Decretul nr.

167 din 10 aprilie 1958 privitor la prescriptia extinctiva Ultima modificare adusa prescriptiei extinctive s-a facut prin Decretul 218/1960 Art. 1 (1) Dreptul la actiune, avind un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit in lege. (2) Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privind accesorii. (3) Orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei este nula. Art. 2 Nulitatea unui act juridic poate fi invocata oricind, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie. Art. 3 (1) Termenul prescriptiei este de 3 ani, iar in raporturile dintre organizatiile socialiste, de 18 luni. (2) Prin derogare de la dispozitiile alineatului precedent, in raporturile ce izvorasc din asigurare, termenul de prescriptie este de 2 ani, in afara acelor raporturi ce izvorasc din asigurarile de persoane in care obligatiile devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare; cu privire la primele de asigurare datore in temeiul asigurarilor prin efectul legii, sint aplicabile dispozitiile art. 23. Art. 4 (1) In raporturile dintre organizatiile socialiste, termenul prescriptiei este de 6 luni in ce priveste dreptul la: a) orice actiune izvorita din transmiterea unor produse calitativ necorespunzatoare sau pentru netransmiterea in tot sau in parte a unor produse datorate; b) orice actiune prin care se pretinde plata unor penalitati ori amenzi civile; c) orice actiune pentru restituirea de diferente de pret rezultate din recalculara preturilor in temeiul dispozitiilor legale sau din aplicarea gresita a preturilor sau tarifelor legale. d) orice actiune a organizatiilor socialiste privitoare la serviciile de telecomunicatii ce acestea folosesc; e) orice actiune izvorita dintr-un contract de transport terestru, aerian sau pe apa, indreptata impotriva unei organizatii socialiste de transport. (2) Termenul de prescriptie este de un an, daca contractul de transport a fost incheiat spre a fi executat succesiv cu mijloace de transport felurite. (3) Termenul de prescriptie prevazut de prezentul articol nu este aplicabil in raporturile dintre intreprinderile de stat pentru comertul exterior si organizatiile socialiste furnizoare de marfuri pentru export sau beneficiare ale produselor importate

(2) In caz de viclenie ori eroare sau in celelalte cazuri de anulare. Art. prescriptia incepe sa curga de la data cind s -a implinit conditia sau a expirat termenul. in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie. 11 (1) Prescriptia dreptului la actiune privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate. incepe sa curga de la data descoperirii viciilor. prescriptia dreptului la actiune izvorit din transmiterea unor produse calitativ sau cantitativ necorespunzatoare incepe sa curga de la data cind produsele au fost efectiv preluate de organizatia beneficiara. incepe sa curga de la data cind aceasta a incetat. 9 (1) Prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic pentru violenta. Art. Art. 6 Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani. prescriptia incepe sa curga de la data nasterii raportului de drept. (3) Daca dreptul este sub conditie suspensiva sau cu termen suspensiv. a cunoscut cauza anularii. indiferent daca a fost sau nu intocmit proces -verbal de constatare a lipsurilor. incepe sa curga de la data cind pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca.Art. Art. atit paguba cit si pe cel care raspunde de ea. iar in raporturile dintre organizatiile socialiste. (2) Dispozitiile alineatului precedent se aplica prin asemanare si in cazul imbogatirii fara just temei. se poate prescrie prin implinirea unui termen de 6 luni. insa cel mai tirziu de la implinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrarii. Art. incepe sa curga de la data . insa cel mai tirziu de la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului. (2) In obligatiile care urmeaza sa se execute la cererea creditorului precum si in acelea al caror termen de executare nu este stabilit. Art. 7 (1) Prescriptia incepe sa curga de la data cind se naste dreptul de actiune sau dreptul de a cere executarea silita. prescriptia incepe sa curga de la data cind cel indreptatit. 8 (1) Prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita. (2) Prescriptia actiunii privind viciile unei constructii. 10 In raporturile dintre organizatiile socialiste. reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele. de un an. 5 Dreptul la actiune privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate.

cu exceptia prescriptiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decit dupa expirarea unui termen de o luna de la suspendare.descoperirii viciilor. Art. Art. Art. administreaza bunurile altora si cel ale caror bunuri sint astfel administrate. Art. 12 In cazul cind un debitor este obligat la prestatiuni succesive. prescriptia reia cursul. in temeiul legii sau a hotaririi judecatoresti. cit timp nu are reprezentant legal si nici impotriva celui cu capacitate restrinsa. In raporturile dintre organizatiile socialiste. 14 (1) Intre parinti sau tutor si cei ce se afla sub ocrotirea lor. cu privire la despagubiri sau restituiri. c) pina la rezolvarea reclamatiei administrative facuta de cel indreptatit. (2) Prescriptia nu se va implini totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni. facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia. insa cel mai tirziu pina la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la inregistrarea reclamatiei. (3) Pescriptia nu curge intre soti in timpul casatoriei. recunoasterea nu intrerupe curgerea prescriptiei. 15 (1) Dupa incetarea suspendarii. socotit de la incetarea cauzei de suspendare. iar acestea sint puse pe picior de razboi. socotindu -se si timpul curs inainte de suspendare. (2) Prescriptia nu curge impotriva celui lipsit de capacitate de exercitiu. intre curator si acei pe care ii reprezinta precum si intre orice alta persoana care. 13 Cursul prescriptiei se suspenda: a) cit timp cel impotriva caruia ea curge este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere: b) pe timpul cit creditorul sau debitorul face parte din Fortele Armate ale Republicii Populare Romane. cit timp nu are cine sa-i incuviinteze actele. 16 (1) Prescriptia se intrerupe: a) prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie. legale sau conventionale. dreptul la actiune cu privire la fiecare din aceste prestatiuni se stinge printr -o prescriptie deosebita. Art. prescriptia nu curge cit timp socotelile nu au fost date si aprobate. (3) Prin dispozitiile prezentului articol nu se aduce nici o atingere termenelor de garantie. . insa cel mai tirziu de la implinirea a trei ani de la predare. in temeiul unui contract de transport sau de prestare a serviciilor de posta si telecomunicatii.

Art. 23 . Art.b) prin introducerea unei cereri de chemare in judecata ori de arbitrare. chiar daca cererea a fost introdusa la o instanta judecatoreasca. ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea. daca la implinirea prescriptiei aceasta organizatie este obligata. 18 Instanta judecatoreasca si organul arbitral sint obligate ca. 17 (1) Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o. din oficiu sa cerceteze. c) printr-un act incepator de executare. 19 Instanta judecatoreasca sau organul arbitral poate. daca s -a pronuntat incetarea procesului. Art. pina la indeplinirea ultimului act de executare. 20 (1) Debitorul care a executat obligatia dupa ce dreptul la actiune al creditorului s -a prescris. ori la un organ de arbitraj. uzufruct. Art. in cazul in care constata ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescriptie a fost depasit. (2) Cererea de repunere in termen va putea fi facuta numai in termen de o luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie. (2) Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie. 22 Dispozitiilor Decretului de fata nu se aplica dreptul la actiune privitor la drepturile de proprietate. daca cererea de chemare in judecata sau executare a fost respinsa. uz. sa dispuna chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea actiunii. noua prescriptie nu incepe sa curga cit timp hotarirea de admitere a cererii nu a ramas definitiva sau. necompetent. potrivit legii. abitatiune. in cazul executarii. sa verse la bugetul de stat ceea ce datora fostului creditor. Art. (2) Prescriptia nu este intrerupta. daca dreptul la actiune sau la executarea silita este prescris. (2) Dispozitiile alineatului precedent nu sint aplicabile in cazul cind debitorul este o organizatie socialista. chiar daca la data executarii nu stia ca termenul prescriptiei era implinit. servitute si superficie. (3) In cazul cind prescriptia a fost intrerupta printr -o cerere de chemare in judecata ori de arbitrare sau printru -un act incepator de executare. anulata sau daca s -a perimat. nu are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei. ori sa incuviinteze executarea silita. Art.

19 din 21 aprilie 1958 . ramin mai departe aplicabile. in care caz termenele de prescriptie prevazute in Decretul de fata vor fi socotite ca incep sa curga de la intrarea in vigoare a acestui Decret. in afara de cele care stabilesc un termen de prescriptie mai scurt decit termenul corespunzator prevazut prin Decretul de fata. Art. se prescrie in termen de 60 de zile de la data cind urma sa aiba loc spectacolul Art. aceste sume vor fi restituite celor in drept la prezentarea actului respectiv.Impozitele si taxele datorate statului. 24 (1) Dreptul la actiunea privitoare la sume de bani consemnate sau depuse la institutiile de banca. contributia pentru asigurari sociale. credit si economie sau la orice alte organizatii socialiste. se prescrie in termen de 3 ani de la data consemnarii sau depunerii. Publicat in Monitorul Oficial Nr. (2) Cu toate acestea cind eliberarea sumelor consemnate sau depuse este conditionata de un act al organului judecatoresc sau al altui organ de stat. daca termenele ce ele prevad se implinesc inaintea celor fixate prin prezentul Decret. 27 Pe data intrarii in vigoare a Decretului de fata. dispozitiile legii anterioare. (2) Cu toate acestea. (3) Dispozitiile alineatelor precedente nu sint aplicabile sumelor constituite drept garantie pe baza normelor legale sau a clauzelor contractuale. Art. precum si primele de asigurare datorate in temeiul asigurarilor prin efectul legii. Art. se abroga orice dispozitii legale contrare prezentului Decret. ramin supuse dispozitiilor privitoare la prescriptie din legile speciale. privitoare la termenele de prescriptie. 25 Dreptul la actiune privitoare la sumele de bani incasate din vinzarea biletelor pentru spectacole care nu au mai avut loc. pe seama statului ori a organizatiilor de stat. dreptul la actiune in acest din urma caz se prescrie in termen de un an de la data cind se poate cere restituirea pe baza actului organului de stat. 26 (1) Dispozitiile prezentului Decret sint aplicabile si prescriptiilor neimplinite la data intrarii sale in vigoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful