O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

povestiri a avut toată dreptatea înfăţişându-l pe Şahriar, împins de curiozitatea de a asculta mai departe, amânând dimineaţă după dimineaţă împlinirea sângerosului obicei al uciderii soţiepânfăţişând soarta unor oameni din cele mai diverse categorii socialeŢde la calif şi rege până la cerşetor şi bandit, cu mijloace artistice tot atât de multiple: de la rafinamentul fastidios al poeziei de curte şi de salon până la limbajul reavăn al povestitorului popular care le spune în mod firesc tuturor lucrurilor pe nume, fără a se sinchisi că l-ar putea acuza cineva de indecenţă, de la umorul păstos al snoavei folclorice până la sentimentalismul patetic al romanelor cavalereşti de iubire, nu e de mirare că ele şi-au cucerit publicul imens pe care l-au avut şi-l au în toate timpurile, în cele mai felurite straturi de oameni OVIDIU PAPADIMA

FIE VOIA LUI ALLAH! ÎN NUMELE LUI ALLAH, preaîndurătorul, iertătorul!
Mărire luiAllah, stăpânul lumii! Şi rugăciunea şi pacea peste prinţul celor trimişi, stăpânul nostru şi domnul Mohammed! Şi peste toţi ai săi, rugăciune şi pace pe veci întru fiinţă unite până în ziua răsplatei! Şi pe urmă! Facă-se ca legendele celor din vechime să fie învăţătură pentru cei de astăzi, ca omul să vadă întâmplările prin care trecură alţii decât el: şi atunci el va asculta supus şi va privi cu luare-aminte la cuvintele noroadelor trecute şi la ceea ce ele au petrecut, şi se va mustra pe sine. De asemenea slavă celui ce păstră istorisirile întâilor drept învăţătură spre folosul acelora din urmă! Ci, din acele învăţături au fost scoase poveştile numite O mie şi una de nopţi, şi toate cele ce sunt într-însele fapte nemaipomenite şi înţelepciuni

POVESTEA REGELUI ŞAHRIAR ŞI A FRATELUI SĂU,
REGELE ŞAHZAMAN
Zice-se - dar Allah aste mai ştiutor şi mai înţelept şi mai puternic şi mai binefăcător - că era odată - în ceea ce s-a depănat şi s-a arătat în vechimea vremilor fi In trecutul evului şi al clipei - un rege dintre regii din Sassan, în insulele Indiei v Chinei*. Era stăpân peste oştiri, peste ajutoare, peste slujitori şi peste o numeroasă curte. Şi avea doi copii, unul dintre ei mare şi celălalt mic. Amândoi erau viteji cavaleri; dar cel mare era mai bun cavaler decât cel mic. Cel mare domni peste ţări şi îi cârmui cu dreptate pe supuşii lui; şi aşa îl iubiră locuitorii {arii şi ai împărăţiei. Numele lui era regele Şahriar* *. Cât despre fratele lui cel mic, numele lui era Şahzaman*" şi era rege în Samerkand Al-Ajam. Starea asta de lucruri nu mai conteni şi ei domniră în ţările lor; şi fiecare dintre ci fu, în împărăţia lui, cârmuitor drept al supuşilor săi timp de douăzeci de ani împliniţi. Şi ajunseră amândoi la hotarul creşterii şi înfloririi lor. Şi nu mai conteniră să fie aşa, până când regele cel mare simţi dorinţa arzătoare i& îl vadă pe fratele său cel mic. Atunci îi porunci vizirului său să plece şi să se întoarcă înapoi cu el. Vizirul îi răspunse: — Ascult şi mă supun! Apoi plecă şi ajunse în deplină ocrotire prin îndurarea lui Allah: intră la fratele cel mic şi îi aduse salutul de pace**** şi îl înştiinţa că regele Şahriar dorea arzător să îl vadă şi că ţelul acestei călătorii era ca să îl poftească să meargă să îl vadă pe fratele său cel mare. Regele Şahzaman îi răspunse: — Ascult şi mă supun!

Apoi îşi rândui toate de plecare şi îşi scoase corturile, cămilele, catârii, slugile * Voalul numelor proprii şi al geografiei, în O mie fi una de nopţi, este ceva minunat. Este, deci, de prisos să mai aprofundam. * * Şahriar: Stăpânul Oraşului. Cuvânt persan. *** Şahzaman: Stăpânul Veacului şi al Timpului. Cuvânt persan. **** „Pacea şi mântuirea să fie cu tine!". Este salutul întrebuinţat de musulmani.

j
r'K
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

/

24
Când regele Şahriar văzu acea stare de lucruri, judecata i se irosi din cap: şi îi zise fratelui său Şahzaman: — Haidem să vedem starea sorţii noastre pe drumul lui Allah, căci noi nu mai putem avea nimic, nici în clin nici în mânecă, cu împărăţia, şi asta până când vom putea găsi pe vreunul care să fi avut parte de o întâmplare asemănătoare cu aceasta a noastră; iar de nu, moartea să fie pentru noi, într-adevăr, mai de ales faţă de aşa viaţă! La asta, fratele său îi răspunse încuviinţând. Apoi, amândoi ieşiră din palat pe o uşă tainică. Şi nu conteniră din drum zi şi noapte până când ajunseră în cele din urmă la un copac, în mijlocul unei pajişti singuratice, aproape de marea sărată. în acea pajişte, clipocea un ochi de apă dulce: ei băură din acest ochi de apă şi se puseră la odihnă. Abia se scurse un ceas din zi, când marea începu să se învolbureze, şi deodată ieşi din adâncul ei o coloană de fum negru care urcă spre cer şi se îndreptă spre pajiştea aceea. în faţa acestei privelişti, ei fură cuprinşi de spaimă şi urcară până chiar în vârful copacului, care era. înalt, şi se puseră să pândească ce putea oare să fie asta. Ci, iată că această coloană se preschimbă într-un genni* înalt de statură, voinic şi spătos, şi care ducea pe capul lui o ladă. El puse piciorul pe pământ şi veni spre copacul în care se aflau şi stătu sub el. Ridică apoi capacul lăzii şi scoase din aceasta o raclă mare de cristal pe care o deschise, şi îndată se ivi ţâşnind o fecioară fermecătoare, sclipitoare de frumuseţe, luminoasă aidoma soarelui când surâde. Şi neîndoielnic că tocmai despre ea a grăit poetul: „Flacără în beznă, ea se iveşte, si este ziuă! Ea se iveşte si de lumina ei se luminează zorile. Sori împrăştie raze din lumina ei si lunile, din surâsul ochilor ei! Fie ca vălurile tainei sale să se destrame, si numaidecât făpturile la picioarele ei se vor închina fermecate. Şi dinaintea fulgerelor blânde ale ochilor ei, rouă lacrimilor aprinse umezeşte colţurile oricărei pleoape!" După ce genni-ul o privi îndelung pe frumoasa fecioară, îi zise: — O, crăiasa mătăsurilor! o, tu, pe care te-am răpit chiar în ziua nunţii tale! tare aş dori să dorm oleacă într-un loc ferit unde nu pot să te vadă ochii fiilor lui Adam. Şi după ce mă voi fi odihnit aşa după călătoria pe mare şi pe meleagurile pământului, atunci voi face cu tine fapta cea de toată ziua! Ea îi zise cu vocea ei cântec de pasăre: — Dormi, o, părinte al genni-lor şi coroana lor! Şi facă-se ca aceasta să-ţi fie spre întărire şi desfătare! Şi genni-ul, rezemându-şi capul pe genunchii fecioarei, adormi pe dată. Şi iată în ce-1 priveşte. Atunci fata îşi înălţă capul spre vârful copacului şi îi văzu pe cei doi regi ascunşi în copac. Numaidecât ridică ea capul genni-ului de pe genunchii ei, îl culcă pe pământ şi stând în picioare sub copac le grăi prin semne: * Genni: de aici cuvântul geniu.

.'5
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Coborâji-vă şi să n-aveţi frică de acest efrit'. Ei îi răspunseră prin semne: — Ah! pe Allah asupra ta! scuteşte-ne de această primejdioasă încercare! Ea le zise: — Pe Allah asupra voastră amândorura, coborâţi cât mai repede, că de nu, îi voi da de veste efritului şi vă va ucide cu cea mai cruntă moarte! Atunci ei se înfricoşară şi coborâră lângă ea; şi ea se sculă să-i întâmpine şi Ic zise de îndată: — Haideji! Străpungeţi-mă cu lancea, cu o străpungere năprasnică şi tare! Că de nu, îi voi da de ştire efritului! Spaima îl făcu pe Şahriar să-i zică lui Şahzaman: — O, frate al meu, fă tu întâiul cu ea ceea ce ea ne porunceşte! El îi răspunse: — Ah! eu nu voi face nimic din aceasta înainte ca tu să îmi dai pildă, ca frate
""■ii mare!

Şi amândoi începură să se poftească unul pe celălalt la adolescentă, făcându-şi din ochi semne de împreunare. Atunci ea le zise: — De ce vă văd trăgându-vă aşa cu ochii? Dacă nu vă apropiaţi numaidecât |i nu mi-o faceţi tare, uscat şi în răstimp îndelungat, îl vestesc de îndată pe efrit! Atunci, din pricina fricii lor de genni, ei făcură amândoi cu ea, ceea ce ea Ie poruncise. După ce se supuseră şi se goliră bine şi isprăviră treaba precum le poruncise, ei le zise: — Cât sânteţi voi de iscusiţi! Apoi ea scoase din buzunar un săculeţ şi trase din el un şirag alcătuit din cinci tute şaptezeci de inele cu peceţi, şi le zise: — Ştiţi voi ce-i asta? Ei îi ziseră: — Nu ştim. Atunci ea le zise: — Stăpânii acestor inele cu peceţi s-au împreunat cu toţii cu mine pe coarnele nesimţitoare ale acestui efrit. Aşadar şi voi, amândoi fraţii, daţi-mi-le pe ale voastre. Atunci ei îi dădură, scoţându-le din degetele de la mâinile lor, cele două inele cu peceţi. Şi ea le zise: — Să ştiţi că acest efrit m-a răpit în noaptea nunţii mele, m-a pus într-astă raclă de cristal şi, aşezând racla în ladă, a ţintuit pe ladă şapte lacăte, şi m-a aşezat upoi în fundul mării muginde, care se izbeşte şi se învolbureazâ din valuri. Dar el nici pomeneală să ştie că atunci când o femeie dintre noi doreşte ceva, nimic nu ar li în stare să o stăvilească. Şi poetul zise de altminteri:
„Prietene! nu te încrede câtuşi de puţin la femei şi surâde la făgăduielile lor! Căci ioanele lor bune sau rele atârnă de capriciul vulvei lor! Ele tsi risipesc dragostea lor mincinoasă, tn vreme ce perfidia le năpădeşte şi formează canura vesmintelor lor. * Efrit: viclean. Sinonim cu genni. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

26
Adu-p aminte cu smerenie de cuvintele lui Yussuf. Şi nu uita tn veci că Eblis l-a gonit pe Adam din pricina Femeii De asemenea conteneşte cu dojana, prietene. La nimica nu slujeşte asta! căci mâine la acela pe care tu ti dojeneşti, dragostei simple ti va urma patima nebună. Şi nu zice niciodată: *Dacă sunt îndrăgostit, voi ocoli nebuniile tndrăgostqilor». Căci «Ar fi o minune fără de pereche, într-adevăr, să veri un om răzbind teafăr din vrăjile femeilor»". La aceste cuvinte, cei doi fraţi se minunară, la hotarul uimirii, şi îşi ziseră unul celuilalt: — Dacă acesta-i un efrit, şi dacă, în ciuda marii lui puteri, i s-au întâmplat lucruri mult mai nebănuite decât nouă, asta-i o întâmplare ce trebuie să ne aline durerea. Şi atunci, ei o părăsiră chiar în clipa aceea pe adolescentă, după salutările şi cuvintele de datină, alinaţi în suflet, înseninaţi şi îmbogăţiţi cu noian de hotărâri şi se întoarseră fiecare spre oraşul său. Când regele Şahriar intră în palatul său, porunci să i se taie gâtul soţiei lui, şi tot aşa să li se taie gâtul sclavelor şi sclavilor. Appi îi porunci vizirului său să îi aducă în flecare noapte o fată fecioară. Şi aşa, în flecare noapte, el lua o fecioară şi îi răpea fecioria. Iar la capătul nopţii, o ucidea. Şi nu conteni să facă tot aşa trei ani în şir. Iar supuşii se zbătură în strigăte de durere şi în învălmăşeala groazei, şi îşi părăsiră vetrele cu fetele ce le mai rămăseseră. Şi nu rămase in oraş nici o fată în stare să îi slujească navalei călăreţului. într-acestea, regele îi dete poruncă vizirului să i se aducă o nouă fecioară ca de obicei. Şi vizirul ieşi de la el şi căută, dar nu găsi nici o fată; şi plin de întristare şi mâhnire mare, se întoarse către lăcaşul său, cu sufletul răscolit de spaimă din pricina regelui. Ci, acel vizir avea şi el două fete, pline de frumuseţe, de farmece şi de strălucire, desăvârşite şi nespus de dulci. Numele celei mari era Şahrazada*, iar numele celei mici Doniazada". Cea mare, Şahrazada, citise cărţile, cronicile, legendele regilor din vechime şi poveştile noroadelor apuse. Se mai zice că ea avea o mie de cărţi cu poveşti în legătură cu persoanele din vechime şi cu regii din vechime şi cu poeţii. Şi era tare iscusită in măiestria de a povesti şi nespus de plăcută la ascultare. La vederea tatălui său, ea zise: — De ce te văd aşa de schimbat, ducând povara grea a durerilor şi a mâhnirilor? Căci află, o, tată, că poetul zice: „O, tu care te zbuciumi, afănează-te! Nimic nu [ine pe veci, orice bucurie se spulberă şi orice mâhnire se uită". Când vizirul auzi aceste cuvinte, îi povesti fiicei sale tot ce i se întâmplase cu regele, de la început până la sfârşit. Atunci Şahrazada îi zise: * Şahrazada: Fiica Cetăţii. '* Doniazada: Fiica Lumii.

ti vom da să îl înjunghie şi să facă din pielea lui o piele tăbăcită pentru masă!» Şi eu sunt tare îngrijorat de soarta ta şi îţi dau de ştire ca să îţi cauţi vreo cale de scăpare! Când boul auzi vorbele măgarului. eu nu slujesc decât la arat şi la învârtitul morii! Atunci măgarul îi zise: — O.u Mint ostenit. l-am auzit pe stăpânul nostru zicând: «Dacă boul nu se scoală din locul lui. Şi aşa. aceasta o făcea numai pentru un drum scurt. măgarul se întorcea repede înapoi la odihnă. Allah Prea înaltul i-a hărăzit de asemenea să cu. iar măgarul •• desfăta culcat la odihnă. fă ce «ni lâ-ţi zic. ci nimic nu imi pricinuia vreo tulburare decât numai binefacerile mele. nici nu pune gura. La vederea stăpânului său. negustorul îl ■m/1 pe bou zicându-i măgarului: — Poftă bună! şi să—{i fie de sănătate şi de folos şi să—ţi cadă bine la mistuit. Şi într-acest fel. doar pentru faţa lui Allah.iscă graiurile dobitoacelor şi ale păsărilor. Când măgarul se întoarse la grajd pe înserate. sau voi fi ■ IM umpărarea pentru fiicele mussleminilor* şi pricina mântuirii lor din mâinile irgelui! Atunci el îi zise: — Păzească-te Allah! nu te va lăsa niciodată pradă astfel primejdiei! Ea îi zise: — Trebuie neapărat de făcut acest lucru! Atunci el îi zise: — Păzeşte-te să nu ţi se întâmple ce i s-a întâmplat măgarului şi boului cu •lipanul {arinii! Ea întrebă: — Ce a pă|it măgarul şi boul cu stăpânul (arinii? Şi vizirul îi zise fiicei sale.. că era odată un negustor.iiit. boul ajunse la locul rânduit pentru măgar şi află locul acela măturat |l itropit bine. Atunci veni rândaşul şi îl luă pe bou de coarne şi îl scoase din grajd. Şi acestea fiind zise. se puse pe mâncat şi înfulecă tot nutreţul. negustorul ieşi cu soţia lui spre grajdul boilor şi vacilor. iar tu odihnit. boul fi mulţumi pentru bunăvoinţa lui şi că 1-a lăsat să se odihnească de osteneală o zi încheiată. trebuie să ştii că acum pe dată tţi voi da încă un sfat bun. şi se căi cu cea mai amară căinţă. mărită-mă cu acest rege. îl află bolnav. părinte plin de virtute şi îndelung răbdător. stăpânul te încalecă. el văzu că de-abia se atinge de acesta. fata mea. se apucă să-i mulţumească plin de înflăcărare şi să îl preamărească ridicându-l în slăvi.. iar după ce te vei fi sculat. aruncă-te la pământ şi nu te mai scula de jos. ba chiar linse ieslea cu limba. Şi se mai dumiri că dacă stăpânul îl mai încăleca vreo• i. ^^f^MBflW*9 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 28 — Ia măgarul şi du-1 la arat tn locul boului cât va fi ziua de mare! Şi omul se întoarse şi luă măgarul tn locul boului şi ară cu el cât fu ziua de mare. l'. locul de şedere al acelui negustor tm mir-o (ară roditoare pe marginea unui fluviu. grăbeşte-te de te culcă din nou. şi amândoi şezură. stăpân de mari avuţii şi de turme • !■■ vile. să băşească zgomotos şi să fugă nebuneşte în toate părţile. Când vei ieşi la câmp şi te vor înjuga. Toate acestea! şi stăpânul lor din ascunzătoare trăgea cu urechea la vorbele lor. Atunci negustorul îi zise rândaşului: Mussleminilor: musulmanilor. fă tot ce poţi de te abţine să nu mănânci şi nici să nu bei o zi. însurat şi tată de copii. Iar dacă atunci te vor mâna înapoi la grajd şi îţi vor aduce bob. Şi măgarul se întoarse cu grumazul jupuit şi sleit de osteneală. Atunci măgarul îi zise: — înainte eram tare îndestulat. Apoi adăugă: Totuşi. Când se miji de ziuă. te vei odihni tlupă atâta osteneală şi trudă! Şi negustorul era ascuns acolo şi le auzi vorbele lor. A doua zi. o. în loc să te văicăreşti. Dar în ziua aceea. ca şi cum ai fi bolnav. Şi în lăcaşul negustorului se aflau ţi un măgar şi un bou. Iar boul văzndu-l tn aşa stare. tată. tntr-o zi. semănătorul veni şi luă măgarul şi ară cu el până la sfârşitul zilei. pentru a doua oară. şi M|«. tu mănânci orz bine dres şi te slujesc alţii! Şi dacă nurori printre picături. Atunci negustorul fu cuprins de un aşa . căci ţi-o spun din prietenie. Ci. Dar măgarul nu i-a răspuns nimica. ori două ori trei. sau voi trăi. chiar de te vor bate. căci. el se întoarce cu tine degrabă înapoi! (It despre mine. |l când dimineaţa îl luă la arat. Când rândaşul veni la bou sâ îi dea nutreţ.27 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Pe Allah! o. ti mulţumi şi zise: — Atunci voi merge de bunăvoie cu ei să îmi văd de treburile mele. care îl zorea din întâmplare. în iesle se aflau orz bine ales prin ciur şi fân bine ales. boul începu să dea din coadă. Şahrazada: Povestea măgarului şi a boului şi a stăpânului ţarinii Află...

auzi această povestire de la tatăl ei. . mulţumind-o pe una şi dojenind-o pe alta! Iar •I n-are decât o singură soţie. tu îmi vei zice: «O. şi îl auzi pe câine strigându-1 pe cocoş. Iar soţia lui îi zise: — De ce râzi? El ti zise: — De un lucru ce l-am văzut şi auzit. Şi negustorul se ridică de lângă ei şi se îndreptă către staul. şi să se întoarcă pe urmă să îşi spună taina şi să moară. mai cu seamă că era fiica unchiului său dinspre tată şi mama copiilor săi. şi se repezi asupra ri. chiar dacă va trebui să mori pentru aceasta! El îi zise: — Nu pot să îţi destăinuiesc asta din pricina temerii mele de moarte. iar el închise uşa iatacului după ei doi. Şi toată lumea se găsi în »(»rea cea mai fericită şi cea mai bucuroasă până la moarte. Când negustorul auzi vorbele cocoşului. Şi el îşi chemă copiii de faţă şi trimise să cheme cadiul* şi martorii. şi mai avea |l un câine. chiar în clipa când îşi va dezvălui taina. tncât căzu pe spate. După care ieşi cu el împreună. şi se bucurară de asemenea toate rudele. încât până la urmă el se găsi într-o mare încurcătură. şi nu cunoaşte nici calea cea bună şi nici felul cum IM i iu ic s-o ia! G asta-i tare uşor! n-are decât să taie pentru nevoia Iui câteva nulele bune de dud şi să intre grăbit in iatacul menit pentru ea şi să o lovească până i . Iar când Şahrazada. şi cum îl înjura şi îi zicea: — Nu ţi-e ruşine să fii vesel când stăpânul nostru se pregăteşte să moară! Atunci cocoşul îi zise câinelui: — Dar cum este? Iar câinele îi repetă povestea. Şahrazada îi dete îndrumări surorii sale mai mici şi îi zise: — Când voi G lângă rege. Pe lângă aceasta. chiar de va trebui •» moară! Atunci ei încetară să îi mai vorbească. Apoi voi să îşi facă testamentul înainte de a-i dezvălui taina soţiei sale şi înainte de a muri: căci îşi iubea nevasta cu dragoste mare."i O MIE ŞI UNA DE NOPŢI li ir de târg şi le povesti la toţi întâmplarea lui şi cum. fiica vizirului. i se făcu din nou lumină în minte şi se hotărî să îşi bată nevasta. In acest răstimp. tată. şi când vei fi venit şi îl vei vedea pe rege isprăvindu-şi lucrul lui cu mine. bătând-o cu nuiele până o făcu să cadă în nesimţire. Ea îi zise: — Trebuie neapărat să mi-1 povesteşti şi să-mi spui pricina râsului tău. Atunci ea îi zise: — îmi pare rău! îmi pare rău! Apoi se aruncă şi îi sărută amândouă mâinile şi amândouă picioarele bărbatului |l ie căi cu adevărat. şi îi zise chemând-o la el: — Vino în iatacul tău ca să îţi spun taina mea fără ca nimeni să mă vadă. trimise să le cheme pe toate rudele soţiei lui şi pe locuitorii din partea Kîdiul (cadiul): judecătorul. să îşi tacă mai întâi rugăciunile. cum povestea cu câinele. să faci ceea ce îţi cer! Atunci vizirul. apoi urcă să ii dea de ştire regelui Şahriar. Ci el avea un cocoş viteaz în stare să îndestuleze cincizeci de găini. lull Aici vizirul se opri din poveste şi îi zise fiicei sale. fără să mai stăruiască. şi atâta. porunci să se pregătească zestrea fiicei sale Şahrazada.tini ca va muri ori se va pocăi: şi niciodată nu îi va mai trece prin cap să îl mai tulbure din nou cu întrebări despre mai ştii ce! Aşa grăi. Şi aşa toată lumea adunată «colo se bucură. ■^ O MIE ŞI UNA DE NOPŢI El grăi. vreau. şi «poi voi muri! /ytunci ea intră cu el. tatăl copiilor tăi! Dar ea le zise: — Nu îl voi lăsa în pace până când nu îmi va spune taina lui. Ea fi zise: — Dar atunci nu râzi decât de mine! Apoi ea nu mai conteni să se certe cu el şi să-l hărţuiască prin vorbe pline de îndărătnicie. Şahrazada: — E cu putinţă ca regele să facă aşa cu tine cum a făcut negustorul cu soţia Ea îi zise: — Şi ce a făcut? Vizirul urmă: Negustorul intră în iatacul menit nevestei lui. în grădină. şi că trăise cu ea o sută douăzeci de ani la etatea lui. după ce tăiase pentru nevoile lui nu ielele de dud şi le ascunsese. totuşi. o să moară! Atunci toţi oamenii care se aflau acolo ti ziseră femeii: — Pe Allah asupra ta! lasă la o parte lucrul acesta de teamă să nu-ţi moară i MI hatul tău. sora mea.râs. . zise: — O. şi cocoşul îi zise: — Pe Allah! stăpânul nostru e tare sărac la minte! eu am cincizeci de soţii şi •uni In stare să mă descurc cu ele. şi pe care nu pot să îl destăinuiesc fără ca să mor. voi trimite la tine să te cheme.

ea se pomi pe plâns şi regele îi zise: — Ce ai? Ea îi zise: T~ O. rege! Am o surioară mică de la care doresc să îmi iau rămas-bun. la hotarul uluirii şi al spaimei. Şi o luă fără zăbavă pe fecioara Şahrazada şi îi răpi fecioria. eu ducându-1. sora mea. şi cum de altminteri îndura de nesomn. începu povestea următoare: l Aici încep cele O MIE ŞI UNA DE NOPŢI POVESTEA NEGUSTORULUI CU EFRITUL Şahrazada zise: Mi s-a povestit. tocmai ceea ce trebuie? Iar vizirul spuse cu smerenie: — Da. şi n-aş fi în ilare pentru nimic în lume să te mint. tatăl ei. Şi iată că deodată se ivi dinaintea lui un efrit. îngăduie- . stăpân peste numeroase avuţii şi treburi negustoreşti III toate ţările. Când regele voi să o ia pe fecioară. oare. căci tocmai treceam prin văzduh. Iar regele fu tare fericit şi îi zise vizirului: — Aceasta e. iar el fiind dus. de va vrea Allah. se apropie de negustor şi strigă: — Scoală-te ca să te ucid. vizirul. După ce sfârşi de mâncat curmalele. el se aşeză sub un copac şi. Şi cum arşiţa se întinsese i ■<MC măsură. Ci am multe avuţii. istoriseşte-ne o poveste care să ne umple noaptea! Şi Şahrazada îi răspunse: — Din toată inima şi ca o datorie de cinstire cuvenită! Dar numai dacă binevoieşte să mi-o îngăduie acest rege bine crescut şi înzestrat cu purtări alese! Când regele auzi aceste cuvinte. Atunci Doniazada îi zise Şahrazadei: — Pe Allah asupra ta! o. ţi-am putut ucide eu copilul? El îi zise: — Atunci când ai azvârlit sâmburii după ce ai mâncat curmalele. că sunt un credincios. Atunci s-a isprăvit cu ci şi muri chiar în ceasul acela. Atunci regele se ridică. Aşadar. care. nu se supără că avea să asculte povestea Şahrazadei. Apoi se puseră pe vorbă. într-o zi dintre zile. el încalecă pe cal şi porni la drum spre câteva oaze unde ii chemau treburile. cum mi-ai ucis şi tu copilul! Şi negustorul. învârtind o tabie pe deasupra capului. măreţule efrit. o. că trăia odată un negustor dinirc negustori. îi zise: — Cum. o.istoriseşte-mi din poveştile minunate -cu care ne petreceam serile!» Atunci eu îţi voi istorisi nişte poveşti care. ceasul lui! Şi negustorul înţelese că nu mai era pentru el nici o scăpare fi nici un ajutor şi întinzându-şi amândouă palmele către efrit. Şi Şahrazada. în această întâie noapte. vârându-şi mâna în traista cu merinde. veni să o ia şi urcă împreună cu ea la rege. mărite rege. Atunci regele trimise să o caute pe surioara care veni şi se aruncă de gâtul Şahrazadei şi sfârşi prin a se ghemui lângă pat. şi mai O MIE ŞI UNA DE NOPŢI am copii şi o soţie. mare de statură. sâmburii îl izbiră pe fiul meu în piept. scoase de acolo o bucată de pâine şi mai luă şi cfttcva curmale. ii zise: — Află. şi pe lângă asta mai am la mine acasă multe avuţii ce mi-au fost încredinţate spre păstrare. vor fi calea de mântuire pentru fiicele mussleminilor! După care. ei le strânse nAmburii în mână şi îi azvârli cu putere până departe.

Şi în vreme ce şezu şi plânse de năpasta ce s-a abătut peste capul lui. Şi stăpânul gazelei stărui să rămână * Şeikh (şeic): un moşneag vrednic de tot respectul. Şi abia şezu lângă ei. cu o sabie ture ascuţită in mână. frate al meu. care se îndreptă spre ei. acesta ar fi un temei de reculegere adâncă pentru unul care cugetă cu smerenie. Apoi se aşeză lângă el şi zise: — Pe Allah! o. se ivi genni-ul din poveste.mi să mă duc până acasă ca să pot da fiecăruia partea ce i se cuvine şi o dată treaba asta isprăvită. Iar ceilalţi se puseră să îl bocească şi scoaseră strigăte de jale. trăgând după el doi câini ogari din soiul câinilor negri. şi rămase cu ai săi până la sfârşitul anului. El le ură pace şi îi întrebă de pricina popasului lor în locul acela. împrăştiindu-se praful. frate al meu. mă întorc iarăşi aicea la tine. unde trebuia să se predea în mâinile genni-ului. Apoi. şi statură de vorbă. -■*. trăgând după el un catâr de culoarea sturzului. şi scântei ţâşneau din pleoapele lui. trăgând după el o gazelă. El veni lAlrc ei şi. când al treilea şeic se îndreptă «pro ei. • * Germ: pluralul de la djinn. Atunci ei îi povestiră întâmplarea de la început până la sfârşit. smulgându-1 pe negustor din mijlocul lor. Iar şeicul. Astfel îţi făgăduiesc prin jurământ că mă voi întoarce pe urmă aicea la tine. Se apropie şi le ură pace şi îi întrebă de pricina popasului lor in acest loc bântuit de genni. îşi luă rămas-bun de la cei apropiaţi. încât. şi îl văzu chiar căzând în nesimţire de frică şi spaimă. regele Şahriar o luă fără de izbavă pe fecioara $ăhr"azada-şi-i. într-adevăr.. el îi lăsă aşa în necazul lor pe prieteni şi neamuri şi îşi urmă drumul. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI acolo. fu cuprins de mirare şi zise: — Pe Allah! o. Şi astfel Allah este chezaş de vorbele mele! Atunci genni-ul îi dădu crezare şi îl lăsă pe negustor să plece.. ii zise: . într-acestea se iscă un vârtej de praf fi o furtună suflă cu putere apropiindu-se de mijlocul pajiştei. când iată că sosi un al doilea şeic. Şi ziua aceea era întâia zi din an. nu voi conteni să rămân aici lângă tine până când nu voi vedea cum o să ieşi la capăt cu efritul. Iar negustorul se întoarse în ţara lui. nevastă şi copii. Şi ei îi povestiră întâmplarea de la început şi până la sfârşit Dar n-are nici un rost să o mai repetăm. stăpânul gazelei. Pe urmă negustorul îşi alcătui testamentul. de la vecini şi neamuri. luându-şi linţoliul subsuoară.răpi fecioria. se desfăcu de toate legăturile sale şi făcu să ajungă toate drepturile la cei care erau îndreptăţiţi. iată că un şeic* bătrân se îndreptă spre el. şi plecă în pofida nasului său. îl salută pe negustor. Şi ajunse la grădina despre care a fost vorba. după care se hotărî să pornească înapoi şi. îi ură un trai îndestulat şi îi zise: — Din care pricină poposeşti singur cuc aicea chiar in acest loc bântuit de genni?** Atunci negustorul îi povesti ceea ce păţise cu efritul şi despre pricina popasului său in locul acesta. dacă ar fi scrisă cu acul pe colţul lăuntric al ochiului. Apoi. Şi rămase. credinţa ta e mare! Iar povestea ta este o poveste atât de minunată. Apoi le destăinui soţiei şi fiilor săi ceea ce i se întâmplase şi toţi se puseră pe bocit: neamuri. Cât despre negustor. pradă unei mâhniri adânci şi unor gânduri zbuciumate. Şi atunci vei face cu mine cum îţi va fi voia.

m-am pregătit să jertfesc vaca. preacinstite şeic! Dacă îmi vei istorisi povestea |l o voi găsi minunată. Prin ştiinţa magiei pe care o stăpânea. mânat de un târg gras. mama lui. în zilele acelea mă văzui silit să pornesc la drum spre un oraş îndepărtat. sfârşi prin a-şi lua inima în dinţi şi sărutând mâna genni-ului. întrebai de fiul meu şi de mama lui. doar pielea şi oasele. în vacă. M-am căsătorit i II ea pe când era încă tânără şi am trăit cu ea aproape treizeci de mi Dar Allah nu m-a învrednicit cu nici un copil de la ea. vaca se puse pe bocit şi să plângă cu lacrimi gârlă. Şi el îmi aduse fiul prefăcut în viţel prin farmece. m-am întors din călătorie. această gazelă. iar pe sclavă.— Vino să te ucid. dar la ce îmi ajuta căinţa? Apoi i-o dădui văcarului şi îi zisei: — Adu-mi viţelul cel mai gras. o. fiica unchiului meu. îţi voi dărui o treime din sângele acestuia! Povestea întâiului şeic Tntâiul şeic zise: — Află. nici carne. că această gazelă era fiica unchiului meu* şi că ea era din carnea şi din sângele meu. vreme de un an. în schimb îmi vei dărui o treime din sângele tui negustor? Qcnni-ul îi zise: — Da. desigur. care. dar i-am poruncit văcarului s-o jertfească. îşi făcuse încă din copilărie ucenicia în vrăjitorie şi in meşteşugul descântecelor. Apoi i-a dat în paza văcarului nostru. . stăpânul gazelei. măreţule efrit. pe gemete şi să se tânguiască III gura mare. suflul vieţii mele şi focul inimii mele! Atunci negustorul începu să plângă şi să se jeluiască. Şi aşa HI. Şi el a făcut-o. cum l-ai ucis şi tu pe fiul meu. apoi a jupuit-o. Crescu puţin câte puţin. dacă îţi voi istorisi povestea mea cu această gazelă şi dacă te vei minuna de aceasta. Şi pe neaşteptate. Dar nu aflarăm in ea nici grăsime. ea îl preschimbă pe fiul meu în viţel.dar aceasta era concubina mea fermecată de această gazelă! Atunci mi-am suflecat mânecile şi poalele mantiei mele. până * Printr-un eufemism. îmi dărui un fecior li umos ca luna când răsare. şi cu cuţitul în mână. şi fiul tău a fugit şi nu ştiu unde s-o fi dus! Atunci. avea nişte ochi minunaţi şi sprâncenele împreunate şi trupul desăvârşit. căpetenie a regilor genni-lor şi coroana lor. După un răstimp îndelungat. Atunci m-am oprit. Nu se zice wcru. şi el îmi aduse o vacă grasă . deci: „fiica unchiului meu" în loc de soţia mea.H luai o concubină. o. ci unchi. M-am căit atunci amarnic că am jertfit-o. Ci. arabii le numesc adesea astfel pe sojiile lor. îi zise: — O. îi trimisei vorbă văcarului să îmi aleagă vaca cea mai grasă. Când veni sărbătoarea din an a Zilei Jertfelor. M I •'•! I <?*r O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 34 ajunse băiat de cinsprezece ani. rămăsei copleşit de jalea inimii mele şi de lacrimile ochilor mei. cu voia lui Allah. şi la fel ici trei şeici se puseră pe planşete. şi fiica unchiului meu îmi zise: — Sclava ta a murit. însă primul şeic. genni-ule.

domnule peste regii genni-lor. stăpânul gazelei. sora mea. iar apoi să râdă. înzestratule UU gânduri juste şi drepte. rogu-te sfârşeşte de istorisit povestea care este istorioara riwpre negustorul cu genni-ul! Iar Şahrazada răspunse: — Cu toată inima şi ca o cinstire cuvenită. El zise: — O. cât sunt vorbele tale de gingaşe şi blânde şi plăcute şi nespus de dulci! Iar Şahrazada răspunse: — Dar ele nu sunt chiar nimica prin asemuire cu ceea ce vă voi povesti la amândoi. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi tăcu discretă fără să se folosească pe mai departe de îngăduinţa primită.. Ci. şi-i zise văcarului: Lasă viţelul acesta printre celelalte vite! Toate acestea! Şi genni-ul se minună tare de povestea aceea uimitoare. Şi când se lăsă a doua noapte Doniazada îi zise surorii ei Şahrazada: — O. ieri. Şi îl văzu pe vizir O MIE ŞI UNA DE NOPŢI tmind şi aducând subsuoară linţoliul menit fiicei sale Şahrazada. în ziua următoare.Când viţelul mă văzu. pe care o credea mtNtrtă de acum. aşa de mult a scăzut preţul meu in ochii tăi. şi acesta îl luă şi se duse cu el. o."ind pe viţel. Iar vizirul se afla în mare nedumerire şi la hotarul mirării. inima i-a fost cuprinsă de milă. Atunci sora ei Doniazada îi zise: — O. gazela aceasta. regele Şahriar se întoarse în palatul său. Apoi şeicul. bineînţeles.1 zise: Ajuns-a până la urechile mele. Când ieşiră din divan. când mi-ai dat O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 36 viţelul. că. era acolo. |l care veste bună îmi va aduce o răsplată. eu şedeam când veni văcarul la mine şi îmi /inc: — O. dacă totuşi voi mai fi în viaţă şi dacă regele va binevoi să mă păstreze! Şi regele îşi zise în sinea lui: „Pe Allah! nu o voi ucide decât după ce voi auzi urmarea povestirii ei!" Apoi regele şi Şahrazada îşi petrecură toată noaptea în îmbrăţişări. îţi voi spune un lucru să te înveselească. acestea toate s-au petrei ui aievea! Şi fiica unchiului meu. alergă la mine şi mi se aruncă la picioare: şi cum mai gemea! şi cu cât amar plângea! Atunci mi se făcu milă de el. regele îmi îngăduie. încât îi laşi să străbată aşa de uşor în casă la mine pe bărbaţii străini?" Eu îi zisei: „Dar unde-s acei bărbaţi străini? Şi de ce ai plâns la început . sora mea. am o fată vrăjitoare şi ea a învăţat vrăjitoria de la o bătrână ce şedea la noi. continuă: — O. însă regele nu i-a pomenit nimic despre aceasta. şi lasă-1 pe acesta! în clipa aceea a povestirii sale. atunci când negustorul îl văzu |ilAnj'. ea (>i Ivea şi zicea: — Ah! va trebui să ii jertfim pe acest viţel căci e gata gras! tnsă eu de milă nu mă puteam hotări să îl jertfesc. tată. stăpâne al meu. o. şi-i zisei văcarului: — Adu-mi o vacă. l-am zis: — Fireşte. se smulse rupând frânghia. După aceea îmi zise: „O. în noaptea viitoare. Atunci regele îi zise: — Poji vorbi! I . Iar după aceea. |i «ceasta până la capătul zilei. regele ieşi să împartă dreptatea din scaunul de judecată. dacă. intrai cu el la fiica mea. şi urmă pe mai ■• I MI ie să împartă dreptate şi să numească pe unii în slujbe şi să îi înlăture pe alţii. şi îi poruncii vAcnrului să îl ducă de acolo. negustorule vestit. mărite rege. Şi abia îl văzu şi îşi acoperi faţa cu vălul şi începu să plângă.

Atunci i-am zis: — O. ea luă o albie mică de aramă. apoi. el se refăcu din nou în făptură omenească. şi mă simţii îmbătat fără vin. dar este fermecat. este fiul stăpânului nostru. la casa văcarului. vorbele fiicei păstorului. intoarce-te la forma ta dintâi. Iar dacă am plâns. asta-i din pricina mamei viţelului jertfită de tatăl. îi întrebai ce fac. Şi ea. îţi îngădui să hotărăşti după voia ta de sângele ei! Când îmi auzi vorbele mele. ŞI UNA DE NOPŢI umplu cu apă şi rosti deasupra descântece tainice. o. stăpâne al meu! acest viţel este fiul tău. îţi voi dărui ţie toate vitele şi avuţiile ce se află sub mâna tatălui tău! Ea surâse Ia vorbele mele şi îmi zise: — O. şi aceasta cu îngăduinţa lui Allah Prea înaltul! Ia grăi. nu voi consimţi să primesc avuţia decât numai dacă îmi vei îndeplini aceste două dorinţe: întâia este să mă mărit cu fiul tău! iar a doua este să mă laşi să farmec şi să leg prin descântec pe cine vreau eu! Fără de care eu nu răspund de urmările tămăduitoare ale farmecelor mele împotriva nelegiuirilor nevestei tale. odată cu el. o fermeca pe fiica Unchiului meu şi o preschimbă în gazele asta pe care o vezi! Şi eu. vei avea avuţiile ce se află sub mâna tatălui tău! Cât despre fiica unchiului meu. de valul de bucurie şi de fericire care mă năpădise. auzii cuvintele acelui văcar. Allah Stăpânul peste Ursite ţi-a hărăzit o fiinţă mre să te mântuiască şi să fie pavăză dreptăţii tale. i-am zis: — Fie! şi pe deasupra făgăduielii. fata îmi ură bun venit şi îmi sărută mâna. cea zămislită. aşadar. puternice genni. flacăra inimii tale! Eu îi zisei: — O. Atunci mă repezii la el şi—1 îmbrăţişai. rămăsei nespus de uluit şi aşteptai nerăbdător întoarcerea dimineţii ca să vin să-ţi dau de veste despre toate. rămâi viţel. Şi viţelul numaidecât începu să se zbată. prin meşteşugul vrăjitoriei. care-i cu tine.şi apoi ai râs?" Ea îmi zise: „Acest viţel. ■ mu tocmai treceam prin locurile astea. stăpâne al meu. dându-i înapoi forma lui dintâi de fiu al lui Adam. pe el şi pe mama lui. negustorul.Dacă Allah te-a făcut viţel. apoi stropi viţelul şi îi zise: . Iar după aceea. fiul meu. îmi însurai fiul cu fata pAMnrului. Când. prea bună şi îndurătoare fecioară. văzui aceşti oameni cumide adunaţi aici. dacă-mi vei mântui copilul. — E adevărat ceea ce povesteşti despre acest viţel? — Dar bineînţeles. Atunci îi zisei fiicei văcarului: . zvârcolltulu se. puternice genni. o. o. nu îţi schimba forma! Dar dacă eşti vrăjit. o genni-ule îndurător. Şi tocmai de chipul lui de viţel nu m-am oprit să nu râd. pe acest viţel. că îl voi revedea pe fiul meu. Apoi i-am zis: — Pe Allah asupra ta! povesteşte-mi ce a făcut fiica unchiului meu din tine şi din mama ta! Şi imi povesti toate câte se petrecură. Când auzii. ieşii degrabă împreună cu el. Apoi viţelul veni la mine şi mi se aruncă la picioare." La aceste cuvinte ale fiicei mele. continuă şeicul. şi aflai de la ei ce i s-a . Şi tocmai mama lui maşteră 1-a fermecat aşa. o M O MIE. Când ajunsei.

şi eu sunt al treilea. căci nu mă înduplecară. continuarăm să rămânem în dughenele noastre. Iar cuvintele tale nu mai pot să îmi fie de folos. Socotirăm şi adunarăm în totului şase mii de dinari. şi le-am zis: — Ce aţi câştigat voi din călătorii. frate al meu. şi fără să mă ating de avutul ei. Când se întoarse. Atunci ii mulţumii lui Allah. Atunci îl dusei la mine in dugheană. ca să fiu ispitit să vă însoţesc? Atunci ei începură să îmi facă imputări. şi mă bucurai cu cea mai mare bucurie. Şi cu partea mea deschisei o dugheană unde vindeam şi cumpăram. Şi ramaserăm împreună zile după zile. care este puternic şi mare. frate al meu. ca să ii putem folosi dacă ne-ar paşte vreo nenorocire. fi aiyt-i toată povestea mea! Atunci genni-ul strigă: . iu clipa aceea ieşi înainte al doilea şeic. Cât despre celelalte două n • mu din sângele acestui blestemat. în cele din urmă sfârşii prin a cădea cu ei la învoială în privinţa plecării. nu te-am sfătuit eu să nu te avânţi în călătorii? Atunci el se puse pe plâns şi grăi: — O. Ei răspunseră: — Allah să ne ocrotească gândul! . şi le zisei: — O. să ne socotim ce bani avem. căci nu mai am nimic. iu insă moştenire trei mii de dinari. Dar din nou fraţii mei se hotărâră să plece şi voiră să mă fac să plec împreună cu ei. Atunci le zisei: — Să îngropăm jumătate în pământ. şi i-am zis: — O. voi împărţi câştigurile pe jumătate între mine şi tine! Şi într-adevăr. însă eu nu m-am lăsat înduplecat nici într-un chip. apoi l-am petrecut la hammam şi ii dădui o mantie strălucitoare din cele mai de preţ. dar fără nici un rod. eu i le voi lua. încă un an bun. fraţii mei. Allah.Ini Am plat acestui negustor. să vindem şi să cumpărăm. Atunci îi zisei: . Ci. şi zise: Povestea celui de al doilea şeic Află. în ceasul şi în clipa asta. i II caravanele. domnule peste regii genni-lor. nu mai avea nimic. şi şezui să văd ce o să se mai întâmple. Dar atunci ei începură din nou să stăruiască pe lângă mine ca să îi însoţesc în călătorie. făcui socoteala câştigului adus de banii din prăvălie şi aflai pentru acel an un câştig de o mie de dinari.Povestea aceasta este nespus de uimitoare: şi te învrednicesc In dur cu o treime din sângele cerut. şi eu mă împotrivii întruna şi asta ţinu şase ani încheiaţi. când muri tatăl nostru. că aceşti doi câini sunt ui doi fraţi ai mei. Şi să luăm fiecare o mie de dinari ca să facem negoţ cu amănuntul. Apoi impărţii câştigul în două părţi egale între fratele meu şi mine. frate al meu. în pofida naiului său. a îngăduit MIE ŞI UNA DE NOPŢI 38 să mi se întâmple asta. care este puternic şi mare. Dimpotrivă.O. voi face socoteala câştigului din prăvălia mea de la un an la altul. stăpânul celor doi ogurl. Şi unul dintre fraţii mei porni în călătorii de negoţ şi se înstrăina de noi vreme de un an. Apoi ne puserăm împreună la masă ca să mâncăm. o.

Apoi se făcu nevăzută pentru toată noaptea şi se întoarse către dimineaţă şi îmi zise: — Oare nu mă recunoşti? Sunt soţia ta! Eu te-am scos din upă şi te-am scăpat de la moarte cu îngăduinţa lui Allah Prea înaltul. ea îşi schimbă forma şi se prefăcu in efrită**. încărcarăm totul pe aceasta şi pornirăm la drum. stăpâne al meu. Şi aşa.ua ta. mă pizmuiră şi pentru bogăţia şi preţul neasemuit al mărfurilor mele. şi îi făcui o primire ospitalieră şi bogată. într-o zi. să ştii desluşit. cât ai clipi din ochi. nici noaptea. fraţii mei fură cuprinşi de gelozie. stăpâne al meu. *** Gennia: feminin de la genni. . fireşte! eu ştiu să ajut şi să îndatorez. te-am scăpat de la moartea în apă. ii impărţii frăţeşte la fiecare dintre noi trei.Atunci luai banii. şi uneltiră moartea mea şi răpirea banilor mei: căci Şeitan* Ic înfăţişa fapta lor sub cele mai ademenitoare c'ulori. şi îţi voi închina sufletul meu! îndatorează-mă. atunci însoară-te cu mine. Iar apoi pornirăm la drum. Şi nu te simţi câtuşi de puţin ruşinat de sărăcia mea! Când auzii aceste cuvinte. în schimb. Şi din clipa aceea nu o mai slăbii din ochi nici ziua. pe când dormeam lângă soţia mea. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Când ajunserăm pe ţărmul mării. fie el * Şeitan: Satan. Şi din clipa când tc-am zărit. iar soţia mea se trezi in apă. îngropai trei mii de dinari. şi. Ea îmi răspunse: — O. şi du-mă în \. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 40 (Profetul) binecuvântat şi ocrotit de Allah! Când am venit la tine în starea nenorocită în care mă aflam. la sfârşitul căreia intrarăm într-un oraş unde ne vândurăm mărfurile şi ne aleserăm cu un câştig de zece dinari la fiecare dinar! Apoi părăsirăm oraşul. întâlnirăm o femeie. ei veniră la noi ţt ne ridicară şi ne aruncară pe amândoi in mare.iicri. Mă luă apoi pe mine şi mă duse pe o insulă. sunt plină de mânie împotriva . Călătoria ţinu o lună încheiată. aşadar. Apoi ne făcurăm cumpărăturile de felurite mărfuri. aşadar.iveam. şi îşi azvârliră cu lăcomie privirile peste tot ce . căci nu este nimic care să se facă fără de voinţa Iul Allah. Vicleanul. îmbrăcată în straie vechi şi roase. plină «le strălucire. cât despre ceilalţi trei mii. totuşi tu te-ai îndurat să te căsătoreşti cu mine. apoi întinsei pentru ea pe corabie mvoare minunate. Cât despre fraţii tăi. eu sunt o gennia***. Atunci. la rândul meu. care-i puternic şi mare! O luai. căci <uii dintre acelea care ştiu preţul unei îndatoriri şi al unei binel. " Efrită: feminin de la efrit: drăcoaică. arendarăm o corabie. îi împărţii in două părţi egale. Şi inima mea o iubi cu iubire mare. cu mine. numai fiindcă Allah a voit-o ţi fiindcă sunt o credincioasă în Allah şi în profetul său. să iţi recunosc binefacerea ta! Eu îi zisei: — Da. mă simţii cuprins in inimă de o milă iitldă faţă de ea. dar nu te crede îndatorată să îmi fii pentru asta recunoscătoare. care se apropie de mine. Şi eu singur dintre fraţii mei puteam să-mi petrec cu ea. o înveşmântai in straie scumpe. îmi tftrută mâna şi îmi zise: — O. poţi oare să mă ajuţi şi să-mi faci un bine? şi eu voi căuta cu tot dinadinsul ca. Şi atunci eu. Căci. inima mea te-a îndrăgit.

şi ea i-a adus in starea asta. şi trebuie neapărat să-i ucid! La aceste vorbe ale ei. Genni-ul răspunse: — Facă-se voia ta! Şi al treilea şeic zise: l'ovestea celui de al treilea şeic . Iar după aceea. din care nu vor putea ieşi decât peste zece ani. Şi îmi vei dărui restul sângelui menit pentru itacumpărarea omorului. treimea m mi se cuvine din sângele său. Dar îi vot stoarce blestematului acesta. binefăcătorule faţă de un om nevrednic! să ştii că ucigaşul este pedepsit îndeajuns chiar de fapta lui nelegiuită!" Ci. şi ei vor pieri! Eu strigai: — Pe Allah asupra ta! oricum ar fi. şi n-am vrut nicidecum să plec 41 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI mai departe până când nu voi vedea ce se va ivi între tine şi el! Şi wiu-i povestea mea. căci mă duc la cumnata mea ca să o rog să-i mântuiască de vreme ce iată cei zece ani trecuţi de acuma. care a azvârlit sâmburii. şi îi zise §enni-ului: — Eu îţi voi istorisi o poveste şi mai minunată decât acele ale irlorlalţi doi. şi făcui noi cumpărături de mărfuri. după ce făcui vizitele ce trebuiau făcute şi dusei salutările de cuviinţă. îi găsii pe aceşti doi câini legaţi într-un colţ. închisei dugheana şi. Atunci deschisei uşile casei. intrând în casa mea. şi mă aşeză pe terasa casei mele. ea zise: — Eu. Când se lăsă noaptea. Genni-ul zise: — Iată o poveste cu adevărat uimitoare: şi ţie îţi hărăzesc a doua treime din sângele pentru răscumpărarea omorului. oricum ar fi. nu o face asta. Atunci păşi înainte al treilea şeic. într-astă-noapte. însă îndată după aceea veni în fugă soţia mea şi îmi zise: — Aceştia sunt fraţii tăi. şi zbură. mă luă pe umerii ei. căci Meşterul Proverbelor zice: „O. rămăsei tare uluit. care este mult mai iscusită decât mine în farmece. auzii păţania lui.lor. Apoi scosei cei trei mii de dinari din ascunzătoare. desigur că nu se cade! Apoi îi povestii de câte mi s-au ivit cu ei de la început până la sfârşit. am venit în locul acesta. îl văzui pe acest tânăr cumsecade. îi mulţumii pentru fapta ei şi i-am zis: — Cât despre pieirea fraţilor mei. Şi deschisei o dugheană. stăpânul mulei. După ce ascultă vorbele mele. Când mă văzură. ei se ridicară şi începură să plângă şi să se agate de veşmintele mele. ei rămân totuşi fraţii mei! Ea zise: — Trebuie neapărat să îi ucid! Şi îi implorai zadarnic îndurarea. puternice genni. Iată de ce. Eu ii zisei: — Dar cine i-a putut aduce în starea asta? Ea răspunse: — Eu! Am rugat-o pe sora mea. voi zbura către ei şi le voi scufunda corabia. La sosirea mea aici. o.

şi se giugiui. şi când mi-am încheiat treburile negustoreşti. într-adevăr. mă Intorsei la ea în plină noapte şi o găsii culcată cu un sclav negru jte vclinţa patului. da! da. izbăveşte-1! Ea luă un ulcior cu apă şi după ce murmură deasupra acestuia câteva cuvinte. ea se ridică în grabă |) se aruncă asupra mea ţinând în mână un ulcior de apă. Atunci sora ei Doniazada. iqii şi de atunci nu mai contenii să rătăcesc. conteni din vorbă. şi amândoi stăteau acolo de vorbă. îşi ascunse numaidecât chipul in ii din pricina mea şi îi zise tatălui său: — Oare se cade asta? Tu aduci un bărbat în casă şi intri cu el la noi! \ O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Tatăl ei îi zise: — Dar unde-i acel bărbat? Ea îi răspunse: — Câinele acesta e un bărbat. Şi iată că tocmai pe ea o vezi acuma chiar cu ochii tăi. Mă apropiai şi începui să rod oase. Ea îmi dădu atunci puţină apă şi îmi zise: — Dacă o găseşti pe soţia ta dormind.. Şi 1-a vrăjit o femeie. Ajungând aici. ti zise: — O. da! aşa este. fiica mea. Şahrazada văzu mijind zorile şi. la dugheana unui casap. Toată povestea aceasta îl făcu pe genni să se înfioare de tulburare şi plăcere. Iar eu sunt în stare să—1 mântuiesc. şi îl dărui pe moşneag cu ultima treime de sânge. şi râdeau şi se sărutau. şi îşi aţâţau poftele frământându-şi trupurile. uiU mă văzu stăpânul dughenei. căpetenia genni-lor! mula aceasta este soţia meu. stropeşte-o cu apa aceasta şi se va preschimba după voia ta! Şi. mă luă şi merse cu mine la el acasă. fără să se mai folosească de îngăduinţa primită. departe de ni. sfioasă. o. sultane. De îndată ce dădu cu ochii de mine. şi de plăcute şi de dulci în prospeţimea lor! Şahrazada răspunse: . mă stropi cu apă şi mu zise: — Ieşi din forma ta şi prefă-te în câine! Şi numaidecât mă prefacui în câine. un an întreg. o aflai dormind. sora mea. sultane şi căpetenie a regilor genni-lor! Atunci genni-ul se întoarse către mula şi îi zise: — E drept ceea ce zice? Şi ea dădu din cap şi grăi prin semne: — Da. şi ajunsei. în cele din urmă. Când mă văzu fata casapului. şi de mângâietoare. tu. o stropii cu apă şi-i zisei: — Ieşi din forma asta şi preschimbă-te luând chipul unei muie! Şi chiar în acea clipă se preschimbă in mula. mă stropi cu câteva picături şi zise: — Ieşi din forma asta şi întoarce-te la forma ta dintâi! Atunci mă intorsei la forma mea dintâi şi îi sărutai mâna fetei şi zisei: — Doresc acum să îmi vrăjeşti soţia aşa cum m-a vrăjit ea pe mine. o. cât sunt cuvintele tale de gingaşe. Atunci.. La aceste cuvinte. Plecasem odată în călătorie şi lipsisem de acasă.ni. şi ea mă izgoni din casă.O. tatăl zise: — Pe Allah asupra ta! o. după ce murmură câteva cuvinte deasupra ulciorului.

Şi când se lăsă a treia noapte Ooniazada zise: — O. însurat. apropiindu-se de năvod. Şi Şahrazada răspunse: — Cu toată inima deschisă şi darnică! Apoi ea urmă: — Mi s-a povestit. La vederea acestuia. îl stoarse de apă. merse pe ţărmul mării. cufundătorule! te rostogoleşti în genunele nopţii §i ale pierzaniei. şi divanul se umplu de lume. genul ui se minună nemaipomenit. îl hiritisiră cu prilejul i/Mvirii lui. El se bucură. Atunci regele îi zise Şahrazadei. de voi mai fi în viaţă şi dacă regele va binevoi să mă mai păstreze! Şi regele îşi zise: „Pe Allah! nu o voi ucide decât atuncea când voi fi auzit urmarea istorisirii ei care-i aşa de uimitoare!" Apoi regele şi Şahrazada îşi petrecură noaptea înlănţuiţi până la ziuă. acest dar din partea lui Allah este uluitor! Şi rosti aceste versuri: „O. conteneşte din cumplita caznă. fu cuprins de mâhnire şi zise: — Nu-i altă putere şi tărie decât întru Allah Prea înaltul. sora mea! Te rog întregeşte-ne povestea ta. — Care poveste a pescarului? Şi Şahrazada zise: I <*• . la ceasul amiezii.— Dar ce sunt toate acestea pe lângă ceea ce îţi voi povesti în nopţile viitoare. || /. într-adevăr. plin de fericire.ise: — Iţi dăruiesc restul răscumpărării omorului. urmă Şahrazada. Atotputernicul! Apoi zise: însă. se înfăţişă înaintea şeicilor ţi le mulţumi călduros. se înfiora de tulburare şi plăcere. o. om foarte înaintat în vârstă. POVESTEA PESCARULUI CU EFRITUL Mi s-a povestit. mărite rege. într-o zi dintre zile. se afundă în apă în jurul năvodului. Atunci trase capătul spre ţărm şi îl legă de un stâlp bătut în pământ Apoi se dezbrăcă. şi aceasta până la sfârşitul dlel. orbeşte! Haide. aruncă năvodul şi aşteptă răbdător până când năvodul se aşeză in fundul apei. că trăia odată un pescar. că. o. Atunci strânse firele şi simţi năvodul greu tare. îşi puse jos coşul. Şi regele judecă şi numi şi O MIE ŞI UNA DE NOPŢI îndepărtă din slujbe şi isprăvi treburile şi împărţi porunci. şi nu izbuti să îl tragă spre el. căci Soarta nu îndrăgeşte mişcarea!" Apoi trase năvodul. Şi îl slobod pe Atunci negustorul. şi foarte sărac după starea lui. şi cu nimic mai mult. aceasta nu-i mai uimitoare decât povestea pescarului. Apoi divanul fu ridicat. . Ci. Iar ei. Iar vizirul şi dregătorii intraseră. după ce al treilea şeic ii IMorisi genni-ului povestea cea mai uimitoare dintre cele trei. iar regele Şahriar se întoarse la palatul său. tată a trei copii. După care regele se îndreptă spre sala mare unde împărţea dreptatea. şi dupăce îl stoarse bine. mărite rege. şi nu conteni să se opintească până când îl văzu tras afară. la rândul lor. se îmbrăcă din nou şi. — tnsă. Şi fiecare dintre ei se întoarse in ţara sa şi în drumul său. găsi într-însul un măgar mort. Şi avea el obiceiul să arunce năvodul de patru ori pe zi.

îşi întinse năvodul. Apoi coborî în apă şi zise: „în numele lui Allah!" şi aruncă din nou năvodul în apă, şi aşteptă ca năvodul să dea de fundul apei; încercă atunci să îl scoată, dar îşi dete seama că năvodul era tare greu şi părea mai tare prins de fund ca întâia
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

dat A. Şi crezu din nou că era ceva peşte mare. El legă atunci năvodul de ţărm, se dezbrăcă, se cufundă în apă şi nu se lăsă până când nu II trase la mal; şi ducându-1 pe ţărm, găsi intr-însul un chiup uriaş plin de mâl şi de nisip. La vederea acestuia, el se jelui şi rosti tA leva versuri: „O, schimbări ale sorţii, ajunge! înduraţi-vă de făpturile omeneşti! Ce întristare! Pe pământ, nici o răsplată nu-ipe măsura vrednititl şi nici potrivită faptei De atâtea ori ies din casă, ca, neştiutorul de mine, să caut Notncull Şi aflu de la alţii că Norocul a murit de mult. O, pătimire! oare, Soartă îndurătoare, să fie într-aievea că ai turghiunit înţelepţii la umbră ca să laşi proştii să cârmuiască lumea ?" Apoi aruncă chiupul departe de el, stoarse năvodul, îl curaţi, • i II iertare lui Allah pentru mişcarea lui de răzvrătire şi se îninurse spre mare pentru a treia oară; aruncă năvodul, aşteptă ca itftvodul să atingă fundul apei şi, scoţându-1, găsi într-insul oale «parte şi cioburi de sticlă. La vederea acestora, rosti încă un vers (Hntr-un poet: „O, poetule! vântul nenorocirii niciodată nu va sufla înspre tine! i hire nu îţi dai seama, neştiutorule, că nici condeiul tău de trestie, nici şirele armonioase ale scrisului nu te vor înavuţi niciodată?" Şi ridicându-şi faţa spre cer, el strigă: — Allah! Tu ştii! eu nu arunc năvodul decât de patru ori. Şi iată că l-am aruncat de trei ori! După aceasta, chemă într-ajutor încă o dată numele lui Allah, şi «zvârli năvodul în mare, şi aşteptă să se aşeze pe fund. Şi de astă dată, tu toate sforţările lui, nu izbuti nici într-un chip să tragă năvodul, i urc se agăţa şi mai tare de pietrele din rundul apei. Atunci el strigă: — Nu este tărie şi putere decât numai întru Allah! Apoi se dezbrăcă, se cufundă de jur-împrejurul năvodului §i .' apucă să îl mânuiască, până ce îl desprinse şi îl târî la ţărm. II ilt-schise şi găsi într-însul, de astă dată, un vas mare de aramă galiH-nă, plin şi neatins; gura era pecetluită cu plumb purtând urma preoţii domnului nostru Soleiman*, fiul lui Daud. La vederea aces• Solomon, fiul lui David. Arabii îl socotesc ca stăpânujt genni-lor binefăcători lAufăcători.

O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

teia, pescarul se bucură tare şi îşi zise: „Iată un lucru pe care îl voi vinde in sukul* căldărarilor, căci asta face pe puţin zece dinari de aur!" încercă apoi să-l lege şi să-1 ia la spinare, dar ii găsi prea greu şi îşi zise: „Trebuie neapărat să-1 deschid şi să văd ce se află într-însul, apoi îl voi deşerta în sacul meu; şi apoi voi vinde vasul în sukul căldărarilor". Apoi luă cuţitul şi se apucă să-1 învârtească până când ii descetlui plumbul; întoarse apoi vasul cu gura în jos şi îl scutură ca să îl deşerte pe jos. Dar nimic nu ieşi din vas decât un fum care se urcă în albastrul cerului şi se aşternu pe faţa pământului. Şi pescarul se minună tare. Apoi fumul ieşi de tot afară, se îndesă şi se preschimbă intr-un efrit al cărui cap atingea norii iar picioarele i se târau în pulbere. Capul acelui efrit era ca o cupolă, mâinile ca nişte furci, pi-

cioarele ca nişte catarge, gura ca o peşteră, dinţii ca nişte pietre, nasul ca un ulcior, ochii ca două torţe; părul ii era încâlcit şi plin de praf. La vederea acestui efrit, pescarul se înspăimântă, muşchii îi tremurară, dinţii i se încleştară cu putere, scuipatul îi secă in gură, iar ochii lui fură orbiţi de lumină. Când efritul îl văzu pe pescar, strigă: — Nu este nici un Dumnezeu decât numai Allah şi Soleiman este profetul lui Allah! Şi grăind către pescar, el îi zise: Iar tu, o, mărite Soleiman, profetul lui Allah, nu mă ucide, căci niciodată nu iţi voi ieşi din voia ta şi nu mă voi răzvrăti împotriva poruncilor tale! Atunci pescarul ii zise: — O, uriaşule răzvrătii şi cutezător, îndrăzneşti să spui că Soleiman este prorocul lui Allah! De altminteri, Soleiman a murit de două mii opt sute de ani, şi suntem la plinirea vremurilor! Ce-i şi cu povestea asta? Şi ce îţi veni să îndrugi? Şi din ce pricină te-ai vârât în vasul acesta? La aceste cuvinte, genni-ul îi zise pescarului: — Alt Dumnezeu nu este decât numai Allah! Lasă-mă să îţi împărtăşesc o veste bună, o, pescarule! Pescarul ii zise: — Şi ce vrei să îmi vesteşti? El îi răspunse: — Moartea ta! Şi chiar în ceasul acesta, şi în cel mai groaznic chip! Pescarul răspunse: — Pentru această veste te faci vrednic ca, o, locţiitorule al
* Suk: piaţă.

O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

iuţilor, cerul să te lipsească de ocrotirea lui! Şi fie ca aceasta să li îndepărteze de noi! Şi de ce, oare, îmi vrei pieirea mea? Şi ce im l,1cut, oare, ca să fiu vrednic de osândit la moarte? Te-am sloi'ti/ii din amforă, te-am izbăvit din acea îndelungată şedere în maic-am adus înapoi pe pământ! Alunei efritul zise: — Cumpăneşte şi alege felul morţii care ţi-ar fi mai pe voie ţi felul cum ţi-ar plăcea mai bine să fii ucis! Pescarul zise: - Care-i fărădelegea mea pentru ca să fiu vrednic de o aseni. ni-a pedeapsă? Kfritul zise: — Ascultă-mi povestea mea, o, pescarule. Pescarul zise: — Vorbeşte! şi scurtează-ţi cuvântarea, căci, de nerăbdare, sunetul meu e gata să îmi iasă din piciorul meu! UI ritul zise: — Află că sunt un genni răzvrătit! M-am răsculat împotriva Iul Solciman, fiul lui Daud. Numele meu este Sakhr El Djinn! Şi Moli-iman îl zori spre mine pe vizirul său Asef, fiul lui Barkhia, »«ie m-a dus cu toată împotrivirea mea şi m-a dat intre mâinile Iul ' .tMciman. Şi nasul meu în clipa aceea se făcu tare umil. La vederea mea, Soleiman făcu legământ lui Allah, şi îmi porunci să îmbrăţişez religia lui şi să mă supun lui. Dar eu mă împotrivii. Atunci el ceru să i se aducă această amforă şi mă încuie într-insa. \|»M o cetlui cu plumb şi o pecetlui cu numele Prea înaltului.

Apoi dădu porunca genni-lor credincioşi, care mă luară pe umeri ţi mă lepădară în mijlocul mării. Petrecui o sută de ani in fundul tipci şi îmi ziceam în inima mea: „Pe veci îl voi îmbogăţi pe acela • mo. mă va mântui!" Dar cei o sută de ani trecură şi nimeni nu mă t/bâvi. Când intrai în a doua numărătură de o sută de ani, îmi zisei: „Voi descoperi şi voi da comorile pământului celui care mă va mântui!" Dar nimeni nu mă izbăvi. Şi se scurseră patru sute de ani |l lini zisei: „îl voi învrednici cu trei lucruri la alegerea lui pe acela ■ .11 c mă va mântui!" Dar nimeni nu mă izbăvi! Atunci mă cuprinse it groaznică mânie şi îmi zisei în sufletul meu: „De acum îl voi ucide pe acela care mă va mântui, dar îi voi îngădui alegerea morţii lut!" Atunci ai venit, pescarule, şi m-ai izbăvit. Şi iţi voi îngădui *A Iţi alegi felul morţii tale! • La aceste cuvinte ale efritului, pescarul zise: — O, Allah! ce minune mare! A trebuit ca să fiu tocmai eu
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

48

acela care să-1 izbăvesc! O, efritule-, ai îndurare faţă de mine şi Allah se va indura de tine! Dar dacă mă vei pierde, Allah va ridica asupra ta un altul care să te piardă şi pe tine. Atunci efritul zise: — Dar dacă vreau să te ucid, e tocmai fiindcă tu m-ai mântuit! Şi pescarul zise: — O, şeicule al efriţilor, prin urmare aşa vrei să-mj întorci binele prin rău! Aşadar, proverbul nu minte câtuşi de puţin! Şi pescarul rosti versuri despre aceasta:
„Vrei să guşti din amărăciunea lucrurilor? - fii bun şi săritor. Da, îţi jur pe viaţa mea! mişeii nu cunosc nici un fel de recunoştinţă. Dacă vrei, încearcă! Şi soarta ta va fi aceea a bietei Magir, mama MAmer!"

însă efritul îi zise: — Ajunge cu atâta vorbărie! Să ştii că am neapărată nevoie de moartea ta! Atunci pescarul îşi zise în sinea lui: „Eu nu sunt decât un om, şi el este un genni, dar Allah mi-a dat o judecată tare aşezată; şi aşa, voi potrivi o capcană ca să îl pierd, un şiretlic din iscusinţa mea. Şi voi vedea atunci, dacă el, la rândul lui, va putea potrivi ceva cu răutatea şi viclenia lui." Atunci el îi zise efritului: — Şi, într-adevăr, mi-ai hărăzit moartea? Efritul ii răspunse: — Nu te mai indoi de asta câtuşi de puţin. Atunci el zise: — Pe numele Celui Prea înalt, care este săpat în pecetea lui Soleiman, eu te rog fierbinte să imi răspunzi cu adevărat la întrebarea mea! Când efritul auzi numele Celui Prea înalt, fu tare înduioşat şi tare zguduit, şi ii răspunse: — Mă poţi întreba şi îţi voi spune adevărul. Atunci pescarul zise: — Cum ai putut încăpea întreg în acest vas, care de-abia îţi poate cuprinde piciorul sau mâna? Efritul zise: — Oare, nu cumva te îndoieşti de asta? Pescarul răspunse: 49

" Şi când se lăsă a patra noapte \ Fia zise: Mi s-a povestit. se cutremură şi se prefăcu ■im nou într-un vârtej de fum care urcă până la cer. Şi n-am nici o remuşcare fiindcă te trădez! Atunci efritul zise: — Deschide-mi vasul şi te voi copleşi de binefaceri! El îi răspunse: — Minţi. efritul se tulbură tare. şi se văzu întemniţat. atunci când pescarul îi zise < li Itului: „ Nu te voi crede niciodată. blestematule! De altfel. nu te-am rugat să mă cruţi pentru ca Allah să te cruţe? şi să nu mă ucizi pentru ca nici Allah să nu te ucidă? Ci. el se supuse şi /Ine: — O. tu ai respins rugămintea mea şi te-ai purtat mişeleşte! De aceea Allah te-a dat între mâinile mele. te voi azvârli în mare şi îmi voi zidi o casă p© ţărm şi voi împiedica pe oricine ar veni să pescuiască. mărite rege. până se curmă. de nu te voi vedea acolo chiar iu ochii mei!". că. eu te voi ţintui acolo până în ceasul judeţului! Căci.mei efritul auzi vorbele pescarului. Şi înţelese atunci că pescarul îl încuiase în temniţa împotriva t A reia nu pot să izbândească nici cei mai slabi şi nici cei mai puternici dintre efriţi! Şi. încercă să iasă. Apoi strigă pe efrit şi ii zise: — Ei! socoteşte şi cumpăneşte felul morţii de care doreşti mai bine să mori. oare. şi pe urmă voi face cu această fată a vizirului meu ce am făcut cu celelalte fete. Şi aşa îi voi aştepta sfârşitul. Şi regele Şahriar îşi zise în sufletul său: „Desigur. /Inc: — Nu! Nu! Şi pescarul zise: — Trebuie! ah! trebuie! Atunci genni-ul începu să îl ia cu vorbe dulci. pescarule. o. puţin câte puţin. nu o voi crede niciodată. ce ai de gând să faci cu mine? El zise: — Să te arunc în mare! Căci dacă ai petrecut acolo o «nie opt ti 4 voi T O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 50 sute de ani. de nu te voi vedea • hiar cu ochii mei că încapi în acest vas! Dar în clipa aceea Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi tăcu discretă. Atunci iit'Hcurul luă cu iuţeală capacul de plută întipărit cu pecetea lui ■ -ii nnan şi astupă vasul. se îndesă şi Imepu să intre în vas. înţelegând că pescarul îl ducea către mare. dar nu i/liuti. povestea aceasta este nespus de uimitoare.O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — într-adevăr. zicându-i: „Aici se află un efrit. cu pecetea lui Soleiman deasupra capului. între tine şi mine se petrece întocmai ceea s-a petrecut între vizirul regelui Iunan şi medicul Ruian! Şi efritul zise: — Dar cine erau vizirul regelui Iunan şi medicul Ruian? Şi cum este această poveste? Povestea vizirului regelui Iunan şi a medicului Ruian Pescarul zise: . că de nu. el vrea să îl ucidă pe mântuiloi ui său şi îi înşiră felurile morţii ca să îşi aleagă dintre-acestea!" < . odată scăpat.

şi ii tovarăşul meu de băutură şi prietenul meu! După aceea regele îi dădu o mantie frumoasă şi îl copleşi cu 1 "un. pe al său nume Ruian. medic neîntrecut. un medic bătrân şi vestit. persane. La această veste. Itegele merse însoţit de emirii lui. o. după ce medicul intră în oraş şi petrecu acolo câteva zile. în oraşul Fers. şi îi zise: » O. şi îi zise: — Am aflat despre pătimirea ce te-a lovit în trupul tău şi am illiti că mulţimea medicilor n-au putut găsi mijlocul prin care să i iu mc boala. el auzi povestea regelui şi a leprei care ii chinuia trupul prin voia lui Allah şi la fel despre deplina neizbandă a încercărilor de lecuire ale tuturor medicilor şi cărturarilor. Apoi vorbi şi îi impArtăşi cine este. Dar când se trezi dimineaţa şi când străluci * Romanii din Bizanj. tu. stăpân peste oşti. veni în oraşul regelui Iunan. Nici drogurile. regele Iunan se minună peste măsură şi zise: — Cum vei face? Ci. te voi imlingăţi până la fiii fiilor tăi. şi înrâuririle lor bune şi pe cele rele. de viziri şi de i Opctcniile împărăţiei. $i îi zise: într-adevăr mă vei tămădui de această boală fără leacuri şi fii» alifii? II ii răspunse: Da. El era bogat şi puternic. nici pilulele. |t MI urile şi ierburile sale aromatice. efritule. Alunei regele se minună cum nu se poate mai tare. ale căror principii şi reguli le cunoştea prea bine. nici alifiile nu aveau nici o înrâurire asupra lui. şi îţi voi împlini toate dorinţele. prin extensiune: toţi creştinii şi îndeosebi grecii. îşi făcu un mai de lemn scurt şi IH< nvoiai. în ţara Rumannilor*. o. el cunoştea însuşirile plantelor şi ale ierburilor grase şi uscate. Insă trupul lui era chinuit de o lepră care îi aduse la disperare pe j medicii şi cărturarii din ţara lui. Apoi sărută pământul între mâinile <>' *.nuculele lui şi din cele simple. el studiase filosofia şi toate ştiinţele medicale şi multe ştiinţe încă. şi mai făcu H minge cum se pricepu mai bine. El era priceput în cărţile greceşti.t a doua zi la rege. de curteni. Ci.i lui şi despre toate cele mai bune lucruri. Dar eu te voi lecui. peste puteri însemnate şi cu aliaţi din toate soiurile de oameni. romane. Şi aşa. desigur! Te voi tămădui fără nici o osteneală şi nici tltiifii In trupul tău. o. medicul îşi petrecu noaptea frământat de gânduri. această măreaţă podoabă a ii Prea Bun. în vechimea timpurilor şi în trecutul evului şi al clipei. un rege numit Iunan. că medicul Ruian . pe Allah! de mă vei tămădui. şi nici unul dintre medici nu putu să ii afle vreun leac tămăduitor. el se îmbrăcă în cele mai frumoase veşminte ale MII |i intră la regele Iunan. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI iimuna zilei şi soarele salută lumea. într-o zi. Când sfârşi de tot cu lucrul. intră la el şi sărută pământul între mâinile «li Apoi îi prescrise să meargă la meidan** călare şi să se joace II mingea şi cu maiul. De-abia merse la meidan. fiul meu! II li răspunse: — Ascult şi mă supun! Apoi cobori de la rege şi inchirie o casă unde îşi rândui cărţile. şi rosti urări pentru vecia puterii lui şi a darurilor lui Allah ■ "i>i. Apoi îşi făcu extracte din me•i" . el HM . arabe şi siriene. studiase medicina şi astronomia. în sfârşit. care zi şi care clipă va vedea înfăptuindu «fi ceea ce mi-ai povestit? Grăbeşte-te să o faci. că trăia odată.— Află. şi înrâuririle lor bune şi pe cele rele. rege. pe care îl scobi la capăt şi ii potrivi o coadă. şi nu te voi pune nicitii < uni să bei tot felul de leacuri şi nici nu te voi unge cu tot felul ti* alifii! I x aceste vorbe.

zicându-i: * Sărută pământul între mâinile sale: adică se înclină până la pământ şi sărută pii iftnlul înaintea regelui. ea ar înflori a doua oarăf[ Şi pe nimeni altul afară de tine ea n-ar mai putea alege! O. acesta se întoarse acasă să se culce. până când asudă tare în palmă şi din tot trupul. m O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Ia maiul acesta şi prinde-1 aşa. Măreţele tale fapte de vitejie te-au adus pe culmile măririi §i eşti îndrăgitul Destinului care nu mai are nimic ce să-fi refuze!" Odată versurile recitate.veni şi îi dădu maiul. sărută pământul între mâinile sale şi începu prin a-i recita câteva strofe cu gravitate: „Dacă Elocinţa te-ar alege drept tată. Şi nu încetă să izbească mingea. regele intră in divan şi se aşeză pe tron. Şi acum pacea fie cu tine. când regele părăsise hammamul. urcă la rege. în acest scop. Atunci regele Iunan intră în hammam. iar curtenii şi ■ "i marii împărăţiei intrară şi ei. După ce vei 6 asudat. El se bucură atunci cu cea mai neţărmurită bucurie şi pieptul i se lărgi şi i se umplu de plăcere. *• Pia[a consacrată jocurilor. îi porunci regelui să se întoarcă la palat şi să meargă la hammam să facă numaidecât o baie. Alunei. Apoi îl forţă să şadă lângă el şi îl dărui cu minunate mantii de cinstire. fără să socotim mantiile de cinstire . 1-1 pregătiră şi. cu toată puterea ta. intră. ţinând mereu strâns in mâini cu străşnicie maiul. Şi atunci vei fi vindecat. el îşi privise trupul şi nu mai găsi nici urmă de lepră. Atunci el se puse să gonească în urma ei şi să o ajungă şi să o izbească cu putere. Cât despre medicul Ruian. precum noul binefăcător acoperă dealul. iar pielea lui se făcuse curată t ii argintul neprihănit. nişte călăreţi aleşi urcară pe cal şi-i aruncară mingea. regele dădu medicului două mii de dinari. Atunci regele Iunan luă maiul de la medic şi îl apucă zdravăn în mână. • MIE ŞI UNA DE NOPŢI într-adevăr. La rândul lor. Şi regele Iunan se întoarse îndată şi porunci să i se pregătească hammamul. de unde ieşi ca să încalece pe cal şi să se întoarcă la palat. Şi fă în aşa chip ca : ajungi să asuzi în palmă şi din tot trupul. Apoi li se serviră la amândoi mâncărurile şi bucatele ţi băuturile cât fu ziua de mare. şi la fel făcu medicul Ruian. la vederea lui. Iată in ce îl priveşte pe regele Iunan. Când medicul Rujan văzu că leacul se imprăştiase prin tot trupul. îi ceru îngăduinţa să intre. în felul acesta leacul îţi va străbate in palmă şi ţi se va împrăştia prin tot trupul tău. Când se sculă iliinineaţa. regele se ridică în graba mare şi ii puse să |udă lângă el. şi leacul va fi avut răgazul să lucreze. tapiţerii se grăbiră cu sârguinţă şi sclavii se zoriră pe întrecute şi îi gătiră schimburile. intoarce-te la palat şi du-te apoi la hammam de te scaldă. Când se lăsă noaptea. ca să doarmă acolo. se deşteptă dimineaţa. izbeşte cu acesta în pământ meidanului şi în minge. regele se sculă in picioare şi se aruncă drăgăstos de gâtul medicului. ceea ce regele ii incuvinţă. chip strălucitor a cărui lumină ar umbri chiar flacăra unui ] tăciune arzând! Fie ca acest chip preamărit să rămână un răstimp destul de îndelungat luminos în prospeţimea lui ca să vadă cutele brăzdând chipul timpului! M-am acoperit de binefaceri cu dărnicia ta.

fu cuprins de invidie şi hotărî in taină să ii piardă. din pricina aceasta. regele se tulbură nespus de tare. II puse să şadă lângă el. Şi aşa mellcul îşi luă rămas-bun şi se întoarse acasă. Şi regele se ridică anume pentru el. iun icoşător. InOlţflnd rugi pentru rege. după proverbul care zice: „Invidiosul se izbeşte de oricine. trezeşte-te! căci eu vorbesc de medicul Ruian! Regele îi zise: ţr* Acesta este prietenul meu bun şi mi-e cel mai scump dintre oameni. cei din vechime au zis: „Cel care nu priveşte sfârşitul şi urmările. El po"iiiu atunci să îl cheme pe medicul Ruian care veni şi sărută pământul intre mâinile sale. rege. regele ieşi şi intră in divan. pe Allah! asta-i o ştiinţă "i 'lună! Am datoria să îl acopăr pe acest om cu binefacerile dărnii lei mele şi să îl iau de tovarăş şi prieten iubitor pentru totdeauna!" 71 icgcle Iunan se culcă vesel. căci el m-a lecuit cu un lucru ce l-am ţinut in mână şi . iţi dau din partea mea un sfat de o nemaipomenită însemnătate şi pe care nu aş putea să ţi-1 ascund O MIE ŞI UNA DE NOPŢI' 54 fără să fiu într-adevăr un fiu adulterin. şi fu iiuonjurat de emiri. cu bucurie mare vâzându-se sănătos IM trup şi tămăduit de boala lui. t Aşadar. Ci. fără să mă ungă cu alifie! Ci. Ci. îi ură o viaţă lungă şi ii dădu mantii de < Initire şi o mie de dinari. copleşindu-1 cu daruri mărinimoase. Şi aşa se întoarse medicul la casa sa. el nu mai contenea să se mire. rege slăvit. eu sunt cuprins. se afla un vl/lr cu o înfăţişare respingătoare. minunându-se de măiestria medicului. tirania stă dosită în inima invidiosului. Când se sculă dimineaţa. •' •mlucătorii poporului statură in picioare în faţa mâinilor lui. zise: — Şi care-i sfatul tău? El îi răspunse: — O. se schimbă la culoarea feţei. învrednicind cu binefaceri pe duşmanul său. acoperindu-1 cu favoruri. tu care i-ai încărcat pe nnmeni cu binefacerile tale. pe acel care doreşte nimicirea domniei tale. < And acest vizir îl văzu pe rege aşezându-1 alături de el pe medicul Uuian şi învrednicindu-1 cu toate binefacerile sale. şi tocmai l-am văzut pe rege pierzându-şi judecata. dacă ai adormit. nu va avea norocul drept prieten. şi zise: — Cine-i acela despre care susţii că este duşmanul meu şi care ar fi fost copleşit de favorurile mele? El îi răspunse: — O. pizmos şi împietrit de invidie şi ură. atunci (i-1 voi destăinui! Atunci regele. când regele veni dimineaţa şi se aşeză pe tronul său. cu chip scârnav şi de piază rea. Dacă îmi porunceşti să ţi-1 dau la iveală. şi îl puse să încalece chiar pe armăsarul lui. tulburat adânc de vorbele vizirului. rege al secolului şi al vremii. puterea e socotită ireală şi slăbiciunea o ţine mocnind". viziri şi curteni. şi •mirii şi vizirii se aşezară de-a dreapta şi de-a stânga lui. de cea mai mare teamă pentru soarta regelui! La aceste cuvinte.ţi darurile. printre viziri.miile sale şi zise: -*. Vizirul se apropie atunci de regele Iunan.O. Cât despre rege. sărută pământul intre ni. şi să zică: „El m-a lecuit pe dinafară trupului meu. greţos de zgârcit.

tn noaptea viitoare. Şi regele judecă şi numi în slujbe O MIE ŞI UNA DE NOPŢI fi îndepărtă din dregătorii şi cârmui. unde întinseră plasele •Ic vânătoare. Atunci regele îşi bătu palmele una de alta ca să o facă pe gazelă să fugă. de toate felurile tir vânători. aşa cum • a căit regele Sindabad după ce a ucis şoimul! Vizirul răspunse: — Şi cum s-a întâmplat aceasta? Atunci regele Iunan povesti: Şoimul regelui Sindabad Se zice că trăia odată un rege dintre regii din Fars. de astăzi înainte. Şi regele ieşi spre sala judecăţii. în lumea întreagă. îmbrăţişaţi până dimineaţa. de plimbări prin grădini.. cum se istoriseşte în povestea ce am auzit-o despre regele Sindabad! în clipa aceea. asemuite cu ceea ce vă voi povesti la amândoi. îl lua cu sine. care-i o poveste într-adevăr minunată! Apoi îşi petrecură amândoi noaptea. în Apus ca şi în Răsărit. Şi regele se întoarse spre străjeri şi îi văzu trăgându-şi cu ochiul către el. Apoi divanul fu ridicat şi regele intră în palatul său. ca să aibă o mie de dinari. mărite rege. Şi deodată o gazetă căzu în capcană. se ridică pe picioarele de dinapoi şi strânse la piep• Wekil: intendent. Şi avea un şoim pe care ii crescuse el singur şi care nu II părăsea nici noaptea: căci. o. Când se apropie nutiplca. şi aceasta până la tapAtul zilei. care îi zise: . sora mea. De altminteri. Şi acum îndrăzneşti să îndrugi asemenea lucruri despre el? Cât despre mine.. ai lăsat să pătrundă în tine invidia împotriva IM. iar divanul se umplu de lume. .. ii . ca pe urmă să mă căiesc. fiica vizirului. într-o zi. şi îi atârna In pM O cupă de aur.. Atunci Doniazada îi zise: — O. când mergea la vânătoare. deodată iată—1 venind pe vechil* încărcat de pflxdri de vânătoare. Atonei regele rine: — îl voi ucide pe acela pe lângă care va trece gazela! Apoi se apucă să strângă plasa în jurul gazelei. că regele Iunan îi zise vizirului tiu: — O. La vederea lor.O. îi voi meni fonduri de leafă.m-a mântuit de boala mea. care era . cred cu tărie că tu nu grăieşti toate acestea decât din invidie. Când se lăsă a cincea noapte ihrazada zise: Mi s-a povestit. Apoi plecară şi ajunseră într-o vâlcea. pe când t«Mlca în patul său. chiar în timpul nopţii. şi fără de prihană cuvintele tale! Şi Şahrazada ti zise: — Dar ce sunt toate acestea. el făcu lucrul său obişnuit cu Şahrazada. şi ar fi puţin lucru pentru el. De asemenea. vizirule. care i-a făcut pe medici să dispereze! Ci.. chiar dacă i-aş da jumătate din împărăţia mea. rege al secolelor. şi sfârşi treburile domniei. Şahrazada fu surprinsă de licărirea dimineţii şi conteni cu povestirea ei. care se apropie alunei de rege. care atunci sări şi o zbughi trecând peste capul său şi se cufundă în locuri depărtate.1 uului şi vrei ca eu să îl ucid. şi dacă regele va binevoi să mă păstreze! Atunci regele îşi zise în sufletul său: „Pe Allah! nu o voi ucide înainte de a auzi urmarea povestirii ei. îl ţinea pe pumnul său şi. din care îi dădea să bea. şi de gingaşe. e tocmai timpul potrivit să mergem la vAnâtoare! Atunci regele îşi făcu pregătirile de plecare şi luă şoimul pe mAnă. desigur! nu-i nimeni altul ca el in acest secol. dacă voi mai fi în viajă. cât sunt de dulci.■ iubitor de petreceri. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 56 tul ei labele dinainte ca şi cum ar fi vrut să sărute pământul înaintea regelui. şi plăcute.

Aruncă gazelă bucătarului şi îi zise: — Ia-o şi găteşte-o! Apoi. o jupui şi îi. având O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Ma| >oimul. iar de nu. că îşi fac asemenea semne către mine? El îi răspunse: — Ei zic că ai jurat să trimiţi la moarte pe oricine va vedea] trecând gazelă înspre el! Şi regele zise: — Pe viaţa capului meu! trebuie să o urmărim pe această gazelă şi să o aducem înapoi! Apoi regele porni în goana calului pe urmele gazelei. ) îi dădu cănii o lovitură cu laba şi o răsturnă. Şi regele se întoarse şi văzu un copac din care curgea ceva ca untul. Ci. Apoi se ridică. Atunci regele zise: — Fie ca Allah să te îngroape. şi atât de tare. Atunci şoimi începu să ridice capul şi să îi grăiască prin semne: — Priveşte ce este sus in copac! Şi regele ridică ochii. oare. ple ducând cu sine gazelă şi ajunse la palatul său. Atunci regele îşi luă hangerul. atârnă leşul de oblâncul şeii. regele se aşeză pe tron. Acel fiu. •M» cărui urmări aducătoare de nenorociri le vei fi avut? Nu m-am i ■■•ni aşa faţă de tine decât fiindcă mi-a fost milă de tine. i-o puse dinaintea ei. intr-una din zile. leţl la vânătoare pe jos şi la vânătoare călare. vei pieri aşa cum a pierit un vizir care înşelase MII du de rege dintre regi. gâtul şoimului.ui care 1-a scăpat de la pieire. Şi regele acela îi porunci acelui Vilii să fie cu fiul său oriunde va merge. te-^ai lipsit pe tine însuţi de apă 5 l-ai lipsit de aceasta pe cal. îi zise: — O.zise vizirului: — Ce-i cu oştenii aceştia. o înjunghie.. Şi regele se mânie pe j şoim. Şi tu vt-i cunoaşte adevărul din spusele mele! Dacă mă asculţi. Povestea prinţului şi a vampirului Kcgele despre care este vorba avea un fiu foarte iubitor de vln&loarea călare şi avea şi un vizir. încalecă din nou pe cal. Atunci şoimul sughiţă o dată şi muri.. o umplu din apa aceea şi-o întinse păsării. Apoi îl izbi pe şoim cu sabia şi îi reteză aripile. Şi regele însetase şi calul însetase. regele scoase strigăte de jale şi de durere pentru că ucisese . Regele luă] cana pentru a doua oară. ce rău am săvârşit.. fi vizirul ii zise fiului de rege: . şi aşa luă cana de la. dar i-o întinse calului. şi ceea ce curgea era veninul său. Şi amândoi merseră şi văzură o fiară grozavă. Atunci regele se căi că îi tăiase aripile şoimului. darl pasărea ii dădu cănii o lovitură cu laba şi o răsturnă. sterp şi fără de apă. apoi coborî. şi gândindu-se mereu că păsării' ii este sete. şi şoimul i o izbea cu ciocul peste ochi. pentru a doua oară. eşti »«Aput. rege măreţ şi plin de vrednicie.. şi împreună cu el l#|l vizirul tatălui său. Şi aceasta este povestea regelui Sindabad! Când vizirul auzi istorisirea regelui Iunan. avea mâna acoperită de o mănuşă de piele. o umplu. era cald şi locul era pustiu. Ci regele . o. La această privi'li^ic. cea mai nefastă dintre păsările cobe! M-ai împiedicat să beau. o izbi cu acesta şi o făcu să se rostogolească. încât o orbi şi o făcu să ameţească. şijj şoimul răsturnă cana cu aripa.. şi luă cana pentru a treia oară. dar şoimul. şi văzu în copac un şarpe năprasnic.

căci tu ai putere peste tot ce doreşti! Când vampira auzi această rugăciune se făcu nevăzută. fu cuprins de înduioşare şi o lAIlfl pe spatele calului său şi o aşeză călare pe crupă şi porni la drum. o. Şi iată că deodată fiara se pierdu în pustietate. mă cuprinse o poftă de somn şi căzui din |ti (Ară să îmi dau seama. Iar prinţul se întoarse la regele. şi muşchii-i fremătară şi fu cuprins de mare spaimă pentru soarta lui. Trecând printr-o insuliţă pustie. n-ai decât să ceri ajutorul lui Allah împotriva vrăjmaşului tău. măicuţă. în timp ce călătoream pi In deşert cu caravana. sclava îi zise: — O. şi îi povesti despre sfatul mişelesc al vizirului! Iar regele porunci moartea vizirului! Apoi vizirul regelui Iunan urmă cu aceste cuvinte: — Şi tu.iiu încotro s-o apuc! ("and prinţul auzi aceste cuvinte. Şi mă trezii părăsită singură şi fără să . Când ieşi vampira din vizuina ei. copiii mei. adu-ni-1 mai repede. Şi cu toate că l-ai copleşit . şi îndepărtează-1 de la mine. Ci ea era o vampiră! Şi le zicea copiilor ei: . într-adevăr. şi îi descoperi răul.. Prinţul ii zise: — Cine eşti tu? l>a îi răspunse: — Fiica unui rege dintre regii Indiei. dacă te roagă. intră în urma ei fără ca ea să bage de Mumă. Iar vampira îi zise: — Dar tu mi-ai spus chiar aşa: „Sunt un prinţ". el te va face să mori de moartea cea mai groaznică. nici nu se mai îndoi de moartea lui. astăzi v-am adus un băiat tânăr şi gras bine! Şi ei îi ziseră: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 58 — O. aş vrea să-mi fac nevoile! Alunei el o coborî pe insuliţă şi. şi El te va păzi de fărădelegile tuturor acelora de care îţi este frică! Atunci prinţul ridică ochii spre cer şi zise: — O. ea îl văzu că era speriat ca un mişel fricos şi că tremura.. Tu. dacă te increzi in acest medic. şi-i zise: — De ce ţi s-a făcut frică? El răspunse: — Am un vrăjmaş de care mi-e frică.E rândul tău! aruncă-te pe fiara asta şi urmăreşte-o! lur prinţul se porni în urmărirea fiarei până ce se făcu nevăzut iMI ochi. tatăl lui. stăpâne al meu. ajută-mă să biruiesc asupra vrăjmaşului. şi se întoarse la locul unde îl lăsase. ca să ne umplem burţile! Când prinţul auzi vorbele lor. aşa cum susţii. Şi prinţul fi muşc tare buimăcit şi nu mai ştia încotro să se întoarcă. rege. care-i răspunzi celui asuprit.O. văzând că ea întârzia prea ninli ţi că era prea înceată. când vlfu In susul drumului o sclavă tânără ce plângea. Ea îi zise: — Atunci de ce nu îi dai duşmanului tău ceva bani ca să îl îndepărtezi? El răspunse: — Vai! el nu se mulţumeşte cu bani şi nu râvneşte decât la sufletul meu! Ci tare mi-e frică şi sunt un om rob al nedreptăţii! Ea zise: * — Dacă eşti asuprit. nu? El răspunse: — Da.

este mai fHmw\ frecat cel dinainte. Doamne! putea-voi petrece vreodată chiar o singură zi ui î[i cânt osanale? Şi pentru cine mi-aş putea păstra mai bine ituul minunat al stilului meu ritmat şi limba mea de poet? Fiecare dar nou ce îl primesc din mâinile tale. totuşi el îţi pregăteşte moartea. ca să—1 cheme. cum aş putea să nu îţi cânt mărirea ta. nu deznădăjdui niciodată. Nu vezi de ce te-a mântuit de boală pe dinafară trupului tău cu un lucru pe care l-ai ţinut în mână? Şi nu crezi. Doamne. nici spinarea mea atâta putere.cu favoruri şi ai făcut din el apropiatul tău. fie ca »i? i iitu. toată mărirea ta. ru. Trădează-1. tu. de asemenea. tu iitire. şi zise: . dacă m-a mântuit cu un lucru ce l-am ţinut în mână. inima ta nu va ii\m nimic de ce să se teamă din partea oamenilor. vizire. vizire! Apoi regele trimise să îl cheme pe medic. pe care el te va face să-1 ţii în mână de acum încolo? Atunci regele Iunan zise: — Adevărat grăieşti! Fie după sfatul tău. aşadar. care se înfăţişă vesel. Planurile noastre nu sunt decât planuri de u-putincioşi în faţa singurului Orănduitor! Lasă-te în voia sorţii! Jfl vti gusta din fericirea statornică". va trebui izbit peste ceafă. încredinţează-ţi grijile tale în mâinile lui Allah. care te temi de loviturile Destinului. cu un lucru pe care m-ar <ă-l miros! Apoi regele lunan ii zise vizirului său: O. medicul Ruian. »# va trebui să facem cu el? Şi vizirul îi răspunse: — Trebuie să trimitem de îndată pe cineva la el. rămase mirat cu neţărmu.\ rită mirare. şi aşa vei illvili fărădelegile lui. e scris şi nu se şterge nicidecum! Şi cât itn/ire ce nu este scris. la aceste vorbe. »! poate tare bine să mă piardă. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Când se înfăţişă. şi îmi vine înainte chiar de a-l fi dorit! Şi aşa. de pildă. înainte ti ir trădeze el pe tine! Şl regele lunan zise: — Adevărat grăieşti. Inii adevăr. ci numai pun voinţa sigură a înţeleptului înţelepţilor! Aşadar. oare. n-ai de ce te teme! Şi. că toate sunt în mâinile Celui ce a zidit pământul?! C 'ăci ceea ce este scris. care eşti în rătăcire. şi te vei fi liniştit. aşadar. totul. şi uită de toate tristeţile şi de hune grijile! Oare nu ştii că grijile învechesc chiar si inima celui mai Mit şi a celui mai puternic? Lasă. că aceasta-i numai spre a-ţi pricinui pierzania ta cu un al doilea lucru. |i w te slăvesc în suflet şi în faţa tuturor?! I Uir trebuie să ţi-o mărturisesc. linişteşte-te! Nu ştii. singur înţelept! Şi după ce vei face aceasta. fie ca să duc povara binefacerilor cu care tu m-ai copleşit! i >. aşadar. Niciodată gura mea nu va avea H ilurinţă atâta de frumoasă. Tu. Căci este prea lesne cu putinţă ca acest medic să fi Vtnil în taină ca o iscoadă ca să îmi pricinuiască pierderea mea. că nimica nu se face prin voia ta. "imul ce hotărâse îndurătorul . ţt »And se va înfăţişa aici. regele îi zise: — Ştii de ce te-am chemat să te înfăţişezi înaintea mea? Şi medicul răspunse: — Nimeni nu ştie dinainte necunoscutul în afară de Allah Pre înaltul! Regele îi zise: — Te-am chemat să vii pentru moartea ta şi ca să îţi scot sufletul din tine! Iar medicul Riuan.căci poetul zice in versuri: „O. o. vizire al meu de («_______________________________________O MIE ŞI UNA DE NOPŢI jtoviiţă bună. SVf ştii.

Alinii ic va ucide! Şl recită versurile poetului: „Staturile mele n-au cunoscut izbânda. Şt aşa. stăruiai să îmi j voieşti moartea. mă voi păzi cu străşnicie să nu mai dau num sfat cuiva! Iar de voi muri. dimpotrivă. de ce să mă pierzi. fără ca tu să mă fi izbăvit. îi zise regelui: Cu îngăduinţa ta! I >ur medicul continuă să plângă şi să îi zică regelui: — Cruţă-mă. şi nu mă ucide. spătarul înainta. ci. şi Allah te va cruţa pe tine! Şi nu mă ucide. Apoi ii repetă rugămintea. de voi mai trăi. plânse şi se mâhni din pricina ajutoarelor i date acelora cu totul nevrednici de ele. că de nu.] efritule. şi care a fost greşeala de mine j săvârşită? Iar regele îi răspunse: — Se zice că eşti o iscoadă şi că ai venit să mă ucizi. fereşte noroaiele drumurilor. Apoi ti zise regelui: Aceasta mi-e răsplata? Iată că mă cinsteşti precum făcu un ! Atunci regele ii zise: IDur cum este povestea aceasta cu crocodilul? lat medicul îi zise: Vai! mi-e cu neputinţă să ţi-o istorisesc câtă vreme mă aflu ■ ittroa asta. priviţi-l! el nu înaintează decât cu o lumină în mână. şi Allah te va cruţa. cred cu tărie că mă vei ucide cu altceva. ea este într-adevăr despuiată de HMi f scânteie de spirit mai înalt. oare aceasta-i răsplata mea? Aşa întorci tu răulj pentru bine? Dar regele zise: — Neapărat e nevoie de moartea ta şi fără nici o zăbavă. Ah! Allah te aibă în pază! cruţă-mă şi Allah te va . §i in IU est fel. este un om plin de inimă şi trece printre cei mai înzestraţi. Dar tatăl ei. Despre acest lucru poetul zice: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI „ Tânăra şi nebuna Maimuna. Allah te va ucide pe tine. Ci eu te voi ucide înainte ca să mă ucizi tu pe mine! Apoi regele ii strigă spătarului şi îi zise: — Izbeşte gâtul acestui trădător şi mântuieşte-ne de nelegiuirile lui! Şi medicul ii zise: — Cruţă-mă. i> $i aşa. şi sfaturile nesocotiţilor i' Şi n-am cules decât hulă şi ocară. ce voi miroşi. aşa cum am făcut şi eu către tine. îl legă la ochi pe medic. rege. După aceea regele Iunan ii zise medicului: — Nu îmi voi regăsi încrederea şi nici tihna până când nu te] voi şti ucis. Căci dacă m-ai mântuit cu un lucru pe care l-am ţinut! in mână. j sau într-alt chip! Şi medicul zise: — O. dimpotrivă. pilda mea le va sluji altora ca să limba lor să grăiască". rege. pulberea şoselelor şi alunenle primejdioase!" După aceea. şi liApndu-şi spada.— O. Când medicul se dumiri pe deplin că regele îi voia moartea fără de nici o îndurare. iar j de nu.

vizirii. căci este cu putinţă să fie o iscoadă care nu a venit aici decâ spre a mă ucide. un lucru de t minunat. am o carte care este într-adevăr extrasi extraselor şi cea mai rară dintre cele rare. rege! ia această carte. şi tot ai vorbi? El răspunse: — Da. şi zise: — O.. căci acela care m-a niuit de boală. îndură-te pentru noi de sângele acestui medic. Atunci regele îi îngădui să plece.» ucidă spre a pune mâna pe preţul tocmit pentru răpunerea O MIE ŞI UNA DE NOPŢI mea. aş fi pierdut fără îndurare. nawabii* şi toate căpeteniile împărăţiei. şi veniră de asemeni emirii. Apoi • Locotenenjii regelui. va putea > »ft mă ucidă dându-mi ceva să miros. Vărsă în aceasta praful şi îl întinse pe deasupra ei. Apoi se întoarse la divan. şi înfiora de bucurie şi de tulburare. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI O. Allah te va ucide! Dar. Apoi şezu şi zise: — Să mi se aducă o tipsie! Şi aduseră o tipsie. ca Allah să te păstreze. moartea lui este necesară. şi nu mă ucide. regele se minună la hotarul mirării. rege! chiar aşa şi este. l-am văzut miniiiiiulu-te de boala ta care i-a răzbit pe medici şi pe cărturari! Ut'gclc răspunse: Voi nu cunoaşteţi pricina osândei la moarte a acestui medic: rtut» I aş cruţa. tainele pe care le dezvăluie este aceasta: dacă îmi tai capul. dimpotrivă. conţinând praf. o.ţii irului se ridicară şi ziseră: — O. c de nu. tare mi-e frică să MM MI. îngăduie mi o păsuire.1 tun văzut niciodată greşind faţă de tine. el îi zise: — O. medicule!. curtenii. Ci. tu. dar nu te sluji de ea înainte de . De altminteri. Aşadar. dar între păzitori. divanul se preschimbă parcă într-o grădină înflorită. Chiar de ţi—aş tăia capul. făcându-mă să ţin un lucru în mână. Atunci regele îi zise medicului: — Şi care-i această carte? El ii răspunse: — Ea cuprinde leacuri de nepreţuit. o. Atunci câţiva dintre «i. într-adevăr. După care vc fi fără teamă în ce mă priveşte pe mine! Atunci medicul zise: — Păstrează-mă. să mă descotoroses de toate şi să las vorbă rudelor şi vecinilor să se. di chide cartea şi numără trei file întorcându-le. ca să cobor până acasă la mine. căci 1.1. şi media coborî la el acasă şi îşi încheie treburile din ziua aceea şi pe ce: de a doua zi la fel.îngrijească d înmormântarea mea şi mai ales ca să le dau în dar cărţile mele d medicină. şi atunci capul tăiat îţi va vorbi şi îţi răspunde la toate întrebările ce i le vei pune! La aceste vorbe. Atunci dicul intră în divan şi rămase în picioare dinaintea regelui. pe care vreau să ţidăruiesc ca să o păstrezi cu grijă in dulapul tău. rege! dacă moartea mea este absolut necesară. ţinâ in mână o carte foarte veche şi o cutiuţă de colir. rege. şi cea mai infimă dint. efritule! când medicul se dumiri că regele vrea săucidă fără îndurare..HH(* |>c tine! A|M>i începu să verse şiroaie de lacrimi. citeşte pe urmă tr şire din pagina stângă.

medicul Ruian începu să alcătuiască versuri. dar tu n-ai voit decât moartea mea. aşează-1 pe această tipsie poruncă să îl apese peste acest praf ca să oprească sângele. tu care faci bine celui ce face rău. să nu o faci asta! Şi cruţă.Iliu capul. *f In clipa şi în ceasul acela. o. efritule! dacă ai fi vrut să mă cruţi. Allah l-ar fi cruţat la rândul său. au fost judecaţi! De-ar fi fost drepţi şi buni. dreptatea se M'*/ Ln rândul lor. Stăpâne. şi eu te voi face să mori întemniţat în acest vas şi te voi arunca în această mare!" . ei N tniţaţi. Dar el s-a |toirivit şi şi-a hotărât pieirea.atunci efritul strigă şi zise: — Pe Allah asupra ta! o. Şi făcu »U)i lucru pentru a doua şi a treia foaie. o. căci cartea era otrăvită. fii tu binefăcător: şi proverbele cunoscute zic: „O. Şi atunci ir se prăvăli in spasme cumplite şi strigă: Otrava mă frământă! |l In acest timp.i mă cu mărinimie. chiar in clipa rit regele căzu mort. in această clipă a povestirii sale. că otrava străbătu prin tot trupul regelui. în acest fel. Când se lăsă a şasea noapte Şahrazada zise: Mi s-a povestit. După ce mi-1 vei fi tăiat. Şi tu. şi de fiecare dată foile •• desfăceau decât tare anevoie. in graba Iui. nu îmi face aşa cum a făcut Umama cu Atika! Pescarul zise: — Şi cum a fost întâmplarea lor? Efritul spuse: .] Apoi regele urcă în divanul său. „Aceşti judecători! Ei m-au judecat. dar nu dădu de urma nici unui fel de scris. acum află. Atunci îşi duse degetul jtuA. luă cartea şi o c. nici nu-1 mai asculta. medicule. II umezi cu scuipat şi izbuti să întoarcă prima foaie. dar găsi foile lipite unele de altele. mărite rege. Allah te-ar fi ţal. ml vei deschide cartea! |)nr regele. Şi când ridică divanul. el se întoarse în palatul său] şi se adună cu ai săi.i tocmai când medicul Ruian îşi sfârşi recitarea. o. pescarule. o. regele dezlipi şase l încercă să citească. dar trecând peste drepturile ji tn pofida oricărei dreptăţi! Şi totuşi. Şahrazada văzu lucirea dimineţii şi se opri iri. iartă pe deplin fărădelegea răufăcătorului!" Şi tu. j căci dacă eu am fost nelegiuit. ( I. tu. pescarule.. Dar abia se yr*«*rl câteva clipe. Dar au asuprit. şi soarta i-a asuprit şi i-a împovărat fttr mai grele necazuri! Ii au ajuns ţintă de hulă şi batjocură şi de mila trecătorului! »"'"'"r' legea! Aceasta din pricina celeilalte! Şi Destinul na făcut > ^-mplinească după judecata dreaptă!" ". dacă voi mai fi încă în viaţă şi dacă regele va binevoi să mă cruţe. că atunci când pescarul îi zise efritului: „Dacă mă cruţai. eu te-aş fi cruţat. dar nu-i scris nimic! Medicul răspunse: întoarce mai departe în acelaşi fel! Şl regele continuă să întoarcă foile mai departe. o.i Şi sora ei Doniazada îi zise: ŞI UNA DE NOPŢI — Cât de dulci sunt cuvintele tale! Ea răspunse: — Dar ce sunt toate acestea prin asemuire cu cele ce vă voi povesti în noaptea viitoare. efritule! că dacă regele Iunan l-ar fi cruţat modicul Ruian. fără să mă dojeneşti prea mult pentru fapta mea. Şi petrecură noaptea aceea în neştirbită fericire şi în desfătare până dimineaţa. legHc zise: ■■ O.

lu 1. şi trăgându-1 după 'i. De altminteri. |i| titt rMc uituc. şi atunci vei zăbovi in marea aceasta până la sfârşitul vremurilor ca să guşti din toate felurile de cazne! I Baia tinerelor. şi efritul îi zise: — Intră cu peştii aceştia la sultan şi imbie-i lui. efritul nu ii va mai face niciodată vreun rău. Când pescarul văzu vasul luând drumul mării. Efritul izbi vasul cu piciorul şi—1 prăvăli IM muie. nul se minună. albaştri şi galbeni. |>si. şi el te va arunca în mare pentru a doua oară. căci te-am slobozit din temniţă.. şi urcară !»»• mi munte. dacă îl va IIMIMI/I. Allah U va |" ■ i. Atunci ru. în mijlocul i «uiiu se afla un lac. efritul se puse pe râs. BIBLIOTECA JUDI „OCT AVI AN • A 5 l'. şi nul ţi-am făcut decât bine. tu nu îmi doreai decât moartea fără ca eu să fi] săvârşit vreo greşeală faţă de tine sau vreo josnicie oarecare.— Nu-i vreme de povestit.. se udă |n veşmintele sale. şi pescarul privi în apă şi II |u)ii albi şi peşti roşii. în răstimpul cât sunt întemniţat când îmi vei da drumul. pcscarule. să ştii că nu te voi arunca in mare decât ca să previn de faptele tale pe oricine ar încerca să te scoată. iată de ■i tun mai bine de o mie opt sute de ani de când n-am mai văzut . Şi când] te-ai purtat aşa cu mine. Allah Prea înaltul a zis: „Aveţi datoria să vă im Amantul. ci îl va răsplăti «i'. după ce se încredinţa cu tărie de credinţa lui şi i» fAgAduiala lui.ititţut fără urmă de îndoială de pieirea lui apropiată. am înţeles că erai dintr-o seminţie real la obârşia ta. se bucură.jtii. şi îţi voi fi de mare ajutor într-o treabă care te va iHtlMigAţi pe veci! Alunei pescarul luă în seamă această făgăduială că. Dacă. şi zise: „Nu văd nici un semn bun într-asta!" A|i<)i'iiui-rcă să se întărească în inima lui. I< . I M «ceste cuvinte. şi ţi-am spus ceea ce i-a zis medicul Ruian regelui iuti*II „( ruţă-mă şi Allah te va cruţa pe tine". şi zise: O. Şi acum. Apoi. Apoi işi aruncă năvodul. îţi voi istorisi despre întâmplarea lor! Pescarul zise: — O. |l «ţa ieşiră departe de oraş. văzu într-acesta patru peşti.frltul ii răspunse: Slobozeşte-mă. şi păşi înaintea lui şi o. mă vei trăda. rămase IM. şi îl pierdură din vedere. căci vi se va cere socoteală!" Ci tu mi-ai făgăduit U NI! «I jurat că nu mă vei trăda. Atunci efritul se opri şi îi porunci pescarului •A iţi mume năvodul şi să pescuiască. La această privelişte. şi coborâră într-un loc larg şi singuratic.. nu! trebuie neapărat să te arunc în mare. căci am uitat datinile bune I» mâlu amar de vreme de când mă aflu în fundul mării. pe Allah! fă bine şi Nllmeşte rugămintea mea de iertare. efritule. fără să iţi poat rămâne vreo cale de a ieşi din ea! Când te rugam fierbinte şi arnJ recurs la tine. căci El ţine mult la porunca lui! şi dacă este răbdător. totuşi. urmează-mă! |i pescarul porni în urma lui fără să prea creadă in scăparea IM). îţi făgăduiesc că nu iţi voi mai face nicioilni A vreun rău.. Ci. căci acuma e ceasul potrivit să îţi istorisesc (i'wrMcu. Şi la ♦• »l«MOii lor.. pescarul deschise vasul. fiecare de altă culoare. şi după ce îl făcu să se lege cu jurământ pe nu• li iui Allah Atotputernicul.începu să urce până ieşi pe deplin şi se prefăcu într-un efrit Htli luifAtor de urât la chip. iar el iţi va tii In Kchimb din ce să te înavuţeşti.

Atunci pescarul se întoarse de acolo în oraş cu sufletul plin dej cele ce văzuse în toată întâmplarea lui cu efritul. brăţări încheieturile mâinilor. Ea se apropie şi. luând o oală de lut ars. tu picătura ochiului meu. dacă î{i \tî îndeplini făgăduiala. ea luă peştele. şi ţinea in mână o nuia de bambus. I apoi îl lăsă să se coacă bine pe o parte. zise: — O. peştilor. zicându-i: — O. cu plini şi netezi.! aşa cum îl sfătuise efritul. După ce vizirul ii dădu. o vom îndeplini pe a noastră. ave pe cap o panglică de mătase albastră. la soţia lui. dar numai câte o singură dată! Şi acum. îl curaţi. se îndreptă spre palatul regelui. Dar deodată peretele bucătăriei se întredeschi şi făcu loc să intre în bucătărie o fată înaltă de statură. şi regele porunci să îi dea pescarului patru de dinari. după aceea. văzu că cei patru peşti se arseserâ şi se prefăcuseră înl|t MI» scrum negru. I de regele rumiior şi nici nu avuseseră încă timpul să îi pună la încercare măiestria în ale gătitului. cu trupul aplecat cu multă gingăşie. noi te vom urma. o umplu cu apă şi puse acolo peştii. voios şi mulţumit. regele se minună în culmea uimirii la vederea acestor peşti] pe care-i îmbia pescarul. decât numai pentru ziua de atac!" Ci arată-ne astăzi dovac' măiestriei tale la gătit şi bunătatea bucatelor tale. şi în degete inele cu pietre preţioase. iar peretele se lipi la loc. regele mă însărcinează să îţi zic aceasta: „Eu nu te păstrez chiar ca pe o comoară. prea bună negresă. căci nu mai văzuse niciodată în viaţa lui] alţii asemănători ca soi şi ca preţ. vă mai ţineţi încă făgăduiala? La această privelişte. acesta se deschise şi îl înghiţi. vizirul îi dete poruncă] să frigă peştii. vom stărui până când te vei fi înduplecat!" 1 ÂX aceste cuvinte. pescarul ii puse in pulpana tiei lui şi se întoarse acasă. fata răsturnă cuptorul şi ieşi prin acelaşi loc te unde intrase. ridicând oala şi punând-o pe cap. dar dacă vei f»n tu a să scapi. cu pleoapele cănite cu kohl negru. cu însuşiri desăvârşite. cercei in urechi. şi îşi zise în sinea ei: „Bietul peşte! Abia pornit . căci sultanul primit chiar acum un om aducător de daruri! Zicându-i aşa. cu chipul drăgălaş.(ttmra de pe faţa pământului! Cât despre tine. şi fata repetă O MII ŞI UNA DE NOPŢI iliua ţi a treia oară întrebarea ei. şi după aceea îl întoarse j pe cealaltă parte. apoi luă peştii şi îi duse acasă. îl rândui în cuptor. efritul izbi cu amândouă picioarele înj pământ. da! Apoi murmurară în cor această strofă: „Dacă te vei întoarce pe urmele tale. care începură să se zbată în apa din oală. Apoi. Când sclava se trezi din liMlmiirc. da! ah. vârându-şi nuiaua în cuptor. Când pescarul urcă la rege şi îi îmbiej peştii. fie ca Allah să te aibă în paza lui! Şi acestea fiind zise. Şi aşa. bucătăreasa! Iar această sclavă îi fusese trimisă în dar. vei veni in toate li > i O MIE ŞI UNA DE NOPŢI zilele să pescuieşti aici. sclava căzu în nesimţire. Atunci toţi peştii ridicară capul •im i uptor şi ziseră: Ah. şi ii zise: — Să ii fie daţi peştii negresei noastre. Iată ce aveam de istorisit despre pescar! Cât despre negresă. vizirul se întoarse de acolo după ce îi dădu toat aceste îndrumări. numai de trei zile.

dacă îţi N»f tndeplini jurământul. şi ţinea în mânai o armură dintr-un copac verde. dea|H|MM capului ei. îi zise: — Găteşte-i tu însuţi. dar dacă fj( vei dezice făgăduiala. peştilor! oare ţineţi mereu vechea voastră fişftiluială? Iar peştii ridicară cu toţii capul şi intonară în cor această ţâ „Dacă te vei întoarce pe urmele tale. sau cu un uriaş din tribul Had. Atunci vizirul se sculă şi] zise: — Iată o întâmplare pe care nu mă văd îndreptăţit să i-o] ascund regelui! Apoi se duse la rege şi ii povesti cele ce se petrecuseră de faţăl cu el. mărite rege. îl vom îndeplini §i noi pe al nostru. o poveste nespus de ciudată! 'j/l uimise în căutarea pescarului şi. o. într-adevăr.-\:. că. pregăti peştii şi îi puse în cuptor pe tăciuni. şi îi zise: — Du peştele sultanului! 'ji sclava se puse pe plâns şi îi povesti vizirului întâmplarea şi < urmară. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Când se lăsă a şaptea noapte Ea zise: Mi s-a povestit. zicându-i: Scoală-te şi prăjeşte-i de faţă cu mine ca să văd ce este cu tunia povestea asta! Şt negresa se sculă. peştilor. şi îi porunci să se intoarc cu patru peşti asemănători celor dintâi şi îi dădu în acest scop răgaz de trei zile.li mm. iar vizirul rămase foarte mirat şi zise: Asta-i. iar peretele se lipi la loc. Atunci regele porunci să i dea patru sute de dinari. vom striga atâta până când ne vei despăgubi" — 'i"-'. ii zise: Trebuie neapărat să te întorci cu patru peşti asemănători ■ipltiia pe care i-ai adus întâia oară! Şi pescarul se îndreptă spre eleşteu. Şi deodată peretele bucătăriei se despic în două şi se ivi pe acolo un negru ca toţi negrii. aruncă năvodul şi il trase tu '' HI peşti pe care ii luă şi îi duse vizirului. asemănător \ bivol ca toţi bivolii. tn clipa aceea. •' 'i Hbia se scurseră câteva clipe şi se ivi fata îmbrăcată în aceleaşi vitţitiliuc şi ţinând mereu nuiaua in mână. noi te vom urma. Şi vizirul intră să li ducA negresei. fata răsturnă cuptorul cu nuiaua şi ieşi prin locul pe j unde intrase. odată prăjiţi pe o parte. când iată—1 pus pe fugă!" Şl pe când se jeluia aşa. întorcându-se spre vizir. o. şi zise cu glas răspicat şi înfri-j coşător: . şi. peştii aceştia! Şi vizirul răspunse: — îndeplinesc porunca ta şi mă supun! Atunci porunci să aducă cuptorul înaintea regelui şi puse peştii să se frigă după ce îi curăţă bine. Vârî nuiaua in cuptor |4 «inc: — O. atunci când peştii începură I să vorbească. întoarse pe cealaltă parte. Dar pescarul se întoarse degrabă la eleşteu aduse la puţină vreme patru peşti. odată pescarul adus. Sahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi conteni cuvintele îngăduite. sub ochii mei. iată că vizirul se ivi in spatele ei. apoi. Iar regele îi zise: — Vreau să le văd acestea chiar cu ochii mei! Şi trimise în căutarea pescarului.

nu putem să o trecem mi 11< <rc.. Şi regele se opri şi le zise ostaşilor şi MMMtor celor ce erau de faţă: I sie vreunul dintre voi care să mai fi văzut vreodată înainte •nil lac în locul acesta? HI răspunseră cu toţii într-un glas: O. nu! |l regele zise: Pe Allah! eu nu mă voi întoarce una cu capul în oraş şi nu Hi» vni aşeza pe tronul regatului meu înainte ca să aflu adevărul tlmpic acest lac şi despre peştii din cuprinsul lui! Şl porunci ostaşilor să împresoare munţii. desigur! Şi în cor murmurară această construcţie de versuri: „Dacă te vei întoarce înapoi. Când se făcu nevăzut din in. un înţelept. peştilor! vă ţineţi mereu de vechea voastră făgă-J duială? Şi peştii ridicară capul din tigaie şi strigară: — Da. Şi sultanul şi oştenii . măria-ta sultane! abia de trebuie o jumătate de oră! Şl sultanul rămase tare mirat şi porunci străjerilor să îl insoi pe pescar chiar în clipa aceea. li zise: De unde ai prins peştii aceştia? II răspunse: I)intr-un eleşteu aşezat între patru dealuri dincolo de munW« t« domină oraşul! Şl regele se întoarse către pescar şi ii zise: Câte zile iţi trebuie să ajungi acolo? II răspunse: — O. Aşadar. I tete atunci poruncă să fie adus pescarul şi. De altminteri. Când acesta se înfăţişă între mâinile rei • im. desigur! Da. regele ii zise: — Am de gând să fac un lucru şi vreau mai întâi să ţi-1 împărc: m-am gândit să rămân cu desăvârşire singur la noapte şi să O MIE ŞI UNA DE NOPŢI caut singur să dezleg taina acestui lac şi a acestor peşti. şi i eleşteu în care zburdau peşti de patru culori deosebite: BMl. Alunei regele îl chemă pe vizirul său.. şi coborâră într-un câmp lung şi singuratic ■ Mtc In viaţa lor nu-1 văzuseră mai înainte. Iar pescarul. alb. nu-i nici o îndoială că peştii aceştia treMtli> HA aibă o poveste ciudată. într-adevăr. şi feţiii arseră şi se preschimbară în scrum negru. miuror. Negrul plecă după §*««•• prin acelaşi loc pe unde intrase. tu te vei aţine la uşa cortului meu şi le vei spune emirilor. noi ne-o vom line pe a noastră! Dar dacă te împotriveşti^ atâta vom striga până te vei îndupleca de-a binelea!" ■ O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Apoi negrul se apropie de cuptor şi îl răsturnă cu armura. galben şi albastru. odată pescarul ■Mii.— Peştilor. plin de elocinţă. şi ostaşii o făcură. noi ne vom întoarce! Dacă jifăgăduiala. o. tare nedumerit. Şi regele şi toţi plecară. ( i vizirul acela era un cărturar. iit iniil in toate ştiinţele. vizirilor şi curtenilor: „Sultanul nu se simte bine şi mi-a dat poruncă să nu .. Nti«>pu In taină să-1 blesteme pe efrit.Intră de această întindere pustie aşezată între patru munţi.. şi ||i«il pe un munte. regele zise: lată o întâmplare pe care.

Ridică perdeaua şi. văzu că era un palat. şi în mijlocul unuia din nbraji mijea o aluniţă ca un bob de chihlimbar negru. şi văzu că poarta avea j un canat deschis şi celălalt închis. Atunci regele I se deghiza. Atunci el îşi zise: „Nu mai rămâne nici o îndoială. apropiindu-se de poartă. fruntea (I era ca o floare. insă cu putere şi nimeni nu-i răspunse. Şi regele se minună de toate acestea. Şi se aşternu la drum toată noaptea' până dimineaţa fără de popas. de jur-imprejur zburdau nenumărate păsări care nu puteau să zboare afară din palat. bătu a patra oară. palatul acesta este părăsit". şi vă cer puţină merinde pentru călătorie! Apoi repetă cererea sa pentru a doua oară şi a treia oară. ] fără să fie văzut de cineva. ridicat de un cot. dragostea! La glasul meu ea a venit. apoi neprimind răspuns. aşa de . intr-o sală mare. Atunci. Apoi şezu între cele două uşi. dar. se sculă şi se tmlrcptă în partea de unde le auzea venind. şi auzi o voce lină care cânta încetişor aceste versuri: 'I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI „Suferinţele mele! ah! nu le-am mai putut ţine ascunse si păti: mea din dragoste s-a destăinuit. luându-şi inima în dinţi. Găsi o uşă peste care t ftdea o perdea. Şi acum somnul ochilor mei • r) preschimbat în nopţi de nesomn. fiind împiedicate de o plasă largă care se întindea pe deasupra palatului.las pe nimeni să intre la el!" Şi nu vei destăinui nimănui gândul meu ascuns! Şi în acest fel. După aceea porni din nou la : drum neîntrerupt cât fu ziua de mare şi în a doua noapte până dimineaţa. Acolo zise în gura mare: — O. se bucură de aceasta şi îşi zise: „Poate că voi găsi acolo pe cineva care îmi | va'istorisi povestea aceasta a lacului şi a peştilor lui!" Apropiindu-se de acea negreală. şi în mijlocul curţii interioare se afla un bazin. dar neauzind nici un răspuns. vizirul nu putu să nu i se supună. îşi încinse sabia şi se strecură departe de însoţitorii lui. întărit cu brâie late de fier. dar şi ce chinuri pe ftindurile mele! Indurare! Lasă-mă să gust din odihnă! Şi mai ales nu merge să u vizitezi pe Aceea care este tot sufletul meu. Şi nu întâlni acolo pe nimeni. Ah. a munţilor şi a palatului. să o faci să sufere! Căci fra este mângâierea mea în cazne şi primejdii!" Când regele auzi aceste cuvinte murmurate. Era un tânăr frumos. Atunci el se bucură şi. Şi iată că văzu in depărtare ceva negricios. bătu a doua oară şi a treia oară. înzestrat cu un glas catifelat şi limpede. Dar văzu că întreg palatul era somptuos aşternut cu tapiserii. se îndârji în inima lui şi se întări in fire şi pătrunse pe coridor până în mijlocul palatului. cu Untura mlădioasă. clădit în întregime din pietre negre. străjuit de patru lei din aur roşu şi care slobozeau din gura lor apă ţâşnind în mărgăritare sclipitoare şi in nestemate. văzu un tânăr |P/flnd pe un pat mic. Dar deodată auzi un geamăt uşor care venea ca dintr-o inimă tristă. dar se mâhni mai tare că nu putea afla pe nimeni care să fie în stare să îi dezvăluie în sfârşit taina lacului. un trecător pe drum. bătu încet. stăpâni ai palatului. cugetând adânc la toate acestea. tânărul efeb! Cu părul din întunecimi. până la ceasul când căldura prea dogoritoare îl forţă să se odihnească. neprimind răspuns. pătrunse prin poarta palatului şi ajunse într-un coridor. sunt un străin. obrajii ca trandafirul. precum poetul zice: „Zvelt şi gingaş. a peştilor.

iertaţi-mă că nu m-am ridicat deloc! Dar regele îi zise: — O. şi cealaltă jumătate de la buric la părul de pe cap. Şi tânărul ii zise regelui: — Află. de ce tinereţe nefericită are parte stăpânul nostru! Şi ce nenorocire pentru el că are de soţie pe stăpâna noastră. şi de asemenea asupra acestui palat şi asupra singurătăţii tale şi asupra pricinii lacrimilor tale! La aceste cuvinte. din întâmplare. şi era stăpânul Insulelor Negre şi al celor patru munţi. el îi întoarse regelui «slutul şi ii zise: — O. regele se bucură şi-i zise: — Pace ţie! Şi'tânărul continuă să rămână şezând pe pat. lâmureşte-mă asupra poveştii lacului ţi a peştilor coloraţi. Atunci una se aşeză la căpătâiul meu şi cealaltă la picioarele mele. După moartea lui. sufletul îmi rămânea treaz! Atunci o auzii pe sclava care stătea la căpătâiul meu zicându-i celei care stătea la picioarele mele: — O. aşadar. să plângi? Iar tânărul răspunse: . Tatăl meu domni şaptezeci şi doi de ani. merse la hammam după ce ii poruncise bucătarului să ne pregătească bucatele pentru cină. într-o zi. Şi ea rămase sub ocrotirea mea vreme de cinci ani. tinere. Massauda. tinere adolescent. ce te face. vădind in glas tristeţea ce se răspândea din toată fiinţa lui. atâlu de albă de luminează noaptea! Niciodată ochii oamenilor n-avură \mrte de aşa o sărbătoare ca la priveliştea farmecelor lui îl vei recunoaşte dintre toţi ceilalţi efebi. Ea mă iubea cu o dragoste atât de năvalnică. chiar dacă ochiul mi se închidea. am preluat sultanatul şi mă căsătorii cu fiica unchiului meu. Numele lui era Mahmud. ce o poartă pe trandafiriul obrazului său chiar dedesubtul unuia . Şi eu intrai în acest palat şi adormii in locul obişnuit unde dormeam. domnule. adolescentul vărsă alt şiroi de lacrimi. încât împrăştie noaptea împrejur! O frunte de lumină. până când. insă. după aluniţa. această nelegiuită. această ucigaşă! .nepătruns. singura pe lume. oare. Dar mi se sperie somnul gândindu-mă că soţia mea nu era lângă mine şi nici un pic de somn nu se lipi de mine: căci. care i se prelinseră de-a lungul obrajilor. ea nu mânca şi nu bea până nu mă revedea din nou.O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Cum aş putea oare să nu plâng. şi poruncii la două dintre sclavele mele să îmi facă vânt cu un evantai. şi regele se minună şi zise: — O. înveşmântat în mantia lui de mătase brodată cu fir de aur. după care se stinse din mila îndurătorului. ar fi o învăţătură pentru cititorul plin de luare-aminte! Şi adolescentul istorisi aşa povestea aceasta: Povestea tânărului fermecat şi a peştilor Află. mărite domn. lipseam fiind departe de ea. domnule. de vreme ce mă aflu îr starea aceasta? Şi tânărul întinse mâna spre pulpanele lungi ale mantiei sale şi le ridică şi atunci regele văzu că toată jumătatea de jos a tânărului era din marmură.im ochii lui!" La această privelişte. că povestea peştilor este o întâmplare stranie. era de om. care de-ar fi scrisă cu acul pe colţul lăuntric al ochiului] ca să fie văzută de toţi. încât dacă. că tatăl meu era regele acestui oraş.

Şi ea atunci zise: — Dormi! Şi facă-se ca să nu te mai trezeşti în veci! Cât despre mine. stăpânul nostru măcar •A bănuiască din ce face ea? Sau crezi că ea îl lasă să trăiască şi să M mişte slobod? Află. că nelegiuita aceasta amestecă înloldcauna ceva in paharul pe care îl bea stăpânul nostru în fiecare "■ • ipie înainte de a adormi. el nu poate şti ce se întâmplă. ■ . şi zăvoarele căzură şi porţile se deschiseră. şi atunci #1 se trezeşte din somn. şi îţi urăsc până şi chipul tău. o. se parfumă. Când auzii.Şi cealaltă răspunse: — Fie ca Allah să le blesteme pe femeile desfrânate! Căci această fiică adulterină cum ar putea ea să aibă vreodată pe unul cu o « M O MIE ŞI UNA DE NOPŢI IIic tot aşa de bună ca aceea a stăpânului nostru. Atunci întinserăm masa şi mâncarăm vreme de un ceas. Atunci ea grăi către porţi într-o limbă din care nu înţelesei uimit. şi lipseşte până dimineaţa. nici unde merge şi nici ce face ea. şi ea părăsi oraşul. şi el cade într-un ■ •mu adânc. Şi mersei mai departe tot în urma ei. * Banj: bang sau banj înseamnă la vechii arabi extract de măsclarijă sau orice «li soporific pe bază de un cannabis oarecare. lumina din iuliii mei se preschimbă în beznă. Şi îmi păru că timpul zăboveşte pica mult până să văd apropierea nopţii ca să fiu din nou împreună i II iiica unchiului meu. ( And se întoarce. vorbele sclavelor. şi sufletul mi-e sătul de apropierea ta! Apoi se sculă. i'-niă când ajunse la movilele ridicate din îngrămădirea rămăşiţelor de la o cetăţuie încununată de o cupolă şi zidită din pământ ars. După care. în această stare. ea te îmbracă şi pleacă lăsându-1 singur. şi ea îmi (niinse cupa. după ce i-a dat să bea banjul. pe Allah! te urăsc. îmbrăcă cele mai frumoase veşminte. oare. Dar eu mă ferii să o beau şi mă prefăcui că o duc la Im/e ca de obicei. Ea străbătu pe lAnd fiecare suk din oraş şi in cele din urmă ajunse la porţile ora'ilui. ea care îşi petrece inuie nopţile ei mereu într-alte paturi! Şi sclava care stătea la căpătâiul meu răspunse: — într-adevăr. fără să mă zărească. stăpânul nostru trebuie să fie tare nepăsător ■ ii sâ nu bage deloc în seamă faptele acestei femei! Şi cealaltă zise: — Dar ce tot îndrugi oare? Poate. deschise poarta palatului şi ieşi. se încinse cu o sabie. şi chiar în ceasul acela şi chiar în clipa aceea mă liilinsei pe pat prefăcându-mă că dorm. stăpâne al meu. ea ii arde ceva sub nas ca să 'miroasă. seraiul u-ne ca de obicei unul pe altul cu băutură. ea pune acolo banj*. şi o vărsai fulgerător în cuta din partea de sus i mantiei mele. cerui vinul pe care îl beam în fiecare noapte înainte de culcare. aşadar. Ci. Atunci i II mă sculai şi o urmării până ce ieşi din palat. In cele din urmă ea se întoarse de la hamnuim.

rodul inimii mele. încât puteau! alege pietrele din nisip. desfrânato! Ci eu jur pe cinstea şi pe însuşirile I bărbăteşti ale negrilor. Atunci O MIE ŞI UNA DE NOPŢI II . neţărmurit mai presus ca aceea a albilor. Când văzui toate aceste lucruri pe care le făcea fiica unchiului . trădătoare vicleană! tu n-ai întârziat atâta decât pentru că ţi—ai astâmpărat aiurea poftele tale de femeie. apoi IN nala asta ce o vezi şi acolo vei afla buza* din care vei bea! Şi ea se sculă.de dincolo de muntele Caucaz! Negrul îi răspunse: — Minji. eu nu te am decât pe tine! De mă izgoneşti. Apoi fiica unchiului meu începu să plângă şi să se jeluiască între mâinile negrului şi să zică: — O.O MIE ŞI UNA DE NOPŢI ea intră pe poartă şi eu urcai pe terasa cupolei şi mă pusei pândesc de sus. o. o. Acel negru fiorosl avea buza de deasupra ca şi capacul unei oale şi buza de dedesubt! chiar ca oala. cu desăvârşire gnulă se ghemui in negru sub zdrenţele lui jegoase. lumina ochilor mei! Şi nu conteni să plângă şi să se roage de el până o iertă. fiica I unchiului meu sărută pământul între mâinile sale. şi mancă şi bău. începând de astăzi. Şi iat-o intrând la ea un negru. La vederea lui. putreziciune. de nu mi-ar fi fost teamă că te voi vedea şi pe tine zdrobit. cu desăvârşire goală şi zise: — O. şi că îi urăsc până şi chipul lui. şi zăceai întins pe o mână de paie de trestie de zahăr. dacă de altă dată vei mai întârzia aşa. o. de mult aş fi nimicit oraşulf din temelii şi aş fi făcut ca doar ţipătul bufniţei şi croncănitul corbului să se mai facă auzite. Şi el era putrezit de beteşuguri. o. eu mă voi lepăda de prietenia ta şi nu îmi voi mai pune trupul meu pe trupul tău! O. şi] că mi-i groază şi să stau cu el? De altminteri. Şi urmă: Când auzii aceste vorbe schimbate intre ei şi văzui cu ochii mei ceea ce se petrecu mai pe urmă între ei doi.irătă deplin fericită. şi aş fi strămutat pietrele ruinelor până i . o. cea mai josnică dintre femeile albe! Apoi o luă sub el. scumpul meu. apoi se Inioarse şi se culcă cu negrul pe paiele de trestie. iubitul meu. nii i măcar chiloţii. şi se spălă pe mâini. eu n-am voit nici într-un chip să beai din pricina ta. iar el ridică spre ea capul şi ii zise: — Vai jie! De ce ai întârziat până într-ăst ceas? I-am poftit pe negrii care s-au pus la băut din vin şi s-au amestecat cu ibov-| nicele lor. şi aceste două buze spânzurau aşa de jos. lumea se întunecă dinaintea feţei mele şi nu mai simţii unde mă aflu. oare ţi-a rămas ceva cu care să îţi saturi MM ha ta? Şi negrul îi răspunse: — Ridică capacul de pe oală şi vei găsi acolo o tocană din oase ■ >.irece pe care o vei mânca până ce vei roade şi oasele. stăpâne şi comoara inimii mele! oare nu ştii că sunti măritată cu fiul unchiului meu. şi pe seminţia noastră de oameni. Aşa povesti prinţul grăind către rege. Cât despre mine. se sculă în picioare fără de nimica pe ea. Şi se întâmplă intre ei ceea ce se întâmplă. Ea zise: — O. va fi vai de mine! O. stăpâne al meu. că. şi.

căci horeai cu un horcăit crâncen şi răsunător. şi divanul se umplu de IMIHC până la sfârşitul zilei. fn clipa aceea Şahrazada văzu apropiindu-se dimineaţa şi se opri discret. fiul unchiului meu. intrând la ea pe neaşteptate. îi tăiai într-adevăr gâtli'|ul. şi îi dădea sa bea nişti băuturi şi alte fierturi. Apoi îl aduse şi îl aş acolo pe negru. căci eu nu te împiedic. că unul dintre fraţii mei a murit înţer. a opta noapte Şahrazada zise: Mi s-a povestit. care in răstimpul i ni se petrecu aceasta dormea adânc. şi acolo mă voi retrage în singurătate şi lacrir şi lăcaşul acesta îl voi numi Casa Jelaniei! Eu îi răspunsei: — Fă ceea ce crezi de cuviinţă! Şi ea zidi această Casă a Jelaniei încununată de o boltă şi avar înăuntru un mormânt în formă de groapă. dimineaţa şi seara în tot răstimpul celui de-al doilea an. Odată anul încheiat. Şi tiinl luci dimineaţa. te rog.mdu-mă în sală. Şi ea. aşadar. Apoi ea îmi zise: — O. şi crezui că murise. care nu murise. pielea şi carnea. Aşadar. că tat fost ucis în războiul sfânt. în toate zilele. pe care o vârî înapoi în teacă. se întoarse în oraş. şi stăruia să mai trăiască de fiindcă nu i se plinise încă sorocul. a doua * Buza: băutură fermentată foarte preţuită de negri. şi. n-am voit să arăt că ştiu ceva. că tânărul fermecat îi zise regelui: Izbindu-1 pe negru ca să îi retez capul. de un scorpion şi că celălalt a fost îngropat de viu sub dărâmăturii unei clădiri. nu îmi mai putui ţine firea şi coborâi din înaltul cupolei.'"■II. Şi eu o urmăream din oct tot timpul. intra el subt boltă. dar zăcea greu şi era aşa de si. hotărât să-i ucid pe amândoi. planşetele şi zbuciumul ei n\ bun ţinură un an încheiat. smulsei sabia pe care o purta fiica unchiului lini. ea îmi zise: — Vreau să clădesc pentru mine în palatul tău un morman în formă de boltă. dar într-o zi. Şi nu conteni să facă aşa. i . o. şi crezui că l-am ucis. prea iubitule. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI zi. peste gât. Fiica unchiului meu. şi zisei: — Fă ceea ce crezi de cuviinţă. intră in palat şi se culcă in patul meu până dimineaţă. văzui că fiica unchiului meu îşi tăiase părul şi îmbrăcase str de jelanie. acolo lâng el. povestirea ta! i . Şi ea rămase închisă în jalea ei. de la un început de an la alt început an. el nu mai putea vorbi. Apoi regele se întoarse în palatul său. şi. am tot dreptul să plâng şi să mă je luiesc. o aflai plâr gând şi izbindu-se peste faţă şi rostind aceste versuri cu o vc tristă: „Odată plecat. mărite rege. aceasta nu îl împiedica să bea tot timpul vin şi buza.1 răspunse: < u toată inima şi ca o cinstire cuvenită! Când se lăsă. o. nu mă osândi rogu-te de ceea ce 1 căci tocmai mi-a ajuns la urechi ştirea că mama a murit. încât nu îi mai putea fi de nici un folos fiicei unchiului meu. lu/t sabia. După cum vezi. în zori de zi şi când se lăsa noaptea. se trezi după plecarea mea. La aceste cuvinte. şi Doniazada îi ilir nurorii sale: l Irmează-ţi. regele Şahriar intră în sala de judeţ. Şi din zic rănirii lui. începui prin a-1 izbi întâi pe i" ci u. o apucau spasme de bocet şi de nebunie. ti părăsii pe oameni si trăit-an .

. şi zise: Fie ca prin puterea vrăjitoriei mele. o. ducăndu-i dimi-! neaţa şi seara vinuri şi nişte băuturi fierte. tocmai mă pregăteam să o izbesc. Şi pe urmă îmi pune de-a dreptul pe piele pe sub veşmintele mele o mantie din păr de capră. si a judecăţii Mie.. Allah să te preschimbe jumătate în piatră şi jumătate în om! Şi chiar în ceasul acela. când ea »• ildică deodată şi. în lucare zi ea vine la mine şi mă dezbracă de veşmintele mele şi îmi unge cele o sută de lovituri de bici în timp ce eu plâng şi strig şi nu pot face o singură mişcare ca să mă apăr de ea. i • II aceasta încă nu este totul! în fiecare zi ea mă schingiuieşte şi HIA biciuieşte cu o curea de piele şi îmi dă o sută de lovituri până tAţncşte sângele. §) nu mai puteam nici să mă clintesc. Dumnezeule pe care îl preamăreşte Profetul nostru binecuvântat!" Atunci regele se întoarse către tânăr şi-i zise: — Ai mai adăugat o întristare la mâhnirile mele! Dar spumi unde se află. Dumnezeul meu. vai! din mormântul meu tu nu vei auzi ţin iii tristul răsunet al oaselor mele cum se ciocănesc unul de altul!" Când conteni cu bocetul. înţelegând din aceasta că acela care pricinuise Mim negrului eram chiar eu. şidă-i odihna mormântului. şi ■|M. după mine.. îndură-te şi culege rămăşiţa eipieritoare ca aducere-aminte despr viaţa ei pământească. unde vei vrea. nici să fac vreo mişcare.. tânărul începu să plângă şi rosti aceste versuri: t „în aşteptarea dreptăţii tale. Stăpâne.(i cu lacul în mijloc. mă prefăcui aşa cum mă vezi. da aproape de tine. se ridică dreaptă in picioare şi rosti itlfic vorbe din care nu pricepui nimic. prea iubite! De te vei întoarce ca să mai petreci o dată lângă prea iubita te o. după ce O MIE ŞI UNA DE NOPŢI mă pedepseşte aşa. iată vorbele ticăloaselor care se leapădă de ii urile din trecut şi calcă în picioare prietenia! Şi ridicând braţul. Regele zise: — Pe Allah! o. dacă te întorci ca să mai petreci o dată lângă pr iubita ta! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI ii laşul tău amintească-§i de numele meu de odinioară ca să îmi gtiimscă pe mormânt! Dar. această femeie? El răspunse: — în mormântul meu unde se găseşte negrul. ea se întoarce iarăşi la negru..stingheră căci inima mea n-ar mai fi în stare nimica să iubeasc^ odată tu plecat. în răbojul istoriei! Şi el nu mai pomeni nimic despre aceasta şi urmă să stea de . se cuvine să îţi dau un ajutor : de neuitat şi să îţi aduc o alinare ce va trece. îi zisei cu sabia scânteind în mână: O. o. îndur pătimirea grea cu neţărmurită răbdare. cu nu sunt nici mort şi nici viu. sub boltă. o. trădătoareo. acoperindu-mi toată purica de sus a corpului meu! După aceste cuvinte. tinere neînfrânt. domnule. oare. şi îi preschimbă pe supuşii mei în peşti. devreme ce aceasta tsie bunăvoia ta! Dar mă înăbuş în nefericirea mea! Şi nici un ajutor nu am afară >k line. După ce mă aduse in această llHtc.. ea vrăji cele patru insule ale regatului meu şi le prefăcu in . Apoi.

vorbă până la apropierea nopţii. Apoi regele se ridică şi aşteptă să vină ceasul din noapte al vrăjitorilor. Atunci se dezbrăcă, îşi încinse sabia şi se îndreptă spre locul unde se afla negrul. Acolo, el văzu de departe făclii şi candele atârnate; şi simţi mirosul tare de tămâie, de parfumuri şi toate felurile de mirodenii. Şi cât ai clipi tăbărî peste negru, îl izbi şi—1 străpunse, făcându-1 să-şi verse sufletul. Pe urmă îl încarcă in spinare şi îl azvârli în fundul unui puţ ce se găsea in palat. Apoi se întoarse şi se îmbrăcă în straiele negrului, şi se plimbă o vreme pe subt boltă învârtindu-şi paloşul sclipitor în toată lungimea lui. Ci, după un ceas, veni vrăjitoarea, desfrânata, Ia tânăr. Şi de-a- j bia intră şi îl dezbrăcă pe fiul unchiului meu şi luă un bici şi îl izbi cu putere. Atunci el strigă: — Vai! Vai! ajunge! nenorocirea mea e de acum destul de cumplită! Oh! aibi milă de mine! Ea răspunse: — Dar ţie ţi-a fost milă de mine? Oare mi-ai cruţat iubitul? Nu! Ei bine, aşteaptă! Atunci ea ii pine haina din păr de capră şi îi trase celelalte haine pe deasupra. Odată treaba aceasta făcută, cobori la negru, ducându-i cupa de vin şi castronul cu buruieni fierte. Şi intră sub boltă, şi plânse şi se tângui zbierând: „Oh! Oh!" şi zise: — O, stăpâne al meu, vorbeşte-mi! O, stăpâne al meu, vorbeşte cu mine! Apoi rosti îndurerată versurile acestea: „Cât va mai dăinui oare, o, inima mea! îndepărtarea aceasta aşa de neîndurătoare? Iubirea cu care tu m-ai străbătut mi-a ajuns de i acum o caznă ce trece peste puterile mele! Ah! până când vei stărui . aşa ca acum să te depărtezi de mine?... Dacă n-ai fi voit decât deznădejdea mea si durerea mea tristă, du-te, fii fericit, dorinţa ta s-a împlinit!" Apoi izbucni în suspine şi repetă: — O, stăpâne al meu, vorbeşte-mi ca să îţi aud glasul!
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

Atunci negrul (cel aşa crezut) îşi întoarse limba şi începu să îngâne în glasul negrilor, şi zise: — Ha! Ha! Nu-i tărie nici putere decât numai cu ajutorul lui Allah! Când auzi aceste vorbe (doar trecuse atâta vreme de când el un mai grăise nimic), ea ţipă de bucurie şi căzu in nesimţire, dar Iţi veni din nou în fire şi zise: — Ah! oare mi s-a tămăduit stăpânul meu?! Atunci regele îşi prefăcu glasul şi abia îngână şi zise: — O, nesăţioasă de plăceri! Nu eşti vrednică nici să îţi rostesc măcar o vorbă! Ea zise: — Şi oare pentru ce? El răspunse: — Fiindcă în toate zilele nu faci decât să iţi schingiuieşti bărhatul, şi el să strige şi să cheme într-ajutor, şi toate acestea îmi d perie somnul în fiecare noapte până dimineaţa. Şi bărbatul tău nu mai conteneşte să te roage fierbinte şi să îţi ceară îndurare, Intr-atâta încât glasul lui mi-a răpit somnul. Fără de toate astea, încă de multă vreme mi-aş fi recăpătat puterea. Şi tocmai aceasta mă împiedică să iţi răspund.

Ea zise: — Atunci, fiindcă îmi porunceşti, îl voi slobozi din starea în care se află! Şi regele îi zise: — Dai slobozeşte-1 şi redă-ne tihna! Ea zise: — Ascult şi mă supun! Apoi se sculă şi ieşi de subt boltă. Intrând in palat, ea luă o cană de aramă plină de apă şi rosti deasupra ei vorbe de descântec. Şi apa începu să fiarbă cum clocoteşte apa în oală. Atunci ea îl stropi cu aceasta pe tânăr şi zise: — Prin tăria vorbelor rostite, îţi poruncesc să ieşi din astă lormă ca să îţi iei din nou forma ta dintâi! ' Şi tânărul se scutură şi, mântuit de farmece, se sculă în picioare, şi se bucură de scăparea lui, şi strigă: — Mărturisesc că alt Dumnezeu nu este înaintea lui Allah, şi Mohammed este profetul lui Allah! Binecuvântarea şi pacea lui Allah coboare peste el! Atunci ea zise: — Du-te şi nu te mai întoarce prin locurile acestea, că de nu, te voi ucide! Şi ea îi ţipă în fajă. Atunci el se îndepărtă dintre mâinile ei. Şi iată în ce-1 priveşte! Şi ea se întoarse la boltă şi coborî înlăuntru, şi zise: — O, stăpâne al meu, scoală-te să te văd! Şi el, abia îngânat, îi zise: — Ah! încă n-ai făcut nimic! Tu nu mi-ai redat decât numai o parte din liniştea mea, dar n-ai înlăturat pricina de căpetenie a tulburării mele! Ea zise: — O, scumpul meu, dar care să fie această pricină de căpetenie? El zise: — Peştii din lac, care nu sunt altceva decât locuitorii oraşului din trecut şi ai celor patru insule de odinioară, nu mai contenesc, în tot ceasul, să ridice capul din apă şi să rostească blesteme împotriva mea şi a ta. Şi aceasta-i pricina care mă împiedică să îmi recapăt puterile. Aşadar, tu ai datoria să îi izbăveşti. Şi atunci vei putea veni să mă iei de mână şi să mă ajuţi să mă scol, căci neîndoielnic că atunci mă voi tămădui! Când desfrânata vrăjitoare auzi cuvintele negrului pe care îl credea că-i negru, ea îi zise plină de bucurie: — O, stăpâne al meu, voinţa ta mi-o aştern pe capul meu şi in ochii mei! Şi rostind: „în numele Iul Allah!" ea se sculă plină de fericire şi se porni la fugă şi, ajungând lângă lac, luă puţină apă şi...
fn clipa aceea, Şahrazada văzu mijind dimineaţa şi se opri cu discreţie în isto-

Când se lăsă a noua noapte
Ea zise:

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că atunci când tânăra vrăjitoare luă un pic de apă din lac şi rosti peste aceasta vorbe tainice, peştii începură să se frământe şi ridicară capul şi se prefăcură din nou în fii ai lui Adam chiar în ceasul şi în clipa aceea, şi se irosi vraja care îi înlănţuia pe locuitorii oraşului. Şi oraşul se prefăcu din nou
(II

O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

Inlr-un oraş înfloritor cu sukuri bine zidite, şi fiecare locuitor înce-

pu să lucreze in meseria lui. Şi munţii se preschimbară în insule tu odinioară. Şi iată în ce îi priveşte pe toţi aceştia! Cât despre tânăra femeie, ea se întoarse de îndată la rege, cremcl mereu că acesta e negrul, şi îi zise: — O, scumpul meu, dă-mi mâna ta îndurătoare ca să o sărut! Şi regele îi răspunse cu glas scăzut: — Apropie-te de mine! Ea se apropie. Şi deodată el îşi smulse sabia lui bine ascuţită ţi Ii străpunse pieptul cu atâta putere încât vârful îi ieşi prin spate; iipoi o izbi din nou şi o tăie în două. Odată acestea săvârşite, el ieşi şi îl află pe tânărul fermecat care îl aştepta în picioare. Atunci el îi aduse laude şi urări pentru i/liăvirea lui; şi tânărul îi sărută mâna şi ii mulţumi fierbinte. Apoi icgele îi zise: — Vrei să. rămâi în oraşul tău ori să vii cu mine în oraşul meu? Şi tânărul îi zise: — O, rege al timpurilor, ştii tu, oare, ce depărtare este de aici până la oraşul tău? Şi regele zise: — Două zile şi o jumătate de zi. Atunci tânărul îi zise: — O, rege, dacă ai adormit, trezeşte-te! Ca să mergi de aici până în oraşul tău, vei face un an întreg cu voia lui Allah! Căci dacă ai venit până aici in două zile şi jumătate, aceasta a fost fiindcă oraşul era fermecat. De altminteri, o, rege, nu te voi părăsi nici cât ai clipi din ochi! Şi regele se bucură la aceste cuvinte, şi zise: — Mărire lui Allah care a binevoit să te scoată în calea mea! Căci de astăizi înainte tu eşti fiul meu, de vreme ce Allah până acuma nu m-a învrednicit cu nici un copil! Atunci ei se aruncară unul de gâtul celuilalt şi se bucurară la hotarul bucuriei. Apoi porniră la drum până la palatul tânărului rege care fusese fermecat. Şi regele cel tânăr îi vesti pe mai marii regatului că avea să plece în curând în pelerinajul sfânt la Mecca. Atunci i se făcură toate pregătirile cele de cuviinţă. Apoi el şi sultanul plecară şi inima sultanului ardea de grija oraşului său, căci lipsise de acolo vreme de un an. Porniră, aşadar, la drum, având cu ei cincizeci de mameluci* încărcaţi cu daruri de împărţit. Şi nu conteniră cu dru• Soldaji. -U 6 voi. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

82 mul zi şi noapte vreme de un an încheiat, până când se apropiară de oraşul sultanului. Atunci vizirul ieşi cu oştenii săi în întâmpinarea sultanului,] după ce pierduse orice urmă de nădejde că o să-1 mai regăsească. Şi oştenii se apropiară şi sărutară pământul între mâinile sale şi îi urară bun-sosit. Şi el intră în palatul său şi se aşeză pe tron. Apoi îl chemă pe vizir lângă el şi îi istorisi toate cele întâmplate. Când auzi vizirul povestea tânărului, îi aduse laude pentru mântuirea lui şi pentru salvarea lui. într-acestea, sultanul îi răsplăti pe mulţi, apoi îi zise vizirului: — Porunceşte iute să vină aici pescarul care mi-a adus odinioară peştii. Şi vizirul trimise să îl caute pe pescarul care fusese pricina mântuirii locuitorilor din oraş. Şi regele ii zise să se apropie şi îl dărui cu mantii de cinstire, şi îl puse să îi vorbească despre

viaja lui şi îl întrebă de are copii; şi pescarul îi zise că are un fiu şi două fete. Atunci regele se căsători cu una dintre cele două fete, şi tânărul se căsători cu cealaltă. Apoi regele îl păstră pe tatăl lângă el şi îl numi întâiul vistiernic al regatului său. După aceea îl trimise pe vizir în oraşul tânărului, aşezat în Insulele Negre, îl numi sultan al acestor insule şi trimise cu el pe cei cincizeci de mameluci care îl înso{iseră odinioară pe el însuşi, şi trimise cu el o sumedenie de mantii de cinstire pentru toţi emirii. Atunci vizirul îi sărută amândouă mâinile, şi ieşi pregătindu-se de plecare. Şi sultanul şi tânărul continuară să trăiască împreună, fericiţi cu soţiile lor, cele două fete ale pescarului, într-o viaţă de plăceri tihnite şi în prospeţimea inimii. Cât despre pescar, ajuns întâiul vistiernic, el se îmbogăţi peste măsură şi ajunse omul cel mai bogat din timpul său. Şi le vedea în toate zilele pe cele două fete ale sale care erau soţiile regilor. Şi în această stare veni, după mulţi ani de îndestulare, să-i cerceteze Despărţitoarea prieteniilor, Cea de neocolit, Tăcuta, Neîndurătoarea! Şi ei muriră.
Dar, urmă Şahrazada, sâ nu credeţi că această poveste ar fi mai minunată decât cea a hamalului.

POVESTEA HAMALULUI CU FECIOARELE
Trăia odată, în oraşul Bagdad, un bărbat holtei, care era hamal. într-una din zile, in timp ce se afla în suk, răzimat nepăsător tic coşul său, iată că se opri dinaintea lui o femeie acoperită cu un vttl bogat din stofă de Mossul, de mătase presărată cu firicele de mir şi căptuşită cu brocart. Ea îşi ridică puţin vălul ei cel mic de pe faţă şi de dedesubt se iviră atunci nişte ochi negri cu gene lungi ;\ nişte pleoape de toată frumuseţea! Şi era zveltă şi mlădioasă, cu trăsături desăvârşite. Şi se întoarse către hamal şi-i zise cu o voce nespus de dulce: I — O, hamalule, ia-ţi coşiil şi urmează-mă! Şi hamalul, tulburat peste măsură, nu putu să îşi creadă ochilor de vorbele auzite; totuşi îşi luă coşul la spinare şi o urmă pe tânăra, care se opri în cele din urmă dinaintea porţii unei case. Bătu la poartă şi numaidecât un bărbat nusrani* cobori şi îi dădu, pentru un dinar, o măsură de măsline pe care o puse în coş, zicându-i hamalului: — Du aceasta şi urmează-mă! Şi hamalul strigă: — Pe Allah! ce zi binecuvântată! Şi luă din nou coşul în spinare şi o urmă pe tânăra femeie. Şi iată că ea se opri dinaintea dughenei unui vânzător de fructe şi cumpără mere de Siria, gutui osmani, piersici din Aman, iasomii din Alep, nuferi din Damasc, castraveţi de la Nil, lămâi dulci din Egipt, chitre sultani, boabe de mirt, flori de hinnâ, anemone sângerii, viorele, flori de rodii şi narcise. Şi le puse pe toate în coşul hamalului şi ii zise:
* Nusrani, adică nazarinean. Este numele dat de musulmani creştinilor.

O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

— Du-le! Şi el îşi duse coşul şi o urmă până când ea ajunse dinainte unui casap căruia ii zise: — Taie-mi zece artal* de carne. EI tăie cei zece artal: şi ea le înveli în frunze de bananier, le] puse în coş şi zise:

— Du-le, o, hamalule! El duse coşul mai departe şi o urmă ca să se oprească dinaintea unui vânzător de migdale, de la care ea luă toate soiurile de mig- j dale şi zise: — Du-le şi urmează-mă! Şi el duse coşul şi o urmă până dinaintea dughenei negustorului de dulciuri; acolo, ea cumpără o tipsie şi o acoperi cu toate cele se aflau in casa negustorului: împletituri din zahăr cu unt, pastă catifelată parfumată cu mosc şi cu umplutură delicioasă, biscuiţi numiţi sabun, pateuri mititele, plăcinte cu lămâie dulce, dulceţuri savuroase, zaharicale numite muşabac (desfătările gâtlejului), buşeuri mititele puhăvite în cuptor numite lucmet-el-kădi (îmbucăturile cadiului), şi altele numite assabih-Zenab (falangele Zenaibei), gătite cu unt, cu miere şi cu lapte. Apoi ea clădi toate aceste feluri de dulciuri pe tipsie şi potrivi tipsia în coş. Atunci hamalul zise: — Dacă mi-ai fi spus mai dinainte, aş fi venit cu un catâr ca să încarc pe spinarea lui toate aceste lucruri. Şi ea surâse la vorbele lui. Apoi se opri la povarnagiu şi cumpără de la el zece feluri de ape: apă de trandafiri, apă de portocali şi încă multe altele; de asemenea luă o măsură de băuturi îmbătătoare; şi mai cumpără un stropitor de apă de trandafiri parfumată cu mosc, boabe de tămâie de parte bărbătească, lemn cu aloe, ambră cenuşie şi mosc curat; la urmă cumpără lumânări din ceară de Alexandria. Aşeză totul în coş şi zise: — Du coşul şi urmează-mă! Şi el luă coşul şi o urmă, cărându-1, până ce tânăra domniţă ajunse la un palat măreţ. Palatul acela, zidit din blocuri de marmură, avea spre grădina din dos o curte spaţioasă; şi era palatul foarte înalt, de formă pătrată, şi impunător, portalul avea două canaturi din abanos acoperite cu plăci de aur roşcat. Tânăra se opri la poartă şi bătu într-un fel cu totul graţios şi poarta se deschise cu amândouă canaturile. Atunci hamalul o privi
* Anal, plural de rail, greutate variind după Jinuturi, între două şi unsprezece
uncii.

O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

i cc4 care le deschise uşa şi o găsi că era o fecioară cu statura rliă şi graţioasă, un adevărat model cu sânii ei rotunzi şi sprinprin drăgălăşenia, graţia, frumuseţea şi toate desăvârşirile statui ii şi înfăţişării ei; fruntea-i era albă ca întâia lucire de lună nouă, «»imjca ochii gazelelor, sprâncenele ca pătrarul lunii Ramadan, Obrajii ca anemona, gura ca pecetea lui Soleiman, chipul ca luna plină la răsăritul său, sânii ei ca două rodii gemene; cât despre '.ui.irul ei pântec mlădiu şi unduitor, el se ascundea sub veşminte mo scrisoare preţioasă în sulul care o înfăşoară. Şi aşa, la vederea el, hamalul simţi că îşi pierde minţile şi că i se prăvale coşul de pe II estetul capului: şi îşi zise: — Pe Allah! nici când vreodată, în toată viaţa mea, n-am avut n n mai binecuvântată ca această zi! Atunci tânăra uşieră, rămânând mereu tnlăuntrul casei, îi zise ui orii ei aducătoare de bucate şi hamalului: — Intraţi! şi fie-vă primirea voastră aici spre deplină încântare! Atunci ei intrară şi răzbiră în cele din urmă într-o sală spaţi> iasă ce dădea spre curtea din mijloc, împodobită toată cu brocari uri de mătase şi de aur, şi plină de mobile măiestrit lucrate şi

incrustate cu şire de aur, şi de asemenea cu vaze şi jilţuri sculptate, i u perdele şi sipete de haine păstrate cu grijă. în mijlocul sălii se «ila un pat de marmură încrustat cu mărgăritare sclipitoare şi cu pietre scumpe; deasupra patului era întinsă o perdea apărătoare «le ţânţari din satin roşu, şi pe pat era culcată o fecioară minunată, cu ochi babilonieni, cu statura dreaptă ca litera alef, şi cu un chip atâta de frumos, încât umplea de tulburare chiar şi soarele luminos, lira ca una dintre stelele strălucitoare şi, într-adevăr, ca o nobilă femeie din Arabia, după zisele poetului:
„Acela care măsoară statura ta, o, fecioară, şi o aseamănă cu frăgezimea ramurei mlădioase, nu rosteşte câtuşi de puţin adevărul pe de-a-ntregul şi judecă cu greşeală, cu tot talentul luu Căci statura ta n-are asemănare şi nici trupul tău nu îşi are frate! Căci ramura nu este frumoasă decât prinsă-n copac şi în toată goliciunea ei; pe când tu! în toate chipurile eşti frumoasă, şi straiele care te ascund nu sunt decât încă o desfătare!"

Dar iată că fecioara se sculă din pat, făcu câţiva paşi ca să ajungă în mijlocul sălii lângă cele două surori ale ei, şi le zise: — De ce staţi aşa nemişcate? Ridicaţi povara de pe creştetul hamalului!
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

86 Atunci aducătoarea bucatelor veni dinaintea hamalului, uşiera se aşeză înapoia lui şi, ajutate de a treia soră, ele îl uşurară de povară. Apoi scoaseră tot ce se găsea în coş, rânduiră fiecare lucru ' la loctrî lui, îi dădură doi dinari hamalului şi îi ziseră: — întoarce-ţi faţa şi du-te în drumul tău, o, hamalule.' Dar hamalul le privi pe fiecare şi începu să admire frumuseţea lor în toată desăvârşirea ei, şi se gândi că nu mai văzuse niciodată ceva asemănător. Totuşi, el băgă de seamă că nu se afla nici un bărbat în casa lor. Şi văzu tot ce se găsea acolo, ca: băuturi, fructe, flori înmiresmate şi multe alte minunăţii; şi se minună la hotarul uimirii, şi nu simţi nici un imbold să plece. Atunci cea mai mare dintre fecioare îi zise: — Dar ce ţi s-a întâmplat de nu te clinteşti din loc? Vei fi găsit neîndestulătoare simbria primită? Şi se întoarse către sora ei, aducătoarea, şi îi zise: — Mai dă-i şi al treilea dinar. Dar hamalul îi zise: — Pe Allah, o, stăpânele mele, simbria mea obişnuită nu-i decât două jumătăţi de dinar! Şi n-am găsit câtuşi de puţin neîndestulătoare simbria de aici. Dar inima mea şi fiinţa mea lăuntrică se frământă din pricina voastră. Şi mă întreb cum poate să fie viaţa voastră de vreme ce locuiţi singure şi nu aveţi aici nici un bărbat care să vă ţină tovărăşie omenească. Oare nu ştiţi voi că un minaret nu poate fi cu adevărat frumos decât numai dacă este dintre cele patru minarete ale moscheii? Şi, o, stăpânele mele, voi nu sunteţi decât trei şi vă lipseşte un al patrulea! Şi voi ştiţi că fericirea femeilor nu este deplină decât împreună cu bărbaţii? Şi aşa, cum zise poetul, un acord nu va fi deplin armonios decât la patru instrumente cântând laolaltă: o harfă, o lăută, o chitară şi un flaut? Ci, o, stăpâne ale mele, voi nu sunteţi decât numai trei, şi vă lipseşte al patrulea instrument, flautul. Ci, eu voi fi flautul, şi mă voi purta ca un bărbat înţelept, plin de agerime şi de judecată, meşter iscusit şi ştiind să păstrez o taină. Şi fecioarele îi ziseră:

cuprins de ameţeli. să fii tovarăşul de ospăţ şi. Apoi rândui sticlele. hamalule. pe toate cele întristătoare. adăugă: — Dragoste fără bani nu poate să slujească. la tine cu ce %& ne despăgubeşti? Căci nu te vom pofti să şezi cu noi decât numai dacă vei făgădui că nu îţi vei precupeţi banii. Oare nu-i chiar aceasta dorinţa ta să rămâi aicea la noi. că noi am cheltuit pentru acest palat o grămadă foarte mare de bani. mai cu seamă. de-ar fi fost un altul. Şi iată că tânăra care adusese bucatele întinse sticla cu vin. fără să pomenesc de ele. oare. limpezi vinul pritocindu-1. hamalule. este singurul leac tămăduitor! . însă. de asemenea. aşadar. Apoi! o umplu din nou şi le-o îmbie surorilor şi hamalului. care a citit. pe Allah. tare ne este teamă să ne incredem într-un iscoditor ca tine. nu ţie singură ţi-1 datorez? Atunci toate trei îi ziseră: — O. îi ziseră: — Ştii. această construcţie ritmată: „Bea vinul acesta! El este pricina oricărei veselit El îl face băutorul său mai plin de tărie şi de sănătate. du-te fără de nimic! Dar chiar în clipa aceea. La mine taina este ferecată într-o casă cu lacăte tari. să ne faci să veghem toată noaptea până la ivirea zorilor pe chipurile noastre? Apoi. Pentru toate relele. cele trei surori se înseninară mult. şi a treia oară. jur pe viaţa mea. hamalul strigă: — O. şi a doua oară. surorile mele. tot ce îi va reveni din cheltuială. stăpânele mele! Sunt un bărbat înţelept. aici şi fii sigur că vei fi balsam pe capul nostru şi in ochii noştri! Şi numaidecât aducătoarea de bucate se sculă şi îşi strânse mijlocul. Şi hama improviza. sigur şi credincios.— Dar. ajunge! căci. Aşadar. cărţile poeţilor O MIE ŞI UNA DE NOPŢI ţi a studiat cronicile! Eu nu povestesc decât lucruri plăcute şi le |). acest băiat nu ne-a micşorat cu nimica ziua! De altminteri. noi am citit din poeţii care zic: „Fereşte-te de orice destăinuire. Şi pe urmă. cea mai mare dintre fecioare. cuprins de extaz. o. ai avea. aducătoarea de bucate se amestecă şi zise: — O. o. oare nu ştii că noi suntem virgine? Şi. şi aduse dinaintea lor toate cele de care puteau avea nevoie. De altfel. hamalule de treabă. căci o taină împărtăşită e de îndată pierdută!" La aceste cuvinte. n-ar fi avut această răbdare faţă de noi. oare. la rândul său. î umplură cupa şi o băură. stăpâna casei. îşi închipuia că J visează prin somn. pregăti locul ospăţului şi pernele chiar lângă bazin. în talerul balanţei. Singuri ştiu ui îşi ţină o făgăduială cei mai buni dintre muritori. a cărei iheie s-a pierdut şi poarta-i cetluită!" Auzind versurile hamalului şi multe alte strofe ce le recită şi creaţiile lui ritmate. eu făptuiesedupă spusa poetului: „Singur bărbatul tare înzestrat ştie să păstreze taina. Cu orice prilej. rămâi. Apoi turnară vinul şi şezură cu O MIE ŞI UNA DE NOPŢI toţii şi hamalul in mijlocul lor. de cumpănă bună! Şi uşiera zise: — Dacă n-ai nimic. numai din prefăcătorie. Atunci hamalul se bucură neţărmurit şi îi zise aducătoarei: — Pe Allah! întâiul câştig al zilei. iau asupra mea să plătesc in locul lui.1strez cu grijă in sinea mea.

obrajii ei atâta de luminoşi precum numai lumina unei flăcări ar putea să facă viaţa strălucitoare! Ea binevoi să îl primească. o apropie de buzele ei. şi a treia îl bătea cu flori. I >upă aceea.Nimeni nu bea vinul. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Atunci fecioara luă cupa de la hamal.oze. Când vinul domni pe deplin. Apoi dintr-o IÂI itură se aruncă în bazin şi începu să se joace cu apa. o. Atunci el ii zise: — Nu! Nu! aceasta se numeşte vulvă! Dar ea îi zise: — Nu aşa! Şi hamalul zise: — Atunci este bucăţica ta de dinapoi! Şi ea îi răspunse: — Nu aşa! . apoi se duse să se aşeze lângă sora ei. sărută mâna fecioarei.. stăpâna mea. un sclav al ochilor tăi aşteaptă în picioare. cântă încetişor aceste versuri ale poetului: „l-am îmbiat prietenei mele* un vin scânteietor asemenea obrajilor ei. pricina oricărei veselii. şipoate-i cel mai neînsemnat dintre sclavii tăi! Dar el îşi cunoaşte stăpâna! El îi cunoaşte îndurarea şi binefacerile ei Şi mai ales el ştie mulţumirile ce i se cuvin. Şi îi zise făcând semn spre aceea dintre coapsele ei: — O." Atunci ea îi zise intinzându-i cupa: — Bea. purpura ei este sângele meu şi amestecul kţ în cupă este tot sufletul meu!»" * In original: „prietenul meu". prietene al meu.» Eu îi zisei: «Bea. scumpul meu. ca să vorbească de iubitele lor. fără să fie plăcu înviorat de acesta! Singură îmbătarea este în stare să ne îndestuleze '> de voluptate!" Apoi sărută mâinile celor trei fecioare şi goli paharul. sunt sclavul tău. genul masculin. întinzându-se pe spate. apoi luă n|i.i in gură şi îl stropi gălăgios pe hamal: ceea ce nu o împiedică lt şi dea cu apă peste mădularele ei şi printre coapsele ei tinere. Poejii arabi întrebuinţează aproape întotdeauna. lucrul tău şi avutul tău! Şi recită în cinstea ei aceste versuri ale poetului: „La uşa ta. flacăra acestei inimi! Această licoare sunt lacrimile mele preţioase.. Şi se puseră cu toţii să i ni . şi una îi spunea glume ţi alta îl atrăgea spre ea. să cânte şi să se joace cu florile gingaşe şi în tot timpul tirsta hamalul le lua în braţe şi le săruta. se despuie tir toate veşmintele şi ţâşni în toată goliciunea ei. şi cu o voce lină şi unduită. prin eufemism. După aceea se îndreptă spre stăpâna casei şi îi zise: — O.' şi facă-se ca această băutură să îţi fie de sănătate şi pentru o mistuire plăcută! Şi să îţi dea tărie pe calea adevăratei sănătăţi! Şi hamalul luă paharul. ştii tu cum se numeşte aceasta? Şi hamalul îi răspunse: — Ha! Ha! de obicei aceasta se numeşte cortul îndurării! Atunci ea îi strigă: — Iu! Iu! Nu ţi—e ruşine? Şi îl apucă de ceafă şi începu să îl lovească. Şi continuară IR bea până când fermentul ajunse să joace în mintea lor. o. dar îmi zise cu faţa scăldată de surâs: «Cum vrei tu să mă faci să beau proprii mei obraji?. ieşi din apă şi dete fuga să se arunce la pieptul haiii ilului. tânăra uşieră se sculă deodată.

apoi îşi puse din noul veşmintele şi merse să se întindă pe genunchii hamalului. lumina ochilor mei! care este numele acesteia? El răspunse: — Crăpătura ta! Ea strigă: — Ah! vorbele ticăloase ale acestui băiat! Şi ea îl pălmui peste obraji atât de tare încât răsună toată sal Şi el zise: — Ştiu! e busuiocul podurilor! Ea răspunse: — Nu! Nu! Şi se apucă din nou să îJ lovească peste gât. făcând semn cu degetul spre coapsele ei şi spre aceea dintre coapse. se numeşte şi aşa!. „izvorul luminilor" şi sfârşi prin a o întreba pentru ca ea să înceteze de a-1 mai lovi: — Haide.Atunci el spuse: — Este bondarul tău! Ea începu. al meu | nsuioc al podurilor! După aceea. „iepuraşul fără de urechi". o. Acolo. făcând semn cu mâna spre] părţile ei gingaşe. „găina fără glas". spune-mi numele ei adevărat! Ea răspunse: — Hanul* lui Aby-Mansur! Atunci hamalul se sculă.] unde făcu la fel ca şi cele două surori ale ei. scumpule!. aşadar. o. şi îi zise:] — Ghiceşte-i numele. din nou trecu din mână în mână cupa şi farfui toara. care-i numele său? . Apoi cu un semn arătând spre mădularul său îi zis stăpânei casei: — O. apoi ieşi şi merse să se O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 90 aşeze în poala hamalului. o. Atunci el zise: — Spune-mi. Atunci el între — Dar care este numele său? Ea răspunse: — Susanul descojit! Şi el strigă: — Coboare asupra ta. îi zise hamalului: — O. mărita mea stăpână. „părintele luminii". înşirându-i pe degete „graurul mut". să îl lovească aşa de tare peste gât. susan descojit dintre susanuri. încât îi zdrobi pielea. se dezbrăcă şi cobori în bazin. cum o cheamă! Şi ea îi răspunse: — Busuiocul podurilor! Atunci hamalul strigă: — în sfârşit! fie lăudat Allah pentru mântuirea ta. Atunci el începu să zică: — Se numeşte şi aşa. la aceste vorbe. apoi ieşi din bazin şi se aruncă poala uşierei şi îşi întinse amândouă picioarele în poala aducătoarei de bucate. Apoi a doua fecioară îşi scoase veşmintele şi se aruncă in bazinul cu apă: făcu şi ea la fel ca sora ei. îşi scoase veşmintele şi coborî în ba zin: şi paloşul lui înota pe deasupra apei! El se spălă pe tot trupi aşa cum se spălară fecioarele. cele| mai alese dintre binecuvântări! Atunci se sculă a treia fecioară.

care mestecă şi paşte busuiocul podurilor. şi ele râdeau pe rupte. de altfel. clipi din ochi. că-i aşa de aprinsă! şi e chiar ■ i>bul tău. în i ele din urmă sfârşiră prin a-1 întreba: — Spune-ne odată numele lui adevărat! Atunci hamalul se gândi o clipă. privi spre coapsele sale.* Khtn (han) . doar e aşa de zbuciumată! Şi de fiecare dată hamalul scutura din cap. şi mâine fiecare va putea să plece să vadă starea sorţii lui pe calea lui Allah! Atunci fecioara aducătoare de bucate se amestecă şi zise: — Pe viaţa mea. desigur! o. le pişcă şi le strângea in braţe. o. iată vorbele ce mi le-a spus chiar adineauri acest copil care-i zebbul meu: „Numele meu este: catârul ia re şi nefugărit. apoi Ie săruta. o. vom râde bine cu el. încât se prăvăliră pe spate. scoală-te şi citeşte ceea ce este scris pe uşă! Şi el se sculă şi găsi pe uşă aceste cuvinte scrise în zugrăveală j aurită: „Nu pomeni nimic de ceea ce nu te priveşte câtuşi de puţbm că de nu. stăpânele mele! Mai degrabă să împreunăm noaptea aceasta cu -ziua care a irecut. dar numai O MIE ŞI UNA DE NOPŢI de vei vrea să intri sub cârmuirea noastră şi să nu ne ceri nici lămurire despre orice vei vedea sau despre pricina a orice ar fi! Atunci el zise: — Da. şi trage in gazdă la hunul tatălui meu Mansur!" La aceste cuvinte. Apoi începură din nou să bea dintr-aceeaşi cupă până pe înnoptate.casă de oaspeji. Şi ele mirate îi literă: — Dar e sigur că-i unealta ta. şi se desfătează luându-şi tainul de susan descojit. surorile mele. ele se puseră pe un aşa râs. M O MIE ŞI UNA DE NOPŢI La aceste cuvinte tustrele fură cuprinse de un aşa râs. je muşca. stăpânele mele. şi zise: — O. decât mie să părăsesc casa voastră. plin de bunăvoinţă şi de haz! Atunci ele ii ziseră hamalului: — Ei bine! vei putea şedea într-astă-noapte la noi. vei auzi nişte lucruri ce nu îţi vor fi pe plac!" . Atunci ele îi ziseră hamalului: — Acum întoarce-ţi faţa şi du-te arătându-ne spatele tale cât ţi—s de late! Dar hamalul strigă: — Pe Allah! îi vine mai la îndemână sufletului meu să-mi pălâsească trupul. căci este un pierde-vară fără de ruşine. şi. Atunci ele fiseră: — Scula ta! El răspunse: — Da' de unde! Şi luă de la fiecare câte o pişcătură de ţâţă. să îl poftim să îşi petreacă noaptea la noi. încât se (năvăliră pe spate şi strigară: — Zebbul tău! — Nici pomeneală! Şi luă de la fiecare dintre ele câte o muşcătură. stăpânele mele! Şi ele îi spuseră: — Atunci.

Dar când se lăsă a zecea noapte Doniazada îi zise: — O. şi mâncară cu toţii. că atunci când hamalul rosti această făgăduială către fecioare. o. apoi se întoarse şi le zise: — Masa noastră va fi. aprinseră făcliile. deplină într-astă-noapte. şi uitându-se chiorâş le zise: — Haideţi! Haideţi! fiţi numai pe pace. dându-se rând pe rând cu câte un pas înapoi. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI i h lori de ochiul stâng.irse. dar să le arăţi de ce trebuie ifl se ţină cu străşnicie. insă tustrei sunt cum nu se poai< mai hazlii la chip. într-adevăr. aducătoarea de bucate se sculă şij rândui merindele dinaintea lor. Abia intrară şi ei le urară pace la cei de faţă. holbă ochii mari. însă cel mai adesea se întrebuinţează acest nume doar pentru] persani. fecioarele izbucniră în hohote de râs şi îşi . călăuzindu-i pe cei trei chiori. bănuind că ar ţine de cinul lor. ii ziseră: — O! dar acesta-i tot un saâluk ca şi noi! aşadar. şi îndeosebi pe persani şi în generai pe loji aceia cărei vorbesc rău araba. dar aceasta nu îi tulburai deloc din plăcerile lor. mărite rege. Şi deodată auziră bătăi la poartă. şi flecare dintre ei are o Inliţişare deosebită de a celorlalţi. purtau mustăţi răsucite în sus şi '-■ml la ei arăta că făceau parte din cinul cerşetorilor numiţi uftlik*. care îi ziseră în cele din urmă: — Atunci spune-le că pot să intre. căci de nu. stăpânele mele. care auzi gândurile lor. Încheie-Ji povestea! Şi Şahrazada răspunse: — Cu toată prietenia şi ca o cinstire cu care mă simt datoare! Şi ea urmă şirul povestirii: Mi s-a povestit. plural de la Ajami. atâta sunt de caraghioşi. se sculă deodată. într-adevăr. şi mai ales hamalul care în acelaşi timp rostea mereu versuri rimate închizând ochii şi clătinând din cap. căci nu am ce face cu delicateţele voastre! Şi începeţi prin a lua seama la ceea ce este »eris acolo pe uşă! La aceste cuvinte. apoi toată lumea începu din nou să bea şi să guste din toate dulciurile cumpărate in suk. Iar după aceea. ne va putea ţlnejmeteneşte tovărăşie! Insă hamalul. vă iau de mărturie că nu voi pomen^ nimic despre ceea ce nu mă priveşte câtuşi de puţin! în clipa aceea. arseră lemne înmiresmate şi tămâie. ei aveau bartui rasă şi. zicându-le: „Nu vorbiţi de ceea ce nu vă priveşte câtuşi de puţin. sora mea. văd într-asta o uimitoare poli ivire de întâmplări! Numaidecât mi-am dat seama că sunt nişte ni (lini care par să vină din ţara Rumilor. căci am dat la poartă peste trei ahjam* cu barba rasă şi tustrei] * Ahjam. La vederea lor. fecioarele se ridicară ţi ii poftiră să şadă.Atunci hamalul zise: — O. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi tăcu discret. cei trei oameni îl priviră pe humalul care era beat de-a binelea şi după ce îl iscodiră cu luareMînnte. Odată aşezaţi. veţi auzi lucruri ce nu o să vă pitică!" Şi fecioara merse bucuroasă tot într-o fugă la poartă şi se înlo. Acest cuvânt numeşte toate popoarele vorbind oi limbă străină de cea arabă. dacă îi vom plobozi inlăuntru. Şi. şi. desigur. o să petrecem de minune pe socoteala lor! Apoi ea urmă să rostească vorbe prin care să le înduplece pe tovarăşele ei. desfătându-se. totuşi tânăra uşieră se sculă şi se îndrept spre poartă. Aşadar. mai mult decât atât.

el făcea tumbe de plăcere ş zicea: „Hai! ya Allah!" într-atâta era de uimit de vocile minunat şi armonioase ale cântăreţilor. împresurată de clopoţei. Şi cei trei saâlik statură îi picioare. unul luă toba cu clopoţei. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 94 şi cerură să li se aducă instrumentele de desfătare. Cuvântul saâluk face la plural uiâlik. el nimeri în calea lui această casă şi auzi sunetul instrumer telor şi zarva ospăţului. deci. dar înnoptase şi eram străini. Ci. el ne-a dat drumul să ne ducem. Dar califul zise: — Trebuie neapărat să intrăm şi să ii luăm pe neaşteptate. Tânăra uşieră deschise. hamalul le zise: — Ehei! fraţilor! Aveţi in sacii voştri vreo poveste bună sau vreo întâmplare minunată care ar putea să ne desfăteze? La aceste cuvinte. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI . Şi uşiera se ridică să vadă despre ce poate fi vorba. iată care era pricina bătăilor în poartă: In noaptea aceea califul Harun Al-Raşid coborâse să cutreier prin oraşul său ca să vadă şi să audă el însuşi lucrurile ce puteaţ să se întâmple. •• Tiberiada. uşieri veni să deschidă. în timp ce se plimba în noaptea aceea pe străzile c şului. Şi toţi trei începură să cânte şi fecioarele îi acompaniat cântând cu vocea. Aşadar. Şi chiar în clipa aceea. mai pierdurăm şi drumţ * Al-Barmaki sau Barmecidm. ol lăută din Irak şi un flaut din Persia./iseră: — Vom petrece bine pe socoteala acestor saâlik şi a hamalului! Apoi ii poftiră pe saâlik să mănânce. plinitorul răzbunărilor lui. care a ţinut o oră şi la care ne-a ospătat bine mâncare şi cu băutură. Aşa că am face bine să ne ferim să intrăm acolo ca nu cumva să ni se întâmpl cine ştie ce pacoste. Căci el îşi Iu obiceiul să se deghizeze adesea în negustor.lăuta şi al treilea flautul. răspunse: — Ascult şi mă supun. Şi caHfui îi zise lui Giafar: — Vreau să intrăm în această casă pentru a vedea ale cui sun vocile acelea. Şi el păşi înainte şi bătu ia poartă. < and cupa începu să se plimbe din plin. ei se simţiră îmboldiţi tare şi înfierbântaţi * Persanii îi numesc Kalendeni sau Kalendei. Şi era însoţit de vizirul său Giafar Al-Barmaki* ' de spătarul Massrur. Dar Giafar răspunse: — Aceasta pare să fie o casă de beţivi. al doilea . stăpâna mea! suntem nişte negustori din Tabariat*« Sunt de acum zece zile de când am venit la Bagdad cu marfă I locuim la hanul negustorilor. şi Giafar ii zise: — O. Aşad ieşirăm. şi ei mâncară pe săturate! Apoi uşiera ii pofti să bea. cât despre hamal. la această poruncă. Atunci uşier J le aduse numaidecât o tobă de Mossul. poarta. şi saâlikii se puseră pe rând pe băut şi ■ i treacă mereu de la unul la altul cupa din mâinile tinerei uşiere. într-acestea se auziră din nou bătăi in poartă. unul dintre negustorii ide | han ne-a poftit în noaptea aceasta la el acasă şi ne-a pus la cin| După masă. Şi Giafar. Şi aşa.

Ele îi ziseră: — Pofteşte-i să intre! Atunci ea se întoarse ca să le deschidă poarta. apoi aduseră un vin nespus de dulce pentru calif. înfăţişarea de negustori şi o ţinută vrednică de toată cinstirea. Şi acum ne rugăm fierbinte mărinimiei voastre ca să ne îngăduiţi să intrăm şi să ne petrecem noaptea aicea 1« voi. îşi suflecă pulpanele mantiei. veţi auzi lucruri ce nu vă vor plăcea!" Ei răspunseră: — Da. El o primi şi mulţumi călduros fecioarei. ele îl chemară pe hamal şi ii ziseră: — Allah! cât e de puţin săritoare prietenia ta! Haide! doar nu eşti nicidecum un străin aicea. sora mea. i ■ ■ loarele se ridicară in picioare şi ii întâmpinară şi le ziseră: — Fiţi bineveniţi şi facă-se ca primirea aici să vă fie îmbelţugată şi prietenească! Simţiţi-vă in largul vostru. Privi apoi fecioarele şi le văzu toată liumuseţea şi graţiile. Apoi califul îi privi pe cei trei saâlik şi văzu că erau chiori de < >chiul stâng. turnă iu ceaşcă apă de izvor pe care o răci cu o bucată de zăpadă. Dar fe• loarele continuară să stea de vorbă cu musafirii şi să îi poftească na bea împreună. scoală-te. tu eşti unul de al casei! Atunci hamalul se ridică. ridică tot ce se afla in mijlocul sălii şi mătură locul. şi rămase nespus de uluit şi mirat. şi se miră nespus. Atunci uşiera ii privi şi găsi că aveau. îşi strânse mijlocul şi zise: — Porunciţi şi mă supun! Şi ele îi ziseră: — Aşteaptă la locul tău! . apoi i-o îmbie calilului. fireşte! Şi şezură şi fură poftiţi să bea şi să îşi treacă între ei cupa. că de nu. la vederea lor. Şi merse ca să Ic dea de ştire tovarăşelor ei şi le ceru părerea. dar el nu primi. stăpâna casei se sculă. şi ei o întrebară: — Putem să intrăm cu îngăduinţa voastră? Ea zise: — Intraţi! Atunci califul şi Giafar şi Massrur intrară şi. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Ea ii răspunse: — La poruncile tale! Atunci uşiera se sculă. Cât despre celelalte două fecioare. o. într-adevăr. voi oaspeţi ai noştri! Dar avem să vă cerem o făgăduială: „Nu vorbiţi de ceea ce nu vă priveşte câtuşi de puţin. zicând: — Sunt un bun hadj!* Atunci uşiera se sculă şi aşeză dinaintea lui o mescioară încruslată cu fineţe. Şi Allah va ţine socoteala de această faptă bună. ii întrebă din nou ce mai poruncesc. şi îşi zise în sinea lui: „Trebuie ca mâine să o răsplătesc pentru fapta ei şi pentru tot binele pe care îl face!" Fecioarele continuară să îşi îndeplinească îndatoririle de gazde primitoare şi să servească băutură. Dar când vinul îşi vădi înrâurirea. pe care puse o ceaşcă de porţelan de China. şi i mestecă totul cu zahăr şi apă de trandafiri.• «11 c hanul unde locuiam. apoi o luă de mână pe aducătoarea bucatelor şi ii zise: — O. ca să ne îndeplinim îndatoririle noastre! * Hadj: pelerin la Mecca. le zise celor trei saâlik să se ridice din mijlocul sălii şi să se aşeze cu spatele răzimaţi de uşi.

O întinse uşierei. „OCTAVÎĂN ( i . V O. ci ea vă va lămuri! Eu vă voi răspunde întotdeauna că sângele meu. stăpâna casei urcă în patul său de marmură cu plăci de aur şi argint şi îi zise uşierei şi aducătoarei de bucate: — Arătaţi-ne acuma ca să vedem ceea ce ştiţi să faceţi! Atunci uşiera se sculă şi urcă în pat alături de sora ei. Atunci stăpâna casei se apropie... Atunci ea aruncă biciul din mână şi luă căţeaua în braţe. încercuit de ciucuri de mătase verde. şi ii clipi din ochi lui Giafar ca să-i dea < înţeles să o întrebe pe fecioară despre rostul acestui lucru. MJOTECA JUDZŢEAN. care o acordă şi. şi căţeaua plângea şi ţipa. prietene al nostru. îşi suflecă mânecile. atuncea somnul s-a supărat pe mine şi m-a părăsit Ei îmi răspunseră: «Ce-ai făcut. care purtau nişte lanţuri prinse in jurul gâtului. crăiasă a mătăsurltor. şi văzu două căţele de soiul câinilor negri. tu pe care te ştim dintre acei care merg pe calea cea dreaptă şi sigură? Spune-ne cine te-a putut aduce în asemenea rătăcire?» Eu le zisei: «Nu voi fi nicidecum eu acela. şi fecioara se purtă cu căţeaua cea de doua precum se purtase cu întâia.. Dar Giafar îi răspunse prin semne că este mai bine să tacă. ■' '- . Hamalul le luă şi le aduse în mijlocul sălii. şi adu-mi-o pe a doua! Şi hamalul se supuse.După câteva clipe aducătoarea de bucate îi grăi: — Urmează-mă şi vino să mă ajuţi! Şi el o urmă afară din sală. o strânse la pieptul ei şi îi şterse lacrimile şi o sărută pe cap. Apoi îi zise hamalului: — Du-o înapoi. şi uducătoarea de bucate ieşi. se opri dinaintea fecioarelor. fără să ţină seama de asta. trăgând-o de lanţ. Pe urmă stăpâna casei se întoarse spre cele două surori şi zise: — Haidem! Să facem ceea ce avem obiceiul de a face! Ele răspunseră: — Ne supunem.. cântă aceste strofe despre iubire şi despre tristeţile ei cu o voce răscolitoare şi chinuită de suspine: „îndurare! Daţi-le înapoi pleoapelor mele somnul ce a fugit. luă un bici şi îi zise hamalului: — Adu-o aici pe una dintre căţele! Şi el aduse una dintre căţele.. tot sângele meu este numai al ei Vă voi răspunde întotdeauna că îmi aleg să îl risipesc mai degrabă pentru ea decât să îl păstrez în mine cu toată povara . deschise sacul şi scoase din el o lăută. şi fecioara nu mai conteni să o lovească până când ii amorţiră braţele. şi spuneţi-i unde mi s-a dus înţelepciunea! Când am încuviinţat să găzduiesc iubirea în casa mea.LUI 17 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Atunci. tăbărî asupra ei.. ciupindu-i coardele.. lovind-o cu biciul peste cap. merse în iatacul ei şi aduse de acolo un sac de atlaz. şi o făcu să se apropie şi căţeaua începu să plângă şi să ridice capul spre fecioară. Atunci califul îşi simţi inima umplându-i-se de milă şi pieptul i se strâmtă de tristeţe. Dar fecioara. ţinându-i-1 cu amândouă palmele. ■.

Am ales o femeie ca să îmi sădesc în ea gândurile mele. şi. o. o. cu ceea ce a rămas din această licoare. durerea va răzbi în curând până să ne aducă la doi paşi de moarte! O. lacrimi. ce i-am putea răspunde? Dacă noi înşine am fi bântuiţi de iubire. Şi dacă noi îndurăm şi pătimim în tăcere din pricina fugii prea iubitului. Dar aducătoarea de bucate se apropie şi stropi cu puţină apă peste faţa surorii ei in nesimţire şi aceasta îşi reveni în simţire. care m-au adus în această stare. o ciupi cu vârful degetelor şi cântă: „Dacă ar veni cineva să ni se plângă nouă de iubire. durere! N-a mai rămas nimic pentru noi decât părerile de rău. surioara mea! Dar tânăra uşieră fu cuprinsă de o mâhnire aşa de mare. şi coroana de pe capul meu. . voi m-aţi ierta văzând-o! Căci Allah însuşi a făurit în aur acest giuvaer. Şi numai aceasta a izgonit pentru totdeauna somnul de pe ochii mei! Şi n-au fost nicidecum faptele trecute cele care m-au mistuit aşa. califul băgă de seamă că acest trup poartă urmele unor lovituri de bici şi de nuiele. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 98 Şi acum. ce am putea face? Căci dacă îl însărcinăm pe un tălmaci să răspundă pentru noi. ci numai trecutul acela al ei! Şi n-au fost nicidecum lucrurile dragi de care m-am îndepărtat. apoi ii aduse o rochie nouă şi o înveşmânta cu aceasta. cum prin această mişcare trupul ei se dezgoli.. în făptura ta iubită altceva decât suspine. eu nici nu mai pot păstra tăcerea şi nu îmi voi afla liniştea până când nu voi fi descoperit adevărul despre toate acestea. *U7vol. mi-aş pune foc simţămintelor mele. pe focul mistuitor. însă. gândurile mele care oglindesc însuşi chipul eu Şi aşa de-aş izgoni acest chip. cu licoarea vieţii. să îmi întorc privirile spre alta? eu\ al cărui suflet este legat pe de-a-ntregul de trupul ei înmiresmat. de fapt tălmaciul nu va fi în stare câtuşi de puţin să redea toate tristeţile unei inimi îndrăgostite. mâhniri şi rare plăceri? Oare nu ştii că privindu-ţi chipul în apa limpede. încât îşi sfâşie veşmintele şi căzu la pământ în deplină nesimţire. o sprijini de sânul ei rotund. slăvite stăpâne. el a făurit rodia şi mărgăritarele!» Ei îmi ziseră: «Oare afli cu adevărat. vei auzi lucruri ce nu îţi vor fi pe plac câtuşi de puţin!" într-acestea. ci numai privind-o. şi rămase uimit la hotarul uimirii. aducătoarea de bucate se ridică şi luă lăuta.lui! . oare. precum şi despre întâmplarea cu cele două căţele! Şi Giafar ii zise: — O. ci numai despărţirea ei de mine. n-ai mai vedea decât umbra ta? Bei dintr-un izvor de care eşti sătul înainte chiar de a fi putut măcar gusta din eL» Eu le răspunsei: «Nu credeţi nicidecum că bând-o m-a cuprins beţia. aş putea eu. neştiutorule. că de nu. sora ei îi zise: — Facă-se ca Allah să te aline. Ah. aminteşte-ţi de făgăduiala dată: „Nu vorbi nimic despre ceea ce nu te priveşte. Atunci califul îi zise lui Giafar: — Nu prea îmi pari tulburat de toate astea! Dar n-ai văzut urmele de lovituri pe trupul acestei femei? Cât despre mine. de parfumurile de ambrăşi de mosc ale trupului ei?»" Când îşi sfârşi cântecul.

pricina care mi-a istovit toate imterile. Domnul nostru. eu şt întâia ei soră.jalea şi lacrimile şiroind pe obraji. oare ai fugit de privile ochilor mei şi ai curmat legăturile ce te ţineau prins de măruntaiele mele? Spune! ai mai păstrat în tine măcar o urmă din dragostea noastră O MIE ŞI UNA DE NOPŢi tic odinioară.! oare ne îngădui să le retezăm capul? Ea răspunse: — Mai aştepta{i un ceas.. refăcută puţin. atunci ai izbutit! Dacă soarta vicleană i-arfi părtinit din veci pe cei îndrăgostiţi. stăpâna noastră. fraţi musulmani! vă las în grijă să mă răzbunaţi pe necredinciosul! Ca şi el să îndure aceleaşi suferinţe! Ca de-abia să ajungă să închidă ochiul pentru odihna nopţii. si prin tine m-a adus în această stare de slăbiciune şi de neputinţă? Dacă. Şi tu. stăpâna casei îşi sfâşie veşmintele.. oare. bietele femei n-ar mai afla o singură zi în care să le facă împotrivă iubiţilor credincioşi! Dar eu. plânse şi căzu in nesimţire. o firavă urmă ca să mai dăinuiască chiar în ciuda vremii? Sau ai uitat. de nefericirile mele venite prin mâna ta.. înainte de a le tăia capul. ucigaşule al acestei inimi!. cel care lipseşti. plânge ca să mă descarc puţin de nefericirile mele. oare. căci vreau. de toate pătimirile mele!" La auzul acestui cântec trist. să îi întreb ca să văd cine sunt! Atunci hamalul strigă: . Vai. datorită depărtării. Şi aducătoarea de bucate se sculă şi o ajută să îmbrace o altă rochie. surghiunul trebuie să fie astfel partea mea. floare ascunsă de privirea oamenilor. se aşeză pe pat şi îi zise celei care o ajuta: — Te rog din inimă.. după ce avu grijă să o stropească cu apă pe faţă şi să o facă să îşi vină iarăşi in lire. ai de gând să mai laşi în privire pentru multă vreme încă vechea prietenie? Ah! dacă scopul tău n-a fost decât să aprindă în mine gelozia. o.. mai cântă.. Şi aleanul inimii mele zdrobite nu face decât să sporească de nebunia dorului de tine! Te doresc! Mi-ai făgăduit? Dar unde eşti oare? O. când nesomnul să îl şi redeschidă de îndată larg! I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 102 Şi negrii îndepliniră porunca şi ziseră: — O. casă ne putem plăti datoriile noastre. vai! cui m-aş putea. o. vai! ce dezamăgire îl aşteaptă pe părătorul care şi-a pierdut dovada scrisă de datornicul lui sau a unei datorii plătite!. iubite. Doar numai o dată! Atunci aducătoarea de bucate îşi acordă din nou lăuta şi cântă aceste strofe: „Până când această îndepărtare şi această părăsire atâta de neîndurătoare? Oare nu ştii că ochii mei nu mai au lacrimi de risipit?. Atunci stăpâna casei. îi voi are într-o zi seama lui Allah.. aşadar. Tu m-ai dat uitării! Dar.

. stăpâna mea. doar intrând într-insul! Şi grăind aşa. o. o. Giafar! Dezvăluieşte-i cine sunttem. ca ne va ucide! Şi Giafar răspunse: — Nu primim decât ceea ce ni se cuvine! însă califul îi zise: — Nu-i îngăduit să glumim în clipa când trebmie să fim cu luare-aminte. Dar când se lăsă a unsprezecea noapte Ea zise: Mi s-a povestit. după ce se aprinsese de mânie. cât e de frumoasă.— Pe Allah! o. pe Allah. căci fiecare lucru îşi are timpul lui! Atunci fecioara se apropie de saâlik şi le zise: — Sunteţi fraţi? Ei răspunseră: — Nu. ea se apropie de grupul musafirilor şi zise: i — Povestiţi-mi tot ce trebuie să-mi povestiţi. căci nu mai aveţi decât un ceas de trăit! De altminteri. ar fi o învăţătură pentru cine ar citi-o cu luare-aminte! Şi al doilea şi al treilea îi răspunseră la fel." Când hamalul sfârşi recitarea.. pe Allah! Nu suntem decât cei mai să raci dintre cei săraci şi trăim din truda noastră punând ventuze şi fiăcând hărăcsiri»! Atunci ea îi grăi fiecăruia dintre ei şi îl întrebai: — Eşti chior din naştere? ' El răspunse: — Nu. fecioara începu să râdă. ce noapte fericită şi plăcută am fi petrecut dacă am fi fost scutiţi de vederea acestor saâlik aducători de năpastă! căci aceşti saâlik de piază rea ar duce la prăpăd. că de nu. oraşul cel mai înfloritor. nu mă ucide pentru nelegiuirea săvârşită de alţii! Aceştia toţi de aici au greşit şi au săvârşit o adevărată nelegiuire. să nu îl ucizi nici într-un chip pe cel nevinovat din pricina celui vinovat. Şi pe tine eu te rog fierbinte. Şahrazada văzu apropiindu-se dimineaţa şi conteni cu discreţie. puteţi fi încredinţaţi că v-aş fi trimis încă şi mai repede pe lumea cealaltă. pe Allah! dar povestea pierderii ochiului meu este o poveste atât de uimitoare. încât de ar fi scrisă cu acul în colţul lăuntric al ochiului. mai ales când învredniceşte o fiinţă fără de apărare!. o fac pentru că sunteţi nişte oameni sărmani. că atunci când fecioara începu să râdă. dacă mai tărăgănez aşa. el recită această strofă: „Cât e de frumoasă iertarea din partea celui tare. în numele prieteniei neîntinate care ne leagă. mărite rege. dreptp«edeapsă! Atunci califul îi zise lui Giafar: — Vai de noi. căci dacă aţi fi fost dintre cei mai de vază sau dintre cei mai mari din tribul vostru sau dacă 103 O MIE Şl UJNA DE NOPŢI iii fi fost dintre cei de la stăpânire. chiar şi numai prin venirea lor. dar nu eu! O. Apoi toţi împreună îi ziseră: — Fiecare dintre noi este dintr-o ţară şi povestirile noastre sunt uluitoare şi întâmplările noastre nemaipomenit de ciudate! Atunci fecioara se întoarse către ei şi le zise: — Fiecare dintre voi să îşi istorisească povestea lui şi pricina . în clipa aceea.

fiul unchiului meu îmi făcu o primire dintre cele mai călduroase şi mai mărinimoase. Ultima oară când am fost la ei.a lua sânge. am de a—ţi cere ceva de mare însemnătate şi aş vrea să nu te văd împotrivindu-te sau împiedicându-mă de la ceea ce am hotărât să fac! îi răspunsei: — Fireşte. lipsi câteva clipe. şi acel ! frate era rege într-un alt oraş. Apoi anii trecură. după starea mea între oameni. şi din toată inima prietenească şi deschisă! Atunci. îmbrăcată în veşminte strălucitoare care trebuie să se fi ridicat la un preţ neasemuit ue mare. Apoi începurăm să bem. Şi după aceea fiecare dintre voi să îşi ducă mâna la frunte în semn de mulţumită pentru găzduire şi să se ducă in întâmpinarea destinului său! Atunci întâiul care păşi înainte fu hamalul.. şi zise: Povestea întâiului saâluk Eu îţi voi împărtăşi. cu femeia în urma lui. şi eu şi fiul unchiului meu creşteam. înţelegeţi de ce. pe Allah! eu nu mă voi duce decât după ce voi fi auziţi istorisirea tovarăşilor mei de aici. El avea un frate. el porunci să taie berbeci in cinstea mea şi să pitrocească mai multe feluri de vinuri. şi îmi zise: ' 105 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Ia această femeie şi păşeşte înaintea mea spre locul pe care . tocmai se potrivi că mama mă aduse pe lume în aceeaşi zi când se născu şi fiul unchiului meu. Şi asta-i toată povestea mea. şi apoi ani şi zile. şi ceea nu vreau să mai repet aici. fiu al unchiului meu! pe care te iubesc într-un chip cu totul deosebit. stăpâna mea. împrăştiind un parfum nespus de plăcut. apoi se întoarse.Şi numaidecât după aceea el se ridică. Atunci fiul unchiului meu îmi zise: — O. eu. Atunci întâiul saâluk păşi înainte ca să îşi istorisească povesteai lui. o. Şi mi s-a întâmplat cu voi celelalte ceea ce voi ştiţi prea bine. aşadar. sunt hamal şi nimic mai mult! Aducătoarea de bucate care-i aicea de faţă mi-a poruncit să îi car o povară şi veni cu mine aici. şi băurăm aşa de mult. că tatăl meu era rege. care zise: — O. Şi vă doresc pacea! Atunci fecioara îi zise: A hărăcsi . pricina care m-a silit să i îmi rad barba şi să îmi pierd ochiul! Află. stăpâna mea.venirii lui în casa noastră. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Haide! ridică—ţi puţintel mâna la frunte spre a vedea daca este la locul ei. şi chiar să rămân la el acasă mai multe luni în şir. aducând după el o femeie plină de podoabe. ca să aibă deplină încredere. Şi el se întoarse către mine. căci nu voi mai adăuga o vorbă mai mult. netezeşte-ţi părul şi du-te în treaba ta! Dar hamalul zise: — Nu. Trebuie să îţi spun că mi se prilej uia să merg la răstimp de câţiva ani să îl văd pe unchiul meu. încât vinul se dovedi mai tare ca noi. în ceea ce priveşte naşterea mea. el îmi porunci să mă leg cu jurământul cel mai sfânt punându-mă să jur pe Cartea cea Sfântă.

fiul unchiului meu! te rog să întregeşti ajutorul pe care mi l-ai dat. şi mă vei aştepta acolo! Şi nu putui să mă împotrivesc dorinţei lui şi nici să mă dezic in faţa acestei rugăminţi. fiul unchiului meu. o. Cât despre ipsosul acela din sac. Când se făcu nevăzut dinaintea privirilor mele. şi nu putui nici bea nici mânca şi toate gândurile mi se învălmăşeau numai în jurul fiului unchiului meu şi cu toate acestea nu putui descoperi nici cel mai mic lucru.\\ 1 voi arăta. îl deschise şi dedesubt se arătă o scară boltită. Şi îmi urmai căutarea până se lăsă noaptea fără să izbutesc ca să aflu drumul la acesta. Apoi când se făcu dimineaţă. mă sculai şi închisei capacul. Atunci mă cuprinse o mâhnire de moarte şi îmi petrecui toată noaptea zbuciumându-mă cumplit până dimineaţa. pe care îl văzurăm sosind la puţină vreme după aceea. apoi vei potrivi din nou la loc lespezile aşa cum au fost şi cu acel amestec vei tencui lespezile pe la încheietura lor ca ţi mai înainte şi vei face în aşa fel ca nimeni să nu poată bănui ceva şi zice: „Iată un mormânt proaspăt a cărui tencuială e de curând făcută. tu vei aşeza la loc capacul şi îl vei acoperi din nou cu pământ aşa cum a fost mai înainte. nu păstră la el decât toporişca şi se îndreptă spre piatra mormântului de sub boltă. o. Mă intorsei atunci pentru a doua oară la cimitir gândindu-mă la toate cele săvârşite de fiul unchiului meu. un sac cu ipsos şi o toporişca. Şi aşa vei întregi ajutorul pe care mi l-ai dat. şi făcui aşa cum îmi poruncise să fac. tu le vei amesteca bine. iată că se împlineşte un an întreg de când mă trudesc aici. Atunci se întoarse spre femeie şi îi zise făcându-i semn: — Haide! n-ai decât să alegi! Şi femeia coborî numaidecât pe scară şi se făcu nevăzută. şi m-am căit amarnici de fapta pe care o săvârşisem. însă unchiul meu era la vânătoare pe jos şi călare. începui să cuget la O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 1061 toate întâmplările acelea din noaptea trecută. dar lespezile sunt vechi!" Căci. şi numai Allah o ştie! Şi aceasta-i rugămintea rnea! Apoi adăugă: Şi acum fie" ca Allah sa nu mă copleşească peste măsură cu tristeţea din pricina despărţirii şi a depărtării tale de mine. şi şezvirăm ca să îl aşteptăm pe fiul unchiului meu. apoi se apucă să sape pământul cu acea toporişca până când scoase la iveală un capac mare ca o uşiţă. şi cât despre apa asta din cană. Când voi fi coborât acolo înăuntru. însă căinţa nu ajută niciodată la j nimic! Atunci mă intorsei la morminte şi căutai mormântul cu pricina. din pricina jurământului pe care il făcusem cu mâna cea dreaptă! Şi luai femeia cu mine şi mă dusei şi Intrai cu ea sub bolta mormântului. încât mu lămuri pe deplin asupra lui). şi atunci mă dusei să mă culc în noaptea aceea. şi la toate câte se] petrecură între mine şi fiul unchiului meu. fiu al unchiului meu! Apoi coborî scara şi se scufundă în mormânt. scoase lespezile una câjte una şi le aşeză alături. (Şi îmi lămuri locul. Atunci el se întoarse spre mine şi îmi zis-e: — O. fără să pot ajunge să îl deosebesc dintre acestea. ducând cu el o cană plină de apă. Le puse toate jos. Mă întorsei atunci la palatul unchiului meu. aşa încât mormântul se preschimbă din nou precum fusese mai înainte. Şi acolo vei afla un mormânt «nie-aşa în mijlocul celorlalte morminte. şi m-am căit amarnic . descriindui-mi-1 în aşa fel. Atunci mă intorsei la palat.

care era unul dintre sclavii mei cei tineri. căci aceluia pentru care a fost rânduit un şir de către Soartă nu-i rămâne decât să îl străbată. Şi ei mă târâră supus între mâinile vizirului care îl ucisese pe tatăl meu. Atunci rămăsei uluit cu desăvârşire de această faptă. Ci. Atunci îngrijorarea şi gândurile negre mă năpădiră în aşa măsură. Dar el îmi răspunse: . şi ei nu îmi dădură nici un răspuns. într-atât moartea tatălui meu mă umpluse de durere. Şi aceasta era pricina vrăjmăşiei între mine şi el. încât simţii că-s gata să înnebunesc. căci tatăl meu era regele oraşului. Şi cu acestea. Cât despre noi. şi nu nimerii nicicum pe drumul cel bun. Atunci îi zisei: — Aceasta am făcut-o din nebăgare de seamă.că l-am ascultat. ţinând seama că eram fiul sultanului oraşului. tocmai stăteam la pândă aşteptând clipa când să ne cazi in mâini. Şi avui o presimţire groaznică. în clipa când soseam la porţile oraşului tatălui meu. Deci. într-o zi dintre zile. Cum zice poetul: „Lasă sorţii să se împlinească si nu încerca să îndrepţi decât faptele judecătorilor de pe pământ! ' în faţa oricărui lucru nici să nu te bucuri câtu§i de puţin şi nici să te mâhneşti. Ca să găsesc un leac şi cale de scăpare de pătimirile mele. pe când mă aflam pe terasa palatului tatălui meu. pe când vizirul se afla acolo." Saâluk-ul urmă aşa: Când i-am stricat aşa fără de leac ochiul vizirului. vizirul nu tu teză să îmi zică nimic. am urmat literă de literă şi cele care pentru noi au fost scrise de către Soartă. că o pasăre mare coborî pe 107 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI icrasa palatului vizirului. unul dintre ei. dar fără de izbândă. îmi zise: — Soarta timpului s-a arătat potrivnică faţă de tatăl tău. într-atât ştirile auzite mă zbuciumaseră. Pricina acelei duşmănii era că mă aprinsesem peste măsură pentru tragerea cu arbaleta. Şi întâmplarea făcu. apoi m-am apucat din nou să caut mormântul in mijlocul tuturor celorlalte morminte. şi că aceia erau slugile tatălui meu şi de asemenea alţii erau sclavii mei tineri. eu încercai i ţintesc pasărea cu arbaleta. Şi îmi urmai astfel căutarea în răstimp de şapte zile. între mine şi acel vizir. Oştenii l-au trădat şi vizirul 1-a trimis la moarte. însă la câteva clipe după aceea. dar arbaleta greşi ţinta şi atinse ochiul vizirului şi îl sparse cu voinţa şi judecata scrisă de Allah. mă gândii^ la călătorie şi pornii la drum ca să mă întorc acasă la tatăl meu. căci nimic nu este pe veci! Ne-am îndeplinit osânda noastră. ei mă ridicară şi eu nici nu mai ţineam de fapt la lumea asta. şi îmi zisei în sinea mea: „Cine ştie ce i s-a întâmplat tatălui meu!" Şi mă apucai să îi întreb despre aceasta pe cei care mă legau de mâini. când am fost dus cu mâinile legate înaintea lui. el porunci să îmi taie capul! Atunci îi zisei: — Fi-vei în stare să mă ucizi fără vreo fărădelege din partea mea? El răspunse: — Şi ce fărădelege poate fi mai mare decât aceasta? Şi îmi făcu semn spre ochiul său pierdut. o ceată de oameni răsărind din pământ. dăinuia o veche duşmănie. se năpusti asupra mea şi mă legă la mâini.

şi \ lăsaţi-i numai pe duşmanii mei să îmi arunce săgeţile durerii! Sărmanul meu suflet.— Da. şi nu îl striviţi prin asprimea vorbelor şi sub povara lor! I-am luat pe prietenii mei să îmi slujească de scut întăritor! Şi aşa ei fură! Dar în contra mea. se abţinea. şi ai fost tu însuţi fierul lăncii. prietene. cruţaţi-mă. încărcat de schingiuirile duşmane. şi voi să mă lege la ochi înainte de a-mi curma viat ' Dar începui să plâng şi să recit aceste strofe: „ Te-am luat drept platoşă în calea oricărei încercări ca să \ ocoleşti de suliţele vrăjmaşe. Şi ele aşa au fost! Dar într-alte iubiri! I-am îngrijit cu toată înflăcărarea inimii mele ca să fie statornică! Şi ei fură statornici! însă în trădare!" Când auzi spătarul versurile mele. cu mâinile legate şi picioare|j| înlănţuite. eu o voi face fiindcă aşa vreau! Apoi strigă: — Să fie adus între mâinile mele! Şi mă duseră între mâinile lui. şi mi-1 smulse cu desăvârşire.| niciţi-l cu darul tăcerii. ucide-1 şi lasă-1 acolo pradă fiarelor sălbatice.. Trage-ţi sabia din teacă şi du-1 de aici. care trebuia să pedepsească. Atunci el întinse mâna şi îşi vârî degetul în ochiul meu stâng.. trecând arma în mâna mea stângă. vizirul porunci să mă lege şi să mă vâre într-o ladă. Şi de atunci sunt chior. După aceea. eliberează-te. rogu-vă. aşa cum vedeţi cu toţii. mâna mea cea dreaptă.Du-te. şi mântuieşte-ţi sufletul de sub tirania oricăror legături! Şi lasă casele să slujească de morminte acelora care le-au zidit! Du-te! Vei afla alte pământuri decât ale tale. când pământul lui Allah este întins la nesfârşit! Totuşi! este scris!. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Atunci mă scoase afară din ladă. învred. Scoate-1 afară din oraş. Aşadar. când puterea era partea mea. cum zice poetul: „. fie ascuţit ce străpunge! Cât despre mine. să trăieşti într-o ţară de umilinţe. cea neputincioasă. de imputările crude şi de ocări. alte ţări decât ţara ta. Apoi îi zise spătarului: — Ţi-1 încredinţez pe acesta. Atunci spătarul mă luă şi mă duse până ce ieşirăm din oraş. tu ai făcut-o din nebăgare de seamă. însă niciodată nu vei mai afla un alt suflet decât sufletul tău! Gândeşte-te! ce lucru uluitor. ce faptă nesăbuită. este scris ca omul al cărui destin este să moa- 109 O MIE Şl UNA DE NOPŢI . atunci îşi aminti că fusese spătarul tatălui meu şi că îl copleşisem eu însumi cu binefaceri şi îmi zise: — Cum să te pot ucide? Şi eu sunt sclavul tău supus! Apoi îmi zise: — Fugi! Viaţa îţi este salvată! Şi nu te mai întoarce pe meleagurile acestea căci vei pieri şi mă vei face să pier împreună cu ţine. între mâinile duşmanilor mei! I-am luat ca să îmi slujească de săgeţi ucigătoare! Şi aşa ei fură! ■ Dar în inima mea! Am cultivat inimi cu înflăcărare spre a le face credincioase. Aşa făptuiam eu.

chiar copilului său. unchiul se bucură la hotarul bucuriei. Şi îmi zise: — Ah! du-mă cât mai iute să văd acel mormânt.. Atunci. cunoşti tu pământul destinului tău?. eu. La vorbele mele.. fiul meu. el îmi zise: — O. insă amândoi se prefăcuseră în negru cărbune . Şi văzurăm în mijlocul sălii o perdea lăsată peste un pat. coborârăm cincizeci de trepte ale scării. încât căzu in nesimţire. Când ajunserăm la capătul scării. eu şi unchiul meu furăm la hotarul bucuriei O MIE Şl UNA DE NOPŢI 110 şi intrarăm sub boltă. Şi mai ales nu uita niciodată că gâtul leului nu creşte şi nu se învârtoşează decât numai când sufletul leului a crescut în deplină libertate!" Când sfârşi aceste versuri. Deci. şi anume acesta: — Nu este putere şi tărie decât intru Allah Prea înaltul. merserăm la cimitir. copilul meu! m-am mâhnit cu o nespusă mâhnire după liul unchiului tău. Atunci unchiul meu privi înlăuntrul patului şi-l găsi şi—1 recunoscu pe fiul său. tot este mai bine că ţi—ai pierdut ochiul decât să-ţi fi pierdut viaţa! La aceste cuvinte nu mai putui tăcea despre cele ce i se întâmplaseră fiului unchiului meu. Atotputernicul! Apoi merserăm înainte şi ajunserăm într-o sală mare plină de făină. eu nu îi ştiu locul unde se află. de bucate de toate felurile. într-adevăr se bucură nespus la cuvintele mele despre fiul său. povestindu-mi ce i s-a întâmplat tatălui tău! Dar pentru tine. Atunci el începu să plângă cu suspine multe şi strigă: — O. ridicarăm pământul şi apoi capacul. de astă dată. Când îşi reveni din nou în fire. care era acolo în braţele femeii care coborâse cu el. de toate felurile. m-am resemnat cu pierderea ochiului meu gândindu-mă la scăparea mea de la moarte. Mai pe urmă.iu într-un pământ. Şi nici nu mă încumetai să cred că scăpaseră cu adevărat decât când mă văzui zburat de acuma departe. oare. eu şi unchiul meu. fiul fratelui meu! iată că mai adaugi o mâhnire la mâhnirile mele şi o durere la durerile mele! Căci trebuie să îţi spun că fiul sărmanului tău unchi care se află înaintea ta s-a pierdut de iile şi zile şi nu ştiu ce i s-a întâmplat şi nimeni nu poate să îmi spună unde este! Apoi începu să plângă aşa de tare. văzurăm un fum gros urcând către noi. şi eu şi unchiul meu. o. Aşadar. nu va putea muri decât în pământul său! Dar. intrai la el şi ii povestii cele petrecute cu tatăl meu şi ce mi se întâmplase mie de ajunsei să îmi pierd astfel ochiul. Şi îmi urmai călătoria şi ajunsei la oraşul unchiului meu. Dar numaidecât unchiul meu rosti cuvântul care îndepărtează orice frică de acela care îl rosteşte. privind la dreapta şi privind la stânga. Căci am mers de mai multe ori să caut mormântul fără să izbutesc să îi aflu locul! Atunci. care ne orbi. îi sărutai mâinile. Şi eu îi răspunsei: — Pe Allah! o. sfârşii prin a recunoaşte mormântul. unchiule. de merinde. şi. îi dezvăluii întreg adevărul. şi încă de multe alte lucruri. unchiul tău! Şi tu iată că mai adaugi o mâhnire la mâhnirile mele.

dar îţi mai rămâne pătimirea de pe cealaltă lume. pe el şi pe fecioară. Şahrazada văzu apropiindu-se dimineaţa discretă. într-adevăr. o. că nu te mul\umeşti numai cu aceasta şi că îl loveşti cu talpa papucului tău! Atunci unchiul meu îmi povesti acestea: — O. însă crede-mă că această nelegiuită îl iubea cu o iubire neţărmurită! Căci Şeitan întări lucrarea lui într-înşii! Aşadar. văzându-i. mărite rege. Şi eu îl îndepărtam mereu de ea şi îmi ziceam în sinea mea: „Limşteşte-te! ei sunt încă prea tineri!" dar nici pomeneală! De-abia ajunseră în pragul fecioriei. fiul fratelui meu! află că acest copil. că saâluk-ul îi zise fecioarei in timp ce toată adunarea celor de faţă. pildă de ruşine şi de scârnăvie până la moarte! Şi crainicii călare vor purta povestea noastră până departe în toată lumea! Păzeşte-te. care este mai crâncenă şi mai îndelungată! Şi zicând aceasta. incă din copilăria lui s-a îndrăgostit cu aprindere chiar de sora lui. fără să destăinuiască nimănui nimic. după cum vezi. şi văzându-te pe tine. Totuşi. se descălţă de papucul său. vom fi. pe care nimeni nu le-a săvârşit înaintea ta şi pe care nimeni nu le va mai săvârşi nici după tine! Că de nu. l-am mustrat cu o mustrare groaznică. că de nu. nu voi nicidecum să se folosească şi pe mai departe de îngăduinţa primit Dar când se lasă a douăsprezecea noapte Ea zise: Mi s-a povestit. care este al meu. aduse aici bucate şi toate celelalte! Şi se folosi de lipsa mea de acasă. el şi fecioara. unchiul meu. şi să o despart de el. unchiule. ajunge! alină-ţi puţin îngrijorarea . prefăcuţi astfel în negru cărbune! Apoi strigai: UI O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Pe Allah. aşadar. Şi. după ce scuipă în obrazul fiului său. şi cu talpa lui îl lovi peste faţă. eu rămăsei peste măsură de uluit de această lovitură. când intre ei se petrecu fapta cea nelegiuită şi eu auzii de aceasta! Dar. pare-se că şi-a făcut acest ungher de sub pământ. Şi mă întristai tare de năpasta ce se abătuse peste fiul unchiului meu. o. ascultau povestea: Deci. in negru cărbune. precum. bine de aceste fapte.întocmai cum ar fi aruncaţi într-o groapă de jăratec! La această privelişte. unchiul meu scuipă în obrazul fiului său şi strigă: — Te-ai făcut vrednic din plin de aceasta. şi plânsei şi . ticălosule! Şi acea&ta este numai pătimirea din lumea asta. la început nu-i dădui intru totul crezare. tatăl lui. când fiul meu văzu că îl despărţisem de sora lui. printre regi. unchiul meu începu să plângă. o.şi califul şi Giafar.uimii tale! Căci inima mea se zbate cumplit aşa precum şi toată iiinţa mea lăuntrică spre a-şi tălmăci cele întâmplate fiului tău! Şi mai ales mă cuprinde jalea văzându-1 pretăcut astfel. în clipa aceea a istorisirii sale. şi îi zisei: „Păzeşte-te bine de aceste fapte nelegiuite. când mă aflam la vânătoare. ca să se mute aici cu sora lui! Atunci dreptatea Celui Prea înalt şi Prea Mărit nu mai putu să îndure! Şi ea îi arse pe amândoi aici! Dar pătimirea de pe lumea cealaltă este încă mai cumplită şi mai îndelungată! Şi zicând acestea. după ce unchiul meu îl lovi cu talpa papucului peste faţă pe fiul său care zăcea întins acolo negru cărbune. te voi blestema şi te voi^ ucide!" Apoi avui grijă să îl despart de ea.

şi de aceea ii închinară oraşul fără împotrivire! La aceste cuvinte. Apoi îmi zise: — De astăzi înainte tu vei fi copilul meu în locul celuilalt! Atunci eu. Şi într-adevăr rămăsesem tare tulburaţi in mintea noastră fiindcă nu puteam nici într-un chip răzbi să ne dumirim in privinţa pricinii acestora. cugetai adânc asupra întâmplărilor de pe lumea aceasta de jos şi. care s-a grăbit să îşi adune toţi oştenii şi toate ostile şi să vină aici în cea mai mare grabă. mă gândii la moartea tatălui meu din porunca vizirului. chiar in astă-noapte. De-abia ajunserăm acasă şi şezurăm. şi pe urmă ne întoarserăm acasă. de zgomot şi de colbul stârnit de copitele cailor. Sfârşii prin a ajunge în pace în acest oraş al Bagdadului. Şi pornii la drum spre acest oraş al Bagdadului. 113 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Noi îi răspunserăm: . vreme de un ceas. Stăturăm de vorbă prieteneşte când îl văzurăm apropiindu-se de noi pe acest saâluk. şi văzurăm năvală de războinici. că auzirăm sunete de instrumente vestitoare de război. eu îmi zisei în sinea mea: „Desigur că mă va ucide de voi cădea între mâinile lui!" Şi din nou. şi mă apucai să îmi deapăn în minte cu mâhnire toate nenorocirile prilejuite tatălui şi mamei mele. Şi aşa îmi rasei barba şi mă deghizai în alte straie şi părăsii oraşul. Şi nici nu mai ştiam ce să mă fac. Atunci îi urai pace şi îi zisei:/ — Sunt străin pe aceste locuri. locuitorii oraşului şi soldaţii tatălui meu m-ar fi recunoscut şi ar fi căutat să mă ucidă şi să mă piardă! Şi nu găsii nici o altă ieşire decât aceea să îmi rad barba. ieşirăm din mormânt. al treilea tovarăş al nostru. Harun Al-Raşid. mă pomenii faţă in faţă cu acest saâluk. în cele din urmă. Dar. şi oraşul întreg se umplu de zarvă. apoi îl acoperiram cu pământ şi lăsarăm mormântul în starea în care se afla mai inainte. şi închiserăm capacul la loc. De altă parte. El ne ură pace şi ne zise: — Sunt străin de aceste locuri. la ochiul meu smuls pe care îl vedeţi cu toţii! şi la toate cele câte i se întâmplaseră fiului unchiului meu. pe neaşteptate. ca să ia pe neaşteptate oraşul prin năvală! Şi locuitorii oraşului au văzut că nu puteau să-i ţină piept. la tronul său răpit cu forţa.eu împreună cu el. tobe şi trâmbiţe. califului stăpânului lumii. zbuciumul şi îngrijorarea se învălmăşiră în sufletul meu. unchiul meu. între altele. mă gândeam că de m-aş fi arătat la lume. atâtea fapte din cele mai ciudate şi nu mă putui stăpâni să nu plâng! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 112 După aceea. regele. căruia voiam să îi istorisesc povestea mea şi întâmplările prin care trecusem. sfârşi prin a întreba de pricina acestora şi i se răspunse: — Fratele tău a fost ucis de vizirul lui. El îmi răspunse: — Şi eu sunt străin. Şi nu ştiui unde să merg şi nici încotro să mă îndrept şi mă aflai în mare încurcătură. unde nădăjduiam să ajung in pace şi să aflu pe cineva care să îmi ajute să răzbesc până la palatul emirului credincioşilor.

şi de dedesubt se iviră şaizeci de călăreţi asemănători cu nişte lei în turbare. . Mai mult decât atât. ce se aflau cu noi pe j corăbii.— Şi noi suntem străini. văzurăm că erau arabi din deşert. aşa faima mea crescu în rândul tuturor scriitorilor. de asemenea. Atunci merserăm până când ne învălui întunericul. îi trimise tatălui meu cadouri strălucite şi daruri într-adevăr vred- P" * Adică: fă gestul de salut. Şi el trimise rugăminte către tatăl meu să mă trimită la el.voi. şi cămilele noastre. apropiindu-se. şi încărcarăm zece dintre cămilele noas-3 tre cu daruri menite regelui Indiei. o. stăpâna mea. află că nu voi pleca până când nu voi fi . când mă ceru. am învăţat ştiinţele stelelor şi uvintele poeţilor. ducându-ji mâna la cap. Este unul din felurile salutului oriental. în sfârşit. şi iscusinţa mea ajunse cunoscută de către toţi regii. Acolo coborârăm caii. fecioara îi zise: — Haide! bine! şi acum mângâie-ţi niţel creştetul*. am citit Coranul: am citit cele ?apte povestiri. pe care ţi-o voi istorisi. cărţile de căpetenie. şi ţinu astfel timp de j un ceas din zi. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 114 nice de regi. cărţile senţiale ale oamenilor de ştiinţă. fiu de rege! Află. în acel răstimp. după care! ajunserăm la un ţărm. încât. abia pornirăm la drumj că se ridică un nor de praf. stăpâna mea. sărută pământul între mâinile i acrei stăpâne a casei şi istorisi aceasta: Povestea celui de al doilea saâluk într-adevăr. în faţa noastră.luziţ istorisirile tuturor celorlalţi tovarăşi de aici. stăpânele noastre! Şi aceasta-i pricina bărbii mele rase şi a ochiului meu pierdut! La auzul povestirii întâiului saâluk. Dar. toată adunarea rămase uimită de această poveste uluitoare. sunt rege. încât i-am întrecut pe toţi muritorii din secolul meu. Şi. Şi du-te ilegrabă! Dar întâiul saâluk ii răspunse: — O. este atât de uimitoare. Iacă ar fi scrisă cu acul în colţul lăuntric al ochiului. ea ar sluji de învăţătură oricui este în stare să înveţe! Aşa cum mă vezi. şi aco-i peri tot cuprinsul cerului şi al pământului. o. că au sunt câtuşi de puţin un neştiutor. şi califul îi zise chiar lui Giafar: — Neîndoios că de când sunt pe lume n-am mai auzit o înlâmplare asemănătoare aceleia a acestui saâluk! Atunci întâiul saâluk merse de se aşeză încrucişându-şi picioai ele şi al doilea saâluk păşi inainte. Când îi privirăm mai bine. de asemenea. m-am cufundat într-atât în studierea tuturor ştiinţelor. şi în acelaşi timp. Călătoria noastră pe mare ţinu o lună încheiată. am citit. pe când începusem să fugim şi văzură că . Soarta ne călăuzi din fericire până aici în casa voastră. apoi se risipi. Atunci auzi regele Indiei vorbindu-se de mine. tatăl meu încuvinţă şi porunci să mii se pregătească şase corăbii încărcate cu de toate cele de trebuinţă şi pornii la drum. tâlhari de drumul mare! Şi de îndată ce ne zăriră. însă povestea mea. La rândul său. eu nu sunt chior din naştere. faima mea se întinse prin toate ţinuturile şi colţurile lumii.

Şi într-adevăr. o luarăm la fugă în toatei părţile. când. iar primăvara îl înveşmânta veşnic cu trandafirii ei. nimeni nu ştie nici să studieze. de vrei (căci mă vedea tare necăjit). cu toate hăţurile slobozite. Ci toată lumea se pricepe numai să îşi . unde găsii o peşteră. arabii deşertului se îndeletniciră cu prădarea avuţiilor şi darurilor noastre rămase pe spinarea cămilelor. eram într-o stare jalnică de vestejire. Şi petrecurăm noaptea povestind împreună. In acel oraş. ceilalţi şi cu mine. Şi aşa. aler-1 gară pe urmele noastre şi îşi îndreptară iureşul înspre noi. nici să citească. săi nu ne faceţi vreun rău! Şi ei ne ziseră: — Noi nu suntem pe pământul lui şi nici sub stăpânirea lui! Şi acestea fiind zise. după care mă întrebă: — Ştii vreo meserie ce te-ar putea ajuta să iţi câştigi pâinea? Şi îi răspunsei: — înreşte! sunt cărturar priceput în jurisprudenţă. de la început până la sfârşit. sunt o meserie. nici să socotească. maestru încercat în ştiinţe. rămăsei la el vreme de trei zile. el este cel mai mare duşman al tatălui im. dar meseria ta n-are nici o căutare pe piaţa oraşului nostru! Aici in oraşul nostru. nu mai ştiui nici unde mă aflam \ şi nici ce aveam de făcut. Şi aşa. în fuga mea. să nu spui nimic din toată această întâmplare la oricine ar fi! Căci mi-i tare teamă pentru tine din partea regelui acestui oraş. o saltea şi o pătură. mă dusei 115 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI l. Apoi îmi aduse toate de câte pu(cam avea nevoie. eu eram printre mărimile pământului. cu climă atât de minunată. copleşit cum eram de călătorie şi de goană. îmi pregăti mâncare şi băutură. Atunci noi le făcurăm semne cu mâinile şi le.aveam cu noi zece încărcături de daruri menite regelui Indiei. nici nu ştiam măcar încotro să mă îndrept. ei îi uciseră pe câţiva dintre slujitorii mei] tineri. Şi el fu foarte mâhnit <le nenorocirea mea şi îmi zise: — O. în sfârşit. şi acum in jalnică sărăcie! Şi stăruii în fuga mea până ajunsei in vârful unui munte. şi putui. mă bucurai nespus de. şi are o veche răfuială de închegat cu el! După aceasta. ziserăm: — Suntem trimişi pentru puternicul rege al Indiei! Aşadar. tinere cumsecade. în aceli răstimp. Vai! adineauri încă. Cât despre mine. Atunci îi povestii toate câte Ic petrecusem. Şi eram tare schimbat la fajă. şi eu mâneai şi hâui şi el de asemenea împreună cu mine. trecând pe lângă un croitor care cosea în dugheana lui. ieşii din peşteră şi îmi urmai călătoria până când ajunsei într-un oraş strălucitor şi bogat. eu după ce fusesem rănit cu o rană groaznică. îndeosebi in starea de sfârşeală în care mă aflam.i el si îi urai pace! El îmi întoarse urarea de pace şi mă pofti piiete'nos să şed şi mă îmbrăţişa şi mă întrebă cu bunătate de prit ina care mă îndepărtase de ţara mea. în vreme ce. încât iarna nu avea asupra lui nici o înrâurire. venirea mea in acel oraş. nici să scrie. ştiu citi şi ştiu socoti! Dar îl îmi întoarse: — Prieten al meu! toate acestea nu sunt o meserie! Sau mai ilegrabă. Dimineaţa. şi îmi făcu loc într-un colţ al dughenei unde mă întinsei lângă el ca să dorm. să mă odihnesc acolo şi să îmi petrec noaptea.

pentru ca. încrucişându-mi picioarele în ungherul meu. până când Allah se va indura să iţi hărăzească o soartă mai bună! Şi. croitorul. Şi găsii inlăuntru o fecioară încântătoare asemenea celei mai frumoase dintre mărgăritare. fără să fi văzut vreodată o fiinţl omenească? La aceste cuvinte. Ieşii atunci cu tăietorii şi mă apucai de tăiat lemne. mă dusesem să tai lemne la ţar» şi ajungând acolo. Şi aşa lucrai întruna J O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 116 vreme de un an întreg. stăpâna mea. în dugheana lui. şi numaidecât mă închinai întru închinare eătre Creatorul care i-a hărăzit atâta desă-. după obiceiul meu. vârşire şi această frumuseţe. Atunci rămăsei tare întristat şi nu mai putui decât să ii repet: — într-adevăr. Alesei atunci un copac uscat şi mă apucai să îndepărtez pământul dimprejurul rădăcinilor lui. orice mâhnire şi orice nefericire. dar. cine te-a putut călăuzi până într-acest loc în care mă aflu de douăzeci de ani. Şi descoperii dedesubt o scară. Intrai pe uşă şi mă aflai într-o sală măreaţă a unui palat minunat şi zidit cu măiestrie. mai cu seamă. Atunci ea mă privi şi îmi zise: — Eşti o fiinţă omenească sau un geniu? Eu îi răspunsei: — O fiinţă omenească. incinge-ţi mijlocul! Şi ia o secure şi o Iunie. nu destăinui nimănui din cine te tragi. după ce avu grijă să mă încredinţeze străinilor in paza lor.i âştige pâinea. Allah este cel care m-a călăuzit spre lăcaşul tău. să fie uitate toate pătimirile şi durerile mele. Şi era într-atâta de frumoasă. Şi ea îmi zise: — Dar atunci. într-o zi. pe Allah! nu ştiu nimic altceva a face decât cele ce tocmai ţi le-am înşirat! Şi el îmi zise: — Atunci. Coborâi până în josul scării şi găsii o uşă. nimerii într-o pădure stufoasă unde erau multe lemne de tăiat. Scosei atunci pământul dimprejur şi descoperii un capac de lemn de care era prinsă veriga de aramă. securea mi se agăţă pe neaşteptate într-o verigă de aramă. pe care le găsii pline de dulceaţă şi da duioşie. şi mergeam în fiecare zi să îl văd pe prietenul meu. O privii. şi du-te şi taie lemne la ţară. îi zisei: — O. unde mă odihneam la umbră. încât vederea ei spulbera din inimă orice grijă. cu adevărat. o dusei la oraş şi o vândui pe o jumătate de dinar. în sfârşit. el merse de îmi cumpâYă o secure şi o funie şi mă trimise să tai lemne cu alţi tăietori. băiatul meu. tocmai pe când lucram acolo. Cu câţiva bănuţi îmi cumpărai de mâncare ţi păstrai cu grijă ce mi-a rămas din bani. Apoi îmi sprijinii încărcătura de lemne pe cap. Şi îl ridicai. . căci te vor ucide! Rostind aceste cuvinte.

şi aceasta vreme de douăzeci de ani! Dar. Şi el mă inai preveni de asemenea. fiul lui Eblis însuşi! El mă luă la sine şi zbură cu mine şi mă aşeză într-acest loc. După baie. n-aveam. dacă aş avea nevoie de el în timpul clor zece zile regulate ce le petrece departe de mine. căci ea plânse şi îmi zise: — Şi eu la rândul meu îţi voi istorisi povestea mea. ca apoi să pleci cu o zi înainte de sosirea lui. de îndată ce ating această inscripţie. şi amândoi intrarăm în baie. se sculă dreaptă. De astă dată. şi îmi freca plăcut braţele şi picioarele.te-a călăuzit până aici la mine! Apoi. eram foarte tristă şi simţeam cum mi se strânge pieptul. stăpâna mea. şi începu >ă mă îmbie să beau sirop de mosc şi îmi aşeză dinainte prăjituri delicioase. căci nu găseam pe nimeni cu cine să vorbesc. dintre dul117 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI eţuri şi zaharicale. stofe persiene. ea alături de mine. că. le-ar fi fost zi sau noapte. şi ii mai rămân încă şase zile să lipsească. Şi eu. mobile. de la început până la sfârşit" Şi într-adevăr. după ce i-am mulţumit cu recunoştinţă. decât să ating cu mâna acele două şire care sunt scrise acolo. Şi într-adevăr. rochii. au trecut de acuma patru zile de când n-a enit. chiar aici. că sunt fiica regelui Aknaunos. ne aşezarăm pe baldachinul din hammam. Află» aşadar. mâncăruri şi băuturi. cel din urmă rege al Indiei stăpânul Insulei de Abanos. amâne la mine cinci zile. şi ne puserăm la poveşti vreme de un ceas. Ea îmi zise: — Pe Allah! înainte. chiar in noaptea nunţii mele. mă luă de mână. mărire lui Allah! fie el slăvit că. fiul lui Rajmos. cu vocea ei caldă. Şi ii răspunsei: — Desigur că pot! Atunci ea fu foarte bucuroasă. o aflai şezând la căpătâiul meu. de ttunci încoace. Atunci eu mă dezbrăcai numaidecât şi ea la rândul ei se dezbrăcă goală. el vine să mă vadă tot la zece zile. Atunci îl chemai într-ajutor pe Allah să cer asupra ei toate binecuvântările. răpitorul ei. încercai să dorm bine. uitai de toate grijile! Când mă trezii. unde aduse tot ceea ce aş fi putut dori. o. şi ea îmi spuse nişte lucruri foarte plăcute. şi dimineaţa pleacă. De atunci încoace. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Drept covor la picioarele tale am fi întins Sângele nepătat al inimilor noastre şi catifeaua întunecată a . mă răpi un efrit. mă trecu printr-o uşă cu arcade şi mă petrecu până răzbirăm ntr-un hammam îmbietor şi plăcut şi plin de o încropeală învăluitoare. ca să fii pe urmă vesel şi odihnit. şi se culcă o noapte cu mine. sub bolta acestei săli. Apoi ea îmi zise: — în seara aceasta vei dormi şi te vei odihni după truda îndurată. înainte ca să îmi fi pierdut fecioria. îmi cântă această stanţă: „Dacă despre venirea ta Am fi fost vestiţi dinainte. îl şi văd arăându-se. Aşa că ai putea . aceasta îi pricinui multă milă faţă de mine. singură în acest palat subpământean. El mă măritase cu fiul unchiului meu. Şi într-adevăr.Şi ii povestii tot ce mi se întâmplase. care se chema Georgiros. însă. Apoi continuarăm să povestim cu mult drag şi să mâncăm din toate aceste bunătăţi aduse de efritul.

stăpâna mea boltă. iar ţie îţi făgăduiesc de fiecare dată celelalte nouă zile! Atunci eu. cu adevărat! Atunci eu încă plin de aprindere şi mai ales ca să îmi prelungesc fericirea. în noaptea aceea. că aceasta este calea cea mai sigură să nu ne legăm nicidecum unul de altul. fără să iau seama la aceste versuri ce mi le recita. o. i «^hrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi tăcu în clipa aceea a povestim sale. Sahrazaaa va*u discret Şi când se lăsă a treisprezecea noapte Ea zise: Mi s-a povestit. ea începu să îmi recite aceste versuri: „O. şi îmi zise: — Taci odată şi mulţumeşte-te cu ceea ce ai! Haide! acest sărman efrit nu va avea decât o zi din zece. us dinainte? s-a s ss ţ i-au veni. când izbii una zdravăn cu piciorul în Aşadar.. mă culcai cu ea. mâncat de flacăra patimii aprinse. încă de multă vreme. . ajunsei prea departe cu vorbele. şi iubirea mea faţă de ea se aprinse şi mai pustiitor în mine. mărite rege. Apoi ne aşezarăm şi băurăm din aceeaşi cupă. tu. m-am deprins să îmi fac o ţintă din toţi efriţii de deasupra şi dedesubtul pământului! La aceste cuvinte.. ca in acest fel efritul să vină aici la îndemâna mea şi să îl pot ucide! Căci. îi mulţumii cu mâna pe inimă. oare. o.. ca" al doilea saâluK tf urmă astfel istorisirea lui către tânăra stăpâna a casei. o.. care ceri o păsuire înaintea despărţirii. ci doar să ne iubim? Nu î[i aduci aminte să îţi zici că sfârşeala este însăşi legea oricărei legături şi că ruptura este încheierea oricărei prietenii!. femeia îmi zise: mântat adineauri? Oare ce aceste lucruri omeneşti? Ea răspunse: . Şi niciodată în toată viaţa mea. şi aceasta până la căderea nopţii: atunci. trăsei .ochilor noştri! Am fi întins frăgezimea obrajilor noştri Şi carnea tânără a coapselor noastre mătăsoase Drept aşternut \ie.. . izbitură zdravănă cu piciorul in bolta. călător al nopiii! Căci locul tău este deasupra pleoapelor noastre!" La auzul acestor versuri. căci îi zisei: — Nici nu mă gândesc! acum de îndată voi nimici din temelii această boltă unde sunt săpate acele inscripţii magice. nu ştii." O MIE Şl UNA DS NOPŢI Dar eu. şi ca să mă liniştească. şi grijile şi necazurile mele se irosiră toate. Iar când se făcu ziuă. nu cunoscui o noapte asemenea nopţii aceleia. îi zisei: — Vrei să te ajut să ieşi de sub pământ şi să te descotorosesc de genni-ul acela? Dar ea începu să râdă.. ne scularăm foarte mulţumiţi unul de altul şi în deplină fericire. şi care găseşti îndepărtarea prea crudă. tu. plin de fericire.

Poate că îţi erau agăţate de spatele tău j şi le vei fi adus tu însuţi aici. dezmăţato! La aceste vorbe. intrai în dugheană şi şezui in ungherul meu. zbieră: — Ce vorbe fără noimă. simţii cum îmi păleşte faţa şi tot trupul mi se incovoaie de groază. din pricina întârzierii mele. care te cunosc. îmi urmai drumul până ce ajunsei la tovarăşul meu croitorul. Şi deodată bunul meu prieten. ca şi cum ar fi stat pe jăratic într-un cuptor încins. la aceste vorbe. ajuns in cele din urmă afară. mă simţii tare mâhnit la gândul că el o schingiuia din pricina mea. văzând securea şi sandalele. un fel de persan. cine este stăpânul lor?" Atunci croitorii de pe strada noastră. Şi mai cu seamă. şi urcai de zor scara \ tremurând de groază. o. la frumuseţea ei. şi la caznele pe care i le pricinuia blestematul acela. eu îi mulţumii pentru bunătatea lui. şi. Atunci genniul.O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 120 — Le văd acum că mi le-ai arătat tu! Niciodată nu le-am mai văzut înainte de aceasta. Spuneţi-mi. Şi în timp ce mă aflam în această stare de rătăcire. şi să mă dojenesc pe mine însumi pentru izbitura de picior pe care o dădusem în boltă. şi îl ferii de priviri acoperindu-l din nou cu pământ. intră şi zise: — Aşteaptă la uşa prăvăliei un necunoscut. Şi în clipa aceea. în culmea mâniei. deodată pământul se deschise înaintea ungherului meu $1 se ivi persanul de care era vorba. mi-am petrecut noaptea cu inima la tine! Şi îmi era teamă pentru tine de o fiară sălbatică sau de ceva asemănător peste care poţi să dai în pădure. Şi m-am căit amarnic de fapta mea la hotarul căinţei. el o despuie toată de veşminte şi o întinse în] cruce între patru stâlpi bătuţi în pământ şi. Şi îl aflai şezând. Şi începui să mă gândesc la tânăra fată. aşadar. Toate acestea! După care. 121 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI i iură că sunt ale tale şi se grăbiră să îi dea adresa ta acestui persan. capacul. Dar lăudat să fie Allah că te-a scăpat de la pieire! Atunci. acum că tre. zicându-le: „Am ieşit în zori ca să merg la rugăciunea de dimineaţă. punând-o la cazne. plângând. aşezai. care întreabă de tine şi are cu el securea şi sandalele talc. Şi îmi zise: — Ieri. Atunci el luă securea şi sandalele şi îi zise: . Dar eu. Ieşi.! începu să o întrebe despre cele întâmplate. ci o pusese pe tânăra lui nevastă la cazne. şi mulţumeşte-i pentru osteneală. mă aştepta plin de nerăbdare. Şi iată-1 aici. recitai un vers despre această jalnică po.i cuseră douăzeci de ani de când vieţuia cu el. şi începui să mă gândesc la cele ce mi se întâmplaseră.' veste. aşa cum fusese. şi ia-ţi înapoi securea şi sandalele tale. Dar eu nu putui să ' îndur mai mult şi nici să aud bocetele ei. nevăzându-te sosind ca de obicei. şi aflai in calea mea aceste lucruri fără să ajung să ştiu ale cui puteau fi. începui din nou să mă gândesc iarăşi la tatăl meu ] şi la împărăţia lui şi la starea amărâtă de tăietor de lemne în care ajunsesem şi. Le-a^ purtat pe la toţi croitorii de pe stradă. şi ce cumplite cazne! Dar ea nu-i mărturisise nimic. la ! locul său. voi. în doi peri şi încâlcite! Ele nu vor fi i in stare să mă ducă chiar pe mine. şi te aşteaptă la uşa prăvăliei. croitorul. Şi aşa. la chemarea muezinului. deci. Era efritul! în răstimul acela.

din stirpea lui Eblis! Şi vei vedea de pot sau nu pot să ţi-1 aduc aici pe stăpânul acestei securi şi al acestor sandale! Şi atunci veni să încerce această viclenie. şi cum îi curgea sângele din trupul ei. dar zise cu glas tare: — Tu eşti pricina tuturor nenorocirilor noastre! Şi îi făcui din nou semn cu sprâncenele. Şi nu l-am văzut în viaţa mea. Dar efritul se îndreptă spre ea şi. mă răpi cu el! Zbură şi se înălţă m văzduh. Atunci îmi clipi şi ea din ochi. cu căzui în nesimţire. Şi nu l-am văzut niciodată decât numai în clipa aceasta. veni la mine şi se opri dinaintea mea. galben de groază. şi te voi slobozi şi nu îţi voi face nici un I rău! Şi eu i-am zis: — Da! Şi luai sabia. Şi nu îmi place să mint dinaintea feţei lui Allah! Atunci efritul îi zise: — Dacă într-adevăr nu îl cunoşti deloc.\ se şi îmi zise: — Retează-i capul. ne rostesc simiământul deplin şi nu-i nici o\ nevoie. şi înaintai curajos. Atunci efritul luă sabia şi mi-o întin. Şi eu. Sprâncenele noastre ne pn locul la toate celelalte. desfrânato! iată-1 pe iubitul tău! Atunci tânăra mă privi şi zise: — Nu îl cunosc. ia sabia aceasta şi retează-i capul! Atunci ea luă sabia." Tânăra femeie înţelese şi semnele şi versurile mele şi azvârlii din mâinile ei sabia efritului. înjunghiind-o. aşadar. Atunci intră cu mine în palatul subpământcan unde gustasem desfătările. despre care ţi-am vorbit.— îţi voi dovedi că sunt mereu acelaşi Georgiros. Tăcere aşadar! şi să îi lăsăm numai iubirii cuvântul. şi cu limba îi zisei O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 122 aceste versuri cu două înţelesuri (pe care efritul nu putea să ]M priceapă bine): „Ochii mei ştiu îndeajuns să îp vorbească pentru ca limbo mea\ să fie de prisos! Ochii mei singuri îp dezvăluiesc tainele ascunse îm inima mea. de folosirea degetelor lui. îi făcui un semn negativ cu sprâncenele (să o rog să aibă milă) şi lacrimile îmi curgeau de-a lungul obrajilor. Când mi te-ai arătat. Şi văzui fata dezgolită. răsărind din pământ şi numaidecât. lacrimile calde siroiră şi eu amup'i: căci\ ochii mei îp grăiau destul despre flacăra mea! Pleoapele clipind. Intră. îi zise: — O. apoi coborî şi se scufundă în pământ! Cât despre mine. Atunci ochii mei se umplură de lacrimi. pentru cel în{elegător. printre croitori. pe neaşteptate la mine. şi ridicai braţul! Atunci ea îmi] zise. Şi^efritul îi zise: — Cum? Iată în faţa ta însăşi mărturia fărădelegii şi nu mărturiseşti? Atunci ea zise: — Nu îl cunosc. făcându-mi semn cu sprâncenele: — Oare eu ţi-am vătămat drepturile tale? Atunci ochii mi se umplură de lacrimi şi aruncai sabia dini . fără a pierde o clipă.

izbi cu aceasta o mână a tinerei şi i-o reteză. ea nu m-a înşelat decât numai cu ochiul. Allah se va îndura de tine! căci el îţi va fi mulţumitor de iertarea cu care l-ai învrednicit pe un . ea afl fi găsit îndreptăţită căderea capului meu tăiat! Ci. o. i >chiul din care a clipit privindu-te. şi mă împreunam cu ea sub chipul unui persan! Dar din clipa când m-am dumirit că ea mă înşeală. apoi îi izbi cealaltă mână şi i-o i reteză la fel. Dar totuşi. oare. şi veneam să o văd la zece zile o dată. şi imi clipi din ochi. Dar. ea a zvârlit tocmai sabia departe de ea. apoi îi tăie piciorul ei drept. ni-.i tă femeie era aşa cum o crezi. viteazule vânjos şi neînfrânt! dacă aceas. ca. Şi aşa. din stirpea puternicului Eblis! dacă te înduri de mine. chiar de vei ajunge să mă faci să beau cupa morţii amare! La auzul acestei cuvântări. fiinţă omenească. că pe această tânără am răpit-o în noaptea nunţii. să mă aflu îndreptăţit să îi tai gâtul. doi! Şi atunci. ' 123 O MIE Şl UNA DE NOPŢI în clipa aceea. apoi îi tăie piciorul stâng. cu puţină credinţă şi judecată. deci.ca să nu poţi râde în spatele meu . alege-ţi sub ce chip vrei să te vrăjesc! Vrei chipul unui măgar? — Nu! — Chipul unui câine? Chipul unui catâr? Chipul unui corb? Sau mai degrabă chipul unei maimuţe? ' Atunci îi răspunsei.mâini. deoarece n-am putut dovedi că tu ai păcătuit cu ea ca să o ajuţi să mă înşele. la noi. acel blestemat luă sabia. cum că după legea noastră. o. vreau . fiică de curvă! chiar acum ai săvârşit adulterul cu ochiul! Şi atunci o izbi peste gât cu sabia şi îi reteză capul. ca să îmi petrec noaptea cu ea. Şi îi zisei: — Dar zău nu ştiu ce rău să aleg dintre toate relele! Nu mi-e pe plac nici unul! Atunci efritul. cu patru lovituri. o. şi îi zisei efritului: — O. îi reteză cele patru mădulare. tu.să îţi fac un rău care să îţi spulbere trufia! Dar te las să îţi alegi felul pe care îl doreşti dintre toate relele! Atunci eu. vai! efritul văzu această clipire din ochi şi strigă: — O. puternice efrit. mai ales dat fiindj că niciodată nu am văzut-o înainte de ceasul acesta? Aşadar. stăpânul meu Georgiros. mă bucurai la hotarele bucuriei văzându-mă scăpat de la moarte. efritul zbieră: — Hai! acum s-a dovedit din plin iubirea care este între voi. cuprins de turbare. când n-avea decât doisprezece mi şi mai înainte ca vreun altul să se fi culcat cu ea sau să o fi cunoscut! Am adus-o aici. dimpotrivă. im ucis-o! De altminteri. căci aveam speranţa într-o iertare deplină: (i — Pe Allah! o. Cât despre tine. la genii. lovi cu piciorul în pământ şi zbieră: — îţi spun să alegi! Astfel. Cum aş putea. stăpâna mea. Şi aceasta mă îmbărbăta să mă încred în îndurarea lui. ne este îngăduit şi ne este chiar îndreptăţit şi suntem povăţuiţi să ucidem nevasta adulteră! Află. la^ rândul meu. mereu încredinţat de indurarea lui. o. stăpâna mea. Şi eu priveam aceasta cu ochii mei şi mă gândeam că voi muri neîndoios. Apoi se Întoarse spre mine şi îmi zise: — Află. tânăra femeie mă privi pe furiş. eu au te voi ucide. ciodată nu voi săvârşi această faptă.

despică bolta şi pământul de j deasupra noastră. Şi efritul râdea într-un chip înspăimântător. apoi aruncă această ţărână peste mine strigând: — Ieşi din forma asta a ta şi ia chipul unei maimuţe! Şi chiar în clipa aceea. Când îi văzui pe oameni sosind şi mergând şi venind. negustori. în cele din urmă. şi aceasta vreme de o lună. Apoi se făcu nevăzut. şi le zise: — O. începui să plâng de mila mea şi de mila celui care fusesem înainte. ea este sub ocrotirea mea! Numeni să nu o prindă şi să nu o izgonească sau să o necăjească! Apoi căpitanul începu să mă strige şi să îmi zică vorbe plăcute 125 O MIE Şl UNA DE NOPŢI i bune. atunci moartea! Nu j pune. j Atunci cobori pe creştetul unui munte şi mă aşeză acolo. Atunci începui să cuget la nedreptăţile sorţii şi învăţaî pe pielea mea că de fapt soarta nu atârnă câtuşi de puţin de făptură. fiindcă aceasta nu îmi slujea la nimic. murmură ceva pe deasupra mârâind aşa: „Hm! hm! hm!". că de nu. stând umil in picioare intre mâinile lui şi îi zisei: — Mă osândeşti pe nedrept! Atunci el îmi răspunse: O MIE Şl UNA DE NOPŢI 124 — Ajunge cu vorbe de acestea.bun moslem. stăpâna mea. Poposii acolo ca la un ceas. această maimuţă m-a rugat fierbinte şi îi ascult rugăciunea. el mâ luă de lujitor al său şi eu îi făceam toate treburile şi îl slujeam pe corabie. şi încă ce maimuţă! Bătrână de cel puţin o sută de ani şi cât se poate de slută! Atunci eu. şi traerăm la ţărm lângă un oraş nespus de mare şi atâta de plin de locuitori. şi zării. luă un j pumn de ţărână in mâna sa. el mă ridică. o corabie. pe care vântul prielnic o împingea spre ţărm. Vântul ne fusese prielnic vreme de cincisprezece zile. Şi unul dintre oameni strigă: — Izgoniţi degrabă această făptură de piază rea! Şi un altul strigă: — Nu! să o ucidem! Şi un al treilea strigă: — Da! să o ucidem cu sabia asta! Eu începui să plâng şi împiedicai cu laba vârful săbiei. şi ţopăiam de minune! Apoi. şi lacrimile îmi curgeau şiroaie. şi atâta de sus. Atunci eu mă ascunsei după o stâncă şi aşteptai. Şi pornii la drum. mă simţii mai întâi nemulţumit şi începui să ţopăi. mă dădui de-a rostogolul din creştetul muntelui până chiar dedesubt la poale. când mă văzui sub această înfăţişare. o. mă prefăcui în maimuţă. la încercare bunătatea mea căci trebuie neapărat să] te vrăjesc! La aceste cuvinte. rosti câteva cuvinte. până ajunsei pe ţărmul mării sărate. îmi luai inima-n dinţi şi sfârşii prin a mă arunca în mijlocul corăbiei. Şi aşa. care nu ţi-a pricinuit niciodată vreo vătămare! Şi continuai să îl implor până la marginea rugăminţii. şi zbură cu mine în văzduh. încât Allah singur le poate socoti numărul lor! . încât nu mai zăream pământul decât sub înfăţişarea unui blid cu apă. dormind noaptea prin copaci. şi eu îi înţelegeam toate vorbele. chiar în partea unde mă aflam. in mijlocul mării. aşadar. Atunci căpitanului i se făcu milă. După aceea.

într-adevăr. care erau trimişi de regele acelui oraş. în acest fel. dar dacă. văzurăm înaintând spre corabie nişte mameluci. şi . â doua la modul Rihani. Dar eu le făcui semn că ştiam şi voiam să scriu! Şi căpitanul le zise: — Lăsaţi-l să scrie! De îl vom vedea mâzgălind. căci tu eşti cu adevărat tatăl tuturor binefacerilor!" b) „ Vă voi vorbi despre pana lui: Pana lui! Este întâia şi însăşi obârşia celorlalte pene! Tăria sa este un lucru uimitor. Ei se apropiară şi ic urară bun venit negustorilor şi le ziseră: — Regele nostru vă aduce urări cu prilejul sosirii voastre în pace. ţinută între pulpa celor cinci degete ale sale. Şi mă strigară în gura mare. ea este cea care l-a rânduit în numărul cărturarilor de vază. şi voiră să mă ucidă. Din această pană. se pricepe să • aligrafieze.La sosirea noastră. După care. şi ne însărcinează să vă înmânăm acest sul de pergament. pe când eram încă fiu de rege. dar şi-a luat orice speranţă că va putea ajunge vreodată să le numere pe ale tale! După Allah. se revarsă peste lume cinci fluvii de elocinţă şi de poezie!" O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 126 c) „ Vă voi vorbi de neamurile lui: Nu este pe lume scriitor care să nu moară. sclavii plecară ducând sulul regelui. mă sculai i apucai deodată din mâinile lor sulul de pergament şi sării cu acel pergament niţel mai departe. apoi fiecare aşternu pe rând câte un şir cu cea mai frumoasă scriere a lui. îl apăsai de perniţa călimării. fiecare cu o scriere deosebită şi după un stil deosebit: întâia strofă la modul Rikaa. le întinsei sulul de pergament. şi începui să scriu. Atunci regele le zise tuturor prietenilor săi care erau de faţă şi sclavilor săi: — Mergeţi cu toţi la meşterul acestei scrieri minunate şi în—1 . îl voi înfia ca pe copilul meu! Căci n-am mai văzut niciodată o maimuţă mai cuminte! Atunci eu luai calamul. şi pentru | care eram vestit în lumea întreagă. Şi priviră j şi fură cuprinşi cu toţii de admiraţia cea mai mare. care era alcătuită în patru moduri diferite. cel puţin afundă-te într-însa ca să plămădeşti frumosul! Şi. el nu fu mulţumit decât de scrierea mea. dar timpul eternizează j scrierea mâinilor sale! Şi aşa nu lăsa pana să scrie decât numai lucruri cu care te vei 1 putea mândri în ziua învierii!" d) „Dacă deschizi călimara. şi a treia la modul Sulsi. seminţia omenească nu a cerut ajutor decât numai de la tine. Când regelel luă cunoştinţă de toate acele scrieri. Şi ei se temură că mă vor vedea i upându-l şi azvârlindu-1 în apă. Şi scrisei aşa patru strofe atunci alcătuite.-l vă zice: „Fiecare dintre voi să scrie aici un şir cu scrisul lui cel mai frumos!" Atunci eu. îl vom împiedica să o facă pe mai departe. întinzând bine cerneala pe cele două feţe ale calamului. vei fi printre aceia care-s socotiţi din rândul celor mai mari dintre scriitori!" Când sfârşii de scris. păstrându-mi mereu chipul de maimuţă. rânduri binefăcătoare! Dar dacă nu pop să te serveşti de aceasta ca să scrii şire de j dăruire. şi a patra la modul Muşic: a) „De acuma timpul a încrestat pe răboj binefacerile şi darurile oamenilor mărinimoşi. nu te afunda într-însa decât ca să\ înşiri rânduri de daniilor.

şi urcaţi-1 călare pe cel mai frumos dintre catârii mei. Şi de îndată ce mă pusei astfel în genunchi. o.iitre mâinile sale în şapte rânduri deosebite. peste care. Şi i egele îmi făcu semn să mănânc. şi le spuse: 127 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Trebuie neapărat să o înveşmântaţi în această mantie de cinstire şi să o urcaţi călare pe catâr şi să o aduceţi aici! Atunci veniră cu toţii la corabie şi mă cumpărară nemaipomenit de scump de la căpitan. căpetenia eunucilor. Când ridicară masa. începură cu toţii să surâdă. . şi aduceţi-1 intre mâinile mele! La aceste cuvinte. apoi fuj cuprins de spasme de veselie şi îl podidi râsul. nimic n-a§ putea iubi vreodată pe lume. şi mă aşezai foarte cuviincios pe şezutul meu de maimuţă. şi toţi locuitorii )i toate făpturile omeneşti din oraş rămaseră încremeniţi şi statură aţintiţi să privească ca pe o minune mare la această privelişte uluiloare şi fără de pereche ca nici una alta. să meargă la corabie să aducă maimuţa şi să ia cu ei catârul şi mantia de cinstire. care nu căzu la învoială de la început! Iar eu ii făcui semn căpitanului ca să îi spun că eram tare mâhnit din pricină că îl părăsesc. şi strigă: — Doresc să cumpăr această maimuţă! Şi zicând acestea. calamul şi o foaie de pergament. regele porunci la toată lumea să plece şi plecă toată lumea. mă ajutară să încalec pe catâr. Când mă aduseră în faţa regelui şi îi văzui chipul. Şi aduseră o masă pe care erau rânduite toate bucatele pe care un suflet le poate ■ lori şi pofti. o. sărutai pământul între mâinile lui în trei rânduri şi rămăsei apoi nemişcat. şi voi râdeţi de mine! Şi ei răspunseră: — O. şi luai căliniara. Şi toţi cei de faţă se minunară de bunăcreşterea mea şi de bunăcuviinţa mea neîntrecută. stăpâna mea! Atunci regele porunci să aducă de-ale mâncării. \tunci regele mă pofti să şed şi mă pusei în genunchi. care băgă de seamă aceasta. şi purtaţi-1 cu pompă mare. fiori ai inimii mele. dulci prăjituri. Şi regele.mânaţi-i această mantie de cinstire ca să o îmbrace. mă îmbrăcară cu mantia <le cinstire. şi mă pusei pe mâncate imintindu-mi de toată buna creştere primită în trecut. şi toate minunăţiile care fac desfătarea ochilor. Nu rămase în sală decât icgele. la vederea unei mese întinse. rege al secolului. toată dragostea mea aprigă! O. Şi eu mă sculai şi sărutai pământul . şi sunteţi singura mea speranţă. apoi mă întorsei după ce m-am spălat pe mâini. plăcintele. el porunci tuturor persoanelor de la curte. rămase tare supărat şi strigă: — Cum! eu vă dau o poruncă. mă sculai şi eu. noi ne ferim cu străşnicie să nu râdem | de vorbele tale! dar trebuie să îţi spunem că acel care a scris această scriere atâta de frumoasă nu este câtuşi de puţin un fiu al lui Adam. şi pornirăm cu toţii în sunetul instrumentelor armonioase din acest oraş. fine §i sublime. un sclav tânăr favorit şi eu. şi scrisei două strofe despre minunatele prăjituri arabe: „O. ca să merg să mă spăl pe mâini. Apoi mă duseră. dar şi de astă dată regele rămase cel mai uimit dintre icţi. în sunete de instrumente. ci o maimuţă care aparţine căpitanului corăbiei! Atunci regele se minună peste măsură de vorbele lor. prăjituri înfăşurate cu degetele! Sunteţi leacul îmbătător. leacul împotriva oricărui venin! în afară de voi.

Vino doi grabă la rege. pe tipsia întinsă! 0. ţipătul dorinţei mele către tine. ■**. Această maimuţă este numai fermej cată. şi mă sculai şi mă dusei mai la o parte arătând cinstirea cuvenită. fiica mea. părintele meu. îşi acoperi cu iuţeală faţa cu vălul ei şi zise: — O. şi această maimuţă. fiica mea. care abia mă zări. acest copil pe care îl vezi. stăpâna mea!" căci vreau ca fiica mea să se poată bucura de această privelişte şi să vadă această maimuţă minunată! Atunci eunucul se duse şi se întoarse la puţină vreme cu tânăra] sa stăpână. îndeplineşte-i tu celjbjntâi . i se aduse înaintea regelui un joc de şah. do- L * prăjitură făcută cu firicele foarte fine de fidea. că această maimuţă este fiul unui-. fără de tine pe masa mea. aici la mine nu se află decât tânărul meu sclav. o.■ O. pusei jos calamul şi foaia. cum de te-ai putut hotărî să trimiţi să mă caute ca să mă faci văzută de oameni străini de locurile noastre? Şi regele îi zise: — O. frate al meu. kenafa. o. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI către rin{a mea.. şi regele mă întrebă prin semne: — Ştii să joci? Şi eu îi făcui cu capul: — Da. i-ar fi întrecut pe toţi muritorii din secolul său! Apoi regele zise eunucului: — Du-te la tânăra ta stăpână. se împrăştie aroma unei kenafa* înotând în mijlocul untului şi al mierii. Şi regele privi cele ce scrisesem şi le citi şi se minună cu mirare mare şi strigă: — Oare-i cu putinţă ca o maimuţă să fie înzestrată cu atâta elocinjă şi îndeosebi cu o scriere atât de frumoasă? Pe Allah! aceasta-i minunea minunilor! In clipa aceea. fiica regelui.din mijlocul ei. este nestăvilit! Şi n-aş putea. o kenafa. desfătătoare! o. ştiu! Atunci mă apropiai. tată. deliciosul tău sirop! Hei! a§ manca dintr-însul şi aş bea dintr-însul zi şi noapte şi aş lua-o de la început în viaţa viitoare!" După aceea. rege! Regele. şi eunucul care te-a crescut. kenafa subţiată într-o cană îmbietoare. aşezai figurile şi începui să joc cu regele Şi îl învinsei de două ori la rând! Atunci regele nu mai ştiu ce să creadă şi judecata lui rămase uluită. şi a fermecat-o efritul Georgiros din stirpea lui Eblis. Dinaintea cui. şi eu tatăl tău. yo kenafa! Şi siropul tău! adorabilul. se numeşte Aymaros şi este stăpânul unei ţări din interiorul îndepărtat. tatăl lui. şi zise: — Dacă acesta era un fiu al lui Adam. şi spune-i: „. aşadar. o. îţi acoperi tu faţa? Atunci fecioara îi răspunse: — Află. chiar înfruntând primejdia de a muri.. să petrec o zi din viaţa mea.

Ea m-a învăţat meşteşugul vrăjitoriei. Această maimuţă. apoi se aşeză în mijlocul cercului şi murmură încet descântece. un om. este. pe când eram mică. pe care i i o crezi maimuţă adevărată. fecioara luă în mână un cuţit Mii 9 voi. Dar când se lăsă a paisprezecea noapte Ea zise: Mi s-a povestit. cu mâinile ca nişte furci.. şi aşa făcu un răstimp de câteva clipe. Şi iată că partea de palat unde ne aflam se cufundă într-o beznă atât de adâncă încât crezurăm că am fost îngropaţi de vii sub minele lumii. învăţat şi tare înţelept! La aceste cuvinte. o. şi întreg oraşul dincolo de Muntele Caucaz. Dar fiica regelui ii zise: — Nu îţi urez nici câtuşi de puţin bun venit! Şi nu îţi fac o primire caldă. fiica mea. Atunci regele o întrebă pe fiica lui: — Dar de unde ai învăţat să desluşeşti că este fermecat? Ea răspunse: — O.O'ZTÂVtAN GOGA LUJ 129 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI la fermecat după ce şi-a ucis propria lui soţie. pe fiica regelui \knahnos. cu picioarele ca nişte catarge şi cu ochii ca doi tăciuni aprinşi. Şahrazada văzu apropiindu-se dimineaţa şi se opri cu discreţie. ca o cinstire cuvenită! în clipa aceea a povestirii sale. că al doilea saâluk zise către stăpâna casei: O. atunci mântuieşte-1 pe acest tânăr ca să pot face dintr-însul vizirul meu! Cum! Eşti înzestrată cu un dar atât de însemnat şi eu nu ştiu nimic? O.. efritule! . mă privi şi îmi zise: — Să fie adevărat ceea ce îmi spune fiica mea despre tine? Şi eu răspunsei cu capul: — Da! este adevărat!. şi citi într-o carte străveche nişte lucruri pe care nimeni nu le pricepea. şi începui să plâng. însă cărturar. şi cu acel cuţit trase un cerc in mijlocul palatului şi în mijlocul cercului scrise nume proprii şi semne talismanice. mărite rege. Atunci noi toţi ramaserăm înlemniţi de groază. bătrâna care şedea la mama era o babă vrăjitoare plină de farmece şi foarte iscusită in magie. deci. regele se minună mult. căci trebuie să fie un adolescent destoinic şi plin de agerime! Şi fecioara îi răspunse: — Din toată inima deschisă şi generoasă. stăpâna mea. la aceste vorbe. stăpânul Insulei de Abanos. o. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 130 pe care erau întipărite cuvinte în limba ebraică. Şi numaidecât înaintea noastră se înfăţişă efritul Georgiros. Şi de atunci l-am adâncit şi mai mult. sub chipul cel mai înfricoşător şi cel mai groaznic. şi cel mai neînsemnat dintre aceste articole m-ar face în stare să strămut palatul tău în întregime cu toate pietrele lui. să preschimb întreg acest ţinut într-o oglindă de mare şi să ii prefac pe toţi locuitorii în peşti! Atunci tatăl ei strigă: — Pe adevărul numelui lui Allah asupra ta! o. m-am desăvârşit şi-am învăţat aşa aproape o suta şaptezeci de articole de magie. mântuieşte-1 ca numaidecât să mi-1 fac vizirul meu. părinte al meu.

Dar fiindcă era prea mare. se schimbă din nou şi se prefăcu într-o rodie uriaşă. Dar pe dată capul tăiat al leului se prefăcu într-un scorpion. şi porni in urmărirea efritului. când efritul ne opri deodată printr-un zbierat înfiorător şi se năpusti asupra noastră în mijlocul . după un ceas de urmărire. Dar ea. cu o mişcare fulgerătoare. in mijlocul palatului. când deodată sămânţa căzu în apă. La capătul acestui răstimp. Dar deodată scorpionul se preschimbă în vultur şi numaidecât şarpele se prefăcu intr-o pajură care tăbărî asupra vulturului şi se porni în urmărirea lui. îl izbi cu aceasta năprasnic pe leu şi îl tăie în două. aproape de bazin. nelegiuită! cum de ţi-ai putut călca jurământul? oare nu mi-ai jurat şi n-am căzut amândoi la învoială că nici unul dintre noi doi nu se va amesteca în treburile celuilalt şi nu va căuta să i le încurce? Şi aşa. şi din ochii şi nările lui ţâşneau fum şi flăcări. roşie şi foarte mare. încât ni se păru că palatul se prăvălise peste noi. când deodată această sămânţă căzu din clonţul cocoşului. in mijlocul bazinului. ca să o muşte. în aşa fel. pisica şi lupul se bătură şi se încleştară într-o luptă crâncenă. Atunci cocoşul începu să ţipe şi să bată din aripi şi să ne facă semn cu clonţul. auzirăm nişte ţipete puternice şi ne cutremurarăm de spaimă. şi amândoi se încleştară într-o luptă scurtă. căci aşa o voise fatalitatea şi destinul. şi se vâri mtr-o crăpătură. văzându-se învinsă. dar era şi ea încinsă toată în flăcări. şi numaidecât fecioara se prefăcu în lup. care de acum ajungea la noi! Atunci furăm cuprinşi cu toţii de o spaimă cumplită că vom fi arşi de vii şi ne vom pierde viaţa. trădătoareo. o. când fulgerător vulturul se preschimbă într-o pisică neagră. şi eram gata să ne aruncăm în apă. încât cocoşul nu mai dădea de ea. insă era cuprins de flăcări ca un tăciune aprins şi din gura lui ţâşneau flăcări. şi. îl apropie de buzele ei şi murmură asupra lui nişte vorbe vrăjite. dar numaidecât fecioara se preschimbă într-un şarpe grozav care se repezi asupra blestematului de scorpion. şi se prefăcu într-un peşte care se scufundă în apă. Şi ea apucă sabia. chipul efritului. ca un metal topit. Şi scoase un ţipăt atâta de cumplit către noi care nu îl înţelegeam. dar noi nu pricepeam nimic din graiul lui şi nici ce ne zicea. Lupul se preschimbă într-un cocoş care începu să adune cu 131 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI i lonţul seminţele de rodie şi să le înghită una câte una. care se târî spre călcâiul fecioarei. Şi nu mai rămase decât o singură sămânţă pe care cocoşul tocmai se pregătea să o înghită şi pe asta.Atunci efritul ii zise: — O. şi era gata să îl ajungă. Apoi cocoşul începu să se rotească in mijlocul curţii şi să caute sămânţa până ce o găsi în gaura din bazin şi se repezi asupra ei să o ciugulească. şi după el se ivi fecioara sub forma ei de fiica regelui. care sări în apă şi se scufundă în urmărirea peştelui şi se făcu nevăzută dinaintea privirilor noastre vreme de un ceas. îşi smulse un fir de păr din cap. Atunci cocoşul se preschimbă într-o balenă uriaşă. căzu greoaie pe marmură şi se crăpă: atunci toate seminţele se risipiră şi acoperiră tot cuprinsul curţii. Şi numaidecât văzurăm ivindu-se efritul sub forma lui scârnavă de efrit. Şi această rodie se ridică în văzduh. şi pisica. şi numaidecât părul se preschimbă intr-o sabie foarte ascuţită. te-ai făcut vrednică din plin de soarta ce te aşteaptă! Ia aceasta! Şi numaidecât efritul se preschimbă într-un leu fioros care îşi deschise larg gura şi se repezi asupra fecioarei.

întoarce-te la chipul tău dintâi! Atunci eu mă prefăcui în fiinţă omenească. Şi o scânteie îl atinse pe eunuc la piept şi luă foc în intregime şi arse şi muri în clipa şi în ceasul acela! în acest răstimp. Apoi zise: — Cât despre mine. ea începu să implore focul până în clipa când. prin adevărul numelui lui Allah Atotputernicului. când poarta focului este o dată deschisă. in cele din urmă. o scânteie mă atinse pe mine la ochiul stâng de maimuţă şi mi-1 strică pe veci! Şi o scânteie îl atinse pe rege peste faţă şi îi arse toată jumătatea din jos a feţii. şi făcu să-i cadă toţi dinţii de jos. cu barbă şi cu gură cu tot. şi suflă şi ea foc peste obrazul lui. scântei negre ţâşniră şi urcară spre pieptul ei şi spre faţa ei. stăpânul oamenilor! Ci. totuşi. de fiecare dată când deschidea o poartă de scăpare. care ne făcu semn cu degetul şi ni-1 arătă pe efritul care. Apoi veni la noi şi ne zise: — Aduce-ţi-mi degrabă o cană cu apă! Aceasta îi fu adusă. groaznica poartă a focului! Ci. ea plânse apoi zise: — Mărturisesc că nu este nici un alt Dumnezeu decât Allah! . dar rămăsei chior! Şi fecioara. îmi zise: *— Focul s-a prefăcut din nou în foc. care este legea sfântă a Islamului. sărmanul meu copil! Şi acelaşi lucru ii zise tatălui său care avea barba arsă şi dinţii căzuţi. această voce era aceea a fiicei regelui. eu îi deschideam o poartă de pierzanie. care cuprindea. se prefăcu într-un morman de cenuşă. a fost împărţirea seminţelor de rodie. insă focul de la ea nu ne pricinui nici un rău. în vreme ce focul de la el dimpotrivă! Astfel. sufletul geniului! Ah! dacă aş fi putut prinde acea sămânţă. trebuie să mori! Şi destinul îmi îngădui. căci sămânţa pe care nu o putusem ciuguli de la început era chiar sămânţa cea mai însemnată. dar el respinse şi îl arsei atunci! Şi eu. asemenea celui din trecut. şi. Şi când focul ii cuprinse faţa. înainte de a-1 ucide. Atunci ea rosti asupra apei vorbe nedesluşite şi mă stropi cu apă şi îmi zise: — Fii mântuit. Dar deodată auziră un glas care zicea: — Allah este singurul mare! Allah este singurul Atotputernic! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 132 El zdrobeşte. până când el deschise. eu n-aş fi avut de îndurat atâta caznă ca să îl nimicesc de ar fi fost o oarecare făptură omenească. l-aş fi ucis încă de prima dată! Dar ceea ce m-a obosit şi m-a pus la mare caznă. efritul era nimicit chiar în clipa aceea. la rândul meu. încercai să îl înduplec să îmbrăţişeze credinţa noastră. în numele şi prin adevărul singurului Adevărat! Şi. venind şi de la ea şi de la el. fecioara îl urmărea mereu pe efrit fără să ii slăbească şi suflă pară de foc spre el. voi muri! Şi Allah îmi va ţine locul alături de voi şi vă va mângâia! La aceste cuvinte. Dar vai! nu o văzusem! Căci aşa era fatalitatea destinului! Şi aşa am fost forţată să dau cu el atâtea bătălii crâncene sub pământ. in văzduh şi în apă. pe de-a-ntregul ars. in semn de mângâiere. Toate acestea făcură să ne atingă dogoarea şi pe noi.sălii ce dădea spre curte şi suflă jăratec peste feţele noastre! Dar fecioara îl ajunse. ea singură. trebuie neapărat să mor. ingenunche şi îşi întoarce faţa de la trădătorul care se lepădă de credinţa lui Mohammed. căci această moarte mi-a fost scrisă! în ceea ce-1 priveşte pe efrit. in cele din urmă. să îl ard pe efrit înainte de a fi arsă şi eu! Dar.

Cât despre ce. fără să îmi cred deplin simţurile despre mântuirea mea. Şi ei strigară: — Allah! Allah! ce nenorocire mare! ce năpastă! Pe urmă veniră toate femeile din palat cu sclavele lor. se făcură toate slujbele de jelanie şi de pomenire. Şi eu aş fi dorit să fiu în locul ei mai degrabă. Mai bine să nu te fi văzut nciodată. ceea ce ştii prea bine! şi mi-am pierdut dinţii iar ceilalţi mi-s stricaţi! Şi. Şi când se întrema puţin după boală. Dar sultanul. ieşi şi mergi în pace! Atunci eu. că o văzurăm prefăcându-se într-o movilită de cenuşă alături de movilita efritului. după toate aceste nenorociri. Şi amândoi o jelirăm. acel slujitor credincios care mi-a crescut fiica mea. în primul rând. Aceasta-i destinul! Deci. vreme Ue şapte zile încheiate. ieşii de Ia rege. Această boală îl ţinu o lună ncheiată. acum. aceasta fu risipită în văzduh sub blestemul lui Allah. fiul meu.Şi mărturisesc că Mohammed este apostolul lui Allah! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Abia rosti aceste cuvinte. Atunci regele îşi mai reveni puţin în fire şi ic povesti ce i se întâmplase fiicei lui cu efritul. Când regele o văzu pe fiica lui prefăcută într-o movilită de cenuşă. tinere. stăpâna mea. preţuia mai mult decât o sută de bărbaţi! Şi in al doilea rând. fll lăudat Allah care i-a îngăduit fiicei mele să te mântuiască pe tine. în inima mea. Apoi regele porunci zidirea unei bolţi spaţioase pentru cenuşa fiicei lui şi rândui să o sfârşească in grabă mare. mi s-a întâmplat. şi îmi zise: — O. Şi rămaseră nespus de miraţi şi începură să se învârtă in jurul regelui fără să se încumete să îi vorbească. şi. nouă şi ţie. şi nici scrierea ta aducătoare de năpastă. Pe urmă veniră curtenii şi căpeteniile cârmuirii. această fecioară care îmi făcuse «•. înainte de sosirea ta noi ne trăiam pe aici viaţa in cea mai deplină fericire. sărmanul meu eunuc. şi porunci să stea acolo aprinse lumânările şi candelele zi şi noapte. în al treilea rând. şi aceasta vreme de un ceas. a fost ucis şi el! Dar aceasta nu-i câtuşi de puţin din vina ta.a de mult bine. porunci să mă chene la el.uşa efritului. Şi. nici pe tine şi nici chipul tău de piază rea. care ne-a aruncat în această stare de deznădejde! Căci. din porunca lui Allah! De altminteri. încât fu cât pe ce să moară. şi acum mâna ta O MIE ŞI UNA DE NOPŢI nu poate aduce vreo îndreptare la aceasta: şi toate acestea ni s-ai întâmplat. Dar toate acestea au fost hotărâte de către Allah. Atunci ne jelirăm după ea. stând să jelească lângă două movilite de cenuşă. pierzându-se pe sine însăşi. Aşadar.i îşi sfâşie veşmintele. Şi îmi adusei aminte. desigur. îşi smulse ceea ce îi mai rămase din barbă. şi îl găsiră pe sultan mtr-o stare de sfârşeală de moarte. care. tu ai fost pricina pierzaniei fiicei mele. din pricina ta. o. în ce priveşte arsura. se îmbolnăvi aşa ■e rău. Dar nu poţi cârti nimic împotriva poruncii lui Allah. de la început şi până la sfârşit: cum tâlharii deşer- . şi îşi lovi obrajii .nu ştiui încotro să o apuc. decât să văd sub înfăţişarea unei movilite de cenuşă »est chip luminos de odinioară. ieşi din (ara aceasta! Căci ne sunt de ajuns câte ni s-au întâmplat încă până acuma din pricina ta. la adăpost de stricăciunile sorţii! Şi a ost nevoie de venirea ta la noi şi de scrierea ta frumoasă ca să itragi peste capetele noastre toate năpastele. Şi eu făcui la fel. despre toate câte mi se întâmplaseră.

aşadar. însă îi mulţumii lui Allah zicând: „Mai bine că mi-am pierdut ochiul decât să imi fi pierdut viaţa!" După aceea. despre călătoria mea de o lună şi ostenelile mele. Acolo mi-am ras barba. şi îl văzurăm apropiindu-se pe fratele nostru. ajuns-am. suntem doi străini şi am sosit chiar în noaptea aceasta într-acest oraş binecuvântat! Apoi merserăm tustrei împreună. în Bagdad. în faţa caznelor mele de neîndurat. fie ea taina tainelor. cu toată preschimbarea mea in maimuţă ajunsă slugă ia căpitanul de corabie. . în sfârşit totul! Chiar şi mai ales. stăpâna mea. chiar în noaptea aceasta. în cele din urmă. unde speram să ajung Ia emirul credincioşilor ca să îi povestesc loate câte le petrecusem. cei de al treilea. şi înainte de a părăsi oraşul. ceea ce Allah a hotărât pentru făpturii sale trebuie să se petreacă! Iubirea mea neştiută de nimeni cunoaşte toate tainele palatului meu. mă dusei la hammam ca să fac o baie. I 135 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Cât despre acela care zice că sunt plăceri în această lume. o. — Povestea ta este cu adevărat nemaipomenită! Dar. şi întâlnirea mea cu croitorul. care prilejuia pierderea ochiului meu. şi. ca lumea să ştie bine că am răbdat într-o stare mai amară încă decât răbdarea însăşi! Căci răbdarea îşi are frumuseţea ei. Allah îndurătorul oare se îndoieşte? Nenorocirile asupra mea s-au abătut si prea târziu le-am simţit! Totuşi mă voi înarma cu răbdare. şi mă îndreptai spre Lăcaşul Păcii. Şi de fiecare dată când mă gândesc la aceasta. După zile nesfârşite. însă nu mă vor împiedica niciodată să mă gândesc la aceste versuri ale poetului: „De uimirea mea. vai! întâmplarea neprevăzută din urmă. şi nici unul dintre noi nu ştia povestea celuilalt. Şi noi îi ziserăm: — Şi noi la fel. nu s-ar putea să fie ascunsă. nu contenii zi şi noapte să plâng şi să mă gândesc la toate nenorocirile câte le-am indurat şi mai ales la pierderea ochiului meu stâng. în sfârşit. haide. răspundeii-i că va gusta în curând zile amare ca sucul âe smirnă!" Plecai. despre întâlnirea mea de dragoste atâta de minunată cu fecioara de sub pământ. cumpărarea mea de către rege pe un preţ tare scump.tului mă lăsaseră întreg şi teafăr. Şi—1 întâlnii pe acest frate. întâiul saâluk. şi părăsii acest oraş. şi călătorii prin {M şi irăbătui capitale. despre scăparea mea din mâinile efritului care voia la început să mă ucidă. Orişice ar fi. şi îi zisei: — Pacea asupra la! Şi el îmi răspunse: — Şi asupra ta pacea! şi îndurarea lui Allah! şi toate binecuvântările sale! Atunci mă aşezai cu el de vorbă. şi intrarăm Ia voi! Şf4 acestea sunt. lacrimile îmi năpădesc in ochiul drept şi mă împiedică să văd. care stătea (intuit locului. despre intrarea mea în oraş ca străin. nespus de nedumerit. ca să pot călători ferit de primejdii in starea asta de saâluk! Şi de atunci încoace. toate de la început. Bagdadul. stăpâna mea. o. Şi soarta şi destinul ne călăuziră dinaintea acestei porţi. pricinile bărbii mele rase şi a ochiului meu stricat! Atunci tânăra stăpână a casei îi zise celui de al doilea saâluk. Nici o taină. mai cu seamă îndeplinită de către cel pios. care. ne zise că este străin de aceste locuri. după urările de pace.

tălmăceşte-mi vorbele strajei! El răspunse: — O. nouă şi chiar căpitanului. muri. Călătoria mai ţinu douăzeci de zile până când. şi pornirăm din nou la drum. apoi cobori şi îi zise căpitanului: — în dreapta mea am văzut nişte peşti pe faţa apei. nenorocirile O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 136 le-au fost pricinuite numai de către destin şi de fatalitate. ca să aşteptăm sfârşitul furtunii. văzurăm dezlănţuindu-se asupra noastră vânturi potrivnice şi aceasta până în zorii zilei. Apoi îl întrebai pe căpitan: — O. află că din ziua când suflă vântul potriv- . fiu de rege. prin greşeala mea. Atunci. am desluşit în depărtare ceva ce părea când alb când negru! La aceste cuvinte ale strajei. şi împărţii mult bine supuşilor meiv însă nutream o mare dragoste pentru călătoriile pe mare. începurăm să ne plângem propria noastră soartă. apele prin care navigam ne erau necunoscute. doamnă plină de mărire. căpitanul se schimbă tare la faţă. la fel ca el. nu voi ieşi de aici până când nu voi fi auzit istorisirea celui de al treilea tovarăş al meu! Atunci al treilea saâluk înainta şi zise: Povestea celui de al treilea saâluk O. şi pe o foarte mare întindere de mare aveam insule pe care le stăpâneam şi care erau întărite in stare de apărare şi de luptă. Şi mă hotărâi într-o zi să merg să cutreier prin insule şi poruncii să îmi pregătească zece corăbii mari. tatăl meu. îşi trânti turbanul de pământ. gătirăm ceva bucate ca sâ mâncăm. la mine e altceva! Pricina bărbii mele rase şi a ochiului meu stricat este că eu însumi. şi domnii. şi rânduii să încarce merinde pentru o lună. să nu crezi că povestea mea are să fie la fel de minunată ca acelea ale celor doi tovarăşi ai mei! Căci povestea mea este nesfârşit mai uimitoare. şi plecai in călătorie. Şi nu mă lipseam de acestea. şi ii cârmuii cu dreptate. şi eu sunt fiul său. Tatăl meu se numea Kassib. căpitane. de fapt. Iată! Sunt un rege. Căci. ne pierdurăm drumul. îşi smulse barba şi ne zise la toţi: — Vă vestesc pieirea noastră a tuturor! Şi nici chiar unul singur nu va hălădui teafăr de aici! Apoi începu să plângă şi noi. într-o zi. mâncarăm. la răsăritul soarelui. când vântul se linişti puţin şi marea se îmblânzi. aceştia doi pe care îi vedeţi. mărite stăpâne. Dacă la tovarăşii mei. mi-am atras fatalitatea şi mi-am umplut inima de griji şi de zbucium. moştenii regatul.pe Allah! netezeşte-ţi puţin părul tău de pe cap şi du-te de vezi starea drumului tău pe calea iui Allah! Dar el îi răspunse: — într-adevăr. văzurăm o insuliţă unde puturăm să ne oprim puţin: coborârăm pe pământ. Călătoria ţinu douăzeci de zile. şi. într-o noapte dintre nopţi. Căci capitala mea era aşezată pe malul mării. ne odihnirăm două zile. căpitanul nici nu mai recunoştea câtuşi de puţin această mare! Atunci îi ziserăm străjii de pe catarg: — Scrutează marea cu luare-aminte! Şi straja urcă sus pe catarg. Când regele. la capătul cărora. în mijlocul mării.

Şi. şi noi furăm încredinţaţi de pieirea noastră fără de scăpare şi fiecare dintre noi îşi luă rămas bun de la prietenii săi. că al treilea saâluk. când furăm aproape de tot de acel munte cu stânci negre de magnet. şi pe acea boltă se află un călăreţ pe un cal de aramă. şi pe pieptul acelui călăreţ atârnă o placă de plumb gravată toată cu nume necunoscute şi talismanice! Şi află. şi nici pomeneală de vreun vânt prielnic care să ne mai poată întoarce pe calea cea bună. împreună cu celelalte fierării. şi toţi călătorii vor fi pierduţi pentru totdeauna. căci Allah Prea înaltul 1-a înzestrat cu o însuşire tainică pe acest munte de magnet care atrage astfel spre el orice lucru din fier! Şi nici nu poţi să îţi închipui grămada''prinsă de lucruri din fier care s-au adunat. căci valurile grozave şi vânturile potrivnice îi împrăştiară in toate părţile. prinse ciorchine de acest munte. Ci. află înţelesul acelei arătări negre şi ilbe şi al acelor peşti plutitori deasupra apei prin apropiere. o boltă din aramă galbenă susţinută de zece coloane. Allah Prea înaltul m-a salvat ca să îmi hărăzească alte pătimiri. într-adevăr. şi corabia noastră va fi prefăcută în bucăţi. la poala acelui munte de magneţi Atunci găsii un drum care ducea până în creştetul muntelui. Pe lângă aceasta. rege. o.137 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI nic am rătăcit drumul. şi apele ne târâră cu putere înspre el. de atâta vreme de când corăbiile au fost atrase înspre el cu forţa! Allah singur cunoaşte numărul lor. dar cea mai mare parte pieriră înecaţi. care se numeşte Muntele de Magnet. căpitanul începu să plângă cu şiroaie de lacrimi.. de pe mare. căci cuiele din corabie vor zbura. şi valurile şl vânturile mă aruncară pe coastă. şi. şi aşa l-am pierdut încă de acum zece zile. atrase de muntele de magnet. şi corăbiile noastre se despicară şi furăm cu toţii aruncaţi în mare. mărite rege. o. de-abia se iviră zorile. Şahrazada văzu lucind dimineaţa şi conteni discretă. şi apele ne vor târî cu forţa înspre acel munte. mari suferinţe şi mari nenorociri. şi unii se înecară. in timp ce tovarăşii ceilalţi şedeau cu bra- . stăpâna mea. şi care era construit în formă de scări tăiate în stâncă. în clipa aceea a povestirii sale. şi se vor lipi de coastele lui. Apoi. şi toate fiarele din corăbii vor zbura ca să se lipească de munte! Aşadar. când cele zece corăbii ale noastre ajunseră la poala muntelui. mâine urmează să ajungem la un munte din tancuri negre. pe creştetul muntelui. Şi îndată chemai într-ajutor numele lui Allah Prea înaltul. şi acei care se salvară nu putură niciodată să se cunoască nici să se regăsească. toate corăbiile care vor trece pe dedesubt vor fi prefăcute in ţăndări. stăpâna mea. şi merseră de se lipiră de munte. deodată cuiele din corăbii începură să zboare cu miile. toată ziua. Şi câtid se lăsă a cincisprezecea noapte Ea zise: Mi s-a povestit. o. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 138 Eu putui să mă agăţ de o scândură dintre scânduri. nici o scăpare nu va fi cu putinţă câtă vreme acel călăreţ nu va fi prăvălit jos de pe acel cal! La acele vorbe. grăindu-i tinerei stăpâne a casei. Cât despre mine. Atunci.. iar alţii se salvară. ramaserăm în puterea mării. că atâta vreme cât acel călăreţ va fi pe calul acela. se vede lucind. o.

şi aşa mai departe până la sfârşitul celei de a zecea zi.ţele încrucişate. şi arcul va cădea din mâinile tale pe pământ. şi vei reda astfel liniştea oamenilor. Şi în timpul somnului. marea va începe să clocotească. pomenii numele lui Allah şi îl preamării şi zisei: „Allahu akbar! Allahu akbar!"» Dar abia şoptisem aceste cuvinte sfinte. văzui in ea un om de aramă. această persoană te va călăuzi şi te va purta pe ape vreme de zece zile până ce te va scoate de vei răzbi la Marea Salvării. clocoti şi se umflă peste ţărm ajungând până la creştetul muntelui pe care mă găseam. atunci îl ingropai chiar in locul acela.. Şi omul de aramă se apucă de mă călăuzi timp de două zile. El se prăvăli în mare. Atunci vei ridica arcul şi îl vei îngropa in pământ chiar in locul unde va fi căzut! în acest timp. apoi mă agăţai cum putui de stânci şi de scobituri. mă trezii din somn. şi cu nici un preţ! O dată ajuns în luntre. Atunci coborâi în barcă. bagă bine de seamă! Să nu faci aceasta. fiule al lui Kassib. mă apucai pe dată să îndeplinesc porunca glasului. Vei lua acest arc şi vei lovi cu el in călăreţul care-i sus pe boltă. Ajungând la această mare. Această persoană va veni la tine ţinând în mână o vâslă. stăpâna mea. nişte insule: şi aceasta era salvarea mea! Atunci mă bucurai şi. Atunci îi mulţumii lui Allah Prea înaltul. în sfârşit. urcă-te cu ea în luntre! Dar fereşte-te bine să nu rosteşti numele sfânt al lui Allah. dar fără să rostesc o singură vorbă. şi izbutii.. apoi să se umfle până va ajunge B9 O MIE Şt UNA DE NOPŢI |ic creasta unde te afli tu. în sfârşit. supravegheaţi de cei şapte negri care ţineau în mâini săbiile scoase. potolindu-se. Şi arcul îmi căzu din mână. timp de trei zile. să urc acest munte. Cu arcul şi săgeţile găsite. Şi atunci vei vedea o luntre pe mare şi m luntre o persoană. Dar aceasta-i altă persoană decât cavalerul runcat în mare. o. Şi atunci văzui arătându-se. când te vei trezi din somnul tău. într-ajutor numele lui Allah şi îl rugai fierbinte şi mă cufundai în extazul rugăciunii. şi plin de curaj. din pricina simţirii mele năvalnice şi a recunoştinţei mele faţă de Prea înaltul. Atunci mă lăsai pe amândoi genunchii. încât mă aruncai la pământ şi adormii. însă nu uita. sapă sub picioarele tale şi vei găsi un arc de aramă şi trei săgeţi de plumb pe care sunt gravate talismane. Şi numaidecât marea se învolbură. apoi el se pierdu în . şi îi mulţumii lui Allah pentru mântuirea mea. urmă: . Chemai. şi mă bucurai tare de salvarea mea până la hotarul bucuriei! Şi nu îmi rămânea decât să ajung la boltă. îl lovii pe călăreţ şi îl făcui să cadă. că toate acestea nu se vor îndeplini decât de vei îndeplini porunca să nu pomeneşti niciodată numele lui Allah! In clipa aceea. Şi după câteva clipe. vei găsi acolo pe cineva care te va ajuta să te întorci în ţara ta. Şi când luntrea ajunse aproape de tot. descotorosindu-i de acest flagel groaznic! După ce îl vei fi lovit astfel pe călăreţ. când omul de aramă mă apucă şi mă azvârli din luntre in mare. Şi tu. ajunsei şi putui să pătrund înlăuntru. văzui ivindu-se în mijlocul mării o luntre ce se îndrepta spre mine. care avea pe piept o placă de plumb pe care erau gravate nume şi talismane. aşadar. în clipa aceea sfârşeala mă copleşi într-atâta. în depărtare. vântul prin porunca lui Allah. acel călăreţ se va prăbuşi în mare. fără de teamă. şi mi-am rostit rugăciunea. auzii un glas care îmi zicea: — O.

După ce făcură aceasta. într-atâta de tare. In afară de băiat. Dar. încât se prefăcuse intr-o arătare de om. în mijlocul sclavilor. şi îmi întinsei hainele pe pământ ca să se usuce. şi adormii fără să mă trezesc toata noaptea. saci plini. încât braţele îmi fură sleite deyputeri şi umerii obosiţi. până ce goliră cu desăvârşire luntrea de lucrurile cele mari. Atunci îmi zisei în sinea mea: „Ce nenorocire! de fiecaro dată când sunt scăpat dintr-o nenorocire. şi se făcură nevăzuţi dinaintea ochilor mei. într-adevăr. cad într-alta mai rea ca aceea!" în timp ce stăteam aşa afundat în gânduri negre. Cum ştiam să înot. Când m-am deşteptat. vrednic să slujească de model şi arătare unui trup desăvârşit. începură să sape în pământ. încât mă trezii deodată pe ţărmul uneia * Formulă întrebuinţată pentru preamărirea lui Dumnezeu: „Dumnezeu este atotputernic!" O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 140 dintre insulele pe care le văzusem. mă pusei pe înotat cât fu ziua de mare până noaptea. după tipul desăvârşirii. 141 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI . tot aşa de gingaş ca o ramură fragedă şi mlădioasă. coborâră într-aceasta şi se îndepărtară pe mare. de frică să nu mi se mai întâmple . încât îmi umplu inima de încântare şi făcu să îmi freamăte miezul cărnii mele! Ei merseră până când ajunseră la uşă. cine ştie ce alt necaz. goni de departe ca o cetate gigantică şi mă azvârli cu atâta putere şi atâta de departe. şi sfârşiră prin a scoate la iveală un capac pe care ii ridicau şi deschiseră o uşă care se găsea dedesubt. Şi nimerii dinaintea mea o vale îngustă şi roditoare. ei merserj până ajunseră în mijlocul insuliţei şi. mai uriaş ca toate valurile mării.depărtare şi se făcu nevăzut. şi eram prăpădit de osteneală! Atunci. turnat. acolo. făină. în sfârşit cu un farmec aşa de plin de vrajă. după câteva clipe. apoi făcui întreg ocolul locului unde ml aflam şi văzui că mă găseam pe o insuliţă. mă îmbrăcai cu hainele ce mi ifl uscaseră. pe care locuitorul unei case le poate râvni. un moşneag venerabil. şi multe alte lucruri. apoi scoaseră dintr-aceasta haine strălucitoare şi mantii minunate. şj sclavii nu mai conteniră să meargă şi să vină de la uşa galeriei subpământene la luntre şi de la luntre la capac. unt. care mă făceau să imi doresc cu aprindere moartea. văzui apropiindu-se pe maro o luntre plină de oameni. chiar în clipa aceea. mă sculai şi mă căţărai într-un copac şi aşteptai pândind de acolo. pătrunsei pe aceasta şi-o străbătui în toate părţile. Aşa voit-a Allah! Urcai atunci pe ţărm şi începui să imi storc hainele de apă. urcară iarăşi cu toţii pe pământ. rostii şehada credinţei şi mă pregătii de moarte. Atunci. tot aşa de incântător ca frumuseţea pură. în aşa măsură. se întoarseră spre luntre. miere. şi mă sculai să văd încotro să mă îndrept. gârbovit de ani şi stafidit de trecerea schimbătoare a timpului. şi coborâră. oi. Văzui barca apropiindu-se de ţărm şi din ca coborâră zece sclavi care ţineau în mână câte o sapă. se întoarseră în luntre şi scoaseră din ea o grămadă de lucruri şi le încarcară pe umerii lor: pâine. foarte bătrân. şi văzui atunci coborând din luntre. înconjurată cum era do mare. pe care le încarcară pe braţele lor. Acel şeic ţinea de mână un băiat de o frumuseţe că te scotea din minţi. dar. un val. văzând moartea apropiindu-se.

cu toată bucuria naşterii mele şi cu toată fericirea mamei mele. şi mă crescu cu multă luare-aminte până când ajunsei la vârsta de cincisprezece ani. căci chiar de pe acuma singură vederea ta m-a şi scos din minţi! Atunci băiatul surâse la cuvintele mele. şi văzui dedesubt o scară boltită. Mă apucai să sap din nou pământul şi să trebăluiesc până când scosei la iveală capacul. pe un divan scund. căzu într-o grea mâhnire. unde. şi faima lui s-a întins în toate ţinuturile. tatăl meu a fost înştiinţat prin meşterii ghicitului. Şi văzui că acel capac era dintr-un lemn de grosimea unei pietre de moară. Află că sunt fiul mai mare al unui bijutier. lucrase cu oamenii. care citiseră soarta mea în stele. mai cu seamă când cărturarii. călăreţul fusese aruncat in mare. încât se schimbă la chip. slăbi la trup şi ajunse ca un moşneag tare bătrân. nu mă aflu nicidecum în acest ungher ca să mor. fu copleşit de o grea durere. după ce va prăvăli pe călăreţul de ara- . el fu cuprins de frică mare. şi îndurarea lui Allah şi binecuvântările sale! Şi eu îi zisei: — O. prin caravanele pe care le trimitea departe ca să ii vândă nestematele. ce avea să mă ucidă la vârsta de cincisprezece ani. fie ca tihna să o ai drept zestre a inimii tale! >Aşa cum mă vezi. mă sculai şi coborâi din copac şi alergai spre locul pe care-1 îl acoperiseră cu pământ. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 142 şi aceasta la patruzeci de zile după ce acel rege îl va fi aruncat in mare pe călăreţul de aramă de pe muntele magnetic!" Şi tatăl meu. dar. Atunci mă aduse in acest lăcaş subpământean în această insulă. în ziua aceea. în ceasurile târzii ale vieţii lui. Şi atunci tatăl meu află că. sunt totuşi fiu de rege şi eu însumi rege! Allah m-a călăuzit la tine ca să te izbăvesc din acest ungher subpământean unde am văzut cum oamenii te-au coborât fără doar şi poate ca să te piardă. izbutii totuşi să-1 ridic. între lumânări aprinse şi vaze pline de flori şi vase pline de fructe şi altele pline de dulceţuri. ca să mă sustragă ochilor iscoditori ai regelui. şi tatăl meu. domnul meu. La vederea mea. regilor şi emirilor pământului. într-adevăr. care mă adusese pe lume după cele nouă •luni ale sorocului prin voinţa lui Allah. şi îmi zise: — Ya sidi. cu toate că eram nespus de uluit şi sfârşii prin a ajunge jos. fiul unui rege numit Kassib. şi mama împreună cu el. îi zisei: — Pacea să fie cu tine! Şi el îmi răspunse atunci. însă el se îngriji de mine. cunoscut în lumea întreagă pentru bogăţiile lui şi pentru grămada lui de comori-. şi începu să plângă şi să se zbuciume atâta de mult. şi mă pofti să merg să şed lângă el pe divan. coborâi pe această scară de piatră. recăpătându-şi curajul: —> Şi cu tine pacea. bijutierul.Când îi văzui dispărând cu desăvârşire. La naşterea mea. Acolo aflai o sală încântătoare. cu ajutorul lui Allah. aşternută cu covoare de mare preţ şi cu stofe de mătase şi de catifea. ci ca să ocolesc moartea. gârbovit de ani şi de nenorociri. că acest fiu va avea să moară înaintea tatălui său şi a mamei lui. Şi vei fi prietenul meu. încă de la naşterea mea. cu vocea mea cea armonioasă. cu un surâs al buzelor lui. şedea băiatul şi îşi făcea vânt cu un evantai. Şi eu vin ca să te scap de aici. şi. îi ziseră: „Acest fiu va fi ucis de un rege.

Şi aşa ne întinserăm şi ne culcarăm cât fu noaptea de mare.mă. şi nici scorţişoara. şi îl frecai şi îl masai. unde vei fi prietenul meu şi moştenitorul tronului meu! Atunci băiatul. după ce mâncarăm. cu stafide. atunci întinserăm masa şi mâncarăm un miel umplut cu migdale. ca să—1 ucid. cu un miez tot aşa de dulce şi uşor ca spuma. Şi apoi. ar trebui să mă ucid pe mine însumi!" Apoi ii zisei: — O. ca în noaptea dinainte. pe Allah! acest băiat este flacăra inimii mele şi. harbuji. şi bijutierul trebuia să vină. mă gândii în sufletul meu: „Cum pot oare oamenii care citesc în stele să se înşele în aşa măsură? Căci. apoi să ne jucăm împreună felurite jocuri şi să râdem până seara. şi îl spălai cu mâinile mele. ne culcarăm. şi nici mierea. mă trezii şi mă spălai şi îi adusei baia143 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI (ului ligheanul de aramă plin cu apă parfumată. încât . şi se spălă şi el. plăcintă cu miere şi unt. şi nici migdalele. băiatul voi să facă o baie şi ii încălzii apă in căldarea cea mare. auzind cuvintele acestui copil fermecător. adăugai apă rece ca să o potrivesc călduţă şi plăcută. Şi aceasta este pricina şederii mele in locul acesta. el voi să mănânce şi alesei cel mai frumos dintre harbuji. Ci. câtă atragere avea către mine. şi urcai in pat ca să iau cuţitul cel mare care era atârnat pe perete deasupra capului băiatului. şi îl pusei pe o tavă. eu voi rămâne cu tine in aceste patruzeci de zile şi apoi ii voi spune tatălui tău să te lase ca să vii cu mine in regatul meu. Şi eu îi zisei: — Pe Allah! o. aprinsei lemnele. şi în care untul nu era cruţat. şi apoi începurăm din nou să povestim. îmi mulţumi cu vorbe plăcute. mă gâdilă pe neaşteptate la picior. Şi iată că băiatul ca să se joace. Şi tatăl meu şi cu mine furăm încredinţaţi că Mul lui Kassib nu ar putea veni să mă găsească in această insulă necunoscută. şi mă dumirii cât de tare ne împrieteniserăm! Şi petrecurăm aşa in plăceri şi tihnă până într-a patruzecea zi. Când se trezi. şi luai seama cât era de plin de drăgălăşenie in povestirile sale. aşezai tava pe covor. şi băurăm apă dulce şi rece. copilul meu. apoi îl dusei în pat şi îl acoperii cu o pătură şi îi infăşurai capul cu o pânză de mătase brodată cu argint. fiul bijutierului. Atunci. şi eu către el. şi mâncarăm pepeni. căci după acea zi nu va mai fi nici o primejdie. La apropierea dimineţii. şi îi dădui să bea un şerbet dulce de fructe şi adormi. imi dădui seama pe deplin cât îmi era inima mea de fermecată de graţiile acestui băiat. şi băiatul intră în apă. Atunci eu. şi îl parfumai. şi mă gâdilă aşa de tare. apoi turnai apă caldă în albia de aramă. Şi ne aşternurăm la vorbă ca doi prieteni. Allah Atotputernicul nu va îngădui niciodată ca o floare ca tine să fie tăiată! Şi eu sunt aici ca să te apăr şi voi rămâne cu tine toată viaţa mea! Atunci el îmi răspunse: — Tatăl meu va veni din nou ca să mă ia la capătul celei de a patruzecea zi. cu piper şi cuişoare. copilul meu. şi pe cel mai mare. fiindcă era cea din urmă zi. şi eu gătii prânzul şi mâncarăm împreună. cu nucşoare. şi mâncarăm din toate bucatele minunate din merindele lui care puteau ajunge timp de un an la o sută de oaspeţi.

băgai de seamă că marea se micşora dintr-o clipă într-alta. şi mă gândii la această nenorocire şi plânsei multă vreme. când. în ceasul amurgului. stăpâna mea. dar văzură pământul încă de tot proaspăt. Şi aşa până la ceasul amurgului. şi ii acoperii cu pământ. nu mai putui indura mai multă vreme vederea acelui loc şi. cu sufletul mohorât. şi destinul său se împlinise. nici în bine! Şi aşa. să mă izbăvească de vederea acestei insule blestemate. Şi deodată văzui arătându-se in depărtare un foc mare şi roşu. şi mă îndreptai spre acel foc roşu. văzui că acel foc roşu era un palat măreţ din aramă galbenă pe care îl ardea soarele aşa. îmi zisei: „Trebuie să văd ce se va întâmpla. şi ajunsei de partea cealaltă. căci credeam că voi da peste ceva fiinţe omeneşti trebăluind să îşi prăjească o oaie. sub copac. stăpân al lumii. La această privelişte. Şi muri chiar în clipa aceea. ca să nu dezmintă cuvintele cititorilor în stele. văzui ivindu-se pe mare luntrea moşneagului cu sclavii. dacă am săvârşit o fărădelege. nici in rău. şi îmi sfâşiai veşmintele. 6 MIE ŞI UNA DE NOPŢI 144 dar va trebui să mă ascund bine. care se afla aproape de locul capacului. şi fură cuprinşi de frică mare. Apoi îl duseră pe sus pe moşneag în luntre. Când ajunsei afară. şi ei se apucară să îl caute scotocind pretutindeni. şi sâpară pământul şi îl înmormântară pe băiat în linţoliu. şi sclavii începură să plângă şi să se jeluiască. moşneagul simţi cum îl părăsesc puterile. dar sclavii săpară pământul. Atunci eu.căzui peste el fără voia mea. ca beţi. şi mă aşezai şi privii. că de nu. mă lovii peste faţă şi scosei strigăte şi gemete. Şi eu îmi ridicai privirile şi mâinile către Prea înaltul şi zisei: — O. pe nisip. Şi mă simţii la hotarul mirării. voi fi măcelărit de cei zece slavi care mă vor ucide cu cea mai groaznică moarte!" Şi atunci urcai într-un copac înalt. chemând într-ajutor numele lui Allah. la vederea acestui palat im- . stăpâna mea. eu. Dar. urcai pe scară. şi băiatul nu îi răspunse. apoi îl duseră pe umerii lor pe moşneag afară din galerie. in sfârşit. şi moşneagul simţi cum îl părăseşte sufletul. şi toate bogăţiile ce rămaseră şi toate merindele şi se făcură nevăzuţi departe pe mare. bijutierul. coborâi din copac. precum fusese mai înainte. o. Şi nu contenii să rămân in aceeaşi stare. şi căzu in nesimţire. Ei coborâră cu toţii pe ţărm şi sosiră in grabă mare. şi se îndepărta şi lăsa uscată toată partea aşezată între insulă şi pământul din faţă. fiindcă ştiam că tatăl. într-o stare de plâns. apoi urcai pe uscat şi începui să merg. Dar când am ajuns mai aproape. trebuia să vină la sfârşitul celei de a patruzecea zi. şi îl găsiră cu inima străpunsă. Atunci moşneagul începu să îşi strige fiul pe nume cu glas tare. Dar tânărul meu prieten murise. Un ceas mai târziu. Atunci îi mulţumii lui Allah care se indura. apoi pe adolescentul mort. deschiseră capacul şi coborâră cu toţii. o. dorinţa noastră nu se împlineşte niciodată. şi mă aruncai la pământ în graba disperării şi suspinelor. ieşii şi închisei capacul. într-un târziu. şi pornii la drum prin insuliţă şi mersei toată ziua şi toată noaptea. sunt gata să fiu osândit după dreptatea ta! Şi in clipa aceea eram plin de bărbăţie in faţa morţii. şi cuţitul pe care îl luasem se înfipse în inima lui. în faţa acestei privelişti. întins pe pat.

pe cap cu un lighean acoperit cu o pânză de satin şi in mână cu un felinar. ieşi. în faţa acestei privelişti. tot din aramă galbenă. şi fui cuprins de mare mirare. stăpâna mea. deodată. fui cuprins de mirarea cea mai mare. moşneagul se aşeză pe al unsprezecelea covor. dar văzui că acei zece tineri erau chiori cu toţii de ochiul stâng. dar tot aşa de frumos ca şi celelalte zece. şi se întoarse de fiecare dată. zece tineri cu o statură minunată şi cu o înfăţişare care îl preamărea pe Creatorul fiindcă o făcuse atât de frumoasă. şi nu ne întreba nimic despre orice ar fi din cele ce vei vedea aici! Atunci. când ridică stofa. moşneagul adună tot ce rămăsese. şi mâncară cu toţii şi băură. dar nu îndrăznii să întreb nimic. cei zece tineri se apropiară şi îmi grăiră: — Pacea să fie asupra ta! Şi le-am întors urarea de pace. imi zisei: „Pe Allah! ce potrivire ciudată! Cum s-a nimerit oare ca zece chiori să aibă fiecare dintre ei ochiul stâng stricat. care era al unsprezecelea. când. şi străbăturăm săli nenumărate. şi începură să se jeluiască şi să plângă şi să zică: — N-avem parte decât de ce am fost vrednici prin faptele noastre rele şi prin greşelile noastre! Şi nu conteniră cu aceasta până înspre zorii zilei. şi le istorisii povestea mea. şi aşeză fiecare lighean şi fiecare felinar dinaintea fiecăruia dintre tineri. spaţioasă şi mai frumoasă decât toate celelalte. Atunci. . şi în cele din urmă aiunserăm in ultima sală. cu toţii la fel!" în timp ce eram cufundat in aceste gânduri. dar e de prisos să o mai repet. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 146 spălară în alte ligheane aduse de moşneag şi îşi luară mantii noi şi se prefăcură iarăşi în cei de mai înainte. Şi în noaptea următoare făcură ca şi în cea dintâi. Atunci se • ii 10 voi. şi se întoarse de mai multe ori aducând mâncăruri şi băuturi. domnule. intră în acest lăcaş şi facă-se ca primirea aici să iţi fie prietenească şi mărinimoasă! Intrai. în mijlocul acestei săli mari. se ridică şi ieşi de zece ori. Atunci tinerii ii ziseră: — Cum te înduri să şezi înainte de a ne aduce cele trebuitoare ca să ne îndeplinim îndatoririle noastre? Şi moşneagul. domnule. kohlul pe ochiul lor cel drept. şi se întoarse •de şezu din nou. Când văzui toate acestea.punător. in afară de un moşneag 145 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI venerabil şi impunător. după câteva clipe. toate aşternute cu stofe de mătase. văzui că în fiecare bazin era cenuşă şi zgură şi kohl. stăpâna mea. şi ei in urma mea. tinerii fură în culmea uimirii şi îmi ziseră: — O. o. şi privii la trăinicia zidurilor lui. şi în mijlocul acestor zece aşternuturi minunate. Dar mie nu îmi dădu nimic. zgura pe faţă. văzui ieşind. din pricina poruncii date. Dar. şi cei zece tineri fiecare pe al său. fără de saltea. şi eu împreună cu ei. Apoi ei luară cenuşa şi şi-o turnară pe cap. de la început pânâ la sfârşit. şi îmi ziseră: — Şezi. pe poarta cea mare a palatului. După aceea. fără a rosti o vorbă. moşneagul se sculă. se afla un al unsprezecelea covor.* La vorbele mele. o. în partea de sus a sălii. se aflau zece covoare întinse pe saltele.

Atunci pasărea cea mare Rokh. şi mai îndurăm încă şi um pedeapsa de care suntem vrednici şi o ispăşim făcând in fiecare noapte ceea ce ne-ai văzut făcând. Şi deodată mă simţii ridicat de infricoşătoarea pasăre Rokh. care este în stare să ridice în văzduh un elefant. nu te va mânca şi se va face nevăzut dinaintea vederii tale! Atunci tu vei merge până ce vei ajunge la un palat de zece ori mai mare decât palatul nostru. şi despre cenuşă. după pierderea ochiului tău. domnii mei. îl jupui. şi mă scoaseră Ia vedere pe terasa palatului şi se îndepărtară. te va lua drept un berbece adevărat. dar să nu te plângi că aceasta va fi din vina ta! Şi. pe creştetul muntelui. Acolo vei intra pe poarta deschisă. şi toate zidurile lui groase sunt încrustate cu nestemate şi îndeosebi cu naralde şi cu mărgăritare. de altminteri. cum mă ţineam tare în hotărârea mea. fie ca de acuma să ţi se împlinească destinul! La aceste cuvinte. şi despre cărbunele şi despre kohlul pe care vi le puneţi pe cap. care îşi luă zborul. apoi te va lăsa pe creştetul unui munte înalt unde nu pot ajunge făpturile omeneşti. pe Allah! mai bine moartea decât această neţărmurită mirare în care m-aji adus! Atunci ei strigară: — O. şi căruia ii curaţi pielea. pielea de berbece şi vei ieşi pe de-a-ntregul din ea. ceea ce ni s-a întâmplat şi nouă. şi vei vedea ceea ce vei vedea! Cât despre noi. ce Ii-a venit să ne întrebi? Aceasta-i pierzania ta! Eu răspunsei: — îmi aleg mai bine pierzania decât această neţărmurită mirare! Dar ei îmi ziseră: — Teme-te de ochiul tău cel stâng! Şi eu zisei: — N-am nevoie de ochiul meu stâng dacă trebuie să rămân în această neţărmurită mirare! Atunci ei îmi ziseră: — împlineascâ-ţi-se destinul! Ţi se va întâmpla şi ţie. spintecai cu cuţitul pielea de berbec şi ieşii pe de-a-ntregul stri- . Acel palat este acoperit tot cu plăci de aur. Aceasta este pe scurt povestea noastră. căci cu de-amănuntul ar umple foile unei cărţi mari şi groase! Cât despre tine. nu vei putea să te mai întorci aici. căci suntem de acum zece. care nu mănâncă oameni. şi strigai: — O. ca să te înfulece pe gâtlejul ei! Dar atunci tu. vă rog să mă lămuriţi despre pricina prăpădirii ochiului vostru stâng.şi în a treia noapte. ei îmi dădură cuţitul. acolo ne-am lăsat ochiul nostru stâng. moşneagul aduse un berbece pe care îl tăie. şi îndată ce mă simţii coborât din nou pe pământ. căci. şi înfricoşătorul Rokh. Atunci nu putui să îmi {in mai mult limba. vei spinteca. şi de o mie de ori 147 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI mai strălucitor. şi într-a patra. mă cusură în pielea de berbec. Apoi ei îmi ziseră: — Vei fi cusut cu această piele de berbece şi vei fi scos la vedere pe terasa acestui palat de aramă. nefericitule. preum am intrat şi noi. şi nu mai este loc pentru un al unsprezecelea! La aceste cuvinte. şi se va năpusti asupra ta şi te va înălţa până la nori. cu acest cuţit pe care ţi-1 dăm.

mă trezii numaidecât in mijlocul a patruzeci de tinere. măruntaiele mele!" şi o alta: „o. oaspete al nostru. şi locul tău să fie pe capetele noastre şi în ochii noştri! Şi ele mă poftiră să şed şi mă puseră pe un podium. şi fericirea noastră este acuma deplină! Atunci. de mult amar de vreme. una aduse apă caldă şi ştergarele şi mă spălară pe picioare. prin care intrai in palat. unde văzui toate bogăţiile de pe pământ şi de pe mare. şi altele cântară cu vocea cea mai încântătoare. sufletul meu!" şi alta „o. şi una zicea „ah!" şi alta „un!" şi alta îmi zicea: „o. Apoi întinseră masa şi fură servite bucatele cele mai alese şi băuturile cele mai îmbătătoare. fără de nici un bărbat. şi uşile sălilor erau din abanos încrustat cu aur şi diamante. şi alta îmi recita versuri. oaspetele nostru. în timp ce eu continuam să mănânc. . tu. şi alta işi răsucea dinaintea mea mijlocul deasupra coapselor. încât nici nu îţi mai puteai veni în fire aflându-te în mijlocul lor şi nici ochii nu se puteau odihni cu precădere asupra vreuneia din ele şi fui cuprins de atâta încântare. şi unele cântară din instrumente de petrecere. o. era înconjurată de nouăzeci şi nouă de uşi din lemn de abanos şi din lemn de santal. încât mă oprii simţind că ameţesc. flacăra inimii mele!" Apoi se apropiară toate de mine şi începură să mă maseze şi să mă dezmiardă şi îmi ziseră: — O. şi in miezul zilei ajunsei la palat. în prima sală unde intrai. suntem sclavele tale şi lucrul tău. atâta eram de aprins de nerăbdare. cu toată descrierea celor zece tineri. tot atâta de cumplită cât zece elefanţi şi tot pe atâta de mare cât douăzeci de cămile! Atunci pornii la drum şi în mare grabă. căci suntem singure cuc aici. şi aceasta mă privea. Atunci aduseră lumânări nenumărate şi sala fu luminată ca de soarele cel mai sclipitor. alta îmi turnă pe mâini apă parfumată dintr-un ibric de aur. ficatul meu!" şi una: „o. şi a patra îmi întinse o cupă plină cu o băutură nespus de dulce şi parfumată cu flori. ochiul meu!" şi aceea: „o. a treia mă îmbrăcă într-o mantie toată de mătase cu un brâu brodat din fir de aur şi argint. şi aceea işi frângea braţele înaintea mea. şi îmi ziseră: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 148 — O. pe covoare. istoriseşte-ne povestea ta. După toate aceste desfătări. Atunci toate laolaltă se ridicară la vederea mea şi îmi ziseră cu o voce plăcută: -*.gând: „Hâş! Hâş!" ca să o izgonesc pe grozava Rokh care zbură greoi şi văzui că era o pasăre mare. albă. iubitule. şi toate aceste uşi duceau spre săli şi spre grădini. La vederea acelui palat. Poarta cea mare de aur. rămăsei uimit la hotarul uimirii. şi se aşezară toate dedesubtul meu. iată acuma timpul plăcerii tale şi a palatului. şi aceea îmi surâdea. căci era cu mult mai măreţ decât se poate rosti în cuvinte. şi aceasta până la apropierea nopţii. şi unele începură să danseze. şi una imi clipea din ochi. mă mai potolii şi le istorisii numai o parte din povestea mea. care erau atât de fermecătoare prin frumuseţea lor. tu. ele imi ziseră: -?. domnul nostru. şi tu eşti stăpânul nostru şi coroana de pe capetele noastre! Apoi toate se zoriră să mă servească.Casa noastră să fie casa ta.O.

Şi astăzi este ziua nenorocită! Atunci eu zisei: — Dar. o. noi nu vom mai putea trăi fără tine! Şi eu le zisei: — Dar spuneţi-mi de ce trebuie să mă părăsiţi. Căci nici eu nu vreau să pierd bucuria vieţii mele. Allah călăuzeşte pe drumul nostru un insărcinător care ne astâmpără. tânăra din noapfea viitoare venea la mine. sufletul meu! 149 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Şi ea mă dezmierdă. fermecătoarelor. le văzui pe toate tinerele roind spre patul meu. spre a merge să îl vedem pe tatăl nostru şi pe mamele noastre.alege-ţi dintre noi pe cea care îţi place şi să n-ai teamă că ne jigneşti. şi tot aşa îl astâmpărăm şi noi! Dar în fiecare an trebuie să lipsim patruzeci de zile. şi mă masa zdravăn.De la începutul fecioriei noastre. şi deschisei ochii. şi ea mă ciupea. şi ne-au făcut ca şi tine! Numai că tu. Fereştete bine. stăpâna mea. dimineaţa. o. căci fiecăreia. Atunci eu. eu voi rămâne în casă spre a-1 preamări pe Allah până la întoarcere voastră! Ele îmi răspunseră: — Facă-se să ţi se împlinească dorinţa! Iată toate cheile palatului. stăpâna mea. cele patruzeci de surori. şi mă parfuma cu toate parfumurile ce le-a încredinţat Allah slujitorulor lui. Ea îmi întinse atunci mâna şi mă petrecu în patul ei! Şi mă desfătai toată noaptea cu ea. să nu deschizi uşa de aramă! . în fiecare an. trăim în acest palat şi. şi mă petrecea la hammam. o. aşadar. în desfătare şi înflorire. şi după aceea. dar i-am închis repede. şi mă spăla pe tot trupul. căci toate erau la fel de îmbietoare. fiecare la rândul ei va începe din nou să se joace cu tine în pat în toate nopţile. Eu o însărcinai de patruzeci de ori cu o sarcină de încărcător! şi ea la rândul ei! şi ea îmi zicea de fiecare dată: — Yuh! o. şi că înaintea ta mulţi însărcinători ne-au ncălărit ca tine. în fiecare noapte cu una dintre surori. Şi după fiecare noapte. şi aşa trecu toată noaptea. Ele îmi răspunseră: — Află că noi suntem toate fiicele unui rege. într-adevăr. în dimineaţa zilei din urmă. nu ne vei mai vedea şi ţi se va întâmpla fără putinţă de scăpare o mare nenorocire. însă de la mai multe mame. Acest palat este lăcaşul tău şi tu eşti stăpân aici. că trebuie să te părăsim. întinsei braţele şi o prinsei pe una. Şi ele plângeau in hohote şi îşi despleteu părul de mâhnire şi se jeleau. Dar fereşte-te bine să nu deschizi uşa de aramă care se află în fundul grădinii. că de nu. şi in fiecare noapte îmbrâncind sumedenie de îmbrânceli dintr-o parte şi dintr-alta! Şi aceasta vreme de un an întreg. din pricina frumuseţii ei orbitoare. lumina ochilor noştri. Apoi îmi ziseră: — Află. Şi aşa ajunserăm până la sfârşitul anului. ochiul meu! Yuh! o. îi va veni rândul pentru o noapte. căci mai trebuie să ştii că tu nu eşti primul. care deschid toate uşile. Şi urmai aşa. şi eu o muşcam. care e in voi! ■. nu ştiui pe care trebuia să o aleg dintre surori. cel mai desfrânat şi cel mai drăgălaş dintre toţi! Şi tocmai din această pricină. dintre noi. aşa cum i-am părăsit pe ceilalţi dinaintea ta. Şi închisei ochii. neîndoios. o. tu eşti săritorul cel mai bogat în sărituri şi la măsură de gros şi de lung! Şi de asemenea tu eşti.

curmale. în mijlocul unei curţi spaţioase. o fiinţă omenească n-ar putea să le vadă vreodată. şi fiecare cameră preţuia mai mult decât o împărăţie întreagă. ieşii din sală ţinând cheile în mână. Când sfârşii de mirosit mireasma tuturor florilor. în această grădină creşteau toate florile care cresc în grădinile emirilor pământului: iasomii. lalele. apa de băut a acestor păsări era turnată în farfurioare de jad şi de jasp fin şi colorat. erau numai smaralde. lăsau să se vadă prin fiecare câte o 151 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI sală largă. ii mulţumii lui Allah pentru darurile sale. o. în viaţa mea. Dar a doua sală o întrecea pe întâia în bogăţie. narcise. stăpâna mea. pământul era măturat şi stropit cu apă. fiecare sală cuprindea câte o cameră deosebită de celelalte. şi urechile îmi fură fermecate de glasurile păsărilor de toate culorile şi din toate soiurile de pe pământ. o. garoafe. anemone. înşiruite. lungi ca degetele unui nobil arab. rodii. zambile. Deschisei apoi a treia uşă. mai ales banane. stăpâna mea. ea era plină până sus de diamante. trandafiri. şi atâta de mari şi atâta de frumoşi. într-atât trupul meu şi sufletul meu fuseseră înlănţuite în pat de braţele acelor tinere.O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 150 La aceste cuvinte. văzui o livadă mare plină de pomi încărcaţi cu fructe. nici măcar în vis. într-a . să deschid întâia uşă. şi începui să cutreier prin acel palat. cu întâia cheie. veniră toate să mă îmbrăţişeze şi să mă sărute una după alta plângând şi zicându-mi: — Allah să fie cu tine! Şi ele mă priviră printre lacrimi şi plecară. aceste uşi. văzui o boltă minunat zidită: această boltă avea scări de porfir care urcau ca să ajungi la patruzeci de uşi din lemn de abanos incrustate cu aur şi argint. încât fructele acestor pomi erau de o mărime şi de o frumuseţe uimitoare. Când deschisei această uşă. încât. Dar a doua zi ieşii în grabă şi deschisei uşa a patra. şi apoi mă retrasei pentru ziua aceea. viorele. piciorul cocoşului şi toate florile din toate vremurile. ochii şi văzul îmi fură fermecate de florile care umpleau o grădină mare scăldată de pârâiaşe. şi îi mulţumii lui Allah Prea înaltul pentru bunătăţile sale. cu a patra cheie. Şi atunci. de rubine roşii. pâraie ce curgeau pe canale înguste şi scăldau toţi pomii şi atâta de bine. mere şi piersici. ca să ii respir aroma. culesei o iasomie şi mi-o vârâi în nări ji o lăsai aşa. Acele păsări erau toate într-o colivie mare făcută din beţişoare din lemn de aloes şi de santal. şi de rubine albastre* şi de rubine roşii aprinse. Ascultam cântecele păsărilor. Când deschisei întâia uşă. dar cele mai mari erau mai numeroase decât cele micuţe. grăunţele se aflau în căni de aur. şi păsările îl binecuvântau pe Creatorul. Atunci eu. şi deschisei a doua uşă cu a doua cheie. Văzui că prima sală era plină de grămezi mari. Şi mă apucai. când se lăsă noaptea. de mărgăritare mari şi de mărgăritare mai micuţe. într-a treia. nu mai văzusem alţii asemănători în lumea întreagă. văzui lucruri pe care. ale căror canaturi erau deschise. pe care până în ziua aceea nu avusesem vreme să îl văd. şi fiecare era tot aşa de mare cât un ou de porumb şi tot aşa de strălucitor ca luna în toată sclipirea ei. Când sfârşii de mâncat. Mâneai din aceste fructe.

Şi urmai aşa. peruzele. stăpâna mea. Şi eu. Şi mă gândii la cele patruzeci de tinere. calul cobori şi se opri pe terasa palatului de aramă unde îi întâlnisem pe cei zece tineri chiori. Şi iată că. şiraguri. şi căzui în nesimţire chiar în clipa şi în ceasul acela. zării un minunat cal negru care avea o • Safire. Atunci. şaua îi era din brocart şi frâul lui era un lanţ de aur. la tăria coapselor lor. arzând. şi deschisei din nou şi aşteptai ca mirosul să îşi piardă din tărie. intr-a şasea . brăţări. şi deschisei uşa de aramă. şi uimirea mea crescu în fiecare zi. Apoi se apropie de mine. fiindcă marea mea patimă erau caii fru moşi şi cum eram călăreţul cel mai strălucit din regatul meu. numai nasul meu singur simţi un miros foarte puternic şi foarte potrivit simţurilor mele. dar nici nu se clinti. o. centuri. într-un chip atât de înfricoşător şi se scutură cu aşa iuţeală. şi luminată de lumânări parfumate cu ambră cenuşie şi cu tămâie. Dar ochii nu văzură nimic. cornaline de toate culorile. stăruii în această hotărâre inspirată de Şeitan. şi îl luai de frâu şi II dusei în grădină şi îl încâlceai. până într-a patruzecea zi. la frăgezimea cărnii lor. vaze de jad. care se închise la loc. calul întinse două aripi mari şi negre pe care nu le văzusem până in clipa aceea. încât mă azvârli din şa. la gingăşia purtărilor. şi îşi aplecă aripa lui spre faţa mea.patra. şi nu îmi mai rămânea decât ultima cheie care era cheia uşii de aramă. la rotunjimea şi la mărimea dosurilor lor. o noapte albă!" Dar Blestematul mă făcea să simt cheia acestei uşi de aramă. ieslea îi era plină de grăunţe de susan şi de orz bine vânturat. Dar celelalte săli erau pline de toate nestematele din sânul pământului şi al mărilor. şi ea mă ispiti neţărmurit. Şi eu. şi îşi înfipse . Şi numaidecât. şi zbură cu mine in văzduh. şi ispita fu mai tare decât mine. Şi printre sfeşnicele de aur şi lămpile de aur. acest miros vrăjmaş. într-a şaptea . şi la ţipetele lor când ele îmi ziceau: „Yuh! o. şi de lămpi minunate din aur şi argint pline cu uleiuri aromate care împrăştiau. o. o. mă gândii că acel cal mi s-ar potrivi de minune. îmi ridicai mâinile şi privirile şi îi mulţumii lui Allah Prea înaltul pentru binefacerile sale. bătu cu copita de trei ori în pământ. stăpâna mea. o. necheză într-un chip înspăimântător. dar îmi strânsei coapsele şi mă ţinui in şa ca un călăreţ bun. Când mă trezii.dinari de aur de pe tot pământul. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 152 stea in frunte. într-a cincea . Atunci îl lovii peste gât cu lanţul de aur. tăvălindu-se. şi piciorul lui stâng dinapoi şi cel drept dinainte erau pătate cu alb la chişiţă. topaze. la strâmtimea vulvelor lor. Şi atunci el se ridică pe picioarele de dinapoi. toate giuvaejurile folosite la curţile emirilor şi ale regilor. să deschid una sau două sau trei uşi. pietre de Yemen. in fiecare zi. Atunci intrai şi găsii o sală spaţioasă. presărată toată cu şofran. flacăra mea" Şi strigai: „Pe Allah! noaptea noastră va fi o noapte sfântă. bucăţi de aur curat. stăpâna mea.dinari de argint de pe întreg pământul. stăpâna mea. jgheabul îl era plin de apă rece parfumată cu apl de trandafiri. ochiul meu! Yuh! o. în sfârşit. hiacinte. pământul mi se învârti dinaintea ochilor. şi simţii cea mai mare fericire gândindu-mă la ele.argint neprihănit. şi căzui dincoace de uşă.

dar nu putu gusta nici pic de somn în noaptea aceea. Dar plecaţi cât mai repede! Căci iată zorile. şi îi întâlnii pe aceşti doi chiori. Apoi dimineaţa se sculă. tânăra stăpână a casei îi zise celui de-al treilea saâluk: — Haidem! mângâie-ţi puţin capul şi du-te. Şi ei îmi răspunseră: — Şi noi suntem străini! Şi aşa ajunserăm tustrei in această casă binecuvântată. după ce auzi cuvintele lui Giafar. intrând in casă. şi nu contenii cu drumul până când am ajuns în acest lăcaş de pace. care văzându-mă îmi ziseră: — N-ai voit să ne asculţi! Şi iată rodul hotărârii tale aducătoare de năpastă. şi destinul tău va fi între mâinile sale! Şi plecai. după ce plecară toate căpeteniile împărăţiei. şi mi-1 nimici fără chip de tămăduire. a cărui faimă a ajuns până la noi. Atunci fecioara se întoarse spre calif. şi şezu pe tronul împărăţiei şi porunci să intre toate căpeteniile împărăţiei lui. Şi ii zise lui Giafar: — Ia-i la tine acasă şi adu-mi-i mâine şi vom vedea ce va fi de făcut. urmând calea ce ţi-o arătăm. pe unii şi pe alţii. Şi Giafar nu întârzie să îndeplinească poruncile califului. Şi eu îmi pusei mâna pe ochiul pierdut. Şi Giafai plecă numaidecât şi îi aduse pe toţi între mâinile . spre Giafar şi spre Massrur şi le zise: — Istorisiţi-mi povestea voastră! Şi Giafar se apropie şi îi istorisi toată povestea ce o mai spusese încă uşierei. Şi noi nu putem să te primim în mijlocul nostrul că suntem de acum zece. şi pe cele două căţele şi cei trei saâluk. o. şi măsurai în lung şi in lat terasa gemând şi scuturându-mi mâna de durere! Şi numaidecât îi văzui ivindu-se pe cei zece tineri. Eu te iert! Dar al treilea saâluk răspunse: — Nu mă voi duce. Atunci califul urcă în palatul său. se întoarse spre Giafar şi îi zise: — Adu-mi-le aici pe cele trei fecioare. ca să nu am de îndurat şi alte nenorociri. Apoi. vei ajunge in oraşul Bagdad la emirul credincioşilor. fecioara le zise tuturor: — Vă iert pe toţi. Şi ieşiră şi ajunseră în stradă. şi ii salutai şi le zisei: — Sunt un străin. şi călătorii zi şi noapte. Dar. Atunci califul zise către saâluk: — Tovarăşi. Harun Al-Raşid.vârful aripii in ochiul meu stâng. Şi califul le zise: — Veniţi să petreceţi capătul nopţii la noi. unde mergeţi voi aşa? Ei răspunseră: — Nici nu ştim unde trebuie să mergem. stăpâna mea! Şi aceasta este pricina ochiului meu pierdut şi a bărbii mele rase! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI După ce ascultă această poveste nemaipomenită. Apoi. pe Allah! decât după ce v(y fi auzit poveştile tuturor celorlalţi. şi şederea voastră aici ne este de acuma neîngăduită şi apăsătoare. după ce îmi rasei barba şi imbrăcai aceste haine de saâluk. Bagdadul.

fiindcă fără să ne cunoaşteţi. La puţină vreme după moartea tatălui nostru. ar fi o învăţătură pentru acel care ar citi-o cu luare-aminte! în clipa aceea a povestirii sale. încât dacă ar fi scrisă cu acele pe colţul lăuntric al ochiului. şi eu şi celelalte două surori ale mele. o. Atunci Giafar le zise: — Noi vă scutim de orice datorie. care fură împărţiţi între noi la una ca la alta. Cât despre cele două căţele. o. în acest timp. La vederea celor două cerşetoare. sora mea care ţi-a deschis uşa se numeşte Amina-. mărite rege. am fost departe de a recunoaşte într-însele pe surorile mele. din aceeaşi mamă. atunci sora mea Amina şi sora mea Fahima ne părăsiră ca să locuiască în casa mamei lor. intre mâinile Emirului Credincioşilor. aşadar. el ne lăsă cinci mii de dinari. Suntem tustrele născute din acelaşi tată. soţii surorilor mele sărăciră şi îşi pierdură toate mărfurile. şi fecioarele se acoperiră cu vălurile lor şi statură in picioare dinaintea califului. Şi aşa lipsiră de acasă un răstimp de patru ani. Când tatăl nostru muri. Dar la puţină vreme. Şi iată că acum sunteţi in mâinile celui de al cincilea dintre coborâtorii din Abbas. şi eu sunt cea mai tânără dintre noi trei. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 154 Când fecioarele auziră cuvintele lui Giafar. şi sora mea cea mică se numeşte Fahima. dar nu din aceeaşi mamă. care vorbea din partea principelui credincioşilor. află. aşadar. Dar atunci ele mă strigară şi le recunoscui şi le zisei: — Cum se face. să îi istorisiţi numai adevărul.califului. că sora cea mai mare dintre fecioare păşi înainte. cele două căţele aicea de faţă. întâia fecioară O. pe care iată-le între mâinile tale. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi se opu cu discreţie din istorisirea ei. îşi luară cu ei soţiile şi plecară cu toţii lăsându-mă singură cuc. Principe al Credincioşilor. Dar când se lăsă a şaisprezecea noapte Ea zise: — Mi s-a povestit. dar sunt mai mare decât surorile mele de la cealaltă mamă. ne-aţi iertat şi ne-aţi făcut bine. califul Harun AlRaşid! Va trebui. că aţi ajuns în starea asta? . povestea mea este într-atâta de uimitoare. şi se duseră părăsindu-le pe soţiile lor în voia sorţii în neagră străinătate. surioarele mele. cele două surori ale mele mai mari se pregătiră de măritiş şi se măritară fiecare cu un bărbat şi rămaseră mai departe câtva timp cu mine în aceeaşi casă. Şi surorile mele îndurară toate patimile şi sfârşiră prin a ajunge înapoi la mine sub înfăţişarea unor sărmane cerşetoare. ramaserăm împreună. şi istorisi aşa această poveste: Povestea Zobeidei. că eu mă numesc Zobeida. ele sunt chiar surorile mele. soţii lor se pregătiră pentru o călătorie de negoţ. luară cei o mie de dinari de la soţiile lor ca să cumpere 155 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI mărfuri. Emire al Credincioşilor. Amina şi Fahima. şi mă îndepărtai de ele. cea mai mare păşi înainte şi zise: — O.

şi avutul meu era avutul lor. Apoi. căci bărbatul într-adevăr cinstit şi bun este un lucru foarte rar în timpurile de astăzi! Şi. Ramaserăm în starea aceasta un an întreg. căci nu vom putea niciodată îndura lipsa ta de acasă! Atunci le luai cu mine şi plecarăm. într-adevăr. moştenirea ce mi-a revenit. şi le luară tot ce le dădusem. Dar înaintea plecării mele. după soarta lor. o încărcai de mărfuri şi de cumpărături de tot felul şi de tot ce îmi putea fi de trebuinţă în timpul călătoriei cu corabia. şi le trimisei la hammam. de altminteri. sora noastră. şi eu sunt cea mai mică! Şi vă socotesc ca ţinându-mi loc de tată şi de mamă! De altminteri. pregătii o corabie. într-adevăr. ele îmi ziseră: — într-adevăr. Şi se rugari mult de iertare şi îmi ziseră: — Nu ne dojeni prea aspru. Atunci le zisei: — O. şi ele rămaseră la mine de-a lungul unui an întreg. Atunci ele se întoarseră la mine disperate. Dar abia trecu câtva timp de când plecaseră. când bărbaţii lor O MIE ŞI UNA DE NOPŢI îşi bătură joc de ele. şi noi vom trăi de acum înainte mereu împreună! Şi. Veţi mânca împreună cu mine din rodul ei. surorile mele. eu le copleşii cu binefaceri. aşa singure. luai cu mine jumătate şi ascunsei cealaltă jumătate. o. în ani cea mai mică dintre noi. e adevărat. noi ne simţim mai bine măritate. până la întoarcerea mea. Şi. ca şi vouă celorlalte. oare. căci calamul a gonit peste ceea ce a poruncit Allah! La aceste cuvinte. a ajuns la capăt. şi viaţa noastră va fi vrednică de respect şi cinstire. intr-o zi. Noi i|i făgăduim. şi voiră totuşi să se mărite fără consimţământul meu. surorile mele. noi nu ne mai putem lipsi de aceasta. o. . vreţi. şi plecară părăsindu-le. şi le copleşii încă şi mai mult cu mărinimie. soră! Tu eşti. surorile mele! N-am pe nimeni mai scump ca pe voi două! Şi le îmbrăţişai. şi le zisei surorilor mele: — O. ele se duseră cu bărbaţii lor.Ele îmi răspunseră: — O. surorile mele. Atunci ele se măritară cu banii mei şi le făcui zestrea de care aveau nevoie. Şi le îmbrăcai pe fiecare dintre ele cu o rochie frumoasă şi nouă. voi sunteţi cele două surori mai mari. şi răbdarea noastră. mai bine să rămâneţi în casa mea în tot răstimpul cât va ţine călătoria. să nici nu mai pomenim vreodată măcar cuvântul căsătorie. de acuma cuvintele nu mai pot sluji la nimic. n-aţi mai încercat o dată măritişul? Şi. oare. aţi uitat ceea ce aţi găsit in el? Dar ele nu ascultară cuvintele mele. după care mă gândii să încarc o corabie cu mărfuri şi să plec ca să fac negoţ Ia Bassra. Atunci le zisei: — Facă-se ca primirea la mine să vă fie ospitalieră. dar cu mintea cea mai aşezată. a fost binecuvântată de Allah şi a crescut nemaipomenit. şi le zisei: — O. voi nu veţi afla nimic bun în căsătorie. oare. sau v-^r plăcea mai bine să plecaţi cu mine? Şi ele îmi răspunseră: — Vom pleca cu tine. inima mi se umplu de milă pentru ele. însă. mă îngrijisem să îmi împart banii in două părţi.

căpitanul greşi drumul. în sfârşit. să vedeţi minunile lui Allah în lucrările sale! Şi pomeniţi numele lui sfânt ca să vă ferească de nenorociri! Atunci merserăm spre oraş. dar. de locotenenţi şi de viziri. şi de-abia ajunserăm acolo. în depărtare. Şi o văzui. în afară de orice primejdie. la gât. De s-ar întâmpla una ca asta. şi văzui că toate mobilele dinlăuntru şi toate lucrurile erau din aur şi argint. Intrai in palat printr-un portal mare din aur masiv. din nefericire. căci pe toate suk-urile şi pe toate străzile negustorilor. străjerii şi curtenii erau in picioare sau şezând. Cât despre mine. că ramaserăm cuprinse de cea mai mare uimire. care nu conteni vreme de zece zile. vă sfătuiesc să le vindeţi. din argint şi stofe preţioase. îmbrăcat în veşminte atâta de strălucitoare şi de bogate. îl văzui pe rege împietrit. şi fiecare mărgăritar strălucea ca o stea. văzurăm că toţi locuitorii acestui oraş erau prefăcuţi în pietre negre. eram gata să înnebunesc. pe uşi şi pe ferestre se aflau perdele de catifea şi de atlaz. Şi un vânt foarte puternic ne împingea din urmă." Atunci ne despărţirăm. şi fiecare merse într-altă parte pe străzile oraşului. dar şi ea era . Şi. Curentul ne târî spre marea din afară şi intrarăm într-o mare cu totul alta decât aceea spre care ne îndreptam. şi totul până la zăbrelele de la ferestre era de aur. pereţii erau acoperiţi cu draperii de mătase. Şi in curte şi în toate sălile. zărirăm în chip nedesluşit un oraş. în sfârşit. Dar. la întoarcerea noastră. La această privelişte furăm la hotarul uimirii şi ne ziserăm: „Este neîndoios că pricina la toate acestea trebuie să fie vreun lucru nemaipomenit. La un ceas după aceea. Tronul regelui era incrustat cu mărgăritare şi cu nestemate. în mijlocul femeilor împietrite. găsirăm mărfurile aşa cum trebuie. Şi aşa nu 157 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI va mai rămâne decât să intraţi în acest oraş şi să vă desfaceţi mărfurile.zicându-mi: „Se poate întâmpla să se abată vreo nenorocire asupra corăbiei şi noi să scăpăm cu viaţă. şi fiecare se puse pe treabă. şi toate celelalte lucruri din aur şi argint aşa cum trebuie. dar împietriţi cu toţii şi încă parcă vii. bine este că ne aflăm. Atunci. pe însăşi regina înveşmântată cu o rochie presărată cu mărgăritare şi nestemate şi având pe cap o coroană împodobită cu toate soiurile de pietre scumpe. încât îţi luau minţile şi era înconjurat de cincizeci de mameluci îmbrăcaţi în mantii de mătase şi ţinând în mână săbiile scoase. Şi dacă le puteţi vinde. şezând pe tronul său. din fericire. urcai în cetate şi mă dumirii că acolo era palatul regelui. plină de curteni. vom găsi acolo ceva ce o să ne prindă bine!" Nu contenirăm cu mersul zi şi noapte. Şi în sala din capăt. cu şiraguri şi zgărzi de aur minunat cizelate. de ne vom întoarce vreodată. Dar îmi urmai drumul şi ajunsei în sala haremului pe care o găsii încă şi mai minunată. şi îl întrebarăm pe căpitan: — Care este numele acestui oraş spre care ne îndreptăm? El răspunse: — Pe Allah! nu ştiu nimic Nu l-am mai văzut niciodată şi in viaţa mea n-am mai intrat în această mare. într-adevăr. şi. şi ridicai perdeaua grea de catifea de la intrare. Dar numai locuitorii erau împietriţi. el se întoarse spre noi şi ne zise: — Grăbiţi-vă de coborâţi spre oraş. adunându-şi pe seama ei tot ceea ce putea să ducă din aur.

găsii o sală mare toată din marmură albă. dar ele se simţeau ruşinate In faţa acestui diamant. care de care mai gingaşe." Atunci urmai drumul şi intrai în alte săli. intrai uşor pe uşă. un glas plăcut şi dulce şi încântător. când se lăsă noaptea. înseamnă că le-a aprins cineva. încât uitai de mine însămi. dar nu izbutii. şi îmi zise: — Dezvăluie-mi mai înainte. intre candelabre masive de aur. femeie. tu întâia.împietrită într-o piatră neagră. Atunci îi zisei: — Eu te rog fierbinte. aşezat pe un scăunel şi alo cărui faţete împrăştiau această lumină. şi de corabia mea. acesta era luminat de lampioane suspendate de sticlă verde. rămăsei trează până la miezul nopţii. De acolo îmi urmai drumul şi găsii o uşă deschisă. Şi erai atât de tulburată de cele ce vedeam. şi in mijloc şedea un tânăr foarte frumos la chip care citea Coranul cu luare-aminte şi cu glas tare. uitai şi de călătoria mea. Ş încă eram cuprinsă de această uimire. Totuşi erau aici şi făclii aprinse. luai cartea sfântă. lăsând afară făclia ce îmi lumina calea în căutările mele.Allah să-1 binecuvânteze! . Atunci mă aşezai pe pat. şi de surorile mele.apoi mă întinsei să dorm şl încercai să dorm. ale cărei canaturi erau amândouă din argint neprihănit şi inlăuntru văzui o O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 15H scară din porfir alcătuită din şapte trepte. şi în această carte. văzui o estradă de aur presărată cu smaralde şi cu peruzele. voi răspunde . acest briliant era desăvârşirea însăşi şi singure razele lui luminau toată sala. în clipa aceea auzii un glas recitând din Coran. Atunci mă ridicai în grabă şi mă îndreptai înspre partea de unde venea glasul ce recita. şi pe această estradă se afla un pat de alabastru cu stofe preţioase şi cu broderii. Şi văzui în fund o lumină care strălucea. şi privii locul şi văzui că este un altar. Urcai pe această scări şi. mă apropiai şi mă dumirii că această lumină era un briliant tot atât de mare cât un ou de struţ. Şi fiindu-mi speriat somnul. şi meditai la cuvintele Profetului . pricina intrării în acest lăcaş de rugăciune şi. Şi eu îmi zisei: „Dacă aceste făclii sunt aprinse. şi mă întrebai cum. şi mă minunai pn tutindeni şi încercai pretutindeni să descopăr o fiinţă vie. Coranul nostru. Şi sfârşii prin a ajunge la o încăpere a cărei uşă era deschisă. care era scrisă cu o scriere minunată în caractere de aur cu roşu şi miniaturi de toate culorile. acoperită cu covoare ţesute din aur. ajungând sus. 159 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI şi el îşi aţinti privirile spre mine şi imi întoarse urarea de pace. la rândul meu. mă acoperii pe jumătate cu învelitoarea de atlaz albastru brodată cu argint şi cu mărgăritare. Atunci păşii înainte şi mă întorsei spre el şi ii rostii urarea mea de pace. şi in mijlocul acestei săli. dar mă rătăcii. oare. începui să citesc câteva versete ca sâ mă pătrund de sfinţenie şi să II mulţumesc lui Allah şi să mă dojenesc. cu mult simţ al ritmului. să îmi răspunzi la întrebarea mea! Atunci el surâse cu linişte şi blândeţe. Şi mă cuprinse cea mai mare uimire. nu mai regăsii drumul şi sfârşii prin a ajunge în sala unde se afla patul de alabastru şi briliantul şi candelabrele de aur aprinse. pe adevărul sfânt al versetelor ce le reciţi din cartea lui Allah. o. atunci voii să ies din palat. acest tânăr singur să scape de soarta întregului oraş.

" ■ wBa Privindu-1 aşa. Şi atunci steaua se înclină spre el şi surâse. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — O. şi numai la sfârşitul vieţii lui mă născui eu. obrajii îi erau de cristal. şi îl întrebai care era pricina acestei stări nemaipomenite în care se afla oraşul! Şi el imi zise: — Aşteaptă puţin! Apoi închise cartea sfântă şi o puse într-un săculeţ de mătase şi îmi zise să şed lângă el. care se închinau năprasnicului Nardun. aceasta este mama mea. Tatăl meu este acel rege pe care l-ai văzut şezând pe tron şi preschimbat în piatră. fin şi proporţionat la statură. şi văzui că era ca luna plină. o. fiu al bătrâneilor sale. Şi eu ii istorisii povestea mea. Şi era locuit de toate rudele şi toţi supuşii lui. in cele mai arzătoare păreri de rău că nu ii cunoscusem până în acea zi: şi vetre roşii se aprinseră in inima mea. povesteşte-mi acuma ceea ce te-am întrebat! Şi el îmi răspunse: — Ascult şi mă supun! Şi îmi povesti: — Află. •• Planeta Marte. chipul său de culoarea curmalelor proaspete.întrebării pe care mi-o vei pune. ca şi cum el ar fi fost cel pe care îl pomenea poetul în aceste strofe: „Cititorul în stele veghea în noapte! Şi deodată înaintea ochilor lui se ivi statura zveltă a băiatului fermecător. Şezui şi îl privii atunci cu băgare de seamă. vederea lui mă aruncă in tulburarea simţurilor cea mai răscolitoare. . şi atunci fusei ales pentru adevărata fericire. doamnă plină de cinstire. stăpâne al meu şi măritul meu domn. cu trăsături desăvârşite. acestea sunt înseşi săgeţile arcaşului cu şapte stele! Dar Hutared*** este cel care îl dărui cu această agerime minunată. pe umbră şi pe căldură. Tatăl meu şi mama mea erau magi. •••• Planeta Venus. Ei jurau şi făceau legământ pe foc şi pe lumină. în timp ce Abylsuha**** este cel care puse într-însul acest preţ în aur!» Şi aşa cititorul în stele nu mai ştiu ce să creadă şi rămase adânc nedumerit. care îl miră mult. că acest oraş era oraşul tatălui meu. Şi el se gândi «Numai Zonal* poate fi cel care dă acestui astru coama asta neagră si despletită ca o cometă $i cât despre îmbujorarea obrajilor săi Mirrik** este cel care se îngriji să o întindă! Şi cât despre razele pătrunzătoare ale ochilor lui. peste măsură de atrăgător. cu o înfăţişare minunată. Cât despre regina pe care ai văzut-o. Şi îi zisei: * Planeta Saturn. Şi tatăl meu mă crescu cu multă grijă. şi pe aştrii vestitori! Vreme îndelungată. tatăl meu nu avu nici un copil. •*• Planeta Mercur.

va trebui să ascunzi cu grijă aceasta de ochii tatălui tău. Şi rămâneţi neclintiţi în vechile voastre credinţe. până pe timpul când se împlinea anul de la ziua când auziseră întâiul glas! Şi atunci. văzând la ea atâta credinţă faţă de noi şi curăţenie sufletească. de la îndatoririle purificării şi de la îndatoririle scaldei rituale până la formele sfinte ale rugăciunii. Şi atunci inima lor se aplecă de bunăvoie către cuvintele tatălui meu. că de nu. şi închina{i-vă Regelui Unic şi Puternic! / La auzul acestui glas. de ochii lumii se prefăcea că ar fi de părere cu părinţii mei. şi îmi încredinţa cele din urmă sfaturi ale ei. el mă încredinţa in grija ei şi ii zise: «Ia—1 şi creşte-1 bine. Şi continuai să fiu în taină un credincios intru Allah şi in Profetul lui. şi îl întrebară: — De unde vine glasul acesta înfricoşător pe care l-am auzit? Suntem încă şi acum copleşiţi de spaimă din pricina acelui strigăt. şi învaţâ-l legile religiei Focului care este religia noastră şi dă-i o creştere aleasă. credincioasă in Allah şi in trimisul său. El era foarte darnic cu ea şi o copleşea cu mărinimia lui. o musulmană. Dar locuitorii oraşului nu făceau decât să împietrească în necredinţa lor. voi locuitori ai oraşului. se stârni o groază mare în inimile locuitorilor. timp de . glasul se făcu auzit. Tatăl meu le zise: — Nu vă înspăimântaţi câtuşi de puţin de acest glas şi nu vă îngroziţi de el. părăsiţi închinarea la foc şi la Nardun. pentru a doua oară. dar ea mă învăţă religia binelui. pe când ei I Povestea hama fii:etifeâb£i6£. Ea credea aceasta în ascuns. Şi când încheie pe deplin învăţătura mea. el te va ucide. când crescui mai mare. Şi ea mă învăţă şi îmi tălmăci Coranul in limba Profetului. Şi rămaseră în starea lor de rătăcire orbi vreme de încă un an. ea îmi zise: «O. instruieşte-1 bine având multă grijă de el!» Şi bătrâna mă luă in grija ei. un glas puternic de muezin nevăzut se făcu auzit. Şi aşa.A JUDEŢEANĂ „OCTAVIAN GOGA" .LUJ 161 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI stăruiau să fie aşa cum erau. in răzvrătirea? lor şi întru întunecarea lor. care se adunară la curtea tatălui meu. şi nu încetară o clipă să rămână legaţi cu tărie şi aplecaţi spre închinarea la foc.într-adevăr. şi aceasta o dată pe an. Dar într-o zi. Şi tatăl meu avea o încredere neţărmurită într-insa. eu păstrai cu grijă taina.» \ Şi. într-adevăr. când bătrâna sfântă muri. Şi credea cu tărie că ea este de credinţa şi religia lui. şi să păstrezi cu străşnicie taina. la noi la palat aveam o femeie bătrână foarte înaintată in vârstă. regele oraşului. apoi a treia oară. Şi nici nu trecu mult timp de când încheiasem cu învăţătura. Şi acesta grăi cu un răsunet tot aşa de puternic ca şi tunetul şi care ajunse tot aşa de bine la urechile celui de aproape ca şi la ale celui de departe: — O. fiul meu.

de abia mă văzură cu acest adolescent. se opri din istorisire. sunt stăpâna oamenilor mei. Şi eu. doamnă plină de cinstire şi desăvârşie. sigur eu am fost scutit de această nenorocire. că fecioara Zobeida nu conteni să îl îmboldească pe tânăr şi să ii umple dorinţa de a o urma până când el încuviinţă.) Când străluci dimineaţa. Atunci le istorisii ceea ce văzusem. Giafar şi cei trei saâluk. fură tare mulţumiţi şi mă întrebară de pricina întârzierii mele. eu îi zisei: — O. Şi ea nu mai putea de bucurie şi de fericire! (Apoi Zobeida îşi urmă aşa istorisirea ei către califul Harun Al-Raşid. discreta.trei ani în şir. voi fi roaba ta şi lucrul tău! într-adevăr. Dar soarta ne-a aruncat pe această coastă şi ne-a făcut să cu >. fapte nelegiuite împotriva mea. cu toate amănuntele. in taină. fără să am lângă mine pe nimeni care să îmi ţină de soţie omenească! La aceste cuvinte. decât atunci când somnul se făcu stăpân pe ei. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi. Atunci fecioara Zobeida se culcă şi adormi în noaptea aceea la picioarele tânărului liniştit. şi mă invidiară. o. Căci eram singurul credincios. şi pricina preschimbării locuitorilor oraşului. sunt tare sfârşit de singurătatea în care mă găsesc.. şi ne-a prilejuit această întâmplare necrezută. care mă căutau de multă vreme. Căci soarta a voit să ne întâlnim astfel! Şi apoi nu încetai să îi insuflu dorinţa plecării cu mine. şi îi întâlnirăm pe sclavii mei şi pe căpitan. precum şi povestea tânărului.«li 11 voi. Şi când mă văzură. . nenorocirea şi blestemul se abătu asupra lor din cer. \ Cât despre surorile mele. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI noaştem oraşul acesta. ne scularăm cuminţi şi intrarăm să deschidem toate visteriile şi luarăm tot ce nu prea era greu de dus şi ceea ce era mai de preţ. în ajun şi în citirea Coranului. şi se umplură de ură şi puseră la cale. tinere plin de vrednicie. Dar când se lăsă a şaptesprezecea noapte I Ea zise: Mi s-a povestit. Şi atunci. chipul frumuseţii. după obiceiul ei. în clipa aceea a povestirii sale. ei şi caii lor şi catârii şi cămilele şi toate vitele lor! Şi dintre toţi locuitorii. Şi în tovărăşia lor vei spori în ştiinţă şi în cunoaşterea dreptului divin. în zori. mărite rege. o.. Şi fură împietriţi în chip de pietre negre. într-o dimineaţă. oare nu poţi să vii cu mine în oraşul Bagdad? Acolo îi vei găsi pe cărturarii şi pe venerabilii şeici încercaţi în legi şi religie. coborârăm din cetate spre oraş. cujoate că sunt o persoană de seamă. Şi din ziua aceea mă ţin mereu aici în rugăciune. şi am sub porunca mea o sumedenie de bărbaţi tineri! Şi am aici cu mine o corabie încărcată cu vârf de mărfuri. că şi fură foarte geloase. Şi ei rămaseră tare uluiţi ascultând povestea mea. Dar. Dar ei nu încetară să urmeze cu stăruinţă rânduielile lor greşite. Şi amândoi nu încetară de povestit. până când el îmi răspunse încuviinţând.

căci era scris de Allah că va intra în rândul martirilor. noi merserăm cu toţii la corabie. ne oprirăm. cum se lăsa tocmai noaptea. Cât despre tânăr. şi dimineaţa mă trezii şi căutai un drum. şi luai o piatră mare şi o aruncai in capul şarpelui. ele continuară să ne însoţească şi într-o zi îmi spuseră deoparte: l — O. în faţa uscatului unde zării în depărtare oraşul Bassra. fiindcă nu ştia să înoate. şi în curând adormirăm cu toţii. şi mă simţeam tare fericită. încât îl zdrobii şi ii ucisei chiar in clipa aceea. Pe această mare. cu aşternuturile noastre şi cu toate celelalte. Dar. stăpânul meu. Dar. Allah mă dărui cu o bucată de lemn pe care urcai călare şi cu care valurile mă duseră şi mă aruncară pe ţărmul unei insule nu prea îndepărtate. şi ne aruncară în mare. în timpul somnului nostru. Atunci eu. pe mine şi pe tânărul meu. mai navigarăm timp de câteva zile şi atunci ajunserăm aproape de tot de oraşul Bassra. eram scrisă printre cei care aveau să scape cu viaţă. când căzui în mare. şi numaidecât în urma ei gonea un şarpe mare şi O MIE ŞI UNA DE NOPŢI gros care voia să o ucidă. . Continuarăm tot aşa să călătorim pe mare cu un vânt prielnic. urmai acest drum până când ajunsei pe ţărmul de dincolo al insulei. îmi petrecui toată noaptea. Şi aşteptarăm ca vântul să ne fie prielnic şi desfăşurarăm pânzele şi plecarăm. fii ai lui Adam! Acest drum începea pe ţărm şi se cufunda în insulă. ele puneau la cale trădarea şi pierzania. Şi eu fusei la hotarul mirării.într-acestea. oare ce ai de gând să faci cu acest tânăr frumos? Şi eu le zisei: — Scopul meu este să îl iau de soţ. Aceasta şopârlă era atâta de sfârşită şi ostenită de fugă. Şi aşa. şi ieşirăm din Marea Spaimei ca să intrăm în Marea Liniştei. Şi găsii un drum pe care se cunoşteau urme de paşi de fiinţe omeneşti. el se înecă. şi văzurăm în depărtare ivindu-se clădirile sale. dorinţa mea este să devin lucrul tău! Rogu-te deci să nu mă respingi! Atunci ei îmi zise: — Ascult şi mă supun! Lp aceste cuvinte mă îmtorsei spre surorile mele şi le zisei: — Drept singură avuţie mă mulţumesc cu acest tânăr! Cât despre toate avuţiile mele. din clipa aceasta ele trec în stăpânirea voastră! Şi ele îmi răspunseră: — Voinţa ta este plăcerea noastră! Dar în sinea lor. şi fericirea mea sporea încă din dragostea pentru I 163 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI tânăr. Acolo îmi uscai veşmintele. încât limba ii spânzura din gură! Atunci eu mă simţii cuprinsă de milă pentru ea. Apoi mă întorsei spre el. sora noastră. după ce îmi luai iarăşi veşmintele care se uscaseră. Cât despre surorile mele. surorile mele se sculară şi mă luară. Dar numaidecât şopârla îşi desfăcu două aripi şi zbură in văzduh şi se făcu nevăzută. Şi deodată văzui o şopârlă ce alerga spre mine. Cât despre mine. şi îi mărturisii: — O. mă apropiai de el.

o. Eu ţi le-am vrăjit pe cele două surori sub forma a două căţele negre şi ţi le aduc. Principe al Credincioşilor. abia scăpată. Şi eu mă simţii tare îndatorată să îi răspund: — Ascult şi mă supun! Şi din acea zi. să le dai la fiecare dintre cele două căţele. cu ochii aplecaţi şi zise: . şi le ridică şi pe ele şi ne aduse pe toate în zbor înalt şi ne coborî tefere pe terasa casei mele din Bagdad! Şi îmi văzui casa şi găsii aici. şezui în acest loc. Căci Allah singur este Domnul învierii! La aceste cuvinte. în fiecare zi. surorile mele. care îi deschisese poarta astă-noapte. începui să le biciuiesc. Şi eu sunt o gennia. am zburat pe aripile vântului şi m-am îndepărtat în grabă spre corabia din care te-au aruncat cele două surori ale tale. Şi nici un lucru nu se pierduse şi nici nu se stricase. şezând la picioarele mele. tânăra Amina înainta sfioasă. frumoaso. o negresă drăguţă care îmi masa picioarele şi mă mângâia. găsii. tu care mi-ai făcut acel neprejuit bine că mi-ai ucis duşmanul. a doua fecioară La aceste cuvinte ale califului. De aceea se întoarse către tânăra Amina. Principe al Credincioşilor. Iar dacă vei uita intr-o singură zi 165 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI să îndeplineşti această poruncă. Auzind această istorisire. şi o întrebă: — Dar tu. care este încă mult mai uimitoare decât povestea mea. Şi numai tu singură m-ai scăpat din mâinile lui. ea mă strânse în braţe. ca pe urmă să îmi fie milă de ele şi să le îmbrăţişez! Şi aceasta este povestea mea! Dar iat-o pe sora mea Amina. voi veni degrabă şi te voi preschimba şi pe tine sub aceeaşi formă. Dar se grăbi să işi astâmpere pe deplin setea de a şti totul. Şi când m-am trezit. aşezate în bună rânduială. am dus in casa ta din Bagdad toate bogăţiile care erau în corabie. o. o. el s-a înecat. apoi le dezlegă de copac pe cele două căţele. care este oare pricina acelor urme de lovituri ce se văd pe trupul tău? Povestea Aminei. Dar el era duşmanul meu şi voia să mă silnicească şi să mă ucidă. califul Harun Al-Raşid fu la hotarul cel mai îndepărtat al uimirii. apoi mă întinsei şi mai dormii vreme de un ceas. Cât despre acel tânăr. toate avuţiile şi toate lucrurile care se aflau pe corabie. Căci eu sunt şopârla pe care ai scăpat-o de şarpe. Atunci îmi trăsei speriată picioarele şi simţii o ruşine mare. câte trei sute de lovituri de bici. care îţi va istorisi povestea ei. şi nu pot face nimic împotriva morţii. Şi atunci le văzui pe cele două căţele legate de un copac dinapoia mea. şi am scufundat-o.Dar cum stăteam acolo copleşită de oboseală. ca pe cele două. Apoi gennia urmă: — După aceea. Şi acel şarpe era şi el un genni. Atunci eu. pe inscripţia sfântă de pe cetatea lui Soleiman. Apoi gennia îmi zise: — Eu te leg cu jurământ. căci nu ştiam ce voia frumoasa negresă de la mine! Şi îi zisei: — Cine eşti şi ce doreşti de la mine? Şi ea îmi răspunse: — M-am grăbit să vin lângă tine.

bătrânul meu soţ muri în pacea lui Allah. aşadar. re preţioase şi toate bijuteriile mele. uioşai § i îmi fu milă de ea.F ă su . o bătrână intră să mă vadă. pregăte *u m^ vo* duce»cu îngăduinţa ta. atunci când muri tatăl nostru. bătrâna începu să plângă şi să îmi sărute mă înd • ^u< care nu aveam de unde să îi ştiu toată viclenia. Fahima. avea un nas turtit. omul cel mai bogat din oraş şi de pe vremea lui.să binevoieşti să ne cinsteşti luând parte la nunta noaste Sarmar^e fete atât de năpăstuită şi de umilă. că. %ctflai şi mersei la hammam. cum şedeam tihnită. după codul nostru oficial.O. eu nu o mai văzusem niciodată mai înainte. şi îi zisei: A in)izise j . mama mă mărită cu un bătrân bogat. j ^l !na. chiar fără să vorbească. Emire al Credincioşilor. Află. ea este aidoma înfăţişată de poetul Âătrână de piază rea! De~ar vedea~° Eblis' ea l~ar te ei' Ea ^rădelegile. La puţină vreme după aceea. nu îţi voi mai repeta cuvintele surorii mele Zobeida despre părinţii noştri. şi îmi lăsă drept parte legiuită din moştenire. doar prin tăcerea încur °* ^Ute** să descurce o mie de catâri îndărătnici care s-ar fl :en / l lntr~° jjrfflză de păianjen. care >f S"Cit* NOPŢI 166 altminteri.C^ru^. merserăm să trăim singure cu mama noastră. Şi aşa eu mă grăbii să îmi fac zece rochii minunate. şi mă parfumai. Şi ea era groaznic de urâtă: faţa ei era tot aşa de slută ca un dos bătrân. un nas ce i se prelingea întruna. nişte ochi de babă desfrânată. sprâncenele căzute. Şi r0 bunătăf" ^i ~î ^' ^^an va 51*sa 'îi întoarcă răsplata şi cele cuvenite acestei ~ e . şi a aprins poftele într-o femeie bătrână. brăţările. fiecare rochie cu o mie de dinari. gazdă vin ac ^eastă bătrână intră la mine şi mă salută şi imi zise: dă f • >^^nr^ P*'na de gingăşie şi de farmece! Am la mine în să f \>rfană. în timp ce sora mea Zobeida şi celelalte două merseră să trăiască împreună cu mama lor cealaltă. te însot^te C ^' imbracă-te. uneifetile> ea s~a împreunat cu o adolescentă. Ş'ra8u' meu de mărgăritare şi nestemate. Şi nu mă lipsii de nimic pe lume. apoi imi luai mare de mătase albastră şi de aur. spre seară. şi noaptea aceasta este noaptea nunţii ei. care nu cuînaltult^6 nim>«n' a'c' §' nu are de partea ei decât pe Allah Prea picioar 1 cuvinte. şi îmi strânsei brocart> §' îm' Puse' va'u' ce' m'c Pe faîa> după â băâ ş . şi tu. într-o zi dintre zile. şi nici n-ar sfâşia pânza de păianea a oA^-f ^ farmece blestemate şi ştie săvârşi toate scârnăviile: a curv' . căci eu. Pe această bătrână. optzeci de mii de dinari de aur. mă voi întoarce să Poi ea îir^j sărută mâinile şi se duse. ea atâtâ»li CUO-*nCie coaptă. dinţii măcinaţi. în acest timp. eu şi sora mea cea mai mică dintre noi cinci. apoi ^fr*moasa dintre cele zece rochii noi şi ma imbrăcai. Iar la un an mai târziu.

prietenoasă şi uşoară!" O MIE ŞI UNA DE NOPŢI lftH dorinţă decât să se însoare cu tine chiar în acest an binecuvântai de Allah şi de trimisul său. tu ne faci cea mai mare cinste omenească! Anastina!* Şi eşti pentru noi o dulce mângâiere şi eşti mândria noastră! Apoi. Şi străbăturăm acel coridor. obiecte din aur şi argint. Şi chiar el făcu aceasta ca să se întâlnească cu tine. ce mi-' i ^u' ^e brocart> §' îm' Puse' va'u' ce' m'c Pe faîa> după care îrn. Şi din acea noapte el te-a îndrăgit cu o inimă plină de iubire şi de înflăcărare. în cinstea mea.§' iat"° înl°rcându-se pe bătrâna care su . tit doanţ^gjg ggjg maj noj. o dată ajunse la poarta palatului acela. căci fratele meu nu are altă * „Marhaba! Ahlan! oua sahlan" şi „Anastina!" urări de bun venit intraductibile cuvânt cu cuvânt: „Fie ca primirea ta să fie cordială. Atunci intrarăm şi. care era acoperită toată de mătăsuri. bătrâna bătu în poartă şi cineva deschise. casa este acum plină de rudele mirelui. şi de tavan atârnau lămpi colorate aprinse.iie (jm oraş Le-am vestit de ve 167 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI • irea ta sigură. atârnate de pereţi. şi găsirăm mai întâi un coridor aşternut cu covoare şi cu draperii. bijuterii. ea recită aceste versuri ale poetului: „Dacă înseşi pietrele ar fi aflat de venirea fermecătorului oaspete. şi mai erau. de asemenea. şi ajunserăm intr-o sală atât de minunată.ftaP**âiia mea. se afla un pat de alabastru împodobit cu mărgăritare alese şi cu pietre preţioase şi acoperit cu o pânză subţire din atlaz apărătoare de ţânţari. aici la mine. şi au rămas încântate. în mijlocul acestei săli. Atunci eu luai cu mine câteva dintre sclavele mele şi ieşirăm toate şi merserăm până când ajunserăm într-o stradă largă şi stropită bine cu apă şi unde zburda briza răcoroasă. Şi nu-i nici o ruşine în a săvârşi faptele . şi toată din alabastru. încât este de prisos să o mai descriu. închinăndu-se pe urmele paşilor săi! Ele şi-ar fi strigat în graiul lor: «Allah! oua sahlan!» pentru oamenii plini de mărinimie şi de măreţie!" Apoi ea şezu şi îmi zise: — O. încât ajungea până la nori. Şi văzurăm un portal înalt de marmură încununat de o cupolă susţinută de arcuituri.a ■ lSil ocn" cu konl. şi şi-ar fi împărtăşit una alteia vestea cea bună. ele s-ar fi înveselit. Intrarăm. şi făclii aprinse se înşirau in toată lungimea lui. sora mea! trebuie să îţi spun că am un frate care te-a văzut într-o zi la o nuntă. şi acuma te aşteaptă cu multă nerăbdare. şi monumentală. Şi prin acest portal văzurăm înlăuntru un palat atât de înalt. şi era frumoasă ca luna. Este un tânăr foarte binecuvântat şi cu mult mai frumos ca mine. La vederea noastră.-Ascult Atunci ea apoi înv cerceii ' vălul mCU miilocu eU jf. Şi ea îmi zise: — Marhaba! Ahlan! oua sahlan! O sora mea. o fecioară ieşi din lăuntrul palatului. şi arme din metal preţios.

că niciodată nu iţi vei alge un altul decât mine. Atunci el păşi înainte şi se aşeză lângă sora lui. îi zisei fecioarei: — Ascult şi mă supun! Atunci ea se umplu de bucurie şi bătu din palme. el mă luă şi se întinse cu mine în pat. stăpâna mea. asemănător cu zisa poetului: „El a atins o asemenea treaptă de frumuseţe. unul în braţele celuilalt. Ramaserăm în starea aceasta vreme de o lună. Mă oprii la prăvălia unui tânăr negustor de mătăsuri pe care bătrâna mi-1 lăudase mult pentru stofele lui alese. încât a ajuns operă împlinită cu adevărat vrednică de Făuritorul ei! un giuvaer spre mărirea meşterului faur care l-a cizelat! El a ajuns la desăvârşirea însăşi a frumusepi. în vreme ce tânărul negustor se zorea să ne . căci e întipărită pe trăsăturile sale.îngăduite de lege! Când auzii aceste cuvinte. căci ne trebuie pentru această frumoasă fecioară! Şi el zise: — Ascult şi mă supun! Apoi bătrâna. îi cerui soţului meu îngăduinţa să mă duc în suk să cumpăr nişte stofe şi el încuviinţă. Atunci soţul meu se apropie de mine şi îmi spuse: — Să fie noaptea noastră o noapte binecuvântată! Apoi el zise: — O. şi îmi zise: — îmi vei jura pe Coram. sclavele ne întinseră masa. şi mă văzui cunoscută şi înconjuraţi cu atâta cinstire ia acest lăcaş. aduse Cartea Sfântă. şi se duseră cu toţii în drumul lor. întorcându-se către negustor. Şi jur că nu este pe lume altă frumuseţe pe lume decât a lui!" La vederea sa. la hotarul fericirii şi al bucuriei. La acest semn al ei. şi martorii îşi puseră pecetea lor pe contract. până dimineaţa. îi zise: — Arată-ne ce ai mai bun şi mai scump printre toate stofele tale. şi pe care îl cunoştea de mult. când se lăsă noaptea. La sfârşitul lunii aceleia. şi că nu te vei lăsa niciodată ispitită de un altul! Şi eu mă legai cu jurământ că îi voi îndeplini această dorinţă. se deschise o uşă şi intră un tânăr frumos ca luna. care la moartea tatălui său moşteni multe bunuri şi avuţii! Apoi. tare aş vrea să îţi cer ceva! Eu îi spusei: — O. inima mea se înclină spre el. Apoi. după spusele ei. şi numaidecât intră cadiul cu patru martori. vorbeşte! Spune-mi ce vrei să îmi ceri? Atunci el se sculă. şi ne petrecurăm toată noaptea aceea bi- 169 O MIE ŞI UNA DE NOPŢi necuvântată în îmbrăţişări şi alte lucruri asemănătoare. apoi cadiul scrise contractul meu cu acel tânăr. la unitatea ei! Şi aşa. şi simţii dragostea lui străbătându-mă până in măruntaie şi până în ghemul inimii mele! După aceea. care de atunci rămăsese in casă. şi coborâi în suk. nu te minuna câtuşi de puţin când îl vezi scoţându-i din minţi de iubire pe toţi muritorii! Frumuseţea lui străfulgera ochii tuturor. stăpânul meu. Apoi ea adăugă: — Acesta-i un băiat tânăr. şi mâncarăm şi băurăm până ne saturarăm. ei salutară şi se aşezară. Atunci el se bucură nespus de mult şi îmi aruncă braţele sale în jurul gâtului. Atunci îmi pusei veşmintele şi o luai cu mine pe bătrâna.

Şi bătrâna îmi zise: — Mărire lui Allah că ne-a ferit de o nenorocire mai cumplită! Apoi ea îmi zise: — Acum este timpul să ne întoarcem acasă. şi pe lângă ei stofele. tare îngrijorat: . şi aşa nu vei avea nimica de ce să te căieşti. frumoasă fecioară. Şi pe lângă asta. Când îmi venii în fire. şi eu ii răspunsei: — Eu n-am ce face cu aceste însuşiri alese şi cu laudele ce mi le înşiri despre el! căci scopul nostru aici este să cumpărăm de la el din cele ce avem nevoie. fiica mea. După ce ne aleserăm stofa dorită. dar tu nu vorbi şi nu face nici o mişcare. încât îmi sfâşie carnea! Şi căzui în nesimţire de durere şi de tulburare. care părea a fi tare mâhnită din pricina mea. Dar el nu voi nici într-un chip să se atingă de bani. Atunci nu mai zăbovii să mă scol. şi întinsei pulpana vălului meu pentru ca trecătorii să nu vadă ce se petrece. şi tu. Ajungând acasă. în sfârşit. într-acestea. ai auzit ce spune acest tânăr negustor! Fii O MIE ŞI UNA DE NOPŢI liniştită. Cât despre prăvălie. Dar tu te vei preface că eşti bolnavă. dă-i înapoi stofa! Dar el strigă: — Pe Allah! nu voi primi nimic de la voi! Acesta este un dar din partea mea. tinere frumos. şi ne zise: — Pentru astăzi nu primesc de la voi nici un ban. îngăduie-mi. Totuşi îmi acoperii ochii. intră bărbatul meu şi îmi zise. în schimb. acesta este un dar pentru plăcerea şi cinstirea ce îmi faceţi de a fi venit în prăvălia mea! Atunci eu îi zisei bătrânei: — Dacă nu vrea ca să primească banii. Şi atunci tânărul îşi vârî capul sub vălul meu. bătrâna urmă tot aşa să îmi înfrumuseţeze fapta aceasta şi trebuii să mă înduplec să-mi vâr capul în sac şi să primesc târgul acesta. eşti tare nesăbuit dacă socoteşti acest sărut ca un lucru atâta de nepreţuit! Apoi ea îmi zise: — O. şi eu îţi voi aduce un leac pe care ţi-1 vei pune pe muşcătură şi te vei tămădui pe dată. aceasta era închisă şi tânărul negustor se făcuse nevăzut.desfăşoare dinaintea noasră stofele. işi apropie gura de obrazul meu şi mă sărută. continuă să-mi laude şi să îmi arate însuşirile lui alese. unul singur! Socotesc acest sărut ca de mai mare preţ decât toate mărfurile adunate în prăvălia mea! Şi bătrâna îi zise: — O. îţi vei lua înapoi banii care sunt ai tăi. in schimb. Dar în acelaşi timp mă muşcă de obraz şi cu o muşcătură atâta de adâncă. o. un singur sărut. şi spaima mea creştea pe măsură ce mă apropiam. intrai in camera mea şi mă prefăcui bolnavă. şi. noi îi întinserăm negustorului bani cât era preţul. mă pornii la drum până când ajunsei acasă. ţi—ai putea alege şi lua după placul tău din toate stofele astea preţioase! Atunci eu răspunsei: — Dar nu ştii că sunt legată prin jurământ? Şi ea răspunse: — Lasă-1 să te sărute. apoi să ne întoarcem acasă. mă trezii întinsă pe genunchii bătrânei. chinuită de gânduri şi de spaima de urmări. nimic supărător nu ţi s-ar putea întâmpla de pe urma unui mic sărut ce l-ar primi de la tine.

Atunci veni un al treilea negru care ţinea un paloş în mână şi zise: — O. ce nenorocire s-a abătut peste tine de când ai ieşit in oraş? Ii răspunsei: — Nu mi s-a întâmplat nimic. şi bătu cu piciorul în pământ. şi porunci unui alt negru să se aşeze pe genunchii mei şi să mă ţină de picioare. şi va ucide toate turmele de măgari din acest oraş! Şi eu strigai: — Aşadar. blestemată! ajunge cu minciunile! Vei îndura fărădelegile tale! Şi mă ocări cu vorbele cele mai aspre. sufletul meu s-ar răzvrăti şi s-ar smulge din această dragoste de pierzanie! • Tigru. şi din întâmplare se afla acolo o bucată de lemn care mi-a sfâşiat faţa şi m-a rănit la obraz! Atunci el strigă: — Mâine voi urca la Giafar Al-Barmaki şi îl voi istorisi această poveste. Căci aceasta trebuie să fie pedeapsa oricui calcă jurământul şi trădează prietenia! Şi ca să îşi întemeieze spusele. Atunci se deschise uşa şi intrară şapte negri fioroşi care mă smulseră din patul meu şi mă aruncară in mijlocul curţii. soţul meu nu mai putu să îşi stăpânească mânia şi strigă: — O. Şi soţul meu îi porunci unuia dintre negri să mă ţină de mână şi să se aşeze pe mine. stăpâna mea. stăpânul meu. suflet al meu. îi zisei: — Pe. este mai de pre[ . voi merge la guvernator şi voi înainta plângere împotriva tuturor stăpânilor de cămile şi a tăietorilor de lemne şi guvernatorul va da poruncă să îi spânzure pe toţi până la cel din urmă! Atunci eu. aceste străzi strâmte din Bagdad! Dar el se umplu de mânie şi îmi zise: — Chiar mâine. aceasta-i numai din vina mea singură. Atunci el mă privi cu băgare de seamă şi îmi zise: — Dar ce-i cu această rană de pe obrazul tău. chiar în locul cel mai fraged şi cel mai gingaş? Atunci ii răspunsei: — Când cu îngăduinţa ta.— O. o voi izbi cu paloşul şi o voi tăia în două! Şi alt negru adăugă: — Şi fiecare dintre noi va tăia o bucată mare din carnea ei şi o va azvârli de hrană peştilor în fluviul Dejla*. Oh. plină de compătimire. şi am căzut la pământ. recită aceste versuri: t „Dacă aş vedea că am un părtaş la acela pe care îl iubesc. Allah asupra ta! nu te împovăra cu păcatele altuia! De altminteri. am ieşit astăzi ca să cumpăr stofe. Şi i-aş zice sufletului meu: «O. o cămilă. care era împovărată cu butuci de lemn m-a strâmtorat 171 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI in strada care gemea de lume. căci am urcat pe un măgar care începu să împroaşte şi să gonească. şi strigă cu un glas puternic de chemare. Sunt sănătoasă. şi mi-a sfâşiat vălul şi m-a rănit la obraz aşa precum vezi. tu ai de gând să ucizi pe toată lumea din pricina mea? Atunci află că aceasta mi s-a întâmplat doar prin voinţa lui Allah şi prin destinul pe care îl călăuzeşte! La aceste cuvinte.

loveşte-o pe această netrebnică! Şi Saad ridică paloşul! Şi soţul meu îmi zise: — Şi tu. oare. ca după aceea să rămâneţi reci? Aţi făcut să vegheze ochii mei în nopţi nesfârşite. privind mormântul meu. n-a ştiut niciodată să fie drept! Tu m-ai făcut să duc toată povara urmărilor dragostei. rosteşte-ţi cu glas tare şehada crezului. ţi-o jur. viteazule Saad. tu nu m-ai da morţii! Dar se ştie că acela care a dat osânda despărţirii de neînlăturat.pentru noi să murim neprihăniţi Căci nu-i nici un fel de fericire într-o dragoste cu un duşman»" Atunci soţul meu îi zise negrului care ţinea paloşul: — O. ca după aceea să adormiţi? Dar eu! Eu v-am rânduit un loc aşezat între inima niea şi ochii mei! Şi aşa cum ar putea. Şi îmi voi îmblânzi vorbele. Apoi aminteşte-ţi puţin de toate lucrurile şi veşmintele şi bunurile care sunt ale tale şi fa—ji testamentul căci ai ajuns la capătul firului vieţii tale! Atunci eu îi zisei: — O. trecătorul mâhnit care cunoaşte suferinţele de iubire. Şi poate că &şa el mă va ierta de osânda la moarte. şi mă năpădiră lacrimile şi plânsei şi recitai aceste versuri: „Aţi aprins patima în măruntaiele mele. ca să îl înduioşez şi îmi zisei în sinea mea: „Mă voi preface supusă şi umilă. scrieţi pe piatra mormântului meu: «Aici sălăşluieşte un mare vinovat! El a iubit!» Intr-acest fel. chiar de îmi va lua toate avuţiile pe care le am"! Şi începui să îl rog fierbinte şi îi recitai cu înduioşare. va aruncă într-acolo o privire de compătimire!" Şi sfârşind aceste versuri. sau o povară încă şi mai uşoară! Şi totuşi. când umerii mei de-abia puteau să îndure povara cămăşii subţiri. Mi-aţi jurat o statornicie neistovită. mima mea să vă uite sau ochii mei să contenească de a vă mai plânge. nu moartea mă miră. acum. aceasta n-a fost nicidecum din pricină că m-arfi năpădit urâtul. aceste versuri: „într-adevăr. în timp ce inima mea şi simţurile mele şi judecata mea nu putură înclina spre o asemenea însoţire!" După ce sfârşi aceste versuri. mi-1 aplecai pe piept şi începui să mă judec pe mine însămi şi să cuget asupra stării jalnice şi de ocară în care mă aflam. slujitorule al Iui Allah Prea Bunul! dă-mi numai răgazul să îmi fac şehada crezului şi testamentul meu! Apoi îmi ridicai capul către cer. şi nici din sfârşeală! El a săvârşit o greşeală vrednică de osânda despărţirii! El a dorit să îmi alăture părtaş un altul la iubirea noastră. vă conjur pe Allah! când voi muri. dar abia mi-aţi cucerit inima şi v-aţi întors faţa de la mine. ci mă mir numai că văd trupul . de ai vrea să fii drept. eu începui să din nou să plâng. mai plânsei încă. nu v-aţi născut decât ca să îmi căşunaţi nefericirea mea şi pe aceea a orcărei tinereţi? Oh! prieteni ai mei. Şi acum nu mai vroiţi nici într-un chip să vă înduraţi de această inimă! Deci. soţul meu fu mai furios încă şi îmi zise aceste stanţe: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI „Dacă l-am părăsit pe acela pe care îl iubea inima mea. Dar când auzi versurile mele şi văzu lacrimile mele.

pieptul şi şoldurile şi aşa de tare şi aşa de turbat. Când îmi revenii in fire. dar acesta era ruinat cu desăvârşire. am voit să merg să imi arunc ochii către palatul unde îndurasem această silnicie. şi la fel toată strada pe care se găsea. te rog fierbinte. îl strigă pe negru şi îi zise: — Taie-o în două jumătăţi! Ea nu ne mai este nimica! Când negrul păşi către mine. Atunci el luă cu mâna lui o ramură mlădioasă de gutui. el le făcu unul sau două semne negrilor. în cele din urmă. încetă să mă mai lovescă şi se duse. tu eşti încă tânăr. după ce îmi pierdui orice speranţă de a supravieţui la asemenea lovituri. sub ocrotirea întunericului.meu. lăsându-mâ întinsă la pământ şi poruncind sclavelor să mă părăsească in această stare până la lăsarea nopţii. rămăsei multă vreme fără ca să mă pot mişca din pricina loviturilor. eu. şi mă tem ca blestemul ei să nu se abată peste tine! Apoi bătrâna începu să plângă şi continuă să îl copleşească cu rugăminţi ca să îl înduplece. ci numai dintr-a ta". sfârşii prin a mă tămădui. plânsei. de la un capăt până la altul. să o ierţi pe această fecioară. din pricina ta mă îndur de ea! Dar trebuie să ii faci un semn care să-i rămână întipărit pe trup pentru toată viaţa! La aceste cuvinte. ca. şi începu să-mi biciuiască tot trupul. casa mea de odinioară şi să mă arunce acolo ca pe un lucru neînsufleţit. Când. . până când el ii zise: — Ei bine. eu fui încredinţată de venirea O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 174 morţii mele şi îmi pierdui orice nădejde în viaţă. după aceea. şi mă aruncară în casa mea de odinioară urmând porunca stăpânului lor. şi puţin câte puţin sfârşii prin a mă vindeca. Şi chiar în clipa aceea. după patru luni de îngrijire. să mă ducă în. căci nu a săvârşit o greşeală care să fie vrednică de o asemenea pedeapsă! De altminteri. se năpusti asupra mea. o văzui intrând pe bătrâna care se aruncă la picioarele tânărului şi începu să le sărute şi îi zise: — O. şi nu mă gândii decât să îmi încredinţez soarta lui Allah Prea înaltul. şi in locul tuturor acelor minuni nu mai rămăseseră decât grămăzi de gunoaie adunate de scursurile oraşului. doica ta. şi îndeosebi spatele. Atunci el mă privi şi mă împinse plin de turbare cu mâna. Şi cu toate căutările mele. apoi mă îngrijii cu leacuri de tot felul. şi aţi făcut să se simtă întreaga voastră înstrăinare. după ruptură. Oare aşa furăm noi? tiar eu vă voi părăsi cum m-aţi părăsit şi aţi dispreţuit dorinţa mea! Şi faţă de voi o să am aceeaşi răbdare ca şi aceea arătată de voi! Şi mă voi aprinde pentru un altul decât voi. stăruind să te dorească!" Când sfârşii aceste versuri. copilul meu. Şi când încheie aceste versuri. şi mă ocărî îndelung şi îmi recită versurile: „ V-aţi lăsat cuprins de o altă prietenie decât cea faţă de mine. Şi sclavele făcură întocmai aşa. care numaidecât mă despuiară de veşminte şi mă înfăţişară astfel dezgolită. încât căzui in nesimţire. în numele îngrijirilor pe care ţi le-am dat. ca şi cum aş fi fost scrijelată de curele şi de bice! Şi aţi văzut cu toţii urmele acelea. fiincă v-aţi înclinat spre un altul! Şi ruptura va fi pe veci între noi şi nicidecum din pricina mea. dar urmele loviturilor şi cicatricile rămaseră pe mădularele mele şi pe carnea mea. nu putui ajunge să aflu veşti despre soţul meu.

aceea care ţi-a istorisit povestea cu cele două surori ale sale schimbate în căţele. sub înfăţişarea celor trei negustori. împovărat cu o grămadă de lucruri şi pe care îl poftirăm să se odihnească o clipă la noi. nimeni pe lumea aceasta nu este ferit de nenorocirile sorţii! Dar mulţumită lui Allah! noi suntem încă amândouă în viaţă! să rămânem de acum înainte mereu împreună. ea face rânduială in treburile casei. Şi atunci sora mea Zobeida îmi zise: — O. iar eu sunt însărcinată numai să le deschid poarta la cei care bat şi să ii primesc pe cei poftiţi la noi.Atunci m-am întors la sora mea cea mai tânără Fahima. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa. care rămăsese mereu fecioară neprihănită. califul Harun Al-Raşid rămase nespus de uimit şi porunci ca aceste două povestiri. şi chiar trebuie să îi pierdem până şi amintirea! Şi tot aşa. sora noastră mică Fahima rămase cu noi. care erau acolo cu sora lor cea mică Fahima şi cele două căţele negre şi cu cei trei saâlik. Şi. şi apoi voi. Dar tn clipa aceea a povestirii sale. că se stârni un cutremur în tot palatul şi o zguduitură puternică. Şi ea mi-a istorisit povestea ei. 3. şi califul luă un fir de păr şi îl aprinse. conteni istorisirea ei. Emire al Credincioşilor! Şi aceasta este povestea mea! Atunci califul rămase nespus de uimit. spune-mi: n-ai mai primit veşti de la efrita care le-a fermecat pe cele două surori ale tale prefâcându-le sub chipul acestor două căţele? Şi Zobeida răspunse: — Emire al Credincioşilor. fără de bărbaţi. chiar dacă aş fi dincolo de Muntele Caucaz!" Atunci califul îi zise: — Ah! adu-mi acea şuviţă! Şi Zobeida îi dădu şuviţa. căci mi-a dat o şuviţă din părul ei şi mi-a zis: „Când vei avea nevoie de mine. până in ziua când sora noastră Fahima ni—1 aduse pe hamal. o. Apoi el ii zise fecioarei Zobeida: — Şi acum. discretă. cât despre sora noastră cea mare. Şi tot atunci intrară cei trei saâlik care ne istorisiră >oveştile lor. n-ai decât să aprinzi unul din aceste fire de păr. mărite rege. aş putea să ştiu de ea. Şi ea este aceea care coboară la suk ca să târguiască în fiecare zi şi să cumpere toate cele de trebuinţă. să fie scrise de scribii canO MIE ŞI UNA DE NOPŢI 176 celariilor cu cea mai frumoasă scriere de aur. precum şi cele ale celor trei saâlik. Zobeida. şi amândouă merserăm să o 175 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI vedem pe sora noastră de la acelaşi tată. iar manuscrisele să fie păstrate în arhivele domniei. după salutările cele de cuviinţă. sora mea. Zobeida. Şi nu încetăm să trăim astfel foarte fericite. Şi de-abia se făcu simţit mirosul de păr. Dar când se lăsă a optsprezecea noapte Şahrazada urmă cu aceste cuvinte: Mi s-a povestii. fie ca niciodată să nu se pomenească între noi cuvântul căsătorie. şi deodată se ivi gennia sub chipul unei fete îmbrăcate în straie bogate. o. şi eu îi istorisii povestea mea. şi mă voi ivi numaidecât dinaintea ta. că la auzul istorisirilor spuse de tinerele Zobeida şi Amina. mai cu seamă. doamnă plină de nobleţe. şi. Şi fiindcă era mu- . şi. din orice loc îndepărtat s-ar nimeri să mă aflu.. Şi tu tii ceea ce s-a întâmplat şi cum am fost aduse între mâinile tale..

Acuma. aceasta a fost ca să nu ii prilejuiesc surorii lor o prea mare mâhnire. mă voi dumiri şi despre adevărul povestirii ei. eu ţi-1 voi arăta într-o clipă pe acela care s-a purtat aşa cu tânăra Amina şi a asuprit-o şi i-a luat toate avuţiile. Căci află că el îţi este cel mai apropiat dintre oameni! Apoi efrita luă o cană de apă şi descântă deasupra ei. cu ceilalţi doi saâlik. o. eu le-am preschimbat în căţele. ci gennia! Atunci califul rămase foarte uluit. şi El-Amin îi răspunse. o. eu nu uit nici o clipă că sunt musulmană! Atunci el îi zise: — Desigur! doresc să le izbăveşti! După aceea. fiu de rege. apoi le stropi cu aceasta pe cele două căţele şi le zise: — întoarceţi-vă degrabă la forma voastră omenească cea de odinioară! Şi. fecioara . dacă tu. cele două căţele se prefăcură în două fecioare frumoase să facă cinste cui le-a zămislit. îl cunună din nou pe fiul său El-Amin cu tânăra Amina. povestindu-i adevărul. eu le voi izbăvi în semn de cinstire faţă de tine şi faţă de sora lor! Şi de altminteri. in acelaşi ceas. Prinţe al Credincioşilor. şi el însuşi porunci să se alcătuiască contractul său de căsătorie cu cea mai tânără dintre cele cinci surori. şi cele trei fecioare cu cele două surori care fuseseră vrăjite. Atunci califul porunci să se adune cadiii şi martorii. nicidecum omenească. de faţă cu cadiii şi martorii. fii de regi. o cunună pe tânăra Zobeida cu tânărul saâluk. ea nu uită să îi spună califului: — Pace ţie. îi voi lua apărarea şi o voi răzbuna împotriva aceluia care a pedepsit-o într-un chip atâta de nedrept! Atunci efrita zise: 177 O Mlfi ŞI UNA DE NOPŢI — Emire al Credincioşilor. doreşti izbăvirea lor. noi vom cerceta cazul tinerei femei cu trupul învineţit de lovituri. mi-a făcut mult bine şi a sădit in mine seminţe care au încolţit! Şi aşa. locţiitor al lui Allah! v Şi califul îi răspunse: — Facă-se ca şi asupra ta să coboare pacea şi indurarea lui Allah şi binecuvântările sale! Atunci ea îi zise: — Află. Cât despre surorile ei. orice aş face pentru ea. care tocmai îşi redobândiseră forma lor omenească.sulmană. Prinţe al Credincioşilor. şi dacă nu le-am făcut să moară. este însuşi fiul tău. fii de regi. Apoi gennia se întoarse spre calif şi îi zise: — Făptaşul tuturor acestor nedreptăţi pe care le-a îndurat tânăra Amina. că această fecioară care m-a făcut să mă arăt aicea după dorinţa ta. în aceeaşi sală unde se aflau cei trei saâlik. insă încheie: — Mărire lui Allah pentru mântuirea acestor două căţele prin mijlocirea mea! Apoi porunci să vină fiul său El-Amin dinaintea feţei^sale şi îi ceru lămuriri. eu nu voi putea niciodată să răsplătesc îndeajuns binele ce mi 1-a făcut. o. le cunună pe celelalte două fecioare. Şi atunci. şi dacă într-adevăr. El-Amin! Şi ea îi istorisi povestea pe care califul putu astfel să o dovedească prin gura unei a doua făpturi.

cât este. câinii se reped să îl gonească! Vai de el! El este un netrebnic. a femeii tăiate! ■*la 12 voi. spătarul. ce este mai întristător decât săracul. şi—1 însura cu cea mai frumoasă fecioară din haremul împărătesc. că această poveste ar fi mai uimitoare decât cea care va urma. A CELOR TREI MERE ŞI A NEGRULUI RIHAN Şahrazada zise: într-o noapte dintre nopţi. trimise să—I aducă şi—1 numi căpetenia curtenilor. el n-are cu ce să 'se încălzească decât cenuşarul! De conteneşte din mers. sunt pescar! Şi tare sărac! Şi am o familie! Şi. să nu crezi nicidecum. Şi el însuşi. cu toată ştiinţa mea. o. scutiţi-mă de aceste vorbe! Nu este nici o ştiinţă decât aceea a Destinului!» Căci eu. El este ţinta batjocurei şi a hulei! Ah! cine oare e mai nenorocit ca el? Dacă nu se încumetă să îşi strige plângerea lui către oameni şi să îşi arate necazul. şeicule. urmă Şahrazada grâindu-i regelui Şahriar. el îşi iroseşte puterile! De-i iama. starea săracului si pâinea săracului şi viaţa lui! De-i vară. mai de ales pentru el mormântul!'' Auzind aceste versuri tânguitoare. de la amiază până acum. cu care petrecu întâia noapte binecuvântată! Dar. cine va fi acela care să plângă de mila lui? Ah! dacă aceasta-i viaţa săracului. n-aş fi în stare să trag în cumpănă cu puterea Destinului nici măcar o singură zi! Şi acei care ar face rămăşag pe mine nu VotputZStdecffismŞipiardă arvuna! 179 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI într-adevăr. când deodată. am fost dus pe aiurea la muncă. Şi porunci să se zidească pentru fiecare pereche câte un palat. se deghizară şi coborâră şi porniră să cutreiere pe străzile Bagdadului. trecând pe o ulicioară. I POVESTEA FEMEII TĂIATE. califul Harun Al-Raşid ii zise lui Giafar Al-Barmaki: — Vreau să coborâm într-astă-noapte spre oraş. ei deteră cu ochii de un moşneag tare bătrân care ducea pe cap un năvod de prins peşte şi un coş împletit. califul îi zise lui Giafar: — Versurile şi toată înfăţişarea acestui om sărman arată o mare sărăcie. Apoi el se apropie de moşneag şi îi zise: — O. şi le dădu la toţi avuţii uriaşe ca să poată vieţui fericiţi. tu eşti printre oameni ca luna în noapte!» Eu le răspunsei: «Rogu-vă. când de-abia se lăsă seara.Fahima. şi care ţinea în mână o bâtă. şi Allah încă nu m-a învrednicit cu pâinea din care să îmi hrănesc . aducătoarea de bucate dulce şi drăgălaşă! Cât despre hamal. aşadar. El răspunse: — O. se grăbi să meargă să se întindă între braţele tinerei Fahima. care este meseria ta?. şi moşneagul acela păşea agale murmurând aceste strofe: „Ei mi-au zis: «O. cu toate manuscrisele mele şi cărţile mele şi călimara mea. Şi sunt pe deplin hotărât să îi îndepărtez din dregătorii pe toţi aceia împotriva cărora mi s-ar aduce plângeri! Şi Giafar răspunse: — Ascult şi mă supun! Şi califul şi Giafar şi Massrur. mărite rege. stăpânul meu. ca să iscodim despre faptele guvernatorilor şi ale valiilor. înţeleptule! prin a ta ştiinţă.

albă ca argintul curat. Giafar ajunse la el acasă şi rămase acolo în timpul celor trei zile de răgaz. califul trimise să îl cheme. pot eu ghici nevăzutul şi ascunsul. la rândul său. apoi se întoarse plin de mânie spre Giafar şi strigă: — O. pe Allah! trebuie neapărat să îl pedepsesc pe ucigaş şi să îl omor. ridicară vălul şi dedesubt găsiră. califul lăsă să-i curgă şiroaie lacrimile pe obraji. Şi califul. ca să îmi văd norocul? Şi tot ce vei scoate din apă. după ce o încercă. care se duse împăcat. tare grea de ridicat. jur pe adevărul coborârii mele de-a dreptul din califii Bani-Abbas. în faţa acestei privelişti. apoi trase funia năvodului şi năvodul ieşi din apă. Ei găsiră inlăuntru un coş mare împletit din frunze de palmier. o. Şi când se înfăţişă între mâinile sale. Şi bătrânul pescar găsi în năvod o ladă ferecată. se săvârşesc omoruri şi cei ucişi sunt aruncaţi în apă! Şi sângele lor se va întoarce asupra mea în ziua judecăţii. că dacă nu mi-1 aduci în faţa mea pe ucigaşul acestei femei pe care vreau să o răzbun. pe tine şi patruzeci din Barmakizi*. scoaseră covorul şi dedesubt afiară O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 180 un văl mare şi alb de femeie. fapta aceasta mi-ar apăsa greu conştiinţa. voi da poruncă să te răstignească de poarta palatului meu. Şi califul porunci să se aprindă făcliile şi Giafar şi Massrur se apropiară de ladă şi o sparseră. pradă deznădejdii. verii tăi! Şi califul era plin de mânie.jrpşie^ţăja^ă firul de lână şi găsiră in coş un covor. Şi tot frământându-se astfel. merse prin oraş şi îşi zise in sinea lui: „Cum aş putea să recunosc vreodată pe acela care a ucis-o pe acea tânără femeie şi unde să îl aflu ca să îl aduc dinaintea califului? Iar de altă parte. câine de vizir! iată că acum sub domnia mea. plin de mâhnire. Şi nici aşa nu mai ştiu ce să fac". Şi într-a patra zi. califul îl întrebă: — Unde-i ucigaşul tinerei femei? Giafar răspunse: — Oare. şi nu-mi mai doresc decât moartea! Atunci califul îi zise: — Oare nu te poţi întoarce cu noi înapoi la fluviu şi să arunci de pe ţărm năvodul în Tigru. Giafar îi zise: — îngăduie-mi un răgaz de trei zile! El îi răspunse: — Ţi-1 îngădui! Atunci Giafar ieşi din palat şi. voi cumpăra de la tine şi îţi voi plăti cu o sută de dinari. o tânără femeie ucisă şi tăiată în bucăţi. dacă i-aş aduce un altul decât ucigaşul pentru ca acela să moară în locul adevăratului făptaş al nelegiuirii. o găsi tare grea. Dar el se grăbi să ii dea cei o sută de dinari pescarului.lână. Atunci Giafar şi Massrur luară in spinare lada şi o duseră până la palat. Giafar. Şi bătrânul se bucură la aceste vorbe şi răspunse: — Primesc îndemnul tău şi mi-1 aşez pe capul meu! Şi pescarul se întoarse cu ei spre Tigru şi îşi aruncă năvodul in apă şi aşteptă. ca să recunosc ucigaşul în mijlocul unui oraş întreg? Atunci califul urlă de mânie şi porunci răstignirea lui Giafar . şi aceasta in numele meu.copiii! De aceea sunt scârbit de mine şi sătul de viaţă. cusut cu. şi va atârna greu pe conştiinţa mea! Ci. Cât despre tine.

căci nimeni altul nu este ucigaşul tinerei femei decât numai eu! Şi numai împotriva mea ai dreptul să te răzbuni! Dar tânărul zise: — O. numaidecât să iasă şi să vină de faţă la această privelişte! Şi toţi locuitorii Bagdadului ieşiră de pe toate străzile ca să ia Barmakizii. să îi ceară desluşiri mai amănunţite. îţi repet. se bucură tarejentru sine. îţi repet că eu am ucis-o! Aşadar. îi salută şi le zise: — O. şi fu aşteptată încuviinţarea califului pentru împlinirea osândei. numai eu singur trebuie să fiu pedepsit în acelaşi chip! Atunci şeicul zise: — O. Şi voi sluji drept răscumpărare pentru tine. cu încuviinţarea căpeteniei străjilor. aşadar. un tânăr frumos. copilul meu! tu eşti încă tânăr şi trebuie să iubeşti viaţa! Dar eu sunt bătrân şi m-am săturat de lumea aceasta. vizirul califului. acest şeic bătrân bate câmpii şi nu ştie ce grăieşte. dar se întrista mult de soarta ce îl aştepta pe tânăr. că eu sunt ucigaşul. dar nimeni nu ştia pricina acesteia. neamurile lui. căci Giafar şi toţi Barmakizii erau iubiţi pentru binefacerile şi dărnicia lor. Şi zise: — Emire al Crcdincişilor. în veşminte strălucitoare. Şi iată.. este ucigaşul. pentru vizir şi pentru verii lui. când deodată un şeic venerabil îndepărtă mulţimea şi înainta în grabă către Giafar şi tânăr. despică zorit mulţimea şi ajunse între mâinile lui Giafar şi îi zise: — Facă-se ca izbăvirea să îţi fie dată. nu da nici o crezare cuvintelor acestui tânăr. în timp ce toţi locuitorii plângeau. îi luă cu sine pe tânăr şi pe moşneag şi urcă împreună cu ei la calif. începu. îi aşezară pe osândiţi dedesubt. tu lăcaş de adăpostire a săracilor! Căci eu sunt acel care am ucis-o pe femeia tăiată in bucăţi şi care am pus-o în lada pe care aţi pescuit-o din Tigru! Aşadar. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 182 Atunci califul ii privi pe şeic şi pe tânăr şi le zise: — Care dintre voi doi a ucis-o pe femeie? Tânărul răspunse: . iată dinaintea ta pe ucigaşul tinerei femei! Şi califul întrebă: — Unde-i? Giafar zise: — Acest tânăr mărturiseşte şi susţine morţiş că el. şi toată lumea era întristată şi se tânguia. şi numai asupra mea trebuie abătută răzbunarea. deci.vizire. o. 181 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI parte la răstignirea lui Giafar şi a verilor săi. vizire. zicând: — Oricine doreşte să ia parte la priveliştea răstignirii lui Giafar Al-Barmaki. şi la răstignirea a patruzeci dintre Barmakizi.de poarta palatului şi porunci crainicilor să strige vestea prin tot oraşul şi prin împrejurimi. de poarta palatului. şi numai el. Atunci Giafar. ucide-mă în schimb şi hotărăşte să fiu pedepsit! Când Giafar auzi cuvintele tânărului. familie nobilă arabă. Când lemnul schingiuirii fu ridicat. stăpânul meu cel mai mare dintre nobili. o.

fără să aflu nimic. El îmi zise: . copac de copac. că eu singur am ucis-o pe tânăra femeie! Şi iată dovezile despre aceasta! Şi atunci tânărul descrise descoperirea făcută şi cunoscută numai de calif şi de Giafar şi de Massrur. Dar la începutul lunii acesteia. am o poftă ce vreau să mi-o astâmpăr. şi—1 întrebai unde aş putea să aflu nişte mere. osândirea celui de-al doilea ar fi o mare nedreptate! Atunci tânărul strigă: — Jur pe Cel care a ridicat cerurile la înălţimea unde sunt ş. şi îi zise tânărului: v.Dar de ce ai săvârşit acest omor? De ce această mărturisire din partea ta fără să fii forţat la aceasta prin lovituri de vergi? Şi cum se face că tot tu ceri astfel să fii pedepsit în schimb? Atunci tânărul zise: — Află. vrui să o sfătuiesc să facă mai întâi o baie. Şi eu îi zisei: — Şi care poate fi această poftă? Ea îmi zise: ■ 183 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Am poftă de un măr ca să îi simt mireasma şi să muşc din el o îmbucătură. una câte una. dar n-aveau deloc mere! Şi mă întorsei de acolo necăjit acasă şi nici nu mă încumetai să dau ochii cu soţia mea. cu îngăduinţa lui Allah! Şi eu. şi cum dorinţa mi s-a iscat în clipa aceea. un om in etate. o. şi este fiica acestui şeic bătrân care este socrul meu. Şi eu numaidecât mă dusei în oraş ca să cumpăr mărul. în zori.— Eu! Şi şeicul zise! — Nu! chiar eu am ucis-o! Atunci califul. îi zise lui Giafar: — Ia-i pe amândoi şi răstigneşte-i! Dar Giafar răspunse: — Dacă nu-i decât un singur ucigaş. Dar in calea mea întâlnii un paznic de livadă. care nu zăboviră să o vindece în curând. a întins pământul până la adâncimea unde este. Emire al Credincioşilor. şi mă apucai să le cutreier. Şi ea continuă mereu să mă iubească şi să mă slujească. Şi califul rămase încredinjat de vinovăţia tânărului şi fu cuprins de cea mai neţărmurită mirare. şi eu continuai să nu aflu la ea numic de dojana. că acea fecioară îmbucâtăţită este soţia mea. cum nu mă culcasem cu ea de la începutul boalei sale. chiar de-ar fi fost la preţul de un dinar de aur! Şi căutai la toţi negustorii de fructe. Dar ea îmi zise: — înainte de a intra la hammam. M-am însurat cu ea când era o copilă neprihănită. ieşii din casă şi mă îndreptai spre livezi. Şi Allah m-a învrednicit să am de la ea trei copii de parte bărbătească. A doua zi. fără să întrebe mai multe. destinul hotărî ca ea să cadă greu bolnavă. şi îmi petrecut toată noaptea gândindu-mă la calea de a găsi un măr. şi numaidecât adusei medicii cei mai pricepuţi.

Emire al Credincioşilor. în timpul lipsei mele de acasă. ca să ajung la Bassra şi să mă întorc de acolo. în timp ce şedeam aşa la mine în prăvălie. aşadar. scumpul meu. şi aceasta chiar cu mâinile mele! Şi aşa. Şi plecai. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 184 ea îmi zise: „închipuieşte-ţi. Dar mulţumită lui Allah. o. călătorind zi şi noapte. după ce pe drum îmi pierdusem toate minţile sub imboldul nestăvilit al mâniei mele. Intrai. văzui că. Şi atunci îi zisei soţiei mele: — Dar unde-i al treilea măr? Ea îmi răspunse: — Nici nu bănuiesc unde poate fi şi nici nu am vreo ştire despre el. Căpetenie a Credincioşilor. Astfel mă dumirii despre adevărul vorbelor negrului. spune-mi ca să mă duc şi eu să cumpăr câteva asemănătoare? La vorbele mele. şi le-a cumpărat cu trei dinari de aur!" Apoi ea îmi dădu acest măr pe care îl am în mână? La aceste cuvinte ale negrului. către ceasul amiezii. şi putui atunci să ies şi să merg la prăvălia mea. şi avui nevoie de cincisprezece zile bune. nu din altă pricină. şi le aruncă nepăsătoare lângă ea. eu rog fierbinte să . şi soţia mea mai zăcu încă zece zile în răstimpul cărora nu o părăsii nici măcar o clipă. deci. aducând trei mere cumpărate de la paznicul livezii din Bassra pe preţul a trei dinari. in livada căpeteniei credincioşilor. căci trecuse de acuma câtăva vreme de când n-o mai văzusem. ea îşi redobândi sănătatea. şi când o întrebai. şi o găsii posomorâtă şi lângă ea se aflau trei mere. Atunci mă năpustii asupra ei cu un cuţit în mână. încărcai lada pe spinarea catârului meu şi mă dusei numaidecât să o arunc în Tigru. pe care am încuiat-o. că acest biet tătic încornorat de bărbat al meu. decât doar fiindcă nu se află nicăieri. căci paznicul păstrează cu grijă merele pentru folosin(a califului. Ci. dar la vederea lor. într-adevăr. Dar şi acolo e greu de ajuns la ele. apoi o acoperii cu vălul şi cu covorul şi o pusei în lada. văzui trecând pe dinaintea mea un negru care ţinea in mână un măr cu care se juca întruna. negrul începu să râdă şi zise: — L-am luat de la iubita mea! Tocmai mă dusesem să o văd. şi mă întorsei la soţia mea. tare vesel in casă şi îi întinsei soţiei mele cele trei mere. ea nu vădi câtuşi de puţin vreun semn de mulţumire. şi cu putere încă. ochii mei văzură lumea toată în tăciune negru. Atunci ii zisei: — Ei! prietene! de unde ai putut lua mărul acesta. Şi privii pe pat şi. pe care îl am. dar soarta mă părtini. la capătul acestui răstimp. şi mă apucai din nou să vând şi să cumpăr. îmi pusei genunchii pe pântecele ei şi o ciopârţii cu lovituri de cuţit. Atunci eu mă întorsei de acolo înapoi la soţia mea şi ii povestii cele petrecute. îi tăiai astfel capul şi mădularele. şi o ţineau întruna. Totuşi.— Copilul meu. nu găsii nici urmă de al treilea măr. dar dragostea ce o aveam pentru ea mă făcu să mă pregătesc numaidecât de călătorie. pusei totul în coşul împletit cu toată graba. şi închisei numaidecât prăvălia şi mă întorsei acasă. acesta-i un lucru tare anevoie de găsit. fierbinţelile o întoarseră pe soţia mea. a plecat anume pentru asta la Bassra ca să mi le cumpere. de nu cumva s-or găsi la Bassra.

apoi îl văzui venind pe tatăl soţiei mele. pricepui că negrul ticluise o poveste mincinoasă pe socoteala fiicei unchiului meu şi că aşa am ucis-o pe nedrept! Atunci începui să vărs lacrimi amare.. până astăzi să ne jeluim de această moarte. o. dat fiind că tânărul era vrednic de iertare.. Dar în clipa aceea a povestirii. Dar acum?. oare. negrul nu îmi mai dădu mărul înapoi ci mă lovi şi se duse cu el! Şi acum eu mă tem să nu mă bată mama pentru mărul acela! 185 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI La aceste cuvinte ale copilului. că atunci califul zise că nu îl va ucide decât pe negru. şi fiincă. acest şeic venerabil care se află aicea cu mine.. califul fu la hotarul mirării şi strigă: — Pe Allah! nu vreu să ucid decât pe acel viclean de negru!. Şi nu mai contenirăm amândoi cu plânsul până la miezul nopţii. Apoi califul se întoarse către Giafar şi îi zise: -L Adu-1 în faţa mea pe acel negru de smoală şi catran care a fost pricina acestei întâmplări! Şi dacă nu mi-1 vei putea găsi. fără să fiu văzut de nimeni. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi tăcu discret. de altminteri. care s-a dus şi 1-a adus mamei mele cu încă două asemănătoare. cumpărate de la Bassra cu trei dinari. voi porunci să te ucidă în locul lui! Şi Giafar ieşi plângând şi zicându-şi: „De unde voi putea eu. mărite rege. apoi. ' Aşadar. Căci la ce-i bun să fac cercetări zadarnice? Să mă încredinţez voinţei Celui Drept şi Prea înalt!" O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 1».îmi grăbeşti moartea drept pedeapsă pentru fărădelegea mea. Emire al Credincioşilor. mă va scăpa şi a doua oară! Cât despre mine. totuşi îl întrebai: — De ce plângi? El îmi răspunse: — Fiindcă am luat unul dintre merele pe care le avea mama. căci tare mi-e teamă să îiu dau seamă pentru acestea la ziua învierii! Aşadar. Şi ii povestii trista întâmplare. să îmi grăbeşti pătimirea şi să aduci asupra mea pedeapsa cumplită spre a răzbuna acest omor! La auzul acestei povestiri." Cu toate vorbele mele. eu te rog fierbinte. Atunci ei şezu lângă mine şi începu şi el să plângă. Şi făcurăm să ţină slujbele de înmormântare vreme de cinci zile. Şi. de va vrea. o aruncai în Tigru. Totuşi: Cel care a voit întâia oară să mă scape. pe Allah! mă voi închide la mine acasă fără să mă clintesc din loc. am văzut un negru uriaş care trecu pe lângă mine şi îmi smulse mărul din mâuii şi îmi zise: „De unde-i venit mărul acesta?" Eu îi răspunsei: „îl am de la tatăl meu. Şi îl aflai pe băiatul meu cel mare plângând şi cu toate că eram sigur că el nu ştia de moartea mamei sale. coborând să mă joc cu fraţii mei. Dar când se lăsă a nouăsprezecea noapte Ea zise: Mi s-a povestiţi. . o. pe amintirea sfântă a străbunilor tăi.. in cele trei zile de păsuire. să îl aduc în faţa lui? Aşa cum numai din întâmplare un ulcior care cade nu se sparge. şi mă întorsei acasă. tot aşa şi eu numai din întâmplare am scăpat întâia oară de la moarte. pe care o voi ispăşi intr-acest chip.

tată. Dar. încât porunci cu această poveste să fie trecută în cronici spre a sluji de învăţătură oamenilor. Giafar nu se clinti din casa lui în cele trei zile de păsuire. şi tata a plecat să îl aducă de la Bassra cu încă două mere. de asemenea. un măr! Mi 1-a dat Rihan*. eu fără să ţin seama de plânsul lui. Apoi veni trimisul califul care îl vesti că Emirul Credincioşiloi era nestrămutat în hotărârea de a-1 ucide dacă negrul nu va fi găsit. Şi califul strigă: — Şi cum este acea poveste care zici că-i mai uluitoare decât . şi o strânse la pieptul său. 187 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Nu ştii tu că sclavii roiesc. rămas-bun de la copiii săi. Şi Giafar plânse şi mai tare. dar că sufletul tău este unul si nu poate fi înlocuit?. pe preţul de trei dinari de aur. fetiţa ta! Auzind această povestire. şi copiii plânseră împreună cu el. şi Giafar îl întrebă: — De unde ai acest măr? El răspunse: — O. Apoi o cuprinse pe cea mai mică dintre fiicele lui ca să o mai îmbrăţişeze o dată. căci ea este departe de a se putea asemui ca aceea a vizirului Nureddin şi a fratelui său Şamseddin. Şi califul Harun Al-Raşid rşmase atât de uimit. printre ei. negrul nostru." Dar apoi se răzgândi. plângând. Apoi se înveseli că scăpase astfel el însuşi de la o moarte sigură şi recită aceste două versuri: „Dacă nenorocirile tale nu se datoresc decât sclavului tău. Dar deodată. într-adevăr.. cum de nu î[i trece prin minte să te descotoroseşti de sclavul acesta? * Rihan însemnează mirt şi. o. şi îşi luă. orice planta cu miros aromatic. stăpânul meu. Şi eu am luat unul ca să mă joc cu el". La auzul acestor cuvinte despre negru şi măr. Şi Rihan veni. simţi ceva rotund în buzunarul fetiţei şi îi zise: — Ce ai în buzunar? Ea răspunse: — O. venii acasă cu mărul acesta şi îl dădui pe doi dinari stăpânei mele. Ea a avut poftă de un măr. am intrat pe o uliţă şi văzui nişte copii jucându-se şi. fiindcă o iubea mai mult decât pe toţi ceilalţi copii ai săi. i-1 luai şi îl lovii. Şi porunci să fie aruncat numaidecât in temniţă. Apoi începu să plângă. şi îl luă pe negru şi îl duse dinaintea califului. Şi îl am de patru zile la mine. Giafar fu cuprins de neţărmurită mirare văzând cum se ivesc toate aceste încurcături şi moartea unei femei. Mântuitorule! Apoi porunci să îl aducă pe negrul Rihan. Dar nu îl putui lua de la el decât după ce i-am dat doi dinari.. atunci el plânse şi îmi zise: „Mărul este al mamei mele. şi vărsă lacrimi îmbelşugate gândindu-sc că era silit să o părăsească. cum o strângea către sine. căruia îi istorisi povestea. Dar Giafar zise: — Nu te minuna prea tare de această poveste. acum cinci zile. din greşeala negrului său Rihan. se afla unul care ţinea in mână acest măr. Şi a patra zi trimise să îl caute pe cadiu şi îşi făcu testamentul înaintea Iui.Şi. Şi mama e bolnavă. Giafar simţi o neţărmurită bucurie şi strigă: — O. Căpetenie a Credincioşilor. mergând prin oraş.

fiica unchiului său. frate al meu. Ci. neîndoios. Şi acum. A FRATELUI SĂU VIZIRUL ŞAMSEDDIN ŞI A FRUMOSULUI HASSAN BADREDDIN Atunci Giafar Al-Barmaki zise: Află. încât frumuseţea lui era cunoscută în toate ţinuturile. din ţările cele mai îndepărtate. Giafar. câte o săptămână. cel mic. •• Şamseddin: Soarele Religiei. ii înveşmânta cu mantii de mare cinstire şi le spuse: — Din clipa aceasta. voi veţi îndeplini. *•* Nureddin: Lumina Religiei. Cum stăteau aşa de vorbă. dar Nureddin nu îşi avea pereche în lumea întreagă. Şi porunci să vină la el cei doi şi le zise să se apropie de el. mai frumos şi mai bine făcut decât Şamseddin. şi fiecare * Mesr sau Massr este numele dat de arabi tot atâta de bine Egiptului precum şi oraşului Cairo (Al-Kahirat). intrară in noua lor dregătorie de viziri. Apoi rânduiră să ţină o lună întreagă prohodul după tatăl lor şi. Soarta rândui că vizirul. şi spre a-i alina durerea de pe urma pierderii soţiei ciopârţite. care. de altfel. şi mulţi călători veneau în Egipt. ■ ■■MS i ■■ iii POVESTEA VIZIRULUI NUREDDIN. că trăia în ţara Mesr* un sultan drept şi binefăcător. muri. slujba de vizir. Şi când sultanul pleca în călătorie. se întâmplă ca sultanul trebuind să plece a doua zi dimineaţa şi venindu-i rândul viziratului pentru acea săptămână lui Şamseddin. Acel sultan avea doi copii asemănători ca două luni de pe cer: cel mare se numea Şamseddin** şi cel mic se numea Nureddin***. el nu lua cu sine decât numai. tatăl lor. Şi îl iau de prieten şi de tovarăş pe acest tânăr. era desăvârşit. pe lângă mine. invredniceşte-ne auzul cu vorbele tale. El era atât de minunat. Şi sultanul răr adânc indurerat de moartea lui. cei doi fraţi povesteau despre unele şi despre altele ca să le treacă seara. într-o noapte dintre nopţi. dar Nureddin. numai pentru plăcerea de a contempla desăvârşirea lui şi trăsăturile chipului său. îi dau de soţie legitimă pe cea mai frumoasă dintre fecioarele mele tăinuite. 189 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI dintre ei îndeplinea pe rând. o. trebuie să îţi spun că dorinţa mea este să . Atunci ei se bucurară şi sărutară pământul intre mâinile sultanului. pe rând. era. şi cu leafă de vizir. o Căpetenie a Credincioşilor. după aceea. dregătoria tatălui vostru. nu ţi-o voi povesti decât de-mi făgăduieşti că ii vei ierta negrului meu Rihan fapta lui necugetată! Şi califul răspunse: — Fie! Te învrednicesc cu iertarea sângelui său. Prinţe al Credincioşilor.cea pe care tocmai am auzit-o? Şi Giafar zise: — O. fratele cel mare ii zise celui mic: — O. câte pe unul dintre cei doi fraţi. cu zestrea ei.

ne vom fi unit cu cele două fecioare şi ne vom fi culcat cu ele în aceeaşi noapte. fiul tău. trei livezi irigate şi trei sate din cele mai bune ţinuturi din Egipt. nu ştii oare că bărbatul este oricând mai de preţ decât femeia? Ci. frate al meu. nu voi mai avea răgazul să te fac să simţi toată necuviinţa vorbelor tale. nu mai vreau să îmi mărit fata cu fiul tău. Dar după aceea. Căci. nu va voi să primească acest contract. copleşit de gândurile sale mohorâte. tu ar trebui să i-o îmbii fiului meu pe fiica ta in dar. Dar. o. începe ca să îl îndepărteze pe muşteriu. trei mii de dinari de aur. într-adevăr. se va întâmpla ceea ce o să se întâmple! Atunci Nureddin se îndepărtă peste măsură de mâhnit de toată sfada asta şi se duse să se culce singur. scumpindu-şi împătrit preţul untului! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 190 Atunci Şamseddin îi zise: — Văd bine că tu îţi închipui. şi tu îmi ceri zestre. şi atunci ce te gândeşti să ceri de la fiul meu drept zestre ca să i-o dai pe fiica ta? Şi Şamseddin zise: —« Voi lua de la fiul tău. frate al meu. Şamseddin îi zise lui Nureddin: — Când. pe Allah! tu poţi spune ce vei vrea! însă eu. Odată ce se învoiră între ei asupra acestui dintâi lucru. tu uiţi că numai mie singur îmi datorezi dregătoria ta înaltă.vor fi dat naştere. . aceasta am făcut-o numai din milă faţă de tine şi ca să poţi să mă ajuţi în lucrurile mele. fiul meu este un bărbat. ei bine. Ci. şi când ele vor ft născut în aceeaşi zi . vei vedea! La întoarcerea mea. chiar de ar fi cumpănit în aur! La aceste cuvinte.ne gândim cum să ne căsătorim şi ca această căsătorie să o facem amândoi în aceeaşi noapte. cu bunăvoinţa lui Allah. nedorind să îşi sloboade marfa. Şi dacă tânărul. Nureddin răspunse: — Tu nu te gândeşti la ceea ce zici! Oare ce vrei să faci cu zestrea pe care ai de gând să i-o ceri de la fiul meu? Uiţi că noi suntem doi fraţi şi că suntem chiar doi viziri intr-unul singur? în loc de această cerere. Şi. de recunoştinţă. Şi Nureddin răspunse: — Făptuieşte după voia ta. căci eu sunt întru totul de o părere cu tine. atunci nimica nu se va face între noi. drept preţ al fiicei mele. pe care tocmai fiica ta ar trebui să o aducă! Tu faci ca acel negustor de unt care. de vreme ce vorbeşti aşa. de va îngădui Allah. atunci va trebui să îi căsătorim pe copii pe unul cu altul ca pe fii de unchi! Şi Nureddin răspunse: — O. şi că dacă te-am luat de tovarăş cu mine. mai cu seamă. fără să te gândeşti să ii ceri fiului meu vreo zestre oarecare. Nureddin rămase foarte mâhnit şi zise: — Nici eu nu mai vreau să îl însor pe fiul meu cu fiica ta! Şi Şamseddin răspunse: — Da! Iată o încheiere tare potrivită! Şi acuma.dacă Allah se va indura! . că fiul tău este mai nobil decât fiica mea. De altminteri. soţia ta la un băieţel şi soţia mea la o fetiţă. aceasta va fi prea puţin lucru ca răscumpărare pentru fiica mea. într-adevăr. fiindcă mâine trebuie să plec cu sultanul. La aceste cuvinte. de vreme ce vorbeşti de vizirat. aceasta îmi dovedeşte că tu eşti lipsit cu desăvârşire de judecată şi de înţelepciune şi.

gândindu-se mereu Ia vorbele dispreţuitoare ale fratelui său rostite faţă de el. încât mula păru asemenea unei tinere mirese înveşmântată în straie noi şi nespus de strălucitoare. ochii fiecărui pătrar. ar fi ea ucigătoare. Nureddin mai porunci să i se pună peste toate astea un covor mare de mătase şi un covoraş de rugăciuni. de nu s-ar desprinde cu putere din arcul încordat? Şi aurul şi argintul? N-ar rămâne.A doua zi dimineaţa. şi se îndreptă spre Nil. către Kaliubia. Dar nu îngădui nimănui ca să mă urmeze! . dacă nu le-ar scoate din zăcămintele lor? Şi cât despre lăuta melodioasă. căci simt că am o strângere în piept şi vreau să mă duc pe acolo ca să mi-I lărgesc. şi o găti atâta de bine. şi o dată acestea împlinite. asta? ea n-ar fi decât un buştean de lemn. numai o pulbere netrebnică. apoi se îndreptă spre dulapul său. ştii. ochii care mă priveau? Şi leul? Aş fi putut eu. îl înşăuă cu o şa împodobită cu brocart şi cu aur. mare şi iute la picior. şi la umilirea indurată. m-am dumirit şi despre luna plină. pe care îl trecu cu luntrea ca să ajungă la Ghesirah. dacă n-aş fi ieşit din desişul pădurii?. călare. se sculă de dimineaţă. aşadar. unde socotesc că voi poposi trei nopţi. şi acolo călători către Piramide. săgeata. prietene. şi am aflat numărul ochilor ei. respirând in voie aerul din plin. dacă meşterul nu ar fi dezrădăcinat-o din lemne ca să o făţuiască! Surghiuneşte-te. Odată acestea făcute. îşi făcu scalda rituală şi zise întâia rugăciune de dimineaţă. tu. oare. de unde luă o desagă pe care o umplu cu aur. părăseşte totul şi pleacă! Vei afla mulţi alţi prieteni decât acei pe care îi laşi în urma ta! Du-te! ieşi din curţile tale şi inalţă-ţi corturile! Fă-ţi lăcaşul în cort! Acolo şi numai acolo sălăşuiesc plăcerile vieţi! In lăcaşurile statornice şi tihnite. cu scări indiene. vâna leul. sultanul. porunci unuia dintre tinerii sclavi să îi inşăueze un catâr de culoarea sturzului. după ce îşi petrecu noaptea aceea cufundat in gânduri negre din pricina purtării fratelui său. oare. ii zise băiatului şi tuturor celorlalţi sclavi: — Eu plec acuma pe dată să dau o raită afară din oraş.. nu este nici urmă de înflăcărare. şi atunci îşi aminti de aceste strofe ale poetului: „Pleacă. aş fi cunoscut eu. cu o teltie din velur de Ispahan. el îşi puse desaga plină de aur şi bijuterii între covor şi covoraş. oare. pornindu-se din nou să curgă! Dar altminteri ea rămâne netămăduită! Tot aşa. nu vei putea niciodată răzbi spre înălţimi!" Când sfârşi de rostit aceste versuri. ieşi ca să pornească în călătorie. ochilor ei de lumină! Dar dacă nu mi-aşfi luat osteneala să fac ocolul rotirilor ei. şi vei ajunge pe culmi! Dar dacă vei rămâne legat de glia ta. însoţit de vizirul Şamseddin. nu este nici urmă de prietenie! crede-mă! fugi din patria ta! smulge-ţi rădăcinile din glia patriei tale! si cufundă-te în ţările cele mai îndepărtate! 191 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Ascultă! am băgat de seamă că apa stătută se împuţeşte! Şi ea <ir putea totuşi să se tămăduiască de stricăciunea ei. Şi săgeata? Oare. Apoi. Cât despre Nureddin. Şi sclavul ii pregăti cel mai frumos dintre catâri..

şi nu conteni de astă dată cu drumul "in pas voinicesc până ce ajunse în oraşul Alep. şi adormi. după ce îşi cumpără din acele dulciuri minunate. îşi întinse covorul mare de mătase. frumosul catâr de culoarea sturzului. Aşadar. deci. despovăra catârul de covoare. Ci. se gândi să plece. Căci el nu află numele oraşului decât o dată ajuns la han. urcă pe catârul e culoarea sturzului şi se îndepărtă cu iuţeală. mancă puţin. domnul meu! Stăpânul acestui catâr este un adolescent cu Adevărat nespus de frumos şi foarte atrăgător. şi tot felul de bunătăţi pe care le preţuia mult încă din copilărie. pe care le ştiu găti atâta de bine la Alep şi care sunt umplute toate cu fistic şi migdale şi au o crustă de zahăr. se odihni.Apoi. ajunse în oraşul sfanţ Ierusalim. încât la amiază ajunse la Belbeis. atât de bine. Cobori atunci de pe catâr. Odată ieşit din iro. căci odată ieşit din Alep. sau chiar al vreunui rege dintre regi. Şi copilul dete fuga să îl caute pe portar şi îl aduse dinaintea vizirului. după ce trase până în adâncurile pieptului aerul plăcut din Alep. Zări. fie pentru el. gândinduse mereu cu mânie la purtarea fratelui său faţă de el. in dricul amiezii. cumpără de la Belbeis din toate cele de câte putea avea nevoie. Acolo descăleca de pe catâr. A doua zi. merse atâta de bine. ca să nu răcească odihnindu-se de îndată. încât. dar el nici nu ştia măcar că acest oraş ar fi Bassra. încalecă din nou pe catâr. îşi scoase ceva din sacul cu merinde şi mancă. îmbrăcat străluîndurătorul n-a făurit o privelişte mai încânte împletiţi în aştern ■ooro cteoât-< >■« doi îndrfigootiţi-___ A JUDEŢEANĂ . care era un moşneag foarte bătrân şi tare vrednic de cinste. unde se opri. el îşi întinse covorul şi se aşeză la han să se odihnească. Atunci portarul păşi înainte şi sărută pământul într mâinile vizirului. iată. Şi merse zi şi noapte. cobori de pe catâr. urcă din nou în şa. în zori. Şi lăsă catârul să meargă in voia lui. Două zile mai târziu. el nu mai ştia pe unde se afla. apoi dădu porunca unuia dintre tinerii sclavi să îl aducă numaidecât pe portarul care ducea catârul. Acolo trase în gazdă la unul din hanurile din oraş şi petrecu trei zile în deplină tihnă să se odihnească şi să lase catârul să se odihnească. într-acest scop. şi îi văzu şaua şi hamurile strălucitoare de mare preţ. Portarul hanului luă deci catârul de căpăstru şi se apucă să îl poarte. fie pentru harul catârului său şi se porni din nou la drum. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 192 mulţumită hărniciei catârului său. şi îl însărcina pe portarul hanului să ii plimbe niţel catârul. ca să se odihnească şi să—1 lase să se odihnească. Şi vizirul îi zise portarului: — Cine-i stăpânul acestui catâr şi care-i rangul lui? Portarul ii răspunse: — O. începu să îl privească mai cu luare aminte şi fu cuprins de mare uimire. de merinzi şi desagă. şi se gândi că acest catâr trebuie neapărat să fie al vreunui vizir dintre vizirii străini. într-o seară in amurg ajunse în oraşul Bassra. se nimeri că tocmai în clipa aceea vizirul din Bassra şedea dinaintea ferestrei de la palatul său şi privea pe stradă. apoi. odată acestea săvârşite. Cât despre însuşi Nureddin. lăsă catârul să se odihnească. luându-şi ceva de merinde pentru drum. unde îl lămuriră alţii.

şi vizirul îl vedea in toate zilele şi îl copleşea cu bunăvoinţa lui şi cu favorurile. şi că vii la Bassra numai ca să im i fiica in căsătorie. căci ele te vor duce la pierzanie.O:TAVAN GOGA" LLJ O MIE ŞI UNA DE NOPŢI mor ca un fiu de ceva mare negustor. Şi sfârşi prin a-1 iubi nespus de mult pe Nureddin. te va lua în U» meu de vizir.. vin de la Cairo. care este oraşul meu şi acolo m-am născut. in ţările străine.. este prăpădul şi sfârşitul sfârşiturilor. La aceste vorbe ale portarului. şi Nureddin i-1 întoarse şi ii primi cu multă căldură. Nureddin se sculă în picioare şi alergă în îniimpinarea lui. Dacă vei binevoi să primeşti. dar a murit ca să meargă întru îndurarea lui Allah! Apoi Nureddin îi istorisi vizirului toată povestea de la început si până la sfârşit. care. Dar acum. La vederea vizirului. încât vin să te întreb de vrei să te învoieşti să o primeşti la tine pe fiica mea ca pe o sclavă in slujba ta! Căci doresc cu tărie să fii soţul fiicei mele. Ascultă-mi sfaturile mele. căci tare mă tem de ce te aşteaptă. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI de curând sosit din Egipt. şi până acum i-am respins pe toţi acei care mi-au cerut-o în căsătorie. copilul meu. vizirul se sculă în picioare şi încalecă pe cal. voi urca numaidecât la sultan şi îi voi spune că eşti nepotul meu. Tatăl meu a fost vizirul sultanului Egiptului. până când nu voi fi călătorit mai întâi pretutindeni şi nu voi fi cutreierat toate oraşele şi toate ţinuturile! La cuvintele lui Nureddin. Şi el adăugă: -j Dar mi-am luat hotărârea nestrămutată să nu mă mai întorc vreodată în Egipt. iată-mă ajuns la adânci bătrâneţe şi n-am avut nici un copil de parte bărbătească. de unde vii şi pentru ce te afli la Bassra? Şi Nureddin îi zise: — Domnul meu. şi toată înfăţişarea lui stârneşte admiraţie. este deopotrivă cu tine în frumuseţe şi în desăvârşire. pe tine. într-adevăr. din pricina mea. după ce ii puse la îndemână toate cele de câte putea el avea nevoie. La. Nureddin rămase astfel câtăva vreme la vizir. şi îl lăsă să se odihnească. Căci de acum sunt tare bătrân şi am nevoie de odih Şi va fi o mare plăcere pentru mine când mă voi întoarce la mea. Dar Allah m-a învrednicit cu 6 fată. apoi zise: — Ascult şi mă supun! Atunci vizirul fu in culmea bucuriei şi numaidecât le pom . nu da urmare acestor gânduri nefericite de a călători mereu. şi ii dădu o încăpere. eu te iubesc cu o dragoste atâta de mare din inimă. si vizirul şezu lângă el şi ii zise: — Fiul meu. şi merse în grabă mare la han şi intră in curte. de întâmplările nenorocite ale vieţii şi ale timpului! Apoi vizirul porunci sclavilor să scoată şaua de pe catâr şi să desfacă mătăsurile şi covoarele. L*l* 13 voi. Nureddin tăcu şi îşi ap! ochii îa jos. Şi sultanul. şi îl ajută să coboare de pe cal. încât într-o zi îi zise: ( — Copilul meu. Călătoria. şi îl luă cu sine pe Nureddin la ei acasă. această propunere a vizirului. vizirul zise: — Copilul meu. Atunci vizirul-îl •Iută cu salutul de cuviinţă. spre a nu o mai părăsi după aceea. ştii tu. şi in aşa măsură.

apoi ii trimise ştergare. dă fuga şi intră la soţia ta. socrul său. cea mai mare. Atunci vizirul le porunci tinerilor săi sclavi să îl petreacă |> Nureddin la hammam şi să îi pregătească o baie minunată. ca să vin să şadă împreună cu ea la mine! Atunci răspunseră cu toţi: — Da. iată-1 în faţa voastră pe acest tânăr care este unul dinin cei doi fii ai fratelui meu. Şi acum nu îmi rămâne decât să cer pentru tine de la Allah toate favorurile lui şi toate darurile sale. El coborî şi intră în casa vizirului şi ii sărută mâna. le zise: — Aveam un frate care era vizir la curtea Egiptului.sclavilor să pregătească ospăţul. 1-a învrednicit cu doi fii. Apoi îşi adună toţi negustorii de seamă din Bassra. Ci. şi ieşi din hammam.. Dar în clipa aceea a povestirii sale. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa.. că vizirul se ridică atunci în picioare şi îl primi cu bucurie mare pe frumosul Nureddin. şi intră în iatacul fecioarei. mărite rege. Atunci vizirul. trecând p străzile oraşului. iată. Atunci Nureddin mai sărută o dată mâna vizirului. Atunci vizirul. înainte de a muri. îşi luară ramat bun de la vizir şi de la Nureddin. aşa cum. şi ii zise: — Du-te. o. Şi se întâmplă ceea ce întâmplă! Iată în ce îl priveşte pe Nureddin! Cât despre fratele său Şamseddin. să împodobească şi să iluniu sala de primire. se întoarse acasă şi'rămase tare neliniştit că nu îl află pe fratele Nureddin. şi se făcu tot aşa de frumos ca luna pi ml în cea mai senină dintre nopţi. voi toţi ştiţi. desigur! Ceea ce faceţi este pe creştetul capetelor nuM tre! Şi atunci toţi cei poftiţi luară parte la nuntă. Şi v| zirul îi dădu una dintre cele mai frumoase mantii dintre mamut sale. lighene de aramă pentru baie. şi. şi fii fericit! Şi mâine voi urca împreună cu tine la sultan. Dar când se lăsă a douăzecea noapte Şahrazada urmă: Mi s-a povestit.. Ceru veşti despre el de la . Apoi Nureddin încalecă pe catarii său de culoarea sturzului şi merse la palatul vizirului. nu voi nici într-un chip să vorbească mai departe.. aceea menită anume celor mai mi dintre emiri. unde tot norodul îl admira şi scoase strigăte 4 195 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI uimire la vederea frumuseţii lui şi a creaţiei lui Allah. la Cairo. căţuli de ars parfumuri şi mirodenii şi toate celelalte de trebuinţă. apoi după ce stropiră sălile cu apă de roze după datină. şi toţi vi niră să se înfăţişeze intre mâinile sale. şi . băură tot fclu de vinuri şi mâncară nespus de multe prăjituri şi dulceţuri. în noaptea aceea. vizirul. spre a-l muri asupra alegerii pe care a făcut-o dându-i precădere lui Nu reddin faţă de toţi ceilalţi. ' Nureddin făcu baie. Când sfârşi călătoria pe care-o străbătu cu sultanul Egiptului.. discretă cum era de telul ei. Şi a venit aici chiar în acest SOfl Şi eu doresc mult să ii scriu contractul său cu fiica mea. mergând către Piramide şi de acolo aiurea. după ce îmbrăcă cea mi frumoasă mantie nouă. şi eu i-am fagădull Şi tocmai. m-a învrednicit p mine cu o fată. fratele meu a stăruit pe lânii mine să îmi mărit fata cu unul dintre fiii săi. fiul meu.

după câtva timp. Şamseddin se resemna In cele din urmă şi. unde se afla Nu reddin. la câtăva vreme după aceea.. se logodi cu fiica unuia dintre marii negustori din Cairo. nevasta Iul Şamseddin. oh! şi să uiţi purpura vinurilor. Şi se gândi: „Desigur că nu este altă pricină a plecării lui decât vorbele aspre ce i le-am grăit în ajunul călătoriei mele cu sultanul. să te priveşti ca într-o oglindă în izvoarele ochilor lui. Frumuseţe! ce crezi? Văzuta-i vreodată perechea lui?» Ea ar răspunde: «Ca el? într-adevăr. ca să vădească mai bine că el este stăpânul destinului fapturiloi sale! Mai mult chiar. înhămat cu mare pompă ca pentru zilele de paradă. la Bassra. „Toate acestea sunt din vina mea! Şi asta nu mi s-a întâmplat decAt din pricina lipsei mele de înţelepciune şi de măsură!" Dar. stăpânul nostru Nureddin urcă pe catârul său. la toţi locotenenţii săi. căci nici unul nu mersese la Bassra. niciodată!»" 197 O MIE Şl UNA DE NOPŢI . fiica vizirului. Atunci Şamseddin rămase tare mâhnit de lipsa fratelui său.. să îţi astâmperi setea din răcoarea proaspătă a obrajilor lui. şi mâhnirea lui se făcu din zi in zi mai mare şi sfârşi prin a simţi cea mai amarnică strângere în piept. aduse pe lume un fiu cum nu mai era un al doilea ca frumuseţe In toată lumea din acea vreme! Aşa cum zice poetul: „Copilul!. vizirul Egiptului. se nimeri această potrivire că tocmai noaptea intrării Iul Şamseddin în camera nupţială era chiar aceea a pătrunderii Iul Nureddin la Bassra în camera soţiei lui. dulceaţa lor şi beţia lor! Dacă Frumuseţea însăşi ar veni să se măsoare cu acest copil. Atunci Şamseddin se jelui la hotarul jeluirii -şi îşi zise. grăindu-le in aceste pli curi că Nureddin dispăruse şi că trebuie căutat pretutindeni. şi nevasta lui Nureddin. totul se petrecu aşa cum potriviseră fraţii înaintea sfadei lor. cum nu mai era a doua ca frumuseţe in tot Egiptul. născu o fetiţă. chiar in aceeaşi zi. in toate ţinuturile. şi îşi făcu contractul de căsătorie cu această fecioară şi se cunună cu ea. se întoarseră toţi solii farl de ispravă. Cât este de dulce! şi gingaş! şi trupşorul lui!. „Eu plec spre Kaliubia şi voi rămâne pe acolo o zi sau două. Şi poate că tocmai asta 1-a împins să fugă de mine. Şi se întâmplă ceea ce se in tâmplă! Ci. cum orice lucru are un sfârşit. şi ne zise. adică cele două soţii rămaseră însărcinate in aceeaşi noapte şi născuseră în aceeaşi zi şi in acelaşi ceas. care îi răspunseră: — Când ai plecat cu sultanul..slujitori. şi le trimise prin soli călare in toate părţii». mireasma lor. Frumuseţea şi-ar apleca faţa ruşinată! Şi de a-i întreba-o: «O. De aceea trebuie să îndrept gresiile săvârşite faţă acest frate bun şi să trimit în căutarea lui." O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Şi Şamseddin urcă numaidecât la sultan şi ii împărtăşi din fii in păr cum stau lucrurile. Să bei chiar din gura lui! să bei această gură şi să uiţi cupele pline şi vesele sau care se revarsă. Dar. căci simt că mi s-a strâns pieptul şi că are nevoie de puţin aer. Să bei de pe buzele lui.. Şi sultanul porunci să fie scrise plicuri sigilate cu pecetea lui. Dar Alia li îngădui această potrivire a căsătoriei celor doi fraţi în aceeaşi noap te. Dar să nu mă urmeze nimeni dintre voi!" Şi din ziua aceea până astăzi n-am mai primit nici o ştire de la el.

Şa aşa. cea mai frumoasă pe care putu să o găsească. acest tânăr frumos şi înzestrat cu darul vorbirii? Atunci vizirul ii istorisi sultanului povestea de la început până sfârşit şi îi zise: — Acest tânăr este nepotul meu! Şi sultanul ii zise: — Cum se face că n-am auzit până acuma vorbindu-se de el? Vizirul ii zise: — O. fu nespus de mărinimos în daruri cu Nureddin şi cu vizirul. şi cu un catâr chiar din grajdurile sale şi îi alese străjile şi curtenii. şi fiindcă era înzestrat cu un mare dar al elocinţei. căci este un bărbat.Fiul lui Nu. Atunci Nureddin sărută pământul intre mâinile sultanului. cu o inimă vitează şi foarte iscusit în frumuseţile limbii. căci îi făgăduisem şi îi jurasem tatălui său că voi da fiica mea de soţie unuia dintre nepoţii mei. şi sunt şi niţel surd. îi recită sultanului aceste versuri ale poetului: „El este acela dinaintea căruia cel mai mare dintre binefăcători se înclină si se face nevăzut. Nureddin sărută atunci mâna sultanului şi ieşi cu socrul său şi amândoi se întoarseră la casa lor în culmea bucuriei şi merseră să . în vreme ce al doilea. fermecat de aceste versuri. domnul şi stăpânul meu. Hassan Badreddin*. căci el întrebă pe vizir. O dată serbările sfârşite. care este totodată ginerele meu. ci cheile tuturor binefacerilor!" Sultanul. îl numi pe Nureddin ca mare vizir în locul socrului său.cidin a fost numit. La moartea sa. pe care îl vezi aici. ci sunt lucruri atât de frumoase. rodnic in idei minunate şi foarte priceput în meşteşugul de a cârmui treburile obşteşti! Atunci sultanul îl privi mai bine pe tânărul Nureddin şi rămase fermecat de cele văzute. De aceea vin să îi cer domnului meu sultanul să binevoiască să îl primească pe nepotul meu. de-abia sosi aici. socrul său. se dădură ospeţe şi petreceri într-adevăr vrednice de fiii de regi. Şi a şaptea zi după naşterea lui. Încât ar trebui să poţi face un §irag dintr-însele care să împodobească gâturile! Şi dacă sărut capătul degetelor sale. trebuie să îţi spun că aveam un frate vizir la curtea din Egipt. din pricina frumuseţii lui. el lăsă doi fii dintre care cel mare ajunse vizir in locul fratelui meu. O MIE Şl UNA DE NOPŢI 198 Acesta-i un adolescent aşa cum ii vezi. bun sfetnic. o fac fiindcă acestea nu mai sunt nişte degete. şi binevoi să încuviinţeze sfatul bătrânului său vizir. căci acestea nu sunt fapte. oare. că îl însurai cu fiica mea! * Hassan: Frumosul. Şi pot să te încredinţez că el este cu adevărat vrednic să fie vizirul tău. fără să ştie nici măcar o vorbă despre căsătoria lui Nureddin. după ce îl lăudă pe Nureddin pentru frumoasele sale versuri: — Cine este. ca urma. căci el a câştigat inima tuturor fiinţelor alese! Eu cânt faptele sale. şi nici chiar că ar fi pe lume. şi eu îmbătrânesc. Naşterea lui prilejui mari petreceri obşteşti. şi gândurile îmi zboară de la treburile împărăţiei. veni să mă vadă. vizirul din Bassra îl luă pe Nureddin şi urcă cu el la sultan. Badreddin: Luna Plină a Religiei. şi îl dărui cu o strălucitoare mantie de cinstire. Şi fără să mai zăbovească. al meu la vizirat.

şi Nureddin şezu pe divanul vizirului. muri. şi le duse pe toate la bun sfârşit atâta de bine. Cât despre Nureddin. îl încredinţa cărturarului cel mai încercat in legile religiei şi civile. cum zice poetul: „Acest băiat tânăr! el este luna şi. şi să cârmuiască treburile zilei. să îşi înzestreze pe seama lui corăbii de negoţ care călătoreau prin lumea întreagă. Căci Nureddin se făcea din zi in zi mai puternic şi mai îndrăgit de sultan 199 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI ■ care îi spori numărul curtenilor. încât tânărul Hassan sfârşi prin a-1 învăţa în întregime pe de rost. sărută pământul între mâinile sultanului şi recită aceste două strofe: „Pentru tine desfătările sunt mari în toate zilele. socrul lui Nureddin. în graţie şi în desăvârşire. al slujitorilor şi al crainicilor. încât aceasta îi îngădui să facă negoţ pe scară mare. al străjilor. să îşi sădească grădini minunate şi livezi. creşterii fiului său. timp de ani. în acea vreme. şi toate acestea sub ochii sultanului. nu face decât să strălucească şi să crească în frumuseţe cu aşa putere. încât soarele împrumută sclipirea razelor sale de la anemonele obrajilor săi! El este regele frumuseţi prin distincţia lui fără de seamă. Şi eşti . încât pizmaşul s-a uscat de ciudă din pricina lor! Ah! facă-se ca toate zilele să fie pentru tine albe. şi la fel roadele belşugului! şi într-atât. şi să facă dreptate ca şi cum ar fi fost vizir de ani indelugaţi. şi Nureddin ii făcu o înmormântare pompoasă. de priceperea lui in treburile obşteşti şi de felul minunat în care face dreptate. ca ea. Nureddin merse la palat ca să îşi îndeplinească înaltele lui servicii şi. bătrânul vizir. încât sultanul rămase uimit de mintea lui ageră. tânărului Hassan Badreddin. şi negre să fie zilele tuturor pizmaşilor tăi!" Atunci sultanul ii îngădui să se aşeze pe divanul vizirului. şi puţin câte puţin. după aceea bătrânul cărturar. Şi toate acestea până când fiul său ajunse la vârsta de patru ani. aşa pe rând. Şi Hassan nu conteni să crească în frumuseţe. cu toate treburile împărăţiei. să zidească mori şi roate de apă.îl îmbrăţişeze pe noul născut Hassan Badreddin şi ziseră: — Venirea pe lume a acestui copil ne-a adus fericirea! A doua zi. Şi începu să îşi îndeplinească sarcina lui. Şi Nureddin ajunse atât de bogat. ajungând acolo. continuă să—i împărtăşească învăţăcelului său toate cunoştinţele folositoare. el continuă să îşi îndeplinească de minune înaltele sale sarcini. Acel şeic venerabil veni în toate zilele să îi dea lecţii acasă. îi dezvălui învăţătura Al-Koranului. şi el şi toţi mai-marii împărăţiei îl petrecură la înmormântare. şi din această pricină îl iubi şi mai mult. Nureddin îşi închină toate puterile lui. şi făcu dintr-însul prietenul său cel mai apropiat şi nedespărţit zi şi noapte. să îşi clădească case. dar aceasta nu îl făcu să uite de creşterea fiului său Hassan Badreddin. Şi de atunci încolo.

După care. Şamseddin. Aşadar.foarte ispitit să bănuieşti că strălucirea livezilor şi a florilor sunt împrumutate de la el. Nureddin îşi aduse aminte de fratele lui." Atât despre sultan. nu se putu opri să nu plângă că nu a putut să îi mai vadă o dată. de regele lui şi de toţi prietenii lui din Cairo. străbătând cu mare pompă uliţele Basserei. Şi toţi locuitorii. Dar când Hassan împlini al cincisprezecelea an şi când nu mai avea nimic de învăţat de la bătrânul cărturar. trebuie neapărat să mi-1 trimiţi aici în toate zilele. scoaseră strigăte de admiraţie. la amintirea lor. şi îi dădu cele din urmă sfaturi şi îi zise: — Află. ca o cometă. îl chemă la sine pe fiul său Hassan.» Şi aşa cititorul în stele nu mai ştiu ce să creadă şi rămase adânc nedumerit. căci simt că nu voi mai putea să mă lipsesc de el! Şi vizirul Nureddin se simţi îndatorat şi îi răspunse: — Ascult şi mă supun! într-acestea. Şi îl pofti să se apropie de el şi îl îndrăgi nespus. Dar curând se gândi că mai avea de dat încă multe poveţe fiului său Hassan. fiul meu. că această lume este un lăcaş pieritor. tatăl său Nureddin îl luă şi îi puse o mantie. uimiţi de frumuseţea lui. dar lumea viitoare este eternă! Şi aşa. în timp ce Abylsuha este cel care puse într-însul acest pre{ în aur. şi îi zise: . Şi cât despre îmbujorarea obrajilor săi Mirik este cel care se îngriji să o întindă! Şi cât despre razele pătrunzătoare ale ochilor lui. o. făcu din el alesul său. şi se indeptă cu el spre palatul sultanului. de fineţea staturii lui. ascultă-le bine şi deschide-le inima ta! Şi Nureddin începu să ii dea lui Hassan cele mai bune poveţe despre cum să se poarte în tovărăşia semenilor lui şi cum să se călăuzească în viaţă. când îl văzu pe tânărul Hassan Badreddin şi frumuseţea lui. îl copleşi cu daruri şi ii zise tatălui său Nureddin: — O. şi nu se puteau stăpâni să nu exclame: „Ya Allah! Cât e de frumos! Ce chip de lună! Fie ca Allah să îl ferească de deochi!" Şi acestea îl petrecură până la sosirea lui Badreddin şi a O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 200 tatălui său la palat (şi atunci oamenii pricepură înţelesul acelor strofe ale poetului): „Cititorul în stele veghea în noapte! Şi deodată înaintea ochilor lui se ivi statura zveltă a băiatului fermecător. vreau să îţi dau câteva sfaturi. cel mai frumos dintre catârii lui şi cel mai sprinten. atunci când Hassan Badreddin ajunse prietenul şi alesul sultanului. de graţiile lui. tânărul Hassan Badreddin nu părăsi nici o clipă palatul tatălui său Nureddin. încât îşi pierdu răsuflarea din pricina asta şi uită să îşi tragă răsuflul pentru un răstimp. vizire. şi. cea mai măreaţă pe care o putu găsi printre mantiile sale. şi îl puse să încalece pe un catâr. vizirul din Egipt. Şi atunci steaua se înclină spre el şi surâse. rămase aşa de uluit. Şi el se gândi: «Numai Zohal* poate fi cel care dă acestui astru coama asta neagră si despletită. acestea sunt înseşi săgeţile Arcaşului cu şapte stele! Dar Hutared este cel care îl dărui cu această agerime minunată. de purtarea lui fermecătoare. ţara lui. Nureddin tatăl lui căzu greu bolnav. căci bătrânul cărturar îi cerea mare luare-aminte faţă de lecţiile lui. înainte de a muri." Dar în tot acest răstimp. la vederea tânărului Hassan Badreddin. şi simţind că nu va întârzia mult fără să fie chemat la Allah.

cu numele lor. înainte de a o coase. părinte al meu. căci * Vezi explicaţia de la p. intre stofă şi fes. şi ţinând calamul in mâna dreaptă. prin puterea destinului. el este unchiul tău şi pe lângă asta este vizir in Egipt. care era mai bine ascuţit. după ce o presără cu nisip şi o usca şi o pecetluui cu pecetea tatălui său vizirul. ţine minte cuvintele ce ţi le voi spune. aşadar. până când îşi dădu sufletul. Cât despre Hassan Badreddin. apoi o puse în căptuşeala turbanului său. Apoi îl înmormântară după rangul său. fără de margini Preamilostivul!. apoi şezu. îndoi foaia de hârtie pe mâna lui stângă. fără învoirea lui. Nureddin. ii zise tatălui său Nureddin: — O. sărutând-i mâna tatălui său. scoase tocul cu cele de scris din centura lui. şi cei mari şi cei mici. şi îndurerându-se la gândul O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 202 că avea să rămână singur. îţi voi da. şi spune-i că am murit. tatăl tău Nureddin. Hassan Badreddin. că am la Cairo un frate care se cheamă Şamseddin.. încă prea tânăr. aşadar. la Cairo oraşul înfloritor. obârşia lui. deci. el făcu să ţină două luni slujbele de jelanie. şi eu sunt aici la Bassra. Află.. mai apoi îi dictă data sosirii lui la Bassra. şi uită chiar să se urce Ia palat şi să meargă să îl vadă pe . înaintaşii direcţi şi indirecţi. alese din toc cel mai bun calam. şi o cusu. îi dictă genealogia lui întreagă. care sade în casa noastră. ducându-i urarea mea de pace. dar ca să o ferească de umezeală avu grijă. departe de el şi că înainte de a închide ochii n-aveam altă dorinţă decât să îl văd! Iată. neîmpăcat că mor pe pământ străin. Şi Nureddin nu conteni să îi dea poveţe fiului său. Şi te rog fierbinte să nu mi le uiţi! Atunci Hassan Badreddin împături cu grijă hârtia. ţi s-ar ivi vreo nenorocire în viaţă. Odinioară. cu numele tatălui lor şi al bunicului lor. Atunci Hassan Badreddin fu cuprins de mare jale şi tot aşa sultanul. şi salută-1 din partea mea. acolo unde m-am născut eu. in sfârşit. Şi dacă. Poema este reprodusă identic. şi să fie lipsit de vederea tatălui său. Hassan. ia. fiule al meu. sfaturile ce voiam să ţi le dau. gradul lui de nobleţe personală dobândită şi. Acolo vei întreba unde sade unchiul tău. Apoi zise: — Păstrează cu grijă această foaie de hârtie. precum şi toţi emirii. ne-am despărţit după o mică sfadă. el nu se mai gândi decât să plângă. 159. nu îşi părăsi casa nici măcar o clipă. să o înfăşoare bine într-un petec de pânză înmuiată in ceară curată. 201 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI acestea sunt de mare însemnătate. Atunci Hassan Badreddin luă o foaie de hârtie. intoarce-te in ţara de obârşie a tatălui tău. a căsătoriei lui cu fiica bătrânului vizir. şi continuă să dicteze apoi fiului său toată povestea lui. îţi ascult cuvintele! Şt Nureddin începu să dicteze: — în numele lui Allah îndurătorul. cele din urmă îndrumări ale mele cu privire la aceasta. şi în tot răstimpul acesta. O dată acestea făcute. de la început până la sfârşit.— Copilul meu. tot neamul lui dinspre tată şi dinspre mamă. muie calamul în căiţii îmbibaţi cu cerneală dinlăuntrul tocului. o hârtie şi o pană şi scrie aşa cum iţi dictez. vizirul.

Ci. Şi se aşternu la drum până ce se află afară din oraş. la vestea plănuitei prinderi a tânărului Hassan Badreddin. ieşi în mare grabă după ce îşi ridică pulpanele mantalei peste cap ca să nu fie recunoscut de nimeni. Şi numaidecât noul vizir luă cu sine pe câţiva dintre curteni şi se îndreptă spre tânărul Hassan. Dar el se grăbi şi mai tare până când soarta şi destinul făcură să treacă pe lângă cimitir. la auzul acestei veşti.sultan după obiceiul lui. se apropie respectuos de dânsul şi îi zise: — Ah! domnul meu. Atunci intră. privi înlăuntru şi îl văzu pe tânărul Hassan Badreddin. cu capul aplecat. fiul defunctului Nureddin vizirul. tu care erai atâta de frumos. Nemulţumit numai cu atât. el se tulbură peste măsură de mânie. numi in această dregătorie pe un altul. Cât despre locuitorii din Bassra. şi ajunse la turbeha* tatălui său. Acel negustor jidov venea dintr-un sat vecin şi se îndrepta către oraş. a confiscării bunurilor lui şi a morţii lui posibile. tânărul Hassan auzi aceste păreri de rău mărturisite şi aceste strigăte. Numai atunci îşi lăsă mantia în jos. cât de trasă şi de schimbată ţi—e faţa. Ci. Porunci să i se sigileze şi să i se confişte toate bunurile. toate casele şi toate moşiile lui. Şi aşa. Atunci el ii împărtăşi ceea ce urma să i se întâmple. care era un negustor bine cunoscut în tot oraşul. pe care îl află tare mâhnit. fură cu toţi la hotarul mâhnirii şi începură să zică: 203 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Ah! ce păcat de frumuseţea lui şi de făptura lui fermecătoare! Şi străbătând uliţele fără să fie recunoscut. Şi trecând pe lângă turbeha lui Nureddin. şi intră sub bolta turbehei şi se hotărî să îşi petreacă noaptea acolo. vizirul Nureddin. şi să îl aducă in lanţuri. tânărul mameluc alergă degrabă şi ajunse în preajma tânărului Hassan. Sau ţi s-a mai întâmplat vreo nenorocire nouă de la moartea tatălui tău. şi se îndreptă printre morminte. La aceste cuvinte. şi in loc să îl numească pe Hassan de vizir urmaş al tatălui său Nureddin. pe care îl respectam şi care mă iubea la rândul său şi mă preţuia mult? Fie ca . şi se împrieteni cu un alt tânăr curtean. în timp ce şedea acolo pradă gândurilor lui. Şi aşa. pe care îl recunoscu numaidecât. apoi porunci să îl prindă chiar pe Hassan Badreddin. sultanul făcu încă şi mai mult. îmbrăcat aşa cum era. tânărul Hassan. Sultanul. Şi Hassan îl întrebă: — Dar mai am măcar timp ca să iau cu mine din ce să trăiesc în timpul fugii mele în străinătate? Şi tânărul mameluc ii răspunse: — Timpul ne zoreşte! Nu te mai gândi decât să te salvezi pe tine mai presus de orice. şi fără să îşi ia nimica la el. cu inima îndurerată. socoti că Hassan nu îl lua in seamă şi îl ocolea. cu care se acoperise pe cap. şi mereu gândindu-se la defunctul său tată. văzu venind către el un jidov din Bassra. care nici nu gândea la nenorocirea ce îl ameninţa. printre sclavii tineri din palat se afla un tânăr mameluc care îl iubea mult pe Hassan Badreddin. neînţelegând că numai durerea singură îl ţinea pe Hassan departe de el.

şi îl văzu. astăzi după-amiază. tatăl tău. fu silit să se întoarcă de tot şi să se culce pe spate: astfel. Şi jidovul îşi scoase din mantie o pungă de aur. Dar.fie ca Allah să îl aibă intru indurarea lui! . scrie-mi această hârtie drept dovadă de primirea banilor. deodată. chipul ii rămânea scăldat din plin de razele lunii şi ii străluci în toată frumuseţea lui. Atunci Hassan începu să plângă gândindu-se la răposatul său tată şi la starea lui din trecut şi la soarta lui de acum. tânărul meu domn. în patul meu. de gennii musulmani. aşadar. şi aceasta pentru preţul de o mie de dinari. chiar îndată. alunecându-i capul de pe piatra mormântului. fără nimic mai mult. cum se lăsase noaptea. domnul meu.Allah să îl aibă întru îndurarea sa! Dar tânărul Hassan Badreddin nu voi să îi împărtăşească pricina adevărată a schimbării chipului său. i se făcu somn şi adormi in turbehă. pune-ţi pe ea pecetea ta! Atunci Hassan Badreddin luă hârtia ce i-o întindea jidovul şi apoi condeiul. care nu pierdu prilejul să primească târgul acesta. şi zise: „Mărire lui Allah! ce băiat frumos! într-adevăr. fiul vizirului Nureddin răposatul . muie condeiul in călimară şi scrise acestea pe hârtie: „Adeveresc acum că acela care scrie acest document este Hassan Badreddin. iată că a trecut de acum o bucată de vreme de când trebuia să vin să te văd ca să iţi vorbesc de o afacere. in plimbarea ei. mă trezii tresărind. Şi tot aşa până răsări luna. ca să îl scoată din starea de grea cumpănă in care se afla. in clipa aceea. Şi mă vezi copleşit încă de acel simţământ apăsător! Atunci jidovul îl zise: — Domnul meu. şi răscolit peste măsură. trimisese în depărtare nişte corăbii care acuma se întorc încărcate cu mărfuri in numele lui. şi ţi le-aş plăti cu bani gheaţă. şi băgă de seamă frumuseţea lui şi statura lui frumoasă. acel cimitir era un loc bântuit de gennii cei buni.şi că el a vândut jidovului cutare. sub razele lunii. plin de spaimă şi de remuşcări. numără o mie • Turbeha. aşadar. ai voi să îmi vinzi încărcătura acestor corăbii. credincioşi. alergai aici cu toată 'graba. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 204 de dinari şi îi întinse numaidecât tânărului Hassan. fiul lui cutare. Şi tot din întâmplare. şi rămase nespus de uimită. corabie făcând parte dintre corăbiile care au fost ale tatălui său Nureddin." Apoi sigila cu pecetea lui în josul foii şi i-o dădu jidovului. în somn. eu ţi-aş imbia câte o mie de dinari pentru fiecare încărcătură. . îl văzui pe răposatul meu tată care mi se arătă şi imi impută cu asprime puţina mea grabă de a-i cerceta turbeha. de vreme ce te întâlnesc aici. Ci. negustor în Bassra. Află. o gennia fermecătoare tocmai ieşi la aer in ceasul acela. că vizirul. Apoi jidovul adaugă: — Acum. in timp ce stătea astfel întins pe mormântul tatălui său. şi îi răspunse: — După ce adormisem. Atunci. trecu pe lângă Hassan dormind. acasă. cu care mă aflam în legături de afaceri. care plecă după ce ii salută cu respect. incărcătura întâiei corăbii ce va sosi la Bassra. şi. dar soarta astăzi imi este prielnică. criptă. voit de Allah. Dacă.

prietene. Dar.m-am îndrăgostit de ochii Iui frumoşi. că. o ceru de la vizir în căsătorie. Atunci ea ii zise: — Bunii credincioşi din Cairo o duc. Totuşi. auzind vorbindu-se de către femeile sale de frumuseţea nemaipomenită a fiicei vizirului. o duc bine." Şi îşi luă zborul. surioară. 205 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Atunci ea îi zise: — Oare consimţi-vei. Şi iată că au trecut de atunci opsprezece ani. sultanul Egiptului. buimăcit de frumuseţea minunată a lui Hassan Badreddin. Şi gennia strigă: — Cu neputinţă! Genniul zise: — Pe Allah! am văzut! şi aceasta sub cerul Egiptului. jurai în faţa lui Allah. la Cairo! şi este fiica vizirului Şamseddin! Gennia îi spuse: — Dar nu o cunosc! Genniul îi zise: — Ascultă toată povestea ei: Vizirul Şamseddin. să vii cu mine ca să te minunezi de frumuseţea unui tânăr dormind in cimitirul din Bassra? Genniul îi zise: — Sunt la porunca ta! Atunci ei se luară de mână şi coborâră împreună în cimitir şi se opriră dinaintea tânărului Hassan dormind. şi îi zise sultanului: ■• — O. Şi aşa. are mari necazuri din pricina ei. din fericire. care hotărâse altceva pentru fiica lui. bine? El răspunse: — Mulţumită lui Allah. Şi genniul. in timpul zborului.. fiica mea. rămase încântată când întâlni în drum pe unul dintre prietenii ei. este menită şi scrisă pe numele vărului ei. oare. se pomeni in mare încurcătură. dintr-o pricină de nimica! Şi el îi istorisi sultanului toată pricina cu de-amănuntul. într-adevăr. Ea n salută prietenos şi el ii întoarse binevoitor salutul. şi urcă în înălţimi ca să se răcorească. un genni de parte bărbătească. trebuie să îţi spun că am văzut pe cineva pe care îl poţi asemui acestui tânăr fermecător. Şi acolo sus. orice s-ar putea ivi. in ziua naşterii fiicei mele. şi el credincios. căci îi ghicesc de un negru! şi de un alb!. eu nu o voi mărita decât cu fiul fratelui meu Nureddin. Căci tu ştii povestea sărmanului meu frate Nureddin. într-adevăr. mai pe urmă. Şi aceasta s-a întâmplat. care s-a născut din săvârşirile mele cu mama ei. o să îmi iau niţel zborul ca să îmi urmez plimbarea mea prin văzduh. strigă: —*■ Allah! Allah! el nu îşi are perechea! El a fost creat ca să aprindă toate vulvele! Apoi se mai gândi o clipă şi adăugă. tatăl ei. care era vizirul tău împreună cu mine. am aflat abia acum câteva zile că fratele meu Nureddin s-a căsătorit cu fiica vizirului din Bassra şi a avut de la ea un fiu. Ştii că a plecat într-o zi şi că n-am mai auzit vorbindu-se de el. Apoi adăugă: — Şi aşa. domnul şi stăpânul meu." Apoi ea îşi zise: „Aşteptând să se trezească.. Dar vizirul Şamseddin. ai bunătatea şi binevoieşte a primi rugăminţile mele cele mai umile şi să mă ierţi de acest lucru. Hui .

ne-am alege mai bine scula unui măgar chelbos decât zebbul jalnic al acestui ghebos!" Şi. îmr-aceasta i-am lăsat aşa. apoi ii po runci piticului ghebos să se culce in aceeaşi noapte cu fata. în ciuda rugăminţilor fierbinţi ale tatălui. pe capul meu! te voi sili să o măriţi. cu cel mai netrebnic dintre oamenii mei! Ci. Cât despre mire. că la auzul istorisirii genniului care încheie zicând: „Şi nu aşteaptă decât ieşirea cocoşatului de la hammam!". ea este cea mai frumoasă făptură pe care am văzut-o pe lume în viaţa mea. e tare slut acel cocoşat şi tare scârnav. Te încredinţez că este încă şi mai frumoasă decât acest adolescent. scuipă pe pământ. sultanul porunci să se facă o nuntă mare cu cântăreţ) şi cântăreţe. prietene. de altminteri. In clipa când sclavii tineri ai palatului îl inconjurau pe piticul cocoşai şi îl copleşeau cu glumele egiptene care de care mai caraghioase. 207 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI în clipa aceea a povestirii sale. Şi genniul. cu un gheb dinainte şi un gheb dinapoi. Cât despre tine. în pofida nasului tău.O MIE ŞI UNA DE NOPŢI fratelui meu Nureddin. Aceasta nu este cu putinţă. al dansatorilor şi al cântăreţilor. porunci sa fie scris contractul lui de căsătorie cu fiica vizirului Şamseddin. Apoi adăugă: Cât despre fecioară. că te înşeli amarnic susţinând că Sett El-Hosn este mai frumoasă decât adolescentul. într-adevăr. domnul şi stăpânul meu tu poţi să o ai pe oricare fecioară! Egiptul este plin de ele! Şi •# află printre ele din acelea care sunt bucăţi vrednice de regi! Dar la aceste cuvinte. gennia zise: — Da! dar tare mă tem. discretă. la amintirea lui. căruia nu i-a fost îngăduit să fie de faţă la nuntă. mărite rege. sultanul avea un mic rândaş la cai. strâmbându-se groaznic. Sultanul îl chemă pe dată la el. îşi amână povestirea ei pe mâine. slut şi ghebos. cu saltimbanci şi oaspeţi. cu petreceri şi dansuri.. sultanul fu cuprins de mânie marc |! strigă: — Cum. Setl El-Hosn* şi chiar aşa este! Am lăsat-o plângând amarnic departe de tatăl ei. Şehrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi. Căci eu susţin cu tărie că el este cel mai frumos din aceste vremuri! Dar efritul răspunse: . Ea se numeşte. . şi tu îndrăzneşti. în mijlocul batjocurilor şi râsetelor sclavilor tineri care ziceau: „în ce ne priveşte. in mijlocul lăutarilor. vizirule netrebnic! eu voiam să îţi fac cinstea să ml însor cu fiica ta şi să cobor până la tine. Ea stă cu desăvârşire singură la nuntă. o. Netrebnicul rândaş va ieşi nu peste mult timp de la hammam. îl lăsai pe când se pregătea să îşi facă baia la hammam. peni ni o pricină fără de nici o noimă. o. fări a mai socoti întrecerile vitejeşti. nu se mai aşteaptă decât doar aceasta ca să înceapă nunta! • Sen El-Hosn: Regina Frumuseţii. surioară. surioara mea. Cât despre mine. Şi când se lăsă a douăzeci şi una noapte Şahrazada zise: Mi s-a povestit. şi luaseră fiecare de acuma în mână făcliile de nuntă ca să îl însoţească pe mire. să nu mi-o dai! Fie! Dar. Mul mult chiar.

surioară. şi îl treziră. unul credincios! Eu te-am adus aici. şi vei lua aur cât îţi va încape in pumn. tu îţi vei cufunda mâna in buzunarul tău. numai din dragoste pentru faţa lui Allah şi pentru chipul tău frumos. în timp ce dormeai. care ii făcu semn cu ochiul ce si cum i-ar fi spus să nu strige. îl vei afla mereu plin cu aur. prin grija mea. şi amândoi. făclia asta aprinsă. şi îşi seamănă într-atâta. Privi ia dreapta. Şi omul (era chiar genniul!) îi dădu o făclie aprinsă şi II povăţui să se amestece în mulţimea de oameni care purtau cu toţii făclii aprinse ca să însoţească nunta. şi ii zise: — Află că sunt un genni. frate. dormind mereu. privi la stânga. Şi ia—ţi o înfăţişare sigură de tine şi nu te teme de nimica. Şi încredinţează-te lui Allah care te-a făurit atât de frumos. deci. cu cea mai mare iuţeală. tu îl vei urma! sau mai degrabă vei merge alături de ghebos care este mire. Da. sfârşiră prin a ajunge la Cairo. la O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 208 Bassra. aproape de cuf tea palatului care era plin de lume. Acest oraş este Cairo. te vei pune de-a dreapta ghebosului. şi ajuns in sala mare de petecere. ţi se întâmplă prin voinţa şi prin puterea lui Allah Prea înaltul! La aceste cuvinte genniul se făcu nevăzut. pe mormântul tatălui său. pe o bancă de pe o stradă. Rămase atâta de uimit încât deschise gura ca să strige. ca şi cum ai fi unul de al casei. să îl purtăm pe braţele noastre pe adolescentul adormit şi să îl împreunăm cu fecioara despre care vorbeşti. efritul îl luă pe tânărul Hassan in spate şi zbură urmat îndeaproape de efrita care îl ajuta ca să meargă mai repede. tot ce ţi se întâmglă aici. de fiecare dată când vei vedea ajungând un dansator în faţa voastră a amândurora. şi îl vei arunca nepăsător la toţi aceia! Şi n-avea nici o teamă că s-ar putea cumva întâmpla să se istovească aurul: de asta mă voi îngriji eu. Şi te-am adus aici căci îţi vreau binele şi vreau să te ajut fără să îţi cer nimica. Nu mai era acelaşi oraş.— Pe Allah! o. Hassan se trezi şi fu la hotarul cel mai îndepărtat al uluirii când nu se mai văzu întins în cimitir. ci un oraş cu totul deosebit de Bassra. încât ai zice că sunt doi fraţi sau cel puţin doi veri. Ne vom folosi de prilej ca să îl păgubim pe cocoşat de această minune de carne. vom face un lucru bun. Acolo vei vedea ieşind un soi de pitic ghebos. astfel împovăraţi. Ia. . şi vei intra cu el în acel palat. dar numaidecât văzu în faţa lui o namilă de om cu barba lungă. care. Şi atunci. Şi toate îi erau necunoscute. te încredinţez că fecioara este şi mai frumoasă încă. vei da câte un pumn de aur la toţi aceia care se vor apropia de tine. un lăutar sau o dansatoare sau o cântăreaţă. în acest fel. Cei doi tineri sunt vrednici unul de altul. De altminteri. Aşadar. Treaba aceasta e uşoară. amestecă-te în mulţime şi du-te cu ea la acel hammam pe care îl vezi. şi pe lângă aceasta vom vedea mai bine care este cel mai frumos dintre ei doi! Şi efritul răspunse: — Ascult şi mă supun. De altminteri. Şi Hassan se stăpâni. căci cuvintele tale sunt pline de înţelepciune şi dreptate! Haidem! Şi cu aceasta. n-ai decât să vii ca să o vezi cu mine împreună. şi deopotrivă intr-a mea care te iubesc. Acolo ei se despovărară de frumosul Hassan şi îl puseră jos. fără şovăială. Ce păcat ar fi ca ghebosul să apuce să se împreune cu Sett El-Hosn! Atunci gennia răspunse: — Ai dreptate. pe care îl vei petrece la palat.

Cortegiul sfârşi prin a ajunge la palat. brodat tot cu aur şi argint.Şi Hassan Badreddin din Bassra. Atunci cântăreţele şi dansatoarele. la aceste cuvinte ale efritului. Şi nimeni altcineva. Numai atunci se arătă toată frumuseţea lui Hassan în minunata ei strălucire. numaidecât Hassan Badreddin îşi cufunda mâna in buzunar şi. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 210 . pe calea străbătută de cortegiu. Şi aşa. Hassan era mereu îmbrăcat în hainele lui strălucitoare din Bassra. şi mai turna de asemeni din acesta cu pumnii plini în toba mică cu clopoţei a tinerei dansatoare sau a tinerei cântăreţe. să însemne toată povestea asta? Şi. decât numai dacă va fi de faţă tânărul nostru prieten! Şi femeile puseră stăpânire cu de-a sila pe tânărul Hassan şi îl duseră cu ele in harem. oare. în faţa cocoşatului. şi se apropia de el. strigară la curteni şi le ziseră: — Pe Allah! aveţi toată dreptatea să îi împiedicaţi pe bărbaţi să intre cu noi în harem. într-un singur glas. toţi erau fermecaţi de frumuseţea şi de graţia lui. pe cap purta drept tichie un fes înfăşurat cu un minunat turban de mătase. cu piticul ghebos. scoţând-o plină de aur. din pricină că erau de faţă şi acei doi bărbaţi. şi toate aveau chipul acoperit cu vălul cel mic de mătase albă. Toate aceste doamne se înşirară pe două rânduri. Atunci Hassan Badreddin din Bassra se amestecă cu mulţimea şi se învârti atât de bine. ţinând câte o făclie mare. şi avea o mantie ţesută din mătase învărstată cu fir de aur. Aşadar. curtenii îndepărtară mulţimea şi nu lăsară să intre decât lăutarii şi trupa dansatoarelor şi a cântăreţelor. şi le-o umplea de fiecare dată. Şi Hassan şi mirele ghebos trecură printre cele două şire şi merseră să se aşeze • oala 14 voi. despre ce serviciu pe care mi-1 face a voit să pomenească acest efrit uluitor?" Dar fără să stea mai mult pe gânduri. Şi aşa. ale vizirilor şi ale curtenilor din palat. şi ajunse la hammam chiar in clipa când ghebosul. şi mai mult chiar. Şi aceasta nu făcea decât să ii dea mai multă strălucire chipului său fermecător şi frumuseţii lui. el era singurul bărbat. îşi zise în sinea lui: „Ce poate. şi aceasta într-un chip şi cu o graţie neîntrecută. în sala de adunare se strânseseră toate doamnele. toate femeile şi toată mulţimea fură cuprinse de cea mai mare admiraţie. care se stinsese. de la făclia unuia dintre nuntaşi. ieşea de acolo călare şi îmbrăcat în straie nou-nouţe. care sfârşise cu baia. în mijlocul haremului. ca să fie de faţă la găteala miresei! Dar ne vom împotrivi şi noi cu tărie să intrăm. de fiecare dată când o cântăreaţă sau dansatoare se desprindea din grupul lăutarilor. şi înfăşurat după datina de la Bassra. dacă nu îl veţi lăsa să intre cu noi pe acest adolescent care ne-a copleşit cu binefacerile lui! Şi nu vom consimţi să îi facem praznicul miresei. încât ajunse in capul cortegiului alături 209 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI de ghebos. în urma ghebosului. arunca aurul acesta cu pumnii plini în jurul lui. Acolo. in mijlocul sălii celei mari de adunare. oare. merse şi îşi aprinse din nou făclia. soţiile emirilor. rândaş la cai. în ciuda nasului cocoşatului care nu putu împiedica lucrul acesta. De altminteri.

şi se pieptănase. a frumuseţii lui. şi să îl simtă măcar o dată într-insa! Şi iată că. şi să se arunce în poala lui. umerii i se desenau mai mult sub veşmintele bogate care ii acopereau. fiica vizirului Şamseddin. şi îşi descoperiră chipul. Şi aşa. mireasa. el şedea mereu stârnind admiraţia întregului grup de doamne. încât nici un om. înconjurată de eunuci şi de însoţitoare. da! poate dormi cu Sett El-Hosn! Ei sunt făcuţi unul pentru celălalt. nu erau decât nişte stele care să îi formeze cortegiul. şi ca să ii spună un cuvânt sau două de dragoste. tocmai către el se îndreptă şi mireasa. Ea se apropie de podium imprimându-i trupului său nişte mişcări nespus de graţioase. alături de ea. dansatoarele şi cântăreţele se mai întreceau cu laudele povestind despre dărnicia lui Hassan şi îmboldindu-le pe doamne să îl servească cum se pricepeau ele mai bine. nu se mai putură stăpâni mai mult. dar aceasta nu era decât rochia de deasupra. căci în ce priveşte celelalte rochii de pe dedesubt. Şi fiecare dintre ele ardea de dorinţa să îl poată încolăci cu braţele pe acest tânăr miunat. era atâta de frumoasă pe cât este de frumoasă luna plină într-a patrusprezecea noapte a ei. în dreapta şi în stânga. chiar răstimpul cât să fie încălărită. femeilor li se tăie răsuflarea şi simţiră cum îşi pierd cu desăvârşire minţile. deodată cântăreţele bătură în instrumentele lor. şi pe stofă erau desenate chipuri de animale şi de păsări. sau măcar să îi facă un semn cu ochiul care ar fi putut să ii vădească lui cât de mult îl doreau toate. intre altele. de tulburare. îşi făcu intrarea în sala de primire. numai Allah singur ar fi în stare să le preţuiască în toată 211 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI bogăţia lor! La gât purta un şirag care putea valora cine ştie câte mii de dinari! Fiecare nestemată care îl alcătuia era aşa de rară. a farmecelor lui. Atunci pe dată se sculă rândaşul ghebos şi se repezi să o . De altminteri. într-un cuvânt. uşa camerei nupţiale se deschise şi mireasa Sett El-Hosn. ca la un semn. Ea era într-adevăr înveşmântată regeşte. deodată. să fi fost însuşi regele. pentru nuntă. La vederea lui Hassan Badreddin. făptură de rând. Cât despre Hassan Badreddin din Bassra. de unde trebuia să iasă peste puţin timp mireasa. ridicându-şi vălul! Şi ele se arătară fără nici o cuviinţă. şi părul ei strălucea sub mătasea care îl acoperea. cu mosc şi cu roze. Şi doamnele îşi ziceau: — Allah! Allah! iată un adolescent! Acesta. Dar pe blestematul ăsta de cocoşat fie ca Allah să îl prăpădească! în timp ce doamnele din sală stăruiau mai departe să îl laude pe Hassan şi să ii ocărască pe cocoşat. Sett El-Hosn. intră în mijlocul femeilor. Sett El-Hosn. a chipului lui luminos ca şi cornul lunii noi. sau măcar un ceas. toate aceste femei. şi celelalte. aşa precum stelele înconjoară luna ieşind de după nori! Ea era parfumată cu ambră. nu văzuse ceva asemănător. sau o lună. şi ea strălucea ca o hurie. şi să rămână prinsă acolo vreme de un an. ea purta o rochie brodată toată cu aur roşu. uitând că este de faţă cocoşatul! Şi începură toate să se apropie de Hassan Badreddin ca să îl soarbă din ochii de mai aproape.pe un podium inalt străbătând printre cele două rânduri de femei care se întindeau de la sala de adunare până la camera nupţială.

şi de flecare dată îmbrăcată într-alt fel. te-ar azvârli înapoi cu curul înainte! Şi râdeau cu hohote. de sunetele instrumentelor şi de beţia cântecului. de care. Şi rămase aşa tot timpul să îşi omoare urâtul singur şi să îşi facă sânge rău în sufletul lui. trecând pe lângă el. Şi toate femeile chicoteau privindu-1. şi că nu ştia asta. Şi necazul lui sporea de fiecare dată când o vedea pe una dintre fetişcane întorcându-se spre Hassan.îmbrăţişeze. cântăreţele din lăute făceau minuni şi cântăreţele ziceau cântecele de iubire cele mai nebuneşti şi mai aţâţătoare de iubire. îşi cufundă mâna în buzunar şi o scoase plină de aur. se simţi mistuită de o patimă aprinsă. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 212 A treia zicea: — Dacă ţi-ar trage una cu zebbul lui. privindu-1 pe Hassan şezând surâzător! Şi cocoşatul privea la toate acestea tare necăjit. şi femeile se aruncau asupra lui ca să aibă ceva ce să atingă din mâna adolescentului. Cât despre mireasă. şi. in timpul acesta. poftindu-1 prin semne. care strigară: — Ah! facă-se ca mireasa să fie a ta! Şi Badreddin surâse prietenos la această urare şi la laudele lor. cu mâna întinsă şi aplecată deodată. urmată de toate doamnele. spre vulva ei. sau alta mişcându-şi jucăuş degetul mijlociu şi făcându-i cu ochiul. Ba chiar fură dintre acelea care se folosiră de voia bună şi de aţâţarea simţurilor tuturor. îşi stingeau făcliile-. întinse una peste alta. Una ii zicea: — Maimuţoi Tu vei putea să ţi-o faci singur pe uscat şi să te împreunezi cu aerul! Alta îi zicea: — Uite! tu abia eşti pe de-a-ntregul atâta de mare ca zebbul frumosului nostru stăpân! Şi cele două gheburi ale tale sunt chiar pe măsura ouălor lui. după povaţa genniului. Cât despre cocoşat. şi strigă ridicând mâinile spre cer: — Allahumma! fă ca acest băiat frumos să fie soţul meu! Şi descotoroseşte-mă de acest rândaş ghebos! Atunci Hassan Badreddin. mai ales când mireasa se opri dinaintea frumosului Hassan. că se împreunează. Şi fiecare rochie nouă era cu mult mai frumoasă decât cea dinainte şi fiecare găteală cu podoabe le întrecea nespus de mult pe celelalte. şi dansau ca nişte păsări! Şi de fiecare dată. făcu ocolul sălii. toate femeile ce se aflau în faţă începură să râdă. Dar ea îl împinse cu groază. in vreme ce mireasa înainta astfel încet şi lampas. de şapte ori în şir. Hassan Badreddin nu uita să arunce aurul cu pumnii. tot aşa de urât ca o maimuţă. şi le aruncă aurul cu pumnii însoţitoarelor lui Sett El-Hosn şi dansatoarelor şi cântăreţelor. Şi toţi cei care se apropiau din întâmplare de el. Şi când te gândeşti că acesta era vărul ei. sau alta. şi ii ardeau glume nesărate. ca să se prefacă. şi se oprea după flecare rotire dinaintea lui Hassan Badreddin din Bassra. şi şedea singur cuc. el fusese părăsit cu dispreţ. chiar din acea clipă. imprăştiind-1 prin toată sala. scuturându-şi şoldurile şi . şi se întoarse sprinten şi dintr-o mişcare se puse înaintea frumosului Hassan. şi nici el nu ştia cu nimic mai mult decât ea! La vederea acestei întâmplări. Şi tot timpul. ca să îşi bată joc de el.

el este cel mai netrebnic dintre rândaşii noştri de la cai. şi începu! Dar numiadecât genniul se prefăcu într-un şobolan cumplit. tu ne-ai cinstit peste măsură cu venirea ta şi ne-ai copleşit cu binefacerile tale în această noapte. ca şi cum i-ar fi zis să rămână acolo. şi când o vei vedea intrând pe mireasă. Atunci însoţitoarele o conduseră pe soţie în camera de dezbrăcare. Cocoşatul a ieşit la umblătoare şi mă voi îngriji-de el! Tu. tatăl tău. cu un gest încă şi mai desfrânat. de fapt. şi scoase guiţatul lui de şobolan: — Zik! Zik! Şi rândaşul bătu din palme ca să îl fugărească şi ii zise: — Hâş! Hâş! Numaidecât şobolanul începu să se umfle şi se prefăcu într-un cotoi cumplit. plesnindu-şi mâna ei dreaptă deschisă peste mâna ei cea stânga închisă. o vei lua fără teamă şi fără şovăială. nici nu ştia. răspunse ridicându-se: — în numele lui Allah! Şi se sculă şi ieşi. văzându-1 pe Hassan şezând mai departe. îi scoaseră rochiile de pe ea una câte una. sau alta. nu mai rămaseră în sală decât Hassan. ghebosul. oare. Dar abia ieşi pe uşa sălii afară. fiindcă ghebosul îşi făcea mai departe nevoile. îi vei ridica vălul şi îi vei face ceea ce îi vei face! Apoi genniul se făcu nevăzut! într-adevăr. Apoi. nu s-a folosit de acest vicleşug decât de grija ta ca să nu te deoache oamenii pizmaşi! Cât despre rândaş. Apoi plecară lăsând-o singură cu doica ei bătrână. căci ţinuse o bună parte din noapte. chiar acum. cocoşatul ajunse la umblătoare ca să se golească înainte de a intra la mireasă. i se pregăteşte la grajd o strachină bună de lapte prins. şi ieşi toată lumea privindu-1 pe Hassan pentru cea din urmă oară. dansatoarele şi cântăreţele se opriră şi. între timp. ca să fie despăgubit. la drept vorbind. trecură pe dinaintea lui Hassan.răsucindu-se. care. ce avea desfăcut. să ajungă întâiul acolo. La sfârşitul celui de-al şaptelea ocol. 213 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI care. Dar acuma. bătându-şi bucile cu palma şi zicându-i ghebosului: — Tu vei muşca din ele în luna caiselor! Şi toată lumea se omora de râs. până ce te-om izgoni? Atunci Hassan. şi se lăsă pe vine pe lespedea de marmură. cocoşatul şi mireasa cu însoţitoarele ei. şi ieşi din gura umblătoarei. Cocoşatul se sculă. du-te de îndată in camera nupţială. înainte de a o petrece în camera nupţială. Badfeddin? Opreşte-te şi ascultă-mă bine şi urmează-mi poveţele. de pe podium şi. rostind de fiecare dată: „în numele lui Allah!" ca să îndepărteze prin farmece deochiul. fie atingându-i pulpana mantiei. deci. când îl văzu pe genni ivindu-se şi zicându-i: — Unde pleci aşa. cu care să se răcorească în sănătatea noastră!" Apoi. îi vei spune: „Eu sunt adevăratul tău soţ! Vizirul. Şi într-adevăr. şi. împreună cu toate doamnele. nunta se sfârşi. cu ochi sclipind fioros. aştepţi ca să pleci de aici. îi zise cu un glas tare cătrănit: — De fapt. pisica începu să se umfle şi se prefăcu într-un câine riiare care latră: . care începu să miaune groaznic. fie sărutându-i mâinile. trebuia să aştepte ca mirele. Şi aşa cântăreţele din instrumente conteniră să îşi mai ciupească instrumentele.

asta nu-i deloc vina mea! Am fost silit la asta! Şi. in fundul găurii căscate a gropii umblătoarei şi îi lăsă numai picioarele scoase afară din gaură. Şi îi mai repetă o dată: — Şi mai ales bagă bine de seamă să nu te clinteşti cumva! 215 o MIE şi UNA DE NOPŢI Apoi se făcu nevăzut. de teamă să nu-1 vadă scăpat de acolo. cocoşat de smoală! oare n-ai putut să îţi afli o altă femeie pe care să o umpli cu scula ta scârnavă. măgarul ne umflă şi mai tare şi se prefăcu într-un bivol înfricoşător care astupi cu desăvârşire uşa de la umblătoare. tu. Atunci genniul îi zise: — Vei rămâne aici toată noaptea până la răsăritul soarelui! Şi numai atunci te vei putea duce. o. şi pătrunse în iatacuri şi de acolo în camera nupţială. de altminteri. sugrumat de spaimă. Dar nu vei grăi nimănui nici măcar o vorbă despre toate astea. apoi acestea sfârşiră prin a i se încleşta de spaimă! Atunci bivolul zbieră. prea puternice împărat al bivolilor. ţi-o mai repet o dată. rosti anevoie: — Pe Allah. la această ameninţare înfricoşătoare. cocoaşa curului meu! o. Şi de-abia ajunse acolo. că de nu.— Ham! Ham! Atunci cocoşatul începu să se înspăimânte şi îi strigă: — Marş. în harem! că de nu. Iată in ce îl priveşte pe ghebos! Cât despre Hassan Badreddin din Bassra. şi abia avu putere să strige: — Ajutor. îţi voi sfărâma capul in mii de bucăţi. pe jumătate dezbrăcat şi cu curul în sus. şi îi zise: — Nenorocire ţie. locuitori ai casei! Atunci. are începu să zbiere în obrazul cocoşatului: „Hi-ha! Hi-ha!" şi O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 214 să se băşească cu o zarvă cumplită. javră de codoş! Atunci câinele crescu şi se umflă şi se prefăcu într-un măgar. decât pe stăpâna mea? Şi rândaşul. eu nici n-aş fi putut visa că fata ar avea un ibovnic printre bivoli! Dar îţi jur că mă căiesc de asta şi vă cer iertare. simţi cum tot pântecele i se topeşte în cufureală. nu putu îngâna o vorbă. . şi fălcile îi clănţăneau una de alta. Şl genniul îi zise: — Răspunde-mi. îţi voi zdrobi capul şi te voi vâri în groapa cu căcat! Apoi adăugă: — Iar acum te voi aşeza într-un fel din care să nu cumva să mai te încumeţi să te mişti până în zori! Atunci bivolul îl apucă pe rândaş cu dinţii de picioare şi îl vâri cu capul în jos. unde se aşeză chiar în fundul ei. cel mai scârnav dintre rândaşii de la grajduri! La aceste cuvinte. ori te voi face să îţi muşti căcatul! Şi rândaşul. Şi cocoşat ui fu cuprins de spui mă. cu cufureală după el. el îl l^g pe ghebos şi pe efrit hărţuindu-se. lui Allah şi ţie! Atunci genniul îi zise: — îmi vei jura pe Allah că te vei supune la poruncile mele! Şi cocoşatul se grăbi să facă jurământ. alunecă jos pe lespezi. şi acest bivol vorbi de asii dată cu grai omenesc. cocoşatul simţi cum îl năpădesc frigurile morţii. — O. Şi de acum să nu mai pui vreodată piciorul prin partea aceasta de palat.

apoi îşi scoase turbanul său atâta de frumos şi îl puse pe un scaun şi luă în cap un turban uşor de dormit pe care îl aduseseră acolo pentru cocoşat.Pe Allah! scumpul meu. care dintre voi doi este bărbat^ meu tu sau el? Badreddin răspunse: — Eu. p§ ng să desluşească pe cine vedea în fund. lăsând-o pe Sett El-Hosn să intre singură. Sett El-Hosn. scumpul meu! cât e§ti de drăguţ că mă adepţi de atâta timp! Singur eşti? Ce fericire! Iţi voi mărturisi că credem i a înce_ put. strigă: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI ar. Şi aşa. şi dţ asemenea ca să te ferească de deochi. închipui că ghebosul ar putea să se atingă de tine? Şi cum s-a r nutea oare însoţi cu mine împotriva ta? Sett El-Hosn răspunse: — Dar. că vă însoţiserăţi amândoi împotriva mea! Badreddin răspunse: — O. zicând aceste vorbe: „Ţintuieşte-mă în poala ta!". Badreddin simţi cum dorinţa îi răscoleşte trupul şi face să-i tresară pruncul adormit! Şi numaidecât se ridică degrabă. o. nemaiputându-se stăpâni. Sett El-^osn se afla jn culmea plăcerii. apoi deodată. şi o puse pe divan sub pantaloni. Badreddin îşi desfăcu brăcinarele şi se năpusti asupra lui Sett El-Hosn care ii întindea tot trupul ei. ea îşi ridică rochia până din sus de vulvă şi îşi dezvălui astfel în toată minunăţia lor coapsele ei şi curul ei de iasomie. se dezbrăcă şi se descotorisi de pantalonii lui largi cu nenumărate încreţituri. Şi.când intră mireasa. să r^dă încă şi mai drăgălaş. şi se înlănţuiră.grajd unde înfulecă pe rupte in sănătatea noastră % castronaş de lapte prins proaspăt! La aceste cuvinte ale lui Badreddin. şi nu rămase îmbrăcat decât cu cămaşa fină din muselină de mătase brodată cu fir de aur şi cu izmenele largi de mătase albastră. Toată această mascaradă a ghebosului n-a fost ticluită decât ca să ne facă să râdem. Atunci mireasa. La această privelişte şi la vederea cu de-amănuntul a cărnii ei de hurie. Allah fie cu voi! Apoi. De altminteri. ea se retrase. oare ce poţi vorbi? Cum jj. cutezătorule. căci toate femeile din palat auziseră vorbindu-se de frumuseţea ta neasemuită şi tatăl tău |_ a lămurit pe acel cocoşat ca să slujească de pavăză faţă de deochi. ea începu să surândă drăgălaş. ea se ivi goală de tot sub rochia ei. zise: — Scoală-te.'ia-ţi soţia şi poartă-ţ e vitejeşte! Şi acum. copiii mei. îşi scoase punga cu cei o mie de dinari pe care îi dăduse jidovul din Bassra.O. ia-mă! ia-mă! Strânge-mă! Ţintuieşte-mă in poala ta! Şi cum Seu El-Hosn îşi scoase poalele. stăpâna mea. stăpâna mea. Tatăl tău 1-a răsplătit cu zece dinari. cu inima tare sleită înainta zicându-şi în sinea ei: „Nu! mai degrabă îmi dau sufletul'decâi să mă las în mâinile acestui scârnav rândaş ghebos!" 5ar abia făcu câţiva paşi şi îl recunoscu pe minunatul Badreddin! Atunci ea scoase un ţipăt de fericire şi zise: -ţ. sprijinită de doica ei bătrână c^ re se Oprj ja' uşă. văzându-te şezând în sala de ospăţ cot la cot cţţ spurcatul de ghebos. bătrâna crezând c§ vorbeşte cu ghebosul. şi Badreddin . în sfârşit. acuma cocoş aţui se afla în . legat la brâu cu un brăcinar cu ciucuri de aur.

acoperiţi de binecuvântări! Mâinile şi braţele lor le slujesc de perne aşa de molatice. căci iată că încep să se ivească zorile. şi numai cu ea. Apoi efritul îi zise prietenei sale. în plină călătorie prin văzduh. Şi Badreddin nu mai putu de fericire dumirindu-se că mărgăritatul era nestrăpuns. el se grăbi să plece în căutarea genniei. precum vei vedea in cele ce urmează. îl încarcă pe umerii ei. el îi răpi ceea ce avea de a-i răpi şi se desfată în deplină tihnă din dulceaţa acestei tinereţi. şi nu se simţi rău din pricina asta câtuşi de puţin. şi apucă coapsele lui Sett El-Hosn şi le atrase spre sine indepărtându-le una de alta. Şi aşa. efritul o pofti trupeşte pe efrită şi voi să o silnicească asa cum era . Cât despre genni. treci mai departe! De toate dăţile când destinul îţi scoate o frumuseţe în cale. după ce fuseseră de faţă la jocurile lor şi număraseră loviturile de berbece. berbecul se întrecu de cinsprezece ori dupăolaltă intrând şi ieşind neîntrerupt. fiica unchiului său. Când Badreddin sfârşi cu împlântatul celui de al unsprezecelea stâlp. chiar din acea clipă. trebuie să trăieşti!" Iată in ce îi priveşte pe Hassan Badreddin şi pe Sett El-Hosn. tovarăşa lui. surioară. Priveşte-i lipiţi unul de altul şi neavând de acoperitoare decât numai binecuvântările! Când lumea vede două inimi legate prin iubire aprinsă. Sett El-Hosn rămase însărcinată. căci nu pizmaşul îţi va binevoi dragostei tale! Gândeşte-te! că îndurătorul n-a făurit o privelişte mai încântătoare decât aceea a doi îndrăgostiţi împletiţi în aşternutul lor! Priveste-L Iată-i lipiţi unul într-altul. in turbeha tatălui său Nureddin! Şi fă-o repede. şi-i puse mâna uşurel sub corp şi Sett ElHosn la rândul ei îl cuprinse cu braţele. vezi că am avut dreptate! Apoi adăugă: Acum trebuie ca la rândul tău să îl răpeşti pe tânăr şi să îl duci în acelaşi loc de unde l-am luat. şi zbură cu el. cu ea. şi. Şi. într-adevăr. îşi zise: „Poate că este de-ajuns de acuma". nu trebuie să fie găsit aici! Atunci efrita-1 ridică pe tânărul Hassan dormind.o ridică pe Sett El-Hosn şi o trânti în aşternut şi se slobozi peste ea! El se ghemui cu coapsele desfăcute. urmată îndeaproape de efrit. care stătea bârzoiat către cetate. şi amândoi veniră să îi admire pe cei doi tineri dormind. Şi atunci se întinse lângă Sett El-Hosn. şi amândoi se împletiră strâns şi înainte ca să adoarmă îşi recitară aceste strofe minunate: 217 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI „Nu te teme de nimic! Şi pătrundă lancea ta în ţinta iubirii tale! Nu lua seama la sfaturile pizmaşilor. o. căci izmenele nu îl ţinuseră în toiul zbenguielilor. Emire al Credincioşilor. şi împinse voinicul împlântându-1 în crăpătură: şi numaidecât crăpătura se lărgi. şi eu te voi ajuta la aceasta. pe ea să o iubeşti. în cimitirul din Bassra. şi că nici un berbece înainte de al său nu îl pătrunse şi nici măcar nu îl atinsese nici cu vârful nasului! Şi se lămuri că acest dos binecuvântat nu mai fusese niciodată încălecat sub asaltul vreunui încălecător! Şi aşa. cui pe cui. efrita: — Haide. Şi atunci ţinti cu berbecul. la hotarul cel mai îndepărtat al bucuriei. ea încearcă să le lovească cu fierul rece! Dar tu. deodată. îmbrăcat aşa cum era numai cu cămaşa. Când.

Ci. aşa fusese scris de către Destin ca locul unde efrita avea si îl coboare pe tânărul Hassan Badreddin. neîndrăznind să îl duci mai departe numai ea singură. îl aşeză uşor pe pământ şi îşi luă zborul. în zorii zilei se deschiseră porţile oraşului. care nu se mai saturau privind. şi trimise împotriva efritului o ceată de îngeri care aruncară asupra lui un stâlp de foc care îl arse. în ţara Şam*. briza dimineţii se iscă şi veni să îl dezmierde pe frumosul Hassan şi îi sumese cămaşa: atunci se iviră un pântece. iar pe lângă aceasta. nişte coapse şi nişte pulpe. dacă n-ar fi fost Hassan. şi efrita s-ar fi lăsat de bunăvoie efritului. chiar în locul unde se prăvălise O MIE ŞI UNA DE NOPŢI efritul cu care ea s-ar fi împreunat cu drag. toate ca din cristal! un zebb şi nişte ouă tare bine potrivite. vă rog! Şi de ce v-aţi adunat aşa in jurul meu? Ce s-a întâmplat? Ei răspunseră: — în ce ne priveşie. un buric. oare ce îmi spuneţi voi? Eu mi-am petrecut noaptea la Cairo. Şi ziceţi că sunt la Damasc? .împovărată cu frumosul Hassan. Şi aşa efrita şi Hassan fură scăpaţi de cumplitul efrit care poate că i-ar fi nimicit. în clipa aceea. Badreddin se trezi şi se văzu întins aproape de aceapoartă necunoscută şi înconjurat de toţi acei oameni: şi rămase tare nedumerit şi strigă: — Unde mă aflu. Şi această privelişte îi uimi pe toţi oamenii. în timp ce vorbeau aşa. din fericire. în ce te priveşte. oare nu ştii că te afli la poarta Damascului? Unde oare ţi-ai putut petrece noaptea de eşti aşa despuiat de tot? Hassan răspunse: ' Şam: Siria sau numai oraşul Damasc. L 219 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Pe Ailah! oameni buni. oameni buni? Spuneţi-mi. căruia ii purta tare mult de grijă. va fi găsit porţile oraşului închise şi s-a hotărât să doarmă pe câmp! Ci. goluţ? Alţii răspunseră: — Poate că sărmanul tânăr a petrecut la crâşmă mai mult decât se cuvenea! Şi a băut peste măsură! Şi intorcându-se seara acasă. şi fără de izmene! Şi ei îşi ziseră: — Cine ştie cât a trebuit să stea de veghe ca să fie cufundat acum într-un somn aşa de adânc! Dar alţii spuseră: — Allah! Aliah! ce adolescent frumos! Fericită şi plină de noroc este femeia care s-a culcat cu el! Dar oare de ce este acum aşa de gol. o tichie de noapte. să fie tare aproape de oraşul Damasc. Atunci efrita coborî pe pământ. având pe cap. in loc de turban. De altminteri. căci efritul este crâncen la împreunare. Şi efrita îl duse pe Hassan aproape de tot de una din porţile oraşului. numai aşa de plăcere! Dar. Allah le veni într-ajutor. şi oamenii care ieşeau fură tare miraţi văzându-1 pe acest adolescent fermecător dormind îmbrăcat numai cu o cămaşa. dar să temu să nu i se întâmple ceva lui Hassan. ne-am oprit ca să te privim.

ci de cincisprezece ori intre coapsele ei binecuvântate şi am luat locul unui ghebos împuţit. aflaţi că astănoapte. eu nu mint niciodată! Aşadar. că astă-noapte am petrecut-o la Cairo şi alaltăieri la Bassra în oraşul meu! La aceste cuvinte. şi mi-am pus chiar scufia de noapte care ii era menită lui. unO MIE ŞI UNA DE NOPŢI 220 de mi-s izmenele. Şi Hassan se năpusti în prăvălie şi se ascunse acolo. vă asigur şi v-o repet. în mijlocul unei gloate mari de copii şi de oameni care strigau: — Iată—1 pe nebun! iată—1 pe nebun! Şi bietul Hassan nu ştia ce să se facă. unde mi-e turbanul. dar Allah se temu acest băiat frumos să nu fie silnicit. Atunci Hassan se hotărî si intre in oraş. fimd mire! Atunci fură cu toţii din ce în ce mai încredinţaţi de nebunia lui. şi fiindcă cofetarul era o namilă zdravănă. Şi alţii ziseră: — într-adevăr. şi. fiul meu. şi le zise: — Ei bine. pe Allah! oameni cumsecade. la Cairo. toată lumea se temu şi se trase înapoi. neavând încotro. şi îl făcu să treacă pe lanţ dugheana unui cofetar care tocmai atuncea îşi deschise prăvălia. se gândi o clipă şi strigă: — Dar. da'. Şi toata lumea începu atunci să îşi tragă cu ochiul şi să işi facă semne ci adolescentul este smintit de-a binelea.Atunci izbucniră cu toţii într-un râs nemaipomenit. Şi nu îndruga asemenea prostii. unul strigă: — Ce lucru de necrezut! Un altul: — Acesta-i nebun! Şi câţiva începură să se strâmbe de râs şi să bată din palme. cum stăm cu povestea asta ciudată pe care ne-o îndrugi aici? Atunci Hassan Badreddin zise: — Pe Allah! oameni buni. aşa caraghios cum era. să străbată străzile şi sukurile. Atunci Hassan zise: — Ştiu ceea ce zic Şi chiar mai mult decât atât. şi pe care iat-o aici! Apoi. unde mi-s mantia şi pantalonii? Şi mai cu seamft unde mi-e punga? Şi Hassan se sculă şi îşi căută hainele în jurul lui. mâncătorule de haşiş! Şi alţii ziseră: — Nu mai încape nici o îndoială că este nebun de-a binelea! Ce păcat ca un adolescent atâta de încântător să înnebunească! Şi alţii ziseră: — Dar. şi unul dintre ei zise: — O. am petrecut clipe nespus de plăcute. ale cărui isprăvi erau faimoase ne voie mare în oraş. în sfârşit. . era o hurie! şi nu m-am împreunat nicidecum in vis. şi unul dintre ei strigă râzând: — Vedeţi bine că sărmanul tânăr s-a însurat în vis! Bună-i oare căsătoria în vis? De câte ori? Oare era o hurie sau o curvă? Dar Badreddin începu să fie tot mai nedumerit. lăsând» pe Hassan în pace. vină-ţi în fire. oare nu-i păcat că acest adolescent minunat şi-a pierdut astfel mintea? Dar şi ce nebun fără de pereche! Şi un altul mai înţelept ii zise: — Haide.

la uşa camerei nupţiale. şi faimoasele dulciuri din Damasc. porţelanurile pline cu şerbeturi. fiica lui. Şi era nespus de tulburat în sufletul său de nedreptatea sultanului care îl silise să o mărite aşa pe frumoasa Sett El-Hosn. a farmecelor lui şi a darurilor li din fire. cu rândaşul ghebos. istoriseşte-mi toată povestea ta. El era tare îngrijorat. Atunci îşi închipui că Hassan se duse la umblătoare! Şi se puse să ii aştepte până se va întoarce. Iată in ce îl priveşte pe Hassan Badreddin! . fiul de suflet al cofetarului.1 Cât despre mireasa Seu El-Hosn. şi el lua banii de la muşterii şi la vindea prăjiturile. fiica vizirului Şamseddin din Cairo. spune-mi de unde vii? şi fii fără de te mă. tatăl ei. şi aceasta de la început până la sfârşit. îl luă de suflet pe Hassan Badreddin ca pe fiul său. căci te iubesc încă de pe acum mai presus ca pe sufletul meu! Atunci Hassan îi istorisi cofetarului Hadj Abdallah toată povestea lui. îţi pun la îndemână dugheana mea. putu să îl măsoare pe îndelete şi rama uimit la vederea frumuseţii lui. Şi Hassan rămase în prăvălia cofetarului. îşi întinse faima peste întreg oraşul Damasc. eu n-am nici un copil. care se numea El-Hadj Abdallah. vizirul Şamseddin. şi toată istorisirea ta este nemaipomenită. care gătea prăjiturile şi dulceţurile dinaintea lui. această poveste este. o. copilul meu. tinere drăgălaş. strălucitorul tânăr din Bassra. veni de o căută ca să vadă ce face. şi aceasta până când Allah se va indura să curme ponoasele de care eşti lovit. cu care se întoarse ca să îl îmbrace. ca fiu al său. iată: Când se trezi Seu El-Hosn în dimineaţa întâiei nopţi a nunţii. deci. Şi cofetarul rămase nespus de uimit şi ii zise lui Hassan: — Tânărul meu domn Badreddin. îl văzu tânărul Hassan Badreddin. ea nu îl află pe frumosul Hassan lângă ea. Şi înainte de a intra la fiica lui. faţă de martori. pe când era copil. şi chiar în clipa aceea dragostea ii năpădi inima şi îi tânărului Hassan: — O. De altminteri. eu te sfătuiesc să nu mai pomeneşti nimănui despre aceasta căci e primejdios să faci asemenea destănuiri. şi m-ai face tare fericit dacă te-ai învoi să mă primeşti de tată! Şi eu te voi lua de suflet ca pe fiul meu! Atunci Hassan Badreddin ii răspunse: — Bunule uncheş! facă-se după dorinţa ta! Numaidecât cofetarul merse la suk şi cumpără nişte haine 221 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI scumpe. şi o strigă: — Seu El-Hosn! . Dar. şi învăţă in scurtă vreme măiestria cofeturilor pentru care avea un dar cu totul deosebit. Apoi îl duse la cadiu şi. într-acestea. şi vei rămâne cu mine. borcanele cu dulceţuri. Şi frumuseţea lui Hassan. şi dugheana cofetarului El-Hadj Abdallah ajunse cea mai căutată dintre toate prăvăliile cofetarilor din Damasc. vizirul îşi zise: „Nimic nu mă va împiedica să o ucid pe fiica mea dacă voi afla despre ea că i s-a dat acelui scârnav cocoşat!" Bătu.Când cofetarul. tare anevoie de crezut. Dar n-are nici un rost să o mai repetăm. nevasta vizirului Nureddin din Bassra. în urma învăţămintelor ce i le dăduse mama lui. într-adevăr.

în clipa aceea a povestirii sale. 223 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Dar când se lăsă a douăzeci şi doua noapte . pe el şi pe tatăl lui şi pe mama lui şi toată familia lui! Ştii că eu cunosc de acum vicleşugul de care te-ai folosit ca să mă fereşti de deochi! Şi îi istorisi tatălui ei toate amănuntele nunţii şi ale nopţii. Dar tatăl ei. oare ţi-ai pierdut minţile? Ce-mi spui tu. strigă: — Ce văd? oare. cu gluma asta şi nu mai pomeni de cocoşatul acela! La aceste cuvinte ale fiicei lui.. mereu ţintuit de groază. Seu El-Hosn începu să râdă cu înţeles gl zise: — Pe Allah! o. oare? Cum! Cutezi să spui că ghebosul nu s-a culcat cu tine în această cameră? Ea răspunse: — Pe Allah asupra ta. cufundată in poala soţului meu prea iubit. Dar cocoşatul nu-i răspunse nimic căci. la vederea fiicei sale bucuroasă in loc de a fi mâhnită de împreunarea cu cocoşatul. cu sprâncenele lui arcuite! La aceste cuvinte. ajunge cu gluma! Mi-a fost prea destul că am ajuns batjocura tuturor nuntaşilor. tată. care glumeau pe socoteala mea chipurile in legătură cu presupusul meu soţ. Şi acolo dădu peste ghebos cu picioarele in aer şi cu capul cufundat adânc în gaura umblătoarei. cocoşatule? Şi mai repetă o dată întrebarea cu glas tunător. vizirul se umplu de mânie. o. şi ochii i se învineţiră de furie şi zbieră: — Nenorocire! Ce îndrugi tu. nespus de uluit. cu minunaţii lui ochi negri. tată. şi neclintit aşa! Şi vizirul. strigă: — Ah. acel cocoşai care nu face nici cât rosătura de unghie a frumosului meu prea iubit. frumosul adolescent cu purtări alese. ea ieşi sprintenă în întâmpinarea tatălui ei. peste măsură de îngrijorat. ajunge cât mi-ai tot pomenit numele acelui cocoşat! Fie ca Allah să îl pedepsească. şi sufletul ei mustind de bucurie fiindcă simţise îmbrăţişările minunate ale acelui cerb frumos! Şi aşa. se repezi afară şi dete fuga la umblătoare. oare? Şi unde-i acum tânărul acela pe care tu îl numeşti bărbatul tău? Sett El-Hosn răspunse: — S-a dus la umblătoare! Atunci vizirul. adevăratul meu bărbat de astă-noapte! Ah! Această noapte! cât a fost ea de plină de desfătări lângă iubitul meu! încetează. Şi ea se făcu încă şi mai frumoasă ca de obicei. îşi închipui că acel care-i vorbea. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi tăcu discret. era genniul. deci tată. Şi adăugă: — Ah! cât îmi era de bine. şi se aplecă ca să îi sărute mâinile. vizirul strigă: — Fiica mea. vin pe dată să îţi deschid! Şi se sculă degrabă şi dete fuga să ii deschidă tatălui său. şi chipul ei era ca şi luminat. nu eşti chiar tu.Ea îi răspunse dinlăuntru: — Da. fată neruşinată! Cum îndrăzneşti să te înfăţişezi înaintea mea cu acest chip înveselit după ce te-ai culcat cu acel scârnav rândaş ghebos? fslSipiPffiii8$$ O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 222 La aceste cuvinte.. tată.

gândindu-se că acel care-i vorbea era gen. mi-ai dat de nevastă pe ibovnica bivolilor. Atunci vizirul se apropie de cocoşat. tu poţi s-o ştergi de aici! Eu nu am cu tine nimic de-a face! Şterge-o repede până când nu se întoarce cumplitul efrit. şi despre cele îndurate. îi răspunse: — Dar ce mai este şi cu efritul acela despre care tot vorbeşti? O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 224 Atunci ghebosul îi istorisi povestea. fiica mea. despre venirea lui la mi reasâ. de măgar şi de bivol. şi îi zise: — O. Apoi ghebosul începu să se văicărească. Şi ghebosul. tată. şi urcă la sultan şl ii povesti păţania lui cu efritul. tu eşti pricina nenorocirii mele. îi răspunse din fund: — Pe Allah! o. ibovnica bivolilor! Şi de teamă să nu vadă arătându-se din nou efritul. deci. căpetenie a efriţilor şi a gennilor. şi galbenă şi prăpădită. fu împiedicat să îi răspundă de o spaimă cumplită. ca să pot auzi puţin din ce îmi tot îndrugi! Dar ghebosul răspunse: — Voi fi poate nebun. îi strigă vizirului in faţă: — Blestemat să fii tu şi fiica ta. ori îţi voi despica trupul cu paloşul acesta! Atunci cocoşatul. el se întoarse ca nebun la fiicăsa. vizirul nu mai ştiu ce să creadă şi strigă: — Dar ce-mi tot îndrugi de acolo? Eu nu sunt efrit. o. despre porunca dată să nu iasă de acolo. cocoşatul îngrozit de moarte o luă la fugă din toate puterile.niul. Sett El-Hosn. şi. din ce în ce mai uluit. cu faţa mânjită toată. nici nu vreau să te mai văd. că Giafar urmă astfel istorisirea atre califul Harun Al-Raşid: Cocoşatul îngrozit. dar nu voi fi atât de nesocotit ca să ies de aici fără învoirea cumplitului efrit! Căci el m-a oprit cu străşnicie să ies din gaură înainte de răsăritul soarelui. şi lasă-mă în pace aici! Dar spune-mi înainte de a pleca. sau nu? Şi vizirul.Ea zise: Mi s-a povestit. aibi milă de mine! îţi jur că nu m-am clintit de aici toată noaptea şi m-am supus poruncii tale! La aceste cuvinte. răpitorul de suflete! De altminteri. de şobolan. Atunci vizirul strigă furios. îl înşfacă de picioare şi II trase afară din gaură. Cât despre vizirul Şamseddin. oare va mai zăbovi mult soarele înainte de a răsări. tu şi fiica ta şi toţi răufăcătorii! Atunci vizirul îi zise: — Nebunule! haide ieşi de aici. Du-te. — Răspunde-mi. cu capul mereu vârât în gaură. mărite rege. aşadar. Atunci cocoşatul scoase un geamăt adânc şi zise: — Ei. despre arătarea efritului sub felurite chipuri. <i< pisică. ghebos blestemat. urlând şi ncîndrăznind să se uite înapoi. simt că îmi pierd minţile! Lămureşte-mă cum stau lucrurile cu această întâmplare! Atunci Sett El-Hosn zise: — Află. Şi ajunse la palat. că tânărul fermecător care a avut cinstea . Sunt tatăl miresei. măgarilor şi a efriţilor! Blestemat să fii. în cele din urmă.

un petec mic de hârtie pe care erau scrise aceste cuvinte de mâna jidovului: „întăresc. citirea:. sărmanul meu frate! După ce se mai linişti puţin. Şi se minună nespus de mult. zise: — Allah este atotputernic! Apoi îi spuse fiicei sale: — Fiica mea. şi strig. domnului Hassan Badreddin. Şi atunci începu să plângă' şi să se jelească zicând: — Ah! sărmanul meu frate. să se îndure şi să îmi îngăduie revederea lui!»" Apoi citi din nou cu luare-aminte istorisirea fratelui său. se grăbi să desŞi regele ieşi la vânătoare. având pe mână şoimul său favorit. şi neîndoios că voi naşte un copil. vei afla în pantalonii lui un lucru care-i ascuns acolo şi pe care nu l-am putut ghici ce ar putea să fie. sultanul rămase atât de uimit.. rânduitorulpătimirilor mele. Mai mult decât atâta. mai cu seamă când cercetă cu de-amănuntul şi confruntă datele înşirate de fratele său cu datele căsătoriei lui la Cairo şi cu naşterea fiicei sale Sett ElHosn.. încât le porunci sclavilor palatului să aştearnă pe hârtie această poveste minunată şi să o păstreze cu grijă în arhiva domniei. mă topesc de tot! Şi la amintirea lăcaşului fericit.. cu toată fiinţa. Şi ca să îţi aduc dovadă despre cele spuse. prin bună înţelegere. Când îşi veni în fire. mă topesc de dor. s-a culcat cu mine şi s-a bucurat de fecioria mea. pantalonii lui pe divan şi izmenele lui în patul meu.. La aceste cuvinte. Şi află că aceste date se potriveau întru totul. ]Ua.. fiul unchiului tău Nureddin.. şi află cuprinsă acolo toată povestea lui Nureddin şi naşterea fiului său Badreddin. vizirul Şamseddin scoase un strigăt puternip şi căzu în nesimţire. scotoci apoi prin pantaloni şi îi ridică şi află acolo punga cu cei o mie de dinari pe care jidovul ii dăduse lui Hassan Badreddin. ştii tu numele celui căruia i te-ai dat astă-noapte? Acesta este nepotul meu. se întoarse acasă la fiica sa şi se .. negustor în Bassra. vizirul se îndreptă spre scaun şi luă turbanul şi îl privi cu luare-aminte şi îl întoarse pe toate feţele. pe lângă aceştia. eu. cutare. . fiul vizirului Nureddin pe care Allah să îl aibă întru îndurarea lui! pentru încărcătura întâiei corăbii care va trage la ţărm înBassrat". El rămase atât de uimit. Cât despre vizirul Şamseddin. iată turbanul lui pe scaun. Şi la rândul lui.nunţii toată noaptea. în această pungă se găsea. că i-am dat această sumă de o mie de dinari.acestei hârtii. acesta este Hassan Badreddin! şi cei o mie de dinari sunt zestrea ta! Allah să fie slăvit! Apoi recită aceste două strofe: „Regăsesc urmele lui şi numaidecât. apoi strigă: — Dar acesta-i un turban ca şi acelea ale vizirilor din Bassra şi Mossul! Apoi îl desfăşură şi găsi pe tichie un plic cusut. îmi storc şi ochii mei de lacrimi! Şi mă întreb. 225 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI chidă plicul aflat in turban şi numaidecât recunoscu scrisul fratelui său Nureddin. fără a primi vreun răspuns: «Cine m-a smuls de lângă el şi l-a azvârlit aşa de departe! Facă-se ca acela. . pe care se grăbi să îl ia. arătându-i hârtiile. încât se grăbi să meargă să îl caute pe sultan.

născu la vreme un copil ca luna. adună turbanul. vizirul Şamseddin luă o călimară şi un calam şi o foaie de hârtie. Şi in toate zilele. şi fiindcă. femeile îl spălară şi ii îngriră ochii cu kohl. o. mantia şi punga.. îi deteră numele Agib*. toate lucrurile şi toate mobilele din casa lui. Cât despre Sett El-Hosn.. şi îl încredinţară slujitoarelor şi doicii. adunaţi-vă cu toţii în jurul lui Agib şi ziceţi unii către alţii: „Pe Allah. el îi bătea şi ii înjura şi le zicea: — Cine dintre voi este ca mine? Sunt fiul vizirului din Egipt! * Minunatul. la fel de frumos! de drăgălaş! de desăvârşit! La naşterea lui. vizirul. vizirul regelui Harun Al-Raşid. Când minunatul Agib ajunse. nu s-a mai văzut niciodată una asemănătoare!. el sigila hârtia după ce o citi fiicei sale Sett El-Hosn. din pricina frumuseţii lui uluitoare. şi îşi zise: . şi care îl va împiedica de acum înainte să mai vină la şcoală. la vârsta de şapte ani. ce întâmplare nemaipomenită este întâmplarea aceasta! într-adevăr. însoţit de sclavul negru Said. Şi merse aşa la şcoală vreme de cinci ani. ea rămase. fără să ajungă ca să înţeleagă pricina acestei fapte. tichia. cutare perdea este in cutare loc". într-adevăr. Astfel el scrise: „Cutare dulap este aşezat în cutare loc. rege al Insulelor Indiei şi Chinei! 1» 15 voi. nepotul meu Hassan să poată vedea casa în aceeaşi stare în care a lăsat-o!" Aşadar. le zise copiilor: — Vă voi învăţa ceva ce îi veţi spune lui. mergea la şcoală ca să se întoarcă la amiază şi seara acasă. pantalonii. şi la sfârşitul celor nouă luni pline.. în urma întâiei nopţi a nunţii ei. la întoarcerea lui.puse să aştepte întoarcerea nepotului său. fiica vizirului. Când sfârşi lucrul. şi o puse cu grijă la păstrare în sipetul cu scrisorile. care vedea că îndemnurile date fiului vizirului erau zadarnice. tânărul Hassan Badreddin. Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa. copii se adunară şi merseră să se plângă învăţătorului. şi. zi după zi. decât numai de va spune . an după an. Agib se făcuse nesuferit celorlalţi copii din şcoală. haideţi să ne jucăm un joc tare plăcut! Dar nici unul nu va putea lua parte la acest joc. mărite rege. lună după lună. După aceea. Dar în acest timp. xPe Allah. şi însemnă. discretă. urmă astfel istorisirea către calif: Când vizirul Şamseddin văzu că nepotul său Hassan Badreddin se făcuse nevăzut. bunicul lui. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 226 Dar când se lăsă a douăzeci şi treia noapte Ea zise: Mi s-a povestit. din pricina tatălui său. Aşadar. Şi. apoi ii tăiară buricul. îşi zise: „Este înţelept (căci lumea este alcătuită din viaţă şi din moarte) ca să îmi iau măsurile mele de prevedere pentru ca. şi aşa mai departe." în clipa aceea a povestirii. nu voia să îl dea chiar el afară. însărcinată. 227 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI La urmă. care îi semăna tatălui în toate privinţele. Dar sfârşi prin a-şi da seama că Hassan se făcuse nevăzut. vizirul Şamseddin. şi făcu dintr-acestea o legătură pe care o puse cu multă grijă sub cheie.. conteni istorisirea spre a nu obosi câtuşi de puţin pe sultanul Şahriar. că Giafar Al-Barmaki. bunul eunuc al tatălui său. îl trimise la şcoala unui dascăl cu mare faimă şi i-1 dete în grijă cu multă căldură acelui învăţător. Agib. unul câte unul. până când ajunse astfel la vârsta de doisprezece ani. mâine în timpul recreaţiei.

şi cu alte făpturi asemănătoare. dar randaşul nu a putut să se culce cu Sett El-Hosn şi a povestit prin tot oraşul că in noaptea nunţii. vizirul este tatăl meu! Dar copiii începură să chiotească şi să bată din palme. Aşa că.cu glas tare numele tatălui şi al mamei lui! Căci acela care nu va putea spune numele tatălui sau şi al mamei sale va fi socotit copil din flori şi nu se va putea juca cu noi!" Şi aşa. Agib. nici tu. Atunci unul dintre copii păşi înainte şi zise: — Mă numesc Nabih! Mama se numeşte Nabiha! Şi tata se numeşte Izeddin! Apoi un altul păşi înainte şi zise: — Eu mă numesc Naghib! Mama se numeşte Gamila! Şi tata se numeşte Mustafa! Apoi al treilea şi al patrulea şi alţii deopotrivă grăiră la fel. Atunci micul Agib îi zise: . mai smerit de azi înainte! La aceste cuvinte ale învăţătorului. Când ii veni rândul lui Agib. deci. care te socotesc ca pe un copil din flori. află că vizirul Şamseddin este numai bunicul tău. pe Allah! vizirul nu este nicidecum tatăl tău! Şi Agib zise furios: — Allah să vă pedepsească! într-adevăr. Şi tot el a povestit nişte întâmplări uluitoare cu bivoli şi măgari. Atunci mama lui se puse să-1 mângâie şi. şi că pe tatăl tău nu-1 cunoaşte nimeni. pe el randaşul. la început. văzându-1 atât de tulburat. Atunci Agib simţi o strângere în piept şi fu sugrumat de suspine. după ce îl vei fi găsit. se înţeleseră între ei şi unul dintre ei strigă: — Ah! pe Allah! iată un joc minunat! Dar nici unul nu va putea să se joace în acest joc decât dacă va spune numele tatălui său şi al mamei sale! Haideţi! fiecare unde-i vine rândul lui! Şi le trase cu ochiul. nimeni nu cunoaşte numele tatălui tău! Fii. deci. tatăl mamei tale Sett El-Hosn? Cât despre tatăl tău. spune-i mamei tale pricina mâhnirii tale! Şi ea ii îmbrăţişa şi îl dezmierdă. să ingăimeze ceva. micul Agib fugi valvârtej acasă la mamă-sa Sett El-Hosn şi era într-atâta de sugrumat de suspin. strigându-i: ţ — Du-te! tu nu cunoşti numele tatălui tău! Şamseddin nu-i nicidecum tatăl tău! El este bunicul tău. încă o dată. Agib grăi plin de semeţie: — Eu sunt Agib! Mama este Sett EI-Hosn! Şi tata este Şamseddin. De altminteri. la venirea lui Agib la şcoală. copiii se adunară in jurul lui. Agib. Fii. tatăl mamei tale! Cât despre tatăl tău. atunci poţi veni să te joci cu noi! Şi copiii se împrăştiară in hohote de râs. nici noi. nici nu ştiai până acuma că vizirul nu este niciO MIE ŞI UNA DE NOPŢI 228 decum tatăl tău. smerit înaintea lui Allah şi a tovarăşilor tăi. gennii l-au închis. dimineaţa. încât nici nu putu. tu eşti intru totul la fel ca un copil vândut la târg care nu l-ar cunoaşte deloc pe tatăl său. vizirul Egiptului! Atunci copiii strigară cu toţii: — Nu. ca să se culce ei cu Sett El-Hosn. Căci sultanul a măritat-o pe Sett El-Hosn cu un rândaş ghebos. Dar numaidecât învăţătorul se apropie de el şi ii zise: — Cum. inima ei se topi de milă şi ii zise: — Copilul meu. şi îi întoarseră spatele. ci bunicul tău. nici altul nu-1 cunoaşte. şi câini. Agib.

şi le zise: — Copiii mei. Apoi începu să plângă cu amar. Şi sultanul îşi simţi inima înduişată. ori de nu. Atunci vizirul . asupra nepotului său Hassan Badreddin şi. pentru numele său şi numele copiilor săi. căci n-am nici un alt gând şi nici alte iubiri!" Apoi ea nu mai făcu altceva decât să plângă cu suspine. îşi aduse aminte de toate nenorocirile trecute. amintindu-şi de vărul şi bărbatul ei de o noapte. De-ar trece măcar o zi fără ca dorul meu să mă poarte către el. ii spuse că acea stare nu mai poate dăinui. în toate ţările pe unde se va duce. Şi Agib. Şi rămase şi el tare tulburat şi inima îi fu cuprinsă de mare mâhnire vazându-şi copiii plângând aşa. în timp ce fiecare plângea în partea lui. lăsând casa pustie. nu! Spune-mi adevărul. m-a părăsit fericirea mea. năpădit de toate aceste amintiri adunate laolaltă. îmi voi curma numaidecât viaţa cu pumnalul acesta! Şi micul Agib îi repetă mamei lui cuvintele învăţătorului. mamă. si el mi-a răpit odihna! Şi de atunci mi-am pierdut toată tihna! M-a părăsit. Apoi îi mai ceru sultanului să îi scrie nişte po■runci pe care le va lua cu el şi care ii vor îngădui. vizirul Şamseddin. nu se putu stăpâni să nu plângă şi el. Atunci. să facă cercetările trebuitoare ca să îl găsească şi să îl aducă înapoi acasă pe nepotul său. cine-i tatăl meu? Şi tare mirată. şi. asupra fratelui său Nureddin. Şi. iţi este tată ţie dar nu-i tatăl meu! Nu. urcă la sultan. frumoasa Sett El-Hosn începu să îşi depene in minte întâia noapte a nunţii ei şi toată frumuseţea şi toate farmecele minunatului Hassan Badreddin din Bassra! Şi. intră. Şi vizirul. fără ca inima mea să zvâcnească de durerea plecării lui de lângă mine. văzând-o pe mama lui plângând. asteptându-l. nu! El nu-i tatăl meu! Nu îmi ascunde adevărul! Vizirul este tatăl tău. ce se abătuseră până atunci asupra lui. şi îi ceru încuviinţarea să plece spre ţările Răsăritului ca să ajungă in oraşul Bassra unde socotea să îi dea de urmă nepotului său. auzind ţipete şi suspine. ea plânse de înduioşare şi suspină aceste strofe: «•£/ a aprins dorinţa în inima mea §i a plecat departe. Sett El-Hosn ii zise: — Cine să fie? Vizirul! Şi Agib ii răspunse plângând: — Ah. in sfârşit. se puse şi el din nou pe plâns. şi îi scrise poruncile trebuitoare pentru toate ţările şi toate provinciile. şi lacrimile ochilor mai plâng lipsa lui de acasă) ele curg şi paralele lor ar umple mările. disperat. amintindu-şi acestea. mi-am pierdut tihna somnului si toată răbdarea mea! 229 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI El m-a părăsit şi. chipul lui se înalţă din mintea mea. Şi. odată cu el. se înalţă dinaintea sufletului meu. de ce plângeţi aşa? Atunci Sett El-Hosn îi povesti păţania micului Agib cu copiii de la şcoală. îi povesti toată întâmplarea. asupra micului Agib. eu îmi simt sporindu-mi îndoit dragostea şi dorul şi amintirile! Ah! mereu chipul lui iubit se înfăţişează întâiul dinaintea ochilor mei chiar din primul ceas al zilei! Şi mereu va fi aşa. Hassan Badreddin.— Spune-mi. Sărmana mea minte izgonită nu se va mai întoarce înapoi decât numai la întoarcerea lui! Şi eu. la auzul acesteia. De îndată ce.

şi să Bani-Omiahi sau Omiazi. Ci. şi se închină inainte-i sărutând pământul între mâinii sale. se opriră.n departe. şi în cele din urmă ajunseră cu bine la I >• mase. apoi îşi luă rămas-bun şi ieşi. şi Hassan moştenise prăvălia. însoţit de bunul eunuc Said. şi numaidecât toţi oamenii de pe uliţă şi din case şi din prăvălii începură să alerge în urma lui Agib şi a eunucului. plin de pomi şi de ape curgătoare. şi că era aidoma oraşului cântat de poet: „La Damasc am petrecut o zi şi o noapte! Creatorul lui a jurai că niciodată nu va putea făuri o operă asemănătoare! Noaptea acoperă plină de duioşie Damascul cu aripile eu Şi dlminează întinde peste acesta umbra pomilor stufoşi Rouă de pe ramurile copacilor lui nu este nicidecum rouă. el nu se înşelă deloc. şi alţii alergau şi mai repede. adierea vântului răspunde şi scrie după dictarea păsării. şi nu uitară să meargă să se imbăieze în vestitele hammamuri şi să meargă la mascheia Bani-Omiahilor*. căci abia îl zăriră pe frumosul Agib. în ciuda biciului zdravăn al eunucului. apoi îi luă cu sini pe fiica sa Sett El-Hosn şi pe micul Agib. că locuitorii Damascului luară seama cât era de graţios şi de fermecător şi că era mai dulce decât briza Nordului. îl întreceau pe Agib şi se aşezau pe jos ge unde urma să treacă. murise. Şi se opriră foarte aproape de porţi. . către Damasc. Şi găsiră că Damascul era un oraş minunat. Hassan rămase fermecat de frumuseţea micului Agib. dinastie de califi din Damasc. tatăl lui Agib. această prăvălie era tocmai a lui Hassan Badreddin. ţinea în mână un bici in stare să doboare o cămilă. In sfârşit. mai plăpând decât sănătatea celui abia ieşit din boală. Şi când văzu pe Agib şi pe sclav oprindu-se. Agib şi eunucul ajunseră dinaintea dughenei unui cofetar. şi el. şi plecă. frumosul Agib. pasărea îşi rosteşte cltania ei de dimineaţă. mai plin de dulceaţă decât apa rece pentru cerul gurii însetatului. Deci. Bătrânul cofetar. Hassan se pregătea tocmai să facă un fel de prăjituri cu seminţe de rodie şi cu alte dulciuri zaharate şi savuroase. în ziua aceea. merse să petreacă în oraş. apoi in ziua a doua şi a treia şi aşa m. ci mărgăritare. şi ca să se scape de această gloată iscoditoare. Şi într-adevăr. apa vie este pagina albă deschisă. căci el îi cunoştea din auzite pe locuitorii Damascului şi voia să ii împiedice cu ajutorul acestui bici să se apropie de stăpânul său. şi norii îşi plouă picăturile pentru scrisoare!" Şi aşa oamenii vizirului nu îniârziară să meargă să vadă oraşul şi sukurile lui.se bucură nespus şi îi aduse sultanului multe mulţumiri şi tot aşa de multe urări de mărire. Merseră in ziua întâia. tatăl adoptiv al lui Hassan. Şi eunucul negru. la Midanul Hasba. |l acolo îşi ridicară corturile ca să se odihnească două zile înainte de a-şi urma drumul. prin voinţa Destinului. câţiva paşi în urma lui. mărgăritare fulguind ca neaua în voia adierii care le scutură! Acolo. aşezată în inima oraşului şi care nu îşi are pereche în lumea întreagă. natura face totul. în tufişurile lui. spre a-1 vedea mai bine şi mai pe îndelete. Şi chiar in ceasul O MIE ŞI UNA DE NOPŢI acela. îşi făcu pregătirile trebuitoare de plecare. 231 O MIE Şl UNA DE NOPŢI se aţină după Agib tot timpul fără să îl slăbească o clipă. ca să îşi cumpere lucrurile de care aveau nevoie şi de asemenea ca să îşi vândă lucrurile aduse din Egipt. Cât despre Agib.

care eşti negru ca şi castana. . că vrei să intri în această prăvălie. dar mişcat până in adâncul inimii lui într-un chip dumnezeiesc până în străfundul inimii şi într-un fel nemaisimţit vreodată. fără voia lui. eunucul Said strigă: — Pe Allah! o. luându-1 de mână pe Agib. îngerii din cer la rândul lor coboară ca să îl slujească!" Aceste versuri erau într-adevăr aşa de minunate şi aşa de potrivite pe măsura clipei şi aşa de bine recitate. oare. să îmi faci cinstea să intri pentru o clipă în prăvălia mea? Pulea-vei. nu vrei să te milostiveşti de mine şi să îmi faci plăcerea aceasta să intri în prăvălia mea? o. deopotrivă despre starea lui din trecut şi despre soarta lui din clipa de faţă. stăpâne. Hassan. încât eunucul rămase înduioşat şi de asemenea nespus de măgulit. îşi simţi şi el inima năpădită de înduioşare. oare. Când Agib auzi cuvintele tatălui său. aşa. cofetarul Hassan Badreddin rama tare mâhnit şi se întoarse către eunuc cu ochii plin de lacrimi • cu obrajii scăldaţi în lacrimi şi îi zise: — O. nu. asta niciodată! La cuvintele eunucului. aşadar. tu spre care mă simt nespus de atras din adâncul măruntaielor mele. Şi dacă ne vom arăta înduioşaţi de durerea lui. Haidem. acesta ar fi un lucru neîngăduit! oh. tânărul meu domn. să intrăm la el ca să îi facem plăcere şi să gustăm din ceea ce vrea să ne îmbie. eu pot să iţi dezvălui taina ca să te faci tot aşa de alb şi pe dinafară precum eşti pe dinlăuntru! Atunci viteazul eunuc se puse pe râs cu poftă şi strigă: — Oare chiar aşa. tu. şi. totuşi. de ce. să îmi faci plăcere să guşti din dulciurile mele. şi se întoarse spre sclav şi îi zise: — Said! acest cofetar mi-a înduioşat inima. dar alb înlăuntrul tău ca şi miezul ei! o. să mănânce. măritule. poate vrei. îmi închipui că îşi va fi lăsat şi el în părăsire undeva departe un copil al său şi că eu îi aduc aminte de acest copil. faţă de toată lumea! Ah! nu! Dacă. ei nu. poate Allah se va milostivi de noi şi ne va ajuta să izbândim la rândul nostru în căutarea tatălui meu! La cuvintele lui Agib. intră cu el în prăvălia cofetarului.şi nu numai fermecat. se trezi cu ochii plini de lacrimi. oare. numai aşa de milă faţă de mine? La aceste vorbe. tu. pe care te-au slăvit toţi poeţii noştri în versurile minunate. oare chiar aşa? Poţi face aceasta? Şi cum oare? Pe Allah! Grăbeşte-te să-mi spui! Şi numaidecât Hassan Badreddin ii recită aceste versuri minunate de laudă a eunucilor: „Purtarea lui gingaşă şi blândeţea firii lui şi nobleţea chipului său l-au făcut strajă ţinută în mare cinste la curţile regilor! Cât de neasemuit slujitor este pentru harem! Şi din pricina gingăşiei lui. şi plânse mult la gândurile ce se îmbulzeau în amintire. aceasta o faci numai de teama de aceşti pierde-vară şi de ceilalţi oameni care te urmăresc. tu care într-o clipă mi-ai şi cucerit inima şi care domneşti încă de pe acum peste fiinţa mea lăuntrică. mă voi pricepe O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 2\: eu prea bine să îi îndepărtez şi să te apăr de ei cu biciul acesta neîntrecut! Dar ca să intrăm în prăvălie. nici pomeneală! Nu i se cade nicidecum fiului unui vizir să intre in dugheana unui cofetar din suk şi mai cu seamă. şi strigă plin de iubire: — O.

la rândul iui. inima mea a şi fost greu încercată şi arsă de pierderea unei fiinţe dragi! Şi această fiinţă atâta de dragă nu este alta decât însuşi tatăl meu. atât era aceasta de gustoasă. Şi bunicul meu şi cu mine am ieşit din ţara noastră ca să pornim în căutarea lui. Şi văzându-i mâncând cu vădită plăcere. şi plânse. ce mare cinste pentru mine! Şi ce noroc nebănuit! Şi facă-se ca aceasta să vă fie plăcută şi de o dulce mistuire! Atunci micul Agib. o. Hassan nu putu să afle mai multe despre acesta. zicându-i: — Poţi rămâne cu noi şi să mănânci cu noi! Şi aşa Allah ne va răsplăti tacându-ne să izbândim în căutarea noastră! O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Şi Hassan Badreddin îi zise: — Cum. Dar toate acestea nu îi împiedicară să facă pe dată cinste cănii dulci de rodii parfumate şi gătite cu atâta măiestrie. îşi închise 'iute prăvălia. De altminteri. şi după aceea să mă întorc înapoi. cu migdale descojite şi delicios aromate şi chiar cât trebuie. o. Dar fiindcă timpul îi zorea. apoi le puse în faţa lor cana pe cea mai strălucitoare dintre tipsiile de aramă ornamentată şi şlefuită. unchiaşule. după primele îmbucături. aşa de tânăr şi chiar de pe acum1 să înduri pierderea cuiva drag? Şi Agib îi răspunse: — Chiar aşa. nu uită să îl poftească pe cofetar să şadă. nemaiputând ţine piept dorinţei de a-1 urma. cofetarule? Şi Badreddin răspunse: — Numai fiindcă am o mică treabă de rezolvat afară din oraş şi am venit să vă ajung din urmă pe voi ca să facem drumul împreună. gătite cu zahăr. Şi chiar şi eunucul clătină din cap cu multă înduioşare. eunucul fu cuprins de mânie mare şi strigă: — Iată cât de scump trebuie să plătim cana aceea! Afurisita de cană aducătoare de ponoase! Cofetarul ăsta vrea acuma să ne întoarcă maţele pe dos! Iată—1 de acum pus pe urmele noastre dintr-o turtă într-alta! Atunci Agib se întoarse şi îl văzu pe cofetar. oare. Dar abia plecă Agib că Badreddin îşi simţi sufletul luându-se după el şi. Badreddin nu se putu stăpâni să nu ia parte şi el la aceste suspine. Apoi luă cea mai frumoasă dintre cănile lui de porţelan. ieşi şi grăbi pasul mergând pe urmele lor şi îi ajunse înainte de a fi trecut pe poarta mare a Damascului. plecarea voastră mi-a smuls sufletul din trup! La aceste cuvinte. şi fără a bănui câtuşi de puţin că micul Agib ar fi copilul lui. o. Şi mâncară până se saturară. bătând toate ţinuturile.Atunci Hassan Badreddin fu la hotarul bucuriei şi nu mai prididi să se învârtă in jurul lor spre a le da cinstirea cuvenită. se simţi foarte măgulit şi foarte mulţumit. şi se înroşi tot şi bolborosi: — Said! Lasă-1! Drumul lui Allah este slobod pentru toţi mu- . copilul meu! Tu. şi se întoarse şi îi zise: — De ce ne urmăreşti. şi le zise: — într-adevăr. Atunci eunucul băgă de seamă că cofetarul se luase după ei. Apoi micul Agib începu să plângă la această amintire şi. o umplu cu seminţe de rodie. şi eunucul îl luă pe Agib cu el şi se duse ca să ajungă înapoi la corturile vizirului.

şi îl lovi în frunte. Atunci Agib şi eunucul se întoarseră şi îl văzură la câţiva paşi în urma lor. la auzul numelui lui Nureddin. işi deschise iarăşi prăvălia şi se puse din nou să facă prăjituri ca mai înainte şi să le vândă. Şi de atunci n-am mai auzit . apoi Agib şi eunucul se grăbiră spre corturi. Cât despre Hassan. şi vom mai sta pe gânduri să îl izgonim! Apoi Agib işi aplecă fruntea şi işi urmă calea. sfârşi prin a ajunge în oraşul Bassra. Şi pretutindeni nu uită să facă cercetări. se ţine de mine. şi îl iubeam mult. şi toată faţa i se acoperi de sânge. Şi Şamseddin îi istorisi toată povestea şi zise că el era fratele fostului său vizir Nureddin. şi a murit. apoi spre Hama şi Alep. aceasta-i numai din vina mea! M-am purtat într-un chip nesocotit închizându-mi prăvălia. şi îşi opri sângele şi. şi plânse şi. într-adevăr. in nesimţire. încă pe când era copil mic. rupând o fâşie de pânză din turbanul său. recită in sinea lui această strofă: „Nu cere nici pic de dreptate din partea Sorţii: tu nu vei avea decât dezamăgire! Căci nicidecum nu va fi Soarta aceea ce îţi va face vreodată dreptate!" Cât despre vizirul Şamseddin. in cele din urmă. iar eunucul la câţiva paşi în urma lui. îl privi pe Hassan cum stătea în picioare. se legă la frunte. atunci vom şti că. şi cu totul nelalocul meu urmărindu-1 pe acest copil frumos şi dându-i astfel de gândit că l-aş fi urmărit cu gânduri necurate!" Apoi suspină: „Allah kerim"* şi se întoarse in oraş. el căzu la pământ. din fericire. la capătul celor trei zile de odihnă la Damasc. gândindu-se mereu cu durere la sărmana lui mamă de la Bassra. apoi la Mossul şi la Diarbekir.sulmanii! Apoi adăugă: Dar dacă va continua să ne urmeze până O MIE ŞI UNA DE NOPŢI . Hassan Badreddin. el luă o piatră. şi Agib. Nureddin era într-adevăr vizirul meu. pe neaşteptate. gândindu-se că această flacără din ochii cofetarului era o flacără necurată. acolo unde erau întinse corturile. într-o zi se făcu nevăzut. care ii dăduse. porni cu copilul Agib pe drumul Homsului. primele învăţături in măiestria cofetăriei. el nu întârzie să işi vină din nou în fire. într-adevăr. Cât despre Hassan Badreddin.Ml la corturi. care numaidecât ii pofti să intre. că se grăbi să meargă să se înfăţişeze la sultanul din Bassra. şi azvârli in el din răsputeri cu piatra. De-abia se odihni puţin. Şi sultanul. un fiu. grăi: — Allah să-1 aibă întru îndurarea lui! Şi adăugă: Da. el continuă să îi urmeze până la Midanul Hasba. se înfurie şi mai tare. şi de astă dalA Agib se supără şi se temu tare ca nu cumva eunucul să meargă si îi povestească totul bunicului său: că Agib intrase în prăvălia unul cofetar şi că după aceea cofetarul ii urmărise pe Agib! La gândul acesta care-1 înspăimântă. Dar. care era alesul meu cel mai iubit şi care. ca să-şi aline mâhnirea. Apoi începu să se dojenească singur şi îşi zise: „La drept vorbind. unchiul cofetarului Hassan Badreddin. prietene al meu. Şi. privindu-1 neclintit cu nişte ochi luminaţi de o lucire ciudată. porunci ca să se ridice tabăra din Midan şi urmându-şi călătoria către Bassra. şi îl primi cu multă bunăvoinţă şi îl întrebă cu bunătate de pricina care îl aducea la Bassra. acum cincisprezece ani! El a lăsat. De la Alep merse Allah este darnic! 235 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI la Mardin.

ci dragostea pentru acela care locuia în casă!" tr Apoi pătrunse pe o poartă mare într-o curte largă. Dar se mai află încă aici. răspunde-mi! oare frumuseţea. Poarta casei era o minune de granit şi de arcuri. farmecele prietenului meu irositu-s-au ? Irositu-s-a pe veci acea privelişte încântătoare a frumuseţii lui? O. ce zi neasemuită va fi aceea când putea vom. rege. in fundul căreia se înălţa casa. până când ajunse in iatacul unde stătea de obicei soţia fratelui său. fratele său. la Bassra. Şamseddin fu in culmea bucuriei şi zise: — O. Şi acolo îşi petrecu tot timpul în lacrimi. fiica fostului meu vizir. îşi răzima capul să doarmă. in mijloc. boltită. Ci. pe care îl credea mort de multă vreme. dorinţa. Numaidecât Şamseddin alergă spre casa răposatului său frate Nureddin. întristat de gândul de a nu-1 mai fi putut îmbrăţişa! Şi plânse şi recită aceste două strofe: Ahl să mă întorc spre lăcaşul nopţilor mele trecute. Când ajunse foarte aproape de uşa încăperii.vorbindu-se de el. Şamseddin auzi vocea soţiei fratelui său şi această voce îndurerată recita versurile: . plină de viaţă prin marmure de toate culorile. mormântule! desigur că tu nu e§ti nici grădina desfătărilor şi . să ne aflăm din nou împreună! Dar să nu crezi nicidecum că lipsa ta mi-a umplut sufletul de dragoste pentru altul! Căci inima mea nu-i destul de largă să mai poată cuprinde încă o iubire!" Apoi intră în casă şi străbătu toate cămările. Şi porunci să ii zidească acolo. mormântule! pe Allah. chiar şi dacă dorm. mama lui Hassan Badreddin din Bassra. imboldul dorinţei. tăiată în bucăţi de durerea îndepărtării tale! Ce zi binecuvântată. în sfârşit. La temelia acestei porţi. după ce află unde-i casa lui şi pe unde să meargă.tO. Atunci se închină. închipuind mormântul sărmanului ei copil. istovită de durere. dulcele meu prieten. gândindu-se întruna pe drum la fratele său Nureddin mort departe de el. mu < nceşteî Şi niciodată nu îmi strig în gura mare durerile mele! O. să plângă zi şi noapte şi să se tânguiască. şi acolo. Şi să îmbrăţişez pereţii de jur-împrejur! Dar nu dragostea pentru pereţii casei m-a rănit în miezul inimii. o clădire mică. în fiecare zi. nu mai prelungi nici cu o clipă mai mult îndepărtarea ta neîncrezătoare! Inima mea-i în bucăţi. La auzul acestei veşti. de când se făcuse nevăzut fiul său Hassan. şi nu zăbovi mult până când ajunse. şi sărută numele şi rămase foarte înduioşat şi plânse recitind aceste strofe: „Dimineaţa. îi cer veşti de la tine soarelui ce răsare! Şi în fiecare noapte cer veşti de la tine fulgerului care scânteiază! Dacă dorm. cel dinaintea lui Nureddin. săpat cu litere de aur. tare aş dori să o văd pe soţia fratelui meu! Şi regele încuviinţă aceasta. fierăstrăul dinţat al do? (ei. po- ___ A O MIE ŞI UNA DE NOPŢI vara dorinţei. ea stătuse închisă in această încăpere. pe o marmură strălucitoare găsi numele lui Nureddin. soţia fratelui tău Nureddin. mama lui.

Nureddin. Şi rânduiască Allah să ne vedem cu toţii iarăşi împreună cu Oul tău Hassan. Apoi îi istorisi toată povestea. retrasă de lume. eu îi voi dărui ofrandă o inimă sfâşiată de atâtea despărţiri " Şi vizirul trimise numaidecât să îl caute pe Agib. că nepotul ei era acolo şi că. într-adevăr. Apoi adăugă: — Agib a venit cu mine. şi recită aceste două strofe în cinstea lui: „Pe Allah! cople§eşte-l cu daruri pe cel care tocmai îmi aduce această veste fericită. atunci când n-aveam decât să ne lăudăm cu ospitalitatea lui. Şi Şamseddin îi zise: — O. vizirul Egiptului. într-adevăr. se sculă cu vioiciune şi se aruncă la picioarele sale sărutăndu-ie. de vreme ce este fiul fiului tău. care veni acolo. Atunci bunica se ridică şi se aruncă plângând la gâtul lui Agib. să mai auzim ceva noutăţi şi poate că mai aflăm ceva veşti despre ce i s-a putut întâmpla cofetarului de la care am mâncat dulciurile şi căruia. O salută pe doamnă cu cinstirea cea mai adâncă şi îi împărtăşi ca era fratele soţului ei. Şi sultanul îl încarcă cu daruri şi cu cadouri pentru el şi pentru sultanul din Egipt. dar.nici cerul înalt. Şi aşa. spune-mi! Atunci cum se face că văd înlăuntrul tău luna strălucind şi ramura înflorind?." Atunci vizirul Şamseddin intră. căci el mi-a adus vestea cea mai fericită si cea mai bună dintre cele auzite! Şi de va vrea să primească şi să se mulţumească cu daruri. nepotul meu! Şi bunica lui Agib răspunse: — Ascult şi mă supun! Şi chiar în clipa aceea. in faţa ei se afla aievea cumnatul 237 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI său Şamseddin.. Haidem in sukul Damascului. cum s-a făcut nevăzut dimineaţa şi. şi in curând fu gata. El este copilul tău. ca să avem timp să ne cumpărăm daruri şi cadouri vrednice de a fi înfăţişate sultanului din Egipt. care şezuse până în clipa aceea ca o femeie in mare doliu. Şi vizirul zise: — Vom poposi de astă dată o săptămână încheiată la Damasc. că fiul ei era viu. şi cum fiul ei Hassan se culcase o noapte cu fiica sa Sett El-Hosn. mamă. Apoi Şamseddin. i-am spart capul cu o piatră. de la fiica mea. într-adevăr. aceasta nu-i câtuşi de puţin clipa potrivită pentru lacrimi.. Atunci vizirul Şamseddin urcă să îşi ia rămas-bun de la sultanul din Bassra. la această veste. am o poftă grozavă să merg să îmi petrec vremea prin oraş. noi i-am întors binele cu rău! Şi eunucul răspunse: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI . se sculă şi îşi strânse toate cele trebuitoare şi toate merindele şi toate slujitoarele. Ei nu conteniră drumul până când ajunseră din nou la Damasc. ci a pregătirilor pentru plecarea ta cu noi spre Egipt. drept răsplată. Văduva. cum Sett El-Hosn a rămas însărcinată şi 1-a născut pe Agib. în vreme ce vizirul nu mai prididea cu bogaţii negustori veniţi la corturi ca să ii îmbie mărfurile lor. Agib ii zise eunucului: — Babu Said. in sfârşit. Se opriră în piaţa Kanun şi acolo îşi întinseră corturile. cele două doamne şi Agib porniră la drum. însoţiţi de întreg alaiul lor.

238 — Ascult şi mă supun! Atunci Agib şi eunucul ieşiră din corturi, căci Agib săvârşea aceasta sub înrâurirea unui imbold orb, stârnit de o neştiutoare dragoste de fiu. Ajunşi în oraş, ei nu conteniră să cutreiere prin sukuri până când ajunseră la dugheana cofetarului. Era ceasul când credincioşii se îndreptau spre moscheia Bani-Ommiahilor pentru rugăciunea de asr*. Chiar în clipa aceea, Hassan Badreddin se afla în prăvălia lui, trebăluind cu gătitul aceloraşi dulciuri minunate ca data trecută: seminţe de rodie cu migdale, zahăr şi parfumuri pe măsură! Şi Agib putu să îl iscodească bine pe cofetar, şi văzu pe fruntea lui urma loviturii de piatră pe care i-o dăduse. Atunci inima lui se înduioşa şi mai tare, şi zise: — Pace ţie! o, cofetarule cutare! Grija ce ţi-o port este tocmai ceea ce mă împinge să vin ca să aflu veşti despre tine. Nu mă recunoşti? Dar abia îl văzu şi Hassan îşi simţi măruntaiele răscolindu-se în el, inima ii bătu anapoda, şi capul i se aplecă spre pământ parcă ar fi vrut să-i cadă, şi limba i se lipi de cerul gurii, neputând să mai lege o vorbă. în cele din urmă putu să îşi ridice din nou capul spre băiat şi, cu o înfăţişare plină de supunere şi teamă, îi recită aceste strofe: „Mă hotărâsem să îi fac imputări prietenului meu; dar, numai la vederea lui, am lăsat totul baltă şi nu mi-am putut ţine în frâu nici limba si nici ochii! Am tăcut §i mi-am aplecat ochii dinaintea înfăţişării lui impunătoare şi semeţe; şi am încercat să ascund vederilor ceea ce simieam; dar n-am putut izbuti într-asta. Scrisesem file peste file pline de imputări; dar, regăsindu-mă cu el, n-am putut citi un singur cuvânt." Apoi adăugă: — O, stăpânii mei, binevoiţi de intraţi, numai aşa din bunăvoinţă şi gustaţi din dulci^ile gătite de mine. Căci, pe Allah! o, copile binecuvântat, de-abia te-am văzut data trecută şi inima mea s-a simţit atrasă spre tine! Şi mă căiesc că te-am urmărit: aceasta era doar curată nebunie! Dar Agib răspunse:
* După-amiază.

239
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

— Pe Allah! tu eşti un prieten tare primejdios! Pentru o bucăţică ce ne-ai dat să gustăm, erai gata să ne pierzi! Ci acuma eu nu voi intra şi nu voi mânca la tine decât dacă mi te vei lega cu jurământ că nu vei ieşi deloc în urma noastră şi nici nu ne vei urmări. Iar de nu, niciodată nu ne vom mai întoarce pe aici: căci află că vom petrece o săptămână întreagă la Damasc, timpul în care bunicul meu să poată cumpăra daruri pentru sultan! Şi Badreddin strigă: — Mă leg cu jurământ faţă de voi doi! Atunci Agib şi eunucul intrară, şi numaidecât Badreddin le aşeză dinainte câte un porţelan umplut cu amestecul minunat din seminţe de rodie. Şi Agib îi zise: — Vino să mănânci cu noi. Şi aşa poate că Allah ne va ajuta să izbândim în căutarea noastră!

Şi Hassan fu tare fericit de aceasta şi se aşeză in faţa lor. Dar, in timpul acesta, el nu se putu stăpâni să nu îl privească stăruitor pe Agib; şi îl privea într-un fel aşa de neobişnuit şi aşa de stăruitor, încât Agib, stânjenit, îi zise: — Allah! Ce prieten supărător şi stânjenitor eşti tu, o, şeicule! Eu ţi-am mai imputat aceasta! Conteneşte o dată de a mă mai iscodi aşa şi de a mă mânca aşa din ochii tăi! La aceste cuvinte, Badreddin răspunse cu strofele acestea: tyAm pentru tine, în adâncul inimii mele, o taină ce nu ţi-o pot dezvălui, un gând tainic şi ascuns pe care niciodată nu îl voi putea tălmăci prin cuvinte! O, tu, care acoperi cu sfială chipul strălucitor al lunii trufaşă de frumuseţea ei, care de ruşine faci dimineaţa şi zorile strălucitoare, o, tu, chip luminos! O liturghie fără de cuvinte, ţi-am închinat, o, alesule, un semn nemuritor şi legăminte care nu fac decât să crească şi să înfrumuseţezef Şi acum, mă mistui arzând cu toata fiinţa mea! Chipul tău este raiul meu! Voi muri de setea mea arzătoare! Şi totuşi, o, buzele tale ar putea să îmi potolească setea şi, cu mierea lor, să mă răcorească!" După aceste strofe, el mai recită altele tot aşa de frumoase, dar cu un înţeles, menite eunucului. Şi continuă aşa, vreme de un ceas, să recite versuri când pentru Agib, când pentru eunuc. După care, fiindcă se saturaseră bine, Hassan se grăbi să le aducă tot ce le trebuia să se spele pe mâini. Pentru aceasta le aduse un ibric
O MIE ŞI UNA DE NOPŢI

240

frumos de aramă tare curat şi le turnă pe mâini apă parfumată; apoi le şterse mâinile cu un prosop din mătase colorată pe care îl ţinea atârnat la brâul său. Apoi îi stropi cu apă de trandafiri dintr-un stropitor de argint, pe care îl păstra cu grijă pentru zile mari, pe poliţa cea mai înaltă din prăvălie. Şi aceasta încă nu fusese totul! Ieşi pentru o clipă din prăvălie ca să se întoarcă numaideât ţinând în mână două ulcioare pline de şerbet cu apă de trandafiri tămâioasâ, şi le îmbie câte un ulcior fiecăruia, şi le zise: — Binevoiţi a-mi îngădui! Cu aceasta veţi pune vârf bunăvoinţei voastre! Atunci Agib luă ulciorul şi bău, apoi îl trecu eunucului, care bău şi îl trecu înapoi la Agib, care bău şi îl trecu din nou eunucului, şi aşa mai departe până când îşi umplură bine pântecul şi se saturară cum nu mai fuseseră niciodată in viaţa lor. După care, mulţumiră cofetarului şi se retraseră în seara aceea cum putură mai iute, ca să ajungă la corturi înainte de apusul soarelui. Ajunşi la corturi, Agib se grăbi să meargă să îi sărute mâna bunicei lui şi mamei, Sett El-Hosn. Şi bunica îl îmbrăţişa şi îşi aminti de fiul său Badreddin şi suspină mult şi plânse mult. După aceea recită aceste două strofe: „De n-aş fi sperat deloc că lucrurile despărţite trebuie într-o zi să se adune iarăşi laolaltă, în toată viaţa mea nu aş mai fi spera; vreodată la tine după plecarea ta! Ci, eu mi-am făcut acest legământ ca niciodată să nu sălăşuiesc în inima mea o altă iubire decât iubirea pentru tine. ŞiAllah Domnul meu este martor al jurământului meu şi ştie toate tainele!" Apoi ea zise lui Agib: — Copilul meu, unde ai fost să te plimbi?

El răspunse: — Prin sukurile Damascului! Ea zise: — Atunci trebuie să-ţi fie tare foame! Şi se ridică şi îi aduse o cană de porţelan plină cu minunatul amestec din seminţe de rodie, acea delicioasă gustare în care era neîntrecută şi despre gătitul căreia îi dăduse primele îndrumări şi fiului său Badreddin, pe când încă era copil la Bassra. Ea ii zise şi sclavului: — Poţi mânca împreună cu stăpânul tău Agib! Dar eunucul făcu in sinea lui o strâmbătură şi îi zise:

""V
Şi cele trei fecioare statură în picioare dinaintea Califuiuii...

J
241
O MIR ŞI UNA DE NOPŢI

— Pe Allah! nu mai am într-adevăr nici pic de poftă! N-aş putea înghiţi nici măcar o îmbucătură! Totuşi se aşeză iângă Agib. Cât despre Agib, şezu şi el, dar îi era şi lui pântecele ghiftuit cu toate felurile de bunătăţi ce le mâncase şi le băuse în dugheana cofetarului. Luă totuşi o îmbucătură şi o gustă. Dar nu putu nici într-un chip să o înghită, într-atât era de ghiftuit. Şi, de altminteri, i se mai păru că acesteia ii lipseşte puţin zahăr. Aceasta nu era adevărat. Numai că el era sătul de-a binelea. Şi aşa, făcând o strâmbătură, îi zise bunicii: — Asta. nu-i tocmai bună, bunico! Atunci bunica se înecă de ciudă şi strigă: — Cum, copilul meu, îndrăzneşti să susţii că bucatele mele n-ar fi bune?! Nu ştii, oare, că nu este in lumea întreagă altcineva care să se priceapă ca mine la gătitul bucatelor, prăjiturilor şi dulciurilor în afară poate de tatăl tău, Hassan Badreddin, care, de altminteri, a învăţat acestea de la mine Dar Agib răspunse: — Pe Allah! bunico, amestecul tău n-are împlinirea dorită. Lipseşte niţel zahăr. Şi apoi de-ai şti! Uite, îţi mărturisesc, de curând am cunoscut în suk (dar să nu-i spui bunicului mamei) un cofetar care ne-a îmbiat cu acelaşi amestec. Dar... Chiar şi numai la mirosul aromei lui îţi simţeai inima umflându-ţi-se de plăcere! Cât despre gustul lui, acesta era aşa de delicios, încât ar fi stârnit pofta chiar şi în sufletul unuia care nu mistuie bine! Cât despre iscusinţa ta de a-1 găti, într-adevăr, nici nu se poate asemui cu a celuilalt, nici de aproape şi nici de departe, şi nici într-un fel, chiar aşa, bunicuţo! La aceste cuvinte, bunica fu cuprinsă de mânie mare, şi aruncă o privire piezişă spre eunuc şi îi zise...
Dar în clipa aceea a povestirii sale, Şahrazada văzu apropiindu-se dimineaja şi, discretă, încetă istorisirea. Atunci sora ei, mica Doniazada, îi zise: — O, sora mea, cât sunt de dulci şi de plăcute cuvintele tale, şi cât este de fermecătoare şi delicioasă această poveste! Şi Şahrazada îi surâse şi îi zise: — Da, surioara mea, dar aceasta nu-i nimic pe lângă ceea ce vă voi povesti la amândouă în noaptea viitoare, dacă voi mai fi încă în viaţă/prin harul lui Allah şi

şi sfârşi treburile ce erau de rânduit. că bunica lui Agib se umplu de mânie. şi divanul se umplu de mulţimea vizirilor. am intrat cum trebuie acolo şi am mâncat acolo! Şi adăugă cu şiretenie: Şi îţi repet. merse de o căută pe Şahrazada. îi aruncă sclavului o privire piezişă şi îi zise: — Nenorocitule! oare nu cumva tu ai fost acela care l-ai stricat pe acest copil? Cum de ai îndrăznit să îl faci să intre în dugheana bucătarilor şi cofetarilor! La aceste cuvinte ale bunicii lui Agib.. ha-ha!. Apoi divanul fu ridicat şi regele se întoarse la palat. încât ne-am ghiftuit până aici! şi pe urmă am băut un şerbet delicios cu gheaţă tocată! Allah! cât era de bun! şi neîntrecutul cofetar nu şi-a precupeţit zahărul ca bunica! ." Rogu-te. mărite rege.. era cu mult mai bun decât ceea ce ne îmbii tu colea! Atunci bunica fu şi mai ciudată şi merse bombănind ca să îi spună cumnatului său. da sau nu. a curtenilor. a strajenlor şi a oamenilor din palat. cu Agib. care este. era atât de bun. să se ridice de pe covor şi să îi zică Şahrazadei: — O. şi nu zăbovi să îşi facă fapta obişnuită cu ea. bunicuţo!. vizirul. Atunci regele Şahriar ieşi spre sala de judecată. n-am intrat nicidecum acolo! Dar vicleanul Agib strigă: — Ba da! am intrat acolo! Cât despre ceea ce am mâncat acolo. Fiica vizirului. desigur! din toată inima şi cu toată bunăvoinţa îmi voi încheia povestirea. încheie această poveste minunată care este povestea frumosului Hassan Badreddin şi a soţiei lui. Şi strigă: — Said! intrat-ai. Şi era a douăzeci şi patra noapte Şi mica Doniazada nu întârzie.. Şi regele judecă şi numi în slujbe şi îndepărtă din slujbe. o poveste minunată şi nespus de uimitoare!" «1* 16 voi. dar nu mai înainte ca acest rege cu purtări alese să îmi îngăduie aceasta! Atunci regele. care aştepta sfârşitul cu mare nerăbdare. El zise: — Noi n-am intrat deloc în dugheană: n-am făcut decât să trecem pe dinaintea ei! Dar îndărătnicul Agib strigă: — Pe Allah. I O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 242 Apoi regele Şahriarşi Şahrazada îşi petrecură amândoi restul nopţii îmbrăţişaţi până la ziuă. bunico. încât Şamseddin. fiica unchiului său Şamseddin! Erai tocmai în locul: „Bunica aruncă atunci o privire piezişă către eunucul Said şi îi zise. şi aceasta până la sfârşitul zilei. şi cârmui. eu te rog din suflet. care de felul său era aprins la fire şi care bucuros se descărca prin zbierete asupra celorlalţi.. despre groaznica nelegiuire a eunu243 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI cului de catran! Şi îl aţâţă in aşa măsură pe vizir împotriva sclavului. o.buna plăcere a regelui! Şi regele îşi zise în sufletul său: „Pe Allah! nici nu îmi trece prin cap să o ucid înainte de a fi auzit urmarea povestirii ei. Şi când se lăsă noaptea. se grăbi să meargă cu cumnata sa în cortul unde se aflau Agib şi eunucul.. surioara mea.. ce i-a spus? Şi Şahrazada îi surâse surioarei sale şi îi zise: — Da. eunucul fu tare speriat şi se grăbi să se dezvinovăţească cu tărie de acest lucru. în dugheana unui cofetar? Şi eunucul îi răspunse îngrozit: — Nu. îi zise Şahrazadei: — Poţi să vorbeşti! Şi Şahrazada zise: Mi s-a povestit. într-adevăr. o dată fapta săvârşită.

Că de nu. dar bunica nu se mai putu stăpâni de ciudă şi. şi mai ai îndrăzneala să îl faci mincinos pe acest copil care neîndoios că spune adevărul. încât se îngreţoşase. într-adevăr. Dar se grăbi să spună cum că în ajun mâncase atâta în cort cu ceilalţi sclavi. acesta ne va sluji cel puţin să facem o asemănare între lucrul lui şi al meu! Cumnatul meu va fi judecătorul! Şi eunucul răspunse: — Da. de ni-1 vei aduce. Atunci porunci să îl întindă sclavii la pământ. încă şi acum sunt zdrobit tot de pe urma ei! Atunci Hassan Badreddin începu să râdă şi zise: — Fii fără de teamă! Căci această dulceaţă pe care ţi-o gătesc. sfârşi prin a-şi cere iertare. pe la cofetar. aşadar. Şi lepădă îmbucătura pe care o luă in gură. dar eunucul continuă să se dezvinovăţească. n-am mai gustat ceva aşa de bun! Dar şi ce nenorocire că am gustat acuma din această dulceaţă searbădă şi greţoasă! Allah! cât este aceasta de rea! Atunci vizirul se puse cu poftă pe râs. strigă: — Ah! mincinosule! spre a dovedi.mărturiseşte adevărul! Atunci eunucul se hotărî şi zise: — Ei bine. Şi eunucul ieşi numaidecât şi sfârşi prin a ajunge la dugheană şi îi zise cofetarului: — Iată! tocmai adineauri am făcut un rămăşag asupra felului tău de amestec cu cei de acasă. Dar vizirul pricepu de îndată că eunucul intrase. stăpânul meu. desigur! Atunci bunica îi dădu un ban de o jumătate de dinar şi o cană goală de porţelan. căruia i se repetă aceeaşi întrebare. voi totuşi să se supună încercării. acesta-i adevărul! Noi am intrat la un cofetar din suk! şi dulceaţa lui era atât de gustoasă. nu este în iume altcineva care să se priceapă să o facă aşa ca şi mine. Pe Allah. în viaţa mea. stâlcit în bătaie. da! o. chiar în ziua aceea. Dă-mi. din acestea de o jumătate de dinar. Şi mai ales găteşte-1 bine şi pune într-acestea toată iscusinţa ta. vă spun drept că-s îngreţoşat de ieri! Şi fiindcă vizirul se osteni de atâta bătaie. în afară de mama mea! Şi mama este acum în ţări atâta de . de altminteri. care şi ei au gătit un amestec din seminţe de rodie. umilită până la sânge. şi se aşeză înaintea cănii cu seminţe de rodie şi se puse pe treabă. Şi eunucul. şi se năpusti asupra lui cu lovituri sporite şi din toată puterea. zbierând cât îl ţinea gura: — O. voi mai mânca o ciomăgeală ca şi adineauri. Totuşi eu voi consimţi să te cred dacă vei putea să înghiţi cana aceasta întreagă gătită de cumnata mea! Aceasta îmi va dovedi că eşti nemâncat! Atunci Said. deşi ghiftuit în urma trecerii lui pe la Badreddin. Atunci vizirul îi zise: — Said! eşti un mincinos. dar fu silit să se oprească la prima îmbucătură. îţi îngădui să mergi ca să ne cauţi un porţelan umplut cu acelaşi conţinut! Şi.Atunci mânia vizirului spori îndoit împotriva eunucului. se opri şi îi zise lui Said: — Haide . stăpâne al meu. îţi poruncesc să ne aduci din amestecul cofetarului tău! căci toate acestea sunt născociri ale tale! Dar. atât era de ghiftuit până în gâtlej. O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 244 încât.

Plecaţi! Cât despre vizir.îndepărtate. şi se duse la casa cârmuirii. îşi alcătui un plan. fără să rostească o vorbă. prin a-1 aduce pe Hassan la corturi dinaintea vizirului. Allah ne va îngădui să fim iarăşi împreună! Şi numaidecât porunci să vină slujitorii lui. şi să dărâme din temelii acea dugheană. care năvăliră în prăvălia lui. sfârşi prin a-şi reveni în fire... care. şi răsturnară pe jos toate prăjiturile şi zaharicalele. după ce se înarma cu răvaşele scrise de sultanul Egiptului.şi dărâmară întreaga dugheană.. Dar abia îl duse la buze şi scoase un ţipăl şi căzu pe spate. Cât despre cofetar să i lege braţele cu pânza de la turbanul lui. Atunci bunica lui Agib luă porţelanul şi se grăbi să guste din acesta ca să işi dea seama de gradul lui de dulceaţă şi de bunătate. tulburat peste măsură. Cât despre Hassan Badreddin. cu hârleţe şi cu securi.! Apoi Badreddin umplu porţelanul sclavului cu foarte mare grijă.. el urcă de îndată pe cal. Şi guvernatorul zise: — Nimic mai uşor! Şi porunci străjilor să meargă să le stea într-ajutor cu puterea. cugetă o clipă. Ajuns la Dâr El-Salam. Atunci vizirul. Hassan. şi îl legară cobză cu pânza de la turbanul lui. după un ceas. cunoscut în suk sub numele de Hassan El-Bassri. el ii văzu venind înspre el pe toţi acei oameni înarmaţi cu ciomege. vizirul se află in culmea bucuriei şi a nerăbdării de a-1 vedea pe nepotul său şi strigă: — în sfârşit. dar ferindu-vă bine să nu îi pricinuiţi nici cel mai mic rău. plânse mult . ca şi toată lumea. şi isprăvi cu pregătirile lui. şi eu l-am învăţat şi pe Hassan! La aceste cuvinte. apoi îl prinseră pe înfricoşatul Hassan. Vizirul îşi luă atunci rămas-bun de la locotenentul-guvernator şi se întoarse la corturi. sultanul Egiptului. Şi înfricoşatul Hassan se gândi: „Allah! nu încape îndoială că numai amestecul de seminţe de rodie poate fi pricina tuturor acestor întâmplări! Cine ştie ce vor fi găsit într-acesta!" Sfârşiră. şi le zise: — Douăzeci de bărbaţi dintre voi să meargă numaidecât la dugheana cofetarului Hassan. şi să îmi fie adus aici cu forţa. la locotenentul-guvernator care reprezenta la Damasc pe stăpânul său. adăugă încă puţin mosc şi apă de trandafiri. oamenilor vizirului. Dâr El-Salam. Apoi se întoarse către vizir şi îi zise: — Porunceşte! pe cine vrei să prinzi? El răspunse: — E vorba de un cofetar din suk. rămase uluit şi se grăbi să arunce apă de trandafiri pe faţa bunicii. şi prefăcură totul în bucăţi. Ea ghicise mâna fiului ei. Şi eunucul luă porţelanul şi se întoarse de acolo cu toată iuţeala înapoi la corturi. vizirul îi înfăţişă locotenentului-guvernator scrisorile sultanului. deci. care numaidecât se închină şi le sărută cu respect şi le duse la frunte cu veneraţie. Şi Hassan Badreddin. Şi zise: — Allah! făcătorul acestui amestec din seminţe de rodie nu poate fi decât fiul meu Hassan Badreddin şi nicidecum un altul! —— 245 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI Eu sunt încredinţată de aceasta! Nimeni altul in afară de mine nu ştie să îl pregătească în felul acesta.

până ce ajunseră la Cairo. Apoi îl încărcară pe cămilă. Merseră până se lăsă noaptea. vizirul le spuse celor două doamne să îl lase pe el rânduiască totul după socoteala lui. Chemă. îl luară pe înfricoşatul Hassan şi îl vârâră in ladă şi închiseră cu grijă capacul. şi potriveşte acest stâlp la o căruţă trasă de o pereche de bivoli! Şi Hassan strigă îngrozit: — Doamne! ce vrei oare să faci cu mine? Şi el răspunse: 247 O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Să te ţintuiesc la stâlpul de ocară şi să te fac să intri astfel în oraş ca să fii de privelişte la toţi locuitorii! Şi Hassan strigă: — Dar care este fărădelegea ce mă face vrednic de o aşa pedeapsă? Atunci vizirul Şamseddin îi zise: — Pentru nepăsarea pe care ai vădit-o la gătitul amestecului din seminţe de rodii! N-ai pus in acesta destule mirodenii şi nici destule parfumuri! La aceste cuvinte. domnule! Şi vizirul striga: — Legaţi-1 pe acest om şi încuiaţi-1 înapoi in ladă! Continuară astfel călătoria. după ce vizirul îl descosea cu tot felul de întrebări. Dar înainte de a intra în oraş. Şi atunci zise: — Aduceţi-mi degrabă un dulgher! Şi veni dulgherul. şi ridicară tabăra şi porniră la drum. şi înalţă numaidecât un stâlp pe măsura lui. şi vizirul ii zise: — Ia-i măsura acestui om in lungime şi lăţime. domnul meu! Oare veţi fi găsit în el ceva ce mi-ar pute aduce cumva osânda tăierii capului? Şi vizirul răspunse cu asprime: — Să ţi se taie capul? Dar asta ar fi pedeapsa cea mai blândă! Aşteaptă-te la ceva cu mult mai rău! Vei vedea îndată! Ci. aşadar. la porunca vizirului. Apoi îşi urmară drumul. şi vizirul porunci din nou să îl scoată pe Hassan din ladă şi să îl târască înaintea lui. Apoi. Hassan Badreddin se pălmui peste obraji şi . şi îl scoaseră o clipă pe Hassan din ladă. Atunci se opriră să ia ceva în gură. pe tinerii săi sclavi şi le zise: — Aduceţi-1 aici pe unul dintre oamenii noştri de la'cămile Şi mai aduceţi şi o ladă mare de lemn. ca apoi să îl închidă din nou. Şi. căci el nu vroia să le dea sear de ceea ce urmărea el decât numai la sosirea lui la Cairo.şi strigă: O MIE ŞI UNA DE NOPŢI — Doamne! oare ce fărădelegi am putut eu săvârşi? Vizirul îl întrebă: — Tu eşti acela care ai gătit acel amestec din seminţe de rodii? El răspunse: — Da. se opriră in mahalaua Zaidaniah. din vreme în vreme. se opreau şi îl scoteau pe Hassan afară. Şi sclavii se supuseră pe dată. zicându-i de fiecare dată: — Tu eşti acela care ai gătit amestecul de seminţe de rodii? Şi Hassan răspundea neschimbat: — Da.

Şi treaba fu . dulgherul. negreşit. de acuma numai crucea ţi se cade! "' în timpul cât schimbară aceste cuvinte. deşi la hotarul tulburării şi al fericirii. pentru asta. o. din vreme în vreme. şi nu mi-ai dat să mănânc decât numai o dată pe zi. fireşte.stjrigă: — Ya Allah! şi aceasta să fie fărădelegea mea? Pentru atât m-ai făcut să îndur această caznă îndelungată a călătoriei. şi merseră până ce ajunseră în cele din urmă acasă. că tu le eşti căpetenie! Căci. îi răspunse: — Da. ca şi cum i-ar fi spus: „Pe Allah. Atunci puseră mâna pe Hassan şi îl încuiară înapoi in ladă. Şi vizirul îi strigă: — Pe mâine urmează răstignirea ta! Apoi aşteptă câteva ceasuri până ce Hassan adormi în ladă. cu multă asprime. îşi arunca pe furiş câte o privire asupra lui Hassan. fiica mea. aicea te vei simţi bine!" O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 248 într-acestea se lăsă noaptea. să ii dăm de urmă vărului tău Hassan Badreddin! El este aici! Scoală-te. şi dădu porunca de plecare. aceasta-i pricina lipsei de pricepere în dresul bucatelor! Fireşte! Atunci Hassan Badreddin fu la hotarul uluirii. cărora. care se sculară pe dată şi se puseră pe treabă şi aprinseseră făcliile. Atunci rândui să încarce lada pe spinarea unei cămile. fiicei şi soţiei fratelui său. la Cairo! Şi numai atunci vizirul găsi de cuviinţă să le dezvăluiască toate. — Mărire lui Allah care ne-a îngăduit. in cele din urmă. purtarea ta mişelească faţă de mine este o fărădelegere cu mult mai cumplită! Şi ar trebui să te pedepseşti întâi pe tine însuţi! Atunci vizirul îi răspunse: — Nu mai este nimic de adăugat. dădu poruncile trebuitoare slujitoarelor. nu te-ai purta aşa cu mine pentru trei firicele de mirodenii mai puţine într-un amestec de rodii! Şi vizirul îi zise: — Dar trebuia să te învăţ minte să nu cazi din nou în greşeală! Ci. El îi zise de fapt fiicei sale Sett El-Hosn. şi veghe ca fiecare lucruşor să fie rânduit la locul său dintâi. fiica mea şi fii fericită! Şi ia seama bine de îţi aşează mobilele şi covoarele din casă şi din camera ta nupţială întocmai in aceeaşi stare in care se găseau în prima noapte a nunţii tale! Şi numaidecât Sett El-Hosn. de n-ai fi căpetenia nebunilor. şi acum vrei să mă ţintuieşti la stâlp? Şi vizirul. continua să pregătească lemnul caznei şi. Şi le citi pe-ndelete inşiruirea acestora. şi începu să cugete adânc! Şi vizirul îi zise: — La ce te gândeşti? El răspunse: — O! nu la mare lucru! doar la cei ce şi-au pierdut minţile. lângă ei. nu era altă cale decât numai asta! Şi Hassan Badreddin ii zise: — Orice ar fi. şi ridică mâinile spre cer. Şi vizirul îi zise: — O să-i ajut aducerii tale aminte! Şi deschise dulapul său şi scoase de acolo hârtia pe care erau înşirate mobilele şi toate lucrurile din casă cu locurile unde erau aşezate atuncea.

Şi îşi zise: „Oare sunt treaz? sau dorm? sau am înnebunit?" Se încumetă. şi pe divan pantalonii şi hainele sale. îl dezbrăcă şi îi puse numai o cămaşă subţire şi o tichie pe cap. dar înaintând cu un picior şi dând înapoi cu celălalt. îşi zise în sinea lui: „Pe Allah! Haide. şi cu băgare de seamă îşi vârî capul pe uşă. Atunci i se aşternu sudoarea pe frunte şi o şterse cu mâna. nu-i nicidecum un vis!" Şi. sărmanul Hassan începu să râdă in hohote ca un mâncător de haşiş sau un fumător de opiu şi se puse pe urlate: . Şi se îndreptă spre încăperea unde se afla lada in care sălăşluia Hassan legat cobză. băiatule. acum să te vedem: oare eşti cufundat în cel mai adânc dintre vise. şi când el va intra. Apoi vizirul însemnă data acestei zile binecuvântate. totuşi. pe uşa deschisă ce dădea in camera nupţială. să intre in camera nupţială şi să se pregătească spre a-1 primi pe vărul şi soţul ei. şi nespus de uluit de a se găsi astfel aproape despuiat de haine în acel coridor luminat strălucitor şi care nu îi părea chiar atât de necunoscut. văzu chiar în fund pe scaun turbanul său. de după pânza apărătoare de ţânţari din mătase albastră şi subţire. zicând acestea. iar dedesubtul lor punga cu cei o mie de dinari şi ţidula jidovului. strigă: „Dar. Şi numaidecât. fără să îndrăznească mai mult şi ştergându-şi mereu fruntea jilăvită de sudoare rece.aşa de bine făcută. cu toate că Sett El-Hosn n-avea câtuşi de puţin nevoie de această povaţă. încât muritorul cel mai treaz la minte s-ar fi crezut încă tot la nunta lui Sett El-Hosn cu rândaşul ghebos. să ii zică: „Ah! cât de mult ai zăbovit Ia umblătoare! Pe Allah! de ce eşti supărat? De ce nu spui nimic? Oare nu sunt eu lucrul tău şi roaba ta?" El o mai povăţui. întocmai ca în noaptea nunţii. băiatule! Nu-i deloc un 'vis! Şi tu fuseseşi închis zdravăn şi legat cobză într-o ladă! Nu. Hassan Badreddin. vizirul aşeză chiar cu mâna lui. fără să uite de cuvintele cele mai pline de dulceaţă şi de versurile poeţilor. sau eşti în stare de trezie?" După întâiele clipe de încremenire. pe Allah! nu mai încape îndoială. el ajunse la uşa camerei nupţiale. vizirul se furişă în grabă deschizând uşile care duceau la camera nupţială. Sett El-Hosn. la puţină vreme. stăpânul meu iubit! Cât ai zăbovit la umblătoare! Ah! vino repede! vino! La aceste cuvinte. Şi numaidecât i se tăie răsuflul căci tocmai recunoscuse aidoma sala unde se petrecuse nunta în cinstea lui şi spre paguba cocoşatului. Acestea o dată făcute. ridică surâzătoare marginea tivită a vălului şi îi zise: — O. în cele din urmă. să fie cât mai drăgălaşă cu vărul ei şi să îl facă să îşi petreacă noaptea cât mai plăcut cu putinţă. pe locul lor de odinioară. hainele lui Badreddin: turbanul lui pe scaun. şi îl lăsă pe Hassan să se trezească singur. pantalonii lui şi mantia lui pe divan. să păşească înainte. el se încumetă să se scoale şi să facă vreo câţiva paşi pe afară ieşind din coridor pe una din uşile care se deschideau într-acolo. Apoi îi zise fiicei lui să se îmbrace aidoma ca in prima noapte. Porunci să îl scoată din aceasta in timp ce dormea. care îi erau strâns legate. Apoi. Şi. Hassan se trezi. întinsă în toată frumuseţea ei goală. îl dezlegă la picioare. După aceea. e tocmai aşa. şi. izmenele lui de noapte in patul răvăşit. şi nu uită să coasă la loc plicul din pânză ceruită între tichie şi pânza turbanului.

foarte departe! Da! şi că petrecusem acolo zece ani indeletnicindu-mă cu această meserie. acolo. prietenul meu. şi să-ţi faci nevoile. Sett El-Hosn. nu! Acesta-i Într-adevăr un vis! Această lovitură este poate o lovitură pe care am primit-o adineauri de la tine. numai în cămaşă şi cu o tichie pe cap. voi fi visat un vis tare neplăcut! Apoi adăugă: Ah.? Atunci Badreddin. da! Tare neplăcut! închipuieşte-ţi că am visat că eram ceva ca un fel de bucătar sau cofetar într-un oraş numit Damasc.! Desigur că voi fi adormit la umblătoare. a fost zvârlită bine! Apoi se gândi o clipă şi 251 O MIE Şl UNA DE NOPŢI adăugă: Sau mai curând. Ah! tu nu erai la început aşa! Oare nu cumva. să te încălzesc puţin. neîndoios că vreun fiu de neam ales. Şi totuşi! acesta. simţindu-şi fruntea scăldată de sudoare. şi putu in cele din urmă să rostească: — Ha! ha! zici că nu eram aşa la început! care început? Şi care noapte? Pe Allah! dar sunt ani şi ani de când lipsesc de aici! Ha! ha! Atunci Sett El-Hosn ii zise: — O. chiar de noaptea asta când berbecul tău a intrat cu putere de cincisprezece ori in crăpătura mea! O. nemaiputând de tulburare. dar in mişcarea aceea dibui urma pietrei care îl rănise şi sări in sus strigând: — Dar nu! Iată urma loviturii de piatră zvârlită de acel copil! Nu-i nimic de vis. ochii mei! Dar Badreddin continuă să râdă ca un smintit şi zise: — Poate că grăieşti adevărat! Totuşi.. Am sosit in acel oraş Damasc. care atârnau în jos! Şi din nou Sett El-Hosn vorbi dinăuntrul patului şi ii zise: — Oare ce ţi s-a întâmplat iubitul meu? Te văd tare buimăcit şi tremurând. turbanul lui din Bassra. care.. şezu pe covor şi începu să se gândească adânc. se şterse. începu să deschidă şi să închidă gura într-o mişcare de râs nebun. însoţit de un eunuc! Şi mai mi s-a întâmplat cu ei cutare şi cutare păţanie. care şedea prea neclintit ţinându-şi fruntea între palme. bluza lui şi dedesubt baierele pungii. . scumpul meu! ai ieşit numai ca să mergi la umblătoare. Apoi. scumpul meu. în zbenguielile noastre! Apoi zise: îţi voi povesti mai departe despre visul meu.— Hu! Hi! hu! ce vis uimitor! ce vis dezlânat! Apoi. în deplină linişte. aşadar. linişteşte-te! Pe numele lui Allah asupra ta şi în jurul tău! linişteşte-te! Vorbesc de noaptea asta pe care adineauri ai petrecut-o in braţele mele. făcând cu mâinile semne nebuneşti de uimire.. înfoiaţi şi cu cutele foarte regulate. aşa precum mă vezi.. nu ştiu cum într-o dimineaţă... M-am mai visat şi cu un băiat. şi acolo. Şi ai întârziat acolo aproape un ceas! Ah! văd bine că te simţi tare prost! Vino. acesta nu-i deloc un vis! Am gătit un amestec din seminţe de rodii. Totuşi. ca un orb sau un beţivan. Şi sărmanul Hassan. cu neţărmurită băgare de seamă. Tichia ghebosului! Şi locuitorii nici nu ştiu prea bine ce aveau cu mine! Moştenii iacă aşa dugheana unui tofetar. un uncheaş tare cumsecade!. continuă să meargă înainte. vino. ca şi cum ar fi păşit pe şerpi. în Siria.. el vedea acolo înaintea lui pantalonii săi aşa cum îi ştia. ridicându-şi pulpanele cămăşii O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 250 cu mâna şi pipăind prin aer cu cealaltă mână.. vino inima mea.

care numaidecât ii ură pace. apoi turbanul tău. copilul meu. ii istorisi lui Sett El-Hosn toată povestea. Şi eu nu te-am făcut să înduri toate acestea decât spre a avea o dovadă mai mult că eşti chiar el şi ca să mă încredinţez că ai fost tocmai tu acela care a intrat în patul fiicei mele. Şi el nu îndrăznea nici să se clintească din loc. se intinse istovit şi căzu într-un somn greu. când aceste cuvinte: „Nu! acesta-i adevărul!" O dată cu dimineaţa.. de la început şi până la sfârşit.. pierderea dughenei mele de cofetărie. ivite chiar la început între . Atunci Sett El-Hosn strigă: — Iubitul meu. în sfârşit. eu care nu te văzusem niciodată mai înainte. în prima noapte a nunţii ei. nemaiputând îndura. pantalonii tăi şi punga ta. trezindu-se. fiul răposatului meu frate Nureddin din Bassra.. deci. Apoi adăugă: — Şi când te gândeşti că eram gata să fiu răstignit! Şi aş fi fost. Şi deodată strigă: — Nu! nu! toaie acestea nu sunt deloc un vis! Allah! unde mă aflu? unde-i adevărul? Şi sărmanul Hassan. murmurând în somn. vizirul Şamseddin. mulţumită lui Allah. copilul meu. căci. dacă din fericire visul nu s-ar fi destrămat la timp. nu avea destule mirodenii!. într-adevăr. dărâmată din temelii. Şi atunci!..pare-se... nepotul meu.! Şi Hassan Badreddin. nemaiavând nici un temei ca să tacă. purtat uşor pe braţe de Sett El-Hosn până la pat. ce vis nemaipomenit ai visat. mi-ar fi pricinuit o neţărmurită durere! Atunci Sett El-Hosn. Allah! mai sunt încă scăldat în sudoare cum am ieşit din lada aceea! Şi Sett El-Hosn îl întrebă: — Dar de ce vroiau să te răstignească? El răspunse: — Tot din pricina prea puţinelor mirodenii din amestecul de seminţe de rodie! Da! infricoşătorul stâlp de ocară era acolo şi mă aştepta cu căruţa trasă de o pereche de bivoli de Nil. sări din pat şi veni să se arunce la gâtul lui Hassan Badreddin şi îl strânse la pieptul ei imbrăţişându-1 şi mistuindu-l cu sărutările ei. care îl auzea. pe Allah! care m-ai legat ieri de mâini şi care mi-ai dărâmat dugheana? Şi toate acestea din pricina prea puţinelor mirodenii în amestecul din seminţele de rodie? Atunci vizirul Şamseddin. vegheat de Sett El-Hosn. Dar. Şi această dovadă am avut-o văzându-te cum recunoşti (căci eram ascuns dinapoia ta) casa şi mobilele. într-adevăr! Tu eşti Hassan Badreddin. Haide!.. spune-mi-1 în întregime. oare numai să fi visat toate acestea? Şi să nu se fi petrecut aievea?. toate acestea n-au fost decât un vis. uite aşa. la capătul patului. Şi Badreddin îi zise: — Doar nu eşti tu acela. Mă vei ierta. când aceste cuvinte: „Acesta-i un vis!". zise: — O. Rogu-te. se regăsi în braţele lui Sett El-Hosn şi îl văzu dinaintea lui în picioare. căci n-aveam decât această cale la îndemână ca să te recunosc. într-adevăr. de vreme ce te-ai născut la Bassra! Ah! copilul meu! toate acestea se datoresc unei neînţelegeri. pe unchiul său. şi mai cu seamă ţidula din pungă şi plicul pecetluit din turban care cuprinde poveţele tatălui tău Nureddin.. întrerupându-se mereu ca să se minuneze singur. liniştea se intoarse in mintea lui Hassan O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 252 Badreddin care. vis sau întâmplare aievea.

mama lui Badreddin. şi lăsând mulţi copii tot aşa de frumoşi ca luna şi stelele. povestea minunată pe care vizirul Giafar Al-Barmaki a istorisit-o califului Harun Al-Raşid.pleoapele mele. care. apoi îi zise: — O. o. Şi aceasta este. o. se apropie plângând cu hohote şi se aruncă în braţele sale aproape ameţită de bucurie. şi în desfătările curate fără să se lipsească de nimic şi aceasta până la capătul zilelor lor. ii dărui cu una dintre cele mai frumoase fecioare. şi a lui Hassan Badreddin. copilul meu! cât despre mama ta. grăindu-i regelui Şahriar. nu crede nicidecum. urmă gingaşa şi sfioasa Şahrazada. dar îl cuprinse în mare prietenie pe tânărul care era soţul femeii tăiate din povestea celor trei mere şi. şi începură din nou să trăiască în bucurie şi într-o fericire deplină. şi ridică-tf pulpanele mantalei ca să îl slujeşti!" De-abia sfârşise de recitat aceste versuri. se aruncă de gâtul tatălui său. când bunica lui Agib. şi îl luă la sine. Fericirea şi-a ţinut făgăduiala şi şi-a plătit datoriile. rodul întâiei nopţi a nunţii tale cu mama lui! Şi vizirul dete fuga să îi caute. recită aceste versuri: „După plecarea ta am început să plâng. să plâng îndelung. cum se temea de cofetarul îndrăgostit. şi o vei vedea precum şi pe fiul tău Agib. în bucuria lui. Apoi porunci scriitorilor palatului să scrie această poveste minunată cu scrierea lor cea mai frumoasă şi să o încuie cu grijă în dulapul documentelor ca să slujească de învăţătură copiilor lor. îi făcu daruri strălucite. §i m-a cuprins atâta fericire. Apoi ii mulţumiră lui Allah fiindcă i-a adunat. ca ibovnică. nu numai că îl învrednici pe vizirul Giafar cu iertarea negrului Rihan. care este fratele meu Nureddin. sultanul insulelor Indiei şi Chinei. a fratelui său. Şi califul Harun Al-Raşid strigă: — Pe Allah! cât sunt acestea toate de uimitoare şi de minunate! Şi in mulţumirile lui. Dar. să nu mai pori niciodată pe buzele mele cuvântul de despărţire veche! Şi fericirea s-a revărsat asupra mea. Şi lacrimile se revărsau de pe . cu lacrimi de bucurie. şi unchiul tău! Şi vizirul îi istorisi povestea. eu am adus-o de la Bassra. fiul Iui Nureddin. ca prieten apropiat şi comesean ai său. o. emirul credincioşilor. o. ca să îl mângâie de pierderea soţiei lui jertfite pe nedrept. iarăşi pe toţi laolaltă sănătoşi. Şi prietenul meu s-a întors! Aşadar. vizirul Nureddin. Da! aceasta-i povestea păţaniilor vizirului Şamseddin. de astă dată. Destinule. de nu eşti ostenit! Şi regele Şahriar îi zise: . Şi am făcut legământ ca. ei îşi istorisiră unul altuia poveştile lor şi păţaniile lor şi toate suferinţele lor. dacă vreodată Allah i-ar uni din nou pe îndrăgostiţii îndureraţi de despărţirea lor. care fură nenumărate.tatăl tău. îi zise Şahrazada regelui Şahriar. si cu atâta repeziciune. am călcat jurământul! Aceasta~i o nelegiuire. în sfârşit. Timpule. că această poveste ar fi la fel de minunată ca aceea pe care îmi voi îngădui să {i-o istorisesc. mărite rege. şi Badreddin. în oraşul Bagdad. scoală-te spre acela care aduce fericirea. Şi întâiul care roşi fu Agib. mărite rege. fără să se teamă de el. încât fără voia mea vărsai lacrimi din ochii mei! IJM1 253 O MIE Şl UNA DE NOPŢI Destinul a jurat să rămâie pe veci vrăjmaşul si pricina mâhnirilor mele! Şi eu. Şi după înflăcărate mărturii de iubire.

...................„..... a Cocoţatului...... A FRATELUI SĂU VIZIRUL ŞAMSEDDIN ŞI A FRUMOSULUI HASSAN BADREDDIN.....21 Povestea măgarului şi a boului si a stăpânului ţarinii..............................................................33 Povestea celui de al doilea şeic.................... a Jidovului a Nazarineanuhu ţi a Bărbierului din Bagdad/ iiu^rmat Şi regele Şahriar răspunse: — Fireşte............................................165 POVESTEA FEMEII TĂIATE.........................____................................178 POVESTEA VIZIRULUI NUREDDIN...................... Te)...: 335...................... poji să o povesteşti! SFÂRŞITUL VOLUMULUI I Tipar: c/grupul drago prnT TIPOGRAFIA FED Calea Rahovei 147.......113 Povestea celui de al treilea saâluk........................27 • * * POVEŞTILE CELOR O MIE ŞI UNA DE NOPŢI........... A CELOR TREI MERE ŞI A NEGRULUI RIHAN..................£&....................154 Povestea Aminei.............................31 Povestea întâiului şeic...33.41 POVESTEA PESCARULUI CU EFRITUL................................................. a doua fecioară.....44 Povestea vizirului regelui lunan şi a medicului Ruian..5 Fie voia lui Allah!......................................................... întâia fecioară...— Şi care este această poveste? O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 254 Şahrazada răspunse: — Ea este cu mult mai minunată decât toate celelalte! Şi Şahriar îi zise: — Şi care este numele ei? Ea răspunse: — Aceasta este Povestea Croitorului.........................31 POVESTEA NEGUSTORULUI CU EFRITUL..............................................93...... Fax: 337..............135 Povestea Zobeidei.......55 Povestea prinţului şi a vampirului.....................................................104 Povestea celui de al doilea saâluk...................................19 POVESTEA REGELUI ŞAHRIAR ŞI A FRATELUI " SĂU........................................................37 Povestea celui de al treilea şeic..............................57 Povestea tânărului fermecat şi a peştilor...........................................188 ...............18....................................77 CUPRINS Prefaţă........................ sector 5 ......f..............................................Bucureşti...................72 X POVESTEA HAMALULUI CU FECIOARELE.......50 Şoimul regelui Sindabad ....................... REGELE ŞAHZAMAN.....<£|3) Povestea întâiului saâluk.......................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful