You are on page 1of 50

Mary's Rosaries

Home Page Contact Us Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies Rosaries
subpages:   

Cebuano Rosary Prayers
This language is also known as Sugbuhanon, Sugbuanon, Visaya, Visayan, Bisaya, Bisayan, Binisaya, Mindanao, and Sebuano. This language is used in certain provinces in the Visayas and Mindanao, islands south of the Philippines. This language is spoken by 20,043,500 people in Visayas, Negros, Cebu, Bohol, parts of Mindanao and islands south of the Philippines. It is also spoken in Malaysia, Brunei, and Indonesia.

Crucifixes & Beads Personalizing options Sterling Silver page

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

How to Pray the Rosary
subpages:           

PANGROSARYO / The Holy Rosary
+ TIMAAN SA KRUS / The Sign of the Cross / Signum Crucis + Sa ngalan sa Amahan, sa Anak Ug sa Espiritu Santo. Amen.
+ Sa ngalan sa Amahan,
In the name of the Father, Matthew 28:19

Praying the Rosary Mysteries of the Rosary English Prayers Afrikaans Prayers French Prayers German Prayers Italian Prayers Latin Prayers Polish Prayers Portuguese Prayers Slovak Prayers

sa Anak Ug
and of the Son,

 

Spanish (American) Prayers Spanish (European) Prayers Tagalog Prayers More Languages...

sa Espiritu Santo. Amen
and of the Holy Spirit. Amen.

Another version of

+ TIMAAN SA KRUS / The Sign of the Cross / Signum Crucis + Sa Ngalan Sa Amahan, Ug Sa Anak, Ug Sa Espiritu Santo. Amen.
Another version of

Pictures Main Page
subpages:      

Religious Animals Rocks Transportation Public Domain Acknowledgmen ts

Ang Pagpanguros / The Sign of the Cross / Signum Crucis
(Spoken in Ozamis, Philippines)

Curriculum
subpages:     

Spelling Mathematics Religion Science Countries of the World

Website Terms of Use License Agreement Sitemap The Work of God's Children

Tungod * (kurusan ang agtang) sa timaan * sa Santa Krus * sa among mga kaaway * (kurusan ang mga ngabil) bawion mo kami, * (kurusan ang dughan)Ginoong Dios namo. * Sa ngalan sa Amahan,* (Manguros) ug sa Anak,* ug sa Espiritu Santo.* Amen. Timaan sa Santa Krus / Sign of the Cross / Signum Crucis Tungod sa Timaan sa Santa Cruz, Sa among

Mga kaaway, O Dios Namo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagatoo Ako / Apostles' Creed / Credo Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. Miadto siya sa mga Nangamatay ug sa ikatolo ka adlaw nabanhaw siya. Misaka sa Langit, ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan, Makagagahum sa tanan. Gikan Didto Mobalik siya aron Paghukom sa mga

Buhi ug sa mga Minatay. Nagatoo ako sa Espiritu Santo. Sa santos ug Katoliko nga Simbahan, sa Panag-ambit sa mga Santos, sa Kapasayloan sa mga sala, ug sa Pagkabanhaw sa Lawas ug sa Kinabuhing Walay Katapusan. Amen.
Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan.
I believe in God, the Father Almighty John 1:1-4

Magbubuhat sa Langit og sa Yuta.
Creator of Heaven and earth. Genesis 1:1

Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugton anak nga atong Ginoo,
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, Matthew 3:17

gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo,
who was conceived by the Holy Spirit Luke 1:35

Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay,
born of the Virgin Mary, Luke 2:1-20

Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato,
suffered under Pontius Pilate, Luke 23:1-20

Gilansang sa krus,
was crucified, Luke 23:20-46

Namatay
died Luke 23:46-49

ug Gilubong.
and was buried. Luke 23:50-55

Miadto siya sa mga Nangamatay
He descended into hell; Hebrews 9:8 Luke 16:22 1 Peter 3:19, 4:6 John 5:25 Colossians 1:18

ug sa ikatolo ka adlaw nabanhaw siya.
the third day He rose again from the dead. Luke 24:1-48

Misaka sa Langit,
He ascended into heaven Luke 24:51

ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan, Makagagahum sa tanan.
and sits at the right hand of God the Father almighty; Acts 2:34

Gikan Didto Mobalik siya aron Paghukom sa mga Buhi ug sa mga Minatay.
from thence He shall come to judge the living and the dead. Acts 10:42

Nagatoo ako sa Espiritu Santo.
I believe in the Holy Spirit Acts 2:1-33

Sa santos ug Katoliko nga Simbahan,
the Holy Catholic Church, Matthew 16:19

sa Panag-ambit sa mga Santos,
the communion of Saints,

1 Corinthians 12:26 James 5:16 2 Maccabees 12:46 Luke 15:7 sa Kapasayloan sa mga sala. Nagatoo ako sa Iyang Anak nga bugtong nga si Jesucristo. Ginoo nato. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. John 11:11-12:9 ug sa Kinabuhing Walay Katapusan. the forgiveness of sins Acts 2:1-38 ug sa Pagkabanhaw sa Lawas the resurrection of the body. and life everlasting. Makagagahum sa tanan. Philippines) Nagatoo ako sa Dios ang Amahan. . nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Amen. Amen. 1 Corinthians 15:52-54 Another version of Ang Pagpadayag sa Pagtuo / The Apostles' Creed / Credo (Spoken in Ozamis.

sa ikatulo ka adlaw nabanhaw Siya. namatay. sa kapasayloan sa mga sala. gilansang sa krus. sa Santa Iglesia Katolika. gikan didto mobalik Siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. miska Siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios ang Amahan nga Makagagahum sa tanan. Nagatoo ako sa Espiritu Santo. ug sa kinabuhing walay kataposan. ug mikunsad sa mga nangamatay. sakabanhawn sa lawas. Amen. sa kaambitan sa mga Santos. Another version of Nagatu-o Ako / The Apostles' Creed / .gianak ni Santa Maria Birhen. gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. gilubong.

Credo Nagatu-o Ako Sa Diyos Na Amahan Makagagahom Sa Tanan Magbubuhat Sa Langit Ug Sa Yuta Ug Kang Hesukristo Na Iyang Anak Na Bugtong Gipanamkon Sa Nilalang Sa Espiritu Santo Gianak Ni Maria Na Berhen Gisakit Ubos Sa Sugo Ni Puncho Pilato Gilangsang Sa Krus Namatay Ug Gilubong Mikunsad Sa Mga Minatay Sa Ikatulo Ka Adlaw Nabanhaw Misaka Sa Langit Ug Nagalinkod Sa Tu-o Sa Amahan Makagagahom Sa Tanan Gikan Didto Mubalik Siya .

Aron Paghukom Sa Mga Buhi Ug Sa Minatay. Amen. Philippines) Amahan Namo. pagdayegon ang imong ngalan umabut kanamo ang Imong Gingharian matuman ang imong . Ang Pag-ampo sa Ginuo / Amahan Namo / Our Father / Pater Noster (Spoken in Ozamis. nga anaa sa mga langit. Nagatu-o Ako Sa Espiritu Santo Sa Santa Iglesia Katolika Sa Kaambitan Sa Mga Santos Sa Kapasaylo-an Sa Mga Sala Sa Pagkabanhaw Sa Lawas Ug Sa Kinhabuhing Wala'y Katapusan.

Maingon sa among pagpasaylo sa nakautang . Matuman ang Imong pagbuut dinhi sa yuta maingon sa langit.pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Amen. Another version of Amahan Namo / Our Father / Pater Noster Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay hinunoa luwasa kami sa daotan. Ang kalan.on namo sa matag adlaw ihatag karong adlawa. Pagdayegon ang Imong ngalan. Ug Pasayloa kami sa among utang kanimo. Umabut kanamo ang Imong ginharian. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa.

Paanhia ang imong gingharian. kondili luwasa kami gikan sa dautan. Ug ayaw kami itugyan sa panulay. Another version of Amahan Namo / Our Father Amahan namo nga anaa sa langit. Hinaut pa unta.kanamo. Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. Dinhi sa yuta maingon sa langit. pagabuhaton unta ang imong kabubuton. Ug ayaw kami itugyan sa panulay. ug pasayloa kami sa among mga utang. pagabalaanon unta ang imong ngalan. Amen. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw. Another version of . Hinonoa luwasa kami sa dautan.

Another version of Amahan Namo / Our Father / Pater Noster Amahan namo. kondili luwasa kami gikan sa dautan.Amahan Namo / Our Father Amahan namo nga anaa sa langit. man sa mga nakautang kanamo. maingon nga kami usab nakapasaylo. ug pasayloa kami sa among mga utang. dinhi sa yuta maingon sa langit. Moabot kanamo ang Imong gingharian. . Paanhia ang imong gingharian. Pagdaygon ang Imong Ngalan. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw. ug ayaw kami itugyan sa panulay. nga anaa sa mga langit. pagabuhaton unta ang imong kabubut-on. pagabalaanon unta ang imong ngalan. Amen.

on earth as it is in heaven Genesis 1:1 Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Thy Kingdom come Acts 1:8 Matuman ang Imong pagbuut Thy will be done Matthew 26:39 dinhi sa yuta maingon sa langit. Hinonoa luwasa kami sa dautan. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Give us this day our daily bread . Dinhi sa yuta maingon sa langit. Our Father. Amen. Ihatag kanamo karong adlawa.Matuman ang Imong pagbuot. Ang kalan-on namo sa matag adlaw. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay. who art in Heaven Matthew 6:1 Pagdaygon ang Imong Ngalan. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. hallowed be Thy name Matthew 21:9 Moabot kanamo ang Imong gingharian.

Amen. Ang Kalan-on Namo Sa Matag Adlaw Ihatag Kanamo Karong Adlawa Ug Pasaylo-a Kami Sa Among Mga Sala Maingon Nga Nagapasaylo Kami Sa Mga Nakasala Ka Ug Dili Mo Kami Itugyan Sa Panulay . Matthew 8:24-27 Another version of Amahan Namo / Our Father / Pater Noster Na Anaa Sa Mga Langit Pagdaygon Ang Imong Ngalan Umabot Kanamo Ang Imong Gingharian Matuman Ang Imong Pagbuot Dinhi Sa Yuta maingon Sa Langit. and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us Luke 7:37-50 Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay and lead us not into temptation Matthew 4:1-11 hinonoa luwasa kami sa dautan. but deliver us from evil. ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo.Matthew 14:19 Ug pasayloa kami sa among mga sala.

Matuman ang Imong pagbuot. Another version of Amahan namo / Our Father / Pater Noster Amahan namo. nga anaa sa mga langit.Hinuno-a. Ihatag kanamo karong adlawa. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga . Another version of Amahan namo / Our Father / Pater Noster Amahan namo nga anaa sa mga langit Pagdaygon ang imong ngalan Umabot kanamo ang imong gingharian Matuman ang imong pagbuot Dinhi sa yuta maingon sa langit Ang kalan-on namo sa matag adlaw Ihatag kanamo karon adlawa Ug pasayloa kami sa among mga sala Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo Ug dili mo kami itugyan sa dautan Hinunua luwasa kami sa dautan. Moabot kanamo ang Imong gingharian. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Amen. Ang kalan-on namo sa matag adlaw. Amen. Dinhi sa yuta maingon sa langit. Luwas-a Kami Sa Dautan. Pagdaygon ang Imong Ngalan.

] MAGHIMAYA KA MARIA / Hail Mary / Ave Maria ( Hail Mary ) Maghimaya ka Maria. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. ( Holy Mary ) Santa Maria. Doxology [Kay Imo man ang Gingharian. Iloy sang Dios. Bulahan ka labi sa tanan nga mga babaye kag bulahanang bunga sang imo tiyan nga si Hesus.nakasala kanamo. i-ampo . Ang Ginuo yara sa imo. puno sang grasya. Ang gahum ug ang himaya Hangtud sa kahangturan. Amen. Hinonoa luwasa kami sa dautan.

full of grace. ang Guinoong Dios anaa canimo. and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary. Jesus. Luke 1:39-56 bulahanang bunga sang imo tiyan nga si Hesus. Mother of God. Luke 1:43 i-ampo kami nga makasasala. Ang Ginuo yara sa imo. Maghimaya ka Maria. Amen. puno sang grasya. Iloy sang Dios. Luke 1:26-38 Bulahan ka labi sa tanan nga mga babaye kag Blessed art thou among women. karon kag sat ion sang amon kamatayon. Amen. Hail Mary. the Lord is with thee. pray for us sinners now John 2:1-11 karon kag sat ion sang amon kamatayon. Luke 23:33-49 Another version of Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave Maria Maghimaya ca Maria nga napuno ca sa gracia.kami nga makasasala. and at the hour of our death. bulahan da . Luke 2:1-20 Santa Maria. Amen.

icao sa mga babaye ngatanan ug bulahan man usab ang bunga sa tian mo nga si Jesus. Another version of Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria Maghimaya ka Maria. Amen. Santa Maria nga Inahan sa Dios ig-ampo mo cami nga macasasala caron ug sa among icamatay. . Another version of Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria Maghimaya ka Maria Napuno ka sa grasya Ang Ginoong Dios anaa kanimo Bulahan ikaw sa babaye nga tanan Bulahan usab ang mahal na bunga sa tiyan mo nga si Hesus Santa maria inahan ka sa Dios Ig ampo mo kaming makasasala Karon ug sa oras ang among ikamatay. Amen. puno ka sa grasya.

an Guinoo nga Dios aada sa imo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. ig-ampo mo kaming makasasala. nga pono ca sin gracia. Guindadayao ca labi sa mga babaye ngatanan. Amen. Santa Maria Inahan ka sa Dios. ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. ngan guindadayao man . Another version of Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave Maria Maghimaya ca Maria.Ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Karon ug sa oras sa among igkamatay.

Another version of Maghimaya Ka Maria / Hail Mary / Ave Maria Maghimaya Ka Maria Napuno Ka Sa Grasya Ang Ginoo Maana-a Kanimo Bulahan Ka Sa Mga Babaye Nga Tanan Ug Bulahan Usab Ang Bunga Sa Tiyan Mo Na Si Hesus. niyan ngan sa horas sa amon igcamatay.an imo Anac nga si Jesus. Santa Maria Inahan Sa Diyos Igampo Mo Kaming Makasasala . Iroy sa Dios ig-amp o mo cami mga macasasala. Amen Jesus. Santa Maria.

Philippines) Maghimaya ka. Himaya sa Amahan / Glory Be / Gloria .Karon Ug Sa Oras Sa Among Kamatayon. ang Ginoong Dios anaa kanimo. Inahan ka sa Dios. napunô ka sa grasya. Amen. Amen. Maria. karon ug sa oras sa among kamatayon. ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Another version of Ang Pagyukbò kang Maria / Hail Mary / Ave Maria (Spoken in Ozamis. iampo mo kami nga mga makasasala. Santa Maria. bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan.

Glory be to the Father. and to the Son. Amen. Himaya sa Amahan. Philippines) Himaya sa Amahan. ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan. ug sa Anak. ug sa mga katuigan As it was in the beginning.Patri Himaya sa Amahan. ug sa Anak. Matthew 28:20 Philippians 4:20 Another version of Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / Himaya Sa Amahan / Glory Be / Gloria Patri (Spoken in Ozamis. ug sa Anak. . and to the Holy Spirit. Amen. nga walay katapusan. karon ug sa gihapon. is now. and ever shall be. karon ug sa gihapon. ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. ug sa Espiritu Santo. world without end. ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan.

Lowasa kami sa kalayo sa Impyerno. karon ug sa gihapon. ilabi na kadtong nanginahanglan sa Imong Kalooy ug Panabang. ug sa katuigan nga tanan. Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon. O Jesus Ko / Oh.Maingon sa sinugdan. My Jesus (Fatima Prayer) O Jesus ko pasayloa kami sa among mga sala. Amen. Himaya sa Amay / Glory Be / Gloria Patri Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. . Amen. Dad-a ang tanang mga nangamatay diha sa imong kalooy. sa kalibutan nga wala sang katapusan.

luwasa kami sa mga kalayo sang empierno. .nga mga hininginlan nga mga anak ni Eba.Nagapanghupaw kami.Nagapanawag Kami Kanimo. labi gid ang may daku na kinahanglan sang imo diosnon nga kaluoy. nagasubo nga nagahilak.ilingi mo kanamo kanang imong mga mata nga maloloy-on. Among kinabuhi ug katam-is.Ikaw ang lauman namo. Holy Queen / Salve Regina Maghimaya ka Rayna. Inahan sa kalooy. patawara ang amon sala. dalha ang tanan nga mga kalag sa langit.dinhi niining walog sa mga luhaan. Maghimaya ka Rayna/ Hail. Nan among mag-alampo.Another version of Pangamuyo Sang Fatima / Fatima Prayer O Hesus ko. Maghimaya ka.

o matam-is nga Berhin Maria.Ug tapos sa among paghingilin. Philippines) Maghimaya ka. Holy Queen / Salve Regina (Spoken in Ozamis. Kinatam-is. ikaw ang gilauman namo. Kinabuhi. Rayna / Hail. Ang Mahal Nga Biunga sa Tiyan mo. P: Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios R: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesukristo. Ang Pagsangpit kang Maria. Maghimaya . o maloloy-on!. Inahan sa Kaluoy. O maaghop!.Amen. ipakita mo kanamo ang Anak mong si Jesus. Rayna.

ka. nagaagulò Nagapanghilak kami Ning walog nga luhaan. . Ilingi mo kanamo kanang imong mga mata nga maluluy-on Ug kon tapos na ang among paghingilin. mga kabos ug hininginlan nga mga anak ni Eva. Ipakita mo kanamo ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesús. Dan. Nagapanawag kami kanimo. Nagapanghupaw kami. among mag-alampo.

o labing mabuot nga mananabang. amon katam-is kag amon paglaom. Amen. ay matam-is nga Birhen Maria. Aron mahimo kaming takos sa mga saad sa among Ginuong Jesucristo. sang imo mga mata sang kaluoy. Balaan nga Reyna. balikda kami. si Jesus. mga tinapok nga anak ni Eva.Ay maaghop. Iampo mo kami. amon kabuhi. ay maluluy-on. mahal nga Inahan sa Dios. sa imo kami nagapadala sang amon panghakroy. kag pagkatapos sining pagtapok. Sa imo kami nagapanawag. . Gani. kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha. Iloy sang kaluoy. ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian. Maghimaya Ka Reyna / Hail Holy Queen / Salve Regina Maghimaya.

Mangamuyo Kita / Let Us Pray O Dios. Amen. Ang Pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38.O maluluy-on. amon kabay nga mailog ang ila kaundan kag maambit ang ila ginasaad. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: . nga sa pagpamalandong sining mga misteryo sa labing balaan nga Rosaryo sang Bulahan nga Birhen Maria. Mga Misteryo / The Mysteries MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries (Lunes ug Sabado-Monday & Saturday) 1. 2. nga ang imo bugtong nga Anak sa iya kinabuhi. itugot. O mahigugmaon. kamatayon kag pagkabanhaw nagbakal tuhoy sa amon sang mga padya sang kaluwasan nga dayun. O matamis Birhen Maria. nagapangamuyo kami. paagi kay Kristo nga among Ginuo.

Mateo 3:13-17 2. 3. Ang pagpaila Ni Jesus sa Kasal sa Kana (Jn 2:1-12) 3. 4. Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan. Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalen: Lukas 2:22-32.Thursday) 1. Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga Eukaristiya (Jn 13:1) MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries . Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios (Mk 1:15) 4. Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus Mateo 17:1-9 5. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Pasongan sa Belen: Lukas 2:1-7. 5. Ang Pagwala sa Diosnong Bata ug Paghikaplag Kaniya sa Templo taliwala sa mga makinaadmanon: Lukas 2:41-52 MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries (Huwebes .Lukas 1:39-47.

Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria: Buhat 2:14. Ang Pagga-id ug Paghampak sa atong Manunubos: Juan 18:28-38 ug 19. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Dios: Lukas 24:50-53. 2. 4. 4. Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga . 3. 2. 3. Ang Pag-ampo sa atong Ginoo sa Tanaman sa Getsemani: Markos 14:32-36. Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo: Lukas 23:33-34 ug 39-46. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo: Lukas 24:1-6a. Ang Pagpurongpurong sa atong Ginoo sa Purongpurong nga Tunokon: Markos 15:16-20.(Martes ug Biyernes) 1. 5.1. MISTERYO SA HIMAYA / The Glorious Mysteries (Miyerkoles ug Domingo-Wednesday & Sunday) 1. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo: Juan 19:12-16.

Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6. 5.Birhen Maria: Awit sa mga Awit 2:8-14.Monday & Saturday) 1) Ang Pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38 The Annunciation Luke 1:35 2) Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lukas 1:39-47 The Visitation Luke 1:39-56 3) Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Pasongan sa Belen: Lukas 2:1-7 The Nativity Luke 2:1-20 4) Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalen: Lukas 2:22-32 . Another version of ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO / The Mysteries of the Holy Rosary MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries (Lunes ug Sabado .

The Presentation Luke 2:22-39 Pagwala sa Diosnong Bata ug Paghikaplag Kaniya sa Templo taliwala sa mga makinaadmanon: Lukas 2:41-52 The Finding in the Temple Luke 2:41-50 MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries 5) Ang (Huwebes .15. Lk 7.47-48.46 Mark 1:14-13:37 Luke 4:14-21:38 John 3:13-12:50 4) Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus Mateo 17:1-9 The Transfiguration Matthew 17:1-9 Mark 9:1-12 Luke 9:28-36 5) Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga Eukaristiya The Last Supper (Jn 13.41-50) Matthew 3:13-17 Mark 1:9-11 Luke 3:21-22 John 1:32-34 2) Ang pagpaila Ni Jesus sa Kasal sa Kana The Miracle at Cana John 2:1-12 3) Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios Proclamation of the Coming of the Kingdom (Mk 1.1) Matthew 26:26-29 Mark 14:22-25 .Thursday) 1) Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan Mateo 3:13-17 The Baptism of Christ (Lk 2.22-23) John 2:1-12 Matthew 4:12-25. Jn 20.

1 The Scourging at the Pillar Matthew 27:26 Mark 15:15 Luke 23:14-16 John 19:1 3) Ang Pagpurongpurong sa atong Ginoo sa Purongpurong nga Tunokon Markos 15:16-20 The Crowning of Thorns Matthew 27:27-30 Mark 15:16-19 John 19:2-3 4) Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo Juan 19:12-16 The Way of the Cross Matthew 27:31-33 Mark 15:20-22 Luke 23:26-32 John 19:16-17 5) Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo Lukas 23:33-34 ug 39-46 The Crucifixion Matthew 27:34-56 Mark 15:23-41 Luke 23:33-49 John 19:18-30 .Luke 22:14-20 MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries (Martes ug Biyernes .Tuesday & Friday) 1) Ang Pag-ampo sa atong Ginoo sa Tanaman sa Getsemani Markos 14:32-36 The Agony in the Garden Matthew 26:36-46 Mark 14:32-42 Luke 22:39-46 2) Ang Pagga-id ug Paghampak sa atong Manunubos Juan 18:28-38 ug 19.

Wednesday & Sunday) 1) Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo Lukas 24:1-6a The ResurrectionMark 16:1-13 Luke 24:1-12 John 20:1-18 2) Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Dios Lukas 24:50-53 The Ascension Mark 16:19-20 Luke 24:50-53 Acts 1:9-11 3) Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria Buhat 2:1-4 The Descent of the Holy Spirit Acts 2:1-41 4) Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria Awit sa mga Awit 2:8-14 The Assumption 5) Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos Gipadayag 12:1-6 The Coronation of Mary Another version of ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO / The Mysteries of the Holy Rosary ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY .MISTERYO SA HIMAYA / The Glorious Mysteries (Miyerkoles ug Domingo .

Ang Pagkakita kay Jesus sa Templo ANG MGA MISTERYO SANG KASANAG / The Luminous Mysteries 1. Ang Bunyag ni Kristo 2. Ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni Jesus 5. Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel 3. Ang Paghalad kay Jesus sa Templo 5. Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang Dios 4. Ang Pagpahayag sang Aton Ginuo 2. Ang Pagbunal kay Jesus sa Haligi 3. Ang Pagkorona kay Jesus sang mga Tunok 4. Ang Pagbun-ag kay Jesus sa Belen 4. Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo ./ The Joyful Mysteries 1. Ang Pagpangamuyo sa Harden sang Getsemane 2. Ang Sinalusalo sang Kasal sa Cana 3. Ang Pagpas-an sang Krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang Kalbaryo 5. Ang Pagtukod sang Eukaristiya ANG MGA MISTERYO SANG KASUBO / The Sorrowful Mysteries 1.

Ang Pagpadala sang Bulahan nga Birhen Maria sa Langit 5.ANG MGA MISTERYO SANG HIMAYA / The Glorious Mysteries 1. Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga Apostoles 4. Ang Pagkabanhaw sang Aton Ginuo 2. Ang Pagkayab sa Langit ni Hesus 3. Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa Langit How to Pray the Rosary .

.

TIMAAN SA KRUS / Timaan sa Santa Krus / Ang Pagpanguros (The Sign of the Cross / Signum Crucis) 2. My Jesus) 10. MISTERYO 1 7. Nagatoo Ako / Ang Pagpadayag sa Pagtuo / Nagatu-o Ako (The Apostles' Creed / Credo) 3. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima 18. MISTERYO 4 19. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria 17. Maghimaya Ka Rayna / Maghimaya Ka Reyna / Ang Pagsangpit kang Maria. 3 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria (Hail Mary / Ave Maria) 5. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima (Oh. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima 14. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima 22. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo (Our Father / Pater Noster) Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria (Hail Mary / Ave Maria) Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad (Glory Be to the Father / Gloria Patri) . 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria 13. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad (Glory Be to the Father / Gloria Patri) 6. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo 8. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria 21. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo 20. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria 9.1. Rayna (Hail. 10 Maghimaya ka Maria / Maghimaya ca Maria / Ang Pagyukbò kang Maria 25. MISTERYO 2 11. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo 24. Holy Queen / Salve Regina) For the Intentions and protection of our Holy Father: 27. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo 12. MISTERYO 3 15. Himaya Sa Amahan / Himaya sa Amay / Ang Pagdayeg sa Balaan nga Trinidad / O Jesus Ko / Pangamuyo Sang Fatima 26. MISTERYO 5 23. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo 16. Amahan Namo / Ang Pag-ampo sa Ginuo (Our Father / Pater Noster) 4.

Inahan Ni Kristo. Inahan sa Kanunayng Panabang.28. Santa nga Inahan sa Dios. Inahan sa Magbubuhat. Kaloy-i Kami Santa Trinidad. Pamatia KAmi Dios. Inahan Nga Takus Dayegon. Amahan sa Langit. Santa nga Birhen sa mga Birhen. Birhen nga sa Kaalam walay Ingon. Kaloy-i Kami Kristo Kaloy-i Kami Ginoo. Inahan nga sa sala wala mabuling. Inahan nga putli. Dios nga usa. Inahan sa Manluluwas(Manunubos). Kaloy-i Kami Kristo. Inahan nga wala hilabti. . Birhen kansang Kadayganan Giawit Namo. Inahan Nga Buotan. Dungga Kami Kristo. Kaloyi Kami Dios Espiritu Santo. Kaloy-i Kami Dios Anak Manunubos sa Kalibutan. Birhen nga Gitahud Namo. TIMAAN SA KRUS / Timaan sa Santa Krus / Ang Pagpanguros (The Sign of the Cross / Signum Crucis) Litanya Sa Mahal Nga Birhen / Litany of Loretto Ginoo. Kaloy-i Kami [[IG-AMPO MO KAMI]] Santa Maria. Inahan sa Grasya sa Dios.

Lantawan ni David. Lingkoranan sa Kinaadman. . Mabulokong Kalis sa Paghalad. Maglilipay sa Mga nanagsubo. Hinabang sa mga Kristiyanos. RAyna sa mga Martires. Rayna sa Mga Birhen. Balay nga Bulawan. Arka sa Kasabotan. Bitrhen nga Maloloy-on. RAyna sa mga Angheles. Kalis sa Espiritohanon. RAyna sa mga Propeta. . . Rayna sa mga Apostoles. Rayna sa mga Santos. Kalis sa Kadungganan. Kaayohan sa mga Masakiton. Dalangpanan sa mga Makasasala. Lantawan nga Garing. Rayna nga Gipanamkon sa langit. Ganghaan sa Langit. Rayna sa mga Kompesores. Rayna sa mga Patriyarka. Hinungdan sa Among Kalipay. Rosa nga Dili Matukib.Birhen nga Gamhanan. Birhen nga Matoohon. Rayna nga Gipanamkon sa sala nga Panulondon. Salamin sa Katarungan. Bitoon sa Kabuntagon.

Ingon nga mga Anak sa Dios P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan R: kaloy-i Kami P: Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios R: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesukristo.Amen. namatay ug . Rayna sa Pamilya. Mag-ampo Kita O Dios Kansang Anak nga bugtong. Kordero sa Dios P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan R: Pasayloa kami Ginoo. Rayna sa Kalinaw.Rayna sa Santos Uyamot nga Rosaryo. Kay ako nakasala P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan R: Pamatia kami Ginoo.

nabanhaw pagusab. How to Pray the Rosary (Spoken in Ozamis. Kuptan ang unang bato-bato sa rosaryohan ug mangadye saAmahan Namo. Mangadye ug tulo ka Maghimaya ka Maria samtang nagganid pagkupot sa sunod . pinaagi sa Iyang Kinabuhi. 2. Kuptan ang krusipiho sa rosaryohan ug mangadye sa Pagpadayag sa Pagtuo. Kamatayon ug Pagkabanhaw. Tungod sa Maong Jesukristo nga Among Ginoo. Philippines) 1. sa mga ganti sa tunhayng kinabuhi. nagadangat alang kanamo. pinaagi sa mga misteryo dinhi sa santos Uyamot nga Rosaryo sa mahal nga Birhen Maria. 3. nag maawat namo ug madawat ang ilang Ginasaad. Amen.

6. samtang nagganid sa napulo ka batobato isip ilhanan. Mangadye ug napulo kaMaghimaya ka. 9. nga samtang nagapamalandong kami niining mga . kamatayon ug pagkabanhaw. 4. Maria. itugot nangamuyo kami kanimo. milukat alang kanamo sa ganti sa kinabuhing dayon. Mangadye na usab ug napulo kaMaghimaya ka. 7.1 kuptan ang sunod nga bato-bato samtang nagbungat sa ikaduha nga misteryo ug mangadye sa Amahan Namo. Maria. Rayna. Kataposang Pag-ampo: O Dios. 5.nga tulo ka bato-bato. Mangadye sa Maghimaya ka. 8. pinaagi sa iyang kinabuhi. Kuptan ang medalya nga nag-unong sa mga bato-bato ug mobungat sa unang misteryo ug mangadye sa Amahan Namo. Isunod pagkupot ang ikaupat nga bato-bato ug mangadye saHimaya sa Amahan. sama sa unahan. Inigkahuman mangadye ugHimaya sa Amahan. Ug himuon kini hangtod matapos ang lima ka misteryo. kansang Bugtong Anak. 10.

Another version of Mga Misteryo Sa Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary (Spoken in Ozamis.misteryo sa Santos nga Rosaryo. 5. 4. mahimo kaming takos nga makasunod sa ilang kahulogan ug makapanag-iya sa ilang gisaad. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lukas 2:1-7. Philippines) MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries (Lunes ug Sabado-Monday & Saturday) 1. 3. 2. Ang pagpanamkon ni Santa Maria sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38. pinaagi ni Cristo among Ginuo. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lukas 1:39-47. Ang Pagkawala sa Diosnon nga Bata ug Paghikaplag Kaniya sa Templo taliwala sa mga makinaadmanon: Lukas 2:41-52 MISTERYO SA KAHAYAG / The . Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalen: Lukas 2:22-32. Amen.

1-11. Ang Pagpadayag ni Cristo sa Misteryo sa Iyang Pagpasakit. 2. 3.13-17 o Marcos 1. 5. Ang Pagpadayag Ni Cristo sa Pagbunyag Didto Sa Jordan: Mateo 3. MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries (Martes ug Biyernes .14-15. Ang Pagpadayag ni Cristo sa Iyang Himaya sa Pagkausab Sa Iyang Panagway sa Bukid sa Tabor: Mateo 17.26-30 o Marcos 14.Tuesday & Friday) 1. Ang Pagpadayag Ni Cristo Sa Paghimo og Bino gikan sa Tubig Sa Kasal Sa Cana: Juan 2. Ang Pagpadayag Ni Cristo Sa Gingharian Sa Dios Uban Sa Iyang Pagtawag Ngadto Sa Pagkakabig: Mateo 4.15-20 o 1 Corinto 11.23-25. 2.14-15 o Lukas 4.22-26 o Lukas 22. Ang Paggaid ug Paghampak sa haliging .2-13 o Lukas 9.28-36. 4.9-11 o Lukas 3.12-17 o Marcos 1.Luminous Mysteries (Jueves . Ang Pag-ampo sa atong Ginoo didto sa Tanaman sa Getsemani: Markos 14:32-36.1-13 o Marcos 9.21-22. Pagkamatay ug Pagkabanhaw sa Iyang Pagmugna Sa Eukaristiya: Mateo 26.Thursday) 1.

Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6. Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo: Lukas 23:33-34 ug 39-46.bato sa atong Manunubos: Juan 18:28-38 ug 19:1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo: Lukas 24:1-6a. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria: Buhat 2:14. San Miguel Arkanghel / Prayer . MISTERYO SA HIMAYA / The Glorious Mysteries (Mierkoles ug Domingo-Wednesday & Sunday) 1. 3. 4. Ang Pagpurongpurong sa atong Ginoo sa Purongpurong nga Tunokon: Markos 15:1620. Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria: Awit sa mga Awit 2:8-14. 3. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Dios: Lukas 24:50-53. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo: Juan 19:12-16. 5. 5. 2. 4.

Philippines) Paghandom sa Pagkahimong Tawo sa .to Saint Michael. Amen. the Archangel San Miguel Arkanghel Tabangi Kami sa pang-gubatan Panalipidi kami batok sa mga panlimbong ug pagulay sa yawa Mapa-ubsanon kaming nagahangyo kanimo O Principe sa mga kasundaluhan sa Langit Nga pina-agi sa gahom sa Dios Imong ibanlod sa impierno si satanas Uban sa iyang dautang mga espiritu Nga libot-libot sa kalibutan aron pagpukan sa among mga kalag. UG BAGONG GABII / The Angelus (Spoken in Ozamis. UDTO. SAYONG BUNTAG.

Maghimaya ka.. Maria. Maria.. nangamuyo kami... Ug ang Pulong nahimong Tawo. Aron mahimo kaming takus sa mga saad ni Jesucristo..Anak sa Dios: Ang Anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Ug mipuyo Siya uban kanato. Maghimaya ka... Maghimaya ka. I-ampo mo kami. Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita: Ang grasya mo.. Ginoo. Santa Maria. Mahimo unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Santa Maria... Mahal nga Inahan sa Dios. Maria. .. Ania ang ulipon sa Ginoo.... Santa Maria..

The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. (this is the bottom of page) . Mahilum ang tanan Sa natawo ang Ginoo. aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa Anghel nasayod sa Pagkatawo ni Cristo imong Anak. Amen.ibûbô sa among mga kalag. Kini among gipangayo pinaagi ni Cristo among Ginoo. 'Niang Mesias karon. Gibantayan sa inahan N'ya. Sa langitnong kalinaw. Gabiing balaan / Silent Night/Stille Nacht Gabiing balaan. tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus. madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw.