NORME METODOLOGICE de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART.

1 (1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - a construcţiilor, instalaţiilor şi a altor amenajări. (2) Avizele de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă. ART. 2 (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" la construcţii, instalaţii şi alte amenajări. (2) Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice. ART. 3 (1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situaţii: a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului; b) pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajări existente, care nu necesită autorizaţii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu; c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice. (2) Avizele de protecţie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului. ART. 4 (1) Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile sau amenajările respective. (2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. 1, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), în anexa nr. 2, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), în anexa nr. 3, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (2), în anexa nr. 4, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), şi în anexa nr. 5, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) Pentru construcţiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, cererile şi documentaţiile tehnice se depun simultan. ART. 5 (1) Cererile, precum şi avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentele prevăzute la art. 9, 12, 13, 18 şi 21, se înregistrează într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor, asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora. (2) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului cu adresă scrisă semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei unităţii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. (3) În situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica data, numele şi prenumele acestuia şi semnătura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6. (4) Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete. (5) Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete. ART. 6 (1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizează pentru soluţionare specialiştilor desemnaţi din inspecţia de prevenire - structura de avizare-autorizare din cadrul inspectoratului - care, în urma verificării conţinutului acestora şi a condiţiilor din teren - numai pentru emiterea autorizaţiilor - întocmesc pentru fiecare situaţie un referat cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii avizului sau autorizaţiei. (2) Referatele se verifică de către şeful structurii de avizare-autorizare, se vizează de către adjunctul inspectorului-şef şi se aprobă de către inspectorul-şef. (3) Avizele şi autorizaţiile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-şef şi se ştampilează cu ştampila inspectoratului. ART. 7 La emiterea avizelor şi/sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă nu se percep taxe. ART. 8 (1) Nu se emit avize sau autorizaţii de către inspectorate în următoarele situaţii: a) atunci când se constată, la verificarea documentelor depuse, precum şi în teren, neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare şi de prezentele norme metodologice; b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege, hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administraţiei publice centrale; c) în cazul lucrărilor pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, inclusiv construcţiile nucleare şi cele aferente părţii clasice a centralei nucleare, precum şi la reabilitarea şi retehnologizarea celor existente. (2) Soluţia privind respingerea cererii pentru emiterea avizelor sau autorizaţiilor se comunică solicitanţilor, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile pentru avize, respectiv maximum 30 de zile pentru autorizaţii, de la înregistrarea documentaţiei complete, cu adresă scrisă, semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei inspectoratului. (3) În cazul respingerii documentaţiilor, la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă se reţine câte o copie a documentelor ce stau la baza elaborării adresei de respingere şi al doilea exemplar al acesteia. (4) Pentru categoriile de construcţii şi amenajări care nu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se reţine numai al doilea exemplar al adresei de respingere.

precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice.două exemplare în copie.două exemplare. b) certificatul de urbanism .două exemplare. b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului . precizându-se funcţiunea acestora. după caz.două exemplare. CAPITOLUL II Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu ART. electrice.(5) Documentele reţinute de emitent se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.două exemplare. scara 1:200 sau 1:500. b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor . se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . scara 1:200 sau 1:500. de ventilare.două exemplare.două exemplare. de apă. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe.două exemplare în copie. scenariul de securitate la incendiu şi piesele desenate . d) scenariul de securitate la incendiu . documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare. g) opisul cu documentele depuse . (2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care.două exemplare. e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii. (3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice. c) documentaţia tehnică la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire. în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism. precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice. .două exemplare. f) opisul cu documentele depuse . (6) Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea avizelor sau autorizaţiilor. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . e) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente.două exemplare. cum sunt cele de gaze combustibile. potrivit legii.două exemplare. f) documentaţia cuprinzând relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă pentru fiecare nivel. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. cuprinzând memoriul tehnic pe specialităţi în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . 9 (1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se eliberează pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . scheme ale instalaţiilor utilitare. precum şi ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor . nu necesită autorizaţii de construire se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip .două exemplare. faţadă şi secţiune ale construcţiei realizate la scara 1:50 ori 1:100 şi. de încălzire.construcţii şi instalaţii .două exemplare. de climatizare şi altele asemenea. precizându-se funcţiunea acestora.două exemplare în copie. denumită în continuare DTAC. c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinaţiei/modernizării sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" . d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" construcţii şi instalaţii la faza de proiectare DTAC .

două exemplare. gospodăriei de apă de incendiu. specialistul din cadrul . e) opis cu documentele depuse .două exemplare.două exemplare.două exemplare. solicitantul poate obţine o copie. d) opisul cu documentele depuse . vizate spre neschimbare. 10. semnalizare şi alarmare la incendiu. 6 alin. la faza de proiectare DTAC . ART. conform modelului prevăzut în anexa nr. ART. platforme şi parcuri industriale. scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu. cuprinzând memoriul tehnic cu descrierea instalaţiei şi piese desenate la scara 1:50 sau 1:100. (4) În cazul sistemelor. g) opis cu documentele depuse . schema izometrică.două exemplare.două exemplare. la faza de proiectare DTAC. lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.două exemplare. b) plan de situaţie al reţelei de hidranţi exteriori la scara 1:100 sau 1:200 .. după caz: a) cerere-tip . emitentul reţinând câte un exemplar din acestea.în specialitatea respectivă. schema coloanelor. 1. pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului. cuprinzând memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul şi piese desenate la scara 1:50 sau 1:100.două exemplare. (3) Avizele de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare. scara 1:200 sau 1:500. se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . cu precizarea distanţelor faţă de vecinătăţi şi menţionarea lungimii şi lăţimii căilor de acces la drumurile publice . planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei. la faza de proiectare DTAC .două exemplare. (1). cum sunt: schema bloc a instalaţiei. 11 (1) Documentele reţinute de emitent. (5) În cazul lucrărilor noi.două exemplare. (2) La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art. precum şi marcarea căilor de acces la drumurile publice. c) documentaţia tehnică. pe fotocopie. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu. se păstrează de către acesta până la emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu. d) documentaţia tehnică. se emit avize de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente.c) planul de situaţie . b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementelecadru existente. la faza de proiectare DTAC . detectare.amplasare în zonă. modificărilor şi modernizărilor instalaţiilor de stingere cu apă. 10 (1) La emiterea avizelor prevăzute la art. cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor.două exemplare. pentru instalaţiile interioare de stingere cu apă.minimum atestat la specialitatea instalaţii sanitare . 9 se restituie solicitantului documentele depuse. după caz.două exemplare. pentru instalaţiile de detectare. schema gospodăriei de apă de incendiu.două exemplare. schema gospodăriei de apă de incendiu. (2) În cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului. la faza de proiectare DTAC . după care se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare. pentru instalaţiile de stingere cu hidranţi exteriori .două exemplare. la faza de proiectare DTAC . c) memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul. prevăzute la art. scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu. cuprinzând memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul şi schema instalaţiei. precizându-se funcţiunea acestora. 7. d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu". e) documentaţia tehnică. după caz. emitentul reţinând un exemplar. staţiei de hidrofor etc. semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe.739/2006. f) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" .

două exemplare. b) autorizaţia de construire . d) scenariul de securitate la incendiu. agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu şi. memoriul tehnic pe specialităţi şi piesele desenate la faza de proiect tehnic şi detalii de execuţie sau scenariul de securitate la incendiu. proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.două exemplare.două exemplare în copie. după caz: a) certificatul de urbanism .două exemplare. şi detalii de execuţie.P..structurii de avizare responsabil de lucrare consemnează data. la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi. procese-verbale de lucrări ascunse etc. în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu. după caz.f) .construcţii şi instalaţii. d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică. autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor. b) autorizaţia de construire . precum şi la instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor. 11 alin. autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente. (2). deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea. c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului .două exemplare. în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art.Th. memoriul tehnic pe specialităţi şi relevee de arhitectură şi instalaţii utilitare. în . (2) Pentru schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire. d) scenariu de securitate la incendiu. precum şi agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu. şi detalii de execuţie .P. 11 alin. 13 (1) În situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu.. g) opisul cu documentele depuse . 9 alin.Th. cum sunt: detalii de execuţie. în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art.două exemplare. procese-verbale de lucrări ascunse etc.două exemplare în copie. b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului . ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" .două exemplare. (2). ART. semnătura şi face menţiunea "conform cu originalul". e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic . (2) lit. în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" .două exemplare.două exemplare.original. pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . c) .original. f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor . atunci când s-a emis. în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" . dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect. dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect.două exemplare. sau documentaţia prevăzută la art. 12 (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. c) opisul cu documentele depuse . ART.două exemplare.două exemplare în copie. c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" . pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . piesele scrise şi desenate pe specialităţi din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic .

500 mp. (5) Pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate. precizându-se funcţiunea acestora.două exemplare. e) scenariul de securitate la incendiu. k) opisul cu documentele depuse . proiect cu piese scrise şi desenate întocmit în baza raportului de expertiză. d) opis cu documentele depuse . (2). după caz. cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.două exemplare. se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip .două exemplare. precizându-se funcţiunea acestora.două exemplare. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu. în care să fie incluse măsurile.două exemplare. distrugerea.două exemplare. c) scenariu de securitate la incendiu . menţionându-se lăţimea şi lungimea lor .două exemplare. scara 1: 200 sau 1: 500. se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . f) plan de evacuare a persoanelor . construcţiile şi amenajările puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu care au aviz de securitate la incendiu şi îndeplinesc nivelele de performanţă specifice securităţii la incendiu prevăzute în proiect pot dobândi autorizaţia pe baza documentelor prevăzute la art. pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză . dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect.două exemplare. cu excepţia certificatului de urbanism.două exemplare.două exemplare. modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente. (4) În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri.două exemplare. când prin raportul de expertiză tehnică se constată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză . (1) în termen de maximum 6 luni de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii. precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice. f) planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente.două exemplare. relevee şi. (3) La construcţiile şi amenajările. indiferent de capacitatea de stocare/depozitare. realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" . j) cerere-tip . b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora. (1). prin excepţie. g) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" construcţii şi instalaţii. solicitantul trebuie să obţină această autorizaţie în condiţiile alin. precum şi la dezvoltarea. ştampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu". din motive obiective justificate.două exemplare.. . h) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu. procese-verbale de lucrări ascunse etc.două exemplare.cazul care prin raportul de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de performanţă la foc pentru construcţia în cauză . 12 alin. i) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie. scara 1: 200 sau 1: 500.două exemplare. g) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor . (2) Când solicitanţii nu pot prezenta. precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice. cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. menţionându-se lăţimea şi lungimea lor . furtul. cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială. e) plan al amenajării la scara 1:100 . cum sunt: pierderea. autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza documentelor prevăzute la alin.

două exemplare. 9 alin. detectare. 14 În cazul schimbării proprietarului pe parcursul duratei de viaţă a construcţiei. (8) Când solicitanţii nu pot prezenta.două exemplare.două exemplare. c) scenariu de securitate la incendiu . c). furtul. b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului . d) agremente tehnice şi/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu. dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect.două exemplare. dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect.două exemplare. . menţionându-se lăţimea şi lungimea lor .original. (2). d) opis cu documentele depuse . după caz. b) documentele prevăzute la alin.două exemplare. în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. c) şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" . proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse. din motive obiective justificate. modificărilor şi modernizărilor instalaţiilor de stingere cu apă. precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice. proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor. precizându-se funcţiunea acestora. c) documentaţia tehnică menţionată la art. precum şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" . 1. (2). se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente. (5) lit. autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . semnată de reprezentantul legal privind pierderea.două exemplare. (6) În cazul sistemelor. etc. 9 alin. procesverbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor.două exemplare. distrugerea sau furtul.b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente. 11 alin. d) opis cu documentele depuse .două exemplare. . autorizaţiile de securitate la incendiu şi/sau documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora. semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. ART. după caz: a) cerere-tip . platforme şi parcuri industriale. lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.original. proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse. c) documentaţia tehnică menţionată la art. se emit autorizaţii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . d) agremente tehnice şi/sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu.două exemplare. 15 . (4) lit. proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. cum sunt: pierderea. (2).două exemplare.două exemplare. etc.specialitatea respectivă la fazele de proiectare: proiect tehnic şi detalii de execuţie . cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe. proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. respectiv a persoanei juridice.739/2006. după caz. ambele în original. valabilitatea autorizaţiei de securitate la incendiu se menţine. (7) În cazul lucrărilor noi.minimum specialitatea instalaţii sanitare la fazele de proiectare: proiect tehnic şi detalii de execuţie . detalii de execuţie pentru instalaţia de hidranţi exteriori. b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului . e) opis cu documentele depuse . distrugerea. e) opis cu documentele depuse .două exemplare. d) şi e). ART. 11 alin. c) declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice şi copie a actului de identitate. în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. scara 1:200 sau 1:500.

descrierea acceselor. 12 şi 13 se restituie solicitanţilor un exemplar din documentele prezentate.două exemplare în copie. cu excepţia avizului de securitate la incendiu şi documentaţiei vizate spre neschimbare care a stat la baza eliberării acestuia.(1) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare. pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane . siguranţa forţelor care intervin pentru stingerea incendiilor ori în alte situaţii de risc. se constată neconformitatea construcţiilor sau amenajărilor cu condiţiile pentru care au fost autorizate. ART. (2) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unităţile emitente.două exemplare în copie. proprietarul având obligaţia reluării procesului de avizare şi autorizare. prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. (2) La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru situaţiile prevăzute la art. 18 (1) Avizele de protecţie civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . ART. dacă pe durata exploatării construcţiilor sau amenajărilor se constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. conform modelului prevăzut în anexa nr. (3) La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform art. ori încălcarea gravă a reglementărilor specifice.două exemplare în copie. utilaje şi tâmplărie. cuprinse în documentaţii. inclusiv asigurarea posibilităţilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi. modernizări. b) certificat de urbanism .două exemplare. cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute. conform prezentelor norme metodologice. emitentul reţinând câte un exemplar. conform procedurii elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 17 Anularea autorizaţiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor. 19 Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele: a) date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit. (1). reamenajări. 16 (1) În cazul în care. protecţia şi evacuarea sigură a utilizatorilor. grosimilor pereţilor şi . conform modelului prevăzut în anexa nr. CAPITOLUL III Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de protecţie civilă ART. pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane. e) planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost. 6 alin. echiparea cu instalaţii speciale. 8. comunicând despre aceasta altor autorităţi competente. după caz. ART. vizate spre neschimbare.două exemplare. modificări. d) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie. emitentul reţinând un exemplar. din diverse motive. c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă . grupuri sanitare. în urma verificărilor efectuate. f) memoriu tehnic de specialitate . în ceea ce priveşte: limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu. g) opis cu documentele depuse . cum sunt: schimbare de destinaţie.două exemplare în copie.două exemplare în copie. autorizaţiile de securitate la incendiu devin nule de drept. şi a instalaţiilor electrice din adăpost . completări. 9. emitentul reţinând un exemplar. (2) Avizele de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare.

două exemplare. emitentul reţinând câte un exemplar. Bălcescu. calea Floreasca. respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu".planşeelor. emitentul reţinând câte un exemplar din documentele depuse.două exemplare în copie. vizate spre neschimbare. N. C.două exemplare. la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi.Ploieşti. pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip . ART. (1) se păstrează până la emiterea autorizaţiei de protecţie civilă. conform modelului prevăzut în anexa nr. 24 Avizele emise potrivit prezentelor norme metodologice îşi pierd valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire. ART. str. (3) Documentele prevăzute la alin. finisajele. emitentul reţinând un exemplar. Str. sanitare. str. (2) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti pentru adăposturile la obiectivele de investiţii amplasate în zonele cuprinse în perimetrele Lac Floreasca. 21 (1) Autorizaţiile de protecţie civilă se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. Rosetti. republicată. electrice. (1).două exemplare. de încălzire şi altele asemenea. Bd. 22 (1) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de inspectorate pentru adăposturile în care sunt amenajate puncte de comandă se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. conform legii . şos. (3) La emiterea autorizaţiei de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele prezentate. prin inspecţiile de prevenire. pentru adăposturile de protecţie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane. e) opisul cu documentele depuse . b) autorizaţia de construire . instalaţiile de filtroventilaţie. pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor. racordurile. Ion Câmpineanu şi Calea Victoriei se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. prin sondaj. sistemul de armare. ART. 6 alin.două exemplare în copie. (1). Calea Dorobanţilor. cu modificările şi completările ulterioare. (2) La documentele reţinute de către emitentul avizului se anexează şi referatul întocmit conform art.A. b) date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie. Poligrafiei. verifică prin controale periodice. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. c) documentaţia tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protecţie civilă şi eventualele modificări realizate prin dispoziţii de şantier. . Bd. str. pardoselile. 23 Inspectoratele. respectiv realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau a punctelor de comandă. d) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor . (2) Autorizaţiile de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare. Bucureşti . vizate spre neschimbare. (4) La documentele reţinute de către emitentul autorizaţiei se anexează şi referatul întocmit conform art. 20 (1) La emiterea avizelor de protecţie civilă se restituie solicitantului un exemplar din documentele depuse. ART. 10. intervenită în condiţiile Legii nr. Tipografilor. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale ART. 6 alin. Aviatorilor.

e) sau art. spitale şi clădiri administrative încadrate în grupa A de monumente istorice potrivit reglementărilor specifice ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. (2) Pentru cazurile în care se solicită referatele verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" . 9 alin. ART. 31 Anexele nr. potrivit prezentelor norme metodologice.f). 27 (1) Ştampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se vor confecţiona prin grija inspectoratelor. biblioteci. împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice. ART. şi ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu. persoane fizice sau persoane juridice. la cerere. 12.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 839/2009. 50/1991. . republicată. 1 . ART. (1) lit. ART. organelor împuternicite cu exercitarea controlului. 130/2007. necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de primire a cererilor şi de asigurare a reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare necesare verificării documentaţiilor anexate acestora şi de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă. în condiţiile legii. avizele de securitate la incendiu se emit de inspectorate după obţinerea de către solicitant a punctului de vedere al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă asupra măsurilor de securitate la incendiu propuse în documentaţia tehnică. şi de a le prezenta. datează şi ştampilează de către respectivii specialişti. 26 (1) Inspectoratele trebuie să asigure condiţiile şi măsurile corespunzătoare lucrului cu publicul. (2) Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii. ART. 11. aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi. pe baza documentelor prevăzute la art. ART. 9 alin. 25 (1) Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.construcţii şi instalaţii. 30 Pentru clădirile cu destinaţia de teatre dramatice şi muzicale ce sunt clasate în grupele A şi B de monumente istorice. pe fiecare pagină şi planşă. (2) Specialistul din cadrul structurii de avizare-autorizare care efectuează analiza documentaţiei tehnice va aplica ştampila vizat spre neschimbare pe fiecare pagină sub care va consemna data efectuării verificării şi va semna. (2) lit. 29 (1) Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de proiectanţi.12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (2) Modelul ştampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. piesele scrise şi desenate se semnează. muzee cu exponate combustibile din categoria sălilor aglomerate de tip S1. în condiţiile Legii nr. ART. aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. (3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat în funcţie de necesităţi. b) . cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 28 Modelul opisului cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă este prevăzut în anexa nr. b) .

. .................................. ...... şi ale Hotărârii Guvernului nr..................... din ................................... bl...... 30 alin... cu domiciliul în judeţul ..... e-mail ........................... .................................. .. CERERE pentru emiterea AVIZULUI de securitate la incendiu nr... ............... ..... nr................... ap...... municipiul/oraşul/comuna .................................... Dumitru Petrescu" al Judeţului Gorj Domnului Inspector-Şef...... Date referitoare la construcție/amenajare: a) destinaţia şi tipul .............. e) numărul maxim de utilizatori ......... e-mail ...... nr.......................................... ............................ ................ municipiul/oraşul/comuna ............ codul poştal ....... str... cu modificările ulterioare.. ............. ap................................. ................... emiterea avizului de securitate la incendiu pentru construcţia/amenajarea ........................ sc......... sectorul/satul ....................... .... în conformitate cu prevederile art..................... b) categoria şi clasa de importanţă .............. 2011 Subsemnatul/Subsemnata...................................... ........................ 2....................... amplasată în judeţul .......................................................................................model Către........ CNP | __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.......... bl..................................... verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată................................ telefon ... . 1739/2006............... Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt.................... la .................................. solicit: 1...................... ........................................................................................................... 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor................ et................................... f) stabilitatea la foc (gradul de rezisten ță la foc) ..............................................................ANEXA 1 la normele metodologice ..... în calitate de ............................. având destinaţia ............... (1) din Legea nr.....................Col................... d) volumul şi regimul de înălţime .......................................... ..................................... telefon .............. codul poştal .... ........ c) aria construită şi desfăşurată ........................................................ sc........... fax ............................................................ str........................................ sectorul/satul . et........ fax .......

....... ........... .. în calitate ....... fax ........ Data Semnătura ANEXA 2 la normele metodologice .......... ...... ......Col................... Dumitru Petrescu" al Judeţului Gorj Domnului Inspector-Şef.... str................ municipiul/oraşul/comuna cu domiciliul în judeţul ..... sc.. Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul...... e-mail ...... bl.................. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt........................................................ ap............. 2011 Subsemnatul/Subsemnata...........................................model Către.................................... 3/2011.............. ............. ... din ......................g) riscul de incendiu ...................... aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr...................... ......... h) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi ........................................ Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către proiectant................................... ...... Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă...... conform opisului.. nr...... .......................... sectorul/satul ............................ telefon .............. CNP | __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|... et..... CERERE pentru emiterea AVIZULUI de securitate la incendiu nr.... codul poştal ............................. ...............

.....de .........model - ............. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism................ sc................... str........................................... ..................... ............ et........................................... Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul......................... conform opisului....... ........ ............................................ 3/2011.......... aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr...... ....... solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei .............................................. email ................ la ............. ........................... Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă. cu modificările ulterioare... codul poştal ........ nr.... şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile destinaţia judeţul publice pentru ..... bl............ republicată........... ................................... ................................................ Data Semnătura ANEXA 3 la normele metodologice.................. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr............. amplasat/amplasată municipiul/oraşul/comuna având în ..... telefon ... ... ap........................... sectorul/satul .. fax ..

................. ................. ............ sc........................................ (1) lit. ......... în calitate de . cu modificările ulterioare. municipiul/oraşul/comuna ..... ... .. ....................... 20 alin.... str........... str.................. solicit emiterea avizului de protecţie construcţia civilă pentru adăpostul/punctul de comandă amplasată din în ......... în conformitate cu prevederile art............ telefon .. republicată.................................... ..Col................ 2011 Subsemnatul/Subsemnata.................... .Către........ .. Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul........ conform opisului.................. din ......... la ......... Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt......... sectorul/satul ......... nr.......... sectorul/satul judeţul .................................................... et.............. Data Semnătura ............ Dumitru Petrescu" al Judeţului Gorj Domnului Inspector-Şef... fax ........... 481/2004 privind protecţia civilă............................................................................. ....................... CERERE pentru emiterea AVIZULUI de protrecţie civilă nr... bl........ ap................................................................................ ......... Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă..... CNP | __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|................ k) din Legea nr............ ........./............... e-mail ............................... aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr............................. 3/2011............. nr..... ............ codul poştal .... ................. codul poştal . municipiul/oraşul/comuna cu domiciliul în judeţul ................. şi ale Hotărârii Guvernului nr...

..................... fax .. ..............Col. destinaţia judeţul ........... et.. 2011 Subsemnatul/Subsemnata.. în conformitate cu prevederile art.............. CERERE pentru emiterea AUTORIZAŢIEI de securiate la incendiu nr...model Către... ... prevăzute în documentaţia tehnică anexată.. sectorul/satul str... în calitate de ............................... bl... ............... şi ale Hotărârii Guvernului nr............... ............ ...... Dumitru Petrescu" al Judeţului Gorj Domnului Inspector-Şef........................ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt.../....................................... 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. pentru ........ din ......................... e-mail ......................... ............................ la .......................... telefon ....... cu modificările ulterioare.. codul poştal ...... CNP |__| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|....................... ap............ANEXA 4 la normele metodologice ..... 30 alin...................................... municipiul/oraşul/comuna cu domiciliul în judeţul ............ (1) din Legea nr................ .......... ...... solicit: 1................. .. nr........... certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu.......................... .. construcţia/amenajarea amplasată în .......................... sc....................................................................... .............................

........... . Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul........ telefon . ..................... nr....... bl....................municipiul/oraşul/comuna . ................ CERERE pentru emiterea AUTORIZAŢIEI de protrecţie civilă ............... str.....model Către........ e-mail ............... 1.... aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.......... ......... sc.. Dumitru Petrescu" al Judeţului Gorj Domnului Inspector-Şef........ 3/2011. Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă...Col............ sectorul/satul .......... codul poştal ............. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt............ fax ............. .. et...... emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţia/amenajarea specificată la pct. Data Semnătura ANEXA 5 la normele metodologice .............. ... conform opisului......... 2.......... ap..

. republicată........................................................................ 20 alin............ ........................ ......... în calitate de ......... municipiul/oraşul/comuna cu domiciliul în judeţul .............. e-mail ................... .. cu modificările ulterioare.................... 2011 Subsemnatul/Subsemnata..............Col......... codul poştal .. Data ANEXA 6 la normele metodologice .......................................... crt..............nr...... .................. 481/2004 privind protecţia civilă... k) din Legea nr.. municipiul/oraşul/comuna ........................ telefon .... în conformitate cu prevederile art................................. fax .. str.............. conform opisului../...... ........ din ...... .... (1) lit. et... amplasată în judeţul ......... ........ ..... nr................... ............................................................. 3/2011................... Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul............................................. 1 2 3 4 5 6 Data comunicării Semnătura solicitantului Data redepunerii Semnătura de primire Semnătura Denumirea documentului .. CNP | __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.......................................... .. Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.................... ap. Dumitru Petrescu" al Judeţului Gorj Inspecţia de Prevenire Compartiment Avizare – Autorizare DOCUMENTELE NECESARE pentru completarea dosarului de avizare/autorizare Nr....... . bl.......... aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.................................. .. şi ale Hotărârii Guvernului nr.... solicit emiterea autorizaţiei de protecţie civilă pentru adăpostul/punctul de comandă din construcţia ........... sc........ la .. codul poştal .......... nr.... sectorul/satul ..... str........ .................................. sectorul/satul ........................model Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt..

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semnătura personalului nominalizat de inspectorat ... ................. 11 lit........ fax ......... et........ Data .................... sectorul/satul ..................... bl.. Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu............. nr.....se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu construcţia/amenajarea ................... ............... ... ap... bl.... nr... ...................... 1....în baza prevederilor art........ ale Legii nr.................. municipiul/oraşul/comuna .... e-mail ......... ............ ............. telefon ................... sectorul/satul ....... din .... .... şi ale Hotărârii Guvernului nr...... codul poştal ..... Semnătura solicitantului . adresată de . ap....................... Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr... Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.................492/2004 privind principiile de organizare............ .............. din ../Municipiului Bucureşti AVIZ de securitate la incendiu nr......................... cu domiciliul/sediul în judeţul ... ......................... municipiul/oraşul/comuna .......... ..... ........." al Judeţului ...................................................... str.. codul poştal ............ sc..... ............... ......... ...model ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "......... 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.... et.... fax .................. funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. ................................ cu modificările ulterioare.... sc. .. str......... e) din Hotărârea Guvernului nr................. 20....... 20......../.. ......... ANEXA 7 la normele metodologice .. telefon .............. amplasată în judeţul .....

telefon ........................../...... ........................ Ca urmare a Cererii înregistrate la nr................................ et........ . se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la construcţia/amenajarea ....... -----------*) Nu se aplică pentru avizele emise potrivit art.. bl... ANEXA 9 ... telefon ... din .................. ..... cu domiciliul/sediul în judeţul .... prenumele şi semnătura) L............. et.....model ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "................ nr. conform opisului. adresată de ......... ............... codul poştal ..... .................. . Inspector-şef...............Deţinătorul*) avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor ori amenajărilor pentru care s-a obţinut prezentul aviz....... ANEXA 8 la normele metodologice . . 1......... email ............ prenumele şi semnătura) L.. 3 alin.. .... sectorul/satul ...S.......... amplasată în judeţul ...... din ......./Municipiului Bucureşti AUTORIZAŢIE de securitate la incendiu nr.......... ... 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor... ap... funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.... sectorul/satul ............... ale Legii nr..... 20 . str..... ...... Inspector-şef......... în baza prevederilor art....... ........... 11 lit.. ... Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de securitate la incendiu.. cu modificările ulterioare. ....... ......... . e) din Hotărârea Guvernului nr." al Judeţului .... 20 ...... ap.... fax .. sc................ aprobate prin Ordinul ministrul administraţiei şi internelor nr............ .. şi ale Hotărârii Guvernului nr.....492/2004 privind principiile de organizare..... municipiul/oraşul/comuna ...... (numele......... (1) lit.. str.............. fax .. (numele......... nr...... codul poştal ......................... c) din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.......................... Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată..........................S............. municipiul/oraşul/comuna .. bl............... sc. .... Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia...................... 3/2011................ .....................

................. ....... ale Legii nr....... Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr......... ............/Municipiului Bucureşti AVIZ de protecţie civilă nr.. codul poştal ............................. .............. amplasată în judeţul .....492/2004 privind principiile de organizare.... telefon ............ .......... ... str........... şi ale Hotărârii Guvernului nr........ sc.................. e) din Hotărârea Guvernului nr....................... se avizează din punctul de vedere al protecţiei civile adăpostul/punctul de comandă din construcţia ...... 481/2004 privind protecţia civilă.... .... ap........... ... din ..... ap......... .... din . sectorul/satul .................... cu domiciliul/sediul în judeţul . Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.model ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "....... ANEXA 10 la normele metodologice ................... (numele................ 20 . 11 lit.. ..... adresată de .. nr...... 20 .... municipiul/oraşul/comuna ...... ..... în baza prevederilor art...... bl....... ..................... fax ..... prenumele şi semnătura) L...... et...... codul poştal ....................... municipiul/oraşul/comuna ............ Inspector-şef.................. din ................model ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ".................. bl................... nr............la normele metodologice ... .. 1......... ....... telefon . et..........S.. cu modificările ulterioare..... ... .........." al Judeţului ............. sectorul/satul ........... municipiul/oraşul/comuna ....................................../Municipiului Bucureşti AUTORIZAŢIE de protecţie civilă nr. adresată de ................ Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr............/....... ... str. .............. ....... .... ......... funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. republicată........" al Judeţului ..... Deţinătorul avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de protecţie civilă după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor a construcţiei prevăzute cu adăpost de protecţie civilă pentru care s-a obţinut prezentul aviz............ din .............. Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de protecţie civilă. sc. sectorul/satul .................. cu domiciliul/sediul în judeţul ..........

MODELUL ștampilei cu număr de identificare Figura 1Lex: Modelul ştampilei cu număr de identificare ANEXA 12 la normele metodologice ...str... ...... Inspector-şef. sc............... . ale Legii nr... 1. .............. municipiul/oraşul/comuna ..... e) din Hotărârea Guvernului nr....../....... sectorul/satul . telefon ................. Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de protecţie civilă. 11 este reprodusă în facsimil.................. bl... .... et..... se autorizează din punctul de vedere al protecţiei civile adăpostul/punctul de comandă din construcţia . Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.......... .. cu modificările ulterioare......... nr..... republicată......................... funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste..S. 481/2004 privind protecţia civilă......... (numele..... nr................ ..... ANEXA 11*) la normele metodologice *) Anexa nr. .model - ..... Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată. ............. codul poştal ........... amplasată în judeţul .... şi ale Hotărârii Guvernului nr.. str...................... 11 lit.. prenumele şi semnătura) L.492/2004 privind principiile de organizare.. ..... codul poştal ...... în baza prevederilor art.. ....... ap... ..........................

.. de înregistrare etc. ..... Număr de file Format Semnătura .. Denumirea documentului Seria......... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Data ....... crt....... codul............ nr..........Col....... Dumitru Petrescu" al Judeţului Gorj Inspecţia de Prevenire Compartiment Avizare – Autorizare OPIS cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului / autorizaţiei de securitatela incendiu / de protecție civilă Nr..Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful