desfăşurarea unor activităŃi extracurriculare privind dezvoltarea culturii antreprenoriale şi a cetăŃeniei active.răspunde nevoilor avute de centrele de formare judeŃene de a-şi dezvolta oferte de formare în domeniul violenŃei şcolare. Valoarea adăugată a proiectului va fi cuantificată dintr-o dublă perspectivă: la nivel de sistem – politicile educaŃionale curente privind violenŃa şcolară îşi vor putea finaliza faza de proiectare şi vor putea să fie implementate. . exploatare sexuală şi prin muncă.răspunde nevoii cadrelor didactice din Consiliile de administraŃie şi a managerilor şcolari de a-şi dezvolta competenŃe în domeniul recunoaşterii. Valoarea adăugată a proiectului va fi asigurată printr-o serie de abordări. Schimbarea trebuie să înceapă tocmai de la atitudini şi mentalităŃi. monitorizate şi evaluate (pornind de la impactul asupra actorilor Ńintă vizaŃi de proiect). asigurând o abordare strategică.ActivităŃile de sprijin pentru dezvoltarea instituŃională în favoarea structurilor create în cadrul strategiei anti-violenŃă şi centrelor de formare se înscriu într-o abordare bazată pe nevoile regionale şi locale de acŃiune pentru prevenirea violenŃei şcolare. de comunicare şi de acŃiune. . dezvoltarea unei reŃele şi a unor parteneriate pentru îmbunătăŃirea educaŃiei. cu un nivel ridicat de coerenŃă. . cu capacitatea de a avea opinii şi de a fi exprimate.răspunde necesităŃii implicării cât mai active a elevilor în dezvoltarea de activităŃi curriculare şi extracurriculare în domeniul violenŃei şcolare.Abordările transnaŃionale şi interregionale prevăzute în proiect aduc o contribuŃie importantă la analiza globală a fenomenului violenŃei şcolare. de la abordarea copilului ca o persoană cu drepturi egale. cu potenŃial crescut de valorificare şi aplicare a competenŃelor dobândite în activitatea şcolară şi extraşcolară. prin schimb de experienŃă. . formarea şi perfecŃionarea personalului din grupurile Ńintă.. fie că este vorba despre violenŃă fizică. 2 . cunoaşterii şi acŃiunii preventive şi de intervenŃie violenŃei şcolare. dar şi de forme pe care le ia violenŃa înregistrată în şcoală face necesară intervenŃia tuturor factorilor educativi prin acŃiuni de prevenire. activităŃi şi măsuri cu importante valenŃe inovative şi structurale. să dezvolte şi să adopte un comportament echilibrat în relaŃiile cu ceilalŃi. la nivel judeŃean-local – iniŃiativele curente vor putea fi stimulate şi coordonate. Proiectul îşi propune educarea non-violentă a copilului astfel încât acesta să nu preia modelul comportamental violent. proactivă a fenomenelor de violenŃă şcolară şi o convergenŃă cu intervenŃiile de la nivel naŃional. proiectul propunându-şi să implementeze instrumente şi proceduri privind combaterea violenŃei. sexuală.Proiectul propune o serie de intervenŃii în domeniul violenŃei şcolare. după cum urmează: . În acest sens protejarea copilului faŃă de orice formă de violenŃă devine o prioritate.Programul de formare implementat prin proiect propune abordări complexe. . să înveŃe să îşi gestioneze propriile conflicte şi să asimileze metode de relaŃionare non-violente. educaŃională.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful