MISIUNEA OFICIULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

Spălarea banilor si finanţarea terorismului sunt probleme globale prezente, cu conexiuni intre ele. Pentru tarile dezvoltate sau in curs de dezvoltare, aceste activitati compromit stabilitatea, transparenta si eficienta sistemelor financiare, si, implicit, securitatea naţionala a statelor lumii. Spălarea banilor si finanţarea terorismului sunt doua fenomene infracţionale diferite. Daca spălarea banilor este procesul prin care veniturile obţinute din activitati ilicite sunt transformate pentru a le îndepărta de originea lor ilegala, finanţarea terorismului reprezintă sprijinul financiar, sub orice forma, al terorismului sau al celor ce îl încurajează sau se implica in el. Atât spălarea banilor, cat si finanţarea terorismului adesea privesc tranzacţii similare, majoritatea fiind legate de ascunderea fondurilor. Spălătorii de bani trimit fondurile ilicite prin canale legale, in scopul ascunderii provenienţei infracţionale, in timp ce aceia care finanteaza terorismul transfera fondurile, care pot fi legale sau ilegale, folosind o cale care sa ascundă sursa cat si scopul utilizării acestora - acela de susţinere a terorismului. Lupta împotriva spalarii banilor reprezintă o parte esenţiala a cadrului general de prevenire si combatere a infracţiunilor economico-financiare, pornind de la traficul de substanţe psihotrope pana la finanţarea terorismului. Realizând pericolele şi consecinţele care însoţeau extinderea acestui fenomen de spălare a banilor şi în România, ca o manifestare a voinţei constante de protejare a statului român şi a economiei naţionale împotriva consecinţelor negative ale terorismului, crimei organizate şi ale spălării fondurilor obţinute prin săvârşirea de infracţiuni, autorităţile statului au iniţiat ale acestor fenomene. Primul pas, în acest sens, a fost reprezentat de înfiinţarea, in anul 1999, a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor si stabilirea cadrului legal adecvat. o serie de măsuri menite să ducă la intensificarea şi concentrarea eforturilor de combatere şi limitare a efectelor negative

1

referitoare la operaţiuni şi tranzacţii efectuate în lei şi/sau valută. 392 din 8 mai 2006: a) primeşte date şi informaţii de la persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. Ministerul Justiţiei. cu instituţii străine care au funcţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare.2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Banca Naţională a României. f) emite. 8 şi 17 din lege. în condiţiile legii. e) poate face schimb de informaţii. 3 şi 4 din lege sunt prelucrate şi utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidenţialitate. Serviciul Român de Informaţii. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi cu orice altă autoritate ori instituţie publică sau privată care poate furniza date utile obiectului său de activitate. în baza reciprocităţii. Serviciul de Informaţii Externe. dacă în urma analizei şi prelucrării informaţiilor se constată indicii de finanţare a unor astfel de acte. Asociaţia Română a Băncilor. decizii de suspendare a efectuării tranzacţiilor asupra cărora există suspiciunea că ar avea drept scop spălarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism. Ministerul Administraţiei şi Internelor. 531/19.04. b) analizează şi prelucrează datele şi informaţiile primite conform legii pentru a identifica existenţa indiciilor temeinice de spălare a banilor sau finanţare a actelor de terorism. d) colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. h) sesizează de îndată Serviciul Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism. dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor sau al finanţării actelor de terorism. g) sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazurile prevăzute de lege. instituţia are următoarele atribuţii principale. publicată în: Monitorul Oficial nr. informaţiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 2 . statuate prin Hotărârea Guvernului nr. c) solicită oricărei instituţii competente furnizarea de date şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate.Pentru îndeplinirea obiectului sau de activitate. Curtea de Conturi.

protocoale. n) organizează şi realizează instruirea de specialitate a personalului propriu şi participă la programele speciale de instruire ale altor instituţii. la persoanele care au obligaţia de raportare la Oficiu. împreună cu autorităţile care au atribuţii de control financiar şi/sau cu cele de supraveghere prudenţială a entităţilor prevăzute la art. 3 . k) poate efectua. înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate. q) elaborează. verificări şi controale cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii. o) întocmeşte raport de activitate anual şi realizează studii. care se transmit Ministerului Finanţelor Publice. avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate. conform prevederilor legale în vigoare. m) face propuneri Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale pentru adoptarea de măsuri în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.i) sesizează de îndată organul competent în cazul în care se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism. analize şi sinteze privind domeniul său de activitate. l) urmăreşte aplicarea efectivă a deciziilor proprii. poate fi membru al organismelor internaţionale de specialitate şi poate participa la activităţile acestora. 8 din lege. în condiţiile legii. negociază şi încheie convenţii. j) întocmeşte şi actualizează liste cuprinzând persoane fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism. p) stabileşte forma şi conţinutul rapoartelor pentru operaţiunile care pot avea legătură cu spălarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism.