CAPITOLUL 1.

SENSURI ÎN DEFINIREA CONCEPTELOR DE POLITICI CONTABILE, TEHNICI DE ESTIMARE ŞI OPŢIUNI CONT ABILE
lAS 8 "Politici contabile, sch.imbari de estimari si erori" Prezenţa opţiunilor În contabilitate presupune existenţa mai multor politici (În sensul de baze, convenţii, metode, reguli sau practici) şi/sau tehnici de estimare pentru rezolvarea unei probleme. Opţiunea incumbă, deci, o alegere.

POLITICI CONT ABILE
Politicile contabile reprezinta principii, baze (fundamente), convenţii, reguli şi pracnci specifice, aplicate de o întreprindere, pentru întocmirea şi E.rezentare~ .situaţiilor sale financiare L:) ~ I lyov Astfel se poate vorbi de politici contabile in domenii precum: recunoaşterea, bazelor de măsurare şi prezentarea activelor, datoriilor, câştiguri lor, pierderilor fondurilor proprietarilor. Politicile contabile nu includ tehnicile de estimare. selectarea şi evoluţia

Atentie: 1. metodele utilizate pentru a ajunge la valori monetare adecvate, ce corespund bazelor de măsurare selectate, nu fac obiectul politicilor contabile. Exemplu: pentru a stabili valoarea de piata a unui activ ~e poate apela la un evaluator sau se poate lua in calcul pretul obtinut la cele mai recente vanzari. 2. doar prezentarea unor informaţii adiţionale nu reprezintă o schimbare în politicile contabile. Plecând de aici, atunci când este prezentată o analiză mai detaliată a unui element particular, sau când o informaţie este publicată pentru prima dată, acest fapt nu este În sine o schimbare în politicile contabile. Cu toate acestea, este necesar să se publice sumele corespunzătoare În detalii similare.

Exemple de politici contabile:


• •

Evaluarea imobilizarilor la cost sau la valoare reevaluata Evaluarea stocurilor la iesirea din gestiune conform CMP sau FIFO Capitalizarea~oltului finantarii in costul de productie sau recunosterea ca si cheltuieli ale perioadei ~~ Prezentarea cheltuielilor dupa natura sau dupa destinatie recunoastrea rezultatului generat de contractele de ~onstr~c!ii pe măsura avansării lucrarilor sau la terminarea acestora. ~ \io ~

O '* (). Definitiile si criteriile de recunoastere si evaluare descrise de cadrul conceptual. Politicile contabile trebuie aplicate de o maniera consecventa pentru elemente similare cu exceptia situatiei in care un anumit standard IAS/IFRS cere sau permite clasificarea separata a acestora. acest lucru este cerut de un anumit standard revizuirii lor) == schimbare obligatorie. IAS/IFRS (de exemplu: ca urmare a .. contabile pentru urmatoarea situatie: ca acesta va fftefFina crestere~. pe o anumită perioadă. . e.~I$..l~ţ~J .prucţ~Qt~ . dar intrucat tratamentul contabil este prevazut de norma lAS 16.D. trebuie aleasa si aplicata consecvent cea mai adecvata politica. politicile se pot schimba daca: 1. Exemplu: SCHIMBARI DE POLITICI CONTA BILE Aceleasi politici contabile trebuie aplicate in decursul unei perioade si de la o perioada la alta (Utilizatorii trebuie să fie În măsură să compare situaţiile financiare ale unei Întreprinderi.J ~~~ I-'-~J • QH"\ ~ ~ .s.~..SELECTIA SI APLICAREA POLITICILOR CONTABILE standardelor In vederea selectiei de politici contabile trebuie avu te in vedere prevederire internationale de raportare finaciara care descriu tratamentul contabil adecvak Exemplu Reevaluarea este un exemplu de politica (metoda) contabila. -. -~C:Jlt .Nt1A.neu..J:».acele politici contabile care sa conduca la publicarea de informatii relevante si fiabile (imaginea fidela.__. '1.!u-. Acele standarde IAS/IFRS care descriu tranzactii similare. atunci managementul isi va exercita rationamentul profesional necesar pentru a dezvolta si apliC. pentru a identifica tendinţele poziţiei ei financiare. Prevederile recente emise de alte organe de reglementare care folosesc un cadru conceptual similar 4. e ~ii.f9'1'''~ Q~'O'\J Il ~ A.\. In aceasta ultima varianta.tr~.respectarea principiului permanenţei metodelor). managementul va trebui sa considere: 1. 2. 3. (lo -4> l-A~. '( Daca nul exista un . Cu toate acestea. prevalenta ec(momioului·asuprajuridicului.t<lR.laffl IAS/IFRS care sa prescrie tratamentul contabil. rezulta ca se vor ignora prevederile lAS 8 in favoarea prevederilor lAS 16. performanţelor sale şi fluxurilor de trezorerie presupuse de diversele activităţi .~Lc_<?_rgp.t .. In exercitarea rationamentului profesional. Practica acceptata in industrie Exercitiu Descrieti procesul de selectie si aplicare a politicilor Cofetaria Studentul achizitioneaza un tablou in~nta numarului de clienti..

În cazul în care orice aplicare retrospectivă este imposibilă. • adoptarea substanţă tranzacţii adoptarea avuseseră . şi unei noi politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care nu loc anterior sau care erau anterior nesernnificative. fie datorită dificultăţii de a aprecia condiţiile care existau În anii anteriori. APLICAREA RETROSPECTIVA I Aplicarea retrospectivă presupune ca noua politica sa fie aplicata evenimente si conditii ca si cum noua politica s-ar fi aplicat dintotdeauna. pentru a se asigura că ele sunt cele adecvate. este ajustat pentru perioada cea mai veche prezentată.sau daca 2. . În astfel de cazuri. pentru toate exerciţiile precedente. fie pentru că informaţia necesară ajustărilor nu este disponibilă. . schimbarea trebuie să fie aplicată retrospectiv. Daca aplicarea efectelor schimbarii de politica asupra perioadelor anterioare este impracticabila (societatea nu poate aplica o cerinta dupa ce a depus toate diligentele in acest sens). şi sunt schimbate atunci când o nouă politică devine mai adecvată circumstanţelor particulare ale entităţii) = schimbare voluntara În cazul în care schimbarea de politici rezultă din aplicarea unui standard nou sau a unei interpretări noi.._-_ _ _ -_. ca şi când noua metodă ar fi fost totdeauna aplicată. . incidenta schimbării asupra situaţiilor financiare ale anului curent este prezentată în anexă. situaţiile financiare ale anilor precedenţi nu sunt ajustate. o noua politica ar determina furnizarea de informatii mai relevante si fiabile (politicile contabile adoptate sunt revizuite în mod regulat. Nu constituie schimbări-de politici·contabile-:··········_···. aplicarea retrospectivă a schimbării se limitează I~ exerciţiile pentru care ea este practicabilă. atunci lAS 8 permite ca schimbarea sa fie facuta incepand cu cea mai veche perioada pentru care aplicarea retrospectiva este practicabila.. Mai mult.. lAS 8 admite că există situaţii În care aplicarea retrospectivă a schimbării de politici nu se poate realiza. altor Soldul initial al fiecărei componente de capital afectata de schimbare. Aplicarea prospectivă presupune că: noua politică se aplică doar exerciţiului schimbării. Dacă o întreprindere efectuează o schimbare de politici contabile care rezultă fie din aplicarea unui standard ce nu include prevederi tranzitorii fie din decizia întreprinderii (schimbare voluntara). întreprinderea trebuie să aplice noua politică prospectiv. şi se publica sumele comparative pentru fiecare perioadă anterioară prezentată. ea va fi tratată în conformitate cu prevederile tranzitorii stipulate de standardul sau interpretarea respectiv(ă). tranzactiilor. _ . • unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferă în (din punct de vedere al realităţii economice) faţă de evenimente sau survenite anterior.

INFORMATII DE PREZENTAT o schimbare de politici contabile trebuie să fie acompaniată de furnizarea de informaţii. "--- . • motivele pentru care aplicarea noii politici contabile conduce la furnizarea de informaţii mai fiabile şi mai relevante. circumstanţele care au condus' Tă 'ăceastă"s'ltaa:ţil!"Şr"o"desCTiere a-modului . în notele explicative...000 74.000 um • 31 Decembrie 2006: o crestere in valoare de 19.încare.000 173. --.000 164.a . . şi • dacă retratarea retrospectivă este impracticabilă pentru un anumit exerciţiu precedent.000 68.000 um.000 Valori 2006 296. momentului de la care schimbarea de politici a fost aplicată. stocurile erau evaluate prin metoda CMP. întreprinderea trebuie să. Inainte de schimbare..000 Rezultatul reportat la 31 decembrie 2005 a fost in valoare de 423.şi. dar s-a apreciat ca pentru a se alinia la practicile curente si pentru a publica informatii mai relevante si fiabile.000 um • 31 Decembrie 2007: o crestere in valoare de 28.000 83. impactul schimbării asupra fiecărui element din situaţiile financiare afectat şi asupra rezultatului pe acţiune.000 58.000 um Rezultatul exercitiu lui determinat pe baza metodei de evaluare a stocurilor la iesire CMP este: Descriere Venituri din vanzari Cheltuieli cu vanzarea Alte cheltuieli Profitul brut Valori 2007 324.. indice... următoarele elemente: • natura schimbării. • mărimea ajustări lor referitoare la perioadele de dinaintea celui mai vechi exerciţiu prezentat. --- . Prezentati efectul schimbarii de politici contabile asupra contului de profit si pierdere si un extras din situatia financiara tabloul de variatie a capitalurilor proprii. Impactul cumulat al schimbarii de politica asupra evaluarii stocurilor a fost dupa cum urmeaza: • 31 Decembrie 2005: o crestere in valoare de 12.. metoda FIFO este mult mai indicata. • pentru exerciţiul curent şi pentru fiecare dintre exerciţiile precedente prezentate. Exercitiu Societatea Studentul si-a schimbat politica de evaluare a stocurilor la iesire pentru anul 2007. Astfel.

exerciţiul schimbării şi exerciţiile viitoare. • provizioanele pentru riscuri si cheltuieli. precum metoda lineară şi metoda degresivă. o estimare poate să fie revizuită: 1._. datorii. INFORMATII • • DE PREZENTAT: natura schimbarii de estimare si suma care afecteaza exercitiul curent sau exercitiile viitoare daca efectul asupra exercitiilor viitoare nu poate fi estimat. dacă aceasta afectează numai exerciţiul În cauză.ESTIMARI CONTABILE Tehnicile de estimare (engl. • ajustari privind deprecierile de valoare a creantelor comerciale. câştiguri. se inregistreaza prospectiv. valoarea reziduala.- Având în vedere incertitudinile inerente activităţilor întreprinderii. Exemple: • metodele de amortizare. furnizarea unor informaţii adecvate. respectiv va • • exerciţiul schimbării. etc . • metodele utilizate pentru estimarea valorii prezente (engl. sau 2. Ca urmare a unor noi informaţii ce atestă o experienţă mai mare sau evoluţii ulterioare Efectul afecta: unei schimbări de estimare contabilă. dacă schimbarea afectează atât Uneori. pierderi şi evoluţia fondurilor proprietarilor. utilizate pentru estimarea mărimii avantajelor economice ale unei imobilizări corporale consumate pe parcursul unei perioade. schimbarea este tratată ca o schimbare de estimare contabilă. este dificil să se distingă între o schimbare de politici contabile şi o schimbare de estimare contabilă. totodată. present value) a unui provizion. SCHIMBARI DE ESTIMARI·······················_······················_. În astfel de cazuri. numeroase elemente ale situaţiilor financiare nu pot să fie evaluate cu precizie şi nu pot să facă decât obiectul unei estimări. atunci trebuie mentionat acest aspect utilizatorilor. solicitându-se. estimation techniques) sunt metode şi estimări adoptate de o entitate pentru a determina valorile monetare ce corespund bazelor de măsurare selectate pentru active. ale stocurilor. exerciţiul curent cât şi exerciţiile viitoare. . Dacă se produc schimbări care vizează circumstanţele pe care aceasta era bazată. durata de utilitate. precum si valoarea dată de fluxurile de trezorerie viitoare actualizate. .

_. se trece de la metoda costului mediu ponderat la metoda primul intrat-primul ieşit. Conducerea estimează că ritmul de arnortizare adecvat este cel degresiv (presupunem o rată de amortizare degresivă de 30%)._ a.Anumite cheltuieli generale sunt reclasificate din costul vânzărilor în costurile administrative. Prin analiza stării activului respectiv. c.m. se trece de la amortizarea degresivă la amortizarea lineară. __ --.Se trece de la recunoaşterea costurilor împrumuturilor la capitalizarea acestora. durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani iar valoarea reziduală. la un cost de achiziţie de 260. ._ b. se apreciază că ritmul cel mai adecvat de amortizare este cel linear. e. la închiderea exerciţiului N+ 1. 20.Exercitiu o întreprindere a cumpărat la 1 ianuarie N un mijloc de transport.000 u." .Pentru un utilaj.Pentru evaluarea stocurilor la ieşire.m. Să se precizeze dacă schimbarea ritmului de amortizare reprezintă o schimbare de politici contabile sau o schimbare de estimare şi să se prezinte efectele schimbării respective asupra situaţiilor financiare Probleme propuse spre rezolvare 1. de prezentare sau de măsurare şi dacă schimbarea respectivă reprezintă o schimbare de politici contabile: _ _ _.Se schimbă modul de calcul al cheltuielilor generale ce trebuie încorporate în costul produselor fini te. d. În fiecare dintre următoarele cazuri să se precizeze dacă are loc o schimbare de recunoaştere.000 u.

regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.conrahile.el. bazele.11. Următorii termeni sunt folosiţi in prezentul standard cu intelesul specificat in continuare: I Politicile conrabile reprezintă principiile. împreună cu tratamentul contabil şi prezentarea informaţiilor privind modificări de politici conrabile. Standardul este menit să întărească relevanţa şi fiabilitatea situaţiilor financiare ale unei entităţi. / -7 1 .şi. 2. ar putea fi factorul determinant.. 4. la intocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare.e . Modificările estirnărilor contabile rezultă de pe urma noilor informaţii sau a noilor evoluţii şi. modificări de estimări contabile şi corectări ale erorilor.. sau o combinaţie a acestora. rezultând din neutilizarea sau utilizarea gre. deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare. in mod individual sau colectiv. Erorile perioadei anterioare reprezintă omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entitătii pentru una sau mai multe perioade anrerioare. a modificărilor .~ită a informaţiilor fiabile care: (a) (b) erau disponibile la momentul in care s-a autorizat publicarea situatiilor 'financiare pentru acele perioade. sunt prezentate in lAS 1 Prezentarea situalii/or financiare. ca şi cum politica respectivă s-ar fi aplicat dintotdeauna. matematice. Prezentul standard trebuie să se aplice la selectarea şi aplicarea politicilor contabile şi la conrabilizarea modificărilor politicilor contabile.~: Efectele fiscale ale corectărilor erorilor din perioadele anterioare şi ale ajustărilor retroactive făcute in vederea aplicării modificărilor politicilor contabile sunt contabilizate şi prezentare în conformitate cu lAS 12 Impozitul pe profit. DEFINIŢII 5. convenţiile..L 320/34 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.~r. in consecinţă.. sau valoarea consumului periodic al unui activ.e.ercnlor di~. __.2008 STANDARDUL Politici wntabile. Aplicarea retroaaivă reprezintă aplicarea unei noi politici contabile tranzacţiilor. care rezultă din evaluarea situaţiei prezente a activelor şi datoriilor şi a beneficiilor şi obligaţiilor viitoare preconizate asociate acestora. DOMENIU DE APLICARE 3. Standarde Internaţionale de Contabilitate. altor evenimente şi condiţii. Mărimea sau natura elementului.p'~rioa~. Cerintele de prezentare a politicilor contabile.a corectănlct. O modificare a esti mării contabile reprezintă o ajustare a valorii contabile a unui activ sau a unei datorii. nu reprezintă corectări ale erorilor. Pragul de semnificatie depinde de dimensiunea şi natura omisiunii sau a declaraţiei eronate judecată in context. SemniJtcativ Omisiunile sau declaraţiile eronate privind elementele sunt semnificative dacă acestea ar putea influenţa. Standardele Imemarionale de Raportare Financiară (lFRS-uri) sunt standardele şi interpretările adoptate de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (lASB).~!!ţ. comparabilitatea acestor situaţii financiare in timp şi comparabilitatea cu situaţiile financiare ale altor entităţi. şi interpretări emise de către Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (II'RIC) sau de către fostul Comitet Permanent pentru Interpretări (SIC). Acestea includ: (a) (b) (c) Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.9 . şi ar fi putut fi obţinute şi luate în considerare. INTERNAŢ10NAL DE CONTABILITATE 8 rrwdificări ale estimărilor wntabile şi erori OBIECTIV 1.~·L9. in mod rezonabil. cu exceptia celor privind modificările politicilor contabile.estimărilor . greşeli in aplicarea politicilor contabile. neglijarea sau Astfel de erori includ efecte ale erorilor interpretarea greşită a faptelor şi fraude. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie criteriile de selecţie şi de modificare a politicilor contabile.

tn acea perioadă. Impo. Aplicarea prospectivă a unei modificări a politicilor conrabile şi. IFRS-urile stabilesc politicile contabile despre care IASB a concluzionat că duc la situaţii informaţii relevante şi fiabile privind tranzacţiile. 9. sau aplicarea retroactivă sau retratarea retroactivă necesită estimări semnificative ale valorilor şi sunt imposibil de distins. în absenţa unui standard sau a unei interpretări care se aplică În mod specific unei tranzacţii. evaluarea trebuie să ia în considerare modul în care s-ar putea ca utilizatorii care prezintă aceste caracteristici să fie.2008 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 320{35 Retratarea retroaaivă reprezintă corectarea recunoasterii.. reflectă fondul economic ai tranzactiilor. performanta financiară şi fluxurile de trezorerie ale entitătii: 10. ca şi cum erorile perioadei anterioare nu ar fi existat. În consecinţă. ~i fiabile. de noţiuni de contabilitate şi au dorinţa de a studia informaţiile prezentate cu atenţia cuvenită". Cadrul general pentru in!Ocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare prevede. (c) (ii) ar fi fost disponihile la data la care s-a autorizat publicarea situaţiilor financiare pentru acea perioadă anterioară de alte tipuri de informaţii. unui alt eveniment sau condiţii. în mod rezonabil. respectiv. Pentru o perioadă anterioară specifică este imposibil de aplicat retroactiv o modificare a unei politici contabile sau de făcut o retratare retroactivă pentru a corecta o greşeală dacă: (a) (b) efectele aplicării retroactive sau ale retratării retroactive nu sunt determinabile. De aceea. devenind astfel semnificativă. Aceste politici inadecvate abaterile prezentări a poziţiei 8.29. a performanţei financiare sau a fluxurilor de trezorerie ale unei entităţi. că "se presupune că utilizatorii dispun de cunoştinţe suficiente privind desfăşurarea afacerilor şi a activităţilor economice. nu conţin dispoziţii privind situaţiile financiare. in mod obiectiv. politica sau politicile contabilă (contabile) aplica te acelui element trebuie să fie determinare prin aplicarea standard ului sau a interpretării şi luând în considerare toate îndrumările de implementare relevante emise de către IASB pentru standardul sau interpretarea respectiv(ă). şi aplicarea politicilor contabile Când un standard sau o interpretare se aplică În mod specific unei tranzacţii. a evaluării şi a prezentării valorilor elementelor situaţiilor financiare. Evaluarea măsurii in care o omisiune sau o declaraţie eronată ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor. aplicarea retroactivă sau retratarea retroactivă necesită ipoteze privind intenţia pe care ar fi avut-o conducerea . nu doar forma juridică. Îndrumările de implementare pentru standardele ernise de către IASB nu fac parte din standardele respective şi.11. unui alt eveniment sau unei alte condiţii. alte evenimente şi condiţii la care acestea se nu trebuie aplicare când efectul aplicării lor este nesemnificativ. . al altor evenimente şi condiţii. şi recunoaşterea efectului modificării esti mării contabile in perioadele curente şi viitoare afectate de modificare. conducerea trebuie să îşi exercite rationamentul profesional pentru elaborarea şi aplicarea unei politici contabile care are drept rezultat informaţii care sunt: (a) (b) relevante pentru necesităţile utilizatorilor de luare ~ deciziilor economice. altor evenimente şi condiţii care au apărut după data la care se modifică politica. I (b) 6. În sensul că situaţiile financiare: (i) (ii) reflectă cu exactitate pozitia financiară. la punctul 25. informaţiile privind acele estimări care: (i) oferă dovezi ale circumstanţelor evaluate sau prezentare: şi care au existat la data (datele) la care acele valori trebuie recunoscute. sunt nesernnificative de la IFRS-uri sau necorectarea acestora in scopul obţinerii unei anumite financiare. financiare conţinând aplică. necesită luarea în considerare a caracteristicilor acelor utilizatori. influenţat! in luarea deciziilor economice. Cu toate acestea. POLITIC! CONTABILE Selectarea 7. a recunoaşterii efectului unei modificări a esti mărilor contabile reprezintă: (a) aplicarea noii politici conrabile tranzacţiilor.ibilitate Aplicarea unei cerinţe este imposibilă când entitatea nu o poate aplica după ce a făcut toate eforturile rezonabile in acest sens.

Prin urmare. clasificarea elementelor pentru care ar putea fi adecvată aplicarea unor politici contabile diferite. în măsura în care acestea nu sunt in contradicţie cu sursele menţionare la punctul 1 1. a veniturilor şi a 12. 18. ale performanţei sale financiare şi ale fluxurilor sale de trezorerie.31 nu se aplică modificării de politică contabilă descrise la punctul 17. şi definiţiile. sau are drept rezultat situaţii financiare care oferă informaţii fiabile ~i mai relevanre cu prIvIre la efectele tranzacţiilor. se aplică aceleaşi politici conrabile în fiecare perioadă şi de la o perioadă la alta. ale politicilor contabile O entitate trebuie să modifice o politică cOI{tabilă doar dacă modificarea: (a) (b) este impusă de un standard sau de o interpretare. sunt prudente. entitatea trebuie să aplice modificarea retroactiv. şi sunt complete din toate punctele de vedere sernruficative. de cele care au avut loc anterior. Modificări 14. din acel standard sau acea interpretare. ale altor evenimente sau condiţii asupra poziţiei financiare. sau modifică o politică contabilă in mod voluntar. alte evenimente sau condiţii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesernnificarive. pentru a identifica tendinţele poziţiei sale financiare. 15. conducerea poate lua în considerare cele mai recente norme ale altor organisme de standardizare care utilizează un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate. conducerea trebuie să facă referire la şi să ia în considerare . Dacă un standard sau o interpretare prevede sau permite o astfel de clasificare. cu excepţia cazului în care o modificare de politică contabilă corespunde unuia dintre criteriile de la punctul 14. şi conceptele de evaluare a activelor.L 320{36 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29. 16. alte evenimente şi condiţii similare. a datoriilor. şi aplicarea unei noi politici contabile pentru tranzacţii. decât în conformitate cu prezentul standard. performanţei financiare sau fluxurilor de trezorerie ale entităţii. Aplicarea iniţială a unei politici de reevaluare a activelor în conformitate cu lAS 16 Imobilizări corporale sau lAS 38 Imobilizări necorporale constituie o modificare de politică contabilă care trebuie tratată ca o reevaluare mai degrabă in conformitate cu lAS 16 sau lAS 38. dacă acestea există. Sub rezerva punctului 23: (a) o entitate trebuie să contabilizeze o modificare de politică contabilă care rezultă din aplicarea iniţială a srandardului sau a interpretării in conformitate cu prevederile tranzitorii specifice. La exercitarea rationamentului descris la punctul 10. (b) 17. Aplicarea modificărilor de politici contabile 19. in mod specific. Următoarele nu sunt modificări de politici contabile: (a) aplicarea unei politici contabile pentru tranzacţii. alte evenimente sau condiţii care diferă. trebuie să fie selectată şi aplicată fiecărei categorii. o politică contabilă adecvată. in mod consecvent. Punctele 19. În exercitarea raţionamentului descris la punctul 10. (b) . Consecventa 13.11. criteriile de recunoaştere cheltuielilor din Cadrul general.2008 (iii) (iv) (v) sunt neutre. şi când o entitate modifică o politică contabilă la aplicarea iniţială a unui standard sau a unei interpretări care nu include prevederi tranzitorii specifice care se aplică acelei modificări. aplicabilitatea următoarelor surse în ordine descrescătoare: (a) (b) dispoziţiile şi indrumările din standardele şi interpretările care tratează aspecte similare ~i conexe. cu excepţia cazului în care un standard sau o interpretare prevede sau permite. în fond. politicilor contabile O entitate trebuie să îşi selecteze şi să îşi aplice politicile contabile in mod consecvent pentru tranzacţii. adică lipsite de influenţe. alte documente contabile şi practicile acceptare ale domeniului de activitate. Utilizatorii situaţiilor financiare trebuie să poată compara situaţiile financiare ale unei entităţi pe parcursul unel perioade de timp.

este imposibil de determinat efectul curnulativ al aplicării unei noi politici contabile tuturor perioadelor anterioare. Modificarea unei politici contabile este permisă chiar dacă este imposibil de aplicat politica prospecriv pentru orice altă perioadă anterioară. Aplicare 22. entitarea trebuie să ajusteze soldul iniţial al fiecărei componente de capital propriu afectate pentru cea mai îndepărtată perioadă anterioară prezentată. cât şi la închiderea bilanţurilor pentru acea perioadă. 26. ar avea un astfel de efect cu excepţia faptului că este imposibil de determinat valoarea ajustării. entitatea trebuie să ajusteze informaţiile cornparative pentru a aplica noua politică contabilă În mod prospectiv de la cea mai Îndepărtată dată posibilă. Valoarea ajustării rezultate aferentă perioadelor anterioare celor prezentate În situaţiile financiare se face la soldul iniţial al fiecărei componente de capital propriu afectate din cea mai îndepărtată perioadă anterioară prezentată. 24. cu excepţia cazului când sunt imposibil de determinat fie efectele specifice perioadei. I 29. 27. acea modificare este contabilizată şi prezentată ca o modificare voluntară de politică contabilă. De obicei. Când sunt imposibil de determinat efectele specifice perioadei aferente modificării unei politici contabile privind informaţiile cornparative pentru una sau mai multe perioade anterioare prezentare. 25. Aplicarea retroactivă pentru o perioadă anterioară nu este posibilă decât în cazul in care se poate determina efectul curnulativ asupra valorilor atât la deschiderea. retroactivă Sub rezerva punctului 23. În conformitate cu punctul 12. nu ia în considerare portiunea ajustării cumulative a activelor. la Începutul perioadei curente. fie efectul cumulativ al modificării. ca ~i cum noua politică contabilă s-ar fi aplicat dintotdeauna. Prin urmare. ale aplicării r e t r o a c t iv e Atunci când aplicarea retroactivă este impusă de punctul 19 litera (a) sau (b). entitatea trebuie să prezinte: (a) titlul standardului sau al interpretării: (b) când este cazul. aceasta aplică noua politică contabilă informaţiilor comparative pentru perioade anterioare cât se poate de Îndepărtate În timp. entitatea. nu reprezintă o I I 21. precum şi celelalte valori comparative furnizate pei1tru fiecare perioadă anterioară prezentată. Dacă. Punctele 50-53 oferă îndrumări cu privire la situaţiile când este imposibil de aplicat o nouă politică contabilă uneia sau mai multor perioade anterioare. Când aplicarea iniţială a unui standard sau a unei interpretări are un efect asupra perioadei curente sau asupra oricărei alte perioade anterioare. limitări 23. şi trebuie să efectueze ajustările corespunzătoare ale soldurilor iniţiale ale fiecărei componente de capital propriu afecta te pentru acea perioadă. ajustarea se poate face asupra altei componente de capital propriu (de exemplu. a datoriilor şi a capitalurilor proprii care apare înainte de acea dată. În sensul prezentului standard. o aplicare anticipată a unui standard sau a unei interpretări modificare voluntară de politică contabilă. când o modificare de politică contabilă se aplică retroactiv in conformitate cu punctul 19 litera (a) sau (b). În conformitate cu punctul 25. Când. Cu toate acestea. altui eveniment sau condiţii. deoarece nu poate determina efectul cumulativ al aplicării politicii asupra tuturor perioadelor anterioare. o politică contabilă din cele mai recente norme ale altor organisme de standardizare care utilizează un cadru general conceptual similar În elaborarea standardelor contabile. În absenţa unui standard sau a unei interpretări care se aplică În mod specific unei tranzacţii. de la cea mai îndepărtată dată posibilă. Prezentarea informaţiilor 28. Când o entitate aplică retroactiv o nouă politică contabilă. în vederea conformităţii cu un standard sau o interpretare). conducerea poate aplica. aplică noua politică prospectiv de la Începutul celei mai îndepărtate perioade posibile. Orice alte informaţii referitoare la perioade anterioare. care ar putea fi perioada curentă. entitatea trebuie să aplice noua politică contabilă valorii contabile a activelor şi a datoriilor. entiratea alege să modifice o politică contabilă. o modificare de politică contabilă trebuie aplicată retroactiv.I. in urma modificării unei astfel de norme. ajustarea se face asupra rezultatului reportat. de asemenea. Când este imposibil ca o entitate să aplice retroactiv noua politică contabilă. sau ar putea avea un efect asupra perioadelor viitoare. că modificarea politicii contabile este făcută în conformitate cu prevederile sale tranzitorii: (c) natura modificării de politică contabilă: .2008 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 320f37 I I 20. cum ar fi rezumatele istorice ale datelor financiare.11. de la inceputul celei mai Îndepărtate perioade pentru care aplicarea retroactivă este posibilă. se ajustează.

În măsura in care este posibil. şi (e) fie: (i) unei discuţii privind impactul pe care se estimează că aplicarea va avea asupra situaţiilor financiare ale entităţii: sau iniţială a srandardului sau a interpretării II . În măsura În care este posibil: şi dacă aplicarea retroactivă impusă de punctul 19 litera (a) sau (b) este imposibilă pentru o anumită perioadă anterioară. (i) pentru fiecare element-rând afectat al situaţiei financiare.11. ~justării. (i) pentru fiecare element-rând afectat al situaţiei financiare: şi (ii) dacă lAS 33 se aplică entităţii. condiţii momentului din care a fost aplicată modificarea de politică contabilă. pentru rezultatele de bază şi diluate pe acţiune: (d) suma ajustării aferente perioadelor anterioare celor prezentate. in măsura in care este posibil: şi (e) dacă aplicarea retroactivă este imposibilă pentru o anumită perioadă anterioară. În măsura in care este posibil. pentru rezultatele de bază şi diluate pe acţiune: (g) (h) suma ajustării aferente anterioare celor prezentare.L 320/38 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29. Când o modificare anterioare. voluntară sau ar putea de politică contabiIă--ai'<~'iili"efett"asiipră"perloadej"ciireifie-'sau acelei perioade perioadelor cu excepţia asupra--aridrel··alre···---·-----···· de determinat perioade valoarea ar avea un efect asupra faptului că este imposibil trebuie avea un efect asupra contabilă: viitoare. şi (ii) dacă lAS 33 Rezultatul pe acţiune perioadelor se aplică entităţii. sau pentru perioade anterioare În care şi a celor prezentate. circumstanţele care au condus la existenţa acelei. entitarea trebuie să prezinte: nou sau o interpretare nouă care a fost emis(ă). o entitate să prezinte: (a) natura modificării de politică (b) motivele pent. dar care nu este Încă În (a) acest fapt: şi (b) informaţii cunoscute sau care pot fi estimare În mod rezonabil relevante pentru evaluarea impactului posibil pe care aplicarea noului standard sali a noii interpretări îl va avea asupra situaţiilor financiare ale entităţii În perioada aplicării iniţiale.ru care aplicarea noii politici contabile oferă informaţii fiabile şi mai relevanre: (c) pentru perioada curentă valoarea ajustării: şi pentru fiecare perioadă anterioară prezentată. Când o entitate nu a aplicat un ~tandard vigoare. sau pentru perioadele anterioare celor prezentare. o entitate ia in considerare prezentarea: (a) titlului noului standard sau al noii interpretări: (b) naturii modificării sau a modificărilor iminente de politică contabilă: (c) datei până la care este prevăzută aplicarea standardului sau a interpretării: (d) datei la care entitarea planifică să aplice pentru prima oară standardul sau interpretarea. 30. a modului în care şi a momentului din care a fost aplicată modificarea de politică Situaţiile financiare ale perioadelor ulterioare nu trebuie să repete aceste informaţii. 29. 31. În conformitate cu punctul 30. o descriere a prevederilor tranzitorii: (e) când este cazul.2008 (d) când este cazul. circumstanţele care au condus la existenţa acelei condiţii şi o descriere contabilă. prevederile tranzitorii care ar putea avea un efect asupra perioadelor viitoare: (O pentru valoarea perioada ajustării: curentă şi pentru fiecare perioadă anterioară prezentată. şi o descriere a modului Situaţiile financiare ale perioadelor ulterioare nu trebuie să repete aceste informaţii.

34. in care are loc modificarea dacă modificarea şi perioadelor 37. multe elemente din situaţiile financiare nu pot fi evaluate cu precizie. Când este dificil să se facă distincţia intre o modificare de politică contabilă şi o modificare estimare contabilă.i~. revizuirea unei estimări nu are legătură cu perioade anterioare şi nu reprezintă corectarea unei erori. sau afectează un element de capitaluri proprii. MODIFICĂRi 32. este recunoscut(ă) in perioada curentă. şi nu o modificare estimare contabilă. Situariile financiare nu sunt conforme cu IFRS-urile in cazul În care contin fie erori semnifi~ative. viitoare. Recunoaşterea prospectivă a efectului unei modificări de estimare contabilă înseamnă că modificarea este aplicată tranzacţiilor. Prezentarea 39.. ci pot fi doar estima te.2008 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 320/39 (ii) dacă acel impact nu este cunoscut sau nu poate fi estimat In mod rezonabil. ERORI 41. o declaraţie În acest sens. O estimare poate necesita o revizuire dacă au loc schimbări privind circumstanţele pe care s-a bazat această estimare sau ca urmare a unor noi informaţii sau experienţe ulterioare. rezonabile este o parte esenţială (e) 33.11.i~'ii' '~.. a performanţei financiare sau a fluxurilor de trezorerie ale unei entităţi. prezentarea sau descrierea elementelor situatiilor financiare.~"ş". evaluarea. sau modului preconizat de consumare a' beneficiilor duratelor de viaţă urile ale activelor arnortizabile economice viitoare încorporate În acestea.. ALE ESTIMĂRILOR CONTABILE Ca rezultat al incertitudinilor inerente activităţilor comerciale. efectul asupra perioadelor viitoare este recunoscut ca venit sau cheltuială in acele perioade viitoare. Erorile potenţiale ale perioadei curente descoperite În acea . cât şi al (a) perioadelor viitoare. Estimarea implică raţionarnente bazate pe cele mai recente informaţii fiabile disponibile. dacă modificarea 37. De exemplu. Utilizarea estimărilor fiabilitatea. a datoriei sau a capitalului propriu aferent în perioada modificării. se pot solicita estimări ale: (a) (b) (c) (d) clienţilor incerţi: uzurii morale a stocurilor. O modificare de estimare contabilă poate afecta numai profitul sau pierderea perioadei curente. alta decăt o modificare căreia i se aplică punctul prospectiv prin includerea ei in profitul sau pierderea: (a) (b) perioadei perioadei În care are loc modificarea. O modificare a bazei de evaluare aplicate reprezintă o modificare de politică contabilă. De exemplu. altor evenimente sau condiţii de la data modificării esti mării. I 35. aceasta trebuie recunoscută prin ajustarea valorii contabile a activului. o modificare a esti mării duratei de viaţă utile a unui activ amortizabil sau a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare incorporare Într-un activ amortizabil afectează cheltuiala Ctl amortizarea in perioada curentă şi În fiecare perioadă viitoare de-a lungul duratei de viaţă utilă rămase a activului. sau le afectează şi pe acestea. valorii juste a activelor financiare şi a datoriilor financiare. sau profitul sau pierderea atât alta) perioadei curente. Dacă există.29.""~'u"ie"'submirieaiă' . trebuie recunoscută afectează numai acea perioadă. cu excepţia prezentării efecrului asupra perioadelor viitoare. informaţiilor O entitate trebuie să prezinte natura şi valoarea unei modificări de estimare contabilă care are efect În perioada curentă sau se aşteaptă să aibă efect in perioadele viitoare.t'~~'ţ'i. de de 36.~"fi~~~'~i~. Cu toate acestea. Prin natura ei.. datorită faptului că estimarea este imposibilă. 38. o modificare a esti mării valorii aferente conturilor de clienţi incerţi afectează doar profitul sau pierderea perioadei curente şi.. a Înto~. in ambele cazuri. şi obligaţiilor de garanţie. Erorile pot apărea cu privire la recunoasterea. modificarea este tratată ca o modificare de estimare contabilă. Dacă valoarea efectului in perioadele viitoare nu este prezentată entitate trebuie să menţioneze acest fapt. când este imposibil de estimat acel efect. Efectul modificării unei estimări contabile. o 40. prin urmare. efectul modificării aferente perioadei curente este recunoscut ca venit sau cheltuială În perioada curentă. În măsura in care o modificare de estimare contabilă dă naştere la modificări de active şi datorii. fie erori nesemnificanve făcute in mod intenţionat pentru a obţine o anumită prezentare a pozitiei financiare.

retratarea soldurilor de deschidere ale activelor. entitatea trebuie să rerrateze soldurile iniţiale ale acrivelor. o entitate trebuie să coreereze retroactiv erorile semnificative ale perioadei anterioare in primul set de situaţii financiare a căror publicare a fost autorizată după descoperirea acestora. este retrarară începând cu cel mai îndepărtat moment posibil din trecut. 45. Estimările contabile.privind perioade anterioare. Orice informaţie prezentată . IMPOSIBILITATEA 50.. Aşadar. Când sunt imposibil de determinat efectele specifice perioadei·ale-unei·eroriprivirnhnformaţiile-comparative·pentru·· una sau mai multe perioade prezentare. în conformitate cu punctul 45. . excepţia cazului când sunt imposibil de 44. este imposibil să se ajus teze informaţiile cornparative pentru una sau mai multe perioade anterioare pemru a obţine cornparabilitatea cu perioada curentă. Sub rezerva punctului 43. retroactive Cll O eroare a perioadei anterioare trebuie corectată prin retratare rerroactivă. Când este imposibil de determinat valoarea unei erori (de exemplu o greşeală in aplicarea unei politici contabile) pentru toate perioadele anterioare.. .L 320/40 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29. determinat fie efectele specifice perioadei. Prezentarea 49. la începutul perioadei curente.. _-----------------------------_. nu ia în considerare porţiunea din retratarea cumulativă a activelor.. în măsura posibilă. inclusiv orice rezurnate istorice ale datelor financiare. prin natura lor. Corectarea unei erori dintr-o perioadă anterioară este exclusă din profitul sau pierderea perioadei în care eroarea a fost descoperită.- - -. datoriilor şi capitalurilor proprii pentru cea mai îndepărtată perioadă pentru care este posibilă retratarea retroactivă (care poate fi perioada curentă). fie efectul cumulativ al erorii. 48. valoarea corectării: (i) (ii) (c) (d] pentru fiecare element-rând afectat din situaţia financiară.. Situaţiile financiare ale perioadelor ulterioare nu trebuie să repete aceste informaţii. De exemplu. pentru rezultatele de bază şi diluate pe acţiune. Totuşi. entitarea trebuie să retrareze informaţiile cornparative pentru a corecta eroarea prospectiv începând cu cea mai îndepărtată dată posibilă._----_. este posibil să nu se fi colectat date in _ . pentru fiecare perioadă anterioară prezentată. Corectările erorilor se diferenţiază de modificările esrimărilor contabile. ~i dacă lAS 33 se aplică entităţii. sau dacă eroarea a apărut inainte de cea mai îndepărtată perioadă anterioară prezentată.. prin: (a) retratarea valorilor comparative pentru perioada (perioadele) anterioară (anterioare) prezentată (prezenta te) în care a apărut eroarea. efectul cumulativ al unei erori asupra tuturor perioadelor anterioare.. ---. a datoriilor şi a capitalurilor proprii apărute înainte de acea dată.... 46.11. 42. sunt aproximări care pot necesita revizuire pe măsură ce se află informaţii suplirnentare._-_. Punctele 50-53 oferă îndrumări privind situaţiile în care este imposibil de corectat o eroare pentru una sau mai multe perioade anterioare. valoarea corectării la Inceputul celei mai îndepărtate perioade anterioare prezentare: şi dacă retratarea retroactivâ este imposibilă pentru o perioadă anterioară specifică. 47. _ . De exemplu. câştigul sau pierderea recunoscut(ă) ca fiind datorat(ă) rezolvării unei situaţii neprevăzute nu reprezintă corectarea unei erori. datoriilor şi capitalurilor proprii pentru cea mai îndepărtată perioadă anterioară prezentată.. circumstanţele care conduc la existenţa acelei condiţii şi o descriere a modului în care şi a momentului din care a fost corectată eroarea. (b) Limitări ale retratării 43. Când este imposibil de determinat.REA RETROACTIV. entitatea. erorilor perioadei anterioare în aplicarea punctului 42.2008 perioadă sunt corectate înainte de a se autoriza publicarea situaţiilor financiare. rerratează prospectiv informaţiile comparative începând cu cea mai îndepărtată dată posibilă. se întâmplă uneori ca erori semnificative să nu fie descoperite până intr-o perioadă ulterioară şi aceste erori ale perioadei anterioare sunt corectare În informaţiile cornparative prezentate in situaţiile financiare pentru acea perioadă ulterioară (a se vedea punctele 42-47). o entitate trebuie să prezinte următoarele: (a) (b) natura erorii perioadei anterioare. PRIVIND APLICAREA RETROACTIVA ŞI RETRATi'. _ ..~ În anumite circumstanţe.

Prezentul (a) (b) standard înlocuieşte următoarele interpretări: şi modificări ale politicilor 56.. obiectivul estirnării privind perioadele anterioare rămâne acelaşi ca pentru estimarea făcută in perioada curentă. Estimarea este în mod inerent subiectivă şi estimările pot fi elaborare după data bilanţului.---~-.. este imposibil să se aplice noua politică contabilă sau să se corecteze retroactiv eroarea perioadei anterioare. când o entitate corectează o eroare dintr-o perioadă anterioară în calcularea datoriei privind concediul medical acumulat de angajaţi. Prezentul standard înlocuieşte lAS 8 Profitul net sau pierderea netă a perioadei. DATA INTRĂRI! ÎN VIGOARE 54. evaluate sau prezentare într-o perioadă anterioară.. De exemplu. fie în ceea ce priveşte elaborarea unor ipoteze privind posibilele intenţii ale conducerii intr-o perioadă anterioară... evenimentul sau condiţia afectat(ă).. Pentru anumite tipuri de estimări (de exemplu..-.. care devine disponibilă după ce s-a autorizar publicarea situaţiilor financiare ale perioadei anterioare. - ------------ -------------------_... În conformitate cu lAS 19 Benefidile angajaţilor.•.29.. şi ar fi fost disponibilă anterioară sau corectarea unei erori dintr-o perioadă anterioară 52. datorită perioadei mai lungi de timp care este posibil să fi trecut de la tranzacţia. SIC . La aplicarea unei noi politici contabile sau la corectarea valorilor unei perioade anterioare nu ar trebui să se utilizeze înţelegerea ulterioară a unui eveniment. fie în ceea ce priveşte estimarea valorilor recunoscute.••.. evenimentul sau (b) la data la care s-a autorizat publicarea situaţiilor financiare pentru acea perioadă de informaţii din alte surse.----~ . Dacă o entitate aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2005.. aplicarea retroactivă a unei noi politici contabile prevede diferenţierea informaţiilor care: (a) oferă probe ale circumstanţelor condiţia. entiratea trebuie să prezinte acest fapt...~~_. şi anume ca estimarea să reflecte circumstanţele care existau la momentul înregistrării tranzacţiei... erori jimdamentale wntabile.2 Consecvenţă .-. 51.Metode alternative. __ ... care au existat la data (datele) la care a avut loc tranzacţia... în conformitate cu lAS 39 Instrumente finandare: recunoaştere şi evaluare. alte evenimente sau condiţii. În cazul În care aplicarea retroacrivă sau retratarea retroactivă ar cere elaborarea unei estimări semnificative pentru care este imposibil de diferenţiat aceste două tipuri de informaţii._.....2008 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 320/41 perioada (perioadele) anterioară (anterioare) într-o manieră care permite fie aplicarea retroactivă a unei noi politici contabile (inclusiv.. Se încurajează aplicarea anterior acestei date.... ~.. aceasta nu schimbă baza de evaluare pentru acea perioadă În cazul in care conducerea a decis ulterior să nu le păstreze până la scadenţă.•. Faptul că se soli cită în mod frecvent estimări sernnificative atunci când se modifică informatiile comparative prezentate pentru perioadele anterioare nu impiedică ajustarea credibilă sau corectarea informaţiilor comparati ve... revizuit in 1993.~ . Elaborarea estimărilor poate fi mai dificilă când se aplică retroactiv o politică contabilă sau la efectuarea unei retratări retroactive pentru a corecta o eroare a unei perioade anterioare. RETRAGEREA ALTOR NORME 55. . ... Prin urmare.~ •. in plus.... O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru perioadele anuale care încep la I ianuarie 2005 sau ulterior acestei date. în sensul punctelor 51-53.~~ . când o entitate corectează o eroare dintr-o perioadă anterioară la evaluarea activelor financiare clasificate anterior ca investiţii păstrate până la scadenţă.•... . a evenimentului sau a condiţiei. '~~--. fie retratarea retroactivă pentru a corecta eroarea unei perioade anterioare şi informaţiile pot fi imposibil de recreat.. şi SIC-18 Consecvenţă .._-------~-----~-~-~-------~---. aplicarea sa prospectivă perioadelor anterioare). De multe ori este necesar să se facă estimări atunci când se aplică politici contabile elementelor situaţiilor financiare recunoscute sau prezentare cu privire la tranzacţii. 53..-.. Totuşi.Capitalizarea costurilor îndatorării.~.. o estimare a valorii juste care nu are la bază un preţ observabil sau intrări observabile) este imposibil să diferenţiern aceste tipuri de informaţii.11. nu ia in considerare informaţia privind o gripă de sezon neobişnuit de gravă in timpul acelei perioade.

000 um Politica societatii este de a recunoaste dobanda in exercitiul current. contabila si sa capitalizeze cheltuiala cu do banda.m) u. Incepand cu decembrie lAS 38 . Rezultatul ordinar. SC Studentul construieste o cladire pentru nevoi proprii.000 500 (400 !. 2. In acest sens.m u.000 um InN-l: 10.000 um Rezultatul nerepartizat la inceputul exercitiului N-2 a fost 50. Societatea a inceput constructia in N-2. Contabilizati efectul schimbarii de politica contabila.000 um. . inaintea deducerii cheltuielilor cu dobanda a fost: In N-2: 92.m. societatea se hotaraste sa aplice prevederile In conformitate cu lAS 38.200 (800) 400 2006 .000 um In N-I : 80.Jrnobilizari necorporale". Societatea Studentul capitalizeaza cheltuielile de 2007. In timpul anului N. este urmatorul: 1.) Venituri Chetuieli Rezultat brut 1.m. dezvoltare.inainte de schimbarea politicii = varianta publicata in 2006 1. societatea a recunoscut cheltuielile cu dezvoltarea ca si cheltuieli ale perioadei. cheltuielile nu trebuie Istoricul "Cheltuielilor de dezvolare" capitalizate Sold initial la O1 ianuarie 2006 Rulaj debitor Amortizare Sold final la 31 decembrie 2006 In timpul anului 2007. capitalizate.l00 u. a contractrat un credit a carui dobanda a fost: In N-2: 12.m. u.100 (680) 420 . societatea decide sa schimbe politica.Suport de seminar lAS 8 1.000 um In N: 88. Pi ier dere se prezinta d e mamera urmatoare: Contu I de Pro fiIt SI Descriere elemente 2007 (u.000um In N: 8.

dar s-a apreciat ca pentru a se alinia la practicile curente si pentru a publica informatii mai relevante si fiabile. .000 68. Se estimeaza o durata de utilitate de 10 ani. • 31 Decembrie 2005: o crestere in valoare de ILOOOum . Metoda de amortizare aleasa este cea liniara.. Rezultatul reportat la 31 decembrie 2005 a fost in valoare de 423.lP. La 31 12 N+2. contabilizati toate tranzactiile pana la 31 12 N+4.000 um • 31 Decembrie 2007: o crestere in valoare de 28.300 (300) 1. ·············· __······_····metoda· FIFQ . Presupunanad ca bunul este dat in folosinta la data achizitiei. societatea a cumparat echipamente la 100 miI.000 173. este.000 83.000 3. 4..580 420 3. stocurile erau evaluate prin metoda CMP.000 Valori 2006 296. La 31 12 N+I.. Societatea Studentul si-a schimbat politica de evaluare a stocuri lor la iesire pentru anul 2007. La aceasta data se considera ca durata de utilitate va fi de 7 ani si ca valoarea reziduala este zero.. si o valoare reziduala de 10 mil.rl1ai indicata..000 Rezultatul Exercitiului 2.400 5.000 um Rezultatul exercitiu lui determinat pe baza metodei de evaluare a stocurilor la iesire CMP este: Descriere Venituri din vanzari Cheltuieli cu vanzarea Alte cheltuieli Profitul brut VaiorCi007 324...000 400 3.. valoarea de piata a echipamentelor este de 60 de mii. . .u.000 74.It. La 31 12 N+3 se considera ca metoda degresiva de amortizare reflecta mai corect modalitatea prin care echipamentele genereaza beneficii economice.000 58.000 Proprii se prezinta de maniera urmatoare: Rezerve din Reevaluare 1. valoarea de piata a echipamentelor este de 70 de miI. • 31 Decembrie 2006: o crestere in valoare de 19.. moment la care se reestimeaza durata de utilitate la 4 ani. Prezentati efectul schimbarii de politici contabile asupra contului de profit si pierdere si un extras din situatia financiara tabloul de variatie a capitalurilor proprii. Inainte de schimbare.Tabloul de Variatie a Capitalurilor Descriere elemente SI la O1 ianuarie 06 Rulaie 2006 SF la 31 dec -2006 Rulaie 2007 SF la 31 dec 2007 Capital Social 5. Impactul cumulat al schimbarii de politica asupra evaluarii stocurilor a fost dupa cum urmeaza: .000 um. La inceputul anului N.000 .000 5.000 164.600 (300) 1.

000 um.5. durata pe parcursul careia utilajele se amortizeaza prin metoda liniara. iar valoarea reziduala este zero. La 31 12 N+2 valoarea de piata a cladirii este de 180 de mil estimandu-se o valoare reziduala de 60 mil. Metoda de amortizare este cea liniara pe o perioada de la ani. La inceputul anului N se achizitioneaza utilaje in valoare de 200 de mil. Cheltuieli de transport 2. 3112 N+l: 11% e. Societatea vinde cladirea pe O1 OI N+2 rambursand astfel subventia conform contract. Pe data de O1 aIN s-a achizitionat un echipament tă"SOO. Daca societatea va vinde cladirea intr-unul din primii 4 ani. valoarea de piata a utilajelor este de 150 de miI.. 31 12 N+2: 12% f. valoarea de piata a cladirii este de 150 de mil. contabilizati toate tranzactiile pana la 31 12 N+6. valoarea rezi duala estimata este de 20 de mil. iar durata de utilitate este de 7 ani. La 31 12 N+5. La data achizitiei. 7. 7 l . Deduce subventiile din cost 9. Metoda de amortizare aleasa este cea degresiva pentru o perioada de 9 ani. societatea a primit o subventie de la stat reprezentand 30% din valoarea echipamentului. Pe data de O 1 al N+6 se vinde utilajul pentru la rnil. Metoda de mortizare este cea liniara. 31 12 N+4: 14% ') •. 31 12 N+3: 13% g.000 um. Politica societatii este de a deduce subventiile pentru investitii din costul activului.. La inceputul anului N se achizitioneaza o cladire pentru 300 de rnil. Costul de achizitie al cladirii este de 300 de mil.ODO:'Dlifă"ti=Cde'vÎăra"este de este cea liniara. Contabilizati tranzactiile de mai sus stiind ca rezultatul nerepartizat la O 1 aIN era de 100. La 31 12 N+4. Durata de utilizare 5 ani la sfarsitul carora se estimeaza cheltuieli cu dezafectarea in valoare de 3. Pe al OI N. Pe data de 30 06 N o societate obtine o subventie pentru achizitia unei cladiri in valoare de 160 de mil. Metoda de amortizare 8. In timpul anului N+ 1. Presupunanad ca bunul este dat in folosinta la data achizitiei.000 um. valoarea de piata a utilajelor este de 60 de mil. societatea decide ca este mult mai adecvat sa recunoasca subventiile pentru investitii la venituri in avans. si metoda de amortizare este cea degresiva . stiind ca societatea: a. Durata de utilitate estimata este de 20 de ani. societatea Studentul achizitioneaza un utilaj pret de achizitie furnizor 10. La OI OI N se estimeaza o evolutie a ratei de dobanda de maniera urmatoare: c. Recunoaste subventiile la venituri b. Contabilizati toate tranzactiile de mai sus. atunci va trebuie sa ramburseze 80% din subventia primita. Presupuneti ca bunul este dat in folosinta la data achizitiei. 6. 3 1 12 N: 10% d. I O ani. La OI al N+3 se estimeaza ca durata de viata ramasa este de 6 ani. La 31 12 N+2..000 um.

se estimeaza o evolutie a ratei de do banda de maniera urmatoare: a.---. valoarea de piata a utilaj ului este 8.La 31 12 N+ 1. 31 12 N+2: 13% b. ~._~-------. La aceeasi data se estimeaza ca valoarea cheltuielilor cu dezafactarea vor fi in valoare de 4. iar evolutia ratei de dobanda in N+4 va fi 16%.000 um.~----- . 31 12 N+3: 14% c. se estimeaza ca valoarea cheltuielilor cu dezafactarea vor fi in valoare de 5.000 um.000 La 31 12 N+3. 31 12 N+4: 15% La 31 12 N+2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful