1.

OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA PSIHOLOGIEI EDUCAŢIEI Obiectul psihologiei - procesele subiective interne şi manifestările comportamentale externe, motorii sau verbale - între activitatea subiectivă internă şi cea obiectivă externă există raporturi de interdependenţă si interacţiune ele se manifestă relativ stabil în acţiunile şi reacţiile fiecărei persoane la om, comportamentul extern observabil ia forma activităţii psihice, mentale prin care acesta işi exprimă personalitatea proprie psihologia a fost definită ca ştiinţa despre activitatea umană, privită in toate ipostazele sale - subiectivă şi obiectivă, psihică şi comportamen-tală sistemul psihocomportamental vizează variate tipuri de legi mecanice, fizice, chimice, biologice şi sociale. există si legi specifice psihologiei care au un caracter statistic: legi funcţionale, genetice, structurale, teleologice (finaliste), dialectice; ele se încadrează în mică măsură în modelul cauzalităţii;

-

-

-

-

1.2. Conceptele fundamentale ale psihologiei Activitatea psihică în sens larg - un raport, o relaţie între organism şi mediu, în care are loc un consum energetic, cu o finalitate adaptativă în sens restrâns - ansamblul manifestărilor de conduită exterioară sau mintală care duc la rezultate adaptative dispune de o serie de elemente structurale: mişcări, operaţii, acţiuni;

-

-

Acţiunea (materială, mentală) o modalitate de modelare de către subiect a materiei externe lui modelarea lui psihofizică de către sine sau de către un altul coordonarea şi construcţia mintală în plan psihologic, se caracterizează prin necoincidenţa scopului şi motivului dispun de un scop propriu, dar motivaţia este “împrumutată” de la activitate.

Operaţiile sunt subordonate acţiunilor şi reprezintă mijloace de realizare a acestora din punct de vedere psihologic, operaţiile nu dispun nici de scop, nici de motivaţie proprie operaţia reprezintă o modalitate de lucru neuropsihică, o dispoziţie sau o structură instrumentală rezultată din interiorizarea acţiunilor, din asimilări şi acomodări.

-

Fenomen psihic - totalitatea elementelor componente ale psihicului uman Procesul psihic - activitatea psihică informaţional - operaţională subiectivă - are o desfăşurare plurifazică şi discursivă - funcţionează pe baza unei zestre ereditare şi a unor achiziţii dobândite prin învăţare şi educaţie Însuşirile psihice - formaţiuni sintetice ce implică mai multe procese psihice - se manifestă relativ constant în structurile de personalitate ale omului. Starea psihică - o caracteristică dominantă, cu o existenţă episodică în cursul desfăşurărilor psihice, care îşi pune pecetea specifică asupra comportamentului omului, influenţându-i direct conduita (stări de entuziasm, tristeţe, anxietate, îndoială, speranţă). Structura psihică - un mod de organizare/construcţie în care părţile sunt dependente de întreg şi solidare unele cu altele. Sistemul psihic uman (S.P.U.): - o organizare ierarhică de funcţii, procese, însuşiri, implicând legături şi interacţiuni energetice şi informaţionale între elemente şi cu mediul un sistem energetic-informaţional de mare complexitate prezentă cele mai perfecţionate mecanisme de autoorganizare şi autoreglaj.

Clasificarea fenomenelor psihice Psihologia studiază: a. Procese psihice - cognitive (senzoriale şi logice) • • - afective (emoţii, sentimente) - volitive (voinţa)

b. Activităţi psihice: comunicarea, jocul, învăţarea,munca şi creaţia c. Condiţii care stimulează şi facilitează procesele, activităţile şi însuşirile psihice: motivaţia, atenţia, deprinderile, stereotipurile

d. Însuşiri psihice: temperament, aptitudini, caracter, care în interacţiune formează sistemul de personalitate 1.3. Problematica psihologiei educaţiei • Psihologia educaţiei (şcolară) studiază din punct de vedere psihologic procesul instructiveducativ desfăşurat în şcoală, cu scopul de a spori eficienţa acestuia. Psihologia educaţiei studiază geneza, structura şi procesualitatea fenomenelor psihice umane în condiţiile specifice ale activităţii de instruire şi de educaţie, în scopul creşterii eficienţei acesteia şi dezvoltării personalităţii elevului, studentului.

Specificul său: • ca ramură a psihologiei, este centrată pe cunoaşterea, înţelegerea şi modelarea personalităţii elevului; ca ştiinţă intradisciplinară, se află în interacţiune, coerenţă şi rezonanţă cu celelalte discipline aplicative ale psihologiei;

ca ştiinţă interdisciplinară, ea valorifică, din perspectiva modelării personalităţii, rezultatele cunoaşterii ştiinţifice din diferite domenii;

Obiectul său de studiu îl constituie: – educatorul şi educatul ca actori principali ai procesului instructiv-educativ;

- comunicarea didactică văzută prin modalităţile de eficientizare a acesteia: – – – strategiile şi tehnicile de învăţare eficientă; mecanismele şi legile învăţării, condiţiile interne şi externe ale învăţării; cunoaşterea teoretică a modelelor învăţării, aplicaţiile acestora în domeniul educaţional;

- elemente de psihosociologie a grupurilor şcolare: – – stimularea şi valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al elevilor; competenţele şi aptitudinea pedagogică a educatorului etc.

Direcţii de dezvoltare în domeniul educaţiei: • • • 1. o direcţie constructivă, experimentală; 2. o direcţie corectivă ; 3. o orientarea prospectivă.

Metode de cercetare ale psihologiei educaţiei: Observaţia - urmărirea atentă, intenţionată şi înregistrarea obiectivă a faptelor psihice, a comportamentul individului/grupului; • - forme: observaţia curentă, observaţia sistematică,integrală, parţială, directă, participativă etc - conţinutul: procese, însuşiri psihice,conduite, personalitatea elevului etc. - condiţii: scopul; utilizarea reperelor din context, resurselor, mijloacelor; condiţii variate de obs.; repetarea obs.; consemnarea datelor; discreţia; interpretarea itemilor etc. - avantaje, limite;

• •

Experimentul - cea mai riguroasă metodă de investigare, de verificare a ipotezei unei cercetări • • • - posibilitatea obţinerii de informaţii relevante şi obiective - verificarea, testarea ipotezei(lor) într-o situaţie controlată - investighează factorii, condiţiile care influenţează, produc sau determină anumite efecte (rezultate, comportamente, performanţe) - două tipuri de variabile: independente - sunt factorii manipulaţi şi controlaţi de experimentator şi dependente- sunt efecte, transformări măsurabile (modificări produse în comportamentul sau performanţele elevilor) apărute sub acţiunea ori influenţa variabilei independente. - două grupuri de subiecţi (elevi): experimental şi martor (de control). - avantaje, limite.

• •

Chestionarele şi interviurile • - colectarea informaţiilor despre atitudinile, opiniile, aspiraţiile, interesele, motivele, dorinţele, sentimentele, preferinţele subiecţilor investigaţi; - o populaţie extinsă de subiecţi, într-un timp relativ scurt, cât mai multe date asupra fenomenelor cercetate; - după conţinutul întrebărilor: chestionare de opinii şi atitudini; de motivaţie şi interese; de cunoştinţe; de identificare ş.a. -după tipul întrebărilor : chestionare cu răspunsuri deschise sau libere; cu răspunsuri închise, precodificate; cu răspunsuri în evantai ori la alegere - interviul este o interacţiune verbală directă, faţă în faţă, între cercetător şi subiect pe o temă sau o problemă specifică; - tipuri de interviuri: individuale şi de grup, directive si non-directive, focalizate pe o temă de studiu sau centrate pe persoana subiectului;

evenimente reale. stimulează motivaţia . comportamente . să presupună o intervenţie urgentă. comportament deviant .situaţia trebuie să îndeplinească unele condiţii: să fie autentică. metodologice.problemă ce se cere a fi analizată. Importanţa studierii psihologiei educaţiei • . la prelucrarea şi interpretarea rezultatelor şi la decodificarea semnificaţiei lor psihologice.formarea şi dezvoltarea competenţelor cognitive. evenimente. la câştigarea încrederii subiecţilor. decodificată şi rezolvată corect într-un timp optim . rezultate.un caz poate fi / deveni orice situaţie din viaţa individuală şi socială în care sunt implicate persoane. c) ce provin din particularităţile potenţialului uman cu care se lucrează: motivaţie. abandon şcolar. fapte. de profunzime. să fie completă. inteligenţă. indisciplină. absenteism.ele generează o situaţie . relaţii interpersonale.• . • • • • • • . de rămânere în urmă la învăţătură.5.o metodă activă de investigare. să fie focalizată pe preocupările subiecţilor. • • • • • • • 1. la administrarea lor. atitudini. d) cazurile de inadaptare şcolară. Metoda cazului – este folosită pentru a realiza cercetări intensive. care presupun studierea detaliată a unor situaţii. diagnosticată. la sinceritatea răspunsurilor. tehnici şi strategii de învăţare etc.fundamentarea teoretică a problemelor cu care se vor confrunta în practica educaţională .rezolvarea adecvată a unor probleme din practica educaţională: a) care ţin de însuşi conţinutul obiectului de studiu . dezbatere şi de învăţare.respectarea anumitor condiţii metodologice şi etice cu privire la redactarea întrebărilor. b) care ţin de modul de organizare a procesului de predare-învăţare. conduite. opinii. psihopedagogice şi psihosociale . fapte obiective. analiză. persoane • .

reprezintă starea funcţională finală de „împlinire” anatomofiziologică.1.vizează desăvârşirea structurală şi funcţională a ţesuturilor. organelor. neuropsihică. stadiu .maturizare biopsihosocială . afective.dezvoltare .disponibilitatea omului de a fi receptiv la influenţele educaţiei (formale. . subsistemelor organismului. pedagogia etc. - . universal. realizat printr-o succesiune de stadii. c) fundamentarea psihologică a metodelor de instruire. necesar.. creştere . Psihologia educaţională / şcolară este o ramură aplicativă a psihologiei care studiază : • a) legităţile activităţii psihice şi psihosociale a elevilor şi dezvoltarea psihosomatică de-a lungul vârstei şcolare . biologia. de acţiune şi intervenţie asupra dezvoltării psihice a elevilor. b) bazele psihologice ale instruirii şi educării elevilor . maturizare biologică . psihologia personalităţii.psihologia dezvoltării. obiectiv. Raporturile psihologiei educaţiei cu alte ştiinţe Raporturi de interdependenţă cu: • • -psihologiei generală .educabilitate . d) relaţiile dintre profesor .un ansamblu de caracteristici psihice bine conturate şi diferenţiate calitativ. informale şi nonformale).maturitate . .elevi şi multitudinea variabileleor educaţionale ce intervin în cadrul grupului şcolar/în clasa şcolară. Delimitări conceptuale . intelectuale şi atitudinale. psihologia genetică. . psihologia socială şi organizaţională .totalitatea modificărilor cantitative care conduc la atingerea proporţiilor medii ale adultului.este un proces complex de structurare a funcţiilor vegetative. socială etc.neuropsihologia. fiziologia.proces complex. este determinată de ereditate şi în relativă independenţă faţă de mediu. • • • • DEZVOLTAREA PSIHICĂ UMANĂ 1. cu un specific calitativ propriu.6.

Clasificarea stadiilor de dezvoltare psihică • • • • • • • • .vârsta adultă cu tinereţea. . maturitatea şi senectutea.şcolar mare / adolescentul (14/15. biochimice. 3. dezvoltarea psihică . . echilibru) 4. tipul fundamental de activitate realizată de individ (joc. viteză. • • • • . . . Dezvoltarea psihică: • • • Nivelurile dezvoltării: dezvoltarea biologică . . rezonanţă. funcţiilor şi însuşirilor psihice.şcolar mic (6/7. 5. d) vârsta sa cronologică / şi biologică. morfologice. .stadiul prenatal (0-9 luni). muncă. c) caracterul individual (ritm.presupune formarea şi restructurarea continuă a proceselor.18/19 ani).2. Caracteristicile dezvoltării psihice: • • • a) caracterul multifactorial. dezvoltarea socială . Criterii de delimitare a stadiilor dezvoltării psihice • a) activitatea predominantă. stadial.asimilarea şi interiorizarea normelor.şcolar mijlociu/ puberul (10/11. precum şi contradicţiile dintre fiecare categorie şi posibilităţile societăţii de a le satisface. b) locul şi rolul subiectului în sistemul relaţiilor interpersonale şi sociale. c) tipuri de contradicţii dintre cerinţele externe şi cerinţele subiective (dorinţe.include transformările fizice.stadiul copilului mic (nou născutului – de la naştere la 1 an). . modelelor socioculturale şi reglarea conduitei în acord cu acestea.preşcolar (3-6/7 ani). b) caracterul discontinuu.10/11).antepreşcolar (1-3 ani). creaţie). plurideterminat.14/15 ani). idealuri. învăţare. aspiraţii).

• • 7. Teoria ambientalistă (sociologistă) . autodeterminare. contestă/neagă rolul factorilor sociali şi educaţionali. pesimistă. Transformări fiziologice. atitudine realistă. interdependenţa lor. Caracterizarea creşterii şi dezvoltării psihice a preadolescentului • • • Caracterizare generală pubertatea marchează trecerea de la copilărie la adolescenţă. procesualitatea. Teoria dublei determinări . modificările sunt nesincronice. somatice • fenomenul specific acestei perioade de vârstă este „puseul de creştere”. atitudine optimistă. exclusivistă. îşi fundamentează ideile pe cercetările ştiinţifice actuale.mediul . atitudine absolutistă. deoarece nu toate părţile corpului au acelaşi ritm de creştere. . cu ajutorul personalului didactic pregătit în acest sens. îndeosebi mediului social şi educaţiei.proprietatea organismelor vii de a transmite anumite caractere de la antecesori la succesori . de relaţii şi de grup. de distracţii şi de culturalizare. educaţia . de independenţă şi de auto-determinare. de afecţiune.dezvoltarea psihică a omu-lui se datorează influenţei factorilor exogeni. de maturizare sexuală. de exercitare a influenţelor formative într-un cadru instituţionalizat. de accelerare a ritmului creşterii. • • .caracterul conştient. planificat. - Teorii privind educabilitatea • Teoria inneistă (ereditaristă) . fiind vorba de creşterea şi maturizarea anatomică şi fiziologică.6. surprinde limitele celor două teorii menţionate. specifice acestei vârste. activitatea eului personal – motivatia.identifică influenţa factorilor endogeni şi exogeni ai dezvoltării psihice.accentuează rolul fundamental al factorilor ereditari în dezvoltarea ontogenetică a subiectului uman. într-un ritm rapid. eludând ponderea şi rolul factorilor biologici (ereditari).ereditatea . mai ales din domeniul geneticii şi neuropsihologiei. de împlinire a propriei personalităţi etc. precum: nevoia de cunoaştere. se caracterizează prin apariţia unor nevoi noi. este o perioadă de complexe transformări. sistematic. Factorii dezvoltării psihice . determinând reacţiile acestuia şi influenţând dezvoltarea sa.totalitatea factorilor externi care acţionează asupra organismului.

prin apariţia manifestărilor de tact şi pudoare. cât şi psihosocial.Dezvoltarea proceselor cognitive • • • • • • • se amplifică şi devin mai fine sensibilitatea tactilă. fetele cu fete. se dezvoltă percepţiile şi spiritul de observaţie. (de la operarea asupra realului la operarea asupra posibilului). Şchiopu. pe sexe. înregistrându-se frecvente conflicte şi chiar perioade de „criză. de noi temeri şi anxietăţi. cromatică. vizuală. o „convertire explozivă a cunoaşterii în scheme. norme interiorizate prin imitaţie şi identificare Implicaţii educaţionale • • • cunoaşterea optimă a profilului psihologic al puberului de către educatori. adoptarea unor strategii educaţionale adecvate atât sub raport individual. • • Dezvoltarea socială • • se asociază în grupuri omogene. este stadiul apariţiei şi dezvoltării unor sentimente intelectuale. se dezvoltă nevoia de multiplicare a relaţiilor interpersonale şi nevoia de grup Dezvoltarea personalităţii • • • detaşarea de copilărie şi comportarea ca adult. cooperarea cu familia acestuia. puberul devine subiect ce „împarte” afecţiune altora. estetice. auditivă. şcolarul mijlociu fiind capabil să opereze cu concepte. cea mai importantă construcţie intelectuală a acestui stadiu este raţionamentul ipotetico deductiv. caracterizată prin instabilitate emotivă. integrarea în generaţia de vârstă şi „cucerirea” statutului de independenţă a autonomiei. băieţii cu băieţi. din „obiect” al afecţiunii altora. . raţionamente. Restructurări în planul afectivităţii • pubertatea ca „vârsta neliniştilor”. în jurul vârstei de 12 ani se finalizează stadiul operaţiilor concrete. autocontrolului. ). se dezvoltă operativitatea specifică a gândirii. morale. simboluri şi reprezentări” (U. hipersensibilitate. judecăţi. conformarea comportamentului unor exigenţe. gândirea logică se realizează „prin conştientizarea operativităţii gândirii asupra realului”.

procesul de „instrumentalizare psihică” a adolescentului cuprinde nu doar planul gândirii. „vârsta de aur” „vârsta crizelor. adâncirea şi specializarea operaţiilor formale. dezvoltarea gândirii cauzale. insatisfacţiei”. prin perseverenţă şi iniţiative personale şi negativ.adolescentul depăşeşte crizele de identitate. nesiguranţei. Dezvoltarea socială . ia forma creaţiei cu valoare socială. „vârsta marilor elanuri”. b) funcţia de depăşire. a independenţei şi a afirmării de sine. limbajului. ritmul creşterii devenind mai constant Dezvoltarea proceselor cognitive • • lărgirea orizontului cunoaşterii şi utilizarea intensivă a potenţialului intelectual. imaginaţiei. • grupurile devin eterogene (băieţi cu fete) şi se bazează pe sentimente de prietenie Dezvoltarea personalităţii. generează o diversitate de trăiri afective. consolidarea inteligenţei formale şi a structurilor gândirii logico formale. Adolescentul. orientate bipolar pozitiv. convertită în nevoia de creaţie a preadolescentului. rolul modelelor socio-culturale oferite.conduita exaltării şi afirmării. a posibilităţilor de utilizare a raţionamentului ipotetico-deductiv. ci şi al memoriei. anxietăţii. • • • Dezvoltarea proceselor afective • • perioadă a „primelor iubiri”.trei conduite ale adolescenţei (J. ca sursă de progres moral şi spiritual. .conduita revoltei. . reprezintă cea mai complexă etapă a dezvoltării fiinţei umane.8. Caracterizare generală • vârsta adolescenţei este foarte controversată: „vârsta ingrată”. afectivităţii. nevoia de a şti a şcolarului mic. a izolării şi a reveriei. al condiţiilor şi valorilor specifice mediului social Funcţii ale adolescenţei: • • a) funcţia de adaptare la mediu. . prin opoziţie şi renunţare. Rousselet): • • • • . etapă a conturării individualităţii şi a începutului de stabilizare a personalităţii • Dezvoltarea fizică echilibrată.conduita închiderii în sine.

prin conexiune inversă.este un proces evolutiv. PROBLEMATICA PSIHOLOGICĂ A ÎNVĂŢĂRII UMANE 1. Conceptele de învăţare şi de învăţare şcolară Învăţarea . Mecanisme şi procesualitate • vizează atât organizarea şi funcţionarea sistemului central. instituţionalizată. şi componenta psiho-motrică a reacţiilor de răspuns. -este un proces strict controlat ce tinde să devină treptat auto-controlat.are un pronunţat caracter secvenţial . 2004). • • . a conduitelor şi activităţilor exteriorizate). principii. în modificarea selectivă şi sistematică a conduitei. -este un proces relaţional mijlocit (bazat pe comunicarea profesor-elev. pe interacţiuni. în ameliorarea şi perfecţionarea ei controlată şi continuă sub influenţa acţiunilor variabile ale mediului (Golu. fiind reglementată de legi. P. implică cele trei componente ale actului reflex de relaţie a individului cu mediul (componenta senzorială – de receptare şi transmitere a informaţiei către sistemul nervos central.N. . sociocognitive. componenta centrală – S. 3. 2. organizată. manageriale etc.este dirijată din exterior de către personal calificat. -este un demers conştient (stabilirea anticipată a scopului. -are un accentuat caracter informativ-formativ-educativ (Dumitriu. 1985). prin învăţare se realizează un circuit complex al informaţiei de la receptare la efectuare şi invers.). influenţe socio-afective. datorită mecanismelor neuropsihice autoreglatoare. -este un proces acţional . de esenţă formativ-informativă. mobilizarea voluntară a efortului). Constanţa. Învăţarea şcolară reprezintă o activitate sistematică.. având un accentuat caracter informativ-formativ-educativ. Caracteristicile învăţării şcolare . ..C. Gh. cât şi structurile şi funcţiile implicate în modul de operare mintală şi psihocomportamentală. -are un caracter gradual (de la simplu la complex) . Dumitriu. norme.se realizează într-un cadru instituţionalizat. ce constă în dobândirea experienţei de viaţă.• c) funcţia de definire a personalităţii. devenind treptat un proces auto-dirijat.

învăţarea senzorio-motorie. gândire divergentă). faza de stocare / memorare a informaţiei. după modul de organizare a informaţiilor putem vorbi de învăţare: algoritmică (bazată pe parcurgerea riguroasă a unei succesiuni de operaţii). după mecanismele şi operaţiile neuropsihice implicate (învăţare prin condiţionare. muzicale. teoriile etc. tipuri şi niveluri de învăţare • A. având atât o dimensiune socială cât şi una individuală. prin anticipare şi decizie inventivă. însă dirijat de profesor de cele mai multe ori) etc. tehnice. principiile. F. B.. prin care se formează motive. după natura experienţei (învăţare din experienţa altora. prin care se formează deprinderile de scris. trăsături de personalitate. prin creaţie). precum şi transferul de învăţare. euristică (pe bază de tatonări. 4. Forme. În raport cu procesele psihice. învăţare prin transfer. • • • . învăţarea este atât premisă cât şi produs. • • • • • C. practice. literatura de specialitate evidenţiază următoarele faze ale procesului de învăţare : faza de receptare a stimulului / informaţiei. motorie. senzorio-motorie. D. atitudini. faza de înţelegere / decodificare semantică. ideile. convingeri. prin imitaţie.Procesualitatea învăţării • • • • • • învăţarea este un proces complex. prin încercare-eroare. după conţinutul celor învăţate: perceptivă. programată (prin trecerea la noua secvenţă numai după ce cea anterioară a fost corect însuşită).a. intensivă sau de adaptare a sarcinii la capacităţile subiectului). creativă. învăţare prin repetare. învăţarea socio-afectivă. prin care se însuşesc noţiunile. din experienţa proprie). faza de actualizare. cognitivă. după natura relaţiei subiect-sarcină de învăţare (învăţare extensivă sau de adaptare a subiectului la sarcină. după modul de operare cu informaţia sau stimulii (învăţare prin discriminare. E. învăţare prin asociere. verbală. creatoare (prin descoperire a cunoştinţelor de către elev. afectivă ş. învăţarea cognitiv-intelectuală. învăţare prin generalizare). presupunând procese de recunoaştere şi reproducere a informaţiilor.

În acest caz. însuşirea de noţiuni – se află la baza activităţii de instruire. b) neconştientă. rezultă necesitatea promovării teoriei învăţării creative. însă cea mai eficientă activitate este rezolvarea problemelor prin procedee algoritmice. învăţarea de reguli – are la bază învăţarea noţiunilor. ce cultivă în primul rând originalitatea prin gândire divergentă şi fluidă (Cattell) ce stimulează şi asigură independenţa de acţiune şi expresie a elevilor. socială. d) în stare de somn (hipnotică). • • • • • • R. Gagné a identificat 8 niveluri ale învăţării: • • învăţarea de semnale – involuntară. înlănţuirea de mişcări – serii de legături stimul-răspuns într-o ordine determinată. probleme noi . e) în mod spontan (bazată pe imitaţie) sau f) în stare latentă (de la sine. rezolvarea de probleme – necesită efort de gândire. asociaţia verbală – implicată în vorbire. învăţarea stimul-răspuns – lanţ de asociaţii repetate în timp ce contribuie la formarea stereotipurilor dinamice. acţiunii psihofizice îi revine rolul decisiv. din experienţa altora) şi formele de învăţare amintite pot avea loc la diferite niveluri: a) conştientă. presupune combinarea regulilor pentru a soluţiona situaţii. încât să faciliteze formarea unor abilităţi generale şi speciale.Toate tipurile (şcolară. învăţarea prin discriminare – răspunsul diferenţiat la caracteristicile obiectelor care servesc la distingerea acestora.Niveluri ale învăţării • . • . din proprie experienţă. • • • • • • 5. direct legată de emoţiile şi nevoile vitale. trecerea conduitei subiectului sub controlul dominant al învăţării şi ridicarea la rang de lege a dezvoltării psihice prin învăţare. De aici. De calitatea strategiilor de instruire şi educare depinde orientarea şi eficienţa activităţilor de învăţare. dar mai ales euristice. Metodologia învăţării • Procesele de învăţare trebuie astfel dezvoltate. presupune formarea lanţurilor verbale. fără preocupare specială şi deliberată). c) în stare de veghe.

• . Au valoare cele două laturi ale învăţării . care pot fi inegal dezvoltate. mnezice etc. Sub raport funcţional contează valoarea adaptativă a modificărilor de comportament. unele dintre ele au fost formulate aproape exclusiv pornindu-se de la experimente pe animale. Kohler. deci pe structurarea gândirii în raport cu cunoştinţele. schimbările de performanţă rezultate din exerciţiu şi experienţă. Orientări principale în teoriile contemporane ale învăţării • Numeroasele teorii ale învăţării. Vîgotski. Hull). Skinner. Piaget.a. senzorial perceptive. potrivit căreia învăţarea este (sau poate deveni) eficientă atunci când are loc organizarea relaţiilor de întărire (motivare prin recompensă şi/sau pedeapsă). şi c) categoria teoriilor acţionale (P. ca asimilare informaţională succedată de acomodare sau restructurare operaţională. după autori români. Janet şi J. Bruner (ultimii doi efectuând cercetări chiar pe terenul procesului instructiv-educativ). deoarece. Galperin. care s-au formulat în psihologie.). nu doar pe volumul de cunoştinţe memorate. Osgood. Piaget. nu toate aceste teorii au relevanţă pentru procesul instructiv-educativ. Koffka. Teoria lui Skinner a dus la apariţia tipului nou de învăţare programată. ce se bazează. pe algoritmizare.I.6.informaţională şi operaţională (formativă). b) teorii cognitive (Tolman. Această orientare a fost dezvoltată de Vîgotski. Galperin. ş. în principal. accentul trece pe latura formativă a învăţării.). Skinner). Thorndike. în timp ce altele au redus învăţarea la mecanismele psihologice inferioare (motorii. P. • Execuţia şi însuşirea operaţiilor • În învăţare un loc deosebit se acordă operaţiilor pe care subiectul le execută şi le însuşeşte (B. Productivă pentru învăţarea şcolară s-a dovedit a fi teoria condiţionării operante elaborată de Skinner. J. la care se adaugă. • • Valoarea teoriilor pentru educaţie • Însă. Piaget înţelege învăţarea într-un sens general. Janet. Guthrie. consideră Hilgard şi Bower. Odată cu centrarea pe acte sau operaţii intelectuale. J. Bruner. • Învăţarea ca asimilare şi acomodare • O linie fecundă de interpretare a proceselor de învăţare a fost deschisă de P. Wertheimer). L.S. ar putea fi împărţite în două mari grupe: a) teorii de tipul stimul-reacţie (Pavlov. fapt ce conduce la un act de echilibrare a subiectului cu mediul. Dewey care arată că operaţiile intelectuale rezultă din interiorizarea acţiunilor fizice şi verbale.

la orice nivel de vârstă i se poate preda cu succes orice obiect de învăţământ. cu obiectele). dar aceasta la nivelul şi în forma pe care o permite stadialitatea dezvoltării intelectuale. Neveanu susţine că operaţiile intelectuale necesare pentru capitolele ce urmează a fi studiate. „in vitro”. la început. cu condiţia ca acesta să fie tradus în unul din sistemele de reprezentare a realităţii : acţional. pentru ca în final d) să devină acţiune mintală prescurtată. scheme etc. pentru că acestea sunt totdeauna dirijate şi încadrate prin scheme de acţiuni. P. • Învăţarea produce cunoaştere • Psihologul american J. planşe. iar apoi se transferă c) în planul limbajului exterior. J. „Nici o cunoştinţă – scria el – nu este efectiv datorată percepţiilor singure. generalizată prin limbajul interior. Cunoştinţa provine din acţiune . Neveanu pornind de la Piaget şi Galperin) prin antrenamente speciale. Piaget subliniază rolul decisiv al acţiunii în cunoaştere. potrivit căreia în cadrul procesului instructiv-educativ o mare importanţă o au etapele: a) orientarea elevilor în sarcina didactică. ca producere şi creare de cunoştinţe. Se ajunge astfel la conceperea învăţării ca descoperire.Galperin elaborează teoria formării dirijate a acţiunilor mintale. I. trebuie să fie elaborate anticipativ (teoria anticipării operaţionale a lui P.) şi/sau materializată (imagini. P. în vederea generalizării lor. b) organizarea acţiunii cu stimulii (cu cunoştinţele.).”. . Galperin consideră noţiunile drept rezultat al cristalizării acţiunilor mintale: „o idee oarecare – ca fenomen psihologic – nu reprezintă altceva decât o acţiune obiectuală transpusă în plan mental şi apoi trecută în limbaj interior”.I. este materială (obiecte. P. automatizată. în obţinerea informaţiei şi nu a percepţiei detaşată de contextul ei practic. Bruner formulează o idee şi mai şocantă: oricărui copil.. lucruri etc. • • • • Rolul acţiunii în cunoaştere • P.Formarea dirijată a operaţiilor mintale în învăţare • Psihologul P. imagistic (iconic) şi simbolic.. acţiune care.

• • . întrucât el ajunge anevoios şi treptat abia către sfârşitul copilăriei la aceasta. fiind consideraţi “deştepţi” numai acei care au punctaje mari la testele de inteligenţă. a structurilor. De natura. • Inteligenţa şi performanţa învăţării • Din perspectiva psihologiei dezvoltării cognitive. relaţiile profesor-elev. prin rezolutivitate (capacitatea omului de a rezolva probleme).Condiţiile interne şi externe ale învăţării şcolare eficiente • Studiile de specialitate şi practica educaţională au demonstrat că reuşita învăţării se datorează influenţei combinate. Piaget. etc. mediul familial. compoziţiei şi modului de organizare caracteristice pentru o etapă sau alta. în mod specific. Gardner (1984) porneşte de la ideea că unii copii cu coeficient ridicat de inteligenţă nu au rezultate bune la şcoală. În teoria inteligenţelor multiple. reordonarea stadiilor nu este posibilă. Concret inteligenţa se măsoară prin nivelurile de conceptualizare şi de înţelegere a mesajelor dar. 1965). inteligenţa se defineşte ca aptitudinea mintală prin care se obţin performanţe în refacerea progresiv-ascendentă a echilibrului dintre asimilare şi acomodare. • • Procesele senzoriale şi învăţarea • În activitatea de învăţare sunt implicate. procesele primare de cunoaştere (senzaţii. respectiv interacţiunii a două categorii de condiţii: Condiţii interne – incluzând factorii biologici şi factorii psihologici. prin mecanisme neuro . personalitatea profesorului.percepţii) şi secundare (reprezentarea). Din perspectiva psihologiei genetice. Copilul nu poate începe cu gândirea abstractă şi teoretică. mai ales. complexitatea şi gradul de dezvoltare al senzaţiilor şi percepţiilor depinde disponibilitatea gândirii de prelucrare a informaţiilor receptate • Procesele intelectuale şi învăţarea • Există legi inexorabile implicate în dezvoltarea intelectului uman.fiziologice specifice. Procesele psihice primare asigură. factori ergonomici. legi care privesc cu deosebire succesiunea stadiilor intelectuale. factorii sociali şi cei culturali. pătrunderea informaţiilor în mintea elevilor. indiferent de dotaţia lor ereditară (J. ci ea rămâne mereu aceeaşi pentru toţi oamenii. Condiţii externe – privind organizarea şcolară.

ci au un echivalent în realitate în forma claselor de obiecte şi fenomene. ci ideea. a cauzalităţii şi a altor modalităţi determinative (legi obiective). Dacă pe unele le numim inteligenţe şi pe celelalte talente înseamnă că nu le considerăm la fel de importante şi egale. În viziunea lui Gardner inteligenţa este un mod de a rezolva problemele şi de a dezvolta produse considerate ca valori în cel puţin o cultură. organizare logică şi întotdeauna ea operează categorial. Gândirea se caracterizează prin abstractizare. Constantele conceptuale nu sunt simple plăsmuiri ale minţii. dincolo de fenomene esenţialul. Dacă procesele senzoriale întreţin relaţii informaţionale directe cu ambianţa.Inteligenţă şi talent în învăţare • Conform tradiţiei sociale. esenţială. depăşind concretul. gândirea efectuează o cunoaştere multiplu mijlocită a realităţii. generalizare. iar pe ceilalţi să-i considerăm “talentaţi”. culturale suntem tentaţi să-i considerăm “inteligenţi” pe cei care sunt buni la obiectele de bază din şcoală. a căror caracteristică principală este reversibilitatea. Conţinutul informaţional definitoriu al gândirii nu este imaginea. Operaţiile gândirii permit extragerea unor invarianţi sau elaborarea unor constante informaţionale în forma conceptelor. prin interiorizare şi socializare culturală. noţiunea. Inteligenţa este o resursă naturală de potenţial bio-psihologic. prin executarea simultană de operaţii inverse prin relaţii de reciprocitate. gândirea progresează prin coordonări de variate operaţii mintale. adică matematică sau literatură. • Gândire şi învăţare • Gândirea este un proces psihic superior ce ocupă o poziţie centrală în sistemul psihic uman şi îndeplineşte un rol decisiv în cunoaştere. • Reversibilitatea operaţiilor gândirii • Psihologic. conceptul – adică o anumită semnificaţie generală. dincolo de singularul-concret generalul şi genericul. în ansambluri sau grupuri. rezolvarea problemelor. Valorizarea inteligenţei este determinată de domeniul sau câmpul în care ea se manifestă pe parcursul evoluţiei. altfel spus. gândirea devine unul dintre procesele şi resorturile esenţiale ale învăţării. . Aceasta se evidenţiază prin parcurgerea de drumuri concomitent în ambele direcţii. înţelegere. • Învăţarea cognitivă şi gândirea • Formată în activitatea de învăţare cognitivă. Gândirea se implică aşadar pregnant în: formarea conceptelor şi operaţiilor. căutând să surprindă dincolo de forme conţinuturile. a relaţiilor categoriale şi determinative.

influenţe socioafective. principii. -are un accentuat caracter informativ-formativ-educativ (Dumitriu. a conduitelor şi activităţilor exteriorizate). norme. având un accentuat caracter informativ-formativ-educativ. Dumitriu. pe interacţiuni. -este un demers conştient (stabilirea anticipată a scopului.. datorită mecanismelor autoreglatoare. -este un proces relaţional mijlocit (bazat pe comunicarea profesor-elev. 1985). Constanţa.este dirijată din exterior de către personal calificat. în ameliorarea şi perfecţionarea ei controlată şi continuă sub influenţa acţiunilor variabile ale mediului (Golu. 2.N. învăţarea şcolară reprezintă o activitate sistematică. PROBLEMATICA PSIHOLOGICĂ A ÎNVĂŢĂRII ŞCOLARE 1. prin conexiune inversă. Caracteristicile învăţării şcolare: . de esenţă formativ-informativă. organizată. mobilizarea voluntară a efortului)..).are un pronunţat caracter secvenţial . P. operaţii mintale corespunzătoare fiecărui stadiu de dezvoltare psihică. componenta centrală – S. manageriale etc.se realizează într-un cadru instituţionalizat. în modificarea selectivă şi sistematică a conduitei. ce constă în dobândirea experienţei de viaţă. Mecanisme şi procesualitate • vizează atât organizarea şi funcţionarea sistemului central. şi componenta psihomotrică a reacţiilor de răspuns. implică cele trei componente ale actului reflex de relaţie a individului cu mediul (componenta senzorială – de receptare şi transmitere a informaţiei către sistemul nervos central. • • . -este un proces acţional . instituţionalizată. Conceptele de învăţare şi de învăţare şcolară învăţarea . . 2004). cât şi structurile şi funcţiile implicate în modul de operare mintală şi psihocomportamentală.C. -este un proces strict controlat ce tinde să devină treptat autocontrolat. 3.un proces evolutiv. fiind reglementată de legi. sociocognitive. Gh. prin învăţare se realizează un circuit complex al informaţiei de la receptare la efectuare şi invers. . devenind treptat un proces autodirijat.• Învăţarea cognitivă este o activitate complexă prin care se dobândesc noi cunoştinţe şi se elaborează structuri intelectuale. -are un caracter gradual (de la simplu la complex) .

învăţare prin repetare. literatura de specialitate evidenţiază următoarele faze ale procesului de învăţare : faza de receptare a stimulului. după mecanismele şi operaţiile neuropsihice implicate (învăţare prin condiţionare. verbală. faza de stocare/memorare. atitudini. presupunând procese de recunoaştere şi reproducere a informaţiilor. principiile. motorie. prin imitaţie. însă dirijat de profesor de cele mai multe ori) etc. precum şi transferul de învăţare. euristică (pe bază de tatonări. creatoare (prin descoperire a cunoştinţelor de către elev. afectivă ş. Forme. prin care se formează motive. convingeri. învăţarea este atât premisă cât şi produs. cognitivă. intensivă sau de adaptare a sarcinii la capacităţile subiectului). prin care se însuşesc noţiunile. prin creaţie) . trăsături de personalitate. • • • • • • II. învăţare prin transfer. • după conţinutul celor învăţate: perceptivă.a. după modul de organizare a informaţiilor putem vorbi de învăţare: algoritmică (bazată pe parcurgerea riguroasă a unei succesiuni de operaţii). tipuri şi niveluri de învăţare I.. gândire divergentă). după natura experienţei (învăţare din experienţa altora. prin care se formează deprinderile de scris. după natura relaţiei subiect-sarcină de învăţare (învăţare extensivă sau de adaptare a subiectului la sarcină. prin încercare-eroare. învăţarea cognitiv-intelectuală. • • . învăţarea socio-afectivă. muzicale. programată (prin trecerea la noua secvenţă numai după ce cea anterioară a fost corect însuşită). practice. în raport cu procesele psihice. învăţare prin generalizare). ideile. tehnice. învăţare prin asociere. faza de înţelegere/decodificare semantică. creativă. senzoriomotorie. din experienţa proprie). • învăţarea senzorio-motorie. având atât o dimensiune socială cât şi una individuală. teoriile etc. 4.Procesualitatea învăţării • • • • • • învăţarea este un proces complex. faza de actualizare. după modul de operare cu informaţia sau stimulii (învăţare prin discriminare. prin anticipare şi decizie inventivă.

din experienţa altora) şi formele de învăţare amintite pot avea loc la diferite niveluri: a) conştientă. Gagné a identificat 8 niveluri ale învăţării: • • învăţarea de semnale – involuntară. presupune formarea lanţurilor verbale.toate tipurile (şcolară.• . mediul familial etc. învăţarea stimul-răspuns – lanţ de asociaţii repetate în timp ce contribuie la formarea stereotipurilor dinamice. • • • • • • Condiţiile interne şi externe ale învăţării şcolare eficiente Studiile de specialitate şi practica educaţională au demonstrat că reuşita învăţării se datorează influenţei combinate. rezolvarea de probleme – necesită efort de gândire. c) în stare de veghe. presupune combinarea regulilor pentru a soluţiona situaţii. factori ergonomici. socială. probleme noi . relaţiile profesor-elev. direct legată de emoţiile şi nevoile vitale. învăţarea prin discriminare – răspunsul diferenţiat la caracteristicile obiectelor care servesc la distingerea acestora. factorii sociali-culturali. din proprie experienţă. e) în mod spontan (bazată pe imitaţie) sau f) în stare latentă (de la sine. fără preocupare specială şi deliberată). • • • • • • R. învăţarea de reguli – are la bază învăţarea noţiunilor. Condiţii externe – privind organizarea şcolară. asociaţia verbală – implicată în vorbire. însuşirea de noţiuni – se află la baza activităţii de instruire. . d) în stare de somn (hipnotică). b) neconştientă. interacţiunii a două categorii de condiţii: Condiţii interne – incluzând factorii biologici şi factorii psihologici. înlănţuirea de mişcări – serii de legături stimul-răspuns într-o ordine determinată.

întreaga personalitate a elevului. activitatea. norme. relevante pentru activităţile şi scopurile subiectului uman. cuprinde însuşiri semnificative. a planului.Condiţii interne • În activitatea de învăţare sunt implicate. pictură etc. în fixarea rezultatelor observaţiei. experienţa anterioară şi limbajul contribuie la buna desfăşurare a procesului perceptiv. Limbajul are un mare rol în activitatea de observare (în stabilirea scopului. În acelaşi timp. forme etc. în mod specific. prin mecanisme neuro-fiziologice specifice. pentru că apare atât pe baza percepţiei anterioare. a însuşirilor concrete caracteristice ale obiectelor şi fenomenelor în absenţa acţiunii directe a acestora asupra analizatorilor. etaloane. complexitatea. pătrunderea informaţiilor în mintea elevilor. imaginea perceptivă îndeplineşte o funcţie informaţională specifică. creaţie. învăţare. deoarece în realizarea ei sunt implicate şi operaţii intelectuale ale gândirii. citit. se formează şi se dezvoltă spiritul de observaţie care este aptitudinea de a sesiza rapid. integralitate. Imaginea reprezentării este mai complexă şi mai schematică decât imaginea percepţiei. fineţea şi calitatea senzorial-perceptivă. sub formă de imagini secundare unitare şi schematice. etc. în generalizarea datelor activităţilor perceptive: scheme. şi precis aspectele ascunse. De natura. în explorarea elementelor importante din câmpul perceptiv. şterse ale obiectelor şi fenomenelor. activităţi de percepere. muncă. complexitatea şi gradul de dezvoltare al senzaţiilor şi percepţiilor depinde disponibilitatea gândirii de prelucrare a informaţiilor recepţionate. • • • • • . muzică. Reprezentarea • Reprezentarea este un proces cognitiv senzorial de semnalizare.). influenţând astfel procesul învăţării. • • • Învăţarea perceptivă • Învăţarea perceptivă constă în însuşirea unor cunoştinţe.). se obţine o creştere generală a capacităţii de recepţie şi analiză senzorio-perceptivă a cunoştinţelor predate. Prin calităţile sale (bogată în conţinut. procesele primare de cunoaştere (senzaţii şi percepţii). memoria. de reglare a activităţii individului (vorbit. Dezvoltând experienţa. dar semnificative. în actualizarea cunoştinţelor anterioare.). Procesele psihice primare asigură. criterii şi acţiuni perceptive capabile să asigure o bună activitate perceptivă – ca bază a procesului instructiv-educativ. cât şi cu ajutorul operaţiilor mentale. contururi. reprezentarea şi procesele superioare secundare (gândirea. imaginaţia. scris. voinţa etc. joacă. unitate.). Prin antrenament. strategii. Imaginea reprezentării este secundară în raport cu percepţia.

Gândirea efectuează o cunoaştere multiplu mijlocită a realităţii. a procesului educativ în dezvoltarea uneia sau mai multora dintre inteligenţele umane în funcţie de oportunităţile şi posibilităţile de dezvoltare. ci ea rămâne mereu aceeaşi pentru toţi oamenii. întrucât el ajunge anevoios şi treptat abia către sfârşitul copilăriei la aceasta. ci au capacitatea de a se păstra şi de a fi reactualizate sub formă de imagini. Gândirea şi inteligenţa • Există legi inexorabile implicate în dezvoltarea intelectului uman. reordonarea stadiilor nu este posibilă. Gândirea se caracterizează prin abstractizare. dincolo de fenomene esenţialul. deoarece informaţiile. psihicul este o formă superioară de adaptare. subliniază importanţa activităţii de învăţare. Faptul că domeniul sau câmpul de manifestare determină inteligenţa care este valorizată. Piaget. Acest domeniu sau câmp poate fi o disciplină sau un meşteşug practicat în societate. operare cu cunoştinţele şi stilurile de învăţare. Inteligenţa se defineşte ca aptitudine intelectuală prin care se obţin performanţe în refacerea progresiv-ascendentă a echilibrului dintre asimilare şi acomodare. nu dispar fără urmă. Tipurile de inteligenţă identificate de Gardner determină modul de cunoaştere.• Cu ajutorul reprezentărilor elevii pot realiza cunoaşterea şi învăţarea. organizare logică şi întotdeauna ea operează categorial. înţelegere. dincolo de singularul-concret generalul şi genericul. În concepţia lui J. depăşind concretul. • • • • . Din perspectivă genetică. generalizare. la elaborarea răspunsurilor adaptative în diverse situaţii. Tipuri de inteligenţă • În viziunea lui Gardner inteligenţa este un mod de a rezolva problemele şi de a dezvolta produse considerate ca valori în cel puţin o cultură. care servesc la reglarea conduitei. Copilul nu poate începe cu gândirea abstractă şi teoretică. care se realizează prin echilibrul dintre asimilare şi acomodare. căutând să surprindă dincolo de forme conţinuturile. compoziţiei şi modului de organizare caracteristice pentru o etapă sau alta. Inteligenţa este o resursă naturală de potenţial bio-psihologic. indiferent de dotaţia lor ereditară. fără prezenţa directă a obiectului. legi care privesc cu deosebire succesiunea stadiilor intelectuale. Valorizarea inteligenţei este determinată de domeniul sau câmpul în care ea se manifestă pe parcursul evoluţiei. a structurilor.

în condiţiile socializării. activitatea de învăţare şcolară dezvoltă capacităţile de generalizare şi abstractizare. Psihologul american a reuşit să identifice şi al noulea tip de inteligenţă. kinestezică . Aceasta se evidenţiază prin parcurgerea de drumuri concomitent în ambele direcţii. contextul de viaţă etc. a • • • • • . ergonomice. pe modul cum sunt ele organizate şi exersate. spaţială . naturalistă . intrapersonală. Gardner a ajuns la concluzia că pe baza a 10 criterii există opt tipuri de inteligenţă: lingvistică. sistematizările. numită şi spirituală dar pentru că nu a reuşit să determine care zonă cerebrală este responsabilă de activarea acelei inteligenţe. De aceea învăţarea. înţelegerea şi rezolvarea de probleme. a căror caracteristică principală este reversibilitatea. • • • • • Condiţii externe • Activitatea de învăţare desfăşurată în clasă sub conducerea profesorului sau cea desfăşurată independent de către elev are ca obiectiv principal însuşirea noţiunilor. normele şi valorile grupului. climatul psihosocial. enculturaţiei. Învăţarea depinde de personalitatea profesorului. Astfel. interpersonală. prin executarea simultană de operaţii inverse prin relaţii de reciprocitate. muzicală. trebuie să pună un accent deosebit pe acţiunile intelectuale. Operaţiile formale ale gândirii permit depăşirea realului în direcţia posibilului. în ansambluri sau grupuri. adică se disociază de conţinutul lor concret şi iau forma unor raţionamente ipotetico-deductive. conceptelor. cea existenţială. ca proces de formare şi dezvoltare a gândirii.Inteligenţele multiple • Studiind modul în care oamenii rezolvă problemele. economice. Operaţiile gândirii • Psihologic. obiectiv care nu poate fi atins decât prin implicarea gândirii. învăţării spontane şi sistematice se produce constituirea acelor procese intelectuale ce se integrează în gândire. Este ceea ce permite extragerea unor invarianţi sau elaborarea unor constante informaţionale în forma conceptelor. logico-matematică. condiţiile socio-culturale. formează concepte prin care devin posibile clasificările. stilul de predare. ea nu este recunoscută. Pe parcursul copilăriei şi preadolescenţei. înţelegerea şi explicaţia. gândirea progresează prin coordonări de variate operaţii mintale.

• • • • Învăţarea creativă • Învăţarea creativă se apropie maximal de nivelul cunoaşterii active prin explorare. în activitatea de învăţare.abstracţiunilor reflexive. asimilarea modelelor conceptual-teoretice constituite. ipoteză. încredere în forţele proprii. cercetare. conservatoare. comunicarea verbală. cât mai ales în procesul utilizării sale. gândirea devine una dintre premisele şi resorturile esenţiale ale învăţării eficiente. Conceptele ştiinţifice. ce implică un anumit stil cognitiv. fapt care permite diferenţieri. comportament de căutare. că sub raport psiho . atitudini antidogmatice. rigide. în primul rând. Învăţarea cognitivă • Învăţarea cognitivă este o activitate complexă prin care se dobândesc noi cunoştinţe şi se elaborează structuri intelectuale corespunzătoare fiecărui stadiu de dezvoltare psihică. cuprind însuşirile esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor. înclinaţii spre originalitate etc. la sfârşitul adolescenţei evoluţia intelectuală stadială se încheie în privinţa structurilor operaţionale de bază. Ele exprimă legităţile realităţii. Combinatorica operaţională generează continuu noi structuri. Accentul trece pe modul de inserţie în sistemul intelectual – atât de sugestiv modelat de Guilford – şi. Conceptele empirice nu cuprind esenţialul. receptivitate la nou. în conţinutul lor impunându-se semnificaţia obiectivă a acestora. Învăţarea creativă se distinge. asociaţii. deci sunt foarte personale pentru fiecare individ. prin implicarea unei motivaţii şi a unor montaje atitudinale specifice cum ar fi: curiozitate. totodată. ci sunt limitate. a unei combinatorici ce oferă posibilitatea adolescentului de a efectua un număr considerabil de operaţii inter-conceptuale şi inter-propoziţionale. Astfel.genetic. Interacţiunea este şi ceea ce rezultă din • • . sunt fragile. însă ar fi o mare eroare dacă s-ar considera că efectele descoperirii şi combinările inovative apar numai datorită acumulărilor anterioare de operaţii şi cunoştinţe. labile. acţional şi cognitiv. Formarea conceptelor este facilitată de o serie de factori cum ar fi: experienţele directe cu obiecte şi acţiuni. prin interiorizare şi socializare culturală. se bazează pe o strânsă şi specifică îmbinare a acţiunii intelectuale cu dinamica afectivă. Învăţarea creativă. interes care trece de la înţelegere la explicare. independenţă în opinii. pe întemeierea operatorie. punere şi rezolvare de probleme. aşa cum pretinde Chomsky în gramaticile sale generativ-transformative. sunt puternic individualizate afectiv. nivel de aspiraţii. realizarea practică de proiecte transformative. testarea lor în practică etc. deducţie. permit intrarea în posesia definiţiilor şi se raportează explicit la realitate. integrări succesive. Conceptul se dezvoltă şi se perfecţionează permanent atât de-a lungul vârstelor. • Formată în acest mod. sărăcăcioase în conţinut.

condiţiile psihosociale ale învăţării creative, care presupune restructurarea relaţiilor dintre elev şi profesor, aceasta fiind chiar mai importantă decât nivelul de dezvoltare intelectuală.

Înţelegerea informaţiei • ,,A înţelege” înseamnă a conştientiza, a conceptualiza, a integra într-un sistem de referinţă, a surprinde o semnificaţie şi a pune în evidenţă o relaţie esenţială sau o apartenenţă categorială. Înţelegerea este gândirea în acţiune, reprezintă latura funcţională a gândirii în sensul generic al codificării conceptuale şi mai ales al decodificării referenţiale, semantice. Modul de a fi al gândirii conştiente este înţelegerea conţinuturilor informaţionale, care este o activitate cu necesitate conştientă. Reprezentând latura funcţională a gândirii, înţelegerea intervine permanent în situaţiile de învăţare şcolară, ca activitatea conştientă. Posibilităţile de înţelegere sunt dependente de stocul, sistemul şi operativitatea cunoştinţelor subiectului. Dacă între aceste elemente şi obiectul înţelegerii (text, formule, probleme etc) – există o distanţă prea mare, (elevul fiind deci nepregătit pentru a interpreta situaţia), atunci efectul de înţelegere sau de elaborare de semnificaţii şi noi modele semantice nu se produce (ca în cazul audierii sau lecturii unor propoziţii, fraze într-o limbă necunoscută subiectului). În învăţare, accesibilitatea noilor informaţii este condiţionată de ancorarea lor într-o zonă apropiată de cunoştinţele prealabile ale elevilor, de definirea şi situarea lor într-un optimum de inteligibilitate.

Rezolvarea de probleme • Gândind asupra situaţiilor şi elaborându-şi planurile, fie în ordinea complexă a practicii, fie în ordine pur intelectuală, subiectul întâmpină adesea dificultăţi. Uneori însăşi acţiunea lui efectivă este barată, acesta se confruntă cu obstacole pe care se străduieşte să le depăşească prin mijloace cognitive. Problema apare, deci, ca un obstacol cognitiv în relaţiile dintre subiect şi lumea sa, iar asumarea sarcinii de a depăşi obstacolul, ca şi demersurile cognitive şi tehnica întreprinse de subiect în acest scop, conturează domeniul rezolvării problemelor. Rezolutivitatea (aptitudinea de a rezolva probleme) este o componentă definitorie a inteligenţei, după cum capacitatea de a pune şi formula probleme noi (spiritul problematizator) este un indicator al creativităţii persoanei. Fiecare situaţie problematică prezintă, după Reitman, patru feluri de atribute: constantele (elementele invariabile ale sistemului de informaţie); variabilele (grupul de alternative ce pot fi folosite pentru obţinerea unei soluţii);

• • •

atributele deschise (definite prin parametrii ai căror valori nu sunt specificate în datele iniţiale ale problemei); atributele structurale sau implicite (datele neexplicite ce se relevă pe măsura descompunerii problemei în elemente componente).

Fazele procesului rezolutiv • • • • • Procesul rezolutiv se desfăşoară, după diverşi autori, în mai multe etape / faze : punerea problemei , formularea ipotezelor , executarea rezolvării propriu-zise. Se consideră că decisivă este găsirea principiului rezolutiv sau a strategiei optime prin care se restructurează întreg câmpul informaţional problematic şi se accede la soluţie. Rezolvarea de probleme nu numai că duce la o acumulare de experienţă specifică, dar are şi efecte formative importante, întrucât conturează matrici rezolutive şi dezvoltă coordonări operaţionale corespunzătoare. Rezolvarea problemelor nu se face numai individual, ci şi în grup. Problematica „rezolvării în grup” s-a pus din momentul în care s-a vizat sporirea eficienţei activităţii umane.

Cooperare şi competiţie în învăţare

Cercetările de psihologie socială evidenţiază faptul că învăţarea şi obţinerea performanţelor în rezolvarea problemelor au loc nu numai prin confruntarea experienţei noi cu cea anterioară a elevului, dar şi printr-un „conflict socio-cognitiv” cu experienţa celorlalţi. Astfel, pe baza mai multor experimente psihologia socială genetică a demonstrat că interacţiunile dintre indivizi sunt constructive numai dacă are loc „o confruntare între soluţiile divergente” ale unor parteneri de niveluri cognitive diferite (vezi W. Doise, G. Mugny, 1981, 1983, 1991). O problemă deschisă vizează rolul competiţiei şi cooperării în situaţiile de învăţare; cooperarea, în cadrul grupului, nu trebuie să conducă la uniformizarea conduitelor membrilor săi, ci la „crearea unui spaţiu social finalizat de o sarcină care le cere actorilor să stabilească o interdependenţă funcţională, necesitând conflictualizări cognitive minimale”.

1. Condiţii interne ale învăţării şcolare: procesele cognitive, afective, volitive 2. - Studiile de specialitate şi practica educaţională au demonstrat că reuşita învăţării se datorează influenţei combinate, interacţiunii a două categorii de condiţii: I. condiţii interne, incluzând factorii biologici şi psihologici; II. condiţii externe, privind organizarea şcolară, factorii social-culturali, relaţiile profesor-elevi, factori ergonomici, mediul familial etc. a) Factori de natură biologică:vârsta, dezvoltarea psihofizică (dezvoltarea structurală şi funcţională a sistemului nervos, a organelor de simţ etc.), starea de sănătate Factori de natură psihologică şi rolul lor în învăţare : Procesele psihice cognitive (senzoriale şi logice) Senzaţiile - sensibilitatea optimă a analizatorilor; valorificarea tuturor modalităţilor senzoriale; contribuie prin interacţiunea şi sinteza lor în cadrul percepţiilor; Percepţiile - bogăţia, diversitatea şi acurateţea percepţiilor; capacitatea de observaţie şi dezvoltarea spiritului de observaţie; tehnici de învăţare perceptivă; sunt implicate caracteristicile subiectului cunoscător ; Recomandări: lucrul direct cu obiectul şi receptarea prezenţei lui prin mai multe simţuri; folosirea materialului intuitiv, nu doar a celui schematic; verbalizarea experienţei de către profesor şi elevi; învăţarea prin descoperire şi observaţiile independente ale elevilor; Reprezentările - cantitatea şi calitatea reprezentărilor; evocarea celor deja formate, înlănţuirea şi transformarea reprezentărilor, crearea unora noi pentru a ajuta la construirea noţiunilor; rolul analizei şi sintezei senzoriale, operaţiilor intelectuale şi funcţiei reglatoare a cuvântului; fac trecerea la procesele cognitive superioare şi sunt o condiţie favorabilă pentru învăţare;

Gândirea - proces psihic central în cadrul S.P.U • are rol instrumental, fiind implicată în înţelegere, formarea de concepte şi operaţii mentale, în rezolvarea de probleme prin algoritmică şi euristică; trebuie exersate latura ei operaţională, formarea conceptelor ştiinţifice şi plasticitatea ; învăţarea cognitivă - ca activitate complexă de dobândire a noi cunoştinţe şi elaborare a noi structuri intelectuale; Limbajul - exersarea şi dezvoltarea funcţiilor şi formelor limbajului, dezvoltarea vocabularului, exersarea şi dezvoltarea limbajului extern(oral şi scris), dezvoltarea limbajului intern, a expresivităţii limbajului, însuşirea limbajelor de specialitate ; unitatea gândirelimbaj;limbajul ca suport al gândirii, determinant în procesul învăţării;

• •

Memoria - capacitatea de întipărire, stocare şi reactualizare a informaţiilor; • calităţi ale memoriei – volumul, plasticitatea/ supleţea memoriei, rapiditatea întipăririi, trăinicia păstrării, fidelitatea reactualizării ; rolul proceselor şi al formelor memoriei în învăţare; cunoaşterea şi respectarea legităţilor memoriei; transformarea formelor neproductive în forme productive ale memorării; condiţiile memorării: particularităţile materialului de memorat, motivaţia subiectului, cunoaşterea rezultatelor învăţării, înţelegerea materialului de învăţat, repetiţia etc.

• • • •

Imaginaţia - elaborare de proiecte şi imagini noi, pe baza combinării şi transformării experienţei; • interacţiunea cu toate celelalte procese şi fenomene psihice: senzoriale,logice, reglatorii, cu structurile de personalitate; formele imaginaţiei (reproductivă, creatoare, visul de perspectivă etc. ); procedeele imaginative: aglutinarea, multiplicarea, diminuarea, tipizarea, empatia, personificarea, analogia; imaginaţia facilitează înţelegerea, rezolvarea de probleme, dezvoltarea potenţialului creativ;

• •

Procesele şi fenomenele psihice reglatorii în învăţare • Afectivitatea - afecte, emoţii, dispoziţii, sentimente, pasiuni – asigură susţinerea energetică a activităţii de învăţare; foarte importante sunt caracteristicile proceselor afective: intensitatea, durata, polaritatea, caracterul stenic sau astenic, expresivitatea; procesele afective pozitive (bucuria, satisfacţia, buna dispoziţie) influenţează pozitiv activitatea de învăţare, în timp ce procesele afective negative (frica, încordarea, tristeţea) sunt factori perturbatori ai învăţării. Motivaţia-forţa motrice a întregii dezvoltări psihice umane;reprezintă totalitatea factorilor care îl mobilizează pe elev pentru activitatea de asimilare de noi cunoştinţe, formarea de deprinderi, capacităţi, competenţe;motivaţia „energizează” învăţarea, iar învăţarea însoţită de succes intensifică motivaţia;rolul modelelor, mediului şi educaţiei în dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare; dezvoltarea intereselor cognitive, a motivaţiei intrinseci, formarea unui nivel de aspiraţie optim şi mobilizator; formele motivaţiei: pozitivă, negativă; intrinsecă şi extrinsecă; cognitivă şi afectivă;structurile motivaţionale: trebuinţele (vezi piramida lui Maslow), motivele, interesele, convingerile, idealurile, concepţia despre lume şi viaţă etc.

diferitele tipuri temperamentale îşi pun amprenta asupra organizării şi desfăşurării învăţării.rolul aptitudinilor generale şi speciale în învăţarea şcolară.• Voinţa . volumul. independenţa etc. scopuri. a motivării elevului pentru activitate. capacitatea de autodeterminare. “interesat de”. voluntară.exersarea / dezvolta-rea însuşirilor atenţiei (stabilitatea. hărnicia. colegi etc. distributivitatea atenţiei) • • Personalitatea • Temperamentul . autocontrol şi autoreglare. trăsături caracteriale care influenţează eficienţa învăţării (perseverenţa. mobilizatoare şi direcţionată spre atingerea unor scopuri. capacitatea de a-şi propune scopuri şi de a acţiona pentru atingerea lor.capacitatea de efort voluntar. altele au efecte negative.trebuinţe. dinamică. legea optimumului motivaţional  Motivaţia reprezintă ansamblul de stimuli sau de mobiluri . cunoaşterea potenţialului aptitudinal.. flexibilitatea. aspiraţii. Accepţiile termenului “a fi motivat la învăţătură” exprimă în plan psihocomportamental o stare prezentă dinamogenă. Atenţia -valorificarea în activitatea de învăţare a tuturor formelor de atenţie (involuntară. luarea în considerare a trăsăturilor temperamentale în dozarea volumului de muncă. conştiinciozitatea. Pentru aceasta în limbajul curent există expresii precum: “impuls către”. toate permit obţinerea unor performanţe deosebite la un obiect de învăţământ sau altul şi în activitatea de învăţare în general. a diverselor tipuri de inteligenţe. rolul autodeterminării şi autoeducaţiei în formarea profilului psihomoral al elevului Motivaţia învăţării şcolare – condiţie internă integrativă: geneză. tendinţe.anumite trăsături temperamentale se soldează cu efecte pozitive în planpsihocomportamental. definindu -l din perspectivă axiologică. dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de învăţare. superior dezvoltate şi de mare eficienţă. a ritmului de lucru.sisteme operaţionale. atitudini. consecvenţa. calmul.). “absorbit • • • • • • • • . stăpânirea de sine. perseverenţa. exprimate constant în comportament. interese. idealuri care susţin din interior realizarea anumitor acţiuni. de a lua decizii privind propria activitate de învăţare. Aptitudinile. răbdarea. fapte. formarea şi exersarea calităţilor voinţei: puterea voinţei. muncă. mobilitatea. forme şi structuri. postvoluntară). proiectarea şi realizarea unei instruiri diferenţiate şi personalizate. TIM şi instruirea diferenţiată Caracterul • sistem de atitudini proprii subiectului.

concentrare deficitară. Motivaţia intrinsecă cuprinde: • • • • • curiozitatea. trebuinţa de statut ridicat ş. activează şi direcţionează desfăşurarea activităţilor de învăţare. caz în care avem motivaţia intrinsecă. teama de consecinţe neplăcute (teama de eşec. atitudine epistemică stabilă prin informaţiile furnizate de procesul învăţării. îl recompensează. inactivitate. pasivitate. interesele cognitive. • Motivaţia învăţării se subordonează sensului general al conceptului de motivaţie şi se defineşte ca totalitatea mobilurilor care declanşează. la obligaţii). Ambiţia. Motivaţia intrinsecă asigură învăţării o susţinere energetică continuă. învăţarea soldată cu succes intensifică motivaţia. ceea ce permite implicarea activă şi însuşirea de lungă durată a cunoştinţelor.de” etc. notei. susţin energetic. lipsă de spontaneitate şi chiar stări de anxietate. aspiraţia spre competenţă ş.) tendinţele normative (obişnuinţa de a se supune la norme. starea de “a nu fi motivat pentru învăţătură” se traduce prin absenţa implicării.a.a. Această sursă poate fi: A) externă şi atunci vorbim despre motivaţia extrinsecă. de pedeapsă). • Din punct de vedere psihologic importantă este sursa de tensiune motivaţională în învăţare. recompensei materiale. Relaţia cauzală dintre motivaţie şi învăţare e una reciprocă: motivaţia energizează învăţarea. B) internă. • • Motivaţia extrinsecă vizează: • • aşteptarea laudei. elevul nutreşte dorinţa de a corespunde aşteptărilor profesorului. • • • • . doreşte să fie împreună cu copiii de aceeaşi vârstă etc. dorinţa de afiliere (elevul învaţă pentru a face pe plac familiei care îl laudă. În opoziţie.

după care intervine o stagnare şi chiar un regres. pt. Structurile motivaţionale includ: trebuinţele (vezi piramida lui Maslow). de gradul de aplicabilitate practică a multora dintre ideile şi cunoştinţele învăţate. motivele. interesele. spirituale etc. culturale. Motivaţia intrinsecă este mai importantă şi mai eficientă în învăţare decât cea extrinsecă. pentru că doreşte să ocupe un anume loc în ierarhia profesională. Ion Neacşu (1990) . patriei..• este fundamentul formării competenţelor gândirii logico-matematice şi a utilizării strategiilor de raţionament operaţional-formal. • • • • • • • • • • • • Optimum motivaţional • Analizând relaţia dintre performanţă şi motivaţia extrinsecă. convingerile. motive relaţionale – relaţiile pe care cel care învaţă le stabileşte cu colegii săi. a situaţiilor de învăţare.următoarele categorii: motive profesionale – elevul/studentul/adultul învaţă pentru a se pregăti în vederea viitoarei profesiuni. pozitive şi negative. Motive Motivele învăţării: motive sociale şi personale. recunoscut. cu grupul şcolar. prin activizarea şi diferenţierea instruirii. motive materiale – sisteme premiale.. din dorinţa de a fi evidenţiat şi apreciat etc. cognitive şi extracognitive. motive individuale (personale) – elevul/studentul/adultul învaţă pentru a ajunge un om de seamă. motive cognitive – curiozitatea epistemică. motive social-morale – elevul/studentul/adultul învaţă din dorinţa şi mândria de a fi folositor comunităţii. dar pentru obţinerea succesului nu este suficient acest lucru. a se autoperfec-ţiona etc. La şcolarul mic predomină motivaţia extrinsecă. satisfacţii provocate de conţinutul învăţării. dar la vârste mici acest raport se inversează. condiţii materiale de studiu în şcoală şi în familie. concepţia despre lume şi viaţă . de recompensare.. directe şi indirecte etc. educaţional. prin stilul didactic se facilitează evoluţia spre motivaţia intrinsecă. idealurile. Acest punct a fost denumit „optimum motivaţional” . iar prin modul de org. statutul de producător şi de consumator de bunuri materiale. trebuie ca elevul să aibă motivaţia care să-l determine să utilizeze competenţele dobândite. interesul şi nevoia de a (re)descoperi şi de a construi raţionamente ştiinţifice. familial etc. se constată o creştere a performanţei proporţională cu intensificarea motivaţiei numai până la un punct.

Condiţii externe ale învăţării şcolare Factori ce ţin de rolurile/funcţiile şi competenţele prof: • • • • • • Profesorul are următoarele roluri: . de mulţumire a celor apropiaţi. cea extrinsecă şi cea afectivă. Alte forme duale de motivaţie: • • motivaţia pozitivă prin laudă. Optimumul motivaţional nu se mai aplică în cazul motivaţiei intrinseci. Este necesară menţinerea unei relaţii de proporţionalitate între motivaţie şi activitate. motivaţia pozitivă. educatorul trebuie să deţină mai multe tipuri de competenţe: cognitivă. psihosocială. Desigur. pentru că aici va exista în mod constant o relaţie de directă proporţionalitate între motivaţie şi progres. motivaţia cognitivă . . de relaţionare şi comunicare.de afiliere la un grup. în situaţii speciale sau pe perioade scurte de timp. . a structurii informaţiei recepţionate şi a modului de mani-festare a diverselor fenomene . încurajare. informatice. metodologică.partener al părinţilor şi al comunităţii şcolare pentru educaţie. în general. considerându-se că. evaluativă. aprecierea corectă a dificultăţii sarcinii ( împreună cu profesorul). metacognitive etc. în cazul solicitărilor de nivel mediu.educator-model pentru elevi. pentru sentimentele pozitive trăite etc.versus cea afectivă . . cea intrinsecă şi cea cognitivă sunt mai productive pentru învăţare decât motivaţia negativă.de cunoaştere a legităţii interne. În cazul subsolicitărilor şi suprasolicitărilor corectarea se realizează prin inducerea stării de submotivare şi supramotivare.şi are o importanţă deosebită întrucât motivaţia optimă scurtează timpul învăţării şi poate fi o garanţie a succesului. Aceste forme de motivaţie sunt inegal productive. calităţile profesorului ca didactician (transmiţător de cunoştinţe): • • .organizator al procesului de învăţământ şi transmiţător de cunoştinţe. familiare subiectului. particularităţile psihice individuale.membru al corpului profesoral. versus cea negativă . • • • • Momentul de optimum motivaţional depinde de mai mulţi factori: complexitatea şi gradul de dificultate a sarcinii. Optimum motivaţional controlează şi reglementează relaţiile dintre nivelul solicitării şi nivelul mobilizării. această situaţie poate fi inversată.prin pedeapsă şi ameninţare.

priceperea de a doza cunoştinţele predate în funcţie de puterea de asimilare a elevilor/studenţilor (accesibilitatea). angajaţi în activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii. conţinuturile instruirii. pe implicarea şi activizarea sa. simţul măsurii simţul umorului. sistemul de cerinţe instructiv-educative (vezi finalităţile educaţiei. • • . de obiectivele şi conţinuturile învăţării. manualele alternative etc. promovarea metodelor şi procedeelor activ-participative etc. în domeniul psihologiei. de influenţă şi decizie.dacă nivelul de educaţie şi cultură al părinţilor este înalt. structuri preferenţiale. scopuri. programele şcolare. tact pedagogic. frontal.• pregătirea temeinică în domeniul specialităţii. metodologia predării-învăţării.. pedagogiei şi didacticii specialităţii. asertivitate etc. nivelul de educaţie al părinţilor .ca şi structură. atitudinea faţă de educaţia copiilor va fi mai intens pozitivă. status sociometric . capacitatea de sistematizare şi sintetizare a cunoştinţelor. socio-afective. pe grupe). climatul relaţional din clasa de elevi (ca efect al naturii relaţiilor de intercomunicare. intercunoaştere. comunicativitate pedagogică. calităţile profesorului ca educator: empatie. sistem axiologic promovat în creşterea şi formarea copilului. nivelul socio-economic al părinţilor . stilul de conducere promovat de către educator etc). Un rol deosebit în optimizarea învăţării şcolare îl au următorii factori: formele de organizare a învăţământului (pe clase şi lecţii. compoziţie multi-generaţională. Factori ce ţin de organizarea şcolară: • • • • • • Mediul şcolar. pot acţiona direct sau indirect asupra individului. obiective). individual.ansamblul factorilor naturali şi sociali. ideal. cu centrare pe elev. ţinând cont de profilul psihologic de vârstă şi individual al elevilor.efectele acestui factor asupra educaţiei copiilor sunt discutabile şi variabile de la o familie la alta. relaţii intrafamiliale. • • • • • • • Factori socio-culturali şi socio-economici • familia . prevăzute în planul-cadru. materiali şi spirituali. proiectarea individualizată şi diferenţiată a învăţării.

igienici: asigură condiţiile fizice şi psihice optime pentru realiza-rea actului educaţional. asigurarea unui mobilier corespunzător.scăderea randamentului. limitarea şi eliminarea factorilor nocivi din mediul şcolar . evidenţiată prin semne: productive . prea multe sau prea dese examene. subiectiv-emoţionale • • • • • • • • • • • • • • Interdependenţa dintre condiţiile interne şi externe ale învăţării.• • nivelul de dezvoltare socio-economică al societăţii. psihofiziologice. Factori ergonomici şi de igienă a învăţării • • ergonomici: spaţiul şi condiţiile ambientale legate de temperatură. contextul istoric etc. evitarea oboselii şcolare. sau prea de timpuriu etc. nivelul actual al pregătirii sale dar şi nivelul de aspiraţie şi motivaţie. reducerea perturbărilor de natură fonică sau a oricăror alte noxe. sonorizare. • . creşterea şi dezvoltarea fizică şi psihică normale în contextul activităţii şcolare. prevenirea surmenajului şcolar şi a inadaptării la ritmul şcolar. pentru a fi eficient.prea multe sarcini de învăţare. indicatori: condiţii ce influenţează sănătatea elevilor. ventilaţie. Valorificare şi optimizare • procesul de instruire implică identificarea. descrierea şi optimizarea condiţiilor interne şi externe ale învăţării. profesorul trebuie să cunoască: nivelul dezvoltării intelectuale a elevului. iluminat. cromatică. amenajarea sălii din punct de vedere estetic şi funcţional. dispunerea şi calitatea acestuia.

strategii intelectuale algoritmice.în procesul de învăţare şi în domeniul rezolvării de probleme sunt folosite. -utilizarea operaţiilor generale ale gândirii (analiza. la copil în jurul vârstei de 6-7 ani (după J. al relaţiilor existente în cadrul grupului şcolar. a informaţiilor bine sau slab structurate. rolul climatului socio-afectiv al clasei.pe la 11-12 ani se constituie şi reversibilitatea prin reciprocitate a operaţiilor gândirii. . aptitudinea pedagogică şi competenţele profesorului influenţează procesul de învăţare . spre 9-10 ani . • • • • .• variabilele externe au efect doar în condiţiile prezenţei factorilor interni (motivaţie.operaţiile mintale şi grupurile de operaţii au drept caracteristică principală . • • . elaborarea operaţiilor mentale. cunoaşterea şi stimularea factorilor interni pentru a se realiza învăţarea.cea de greutate şi abia la 11-12 ani cea de volum. capacitate de învăţare). în medie. .grupările operaţionale se constituie. -operaţia este o acţiune interiorizată reversibilă care are posibilitatea de a se reorganiza cu altele în structuri operaţionale inedite în cadrul sistemului cognitiv intelectual. probe şi probleme sunt prezente operaţiile specifice ale gândirii. Formarea noţiunilor. noţiuni. comparaţia. . probleme şi soluţii sunt implicate strategiile euristice. iar în formularea sau elaborarea de noi întrebări. asupra structurilor cognitive. adică a capacităţii de efectuare pe plan mintal a acţiunii directe cu opusul acesteia.reversibilitatea. . Strategii algoritmice şi euristice de învăţare Gândirea se implică pregnant în: formarea conceptelor şi operaţiilor.la vârsta de 7-8 ani – se dezvoltă invarianţa (conservarea) cantităţii. rezolvarea problemelor.Strategiile gândirii sunt secvenţe de operaţii mintale desfăşurate. . abstractizarea şi generalizarea) iar în rezolvarea unei anumite categorii de sarcini. sinteza. • • • Învăţarea cognitivă şi învăţarea creativă. ipoteze.în adolescenţă se dezvoltă structurile operatorii combinatorice cu dublă şi intercorelată reversibilitate. Piaget) ca urmare a apariţiei reversibilităţii prin inversiune. cu precădere. după reguli logice şi psihologice. . înţelegerea noţiunilor. aspiraţii.

noţiunea ştiinţifică debutează cu o definiţie logică. De exemplu. fragile şi labile. esenţiale ale unor clase de obiecte.învăţarea cognitivă este o activitate complexă prin care se dobândesc noi cunoştinţe şi se elaborează structuri intelectuale corespunzătoare fiecărui stadiu de dezvoltare psihică. însuşiri punctuale. unele sunt sărăcăcioase.conceptele ştiinţifice cuprind însuşiri esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor. fixate prin reguli precise. probabilistice. noţiunile au fost clasificate în două categorii. altele rigide şi conservatoare. .pseudoconceptele. un elev care ştie ce este un substantiv e capabil nu doar să-l definească. . -subiectul utilizează ambele strategii în activitatea intelectuală sau practică dar în ponderi diferite. . . noţiunea constă în condensarea selectivă şi integrarea de informaţii despre însuşirile generale. a efectuării unor operaţii mintale specifice. fluente.formarea conceptelor este facilitată de o serie de factori cum ar fi: -experienţa directă cu obiecte şi acţiuni. sunt într-o permanentă interacţiune şi interdependenţă. . particulare. în conţinutul lor impunându-se semnificaţia obiectivă a acestora .ca unitate cognitivă de bază a gândirii. scheme deschise. -conceptele empirice cuprind trăsături concrete. care nu pot fi reprezentate figural. conceptual-teoretice.noţiunile ştiinţifice implică posibilitatea formulării unor judecăţi. asimilarea modelelor • • • • • • • . scheme intelectuale standardizate. nu dispar total din activitatea intelectuală a adultului. . genetic şi funcţional. în schimb toate sunt individualizate cognitiv. acţional dar mai ales afectiv . să prezinte deosebirile lui faţă de celelale • • • • • • • . specifice tipului de sarcină sau de problemă. nu de o simplă achiziţionare de cunoştinţe. flexibile şi divergente.• -strategiile algoritmice sunt procedee sau secvenţe operaţionale sistematice şi riguroase cuprinzând raţionamente. limitate. menite să caute şi să descopere rezultatul unei probleme / situaţii complexe ori inedite. dominant inductivă şi analogică . ce uzează de raţionamente neformalizate. restrictive . . fenomene şi relaţii categoriale sau determinative.dacă o noţiune empirică poate fi exprimată printr-o definiţie sau caracterizată sumar. . comunicarea verbală. denumite şi concepte empirice (cotidiene). care asigură obţinerea sigură a rezultatului unei sarcini.strategiile euristice sunt sisteme operaţionale nestandardizate. ci de formarea conştientă a noţiunilor. -este vorba. a operaţiilor mentale. atât de specifice copilului şi şcolarului. repectiv concrete. totodată. între ele există continuitate şi unitate. a evocării unor imagini şi.totuşi. care se pot ilustra printr-o imagine şi abstracte. conceptele empirice se inscriu într-o logică naturală.

culoare. texte. imediat. axat cu precădere pe memorarea şi reproducerea de cuvinte. . noţiunile se formează. caz. semne. -În activitatea didactică de formare şi învăţare a noţiunilor specifice disciplinelor de învăţământ trebuie stabilite o serie de obiective/conditii : -să se asigure condiţiile pentru ca un concept să fie învăţat sau format după un număr optim de contacte cu elementele sale relevante . -prin abstractizări şi generalizări treptate care duc spre formarea conceptului ştiinţific. dar care se situează la diferite niveluri de generalizare (galben-culoare. înţelegerea se poate realiza direct. ci să realizeze şi anumite operaţii cu el (să-l analizeze. cercetării şi aplicaţiilor în învăţarea cognitivă. dar cu deosebire prin utilizarea lor în activitatea intelectuală de învăţare şi rezolvare de probleme folosirea optimă a strategiilor algoritmice şi euristice. Sistemul cognitiv global poate fi reprezentat printr-o piramidă a conceptelor. prin învăţarea limbii şi folosirea limbajului în comunicarea interumană.părţi de vorbire. . figura şi desprinsă de orice conexiune intuitivă ideea). . stopează formalismul din studiul realizat de elevi. a metodelor problematizării. mărime .să se asigure toate condiţiile pentru ca acel concept să fie format şi învăţat în mod ştiinţific şi riguros . să-i schimbe forma după număr.prin însumări accidentale şi slab organizate – obiectele sunt grupate prin tatonare sau subordonate unor semnificaţii neesenţiale cum ar fi cele utilitare sau afective. cuvinte. privighetoare-pasăre. • -conceptul sau noţiunea este întotdeauna o construcţie mintală generală. discursiv.forma. în funcţie de gradul de complexitate şi dificultate al itemilor ( sarcini. pe parcursul evoluţiei ontogenetice şi a dezvoltării psihice. în care dispoziţia integratorilor pe verticală este fixă şi exactă. simboluri fară a înţelege corect semnificaţiile lor conceptuale. ajungându-se la pseudoconcepte. atât prin achiziţionarea de experienţă socială. • • • • • Vâgotski prezintă trei niveluri fundamentale în formarea noţiunilor: . -prin conţinutul noţiunii se înţelege reflectarea însuşirilor esenţiale pe care le posedă obiectele de o anumită categorie. să-i schimbe funcţia sintactică în diferite enunţuri). prin socializare şi educaţie. comportamente). universal valabilă. fenomene. situaţii. cu eforturi de scurtă ori de lungă durată. probleme.totalitatea obiectelor care posedă însuşirile cuprinse în conţinutul noţiunii formează sfera noţiunii. -prin alcătuire de grupări complexe în baza unor relaţii şi generalizări ce nu sunt încă logice obiectele sunt asociate după formă. fără efort sau indirect.fiinţă) şi de abstractizare (apropiată de concret.

. “gândire divergentă” (Hudson). după J. gândirea creativă elaborează idei. controla. cum le poate discrimina. “gândire laterală”(de Bono). “gândire reflexiv-abstractă” (J. raţională. . . descoperă soluţii.aplicativ. fluiditatea. static . Rezolvarea de probleme • problema este o dificultate sau un obstacol cognitiv care implică una ori mai multe necunoscute ce nu pot fi rezolvate adecvat datorită insuficienţei sau ineficienţei sistemului de răspunsuri ale subiectului. cert-incert. rezolvarea problemei înseamnă asumarea sarcinii de depăşire şi de eliminare a dificultăţii teoretice sau practice prin demersuri cognitiv-operaţionale şi strategii rezolutive specifice cerinţelor acesteia. motivare externă-motivare internă. deşi au fost denumite diferit “gândire productivă” (O. natural-formal. să-i înţeleagă semnificaţia logică.un elev îşi însuşeşte şi stăpâneşte un concept în măsura în care este capabil să-i identifice notele definitorii. strategiile şi modalităţile operaţionale intelectuale neconvenţionale.stabilirea naturii instanţelor şi atributelor – cât de multe variante sau categorii ale noţiunilor poate întâlni elevul. modul în care poate obţine cunoştinţe suplimentare despre ele . producţia intelectuală divergentă este rezultatul funcţionării gândirii creative cu caracteristicile sale generale: flexibilitatea. exprimă în fapt gândirea creativă. să-l decodifice şi să-l exprime corect. -să se micşoreze progresiv numărul de generalizări greşite ce apar pe traseul de elaborare şi construcţie a conceptului central. . originalitatea şi elaborarea. • .adecvarea metodologiei instruirii la natura restricţiilor impuse de nivelul de abordare: concret-abstract. să-l utilizeze eficient în cazuri particulare şi situaţii noi sau problematice. • • • • • • • • . “inteligenţă fluidă”(Cattel). -determinarea sarcinii – stabilirea obiectivelor şi precizarea modului în care elevii îşi pot valorifica posibilităţile de care dispun pentru a asimila optim un concept nou .anticiparea consecinţelor conceptualizării asupra cunoştinţelor şi noţiunilor empirice.precizarea modalităţilor de validare a corectitudinii învăţării conceptului – realizată de elev prin apel la criterii experimentale.-să se micşoreze cantitatea de efort psihofizic pe care îl depune elevul pe unitatea de timp în decodificarea şi stăpânirea conceptului . teoretic. Piaget). caută relaţii inedite între datele şi planurile de rezolvare ale problemei. Guilford. reguli normative .dinamic. transferabil netransferabil. Selz).

Altfel spus. Pentru Cattell şi Horn. În ceea ce priveşte structura inteligenţei. care optează să progreseze şi să atingă un grad înalt de civilizaţie are nevoie de oameni inteligenţi şi creativi. politice trebuie să predomine oameni capabili. 1973. în fapt există tipuri diferite de inteligenţă şi atunci este mai greu de a se surprinde în mod sigur. 1986). analize. studii de caz etc. Totuşi.) şi ca atare programele de îmbogăţire educaţională au fost şi sunt limitate de invariabilitatea genetică a inteligenţei. educaţionale. au loc pierderi în privinţa acurateţei rezultatelor. experimente. dezbateri. alternativi. Dar modul de combinare a rezultatelor la sub-teste cunoaşte variaţii de la un test la altul. 1969. De altfel. R. în acest sens. Chiar dacă există un QI al fiecărei persoane. inteligenţa cristalizată este abilitatea persoanei de a folosi metode învăţate în cadrul culturii societăţii pentru rezolvarea de probleme sau situaţii curente.a. culturale. Herrnstein şi Ch. prin sarcinile testelor. unii cercetători o considerau în mare măsură de natură ereditară (A. şi pentru a asigura baza formală sistematică se foloseşte procedura statistică a analizei factoriale. Jensen. poate fi măsurată prin combinarea rezultatelor obţinute de subiect la fiecare sub-test sau sarcină cognitivă a testului de inteligenţă. abilităţi specifice şi de grup. Astfel. competenţi. inteligenţa cristalizată (G c) şi raţiunea vizual-spaţială (G v). Pe tema inteligenţei au avut loc numeroase cercetări. cotidiene. după R. Însă. economice. Astfel. sunt totuşi şi factori secundari. în afară de relaţia cu unele probleme academice acest QI are foarte puţină legătură cu viaţa socială cotidiană.Inteligenţa şi performanţa studentului în învăţare Orice societate modernă care îşi propune deliberat să se dezvolte. inteligenţa generală pe baza combinării rezultatelor de la sub-teste. • . Horn (1985) inteligenţa ar fi compusă din trei tipuri: inteligenţa fluidă (G f). 1983). Deşi cercetătorii identifică întotdeauna un factor prim. studii comparative interculturale. pierdere care poate fi măsurată atât pentru rezultatele individuale cât şi pentru rezultatele unui grup de persoane testate. utilizarea acestei proceduri statistice implică operaţii de reducere a spaţiului real la un spaţiu de o dimensiune mai mică şi ca atare apar pierderi de informaţii. aceste forme de inteligenţă sunt definite astfel: • inteligenţa fluidă este abilitatea persoanei de a dezvolta tehnici noi şi neobişnuite de rezolvare a problemelor. 1983) susţin faptul că nu există o inteligenţă generală (sau factorul g) aşa cum afirmase Spearman. Pentru a se atinge acest obiectiv în toate structurile instituţionale sociale. iar dacă există cu adevărat ea este un produs statistic a modului în care sunt construite testele (Gould. Murray ş. Murray (1994) au remarcat faptul că subiecţii inteligenţi vor pune în mişcare societatea şi vor modifica viaţa cotidiană. Practic inteligenţa. iar cei mai puţin dotaţi vor fi schimbaţi de societatea tehnologică. Cattell (1971) şi J. au fost întreprinse analize serioase şi independente de diverşi psihologi sau cercetători. Alţi autori (Gardner. determinant şi cert. Herrnstein. ca abilitate mentală generală. cu activitatea practică (Ceci şi Liker. R.

Diferenţele privind rezultatele QI obţinute de diverse grupuri etnice au la bază atât variaţii genetice. al reprezentărilor spaţiale şi înţelegerea matematicii. S-a dovedit că subiecţii cu un statut socio-economic precar. capacitatea abstractă de a aborda şi rezolva probleme socio-culturale. de educaţie. se pare că în cele mai multe cazuri ponderea mediului familial. studiile asupra copiilor adoptivi au arătat că QI părintelui biologic este un predictor mai bun al QI copilului decât al părintelui adoptiv. însă nu ne pot explica în ce măsură o anumită variabilă acţionează în fiecare caz particular. inteligenţa fluidă descreşte iar inteligenţa cristalizată se menţine sau chiar creşte de-a lungul anilor de experienţă ori de ocupaţie cognitivă (Horn. depăşindu-se astfel concepţia psihometrică în favoarea perspectivei psihocognitive. Folosind tehnici statistice şi calculând coeficienţii de regresie pentru QI. 1960). etnici. au de regulă un QI mai scăzut în raport cu cele din mediile sociale favorizate. că inteligenţa umană este influenţată de diverse variabile (vârstă. sărăcie. La ora actuală se folosesc metode diferite şi standarde noi în evaluarea tipurilor de inteligenţă a căror rezultate sunt destul de consistente şi substanţiale (J. S-a constatat că odată cu începutul perioadei de maturitate a individului. Astfel. experienţă. programele instructiv-educative îmbunătăţite şi diversificate influenţează dezvoltarea competenţei intelectuale. culturali. explicită între factorii genetici. Horn şi Noll. inteligenţa are meritul de a determina niveluri variate de performanţă şi de reuşită în viaţă. Astfel condiţionată. care trăiesc în condiţii de sărăcie. de divorţ. beneficiare de condiţii optime de trai şi de dezvoltare. Pentru subiecţii cu un QI mediu şi peste medie probabilitatea este foarte mică de a fi sărac sau de a avea un statut socio-economic scăzut. În cadrul abordării psihometrice există dovezi clare că inteligenţa este mai mult influenţată de moştenirea genetică decât de moştenirea culturală a societăţii. în care lipsa condiţiilor sociale. social are o influenţă redusă asupra schimbării QI copiilor (Scarr. sociale (R. Astfel. 1993). educaţionali şi sociali.• raţiunea vizual-spaţială este abilitatea specializată a persoanei pentru domeniul imaginilor. 1985. de şomaj. fie ea şi generală. ocupaţie. Mai mult. Zazzo. Dimpotrivă. Evident că există cazuri individuale care se abat de la aceste calcule statistice. Studii genetice asupra comportamentelor umane au arătat că dezvoltarea inteligenţei este determinată între 40% şi 80% de variaţiile zestrei ereditare. gemenii monozigoţi adoptaţi la naştere şi crescuţi în medii sociale diferite obţin la testele de inteligenţă un rezultat QI asemănător faţă de gemenii dizigoţi crescuţi împreună. unele studii arată că inteligenţa este un predictor de bază pentru problemele sociale şi eşecurile oamenilor (Herrnstein şi Murray. autorii geneticieni nu realizează în cercetărilor lor asupra inteligenţei o departajare netă. statut economic scăzut şi educaţie precară. Sub aspect statistic. la o anumită persoană. Pe baza comparaţiilor inter-culturale şi statistice au fost identificaţi indici că unele activităţi sociale care pun preţ pe valorificarea anumitor abilităţi intelectuale pot influenţa gândirea abstractă. ponderea acestor persoane cu abilităţi intelectuale scăzute reprezintă 15% din populaţie. 1994). cultură. educaţionale. ereditare cât şi variabile culturale. se demonstrează faptul că nu poate fi o singură formă de inteligenţă. persoanele cu QI sub medie (de maxim 85) prezintă un risc ridicat de a avea probleme sociale. profesie) şi este de diferite tipuri. şcolar. 1987). 1994). ci multiple tipuri. Însă. Rezultă aşadar. Carroll. educaţionale. a . Aceste variabile de risc desprinse din analize statistice ne arată la câte cazuri să ne aşteptăm din populaţie. Pe de altă parte. Aşadar. de sănătate.

atenţie. intervenţiei unor variabile motivaţionale de realizare şi structuri caracteriale proprii de mare eficacitate. . Alte studii cu privire la influenţa unor programe educaţionale au fost întreprinse în SUA realizate pe eşantioane de studenţi competenţi intelectual şi cu note de 10 la cursurile de ştiinţă. este evident faptul că oamenii se diferenţiază între ei în privinţa abilităţilor mentale şi a competenţelor cognitive. atitudine conştientă. mărirea performanţei şi dezvoltarea personală a celor care învaţă. subiecţii au fost testaţi din nou (cu acelaşi test de inteligenţă fluidă). concentrare. Aceste date experimentale susţin faptul că nu există o relaţie liniară între inteligenţă şi performanţa academică sau reuşita profesională. de climat psihosocial optim. experienţă) nu dispar. să contribuie la sporirea performanţelor intelectuale ale celor care studiază.educaţionale. Este limpede că pentru a rezolva un domeniu teoretic abstract. Între aceste variabile sunt relaţii complexe. performanţa are la bază şi factori non-intelectuali. Deşi corelaţiile dintre QI şi alte variabile psihosociale (motivaţie. sociali. de la cunoaştere. Rezultatele studiului arată că subiecţii aveau acelaşi QI. problema comunităţii ştiinţifice este identificarea cât mai exactă a capacităţilor cognitive. Aceste experienţe dovedesc numai o sporire a competenţelor cognitive. de efort voluntar. a rezultatelor şcolare în urma parcurgerii programelor specifice de învăţare. este posibil ca un program educativ de calitate. De aceea. monitorizat atent.oportunităţilor culturale şi a suportului familial pot reduce posibilităţile cognitiv-intelectuale ale omului. reuşita şcolară şi profesională a persoanei poate fi previzionat pe baza inteligenţei generale. Deci succesul în viaţa socială. Mărturie stă în acest sens studiul lui Levidow (1994) realizat pe un lot de elevi liceeni cărora li s-a administrat un test de inteligenţă fluidă. În stadiul actual al cercetării ştiinţifice încă nu se cunoaşte cum poate fi sporită inteligenţa umană prin proceduri medicale. Succese şi rezultate mai bune obţin studenţii cu QI mediu şi înalt şi foarte puţine reuşite înregistrează studenţii aflaţi sub medie. procesare a informaţiei până la strategii de soluţionare a problemei. Abordările psihologiei cognitive susţin că inteligenţa generală este produsă de interacţiunea unor multiple abilităţi mintale. Întrucât cele mai multe cercetări confirmă existenţa unei corelaţii semnificative între abilităţile cognitive şi rezultatele testelor (scorurile QI). educaţionali. cu un QI scăzut (Herrnstein şi Murray. de perseverenţă. însă a sporit competenţa lor cognitivă de rezolvare a problemelor. sporirea eficienţei. memorare. Toate aceste demersuri de studiere au ca obiectiv strategic îmbunătăţirea adaptării. Individul uman poate reuşi în viaţă datorită interacţiunii unor factori specifici de personalitate. a factorilor de personalitate şi a factorilor socio-educaţionali. 1994). abilităţi cognitive. Totodată. aptitudini de conducere. multiple prin care inteligenţa în conexiune cu programele educaţionale diferenţiate influenţează dezvoltarea abilităţilor specifice şi a capacităţilor cognitive. iniţiativă. alimentare şi socio . La sfârşitul anului de învăţământ. Subiecţii testaţi au învăţat timp de un an teme de fizică elementară în cadrul unui curs centrat pe rezolvarea de probleme şi ţinându-se cont de QI al fiecăruia. a mecanismelor de funcţionare şi a modalităţilor de dezvoltare. academic e nevoie atât de un anumit nivel de inteligenţă cât şi de motivaţie. Rezultatele acestor studii arată o creştere de două ori mai mult a studenţilor care au finalizat cu succes cursurile faţă de 1993 şi o creştere a eşecurilor de la 13% la 25% în 1994. dar nu şi o modificare sau îmbunătăţire a scorurilor QI.

În privinţa potenţialului intelectual. abilitatea intelectuală globală a persoanei. oamenii sunt inegali. Inteligenţa este factorul global care explică cele mai multe diferenţe privind performanţele persoanelor la testele de abilităţi mintale. Aşa cum nu există relaţie liniară între inteligenţă şi performanţă. se asociază deseori factorul g cu achiziţia de cunoştinţe. şomajul. Majoritatea populaţiei umane şi a instituţiilor societăţii are o concepţie greşită asupra datelor cercetării ştiinţifice privind inteligenţa. politice. Credinţa lor comună este că toţi oamenii se nasc egali sub aspectul capacităţii intelectuale. ci şi societatea prin condiţiile. acţionează eficient. obţin aceleaşi rezultate şi la celelalte teste. economice. Studii recente de psihologie cognitivă susţin că inteligenţa poate fi într-adevăr definită ca o capacitate a persoanei de a aborda şi trata sarcini cognitive de mare complexitate. Prin studii ştiinţifice s-a constatat că inteligenţa permite anticiparea mai multor tipuri de comportamente ale persoanei. abandonul şcolar. Încă nu s-a descoperit nici o inginerie socială care să-i egalizeze pe oameni sub aspectul aptitudinilor intelectuale. Însă. înţeleg. De asemenea. Experimental s-a dovedit că nu există egalitate sau liniaritate între nivelul factorului g şi . Această inter-corelare a rezultatelor. De asemenea. fluenţă verbală.Testele care măsoară capacităţile mentale ale oamenilor indică în mod constant existenţa unui factor intelectual global care este prezent în toate activităţile cognitive şi de rezolvare a problemelor. Testele de abilităţi specifice (de gândire. Din contra. gândesc abstract. greutate. toate exprimă în grade diferite factorul g. Concluzia comună asupra testelor de inteligenţă este că subiecţii care obţin scoruri bune la unele probe specifice au tendinţa de a răspunde bine şi la celelalte probe. învaţă repede şi bine ori rezolvă corect diferite tipuri de situaţii-problemă. cât şi aptitudinile cognitive speciale. factorul „g” măsurat prin teste QI este considerat şi recunoscut ca un bun predictor al performanţelor şcolare şi ocupaţionale ale persoanei. constrângerile şi oportunităţile pe care le oferă omului. au aptitudini şi abilităţi de niveluri diferite. copiii ilegitimi. la fel nu este echivalenţă între şanse egale (date chipurile de natură şi de societate) şi rezultate egale. de cele mai multe ori aceste descoperiri au fost uitate de societate. aptitudine matematică.) deşi măsoară aceste capacităţi. poziţia socială. memorie. exact ca în cazul trăsăturilor fizice (înălţime. vedere spaţială ş. vocabular. ori interpretate denaturat sau aplicate inadecvat în viaţa socială. cum ar fi: reuşita în viaţă. De aceea. Nu numai natura creează diferenţe între abilităţile şi caracteristicile personalităţii. totuşi toate testele elaborate au ordonat oamenii cam în acelaşi mod sub aspectul abilităţilor intelectuale. înţelegere. chiar dacă este produsul analizei diferitelor rezultate de la testele de aptitudini specifice. Toate aceste rezultate au fost considerate de majoritatea cercetătorilor ca fiind demne de încredere pentru adoptarea de decizii sociale. În viaţa de zi cu zi. constituţie). sugerează ideea că toate tipurile de teste mentale măsoară atât aptitudinea generală. conflictul între posibilităţi egale şi rezultate egale persistă pentru simplul fapt că între abilităţile mintale ale oamenilor există diferenţe reale. din motive şi interese diferite. educaţionale.a. devianţa sau delincvenţa. sărăcia. se pune în legătură univocă aptitudinea intelectuală generală cu „bagajul” de cunoştinţe acumulat de subiect. în limbajul cotidian indivizii inteligenţi sunt asociaţi cu cei „deştepţi” care ştiu. Deşi inteligenţa este studiată de peste un secol şi cercetătorii au avut opinii diferite. cei care realizează scoruri mai mici sau mai slabe. normele. divorţul. că inegalitatea socială provine numai dintr-o utilizare nedreaptă a resurselor psihofizice şi privilegiilor. atingând niveluri variabile sub aspect cantitativ şi calitativ. disponibilităţilor mentale care evoluează diferit.

Piaget. 1993. influxurile nervoase ale subiecţilor cu QI-uri mari. 1998). economice şi sociale. factorul g este capacitatea mintală care diferenţiază cel mai elocvent persoanele normal dezvoltate intelectual de cele dotate şi retardate mintal. Nivelul QI tinde să rămână constant. care se manifestă la toţi oamenii independent de conţinutul cultural şi domeniul de cunoaştere. diferenţele de abilitate intelectuale dintre oameni sunt evidente şi ca atare disputa dintre posibilităţi egale şi rezultate egale persistă. răspund mult mai rapid şi productiv la stimulii senzoriali simpli. viteză) şi caracteristici ale QI. curriculum. Carroll. Dumitriu.„depozitul” de informaţii al subiectului uman.a. vârstă. Testarea diferitelor grupuri social-etnice dovedeşte aceeaşi continuitate a inteligenţei generale.ACTIVITATE DE COMUNICARE INTERUMANĂ 1. medicale. Unii cercetători susţin ideea că în pofida eforturilor depuse de peste o jumătate de secol de a spori factorul g prin programe biologice. Unitatea dintre comunicativ şi cognitiv 4. Însă. 1998. 1965). A fi inteligent nu este acelaşi lucru cu a fi informat. medicale şi educaţionale.7 între diferite caracteristici ale influxurilor nervoase din creier (energie. 1994. rutele dezvoltării inteligenţei generale. de a învăţa şi dezvolta competenţe într-un context sociocultural. Murray. Cercetările de psihologie genetică au găsit corelaţii de aproximativ . De asemenea. care oferă persoanei posibilitatea şi capacitatea de a achiziţiona informaţii. Raven. B. Gramatica generativă a limbajului . deşi inteligenţa persoanei depinde de informaţia memorată şi achiziţionată.4 între inteligenţa generală. J. S-a observat că în timpul rezolvării problemelor. Studiile efectuate în USA şi Europa au găsit corelaţii de la . şi unele trăsături biofizice ale persoanei (sex. indiferent de sex. măsurată prin QI.). 2004). 1987. (Wecshler. Inteligenţa este în realitate un produs al moştenirilor genetice şi oportunităţilor ambientale. Oricare ar fi adevărul. statut social-economic (Ch. Gh. Funcţiile şi formele limbajului 3. Dumitriu.5 la . Este dovedit faptul că dezvoltarea mintală este posibilă din copilăria mică până la vârsta adolescenţei (J. În concluzie. mărimea creierului ş. 1965. În acest sens. Gh. acestea nu au reuşit. 1997. relativ nemodificat de la adolescenţă până la senectute. culturale. educaţionale. LIMBAJUL . traiectoriile abilităţilor mentale nu se modifică aşa de uşor cum cred majoritatea educatorilor. Definiţia şi caracteristicile limbajului 2. informaţiile memorate şi păstrate în memorie dezvoltă abilitatea intelectuală în domeniul învăţării şi al înţelegerii noilor informaţii. de a-şi forma deprinderi. De asemenea. creierele subiecţilor capabili (deştepţi) folosesc mai puţină energie nervoasă decât cei mai puţin dotaţi. achiziţiile anterioare. oamenii de ştiinţă continuă să analizeze în mod responsabil dacă sporuri în QI reflectă în fapt sporuri ale inteligenţei generale produse de îmbunătăţiri informaţionale.

1. care se va axterioriza în cel mai complex tip de comportament uman . Psihologia se ocupă de limbaj.comportamentul verbal. este prin excelenţă un fenomen psihologic. ca latură statică de program sociocultural. reprezintă unul din factorii fundamentali ai dezvoltării psihice a omului. Definiţia şi caracteristicile limbajului • • Limbajul este definit ca mod de organizare. prin integrare în personalitatea agenţilor comunicării şi prin realizare procesuală. conduitele etc. Limbajul articulat este cel mai complex sistem de semne şi de comunicare cunoscut actual. constructe mintale complexe ca noţiunile. limbă şi vorbire • Indiferent de ipostaza în care este situat limbajul. faţă de sistemul şi procesul activ de limbaj. ideile. inclusiv vorbirea faţă de limbă. stările emoţionale. bazată pe organizările sistemice corespunzătoare ce aparţin persoanei şi grupului. punând accentul pe vorbire ca modalitate primordială şi fundamentală a limbajului. • Limbaj. care emit şi recepţionează reciproc mesajul /conţinutul informaţional. iar alături de unealtă. • • • Comportamentul verbal • Verbalizarea. limbajul. se va închega un amplu sistem de legături temporare. Pe baza cuvântului. conceptele. integrare şi funcţionare a limbii la nivel individual. limbajul se caracterizează prin organizare particulară şi dinamicitate. în cadrul muncii şi culturii. nu este capabil să-şi elaboreze nici cele mai elementare structuri verbale. Limbajul este rezultatul învăţării lingvistice şi al adaptării limbii la practica şi necesităţile comunicării interindividuale. Baza genetică a apariţiei şi dezvoltării limbajului (verbal) este relaţia de comunicare psihosocială. considerând limbajul o conduită verbală. • • . apariţia lui este considerată ca un salt crucial de la animalitate la umanitate. care presupune existenţa şi interacţiunea a minimum doi indivizi. ca purtător de semnificaţii şi substitut al obiectelor şi fenomenelor concrete din jur. fiind elaborată de societate. individual şi personal. deşi are o condiţionare social-culturală. adică fixarea în cuvânt (ca semn. Limbajul se deosebeşte de limbă. Dacă limba are un pronunţat caracter social. elaborat social-istoric. care este un sistem închegat de semne (cuvinte) şi de reguli gramaticale. neintegrat în situaţia de comunicare. Limba apare ca premisă şi rezultantă a limbajului.) se va impune ca un principiu esenţial al organizării şi dezvoltării personalităţii umane. Individul izolat. cod) a produselor activităţii psihice (imagini perceptive şi reprezentative.

Trebuie subliniat că în felul acesta are loc asimilarea limbii nu numai ca mijloc de comunicare. b) semantic (în care ordonarea şi ierarhizarea cuvintelor în cadrul vocabularului intern se face după similitudini de conţinut. precum şi modul lor de întrebuinţare. ci şi ca mijloc de desfăşurare a activităţii intelectuale. de relaţionare şi combinare a acestora. ca funcţie de cunoaştere(cognitivă): respectiv. respectiv latura externă a actului /comportamentului verbal. cu realitatea obiectivă. limbajul este interpretat ca un sistem complex înalt organizat şi integrat. să perceapă. deşi această funcţie este primordială. Legătura dintre cele două laturi. esenţială desigur. să simtă. • • Organizarea structurii verbale • Cercetările de psihologie genetică au arătat că în organizarea structurilor verbale se disting două stadii: a) fonetic constă în ordonarea cuvintelor după similitudini fonetice intonative şi se întinde până la vârsta de 3 ani). • • . Limbajul verbal apare şi se dezvoltă numai sub imboldul necesităţii externe şi interne de a comunica. exprimată în semnele perceptibile de tip sonor (sunetele articulate ale limbajului oral). Sub influenţa celor din jur. pentru a se putea asigura comunicarea şi înţelegerea reciprocă. deşi apare iniţial convenţională. Aşadar.Activitatea verbală • Activitatea verbală nu se întrerupe atunci când nu comunicăm cu alţii. vizual (grafemele limbajului scris) sau tactil (semnele alfabetului Braille) şi b) latura informaţională internă.cu funcţie designativă completă. într-o formă sau alta (mai ales de limbaj intern) activitatea verbală continuă cât subiectul se află în stare de veghe. formarea sistemului limbajului reclamă fixarea şi păstrarea în mecanismele memorative ale subiectului nu numai a imaginii structurii fizice a cuvântului (sonor. Cuvântul are două laturi interdependente: a) latura fizică externă. impunându-se ca obligatorie pentru toţi comunicanţii. unitatea constitutivă de bază a limbajului este semnul simbolic denumit cuvânt . semantice). copilul îşi însuşeşte un sistem de semne ("unelte spirituale") de comunicare. • • • Limbaj şi cuvânt • În lumina cercetărilor contemporane. ci şi a legăturii lui designative cu obiectele. Cert este că relaţiile de comunicare constituie factorul decisiv în evoluţia istorică şi ontogenetică a limbajului. copilul învaţă concomitent să gândească "verbal". Însă. grafic sau tactil). de elemente şi de operaţii transformatoare. care determină semnificaţia. Comunicarea este numai o latură. să voiască cu ajutorul mijloacelor lingvistice. ci la cea semantică care se impune ca dominantă. devine invariantă. Răspunsurile subiectului la stimulii verbali se vor elabora şi diferenţia nu la latura fonetică a lor.

fundamentală pentru limbaj a fost relevată mai târziu decât celelalte. a) funcţia expresiv-emoţională. e) funcţia sau utilizarea dialectică se ocupă de facerea şi desfacerea combinaţiilor simbolice. cu atât latura semantică a comunicării se realizează mai bine. care împreună cu mijloacele paralingvistice (mimică.(K. repertoriu interiorizat comun. fapt ce face posibilă atît codificarea cât şi decodificarea mesajului. gesturi. această latură necesită stabilirea unui anumit izomorfism între repertoriile psiholingvistice ale emiţătorului şi receptorului. cognitivă. Comunicarea verbală presupune un cod. b) funcţia conativă. • • Funcţiile limbajului • a) funcţia afectivă constă în exprimarea spontană sau semideliberată a emoţiilor şi impulsurilor.• Pentru a se realiza. ajustări şi confruntări fonetice. combinaţii de efect. joc verbal. faciliteze şi să conducă acţiunea colectivă prin colaborare sau rivalitate. conceptul) ci mesajul ( purtat de canale: unde sonore. prin care se exercită influenţa asupra altuia şi c) funcţia referenţială sau designativă. Buhler). fiind în raport invers cu limbajul narativ şi evocator. • Structura comunicării verbale • Comunicarea verbală are la bază convertibilitatea deplină a rolurilor dintre emitent şi receptor: subiectul aflat la momentul t1 în postura de emiţător devine în momentul t2 receptor şi viceversa. Evident. mimică. atitudine posturală) este rezultatul unei evoluţii istorice şi ontogenetice. text tipărit. Ombredane). prin care se exprimă stările şi atitudinile subiectului. (A. informaţie etc. glume. b) funcţia ludică sau de joc apare de timpuriu la copil. nu "circulă" informaţia propriu-zisă (ideea. care încearcă stări de satisfacţie prin repetiţii ritmate. funcţia comunicativă. 1. decodificat de receptor în forma sa originală (de idee.) care trebuie descifrat. în procesul viu al comunicării. • • • • • • • • . c) funcţia practică a limbajului are menirea să declanşeze. gesturi etc.) şi cu o pierdere minimă de semnificaţie. între parteneri. d) funcţia reprezentativă prin care se desemnează ceea ce este absent. cu cât gradul de corespondenţă dintre repertoriile lingvistice ale locutorilor este mai mare. De asemenea.

Astfel. reprezentativă. Prin centrarea mesajului asupra canalului de comunicare. este clar?". idei) în afara structurilor verbale. nu doar într-o manieră globală. deoarece gândirea umană este în mod preponderent specific verbală. în limbajul oral şi limbajul scris. în prim plan apare funcţia conativă sau persuasivă. desprindem forma limbajului extern şi forma limbajului intern. formele superioare ale gândirii nu se pot constitui. Fără limbaj. • Unitatea cognitiv . dar operând şi cu elemente neverbale (imagini. În funcţie de criteriul perceperii sau neperceperii lui de către cei din jur. îndeosebi asupra modalităţii de construcţie. apare funcţia fatică exprimată prin apeluri de genul: "alo. la un anumit nivel de dezvoltare.comunicativ • Din momentul în care copilul începe să-şi însuşească limbajul. de determinare a celui căruia i se adresează vorbirea. respectiv preocupării de a înţelege şi a fi înţeles: "ce vreţi să spuneţi?". În acest din urmă caz. ci şi într-una particulară. limbajul intern nu este perceput de alţii. dar poate fi pus în evidenţă cu ajutorul mijloacelor tehnice speciale (electroencefalograf. iar limbajul intern îndeplineşte. electromiograf. ca vehicul al experienţei sociale. se împarte în dialog şi monolog . Mai mult decât atât. Limbajul extern (oral şi scris) îndeplineşte toate funcţiile descrise mai sus. Centrarea mesajului asupra lui însuşi. cognitivă. exprimă funcţia poetică a limbajului. dar esenţială este funcţia de comunicare. după natura suportului fizic al cuvintelor. Jakobson apelează la termenul de "centrare" a mesajului pentru a pune în evidenţă raportul dominant ce exprimă o anume funcţie. Centrarea mesajului asupra referentului. analitică. simboluri. Iar limbajul oral.Funcţiile limbajului • R. deci a obiectului desemnat. structurile verbale îşi pun amprenta pe dezvoltarea gândirii sale. • . în funcţie de adresabilitatea sa. evidenţiază funcţia denotativă. presupune centrarea mesajului asupra codului. • • • • Formele de limbaj • Limbajul poate fi analizat. limbajul exterior se împarte. Când mesajul este centrat asupra receptorului sau destinatarului. Spre deosebire de limbajul extern. în principal. de ansamblu. desprindem o serie de forme ale limbajului ce intervin diferenţiat în comunicarea interpersonală. oscilograf catodic). în genere.). funcţiile cognitivă şi reglatoare. mă auzi?. mesajul centrat asupra emiţătorului exprimă funcţia expresiv-emoţională a limbajului. semne naturale sau artificiale etc. însăşi gândirea verbală dobândeşte o relativă independenţă faţă de suportul său verbal şi poate opera cu anumite conţinuturi mintale (concepte. În sfârşit funcţia metalingvistică. La rândul său.

nu este altceva decât generalizare sau noţiune. MOTIVAŢIA ÎN ACTIVITATEA ŞI VIAŢA PERSOANEI • • • • • • 1. Motivaţia constituie un ansamblu. din punct de vedere psihologic. o variabilă internă cu rol de suport în elaborarea diferitelor procese şi capacităţi psihice. respingere etc. Motivaţia reprezintă stimulii interiori. a mobilurilor. ca urmare a condiţiilor interne şi externe. Definirea şi caracterizarea motivaţiei umane • Motivaţia este o dimensiune fundamentală a personalităţii. de impulsuri. cunoaştere. Motivaţia reprezintă totalitatea mobilurilor interne ale conduitei. convingeri. atât pentru limbaj cât şi pentru gândire. intenţii. mobilizează. Neveanu). Roşca).care susţin din interior subiectul în realizarea anumitor acţiuni. vise. năzuinţe. pulsiuni interne. persistând până la reducerea tensiunii sau până la satisfacerea ei ( Al. • • . Unitatea fundamentală şi comună. care interacţionează între ele şi pun în mişcare organismul. împing individul la acţiunea de satisfacere a lor. cauzele interne care energizează şi orientează acţiunile omului (de învăţare. interese. a dezvoltării psihice a omului. furnizând energia necesară funcţionării şi menţinerii în stare activă a diferitelor procese psihice. pune în mişcare conduita omului. determină. apropiere. stări tensionale sau mobiluri ale acţiunilor şi conduitei umane (Paul Popescu-Neveanu). fie că sunt înnăscute sau dobândite.• Gândirea discursivă se dezvoltă în ordinea interacţiunilor dintre semnificant (cuvântul) şi semnificat (obiect). aspiraţii. P. atracţii. motive. fiziologice (individuale) şi abstracte (sociale).). Golu). Motivaţia este ansamblul de mobiluri interne . idealuri . Este un ansamblu de factori care determină comportamentul subiectului. Ierarhizarea valorică a trebuinţelor şi motivelor 4. care instigă. conştientizate sau nu. Motivele învăţării şcolare 1. fapte. Modalităţi şi structuri motivaţionale 3. • • • Motivaţie şi activitate • Motivaţia reprezintă ansamblul stărilor interne. energizări sau activări. scopuri. tendinţe. atitudini (P. montaje. Optimul motivaţional în realizarea performanţei 5. deci dintre un sistem de semne simbolizante şi realitatea socio-culturală ( P.tebuinţe. Definirea şi caracterizarea motivaţiei umane 2. Motivaţia este forţa motrice a autoreglării comportamentului. este semnificaţia cuvântului care.

subiectul trebuie să dispună concomitent de: a) posibilităţi intelectuale (aptitudini. de încordare. efort voluntar. Există trebuinţe primare. • • • • În structura motivaţiei umane acţionează trei categorii de factori: 1) trebuinţele prin latura lor de energizare. trebuinţele se formează în procesul educaţiei. Ea îndeplineşte funcţii diverse: a)de activare internă difuză şi de semnalizare a unui dezechilibru fiziologic / psihologic (trebuinţe. concepţii despre lume. sexuale etc. activare. generată de lipsa unui obiect-stimul. c) voinţă. biologice (de apărare. • • • • Structura şi funcţiile motivaţiei • Motivaţia are o structură complexă formată din : interese. d) motivaţie (stimulare. motive. despre activitate. convingeri. de cunoaştere etc. de autoreglare psiho-comportamentală (prin conexiune inversă de la acţiune la baza ei motivaţională). despre sine. tendinţe. iar cele secundare (dobândite) au rol de asigurare a integrităţii psihice şi sociale a omului. asigură integritatea fizică a individului. reale sau imaginare. La om. noţiuni. de realizare de sine. care dobândesc funcţii de scopuri. de stimă. impuls. 3) Trebuinţe şi motive Trebuinţa constituie izvorul energizării şi exprimă starea internă de necesitate a individului. obiectele şi împrejurările imediate. al asimilării culturii şi modelelor sociale. care prezintă importanţă pentru viaţa şi activitatea sa şi a cărui lipsă provoacă în organism o stare de tensiune. eficient şi performant.). . dorinţe.).) şi trebuinţe secundare (sociale). aspiraţii. hrană. 2) relaţiile efective şi atitudinile faţă de diverse aspecte ale mediului şi faţă de propria persoană. priceperi. mobilizare energetică). b) capacitate de precizare limpede a scopului. imbold. etc.). deprinderi). idealuri. trebuinţe.• Pentru ca activitatea omului să se desfăşoare normal. b)de declanşator (mobil) al acţiunii efective (motivele etc. apărute sub influenţa culturii şi a mediului social (trebuinţe de apartenenţă. intenţionat. Trebuinţele primare (înnăscute).

motivele se împart în : intrinseci (interne. ameninţarea care produc efecte neplăcute. fugă. orientează existenţa individului în lume. de înţelegere. părerile. premiere. ale subiectului spre anumite domenii de activitate. de a fi curios. opţiunea axiologică a omului). Astfel. constituie mobilul care declanşează. de a cunoaşte. încurajare cu efecte benefice. scopul vieţii (ca valoare supremă. Motivaţia cognitivă se exprimă în nevoia de a şti. în mediul ambiant. exterioare acţiunii în cauză. după Leontiev. cuprinzând opiniile. în care. care ghidează. Convingerile sunt idei de forţă. Concepţia despre lume şi viaţă este o structură motivaţională valorică de maximă generalitate. de (re)producere. abţinere. Are doi vectori : unul care energizează (pune în mişcare) şi altul care orientează (direcţionează). în conştiinţa şi conduita umană. ideile despre om. de a fi satisfăcut psiho-social). se disting: motive pozitive (favorabile: laudă. de respingere. Se manifestă în interes ştiinţific şi înclinaţie creativă. de angajare. după natura stimulilor. frică). Motivele acţionează în constelaţii (reţele) şi nu în mod izolat. neproductive pentru individ. care se deosebeşte de celelalte tipuri ce ar putea fi denumite afective (nevoia subiectului de a obţine aprobarea socială. apreciat. adânc sădite în structurile cognitiv – afective ale personalităţii. implicare. natură şi societate. evitate. este necesar să luăm în considerare clasificările motivelor acţiunilor şi orientărilor umane. Idealurile sunt proiecţii. în . dojana. convingeri. contribuind înpreună la echilibrarea conduitei omului. ce exprimă "tendinţa de a ne place anumite activităţi". motivul şi scopul acţiunii nu coincid). de a se simţi bine. • • • Clasificarea motivelor umane • Pentru a înţelege mai bine fenomenele de motivaţie la elev. de valoare. satisfăcute direct prin îndeplinirea acesteia în mod adecvat) şi extrinseci (indirecte. pedepsirea. ţelul final al existenţei individului). anticipări imaginative şi ideatice. Idealul are ca structură: sensul şi semnificaţia vieţii (direcţia şi rostul orientării subiectului în existenţa socială). Este de notat că motivele negative sunt la fel de active ca şi cele pozitive. În raport cu acţiunea de îndeplinit. idealuri şi concepţii ale persoanei • Interesele sunt orientări selective. modul de viaţă (Eul ideal care călăuzeşte viaţa. aflate în afara subiectului. Interese. relativ stabile şi active. care împing subiectul spre acţiune cu certitudine şi necesitate.Motivele reprezintă transpunerea în plan subiectiv a stărilor de necesitate ale omului. susţine energetic şi orientează acţiunea. stimat. asumare) şi motive negative (aversive: blamarea. • Tipuri de motivaţii intrinseci • În planul motivaţiei intrinseci se dezvoltă cu precădere motivaţia cognitivă.

şi anume: 1) motive fiziologice cuprind trebuinţe de hrană. de prestigiu. de apartenenţă la familie. nu este numai competiţia tensiunilor. Odată realizate trebuinţele bazale mai puternice. spune Maslow. "Cu cât o trebuinţă este mai înaltă. de la bază la vârf.comportamentul explorator (ce depinde. sexualitate a căror satisfacere asigură conservarea şi sănătatea. deosebire de natură psihologică şi operaţională (calitativă). fie din apariţia şi combinarea neobişnuită a stimulilor (senzoriali şi intelectuali-simbolici). A. Fiecare motiv reprezintă şi o valoare de un anumit grad. fie superioare sau inferioare. se crează o fâşie de siguranţă sau un câmp disponibil pentru realizarea motivelor supraordonate. Trebuinţele superioare sunt rezultate ale evoluţiei culturale ale omenirii. comunitate culturală. Trebuinţele superioare sunt mai puţin urgente pentru subiect. grup. • • • Piramida motivelor umane • Oricare dintre trebuinţe. Maslow face distincţie între trebuinţele inferioare şi cele superioare la nivelul personalităţii. un model ideal şi ierarhizat calitativ. În final rezultând o piramidă a motivelor în care se succed. de noutatea stimulilor. devin fundamentale şi valoroase pentru om. 2) motive de securitate. astfel că procesul motivării se identifică cu cel al valorizării. Acestea sunt tot mai puţin intense până în vârful piramidei trebuinţelor. 4) motive legate de eu. pot să se integreze în două categorii de motive (homeostatice sau de creştere). de reputaţie. aplicând cu consecvenţă la nivelul personalităţii caracterul psihologic necesar al valorii. de schimbarea şi complexitatea situaţiei care. de a se bucura de consideraţie şi a participa la decizii. Orientându-se astfel. fie din confruntarea dintre starea de expectanţă şi stimulii prezenţi. adăpost. cu atât ea este mai specific umană". • Motive şi valori ale personalităţii • Ceea ce contribuie la finalizarea unui motiv. Omul este prin excelenţă o fiinţă cu intense şi înalte trebuinţe informaţionale. apărând ontogenetic chiar în ordinea modelării socio-culturale şi educaţionale. dar satisfacerea lor produce fericire profundă. exprimă trebuinţa stimei faţă de sine şi de alte persoane. • Conflictul rezultă. 3) motivele sociale. corespunzând trebuinţelor de afiliaţie şi adeziune. Activitatea sa intelectuală îşi are originea în acţiunile mijlocitoare ale muncii şi se construieşte după modelele sociale. care răspund trebuinţelor de echilibru emoţional. după Berlyne. de asigurare a condiţiilor de muncă şi viaţă. arată Popescu-Neveanu. ci şi confruntarea semnificaţiilor acestora. în genere. este conflictuală). datorită confruntării dintre curiozitatea perceptivă şi curiozitatea epistemică. îmbogăţeşte viaţa spirituală şi chiar măreşte eficienţa biologică. afirmă Maslow. repaus. • • • • . de identificare cu alţii. de apărare împotriva primejdiilor. opt categorii de trebuinţe.

În cazul supraaprecierii dificultăţii sarcinii. fapt care înseamnă o relaţie de corespondenţă. fie sub forma supraaprecieri. • • • • Optim motivaţional şi nivel de performanţă • Cunoaşterea şi stimularea motivaţiei nu au scop în sine. nereuşită. ca în cazul participării active la lecţie. Motivele de dezvoltare progresivă şi de performanţă nu sunt dezactivate prin satisfacerea lor. sau dacă decurge ca o învăţare latentă. care depinde de capacitatea intelectuală. Cel mai concludent exemplu este curiozitatea epistemică ale cărei satisfaceri secvenţiale nu înlătură tensiunile căutării şi problematizării. scăpând de sub tutela homeostaziei biologice se autoactivează. ci trebuie folosită în obţinerea de performanţe superioare. ducând la nerealizarea optimă a sarcinii. 6) motive cognitive. Aşadar. puritate. subiectul va fi submotivat. simetrie. reproductive sau complexe. cerinţele. Raportul dintre intensitatea motivaţiei şi nivelul performanţei depinde de: a) complexitatea activităţii (simple.. ci dimpotrivă. va acţiona cu un surplus energetic ce îl va dezorganiza. • . sub imperiul motivaţiei de creştere. Tensiunea rezultă din confruntarea trebuinţelor celui care învaţă cu modul cum îşi reprezintă dificultatea conţinutului. simţire şi acţiune. cognitiv-evaluativă a subiectului. echivalenţă între intensitatea motivaţiei şi gradul de dificultate a sarcinii. 7) motive estetice. euristice). exprimă nevoia de frumos. 8) motive de concordanţă între cunoaştere.• 5) motive de autorealizare. Aici apar două situaţii de apreciere: a) când dificultatea sarcinii este apreciată (percepută) corect de subiect. Ea conferă sens şi coerenţă actelor de învăţare şi se trăieşte subiectiv ca stare de tensiune. Indiferent dacă interacţiunea cu sursa de informaţie este călăuzită de intenţia vădită de a învăţa. a înţelege. subiectul fiind supramotivat. situaţiile şi rezultatele activităţii de învăţare. respectiv nevoia de a şti. autodepăşire. În cazul subaprecierii semnificaţiei. conducând astfel la eşec. e nevoie de o mobilizare energetică de nivel mediu. b) dificultatea sarcinii (uşoare sau grele). va antrena un deficit energetic. realizare socială etc. stresa. constând în nevoia de obiectivare şi sporire a potenţialului creativ personal. activează şi direcţionează desfăşurarea procesului de învăţare. fie sub forma subaprecierii. creative. a descoperi şi inventa. b) când dificultatea sarcinii este apreciată (percepută) incorect de subiect. se comută progresiv la niveluri de organizare tot mai înalte şi se angajează pregnant în creaţie. • • Motivaţia învăţării şcolare • Motivaţia învăţării se defineşte ca totalitatea mobilurilor care susţin energetic. de îndeplinire a scopului activităţilor şi relaţiilor subiectului . opuse urâtului şi dezordinii. Aşa a apărut ideea optimum-ului motivaţional exprimând intensitatea optimă a motivaţiei care să permită realizarea unor performanţe înalte. care obligă la reechilibrări ale conduitei şi contribuie la integrarea structurii personalităţii. rutiniere. divergente. de a se actualiza în lume. dificultăţii sarcinii. Iar trebuinţele de perfecţionare.

• • Motivaţia extrinsecă a învăţării • În raport cu sistemul de personalitate. dorinţa de a obţine anumite recompense materiale. atitudinea favorabilă sau nefavorabilă faţă de rolul învăţării pentru destinul personal. de pedeapsă. notei mari. Ne edifică asupra cazurilor de neînvăţare. lipsită de intenţia expresă de a învăţa. dar numai în virtutea a ceea ce urmează după ea. ca atrăgătoare. se manifestă fie sub forma unor trăiri afectiv-emoţionale negative. de stimulare externă pozitivă sau negativă. le amplifică sau le diminuează. le fac să aibă ecouri şi urmări diferite pentru cei care le practică ( B. intrinsecă. Învăţarea apare în acest din urmă caz. care sunt cauzele ei. o stare lăuntrică de tensiune. de conţinut. plăcerea de a primi laude din partea adulţilor (cadre didactice. constând în dobândirea anumitor cunoştinţe. în toate cazurile există o motivaţie a învăţării. ne edifică asupra receptivităţii subiectului faţă de cunoştinţe şi a gradului lui de angajare în sarcinile de învăţat. premii. dar efectele ei sunt de scurtă durată. părinţi etc. conduitele de învăţare se deosebesc profund ca sens subiectiv.competiţie. întărirea este dicontinuă. În ambele cazuri. aspiraţia spre un anumit status profesional. ca valoare psihologică pentru subiect. autentică. instabilă şi nu se autoîntreţine şi autoîntăreşte după satisfacerea ei de către factorii evaluatori externi. Când tensiunea apare ca urmare a punerii în funcţiune a diferitelor proceduri stimulative externe . laudă.). De aici necesitatea reluării procedurii de întărire din exterior pentru compensarea stingerii rapide a efectului ei. motivaţia poate fi intensă. ambiţia de a-i depăşi pe alţii. sensul subiectiv al învăţării poate să fie foarte diferit. ataşamentul faţă de un obiect de învăţământ sau de un profesor. ca rezonanţă individuală în care se traduc. dorinţa de a obţine note (calificative) mari. atunci motivaţia este externă. încurajare. mustrare. motivaţia este întotdeauna o variabilă internă. ne permite să vedem probabilitatea transformării procesului de învăţare în efecte formative pozitive sau negative etc. teama de eşec. de învăţare slabă sau neeficientă. mai ales. executoare. Subiectiv. dojană. • Identice sau asemănătoare în veriga lor externă. ca aşteptarea laudei. Factorii motivaţiei învăţării şcolare • Analiza motivelor învăţării este necesară deoarece ne lămureşte de ce se produce învăţarea.implicită. dar utilitariste nu valorice. interesul de a cunoaşte. Factorii motivaţiei învăţării pot fi:aspiraţia spre un nivel de performanţă ridicat. sentimentul datoriei. aparentă sau serioasă. care poate fi una formală. în funcţie de natura motivaţiei. • • . Deşi pentru toţi elevii există un scop comun al activităţii de învăţare. le prelungesc sau le scurtează durata şi. aversive (teama de eşec. Zörgö ). recompensei materiale etc. aspiraţia de a ocupa un loc fruntaş în ierarhia clasei. Substratul motivaţional activează sau inhibă conduitele de învăţare. fie în forma unor trăiri pozitive. iritabilitate). -. deprinderi şi priceperi. această motivaţie se exprimă. pedeapsă etc. recompensă. un "de ce" al acesteia. satisfacţia învăţării şi plăcerea de a învăţa etc.

integralitate. permit omului atât realizarea adaptării în mediul său de viaţă. desemnează individualitatea umană în unitatea structurată şi ierarhizată a trăsăturilor psihofizice şi manifestărilor comportamentale. sistemice. cum ar fi: apartenenţa persoanei la o anumită clasă socială. personalitatea poate fi înţeleasă şi interpretată la nivelul a trei tipuri de caracteristici şi anume: a) caracteristici generale (universale). în conştiinţa omului se interiorizează viaţa societăţii. ca unul din conceptele integratoare. de regulă.). Altfel spus. cu o învăţare formală şi nesatisfăcătoare a cunoştinţelor. caracter. Teorii şi modele de abordare a personalităţii 1. Caracteristicile personalităţii • Participând la acţiunea socială. Conceptul de personalitate • Personalitatea. pragmatice şi axiologice. exprimă unitatea bio-psiho-socială a omului ca purtător al funcţiilor epistemice. care se soldează. personalitatea este o sinteză biopsihosocială şi cultural-istorică individualizată şi ierarhizată. Conceptul de personalitate Personalitatea este o sinteză bio-psiho-socio-culturală. energetici şi valorici care condiţionează trecerea omului din planul simplei adaptări şi co . Corespunzător acestui fapt. la un grup profesional etc. b) caracteristici tipologice (particulare). formate biopsihosocial. proprii tuturor indivizilor ce aparţin speciei umane (de ex. aspiraţii. procedee şi metode elaborate social . a relaţiilor şi împrejurărilor sociale la un nivel calitativ superior.Este o motivaţie puţin eficientă. trebuinţe. Sunt însuşiri prin care oamenii din acelaşi context social se aseamănă din • • . comunitate culturală.echilibrări cu mediul. Acestea se formează sub influenţa unor condiţii social-istorice tipice. aptitudini. defineşte complexitatea omului ca întreg. Personalitatea este acel sistem al invarianţilor informaţionali. operaţionali. Este un sistem hipercomplex care se caracterizează prin unitate. cât şi transformarea prin activitatea sa. Aceste trăsături ale sistemului de personalitate. PERSONALITATEA UMANĂ 1. dinamicitate şi interacţionalitate. valabile numai pentru anumite grupuri sau categorii de indivizi. în planul activităţii transformatoare prin acţiuni.istoric. împrejurările concrete care concură la formarea şi afirmarea omului. temperament. valori etc. structuralitate. Personalitatea este un sistem psiho-fizic care determină gândirea şi comportamentul subiectului în relaţiile sale cu mediul ambiant. Conceptul de personalitate 2.

). prin „convertirea” acestei structuri constante în comportamentul manifest şi deducerea ei din acesta. • c) caracteristici individuale (singulare). deoarece componentele personalităţii sunt structuri intercorelate ale unui întreg indivizibil. Cunoaşterea personalităţii presupune nu doar identificarea trăsăturilor dominante. ce definesc omul ca entitate unică. distincţie (P. Golu şi A. funcţională. trăsături sau factori (Allport. mentalităţi etc. După teoriile idiografice şi nomotetice. • 2. structuri. procesele. istoria individului). organism. Însă trăsăturile individuale de personalitate nu pot fi înţelese şi explicate corect decât pe baza cunoaşterii ştiinţifice a celor tipice şi mai ales a celor generale. Popescu . convingeri. existând exclusiv în individ. Teorii şi modele de abordare a personalităţii • Asupra naturii şi esenţei personalităţii umane s-au emis numeroase idei. realizate în ultimele decenii. s-au elaborat diverse teorii şi modele. Guilford etc.). Dicu. În plan psihologic „elementele” ar fi.Neveanu). • • . sentimente. Noţiuni ca cele de individualitate. ansamblu integrat (J. personalitatea nu poate fi cunoscută direct. Allport). Eysenck. indisociabilă. după M. personalitatea este abordată ca o unitate sintetică de însuşiri. funcţiile şi însuşirile psihice. servesc pentru a sugera ideea de organizare unică a fiecărei personalităţi. deprinderi.punct de vedere al trăsăturilor de personalitate (atitudini. Meilli). Cattell. originală şi irepetabilă sub raport biopsihosocial. despre trăsături organizate ierarhic şi aflate în interacţiune specifică.). organizare dinamică (G. 2) cum a devenit ceea ce este (influenţa mediului. obiceiuri. unitate. Ca „emanaţie” a trăsăturilor sale. concepţii. ci mijlocit. În privinţa naturii conţinutului acestor trei categorii de trăsături trebuie precizat caracterul lor bio-psiho-social. mai mult sau mai puţin corecte. propun modele de abordare şi interpretare despre structuri bine articulate. Janet). ci şi descifrarea relaţiilor dintre ele şi dintre grupările pe care le pot constitui. iar „întregul” – personalitatea. motivele unui anumit tip de comportament etc. 3) de ce a evoluat astfel (care au fost condiţiile concrete în care s-a dezvoltat. Toate studiile asupra personalităţii. educaţiei. stereotipuri. Nuttin) sau totalitate (R. • • Teorii asupra personalităţii • • • • Orice teorie asupra personalităţii trebuie să răspundă la trei întrebări fundamentale: 1) ce fel de om este individul? (însuşirile persoanei şi relaţiile dintre acestea). iar personalitatea omului trebuie considerată o unitate bio-psiho-socioculturală şi istorică ( P.

etichetări pentru anumite atribute ale personalităţii şi comportamentului omului. structurile. trăsăturile de personalitate trebuie considerate drept concepte categoriale (Hampson). Pe plan comportamental. comunicând celorlalţi sinteza modului său de a întreţine relaţii şi interacţiuni. în personalitatea integrală a omului. Freud care explică psihicul uman iniţial printr-o singură instanţă (inconştientul).Teoria constructivistă • După teoria constructivistă. din perspectiva acestei teorii. care. sinceritatea etc. Eysenck. Cattell. luată din mediul social despre semnificaţia pe care o acordăm comportamentelor şi rolurilor sociale ale individului. O trăsătură psihică este o însuşire sau particularitate relativ stabilă a unei persoane sau a unui proces psihic. Dumitriu). al pulsiunilor plăcerii şi morţii. o trăsătură se exprimă în predispoziţia de a răspunde în acelaşi fel la o varietate de stimuli. R. semnificaţie au nu atât însuşirile. în raport cu ceilalţi. Supraeul (mandatarul normelor social-morale. în mare parte conştiente dar şi preconştiente). concepţia. barându-le calea spre conştiinţă). Abordarea psihanalitică este un model explicativ conceput însă izolat de contextul fiziologic şi de structura socială. care pot fi grupate în două categorii: moniste şi pluraliste. La celălalt pol găsim numeroşi autori. Din prima categorie face parte teoria psihanalitică a lui S. Allport. al inconştientului). • • • Modele asupra personalităţii • Pe baza studiilor teoretice şi experienţei practice psihologii au elaborat diverse modele explicative. Rezultă că personalitatea. Ele nu sunt entităţi corespunzătoare lumii reale. „jigneşte”. „bruschează”. „configuraţiile de trăsături”. spun că individul respectiv este „impulsiv” (desemnez categorial). Dumitriu). În loc să spun „x” „se pripeşte”. agresivitatea. ci categorii semantice. bazându-se pe analiza factorială (G. este construită din comportamentele subiectului şi din semnificaţia atribuită acestora. pierzând din vedere tocmai personalitatea (Gh. imaginea noastră. Atât Eul cât şi Supraeul provin din diferenţieri ale Sinelui. H. reprezintă moduri relativ stabile de comportare ale unei persoane în situaţii noi. atât de ceilalţi cât şi de individul însuşi. apoi prin trei: Sinele (aproximativ domeniul instinctelor.) ajung să explice personalitatea printr-un număr mare de tendinţe şi trăsături. Ori. cât mai ales ansamblul. . Construim personalitatea altora în funcţie de „teoria”. răspunsuri specifice etc. ce includ deprinderi şi obişnuinţe de conduită. sistemul personalităţii şi modul propriu de integrare ori funcţionare a acestuia în dinamica mentală şi comportamentală a fiinţei umane (Gh. timiditatea. • • Modelul trăsăturilor • Modelul trăsăturilor abordează personalitatea ca ”o constelaţie de trăsături” (Guilford). instanţa care impune cenzura impulsurilor fundamentale. Eul (organizarea proceselor mentale. De exemplu.

concretă a omului contemporan. de fond. discrete. Allport a elaborat un model ierarhic al sistemului de personalitate. apoi şi cu cel de psihotism. Întreg demersul constă în a reduce diversitatea rezultatelor brute la anumiţi factori comuni sau specifici.extroversiune cu factorul instabilitate emoţională (nevrotism). De exemplu. punctaje. structurată ierarhic şi explicată în mod general. Cattell ca un sistem al deprinderilor proprii subiectului. date.învăţareevaluare). către uman capătă tot mai mult teren în psihologie. desprinse de om. în care identifică unadouă trăsături cardinale sau calităţi „stăpâne”. şi trăsăturile latente. structurat ierarhic. putem explica reuşita şcolară ca rezultat al interacţiunii factorilor de ordin intelectual (inteligenţă. ceea ce la unul este dominant la altul putând fi subordonat şi nesemnificativ. Urmează apoi un număr restrâns de trăsături centrale (10-20) care se exprimă pregnant în conduită.educaţionali (competenţele educatorului. Allport ca o unitate a sistemelor dinamice prin care se efectuează o adaptare originală. după care un noian de trăsături secundare (mii). Reorientarea către om. punând în legătură factorul introversiune . proiectează. S-a constituit chiar o orientare psihologică nouă numită „psihologia umanistă” ca o reacţie împotriva behaviorismului şi psihanalizei. aprecierilor prin notă. pentru că acesta este cel care iniţiază. iar strategia aplicată este numită factorială. personalitatea a fost definită de către G. separate. . aptitudini). La el apare evidentă încercarea unei sinteze a trăsăturilor de personalitate. atitudini) şi cu factorii socio. taxate ca incapabile să studieze şi să soluţioneze problematica reală. iar informaţia obţinută (tot sub formă numerică) este interpretată psihologic.• H. Modelul ierarhic al trăsăturilor • G. cu factorii non-intelectuali (motivaţie. • • Modelul factorial • Modelul factorial situează în centru noţiunea de factor. rezultate brute de la început. în care numărul de factori ete mai mic decât ansamblul de cifre. care permit o previziune asupra comportamentelor acestuia. strategiile de predare. Informaţia pe care se sprijină această strategie este obţinută în urma aplicării testelor. Eysenck elaborează un model bidimensional. Trebuie precizat faptul că ierarhia trăsăturilor variază de la un individ la altul. dominante şi caracteristice pentru subiect. funcţiile şi capacităţile psihice ale persoanei nu există în sine. Se aplică apoi calculul de corelaţie şi analiză factorială. desfăşoară activitatea. La fel putem explica performanţa cognitivă. evaluarea produselor activităţii etc. • • Modelul umanist al personalităţii • Procesele. iar de către R. intelectuală. Abordată sub raport psihologic.

aceasta este formată şi influenţată de experienţe. Combs – „educatorul ca facilitator şi asistent al copilului”. scopul final fiind de a-l pregăti pe elev să înveţe singur.• Contribuţii deosebite în dezvoltarea psihologiei umaniste au avut A.. de Peretti. postulate din care reţinem: fiecare individ se naşte cu o anume natură interioară.”Lăsaţi copiii să crească”. dar şi pentru a-l instrumenta cu mijloace specifice şi eficiente de acţiune practică.stabilitatea (permanenţa temporală): păstrarea identităţii psihice în timp . părinţii şi educatorii trebuie să-i ajute să facă alegeri înţelepte ş. dar nu este dominată de aceste forţe.a. . empatică. Rolul principal în terapie trebuie să-l aibă pacientul. Combs. Rogers. Aceasta pentru a cunoaşte şi înţelege mai bine omul.unitatea bio-psiho-socială. de acceptare de sine. A. Modelul umanist • Astfel. R. Activând şi ca profesor. C. iar terapeutul trebuie să manifeste o atitudine caldă. C. În centul psihologiei umaniste este situat omul şi problematica sa umană. Max Pages. Profesorul trebuie să fie mai mult un facilitator al procesului de învăţare. în care educatorii. Maslow îşi prezenta punctul său de vedere în 43 de afirmaţii. pozitiv. profesorii trebuie să creeze pentru elevi un climat cald. indivizii îşi controlează cea mai mare parte a propriului comportament. fără ajutorul celor din jur. pozitivă. pe pacient numită tehnica non-directivă. atitudinea activă a omului faţă de propria sa existenţă. A.globalitatea: ansamblu de caracteristici care permite descrierea unei persoane. . Maslow. de acceptare.coerenţa: organizarea şi interdependenţa elementelor componente ale personalităţii. • • • • • Educaţia centrată pe elev • Carl Rogers a dezvoltat o nouă tehnică psihoterapeutică centrată nu pe psihoterapeut (ca în psihanaliză). lansând ideea educaţiei centrate pe elev. ipostazele devenirii şi autoconstrucţiei omului şi experienţei sale. Caracteristici principale (Perron. ci pe client. Aceleaşi idei despre calităţile educatorului şi natura procesului educativ le dezvoltă şi A. ce exprimă complexitatea omului ca întreg. gânduri. • Conceptul de personalitate . viaţa sa personală şi relaţională.totalitatea psihologică ce caracterizează şi individualizează o persoană. Rogers a aplicat câteva din principiile sale terapeutice şi în educaţie. 1985): . copiilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a lua cât mai multe decizii privind propria lor dezvoltare. trăiri inconştiente. .

acest model derivă din cercetările de psiholingvistică. trăsătura psihică este conceptul care evidenţiază însuşiri relativ stabile ale unei persoane sau ale unui proces psihic. Maslow.Modele de abordare a personalităţii • • • 1. pornind de la ipoteza că cele mai importante diferenţe individuale vor fi encodate în limbajul oamenilor. • • • • • • • • • • • Caracteristici: • . concret. introversiune. personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice ce determină gândirea şi comportamentul său caracteristic. conştiinciozitate. în care se identifică 2-3 trăsături cardinale (calităţi dominante pentru persoana în cauză). 3. Allport a elaborat un model ierarhic al sistemului de personalitate. constructul este o dimensiune auto-atribuită pentru interpretarea lumii sociale. printre teoriile ce au la bază modelul factorial amintim: Teoria constructelor personale a lui G. implicat cu întreaga sa fiinţă în viaţa socială şi personală. Kelly: se concentrează pe conceptele pe care indivizii le folosesc pentru a se interpreta pe sine şi lumea lor socială. Modelul trăsăturilor (elaborat de G. în plan comportamental. motivaţionali şi factori de ordin secund (extroversiune. Modelul umanist are ca reprezentanţi nume precum: A. anxietate). Rogers. Modelul Big Five: propune o serie de factori bipolari. agreabilitate. structura acestuia.studiază omul real. Modelul factorial explică personalitatea prin organizarea interioară şi ierarhică a unor trăsături generale sau factori de temperament. . C. Allport) surprinde alcătuirea sistemului personalităţii. ierarhia trăsăturilor variază de la un individ la altul: o trăsătură dominantă la un individ anume poate fi secundară 2. stabilitate emoţională sau nevrotism. configuraţia. W. extraversiune. o trăsătură e indicată de predispoziţia de a răspunde în acelaşi mod la o varietate de stimuli. labilitate. analiza factorială este metoda de determinare a caracteristicilor structurale ale personalităţii). identificaţi prin analiza factorială: deschidere. un grup restrâns de trăsături principale (care se exprimă pregnant în conduită) şi nenumărate trăsături secundare (mai slab exprimate şi mai greu de identificat). noţiunea de factor a fost introdusă în psihologie odată cu utilizarea în prelucrarea performanţelor comportamentale a analizei factoriale.

de conţinut socio-moral şi axiologic: caracterul • • • • • • • • • • • .în centrul psihologiei umaniste este situat omul şi problematica umană.” Au fost abordate îndeosebi procesele de învăţare. sistemul Eului. chestionare etc. . aptitudini Personalitatea cuprinde 3 subsisteme: . Alte modele de abordare a personalităţii Modelul psihanalitic – are în componenţă 3 sisteme constitutive: sistemul Sinelui.energetică: temperamentul . de autoreglare. procesele percepţiei şi procesele de cunoaştere superioare.în selectarea problemelor de cercetare. semnificaţia subiectivă este mai importantă decât cea obiectivă.omul este în principiu bun. Orientarea psihometrică înseamnă studiul trăsăturilor exprimabile sub forma unor liste de atribute ce caracterizează persoana în cadrul unei situaţii. Necesitatea abordării experimentaliste a personalităţii a fost formulată de Stanford (1963) astfel: „Studiul personalităţii este studiul modului în care oamenii diferă pe un registru foarte întins în ceea ce au învăţat: fiecare persoană este unică.susţine că procesele şi capacităţile psihice nu pot fi studiate separat şi nu pot fi desprinse de situaţiile în care acţionează. atitudinea sa activă faţă de propria existenţă. dar toţi au învăţat în concordanţă cu aceleaşi legi generale.persoana care trăieşte şi simte interesează. Structura personalităţii . iar psihologul este un partener al individului. şi numai comparând indivizii aparţinând unor populaţii şi culturi diferite (Mead. ipostazele devenirii şi autoconstrucţiei omului şi experienţei sale. .• .conceptul central: nevoia de auto-actualizare. nu să controleze oamenii.relaţional-valoric. . 4. latura dinamico . umană. caracter. . . 2. Orientarea socio-culturală şi antropologică se bazează pe ideea că personalitatea poate fi înţeleasă numai luând în considerare şi contextul social în care trăieşte individul. ce se constituie prin satisfacerea şi articularea relaţiilor intersubiective ce datează din copilărie mai ales din identificările cu imaginea idealizată a părinţilor. Linton).subliniază calitatea de fiinţă socială. • • Principii : • • .biopsihoenergetic. aflat sub influenţa normelor şi valorilor sociale şi sistemul Supraeului. conştientă a individului uman. iar obiectivul psihologiei este să înţeleagă. Au fost dezvoltate un număr mare de tehnici şi instrumente de măsură: scale. viaţa sa personală şi relaţională.temperament. izvorul energiei instinctuale a individului.

b) Caracterizare -temperamentul este expresia manifestării particulare în plan psiho-comportamental a tipurilor de activitate nervoasă superioară. introvertit. perseverent. Eysenck a reprezentat cele două dimensiuni pe două axe perpendiculare. Temperamentul a) Definiţie: în mod curent. comunicativi. conştiincios şi exigent cu sine. sociabil. slab. • • • Diverse tipologii • 1. anxios. extravertit. manifestare mediată de o serie de factori socio culturali şi psihologici. . extravertit – • • . optimist. greu de pătruns. nu ia măsuri pripite. oscilând între entuziasm şi delăsare.Extravertiţii sunt deschişi. în special de sistemul nervos şi cel endocrin. manifestă spirit de grup şi are aptitudini de conducere. Aceasta exprimă stabilitatea sau instabilitatea emoţională a subiectului. dar este serios. greu adaptabil. senini. temperamentul se referă la dimensiunea energetico-dinamică a personalităţii şi se exprimă atât în particularităţi ale activităţii intelectuale şi afectivităţii. cu referire la aspectele performanţiale: aptitudinile. expresiv.ordonat. optimişti. Temperamentul melancolic. optimist. cu o viaţă interioară foarte agitată. introvertit. gândurile şi emoţiile i se succed cu repeziciune. echilibrat. lipsit de rezistenţă la efort. inexpresiv. stabil în acţiuni . adaptabil. timizi. Hans Eysenck adaugă o noua dimensiune numită grad de nevrozism. Carl Jung . deschis. cât şi în comportamentul exterior. retras. puţin comunicativ. motricitate şi vorbire. neîncrezător în sine. irascibil. răbdător. bine dispus. analitic. calm. activ. sociabili. extravertit. Temperamentul sangvinic:puternic. . instabil. Temperamentul flegmatic:imperturbabil. poate obţine performanţe în activităţile de lungă durată dar şi anumite insuccese în plan şcolar. lent. se înţeleg sau se ceartă cu cei din jur. 2. timid. obţinând tipurile extravertit – stabil.emotiv şi sensibil. întreprinzător. meticulos. stăpânit. mobil. energic. rezistent la efort. înclinaţi spre reverie şi greu adaptabili. uşor de citit.instrumental. cu tendinţă de exagerare în ce face. pesimist.Introvertiţii sunt închişi.• • • . puţin comunicativi.trăsăturile temperamentale sunt relativ uşor de observat şi identificat şi în opinia majorităţii specialiştilor în domeniu sunt legate de aspectele biologice ale persoanei respective. dar rămân în relaţii cu aceştia. nu rezistă la stări tensionate. binevoitori. instabil. sobru. prin lentoarea sa. săritor. • • • Tipuri temperamentale • Temperamentul coleric:puternic.

tipul puternic neechilibrat. metoda biografică.instabil. temperamentul este într-o mare măsură. Structura personalităţii – temperament. aptitudini. a capacităţii de muncă şi de rezistenţă. caracter. Temperamentul poate fi diagnosticat prin diferite metode: observarea modului cum învaţă şi se comportă elevii. . Pavlov a propus o explicaţie ştiinţifică a tipurilor de temperament: forţa (energia) dependentă de metabolismul celulei nervoase – se exprimă prin rezistenţa la solicitări a sistemului nervos. tipul slab corespunde celui melancolic. Unitatea şi dinamica lor 4. inert – în cel flegmatic. pe care le-a asociat cu cele patru temperamente clasice. în special legătura temperamentului cu sistemul nervos şi cel endocrin . studierea emotivităţii. echilibrul şi mobilitatea proceselor nervoase de excitaţie şi inhibiţie. asigură acesteia energia necesară. temperamentul. Perspective noi în abordarea structurii personalităţii 3.1. Structura personalităţii – temperament. În abordarea problematicii temperamentului există mai multă concordanţă între autori. • 3. Prin urmare. studierea modului în care copiii se integrează în clasa de elevi. excitabil. cum se acomodează aceştia în situaţii noi. cel puţin într-o privinţă: strânsa legătură a acestui grup de însuşiri cu proprietăţile biologice ale persoanei. corelează cu temperamentul coleric. • • • • • • 3. bazându-se pe tipul de activitate nervoasă superioară. introvertit – stabil şi introvertit – instabil. aptitudini. mobilitatea – dependentă de viteza cu care se consumă şi se regenerează substanţele funcţionale constitutive ale neuronului – se manifestă prin uşurinţa cu care se înlocuiesc procesele nervoase de bază observabile şi echilibrul dintre excitaţie şi inhibiţie. Unitatea şi dinamica lor 3. caracter. cel puternic echilibrat. se exprimă în temperamentul sangvinic. expresia unui sistem de însuşiri congenitale. tipul puternic echilibrat. punându-şi amprenta pe întreaga viaţă bio-psihică şi comportamentală a omului. mobil. chestionare şi teste de personalitate. Temperamentul Sistem dinamico-energetic al personalităţii.

extravertiţi. sangvinicul . vioaie. Introvertiţi. • • • • Cunoaşterea temperamentului • • • • Temperamentul poate fi diagnosticat prin diferite metode: observarea modului cum învaţă şi se comportă elevii. Sunt oameni neliniştiţi. orientaţi spre prezent şi vi itor. colericul . temeinicie în munca de lungă durată. dar viaţa sa afectivă este mai puţin intensă. într-o anumită măsură. prin educaţie. puţin comunicativi. melancolicul este lent şi inexpresiv. influenţate prin mijloace educaţionale. sunt neutre din punct de vedere valoric. vădeşte un tonus scăzut şi reduse disponibilităţi energetice de unde. lent şi neobişnuit de calm.puternic. modelate. predispuşi spre violenţă. menţinându-se în linii mari pe tot parcursul vieţii. emotivitatea deosebită. iar flegmaticul . sunt relativ educabile.puternic şi neechilibrat. îşi stăpâneşte greu stările afective. înclinarea spre depresie în condiţii de solicitări crescute. a capacităţii de muncă şi de rezistenţă. fiind un om echilibrat. Ca şi acesta. orientaţi mai mult spre trecut. iar pe de altă parte. c) Sangvinicul seamănă cu colericul prin faptul că este o persoană mobilă. echilibrat şi mobil. inert. d) Melancolicul seamănă la prima vedere cu flegmaticul. echilibrat. năvalnică. atinge performanţe în perseverenţă voluntară.Portrete temperamentale • • Literatura psihologică descrie patru portrete temperamentale de bază: a) Colericul este o persoană foarte emotivă. Dispune de un fel de răbdare naturală şi de aceea. . baza fiziologică a tipurilor de temperament ar fi următoarea: melancolicul are sistem nervos slab. ceea ce însemnă că nici un temperament nu este mai bun decât un altul. b) Flegmaticul este contrariul colericului: imperturbabil. cum vorbesc şi cum se mişcă. meticulozitate. expresivă. • • • Caracteristici ale temperamentelor • • Cele patru temperamente au câteva caracteristici comune : sunt înnăscute (fiind dependente de tipul de ANS) şi deci stabile. irascibilă.puternic. stare de abandon. După Pavlov. În schimb are o viaţă agitată. sunt rareori în stare pură. studierea emotivităţii şi expresivităţii. sensibilitatea. studierea modului în care se integrează în clasa de elevi. Oscilează între entuziasm şi temeritate. pe de o parte. în sensul că pot fi. decepţie. existând mai ales în diferite amestecuri sau nuanţe temperamentale.

Orice însuşire sau proces psihic privit sub unghiul eficienţei devine aptitudine. vocaţie creativă. • • Taxonomia aptitudinilor • • • • Aptitudinile sunt clasificate după mai multe criterii: 1.). în timp ce aptitudinea este doar o condiţie a formării uneia sau mai multor capacităţi. care permite compensarea unor însuşiri deficitare prin altele. dexteritatea manuală şi a degetelor este implicată şi în asamblarea pieselor în industria electronică dar si în chirurgie etc. importantă este combinarea aptitudinilor. Educatorul trebuie să supună observaţiei întreaga comportare a elevului. dar nivelul de dezvoltare a uneia sau alteia diferă mult de la o persoană la alta. Spre exemplu. talente şi genii • O aptitudine izolată nu poate să asigure singură succesul într -o activitate. dotaţie de excepţie. O aptitudine este un element al talentului. Aptitudinile sunt sisteme operaţionale superior dezvoltate. coordonarea aculo-motorie etc. de asemenea. de asemenea. şi să-şi regleze ansamblul de metode şi strategii în raport de aceste particularităţi. ştiinţă. El este atributul unei minorităţi. QI superior. latura instrumental operaţională. Unii psihologi consideră necesară relevarea distincţiei dintre “aptitudine” şi “capacitate”. ea poate figura ca o componentă a unor variate talente: o memorie bine dezvoltată o găsim şi în talentul unui actor. dezvoltate la nivel excepţional. Talentul este o combinare specifică de aptitudini care asigură posibilitatea unei execuţii superioare într-o activitate complexă. dar şi al unui profesor sau al unui medic. care asigură realizări de anvergură. după natura proceselor psihice implicate : aptitudini senzoriale (de acuitate vizuală. istorice în cultură. Experienţa arată. 3.2. tehnică. etc.• • • observarea modului cum se acomodează în situaţii noi. că una şi aceeaşi aptitudine poate constitui o premisă a reuşitei în activităţi diferite. reprezentativ pentru fiecare elev. auditivă etc.).). chestionare şi teste de personalitate. Geniul este un ansamblul de calităţi (aptitudini. care mijlocesc performanţe supra-medii în activitate. • • Aptitudini. societate. desprinzând ceea ce este tipic. Aptitudinile • Aptitudinile reprezintă componenta executivă a personalităţii. În mod obişnuit fiecare om are aproape toate aptitudinile. ultima constând în posibilitatea actuală efectivă pe care o are o anumită persoană de a înfăptui o anumită activitate. prin: metoda biografică. epocale. aptitudini psihomotorii (dexteritate manuală. .

Reiese că patrimoniul genetic constituie numai una din sursele varianţei interindividuale.) 2. aptitudini matematice etc. capacitatea de a memora logic şi cu rapiditate. Prezentă în toate procesele de cunoaştere. trăinicia şi reproducerea. În concluzie. calităţile atenţiei. prin care sunt denumite aptitudinile ce mijlocesc eficienţa într-un anumit domeniu sau în diverse domenii.). simple. atenţie concentrată. Inteligenţa ca aptitudine generală contribuie la formarea celor mai variate capacităţi şi la adaptarea cognitivă a individului la situaţii noi. aptitudinea şcolară etc. gândire. memorie chinestezică etc. după gradul de specializare: aptitudini generale. cealaltă sursă fiind mediul. implicate în numeroase domenii de activitate (inteligenţa. Ca atare. • • Aptitudini simple şi complexe • Aptitudinile simple se sprijină pe un tip omogen de operare sau funcţionare. tactile. Pornind de la aptitudinile complexe. intervine şi o a doua linie de divizare a aptitudinilor: speciale şi generale. cum sunt concentrarea si distributivitatea. un “aliaj” între elementul înnăscut şi cel dobândit prin experienţă în sens larg. de vedere în spaţiu şi orientare în timp.). Astfel de aptitudini simple sunt toate proprietăţile sensibilităţii de tipul acuităţii vizuale.• • • • aptitudini intelectuale (inteligenţă. inteligenţa se manifestă în special în formarea şi evoluţia gândirii. educaţia informală. aptitudini speciale sau aptitudini profesionale. non-formală şi formală. dezvoltare şi funcţionare. Nivelul inteligenţei se constată din facilitarea învăţării. La o primă privire ele apar ca o reuniune de aptitudini elementare. elemente care facilitează adaptarea elevilor la sarcinile şcolare. învăţare şi antrenament pe baza dotaţiei ereditare. olfactive. • • . a gradului înţelegerii şi rezolvării de probleme noi. implicate în anumite activităţi. aptitudinile se dezvoltă prin activitate. • • Inteligenţa – aptitudine generală • O atenţie specială a cercetării ştiinţifice a constituit -o problematica inteligenţei umane. Aptitudinea şcolară se formează în procesul învăţării prin exersarea inteligenţei generale în cadrul studierii diferitelor obiecte de învăţământ. fiind bazată pe spirit de observaţie dezvoltat. obţinând un randament sporit. aptitudinea şcolară are o structură complexă. O altă clasificare împarte aptitudinile în simple şi complexe. proprietăţi ale memoriei. Spre exemplu. în anumite profesiuni. aptitudini fizice (forţa fizică. simţul ritmului. în atenţia educatorului trebuie să stea vie activitatea. aptitudini descrise şi în prima clasificare. Aptitudinile complexe se situează la un nivel mai înalt de operare. imaginaţie constructivă. cum ar fi volumul. Aptitudinile sunt întotdeauna un rezultat al dezvoltării.

rezistenţa. forţa acestora îşi pune amprenta asupra unor trăsături ca fermitatea.3. consistenţă şi stabilitate. Constituie trăsături de caracter. însuşiri ca: onestitatea.învăţarea şi antrenamentul. Caracterul • Ca formaţiune relaţională a personalităţii. Dezvoltarea aspectelor atitudinale şi a trăsăturilor de caracter se constituie într-un obiectiv prioritar al şcolii. dar şi celorlalte componente sau domenii ale existenţei psihosociale. Caracterul este o structură complexă de atitudini. inerţ ia proceselor nervoase favorizează tendinţe spre rutină. evaluat. a mai fost denumit şi profilul psihomoral al acesteia. solicitudinea. Stăpânirea de sine se poate grefa mai uşor pe un fond de echilibru al proceselor nervoase. O atitudine este o dispoziţie subiectivă a persoanei de a reacţiona pozitiv sau negativ faţă de anumite situaţii. De aceea caracterul trebuie definit şi prin motive. 3. în principal. „stereotipizate”. pentru că aceeaşi atitudine poate avea la bază motive foarte diferite. spiritul prosocial. • Trăsături de temperament în structura caracterului • În formarea caracterului sunt implicate şi trăsăturile de temperament. Întrucât caracterul exprimă valoarea morală personală a omului. în uşurinţa sau greutatea adaptării la situaţiile mereu noi ale vieţii. al relaţiilor sociale în care copilul a fost angrenat în primii ani ai vieţii sale este unul hotărâtor. care figurează şi în limbajul curent. atitudinea faţă de muncă şi atitudinea faţă de sine. prin intermediul căreia se filtrează cerinţele externe şi în funcţie de care se elaborează reacţiile de răspuns. persoane ori faţă de o simplă afirmaţie. sârguinţa etc. Atitudinile stabilizate devin trăsături de caracter iar suportul lor îl constituie deprinderile şi obişnuinţele coordonate de voinţă. prin mobilurile urmărite de o persoană. perfecţionarea în direcţia înclinaţiilor personale. aspiraţilor unei persoane. simţul de răspundere. modestia. În mod obişnuit se descrie un caracter prin trei atitudini fundamentale: atitudinea faţă de ceilalţi. Cel mai des ca o „pecete” sau „amprentă” ce se imprimă în comportament. Rolul educaţiei. inclusiv tipul de sistem nervos. Este important să se cunoască dacă elevul este dominat de motive inferioare (vizând satisfacţii de ordin biologic. caracterul a fost definit în multe feluri. material. Totuşi observarea unei atitudini nu ne clarifică suficient asupra intenţiilor. Echilibrul proceselor nervoase. ce urmăreşte ea. „responsabilă” de felul în care oamenii interacţionează unii cu alţii în cadrul societăţii.. • Atitudini şi motive în structura caracterului persoanei • Caracterul implică numeroase şi variate atitudini faţă de realitate. • . motive şi însuşiri care pune în lumină conţinutul reacţiilor persoanei. intelectuale sau estetice). ca un mod de a fi a omului. ca o structură psihică complexă. precum şi forţa lor se răsfrâng în relaţiile interpersonale. foloase directe personale) sau superioare (urmărind valori morale. după criterii de unitate. ce va face într -o anumită situaţie.

propus de P. Perspective noi în abordarea structurii personalităţii • În vederea depăşirii orientărilor ce concep personalitatea ca o simplă însumare de însuşiri psihice (factori. Componentelor autoreglatoare şi organizatoare ale activităţii le corespunde subsistemul relaţional valoric şi de autoreglaj. în cuprinsul căruia distingem: intercorelaţiile neuro -hormonale. care este calitatea răspunsului şi acţiuni sale asupra ambianţei. Acesta cuprinde concepţia despre lume şi viaţă. reprezentat de structura caracterială. deschis al acesteia. tipul somatic transmis individului prin zestrea sa genetică. calitatea de fiinţă socială a omului. Modelul personalităţii. probabilist. în structura personalităţii. Cum ? Mijloacelor interne şi externe ale activităţii le corespunde subsistemul instrumental al personalităţii. Neveanu. Impulsul imitaţiei este binecunoscut la copii şi tineri. de câte ori vorbim despre caracter emitem o judecată de valoare şi implicăm un standard moral. care arată ce poate face persoana. temperamentul. în opinia lui Allport. Ce fel de om este ? • • • • Caracterul • • • • a) Definiţie: un subsistem relaţional-valoric şi de autoreglaj al personalităţii care se exprimă printr-un ansamblu de atitudini-valori. imaginea. b) Caracterizare . reprezentând strategii ale personalităţii. sunt subliniate . educatori). De ce ? Unde ? Subsistemului substanţial-energetic al activităţii i-ar corespunde. 4. .caracterul este acea structură care exprimă ierarhia motivelor esenţiale ale unei persoane. Analog motivelor şi scopurilor fundamentale ale activităţii umane. idealul de viaţă. P. cât şi posibilitatea de a traduce în fapt hotărârile luate în conformitate cu ele (A. tipul de activitate nervoasă superioară. dominantele afective. de persoanele semnificative pentru copii (părinţi. mulţi autori se orientează către o abordare sistemică a personalităţii în scopul evidenţierii caracterului hipercomplex. ansamblul de valori asimilate de individ. dinamic. subsistemul bioenergetic. porneşte de la considerarea activităţii ca mod esenţial de existenţă a vieţii psihice. ansamblul motivelor şi intereselor. trăsături). în structura personalităţii întâlnim subsistemul de orientare. Cosmovici).• Un rol important în formarea atitudinilor şi trăsăturilor de caracter îl au modelele oferite de mediu.caracterul reprezintă suprastructura morală a personalităţii. conştiinţa de sine.

înnăscute. .o „pecete” sau „amprentă” ce se imprimă în comportament. prudenţa opusă imprudenţei (prudentă deliberează înainte de a acţiona). de inhibiţie.simţul răspunderii în raport cu care apreciază conduita sa şi a altora. . spiritul colectiv. temperamentul îşi pune amprenta pe modul în care trăsăturile de caracter se exprimă în comportament . un mod de a fi a omului.de care se leagă strâns şi nivelul de aspiraţie al persoanei (până la ce treaptă socială sau profesională vrea să ajungă. profilul său psihomoral evaluat. ca o structură psihică complexă.capacitatea de înfrânare. • • . inerţia proceselor nervoase favorizează tendinţe spre rutină.caracterul este o structură complexă de atitudini. perseverenţa.. este persoana care pregnanţa sau integrarea a caracterului se referă la gradul de unitate al vieţii psihice. . solicitudinea.prezentăm o listă de trăsături fundamentale de caracter ce pot fi dezvoltate în procesul de învăţământ: conştiinţa de sine . prin intermediul căreia se filtrează cerinţele externe şi în funcţie de care se elaborează reacţiile de răspuns . simţul de răspundere. motive şi însuşiri ca: onestitatea. voluntară. orientativ-valorică. echilibrul proceselor nervoase. în uşurinţa sau greutatea adaptării la situaţiile mereu noi ale vieţii.curajul. consistenţă şi stabilitate. • • • • • • • • • • . modestia. -spre deosebire de trăsăturile de temperament.două dimensiuni fundamentale ale caracterului: una axiologică. care figurează şi în limbajul curent. tendinţa spre dominanţă sau spre supunere. forţa acestora îsi pune amprenta asupra unor trăsături ca fermitatea. după criterii de unitate. conştiinţa morală . în principal.caracterul exprimă valoarea morală personală a omului. cu ajutorul căruia să putem descrie comportamentul cuiva . „stereotipizare” . -totuşi. precum şi forţa lor se răsfrâng în relaţiile interpersonale.nu există un sistem de trăsături unanim acceptate. trăsăturile de caracter sunt dobândite sub influenţa modelelor culturale de comportament şi a sistemelor de valori pe care le propune şi le impune societatea . alta executivă. sârguinţa etc. rezistenţa. Stapânirea de sine se poate grefa mai uşor pe un fond de echilibru al proceselor nervoase.

bogăţia . d) Trăsăturile de caracter sunt moduri relativ constante de a reacţiona ale unei persoane în raport cu realizarea scopurilor spre care aspiră.forţa morală a trăsăturilor de caracter şi a atitudinilor. onestitatea. orgoliu. perseverenţa. originalitatea – coerenţa lăuntrică ce reiese din modul unic de armonizare a trăsăturilor cardinale cu cele principale şi secundare. patriotism. e) Particularităţile structurale ale caracterului: unitatea – stabilitatea caraterului în faţa schimbării continue a situaţiilor.a. atitudinile stabilizate devin trăsături de caracter. sentimente de inferioritate.nota specifică imprimată de unele trăsături dominate. se disting trei grupe fundamentale de atitudini: . culpabilitate. conştiinţa morală. tendinţa spre dominanţă sau supunere ş. curajul. expresivitatea .atitudinea faţă de ceilalţi. umanism. conştiinţa de sine. prudenţa. faţă de societate: altruism.sub influenţa modelelor culturale de comportament şi a sistemelor de valori pe care le propune şi impune societatea.atitudinea faţă de sine însuşi: modestie. trăsăturile de caracter. • • • • • • • • • • . reprezintă componenta caracteristică a caracterului. demnitate. atitudini politice. prin care se defineşte poziţia subiectului faţă de mediul exterior şi interior. iar suportul lor îl constituie deprinderile şi obişnuinţele coordonate de voinţă. .multitudinea relaţiilor sociale. spre deosebire de cele temperamentale.. . responsabilitatea. constituie trăsături de caracter: modestia.• • • • • • • • • c) Atitudinile sunt dispoziţii subiective ale persoanei de a reacţiona pozitiv sau negativ faţă de anumite situaţii.atitudinea faţă de muncă. nu sunt înnăscute ci dobândite . statornicia . persoane sau afirmaţii exprimă o modalitate de raportare faţă de anumite aspecte ale realităţii şi implică reacţii afective. cognitive şi comportamentale.

Alegerea sau făurirea unui model . Definiţie • • • • • • • • . fiecare persoană are aptitudini mai mult sau mai puţin dezvoltate în toate domeniile.dezvoltarea aspectelor atitudinale şi a trăsăturilor de caracter se constituie într-un obiectiv prioritar al şcolii. orice însuşire sau proces psihic privit sub unghiul eficienşei devine aptitudine. . . Rolul educaţiei. în ansamblul lor. A). al relaţiilor sociale în care copilul a fost angrenat în primii ani ai vieţii sale este unul hotărâtor. capacitatea de a rezista la tendinţele distructive a căror sursă principală o constituie situaţiile neobişnuite.tendinţă prezentă încă la adolescenţi .reprezintă însuşiri ale persoanei care. latura instrumental-operaţională.este necesară distincţia dintre apitudine şi capacitate – aceasta din urmă constând în posibilitatea actuală pe care o are o anumită persoană de a înfăptui o anumită activitate.• • plasticitatea – posibilitatea de restructurare sau evoluţie a unor trăsături de caracter. .un rol important în formarea atitudinilor şi trăsăturilor de caracter îl au modelele oferite de mediu. explică diferenţele constatate între oameni în privinţa posibilităţii de a-şi însuşi anumite cunoştinţe. aptitudinile sunt mereu un rezultat al dezvoltării.constituie componenta executivă a personalităţii. extreme. b) Caracteristici: despre cei care posedă aptitudini la un nivel înalt de dezvoltare în comparaţie cu ceilalţi putem spune că sunt talentaţi. tăria de caracter – forţa cu care sistemul caracterial îşi apără unicitatea. . o combinare între elementele înnăscute şi cele dobândite prin experienţă. educatori). • • Aptitudinile a. de persoanele semnificative pentru copii (părinţi. . priceperi şi deprinderi (Cosmovici.implică dorinţa de a fi asemenea modelului.

O altă clasificare distinge între: . capacitatea de a memora logic şi cu rapiditate. atenţie concentrată. cum ar fi volumul. implicate în anumite activităţi. capacitatea de a rezolva probleme cu uşurinţă. aptitudini de grup: permit realizarea unui număr mare de activităţi: factorul verbal.• este importantă combinarea aptitudinilor. Pornind de la aptitudinile complexe.) 2. cum sunt concentrarea si distributivitatea.). aptitudini psihomotorii (dexteritate manuală.). calităţile atenţiei. proprietăţi ale memoriei. Aptitudinile simple se sprijină pe un tip omogen de operare sau funcţionare. auditivă etc. aptitudinea şcolară etc. în anumite profesiuni. Aptitudinile complexe se situează la un nivel mai înalt Spre exemplu.). ce permite compensarea unor însuşiri deficitare prin altele. O altă clasificare împarte aptitudinile în simple şi complexe. după gradul de specializare: aptitudini generale. gândire. Astfel de aptitudini simple sunt toate proprietăţile sensibilităţii de tipul acuităţii vizuale. aptitudini intelectuale (inteligenţă. aptitudini matematice etc. c) Clasificare Aptitudinile sunt clasificate după mai multe criterii: 1. de fluiditate verbală. intervine şi o a doua linie de divizare a aptitudinilor: speciale şi generale. aptitudini descrise şi în prima clasificare. implicate în numeroase domenii de activitate (inteligenţa. • • • • • • • • • • • • • • • • • .aptitudini generale în toate domeniile: inteligenţa. prin care sunt denumite aptitudinile ce mijlocesc eficienţa într-un anumit domeniu sau în diverse domenii. aptitudini speciale sau aptitudini profesionale. elemente care facilitează adaptarea elevilor la sarcinile şcolare. memorie chinestezică etc. după natura proceselor psihice implicate în activitate : aptitudini senzoriale (de acuitate vizuală. simţul ritmului. tactile. imaginaţie constructivă. trăinicia şi reproducerea. de vedere în spaţiu şi orientare în timp. aptitudini fizice (forţa fizică. fiind bazată pe spirit de observaţie dezvoltat. aptitudinea şcolară are o structură complexă. olfactive.). coordonarea oculomotorie etc. obţinând un randament sporit.

ansamblul motivelor şi intereselor. imaginea. Abordarea cognitivistă cunoaşte 4 variante (Marc Richelle. Bruner. aptitudini ştiinţifice. aptitudini artistice etc. idealul de viaţă.in anii '60 / '70 s-a conturat o nouă orientare psihologică.aptitudini tehnice. 1987): • • • • • . Piaget. Ce fel de om este ? B. N. un “aliaj” între elementul înnăscut şi cel dobândit prin experienţă în sens larg. potenţial creativ . acţiunii şi funcţionalităţii acestor procese (ca informaţii. subsistemul relaţional . subsistemul bioenergetic. conştiinţa de sine. subsistemul instrumental al personalităţii. aptitudini specifice pentru un domeniu restrâns de activităţi aptitudini complexe . tipul somatic transmis individului prin zestrea sa genetică. ceea ce a achiziţionat persoana pe baza învăţării. Chomsky.valoric şi de autoreglaj. Cognitivismul. Neveanu. J. Osgood.• • • numeric. învăţare şi antrenament. dominantele afective. de reprezentare spaţială..patru subsisteme: subsistemul de orientare care cuprinde : concepţia despre lume şi viaţă. Ausubel). Concepţia structural-sistemică asupra personalităţii a autorilor români P. prin depăşirea limitelor altor orientări în interpretarea psihicului (J. cognitivismul care a încercat să ofere o nouă viziune unificatoare. cuprinde nivelul de cultură generală şi profesională.activităţi ample de tip profesional: . aptitudinile se dezvoltă prin activitate. de dexteritate manuală. în cuprinsul căruia distingem: intercorelaţiile neuro-hormonale. ansamblul de valori asimilate de individ. P. care arată ce poate face persoana şi include particularităţile de manifestare şi gradul de dezvoltare al proceselor psihice şi mai ales aptitudini. operaţii şi structuri operaţionale) care-i permit manifestarea activă şi creatoare în ambianţă. Tinca Creţu . Perspective noi în abordarea structurii personalităţii • • A. aptitudinile sunt întotdeauna un rezultat al dezvoltării. temperamentul. reprezentat de structura caracterială. reprezentând strategii ale personalităţii. tipul de activitate nervoasă superioară. capacităţi.

memorie. reprezentare. stimul şi reacţie – corectând behaviorismul tradiţional.într-o accepţiune foarte largă. Allport. Accepţiuni: . este acea capacitate psihică a oamenilor de a realiza noul sub diferite forme: teoretică. naştere. alegere. Dimensiunea creativă a personalităţii. ca potenţialitate general umană. Formare. în fond. mentale ca obiect al psihologiei. ca dimensiune sintetică în profilul personalităţii . Originea termenului: conceptul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin creare care înseamnă zămislire. cognitivismul radical care consideră fenomenele interne. iar comportamentul un simplu indicator al proceselor mentale. .un proces complex.• • • • prima descrie şi explică mecanismele psihice intervenite între „intrări” şi „ieşiri”. în psihologie. creativitatea apare în 4 accepţiuni importante: ca produs. o activitate psihică elaborată ce se finalizează printr-un anumit produs. termenul a fost introdus de G. selecţie). 1981).. ştiinţifică. dezvoltare a) Dimensiunea creativă a personalităţii • • • • • • • • • • • • • • Definiţii: . generează produse noi şi de valoare pentru societate” (Roşca. socială ş.disponibilitate generală a personalităţii aflate în interacţiune cu sine şi cu lumea pentru producerea noului. studierea mecanismelor / funcţiilor cognitive (percepţie. făurire. gândire) în opoziţie cu cele afective. limbaj.din perspectivă specific psihologică. . Al. creativitatea constituie un fenomen general uman. forma cea mai înaltă a activităţii omeneşti. .„un complex de însuşiri şi aptitudini psihice. ca proces. tehnică. reabilitarea subiectului ca iniţiator al propriilor sale conduite (decizie. care în condiţii favorabile.a. fapt ce deschide calea către cercetarea inteligenţei artificiale.

studiile menţionează frecvent următoarele faze ale procesului de creaţie. organizări şi reorganizări ale datelor acumulate în timp ce persoana este ocupată de altceva. 3. incubaţia. Factori de natură intelectuală Imaginaţia – procesul psihic al cărui rezultat este obţinerea unor reacţii. A. sugestie. . Voinţa – creativitatea cere o documentare minuţioasă şi demonstraţii riguroase ce solicită eforturi ample şi îndelungi.• • • • • • • • • • • • • b) Factorii personalităţii creatoare 1. fenomene psihice noi pe plan cognitiv. Inteligenţa – aptitudine generală care contribuie la formarea capacităţilor şi adaptarea cognitivă a individului în situaţii noi. Etapele actului creator • • • . Factori sociali Mediul social – determină tendinţele creaţiei pentru perioada respectivă (Renaşterea va fi asociată cu avântul artelor plastice. afectiv sau motor. dezvoltarea unor interese stabile şi profunde. aderarea afectivă la tema respectivă.. pp. asemănare. formarea de priceperi şi deprinderi. Susţinerea de către reprezentanţii puterii – societatea poate fi şi o frână în calea dezvoltării cunoaşterii (de pildă. Wallas din 1926: prepararea. este o etapa pregătitoare constând în acumulări de cunoştinţe. pe când industrializarea a adus cu sine progresul tehnic). puse în evidenţă de G. Inchiziţia) (apud Cosmovici. pe când imaginaţia le modifică). asocieri. 2. Stadiul dezvoltării domeniului respectiv – condiţionează orice descoperire. constă în activarea latentă a proceselor şi trăirilor afectiv-emoţionale. Memoria – este nu doar aparent antagonică imaginaţiei (ea păstrează impresiile. 148-152). creşterea receptivităţii faţă de orice analogie. Persoanele importante – creatorii au fost şi sunt influenţaţi de predecesorii sau profesorii lor. centrarea preocupărilor subiectului asupra problemei avută în vedere. Factori caracteriali Motivaţia – adevăraţii creatori devin animaţi de sentimente şi pasiuni veritabile. care nu este preponderent inconştientă cum spune Wallas . care le domină preocupările şi aspiraţiile zilnice. 1998. mai ales în ştiinţă şi tehnică.

motivaţie.. aparatelor. . dorinţă. definită drept procesul psihic al cărui rezultat este obţinerea unor reacţii. . la rândul său. însoţită de manifestarea unor sentimente de mare satisfacţie. factori caracteriali: . variabilelor şi apariţia bruscă a noului. sufficient de importante pentru a fi brevetate şi difuzate în producţie. este caracterizată de fluiditate. deschizând noi posibilităţi de abordare (Einstein. Factorii creativităţii Factorii creativităţii sunt de mai multe categorii • • • • • • factori de natură intelectuală: . A. inteligenţa – are importanţă mai mult în domeniul ştiinţific decât în cel artistic. aspiraţie creatoare. fără a lăsa loc originalităţii (este cazul ţesătorilor de covoare sau a muncitorilor calificaţi). care păstrează impresiile şi cunoştinţele asimilate. dar şi volumul şi varietatea experienţei directe sau indirecte. 147-148). . afectiv sau motor. plasticitate şi originalitate.prima şi ultima etapă pot fi mai direct controlate de profesor. creativitatea inventivă – când vorbim de invenţii sau îmbunătăţiri aduse creativitatea inovatoare – conduce la modificări ale principiilor ce stau la baza creativitatea emergentă – apare în cazul persoanelor excepţionale care revoluţionează un domeniu. produselor.L. Niveluri de creativitate A. verificarea noului.• • • iluminarea. prin mijloace cognitive sau practice. van Bethoven) (apud Cosmovici. constă în integrarea conştientă a combinărilor. .nivelul gândirii. pp.memoria. a soluţiei problemei. unui domeniu (cazul elitelor). 1998. fenomene psihice noi pe plan cognitiv. în timp ce celelalte două scapă intervenţiei lui. Taylor propune cinci niveluri de creativitate: • • • • • creativitate expresivă – când are loc o exprimare liberă şi spontană a persoanei (cum este cazul desenelor realizate de copii).imaginaţia. creativitate productivă – când persoana are însuşite deprinderile şi priceperile necesare producerii unor lucruri utile. sunt foarte personale şi diferite de la elev la e le v .

stadiul dezvoltării domeniului. acceptarea oricăror idei . a reuniunii unor elemente diferite şi aparent irelevante.influenţele exercitate de către predecesori. dar şi prin utilizarea mai amplă a analogiilor (personale.Gordon. asigurarea şi menţinerea unei atmosfere propice producerii „în asalt” a cât mai multor idei originale.influenţe ale mediului ambiant. ceilalţi ascultă ce se discută şi pot interveni prin bileţele trimise celor care discută (juraţilor).W. se fac următoarele recomandări privind activitatea grupului de brainstorming: • • • • • evitarea oricărei critici în emiterea ideilor noi . . Phillips 6-6 – elevii se grupează în grupuri de câte 6 persoane. în acest sens. la fel se va proceda cu celelalte grupuri.• • • • • . primul grup discută problema şi ideile (3) sunt trecute pe o fişă. presupune ca strategie dominantă asigurarea premiselor favorizante generării de idei şi produse noi.voinţă fermă. a metaforelor. la . Metode şi tehnici de depistare a capacităţilor creative şi de stimulare a conduitei creative la elevi – Metoda brainstorming-ului sau metoda „asaltului de idei”. grupurile ăşi expun opiniile. extinderea cât mai mare a numărului de idei pentru a amplifica astfel şansele de apariţie a soluţiilor noi şi valoroase. valorificarea constructivă (novatoare) a ideilor altora prin reformularea şi combinarea originală a lor. se urmăreşte ca grupurile să fie cât mai eterogene. presupune principiul amânării evaluării critice a ideilor noi. în special a celui social . citindu-le în faţa tuturor şi discutându-le pentru stabilirea unei propuneri finale. directe. Osborn. – Metoda 6-3-5 – elevii se împart în grupuri de câte 6 persoane. iar în final moderatorul va aduna fişele. perseverenţă factori sociali: . profesori 3. promovată de G. după care se trage concluzia. timp de 5 minute. . neobişnuite. urmând a discuta problema propusă timp de 6 minute. în care – – fiecare propune 3 idei într-un timp maxim de 5 minute. Sinectica. simbolice şi fantastice). pe baza unor tehnici similare „asaltului de idei”. Discuţia panel – se desfăşoară într-un grup restrâns format din persoane foarte competente în domeniul respectiv . urmează o discuţie generală. a lui Alex.

Comunicarea în procesul de învăţământ Fenomenul comunicării este abordat de către ştiinţe diferite (lingvistică. cunoscute şi sub numele de axiome ale comunicării. pp. proceduri şi grile de lectură a actelor comunicaţionale. animatorul face o sinteză şi extrage concluzii (apud Cosmovici. 1998. în încheiere.. fie una analogică.orice comportament are valoarea unui mesaj. Cele şapte principii reprezentative ale comunicării umane. Comunicarea presupune nu atât raporturi de forţă ci implică interacţiuni simetrice sau complementare. Dumitriu. Gh. psihologie. Comunicarea este ireversibilă. 2003. un schimb continuu de mesaje între interlocutori. Din perspectivă psihosociologică..). Comunicarea este un proces ce se desfăşoară la două niveluri: informaţional şi relaţional. cel de-al doilea oferind indicii de interpretare a conţinutului celui dintâi. 157-158). Comunicarea umană îmbracă fie o formă digitală. comunicarea umană este o modalitate fundamentală de interacţiune psihosocială. teoria informaţiei etc. Comunicarea presupune procese de ajustare şi acomodare. . fiecare dezvoltând şi propunând paradigme şi modele diferite de interpretare. Ca urmare. prin urmare este o comunicare. vom găsi o multitudine de definiţii acordate conceptului de comunicare (F. după teoreticienii Şcolii de la Palo Alto sunt: Comunicarea este inevitabilă . Larson au selectat în 1976 cele mai reprezentative 126 definiţii acordate comunicării). menţine ori modifica comportamentul individual sau de grup (Gh. comunicarea constă în transmiterea şi schimbul de mesaje (care conţin informaţii) între persoane. Dumitriu.E. 86. C. bazate pe relaţii interpersonale adecvate contextului real. E Dance şi C. întrucât utilizează o logică binară sau o logică cu o infinitate continuă de valori. sociologie. privind capacitatea subiectului de a decodifica exact sensul cuvintelor folosite de către interlocutor. strategii de eliminare a blocajelor şi reguli de eficientizare a comunicării. Comunicarea este un proces continuu care nu poate fi tratat în termeni de cauză – efect sau stimul – răspuns. Dumitriu. p. A. cit. ci un flux neîntrerupt de schimburi informaţionale între parteneri. p. 140). adică produce un anumit efect asupra celui care a primit mesajul. chiar dacă ulterior se încercă atenuarea impactului. op. menit să realizeze o relaţie durabilă pentru a influenţa. Ca proces.sfârşit. semiotică. persoanele din sală pot interveni şi în mod direct.

1998. fiecare componentă a sistemului de comunicare trebuie să îndeplinească anumite condiţii. afectiv. . semantic şi pragmatic. Dumitriu. după anumite principii de eficienţă educaţională. profesorul urmăreşte să schimbe atitudinile şi comportamentele elevilor. Schema comunicării interumane. Meyer – Eppler (1983) Folosind cu precădere o comunicare inteligibilă. zgomote. să le orienteze în acord cu obiectivele instructiv-educative.). comportamental al elevului. valoarea argumentelor. vizând schimbări în domeniul cognitiv. privind: a) caracteristicile sursei emiţătoare: credibilitate. formează deprinderi şi atitudini. Sălăvăstru. cu cât repertoriile lor operaţionale de coduri verbale şi non-verbale sunt mai comune. Pentru a spori eficienţa activităţii grupului educaţional este necesar să se adopte cea mai optimă reţea de comunicare a mesajului didactic între profesor-elevi. b) se desfăşoară într-un cadru organizat. în mod organizat.În literatura de specialitate se operează distincţia dintre comunicarea educaţională (realizată atât în cadrul educaţiei formale. în drumul lor de la emiţător la receptor întâlnesc diverse surse de blocare (bariere senzorial-perceptive. bazată pe argumente raţionale şi elemente convingătoare. 2). de către persoane cu o pregătire specială care transmit cunoştinţe. care distorsionează mesajul prin alterarea calităţii semnalelor (vezi fig. universitate). atractivitate. D. gradul de accesibilitate şi de înţelegere a conţinutului mesajului depinzând în mare măsură de compatibilitatea codurilor emiţătorului şi receptorului. O condiţie necesară pentru ca semnalele (sonore. gradul de implicare personală. mai apropiate şi compatibile cu atât sporeşte capacitatea lor de decodificare în plan sintactic. 2004). codurile verbale şi non-verbale sunt cele mai utilizate. competenţă. obstacole etc. Fig. În procesul comunicării didactice. Însă. cât şi non-formale şi informale) şi comunicarea didactică (desfăşurată în cadrul procesului de învăţământ. 1. Astfel. d) eficienţa comunicării trebuie supusă evaluării în raport cu un ideal sau standard prestabilit. mai ales prin persuasiune. după W. zarvă. vizuale etc. c) în general. Pentru realizarea unei comunicări complete şi eficiente în activitatea didactică. Cele mai relevante şi semnificative particularităţi ale comunicării didactice sunt: a) este un act intenţionat. iniţiază activităţi în vederea educării generaţiei tinere ( Gh.) să ajungă la receptor pentru a fi decodificate este ca acestea să posede o natură compatibilă cu cea a canalului de transmitere. bruiaje. se desfăşoară în instituţii specializate (şcoală.

calitatea mesajului: utilizarea corectă şi exactă a elementelor codului. Constituie o certitudine cu valoare de adevăr faptul că în societatea umană aproape toate mesajele şi influenţele educaţionale sunt comunicate pe calea limbajului verbal sau non-verbal. ci în context pentru a fi decodificat şi înţeles în semnificaţia sa de bază de către receptor. În acest sens. care face posibil şi dialogul dintre profesor – elevi / studenţi. relaţii bilaterale de emitere-recepţie şi decodificare a mesajului. inclusiv a societăţii româneşti care este o problemă metodologică de pedagogie aplicată. accesibilitatea şi inteligibilitatea mesajului. În realitate. De aceea o problemă stringentă a procesului de învăţământ. îmbogăţită de indicatorii non-verbali. Concluzia este evidentă şi se impune de la sine pentru toţi partenerii de interacţiune socio educaţională implicaţi în procesul de învăţământ.operare intelectuală şi implicit a performanţei partenerilor de interacţiune. orice mesaj transpus în cuvinte sau în indici non-verbali trebuie receptat nu în sine. gândirea. cantitatea de informaţii. un schimb bilateral de mesaje între locutori cu limbaje şi poziţii diferite sau egale. conţinutul. cu consecinţe negative în plan lexical. subliniază necesitatea formării şi dezvoltării relaţiilor interumane prin educaţie şi învăţare reciprocă. banalitatea / originalitatea. dezvoltarea limbajului şi a comunicării propriu-zise constituie rareori o prioritate a sistemului educativ de nivel superior. o constituie modalitatea de realizare a unei comunicări complete sau integrale eficiente sub aspect teoretic şi practic în relaţiile profesor-studenţi. sintactic. afectivitatea. motivaţia. Este necesar să se înlocuiască gramatica dogmatică.b) forma. sterilă. capacităţii de învăţare . organizarea logică a mesajului. de tăcerea semnificativă. atmosfera din grup. Comunicarea umană propriu-zisă este o interacţiune dialogată. autenticitate şi eficienţă în viaţa umană. de a contribui la creşterea motivaţiei. trăsături de personalitate. natura relaţiilor dintre profesor şi elevi. competenţei cognitive. calitatea argumentării. adaptată la un context şi un partener. dar timpul alocat educării limbajului şi dezvoltării comunicării este derizoriu după perioada finalizării studiilor gimnaziale şi liceale. fără a neglija latura de conţinut a comunicării. feedback-ul interacţiunii. cu scopul de a cunoaşte. indici care deseori nu pot fi percepuţi nici de specialiştii domeniului comunicării. semantic şi pragmatic. de expresiile mimico-faciale. de mijloacele aluzive. . întrucât fără comunicare interpersonală nu poate exista calitate. automonitorizarea. trebuinţa de cunoaştere. abstractă şi uneori falsă cu gramatica vie. situaţia reală. redundanţa. Plasată în contextul exigenţelor actuale ale comunicării educaţionale. imaginea de sine. reală a comunicării în context. care implică atitudini asertive de exprimare şi de răspuns. c) caracteristicile receptorului: gradul de informare . deci şi în educaţie ce are ca fundament reversibilitatea relaţiei dintre emiţător – receptor. ideea comutării accentului pe relaţie în raport cu conţinutul mesajului ne conduce către finalităţile educaţiei europene actuale care. expectanţa. d) contextul comunicării: ordinea prezentării informaţiei. de elementele prozodice. satisfacţiei (inter)personale. elemente psihosociale şi situaţionale.

grupul constituie o entitate psihosocială în care indivizii sunt în interacţiune. . comportă unele deosebiri faţă de alte tipuri de grupuri (status -urile elevilor clasei sunt echivalente.grupul şcolar (clasa de elevi). omogenitatea şi coeziunea – este necesar un nivel ridicat. deşi îndeplineşte aceste condiţii (scop comun. pp. de formare a personalităţii elevilor. scopurile formative – de instruire şi educare. • • • • .în general. interacţiunea membrilor – pe verticală (ierarhic): profesor-elev şi pe orizontală: elev-elev. structura grupului. 83 -84): întinderea clasei – are în vedere numărul elevilor ce compun grupul (25 -30 în cazurile cele mai frecvente.CLASA DE ELEVI CA GRUP PSIHOSOCIAL • • • • • • • • • • • • • • a) Natura şi caracteristicile grupurilor şcolare . structura grupului – poate fi analizată atât ca modalitate de legătură a m embrilor grupului în plan interpersonal. orice grup psihosocial se constituie ca un ansamblu de persoane ce interrelaţionează. iar prin intermediul conştientizării acestora de către elevi. cooperare în vederea atingerii scopului. în special formele de interacţiune directă. 20-22 în cazurile ideale). coeziunea – este gradientul de unitate al grupului.a. durata şi persistenţa în timp O serie similară de caracteristici propune şi Romiţă Iucu (2006. cât şi ca ierarhie internă a grupului. nemijlocită. definitoriu din punct de vedere al acestuia fiind gradul de omogenitate sau de eterogenitate a clasei. interacţiunea membrilor clasei.Mielu Zlate definea grupul-clasă drept „ansambluri de indivizi (elevi). constituite istoric. . între care există diverse tipuri de interacţiune şi relaţii comune determinate” Caracteristicile unui grup educaţional numărul membrilor care să asigure o funcţionare normală (24-30). scopurile pe termen scurt şi lung – sunt comune grupului-clasă. din punct de vedere instituţional: ei au aceleaşi drepturi şi îndatoriri) .).în vederea atingerii unui scop. pot deveni motorul dezvoltării grupului pe perioada şcolarităţii. unitate socio-afectivă ş. compoziţia şi organizarea – reprezintă rezultatul interacţiunii tuturor celorlalte caracteristici ale grupului. 30-40 în cazurile cele mai inoportune.

creşterea nivelului de aspiraţie). atitudini. fiecare elev se valorizează în grup şi prin grup. spirit de colaborare. manifestat prin: stimă de sine ridicată. copiii învaţă primele deprinderi comportamentale propuse de normele şcolare. norme. sociale. doar prin interacţiune cu ceilalţi fiecare elev învaţă noi comportamente. se poate vorbi de un anumit statut (poziţia pe care o deţine un elev într-un grup. bazat pe încredere şi apropiere socio emoţională. individualitatea elevului este estimată după gradul de adaptabilitate şi integrare în grupul cu norme prestabilite. acum dezvoltându-se stilul de colaborare. . prin diverse reacţii. La nivel individual. Valenţe formative ale grupului şcolar • în primii ani ai şcolarităţii. în anii şcolarităţii mijlocii. reglementarea relaţiilor din interiorul grupului (grupul. interacţiunile elevilor dau naştere unor norme de conduită şi acţiune. dorinţă de cooperare. în general. în liceu.Funcţiile grupului şcolar • • • • • integrarea socială (o bună integrare în cadrul grupului şcolar asigură fiecărui elev în parte un confort psihologic. are puterea de a sancţiona comportamentele membrilor săi). • • • Tipuri de relaţii interpersonale în clasa de elevi În clasa de elevi se manifestă următoarele tipuri de relaţii interpersonale : • relaţii de intercunoaştere (derivă din nevoia psihologică de a dispune de unele informaţii cu privire la celălalt. capacitatea elevilor de autoreglare şi autogestiune a timpului şi activităţii impun acordarea unei autonomii din partea profesorilor. la personalitatea acestuia). confort psihic. securitatea (clasa de elevi se constituie într-un mediu prielnic de manifestare autentică pentru elevi). astfel. fiind ajutaţi îndeaproape de învăţori. reglementarea relaţiilor intraindividuale (are influenţă în construirea identităţii de sine a elevului. contribuind la apariţia unui climat psihosocial caracterizat prin încredere şi respect reciproc. elevii încep să îşi asume răspunderi şcolare. din perspectiva calităţii acestuia de membru al grupului). pe baza căreia formulează aşteptări şi în funcţie de care ceilalţi se raportează într-un anume fel la el) cât şi de exercitarea unui rol (aspectul comportamental al statutului elevului). în cadrul grupului şcolar. care se consolidează în cadrul grupului şi se transmit fiecărui membru. la felul lui de a fi.

performanţe. definite în termeni de cunoştinţe. metoda observaţiei: permite investigarea personalităţii grupului. relaţii socio-afective (reprezintă rezultatul intervenţiei unei nevoi de tip interpersonal. având un pronunţat caracter form ativ. tehnica sociometrică: constă într-un ansamblu de subtehnici (testul sociometric. Ferry (1983) descrie trei modele de formare iniţială a viitorilor profesori şi anume: m odelul centrat pe achiziţii. fie pentru cunoaşterea grupului în ansamblu. metoda chestionarului: poate fi utilizată fie pentru cunoaşterea detaliată a unui aspect al grupului de elevi. a diferitelor tipuri de relaţii şi interacţiuni din grup. care stimulează participarea elevilor la rezolvarea problemelor din grup. relaţii de influenţare (nu se manifestă doar ca rezultante ale unor afinităţi personale. socio . sentimente şi structuri de tip afectiv-simpatetic).afective şi a proceselor de maturizare intelectuală. de a comunica).afective şi a proceselor de maturizare intelectuală. diverse evenimente trăite în grupul şcolar şi influenţele acestora asupra grupului şi asupra fiecărui elev în parte. de a face schimb de informaţii. ci sunt determinate şi de poziţia pe care o ocupă fiecare elev în ierarhiile subiective şi obiective ale grupului şcolar). abilităţi. atunci când intră în interaţiune. ce are în vedere schimbul de emoţii. jocul de rol. comportamente.• • • relaţii de intercomunicare (apar ca o rezultantă a ceea ce resimt elevii. vizând formarea competenţelor. PERSONALITATEA ŞI COMPETENŢELE PROFESORULUI • G . Dintre acestea enumerăm: studiul de caz. Pe lângă aceste metode de cunoaştere au fost elaborate şi o serie de metode de activare a grupului şcolar. metoda 6-3-5. este nevoia vitală de a se informa reciproc. grupurile de formare. a dimensiunii lor ocio . Metode şi tehnici de studiere şi caracterizare a grupurilor şcolare • • • • • • Metoda autobiografică: -solicitarea elevilor de a-şi aminti momentele esenţiale din evoluţia grupului. Zapan) cu scopul de a surprinde gradul de intercunoaştere dintre membrii grupului şi mai ales pentru a educa capacitatea de intercunoaştere obiectivă a membrilor. metoda Phillips 6-6. organizarea informală a grupurilor primare. . sociograma. metoda aprecierii obiective a personalităţii: (Gh.  sm odelul axat pe dezvoltarea personalităţii viitorilor educatori. sociomatricea) ce permit investigarea relaţiilor afectivsimpatetice.

profesorul tehnician. Formarea viitorilor profesori este condusă de teoreticieni. pe înţelegerea fiecărei situaţii pedagogice unice. Altet. •c. la profesor. Gagné (1977) descrie cele nouă „evenimente ale instruirii” ca purtătoare ale unor funcţii didactice: captarea atenţiei. Altet (1996) a elaborat patru modele diferite de concepere a profesiei didactice şi. să rezolve probleme. Mialaret şi R. a modelelor de formare a educatorilor. b. a ghida. a superviza şi a evalua. Predomină competenţele tehnice. Acest tip de profesor se formează prin învăţare imitativă. pe dinamica raportului teorie – practică educaţională. dominante în anumite perioade în Franţa şi în ţările europene. pp. practician – reflexiv. Modele de definire a profesiei didactice şi de formare a profesorilor M. specialişti ai design-ului pedagogic. a supraveghea. Ele vor fi utilizate apoi în rezolvarea unor situaţii problematice” diferite şi în contexte profesionale aflate în continuă evoluţie. model de intelectual al antichităţii. profesorul inginer. informarea elevilor cu privire la obiectivele urmărite. a situaţiilor trăite de tip acţiune – cunoaştere – problemă. să inventeze strategii. sprijinindu-se pe practica unui dascăl care transmite priceperile şi „trucurile” meseriei. tehnolog care se sprijină pe aporturile ştiinţelor umane: el raţionalizează practica sa încercând să-şi aplice teoria. profesorul magister. cu nuanţe particulare de la ţară la ţară. obiective importante în demersul formării pentru cariera didactică. conceperea unor sisteme de validare a competenţelor reprezintă. dirijarea . a antrena. G. Standarde şi roluri profesionale • • • Elaborarea standardelor ocupaţionale. a standardelor de pregătire profesională. educatorul profesionist. prin articularea teoriei cu practica pentru construirea „capacităţilor de analiză” a practicilor sale. Hubert (1978) propun identificarea competenţelor pornind de la rolurile îndeplinite de educatori: a preda. prezentarea materialului – stimul. corespunzător. 1996. capabil să-şi analizeze propriile practici. • d. un maestru care ştie şi care nu are nevoie de formare specifică sau de cercetare. modelul axat pe analiză. reactualizarea cunoştinţelor asimilate anterior. 30 – 31). a acorda sprijin. Aceasta constituie o metacompetenţă ce permite să se construiască alte competenţe (M. În strânsă corelaţie cu rolurile/funcţiile didactice sunt definite competenţele – cheie ale educatorului ce trebuie formate. deoarece carisma şi competenţele sale retorice sunt suficiente. Formarea se sprijină pe aporturile practicanţilor şi ale cercetătorilor şi vizează o apropiere. model apărut odată cu şcolile normale. • • a. formatorul fiind un practicant experimentat ca model.

obţinerea performanţei. plecând de la cerinţele profesiunii didactice şi tipurile corespunzătoare de competenţe” (D. abilităţile şi mentalităţile pe care trebuie să le probeze un profesor în activitatea sa cu elevii. 1980). p. Dumitriu. 1998. Întrebări privind obiectivele. 57). standardele şi competenţele: Sunt pregătite corespunzător cadrele didactice pentru exercitarea unor funcţii şi roluri profesionale tot mai complexe ? Care sunt competenţele generale şi specifice ce trebuie formate pe parcursul formării iniţiale ? Se poate vorbi de o profesionalizare autentică în sistemele de formare iniţială şi continuă a personalului didactic din ţara noastră ? Este necesar şi posibil un „efort naţional” de dezvoltare a unui sistem explicit de standarde profesionale pentru profesia didactică ? În ce constau aceste standarde profesionale? Ce trebuie preluat din experienţa altor ţări şi cum putem valorifica optim experienţa naţională în acest domeniu ? În ce constă certificarea studiilor pentru cariera didactică ? Definiţia şi conţinutul standardelor profesionale didactice • Standardele profesiei didactice au fost definite ca „un ansamblu de aşteptări şi cerinţe. Criteriul de validare a competenţelor trebuie să rămână măsura în care conduita pe care o presupune se corelează demonstrabil şi semnificativ cu progresul învăţării elevilor. Potolea. (C. Dumitriu. explicit formulate. standarde şi competenţe ale profesiei didactice • • • • • • • • „… opţiunea validă se poate face numai după definirea obiectivelor formării. intensificarea retenţiei şi a transferului. 1998. G. evaluarea Criterii de validare a competenţelor • • După noi. pentru a se . printr-o complementaritate a aporturilor personale ale fiecărui formator. performanţei. Astfel este posibilă o formare care valorizează diversele faţete şi multiplele competenţe ale profesiei. Potolea. 2004). cu atitudinea şi aptitudinea creativă de implicare responsabilă privind dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor care au optat pentru cariera didactică (G. asigurarea feedback-ului. referitoare la cunoştinţele. (D. 1997. fiecare model de formare şi profesionalizare propus poate constitui „o faţetă” a profesiei. Obiective. 2003). 1983.învăţării.

p. precum şi cele de formare continuă. elaborată de MEC şi adoptată în politica educaţională pentru perioada 2001 – 2004. În mod practic. participarea autentică a studenţilor la propria lor formare. 2002. observare. prin stabilirea criteriilor de selecţie şi recrutare. Criteriile utilizate pentru evaluarea calităţii activităţilor cerute (comportamentele observabile şi măsurabile care evidenţiază realizarea activităţilor solicitate. În demersul formării pentru cariera didactică se acordă prioritate conceperii unor sisteme de validare a competenţelor profesionale. metodologice. portofoliu). psihopedagogice. cu accent pe implicarea personală. eficiente. la nivelul calitativ acceptat social). . precizarea competenţelor ce vor trebui probate la absolvirea studiilor prevăzute de lege. Etape ale profesionalizării didactice Strategia de formare şi perfecţionare a personalului didactic şi a managerilor din învăţământul preuniversitar. Priorităţi ale profesionalizării didactice Se intensifică eforturile cercetătorilor şi practicienilor privind promovarea unor strategii didactice interactive. Formele / strategiile de evaluare utilizate (test. strategia bazată pe standarde de competenţă va contribui la creşterea calităţii formării iniţiale. regândirea traseelor şi a conţinutului pregătirii personalului didactic – standardele de formare iniţială. 64). L. Se investighează formarea „competenţelor – cheie” ce pot fi utilizate în rezolvare unor situaţii problematice diferite şi în contexte profesionale aflate în continuă evoluţie.. prevede ca prim obiectiv „profesionalizarea carierei didactice în România” şi presupune parcurgerea mai multor etape: elaborarea şi oficializarea standardelor pentru profesia didactică. de finanţare a pregătirii pentru cariera didactică. Fiecare standard conţine cinci elemente: • • • • • • • • • • • • • Activităţi ce se aşteaptă a fi desfăşurate de către un profesor. Motivarea necesităţii de a realiza aceste acţiuni (raţiunea executării lor). manageriale. cognitive/metacognitive şi comunicative.considera că îşi îndeplineşte îndatoririle profesionale la un nivel calitativ acceptat de societate” (Gliga. psihosociale. Descrierea activităţilor de bază (caracteristici).

P. Standarde de calitate şi de performanţă pentru profesori Pregătirea psihopedagogică şi metodică a viitoarelor cadre didactice se face prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.• • • • îmbunătăţirea programelor de formare continuă oferind profesorilor informaţie actualizată de specialitate şi de psihopedagogie. – – – D. didactica specialităţii. sunt organizate şi funcţionează pe baza principiului sistemelor de credite academice transferabile.P.D. prin colaborarea cu inspectoratele şcolare judeţene. cu următorul curriculum: un trunchi comun compus din: psihologia educaţiei.P.P. .P. Standardele de practică pedagogică a studenţilor se asigură în şcolile pilot şi unităţile de aplicaţie agreate de D. Formarea cadrelor didactice specializate în domeniul metodicii se realizează în cadrul unor cursuri postuniversitare de tip masterat. pedagogie.. curriculum opţional (cel puţin 2 discipline).D. practica pedagogică.P.D. organizate sub egida Catedrei de psihopedagogie şi a D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful