SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“ U TRAVNIKU FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE

STUDIJ I CIKLUSA; GODINA STUDIJA: I CIKLUS: II GODINA SMJER: POSLOVNA INFORMATIKA

FISKALNA POLITIKA –OPOREZIVANJE S AKCENTOM NA PORESKI SISTEM U BiH SEMINARSKI RAD

Travnik, 2012.

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“ U TRAVNIKU FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE

STUDIJ I CIKLUSA; GODINA STUDIJA: I CIKLUS: II GODINA SMJER: POSLOVNA INFORMATIKA

FISKALNA POLITIKA –OPOREZIVANJE S AKCENTOM NA PORESKI SISTEM U BiH SEMINARSKI RAD

IZJAVA:

Potpis studenta:_____________

STUDENT: PREDMET: PROFESOR: ASISTENT:

..................... RADNA HIPOTEZA I POMOĆNE HIPOTEZE...........10 3..................................................9 2.....SADRŽAJ 1..............................................2.......................... Diskreciona fiskalna politika................................................... Direktni i indirektni porezi...................3.....3 1............2...........................15 3......2................5.....1.....7 2... PREDMET I OBJEKT ISTRAŽIVANJA....4....... 20 LITERATURA ............12 3............... OSTVARIVANJE FISKALNE POLITIKE....4 2................................1.................................2.........1 1............ POREZ NA DODATU VRIJEDNOST ( PDV )..... Funkcije fiskalne politike..... ZAKLJUČAK .1........................................... FISKALNA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE........................................8 2...13 3.... PROBLEM...................................3...................... STRUKTURA RADA.........................4.........14 3..................... FISKALNA POLITIKA........................................……............................................................2........ POREZI ……...............................................................................................................................................……….................. UVOD ...1.2.............................................. 22 ........7 2.....1.. PODJELA POREZA.......................................... ZNANSTVENE METODE..1.................................2................ OPOREZIVANJE S AKCENTOM NA PORESKI SISTEM U BiH....2 1.2......... Automatski stabilizatori...............7 2.......... Vertikalna i horizontalna fiskalna ravnoteža......1.................... 1 1............................. PREDNOSTI I NEDOSTACI PDV-a.......................14 3................................1 1....................................... SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA.......................................18 4....3 2...........1.............

1. kome je tema „Fiskalna politika –oporezivanje sa akcentom na poreski sistem u BiH“ ima zadatak da pokaže da je neupitan značaj fiskalne politike u Bosni i Hercegovini ali ostaje pitanje da li je ona dovoljno prilagoĎena specifičnim uslovima u kojima se sprovodi kao i da li može zadovoljiti sve zahtjeve koji se pred nju postavljaju. Objekt istraživanja je poreski sistem BiH. porez na dodatu vrijednost (PDV) se počeo primjenjivati 1. PROBLEM. relativno izraženiji inflatorni potencijal. PREDMET I OBJEKT ISTRAŽIVANJA Ovaj seminarski rad. izražena regresivnost. UVOD 1. SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA Osnovni cilj seminarskog rada. januara 2006. Predmet seminarskog rada je da se istraži i definiše fiskalnu politiku. 1. Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu. porez i način oporezivanja sa akcentom na poreski system u BiH. njeno obilježje i vrste. 1 .1.2. povećano administriranje i tokovi poreskog obveznika. Sastoji se od porezne politike i politike javnih rashoda. U Bosni i Hercegovini. problem raspodjele sredstava). ali je očekivati da će brojne prednosti PDV-a dovesti do pozitivnih ekonomskih i finansijskih tokova u našoj zemlji. godine i to sa samo jednom jedinstvenom stopom od 17%. a ujedno i istraživanja jeste da pokaže da se fiskalna politika bavi načinima prikupljanja novca u državnu blagajnu i njegovog trošenja. Ekonomski teoretičari navode i odreĎene nedostatke sistema PDV-a (kao npr.

a samim time i poreska politika indirektnih poreza na nivou države idu u tom pravcu da omoguće da BiH postane zemlja poduzetništva čiji ekonomski razvoj neće zavisiti od meĎunarodne pomoći“. već od lica koja se smatraju krajnjim potrošačima.U vrijeme inflacije često se primjenjuje kontrakcijska fiskalna politika u vidu povećanih poreza i smanjenja javnih rashoda. porez na dodatu vrijednost poreski obveznik plaća na promet svih dobara (proizvoda. obzirom da i jedna i druga grupacija poreza imaju i prednosti i nedostatke. PDV znatno umanjuje uslove za postojanje sive ek onomije 2. Fiskalni sistem svake zemlje odraz je ekonomskih potreba ali i brojnih neekonomskih uticaja. PH. PH. RADNA HIPOTEZA I POMOĆNE HIPOTEZE Na osnovu problema i predmeta istraživanja postavlja se glavna (radna) hipoteza ovog seminarskog rada: „Poreska politika u BiH. mogu se uočiti da su to različite kombinacije direktnih i indirektnih poreza. I u poreskom sistemu BiH zastupljena je kombinacija direktnih i indirektnih poreza. Porez na dodatu vrijednost je indirektni porez. nekretnina isl. Za fiskalnu politiku Bosne i Hercegovine se može reći da su je upravo ti neekonomski uticaji stavili u žižu interesovanja.3. robe. Prema redovnom i najčešćem slučaju oporezivanja. 1. što znači da se ne prikuplja direktno od lica koje je porezni obveznik. Na osnovu svrhe i ciljeva istraživanja postavljaju se i tri pomoćne hipoteze: 1. te je neprihvatljivo davati prioritet bilo jednoj bilo drugoj grupaciji poreza. Ukoliko posmatramo poreski sistem savremenih država.) i na sve usluge izvršene u Bosni i Hercegovini uz naknadu baveći se p rivrednom djelatnošću. PDV obezbjeĎuje ravnopravan konkurentski položaj uvezenih i domaćih proizvoda 2 .

Oporezivanje sa akcentom na poreski sistem u BiH. njegovoj primjeni i potrebi kako bi se BiH pridružila većini evropskih zemalja kada je u pitanju ova vrsta poreza. predmet i objekt istraživanja. analize i sinteze. . Drugo poglavlje. a što sistem poreza na promet nije omogućavao 1. . u kojem je istaknut poreski sistem u BiH.3. Poreskii obveznici i ulazni porez na korištene usluge mogu koristiti kao poreski odbitak. ZNANSTVENE METODE U ovom seminarskom radu prilikom istraživanja i formulisanja rezultata korištene su u kombinaciji slijedeće znanstvene metode: induktivna i deduktivna. a što daje mogućnost da postane zemlja poduzetništva. Fiskalna politika općenito obraĎuje pojam. On sadrži četiri poglavlja. 3 . Četvrto poglavlje.4. generalizacije. . Prvo poglavlje. STRUKTURA RADA Struktura seminarskog rada je usklaĎena sa Upustvom za pisanje seminarskog rada na prvom ciklusu studija kao i temi seminarskog rada. daje generalnu ocjenu o poreskom sistemu BiH. obješnjeni direktni i indirektni porezi i PDV kao najrasprostranjeniji sistem oporezivanja.Radna hipoteza i pomoćne hipoteze. 1. klasifikacije i kompilacije.Svrha i ciljevi istraživanja.Znanstvene metode.Problem. Zaključak. .5. podjelu i ostvarivanje fiskalne politike. Treće poglavlje.Struktura rada. PH. Uvod. sadrži pet podpoglavlja: .

Fiskalna politika se bavi načinima prikupljanja novca u državnu blagajnu i njegovog trošenja.nosioci fiskalne politike nastoje da njenim instrumentima obezbijede privrednu stabilnost kao osnovu za neometano obavljanje ekonomskih aktivnosti. je politika javnih prihoda i javnih rashoda (javne potrošnje). Fiskalna politika ima svoje globalne i specifične ciljeve. odvijanje javne potrošnje i transfer sredstava prema ugroženim dijelovima stanovništva.2. U vrijeme inflacije često se primjenjuje kontrakcijska fiskalna politika u vidu povećanih poreza i smanjenja javnih rashoda. prema engl.wikipedia.  alokativna funkcija . Sastoji se od porezne politike i politike javnih rashoda. poput pune zaposlenosti.org/wiki/Fiskalna_politika 4 . Fiskalna politika utiče na prihode i potrošnju ljudi. FISKALNA POLITIKA Doslovno značenje izraza fiskalna politika. odnosno politikom javnih prihoda i javnih rashoda utiče se na odluke privrednih subjekata u vezi sa alokacijom oskudnih resursa na različite djelatnosti. Osnovne funkcije fiskalne politike mogu se formulisati na slijedeći način:  stabilizaciona funkcija . pomaže u odreĎivanju alokacije resursa izmeĎu privatnih i kolektivnih dobara te utiče na poticanje investicija. Globalni ciljevi fiskalne politike su: 1 http://bs.fiskalnom politikom i njenim instrumentima. 1 Fiskalna politika se može definisati kao svjesna promjena državnih prihoda i rashoda kojima je svrha ostvarivati makroekonomske ciljeve ekonomske politike. U vrijeme depresije primjenjuje se ekspanzivna fiskalna politika u vidu smanjenja poreza i porasta javnih rashoda.  redistributivna funkcija - fiskalna politika obezbjeĎuje neometano snabdijevanje javnim dobrima. zadovoljavajuće stope rasta gospodarstva i ostvarivati eksternu ravnotežu. stabilnih cijena. Fiscal policy.

politika javne potrošnje definiše 2 Kadrija Hodžić i Edin Arnaut. izgradnja puteva. Fiskalna politika se sastoji od: politike javnih prihoda i politike javnih rashoda (javne potrošnje). smanjivajući njihovu potražnju (potrošnju) za dobrima i uslugama. I suprotno. što su poduzetnici više oporezovani više će biti obeshrabreni da pokreću nove investicije. Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Travnik. Specifični ciljevi fiskalne politike su:    finansiranje ponude javnih dobara i usluga. b) Porezi utiču na tržišne cijene. što će dovesti do većeg GDP-a. a time mna poticaje i ponašanja ekonomskih subjekata. ekonomska ravnoteža i stabilnost cijena. rast zaposlenosti i stabilne cijene).   privredni rast i razvoj kroz pospješivanje rasta društvenog proizvoda. vojske i policije. Skripta – Makroekonomija.  strukturno-razvojna funkcija.budžet predstavlja novčani predračun države kojim se odreĎuju prihodi i rashodi državnih organa prema unapred odreĎenim namjenama. 2 Politika javnih rashoda (troškovi državne administracije. 2010. Javni prihodi (politika ubiranja javnih prihoda: poreza i drugih dažbina) koja na domaću agregatnu potražnju i agregatnu ponudu utiču na dva načina: a) veći porezi smanjuju dohodak stanovništva i tako ostavljaju domaćinstva sa manje raspoloživog dohotka. 73 5 . stabilizaciona funkcija (kroz rast bruto društvenog proizvoda. i suprotno tome: smanjivanjem poreskih stopa daje poticaj poduzetnicima na nove aktivnosti i proširivanje investiranja. Npr. smanjivanje poreza utiče na povećanje dohotka domaćinstva. odnosno budžetska politika . Travnik. što na kraju smanjuje ostvareni GDP. pravednija raspodjela dohotka. škola i bolnica i sl. ravnomjernija socijalna raspodjela javne potrošnje. str.).

načine potrošnje odnosno namjenu svih sredstava koja postoje u budžetu. zbog čega moraju da budu usklaĎene. tj. koliko se GDP-a troši kolektivno. 3 VoĎenje fiskalne politike ne može biti nezavisno od voĎenja monetarne politike. 73 6 . Skripta – Makroekonomija. ako je cilj nosilaca ekonomske politike u odreĎenom periodu da povećaju ulaganja privrednih subjekata u odreĎenu djelatnost onda će vrlo vjerovatno svim preduzećima koja se odluče na obavljanje te djelatnosti smanjiti poreze kako bi ih stimulisala. koja se odluče da uĎu u navedenu granu. autonomni porezi i nivoi poreskih stopa. Definisanjem osnovnih komponenti fiskalne politike u velikoj mjeri su definisani i instrumenti fiskalne politike . Travnik. nivoi transfera. već i zbog toga što se i jednom i drugom može djelovati na iste ekonomske kategorije.nivo budžetske potrošnje. 2010. One su meĎusobno povezane. Na taj način bi fiskalna vlast uticala na privredne tokove svojom poreskom politikom. onda bi fiskalna vlast i kroz javne rashode uticala na privredni život. a koliko privatno. pa se putem porasta poreza smanjuje potrošnju stanovništva i obim investicija preduzeća. Ako bi preduzeća. str. ne samo kao dijelovi ekonomske politike države. i odnosi se na smanjivanje poreza kako bi se povećale potrošnja stanovništva i investicije u preduzećima (domaćinstva i preduzeća plaćaju manje poreza pa će im više preostati dohotka za potrošnju i investicije). restriktivna (ili kontrakcijska) fiskalna politika se primjenjuje u uslovima prekomjerne ekspanzije i opasnosti od inflacije u zemlji. Na primjer. 3 Kadrija Hodžić i Edin Arnaut. kao što se ni monetarna politika ne može formulisati i sprovoditi bez obzira na način na koji se sprovodi fiskalna politika. Postoje dvije vrste fiskalne politike: ekspanzivna fiskalna politika se primjenjuje u doba ekonomske depresije. Fiskalna vlast može na privredne subjekte da utiče i preko budžetske politike i preko politike budžetskih prihoda odnosno i preko javne potrošnje i preko poreske politike. Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Travnik. Potrošnja države odreĎuje relativnu veličinu javnog i privatnog sektora. dobijala i druge vrste pomoći (na primjer subvencije).

2.1. Djeluju automatski i anticiklično bez preduzimanja posebnih mjera od strane vlade. Diskrecionim mjerama fiskalne politike. Diskreciona fiskalna politika je ona u kojoj država mijenja porezne stope ili programe potrošnje kako bi neutralizirala poslovne cikluse. Automatskim stabilizatorima i 2. OSTVARIVANJE FISKALNE POLITIKE Ostvarivanje stabilizacionih (spriječavanje makroekonomskih nestabilnosti) i razvojnih ciljeva (poticanje ekonomskog rasta) fiskalna politika ostvaruje na dva osnovna načina: 1.2. zaštitne carine u poljprivredi isl.1. uvode se u vremenu silaznih faza poslovnog ciklusa u kojima dolazi do rasta nezaposlenosti i drugih socijalnih problema. b) Naknade za slučaj nezaposlenosti. 2.1. Oni služe kao amortizeri neočekivanih ekonomskih promjena.1. Osnovne mjere diskrecione fiskalne politike su: 7 . Ovo je najznačajniji automatski stabilizator u slučaju pojave inflacije ili silaznih faza poslovnih ciklusa. Najznačajniji automatski stabilizatori su: a) Progresivno oporezivanje profita i zarada preduzeća. socijalna pomoć i ostala transferna plaćanja.2. Država smanjuje poreske stope što treba da ublaži pad agregatne potražnje. Diskreciona fiskalna politika Automatski stabilizatori nisu uvijek dovoljni za održavanje pune zaposlenosti pa država koristi mjere diskrecijske fiskalne politike. Programi porodične socijalne pomoći. Automatski stabilizatori Automatski stabilizatori su oni javni prihodi i rashodi koji služe za održavanje makroekonomske stabilnosti. bez posredovanja nosilaca ekonomske politike.

Naime. u ratom razorenoj i osiromašenoj privredi Bosne i Hercegovine neminovno se javlja potreba za intervencijom države pred koju se stavlja širok dijapazon zadataka: od pomoći pri uspostavljanju saobraćajne. - - privremene promjene poreza na dohotke ( njihovim smanjivanjem preostaju veći raspoloživi dohoci i spriječavamo ekonomsko usporavanje i srljanje u recesiju). Travnik. programi zapošljavanja u javnom sektoru (za razliku od javnih radova namjenjeni za privremeno zapošljavanje nezaposlenih radnika. 4 Nasuprot automatskim stabilizatorima koji podrazumijevaju spontanu i trenutnu promjenu u nacionalnom dohotku. bolnica. nakon čega bi ovi ljudi mogli preći na radna mjesta u privatnom sektoru). riješili problem 3 miliona nezaposlenih). 4 Kadrija Hodžić i Edin Arnaut. str.. 74 8 . poput oni o izgradnji autiputeva. Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Travnik. Za fiskalnu politiku Bosne i Hercegovine se može reći da su je upravo ti neekonomski uticaji stavili u žižu interesovanja. Skripta – Makroekonomija. Državni izdaci (javni rashodi) imaju multiplikatorski efekat na proizvodnju. ovdje je potrebno odreĎeno vrijeme kao bi se provela odgovarajuća zakonska procedura.2. a čije dostizanje ujedno znači i mogućnost i obavezu nosilaca ekonomske politike u preduzimanju predviĎenih fiskalnih mjera. škola i sl. dugotrajni projekti. FISKALNA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE Fiskalni sistem svake zemlje odraz je ekonomskih potreba ali i brojnih neekonomskih uticaja. 2. slično investicijama.- javni radovi (kapitalno intenzivni. 2010. Ekonomisti preporučuju kombiniranu primjenu automatskih stabilizatora i diskrecionih fiskalnih mjera u obliku „formule fleksibilne politike“. na ovaj način u SAD su 1935.

odnosno najmanje šteti privredi. čime se na tržištu vrši odgovarajuća alokacija raspoloživih sredstava.telekomunikacione i druge infrastrukture do organizacije i finansiranja zdravstva. Funkcije fiskalne politike Djelovanje fiskalne politike ispoljava se na mikroekonomskom i makroekonomskom nivou. 2.1. kao i aktiviranje specifičnog mehanizma koji vrši korekciju u stanju raspodjele na način da se ovim preraspodjelama generiraju maksimalni pozitivni učinci. Alokacija sredstava podrazumjeva takvo dijelovanje odgovarajućeg instrumentarija fiskalne politike putem kojeg se vrši prebacivanje sredstava iz područja zadovoljavanja privatnih potreba u područje zadovoljavanja javnih potreba.2. postojanje složene i u mnogome specIfične državne zajednice kao i činjenica da se Bosna i Hercegovina nalazi u periodu tranzicije takoĎer zahtijevaju poseban napor u voĎenju fiskalne politike. Posmatrana sa makroekonomskog aspekta fiskalna politika ima tri osnovna kompleksa ciljeva kojima mora pristupiti sihronizovano. a to su: • Alokacija sredstava • Distribucija sredstava • Efikasno stabilizirajuće djelovanje Prva dva kompleksa ciljeva odnose se na obezbjeĎenje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba. Zadaci fiskalne politike u Bosni i Hercegovini postaće jos slož eniji u periodu koji slijedi i zbog č injenice da se očekuje znatno smanjenje dotoka strane pomoći i donacija. 9 . Kako je dejstvo monetarno-kreditne politike suž eno postojanjem valutnog odbora poseban naglasak se stavlja na fiskalnu politiku. Mikroekonomski uticaji fiskalne politike idu posebno u pravcu stimulacije obima strukture ponude. Osim toga. obrazovanja itd.

2. 2. Treći set ciljeva bitno je različit od predhodna dva. posebno ako se respektuje njena pozicija "male otvorene privrede". Vertikalna i horizontalna fiskalna ravnoteža Fiskalni sistem neke države je vertikalno uravnotežen ako svaki nivo vlasti ima dovoljne prihode za finansiranje rashoda za koje je odgovoran.2.Distribucija sredstava je najosjetljivija dimenzija fiskalne politike jer ona podrazumjeva djelovanje fiskalnog instrumentarija putem kojeg se vrši prebacivanje sredstava jednog lica/regije na drugo lice/regiju. Pitanje stabilizirajuće funkcije fiskalne politike u Bosni i Hercegovini je naročito važno. Zbog nedostupnosti podataka teško je iskazati nivo vertikalne uravnoteženosti/ neuravnoteženosti. Pri tome treba imati u vidu da se u kratkom roku fiskalnom politikom značajno može uticati na regulisanje obima i strukture efektivne potražnje. U prilikama kakve postoje u Bosni i Hercegovini mjerama fiskalne politike se presudno utiče na opredjeljenja preduzeća i pojedinaca izmedu štednje i potrošnje. uvoza i izvoza i različitih drugih aktivnosti. Kod stabilizirajućeg seta ciljeva funkcija fiskalne politike se ispoljava u težnji održavanja visokog stepena korištenja raspoloživih proizvodnih potencijala. 10 . MeĎutim. uticaj fiskalne politike sa aspekta razvojnih ciljeva može se ostvariti na dugi rok kroz razne stimulativne mjere. te na nivo i strukturu likvidnosti privrede. prije svega upošljavanja radne snage i kapaciteta ali i održavanja stabilnog novca i cijena. U Bosni i Hercegovini alokativna i distributivna funkcija fiskalne politike uokvirena je u složenu državnu strukturu to se ovaj aspekt izražava na četiri nivoa državne organizacije što predstavlja veoma složen mehanizam u odnosu na praksu u svijetu. ali se ona može približno predstaviti na dva načina:  U užem smislu. udjelom rashoda koje pod -državne vlade mogu finansirati iz vlastitih sredstava (nad kojima imaju kontrolu).

posebno socijalne zaštite. jer svaka vlada može imati različite potrebe za rashodima ali i različite kapacitete za ub iranje prihoda. proširivanje općinskih prihoda za zajedničke poreze. Primjena šire definicije vertikalne neravnoteže tj. Postoji mnogo razloga za takvu situaciju uključujući ograničeno pravo odlučivanja i autonomiju općina kada su u pitanju njihovi vlastiti prihodi i prenošenje za finansiranje socijalnih usluga na općine. Na osnovu te definicije.Vertikalno uravnotežena struktura prihoda ne mora nužno biti i horizontalno uravnotežena. Kao rezultat ovakve neuravnoteženosti općine često posluju uz dugovanja ili uz pomoć transfera od strane kantona. ali bez transfera. to nije praćeno dodjeljivanjem odgovarajućih sredstava za finansiranje. uključujući zajedničke prihode. smanjuje pritisak vertikalne fiskalne neravnoteže na općinski nivo samo u ograničenoj mjeri. 11 . kao što možemo zaključiti iz dosadašnjeg izlaganja postoji značajan pritisak vertikalne neravnoteže na državnom nivou i u entitetima. općine) imaju sličan kapacitet prihoda za finansiranje svojih rashoda tada postoji horizontalna uravnoteženost fiskalne politike. Ako sve vlade na istom nivou (npr. U širem smislu udjelom rashoda koje oni mogu finansirati iz svojih poreskih prihoda. Za Bosnu i Hercegovinu relevantna je prva definicija.

gdje se penzija odreĎuje visinom uplaćenog doprinosa. zdravstvo. ali uvijek obavezno i posredno putem državnih institucija. ali ne stječu prava da u omjeru uplaćenog poreza dobiju odreĎenu vrstu usluge. a najvažniji su:         Zakon o porezu na dohodak Zakon o porezu na dobit Zakon o porezu na dodanu vrijednost ( na nivou BiH ) Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dobit Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost ( na nivou BiH ) Zakon o posebnim porezima Zakon o računovodstvu 12 . davanje poticaja i subvencija). u pravilu prema ekonomskoj snazi poreznih obveznika uz odreĎene korekcije koje su socijalnopolitički motivirane. Zato se za poreze i kaže da se njima financiraju odreĎena javna dobra ili općedruštvene potrebe čije se korištenje ne može individualno odrediti.). policija. odgoja i obrazovanja. vojska i td. obrazovanje. Kao što je već rečeno. financiranje odreĎenih infrastrukturnih projekata. već se zbog njihovog vitalnog značaja za funkcionisanje društva propisuje kao zakonska obaveza. kod plaćanja doprinosa za penziono osiguranje. U tom smislu moglo bi se reći da su porezi cijena javnih dobara koje na razne načine koristimo. kao što je npr. graĎani plaćanjem poreza osiguravaju sredstva za financiranje odreĎenih javnih dobara (npr.3. Poreski sistem FBiH ureĎen je s više zakonskih i podzakonskih propisa. OPOREZIVANJE S AKCENTOM NA PORESKI SISTEM U BiH Uopćeno se može se reći da je porez instrument kojim država prikuplja sredstva potrebna za financiranje državnih potreba (financiranje državnog aparata. financiranje odreĎenih socijalnih davanja. ni po opsegu ni po vremenu.

 Porez predstavlja davanje bez direktne protunaknade. socijalno-političkih i političkih). a zatim kao pomoć. U feudalizmu. Opšte karakteristike poreza kao oblika prihoda u savremenim uslovima ogledaju se u sljedećem:  U osnovi poreza leži prinuda.3. u principu. u antičkoj Grčkoj i Rimu porez je tumačen kao davanje pokorenih pobjedinaca i poreska obaveza se izjednačavala sa pojmom potčinjenosti.1. na prvom mjestu kao dar. 13 . a u protivnom – iznos poreza bit će naplaćen prinudnim putem. MeĎutim. iako nije riječ o direktnoj protunaknadi ne može se poreći da porezi. Novija shvatanja o suštini poreza kao oblika prihoda stavljaju akcenat na ekstra fiskalne zadatke u uslovima državnog intervencionizma. država nije dužna da poreskom obvezniku daje obavještenje u koju svrhu će se upotrijebiti prihodi koji potiču od poreza. Definicije se u znatnoj mjeri razlikuju zavisno od perioda u kome su nastale. predstavljaju indirektnu protunaknadu. čija veličina uveliko zavisi od toga u kojoj mjeri široki slojevi naroda imaju uticaja na kreiranje politike javne vlasti. što znači da su poreski obveznici dužni da plate poreze. porez se tretira.  Porez predstavlja takav prihod kod koga nije unaprijed utvrĎena svrha za koju će se koristiti. Tako. Porezi gube neutralan karakter i vrlo uspješno počinju da se primjenjuju u ostvarivanju vanfiskalnih ciljeva ( ekonomsko-političkih. POREZI Pitanje suštine i osnovnih karakteristika poreza bilo je predmet definisanja čitavog niza autora koji su pokušavali da iznesu osnovne karakteristike ovog oblika prihoda. što znači da prilikom naplate poreza.

poreska snaga manifestuje u vidu potrošnje radi se o indirektnim porezima. redovni i vanredni porezi. socijalno-političkih zadataka i ova 3. Veoma često se diskutovalo o realnosti podjele poreza na direktne i indirektne. obzirom da i jedna i druga 14 . Ukoliko se poreska snaga manifestuje posjedovanjem imovine ili dohotka riječ je o direktnim porezima. Direktni i indirektni porezi Klasifikacija poreza na direktne i indirektne predstavlja veoma staru klasifikaciju poreza. Ukoliko se. s obzirom da je praksa pokazala da se kod izvjesnih poreza javljaju nejasnoće prilikom utvrĎivanja da li je porez direktan ili indirektan. a samo u izuzetnim slučajevima u naturi. Tako. klasifikacija poreza. Već prema tome šta se uzima kao baza klasifikacije.1.2. PODJELA POREZA U teoriji i praksi nailazi se na niz pokušaja da se izvrši podjela. jedan od osnova za podjelu poreza na direktne i indirektne jeste u tome kako se manifestuje poreska snaga. Ukoliko posmatramo poreski sistem savremenih država. direktni (neposredni) i indirektni (posredni) porezi i dr. mogu se razlikovati i različite grupacije poreza:    porezi u novcu i naturi. 3. Kao posebnu karakteristiku poreza moderne države treba navesti da se oni naplaćuju isključivo u novcu. meĎutim. koja je bila predmet čestih rasprava.2. mogu se uočiti da su to različite kombinacije direktnih i indirektnih poreza.  Porezi u savremenim uslovima dobijaju sve značajnije mjesto pri ostvarenju pojedinih ekonomsko-političkih i orjentacija postaje sve izraženija.

te je neprihvatljivo davati prioritet bilo jednoj bilo drugoj grupaciji poreza. U nekim zemljama se javlja i pod drugačijim nazivima. porez na nasljeĎe i poklon. porez na prihod od imovine i imovinskih prava. Porez na dodatu vrijednost je indirektni porez. (diskutabilan s obzirom da nisu propisani na nivou BiH) 3.. U poreskom sistemu Bosne i Hercegovine direktni porezi su : • • • • • • porez na dobit fizičkih i pravnih lica.. goods and services tax . Kanadi. • putarine. • akcize. Novom Zelandu ili Singapuru gdje je poznat kao porez na dobra i usluge (eng. I u poreskom sistemu BiH zastupljena je kombinacija direktnih i indirektnih poreza. porez na prihod od autorskih prava. • porez na promet proizvoda i usluga i • porez na dodatu vrijednost • porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljstvu.grupacija poreza imaju i prednosti i nedostatke. što znači da se ne prikuplja direktno od lica koje je porezni 15 . dok je u Japanu poznat kao porez na konzumiranje. U indirektne poreze u Bosni i Hercegovini ubrajamo: • uvozne i izvozne dažbine.GST ). porez na imovinu.3. u Velikoj Britaniji. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST ( PDV ) Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu. porez na dobitke od igara na sreću. npr.

To znači da potrošnja dobara i usluga koji su isporučeni na teritoriju u nadležnosti druge poreske administracije nije predmet oporezivanja. Ovaj porez je isprva uveden kao opterećenje za velike kompanije. ali i povišene gdje je maksimum 25%. koje nalaže da od poreza u cjelini mogu biti osloboĎena samo ona dobra i usluge čija se potrošnja odvija u drugoj poreskoj jurisdikciji. Konačno. ali je vremenom njegovo djelovanje prošireno na sve oblasti poslovanja. 16 . Drugo osnovno obilježje PDV-a je vezano za načelo odredišta. neke države su uspjele stvoriti različite stope za odreĎene regije i teritorije. ali koji se za razliku od poreza na promet. godine. U oporezivanju potrošnje. uvela taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Potrošni oblik PDV-a ogleda se u tome da je on. aprila 1954. Uobičajena stopa je 15%. jer se i PDV uvijek prevaljuje na krajnjeg potrošača. ali ponegdje postoje i snižene do 5%. a poduzetnici koji su izvršili takve isporuke imaju pravo na povrat cjelokupnog poreza plaćenog u prethodnim fazama proizvodnje i prometa. U Bosni i Hercegovini.obveznik. U Evropskoj Uniji najznačajnija poreski sistem je označen serijom direktiva od kojih je Šesta direktiva. S obzirom da je PDV zamišljen kao porez na konzumiranje. već od lica koja se smatraju krajnjim potrošačima. januara 2006. On je bio direktor francuske poreske službe koja je 10. obračunava i plaća na isporuke dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga. PDV je osmislio francuski ekonomista Maurice Lauré 1954. ustvari porez na potrošnju. iako nije predviĎeno Šestom direktivom. pored toga što je predmet oporezivanja dodata vrijednost u pojedinim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga. PDV u BiH je zamijenio postojeći porez na promet proizvoda i usluga. Važna napomena je da to nije isto što i oslobaĎanje od poreza na dodatu vrijednost. kao i na uvoz dobara. Iako postoje osnovne smjernice. neke države za izvjesna dobra i usluge imaju "nultu stopu". PDV je kao i porez na promet indirektni porez na potrošnju. izvoz nije predmet oporezivanja. porez na dodatu vrijednost (PDV) se počeo primjenjivati 1. godine i to sa samo jednom jedinstvenom stopom od 17%.

Pošto kod ovakvih poreskih oslobaĎanja nema prava na odbitak ulaznog poreza. ali su potrošači tih dobara i usluga izvan dometa PDV-a. jer je osloboĎena samo ona zadnja faza pri prometu dobara tj. 17 . To znači da poreski obveznici na svojim računima neće obračunavati PDV. PDV koji je platio na svoje nabavke oduzima od PDV-a kojeg obračuna na svoje prodaje. odnosno obveznike koji su ih isporučili a koji se. zbog čega se ovaj metod naziva još i fakturni. odnosno metod računa. U sistemu PDV-a postoje dva tipa poreskih oslobaĎanja i to: sa pravom na odbitak ulaznog poreza i bez prava na odbitak ulaznog poreza. Poresko oslobađanje sa pravom na odbitak ulaznog poreza (u slučajevima tkzv. isključuju iz sistema PDV-a. Poreska oslobađanja bez prava na odbitak ulaznog poreza (kada se isporuke odreĎenih dobara ili usluga unutar date poreske jurisdikcije oslobaĎaju obaveze obračunavanja PDV-a) odnosi se na ona dobra ili usluge.obveznici ostaju u sistemu PDV-a. a imat će pravo na odbitak cjelokupnog poreza koji su platili svojim dobavljačima prilikom nabavke dobara i usluga. ali sama potrošnja nije u potpunosti osloboĎena PDVa. ukoliko je izlazni porez manji od ulaznog u odreĎenom obračunskom periodu. pri čemu se može javiti i pretplata poreza. odnosno u drugoj poreskoj jurisdikciji. u cijeni koju za ova dobra ili usluge plaća krajnji potrošač sadržan je i ulazni PDV zaračunat u svim prethodnim fazama prometa.Kreditna metoda prikupljana poreza vrši se tako da poreski obveznik pri svakoj nabavci plaća zaračunati PDV. nulte stope PDV-a koji važi samo za izvoz) i same isporuke dobara i njihovi izvršioci. odnosno iskazat će stopu od 0%. u osnovi. tako da mu za uplatu „ostaje“ samo razlika izmeĎu poreza koji je on obračunao na svoje prodaje i poreza kojeg je platio dobavljačima za izvršene nabavke. Kod kreditnog metoda obračunati PDV mora uvijek biti naznačen u ispostavljenim fakturama i samo tako naznačeni porez služi kao dokumentovani dokaz za odbitak ulaznog poreza. „posljednja dodata vrijednost“.U ovakvim slučajevima ukupno poresko opterećenje je manje.

jer se porez naplaćuje na ukupnu vrijednost od svake faze prometa (za razliku od poreza na promet koji. jer je izvoz u cjelini osloboĎen oporezivanja. Prednosti PDV-a u odnosu na porez na promet proizvoda i usluga su:   Mnogo je izdašniji i efikasniji. 18 . PDV obezbjeĎuje ravnopravan konkurentski položaj uvezenih i domaćih proizvoda na tržištu zamlje uvoznice. odnosno prometa.a dosljednije poštuje princip odredišta i zbog dosljednije primjene principa odredišta.  Ima znatno logičniju (i ujedno neuporedivo efikasniju) tehniku naplate. plaćanja i kontrole.  Sistem PDV.3.  O bezbjeĎuje neutralnost u spoljnotrgovinskim transakcijama. Znatno umanjuje uslove za postojanje sive ekonomije. jer obuhvata sve faze proizvodnje.maloprodaji i to za gotov novac.4.  M ali broj stopa.a nema odlaganja plaćanja ( za razliku od poreza na promet. daje velike šanse razvoju sive ekonomije). jer kod PDV. zasniva na sistemu osloba Ďanja svih faza prometa koje prethode maloproda ji). čija se naplata sistemski suspenduje sve do maloprodaje). kao jednofazan. upravo zato što se naplaćuje u najslabijoj karici. PDV je višefazan (svefazni neto porez) i zasniva se na sistemu odbitaka.  Za razliku od sistema poreza na promet (koji se. PREDNOSTI I NEDOSTACI PDV-a Da bi se eventualno mogli sagledati efekti primjene sistema poreza na dodatu vrijednost potrebno je istaći neke prednosti ali i nedostatke PDV -a u odnosu na dosada primjenjivani sistem poreza na promet . što znatno smanjuj e administrativna tehnička ograničenja i pojednostavljuje tehnike obračunavanja.a su i slučajevi dvostrukog oporezivanja i slučajevi dvostrukog oslobaĎanja transakcija u meĎunarodnom prometu znatno rjeĎi nego u sistemu poreza na promet. u sistemu PDV . Iz istih razloga.

U složenim državama kakva je BiH. čiji obim prometa omogućava n eulazak u sistem PDV-a. naročito ukoliko poreski obveznici nisu pravovremeno pripremljeni i dovoljno upoznati sa osobinama PDV-a i posljedicama njegove primjene). kantonima. to neminovno dovodi do raznih problema vezanih za adekvatnu i pravednu distribuciju prikupljenog poreza nižim nivoima vlasti: entitetima. a u mnogo slučajeva i neminovnog povećanja cijena u sljed racionalnih. Ovaj  nedostatak može se djelimično riješiti selektivnim oporezivanjem specifičnih proizvoda akcizama.a smatraju gotovo svi preduzetnici (osim onih „malih“.  Problem raspodjele subcentralnim nivoima (priroda PDV-a zahtijeva njegovo uvoĎenje i primjenu na najvišem. centralnom nivou vlasti. MeĎu nedostacimama PDV -a u odnosu na sistem poreza na promet treba istaći:  P ovećano administratiranje i troš kovi poreskih obveznika vezane za obračunavanje. ali i raznih psiholoških i drugih iracionalnih motiva i razloga.). ako se ne radi o uvozu za vlastitu krajnju potrošnju). s tim da poreski obveznic iuvoznici tako plaćeni porez mogu odmah istaknuti kao poreski kredit (naravno.  Izraženija regresivnost (što je direktna posljedica relativno malog broja poreskih stopa u odnosu na sistem poreza na promet. posebno u situaciji uvoĎenja P DV-a sa jedinstvenom stopom kakva je u BiH). jer i u ovom segmentu obezbjeĎuju poresku neutralnost sa asp ekta poreskih obveznika (koji i ulazni porez na korištene usluge mogu koristiti kao poreski odbitak. R elativno izraženiji inflatorni potencijal (zbog mogućeg . što sistem poreza na promet nije omogućavao).  Prednosti PDV. PDV se pri uvozu naplaćuje odmah.a su posebno uočljive kod oporezivanja usluga. opštinama). te je mnogo veći broj poreskih obveznika nego u sistemu poreza na promet. a zbog činjenice da se poreskim obveznicima u sistemu PDV. naplatu i plaćanje poreza u odnosu na jednofazni poreski sistem. 19 .

UvoĎenje jedinstvene stope PDV-a od 17% kao i veći obuhvat dobara i usluga koji se oporezuju u odnosu na dosadašnji sistem poreza na promet trebao bi rezultirati bitno većim iznosom ubranih javnih prihoda u prometu.4. mnogo je izdašniji i efikasniji. tj. Naplata najvećeg dijela PDV-a se ostvaruje prije maloprodajne faze. Možemo reći da je BiH kao država započela reformu svog por eskog sistema i da je glavna značajka te reforme to što je nadležnost za indirektne poreze prešla na nivo države. U odnosu na porez na promet proizvoda i usluga. Nužno je provesti mjere koje će ublažiti pritisak koji ovakva vertikalna i horizontalna neuravnoteženost vrše na fiskalni sistem. Opasnost od evazije pri uvozu je smanjena samim tim što se PDV obračunava i naplaćuje odmah na granici. Sama tehnika primjene PDV-a ograničava poresku evaziju i uspostavlja sistem dvostruke kontrole meĎu samim poreskim obveznicima. janura 2006 godine umjesto poreza na promet proizvoda i usluga primjenjuje 20 . za razliku od poreza na promet koji se u cijelosti naplaćuje tek u maloprodaji. ZAKLJUČAK Proučavajući ovu temu zaključili smo da je neupitan značaj fiskalne politike u Bosni i Hercegovini. ali ostaje pitanje da li je naša fiskalna politika dovoljno prilagoĎena specifičnim uslovima u kojima se sprovodi kao i da li je u stanju zadovoljiti sve zahtjeve koji se pred nju postavljaju? Pokušaj prilagoĎavanja karakterističnoj strukturi vlasti u Bosni i Hercegovini rezultirao je izgradnjom specifičnog fiskalnog sistema. jer obuhvata sve faze prometa. Pored istaknutog za politiku indirektnih poreza u BiH najznačajnija je činjenica što se od 1. PDV smanjuje uslove za sivu ekonomiju. kroz sve faze proizvodno-prometnog ciklusa. entitetima i disktriktu je ostala nadležnost nad direktnim porezima. Postavlja se pitanje koliko je uspješno dizajnirana fiskalna decentralizacija naročito ako se imaju u vidu sve njene specifičnosti? U Bosni i Hercegovini postoji znatna neuravnoteženost k ako u pogledu dostatnosti prihoda za finansiranje rashoda svakog pojedinog nivoa vlasti tako i u kapacitetu prihoda za finansiranje rashoda na istim nivoima vlasti.

u jačanju privatnog sektora. samim time i poreska politika indirektnih poreza na nivo BiH moraju ići u tom pravcu da omoguće da BiH postane zemlja poduzetništva čiji ekonomski razvoj neće zavisiti od meĎunarodne pomoći. jačati finansijksi sektor. 21 . Uspostavljanje jedinstvenog ekonomskog prostora na nivou BiH ojačat će makroekonomsku stabilnost i u predstojećim reformama treba osigurati povoljnu klimu za domaća i strana ulaganja. ubrzati privatizaciju. Moramo konstatovati da je ovo tek početak reformi u BiH i da poreska politika. Izvori budućeg ekonomskog rasta i povećanja zaposlenosti vide se prvenstveno. osigurati vladavinu prava i stvoriti efikasne mehanizme za borbu protiv korupcije i kriminala. u ovom seminarskom radu u cijelosti je potvrĎena i dokazana.porez na dodanu vrijednost. Time se BiH pridružila većini evropskih zemalja kada je u pitanju ova vrsta poreza. a samim time i poreska politika indirektnih poreza na nivou države idu u tom pravcu da omoguće da BiH postane zemlja poduzetništva čiji ekonomski razvoj neće zavisiti od meĎunarodne pomoći“. TakoĎer i tri pomoćne hipoteze su potvrĎene i dokazane. Radna hipoteza: „Poreska politika u BiH.

Uvod u ekonomiju. K. Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Travnik.11.2012. IK Penn.pufbih.) 3. Travnik.LITERATURA Knjige: 1.) 22 .11. http://bs. Kadrija Hodžić i Edin Arnaut. 3.2012. 2010. 2005.11. http://bs.ba/ (01.org/wiki/Fiskalna_politika (01. Tuzla.wikipedia. Hodžić. Ekonomska enciklopedija.. 2.wikipedia.) 2. Skripta – Makroekonomija.org/wiki/Porez (02. Grupa autora. 1986. http://www. Tekstovi sa interneta: 1. drugo izdanje.2012.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful