ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA PROGRAM PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE LA DOCTORAT la disciplina „FINANŢE; MONEDĂ; CREDIT” specialitatea

08.00.10 „Finanţe; Monedă; Credit” COMPARTIMENTUL „Finanţele întreprinderii şi management financiar” 1. Conţinutul finanţelor întreprinderii: definirea finanţelor întreprinderii, sistemul de relaţii financiare dintre întreprindere şi mediu, funcţiile finanţelor întreprinderii, principii de organizare a activităţii financiare, factori de influenţare asupra procesului de organizare a activităţii financiare la întreprindere. 2. Politica financiară a întreprinderii: conţinut, obiective. Capitalul întreprinderii: concept, forme de manifestare, nevoia de capital, factorii obiectivi care determină mărimea capitalurilor la nivel de întreprindere; costul capitalului: definiţia, modele de calcul a costului capitalului propriu şi împrumutat; costul mediu ponderat al capitalului: definiţia şi modul de calcul. 3. Politica de finanţare a întreprinderii: concept, surse de finanţare: capital propriu şi împrumutat, modalităţi de majorare a capitalului propriu; modalităţi de finanţare prin împrumuturi: bancare, obligatare, financiare, comerciale, alte datorii; leasing: noţiune, tipuri şi caracteristică. 4. Structura financiară a întreprinderii: noţiune, elemente structurale; structura financiară optimă: concept, criterii de optimizare; indicatorii de îndatorare; determinarea posibilităţilor de îndatorare şi a capacităţii maxime de îndatorare; levierul financiar, efectul de levier financiar; factorii care influenţează formarea structurii financiare; 5. Mijloacele fixe ale întreprinderii: caracteristica generală, tipuri de uzură, durata de funcţionare utilă, valoarea reziduală, metode de calcul a uzurii: metoda liniară, proporţională, soldului degresiv, ratei descrescătoare; indicatori de apreciere a eficienţei mijloacelor fixe: indicatori de structură, gradul de folosinţă, randamentul mijloacelor fixe; surse de finanţare a mijloacelor fixe. 6. Activele curente şi eficienţa utilizării acestora : caracteristica generală a activelor curente şi structura acestora; indicatori de apreciere a eficienţei utilizării activelor curente; efectele încetinirii sau accelerării vitezei de rotaţie a activelor curente; direcţii şi măsuri de accelerare a vitezei de rotaţie a activelor curente (în faza de aprovizionare, producţie, comercializare); surse de finanţare a activelor curente: datorii pe termen scurt, fondul de rulment, politici de gestiune a fondului de rulment. Gestiunea stocurilor: stocuri şi gestiunea lor: definiţia financiară a stocurilor, avantajele şi dezavantajele generate de insuficienţa de stoc sau de existenţa unor stocuri excesive; costuri generate de deţinerea stocurilor; metode şi politici de gestiune a stocurilor; 7. Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere: motivaţia deţinerii, de către întreprinderi, a mijloacelor băneşti; avantajele şi dezavantajele deţinerii

numerarului de către întreprindere; conţinutul şi obiectivele trezoreriei; determinarea soldului optim de numerar: modelul Baumol, modelul Miller-Orr; previziunea trezoreriei. Gestiunea încasărilor şi plăţilor la nivel de întreprindere: structura încasărilor şi plăţilor, obiectivul şi conţinutul gestiunii acestora; metode de gestiune a creanţelor: metode de studiere şi selectare a clienţilor, de control a acestora; metoda indicatorilor de analiză a clienţilor. 8. Gestiunea pasivelor curente: principii de bază ale finanţării pe termen scurt, definiţia, caracteristica şi clasificarea pasivelor stabile; abordările politicii de fond de rulment, tipuri de împrumuturi pe termen scurt, metode netradiţionale de finanţare pe termen scurt. 9. Analiza financiară a întreprinderii: necesitatea şi obiectivele analizei financiare, funcţiile analizei financiare, metode de analiză financiară; sistemul de indicatori utilizaţi în analiza financiară: rentabilitatea (vânzărilor, activelor, resurselor consumate, financiară) şi măsuri de sporire a indicatorilor, lichiditatea (rata lichidităţii imediate, curente, intermediară) şi solvabilitatea întreprinderii. 10. Gestiunea întreprinderii în situaţii de criză: noţiune, fazele, cauzele şi metodele de previziune a falimentului, metode de gestiune a situaţiilor de criză. Insolvabilitatea întreprinderii: definiţia, situaţii de insolvabilitate; restructurarea: concept, metode şi tehnici de restructurare a întreprinderilor insolvabile conform legislaţiei Republicii Moldova. Reorganizarea întreprinderii: definiţia şi metodele aplicate în Republica Moldova. Lichidarea întreprinderii: definiţia, condiţiile şi procedura de lichidare. Tehnici de reorganizare a întreprinderilor: fuziuni, achiziţii, divizări. Bibliografia obligatorie: 1. Legea Republicii Moldova privind Insolvabilitatea, nr. 632-XV din 14.11.2001// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 139-140/1082 din 15.11.2001; 2. Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 845XII din 03.01.1992; 3. Botnari N., Finanţele întreprinderii, ed. Tipografia Centrală din Moldova, Chişinău, 2008; 4. Botnari N., (coordonator), Finanţele întreprinderii: sinteze, teste, probleme, ed. ASEM, Chişinău 2006; 5. Dragota V. (coordonator), Management financiar, V I-II, Bucureşti, 2003; 6. Brezeanu P., Management financiar, V I-II, Bucureşti, 2006; Bibliografia suplimentară: 7. Onofrei M., Finanţele întreprinderii, ed. Economică, Bucureşti, 2004, 8. Ion Stancu, „Finanţe: pieţe financiare şi gestiunea portofoliului, investiţiile reale şi finanţarea lor, analiza şi gestiunea financiară a întreprinderii”, Bucureşti, 2002; 9. Cobzari L., Taran I., Baurciulu A., Politici financiare ale întreprinderii, ed. Tipografia Centrală ASE Moldova, Chişinău, 2006; 10.Ţiriulnicova N. (coordonator), Analiza rapoartelor financiare, ed. Tipografia Centrală, ASE Moldova, Chişinău, 2004; 11.Standardul Naţional de Contabilitate. Acte normative.
2

Nivelul.11. 6. Cheltuielile publice: conţinutul economic şi clasificarea cheltuielilor publice. TVA . Principiile impunerii. Delimitarea competentelor la încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor.1996 3 . 7. caracteristica sistemului financiar – element de bază al mecanismului financiar. Metode de impunere.01. 4. Codul Vamal.2000 (MO al RM din 26. structura şi dinamica cheltuielilor publice. Relaţiile inter-bugetare. Subiecţii şi obiectele impunerii.05. 3. Codul Fiscal al RM MO al RM 2005. 6. Procesul bugetar: noţiune şi trăsături. Metodologia de calcul a transferurilor. fazele procesului bugetar. controlul financiar. Impozitul pe venit .2000. Sistemul bugetar: concept. Tendinţe în evoluţia cheltuielilor publice în condiţiile actuale. Administrarea accizelor. dreptul financiar 2. 1380 – XIII din 20. planificarea financiară. funcţii. Legea Bugetului de stat pe anul 2008. Subiecţii şi obiectele impunerii. caracteristica generală a componentelor. Legea Republicii Moldova privind sistemul bugetar 7. Bibliografie : 1.2002 ( MO al RM nr..06.2002). atribuţiile în domeniul finanţelor. tipurile sistemelor bugetare şi particularităţi în RM. Calcularea bazei impozabile.07. pârghiile economico-financiare. Bugetul de stat: concept. Cotele TVA. Legea RM nr.COMPARTIMENTUL „Finanţe publice şi fiscalitate” 1. Subiecţii şi obiectul impunerii. Administraţia publică locală: structura. 4. Mecanismul financiar : concept şi elementele componente. Livrări scutite de TVA.12. Sistemul de impozite şi taxe .91-94 din 27. Reforma fiscală în RM. Legislaţia fiscală a RM. nr. Înlesniri la plata accizelor.1104-XV din 6. 847 din 24. organe cu funcţii în domeniul finanţelor publice. Declaraţia privind impozitul pe venit. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr. Conţinutul social economic al impozitelor şi rolul lor în statele moderne. şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.noţiuni generale. Accizele. principii bugetare. Aşezarea şi perceperea impozitelor. Sistemul fiscal al RM. Administrarea şi prezentarea declaraţiei TVA. 5. Organele cu atribuţie de administrare fiscală. 8. Particularităţile procesului bugetar în RM.1149-XIV din 20. 9. Impozitele . Politica bugetar – fiscală a statului: scopurile şi instrumentele. 2005.2008. ediţie specială cu modificările la situaţia de 01. 10. înlesnirile şi metode de calcul a impozitului pe venit pentru persoanele fizice şi juridice. Cotele. 3. Legea RM cu privire la Centrul pentru Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei.160-162). caracteristica şi conţinutul lor.1997. 2. ediţie specială)Nr. nr.07. 5. Clasificarea impozitelor.

Chicu N. editura Economica. Abordarea economică.a. A. permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale” (MO al RM nr. „Metode şi tehnici fiscale: curs universitar” editura ASEM.1997.2001. Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare de către persoanele ce practică activitate de întreprinzător a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit. Finanţe publice. 24.4 din 29. 2001 Hîncu R. 16.01. Covali R. Hîncu R. modalităţile de încetare 4 . principiile..2004. 22.8. 15. Chişinău..04. Bucureşti 1998. 6265 din 09. Editura Didactică şi pedagogică. elementele de bază a contractului de asigurare.(coordonator) şi colectiv de autori.2001). 18.2002. necesitatea.. 10. teste. Manole Finanţe publice locale. 9.Cuzmina O. Monitorul oficial 168-170/773 din 10.02. Chişinău 2005. 17. Brezeanu Petre “Fiscalitate: concepte.14 din 19. 13. Chişinău 2008 COMPARTIMENTUL „Asigurări şi reasigurări” 1.289-XV din 22.ş. Instrucţiunea “Cu privire la reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată” nr. condiţiile de valaditatea. funcţiile principale şi secundare.98 “Cu privire la limitarea cheltuielilor de asigurare ale persoanelor juridice. T. Hotărârea Guvernului nr. 12. rolul.5-8 din 10. Covali R.02. Concepţia reformei fiscale Nr.. juridică şi socială a relaţiilor de asigurare: evoluţia conceptului de asigurare. mecanisme şi practici fiscale”.2004. 2004 Hîncu R.a. Corduneanu Carmen. Iu. Instrucţiunea „Cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit” nr. 20.01.. Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor. 21.. Dandara M. scheme.03.09.05.26-27 din 26.ş.130 din 06. efectele.. Bucureşti 1999. . definiţia contractului de asigurare.03 din 16. Finanţele publice. 11. „Metode şi tehnici fiscale: Sinteze.98). 19. Chicu N. Regulamentul „Cu privire la instituirea sistemului de marcare cu timbre de acciz a mărfurilor din ţară (indigene) şi din import pasibile accizelor” din 19. Chişinău. 2005. Fiscalitatea agenţilor economici. Ecaterina Balaban.Cuzmina O.2001(MO al RM nr. Văcărel. probleme” editura ASEM.. 25.. 2003. Legea Republicii Moldova privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporara de munca si alte prestaţii de asigurări sociale nr. definiţia asigurărilor. modele. tipuri de fonduri de asigurare.2001. Instrucţiunea MF “ Cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor” Nr. teorii. 23. teste.1165-XIII din 24.484 din 04. Dandara M. 26..12. caracterele juridice.07.07. asigurarea ca o categorie economică.98 “Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut” (MO al RM nr. Finanţe publice: sinteză. Chişinău 2005.08. forme de protecţie împotriva acţiunii forţelor distructive ale naturii şi a accidentelor. Bucureşti. 14.Chişinău. criterii de clasificare a asigurărilor. Editura ASEM.Secrieru.98).21-24 din 27.03.2001(MO al RM nr. Hotărârea Guvernului nr.

esenţa şi destinaţia asigurărilor de persoane. drepturile şi obligaţiile părţilor. efectele contractului de asigurareconstatarea şi evaloarea pagubelor. particularităţi în Republica Moldova. caracteristica departamentelor în cadrul companiei de asigurări. drepturi. 2. solvabilitatea. riscuri. autoritatea de supraveghere a asigurărilor. riscuri. aspecte juridice. tipurile de riscuri în cadrul asigurărilor de persoane. asigurarea Casco. 10. efecte sociale. gestiunea fondurilor şi rezervelor de asigurare. Asigurări de bunuri: obiecte. prima de asigurare. condiţiile generale şi particularităţile asigurărilor de persoane. Reasigurări : necesitate. evoluţie. stabilirea şi plata despăgubirii de asigurare. condiţiile pentru existenţa unui interes asigurabil pentru asigurarea bunurilor. asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule. particularităţile asigurărilor de transport terestru. obiecte. organizarea activităţii de reasigurare în Republica Moldova. durata asigurării. asigurarea Cargo. Asigurarea riscurilor financiare: esenţa şi destinaţia asigurării riscurilor financiare. 9. riscuri. Piaţa asigurărilor şi modalităţile de supraveghere a activităţii de asigurare: noţiunea şi elementele pieţii asigurărilor. cercetarea şi strategiile de marketing în asigurări. rol. licenţierea asigurătorilor. efecte. Asigurarea răspunderii civile: forme. determinare primei de asigurare 5 . aspecte juridice. aspecte juridice. asigurarea aeronavelor. funcţii. structura organizatorică a societăţii. cazurile de asigurare şi tipurile de riscuri. obligaţiuni. noţiunile de bază din domeniul asigurărilor. 4. 5. însemnătate. elementele generale ale mecanismului asigurărilor de viaţă. drepturi. analiza indicatorilor ce caracterizează piaţa asigurărilor. evaluare. durata asigurării. apariţia şi evoluţia. modalităţi de determinare a primei de asigurare. princiipiile de calcul a despăgubirii. conţinut economic. condiţiile şi modalitatea de inregistrare a unei societăţi de asigurări. asigurarea maritimă. Gestiunea financiară a asigurătorilor: veniturile şi cheltuielile asigurătorilor. Constituirea şi organizarea activităţii de asigurare: tipuri de societăţi de asigurari. contractanţi. 7. Asigurări de persoane: esenţă. esenţa asigurărilor de răspundere civilă. modalitatea de încheiere a contractului de asigurare. tipuri. evaluare. modalitatea de încheiere a contractului de asigurare. Asigurarea transportului terestru: obiecte. contracte. particularităţi in Republica Moldova. 3. riscurile pentru care asigurătorii oferă protecţie. esenţa asigurărilor de transport terestru. odalitatea de încheiere a contractului de asigurare. particularităţi juridice. obligaţiuni. tipuri de asigurări. riscuri. obligaţiuni. forme şi metode de reasigurare. caracteristica indicatorilor de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare. obligaţiuni. particularităţile asigurărilor de răspundere civilă.a contractului de asigurare. determinare primei de asigurare şi a sumei asigurate. tipuri de asigurare de răspundere civilă la nivel naţional şi internaţional. drepturi. contracte. importanţa asigurărilor din agricultură. cadrul legal. 6. obiectul asigurărilor din agricultură. tipuri. statistica actuarială în asigurări. particularităţi in Republica Moldova. încheierea contractului de asigurare. 8.

Revistele: “EVCOR”. 10. Editura D. puterea de cumpărare a monedei. Cantemir. A. etalonul monetar.). Ciurel V. S. 2.9. Bercea “Asigurări şi reasigurări”. 3. 6 .Galiceanu I.Nr 72. Masa monetară în Republica Moldova. stabilirea mărimii şi plăţii despăgubirii de asigurare. clasificarea semnelor monetare. Editura Brend. structura şi dinamica masei monetare.. Fotescu. Sistemul monetar actual al Republicii Moldova. Sisteme monetare naţionale: unitatea monetară. Ţugulschi “Asigurări şi reasigurări” Note de curs. F. Masa monetară: noţiune. necesitatea şi apariţia monedei. Editura ASEM 2006 5. agregatele monetare.Văcărel. etapele evoluţiei. 1997. 1992. Alexa Cst. Teorii monetare: Teoria cantitativă tradiţională. Fotescu “Iniţiere în asigurări” Chişinau 2003 6. 7. “Finanţe”. etalon al valorii. 11-39. Particularităţile calculării agregatelor monetare în Republica Moldova.03. Indicatorii monetari. Moneda: conceptul de monedă. Mecanismul emiterii şi punerii în circulaţie a monedei. Legea Republicii Moldova № 414-XVII din 22 decembrie 2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pegube produse de autovehicole” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova № 407-XVI din 21 decembrie 2006 “Cu privire la asigurări” Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 47-49 (2034-2036) din 6 aprilie 2007. Cistelican R.2001iulie.Asigurări comerciale. Bucureşti.A Managementul societăţilor de asiguare. Constantinescu D.. Convertibilitatea monetară. Galiceanu M. tipuri de sisteme monetare. 8. teoria veniturilor şi modelul lui Keynes. Hotărârea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor Nr 212 din 20 iunie 2001 „Cu privire la eleborarea Regulilor de plasare a fondurilor şi rezervelor de asigurare”// Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 3. Monetarismul.07. “Finanţele şi pieţele”. pag.. princiipiile de calcul a despăgubirii. instrument de rezervă a valorii etc. 4. Viteza de circulaţie a monedei. Tg. Bucureşti. rolul monedei în economiile moderne. 1993. 2. Bucureşti. Formele monedei. Aplicarea teoriilor monetare în Republica Moldova.şi a sumei asigurate. 4. “Asigurări interne şi internaţionale” Craiova 1999 11. S. teoria neoclasică şi prostkeynesismul. COMPARTIMENTUL „Monedă şi politici monetare” 1.32-35. Mureş. Cistelican L. Funcţiile monedei (mijloc de circulaţie. Editura ALL.Asigurări şi reasigurări în comerţul internaţional. variante moderne ale teoriei cantitative. 1998. obligaţiile părţilor. 9. I. Bibliografie : 1.

N. Bucureşti: Editura Enciclopedică. 1: Elemente de analiză monetară.M. Echilibrul economic şi moneda: keynesism şi monetarism. principiile de funcţionare şi rolul pieţei monetare în creaţia monetară. – 129 p... A. Euro – moneda europeană. 1997. rata dobânzii.. 12. 1994. 7. băncile comerciale ca verigă de bază a sistemului bancar.414 p. – 392 p. Bezbakh P. Floricel C. Monedă. 2.. 1994. Paris: La Decouverte.. Banii şi creditul în economiile contemporane.E. componentele pieţei monetare. Monedă. operaţiuni pe piaţa liberă. Bucureşti: Editura A. Sisteme bancare.. principiile de activitate. 3 ed. Bucureşti: Editura Teora. modificarea ratei rezervelor obligatorii. 5. 1996. 9. Piaţa monetară: caracteristica generală. 8. vol. 2003.M. Bucureşti: Humanitas.S. cauzele şi formele inflaţiei. Unificarea monetară în Europa. Legislaţia privitor la B. ...N. 13.. statului şi structura Băncii Naţionale a Moldovei.. 2: Elemente de analiză monetară. Galaţi. Comunicarea financiară. 2000.S. Dragomir Gh. Bucureşti: Editura Enciclopedică. Legislaţia bancară în Republica Moldova.. 4. 1996.. Politica antiinflaţionistă în Republica Moldova. Monedă şi credit: (manual). intervenţii pe piaţa valutară. multiplicatorul creditului. clasificarea băncilor comerciale.. Bucureşti: Editura Enciclopedică. Iliadi Gh. 2003. cursul valutar.Banca şi sistemul bancar: originea băncilor. Andrei L. Banca Centrală: caracteristica generală. Inflaţia în Republica Moldova. 9. Bibliografie: 1. 1988.Chişinau: Editura A. Dauphin-Mennier A. – 374 p. conceptul de inflaţie. Băncile comerciale: esenţa şi caracteristica generală. Banii şi creditul în economiile contemporane. – 237 p. 8. Chabot Ch. Originea. Euro. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. funcţiile băncilor comerciale. Politica monetară şi instrumentele ei: conceptul de politică monetară. 2003. manevrarea taxei scontului. Reglementarea monetară: efectuarea operaţiunilor pe piaţa liberă.. Paris: Press Universite de France. Politica monetară în Republica Moldova. Cerna S. Bucureşti. Sistemul monetar şi politica monetară. 1993. particularităţile Băncilor Centrale în diferite ţări. 10. 10. multiplicatorul monetar). sistemul bancar al Republicii Moldova. . Credit: curs. Inflation et desinflation. Cerna S. .– 238p. caracteristica generală a bărcii ca instituţie financiară. 6. 11. Bănci. Politici antiinflaţioniste. Histoire de la banque. efectele economice şi sociale ale inflaţie. 7. funcţiile B.249 p. Bucureşti: Editura Enciclopedică. Creaţia monetară scripturală (geneza monedei scripturale. R.Bucureşti: Editura Economică. vol.. . 3. 2004. – 144 p. Daianu D. rata rezervelor obligatorii. Dardac N. 7 . Inflaţia: echilibrul monetar.. Analiza creaţiei monetare în Republica Moldova. Basno C. Cerna S.. – 99 p. Instituţii financiar-creditare speciale. – 392 p. Bran P. 6.. Cerna S..M. 5. Credit.. 1964. – 159 p. Bucureşti.E. Caraganciu A..

– 318 p. 2003. – 194 p. 20. Negustorii şi bancherii în Evul Mediu. – 208 p. Bucureşti: Editura Fundaţiei "România de Mâine".. Москва: Финансы и Статистика. . Manolescu Gh. Sistemele bancare contemporane ale Angliei. – 220 p. 1997.: Manolescu Gh. Cluj: Biblioteca Apostrof. Politici monetare şi fiscale.228 p. Moneda şi ipostasele ei. 1996.Craiova: Universitaria. 1998. – 478 с.. Sistemul bancar al Republicii Moldova: condiţii de restructurare şi principalele direcţii de dezvoltare.... 26.. 1988. Dimitriu M. 24. Bucureşti. 600 стр. Кредит. Bucureşti: Editura Enciclopedică. Колесникова В..323 p. Modelul structural şi funcţional al sistemului financiar românesc / col. 30. Monedă şi credit.Bucureşti: Editura Economică. Кредит. Bucureşti: Editura Enciclopedică. Bucureşti : Editura Economică. 1995. activitatea bancară şi economia. Долан Э. . 32. . . Stoica O. 8 .. Деньги... Bani şi bănci.. Hurtupan J. . 3-е. Bucureşti: Universitatea Ecologică. SUA şi Franţei... М.14. 2003.280 p. Paris: Nathan. Monedă şi credit / Turliuc V. 29. 19. 25. Москва: Финансы и Статистика. 2002. 15. Tehnica şi practica operaţiunilor bancare: relaţiile agenţilor economici cu băncile.. 23. Bucureşti: Editura Enciclopedică. 16.. Москва: ЮНИТИ-ДАНА. Bucureşti. 1997.. . – 264 p. – 221 p. 2003. Manuel d’économie monétaire.... 1993. Kiriţescu C. Lehmann P.Bucureşti: Uranus. – 200 p. 18. П. Банковское дело. 2005. . 34. 37. Деньги. Bucureşti. Банки: учебник для вузов / Жукова Е. 2004. . Cambridge: Cambridge University Press. Monedă şi credit: teorie şi practică / Opriţescu M. 1997. 22. Frei L.2-e изд. Manolescu Gh..95 p. Dobrescu E. Bucureşti: Editura de stat. Bucureşti: Editura Economică. под ред.. 1995. Hoanţă N. 28. Uniunea Europeană: de la piaţa comună la moneda unică.2-e изд. Зеленкова Н. Rogers C.. de aut. и др.. Kiriţescu C. Chişinău. 36. 31. Деньги. Banii. 2001.. Ungurean P. изд. – 493 с. банковское дело и денежно-кредитная политика. 33. – 590 p. . (ред.. И. Spulbăr C. Ф. . 35. Paun N.460 p.. – 326 p. I. 17. Bucureşti. 2001. Manolescu Gh. 27. .. Manolescu Gh. Банки: учебник / Лаврушин O. Oprişănescu G.. М.Bucureşti: Centrul de Informare şi Documentare Economică. Boariu A.. Vasile R. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. И. . Sisteme monetar-financiare comparate. – 248 p.222 p. Ignat I. Le Goff Jacques. 1991. Money.).303 p. – 48 p.. Imireanu M. Moneda şi politica fiscală. Stariţîn L. 1996.. Interest and Capital: A study in the foundations of monetary theory. Bucureşti: Editura Meridiane. . 1994. Un secol de frământări monetare: 1900-1996. Mayer Th.. 1994. Bucureşti: Tribuna Economică.. 1998. 1994. Bani şi bănci în structuri europene. Санкт-Петербург. 21. Максимова Л.. Moneda: mică enciclopedie. 1997. Кроливецкой Л.

conţinutul. metode de organizare a marketingului la bănci. Московкина Л. Determinarea indicatorilor de solvabilitate şi lichiditate după bilanţul clientului. Денежное образование.. Sistemul bancar: noţiune. managementul personalului etc.). / под ред. structura organizatorică şi factorii care o determină. Тарасов В. managementul operaţiunilor active. Managementul bancar: noţiune. В. 40. Поляка Г. 1997. Marketingul bancar: noţiune. rolul ei. Планьоль А. 6. Романовского М. Мошетто Б. Utilizarea rezultatelor analizei pentru fundamentarea deciziei şi variantei de creditare.П. Sursele formării şi structura resurselor proprii ale băncii. Resursele bancare. 4. 43. Principalele operaţiuni active şi pasive ale băncilor comerciale. . noţiune şi caracteristica resurselor bancare. Банки: учебное пособие. Минск: Книжный дом. 41. 39.. – 768 с. COMPARTIMENTUL „Activitatea bancară” 1. Băncile comerciale: esenţă.: Дело. complexul marketingului la bănci. Atragerea resurselor nedepozitare la banca (emiterea hârtiilor de valoare.А. И. mărimea optimală a creditului acordat unui beneficiar.192 с. Кредит. specificul. asigurarea depozitelor. Structura mijloacelor lichide a clientului băncii în baza bilanţului contabil. Gestiunea resurselor băncii. elementele lui. caracteristica şi rolul solvabilităţii şi lichidităţii bilanţului băncii comerciale.. Situaţia privind lichiditatea şi solvabilitatea băncilor comerciale din Republica Moldova la etapa actuală. 42. Banca Centrală: caracteristica generală. Деньги. Solvabilitatea şi lichiditatea clientului băncii comerciale: noţiune. atragerea centralizată şi descentralizată).38. 2. В.. specificul. scopurile şi rolul managementului bancar. М. Lichiditatea şi solvabilitatea băncii comerciale: noţiune.). – 122 с. Роуз П. activităţile. 1997. Финансы. – 507 стр. Caracteristica şi nivelul resurselor depozitare ale băncii comerciale.. scopurile şi rolul marketingului bancar. suficienţa de capital. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. 1994. Кредит. sursele informaţionale despre 9 . Москва: ИНТРАТЭК-Р. 3. Dirijarea solvabilităţii la nivel macro şi micro (rezervarea obligatorie. – 544 стр. managementul angajamentelor băncii. Б. Международная банковская деятельность.Москва: ЮНИТИ-ДАНА. direcţiile principale ale managementului bancar (managementul capitalului propriu. 2005. managementul riscurilor bancare. Москва: Юрайт. 5. funcţiile..-2-е изд. indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii etc. . 2004. conţinutul şi rolul lichidităţii şi solvabilităţii clientului băncii. Поляков В. Analiza factorilor de influenţare a solvabilităţii clientului băncii. Основы денежного обращения и кредита: учебное пособие. conţinutul. – 511 стр.. доп. и Врублевской О. 2004. Финансы. funcţii. Caracteristica sistemului bancar în Republica Moldova.2e изд. денежное образование и кредит: учебник / под ред.. Москва: ИНФРА-М.

1996. Dardac N. Editura didactică şi pedagogică. Creditele riscante şi analiza lor. . Operaţiunile factoring a băncilor comerciale: necesitatea. Etapele de gestiune a riscurilor bancare. Didactică şi Pedagogică. Berea A. noţiunea. Editura economică. Organizarea primirii numerarului de la clienţi. 7. Funcţia de gestiune a riscului în bancă. Organizarea trezoreriei la bănci. 10. Riscuri în operaţiunile de leasing. Conţinutul şi încheierea contractului de factoring. 1996. principiile şi clasificarea operaţiunilor de creditare. «Bănci bancheri. “Operaţiuni bancare..Hoanţă N.. 7. Clasificarea riscurilor bancare. “Activitatea bancară internaţională” Bucureşti.Kiriţescu C. Determinarea plăţii pe operaţiuni de factoring. Băncile şi operaţiunile bancare. 9.. 10. tehnici si operaţiuni bancare in economie de piata» Bucuresti 1993 . Bucureşti. Operaţiunile de creditare a băncii: noţiune. 1994.. Analiza eficienţei operaţiunilor creditare. 1999 2. Bucureşti 2001 11. Organizarea eliberării numerarului clienţilor. card-uri bancare. Instrumente şi tehnici de plată”. Riscurile bancare: Noţiune generală de risc şi incertitudine în activitatea bancară. “Băncile. Dobrescu E.clienţi. Imereanu M. “Operaţiuni bancare. Aplicarea noilor forme de decontări prin virament în Republica Moldova (cliring. Sandu G. Sandu P. 1996. Elementele plăţii de leasing şi determinarea mărimii ei. A. Dedu Vasile “Gestiunea bancară”. Dănilă N. Particularităţile creditării persoanelor fizice şi întreprinderilor individuale. «Tehnica si practica operaţiunilor bancare . 9. Ed. Conţinutul şi ordinea încheierii contractului creditar. Tipurile instrumentelor de plată. Operaţiuni şi serviciile specifice de creditare ale băncilor comerciale: operaţiunile leasing a băncilor comerciale: necesitate. Basno C. Bucureşti. Organizarea funcţiei de gestiune a riscurilor în bancă Bibliografie: 1.. Conţinutul şi analiza cererii de creditare. decontări electronice. Ordinea de acordare a creditelor şi asigurarea creditelor. conţinutul şi clasificarea operaţiunilor de factoring. Mica enciclopedie”. Particularităţile rambursării creditelor cu termen expirat. Bucureşti 1998 10 . Hoanta N. Dardac N. noţiunea şi conţinutul operaţiunilor de leasing. monitoringul creditar. Bucureşti. relaţiile agenţiilor economici cu băncile» Bucureşti 1993 8. Basno C. Ordinea rambursării creditelor. Dardac N. Ionescu L. 6. Ordinea de creditare. Moneda. Operaţiuni de decontare şi operaţiuni de casă efectuate de băncile comerciale: noţiunea. 2000. Basno C. Bucureşti. bănci. 3. Bucureşti. 4. Bucureşti. credit.. «Managementul bancar: Fundamente şi orientări». principiile şi rolul decontărilor prin virament. Editura Economică. Conţinut şi tehnici”. “Bani şi bănci”. Formele de apariţie a riscului în activitatea bancară. Gheorghe A. Caracteristica formelor de decontare prin virament aplicate în Republica Moldova. 5. 8. Tipurile relaţiilor de leasing şi rolul băncilor. Deservirea de casă a clienţilor băncii: regulamentul cu privire la efectuarea operaţiunilor de casă în Republica Moldova. conţinutul. Burciu.

metodele de determinare. 16. crearea sistemului monetar internaţional de la BretonWoods. Jr. 1988.Банки и банковские операции.McNuaghton D.М. В. Tehnici de acoperire a 11 . Bucureşti.12. О. 18. Учебник для вузов. Ed.: Высшая школаб 1998б с.: Финансы и статистика. tipuri.Bucurest. 2002 24.М.Turliuc V. Учебник для вузов. conţinut). 1999. credite”. Книга 1. 1993.Банковское дело. Cocriş V./Под ред. 3.В. Bucureşti. tipurile de cursuri.Sinkey. 1998 25. 4.М. Economica. Учебник для вузов. “Operatiuni si contracte bancare”. Monedele internaţionale (noţiune. 22. Koch. caracteristică.1994 19. Учебник для вузов. “Bank management” . tipuri. Валютные и финaнсовые операции /Москва «Финансы»/1998 pag 207-302 COMPARTIMENTUL „Economia monetară internaţională” 1. Iaşi. ЮНИТИ.Кроливецкой. Definirea cursului valutar. convertibilitate). Inc. problemele menţinerii cursului valutar. Băncile. 1998 20. “Commercail Bank Management Producing and Selling Financial Services” IRWIN Inc. Cursul valutar al leului moldovenesc: evoluţie. Organizarea şi efectuarea operaţiunilor cu mijloace de plată internaţională în Republica Moldova. “Monedă şi credit”. Sistemul valutar-financiar internaţional: crearea sistemului monetar internaţional (primele uniuni monetare.: Соминэк. 13. Piaţa monetară internaţională: conceptul.Банковское дело. problemele actuale.Колесникова. factorii de influenţare. Devize (noţiune.: Финансы и статистика.Timothy W. Челнокова. 17. Л. conţinut).-М.Банковский портфель.:Банки и биржи. bănci. “Commercial Bank financial management in the Financial Services” New York 1992 15. Conţinutul relaţiilor valutar-financiare internaţionale: noţiune. conţinut..Washington 1994 Simon C. 2.1997. tipuri tranzacţiilor economice internaţionale. Sistemul Monetar European: crearea şi funcţionarea lui.Лаврушина. apariţia şi evoluţia sistemului actual). “Monedă. “Banking Institution in Development markets”. crearea sistemului monetar internaţional ) primele uniuni monetare./Под ред. conţinut. Modele de stabilire a cursului valutar şi factorii de influenţare.Tudorache D. Influenţa modificării cursului valutar asupra comerţului extern şi dezvoltării economiei naţionale.Банки и банковские операции. 1994 23. Joseph F. Проф.Жукова. Problemele influenţei modificării cursului valutar asupra comerţului extern al Moldovei.Stoica Mariana “Management bancar”.Носкова. Rinehart and Winston . 1993 14. Mecanismul cursului valutar: conţinutul valoric al monedelor şi paritatea monetară./Под ред. Riscul valutar: noţiune...34-45 21.. Mijloacele şi instrumentele de plată internaţională. Rolul relaţiilor valutar-fînanciare internaţionale. principiile de funcţionarea a lui. Teorii economice asupra cursului valutar. 2. 2000. Valutele (noţiune. Bucureşti. Metodele aplicate în determinarea cursului valutar./Под ред. Problemele activităţii instituţiilor financiare din Moldova pe piaţa monetară internaţională. clasificare. tipuri. – М.Turcu I.Rose Peter S. 3.

5. Caracteristica operaţiunilor efectuate de către persoanele juridice rezidente în Republica Moldova pe pieţele valutare şi problemele existente. Modalităţile de plată internaţională: tipurile de plăţi şi decontări internaţionale. caracteristică şi rolul creditului internaţional. headjingul valutar etc. conţinut. Legislaţia în vigoare. Asistenţa financiară externă şi datoria externă. sincronizarea încasărilor şi plăţilor în aceeaşi valută). Chişinău . Creditul internaţional în economia Moldovei. 5. Mecanismul monetar. Bran Paul. Dobândă creditului internaţional.riscului valutar în cadrul contractului (clauza valutară simplă. operaţiuni de arbitraj valutar. 6. operaţiunile la termen. Piaţa internaţională a creditului: concept. ordinul de plată. elementele. conţinut. 4. 1991. 12 . mecanismul derulării. Bucureşti.). acoperirea la termen). scrisoarea de garanţie bancară: noţiune.Ştiinţa. plăţile prin cliring. Riscurile şi garanţiile în creditul internaţional. Interpretarea Balanţei de plăţi externe. Legislaţia Republicii Moldovei. Plasamentul internaţional de titluri. Dicţionar de relaţii economice internaţionale. din 13 ianuarie 1994.). conţinut. Lichiditatea internaţională. 2. Metode de echilibrare şi ajustare a Balanţei de plăţi externe. alegerea monedei de contract. includerea în preţ a unei marje asigurătorii. tipuri etc. caracteristică. Alexa C. structură. clauza monedei internaţionale. 1993. Piaţa financiară internaţională: noţiune. 7. Ed. tipuri. investiţiile internaţionale directe etc. Legislaţia Republicii Moldova. acorduri valutare. Tehnica acordării şi rambursării creditelor. procedura bancară de derulare. factori de influenţă. Relaţii financiare şi monetare internaţionale. Bucureşti. Bran Paul. indicatori. Piaţa valutară internaţională: noţiune. Bucureşti. clauza coşului valutar simplu şi ponderat. 3. 9. clasificarea. Bibliografie: 1. 8. Balanţa de plăţi externe. Analiza evoluţiei şi structurii asistenţei financiare externe şi datoriei externe a Republicii Moldova. structură. Balanţa de plăţi externe: concept. Didactică şi pedagogică. Rezervele internaţionale ale Republicii Moldova. Ed. incasoul documentar: noţiune. Economică.M. 1990. cliringul multilateral. Posibilităţile de acces la creditul internaţional. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul R. Ed. Lichiditatea internaţională: elementele şi gestionarea ei. Relaţii valutar-financiare internaţionale. Analiza Balanţei de plăţi externe a Republicii Moldova. 1995. caracteristica modalităţilor de plată internaţionale (acreditivul documentar: noţiune. Tehnici de protecţie împotrivă riscului valutar extracontractuale (acoperirea la vedere. Principalele operaţiuni pe piaţa valutară internaţională (operaţiunile la vedere. Datoria externă. Activitatea instituţiilor din Moldova pe piaţa financiară internaţională. compensaţia. Lichiditatea internaţională şi rezervele valutare internaţionale. 10. Bran Paul. Utilizarea mijloacelor şi instrumentelor de plată internaţională în Republica Moldova. Instrumentele de bază şi participanţii la piaţa de capital.

1996.Н.A. 13 . Militară. Mecanisme. Валютные операции в КБ. Макконелл. probleme. 1992. М.Кэмбелл Р. Bucureşti. Мирамская О. II. Аленичева Т.. cap. Economie politică. Ed. Bucureşti. Finanţe internaţionale.Д. Bucureşti. Bucureşti. Валютные операции. Bucureşti. Relaţii valutar-financiare internaţionale.3. 17. 1992. валютные и финансовые отношения... Relaţii valutar-financiare internaţionale. Căile stabilităţii monetare. Ed. 11. Tehnici de calcul valutar-financiare. R.Moisiuc Constantin (coordonator).Floricel C.А.6. М.Gaftoniuc S. Bucureşti. Tehnici de comerţ internaţional. 23. 9. 1972. Bucureşti. Porto-Franco.Аленичев В. teste-grilă. 21.Gaftoniuc S.Kiriţescu C. Relaţii valutare şi tehnici financiare internaţionale.. Ed. Л. Bucureşti. 1994. Dobrotă N. Bucureşti. Editura Sedcom Libris. "Менатеп-Информ". Ed.Nechită Vasile C. Galaţi. Стэнли Л.Fetiniuc V.Мишель Пебро.Лавров С. "Финансы и статистика". М. 1988.Dăianu D. Editura Fundaţiei România de mâine. Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale. Aplicaţii practice. 27.В.Stoian I. Bucureşti. 29. 19. Economie politică. 1996. Belobrov A.X (10. 1994. 1991. М.В. 1995. 1998. 1991 . 1997. Uniunea Economică şi Monetară Europeană. банковских кредитов. Academiei Române. Funcţionarea economiei şi echilibrul extern. Dobrotă N. 1994. Economics. Экономикс. Под ред. Academiei Române.: Международные отношения. Concepte. Bucureşti. Ed. Красавиной. 7. М. Chisinau. ALL.Negruş M. Bucureşti. Ed. 32. cap. Bucureşti. Finanţe internaţionale. Economică. Plăţi şi garanţii internaţionale.. 1993.II. 28. Economică.. Фролов Б.. 2002 20.Popa I. Международные экономические. 1994. Economică. Финансы и статистика. Ed. Symposion.Florea Dumitrescu. Вест-Сервис. 1988. Didactică şi pedagogică. Economică.Gaftoniuc S.. Tranzacţii internaţionale.Д. Bucureşti.. Brezeanu P. 14.I. Кулагин М. 1992. Ed. Pentru pregătirea importatorului şi a exportatorului. 12. Note de curs. 1995. ASEM. 1993.. Международные отношения. 1992. 16. 1992. Lopotenco V.Горбунов С. 18. Bucureşti.Ion Ignat. Academiei Române. 24.Международные валютно-кредитные отношения. Căile stabilităţii monetare. 15.14). 2005. Concepte. 2003 26. Страхование валютных рисков. Валютно-финансовые отношения предприятий и организаций с зарубежными партнерами. Bucureşti. 10. 1994.В. Ed. 13. Relaţii valutar-financiare internaţionale.Voinea Gheorghe. Practici bancare internaţionale. 31. cap. Dumitrescu F.Голубович А. Relaţii valutar-financiare internaţionale. Ed. Ed. Iaşi. Ed.. Проф. 25.Negruş M. 30. МФО. 8. Ed. 1997. 22. Ştiinţifică şi enciclopedică.М. ABC-ul economiei de piaţă moderne. Международный валютный фонд. Брю.vol.

Климов А. Словарь .И.справочник. Conţinutul şi semnificaţia indicatorilor dinamici. baza legislativă şi normativă privind activitatea investiţională în Republica Moldova. conţinut. scopurile şi obiectivele studiului de fezabilitate. destinaţie. Питер.Г. fazei investiţionale. durata de realizare a lucrărilor de investiţii. Cuantificarea factorului timp în calculele de eficienţă a investiţiei. materia primă şi livrările. Definiţia activităţii investiţionale. Indicatorii statici de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor (volumul capitalului investit. 1992.. Международные валютно-кредитные отношения. Москва. 1993.Б. după gradul de risc pe care îl implică. Conceptul de eficienţă a investiţiilor. conţinutul şi necesitatea actualizării. 36. Пер. elementele componente ale acestuia. după structura tehnologică. componentele studiului de fezabilitate.. piaţa investiţională: definiţie. М. efortul şi efectul . noţiunea de anuitate. Инфра-М. 2003 34. resursele de muncă. planificarea realizării proiectului.Ю. Шмалензи Р.И. premisele şi ideea principală a proiectului. structura proiectului investiţional (descriere generală. 14 . valoarea prezentă şi valoarea viitoare a anuităţii.. cheltuielile echivalente sau recalculate. criterii de clasificare a investiţiei (după destinaţia fondurilor alocate. planul financiar şi evaluarea eficienţei investiţiei). Верба. учебник. fazele procesului investiţional (etapele fazei preinvestiţionale.definiţia şi caracteristica acestora). analiza pieţei şi conceptului de bază. М.33. coeficienţii de eficienţă economică a investiţiilor sau rata de rentabilitate. studiul de fezabilitate a proiectului investiţional. investiţia specifică. tipologie (proiect investiţional de tip iniţiere sau extindere. 35. structura şi infrastructura acesteia.Основы внешнеэкономических знаний. Proiectul investiţional: definiţie. indicatorul Angajamentul de capital (K). 2.. randamentul economic al investiţiei). Definiţia investiţiei. amplasarea. Санкт-Петербург..Шмырева А. Огнивцев С. Международные валютно-кредитные отношения. proiect investiţional de tip modernizare sau înlocuire). Дорнбуш Р. tipuri de anuităţi.Evaluarea eficienţei economice a investiţiilor.Мовсеян А. Экономика.. după obiectul care se urmăreşte a fi realizat.Настольная книга валютного дилера. 2002 COMPARTIMENTUL „Activitatea investiţională şi gestiunea portofoliului de investiţii” 1. termenul de recuperare a investiţiei. Procesul investiţional: definiţie.Фишер С. М. proiectarea şi tehnologia. organizarea. Noţiuni de bază privind investiţiile. Дело ЛТД. fazei de exploatare). durata de funcţionare a obiectivului. Высшая школа.. aspecte şi trăsături caracteristice investiţiilor. Aspecte metodologice de evaluare a eficienţei investiţiilor. Колесников В. după sursele de finanţare etc. elementele de identificare a investiţiei (obiectul. с англ. subiectul. particularităţile de bază ale activităţii investiţionale. Proiectul investiţional: etapele de elaborare şi realizare ale acestuia. subiecţii procesului investiţional.). 3. 1993 37.

Climatul investiţional şi importanţa acestuia pentru activitatea investiţională. gestiunea riscului de investiţii.şi macro. 6. riscul investiţional. costurile marginale ale resurselor externe de finanţarea a investiţiilor: costul acţiunilor. Climatul investiţional în Republica Moldova: evoluţia. 7. factori determinanţi (pozitivi şi negativi). definirea riscului investiţional. costul obligaţiunilor. Investiţiile de portofoliu şi formarea portofoliului investiţional. Conceptul. surse interne de finanţare a investiţiilor. Structura resurselor de finanţare a investiţiilor. căi de reformare a climatului investiţional. procesul de formare a portofoliului investiţional.nivele. evaluarea costului mediu ponderat al surselor de finanţare a investiţiilor (WACC). Metode de evaluare a riscului investiţional: dimensionarea riscului cu ajutorul probabilităţii. portofoliul investiţional. costul marginal al capitalului şi decizia de investiţii. implicaţiile indicatorului Rata internă de rentabilitate modificată (MIRR). indicatorul Rata internă a rentabilităţii (IRR). metoda arborelui de decizii. Problema selectării portofoliului de investiţii şi analiza portofoliului. instrumente şi priorităţi ale politicii investiţionale a statului. factorii determinanţi. Politica investiţională a Republicii Moldova. factorii necesari la selectarea hîrtiilor de valoare (venitul scontat. principii de formare a portofoliului investiţional. influenţa asupra deciziilor investiţionale. C oncept. scopul şi principiile politicii investiţionale a statului. cost oportun al capitalului. intercorelarea cu politica investiţională la nivel macroeconomic. criteriile de clasificare a portofoliului de investiţii (după obiect. structura optimă a capitalului investit. Politica de dividend a întreprinderii şi rolul acesteia în atragerea investitorilor. caracteristicile fiscale. indicatorul Indicele de profitabilitate (PI).4. 5. particularităţile importante ale curbelor 15 . factorii negativi şi pozitivi ai climatului investiţional. necesitatea investiţiilor cu capital străin. modelul CAPM. aspecte privind determinarea nivelului ratei de actualizare utilizat la calculul indicatorilor de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor. Curbele indiferenţei: concept. 9. Politica investiţională la micro. reflectarea riscului în calculele de eficienţă a proiectului de investiţii. indicatorul Valoarea netă actualizată (NPV). Incertitudinea şi riscul în activitatea de investiţii. surse externe de finanţare a investiţiilor. analiza de sensibilitate la risc. imaginea investiţională a ţării. Concept. forme noi de finanţare a investiţiilor. Riscuri în activitatea de investiţii. indicatorul Perioada de recuperare actualizată a investiţiei (DPP). modalităţi de diminuare a riscurilor investiţionale. Costurile marginale ale resurselor interne de finanţarea a investiţiilor. criterii şi modalităţi de clasificare a riscurilor investiţionale. atractivitatea investiţională a ţării şi componentele acesteia. în funcţie de gradul de atingere a obiectivelor urmărite). Politica investiţională a întreprinderii. necesitatea indicatorilor de evaluare. creditelor. scopul. particularităţile tehnice ale tranzacţiilor cu valori mobiliare). strategia investiţională a Republicii Moldova şi priorităţile acesteia. obiectivele. 8. tipurile investiţiilor de portofoliu. în funcţie de preferinţele investitorului. Surse de finanţare a investiţiilor şi costul capitalului investit.

Luchian I. 2004. 10. 6. dimensionarea profitabilităţii portofoliului de investiţii. Economică.. elemente. axiomele analizei tehnice (mişcările pieţei iau în considerare totul. Domenti O. riscul nediversificabil.04. Practica gestiunii investiţiilor. riscul sistematic. riscul de retragere preventivă.. 2005. factorii de natură internă). Bazele activităţii investiţionale/A. concept general al riscului investiţional. Managementul portofoliului de investiţii. metodele de prognoză (strategie descendentă de prognozare. indicatorii de determinare a riscului de portofoliu ( riscul propriu al portofoliului. factorii fundamentali la nivel macroeconomic. strategia ascendentă de prognozare.indiferenţei. covariaţia. riscul inflaţiei. Cicea C. Bibliografie: Strategia Republicii Moldova de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor. 7. Evaluarea eficienţei gestiunii portofoliului de investiţii. riscul nesistematic).2006// Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. luînd în consideraţie riscul. riscul afacerii. Vasilescu. Stoian M. Domenti. ASEM.2004. 2003.10. – 536 p. Eficienţa gestiunii portofoliului: concept general. – Bucureşti. Românu I. Investiţii / Vasilescu I. Cistelecan. Caraganciu A. 16 . indicatorii de determinare a rentabilităţii titlului financiar şi a portofoliului investiţional (profitabilitatea pentru perioada deţinerii activului. istoria se repetă). 4. modelul evaluării activului de capital (CAPM).. – Bucureşti : Ed.. Profitabilitatea investiţiilor şi riscul investiţional.. 2.10. Economia. riscul pieţei. „cap-umeri”. 2002. Conceptul de analiză fundamentală. – Chişinău: ASEM. S. aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. indicatorii de determinare a riscului total (variaţia totală. analiza tehnică modernă. M. – Chişinău : Ed. preţul riscului investiţional. profitabilitatea portofoliului de valori mobiliare). Esenţa analizei tehnice. riscul lichidităţii. factorii ce influenţează mărirea profitului (factorii de natură externă.Caraganciu. 2000. Cistelecan. prognoza probabilistică). alegerea timpului optim al operaţiunilor. I. Ciobu. Caraganciu. Profit investiţional: concept.. – 480 p. analiza rapoartelor financiare ale societăţilor pe acţiuni (analiza retrospectivă). devierea standard. riscul de piaţă al portofoliului). 5. Moldova N 64-66 din 23. riscul creditar. A. – Bucureşti: Ed. coeficientul beta). preţurile se mişcă în mod orientat. eficienţa şi finanţarea investiţiilor / L. „zig-zag”). Economică. tipurile de risc (riscul dobînzii. 1. indicatorii de dimensionare a riscurilor hîrtiilor de valoare (valoarea medie aşteptată. M. 3. 234 din 13. dimensionarea eficienţei gestiunii portofoliului. Stoian M. 2003. analiza tradiţională (principalele configuraţii: „triunghi”. modelul econometric. coeficientul de variaţie. profitabilitatea aproximativă . L.2006 Legea Republicii Moldova cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător // Monitorul Oficial al R.43-45 din 30. modelul de determinare a rentabilităţii şi a riscului investiţional (modelul pieţei). 8. analiza tehnică filozofică (teoria lui Elliot). riscul diversificabil.. – 320 p. Ene N. O. Gestiunea investiţiilor – Bucureşti.

tipuri . Сухович А. cererea şi oferta pe piaţa de capital. piaţa primară. indicatorii de evaluare a obligaţiunilor zero-cupon (preţul de cumpărare a obligaţiunii. de preempţiune). elemente definitorii. pieţe mixte etc. curent. structura. preţul de piaţă). strategia indexării).. Шарп. preţul de vînzare a obligaţiunii etc. piaţa extrabursieră. pieţe continue. maturitatea. evaluarea acţiunilor simple ( Indicatorii de evaluare. piaţa bancară. Piaţa de capital: abordări cu privire la piaţa financiară şi de capital. strategii de dezvoltare a pieţei de capital şi pieţei valorilor mobiliare din Republica Moldova.М. de subscriere. principiile şi ordinea formării.. Джеффри В.. Александер. Основы инвестиционной деятельности: курс лекций. baza legislativă în R. Emisiunea valorilor mobiliare: procedura emisiunii acţiunilor la constituirea societăţii. la dividend. Технический анализ товарных и финансовых рынков – Москва: ИНФРА-М. indicatorii de determinare a eficienţei obligaţiunilor cu plata periodică a dobânzilor (rata curentă a profitului la obligaţiuni. strategiile pasive de gestiune a portofoliului de acţiuni (strategiile de cumpărare şi deţinere. strategia bazată pe hedging. strategiile costului constant şi de nivelare a valorii. metode de gestiune a portofoliilor de investiţii. 1997. piaţa de licitaţie. indicatorii de bază pentru determinarea eficienţei portofoliului de obligaţiuni (valoarea curentă a portofoliului. piaţa de negocieri.Moldova. piaţa acţiunilor. lichiditatea portofoliului. dobânda. trăsăturile. coeficientul de lichiditate). Инвестиции – Москва: Инфра . Necesitatea şi problemele diversificării acţiunilor cotate pe piaţa valorilor mobiliare a Republicii Moldova. piaţa obligaţiunilor. strategia rotaţiei de grup. piaţa secundară. drepturile generate (de vot.Эрлих A. 11. Instrumentele financiare primare de creanţă: obligaţiunile (concept.). tipologie. strategia de cumpărare a acţiunilor cu ajutorul împrumuturilor). ritmul creşterii valorii. Бэйли. 3. metode de evaluare). piaţa valorilor mobiliare. la maturitate). strategia de creştere.). 2. starea actuală.caracteristici fundamentale). COMPARTIMENTUL „Pieţe de capital” 1. 1996. emisiunile suplimentare. 2008.). Гордон Дж. profitabilitatea. durata. emisiunea şi modalităţi de rambursare a obligaţiunilor. conceptul. rolul şi funcţiile pieţei de capital în economie de piaţă. strategiile active de gestiune a portofoliului de acţiuni (strategia urmării valorii. piaţa contractelor la termen. pieţe intermitente. Лукиан И. preţul de cumpărare etc. strategia diversificării. 4. particularităţile.9. 10. durata şi sensibilitatea obligaţiunii. formarea şi gestiunea portofoliului de acţiuni. valoarea nominală. de atribuire. Instrumentele financiare primare de proprietate : acţiunile (concept. structura pieţei de capital (piaţa monetară. preţul de vînzare. piaţa de capital – componentă a pieţei financiare. piaţa opţiunilor. Хынку Р. aspectele juridice. rata nominală a profitului pentru perioada de deţinere. 5.Уильям Ф. randamentul (cuponului. funcţiile. formarea şi gestiunea portofoliului de 17 . Portofoliul de valori mobiliare: noţiune. – Кишинэу.

funcţii. domenii de utilizare. funcţiile. mecanismul organizării tranzacţiilor bursiere pe piaţa bursieră a Republicii Moldova. AMEX. structura organizaţională. indici bursieri din R. contracte SWAP (tipuri. regulile efectuării operaţiunilor bursiere. strategiile active de gestiune a portofoliului de obligaţiuni. domenii de utilizare ). Legea Republicii Moldova privind Piaţa Valorilor Mobiliare. 10. 7. structura organizatorică. evoluţia.22-23 18 . clasificarea tranzacţiilor bursiere. organele de conducere. Bursa de valori: concept. tipologie. tranzacţiile pe pieţele contractelor futures (mecanismul de iniţiere şi tranzacţionare a contractelor futures.Moldova). Participanţii la piaţa de capital şi activităţile desfăşurate de ei: caracteristica generală a activităţii emitenţilor şi investitorilor pe piaţa valorilor mobiliare. strategiile pasive de gestiune a portofoliului de obligaţiuni. participanţi profesionişti şi activităţile desfăşurate de ei (activitate de brokeraj. contracte options (tipuri şi caracteristici. clasificare. sisteme de tranzacţii. strategiile pasive de gestiune a portofoliului de acţiuni. 6. domenii de utilizare.acţiuni. ordinele bursiere şi tipologia lor. activitate de administrare a investiţiilor. CAC 40.1999. bursa de valori din R. clearingul şi decontările. activitate de clearing.Moldova (baza legislativă. elementele contractuale. 9. NASDAQ. tipologia şi esenţa tranzacţiilor forward. principalele reguli de formare şi dirijare a portofoliului de valori mobiliare profitabil. tranzacţiile forward cu instrumente financiare primare. . tranzacţii bursiere la vedere cu instrumente financiare primare. Tranzacţiile bursiere: definirea tranzacţiei bursiere.192-XIV din 12 noiembrie 1998 // Monitorul Oficial. modele generale de calcul a principalilor indici bursieri (Dow-Jones. . Nr. tranzacţii în marjă (vânzări scurte). cursul bursier. caracteristica burselor de valori din New-York şi Tokio. mecanismul derulării). 1999. tipologie. rol. . atribuirea importanţei componentelor din eşantion. strategiile active de gestiune a portofoliului de acţiuni. Indicii bursieri: definire. rolul. Topix. activitate de dealer. tranzacţii la termen ferme. gestiunea portofoliului obligaţiunilor.nr. activitate de underwriting. reglarea zilnică a poziţiei futures. lichidarea contractului). cerinţe privind activitatea de membru). alte genuri de activitate. 8. reglementarea activităţii participanţilor profesionişti pe piaţa valorilor mobiliare a Republicii Moldova. contractele „options” (esenţa. activitate de ţinere a registrului. Nr. selectarea eşantionului de firme. Standard & Poor`s. Instrumentele financiare derivate: contractele „futures” (definire. Nikkei. Bibliografie: 1.elemente definitori. rol. 27-28 Legea Republicii Moldova cu privire la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. lichidarea contractului).nr. 2. tranzacţii la termen condiţionate.199XIV din 18 noiembrie 1998 // Monitorul Oficial. elementele contractuale. alegerea datei de referinţă. determinarea poziţiei futures. problemele şi perspectiva dezvoltării al Bursei de Valori a Moldovei). activitate de depozitare. clearingul şi decontarea contractului futures).

Дегтярева. 2000. 1997. 10. и доп. – Chişinău: Editura A.nr. 2000. 2004. Ghilic-Micu. . Dornescu.1999. 18.298 p. Об утверждении Правил Фондовой биржи Молдовы. Рынок ценных бумаг:/ Учебник/ Под ред. Н. Monitorul Oficial аl R Moldova. Перчинская. Gradu. Nr. К.2-е изд. . – 207 p.3. № 81-83 Иовв. Ciobanu. 21. – 321 c. . 2004. – 368 p.А. 15..-455c. И.M.448с. Monitorul Oficial аl R Moldova.. Доду. Monitorul Oficial аl R Moldova. – 2000. Piaţa de capital.nr. 108109/836 Regulile Bursei de Valori a Moldovei. V. . 16. Gh. 4..192-XIV от 12 ноября 1998 «О национальной комиссии по рынку ценных бумаг».. Clubul Român. . . 11.451-XV от 30 июля 2001 «О лицензировании некоторых видов деятельности». – Bucureşti: Editura Economica.. -Кишинэу: ASEM. – 199 p. Caracteristici.: Финансы и статистика. Основы функционирования рынка капитала: курс лекций по дисциплине. 5. Monitorul Oficial. – Bucureşti: Editura Adevărul. I. Закон Республики Молдова Nr.М. – Bucureşti: Editura Economica. О. . Т. – 412 p. . 19. Prisăcariu. M. M. Bursa şi piaţa extrabursieră. Pieţele futures şi de opţiuni. 8..05. 12. 17. 6. Bursa şi tranzacţii cu titluri financiare. – 680 c.. Popescu. 1995. vol.E. Bursa de valori. 19 . Monitorul Oficial аl R Moldova. Bratu..И.Bacău: Editura Agora. Ş. 27-28 Закон Республики Молдова Nr. Anghelache. 1993.451-XV din 30 iulie 2001. – Bucureşti: Editura Economica.Галанова. evoluţii. 1996.№ 22-23. Nr. V. Gorobeţ. – 2000.I.416с. – 335 p. 2000. -1999 . 9. – Bucureşti: Editura Economica..199-XIV от 18 ноября 1998 «О рынке ценных бумаг». 2004. 13. – Москва: ЮНИТИ. 81-83/259 Anghelache. 263 p. Фондовый рынок Молдовы. – Кишинэу: ASEM. 1998. 7. 2006. Басова. Биржевые операции: курс лекций. – Bucureşti: Editura CALL. B. 14.№. -2001. Tranzacţii la bursele de mărfuri şi valori.S. -2001.№ 108-109/836 Постановление № 17/5 от 19. Bondarev. перераб. . Закон Республики Молдова Nr. G. Legea Republicii Moldova privind licenţierea unor genuri de activitate.262 p. Bursa de valori şi tranzacţiile cu valori mobiliare. Т. Биржевое дело. Practici bursiere internaţionale. 23. 1997. 22. 20. Popa. . G. Иовв. I.Кишинэу: 2001. 2006. – 116 p. А. Tranzacţii bursiere. 1993. Bursa. – 388 p.17/5 din 19 mai 2000 // Monitorul Oficial. – Bucureşti: Editura Economica. tranzacţii. Stoica O. – Craiova: Editura Universitaria. V. В. Bursele de valori şi tranzacţiile la bursă.

în condiţiile oligopolului şi duopolului. cerere şi concurenţă (modelul 3 „C”). Metodele de determinare a preţurilor orientate spre profit. Metodele de determinare a preţurilor: Metodele de determinare a preţurilor în baza costului. Fundamentarea preţurilor produselor de export. Adaptarea preţurilor pe diferite tipuri de piaţă: Clasificarea şi caracteristica tipurilor de piaţă. Prognozarea preţurilor. 5. Preţurile resurselor energetice. Tarifele pentru serviciile de transport şi telecomunicaţii. Strategia de preţ. Procedee de calcul ale indicilor de preţuri. Funcţiile preţului.COMPARTIMENTUL „Preţuri şi tarife” 1. Specificul determinării preţurilor în construcţiimontaj. Specificul determinării tarifelor la servicii: Tarifele. Tehnica determinării preţurilor produselor de import. Indicii de preţuri. Formarea preţului în cadrul ciclului vital al produsului. Preţurile în cadrul comerţului internaţional: Preţurile externe şi interacţiunea acestora cu preţurile interne. Metodele indirecte de reglementare a preţurilor (tarifelor). 20 . Factorii de influenţă a procesului formării preţului. 8. 10. Fundamentarea preţurilor în agricultură. 2. Rolul statului în reglementarea comerţului internaţional prin intermediul mecanismului preţurilor. Specificul stabilirii preţurilor de transfer. Protecţia concurenţei şi politica antimonopol. parte componentă a sistemului de preţuri. Particularităţile formării preţurilor în condiţiile concurenţei perfecte. 4. Necesitatea reglementării de stat a preţurilor şi tarifelor. Metodele de determinare a preţurilor în baza cererii. Conceptul. particularităţile şi organizarea sistemului statistic a preţurilor şi tarifelor. Sistemul statistic de cercetare a nivelului şi evoluţiei preţurilor (tarifelor) în economie: Necesitatea. Fundamentarea preţurilor în funcţie de parametrii cost/volum/profit. 7. 3. Moldova: Specificul calculării preţurilor în comerţ. Alternative strategice în domeniul fundamentării preţurilor. esenţa şi rolul preţurilor în economie: Abordarea conceptului de preţ în teoria economică. în condiţiile monopolului absolut. Reglementarea de stat a preţurilor şi tarifelor: Liberalizarea preţurilor în R. Determinarea preţurilor în baza echilibrului dintre cost. Tarifele pentru serviciile gospodăriei comunale şi locative. 6. Organele cu drept de decizie în domeniul formării preţurilor. Moldova. Particularităţile stabilirii preţurilor la pământ şi resursele naturale. Metodele de reglementare a preţurilor (tarifelor): Metodele directe de reglementare a preţurilor (tarifelor). Tarifele pentru serviciile de turism şi alimentaţie publică. 9. Sistemul de preţuri şi categoriile acestora. în cadrul concurenţei monopoliste. Categoriile de preţuri practicate în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale. Particularităţile determinării preţurilor în unele ramuri ale economiei naţionale din R. Politica privind formarea preţurilor la întreprindere: Politica de preţ element al politicii de marketing. Determinarea nivelului preţurilor (tarifelor) în cadrul analizelor statistice. Metodele de determinare a preţurilor orientate spre concurenţă.

Питер. Moldova „Privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului” №1308-XIII din 25. 13. Bucureşti. Monitorul Oficial al R. 2000.01. 1. echilibru concurenţial şi bunăstare socială. 17. Preţuri.Moşteanu Tatiana. Moldpress. Tipografia Centrală. 2001. Monitorul Oficial al R. 14.10.08.Buşmachiu Eugenia. Monitorul Oficial al R.. 1998.2001. Moldova „Cu privire la modul de reglementare a preţurilor (tarifelor) la producţia întreprinderilor-monopoliste” №99 din 26. 21 .07. Legea R.12. Monitorul Oficial al R. Editura Economică. 9. Hotărârea Guvernului R.1995.Шуляк П.Bibliografie: 1. 1998. Preţuri. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)”. Acte normative cu privire la reforma contabilităţii. 15.1997. Editura Economică. Moldova №147-149 din 06. Editura ASEM. Moldova №53-54 din 28. Standardele Naţionale de Contabilitate. Ценовая политика предприятия. Preţuri şi tarife. Chişinău. Codul fiscal.1995.08.. 16. Editura economică. Vol. Legea Republicii Moldova „Cu privire la protecţia concurenţei”.1993.1993. СанктПетербург. 2001. Preţuri şi tarife: curs universitar.02. Constantin Floricel. 4. 7.Н. Цены и ценообразование. Moldova „Cu privire la tariful vamal” №1380-XIII din 20. Preţul şi formarea lui. 18. Legea R. 2005. Chişinău. 2.1995. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la reglementarea monopolurilor”. Moldova 5960 din 26. 1993. 1999.1998. Monitorul Oficial al R.К.02. Moldova nr. 3. Legea R.1997. 11. №906-XII. №582 din 17.97. Legea Republicii Moldova „Privind limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei”.1995. Bucureşti. Moldova №2 din 01.Gherasim Toader.М. Bucureşti.40-41 din 07. Editura economică.2000.1992. Москва. изд.05. Monitorul Oficial al R. №1103XIV din 30. din 29. 2003. №547 din 04. Gumovschi Ana.Beju Viorel.1997. Dalina Dumitrescu.2000. Moldova №1163-XIII din 24. Monitorul Oficial al R.09. Bucureşti.11.Platis Magdalena.04. 5. 8. Carauş Mihail.09. Monitorul Oficial al R. Moldova №2 din 28. Moldova №166-168 din 31.12. Preţuri şi tarife. Chişinău.06. Москва.Тарасевич В.Moşteanu Tatiana. Moldova №62 din 18.Салимжанов И. 6.01. 1997.. 12. 10.1992. Ценообразование.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful