కళహస


శవర శతకం
నననరపమగ భజంత మదల ,న రప మకల, సత
చన,!ంచ", #క $ం%క&, ' (ం)హమ*+న, -
క-నర. భ/01 23త (45కరం6గ( 7ప8
9నన:; <=ర మతత మ>? , @A కళహసత శవB !