INTRODUCERE

Începuturile lexicografiei româneşti se situează în veacul al XVIlea. Aproape simultan cu primele texte bisericeşti traduse din limba slavonă au apărut vocabulare bilingve slavo româneşti, în manuscris, din care s-au păstrat fragmente.1. Documentele cancelariilor domneşti erau redactate în slavonă la acea vreme şi, de aceea, s-a impus realizarea unor glosare ori lexicoane care să slujească la înţelegerea de către români a acestei limbi. Alcătuite rudimentar din liste bilingve, în care termenului slavon i se alătură corespondentul românesc, lucrările din secolele al XVI-lea, al XVII-lea şi unele chiar mai târzii nu respectă ordonarea alfabetică a cuvintelor, iar în lista de cuvinte-titlu apar numeroase îmbinări ori chiar propoziţii, precum şi nume proprii. Cu toate aceste minusuri, aceste lexicoane au slujit ca instrumente de lucru traducătorilor de texte sacre, păstrându-şi valoarea documentară pentru lexicograful contemporan, ca surse pentru cele dintâi atestări scrise ale unor cuvinte româneşti. Sub influenţa filosofiei iluministe care domină cultura română a sfârşitului de secol XVII şi a secolului următor, dicţionarele bilingve slavo-române au fost înlocuite de dicţionare bilingve sau poliglote în care elementul latin şi cel romanic îşi măresc ponderea, iar numărul lucrărilor de acest tip sporeşte semnificativ. Pe de altă parte, „centrul de greutate al lexicografiei româneşti începe să se mute în Transilvania”, care va avea contribuţii însemnate în d omeniu vreme de două secole2, după ce secolul al XVII-lea aparţinuse, integral, Munteniei. În ultimele două decenii ale secolului al XVIII-lea apar primele dicţionare tipărite. În felul acesta, lucrările lexicografice cunosc o circulaţie mult mai mare şi devin resurse pentru redactarea dicţionarelor ulterioare şi instrumente uzuale pentru traduceri. Aflate sub semnul bilingvismului ori al poliglotismului, dicţionarele din această perioadă cunosc o evoluţie încununată de Lexiconul de la circulaţie mult mai mare şi devin resurse pentru redactarea dicţionarelor ulterioare şi instrumente uzuale pentru traduceri. Aflate sub semnul bilingvismului ori al poliglotismului, dicţionarele din această perioadă cunosc o evoluţie încununată de Lexiconul de la Buda3, lucrare ce marchează începutul lexicografiei româneşti moderne, fiind

1 2

Ion Gheţie, Introducere în studiul limbii române literare, 1982 Mircea Seche, Istorie a lexicografiei, Editura Ştiinţifică, 1966 3 Lesicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemţescu, Buda, 1825

[1]

primul dicţionar de mari proporţii, explicativ şi etimologic al limbii române, tipărit în întregime cu litere latine. Lexicografia românească se diversifică şi se specializează în secolul al XIX -lea; apar numeroase dicţionare bilingve (dicţionare germano-române şi româno-germane, francezoromâne şi românofranceze, latino-române şi româno-latine, maghiaro-române, grecoromâne, un dicţionar ruso-român şi un vocabular român-rus, de asemenea un foarte frumos vocabular „italiano-romanesco”), dicţionare poliglote şi Dialoguri bilingve şi poliglote care serveau ca manuale de învăţare a limbii (sau limbilor) străine. Secolul al XIX-lea este important în istoria lexicografiei româneşti prin lucrări ca cele enumerate mai sus, dar mai cu seamă prin apariţia şi dezvoltarea lexicografiei monolingve. Lexicografia românească monolingvă a fost, înainte de anul 1825, ca şi inexistentă, deşi sunt consemnate unele proiecte nereuşite, precum cel din 1759 al lui P. P. Aaron şi Gr. Maior şi cel din 1780 al lui Gh. Şincai. Primul dicţionar explicativ complet al limbii române este cel al vornicului Iordache Golescu, Condica limbii rumâneşti, în care se adoptă pentru prima dată sistemul de redactare a cuvintelor pe cuiburi lexicale şi în care apar pe alocuri explicaţii cu caracter enciclopedic. Adesea, cuvântul este ilustrat prin contexte-tip create de autor. Iordache Golescu introduce în opera sa dublele posibilităţi etimologice şi redactează, pentru prima dată în istoria lexicografiei româneşti, o listă de omonime. În 1857 apare, la Iaşi, Glosariul limbei dacoromane al lui G. Săulescu, prospect al unui programat dicţionar general, istoric şi etimologic al limbii române, dicţionar nepăstrat însă. Un alt dicţionar explicativ general al limbii române datează din 1870 şi aparţine lui Ion Costinescu. Deşi intitulat Vocabularu romano-francesu, acesta este un dicţionar unilingv şi conţine o listă bogată de cuvinte şi de construcţii (expresii, locuţiuni, sintagme). Costinescu înregistrează în mod sistematic îmbinările de cuvinte care aparţin domeniului tehnico-ştiinţific. În 1830 se înfiinţează la Iaşi o societate literară care îşi propune realizarea, sub coordonarea lui Gh. Asachi, a unei enciclopedii româneşti, o primă lucrare lexicografică românească redactată de un colectiv. Se mai înregistrează şi alte încercări de elaborare a unor dicţionare enciclopedice: Ion Heliade-Rădulescu, proiect de Dicţionar de cunoştinţe universale; Alexandru Gavra, Lesicon de conversaţie storicesc religionariu (Buda, 1847). În 1847, Ion Heliade-Rădulescu tipăreşte, la Bucureşti, Vocabularul de vorbe streine în limba romana, un dicţionar purist, în care autorul îşi propune să identifice termenii străini din limba română şi să îi înlocuiască cu termeni româneşti, iar acolo unde în limba română nu există un astfel de termen transferă din limba latină în cea română termenul de care are nevoie. În 1867 apare, la Bucureşti, primul dicţionar de sinonime din istoria lexicografiei româneşti, Vocabularul de quateva vorbe synonyme, de C. Canella. Perioada cuprinsă între anii
[2]

1826 şi 1870 se caracterizează printr-o dezvoltare excepţională, sub raport statistic, a dicţionarelor de neologisme. De altfel, în istoria lexicografiei româneşti, preocuparea pentru neologisme cunoaşte o evoluţie susţinută până în prezent. În ultimele cinci decenii, au fost publicate patru ediţii succesive ale Dicţionarului de neologisme (v. infra). Acest fapt ilustrează, între altele, una dintre trăsăturile limbii române literare şi anume deschiderea spre împrumut ca modalitate de îmbogăţire lexicală şi capacitatea de adaptare a neologismelor. Amintim aici Vocabularu romanu, publicat la Bucureşti, în 1848, de I. D. Negulici, dicţionarele lui T. Stamati, la Iaşi, în 1851, E. Protopopescu şi V. Popescu, Bucureşti, 1860, al lui G. M. Antonescu, la Bucureşti, în 1862 şi al lui I. Bauman, la Craiova, în 1868. În această perioadă apare şi primul dicţionar de neologisme specializat, Vocabulariu de jurisprudenţă, de Iancu M. Codrescu, Iaşi, 1865. Trebuie subliniat rolul pe care l-au avut aceste dicţionare în punerea în circulaţie, popularizarea şi impunerea neologismelor. Apariţia acestor dicţionare are loc pe fondul procesului de modernizare a limbii române literare din această perioadă. Principala cale de realizare a acestui proces este orientarea latino-romanică în îmbogăţirea lexicului, în schimbarea ortografiei (inclusiv trecerea la scrierea cu alfabet latin), în modificarea unor forme fonetice şi a unor norme morfologice, în clarificarea, simplificarea şi armonizarea structurii sintactice. Cu deceniul al şaptelea al secolului XIX începe, în istoria lingvisticii româneşti, epoca marilor dicţionare.4 În această perioadă îşi desfăşoară activitatea Alexandru Cihac, care tipăreşte Dicţionarul etimologic dacoromân, prima lucrare riguros ştiinţifică din domeniul etimologiei româneşti. Lucrarea lui Cihac se întemeiază pe o orientare modernă, încercând să facă, pentru prima oară în lexicografia românească, inventarul obiectiv al originilor lexicului românesc. În Prefaţa dicţionarului, Cihac îşi susţine, pe de o parte, opiniile net antineologizante, şi, pe de altă parte, îşi declarăadmiraţia pentru termenii moşteniţi. Dintre cele două posibilităţi principale de organizare a materialului – alfabetică sau pe origini – Cihac o alege pe cea din urmă, mai potrivită într-un dicţionar etimologic, unde interesează în primul rând delimitarea diverselor apartenenţe lexicale. Pentru stabilirea listei de cuvinte, lexicograful porneşte de la variate şi numeroase izvoare scrise; ceea ce dă lucrării un caracter ştiinţific indiscutabil este şi indicarea exactă a izvoarelor scrise sau a celor lingvistice.

4

Ion Gheţie, Introducere în studiul limbii române literare, 1982

[3]

CAPITOLUL I
NOȚIUNI GENERALE DE LEXICOLOGIE

Totalitatea cuvintelor care există şi care au existat, cândva, într-o limbă oarecare formează lexicul sau vocabularul acesteia, iar disciplina care studiază componenta lexicală a unei limbi poartă numele de lexicologie (termen împrumutat din franceză lexicologie, în a cărui primă parte recunoaştem grec lexis, care înseamnă cuvânt). Există o lexicologie sincronică sau descriptivă, care studiază vocabularul unei limbi la un moment dat al existenţei ei (de obicei momentul actual) şi o lexicologie diacronică sau istorică, al cărei obiect de cercetare îl constituie istoria sau dezvoltarea vocabularului de-a lungul timpului şi în strânsă legătură cu evoluţia societăţii umane. Majoritatea cercetătorilor concep lexicologia într-un sens foarte larg, înglobând în ea tot ce ţine de studiul cuvântului şi al vocabularului ca parte integrantă a unei limbi. Există însăşi alţii care o separă de semantică şi de etimologie (interesată de originea şi evoluţia cuvintelor), apoi de formarea cuvintelor, de frazeologie şi, desigur, de lexicografie (care e mai veche decît lexicologia propriu-zisă, fiindcă începuturile ei rudimentare datează încă din antichitate). Deşi putem admite că lexicografia este o ramură a lexicologiei (considerată în sensul cel mai larg cu putinţă), ea nu trebuie în nici un caz confundată cu aceasta din urmă, care e o disciplină lingvistică în primul rând teoretică. Spre deosebire de lexicologie, lexicografia stabileşte principiile şi metodele de întocmire a dicţionarelor (monolingve, bilingve, explicative, etimologice, enciclopedice, ortografice ş.a.m.d). Prin lexicografie nu se înţelege însă numai tehnica de alcătuire a dicţionarelor, deşi acest sens este, desigur, primordial şi se suprapune, în ultimă analiză, peste cel (mai puţin explicit) de ramură a lexicologiei aplicate. Prin acelaşi termen mai desemnăm, adeseori, totalitatea dicţionarelor de care dispune o limbă oarecare (de obicei într-o epocă precis determinată). Din acest punct devedere, vorbim, spre exemplu, de lexicografia românească din epoca actuală sau din perioada cuprinsă între cele două războaie mondiale. I.1. IMPORTANŢA VOCABULARULUI În învăţământul nostru de toate gradele, studiul lexicului merită o atenţie mult mai mare decât i se acordă în momentul de faţă din câteva motive pe care le considerăm fundamentale. Cel
[4]

dintâi se referă la faptul că bogăţia unei limbi este dată, în primul rând, de bogăţia şi de varietatea vocabularului ei, teză unanim acceptată atât în lingvistica generală, cât şi în cea românească. În al doilea rând, se admite (iarăşi îndeobşte) că schimbările care au loc în societate, precum şi spectaculoasele progrese ale ştiinţei şi tehnicii contemporane se reflectă în primul rând şi nemijlocit în vocabular, considerat, pe bună dreptate, ca fiind compartimentul limbii cel mai labil şi mai deschis influenţelor din afară. Legătura dintre istoria lexicului şi istoria societăţii este atât de strânsă şi de evidentă, încât celebrul lingvist francez Antoine Meillet se considera pe deplin îndreptăţit să afirme că „orice vocabular exprimă, de fapt, o civilizaţie”. De aici rezultă necesitatea de a-l studia cât mai temeinic şi, ori de câte ori este posibil, în indisolubilă legătură cu prefacerile de diverse naturi care au loc în viaţa materială şi spirituală a unei anumite colectivităţi lingvistice. Relaţia existentă între dezvoltarea vocabularului şi a societăţii este puternic subliniată şi de alţi lingvişti (români sau străini). Unii dintre aceştia consideră că lexicologia are chiar o situaţie specială în sensul că ocupă un loc particular între lingvistică şi sociologie. Vezi, de exemplu, Georges Matoré (La méthode en lexicologie, Paris, 1953), care defineşte lexicologia „ca o disciplină sociologică” (p. 50) şi care, asemenea lui A. Meillet, consideră că vocabularul „este expresia societăţii” (p. 62), ceea ce înseamnă că acesta reflectă un anumit stadiu de civilizaţie şi că progresul lui e determinat în special de factori extralingvistici. Un alt motiv pentru care e necesar să acordăm mai multă atenţie studierii vocabularului este de natură stilistică. Precum se ştie, lexicul este aspectul cel mai specific al fiecărui stil funcţional (beletristic, ştinţific, administrativ şi publicistic). De aici înţelegem că deosebirile dintre stilurile amintite (privite ca variante funcţionale ale limbii literare) se reduc, în primul rând, la deosebiri de vocabular şi de frazeologie (adică îmbinări de cuvinte cu caracter constant mai mult sau mai puţin sudate ori închegate). La cele spuse până aici, trebuie adăugat că îmbogăţirea şi perfecţionarea vocabularului constituie un lucru mult mai greu de realizat decât însuşirea regulilor gramaticale ale limbii materne. Este unanim admis că, încă de la vârsta preşcolară, copilul stăpâneşte, în linii mari, sistemul gramatical al limbii pe care o vorbeşte, însă achiziţionarea de noi cuvinte şi folosirea lor corectă rămân un deziderat permanent de-a lungul întregii sale vieţi. În strânsă legătură cu cele afirmate mai înainte, subliniem că nici aşa-zisa optimizare a comunicării nu e posibilă fără un vocabular bogat şi corect întrebuinţat. Având în vedere că greşelile de ordin lexical sunt numeroase şi, în general, mai grave decât cele de natură gramaticală, se impune ca şi din acest punct de vedere studiul vocabularului să fie extins şi aprofundat.
[5]

în ce rezidă importanţa studiului vocabularului. o Distribuţia . o Cuvântul este semn lingvistic.I. Semnul este un obiect care stă în locul altui obiect la care se referă şi e reprezentat de reunirea noţiunii cu imaginea acustică. această interpretare are în vedere doar cuvintele denominative. cuvântul este constituit nu numai din aşa-zisa formă tip” (pe care o găsim inserată în dicţionare). Cuvântul poate fi definit în mai multe feluri:    în lingvistica tradiţională. cuvântul este un grup de litere aflat între două spaţii tipografice (blancuri). care este CUVÂNTUL. o substituţia . fie şi pe scurt. ci din toate formele lui gramaticale sau flexionare. cuvântul este o unitate lingvistică autonomă. Ca unitate lexicală între o formă sonoră.în locul fragmentului analizat se poate pune altul deacelaşi tip.2. Aceasta [6] . căreia i se pot fixa limitele prin trei procedee: o permutarea . scrie (se păstrează sensul general‚ „a face”). definindu-se ca o combinaţie de morfeme (unităţi minimale cu sens). acustică sau materială şi un conţinut semantic (redus uneori la un singur sens). cu imaginea corpului fonetic al semnului semnificant – signifiant. numite referenţi.o unitate presupusă a fi cuvânt îşi poate schimba locul în enunţ. Cuvântul ca semn lingvistic are proprietatea de a trimite la obiectele din realitatea extralingvistică. păstrându-se înţelesul foarte general şi global al enunţului: înlocuind pe învaţă cu cântă. adică o entitate care reuneşte solidar şi arbitrar imaginea obiectului numit( semnificat – signifié). Conform celei mai cunoscute dintre numeroasele definiţii care s-au dat acestui concept. fixând o relaţie constantă între referent şi numele său. el reprezintă asocierea unuia sau mai multor sensuri cu un complex sau înveliş sonor susceptibil de o întrebuinţare gramaticală în procesul comunicării. sunt necesare măcar câteva precizări în legătură cu unitatea de bază a lexicului. CONCEPTUL DE CUVÂNT După ce am arătat. cuvântul este o clasă de forme gramaticale.se asociază termenul analizat cu alţi termeni: secvenţa analizată se asociază numai cu nume de fiinţe. menţinerea înţelesului global fiind principala condiţie a valabilităţii permutării: Ion învaţă bine. / Învaţă bine Ion.

deşi forma de infinitiv a celor două verbe este aceeaşi. dar s-au specializat. pas şi altele. uneori chiar etimologia directă sau imediată a unora dintre aceste cuvinte e diferită. Concepând cuvântul în felul acesta. De altfel. ci toate alcătuiesc conţinutul semantic al acestui verb.7 -11 7 Subcapitol din volumul: Introducere în lingvistica matematică. făcuseră. în limba română actuală. Editura Albatros. Ideea referitoare la cuvânt ca unitate lexicală şi gramaticală este clar exprimată mai ales în GLR (pag. înseamnă că nu putem încadra în aceeaşi unitate lexicală forme flexionare care au fost. 1966. vin etc. ţărance – ţărănci sau îngheţate – îngheţăţi. Bucureşti. Solomon Marcus. faci. Astfel. iar a doua relaţii. 24-25 [7] . Edmond Nicolau. ceea ce e un motiv în plus să le separăm în dicţionare şi să le interpretăm ca omonime parţiale. făcurăm. unitatea lexicală iniţială s-a scindat în două sau chiar trei cuvinte diferite. Tot aşa. ital. comunicări. accordare). considerat o singură unitate şi din acest punct de vedere. p. în timp ce „cap” (pl. este „toarnă” şi. 1984. facem. p.înseamnă că orice cuvânt flexibil reprezintă o unitate într-o diversitate de forme sau aspecte gramaticale. vom spune că fac.6 În momentul în care o formă flexionară s-a specializat pentru exprimarea unui anumit sens al cuvântului polisemantic. „Cap” (cu sensul de „promontoriu”) provine din franceză (cap) şi tot din această limbă l-am primit pe ”pas” cu sensul de „trecătoare”. O diferenţă clară trebuie făcută şi între „a turna” (apă. se spune exclusiv „acord atenţie cuiva”. „turnează”. care trebuie considerate omonime parţiale (de exemplu capete. a căror formă corectă. prima referate. cândva. Theodor Hristea (coordinator). în raport de variaţie liberă. Sorin Stati. făcea. „paşi”) sunt moştenite din limba latină. la persoana a III-a singular şi plural. în cele din urmă. şi anume acorda (din fr. dar „acordez un instrument muzical”. „capete”) şi „pas” (pl. legături”. pentru exprimarea anumitor sensuri lexicale. deci altfel decât erau ele considerate în anumite manuale şcolare. corn. accorder. capi şi capuri sau coarne. care nu se deosebesc câtuşi de puţin din punctul de vedere al sensului7. 5 6 Gramatica Limbii Române Fragment din capitolul I al volumului Sinteze de limba română. Numeroasele sensuri ale verbului în discuţie nu constituie nici ele un cuvânt separat.) şi „a turna” (un film). dări de seamă”. 14-15)5. care este verbul a face. respectiv. făcui. Ediţia a treia revăzută şi din nou îmbogăţită. formele de plural rapoarte şi raporturi înseamnă. substantive cu două sau trei forme de plural şi să le punem alături de coperte – coperţi. faţă de unicul singular raport. Recurgând la un exemplu. corni şi cornuri). În urma precizărilor făcute rezultă că e greşit să vedem în cap. făcut şi altele sunt toate forme flexionare şi deci realizări concrete ale aceluiaşi cuvânt abstract.

Stoff).staţiune şi altele (care pot fi găsite în ÎOOP8 sau în DOOM9) constituie unităţi lexicale distincte. repercursiune. o variantă se poate transforma în cuvânt de sine stătător dacă se specializează din punct de vedere semantic în raport cu forma literară de care a depins iniţial. complect.). Acestea sunt tot realizări concrete ale unui cuvânt. ciocoladă şi chiar ciucalată. pe care le-am împrumutat din ital. personaggio) faţă de formele corecte „stofă” şi „personaj”. „personagiu” (comp. CUVÂNTUL ÎN RAPORTURILE LUI CU VARIANTELE O atenţie specială merită şi problema variantelor unui cuvânt. pentru că sunt net specializate din punct devedere semantic. DOOM . chiftea.Îndreptarul Ortografic. decrepitudine. juva(i)er şi altele (în loc de formele corecte: enerva. 8 9 ÎOOP . adică au un conţinut semantic identic. Ortoepic şi de Punctuate al Limbii Române. piftea. contaminaţia. Chorégraphie). coreografia) reprezintă o simplă variantă lexicală.I. dar de alt tip decât cele morfologice (de exemplu: casă. În schimb. spre exemplu: inerva. 10 DLR – Dicţionarul Limbii Române. În dicţionare ele trebuie tratate în articole separate. pantomină. lingoare şi lângoare. direcţie şi multe altele.Dictionarul Ortografic. direcţiune etc.secţiune. [8] . ital. pantomimă. în nici un caz. secţie . hipercorectitudinea Apărute în limba română sunt.raţiune.a. În mod excepţional. germ.3.m. pensiune şi pension sunt greşit tratate în cadrul aceluiaşi articol de dicţionar (PENSIE ).d). întrucât cele două complexe fonetice aproape identice exprimă absolut aceeaşi realitate. (faţă de emoţie. chiar în DLR10 (tom. Numeroaselor variante de provenienţă externă li se opun cele create în interiorul limbii române (sau al altei limbi) pe cale pur fonetică. dar lucrările noastre lexicografice nu procedează întotdeauna corect şi mai ales consecvent nici din acest punct de vedere. cum sunt:    etimologia populară.fracţiune. Astfel. lungoare. 11 DEX – Dicţionar Explicativ. în loc să fie considerate trei unităţi lexicale distincte (ca în DOOM. Ortoepic si Morfologic al Limbii Romane.). DEX11 etc. care este o rostire profund incultă). Tot variante învechite sunt şi emoţiune. în raport cu forma literară coregrafie (din fr. pe acelaşi plan cu unităţile lexicale propriu-zise. staţie . prin analogie sau prin alte procedee. stoffa şi fr. complet. inspecţie. personnage. nu un alt cuvânt. pronunţarea coreografie (explicabilă prin ital. caselor etc. giuvaier ş. reacţie-reacţiune. decreptitudine. şocoladă. care nu trebuie puse. Tot variante de aceeaşi natură sunt. Astfel. În urma întregii discuţii reţinem că variantele trebuie grupate cu forma considerată literară şi tratate împreună cu aceasta ca un singur cuvânt (de exemplu ciocolată cu variantele: şocolată. fracţie . „ştofă” (comp. de exemplu. casei. inspecţiune. 404-405) pensie. raţie . repercusiune. VIII. care s-au fixat definitiv în limba literară sub această formă mai scurtă şi deci mai comodă). p.

Înainte de a trece la discutarea următoarei probleme. în ultimă analiză. subliniem. şi anume fr. tocmai pentru că cele două variante în concurenţă nu se deosebesc din punct de vedere semantic. de la început. normele ortografice şi ortoepice le acceptă pe amândouă până la victoria uneia dintre ele sau până la o eventuală specializare sub raport semantic. la acelaşi etimon străin. R.Afirmaţia este valabilă chiar pentru o pronunţare incultă. considerând că al doilea termen trebuie să desemneze numai un domeniu din vasta realitate pe care o acoperă cel dintâi. în ordine alfabetică. avem de a face cu un singur cuvânt. care a fost. care nu sunt lipsite de importanţă. A doua precizare se referă la faptul că unii lingvişti străini (de pildă. aşa că. Din păcate. Astfel de domenii care aparţin [9] .). nu toţi cercetătorii acordă noului concept aceeaşi semnificaţie. el a fost evitat tocmai pentru a nu da naştere la unele confuzii. cândva. cráter / cratér etc. Când două pronunţări ale aceluiaşi cuvânt (vechi sau neologic) sunt cam la fel de frecvente ori de justificate şi din alte puncte de vedere. În loc de un singur cuvânt. Transparent. dar numai cu sensul de stor). că. în lingvistica modernă. în cazul de faţă. transparent (cu varianta transperant) avem astăzi două cuvinte cu forme şi sensuri diferite. Deşi ar putea să pară de prisos. Prima se referă la faptul că. termenul cuvânt este înlocuit cu lexem (format după modelul lui fonem şi morfem). se impun cel puţin două precizări. cum a fost. L. dar care se reduc. Cităm. VII). p. în astfel de cazuri. Wagner) fac o deosebire netă între lexic şi vocabular. O menţiune specială merită aşa-zisele variante literare libere (cum sunt elenumite în DOOM. numai o parte dintre aceste dublete fonetice literare (cum ar mai putea fi ele numite):           acum / acuma cafeină / cofeină cârdăşie / cărdăşie deseară / diseară eteroclit / heteroclit galantom / galanton mănăstire / mânăstire picromigdală / pricomigdală sandviş / sandvici zaherea / zaharea angelică / anghelică carafă / garafă cvadrimotor / cuadrimotor despera / dispera funcţie / funcţiune germen / germene namiază / nămiază proră / provă şasla / ceasla zbârli / zburli În aceeaşi categorie mai largă a variantelor literare libere intră şi o serie de dublete accentuale literare (cum sunt: ánost / anóst. transperant (acceptat în limba literară sub această formă. totuşi.

orice verb românesc se termină la persoana aII-a singular a indicativului prezent în „i” plenison.etc. Pe de altă parte. am subliniat că necesiţăţile de îmbogăţire a vocabularului sunt satisfăcute nu numai prin recurgerea la împrumuturi din alte limbi. aşa cum. aceste distincţii (de dată relativ recentă) nu se întâlnesc decât foarte rar. La momentul potrivit. silabic sau foarte scurt (afli. spre exemplu. vocabularul sportiv. unii cercetători stabilesc o opoziţie între lexicul limbii şi vocabularul unui text dat atunci când fac ceea ce numim statistică lexicală. muncitor. Se poate spune că. PROCEDEE INTERNE DE ÎMBOGĂŢIRE A VOCABULARULUI Graţie mai ales împrumuturilor neologice de origine latino-romanică şi germanică. în limba noastră. care este capabilă să exprime absolut orice. urmăm o concepţie care [10] . sunt necesare câteva precizări referitoare la familia lexicală şi la statutul acestui compartiment al limbii pe care ne-am obişnuit să-l numim formarea cuvintelor. un nume de agent cu ajutorul sufixului „tor” (scriitor. vocabularul aviaţiei. româna a dobândit prestigiul unei limbi europene de cultură şi de civilizaţie. nu lipsesc nici cei care văd în formarea cuvintelor o ramură distinctă a lingvisticii. începând cu cele mai abstracte idei filozofice şi terminând cu ultimele cuceriri în domeniul tehnicii şi al ştiinţei. ne întemeiem pe faptul că aceasta duce la crearea de noi unităţi lexicale pe baza celor care există deja într-o limbă dată.lexicului şi care se pretează la inventariere şi la descriere sunt. vocabularul economico-financiar.a. în lingvistica românească. avem de-a face cu un număr relativ mic de reguli după care se creează atât noile cuvinte. Unii lingvişti români şi străini includ formarea cuvintelor în morfologie cu care cea dintâi seamănă îndeosebi prin caracterul ei sistematic (atât de vizibil mai ales în domeniul derivării). în continuare. ci şi prin folosirea unor mijloace exclusiv interne. vocabularul politic (sau social-politic). adică al disciplinei lingvistice cunoscute sub denumirea de lexicologie.).m. al marinei ş. ele vor fi neglijate. alergător. spre exemplu. Considerând (cu rezervele de rigoare) că formarea cuvintelor este o secţiune a lexicologiei (în sens foarte larg).4. fiindcă ea ocupă. Alţi cercetători consideră că sistemul de formare a cuvintelor trebuie înglobat în studiul vocabularului. I. Înainte de a studia principalele procedee interne de îmbogăţire a vocabularului românesc (adică derivarea şi compunerea). Întrucât. tot aşa de la aproape orice verb se poate forma. în ambele cazuri. poţi ). un loc de tranziţie între vocabular şi structura gramaticală. În acelaşi timp. cât și formele gramaticale ale unui cuvânt supus flexiunii. bei.d. iar cei doi termeni (adică lexic şi vocabular) vor fi consideraţi sinonimi şi vor fi folosiţi în mod alternativ. În sfârşit. într-adevăr. Astfel.

apoi în apariţia celor 6 volume de Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română (SMFC.4. vol.S. importanţa formării cuvintelor a fost adeseori subliniată. I (1959). Analogia fiind comparaţie. Termenii sunt: floare. Ed. cele două 12 13 Alexandru Rosetti. forma florii. Al. Distanţa semantică dintre termenii metaforei poate fi oricât de mare. pe bună dreptate. II (1960). Istoria limbii române. vol. „A vorbi” poate fi analizat în trăsăturile de sens (seme): 1. București: Editura Științifică. vol. aproape definitiv impusă în învăţământul românesc de toate gradele şi care constă în studierea sistemului de formare a cuvintelor în cadrul vocabularului. 1964 -1966 SMFC – Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română . Analiza pune în evidenţă deosebirile de sens care asigură expresivitatea metaforei. practic.„a emite sunete“. 1989 [11] . dotate cusensuri noi (cf. Metafora Reprezintă schimbarea numelui unui obiect prin numele altuia.. p. vol. intersecţie inteligibilă numai în context. identităţile: o floare care are aceeaşi formă ca un topor mic.este. că aceasta reprezintă unul din capitolele cele mai importante ale unei limbi. sentimente umane“. vol. 14 Al. VI (1972). pentru că numai el permite decodarea ei corectă. 2′„a repeta sunete scurte sacadate“. De exemplu: dacă unui om care vorbeşte mult şi fără rost i se spune că latră. Între cei doi termeni se stabileşte o relaţie de intersecţie. Bucureşti. termenul care uneşte elementele metaforei este întotdeauna căutat. Academiei . care. dar şi faptul că prin context se stabileşte o punte de legătură manifestată printr-o trăsătură de sens (sem) comună între termenul metaforizat şi cel metaforic. pentru că este o figură necondiţionată din acest punct de vedere. ILR 2. vol. Dovezi ale atenţiei speciale de care se bucură la noi formarea cuvintelor găsim în elaborarea câtorva teze de doctorat (consacrate îndeosebi derivării). În lingvistica românească. Bucureşti. 327)12. Graur şi Mioara Avram . „a articula cuvinte“. 3 „a exprima gânduri. 3′ „a reda stările caracteristice speciei câine“. Editura A.R. într cele două obiecte existând o asenănare oricât de mică (o analogie). III (1962). Un exemplu: TOPORAS ca nume al plantei căreia i se mai spune şi violetă. 2. „a lătra” e format din trăsăturile de sens: 1′ „a scoate sunete“. topor mic (forma toporului). IV (1967). altfel sunt unităţi distincte. V (1969).R. întrucât se poate vedea aici mecanismul însuşi al creaţiei lexicale sau felul în care procedează o limbă pentru a-şi crea elemente noi. Metafora se realizează printr-o amalgamare sau intersecţie semică neobişnuită între doi termeni diferiţi semantic. avem de a face cu neutralizarea opoziţiei dintre A VORBI şi A LĂTRA. 1959-1972)13 şi mai ales în elaborarea amplului tratat Formarea cuvintelor în limba română (ai cărui redactori responsabili sunt Al. arătându-se. Formarea cuvintelor în limba română. I. De asemenea. Rosetti. Graur şi Mioara Avram)14.1.

în general. ca atare.  metafora animat pentru animat . fluierul piciorului. ci se produce o reorganizare a dispoziţiei lor. termenul metaforic a lătra se suprapune parţial peste termenul propriu a vorbi. [12] . Ele sunt mereu în schimbare şi. fie limbajului poetic. În exemplul dat se observă baza semantică comună a celor doi termeni şi opoziţia dintre ei. iar la intersecţia lor se află trăsătura de sens comună 1 1′ ( a scoate. dicţionarele le înregistrează rar ca unităţi consacrate de sistem. Mecanismul metaforei se bazează pe faptul că trăsăturile sensului propriu al cuvintelor în discuţie nu dispar total. bujor de fată. metaforele au acelaşi mecanism semantic de producere. şi cel propriu.  metafora inanimat pentru animat . 3′. Alte metafore au însă o structură aparte. Vezi exemplul verbului a lătra care dezvoltă sens metaforic prin referire la om. Metaforele de tipul celei discutate mai sus apar ca unităţi consacrate în sistemul limbii. Decodarea metaforei explicite se face chiar prin structura ei sintagmatică şi de aceea distanţa dintre cei doi termeni poate fi foarte mare. şi păstrează 2′. dar numai ca aspect sugestiv: „a vorbi sacadat. cel figurat. Cele două operaţii care asigură reorganizarea trăsăturilor de sens (seme) comune sunt suprimarea şi/sau adăugarea semelor. trecând pe primul plan trăsătura de sens comună. Ele sunt numite metafore explicite: în cazul lor. gura râului sau cotul râului. sunt puşi faţă în faţă.se poate exemplifica prin numele unor obiecte atribuite unor părţi ale corpului omenesc: nodul gâtului. Ele poartă numele de metafore implicite. în funcţie de sferele semantice pe care le reprezintă:  metafora animat pentru inanimat . rezultată din folosirea simultană a ambilor termeni: înger de copil. care sunt.mulţimi de trăsături de sens se întretaie. Metaforele din limba comună se pot repartiza în câteva categorii.se bazează pe transferul de sens de la om la animale sau invers. care asigură procesul de mataforizare. fată. Fie că aparţin limbii comune. a emite sunete). Organizarea sintagmatică a metaforelor explicite le face strâns dependente decontext şi de aceea ele sunt mai puţin numeroase în limba comună decât metaforele implicite. cei doi termeni. prezenţa celui din urmă asigurând o mai puternică forţă de sugestie primului. ochiul geamului sau al ciorapului. ca şi cum ar reda stări proprii câinelui“. bujor.se poate exemplifica prin nume ale părţilor corpului omenesc date unor obiecte: capul/fruntea satului/clasei. menţionate în dicţionare după sensurile proprii care le-au generat.

” „o baniţă. prin aceasta se înţelege că este apt pentru a face/studia muzică. cu condiţia ca cele două cuvinte să denumească obiecte (lucruri. inteligenţă de matematician” Recipientul poate fi imaginat (echivalat) cu un spaţiu. numele inventatorului. condiţia fiind ca numele înlocuitor să indice ceva aflat în contingenţă cu obiectul exprimat prin termenul dinaintea înlocuirii. Metonimia .a. sau când se spune că cineva are un Grigorescu. părăluţe.” [13] .” . „Sala aplaudă în picioare. constituie de asemenea o metonimie. de obicei inima sau capul. se redă prin numele vasului sau al altui obiect care poate să conţină ceva): „ A băut un păhărel mai mult. Între ureche şi auz.( 15 kg.” . metafora inanimat pentru inanimat . adică numele pictorului este folosit în locul operei lui. numele eroului literar pentru operă.(paharul de servit bere avândcapacitatea de1/2 de litru) (băutura spirtoasă dintr-un păhărel) „o cinzeacă. potrivit cu semantica numelui înlocuitor. o clădire.(paharul de 50ml pentru servit ţuică) „o baterie. prin urmare..): „ Am cumpărat un Eminescu.) între care există sau se poate imagina corespondenţă calitativă. numele stăpânului unei proprietăţi pentru proprietate ş.a. adică un tablou pictat de Grigorescu. când cineva spune că are „ureche muzicală”.se numeşte astfel o schimbare condiţionată a numelor obiectelor. schimbarea unui cuvânt prin altul.(1 litru de vin şi un sifon). o ţară etc. Astfel.se bazează de obicei pe asemănare de formă şi poate fi ilustrată prin numele unor plante: lăcrămioare.”  (o ediţie nouă din opera lui Eminescu) metonimia recipient pentru conţinut . mai rar creierul. Clasificarea metonimiilor este mai dezvoltată sau mai restrânsă. considerate a fi sediul unor sentimente sau activităţi: „Are cap .” . O variantă ceva mai îndepărtată a acetei metonimii se referă la organe şi părţi ale corpului omenesc. între Grigorescu şi tabloul pictat de el există o corespondenţă calitativă. Cu cât este mai rar obiectul utilizat carecipient. cu atât este mai necesar să i se indice conţinutul: o mână de sare. Câteva tipuri mai frecvente de metonimii:  metonimia persoană pentru lucru . ureche fiind întrebuinţat metonimic pentru auz. de porumb) „o halbă. Metonimia este. producătorului pentru obiectul construit. un braţ de lemne.” . subînţeles sau exprimat. fiinţe etc.minte.(numele autorului pentru opera lui. cerceluşi. ş.(conţinutul.

Ea este bazată pe o relaţie cantitativă. dacia(autoturism fabricatla Piteşti – uzinele Dacia). ci pentru ceea ce fac: a avea nas fin = a avea mirosul fin. Relaţia cauză – consecinţă se extinde şi la acţiuni ale simţurilor. gloria. gălăgia. valorile conotative ale metonimiei sun mai logice.  metonimia cauza pentru consecinţă (efect): „Omul acesta are mâini de aur. talentului – se interpretează mâna prin prisma lucrului executat cu dibăcie. Tipuri de sinecdocă:   sinecdoca parte pentru întreg (pars pro toto): acoperiş sau adăpost pentru Sinecdoca întregul pentru parte (totus pro parte): îmbrăcat în mătase.” Cuvintele subliniate ţin locul dibăciei.Recipientul poate fi şi o perioadă de timp: studenţii anului I. de aceea încărcătura ei expresivă este mai mică.  metonimia simbol pentru ceea ce simbolizează: o serie de simboluri ca sceptrul. tinereţile cuiva (pentru bătrâneţea. tronul. politică. a face gură. havană (ţigară de foi fabricate în capitala Cubei – Havana). [14] . este acela al şampaniei. În acestă accepţie. mahomedanismul Metonimia este un trop mai puţin răspândit decât metafora. Metonimia este răspândită mai cu seamă la substantive şi aproape nu de întâlneşte la verbe şi adjective. creştinismul.  Sinecdoca singular pentru plural şi invers: obişnuită în limbajul popular pentru numele popoarelor – în ţara turcului sau bătrâneţile. în aur. şi alte organe ale omului pot fi denumite nu pentru ceea ce sunt.4. casă. pregătit după o tehnică locală răspândită în toată lumea. damasc (tip de ţesătură care a provenit din Damasc.2. a face găt .  metonimia locul pentru produs: cazul cel mai semnificativ pentru denumirea unui produs prin numele locului de fabricaţie. pâine pentru hrană..conţin termeni al căror efect pot fi ţipetele. I. dar numai dacă unul dintre ele se cuprinde într-un fel oarecare în celălalt. Sinecdoca Este tot o schimbare de nume între două obiecte. existenţă materială. capitala Siriei). mai reci decât sensurile metaforice. laurii. pe acest model avem în limba română canadiană (după numele unui tip de haine răspândite în Canada). a avea gură mare. vin din podgoriile provinciei franceze Champagne. cuvintele subliniate fiind utilizate pentru veşminte de mătase. tinereţea). încatifea. de catifea. locuinţă. împodobite cu fire de aur.

manichiură. alături de locuţiunile şi expresiile în care intră un cuvânt nu aparţin familiei lexicale a cuvântului analizat. a da mâna. manus) şi nici combinaţiile frazeologice de tipul: mână în mână. Aşadar. lărgirea sau transferul de sens sunt fenomene permanente în vocabular. Nu intră în familia lexicală împrumuturile neologice manevră. precum şi studierea structurii morfologice (morfematice) a cuvântului. contraface ). însă „florilegiu” sau „a eflora” nu sunt în aceeaşi situaţie. derivate cu prefixe ( desface. făcătură ). mânuşiţă. Astfel. derivate parasintetice ( prefăcător. mânui. Spre exemplu.4. Cuvintele compuse pot aparţine mai multor familii lexicale. Exemplu: cuvânt analizat „mână”. a avea pe cineva la mână etc. ci mai ales cuvintele al căror echilibru semantic este răsturnat de ieşirea din uz a sensului propriu. mănuşă. manufactură (< lat. Este important de reţinut faptul că familia lexicală a unui cuvânt se stabileşte la nivelul unei singure limbi. De exemplu. prin compunere şi prin schimbarea valorii gramaticale de la acelaşi cuvânt de bază. răufăcător. a fi mână largă. manşetă. numeroase sensuri figurate nemaifiind simţite ca atare şi încadrându-se în uzul comun. cât şi în diacronie. Ceea ce trebuie să reţinem este că îngustarea. înmâna. se admite că o familie lexicală înglobează totalitatea cuvintelor formate prin derivare. în funcţie de numărul termenilor care intră în componenţa lor şi care sunt dotaţi cu un conţinut noţional. a doua în curs de realizare. Fenomenul poartă numele de lexicalizarea tropilor Lexicalizarea tropilor este un proces cu cel puţin două etape: una efectuată înainte de faza actuală. un cuvânt compus de tipul „gura-leului” va fi inclus atât în familia lexicală a lui „gură”. Familia lexicală Pentru înţelegerea sistemului de formare a cuvintelor şi mai ales a mecanis-mului derivării. Astfel. lexicalzarea nu atinge toate cuvintele afectate de un trop. Sinecdoca abstractul pentru concret: este un om cu relaţii. „floral” este un cuvânt împrumutat pe care îl putem include în familia lexicală a lui floare. peste mână. eventual. preface. În cele mai multe lucrări. atât în sincronie. I. împrumuturile neologice analizabile. prefăcătorie ) şi compuse propriu-zise sau cu elemente de compunere ( binefăcător. în care relaţii înseamnă persoane importante. reface ). într-o familie lexicală nu includem decât derivatele şi compusele create în interiorul limbii respective şi. cât şi în [15] . familia lexicală cuprinde exclusiv derivate româneşti: mânuţă. pe sub mână. neologismele împrumutate dar neanalizabile. de la verbul „a face” au fost formate o serie de derivate cu sufixe ( făcător.3. este esenţială lămurirea conceptului de familie lexicală.

cea a lui „leu”. noi părţi de vorbire. uneori. temele lexicale pot fi verbale şi nominale. se formează noi cuvinte şi. tinerel. verb. În tema (radicalul) lăptar. în raport cu cele de la care porneşte derivarea. sufixe. ci la aşa-numita temă lexicală sau radical. putem observa mai multe lucruri:    toate cuvintele sunt înrudite în privinţa sensului lexical. ci i se adaugă anumite elemente numite afixe. ataşate la sfârşitul rădăcinii. numit rădăcină. derivarea regresivă este procedeul analogic de creare a noi cuvinte.4. tineresc. întineritor etc. În funcţie de poziţia pe care o ocupă faţă de rădăcină. această temă este ea însăşi un derivat de la lapte + sufixul nume de agent –ar. Cuvântul care serveşte drept element de bază pentru formarea altor cuvinte se numeşte primitiv sau cuvânt-bază. categorii lexico-gramaticale (substantive. deşi alcătuiesc o singură familie lexicală. Pornind de la cuvântul tânăr. iar grupările –eţe sau –ime sunt sufixe lexicale sau derivative. Cu ajutorul lor. [16] . Ţinând seama de partea de vorbire care constituie punctul de plecare al derivării. adverb). tinereţe. Aşadar. Exemplu: lăptăreasă este derivat prin adăugarea sufixului –easă la tema lăptar. cuvintele nu aparţin unei singure aproape toate au un element comun. Aceasta este comună tutror formelor flexionare sau gramaticale ale unui cuvânt şi este formată dintr-o rădăcină şi cel puţin un sufix sau prefix. toate cuvintele cu sens înrudit şi formate de la aceeaşi rădăcină alcătuiesc o familie de cuvinte. tinerime. Rădăcina nu constituie singură un cuvânt. la rândul ei. De multe ori. I. adjectiv. Derivarea regresivă Aceasta este un fenomen lingvistic greu de definit.4. Dacă ne referim la exemplul de mai sus. afixele se împart în două mari categorii: prefixe.. Concepută în sensul cel mai larg cu putinţă. totalitatea creaţiilor proprii ale unei limbi. în a cărui familie lexicală intră tânăruţ. prefixele şi sufixele nu se adaugă direct la rădăcină. există rădăcina lăpt– şi sufixul –ar. unităţi frazeologice şi forme gramaticale prin suprimarea unor afixe reale sau aparente de la cuvinte ori forme flexionare existente deja în limbă. tiner–. Exemplu: înfloritor < temă verbală (înflori) + sufixul adjectival –tor. iar Statu-Palmă-Barbă-Cot va fi încadrat în patru familii lexicale conform structurii complexe a compusului. bucătăreasă < temă nominală (bucătar < bucate + sufixul nume de agent –ar) + sufixul nume de agent –easă. gruparea de sunete în– este un prefix. tineret. Cel format prin adăugarea unui prefix sau sufix se numeşte cuvânt derivat. întineri. iar acestea din urmă pot fi împărţite în substantivale şi adjectivale. plasate înaintea rădăcinii. tinereşte. care ocupă un loc special în sistemul de formare a cuvintelor şi în cadrul aşa-numitei etimologii interne.

Derivarea regersivă se produce atât în domeniul vocabularului. Aşadar. Derivarea regresivă nu trebuie confundată cu cea realizată prin substituţie de afixe derivative. altfel spus. în aceste cazuri prefixul în. Admiţând că un cuvânt provine din altul prin procedeul derivării regresive. ci de la mai vechile încreţi. nume de agent –or. trebuie să luăm în considerare un criteriu cronologic. Existenţa a numeroase perechi de tipul filolog – filologie. împleti. În mod asemănător. Exemplu: cânt provine din verbul a cânta (< lat. deoarece nu este atestat până în a doua jumătate a sec. auz. Derivarea regresivă are întotdeauna caracter sistematic. t – d. vorbim despre pseudoderivare regresivă. germ. s-au format corigenţă (de [17] . joc. îndemn – îndemna. şi nu din lat.Având în vedere direcţia în care se exercită. drept model servind perechile antonimice de tipul închide – deschide. cantus. Aşa cum în fonologie se întâlnesc perechi corelative de tipul p – b. Exemplu: derivare progresivă – dirijor < dirija + suf. plete sau groapă. despleti. gust. Gemitus ). cât şi în sfera morfologiei. Rückbildung. în sfera derivării regresive. derivare regresivă – regiza < regizor (< germ. dezgropa nu s-au format prin adăugarea prefixului des(z)– direct la temele creţ. înlocuindu-l pe etimologist de origine franceză. pluralul mai vechiului geamăt < lat. prin adăugarea unui afix derivativ. cantare). retroformazione sau derivazione retrograda). fonolog – fonologie. engl. al XIX-lea. Derivarea regresivă constă atât în eliminarea unor afixe autentice. se poate spune că derivarea regresivă este reversul derivării propriu-zise sau progresive. trebuie să ne bazăm întotdeauna pe atestări. munci – muncitor. mitropolitu). La baza derivării regresive stă întotdeauna un proces de analogie. scrie – scriitor. iar în domeniul derivării propriu-zise pot fi puse pe acelaşi plan perechile croi – croitor. Regisseur). ceea ce ne face să vorbim despre derivare regresivă lexicală ( a râşni < râşniţă ) şi derivare regresivă morfologică ( refacerea formei de singular gemet din gemete. back-formation. care se identifică formal cu morfeme de ordinul afixelor derivative sau al celor flexionare. lexicolog – lexicologie (explicabile prin împrumuturi) a condus la crearea derivatului regresiv etimolog < etimologie. tot aşa. Exemplu: verbul „a mitropol”i este refăcut din substantivul cu aspect participal mitropolit (sl. O serie de verbe precum descreţi. prin eliminarea aceluiaşi afix derivativ. s – z. din care cauză a fost numită şi derivare în sens invers sau derivare inversă (cf. cât şi a unor segmente de expresie (simple terminaţii). câştig – câştiga.a fost susbtituit cu des(z)-. întâlnim perechi: avânt – avânta. în care substantivul este derivat de la verb după modele latineşti: văz. it. blestem – blestema. Când un segment fonic este greşit interpretat ca afix şi este suprimat. îngropa.

modele pentru formaţiile româneşti ulterioare) cireş – cireaşă. caseus formaticus > rom. zarzăr – zarzără. Principalele tipuri de derivare regresivă sunt: postsubstantivală. Simţit ca un infinitiv lung. Cel mai important sufix moţional al limbii române. jour anniversaire. cais – caisă. Tatian < Tatiana. mâţ < mâţă.la corigent. coafor – coafură). În unele cazuri. vişin – vişină. căpşun – căpşună. smochin – smochină etc. Cel mai uşor de demonstrat este denumirea pomilor fructiferi exotici. ecolog. a se calcifica. corn – coarnă. pisic < pisică. descoperiri”). După fr. s-au format în limba română o serie de denumiri de specialişti în diverse ştiinţe. se porneşte de la susbstantive abstracte cu aspect infinitival şi se renunţă la sufixul –re. a radiofica. merceolog. Tot despre o moţiune regresivă (Hristea. formaţiile regresive postsubstantivale sunt construite prin suprimarea unui sufix lexical sau a unei desinenţe care se identifică formal cu un morfem (ex. Observăm că româna şi-a construit un sistem de forme clar şi unitar în privinţa exprimării ideii de „pom” în opoziţie cu ideea de „fruct”. moş < moaşă. însă treptat determinantul zi a fost uitat (cf. s-a spus zi aniversară (zi în care se sărbătoreşte un anumit eveniment). discipline sau profesiuni: biolog. Verbele provenite din adjective cu aspect participial sunt mult mai numeroase decât substantivele provenite din adjective (aerodinam < aerodinamic). Prin suprimarea sufixului –ie. provenit de la forma adjectivală de genul feminin aniversară. -ie. nan „naş” < nană. deoarece aceştia nu pot fi cultivaţi în zona României: banan – banană. În limba română. piersic – piersică. procedeu care se pare că nu există în nico altă limbă indo-europeană. prin analogie cu absent – absenţă. etimolog. Rezultatul îl constituie apariţia unor noi unităţi lexicale: maşter „tată vitreg” < maşteră. inexistent în alte limbi. sp. aniversare a constituit punctul de plecare pentru formarea verbului a aniversa. stomatolog. 1965) se poate vorbi şi în cazul unor nume de persoană: Brânduş < Brânduşa. -ă. a comunica („a face cunoscute idei noi. dar fr. În mod similar. Corin < Corina. trebuie pronit de la substantivul aniversare. este greşit interpretat ca un afix cu valoare lexicală şi este separat de rădăcină. fromaggio). postadjectivală şi postverbală. (formate pe teren românesc) alun – alună. În limba română există [18] . queso. Prin derivare regresivă postsubstantivală înţelegem formarea de noi cuvinte prin suprimarea de afixe aparţinând unor substantive. -it. măslin – măslină. În acelaşi mod au apărut şi cele mai multe denumiri româneşti de arbori şi arbuşti fructiferi: (transmise de latină. prin analogie cu cenzor – cenzură. Adelin < Adelina (prin analogie cu Adrian – Adriana. frecvent – frecvenţă). curmal – curmală. Ion – Ioana). Pentru a explica verbul a aniversa. nuc – nucă. caş. editură (de la editor. –ă. it. -at). Catrin < Catrina. endocrinolog. s-au format şi alte verbe: a se autoservi. portocal – portocală. păr – pară. fromage. Despin < Despina.

dezvoltarea ei constă în îmbogăţirea cu noi cuvinte. răsfăţ. câştig. zbor etc. conferind stabilitate limbii. îndemn. pândă. spre deosebire de morfologie şi sintaxă. În unele cazuri. Existenţa unui tipar mai vechi (substantiv – participiu – verb. blestem. lipsă.  altele provin din radicalul verbal căruia i se adaugă desinenţa – ă (sunt de genul feminin). [19] . În limba română. trai. Cunoaşterea principalelor mijloace de îmbogăţire a lexicului merită o atenţie deosebită. deranj. omor. ură etc. sau sunt împrumutate dintr-o limbă străină (gripă. social şi economic. poruncă. freză. Permanenta evoluţie a lexicului trebuie pusă în relaţie cu modificările legate de progresul societăţii umane în ansamblul ei şi. dar şi în alte limbi romanice. rugă. gripat). goană. ceartă. de bogăţia şi de varietatea vocabularului ei. vărgat. schimbările de ordin politic. vocabularul este compartimentul limbii cel mai labil şi mai supus influenţelor din afară. dejun. care evoluează foarte încet.5. există două categorii fun damentale de substantive postverbale:  unele corespund radicalului verbal (sunt de genul neutru): avânt. enunţ. sprâncenat. dovadă. moţat. talentat). pistruiat.5. joacă. astâmpăr. ex. Procedeul este foarte productiv. plac. Dintre cauzele mai importante care explică evoluţia vocabularului menţionăm:     dezvoltarea ştiinţei şi a tehnicii. dungat.1. lumină – luminat – lumina. ciumat. cânt.. rugină – ruginit – rugini) a condus la formarea unui număr mare de adjective: borcănat. greş. ramburs. balans. s-a format şi verbul: a tărca. brumat. clipă. modificarea mentalităţii şi a concepţiei despre viaţă a oamenilor. teamă. suspin. tremur. acestea se numesc false participii. în mod special. Împrumuturile. odihnă. cuget. condens. Aşadar. fapt dovedit de existenţa unor formaţii postverbale pe care nu le regăsim în limba din care au fost împrumutate: accept. Ideea general acceptată este cea conform căreia odată ce limba s-a constituit ca idiom de sine stătător. a uzita. I. în primul rând. speculă etc. fără a exista însă şi verbul corespunzător. îngheţ. Astfel de cuvinte provin direct de la substantive. sărut. sărindu-se peste derivatul verbal. ducă. diversificarea vieţii culturale. guşat. a se piţigăia. botez. prigoană. miros. pază. Exemple: Bârfă.PROCEDEE EXTERNE DE ÎMBOGĂŢIRE A VOCABULARULUI I. deoarece bogăţia unei limbi este dată. codat. cu transformările care se petrec în viaţa materială şi spirituală a unei anumite colectivităţi lingvistice.numeroase formaţii de tip participial care nu pot fi raportate la verbe existente (buzat. avort.

ceea ce presupune un contact nemijlocit între populaţii cu limbi diferite sau pe cale indirectă. ceea ce se reflectă în cele două aspecte diferite pe care le-a căpătat acest cuvânt în limba română. Ca mijloc extern de îmbogăţire a vocabularului. cuvinte turceşti şi greceşti. instituţii etc. ne vom opri asupra căilor de apariţie a noi cuvinte şi felul în care sunt satisfăcute necesităţile crescânde ale procesului de comunicare. amestecul de populaţie sau chiar convieţuirea. prin intermediul cărţilor şi al scrisului. Uneori. În orice limbă. în general. economic şi cultural. a sfârşi şi a săvârşi reprezintă acelaşi cuvânt de provenienţă slavă. relaţiile de ordin politic. iar mai rar. au pătruns în limba română o serie de cuvinte slave şi maghiare. dintre care cei mai importanţi sunt:    vecinătatea geografică. Cuvintele pot fi împrumutate pe cale directă. alta internă. au apărut în limba română o serie de cuvinte slave. Împrumuturile lexicale. Recurgerea la împrumuturi din alte limbi este favorizată şi adeseori determinată de mai mulţi factori. prin care noile unităţi lexicale rezultă din îmbinarea unor elemente existente în limbă. iar limba română a suferit o serie de influenţe din partea altor limbi îndeosebi în domeniul vocabularului şi al sistemului de formare a cuvintelor. Schimbările care se produc la nivelul vocabularului îmbracă aspecte diverse – de la arhaizarea treptată a unor cuvinte ori simpla schimbare a unor sensuri până la apariţia unor unităţi lexicale noi. procese. În procesul adaptării. variatele contacte dintre popoare. Cea de-a doua cale menţionată însumează un întreg ansamblu de procedee interne. inexistente sau necunoscute anterior. A sfârşi. Totalitatea acestor schimbări alcătuieşte dinamica vocabularului. împrumutul lexical este un fapt obiectiv şi el apare ca o consecinţă de ordin lingvistic a unor factori extra-lingvistici. Pe calea directă. Cuvintele luate din alte limbi sunt adaptate la sistemul fonetic şi morfologic al limbii receptoare sau influenţate. cuvintele noi apar pe două căi fundamentale: una externă. Astfel. în decursul istoriei. care are un caracter cult. mai vechi [20] . livresc. care au fost urmate. de o mare importanţă este calea pe care pătrund cuvintele dintr-o limbă în alta. orală şi altă dată pe cale cultă sau livrescă. În acest curs. în secolul al XVI-lea. a venit în contact cu diverse alte popoare. Poporul român. primit mai întâi pe cale populară şi apoi pe cale cărturărească. acelaşi cuvânt a fost o dată împrumutat pe cale directă. cunsocută şi sub numele de cale orală datorită caracterului popular. precum cei enumeraţi mai sus. de împrumuturi de origine latină şi greacă. constând în împrumuturi din alte limbi. care au legătură atât cu vocabularul. sŭvŭrsiti. care denumesc obiecte. cât şi cu morfologia. Pe calea indirectă. prin scrierile cu caracter istoric. fenomene.

grădină. duhovnic. O distincţie care trebuie făcută priveşte modalitatea în care aceste cuvinte au pătruns în limba română: fie pe cale orală. a porni. bolnav.100 (2%). veac. grijă. scund. binecuvânta < sl. brazdă. buche. stareţ. cazanie. pentru că se încadrează legilor fonetice. straşnic. au rămas în limba română cuvinte din domenii variate. treaz. a diplomaţiei şi. a privi. liturghie. datorită faptului că slavona a fost folosită ca limbă oficială a administraţiei. zdravăn. a risipi. sobor. cârtiţă. cărbune – carbon < lat. Privită în ansamblul ei. a părăsi. pentru că se încadrează legilor fonetice. formează un dublet etimologic. vornic. vrăjmaş. calic. [21] . 8% dintre cuvintele limbii române moderne sunt de orgine vechi slavă (circa 4. a croi. candelă. conform cărora grupul – ct devine –pt). zimbru). directus (primul este moştenit. ca urmare a convieţurii românilor cu slavii. verbe: a boli. a grăbi. În funcţie de clasele lexico-gramaticale cărora le aparţin. a cultului religios. cei mai mulţi aparţin vocabularului religios şi social-politic: apostol. a topi. dar. a clăti. împrumuturile de origine slavă se pot grupa astfel:  substantive: babă. a citi.900 (6%) fiind derivate pe teren românesc de la teme slave. a lovi. psalm. vecernie. vrednic. salutare (primul este moştenit. Din timpul convieţuirii alături de slavi (sec. dihor. trup. X-XV). diacon. icoană. spor. milă. hram. Alte exemple de dublete etimologice: a săruta – a saluta < lat. cerc – circ < lat. vârstă. steag. veste. dobitoc. două cuvinte deosebite ca formă şi ca sens. a dovedi. a năvăli. vidră. însă cu aceeaşi origine sau etimologie. a dobândi. Dintre acestea. de la agricultură (plug. vlădică. gol. influenţa slavă a fost cea mai puternică dintre toate influenţele vechi exercitate asupra limbii române. iar –a neaccentuat se transformă în –ă). a sfârşi. blagosloviti) şi variante. cărturărească. duh. nădejde. vesel. zid. mândru. plată. drag. pogon. restul de 2.   adjective: bogat. a dărui. fie pe cale cultă. săvârşi. apărut ulterior. boier. logofăt. mai ales. mitropolit. glas. populară. împrumutri propriu-zise sunt numai 1. muncă. arhiereu. conform cărora –l– intervocalic devine –r–. a sădi. temei. scump. Dintre termenii pătrunşi în epoca slavonismului cultural (sec. necaz. nisip. drept – direct < lat. VI). calcuri lingvistice (ex. răspântie. vârf. prieten. Conform unor date aproxima-tive (Macrea. zvon. Împrumuturi de origine slavă. evanghelie. lacom. sticlă. groaznic. letopiseţ. rai. voinic. noroc. a hrăni. a îndrăzni. veveriţă. praf. a lipi. snop) până la denumiri de animale (bivol. proroc.şi a săvârşi. călugăr. molitvă. denie. circus. a obosi. râs. a (se) zgârci. sărac. ceas. a munci. colţ. 1958). slovă. a clădi. a greşi. voievod. slab. obicei. pomelnic. ogor.000 de cuvinte). carbonem. izvor.

academicianul Al. a (se) bizui. în secolul al XVI-lea. în general neproductive: şug (beteşug. oraş. –esco). Contactele directe dintre cele două popoare. prepoziţia care serveşte la construirea unui complement direct exprimat printr-un nume de persoană este de origine latină. În timpul epocii fanariote (1711 1821). la nivelul vocabularului limbii române. heleşteu. Elementele lexicale de origine maghiară pot fi împărţite în două mari categorii: o parte care se întâlnesc exclusiv în graiurile din Transilvania (ex. nătărău. au dus la o influenţă lingvistică rciprocă. gazdă. [22] . per. manifestată exclusiv în domeniul lexicului şi. împrumuturile de origine maghiară se pot grupa astfel:  substantive: belşug. sicriu. imaş – păşune. Împrumuturi de origine turcă. Cu aproximaţie. sămădău – contabil) şi o altă parte care sunt folosite pe întreg teritoriul dacoromân (alean – dor. nu putem construi o propoziţie care să conţină exclusiv elemente nelatineşti. lacăt. bai – necaz. -şag (rămăşag. Sufixul verbal –esc este de origine latină (lat. tobă. adminstrativă şi economică. uriaş. gând. cătană – soldat). Tot din maghiară. În aparenţă. a bănui. gealău – rindea. făgădău. Împrumuturi de origine maghiară. viclean. pe < lat. illi. -ău (ferăs-trău. raită. a îngădui. a sudui. Din dorinţa păstrării suzeranităţii. sălaş. lăcaş. influenţa turcă a atins punctul culminant. meşteşug. meus. vicleşug). neam. mei este pluralul lui meu < lat. vamă. Rosetti (1978) a ales patru cuvinte de origine slavă şi a format următoarea propoziţie: Iubesc pe prietenii mei dragi. odată cu extinderea stăpânirii asupra Transilvaniei a noului stat feudal maghiar. hotar. şoim. într-o foarte mică măsură. chipeş. -i marcă a pluralului şi articol provine din lat. iar –i din dragi este tot un element latinesc. a tămădui. chin. după ce Ţara Românească şi Moldova au devenit vasale Imperiului Otoman. al formării cuvintelor. limba română a împrumutat câteva sufixe. verbe: a alcătui. fel. a făgădui. turcii au impus ţărilor române o triplă dominaţie: politică. În funcţie de clasele lexicogramaticale cărora le aparţin. sabău – croitor. această propoziţie conţine exclusiv elemente slave. chip. răvaş. sămădău). meşter. făgădău – han. pildă. se poate spune că începuturile influenţei maghiare asupra vocabularului românesc datează din secolele X-XI. În încercarea de a demonstra latinitatea limbii române. în limba română. meşteşug. gingaş.O idee unanim acceptată este aceea conform căreia. bolând – nebun. vălmăşag). însă analiza lingvistică riguroasă scoate în evidenţă alt ceva. a chibzui. Influenţa turcă a început să se manifeste. ilău – nicovală.   adjective: beteag. român şi maghiar. care a suferit o serie de influenţe străine. a tăgădui. a cheltui. mestecău. Rosetti demonstrează astfel că limba română este un idiom romanic neolatin.

VII-XV) şi influenţa greacă modernă. iahnie. Faptul că influenţa grecească a crescut în timpul stăpânirii turceşti se explică prin aceea că. musaca. magiun. iconostas.Cuvintele împrumutate din turcă au avut fie un caracter popular. chirie. mahala. sarailie. Mihăescu (1966) a arătat că o serie de termeni bizantini au pătruns în limba română prin intermediul slavilor meridionali. acesta din urmă fiind impus de funcţionarii turci. ciomag. XVI). aduşi de Poarta Otomană pentru a controla cât mai bine cele două principate române. sarma. fie unul oficial. Printre cuvintele româneşti de origine grecească. În ceea ce priveşte elementele de origine neogreacă. iaurt. Iată alte exemple: balama. chebap. murdar. pătlăgea. nu este foarte clar dacă termenii au pătruns în limba română prin filieră slavă sau direct din limba greacă. cunoscută şi sub numele de influenţa neogreacă (sec. Este cazul multor termeni religioşi de origine grecească. prin cancelariile domneşti şi [23] . mezel. pe lângă comandanţi turci. aceştia să dispară definitiv. Tot din turcă. termenii politici. para. satană. -liu (chefliu. dambla. scandalagiu). Numele lor provine de la cartierul Fanar din Constantinopol. duşman. Un singur domeniu merită să fie amintit aici. hazliu). deoarece atât slavii din sudul Dunării. mucava. tejghea. patriarh. caşcaval. cafea. mătanie. acestea sunt mult mai numeroase şi au intrat în limba română odată cu răspândirea culturii greceşti în Ţara Românească şi în Moldova. După înlăturarea dominaţiei fanariote. în general –á sau –eá. halva. catapeteasmă. ajungând ca după proclamarea independenţei României (1877). prin şcoală. Influenţa grecească asupra limbii române s-a exercitat anterior şi apoi în paralel cu influenţa turcă. unde locuiau reprezentanţii nobilimii greceşti intrate în slujba sultanilor turci. şerbet. chiftea. Câteva cuvinte de origine turcă se regăsesc în fondul principal lexical al limbii române: chef. susan. cazma. Multe împrumuturi din turcă se pot recunoaşte după terminaţie. basma. rahat. Împrumuturi de origine greacă. caimacam etc. cherestea. care au condus la apariţia unor derivate româneşti: -giu (laptagiu. adminsitrativi şi militari au început să iasă din uz. Deoarece nu avem acces la texte scrise înainte de secolul al XVI-lea. reclamagiu. moft. după căderea Imperiului Bizantin (1453). „fanarioţi”. cât şi bulgarii asimilaţi de aceştia au adoptat creştinismul de rit bizantin: acatist. -lâc (haimanalâc. Această cultură a pătruns la noi prin biserică. paşă. pilaf. ciorbă. Poarta Otomană a trimis în cele două principate româneşti şi generali greci. muşama. ctitor. H. telemea. smirnă etc. macara. ciulama. savantlâc). protopop. saftea. paraclis. psaltire. limba română a împrumutat câteva sufixe. ghiulea. şandrama. zor (a lua la zor. cherhana. barcagiu. patrafir. haimana. duşumea. chior. peltea. hal. a da zor). parastas. se pot deosebi două straturi importante. mitropolie. Este cazul lui agă. arhiepiscop. baclava. corespunzătoare celor două perioade de influenţă: influenţa greacă bizantină (sec. cel al alimentaţiei: acadea. mănăstire. cântar.

plastograf. Elementele de origine neogreacă pot fi clasificate în funcţie de domeniul în care s-au folosit sau în funcţie de caracterul lor cult (diată – testament. sămănătorism < revista românească Sămănătorul + sufixul neologic –ism. rezultatul. I. a (se) plictisi. tipografie) sau popular (taifas. rigă. sindrofie. lefter. În cel de-al treilea exemplu. Conform înregistrărilor din Dicţionarul limbii române (DLR). a agonisi. partidă. a (se) sinchisi. vorbă”) înţelegem orice cuvânt nou apărut într-o limbă oarecare. baza de derivare este neologică. este un neologism. Observăm că în exemplul al doilea (nefavorabil). însă derivatul format pe teren românesc este un neologism. iar prefixul este unul vechi. Iată câteva exemple: apoetic < prefixul neologic a– + adj.5. politicos. de altă origine decât cea occidentală. economicos sau –isi – a aerisi. şi în acest caz. a chivernisi. a (se) zaharisi. nevricos. prin neologism se înţelege împrumutul din limbi occidentale sau direct din latină. şi cele greceşti pot fi uşor recunoscute după sufix: -icos – plicticos. Asemenea împrumuturilor de origine turcă. prin neologism (gr. baza de derivare este strict românească. pe cale savantă. iar sufixul este unul nou. [24] . nefavorabil < prefixul de origine slavă ne– + adj. a se afla la ananghie. cuvântul derivat pe teren româ-nesc. turcă şi grecească. simandicos. ifose. Există însă şi neologisme create în interiorul limbii române. neologic poetic (împrumutat din franceză). În lingvistica românească. Majoritatea împrumuturilor neogreceşti au avut un caracter livresc şi oficial.000 de neologisme. Etimologic vorbind. cele mai multe şi-au pierdut valabilitatea şi au dispărut definitiv din limbă. maghiare. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). neologic favorabil. vom observa că elementele lexicale turceşti au fost într-o mai mare măsură asimilate de limba populară decât elementele lexicale greceşti. neos „nou” şi logos „cuvânt. Micul dicţionar enciclopedic (MDE). tacticos. se poate spune că limba română actuală dispune de aproximativ 50. însă nu au avut o contruibuţie însemnată la modernizarea acestuia. turceşti sau greceşti) au contribuit la îmbogăţirea vocabularului românesc.2. caligrafie. a se fandosi). Dacă vrem să comparăm cel două influenţe paralele. pe lângă termenii de strictă specialitate. Dicţionarul de cuvinte recente (DCR) sau Dicţionarul de neologisme (DN). compunere etc. astfel încât. Câteva „neogrecisme” se folosesc numai în expresii mai mult sau mai puţin cunoscute: a da cu tifla.prin traduceri. a (se) molipsi. Neologismele Împrumuturile lexicale prezentate în cursul anterior (elemente lexicale slave. a-şi da ifose. în timp. indiferent dacă acesta este un împrumut sau reprezintă o creaţie internă a limbii respective prin derivare.

cuvintele noi au intrat în limba română pe filieră multiplă.Procesul de modernizare a vocabularului românesc a început în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi s-a intensificat la mijlocul secolului al XIX-lea şi după realizarea Unirii de la 1859. iar cinovnic a fost înlocuit de funcţionar. a dat clar. conform legilor fonetice specifice. Spre exemplu. vertu. nisip) – arenă (în acest caz. sunt dublete etimologice: primul element este moştenit. femeie – familie. effectus. însă niciunul dintre acestea nu a rămas în limbă. însă din punct de vedere semantic aceste cuvinte corespund unor substantive din limba franceză: effet. impot. cât şi din punct de vedere semantic. al francezei. Secolul al XIX-lea a fost şi perioada în care s-a discutat aprins asupra utilităţii neologismelor şi asupra surselor principale din care limba română trebuia să se alimenteze pentru a-şi îmbogăţi vocabularul. Spre exemplu. de-sine-mişcător (automobil). vorbim despre o etimologie dublă. Influenţa latinei savante. însă din punct de vedere semantic. foarte multe cuvinte din limba turcă şi din limba greacă au dispărut. chiar şi clar. datorită vechimii foarte mari. chiar dacă acestea erau de origine latino-romanică. stelământ (astronomie). spirit sau virtute seamănă cu lat. În acest caz. esprit. Uneori. arină (reg. franco-italiană. doclad a fost înlocuit de raport şi referat. A doua oară. fiind înlcouite cu neologisme de provenienţă latino-romanică. departe-vorbitor (telefon). băşică – vezică. în general. clarus a dat în limba română. Începuturile acestei influenţe se regăsesc în secolul al XVIIlea. bătrân – veteran. reprezentanţii Şcolii Ardelene şi cei ai curentului latinist au contribuit la îmbogăţirea vocabularului limbii române cu un număr apreciabil de neologisme. [25] . ci. ucaz a fost înlocuit de ordin sau comandă. nas-suflete sau nas-ştergău (batistă). În acest caz. Ulterior. adverbul chiar. spiritus. Puriştii lingvişti propuneau variante hilare: gât-legău (cravată). Putem spune că cele două cuvinte. evghenicos a fost înlocuit de nobil. spre exemplu. Iată alte câteva exemple: frupt – fruct. şi franceză. preluate direct din latină. vistavoi a fost înlocuit de ordonanţă. Împrumutul unor cuvinte nu s-a realizat exclusiv prin intermediul unei singure limbi occidentale. În mai mult de 100 de ani. unele cuvinte moştenite au evoluat şi s-au schimbat foarte mult atât din punct de vedere fonetic. virtutis. când a fost împrumutat pe cale livrescă. impositum. efect. pe cale livrescă. uneori. Iată câteva exemple: ipochimen a fost înlocuit de persoană sau individ. Se ajunsese până acolo încât se respingeau orice împrumuturi neologice. neologismele păstrează caracteristici franceze. italiene sau chiar germane. lat. evoluţia semantică este remarcabilă). vorbim despre etimologie multiplă. S-a întâmplat ca unele neologisme să poată fi explicate formal prin raportarea la limba latină. olac a fost înlocuit de curier sau mesager. impozit. cel de-al doilea este împrumutat. în activitatea cronicarilor. în special. latino-franceză.

după cum reiese şi din următoarele exemple: abţibild. o serie de negustori genovezi şi venţieni au ajuns cu corăbiile lor până la gurile Dunării. calcul renal. solo. Unii cărturari consideră că influenţa italiană s-a manifestat chiar mai înainte de perioada menţionată. crenvurşt. Iată câteva exemple din prima categorie: artist liric. Unele unităţi frazeologice sunt împrumuturi directe (sintagme stabile). rucsac. casier. ventil. fasung. bal mascat. tenor. ştecăr. laitmotiv. casă (de bani). cantabil. partitură. În epoca primelor contacte culturale italo-române (secolul al XVIIlea). capel-maistru. speze (cheltuieli). Asachi. trebuie să admitem o posibilă etimologie multiplă. laborant. şaibă. unicat. matriţă. a început şi schimbarea la faţă a lexicului românesc. critic literar. Bolliac. balonzaid. C. Influenţa franceză s-a manifestat atât în domeniul vocabularului. Al. trio etc. economic şi mai ales cultural au determinat amploarea acestei influenţe. gater. arpegiu. şpilhozen. Iată câteva exemple: adagio. virament. bormaşină. intermezzo. O mare parte a cuvintelor provenite din limba italiană aparţin terminologiei muzicale şi au caracter internaţional. agenţie. dictat. Epoca fanariotă a favorizat procesul de occidentalizare a culturii şi limbii române. Odobescu. şină. Traducerile făcute pe tot parcursul secolului al XIX-lea. diesel. cât şi al frazeologiei. mişmaş. a gira. ele intrând în limba literară din vorbirea ardelenilor culţi influenţaţi de germani. Rădulescu. alto. modernizându-şi vocabularul în toate domeniile vieţii materiale şi spirituale. Deoarece nu s-a putut stabili cu siguranţă dacă aceste cuvinte au fost primite exclusiv din italiană. cele mai serioase influenţe se regăsesc în terminologia tehnico ştiinţifică: boiler. Gh. allegro. G. gladiolă. cuvânt de origine italiană. iar altele reprezintă calcuri sau imitaţii după modelele franţuzeşti corespunză-toare. bomfaier. glasvand. cordon ombilical. operă (muzicală). flaut. lebărvurşt. corectură etc. La sfârşitul secolului al XIII-lea. agentură. Astfel se poate explica faptul că una dintre primele monede menţionate în documente slavo-române este ducatul. Această influenţă este mai veche şi mai accentuată în Transilvania. La nivelul limbii literare. allegretto. a sista).Influenţa italiană. bildungs-roman. falit. chitară. dezvoltarea relaţiilor de ordin politic. Mulţi termeni împrumutaţi din germană sunt cuvinte compuse. bancă. Influenţa germană. glaspapir. bilanţ. contabil. oberliht. duet. director general. duză. Influenţa franceză. wolfram. valută. Filimon. solfegiu. recenzent. iar dintre personalităţile care şi-au adus contribuţia la acest proces merită să îi amintim pe: I. N.H. Tot limbii italiene îi datorăm o serie de termeni care aparţin domeniului economic şi financiar-bancar: acont. bariton. Călinescu. Româna s-a îmbogăţit cu câteva mii de cuvinte. Cea mai puternică dintre toate influenţele moderne exercitate asupra limbii române în secolul al XIX-lea rămâne influenţa franceză. [26] . scadent. Alte cuvinte sunt chiar latineşti (servus. Unele neologisme primite din limba germană au rădăcini de origine latină: adresant. repetent. devansând-o cu patru secole.

cursant. racine carree. când cele două forme (una pătrunsă pe cale orală. petrol lampant. nu otomobil. magistrală. materie cenuşie < fr. Când neologismele ruseşti conţineau rădăcini sau alte elemente formative de orgine latină. bor (margine a pălăriei) şi bord (punct de conducere al unei nave) provin din fr. beefsteak). cealaltă pe cale livrescă) s-au specializat din punctul de vedere al sensului. eau de toilette. tonus muscular etc. Multe franţuzisme şi-au dovedit inutilitatea încă din secolul al XIX-lea. castel de apă < fr. exponat. asistăm la manifestarea pregnantă a influenţei limbii engleze asupra limbii române. fapt dovedit de sensul cuvintelor care coincide cu sensul etimonului francez imediat şi nu cu sensul cuvintelor englezeşti: dancing. combinat. iar aspectul grafic s-a impus în pronunţarea românească literară. biftec (fr. procuratură. traduceri literale după unităţi frazeologice franţuzeşti care au o structură identică sau foarte asemănătoare: apă de toaletă < fr. matiere grise. ele au fost asimilate foarte repede: activist. smoching. bifteck. revers. în anii „50-‟60. altfel spus ele au pătruns în limbă în momente diferite. radioficaţie. Majoritatea împrumuturilor lexicale de origine franceză au pătruns în limba română pe cale scrisă. prin intermediul traducerilor. când I. instructaj. hypothese de travail. turn de fildeş < fr. [27] . Unele anglicisme au intrat în limba română prin intermediul limbii franceze. a face act de prezenţă < fr. monolog interior. dezinsecţie. mai ales pe cale scrisă.decret guvernamental. Spre exemplu. în zilele noastre se remarcă o influenţă puternică mai ales datorită dezvoltării domeniului tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor. Astfel se explică faptul că rostim automobil. Caragiale îi ridiculiza pe cei care erau ambetaţi (plictisiţi) şi infatigabili (neobosiţi). ipoteză de lucru < fr. influenţa limbii ruse moderne s-a făcut din ce în ce mai sesizabilă. eng. faire acte de presence. Deşi influenţa a început timid. jurnal de bord. bord. deoarece au fost resimţite drept inculte. restaurant. Influenţa rusă. În mod excepţional. Alte frazeologisme româneşti moderne constituie calcuri. De mai bine de 25 de ani. duş scoţian < fr. doctorantură. Astfel de neologisme de prisos se numesc barbarisme. douche ecossaise. diabet sucre. câmp de bătaie < fr. diabet zaharat < fr. nu restoran etc. a se da în spectacol < fr. Aceste cuvinte repre-zintă însă unităţi lexicale distincte din punct de vedere sincronic. ele au rămas definitiv în limba literară. chateu d‟eau. placă turnantă. se donner en spectacle. rever (al hainei) şi revers (al medaliei) provin din fr.L. foyer d‟infection. După momentul 23 august 1944. champ de bataille. rădăcină pătrată < fr. Cele mai multe forme pătrunse pe cale orală au fost eliminate. mecanizator. dezinformare. dezinformaţie. picup. cu termeni tehnici care au intrat în limba română pe filieră germană şi rusă. focar de infecţie < fr. spicher. tour d‟ivoire. Influenţa engleză.

western. O mare parte a terminologiei sportive este influenţată de engleză: aut. roast beef). Observăm că numai o mică parte a acestor cuvinte sunt adaptate sistemului fonetic românesc. computer. chicinetă. eng. a finaliza. al publicităţii. start. corner. iar aceste cuvinte să dispară din limbă aşa cum s -a întâmplat în secolul al XIX-lea cu o mare parte a cuvintelor din limba turcă şi din limba greacă. de la numele unui conte din Anglia). boss. tenis. hamburger. eng. scanner. Dintre cele mai cunsocute americanisme cităm: bluf. ghem (scris şi game). cnocaut. blugi. ring. fotbal. [28] . ofsaid. dribling. stres. al informaticii. rugbi. transplant. radar. baschet. upercut. dispecer. henţ. management. outsider. rosbif. design. scor. gentleman. marketing. escalator. golf. Este posibil ca realitatea pe care o denumesc să nu mai fie de actualitate în cîţiva zeci de ani. polo. show. cow-boy. spici (scris şi speech). whisky. Uneori. living. OK. mass-media. tobogan. volei etc. sandwich. campus. meci. display. ele fiind încă în stadiul de „scanare”. atestat din 1801. sandwich. fault. motel. week-end. singura diferenţă între acestea fiind data apariţiei lor (americanismele sunt mai recente). presing. suporter. al diverselor ştiinţe. fairplay. este destul de greu de făcut distincţia între anglicism şi americanism. supermarket. sandviş (fr. Mulţi termeni de origine engleză sunt prezenţi în domeniul cinematografiei al medicinii. jazz. set. alături de: bungalou. a dribla. hold-up. şut. hobby. finiş.rosbif (fr. gol. bowling.

un anumit text). Graur (1954. În medie.000 de cuvinte (medie stabilită de Alphonse Juilland. Stabilirea celor mai frecvente cuvinte necesită respectarea a două condiţii: (1) tratarea oricărui grup de litere aflat între două spaţii tipografice albe drept cuvânt-text.P. în memoria cărora este gravată frecvenţa lexicală obiectivă. etimologic. Graur a propus cinci criterii obligatorii:  importanţa noţiunii exprimate de cuvinte. indiferent de aspectul morfologic şi numai după aceea analiza rezultatelor pe unităţi lexicale. 1965). Pentru apartenenţa la fondul principal lexical. asigură atingerea obiectivelor analizei lexicale şi evidenţiază caracterul sistematic al lexicului. Fără a fi posibilă o înregistrare exhaustivă. Factorul frecvenţă indică poziţia statistică a cuvintelor în ansamblul vocabularului şi măsura în care această poziţie corespunde cu deprinderile vorbitorilor. asigurând coeziunea şi stabilitatea lexicului. H. Lista lui Graur reprezintă nucleul imanent al limbii române. fiecare vorbitor foloseşte 4. 1957) a alcătuit o listă de 1. dicţionarele limbii române înre-gistrează de la 50. stilisticofuncţional. (2) fixarea corpusului (corpusul poate fi de întindere diferită: întreaga limbă română contemporană.CAPITOLUL II FACTORI DE ORGANIZARE LEXICALĂ Înţelegerea lexicului în ansamblu ca o mulţime alcătuită din diferite submulţimi delimitate în funcţie de diverse criterii: frecvenţă. însă numărul acestora poate creşte până la 10. Îndeplinesc această cerinţă cuvintele care desemnează obiecte cu care omul are a face în permanenţă. însă este recunoscut faptul că niciun vorbitor nu utilizează personal atâtea mii de cuvinte. însă ea nu coincide în întregime şi în mod necesar cu lista celor mai uzuale cuvinte de astăzi.000 până la 150. Al. psihologic şi semantic. o anumită variantă funcţională. caracteristici ale [29] .000 în funcţie de specialitatea şi gradul său de cultură.000 de cuvinte. Edwards şi Ileana Juilland. aspectul literar al limbii române. ceea ce face ca ele să fie mult folosite de toţi vorbitorii.M. Al.419 cuvinte româneşti care s-au menţinut şi au dat naştere altora din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Una dintre cele mai importante analize privind consecinţele frecvenţei asupra importanţei cuvintelor în limbă este descrierea fondului principal lexical.

oraş etc. Aceste cuvinte au diferite origini: latineşti – om. importanţa cuvintelor este apreciată după trei criterii: frecvenţa. Graur. 1988). inimă. pământ. greceşti – fasole. Sala (Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. sub aspectul frecvenţei. fasole nu sunt cuvinte polisemantice şi fac parte din fondul principal lexical. pat. mamă. ochi. cu peste 80% mai multe cuvinte decât lista propusă de Al. soţ. gurile Dunării etc. ochi. scaun. prin renunţarea la obligativitatea tuturor criteriilor. Graur consideră că elementele latine din fondul principal lexical reprezintă 60%. a făgădui. în fondul principal lexical. Dintre acestea.: câmp.500 de cuvinte. sânge. mamă. iarbă. ochi. pom. maghiare – a cheltui.  cuvintele din fondul principal lexical au o mare putere de derivare şi compunere. apă. nume de rudenie. a alcătui. de asemenea. dar ele fac parte din fondul principal lexical. mai ales. deoarece un număr mai mare de sensuri contribuie la o importanţă sporită. puterea de derivare (cuvântul din vocabularul reprezentativ trebuie să aibă ninimum trei derivate) şi bogăţia semantică (cuvântul din vocabularul reprezentativ trebuie să aibă cinci sensuri. verbele (30%) şi adjectivele (10%). a plânge. De exemplu. zăpadă. care să nu fie regionale. Bucureşti. Lista alcătuită de M. a pedepsi etc.   o mare parte a cuvintelor care nu au multe derivate intră în expresii şi locuţiuni: a face gură. lună. Creşterea numărului de cuvinte care aparţin fondului principal lexical a fost posibilă prin aplicarea a mai puţine criterii şi. turceşti şi greceşti se situează fiecare sub 2% din totalul cuvintelor. însă a dormi.acestor obiecte. dialectale sau învechite).. În lucrarea Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice. a iubi. a auzi. gură. cuvintele vechi. pâine. Sala cuprinde 2. soare. a murdări etc. soră. în timp ce elementele maghiare. coordonată de M. [30] .. grâu. a vedea. Există însă cuvinte care nu au prea multe derivate (gură. Cuvintele care îndeplinesc toate cele trei criterii propuse de M. turceşti – duşman. în gura mare. vorbă. rădăcină. părţi ale corpului etc. drag. foc. floare. Graur fac ca lista fondului principal lexical să conţină sub 1. cap. instrumente de muncă. folos..581 de cuvinte. vreme etc. masă. fel. bărbat. treabă. a spune sunt cuvinte polisemantice. culege. femeie. muncă. Al. acţiuni performate în procesul muncii sau în viaţa socială. vechi slave – nevastă. picior). Criteriile rigide propuse de Al. gură. cu o mare stabilitate intră. cel mai bine reprezentate sunt substantivele (50%). casă. floare. fiind baze pentru formarea de noi cuvinte.  un cuvânt din fondul principal lexical trebuie să fie polisemantic. stea etc.. cele vechi slave 20%.

a dezvolta.  un lexic specializat. Tot sentimentului etimologic i se datorează etimologia populară. bucătăreasă. bucătărie.). rotar. vocabularul limbii române se poate împărţi în cuvinte primare. harpist. profesiune. situaţie de comunicare.Sala sunt foarte puţine: 207. sau gruparea cuvintelor care au aceeaşi bază: bucate. artist. conversiune). fie pe linia cuvântului bază. Vorbitorii unei limbi au capacitatea de a stabili legăturile presupuse de asemenea grupări prin ceea ce s-a numit sentimentul etimologic. domeniul de activitate sau zona geografică din care provin vorbitorii. fie pe linia procedeului formal (derivare. în aşa numita familie lexicală. vocabular specific ştiinţei şi tehnicii – limbajele specializate sau terminologiile. gruparea cuvintelor formate cu acelaşi sufix –ar: morar. adică diversele terminologii specifice unor profesiuni: terminologia medicală. derivatelor şi compuşilor. din harpă. Factorul etimologic se referă la organizarea vocabularului din perspectiva genezei cuvintelor. un sistem mai mult virtual. terminologia ştiinţelor exacte ş. şi cuvinte formate de la acestea prin diverse mijloace constitutive. Există şi o altă delimitare a submulţimilor:    vocabular cu termeni obligatorii pentru orice variantă a limbii – vocabularul fundamental. compunere. terminologia lingvistică.\ Sentimentul etimologic. în mai multe submulţimi:  un vocabular de uz general.a. fără referire obligatorie la originea istorică a cuvintelor. Factorul stilistico-funcţional conduce la clasificarea cuvintelor în funcţie de aria socioculturală. Marea majoritate a unităţilor lexicale ale limbii române se află într-o ierarhie formativă. indiferent de nivelul de cultură. Factorul stilistico-funcţional este reprezentat la nivelul dicţionarelor monolingve prin ceea ce se numeşte marcă diastratică sau de uzaj. bucătar etc. cunoscut şi utilizat de întreaga comunitate lingvistică. Adesea planul de asocieri formale se întrepătrunde cu cel al asocierilor de conţinut: dacă din pian derivă pianist. care nu pot fi analizate în unităţi lexicale mai mici. bucătar. vocabularul caracteristic nivelului mediu de cultură – limba literară curentă (standard). duce la o serie de analogii determinate de recunoaşterea aspectelor strict formale ale cuvintelor (de exemplu. din gură poate fi derivat gurist ‟persoană care interpretează prin voce muzica‟ etc. a cerceta. pescar. Prin aplicarea flexibilă a celor trei criterii. a îmbuca. îmbucătură etc. Din această perspectivă. ştiinţă. în vocabularul reprezentativ al limbii române sunt incluse şi neologisme precum: a asigura. funcţionar. ca factor de organizare lexicală. facultate etc. artă. modificare greşită [31] .

lăptos etc. iar vocabularul pasiv este format din cuvinte cunoscute sau recunoscute de vorbitor.a cuvintelor mai puţin cunoscute de unii vorbitori care le introduc în familia lexicală cea mai plauyibilă pentru ei ( de ex. Sub aspectul conţinutului semantic. dar înregistrate de unele scrieri: meterhanea (muzică turcească în care predominau tobele). Acest factor interesează mai ales sub aspectul organizării vocabularului fiecărui vorbitor. Ambele duc la o adevărată reţea de asocieri. Factorul semantic stabileşte la nivelul lexicului submulţimi care. meremetisi (a repara. La marginea extremă a vocabularului pasiv se întâlnesc cuvintele cu frecvenţă zero. lăptuţ. lăptar. În vocabularul pasiv. stabilindu-se o relaţie cu laptele cucului. Astfel. pot fi considerate paradigme lexicosemantice şi/sau câmpuri lexicosemantice.. cuvinte din alte terminologii decât cele cu care operează în mod obişnuit. se poate porni de la definirea valorii denotative a lui lapte prin patru caracteristici: „lichid” + „produs natural” + „de culoare albă” + „comestibil”. se pot face asocieri diverse pornind de la fiecare dintre cele patru caracteristici. există o zonă mai apropiată de cea activă care cuprinde cuvinte recunsocute şi înţelese de mai mulţi vorbitori. Spre exemplu. pe baza comparării şi diferenţierii sensului. vocabular care se constituie dintr-o parte activă şi una pasivă. cele care asigură comunicarea şi înţelegerea. dar neîntrebuinţate. care pot varia în funcţie de vorbitori. Pe baza factorului psihologic. în funcţie de vorbitori. a pune în ordine). Termenul paradigmă desemnează o grupare (o submulţime) de cuvinte care au un [32] .. O altă parte variază în funcţie de profesiune şi de alte aspecte socio-culturale. neîntrebuinţate de nimeni. se poate construi schema principalelor relaţii. carosabil ia forma căruţabil şi este introdus în familia de cuvinte a lui car). evocări prin asemănare sau diferenţiere. iar altele nu au nicio motivare lingvistică strictă. Vocabularul activ este format din cuvintele întrebuinţate efectiv în toate împreju-rările în care un vorbitor construieşte şi exprimă mesaje. O parte din vocabularul activ se regăseşte la toţi vorbitorii şi este egală cu cele mai frecvente cuvinte. lăptişor. lapte de var etc. pornind de la un termen oarecare. manifestate diferit de la un individ la altul. astfel încât. Dacă se elimină trăsăturile „produs natural” şi „comestibil”. dintre care unele sunt motivate: lăptic. Aici se plasează aşa-numitele disponibilităţi lexicale. cuvinte care pot trece în zona activă a vocabularului în funcţie de diferite aspecte ale comunicării. dar reprezintă relaţii posibile în funcţie de diferite asocieri ale vorbitorilor: laptele cucului. Tot în vocabularul pasiv intră. trăsăturile „lichid” şi „de culoare albă” pot fi asociate cu „produs vegetal”. cuvântul lapte poate intra într-o serie de asocieri privind expresia materială. se pot reţine două aspecte principale: transferul material şi transferul de semnificaţie. Pentru a ilustra cum acţionează ca factor de organizare lexicală. se pot face asocieri cu lapte de var. bulucbaşă (comandantul unei unităţi militare de mercenari) etc.

‟cu braţe‟ este semul distinctiv pentru lexemul FOTOLIU. adică semnificatul unui cuvânt şi are drept corespondent formal lexemul. + (Confecţionat din material rigid). ca elemente ale metalimbajului. + (Cu spătar). + (Ascendent). a gradelor de rudenie în limba română. de exemplu. BANCĂ. Semele nu trebuie confundate cu cuvintele dintr-o limbă. + (Sex femeiesc). Prin metoda lingvistică a analizei semice (componenţiale) se urmăreşte degajarea asemănărilor şi diferenţelor dintre sensurile cuvintelor dintr-o paradigmă. + (Gradul I). Un mijloc auxiliar de descriere şi de definire riguroasă a laturii semantice a cuvântului este metoda analizei contextuale (combinatorii). sememul trebuie raportat la definiţia lexicografică. a culorilor. În căutarea unităţilor elementare semantice. + (Descendent). + (Pe care şezi). Un ansamblu de seme defineşte un semem. componente ale semnificaţiei cuvântului. prin care sunt în mod inevitabil desemnate. Formula semică a sememului are o structură determinată şi este rezultatul analizei semanticianului. adică +(Contractual). bare oblice).+ (Direct). + (Natural=de sânge). obţinem sememul cuvântului TATĂ. De exemplu. SCAUN. dacă în acest ansamblu substituim semul (Gradul II) cu semul (Gradul I). s-a ajuns la stabilirea unor subsisteme de seme operante în câmpuri semantice particulare. iar delimitarea semelor este o procedură dificilă şi complexă. a locuinţei.+ (Gradul II). Sintagma desemnează combinarea într-un enunţ a cel puţin două elemente de limbă care trebuie să se succeadă. sintagma este întotdeauna liniară şi numai unul din termenii unei paradigme pot figura într-o sintagmă. semele. semul sau componenta de sens este problema de bază. dacă ne referim la câmpul semantic al gradelor de rudenie (câmpurile lexico-semantice sunt sunt subansambluri din ansamblul lexical al unei limbi. în care absenţa unui sem presupune opusul lui determinat. ele trebuie specificate prin semne demarcative (ghilimele. FOTOLIU. + (Pe care şezi). obţinem sememele corespunzătoare cuvintelor TABURET. croşete. de ex. care grupează numai denumiri înrudite din punct de vedere al sensului sau care au un denominator semantic comun). reprezentând semele comune tuturor membrilor ansamblului lexical. CANAPEA etc. +(Sex bărbătesc) este definiţia semică a cuvântului BUNIC. +(Indirect). + (Pentru o persoană). Aceasta înseamnă că putem analiza câmpul semantic al gradelor de rudenie prin microsistemul de seme distinctive +(Natural). Arhisememul defineşte semnificatul comun al unei paradigme lexicosemantice sau a unui ansamblu mai larg cum este câmpul semantic. ci. + (Sex Bărbătesc). Prin asamblarea semelor + (Mobilă). Practicarea analizei contextuale în semantica lexicală urmăreşte o anumită unitate lexicală sau semantică în raport cu [33] . + (Gradul II). Cercetarea din această perspectivă este justificată de faptul că termenul paradigmă îl implică pe cel de sintagmă. de care se apropie în mai mare sau mai mică măsură. cum ar fi denominaţia animalelor domestice.sem (sau mai multe) comun. arhisememul paradigmei „scaunelor” este (Obiect). În acest tip de analiză. + (Cu picioare). + (Ascendent). ansamblul de seme +(Rudă).

prin care se poate rafina analiza semantică. De exemplu.a. MIC PITIC ş. cum rezultă în contexte ca om ÎNALT. Clasele de cuvinte faţă de care se stabilesc posibilităţile combinatorii sunt: animat/inanimat.a. stabilindu-se compatibilităţile şi incompatibilităţile ei contextuale. se diferenţiază prin restricţiile contextuale ale primului termen. pe baza trăsăturii „extensiune verticală‟. animat-persoană/animat-non-persoană. atenţia fixându-se pe incompatibilităţile sau restricţiile contextuale. dar mai puţin important la substantive. care admite numai contextul ‟păr.posibilităţile ei de combinare cu anumite clase de cuvinte. ÎNALT se grupează în aceeaşi clasă cu SCUND. motiv pentru care i s-a atribuit rolul de auxiliar în analiza semantică. ‟despre oameni‟ sau în contextul especializat bere BLONDĂ. prin extindere. munte ÎNALT. piele a omului‟. vegetal/nonvegetal ş. Contextul are rol fundamental în determinarea diverselor sensuri. Deşi utilă şi necesară în anumite situaţii.GRAV. cuvintele echivalente semantic şi semic. BLOND şi GALBEN. [34] . Interesează mai puţin libertăţile şi preferinţele contextuale. Operaţiunea diferenţierii semantice prin context este condiţionată şi de partea de vorbire căreia îi aparţine cuvântul analizat: contextul este strict necesar în cazul adjectivelor şi verbelor. contextele de tipul sunet ÎNALT. De exemplu. voce ÎNALTĂ dictează încadrarea adjectivului în discuţie în aceeaşi clasă semantică cu ASCUŢIT. operaţie denumită dezambiguizare semantică şi contextuală. analiza contextuală nu rezolvă decăt parţial problema determinării sensului.

polisemia este un fenomen pe care lingviştii îl consideră o urmare a disproporţiei dintre numărul relativ redus al cuvintelor faţă de dezvoltarea cunoaşterii umane care caută expresie în vorbire. în medie. S-a constatat că polisemantismul este direct proporţional cu vechimea cuvântului şi cu frecvenţa lui în limbă: lexemele vechi sunt frecvent utilizate.1 POLISEMIA O analiză semantică sumară pune în evidenţă în lexicul unei limbi două categorii de cuvinte: cuvinte monosemantice şi cuvinte polisemantice. fapt ce înlesneşte apariţia polisemantismului. Polisemanteme sunt cuvintele cu mai multe sensuri. 213 sunt monosemantice (15%). Polisemantismul este considerat drept una din condiţiile apartenenţei unui cuvânt la fondul principal lexical. a avea).CAPITOLUL III RELAŢII SEMANTICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ III. numărul total de sensuri este de 5407.81. a face. De aceea. Circa 80% din lexicul activ al limbii este alcătuit din cuvinte polisemantice. cu un singur sens se folosesc în limba română un număr mare de termeni ştiinţifici şi tehnici şi o serie de neologisme. este reflectarea asemănărilor şi legăturilor pe care oamenii le stabilesc între diferite lucruri şi obiecte. pentru fenomenul polisemiei se foloseşte termenul pletoră semantică. Monosemanteme sunt cuvintele care apar în orice context cu aceeaşi semnificaţie. Categorie semasiologică care desemnează capacitatea unor cuvinte de a avea mai multe sensuri. caută să patrundă în lumea abstractului pornind de la concret. Transferul de denumire. iar 1206 sunt polisemantice (85%): faţă de numărul total de 1419 cuvinte. În procesul cunoaşterii. [35] . iar pletora semantică caracterizează cuvintele cu o frecvenţă mare în vorbire (a fi. 34 sensuri (Bucă. Când un cuvânt este deosebit de încărcat cu sensuri. oamenii asimilează noul apelând la cunoştinţele deja dobândite. Din cele 1419 cuvinte considerate de Al. ei recurg la cuvinte vechi. pentru a denumi lucruri şi noţiuni noi. Graur componente ale fondului principal lexical. O statistică asupra polisemiei cuvintelor aparţinând fondului principal arată că majoritatea acestora au. care stă la baza oricărei polisemii. ceea ce înseamnă un coeficient de polisemie de 3. Evseev).

care s-a pierdut. dar ea încetează să funcţioneze în vorbire. Polisemia există la nivelul sistemului limbii şi al normei. că unul dintre sensuri este mai stabil. operaţia se bazează pe tehnica analizei semice şi pe analiza contextuală. ceea ce determină deplasarea sensului ‟pârlit„ din domeniul unei denotaţii fizice. cuvântul PÂRLIT este folosit cu sensul fundamental „a arde uşor la suprafaţă părul porcului‟. Cuvinte şi sensuri . prezent în sistemul lexical al tuturor limbilor naturale. în general. deoarece în fiecare act concret al comunicării cuvintele actualizează un singur sens. din care se dezvoltă direct sau indirect (prin intermediul altui sens secundar). birou a ajuns să denumească „mobila” acoperită cu această stofă. numite şi conotaţii.15 Cauzele polisemiei. să iei pe Acriviţa. cuvântul birou a avut la început. ceea ce înseamnă atât identificarea semelor comune. care n-a fost învăţată la casa părintească să-şi manânce din unghie” cuvântul PÂRLIT este folosit cu un sens secundar. toate celelalte au rămas virtuale în limbă. apoi încăperea cu asemena mobilă. sinonimia. apoi „grupul de persoane care conduce o asociaţie. cuvântul PÂRLIT se actualizează într-un context care nu este marcat cu + (Animal). în limba de origine. In acest din urmă exemplu. în afară de sensul iniţial. antonima prin exerciţii. Mioara. Bucureşti. exceptând cazurile ambiguităţii voite (calambururile). Bucureşti. Se ajunge astfel la interpretarea polisemiei ca paradigmă lexico-semantică. În contextul „Dumneata nu trebuia să te fi însurat dacă te ştiai pârlit. de cele mai multe ori condiţionate contextual. ci cu +(Uman). „sărac. Narcisa. Angela. Probleme ale exprimării corecte. reprezentând deumirea sau denotaţia.16 Relaţia dintre denotaţie şi conotaţie pune problema polisemiei ca microsistem. cât şi a celor diferenţiatoare (sau a semelor variabile) pentru a stabili releţiile dintre sensurile unui cuvânt. polisemia este interpretată ca relaţie între sensurile unui cuvânt. 15 16 Avram. admiţându-se.Polisemia este reflectarea în limbă a diverselor analogii şi contingenţe dintre obiectele lumii înconjurătoare. în contextul Am pârlit porcul. apoi „persoanele care lucrează într-un birou”. capabil să reflecte mişcarea minţii de la concret la abstract. prin care cuvântul devine un instrument suplu şi nuanţat de comunicare. fiind secundare în raport cu primul. În lucrările de specialitate. sensul de „stofă groasă” care acoperea o masă în timpul scrisului. toate celelalte sensuri. cu timpul. prezentate mai sus. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. De exemplu. 1987 Bidu-Vrânceanu. observate de o comunitate lingvistică. arată că polisemia lexicală este un fenomen firesc. în domeniul unei conotaţii sociale. de exemplu. înrudit cu sensul fundamental. Editura AcademieiRomâne. fata lui Hagi Cănuţă. +(Porcin). necăjit‟. Dezvoltarea sensurilor secundare se face prin deplasări semantice favorizate de modificarea unor componente de sens. 1988 [36] .Polisemia. o societate”. franceza. Forăscu.

S3= „organ de apărare la animale. S4=„literatura dramatică”. în mod succesiv. conţin o serie de trăsături semantice comune. S2=„spectacol. Pentru menţinerea integrităţii polisememului. De exemplu. în acest caz vorbim de polisemie în lanţ. În cadrul polisemiei radiale se disting două situaţii:   polisemie radială cu un singur focar de expansiune. pentru că sensul de bază este sensul central al unei structuri semantice. Un astfel de model de organizare a sensurilor derivate din cel de bază a fost numită polisemie radială. sensurile pot să derive unul din altul. Sfera unui cuvânt polisemantic nu este suma de sensuri reunuite în mod arbitrar. S4=. Legătura dintre sensurile cuvântului polisemantic poate fi evidenţiată prin analiza semică (componenţială). Sensurile unui cuvânt polisemantic.. deoarece legăturile dintre sensuri se realizează prin intermediul unor seme ce alcătuiesc conţinutul sememelor. Polisemia radială reprezintă cel mai răspândit tip de polisemie. Adesea întâlnim combinaţii între cele două tipuri de polisemie (vezi TEATRU). De exemplu. deşi conţin sensuri intensionale şi extensionale diferite. Astfel sensul de bază (S1) al cuvântului SOARE se poate descompune în următoarele seme (s): s1=„astru‟ s2= ‟centru al sistemului solar„ s3= „incandsescent şi luminos‟ s4= „întreţine viaţa pe pământ„. diversele sensuri ale cuvântului TEATRU: S1=„clădire pentru spectacole”. Evseev) sensul de bază (S1) al cuvântului AC include următoarele seme (s) componente:s1= ‟instrument„ s2=„serveşte la cusut‟ s3=‟subţire şi ascuţit la un capăt„ s4=„are o gaură prin care se trece aţa‟ .Polisememele prezintă o serie de asemănări în ce priveşte modul de organizare a sferei lor semantice. S4=(fig. sensurile derivate sunt: S2= „ac de păr”.Toate sensurile derivate ale cuvântului AC se bazează pe asemănarea dintre ac şi obiectele respective. S3=„artă teatrală” . adică sensurile polisemie radială cu mai multe focare de expansiune. fericire” derivă din s3.) „bunăstare. fiecare dintre ele de la seme diferite ale lui S1: S2=„ orice astru care are lumină proprie” derivă din s1=„astru‟. (Şerban. derivate pleacă dela seme diferite ale sensului de bază. [37] . (vezi AC). ci o structură alcătuită din sememe aflate în raporturi de interdependemţă şi subordonare.frunză la conifere”. ţeapă”. ce reprezintă aşa numita constantă semantică. S3=„lumina şi căldura care vin de la soare” derivă din s3=„incandsescent şi luminos‟. adică sensurile derivate pleacă de la acelaşi sem (s) al sensului (S) de bază. metonimie sau sinecdocă. cu un mod de organizare dictat de sistemul general al limbii. De la acest sens derivă alte sensuri. Aceasta înlesneşte transferul denumirii ce se efectuează prin metaforă. adică prezintă în sfera lor semică semul s3=‟subţire şi ascuţit„. reprezentaţie dramatică”.

‟în care se ţin cărţi‟ S3=‟instituţie‟ . Analiza contextuală a polisemiei este esenţială pentru dezambiguizarea (diferenţierea) aensurilor. se mai poate referi la cuvinte care desemnează „perioade” (an. Astfel cuvântul ACRU. emis chiar fără un context. De exemplu A DOBORÎ are sensuri diferite în funcţie de subiect şi de obiect: O persoană/ vântul DOBOARĂ copacii (subiectul este o persoană sau un fenomen atmosferic. În general. distribuţional.Interdependnţa sensurilor reprezintă cea mai simplă dovadă a caracterului organizat al conţinutului. Pe de altă parte. ‟cărţi„. care asigură coeziunea sensurilor. evidenţiază faptul că. constata semică. teren sau la fiinţe (femeie. trimite la denotaţia „apreciere gustativă’. CASA de comenzi. poate funcţiona ca o restricţie de uzaj (marcă diastratică). ci numai diferenţe contextuale (tipul inferior de polisemie): STERP se defineşte printr-o parafrază în linii mari comună pentru toate sensurile „care nu produce (nu dă) roade”. apărând numai în sintagme sau construcţii fixe: CASA de copii. care diferenţiază sensurile. care urmăreşte identificarea semelor comune.‟în care se ţin cărţi „ S2=„încăpere‟ . iar obiectul o persoană). înţeles ca situaţie de comunicare sau ca registru stilistic. Dar analiza semică a polisemiei. fizică. se pot înregistra mai multe situaţii:  cuvinte polisemantice între ale căror sensuri nu se stabilesc diferenţe semantice. înaintea [38] . numite solidarităţi lexicale sau semantice A CIRIPI (despre păsări) „a scoate sunete specifice”. Supărarea / Boala l-a DOBORÂT pe Ion (subiectul este o stare psihică. CASA de sănătate. locuri. Contextul este interpretat strict lingvistic. cât şi diferenţele. de cele mai multe ori indicată în dicţionare între paranteze. Diferenţierea semantică prin context este foarte importantă pentru adjective (Vezi ACRU) şi pentru verbe. cu referire la pământ. cât şi contextuale: BIBLIOTECĂ S1=„mobilă‟ . Analiza contextual-stilistică a polisemiei pune în evidenţă în ce măsură contextul mai larg. Există sensuri care sunt strict dterminate contextual. iar sensul de ’apreciere psihică negativă„ are nevoie de un context anume: femeie/ privire/ atitudine ACRĂ. iar obiectul este concert). cât şi a semelor variabile.  cuvinte polisemantice între ale căror sensuri există diferenţe atât semantice. iar (despre oameni) „a vorbi fără rost.‟care difuzează cărţi‟ S4=’o colecţie anume de cărţi‟ între toate aceste sensuri fiind evidentă atât legătura. ca posibilitate de combinare cu anumite clase de cuvinte sau chiar cu cuvinte anume. unele cuvinte manifestă preferinţe până la anumite restricţii contextuale. animal). perioadă). în cazul celor din urmă are importanţă atât subiectul. cât şi obiectul verbului. a spuse lucruri care nu trebuie spuse”. sensurile denotative sunt mai libere de context.

cameră oarbă). Tipuri de sensuri în sfera cuvântului polisemantic. sunt sensuri secundare.definiţiei lexicografice. de obicei. rolul pe care sensul în discuţie îl ocupă în sfera semantică a cuvântului în limba actuală. În foarte multe cazuri. Tipologia sensurilor este variată. sensul primar al cuvintelor coincide cu cel principal. iar sensurile derivate. caracterizată printr-o multitudine de aspecte care au în vedere: calitatea informaţiei. gură de canal. cum ar fi (popular). (peiorativ) ş. De exemplu (Forăscu). primar. la televiziune”. gradul de dependenţă a sensului faţă de context etc. este mai stabil şi relativ independent de context.a. discutat mai sus. de aceea se vorbeşte de mai multe tipuri de sens. Totalitatea sensurilor unui cuvânt alcătuieşte sfera semantică a acestuia. vorbit”. În funcţie de criteriul care stă la baza distincţiilor şi de raportul între între tipurile de sens rezultate. „lipsit complet de simţul văzului”. ca urmare a modificării realităţilor socio-politice. pentru a le înţelege este nevoie de un context. care serveşte la mâncat. legătura dintre sens şi obiectul denumit. Sensul principal apare spontan în mintea vorbitorilor la rostirea unui cuvânt. „persoană ce anunţă mulţimii poruncile suveranului” a trecut pe un plan secundar în conştiinţa vorbitorilor. de clarviziune” (judecată oarbă) şi „lipsit de lumină. De exemplu. gura minei). gura văii. Pe de altă parte. ORB înseamnă. de aici au derivat apoi sensurile „deschidere anterioară (în general)” (gura sobei. întunecat” (fereastră oarbă. sensul său iniţial. „lipsit de discernământ. În cadrul sferei semantice a cuvântului nu toate sensurile au aceeaşi importanţă nu sunt în egală măsură prezente în mintea vorbitorior şi nu desemnează în acelaşi mod realitatea. GURĂ are ca sens primar „organ situat în partea anterioară a corpului. „persoană care trebuie hrănită” (o gură în plus la masă) – sensuri derivate. se disting următoarele opoziţii:  Sens principal (de bază) / sens secundar – opoziţia are în vedere importanţa. (familiar). cu cele secundare. se stabileşte deci funcţional. deoarece sensul este o entitate complexă. celelalte ale acestui cuvânt. cuvântul [39] . „glas. Un alt exemplu. Alteori. ca în cazul cuvântului GURĂ.  Sens primar (etimologic) / sens derivat – distincţia se face potrivit unui criteriu cronologic. în primul rând şi pentru orice vorbitor. ele sunt pe un plan secundar în conştiinţa vorbitorilor şi. De exemplu (Forăscu). analiza contextual stilistică este modalitatea principală de a explica mecanismul evoluşiei (dinamicii) sensurilor în limba română. Prin sens primar se înţelege semnificaţia iniţială a cuvintelor de la care au derivat apoi sensurile ulterioare. cuvântul CRAINIC are ca sens principal în limba actuală „persoană ce anunţă ştirile la o staţie de radio. raportul se poate inversa. voce” ( numai gura lui se aude). în evoluţia limbii. este primul în ordinea importanţei.

vechimea sensului figurat şi frecventa lui folosire (uneori cuvântul respectiv este termen unic pentru denumirea unui cuvânt) face ca acesta să-şi piardă caracterul expresiv. sensul său figurat „om extrem de rău. ele denumesc o realitate. individ”. capătă funcţie expresivă: apusul soarelui – apusul vieţii. în conştiinţa vorbitorilor el apare ca un sinplu sens secundar. În multe cazuri. dintre care se impune la un moment dat un anume aspect. de regulă. dar a căror încărcătură expresivă este sporită faţă de cele din limbajul comun care sunt adeseori uzate. Sensurile figurate iau naştere din sensul propriu pe baza unor legături reale sau imaginare stabilite de vorbitor între două obiecte. o unele aparţin limbajului artistic şi sunt creaţii individuale ale scriitorilor. acest aspect înlesneşte transferul unei denumiri vechi asupra unui obiect. intrând în limba comună şi fiind înregistrate în dicţionare. sensul primar. fără a avea o funcţie expresivă: scară (pentru urcat) – scară de valori. se disting două categorii de sensuri figurate: o unele aparţinând limbii comune. a unei realităţi noi în baza asemănării sau contiguităţii ( corespondenţe cantitative sau calitative) dintre ele. cuvântul CĂCIULĂ. Ca urmare. în acest fel. Aceste transferuri sunt cunoscute sub numele general de tropi. COT în sintagma cotul râului. După aria lor de răspândire. uneori. de fapt un singur sens este denominativ pur. „de culoarea fisticului” a devenit sens secundar în limba actuală. adică cunoscute de toţi vorbitorii şi înregistrate în dicţionarele explicative ale limbii. are sensul de „persoană. cuvântul FIARĂ are ca sens propriu „animal sălbatic mare”. un transfer de denumire de la un obiect la altul. ci au ca punct de plecare faptul că sensul propriu conţine mai multe aspecte. ele provin din asociaţii mai puţin obişnuite.transfer de sens prin contiguitate. violent”este obţinut prin transferul denumirii de la animal la om. căruia îi sunt atribuite anumite însuşiri. extravagant”. o figură de limbaj. De exemplu. Asociaţiile nu se realizează niciodată întâmplător.  Sens propriu / sens figurat – distincţia are la la bază observarea legăturii directe sau indirecte dintre sens şi realitatea desemnată. creând impresia că are mai multe sensuri proprii. sau. [40] . iar figura lui figurată nu mai este simţită: de exemplu.FISTICHIU înseamnă astăzi „ciudat. crud. celelalte sunt sensuri al căror caracter figurat este mascat de uzură. De exemplu (Forascu). la sensul figurat legătura se face prin intermediul altui sens. în contextul Am plătit cinci mii de lei de căciulă. Sensul propriu denumeşte în mod direct obiectul din realitate. un cuvânt ajunge să desemneze mai multe obiecte din realitate. Orice sens figurat este derivat de la sensul propriu şi are la bază. raportându-le la însuşirile obiectelor indicate de alte sensuri ale cuvântului.

dar pentru un cuvânt ca FACULTATE. noapte albă ş. iar ARGINT „lumină albstrălucitoare”. Principala deosebire între polisememe şi omonime constă în faptul că omonimele nu au trăsături semantice (seme) comune. Dezintegrarea polisemiei. Gradul de dependenţă faţă de context poate fi mai mare sau mai mic – există sensuri strict contextuale.  Sens general / sens special – este o distincţie bazată pe criteriul utilizării sensurilor în mai multe stiluri funcţionale. Importantă este înţelegerea mecanismului care stă la baza obţinerii de noi sensuri. De exemplu. cuvintele capătă sensurile ocazionale: AUR „lumină galbenstrălucitore”. considerate cuvinte distincte. fiind considerate astăzi cuvinte omonime. valori semantice care se realizează numai în anumite combinaţii. obişnuit.„pietricică“ şi 2.  Sens uzual / sens ocazional – este o distincţie bazată pe criteriile de răspândire. primul sens înregistrat în dicţionare „capacitate.în timp ce sensul special se utilizează doar pentru un domeniu. adică evoluţia divergentă a sensurilor unui cuvânt polisemantic. facultatea de a crea opere de artă. în versul eminescian “Argint e pe ape şi aur în aer”.‟denumeşte acţiunea de a arunca sămânţa [41] . în limbajul figurat specific unui scriitor. dinte şi fără context.. gânduri negre. că sensurile de bază sunt independente de context. de aceea. fiind. Afirmaţia. De exemplu. de exemplu cuvântul RĂDĂCINĂ în lingvistică are diferit de sensul general al aceluiaşi cuvânt. sensurile cuvântului latinesc calculus: 1. Sens liber de context / sens determinat contextual – se afirmă. în funcţie de unghiul din care este privit. de exemplu. carte. posibilitate morală sau intelectuală a cuiva” are nevoie de un context pentru a se actualiza: facultatea de a vorbi. stabilitate şi frecvenţă a sensurilor. iar cele secundare sunt determinate de acesta.„socoteală“ au evoluat divergent. distincţiile propuse sunt mai mult teoretice şi le-am prezentat pentru a înţelege terminologia variată pe care o întâlnimn prezentarea sensurilor. astfel încât ajung să funcţioneze ca OMONIME. Sunt uzuale aproape toate sensurile principale: sunt ocazionale sensurile care apar. deşi valabilă în general. nu sensuri ale aceluiaşi cuvânt.‟verb„ . Descrierea componenţială a omonimelor arată că ele nu prezintă seme substanţiale (importante) comune: a semăna . de obicei. situaţie albastră.a. (Forăscu) înţelegem ce înseamnă pahar. Este sens general sensul care poate apărea în orice stil funcţional. de exemplu. trebuie privită cu rezervă. poate duce la ruperea verigii de legătură dintre acestea. în afara cărora nu pot fi înţelese. Din cele prezentate mai sus rezultă că unul şi acelaşi sens al unui cuvânt polisemantic poate fi caracterizat diferit .

bor . Lack.‟verb„ ‟denumeşte starea de asemănare între persoane sau obiecte pe baza unor anumite trăsături„.„metaloid aflat în sărurile acidului boric“.. parţiale sau pseudoomonime.„încăpere destinată pregătirii mâncării“. [42] . de asemenea. când au toate formele identice şi aparţin aceleiaşi părţi de vorbire (bancă2 „scaun lung“ – bancă2 „instituţie bancară“). Sursele omonimiei pot fi: a) evoluţii fonetice şi restructurări morfologice convergente ale unor cuvinte diferite: lat. incingere > rom a încinge1.„rudenie“.„adunare legislativă în trecut“). Omonimele totale care funcţionează în acelaşi dialect şi acelaşi limbaj (stil) sunt considerate omonime intolerabile (exemplu: bucătărie . 2. Căile de evitare a omonimiei sunt: a) înlocuirea în timp a unuia dintre omonime (păcurar1 „cioban“ a fost înlocuit în zonele petroliere unde există omonimul păcurar2 „vânzător de păcură“ de sinonimul cioban). ciocănaş2 „muncitor care sparge sarea cu ciocanul în ocnă“. „similare”. satelit al pământului“. diferenţiindu-se prin altele (corn/corni – corn/coarne – corn/cornuri). Omonimele pot fi: 1. când au numai anumite forme identice. rudă . c) drivarea de la aceeasi rădăcină cu sufixe omonime: ciocănaş1 „ciocan mic“. incendere şi lat. dar se scriu diferit: întruna şi într-una) şi omografele (cuvinte care se scriu la fel. dialectală (rudă .„ocupaţia celor care pregătesc mâncarea“). al doilea din lat. Omonimele amintite au şi etimoane diferite: primul provine din lat. care constituie majoritatea.în solul special pregătit„ ‟în vederea obţinerii unei viitoare recolte„. dar se pronunţă diferit: cópii – copíi). totale sau propriu-zise. Aceasta este cea de-a doua caracteristică care deosebeşte omonimia de polisemie. Diferenţierea între omonime se face în baza sferelor de utilizare: profesională (bor . bucătărie . În această categorie intră. omofonele (cuvinte care se pronunţă identic. a încinge2.„regim alimentar“. lacus. lac2 < germ. „seminare”. a semăna . dietă . b) coincidenţa formală dintre cuvinte împrumutate din limbi diferite: lac1 < lat.„unul dintre borurile pălăriei“). lună2 „interval de timp egal cu a 12-a parte dintr-un an“. şi omonimele parţiale sunt omonime tolerabile. întrucât pot fi deosebite unele de altele cu uşurinţă.„prăjină“). d) ruperea legăturii între sensurile unui cuvânt polisemantic: lună1 „astru. cultural-istorică (dietă . Celelalte omonime totale.

2) cuvinte care au sinonime (în sinonimie intră nu numai cuvinte. Într-un anumit moment de dezvoltare a limbii. şi acţiunea distructivă a legilor fonetice este mai ponderată în raport cu alte limbi (ducând mai puţin frecvent la evoluţii formale convergente pană la identitate). „căpătâi“. ea nu este uşor de operat în toate cazurile. însurat = însurătoare. „un vârf al unui obiect“ şi se raportează omonimic la cap2 „parte de uscat care înaintează în mare“ şi la cap3 „viaţă“. „căpetenie. din punct de vedere al echivalenţelor semantice. deşi principial deosebirea dintre omonimie şi polisemie este clară. cot2 – coate. unui proces de diferenţiere semantică şi stilistică. de aceea.: părere = opinie. de ex. ce permit următoarea structurare a submulţimiic uvintelor sinonime: a) cuvinte identice ca sens.a. ci şi expresii sau locuţiuni. sinonimele absolute pot rezulta fie prin derivare. generozitate = mărinimie. fiesunt supuse. III. În cadrul ultimei submulţimi (2) distingem două categorii de echivalenţe semantice. cot3 – coţi).1. SINONIMIA Sinonimia este relaţia de sens care se stabileşte între cuvinte care au aproximativ acelaşi sens sau sensuri identice. de ex. b) cuvinte apropiate ca sens. vocabularul se poate organza în două submulţimi: 1) cuvinte fără sinonime. Identitatea semantică total Identitatea semnatică total este foarte rară. de obicei în limbajul ştiinţific. Precizăm că. terminate în –ţie/-ţiune: [43] petiţie/petiţiune. în secolul al XIX-lea au apărut în limba română două şiruri de substantive postverbale. cuvintele aflate în sinonimie perfectă fiind puţine la număr: natriu = sodiu.2. în care se află creierul“. De exemplu: cap1 cuprinde sensurile„extremitate superioară a corpului. deoarece are preferinţă pentru cuvintele polisilabice. fie prin împrumuturi.2. Limba nu tolerează asemenea cuvinte şi. . Omonimia poate reprezenta un criteriu de caracterizare a unei limbi. de exemplu: a da ortul popii = a muri ). carew nu favorizează omonimia ( aceasta afectează mai ales termenii monosioabici). staţie/staţiune. folositor =util ş. III. Specialiştii apreciază că limba română nu are predispozişie spre omonimie. în timp.: plâns = plânset. de exemplu. Din această definiţie se înţelege că. ele fie dispar. c) diferenţieri morfologice (cot1 – coturi. a memora = a memoriza etc. dar şi aici ele nu constituie decât o întâmplare explicabilă prin prin provenienţa termenilor sinonimi din limbi diferite. Cuvintele identice ca sens se găsesc numai în anumite zone ale vocabularului. pentru a o deosebi de animalul cu nume omonim).b) adăugarea unui determinant (capră de tăiat lemne.

dispunând.   Sinonimele să fie substituibile în context.a. precis identificat. fie că sunt lipsite deimportanţă în situaţia dată. de o asemenea serie. la care sensul a rămas acelaşi. teoretic. declaraţiune). în exemplul nostru. acesta o face fără dificultate. Sinonimia presupune o situaţie concretă de comunicare. când comunică. neglijarea uneia sau a mai multora din condiţiile formulate mai sus.vorbitorul alege în funcţie de diferenţele pe care le sesizează între sinonime. reprezintă. pentru că în mintea lui. defapt. Ca urmare. Sinonimele apropiate ca sens (numite şi sinonome relative sau parţiale. [44] . a întiderii zonei de fenomene careia i se poate aplica termenul aproximativ. formaţie – formaţiune ş.„Aproximarea“ din definiţia generală formulată iniţial. adică să trimită la aceeaşi realitate. Precizăm că în baza unui sens anume. Vom examina. Cercetările mai noi în domeniul semanticii au precizat că pentru a se putea vorbi de sinonimie trebuie îndeplinite anumite condiţii de sinonimie:  Cuvintele considerate sinonime trebuie să fie identice sub aspectul obiectului denumit (al referentului). b) repartiţia stilistico-funcţională a lor . clasa de sinonime este relativ bine constituită. adică a precizării limitelor între care se poate vorbi de sinonimie.formaţie/formaţiune etc. condiţuiile de sinonimie prezentate mai sus. fie că nu au cunoştinţă de ele. Această condiţie este esenţială şi obligatorie. au trecut în fondul pasiv al limbii. Din aceste perechi unele s-au diferenţiat semantic (staţie – staţiune. chiar dacă identitatea implicăneglijarea unor aspecte particulare ale obiectului. făra ca înţelesul global almesajului să se modifice. cuvintele terminate în –ţiune (petiţiune. obligatorie. Prima condiţie. cuvintele (celepolisemantice) se grupează în clase. numite în mod curent serii sinonimice. de aceea în determinarea ei trbuie să se ţină seama de: a) repartiţia dialectală a termenilor. fenomenul sinonimiei parţiale poate fi redefinit astfel: două sau mai multe unităţi de limbă se pot afla în sinonimie dacă desemnează în mod global acelaşi obiect în situaţii în car distribuţia dialectală şi cea cea stilistico-funcţională sunt neglijate (conştient sau nu). Metodele tradiţionale de analiză a sinonimiei nu au reuşit să stabilească căt de mare poate fi aproximaţia şi să evite interpetările subiective. mai amănunţit.). în recunoaşterea sinonimelor este identitatea referenţială. dacă i se cere unui vorbitor să indice sinonimele unui anumit cuvânt. din definiţie. altele. imperfecte) ridică problema interpretării termenului aproximativ.

au definiţii care pot fi reduse la aceleaşi componente de sens: „a înceta’ + „din viaţă’. deci există o identitate semantică. cât şi deosebirile trebuie urmărite.„cultivat de om‟. totuşi ele se substituie numai în contexte în care apar substantive nume de persoană (omul. iar diferenţele sunt neglijate ca neinteresante. ele se pot substitui unul cu altul şi pot fi considerate sinonime – „Stă la umbra unui copac / arbore / pom” – în acest caz se reţin însuşirile comune. De exemplu. cu o coroană de crengi şi frunze. când ştim că facem referire la un brad sau la un măr. de exemplu. nu este valabilă dcât pentru un singur context: de ex. 17 Bidu-Vrânceanu. De aceea comportamentul contextual şi cel stilistic sunt considerate drept condiţii ale sinonimiei. 1986 [45] . în clasa „pom. dar prezintă şi unele diferenţe. iar dacă apar diferenţe. alături de substantive care denumesc animale este acceptat numai a muri. Dacă intereseazăcă cele trei cuvinte denumesc o plantă cu tulpina lemnoasă. Restricţiile de folosire sunt atât de mari uneori. deoarece atât asemănările.17 Contextul poate fi înţeles atât ca ca enunţ ( mai mult sau mai puţin dezvoltat).„cu fructe comestibile‟ şi +/. pentru orice vorbitor este clar termenii au nişte trăsături de sens comune. Situaţia se schimbă când obiectul la care trimite sensul este particularizat. Este evident că relaţia de sinonimie se schimbă în funcţie de perspective. dar bradului îi vom spune copac. încât sinonimia. Bucureşti.Într-o clasă de sinonime alcătuită de vorbitor sau oferită de dicţionare. Angela. cât şi ca variantă stilistico-funcţională a limbii. în acest caz. femeia. înaltă. în felul acesta se poate răspunde la întrebarea câte componente de sens trebuie să aibă în comun sinonimele: în principiu. oricăruia îi putem spune arbore. Diferenţele pot fi puse în evidenţă comparând între ei termenii dintr-o serie conform principiului că un cuvânt îşi stabileşte valoarea în relaţie cu celelalte unităţi din aceeaşi clasă. a muri = a deceda. în timp ce mărului îi vom spune pom – diferenţierea apare atunci când se au în vedere şi semnele (trăsăturile de sens) +/. prietenul a murit / a decedat). acru şi bătut se pot substitui reciproc numai în contextul lapte. bărbatul. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Dificultatea de a aprecia numărul de componente de sens comune provine din faptul că el este variabil în funcţie de precizia cu care se urmăreşte identificarea referentului. copac. dar ea nu este suficientă pentru a decide asupra identităţii funcţionale a acestora. cuvintele sunt grupate pe baza unor componente comune de sens. trebuie precizate de ce tip sunt ele. Pentru stabilirea sinonimiei interesează toate componentele de sens indiferent de tipul lor. toate. respectiv substituţia.. Structura vocabularului limbii române contemporane. arbore”. Verificarea identităţii de sens a termenilor dintr-o clasă (serie) este condiţia primordială a recunoaşterii sinonimelor. de nivelul la care se face aprecierea.

(despre fire de păr) .) = comerţ(romanic).). în acelaşi timp.este sursă indirectă a sinonimiei. îngrijit.) = foale(lat.) = musafir(tc.2. de exemplu. în principiu. Hiponimia este o relaţie semantică stabilită pe baza unui principiu ierarhic şi care asociază un termen mai restrâns. specific (hiponim). dar nu se pot substitui.). de exemplu. încet(lat.) = pod(sl. TRANDAFIR. Mărcile stilistice introduc restricţii. sinonimia poate apărea între cuvinte moştenite din latină (îngust – strâmt).2. derivatul a nădăjdui de la nădejde. dar nu şi invers. Derivarea. fiecare sens al unui polisemantem poate avea sinonime mai apropiate sau mai depărtate. chiar dacă acestea sunt semantic identice. LALEA.Registrul stilistic identic sau diferit al sinonimelor este de o extremă importanţă pentru posibilităţile de care dispune vorbitorul în alegerea unui termen într-o situaţie dată. de origine latină. desemnează aceeaşi plantă. cetate(lat.). şi cuvinte de alte origini.) = oraş(magh.1. deci limitat ca întrebuinţare. Polisemia . de exemplu: ASPRU: „cu suprafaţă zgrunţurosă care dă la pipăit o senzaţie neplăcută”.De exemplu. a fura şi a şterpeli nu se pot înlocui oricând.2. este o relaţie de incluziune unilaterală a sensurilor unităţilor lexicale considerate şi demonstrează caracterul ordonat. În acest sens. iar polisemia se desface în sinonimie. ŢEPOS. Sinonimia şi hiponimia. după gradul de precizie cu care este identificat referentul. pot apărea în aceleaşi contexte. pentru că prin dezvoltarea unui câmp de expansiune sinonimică. timp (lat.2. întrucât al doilea termen estespecific limbajului familiar. pântece (lat.) = vreme(sl. pe de o parte.). deoarece limitează substituţia sinonimelor. structuratal vocabularului. Demonstraţia se poate face şi cu termeni de origine dialectală diferită. III. târziu = tardiv < lat. oaspete(lat. Dubletele etimologice – cuvinte provenite din acelaşi etimon. unuia mai general (hiperonim). III. dar cele două nu se acoperă decât parţial: PURPURIU este. FLOARE poate fi substituit prin CRIN. care deşi au acelaşi referent. un hiponim şi un sinonim al lui ROŞU. iar a ldoilea este termen din limbajul literar curent. şi chiar dacă. Relaţia de sinonimie se poate confunda cu relaţia de hiponimie. Dar din punct de vedere logic hiponimia se distinge de sinonimie: implicaţie bilaterală pentru sinonimie. negoţ(lat.) = agale(ngr. în limbajul oficial el nu poate să apară şi nici într-un text formulat în limbaj literar. (despre apă) – „care conţine din abundenţă [46] .) = stomac (sl. tardivus. devine sinonim cu a spera. formarea de cuvinte şi expresii este o altă sursă a sinonimiei.TARE. De exemplu. între cuvinte de origine latină. Sursele sinonimiei Principala sursă a sinonimiei este împrumutul din limbi diferite a unor cuvinte care desemnează acelaşi referent.). de exemplu curechi şi varză. prin afiliere şi date diferite: de exemplu. implicaţie unilaterală pentru hiponimie. de origine slavă.) = abdomen (romanic). întrucât primul este dialectal. în enunţul „Mi-a adus flori”. pe de altă parte: punte (lat.

scăfârlie. pentru sensul „conducător‟ sunt sinonimele căpetenie. început etc. şef. ZVÂNTAT. Analiza componenţială a sinonimelor pune în evidenţă termeni care nu se diferenţiază semantic. SECETOS sunt glosaţi în dicţionar prin definiţii asemănătoare din care reţinem „lipsit de umezeală. DESHIDRATAT. se grupează pe baza semelor comune „adjectival‟. Analiza sinonimiei Analiza componenţială relevă că relaţiile de sinonimie reprezintă o modalitate de organizare a lexicului. „greu de suportat” sinonim cu INTENS. Astfel USCAT şi SEC conţin trăsătura „grad nedefinit‟. iar DESHIDRATAT şi SECETOS prin „grad maxim‟. DESHIDRATAT conţin semul „acţiune realizată‟. îi diferenţiază. iar SECETOS se caracterizează prin „cauzat de lipsa precipitaţiilor‟. NEÎNDURĂTOR.(cuvânt aspru. pentru că relevă diferenţele de sens între cuvinte care la prima vedere. Dar aceste trăsături de sens nu sunt suficiente pentru a acoperi conţinutul termenilor. dat fiind că provin din participiile trecute ale unor verbe care denumesc acţiunea. urmărind în ce măsură semele sunt comune tuturor termenilor din serie. totodată. greu de îndurat” . Analiza componenţială are o importanţă practică. III.2. Ei mai au în plus alte trăsături care îi caracterizează şi.. cap are pentru sensul „parte superioară acorpului la om şi animale‟ sinonimele: căpăţână. SEC. devlă ş. Deci un cuvânt polisemantic se poate desface în atâtea sinonime câte sensuri (sau trimiteri la referent) are conţinutul lui. NEÎNDUPLECAT. ÎNVERŞUNAT. comandant. USCAT. PUTERNIC. în ultimă instanţă la obişnuinţa de a opera corect o selecţie între cuvintele pe care limba le pune la dispoziţie.2. termeni care se diferenţiază prin seme substanţiale (care descriu propriu-zis conţinutul semantic al termenilor) şi/sau seme graduale. apă (în grade diferite)‟.a. iarnă aspră. Încă un exemplu. Analiza componenţială îşi propune să verifice identitatea de sens a presupuselor sinonime. În afară de aceste trăsături graduale. (despre vin) – „care are gust înţepător” sinonim cu ACRU. [47] .2. robie aspră).săruri de calcar” sinonim cu CALCAROASĂ. termenii se mai diferenţiază prin seme de substanţă: ZBICIT. la deprinderea de a învăţa şi utiliza corect cuvintele limbii şi. Se porneşte de la principiul că sinonimele se organizează în clase de termeni (cvasi)echivalenţi numite curent serii sinonimice. „nonumiditate‟. pentru sensul „partea dinainte a unui obiect‟ sunt sinonime frunte. ş. De exemplu. Verificarea identităţii semantice a termenilor ce alcătuiesc clasa se face relevând componentele de sens. „care provoacă suferinţe. pot fi considerate sinonime duce la conştientizarea acestor diferenţe. NECRUŢĂTOR. (despre om şi manifestările lui) – „lipsit de indulgenţă” sinonim cu SEVER.. Sinonimele obţinute prin desfacerea pe sensuri a cuvântului polisemantic nu sunt echivalente între ele. diferenţele fiind puse în evidenţă din aproape în aproape.a. verificându-se echivalenţa sau non-echivalenţa unităţilor presupuse sinonime.

III. Discutarea sumară a acestui exemplu arată că mărcile stilistice creează restricţii în interiorul unei serii sinonimice. „grad nedefinit‟. musafir / gazdă etc. termenii se diferenţiază alcătuind subclase. Aceasta înseamnă că. A SE STINGE. pământ. membrii seriei A MURI. în ultimă instanţă. Analiza stilistică pune problema selecţiei pe care vorbitorul o operează în momentul formulării unui mesaj (nivelul actualizării). FERTIL. A DISPĂREA. chiar dacă semantic toţi se caracterizează prin aceleaşi trăsături şi se combină cu substantive din clasa denumind persoane. A PIERI. A SE STINGE. deşi echivalente la nivelul sistemului. A SE DUCE.3. Cercetarea antonimiei se poate face în funcţie de criterii variate. teren. Mărcile stilistice diferite limitează substituţia unui sinonim cu altul. în principiu. dar în vecinătatea substantivului recoltă nu sunt admiţi decât MĂNOS şi BOGAT. A SE PRĂPĂDI. A SE DUCE se diferenţiază stilistic. extralingvistice (logice. ontologice) şi lingvistice. proba identităţii de sens dintre aceştia. în funcţie de preferinţele de combinare contexuală. BOGAT sunt identici sub aspect semantic. În interiorul unei clase de sinonime a căror identitate de sens a fost verificată pe baza analizei semice. dejun /cină. RODITOR. În funcţie de apartenenţa la o variantă funcţională sau alta. sinonimele nu pot fi oricând substituite în orice context. pot apărea în aceleaşi contexte. De exemplu. utilitatea ei rezultă din aceea că posibilităţile de substituţie a unui sinonim cu altul reprezintă. limitele utilizărilor contextuale fiind impuse de uz.A MURI. „cuvinte cu sensuri opuse“. A RĂPOSA. În acelaşi timp. A DECEDA. deoarece se caracterizează prin aceleaşi trăsături „adjectival‟. A DECEDA. ANTONIMIA Antonimia este un tip de relaţie semantică reprezentat de opoziţia de sens dintre două cuvinte cu referenţi nu numai diferiţi. permiţând să fie incluse între antonime şi perechi de cuvinte aflate în alte tipuri de relaţii (heteronimie. Sub aspectul posibilităţilor de combinare contextuală. [48] . se observă diferenţe: toţi se combină ca sol. A DISPĂREA. „fertilitate‟. A PIERI. ci şi contrari sau contradictorii. zonă. are un caracter prea vag. De exemplu. A RĂPOSA. stabilirea identităţilor sau a diferenţelor de sens într-un context dat este o posibilitate de validare şi de rafinare a analizei semice. termeni marcaţi prin „nonliterar‟ – A SE PRĂPĂDI. berbec / oaie. Aspectele pe care le relevă studiul stilistic al sinonimelor nu ţin numai de expresivitatea termenilor ci şi de tipul de text în care aceştia sunt utilizaţi. complementaritate): bărbat / femeie. Definiţia curentă.Analiza contextuală trebuie să releve identităţile şi diferenţele în utilizarea sinonimelor. MĂNOS. chiar dacă acestea sunt semantic identice şi chiar dacă. membrii seriei se diferenţiază astfel :   cei caracterizaţi prin marca „literar‟ .

cât şi pe cele puse de vorbitori în relaţie antonimică. destule tipuri de antonime nu se pot explica referenţial. această opoziţie mentală se relizează în vorbire prin opunerea cuvintelor care desemnează astfel de realităţi. adică relaţia de opoziţie dintre cuvinte reflectă opoziţia din realitatea obiectivă.În cercetarea antonimiei ca fenomen semantic. Condiţiile realizării antonimiei Analiza componenţială a antonimelor pune în evidenţă faptul că pentru a fi puse în relaţie de antonimie. totuşi în relaţia de antonimie vorbitorii nu au niciodată în vedere acest al treilea intermediar. Ca fenomen lingvistic. oricare ar fi ele. În logică noţiunile contrare şi contradictorii se află în raport de disjuncţie. Pe de altă parte. În limbă sunt puse adesea în opoziţie antonimică cuvinte ce denumesc obiecte care. unii lingvişti au identificat relaţia dintre sensurile cuvintelor cu relaţiile dintre noţiuni. că opoziţiile mai nuanţate dintre cuvinte sunt comprimate în perechi antonimice. Aceasta înseamnă că în sensul antonimelor se reflectă nu atât însuşirile absolute ale obiectelor. ca moment ultim al unei existenţe. ca rezultat al interpretării în plan apreciativ. în plan ontologic. Deşi între noapte / zi există şi amurg. antonime fiind însă numai acele cuvinteale caror sensuri le opun toţi vorbitorii unei limbi. Noţiunile contrare reprezintă termenii extremi ai unei serii logice între care poate exista şi un al treilea membru. ceea ce dovedeşte că raportul dintre termenii opuşi este binar. cuvintele trebuie să aibă una sau mai multe componente de sens (seme) [49] . reprezentat de naştere. de exemplu: corect / incorect. Se poate vorbi despre o antonimie implicată în lucruri. de exemplu: zi / noapte. ci mai mult aprecierea subiectivă pe care vorbitorii o fac asupra acestor însuşiri şi care apare în prim plan în relaţia antonimică. De exemplu. cinstit / necinstit etc. criteriile extralingvistice. îngheţ /dezgheţ. două fenomene şi ajunge la unele concluzii despre opoziţia lor. Încercând să stabilească o corespondenţă directă între diversele tipuri de antonime şi noţiunile contrare sau contradictorii din logică.1. antonimia acoperă atât cuvintele care denumesc noţiuni contrare în baza unei obiectivări extralingvistice.3. fără a admite intermiedieri. opunem în mod curent pe viaţă lui moarte. nu sunt contrare. ar trebui opusă momentului iniţial. Noţiunile contradictorii au calitatea de a se nega reciproc în mod global. ceea ce face din acest mod de analiză doar un auxiliar ce nu trebuie absolutizat. interesează numai sub aspectul implicaţiilor lor lingvistice. Opoziţia este una din principalele operaţii din activitatea intelectuală a omului: omul compară două obiecte. în sensul că însuşirile care intră în sfera unei noţiuni neagă însuşirile care constituie sfera noţiunii opuse. a trăi / a muri. între a trăi / a muri există a trage să moară. cu toate că moartea. de exemplu: mare/ mijlociu /mic. III.

toate sinonimele lor. care să asigure legătura dintreele. Totuşi antonimia nu priveşte numai termenii implicaţi într-o pereche. Membrii unei perechi antonimice trebuie să aparţină aceleiaşi variante stilisticofuncţionale a limbii. ca în cazul lui leneş / harnic. Aceasta înseamnă că sunt puse în opoziţie irecociliabilă elementele esenţiale ale fiecărei paradigme. apreciindu-se că aceasta este „mai mare‟ sau „mai mică‟ în raport cu un etalon. deci să se caracterizeze prin mărci stilistice identice. prin urmare. ci ţinându-se cont de o anumită marcare. legătura este asigurată de componenta de sens comună „temperatură‟. semele incompatibiel contrarii stau la baza opoziţiei dintre termenii perechii antonimice.2. Aceasta înseamnă că sensurile antonimelor sunt alcătuite din aceleaşi seme. după schema: Leneş = comod = indolent = puturos = pierde-vară =trândav Harnic = vrednic = muncitor = silitor = activ = întreprinzător Este evident că fiecare dintre membrii unei serii de termeni se opune fiecărui membru al celeilalte serii: întreaga serie a lui LENEŞ se opune întregii serii a lui HARNIC. par / impar. Lucrurile se complică dacă unul sau fiecare dintre cele două antonime are.„adjectival‟. Din cele prezentate rezultă că o caracteristică importantă a antonimiei este simetria.comune. Fiecare dintre cele două cuvinte îşi are sinonimele sale. III. semele fundamentale ale acesteia şi nu particularităţile contextuale.„mare‟/ „mică‟. a trăi este opus lui a muri (ambele cuvinte aparţinând limbajului uzual) şi nu lui a deceda (marcat „ştiinţific şi administrativ‟) sau lui a sucomba (marcat „livresc‟). Dacă trăsăturile de sens comune asigură legătura dintre antonime. „mai mare (în raport cu un etalon)‟ „mai mic (în raport cu un etalon)‟. De exemplu. Cea mai simplă situaţie este cea reprezentată de cupluri ca abstract / concret. în paralel. contrazicerea unei paradigme. Binarismul face însă ca selecţia să nu se facă oricum. un procedeu prin care vorbitorul pune în acest raport întregul grup de sinonime al unei perechi antonimice.„în grad neprecizat‟. numite seme incompatibile contrarii.3. ci întreaga lor paradigmă semantică. dar oricare dintre sinonimele lui leneş se opune lui harnic şi oricare dintre sinonimele acestuia se opune lui leneş. în perechea rece / cald. Antonimia este. la rândul său. la exemplul discutat mai sus: CALD / RECE „adjectival‟ . unica diferenţă constând în semele contrarii. De exemplu. O problemă care se pune este aceea a numărului de termeni antrenaţi într-o relaţie antonimică. în exemplul dat. Cea de-a doua condiţie fundamentală este ca antonimele să aibă în conţinutul lor componente de sens (seme) care se opun logic. adică cele în care fiecare membru al perechii neagă sensul antonimului său. Structuri antonimice. „în grad neprecizat‟ . nu nuanţele cuvintelor considerate antonime. un etalon [50] . sinonime. Caracteristici. fundamental antonimia fiind o relaţie binară. fap tce se poate înfăţişa schematic.

se disting : o antonime graduale – cele care reprezintă diferite grade de manifestare ale uneia şi aceleiaşi însuşiri (cald / rece.3. antonimele sunt : o o o adjective (mare / mic. existente launul din termenii perechii. Potrivit celor spuse mai sus.  în funcţie de criteriul semantic. substantive (iubire / ură. situaţi pe poziţii diametral opuse (a cumpăra / a vinde. verbe (a închide / a deschide) Acest criteriu atrage atenţia asupra faptului că termenii asociaţi într-o pereche trebuie să facă parte din aceeaşi clasă morfologică. orientate în direcţii diametral opuse şi care au referenţi diferiţi (a intra / a ieşi. Prin urmare. este binară (priveşte două cuvinte sau două serii de cuvinte). Tipuri de antonime Clasificarea antonimelor se poate face din diverse puncte de vedere :  în funcţie de structura lor morfologică. opunem pe harnic lui leneş şi nu lui puturos. este simetrică (simetria presupune dispunerea egală şi simetrică pe axa reprezentată de axa semantică comună). ieftin / scump. rezultă că antonimia are următoarele caracteristici: 1. a veni / a pleca). în funcţie de criteriul lexico-gramatical. o antonime stabilite pe opoziţii direcţionale („vectoriale“) – care vizează acţiuni.. III. pentru că simţim că ultimul termen strică echilibrul relaţiei. termenii unei relaţii antonimice să fie dispuşi egal şi simetric pe axa reprezentată de dimensiunea semantică comună. bun / rău). moral / . însuşiri etc. În mod obişnuit. Acestea din urmă marchează opoziţia prin prefixe antonimice sau privative. aproape / departe).(lexicalizat sau nu). o imoral). cu acelaşi radical (homolexe) (vinovat / nevinovat). [51] antonime stabilite pe opoziţii negraduale (mort / viu. lumină / întuneric). frumos / urât). antonimele pot fi : o o cu radicali diferiţi (heterolexe) (bolnav / sănătos.3. a câştiga / a pierde). a importa / a exporta. a da / a lua. fiind marcat gradual mai puternic în raport cu antonimul său. 2. o antonime stabilite pe opoziţii de tip conversiv – în care este vizat unul şi acelaşi referent din punctele de vedere ale unor participanţi la o acţiune.

voce.4. în funcţie de sensul pe care îl realizează şi care este determinat contextual: ÎNALT / SCUND. MIC . sălbatică. implicit. GRAV(în contexte ca sunet. IUBIRE (sfântă. de exemplu.4. totuşi independenţa contextuală este îngrădită de preferinţele concrete de combinare ale unui termen sau chiar de anturajul lexical specific unui termen. ci ea este reprodusă de vorbitori ca fiind ceva existent şi fixat în limbă. De exemplu.1. criteriu de dezambiguizare semantică. casă. Opoziţia antonimică nu se creează de fiecare dată în actul vorbirii. căutând termenii opuşi ca înţeles. duioasă.( în contexte ca temperatură.4. care nu permite înlocuirea acestuia prin antonimul său. dacă cerem unui vorbitor să ne indice un antonim pentru MIŞTO. ÎNALT / SCĂZUT . Analiza stilistică evidenţiază că opoziţia antonimică este condiţionată de varianta stilistico-funcţională căreia îi aparţin termenii. respectând cele două condiţii enunţate: principiul semelor comune şi cel al semului incompatibil contrar. III. gard).2. stă. De exemplu. faţă de URĂ (înverşunată. maternă. gingaşă. [52] . ÎNALT / JOS. preferând cuplarea termenilor marcaţi stilistic „argotic‟. Deşi relaţia antonimică este preexistentă actului vorbirii.( în contexte ca persoană. Încălcarea deliberată a acestei constrângeri corespunde intenţiei vorbitorului de a obţine anumite efecte stilistice. nivelul apei. la baza organizării clasei de antonime. neîmpăcată). Analiza componenţială a antonimelor are ca scop punerea în evidenţă a tipurilor de identităţi şi diferenţe între membrii clasei. ton). şi nu URÂT.III. nivel ştiinţific). acesta va spune NASOL. Pentru a obţine o clasă de antonime pornim fie de la unul din sensurile unui cuvânt polisemantic. fie de la o serie de sinonime. Rezultatul poate fi:   găsirea unui singur antonim găsirea mai multor antonime (cvasi)sinonime între ele. această categorie semasiologică fiind constituită strict paradigmatic. Contextul. ceea ce îi asigură o anumită independenţă în raport cu contextul. Analiza antonimiei III. sunt puşi în opoziţie imediată în context termeni caracterizaţi de obicei prin aceeaşi marcă stilistică. ÎNALT se poate repartiza în mai multe paradigme antonimice. frăţească). ea având caracter general pentru vorbitori. Analiza contextuală a antonimiei nu aduce date noi.

Lexicologia limbii române. ADRIANA.  GROZA. Editura Didactică şi Pedagogică.). Editura Academiei. I. Vocabularul limbii române actuale. ***Formarea cuvintelor în limba română.  STOICHIŢOIU-ICHIM.). Probleme de semasiologie. *** Dicţionarul limbii române (DLR). I. 2000. ALL Educational. M. Bucureşti. SALA. Editura Albatros. Editura Facla. [53] . 1984. Bucureşti. ***Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). Timişoara. Humanitas Educational.  BIDU-VRĂNCEANU. Iași. 1985. ed. Limba română contemporană. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM).  BRÂNCUŞ. lexic specializat. GR. V.  HRISTEA. ANGELA. Editura Facla.. Sinteze de limba română.  ŞERBAN. (coord. ANGELA.. Vocabularul românesc contemporan. 1987. Timişoara. Structura vocabularului limbii române contemporane. NARCISA. Editura Ştiinţifică. 2001.  COTEANU. Editura Ştiinţifică. Editura Univers Enciclopedic. 1983. 1986. 1982. Editura Universităţii din Bucureşti. a 3-a. Editura Academiei.. 1976. creativitate. (coord. ed. ANGELA. 1970-1989. 1996. ***Dicţionarul ortografic. EVSEEV.. Bucureşti. Vocabularul autohton al limbii române. Liviu. 1986. I-III. Dinamică. MARIUS. 2004. 1984. EVSEEV. Bucureşti. Bucureşti.  COTEANU. FORĂSCU. Bucureşti.  BUCĂ.  BIDU-VRĂNCEANU. Modele de structurare semantică. influenţe. vol.BIBLIOGRAFIE  BIDU-VRĂNCEANU. Bucureşti. Elemente de lexicologie. PETRU. Lexic comun. Editura Academiei. a II-a. TH. Bucuresti. Editura Academiei. I. Timişoara.. ION.  ZUGUN. Bucureşti. Tehnopres. 1965 şi urm. Etimologia şi limba română. 1978. Editura Facla.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful