Tckfon Telefax

: 03 - 2919011 : 03 - 2935273 ( Main Line ) 03 - 2931210 ( Pelabuhan ) 03 - 2913662 ( Binaan )

( 10 1DLM.PKR.SKP.529

Jld.V/I/

I

4 . hb. Mei 1992 Semua Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Cawangan JT(R Negeri JBA Negeri JKB Unit Kbas JKR Wilayah Persekutuan, JKB Wilayah Labuan.

KL.

aJ’
Garis Panduan Dokumen-dokumen Di Peiabat Tapak Pembinaan Yang Perlu Ada

Mesyuarat Pengarah-Pengarah JKJYJBA Malaysia y&g bersidang pada 28hb. dan 29hb. Februari 1992 telah memperakukan supaya satu garispanduan disediakan untuk membantu mempertingkatkan tahap dan kualiti pengawasan kerja. 2. Bersama-sama ini disertakan garispanduan yang telah dikemaskini untuk tindakan tuan selanjutnya. Ianya hendaklah dilaksanakan pada semua projek bar-u yang dimulakan pada tahun 1992. 3. Segala masalah dan perkara yang mungkin menimbul perlu dirujuk kepada Unit Naziran, Ibu Pejabat JKR Malaysia supaya pelaksanaan garispanduan ini dapat diselaraskan. c Sekian, terima kasih. *BERKHIDMAT UNTUK NEGABA” *CINTAILAH BAHASA KITA* Saya yang menurut perintah,

Cawangan

Ukur Behan

~_._ \

P

. YEO& SENG LENG ) Pengarah Cawangan Struktur dan Kejuruteraan b/p: Ketua Pengarah Keja Baya Malaysia.

Pakar,

1:

-

2

-

1. Ketua Pengarah Keja Malaysia. 2. Timbalan 3. Timbalan

Raya

Ketua Pengamh Keja Raya (I) Ketua Pengarah Kerja Raya (II)

4. Pengarah Pengurusan Ibu Pejabat JKR, Kuala Lumpur.

.

c

-

.-..

_.

GARB

PANDUAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DI PEJABAT TAPAK PEMBINAAN

ADA

PENDAHULUAN Mesyuarat Pengarah-Pengarah JIWJBA Malaysia yang bersidang pada 28hb. & 29hb. Februari 1992 telah memperakukan supaya satu garis panduan disediakan untuk membantu semua penyelia tapak pembinaan mempertingkatkan tahap dan kualiti pengawasan kerja. Dengan adanya maklumat dan dokumen yang lengkap dan berseragam di pejabat tapak ianya akan membolehkan pengawasan dan pentadbiran projek dilaksanakan dengan lebih berkesan. PEJABAT TAPAK 2.1. Sebagai peringatan, garis panduan sedia ada mengenai saiz dan lukisan standard bagi pejabat tapak untuk projek JKR adalah seperti berikut:-

Kos Projek Kurang daripada $0.5 juta Di antara $0.5 juta dan $2.0 juta Melebihi $2.0 juta

Saiz Pejabat

Tapak

Lukisan

Standard

5 petak (5m x 12m) 7 petak (5m x 16.8 m) 9 petak (5m x 21.6m)

HGA(92)3788/1-4 HGA( 92)3788/5-6 .HGA(92)3788/7-8

2.2. Perabot dan kelengkapan yang perlu dibekalkan telah dipiawaiankan dan adalah seperti pada Lamuiran 1. Selain daripada itu perabot-perabot tambahan berikut juga perlu dibekalkaxx(a) (b) 3. Kabinet besi (empat penting., laci) untuk menyimpan dokumen-dokumen c

Almari cermin berkunci (atau jenis yang sesuai) untuk menyimpan contoh-contoh bahan yang diluluskan. YANG MESTI SENTIASA

DOKUMEN-DOKUMEN DAN CARTA-CARTA ADA DI PEJABAT TAPAK 3.1. Dokumen-dokumen (a) (b) yang diperlukan

adalah seperti berikut:-

Dokumen kontrak dan lukisan kontrak Lukisan Kerja

-l-

(fl Gambar foto kemajuan. 6b) c adalah seperti berikut:projek (Lampiran (Lampiran 7). -2- . Pegawai penyelia hendaklah mempastikan catatan tersebut berasas kepada jenis kerja yang dilaksanakan. (9 Rekod perakuaq-perakuan seperti Perakuan Lanjutan Masa. 7).rahan Tapak yang dikeluarkan. (a> Carta (b) Carta cc> Pelan Cd) Pelan (4 Carta kewangan cuaca (Lampiran Penerangan: Selain daripada mencatatkan waktu hujan. (h) Rekod penerimaan bahan-bahan [Lampiran 3). 6a. 3. (0 Rekod Arahan Pegawai Penguasa yang dikeluarkan (Lampiran 21 w Rekod A. (k) Rekod Ujian bahan (Lampiran 4. pegawai penyelia hendaklah juga mencatatkan waktu kerja yang tergendala.2. Waktu keja tergendala bolehlah lebih daripada waktu hujan kerana ada keadaan di mana kerja tidak dapat dijalankan selepas hujan oleh sebab keadaan tanah terlalu basah dan sebagainya.a. 6) Rekod ujian bahan kepada kontraktor. Buku rekod pengukuran kemajuan (contoh: Rekod penanaman cerucuk Cm> LLampiran 5). susunatur tapak. 4b-0). Carta-carta yang diperlukan pelaksanaan kemajuan lokasi. Daripada catatan itu maka satu anggaran tentang bilangan hari kerja tergendala boleh diperolehi. (1) Keputusan penyelidikan tanah (jikalau ada).(c) Buku harian tapak (Site Diary) hendaklah diwujudkan mengikut jenis kerja dan keperluan projek). Cd) Senarai semakan untuk setiap komponen keja (senarai semakan ini (4 Minit Mesyuarat Tapak (Surat Pekeliling KPKR).

Satu (4 (0 k) carta ringkasan mengenai tarikh mesyuarat serta nama pengerusi mesyuarat bagi semua mesyuarat tapak yang telah berlangsung (Lamniran 8).. UNTUK MEMPERTINGKATKAN PENGAWASAN KEXJA LAG1 TAHAP pengawasan kerja di pejabat tapak. . Senarai tugas setiap kakitangan. dokumen-dokumen dan benda-benda berikut juga elok disimpan di pejabat tapak jika difikirkan berkaitan atau perlu:(a> (b) (cl (d) (e) (0 (g) 4. B. Lamoiran 4(c)-0 mencatatkan trend pencapaian/kawala. dan sebagainya.2. Surat Pekeliling yang berkaitan.3.- . path’ yang menunjukkan semua aktiviti kritikal dalam Cd) . CARTA-CARTA DAN KUALITI Buku piawai M. Lukisan perspektif. Satu carta ‘critical pembinaan. Susulan kepada hasrat mempertingkatkan lagi tahap dan kualiti adalah diperakukan dokurnen-dokumen berikut juga dipamirkan khasnya dalam bilik mesyuarat tapak:- (a) (b) cc> Satu carta organisasi kakitangan pengawas& yang lengkap dengan nama dan gambar foto setiap kakitangan (sekiranya boleh).. c Satu carta pembayaran kemajuan kerja yang menunjukkan tarikh dan amaun bayaran yang telah disokong untuk pembayaran serta tar&h pembayaran diterima [Lampiran 9). Selain daripada dokumen-dokumen dan carta-casta yang mesti sentiasa ada di pejabat tapak seperti pada para 3. -3- . Laporan-laporan berkenaan. Buku rujukan. dan 3. Buku rekod kegunaan diesel. Model projek.S. Satu carta kemajuan dalam bentuk graf yang menunjukkan dirancang serta kemajuan kerja sebenar.1.3. kemajuan kerja yang Satu carta kawalan kualiti bahan dan kerja seperti kualiti konkrit dan kualiti pemadatan tanah.S.n kekuatan kiub konkrit.

-4- .(h) (i) Satu carta rekod hari keja secara keseluruhan tergendala akibat hujan lLampiran 6(c)). Ibu Pejabat JKR Malaysaia supaya pelaksanaan garispanduan ini dapat diselaraskan. c Disediakan Oleh: Cawangan Struktur Ibu Pejabat JKJX. PELAKSANAAN Semua pegawai penyelia pembinaan hendaklah melaksanakan semua perakuan dalam garispanduan ini bagi projek-projek bar-u yang dimulakan pada tahun 1992. & Kejuruteraan Pakar. yang menunjukkan bilangan hari Lain-lain carta dan usaha kawalan kualiti yang dapat member-i satu gambaran yang ketara secara ringkas boleh diwujukdkan untuk pamiran. Segala masalah dan perkara yang mungkin menimbul perlu dirujuk kepada Unit Naziran. KUALA LUMPUR.

. _ .. i .Lampiran 1 ..

.._. :: . . . . .. . . .~. . .. .. . . .. .zLumpur.. :. ... .. . .. . . .. . . .. . .. ... .. ... . . ... ...rikh: Lumpc 28hb . .. . . .. . . 218A Jalan Pahang . .. .. . .. .. . ... . I 921/Z Taxk Jilid . . . ..Sum’ kepada ‘Provisional Sum’. . . .. .. .. .. ..... . ... . . . .... . Remonsjor Scbab-xbabarakn: rhe inwucrion: Untd mengubah peruntukan ‘P. . ... . . . ... . . . . . . . ... . . . .. . .. for Subang Kuala L~pur.. ..ala.. .. .. .. . . .. . .. . ... . .. . of rhe Condin’ons of Conrac?. ... .*. . . . . (%onrrakrot) EConoakNo: ConmcrNa: JXX/Ip/iT/58/88 . . . . . . . . . .. .22/6 Pejabat: .. . . *.. . . . . .. . . . . ...Bhd ' Kcpada: . . -- -..I.Lampiran 2 (JKR 203U182) .. 2. . e. . . .. .. .. . .. .. . . . . ... ian sc~crli bcrikut: in accordance w’rh Cliwe insrzc:ed as foilows: . . .(lz)ti.n/atau.. .1989 Reference to lerro of approving aurhotiry under T-I.. . . . Syarar-Syarar Konuak.. .:. .. .. . . ... . .... .. . ..... . ... .. . . . .. . ... .l.. .. ... . . .... . . .. . . .*. .-3p(L~) 88/007. .. Terbang LTAB Subh.. .. . .... 53000 Kr. . . . . Z(LT 23/89 Ruju&: Bfi. . ..... . . .. . .. . _. . . . . . I __ _. . . . . . . . . . .. ... . dina PtiiSdn... . ...Terbang Antarabangsa . .4 .?KR. 1 I.. . . .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . .bje.. . .. .. . . . . . ... . . . . .. . . .. . .... . .. ..b. .*. .**-**.... . .. .. . Ta. .. . . ..* . LAndasan. . . . . . .ljangad:~~dasan L'pA . . .. . J-m .e.. . . . Iii: :<e$ i:&d&bp: ~agi:P. . . invoiva vtin Bu.*..3 ?rojek Pemanjangan Landasan . . ..n ini tiar&- 5 and/or . . . . . 7 -. .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . .. .L:ee.1/05/P01. .. . ... .. . . ... . .. . ..6. * (. .... .. . . ..dmLR.. . .. .a . . . . .. .C. .. * ... . . . . . MenururKlausaSda. . ... . . . .. Membtia Dan MenyiaukanPemanjangan Unruk .. . .. . . . .tdUUN PECtAWAl PE!GUASX: 12 9 L f 14..... .. . . you are hereby - (4 (b) (c) Kerja-kerja membekal dan memasang satu bilangan ?ili Bonja . . . .. .ng. . .. . ... . . . . . * . ... .. . . .... . ... . 1989 . .... JK.. .. . .4)dl. .. . 202lcJifinsmcnbn. .. . . . . . ... . . .. .. Subang Kuala Lumpur.. . .P. . . . .l.. .. . . . . .. . . . . Kuala . . . .. . .. . . --. . . ... . . . . . .. . ixan aciaiai-i deng2. . . ...

.. 3 . . .Ruhkm . . . .. . .... ... ...Vcme in fiil Cfflcer ...vm. .) Tr 6.. . . ._ .".rucz?cn cd SLY? rake necesqj acrion c' as . .. . .. . . .. . ... .. Ramaswaran Jururcra Projek Kanzn 3. ... . . . . .. .0.( 2 iarM .~. .. . .... _.. . Jwl L?icu: 3tix 3anidSyankx &n. . . . ..... Lxurans.Li 3.. . .k) f 1 f -i t . .. duly zignes.t?cur. 2... . . . ....--.... .. . ..rirosJy. *~' ?!easerak nore of Spend Nores smrea’hercn... . .. . i989 . ..ng (-NarRaFenuh. . ... .& . K..... ..n. . . . . . ....p . . ... . ... . .. . . . .. . . .* Cap Xsnrrakto: Con. . . .-. BHD..-. .. .. .22 . ..Tcc:or i c&p . . . 3 Ij'We inszrJc:ed hereby acknowiedge receipt of he zcbove-merrrionei ins. . .DpriDada . . -’ ... . ... 2.. .. . Kuaia . . . . Projek Kvlau Design don ic.~/05iP01.... Sib akui pnerimaan arahan ini &II ZTT~MM :~)kt~ada PP.oiong Pengarqh i3u ?ejabar XX.+bli BINA PURl SON... . . c .. . . . .dlm. ... .. . ... t-!!c _..seteiah men&hiikan dit..(. . . .. ... . . .. 39/001. .. 3 ..a. . . . .zndjun&..~~~~ . . .“” LTh9 &bang.?m. .kh . .1.. . ~***(LTKL. . - - 1___ V‘-. .. . .. . .. g 3UN1989 (Xbzapnti. . .. . ~3ncaarangnr:~wurcngu3sa SignaWe ojSupennxnaY. ... . ibmasvaran t Jawtan juruiera . .... :aban) LUDDU. 20hb r cumanmnx~nl. Gf . . ..a... . .. .. . .d.. I~. . . . . . .. .. .j ?. ... ..Swat . -a&..~~. m ..71. Pelab?t. . ... . . . . . .. ... _ * - ?e?.. .. :. ..... .lL urn Dare Yame in .......t T . . Cawangzn 3eihbent1& dan Penvelidikan. 2.. .!J. .~. . . . . ..T??a~. . .. -‘vL&&d . .. per!Asanaan (yang mtnjamm kontra.. . L’I0II. .. . ~ii3arnor!pernnuan~aatanCa~rul~asyan~~ya~axan jerrari. . . L. K... semua wlirmnya (kccxzli sam dinan untuk ?!ease zinowiedge recdpr of this insatlcrion and renun ail copies (except one copy for yaw -rerenrion) 10 rhe S.

Jika ia hendaklah din&kan If lizis insrF~riOn COnSn’lUteS a variation 10 rhe Conrracr. insnxcn’on. I ‘1 . rogerher wirh an ‘es-r&mare of she tmfounr oJrsuch expensemd/or loss.’ memberi notis secara berruiis tentang udangan tuan hendak mexmtut perbelanjaan atau ke. berserra dengan anggaran amaun perbe!anjaan-dan/atau ken&n tersebut.onx& mengkut Klausa 3 Syarat-Syarat Kontrak. 0. c Ij !I . If in compiiance with rhis insrrucrion involves expense or loss beyond rhar reasonably conrem. maka Nan hendaklah dalam tempoh SIN bulan seiepas menerima ar&a. rhen you shad wirhin one monrh of receigr of ihir .n ini. .$ve . give non’ce in wrin’ng of your inrenn’on io claim srrcjr experze or loss to’ ihe 1. .ciared by rhe Cormact. v&ed in actor- &nce wirh Clause IS of rhe Condirions of Comma Jika pematuhan arahan ini meiibatkan pe:be!anjaan atau kerr?s$n lebti daripada yang dijangka munasabah menurut Kontrak. it shall d. Jika pernat-uhan arahan ini me!ibarkan ke!ambaran dan ianjucan masa terhadap penyiapan Kerja-Xeija di bawah konuak inj tuan hendaidah dengan sexa mexa memberi notis bermiis kepada P.wn’trez norice to rhe 3’.zrziL3-11ini mezladiican perubahvl kepada I.0.ugian itu kepa$ PP.P. If in compiiance wirh rhis ins.FJcrion involves delay and exrension of :ime for rhe compien’on of rhe Works under :his Connac:. . you shall forrhwirh .

... ... .. . Diterima oleh Diperakukan oleh: . . . . .. . .. ... .. .... ..... .. .. . ... .. ... .. .. .. ... ... .... . . Pemborong: ... ... . Rujukan JXR: . .. Xontrak: Nama Pemborong: Rujukan Bekalan Jenis Bahan: . . . . Tarikh: . ..' .. . .... .... ... ..*. ... . . .. . .. .. . ... ... di Tapakbina (Nama & Jawatan) .. . ... Masa Bekalan: NO. ... . . ....... . ... ... .. ........ .. .... ... . . ... . . . ..... . . . ... . . . .Lampiran 3 - BOR4NG REKOD PENEIlIMA4NBAHANPEMBINM No. .... . . .... ... .... Pemborong (Nama & Jawatan) Wakil P...P. .. ..... . Kelompok. . ........ .. .. ..... .. .. . . . ... . . . . . ..

. . . ... Rujukan Kontraktor:. .. .. . .. ... ... .. . .. . . .. ..SEKODUJIAN RIVB KONKRIT 3ahaaiar! 1: Yo. ... .. ... .. ... . . .. (Turun/Faktor Jenis 3ahan digunakan Sumber . . kerja-kerja I konkkit:. .. .... ..... . . .. ... ....... Rujukan JKR: .... . N/mm2 Catitan a Tanda . . ..Lampiran 4a JKX/~C... --. Campuran konkrit/gred:.. . . . Bahan-Baha?n yang digunakan:‘ Bahan Pasir 3atu baur kasar Sinen Air 3ahan tarnbah Nyatakan Yyatakan kebolehkerjaan kekuatan .. . .... . . . .. .. .... .. .. ...... .. (Turun/Faktor memadat) Kiub diserahkan oleh (Wakil P. ....P. . . .... ... . di Tapakbina: ... . . ... . .. Tarikh: Cuaca: .. . ... ... . .. . . . .. . .. .. .. . . .. . . ....-... . .. .. ... . . ... .. .‘~O5/89 Wka surat l/2 . . ..... . ’ Kuantiti Sekelomptik * Memadat): minimtim kiub di 7’ hari di 28 hari . . .. . . . . . .. . . ... . . . Y/mm2 .. . . (Nama C Jawatan) 51 .. .. . .Eiub Tarikh Tuang KebolefiLor+aan 1... . .. . . . Tempat letak . . . ... .... . Kontrak: ... . ... .. . . . . . .. Cara Pemampatkn: . . . . ... . . .. . ....... . . . .... ... Yama kontraktor:.

. . . . . =: c L x . . . . .B v1 . . .= -k 3 x . . . . . . . . Y Q. . . . . . . . . . . . . . .a 2 E- x . . . . . . . Z .c: I’ ” = E . . .. .. ‘V 0 L . . . .. . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 5 .. . . . .I= =. .. . . . ..z 3.= . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . x 5 2 = 0 L c3 . . . . . . . .. .. . . . .VI . . . . . . . :. . . . . . : . . . . . ‘A . . . ... . . . . . .. . . . .ii + z E Q . . . . . . . . .a v) 2 . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . c z z = Y Y P4 Z = ‘z . . .

. . . . . . . . . . . . .. . . . 2 CJ ‘9 3 L “E z” . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .: . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . .112 .. .....*.. .-...... N/r.. . . ._. . ..... ....... ...I_. .... . .. . ..... ...Lnnlpiran S’I’A’I‘IS’I’II~ Narna Tarikh ‘I’nrikh Projek : 4 (b) .......... ...... . ....*._~ _. .. : 25 N/nun2 Kekuatan 28 IIari I<I. -----. .. ... .. . ....... ... . .... . : . .... ..._.. .. .. ...*.. . . ... Crcrl Konkrit l . . . ... ... ..2 UJIAN KIUIl I<ONI~I~I’l’ . .... ternkhir : : ..... .:I<UA’J‘AN KIUII I~ONI~lWl’. .... ..... statistik statistik dirnulakatr .. ......... .

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . I<ekualnn 28 lIari I -- I .. -PP. . . . . . . .-. : 30 N/mm2 . . . I. . . .STA’I‘IS’I’IIC Nama Tarikh Tarikh Projek statistik statistik 100 90 UJIAN I<lUri KONI~RI? : . .. .-. . . . . .I I . . . . . . . . . l terakhir : . .-.--. . . . .‘. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .-- 25 26 27 28 i9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . . . . . . . . . .- -.. . . .--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . .. . . . . . . . . . . ... . . . Gretl Konkrit . . -. . . . . . . . dimulakar~ : . . . . . . . . . . . .. . . .I_- -- 80 70 60 50 40 30 20 10 0 _--. .

. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Cretl Konkrit : 40 N/mm2 KekLJilIilIl 28 lIari climulnk. . . . . . . --- ------- ---- 40 30 20 10 0 35 36 -- --- 37 38 30 40 41 KIUll KONKRIT. . . . .. . . . . . : : .Lampirnn STATISTIK Nama Tarikh Tarikh loo 90 90 4 (b) .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . ... .ln Lcrakhir 80 70 60 60 50 50 I--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .4 UJIAN KIUII KONKl~I’I’ Projek statistik slatistik : . . . . . . . . . . . . . . KEKUATAN N/JIJIIB~ . . . . .

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . . . . . . . . .. . .. . : : . . . . .. . E . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .... . . 2 ‘-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .. . . . . . . . . . . . ..L :: = 2 d I * . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I -i’j f: . I I I I I I I I I I I i i i I I I I i hi/iii ’ /III I .. . . . . . . z - I I I I-I I I j / 11 I I I I I I I I I!! ! I I I -I e 1 I I I I I I I I I I I ! 1 I I I I ! I ! I 1 I i I I I I I I I I j I I I - . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2 Q. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . .. . . . . ... . . . . . . ‘9 0 2 E# i? . . . .

. l . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . [IIIIII I I I I III 1 I I I 1 I I I I ! I I I I !I I ! I I I iP ” 3 . . .3 ch --( I 1 is NVIfil Iix1liv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘9 3 L z 2 l=i K Ki 2 cl . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . I I I ! ! I I I I I I I I I I I I I I r I I I III-III1 IllIll I_ ! 1 L I I ! I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I ! I I ! I I I I ! I I I c I I x Q. . . . . . . . . . . . . . . . .L 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .L c . . . . . . . : .. . . . .. . . . . x Q) ‘9 3 ck cf E 2 NW2 H X1‘riV. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .

. . . .R -i b . . . . . . I I I i i . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

. . ..: : . . . . . . . . . x 4. . .. . : . . . .. . I I I I I I I I I I I I I I J I 1 ii 2 . . . . . . lY 0 2 I I I * I I I I 1 1. . .. . . . . . . . .. . . . .. : . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . : . : . . . : . . . . . . . I I I. . . I I I I i I i I I I I I I I4 I I I ! I 1 I I I iiii’ I I I ’ i i. . . . . . .. . . . . . . . .

. l . . . ..33R’J ix : . . . . .. . . . .i. . . . . l . . .: ‘3 . .. . . . . . . . -*’ _. . .* . . . . . . I I i . ... . .__ 77’ ?. . . . . . . . .

I < -! I 3 T E L E < E e 4 .

E < .E c cl y1 T . cl .

. .~lsankuja purata Halaysia. . . . . 9. . . .34 145. . . . . . . . . . I 11 -I 12 . . . . . . TFBPAT: . . . . . . . . . . . . . .. .. IUaklumm Kajicuaca aUlan peztama pe~=.7-j II I1224. . . . . .PRWM: . SVIUNG 1 a& * 1 I I . . . . . .-. . . . . . . ----_ II I -----1--i 79. . . . . . . . . .82 I 95. . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOTA 7 :- r-:. . . .. . . . . . . Perkhidmatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .auwd ' . . . . . . . . ---. . . . . . . tabur~ baqi selepaa tar% (Projek) hujm stesen bulanan krkenaan !mleh dldapatl yanq berdakatan dari Jabatan rekall. . . .f'T !I !I 2. .%I ! JUN !ml I I 7’ drn Rw 1 1 ! 10 ” II a ’ 1 -~--I II . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .71 21 105. . . . . . . . . . . . . . . .1 4' . . . . .82. . . . . .. .260. .: I 224. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. ..... . .. ... . .. . .. .. .. .. . . ?7SPhT=rl . .... . .. . . .. .. . .. .. .. .. .... ... ...._ . .... ... 500 LOO 300 . ..... . . . . .... .. .- I ‘i .. .. ... . . ...... ..... . . . . .. .. . . ... ... ... ... . . .. .. ..... .. . . .. .... .. . ........ ... ... . . . . . .. . . . . . ...... . .. . . . .._... . . . . ... . .... . ... .. . . . .. . . .. .. . . . 1 100 :! -i . . . .. .... .. ....e ? = I 200 4 I 1.PRW?XX ... . ..... . .

i I i -i-HI I d---H I i I I I I I / I .1 / i I ! 1 .

.

...._-.yi -. i ___.I-i .._ I . 2- ---_ !/ .) -. I .--A--.. ..( _._...-. I - -. rc- .___ ---. ..I -...-w. .-. : - .. .. -: / .‘.-.-L. I-_...---.-. 1 ! .-I. .._.-.__. _.-_ . . : : / L1 I. 1.. ..... ...j : .- --v 1 ~ ! I _.-” ._.--.-: -. -& I e 3 ---..I : 1 / 1.--. .“’ ... j -/ 7 i 1 j ( j-.-I .-. 1 / ..? ...._. ....i.-..+. -a-.---~ ..__ ‘.._.j __.-.-i :.-.&L-_ . / I-. . ’ -:.-. t/ ..--. ----.. _./ / / .. . j -.t _. -.e-..: .i .-_-.^. :: jI -. _.: . 26-LjA 2?.-. * I \ c_ I D . j1 I ...-.-..

. . . . .. . . .. . .. . .4RIKH MESYUARAT b ! . .. . . . . .. .-. . . . . .l : .. . . ... . PENGERUSI NAM. . . . .. . . . .Lampiran CARTA . .. .. . . . .. I ’ 7 3 9 I . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . .4 MESYUARAT CATATAN JAWATAN l3IL 1 T... . .. . . . . ... . . .. . I 10 11 1’ 13 I “. . . . .. . ... T . . ..OS Kontrak : . . . .. . . . . . . . ... . . .. . . . .. .. . . . . . . Tarikh Lanjutan Jangka : Siap : .. . . . . . .. . ... . . . . . . . .. . ... .. .. . . . . . . . .../ 1-t I lj 16 17 j Id ii) 70 31 1 ‘1 a-23 ‘4 c I .. . . .. . . .. .. .. . . . . .“h / hlui. . . ..... . . . .‘. . .. . .7rojek : MESYUARAT TAPAK 8 .. . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . .. .

. . . . ... .... ...... . . . . . .. ... . .. ... . . . ....... . .... Tarikh MUIR : . .. . ... .. ... . ......a. .. . . .. . . . ...... . .. . ... . . .. .. ..*... ....... . . ... ... . . . .. .. ... . . ... ..*... BAYARAN DITERIMA I-1 i2 1 . ...3 i: ” IL / TXRIKH TARIKH SUKATAN AMAUN BAYARAX (9) DISOKONG 1 CATXTAN 7 8 .. .. . . . ... . .. . . . . .. . . . .. .*. . . ... ..... . .. .. ... . .*. ... .Lampiran CARTA Nilfllil Projek : MESYUARAT TAPAK 9 .. Jangka : Siap : .*. ... . ... . . . . . .... .. . . .. . . . .. .. .... - ! / 9 10 Ti12 i I / c 1 1 I I 1 I 1 I 1 c -iT -iT --is16 17 -iIT --i-F 20 I j I .. . . .. Tarikh Lanjutan Kos Kontrak : ..... .. . . . . . . . .....*. .... . . ...... ..... .I. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful