STEFAN ZWEIG

SECRET ARZĂTOR

În româneşte de Elena Davidescu cu o prefaţă de Hertha Perez Nuvelele din acest volum au fost traduse după următoarele ediţii: — Stefan Zweig, Amok, Novellen einer Leidenschaft. S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 1956. — Stefan Zweig, Novellen. Verlag für fremdsprachige Literatur, Moskau, 1959. — Stefan Zweig, Phantastische Nacht, Vier Erzählungen. Fischer Bücherei, Frankfurt/Main, 1963.

- STEFAN ZWEIG -

Prefaţă
Numele lui Stefan Zweig este cunoscut cititorilor mai vârstnici din ţara noastră. Multe din cărţile lui au fost traduse cu ani în urmă; între cele două războaie, colecţia Lectura a oferit publicului pagini din proza lui scurtă, au apărut trei volume de nuvele intitulate Noapte fantastică, Amoc şi Simţuri rătăcite, de asemenea câteva dintre scrierile lui cu caracter biografic, iar după Eliberare, pe lângă Magellan şi În luptă cu demonul, s-a tălmăcit şi unicul roman al scriitorului, Ungeduld des Herzens, sub titlul Inimi neliniştite. S-a putut astfel cunoaşte şi aprecia o personalitate literară căreia toţi criticii (până şi detractorii săi) îi recunosc capacitatea de a transpune în lumi şi conştiinţe situate în cele mai diverse planuri ale istoriei şi esenţelor umane, şi de a le reconstitui cu o autenticitate de participant sensibil la zbuciumul şi vibraţia lor. Stefan Zweig — „poate cel mai celebru scriitor de la Erasmus încoace”, cum l-a numit Thomas Mann1 (şi afirmaţia se justifică în bună parte dacă ne gândim la marile tiraje şi la numeroasele traduceri din opera lui) — s-a născut la 28 noiembrie 1881, la Viena, unde şi-a petrecut copilăria şi tinereţea. Capitala Austriei trăia atunci ultima ei fază de strălucire ca „oraş imperial”. Deprinşi cu acea cunoscută „Gemütlichkeit”, cu tendinţa de a trăi „neproblematic”, vienezii — desigur, cei din pătura căreia îi aparţinea şi Zweig — savurau, graţie exploatării popoarelor din fostul imperiu habsburgic, plăcerile unui mod de trai vesel şi fără griji, care părea instaurat pe vecie şi nu întârziase să aibă repercusiuni şi asupra vieţii culturale. Numai literatura — în orice caz mai mult decât celelalte arte — lăsa să se întrevadă ceva din neliniştea şi inconfortul moral care mai târziu vor ieşi puternic la lumină. Încă la romanticul Grillparzer străbătea neaderenta la convenţiile şi prejudecăţile unei societăţi care-şi făcea iluzii asupra trăiniciei ei; pentru concepţia răspunderii şi a acţiunii conştiente pledau cărţile lui Karl Franzos sau ale Mariei von Ebner Eschenbach; pledoarie care, la
1

Thomas Mann: Stefan Zweig zum zehnten Todestag, în volumul colectiv. Der grosse Europäer Stefan Zweig, Kindler, München, 1956, p. 371. 3

- STEFAN ZWEIG -

generaţia următoare de scriitori, avea să ia caracterul unui atac direct. Şi în acest fel se prevesteau viitoarele schimbări socialpolitice. Deocamdată însă, în artă predominau aspectele frivole, scriitorii alunecau uşor peste asperităţile vieţii. „Faptul că în artă se pregătea ceva nou, — avea să scrie mai târziu Stefan Zweig în volumul său de memorii Lumea de ieri (1942) — ceva mai pasionat problematic şi căutător de nou decât ceea ce-i mulţumea pe părinţii noştri şi mediul în care ne-am născut, a constituit evenimentul cel mai de seamă al anilor tinereţii noastre. Fascinaţi însă de aceste aspecte, n-am observat că schimbările din planul estetic nu făceau decât să prevestească unele transformări mult mai adânci, care aveau să zdruncine şi, în cele din urmă, să distrugă lumea părinţilor noştri…”2 Atmosfera specific vieneză a lăsat urme sensibile în creaţia lui Zweig. Legătura nemijlocită şi trainică între scriitor şi oraşul natal a fost adesea. Relevată de comentatorii operei sale: „Ca artist, Stefan Zweig este înrădăcinat în acest sol vienez, remarcă Albert Soergel. Patria lui spirituală este lumea lui Hofmannsthal, Schnitzler şi Bahr, el are tonalitatea caracteristică acestor scriitori vienezi, capacitatea lor neobişnuită de a se transpune în alte universuri artistice, de a transforma critica în poezie şi de a îmbina cunoaşterea cu creaţia. Însăşi modalitatea sa artistică prezintă asemănări cu aceea a scriitorilor mai vârstnici de care am amintit; ceva din specificul vienez respiră şi în opera lui de mai târziu.”3 Om cald şi avid de cunoaştere, înzestrat cu un spirit viu şi deschis spre toate aspectele lumii, Stefan Zweig îşi începe deci activitatea de scriitor la răscrucea principalelor direcţii literare ale vremii, între impresionism, neoromantism, simbolism apoi realism, plătind tribut fiecăreia dintre ele. Impresionismul şi neoromantismul îndeosebi l-au înrâurit mai multă vreme. Cele două volume de versuri Coarde argintii (1901) şi Coroanele timpurii (1906) de exemplu, sunt evident influenţate de neoromantism şi impresionism, la care se adaugă tonalităţi baudelairiene. De altfel, lirica lui Zweig nu s-a impus ca vocea unui mare poet, ci reprezintă doar o căutare de debut,
Stefan Zweig: Die Welt von gestern, apud Der Grosse Europäcr Stefan Zweig, ed. cit., p. 22. 3 Albert Soergel: Dichtung und Dichter der Zeit, R. Voigtländer, Leipzig, 1923, vol. I, p. 536. 4
2

- STEFAN ZWEIG -

caracterizată mai târziu de autorul însuşi drept „tară a tinereţii”. Dar opera care realizează adevărata lui vocaţie artistică datorează exerciţiului poetic din tinereţe o parte din vibraţia şi capacitatea ei emoţională. Infuzată liric, prima lui culegere de nuvele, Dragostea Erikăi Ewald (1904), se resimte şi ea de unele dintre influenţele amintite, prin supunerea la presiunea senzaţiilor, prin hipertrofica atenţie acordată formei şi prin specificul ei arhitectonic. Curând, semnele realismului devin însă neîndoielnice. Treptat, ele capătă tot mai mult relief, pe măsură ce scriitorul, mergând pe firul realităţii, renunţă la jocul gratuit al spiritului şi abordează problemele grave ale omenirii. Se schiţează, totodată, nu fără căutări şi şovăiri, evoluţia lui Zweig. Sub şocul primului război mondial, el trăieşte schimbări care duc la transformarea scriitorului disponibil din trecut într-un artist — nu angajat, dar servind prin opera sa aspectele autentice ale culturii umaniste. Deşi impregnată de individualism, afirmarea pasionată a demnităţii omului constituie un laitmotiv emoţionant al operelor sale de-a lungul a trei decenii, ceea ce îl plasează în rândul scriitorilor avansaţi ai epocii. În pofida permanenţei mesajului său umanist, Zweig eşuează însă în atitudini marcate de ambiguitate şi eroare, cu deosebire evidente în poziţia sa faţă de război şi de fascism, realităţi cu un rol important în acea încordare morală şi spirituală care în cele din urmă l-a înfrânt. Primul război mondial îl determină, de pildă, să adopte o poziţie pacifistă, pozitivă în raport cu germanismul exaltat, dar contestabilă prin caracterul ei utopic ca şi prin consecinţele ei negative. Faptul a fost relevat între altele de Thomas Mann: „A existat un timp — observă în acest sens creatorul lui Adrian Leverkühn — când pacifismul lui radical, necondiţionat, m-a întristat. Părea gata să admită până şi domnia răului, dacă prin aceasta s-ar fi putut evita ceea ce ura mai mult decât orice: războiul”4 Chinuit de nelinişti şi incertitudini, Zweig pornise la luptă pentru apărarea patriei lui spirituale, Europa. Numeroase articole pacifiste, cât şi drama Ieremia — prima piesă a unui scriitor de
4

Thomas Mann: op. cit., pp. 272—373. 5

- STEFAN ZWEIG -

limbă germană care aducea o respingere directă şi clară a violenţei războinice — concretizează această orientare. Întâlnim aici şi opinia eronată a autorului că renaşterea societăţii se poate realiza exclusiv prin ridicarea morală a individului. Aceste convingeri l-au determinat mai târziu şi atitudinea în timpul fascismului. Între timp, Zweig continuase încercările sale de a clarifica şi apăra valorile umaniste ameninţate, lovind — nu o dată — în manifestările unei lumi plate şi sufocante, ostile adevăratelor valori. Dintre cărţile apărute în perioada dintre cele două războaie, monografia despre celebrul umanist european Erasmus din Rotterdam (Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam — 1934) abordează implicit şi unele probleme esenţiale ale epocii noastre, opinând însă pentru o poziţie individualistă, neutrală. Atitudinea eroului — care pune mai presus de toate libertatea de gândire şi independenţa personală şi preferă izolarea cabinetului de lucru încadrării în frontul luptătorilor — este semnificativă pentru Zweig însuşi, definind propria lui poziţie de „neutralitate”.. Dezorientarea politică a scriitorului austriac reiese în această carte — admirabil scrisă, de altfel — din caracterul confuz al unor interpretări. Autorul îl consideră pe Erasmus drept, „primul teoretician al pacifismului”, drept „un erou al rezistenţei împotriva fanatismului absurd al maselor”; Erasmus ar simboliza, prin însăşi persoana lui, credinţa în triumful raţiunii asupra pasiunilor. Multe pasaje se referă aluziv la perioada când a fost scrisă cartea, perioada de ascensiune a fascismului. Concludente sunt, de exemplu, rândurile în oare Zweig întreprinde, în numele lui Erasmus, o apologie a aşa-zisei aristocraţii a spiritului şi a culturii; aceasta reprezintă pentru dânsul o lume „superioară”, opusă lumii „de jos”, considerată în chip greşit drept depozitară a instinctelor brutale care au generat fascismul. O asemenea apreciere, fundamental eronată, explică încercarea lui Zweig de a adopta o atitudine cvasineutrală în anii dictaturii naziste; ca şi când, faţă de lupta dintre progres şi reacţiune, neutralitatea ar fi posibilă. Aceeaşi apreciere eronată explică, într-o oarecare măsură, şi sfârşitul său tragic. Antifascist prin convingeri, Zweig nu s-a înrolat — din cauza aceleiaşi false înţelegeri a temeiurilor şi semnificaţiei libertăţii individuale — în frontul antifascist care cuprindea numeroase
6

- STEFAN ZWEIG -

personalităţi culturale înaintate ale vremii, aducându-şi contribuţia mai mult prin activitatea de scriitor şi publicist. Cartea sa despre Erasmus, apoi Castellio împotriva lui Calvin (1936), lucrare de protest contra violării conştiinţei umane, sau ultima lui nuvelă (Şah — 1941) reprezintă în acest sens protestul său individualist-umanist împotriva fascismului. Lipsit de încredere în mase, de suportul ideologic capabil să-i dea o viziune realistă asupra destinelor omenirii şi protejat în viitoarea evenimentelor tragice din Europa doar de scutul subţire al idealurilor iluzorii ale umanismului abstract, Stefan Zweig a căzut victimă unui pesimism atotcuprinzător care l-a dus la prăbuşirea tuturor speranţelor şi avânturilor sale. Într-o convorbire cu scriitorul Carl Zuckmayer, el declară fără înconjur că a pierdut orice nădejde în viitorul omenirii şi în posibilitatea de a salva valorile culturii, simţindu-se respins în sfera „lumii de ieri”, socotită de el o epocă de aur, care a pierit: „Lumea pe care am iubit-o s-a stins pentru vecie, iar la ceea ce va veni mai târziu nu putem contribui cu nimic. Cuvântul nostru nu va mai fi înţeles în nicio limbă. Vom fi apatrizi în orice ţară. Nu avem prezent, nici viitor. Trecutul nu-l putem învia, iar noul va trece peste noi. Ce sens are să-ţi continui existenţa, ca o umbră a propriului tău eu?”5 Dezamăgit în convingerile sale şi neştiind cum să fie de folos omenirii, scriitorul, cuprins de un acces de desperare, îşi pune capăt vieţii, la 23 februarie 1942, în oraşul brazilian Petropolis, unde trăia ca emigrant antihitlerist. Să notăm totuşi că într-o scrisoare de adio a lui Zweig reapare, ca o lumină deasupra dezastrului, afirmaţia că prietenii săi vor mai vedea „zorii zilei după lunga noapte”. Personalitate polivalentă, dotată cu sensibilitate acută, Stefan Zweig a adăugat peisajului literar austriac noi nuanţe — expresie a structurii sale artistice specifice. Pendulând între atitudini individualiste şi dorinţa necristalizată, difuză, de participare la efortul uman colectiv, cunoscând adesea izbucniri de energie, dar şi momente depresive, scriitorul întruchipează constant năzuinţa către ideal pe plan uman şi artistic, conştiinţa misiunii
5

Carl Zuckmayer: Did you know Stefan Zweig? în Der grosse Europäer Stefan Zweig, ed. cit., p. 246. 7

- STEFAN ZWEIG -

înălţătoare a artei, dar mai cu seamă, ca trăsătură dominantă, setea de cunoaştere, pasiunea de a dezlega enigmele sufletelor. „Trăsătura cea mai caracteristică a personalităţii lui artistice — scrie Romain Rolland, cel mai bun prieten al lui Zweig alături de Verhaeren —este nevoia fierbinte de a cunoaşte, curiozitatea neîncetată, veşnic nesatisfăcută, impulsul demonic de a vedea, de a şti.”6 Acestei febre de cunoaştere îi datorăm panorama de chipuri şi momente mari din cele mai diverse epoci pe care Zweig le-a readus în câmpul conştiinţei contemporanilor. Prin pana lui, au prins viaţă Erasmus, Holderlin, Maria Stuart, Fouché, Magellan, Kleist, Nietzsche şi tot el s-a străduit să reînvie, e drept adesea amplificându-le şi smulgându-le din solul în care s-au împlinit, evenimente ca bătălia de la Waterloo, expediţia căpitanului Scott, sau avatarurile lui J. A. Suter, unul dintre principalii colonişti ai Californiei. Curiozitatea veşnic vie, îmbinată cu o putere neobişnuită de a urmări, analiza şi înţelege meandrele sufleteşti determină în mare măsură ineditul artei sale. Pe Zweig îl caracterizează, nu mai puţin, o dăruire aprinsă faţă de tot ceea ce înseamnă creaţie artistică în general. „Admiraţia dezinteresată pentru valoarea spirituală a colegilor săi întru artă face din el o figură singulară în lumea literară”7 scrie Hermann Kesten în studiul Stefan Zweig, prietenul, iar Harry Zahn (în Stefan Zweig şi America) îl numeşte la rândul său „un maestru al prieteniei, un adevărat prieten al poeţilor şi încurajator al lor”.8 Nenumărate sunt faptele de viaţă care relevă tocmai această însuşire a lui Zweig: de a putea rodi în alţii, de a le lărgi orizontul şi de a fi un prieten căruia i te poţi adresa în orice împrejurare. Zweig citea cu un interes neobosit manuscrisele trimise de începători, îi ajuta să-şi amelioreze scrierile, cărora le facilita apariţia. Este semnificativă, de asemenea, prietenia cu Verhaeren, a cărui personalitate literară a constituit pentru tânărul Zweig o adevărată revelaţie. După ce, încă în anii de şcoală, se entuziasmase pentru poetul belgian, îi traduce opera
6
7

Apud Hans Hellwig: Stefan Zweig, Wildner, Lübeck, 1948, p. 30. Hermann Kesten: Stefan Zweig, der Freund, în Der grosse Europäer Stelan Zweig, ed. cit., p. 179. 8 Harry Zahn: Stefan Zweig und Amerika, în Der grosse Europäer Stefan Zweig, ed. cit., p. 194. 8

cit. îndeosebi prin eseurile cu caracter biografic şi prin proza sa scurtă. seria de eseuri Constructorii lumii (mai ales eseurile despre Dickens. Galeria de prieteni a scriitorului austriac cuprinde şi alte nume nu mai puţin celebre.”9 Zweig este la rândul său cel care a contribuit considerabil la renumele mondial al lui Verhaeren prin traducerea integrali. Verlaine. dorinţa de a clădi o punte spirituală între oameni. Scriitor fecund şi divers. La Paris. Zweig nu trece sub tăcere. 26. Niciodată nu am întâlnit la cineva bucuria vieţii şi bunătatea îngemănate într-o asemenea măsură spre slujirea creaţiei. Hölderlin. Masereel şi alţi artişti. Stefan Zweig îşi face simţită viguros prezenţa în literatură. pe alt plan. se împrieteneşte prin Verhaeren cu Rodin şi Paul Valéry. Tolstoi. Suarès şi alţii. a operei acestuia în limba germană. Contactul cu Verhaeren a fost pentru mine hotărâtor. Mai amintim că prietenul său Maxim Gorki este autorul prefeţei la prima ediţie rusă a operelor lui Zweig. Monografiile despre Rolland. Eseistul se remarcă prin cercetarea atentă a individualităţii 9 Apud Hans Hellwig.STEFAN ZWEIG - în limba germană — împrejurare care n-a rămas fără ecou în propria lui creaţie. cunoaşte şi se apropie de Romain Rolland. Traducerile din Verhaeren şi Baudelaire. pe acel om superior la care fiece cuvânt şi fiece acţiune erau o confirmare a dezinteresării sale de poet. aduc la cea mai înaltă expresie posibilităţile lui Zweig de a renunţa la el însuşi în dorinţa de a înţelege creaţia altor poeţi şi a reda specificul artei lor.. oraş pe care l-a adorat şi în care s-a oprit adesea în numeroasele-i călătorii. p. Kleist) reflectă şi ele. aşa cum mi-l imaginam încă în copilărie. dar mai cu seamă prin cartea pe care i-a consacrat-o în 1910. ci afirmă atât influenţa exercitată de poetul Verhaeren. De altfel. Amintirile personale asupra acestei îndelungate prietenii le-a publicat apoi. În volumul Amintiri despre Emile Verhaeren (1927). Stendhal. după moartea autorului Oraşelor tentaculare. 9 . op.. cât şi atracţia pe care puternica personalitate a acestuia a avut-o asupră-i: „Aveam în sfârşit în faţa mea pe adevăratul poet. genuri în care îşi manifestă mai cu înlesnire preferinţa pentru naturile problematice şi pentru caracterologie.

Severe ca organizare. specificul artei marelui prozator. caracteristice pentru ansamblul creaţiei zweigiene. autorul nu reuşeşte să sesizeze contradicţiile concepţiei despre lume a romancierului francez. alunecarea scriitorului în subiectivism. prin ignorarea raportului real dintre personalitate şi împrejurările istorice. Nu este însă mai puţin adevărat că Zweig surprinde particularităţile mai însemnate ale realismului balzacian. Ni se dezvăluie forţa cu care Balzac a ştiut să scoată în evidenţă „cauzele prime ale fenomenelor” şi să se apropie de adevărul vieţii. Lucrările de acest gen ale prozatorului austriac ocupă astfel un loc aparte în literatura de limbă germană — contribuţia sa neputând fi asemuită decât cu aceea a unor autori străini. Verhaeren.STEFAN ZWEIG - faptelor. Figura politicianului francez. prin bogăţia de nuanţe a limbajului. Impresionantă e dinamica sentimentelor şi transparenţa legăturii vii dintre individualitatea autorului şi cea a personalităţilor înfăţişate. la orice principialitate. Iată. cartea despre Fouché (1929) una dintre cele mai discutate lucrări biografice ale lui Zweig. prin Cercetarea stăruitoare a reacţiilor fizice şi psihice ale personajelor. eseurile lui Zweig conturează portrete de o vivacitate care-l obligă pe cititor la senzaţia prezenţei imediate a personajelor. iar neprincipialitatea absolută a acestuia apare drept o caracteristică a oricărei activităţi politice. deoarece nu înţelege rădăcinile ei social-istorice. eseul comunicând în acest sens observaţii preţioase. scrierile de acest fel vădesc totuşi. impunătoare prin concentrarea maximă a imaterialului. mai mult decât restul operei sale. În schimb. dar renunţarea la istoricitate duce la amestecul de observaţii fine cu aprecieri arbitrare. Autorul străluceşte prin arta de a releva 10 . între altele. Structura personalităţii lui Fouché se relevă pregnant şi convingător. a nuanţelor şi umbrelor unei stări de conştiinţă. care servise mai multe guverne. Zweig se apropie mai mult de înţelegerea esenţei fenomenelor sociale şi relevă conţinutul obiectiv al operei marelui reprezentant al realismului critic francez. prin forţa lor de sugestie şi supleţea stilistică. din dorinţa de putere şi de bani. renunţând.. În lucrările despre Dickens. În eseul despre Balzac (1920). Marceline Desbordes-Valmore etc. Rolland. ca Brandes sau Suarès de pildă. Dezvăluind aceleaşi atitudini nobil umanitare. ne este prezentată aici cu o remarcabilă subtilitate. Astfel. Fouché devine pentru Zweig o întruchipare a omului politic în general.

Reputat eseist. ochii le sunt văduviţi de lumina vioaie. Stefan Zweig îşi datorează.. surprinzând o aventură erotică a mamei sale. se produce înlăuntrul său o ruptură. În anii decisivi de formare a caracterului. toate acestea determinând schimbări hotărâtoare în sufletul lor: „în aceste câteva zile. cea dintâi parte a ciclului nuvelistic Lanţul. ace! abis între realitatea exterioară şi propriul univers. Secret arzător şi Guvernanta din volumul Prima trăire (1911). dezvoltarea acţiunii pe linia accentelor epice puternice. alese pentru prezenta culegere. nuvelistul ridicându-se prin multe dintre creaţiile sale la nivelul reprezentanţilor de seamă ai speciei din literatura universală. Secret arzător prezintă spulberarea iluziilor copilăriei şi creşterea sentimentului singurătăţii sub presiunea unui mediu ostil. des întâlnită de altfel în literatura timpului — spre exemplu la Cehov şi fraţii Mann. dar şi aici. în părinţii lor. totuşi. La cele două copile. evitarea cu orice prilej a sentimentalismului sau melodramaticului. cât prin mişcările interioare. sedusă de vărul celor două fetiţe. Le-a pierit pofta de joacă şi râsul. lipsită de 11 . le distruge încrederea în oamenii mari. acest eveniment tragic provoacă o reacţie violentă. Cele douăsprezece nuvele. prin frecvenţă şi adâncime. are revelaţia nesincerităţii lumii celor mari. Kafka sau Hemingway — tema însingurării. ilustrează bine aceste trăsături. care ascund întâmplarea pentru a evita scandalul. faima în primul rând realizărilor în domeniul prozei scurte. prin violenţa pasiunilor eroilor. Copilul Edgar. Ele îşi dau seama — fireşte. Hesse.STEFAN ZWEIG - generalul în destinele individuale şi priceperea de a stabili conexiuni sugestive. dezvoltă o temă dominantă la Zweig. a izolării de care se simte apăsat omul într-o lume degradată spiritualiceşte. în nuvelele amintite. Conflictele se realizează nu atât prin ciocniri exterioare. Astfel. de ipocrizia unei lumi închistate în convenţii. Sentimente similare încearcă şi micile eroine din nuvela Guvernanta. în care sentimentul umanităţii e încă nealterat. copiii s-au schimbat cu totul. acest proces de desprindere a omului din lume este arătat în începuturile sale. Sinuciderea educatoarei. În nuvele se reafirmă potenţat trăsăturile specifice ale prozei lui Zweig: predilecţia pentru analiza psihologică minuţioasă. la nivelul lor de înţelegere — de discrepanţa dintre vorbe şi fapte. aprecierile şi fundalurile de proiectare sunt viciate adesea de antiistorism.

sumbră şi ameninţătoare. capabilă să declanşeze conflicte dramatice. cu unele fapte care se repetă. dăunează structurii dense a compoziţiei. totuşi. dinainte.STEFAN ZWEIG - grijă. ce se încheie cu moartea. orizontul e aici mult mai larg. iubirea mai ales fiind descrisă ca o forţă titanică. care stă la baza zbuciumului lor interior. de refuz al lumii mature. purtătoare a ideii că nimic nu. forţe active specific umane. principiile eticei profesionale redevin. Autorul urmăreşte cu sensibilitatea-i caracteristică înfruntarea dintre un medic german. Proza scurtă din acest volum (subintitulat Nuvelele unei pasiuni) desfăşoară pe larg toată gama pasiunilor omeneşti. Negate la început cu energie de eroul aflat într-un stadiu înaintat de dezumanizare. Interesul la lectură al acestor nuvele este asigurat prin simţul fin de detecţie al autorului. Sentimentul responsabilităţii faţă de oameni. mănunchiul de semnificaţii al povestirilor. iar insistenţa adesea excesivă asupra elementelor de formă are şi ea urmări nu dintre cele mai fericite. Nimic nu le mai pare adevărat din ce li se spune şi văd numai minciuni şi uneltiri în fiece cuvânt… Le e teamă de viaţa în care intră. cu Amoc (1922) Stefan Zweig dezvoltă până la virtuozitate specia nuvelei psihologice. În realitate. ca o pădure întunecoasă pe care trebuie s-o străbată. drama înfăţişată dovedindu-se în ultimă instanţă o consecinţă a denaturării relaţiilor dintre oameni într-o societate rău alcătuită. Deocamdată însă. ale cărui antene subtile surprind mişcările obscure ale sufletului omenesc. ele nu ne oferă pe de-a întregul talentul prozatorului austriac. fără ca această forţă să epuizeze. de viaţa care le stă în faţă. Caracterul trenant al acţiunii. de pildă. personajele-copii ale lui Zweig nu manifestă însă fenomene de Peter Pan-ism. asemenea personajului lui Barrie. poate rezista puterii banului. la prima privire.. Ele au conştiinţa iremediabilei pierderi a universului copilăriei. A apărut în ele o nelinişte şi o neîncredere sălbatică faţă de toţi cei din jurul lor. începând cu cel de-al doilea volum al ciclului Lanţul. amoralizat de viaţa abrutizantă dusă într-o colonie şi o bogată lady. reacţionează deci normal. cucerind celebritate mondială. În Amoc. dovedind doar un plus de sensibilitate şi vulnerabilitate. tema este.” Chinuite de nostalgia pierdutei fericiri a copilăriei. Abia după război. sub presiunea unor evenimente care înlătură depunerile opace de pe conştiinţa lui. atrofiat iniţial în sufletul 12 . aceea a unei iubiri nefericite.

un al doilea cadru — viaţa trepidantă de la bordul unui vapor — introduce persoana povestitorului (naraţiunea este scrisă. compătimirea autentică. echivalentă cu o dăruire. Dar intenţia mai profundă a nuvelei rezidă. În năzuinţa lui Zweig de a soluţiona problema datoriei omului faţă de semenii săi. aproape ca o antiteză. alimentează deopotrivă interesul anecdotic al nuvelelor şi puterea lor emoţională. bogat modulate. modalitate pe care autorul ştie să o dezvolte nuanţat şi adecvat subiectului. Efectele acestei tehnici. în vederea regenerării omenirii. după moartea eroinei. cu scopul oferirii unui ajutor real. la sublima treaptă a sacrificiului propriei vieţi. de pildă în romanul Inimi neliniştite (1939). Atractive. Modalitatea narativă adoptată de Zweig în Amoc este aceea a povestirii cu cadru. la diferite nivele de complexitate.. în îndemnul către o compătimire curajoasă. se revelează totodată. În 13 . la persoana întâi) şi desfăşoară pânza de fond pentru acţiunea centrală. oferind totodată posibilităţi fireşti de coordonare a temelor de bază în unitatea artistică a lucrărilor. fără a înţelege că adevăratul umanism presupune nu numai reeducarea omului. principala limită a concepţiei sale asupra vieţii — el pledează pentru necesitatea unei lupte morale împotriva răului. Este o problemă care l-a preocupat intens pe Zweig şi asupra căreia a insistat adesea. hotărâtă.STEFAN ZWEIG - doctorului. adâncind-o. de fapt. dezinteresată. Nuvela se deschide cu o scurtă relatare despre o în-tâmplare stranie petrecută în portul Neapole. Ideea imperativului solidarităţii umane — vehiculată sub diferite variante şi în alte scrieri ale lui Zweig — capătă aici aspectul particular al efortului de a învinge prin dragoste bariera dintre om şi om. pentru a salva reputaţia femeii iubite. încredere în popor şi în forţele lui. Autorul pune aici faţă în faţă două tipuri de compasiune: compasiunea sentimentală. de societate. menită să creeze tensiunea necesară unei lecturi. ineficientă moral — numită de Zweig „nerăbdarea inimii” — cu rădăcinile în dorinţa omului de a-şi apăra propria linişte. ca în majoritatea operelor lui Zweig. în roman ca şi în nuvela amintită. ci numai apărarea instinctivă a propriului suflet împotriva unor suferinţe străine” şi. scriere din ultima sa etapă de creaţie. „acea compătimire care nu este pătimirea alături de altul. e descătuşat de puritatea iubirii şi îl ridică. activă. ci schimbarea radicală a condiţiilor sociale de existenţă.

Mie. el se ridică în apărător şi pledează pentru înţelegere. conflictul dramatic urmăreşte de asemenea să exprime în mod artistic convingerea autorului în posibilitatea perfecţionării societăţii prin regenerarea morală a individului.” Caracterul dezumanizant al unor pasiuni generate de ambianţe sociale specifice apare totuşi cu claritate în nuvela Uliţa sub clar de lună. personal. cadrul povestirii (în primul caz. îmi face mai multă plăcere să-i înţeleg pe oameni decât să-i judec. a omenirii. în dorinţa desperată de a redresa un om distrus de patima jocului.. pare să spună nuvela. Şi aici. prin actele sale. ignorează toate convenţiile şi reperele morale obişnuite — dar autorul o absolvă şi o apără de acuzaţii minore. care îl pot înălţa pe om sau cărora omul le poate cădea victimă. nutrind. dar ele sunt singurele care ne lasă o speranţă. Eroina din această nuvelă. se pare. de asemenea. ca şi în Amoc. implicit. Noaptea) îşi găseşte o deplină justificare artistică. capabile să zdruncine prin şoc psihic conştiinţa decăzută şi jertfirea de sine. Ca urmare. evocarea vieţii liniştite de pensiune. sunt o dovadă a tendinţei spre bine care sălăşluieşte în om. Zweig preia în întreaga sa operă ideea romantică a caracterului sacru al pasiunilor. convingerea secretă că marile pasiuni au întotdeauna efecte care depăşesc în înţeles adânc uman evenimentele aparente sau mărunt imorale: „Prefer — spune el în nuvela la care ne referim — să fiu apărător de profesie. orice încercare de a salva un om prin renunţarea la sine impune un elogiu integral. De altfel. nu au întotdeauna eficienţă. chiar dacă salvatorul se situează el însuşi. tumultul răscolitor al pasiunilor apare şi mai puternic. adevărate forţe stihinice ale naturii. nereţinând decât virtuţile purificatoare ale pasiunii ei. În nuvela Douăzeci şi patru de ore din viaţa unei femei. pasiunile puternice. în manieră dostoievskiană. Aceste soluţii supreme.STEFAN ZWEIG - Douăzeci şi patru de ore din viaţa unei femei sau în Uliţa sub clar de lună. sunt sugerate cititorului drept principalele căi de salvare a individului şi. în scopul ajutorării aproapelui. Sufletul eroului e teatrul unei lupte violente între 14 . pe acest fundal simplu şi modest. El reprezintă o abilă situare într-o atmosferă numai aparent lipsită de semnificaţie. situate dincolo de bine şi de rău. orice pasiune. în al doilea. peregrinările povestitorului printr-un port. una dintre cele mai impunătoare nuvele ale lui Zweig. Dar şi în acest ultim caz. în afara convenţiilor şi normelor moralei curente.

străină.. poate pentru întâia oară în viaţă — meditează eroul cu acest prilej — simţeam masa. Nici iubirea. care-l face să-şi piardă fiinţa iubită. nu-l ajută întotdeauna pe om să iasă din singurătate. în ciuda dragostei aprinse. să găsească o punte spre fiinţa iubită. Vreo barieră cedase. Axată mai mult pe probleme etice şi psihologice. Aici ne în-tâmpină un reprezentant al păturilor sociale privilegiate. de multe ori împotriva intenţiei autorului. împinsă de el la decădere. şi din vinele mele ceva trecea în lumea aceea. o adevărată moarte spirituală lentă. mai mult 15 . Subita revelaţie a singurătăţii. mai indiferenta. ce constituie izvorul chinurilor eroului din Asfinţitul unei inimi. Personajul principal e blazat şi aproape împietrit sufleteşte — când o întâmplare îi dezvăluie propria-i închistare şi-l rupe din cercul infernal al solitudinii. Este opoziţia ce determină despărţirea protagoniştilor şi deznodământul tragic. Prezentă mai mult aluziv în nuvelele discutate. o cerinţă pătimaşă de a mă înfrăţi cu acea-omenire înfocată. Se reliefează puternic opoziţia dintre două atitudini faţă de viaţă. totuşi. atitudinea critică fiind în bună parte consecinţa realismului său. să simţim pulsând viaţa socială.” Totuşi. şi o poftă cu totul necunoscută mă copleşise năzuind să topească ultima crustă dintre mine şi ea. ca o putere a cărei bucurie se transmitea făpturii mele izolate. simţeam oamenii. la care viaţa goală. aceea a credinţei în caracterul dezinteresat al iubirii. aceea a egoismului şi calculului rece ce subjugă totul şi. determină o atitudine tot mai sceptică. concomitent cu această intensă aspiraţie către comuniunea cu oamenii. are astfel semnificaţii sociale precise. mult apreciată de Gorki. aceasta e teza nuvelei Scrisoarea unei necunoscute. să biruie prăpastia dintre ea şi bărbatul pe care-l iubeşte. ea prezintă destinul tragic al unei femei incapabile. pe de altă parte. drama singurătăţii constituie tema majoră în Noapte fantastică. lipsită de ideal. cu oricâtă profunzime s-ar manifesta ea. nu rareori Zweig exprimă îndoiala cu privire la posibilitatea ieşirii individului din izolare — eroare explicabilă prin spectacolul dezolant al societăţii în care a trăit. răzbătătoare. Aici. sădindu-i dorinţa de participare la viaţa celor din jur: „Pentru întâia oară de ani de zile. roind apoi ritmic iar spre mine. cu prezenţa uneori relativ palidă a cadrului exterior.STEFAN ZWEIG - un adânc sentiment de dragoste şi instinctul de proprietate. proza scurtă a lui Zweig ne face. şi aceasta.

Finalul coincide cu pieirea eroului. reflectă cu 16 . din care-l va trezi cu violenţă izbucnirea războiului. Nu putem însă trece cu vederea că şi în Şah. nu mi-am îngăduit nicio zi liberă şi acum. Anticarul ambulant Mendel trăieşte o viaţă consacrată în întregime cărţilor. Veşnic singur! Când plec dimineaţa la birou. Mendel este închis într-un lagăr de concentrare. după balurile şi spectacolele dumnealor… seara când mă întorc. ultima sa nuvelă (scrisă în 1941).STEFAN ZWEIG - decât în Scrisoarea unei necunoscute. omul cărţilor şi Colecţia invizibilă. un fugar din temniţa Europei fasciste. zdrobit de asaltul forţelor ostile şi de indiferenţa mediului înconjurător. El reuşeşte doar vag să realizeze sinteza între zbuciumul vremii şi lumea interioară a eroilor. tratată în Mendel.. a dus o viaţă călăuzită de un unic scop: asigurarea bunăstării familiei sale. incapabil să înţeleagă o lume potrivnică valorilor în care credea. tihnite şi trândave. deplasând interesul spre sfera psihologicului. blestemaţii de bani le-au stricat… le-au îndepărtat de mine… eu. nerodul. eroul se prăbuşeşte. omul cărţilor. Nuvela. permite autorului să respingă aceasta ideologie şi să arate cât e de odioasă cruzimea rece a hitleriştilor. de unde se întoarce distrus. din proza scurtă a lui Zweig nu lipseşte nici tema politică. autorul intuieşte faptul că originea răului descris este de natură socială. Relatarea încercărilor prin care trece eroul. care. banii. Acţiunea din Mendel. iată-mă singur…” Autorul stabileşte astfel o legătură precisă între condiţia socială a individului şi evoluţia lui spirituală. Având revelaţia carenţelor de simţire ale soţiei şi fiicei. teroarea pe care au dezlănţuit-o asupra trupului şi conştiinţei omului. pe mine m-am sărăcit şi din ele am făcut nişte deşănţate… Cincizeci de ani am robotit fără rost. ne poartă la Viena din preajma primului război mondial. îl acceptă numai pentru că le asigură bogăţia. Descoperindu-se că e cetăţean străin. zdrobit de sentimentul totalei însingurări: „Iarăşi singur! gândi. s-au şi dus la petreceri. ele mai dorm. i-am adunat şi m-am furat pe mine însumi. în societate. dispreţuindu-l. nuvele în care războiul este înfierat în consecinţele sale nefaste. cuprinde o condamnare a fascismului cu mijloacele unei arte subtile. Zweig neglijează cauzele obiective ale frământărilor descrise. Şah apoi. cu mintea rătăcită. Personajul central al povestirii. acolo nu mai au nevoie de mine… o. de pildă. În sfârşit. un comerciant bogat. scrisă în perioada de criză morală a prozatorului.

încât realizează tardiv că furtunile care bântuie sufletele eroilor sunt departe de a epuiza. cititorul participă cu respiraţia tăiată la desfăşurarea unor evenimente grave. relatate cu un anumit suspense ce lasă să se presimtă de 17 . Iată. bogăţia de necuprins a vieţii» Fascinat de lumina proiectată pe o scenă fictivă şi subjugat de succesiunea rapidă a imaginilor. până la crimă. nuvela are meritul unei pledoarii pentru umanitate şi raţiune. fost ostatic al Gestapoului. relevă înclinaţia lui Zweig către reducerea vieţii interioare la o sferă limitată de emoţii şi pasiuni cu valoare de sine stătătoare. concentrarea excesivă asupra psihologiei eroilor îngustează baza lor de contact cu autenticitatea şi complexitatea vieţii. (Această teamă pare să fi determinat în mare măsură actul deznădăjduit prin care şi-a curmat viaţa. personajul central din Leporella. Într-o partidă de şah. Chipul femeii simple. lupta în faţa tablei de şah era un simbol al vremii. se înfruntă un jurist vienez.. noţiuni privite abstract şi interpretate de autor în mod subiectiv. Lucrarea excelează de asemenea prin tensiunea dramatică. din devotament faţă de el. căutările lui desperate şi nereuşite de a ieşi din impas. Pentru Zweig. duelul celor doi şahişti reprezenta pentru el încleştarea între forţa spiritului şi aceea a puterii oarbe. Este drept însă că cititorul neavizat e atât de captivat de ceea ce înţelege şi vede prin ochiul magic făurit de scriitor. venită de la ţară. Acesta este şi cazul altor nuvele ale lui Zweig. care-şi îndreaptă toată atenţia asupra stăpânului casei unde slujeşte şi care ajunge. anihilând valorile culturale şi prăbuşind lumea în primitivism şi tiranie.STEFAN ZWEIG - pregnanţă propriile lui incertitudini: respingerea fermă a violenţei oarbe şi a brutalităţii dar. „şahistul minune” Czentovic. pledoarie care nu şi-a pierdut nici azi actualitatea. Din păcate. totodată. cu mult inferior ca inteligenţă adversarului său. fenomenologic şi explicativ.) Dar chiar cu limitele amintite. densitatea bogăţiei de fapte şi puternica structurare a caracterelor. greoi până la primitivism. Îmbogăţind galeria de tipuri cărora fantezia lui creatoare le-a dat viaţă şi acte de stare civilă. Să subliniem că Zweig realizează aici măiestrite portrete fizice şi morale ale celor doi protagonişti. Eşecul final al juristului reflectă teama nefastă a lui Zweig că fascismul va triumfa. de pildă. şi. sensibil şi talentat. dar dominându-l prin brutalitate.

frazele suspendate care prelungesc nelămurit sensul vorbelor şi faptelor. Zweig spune în finalul eseului său despre Casanova că „determină totul”. În această concepţie stau însă deopotrivă temeiurile strălucirii şi scăderilor operei lui Zweig. într-o atmosferă schimbată. care-şi impune şi în zilele noastre atributele artistice. cuvintele spuse pe jumătate. care a ştiut să întâmpine viaţa cu probitate şi a aşezat demnitatea omului mai presus de orice. Numai lectura repetată te poate sustrage acestei magii a intensităţii emoţionale despre care. lucid. care inhibă spiritul analitic al celui ce citeşte. cititorul de azi descoperă în scriitorul austriac — o atestă şi lucrările din culegerea de faţă — o prezenţă generoasă.. Câteva umbre nu pot totuşi întuneca sau diminua valoarea creaţiei zweigiene. Stilul nervos. perdelele grele trase la marginea dintre conştiinţa explorată şi realitatea exterioară — toate acestea structurează o atmosferă şi o mişcare sui generis.STEFAN ZWEIG - la început exploziile uriaşe a căror forţă pare să-l pună pe el însuşi în primejdie. E sigur că. Hertha Perez 18 .

apoi maşina răguşită pufăi iar şi. Evident. în gura tunelului. în văzduh şi pe pământ. ba îmbrăţişându-se. spre a se ascunde brusc după înălţimile munţilor. şi zburdalnici. ca să nu-mi petrec prea trist săptămâna. pe care o parcurse în grabă. tineri şi ei. la nevoie chiar nevinovat.STEFAN ZWEIG . trecu repede înaintea celorlalţi şi luă o birjă către hotel. Cu fundaluri clare măturate de vântul umed. clinchetul zurgălăilor îi vestea de departe. Tânărul. Fără grabă. e mai rău decât la birou. din aristocraţia 10 Staţiune climatică în Alpii austrieci. ca până la sfârşit să glumească punând munţilor cuşme albe. Să fii singur în munţi. Uneori părea că dinspre munţi vine o mireasmă rece de zăpadă. Caii alergau fornăind uşor pe drumul care acum cobora. N-am niciodată noroc cu concediile. Niciun nume cunoscut în toată lumea de aici. nori. ba mototolindu-se ca nişte batiste. impresionând plăcut prin eleganţa hainelor şi elasticitatea pasului. fără societate. arătându-se îndată decepţionat. un tânăr. târî şirul negru de vagoane la vale. prima grijă a tânărului fu să citească lista vizitatorilor. priveliştea se desfăşura din nou curată. vagoanele negre se odihniră în lumina argintie a înălţimilor.. atunci simţeai în aer ceva în acelaşi timp dulce şi pişcător. azvârliră un grup pestriţ de călători şi înghiţiră alţii. sau destrămându-se în fâşii. Ajuns la hotel. am sosit prea devreme sau prea târziu. Ce-oi fi căutând eu aici? se întrebă neliniştit. neastâmpăraţi. Nelinişte era şi în vântul de sus — care zgâlţâia atât de sălbatic copacii încă uzi de ploaie. zăngănind. un baron cu un nume nu prea răsunător.SECRET ARZĂTOR - Secret arzător Partenera Locomotiva şuieră răguşit: trenul ajunsese la Semmering10. Glasuri supărate se auzeau ici-colo. Măcar dacă ar fi câteva femei cu care să pot înfiripa un flirt. Unul dintre noii sosiţi. Totul. În aer plutea primăvara. cum nu se văd decât în mai şi iunie. Pe cer fluturau nori albi. care gonesc jucăuşi pe calea lor albastră. încât trosneau din încheieturi şi împroşcau mii de stropi scânteietori. 19 . dospea agitaţie şi nerăbdare. Un minut. caii tropăiră pe drumul povârnit.

îşi dădea perfect seama de inaptitudinea sa pentru singurătate. fărâmiţă astfel o oră. În sfârşit. Acolo. totdeauna gata şi hotărâţi să se lanseze pe urmele unei aventuri până la marginea prăpastiei. numai pentru că toţi colegii lui îşi oferiseră primăvara o săptămână de vacanţă şi pentru că nu voia nici el să renunţe în favoarea statului.STEFAN ZWEIG . se aşeză înciudat şi privi afară cum întunericul se lăsa încet şi cum ceaţa se ridica din molifţi ca un fum cenuşiu. pândind. căldura şi exuberanţa inimii sale să se aprindă şi că singur era rece şi nefolositor sieşi. Nicio femeie. fie şi fugară. veşnic gata la noi întâlniri şi noi experienţe: veşnic doritori să se arunce în necunoscutul unei aventuri. firea lui era extrem de sociabilă şi îndată se făcuse iubit şi căutat în toate cercurile. se plimba încoace şi încolo prin holul deşert. căci prima lor privire prinde ce e senzual în fiecare femeie. ca un chibrit în cutie. Ştia că are nevoie de contactul cu oamenii pentru ca talentele. fiindcă nu dorea să facă o cunoştinţă mai intimă cu sine. ba încercând un vals la pianul din camera de muzică. numai la o masă răspunse cu indiferenţă la un salut — un antrenor pe care îl cunoştea de la hipodrom. deşi ritmul valsului nu prea voia să-i intre în degete. cercetează totul nefăcând nicio deosebire dacă e vorba de soţia prietenului sau de jupâneasa care le deschide uşa. Sunt 20 .SECRET ARZĂTOR - funcţionărimii austriece. Navea nicio înclinare spre a sta singur faţă în faţă cu sine însuşi. pentru că.. Plictiseala lui deveni nerăbdătoare. Deşi avea o oarecare viaţă interioară. Când numim cu un oarecare dispreţ superficial acel soi de oameni „vânători de fuste”. apoi o figură de pe Ringstrasse. De altfel. Era unul dintre acei tineri ale căror chipuri atrăgătoare le aduc multe succese. Aruncă în grabă o privire peste toate: nimic! Niciun cunoscut. nimic care să făgăduiască vreo aventură. căci de fapt toate instinctele pătimaşe ale vânătorii — pânda. Nervos şi fără rost. ba răsfoind nehotărât ziarele. şi evita cât putea astfel de întâlniri. nici nu ne dăm seama ce observaţie adevărată cuprinde acest cuvânt. încolo nimeni. cu calcul toate. surescitarea şi cruzimea sufletească — mocnesc în astfel de oameni. Apoi se refugie în sufragerie. tineri pe care nu-i surprinde nimic. Indispus. nu le scapă din vedere nimic erotic. îşi luase acest mic concediu fără nicio necesitate. Trăiesc necontenit cu ochii în patru. slujbaş în administraţie. doar câteva mese erau ocupate.

Şi nicio iritaţie nu e mai exasperantă decât aceea a jucătorului care. La început. Tânărul. ce-i drept. hrăneşte şi dă imbold. fr. ca tot ce era feminin în acest trup plin. Printre ei sunt unii perseverenţi. Pentru ei. Baronul ceru un ziar. calculată şi primejdioasă. lăsă să-i alunece privirea peste rânduri. Atunci auzi foşnind în spatele lui o rochie şi un glas spunând cam necăjit. a căror viaţă întreagă. baronul nu putu s-o privească în ochi şi admiră numai linia frumos desenată a sprâncenelor arcuite deasupra nasului delicat — care. un partener la masa verde. Comandă meniul cu o voce foarte 11 Mai taci odată. în căutare. Edgar! (L. îi trăda rasa. Edgar!11 Lângă masa lui fâşâi în mers o rochie de mătase. în chip vizibil. evenimentul senzual este izvorul vieţii ce veşnic curge. fie şi după ce tinereţea a trecut de mult. atingerea genunchiului femeii din faţă — şi. ci de aceea rece. Frumuseţea ei. anul se destramă în sute de asemenea zile. Doamna — şi numai pe ea o lua în seamă tânărul baron — era foarte îngrijită şi îmbrăcată cu o evidentă căutare. înaltă şi plină. printre cuvinte. copilul se silea să arate o corectitudine ce părea în contradicţie cu agitaţia neagră din ochii săi.SECRET ARZĂTOR - totdeauna încărcaţi de patimă. dar foarte pricepută să şi-l ascundă sub o melancolie distinsă.STEFAN ZWEIG . un băieţel palid. era genul care-i plăcea mai mult: una dintre acele evreice uşor opulente. trecu o femeie — şi după ea. gata să depăşească pragul maturităţii. a jucătorului. în haine de catifea neagră. dar nu de patima nobilă a îndrăgostitului. la o masă rezervată. conştient de superioritatea sa. ajunge. Părul. văzu dintr-o aruncătură de ochi că acolo nu se afla niciun partener. cu un accent afectat: — Mais tais-toi donc. dar gândurile îi erau şchioape şi se poticneau ca bete. cu vădit temperament. care-i aruncă o privire plină de curiozitate. o veşnică aventură. Fiecare zi a lor se destramă în sute de mici întâmplări senzuale — o privire în treacăt. cu cărţile în mână.) 21 . căreia o admiraţie neîntreruptă îi dăduse siguranţă de sine. la rândul lui. În afară de asta. un zâmbet fugar. Amândoi se aşezară în faţa lui. datorită acestei aşteptări.. era de o bogăţie surprinzătoare. dar prin forma lui nobilă îi dădea un profil precis şi interesant. părea să fi devenit falnică şi sătulă. Morocănos. aşteaptă zadarnic.

cu băiatul de mână. şi ciudata conversaţie cu băiatul — conversaţie dusă cu grijă.STEFAN ZWEIG . sub ameninţarea acestei tăceri. numai atenţia lui însetată o făcea să adopte o atitudine stăpânită cu grijă. aproape neîntrerupt. ca şi când ar fi uitat ceva. mai artificială. arătând rezistenţă şi în acelaşi timp timiditate. Dar când baronul se apropie de masă. în adânc. apoi îl dojeni pe băieţelul care. fără a-i da vreodată un răspuns limpede. Observă cum. licărind nehotărâtă. era privirea îndreptată necontenit în altă parte. Asta îl întărită. Simţi că în curând are să ia sfârşit. parcă vrând şi el să caute o revistă — în realitate 22 . fără să se uite la dânsa. ţintui cu ochii. din când în când. dădeau avânt trupului şi-i aprindeau scântei în ochi. pe când norii groşi întindeau mâna spre ele. Întunecimea de pe faţa baronului se luminase dintr-o dată. încordau muşchii. pe acea femeie. îi atinse. îşi întipări în minte fiecare trăsătură a chipului ei.. convorbirea mamei cu copilul devenea din ce în ce mai constrânsă. jucându-se cu furculiţa. nervii i se înviorau. Şi dânsul era surescitat: jocul începuse. pe nevăzute. pădurile suspinau cu o teamă copilărească. Atunci se hotărî să facă o încercare. Numai o atracţie senzuală îi stârnea energia la maximum. zăbovi cât mai mult la masă. Singurul lucru care-i părea promiţător. Cu rafinament. oamenii se simţeau tot mai striviţi de tăcere. Simţea că tocmai accentuarea intonaţiei.SECRET ARZĂTOR - scăzută. dar. pe care parcă nici nu o observase. Acolo întoarse brusc capul. În realitate însă. Şi o prinse cum se uita după el cu ochii animaţi. Afară. Toate acestea. I se părea uneori că în jurul gurii îi alunecă un început de surâs. şi tocmai această nesiguranţă îl stimula. cu aparentă nepăsare faţă de privirea prudent furişată a baronului. de un calm ostentativ. Privirea lui căuta provocator să-i întâlnească ochii. fiecare parte a trupului plin. înserarea năvălise în odaie. tot mai sumbră. făcea zgomot. privirea femeii se încrucişa în treacăt cu a baronului. o jumătate de ceas. păşi încet spre uşă. Aşteptă în hol. ca din întâmplare. netezeau creţurile. întunericul cădea apăsător. Curând sosi şi ea. El însuşi semăna întrucâtva cu femeile care au nevoie de prezenţa unui bărbat pentru a-şi manifesta toată forţa din străfunduri. privind îndelung peisajul. dar totul era nesigur. Vânătorul din el adulmecase aici o pradă. ascundea o primă nelinişte. răsfoi în treacăt nişte reviste şi îi arătă copilului câteva ilustraţii. vizibil meşteşugită de dragul unui spectator. Se sculă întâiul şi.

în nevoia lui copilărească de a flecari. dar încă nehotărât. avea un partener şi jocul putea începe. nedezvoltat. le stătea tuturor în cale. această rezistenţă avea farmec şi nesiguranţa îi aprindea pofta. Ca mulţi copii de vârsta lui. totul era ca frământat şi încă neformat. O prietenie repede înjghebată Când. De fapt.. lupta dintre copilărie şi adolescenţă părea că abia începe. a doua zi de dimineaţă. părea stăpânit de o spaimă neîntemeiată. la urma urmei. baronul se uită după dânsa. ba încurca lumea la intrare. căuta să se apropie de oamenii de serviciu ai hotelului. făcea o impresie destul de jalnică. brusc împresurat de lucruri necunoscute. Pe deasupra. Cam dezamăgit.) 23 . pe care părea că-l plictiseşte cu tot felul de întrebări. Băiatul. Ba îl împingea la o parte portarul. Edgar! La culcare! (L. care rătăcea nehotărât de colo până colo. Edgar! Au lit!12 Şi cu un foşnet rece trecu pe lângă baron. Abia acum se uită baronul la copil. De fapt. Mama nu era de faţă. se vedea că duce lipsă de prieteni. poate chiar pentru a lega o convorbire — femeia se întoarse. dar întrerupeau convorbirea îndată ce apărea vreun adult sau dacă aveau ceva grabnic de făcut. nimic exprimat în linii precise.SECRET ARZĂTOR - pentru a pătrunde mai adânc în licărul umed al ochilor ei. probabil încă ocupată cu toaleta.STEFAN ZWEIG . bătu uşor cu palma pe umărul copilului: — Viens. sperase să intre în vorbă cu ea chiar în seara aceea şi purtarea ei tăioasă îl decepţionase. fr. îl văzu pe copilul frumoasei necunoscute angajat într-o convorbire aprinsă cu cei doi liftieri. sfios şi nervos. Aşa că. 12 Vino. Oricum. ca şi cum ar fi fost trezit din somn şi s-ar fi aflat. Când aveau timp. era tocmai la acea vârstă ingrată când hainele nu se potrivesc. cărora le arăta nişte ilustraţii dintr-o carte de Karl May. Dar. Obrazul îi era frumuşel. Era un băiat de vreo doisprezece ani. cu mişcări repezite şi cu ochi ce se zvârcoleau întunecaţi în orbite. când mânecile şi pantalonii se bălăbănesc lăbărţat în jurul încheieturilor slabe şi când vanitatea nu-i împinge încă să se sinchisească de înfăţişarea lor. îi răspundeau. ci întrun amestec spălăcit şi tulbure. baronul intră în hol.

- STEFAN ZWEIG - SECRET ARZĂTOR -

Baronul îl privi zâmbitor şi cu interes pe nefericitul băiat, care se uita pretutindeni plin de curiozitate, şi pe care toţi îl ocoleau îmbufnaţi. O dată, prinse una din aceste priviri curioase, dar ochii negri, îndată ce simţiră că sunt descoperiţi pândind, se furişară înapoi şi se ascunseră sub pleoapele plecate. Asta îl amuză pe baron. Băiatul începea să-l intereseze, şi se întreba dacă acest copil, pe care numai teama îl făcea atât de timid, nu i-ar putea sluji drept cel mai rapid mijlocitor al unei apropieri. În orice caz, voia să încerce. Discret, se ţinu după băiat, care se foia iar pe lângă uşă. Din nevoie copilărească de tandreţe, mângâia nările roze ale unui cal bălan până când — într-adevăr nu avea noroc! — vizitiul îl trimise la plimbare şi de acolo. Jignit şi plictisindu-se, rătăcea iar din colţ în colţ cu privirea goală şi puţin tristă. Atunci baronul intră în vorbă cu el: — Ei, tinere, îţi place aici? întrebă el brusc, silindu-se să păstreze un ton cât mai jovial. Copilul se făcu roşu ca focul şi căscă nişte ochi speriaţi. Trase mâna cu spaimă şi, de încurcat ce era, începu să se răsucească încoace şi încolo. Pentru întâia oară, un domn străin intra în vorbă cu el. — Vă mulţumesc, îmi place, abia putu el să îngâne. Ultimul cuvânt era mai mult strangulat decât vorbit. — Mă mir, zise râzând baronul, e un loc searbăd, mai ales pentru un tânăr ca tine. Ce faci toată ziulica? Băiatul era încă prea zăpăcit ca să poată răspunde repede. Să fie cu putinţă? Acest domn străin, elegant, dorea să stea de vorbă cu el, cu el, pe care nimeni nu-l lua în seamă? Era mândru şi în acelaşi timp intimidat. Cu greu îşi veni în fire. — Citesc, şi apoi mama şi cu mine ne plimbăm mult, câteodată şi cu trăsura. Aici trebuie să mă întremez, am fost bolnav. Trebuie să stau şi mult la soare, mi-a spus doctorul. Ultimele cuvinte le rosti cu destulă hotărâre. Copiii sunt totdeauna mândri de o boală, ştiu că pericolul le dă importanţă în ochii părinţilor. — Da, soarele e bun pentru tineri ca tine, are să te şi bronzeze. N-ar trebui să cloceşti toată ziua în casă. Un băiat trebuie să alerge, să fie zburdalnic, şi chiar să facă unele nebunii. Îmi pari prea cuminte; cu cartea asta groasă subsuoară, arăţi ca un şoarece de bibliotecă. Mi-aduc aminte ce ştrengar eram eu la vârsta ta! În fiecare seară mă întorceam acasă cu pantalonii
24

- STEFAN ZWEIG - SECRET ARZĂTOR -

rupţi. Orice, numai să nu fii prea cuminte! Fără voia sa, copilului îi veni să zâmbească, şi asta îi curmă frica. Bucuros ar fi răspuns ceva, dar îi părea că ar fi fost prea obraznic, prea sigur de sine faţă de acest domn străin atât de simpatic, care îi vorbea aşa de prietenos. Niciodată nu fusese îndrăzneţ şi totdeauna se intimidase uşor; încât acum, fericirea şi ruşinea îl zăpăceau straşnic. Ar fi vrut mult să continue conversaţia, dar nu-i dădea nimic prin minte. Noroc că trecea tocmai atunci bernardinul mare, galben, al hotelului; îi mirosi pe cei doi şi se lăsă bucuros mângâiat. — Îţi plac câinii? întrebă baronul. — O, foarte mult, bunica are unul la vila ei din Baden, şi când stăm acolo e toată ziua cu mine. Dar asta numai vara, când ne invită la ea. — Acasă, pe moşia noastră avem, cred, vreo două duzini. Dacă eşti cuminte, îţi dăruiesc unul. Un căţel cafeniu cu urechi albe, mic de tot. Vrei? Copilul roşi de plăcere. — Da, sigur că vreau. Vorbele îi ţâşniră din gură fierbinţi şi lacome. Însă numaidecât bucuria i se poticni, ca speriată de îndoieli. — Dar mama n-o să-mi dea voie. Zice că nu rabdă niciun câine în casă, i-ar, da prea multă bătaie de cap. Baronul surâse. În sfârşit, convorbirea ajunsese la mamă. — E chiar atât de severă, mama? Copilul stătu pe gânduri, ridică ochii o clipă către el, întrebându-se oarecum dacă poate avea încredere în domnul ăsta străin. Răspunsul rămase prudent: — Nu, nu e severă. Acum, că am fost bolnav, îmi permite orice. Poate îmi dă voie chiar să am un câine. — S-o rog eu? — Da, vă mulţumesc, răspunse entuziasmat băiatul, atunci sigur că are să-mi dea voie. Şi cum e? Are urechi albe, nu-i aşa? Ştie să facă aport? — Da, ştie de toate. Baronului îi venea să râdă de scânteile fierbinţi pe care le făcuse să scapere atât de uşor în ochii copilului. Dintr-o dată, timiditatea de la început fu înfrântă — şi pasiunea, până acum reţinută de teamă, se revărsă. Printr-o prefacere fulgerătoare, copilul cel sfios şi speriat până atunci devenise un băiat
25

- STEFAN ZWEIG - SECRET ARZĂTOR -

zburdalnic. Numai de-ar fi şi mama tot aşa, gândi fără să vrea baronul, de-ar fi tot atât de aprinsă în teama ei. Dar băiatul se şi repezise la el cu douăzeci de întrebări: — Cum îl cheamă pe câine? — Caro. — Caro! jubilă copilul. Râdea, se entuziasma, de fiecare cuvânt, cu totul îmbătat de întâmplarea neaşteptată că cineva se ocupa de el din prietenie. Însuşi baronul se mira de succesul său rapid şi se hotărî să bată fierul cât era cald. Îl invită pe băiat să facă o mică plimbare cu dânsul — şi bietul copil căruia, de săptămâni, îi era sete de o prietenie, fu încântat. Fără reticenţă, îşi dădu drumul la gură despre toate câte noul său prieten vru să afle prin mici întrebări, puse ca din întâmplare. Baronul află îndată totul despre familie, în primul rând că Edgar era singurul fiu al unui avocat vienez, probabil din burghezia evreiască avută. Printr-o anchetă dibace fu repede informat că mama nu părea de loc încântată de şederea la Semmering şi se plânsese de lipsa unei societăţi simpatice. Ba dedusese chiar, după răspunsul cam ocolit la întrebarea dacă mama îl iubea pe tata, că în privinţa asta lucrurile stăteau cam prost. Aproape îi era ruşine cât de uşor îl încântase pe băiatul cel încrezător, făcându-l să-i destăinuiască toate aceste mici secrete de familie. Într-adevăr, Edgar, foarte mândru că poveştile lui puteau interesa pe un om mare, îi oferea noului prieten aproape cu de-a sila încrederea sa. Inima lui de copil tresălta de mândria de a fi văzut de toată lumea — plimbându-se, baronul îi pusese mâna pe umăr — în asemenea intimitate cu un om mare. Încetul cu încetul, uită că e copil şi flecări nereţinut, ca şi cum amândoi ar fi fost de aceeaşi vârstă. Edgar era, după cum arăta conversaţia lui, foarte deştept, cam precoce, ca mulţi copii bolnăvicioşi care au trăit mai ales printre oameni mari şi nu printre colegii de şcoală. Era pătimaş în surescitarea sa, afectuoasă sau duşmănoasă. Cu nimic nu părea să fie în raporturi liniştite, despre fiecare om sau lucru vorbea fie cu încântare, fie cu o ură atât de puternică, încât îi schimonosea obrazul şi îl făcea aproape răutăcios şi urât. Ceva sălbatic şi versatil, poate datorită bolii de curând învinse, dădea vorbelor lui o aprindere fanatică; părea că stângăcia nu e decât o teamă, greu înfrântă, faţă de propria lui pasiune. Baronul îi câştigă uşor încrederea. Îi trebui doar o jumătate de
26

- STEFAN ZWEIG - SECRET ARZĂTOR -

ceas ca să pună mâna pe această inimă clocotind de nelinişte. Doar e atât de uşor să-i înşeli pe copii, pe aceşti naivi, a căror prietenie e atât de rar solicitată! Îi fu de ajuns să se cufunde în trecut şi limbajul copilăresc îi deveni atât de natural, atât de nesilit, încât băiatul îl simţi de o seamă cu el şi în câteva minute pierdu orice simţământ de distanţă. Era fericit că acolo, în acel loc singuratic, găsise un prieten. Şi ce prieten! Cei din Viena fură daţi uitării, amintirea băieţilor cu glasuri subţiri, care-i spuneau poveşti naive, fu măturată de această singură clipă nouă. Toată patima lui exaltată aparţinea acum noului său prieten, prietenului său mare, şi inima îi crescu de mândrie în piept când, la despărţire, acesta îl invită încă o dată să vină şi a doua zi de dimineaţă, apoi când îi făcu de departe semn cu mâna, ca un frate. Clipa aceasta fu poate cea mai frumoasă din viaţa lui. E atât de uşor să-i înşeli pe copii! Baronul îi zâmbi privindu-l cum se depărtează impetuos. Mijlocitorul era câştigat. De acum, băiatul, ştia el bine, are s-o plictisească pe mamă până la istovire, tot povestindu-i întâmplarea. Are să-i repete şi cel mai mic cuvânt. Îşi aminti cu plăcere ce iscusit împletise câteva complimente la adresa ei; cum nu vorbise decât de „frumoasa mamă” a lui Edgar. Pentru el, era lucru sigur că expansivul băiat n-are să aibă astâmpăr până nu-i va pune în legătură pe el şi pe mama lui. Nu mai trebuia să mişte niciun deget pentru a micşora distanţa dintre el şi frumoasa necunoscută. Putea să viseze liniştit şi să privească peisajul, fiindcă ştia că două calde mâini de copil îi clădeau punte spre inima ei. Terţetul După cum se dovedi după câteva ceasuri, planul fusese excelent şi reuşi până în cele mai mici amănunte. Când tânărul baron intră în sufragerie, intenţionat ceva mai târziu. Edgar se ridică de pe scaun, îl salută zelos cu un s urâs fericit şi îi făcu semn cu mâna. În acelaşi timp, o trase de mânecă pe mama lui, îi vorbi grăbit şi surescitat, arătând spre baron cu gesturi bătătoare la ochi. Ea îl dojeni stingherită şi roşind puţin pentru purtarea lui prea neastâmpărată; totuşi, nu putu evita să-i facă pe plac băiatului şi aruncă o privire spre baron, pe care acesta o folosi îndată spre a se înclina respectuos. Cunoştinţa se înjghebase. Femeia trebui să răspundă, dar îşi lăsă ochii în
27

- STEFAN ZWEIG - SECRET ARZĂTOR -

farfurie şi de aici încolo evită cu grijă să mai privească în direcţia baronului. Dimpotrivă, Edgar se uita într-acolo neîncetat, ba o dată încercă să vorbească peste masă. Numaidecât, mama îl mustră energic pentru purtarea asta insolită. După masă, mama îi spuse că trebuie să se ducă la culcare şi între ei începu un şopocăit al cărui rezultat fu că i se îngădui, după rugi fierbinţi, să treacă la cealaltă masă pentru a-şi lua rămas bun de la noul lui prieten. Baronul îi spuse câteva cuvinte amabile, care învăpăiară iar ochi copilului şi vorbi cu el câteva minute. Dar deodată, ridicându-se, se întoarse cu o mişcare abilă către cealaltă masă şi o felicită pe vecina oarecum tulburată pentru băiatul ei cel atât de deştept şi de vioi, îi spuse ce minunată dimineaţă petrecuse cu el. Edgar era mândru şi roşu de bucurie. Apoi baronul se interesă atât de amănunţit de sănătatea băiatului, încât mama fu silită să răspundă. Astfel ajunseră fatal la o convorbire mai lungă, pe care băiatul o ascult fericit şi cu un soi de respect. Baronul se prezentă şi observă că numele lui răsunător făcu oarecare impresie asupra femeii vanitoase. În orice caz, fu deosebit de politicoasă cu el, deşi reţinută. Îşi luă chiar un rămas-bun grăbit — din pricina băiatului, după cum adăugă ea scuzându-se. Acesta protestă vehement spunându-i că nu e obosit şi că ar fi bucuros să vegheze toată noaptea. Dar mama îi şi întinsese baronului mâna, pe care acesta o sărută, plin de respect. Noaptea, Edgar nu dormi bine. În el, fericirea se împletea cu o desperare copilărească. Doar se întâmplase ceva nou în viaţa lui! Pentru întâia dată pătrunsese în lumea celor mari. Într-un fel de vis confuz, uită că e copil şi se crezu deodată mare. Crescut în singurătate şi adesea bolnăvicios, avusese puţini prieteni până atunci. Pentru toată nevoia lui de tandreţe nu-i rămăseseră decât părinţii, care nu se sinchiseau prea mult de el, şi servitorii. Şi e greşit să măsori puterea unei iubiri numai după ceea ce o provoacă, iar nu după încordarea ce o prevede, după acel gol întunecat al dezamăgirii şi al singurătăţii care premerge oricărui mare eveniment sentimental. Un simţământ prea apăsător, neîncercat, înăbuşit, se arunca acum cu braţele deschise către primul om ce părea că-l merită. Edgar sta culcat în întuneric, plin de fericire şi zăpăcit, îi venea să râdă şi era nevoit să plângă. Căci îl iubea pe omul acesta cum nu iubise pe niciun prieten, nici pe părinţii lui şi nici pe Dumnezeu. Toată patima crudă încă a copilăriei lui îmbrăţişă imaginea acestui om, al cărui nume îi
28

- STEFAN ZWEIG - SECRET ARZĂTOR -

fusese necunoscut cu două ceasuri înainte. Cu toate astea, era destul de deştept ca să se simtă îngrijorat de felul neaşteptat şi bizar în care se înfiripase prietenia asta. Ceea ce îl tulbura atât era sentimentul neînsemnătăţii şi al nulităţii lui: Sunt eu demn de el? Eu, un băieţaş de doisprezece ani, care umblă la şcoală, şi care seara e trimis la culcare înaintea tuturor? se tortura el. Ce pot însemna eu pentru dânsul, ce-i pot oferi eu?… Tocmai neputinţa asta dureroasă de a-i arăta în vreun chip sentimentul lui, îl făcea nefericit. Altădată, când îndrăgea vreun coleg, primul lucru era să împartă cu el micile obiecte preţioase din pupitrul lui, mărcile, pietricelele, avuţia copilăroasă a copilăriei, dar toate astea care până atunci avuseseră în ochii lui un mare preţ şi un farmec rar, i se păreau dintr-o dată devalorizate, nişte fleacuri de dispreţuit. Putea el oferi asemenea lucruri noului său prieten, pe care nu îndrăznea măcar să-l tutuiască şi el? Unde să găsească vreo cale, vreo posibilitate de a-şi manifesta sentimentele? Tot mai mult resimţea chinul de a fi mic, nedezvoltat, necopt, un copil de doisprezece ani, şi nicicând nu-şi blestemase cu atâta foc copilăria, nicicând nu-şi dorise mai fierbinte să se trezească schimbat, aşa cum se visa: mare şi puternic, bărbat în toată firea, un om matur, ca şi ceilalţi. Cu gândurile lui neliniştite, se împletiră repede întâile visuri colorate ale acelei noi lumi bărbăteşti. În sfârşit, Edgar adormi cu un zâmbet pe buze; şi totuşi, gândul la întâlnirea de a doua zi îi tulbura somnul. Se trezi speriat încă de la ora şapte, cu frica de a fi în întârziere. Se îmbracă în grabă, dădu buzna să spună „bună dimineaţa” mamei — care rămase mirată, căci de obicei nu-l scula din pat decât cu greu — şi se repezi jos, înainte ca ea să-i poată pune vreo întrebare. Până pe la ora nouă se foi nerăbdător de colo până colo: uită să-şi ia micul dejun, preocupat numai de gândul să nu-şi lase prietenul să aştepte pentru plimbarea convenită. La nouă şi jumătate sosi, în sfârşit, baronul, agale şi nepăsător. Bineînţeles, uitase de mult că dăduse o întâlnire: acum însă, când puştiul se repezi lacom spre el, zâmbi văzând atâta pasiune şi se arătă gata să-şi ţină făgăduiala. Pe băiat — care radia de bucurie — îl luă chiar de braţ şi hoinări cu el încoace şi încolo, refuză însă blând dar hotărât să înceapă de îndată plimbarea. Părea că aşteaptă ceva, cel puţin aşa arăta
29

- STEFAN ZWEIG - SECRET ARZĂTOR -

privirea lui, care umbla nervos de la o uşă la alta. Deodată tresări. Intrase mama lui Edgar şi, răspunzând la salut, se îndrepta prietenoasă către ei. Surâse aprobator când auzi de plimbarea proiectată, pe care Edgar i-o tăinuise ca pe ceva preţios, şi cedă uşor la invitaţia baronului de a-i întovărăşi. Edgar se posomori îndată şi îşi muşcă buzele. Ce păcat că a trecut pe aici tocmai acum! Plimbarea ar fi trebuit să-i aparţină numai lui. Faptul că i-l prezentase mamei pe prietenul său nu fusese decât o amabilitate din partea lui. Ceea ce nu însemna însă că acceptă să-l împartă cu cineva. Un fel de gelozie se şi iscă în el când observă gentileţea baronului faţă de mamă. Apoi se plimbară tustrei, şi sentimentul primejdios al subitei sale importanţe crescu şi mai tare, datorită interesului surprinzător pe care i-l arătau cei doi. Edgar fu aproape singurul subiect de conversaţie; mama vorbea cu o grijă cam ipocrită despre paloarea şi nervozitatea lui, pe când baronul nega acestea zâmbind şi aducea laude caracterului drăguţ al „prietenului” său, cum îl numea el. A fost ceasul cel mai frumos al lui Edgar. Avea drepturi care niciodată, în toată copilăria sa, nu-i fuseseră acordate. Putea să se amestece în vorba celor mari fără să i se impună tăcere şi chiar să-şi exprime tot felul de dorinţe îndrăzneţe, care până atunci ar fi fost primite prost. Nu era deci de mirare că, din ce în ce mai încrezut, simţea cum îi creşte şi înfloreşte impresia de a fi şi el mare. Copilăria o şi azvârlise cât colo, ca pe o haină acum prea strâmtă. La dejun, baronul, urmând invitaţia mamei lui Edgar — din ce în ce mai prietenoasă — se aşeză la masa ei. Dintr-un „vizavi” se făcuse un „alături”, din simple cunoştinţe, ajunseseră prieteni. Terţetul era în plină desfăşurare şi cele trei glasuri — al femeii, al bărbatului şi al copilului — răsunau armonios împreună. Asaltul Acum, vânătorului nerăbdător i se părea că a venit vremea să încolţească vânatul. Atmosfera familială şi corul pe trei voci îi displăceau. E foarte drăguţ să flecăreşti în trei, dar, în definitiv, nu flecăreala era scopul lui. El ştia că în societate jocul mascat al dorinţei dintre bărbat şi femeie întârzie totdeauna eroticul, stinge focul cuvintelor şi ardoarea asaltului. Conversaţia nu trebuie s-o facă pe femeie sa uite adevăratele lui planuri, pe care
30

- STEFAN ZWEIG - SECRET ARZĂTOR -

el şi le închipuia fără să se îndoiască o clipă — cunoscute de dânsa. Erau multe probabilităţi ca strădaniile lui pe lângă această femeie să nu fie zadarnice. Femeia ajunsese la anii aceia decisivi, când o soţie care nu şi-a iubit niciodată cu adevărat soţul începe să se căiască de a-i fi rămas credincioasă. Lumina unei frumuseţi în declin îi mai îngăduia o ultimă şi grabnică alegere între maternitate şi feminitate. Viaţa, căreia femeia pare să-i fi răspuns de mult, devine în clipa aceea încă o dată o întrebare; pentru ultima oară, acul magnetic al voinţei vibrează între speranţa unei trăiri erotice şi resemnarea definitivă. E clipa când o femeie are de făcut alegerea primejdioasă între a-şi trăi propria-i soartă sau pe aceea a copiilor săi; între a fi femeie sau mamă. Baronului, clarvăzător în lucrurile acestea, i se părea că observă în ea acea periculoasă oscilare… În convorbire, uita mereu să pomenească de soţul ei, şi de fapt despre copil ştia foarte puţin. O umbră de plictiseală, mascată în melancolie, îi apăsa ochii migdalaţi şi întunecaţi nesigur doar de senzualitate. Baronul se hotărî să procedeze repede, dar în acelaşi timp să evite orice aparentă grabă. Dimpotrivă, asemeni pescarului care ademeneşte trăgând înapoi undiţa, voia să opună acestei noi prietenii o prefăcută indiferenţă şi să se lase solicitat, pe când în realitate solicitantul era el. Îşi puse în gând să-şi exagereze trufia, să sublinieze apăsat deosebirea dintre situaţiile lor sociale şi îl incinta ideea că ar putea, numai afişându-şi aroganţa, numai prin înfăţişarea lui, printr-un nume aristocratic răsunător şi prin maniere distante, să cucerească acel trup frumos, plin şi voluptos. Jocul acesta arzător începuse să-l stimuleze şi de aceea îşi impuse prudenţă. După-amiaza o petrecu în odaia lui, cu sentimentul plăcut că i se simte lipsa şi că e căutat. Dar absenţa lui fu observată nu atât de dânsa, împotriva căreia era îndreptată, cât de bietul copil, pentru care fu un adevărat chin. Edgar se simţi întreaga după-amiază cu totul părăsit şi pierdut; cu fidelitatea încăpăţânată, proprie băieţilor, îşi aşteptă neîntrerupt prietenul ceasuri în şir. I s-ar fi părut o adevărată crimă să plece ori să se ocupe de altceva. Hoinări fără rost pe coridoare — şi pe măsură ce se făcea tot mai târziu, inima i se umplea de deznădejde. În fantezia lui agitată, îi şi năluci vreun accident sau vreo jignire inconştientă şi era gata să plângă de
31

Istorisi despre nişte vânători în India.STEFAN ZWEIG . Fără să ia seama la strigătul de dezaprobare al mamei şi la mirarea celor din jur. Alesese dibaci această temă pentru că era indiferentă. Noi team căutat peste tot. aşa cum mulţi actori se aprind abia când simt că i-au vrăjit pe spectatori. Edgar se supuse. simţea cum tot ce era exotic şi inaccesibil acestei femei o emoţiona. având la îndemână imagini plastice. De data asta se pusese chiar pe sine în discuţie. Ochii îi străluceau. nici el nu ştia cum. Uită să mănânce. Niciodată nu nădăjduise să vadă în realitate un om care trăise toate aceste întâmplări colosale. Edgar îi sări înainte şi îi cuprinse pătimaş pieptul cu braţele lui slabe. dar acum — după ce băuse şi câteva pahare de şampanie. la care luase parte ca oaspete al unui prieten. oamenii de culoare. fr. mulţimea vie din faţa lor. Dar mai mult îl incintă pe Edgar. era de două ori mai bun. ai cărui ochi scăpărau de entuziasm. nu înceta însă a-i pune întrebări baronului. rămânea adesea în pană. şi baronul simţi cu o plăcere rapidă că reproşul solicita un compliment. sângele îi alerga uşor prin vine. hinduşii. Societatea noastră îl plictiseşte. Vânătorul din el se trezi. Ca orice om cu o puternică înclinare erotică. 13 Fii cuminte. pe de altă parte. Sorbea cuvintele de pe buzele povestitorului. În ochii prietenilor lui. — Unde-ai fost? Pe unde ai umblat? strigă el repede. şi pentru că. emoţionat de a fi nimerit atât de repede pe urmele vânatului şi de a-l simţi în bătaia puştii. baronul trecea totdeauna drept un bun povestitor. în clipele când ştia că place femeilor. — Nu uita că domnul baron face ce vrea.SECRET ARZĂTOR - nerăbdare şi de teamă. poate. un aristocrat englez. Apoi.. Mama roşi văzându-se şi ea amestecată fără voie şi zise destul de aspru: — Sois sage. deşi nu-i venea uşor să vorbească în această limbă şi. Edgar! Aşază-te! (L. când baronul sosi seara la masă. la fraze mai complicate. despre care citise în cărţi: vânătorile de tigri. fu admirabil primit. Era îmbătat.) 32 . Edgar! Assieds-toi!13 I se adresa întotdeauna în franţuzeşte. de două ori el însuşi. pe care o comandase în cinstea noii prietenii — se întrecea pe sine. vorbele îi ţâşneau din gură. să bea.

îşi vedea prietenul călare pe un elefant. să fii trimis la culcare e un lucru îngrozitor. cu turbane preţioase când. Dar. având la dreapta şi la stânga oameni oacheşi. Fantezia lui vie îşi plăsmuia de fiecare dată imaginea potrivită povestirii. Până acum nu se gândise că există cu adevărat astfel de oameni. o dovadă că eşti copil. e târziu. spre a muri striviţi. la procesiunile închinate ei. Zeitate indiană.. îmblânzite şi bătrâne. atât de apropiate de el. Dar mama era deosebit de severă. De-abia îndrăznea să întrebe câte ceva. tigrul se repezea rânjind din junglă şi-şi înfigea ghearele în trompa elefantului. deodată. Edgar ezită. fiindcă este o umilire publică faţă de cei mari.STEFAN ZWEIG . care omorâseră un tigru. cum animalele tinere. dar îşi aminti repede de noua sa demnitate de om mare. de alte animale. Dar nu voia să se roage în faţa prietenului. mamă. Făcu o singură încercare. când i se răpeau lucruri atât de nemaipomenite! — Numai un pic. 15 E ora nouă! La culcare! (L. Acum baronul povestea ceva şi mai interesant: cu ce şiretlicuri se capturau elefanţii. Pentru toţi copiii. Edgar! Am să-ţi istorisesc întocmai.) 33 14 . care au loc în fiecare an. Du-te sus! Sois sage. înseamnă că eşti mic. după cum nu credea că ţările din basme există cu adevărat. sălbatice şi zburdalnice. şi atunci glasul îi suna febril şi emoţionat. numai istoria asta cu elefanţii lasă-mă s-o aud! Era gata să se milogească. Nu-şi putea lua ochii de la prietenul lui. uitându-se la ceas: — Neuf heures! Au lit!15 Edgar păli de spaimă. privea cu răsuflarea tăiată la mâinile. Mândria lui copilărească încerca să arate că voia şi el să plece. care strivea mii de oameni. credincioşii fanatici se aruncă sub roţile carului care-i poarta statuia. erau atrase în locuri îngrădite. fr. stigmatul copilăriei. îngrozitoarea roată. — Nu. că ai nevoie de somn. Ochii copilului aruncau scântei. toate poveştile domnului baron. pe un cioltar de purpură.SECRET ARZĂTOR - Juggernaut14. Clipele acestea făcură să înmugurească în el pentru prima dată viziunea unei bucăţi uriaşe de lume. Deodată — pentru băiat a fost ca lucirea unui cuţit ce ar cădea în faţa lui — mama zise. Totdeauna mama îl însoţea când se ducea la culcare. cât de îngrozitor era oprobriul acesta în cea mai interesantă clipă.

Se lăsase o uşoară zăpuşeală. Baronul era mai strălucitor decât oricând. se şi dăruia în cuvinte şi în mişcări. făcând-o să se aştepte la mai mult. uitară de timp şi se pierdură într-atât în convorbirea lor captivantă. caldă şi vibrândă. Acum femeia se uita cu plăcere la el şi nu se mai temea de privirea lui. Baronul îl zgâlţâi prieteneşte de ciuf. deşi îi venea să plângă. până la urmă încercă şi ea să-l imite. de când plecase băiatul. ca de glume copilăreşti. cu părul tuns scurt. În cele din urmă. Ea sări numaidecât. altfel s-ar fi văzut lacrimi mari şiroindu-i pe obraji. da. prinsă de jocul ăsta îndrăzneţ. toate? Despre elefanţi şi celelalte? — Da. Ceva parcă îi atingea trupul. un fel de jenă plutea peste convorbirea lor. mamă. aproape îndrăzneţe. Ba. Ca toţi jucătorii. era însă tânăr. şi încânta prin mişcările lui vioaie. încât abia la miezul nopţii observară cu mirare că luminile încep să se stingă în hol. ceea ce smulse copilului încă un surâs pe obrazul lui încruntat. ca un băieţandru. încât conversaţia luă repede un caracter primejdios. Apoi însă râdea iar uşuratic. Apoi însă trebui să se îndrepte în grabă spre ieşire. îmi povesteşti toate. ceva ca o lăcomie nedesluşită. — Dar îndată! Chiar azi! — Da. îi tolera chiar apropierea glasului. dar acum du-te la culcare. nesilit. avea ceva foarte viril în obrazul de băiat oacheş. cochetă din natură. treptat.STEFAN ZWEIG . şi simţi deodată cât de departe şi cât de 34 . gonindu-i sângele în obraji. i-l pipăia şi iar se retrăgea. dar. iar dânsa învăpăiată de cele câteva pahare de şampanie.SECRET ARZĂTOR - — Dar adevărat. Nu se putea spune că baronul era frumos. Dar. Elefanţii Mama mai rămase încă un timp cu baronul la masă dar nu mai vorbiră de elefanţi şi de vânători. ceea ce dădea uşoarelor lui dorinţe un ton detaşat. dragă. în vorbele baronului se strecură o îndrăzneală care o zăpăcea puţin. Arunca mici promisiuni fluturatice ca răspuns privirilor lui. Câteodată i se părea că ar trebui să respingă cu asprime vreun cuvânt.. a cărui răsuflare o simţea din când în când pe umeri. Trecură alături în hol şi se aşezară întrun colţ. Du-te! Edgar se admiră că reuşise să dea mâna cu baronul şi cu mama fără să roşească. aceste voluptăţi mărunte o aţâţau.

de cuvinte fierbinţi şi de teamă. capul îi ardea. tremurând. Prada nu-i mai putea scăpa. în astfel de clipe primejdioase.. dar instinctul ei întărâtat îi spunea ce aproape de primejdie ajunsese jocul. 16 Corect. dar niciodată atât de ameţitoare şi de violentă. Sus. Teama se urca dulce. teama absurdă îi zvâcnea acum în tot trupul şi îşi trase repede mâna. Descoperi înfiorându-se că nu mai era cu totul sigură de sine. aventura cea mare şi primejdioasă. În acel ceas s-ar fi putut întâmpla ceea ce. pe jucătorul fair16 îl atrăgea numai lupta şi capitularea în deplină conştiinţă. De altfel. O senzaţie caldă şi apăsătoare îi trecea de-acolo. pe când ea simţea înfiorată cum mustaţa lui aspră îi gâdila dosul mâinii. Simţea acum surescitarea pe care celălalt o dorise: îşi dădea seama cum sentimentele ei deveneau din ce în ce mai nedesluşite. ca nu cumva bărbatul din spatele ei s-o urmărească şi s-o îmbrăţişeze. engl. cât de primejdia acelui minut şi de acea nesiguranţă nouă. Baronul însă era prea mândru ca să alerge după clipa prielnică. arzătoare. noapte bună. văzuse că otrava fierbinte îi şi zvâcnea în vine. o dată cu sângele. prin tot trupul. Dimpotrivă. dorea de ani de zile: aventura.SECRET ARZĂTOR - temerar se aventurase. la încheietura mâinii. acea teamă prostească şi absurdă. nu numai flirtul fugitiv şi aţâţător. şi nu aşa cum se cuvine. O gonea teama cruntă. era obişnuită să se joace cu focul. Dar ea se şi îndepărtase cu stângăcia grabei. dar fugind îi părea rău că el nu o făcea. — Mai stai puţin! şopti baronul. dând să scape. o singură dată. a cărei adiere apropiată o gusta cu voluptate pentru că până acum izbutise să-i scape în ultima clipă. — Noapte bună. pe care o mai cunoscuse din când în când în viaţă. Dar baronul reţinu cu o forţă blândă mâna întinsă pentru rămas bun.STEFAN ZWEIG . Să scape. loial (L. din ea însăşi. stranie. teama. nu atât de el. că ceva în ea începea să alunece şi că vedea toate cu surescitarea febrei. ci din vârfurile subţiri ale degetelor până sus. o sărută de patru-cinci ori. pe mâine! zise ea zorită. care îi vădea teama şi tulburarea. bătându-i ameninţător în tâmple. fără să ştie. pe care o sărută. într-o clipă de slăbiciune şi de beţie. Prin cap îi gonea un vârtej de alcool.) 35 . Era prea sigur de victoria lui pentru a cuceri hoţeşte această femeie.

— Care elefanţi? Abia acum pricepu. i se făcea o nedreptate. Dar Edgar zise. — Tu eşti. Extravaganţa aceasta o înfurie. totul era greu ca plumbul. Nervii surescitaţi tresăriră violent. În el. Mai bine zis. 36 . că mama lui nu se ţinuse de cuvânt şi că. despre vânători şi aventuri. Un suspin îi ieşi de pe buze. înainte de a se cufunda iar în somn. şi apoi îi era necaz că aţipise acolo. — Du-te imediat la culcare. Împinse încet uşa. ce faci aici? Se repezi la divan. obraznicule! ţipă ea. ea se opri. Ceva se mişcase pe întuneric. dădu să strige după ajutor. era groaznic de obosit şi simţea tulbure. De ce era atât de înfuriată împotriva lui? Doar nu făcuse nimic. tocmai în fundul odăii. Trebuia să se odihnească o secundă. apăsând clanţa rece. se simţea mânioasă pe sine. ţipă ea dezlănţuită. Ca un copil! îşi spuse mânios. unde Edgar stătea ghemuit şi încerca să se ridice. când îi ajunse la urechi un glas buimăcit de somn. nu ştie cum. respiră uşurată. Edgar o privi mirat. Doar îi promisese copilului să-i istorisească toate. pentru că îşi dădea seama cât e de nedreaptă cu el. foarte adormit şi cu un uşor reproş: — Te-am aşteptat mult şi pe urmă am adormit. copilăros — şi o aşteptase plin de încredere. Dar îndată se trase speriată înapoi. parte pentru că scăpase de primejdie. Abia acum se simţea în siguranţă.STEFAN ZWEIG . prin ceaţa apăsătoare a somnului. confuz din pricina oboselii. Dar toate erau confuze şi i se strecurau în sânge ca o uşoară ameţeală.. — De ce m-ai aşteptat? — Pentru elefanţi. orbecăi spre uşă şi. iar între timp aţipise. îşi apăsă mâna pe inima palpitândă. ca ameţită. în loc să aştepte treaz. Cu ochii pe jumătate închişi. Primul ei gând fu că băiatul e bolnav sau că are nevoie de ajutor. Aşa că băiatul se strecurase în odaia ei — băiatul acesta naiv. pe oare voia să-l înăbuşe prin ţipete. Dar nu se răzvrăti. parte din regret. Nervii îi cedau. parcă auzea în ea ca un murmur de remuşcare şi de ruşine.SECRET ARZĂTOR - pe scară. Dar mirarea aceasta o irită şi mai tare pe femeia întărâtată: — Du-te imediat în odaia ta. Edgar plecă fără o vorbă. sus. chiar în ziua aceea. mamă? — Pentru Dumnezeu. De fapt.

fericit să-i poată face în sfârşit un serviciu prietenului său şi mândru de noua-i demnitate de mesager — sări îndată şi se repezi ca o furtună pe drum. când arătătorul fu aproape vertical. Doar lui trebuia să-i povestească. Pe deasupra. pe care îl aştepta încă de dimineaţă. nu şi mamei. Acum nu-l mai interesa decât să bată fierul cât era cald şi s-o surprindă singură pe mamă. Această veşnică pândă a copilului. se căi de a nu fi apucat cu mână tare momentul prielnic. Era fericit să-l aibă un minut singur pe prietenul cel mare. Hărţuieli Baronul dormise prost. ca şi cum şi-ar fi amintit atunci. se lăsă neglijent copleşit de vorbăria plină de ardoare a băiatului. căci deocamdată nu vedea nicio posibilitate să se descotorosească de un prieten atât de fidel. trebuia să încerce. Până la zece.. ora convenită cu mama pentru plimbare. Dimineaţa. când coborî. în noaptea agitată. ca să nu-l ofenseze. să treacă doar o secundă pe la celălalt hotel şi să întrebe dacă sosise contele Grundheim. Curând. abia îşi ascundea reaua dispoziţie. înnegurat încă de somn şi de ciudă. răsfoind însă în acelaşi timp ziarul. mai amesteca în aceste întrebări dovezi vijelioase de iubire.STEFAN ZWEIG . O primă neplăcere faţă de dragostea stârnită imprudent începea să-l apese. fericit că e singur cu prietenul mult căutat. vărul său. lucru care devenise dificil tocmai prin prezenţa nedorită a băiatului. nu-i repetase toate lucrurile minunate pe care le auzise. îl asalta copilul. Oricum. Îl copleşi cu tot soiul de copilării pe baronul care. încât 37 . întrebările anoste şi mai ales pasiunea lui nesăbuită începeau să-l plictisească. încărcată de vise apăsătoare. îi sări înainte dintr-un ascunziş băiatul.SECRET ARZĂTOR - Căci din ziua precedentă îşi ura copilăria. îl rugă pe Edgar. Era sătul să tot umble zi de zi cu un băiat de doisprezece ani şi să pălăvrăgească verzi şi uscate. E totdeauna periculos să te duci la culcare după o aventură întreruptă. îl cuprinse în braţe plin de entuziasm şi începu să-l hărţuiască punându-i mii de întrebări. îi aruncă din când în când câte o fărâmă de conversaţie. Baronul răspundea morocănos. În sfârşit. căci în ciuda promisiunii. să nu fie silit să-l împartă cu mamă-sa. Copilul — nebănuitor. încolţit.

buimăcit. prin salonul de muzică şi prin cafenea. apoi foarte surescitat şi la urmă gata să plângă. Dar şi mai ciudat era că acum. la început cu răbdare. neliniştea se furişa în el.. gata! Copiii nu trebuie să vorbească prea mult! Edgar roşi de ciudă. Bătu deci la uşa lui — în zadar! Neliniştit. îi spuse. aţâţat. la 38 . Dar timpul îşi întindea larg ceasurile. Copilul. căruia i se adresă în cele din urmă cu desperare. aşa i se spuse acolo. Copilul se întoarse cu paşi tot atât de vijelioşi. Contele. continuau să flecărească veseli. spre uimirea lui. începu să-i asigure cu tărie că alergase drept pe şoseaua principală cu gândul de a afla încotro o luaseră. Nu puteau să întârzie mult. De ce făcea asta. de când omul acesta străin. Dar n-are să se lase dus de nas. Dar mama îi tăie vorba: — Bine. Păreau că nu-i simţiseră deloc lipsa. Dar baronul nu mai era în hol. Încrederea lui oarbă în acest prieten minunat îl făcea să creadă într-o neînţelegere. Edgar aştepta şi tot aştepta. baronul doar îi aştepta răspunsul. ca să afle veşti. când totuşi — era convins de asta — nu mai era copil. seducător. am plecat sperând să te întâlnesc pe drum. Tremurul nervos al pleoapelor reîncepu şi faţa era din nou mai palidă. îşi căută emoţionat mama. nu sosise încă şi până la ora aceea nu-şi anunţase venirea. În naivitatea lui. bine. orice pasiune îşi întipăreşte urmele ca într-o ceară. când baronul şi mama se întorseseră în sfârşit. Dar băiatul ţinea înainte de toate să arate că te poţi bizui pe el când îi încredinţezi o treabă. dar şi ea dispăruse.SECRET ARZĂTOR - oamenii se uitau miraţi după dânsul. — Edi. Era a doua tentativă josnică de a-l deprecia în ochii prietenului. că amândoi plecaseră împreună. nu bănuia nimic rău. Sigur că îl pizmuia pentru prietenul lui şi plănuia să i-l şterpelească. Da. să aducă vestea. şi sigur că intenţionat îl dusese pe baron pe alt drum. său. de ce încerca mereu să-l prezinte ca pe un copil. De altminteri. era toată ziua încordat. Portarul. are să vadă mama! Are să-i arate el! Şi Edgar hotărî ca în ziua aceea. zise baronul fără să se intereseze de misiunea pe care i-o dăduse. de asta era sigur. cu câteva minute mai înainte! Edgar aşteptă cu răbdare.STEFAN ZWEIG . fără să arate nicio mirare. Dar încă nu bănuia nimic. alergă prin toate încăperile. speriat că s-ar putea să-l fi căutat în zadar. se amestecase în viaţa lui măruntă şi naivă. Într-un organism atât de delicat cum e al copiilor. o teamă ascunsă îl chinuia că poate pricepuse greşit însărcinarea care i se dăduse.

Răsuflă cu uşurare când se sfârşi masa. tot mai cald. ci numai cu prietenul lui. Ce dezgustător! gândi el. şi trebui să recurgă la un şiretlic copilăresc: să ridice repede şervetul. Ochii i se umpleau de ceva cald. în orice caz. sculându-se de la masă. pe el. lăsă jos furculiţa şi cuţitul şi nu mai luă nicio îmbucătura. dacă ar mai învăţa un ceas? Atunci inima copilului îngheţă şi încremeni: baronul care 39 . singurul om pe care-l iubea. înainte de a-l vedea cineva. îşi dădea seama de groaznica lui neputinţă.. nimic nu izbutea să le atragă atenţia. Cu amărăciune crescândă. — Aha. De data asta însă. că trebuia să umble la şcoală şi că era abia tolerat printre cei mari. să nu vorbească de loc cu ea. Atenţia mamei se trezi şi îl întrebă dacă nu se simte bine. Multă vreme însă nu se observă nici această grevă a foamei. Răspunse scurt că n-avea poftă de mâncare şi mama se mulţumi cu răspunsul. totdeauna să-i amintească în faţa lui că nu era decât un copil. pentru ca acele blestemate lacrimi de copil să nu i se prelingă pe obraji şi să nu-i ude buzele cu gustul lor sărat. nu-i adresă cuvântul nici măcar o dată. şi să nu se poată apăra decât prin tăcere? Îi venea să sară în sus şi să bată în masă cu amândoi pumnii. spuse mama zâmbind către baron. Nimic. mama dorea să-l umilească în faţa prietenului său. Edgar îşi strânse iar micul pumn de copil. Dar se stăpâni. abia la ultimul fel. glumeau şi râdeau. ar fi chiar atât de rău. În timpul dejunului. Ar trebui să rămâi acasă şi să-ţi mai repeţi lecţiile. iar face pe ofensatul. Va să zică nu mai voia să-l lase niciun minut singur cu prietenul lui! Dar ura îi crescu sălbatică abia când mama. restul îi e indiferent. în piept simţea un nod care-i tăia răsuflarea.STEFAN ZWEIG . Baronul părea să-l fi uitat. Numai ca să fie luat în seamă. Ba părea că nici nu-l văd. zise: — Edgar.SECRET ARZĂTOR - dejun. niciodată nu o interesează altceva decât dacă sunt bolnav. mama propusese o plimbare cu trăsura la Maria-Schutz. ca şi când el nici n-ar fi existat. Nu răspunse nimic şi se întoarse scurt. Edgar ascultase muşcându-şi buzele. ai să uiţi tot ce-ai învăţat la şcoală. Vorbeau amândoi peste capul lui. Totdeauna. Dar planul îi ieşi rău: se întâmplă lucrul la care se aşteptase cel mai puţin: atitudinea lui de bravadă rămase neluată în seamă. intenţia era prea străvezie. Sângele i se urcă în obraji. Dar ce. să vadă cum mama îi răpea prietenul. Trebuia aşadar să stea cuminte. care până în acea zi fusese în centrul atenţiei lor.

Şi se resping. nu pot fi eu cauza. n-ar avea de ce să-i strice. zise: — Ei.SECRET ARZĂTOR - pretindea că-i este prieten. Edi. Se poartă de parcă ar fi făcut o poznă despre care nu îndrăznesc să vorbească. — Tata mi-a interzis să învăţ aici. nici nu mai râd. se îmbrăţişează. Asta n-am văzut niciodată la dânsa. nostalgică. Trebuie să fie oarecum ce a fost cu profesoara mea de franceză. ascund ceva. trebuie să şi le fi vopsit. şi care îl numise în râs „tocilar”. cu o privire cercetătoare. 40 . spuse în sfârşit baronul. Să se fi înţeles între ei? Cei doi se aliaseră cu adevărat împotriva lui? În ochii copilului pâlpâi mânie. am căzut de mult la toate.STEFAN ZWEIG . Au un secret al lor. ca şi cum ar fi vrut să-i pătrundă în suflet. Ochii îi rătăceau neliniştit. Buzele mamei sunt atât de roşii azi. Şi. mândru de boala lui şi agăţându-se cu desperare de vorbele şi de autoritatea tatălui. Şi el îşi încreţeşte tot timpul fruntea.. În inimă ceva îi ciocănea grăbit. de ce nu se mai poartă cu mine ca înainte? De ce mama îmi ocoleşte privirea de câte ori mă uit la ea? De ce baronul vrea mereu să glumească şi să facă pe caraghiosul cu mine? Nici unul. şi copilul nu ştia de ce. fără îndoială. Mama privi în altă parte şi pianotă nervos cu degetele pe masă fără să răspundă. Un secret pe care trebuie să-l aflu cu orice preţ. Ce se petrecea aici? Ceva se schimbase între ei. Nu. nu i-am supărat nici cu o vorbă. eu nu mai trebuie să dau examene. tata vrea să mă întremez. nici celălalt nu mai vorbeşte cu mine ca ieri şi ca alaltăieri. căci şi între ei se poartă altfel decât înainte. trebuie să fie secretul acela în faţa căruia îmi închide totdeauna uşa în nas. pe care nu vor să mi-l dezvăluie. Ştiu eu ceva despre asta. Azvârlise cuvintele ca o ameninţare. care şedea în faţa lor în trăsură. parcă ar fi ofensat… Doar nu le-am făcut nimic. se uită doar la el. lucru foarte curios: vorbele păreau că stârnesc cu adevărat în cei doi un sentiment neplăcut. O tăcere penibilă se lăsase între ei. secretul acela de care e vorba în cărţi şi la Operă când bărbaţii şi femeile merg cântând cu braţele întinse. Nu mai flecăresc ca ieri. ca un mic ciocan: prima bănuială! Secret arzător De ce s-or fi schimbat aşa cugeta copilul. par intimidaţi. izbucni el. — Cum crezi. un ceas. Edgar însă nu surâse de această glumă. intensă. şi mi se pare aproape că au alte chipuri. două. cu un zâmbet silit.

voia să continuie şi se poticnea mereu de tăcerea încăpăţânată a băiatului. îi stinghereau. nedescifrat. Cei doi percepeau o rezistentă nedesluşită. Nimic nu ascute inteligenţa ca o bănuială pasionată. Abia îndrăzneau să scoată o vorbă. Îl privi prudent dintr-o parte şi se înspăimântă când. Ah! Să cunosc. de doisprezece ani. La conversaţia lor uşoară. în momentele de iritare şi de ciudă. Edgar se simţi mai aproape ca oricând de necunoscut. Băiatul cel slăbuţ. Convorbirea lor se împiedica într-una de goluri şi de ezitări. recunoscu brusc o asemănare cu bărbatul ei. să nu mă mai las dus de nas şi înşelat. îngândurat. să arunce o privire.STEFAN ZWEIG . aproape de tot.SECRET ARZĂTOR - care nu se înţelegea de loc cu tata şi apoi a fost concediată. în verdele curat al pădurilor de brazi: văile. aşa cum stătea. ca o dâră ce se pierde în întuneric. Cei doi ochi din faţă. aproape părea bătrân. simt asta. Mai ales pe mamă o apăsa muţenia asta îndârjită. O brazdă se adânci pe fruntea lui. nu se mai puteau întoarce. Se oprea. dar nu văd cum. încă pecetluit. să nu mai fiu un copil căruia i se ascund şi se tăinuiesc toate. Toate lucrurile astea se leagă între ele. fără să-şi dea seama că vine de la băiat. Îl simţea în imediata lui apropiere. Câteodată. să cunosc în sfârşit secretul. de cuvintele primejdioase în care lascivitatea dezmierdătoare tremură de dorinţa atingerii tainice. Se simţeau prost şi strâmtoraţi că sunt trei în trăsură. să pun mâna pe cheia care deschide toate uşile. de marele secret. nimic nu dezvoltă mai mult toate posibilităţile unui intelect necopt. fără să arunce măcar o privire peisajului care se desfăşura împrejur în culori nuanţate: munţii. ca şi când. de salon. Acum ori niciodată. fiind prea prinşi în mrejele tonului de intimitate caldă. o singură uşă subţire desparte copiii de lumea pe care noi o numim cea adevărată — şi o adiere întâmplătoare de vânt le-o deschide. dar aproape. se uita tot timpul numai la cei doi din faţă. am să le smulg secretul ăsta grozav. Lucrul acesta îl emoţiona şi-i dădea o seriozitate neaşteptată şi solemnă. în verdele fraged al primăverii întârziate. De pe scăunelul trăsurii. Îi era neplăcut să-şi amintească 41 .. prin această privire aprinsă le-ar fi putut pescui secretul din adâncimile sclipitoare ale ochilor. Brusc. cu văpaia lor pâlpâitoare şi sumbră. Căci inconştient încerca sentimentul de a fi ajuns la limita copilăriei. ce-i drept. în felul de a-şi strânge buzele.

care cu o zi înainte încercase să-l imite pe ascuns în faţa oglinzii. îi ieşi înainte şi-i spuse sugrumat. cu lacrimi greu reţinute: — Ce v-am făcut de nu vă mai uitaţi la mine? De ce sunteţi acum atât de străin faţă de mine? Şi mama la fel? De ce mereu vreţi să vă descotorosiţi de mine? Vă sunt de prisos sau v-am făcut vreun rău? Baronul se sperie. lui. Baronul plăti birjarului. Deodată. pe care îl lăsase lângă birjar. de două ori mai greu de îndurat aici. munciţi de pânda din dosul frunţii palide. Inima lui cunoscu desperarea. să-şi despartă destinele. Edgar sări cel dintâi jos. Edgar ridică privirea timp de o clipă.SECRET ARZĂTOR - de bărbat. 42 . Fusese o plimbare nereuşită. păşea fără nicio ezitare. toţi îşi dădeau seama. povara demnităţii artificial umflate îi alunecă de pe umerii prea înguşti: deveni iar un copil. voia să fie singură. Mama pretextă o durere de cap şi se urcă repede sus. Până atunci avuseseră o încredere oarbă unul într-altul. Stăpânirea de sine. Amândoi lăsară ochii în jos: pentru întâia dată în viaţă aveau simţământul că se spionează reciproc. Edgar şi baronul rămaseră în urmă. amândoi cu o ură ascunsă. Era obosită. păstrată atât de anevoie. ca şi când nu l-ar fi cunoscut. În glas era ceva care îl tulbura şi îl înduioşa.STEFAN ZWEIG . lângă cai. mic şi supus ca până mai deunăzi. în clipa când baronul trecu fără săl atingă măcar cu pardesiul. Pentru întâia oară în viaţă începuseră să se observe. omul pe care. care tocmai suia scara. tocmai acum când se juca de-a aventura. dar nimeni nu cuteza s-o spună. fu împins înainte. prea nouă însă pentru ca vreunul să fi îndrăznit a o recunoaşte. cu umbletul ritmic şi uşor legănat ce îl fermeca atât de tare pe copil.. îl iubea cu idolatrie. în ciuda celor întâmplate. Un arhanghel. în îngustimea trăsurii. un paznic al conştiinţei. la un pas de ea — aşa îi apărea copilul cu ochii lui întunecaţi. care nu se simţea vinovat cu nimic. cu silueta lui subţire şi zveltă. Tustrei răsunară uşuraţi când caii se opriră în faţa hotelului. dar acum se ivise ceva între mamă şi copil. fără să dea vreo atenţie băiatului. ca până-atunci. se uită la ceas şi porni spre hol. fără să-i spună un cuvânt. Împotriva voinţei lui. ceva se schimbase între ei. se rupse. Trecu înainte. În Edgar se sfâşie ceva când îl văzu trecând astfel pe dânsul. Cu paşi iuţi şi tremurători merse după baron. Nici vorbă că uitase de băiat. Păşea înainte.

Aştepta. dar acum du-te sus. — Canalie! mormăi el. din toată inima. care de obicei era atât de strictă? Îi trădase oare baronul dorinţa şi convorbirea lor? Îl cuprinse o căinţă arzătoare că alergase plin de încredere. Aşa se explica plecarea mamei: trebuia să-l legene în iluzii. Se făcuse ceasul nouă şi mama nu-l trimitea la culcare. totuşi cu faţa pe jumătate întoarsă. zâmbi baronul. Iar tu eşti un băiat drăguţ. mama se ridică deodată şi-şi luă rămas bun de la baron. Îl scutură zdravăn de ciuf încoace şi încolo. Îi era ruşine că se jucase atât de cutezător cu iubirea copilului.STEFAN ZWEIG . Va să zică baronul îl trădase. se şi cuibărise solid în pieptul lui de copil. un oaspete străin. zise el încercând să-l împace. îi făcea rău. ca să nu vadă ochii de copil mari. Avea şi el acum secretul lui. curios lucru. nici el nu păru de loc mirat de această plecare înainte vreme.. după el. nu-i aşa? — Nu. — Ce spui? întrebă mama. ciocănelul din inimă începu să se agite iar. Edi.SECRET ARZĂTOR - Îl cuprinse mila faţă de băiatul cel nebănuitor. la care ţin cu adevărat. în clipa aceea prinse o privire surâzătoare. Ciocănelul din pieptul copilului bătea tot mai puternic. n-am să admit. şi glasul subţire. peste capul lui. Curând însă. deseară ne vom înţelege iar bine. — Edi. rosti printre dinţi băiatul. un secret. Edgar plecă. fericit o clipă. îndreptată către baron. şi nu căută s-o reţină cum făcuse totdeauna până atunci. De ce-l lăsa tocmai azi să stea atât de mult. Într-adevăr. Acum era vorba de o încercare hotărâtoare. nu Edi. — Acum du-te sus. La zece. o privire de înţelegere. Acolo însă ridică ochii brusc. ai să vezi. Stăteau împreună la masă. ură nemărginita 43 . Se prefăcu şi el că nu bănuieşte nimic. Se numea ură. zguduit de un plâns venit din adâncuri. — Nimic. Comedia pe care o juca începea să-i devină penibilă. Şi. O urmă pe mamă fără împotrivire până la uşă. — Dar n-aveţi să admiteţi ca mama să mă trimită îndată la culcare. Doar era vorba de încercarea cea mare. ea. ca a doua zi să nu le mai stea în cale. eşti un prost! Azi am fost în toane rele. trebuie să mă îmbrac pentru masa de seară. umezi şi rugători. În două zile îmbătrânise cu ani. neîncrederea. Începu să fie neliniştit.

Bănuiala îi dădea acum o ciudată clarviziune în hotărâri. — Aşteaptă-mă aici. Baronul tresări. Edi”. Edgar. Ezită. că îi va înfrunta cu toată puterea acumulată a duşmăniei lui. ostilă. — Mama a coborât? Edgar se uita într-o revistă: — Nu ştiu. încerca să îndrepte lucrurile cu o glumă. îi răspunse mârâind doar un tăios „bună dimineaţa”. 44 . când acesta coborî şi în trecere îl salută cu un cordial „Servus. mamă. zise el cu o prefăcută prietenie. Edi? Ca totdeauna. Mama primi cu vădită neplăcere răspunsul. Edgar aşteptă. Edgar deveni rece şi politicos. Tăcerea Neliniştea lui Edgar trecuse. fiind sigur că le stă în cale. gusta un simţământ curat. Duşmănia era declarată. Dar atenţia îi era trează. părea să caute ceva. ridică din umeri şi se depărta. În sfârşit.SECRET ARZĂTOR - împotriva amândurora. hotărî ea în sfârşit — şi se duse să ia micul dejun. Surâsul lui din vârful buzelor şi uşor încreţit de amărăciune arăta că nu se mai lăsa înşelat. Acum. Edgar preferă să se posteze pe stradă. Ce-i căşunase dintr-o dată? — Ai dormit prost. clar: ură şi duşmănie făţişă. de unde putea să supravegheze nu numai ieşirea principală. a rămâne împreună cu ei ajunsese pentru dânsul o voluptate crudă şi complicată. Şi faţă de mamă. privind-o în ochi.. În loc să aştepte în hol. Se desfăta la gândul că prezenţa sa îi deranja. — Mai bine merg la plimbare cu voi.STEFAN ZWEIG . Un instinct neastâmpărat scotea la iveală din orice cuvânt al color doi o intenţie ascunsă. Baronul fu primul căruia îi arătă colţii. ci toate uşile. O tentativă stângace de a-l trimite la terenul de tenis fu respinsă cu calm. Dimineaţa. Dar Edgar îi aruncă un „nu” dispreţuitor şi se adânci din nou în revistă. fără să se ridice din fotoliu şi fără să-şi ridice ochii. după cum i se indicase. mormăi ca pentru sine baronul. — Ce puştan nătâng.

ai mai asistat vreodată? Edgar îl privi dispreţuitor. Pe cei doi prezenţa lui nedorită îi apăsa ca un coşmar. Şi din nou se ivi. Edi. Nici nu-i măi răspunse. copilul nu le făcea nimic. agale. şi fără grabă. cu pumnii strânşi pe ascuns. — Ah. încreţi buzele ca şi cum ar fi vrut să fluiere. Prefăcându-sa că ar fi vorba de un lucru de la sine înţeles. mă enervează. Edgar se opri. Acum sosise momentul. — Mergi înainte. aşteptă până când porniră şi abia atunci se pregăti să-i urmeze. şi rămăseseră singuri cu secretul lor? Râdeau vorbindu-şi şi se pregăteau să coboare drumul spre pădure.. Edgar se supuse. Nu mai zburda mereu în faţa mea. cu ochii în vag. smulgând petalele unuia din frumoşii trandafiri. să mergem. trăda mânie. ca şi cum numai întâmplarea l-ar fi adus pe acolo.STEFAN ZWEIG . Fiecare îl spiona pe celălalt. după vreo jumătate de ceas. Amândoi păreau foarte exuberanţi. Cu câtă obrăznicie minte. Pe stradă se lipi strâns de o stivă de lemne. după cum învăţase în cărţile sale cu piei-roşii. uşorul tremur care. Amândoi rămaseră muţi şi schimbară o privire mirată.SECRET ARZĂTOR - Presimţea o înşelăciune. dar mereu se întorcea şi se oprea 45 . gândi copilul. Dar buzele rămaseră încordate sever. le ieşi înainte. izbucni deodată neliniştită şi înfuriată mama simţindu-l cum trage tot timpul cu urechea. Tustrei stăteau nehotărâţi. De fapt. liniştit. fără să-şi desprindă de ei privirea batjocoritoare. te-am căutat. Îmbufnat şi mârâind. o văzu într-adevăr pe mama ieşind pe o uşă laterală. Aşa merg ocnaşii în urma unui paznic. Dar n-aveau să-i mai scape. Păstrau între dinţi secretul urii. în jurul nărilor. şi totuşi cu fiecare minut le devenea mai nesuferit. urmată de trădătorul de baron. copilul se apropie încet. Ura îşi arăta colţii. cu un buchet de trandafiri minunaţi în mână. Acesta îi fu răspunsul. Oare răsuflau uşuraţi că scăpaseră de el. umede de lacrimi reţinute. spuse în sfârşit mama. — Ei. Cu totul calm. la dânsa. foarte mult timp. zise cu resemnare femeia. Baronul mai făcu o încercare: — Astăzi e un meci de tenis. ca şi cum asta nu l-ar fi interesat. Edgar ieşi de după stiva de lemne. Şi râse mulţumit când. se desfătă de uimirea lor. respingea toate încercările de împăcare. cu privirile lui pânditoare. iată-te.

cu o plăcere diabolică. Însă nu îndrăzneau să-i spună nimic. ce murdar umbli în faţa lumii! Nu ţi-e ruşine. Fără un cuvânt.SECRET ARZĂTOR - aşteptându-i.. Trebuia să facă ceva. zise deodată mama. Edgar observă numaidecât că nervii îi erau aţâţaţi şi cereau o descărcare. dar şi el o dorea şi rămase dinadins în odaie ca s-o stârnească. constata cu mânie cum femeia îi scapă din mâini şi cum dorinţa aţâţată cu greu. mergeau tustrei tăcuţi pe drum. privirea copilului dădea vorbelor lor un gust amar. îi prindea în dogoritoarea pânză de păianjen a urii. Cu privirea îi încercuia mefistofelic. apoi sări iar în sus: — Ce ciufulit eşti. Simţea că nu se mai putea stăpâni. barem să ţipe sub această tortură. degetele îi băteau toba pe masă. — Păcat! zise Edgar liniştit. Baronul nu mai îndrăznea să rostească niciun cuvânt curtenitor. la vârsta ta? 46 . în care se simţeau prizonieri fără scăpare. Vedea cum scrâşnea între dinţi vorbe de ocară şi cum le înghiţea ca să nu i le scuipe în faţă. Mama umbla în lung şi în lat. Copilul înşelat vedea cu voluptate cum mânia lor dezarmată se îndrepta împotriva existenţei lui dispreţuite şi cu o nerăbdare înrăită o aştepta să izbucnească.STEFAN ZWEIG . Tăcerea lui răutăcioasă le distrugea ca un acid buna dispoziţie. ura lui fusese calculată ceasuri întregi şi nu oferea niciun punct vulnerabil. Nicio tresărire pe obrazul lui nu-i trăda ironia tăioasă. Dar nu le oferea niciun prilej. se aşeză. se răcea acum de teama unui copil pisălog şi nesuferit. Observa în acelaşi timp. E atât de frumos! Amândoi observară cum copilul îi lua în bătaie de joc. acest mic tiran învăţase minunat să se stăpânească. În ea tot mai pâlpâia surescitarea când ajunseră amândoi singuri în odaie. făcură cale întoarsă pe drumul lung. Copilul le omorâse conversaţia. să-l gonească sau să-l facă inofensiv. — Să ne întoarcem. în două zile. când rămâneau în urmă. Mereu încercau să vorbească şi mereu convorbirea se poticnea. Clipind batjocoritor. privirea i se îndrepta din când în când spre chipul îndârjit al baronului. nu auzeau decât şoaptele copacilor când îşi atingeau ramurile şi paşii lor trişti. Până la urmă. furia crescândă a mamei şi faptul că amândoi aşteptau cu nerăbdare un pretext să se repeadă asupra lui. asemenea căţelului negru din Faust. În toţi trei duşmănia era acum întărâtată. Îşi aruncă înciudată umbreluţa şi mănuşile.

ca un copil de trei ani? Nu vreau să te văd tot timpul. un rău crescut. Edgar spuse rece numai atât: — Tata nu vrea să hoinăresc singur. — Treci în odaia ta! ţipă mama. mama începea să geamă. ca de la sine înţeles.. tăcerea încăpăţânată şi rece. cu atât lui îi străluceau ochii de nesaţul satisfacţiei. care se furişa pretutindeni. Edgar îi chinuia pe aceşti dezarmaţi cu toată cruzimea aproape animalică a copiilor. lasă-mă măcar o oră. tăcea. se cabra ca un cal sâcâit de muşte. ce teamă le era baronului şi ei de fiecare ceas petrecut împreună cu el. tăcea până când sub apăsarea acestei tăceri. Avea o privire cu totul liniştită. ar fi dorit să-i necăjească. Pentru ea era o uşurare să poată ţipa la copil. nu mai putea suporta tortura. copiii n-au ce căuta printre cei mari. Altă dată ar fi fost poate rău. cu tremurul de ironie pe buze. o scotea din fire. mama. îi smulsese mărturisirea! Acum Edgar zâmbea. Edgar surâdea. Dar ea. Edgar surâse şi plecă. şi era mândru că cei doi se trădau. femeia izbucni. veşnic dezgustător de posac. nici nu meriţi să stai cu oamenii mari. — Iar te joci cu furculiţa? îl repezea în timpul mesei. — Ce te ţii scai de mine. surâdea cu capul aplecat puţin într-o parte. când privirea copilului îi pătrundea cu răceală şi neîndurare! Cu cât ei se simţeau mai prost. În sfârşit. Nu-i mai putea suporta prezenţa. voi iar să-i urmeze cuminte. dar ura te face să înveţi multe şi repede. Înţelege o dată ce-ţi spun! Vezi-ţi de treabă. Ştia că aceste ţipete însemnau desperare. Tăcerea aceasta. Eşti un derbedeu. Când se sculară de la masă şi când Edgar.STEFAN ZWEIG .SECRET ARZĂTOR - Fără niciun cuvânt. sperând până la urmă că îi va mai juca o festă băiatului — şi nu se gândea decât la ţinta lui. Nu mai ţinu seama de nimic şi îşi vărsă tot focul. Într-adevăr. pe când ea şi baronul se arătau stingheriţi. copilul se duse şi se pieptănă. cu atât mai provocatoare îi devenea bucuria. Cum tremurau amândoi în faţa lui. Acum tăcea doar. Torturată de prezenţa lui. Baronul îşi mai putea stăpâni mânia. tata mi-a cerut să-i 47 . Mama se întoarse vrând să plece. că trădase faţă de copil cât de prost se simţea. Lasă-mă în pace! Mă enervezi târându-te tot timpul în jurul meu. furioasă împotriva ei însăşi. Bucuroasă l-ar fi bătut. Citeşte sau fă ce vrei. îşi pierdea într-una stăpânirea de sine. fără nicio obiecţie. ca aceea a unui medic.

În prag. multe se schimbaseră. — Expediez doar scrisorile astea. care trebuiau folosite. cu un birjar. cei doi păreau înfricoşaţi şi încurcaţi. Nu cumva pregăteau împreună ceva împotriva lui? Ezită: — Unde mă aştepţi? — Aici. sever. Ura oţelise puterea lui de copil: el. Edgar. pe care Edgar n-o cunoştea. Accentua cuvântul „tata” deoarece observase că mai înainte avusese asupra lor un efect oarecum paralizant. spre a scăpa doar un ceas sau două de tirania lui. ci aspru.. Îi vorbi pentru întâia oară de două zile. — Du recomandatele astea la poştă. bănuitor. Cu o clipă înainte. în vreun fel. zise mama către Edgar. Mama merse înainte. Depuseseră armele. În două zile. căci numai pomenindu-i numele. dar nu le puteau rupe. în acest secret arzător. În urma lor venea Edgar. Pe nevăzute. neîndurător ca un cerber.STEFAN ZWEIG . dar nu umil ca un servitor. cărora secretul le legase mâinile. Nici de data asta nu răspunseră nimic. Baronul o şterse repede. Va să zică aştepţi aici. — Dar nu cumva să pleci. în hol. până mă întorc? Cu sentimentul superiorităţii sale. copilul zăngănea lanţurile pe care ei le zgâlţâiau. baronul. Înţelegeau că o împotrivire faţă de îndărătnicia copilului aţâţat va fi zadarnică. Aşadar şi tatăl lui trebuia să fi fost încurcat. era mai tare decât cei doi.SECRET ARZĂTOR - făgăduiesc că am să fiu cuminte şi am să stau cu tine. neştiutorul. 48 . Tata trebuie să aibă asupra lor un fel de putere misterioasă. Vă rog să nu plecaţi înainte. observase că un servitor comunicase ceva mamei. atunci recurseră la cel mai ruşinos expedient: la fugă. luă cele două scrisori. se izbi de baron. Baronul mai avea doar câteva zile. Mama mă aşteaptă până mă întorc. Erau amândoi în hol. baronul vorbea afară. Mincinoşii Dar nu era timp de pierdut. — Sigur? — Da. Apoi se depărta cu cele două scrisori. începuse să-i vorbească mamei poruncitor. iar alături de ea.

câini. de când vedea că vorbele despre care crezuse că exprimă adevărul nu erau decât băşici de săpun colorate. Furia. reuşi să-şi îndeplinească însărcinarea şi dădu fuga înapoi cu cele două recipise. de ce se fereau de el. — Mincinoşi.STEFAN ZWEIG . 49 . ciuda.. dar că poate fi atât de neruşinată. Era rece şi stăpânit. cât pe aci să ia o piatră de pe jos şi so arunce după dânşii. respectul — întreaga lui copilărie. ca o femeie. era un altul. Furia îi ardea şi îi înnegura judecata. mişei! Trebui să strige cu glas tare vorbele astea. Era încremenit de furie. da. neputinţa şi trădarea din ultimele zile. Un domn dinaintea lui avea de pus zeci de întrebări plicticoase. Băiatul care se întoarse apoi la hotel. pe care. în sfârşit bărbat. dragostea. în voia voluptăţii lacrimilor. spre a deveni matur în sfârşit. escroci. ce se umflau şi se spărgeau fără urmă. ce voiau aceşti doi. altfel s-ar fi înăbuşit. Edgar se repezi ca o vijelie la poştă. îi sparseră pieptul şi se prefăcură în lacrimi. îşi spălă cu grijă obrazul şi ochii pentru ca cei doi să nu triumfe văzând urmele lacrimilor. Întâi se duse în odaia lui. Pentru ultima oară se lăsase. aflase că mama lui minte. Fugi afară.SECRET ARZĂTOR - — Da. un copil. te aşteptăm. sau putere. Ah. Şi sosi tocmai la vreme ca să vadă cum mama şi baronul se îndepărtau în birjă. şi un şuvoi de lacrimi fierbinţi îl năpădi. sau regate. Va să zică tot îi scăpaseră! Dar prin ce minciună ordinară. Abia ajunse în întunericul ei unde nu-l vedea nimeni. oamenii se omorau şi se înşelau ca să câştige bani. A fost ultimul plâns al copilăriei sale. În sfârşit. în lupta lui copilăroasă şi în iluzia de a fi om matur le stăpânise până acum. îşi smulsese din piept încrederea. nerăbdarea. asta îi sfâşie şi ultimul rest de încredere. încât să desconsidere o promisiune categorică. Nu mai înţelegea nimic din toată viaţa. în pădure. Fu nevoit să aştepte. credinţa. şi să dea bir cu fugiţii ca nişte criminali? În cărţile pe care le citise. dacă ar putea să-l priceapă! Dar nu mai era în stare să gândească limpede. În acest ceas de furie buimacă. ultimul şi cel mai năprasnic plâns. Încerca simţământul confuz că secretul acesta era zăvorul copilăriei. că trebuia să-l cucerească. prin ce minciună ticăloasă! Cu o zi înainte. curiozitatea. Dar aici despre ce putea fi vorba. Dar ce secret îngrozitor trebuie să fie acela care-i împinge pe cel mari să-l mintă pe el. de ce căutaţi să-l copleşească sub sute de minciuni? îşi tortura creierul.

scuzaţi-i necuviinţa. Pe drum îşi încetini pasul. toţi se holbau. fără grabă. Ştiaţi că mama mă aşteaptă şi aţi… — Edgar! ţipă mama. palid. Întrebă de scrisori şi de alte lucruri indiferente. Dar în spatele ei stăruia o uşoară dâră de şoapte şi de râsete înăbuşite. le ieşi calm înainte şi zise provocator: — Domnule baron. ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. mai târziu. Printre ele şezuse până acum copilul nemişcat. e nemernicie. sau îţi trag o bătaie aici. Nu era mulţumit de sine. băiatul se ridică drept. fără nicio nelinişte. Câţiva domni jucau şah. Ştiţi doar că e un copil nervos. Aţi minţit într-un chip infam. — Domnule baron. Abia în ultima clipă. şi ştia că trebuie să-şi păstreze ţinuta. îngăimă ea răguşit. în faţa tuturor. — Da. îndată! Edgar însă ridică vocea şi spuse limpede şi ascuţit. se îndreptă spre scară. parcă prins asupra faptului. Dar Edgar se liniştise şi-i părea rău că vorbise atât de pătimaş. De nimic pe lume nu se temea mai mult decât de scandal. furia fusese mai puternică decât voinţa lui. doamnele stăteau de vorbă. Calm. mai bâlbâi ea. aţintite asupra ei cam sarcastic. încât toţi din jur îl putură auzi: — Dar eu vreau să vă vorbesc acum. care tremura de surescitare. Fusese totdeauna neajutorată în situaţii serioase şi acum era cu adevărat îngrijorată de explicaţia 50 . unii zâmbeau. Când mama şi baronul ajunseră la uşă — cam jenaţi că-l vedeau aşa. care vedea toate privirile aţintite asupra ei — şi se repezi către băiat. se duse întâi la portar. zăpăcită de privirile celor dimprejur. cu priviri tremurătoare. Baronul se simţi luat din scurt. m-aţi minţit. căci de fapt voise să-l provoace cu răceală pe baron. Baronul stătea în picioare.. Şi aşteptă răbdător. Mama apucă mâna copilului.STEFAN ZWEIG . Alţii îşi citeau ziarul. V-aţi purtat josnic. apoi plecă foşnind sus. şi asta e josnicie. — Vino imediat în odaia ta. În hol era destulă lume când trăsura cu cei doi fugari trase la scară. El însă înţelese că mama voia să-i acopere vocea strigând mai tare şi ţipă strident: — Vă spun încă o dată faţă de toată lumea. aş vrea să vă spun ceva. În loc s-o ia la fugă imediat.SECRET ARZĂTOR - Apoi pregăti răfuiala. dintr-o dată — şi dădură să-şi îngâne scuza pregătită. da. cam palid.

E un mişel. De ce îi e teamă de mine? De ce se fereşte de mine? Pentru că ştie că-i ghicesc gândurile. cu care se putea vorbi orice şi deodată te porţi ca şi când ar fi intrat diavolul în tine. atât de ciudată. ştia că într-o luptă. străină. mai ales un copil faţă de un om mare? Ai să-i ceri îndată scuze domnului baron. Părea foarte sigur de el. Băiatul sta acolo. Vinovăţia nu şi-o putea tăgădui şi apoi îi era frică de privirea copilului. — Da. — Edgar. numai buzele. cuminte. Voia să te cunoască şi de aceea s-a purtat prietenos eu mine şi mi-a făgăduit un câine. fiindcă voia să te cunoască. sigur. cum poţi vorbi aşa? Creierul îi era sleit. copilul acesta aţâţat era acum mai tare decât ea. Asta trebuie să o vezi şi tu. se hotărî să încerce să-l ia cu binele. dar şi de la tine vrea ceva. Apăsă încet clanţa şi intră. Minte. E un om rău. pe mişelul ăsta!… — Edgar. Nu ştiu ce ţi-a făgăduit ţie şi de ce e prietenos cu tine. Cum se poate să fie cineva atât de necuviincios. care o paraliza şi o făcea nesigură. — Prostii! Ce-ţi trece prin cap? Cum poţi crede una ca asta? Atunci copilul se înfurie: — E un mincinos. A fost totdeauna foarte drăguţ cu tine. de privirea aceasta nouă. mamă. Ce ai împotriva baronului? Doar îţi plăcea foarte mult. nu arătau nici măcar curiozitate. ce se întâmplă cu tine? Eşti cu totul altfel decât înainte. un prefăcut. nimeni nu poate să mă convingă că nu-i aşa.. De teamă. că-l cunosc. Oh! Îl urăsc pe nemernicul ăsta de mincinos. Uităte bine cât îi e de prefăcută privirea.SECRET ARZĂTOR - ce avea să urmeze. fără sânge în ele. Altfel n-ar fi atât de politicos şi de prietenos. Mama se simţi jenată. Înainte erai un copil deştept.STEFAN ZWEIG . — Da. Calmul lui începu s-o uimească. — Edgar. îngânau 51 . începu ea cât mai matern. cum poţi vorbi aşa?… Era buimăcită şi nu ştia ce să răspundă. Ochii pe care îi ridica spre dânsa erau fără teamă. În ea se trezea un sentiment care-i dădea dreptate copilului. Ce face el e calcul şi infamie. Edgar privea pe fereastră. Spuse „nu” parcă pomilor fie peste drum. mişelul! — Cum poţi vorbi aşa. liniştit şi rece. Nu te mai recunosc de loc. ce ţi-a venit? Mi-a fost ruşine pentru tine.

singur. Nu trebuie să te amesteci în astfel de lucruri. şi n-ai să mai vii la masa noastră până nu-ţi ceri scuze. Vocea aceasta duioasă. Nu ştiu ce ţi-a făgăduit. conştiinţa. Nu te mişti din odaie până nu-ţi dau voie. aproape străbătută de plâns. îi minte pe toţi. din ce în ce mai stăruitor. să aibă un tovarăş de ură. era furios împotriva sa. zise el. Zâmbetul perfid părea acum să facă una cu buzele lui. Stăteau duşmănoşi unul în faţa celuilalt. numai să te aibă el singur. Tu te-ai schimbat. sau de copil. care îi şoptise încă dinainte acelaşi lucru. Ar trebui să te fereşti de el. în care nu trebuie să te încrezi. de duşmănie împotriva baronului. răsuna parcă din inima ei. Aşa cum se întâmplă adesea. Trebuie să le porţi cuviincios. Atât! Obrazul lui Edgar îngheţă iarăşi. Sigur că vrea să te înşele. — Copiii nu înţeleg. umbla în juru-i costumată în copil. în propriul ei copil. nu eu. fără să ştie precis de cine îi era teamă: de baron. Brusc.SECRET ARZĂTOR - mereu aceleaşi fraze. Un sentiment neplăcut. Cine minte pe unul. Edgar văzu cât era de impresionată de avertismentul lui… Şi îl ademenea gândul s-o atragă spre el. E un om rău. — Va să zică nu vrei să-ţi ceri scuze? — Nu. — Atunci ai să iei dejunul aici. Te-a făcut să te porţi altfel. Mama îşi dădu seama că era în joc autoritatea ei. Se reculese. Te-a aţâţat împotriva mea..STEFAN ZWEIG . trebuie să fi observat şi tu că n-are gânduri bune. Mincinoasa! Mama ieşi foşnindu-şi rochia. Era îngrozitor pentru dânsa ca vocea ei lăuntrică. — Mamă. Se temea de privirea aceea tăioasă. Ce absurd din partea lui că îşi mai deschisese o dată inima şi voise s-o prevină pe ca. şi glasul îi deveni mângâios de emoţie. prevenind-o şi 52 . fără să se mai uite la el. sus. revenea stăruitor. Dar îi era ruşine să-i dea dreptate copilului. În fond. — Cum crezi. ştiu numai că n-are să se ţină de cuvânt. Se îndreptă duios către mamăsa. o îmbrăţişă. o apucă o spaimă îngrozitoare. Copilul o stingherea de când înţelesese că îi deschisese ochii şi că îi spunea tocmai acele lucruri de care ea nu voia nici să audă. spuse el aspru. Ai înţeles? Edgar zâmbi. perplexitatea pe care ţi-o provoacă un sentiment covârşitor o făcu să se refugieze în asprime. desprinsă de ea. Am să te învăţ eu să fii manierat.

Se privi întrebător. pe care îl afundă în şoapte dacă intru pe neaşteptate. dar a râs de mine. dar femeia dădu din umeri ca pentru a se descotorosi de toate scrupulele invizibile. Până acum. copilul fusese alături de viaţa ei.. se deschiseră şi se rotunjiră parcă spre a rosti o vorbă primejdioasă. poate uneori o povară. Glasul lăuntric răsuna încă. numai că nu leam priceput… Undeva e vreo pecete care trebuie desfăcută întâi. şi nu mă las până nu-l am în întregime. copilul se răzvrătea şi-i înfrunta voinţa. aruncă imaginii sale o privire limpede. în curând. în trecere. când. Tot mai adânc. secretul acesta pe care îl simt totdeauna şi pretutindeni când sunt cu cei mari! Secretul în faţa căruia noaptea ei zăvoresc uşile. o fiinţă fără rost. să fii totdeauna caraghios în faţa oamenilor mari. o jucărie. uşor surâzătoare. Atunci. Dar aflu eu secretul. am rugat-o să-mi explice acele pasaje din cărţi. puţin obosită. mai adânc. În urma sa. în acelaşi ritm cu viaţa ei. Copilul se sculă.STEFAN ZWEIG . Îndemnul nu putea fi înăbuşit. să mori de curiozitate şi să nu ai voie să întrebi. presimt că acum. Urme în lumina lunii Chelnerul care îi adusese mâncarea în camera lui de prizonier încuie uşa. poate în ceilalţi. îi răsuna în piept vocea copilărească: „Ar trebui să te fereşti de el”. O parte e în mâinile mele. dar totdeauna ceva care înainta în acelaşi curent. poate e în mine. îl am sub mână dar nu-l pot apuca! Ce n-am făcut ca să-l pricep! Am furat atunci nişte cărţi din biroul tatii şi le-am citit. ca să-l găseşti. îşi ridică trena rochiei şi coborî cu gestul hotărât al unui jucător care îşi aruncă zăngănind pe masă ultima piesă de aur. o podoabă. şi toate lucrurile astea ciudate erau acolo. ceva drag şi familiar. Nebulos ieşea la suprafaţă faptul acesta. am să-l aflu. iar mie îmi scapă? A. să fie încuiat ca o fiară. plin de mânie: asta se întâmplase din ordinul mamei. Pentru întâia oară. până când buzele din oglindă. cheia scârţâi.SECRET ARZĂTOR - ironizând-o. Am întrebat-o pe fata din casă. ca şi când ai fi un nătâng. Ce s-o fi întâmplând jos. Groaznic să fii copil. cobora scara. 53 . o oglindă îi luci în faţă. pe când eu stau ferecat aici? Ce-or fi discutând? Nu cumva se întâmplă acum secretul. Totuşi. Ceva asemănător urii se amesteca acum mereu în simţămintele ei pentru băiat. marele secret care de câteva zile îmi este aproape.

Hotărârea îl făcu să fremete de bucurie. cel mic. Afară. în timp ce ei se cred singuri. Nimeni nu trebuie să vadă cât de mârşav se poartă ei cu mine. ar descuia uşa şi ar întreba ce vreau. dacă aş putea spiona prin uşă. Dar nu. Acum. observă cât de mică era distanţa de la fereastra la pământ şi abia observase că şi încolţi în el gândul să sară afară acum.. pe care îl aruncai într-un colţ ca pe o legătură de rufe.STEFAN ZWEIG . putea să fie mama. ca şi cum lucrul i-ar fi surprins. zburdalnice. Doar avea de ce să râdă. Sunt prea mândru pentru asta. Dar şi eu ştiam. afară! tremura în el gândul. Mâine le-o plătesc eu. Nu trecea nimeni pe acolo. uită că te poţi preface că dormi pe când tragi cu urechea. când se furişa tiptil în jurul hotelului. De curând. strălucitorul secret al copilăriei. avea de ce să-şi bată joc de el. Ştiu că cei mari sunt totdeauna imprudenţi. I se părea că în felul acesta ţinea în mână marele. nu era ea. aşa că au să se trădeze şi aceştia. pândele. ci nişte fete străine. Totdeauna cred despre noi că suntem încă mici de tot şi că seara dormim. Şi sări. când ei se credeau cu totul în siguranţă şi să-i pândească. deveniseră plăcerea vieţii lui. şi atunci ar descuia uşa. altfel n-ar fi căutat minciuni atât de josnice ca să scape de mine. Fără îndoială. La fel am să-i surprind şi de data asta pe ticăloşi. pietrişul scârţâi slab. Nar trebui oare să sun acum? Atunci ar veni fata. în acel minut. dar până la urmă am să râd eu. prevăzuseră asta de mult şi numai faţă de mine au făcut pe miraţii. să sparg farfurii şi pahare. căci i-am auzit vorbind cu săptămâni înainte. care tachinau un băiat. cel neajutorat. dar nimeni nu auzi nimic. Se aplecă prudent peste fereastră. Jos râdea un glas de femeie. Nu poate să fie bun ceea ce plănuiesc ei. i-aş putea observa în taină. într-o seară când credeau că dorm. În clipa aceea m-aş furişa afară şi apoi i-aş pândi. Sau aş putea să fac gălăgie. Edgar sări speriat. Nu. nu vreau aşa. ferindu-se 54 . În aceste două zile. O adiere se simţea afară. după care întorceai cheia când îţi stătea în cale. Ce prost am fost să mă las încuiat aici. în loc să mă lipesc de ei şi să le pândesc orice mişcare. Ah. blestemaţii râd că în sfârşit au scăpat de mine. Pericol nu era de loc. O clipă. Atunci.SECRET ARZĂTOR - Trase cu urechea dacă nu vine cineva. printre copaci. uită că poţi face pe prostul când eşti foarte deştept. urmăririle. mătuşa mea a născut un copil. şi spărgea în sute de pete mlădioase lumina lunii încremenită între crengi.

singuri în noapte? Pe sus. parcă bântuia acolo „vânătoarea sălbatică”. prea grozav. Era cât pe aci să piardă orice speranţă. Edgar era oarecum dezamăgit. iar vântul sufla în copaci prea neliniştit şi zgomotos. Prin urmare. Argint curgea rece asupra peisajului.STEFAN ZWEIG . simţea o voluptate înfiorată de teamă. un râs ciudat de strident. sau mai bine zis una. încât abia zăreai drumul. Dar unde se duceau ei acum? Gemeau pinii. în pădure pulsa o agitaţie îngrijorătoare. un râs parcă gâdilat. Îi urmez. gândi Edgar. nu-mi vor auzi pasul în răzvrătirea asta a pădurii şi a vântului. ca şi când o teamă i-ar fi ghemuit unul în altul. când văzu două umbre proiectându-se în deschizătura unei uşi: mama. la marginea pădurii. deci lucrul pe care-l ascundeau nu putea fi primejdios. era sigur că le-ar fi aflat secretul. pe şoseaua largă şi luminoasă.. Locul lor obişnuit era gol. în care înfăşurau când şi când luna. Cei doi înaintau. căci cerul. blestemându-l pentru că tot timpul le împrăştia vorbele. care apoi lucea iar luminos când luna apărea dintre nori. tenace şi neîndurător. din fereastră în fereastră. pesemne că goneau vânturi cu aripi uriaşe. nu putea fi ceva prea important. înaintând fără zgomot. singuri în 55 . Întâi se uită în restaurant. lipindu-şi prudent obrazul de geam. Mâini nevăzute aruncau pânze negre. aţâţător ca jocul unei femei între nuditate şi învăluire. Dar în hotel nu îndrăzni să intre. băiatul sărea de la un copac la altul. se întunecase. Sari înapoi şi se ghemui în întuneric. Dacă ar fi putut să audă măcar o dată ce vorbeau. din umbră în umbră. binecuvântând vântul care făcea să nu i se audă paşii. ieşind însoţită de inevitabilul ei cavaler. Se simţeau fericiţi. nebănuitori. Îi urmărea. Era un râs pe care nu i-l cunoştea. Dar de ce ieşeau din hotel? Unde se duceau acum. Vorbeau încet. sus.SECRET ARZĂTOR - cu grijă de răsfrângerea sclipitoare a luminilor. de frică să nu-i întâlnească pe neaşteptate pe vreun coridor. Spionă mai departe. Ce-şi spuneau? Nu putea să desluşească. atunci noaptea devenea de nepătruns. Tocmai acum peisajul îşi despuia iarăşi trupul strălucitor. sosise tocmai la vreme. Tainic era jocul de lumină şi umbră. Şi pe când cei doi mergeau jos. Edgar vedea pieziş peste drum siluetele în mers. nervos şi surescitat. atât de alăturaţi mergeau. care-i părea străin şi-l speria. până atunci curat şi limpezit de lumina lunii. Nicăieri nu dădu de ei. Râdea. Acum însă se desluşi un râs: al mamei.

de aceea îl îndepărtase pe el şi o atrăsese singură aici. îngust şi întunecos. consimţi. evident. cât de insistent vorbea. Ce se va întâmpla dacă se întorc acum. Edgar rămase mut. Deodată se opriră. unde lumina lunii nu se revărsa din plin ca pe şosea.STEFAN ZWEIG . dar buzele îi erau uscate şi nu scoteau niciun sunet. Târându-se de-a buşilea prin pădure. „Să ne întoarcem!” — auzi el vocea mamei. Edgar îşi dădea seama. în întuneric. Emoţia lor fu spre norocul lui Edgar. Totuşi păreau speriaţi. pentru că nu se înţelegeau. Nervii i se încordau de emoţie. în broască. şi din câteva sărituri fu sus. Dar cei doi ezitau. era lună plină şi băiatul vedea totul desluşit. Amândoi se întoarseră speriaţi şi priviră lung. ci lăsa numai să se prelingă prin desiş picături şi raze ciudate. Trebui să se odihnească vreo câteva minute. Mama părea că zice „nu”. Să strige după ajutor? Ucigaşul! strigătul îi ajunsese în gâtlej. Atunci totul va fi pierdut. pe care mama o va găsi goală. Ce voia omul ăsta de la mama? De ce încerca ticălosul so târască în întuneric? Din cărţile lui. atunci vor şti că îi pândeşte pe ascuns şi nu va mai putea spera să le smulgă vreodată secretul. care pentru el reprezentau un întreg univers. cu trupuşorul ghemuit în umbră. Porniră înapoi încet şi strâns lipiţi. rezemat de copac. ajunse la cotitura pădurii. cu greu se ţinea drept. despre crime sumbre. unul de altul. Vocea părea înspăimântată. fiecare pas le era urmărit şi doi ochi se înfigeau în ei cu toată puterea urii şi a curiozităţii. Copilul fu cuprins de spaimă. Baronul arăta către un drum lateral. o răsuci. ca o limbă între pereţii 56 . Din fericire. De ce vrea s-o ia într-acolo? îi fulgeră prin minte lui Edgar. Nicio presimţire nu-i vestea că sus. se repezi în odaie şi apoi în pat. se iviră deodată amintiri vii despre omoruri şi răpiri. Şi Edgar se opri îndată şi se lipi strâns de un copac. desigur şi el neliniştit. în întunecimea de crengi încâlcite. dacă ajung la hotel înaintea lui? Nu va mai avea timp să se refugieze în odaia sa. căci inima i se zbătea violent în piept. cu braţele strânse. vrea s-o ucidă. Baronul. de acolo fugi cât putu până la hotel. Îl năpădi o teamă zguduitoare. julindu-şi mâinile până la sânge. cheia care îl încuiase era afară..SECRET ARZĂTOR - noaptea vastă şi tumultoasă — şi se pierdeau în emoţia lor crescândă. după gesturile lui. Fără îndoială. care ducea la vale. îngrozit căută ceva să se sprijine — o crenguţă trosni în mâinile lui. Stăruia o tăcere desăvârşită. Din fericire. încât îşi pierdu răsuflarea. el însă căuta s-o convingă.

Am să vă stric complicitatea — eu nu dorm! Încet intrară cei doi pe uşă. Credeţi.. Dar oare acel lucru rău. Pândea prudent. Arătau ca nişte stafii în lumina verzuie. gândindu-se dacă acela era cu adevărat un ucigaş şi ce faptă înfiorătoare împiedicase prin prezenţa sa. dimpotrivă. Acum. ca în febră de atingerea ei fierbinte. Apoi se încumetă să se scoale. el. sau să-i telegrafieze. Dură mult. Mâine — lucru hotărât — avea să-i scrie tatii. Acum soseau încet. Nu ştia ce să facă.SECRET ARZĂTOR - clopotului. alături de vise. Era aproape de tot. care nu mă lasă să dorm. foarte încet. ca o poiană întinsă. siluetele lor se mai îmbrăţişară o clipă şi. pe care nu i-o cunoştea. în ireal. exista în concepţiile sale numai acolo unde erau basmele. care apăruse deodată în viaţa lor liniştită? Era cu adevărat un ucigaş. secretul înspăimântător. Oare au să privească în sus? Nu.STEFAN ZWEIG . se rezemă de fereastră şi îi aşteptă. că dorm sau că nici nu exist pe lume. părea aspru şi posomorât. înspăimântător. acea lume de crime şi de înşelăciuni aflată în cărţi. nu priviră într-acolo. Pe chipul mamei era o expresie de încântare. în intangibil. Neîndoios. ca o singură dungă neagră le pieriră umbrele în uşa luminată. trupurile li se deslipiră. desigur. Agresiunea Edgar se întoarse de la fereastra oftând. Îl scuturau fiorii groazei. de la pervazul cufundat în umbră. când mergeau unul după altul. în întuneric? I se părea că ceva înfricoşător îi aşteaptă. Niciodată în viaţa lui nu fusese aşa de aproape de ceva atât de misterios. gândea băiatul cu o înverşunare sălbatică şi cu un triumf tainic. de căuta mereu izolarea şi voia s-o urască pe mama acolo. M-au uitat. pentru că planul lui dăduse greş. Acum parcă nimerise dintr-o dată în acea lume de groază şi întreaga lui fiinţă era scuturată. cu pete de lună pe haine. şi iar îl străbătu dulcele fior. Le vedea desluşit feţele albe ca varul. Lumea emoţiilor. 57 . Apoi locul din faţa hotelului rămase strălucitor în lumina lunii. Abia în faţa hotelului. enigmatic. dar o să vă vedeţi greşeala. dar eu nu v-am uitat. Am să vă pândesc fiecare pas. Cine era omul acesta misterios. acoperită de zăpadă. până când am să-i smulg mişelului secretul. a aventurilor palpitante. cei doi trebuie să fi mers foarte.

aşa hotărâse el. întredeschide uşa. Se apropiaseră — şi dorea să audă totul. Între paşi. o strânge de gât? Gândurile astea îl fac să turbeze. care se apăra cât putea. Şi glasul. Era atâta spaimă în vocea mamei. şi apoi îndată vocea mamei. ascuns numai de bucata de pânză subţire. Să fie tot ei? Mai stăteau încă împreună? Şoaptele erau prea depărtate. ce se deschidea uşor. oricât de uşor ar fi fost. Nicio clipă. Iar femeia. în întuneric. cu o împotrivire din ce în ce mai slabă. Unde o târăşte? Ea de ce nu mai vorbeşte? I-a vârât un căluş în gură. Edgar tremura de surescitare. încât copilul se sperie. 58 .SECRET ARZĂTOR - nu se putea întâmpla. glasul acela lacom. ca acela al cuiva care ar merge drept spre odaia lui. la miezul nopţii. Îi vede pe amândoi în coridorul întunecat. — Nu fi atât de crudă. cam cât un dulap de haine. nu trebuie. într-una şoapte şi opriri. — Nu. dă-mi drumul. A trecut înainte. Cu mâna tremurătoare. nu azi. chiar acum.. ci paşi hârşâiţi. şovăitori.STEFAN ZWEIG . mai zăbovea cu omul acela străin. respingător al omului detestat. Dar ce înseamnă asta? S-au dus mai departe. ce urât îi părea. Între uşa interioară şi cea tapetată. deşi încă şovăielnici. la o palmă de ei. acum mai domol. de afară. Mathilde. coridorul era gol. nu pot. Dar paşii. îl durea în piept. Mama nu a intrat în odaia ei. insistent. — Vino. În sfârşit — minutele se prelungeau groaznice pentru el — auzi urcând paşi prudenţi. din nou: — Nu. Acum. Acum auzi deodată vocea detestată a baronului spunând încet şi răguşit ceva ce nu înţelese. Nu era un umblet sprinten. vino! Şi iar o aude pe mamă gemând. Ce frumoasă ai fost astă-seară. urcând parcă un drum greu şi abrupt. Ce mai vrea de la dânsa? De ce îi e frică? S-au tot apropiat şi acum trebuie să fie în faţa uşii. în acea palmă de întuneric se înghesui ca să pândească paşii ei pe coridor. foarte încetiniţi. luminat slab de o singură flacără. Acum simte răsuflarea vocilor. nu! Edgar tremura. Fiecare pas. nu voia s-o lase singură. invizibil şi tremurând. chiar astă-seară? Mama încă nu ajunsese în odaia ei. se afla un spaţiu strâmt. Acolo. Asculta încordat. odios. Edgar e chiar în spatele lor. se apropiau tot mai mult.

ca de lemn. Dar copilul — simţind că muşchii lui nu mai pot rezista. în sfârşit a sosit clipa mult dorită. primejdios? Se întreba Edgar. când dragostea înşelată. Edgar geme. Nimeni. ea pare gata să cedeze. Nimeni n-a auzit nimic. se repezi clătinându-se la oglindă şi 59 . care fuge repede. bărbatul scoate un strigăt înăbuşit şi-i dă drumul — clipă pe care copilul o foloseşte ca să fugă în odaia lui şi să tragă zăvorul. Baronul îşi şterge cu batista mâna sângerândă. care i-a amarât ultimele zile de vilegiatură şi i-a stricat jocul. Ripostează cu lovituri straşnice. în obraz. nici la dreapta.SECRET ARZĂTOR - Baronul i-a cuprins mijlocul şi o duce încet înainte. se descarcă pătimaş. Furtună Să fi fost vis. slab. bătut — îşi înfige sălbatic colţii în mâna care vrea să-l înhaţe de ceafă. Vrea s-o răpească. Numai sus mai scânteiază — ironic. totul pare cufundat în somn. dar nu cedează. se năpusteşte brusc ceva asupra ei. deşteptându-se cu părul ciufulit a doua zi dimineaţă. privindu-şi trupul. simţind muşcătura.. baronul îşi dă seama cât de ridicolă e lupta lui cu un băiat necopt şi îl apucă strâns. muţi şi îndârjiţi. aşa i se pare lui — o ultimă lumină neliniştită. se sperie copilul. Pisează orbeşte cu pumnii lui mici. ca să-l zvârle cât colo. fără să-şi dea seama împotriva cui se apără. într-o surescitare nebunească. În sfârşit. Mama ţipă când. din întuneric. pare că leşină şi baronul numai cu greu o susţine. că în clipa următoare are să fie învins. dar nu dă înapoi. ura îngrămădită. holbează ochii neliniştiţi în întuneric. Şi acum. cu buzele strânse. dintr-un hăţiş de spaime. observă speriat că mai avea hainele pe dânsul. ceva ce îşi vira ghearele în el ca o pisică. Lupta aceasta din miez de noapte n-a durat decât un minut. şi e numai ură împotriva acestui spion ascuns. încheieturile erau ţepene. şi ripostează lovind orbeşte cu pumnul. strivindu-i buzele de dinţi. acum are să comită grozăvia! Un elan violent. pe coridorul întunecat de miezul nopţii. Totul e mut. unde nimereşte. Sări jos. Acum se opreşte în faţa odăii lui. n-a auzit-o. Fără voie. Capul îi vuia surd. Trânteşte uşa şi se repede după ei. Copilul ştie că e mai slab.STEFAN ZWEIG . nici la stânga. Dă drumul femeii înspăimântate. Treptat. nici nu strigă după ajutor. Baronul la recunoscut acum. un vis urât. Dar acesta simte în acea clipă un pumn mic. Luptă câteva clipe.

îl privea cu pupilele ciudat de fixe. apropiindu-se de masă. şi înfricoşat îşi aminti de toate. în ale cărui vise toate se repetaseră — dar altfel. Tăcerea aceasta îl descumpăni. târziu. — Bună dimineaţa. Îşi adună minţile cu greu. se aruncase pe pat cu hainele pe el şi gata de fugă. nici măcar unul nu-i veni în ajutor. zise. Nesiguranţa asta de a pluti undeva. Se dichisi repede şi coborî. 60 . uitându-se pe ascuns la degetele mamei. care se jucau foarte nervos cu linguriţa. Niciun cuvânt. Mama nu răspunse. tremurând febril. Un sfert de ceas stătu el aşa. greu. cu o dungă roşietică pe fruntea umflată. Trebuie să fi fost dimineaţa. Edgar răsuflă uşurat. Edgar îşi muşcă buzele. când mama se sculă fără să-i fi luat în seamă prezenţa. Nici nu se uită la el. amplificată şi de sentimentul de a nu şti cu adevărat ce se petrecuse în ajun. se ridică totuşi şi merse umil după dânsa. schimonosit. în timp. Deşi era conştient tot timpul cât de ridicol era urmând-o. să nu se deschidă brusc de sub pleoapele ce-i învăluia şi să-l prindă. nu ştia ce să facă: să rămână singur la masă sau s-o urmeze. aşteptând ceva ce întârzia. de teamă ca ochii. era nesigur. în mânie.. În surescitarea lui. În sufragerie stătea mama. Nesiguranţa îl chinuia. observând că duşmanul său nu e acolo. Dar chipul mamei rămânea atât de împietrit. uitase să-l întoarcă de cu seară. Jos. mult mai îngrozitor şi cu un miros umed de sânge proaspăt şiruitor. În fine. Nu îndrăznea să facă niciun zgomot.SECRET ARZĂTOR - se sperie de propriul său obraz — palid. în crisparea lor. Era foarte palidă. treceau paşi scârţâind pe pietriş. glasuri zburau în sus ca nişte păsări nevăzute. Iar acum. că nu trebuie să-i vadă obrazul odios pe care. de lupta nocturnă de pe coridor. să se fi prăbuşit în acel somn confuz. Şi totuşi. de năvala lui în odaie. Privea numai în depărtare peisajul.STEFAN ZWEIG . şi cum apoi. cu o senzaţie de sufocare. păreau că trădează o mânie secretă. şi soarele pătrundea adânc în odaie. lăsaţi acum în jos. nu ştia dacă-l rănise serios pe baron şi dacă ea avea ştiinţă de această ciocnire nocturnă. şi care. îl neliniştea. Acolo trebuie să fi adormit. încât nici nu încercă s-o privească. avea ochii puţin cercănaţi şi în jurul nărilor tresărirea nervoasă care îi trăda atât de tare emoţia. cu mare grijă ridică ceaşca. singură la masa lor. apoi o puse iar la loc. De fapt. Îl lovise cu pumnul. cu un sentiment de vinovăţie şi de frământare în piept. dar ceasul pe care îl întrebă speriat arăta miezul nopţii.

în odaie. Edgar intui în faţa sa o mânie cugetată şi concentrată. nici acum nu se uită la el. ca şi când i s-ar fi petrecut în jurul gâtlejului un laţ de fier. care trebuiau să se libereze printr-un trăsnet. Minute în care auzi ceasul bătând şi un copil râzând afară. Edgar. Abia putu să îmbuce ceva.. — Nu mai vreau să-ţi amintesc de purtarea ta de ieri. care se volatilizau repede întrun zâmbet împăciuitor. Când. În tăcere. Mama părea că nu bagă nimic de seamă. cum nu mai cunoscuse în viaţa lui. care ameninţa să-l sugrume. sculându-se. era totuşi rece ca gheaţa. că în curând avea să se întâmple ceva îngrozitor. căci nu se uita la el în timp ce vorbea. tensiunea electrică a doi poli încărcaţi. Dar şi mama trebuie să fi fost cuprinsă de o mare nesiguranţă. mai mult ale nervilor decât ale simţămintelor. Dar acum îşi dădea seama că răscolise un sentiment sălbatic din străfundul fiinţei ei. în sfârşit. încât la prânz sosi la masă epuizat. să rămână cât mai în urmă. Şi cu o spaimă nouă. îşi micşoră din ce în ce paşii. Ce se întâmplase? Nu mai pricepea nimic. ameninţătoare. Mama nici acum nu-i răspunse. poate că nu avusese dreptate în agresiunea lui! Nu cumva îi pregăteau o pedeapsă sau o nouă umilire? Presimţea că ceva trebuie să se întâmple. Trebuia să sfâşie tăcerea aceasta groaznică. tăcând câteva minute. mama intră în odaia ei. Fără a-l lua în seamă. se întoarse către el ca din întâmplare şi zise: — Pe urmă vino sus. Mama îi prelungi chinul. am ceva de vorbit cu tine. zise iar. Nu suna ameninţător.STEFAN ZWEIG . Curajul din ajun îl părăsise. Între ei se lăsase zăpuşeala premergătoare unei furtuni. Până atunci. La urma urmei. certurile lor nu fuseseră decât izbucniri de furie. ci îi întorsese spatele. Bravada lui era strivită. A fost 61 . — Bună ziua.SECRET ARZĂTOR - în vreme ce ea se făcea că nu-l vede. Edgar se cutremură la aceste cuvinte. o găsi încuiată. ajunse şi el la uşă. ca un câine bătut. Şi povara aceasta a presimţirii o purtă cu dânsul din odaie în odaie — patru ceasuri de singurătate — până când grumazul lui slab de copil se frânse sub greutatea nevăzută. pe când inima lui se izbea de piept. şi în faţa acestei puteri imprudent provocate se înspăimânta. Dar acum. care atârna deasupra lui ca un nor negru. În gâtlej îi creştea ceva uscat. o urmă sus.

N-o cunoscuse niciodată atât de dură şi cu atâta sânge rece. nu-i nevoie să scrii caligrafic! — să vă cer scuze pentru purtarea mea de ieri. că aţi părăsit Semmeringul — Semmering cu doi „m” — astfel că trebuie să vă spun în scris ceea ce intenţionam să vă spun personal. După cum vă va fi spus mama. Nările fremătau: — Am strigat după ajutor? Eşti nebun! Edgar se mânie. şi aştepta îngrijorat esenţialul: — Ai să-i ceri imediat scuze baronului.. Edgar ridică privirea. aşază-te jos. lasă-mă!” ai strigat atât de tare. sunt încă în convalescenţă în urma unei boli foarte grele. „Lasă-mă. Edgar făcu o mişcare. Afară. ai strigat după ajutor. dar îşi aplecă jos de tot capul pe masă. când el te-a apucat. Edgar se întoarse. Îndârjirea i se trezise iar. am aflat adineauri — gata? — adineauri. pe coridor. 62 .SECRET ARZĂTOR - ceva nemaiauzit şi mi-e ruşine numai când mă gândesc. de ce să-mi cer scuze? Ţi-am venit numai în ajutor când ai strigat! Buzele mamei se albiră. Uite hârtie şi cerneală. — Da. — Nu-i adevărat. ai scris? Înainte de titlu. — Sus — data. Tu singur eşti de vină pentru ceea ce va urma. — Asta nu scriu. Am scris tatii să-ţi ia un preceptor sau să te trimită într-un pension. Încât adesea văd lucrurile exagerate şi în momentul următor regret… Spatele încovoiat deasupra mesei sări în sus.STEFAN ZWEIG . luă locul. asta nu-i adevărat! — Edgar! Mama ameninţa cu glasul. dar mama rămase fermă: — Nu admit nicio replică. Edgar tresări. Spre regretul meu. o ameninţare. Pricepuse că asta e numai o introducere. anume — ceva mai repede. Aşa! Mult stimate domnule baron! Semn de exclamaţie. Nu vreau să-mi mai fac sânge rău din pricina ta. Nu regret nimic. Edgar stătea cu capul plecat. deci foarte iritabil. N-am făcut nimic rău. să înveţi bunele maniere. azi-noapte. încă un rând liber. Îl cuprinse frica. Ochii mamei erau oţeliţi de o hotărâre neclintită. dar ea nu-l lăsă s-o întrerupă: — Baronul a plecat azi şi ai să-i scrii o scrisoare pe care am să ţi-o dictez eu. Acum atâta vreau să-ţi spun: pentru ultima oară ţi s-a îngăduit să stai singur cu oamenii mari. Dintr-o săritură fu în picioare. Se aşeză. un rând liber.

sec. cu un vâjâit scurt în urechi.SECRET ARZĂTOR - încât am auzit până în odaie. vreo ultimă flăcăruie de încredere. Aşază-te şi scrie mai departe! Era foarte palidă şi căuta cu ultimele forţe să-şi menţină încordarea. — Haide. Trebuie să te supui şi gata. Dar n-am nevoie să discut cu tine. o privi fix cu pupilele sticloase: — Tu… nu… n-ai fost pe coridor? Şi el… el nu te-a ţinut? Nu tea apucat cu de-a sila? Mama râse. lui Edgar i se opri inima în loc. că posedă mici subterfugii îndrăzneţe. obrazul propriului ei copil răvăşit de ură. M-a însoţit numai până la intrare. muşcător: — Va să zică am visat? Ce s-a petrecut pe coridor. ceva în el se prefăcu în bulgăre de gheaţă. rece. foarte aproape. cu licăriri roşii în faţa ochilor. Atunci. Un râs rece. Dar tăgăduirea asta insolentă. — Minţi. Şi că voi doi v-aţi plimbat aseară la lumina lunii. n-am fost cu baronul niciodată pe coridor. în obraz. de la obraz. şi asta frânse puterea mamei: vedea în faţa ei. minciuni care trec prin ochiuri înguste. Edgar ţipă. şi că el a încercat să te ducă pe drumul ce merge devale. Gândul că e posibil să striveşti adevărul sub picioare ca pe un chibrit aprins nu-i intra în cap. — Ai visat! Asta fu prea mult pentru copil. vorbe şirete cu două înţelesuri. sau… — Sau ce?… Vocea lui devenise provocator de arogantă. Dar în Edgar se stinsese ceva. tot ce spuse fu răutăcios. şi vânătăile de-aici. Batjocoritor. nu sunt atât de prost cum credeţi! Ştiu eu ce ştiu! O privi obraznic în ochi. Mânia îi izbucni violent. poate că am visat şi asta? Crezi că mă las încuiat în odaie ca un copil mic? Nu. Nu putu scoate niciun cuvânt. Palma ei se şi repezi pe obrazul copilului. — Sau îţi trag o bătaie ca unui copil mic. Edgar se apropie cu un pas şi râse. auzi un ţipăt… 63 . scrie imediat. Faţă de această minciună sfruntată. Simţi că izbeşte în ceva moale.. lovi orbeşte cu pumnii. nestăpânit.STEFAN ZWEIG . ca omul care se îneacă şi dă din mâini. Ştia de mult că oamenii mari mint. Îl făcu să turbeze: — Şi vânătăile astea le-am visat? — Cine ştie cu cine te-ai bătut.

La ea. Copacii. Totul părea altfel — mai duşmănos. se încrâncenau dintr-o dată. care din copilărie îl răsfăţase. Prima descoperire Abia departe. acea bătrână bună şi prietenoasă. la Baden17. să fugă. Se repezi la uşă şi. Atunci îi veni în gând bunica. ruşinea şi groaza. Trebui să se sprijine de un copac. mai învrăjbit — de când rămăsese părăsit şi fără sprijin.STEFAN ZWEIG . plin de răbdare. în stradă. Îl fugărise groaza de propria-i faptă.. Înapoi însă nu voia să se întoarcă. şi l-ar fi trimis îndată înapoi. care fusese totdeauna sprijinul lui când acasă îl ameninţa vreo pedeapsă sau vreo nedreptate. să intre în pământ. Atunci cu cât va fi mai străin şi mai necunoscut ceea ce îl aştepta? Această izolare faţă de lumea vastă. atât de tare îi tremurau de surescitare şi de spaimă mâinile şi picioarele. în drum. ascultător. 64 . până trecea prima mânie şi apoi să le scrie părinţilor o scrisoare de dezvinovăţire. prin încăperi. în grabă. era iritabil. n-o putea îndura singur. se rostogoli pe scări. se opri. Deodată se văzu pe sine — şi monstruozitatea îi deveni conştientă: îşi bătuse mama. Ce să facă? Încotro să fugă? Chiar aici. acum îl apucase de gât şi îl zgâlţâia ca nişte friguri. îl şi cuprinsese sentimentul singurătăţii. voia să se ascundă. să scape de sub privirea aceasta. care în ajun foşniseră prietenoşi în jurul lui. distant. Să fugă. în pădurea apropiată. i se părea că niciodată nu va mai putea să vadă chipul mamei fără a-şi aduce aminte că dăduse în el cu pumnul.SECRET ARZĂTOR - Ţipătul acela îl făcu să-şi vină în fire. fără 17 Staţiune climatică. în Austria de Jos. mai bine în necunoscutul cel primejdios. nevoia năvalnică să dispară. jos. Nu dorea să fie altceva decât copilul dinainte. necunoscută. n-o putea îndura. numai la un sfert de oră de casa în care locuia. să plece de acolo. printr-o minciună. Îl cuprinse subit frica. să plece oriunde. întunecaţi ca o ameninţare. încât îşi blestema trufia. îl ameţea. Nu. atât de horcăită îi ieşea din pieptul istovit răsuflarea. În acest sfert de ceas se simţea atât de înfrânt la gândul că se află în lume singur numai cu mâinile lui nepricepute. ca şi când l-ar fi urmărit o haită turbată. Dar la cine să se refugieze? De tatăl lui se temea. trufia prostească pe care io vârâse în sânge un om străin.

fără să-i dea prin minte însă că trebuie să plăteşti pentru asta. cât costă un bilet până la Baden.. până la asemenea depărtare? Deschise cu grabă portofelul lui mic de piele. Primi restul şi dintr-o dată se simţi iar nespus de bogat. pasul nesigur devenea tot mai mărunt în drum spre gară. Edgar se strecură sfios la casă şi întrebă pe şoptite. se simţea bogat şi apoi. de câte ori se gândise să se avânte în viaţă. care doar cu un ceas înainte credea că este atotştiutor. — Un bilet întreg? — Da. soldat sau poet. Îngăimă Edgar fără nicio mândrie. împinse piesa lucitoare. că avea în mână tichetul cafeniu care îi garanta libertatea şi în buzunar răsuna muzica înăbuşită a argintului. ca nimeni să nu-l poată auzi. De câte ori visase la această fugă. peronul gării era pustiu. că fiece lucru din mulţimea de lucruri care îl înconjurau era plin de o valoare proprie.SECRET ARZĂTOR - pretenţii a căror exagerare ridicolă o înţelegea acum. doi ochi zâmbeau în dosul unor ochelari către copilul intimidat. de o anumită greutate. o freca bine cu batista până ce strălucea ca un luceafăr. Dar aproape în fiecare zi cerceta dacă mai era acolo. iată că strălucea încă aurul monezii de douăzeci de coroane. El. la care ţinea atât de mult. — Şase coroane. Uşurat. Slavă Domnului. Şinele străluceau până departe. O faţă mirată îl privea din ghişeul întunecos. Dar — un gând brusc îl sperie: o să-i ajungă? În viaţa lui. — Poftim. pe care o primise în dar de ziua lui. pe care-l purta totdeauna la dânsul. Niciodată nu se putuse hotărî s-o cheltuiască. se desfăta privind-o. Dar cum să ajungă la Baden? Cum să străbată ţara ceasuri întregi. Din ce în ce îşi pierdea curajul. Plin de o tandreţă recunoscătoare. călătorise adesea cu trenul. să ajungă împărat sau rege. iar acum se uita intimidat la clădirea mică şi albă şi nu se întreba decât un lucru: dacă cele douăzeci de coroane îi vor ajunge să-l ducă până la bunica. mai degrabă speriat că are să coste prea mult. în câmpie.STEFAN ZWEIG . acum. cu atât mai puţin avea habar cât costa: o coroană sau o sută? Pentru prima dată îşi dădea seama că există realităţi ale vieţii la care nu se gândise niciodată. 65 . acum îşi dădea seama că trecuse neatent pe lângă mii de taine şi de întrebări şi se ruşina că biata lui înţelepciune se poticnise chiar la prima treaptă spre viaţă.

simţea însă iar că banii sunt un lucru pe care nu-l ai totdeauna şi care trebuie dobândit pe o cale oarecare. cu tot zgomotul trenului dormeau cu gura deschisă. Trenul care avea să-l ducă în lumea largă! Abia la urcare observă că biletul lui era de clasa a treia. trăise ceva din realitatea pe lângă care până acum trecuse doar. stăteau chiar în faţa lui şi priveau în vag cu ochi vlăguiţi şi nemângâiaţi. după ce şuieră de departe. Răsuflă uşurat când în cele din urmă trenul. fără nicio treabă şi fără preocupări. Edgar se ghemui într-un colţ. Fugise de frică şi din laşitate — asta o resimţea în fiece clipă — dar pentru întâia oară acţionase independent. Casele zburau pe dinainte-i ca smulse de vânt. aşa cum până de curând fusese lumea pentru el. că existau nuanţe care-i scăpaseră. sosi valvârtej. minunându-se că un copil vrea să călătorească singur cu trenul. Micului agitat însă i se părea că toţi se uită numai la dânsul. ceva care nu era încă fericire. Şi ceva începu să înmugurească în teama lui întunecată. se căscau adânci prăpăstii în întuneric. Edgar învăţă mult în acel ceas de când era singur. prăpăstii în care privirea lui nu coborâse niciodată. şi totuşi neluate în seamă. Începu să vadă multe — călătorind în acel compartiment strâmt. dar care totuşi era uimire faţă de diversitatea vieţii. Cu alte priviri se uita acum pe fereastră. Până acum nu călătorise decât în clasa întâi şi iar pricepu că se schimbase ceva. Şi i se părea că pentru întâia oară vede toată realitatea. cu ferestrele deschise spre lume. Lucraseră ca să câştige bani. şi îi venea să se gândească la 66 . ca şi cum un văl ar fi căzut de pe lucruri şi i s-ar arăta acum totul: fondul intenţiilor. dar nu-şi putea închipui cât. Câţiva muncitori italieni cu mâini vârtoase şi cu glasuri aspre. Pentru întâia dată era conştient că fusese obişnuit cu o atmosfera de confort ca ceva de la sine înţeles şi că la dreapta şi la stânga. Fără îndoială. trebuie să fi lucrat din greu. Altfel de oameni decât cei de până acum erau vecinii lui de drum. rezemaţi de lemnul tare şi murdar. căci unii erau obosiţi şi. Pentru întâia oară avu o vagă idee că există meserii şi destine. nervul secret al activităţii oamenilor. Pentru întâia oară deveni poate el însuşi o taină pentru părinţii lui.STEFAN ZWEIG . că în jurul vieţii lui se îngrămădeau taine — aproape de el. Se ghemuia tot mai tare în colţul lui.. Câţiva oameni apărură pe peron. ca şi cum fuga şi fărădelegea i-ar fi fost scrise pe frunte.SECRET ARZĂTOR - Mersul trenurilor îl înştiinţa că acceleratul avea să sosească după douăzeci de minute. reflecta Edgar. ţinând sape şi lopeţi.

Ziua nu se simţise încă singur. înţelese că asta le era soarta. patriarhală. depărtate. Întuneric uluitor Dar la Baden. asta era lupta lor cu viaţa. pe neaşteptate se simţi îngrijorat de apropierea nopţii. Văzu casa frumos aşezată pe o stradă largă. Roţile se învârteau tot mai repede. Încă o dată privi înapoi: munţii începuseră să se arate ca nişte umbre albastre. obiecte aşezate. fără însă să se arate îndată privirii. fericiţi sau nefericiţi. care stăteau cu steaguri fluturânde de-a lungul căii ferate. Edgar se văzu singur pe peronul unde se aprinseseră luminile şi semnalele străluceau în depărtare. când oamenii vor dispărea prin case — unde fiecare avea un pat.STEFAN ZWEIG . Dar cum va putea el suporta toate. nu încape vorbă că toţi ai casei se aflau cu musafiri în grădina din fund. Înăuntru nicio mişcare. ca un străin. fără să privească la dreapta sau la stânga. când trenul opri. prietenoasă. cum să le răspundă? Cum să 67 . să te aşezi pe o bancă sau să căşti ochii la vitrine. o noapte tihnită. porni pe drumul binecunoscut. verzi şi roşii. puteai să te odihneşti. acolo de indiferenţa hazardului. străin — era singura lui dorinţă clară. Cantonierii. pe când el. să le dea bună seara. ferestrele erau închise. jucării moarte. În grabă. ca şi dânsul. cu sentimentul vinovăţiei sale. cum să îndure întrebările. dacă erau dornici. atât de firesc. cum fusese el însuşi. şi lui îi păru că acolo unde pe bolta înceţoşată se dizolvau încet.SECRET ARZĂTOR - oamenii care locuiau în ele. inaccesibile. era o casă albă. să afle totul. O. posibilitatea de a vorbi cu ai săi. pitită după lujerii şi iedera unei grădini bine adăpostite — o lumină într-un nor de verdeaţă. de sar afla mai curând sub un acoperiş. zăcea propria lui copilărie. în serpentine trenul cobora la vale. Simţi că ceea ce de două ceasuri i se părea atât de uşor. pentru întâia dată nu-i mai părură nişte simple marionete. tot mai îndepărtaţi. Pusese mâna pe clanţa rece. Cum avea el să intre. va trebui să hoinărească într-o singurătate necunoscută. apăruse câmpia. până ajunse în faţa vilei unde locuia bunica. să nu mai stea niciun minut sub cerul liber. când se întâmplă ceva ciudat. îi era imposibil. munţii deveneau tot mai domoli. dacă erau bogaţi sau săraci. Edgar iscodi printre zăbrele. sau dacă erau copii care până atunci doar se jucaseră cu lucrurile. La priveliştea asta policromă.. căci primprejuru-i erau oameni.

68 . Edgar se strecură timid pe lângă cei câţiva oameni care şedeau sub cercul de lumină al felinarelor. Ce voiau? Nu putea înţelege. sau oameni. nu era linişte. le vedea trupurile de câte ori dădeau de lumină. Nu vorbeau între ei. unde trebuia să coboare colina. din oraşul luminat şi dând viaţă beznei prin prezenţa lor enigmatică. nevăzută. trebuia să asculte. adesea îmbinate cu răsuflarea vântului printre frunzele mlădioase. înainte de a le putea apuca. care veneau pesemne în acelaşi timp de la oameni. care venea poate numai fiindcă era primăvară. fără să ştie încotro. totul zăcea ca o singură masă nedesluşită. Se făcu mic de tot pe o bancă în întunericul abisal şi încercă să chibzuiască ce trebuia să spună acasă. plină de teamă. În faţa parcului staţiunii se opri. cu hârşâitul paşilor depărtaţi. când şi când. ocultă. Intră cu sfială. văzând întuneric. cât de confuz şi totuşi. Poate că acolo se va putea aşeza. şi în sfârşit să gândească în linişte ca să vadă limpede ce are de făcut. Era vântul.. dar care-l înspăimânta ciudat pe copilul nedumerit. venind de jos. cu şoaptele unor glasuri reţinute. îl cuprinse teama absurdă că ar putea veni cineva. îşi zise că nu e nimeni. să asculte într-una sunetele înăbuşite. care se strecura neliniştit printre arbori. doar paşii le scârţâiau neliniştit pe pietriş şi. minunat de tainic! Erau animale. zumzăitul şi gunguritul ademenitor? Asculta. sau doar mâna fantomatică a vântului care întreţesea foşnetul şi zgomotele. Împotriva voinţei lui. căci nu se auzeau voci. vreo răscolire subterană în pădure. şi odihni. Acolo totul era plin de vorbe şi de murmure ce fugeau de lumină. de suspine şi de gemete. cu un fel de rumoare voluptuoasă. şi fugi mai departe. stând de vorbă sau citind. de un verde străveziu. Voia să fie singur… Dar nici sus. În faţă. de la animale şi de la somnul agitat al naturii. Cât de înspăimântător era întunericul. Dar gândurile îi alunecau. O frământare primejdioasă răsufla acolo.SECRET ARZĂTOR - suporte întâia privire când va trebui să spună că fugise de la mama lui în ascuns? Şi cum să explice monstruozitatea faptei lui. dar — acum vedea lămurit — erau şi oameni. neagră. în penumbra aleilor neluminate. perechi îmbrăţişate. înfricoşător de enigmatică. Dintro dată.STEFAN ZWEIG . dospind în întunecimea confuză a unei nopţi de primăvară timpurie. vocile mistice ale întunericului. erau aprinse câteva felinare care dădeau frunzelor încă tinere o lucire de apă fantomatică. pe care nici n-o mai înţelegea? Înăuntru se deschise o uşă. Dar mai în spate.

nu-i mai era teamă de nimic de când îndurase întunecimea şi spaima faţă de necunoscut. Ceva îl îmboldea fără să-şi dea seama şi deodată se pomeni din nou în faţa vilei.STEFAN ZWEIG . Vedea cum ferestrele luminate licăreau prin verdeaţă. Bărbatul şi femeia îşi apropiară capetele unul de altul. de o odaie luminată. îşi continuă plimbarea. Sări în sus. îl năpădi dorul de un glas prietenos. era doar ca să guste mai profund bucuria premergătoare. un câine sări lătrând. speriat: — Edgar! E-aici! El e! Jupâneasa bunicii îl văzuse. Sângele îi năvăli iar în vine. cu mâna iar pe clanţa rece. Un minut bărbatul şi femeia statură aşa. Auzi nişte paşi apropiindu-se şi un râs înăbuşit. strălucitor şi fatal — era deci şi aici. Edgar nu desluşea nimic. la adăpost. apoi pietrişul scrâşni iar sub paşii lor care se depărtau şi care în curând se stinseră în întuneric. cu oamenii dinăuntru. dar deodată paşii se opriră chiar în faţa băncii lui. Atunci. îmbrăţişată. acasă.SECRET ARZĂTOR - plutind în trecere ca nişte umbre. auzi voci strigând cu bucurie şi cu spaimă. Cu un fior voluptos.. de o îmbrăţişare. cum bărbatul şoptea cuvinte fierbinţi. Dar perechea care bâjbâia acum căutându-şi drumul prin beznă nu-l văzu şi. aşa cum o văzuse atunci pe mama cu baronul. auzi numai cum un geamăt izbucni din gura femeii. într-o odaie luminată. un fel de presimţire pătrunse prin teama lui. Acasă. Ce i se putea întâmpla? N-aveau decât să-l bată şi să-l ocărască. Edgar respiră uşurat. Parcă întreg întunericul apăsător s-ar fi cufundat în el şi i-ar sparge pieptul. Îl cuprinse teama că cei ce se apropiau ar putea să-l descopere şi se cufundă şi mai adânc în întuneric. Puternic. de oamenii pe care-i iubea. în apropierea oamenilor. resimţi o singurătate de neîndurat. Chiar apropierea aceasta — sentimentul liniştitor de a fi împreună cu oamenii de care se simţea iubit — îl umplea de fericire. se repezi la copil şi-l apucă de mână. Deodată. din casă veneau cu lumini. Secretul acesta — secretul cel mare. Dar totdeauna trupurile le erau strânse unul de altul. în întunecimea aceea tulburătoare. mai fierbinte decât înainte. Şi dacă zăbovea încă. un 69 . pătimaşe. în gând vedea în dosul fiecărui geam odaia familiară. Uşa fu smucită dinăuntru. în spatele lui. din adâncuri. un glas răsună. acasă! Să fie undeva. Pe Edgar îl trecură fiori.

SECRET ARZĂTOR - tumult vesel de ţipete şi de paşi care se apropiau. ci numai îl cuprinsese cu o privire atât de ciudat reţinută. în toată 70 . nimeni nu mai vorbea de vina lui şi se vedea înconjurat. nedându-şi nici el limpede seama ce simţea: teamă sau fericire.. Remuşcarea devenea tot mai violentă în el şi bucuros s-ar fi sustras tuturor atenţiilor bunicii şi mătuşii şi s-ar fi dus să-i ceară iertare. mama porni imediat după el. supărarea prefăcută. Auzi glasul mamei. singur cu ea. dând tuturor emoţii grozave. de a fi dorit să-şi schimbe existenţa privilegiată cu plăcerea înşelătoare a unei singurătăţi voite. de a fi iarăşi copil. Trăi cu voluptate sentimentul pe care îl desconsiderase şi care totuşi îi lipsise atât. Îi era ruşine de aroganţa din ultimele zile. pusese să-l caute prin Semmering. răspândind emoţie. Acum îl ţineau de aproape. pentru că vedea totuşi în ochii lor bucurie şi dragoste. neştiind ce să spună. Întâi bunica veni cu braţele întinse apoi. de o grijă duioasă. Şi chiar aparenţa aceasta. dar cât de ciudat îi părea lui că nu resimţea toate reproşurile aspre pe care i le adresau. bunica îl întrebă dacă nu îi e foame sau dacă doreşte ceva. în odaie. ce să facă. mama. Apoi bunica îl îmbrăţişa iar înlăcrimată. în spatele ei — i se păru că visează — mama. Fata în casă îi scoase haina şi-i aduse alta mai caldă.STEFAN ZWEIG . Triumfători dar reţinuţi. cu ochii plânşi. Telegrame către Baden şi către tatăl lui la Viena alergară mai iute decât dânsa. nu dură decât o clipă. chipuri pe care le recunoştea acum. Se şi iscase bănuiala unei nenorociri. nu mai întrebau nimic. când un domn veni cu ştirea că-l văzuse pe copil pe la ora trei în faţa ghişeului de la gară. Ultimul vis Lucrurile se întâmplaseră astfel: acolo era de mult căutat şi aşteptat. dar nu cu forţa. stătea în mijlocul acestei izbucniri calde de sentimente exuberante. De două ceasuri. Alături sună telefonul. auzi vorbe disparate „Edgar… înapoi… e aici… ultimul tren” şi se miră că nu sărise sălbatic la dânsul. toţi se îndesau şi-l învăluiau cu îngrijiri duioase. dar îndată ce-i observau intimidarea. fără să ezite. înspăimântată de fuga nebunească a copilului surescitat. tremurând şi stingherit. îl duseră sus. Acolo aflară repede că Edgar luase un bilet pentru Baden şi. Cu toată mânia ei. să-i spună. toţi erau în căutarea fugarului. El însuşi.

care opri în faţa casei! Toţi se speriară atât de tare. O mişcare pe care la început n-o pricepu. era gata să acuze.SECRET ARZĂTOR - smerenia. tot mai aproape. Tatăl lui era sever. încât îl apucă neliniştea şi pe Edgar. intrase acum mama şi obrazul îi era în umbră. cu mătuşa şi cu fata în casă îl închideau într-un cerc strâmt şi în această căldură se simţea minunat de liniştit. dar cum să-i povestească lui că fusese înşelat şi bătut? Ar înţelege tata? — Ei. Dacă şi-ar fi dat seama câtuşi de puţin cât era de spăşit. Îşi spunea că ar trebui să se justifice. desigur. De orice mişcare a lui le era frică. Tatăl era foarte înalt. Dar vocea rămânea dură. Îi înspăimântase pe toţi. Se auzi huruitul unei trăsuri. Ea. Numai faptul că mama nu intra de loc în odaie îl tulbura. împăciuitoare. le era teamă să nu fugă iar. Atunci văzu — şi inima i se opri — cum din spatele tatii mama făcu o mişcare ciudată. vorbea tare şi mânios. desigur.. nătărăule? Cum ai putut s-o sperii aşa pe mama? Glasul îi era furios şi mâinile aveau gesturi violente. şi i se aduse o gustare preparată în grabă. Te-a supărat ceva? Trebuie să ai un motiv când fugi. În urma lui. Edgar se simţi în faţa lui nespus de mic. Încet. tatăl părea enervat. dură ca şi paşii care înaintau aproape. care cu un gest brusc fu dată de perete.STEFAN ZWEIG . nu poţi să vorbeşti? Ce s-a întâmplat? Poţi să spui fără frică. apoi în faţa uşii. Când intră. Cum au să poată pricepe că regreta fuga mai mult decât toţi? Masa era pusă. bunica îi spuse uşor speriată: — Unde vrei să te duci? Se opri ruşinat. Bunica şedea lângă el şi nu-l slăbea din ochi. Amintirea îl înfuria din nou. acum în odaia de alături. glasurile bunicii şi al mamei. era singurul om de care se temea cu adevărat. Voci zburară de colo până colo prin întuneric şi se lămuri că sosise tata. între cuvintele lui răsunau. Ţi-a făcut cineva vreun rău? Edgar şovăia. voiau să-l potolească. Edgar nu răspunse. 71 . — Ce ţi-a venit să fugi. Dar acum se uita la el — şi în ochi avea o rugă fierbinte. Edgar trase cu urechea. ar fi venit. Edgar observă intimidat că acum era singur în odaie şi chiar această scurtă izolare îl tulbură. nervos şi părând cu adevărat mâniat. că voia iar să fie copil şi ascultător. Dar când se sculă încet. Bunica se duse afară.

de o fericire imensă şi sălbatică. Sclipea ceva în ochii ei? Sau era numai răsfrângerea flăcării? Nu. copacii foşneau în noaptea întunecată. dar nu se simţea trist că rămăsese singur. felurite şi bogate. Se opri şi se uită la el. doar nu mai eşti un puşti şi ai putea să ai mai multă minte. dar lui nu-i mai era teamă. Avea să mediteze la atâtea lucruri. Toată durerea ultimelor zile se topea în sentimentul puternic al primei lui aventuri. Se aşteptase la orice. Glasul i se înmuie: — Ce palid eşti.SECRET ARZĂTOR - încet de tot. nu… n-a fost nicio cauză… Mama a fost foarte bună cu mine.. Şi toată fiinţa lui clocoti de mândrie că mama avea încredere într-însul. că pe micile lui buze de copil se afla în joc o soartă. şi era ca beat de presimţirea tainică a unor viitoare evenimente. atunci e altceva. Îl năpădi impetuos o abnegaţie. Îşi strânse toate puterile: — Nu. Atunci copilul simţi dintr-o dată că tot trupul îi e străbătut de ceva cald. I se părea că vede pentru întâia oară realitatea nudă — nu ca până acum. Nu crezuse vreodată că zilele pot fi atât de îmbulzite de trecerea multiplă de la durere la bucurie. spre a arăta cât de mult te puteai bizui pe el şi cât de matur era. învăluită în miile de minciuni ale copilăriei. Cred că pe viitor o să te gândeşti mai bine! Ca să nu se mai întâmple. Toată vremea Edgar nu se uita decât la mama. că oamenii au nevoie 72 . care îi va dezvălui surprizele ei. Înţelese că mama îi dădea în păstrare un secret. ridică degetul la gură în semn de tăcere. N-am să mai vorbesc azi despre asta. era convins că înţelesese natura oamenilor. o dorinţă să-şi exagereze încă vinovăţia. Mânia lui era dezarmată: — Ei. Dar eu am fost obraznic. Îl umplea de fericire gândul că nenumărate zile similare îi stăteau în faţă şi că îl aştepta o întreagă viaţă încă nedesfăşurata. ci în toată frumuseţea-i neînchipuit de primejdioasă. Îl cuprinsese întâia presimţire a diversităţii vieţii. dacă-ţi pare rău.STEFAN ZWEIG . Îl trimiseră la culcare. Pentru prima oară. m-am purtat prost… şi atunci… atunci am fugit. numai la mărturisirea asta. Pierduse orice nerăbdare în faţa vieţii de când aflase cât e de bogată. Sper că n-ai să mai faci copilării de-astea. acolo lucea ceva umed şi luminos şi în jurul gurii flutura un surâs care-i mulţumea. Afară. Tatăl îl privea uluit. nu. pentru că mi s-a făcut frică. Dar îmi pare că te-ai mai înălţat cu o şchioapă.

. ceva cald. Abia mai târziu. Simţi atunci deasupra lui răsuflarea unui obraz catifelat. linguşitoare.SECRET ARZĂTOR - unii de alţii. Toate acestea erau minunat de plăcute şi mângâioase când le gândeai în întuneric. Ghici că era mama. Dar umbrele somnului se şi lăsaseră peste presimţirea aceasta a secretului atât de râvnit. povara dulce-amară a dragostei. drept recunoştinţă pentru tăcerea sa. 1911 73 . Îi simţea sărutările şi simţea lacrimile răspunzând duios la mângâieri. recunoscu în acele lacrimi făgăduinţa unei femei în pragul bătrâneţii că de acum încolo va aparţine numai copilului ei. nu regreta nimic şi chiar pentru baron — ademenitorul. Şi îl învălui. cald şi blând care îl atingea pe al lui. o renunţare la aventură. Deodată i se păru că se deschide uşa. rămase în urma ei. şi că ceva se apropie uşor. dar simţea că e o mare fericire să fii iubit astfel şi că prin această iubire intra în posesia marelui secret al vieţii. Când mama îşi retrase mâna. mulţi ani mai târziu. şi să mai fie îmbrăţişat atât de duios. pe buzele copilului. Întâi crezu că nu e adevărat. ca o adiere. era şi prea prins de somn ca să-şi ridice pleoapele. Apoi copilul adormi şi începu un vis mult mai adânc: visul vieţii. un rămas-bun tuturor dorinţelor. Îi era cu neputinţă să se gândească la ceva sau la cineva cu ură. Toate astea nu le înţelegea copilul de atunci. Imaginile ultimelor ceasuri trecură încă o dată colorate. încă o dată cartea tinereţii lui îşi deschise ademenitor paginile. când buzele i se îndepărtară de ale lui şi când silueta uşoară pieri foşnind. chiar când par că se duşmănesc. şi e foarte dulce să fii iubit. care îl săruta şi-i trecea mâna prin păr.STEFAN ZWEIG . uşor încâlcite cu imagini de vis şi aproape cufundate în somn. dorinţa să mai simtă adesea astfel de buze catifelate. şi luă totul numai drept împăcare. Nu ştia că şi dânsa îi era recunoscătoare pentru că o salvase dintr-o aventură absurdă şi că prin această îmbrăţişare îi lăsa. ca o moştenire pentru viitoarea lui viaţă. duşmanul lui cel mai amarnic — găsi un sentiment nou: recunoştinţă pentru că îi deschisese uşa spre această lume a întâilor simţiri.

Hohotea de plâns.STEFAN ZWEIG . ca înainte. Sora s-a ridicat şi priveşte către cealaltă. — Da. Nu mai e atât de severă. cu capul între perne. ştii. Între ele pluteşte întunericul. de m-am cutremurat. dar tot m-am dus în odaia ei. i se văd lucind ochii. dar nu ştiu bine ce. Cea mare o îndeamnă: — Voiai să-mi povesteşti ceva. să-i fac o surpriză. — Ce e? răspunde din celălalt pat. E numai cu un an mai mare. dar nu vrea să arate. — Nu. numai dinspre paturi vine o licărire molcomă. mi-a dat deodată prin minte că nu-i spusesem „noapte bună” domnişoarei. — Ascultă! zice deodată o voce. s-ar putea crede că dorm. alburie. nu! — A şi apucat-o nerăbdarea. Se lasă iar tăcere. — Cred că e foarte tristă. îmbrăcată. adevărat nimănui. De alături. Numai în pat. 74 . E a celei de doisprezece ani. Dar ea nu m-a observat. Deschid eu uşa cu mare băgare de seamă. Lumina e stinsă. — Da. Mă şi descălţasem. când m-am dus la culcare. la domnişoara? Cealaltă zăboveşte cu răspunsul şi stă pe gânduri. — N-ai adormit încă? Bine! Aş… aş vrea mult să-ţi povestesc ceva. — Hai. spune! — Uite… adineauri. întreabă prin întuneric. De două zile nu mi-am făcut lecţiile şi nu mi-a spus nimic.GUVERNANTA - Guvernanta Cele două copile sunt acum singure în odaia lor. un foşnet. nici mamei. sora ei. — Ştii… voiam să-ţi spun… dar spune-mi tu întâi: n-ai băgat de seamă nimic zilele astea. aproape speriată. nici prietenei tale. Şi pe urmă e… nu ştiu… mi se pare că nu-i mai pasă de noi. Grozav m-am speriat! Aud pe cineva plângând şi o văd întinsă pe pat. stă tot timpul deoparte şi nu se mai joacă de loc cu noi. dar n-am văzut-o. care încet. zice în sfârşit. aşteptând. tiptil de tot. niciun răspuns. Amândouă răsuflă domol de tot.. Nici la pian nu mai cântă. Întâi am crezut că nu-i în odaie. Lumina era aprinsă. dar să nu spui nimănui.

iar noi. zilele astea. iar acum. din întâmplare. prin uşă. şi eu credeam că trebuie să fie foarte frumos. încet de tot. de câteva luni. Nu mai spune nimic. Amindouă tac. în fiecare zi. am auzit desluşit plânsul şi am coborât în fugă. spune-mi. Asta nu te-a mirat niciodată? Mezina bâlbâie foarte speriată: — Da… da. răspunde visător cea mare. în grădina publică sau în parc. Amândouă sunt cufundate în gânduri sau poate chiar în visuri. oriunde ne-am dus cu domnişoara. zice: — Cred că e îndrăgostită. de când e student şi stă la noi. Convorbirea pare să fi luat sfârşit. de ce? Sora se codeşte. până n-a venit domnişoara la noi? Iar acum se învârteşte pe lângă noi toată ziulica. doar nu i-am făcut nimic. în pace cu veşnicele ei sâcâieli.. Mereu l-am întâlnit. Dar mă tot gândeam că… Glasul i se înăbuşă. aşa de tare tremuram. Încă o dată. Atunci. în sfârşit. noi. Dar am observat la timp că pentru el suntem numai un pretext. În cele din urmă. 75 . Pe urmă. — Nu ştiu. suntem nişte proaste. am băgat. nu? De trei ani. — Şi eu credeam la început. A trebuit să mă opresc o clipă. fetele. sau în Prater.STEFAN ZWEIG . de seamă. Acum tac amândouă. Mama o lasă. — Îndrăgostită de cine? — Tu n-ai observat nimic? — N-o fi îndrăgostită de Otto? — Nu-i aşa? Şi el de ea. sigur. cu totul nedumerită: — Dar de ce plânge? Doar o iubeşte. Iată însă că cea mică vorbeşte încă o dată în întuneric. doar nu s-a certat cu nimeni. — Îndrăgostită? — Cea mică tresare puternic. de ce plânge aşa? — Îmi închipui eu de ce. nu ne-a însoţit niciodată. începe mezina. ne însoţeşte mereu. una dintre ele zice pe şoptite: — Biata domnişoară! Glasul freamătă prin odaie ca un sunet întunecat şi se pierde: apoi se face iar tăcere. — Aş vrea să ştiu de ce plângea. — De ce. Şi totdeauna mi-am închipuit că trebuie să fie foarte frumos când eşti îndrăgostită.GUVERNANTA - Şi atunci am închis iar uşa. A fost vreodată drăguţ cu mine sau cu tine. zice cea mare.

faceţi-vă de lucru câtva timp. ca şi când puţin i-ar păsa: — Ai mai aflat ceva? — Nu. Seara numai. Pe furiş. dar pe sub pleoapele plecate trag cu coada ochiului la dânsul. cu aceleaşi manevre. ca la un străin. Mă doare capul şi vreau să mă odihnesc o jumătate de ceas. se tulbură. El îi răspunde dând din cap. Nici n-a ieşit bine guvernanta şi cea mică se repede către cea mare: — Să vezi. Nu-i vorbesc. să vadă dacă nu cumva se înţelege prin semne cu domnişoara. Când aceasta se întoarce spre dânsa.GUVERNANTA - Şi încă o dată. fetele nu mai vorbesc despre asta. — Sigur. îi răspunse soră-sa şi întoarce capul. în nerăbdarea lor de a descoperi secretul. care locuieşte de ani de zile în casă. Parcă amândurora le-ar fi teamă să stea de vorbă. îi arunca o privire scânteietoare. Otto se duce acum în odaia ei. Trec una pe lângă alta. După-masă nu se joacă.. Fetiţa tremură de emoţie. Cea mare înţelege îndată gestul şi. se evită. apoi privirile li se întâlnesc fără voie când amândouă se uită pe ascuns către guvernantă. Pe sub masă. peste câteva zile. şi totuşi fiecare simte că gândurile celeilalte se învârtesc în jurul aceleiaşi preocupări. încet şi compătimitor. pipăie uşor mâna surorii mai mari. Şi aşa. una dintre ele întreabă rece. fac lucruri inutile şi fără noimă. Abia s-au sculat de la masă şi guvernanta le spune fetelor: — Duceţi-vă în odaia voastră. la rândul ei. cu aceeaşi pândă mută a celor două copile care. se simt în preajma unei taine arzătoare. Copiii privesc în jos. neliniştite şi inconştiente. Amândouă sunt neliniştite. trec câteva zile. În fine. A doua zi dimineaţa. adie de pe buze somnoroase: — Biata domnişoară! Apoi se face linişte în odaie. una observă cum la masă guvernanta îi face din ochi un mic semn lui Otto. de asta a vrut să se descotorosească de noi! — Să ascultăm la uşă! — Dar dacă vine cineva? — Cine să vină? 76 .STEFAN ZWEIG . se ating cu mâna ca şi cum ar vrea să-şi atragă reciproc atenţia. La masă se uită la vărul Otto.

cu inima zvâcnindă. În sfârşit. cu lăcomie: — Ei… spune! Cea mare face o mutră îngândurată.GUVERNANTA - — Mama.STEFAN ZWEIG . este Otto. Apasă clanţa. tot?… Tot? — Da. în coridor. dar pe urmă n-ai să-mi povesteşti nimic! — Ba tot! — Adevărat. Atunci. să nu-i scape nicio vorbă. Dar cea mică se înghesuie cât mai aproape de ea. Cea mică se uită nerăbdătoare într-acolo. Amândouă aşteaptă în coridor. Cea mică se sperie: — Da. trei minute. şi-mi faci semn dacă vine cineva. De văzut n-am putut vedea nimic. Curiozitatea o arde. furioasă. spune: — Nu înţeleg nimic. căci ea i-a spus: „Lasă asta. Ca săgeata se repede cea mare. Cea mică întreabă insistent. Fata tuşeşte şi amândouă dau fuga spre camera lor. nu-şi găseşte locul de parcă ar sta pe jeratic. E gata să plângă de emoţie şi de mânie că sora ei aude tot şi ea nimic. Într-adevăr. ca şi cum şi-ar vorbi sieşi. Sora ei încearcă să-şi adune gândurile. Otto a vrut s-o îmbrăţişeze sau s-o sărute. Cred că după ce a intrat în odaie. tremurând emoţionate. două. Acolo se opresc o clipă. Se apropie tiptil: dar.. cu răsuflarea tăiată. cu mintea aiurea. uşa se închide după el. care-i par o veşnicie. Aşa suntem sigure. Şi iar aşteaptă afară. pe cuvântul meu. adevărat… — Ştii ce? Eu ascult la uşă şi tu stai afară. — Ce? — E foarte ciudat! — Ce?… Ce?… Rosteşte cu greu cuvintele. — Da. — A fost foarte ciudat… cu totul altfel decât îmi închipuiam. sora o împinge înapoi. Cea mică dace o mutră posomorită. în altă odaie. Iar tu să tuşeşti dacă auzi pe cineva venind. cheia era băgată în 77 . Paşi! Fetele dispar repede în întuneric. O trec fiori de nerăbdare. Sângele le zvâcneşte vijelios. o smulge de la postul ei. am de vorbit ceva serios cu tine”. se trânteşte o uşă. se lipeşte de uşă şi ascultă ţinându-şi răsuflarea. Ce are să se întâmple? Se lipesc una de alta.

fii sigur că nu merit să te porţi aşa cu mine.” Atunci ea a început să plângă şi pe urmă i-a spus printre lacrimi. nedumerite. dar ştiu eu bine de ce deodată te ţii deoparte. cu atâta bunătate: „Otto. — Cred că n-ai auzit bine. „Da?” a zis ea atunci aşa de trist. fata începe să tremure şi nu mai poate vorbi de emoţie. nehotărâte. dar de vorbit trebuie să vorbim. Sigur că mama nu i-a dat voie să-l aducă aici. şi a trebuit să fug. tot încercând să priceapă. Nu mai vii în parc. De aceea o fi aşa de tristă. din cauza noastră. nu ştiu nimic”.GUVERNANTA - broască pe dinăuntru. ba da! Şi Otto a repetat. fiindcă ia răspuns încet de tot: „Ştii tu”. „Nu. Gândul le chinuie. Apoi cea mică deschide iar vorba: 78 . dar asta a spus-o cu-atâta sfială.” El a tăcut şi pe urmă a zis: „Sunt în ajunul examenelor. cu atâta blândeţe. dar am auzit foarte clar: „Ce s-a întâmplat?” a întrebat atunci Otto. Niciodată nu l-am auzit vorbind aşa. Şi atunci ea a spus… Deodată. o citesc în ochii tăi. „atunci de ce ai început deodată să mă eviţi? De o săptămâna n-ai mai schimbat niciun cuvânt cu mine. acolo unde locuia… înainte de a veni la noi.STEFAN ZWEIG . Cea mică se lipeşte mai strâns de ca. Tocmai asta nu pricep. Unde ţine copilul? — Nu ştiu. aşa groaznic de trist. foarte. — Fugi de-aici! Pe atunci nici nu-l cunoştea pe Otto! Tac iarăşi. Ştii şi tu.” „Ce?” a îngăimat el.. foarte slab. încât am simţit îndată că îi e oarecum teamă. — Poate acasă la ea. — Un copil! Nu se poate. Fata căscă ochii. — Ba da. — Ce… ce anume? — I-a spus… „Am un copil de la tine!” Ca fulgerul sare în sus cea mică: — Un copil! Un copil! Nu se poate! — Dar aşa a spus. a sărit întocmai ca tine şi a strigat: „Un copil!” Ea a tăcut mult timp şi apoi a zis: „Ce-are să se întâmple acum?” Şi pe urmă… — Şi pe urmă? — Pe urmă ai tuşit tu. Ţi-am devenit dintr-o dată străină? O. de ce minţi? Spune adevărul. Doar nu ţi-am cerut nimic. Acum nu se mai poate altfel. am mult de lucru şi nu-mi rămâne timp pentru altceva. Şi trebuie să fi observat şi ea că minte. că altminteri vorbeşte tare şi obraznic. buimăcită. Ştii foarte bine ce am să-ţi spun.

Numaidecât. şi numai oamenii căsătoriţi au copii. Ce s-o mai întrebi. A doua zi. le întâmpină o veste neaşteptată: Otto părăseşte casa.GUVERNANTA - — Un copil! Asta-i absolut imposibil! Cum poate să aibă un copil? Doar nu e măritată. nu fi proastă! Doar n-a fost măritată cu Otto. I-a explicat unchiului că examenele încep curând. gândesc mereu. cu o sfială plină de respect. parcă am fi copii mici — iar eu am acum treisprezece ani. la masă. Când intrăm în odaie. — Poate a fost măritată. Vorba asta revine într-una. — Atunci cum? Amândouă se privesc ţintă. Se preface totdeauna. cu mare tristeţe. uluite. — O fi fetiţă sau băiat? — Cine poate să ştie! — Ce crezi… dacă aş întreba o dată… cu mare. — Totuşi. Are un copil. Copiii tac.. Numai… numai când vrea să ne ducă de nas… În clipa aceea intră domnişoara. pe o lună. Brusc. îşi ridică privirea către ea. ştiu sigur. până 79 . le cuprinde şi pe ele tristeţea. după cum ştii când ai părinţi. Are să-şi închirieze undeva o odaie. Şi mereu li se aprinde curiozitatea. aş fi vrut atât de mult să ştiu! — Crezi că eu nu? — Ştii… ce nu pricep eu cu adevărat e că Otto n-a ştiut nimic despre asta.STEFAN ZWEIG . de aceea e atât de tristă! Şi. Glasul domnişoarei pare puţin mai grav şi mai vibrant ca de obicei şi ochii îi sunt înroşiţi. — S-a făcut doar că nu ştie. toţi îşi înghit vorbele şi înşiră la mofturi. — Dar nu pentru aşa ceva. două. — Ei. fetele tac şi se fac că învaţă. Doar ştii când ai un copil. ticălosul. sfârşind cu un oftat de compătimire. Ni se ascunde totul. — Biata domnişoară! zice una. că trebuie să lucreze pe brânci şi că acolo nu e destulă linişte. Însă o privesc pe sub gene. cu încetul. mare grijă… — Ai înnebunit! — De ce?… E atât de bună cu noi! — Dar ce-ţi veni? Nouă nu ni se spun asemenea lucruri. nouă ne spun numai minciuni.

ele însele viclene şi mincinoase. Încrederea copilărească. mai profunzi. Cei doi copii sunt grozav de agitaţi. cu instinctul lor. fără niciun cuvânt. îi previn toate dorinţele. se ajută una pe alta. o laşitate. viaţa lor a ajuns dintr-o dată în criză. Toată ziua sunt cu ochii în patru. Le-a pierit pofta de joacă şi râsul. care s-a ascuţit. şi-au pus în gând să-i aducă multă bucurie. îi întorc spatele. necuviincios. ochii le sunt văduviţi de lumina vioaie.. De când ştiu că sunt înconjurate de minciună. cât mai multă bucurie domnişoarei — acum atât de tristă. care înainte aveau o lucire jucăuşă şi blândă. ascultă pe la uşi să prindă ceva. Când Otto vine să-şi ia rămas-bun. copiii s-au schimbat cu totul. lipsită de grijă. lipsită de griji.GUVERNANTA - termină cu examenele. dinainte. În aceste câteva zile. Se strecoară pretutindeni ca nişte năluci. Îşi fac lecţiile cu sârguinţă şi cu grijă. încât dragostea uneia pentru alta se adânceşte. Din când în când. simt. În faţa părinţilor se ascund sub un prefăcut aer copilăresc. apoi izbucneşte în fiinţa lor un neastâmpăr sălbatic. o fugă. Bănuiesc vreo legătură tainică între vestea asta şi convorbirea din ajun. Dar domnişoara nu ia 80 . o privire în lumea adevărului. par mai scânteietori. Sunt atât de dezarmate în neîntrerupta lor pândă şi spionare. În tăcere.STEFAN ZWEIG . sau izbucnesc în plâns. Nimic nu le mai pare adevărat din ce li se spune şi văd numai minciuni şi uneltiri în fiece cuvânt. ochii. Întreaga lor făptură e destrămată într-o agitaţie nervoasă. Pândesc fiece mişcare. se îmbrăţişează vijelios. interceptează fiece tresărire. au pierdut-o. Şi apoi atmosfera apăsătoare a celor întâmplate le face să presimtă o nouă descărcare şi se tem ca nu cumva să le scape. În aparenţă fără nicio pricină. fiece intonaţie. ele se poartă. acea orbire voioasă. nu-i dau niciun prilej de nemulţumire. simt mai ales una. A apărut în ele o nelinişte şi o neîncredere sălbatică faţă de toţi cei din jurul lor. Printre multele jigniri ce le lovesc sensibilitatea de curând trezită. fără să spună nimic. sunt potolite. împinse de sentimentul neştiinţei lor. îi întinde însă liniştit mâna. printr-un ochi al acestei reţele. se zbat pătimaş să scuture de pe umerii lor revoltaţi reţeaua întunecată a tainelor sau măcar să arunce. Dar se uită cu coada ochiului când el se opreşte în faţa domnişoarei. au devenit aspre şi ascunse. Ei îi tresar buzele. cedând exaltat numai unei impetuoase nevoi de tandreţe.

a trage cu urechea şi a 81 . o iubesc tot mai mult pe domnişoara — acum atât de îngăduitoare şi de blândă. După-masă. — Nu. În ultimul timp. mişcările mai prudente. A asculta pe la uşi. nu-i aşa? Domnişoara o priveşte mişcată şi-i trece mâna peste părul mătăsos. îngândurată. din adâncul feminităţii ce se deşteaptă în ele. a domnişoarei şi apoi se întâlnesc. când domnişoara s-a întors spre fereastră şi şi-a trecut batista peste ochi. Mersul ei. Fetele tremură tare. tresare ca trezită din somn. cu ochii pierduţi.STEFAN ZWEIG . şi copiii presimt în toate astea o tristeţe misterioasă. este mai molcom. cea mică prinde deodată curaj. căci părinţii şi-au întrerupt îndată conversaţia. Observă că vrea să le ascundă durerea şi sunt desperate că n-o pot ajuta.” Fata a crezut la început că este vorba de ea. simt că acum are să se întâmple ceva. şi a fugit speriată la sora ei. Am ceva de vorbit cu dumneata. Şi o sărută duios pe frunte. Adesea. când una dintre fete îi vorbeşte. sigur că nu din pricina voastră. departe. sunteţi atât de tristă de câtva timp. Câteodată. a scotoci prin cotloane. Nu era decât o frază. parcă întorcându-se de departe. simt apăsător şi tainic că se gândeşte la copilul ei. o dată. vino pe urmă în odaia mea. după sfat şi ajutor. o apucă binişor de mină şi zice: — Domnişoară. înainte vioi şi semeţ. nu. una dintre fete a intrat o dată pe neaşteptate în odaie şi a prins câteva cuvinte. a zis mama. zice ea. Fetelor.. N-au văzut-o niciodată plângând. „Şi mie mi-a părut ceva ciudat. Trăgând tot aşa cu urechea şi observând. am s-o iau la întrebări. Domnişoara înclină uşor capul. ceasuri întregi stă şi priveşte visătoare. Dar nu din pricina noastră. a devenit cu totul alta. Şi atunci privirea ei pare că rătăceşte.GUVERNANTA - nimic în seamă şi asta le doare mult. Atunci fetele umblă în vârful picioarelor. se reped într-acolo. dar pleoapele-i sunt adesea roşii. mama îi spune în treacăt domnişoarei: — Te rog. Şi. să n-o tulbure. nelăsând să le scape nimic din ceea ce se petrece sub ochii lor. Până când. Şi îndată ce domnişoara intră la mama. care e undeva. dar fiecare cuvânt aprinde în ele mii de bănuieli. Dar la prânz au băgat de seamă că privirile părinţilor examinează faţa neatentă.

Atunci.STEFAN ZWEIG . Este al mamei. A fiicelor mele. Din ochi lacrimile le curg pe obraji. Bună ziua! Copiii fug de la uşă şi se refugiază în odaia lor. Sună arţăgos şi rău: — Ai crezut că suntem orbi şi că nu se observă? Îmi pot închipui cum ţi-ai îndeplinit datoria. Şi simt nedesluşit că cine plânge astfel nu poate să nu aibă dreptate. Ce însemnează asta? Le-a căzut ca un trăsnet în faţă. — Scuze. pentru ele însă e groaznic să audă glasul mamei atât de mânios şi apoi. pe care Dumnezeu ştie cât le-ai neglijat… Domnişoara parcă ar răspunde ceva. Ce-ai să devii acum. Nu mai auziseră niciodată pe cineva plângând aşa. Pentru întâia dată presimt oarecum realitatea. acele hohote deznădăjduite. au numai un gând: să pună stăpânire pe toate misterele care le învăluie. Dar mama pare din ce în ce mai iritată: — Acum nu mai ştii decât să plângi. De asemenea persoane nu mi-e milă. Se dă primului venit fără să se gândească la nimic. plânsul încet şi desperat al domnişoarei. Sunt palide şi înfiorate.GUVERNANTA - pândi au ajuns pentru ele lucruri cu totul fireşti. drept singur răspuns. Fă-ţi bagajul astăzi şi vino mâine dimineaţă să-ţi primeşti leafa. Răspund numai hohote de plâns. un glas din odaie devine mai tare. scuze… Orice persoană uşuratică îşi găseşte scuze. Le e teamă că s-ar putea să le scape totul. sălbatice care pe copiii de afară îi scutură ca nişte friguri. Asta nu mă mişcă. Le trec fiori prin tot trupul.. nu mă priveşte. Dar eu nu mai rabd nicio zi în casa mea pe una care şi-a nesocotit atât de mârşav datoria. Ascultă. nu te mai întreb. Dar vorbeşte prea încet pentru ca fetele să poată înţelege. aspru: — Aşa. Atât am avut de spus. cu astfel de gânduri şi cu asemenea apucături. Şi una ca dumneata vrea să fie educatoare. Dar nu aud decât un şuierat de cuvinte şoptite. Nu mai simt de loc ce e urât şi temerar în asta. Trupul le e cuprins de un tremur nervos. să educe fete! Asta-i neruşinare! Doar nu-ţi închipui că în starea asta am să te mai ţin aici. Nu înţeleg nimic. în casă? Copiii ascultă afară. Şi pe urmă se lasă în grija lui Dumnezeu. Şi unei astfel de fiinţe i-am încredinţat educaţia copiilor mei. animalice. Mama tace acum şi aşteaptă. Ştii dumneata cui să te adresezi. Apoi zice deodată. Şi pentru întâia 82 .

înăbuşite de atmosfera de minciună şi tăinuire. — Dar noi nici nu ştim ce a făcut. îi sărută încă o dată şi apoi iese în grabă. Domnişoara nu poate să facă ceva rău. rămân singure o după-amiază nesfârşit de lungă. se întoarce iarăşi. Copiii răspund evaziv. Pe cea mică o sperie vorba asta.GUVERNANTA - dată îndrăznesc să se lase cuprinse de un fel de răzvrătire împotriva părinţilor. Pleacă fără să observe emoţia copiilor. când ajunge la uşă. 83 . cu îndârjire. Şi apoi. chibzuind şi plângând. — Şi-apoi. Se sfătuiesc dacă n-ar trebui să se ducă la domnişoara s-o întrebe. — Sigur că nimic rău. Ceva străluceşte în ochii ei. s-o convingă să rămână şi să-i spună că mama n-are dreptate. Stau aşa. Mojicie! Bate din picior. Seara. În acea clipă. Lacrimi îi întunecă privirea. le e ruşine: tot ce ştiu. Nu-i aşa că pot să mă bizui pe voi. — A fost o mojicie din partea mamei să vorbească aşa cu dânsa. Mama n-o cunoaşte. Copiii tremură văzând-o ieşind.. Le e teamă de mama. — Ai văzut ce ochi plânşi avea? Nu înţeleg cum a putut mama să se poarte aşa cu dânsa. umed şi tulbure. Arată foarte obosită. au aflat pândind şi trăgând cu urechea. Preferă să rămână singure. îţi spun eu. parcă smulsă îndărăt de acea dorinţă mută. Îmbrăţişează copiii. apare domnişoara. Astfel. sunt revoltate că lor nu li se spune nimic despre concedierea domnişoarei. veţi rămâne singure? Şi ne vedem deseară. aşa cum erau cu două-trei săptămâni în urmă. prea îndrăzneaţă. brusc. Deodată intră mama şi întreabă dacă vor să se plimbe cu ea în trăsură. Dar le e teamă să n-o jignească. cum a plâns! M-a înspăimântat! — Da. se bâlbâie ea. Afară de asta. auzind mereu aceleaşi glasuri înspăimântătoare: cel răutăcios şi neîndurător al mamei şi plânsul desperat al domnişoarei. Trebuie să facă pe proastele. care încep să plângă în hohote. zăpăcite. domnişoara intră în pripă la ele şi le spune noapte bună. — Biata domnişoară! Vorbele lor răsună iar compătimitor şi înlăcrimat.STEFAN ZWEIG . a fost groaznic! Dar cum a ţipat mama la ea! Asta a fost mojicie. Ca două rândunele într-o colivie strâmtă. Dar iată că domnişoara. — Azi după-masă am treabă. zice cea mare. se reped de colo până colo. ar dori mult să-i mai spună ceva.

— Tu. Cred că domnişoara mai doarme şi se strecoară încetişor înăuntru. de când ştiu că au să-i mai poată arăta domnişoarei iubirea lor mută şi devotată. de când ştiu că ale un copil. ştii. Dar când bat la uşă nu le răspunde nimeni. Ştii ce? Mai bine mă reped dimineaţa devreme de tot şi le aduc repede. Ca să ştie c-o iubim şi că nu suntem ca mama. Dar un simţământ de feminitate inconştientă le inspiră respect pentru domnişoara. ci profund impresionate şi compătimitoare. Totul e risipit în 84 . patul neatins. şi atunci. când ne întoarcem de la şcoală. — Ştii.GUVERNANTA - Copiilor le curg lacrimile. Amândouă se gândesc mereu la asta şi acum nu din curiozitate copilărească. fără să observe nimeni. Ai să vezi. Sunt iar mai vesele. — Da. zice una.STEFAN ZWEIG . mâine. Dar odaia e goală. — Să-i facem o vizită mai târziu. Atunci ne arată sigur şi copilul. e atât de bună! — Biata domnişoară! Vorba sună ca un suspin pentru propria lor soartă. — Îţi închipui cum are să fie fără ea? — Niciodată n-am să pot suferi o altă guvernantă. să-i cumpărăm câteva şi să i le punem în odaie. Se scoală foarte devreme. şi pe urmă… Nu îndrăzneşte s-o spună. aş mai vrea să-i fac o plăcere domnişoarei înainte de plecare. înainte de a ne duce la şcoală. — Atât de bună cu noi ca dânsa n-are să fie niciuna. şi ne sculăm dis-de-dimineaţă. — Da. nu mai e aici. sigur că a şi plecat. ascultă! — Da. În mâini uşor tremurânde ţin nişte garoafe frumoase şi învoalte. Simt că asta a fost o despărţire.. Vrei? — Mai întrebi? — M-am gândit că îi plăceau mult garoafele albe. — Până atunci. — N-o s-o mai vedem! plânge una. Iau puşculiţele şi scutură din ele cinstit toţi banii. şi pe urmă i le ducem în odaie. mă gândesc că mâine dimineaţă. — Dar când? — La prânz. — Nici eu.

printre alţi copii. Ce s-a întâmplat? — Intru la mama! zice cu hotărâre cea mare. de primejdioşi sunt ochii celor doi copii ţintiţi în ai ei. patul neatins. până şi servitorii. Atât de scânteietori.. Întreabă: — Unde-i domnişoara noastră? — O fi în odaia ei. Nimeni nu-i vorbeşte. Ca în vis stau acolo patru-cinci ceasuri. Copiii stau afară şi deodată nu mai îndrăznesc să asculte la uşă. unde vorbesc pe şoptite. stă ţeapănă în faţa mamei. Le vede pe cele două fete ghemuite într-un colţ şi vrea să le zică bună ziua. Acolo totul e ca de obicei. Trebuie să fi plecat de aseară. A fost chemat. domnişoara voastră nu mai vine. Obrazul îi e pământiu. Şi el e palid. Fetele se sperie. de ameninţători. fără nicio frică. pleacă. Şi dârză.GUVERNANTA - dezordine. cu ochii plânşi şi cu privirea rătăcită.STEFAN ZWEIG . care dă fuga în odaia domnişoarei. Toţi îl ocolesc. El stă mult acolo. Mama le iese copiilor în cale. Cu ochii furioşi şi neclintiţi. Dar dânsa zice aspru: — Plecaţi odată la şcoală. Umblă de colo până acolo. 85 . Mama iese din odaie. Se întoarce. care pare tare emoţionata şi nu cutează să-i întâlnească privirea. a… Însă nu are curajul să sfârşească. Şi copiii trebuie să plece. Ca fulgerul se reped acasă. Pare să se fi pregătit să le spună ceva. fata îşi supraveghează mama. cu ochii întunecaţi. scrisoarea era pentru dânsul. fuge în odaia ei. Intră cu mama în odaie. Le e frică de mânia tatii. Atunci se întoarce tatăl. care arată cum nu-l mai văzuseră vreodată. — Odaia e goală. foarte mirată. dar nu aud niciun cuvânt. încât nu îndrăzneşte să le toarne o minciună. pe faţa de masă de culoare închisă lucesc câteva scrisori. Nimeni nu vorbeşte. doar un gând îngrozitor parcă a pus stăpânire pe toată lumea. mama. Începe: — Copii. toţi însă. După-masă apare deodată Otto. zăpăcit. Păleşte şi se duce înăuntru la tata. în mână ţine o scrisoare. răspunde. Copiii o întâmpină mânaţi de spaimă şi vor s-o întrebe iar. au priviri ciudate. De ce nu ni s-a spus nimic? Mama nu bagă de loc de seamă tonul mânios şi sfidător. s-a făcut târziu.

GUVERNANTA - — Nu mă atinge! spune una.STEFAN ZWEIG . În zăpăceala care-i cuprinsese pe toţi din casă. se deşteaptă în ele groaza copilărească. atât de crunt se uită la oricine. În cele din urmă. şi cealaltă plânge cu desperare împreună cu ea. Nici ele nu schimbă una cu alta vreun cuvânt. ca şi cum ar căuta ajutor împotriva fricii. o teamă care presimte lucruri vagi. un singur trup zguduit de suspine în întuneric. încă neîmbobocite. Toţi din jur simt că ele sunt duşmanul. singure în întunericul odăii. poate pentru ani de zile. Apoi dispare. ce nu mai poate ierta. Căci de o zi au încetat a mai fi copii. O aprindere înfrigurată le arde obrajii. Cealaltă scuipă spre el. groaza de singurătate. ca nişte animale în cuşcă. cutremurându-se de scârbă. Abia seara. Încă nu pot înţelege toată grozăvia care s-a întâmplat în preajma lor. Tăcerea.. se cuprind strâns. odaia lor rămăsese neîncălzită. se întâlnesc într-una. iar necontenitul lor umblet oglindeşte zbuciumul ce clocoteşte într-însele. Nu-şi mai iubesc părinţii. cu braţe slabe de copil şi-şi lipesc trupurile subţiri. mezina izbucneşte în hohote de plâns. Ştiu că nu vor mai putea avea încredere în nimeni şi că întreaga povară a unei vieţi aprige va apăsa pe umerii lor şubrezi. Deşi nu-şi vorbesc. fiecare izbită de hohotele celeilalte şi înapoindule înfrigurată. privirea le e răutăcioasă şi întărâtată. Otto mai umblă de colo până colo. Palide şi înspăimântate. Acum ştiu totul. rătăcesc prin odăi. nu mai cred în ei. Din tihna voioasă a copilăriei. Plâng strâns îmbrăţişate. Nimeni nu se apropie de ele. stingherit şi intimidat. Ca dârdâind de frig în singurătatea lor. apoi curgând şiroaie. Ştiu că au fost minţite. nici măcar părinţii. Nimeni nu stă de vorbă cu fetele. de imaginile moartei. Nimeni nu îndrăzneşte să le vorbească. că toţi oamenii pot fi răi şi josnici. îşi scaldă obrajii în lacrimile. le face străine şi primejdioase tuturor. Încă nu îndrăznesc să vorbească una cu alta. Se privesc în ochii plânşi şi nu rostesc nicio vorbă. fără ţipete şi fără lacrimi. drumul spre sufletul lor este închis. la început timide. fără astâmpăr. o învoială înfricoşătoare le leagă. rătăcesc de colo până colo. s-au prăvălit într-o prăpastie. însă gândul le e înecat în ea şi ameninţă să le sugrume. duşmanul neînduplecat. Se ghemuiesc zgribulite în acelaşi pat. Nu mai plâng din pricina domnişoarei sau a 86 . durerea mută şi perfidă. o tăcere de nepătruns şi de neclintit. În acea după-amiază au îmbătrânit cu mulţi ani. Amândouă sunt o singură durere. Câtăva vreme.

Simţământul lor de frică se întunecă încet. 1911 87 . Le e teamă de viaţa în care intră. o teamă de toate câte vor veni din acea lume necunoscută. ci o groază năprasnică le înfioară. în care astăzi au aruncat întâia privire înfricoşată.. În sfârşit. adorm. pierduţi pentru ele. încet-încet suspinele se potolesc.STEFAN ZWEIG . Răsuflarea lor se îmbină blând. Ca adineaori lacrimile. ca o pădure întunecoasă pe care trebuie s-o străbată. Sumbră şi ameninţătoare. de viaţa care le stă în faţă. începe să fie vis.GUVERNANTA - părinţilor.

fie chiar pe departe. Eu însă nu consider de loc că însemnările acestea sunt o povestire născocită ci. la Theresianum18. Mă întreb de asemenea dacă voi fi în stare să descopăr totdeauna cuvântul potrivit sensului şi sensul potrivit cuvântului ca să obţin astfel echilibrul pe care inconştient l-am simţit totdeauna citind un adevărat povestitor. nu m-am încumetat vreodată la încercări beletristice. aşa cum a decurs ea. Îmi lipseşte cu totul ceea ce se numeşte talent artistic. 88 18 . Azi-dimineaţă m-a cuprins deodată gândul că trebuie să aştern pe hârtie. aşa că mi-a predat mie însemnările ca să le cercetez şi m-a însărcinat cu publicarea lor. pentru mine. deşi mă îndoiesc că aş putea zugrăvi. înfiinţată de împărăteasa Maria-Theresia la 1746. într-un regiment de dragoni. simt o constrângere inexplicabilă să-mi aştern în scris aventura. fără să modific sau să adaug ceva. orientându-se după titlu şi mulţumindu-se să arunce doar o privire superficială pe aceste foi. toată ciudăţenia evenimentelor. cu excepţia unor produse mai degrabă hazlii. ca locotenent de rezervă austriac. şi totodată ecoul lor interior. Familia sa. Dar la urma urmelor. public propriile-i dezvăluiri. o întâmplare reală din viaţa celui dispărut. până în cele mai mici amănunte. Din clipa aceea neaşteptată. n-am nicio experienţă în ce priveşte literatura şi. Astfel. spre a avea o privire de ansamblu asupra întregii întâmplări. scriu numai pentru mine aceste rânduri. trecându-i numele sub tăcere. în toamna anului 1914. în biroul baronului Friedrich Michael von R… după ce acesta căzuse în lupta de la Rawaruska.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - Noapte fantastică Însemnările de mai jos au fost găsite. Ele nu sunt decât o încercare de a termina într-un anume sens cu o Şcoală rezervată copiilor din aristocraţia austriacă. nu ştiu măcar dacă există o tehnică specială care să te înveţe cum să-ţi orânduieşti descrierea faptelor exterioare. De pildă. făcute pachet şi pecetluite.. aventura din noaptea aceea fantastica. a presupus că sunt doar o operă literară a defunctului. de loc destinate să lămurească altora lucruri pe care abia mi le pot explica mie însumi.

Asemeni unui somnambul. fixată sigur. şi câtă ambiguitate. măcar o clipă. pe drumul acelor ceasuri. Dar. când am luat condeiul în mână. că descriu această aventură numai ca s-o am în faţă. de a o înfăţişa şi a o cuprinde din toate laturile. a fost atât de imensă pentru mine. dramatice. Dimpotrivă. tot ce vorbesc. Căci. neînsemnată şi neimportantă în general. îmi repet toate detaliile ei. că vreau să termin cu ea descriind-o. patru luni după acea noapte fantastică. să merg din nou. noaptea. tocmai din sentimentul că nu-i puteam face să înţeleagă esenţialul.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - întâmplare care m-a preocupat neîntrerupt şi care m-a adus întro stare de fierbere dureroasă. încât chiar azi. acea după-amiază apăsătoare şi acea noapte fantastică. scriind aceste cuvinte. încă nu-l presimţeam — anume. să le aşez lângă mine. fireşte. E cu totul fals. de niciun jalon pentru ca. O. căci a devenit oarecum pivotul întregii mele existenţe. calde şi pline de suflu. mă arde încă şi trebuie să-mi încordez toate forţele sufleteşti ca s-o ţin închisă în pieptul meu. În fiecare zi. întrucât toată întâmplarea a durat abia şase ceasuri. oarecum concret. care antrenează întregi popoare şi destine. pas cu pas. numind aventura mea „măruntă”. numai într-un sens relativ. am şi început să simt cât de greu e pentru un novice să dea în scris cuvintelor adevărata lor valoare. o încercare de a o fixa. Dar această aventură măruntă. este inconştient determinat de ea. cu totul neadevărat ceea ce spuneam înainte. şi dintr-o anume jenă de a fi fost zguduit şi răscolit în asemenea hal de un lucru atât de întâmplător. Recunosc în ea fiecare 89 . nu mi-e teamă că am să uit vreodată. în amintire. N-am nevoie de niciun punct de reper. vreau ca cele trăite prea repede să-mi devină şi mai vii. decât o aventură măruntă.. Căci totul nu este. găsesc drumul înapoi către sfera aventurii. oricând — ziua. şi o iau pe de altă parte în sens temporal. de fapt. N-am vorbit despre întâmplarea asta cu nici unul dintre prietenii mei. pentru a le putea îmbrăţişa într-una. în opoziţie cu evenimentele grandioase. s-o gust încă o dată cu simţirea şi în acelaşi timp s-o pricep cu spiritul. în fiecare ceas. Tot ce fac. înţeleg asta. Acum mi-am dat seama dintr-o dată de un lucru pe care acum zece minute. câte posibilităţi de neînţelegere sunt legate de cea mai simplă vocabulă. de această întâmplare: gândurile mele nu încetează să-şi repete iarăşi şi iarăşi desfăşurarea ei bruscă şi prin această repetare să-mi confirme că îmi aparţine.

căci numai gândindu-mă la amănunte. observ cât e de greu să priveşti într-o formă închegată acel ceva care parcă îţi scapă mereu printre degete. conturul fiecărei frunze în peisajul înverzit de primăvară. Iată. un prieten despre care ştiu lucruri multe şi esenţiale. se numeşte „înalta societate”. părinţii muriseră cu puţin înainte de majoratul meu. să mă stăpânesc. la prânz. De omul de atunci sunt cu totul dezlegat tocmai prin acea aventură. Abia acum. străin şi rece. Mergeam pe treizeci şi şase de ani. dacă descriu aici încă o dată ceasurile acelea. când pentru prima oară încerc să povestesc ceva cu continuitate. mă cuprinde un fel de ameţeală şi trebuie să stăvilesc imaginile amintirii. clasă care. din nou mă sperie cele două tăişuri. Eu retrăiesc cu o aprindere pătimaşă cele trăite în ziua aceea. Prin urmare. Aş putea tot atât de bine să desenez aici. un camarad. deşi n-au trecut decât patru luni de atunci. în succesiunea lor exactă. ca să nu se îmbulzească una într-alta. nu o fac din teama de a le pierde. acum.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - amănunt cu clarviziunea pe care numai inima o are şi nu memoria cea nesigură. dar care totuşi reprezintă tot ce e viu. trebuie. Iar când îmi reprezint prefacerile din acea noapte. îmi lăsaseră o avere care se arăta destul de considerabilă pentru a exclude cu totul gândul la vreo 90 . fără vreo mândrie specială. în acea zi de 7 iunie 1913. am luat o birjă. în Viena. Dar chiar acest cuvânt poate însemna o neclaritate. deşi scriu la acelaşi birou. ci din plăcerea de a le regăsi.. ci ca un lucru de la sine înţeles. simt încă mireasma molatică şi prăfuită a florilor de castan. toamna. am scris cuvântul „eu”. multiplicitatea înţelesurilor unui singur cuvânt. pe acel om îl privesc acum ca din afară. pe hârtie. să-l critic sau să-l condamn. de dragul ordinii. ca o beţie colorată. se ridică din simţirea mea un extaz. căci de mult nu mai sunt acel „eu” de la 7 iunie. Aş putea să vorbesc despre el. când la prânz am luat o birjă… Dar încă o dată îmi dau seama că trebuie să mă opresc. mai ales la noi. dar care am încetat a mai fi. Omul care eram pe atunci se deosebea prea puţin ca interior şi ca exterior de cei mai mulţi oameni din clasa lui socială. am spus că în ziua de 7 iunie 1913. şi-l pot zugrăvi ca pe un tovarăş de joc. deşi stau în aceeaşi locuinţă. fără a simţi câtuşi de puţin că a făcut vreodată parte din fiinţa mea. cu acelaşi condei şi cu aceeaşi mână.

îmi adunasem multe ceasuri de viaţă preţioase şi demne de amintit ce mă înălţaseră treptat de la un simplu juisor la acela de cunoscător priceput. ceea ce pe atunci mă neliniştea grozav. încât. Mă bucuram de toate satisfacţiile unui tânăr elegant. fie la licitaţii.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - meserie sau la vreo carieră. Ca niciun alt oraş. ca moştenitor unic. din contemplaţie inactivă. pe nebănuite. din ce în ce începea să-mi placă atmosfera comodă şi domoală a unei tinereţi animate şi totuşi niciodată zguduite. Pe încetul. molatica şi voluptoasa Vienă — care din plimbări. căci nerâvnind nimic deosebit. asigurându-mi o independenţa fără muncă. astfel că m-am hotărât să asist câţiva ani la desfăşurarea vieţii şi să aştept până când mă voi simţi atras de vreun domeniu de activitate. acea avere părintească mi-a revenit mie. de încordarea neprimejdioasă a jocului. realizarea unor dorinţe ambiţioase. 91 . printr-o ocupaţie neobositoare. fără veste. cu tot mai multă grijă conştientă şi cu aplecare artistică. am început sămi îmbogăţesc existenţa mea contemplativă. Mă ocupam de multe din înclinaţie şi niciodată fără gust: lipseam arareori de la concertele bune şi din atelierele pictorilor noştri. Colecţionam cristale rare. mulţumită relaţiilor noastre familiale şi înclinaţiilor mele de mult marcate spre o existenţă tihnit ascendentă şi contemplativă. aristocrat. aproape fără dorinţi noi. obţineam totul în cercul îngust al dorinţelor mele. Mi-am împodobit locuinţa cu un gen deosebit de gravuri italiene în stil baroc şi cu tablouri reprezentând peisaje în genul lui Canaletto. Dar am rămas cu aşteptarea. Nu avusesem niciodată ambiţii. drăguţ şi pe deasupra lipsit de orice ambiţie. era pentru mine un fel de vânătoare captivantă dar nicidecum primejdioasă. nu atât din pasiune cât din plăcerea de a ajunge. ba. la perseverenţă şi la cunoaştere. Şi în privinţa aceasta. am fost scutit de a lua o hotărâre. probabil. o viaţă de lux. a vânătorii. ar fi fost desigur o slujbă de stat. pe care mi le procuram fie de la negustorii de vechituri. de regulata destindere a călătoriilor şi excursiilor. mai mult. La femei aveam destul succes. Îmi terminasem tocmai studiile universitare şi mă aflam în faţa alegerii viitoarei mele profesii care.. care arăta oarecum lipsa unei ocupaţii interioare. ceea ce îmi umplea plăcut zilele şi mă făcea să-mi socotesc bogată existenţa. trăisem multe. Când. din eleganţa ţinutei a creat o perfecţiune artistică şi un scop al vieţii — m-a făcut să uit cu totul gândul la o adevărată ocupaţie. cu instinctul tainic de colecţionar. În total. avut.

mai ambiţios. că. o excursie cu automobilul sau un ceas cu o femeie. mi se pare aproape imposibilă orice apreciere retrospectivă. un om fericit. dorinţele mele nu rămâneau mai niciodată neîndeplinite. de o incapacitate de a stăpâni cu pasiune viaţa. vitalitatea mea slăbise. o carte frumoasă. mai neîmpăcat. căci acum. comandam cărţi care îmi fuseseră lăudate. lucruri cu totul mărunte izbuteau să devină adevărate bucurii. aşa cum credeau ceilalţi. mecanic. de a trăi mai intens şi poate chiar de a suferi. Lipsa aceasta am recunoscut-o întâi în simptome mărunte. cer un sens mult mai plin pentru orice sentiment. în momente de semiluciditate. numai dorinţa de dorinţe. o lipsă de viaţă în viaţa însăşi. ceea ce ceream vieţii obţineam aproape totdeauna. la fel ca un costum englezesc impecabil. Printr-o tehnică prea raţională. Totuşi. Observam că din ce în ce doream mai puţin. dorinţa de a râvni mai tare. îmi satisfăceam mai departe. ce-i drept. Cred că eram considerat o apariţie plăcută. şi cei mai mulţi cunoscuţi ai mei mă considerau un om fericit. Ceea ce îmi plăcea mai ales în acel stil al existenţei mele era că nu atrăgea de loc atenţia societăţii. şi din această lipsă de împotriviri. dar fără să le aranjez apoi şi fără să mă bucur deosebit de achiziţia neaşteptată a vreunei piese rare şi mult căutate. Ceea ce se agita pe atunci inconştient în mine.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - căci în atmosfera calmă a zilelor mele. toţi mă priveau cu drag. Dar tocmai faptul că mă învăţasem ca soarta să-mi acorde tot ce-i ceream şi astfel să nu-i mai pretind nimic. netăiate. sufeream de un fel de impotenţă sufletească. nu erau propriu-zis pofte. mai nestăpânit. pot spune cu siguranţă. pe acea vreme nu mă socoteam nicidecum nefericit. şi le lăsam săptămâni întregi să zacă pe birou. eram simpatizat. pe care mă străduiesc să mi-l reactualizez. micile slăbiciuni. Însă n-am devenit conştient cu adevărat de acea scădere treptată şi lentă a energiei mele sufleteşti decât într-o anumită 92 . să mă fericească deplin. O cravată bine aleasă putea aproape să mă înveselească. cumpăram cristaluri şi antichităţi. când. că apăruse un fel de încremenire în simţirea mea. în urma acelei întâmplări. Astăzi nu mai pot spune dacă omul de atunci. mai bine spus.. se considera. ci numai pofta de pofte. mai slab. înlăturasem toate piedicile din existenţa mea. M-a surprins faptul că la teatru şi în societate lipseam tot mai ades de la anumite festivităţi senzaţionale. tocmai asta m-a dus cu încetul la o oarecare lipsă de interes.

şi nimic nu tresărea în mine. În acea clipă. pe care nimic nou nu o ademenea. ce-i drept. înrădăcinat nicăieri. primesc o scrisoare de la o doamnă cu care întreţinusem de trei ani o legătură intimă. înţelege-mă. nimic nu se apăra şi nu căuta s-o recucerească. Alunecam ca pe oglinda unei ape curgătoare. Îmi scria. fără să fiu prins. nu-i purtam pică. ba chiar totul pentru dânsa. deoarece e îngrijorată de felul în care îi voi primi hotărârea. Mă părăsea o femeie cu care vreme de ani de zile îmi împărţisem viaţa. şi ştiam sigur că răceala aceasta era ceva mort. la început mirat de veste. şi încă şi mai puţin mă gândeam la vreo faptă violentă împotriva ei sau a mea.. ba chiar cu plăcere. Rămăsesem în timpul verii la Viena. cu un fel de ruşine care. Această răceală a simţirii era prea stranie ca să nu mă înspăimânte. Nu sufeream din pricina veştii pe care mi-o comunica. îşi va aminti de mine ca de omul cel mai drag pe care l-a cunoscut şi spera că am să-i iert hotărârea asta neaşteptată. pe paisprezece pagini agitate. încă neînvăluit în suflul viciat 93 . după ce am parcurs-o a doua oară. într-un stil surescitat se întrecea în rugăminţi zguduitoare să nu fiu supărat pe dânsa şi să nu sufăr prea mult din pricina rupturii. ceva de cadavru. Căci nu încercam câtuşi de puţin vreunul dintre sentimentele acelea puternice şi totuşi fireşti pe care prietena mea mi le atribuia ca ceva de la sine înţeles. tot din acea trândăvie ciudată. apoi. În viaţa mea afectivă nu se întâmpla nimic din cele pe care simplul instinct al acestei femei le prevăzuse ca de la sine înţelese la un om adevărat. că se va căsători cu el în toamnă şi că legătura dintre noi trebuie să ia sfârşit. Şi la urmă mai era un adaus. iartă-mă”. Îşi amintea fără regrete. După această veste obiectivă. al cărei trup cald se lipise elastic de al meu. a crescut repede până la spaimă. dintr-o staţiune balneară. devenind conştientă. timpul petrecut cu mine: în noua ei căsnicie. am fost pentru întâia dată cu totul conştient cât de departe ajunsese în mine procesul de împietrire. Tot mai arzătoare goneau rândurile: că voi găsi desigur consolare la o femeie mai bună decât ea şi să-i scriu numaidecât. scris în grabă cu creionul: „Să nu faci vreo nebunie. când. Am citit scrisoarea. a cărei răsuflare în nopţile lungi se îmbinase cu a mea. că în acele săptămâni cunoscuse acolo un bărbat care acum însemna mult. să nu încerc s-o reţin cu forţa sau să fac vreo nebunie împotriva mea. şi pe care credeam că o iubesc sincer.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - ocazie pe care mi-o amintesc încă desluşit.

Cu această stagnare interioară. între mine şi realitatea imediată era un perete de sticlă pe care nu aveam puterea să-l sfarm cu voinţa. printr-o exagerare spontană a emoţiei.. ca un bolnav care-şi studiază boala. Dar ceea ce alţii numesc tinereţe. pentru a ascunde cât de detaşat şi fără viaţă mă ştiam lăuntric. Săptămânile. dacă nu se încordează în conştiinţa mea vreun sentiment că pierdusem pentru totdeauna pe acel om de care mă legasem încă din copilărie. zilele deveneau din ce în ce 94 . sau în altele asemănătoare. trezeam adesea admiraţie printr-o pasiune simulată. După acest episod. Nici pentru a suferi nu mai aveam destulă simţire. ba chiar să mă conving prin argumente raţionale că simt. după cum am mai spus. Deşi simţeam totul foarte limpede. femeile soseau şi plecau. Chiar faţă de mine însumi. niciun răspuns nu primeam din acea împietrire interioară. Astfel. adevărata descompunere vizibilă. mergând în urma dricului. căci nici propria-mi tinereţe n-o iubeam destul. trăiam mai departe vechea mea viaţă. constatarea asta nu-mi stârnea o adevărată nelinişte. îmi păream un obiect de sticlă prin care lucrurile s-ar străvedea. sentimentul meu încăpăţânat rămânea mut.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - al descompunerii. fără să-i schimb direcţia. totuşi împietrit fără scăpare într-o atroce insensibilitate. priveam cu aceeaşi indiferenţă şi lucrurile ce mă atingeau pe mine însumi. Îmi ajungea faptul că infirmitatea aceasta sufletească era tot atât de puţin manifestă ca şi impotenţa trupească a unui bărbat care nu apare decât în clipele intime — aşa că. unul dintre prietenii mei a murit şi. se închegau în anii întunecaţi. pentru că. să simt ceva. ascultam în mine dacă nu cumva se mişcă vreo mâhnire. Şi oricât mă osteneam în această ocazie. Mă aflam deci în minutul care precede adevărata moarte trupească. lunile treceau alunecând uşor şi. fără însă ca ele să fie vreodată înăuntrul lui. Oamenii mă părăseau. pe când ploaia bate în geamuri. Dar nimic nu se mişca. în societate. În afară. am văzut în oglindă o şuviţă cenuşie pe tâmplă şi mi-am dat seama că tinereţea mea voia să treacă pe nebăgate de seamă în altă lume. am început să mă observ cu atenţie — atât pe mine cât şi ciudata încremenire a sentimentelor mele. comodă şi neînfrânată. în mine pierise de mult. Peste scurt timp. despărţirea nu mă îndurera prea tare. Într-o dimineaţă. pe nesimţite. pe care le arboram ostentativ. dar eu nu resimţeam toate astea în alt chip decât ca omul ce stă în casă.

copacii groşi stau ca nişte lachei verzi.). de variaţie. să am câteva ceasuri libere. sub influenţa inconştientă a unui sentiment festiv ce mai stăruia în mine din vremea copilăriei. începu şi acea zi unică pe care vreau să mi-o zugrăvesc iar. una după alta. uriaşi. căci îmi plăcea. îmi aruncasem ochii prin câteva cărţi. ademenit de ziua caldă de vară care pătrundea prietenoasă în odaie. Mi-am amintit cu oarecare curiozitate de Prater. fără niciun semn lăuntric prevestitor. multe detalii mi-au atras atenţia şi mai ales cât de stufoşi se înălţau din asfalt arborii cu verdele lor proaspăt. îmi luasem baia. citisem ziarul. Oamenii păreau veseli şi parcă îndrăgostiţi de atmosfera duminicală a străzii multicolore. fără nimic insolit. am traversat Ringstrasse. — La curse. atenţia mi-a fost brusc atrasă. cu toată diversitatea ocupaţiilor şi a întâmplărilor. Ca de obicei. engl. lumina florilor lor. Deşi treceam aproape zilnic pe acolo. în fapt de vară. întorcându-mă de la prietenii mei. mă deşteptasem mai târziu. Când. premergătoare derby-ului. apoi. comodităţilor mele sau vreunei hotărâri spontane. unde pe atunci. nu-i aşa? a răspuns el docil şi ca de la sine înţeles. cu deosebire duminica.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - mai monotone. apoi dejunasem la nişte prieteni. ca de obicei. se perindau. fiind o duminică. Tot aşa. schimbasem scurte impresii cu unii dintre ei. şi la întrebarea birjarului. Pentru după-amiază refuzasem orice angajament. traversasem bulevardul Graben printre saluturile prietenilor şi ale cunoscuţilor. am simţit ca o binefacere frumuseţea oraşului însorit şi m-am bucurat de acea zi de vară timpurie. la stânga şi la dreapta aleii principale săgetate de trăsuri. şi nemişcaţi întind către mulţimea de oameni gătiţi şi eleganţi. în acel sfârşit de primăvară.. la 7 iunie 1913. nereliefate. fără program. din anii de şcoală. atât de radioasă. 95 . Obişnuit să cedez chiar şi celei mai fugare dorinţe. Atunci. plecasem la plimbare. am oprit întâia birjă care mi-a ieşit în cale. Atunci mi-am adus aminte că în ziua aceea aveau loc alergări de cai foarte fashionable19. unde îşi 19 La modă (l. domnule baron. de lumină. am spus „în Prater”. de acest furnicar al duminicii şi instinctiv mi s-a făcut dor de multă verdeaţă. ca de o minune. creşteau şi se veştejeau ca frunzele unui copac. care să aparţină cu totul unui capriciu întâmplător.

nu ţineam să ajung la timp. se potrivea mai mult cu lenevia mea să simt. căci din gâtlejurile 96 . ca marea de pe bordul unui vapor. să te simţi înaripat şi plutind fără nicio sforţare… Aproape că mi-a părut rău când trăsura s-a oprit la intrarea de la Freudenau. Vizitiul s-a întors pe capră şi m-a întrebat dacă doream să meargă în trap iute. deşi nu vedeam mulţimea în mişcare de la care venea zgomotul. şi să privesc liniştit castanii frumoşi şi rotaţi care din când în când dădeau spre joacă vântului mângâietor de cald câţiva fulgi din petalele lor. acolo. Fără să vreau.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - dădea întâlnire întreaga înaltă societate a Vienei. jocheii îşi luaseră de mult startul. Curios. le învârtejea. contaminat de emoţia crescândă. Fără îndoială. simţi vântul aspru. să guşti cu ochii închişi primăvara. dar. ca apoi să semene o fulguire albă pe alei. iar vântul. sărat al mării şi auzi un vâjâit surd înainte de a-ţi arunca plivirea pe întinsul cenuşiu. m-a întâmpinat un vuiet înăbuşit ca o mare agitată de vânt. Din spatele tribunelor în amfiteatru. spumegând din valurile-i muginde… Trebuie să se fi început o alergare. Aleea principală era aproape goală când am ajuns. se întindea vuind un fum gros. mi-am amintit de Oslanda. îşi simte rana — toată rigiditatea indiferenţei căreia îi căzusem pradă. tălăzuit încoace şi încolo ca de furtună: gloata spectatorilor şi a jucătorilor.. făcând o mişcare. vrând parcă să prindă ceva din urmă. cursele trebuie să fi început de mult. Era plăcut să te laşi legănat aşa. trăsura se şi oprise în faţa hipodromului. dar i-am răspuns să-şi lase caii încet. în legănatul molatic al trăsurii. unii probabil că se distanţaseră şi câţiva se şi luptau pentru primul loc. numai câteva birji goneau în trapul cailor. Fusesem de prea multe ori la curse şi cunoşteam prea bine lumea turfului. multicolor. când din oraşul de jos te urci pe nişte ulicioare dosnice spre promenada ştrandului. dar între mine şi pista pe care desigur că acum caii goneau ca săgeata. pentru ca sosirea la timp să mai aibă vreo importanţă pentru mine. aerul albastru foşnind domol. cum ar fi fost cu putinţă chiar cu puţini ani în urmă să-mi scape din vedere sau să uit o zi ca asta? Şi am resimţit iar — aşa cum un rănit. căci nu era nici urmă din alaiul pompos al trăsurilor. simţeam fiecare fază sportivă. Nu puteam vedea pista. Bucuros m-aş fi întors ca să mă mai las legănat de ziua molatică a verii timpurii. mi-am zis pe când mă urcam în trăsură. ridicându-le încet. Dar era prea târziu.

lucru grotesc pentru un spectator. parcă ar fi gonit şi el călare. pentru o asemenea ardoare a pasiunii. mă întrebam. câţiva cai trebuie să fi fost aproape de tot unul de altul. mai era ceva — ceva ce-mi mărturisisem cu neplăcere: un fel de uşoară invidie pentru o asemenea surescitare. întregul trup i se mişca pătimaş.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - spectatorilor — prin mişcări enigmatice. ca trupul să-mi fie la fel de arzător şi vocea să-mi ţâşnească fără voie din gâtlej? Nu-mi puteam imagina nicio avuţie de dragul căreia să mă înflăcărez astfel. Am privit câteva chipuri. bărbia întinsă lacom înainte. nu exista nimic. la curbă. pătimaşi. căci tot mai omogen. ca un singur gât întins. treaz. nicio femeie care să mă încânte într-atât. tălpile i se legănau necontenit în sus şi în jos. frivolitatea acestor oameni beţi. Erau schimonosite ca de o crispare lăuntrică. După direcţia capetelor. patru nume. pentru viaţa care pulsa în fanatismul acela. care se clamau în grupuri izolate. Pe lângă grotescul gesturilor şi dispreţul ironic pe care-l simţeam pentru vulgaritatea acestor manifestări. cu o figură probabil prezentabilă de obicei. cea stângă mototolea spasmodic un tichet. şi îmi amintesc încă ce am simţit în acel moment. ca nişte strigăte de luptă. Şi valurile creşteau şi se umflau. umpleau tot spaţiul până în slava albastră şi indiferentă. invizibile mie — se şi auzeau izbucnind strigăte şi interpelări surescitate. ca să mă înfrigureze. Stăteam în mijlocul delirului asurzitor. întregul haos de oameni către un punct nevăzut de mine. Lângă mine şedea un bărbat îmbrăcat elegant. ca să mă surescite în asemenea grad. mi se părea ridicolă şi groaznică. tot mai strâns se bulucea. căci dintr-o dată huietul a tăbărât pe două. Ce ar trebui să se întâmple. şi din acest gât încordat răcnea şi gâlgâia cu mii de sunete monosilabice şi pulverizate o tălăzuire tot mai înspumată şi tot mai înaltă. cu buzele strânse. trebuia să fi ajuns pe ovalul prelung de iarbă. mâna dreaptă agita într-una bastonul ca o cravaşă. care se umfla zgomotos. dar care acum se dezlănţuise ca un posedat. Acum. iar larma părea o supapă pentru turbarea acelor posedaţi. Şi tot mai mult asemenea tichete albe fluturau în jur. Ca pe nişte scăriţe de şa. nările umflate ca la cai. trei. spumegau ca o spumă deasupra torentului răzvrătit şi cenuşiu. jochei şi cai. Mie. îmi dădeam seama de virajul la care. nimic 97 . învârtea bastonul în aer ca şi cum ar fi biciuit pe cineva. cu ochii ficşi şi scânteietori.. rece ca o stâncă în marea ce mugeşte.

căci urletele a mii de glasuri. din pădurea încălzită de soarele verii. oameni pe care îi cunoşteam şi care mă salutau. timp de câteva clipe. topise mii de oameni într-un singur bulgăre învăpăiat. sau jocul însuşi. Dar acum. mulţimea se împrăştie repede. râdeau şi vorbeau. care trecea prin ceasul acela de paroxism (căci emoţia altora este cel mai plăcut spectacol al indiferentului). îmi făcu din cap un semn îmbietor. ca nişte coarde prea înstrunate. Mulţimea. Curiozitatea mondenă. în zece mii de oameni din jurul meu pentru un pumn de bani. Femeile se măsurau din ochi una pe alta. o bătălie se hotărâse. politicos şi rece. Câteva femei 98 . Vream să cuprind numai spectacolul. Mergeam prin mijlocul gloatei potolite. făceau să răsune din tumult un singur nume.. care alergau. Câţiva cunoscuţi voiau să-mi vorbească. numai emoţia fremătând senzual. îşi trimitea din când în când boarea printre oameni şi pipăia voluptos-jucăuş muselina albă a femeilor. Abia trezită din beţie. din ce în ce mai ascuţite. îşi verificau prezenţa şi eleganţa. lumea aceea nu mai ştia acum dacă ţelul reuniunii ei mondene era acest antract în care se plimbau. O competiţie luase sfârşit. care. iar apoi deodată se curmară. se numărau. Fanfara începu să cânte. din haosul incendiului. în toaletele lor noi. până atunci ca un ghem de patimă arzătoare. străini care se priveau. respiram cu plăcere — doar era atmosfera existenţei mele — adierea de parfum şi de eleganţă ce plutea în jurul acelui furnicar caleidoscopic. În faţa unui pistol întins. dintr-o lojă. frumoasa actriţă. dar nu m-am apropiat de nimeni. aşa cum bătea într-o mie. bărbaţii le aruncau priviri lacome. inima mea n-ar bate mai tare nici măcar o clipită înainte de a se opri pentru totdeauna. unul dintre cai ajunsese desigur foarte aproape de potou. apoi se despărţeau. din grădinile Praterului. mă plictisea să mă văd în oglinda lor pe mine însumi. se desfăcu în o multitudine de oameni izolaţi. adevărata ocupaţie a celor fără ocupaţie începea să se desfăşoare. încordarea slăbise într-o mişcare ce se mai agita şi se frământa fără vlagă. se stratificau iar grupuri sociale care păşeau împreună. salutam şi răspundeam. feţe liniştite se iveau iar de după măştile bahice ale surescitării.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - care să aţâţe focul din mine şi să mă scoată din împietrirea simţirii. N-aveam poftă să stau de vorbă cu aceşti mondeni. Încă şi mai bucuros respiram vântul lin care. se căutau. Diane. se cercetau reciproc.

cum mă apucă adesea. Mă desfăta jocul cu gândurile. În realitate. Mă uitam deci. cântăream din ochi femeile fără să le simt. chiar în spatele meu. acel eveniment unic care şi azi îmi influenţează viaţa. cu trabucul între degete. arătătoarele se încrucişau şi am privit cu o curiozitate dezinteresată cum. nu adevărata înfierbântare — stimularea numai. Era ora trei şi şaisprezece minute în acea după-amiază din 7 iunie 1913. când. unduindu-se spre cer. mă amuza numai să mă prefac astfel faţă de ele. plăcerea de a le atinge trupeşte. le ştiam pe de rost fizionomiile şi gesturile. Ca fiecărui om lăuntric rece. cu acel râs cald. Un scaun se afla în apropiere. când se simţeau evaluate senzual şi dezbrăcate cu privirea.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - frumoase treceau — am privit impertinent. o nouă mişcare învârtejită: oamenii se îmbrânceau şi se ciocneau alandala. care scotea un fum alb. am auzit râzând o femeie. Îmi râdeam în barbă de jena lor. fără îndoială. Mie nu-mi păsa de asta. Numai acea boare a căldurii pe care prezenţa femeilor o dă senzualităţii îmi plăcea s-o simt. a unei mici şi nevinovate experienţe psihologice. căci din întâmplare tocmai mă uitasem la ceas. pălind tot mai mult. doar slab încălzit de voluptatea călâie a jocului. ce ţâşneşte din adâncurile senzualităţii. cu gândurile lor. dar fără dorinţă. nu şi emoţia. M-am aşezat. speriat. stăteam moale şi ca afundat sub inelul trabucului meu. Pot să stabilesc precis momentul. timp de o secundă. de a le simţi sclipirea magnetică din priviri. Râdea cu acel râs strident şi surescitat care îmi place la femei. în grupuri. jumătate plăcută. gustam fără să apuc. Aşa mergeam şi acum pe promenadă.. la cadranul alb. niciuna nu mă aţâţa. pierea ca un nouraş în azurul de primăvară. s-au suprapus. aproape de tot. ca o piatră albă scânteind într-o baltă de nămol stătut — dar m-am stăpânit. jumătate penibilă. o nouă alergare avea să înceapă. Dar şi de asta m-am plictisit curând. Treceau mereu aceiaşi oameni. principala mea plăcere erotică era să trezesc căldură şi nelinişte în alţii. sânii care jucau la fiece pas sub muselina subţire. unde. le aruncam îndată înapoi ca pe nişte mingi. Nu 99 . mai agitaţi. nu să mă înfierbânt. Împrejur reîncepea. cu totul preocupat de această contemplare puerilă şi ridicolă. în clipa aceea a început un lucru nemaiauzit. susţineam priviri. Râsul mă făcu să întorc involuntar capul: mă şi pregăteam să mă uit la femeia a cărei senzualitate zgomotoasă se înfigea atât de insolent în visarea mea nepăsătoare. m-a făcut să mă opresc. Dorinţa ciudată a unui joc mintal.

senzual. în mână îi puneam o cravaşa. în spatele meu. cu care. o gură. jignit în ambiţia prostească a vanităţii mele de psiholog. îngust de tot. făptura şi să-i plăsmuiesc cât mai luxuriant imaginea. ochi negri. fâlfâind vocalele şi prelungindu-le ca în cântec. Îi atribuiam un păr negru. dar cu nările ridicate brusc. Mă uitam la ea aproape duşmănos. Fără să vreau. după aceste vorbe. Dar nu voiam să mă întorc. care stătea invizibilă în spatele meu. cu şolduri late. râzând. un piept. dar însăşi împotrivirea din mine simţea puternica-i vrajă senzuală. cu trupul tot pulsând de viaţă. chiar răutăcios de opuse imaginei din fantezia mea. Acum râdea iar tare. În clipa aceasta. părul lucea arămiu — nu negru — sub pălăria în formă de coif. Nu ghicisem de loc. dorinţa animalică pe care. deşi eu. Un fel de voluptate se distila şi se amesteca în visarea mea îndrăzneaţă. ci corpolentă. Era evident că acum stătea aproape de tot. Dar femeia era frumoasă. o rochie verde-închis cu o agrafă de briliante înfiptă pieziş. toate erau altfel. puternici şi m-am văzut nevoit să recunosc că râsul acesta fierbinte. 100 . foarte repede şi însufleţit. convins că atunci când pleoapele se vor ridica şi mă voi întoarce către dânsa. Râsul se prefăcuse iar în convorbire. întruna. palpitânde. o pălărie de culoare deschisă cu un bâtlan alb.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - vream încă s-o văd pe aceea ce râsese. ca să sporesc mai mult jocul fanteziei. mă codeam să recunosc. nu era zveltă. ci albă. îşi plesnea uşor coapsa. un nas mic.. o ceafă. imaginea lăuntrică se va suprapune perfect celei exterioare. senzual arcuită. provocator de frumoasă. atent. era în armonie cu opulenţa întregii ei făpturi. şi pe femeia aceea străină. Imaginea îmi devenea din ce în ce mai clară. să mi-o închipui pe acea femeie şi să-i întregesc râsul cu un obraz. Vorbea cu un uşor accent unguresc. Şi fiece cuvânt al ei adăuga ceva nou chipului pe care i-l făurisem la iuţeală: un sân mic de fată. Pe obrazul stâng îi aşezam o aluniţă. Vorbea într-una. o trezea provocator. un gât. o gură mare. cu dinţi foarte albi şi puternici. nicăieri aluniţa visată nu-i puncta obrazul plin. ea a păşit înainte. o şi simţeam în pupile ca pe un clişeu luminat. Nici una dintre caracteristicile pe care i le atribuisem nu se potrivea cu portretul ei. am deschis ochii — dar am rămas consternat. cu plinătatea ei moale şi în acelaşi timp fermă. Trăgeam cu urechea. Mă atrăgea să-mi ocup fantezia cu un fel de plăcere premergătoare. Am închis ochii. Rochia nu era verde. Mă amuza să-i ghicesc acum. cu dinţi albi.

zâmbete. sau îl dăruia oricui? Nu se putea desluşi. şi a primit fotoliul. un luciu zâmbitor i-a trecut repede peste ochi. nu mă atinsese încă. Aici. şi mai ales. mă întrebam dacă numai pentru mine strălucea acel zâmbet negru din priviri.. căci în acelaşi timp ochii îi alunecau şi nările îi tremurau în toate părţile. Ea îl asculta. dar cu aceeaşi pupilă de oţel înfrunta. iar ei i-am oferit scaunul meu. totuşi. Şi-a sprijinit doar delicat pe spătarul lui braţul rotund. şi parcă de la întreaga masă de bărbaţi din jur. numai din plăcerea cochetă a jocului.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - Totul în ea era vehement şi provocant: sânul rotund. nu mă evita. s-a întors puţin spre postul meu de observaţie. Privirea îi era neîntrerupt rătăcitoare. buzele i s-au arcuit linguşitor într-un surâs. 101 . acum mă atrăgea numai jocul cu acea femeie. ademenire conştientă. un fanal încarnat al voluptăţii. îl contrazicea. ba hoinărea — ascultându-l tot timpul. sprijinit în baston. gol până la cot. căutam să-i prind privirea. şi tocmai nesiguranţa asta mă irita. nu mă aflam în câmpul său vizual. dar toate astea numai în treacăt. zâmbea. însă în aşa fel încât mişcarea să pară cu totul întâmplătoare. ba îmi răspundea uneori. la peretele tribunei. pe ofiţer — când la dreapta. cam ofilit. Uitasem de mult ciuda pe care mi-o stârnise greşita mea deducţie psihologică. şi a folosit uşoara flexiune a trupului. Ea a băgat de seamă. fără să atrag atenţia nimănui şi. pentru ca brusc să răspundă bucuroasă la un salut. elementul feminin era forţă primară. priviri de la toţi câţi treceau. mâna care apăsa cu tărie umbreluţa pe pământ. râdea. bărbia pe care râsul o împingea înainte. ba căta de-a lungul tribunelor. Apoi mi-a mulţumit scurt. pătrunzătoare. oare îi vorbea insistent. fără să aleagă. zâmbitoare şi cochetă. de unde puteam s-o fixez liber. Atunci am înaintat hotărât către dânsa. acoperit de însoţitorul ei. M-am ridicat în picioare — dar nu m-a observat. fără a-i opri nicăieri. fără a se angaja. când la stânga. Numai pe mine care. dar fără să se aşeze. în clipele în care îmi arunca raze ca nişte semnale luminoase. privirea tăioasă. stătea un ofiţer elegant. M-am tras puţin îndărăt. oarecum către toţi: culegea atenţii. Părea plină de făgăduieli privirea ei. M-a privit mirată. Alături. nasul avântat. pentru a-şi scoate mai bine în relief formele. Asta mă înciuda. spre tribune. oricare altă privire ce se îndrepta spre dânsa. M-am vârât mai aproape — acum se uita iar în sus. Necontenit îşi plimba ochii în jur peste toate. mi-am scos pălăria spre însoţitor.

- STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ -

aparent interesată, fără să neglijeze nicio clipă convorbirea cu însoţitorul ei. Ceva orbitor de obraznic era în această paradă pătimaşă, o virtuozitate a cochetăriei sau, poate, izbucnirea unui surplus de senzualitate. Fără voie, m-am apropiat cu un pas: mă molipsisem de aroganţa ei rece. Nu mă mai uitam în ochii ei, ci, ca un expert, am examinat-o din creştet până în tălpi — am sfâşiat cu privirea veşmintele de pe ea şi am simţit-o goală. Îmi urmărea privirile fără să pară nicidecum ofensată, surâdea din colţurile gurii către ofiţerul cel vorbăreţ, dar am observat că acest surâs savant aproba intenţiile mele. Şi cum mă uitam la piciorul care se zărea, mic şi delicat, de sub rochia albă, ea şi l-a examinat neglijent cu privirea, lăsând-o ca în treacăt în jos. În clipa următoare, a ridicat parcă întâmplător piciorul şi l-a pus pe fuscelul scaunului, încât prin rochia ajurată îi vedeam ciorapii până la genunchi. În acelaşi timp însă, surâsul către însoţitor părea că devine oarecum ironic sau maliţios. Evident, se juca şi ea cu mine tot atât de indiferentă cum mă jucam eu cu dânsa; şi eram silit să admir cu ură tehnica rafinată a îndrăznelii ei. Căci în timp ce îmi arăta cu o intimitate perfidă trupul senzual, se vâra, măgulită, în şoaptele însoţitorului, dând şi totodată luând, dar numai în joacă. De fapt, eram înveninat, căci uram la alţii tocmai acest soi de senzualitate rece, calculată cu maliţiozitate, pentru că o simţeam atât de incestuos de înrudită cu propria-mi insensibilitate conştientă. Şi totuşi, eram surescitat, poate mai mult de ură decât de dorinţă. Impertinent, am păşit mai aproape şi am atacat-o brutal cu privirea: „Te doresc, animal frumos!” îi spuneau gesturile mele făţişe, şi, involuntar, buzele trebuie să mi se fi mişcat, căci a zâmbit uşor sfidătoare, întorcându-şi capul şi lăsându-şi rochia peste piciorul dezgolit. În clipa următoare însă, pupila neagră rătăcea iar scânteind, încoace şi încolo. Era perfect limpede că e tot atât de indiferentă pe cât eram eu, că se putea măsura cu mine, că amândoi ne jucam rece cu o căldură simulată, care, la rândul ei, nu era decât un joc zugrăvit, totuşi plăcut la vedere şi amuzant într-o zi lâncedă. Deodată, încordarea din obraz îi pieri: luciul sclipitor se stinse, o mică brazdă necăjită se arcui în jurul gurii, care până atunci mai zâmbise. Urmăream direcţia privirii ei: un domn scund şi gros, cu haine prea largi, se îndrepta grabnic spre dânsa, ştergându-şi nervos cu batista obrazul umed de surescitare. Pălăria, pe care din grabă şi-o îndesase strâmb pe cap, lăsa să se
102

- STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ -

vadă numai într-o parte chelia. Instinctiv, îmi spuneam că atunci când are să-şi scoată pălăria, am să văd clocind broboane mari de sudoare pe scăfârlie, şi omul mi-a devenit respingător. În mâna inelată lucea un teanc întreg de tichete. De tulburare, fornăia de-a binelea şi în acelaşi timp vorbea insistent cu ofiţerul într-o ungurească sonoră, fără să ia seama la soţia sa. Îmi dădui seama numaidecât că e vorba de un fanatic al curselor, vreun geambaş de o categorie mai bună, pentru care jocul e singurul extaz, augustul surogat al sublimului. Pesemne că nevastă-sa îi atrăsese atenţia, se vedea că e jenată de prezenţa lui şi tulburată în siguranţa ei elementară, căci omul îşi potrivi pălăria, apoi râse jovial spre dânsa şi o bătu pe umăr cu o tandreţe blajină. Furioasă, femeia îşi arcui sprâncenele, dezgustată de familiaritatea conjugală care îi era penibilă în prezenţa ofiţerului şi poate încă mai mult în prezenţa mea. Soţul păru că se scuză, spuse iar pe ungureşte câteva cuvinte ofiţerului — la care acesta răspunse cu un zâmbet gentil — apoi, tandru şi oarecum servil, îşi luă soţia de braţ. Simţeam că femeia se ruşinează de purtarea lui intimă faţă de noi şi, cu un amestec de batjocură şi de silă, îi gustam înjosirea. Dar se reculese îndată, şi, rezemându-se moale de braţul lui, îmi aruncă o privire ironică, ce părea să spună: „Vezi, ăsta mă posedă, nu tu…” Eram în acelaşi timp furios şi scârbit. De fapt, aveam de gând să-i întorc spatele şi să mă depărtez, ca să-i arăt că soţia unui grăsun atât de ordinar nu mă interesează. Dar atracţia era totuşi prea puternică. Am rămas. În clipa aceea, semnalul startului răsună strident şi deodată întreaga masă — până atunci vorbăreaţă, searbădă, inertă — deveni cu totul alta. Din nou, mulţimea se învălmăşea din toate părţile înainte, spre barieră. Am fost nevoit să opun rezistenţă ca să nu fiu târât de curent, căci tocmai în vălmăşagul acela ţineam să rămân cât mai aproape de ea. Poate, îmi ziceam, se prezintă vreo ocazie pentru o privire hotărâtoare, pentru vreo atingere, pentru vreo impertinenţă spontană pe care n-o prevedeam încă; aşa că încercam să-mi croiesc drum spre dânsa prin lumea grăbită. În clipa aceea, grăsunul de soţ se înghesuia din direcţia opusă — evident, ca să pună mâna pe un loc bun în tribună; astfel, ne-am lovit, fiecare mânat de alt zor, atât de puternic, încât pălăria lui lăbărţată a zburat jos şi tichetele, care erau prinse slobod de panglica ei, s-au împrăştiat în cerc larg şi au căzut în praf, ca nişte fluturi roşii, albaştri, galbeni şi albi. O
103

- STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ -

secundă m-a privit ţintă. Maşinal, eram gata să mă scuz, dar nu ştiu ce voinţă răutăcioasă mi-a ferecat buzele şi l-am privit cu răceală, cu o uşoară sfidare jignitoare. Privirea lui, sub imboldul unei furii ce ţâşnea roşie, dar care se reţinea speriată, a pâlpâit o secundă, apoi însă, în faţa privirii mele, s-a prăbuşit cu laşitate. Cu o teamă pe care n-o pot uita, aproape mişcătoare, a privit o secundă în ochii mei, apoi a cotit în lături, părând că îşi aminteşte brusc de tichete şi s-a aplecat să le culeagă de pe jos, o dată cu pălăria. Cuprinsă de o furie făţişă, cu obrazul împurpurat de surescitare, femeia, care îi lăsase braţul, m-a fulgerat din ochi. Vedeam cu un fel de voluptate că i-ar fi făcut plăcere să mă bată. Dar am rămas cu totul rece şi indiferent, privind la mult prea grosul soţ, care se apleca şi se târa, gâfâind, pe la picioarele mele ca să-şi culeagă tichetele, şi surâdeam fără să-l ajut. Aplecându-se, gulerul i se înfoiase ca penele unei găini zbârlite, o cută de slănină groasă i se ridicase pe ceafa roşie; omul gâfâia astmatic la fiece mişcare. Fără voie, văzându-l gâfâind aşa, mi-a venit un gând indecent şi dezgustător: mi-l închipuiam în intimitate conjugală cu soţia sa şi, înveselit de imaginea aceasta, am zâmbit făţiş mâniei ei abia stăpânite. Femeia stătea acolo, din nou palidă şi nerăbdătoare, abia mai putându-se stăpâni — în fine, îi smulsesem un sentiment real, autentic: ură, mânie nepotolită! Aş fi prelungit bucuros până la nesfârşit scena aceasta răutăcioasă. Priveam cu o voluptate glacială cum omul se canonea să-şi adune, unul câte unul, tichetele. Mie parcă îmi stătea în gâtlej un demon poznaş, care chicotea într-una pe înfundate. Şi voia să dea drumul unui râs sonor. Cu dragă inimă i-aş fi permis asta, sau aş fi gâdilat puţintel cu bastonul masa aceea de carne moale, care se târa de-a buşilea. De fapt, nu-mi puteam aminti să fi fost vreodată posedat de o asemenea răutate ca în acest triumf scânteietor ce înjosea pe femeia atât de obraznic cochetă. Dar acum, nenorocitul părea că-şi adunase în sfârşit toate tichetele; numai unul albastru, zburase mai departe şi se afla chiar în faţa mea, pe jos. Gâfâind, grăsunul s-a întors şi a cercetat cu ochii lui miopi — ochelarii îi stăteau jos de tot, pe nasul asudat — şi clipa aceasta a folosit-o răutatea ştrengărească aţâţată în mine pentru a-i prelungi cazna grotescă. Urmând involuntar imboldul unei exuberanţe de licean, am ridicat repede piciorul şi am pus talpa pe tichet, încât în ciuda oricărei osteneli, nu-l putea găsi, atâta
104

- STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ -

vreme cât doream să-l las să caute. Iar el căuta, căuta perseverent şi, între timp, fornăind, îşi număra mereu biletele de carton colorat. Era evident că unul — al meu! — îi mai lipsea; şi voia să reînceapă căutatul în vârtejul îmbulzelii, când nevastă-sa, care evita cu o expresie crispată privirea mea piezişă şi ironică, nu şi-a mai putut înfrâna nerăbdarea şi mânia: — Lajos! i-a strigat deodată poruncitor, iar el a tresărit ca un cal la sunetul goarnei; a privit încă o dată pe jos cercetător — pe mine parcă mă gâdila sub talpă tichetul şi abia îmi puteam ţine râsul — apoi s-a întors cuminte către nevastă-sa, care l-a târât cu un fel de grabă ostentativă departe de mine, în învălmăşeala ce spumega tot mai tare. Am rămas pe loc, fără nicio dorinţa de a-i urma. Episodul era încheiat pentru mine; sentimentul acelei încordări erotice se dizolvase plăcut în veselie, surescitarea pierise şi nu lăsase în urmă decât satisfacţia sănătoasă a răutăţii agresive şi o mulţumire de sine obraznică, aproape exuberantă, pentru festa pe care i-o jucasem. În faţă, oamenii se îmbulzeau, începuse un fel de agitaţie, şi un singur torent negru, murdar, se înghesuia spre barieră. Eu însă nu priveam într-acolo; începusem să mă plictisesc. Mă gândeam să mă duc în Krieau20 sau acasă. Dar abia ridicasem inconştient piciorul ca să pornesc, că am şi observat tichetul albastru care zăcea uitat pe jos. L-am ridicat şi l-am ţinut între degete, neştiind ce să fac cu el. O clipă, mi-a trecut prin minte să i-l dau înapoi lui Lajos, ceea ce ar fi fost un minunat prilej de a face cunoştinţă cu nevastă-sa. Mi-am dat însă seama că femeia nu mă mai interesa de fel, căldura superficială pe care mi-o comunicase aventura se răcise de mult şi mă cufundasem iar în vechea mea indiferenţă. Mai mult decât acest schimb de hărţuieli şi de priviri lacome, nici nu-i ceream nevestei lui Lajos. Grăsunul îmi părea prea dezgustător ca să împart trupeşte ceva cu el. Febra nervilor îmi trecuse, acum nu mai simţeam decât o curiozitate indolentă şi o destindere plăcută. Scaunul stătea acolo, părăsit şi stingher. M-am aşezat comod şi mi-am aprins o ţigară. În faţa mea, pasiunea îşi ridica din nou valurile, dar eu nici nu mai ascultam; ceea ce se repetă nu mă stimulează. Priveam nepăsător cum se înălţa fumul şi mă

20

Grădină publică pe malul Dunării. 105

- STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ -

gândeam la Promenada Golfului de la Merano21, unde fusesem cu două luni în urmă şi unde privisem de sus cascada scânteietoare. Era întocmai ca aici, un urlet care creştea puternic, şi nici nu te încălzea, nici nu te răcorea; un vuiet absurd, în tăcerea unui peisaj albastru. Dar acum, pasiunea jocului ajunsese la crescendo, din nou zbura spuma umbreluţelor, a pălăriilor, a ţipetelor, a batistelor deasupra torentului negru al mulţimii, din nou se amestecau glasurile, din nou ţâşnea un vuiet — însă de un alt colorit — din gura uriaşă a gloatei. Auzeam un nume urlat din o mie de guri, ba din zece mii de guri, strigăt strident, desperat, extatic: „Cressy! Cressy! Cressy!” Apoi strigătul se frângea brusc, ca o coardă prea înstrunită. (Cât de monotonă devine prin repelare, până şi pasiunea!) Fanfara a început să cânte, mulţimea s-a împrăştiat. Se înălţau tabele cu numele învingătorilor. Distrat, am privit într-acolo. În primul loc lucea un şapte. M-am uitat mecanic la tichetul albastru pe care-l uitasem între degetele mele: şapte! Fără să vreau, mi-a venit să râd. Tichetul era câştigător, bietul Lajos mizase bine. Aşadar, cu maliţiozitatea mea, îl păgubisem pe soţul cel grăsun; dintr-o dată, m-am simţit iar în toane bune; acum voiam să ştiu de câţi bani îl escrocasem prin intervenţia mea geloasă. Pentru întâia dată m-am uitat mai bine la bucăţica albastră de carton; era un tichet de douăzeci de coroane şi Lajos mizase pe „câştigător”; asta putea fi o sumă măreaţă. Fără să mă gândesc mai mult, urmând numai mâncărimea curiozităţii, m-am lăsat împins de mulţimea grăbită, în direcţia caselor. M-am pomenit înghesuit la o coadă oarecare, am întins tichetul şi numaidecât două mâini osoase, pripite — obrazul din dosul ghişeului nu-l puteam vedea — mi-au împins, pe placa de marmură, nouă bancnote de câte douăzeci de coroane. În clipa aceea, când mi s-au numărat în faţă banii, bani adevăraţi, bancnote albastre, râsul mi s-a oprit în gât. Am avut îndată o senzaţie neplăcută. Involuntar, mi-am retras mâinile, să nu mă ating de bani străini. Îmi venea să las bancnotele albastre pe placa de marmură; dar în spatele meu, oamenii se îngrămădeau, în nerăbdarea lor de a-şi primi câştigurile. Astfel, neplăcut impresionat, nu mi-a rămas altceva de făcut decât să iau, cu degete scârbite bancnotele. Ca nişte flăcări albastre îmi
Localitate balneo-climatică în Italia, până în 1919 a aparţinut însă Austriei 106
21

- STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ -

ardeau mâna, pe care inconştient o ţineam departe de mine, ca şi cum nici ea, mâna care le luase, nu-mi aparţinea. Îndată miam dat seama cât de fatală era situaţia. Împotriva voinţei mele, o glumă se prefăcuse în ceva care nu trebuie să se întâmple în viaţa unui om cinstit, a unui gentleman, a unui ofiţer de rezervă, şi ezitam să rostesc, fie şi numai în gând, adevăratul nume al acelui ceva. Căci aceştia nu erau numai bani tăinuiţi, ci luaţi în chip viclean, bani furaţi. În jurul meu, glasurile zbârnâiau şi şuierau, oamenii se îmbulzeau, se înghionteau, făcându-şi loc către case sau întorcându-se de acolo. Stăteam tot nemişcat, cu mâna cât mai departe de mine. Ce să fac? Întâi m-am gândit la lucrul cel mai firesc: să-l caut pe adevăratul câştigător. Să mă scuz şi să-i dau banii. Dar asta nu mergea, mai ales sub privirile acelui ofiţer. Doar eram locotenent de rezervă, şi o astfel de mărturisire m-ar fi costat imediat gradul: chiar dacă aş fi găsit tichetul, încasarea banilor era oricum, un lucru unfair22. Mă gândeam să cedez instinctului care îmi zvâcnea în degete, de a mototoli bancnotele şi de a le arunca; numai că, în mijlocul mulţimii, ar fi fost uşor de observat şi ar fi devenit suspect. Dar în niciun caz nu voiam să păstrez, nicio clipă, bani străini la mine sau măcar să-i bag în portmoneu şi mai târziu să-i dăruiesc cuiva. Sentimentul de puritate cu care fusesem deprins din copilărie, ca şi cu rufele proaspete, se scârbea de o atingere chiar fugară cu acele bancnote. Să dispară, să dispară repede banii aceştia! pulsa fierbinte gândul în mine, oriunde, numai să dispară! Involuntar, priveam în jur; şi pe când căutam neajutorat vreun ascunziş, un loc nesupravegheat, am văzut că lumea începea iarăşi să se îmbulzească la case, dar acum cu bancnote în mână. Şi un gând mi-a venit, ca o izbăvire: să arunc din nou hazardului răutăcios banii pe care mi i-a dăruit, să-i arunc în gâtlejul lui lacom, care acum înghiţea hulpav noile mize, argint şi bancnote — da, iată soluţia, adevărata salvare! M-am zorit impetuos, am alergat, mi-am făcut loc printre cei ce se buluceau într-acolo. Nu mai erau decât două persoane înaintea mea, întâiul ajunsese chiar la totalizator, când mi-a trecut prin minte că nu ştiam numele nici unui cal pe care să mizez. Am ascultat cu lăcomie vorbele din jurul meu. „Mizezi pe
22

Necorect (l. engl.).

107

- STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ -

Ravachol?” a întrebat cineva. „Fireşte, Ravachol”, a răspuns cel întrebat. „Nu crezi că are şanse şi Teddy?" „Aş, de unde! La alergările Maiden23 a dat chix. A fost un bluff." Am sorbit cuvintele astea ca un însetat. Deci, Teddy era un cal prost; fără îndoială, Teddy n-avea să câştige. Îndată m-am hotărât să mizez pe el. Am întins banii, am indicat drept „câştigător” numele lui Teddy, pe care-l auzisem cu câteva clipe înainte; o mână mi-a azvârlit tichetele. Dintr-o dată, aveam între degete nouă bilete de carton alb-roşu, în loc de unul singur. Stăruia încă sentimentul penibil; dar, oricum, nu mă ardea atât de iritant, atât de înjositor ca banii aceia mototoliţi. Mă simţeam iar uşurat, aproape nepăsător; acum mă descotorosisem de bani, terminasem cu partea neplăcută a aventurii; întâmplarea devenise din nou o glumă, aşa cum începuse. Iar m-am aşezat leneş pe scaunul meu, am aprins o ţigară, suflând tihnit fumul în faţă. Dar tihna n-a durat mult; mam ridicat, m-am învârtit împrejur, m-am aşezat iar. Ciudat: se sfârşise cu visarea plăcută. O nervozitate mă sâcâia, trosnindumi prin încheieturi, întâi, mi-am închipuit că este îngrijorarea faţă de posibilitatea de a-l întâlni pe Lajos cu nevastă-sa prin mulţimea ce-mi trecea pe dinainte; dar cum puteau ei bănui că noile tichete erau ale lor? Nici neliniştea oamenilor nu mă tulbura; dimpotrivă, îi priveam cu băgare de seamă, să văd dacă nu începeau să se înghesuie în faţă ba chiar m-am surprins ridicându-mă într-una ca să zăresc steagul care se arbora înaintea fiecărei alergări. Asta era deci: nerăbdarea, o febră lăuntrică ce zvâcnea în mine să înceapă o dată startul, să se termine pentru totdeauna cu povestea asta fatală. Un băiat trecea alergând cu programul curselor. L-a oprit, miam cumpărat un exemplar şi am început să caut printre cuvintele şi sfaturile pe care nu le înţelegeam scrise într-un jargon străin, până când, în sfârşit, l-am găsit pe Teddy, numele jocheului său, al proprietarului grajdului şi culorile alb-roşu. Dar de ce oare mă interesau toate în asemenea grad? Cu ciudă am mototolit hârtia şi am zvârlit-o cât colo, m-am ridicat de pe scaun, apoi m-am aşezat iar. Deodată, am simţit că mi se făcuse cald. A trebuit să-mi şterg cu batista fruntea umedă, gulerul mă strângea. Startul încă nu se dăduse.
23

Curse speciale, pentru cai care nu au mai câştigat niciodată. 108

- STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ -

În sfârşit, a răsunat clopotul, oamenii s-au repezit, şi în acea secundă am simţit cu groază că şi pe mine semnalul de pornire, asemeni unui deşteptător, mă smulge speriat dintr-un fel de somnolenţă. Am sărit în picioare atât de violent încât am răsturnat scaunul şi m-am grăbit — ba nu, am fugit — avid înainte, cu tichetele strânse între degete, în mijlocul gloatei, ros parcă de o teamă nebunească să nu ajung prea târziu şi să-mi scape ceva foarte important. Împingând cu brutalitate câţiva oameni, am ajuns în rândul întâi, am apucat fără niciun scrupul un scaun pe care tocmai voia să se aşeze o doamnă. Mi-am dat seama de lipsa de tact şi de demenţa mea văzând privirea mirată a doamnei — era o bună cunoştinţă a mea, contesa R., ale cărei sprâncene mânios arcuite mă înfruntau. Dar de ruşine şi din bravadă, am privit cu răceală pe lângă ea. M-am urcat cu picioarele pe scaun, ca să văd terenul. Undeva, departe, câţiva cai neliniştiţi se agitau pe verdele câmpului, la start, reţinuţi cu greu de micii jochei, ce păreau nişte marionete multicolore. Îndată am încercat să-l recunosc pe al meu, dar ochii îmi erau nedeprinşi şi toate jucau pe dinaintemi, fierbinţi şi stranii, încât n-am izbutit să desluşesc printre petele colorate pe cea alb-roşu. În clipa aceea, clopotul a răsunat a doua oară; ca şapte săgeţi multicolore caii au ţâşnit pe pista verde. Ce minunat ar fi fost să pot privi liniştit şi numai în scopuri estetice cum căluţii îşi luau avânt şi abia atingând pământul, zburau peste iarbă; dar nu simţeam nimic din toate astea, făceam numai încercări desperate să-mi recunosc calul şi jocheul. Şi mă blestemam că nu luasem cu mine un binoclu de campanie. Zadarnic mă tot aplecam şi-mi întindeam gâtul: nu vedeam decât patru sau cinci insecte pestriţe, estompate într-un ghem zburător. Numai forma o vedeam schimbându-se treptat: când micul cârd se lungea ca o suliţă, la cotitură, când se ascuţea, apoi în urmă câţiva cai din pluton începuseră să dea semne de oboseală. Alergarea devenise captivantă: doi sau trei cai în galop, încordaţi la maximum, se lipiseră unul de celălalt ca nişte benzi de hârtie colorată, trecând în frunte când unul, când altul. Involuntar, îmi încordam şi eu trupul, ca şi când aş fi putut, cu această mişcare imitativă, zburătoare, pătimaşă, să le sporesc galopul şi să-i împing înainte. În jurul meu, emoţia creştea. Câţiva experţi trebuie să fi recunoscut culorile la curbă, căci acum, din tumultul tulbure,
109

în mijlocul febrei mă chinuia o ruşine bruscă. de mânie. Apoi s-a năruit. acolo cei doi cai goneau lipiţi unul de celălalt şi trebuie să fi fost cu adevărat Teddy cel plasat lângă afurisitul de Ravachol. şi undeva a vuit o fanfară. cu braţele frenetic întinse şi.. să mă stăpânesc. înaintase cu o palmă. Trebuie. o clipă. trebuie să fie el. ieşisem la suprafaţă. S-ar putea să fie el. În mijlocul pasiunii. trebuie. şi m-a cuprins furia că învingătorul nu era calul meu. Vream să mă ţin bine. poate — şi speranţa aceasta mă înflăcăra din nou. A trebuit să mă aşed o clipă. turbam de mânie rece. m-am dat jos de pe scaun. Poate e Teddy. O clipă. Înfierbântat. nu Ravachol! Teddy! Teddy! Înainte.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - ţâşneau nume ca nişte rachete ascuţite. De furie. Lângă mine stătea un oarecare. pe care-l uram cu ardoare. plesnea cu ceva crupa calului. m-am speriat de mine. acum i se vedea şi gâtul întins — în clipa aceea a răsunat strident clopotul. numele aşteptat a umplut bolta albastră a cerului. înainta botul celuilalt cal. simţeam că în orice clipă puteam comite ceva absurd. acum. în pasiune — pe mine care. căci acum în jurul meu răcneau alţii mai tare. de desperare. şi a explodat un singur urlet de jubilare. ticălosul? Încă o dată cravaşa! Încă o dată! Acum. Trăiam un extaz cum nu mai cunoscusem vreodată. ud leoarcă. cu mai multe glasuri laolaltă în acute stridente: „Teddy! Teddy!” Şi ţipătul m-a târât iarăşi la fund. trebuie să câştige. acum. tremuram. în urma calului înaripat. striga bătând din picioare: „Ravachol! Ravachol!” cu o voce dezgustător de triumfătoare şi stridentă. apoi cu două. Ce?… Ce a fost? Cine ţipase? Cine urlase „Teddy! Teddy!”? Chiar eu strigasem. Tot mai insuportabil devenea răcnetul pătrunzător: „Ravachol! Ravachol!” al scârbosului de lângă mine. cu inima bătându-mi tare. şuierând. Iată însă că un alt cal se plasase foarte aproape de cel dintâi. trebuie! Dar de ce nu-l zoreşte. cum botul unui cal era în frunte. atât eram de năucit de emoţia entuziasmului. acum a ajuns foarte aproape! Încă o şchioapă! De ce Ravachol? Ravachol! Nu. mi se părea că braţul care acum se ridică peste şa şi. deschisă a gurii lui care urla. În adevăr. şi într-adevăr. poate. o fericire fără noima că hazardul mi se 110 . Dar nu-mi puteam smulge privirea. Am văzut întradevăr că jocheul acelui cal se întrezărea albastru. bucuros aş fi lovit cu pumnul în gaura neagră. eram înfrigurat. era roşu. Teddy! Teddy! Deodată m-am tras puternic înapoi.

am dat buzna la ghişeu printre cei ce aşteptau. Le-am înhăţat cu ardoare. i-am spus numărul trăsurii. am observat cum deodată în jurul meu toată lumea înainta ca un puhoi spre ieşire. mă împingea magic către ceva. mi-a sărit înainte. făcându-mi loc cu coatele. Jocul luase sfârşit. l-am auzit. În zadar încercam să mă amăgesc cu ideea căi Teddy câştigase numai împotriva voinţei mele şi că eu. când sângele îmi curgea prin vine atât de fierbinte cum nu mai cursese de ani. O putere cu totul străină. Portarul. dar nu mi-a dat prin gând să-l provoc la duel. mi-a venit rândul. bani mulţi. inexplicabilă. Am poruncit 111 . Fusese ultima alergare. că toate casele se închideau. care-l sfidasem. Apoi o mânie a ţâşnit în mine. s-o apuc. cât se poate mai mult. caii în trap zgomotos se şi apropiau. Unde era buletinul cu alergările? Ah! În nervozitatea mea. am dat în lături oameni nerăbdători numai ca să văd bani aievea. Abia m-am ridicat. dorisem să pierd banii. Număram tremurând şi în acelaşi timp entuziasmat. şi ştiam încotro: voiam să văd victoria. „Bădăranule!” a mârâit în spatele meu unul dintre cei pe care-i împinsesem. cu şapca servil ridicată. Dar nu mă credeam pe mine însumi. spre spaima mea nespusă. Atunci. cu lăcomie. parcă mi s-ar fi făcut o nedreptate. totul se terminase. rea. s-o simt. iarba strivită sub picioare începuse să lucească verde printre cei câţiva rămaşi în urmă. În sfârşit. Erau şase sute patruzeci de coroane. Nu mă puteam împăca de loc cu ideea că acum. O secundă am rămas încremenit. bani. pusese stăpânire pe mine şi nicio ruşine nu mă mai împiedica săi cedez. Dar ar fi fost zadarnic să-mi hrănesc artificial speranţa că nu văd bine: tot mai repede se scurgea mulţimea pestriţă. îl aruncasem! Mam uitat pretutindeni. în emoţia mea — şi am ieşit pe poarta hipodromului. făcând mâna pâlnie şi iată. a strigat-o de departe. mâinile mele au apucat un teanc de bancnote albastre.. Primul meu gând a fost să joc mai departe. Începusem să-mi dau seama că ceva crunt mă trăgea. să câştig mai mult. să-mi cumpăr altul. că steagul fâlfâitor se cobora.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - supusese ca un sclav — mie. că am şi pornit în grabă. încât mi-am luat pălăria — bastonul probabil îl uitasem la intrare. să simt bancnotele albastre şi foşnitoare în degete şi acea înfiorare de-a lungul nervilor. Treptat. când toţi nervii îmi erau încordaţi şi tremuram. unul. am alergat chiar până la casă. începeam să-mi dau seama de ridicolul zăbavei mele încordate. doar zvâcneam de o nerăbdare bolnăvicioasă.

care. luasem fără nici o necesitate bani găsiţi. eram un om corect. îi băgasem în portmoneu. fiece oscilare a gândirii mele din acele clipe îmi este prezentă în minte cu o claritate supranaturală. acele şovăieli uluitoare ale simţirii. în ritmul potcoavelor. Eu. printre multe altele care se legănau ca nişte bărci înflorate cu încărcătura lor multicoloră de femei. ca sa mă sperii singur. în care eu — 112 . atât de straniu. ca nicio altă întâmplare din cei treizeci şi şase de ani ai mei. Ba nu ştiu nici măcar dacă vreun scriitor. Căci tocmai acum. Birja aluneca moale pe roţile de cauciuc. În acelaşi timp. nepătat. întreaga scenă şi nu mă mai înţelegeam pe mine însumi: eu. Aerul era catifelat şi dezmierdător. cu un ceas înainte. respectat de toată lumea. şi totuşi ştiu bine că nu mă amăgesc. vreun psiholog. un membru al celei mai bune societăţi. Toată simţirea mea de atunci. pe lângă ţărmurile verzi ale aleii de castani. nu se mai întorcea: mă smulsese dureros din el întâlnirea cu omul pe care-l pungăşisem. fără să vreau. cu o poftă care excludea orice scuză. pentru ca apoi — de data asta însă foarte conştient — să-mi întorc privirea. cu corpolentul ei soţ. ba chiar o făcusem cu o bucurie lacomă. ar putea s-o descrie logic. ca şi când aş fi fost prins asupra faptului. din când în când. îmi spuneam: „Hoţ! Hoţ! Hoţ!” Apoi a venit o clipă foarte ciudată. când surescitarea începea să se stingă plăcut. îmi rosteam în şoaptă sentinţa. şi totuşi abia îndrăznesc să-mi rechem în conştiinţă acea absurdă înşiruire de stări de spirit. şi-mi venea să strig birjarului să dea bice cailor doar pentru a mă depărta cât mai repede de ei. Eu pot numai să notez cu totul fidel succesiunea apariţiei lor neaşteptate. un gentleman. de visare plăcută. începea să adie prin praf o boare a primei răcori de seară. clipă în care nu s-a întâmplat nimic. m-am uitat spre ea. Deci. Îmi aminteam. Era doamna. Dar sentimentul de mai înainte. acum dezmeticit.. În clipa asta trecu o altă trăsură. Eram un hoţ. pe când trăsura înainta în trap încet: „Hoţ! Hoţ! Hoţ! Hoţ!" Dar — ciudat! Cum să descriu ceea ce s-a întâmplat apoi? Este atât de inexplicabil. în pasiunea mea supraîncălzită. Nu mă observaseră. furasem. Un curent de aer rece pătrunsese deodată ca printro crăpătură. oarecum goală.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - birjarului să mâne foarte încet pe aleea principală. ofiţer în rezervă. simţeam o pornire avidă să-mi repet în gând întreaga scenă. Dar numaidecât m-a copleşit un sentiment sufocant de repulsie.

eram viu. care trebuia să urmeze acestei autoacuzări. în acest fragment din universul viu. căci îmi dădeam seama că în acele minute.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - ah! cât este de greu să exprim asta! — în care doar ascultam. Astfel. într-o ruşine pocăită — n-a trezit nimic în mine. Mă citasem. mai mult. m-am aplecat oarecum şi mai adânc asupră-mi — simţeam desluşit că sub această tăcere îndărătnică se mişca ceva — şi am aşteptat înfrigurat ecoul care întârzia. ci numai voiam să mă ruşinez. Furtuna pasiunii deschisese brusc o uşă. Nu. niciun răspuns. al desperării. ţipătul scârbei. Ascultam deci. ca şi cum ai fi aprins un chibrit şi l-ai fi ţinut deasupra adâncimii amurgite — mi-am dat seama că nu mă ruşinam. că simţirea mea fusese doar paralizată. într-o luminare violentă a conştiinţei. Nici un ecou. şi că acum. al indignării. în mine. dar nu cu totul stinsă. atinse de bagheta magică a hazardului. ba că eram misterios de mândru în acea înjosire. sub pustiul de nisip al indiferenţei. Dogorea deci încă şi în mine. nu era ruşine. acum vinovatul trebuia să răspundă judecătorului.. Şi brusc. nu era scârbă de sine ceea ce îmi fierbea atât de cald în sânge — pâlpâia în mine bucurie. eram un om cu pofte rele şi fierbinţi. mi-am spus-o chiar cu voce tare. Încă o dată mi-am aruncat vorba: „Hoţ! Hoţ!”. pentru ca. paralizată. prea plin voia să ţâşnească din mine şi se învolbura acel sentiment. şi priveam cu ameţeală voluptoasă până în fundul acelui necunoscut din eul meu care mă înspăimânta şi mă încânta în acelaşi timp. dar nu s-a întâmplat nimic. că undeva. Iarăşi. chiar fericit de fapta mea nebunească. dar prea puternic. nu era revoltă. Cum era cu putinţă? Mă apăram — acum într-adevăr înfricoşat de mine — împotriva acestei constatări neaşteptate. Am zăbovit cu răbdare câteva minute. 113 . ascultam ce se petrece în mine. sâmbure ce izbucneşte uneori în rafalele învârtejite ale lăcomiei: trăiam. îşi ridicaseră apele şi-mi inundau inima. pentru întâia oară după ani şi ani. mă acuzasem. Şi iar nu s-a întâmplat nimic. descoperise o prăpastie în mine. Lovitura de bici a cuvântului „hoţ” — care credeam că mă va înspăimânta şi apoi mă va prăbuşi într-o nemaiauzită ruşine. bucurie îmbătătoare — ba. acel misterios sâmbure vulcanic a tot ce e pământesc. în sfârşit. pe când trăsura îmi purta domol trupul visător prin lumea burgheză. eram viu cu adevărat. să trezesc în mine conştiinţa surdă. scăpărau flăcări ascuţite de exuberanţă luminoasă. tot mai curgeau în taină izvoare fierbinţi de pasiune.

acum procuror. deodată. Dar a fost de ajuns să arunc o privire spre omul care salutase ca să-mi viu în fire: era prietenul meu Alfons. îi întreba pe toţi şi se trudea. curentele fierbinţi ale vieţii curgeau ca la toată lumea.. cum în vine îmi zvâcnea neliniştit şi roşu. nespus de sigur. plin de mânia de a fi fost tulburat din acea stare de revărsare ce picura în mine dulce. Ştiam că îi mai aparţin: cu fericita surprindere a unei femei care simtă pentru întâia oară. pe cărarea magică a amintirii. în mijlocul furnicarului a mii de pierde-vară: începusem iar să simt. am cercetat în mine de-a lungul anilor îndelungaţi. din acel vis adânc. un domn m-a salutat şi m-a strigat pe nume — probabil că nu-i observasem primul salut. Apoi. treaptă cu treaptă. simţeam încolţind în mine realul — cum să-l numesc altfel? — tot ce e adevărat. tot ce e neprefăcut în viaţă. eu mă căutam pe mine. are acum pentru întâia oară putere asupra ta. adânc de tot. înverzea şi înmugurea toiagul uscat. Şi pe când în jur treceau valuri de oameni. Dintr-o trăsură în mers. adânc. sânge. dar nu îndrăznisem să trăiesc. cum simţirea îmi înmugurea în căldura aceea. am înţeles furtuna misterioasă a unor ceasuri de încordări sexuale. râzând şi pălăvrăgind. cea nespus de vehementă. un coleg de şcoală drag. am înţeles că pasiunea mea fusese numai încovoiată. copilul mişcându-se în ea. trăisem totdeauna.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - convenţională. în adâncurile omeneşti din mine. Minunea lui Tannhäuser mi se întâmplase în lumina clară a unui câmp de curse. cel mai adânc pe care îl trăisem vreodată. numai strivită de iluzia socială. pe acest drum tăcut şi dominat numai de făclia vie a conştiinţei aprinse pe neaşteptate. omul mort. în conducte şi în izvoare îngropate sub dărâmături. mă copleşise. viaţa cea bogată. de idealul autoritar al gentlemen-ilor — dar că şi în mine. Deodată ma străfulgerat: omul ăsta care te salută prieteneşte. Lucruri de mult pierdute ieşeau la iveală din oglinda prăfuită şi oarbă a vieţii mele. Ah. deodată înfloream. eşti în mâna lui de îndată ce 114 . Am tresărit morocănos. Simţeam — mi-e aproape ruşine să scriu un asemenea cuvânt — cum eu. Mi-am amintit cum odată — eram şcolar — furasem briceagul unui coleg şi cu aceeaşi plăcere diabolică mă uitam la el cum căuta peste tot. dar acum puterea comprimată explodase. dulce sau amar. mă strangulasem şi mă ascunsesem de mine însumi. am coborât încet. pe cel pierdut. cum mă ridicam la înălţimea unui rod necunoscut. ce-i drept.

înlăuntrul meu răsuna o muzică atât de îmbătătoare. vam respins eu: azi după-amiază m-am azvârlit din lumea voastră rece. şi trebuia. Am simţit pentru întâia oară toată plăcerea câtă poate fi în om. Niciodată în cei treizeci şi 115 . într-o mândrie fantastică şi insolentă. pe care numai biciul nevoii i-a mânat în celulele lor murdare. mă îmbăta. teama mi-a oprit inima — apoi şi gândul acesta s-a prefăcut într-un sentiment fierbinte. osificată — unde eram o rotiţă funcţionând fără zgomot în marea maşină ce se rostogoleşte rece între pistoane şi se învârte în deşert în jurul ei — m-am azvârlit într-un abis. că respir şi că simt. cu un gest înciudat şi dispreţuitor. pe o culme sau într-un adânc. dar niciodată. să-mi apăs puternic cu mâna pieptul în care inima clocotea dureros. dar asta numai timp de o clipă. pe care nu-l mai încercasem de ani de zile. de încheietura mâinii. niciodată n-am să mai fiu pe ţărmul plat al comodităţii voastre burgheze. groază sau regret. n-aveţi să mă înţelegeţi niciodată. Eram atât de plin de simţire. omul exterior. îndărătul unor ferestre zăbrelite. totul se topea laolaltă. din întreaga ta existenţă caldă. plăcere. dacă aţi bănui cine sunt! Mi-aţi respinge salutul ca ceva murdar. simţeam numai că trăiesc. dar nu veţi şti niciodată unde am fost. care acum cerceta oamenii din jur cu urî aer superior şi aproape ironic. rece. Cum v-ar îngheţa în colţul gurii zâmbetul dulce şi prietenos cu care mă salutaţi ca pe semenul vostru.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - află de delictul pe care l-ai săvârşit. Dar înainte de a mă respinge voi. Nu vă mai aparţin. dar în acea singură oră am fost mai viu decât în toţi anii de gheaţă pe care i-am trăit în cercul vostru. Dacă ţi-ar cunoaşte fapta. cel mai simplu dintre toate. ce ştiţi voi despre taina mea?! Cum aş putea exprima ce am simţit în ora aceea. încât trebuia să-mi înăbuş acel tumult dezlănţuit ca să nu-l strig tuturor. salutând şi răspunzând cu o faţă indiferentă. nu mai sunt al vostru: acum sunt afară. acest sentiment primar. vedea şi recunoştea mutre. eu. Şi acest sentiment. încât torentul interior mă tortura fizic. numai o clipă.. pe care nu-l cunosc. ar trebui să te dea jos din trăsură. bună sau rea. împreună cu ceilalţi hoţi. omul de odinioară. un gentleman elegant. Oameni. în drojdia vieţii. frică. căci în timp ce masca. Teama m-a apucat. când treceam printre şirurile de trăsuri. Dar — durere. burgheză şi să te zvârle pentru trei sau cinci ani într-o lume apăsătoare. asemeni unui om ce se sufocă. nimic nu simţeam izolat şi desprins.

nu vream încă să mă întorc în lumea mea. ca în acel ceas. Iar dincolo de vârfurile lor se şi întrezărea. deci. câte ceasuri fusesem pradă beţiei visului. Dar abia întinsesem mâna spre poarta distinsului restaurant şi am simţit o reticenţă. nu. În pasta groasă şi agitată a masei omeneşti fierbinţi.. Trăsura s-a oprit cu un recul uşor: birjarul trăsese de hăţuri. în mijlocul mulţimii ce murmura şi râdea. mi-a trecut de la încheietura mâinii până în vârful lor ca un fior electric. probabil intenţionat. o moleşală plutea peste coroanele copacilor. castanii începuseră să-şi adie parfumul în răcoarea serii. lumina voalată a lunii. am cotit spre gradina Sacher. Se întunecase. încât mi-a venit să surâd: Dacă ai şti! Caii s-au opintit. să nu mă întorc în lumea mea cotidiană! I-am plătit birjarului. şi. de sudoare şi de tutun. argintie. într-o conversaţie indiferentă. Dar numai să nu mă întorc îndărăt acasă. unde obişnuiam să cinez în societate. să las. legănată de muzică. involuntar. mi-am aruncat ochii pe alee: mi-am dat seama cu consternare cât de mult visasem.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - şase de ani ai mei nu simţisem măcar o clipă cu atâta extaz că sunt viu. de bucurie. M-am uitat după ea aşa cum. nu vream să mă desprind de magia sclipitoare a aventurii care mă înlănţuia de câteva ceasuri. am fost generos. Birjarul mi-a mulţumit atât de excesiv. Era de ajuns. Apoi s-a întors pe capră şi m-a întrebat dacă doresc să mă ducă până acasă. în aerul argăsit. mi-am venit în fire. Trebuie să fi fost cam ora şapte şi. fără să vreau. Era o voluptate să mă las în voia hazardului şi acea îmbrânceală confuză prin noianul de oameni ce unduia molatic avea un farmec de nedescris. mi-am îndreptat paşii spre ea. ca miraculoasa fierbere ce mă umplea misterios să fie luată ca de apă. Buimac. trăsura a plecat. O clipă am stat aşa. visător şi perplex. stimulat şi cu toate simţurile treze. Când am scos portmoneul şi am luat bancnotele între degete. fumegând de răsuflări omeneşti. încâlcită. Mă simţeam dintr-o dată încordat. 116 . căci în acea zi totul mă ademenea. te uiţi înapoi la un ţărm unde ai fost fericit. de pe vapor. Încă mai zvâcnea conştiinţa muribundă a gentleman-ului. ceva în mine rămăsese încă treaz din vechiul om care se ruşina. De undeva răsuna o muzică înăbuşită. sângele îmi dospea. ar fi trebuit să fie de ajuns. însă mâna se şi apucase să numere vesel banii furaţi. de praf. după o plimbare prin Prater — şi în a cărei apropiere birjarul mă lăsase.

Am rămas în mijlocul pieţii. ardoarea metropolei revărsându-se fierbinte. cu strigăte de plăcere gungurite. îmboldit într-una şi împins brutal de trupurile lor. Priveam cum.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - Căci toate astea — pe care înainte vreme. am simţit treptat cum căldura din ele trece în mine. Vedeam cum calfe de măcelari pocneau râzând baroase grele pe dinamometru. celui fără voinţă. căci în vârtejul acela era ceva care îmi calma tumultul lăuntric. cum toate se amestecau cu prezenţa în necontenită mişcare a gloatei înmiit de zgomotoase. aşteptam să văd ce-mi va aduce mie. ba chiar până în ajun. Peste ele auzeam din barăci pocnituri înăbuşite. printre soldaţi. răcnete de beţivi şi zăream căluşeii copilăriei mele rotindu-se cu lumini nebunatice printre arbori. De când mă trezisem. vedeam cum se excită de propria-i plenitudine. de scânteierea luminilor şi de bucuria de a fi gloată. Sorbeam cu un fel de lăcomie aerul acela argăsit. într-o desfătare nedesluşită. Tot mai aproape ţiuiau şi răsunau dinspre cârnăţăriile din Prater cinelele şi muzica stridentă de alămuri. apoi tot felul de chiote. tot ceea ce gentleman-ul îngrijit din mine evitase cu dispreţ o viaţă întreagă — acum atrăgeau miraculos noul meu instinct ca şi cum aş fi simţit pentru întâia dată în tot ce e animalic. slujnice şi vagabonzi. în bărci. cum crainici cu glasuri răguşite şi cu gesturi de maimuţe acopereau cu strigătele lor zgomotul orchestrioanelor. simţeam masa. în rochiile lor balonate. simţurile mele buimăcite se luptau cu zarva şi încercau acea ameţeală nedesluşită care însoţeşte inevitabil orice voluptate intensă. Nervii argăsiţi de mirosul înţepător mi s-au încordat. poate pentru întâia oară în viaţă. mă simţeam bine într-un fel care mi-era cu totul neînţeles. instinctiv şi vulgar o înrudire cu mine însumi. se avântau spre cer. râsete. servitoarele. ca o putere a cărei bucurie se transmitea 117 . simţeam oamenii.. Acolo. orchestrioanele răpăiau fanatic de monoton polci aspre şi valsuri hodorogite. ceasul acesta. răsunând parcă din sexul lor. beată de poşirca fanfarelor. cu o curiozitate voluptoasă. mă simţeam bine. iar cascadele de zgomot şi vâloarea infernală să-mi umple ochii şi urechile. parcă ţâşnind afară din mine. comune şi plebeice. ca valurile întregului tumult să mă pătrundă. îngrămădită în aceste câteva ceasuri de duminică. în drojdia oraşului. le respinsesem ca ordinare. animalică şi totuşi sănătoasă şi impulsivă… Şi. îmbrâncelile şi înghesuiala în mulţimea învălmăşită mi-erau plăcute şi. Pentru întâia oară de ani de zile. începusem să simt viaţa celorlalţi.

să mă simt legat cumva cu această pasiune. În sângele meu vâjâiau toate împreună: bătăile clopotului de la carusel. să devin una cu ceilalţi. curgător. fiecare sunet în parte cădea în mine strident şi mai scânteia o dată roşu şi zvâcnindu-mi prin tâmple. rochiile sclipitoare. viu. să mă revărs în vinele ei. chicotelile stridente ale femeilor la atingerea bărbaţilor. a celorlalţi. să mă pierd în tumult. la orice chemare. o fiinţă tremurând de plăcere. plină de suflu. Astăzi ştiu că atunci eram beat. să fiu azvârlit ca o săgeată de propria-mi încordare în necunoscut.. Simţeam că acum ar trebui să ies din mine cu un cuvânt. nu strânsesem mâna nimănui. numai să curg. la orice îmbrăţişare — şi acum ştiam că în mine era dragoste şi nevoie de dragoste. tâmplele îmi palpitau. muzica haotică. Cu pofta bărbatului. să fiu un infuzoriu în murdăria lumii. în vreun cer al tuturor. să scap în vreun chip din această crustă vârtoasă de tăcere. să-mi deschid sufletul. nu simţisem 118 . la orice ademenire. să mă dărui. ca să scape de imensa apăsare ce peste o clipă îi va arunca în aer cazanul toracic. O. fierbinte. străină. şi din vinele mele ceva trecea în lumea aceea. tânjeam după sânul. să mă las târât de curent. sângele înfierbântat se îndesa spre creier. Vreo barieră cedase. roind apoi ritmic iar spre mine. Nu pot să descriu în cuvinte starea mea complicată. care palpita. fiecare privire într-o fantastică iritaţie a nervilor (comparabilă cu a răului de mare) dar toate laolaltă într-o îmbinare beată. care mă separa de elementul cald. cu senzaţii. în vârtej. şi o poftă cu totul necunoscută mă copleşise năzuind să topească ultima crustă dintre mine şi ea.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - făpturii mele izolate. cu dorinţa femeii eram receptiv la orice atingere. gâtlejul mi-era strangulat. cu zgomot. dintr-o încropeală a simţurilor ce durase ani. al acelui trup uriaş. ca o maşină care goneşte zănatic din toate puterile. care râdea. să fiu mic de tot. răzbătătoare. percepeam fiecare contact. o cerinţă pătimaşă de a mă înfrăţi cu acea omenire înfocată. numai să pătrund în viaţă. să mă liberez. cu o privire. sclipind printre miriade de alte fiinţe în băltoacă — dar să pătrund în plenitudine. mă prăvălisem deodată într-o febră care mă mistuia. supraîncălzit. să mă dau. cu această pasiune. izvor de viaţă. Vârfurile degetelor îmi zvâcneau. mai uşor aş reuşi poate printr-o comparaţie. ca în zilele cu lumină crepusculară ale adolescenţei. spunând că eram supraîncărcat cu vacarm. Nu mai vorbisem de ceasuri.

niciodată nu avusesem atâta nevoie de comunicare. nu mai avea bani să încalece. şi totuşi. Eu însă. după întâiul cuvânt. ochii îi erau violent luminaţi de răsfrângerea lămpilor. rutinat în conversaţii de salon. fiecare privire aluneca pe deasupra mea. de teamă să nu râdă de mine. miera ruşine să mă adresez oricăreia dintre acele slujnice late în şolduri. un băiat de vreo doisprezece ani. sorbea plăcere numai din strigătele şi râsetele celorlalţi. o fuziune. un causeur apreciat şi sigur de sine. de nu mă puteam amesteca nicăieri şi pluteam în masa groasă ca o picătură de ulei pe apa mişcătoare. eram exclus din circuitul ce unifica acea plenitudine. desigur. iar acum. când pluteam printre mii şi zeci de mii de oameni. Niciodată. trebuie. poate pentru a se desface iar peste câteva minute. ba plecam chiar ochii de câte ori cineva mă privea din întâmplare.. Picioarele îmi 119 . Mă cuprindea o invidie văzând băieţandri care se legau în treacăt de fete străine. a trecut pe lângă mine. atât de tare se apropiase jinduind după caii de lemn. se legau în fiece secundă întâlninduse jucăuş. cum totul se întâlnea şi se asocia. eram chinuit de o sete lăuntrică după vorbe. Ceea ce vream de la oameni nu mi-era limpede nici mie: atât ştiam. elemente străine. Eram aidoma unuia care ar muri de sete pe mare. muream de frică.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - îndreptată către mine nicio privire întrebătoare. şi totuşi. creştea răzvrătirea împotriva tăcerii. ca acum. Gura mică îi era întredeschisă. M-am vârât cât am putut spre el şi l-am întrebat (dar de ce îmi tremura vocea şi suna atât de ascuţit?) „N-ai vrea să faci un tur?” A căscat ochii la mine. aşa simţeam eu. Nici măcar un copil desculţ nu accepta o bucurie de la mine. sub cascada evenimentelor. Un salut lângă carusel. o comunicare. când mă scăldam în căldură şi în vorbe. se luau de braţ. În acelaşi timp. s-a speriat — dar de ce? de ce? S-a făcut roşu ca racul şi a zbughit-o la fugă fără să spună un cuvânt. de un om. să fi fost ceva îngrozitor de străin în înfăţişarea mea. Dar nu renunţam: nu mai puteam sta singur. nicio privire de simpatie. ca arsă de sete. era lucrul după care îmi dogoreau acum toţi nervii. tot ce era străin se topea într-o convorbire. şi cum. totuşi era o asociere. Nimeni nu voia să mă simtă. O dată. o privire în treacăt — şi gata. în haine zdrenţuite. Dar toţi priveau fără să mă vadă. asemeni globuleţelor de argint viu. că nu mai puteam răbda să fiu singur şi să mă mistui în propria-mi febră. vedeam — şi tot ce vedeam îmi sporea chinul — cum la dreapta şi la stânga.

iar privirile lor de oameni mulţumiţi. cu costumul meu de Derby. Pe dată li s-a oprit râsul. pe urmă femeia a zis cam surprinsă: „Vă rog.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - ardeau în ghetele de lac prăfuite. toţi cinci mă observau. care până atunci se manifestase liber. Fără a-mi ridica ochii de pe faţa de masă cu carouri roşii. cu jobenul parizian. a berii. nici înclinaţia. şi numaidecât mi-a trecut prin gând — cam târziu însă! — că eram prea elegant pentru birtul acesta de servitori. mi-am dat seama că toţi mă observau cu uimire. că nici dragostea. o clipă au tăcut. Şi tăcerea celor cinci persoane mă încovoia din ce în ce mai jos pe masa ale cărei pătrate roşii le număram într-una cu o desperare îndârjită: ruşinea de a pleca brusc mă ţintuia locului şi eram totuşi prea laş pentru a-mi ridica privirea torturată. Îşi legănau capetele în tactul muzicii. erau mici insule de verdeaţă. intrau în vorbă. ca şi cum fiecare ar fi aşteptat să-şi dea celălalt consimţământul. ce-i drept. că eleganţa. totuşi. care luau viaţa uşor. Stăteau laolaltă străini. îmi făceau bine. cu nevasta lui. Puteam în sfârşit să ridic o mână şi. aşa cum darul meu îi dăduse de bănuit 120 . să trag sfios cu coada ochiului peste marginea paharului. birturi cu feţe de mese roşii şi cu bănci de lemn neacoperite. ici-colo presărată cu sare şi piper. Priveliştea m-a ademenit. pe care stăteau mic-burghezi cu paharul lor de bere şi cu „Virginia” duminicală. căci pe dată în jurul mesei s-a aşternut o tăcere apăsătoare. M-am uitat în jur: la dreapta şi la stânga. Am intrat. că vream ceva aici. parfumul luxului mă înconjurau şi aici cu un strat de duşmănie şi de jenă. bând. simţeau cu instinctul naiv al clasei lor. vă rog!” M-am aşezat şi am avut îndată senzaţia că prin sosirea mea strivisem buna lor dispoziţie. cu o mirare tăcută. fără ură. A fost o uşurare când în fine a apărut chelnerul şi a pus în faţa mea paharul greu de bere. glumeau unul cu altul. ci vreo dorinţă pe care n-o înţelegeau şi care le dădea de bănuit. Am salutat politicos. cu perla din cravata porumbie. cu două fete voioase şi un băieţaş. căutam ceva care nu făcea parte din lumea mea.. printre torentele de oameni. era un pic de linişte în febra haotică. Într-adevăr. am cercetat mesele. am pus mâna pe un scaun şi am întrebat dacă pot lua loc. a tihnei duminicale nu mă mâna acolo. până am găsit una la care era aşezată o familie de micburghezi — un meseriaş spătos. nici bucuria simplă a valsurilor. gâtlejul mi-era ca ruginit de fumul răscolit. Recunoşteau intrusul în lumea lor ştearsă.

mă sufoca. o ruşine absurdă. fără a-i vedea. convorbirea nestingherită cu ei. preocupat numai de favoruri sau de succese în cercul strâmt al lumii elegante. un cuvânt cu adevărat omenos. că cercul cald al convorbirii se va închide nou. simplu. eu. zumzăiau numai ca nişte umbre pe marginea exterioară a pieţii. într-o baracă. să tragem la ţintă şi să ne amuzăm copilăreşte. tatăl şi mama mi-ar răspunde. Simţeam că drumul cel drept. voi fi eliminat.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - băiatului de la carusel. de care aveam atâta nevoie în ceasul excluderii mele dintre oameni. adânc. cordial. înghesuiala şi agitaţia nu mai erau atât de compacte. Mi-au mulţumit amabil şi surprinşi. prostească dar copleşitoare. de asemeni. tonul mulţimii. se îmbucătăţea în multe 121 . pe lângă milioane şi milioane de oameni. semenii mei. şi stăteam cu ochii plecaţi ca un răufăcător la masa acelor oameni simpli. şi mai fierbinte. şuvoaiele de oameni nu mai curgeau şi nu se mai îmbulzeau în cercul de lumină al caruselelor. simţeam: dacă aş găsi vreun cuvânt cu care să mă adresez lor. Între timp. aş putea să mă duc peste drum cu băiatul. şi mai desperat în vârtejul mulţimii. îmbulzeala se mai afânase pe sub copacii care se vălureau negri către cer.. a trecut chelnerul. Apoi m-am aruncat din nou. acest început de convorbire nu-l găseam. până când. dar şi mai lacom. ştiam fără să privesc spre ei. în sfârşit. L-am chemat. am salutat politicos. tot numărând pătratele roşii de pe faţa de masă. ba chiar într-o intimitate măgulită — cuvântul acesta simplu însă. om liber până atunci. îndată ce eu. Şi totuşi. în zece minute aş fi fost eliberat de mine însumi. vijelios. corpul străin. Şedeam astfel. de înfăţişarea mea mondenă. învăluit de atmosfera inocentă a unei convorbiri mic-burgheze. În cinci. muncit de remuşcarea de a le fi stricat ultimul ceas de duminică prin prezenţa mea încăpăţânată. m-am ridicat din faţa paharului de bere pe care abia îl atinsesem. fetele mi-ar zâmbi măgulite. un cuvânt sincer. am plătit. răsuflând parcă plăcere. aşa cum miile de anonimi din furnicarul de afară se fereau cu o duşmănie inconştientă de eleganţa mea. ghemuit dureros în sinea mea. ispăşeam toţi anii de indiferentă aroganţă în care trecusem pe lângă mii de asemenea mese. îmi erau interzise. că abia voi fi întors spatele şi veselia plină de viaţă îi va năpădi iar. Stând acolo. într-o familiaritate pe care aş fi acceptat-o bucuros.

a acelor oameni din drojdia societăţii. prieten cu cei mai de seamă oameni dintr-un oraş cu milioane de locuitori.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - zgomote mici. independent. o crispare atât de oţelită a tuturor muşchilor. aceleaşi valsuri tărăgănate. care se sfărâmau pe dată ce undeva muzica intervenea puternic şi violent. Nimeni nu mă voia. tărăgănat şi totodată cercetător — împingându-se din aleile laterale. vreo senzaţie fugară. de o sută de ori — fără să mă urnesc din loc. instinctul din mine adulmeca aici aceeaşi tensiune a poftei. dintr-un sentiment magic de a supune voinţei mele destinul. cultivat. Acum auzeai beţivi hăulind şi vedeai tipi decăzuţi — cu mers de haimanale. dornic să scap de apăsarea tăcerii. de chinul singurătăţii şi totuşi incapabil să mă urnesc. om din lumea bună. să apelez. bogat. aceleaşi capete de cai idioate. nimeni nu mă mântuia. să rostesc un cuvânt. Şi invidiam până şi hoinăreala sinceră şi liberă a acelor indivizi zdrenţăroşi — căci eu. pândind cu o aşteptare nerăbdătoare vreo aventură învăpăiată. Întreaga 122 . lipit de stâlpul unui carusel. de patruzeci de ori. stăteam în insula mea de lumină şi priveam ţintă în întunecime. Şi ei braconau aici. dar în perseverenţa asta absurdă era o încordare a simţirii. suflam din greu. atras de strălucirea violentă. Altfel de chipuri se iveau acum. am stat în noaptea aceea în Prater un ceas întreg rezemat de stâlpul unui carusel care. Îmi dau seama că ar fi nebunie să-i descriu cuiva ori să încerc să-i explic că eu. ca şi cum ar fi vrut să-i mai atragă încă o dată pe fugari. copiii cu baloanele şi cu serpentinele lor de hârtie plecaseră acasă şi familiile care ieşiseră duminica în şiruri largi se retrăseseră. Ştiu că tot ce făcusem în ceasul acela era absurd. pictate pe lemn — de douăzeci de ori. Dar fiecare privire aluneca rece dincolo de mine. Stăteam numai şi căscam gura la piaţa luminată de reflexul tremurat al cercului de lămpi. se învârtea necontenit şi că. elegant. se întorcea o clipă încoace.. mă uitam plin de o aşteptare prostească la fiece om care. am lăsat să se rotească prin faţa mea aceeaşi polcă poticnită. lumea aceea ciudată alunecase şi mai mult în vulgaritate. Dar atmosfera fosforescentă de insolenţă şi de primejdie îmi plăcea mai mult decât cea mic-burgheză de duminică. cum oamenii n-o simt decât poate într-o prăbuşire cu totul apropiată de moarte. Aţâţat. numai dintr-o încăpăţânare îndârjită. guiţând dezacordat. În ceasul când stătusem ţintuit la o masă străină. mă vedeam oarecum reprodus în vagabondajul chipurilor dubioase.

cât viaţa mea de până atunci. în faţă. dincoace de limita întunericului. pentru a se cufunda iarăşi repede în beznă. pe care numai arar aluneca repede câte o pereche mergând spre casă ori se clătinau beţi câţiva indivizi. batjocorit. care îşi oferă trupul uzat.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - mea viaţă. pe atât mă desfătam la chinul acesta. Cu cât înaintau orele. noroiul ce rămăsese pe fund. Atunci va fi întuneric beznă. Acum. Şi dacă ei coteau. Încă un sfert oră şi caii de lemn bălţaţi aveau să se oprească. becuri verzi şi roşii de pe frunţile lor neroade aveau să se stingă. Ca 123 . Din ce în ce mai agitat. Dar mai departe. Pe încetul. goală. care se scursese în gol. Era ultima drojdie a acelei lumi nocturne. că umbrele fantomatice apăreau iar. către conul luminat al pieţii. glasuri de femei şopteau în umbră şi uneori vântul arunca spre mine zdrenţe de chicoteli stridente. becurile se stingeau unul după altul şi întunericul care se lăsase înghiţise pata clară de pe iarbă: din ce în ce părea mai solitară insula de lumină pe care aflam. lâncedă. să persist până când o vorbă sau o privire oarecare a unui om mă va mântui. îndată ce sclipea în treacăt. neliniştită. tremura încă în umbră viaţa ascunsă. coiful vreunui sergent de stradă. Dar abia se depărta să-şi facă rondul. dintr-o dată prinsese a pluti înapoi nestăvilită şi mi se adunase până sus. mă uitam la ceas. în gâtlej. cu atât noaptea se întindea în jur. Câteva prostituate. Tremurând. veşnic urmărite de poliţie. slab. pentru o mică monedă de argint. mânate de foame sau de vreun vagabond — femei care hoinăresc în noapte. care n-au măcar un pat al lor. surghiunit cu totul — cu totul părăsit. cele mai sărace şi mai izgonite. atât de mult se încumetau spre lumină. sub felinar. care ziua dorm pe vreo saltea şi noaptea rătăcesc neîncetat. Ispăşeam ceva stând rezemat de stâlp: nu atât furtul. undeva. când treceau bărbaţi. orchestrionul umflat avea să înceteze a mai urla. în întuneric. Din când în când. priveam piaţa învăluită în întuneric. cenuşie. vânând şi în acelaşi timp fiind vânate. iar eu voi rămâne singur în noaptea plină de şoapte.. acum când şuvoiul de oameni se scursese. momiţi de semnale spre întuneric. auzeai un fluier sau un plescăit uşor. şi acum le putea vedea desluşit siluetele. Şi îmi jurasem să nu plec până nu-mi va apărea vreun semn că soarta mă liberează. În barăci. femeile înaintau tot mai obraznice. aţâţătoare. pe cât de chinuit eram de amăgirea absurdă care mă făcea să rămân acolo.

era aici o lume adâncă.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - nişte din lihniţi. ultimul puroi al senzualităţii ţâşnite din mulţimea de duminică — acum vedeam cu o groază nemărginită cum chipuri înfometate apăreau din întuneric ca nişte fantome. încât ceea ce era mai întunecat în trecutul meu. îmi scapăra iar prin simţuri. pentru ca apoi să-şi plătească într-un birt popular o ceaşcă de vin fiert şi să-şi păstreze fărâma de viaţă care pâlpâia şters şi care tot avea să se stingă curând într-un spital sau într-o închisoare. acum se vedea limpede! Un simţământ tulbure al anilor adolescenţei îngropate s-a ridicat în mine. tocmai pentru că erau ultima scursoare a vieţii. de la mine care aşteptam numai să mă dărui. amintirea ceasului când pentru întâia oară am urmărit până în patul ei o femeie. vreun întârziat rătăcit pe acolo. ceva moale ce respira. chiar în aceasta oglindă murdară recunoşteam lucruri uitate şi confuz simţite. mai tainic în instinctele mele. Ca de un magnet mă simţeam atras într-acolo: portmoneul cu banii furaţi îmi dogorea pieptul când. atrasă de curiozitate şi totuşi laş intimidată se oprise pe asemenea chipuri. şi care. ce vorbea. zăpuşeala nelămurită. Ciudat! Ce-mi oferise pe neaşteptate noaptea aceea fantastică. de ani. Şi. care ardeam de o dorinţă nebunească după oameni. simţeam fiecare fibră ca atunci. m-a făcut să înfloresc — pe mine. am simţit de peste drum fiinţe. anii în care privirea sfioasă.. ca şi cum un fulger ar fi despicat un cer nocturn. a cărui poftă să i-o poată momi pe preţul unei coroane sau două. adulmeca în ele hoinăreala lor flămândă — care în acea noapte fantastică era atât de asemănătoare cu râvna mea — accesibilitatea lor nelegiuită faţă de orice atingere. amuleta pe care dânsa o purta la gât. faţă de orice poftă ce s-ar fi ivit întâmplător. în sfârşit. şi instinctul meu. mugur uscat. adulmecau vreun bărbat. fosforescentă. clisoasă pe care o traversasem demult. brusc. ce voia ceva de la o altă fiinţă. Aceasta era drojdia. am înţeles că ceea 124 . scârba şi prima mândrie de băiat. Toate astea îmi tălăzuiau dintr-o dată prin trup. Dar până şi în groaza asta a mea era o plăcere magică. banala cromolitografie de deasupra patului. pe o scară umedă ce trosnea — şi deodată. poate chiar de la mine. înaintau tot mai mult spre piaţa luminată. am văzut limpede toate detaliile acelui ceas uitat. o dată aţâţat de o fărădelege. O imensă lumină s-a făcut subit în mine şi — cum aş putea exprima acel infinit? — am înţeles deodată tot ce mă lega cu o milă atât de fierbinte de făpturile acelea. oameni.

să răcorească orice fierbinţeală pentru un pumn de bănuţi. cercetând ca şi mine. după acest ultim tur. oraşul negru. numai ca să dau de puţină căldură umană. obloanele barăcilor. tocmai asta o uitasem în timpul celei mai adânci singurătăţi. Trei săptămâni locuisem acolo la nişte rude. unul dintre oraşele de oţel care. descoperisem o asemenea făptură. prin cluburi. aceste ultime dintre femei aşteaptă să primească în fiinţa lor orice dăruire. prin baruri. gata să tragă. băiatul se apropiase. femeia de la casă.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - ce-i mână pe oameni spre astfel de făpturi numai rareori este fierbinţeala sângelui. Mi-am amintit când încercasem acea senzaţie. m-am înălţat în noaptea aceea: că undeva. istovită. între noi domnea spaţiul de nepătruns al 125 . ultima oară: era în Anglia. şi totuşi. rece. aşteptând ca şi mine. te destindea. vuiesc ca un metropolitan. faţă de prezenţa lor umană. spaţiul zgomotos şi întunecat al singurătăţii. cu cârligul. dar dintr-o dată mă aflam într-o odaie. în cel mai depărtat ungher. care stătea aşteptând pe primul venit. sub un cer fără lumină. ros de rugină înveninată. şi pe care simţirea mea aprinsă o percepea astăzi pentru întâia oară. totdeauna prea puţini faţă de nemărginita lor bunăvoinţă. care îţi pătrunde prin pori până în sânge. din care. toate s-au topit. pentru cel închis în sine să ştie. unde colindau numai acele făpturi ca nişte lilieci. Pe neaşteptate. Lângă mine a reînceput tunător orchestrionul caruselului. lângă mine era un trup cald. de grozava înstrăinare care altminteri s-ar înălţa între noi. anchilozat de bătrâneţe. de cele mai multe ori. sorbeam râs dintr-o gură străină. prin music-hall-uri sclipitoare. pline în acelaşi timp de îngheţul singurătăţii. Ce minunat este pentru cel singur. Respirai iar liber priveai iar viaţa într-o lumină uşoară înlăuntrul închisorii de oţel. seară de seară. la Manchester. îşi număra încasările zilei. pământesc de apropiat şi de fraged. clătinându-mă. necunoscută. înainte ca duminica să se dizolve într-o săptămâna anostă. Era ultimul tur. a cărei englezească de stradă abia o înţelegeam. Şi asta. topea toată gheaţa. sprijinit de stâlp şi priveam spre piaţa goală. o dorinţă crescândă ci. Dar nimeni nu mai venea. Într-o seară. În cercul lor. Numai eu stăteam acolo. rătăcind totdeauna stingher.. vag. căluţii alergau singuri şi fără rost. teama de singurătate. stingher. să bănuie că în teama lui există totuşi un reazem de care să se prindă cu toate puterile fie el chiar murdărit de multe mâini. ultima fanfară a luminii ce se colea în întuneric. o fiinţă oarecare.

atât de fierbinte. Eram de lemn. era o făptură mică. rece. Ca într-o hipnoză. aruncând priviri ascuţite ca nişte undiţe. Desigur. îngâmfat. Ca so urmăresc. nu o puteam privi. Mi s-a tăiat răsuflarea. ca şi cum mi-ar fi plesnit o arteră în piept — deodată din mine. ca târfa aceea mică. că în sfârşit puteam cu un singur cuvânt. boţite de ploaie sau de vreo aventură murdară în iarbă. probabil toate cumpărate treptat de la revânzători sau de la vreun negustor de vechituri. Deodată — ah. apoi. cu un fel de sfârşeală voluptoasă.. rahitică. ca bârna de care mă propteam şi. Am ridicat ochii şi am mai surprins momentul când făptura de alături se depărta de mine. de sub care răsăreau nişte pantofi de bal uzaţi. trosnind şi pârâind. dorinţa copilărească şi totuşi atât de monstruoasă. se lăsau obloanele. fără pălărie. ca un spasm. voinţa care mă solicita. să-i pot vorbi. am închis ochii o clipă. cum să-mi descriu mie însumi acea spumă fierbinte ţâşnind brusc? — deodată — totul a început atât de impetuos. nu mândria mă împiedica — mândria îmi era 126 . Nu mă puteam urni. Mi s-a făcut deodată foarte frig. Se apropiase linguşitor. melodia aproximativului vals s-a înecat cu un ultim geamăt. care-mi arătase bunăvoinţă în noaptea aceea fantastică? În spatele meu se stingeau luminile. simţeam că o fiinţă omenească se învârtea lacom în jurul meu. Dar nu mă puteam mişca. De ce lăsasem să plece singura făptură umană care venise către mine. iar acum decolorate. murdară. cu un surâs ademenitor peste dinţii stricaţi. simţeam mereu — în timp ce melodia obosită a căluşeilor se şi îndepărta şchiopătând — prezenţa apropiată. ca un strigăt. să gonesc acea groaznică singurătate şi impresia chinuitoare de a fi un surghiunit printre oameni. una dintre ele trebuie să mă fi observat. cu un gest. pipernicită. dar nici nu eram în stare să mă desprind de acolo. s-a oprit lângă mine. că cineva mă solicita. Dar acum. blindat în demnitatea sa socială. omul mândru. o vedeam aproape de tot sub privirea mea plecată. M-am speriat. lângă un om nemişcat ca o buturugă. căci se furişa încet spre mine.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - înstrăinării. pentru a mă lăsa copleşit cu totul de magnetica atracţie a elementului omenesc venit din întunecimea universului. Se sfârşise. atât de roşu. Căluşeii s-au oprit. îi păruse prea plicticos să aştepte acolo. gătită cu o biată rochiţă lipsită de gust. rahitică. să mai întoarcă măcar o dată capul. a izbucnit ca o rugăciune.

Evident. Vulgaritatea îngrozitoare a acestei întâlniri mă năucise. când o femeie din casa de peste drum începuse să se dezbrace încet. peste drum. acum stăteam strigând către Dumnezeu cu o voce necunoscută mie însumi. tremurând. În întunericul uliţei. la stâlpul de tortură. dar voinţa nu mai avea nicio putere asupra mea. Câteva clipe m-a privit bănuitoare. curgeam după dânsa. s-a uitat înapoi. te laşi în voia 127 . singur. puteam să-mi mişc iar picioarele. se întorcea să vadă dacă o urmam. ezitând. Şi. Apoi. călcată în picioare. am simţit cum ceda groaznica vrajă a încremenirii. nu umblam conştient ca să zic aşa. S-a mai întors iar pe jumătate. o vedeam că ezită. Dar atât de tare trebuie să fi tresărit eu. cântărindu-mă din ochi. răscolit. ca mânat de o forţă misterioasă. acea ultimă drojdie a omenirii să mai facă o încercare. din pricina imobilităţii mele timide. privindu-mă prin întuneric. în beznă. Apoi a pornit înainte prin piaţa cufundată în beznă. să mai întoarcă o dată privirea către mine. printre barăci. cu totul mecanic. încât a rămas locului uitându-se la mine. aşteptând cum nu mai aşteptasem din anii adolescenţei.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - zdrobită. N-am putut să-i răspund. dar. Şi stăteam astfel. dându-i ceva bani. şi-a întors-o. În sfârşit. iar tu. deşi nu bănuia nimic se tot codea şi zăbovea să se despoaie. cum nu aşteptasem decât o dată. seara. într-adevăr. Puteam iar să mă mişc şi am făcut un semn afirmativ. la o fereastră. plumbul de pe genunchi mi se topise. când o teamă de moarte se amestecă voluptos cu beţia vitezei. atât de puternic trebuie să se fi oglindit în ochii mei încordarea simţirii. Încă o dată. Bucuros m-aş fi rupt de dânsa. Acum eram lângă ea. mi-a zâmbit şi mi-a făcut un semn cu capul spre partea umbrită a pieţii. Şi o urmam. Din când în când. Ceva mă atrăgea magnetic.. mi-aş fi răscumpărat libertatea. sub un pretext oarecare. târâtă de curentul unor sentimente cu totul noi — dar eram prea slab. Pactul se încheiase pe muteşte. cerându-i o minune. Mă simţeam ca pe o săniuţă care derapează la curbă coborând în vârtej un povârniş înzăpezit. prea neajutorat. În dosul circului e întuneric beznă. în loc să frânezi. A privit de mai mult ori în jur. cerându-i ca făptura aceea pipernicită. a zis: — Să mergem dincolo. arătând spre prelungirea uliţei neagră ca galeria unei mine. şi-a încetinit pasul. contrastul dintre locul unde ne aflam şi eleganţa mea îi era oarecum suspect.

ştiam cu toate fibrele fiinţei mele că mă expuneam inutil unei primejdii. Fără voie. iar acum. Ştiam. presimţirea îmi pătrundea toţi nervii. pe care valurile nopţii o măturaseră spre mine. Dar.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - prăbuşirii. o milă ce se revărsa blând. ci al unui copil nedezvoltat şi scrofulos. atât de respectuos braţele acelea slabe şi bolnăvicioase. când sunt treaz şi scriu în lumina limpede a unei zile de toamnă. un strigăt. toate posibilităţile fugii. vedeam totul. simţurile îmi erau îngrozitor de treze şi de scăpărătoare. Era un braţ foarte slab. ale salvării. pe care o au numai clipele înghesuite între moarte şi viaţă.. Cu o clarviziune care nu pierdea din vedere nimic. am înţeles totul: că trebuia să fiu momit într-o cursă. Şi. ca narcotizat. când se apropiase de mine familiar. cu o lipsă de voinţă beată şi totuşi conştientă. în toiul senzaţiei încordate. tremuram 128 . la liziera pieţei pe care o traversam. aluneca un fel de umbră urmărindu-ne — şi mi se părea că aud un pas furişat! Subit — aşa cum fulgerul traversând ropotitor un peisaj îl luminează în alb — am simţit. Nu mai puteam să dau înapoi. cumpăneam fiecare posibilitate. curios — constatarea asta înfricoşătoare nu mă răcea. un fluierat puteau să cheme oameni. palpitau în mine cu imagini net conturate. care sorbea în sine conştient până în adâncuri fiece mişcare. ciudat lucru: pe când alunecam în aventura murdară. milă de această bucată de viaţă jalnică şi strivită în picioare. nu pot să-mi explic nici eu cu totul absurditatea acelei purtări. Mai era timp să scap. degetele mele au dezmierdat atât de pur. fata s-a întors foarte prudent. cum nu mai atinsesem nicio femeie vreodată. am observat că. ci mă înfierbânta. m-a cuprins. dar. cu toate că abia mai puteam să văd ceva. În clipa aceea. la braţul meu. involuntar am apucat-o de braţ. Îndată ce l-am simţit prin hăinuţa subţire. că ţiitorii acestei târfe stăteau la pândă în spatele nostru şi că ea mă atrăgea într-un loc anumit. iar după câţiva paşi încă o dată. strada principală trebuie să fi fost aproape. Acum. nu braţul unei femei. căci auzeam tramvaiul huruind pe şine. Ştiam că mă aşteaptă ceva respingător. ca o nebunie subtilă. Am traversat o stradă slab luminată şi am păşit într-o mică dumbravă. unde le voi cădea pradă. poate aducător de moarte. şi poate că nici nu mai voiam. unde coroanele copacilor puternici păstrau un întuneric greoi şi duhnitor. am observat că în spate. Cu o claritate suprapământească.

cu instinctul şi cu raţiunea. beţia vertiginoasă a căderii în noi abisuri şi poate în ultimul: în moarte. Ceva — ruşinea de a-mi arăta teama. Dar întrebarea nu m-a trezit. Puterea de gravitaţie a nelegiuirii care. Grabnic am căutat prin buzunar. tocmai fiindcă îl căuta pe omul din mine. ca o marfă. îşi ridicase ochii spre ai mei. trăiam întâia dată pentru cineva pe lume. aceea care-şi purta prin întuneric trupul uzat. să risipesc într-o singură zi întregul meu trecut. Dar nu mai puteam da îndărăt. Şi. fără să se uite măcar la cumpărător.. cu toate că o percepeam limpede. în acelaşi timp conştientă şi dizolvată într-o confuzie magică — sporea mereu. s-a tras înapoi şi prin întunericul gros şi duhnind rău mi-am dat seama cum privirile ei mă cercetează cu o mare nedumerire. beţia mea ciudată — în acelaşi timp clarvăzătoare şi ameţită. iată. am înaintat totuşi în dumbravă la braţ cu târfa aceea murdară din Prater. aşteptând. şi ce-mi dai? Ah. Atunci s-a întâmplat ceva atât de minunat. nebănuită.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - de sila de a fi târât într-o crimă. să mă pot risipi. însăşi moartea mai era o curiozitate sumbră. Şi simţeam numai ameţeala. Şi am simţit în fine ceea ce îmi lipsise atât de mult în seara aceea: cineva întreba de mine. i-am scuturat în mâna întinsă tot argintul şi câteva bancnote mototolite. sau slăbiciunea? — mă împingea înainte. fiinţa aceasta străină se şi lipea 129 . repede. Privirea i-a rătăcit iarăşi nesigură în jur. Deşi simţeam cu toţi nervii primejdia. Fie că biata fiinţă era uluită de suma enormă — doar era obişnuită să primească pentru serviciile ei murdare mărunţiş — fie că felul meu de a-i oferi bucuros. Eram dornic să mă cufund în ultima cloacă a vieţii. care trupeşte mai mult mă respingea decât mă ademenea şi despre care ştiam că mă atrage acolo numai spre folosul complicilor ei. aproape fericit. se lipise de mine. Apoi s-a uitat la mine. murdară. pe câmpul de curse în aventura de după-amiază. îi păruse ceva nou. cineva mă căuta. femeia s-a oprit. O voluptate temerară a spiritului se amesteca în vulgaritatea aventurii. într-o aventură vulgară. se agăţase de mine. să pierd ca la joc. După câţiva paşi. tot mai jos. cu totul necunoscut — oricum. Şi tocmai fiindcă cea mai repudiată dintre fiinţe. da! Uitasem. — Ei. să pot da. încât şi azi îmi înflăcărează sângele când îmi amintesc. mă târa în jos. Dimpotrivă. dar tocmai pentru beţia aceea necunoscută. Doar eram bucuros să pot dărui. care mă inunda ameţitor.

luat cu împrumut într-o curte de mahala. M-a copleşit o milă nesfârşită pentru ea. Râsul cel ordinar a răsunat din nou: — Scârboasă treabă să faci porcării aici! Sigur. râgâind. Se uitau unul la altul şi era limpede că se aşteptau să le rezist. a strigat în sfârşit ameninţător unul 130 . În clipa aceea. totuşi nu către ei. într-un azil. Tace chitic. curiozitatea mea misterioasă şi trează chiar îl aşteptase. să vină zdrobirea. un domn bine! Da’ p-ăsta-l învăţăm noi minte! Stăteam nemişcat. În mijlocul ameţelii înnegurate. O mângâiam într-una pe braţul mic şi slab. O cracă a trosnit. ba. iar în spatele lui un al doilea.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - de mine. ci. sfârşitul către care eram târât pe jumătate conştient. de braţul ei slab şi rahitic ca de copil. să mă rog de ei sau să dau semne de teamă. am simţit ceva cald. dar nu ca să-şi îndeplinească profesional datoria pentru care o plătisem. Am apucat-o uşor de braţ. nu senzualitate. de bărbat. ceva a foşnit în spatele meu. undeva. indivizii erau supăraţi că nu mă mişcăm. nu uitasem nicio secundă că cineva mă pândeşte. era expus ca material didactic pentru tinerii studenţi obraznici. unde dormea de dimineaţă până la amiază într-o viermuiala de copii străini. Pe de altă parte. sala unde trupul ei fără vlagă. ştiam cine sunt. care era tandreţe. indivizi decăzuţi. Aşteptam numai ceea ce avea să se petreacă. iar apoi sfârşitul. Un chip se ridica acum din tufiş. beţivii care. aşa mi se părea. Sângele îmi zvâcnea în tâmple. am sărutat-o. privindu-mă arogant. pe ultima treaptă a vulgarităţii Acum trebuia să dăm cărţile pe faţă. unde va fi evacuată de-a valma cu altele şi unde o vor lăsa să crape ca pe un animal. Şi iată că un glas tărăgănat. Stătea oarecum la mijloc: atacul pare să nu-i fi fost cu totul pe plac. spre uimirea ei. Fata sărise de lângă mine. o anumită secţie de spital în care era adusă. dintr-o involuntară recunoştinţă. bolnav şi gol. ordinar. se şi pornise pe râs. ţiitorul care îi otrăvea viaţa. îi simţeam trupul mic. Am sărit înapoi. Ajunsesem în sfârşit jos de tot. tăbărau pe dânsa în întuneric. dintr-o dorinţă feminină de apropiere.. schilod şi deodată am întrezărit prin toate astea întreaga-i viaţă: patul jegos. — Na-ţi-o că am pus mâna pe el! Păi ştiam eu! Înainte de a-i vedea. Nu simţeam nicio teamă. pentru toate. Apoi m-am aplecat şi. — Aşaaa.

care n-are după ce bea apă.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - dintre ei. Atunci. dar eu îi auzeam 131 . venind spre mine. farmecul nebunesc al jocului. un biet pârlit. intenţionat. Apoi. înţelegeam că voiau să mă forţeze speriindu-mă. acolo. omul mi-a pus braţul pe umăr şi m-a împins uşor înainte: — Dă-i drumu’! Am pornit. vulgar. pentru că n-am vrut să mă împotrivesc: elementul nemaipomenit. Fără grabă. stângaci exprimată. să încep tocmeala. a zis în spatele meu unul dintre glasuri. au început să-şi vorbească iar tare. aparent sever: — Nu. dar acum pentru cea mai mare miză. fără să fi rostit vreo vorbă. cu totul mecanic. ba chiar pentru existenţa mea. dar voiam să gust până în fund grozăvia. Ar fi trebuit să sune rău şi ameninţător. primejdios. Ştiam că indivizii aveau mai multe motive decât mine să se teamă de poliţie. şi înţelegeam rugămintea. într-un soi de leşin conştient. colo e gardianu’. mergeam în direcţia în care mă împinseseră. părea că îi încurcă pe indivizi. Celălalt. mi-a spus pe un ton poruncitor: — Mergi cu noi la comisariat. ciupit de vărsat). — Lasă-l s-o şteargă. ştiam că pot să-mi recapăt libertatea cu câteva coroane. — Ei. savuram cumplita umilire. al situaţiei mă năucise. Ia să-l pedepsească şi pe dumnealui! Eu auzeam fiecare cuvânt al lor. îl bagă la gherlă da’ pe un domn fain ca ăsta. în hăţişul duhnitor al dumbrăvii din Prater. încordată până aproape să se rupă. nu se poate. Şi m-am dat acestui joc îngrozitor — magiei sclipitoare a hazardului — cu toată puterea încordată a nervilor fremătători. cel puţin o săptămâna are să stea la răcoare. iar eu îi torturam cu docilitatea mea. Eu continuam să tac. Era o luptă mută între noi — şi. cât de bogată a fost noaptea aceea — simţeam pentru a doua oară în douăsprezece ore: primejdia de moarte.. Când face asta unul de-alde noi. n-are să-i placă stimatului domn. Creierul îmi rămăsese însă treaz. Nelegiuitul din mine îi înţelegea pe nelegiuiţii din ei. Şopteau între ei. o. între doi derbedei şi o prostituată. Dar celălalt i-a răspuns. Dar tocmai faptul că mă îndreptam spre lumină atât de supus. nu. pentru întreaga mea viaţă burgheză. a spus unul (un tip mic. Nu m-am împotrivit.

Încă douăzeci de paşi. părăsitul. la o ameninţare. în faţa căreia s-ar fi depărtat mârâind ca nişte câini. zdrenţăroşi? Câteva coroane. Au rămas locului. în întuneric. aveau să se cufunde din nou în întuneric. câteva mizerabile coroane. deprimaţi şi dezamăgiţi. Întorcându-mă brusc. mă mai jucasem cu teama. pentru a doua oară în ziua aceea. să-i chinuiesc pe aceşti bieţi pârliţi? Şi în nesfârşita mea milă şiroia nesfârşita ruşine că de dragul voluptăţii proprii. Jocul se terminase. Atunci m-a copleşit subit — şi părea că fierberea lăuntrică mi ar fi aruncat în aer toate stăvilarele din piept şi simţirea mi s-ar fi revărsat fierbinte în sânge — o milă neţărmurită. ca nişte oameni fără experienţă. nu. nelegiuitul dintr-o toană a nervilor. Ce folosiţi din asta? Poate am să fiu închis. încurcaţi.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - poticnindu-se în nesiguranţa lor. Ce doriseră de la mine. acum trebuia să le fac pe plac. se arătau amărăciune şi o ruşine umilită. numai la mlădierea asta. ştiam bine că în clipa următoare. În sfârşit. M-am recules: acum. pentru acei doi oameni. şi aveam să ajung în faţa lui. indivizii încetaseră a mai vorbi. tocmai acum. pofta lui răutăcioasă. gata să sară înapoi. Căci acum nu mai aveau putere. dar nu o făcuseră. simţeam cum încetineau pasul. — De ce vreţi să mă denunţaţi? am spus. zădărnicisem iar unui străin. ca nişte laşi. să mă jefuiască. Mergeam liniştit către dâra de lumină. să mă sperie pentru a-mi smulge câteva mărunte monede de argint. şi poate aveau să-şi descarce mânia pe nenorocita de femeie. când eram asigurat. când lumina străzii apropiate mă proteja. Cum îndrăzneam eu. Iarăşi. încercaseră numai atât de stângaci. În spatele meu. hoţul din obrăznicie. să mă omoare. Ar fi putut să mă sugrume acolo. în întuneric. frăţească. să pun capăt dezamăgirii din ochii ăştia amărâţi şi înfometaţi. îmbuibatul. De ce vreţi să-mi stricaţi viaţa? Amândoi au căscat ochii. cu nerăbdarea lor. Se aşteptaseră la orice: la un strigăt. înciudaţi de lovitura nereuşită.. În faţă. unde într-adevăr strălucea coiful unui sergent de stradă. hoţul diletant. acum ei se temeau de mine. am înaintat spre unul dintre ei. Dar vouă tot nu vă aduce vreun folos. începuse să pâlpâie cercul palid al felinarelor şi când mi-am întors capul. acei indivizi înfometaţi. poate că nu. şi a trebuit să mă străduiesc să dau glasului un ton apăsat de teamă. unui necunoscut. în lumea lor. am văzut pentru întâia dată chipurile indivizilor: în ochii lor nesiguri. câştigasem. unul a 132 .

fiecare gând care îmi zvâcnea în tâmple. Tustrei au tresărit şi s-au uitat unul la altul. să mi-l smulgă şi să dispară în beznă. Tustrei au tăcut. acum. Am început să joc comedia spaimei. Ştiu încă tot ce s-a petrecut în acele secunde. Între ei şi mine era im fel de învoială tainică. ce răspuns dădea el răzvrătirii din inima mea! Nu. dar de loc ameninţător. să nu mă nenorocească. ţipa la ei. va să zică două sute. în sfârşit. zău. Incontestabil. prin ruşine. Noi ne facem datoria. suna fals. Şi totuşi. mai degrabă ca o dezvinovăţire: — Trebuie să fie cu dreptate. În cele din urmă. Am scos portmoneul. În sfârşit. tot ce spuneau era învăţat pe de rost pentru asemenea cazuri. pe faţă — l-am deschis în mână. să gust voluptatea de a-i lăsa să aştepte. Cu adevărat revoltată. când totul părea pierdut pentru ei. Cuiva îi era milă de mine. Iar mie îmi cânta inima. Şi ştiu ce voia mai întâi sentimentul răutăcios din mine: voia să-i las să aştepte.. Ajunge! Ajunge! — Bine. din vulgaritate se înălţa bunătate. Ar fi putut să-l apuce. lăsaţi-vă de de-alde astea. să-i mai chinui încă. Dar m-am stăpânit repede. Am observat cât de încurcaţi erau aceşti diletanţi ai şantajului şi cum tăcerea dintre noi se înmuia. Apoi a spus — şi îmi dădeam seama cât îi era de ruşine. am rostit cuvântul după care tânjiseră atât: — Vă dau… vă dau… o sută de coroane. să nu spună nimic. Aşteptau. deoarece ştiam că trebuie în sfârşit să-i liberez de teamă. Cât de binefăcător era lucrul acesta. abia m-a atins. Nici unul dintre ei nu îndrăznea să mă privească. Dar din nou priveau sfios în lături. acum să nu mă mai joc cu oamenii. La atât de mult nu se mai aşteptaseră. nu mai era luptă şi joc. ci o 133 . să nu-i mai torturez prin teamă. cineva pleda pentru mine.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - spus. Mulţumiţi-vă cu cât vă dă. m-am milogit. — Două sute de coroane! — Ia mai isprăviţi o dată! s-a amestecat fata pe neaşteptate. s-a recules unul. De două ori a încercat să spună ceva. Şi să le ofer bani. cel ciupit de vărsat şi cu privirea agitată. o dorinţă întunecoasă de dreptate pentru un om şantajat. i-am rugat să le fie milă. Încet de tot. Nu mi-a făcut nimic. Dar nu-i ieşeau vorbele din gâtlej. ştiu fiecare nerv care palpita în mine. Şi eu ştiam ce aşteptau: să cerşesc îndurare.

134 . Simţeam în glasurile acelea că undeva. de încredere. le va trece poate încă o dată prin minte: ceva din mine continua să trăiască în ei. foarte cordial. să aduci bucurie şi să fii şi tu bucuros de această bucurie. Stele luceau de sus şi eu le respiram salutul alb. poate pe partea cealaltă. mirându -mă singur câtă adevărată cordialitate răsuna în vocea mea. relaţii omeneşti. veneau cântând glasuri şi mi se părea că ar cânta pentru mine. Eu mă duc acum peste drum. Umilirea lui mă chinuia. Dacă m-aţi fi denunţat. Aşa că i-am refuzat mulţumirile. Mergeam singur în noapte către ieşirea din Prater. spumegând. îmi umplea inima cu o dragoste universală. Simţeam totul ca trăind numai pentru mine. trebuie doar să te deschizi. hoţ ca dânsul. simţeam eu. cel pierdut. fiece gest îmi devenea limpede — mă apăsa. Apoi unul a spus: — Noapte bună! Celălalt mi-a spus şi el „noapte bună”. la dreapta. iar eu mă simţeam legat de toate câte sunt. Mă eliberasem de tot ce fusese comprimat în mine: simţeam cum eu. laş şi fără voinţă ca şi el. aş fi fost pierdut. — Mulţumesc frumos. şi la urmă prostituata. de când sfărâmasem coaja din jurul pieptului meu iar bucuria de a dărui. Noapte bună! Au tăcut iar o clipă. foşneau către mine. Pesemne simţea şi el cât e de comic să mulţumeşti pentru nişte bani extorcaţi. şi voiam să i-o înlătur. — Eu trebuie să vă mulţumesc.. se înalţă iar spre infinit. şi a şi dat să plece. Copacii mă împresurau negri. şi îndată începe să curgă de la om la om curentul viu. Ar fi trebuit să mă împuşc şi n-aţi fi câştigat nimic. ce din înalturi se prăvăleşte şi. şi voi. Se ruşina. am spus. totul îmi aparţinea. le dădusem ceva. Suna cald de tot. şi că n-au să uite nicicând clipa aceea ciudată. care eram asemeni lui.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - stare de drept. slab. În închisoare sau în spital. în adâncul fiinţei lor. E mai bine aşa. ce uşor este. Am scos două bancnote din pachetul furat şi le-am întins unuia dintre ei. care rămăsese cu totul în întuneric. iar eu îi iubeam. în lumea neţărmurită. Nu voiam ca un om să se ruşineze în faţa mea — eu. de a risipi. şi sentimentul lui de ruşine — în noaptea aceea simţeam orice. le eram drag. ca o adevărată urare. De undeva. a spus el involuntar. cu o necunoscută plenitudine. O. şi bucuria acestui dar îmi umplea inima cum nu mi-o umpluse vreodată un alt simţământ. mă revărsam. Deodată.

din întuneric apăreau perechi de îndrăgostiţi. Toată lumea privea veselă şi se amuza de nebunia mea fericită. cu baloanele colorate acest pierdevară elegant? — Le iau pe toate. apoi mi-a întins tremurând sfoara care ţinea întregul mănunchi. Cu prăjitura între degete. am zis şi i-am dat o bancnotă de zece coroane. Din toate părţile veneau oameni râzând. voiau să ajungă până în slavă. că doream mai mult: să împart mai multă plăcere. să aprind bucurie. De ce nu erau acolo cerşetori? De ce nu erau câţiva copii să dorească baloanele pe care un şchiop morocănos cu părul alb le căra ţeapăn acasă. M-am dus spre el: — Dă-mi baloanele! — Zece helleri bucata. Ea a dat s-o schimbe în grabă. Avea nişte prăjituri mucede şi prăfuite şi câteva fructe. să pun capăt neliniştii. De ce să nu te bucuri şi tu. dar eu mă şi depărtam şi am văzut numai cum s-a speriat de fericire. m-am dus către calul obosit care parcă atârna de oişte.. ţâşneau în urma mea mii de urări. îmi zvâcneau între degete aşa cum îmi 135 . aplecată peste cei câţiva gologani şi moţăind de oboseală.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - La ieşirea din Prater. dezamăgit de cât de prost îi mersese treaba în ziua aceea lungă şi zăpuşitoare. zburaţi unde vreţi. sigur că de dimineaţa era acolo. am văzut o precupeaţă obosită. Şi abia făcusem asta. cum trupul ei boţit s-a îndreptat deodată şi cum din gura ei încremenită de uimire. am gândit. legate cu multe sfori în mănunchiuri groase. Îl simţeam trăgându-mi tare degetele: baloanele voiau să plece. S-a clătinat pe picioare. când eu mă bucur? Am luat o bucăţică de turtă dulce şi i-am pus în faţă o bancnotă. Mergeţi deci. să fie libere. m-a privit orbit. şezând încovoiata peste marfa ei măruntă. bancnotele au început să mă ardă iar în portofel. a răspuns el bănuitor — căci ce avea să facă acum. Şi în privirea lui ştearsă era recunoştinţă. ca o mulţime de aştri multicolori. De ce nu am ştiut până atunci cât de uşor şi cât de plăcut e să dăruieşti bucurie! Dintr-o dată. pentru că i-am mângâiat nările roze şi i-am dat prăjitura. să simt cum puteam — cu câteva monede de argint. lângă o staţie de trăsuri. fiţi libere! Am dat drumul sforii şi dintr-o dată. la miezul nopţii. cu câteva bancnote colorate — să gonesc grijile. s-au înălţat. peste case şi acoperişuri. birjarii pocneau din bice şi strigând îşi arătau unul altuia cu degetul cum globurile libere se plimbau peste pomi. dar el s-a întors şi a fornăit prietenos către mine.

pe cele furate de la Lajos şi pe ale mele — căci nu mai simţeam nimic care să le distingă pe unele de altele şi nici vinovăţie — gata să le dăruiesc oricui ar fi dorit. mă descoperisem pe mine. În mine era o beţie. Am trecut strada spre un măturător care curăţa plictisit aleea părăsită a Praterului. i-am dăruit o bancnotă. că eu trăiam.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - zvâcniseră sforile baloanelor! Voiau şi ele să zboare de la mine. mirat şi fericit. N-aş mai putea spune unde şi cum am împrăştiat toate bancnotele şi până la urmă chiar monedele de argint. când au zburat ultimii bani. a luat-o. Şi cum nu venea nimeni. că ele trăiau. la gândul că un student sărac. miraţi şi totuşi fericiţi. ca şi cum m-aş fi dăruit unei femei. strada. totul plutea laolaltă într-un sentiment cu totul nou de posesiune şi de afinitate: niciodată. Viaţa pe care numai iubirea o înţelege. La sfârşit. aveau să descopere banii în drum.. o bancnotă am azvârlit-o pe geamul deschis al unei odăiţe de subsol. Mergeam astfel într-una. le-am aruncat una câte una. să văd dacă cineva nu doreşte ceva de la mine. un muncitor. de recunoştinţă. în sfârşit. în necunoscut. aşa cum eu însumi. A căscat ochii fără să priceapă. în vânt. am simţit o libertate pe care n-o cunoscusem niciodată. Pentru mine. Mă uitam mereu în toate părţile. nu simţisem atât de intens că toate aceste lucruri existau cu adevărat. I-am spus: — Cumpără-ţi ceva bun! Şi mi-am văzut de drum. nici în cele mai fierbinţi clipe ale existenţei mele. m-am simţit atât de uşor de parcă aş fi putut zbura şi eu. Viaţa pe care niciodată n-o simţi cu destulă fericire. cea măreaţă. am oferit eu: unei prostituate care m-a acostat. şi că viaţa lor şi a mea era una. pe stradă. aşteptând să-i cer ceva în schimb. cerul. A urmat o singură clipă întunecată: atunci când. era tocmai Viaţa cea mare. pe treptele unei biserici şi mă bucuram la gândul că o bătrânică zbârcită avea să găsească o sută de coroane la slujba de dimineaţă şi avea să-l binecuvânteze pe Dumnezeu. întorcându136 . unde locuia un brutar. în noaptea aceea. Şi le-am luat între degete. pe care nu o cuprinde decât cel ce se dăruie. două unui aprinzător de felinare. o fetişcană. mototolite. Eu însă continuam să zâmbesc. casele. Credea că vreau să-l întreb de vreo stradă şi mă privea posomorât: i-am zâmbit şi i-am întins o bancnotă de douăzeci de coroane. lăsând în urma mea o dâră de mirare. de bucurie.

Nu. spre odăile mele. mi-a fugit de sub tălpi pământul lumii mele. Bineînţeles. nelegiuire. numai să nu devin iar acer care fusesem. Trăiesc. nu îndrăznesc să afirm că am devenit un om mai bun. încă înfloresc cald în preocupările mele zilnice. reluând legătura cu tot ceea ce noaptea aceea deznodase atât de frumos. Încotro mă duce. gentleman-ul de ieri şi de odinioară. orice. culcându-mă în patul lui. Cred că numai acela trăieşte cu adevărat care-şi trăieşte soarta ca pe o taină. Nu ştiu. şi totuşi mi-era teamă că odihna ar putea să mă înece ca nişte valuri şi să târască în nămolul negru tot ce fusese fierbinte. când. ca un vis fantastic. dar să trăiesc o viaţă adevărată. Dar m-am deşteptat vesel într-o nouă dimineaţă şi nimic nu pierise din sentimentul care continua să izvorască recunoscător. dar din ceasul acela îmi simt cu fiece răsuflare sângele cald şi îl simt cu zilnic împrospătata voluptate a vieţii. când m-am prăbuşit în necunoscut şi când în acea prăvălire în propria-mi genune. Beţia magică din noaptea aceea. nu întreb. nu le pot rosti fără spaimă. deodată. tinichea. pe care ceilalţi o numesc viţiu poate spre ceva sublim.. rupt de lume! Nu. ştiu numai că sunt mai fericit pentru că am aflat un sens vieţii mele îngheţate. consider himerice legile şi formele societăţii. fără sentimente. îmbătat.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - mă acasă fericit. am simţit vârtejul vitezei îmbinat cu adâncimea întregii vieţi — fierbinţeala mi-a trecut. nespus de obosit. şi întâmplarea întreagă să nu se dovedească decât ceva efemer şi nestatornic. nu mă ruşinez nici faţă de alţii. poate spre altă prăpastie. arzător. cu altă excitabilitate. viţiu au căpătat deodată un răsunet rece. un sens căruia nu-i găsesc alt nume decât acela de însăşi viaţă. Atunci. păşind în locuinţa celui care fusesem până în acel ceas. mai bine să mă prăbuşesc în toate adâncurile nelegiuirii şi ale groazei. am răsucit cheia în uşă şi în faţă mi s-a deschis coridorul cel negru. viu în noaptea aceea. m-a invadat teama de a mă întoarce iar la viaţa dinainte. şi nici nu vreau să ştiu. omul corect. Eram obosit. nici faţă de mine însumi. De atunci nu s-au scurs decât patru luni şi încremenirea de odinioară n-a revenit. întrucât mă las în voia acelei puteri pe care am simţit-o atunci pentru întâia oară atât de magic. De atunci nu-mi mai interzic nimic. cu o conştiinţă mai puternică. Cuvinte ca: onoare. Ştiu că am devenit un alt om cu alte simţuri. deodată. Niciodată însă nu am iubit viaţa cu mai multă înflăcărare — de 137 .

că am întinerit. Servitorul meu. Iar dacă ar sosi moartea în mijlocul acestei vieţi vii. decât pot să mi le spună propriile-mi cuvinte. îmi continui aparent viaţa în cercul plictiselii binecrescute — pare a deveni pe încetul străvezie. Dar — fie şi numai o iluzie! — este primul lucru care m-a făcut fericit. Şi dacă însemn aici minunea trezirii mele. ca să nu mă trădez. nişte câini străini. zburdălnicia unui câine să mă entuziasmeze. dintr-o singură seară. Unii oameni au devenit deodată cordiali cu mine. n-au să-şi dea seama niciodată cât sunt de înfloritor. Întinerit? Numai eu ştiu că abia acum încep să trăiesc cu adevărat. adeseori mă întreţin cu el. o fac numai pentru mine însumi. pe stradă. nici nu mă chinuie. înţeleg nesfârşit mai multe lucruri: privirea unui om înfometat în faţa unei vitrine poate să mă zguduie. Iar prietenii îmi spun cu oarecare bucurie. Lucrul cel mai ciudat e însă că acum pot sta de vorbă cu oamenii şi în afară de ceea ce se cheamă conversaţie. că unele episoade fugare şi în aparenţă fără legătură. pe care îl am de şapte ani. faţă de vreuna dintre formele şi întruchipările ei. şi înţeleg perfect propria-mi cutezanţă de a lua în mâna vie şi caldă un condei rece şi de a-ţi scrie ţie însuţi. acum o jumătate de an. pentru a treia oară în săptămâna aceasta au alergat spre mine. că trăieşti cu adevărat. De când am început să mă înţeleg pe mine. pe lângă care treceam înainte ca pe lângă un stâlp mobil. ca unuia care s-a vindecat de o boală. nimic nu mi-e indiferent. Nu-i vorba să crezi că întregul trecut n-a fost decât greşeală şi pregătire: e o iluzie generală. Căci cine n-a trăit magia unor astfel de ore poate înţelege tot aşa de puţin ca mine. mă interesează. pot reaprinde atât de magic 138 . Citesc zilnic în ziare (pe care înainte nu le răsfoiam decât pentru a mă informa asupra spectacolelor sau a licitaţiilor) sute de lucruri care mă stimulează. care ştiu mai adânc toate lucrurile astea. Şi prefacerea asta — deşi. Nam vorbit nici unui prieten despre asta: ei nu şi-au dat seama niciodată cât de atrofiat eram.. Dintr-o dată iau seama la toate. şi rândurile mele ar cădea în mâinile altuia. posibilitatea asta nu mă sperie de loc. mi-a povestit de curând despre moartea fetiţei lui şi m-a mişcat mai mult decât tragediile lui Shakespeare. portarul. Cărţi care mă plictiseau se deschid deodată spiritului meu. primul care mi-a încălzit sângele şi mi-a deşteptat simţurile. pe o hârtie neînsufleţită.STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - asta sunt sigur — şi acum ştiu că oricine comite o crimă (singura crimă care există) arătându-se indiferent faţă de viaţă.

STEFAN ZWEIG – NOAPTE FANTASTICĂ - o viaţă stinsă. acela îi înţelege pe toţi oamenii. Şi cine l-a înţeles pe omul din sine.. 1922 139 . De acesta nu mă ruşinez. Cine s-a descoperit pe sine nu mai poate pierde nimic pe lume. De acela nu mi-e ruşine. căci mă înţelege. Dar cine cunoaşte legătura dintre fenomene nu dă sentinţe şi e lipsit de mândrie. căci nu mă înţelege.

Privi în treacăt scrisorile. aşa începea scrisoarea. întocmai cum a murit.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - Scrisoarea unei necunoscute Cunoscutul romancier R. apoi îşi aprinse o ţigară şi întinse mâna către scrisoarea pe care o pusese deoparte. dintr-o înviorătoare excursie de trei zile în munţi. mai răsfoi o dată ziarul şi câteva imprimate. dragul. apoi luă un automobil şi porni spre casă. A treia seară. ca un strigăt. rupse câteva plicuri. numai pleoapele i-au închis ochii lui negri şi inteligenţi.. care nu m-ai cunoscut niciodată”. pipăi încă o dată plicul. cumpără un ziar în gară. şi luă din nou scrisoarea. Ochii nu au mai rezistat. Erau aproape două duzini de pagini. mi s-au închis fără să-mi dau seama. i se servise ceaiul. Dar plicul era gol şi. în vremea asta. zorite. Mâinile i-au fost încrucişate peste cămăşuţa albă. Se opri mirat. „Ţie. întorcându-se dis-de-dimineaţă la Viena. Era vorba de el. ai căror expeditori îl interesau. gândi. şi 140 . la fel ca foile. gândi el repede — şi faptul nici nu-l bucură. bietul meu băieţel. nici semnătură. Acum zace culcat acolo. se rezemă comod în fotoliu. Între timp. Servitorul — anunţându-l că în absenţa lui primise două vizite şi câteva telefoane — îi aduse pe o tavă corespondenţa. nici nu-l întristă.. după ce puse întâi la o parte o scrisoare cu un scris necunoscut şi care îi părea voluminoasă. I-am răcorit fruntea care ardea. Răsfoi în grabă paginile foşnitoare ale ziarului. Involuntar. Trei zile şi trei nopţi am luptat cu moartea pentru acea viaţă mică şi fragedă. mai degrabă un manuscris decât o scrisoare. căutând să vadă dacă nu cumva a rămas acolo vreun bilet cu câteva rânduri explicative. nu purta nici adresa expeditorului. în patul lui îngust de copil. patruzeci de ore am stat la căpătâiul lui pe când gripa îi zgâlţâia bietul trupuşor aprins de febră. agitat şi necunoscut. cu un scris de femeie. Dar abia îşi aruncă ochii pe data ziarului şi îşi aminti numaidecât că era ziua lui de naştere. Trei sau patru ore am stat adormită pe scaunul tare. sau de un om imaginar? Deodată deveni curios şi începu să citească: „Copilul meu a murit ieri. oboseala mă doborâse. Ciudat. moartea mi-a răpit copilul. A patruzeci şi una. zi şi noapte i-am ţinut în mâinile mele mânuţele agitate. ca un titlu.

nu îndrăznesc să mă urnesc. copilul meu a murit ieri — acum nu te mai am decât pe tine pe lume. nu vrea nici iubire. Nu te teme de vorbele mele. 141 . viaţa ei care a fost a ta de la întâiul până la ultimul ei ceas conştient. o moartă nu mai cere nimic. şi atunci pare că i se mişcă trăsăturile. Numai pe tine. tot ce trădează durerea mea. care nu m-ai cunoscut niciodată. este într-adevăr sfârşitul. să-ţi destăinuiesc pentru întâia oară totul. nici consolare. ca să-ţi vorbesc măcar o dată. ţie. pe tine. Dar îmi vei cunoaşte taina numai când voi fi moartă. te joci sau te amuzi cu lucrurile şi cu oamenii. vreau să cunoşti întreaga mea viaţă. nici milă. Un singur lucru vreau de la tine: să crezi tot ce-ţi spun. Adesea mi se face negru înaintea ochilor. care habar nu ai că exist. Ştiu. care întotdeauna ţi-a aparţinut şi despre care n-ai ştiut niciodată nimic.. Dacă trebuie să trăiesc mai departe. care în timpul ăsta. ştiu. care nu m-ai cunoscut niciodată şi pe care te-am iubit totdeauna. Numai ţie vreau să-ţi vorbesc. poate chiar gripă. care caută adăpost la tine. Dar ştiu bine. să ştii că este de la o moartă care îţi povesteşte viaţa ei. căci dacă lumânările pâlpâie. numai de data asta. pe masa la care îţi scriu. nebănuind nimic. şi asta ar fi bine. acea gripă care se strecoară acum din casă în casă. căci mi-aş însoţi copilul şi n-ar mai trebui să-mi curm singură zilele. numai pe tine. când rece. şi cui aş putea să-i vorbesc în ceasul ăsta îngrozitor dacă nu ţie. voi rupe această scrisoare şi voi continua să tac cum am tăcut întotdeauna. Cred că am febră. căci nimeni nu minte în ceasul când îi moare unicul copil. când nu vei mai fi nevoit să-mi răspunzi — dacă ceea ce îmi scutură acum trupul. fără să destăinuiesc cuiva ce am pe suflet. a murit. dar am să-mi adun toate puterile. Am luat a cincea lumânare şi am pus-o aici. Atâta te rog: să crezi totul. când cald. Nu îndrăznesc să mă uit într-acolo. tâmplele îmi zvâcnesc. care ai fost şi eşti totul pentru mine? Poate că n-am să-ţi pot vorbi prea desluşit.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - patru lumânări ard la cele patru colţuri ale patului. iubitule. că are să se trezească şi că are să-mi spună cu vocea lui limpede ceva plin de duioşie copilărească. poate că tu nu mă înţelegi — capul îmi este greu. da. şi aş putea crede că n-a murit. mă doare tot trupul. nu mai vreau să mă uit ca să nu sper iar şi iar să fiu dezamăgită. Dar dacă va ajunge în mâinile tale. umbre îi aleargă peste obraji şi peste gura închisă. poate că nici n-am să pot sfârşi scrisoarea asta. Căci nu pot sta singură cu copilul meu mort.

Odată. un fel de hrubă în care oameni şi lucruri — totul e acoperit de praf şi de pânze de păianjen. să-ţi povestesc tot. îmi amintesc cu patimă fiece amănunt. în care amintirea mea nu s-a mai cufundat niciodată. tot de la început. ne urau cel mai tare pe noi. Dar eu.. această viaţă care n-a început cu adevărat decât din ziua când te-am cunoscut. îmi strigau vorbe urâte. Înainte era numai ceva tulbure şi tern. despre care inima mea nu mai ştie nimic. de aceea se răzbunau pe mine cu orice prilej. casa întreagă îi ura pe oamenii aceia. femeia a fugit pe scară cu părul vâlvoi. De la bun început. te conjur. dragul meu. Bărbatul era beţiv şi obişnuia să-şi bată nevasta. încât mi-au însângerat fruntea. până când lumea a ieşit pe la uşi ameninţându-l cu poliţia. vecinii lor săraci. gâlcevitori. a şi trecut atât de mult de atunci. Rabdă. Când mă întâlneau pe stradă. tocmai în faţa apartamentului tău. ne trezeam noaptea în zgomotul scaunelor trântite şi al farfuriilor sparte. ca să mă asculţi pe mine. Eram foarte retrase. în apartamentul tău locuiau nişte oameni urâcioşi. răi. cincisprezece. şi odată au zvârlit în mine atât de tare cu bulgări de zăpadă. Şi cum s-ar putea altfel. ultimul meu suflu de viaţă. căci naveam tăbliţă pe uşă şi nimeni nu venea la noi. mama evitase orice relaţie cu ei şi îmi interzisese să intru în vorbă cu copiii lor. oarecum cufundate în mediocritatea noastră micburgheză. căci atunci a început viaţa pentru mine.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - Am să-ţi dezvălui întreaga mea viaţă. iubitule. s-a 142 . ah. rabdă un sfert de ceas fără să oboseşti. fără veste. adeseori. când. Poate că n-ai auzit niciodată numele nostru. de acea biată văduvă a unui funcţionar de la finanţe (era totdeauna îmbrăcată în doliu) şi de acea fetişcană firavă. ba chiar ceasul în care am auzit pentru întâia oară vorbindu-se de tine. în aceeaşi casă unde ţii în mână scrisoarea mea. bătută până la sânge. care n-am obosit să te iubesc o viaţă întreagă. Sigur că nu-ţi mai aminteşti de noi. şaisprezece ani — nu. nimeni nu întreba de noi. în timp ce îndărătul ei urla beţivul. locuiam pe acelaşi palier. Până te-ai mutat tu în casa noastră. Când ai venit tu. Dintr-un instinct comun. Săraci cum erau. aveam treisprezece ani şi locuiam în aceeaşi casă unde locuieşti tu acum. ceasul în care te-am văzut pentru întâia oară. sigur că nu ne mai ştii numele. pentru că nu voiam să avem nimic comun cu grosolănia lor de oameni decăzuţi. De altfel. îmi amintesc parcă ar fi azi ziua.

întâi pentru că în imobilul nostru de la periferie un servitor de casă mare era ceva cu totul nou. bătrânul Johann. Când îţi rostea numele — totdeauna cu un fel de consideraţie şi cu un respect deosebit — se vedea îndată că ţine la tine cu un devotament mult mai puternic decât cel obişnuit la servitori faţă de stăpânii lor. atunci cu toţii am răsuflat uşuraţi. închiriase apartamentul. Înainte încă de a intra în viaţa mea. toţi cei din modesta casă de la periferie (oamenii care duc o viaţă mărginită sunt veşnic curioşi de toate noutăţile din jurul lor) îţi aşteptam cu nerăbdare sosirea. un domn singur şi liniştit. Câteva zile a atârnat la poartă un bilet de închiriat. iubitule. ca pe o doamnă. întorcândumă de la şcoală. Am rămas în 143 . se purta totdeauna serios şi prieteneşte. Îţi povestesc toate astea. Şi cât l-am iubit pentru asta pe bunul.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - întâmplat nu ştiu exact ce — cred că bărbatul a fost arestat pentru furt — şi au trebuit să plece cu toate catrafusele. hamalii le şi căraseră înăuntru. cele grele. Atunci am auzit pentru întâia oară numele tău. tapiţeri. apoi pentru că era extrem de politicos cu toată lumea. băteau cuie. şi chiar cu mine. zicea că s-a sfârşit cu murdăria de vizavi. ca să înţelegi cum ai câştigat încă de la început o asemenea putere asupra copilului timid şi sperios care eram pe atunci. Ne impunea tuturor foarte mult. noi. N-aveam linişte de zgomotul celor care ciocăneau. Tu nu te-ai arătat nici măcar în timpul mutatului. Şi. am văzut în faţa casei un camion. ca să cureţe şi să deretice apartamentul de urmele lăsate de nespălaţii aceia. de originalitate şi de mister. dar mama era mulţumită. Pe mama a salutat-o din prima zi respectuos. unul câte unul. scund şi grav. o fetişcană. cât mi-a crescut această curiozitate când într-o după-amiază. oameni de serviciu. răzuiau şi spălau. acum duceau numai lucrurile mici. fără să facă prieteşug cu ceilalţi servitori şi fără să se bage în flecărelile lor. Chiar după câteva zile. apoi a fost luat de acolo şi prin portar s-a răspândit repede ştirea că un scriitor. toate aceste amănunte aproape ridicole. cu părul cărunt. vopsitori. au sosit zugravi. care conducea totul cu un aer de superioritate liniştită şi sigură. toate lucrările astea le supraveghea servitorul tău. deşi îl pizmuiam că poate fi mereu în preajma ta şi te poate sluji. Cea mai mare parte din mobile. Doamne.. servitorul acela de casă mare. în jurul tău plutea un fel de atmosferă de bogăţie.

tot câte două trepte o dată. dar chiar atunci m-a chemat mama. şi ai apărut tu — tu. mai frumos şi mai blând. Încercam să-mi reprezint imaginea ta: erai un om bătrân. a treia zi te-am văzut. atât de multe şi atât de frumoase cum nu crezusem vreodată că ar putea exista. şi urcai scara sprinten. şi în acelaşi timp atât de învăţat? Un fel de respect supranatural se lega în mintea mea de aceste cărţi. de băieţandru. cu o vergea. Pălăria o ţineai în mână. semănând cu profesorul nostru de geografie. A doua zi ai sosit. astfel ţi-am văzut cu mirare chipul luminos şi plin de viaţă. şi părul de adolescent. tablouri mari în culori vii şi la urmă veneau cărţile. Numai la titluri mă uitam sfioasă. nu te-am putut zări — şi asta n-a făcut decât să-mi sporească nerăbdarea. tu. albă. Eu nu aveam decât vreo duzină de cărţi ieftine şi uzate. care ştia toate aceste limbi. dar cu toate că te pândisem. curioasă. fără cea mai mică asemănare cu imaginea lui Dumnezeu-Tatăl. Cred că aş fi stat să le privesc ore întregi. care era atât de bogat. Cât de zguduitoare a fost pentru mine surpriza că erai cu totul altfel. dar nici nu m-a încurajat. Servitorul nu m-a gonit de acolo. Mă tot învârteam. dar mult mai binevoitor. legate în carton. erau idoli indieni. Nu ştiu de ce eram convinsă. că eşti frumos. aşa că n-am îndrăznit să ating vreo carte. cu ochelari şi cu o barbă lungă. în noaptea aceea te-am visat pentru întâia oară. într-adevăr. în felul tău incomparabil. cel imuabil. englezeşti şi multe în limbi pe care nu le înţelegeam. şi cu o măturică de pene.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - prag să le pot admira pe toate. Toată seara nu m-am putut gândi decât la tine. În sfârşit. Acum mă obseda întrebarea: cum poate fi omul care poseda şi care citise toate cărţile astea multe şi minunate. 144 . pe toate. am rămas uluită cât de tânăr. Fără să te cunosc. căci lucrurile tale erau atât de deosebite. dintr-o parte: printre ele erau cărţi franţuzeşti. deşi aş fi mângâiat bucuros pielea moale a multora. peste care anii alunecă neputincioşi! Purtai un încântător costum de sport. pe care mi-o închipuisem în naivitatea mea copilărească! Visasem un moşneag blând. pe lângă stivele de cărţi. atât de numeroase. sculpturi italiene. şi pe care le reciteam mereu. chiar pe când te credeam un om bătrân. cum nu mai văzusem. dar care mi-erau dragi mai mult ca orice. înainte încă de a te cunoaşte. întocmai aşa cum eşti şi azi. Stăteau grămadă lângă uşă şi servitorul le lua şi le scutura grijuliu de praf pe fiecare. cafeniu deschis.. cu ochelari.

şi care mă umplea de respect. la pupitrul lui. simţim într-una la tine şi numai la tine: că oarecum eşti un om cu două feţe. ce enigmă seducătoare trebuie să fi fost tu pentru mine. am simţit ceea ce cu toţii ghicesc în tine: că duci o viaţă dublă — o suprafaţă luminoasă. ziua şi ora în care am fost cu totul şi pe veci pierdută în tine.. supravegheam obiceiurile tale. şi de altă parte doamne care soseau în automobil. căci întreaga dualitate a fiinţei tale se exprima în felurimea acestor vizite. în loc să-mi micşoreze curiozitatea pentru persoana ta. şi curiozitatea pasionată cu care te pândeam şi te spionam nu ghicise încă — atât eram de naivă! — că era dragoste. care ia viaţa uşor. neîndurător de serios. iubitule. În general. iar tu ai sărit de pe scara 145 . oamenii care veneau la tine. când. de zvelt şi elegant crai. Doar n-aveam decât treisprezece ani. cu care râdeai exuberant. Apoi. taina existenţei tale. în casa noastră. se dă cu totul jocului şi aventurii. într-o dimineaţă. elegant şi vesel ca un băieţandru! Mai e nevoie să-ţi spun că. în arta ta. Nici măcar atunci. Te vizitau oameni tineri. fetişcana de treisprezece ani. stăteam de vorbă în faţa porţii. Nu dădeam mare importanţă acestui lucru. întreaga perseverenţă sfredelitoare a fetei de treisprezece ani nu mai gravita decât în jurul existenţei tale? Te supravegheam pe tine. iată. un om conştient de datoria lui. camarazi de-ai tăi. cât de mlădios. pe de o parte un tânăr cu inima caldă. şi că toată încăpăţânarea. am simţit-o de la întâia privire. sincer întoarsă spre lume şi una cu totul întunecată. ce minune. nimic în afară de tine nu mă mai interesa. pe care numai tu o cunoşti. copilul. veneau multe. Dar ştiu încă exact. s-a oprit un automobil. în acea primă secundă am simţit foarte desluşit ceea ce eu şi toţi ceilalţi. Fără să ştiu de ce. Înţelegi. această profundă dualitate. O dată a venit directorul Operei. atrasă în chip magic. pe de alta. ducândumă la şcoală. Şi. mi-o sporeau. în bietul meu univers de copil. cu un fel de surprindere. am văzut cum ieşea de la tine o doamnă voalată. când.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - cât de frumos. foarte multe femei. marele dirijor pe care nu-l văzusem decât de departe. Făcusem o plimbare cu o colegă de şcoală. şi toate astea. foarte citit şi cultivat. pentru că-i celebru în societatea înaltă — să-l descoperi deodată sub înfăţişarea unui tânăr de douăzeci şi cinci de ani. eu. studenţi zdrenţăroşi. fetişcane care urmau încă scoală de comerţ şi care se strecurau jenate pe uşă. iubitule. din ziua aceea. lucru straniu. Un om care-ţi inspiră respect pentru că scrie cărţi.

ceva dulce şi cald când o îndrepţi spre ele. cu tot devotamentul — cum te iubea fiinţa aceea care eram pe atunci şi care pentru tine a rămas veşnic aceeaşi. că nu e în ea nicio intenţie. că privirea aceea n-are nimic conştient. atât de supus. se trezise femeia. Mi-era cu neputinţă să-ţi rostesc numele. Te-ai uitat la mine cu privirea aceea caldă. Căci pe lumea asta nimic nu seamănă cu dragostea din umbră. gata să intri. Asta a fost tot. „Cine e?” a întrebat prietena mea. neluată în seamă. şi ea era a ta pentru totdeauna. Am lăsat-o acolo şi am alergat sus. Credeam că tandreţea nu e decât pentru mine. locuieşte aici.. mângâioasă şi învăluitoare ca o dezmierdare. în acea singură clipită îmi devenise sacru. Dar eu. cu totul fără voia ta. numai pentru mine singură — şi în acea unică secundă. Din secunda aceea te-am iubit. Încurcătura în care mă aflam m-a făcut să devin grosolană. domnişoară”. de atent. iubitule. de mânie şi neputinţă. mi-ai zâmbit — da. şi mai batjocoritor. dar din secunda aceea.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - automobilului. a unui copil. fetiţa de treisprezece ani. în mine. de când ţi-am simţit privirea duioasă şi tandră. am fost cu totul în puterea ta. N-am putut să-i răspund numaidecât. nimeni nu te-a iubit aşa — ca o sclavă. unei vânzătoare care te serveşte. îmi dau lacrimi în ochi. „Dar de ce ai roşit aşa când s-a uitat la tine?” m-a luat peste picior colega. cu o voce aproape intimă: „Mulţumesc mult. Ştiu că ţie femeile ţi-au spus ades vorba asta. Nu ştiu ce m-a făcut să-ţi deschid uşa şi astfel ţi-am ieşit în cale şi aproape că ne-am izbit. crede-mă. în casă” am îngăimat stângaci. până am simţit că. Dar ea râdea şi mai tare. adolescenta. tu o dărui oricărei femei care trece pe lângă tine. Mai târziu. devenise secretul meu. eram cuprinsă parcă de flăcări. Dar. care îi dă. atât de umil. în felul tău elastic şi nerăbdător. îmi venea s-o strâng de gât. „Eşti o gâscă!” am zis furioasă. sentiment atât de lipsit de speranţă. sângele mi-a năvălit în obraji. care şi azi mă încântă. „A. mi-am dat seama că privirea aceea magnetică ce te prinde şi te atrage. un domn oarecare. privire de seducător înnăscut. privirea care te învăluie şi te dezbracă în acelaşi timp. unei cameriste care-ţi deschide uşa. cu toată răutatea unui copil curios. ci numai tandreţea ta pentru femei. de pătimaş cum 146 . nu bănuiam asta. nu pot zice altfel — mi-ai zâmbit tandru şi mi-ai spus încet de tot. Şi tocmai din sentimentul că se atinge batjocoritor de secretul meu. nicio înclinare.

La şcoală fusesem până atunci o elevă indiferentă şi mediocră. Astfel. Toate aveau înţeles. Se amuză cu ea parcă ar fi o jucărie. pe jumătate pervertite. prin al cărei ochi rotund se vedea uşa ta. Şi totuşi. m-am azvârlit în destinul meu ca într-un abis. acolo. Erai — cum să spun? Orice comparaţie e prea slabă — erai totul.. Mă temeam să nu-l observi şi să mă dispreţuieşti. până noaptea târziu. nimeni nu-mi deschisese ochii. pentru fetele de la şcoală. erai însăşi viaţa mea. nu te cunoştea decât pe tine. iubitule. stăteam la pândă 147 .STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - nu este niciodată dragostea inconştient exigentă şi plină de dorinţe a unei femei în toată firea. dintr-o dată. Această vizetă — nu. Uşa noastră avea o mică vizetă de alamă. Tot ceea ce creştea şi îmbobocea în fiinţa mea. În anii aceia. pentru că se jucau atât de uşuratic cu ceea ce pentru mine constituia pasiunea supremă. simţeam repulsie. îmi dichiseam rochiile numai ca să-ţi par plăcută şi îngrijită. tremurând de teamă că ai să-l observi. nici azi. Dar eu. temându-mă de privirea bănuitoare a mamei. cu veşnica-i deprimare şi cu grijile ei de pensionară. Numai copiii singuratici îşi pot păstra întreagă toată pasiunea. Îmi spălam. nici azi nu mă ruşinez de ceasurile acelea — era ochiul meu spre lume. Spre mirarea mamei. nu zâmbi. nu putea lua drept confident pe altul decât pe tine. se fălesc cu ea ca băieţii cu întâia ţigară. nu făceam decât să te aştept şi să te pândesc toată ziua. în vestibulul glacial. mama mi-era străină. toate existau numai în măsura în care aveau o legătură cu tine. au citit şi au auzit mult despre dragoste şi ştiu că e sortită tuturor. ceilalţi îşi risipesc sentimentul în vorbării. şi-l tocesc în confidenţe. Tu mi-ai transformat întreaga viaţă. citeam o mie de cărţi. nimeni nu mă lămurise. Dar cât de neroadă era teama asta: tu nu te-ai mai uitat niciodată. eu naveam pe nimeni căruia să mă destăinuiesc. concentrată în ea însăşi şi totdeauna clocotind de nerăbdare. aproape niciodată la mine. am ajuns prima. Tata murise de mult. nu te visa decât pe tine. eram fără experienţă şi neştiutoare. numai pentru că îmi închipuiam că îţi place muzica. numai pentru că îmi dădeam seama că îţi plac cărţile. Vechiul meu şorţ de şcoală (era făcut dintr-un capot al mamei) avea în stânga un petic pătrat şi asta mi se părea îngrozitor. am început deodată exersez la pian cu o perseverenţă îndărătnică. De aceea îl acopeream cu servieta de câte ori urcam scările. tot ceea ce altminteri se împarte şi se destramă a năvălit spre tine: întreaga mea făptură.

obiceiurile. cu tine. să te torturez. pentru tine dispăruţi de mult. fiindcă niciodată dragostea mea pentru tine n-a fost mai curată. desperarea. să desfăşor tot filmul vieţii tale. mai concret. fugeam cu capul plecat de privirea-ţi arzătoare. fetiţa de atunci. zile întregi ţi-aş putea povesti cum îmi petreceam atunci viaţa cu tine. ca cineva gata să se arunce în apă de frica flăcărilor. prezenţa invizibilă. Ştiu că ceea ce-ţi povestesc sunt numai exaltări groteşti. Cred că era într-o duminică. mai pătimaşă decât în vremea acelor excese copilăreşti. după ochii plânşi. Le căra cu greu. dar nu vreau să te plictisesc. După scurtă vreme. sărmanul. încordată ca o strună ce vibra la prezenţa ta. sub un pretext oarecare. S-a mirat. cu o carte în mână. după cum nu simţi tensiunea arcului de la ceasul ce-l porţi în buzunar şi care în întuneric îţi măsoară şi îţi numără cu răbdare orele. plictisită. viaţa mea era moartă şi fără sens. Ar trebui să mă ruşinez de ele — dar nu mă ruşinez. căci dacă te întâlneam pe scară fără să te pot evita. prostii puerile. rea. Ore întregi. dar mi-a 148 . îţi ştiam cunoştinţele şi le împărţeam în simpatice şi în antipatice. m-am dus către el şi l-am întrebat dacă nu pot să-l ajut. tu plecaseşi în voiaj şi servitorul tău căra pe uşa deschisă covoarele grele pe care le bătuse.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - după-amieze întregi. nu-mi găseam locul şi trebuia să bag bine de seamă ca mama să nu-mi observe. am trăit fiecare ceas cu tine. Între treisprezece şi şaisprezece ani. În săptămânile când plecai în călătorie — totdeauna mi se oprea inima văzându-l pe Johann cum îţi căra jos geamantanul cel galben — în săptămânile acelea. Ah. care abia îmi cunoşteai chipul. dam fuga de sute de ori jos. Ore întregi. câte nerozii am făcut! Sărutam clanţa pe care o atinsese mâna ta. căci pentru mine. şi care mi-era sacru pentru că îţi atinsese buzele. a reprezentat infinitul. Numai cel mai frumos eveniment din copilăria mea aş dori să ţi-l destăinuiesc. şi într-o izbucnire de îndrăzneală. care te însoţeşte cu bătăi de inimă neauzite în drumurile tale şi pe care privirea-ţi fugară cade abia o dată în milioane de secunde. Eram veşnic în preajmă-ţi. Cunoşteam totul despre tine. zile întregi aş putea să-ţi povestesc despre anii aceia.. tu însă nu simţeai asta. şi te rog să nu râzi fiindcă-i atât de mărunt. veşnic în aşteptare şi agitată. în stradă. Îmbufnată. Seara. o dată am cules un muc de ţigară aruncat de tine în faţa intrării. să văd în care dintre odăile tale arde lumina şi să-ţi simt astfel. cravatele şi costumele tale.

nu mă mai ocupam de mama şi nu-mi păsa de nimeni. fie trează. ceea ce era suprema mea fericire. că deodată sărisem înapoi cu mâinile întinse şi că apoi mă prăbuşisem ca un buştean. scriindu-ţi. acolo Ferdinand are o vilă frumoasă. mama m-a chemat în odaia ei. Din pricina ta — cum ţi-am mai spus — uitasem totul. ceea ce nu făcea niciodată. cărţile tale. dacă aş izbuti să-ţi spun cu ce respectuoasă. cu oarecare ceremonie. căci Johann. Nu observasem că un domn vârstnic. venea mai des şi zăbovea mai mult. mie asta îmi era pe plac pentru că o ducea din când în când pe mama la teatru. că domnul acela. „Dar rămânem aici?” am putut abia să mai îngân. biroul tău. copil neputincios. şi acum. Ce s-a mai petrecut în zilele următoare şi cum eu. mă apăram împotriva voinţei lor mult mai puternice. Mi s-a făcut negru înaintea ochilor. un singur gând a răspuns dinlăuntrul meu. Mai târziu. ba chiar pioasă veneraţie — interiorul locuinţei tale. la care obişnuiai să te aşezi şi pe care erau câteva flori într-un vas albastru de cristal. Am pălit şi deodată am auzit inima bătându-mi: să fi bănuit. ruşinată.” Mai mult n-am auzit. care aşteptase în dosul uşii. mi-a spus că ar avea de vorbit cu mine lucruri serioase. Dar cu această singură aruncătură de ochi am sorbit întreaga atmosferă şi am strâns destulă hrană ca să visez nesfârşit la tine. credinciosul Johann. nu-ţi pot descrie. foarte repede. de două ori. mai ales de dragul meu. îmi tremură mâna când mă gândesc 149 . Am ţinut să ţi-l relatez pentru ca tu. secretul care mă lega cu lumea. m-a tras lângă ea pe sofa şi a început să-mi spună şovăind. din păcate. o ceruse în căsătorie şi că se hotărâse să accepte. tablourile. „Ba ne mutăm la Innsbruck. Sângele mi s-a urcat năvalnic la inimă. să începi să înţelegi cum viaţa mea a devenit dependentă de tine şi s-a irosit.. să te pândesc. am auzit-o pe mama spunând încet tatălui meu vitreg. Am văzut lumea ta. A fost numai o privire zorită şi furtivă în viaţa ta. iar eu puteam rămâne singură să mă gândesc la tine. o rudă depărtată a mamei. m-a sărutat cu tandreţe o dată. şi astfel am văzut — o. care era văduv. să fi ghicit ceva? Primul meu gând s-a îndreptat spre tine. un negustor din Innsbruck. Dar mama însăşi era stingherită. acel minut fugar a fost cel mai fericit din copilăria mea. Acel. fie în somn. Într-o zi.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - dat voie. am aflat că leşinasem. dulapurile. mi-ar fi interzis desigur să mă uit mai atent. Momentul acesta am vrut să ţi-l istorisesc — şi încă unul: ceasul îngrozitor care i-a urmat. care nu mă cunoşti. gândul la tine.

după lupta care a durat veşnicia câtorva secunde groaznice. sângele mi se închegase parcă în vine. Nimeni nu mai vorbea cu mine. iar a doua zi urma să plecăm la Innsbruck. şi am trecut dincolo. Ai să surâzi de fanatismul acesta nevinovat al unei fete de cincisprezece ani. ultima. într-o zi. În odăile goale se aflau doar geamantanele burduşite şi două paturi de campanie: pentru mama şi pentru mine. cum mi-am smuls oarecum braţul tremurător ca să-l pot ridica. Dar n-ai venit. în uniforma mea de elevă. la tine. şi cum. picioarele mi-erau ţepene şi încheieturile îmi tremurau. sleită de cei patru paşi pe care-i făcusem. toate se făceau pe ascuns. în după-amiaza aceea. hamalii căraseră tot. ei se ocupau cu mutatul. şi o dată cu ea şi viaţa mea. Mam aruncat pe un pled. ceva mă împingea magnetic spre uşa ta. am apăsat degetul pe sonerie. sfidare şi răutate. pe ele aveam să dormim o noapte. iubitule. ca sclavă. În acea ultimă zi. dar. nu ştiam limpede ce voiam: poate să-ţi cad în genunchi şi să te rog să mă primeşti ca servitoare. şi apoi tăcerea în care inima mi se oprise. Niciodată n-am să pot spune ce aşteptam sau măcar dacă mă gândeam la ceva desluşit în orele acelea de desperare. fie vândut. Mai bine spus. aşa cum eram. mă obosiseră ca şi când aş fi umblat ceasuri întregi prin zăpadă groasă. Ţi-am mai spus. aşa că m-am întors împleticindu-mă în apartamentul nostru gol şi răvăşit.. găseam totdeauna un lucru fie mutat. cu sunetul mort al soneriei în urechile ce-mi vâjâiau. n-ai mai surâde dacă ai şti cum am stat atunci afară. Tu plecaseşi. când m-am întors la prânz. În vreme ce eu eram la şcoală.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - la asta. ţi-o 150 . desigur. de a-ţi vorbi înainte ca ei să mă smulgă de acolo. iar Johann ieşise după cumpărături. N-a venit nimeni. Nu intra niciun gând senzual în asta. Dar sub această istovire dogorea încă nestinsă hotărârea de a te vedea. în timp ce nu făceam decât să trag cu urechea dacă nu cumva vii. Îmi răsună şi acum în urechi acel sunet strident. Vedeam cum se destramă locuinţa. încremenită de spaimă şi totuşi împinsă înainte de o forţă de neînţeles. aşa că împotrivirea mea nu părea decât încăpăţânare. Nu vedeam altă scăpare decât în tine. pe coridorul rece. când mă întorceam acasă. dar odată — când mama nu era acasă — m-am ridicat. am simţit cu o bruscă hotărâre că nu puteam trăi decât în apropierea ta. Adevăratul secret nu-l puteam trăda.

În sfârşit — trebuie să fi fost ora două sau trei dimineaţa — am auzit deschizându-se uşa de jos şi apoi paşi urcând scara. în nerozia mea de copil.. să mă sprijin de tine. Toată noaptea. stăteam cu genunchii la gură. iubitule. foşnetul unei rochii de mătase şi. să pândesc întoarcerea ta. să te mai văd o dată. vocea ta — te întorceai acasă cu o femeie… Cum am putut supravieţui acelei nopţi. rece. zgârcit la 151 . la opt.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - jur. Senzaţia de frig m-a părăsit. un om foarte liniştit. înspăimântătoare noapte. trupul mă durea şi nu mai era niciun scaun pe care să mă aşez. vorbe oarecare. slab. de teamă să nu adorm şi astfel să nu-ţi aud paşii. şi era o noapte geroasă de ianuarie. Trebuia să mă scol întruna. să-ţi cad la picioare… Ah! nu ştiu ce aş fi făcut atunci. acei ani de la al şaisprezecelea la al optsprezecelea. Ţineam clanţa tremurând. A doua zi dimineaţă. ca o renegată în mijlocul familiei mele. m-am lungit pe podeaua rece. Paşii se apropiau. vorbe. Sufeream. Eram obosită. te aşteptam. Tatăl vitreg. unde sufla curentul pe sub uşă. dar cu ce alta m-ar putea ajuta? Ştiu că tot singură voi rămâne pe urmă. în acei nesfârşiţi doi ani petrecuţi la Innsburck. m-au târât la Innsbruck. nişte neciopliţi şi vor aduce un sicriu în care-l vor aşeza pe singurul meu copil. dar ce sunt florile pe un sicriu? Mă vor consola spunându-mi vorbe. Numai în rochia mea subţire. chicoteli. eram încă neştiutoare. iubitule — dar nu singur! Am auzit un râs înăbuşit. Mâine vor veni nişte oameni în negru. nişte străini. te-am aşteptat. Am deschis încet uşa să mă arunc înaintea ta. nu voiam să-mi fie cald. Soseai? Da. toată acea lungă. acum am să fiu iarăşi singură. tu erai. Abia adormise mama. când am trăit ca o prizonieră. mă năpădise căldura. Au să vină poate şi prieteni care vor aduce coroane. nu ştiu. pâlpâia flacăra unei lumânări. Toată noaptea am aşteptat. nu mai aveam forţa să mă împotrivesc. braţele îmi tremurau. dacă îmi va fi dat să mai trăiesc. Dar te aşteptam. ca şi când mi-aş fi aşteptat soarta. că m-am şi strecurat în vestibul. Copilul meu a murit astă-noapte. căci nu mă acoperisem cu nimic. am stat pe podeaua tare. Asta am aflat atunci. Şi nu e nimic mai groaznic decât să fii singur printre oameni. atât de frig era în întunericul înfricoşător. tocmai pentru că nu mă gândeam la nimic decât numai să te văd.

Fiece întâlnire. zile întregi. când numele tău apărea în vreun ziar. şi mă cufundam într-un univers sumbru de singurătate. să recit mai departe. aş putea încă şi azi. De o mie de ori am visat asta. fără speranţă. numai ca să mă gândesc care dintre ele te-ar putea interesa. Şi apoi. De-abia ieşeam pe stradă. Şi pentru că în chipul acesta am evocat de nenumărate ori fiecare clipă din tot trecutul meu. ca pentru a-şi ispăşi o nedreptate făcută în mod inconştient. atât le-am citit şi le-am recitit? Dacă într-o noapte m-ar trezi cineva din somn şi mi-ar spune un rând răzleţ din ele. iubitule. Întreaga lume nu exista decât în legătură cu tine. fiece aşteptare. mulţumită. în care mă chinuiam singură. nebunesc. ai să crezi. încât până astăzi fiece minut din anii aceia e viu în mine. de fanatismul acesta tragic. să-mi reîmprospătez iarăşi şi iarăşi sutele de amintiri mărunte despre tine. nu l-a ştiut niciodată? Dar pe atunci să mai fi fost eu cu adevărat copil? Ajunsesem de şaptesprezece ani. Rochiile noi şi vesele pe care mi le cumpărau nu voiam să le îmbrac. ore întregi. era gata să-mi împlinească toate dorinţele. acum te aşezi. Departe de tine nu voiam să fiu fericită. mă îmbătăm de orice privaţiune care se adăuga la imposibilitatea de a te mai vedea. un copil părăsit? De ce să i-l povestesc cuiva care nu l-a simţit. Mă crezi că ştiu pe de rost fiecare rând din cărţile tale. că n-am văzut nici zece străzi din orăşelul acela unde am trăit doi ani? Eram ca îndoliată şi voiam să fiu îndoliată. nu voiam să mă las distrasă de la patima mea: de a nu trăi decât în tine. 152 . atât de fierbinte. şi nu făceam altceva decât să mă gândesc la tine. apoi de optsprezece. mama. pentru mine era o sărbătoare. atât de viu de parcă mi-ar fi zvâcnit prin sânge abia ieri. şi în acele seri te însoţeam de departe: acum intri în sală. ca în vis. după treisprezece ani. în jurul meu roiau tineri. Dar la ce bun să-ţi mai vorbesc de toate astea. Numai în tine am trăit pe atunci. copilăria mi-a rămas atât de arzătoare în amintire.. refuzam să mă duc la concerte şi la teatru ori să iau parte la excursii în societate veselă.. numai pentru că te-am văzut o singură dată la un concert. ca la teatru. dezlănţuit împotriva mea. în aşa măsură era fiecare cuvânt al tău evanghelie şi rugăciune. Stăteam singură acasă. era bun cu mine. dar îi respingeam pe toţi cu o îndărătnicie pătimaşă. Urmăream în ziarele vieneze concertele şi premierele.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - vorbă. Îmi cumpăram toate cărţile tale. să joc pentru mine însămi aceste mici episoade.

în sus. În faţa ferestrei tale am stat toată seara aceea lungă. Iar îndată ce obloanele se lăsau scârţâind. până s-a stins lumina. fiecare oprire mă exaspera — şi am alergat în faţa casei. visul meu de totdeauna. în fiecare seară. era casa. cu altcineva decât cu tine mi se părea absurd. neînchipuit de străin. am stat aşa în faţa casei tale. mai trupească. munţi şi râuri ne despărţeau.. dar care îmi plăcea. fie el şi imaginar. mângâioasă. atunci când văi. Căci iubirea. preocuparea asta nu-mi lăsa timp să o simt prea dureros pe a mea. Abia acum începea să trăiască oraşul. acum o trăiam. la o rudă. Doi ani visasem clipa aceasta. încordată. oricât de absurdă. în sfârşit! — la Viena? Am lăsat geamantanele la gară. Ferestrele tale erau luminate. Pasiunea mea pentru tine rămăsese aceeaşi. Tatăl meu vitreg era avut şi mă considera copilul lui. ba chiar simpla tentaţie mi s-ar fi părut o crimă. m-am urcat într-un tramvai — ce încet îmi părea că merge. era acum singurul meu gând: să fiu a ta. alergam 153 . Şi ceea ce copilul de odinioară. Dar nu-mi dădeam seama că. cu simţurile mele. Oamenii din jurul meu mă socoteau sălbatică. o muncă grea. inima întreagă îmi cânta. Priveam în sus. am ajuns — în sfârşit. fiindcă te presimţeam pe tine. dar nu făceau decât să mă exaspereze. chiar numai jocul de-a iubirea. când între tine şi privirea mea radioasă nu se afla decât geamul subţire al ferestrei tale luminate. ca funcţionară într-o mare casă de confecţii. Dar în mine creştea o voinţă de fier. eram tot atât de departe de gândul tău ca şi acum. învăluită în toamnă. era mai arzătoare. Toate gândurile şi toate năzuinţele mele aveau o singură ţintă: înapoi la Viena. care sunase la uşa ta.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - tinerii începuseră să se uite după mine pe stradă. oricât de uimitoare li se părea celorlalţi. înapoi la tine! Şi am izbutit să-mi impun voinţa. acolo era lumea mea. acum mai treze. Dar cu o încăpăţânare îndârjită am stăruit să-mi câştig singură existenţa. acolo era lumină. până în clipa aceea mi se păruse un tumult fără sens. Până la şase lucram la magazin. mai feminină. abia acum trăiam şi eu iarăşi. erai tu. pe o seară ceţoasă de toamnă. copilul cu voinţa lui confuză şi neştiutoare nu putea nici bănui. să mă dăruiesc ţie. numai că se transformase o dată cu trupul meu. Mai e nevoie să-ţi spun care a fost primul meu drum când. ziceau că sunt timidă (nu scosesem nicio vorbă despre secretul meu). în realitate. Apoi. Abia atunci mi-am căutat o locuinţă. şi am reuşit în cele din urmă să mă întorc la Viena.

STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - drept la ţinta iubită. şi cum am rămas poate. tandră şi cuceritoare. pe vântul pătrunzător şi tăios din Viena. încât ai fost nevoit să treci foarte aproape de mine. Întâmplarea a vrut ca strada să fie îngustată de un camion ce trebuia descărcat. Nu eram mirată. privirea ta distrată a alunecat pe mine şi întâlnindu-mi ochii plini de interes — ah. am simţit cum sângele îmi năvăleşte în obraji. mi-a fost ruşine. adesea te vedeam ieşind din casă însoţit de cunoştinţe. deşi te pândeam în fiecare seară pe străduţă. dar de data asta am fost cuprinsă deodată de o durere fizică. am simţit ceea ce era nou şi diferit în sentimentul meu pentru tine după brusca tresărire a inimii. pe când tocmai priveam la ferestrele tale. dar cât de înspăimântător de goală a fost acea seară de revoltă şi de orgoliu! În seara următoare stam iar în faţa casei tale. Te văzusem de departe venind.. voiam să mă iei în seamă. duşmănos şi în acelaşi timp invidios împotriva acestei vădite intimităţi trupeşti cu alta. voiam să mă recunoşti. Atunci am înţeles că mă făcusem mare. după toţi acei ani întunecaţi. voiam să te întâlnesc. ai apărut traversând strada. de departe. doar cunoşteam încă din copilărie aceste veşnice vizitatoare ale tale. într-o seară. şi anume într-un moment când nu mă aşteptam. m-ai remarcat. acea privire care făcuse pe vremuri pentru 154 . de două ori team văzut şi cu femei. De o mândrie copilăroasă cum eram. de fuga asta speriată de şcolăriţă. Mai târziu. care dorea să-ţi simtă ochii — am plecat capul şi am luat-o fulgerător la fugă. o zi întreagă nu m-am apropiat de casa ta. Adesea te aşteptam zadarnic ceasuri întregi. Să te mai văd o dată. care mi-a sfâşiat sufletul când am văzut o femeie străină mergând atât de sigură la braţul tău. să te mai întâlnesc o dată. singura mea dorinţă era ca. cum mă fac să tresar amintirile! — a devenit privirea ce o ai întotdeauna pentru femei: privirea care te învăluie şi în acelaşi timp te dezvăluie. trecând ca hăituită pe lângă tine. căci acum dorinţa îmi era limpede. chiar pe viscol. Instinctiv. După vreo săptămâna. Şi mi-am concentrat toată voinţa să nu te evit. Şi dintr-o dată am fost iar copilul de treisprezece ani. s-a întâmplat în fine să te întâlnesc. involuntar şi — împotriva impulsului meu celui mai intim. ceva se încorda în mine. ani de dor. aşteptând supusă. te căutam. să mă iubeşti… Dar multă vreme nu m-ai observat. cum am aşteptat de-a lungul întregului meu destin în faţa vieţii tale închise în sfârşit. să-ţi pot prinde chipul cu privirea.

care nu putea şi nu voia să se smulgă — apoi ai trecut. cu cât şi îmbrăcămintea îl încadrează mereu altfel. visasem cele mai năprasnice posibilităţi ca şi pe cele mai fericite. Şi. am ştiut numaidecât: nu m-ai recunoscut! Nu m-ai recunoscut. nu puteam încă pricepe că m-ai uitat. nerecunoscută. fata de atunci. curios şi interesat. această grozăvie nu îndrăznisem să mi-o închipui: că tu nici nu ştiai că exist. al unei femei este ceva extrem de schimbător pentru un bărbat. prea urâtă sau prea inoportună. o îndrăgostită. în pornirile cele mai sumbre ale sufletului meu. În momente negre. vezi tu. am văzut că te-ai oprit şi că te uitai după mine. după toanele în care mă aflam. ale indiferenţei tale le străbătusem în viziuni pasionate — dar pe asta. pe asta singură. îmi încolţise în minte o himeră: că şi tu te gândeşti ades la mine şi că mă aştepţi. Ocupându-mă intens şi neîncetat de tine. a trebuit să-mi încetinesc pasul şi când. încât un bărbat poate cu atât mai uşor să uite chipul unei femei cu cât intervine şi vârsta cu umbrele şi luminile ei. îmi închipuisem că ai să mă respingi. că niciodată amintirea mea nu-ţi alunecă prin gând. dintr-o curiozitate nestăpânită. Cum săţi zugrăvesc dezamăgirea mea! Vezi. Toate formele defavoarei. când candoare. Dacă se poate spune aşa. nici atunci şi niciodată. de cele mai multe ori nu este decât o oglindă în care se reflectă când pasiune.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - întâia dată din copilul ce eram o femeie. Resemnatele. cât de cât? Şi această trezire în faţa privirii tale. Dar eu. visasem toate posibilităţile. ca apele unei oglinzi. în felul cum mă examinai. mereu nerecunoscută de tine. Cum să-ţi zugrăvesc dezamăgirea din acea secundă — atunci era prima oară când înduram soarta de a nu fi recunoscută de tine.. ele sunt adevăratele înţelepte. m-am întors. ai să mă dispreţuieşti pentru că sunt prea neînsemnată. Crezi că aş mai fi putut măcar respira dacă aş fi ştiut că nu însemn nimic pentru tine. în conştiinţa cea mai profundă a nulităţii mele. când mă gândeam la tine în fiece ceas şi când nu făceam altceva decât să-mi închipui întâia noastră revedere la Viena. Două-trei clipe privirea aceea a reţinut-o pe a mea. când oboseală — şi care se modifică mereu. care îmi arăta că nimic în tine nu mă mai recunoaşte. în cei doi ani pe care i-am trăit la Innsbruck. ale răcelii. soartă pe care am trăit-o o viaţă întreagă şi pe care o voi duce în mormânt. că 155 . Inima îmi bătea: fără voie. Astăzi o înţeleg — ah! tu m-ai învăţat s-o înţeleg — că obrazul unei fete.

căci ce eram eu pentru tine? Una printre sute. cu două zile înainte. fără insistenţe. doar vorbeam atât de puţin. M-ai privit cu o surprindere prietenoasă. ai recunoscut-o numai pe fata cea frumuşică de optsprezece ani. fără să mă întorc. Niciodată recunoştinţa mea. Ah! nu ştii ce merit neţărmurit ţi-ai câştigat. într-adevăr. Şi când. atât de tare îmi bătea inima… Atunci m-ai ajuns din urmă. nedezamăgindu-mă după cinci ani de aşteptare copilărească! Se făcuse târziu. o aventură într-un lanţ neîntrerupt de aventuri. nici cât un fir de păianjen. să te aud vorbindu-mi! Nu voiam să irosesc nicio clipă cu vreo întrebare. desigur. Mi-ai vorbit în felul tău vesel. privirea ta m-a cuprins cu oarecare familiaritate. nu aruncă o punte între viaţa ta şi a mea. îţi ieşise în cale în acelaşi loc. încât mai fi câştigat chiar dacă nu aş fi fost de mult a ta. întâia presimţire a sorţii mele. nu mi-ai dezamăgit veneraţia mea pătimaşă! Ce delicat. ce natural. cu întreaga mea voinţă şi cu întreaga mea fiinţă. eu tremuram. jubilam şi mă rugam în gând să-mi spui o vorbă. după două zile. te-am simţit în spatele meu. Am mers împreună de-a lungul întregii străzi. n-are să uite ceasul acela! Nu. încât am fost în stare chiar să-ţi răspund. Nu m-ai recunoscut atunci. am plecat. Din nou ai trecut pe lângă mine şi ţi-ai încetinit îndată pasul. parcă am fi fost prieteni vechi — desigur. ştiam că pentru întâia dată am să-ţi aud glasul iubit. într-o nouă întâlnire. Simţeam că pentru prima oară eram vie pentru tine: mi-am încetinit şi eu pasul şi n-am fugit.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - nicio amintire. de sigură.. ce ţi-ar putea aminti de mine. un zâmbet uşor îţi juca în jurul gurii. La uşa restaurantului. atitudinea ta a fost atât de prietenoasă. Pe urmă m-ai întrebat dacă vreau să iau masa cu tine. Am spus „da”… Aş fii îndrăznit să-ţi refuz ceva? Am cinat împreună într-un mic restaurant — mai ştii unde? Ah. care. ce plin de tact ai fost. nu ştiai nimic din viaţa mea! — mi-ai vorbit cu o spontaneitate atât de fermecătoare. nu. a fost întâia prăbuşire în realitate. m-ai 156 . fără o tandreţe insinuantă şi prea zorită. Aşteptarea mă paralizase parcă. fiindcă era o fericire fără margini să te am alături. iar nai recunoscut-o pe aceea care te iubise şi pe care tu o treziseşi la viaţă. nici vorbă că nu mai deosebeşti acea seară dintratâtea seri asemănătoare. Şi. până atunci nu bănuiai că exist. cu vreo vorbă prostească. începusem să mă tem că va trebui să mă opresc. Deodată. Din prima clipă.

STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - întrebat dacă mai aveam timp. Ne-am urcat la tine. fiecare lucru era un simbol al copilăriei mele. iubitule. în casa noastră. care izbucnea dintr-o dată. oarecum mirat. totul năvălea asupră-mi 157 . preşul din faţa uşii tale. în timp ce mergeam şi vorbeam împreună. cu tine. Îmi dădeam seama că. în acel spaţiu de câţiva metri. Simţul tău. Dar eu mă feream să-ţi răspund. chiar atunci când doresc arzător să se dăruiască. ceva tainic în fata aceea drăguţă şi complezentă. al întregii mele patimi. Nici acum nu-mi pot aminti fără să-mi dea lacrimile. În tine se trezise curiozitatea. ferestruica de unde mi-am dat aproape sufletul urmărindu-te. cum voiai. al dorului meu — uşa în faţa căreia te aşteptasem de mii de ori seara. să afli secretul. de repeziciunea răspunsului meu. mă cercetai dintr-o parte. Pe urmă mai întrebat. jurăminte sau făgăduieli. Şi deodată totul se realiza: intram cu tine. ştiu că de obicei femeile. ghicise ceva neobişnuit. ucigătoare aproape. Cum aş fi putut să-ţi ascund că sunt la dispoziţia ta? Ţi-am răspuns că mai am timp. simulează spaimă sau indignare. ce ameţeală. era toată viaţa mea. dacă îţi spun că tu nu poţi să înţelegi ce a însemnat pentru mine să urc acea scară. şi lacrimi nu mai am. Ştiu că poate numai profesionistele amorului. chinuitoare. erai impresionat: începeam să te interesez. de unde îţi ascultam pasul şi unde te văzusem prima dată. În mine însă era numai — dar cum puteai să bănui asta? — numai voinţa devenită grai. vădit surprins. scârţâitul cheii care mă punea pe fugă de la postul meu de supraveghere. dibuind.. ce beţie. — Bucuros! am rostit din toată inima. acolo. prostituatele. Astăzi îţi înţeleg mirarea. în orice caz. Era cuibul întregii mele copilării. după o scurtă ezitare. şi am observat după întrebările tale ocolite şi subtile. dorul comprimat al miilor de zile. pe care o dată am îngenuncheat. ascund această acceptare. prin minciuni. care vrea să fie întâi potolită prin rugăminţi insistente. Dar gândeşte-te că pentru mine fiecare obiect de acolo era parcă îmbibat de pasiunea mea. simţul tău de o siguranţă magică în tot ce e omenesc. foarte tinere. Iartă-mă. ca un lucru de la sine înţeles şi am observat numaidecât că ai fost impresionat. Oricum. în casa ta. ce fericire nebună. plăcut sau neplăcut. răspund la o asemenea invitaţie consimţind atât de deplin şi de bucuros — sau copilele naive. dacă nu voiam să vin la tine să mai stăm puţin de vorbă. preferam să par proastă decât să-ţi trădez taina mea.

te implor. depărtată. Ai luat patru trandafiri albi din vasul de cristal de pe birou (ah. şi din 158 . când înfrânsesem orice pudoare.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - ca o vijelie. Dar cum ai fi putut bănui. Când. n-ai să ştii cu adevărat niciodată — ce însemna în viaţa mea acel minut năvalnic. Am venit. îmbrăcată. care plutea în tine. m-ai luat în braţe şi m-ai privit lung. Tu nu m-ai ademenit. Trebuia să mă duc la magazin. lumea cotidiană şi ternă. în lume. totul nu era decât realitatea. că nimeni nu-mi simţise sau văzuse trupul. şi nu vrei jertfe. în toate. nu. m-am mirat că nu sunt stele deasupra mea. Dimineaţa am plecat devreme. dar nu ştiu s-o spun altfel — gândeşte-te că până la uşa ta. Mai ştiu şi că. atât de radioasă a fost pentru mine noaptea aceea! Când deschisesem ochii în întuneric şi te-am văzut alături. eu am făcut primul pas. Am rămas la tine toată noaptea. îl cunoşteam din acea singură privire furişată din copilărie) şi mi i-ai dat. Atunci m-ai întrebat: — Nu vrei să iei câteva flori? Am spus că da. Ţi-e teamă să intervii în soarta cuiva. Gândeşte-te că de mii de ori îmi aţintisem ochii învăpăiaţi asupra acelei uşi pe care acum o treceam clătinându-mă şi ai să înţelegi vag — o numai să înţelegi. Când îţi spun acum că m-am dăruit ţie fecioară. am stat în faţa ta. iubitule.. ci am să-ţi mulţumesc mereu. în întuneric. m-am azvârlit în soarta mea. în timp ce-ţi auzeam răsuflarea şiţi simţeam trupul atât de aproape de mine. îţi păream frumoasă? Pe urmă m-ai sărutat pe gură. M-am desprins încet şi am dat să plec. care te-ar fi speriat. atât de scânteietoare de bucurie. niciodată n-am regretat nimic. Niciodată. era cumva o amintire întunecată. iar acolo începea lumea fermecată a copilului — împărăţia lui Aladin. Înainte vorbisem să ne întâlnim într-o seară. numai ca să nu ghiceşti secretul dragostei mele. niciodată n-am să te învinovăţesc. căci atât de bogată. mam azvârlit la pieptul tău. am plâns de fericire. Vrei să te cheltuieşti. în timp ce dormeai. atât de tare simţeam cerul — nu. Zile întregi i-am tot sărutat. sau numai. nu m-ai minţit. Gândeşte-te — da. nu m-ai sedus — eu. grăbită. când nu ţi-am opus nicio rezistenţă. Tu n-ai bănuit că până atunci niciun bărbat nu mă atinsese. şi voiam să plec înainte de sosirea servitorului tău. sună banal. nu mă pricepe greşit! Nu te acuz. mulţumită acelui ceas. fericită cum eram. căci ţie îţi place doar ce e facil uşor şi neimportant.

întâlnită în treacăt. Mi-ai dăruit şi o a treia noapte. Ţi-am dat o adresă la post-restant — nu voiam să-ţi spun numele meu. al deznădejdii? Nu te acuz. niciun bărbat nu m-a atins din acele clipe în care m-am dăruit ţie şi până în acelea când copilul mi-a fost smuls din trup. îmi devenisem sacră: cum aş fi putut să mă împart între tine care erai totul şi alţii care abia alunecau pe lângă viaţa mea? Era copilul nostru. în întuneric. pe mine. ţi-o jur — şi când eşti în ceasul morţii. pentru totdeauna.. Era şi copilul tău. Dar cum aş fi putut să ţi-o spun? Nu m-ai fi crezut. pe mine. fierbinte şi uitând repede. Iar mi-ai dat câţiva trandafiri când ne-am luat rămas bun — rămas bun. om bogat. Dar tu întrebi acum — poate speriat. Dar nu m-ai chemat. necredinciosului — niciodată n-ai fi recunoscut fără bănuială copilul acesta ca fiind al tău! N-ai fi putut. cât uram încă de copil călătoriile astea — şi mi-ai făgăduit că vom sta de vorbă îndată după întoarcerea ta. copilul dragostei mele conştiente şi al tandreţei tale aproape inconştiente. Niciun rând nu am de la tine în ultimul meu ceas. nu minţi. să înlături suspiciunea ascunsă că voiam să-ţi atribui ţie. la ce săţi descriu acel canon infernal al aşteptării. uşuratice. darnic şi necredincios. când zace aici. ţi-o jur. iubitule.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - nou a fost minunat. copilul nostru. care mă dădusem fără împotrivire. Am aşteptat. străina. băiatul nostru. În fiecare zi. iubitule. Prin intimitatea cu tine. ba chiar plină de dorinţă. de la tine căruia mi-am dăruit viaţa. care prea uşor îţi acordasem acele trei nopţi. M-ai fi suspectat şi între tine şi mine ar fi rămas o umbră. o vagă umbră 159 . paternitatea unui copil zămislit într-o oră străină ţie. Era copilul nostru. timp de două luni. risipitoare. Nu mi-ai scris niciun rând… niciun rând… Copilul meu a murit ieri — era şi copilul tău. Îmi păzeam secretul. am întrebat… dar nu. chiar dacă spusele mele ţi-ar fi părut verosimile. poate numai mirat — întrebi de ce ţi-am ascuns atâţia ani acest copil. Te iubesc aşa. Apoi mi-ai spus că trebuie să pleci într-o călătorie — oh. singurul nostru copil. copilul uneia dintre acele trei nopţi. te iubesc aşa cum eşti. niciodată n-ai fi crezut că acea femeie anonimă. ţi-a fost credincioasă ţie. şi de ce vorbesc abia azi de el. am aşteptat ca o desperată. niciodată. gata să plece pentru a nu se mai întoarce niciodată. numai aşa cum ai fost totdeauna şi cum eşti încă azi… Te întorseseşi de mult — vedeam asta după ferestrele tale luminate — dar nu mi-ai scris.

ţi-era parcă teamă să priveşti în ochii lui. Dar. din slăbiciune şi nu din plăcerea de a dărui. când ţi se cere. dar cu nerăbdarea ascunsă de a înlătura orice neplăcere. câteva minute fugitive. Fără îndoială. e vastă. M-ai fi consolat. m-ai fi urât împotriva propriei tale voinţe — m-ai fi urât pentru dependenţa asta. iartă-mă: copilul meu. să fie rugată.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - de neîncredere. Dacă. care fuge de recunoştinţă. cu recunoştinţă. uşurinţa şi jocul în dragoste. te cunosc. mi-ai fi dat bani. Decât să-ţi fiu o povară. ajuţi chiar pe cel mai străin. Odată — eram copilă — te-am văzut prin ferestruica uşii dând ceva unui cerşetor care sunase la tine. e o bunătate deschisă tuturor. fireşte. chiar de cei mai binevoitori dintre ei. nu l-am uitat niciodată. fie şi numai câteva ceasuri. sub flăcările pâlpâinde. nu. ştiu. Dar bunătatea ta e atât de ciudată. bani din belşug. Nu te acuz. Şi de asta mi-era frică mai presus de 160 . ţi-aş fi devenit odioasă. tu nu te-ai gândit niciodată la mine. voiam ca toată viaţa să te gândeşti la mine fără umbră de grijă. uneori. iubitule. simţurile îmi sunt tulburi şi zăpăcite. nu te acuz. care nu poţi respira decât în libertate. Tu ajuţi când eşti chemat. aşa că ţi-ar fi fost neplăcut să devii pe neaşteptate tată şi să răspunzi de soarta cuiva. Nu ţii mai mult — îngăduie-mi să ţi-o spun deschis — la omul în nevoie şi în suferinţă decât la aproapele tău fericit. iartă-mio! Ştiu că în adâncul inimii tale eşti bun şi generos.. ştiu că m-ai fi sprijinit chiar dacă n-ai fi fost sigur că e copilul tău. ajuţi din ruşine. Şi apoi. M-ai fi urât — da. copilul nostru zace acolo mort. neliniştit. tu. Acest fel de a ajuta. Ajuţi pe oricine te roagă. te cunosc atât de bine cum nici măcar tu însuţi nu te cunoşti. I-ai dat repede şi chiar mult. Şi de aceea nu am apelat niciodată la tine. din care oricine poate să ia cât îi încape în mâini. ba cred că ai fi încercat să mă convingi să mă descotorosesc de copil. dar i-ai întins pomana cu oarecare grijă şi grabă să plece repede. sfios. Am ridicat pumnul încleştat împotriva lui Dumnezeu şi l-am numit ucigaş. m-ai uitat. în mândria mea însă. Asta nu voiam. neţărmurit de vastă. ştiu că ţie îţi place nepăsarea. Te-ai fi simţit oarecum legat de mine. voiam să fiu singura dintre toate femeile tale la care să te gândeşti totdeauna cu dragoste. şi încă înainte să-ţi fi cerut el. Poate ţi-aş fi fost o povară. îi place să fie îmboldită. bunătatea ta. Şi e greu să te rogi de oameni ca tine. din condeiul meu se prelinge un strop de amărăciune. Iartă-mi tânguirea. Dar este — iartă-mă — este cam leneşă. preferam să iau totul asupra mea.

acolo totul e străin. doar era al tău. căci ceea ce zace în pat nu mai e decât un boţ de carne zvâcnind. acolo pudoarea omeneasca este crucificată cu priviri şi biciuită cu vorbe. Acolo îţi vine să mori. prin aceeaşi tortură. Oh. fără apărare. din vânzarea celor câteva bijuterii pe care le aveam. prizonier în trupul meu şi legat de viaţa mea. a sosit pe lume copilul. au fost şi luni de groază şi de chinuri. unite numai prin mizerie. Ah. căci ce n-aş fi făcut dacă mi-o cereai tu? Cum mi-ar fi fost cu putinţă să-ţi refuz ceva? Dar copilul acela era totul pentru mine. să te sărut când îmi ardea sufletul de dor. cel pentru totdeauna al meu. până când am născut. în tovărăşia prostituatelor şi a bolnavelor. Am trecut prin timpuri grele. Vezi. să te alăptez. o spălătoreasă mi-a furat din dulap ultimele coroane. ci tu — aşa cum credeam.. nu au fost numai luni fericite. am suferit acolo. o viaţă grea. surâzând ironic şi dându-şi aere profesionale. noi care zăceam acolo singure şi pline de ură. iubitule. izgonitele şi uitatele. Te prinsesem în sfârşit. pipăit de curioşi. străin! Străine una alteia. Tot ceea ce sărăcia şi înjosirea au de suportat ca ruşine fizică şi morală. atât rămâne din tine acolo. astfel că a trebuit să mă duc la maternitate. Acolo unde se refugiază în nevoia lor numai femeile cele mai sărmane. ridicau cearşaful şi pipăiau trupul lipsit de apărare şi am cunoscut-o şi în aviditatea infirmierelor. de-a valma. cel nepăsător pe care nu-l puteam reţine. erai încă o dală tu şi totuşi nu erai tu. nu ştiu ce înseamnă să naşti singură. acolo. de aceea am fost atât de fericită când am simţit că am un copil de la tine. un obiect de exhibiţie şi de studiu. În ultimele luni nu mă mai puteam duce la magazin. De la mama nu voiam să cer bani — am dus deci. căci de acum nu-mi mai puteai scăpa. îmbâcsită de mirosul înăbuşitor al cloroformului şi al sângelui şi răsunând de ţipete şi de gemete. Fireşte.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - orice. pe masa de experienţe! Şi când 161 . care-i veghează cu dragoste. Am cunoscut-o în cinismul medicilor tineri care. aşa cum mi le doream eu. ca să nu observe rudele mele şi să nu dea de ştire acasă. puteam să te hrănesc. străin. să te dezmierd. de aceea ţi-am ascuns-o. care din comunitatea sorţii făceau o comunitate a infamiei. copilul tău. Străin. luni pline de scârbă faţă de josnicia oamenilor. Numele tău scris pe o tăbliţă. tu. îţi puteam simţi viaţa crescându-mi în vine. Cu o săptămâna înainte. femeile care dăruiesc acasă copii bărbatului lor. în acea sală înghesuită. în drojdia mizeriei. nu tu cel fericit.

Da. chiar ştiind dinainte ce mă aşteaptă. Păream salvată de neliniştea ce-mi stârnea lipsa ta. această singură dată. tortura s-a trezit din nou şi trebuie să mi-o zvârl din inimă. Un singur lucru făceam: de ziua ta de naştere îţi trimiteam totdeauna un mănunchi de trandafiri albi. niciodată n-am regretat acele nopţi.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - citesc în vreo carte cuvântul iad. o dată mort. de râsete şi de ţipete însângerate. la sala aceea ticsită. unde am pătimit — la acel abator al pudoarei. Nu voiam să mă împart între tine şi el. Şi dacă ar trebui să trec încă o dată prin iadul acelor ceasuri. Iartă-mă. în glasul copilului. salvată prin acest alt tu. multă vreme m-am ferit de tine. a prefăcut acea tortură în ceva absurd. dar acum. şi care acum zace acolo fără suflare. simţământul mă împingea umil către casa ta. de dependenţa mea faţă de tine. care era fericirea mea. Dar numai acum îţi vorbesc de timpul acela. în treacăt. cred că te iubeam mai puţin pătimaş. totdeauna am binecuvântat ceasul în care te-am întâlnit. plină de suspine. Uitasem acele ceasuri. Tu nu l-ai cunoscut niciodată. Pentru ultima. încă o dată şi încă de o mie de ori! Copilul nostru a murit ieri. pe care-l puteam săruta şi îmbrăţişa. niciodată nu ţi-au alunecat ochii asupră-i. pentru ultima oară. aş face-o încă o dată. iubitule. întocmai ca 162 . în fericirea mea. După ce am avut copilul. astfel că nu m-am dat ţie. niciodată nam ocărât dragostea mea pentru tine. pe care trebuia să-l hrănesc. iartă-mă dacă-ţi vorbesc despre acestea. ţi-o jur şi niciodată nu m-am răzvrătit mânioasă împotriva ta. Chiar în ceasul când trupul meu se zvârcolea în dureri. chiar în clipa când sufletul mi se sfâşia de suferinţă.. Unsprezece ani am tăcut şi în curând am să fiu mută pe veci. le uitasem de mult. ci numai pe Dumnezeu. să ţip o singură dată cât de scump am plătit copilul acesta. o singură. ci acelui copil care avea nevoie de mine. n-ai întâlnit acea mică făptură în floare. fără voia mea. totdeauna te-am iubit. Rareori. în zâmbetul. Nici măcar întâmplător. foarte rareori. dragostea mea nu mă mai făcea să sufăr atât. de când îmi fusese dăruit copilul. Dorul meu nu mai era atât de dureros. Nu te acuz pe tine. A trebuit să ţip. care erai fericit şi trăiai în afară de mine. prin moartea copilului. nu te-am acuzat pe tine în faţa lui Dumnezeu. mă gândesc îndată. înăbuşitoare. dar care era cu adevărat al meu. făptura ta. Nu pe tine te acuz. pe Dumnezeu care.

de tandru! Când. În copil începuse chiar să se dezvolte vădit acea dualitate a ta — seriozitate şi joc şi cu cât îţi semăna mai mult. era cel mai elegant. în hăinuţa lui de catifea neagră sau în jacheta albă de marinar. şi n-am să-ţi cunosc niciodată răspunsul. se reînnoise fantezia ta rapidă şi neastâmpărată. pe urmă mă căutau ei pe mine căci eram — nu ştiu dacă ai observat-o vreodată — foarte frumoasă. întreaga sprinteneală a fiinţei tale se repeta copilăreşte în el. Totdeauna şi pretutindeni. îşi purta uniforma şi mica lui sabie ca un paj din secolul al optsprezecelea — acum nu mai are pe el decât cămăşuţa. aşa cum te joci tu cu viaţa. ciripea franţuzeşte ca un cintezoi. în faţa cărţilor lui. Învăţa bine. voioasă asupra mea. am să ţi-o spun. N-am devenit chiar ceea ce se cheamă o femeie de stradă. femeile se opreau şi îi mângâiau pletele blonde. Să ţi-i trimit din umbră. de delicat. cu buzele palide şi cu mâinile încrucişate. caietele lui erau cele mai îngrijite din clasă. asupra lumii întregi! Ah! Era atât de vesel. iar apoi se aşeza iar serios. în lux. o prostituată. Şi cât de frumuşel era. Când ieşeam cu el pe plaja de la Grado. cu sprâncenele încruntate. amanţi bogaţi. niciodată nu l-ai văzut zâmbind când îşi ridica încet pleoapele şi apoi. toţi 163 . dar m-am vândut. atât de drăgălaş. Nu te speria. sărmanul copil care zace acolo. după prima noastră noapte de dragoste. dragule — m-am vândut.. îţi vorbesc din întuneric: nu mi-e ruşine. La început îi căutam eu. iar astăzi mă învinovăţesc că l-am ascuns de tine: l-ai fi iubit. în ultim an. Iubitule. să fac să înflorească o dată pe an amintirea acelui ceas — atât îmi ajungea! Niciodată nu l-ai cunoscut pe sărmanul nostru copil. la Semmering când se dădea în săniuţă lumea întorcea cu admiraţie capul după dânsul. a lumii de sus. Toţi cărora m-am dat se îndrăgosteau de mine. ore întregi se putea juca îndrăgostit de lucruri. Te-ai întrebat vreodată în aceşti zece. Era atât de frumuşel. Aveam prieteni bogaţi. cine ţi-i trimite? Ţi-ai amintit-o vreodată pe aceea căreia îi dăruiseşi asemenea trandafiri? Nu ştiu. Din ce în ce semăna mai mult cu tine. unsprezece ani. cu ochii lui negri şi inteligenţi — ochii tăi! — arunca o lumină senină. Dar poate ai să mă întrebi cum am putut să-l cresc astfel.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - aceia pe care mi-i dăruiseşi tu atunci. cât de elegant. cu atât îl iubeam mai tare. Nu l-ai cunoscut niciodată pe sărmanul băiat. cum am putut să-i îngădui viaţa asta radioasă şi plăcută. a intrat intern la Theresianum.

fiindcă ţi-am mărturisit că m-am vândut? Nu mă dispreţuieşti. de patru ori mi-a propus să mă ia în căsătorie — azi aş putea fi contesă. înjosit. să crească în drojdia. N-am făcut-o. voiam să fiu liberă pentru tine în orice clipă. a copilului tău. am dat cu piciorul la tot. în Tirol. Dar — de ce să nu-ţi mărturisesc? — nu voiam să mă leg de nimeni. nu mă atingeau în adâncul meu. stăpâna unui castel ca în basme. şi înţelegi că am făcut-o pentru tine. şi cu mine copilul. un conte imperial. În adâncul meu. copilul meu drag. care l-ar adora. toţi au ţinut la mine. toţi m-au iubit — numai tu nu. frumos. De trei ori. De aceea. aşa că mi-era indiferent ce se petrece cu el. Mă dispreţuieşti. numai ca să fiu liberă la întâia-ţi chemare. Tu nu mă iubeai. toţi pe care i-am cunoscut m-au răsfăţat. Toţi au fost buni cu mine. Odată. De dragul acelui ceas posibil. unicul meu iubit. căci copilul ar avea un tată iubitor. deşi pe mulţi din ei trebuia să-i stimez. amintindu-mi soarta mea. Tu înţelegi toate. nobil şi bun alături de mine. în vulgaritatea străzii. văduv şi vârstnic — acela care a ciocănit pe la toate uşile ea să obţină intrarea la Theresianum a copilului fără tată. copilul tău radios. ceea ce în general se cheamă onoare şi ruşine — pentru mine nu exista. numai de aceea m-am vândut. jertfit. Ce 164 . iubitule. mă zguduia. Gura lui fragedă nu trebuia să cunoască limbajul maidanelor. pentru celălalt eu al tău. în atmosfera apăsătoare. că totuşi mă vei mai chema o dată la tine. ştiam că în lumea asta. chiar pasiunile lor cele mai puternice. pentru copilul tău. la adăpost de orice.. mă iubea ca pe o fiică. toate înlesnirile din lume. Nu a fost o jertfă pentru mine. fie chiar numai pentru un ceas. trebuia să se ridice spre tine. Printre ei era unul. iar eu cu un bărbat liniştit. în odaia aceea a maternităţii. în aerul pestiferat ai unei odăiţe dosnice. ştiu. în inconştientul fiinţei mele trăia încă vechiul vis din copilărie. tu. aş duce un trai fără griji. şi cu niciun preţ nu voiam ca acest copil al tău. acum aş trăi liniştită.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - mi-au fost recunoscători. iubitule. Mângâierile bărbaţilor. mă lovisem de grozăvia sărăciei. oricât a insistat el. şi uneori mila pentru dragostea lor neîmpărtăşită. şi oricât l-a îndurerat refuzul meu. săracul e totdeauna călcat în picioare. toată bogăţia. toţi m-au respectat. Poate a fost o nebunie. în sfera ta. căruia trupul meu îi aparţinea. numai tu nu. Copilul tău trebuia să aibă totul. nici trupul lui alb rufele mirosind a mucegai şi mototolite ale sărăciei.

frumoasă după cât se spunea. care mă preţuia dar nu mă recunoştea niciodată. dorinţa devenea din ce în ce mai pătimaşă. dar privirea ta era de o politeţe străină. mă gândisem tot timpul la tine. lam rugat pe prietenul meu să plecăm. În jurul meu plutea muzica răscolitoare. Cum era să ghiceşti în mine pe fata timidă de odinioară. Dis-dedimineaţă ieşisem şi îţi cumpărasem trandafirii albi pe care ţi-i trimiteam în fiecare an în amintirea unui ceas pe care tu l-ai uitat. să mă smulg cu putere. mâna ta subţire şi delicată. o ultimă dată în viaţa mea irosită. în Prater. acea mână atât de iubită. pe stradă — totdeauna îmi tresălta inima. atât de năvalnic îmi simţeam atrase buzele spre mâna ta dragă. voiam ca şi el să simtă. a trebuit să mă crispez. această zi ca o sărbătoare mistică. După-amiază am ieşit cu băiatul. chiar fără să-i cunoască înţelesul. tu însă priveai fără să mă vezi. din clarobscurul dormitorului tău? Câteodată te saluta vreunul dintre domnii ce mă însoţeau. a mai venit o dată. luminile s-au stins. la teatre.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - altceva fusese întreaga mea viaţă.. străină. o aşteptare a dorinţei tale? Şi ceasul acesta a venit într-adevăr. Înfăţişarea mea era cu totul alta. groaznic de străină. la concerte. Dar tu n-o ştii. cu care trăiam de 165 . Dar ceasul acela a mai venit. Odată. devenise o tortură arzătoare — eram la Operă într-o lojă cu un prieten. iubitule! Nici atunci nu m-ai recunoscut — nu m-ai recunoscut niciodată. nici n-o bănuieşti. niciodată! De altminteri. de la trezirea ei din copilărie. înconjurată de adoratori. Ciudat. îmbrăcată în rochii scumpe. copilul sfios de odinioară devenise femeie. încă din copilărie. Tu răspundeai şi te uitai la mine. Nu mai puteam suporta să te ştiu atât de aproape în întuneric — şi atât de străin. şi tu în loja de alături. Când a început uvertura. a cărei strângere tandră o simţisem odată. A doua zi am petrecut-o cu prietenul meu de atunci. Şi m-a cuprins dorinţa nemărginită să mă aplec şi să sărut umil acea mână străină. deşi mă obişnuisem aproape cu aceasta. nu-ţi mai puteam vedea chipul. şi pe balustrada de catifea care despărţea lojile noastre îţi rezemai mâna. a doua zi după aniversarea ta. căci aniversarea ta era totdeauna o sărbătoare pentru mine. A fost exact acum un an. îmi amintesc încă — faptul că nu mă recunoşteai. numai răsuflarea ţi-o simţeam atât de aproape ca în noaptea aceea. din Brünn. te mai întâlnisem adesea. După primul act. un fabricant tânăr şi bogat. decât o aşteptare. l-am dus la cofetăria Demel şi seara la teatru.

cu veselia lor sistematică. ca de febră. Pe nebăgate de seamă. pocnind din călcâie şi scoţând ţipete stridente. Nu ştiam: mă recunoscuseşi în sfârşit. cântam împreună cu ceilalţi cântece de prost gust şi o dorinţă parcă irezistibilă mă îmboldea să dansez sau să chiui. mi-ai făcut semn printr-o mişcare a capului să ies pentru un moment în vestibul. unde am întâlnit o societate veselă. cu acea privire care totdeauna îmi răscolise trupul din adânc. Mă adora. am băut şampanie. mă scălda în flăcări. Tremuram. Am mers împreună la un concert. mă priveai iar cu patima inconştientă a firii tale. Era cât pe aci să scap din mână cupa. Obişnuiţi sămi facă pe plac. nu-mi mai puteam stăpâni sângele biciuit. ai ieşit. tot atât de neîntemeiat în aparenţă ca şi pe ceilalţi. Din fericire. deşi era drăguţ în bunătatea lui cam greoaie şi servilă. Mi-a fost totdeauna silă de acest soi de localuri. Dar pe neaşteptate. tocmai în acea clipă. s-au ridicat cu toţii repede şi ne-am dus la Tabarin. şi de obicei refuzam asemenea propuneri. Probabil că ai observat cât mă tulbura privirea ta. deşi mă copleşea cu daruri. 166 . şi dându-mi încă o dată să înţeleg că mă aştepţi afară. sorbită din alcool. Dar de data asta — şi părea că o forţă interioară magică. ţi-ai luat rămas bun de la camarazii tăi. Tremuram ca de ger. pe mine şi pe copil. ca pe o străină? Tot sângele îmi năvălise în obraji. ca pe altă femeie. am propus să mai mergem într-un local de dans. la fel ca toţi ceilalţi. voia să mă ia de soţie.. Beam necontenit. mă răsfăţa. Apoi ai plătit ostentativ. tovarăşii mei de petrecere nu mi-au observat tulburarea — care s-a pierdut în vacarmul râsetelor şi al muzicii. Privirea ta devenea tot mai fierbinte. aproape dureroasă. Pentru întâia dată. am tresărit. prietenilor mei le răspundeam distrată. cum nu mai cunoscusem. Dar îl refuzasem. o pereche de negri au început un dans straniu.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - doi ani. am supat într-un restaurant de pe Ringstrasse şi acolo. misterioasă m-a împins să arunc inconştient acea propunere în mijlocul veseliei exuberante a celorlalţi — fusesem cuprinsă brusc de o dorinţă inexplicabilă. nu mai puteam răspunde. la masa vecină stăteai tu cu câţiva prieteni şi mă priveai cu admiraţie şi cu sete. ca şi cum acolo m-ar fi aşteptat ceva cu totul deosebit. în mijlocul râsetelor şi al vorbăriei. după zece ani. sau mă doreai cu o dorinţă nouă. şi în mine s-a născut deodată o veselie nebunească. la Tabarin. Din întâmplare. ca şi când ceva rece sau arzător mi-ar fi apăsat inima.

Aşa că n-am şovăit nicio secundă. la ceasul dorit fierbinte de atâţia ani. am spus prietenului meu că mă întorc în curând şi am plecat după tine. când te surprinsese repeziciunea consimţământului meu. pe stradă. eram profund conştientă de josnicia. O.. ca al fetei care îl rostise cu zece ani în urmă. că nu recunoşteai copilul de odinioară şi nici fata. de ingratitudinea. pe de altă parte nu voiam să renunţ la ceasul ce aveam să-l petrec cu tine. Să mă întorc să i-l cer fără un motiv serios. faţă de nerăbdarea de a-ţi simţi încă o dată buzele. M-ai întrebat familiar: — N-ai şi pentru mine vreo oră liberă? Am simţit în siguranţa cu care-mi vorbeai. De tine nu mi-era ruşine. ca spre ceva nou. am ieşit în noaptea ceţoasă şi umedă fără să-mi pese de palton. am fugit la primul semn al unui necunoscut. de a-ţi auzi vorbele tandre şoptite numai 167 . ai venit repede spre mine. M-am sculat. M-am folosit de acea secundă. — Da! am spus eu. în lumina ce amurgea. Am răspuns: — Oricând vrei. existenţa. am zis. la fel ca odinioară. că mă luai drept una dintre femeile acelea care se vând pentru o seară. de purtarea ruşinoasă pe care o arătam unui prieten cinstit. iubita lui de ani de zile. simţeam că mă fac ridicolă şi că. Voiam să mă duc la garderobă să-mi iau paltonul. ai întins mâna spre mine ca spre o necunoscută. jigneam de moarte şi pentru totdeauna un om cumsecade. mă aşteptai. Am văzut îndată că nu mă recunoşteai. — Şi când ne-am putea întâlni? ai întrebat.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - toţi îşi aţintiseră ochii asupra lor. M-ai privit puţin mirat. Atunci mi-a dat prin minte că prietenul meu are tichetul pentru paltoanele predate împreună. cu aceeaşi uimire plină de curiozitate bănuitoare. de omul pe care-l făceam de râs faţă de prieteni — pentru că eu. încă o dată. fără să-mi pese de omul bun şi afectuos. simţeam că îmi sfâşii viaţa în două — dar ce însemnau prietenia. în faţa garderobei. acelaşi „da” tremurat şi totuşi firesc. care de atâta vreme îmi purta de grijă. — Chiar acum? m-ai întrebat ezitând. Cu un zâmbet. prin nebunia mea. Privirea ţi s-a luminat văzându-mă. În vestibul. — Da. mi-ar fi fost cu neputinţă. să mergem. am luat doar şalul peste rochia de seară.

pentru ca apoi totul să se stingă într-o neţărmurită. atât de nobil şi de respectuos. M-ai luat în braţe. Dar şi eu mă uitasem pe mine. puţine se schimbaseră: erau ceva mai multe tablouri. Niciodată n-am întâlnit vreun bărbat care în ceasurile de tandreţe să se abandoneze atât de deplin momentului. nu-ţi pot descrie cum în secundele acelea am simţit totul de două ori mai adânc. O boare. Cred că de pe patul de moarte dacă m-ai chema. m-am îmbătat. că te dai eu totul dorinţelor tale. şi în toate. cuprinzând şi pe cea cerebrală şi lucidă. Îţi auzeam din nou glasul. cu plenitudinea spontană şi neprecupeţită a fiinţei tale. minunată. m-am ameţit de aceeaşi fericire copilărească. era totuşi. icicolo mobile necunoscute. Erai atât de tandru. aproape neomenească uitare. În odaia ta. Cine eram eu acum. în întuneric. pe care tu n-o recunoşteai nici acum.. îţi simţeam de aproape tandreţea — şi. care încă de copil mă făcuse roaba ta. Din nou am simţit. Dar eram fericită: aveai grijă de trandafirii mei. în toate doar pe tine. Dar nici trupul gol nu în i-l recunoşteai: mă dăruiam fericită dezmierdărilor tale savante şi am văzut că pasiunea ta nu face nicio deosebire între o iubită şi o femeie care se vinde. Şi pe birou era vasul cu trandafiri — trandafirii trimişi de mine cu o zi înainte pentru aniversarea ta. eram străina? Ah! în noaptea aceea pătimaşă. 168 . totul era atât de familiar. o asemenea iradiere venită din adâncul fiinţei — fireşte. întocmai ca odinioară. acea patimă senzuală. în jurul tău. când totul a trecut pentru totdeauna. trecutul şi prezentul. Cum am urcat iarăşi scara. ne-am urcat în ea şi am mers la tine. îmbătată de fericire. atât de cunoscut şi totuşi îmbătător de nou! Şi mă rugam să nu se sfârşească niciodată. alături de tine? Eram fetişcana aprinsă de odinioară. dar totul mă primea familiar. dualitatea fără seamăn a fiinţei tale. eram mama copilului tău. femeia culeasă într-un local de noapte. când era lângă tine. şi în acelaşi timp gustai atât de pătimaş femeia. Iarăşi am rămas la tine o noapte întreagă. În faţa intrării era o trăsură. aş găsi dintr-o dată puterea să mă scol şi să merg cu tine. trimişi în amintirea unei femei. pe care tu nu ţi-o aminteai. atât de blând cu mine. mai multe cărţi.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - pentru mine? Atât te-am iubit — şi pot să ţi-o spun acum. când eram mână în mână şi gură în gură. n-am întâlnit niciodată o asemenea efuziune. întâia oară după zece ani — nu. nu. o răsuflare a dragostei mele.

Căci te-ai ridicat în picioare şi m-ai privit plin de uimire şi foarte drăgăstos. Din nou mi-ai vorbit cu acea familiaritate sinceră şi cordială a firii tale şi fără întrebări indiscrete. m-ai invitat să iau cu tine micul dejun. Mi-ai povestit că acum aveai de gând să pleci în voiaj. numai că până atunci uită. îmi ziceam. eram doar o aventură fără nume. atât de slabă în faţa ta. încercând să mă consolezi. în sfârşit. Dar nu m-ai recunoscut! Nu. acum are să mă recunoască. tremuram în mijlocul fericirii: îmi şi ciocănea în ureche: „pierdută. atât de înrobită. Are să mă recunoască! Are să mă recunoască! gândeam şi tot sufletul îmi tremura în acel gând. fără nicio curiozitate cu privire la persoana mea. în sfârşit. pierdută în trecut şi uitată!” Îmi venea să-ţi cad la picioare şi să strig: „Ia-mă cu tine. Nu m-ai întrebat nici cum mă cheamă. mi-ai spus: — Oamenii pleacă. Abia am putut să îngân: — Păcat! M-ai privit zâmbind: — Îţi pare într-adevăr rău? Atunci m-a apucat. pe care o mână discretă şi nevăzută îl preparase în sufragerie şi am stat de vorbă. care se pierde fără urmă în fundul uitării. Şi cum am simţit privirea aceasta pătrunzându-mă cercetător. am răspuns. un ceas de patimă. Apoi am zis: — Bărbatul pe care l-am iubit călătorea şi el într-una. vraja orbirii se risipise. mă sărutaseşi încă o dată pătimaş. Totul tremura şi aştepta în mine. ca să mă recunoşti în sfârşit. un fel de furie. dar se şi întorc. Dar tu ai surâs şi. Te-am privit drept în lumina ochilor. Acum. am crezut că în sfârşit. nu m-ai recunoscut! Niciodată nu ţi-am fost atât de străină ca în momentul acela. team privit lung şi hotărât. Apoi m-ai luat de umeri. în Africa de Nord. după atâţia ani!” Dar eram atât de timidă. Trebuia să-mi aranjez părul care 169 . — Da. nici unde locuiesc.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - Dar s-a făcut ziuă! Ne-am sculat târziu.. sorbindu-mi toată fiinţa. Mă sărutaseşi. Am băut împreună ceaiul. ca şi când ar fi voit să-şi întipărească puternic imaginea asta. pe tine n-am să te uit — ai spus şi privirea ta s-a adâncit cu totul în mine. fără veste. Trebuie să fi fost ceva ciudat şi pătimaş în felul cum ţi-am spus asta. atât de laşă. altfel n-ai fi putut face ce ai făcut câteva clipe mai târziu. M-am ridicat. pentru două sau trei luni. — Ce e bun nu se dă niciodată uitării.

Voiam să plec. care te iubeam din copilărie. Am smuls repede din manşon bancnotele cu care mă biciuiseşi tu şi i le-am întins. toţi s-au arătat buni cu mine — numai tu.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - se răvăşise. În vestibul — atât de tare mă grăbisem — era cât pe ce să mă lovesc de Johann. servitorul tău. Auzi? În acea singură clipită. să plec cât mai iute… Sufeream prea tare. A început să tremure. — Dar poate îi ai de la vreo femeie. Johann a sărit la o parte. Am păşit repede spre uşă. Nu ştiu. tu m-ai uitat. de la vreo femeie care te iubeşte? am întrebat. Atunci ceva m-a împins puternic. „Recunoaşte-mă. Dar ochii tăi surâdeau prietenos. m-ai plătit! Nu era destul să fiu uitată. trebuia să fiu şi înjosită. mama copilului tău. — Poate. şi a ridicat spre mine o privire speriată. am văzut în ea — şi credeam că am să mă prăbuşesc de ruşine şi de groază — am văzut cum îmi virai discret în manşon câteva bancnote mari.. Te-am privit în ochi: — Poate tot de vreo femeie pe care ai uitat-o? Ai ridicat mirat ochii spre mine. în acea singură secundă — auzi tu? în acea unică secundă în care m-am uitat la el cu ochi înlăcrimaţi — a tresărit deodată o lumină în privirea omului îmbătrânit. toţi m-au răsfăţat. simţeam că îmi vin lacrimi în ochi şi nu voiam să observi. Mi-au fost dăruiţi nu ştiu de cine şi de aceea îmi şi plac atât. ai zis. Eu te priveam ţintă. nimic mai mult-şi m-ai plătit. a deschis brusc uşa de la antreu să pot ieşi. mă plăteai pentru noaptea aceea! Pentru tine eram o prostituată de la Tabarin. recunoaşte-mă. trandafirii mei. Îmi venea să-i cad în genunchi şi să-i sărut mâinile pentru că mă recunoscuse. pe mine. Toţi. — N-ai vrea să-mi dai unul din trandafirii tăi albi? — Bucuros — ai spus şi mi i-ai dat îndată. Mi-am căutat repede lucrurile. numai tu nu m-ai 170 . încă o dată voiam să încerc a-ţi aminti. poate că ghicise mai mult despre mine decât tu o viaţă întreagă. M-ai sărutat încă o dată. moşneagul care nu mă văzuse din copilărie m-a recunoscut. însă nu m-ai recunoscut. Cum am putut să nu ţip. În acea secundă. de neînvins. şi pe când stăteam în faţa oglinzii. în sfârşit!” striga privirea mea. Am vrut să-mi iau pălăria de pe birou. să nu-ţi trag palme în acea secundă? Pe mine. Intimidat şi plin de zel. fără să înţeleagă. de lângă vasul cu trandafirii albi.

n-am niciun cuvânt. poate că o dată soarta va fi bună cu mine şi nu voi mai fi nevoită să văd cum îmi iau de aici copilul… Nu mai sunt în stare să scriu. Dar ce-mi eşti tu. de ce să nu plec mai departe. niciodată. acum nu mai am pe lume pe cine să iubesc. fugarul. iubitule. copilul nostru. nu mă plâng împotriva ta. nicio urmă a unei amintiri. plec fără să-mi cunoşti numele şi chipul. Sunt iarăşi singură. Dar era copilul tău. Nu-ţi las niciun portret şi niciun semn. l-ai auzi ca pe ceva străin. niciun rând de la tine. când tu ai plecat de la mine? Nu. de departe. fie aceeaşi şi în moarte.. în copil. iartămă. poate că ai să mă chemi cândva. iubitule. Poate că se sfârşeşte repede. mai singură decât oricând — de la tine nu am nimic. îţi mulţumesc! A fost bine cum a fost. niciodată. când pentru tine sunt moartă. şi dacă cineva mi-ar rosti numele în faţa ta. rămâi cu bine. nu simţi nimic. Numai de data asta. Nu mai sunt în stare să scriu… capul mi-e atât de greu… tot trupul mă doare… am febră… cred că în curând va trebui să mă culc în pat. A fost soarta mea în viaţă. de la o femeie care te-a iubit mai mult decât toate celelalte. m-a uitat şi nu se va mai întoarce. mergi într-una şi mă laşi în veşnică aşteptare? O dată am crezut că te pot reţine. care treci pe lângă mine ca pe lângă o apă. Nu vreau să te chem în ultimul meu ceas. pe tine. n-aş mai putea muri. în ceasul acesta când copilul meu zace acolo. cum am fost totdeauna mută alături de tine. pentru că tu. Rămâi cu bine. numai după ce voi muri vei primi acest testament de la mine. Poate. şi pentru întâia oară am să-ţi fiu necredincioasă — n-am să te mai aud din moarte.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - recunoscut niciodată! Copilul meu a murit. Nu-ţi fie teamă că am să te mai plictisesc. care te-a aşteptat veşnic. pe care n-ai recunoscut-o niciodată. niciodată n-ai să mă recunoşti. şi pe care n-ai chemat-o niciodată. nu vreau să arunc jalea în casa ta voioasă. peste noapte a plecat fără milă într-o călătorie. care nu mai recunoscut niciodată. Dacă moartea mea te-ar îndurera. Dar n-ai să auzi strigătul acesta cât voi fi în viaţă. în 171 . de această singură dată trebuie să-ţi vorbesc apoi mă cufund iar mută în întunericul meu. decât pe tine. care calci pe mine ca pe o piatră. care mergi. mort şi părăsit. Mor cu uşurinţă. De ce să nu mor cu plăcere. tu. aveam nevoie să strig o dată din toată inima. după cum nici tu nu mi-ai lăsat nimic. nimic — nu mai am copil.

te iubesc numai pe tine şi numai în tine vreau să trăiesc mai departe… Ah. îi părea că o uşă s-ar fi deschis deodată pe nevăzute şi un curent rece. iubitule… e întâia şi ultima mea rugă către tine… îţi mulţumesc… te iubesc… te iubesc… rămâi cu bine…” R. cred numai în tine. uşoara suflare. o dată pe an. o amintire despre o fetiţă de prin vecini. doar o zi pe an. Umbre alunecau spre el şi fugeau din nou. Apoi rămase mult timp pe gânduri. de pe birou. Îi răsări în minte. te rog… e întâia şi ultima mea rugă către tine… fă-o de dragul meu… Da. ascultă. Îndeplineşte-mi cererea asta aşa cum alţii pun să se citească o dată pe an o slujbă în amintirea unei dispărute dragi. boarea firavă din viaţa mea care. confuz.. ba nu. Eu însă nu mai cred în Dumnezeu şi nu vreau slujbă.STEFAN ZWEIG – SCRISOAREA UNEI NECUNOSCUTE - ciuda amărăciunilor… şi am să-ţi mulţumesc până la ultima suflare. din altă lume. nimic n-are să se schimbe. În viaţa ta frumoasă şi luminoasă. dar că le visase numai. dar nu se închegau într-o imagine. de ani de zile. Nam să-ţi lipsesc — asta mă consolează. ca la o muzică din depărtări. dar amintirea era vagă şi nelămurită. Era gol. Tresări speriat. despre o femeie dintr-un local de noapte. de aniversarea lui. Şi se gândi la femeia cea invizibilă. şi ea are să piară… Iubitule. şi dragostea mea nu ţi-e o povară. că le-ar fi visat adesea şi adânc. I se părea că ar fi visat toate aceste chipuri. o aniversare e o zi când fiecare se gândeşte la sine — ia trandafiri şi pune-i în vas. în tăcere. abia bănuieşti cât te-am iubit. Atunci privirea îi căzu pe vasul albastru din faţa lui. Puse la o parte scrisoarea din mâna ce-i tremura. despre o fată. adia în jurul tău. ar fi pătruns în liniştea odăii sale. întâia dată gol. cu totul în tăcere. iubitule! Dar… cine are să-ţi mai trimită de ziua ta trandafiri albi? Ah. Acum ştii. 1922 172 . Simţea amintirea unor sentimente — şi totuşi nu-şi amintea. niciun rău nu-ţi fac prin moartea mea… asta mă consolează. vasul are să fie gol. Simţea o moarte şi simţea o iubire nemuritoare: ceva înmuguri înlăuntrul său. imaterial şi pasionat. aşa cum o piatră luceşte şi tremură informă pe fundul unei ape curgătoare. Mie mi-e bine: ţi-am spus totul. aşa cum am trăit alături de tine… te rog s-o faci.

un accident ciudat. ca să scăpăm de zgomot. Când am cerut agenţiei maritime din Calcutta să-mi reţină un loc pe Oceania ca să mă întorc în Europa. pentru că totul se petrecuse noaptea. la epoca aceea. Cum eram grăbit să mă întorc acasă. scurgerea anilor îmi permite să fac uz de o convorbire confidenţială care a avut loc în preajma acelei ciudate întâmplări. mi-a fost cu neputinţă. adică în ajunul sezonului ploilor. să fiu martor al acestei întâmplări stranii. mi-a comunicat. cu prilejul descărcării unui mare transatlantic. Vaporul era supraîncărcat. toate locurile erau ocupate încă de la plecarea vaporului din Australia. că poate să-mi oprească un loc. se învârtea deasupra capului. dar adesea fanteziste. şi nu puteai scăpa nicio clipă de ventilatorul electric care. Funcţionarul îmi spusese adevărul. cred că unele ipoteze. Cu toate astea. mirosea a ulei şi a mucegai. funcţionarul dădu din umeri a părere de rău. Astfel. n-am stat mult pe gânduri şi am reţinut-o. Încă nu ştia dacă îi va fi posibil să-mi rezerve o cabină. Jos. A doua zi. pe care în vremea aceea nu le-am dat publicităţii. Iar acum. iar cabina proastă: un colţişor dreptunghiular. maşinile uruiau şi gemeau ca nişte hamali care gâfâind din greu cu sacul de cărbuni în spinare urcă într-una aceeaşi scară. ieşind din adâncuri. Ca să-mi dea răspuns. trebuia să aştepte telegrama din Singapore. cuprind adevărata explicaţie a acelei scene emoţionante. lânced. spre bucuria mea. era o cabină nu prea confortabilă: sub punte şi la mijlocul vasului. am sorbit ca o ambrozie vântul blând şi 173 . noi toţi coborâsem de pe vas şi ne dusesem să ne omorâm timpul prin cafenele sau prin teatre. bâzâind ca un liliac de oţel înnebunit. pe când se încărcau cărbuni şi se descărca marfa. Deşi mă aflam ca pasager pe vasul Oceania. neîndoios. îndată ce mi-am vârât cufărul în mormântul acela muced. ce-i drept. Aerul greoi. am dat fuga pe punte. căptuşit cu traverse cenuşii. de pe covertă auzeai necontenit târşâitul paşilor unei forfote neîntrerupte.STEFAN ZWEIG – AMOC - Amoc În martie 1912 se întâmplă în portul Neapole. ca şi altora.. de sus. înghesuit lângă maşini şi luminat tulbure numai de ochiul unei ferestruici rotunde. despre care ziarele publicară informaţii amănunţite.

continua tălăzuire a lumii care.STEFAN ZWEIG – AMOC - dulceag care. în sicriul îngust ce-mi servea de cabină. neîntrerupta plimbare în cerc pe îngustimea covertei. să selectez. mi-a 174 . nu mai auzeam nici muzică. înmagazinasem o suită de imagini care se învălmăşeau una într-alta într-o goană nebună. Trei zile am tot încercat. Voiam să cuget la toate. trecuse de miezul nopţii. Văzusem o lume nouă. Era pustie — şi când mi-am ridicat privirea peste turnul întunecat al coşului şi peste catargele lucind fantomatic. Priveam resemnat oamenii şi marea. Fiecare chip mi-era cunoscut până la saturaţie.. inima gâfâitoare a Leviathanului. iar în salon. trecea dincolo de şirul de scaune spre a se reîntâlni mereu. nişte englezoaice tinerele zdrăngăneau neîncetat la pian valsuri sacadate. Dar aici. deşteptau în mine un fel de suferinţă. Iar pe oameni îi ştiam pe de rost după de trei ori câte douăzeci şi patru de ore. mulţimea pestriţă de oameni cobora. dar marea era totdeauna aceeaşi. era întuneric beznă şi un aer înăbuşitor. îi împingea — spre nevăzut. Flecăreala femeilor. cu freamătul nervos al unor întemniţaţi inactivi. Când m-am deşteptat. În cele din urmă. numai la asfinţit deodată scăldată viu în toate culorile. mi-au trebuit câteva minute să-mi dau seama unde mă aflu. albastră şi pustie. Nu-mi mai rămânea decât să fug. După ce m-am ameţit cu câteva pahare de bere. nu aveai o clipă de tihnă şi de răgaz. Era cu neputinţă să fii singur cu tine pe această uliţă plutitoare şi lipsită de umbră a vaporului. În orice caz. trăncănind neliniştit. în îmbulzeala promenadei. m-am urcat pe punte. Dar şi puntea era aglomerată şi zgomotoasă. Rândurile unei cărţi se mistuiau în faţa umbrelor fugare ce treceau pălăvrăgind. vecinii mei. făcând să trosnească trupul vaporului. Dar în cabină era aerul cald şi jilav. o lumină magică mi-a pătruns. sufla peste valuri. aerul greu şi umed îmi ardea tâmplele. sporovăind necontenit. Bâjbâind. dinspre uscat. mi-am schimbat hotărât programul zilei. urca. numai maşina. nici certurile gălăgioase dintre doi ofiţeri olandezi. nu mă mai supărau. m-am cufundat după-amiază în cabină. Simţurile mierau amorţite. ca să-mi petrec dormind timpul supeului şi al dansului. să dau o formă universului tumultuos ce se impusese arzător privirilor mele. nici neîntreruptul târşâit al paşilor. Cum oprisem ventilatorul. râsul strident al femeilor nu mă mai irita. să clasific.

ca o băutură cristalină. m-am apropiat cu încetul de prora vasului. în uşoare tresăriri. îmbibat. purtând în el boare de fructe. orbit de lumina care. pe când în realitate numai vasul isca mişcare. Stăteam în picioare şi priveam cerul. mă cuprindea sfântul dor de visare. nu văzusem cerul lucind de un albastru atât de metalic şi totuşi scânteietor. constelaţia magică a Crucii Sudului părea ţintuită în infinit cu nituri de diamant licăritoare şi plutind parcă. pe buze simţeam cu voluptate aerul. aşa cum priveşti un peisaj într-o cameră întunecată. cu privirea înălţată către hieroglifele albe. Aproape că mă durea acel alb ca de var al stelelor. Dar şezlongurile de pe punte erau strânse. Astfel. fiece vergă. lungit pe o rogojină şi să nu mai simt lumina pe mine. Pe catifeaua sumbră a mării. aerul catifelat. în umbră. ca şi cum stelele sclipitoare ar fi fost numai crăpături şi ferestruici prin care acea lumină de nedescris îşi făcea drum. mireasmă de insule depărtate. deasupra lor. puţin îmbătător.STEFAN ZWEIG – AMOC - izbit ochii. lucind strident. şi părând că arde într-un misterios focar. îmi părea că mă pătrunde tot mai violent. Mi se părea că mă aflu întro baie. nicăieri pe coverta pustie nu era vreun loc spre a te da visării. ca lăcuită cu alb.. şi totuşi. ca o femeie. păreau că atârnă în gol — galbene stele pământeşti printre cele scânteietoare ale bolţii. împiedicându-mă de parâme şi trecând pe lângă 175 . Cerul strălucea. cu pieptul zvâcnind — în sus şi în jos. răsfrântă de lucrurile dimprejur. strălucea: ca şi cum o perdea de catifea ar fi învăluit o lumină grozavă. aromat. limpezit. mai senzuală: să-mi dau trupul. unde apa caldă îţi cade de sus. fiece parâmă. fiece detaliu şi contur se estompa în acel luciu curgător. toată silueta vaporului lucea strident în lumina lunii. căci tot întunericul din fiinţa mea se luminase brusc. Respiram liberat. în sus şi în jos — ca un înotător gigant croindu-şi drum printre valurile întunecate. doream să mă înfund undeva. precum şi o altă dorinţa. În sfârşit. ci numai deasupra mea. cu deosebirea că aici îmi curgea pe mâini o lumină albă şi încropită. Iar luminile catargelor şi. ochiul rotund al gabiei. Drept deasupra mea. părând să mă pătrundă. moliciunii ce mă împresura. oglindită pe lucruri. fremătând de lumina ce izvora din luna perdeluită şi din stele. care îmi învăluia lin umerii şi capul. Pentru întâia dată de când eram pe vapor. Niciodată ca în noaptea aceea. Aş fi vrut să mă culc. Era întunecat în jurul stelelor care-l străpungeau cu licăriri albe. eu însă. orbecăind mai departe.

Simţeam numai că se apropie voluptatea oboselii. M-am aşezat pe el. dar nu cu totul plini de umbră. Când mă aşezasem. privind numai în jos spre pintenul înspumat şi deasupra mea spre Crucea Sudului. Nu mă mai simţeam pe mine. clipeau cercetători: chiar în faţa mea. orbiţi de lumina ce până acum căzuse pe pleoapele închise. tot timpul. pe ei. să visez. atingându-ne aproape. pe mine. a răspuns tot în germană un glas din beznă. în întuneric. Involuntar.STEFAN ZWEIG – AMOC - odgoanele de metal. străluceau reflexele uşoare ale unor lentile de ochelari. Aveam impresia că omul acesta mă privea fix. mereu se cufunda plugul în neagra glie învălurată. împroşca spumegând lumina de lună. am lovit cu piciorul un morman de parâme. simţeam tot chinul elementului învins şi toată bucuria forţei pământeşti. Foarte aproape de mine. mi-a intrat pe încetul în sânge. Aş fi vrut să dorm. Speriat. se revărsa luciul argintiu. care fără îndoială stătuse acolo nemişcat. cu ochii închişi. Din greşeală. o uşoară tuse uscată m-a făcut să tresar. cu mintea încă buimăcită. dar să nu mă depărtez de magia aceea. deasupra mea. Să fi fost o oră de când stăteam acolo sau numai câteva minute? Unduind în sus şi în jos. am ajuns la carenă şi am privit în jos cum prora se afunda în beznă şi cum de o parte şi de cealaltă a pintenului. Ochii mei. am ieşit din visarea care mă îmbătase. mă diluam în foşnetul nepotolit al lunii din miez de noapte. N-aş putea descrie cât de stranie şi de înfiorătoare era vecinătatea noastră mută. Mereu se înălţa. deodată. pendulările uriaşului leagăn m-au purtat dincolo de timp. Dar atât de puternică era deasupra noastră lumina — valul acela scânteind de un alb strălucitor — încât nici unul dintre noi nu-l 176 . Privind aşa. Şi murmurul umflându-se. să nu mă cobor în sicriul meu. şuvoiul alb al acelei lumi. simţeam apele foşnind încet. nu mai ştiam dacă răsuflarea e a mea sau e inima vaporului bătând în depărtare: mă topeam. după cum şi eu ţineam ochii aţintiţi spre el. i-am spus în germană: — Scuzaţi! — O. Jos. iar eu simţeam în acest joc sclipitor. în umbra bastingajului.. nu băgasem de seamă prezenţa acestui vecin. cu un sunet imperceptibil. vă rog. am pierdut noţiunea timpului. topită. dar fără a ne putea vedea. ţâşni o scânteie groasă şi rotundă — jarul unei pipe.

întunericul înghiţi iar trăsăturile luminate doar o clipă. a răspuns din întuneric un glas răguşit. n-am mai putut răbda. poticnindu-mă. atât era de stingherit. În sfârşit. Chibritul trosni şi o clipă lumina pâlpâi în spaţiul strâmt. asigurându-l că-i voi îndeplini dorinţa. Tăcerea era de nesuferit. nici pe punte. Era vecinul de până atunci. şi era nevoit să se întrerupă. nici în sufragerie. am luat o ţigară. sunt aşa-zise motive personale care mă împiedică acum să mă arăt printre oameni… Da… acum… acum… mi-ar fi neplăcut să spuneţi că aici. m-am oprit. Dar în urma mea a răsunat un pas grăbit şi nesigur. Îmi părea însă că aud răsuflarea omului şi pufăitul din pipă. prin întunecime simţeam în mersul lui ca o teamă şi o apăsare. Zării atunci.STEFAN ZWEIG – AMOC - putea vedea pe vecinul său decât ca pe o siluetă în umbră.. dacă vă fac o rugăminte. şi fie că flacăra bruscă îmi rănea ochii. Am înaintat cu greu. Dar înainte de a-i fi desluşit detaliile. — Scuzaţi-mă. cineva… că eu… Din nou. nu… Aş vrea numai să vă rog… V-aş rămâne foarte îndatorat dacă n-aţi spune nimănui pe bord că m-aţi văzut aici… Sunt. în gol. Eu… eu… Se bâlbâia. parcă de strigoi. prea neaşteptată. o figură străină. M-am sculat şi am spus politicos: — Noapte bună! — Noapte bună. aspru. inelul roşu al pipei. L-am scos repede din încurcătură. dar o astfel de purtare ar fi fost prea bruscă. ghemuite în beznă şi. El nu s-a apropiat cu totul. apăsătoare. — Eu… eu am… motive personale… cu totul personale… să mă ţin cât mai retras… Sunt în doliu… evit societatea pe vapor… Nu e vorba de dumneavoastră… nu. în încurcătura mea. Aş fi vrut bucuros să plec. îndărătul unei perechi de ochelari. din când în când. glasul i se înecă. ciudat răscolit de imagini confuze. Nici unul nu scotea un cuvânt şi tăcerea era grea. pe care n-o văzusem pe vas. noaptea. Apoi m-am întors în cabina mea şi am dormit un somn apăsător. ca aerul tropicelor. zise el pripit. Ne-am strâns mâna. ruginit. figura aceea mi-a părut înspăimântător de schimonosită. 177 . Fără să vreau. Şi n-am mai văzut decât conturul unei forme întunecoase. fie că era o halucinaţie. sumbră. printre macarale şi bârne.

un flirt de curând dibuit. se sculă. aşezaţi-vă. că am să fiu trezit. căci eu plec. Ziua mi s-a părut lungă şi mi s-a irosit printre degete. politicoasă şi deprimată: — Scuzaţi-mă. pe cer. Totul era ca în ajun. în silă şi totuşi atras. Fără voie. mă îmboldesc până în adâncul fiinţei mele să descopăr raporturile dintre lucruri. Toată ziua am fost stăpânit de o nerăbdare nervoasă. încă o clipă şi aş fi plecat. şi indivizii stranii pot. şi am impresia că. din ajun. M-am culcat devreme. mă mai chinuia şi curiozitatea de a şti mai mult despre acel călător neobişnuit. spre a descoperi un nume care ar fi putut fi al lui. doriţi să reveniţi la locul dumneavoastră. patima de a poseda. Stelele străluceau ca în ajun. făcu doi paşi şi deodată auzii în faţa mea vocea lui. m-am deşteptat la aceeaşi oră ca în ajun. cele două arătătoare se acopereau într-o dungă lucioasă. plutitoare. Ceva mă atrăgea. pâlpâia Crucea Sudului. aţi vrut să vă retrageţi. orice moft devine un eveniment: o pânză la orizont. Vă rog. şi ştiam încotro: acolo. să aflu dacă omul cel misterios stă tot acolo încremenit. la tropice zilele şi nopţile se aseamănă între ele ca picăturile de apă — doar în mine nu mai era acea legănare de vis. Am ieşit grabnic din cabina înăbuşitoare. prin simpla lor prezenţă. Pas cu pas. desigur. Foarte sus. deşi ispita era destul de puternică. un delfin sărind din apă. mă tulbura. Dar iată că în umbră se mişcă ceva. am cercetat cine ar fi în relaţii cu el. Era deci acolo. Pe cadranul fosforescent al ceasului. 178 . ştiam că am să mă trezesc la miezul nopţii. cedam. revărsând o lumină difuză pe vaporul care se legăna. zărindu-mă. la femei. Am parcurs lista pasagerilor. o glumă fugară..STEFAN ZWEIG – AMOC - M-am ţinut de cuvânt şi nu am spus nimănui pe vas de curioasa întâlnire. Asta mi-a dat imbold. şi am văzut pâlpâind ceva ca un ochi roşu: pipa. ca să dau de o noapte şi mai înăbuşitoare. Afară de asta. nu aşteptam decât seara să văd dacă-l voi mai întâlni. Mai mult decât la noi. Enigmele psihologice au asupra mea un fel de putere îngrijorătoare. Într-adevăr. domoală. De sus a răsunat clopotul vasului. spre odgoanele cele negre de la carenă. să dezlănţuie în mine o patimă a cunoaşterii tot atât de vie ca. nelăsând decât gol în urma ei. Nu ajunsesem încă la etravă. am făcut o mişcare de spaimă şi m-am oprit. Într-o călătorie pe mare.

Şi apoi a zis deodată. pe care mi l-a oferit. poate tocmai pentru că te sufoci. când… ei da. 179 . Glasul din întuneric şovăi iar. deodată. pentru că ei râd toată ziua… Asta nu mai pot să rabd… îi aud până în cabina mea şi-mi astup urechile… bineînţeles. Era acolo un al doilea deckchair24. M-a străbătut un fior. dimpotrivă. Ne-am aşezat iar.STEFAN ZWEIG – AMOC - M-am grăbit să-i spun să rămână. chipul lui se desena tremurând pe bastingajul negru. dând să plece. Dindărătul lentilelor. engl.). lacom şi cu o forţă dementă. privirea lui îmi cerceta obrazul. nicidecum. că voisem să plec numai de teamă să nu-l stingheresc. iute: — Dar nu vreau să vă plictisesc… iertaţi-mi vorbăria. — Sunteţi foarte obosit? — Nu. Dar tăceam — şi tăcea şi el. — Aş vrea să vă întreb ceva… adică aş vrea să vă povestesc ceva. Şi eu sunt bucuros să schimb aici câteva vorbe în linişte… Doriţi o ţigară? Luă una. a zis el cu oarecare amărăciune. ştiu bine cât este de absurd să mă adresez primei persoane pe care o întâlnesc… dar… sunt… sunt într-o stare psihică insuportabilă… am ajuns la un punct când trebuie neapărat să vorbesc cu cineva… altfel sunt pierdut… Veţi înţelege. Din nou. Simţii că omul acela voia să vorbească. Şi ştiam că. când le închizi toate în tine… Nu mai pot sta în cabină… în… în sicriul acela… nu mai pot… iar pe oameni nu-i mai suport. De zece zile n-am rostit niciun cuvânt… la drept vorbind. — Pe mine nu mă stingheriţi. Ţigările noastre licăreau. glasul lui întrebă în şoaptă:. Ştiu. de ani de zile… şi de aceea merge atât de greu. dar de data asta întors spre mine. trebuia să tac. după felul cum juca inelul de lumină al ţigării sale. I-o aprinsei. Dar am protestat cu insistenţă: — Nu mă plictisiţi de loc. pentru a-l ajuta.. trebuie să vorbească. ei nu ştiu că… ei nu ştiu nimic şi-apoi ce le pasă străinilor… S-a oprit din nou. când vă voi povesti… Ştiu că nu mă puteţi ajuta… dar tăcerea asta aproape că m-a îmbolnăvit… şi un bolnav e totdeauna ridicol în ochii celorlalţi… 24 Şezlong (1. am văzut că îi tremura mâna. S-a înclinat. sunt bucuros măcar o dată să nu mai fiu singur. Apoi.

şi eu un străin pentru dumneavoastră. fireşte. urmă: — De fapt. una faţă de stat şi una faţă de ştiinţă… Sigur că trebuie să dai ajutor. nu-i puteam făgădui nimic. cea faţă de alţii. nu sunt — nu sunt încă. tocmai acolo… 180 . Undeva trebuie totuşi să fie o limită… acolo unde e vorba de viaţa ta. Trebuie el să fie un fel de mântuitor.STEFAN ZWEIG – AMOC - L-am întrerupt şi l-am rugat să nu se mai frământe atâta. nu există o singură datorie. cu dorinţa de a mă ajuta. de răspunderea ta… undeva trebuie să fie o limită… undeva. Numai că vorba ce aţi rostit-o m-a atins într-un chip atât de ciudat… atât de ciudat. omul zise brusc. sunt medic. Mă îngrozea acest fel de a repeta îndârjit şi obtuz. Sămi povestească… fireşte. — Datoria… să arăţi bunăvoinţă… datoria de a încerca… Va să zică şi dumneavoastră credeţi că e de datoria… de datoria oricui să arate bunăvoinţă. dar e totuşi o datorie să arăţi bunăvoinţă. eşti dator să-l ajuţi. trebuie într-adevăr să-şi jertfească viaţa. numai pentru că are o diplomă scrisă latineşte. există şi o datorie faţă de tine. şi să-şi toarne în sânge apă când vreo femeie… când vreun om vine la el şi-i cere să fie generos. tocmai pentru că mă chinuie lucrul acesta… dacă ai ori nu datoria… datoria… Începu iar să se bâlbâie. această datorie trebuie să înceteze… Dar poate că la medic nu trebuie să înceteze. datoria încetează undeva… acolo unde nu mai poţi. De trei ori a repetat fraza. cu o voce cu totul schimbată: — Poate mă credeţi nebun sau beat.. de sprijin universal. când nu ştii dacă ai datoria… de fapt. dumneavoastră tăceţi… vă îndepliniţi această datorie… Vă rog să staţi de vorbă cu mine. caritabil şi bun? Da. Apoi se opri deodată şi. Omul era nebun? Ori beat? Dar ca şi cum această bănuială mi-ar fi ieşit de pe buze. căci altfel sucomb de atâta tăcere… Sunteţi gata să mă ascultaţi?… Bine! Asta e uşor… Dacă însă v-aş ruga să puneţi mâna pe mine şi să mă zvârliţi peste bord… atunci s-a sfârşit cu amabilitatea. Când cineva se află la mare strâmtoare. Adesea mi se prezintă asemenea cazuri… asemenea cazuri fatale… să zicem cazuri extreme. Nu. dumneavoastră sunteţi un străin pentru mine. dar vă rog să nu spuneţi nimănui că m-aţi întâlnit… foarte bine. doar eşti medic… dar astfel de maxime există numai teoretic… Până unde poţi merge cu ajutorul? Iată-ne pe noi doi. sub un nou impuls.

Aici nu mai poate fi vorba de ruşine. din fir-apăr chiar de la început. Da. care… Se opri iar. ca o teorie… Trebuie să vă povestesc cazul meu. voiam să vă expun un caz… dacă ai datoria să ajuţi… cu o candoare îngerească să ajuţi. trebuie să nu vorbeşti pe ocolite şi să nu ascunzi nimic… Deci. nicidecum. care-ţi mănâncă sufletul şiţi suge măduva din oase. mi-e teamă că are să ţină mult. nu merge aşa. Apoi îşi apropie brusc scaunul de al meu. Sunteţi entuziasmat de Orient. douătrei. pe care le aşezase lângă dânsul. — Ah. Atunci clopotul sună: douăsprezece jumătate. din automobil sau din ricşă: nici eu n-am simţit altfel acum şapte ani când am ajuns întâia oară acolo. asta nu se poate dezvolta ca un exemplu. protestaţi… înţeleg.. în singurătatea asta blestemată… Gândiţivă că şapte ani am trăit aproape numai printre indigeni şi animale… te dezveţi să vorbeşti liniştit. de temple. în ţara aceea mizerabilă. din punctul ăsta de vedere. nam să vă povestesc cazul unui medic imaginar… mă despoi şi spun… eu… de ruşine m-am dezvăţat în singurătatea aceea blestemată. căci se întrerupse. e un torent de cuvinte… Dar staţi niţel… da. — Nu. Ce nu visam? Voiam să învăţ limbile ţării. din tren. Aud ciocnindu-se. Adevărat că nu sunteţi obosit? — Nu. — Scuzaţi-mă… Vorbesc cu-atâta surescitare… dar nu sunt beat… încă nu… vă mărturisesc fără înconjur că asta mi se întâmplă ades acum. altfel nu veţi înţelege… Asta. de palmieri şi de întregul romantism al unei călătorii de două luni. tropicele sunt pline de vrajă când le vezi în trecere. pe când el îl dădu pe gât pe al lui dintr-o înghiţitură. Probabil că am făcut vreo mişcare. Îmi oferi un pahar de whisky din care sorbii uşor. — Vă… vă mulţumesc… Nu luaţi? Bâjbâise în spatele lui.STEFAN ZWEIG – AMOC - Se opri iar. nici de disimulare… Se despoaie doar şi oamenii în faţa mea şi-mi arată râia. să 181 . prin întuneric. în orice caz mai multe sticle. dacă… De altminteri. O clipă se lăsă tăcere între noi. Şi când îţi dai drumul. Trebuie să vă povestesc toate. Închipuiţi-vă un medic… într-un orăşel… sau mai degrabă la ţară… un medic… un medic. — Deci… as vrea să vă istorisesc un caz. ştiu acum… voiam să vă întreb. se reculese. urina şi excrementele lor… când vrei să fii ajutat.

STEFAN ZWEIG – AMOC - citesc cărţile ei sfinte în original. o scoică pe care toţi o calcă în picioare. alţii devin bătăuşi. care mă scotea din minţi. într-un număr. mai curând sau mai târziu. Banii i-a restituit un unchi al meu. Dar în sera aceea invizibilă îţi pierzi puterile. eram doctor în medicină. Acolo europeanul este oarecum izolat de adevărata sa natură. au trecut opt ani de atunci — ba m-am atins şi de banii spitalului. de piatră. Tocmai atunci am auzit că guvernul olandez angajează medici pentru colonii şi că le oferă un avans. oricâtă chinină ai băga în tine — îţi pierzi vlaga. devin nişte bestii — toţi se scrântesc. Făceam ce vrea ea. pe care o practicasem eu întâiul. crucile de morminte cresc de trei ori mai repede decât la noi. s-a făcut mare vâlvă de o injecţie nouă. frigurile îţi intră în oase — oricum le capeţi. Avea un fel de a fi. jilave. dar dânsa m-a încovoiat de mi-a frânt oasele. din „Medizinische Blätter”. şi în curând eram şi eu la fel de nebun. acum uitat. nici n-am făcut-o cu totul de bunăvoie. Studiasem în Germania. dar când eşti tânăr crezi că frigurile şi moartea se abat numai asupra 182 . să lucrez pe tărâm ştiinţific. iar când îţi vine timpul de concediu. că le-ai devenit străin — în marea aceea. Totdeauna fusesem jucăria femeilor de soiul ăsta. ba… — de ce să n-o spun. ai şi ajuns prea trândav ca să mai pleci. să-i studiez bolile. un medic bun. a fost mare scandal. O cunoscusem la clinică. Afurisită fie ziua când m-am vândut acelei văgăuni păcătoase! De altfel.. aveam chiar un post într-o clinică din Lipsca. Pe iubitul ei îl înnebunise într-atât. printre albi… An după an visezi la asta. odată. pierdute printre mlaştini. alţii fumează opiu. unii se dedau băuturii. ştiam că pe acele plantaţii din împărăţia frigurilor. dar cariera mi-era zdrobită. Imediat m-am gândit că trebuie să fie o bună afacere. dacă te momesc cu avansuri. Ţi-e dor de Europa. ajungi moale ca o meduză. mândre şi insolente. te leneveşti. Aşa că rămâi acolo. Ştii că acasă te-au uitat cu toţii. când soseşte dintr-un oraş mare într-una din staţiunile acelea afurisite. încât a tras cu revolverul în ea. să aprofundez psihicul indigenilor — aşa se spune în jargonul european — să ajung un misionar al umanismului. decazi şi te depravezi în pădurile acelea calde. trufaş şi rece. Atunci s-a întâmplat o istorie cu o femeie. al civilizaţiei. visezi să te plimbi iar într-o zi pe o stradă. să locuieşti iar într-o casă luminoasă. Toţi câţi sosesc visează acelaşi vis. fiecare ia o meteahnă. iar când lucrul a ieşit la iveală.

Atunci clopotul vasului bătu. într-un oraş unde sunt oameni. puteam să mă întorc în Europa. i-am făcut. numele n-are importanţă — într-una din acele reşedinţe de district. cu o lovitură scurtă şi puternică: 25 Individ născut dintr-un european şi o indigenă (l.STEFAN ZWEIG – AMOC - celorlalţi. Nu ştiam dacă sfârşise. beam şi visam de unul singur. ca toţi ceilalţi. cealaltă a căzut pradă unei femei din cartierul portului. Dar toate astea au mers cât am mai avut în mine vlaga din Europa. De fapt. Încolo. să stau şi să aştept. singurătate am avut destulă. fără ceas. şi cluburi. m-am dus la Rotterdam şi m-am angajat pe zece ani. dar nu prea aveam încotro. fără iluzii. şi cărţi. Şedeam pe punte ca dumneavoastră. N-am fost trimis la Batavia sau la Surabaya. 183 . mi-a stors-o numai pentru că semăna atât de mult cu blestemata aceea. şi golf.. şi inima mi se înveselea — ah. priveam Crucea Sudului şi palmierii. când vicerezidentul se răsturnase cu automobilul într-o călătorie de inspecţie şi îşi zdrobise piciorul. Cei câţiva europeni mă plictiseau. linişte! Da. dar mă temeam de lumina vie a chibritului şi de răsfrângerea ei pe obrazul acelui om. la două zile de cel mai apropiat oraş. fără asistent.). hăţişuri şi mlaştini. dacă picotea sau dormea. am pornit din Europa şi nu eram prea trist când am cârmit din port. Odată. Mi-aş fi aprins bucuros o ţigară. unchiului meu. încât deodată auzii iar valurile spărgându-se de carenă şi spumegând. Era atâta tăcere. La început a fost suportabil. Colecţionam otrăvuri şi arme indigene. Tăcea. pe urmă m-am uscat. să încep o viaţă nouă. cu o pensie. Am căpătat un teanc frumuşel de bancnote. Ei. am întrerupt relaţiile cu dânşii. mă îndeletniceam cu mii de lucruri mărunte ca să mă menţin treaz. Nu-mi mai rămăseseră decât doi ani de serviciu. plantaţii. apoi aş fi fost liber. o operaţie de care s-a vorbit mult. din care am trimis jumătate acasă. Glasul din întuneric se opri. cât vedeai cu ochii. câţiva halfcast25 — iată toată societatea mea. Mă ocupam cu tot felul de studii. engl. Fără bani. atât de moartă îi era tăcerea. Şi aşa aş fi stat şi azi dacă ea… dacă nu s-ar fi întâmplat ceva. pădure. Nici pipa nu mai licărea. şi ziare ci în… — ei. nu mai făceam altceva decât să aştept. Câţiva funcţionari plicticoşi şi muceziţi. singurătate. ca şi palpitaţia surdă şi depărtată a maşinii. visam păduri.

şi mai pătimaş. o nostalgie sălbatică. care te apucă uneori. care îmi iese grăbită înainte. Un voal gros de automobilistă îi ascunde faţa. zi de zi. — Deci… staţi… va să zică aşa a fost. O aruncătură de ochi în oglindă şi în grabă mă aranjez puţin. — Bună ziua. niciun european. O femeie albă în pustietatea asta? Dau să mă cobor. stăteam ca un păianjen în pânza lui. de ce nu treceţi niciodată pe la noi? Trăiţi ca un adevărat 184 .STEFAN ZWEIG – AMOC - ora unu! El tresări şi auzii iar clinchetul paharului. mă cobor. Vreau s-o salut. o lady. amândoi cască ochii de uimire. Pe vremea aceea eram cu totul down. Am auzit atâtea despre dumneavoastră. Fără îndoială. Aţi făcut un adevărat miracol cu vicerezidentul — piciorul lui e într-o stare perfectă.. O înghiţitură gâlgâi slab. Săptămână după săptămână. Nu auzisem sosind nicio trăsură. o femeie albă. Treceam tocmai prin staţiune. e allright — joacă golf ca înainte. doctore! zice într-o englezească curgătoare (cam prea curgătoare şi parcă învăţată pe de rost). Mă scol repede. În vestibul aşteaptă doamna. Sunt nervos. în văgăuna aia blestemată. dar mă trag îndărăt. degetele începeau să-mi tremure. Deodată. când citeam în vreun roman despre străzi luminoase şi despre femei albe. De altfel. dar ea îmi taie repede vorba.) Şi mi-am amintit că locuiţi aici. stătusem acolo cu muierile mele galbene şi cu bunele mele sticle de whisky. aplecat pe un atlas. Scuzaţi-mă că vă iau prin surprindere. Da. ca fulgerul prin cap. Era tocmai după sezonul ploilor. cred. dacă aţi veni dumneavoastră. Stăteam acolo. chinuit de o presimţire rea. Nu pot să vă descriu bine starea asta. departe. glasul se auzi iar. nemişcat de câteva luni. nicio maşină. Aşa stăteam. automobilul nostru s-a oprit pe partea cealaltă. cu totul bolnav după Europa. În sfârşit. fac gesturi dezordonate: îmi spun că a venit o doamnă. afară e boy-ul meu cu una din femei. şi visam călătorii. aud bătând nervos în uşă. mâna lui căuta dibuind whisky-ul. (De ce n-a tras în faţa casei? îmi trece. de data asta oarecum şi mai încordat. e un fel de boală a tropicelor. îngrijorat. înfrigurată şi totuşi neputincioasă. căci nu ştiu pe nimeni în lume care să vină la mine din prietenie. la noi toată lumea vorbeşte încă despre asta şi am renunţa cu toţii la morocănosul nostru de chirurg ba şi la ceilalţi doi. Deodată. ploaia clipocise pe acoperiş şi nimeni nu mai apăruse.

În sfârşit. copleşit de grindina cuvintelor ei. — Nu. Ţeapănă ca o moartă (l. pentru că mă simt ridicol să stau aşa. am căzut deodată raide morte27… boy-ul a trebuit să mă ridice şi să-mi aducă apă… dar poate că şoferul conducea prea repede… Nu credeţi. Nimic serios… fleacuri… chestii femeieşti… Ameţeli. tot mai iute. de ce nu se prezintă. a spus ea. dimpotrivă. doctore… trebuie să pornim îndată… N-am multă vreme… Facem numai o mică excursie… Ah! îl aveţi şi pe Flaubert. la o curbă. 185 . spune mereu că pentru nicio operaţie nu s-ar da pe alte mâini… bietul nostru chirurg nu e bun decât pentru bridge… De altfel. spune ea aruncându-si ochii prin odaie. doctore? 26 27 Ascet indian (l. Nu se întoarce şi continuă să se uite la cărţi. cu adevărat minunată mi s-a părut „L’Education sentimentale”… Văd că citiţi şi franţuzeşte… Ce cunoştinţe întinse aveţi… da. mut. îmi place atât de mult… Minunată. fr. de nu mă lasă să scot nicio vorbă. întorcându-se pe jumătate şi în acelaşi timp răsfoind o carte pe care o luase de pe raft. mulţumesc. mă întreb în sinea mea.STEFAN ZWEIG – AMOC - yogi26… Şi aşa trăncăneşte într-una. se opreşte puţin şi pot s-o invit sus. — E simpatic aici. sau ori când va vrea… — Nu e nimic serios.) Azi mi-a venit ideea că ar trebui să vă consult… Şi pentru că tot treceam pe aici. de ce nuşi scoate voalul? Are friguri? E bolnavă? E zănatică? Devin din ce în ce mai nervos. Era ceva nervos şi împrăştiat în sporovăiala aceea. ştiţi ceva? (Continua să vorbească fără a se întoarce. Îi face boy-ului semn să rămână acolo şi urcă scara înaintea mea. iute. în faţa ei. leşinuri. m-am gândit… dar acum sunteţi ocupat… mai bine vin altă dată! În sfârşit. tace un minut. Ah! Ce cărţi frumoase! Pe toate le-aş citi! Se apropie de raft şi-şi plimbă privirea peste cotoarele cărţilor. De ce vorbeşte atât de mult. am asigurat-o că ar fi pentru mine o cinste so servesc — acum. şi m-a cuprins şi pe mine neliniştea. dar nu m-am trădat. germanii învaţă de toate la şcoală… Admirabil să ştii atâtea limbi!… Vicerezidentul nu are încredere decât în dumneavoastră.).. Pentru întâia dată de când i-am ieşit înainte. engl. — Pot să vă ofer un ceai? o întreb. dai cărţile pe faţă! mi-am zis îndată.). Azi dimineaţă.

o las să aştepte. sigur că nu… mi-am luat zilnic temperatura de când… de când au început leşinurile. — Doamnă. — Scuzaţi-mă. Prin voal simt îndreptată spre mine o privire rece şi hotărâtă.STEFAN ZWEIG – AMOC - — Nu pot să-mi dau părerea aşa… aveţi des astfel de leşinuri? — Nu… adică da… în ultima vreme… nu de mult… da… leşinuri şi greţuri. nu. Nu mai e deloc volubilă. — Aţi avut copii? — Da. două. — Nu. n-am febră… sigur. Ezit o clipă. hotărâtă. Un minut. răspunde ea. deloc nervoasă. niciun muşchi nu tresare. un băiat. Se dă puţin la o parte. că nu-i nimic serios? Nu e o boală a tropicelor… nimic grav… — Ar trebui să văd întâi dacă aveţi febră… Îmi permiteţi să vă iau pulsul?… Mă apropii de ea. nu spun nimic. pune cartea la loc. A lăsat să cadă cuvântul. poate că cel mai indicat ar fi să vă fac un examen general… Pot să… să vă rog… să treceţi alături? Atunci se întoarce brusc.4. Pe faţa ei. de ce răsfoieşte într-una aşa… aşa de nervos? De ce nu-şi ridică voalul? Dinadins. doctore! Sunteţi doar medic. atunci.. Limpede. scoate alta şi o răsfoieşte. Vocea ei este acum cu totul alta. simptome asemănătoare? — Da. în felul ei nepăsător. — Nu-i aşa. dar îmi şi întoarce iar spatele şi se joacă din nou cu cărţile. exact 36. totdeauna perfect. — Şi ar fi posibil ca acum… scuzaţi-mi întrebarea… să fiţi în aceeaşi stare? — Da. doctore. ascuţit şi tăios ca un cuţit. Febră niciodată. Ciudat. începe să înşire iar verzi şi uscate. 186 . — Şi aţi avut… aţi avut înainte… vreau să zic. Tot timpul mă zgândăre o bănuială: ghicesc că femeia asta vrea ceva de la mine: doar nu vii într-o pustietate ca să vorbeşti despre Flaubert. Şi stomacul mi-e sănătos. Stă iar în faţa bibliotecii. Pot să vă pun fără înconjur câteva întrebări? — Desigur. Pe urmă. Îmi face plăcere s-o las să aştepte. zic apoi de-a dreptul.

— Îngăduiţi-mi să continui… dar mai întâi încercaţi o clipă să vă imaginaţi situaţia. Am început să vorbesc. am repetat. chiar înainte de a o vedea. Simţeam că mă priveşte prin voal — că mă priveşte drept şi provocator. Iar sclipi în întuneric paharul plin. veneau sfioase sau rugătoare. Glasul omului şovăi o clipă. fără să vreau i-am imitat felul ei indiferent şi limbut. că voia să mă silească să vorbesc. Într-adevăr. că. o primejdie. dar… evaziv… da. — Nu asta mă îngrijorează. exigentă ca un cuţit ameninţător. o hotărâre bărbătească… din prima secundă am simţit că femeia asta e mai tare decât mine… că poate să mă supună voinţei ei. Întâi am tăcut. după cum doreşte… Da. Ştiam bine că n-are să rabde mult. dar… şi în mine era răutate… era bărbatul care se apără. uşurel şi nepăsător. o hotărâre de oţel. am simţit în femeia aceea un duşman. Însă n-am cedat lesne. dimpotrivă. Acum însă în faţa mea era o… da. doctore. sunt aproape garanţia unei evoluţii fireşti. nu voiam să ofer ci… să fiu rugat… tocmai de ea. că astfel de leşinuri fac parte din cursul normal al lucrurilor. mi-era groază de hotărârea de oţel a acelei femei: intră flecărind şi deodată ridică o pretenţie. făcând un gest cu mâna parcă pentru a pune capăt flecărelii mele liniştitoare. 187 . voiam s-o constrâng să-mi spună lucrurile pe faţă. I-am spus deci. un fel de îndârjire… căci… v-am mai spus… din prima secundă. Am tăcut cu încăpăţânare şi îndârjire. înşirând la vorbe goale. plângeau sau mă implorau. Căci ştiam ce voia de la mine. am ştiut imediat — nu pentru întâia oară o femeie îmi cere asta. vorbeam într-una. Când am născut băiatul. pentru că venise atât de autoritară şi pentru că ştiam că nimic nu mă umileşte mai mult decât răceala trufaşă.STEFAN ZWEIG – AMOC - — Nu. mi-a şi tăiat cu aprindere vorba. M-am cutremurat.. da. starea sănătăţii mele era mai bună… acum însă nu mai sunt allright… am tulburări cardiace… — A. Pătrunde la tine o femeie. Pieri de singurătate. privind starea ei ca ceva cu totul banal… şi aşteptam mereu să mă întrerupă. nu ştiu dacă vă este limpede ce vreau să spun. dar celelalte veneau altfel. prima femeie albă care îţi păşeşte pragul după ani de zile… şi dintr-o dată simţi că în odaie pluteşte ceva rău. tulburări cardiace. trebuie să vă examinez îndată. Mă făceam că nu înţeleg. nu e nevoie… sunt perfect edificată asupra stării mele. I-am citat cazuri din reviste medicale… Vorbeam. în aparenţă neliniştit.

— Ştiţi şi că astfel de încercări sunt primejdioase… pentru ambele părţi? — Da. molâu cum sunt. ţintă mă priveau ochii ei fără să clipească. mi se pare. cu o ferocitate atât de rece. v-am dovedit destul încrederea mea. Vorbiţi limpede. dar în dosul cărora puteai visa toate patimile. — Încrederea cere sinceritate. — Că mi-e interzis de lege? — Sunt cazuri când nu-i interzis. Aşa e? — Da. aţi putea. iar eu am acceptat-o. La medic nu se vine voalată. sau nu ştiţi? — Cred că ştiu. Era o poruncă iar eu. dimpotrivă. stăpânit. Acum avea un glas cu totul tăios şi autoritar — ca un comandant.. a spus repede: — Doctore. era şi ea nervoasă. ci. Sunteţi medic! Limpede. mândră. aşezaţi-vă aici. Am văzut un obraz — aşa cum mă temusem. Deci. după o provocare făţişă. Apoi. Şi. Eu. Dar m-a şi întrerupt. Vreţi să pun capăt leşinurilor. Acum lupta începuse. dur. încât n-am mai putut s-o îndur. cu ochi cenuşii de englezoaică. arătând un calm desăvârşit. O clipă ne-am uitat unul la altul — ea poruncind. un obraz impenetrabil. Dar mai bine să vorbim desluşit. dacă nu voia. înainte de toate. M-a privit stând în picioare. greţurilor dumneavoastră înlăturând… înlăturând cauza. — O veţi găsi. Gura mică şi strânsă nu dezvăluia niciun secret. O clipă a şovăit. A bătut uşor cu degetul în masă. Vorba a căzut ca un cuţit de ghilotină. — Doctore. — Dar asta cere o indicaţie terapeutică. N-aş vrea să pierd mult timp cu examinările. lăsaţi cărţile şi ocolişurile. ridicaţi-vă voalul.STEFAN ZWEIG – AMOC - Şi am făcut o mişcare ca şi cum aş fi vrut să mă ridic ca să-mi aduc stetoscopul. tulburările cardiace le am şi vă rog să credeţi ce spun. ştiţi ce vreau de la dumneavoastră. Apoi s-a aşezat şi şi-a ridicat voalul. Sunt medic. sinceritate fără reticenţe. palpitam de admiraţie faţă de 188 . şi involuntar mi-am întors privirea. şi în acelaşi timp întrebătoare. să-mi arătaţi mai multă încredere. de o frumuseţe fără vârstă. cel puţin. deodată. Vreţi să scăpaţi de starea dumneavoastră.

Încă o dată mi-am dat silinţa să vorbesc obiectiv şi rece. — Şi această sumă mare mi-aţi… mi-aţi pune-o la dispoziţie? — Da. fără să mă cunoască. dar… şi de admiraţie. Până atunci nu deschisese buzele să mă roage. mai ales dacă… dacă veţi putea să vă întoarceţi acasă cu o sumă de bani importantă. nu voiam să arăt că eram strivit. s-o silesc să mă roage.STEFAN ZWEIG – AMOC - autoritatea demonică a voinţei ei. — Dar ştiţi că în cazul ăsta îmi pierd pensia? — Am să vă despăgubesc. acea precizie negustorească a calculului m-au zăpăcit. pentru ajutorul pe care mi-l daţi şi ca să plecaţi imediat. Îmi venea s-o pălmuiesc… Dar când m-am ridicat în picioare tremurând — şi se ridicase şi dânsa — şi când am privit-o drept în ochi. Dar încă mă mai zbăteam. ba aproape ironic. Pentru că trăiţi retras. pentru că sunteţi un medic bun şi pentru că — acum ezită pentru întâia dată — pentru că n-o să mai rămâneţi mult în ţara asta. Ea trebuie să fi simţit ceva. plătibili pe cec la Amsterdam. întâi mă pândise. îmi ziceam. Ce sumă aţi prevăzut ca onorariu? — Douăsprezece mii de fiorini. apoi m-a încolţit. ura dintre noi s-a arătat în toată goliciunea. — Asta nu totdeauna depinde de medic. Ştiam că mă urăşte fiindcă are nevoie de mine şi eu o uram fiindcă… fiindcă nu voia să mă 189 . — Nimic nu mă împiedică să v-o spun. pentru că nu mă cunoaşteţi. Simţeam cum demonicul din voinţa ei pătrundea în mine şi mă apăram cu toată îndârjirea. Acea răceală mercantilă. — Pot să vă întreb de ce tocmai la mine? M-a privit cu răceală. M-au trecut fiori de gheaţă. dar socotise totul de mult. nu prea repede. — Recunosc că vorbiţi foarte desluşit… cu toate astea. Calculase totul. ca atunci când vrei să goneşti ceva supărător: brusc. zărindu-i buzele strânse care nu voiau să roage. Am început să tremur… tremuram de mânie. căci şi-a arcuit sprâncenele în sus. Să fac nazuri. suma şi felul plăţii prin care mă obliga să plec. O. aş vrea şi mai multă precizie. mă evaluase şi mă cumpărase.. şi fruntea trufaşă care nu voia să se plece… un fel… un fel de poftă cumplită m-a năpădit. voinţa ei dispusese de mine încă dinainte. Dar unui coleg de la spital… sunt dispus să-i… — N-am nevoie de colegul acela… eu la dumneavoastră am venit.

Din nou. asta era singura bucurie… cu bruma de ştiinţă pe care ţi-o vârâseşi în creier.STEFAN ZWEIG – AMOC - roage. Dar femeia aceasta — nu ştiu dacă am să vă pot descrie din clipa în care a intrat la mine. ca în plimbare.. aşa cum dorea şi femeia de care e vorba. cu o claritate îngrozitoare. poate gemând de plăcere. aţi înţelege greşit ce-am făcut… ce-am spus… întâi trebuie să vă explic… cum mi-a trecut prin minte gândul acela nebunesc. care — atunci când o privisem doar. la clinică. că femeia asta glacială şi trufaşă. numai în acea clipă de tăcere. distantă şi rece. goală ca un animal. — Nu am de gând să mă scuz. Mă scotea din minţi faptul că-şi lua aere de lady. paharul zăngăni uşor în întuneric. un fel de bucurie a creaţiei… Adevărat. să menţii suflarea unei fiinţe vii. m-a făcut să-i rezist — nu ştiu cum să vă spun… a stârnit la împotrivire tot ce era înfrânat. m-a muşcat un gând. să mă justific… să-mi spăl vina… Dar altfel n-aţi înţelege… nu ştiu dacă am fost vreodată ceea ce se cheamă un om bun… cred însă că totdeauna am fost gata să ajut… în traiul afurisit de acolo. pe multe le-am ajutat. În acea clipă. Călătoream ceasuri şi ceasuri până la vreo femeie prinsă de friguri — şi. ca o reptilă. nu rămâi însărcinată jucând golf… ştiam… adică. ne-am vorbit pentru întâia oară sincer. m-a întărâtat prin trufia ei. urlând să nu i se taie piciorul. tot ce era ascuns. ca să poţi fi cuiva de folos… acest sentiment că celălalt are nevoie de tine. refuzând-o şi respingând-o — şi-a ridicat sprâncenele deasupra ochilor ca de oţel… cu două-trei luni înainte se tăvălise înfierbântată în pat cu un bărbat. încă în Europa. iar eu reuşeam să-l scap. eram silit dintr-o dată — iată gândul nebunesc de care vorbeam adineauri — eram silit sămi imaginez. Apoi. cu o muşcătură de şarpe în piciorul umflat. tot ce era rău în mine. că. alb şi vânăt de spaimă. să scapi pe cineva de moarte sau de desperare — şi asta e necesar. trata o afacere. Dar atunci măcar simţeai că făptura aceea are nevoie de tine. cu trupul lipit de al bărbatului… Ăsta. şi i-am spus… i-am spus… Dar staţi puţin. clipele mele cele mai frumoase erau când venea la mine vreun băiat indigen. şi glasul deveni mai surescitat. când de fapt era vorba de viaţă şi de moarte… Şi apoi… apoi… la urma urmei. ăsta era gândul cel arzător 190 .

aceste mici făpturi gingaşe şi ciripitoare. cred. ca acel altul pe care nu-l cunoşteam… Asta… asta voiam să vă explic… Niciodată. a întrebat: — Cât cereţi? Nu m-am mai adaptat tonului ei rece. puţin palidă. la fel cu acela. desigur. atât de distantă şi de rece. engl. sincer vorbind.STEFAN ZWEIG – AMOC - care m-a cuprins când mă privise atât de mândră. a unei bestii umane. Am spus rece: — Douăsprezece mii de fiorini… nu. asta… doar asta vream să vă spun. Deci… plin de o poftă blestemată. — Să dăm cărţile pe faţă. pentru asta n-o fac. nu era lubricitate. aşa decăzut cum eram.). plină de mândrie şi de ură. tremură de respect când un alb. întemniţate. întotdeauna cu braţele deschise.. că nu mai cunoşteam împotrivirea… Fetele de aici. care-şi vinde otrava pentru „corrupted gold”28… poate sunt contrariul unui negustor… 28 Bani blestemaţi (l. întocmai ca un ofiţer englez… Şi atunci. în acelaşi timp scăpărând de mister şi încărcată de pasiune acumulată… Când o astfel de femeie intră insolent în cuşca unui bărbat. că femeile orgolioase şi aparent reci mi-au impus totdeauna… iar acum se mai adăuga faptul că trăisem şapte ani fără să fi avut vreo femeie albă. atunci s-a încordat totul în mine… eram posedat de ideea s-o umilesc… din clipa aceea îi vedeam prin rochie trupul gol… din clipa aceea n-am trăit decât cu gândul s-o posed. să scot un geamăt din acele buze dure. Totuşi. disimulată până în vârful unghiilor. Simţea. ca să înţelegeţi restul… ceea ce a urmat. otrăvit de gândul s-o văd dăruindu-mi-se goală. nu… aş mărturisi-o… era numai pofta de a domina acest orgoliu… de a-l domina ca bărbat… Vam mai spus. singure. că rezistenţa mea nu porneşte din lăcomie de bani. M-a privit. n-am căutat să abuzez de situaţia mea de medic… Dar de data asta nu era desfrâu. şi cu râsul lor molcom şi servil. gata să te servească… dar tocmai servilitatea asta îţi strică plăcerea. Înţelegeţi. un „domn” le doreşte… sunt pierite de sfială. totdeauna. mi-am adunat puterile şi am simulat indiferenţă. înţelegeţi ce efect zguduitor a avut asupra mea o femeie care a apărut deodată. 191 . s-o simt cu voluptate pe femeia asta rece şi orgolioasă. Nu sunt negustor… nu sunt sărmanul farmacist din Romeo şi Julieta. nu era nimic sexual. înfometate. aprinsă.

. râsul acela dispreţuitor. Apoi gura i se strâmbă uşor. atunci… atunci am să te ajut. — Prin urmare. Mă privi mânioasă. cu un dispreţ de nedescris… cu un dispreţ care m-a nimicit… şi care în acelaşi timp mă îmbăta… Era o explozie atât de bruscă. tremură şi zise repede: — Deci. om… Nu sunt numai medic. între noi a căzut o tăcere desăvârşită. încât pentru prima dată i-am auzit răsuflarea. deodată. Îşi azvârli capul pe spate. — Ce altceva puteţi dori? Atunci nu m-am mai reţinut.STEFAN ZWEIG – AMOC - pe calea asta. Întâi trebuie să mă rogi… atunci am să-ţi răspund. Atunci mă apucă mânia. n-am să te rog. nu vi se va îndeplini dorinţa. atât de spontană. ci să mă rogi… şi să rogi omul din mine să te ajut pe dumneata. mi-a poruncit: — Nu cumva să încerci să-mi dai de urmă sau să te interesezi 192 . de o putere atât de năprasnică. Să nu vii când ai nevoie de ajutor cu banii dumitale neruşinaţi. Mi-a râs în nas. dacă te-aş ruga… ai face-o? — Din nou vrei să pui la cale o afacere. nu pot. A durat numai o secundă… a fost ca un fulger. O clipă m-a privit ţintă. O clipă. ci ca unui om. încât mi-a venit să mă arunc la pământ şi să-i sărut picioarele. a râs. Apoi. Involuntar. — Întâi aş vrea… aş vrea să nu-mi mai vorbeşti ca unui băcan. nu vreţi? — Nu pentru bani. Ştii ce doresc de la dumneata. n-am numai ore de consultaţie… am şi alte ore… poate că ai venit într-o astfel de oră… Tăcu o clipă. Vrei să te rogi. o mânie roşie. Atât de desăvârşită. Mai bine mor. — Nu. tot trupul mi-era în flăcări… dar ea se şi întorsese şi se îndrepta spre uşă. o. — Dacă nu vrei să mă rogi. numai dacă mai întâi promit. încât… ei da. era să mă ţin după dânsa… să mă scuz… s-o implor… puterea mea era cu totul frântă… atunci s-a mai întors o dată şi a zis… ba nu. Cred că vorbesc destul de lămurit. atât de dezlănţuită. ca un cal îndărătnic. nu pot să spun cât a fost de îngrozitor — i s-au încordat trăsăturile şi pe urmă. am să-ţi pretind eu. nebună.

Dar şi ea trebuie să mă fi văzut. ca şi cum ar fi şiroit lumina lunii. stăteam neclintit… Mi-au trebuit minute. tăindu-mi drumul… boy-ul. ceva sare pieziş. Eram ca paralizat de un şoc electric… eram lovit. poate cinci. Dar abia mă mişcasem. Desigur că ea n-a apucat decât să traverseze strada spre reşedinţa administrativă.STEFAN ZWEIG – AMOC - de mine… altfel te vei căi. cum închidea uşa de la intrare… auzeam toate şi întreaga mea voinţă mă împingea după ea… ca să o… nu ştiu ce… s-o chem înapoi. engl. de străfulgerarea autoritară a acelei priviri… Ştiu că nu se poate explica… nu se poate istorisi… poate sună ridicol. lovit până în măduva oaselor. Mă reped la hangar să iau bicicleta.. Şi îndată a şi trântit uşa. dar stăteam locului. În cele din urmă. la un pas de reşedinţă. dar el sare în lături… îmi smulg bicicleta. sparg peretele de bambus. Iar o ezitare. observ că am uitat cheia. sau s-o bat. Mă scol înjurând… şi instinctiv ridic pumnul să-l pocnesc pe nătângul ăla. până să mă pot urni. glasul se auzi iar: — Uşa s-a trântit… dar eu rămăsesem nemişcat… ca hipnotizat de porunca ei… am auzit cum cobora treptele. însoţită de boy. că eram plin de ardoare şi degrabă… într-o clipită am coborât scara. păşind iute şi rigid. încremenit… când… la cotitura din pădure. nu puteam. Abia am timp să mă dau în lături cu bicicleta şi mă prăvălesc.) 193 . poate zece. vorbeşte cu boy-ul care rămâne în urmă şi merge mai departe singură… Ce gânduri are? De ce a ţinut să rămână singură? Sămi vorbească fără ca el să audă? Cu o furie oarbă. într-o parte. Strada ridică nori de praf în urma mea… abia acum îmi dau seama cât trebuie să fi stat sus. Iar tăcere… Iarăşi numai foşnet. apucă bicicleta şi zice în englezeasca lui jalnică: — You remain here!29 29 Rămâneţi aici! (l. o văd grăbindu-se. ca să încalec iar… Atunci nemernicul sare înaintea mea. pedalez din răsputeri… Deodată. sau s-o sugrum… după ea… după ea! Şi totuşi. care se face ţăndări trosnind… mă şi arunc pe bicicletă şi pornesc val-vârtej după ea… Trebuie să… trebuie s-o ajung până nu s-a urcat în maşină… trebuie neapărat să-i vorbesc.

pe stradă. Acum sunt iar stăpân pe bicicletă… dar când sar pe ea. dar ţine strâns bicicleta. îl mai lovesc o dată în creştet. canalie! Atât îi spun. Din fericire. încât se rostogoleşte. gângăveşte încă o dată. se desprinsese o spiţă… Cu mâini înfrigurate. că este. aşa cum calculul ei cumplit de dur trebuie să reuşească în toate. se cască de o spaimă de sclav… dar ţine ghidonul. la opt ore de tren de acolo. Drept orice răspuns. îi trag un pumn în obraz… el se clatină. să zicem. Dar fuga nu i-a slujit la nimic… La tropice nu există secrete printre europeni… fiecare îl cunoaşte pe celălalt. ochii lui înguşti şi laşi. însă nu dă drumul ghidonului. Atunci mă apucă furia… văd că femeia a plecat. poate chiar a scăpat… şi îi aplic o lovitură clasică de box sub bărbie. văd vârtejindu-se fumul alb al maşinii. îl ţine îndrăcit de strâns… — You remain here. s-o ajung… şi atunci. orice e un eveniment. pe doctor! Scăldat în sudoare. soţia unui mare comerciant. Nu degeaba a stat şoferul ei un ceas în bungalow-ul guvernamental. Mă priveşte intimidat. lângă nemernicul acela: el se ridică sângerând şi se fereşte într-o parte… Şi apoi… nu. că locuieşte în oraşul de reşedinţă. pe lângă colibele unde indigenii se îmbulzeau uimiţi să vadă alergând un alb. o 194 . am alergat.. mânjit şi strigându-mi întrebarea încă înainte de a mă opri… Jos. o roată nu funcţionează. ştiu totul… Ştiu cine e. nu puteţi simţi cât e de ridicol prin locurile acele a când un european în faţa tuturor… ei. Oamenii se uită miraţi la mine. am ajuns la reşedinţă… Prima mea întrebare a fost: — Unde-i maşina? — A plecat chiar acum. putred de bogat. În câteva minute. din pricina smuciturii puternice. A reuşit… a reuşit. — Şterge-o. transpirat. dar tot nu dă drumul. Ochii lui. am alergat ca un nebun de-a lungul şoselei.STEFAN ZWEIG – AMOC - N-aţi trăit la tropice… Nu ştiţi ce insultă este când un netrebnic de galben opreşte bicicleta unui „domn” alb şi-i porunceşte să rămână acolo. da. n-aveam revolver la mine. trebuie să le fi părut nebun cum am sosit aşa. altfel l-aş fi răpus. nu mai ştiam ce fac… n-aveam decât un singur gând: să gonesc după dânsa. încerc s-o fixez iar… Nu merge… atunci las bicicleta în drum.

îşi soarbe poşirca… stă apatic. cu pumnalul însângerat. cu acea atmosferă grea şi înăbuşitoare. nu se mai uită nici la stânga. goneşte spre acea implacabilă chemare… Oamenii din sate ştiu că nicio putere nu-l poate opri pe cel stăpânit de amoc… Aşa că urlă. iată ce-i amocul: un malaiez. vreun om simplu şi blând de tot. om sau animal. care nu se poate compara cu nicio altă otrăvire alcoolică… Chiar eu am studiat câteva cazuri în timpul şederii mele acolo — când e vorba de alţii. îmi puneam singur diagnosticul. ca un câine turbat. îşi ia pumnalul şi aleargă pe stradă… aleargă drept înainte. până ce izbucnesc… Deci.STEFAN ZWEIG – AMOC - nobilă englezoaică… ştiu că bărbatul ei este plecat de cinci luni în America. trei luni… Până acum mi-a fost posibil să vă explic totul… poate fiindcă până în clipa aceea mă mai înţelegeam şi eu… ca medic. Odată am văzut asta de la fereastra bungalow-ului meu… era 195 . ca să prevină lumea de apropierea lui: „Amoc! Amoc!”… şi toţi fug… iar el goneşte fără să audă. nici la dreapta. Dar de atunci a izbucnit în mine ca o febră… mi-am pierdut stăpânirea… adică ştiam perfect cât de absurd era tot ce făceam. eşti totdeauna foarte deştept şi foarte obiectiv — fără însă a putea descoperi vreodată groaznicul mister al originii lui… Este probabil în legătură cu clima. goneşte. şi beţia sângelui îl întărită şi mai tare… Începe să facă spume la gură şi urlă ca un turbat… dar goneşte. sau se prăbuşeşte spumegând. înnebunit de ţelul meu… De altfel. goneşte. tot înainte… fără să ştie încotro… Ce-i iese în cale. amoc… da.. nepăsător. staţi niţel… Poate că voi reuşi să vă explic… ştiţi ce este amocul? — Amocul?… Parcă îmi amintesc… Un fel de beţie. răpune cu şişul lui. dar nu mai aveam nicio putere asupra mea… nu mă mai înţelegeam… goneam înainte. goneşte fără să vadă. şi doboară tot ce întâlneşte… până când e omorât cu un glonte. şi că trebuie să sosească peste câteva zile ca s-o ia cu el în Europa… Ea însă — şi gândul ăsta mă arde ca o otravă — nu poate rămâne aşa decât cel mult două. care apasă nervii ca o furtună. la malaiezi? — E mai mult decât o beţie… e o nebunie… un fel de turbare a oamenilor… Un acces de monomanie absurdă şi ucigaşă. goneşte cu ţipătul său strident. istovit… cum stam eu în odaia mea… şi deodată sare.

. cinci. în neştire… la şase seara sosisem… la şase şi zece eram la ea acasă şi ceream să fiu primit. În jurul meu. fără să vezi încotro… După câteva minute. Omul din întuneric trebuie să fi tresărit speriat. locuinţa. cu primul tren. neîntrerupt. vibrară şi se topiră în foşnetul uşor. Tremurătoare. Am zvârlit un costum în valiză. — Ceasurile care au urmat acelei clipe. stăruind printre cuvintele pătimaşe. un uşor gâlgâit. fără să-mi numesc un locţiitor. Azi cred că aveam febră atunci. din nou. la oraş… Numai o oră după ce femeia aceea îmi intrase în odaie. în orice caz eram într-o stare de surescitare vecină cu nebunia… eram posedat de amoc. am lăsat toiul baltă. goneam îndărăt spre casă pe o bicicletă împrumutată în grabă. mai hotărâtă. totul s-a desfăşurat într-o goană smintită. servitorii se învârteau. cu o voce oarecum mai calmă. 196 . stăpânit de speranţa smintită că poate are să trimită după mine… abia pe urmă. servitorul a reapărut… politicos şi rece… doamna nu se simţea bine şi nu putea să primească. numele. mi-am luat o odaie la „Strandhotel” şi două sticle de whisky… astea şi o dublă doză de veronal mi-au ajutat… am adormit în fine… şi somnul acela apăsător şi clisos a fost singura pauză în goana mea pe viaţă şi pe moarte. femeile se mirau şi-mi puneau întrebări. fără să mă uit nici la stânga. mânat de amoc! Alergam drept înainte. Era… veţi înţelege… cel mai stupid. pradă nebuniei. am dat cu piciorul existenţei mele şi am fugit în necunoscut. casa vraişte.STEFAN ZWEIG – AMOC - înspăimântător… dar numai pentru că am văzut mă înţeleg pe mine. cu privirea aceea groaznică. situaţia ei. ba două… după ce aflasem toate despre femeia aceea. cel din zilele acelea… căci la fel. Pe urmă începu. Clopotul vasului sună două lovituri tari şi pline. cu greu vi le pot istorisi. ce luneca sub carenă. nici la dreapta. Auzii din nou mâna umblându-i la sticle. îşi înghiţise vorba. într-un ritm nebunesc… Zece minute. am luat bani şi am pornit la gară cu o trăsură… am pornit fără să-l anunţ pe şeful districtului de plecarea mea. ba nu. Am ieşit clătinându-mă… încă un ceas am mai dat târcoale în jurul casei. ţintită drept înainte. se prelungiră în lacul domol al aerului aproape nemişcat. întocmai la fel. m-am năpustit pe urma acelei femei… Nu mai ştiu ce am făcut. nu le-am răspuns. nici măcar n-am întors capul… am pornit la gară şi. cel mai absurd lucru pe care l-aş fi putut face… dar amocul te sileşte să alergi orbeşte.

şi când m-a văzut de departe — trebuie să mă fi aşteptat — s-a repezit înăuntru… Poate numai ca să-mi anunţe în secret sosirea… poate… ah. în staţiunea mea.STEFAN ZWEIG – AMOC - cum v-am mai spus. Era… stai niţel… da. acelaşi boy pe care îl lovisem în obraz. boy-ul stătea în faţa uşii. că pentru ea era vorba de viaţă şi de moarte — şi totuşi n-aveam nicio posibilitate să mă apropii de dânsa măcar printr-o şoaptă. la cel pe care îl ajutasem atunci. când poate ea. o speriase. mă aştepta. Ştiam cât de preţioasă e fiece clipă. Şi tocmai nevoia de a mă dezvinovăţi de purtarea mea ridicolă şi turbată nu-mi dădea pace. m-am întors şi am plecat iar… am plecat. Acum nu mai ştiam ce să fac în oraşul acela străin. mi-a trecut ceva prin cap. trei nenorocite de zile ca să iau o hotărâre şi ca s-o ajut. Chiar de lângă prag. şi nu puteam schimba o vorbă cu dânsa. printrun semn. Când m-am deşteptat dimineaţa şi m-am dus îndată iar la dânsa. şi astfel aleargă mai departe spre pieirea lui… ea vedea în mine numai amocul care o urmărea ca s-o umilească… dar eu… iată groaznica absurditate… Eu nu mă gândeam de loc la asta. eram cu totul zdrobit. Rămâneau deci numai trei zile. aş fi comis o crimă… dar ea. Înţelegeţi. şi am cerut să fiu primit… Trebuie să fi fost ceva straniu în înfăţişarea mea. am oprit numaidecât o trăsură şi am pornit la vicerezident. nu voiam decât so ajut. s-o servesc… Ca s-o ajut aş fi omorât. nesiguranţa aceea cum mă chinuie acum… poate că totul era pregătit ca să mă primească… dar atunci. n-am mai îndrăznit să repet vizita… Genunchii îmi tremurau. care îmi ardea călcâiele… Deodată. torturându-se tot ca mine. căci m-a privit oarecum speriat… şi politeţea lui avea ceva neliniştit… poate recunoscuse în mine semne de amoc… i-am spus scurt şi hotărât că îl rugam să fiu mutat la oraş. când l-am văzut şi mi-am amintit de ruşinea ce păţisem. când am ajuns acolo era marţi noapte iar sâmbătă — asta o aflasem între timp — bărbatul ei trebuia să sosească din Yokohama cu transatlanticul P & O. căci nu mai puteam trăi acolo unde mi-era postul… că trebuie să mă mut imediat… M-a privit… nu pot să vă spun cum m-a privit… întocmai ca un medic pe un bolnav… 197 . Dar nu uitaţi. ea nu înţelegea. ştiam că trebuie s-o ajut numaidecât. căci tocmai felul sălbatic şi prostesc în care o urmărisem.. ca şi cum ai alerga după cineva să-l previi că îl pândeşte un asasin şi acela te ia pe tine drept asasin.

dragă doctore. şi o înţeleg prea bine. Mai e nevoie să vă spun că. Ultimul cuvânt m-a electrizat. Ne-am mirat cu toţii că nu veneai niciodată pe-aici. Vino măcar deseară. Mă şi încordasem într-o atitudine de împotrivire.STEFAN ZWEIG – AMOC - — O depresiune nervoasă. Ai nevoie de puţină societate. în spate. a spus el pe urmă. Găseşti aici întreaga colonie şi mulţi vor să te cunoască. dar deodată am fost apucat de o nervozitate misterioasă. mi-am pierdut toată supleţea şi am început să mă bâlbâi. dar trebuie să aştepţi puţin… să zicem… patru săptămâni… trebuie întâi să găsesc pe cineva în locul dumitale. În sfârşit. Dintr-o dată. 198 . omul suplu. apoi şi guvernatorul. doctore. a spus el serios. prezenţa ei. Am rămas locului. care a început cu mine o conversaţie mai lungă… întâi. are să se aranjeze. strângând din dinţi… pentru întâia oară simţeam clar că eram un om vândut. am simţit undeva. în tăcere. Am şi fost punctual. dar îţi promit că mă voi ocupa chiar de azi. dar el. şi care — cum mi se părea în mintea mea confuză — râdeau de mine pe ascuns. aşa cred. doctore. — Trebuie. am răspuns eu. încât îmi auzeam tic-tacul ceasului din buzunarul vestei. un sclav. au sosit câţiva funcţionari cu familiile lor. că nai cerut niciodată concediu. Ei. m-am simţit alt om.. i-am mulţumit numaidecât foarte politicos pentru invitaţie şi l-am asigurat că voi fi punctual. am simţit dintr-o dată că sosise ea. Dar pe când vorbeam cu guvernatorul. au şi întrebat adeseori de dumneata şi te-au dorit printre ei. — Nu pot să aştept nicio zi. Cineva a întrebat de mine? Poate ea. Nu v-aş putea spune cum m-a cuprins subit această certitudine şi m-a zăpăcit de tot. am răspuns cu destulă uşurinţă şi chiar cu oarecare dibăcie. avem recepţie la reşedinţă. am fost primul în sala cea mare a reşedinţei. de puţină distracţie. nu putem lăsa postul fără medic. Cu toate că eram cu spatele întors către intrarea sălii. de servitorii indigeni care se foiau legănându-se de colo până colo cu tălpile lor goale. cu sunetul cuvintelor lui încă în auz. că era acolo. mult prea punctual. Din nou acea privire ciudată. Un sfert de ceas am fost unicul european în mijlocul pregătirilor tăcute şi atât de singur cu mine. Din fericire. înconjurat. gonit de nerăbdare. mi-a luat-o înainte: — Te-ai dezvăţat de oameni. şi asta cu timpul devine o boală.

faţa i s-a crispat deodată violent — dar numai o clipă — apoi. într-o rochie de bal galbenă. fiindcă… ei da. străinul. în loc să-l rupă. care dădea un luciu de fildeş mai umerilor ei fini. Într-adevăr. M-am apropiat — ea nu mă putea vedea — şi am privit surâsul amabil şi politicos care tremura în jurul buzelor ei subţiri.. de nepăsător. doctore!” şi s-a şi depărtat. trebuia să mă uit la ea… sorbeam de departe acest obraz închis. dorinţa şi admiraţia mea au atins culmea patimii. spre cealaltă sală. mie îmi părea că faţa ei avea ceva chinuit. groaza ei. cu toate excesele simţirii… iar ea se ducea la bal şi zâmbea. exact în locul unde inconştient o presimţisem. atât de arzător întărâtată dorinţa mea. Nimeni n-ar fi putut bănui ce ascundea privirea ei verde-cenuşie. gata să izbucnească. zâmbea! În spate a pornit muzica… Dansul a început. trebuia… da. artă sau tehnică. şi la braţul lui s-a îndreptat. pe când ştiam bine că ea… ca şi mine. de o linie pură. şi când am văzut-o valsând nepăsătoare în braţele ofiţerului. teama. De ce m-o fi salutat?… De ce m-a recunoscut? Era un mijloc de apărare sau de apropiere. nu se gândea decât la lucrul acela… decât la lucrul acela… că numai noi doi aici aveam în comun o taină îngrozitoare… şi ea valsa — în acele clipe. o capodoperă de disimulare. îl frământam cu 199 . dar sigur că trădam în purtarea mea mult mai mult decât ascundea dânsa — mi-era imposibil să privesc în altă parte. străinul… de două zile tremuram gândindu-mă la ceasul acela… eu. Un ofiţer mai vârstnic o invitase: scuzându-se. fiindcă ştiam că era minciună. sau numai perplexitate? Nu pot să vă descriu în ce stare de surescitare mă aflam. abia m-am întors şi am văzut-o. şi nici eu. trecând pe lângă mine. nici eu însumi nu ştiam. Când m-a zărit. Zâmbea.STEFAN ZWEIG – AMOC - guvernatorul a pus curând capăt convorbirii — altfel cred că maş fi întors brusc — atât de tare era în nervii mei acea atracţie tainică. Stătea. trăiam îngrijorarea ei. flecărind în mijlocul unui grup. înclinând politicos capul (înainte ca eu să mă fi hotărât dacă s-o salut ori nu). Nu ştiu dacă m-a observat cineva. Azi e miercuri — m-a săgetat prin minte — sâmbătă soseşte vasul cu bărbatu-său… Cum poate să zâmbească aşa… atât de sigur. Şi acest surâs m-a îmbătat din nou. crispată de teamă? Eu… eu. cu fruntea strălucind de calm. şi să se joace atât de neglijent cu evantaiul. zâmbea. ea s-a desprins de cercul în care se afla. a spus ca unei persoane pe care o cunoşti din întâmplare „Bună seara. totul în mine era răscolit. totuşi.

M-am dus. s-a întors brusc către domnii de acolo: — Sunt cam obosită… vreau astă-seară să mă culc şi eu o dată mai devreme… Noapte bună! Şi a trecut pe lângă mine. alb. Dar ea n-a mai putut să rabde… Cu graţia încântătoare a făpturii sale. Iar i s-a brăzdat pe frunte. acea cută mică de mânie trufaşă pe care i-o cunoşteam dinainte. deşi nu cunoşteam decât pe câţiva dintre cei din jurul ei. Privirea asta fixă. nici la stânga. Fără îndoială.. puteam fi sigur că m-ar fi primit a doua zi. numai acum voia să nu fie expusă unei familiarităţi bătătoare la ochi şi că se temea — cât de îndreptăţit! — ca nesăbuinţa mea să nu provoace o scenă… Vedeţi. Tocmai încăpăţânarea furiei mă paraliza. trebuie să-i fi fost insuportabilă. m-am apropiat şovăitor de grupul unde ea stătea flecărind. după un semn de înţelegere. în mijlocul vorbăriei. fulgerător. atitudinea mea trebuie să fi fost bătătoare la ochi. şi apoi numai spatele. Astfel. şi totuşi încovoindu-mă. A durat o secundă până am priceput că pleca… şi că nu mai puteam s-o văd. sau aerul care le mişca uşor. tăios şi poruncitor. că numai acum. în treacăt. m-am vârât în cercul acela destrămat. nu mai puteam să-i vorbesc în seara aceea. cum atingea draperiile de care mă rezemam. Stăteam ca un buştean. temător de privirea ei. timid ca un câine bătut. Însă… însă… v-am mai spus… eram posedat de amoc. până am 200 . ca şi când ar fi vrut să mă alunge. însetat după un cuvânt ce mi l-ar spune. Cât am stat aşa. stăpâneşte-te! Ştiam că ea… cum să spun?… că ea dorea de la mine o purtare discretă. şi ea suferea desigur de prezenţa mea ridicolă. m-a privit scurt. dacă plecam atunci. Dar eu stăteam. Am înţeles-o îndată — privirea aceea spunea: nu te da în vileag. la braţ cu cavalerul ei. când mă atingea rece. căci nimeni nu-mi adresa o vorbă. în ultima seară a salvării… am mai stat deci o clipă încremenit. înclinând capul cu o politeţă distantă de salon… Am mai apucat să văd cuta arcuită de pe fruntea ei. nu mă uitam nici la dreapta. înţelegeam porunca ochilor ei cenuşii… dar… dar în mine… în mine era o forţă care mă silea să-i vorbesc. măcar pentru o secundă. desigur. lacom s-o aud vorbind. stăteam cu ochii ficşi.STEFAN ZWEIG – AMOC - ochii. în sala aceea publică… înţelegeam că. Când s-a întors. rece şi gol. nu ştiu… poate o veşnicie… nu puteam scăpa de acea vrajă a voinţei mele. răutăcios. doar-doar îi voi smulge masca. ştiam totul.

trebuie să fi avut o înfăţişare străine… M-am dus 201 . în urma ei… Îmi auzeam paşii. înainte de a pleca. luminată de o mulţime de lămpi şi aproape goală. o sală imensă… Perechile dansau. femeia asta mă ura… mă ura mai mult decât moartea… că aş fi putut să bat de sute şi sute de ori la uşa ei şi m-ar fi gonit ca pe un câine. doctore. vedeam privirile mirate. zâmbindu-mi încă o dată rece. v-am mai spus. aţintite toate asupra mea… îmi venea să mor de ruşine… chiar pe când alergam. am alergat. În prima secundă. din toată inima şi a zis tare… tare încât s-o audă toată lumea: — Ah..STEFAN ZWEIG – AMOC - priceput. Şi această sală vastă ea o traversa cu un pas încet şi uşor. apoi… apoi… Dar staţi… staţi puţin… Altfel nu veţi înţelege absurditatea şi stupiditatea faptei mele… întâi trebuie să vă descriu încăperea… Era sala cea mare din palatul guvernatorului. care mă încânta atât… Eu… eu rămăsesem locului. şi azi mi-e ruşine când mă gândesc… m-a apucat subit şi am alergat — auziţi: am alergat… n-am mers. spre a-mi mulţumi. eram ca paralizat înainte de a pricepe că pleca… şi… şi când am priceput. Mă clătinam prin sală. orice mişcare atrăgea atenţia. ea era la celălalt capăt al sălii. cu ghetele mele grele care răsunau tare. am rămas ameţit de măiestria cu care salvase situaţia… Am căutat în buzunar şi am rupt din agenda mea o foaie albă. domnii jucau cărţi… numai prin colţuri stăteau de vorbă câteva grupuri… deci. băgam de seamă că lumea se uita la mine… desigur. pe care a luat-o neglijent. de-a curmezişul sălii. S-a întors… ochii ei m-au străpuns ca un tăiş de oţel. abia acum îţi vine în minte reţeta pentru băiatul meu… ce ţi-e şi cu oamenii ăştia de ştiinţă! Câţiva care erau în apropiere au râs binevoitor… Am înţeles. la un pas de uşă… Atunci… o. cu umerii drepţi şi din când în când răspunzând saluturilor cu ţinuta ei indescriptibilă… cu acel splendid calm. natural. nările îi tremurau de mânie… tocmai era să încep să mă bâlbâi… atunci… atunci… a izbucnit deodată în râs… un râs sonor. ceea ce s-ar fi văzut clar în lumina vie. restabilise situaţia… dar pe dată am înţeles că pentru mine totul era pierdut. că din pricina nebuniei mele înverşunate. m-am simţit uşurat… am văzut că prin măiestria ei reparase nebunia pe care o făcusem. sala era goală. glacial şi suveran. eram conştient de nebunia mea… dar nu puteam… nu puteam da înapoi. La uşă am ajuns-o.

n-a fost din laşitate… pentru mine ar fi fost o liberare să apăs pe oţelul rece al trăgaciului… dar. iar sâmbătă… v-am spus… sâmbătă sosea vaporul şi femeia aceasta. strident şi maliţios. care zădărnicise orice ajutor venit la timp… ceasuri întregi. în care mă numeam criminal şi nebun… în care o imploram să mi se încredinţeze… Juram că voi dispărea în ceasul următor din oraş. graba mea de om nebun. unul după altul… asta m-a ajutat să nu leşin… nervii mei nu mai rezistau. ca un criminal… Nici pentru un regat n-aş fi acceptat să traversez încă o dată sala aceea. eram sigur că n-are să-mi mai îngăduie… simţeam încă râsul ei în toţi nervii şi fremătarea mânioasă a nărilor ei… ceasuri întregi. unde era revolverul meu… cu acest singur gând. râsul acela blestemat. cum s-o ajut… căci să mai pătrund la dânsa. m-am plimbat prin odaie încoace şi încolo. pierdut în chip absurd. altfel m-aş fi împuşcat. din colonie. dacă voia… numai să mă ierte şi să aibă încredere în mine. acea datorie de a ajuta. în ascuns. cum să vă explic… simţeam încă o datorie în mine… da. ceasuri întregi. din lume. nu-l puteam potoli… Am mai rătăcit prin port… revolverul îl lăsasem acasă. femeia aceasta mândră. da. că avea nevoie de mine… mă întorsesem acasă joi dimineaţa. întrebându-mă cum aş putea să mă apropii. Nu mai ţineam seama de nimic şi cu gândul acesta m-am şi întors la hotel… numai cu gândul la sertarul stâng al scrinului. unde râsul ei mai răsuna din toţi pereţii… Am plecat… exact nu mai pot spune unde. cu adevărat ceasuri întregi. am tot măsurat cu pasul cei trei metri ai odăii înguste… se crăpase de ziuă. ştiam asta… Ah! cât m-au torturat gândurile acelea — timpul preţios. şi m-am îmbătat… m-am îmbătat ca omul care vrea săşi înece în beţie tot ce mai e treaz în el… dar… simţurile mele rămâneau vii… Râsul era înfipt în mine. mi-am torturat creierul. trei.STEFAN ZWEIG – AMOC - la bufet. Râsul. cum să repar totul. să mă lase s-o ajut în cel din urmă 202 . patru păhărele de coniac. Deodată m-am repezit la masă… am scos un teanc de hârtie de scrisori. vă jur. orgolioasă n-ar fi supravieţuit ruşinii faţă de bărbatul ei şi de lume. sosise dimineaţa. Că nu m-am împuşcat atunci… vă jur. în care o rugam să mă ierte. pe o uşă lăturalnică. datoria aceea blestemată… mă înnebunea gândul că ea ar putea să aibă nevoie de mine. am băut două.. şi am început să-i scriu… să-i scriu tot… o scrisoare plângăreaţă ca un scheunat de câine. în câteva cârciumi. erau frânţi… Apoi m-am strecurat afară.

am împăturit-o. delirantă. căci mam ridicat de la masă scăldat în sudoare. doar eram cu ochii aţintiţi la ceas… bate deodată cineva la uşă… Eu sar… sar ca un tigru… cu un salt. Tremurând. Ceva zăngăni şi se rostogoli lângă noi. inimaginabilă. să aştept.” Apoi am luat scrisoarea. şi un pat… Şi pe masă numai un ceas şi un revolver. sunt la 203 . m-a străfulgerat un gând: aflasem cuvântul adevărat. mă împuşc. numai cu o masă. la secundarul ceasului… un om care nu mănâncă. străbat întreaga odaie. Ei… n-am să vă descriu ceasurile astea… e ceva ce nu se poate descrie… nici eu nu mai înţeleg cum poţi trăi astfel de ceasuri… fără… fără să înnebuneşti… Deci… la trei şi douăzeci şi două de minute… ştiu perfect. n-am făcut altceva decât să aştept. Dacă până la ora şapte nu primesc răspuns. cască ochii la micul arătător. mai surescitat. nu fumează şi nu se mişcă… care toată vremea… ascultaţi. În sfârşit. după aceea reîncepu şi mai febril. şi tot mai încinsă în arşiţa amiezii… O odaie mică. Auzii cum mâna lui bâjbâia pe jos căutând-o şi cum o ridică dintr-o singură mişcare. căci nu poate fi mai îngrozitor decât orele acelea pe care le-am trăit de dimineaţă până seara… închipuiţi-vă o odaie mică. hotărâtor. dar de la primele cuvinte m-a apucat groaza. — Nu mai sunt un creştin credincios… pentru mine nu există nici răi. o vorbă de iertare. Câteva minute glasul tăcu.STEFAN ZWEIG – AMOC - ceas… Douăzeci de pagini am tot bătut câmpii astfel… Trebuie să fi fost o scrisoare dementă. şi i-am spus să ducă plicul. şi un scaun. decât să se uite fix pe masă. care înconjoară cercul cu tic-tacul lui… Aşa… aşa mi-am petrecut ziua aceea. Şi am mai înşfăcat o dată tocul şi am scris pe ultima pagină: „Aştept aici. a trebuit să beau un pahar de apă. apoi sticla goală zvârlită peste bord descrise un arc prelung. iar în faţa mesei. cu un gest violent. fierbinte. să aştept… dar asemenea unui amoc care face ceva fără sens. nici iad… şi dacă există iadul.. nu mă tem. la «Strandhotel». cu acea turbată tenacitate rectilină. mai grăbit ca înainte. pe care. Odaia se clătina. Era sticla de whisky. un om… un om care nu face nimic. nu bea. în plin soare. am sunat un boy. care se uită timp de trei ceasuri… la cercul alb al cadranului. animalic. am luat plicul… brusc. o răsturnase. Abia pe urmă am încercat să recitesc scrisoarea. îi spusesem totul. Totul.

am tresărit speriat… Nu bătuse cineva la uşă?… Miam ţinut răsuflarea un minut. vreau să-l citesc… Nu pot citi… Văd valuri roşii în faţa ochilor. căruia îi trăsesem atunci un pumn peste gură… faţa lui oacheşă era pământie. Îmi bag capul în apă… mă mai limpezesc puţin… încă o dată iau biletul şi citesc: „Prea târziu! Aşteaptă însă acasă. Închipuiţi-vă ce tortură! Am în sfârşit. mă pierdeam cu totul în cele mai absurde conjecturi şi speranţe… De o sută. şi el după mine. ca zgrepţănatul unei pisici. o stare fantastică de somn cu ochii deschişi… un fel de paralizie. afară stătea boy-ul. încă ameţit. care a durat poate sferturi de ore. ceva surd şi totuşi agitat. făcut din teamă. un fel de trăsurică. din grabă. poate ore întregi… Deodată. am dat uşa de perete. ceva care îmi îngheţa sufletul… şi totuşi… totuşi eram fericit: îmi scrisese. 204 .STEFAN ZWEIG – AMOC - uşă şi o deschid. dar insistentă… Am sărit către uşă. îmi îngăduia s-o ajut… poate… aveam voie… O. ne aştepta afară. engl. cu un bileţel împăturit în mână şi. gata s-o scot din ţâţâni… Un băieţaş chinez speriat stă afară. — Come quickly!30 atât a zis… Imediat m-am năpustit ca turbat pe scară în jos. Un sado. în sfârşit. tot mai confuză. sau într-o trăsură în mers… Ceva indescriptibil. o vorbă de la ea… dar totul tremură şi joacă în faţa pupilelor mele.). iar foarte încet. căutând un cuvânt scăpat din vedere… visarea mea devenea tot mai adâncă.. de o mie de ori am citit bileţelul. pe când îl apuc cu aviditate. era parcă scris într-o fugă. o bătaie uşoară. băiatul fuge şi dispare. l-am sărutat… l-am cercetat. boy-ul ei. sfâşiată dintr-un prospect vechi… nişte trăsături de creion zorite şi încâlcite ale unei scrieri de obicei sigure… nu ştiu de ce m-a zguduit aşa peticul acela de hârtie… Era îmbibat de groază şi de mister.” Nicio semnătură pe hârtia mototolită. ne-am urcat în ea… — Ce s-a întâmplat? l-am întrebat… 30 Veniţi repede! (l. nu trebuia încă să mor. privirea rătăcită vestea nenorocire… Îndată m-a apucat groaza: — Ce… ce s-a întâmplat? am putut să mai îngân. din oroare emana din acel răvaş tainic. poate tot te chem. Desfac bileţelul. două minute de tăcere imobilă… Şi pe urmă. pe marginea unei ferestre. între somn şi trezie.

pe o rogojină murdară. a trecut în goană prin cartierul european. Boy-ul a sărit. În întuneric… ochii nu mi se obişnuiseră încă… orbecăiam numai… mâna ei fierbinte… arzător de fierbinte. întrebând şi iar întrebând… Nam mai putut aştepta.STEFAN ZWEIG – AMOC - M-a privit tremurând şi a tăcut cu buzele strânse… L-am întrebat încă o dată — dar tăcea… Îmi venea să-l pocnesc iar în obraz cu pumnul dar… tocmai fidelitatea asta de câine faţă de dânsa mă mişca… n-am mai întrebat nimic… Trăsurică alerga atât de repede prin vălmăşagul de lume. care mirosea rău a alcool şi a sânge închegat… Înăuntru se auzeau gemete… am înaintat pe dibuite. Am strigat după lumină. cu totul lăturalnică… trăsurică s-a oprit în faţa unei case scunde… Era murdară şi chircită parcă. prin labirintul gălăgios al oraşului chinezesc… În sfârşit. ca un nebun… nu-i cruţasem mândria şi n-o ajutasem îndată… pentru că de moarte se temea mai puţin decât de mine. am împi ns uşa întredeschisă… o chinezoaică bătrână a fugit cu un ţipăt… în spatele meu venea boy-ul. tot mai departe. — Am… am înaintat pe dibuite… şi acolo… acolo. încât oamenii se dădeau la o parte înjurând. în partea din faţă avea o dugheană luminată de o lumânare de seu… una dintre acele spelunci care-i ascund pe fumătorii de opium sau pe prostituate. Boy-ul a bătut grăbit în uşă… Prin deschizătura ei. mai degrabă decât să se încreadă în mine… numai pentru că eu. Glasul se opri iar şi ceea ce izbucni apoi erau mai mult suspine decât cuvinte.. Febră… febră mare… şi m-au trecut fiori… am ştiut îndată totul… se refugiase aici fugind de mine… se lăsase ciopârţită de cine ştie ce chinezoaică murdară. numai pentru că aici spera mai multă discreţie… se lăsase asasinată de vreo babă afurisită. am sărit jos. un cuib de hoţi sau o văgăună de tăinuitori. zăcea zgârcită de durere… gemând… o frântură de om… Era ea!… Nu-i vedeam faţa. am ajuns într-o uliţă strâmtă. de pe marginea mării spre partea de jos a oraşului. m-a condus printr-un gang… a deschis cu zgomot altă uşă… apoi alta spre o încăpere întunecată. apoi mai departe. un glas a şuierat. ticăloasa de chinezoaică mi-a adus cu mâini tremurătoare o lampă de gaz fumegândă. Îmi venea s-o strâng de beregată pe canalia aceea 205 .

— Nu… nu… mai bine moartea… să nu afle nimeni… să nu afle nimeni… acasă… acasă… Am înţeles… nu mai lupta decât pentru păstrarea secretului. toată mânia. În văgăuna aceea infectă n-aveam nimic pentru hemostază. am zis. atâta sânge pierduse. dar nu simţeam nici voluptate. ca organism… n-o mai simţeam pe dânsa. cum horcăie gâtlejul. pentru onoarea ei… nu pentru viaţă… Şi m-am supus… Boy-ul a adus o targă… pe care am culcat-o… astfel… aproape un cadavru… sleită şi delirantă… am transportat-o prin noapte… acasă… ferindu-ne de servitorii curioşi şi speriaţi… Pe furiş am dus-o în camera ei şi am încuiat uşile… Apoi… apoi… a început lupta… o luptă grea împotriva morţii. încât era cât pe ce să ţip de spaimă şi de durere. nici groază… eram numai medic… vedeam numai suferinţa… vedeam… Şi am văzut îndată că totul era pierdut dacă nu se întâmplă vreo minune… Mâini stângace şi criminale o răniseră şi era pe jumătate moartă. numai… cum să zic… numai ca materi e. toată drojdia trufaşă de patimă adunată… nu mai eram decât medic. cum unghiile vinete zgârie în gol. Deodată se înfipse o mână în braţul meu. Dar abia rostisem vorbele astea şi trupul chinuit s-a crispat convulsiv. — Ştii dumneata. ai văzut cum trupul se zvârcoleşte. oare. vedeam dinţii albi dezgoliţi brusc. ştii dumneata cum e când moare un om? Ai asistat vreodată.STEFAN ZWEIG – AMOC - galbenă… a pus lampa pe masă… Lumina cădea clară şi gălbuie pe trupul martirizat… Şi dintr-o dată… dintr-o dată… a pierit din mine tot năduful. un om care ajută. ci numai viaţa care se apăra de moarte. sângele ei fierbinte şi sfânt îmi inunda mâinile. pe omul care se zvârcolea în chinuri cumplite… Sângele ei. obrazul lui atât de apropiat era grotesc. cum fiecare deget se 206 . ca doi imenşi ochi de pisică. care înţelege… uitasem de mine… luptam cu simţuri treze şi lucide împotriva grozăviei… Simţeam trupul gol. vedeam strălucind lentilele în lumina palidă a lunii. cum se apără fiecare mădular. pe care-l dorisem în visările nude.. nici măcar apă curată… tot ce atingeam era îmbibat de murdărie… — Trebuie să mergem imediat la spital. care simte. om străin care stai aici nepăsător pe scaun şi care colinzi lumea în plimbare. Acum nu mai vorbea… ţipa ca scuturat de o mânie cruntă. În întuneric.

să simţi un puls care palpită şi în acelaşi timp se stinge… care-ţi scapă printre degete… să fii medic şi să nu ştii nimic. turist amator. fierbinţi şi palizi — da… pe când stăteam aşa. dumneata oare vorbeşti de ajutor ca de o datorie? Ca medic am văzut moarte adeseori. Când privirea lui o întâlnea pe a mea… nu. ca o realitate… pot spune că am studiat-o… dar să fi trăit moartea.… În noaptea aceea înfiorătoare. nimic… decât să stai acolo şi să îngâni vreo rugăciune ca o bătrână veştejită în biserică. minut cu minut… şi când tu nu găseşti nimic în creierul tău înfrigurat. nu a pot descrie… avea ceva atât de 207 . să stai cu braţele încrucişate. îţi alunecă printre degete… în necunoscut… alunecă tot mai repede.. când ai trecut prin ce am trecut eu… când ai simţit că acea răsuflare. cum te mai scoli din somn a doua zi dimineaţa. pierzându-şi jalnic sângele. pierde-vară. după cum spui atât de înţelept — şi totuşi să stai neputincios lângă o muribundă. Înţelegi asta? Înţelegi?… Eu… eu numai un lucru nu înţeleg… cum nu mori şi tu în asemenea clipe. sub forma de caz clinic. cum te mai speli şi îţi mai înnozi cravata?… Cum mai poţi trăi. cu o teribilă expresie de încordare… Boy-ul. cu obraji fierbinţi. şi priveam cum se odihneşte. ştiind şi totuşi neputând nimic… să ştii doar acest singur teribil lucru: că nu-i poţi fi de folos chiar dacă ţi-ai sfâşia vinele din trup… Să vezi un om drag. Înţelegi ce înseamnă să fii medic. şi împotriva febrei care o mistuia în faţa ochilor mei… să găsesc ceva împotriva morţii care se apropia din ce în ce şi pe care nu puteam s-o gonesc de lângă pat. dumneata. pe care vrei s-o reţii din toate puterile sufletului tău. pe deasupra. să găsesc. chinuit de dureri. să cunoşti tratamentul tuturor bolilor — să ai datoria de a ajuta. mormăia încet vreo rugăciune. cum ochii se cască într-o spaimă pentru care nu există cuvinte? Ai trăit vreodată asta. am văzut-o. acea primă fiinţă pentru care te-ai zbătut şi ai luptat cum am luptat eu. asta s-a întâmplat numai o dată: în noaptea aceea. am văzut-o. nimic. pentru ca tortura mea să se dubleze… s-a mai adăugat ceva… ceva diabolic… Pe când stăteam la căpătâiul ei — îi făcusem o injecţie de morfină spre a-i alina durerile.STEFAN ZWEIG – AMOC - încordează împotriva grozăviei. şi iar să strângi din pumni împotriva unui biet Dumnezeu. când stăteam acolo şi-mi storceam creierul ca să aflu ceva. curgea gârlă. să fi murit şi eu. ghemuit pe jos. simţeam în spate doi och i îndreptaţi spre mine. ca s-o reţii? Şi. despre care ştii bine că nu există. să născocesc ceva împotriva sângelui care curgea.

să-l calc în picioare. ca o furnică ce aleargă pe podea… Ah! Privirea aceea… cât mă tortura speranţa lui fanatică. plin de speranţă ca şi cum aceasta ar fi fost ajutorul… salvarea… Ştiu că şi-ar fi deschis şi vinele ca s-o ajute… aşa era femeia aceea. noaptea aceea înspăimântătoare. cu tălpile lui goale. ca şi când ar fi vrut să fugă… departe. a izbutit să rostească: — Jură-mi… să nu afle nimeni… Jură!… Am ridicat degetele. atâta putere avea asupra oamenilor… iar eu… iar eu nu eram în stare să salvez un dram de sânge… O. ca şi cum ar fi vrut să mă implore s-o salvez… înţelegeţi… ridica mâinile spre mine ca spre un dumnezeu… spre mine. recunoscătoare… da. m-am plecat spre ea… atunci mi-a aruncat o privire lungă. o împotrivire… ceva duşmănos şi speriat i-a încruntat faţa… şi-a agitat braţele. acea nesfârşită noapte între viaţă şi moarte! Către dimineaţă s-a mai trezit o dată… a deschis ochii… Acum nu mai aveau în ei nimic orgolios şi rece… Luceau umezi de febră şi rătăceau oarecum străini prin încăpere… Apoi m-a privit: părea că se gândeşte. atât de rău îmi făcea… Şi totuşi.STEFAN ZWEIG – AMOC - rugător… în privirea lui de câine credincios era atâta recunoştinţă… şi în acelaşi timp ridica mâinile spre mine. am spus eu cu toată puterea convingerii. Dar ochii ei erau încă neliniştiţi… Cu buze înfrigurate.. caldă. sărman neputincios. nu deschideam bine gura să-i cer ceva. care ştiam că totul e pierdut… că eram tot atât de inutil acolo. departe de mine… am văzut. îţi făgăduiesc. animalică în măiestria mea… îmi venea să-l iau la goană. dar era prea slăbită. foarte nedesluşit. să-mi întindă tremurând ceea ce-i cerusem. să spună ceva… Iar au început să i se crispeze mâinile. un ghemotoc încordat. 208 . că vrea să-şi amintească obrazul meu… şi deodată… am văzut… şi l-a amintit… căci o spaimă. ca la jurământ. se gândea la lucrul acela… la ceasul de atunci… Dar apoi a început să-şi dea seama… m-a privit mai liniştită. că şi sărea fără zgomot. Am liniştit-o. răsufla greu… Simţeam că voia să vorbească. simţeam cum ne unea iubirea pentru ea… secretul nostru… Un animal la pândă. S-a uitat la mine… cu o… cu o privire de nedescris… blândă. dădea să se ridice. noaptea aceea. chiar în spatele meu. chinuită… buzele i se mişcau uşor… era numai un ultim sunet stins când a zis: — N-are să afle nimeni?… Nimeni? — Nimeni.

dar o altă lumină gălbuie şi nesigură începuse să tremure în aer şi vântul sufla când şi când. adevărat recunoscătoare… Voia să mai spună ceva. singur într-un oraş care nu tolera niciun mister. Acum. înţelegea că mai era o bătălie de dat. Îşi scosese şapca şi. două. A rămas multă vreme aşa. — Pentru ea se sfârşise. Dar iată că lentilele se şi întorceau scânteind spre mine. perfect sănătoasă. Până şi acel animal obtuz. că umbrele nu mai cădeau groase şi întunecate în colţul nostru. dar nu şi pentru mine. Din fericire. Ora trei. dar nu putea. A şters urmele de sânge de pe jos. chipul muncit se arăta şi mai înspăimântător. iar eu… eu trebuia să păstrez secretul. era boy-ul cu mine. Eram singur cu cadavrul — şi singur într-o casă străină. străinul. clopotul bătu.. Nu observasem asta până când. S-a uitat în ochii mei cu privirea lui umedă de câine. medic într-o staţiune depărtată… Plăcută situaţie. ca o briză. în mijlocul tăcerii. 209 . trei lovituri sonore. care cu o seară înainte dansase la balul de la reşedinţă. îi vedeam mai desluşit trăsăturile. pe care l-a chemat un servitor e lângă dânsa… nimeni în casă n-a văzut când şi de unde a venit… femeia a fost adusă noaptea pe o targă şi apoi uşile s-au încuiat… şi dimineaţa e moartă… abia atunci au fost chemaţi servitorii şi casa deodată răsună de ţipete… într-o clipită. parcă de pe coverta de mijloc. dar totuşi hotărâtă: — Yes.STEFAN ZWEIG – AMOC - adevărat. cu ochii închişi. vecinii şi oraşul întreg au aflat vestea… şi cineva trebuie să explice totul… eu. istovită de încordare. Îi spusesem numai atât: — Doamna vrea să nu se afle nimic din ce s-a întâmplat. Lumina lunii pălise. a aşezat totul în perfectă ordine — şi tocmai dârzenia lui mi-a redat-o pe a mea. băiatul acela de treabă. omul se încorda şi glasul îi suna tăios şi ironic. gândeşte-te la întreaga situaţie: o doamnă din cea mai bună societate a coloniei. zace moartă în patul ei… un doctor străin. sub craniul lui gol. sir! N-a spus mai mult. nu? Ştiam ce mă aşteaptă. încă o jumătate de oră. una. o oră. care-mi citea toate în ochi. Apoi a început grozăvia… grozăvia… a mai luptat un ceas greu… abia dimineaţa a venit sfârşitul… Tăcu îndelung. Da. apoi va fi ziuă şi. groaza se va stinge. în lumina clară.

obrazul lui palid şi cam buhăit s-a roşit puţin. este totuşi de datoria mea profesională să constat decesul şi… cauza lui. simţeam că era înveninat. Şi vă rog să mă 210 . nu uita. împreună cu secretul ei. am încuiat uşa şi am pus cheia pe masă. Tocmai de asta aveam nevoie. însă nu era timp de pierdut… şi-apoi… defuncta mă ceruse categoric pe mine. în aparenţă calm.. aşteptam… aşteptam într-una lucrul hotărâtor… pe omul care trebuia să constate decesul până s-o putem închide în sicriu.STEFAN ZWEIG – AMOC - Niciodată în viaţă. În sfârşit. — Aici nu-i vorba să constatăm cauza decesului… ci să găsim alta. apoi însă a zis nepăsător: — Deşi credeţi că vă puteţi dispensa de mine. Uimit. Dar pe când istoriseam. pe care îl trimisese după doctor. şi asta o voi face. N-am răspuns şi l-am lăsat să treacă înainte. De la întâia lui privire. Dar tocmai asta mi-a întărit puterea. la nouă a sosit medicul legist. — La şase dimineaţa. lupţi ca un desperat pentru ultimul lucru care ţi-a rămas — şi ultimul lucru era testamentul ei. Pe urmă m-am întors. iar sâmbătă venea soţul. a ridicat din sprâncene: — Ce înseamnă asta? M-am oprit liniştit în faţa lui. toată energia mea mă împingea la o hotărâre grabnică. simţeam că nervii mei nu vor mai rezista mult. Era pe punctul de a-mi răspunde ostil. mă întâlnise întâmplător pe drum. dar i-am făgăduit să-i salvez onoarea. joi. medicul de care ea îmi vorbise cu atâta dispreţ şi care desigur auzise de dorinţa mea de a fi permutat. era superiorul meu în grad şi în acelaşi timp concurentul meu. Eu trimisesem după dânsul. ştiu bine. n-am avut strânsă în mine atâta energie şi nici nu voi mai avea vreodată! Când ai pierdut totul. secretul. M-a privit fix. am simţit: mi-era duşman. Era. — Ştiaţi că sunt medicul ei? — Da. le-am istorisit tuturor aceeaşi poveste inventată: cum boy-ul. Interzisese să fie chemat alt medic. Această femeie m-a chemat s-o îngrijesc de… urmările unei intervenţii nenorocite… n-am mai putut s-o salvez. Am primit foarte liniştit lumea. Încă din vestibul a întrebat: — Când a murit doamna?… şi i-a rostit numele. — Când a trimis după dumneavoastră? — La unsprezece seara.

— Ascultaţi. medic oficial. Tonul meu hotărât l-a iritat şi mai tare. de orice ar fi. el s-a ferit.STEFAN ZWEIG – AMOC - ajutaţi! Ochii i se căscaseră de mirare. nimeni… nu mai poate cerceta… Cred că asta vă ajunge — trebuie să vă ajungă. deveni cu totul altul… întrucâtva intimidat şi paralizat… 211 . în glasul meu era ceva ameninţător. eu să… — V-am spus că nu m-am atins de această femeie. asta trebuie să vreau. ca eu. deşi n-aveam revolverul la mine. Am băgat mâna în buzunar. Altfel nu veţi ieşi de aici. să-mi ţin promisiunea ca pricina acestei morţi să rămână secretă… Vă dau cuvântul meu de onoare că dacă întocmiţi un certificat care să spună că această femeie a murit… ei. am să vă spun ceva. Fără îndoială. altfel terminam de mult cu mine. când aleargă dement cu pumnalul în mână… Deodată. Eu n-am să girez o minciună. cu acea spaimă făţişă cu care… oamenii fug de un om cuprins de amoc. să acopăr o crimă? — Ba da. hm! Va să zică vă credeţi superiorul meu… sau cel puţin credeţi că aţi şi ajuns… încercaţi numai să-mi ordonaţi… mi-am închipuit eu că aici e la mijloc ceva murdar. căci apropiindu-mă fără nicio intenţie. Şi eu n-am să îngădui ca onoarea acestei femei să fie terfelită. Mi-am păstrat întreg calmul. Dar el a tresărit. altfel… altfel n-aş sta acum în faţa dumneavoastră. Puţin îmi pasă de viaţa mea… sau de a altuia… am ajuns la un punct unde… pe mine mă interesează un singur lucru.. — Pentru crima dumneavoastră. Am făcut un pas spre dânsul şi l-am privit. va fi exact. a îngăimat. din odaie. — Ba da… chiar aşa trebuie să faceţi de data asta. — Nu îngăduiţi. Ea şi-a ispăşit păcatul — dacă vreţi să-l numiţi aşa — iar lumea nu trebuie să afle nimic. asta vreau. — Nu cumva vreţi să-mi cereţi. frumos început! Dar acum am să fac eu examenul medical şi puteţi fi convins că un raport semnat de mine. părăsesc oraşul şi ţara chiar săptămâna asta… şi dacă mi-o cereţi. ceva primejdios. iau revolverul şi mă împuşc îndată ce sicriul ei va fi în pământ iar eu voi fi sigur că nimeni… mă înţelegeţi. dacă aţi fost chemat din pustietatea aia… Frumos fel de a-ţi exercita meseria. ca să nu ajungem la lucruri extreme.

Ne-am apropiat de masă. stătea în faţa mea şi-mi căuta ochii îngrijorat. N-am înţeles ce voia să spună. moale de tot: — Pentru prima dată în viaţa mea aş iscăli un certificat fals… oricum… o să găsim o formulă… înţeleg. ştiind că n-ar însemna decât să jigniţi un om. nu ştiu. totul se clătina şi se învârtea. iar unei moarte să-i faceţi un rău imens. închizând-o în urma lui. Eram bolnav? Eram… nebun? L-am însoţit până la uşă. mi-am epuizat şi ultimele forţe. — Cât am zăcut aşa pe rogojină. de mă simţeam atât de înspăimântat. l-am ajutat eu. am descuiat-o şi. tâmplele au început să-mi zvâcnească. A confirmat dând din cap. n-o să staţi la îndoială. nu? — Pe cuvântul meu de onoare. 212 . care treceau cu un şuier domol peste vapor? Dar obrazul chinuit — acum pe jumătate luminat de răsfrângerea zorilor — se încruntă din nou. se întâmplă tot felul de lucruri… Dar nu putem aşa. Mă lua cu frig — să fi fost primele adieri ale vântului de dimineaţă. după care decesul se datora unei paralizii a inimii). — Plecaţi chiar săptămâna asta. şi chiar în faţa patului ei m-am prăvălit… aşa… aşa cum se prăbuşeşte omul cuprins de amoc la sfârşitul goanei sale. După câteva minute. ca să-şi ascundă jena. atât de chinuit? Deodată mi-a luat mâna şi mi-a scuturat-o cu o cordialitate neaşteptată. dintr-o dată… — Bineînţeles că nu puteţi. — Cineva vrea să intre aici… vrea s-o vadă. Apoi s-a ridicat şi m-a privit.. (În tâmple îmi zvâcnea: „Repede! Cât mai repede!”) Dar acum. Am observat că voia să pară sever şi profesional. — Curaj! Încercaţi să vă dominaţi… zise. Se opri iar. Am sărit în sus. Până ce am simţit că mă atinge cineva. fără cunoştinţă şi cu nervii zdrobiţi. S-a uitat iar la mine. Dar ce oare se petrecea în mine. ca să-i dau curaj.STEFAN ZWEIG – AMOC - atitudinea lui rigidă cedase. timid şi cu atitudinea lui devotată. Era boy-ul care. desigur. a spus el. A bolborosit cu o ultimă împotrivire. Din nou. certificatul era gata (acela care a apărut mai târziu şi în ziare. — Am să mă ocup imediat de sicriu.

atât de mişcător de tânăr era… pe dală am fost nespus de zguduit de osteneala ce-şi dădea să fie bărbat. unei fiinţe curate şi tandre. — Iertaţi-mă. l-aş fi urât pe omul acela. cu o privire nesfârşit de caldă şi de 213 . fiindcă îl iubise ea. — Cine e? M-a privit tremurând. aş fi vrut… aş fi vrut s-o mai văd pe doamna… Fără să-mi dau seama. Apoi a zis. mi-am pus braţul pe umărul acelui străin. unui orgolios… nu. Părea un copil. în febra aceea făcută din dorinţă. îl uitasem cu desăvârşire pe „el”… Uitasem că mai e în joc un om… un om pe care femeia aceea îl iubise şi căruia îi dăruise pătimaş ceea ce-mi refuzase mie. S-a uitat la mine mirat. a zis în sfârşit. Cu douăsprezece. să aibă ţinută… să-şi ascundă emoţia. Şi foarte palid. Am văzut numaidecât că mâna îi tremura când şi-a dus-o ia cozoroc… L-aş fi îmbrăţişat. teamă şi grabă. Privirea mea lacomă. dintr-o dată. cu totul involuntar. Dintr-un salt. trebuia să se constrângă să nu izbucnească în plâns. atâta tact la o făptură atât de primitivă? Cum se face că uneori.. cu mare. fără să rostească niciun nume — de unde. cum trebuia să fie bărbatul care o posedase pe femeia aceea… nu se dăruise unui seducător. pentru că era aidoma cum îl dorisem. l-aş fi putut sfâşia… Acum… nu pot… nu pot să-ţi descriu ce grabă era în mine să-l văd… să-l… să-l iubesc. în anumite clipe. cu douăzeci şi patru de ore înainte. am fost în prag. Acolo aştepta un ofiţer blond. — Da… dar… Ochii îi erau speriaţi. Voia să spună ceva şi nu îndrăznea. am înţeles îndată şi am fost îndată posedat de setea şi de nerăbdarea de a-l vedea pe acest necunoscut. Ceva îl frământa pe credinciosul animal. foarte stângaci. şi l-am condus. impetuozitatea cu care-l primisem îl zăpăceau şi mai mult. tânăr de tot. parcă temându-se să nu fie bătut. subţirel. copilul ăsta.STEFAN ZWEIG – AMOC - — Nimeni n-are voie să intre. mare teamă: — El! Am tresărit. Tânărul stătea cu totul intimidat în faţa mea. Căci vedeţi ce lucru straniu!… În toiul acestei torturi. tânăr. ci unui copilandru. cum conduci un bolnav. o delicateţe uimitoare îi însufleţeşte pe unii oameni cu totul reduşi?… A zis deci cu teamă. trădându-l… ofiţerul ăsta tânăr. Mustaţa mică tresărea.

nu pot să cred. a gemut el.. Chiar alaltăieri a fost la bal. M-a apucat de mână… blând… deşi speriat… şi deodată am simţit cum privirea lui era agăţată de mine… — Spuneţi-mi adevărul. N-am putut să-i spun nimic — numai inconştient l-am mângâiat pe părul blond. doctore. Dar am simţit amândoi că viaţa fiecăruia depindea toată de femeia aceasta. eu. îngăimă el. şi că ea îl luase cu dânsa în nefiinţă. Şi totuşi. copilul lui. căci uitasem să vă spun: eram căutat. eu!… Şi cu tine… Noi doi! Şi trufia ei. deşi era cât pe-aci să-mi ţicnească din gâtlej şi să-i strig în faţă: „Eu. l-am ridicat şi l-am dus într-un fotoliu. În clipa aceea se şi crease un fel de înţelegere între simţămintele noastre comune. s-a prăbuşit în genunchi… în faţa patului… întocmai cum mă prăbuşisem şi eu. mi-a făcut semne prietenoase. şi-a luat singură viaţa? — Nu. vorbele îmi veneau pe buze. moale. Ne-am dus către moartă… Zăcea acolo. Bărbatul ei sosise după ce sicriul fusese închis… nu avea încredere în certificat… lumea şoptea fel de fel… şi el mă căuta… Dar nu puteam să-l văd pe acela despre care ştiam că o făcuse să 214 . cum a putut să se întâmple? I-am povestit o minciună lungă. Ca doi fraţi am vorbit în toate zilele acelea despre lumina sentimentului ce ne lega… şi pe care nu l-am trădat unul altuia. blestemata ei trufie!” Dar m-am oprit. Nu se mai ruşina. nesiguri… se vedea după umerii lui cât era de răscolit şi de sfâşiat… mergea ca un om care înaintează împotriva unei năprasnice vijelii… Dintr-o dată. — Şi e… vreau să zic… e cineva… cineva… vinovat de moartea ei? — Nu. plângea în hohote. albă. — Nu pot să cred. Am repetat: — Nu… nimeni nu-i vinovat… a fost o fatalitate. n-am vorbit decât de ea în acele zile în care am stat ascuns la ofiţerul cel tânăr. ca de copil. Nici lui nu i-am destăinuit secretul moartei. dar atunci strângeam din dinţi… Niciodată n-a aflat că defuncta purta un copil al lui… că eu urma să ucid copilul. Cum e cu putinţă. am răspuns. Am sărit numaidecât. Din când în când.STEFAN ZWEIG – AMOC - recunoscătoare. printre pânzele albe — am simţit că vecinătatea mea îl apăsa totuşi… m-am dat înapoi să-l las singur cu ea… S-a apropiat încet… cu… cu… paşi tremuraţi. era veselă. am răspuns eu iar.

să pot fugi… Ca un hoţ m-am strecurat noaptea pe punte. pe obrazul lui încordat apăru o umbră de 215 . zgomote: marinarii începuseră să spele puntea. am lăsat totul vraişte. negru… sicriul ei… Auzi. nu trebuie să afle niciodată… am să ştiu să-i apăr secretul împotriva oricărei încercări… împotriva acestui mişel. Dar… când am sosit pe vapor… noaptea… la miezul nopţii — era cu mine şi prietenul meu — în momentul acela… tocmai ridicau ceva cu macaraua — ceva dreptunghiular. să fac pe indiferentul. sicriul ei… m-a urmărit aici cum o urmărisem eu… şi a trebuit să asist. numai mie… Înţelegeţi acum. încăperea e încuiată… dar ştiu cu toate simţurile mele. de care a fugit. nimic n-are să afle… secretul ei îmi aparţine mie. nu pot să îndur balurile lor mascate şi râsetele lor lascive… pe moarta aceasta o simt şi ştiu ce-mi cere… ştiu că mai am o datorie… n-am sfârşit încă… secretul ei încă mai e în primejdie… ea nu mă liberează încă… Din mijlocul vasului se auzea târşâit de paşi. toată avuţia mea. căci bărbatul ei era de faţă… O însoţeşte în Anglia… poate vrea să se facă o autopsie acolo — a luat-o în stăpânire… acum îi aparţine din nou… nu ne mai aparţine nouă… nouă amândurora… Dar eu mai sunt aici… merg cu ea până în ultimul ceas… soţul n-are să afle. pentru că mi-am părăsit postul fără permisie. sub fiecare palmă de pământ pe care calci putrezeşte un hoit… totuşi nu pot să îndur. refugiindu-se în moarte… Nimic. în cală… între baloturi de ceai şi de nuci de cocos. la dispoziţia oricui… domnii de la autorităţi m-au şi şters desigur din cadrele administraţiei. ca să nu mă recunoască nimeni… Am părăsit tot ce posedam… casa. o prostie… marea îşi rostogoleşte valurile peste milioane de morţi. în oraşul acela… în lumea unde toate îmi aminteau de ea… ca un hoţ am fugit prin noapte… numai ca să mă liberez de ea… numai ca să uit. Omul tresări de parcă s-ar fi simţit urmărit. Dar nu mai puteam trăi în casa aceea. desigur. se află sicriul ei… Nu pot să mă duc acolo. cu toată munca mea de şapte ani..STEFAN ZWEIG – AMOC - sufere… m-am ascuns… patru zile n-am ieşit din casă. nici unul dintre noi n-a ieşit… iubitul ei îmi procurase sub un nume fals un bilet de vapor. în fiece secundă ştiu… chiar când aici se cântă valsuri şi tangouri… e. înţelegeţi… de ce nu pot vedea oamenii… nu pot auzi râsul lor… când flirtează şi se împerechează… căci acolo. Jos… jos.

Zadarnic am căutat noaptea aceea şi în noaptea următoare. până la urmă te doboară. căruia din nefericire nu i-am cerut sfat la timp. unul cu o bandă de doliu la braţ. pentru caritabila dumneavoastră vizită… am în cabină pe tovarăşii mei de drum… câteva sticle bune de whisky vechi. Fără să vreau. după cum mi s-a spus. şi aş fi crezut că totul fusese un vis sau o apariţie fantastică. vă mulţumesc. dură. curios de strâmb şi de hârşit. domnule. un mare comerciant olandez căruia. mă întorc în Europa sărac lipit… ca un câine care scheaună în urma unui sicriu… nu alergi nepedepsit atâta vreme pradă amocului. Gândul că îi cunoşteam cea mai ascunsă suferinţă. Viaţa mea ferfeniţită nu mai poate s-o cârpească nimeni… am slujit degeaba onorabilul guvern olandez… pensia s-a dus dracului. Dispăruse. ţinându-se deoparte. ruşinea. şi sper că sfârşitul mi s-a apropiat… Nu. apoi pe prietenul meu de odinioară. dacă între timp nu mi-ar fi sărit în ochi printre pasageri. Mă mai privi o dată ironic… ba chiar provocator. mă dădeam totdeauna la o parte când 216 . domnule. Se sculă mormăind: — Plec… plec îndată… Era un chin să-l vezi: privirea rătăcită. mulţumirile mele. care mă consolează uneori. pe coverta acum luminoasă. dar simţeam că totul vine din ruşine. către cabine. Să nu credeţi cumva că mă simt mai bine de când v-am arătat tot ce aveam în maţe. e să crap cum vreau… şi să nu mai suport plictiseala ajutorului unui străin. Nu l-am mai văzut. îi spusei: — Îmi permiteţi să vin după-amiază la dumneavoastră în cabină?… Mă privi: o expresie batjocoritoare. cinică îi contractă buzele. ochii umflaţi şi roşii de băutură ori de plâns. grav şi îndurerat. ruşinea nespusă de a se fi dezvăluit. ceva răutăcios îi sacada şi-i schimonosea fiecare cuvânt. — Aha… faimoasa dumneavoastră datorie de a ajuta… aha… cu maxima asta aţi reuşit să mă faceţi să trăncănesc… Nu. Îmi respinsese compătimirea: simţeam în fiinţa lui umilită. bunul meu browning… La urma urmei. Apoi îşi încovoie umerii. îmi stârnea un fel de timiditate misterioasă. dintr-o ruşine fără margini. Îl vedeam umblând de colo până colo.STEFAN ZWEIG – AMOC - spaimă. ajutorul lui e mai eficace decât toate palavrele… Vă rog. se întoarse fără să salute şi înainta.. nu vă osteniţi… singurul drept omenesc care-mi rămâne. la locul cunoscut. mie şi nopţii. tocmai îi murise soţia de o boală a tropicelor.

sicriul unei doamne distinse din coloniile olandeze trebuia să fie transportat de pe bord într-o barcă. cu soţul care îl coborau împreună. S-a ferit să răspundă. În prezenţa soţului. sicriul de plumb însă căzu imediat la fund şi nu mai putu fi scos. Mie însă. cred. eu mă dusesem la Operă şi apoi în una din cafenelele pline de lumină de pe Via Roma. În noaptea aceea — aşa am citit — la o oră când nu era aproape nimeni pe vas. Oricum. În acea clipă ceva greu căzu de pe puntea de sus şi prăvăli cu el în adâncimi sicriul. hamalii şi soţul moartei fură salvaţi. Cei mai mulţi pasageri coborâseră seara de pe bord. sicriul fu coborât pe o scară de frânghie. un strigoi: două lentile fosforescente care luceau într-un obraz de un alb lunar. pe când sus. Că valurile aduseră în port cadavrul unui bărbat de vreo patruzeci de ani — aşa cum relata în acelaşi timp o scurtă notiţă din ziarul local — lucrul acesta nu părea să aibă vreo legătură cu accidentul descris atât de romantic. 1922 217 . numaidecât îmi năluci de după ziar o arătare.STEFAN ZWEIG – AMOC - trecea. ca să nu-i indispună pe pasageri cu un spectacol trist. într-un fel care mi-a dovedit îndată că primise ordin să tacă. Abia în ziarele italiene am citit despre acel pretins accident din portul Neapole o dare de seamă cu adausuri romantice.. societatea maritimă pare că făcuse totul ca să mascheze adevărul. Întorcându-ne spre vapor într-o şalupă. a cărui explicaţie se găseşte. cu hamalii. Am întrebat pe un marinar ce se întâmplase. şi nici a doua zi. un altul mai aranja lucrurile spunând că scara se rupsese singură sub o povară prea mare. era o forfotă misterioasă de carabinieri şi de jandarmi. la bordul întunecat. în povestea străinului meu. Un ziar afirma că acela care se aruncase de-a lungul scării fusese un nebun. m-au mirat câteva bărci care înconjurau cercetând vasul cu torţe şi cu lămpi de acetilen. nu cumva să mă trădeze privirea că ştiam mai mult decât el însuşi despre propria lui soartă. şi destul de anevoios. În portul Neapole s-a întâmplat apoi acel ciudat accident. când vasul a pornit liniştit mai departe spre Genova fără urmă de incident. la bord nu s-a putut afla nimic. Cu ajutorul bărcilor.

după exalaţia dulceagă de varec şi de putregai pe care o degajă algele aduse pe mal de fluxul apei. ca să scap. simţeam încă sub călcâie alunecare şi legănat. râsul fără noimă. iar de acolo în alta.. aşadar. tumultul acela absurd se stingea. acea învălmăşeală zgomotoasă a început să mă ameţească şi. şi am mers la întâmplare de-a lungul străzii largi şi luminate. Aerul din mica sală de mâncare a hotelului. Călătoria fusese agitată şi în sânge îmi mai clocotea o beţie dulce. Am înaintat la voia întâmplării. îmi făcea bine să mă las legănat în voia curentului de trecători indiferenţi şi gătiţi provincial. aceste atingeri care mă împingeau pe nesimţite. şi deasupra slabei lumini începeai să vezi în sfârşit iar stelele şi un cer învăluit în negru. mi se părea insuportabil şi cum aveam încă pe buze suflarea curată a mării cu sarea-i răcoroasă. A trebuit deci să aştept o zi într-un loc străin. pământul părea că se mişcă de parcă respira şi strada că se balansează până la bolta cerului. unde cânta o muzică a Gărzii Naţionale. simţeam îndoit impuritatea lui tulbure. să petrec o seară care nu oferea altă atracţie decât o melancolică „orchestră de femei” într-un local periferic sau o conversaţie monotonă cu tovarăşi de drum cu totul întâmplători. Dar curând n-am mai putut răbda fluctuaţia necontenită. până într-o piaţă. Deodată. am cotit pe o stradă lăturalnică. pierdusem trenul de noapte pentru Germania. unde încetîncet. luminile care ţâşneau din mii de izvoare mărunte şi tropotul neîncetat al paşilor. în cartierul marinarilor. străini sau rânjind. în mijlocul unui torent de lume care se mişca molcom. Trebuie să fi fost aproape de port. în încâlceala acelor străzi care se ramificau ca nişte artere. ochii lor care se căscau miraţi la mine. gras de untdelemn şi îmbâcsit de fum.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - Uliţa sub clar de lună Vasul întârziase din pricina unei furtuni şi abia seara târziu acostase în micul port francez. fără să mă uit la numele ei. Astfel. mai mică. La început. Am ieşit. ghiceam asta după mirosul de peşte stătut. Lămpile electrice cu arc — aceşti aştri ai marilor bulevarde — nu mai ardeau aici. şi apoi mai departe. şi care deveneau din ce în ce mai întunecoase cu cât mă depărtam de piaţa centrală. după duhoarea specifică a aerului viciat şi a odăilor neaerisite care se aşază greoi prin colţurile acelea până 218 .

La fel era şi aceea în care mă pomenii deodată prizonier. din sânul bolţilor. Din odăiţe răsuna şi o muzică ademenitoare. ca şi marile bulevarde ale luxului. târg murdar al tuturor patimilor. Îmi plac aceste uliţe din oraşe necunoscute. fiecare diferită de cea de alături.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - când vine marea furtună şi le dă răsuflare. Străzile acestea sunt aceleaşi la Hamburg. Din cafenele urlă glasurile beţivanilor şi ale jucătorilor de cărţi care se ceartă. invitându-te foarte lămurit. ici. totul e numai în interior şi discreţia aceasta aparentă excită prin îndoita tentaţie a secretului şi a accesibilităţii. plină de animale mânate de instinct — iată ce sunt acele uliţe necivilizate. îngrămădire clandestină a tuturor ispitelor oferite marinarilor care. una desfrânată. căci viaţa în culmile ei ca şi în treptele ei de jos are aceleaşi forme. priveam o uliţă după alta. atât de tainic. Urmărisem la întâmplare câţiva cuirasieri. Printr-o uşă întredeschisă luceşte carne goală de sub paiete aurii. la Colombo şi la Havana. care îşi târau 219 . Ultimele fantastice rămăşiţe ale unei lumi cu simţuri nedisciplinate. dar şi marea aventură. Ai putea să visezi la ele. aventura meschină. dar toate întunecoase şi cu un murmur potolit de muzică şi de glasuri care ţâşneau din nevăzut. descind aici pentru o noapte ca să-şi satisfacă întrun ceas multele şi senzualele lor visuri. ca şi singurătatea neaşteptată. Aceste uliţe trebuie să se ascundă undeva. după nopţi singuratice pe mări străine şi primejdioase.. aceleaşi pretutindeni. Toate astea se arată însă cu sfială şi înăbuşite perfid îndărătul obloanelor ipocrit lăsate în jos. excitante prin ceea ce vădesc şi ademenitoare prin ceea ce ascund. cinematografe făgăduiesc prin afişe ţipătoare splendori nebănuite. Zecile de promisiuni le înviorează privirile adormite. şi cu un salut confidenţial îţi fac cu ochiul. Întunericul ăsta nesigur. îmi făceau bine. Mi-am încetinit pasul. într-o periferie a marelui oraş. căci aici se găsesc de toate: femei şi joc. colo. Căci toate erau închise şi toate clipeau doar cu o lumină roşie sau galbenă. pentru că ele spun atât de neobrăzat şi de stăruitor ceea ce casele luminoase cu geamuri sclipitoare şi cu oameni distinşi ascund sub zeci de măşti. băutură şi spectacol. o sumbră junglă de patimi şi de hăţişuri. încât abia îi puteai ghici izvorul subteran. una liniştită. Marinarii rânjesc unul la altul când se întâlnesc aici. mici lanterne pătrate se ghemuiesc pe sub porţi. unde pasiunile încă se descarcă brutal şi neînfrânat.

care-mi păru ciudată. în dosul cărora însă clipea perfid vreo lumină sau uneori o mână făcea un semn. unul bătu la fereastră. acolo. tocmai pentru că nu mă împărtăşeam din nimic — era un sentiment care aparţine izvoarelor vii ale fiinţei mele lăuntrice şi care în necunoscut mă cuprinde totdeauna ca o voluptate. ascultând în strada singuratică. îmi amintea de patrie. Dintr-un bar. totuşi. Aveam numai sentimentul că nimic din ce se petrece acolo nu e pentru mine şi că totuşi mie îmi aparţin toate. acel dans foarte naiv din „Freischutz”: „Frumoasă. într-un ungher străin al lumii şi de aceea avea ceva ciudat de înrudit. ei râdeau şi le strigau glume deocheate. nu mai ştiam numele lor. un cântec german. Simţeam limpede că tăcerea asta era minciună şi că sub ceaţa tulbure a uliţei mocneşte ceva din putregaiul lumii. Dar rămăsesem acolo nemişcat. simţeam numai că eram străin. din toate câte stăteau acolo pe jumătate adormite. îi chemară nişte femei. Şi într-acestea — câţiva 220 . confuz şi slab. de bere. râsul se depărta şi curând nu-i mai auzii. că nu aveam niciun ţel. dar era totuşi o melodie germană. Iar se cufundă în tăcere uliţa. miraculos desprins de orice şi pierdut în necunoscut. înăbuşit de depărtare sau de un perete. într-o uliţă pierdută şi sălbăticită? Căutam glasul acela bâjbâind de la o casă la alta. nu ştiu de unde. nici uliţa. mai profunde trăiri. Nu mai simţeam oraşul.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - zăngănind săbiile pe pavajul gloduros. mă întrebam. numai câteva ferestre mai clipeau nedesluşit în lumina ştearsă a lunii. voluptatea şi primejdia. Venea. Mă oprii sorbind liniştea aceea. verde cunună de fete!” Îl cânta foarte prost un glas de femeie. Cine. îşi revarsă din inimă acest biet cântec. în acelaşi timp îndepărtând şi momindu-i pe trecători. aici? Cine. niciun rost. Brusc — pe când stam aşa. inspirat de vreo amintire. reclame ţipătoare de whisky. viaţa aceea obscură din jurul meu o simţeam cu atâta plenitudine cum îţi simţi sângele sub propria-ţi piele. cu obloanele lăsate. soldaţii merseră înainte. ceva care să mă smulgă din starea asta somnambulică de pândă în gol — am auzit venind de undeva. întâiul cuvânt care. totuşi l-am simţit ca un salut. stăteam încercând să trag cu urechea în gol. Dar totul era încuiat. fiindcă în dosul ei zumzăia misterul. anunţau un bar camuflat. Afară erau lipite afişe bătătoare la ochi.. vorbeşte limba mea. apoi un glas înjură undeva. Era o beatitudine a celei mai adevărate. nici pe al meu. după săptămâni întregi. oarecum aşteptând ceva care trebuia să se întâmple.

unde uşi întredeschise. Înăuntru. părul afânat. ajunsese vulgar şi semăna cu o mască. Ca tăiat de un cuţit căzu ultimul cuvânt al cântecului.. simţii un gol în faţa mea. Încetul cu încetul. un chip sulemenit şi obosit stătea cu coatele pe masă. Dar. lumini de lămpi voalate şi paturi pregătite. O clipă şovăii. dar. De fapt. speriat. În faţă. astfel putui să mă uit la ea. numaidecât. glasul tot mai răsuna. cu spaimă. care trădau o şi mai mare indiferenţă decât serbezeala ochilor ei ce licăreau slab de sub pleoape. dar nedesluşit. cu o tejghea şi o masă. nu găseam niciun pretext. goală. o învrăjbire a tăcerii. un om care stătuse probabil lipit de geam trăgând cu urechea. corpolentă şi de un cenuşiu murdar. la tejghea. pe când mă aplecam hotărât. începeau să cedeze şi cădeau larg brăzdaţi până la gură. mormăi un fel de scuză şi pieri în penumbra uliţei. Asta m-a ademenit. obrazul era încă frumos şi proporţionat. ar dezvălui îndată adevărata lor destinaţie. Aş fi plecat bucuros. fata s-a dus şi curând s-a întors cu paşi fără vlagă. ba chiar mai tare. ca printr-o sleire lăuntrică. trilul refrenului era tot mai limpede. mi se păru. apoi mă îndreptai spre uşa interioară. într-o tăcere pustie şi încordată. mă privi cu ochi căscaţi. ceva viu în umbra gangului. tresări repede. amintindu-şi de datoria ei. intrasem aşa. privirea-i trecea pe lângă mine. cu o altă fată. în gol. şi totuşi palid de spaimă. aşa că am putut să recunosc casa. pătaţi de farduri proaste şi buhăiţi. Totul cădea fleşcăit. dar. după obiceiul acelor localuri. mă întrebă ca doresc să beau şi în franţuzeasca-i aspră recunoscui îndată că-i germană. Chiar rochia atârna cu totul 221 . mai în spate. Am apăsat clanţa şi am intrat repede. obrajii. privirea mea începu să se orienteze şi văzui o odaie aproape goală. lângă al meu. ca nişte lumini gata să se stingă. Pe când fata ridica paharul. ca şi când aş fi spart ceva. Era evident că totul nu slujea decât ca intrare în alte odăi dosnice. Şi.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - paşi se auzeau din depărtare — vocea răsuna mereu. Ciudat fusese acel salut. un al doilea pahar pentru dânsa. M-am uitat după om. Am comandat bere. intimidat. bine ascunsă sub perdele albe. aşa că mă aşezai cu resemnare la masa din faţă. Fata. Ceva parcă se mai mişca în umbra învăluitoare a străzii. un obraz scăldat în roşul luminii unei lanterne suspendate. patroana. Salutul meu căzu greoi în odaie şi abia mai târziu îi răspunse un ecou plictisit. tot mai aproape. mai degrabă frumuşică. Mă simţeam prost. Cu totul mecanic. pleoapele erau grele. puse.

o sticlă! strigă patroana râzând. Privirea lui. îi porunci ea sărmanului om. Îmi răspunse fără să mă privească. însoţeau acel râs. În toate.. zgârcitule. măi. flacăra tremură. patroana căsca. aproape lipit de uşor. Te târăşti iar în jurul casei. Bănuiam după curent că cineva deschisese uşa în spatele meu. zgârie-brânză? Hai. ca un câine bătut. Abia acum văzui desluşit sub lampă faţa răvăşită şi istovită. cealaltă fată stătea într-un colţ şi se uita la mine ca şi cum ar fi aşteptat s-o chem. Patroana şi fata de lângă ea râdeau tare. spinarea i se arcui strâmb. Mă simţeam de prisos. Ai vrea toiul pe gratis. de parcă i-ar fi ţâşnit flăcări din trup. nu se putea dezlipi de pe podea şi se plimba de colo până colo. că nu-ţi fac nimic! Mă întorsei iute. Ţinea pălăria în mână. şi tremura sub salutul violent şi sub râsul care scutura ca un spasm trupul greoi al femeii. Şi. din cea scumpă. Îi vorbise în germană. căci indiferenţa aceea era întrun fel aţâţătoare. şoaptele patroanei aruncate în grabă. păreau însă că-l cunosc pe client. stăteam acolo. aruncai o întrebare.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - neglijent. glasul de lângă mine. deşi nu înţelegeau nimic. — Aşază-te acolo. lângă Françoise. curiozitatea şi groaza mă ţintuiau. în aerul tulbure şi saturat. Trupul lung al omului se chirci sub râsul răutăcios. simţeam un om obosit care continua să trăiască numai mecanic. Aş fi plecat bucuros. În spatele meu. Sfios ca un cerşetor. până să se deschidă bine uşa. Françoise. întâi către femeia care vociferase atât de violent acel „bun venit”. indiferentă şi apatică. ştiu. privirea umilă a omului care stătuse înainte. — Iar ai venit? strigă în germană. În acelaşi timp. ca marinarii. care ar fi dorit să se ridice mereu spre femeie. bâjbâind pe lespezi. părul umed şi rar pe o ţeastă 222 . vărsă vin pe masă. stai afară. Din dosul tejghelei. recunoscui trupul bălăbănit. speriat de un râs strident lângă mine. Cu timiditate şi groază. batjocoritoare: Dacă ţi se pare prea scumpă. ca şi cum ar fi vrut să-şi ascundă capul. — Dă-i şampanie. apoi spre uşă. prăpăditule! Ai vrea să-ţi caşti pe gratis ochii la mine. care se apropia cu paşi târşiţi şi speriaţi. Apoi către el. Doar vezi că sunt cu un domn. intră. răguşit de tutun şi de bere. abia mişcând buzele. Deodată trasării. glasul era uzat. ascuţit şi batjocoritor. Mâna îi tremură când apucă sticla să-şi toarne în pahar. clătinându-mă ameţit. dar îmi venea greu.

Între el şi mine e o poveste veche. tare şi prosteşte. ca şi când ar fi vrut să mă răsucească. patroana şi cealaltă fată. fanatică. pieziş era totul în el şi ghemuit. parcă gata să muşte. omul tresărea ca şi cum l-ar atinge un fier roşu. ceva lipsit de vlagă. doar ca să-l tortureze pe celălalt. luai o ţigară. o glumă zilnică. trezită brusc din somnolenţă. îmi strigă autoritar fata pe franţuzeşte şi mă apucă violent de braţ. şi de emanaţiile cărnii ei fleşcăite. speriată şi umilă. jalnic. Eram îngrozit de femeia de lângă mine care. ea îi şi porunci: — Dă foc aici. încheieturile moi şi parcă frânte. trăgea repede cu ochiul spre el. care mirosea a pudră ieftină. şi totuşi nu fără răutate. de ciudă. priveam numai la dânsul şi mă treceau fiori văzând cum creşte în el un amestec de furie. La fiecare mişcare. o coborî repede din nou. Aruncai banii pe masă. se răsti la el: Ascultă colea. dar ea nu-i luă. Înţelesei numaidecât că se prefăcea. Fără s-o iau în seamă. Acum. vulpoi bătrân. — Dacă te supără. Când privirea lui — ridicându-se nesigură şi întâlnind-o pe a mea — se intimidă. mai bea un pahar cu mine! Deodată mi se băgă în suflet cu un fel de tandreţe impetuoasă. Hai. — Nu te sinchisi de el. mă apucă spaima.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - osoasă. asta am spus. pe când căutam cu privirea pe masă un chibrit. Ai vrea să ştii ce spun? Că mai bine m-aş arunca în mare decât să merg cu tine. încât îi tremurau mâinile. M-am speriat chiar mai tare decât el de această pretenţie grosolană de a mă servi. femeia se vârâse cu totul în mine. Părea că pentru ele este o distracţie obişnuită. Trebuie să se supună. cu dinţi rânjiţi. nu-i de azi. Aveam oroare de obrazul ei sulemenit.. Ca s-o îndepărtez de obrazul meu. era străbătută de o lumină răutăcioasă. şi m-am zorit să-mi găsesc singur 223 . îl dau afară pe câinele ăsta. dând să plec. şi mi-era silă să văd cum la toate gesturile femeii. Eu însă mă simţeam neliniştit văzând cum deodată… fata cealaltă se apropiase de el cu o falsă tandreţă şi începea să-l asalteze cu dezmierdări. Strâmb. de invidie şi de dorinţă şi cum totuşi acel ceva se ascundea îndată ce ea doar întorcea capul spre dânsul. care-l făceau să se cutremure dar pe care nu avea curajul să le respingă. iar privirea pe care acum o ridică o dată şi apoi speriat. scapăra într-atât de răutate. Apoi. Iarăşi râseră. îi simţeam trupul tremurând de bucuria crudă a acestui joc.

spasmodic. Ce plăcere putea să-mi facă spelunca asta. O clipă ochii îi luciră privindu-mă. Mă dezgusta să fiu complice la înjosirea unui om. un frate. Atunci sângele i-a clocotit de răutate. era obişnuit să numere cu grijă şi să cântărească monedele între degete. şi. Omul. zise: Nu-ţi iau 224 . i-am dat a înţelege limpede cât de puţin mă atrăgea senzual.. biciuit de cuvintele ei. o brazdă i se adânci vulgar în jurul gurii. de tutun şi de parfum ieftin? Mi-era sete de aer. cu aburul de bere. a scos cu degete tremurânde o pungă cu bani. cu o scârbă de nedescris în privire.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - chibritul. Omul se trase înapoi speriat. — Cum mai tremură pentru dragii. Fără îndoială. Simţeam înjosirea prin femeie şi împărtăşeam ruşinea cu el… — Îţi mulţumesc mult. îi spusei în germană — femeia tresări — nu trebuia să te osteneşti. O ezitare. Se vedea lesne că nu era obişnuit să cheltuiască uşor banul. O secundă îi întâlnii privirea. Dar. brusc. omul înaintă. a băgat mâna în buzunar şi. apropiindu-se cu un pas. i-am întins banii şi m-am ridicat. clătinându-se cu paşii lui oblici şi puse iute pe masă o brichetă ca şi cum s-ar fi temut să nu se frigă atingând-o. o lungă ezitare. Privirea aceea de rob a întâlnit în mine un bărbat. aşa cum au ţăranii şi oamenii de rând. o strângere de mână puternică şi recunoscătoare. ca gonit de ameninţarea ei. mi se făcu scârbă de glasul ei muşcător şi de atâta cruzime. Apoi îi întinsei mâna. ferindu-mă energic de ea. spre deosebire de marinarii care cu un gest scurt îl scot din buzunarele zornăitoare şi-l zvârle pe masă. iar ea. voiam să-l rog să ia loc lângă noi şi pesemne că mâna mea va fi schiţat şi gestul de invitare. văzându-i spaima. Când femeia a dat să se apropie de mine îmbietor. Ca o sfidare. Era evident că acum se temea să rămână singur cu dânsa şi de zorit ce era nu putea să desfacă bine băierile pungii. apoi se pitulară iar sub pleoapele lăbărţate. cu grabă. retrăgându-mă cu fermitate. dar se feri să pronunţe cuvântul ce-i venea pe buze şi s-a întors către el. pe urmă îi simţii degetele umede şi noduroase. cu o prostituată respingătoare. căci femeia se şi grăbi să-i strige: — Aşază-te acolo şi nu ne deranja! Atunci. ridică din umeri şi. Era o pungă împletită şi garnisită cu mărgele. iubiţii lui gologani! Merge prea încet? Stai! îl lua dânsa în batjocură. Se citea în ochii lui o ruşine nespusă şi o amărăciune umilită. presimţind ceva groaznic. cu imbecilul acela. şi deodată.

poate o să dea fuga la poliţie. ca sub lacrimi de ruşine şi de mânie. Ceva nesigur şi pierdut înăbuşea privirea ce mi-o arunca acum. Fii atent mai ales — şi îl bătu deodată pe piept — la hârtioarele pe care le-ai cusut acolo. să nu ţi le fure cineva! Într-adevăr. învăluită în nori. ruşinată ca o beţivă care se trezeşte. — Afară o să bocească după banii lui. liniştite. ştiu că gologanii tăi mărunţi sunt număraţi şi că niciunul nu trebuie risipit. uliţa nu era decât noapte şi cer.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - nimic. Istovirea îi încovoie trupul. Părea că îmbătrânise şi se vlăguise într-un minut. dar tulbure. groaza mi se topea. Încercam din nou acel sentiment care mă poate face fericit până la lacrimi. că fiecare uşă ne deschide calea unei aventuri. apoi degetele se lăsară în jos. scuip pe banii tăi. Stătea ca amorţită. până atunci încordat. ca un bolnav de inimă în criză. numai el nu! Se duse la tejghea. Aruncă violent punga spre fata cealaltă. Când am ieşit. speriată întâi. Atunci un val de sânge năvăli în obrazul martirizatului. că pretutindeni se află diversitatea acestei lumi şi că până şi în cel mai murdar ungher poate palpită o viaţă intensă. În ochi îi licărea. pe când el o luă la fugă şi o zbughi pe uşă ca un apucat.. aşa cum 225 . Femeia mai rămase o clipă în picioare. fără a se întoarce. — Zgârcioabă! scuipă ea. pândeşte soarta. şi în faţa diversităţii destinelor. că totdeauna în dosul vreunui geam. ţipă şi apoi râse tare. scăpărând de o furie răutăcioasă. — Bună seara! am zis şi am plecat. Da’ pe mine n-are să mă aibă! Toţi. azvârli câteva monede şi. o lumină răutăcioasă. Mă năpădi scârbă de ea şi mila îmi pieri. cu o lună neţărmurit de depărtată. locul unde se afla cuibul ascuns. dintr-o înghiţitură. Patroana îmi răspunse: — Bonsoir! Şi. Apoi pleoapele îi căzură iar moleşite. palide. Sorbeam cu lăcomie aerul călduţ şi totuşi tare. dădu pe gât un pahar de rachiu. Şi mâine îl vezi iar aici. un întuneric greu. să se vaite că l-am furat. continuă să râdă strident şi batjocoritor. omul îşi duse iute mâna la piept şi fără voie pipăi cu degete tremurânde. prefăcându-se într-o mare admiraţie. care.

ca să scap de acea lume murdară. nu l-am ajutat. apăsătoare. adăugă îndată. simţeam în ei umilinţa. — Domnul meu… aţi… aţi văzut acolo o scenă ciudată… iertaţi-mă. nici nu-l descurajam. care probabil că se apropiase de mine pe neauzite. acum patru ani… la 226 . asemeni unei strune prea încordate — până când el. fără contur. abia auzit şi totuşi foarte aproape. sugrumat. ca şi când ar fi vrut să se dezvinovăţească: — Adică… a fost… acum cinci. dar un fel de cruzime — care. Omul îşi drese glasul de mai multe ori. Groaza mă cuprinse iar. Şi paşii noştri răsunară. este… Se opri iar. e soţia mea! Trebuie să fi tresărit de mirare. umil. făcură loc cu încetul unui sentiment de neînvins. încerca să vorbească. Tot mai acut simţeam tensiunea dintre noi — acea tăcere stridentă şi plină de un strigăt lăuntric. şi murmură repede: Femeia aceea… ei da.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - prin putregai sclipeşte forfota plină de zel a gândacilor. observam cum. trecuse în chip misterios în mine — mă îndemna să mă bucur de această luptă a ruşinii cu nevoia sufletească. Ai mei intenţionat tari şi aspri. — Iertaţi-mă — am recunoscut îndată vocea umilă — dar cred că n-o să vă descurcaţi… pot… pot să vă arăt drumul? Unde locuiţi? I-am spus numele hotelului meu. Fără să-i văd ochii. Instinctiv. căreia îi era dor să prefacă acea scenă trăită într-un vis frumos. priveam cercetător în jurul meu. ai lui înceţi. întunericul uliţei de marinari şi amintirea celor trăite. târşâiţi şi bătrâni. să găsesc drumul spre casă prin încâlceala acelor ulicioare întortocheate. şi observam tremuratul buzelor: ştiam că vrea să-mi vorbească. iertaţi-mă dacă mai aduc vorba o dată despre asta… dar trebuie să vi se fi părut ciudat… iar eu foarte caraghios… Femeia aceea… ei da. şi sentimentul de încordare se destinsese într-o oboseală dulce. am lăsat să plutească între noi o tăcere neagră. căci reîncepu volubil. Se depărtase de mine tot ce mi se păruse respingător. de la femeia aceea. în sfârşit — dar cu câtă îngrozitoare şovăială la început! — sfâşie struna cu un cuvânt. amestecându-se confuz. de vis. Pasul acela furişat şi fantomatic alături de mine. vag. Apoi vocea i se făcu mică de tot. — Vă însoţesc… dacă-mi daţi voie. dar nici nu-l îndemnam. Ceva îl sufoca. legănat de un sentiment făcut din curiozitatea inimii şi toropeala trupului.. Atunci se ivi o umbră.

în lumina tremurată. privi fix pavajul. Am luat-o. de unde sunt eu… N-aş vrea. N-a fost totdeauna aşa… Eu… eu am torturat-o. Faţa îi era cu totul muncită de sforţarea lăuntrică de a-şi găsi cuvintele. Când îşi reluă mersul greoi şi împleticit. şi când îmi cerea ceva. 227 . cu stare… sau cel puţin eram pe-atunci… şi. Îşi şterse ochii şi se opri. Şi ştiam că mi-e recunoscătoare dar… voiam să mi-o spună într-una… într-una… îmi făcea bine s-o aud că-mi mulţumeşte… domnul meu. Şi eu îi aminteam asta mereu… N-ar fi trebuit s-o fac. în Hessa. şi nu mai simţeam nici acel fel ciudat şi umil de a se adresa cu „domnul meu”. şi îşi face rău ei însăşi… numai… numai ca să-mi facă mie rău şi ca să mă chinuie… şi… fiindcă… fiindcă îi e ruşine… Poate a şi ajuns o păcătoasă… dar eu. domnule. pe care în Germania îl au numai oamenii din popor. din ce în ce mai mult… dar. toţi erau aşa… şi am muncit greu pentru fiecare gologan… Ea era uşuratică şi-i plăceau lucrurile frumoase… dar era săracă.. ceea ce îi ieşea atât de anevoie din gâtlejul strangulat. iarăşi şi iarăşi… dar era foarte mândră. domnul meu. înainte de nenorocire… că acum blestem asta… dar tatăl meu era aşa. era foarte bună… foarte bună. Fără voie mă uitai la el şi deodată nu mi se mai păru ridicol. nici măcar un cearşaf nu avea. foarte mândră… nu trebuie să credeţi că e aşa cum vrea să pară… asta-i minciună. şi mama. mă supăram… Dar. domnul meu. era atât de bine să simţi… să simţi că eşti mai bun… când ştii totuşi că tu eşti cel rău… mi-aş fi dat toţi banii s-o aud într-una. ca şi când ar fi descifrat anevoie acolo. deşi era foarte săracă.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - Geratzheim. mai joasă. zise acum — cu altă voce. domnul meu. domnul meu… mă lăsam totdeauna rugat… nu-i dădeam nimic de bunăvoie… îmi făcea bine s-o văd că vine pentru orice rochie şi orice panglică şi le cerşeşte… trei ani am chinuit-o aşa. că e mândră. smintit cum eram. covârşit de emoţie. n-a mai vrut să mi-o spună când a băgat de seamă că îi ceream să-mi mulţumească… De aceea… numai de aceea. Răsuflă adânc: — Da. numai pentru că o iubeam… îmi plăcea mândria ei şi totuşi voiam mereu s-o îngenunchez. foarte recunoscătoare că o scăpasem de mizerie. ştiţi. s-o judecaţi rău… e poate greşeala mea dacă-i aşa. domnul meu. eu nu cred… domnul meu. domnul meu… eram poate — are dreptate ea — strângător… dar mai de mult. acum ştiu. nimic… şi eu sunt bogat… vreau să spun. ce părea că vine dintr-o lume mai blândă a fiinţei sale — era foarte bună… chiar faţă de mine.

cineva mi-a adus o veste din satul vecin… o văzuse… în tren. Cei din casă mi-au istorisit totul. cu un soldat… se ducea la Berlin… Chiar în ziua aceea am plecat după dânsa… mi-am lăsat avutul… am pierdut o avere… M-au furat argaţii. Mergea bălăbănindu-se tare. o codoaşă. să se scotocească pădurea. dar m-a bruftuit şi a rupt o bancnotă pe care i-o 228 . când m-am întors seara. dar ce spuneam?… A. — Domnul meu. o ticăloasă — şi era albă ca varul de pe pereţi… Mă asculta… domnule. puţin îmi pasă… Am stat la Berlin. şi că ea se afla în nevoie şi atunci m-am mai dus o dată… încă o dată. — Asta… am aflat-o abia atunci când… în ziua aceea blestemată… îi refuzasem bani pentru mama ei. toţi… dar vă jur. cu o voce tot mai puternică. Am cerut să se caute în albia râului. puţini de tot… adică îi şi pusesem deoparte. a durat o săptămână până am găsit-o în furnicarul acela de oameni… şi m-am dus la ea… Respira greu. foarte puţini. ştiam că golanul o părăsise. Dar. administratorul. vă jur… nicio vorbă rea nu i-am spus. am plâns… i-am căzut în genunchi… i-am oferit bani… toată averea mea de acum încolo s-o administreze dânsa. atunci am aflat. în sinea mea nu eram de loc supărat… eram fericit de orice prilej care-mi dădea putinţa s-o umilesc pentru că… pentru că… nu ştiam de loc cât o iubesc… Se opri iar din vorbă. m-am întors iarăşi. trei zile. dar voiam să mai vină o dată… să mă mai roage o dată… ah.. ce de-a bani am mai dat poliţiei!… Am alergat pe la toţi vecinii. dar ei au râs şi mau luat peste picior… Nimic. totul… şi când te gândeşti că eu am împins-o în prăpastie… chiar eu… Era palidă ca moartea când am intrat pe neaşteptate — o mituisem pe gazdă. trei nopţi am fost ca nebun. Vorbea mecanic. domnul meu. Vădit. nu mai vreau nimic de la tine!” Atât era scris acolo. zi de zi. domnule. fiindcă atunci aflasem că nu pot trăi fără ea. domnule.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - domnul meu. altceva nimic… Domnule. ca în somn. Iubesc fiecare fir din părul ei… gura ei… trupul ei… totul. nimic n-am putut găsi… În sfârşit. cred că era aproape bucuroasă că mă vedea… dar când i-am vorbit de bani… vă jur că am făcut-o doar ca să-i arăt că nu mă mai gândesc la asta… atunci a scuipat… şi apoi… pentru că nu voiam să plec… şi-a chemat iubitul şi au făcut haz pe socoteala mea. era numai un bileţel pe masă: „Păstrează-ţi banii tăi blestemaţi. şi ea plecase. da. toţi. uitase de mine.

plecase… Ce n-am făcut. în Argentina… în… într-o casă cu nume rău… O clipă şovăi. mam apropiat de ea… n-am spus nimic… gâtlejul mi-era prea… Nici ea nu spunea nimic… şi nu se uita la mine. domnul meu. şi mi-a vorbit despre casa noastră. şi cum avem să le orânduim iar toate. A scris consulului şi i-am trimis bani… fără ca ea să afle de la cine erau… numai să se întoarcă.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - pusesem în ascuns pe masă. Atunci… Deodată răguşi. Doi marinari au trebuit s-o sprijine. sărmana… ea care înainte de orice e mândră… M-am dus la avocatul meu. — La început… m-am speriat foarte… pe urmă mi-am amintit că numai eu. Hamalul ducea bagajul înainte şi noi mergeam. când a intrat în odaie. ba în jos. domnule. atât de caldă. Am comandat o masă la hotel… masa noastră de nuntă… Am ajutat-o să se îmbrace… şi ne-am dus jos. n-am trăit. I-am căzut la picioare… trebuie să-i fi spus lucruri nebuneşti… fiindcă zâmbea printre lacrimi şi mă mângâia… desigur. şi de bună. a sosit. ca s-o găsesc iar! Un an. atât de încet. era altfel… sulemenită… şi aşa… aşa cum aţi văzut-o… şi când a dat cu ochii de mine aşteptând. şi când totuşi m-am mai întors. ba în sus. parcă vrând să 229 . cât îmi făcea de bine… mi se topea inima! Alergam pe scară. mergeam într-una… Deodată s-a oprit şi a zis… domnul meu. a îngălbenit. am mâncat şi am băut şi eram veseli… Oh. atât ardeam de nerăbdare… În sfârşit. cât eram de fericit! Jucam în jurul ei ca un copil. am căutat-o într-una. era voioasă ca un copil. suna atât de trist: „Mă vrei şi acum de nevastă. şi apoi pasagerii au trecut puntea şi în sfârşit. în sfârşit. dar n-a spus nimic. ea!… N-am recunoscut-o îndată. Ultimul cuvânt fu ca un horcăit şi vocea îi deveni mai sumbră. altfel ar fi căzut de pe punte. Dar. cum a spus-o m-a durut atât de groaznic. vă jur. eram plin de fericire doar privind fumul vaporului în zare şi credeam că n-am să pot aştepta până să vină şi să ancoreze. şi m-am gândit cât trebuie să sufere. am plătit unor agenţi până când. încă şi acum?” Am luat-o de mână… Tremura toată. Eu însă am simţit că totul se îndreptase… Domnule. Îndată ce-a pus piciorul pe pământ. Mi s-a telegrafiat că totul reuşise… Ştiam numele vasului… şi am aşteptat la Amsterdam… sosisem cu trei zile prea devreme. în sfârşit.. i-am dat de urmă acolo. foarte timid. numai eu o împinsesem atât de jos. atât de încet. făcu un gest cu mâna.

negre. cu ochi sclipitori. îşi plecă iar capul. Trebuie să fie a 230 . Şi în el era scris… Omul avu o şovăire. şi totuşi. să-i arăt că nu sunt zgârcit… că n-am să mai fiu niciodată zgârcit cu ea. Un ticălos. mai departe. După luni de zile… am regăsit-o. şi deodată. mi-e silă de tine!” Ajunsesem în port. batjocoritor.. câte nu simţeam acolo! Un somn adânc şi visul greu al unui oraş puternic. Pentru că dansam zănatic şi mă tăvăleam de râs. Chiar în ziua nunţii noastre!” a spus ea foarte rece… atât de tăios… cu atâta milă. un râs ascuţit… M-am uitat lung la ea. în mijlocul tăcerii. — Era un chelner… un om rău. domnul meu. Deodată mă apucă de braţ tremurând: — Dar nu plec de-aici fără ea. şi de undeva se auzea cântând… Nimic nu era desluşit. nici să-i pun vreo întrebare. Lângă mine vedeam umbra acelui om. — Scria pe el… „Lasă-mă în pace. devreme de tot. Şi dimineaţa am ieşit. i-am cumpărat o brăţară. Mă chinuie ea… dar n-am să-mi pierd răbdarea… Vă rog din suflet. când destrămându-se. când ghemuindu-se în lumina schimbătoare a felinarelor chioare. niciun cuvânt de mângâiere. vorbiţi-i dumneavoastră. Vapoarele păreau nişte animale mari. Inconştient mă oprisem şi-l priveam. apoi şopti răguşit. horcăi răsuflarea mânioasă a valurilor ce se izbeau de ţărm. dar tăcerea lui se lipea de mine ca un zăduf apăsător. mia înapoiat restul cu douăzeci de franci mai puţin… L-am repezit şi i-am cerut restul tot… el s-a încurcat şi a pus pe masă moneda de aur… Atunci… atunci… ea deodată s-a pus pe râs. mai aproape. la plată. şi când am intrat în odaia ei… odaia era… era goală… la fel ca atunci… şi ştiam că pe masă are să fie un bileţel… am fugit de acolo şi mam rugat lui Dumnezeu să nu fie adevărat… Dar… dar… era pe masă. aspru. culcate. M-am speriat şi m-am blestemat că sunt atât de tipicar… miam dat osteneala să râd din nou… dar veselia ei pierise… murise… A cerut o odaie pentru ea… ce nu i-aş fi dat?! Mi-am petrecut noaptea singur şi mă gândeam numai la ce să-i cumpăr a doua zi dimineaţa… ce să-i dăruiesc. el m-a crezut beat… pe când eu nu eram decât fericit… Oh! atât de fericit şi… atunci. Nu puteam rosti nimic. tresărind fantomatic la picioarele mele. rău dintr-o dată… „Cât eşti de strângător.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - zdrobească pe cineva. dar chipul ei era altul.

domnul meu. Apoi zise cu un glas străin de tot şi rece: — Cotiţi uliţa de acolo şi ajungeţi la hotelul dumneavoastră. să reflectez la ce se întâmplase. Vorbiţi-i.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - mea… spuneţi-i asta… Pe mine nu mă ascultă… Nu mai pot trăi aşa… Nu mai pot să văd cum se duc bărbaţi la dânsa… şi să aştept în faţa casei până ies beţi şi râzând… Toată strada mă cunoaşte… Toţi râd când mă văd aşteptând… Mă înnebuneşte… şi cu toate astea. şi ceva în mine se împotrivea s-o aflu. am intrat în hotel. N-am găsit-o. amintirea nopţii trecute mi se contura în minte tot mai desluşită. Nu simţeam decât oboseală. ziua poartă măşti reci.. Mi-am strâns paltonul pe mine. Dar ochii mei le priveau rătăciţi. Pe dibuite. căutam să-mi liberez braţul. seară de seară sunt acolo… Domnul meu. străin într-un oraş străin. şi m-am dus să vizitez o biserică în care se spunea că sunt nişte mozaicuri antice de mare preţ. Mă mai privi o dată cu ochi în care pupilele erau înecate întrun alb şi într-un gol înspăimântător. Îl ridicai cu forţa. O secundă mă privi ca un dement. Dar acele uliţe ciudate trăiesc numai noaptea. instabil şi purpuriu. Ceva m-a împins irezistibil să caut uliţa şi casa. o beţie confuză. dar în mine se ridica mereu un val negru de oboseală şi mă smulgea cu el. N-o mai las aici… n-o las în viaţă… Nu mai pot răbda. doi poliţişti veneau spre noi. Voiam să gândesc ceva. În clipa aceea. Involuntar. Apoi pieri. oricât am căutat-o. sub care numai cei iniţiaţi le pot recunoaşte. tot mai puternică. vă rog în genunchi… vorbiţi cu ea… nu vă cunosc. Mă sculasem târziu. căzu în genunchi în mijlocul străzii şi-mi cuprinse picioarele. un somn întunecat şi apatic. mă lua cu frig. dar faceţi asta pentru numele lui Dumnezeu… vorbiţi-i. mam lungit pe pat şi am căzut îndată într-un somn greu. Dar el. cenuşii. A doua zi dimineaţa nu mai ştiam ce era vis şi ce era realitate. — Vă implor. Mă treceau fiori. domnul meu… Se tăvălea în faţa mea ca un nebun. şi m-am întors dezamăgit.. domnul meu… trebuie să vorbiţi cu ea… Trebuie… altfel… altfel… se întâmplă ceva îngrozitor… Mi-am cheltuit toţi banii ca s-o caut. obosit şi urmărit de imaginile iluziei sau 231 . simţind că mă feream de nenorocirea lui. şi n-o las aici… nu în viaţă… Mi-am cumpărat un pumnal… Am un pumnal. ca un animal.

am fugit repede de teama laşă de a mă pomeni încurcat în vreun scandal. l-am recunoscut pe omul acela. Întâlnindu-mi privirea. şi în lumina ştearsă a lunii. Un hamal mi-a luat bagajul să-l ducă la gară. Cutremurându-mă. Am dat să mă mai apropii o dată. îi sclipea trădător între degete… 1922 232 . Din depărtare. la o încrucişare.. Dar m-a apucat groaza. şi de a pierde trenul. Deodată. La colţ însă.STEFAN ZWEIG – ULIŢA SUB CLAR DE LUNĂ - ale amintirii. Stătea întunecată. o formă omenească s-a strecurat repede din întuneric. Am părăsit cu părere de rău oraşul. ceva m-a făcut să mă întorc brusc: recunoscusem stradela dosnică ce ducea la casa aceea. întunecată ca în ajun. dar atunci. stătea ghemuit. pe prag. nu puteam desluşi dacă erau bani sau era pumnalul care. Când a deschis-o repede. acolo. şi îmi făcea semn să vin spre el. ceva metalic îi lucea în mână. vedeam lucind geamul de la uşa casei cu pricina. îmi pleca trenul. La nouă seara. întâi mirat şi apoi cu o familiaritate obraznică — am pornit să arunc o ultimă privire în uliţa aventurii. am strigat hamalului să mă aştepte şi — pe când el râdea. omul şi-a luat avânt şi a sărit spre uşă. m-am mai uitat o dată îndărăt. înainte de a coti. în lumina lunii.

ci dintr-o îndârjire aprinsă. în nemijlocita apropiere a simţirii lor. care de altfel nu se deda decât la small talk31 şi la mici glume superficiale. vecinii. sută la sută burgheză. iar când unul dintre noi sărea brusc.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - Douăzeci şi patru de ore din viaţa unei femei În mica pensiune de pe Riviera. Hotelul acesta avusese de înregistrat în ziua precedentă un scandal fără cusur. se prezenta pe dinafară ca o vilă separată — ah. la 12 şi 20 (nu pot să evit a relata timpul cu atâta precizie. luase forme cu totul rabiate. Atunci înlocuiesc oarecum obişnuita lipsă de interes printr-o vehemenţă deplasată şi exagerată. Dar dacă vreodată se întâmplă ceva. iar de cele mai multe ori după dejun se răzleţea: perechea germană pornea la excursii şi după fotografii de amator. legată de el direct prin grădină.). unde am locuit cu zece ani înainte de război. iar eu la trândăvit pe şezlongul din grădină. distinsa doamnă englezoaică la cărţile sale. destul de bizară. care. nu era ca de obicei pentru a-şi lua un politicos rămas bun. deoarece este tot atât de important pentru acest episod cât şi pentru tema acelei conversaţii surescitate) sosise un tânăr francez şi închiriase o camera spre ţărm.. aceasta trezeşte în ei o patimă nemăsurată. după cum am mai spus. ameninţa să degenereze în contraziceri turbate. Pensiunea. danezul cel domol la plicticosul pescuit. 233 . ce minunat se plimba privirea de la ferestre pe stâncile crestate ale ţărmului! În realitate. Dar de data asta ramaserăm cu toţii adunaţi laolaltă din pricina discuţiei aceleia înveninate. lucru care 31 Convorbiri facile (l. engl. nu era însă decât o dependinţă mai ieftină a marelui Palace Hotel. perechea italiană la escapade spre Monte Carlo. trăiam totuşi în permanentă legătură cu oaspeţii lui. ba chiar în duşmănii şi insulte. cu vedere la mare. fie şi un lucru mărunt. încât noi. Mai că nu-i poate interesa ceea ce nu-i atinge direct şi nu le împinge insistent în minte o pană ascuţită. în care locuiau şapte persoane. Cu trenul de prânz. sau la lucru. izbucnise la masa noastră o discuţie violentă care. Întâmplarea ce dăduse frâu în asemenea grad micului nostru cerc din jurul mesei era. Cei mai mulţi oameni au imaginaţia tocită. ce-i drept. pe neaşteptate. Aşa se întâmplă şi în societatea de la masa noastră.

cu bastonul elegant în mână. Cu pasul acela învingător al tinereţii. îl însoţi pe partenerul meu danez la pescuit — şi dădu dovadă de cunoştinţe surprinzătoare — apoi se întreţinu îndelung în 234 . văzându-l mai de aproape. de doisprezece ani şi Blanche. cu vitalitatea şi zburdălnicia vijelioasă pe care în chip atât de minunat graţia o dăruieşte unor oameni. ci înainte de toate frumuseţea neobişnuită şi foarte simpatică. în umbra biroului. gingaşă şi reţinută. transfigurează siguranţa aceasta într-o nouă graţie. mângâia nişte buze calde şi senzuale. A doua zi de dimineaţă. ne chibiţă un ceas la masa de şah. În mijlocul unui obraz îngust ca de fată. ca în fiece seară. dar fără nimic artificial sau afectat.. mângâios şi atrăgător. iar mama lor. pe fruntea albă îi juca un păr castaniu buclat. Dar nu numai eleganţa lui discretă atrăgea atenţia în chip agreabil. care nu-şi luaseră încă zborul. E drept că la prima impresie amintea pe departe acele figuri roze. şi târziu noaptea îl observai. se arăta totodată sociabil şi discret — pe scurt. se plimbă din nou în sus şi în jos pe terasă cu madame Henriette — pe când bărbatul ei. înfăţişând. Două ore după sosirea lui. dispărea orice impresie de filfizon. Totuşi. şi ochii catifelaţi dezmierdau cu fiecare privire — totul în făptura lui era catifelat. găsea o privire prietenoasă sau o glumă pentru fiecare copil. căci — caz extrem de rar — farmecul îi era natural. Seara. fină. filtrau cu o cochetărie inconştientă cu tânărul străin. el se repezea să-i aducă haina. într-o conversaţie suspect de confidenţială cu secretara hotelului. cucerise irezistibil simpatia tuturor. rezemate pretenţios în vitrinele marilor magazine de mode. părea unul dintre acei oameni binecuvântaţi care. madame Henriette. prezenţa lui era o binefacere. istorisind între timp într-un chip discret câteva anecdote cu haz. Printre oaspeţii hotelului. cei mai mulţi vârstnici şi bolnăvicioşi. fiind siguri că sunt agreabili altora prin faţa lor luminoasă şi prin farmecul lor tineresc. de treisprezece. juca domino cu un prieten de afaceri. în acelaşi timp modest şi cordial — şi era într-adevăr plăcut să priveşti cum graţia lui sprinţară se vădea naturală cu fiece prilej. juca tenis cu cele două fiice ale grăsunului şi înstăritului fabricant din Lyon: Anette. privea surâzând uşor cum fetişcanele ei.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - întrucâtva indica o situaţie materială bună. de ceară. Saluta în treacăt pe toată lumea. mătăsoasă. înnăscut. o mustaţă blondă. Când o doamnă se ducea la garderobă. idealul frumuseţii masculine. transpirându-i oarecum din toţi porii.

să tot fi fost pe la unsprezece. Apoi se întâmplă ceva îngrozitor: cu greu poate fi povestit. se manifesta o rumoare vizibilă. Seara lipsi într-adevăr din sufragerie. sus. parcă venit dintr-o lume preistorică. cu obişnuita-i punctualitate. stam în odaia mea spre a sfârşi de citit o carte. Ca un taur se repezea într-una spre ţărm bărbatul. de obicei comod şi greoi. toţi oaspeţii fură treziţi din somn şi jandarmeria fu anunţată prin telefon. căci râsul lătăreţ al corpolentului domn se auzea răsunând peste valurile ce se spărgeau de mal. încât nicio imagine. tropotea şi se poticnea hohotind şi ţipând în noapte. Chelnerii şi băieţii de serviciu goneau agitaţi pe scări în sus şi în jos. asemeni glasului unui animal gigantic. rănit de moarte. dă adesea atitudinii omeneşti o expresie atât de tragică. când deodată auzii prin fereastra deschisă spre grădină ţipete agitate şi chemări. Doamna Henriette nu se întorsese din plimbarea pe care o făcea în fiecare seară pe terasa de pe ţărm. îl întâlnii. ducându-mă la gară să predau o scrisoare. îşi strigau de la fereastra mama. străbătui în fugă cei cincizeci de paşi în direcţia aceea şi găsii oaspeţii şi personalul într-o surescitare furtunoasă. căci la toate mesele nu se vorbea decât despre dânsul şi toţi îi lăudau firea plăcută şi veselă.. dar numai cu persoana lui. omul acela gras. încât toţi se temeau de vreun accident. în hotel. fără niciun rost: „Henriette! Henriette!” Între timp. în vreme ce bărbatul său. Noaptea. Veni grăbit spre mine şi îmi spuse. că fusese chemat pe neaşteptate. niciun cuvânt nu o poate reda cu aceeaşi forţă 235 . Mai degrabă neliniştit decât curios. cu vesta descheiată. şi se arătă de asemenea foarte amuzant. tatăl alergă acum iar sus. la şase. şi când ţipa în noapte cu glasul lui schimonosit de emoţie „Henriette! Henriette!”. pentru că firea omenească. Iar printre toate astea. După masă — pentru a înţelege situaţia este foarte important să relatez exact felul cu care îşi petrecu timpul — rămase încă o dată în grădină. în timp ce alături. ca şi când s-ar fi dezvinovăţit. să le liniştească. juca domino cu prietenul din Namur.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - chestiuni politice cu fabricantul din Lyon. în cămăşi de noapte. copilele se deşteptaseră şi. sunetele acestea aveau ceva înspăimântător. dar că avea să se întoarcă după două zile. încordată la maximum. Apoi. jucă iarăşi tenis cu fetele ei şi stătu în hol de vorbă cu perechea germană. singur cu madame Henriette la o cafea neagră.

un antagonism mânios între concepţii de viaţă duşmane.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - fulgerătoare. ci în înţelegere cu tânărul francez (pentru care simpatia celor mai mulţi începu să scadă rapid). Cheamă-i pe toţi înapoi. nu mai e nevoie. Discuţia de atunci — care izbucnise atât de vehement la masa noastră şi ne învrăjbise până aproape de încăierare — pornise. chiar şi asupra celui mai neînsemnat. nevastă-mea m-a părăsit. o azvârlise. îl priveau. îmbulzindu-se curioşi. speriaţi. ruşinaţi de această zdrobitoare explozie a sentimentului. istovit şi totuşi feroce. Îi mai rămăsese exact puterea de a trece clătinându-se pe lângă noi fără să se uite la nimeni şi de a stinge lumina în sala de lectură. dărâmat. petrecut chiar în faţa ochilor şi a simţurilor noastre. numai acolo. o ţinută supraomenesc de încordată în faţa tuturor celor din jur care. omul acela greoi. Şi durerea aceasta elementară avea asupra fiecăruia dintre noi. Avea o scrisoare în mână. animalic. ar fi fost uşor de admis că această mică doamnă Bovary îşi schimbase bărbatul corpolent. într-un fotoliu şi un hohot sălbatic. zvâcnea şi hohotea acel trunchi de om doborât. E uşor de înţeles că un eveniment fulgerător. Datorită indiscreţiei unei fete de serviciu.. în casa plină de şoapte. să se depărteze. cu un fante elegant şi tânăr. cu un obraz schimbat. în salonul întunecat. undeva. cu un glas ce abia se mai înţelegea. pe podea — se aflase repede că doamna Henriette nu fugise singură. Omul acesta rănit de moarte avea ţinută. pentru ca deodată. Şi lat coborî treptele care gemeau sub el. era de natură să stârnească puternic nişte oameni obişnuiţi să-şi petreacă timpul plictisiţi şi fără griji. aşa cum poate scoate numai un bărbat care n-a mai plâns niciodată. din acel incident uimitor. niciunul dintre oaspeţii ce se furişaseră din curiozitate nu îndrăznea să zâmbească sau să spună vreo vorbă de mângâiere. Dar ceea 236 . Unul după altul. La prima vedere. ruşinaţi şi zăpăciţi. ce-i drept. ne strecurarăm fără niciun cuvânt în odăile noastre. în furia lui neputincioasă. Apoi se auzi prăbuşirea înfundată a unui trup greu. mototolită. Niciunul dintre chelneri. în casa în care se stingeau încet toate luminile. de sâsâituri şi de murmure. dar era în esenţă mai degrabă o dezbatere principială. — Cheamă-i pe toţi înapoi! spuse el către şeful personalului. care citise scrisoarea — bărbatul. Deodată. cu desăvârşire singur. masiv. un fel de putere ameţitoare. un provincial.

Prin opoziţia mea neaşteptată. aflându-te la mare nevoie. respingeau cu un dispreţ chiar jignitor existenţa unui coup de foudre33. Asta Personaj din romanul Clarisse Harlowe afemeiatului fără scrupule. discuţia deveni curând generală. nici fiicele lui şi nici doamna Henriette nu-l văzuseră vreodată înainte pe acest Lovelace32 şi convorbirea de două ore. ireproşabilă.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - ce irita atât de tare pe toată lumea din hotel era faptul că nici fabricantul. în aparenţă de netăgăduit. venea de acolo că.. Iritaţia. să fie sufleteşte pregătită să cedeze primului asalt energic. cea germană şi cea italiană. 34 Pensiune cu meniu fix (l.). şi apăram energic o astfel de posibilitate. dimpreună cu ora petrecută în grădină la cafea neagră se dovediseră de ajuns spre a hotărî o femeie cam de treizeci şi trei de ani. Ei. să-şi părăsească peste noapte bărbatul şi copiii şi să pornească la întâmplare cu un tânăr elegant. aşa cred. pentru că.). sunt de obicei banale. seara pe terasă. le iei la întâmplare. stimulată mai ales de faptul că cele două perechi. involuntar. ca fiind o prostie şi o fantezie romanescă răsuflată. Această situaţie. e greu de explicat cum discuţia noastră a luat atât de repede forme ofensatoare. 237 32 de Richardson. cu totul străin. aici n-are rost să rumegi în toate amănuntele desfăşurarea unei certe între supă şi pudding. să urmeze pe cineva fără ezitare. Ingenioşi sunt numai obişnuiţii unei table d’hôte34. Pe mine însă mă amuza să fiu de altă părere. la primul semn. tipul . iar argumentele de care te agăţi în fierbinţeala unei certe ocazionale. fr. o manevră şireată a perechii de îndrăgostiţi: fără îndoială. nu găseau pentru asta o formă mai fericită decât să-mi obiecteze că aşa poate vorbi numai cineva care cunoaşte psihologia feminină doar din cuceririle întâmplătoare şi prea ieftine ale celibatarilor. după o cunoştinţă de numai două ceasuri. la masă. era respinsă unanim de cei de la masa noastră ca fiind o înşelăciune perfidă. fr. cei doi soţi voiau să-şi ştie nevestele la adăpostul unor astfel de abisuri şi de primejdii. doamna Henriette era de mult în legătură cu tânărul şi vânătorul de fuste venise aici numai să decidă ultimele amănunte ale fugii căci — aşa deduceau ei — e cu totul imposibil ca o femeie cinstită. 33 Dragoste la prima vedere (l. ba chiar probabilitate: ca o femeie dezamăgită de ani de zile printr-o căsătorie plicticoasă. De asemeni. Din păcate.

englezoaică bătrână şi distinsă. cu o prietenie totdeauna egală pentru fiecare. atât de solidar înveninate. Amândouă perechile priviră însufleţirea aceasta ca ofensă la adresa lor. aristocratică. dincolo de voinţă şi de cunoaştere. stătea în grădină cu cărţile ei. cu atât mai pătimaş o apăram (în realitate. într-un cvartet nu prea armonios. încă vreo câteva minute şi discuţia ar fi sfârşit în pugilat dacă dintr-o dată Mrs. tăcută şi în acelaşi timp ascultând cu interes. trebuie să fie şi doamna Henriette. o prietenie specială. Se ţinea până la un anumit grad departe de fiecare. cu părul alb. decât mi-o dicta sentimentul). ca un balsam. mult mai energic. numai arareori o 35 Vă rog. se năpustiră asupra mea. C.) 238 . Astfel. Un domn cu faţa stacojie sărise pentru a treia oară şi numai cu greu nevasta lui izbuti să-l potolească — pe scurt. încât bătrânul danez. please!35 Dar asta nu ne tempera mai mult de o clipă. Încercarea de a nega faptul evident că.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - mă şi enervă întrucâtva. aşa cum se întâmplă în general. cu faţa lui jovială — stătea acolo cu ceasul în mână ca un arbitru la un meci de fotbal — trebuia să le atragă atenţia. era preşedinta de onoare. mai morali şi mai puri decât „firile uşor de sedus”.. domnilor! (l. câteodată cânta la pian. În ce mă priveşte. cu un tact delicat. deşi ştia să ne arate pe rând. şi cu cât ceilalţi o atacau mai viguros şi mai înflăcărat pe biata doamnă Henriette. după părerea ei. ciocnind din când în când cu degetul în masă şi spunându-le: Gentleman. faţă de demonicul din natura noastră. engl. Mrs. a mesei noastre. pare că face o deosebită plăcere multor oameni tocmai faptul de a se simţi mai tari. numai privind-o. ascunde numai frica faţă de propriul instinct. o femeie e în mâna unor forţe misterioase. C. iradia o minunată linişte şi stăpânire de sine. Şedea la locul ei. De cele mai multe ori. valurile spumegânde ale conversaţiei noastre. Cam astfel vorbii eu. făptura ei reţinută. iar când doamna germană mai predică didactic că pe de o parte există femei adevărate şi pe de alta „firi de prostituate” printre care. găsesc că e mai cinstit ca o femeie să-şi urmeze instinctul în mod liber şi pasionat decât. n-ar fi potolit. îmi pierdui cu totul răbdarea şi devenii agresiv la rândul meu. nealeasă oficial. Drept care. în unele ceasuri din viaţă. să-şi înşele cu ochii închişi bărbatul în propriile lui braţe. simţeai o binefacere.

239 . s-o scuzaţi. Dacă într-adevăr admiteţi că le crime passionnel36 — cum zic francezii. atunci la ce mai e bună justiţia de stat? În cazul acesta. Mie. 36 Crima pasională (l. cu o seriozitate ciudată. şi totuşi avea o putere ciudata asupra tuturor. în loc să scuze. Abia acum interveni. Mrs. nu e nevoie de multă bunăvoinţă — şi dumneavoastră aveţi uimitor de multă bunăvoinţa. doamnă. că există acţiuni pe care o asemenea femeie lear fi socotit imposibile cu un ceas înainte şi pentru care nu ar fi drept să fie trasă la răspundere? — Cred absolut în asta. nu este un crime. Mrs. cenuşii. prefer să fiu apărător de profesie. Tonul clar şi aproape voios al cuvintelor ei mă mişcă în chip deosebit de binefăcător şi — imitând fără să vreau felul ei de a fi. să reia tema. dumneavoastră credeţi că doamna Henriette. C. obiectiv — răspunsei jumătate în glumă. o clipă mă privi nehotărâtă. Începusem să mă tem că nu mă înţelesese bine şi mă pregăteam să-i repet în englezeşte cele spuse. nu văd de ce mi-aş lua de bunăvoie rolul de procuror.. aşa cum o privea ea. Dar. Eu însă. orice călcare a unei legi morale — îndreptăţită. ca persoană particulară. profitase de pauza neplăcută survenită atunci când germanul sărise în sus şi apoi fusese adus binişor îndărăt la masă. Asta o obligă să condamne. fr. că o femeie nevinovată poate fi târâtă pe neaşteptate într-o aventură. C. continuă să mă întrebe. Mai că n-o luai în seamă. — Astfel. jumătate serios: — Justiţia de stat decide desigur mult mai sever decât mine în aceste lucruri: ei îi revine îndatorirea de a păzi fără milă morala publică şi convenţia. ca la un examen.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - vedeai în societate sau angajată în vreo convorbire aprinsă. dânsa îşi ridică ochii limpezi. pentru ca apoi. în conversaţia noastră. personal. orice judecată morală ar fi complet absurdă. adăugă ea zâmbind uşor — ca să găsiţi în orice crimă o pasiune şi. — Dacă v-am înţeles bine. mă privi câtăva vreme în faţă cu ochii ei limpezi ş i şovăi. îmi face mai multă plăcere să-i înţeleg pe oameni decât să-i judec. cu o claritate aproape obiectivă.). pentru întâia oară. mulţumită acestei pasiuni. şi pe toţi ne copleşi sentimentul penibil de a fi fost prea zgomotoşi şi prea nestăpâniţi. Pe neaşteptate.

şi continui să neg oricui dreptul de a dispreţui această sărmană şi nefericită femeie.) 240 . întreaga convorbire părea s-o preocupe în chip ciudat. Pe cât o cunosc. fr. către mine: — Şi dacă mâine aţi întâlni-o pe doamna Henriette. la braţul acelui tânăr. dar nicidecum josnic şi ordinar. barem de dragul copiilor ei. o astfel de femeie soţiei dumneavoastră.) Aşa să fie? (l. nici măcar o fire de aventurieră şi mai puţin decât orice une grande amoureuse37. nici cea mai mică. că în cazul acesta refuz să judec sau să condamn. să zicem la Nisa. 37 38 O mare îndrăgostită. Faţă de dumneavoastră pot să recunosc liniştit că până acum am exagerat puţin — desigur că această biată doamnă Henriette nu este o eroină. persistam eu. o să fie profund nenorocită. — Is that so?38 Involuntar vorbea englezeşte. îmi pare numai o femeie mediocră şi slabă. Nici cât de mică. ar fi trebuit să-şi educe respectul de sine? — Doamnă. (l. aţi mai saluta-o? — Bineînţeles. privirea cea limpede se mai ridică o dată. — Aţi prezenta… dacă aţi fi… dacă aţi fi căsătorit.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - — Nu găsiţi totuşi că e de dispreţuit sau urât ca o femeie să-şi părăsească soţul şi cei doi copii pentru a urma pe cineva despre care încă nu poate şti dacă e demn de iubirea ei? Puteţi întradevăr scuza o purtare atât de imprudentă şi de uşuratică la o femeie care nu mai este în prima tinereţe şi care. întrebătoare.. fiindcă şi-a urmat curajos voinţa. — Şi aţi mai vorbi cu ea? — Bineînţeles. ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic? — Bineînţeles. engl. vă repet. pentru care dacă simt oarecare respect. fără îndoială pripit. Poate că a procedat prosteşte. — Şi dumneavoastră aveţi exact acelaşi respect şi aceeaşi consideraţie pentru dânsa? Nu faceţi nicio deosebire între femeia cu care stăteaţi de vorbă alaltăieri — femeie cinstită — şi ceastălaltă. care a fugit ieri cu un om cu totul străin? — Niciuna. dacă nu chiar azi. Şi după o scurtă clipă de gândire. simt însă mult mai multă compătimire. fiindcă ştiu că mâine.

încât mi-ar fi putut trezi gânduri ciudate. la 39 40 41 42 Aţi face-o într-adevăr? (l. ea găsi de mai multe ori prilej să-mi vorbească în grădină — aş putea aproape spune să-mi acorde o distincţie căci felul ei de a fi. ca să spun tot adevărul. — Surely I would!40 răspunsei eu — fără să-mi dau seama. plină de mirare. Poate că da. de la acea discuţie. din învrăjbirea aceea rămăsese totuşi o anumită înstrăinare între mine şi oponenţii mei. făcea ca orice convorbire să pară o adevărată favoare. Ei da. Părea că încă gândeşte încordat. şi deodată zise. Oricât de urbane păreau formele. vanitoase. trebuie să relatez că mă şi căuta şi folosea orice pretext ca să intre în vorbă cu mine. tăcu. cu părul alb. C. engl. pe când mă privea puţin mirată de propriul ei curaj: — I don’t know if I would. dacă n-ar fi fost o femeie bătrână. Dar când stăteam de vorbă. şi totuşi fără bruscare grosolană — se ridică şi îmi întinse prietenos mâna.41 Apoi — cu acea fermitate indescriptibilă cu care numai englezii ştiu să pună capăt definitiv unei conversaţii. adineauri antagonişti. Cu atât mai izbitoare era pentru mine răceala ironică a foştilor mei oponenţi. conversaţia revenea inevitabil şi neclintit la acelaşi punct de plecare. toţi. liniştea revenise şi fiecare în sinea lui îi mulţumea că noi.. cu cât. o dată ce masa se sfârşea.). (l. Mrs. ceva din raporturile noastre sincere şi fireşti se distrusese definitiv. pe când cea italiană se complăcea în zilele următoare să mă zeflemisească întrebându-mă într-una dacă mai auzisem ceva despre cara signora Henrietta42. 241 . îmi arăta tot mai multă prietenie.) Scumpa doamnă Henriette (l. C. Perhaps I might do it also. Deşi până la urmă discuţia noastră fusese aplanată în chip cavaleresc. neîncrezătoare şi uimită. engl. Altminteri. Mrs. engl. ne luam rămas bun cu destulă politeţe şi că mici glume destindeau puţin atmosfera primejdios de încordată. discret şi aristocratic.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - — Would you really?39 zise ea iar în englezeşte. tot în englezeşte.) Nu ştiu dacă aş face-o. Prin influenţa ei. cât se poate de reţinută şi de loc înclinată a lega vreo convorbire cu comesenii. ital. Perechea germană se arăta rezervată. Lucrul era atât de evident.) Sigur că aş face-o! (l.

Dacă nu găseam că o astfel de convorbire era o indiscreţie. Din păcate. care semăna a spleen. mă fascina. Numai faptul că era scrisă în englezeşte îi şi dădea într-un grad înalt claritate şi hotărâre. Totodată. căci dintr-o dată. păru neliniştită de devierea conversaţiei. în dezechilibrul ei sufletesc. asupra ochilor cenuşii ca marea parcă treceau umbre de nori. anume. fără ca Mrs. Din clipa aceea. Spunea că acel episod era atât de îndepărtat. iar faptul că plecam poimâine. în tinereţea mea eram destul de uşuratic cu hârtiile. am pomenit întâmplător că şederea mea acolo era pe sfârşite şi că aveam de gând să plec după două zile. zicea ea. îmi întinse pe neaşteptate mâna. cinci sau şase. Atunci obrazul ei.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - madame Henriette: parcă simţea o plăcere misterioasă s-o acuze pe aceea care. — Văd că nu pot exprima limpede ceea ce de fapt vreau să vă spun. Mai bine am să vă scriu. îşi uitase îndatoririle. Până la urmă. Lucrurile merseră astfel câteva zile. Totuşi. în timpul plimbării. Scrisoarea. aveam încă multe de vorbit cu dumneavoastră. de obicei atât de netulburat. într-o clipă de tăcere. cu un pas mai grăbit decât de obicei. seara. ci numai conţinutul ei aproximativ. mă întreba dacă-i permit să-mi povestească ceva din viaţa ei. încât nu pot reda vorbă cu vorbă întrebarea pe care mi-o punea. să fi trădat cu vreun cuvânt din ce pricină acest gen de convorbire căpătase pentru ea o anumită importanţă. cu foarte puţin înainte de cină. încât nici nu mai făcea parte din viaţa ei actuală. al cărei conţinut doar l-am schiţat. un fel de nestatornicie şi de nelinişte dovedeau că în timp ce vorbea se gândea la altceva. căpătă brusc o expresie curios de încordată. răspunsul nu-mi fu prea uşor.. părea să se bucure de nezdruncinarea simpatiei mele pentru femeia aceea gingaşă şi fină şi faptul că nimic nu mă putea face să-mi reneg părerile. la ceva care o preocupa şi o tulbura. — Ce păcat. Într-adevăr. o făcea să vorbească mai uşor despre ceea ce o chinuia şi o preocupa de mai bine de douăzeci de ani. C. Şi. Conversaţia noastră se îndrepta iarăşi şi iarăşi în aceeaşi direcţie şi până la urmă nu mai ştiam ce să cred despre stăruinţa aceasta ciudată. porni către hotel. rupsei trei ciorne înainte de a i-l trimite: 242 . m-ar ruga bucuros să-i acord un ceas. găsii în odaia mea o scrisoare cu caligrafia ei energică şi deschisă. Dar asta mi s-a lămurit atunci când.

Căci în grădină sau în apropierea oamenilor nu pot vorbi. în care să 243 . pauza grelei hotărâri. „Aveţi perfectă dreptate.” Bileţelul a ajuns seara în odaia ei. nici dumneavoastră. Îmi dădeam seama că o voinţă puternică lupta violent împotriva unei rezistenţe puternice. a doua zi de dimineaţă. Seara. căci dintr-o dată se încorda să-şi ia avânt. sau măcar o singură oră. M-am pregătit de două zile să fiu perfect clară şi sinceră.. la ora convenită. să fie — atât pentru dumneavoastră. numai mica lampă de citit de pe masă arunca un con galben în odaia cufundată în întunericul amurgului. Din salon unduiau câteodată fără vlagă sunetele frânte ale unui vals. Adevărul trunchiat nu are niciun preţ. vrând oarecum să răpesc tăcerii ceva din povara ei apăsătoare. Am să-mi adun toate puterile pentru a nu vă ascunde nimic. dar nu trece nicio zi. am găsit răspunsul. Credeţi-mă. mă evită. nu-mi îngădui a vă ruga să-mi povestiţi mai mult decât doriţi. Dar ceea ce povestiţi. sper că voi izbuti. care devenea din ce în ce mai lungă. C. Şi doamna simţea dureros tensiunea nefirească a acestei clipe. totuşi. Mrs. Poate nu înţelegeţi nici acum de ce vă istorisesc toate astea dumneavoastră. Mi-era penibil şi în acelaşi timp mă simţeam mişcat când această doamnă bătrână. vădit încurcată.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - „Este o onoare pentru mine că îmi acordaţi atâta încredere şi vă făgăduiesc să răspund cinstit în cazul când mi-aţi cere ceva. ca înaintea unei sărituri. ne-am întâlnit la masă şi am conversat în chip obişnuit despre lucruri indiferente. am ciocănit la uşă.” Peste zi. şi începu: — Numai primul cuvânt e greu. cu părul alb. Ascultam încordat. unui străin. Dar. cât şi pentru mine — purul şi întregul adevăr. După cină. întâlnindu-mă în grădină. Mi s-a deschis îndată: odaia zăcea într-o semiobscuritate ştearsă. îmi oferi un fotoliu şi se aşeză în faţa mea. veniţi în odaia mea — la cei şaizeci şi şapte de ani ai mei nu mă tem de vreo interpretare greşită. interveni o pauză. ci numai cel întreg. nici mie. Fără nicio timiditate. Aveam impresia că fiecare mişcare fusese pregătită dinainte. Fireşte. îmi ieşi înainte. nu mi-a fost uşor să mă hotărăsc. fugea de mine ca o fată sfioasă. dar pe care nu îndrăzneam s-o întrerup cu niciun cuvânt. Vă rog să credeţi că socotesc încrederea dumneavoastră ca o cinste deosebită. evident împotriva voinţei ei.

cei doi fii pe care i-am avut sunt astăzi mari. Ştiu că este foarte ciudat. Căci tot ce vreau să vă povestesc cuprinde numai douăzeci şi patru de ore dintr-o viaţă de şaizeci şi şapte de ani şi m-am întrebat adesea. mi-am spus că poate gândul fix îndreptat înapoi şi neîncetata autoacuzare ar lua sfârşit dacă m-aş hotărî să vorbesc liber faţă de un om despre acea zi a vieţii mele. atunci când v-am auzit vorbind atât de obiectiv despre cazul Henriette. Când eram de patruzeci de ani. Şi puteţi să mă credeţi pe mine. după obiceiul nobilimii de pe-acolo. Fiul meu cel mare ocupa un serviciu. era fiul al doilea al cunoscutei familii R… şi servise zece ani în armata din Indii. v-am mai spus că aş vrea să vă povestesc o singură zi din viaţa mea — tot restul îmi pare fără însemnătate şi plicticos pentru alţii.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - nu mă gândesc la acea întâmplare. iar în timpul sezonului la Londra. şi pentru mine. cel mic era la colegiu — astfel. Aşadar. „conştiinţă” — şi. Dacă aş fi catolică şi nu anglicană. 244 . până la nebunie. trăiam cea mai mare parte a anului pe moşiile noastre. Ceea ce s-a întâmplat până în al patruzeci şi doilea an din viaţa mea nu iese nici cu o iotă din comun. iată de ce fac astăzi strania încercare de a mă izbăvi vorbindu-vă dumneavoastră. engl. dar aţi acceptat fără şovăire propunerea mea şi vă mulţumesc pentru asta. trei luni pe moşiile noastre şi restul timpului colindând hotelurile în Italia. l-am cunoscut pe soţul meu la o petrecere. ce însemnătate poate avea faptul că o singură dată. L-am pierdut în două săptămâni. La optsprezece ani. peste noapte am rămas deodată în gol. Căpătase la tropice o boală de ficat. asupra unei singure zile. posedam fabrici şi ferme şi. spovedania mi-ar fi dat de mult prilejul să liberez prin vorbe toate aceste lucruri tăinuite — dar noi n-avem parte de o asemenea consolare. pe neaşteptate mi-a murit bărbatul. Părinţii mei erau landlorzi43 bogaţi în Scoţia. Dar nu poţi scăpa de ceea ce numim. femeie bătrână.. Nici cea mai mică umbră nu ne-a tulburat vreodată căsnicia. cu un termen foarte nesigur. că-i insuportabil să rămâi o viaţă întreagă cu privirea aţintită asupra unui singur punct din existenţa ta. Spania şi Franţa. timp de o clipă te-ai purtat absurd. care au fost groaznice. Ne-am căsătorit repede şi am dus viaţa fără griji a celor din cercul nostru: trei luni pe an la Londra.). care eram obişnuită cu o 43 Moşieri (l.

din acea goliciune lăuntrică ce se revarsă ca o greaţă. dar nu aveam puterea să-mi înfăptuiesc ţelul pe care-l doream dureros. atât timp cât băieţii mei nu se vor căsători. Omul cu care timp de douăzeci şi trei de ani împărtăşisem fiecare oră şi fiecare gând murise. Dar oraşul şi lucrurile mă înconjurau străine şi pe oameni îi evitam. N-aş mai putea să povestesc cum au trecut acele luni apatice de viaţă nomadă. lipsită de evenimente. lipsită de orice perspectivă. ştiu numai că doream tot timpul să mor.. la fel ca teatrul şi muzica. copiii nu mai aveau nevoie de mine. iar după supeu nu mă simţisem destul de obosită ca să 245 . aşa că m-am hotărât să călătoresc mult în anii următori. mă temeam să nu le tulbur tinereţea cu întunecarea şi cu melancolia mea — pentru mine însămi nu mai voiam şi nu mai ceream nimic. ocazional intra cu plăcere prin sălile de joc iar eu. nimerisem la Monte Carlo. de un timp ce-şi pierduse orice valoare şi de care nu izbuteam să scap. umblam prin magazine şi prin muzee. fără rost. cu-atât eram mai tare împinsă spre locurile unde ghemul vieţii se desfăşoară mai repede: pentru cei cu o viaţă searbădă. În fond.. Mă pasiona să văd cum pe chipurile celorlalţi palpită fericirea sau consternarea. continuând a-i fi credincioasă. La prânz. Întâi m-am mutat la Paris. deci în al patruzeci şi doilea din viaţa mea. din acea clipă îmi consideram viaţa cu totul inutilă. trăiam cu o pietate neintenţionată obiceiurile lui de odinioară. de plictiseală. bărbatul meu. În casa părăsită. o rudă a familiei noastre. am ajuns acolo din plictiseală. Şi acolo au început cele douăzeci şi patru de ore care au fost mai pasionante decât orice joc şi care mi-au răscolit viaţa timp de ani de zile. În al doilea an de doliu. deşi nu era uşuratic. Ca să fiu sinceră. fugind. fără să mi-o mărturisesc. De aceea mă duceam mai des la cazinou. neliniştea pătimaşă a celorlalţi este totuşi un excitant pentru nervi. în timp ce în mine se întindea acel cumplit pustiu. singurătatea a fost un chin îngrozitor. fiindcă nu le suportam privirile îndreptate cu o politeţe compătimitoare asupra veşmintelor mele de doliu. Cu cât sensibilitatea se manifestă mai slab în sufletul meu. mi se părea cu neputinţă să mai rămân fie şi numai o singură zi. dar care măcar consimte să se întreţină cu mici stimulente exterioare. unde fiece lucru îmi amintea tragica pierdere a bărbatului meu iubit.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - tovărăşie afectuoasă. acolo. Pe lângă asta. luasem masa cu ducesa de M.

comportarea lor specifică. numai mâinile sunt schimbătoare — multe mâini albe. cazinoul de acum douăzeci de ani. iar acolo numai mâinile oamenilor. sau o grămădeşte ca pe un snop în faţa câştigătorului. pompoasă şi clădită după modă. crâmpeie de hârtie învârtejite. când în cetatea jocului. toate însă încordate şi vibrând de o nerăbdare imensă. care. plictisindu-se. napoleoni de aur. la acea întreagă societate dubioasă adunată la întâmplare. fără să joc. adică aşa cum mă învăţase odată bietul meu soţ. îşi face praf banalele jetoane. numai careul verde unde în mijloc bila se bălăbăneşte ca un om beat de la un număr la altul şi unde. unele goale. să nu priveşti un obraz. când. 246 . am umblat agale de colo până colo printre mese. altele împodobite cu inele şi cu lanţuri zăngănitoare. în câmpul mărginit de patru laturi. unele păroase ca nişte sălbăticiuni. fiecare privind pe gura altei mâneci. m-am plâns că era plicticos să caşti ochii la aceleaşi mutre: la bătrâne smochinite care stau ceasuri întregi pe scaunele lor înainte de a risca un jeton. fiecare diferit formată şi colorată. după cum ştiţi. la cocote cartofore. Şi totuşi. fr. ci pătratul mesei. anume. obosită de a tot privi. pe care apoi grebla crupierului o adună dintr-o singură mişcare tăioasă. Totuşi. care avea o pasiune pentru chiromanţie şi psihologia mâinilor. piese rotunde de argint şi de aur cad ca sămânţa. Din această perspectivă. Fără să vreau. chiar şi atunci găseam prea puţin farmec în acele chipuri stereotipe şi apatice.). fiecare ca o fiară de pradă gata să sară. şi priveam întrun chip special amalgamul de parteneri.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - mă duc la culcare. în aşteptare în jurul mesei verzi. altele jilave şi îndoite ca nişte ţipari. Nu ştiu dacă din întâmplare aţi cuprins vreodată cu ochii numai masa verde. când circulau bancnote foşnitoare. un public călător-Cook45 îmburghezit. Aşa că am intrat în sala de ruletă. până când bărbatul meu. la profesionişti şmecheri. mă 44 45 Floarea lumii elegante (l. e mult mai puţin pitorească şi romantică decât în bietele romane care o înfăţişează drept la fleur d’élégance44 şi drept aristocraţia europeană. când circulau încă bani de aur vizibil şi palpabil. era mult mai atrăgător decât astăzi. când zornăiau piese arogante de cinci franci. mult mai palpitant şi mai captivant decât de a sta lânced şi fără interes. m-a învăţat un fel cu totul special de a privi. Cunoscută agenţie internaţională de voiajuri turistice.. în fond mult mai interesant. agitate. Spun „într-un chip special”.

pe desperat în încheietura tremurătoare. buzele surâzător ondulate. Recunoşti orice în mâinile acelea.. caii agitaţi sunt reţinuţi cu greu să nu se avânte înainta de vreme: întocmai aşa tremură. surescitarea şi-o împing sub dinţii încleştaţi. Căci vine o clipă care smulge inevitabil din nobila lor indiferenţă degetele greu stăpânite. afară de cele patru sau cinci ale crupierilor. îşi împiedică ochii să arate nelinişte. ştiu. nobile şi josnice. altul le dă drumul obosit. după mâinile ca nişte gheare. cum apucă şi cum ezită: pe hrăpăreţ. care îşi înfig ghearele în bani ca păianjenii. fiare sălbatice cu degete păroase. iar muşchii obrazului. pe risipitor. sus. cu unghii palide. exprimă o 247 . Sute de caractere se trădează fulgerător în felul de a apuca bancnotele: unul le mototoleşte sau. fiecare dintre aceste o sută sau cinci sute de mâini face involuntar o mişcare cu totul personală. pe cel calculat în mâinile liniştite. brutale şi sfioase. mereu neaşteptată. le face cocoloş.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - gândeam la un câmp de curse unde. în mâinile destinse. Căci toţi sau aproape toţi jucătorii învaţă repede să-şi înfrâneze obrazul — sus. viclene şi parcă şovăitoare — dar fiecare mişcându-se altfel. prin acea pasiune a soţului meu — eşti obişnuit să observi arena mâinilor. eu zic însă că încă mai limpede îl trădează în timpul jocului propriile lui mâini. mâna dezvăluie cu multă neruşinare tot ce e mai secret. deasupra gulerului cămăşii. Şi dacă — aşa cum eram eu special instruită. Nici nu vă pot zugrăvi câte mii de specii de mâini există la joc. nervos. poartă masca rece a impasibilităţii — îşi constrâng cutele din jurul gurii. la start. nervoase. Între timp însă. se ridică şi se cabrează mâinile. atunci izbucnirea mereu alta. aparent somnolente. altele tremurătoare. Că omul se trădează la joc e o vorbă banală. căci fiecare pereche de mâini. a temperamentelor totdeauna diferite are un efect mai tulburător decât teatrul şi muzica. în felul cum aşteaptă. Dar tocmai pentru că atenţia li se concentrează spasmodic ca să stăpânească obrazul — partea cea mai vizibilă a făpturii lor — uită de mâini. pe când bila se învârteşte. cu totul individuală a instinctului ei primar. care abia îndrăznesc să-i apuce. privirile intenţionat nepăsătoare vor să tăinuiască. care le ies în relief. În clipa încordată. uită că există oameni care observă numai mâinile şi că de la ele ghicesc tot ceea ce. încovoiate. şi-i netezesc într-o indiferenţă artificială şi distinsă. când bila ruletei cade în micul ei talger şi numărul câştigător e anunţat — în clipa aceea.

Mâinile crupierilor nu sunt decât nişte maşini. exact ca pe oameni. expresia nebunesc de pătimaşă. Şi atunci am văzut — într-adevăr. unele mi-erau atât de respingătoare prin grosolănia sau lăcomia lor. îmbrăţişarea lor spasmodică. Şi acum… în clipa când bila s-a oprit cu un sunet sec. asemeni unor animale înverşunate. acele mâini extraordinare. chiar unice — dar ceea ce m-a umplut de spaimă era pasiunea. aş putea spune. foarte albe. cu spatula sidefie delicat rotunjită. trecând pe lângă două mese supraîncărcate. am auzit surprinsă — în acea pauză fără vorbe. ca poliţiştii în mijlocul talazurilor înflăcărate ale unei răzvrătiri populare. deasupra unei cămăşi de smoking sau a unui decolteu strălucitor. o trosnitură şi o pocnitură ca de încheieturi rupte.. strâns în guler. veşnic la pândă. spre deosebire de mâinile a căror viaţă e intensificată mult. neobişnuit de lungi. Fiecare mână nouă la masă era însă un eveniment pentru mine şi-mi trezea curiozitatea. neobişnuit de înguste şi totuşi strunite tare de muşchi. încât îmi întorceam totdeauna privirea de la ele. ele stau. ele funcţionează cu o precizie complet obiectivă. care intervine totdeauna când bila. două mâini care. în simpatice şi ostile. cu vârful unghiilor palide. scurt. în altă uniformă. comercială. ca de la ceva necuviincios. mam uitat acolo.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - altă viaţă. atât de încordată. Am ştiut îndată că un om supraîncărcat îşi concentra pasiunea în vârful degetelor. parcă ameninţătoare de atâta tăcere. m-am înspăimântat! — două mâini cum nu mai văzusem niciodată. Dar până şi aceste mâini chibzuite surprind prin contrastul cu suratele lor pătimaşe. După câteva zile. La astea se adăuga o plăcere personală: faptul de a fi repede familiarizată cu obiceiurile şi pasiunile perechilor de mâini. rece. le-am admirat. Le-am privit apoi toată seara — da. istovită de moarte. ca să nu-l sfărâme. Când în seara aceea am intrat şi. Involuntar. ezită numai între două numere — am auzit tocmai în faţă un vacarm ciudat. care stătea cocoţat sus. clămpănesc ca închizătoarele de oţel ale unei maşini de calculat. m-am îndreptat spre a treia pregătind câteva piese de aur. Erau mâini de o frumuseţe rară. aveam totdeauna cunoştinţe printre ele şi le împărţeam. se frământau una într-alta şi se întindeau sau se cabrau atât de convulsiv încât încheieturile degetelor trosneau cu zgomotul sec al nucilor ce se sparg. adesea uitam să privesc chipul. pe ruleta şi crupierul a strigat numărul… în acea clipă 248 .

toată acea multitudine sclipitoare şi vibrantă mi-a părut dintr-o dată moartă. În fine. cu adevărat moarte. Nu văzusem niciodată un obraz ca 249 . sărea ca zănatică în colivia ei rotundă şi netedă ca parchetul — toată această mulţime de impresii ce străfulgerau nervii. Căci niciodată. care dormita inertă. se roteşte în jurul ei. gâfâiau. ca şi mâinile. se târăşte spre mâna soră. aşteptau. cea dreaptă. sfârşite. căci obrazul acela grăia. n-am mai putut răbda. da. apucă un jeton care. nu numai vlăguite. se zgribuleau. plate şi moarte. Şi iar am tresărit de spaimă. amândouă fără zgomot bat cu încheietura în masă. ca lovite de trăsnet. care tremură. ca nişte meduze azvârlite pe ţărm. respirau. aşa cum dinţii clănţăne uşor în friguri — nu. începe să se ridice cu trudă. ba nu. încremenită. cum nu sunt în stare să exprim în cuvinte. care acum. se învârteşte şi. într-adevăr. ca două animale doborâte de acelaşi glonte. Apoi. obosită parcă de efort. n-am văzut mâini atât de elocvente. strigătele de panglicari ale crupierilor. Amândouă stau acum împreună înfiorându-se. în sfârşit. se trage înapoi. e cuprinsă de surescitare şi mâna stângă. se furişează. Au căzut amândouă. în care fiece muşchi era ca o gură şi din care patima ţâşnea prin pori. una dintre ele. trebuia să văd obrazul căruia îi aparţineau acele mâini magice. şi cu teamă — da. împărtăşea aceeaşi expresie de îndârjire groaznică îmbinată cu o frumuseţe delicată. apoi pe umerii înguşti. se clatină. O clipă au rămas amândouă pe masa verde. aproape palpabilă. se ridică. şi nici de-atunci încoace. azvârlită de sus. o formă de emoţie şi de încordare atât de spasmodică. Numaidecât. căci mă temeam de acele mâini! — privirea mi s-a târât încet de-a lungul mânecilor. Şi brusc se încovoaie — spinare de pisică. acel dute-vino al oamenilor şi chiar al bilei. niciodată nu văzusem mâini cu o expresie atât de grăitoare. de dezamăgire. fantastic de exaltat. despărţindu-se deodată. trebuia să văd omul. Au căzut cu o asemenea expresie de istovire. Tot restul clădirii boltite. de panteră — şi aruncă. se înfiorau — mâini ce mă sileau ca o vrajă să le privesc neclintit. pe vârful degetelor. aproape feminină. ca la un semnal.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - amândouă mâinile au căzut. acelaşi limbaj nestăpânit. în comparaţie cu acele două mâini nemaipomenite care tremurau.. între vârful policarului şi al arătătorului se rostogoleşte nehotărât ca o rotiţă. tremură. rumoarea din săli. scuipă în câmpul negru jetonul de o sută de franci.

abia atunci am înţeles strângerea spasmodică a mâinilor: numai prin acea contraapăsare. numai pe acel om şi fiecare gest al său. cum nodul convulsiv al mâinilor a fost desfăcut ca de o explozie şi cum îi tremurau degetele când crupierul a împins către lăcomia lor douăzeci de monede de aur. atât de întins înainte. 250 . trebuie să repet. despuiat atât de fără ruşine. şi nu-mi desprindeam privirea de la acel obraz… tot atât de fascinată. Şi capul acela. de animalic.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - acesta. cu totul pornit înainte. fără ochi. deschisă cu lăcomie. faţa nu dădea impresia a fi a unui bărbat. Din secunda aceea n-am mai luat seama la nimic din sală. puţin prelungă şi de aceea atât de expresivă. ci mai degrabă a unui băiat care se juca pătimaş — dar toate astea le-am observat mai târziu. se întindea inconştient mereu. atât de smuls de pe sine încât puteam să-l privesc în toată liniştea. O şuviţă de păr de un blond luminos. Ca şi mâinile. umedă. Fixă. ca şi ochii ce priveau salturile şi zvâcnirile bilei în rostogolire. încât aveai simţământul că îndată va fi târât în vârtejul bilei. numai prin acea convulsie. nu văzusem o faţă atât de încordată. descoperea dinţii pe jumătate. Nicicând. Nicio clipă nu se întorceau la dreapta ori la stânga ochii aceia de posedat. care se rostogolea şi sărea zănatică. întunecos faţă de focul ce izbucnea în acel obraz.. Nu văzusem niciodată — trebuie s-o repet într-una — un obraz din care pasiunea să erupă atât de deschis. Ridurile s-au netezit. se vedea cum clănţăneau înfrigurat pe când buzele rămâneau întredeschise cu încăpăţânare. Era a unui bărbat tânăr. atât de fascinantă. poate o oră întreagă. pe îndelete. îi atârna pe frunte. stătea pupila sub pleoapele căscate — o oglindire a celeilalte bile. de culoarea mahonului. neagră. am văzut cum o sclipire stridentă i-a strălucit şi mai tare în ochi. ca pe o mască ori ca pe un cap sculptat. înnegurat şi fără contur. l-am privit cu atenţie. cam de douăzeci şi patru de ani. obrazul a devenit luminos şi tânăr de tot. ca la un om care se prăbuşeşte. Fără să-i văd măcar pe ceilalţi. trupul ce tindea să zboare de la locul lui îşi mai păstra echilibrul. acum obrazul dispărea complet sub izbucnirea unei expresii de aviditate şi de nebunie. îngustă. exuberantă. de vrăjită de obsesia lui. În clipa aceea. ca o bilă de sticlă moartă. de la o distanţă de zece paşi. în caseta rotundă a ruletei. pâlpâia o neîntreruptă fremătare. în jurul nărilor. totul îmi părea şters. delicată. parcă în acel loc i-ar fi trecut pe sub piele mici valuri invizibile. Gura mică.

ochii erau apatici şi stinşi.. Aşeză monedele pe un pătrat. urmând o inspiraţie subită azvârli repede. iar se contorsionau mâinile. le pocneau una de alta. pentru ca apoi. adulmecând cu nările ca un ogar tânăr care caută dâra cea bună. aproape nătângă. a parcurs în zbor masa verde. şi în acel ceas privirea mea fascinată nu se întoarse nici pentru o clipită de la chipul în veşnică prefacere pe care toate patimile erau într-un veşnic flux şi reflux. într-un fel. Dar siguranţa de sine dispăruse. pe un al doilea şi. Niciodată la teatru n-am privit cu o asemenea încordare faţa vreunui actor. Faţa. ca la răsfrângerea acelei emoţii străine. care reproduceau plastic. Palpitanta oscilaţie între pierdere şi câştig dură neîntrerupt aproape un ceas. ca luminile şi umbrele peste un peisaj. deveni veştedă şi bătrână. purtat de sentimentul triumfului. flacără între flăcări. toate astea într-o singură clipă. ca şi cum n-ar fi înţeles. încă două bancnote mototolite. Nu 251 . câteva secunde rămase cu privirea fixă. şi. Pe buze îi apăreau iar în valuri tresăriri electrice. oameni şi priviri care se încrucişau în sală — plutea în jurul meu inform. degetele în chip de gheare întinseră iar câteva piese de aur. luându-şi seama. Apoi a întors iar capul neliniştit. mi-ar fi luat neclintirea privirii de oţel drept hipnoză. se ofili. să reverse tot mănunchiul de piese aurii pe unul dintre pătrate. faţa de băieţandru dispăru sub aşteptarea hrăpăreaţă. un fum galben în mijlocul căruia se afla obrazul acela. cu un gest brusc. starea mea de completă inconştienţă îi era asemănătoare: nu-mi puteam lua ochii de la acel joc de expresii şi tot restul — lumini. toată gama ascendentă şi descendentă a sentimentelor. Pierduse. la întâia invitaţie biciuitoare a crupierului. le făceau să joace şi să sune vesel. degetele înfumurate şi îndrăgostite zornăiau piesele rotunde. apoi. până când încordarea palpitândă se descompuse brusc în dezamăgire. Niciodată nu participasem la vreun joc cu întreaga mea fiinţă. iar încordarea. trupul chircit s-a îndreptat mândru şi uşor — şedea distins ca un călăreţ. Îndată începu iar pânda. Nu slăbeam din ochi mâinile acelea magice. râsete. Dacă m-ar fi observat cineva în momentul acela. până atunci ca de adolescent. ca nişte fântâni arteziene. aşa cum priveam obrazul acela pe care trecea brusc neîncetata schimbare de culori şi de sentimente. în acelaşi careu.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - ochii îi scânteiau. cu mâini tremurătoare. prin căderea bilei într-un număr nedorit. pe când bila se şi rostogolea. îndată însă.

monedele zornăiau. Pe urmă însă au prins încă o dată viaţă. Căci pentru a şti dacă bila cădea pe roşu sau pe negru. Dar se întorceau mereu goale şi tot mai înfierbântat repetau căutarea aceasta absurdă şi inutilă. Bila căzuse iar. pe când jocul continua. şi care se avântă în sus ca să nu se sufoce. în spatele lui. întocmai cum se scoală cineva căruia i se face rău pe neaşteptate. Apoi a venit o altă clipă îngrozitoare — o clipă de care mă temusem vag în tot timpul. subit. aşteptare şi decepţie. iarăşi fremăta clipa când două sute de buze îşi ţineau răsuflarea. la dreapta. au fugit înfrigurate de pe masă către propriul lor trup. aruncând sau strângând bani. în căutarea unei monede. parcă în vis. pierdere şi câştig. sus. nici alte mâini care se întindeau ca nişte tentacule. parcă ar fi sărit amândouă în sus. în scobitura ei. pe când discul ruletei se învârtea din nou. nici faţa crupierului şi totuşi. scotocind nervos prin toate buzunarele să vadă dacă nu se cuibărise pe undeva vreo monedă uitată. vedeam în acele mâini ca într-o oglindă sferică. la stânga. s-au căţărat ca nişte pisici sălbatice de-a lungul trunchiului. trecea ca o dâră de foc prin nervii şi gesturile chipului inundat de patimă. Eu tremuram. ca şi cum în ele n-ar mai fi fost altceva decât forţa de gravitaţie. 252 . a plecat de la masă bâjbâind şi clătinânduse. jos. ca să apuce ceva ce nu se afla acolo. dacă se rostogolea sau se oprea. Şi. pocnind uşor. fotoliile erau împinse. zguduită de groază: atât de viu participam la ceea ce se întâmpla. fără să ia în seamă vecinii care se fereau cu spaimă şi cu mirare.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - auzeam nimic. Dar fără să observe asta. până ce vocea crupierului a anunţat — de data aceasta „zero” — şi grebla lui zorită aduna de peste tot monedele zornăinde şi bancnotele foşnitoare. amplificat de surescitare. tot ce se întâmpla. care atârna ca o ameninţare deasupra nervilor mei încordaţi şi care deodată i-a sfâşiat.. nu remarcam oamenii care se îmbulzeau lângă mine. au căzut înapoi pe masă. Nu vedeam bila. omul din faţa mea s-a ridicat. nu trebuia să privesc ruleta: fiecare fază. dintr-o singură mişcare. Atunci amândouă mâinile contorsionate au făcut un gest deosebit de înfricoşător. ca şi când degetele mele miar fi răscolit buzunarele şi bufanturile rochiei mototolite. istovite de moarte. scaunul a căzut cu zgomot. nu luam seama la nimic. şi apoi. foşnete mărunte combinate însutit umpleau sala cu zumzetul lor.

Apoi însă. în afara voinţei mele. cu totul instinctiv. apoi a coborât. am alergat pe coridor. nu se duce la vreun hotel. căci acum clătinarea trecea din gesturile acelea în trupul meu. A fost ceva cu totul inconştient. mi-am întors privirile. Mi-am luat repede lucrurile de la garderobă.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - Am rămas ca împietrită de această scenă. a bâlbâit încurcat câteva cuvinte servitorului şi şi-a luat întocmai ca mai înainte un avânt brusc. păru a înţelege. Cine pleacă astfel. nici la bancă. în vreo formă a vieţii. acea teamă inexplicabilă m-a împins subit înainte. să şi le vâre în mâneci. 253 . pe când omul se smulsese de pe scaun şi se clătina. Gestul acesta era atât de zguduitor. deodată. văzând cum deodată viaţa îi dispărea din ochi şi cum moartea pecetluia cu paloarea ei acel obraz până atunci exagerat de viu. Atunci parcă dintr-o dată şi-a amintit totul. fără să mă simt pe mine însămi. ceva m-a smuls. Dar braţele nu i se mai supuneau. din prima clipă simţisem în chip magic că aici era în joc ceva mai grav decât câştigul şi pierderea unor bani — şi totuşi. servitorul îi adusese paltonul. aşa cum încordarea sa îmi pătrunsese în vine şi în nervi. ci. servitorul. ca pe un paralitic. zelos. încât mi-a fost ruşine să rămân acolo şi să privesc. m-am repezit. altundeva. Am văzut cum a scotocit mecanic prin buzunarul vestei ca să dea un bacşiş. cu totul maşinal. nu intră într-un compartiment de tren. încât servitorul. Tot timpul îmi fusese teamă. parcă m-a străbătut un fulger negru. fără să iau pe nimeni în seamă. De sus. apoi. treptele cazinoului. surâzând la început cu dispreţ. spre ieşire. fără să mă gândesc la nimic precis. şi. Căci am înţeles îndată încotro pleca omul: în moarte. fără voie. ci se prăvăleşte în genunea fără fund. dar degetele bâjbâiau în zadar. nu eu am acţionat. după acel străin. jenată de a fi asistat la desperarea unui străin ca în faţa rampei la teatru — apoi însă.. nici acasă. s-a uitat un timp după el. mi-a poruncit să-l urmez. poticnindu-se ca un om beat. în întuneric. nici la rude. că îşi mizase ultimii bani — viaţa lui — iar acum pleca undeva. l-a ajutat cu greu. Chiar cel mai prăpădit om din sala aceea infernală ar fi trebuit să-şi dea seama că cel care pleca nu mai avea niciun sprijin. Involuntar. dar neapărat dincolo de viaţa asta. Fără să vreau — atât eram de impresionată de gesturile lui plastice — a trebuit să mă cramponez convulsiv de ceva. mi s-au mişcat picioarele. Omul stătea la garderobă. la vreo cârciumă sau la vreo femeie.

ca pe un nor în jurul acelui tânăr. teamă de un lucru îngrozitor. eu. Acum se opri pentru întâia dată. Fireşte. pe stradă. n-am mai dat atenţie nici unui bărbat. aşa cum vorbeşte cineva care sa pregătit în sinea lui şi a ordonat cu grijă întâmplările. începu ea puţin agitata. nici oricare alt om cu mintea trează nu s-ar fi putut sustrage acelei curiozităţi înspăimântate. fără a şti să înoate. înşfaci un copil care se repede înaintea unui vehicul. mai bine zis. aşa cum. fără să chibzuiesc bine. Vă cer însă ca şi dumneavoastră să acordaţi deplină încredere sincerităţii cu care vă vorbesc şi să nu atribuiţi purtării mele motive tăinuite. să vă istorisesc toate faptele cu cea mai mare sinceritate. după moartea soţului meu. înainte de a-şi fi putut da seama de îndrăzneala absurdă a acţiunii lor: la fel. o atare bănuială ar fi cu totul neîntemeiată. C.. m-am luat după acel nenorocit din sala de joc. prea spontan şi prea violent — probabil că n-am făcut altceva decât un gest instinctiv.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - Mrs. se aruncă de pe un pod în ajutorul cuiva care se îneacă? Ceva îi atrage pur şi simplu magnetic. lăsând brusc la o parte povestirea. pe de altă parte. invizibil. n-am făcut-o pentru că eram îndrăgostită de el — nici nu mă gândeam la dânsul ca la un bărbat. Tot timpul şezuse nemişcată şi vorbise aproape fără pauză. în cazul de faţă. Întradevăr. zăbovi şi. Pentru mine. ca să înţelegeţi în toată grozăvia lor cele ce-au urmat. Trebuie aşadar să accentuez că dacă am alergat pe stradă după jucătorul acela distrus. căci nu-ţi poţi imagina o înfăţişare mai stranie şi mai înfiorătoare decât aceea a tânărului de cel mult douăzeci şi 254 . mi se adresă direct: — V-am făgăduit dumneavoastră şi mie. înainte de toate pentru că se întretaie cu iuţeala fulgerului. capitolul acesta era definitiv încheiat. Şi sunt sigură că nici dumneavoastră. fără să gândesc. la ieşire şi de la ieşire pe terasă. mi-ar fi greu să dau un nume desluşit sentimentului care m-a constrâns atunci să-l urmăresc pe acel nenorocit: era şi curiozitate. Vă spun asta categoric — şi trebuie să v-o spun. femeie de peste patruzeci de ani. pe care îl simţisem din prima clipă. de care astăzi poate că nu m-aş ruşina. cu liniştea şi obiectivitatea ce o caracterizau. dar mai ales o teamă îngrozitoare sau. o voinţă îi împinge în jos. Dar nu poţi diseca şi descompune astfel de senzaţii. îşi întrerupse o clipă povestirea. E posibil să explici de ce unii oameni.

nici să-l părăsesc. pe de alta reţinută de sfială. fără viaţă. vreme cam de o oră.. un egoism mai cuminte m-ar fi îndemnat să mă întorc 255 . nici să plec. cu paşi anevoioşi de moşneag şi clătinându-se ca un om beat. De cinci ori. în semiîntunericul felinarelor pâlpâind tulbure.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - patru de ani. ridicolul situaţiei. numai arar trecea vreo formă omenească în grabă. Acolo a căzut pe o bancă. până la urmă. nici să fac un gest. invizibile de acolo. braţele atârnau la pământ. sper că mă veţi crede. plastică de-o puteai prinde cu mâna. orice trecător l-a fi luat drept un om care s-a împuşcat. sfâşiau timpul. Căci prăbuşirea lui era a unei pietre care cade într-un abis şi nu se opreşte până când nu a atins fundul. la gândul să mă adresez unui necunoscut. că era un om sfârşit. al unei fapte. căzuse peste speteaza băncii. ca împuşcat l-am văzut în clipa aceea. pe de o parte mânată de dorinţa să dau ajutor. căci era miezul nopţii şi mă aflam aproape singură în parc cu acest chip de sinucigaş. care se târa de pe scară pe terasă. atât de tare mă zguduia şi mă reţinea imaginea desăvârşitei nimiciri a unui om. Şi din nou am simţit. Capul. şi în mine era siguranţa oarbă că are un revolver în buzunar şi că a doua zi are să fie găsit pe banca asta sau pe vreo alta. poate. închipuiţi-vă situaţia mea: stăteam la douăzeci sau la treizeci de paşi în dosul băncii pe care se afla omul acela nemişcat. moi şi informe. Aşa cade numai un mort sau cineva care nu se mai ţine de viaţă cu niciun muşchi. am rătăcit nehotărâtă pe acea terasă. de fiecare dată mă trăgea înapoi pudoarea sau poate instinctul unei presimţiri adânci că cel ce se prăvăleşte târăşte lesne cu dânsul şi pe cel ce vrea să-l ajute — şi în mijlocul acelei ezitări simţeam desluşit absurditatea. Acum. într-un lac de sânge. întins. Şi. Cu toate astea. dar viziunea aceasta am avut-o brusc. o oră nesfârşită. sau. cu încheieturile dislocate şi frânte. înfiorătoare şi groaznic de reală — aşa. nu găseam curajul unui cuvânt. şi aş fi stat toată noaptea aşteptând astfel. Totuşi. nu puteam nici să vorbesc. rezemat pieziş. Felinarele cu gaz pâlpâiau posomorât sub cerul înnourat. greoi ca un sac. şi nu ştiam ce să fac. prăbuşit. Şi astfel — nu pot să explic cum. de zece ori îmi adunasem toate puterile şi înaintasem către el. pe când mii şi mii de mici valuri ale mării. cutremurându-mă. niciodată n-am văzut exprimate în gesturi fizice atâta oboseală şi atâta desperare. pe stradă.

acea sleire care nu-i îngăduia să se scoale şi să facă cei câţiva paşi până la adăpostul protector. Toată seara vântul adunase deasupra mării nori primăvăratici. da. la dreapta şi la stânga fugeau forme omeneşti ferindu-se de băltoace. „Vino!” l-am apucat de braţ. cât de apăsător e cerul. dar n-a priceput nimic. tot ce avea viaţă se ascundea speriat.. prea nepăsător. dar nimic. anevoios. gonite de vânt. Atunci s-a ridicat încet. Ceva s-a uitat în sus. fără voinţă şi clătinându-se. nici chiar Michelangelo ori Dante nu m-au făcut să simt atât de sfâşietor gesturile definitivei desperări. apoi a răpăit o ploaie masivă. Începuse să plouă. Involuntar. care se lăsa copleşit de elementele naturii. simţeam ţâşnind praful rece al picăturilor ce se spărgeau pe jos pocnind. încremenirea sub răpăiala ploii. am alergat spre bancă prin ploaia care mă biciuia şi l-am zguduit pe ghemotocul de om ud leoarcă. la oameni şi la animale. nimic pe lume n-ar fi putut exprima atât de zguduitor şi în asemenea măsură desperarea. sub dezlănţuirea acelei ruperi de nori. Din toate jgheaburile curgea şi gâlgâia apa. am simţit o picătură. nu puteam face altfel. se auzeau huruind trăsuri ce veneau din oraş. şi nu găseam niciun răspuns. „Ce vrei?” a întrebat. groşi. aşa cum o făcea acel om viu. numai să plecăm din 256 . amintirea ei mă sufocă. prea obosit ca să se apere măcar cu o singură mişcare. cred chiar că eram cât pe-aci să părăsesc acea făptură. un snop de apă învârtejit se scutură plesnind pe rochia mea. simţeai cu plămânii. nenorocitul a continuat să stea încremenit pe banca lui. cu inima. o moarte vie. după două decenii. Era o privelişte atât de îngrozitoare încât şi azi.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - acasă. jalnică în neputinţa ei — dar atunci ceva mai puternic a hotărât împotriva nehotărârii mele. Asta m-a hotărât. se ferea. fugea. acea definitivă nepăsare faţă de propria-i fiinţă. deodată. renunţarea deplină. niciun poet. ca imobilitatea aceea. cu rafale grele şi ude. ale jalei definitive pe pământ. să-şi trădeze plastic fiecare sentiment. căuta adăpost. pe obraz şi pe mâini. peste tot. V-am mai spus că omul avea darul magic ca. Un fel de mişcare voia să se schiţeze. „Vino!” l-am tras aproape mânioasă de mâneca udă. cu toate că deschisesem umbrela. căci nici eu nu ştiam încotro să mă duc cu dânsul. Niciun sculptor. încărcaţi cu aburi. Până sus. Dintr-o dată. se simţea teama de elementul dezlănţuit — numai ghemotocul de om negru nu se mişca. fără mişcări şi gesturi. m-am repezit sub streaşina unui chioşc şi.

STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - ploaia rece. Situaţia devenise de nesuferit. mai departe nu mă gândisem la nimic. Pe de altă parte. simt tot neverosimilul. în spate oblonul tras al chioşcului. ba chiar fantasticul situaţiei mele — ce putea crede despre mine de vreme ce felul cum îl trăsesem de pe bancă şi-l târâsem nu era deloc acela al unei doamne. care privea ţintă în noaptea ce vremuia: — Unde locuieşti? — N-am locuinţă… am venit astă-seară de la Nisa… la mine nu putem merge. N-am dat drumul braţului. Şi l-am întrebat pe omul acela neclintit de lângă mine. m-am silit să gândesc drept şi limpede. ud leoarcă. Ultima frază n-am înţeles-o îndată. Mai mult nu ştiam.” Dar îndată mi-am dat seama de penibila lui eroare — căci nu s-a întors de loc spre mine. Stăteam astfel. nu puteam nici să-l părăsesc fără să-i spun un cuvânt. când vă povestesc. drept una dintre femeile care forfotesc în jurul cazinoului. Am zis: „Atunci. unul lângă celălalt. îmi spuneam. care nu făceau decât să-i întărească eroarea. Gândul acesta însă nu mi-a venit îndată. s-a opus numai cu un fel de expresie ironică: „Nu. a celei mai mari desperări. Trebuie să-ţi găseşti un adăpost. o odaie la un hotel.. în dunga uscată de sub streaşină. ce putea crede — căci abia acum. deasupra noastră numai streaşina prea mică sub ploaia care pătrundea răutăcioasă şi nesătulă. mai mult nu voiam. sub un acoperământ. Abia mai târziu. după ce îl trăsesem aici. Ne lovea în rafale repezi. din neclintirea absurdă. Numai să-l scot din ploaie pe omul acela. a doua zi va şti să se descurce. La urma urmei. Ceva trebuia să fac. treptat. ci l-am tras pe omul lipsit de voinţă până la ghereta unde streaşina îngustă îl păzea oarecum de asaltul înfuriat al ploii mânate de vânt. Nu poţi să mai rămâi aici. Altminteri n-aş fi rostit niciodată vorbele următoare. n-am nevoie de nicio odaie. sperând să mai scoată bani de la jucătorii norocoşi sau beţi. nu mai am nevoie de 257 . mia răsărit în minte ce groaznică neînţelegere asupra persoanei mele se putea ivi. Cel mai bine ar fi. sinucigaşă. Doar nu mai puteam sta lângă omul acela străin. prea târziu. să-l duc cu o trăsură acasă la el şi apoi să mă întorc şi eu acasă. Abia mai târziu. cu zdrenţe de frig umed pe haine şi în obraz. am priceput că omul mă lua drept… o cocotă.

de ce nu? Să mergem. ar fi recăzut în prăpastia fără fund. Am chibzuit repede: cel mai bine e să-l duc la un hotel şi acolo să-i strecor bani în mână. ca să-şi poată trece noaptea şi a doua zi să poată pleca acasă. Intimitatea asta neaşteptată mi-a fost neplăcută. el a venit lângă mine şi m-a luat de braţ. Când birjarul a întrebat încotro să meargă. mergeam alături de un cadavru.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - nimic. vino! A întors capul. îţi găsesc eu un adăpost. indiferent. cum vrei. pe care trebuia să-l salvez. Dar amintindu-mi deodată că omul ud leoarcă de lângă mine n-ar fi fost primit în niciunul din hotelurile bune — pe de altă parte. încât nu aveam timp să mă simt jignită prosteşte. la început n-am ştiut ce să-i răspund. nedându-mi seama de ceea ce putea părea dubios. a spus el. Te înşeli. răzbit şi el de ploaie. cu o indiferenţă zguduitoare. n-am niciun ban. Străinul de lângă mine nu rostea niciun cuvânt. Nu-ţi da nicio osteneală. cum prin întuneric se străduia pentru întâia dată sămi vadă faţa. Simţeam numai ceea ce simţisem din prima clipă când l-am văzut ieşind din sală ameţit şi ceea ce simţisem neîntrerupt în timpul acelui ceas de necrezut: că aici se afla în pragul morţii un om tânăr. ca femeie fără experienţă. mai departe nu mă gândeam. — Nu te gândi la bani. roţile huruiau şi ploaia lovea furios în geamuri. a dat bice cailor. Am mers câţiva paşi înapoi. m-a îngrozit chiar. am spus birjarului: — La vreun hotel modest! Birjarul. spre cazinou. Părea că şi trupul se deşteaptă încet din letargie. mie mi se părea că în acest dreptunghi. cedând. de la mine n-ai ce căpăta. şi tot ce făcusem până atunci ar fi fost zadarnic. am strigat unul şi ne-am urcat. Abia acum îmi dădea prin gând că nu ştiam ce să fac cu el. Dar n-aveam curajul să-i interzic ceva.. viu. pe când în jurul nostru ploaia bătea toba înfundat şi burlanele ne aruncau la picioare apa pleoscăind. mă zdruncina într-atât. Am deschis umbrela. stătea acolo rezemat de perete. — Bine. Vino! Nu trebuie să stai aici. m-am speriat până în străfundul inimii. Mi-e totuna… La urma urmei. Mi-am dat seama. istovit. căci dacă l-aş fi respins. M-am apropiat de el. Şi cum mereu cupeuri trăgeau în grabă în faţa cazinoului. strâmt ca un coşciug. ud leoarcă. Nu te gândi la nimic. Felul cum omul. Încercam să mă gândesc.” Şi cuvintele astea fuseseră spuse tot îngrozitor. să găsesc vreun cuvânt care 258 .

— Iată o sută de franci. Te-am urmărit în sala de joc. Nu vă puteţi închipui cum tonul acela înfundat mi-a pătruns până în suflet. deasupra noastră un acoperiş de sticlă se boltea peste o bucăţică de loc apărat de ploaia care destrăma în franjuri. ziua. Ştiu că ai pierdut tot. lucrurile au altă înfăţişare. observându-i ezitarea. Stătea ca un înecat scos din apă. e totuna. M-a privit mirat. săşi dea la o parte pălăria de pe care se scurgeau mereu picături pe frunte şi pe obraz. dar gândiţi-vă: la doi paşi stă un om viu. cu ultimii câţiva franci. am insistat. a repetat din nou înfundat. Dar cum eu îi întindeam din nou banii. — Lasă. n-are niciun rost.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - să slăbească ciudăţenia şi groaza acelei vecinătăţi mute. Mâine iar m-aş duce la cazinou şi. a spus. decât să le mânjesc oamenilor odaia cu sânge. — Eşti o femeie bună. şi ştii că dacă nu-ţi încordezi toate puterile. Ne aflam în faţa unui mic hotel străin. Dar nu făcea nici cea mai mică sforţare să se scuture. Mai bine sfârşesc cu mine afară. n-aş înceta să joc până nu m-aş curăţa. Era cu totul indiferent şi nu vă pot spune cum mă zguduia năruirea lui. în orice caz. Întâi vei dormi. Dar acum trebuia să fac ceva. Dacă mai dorm sau nu în noaptea asta. cu o grozavă monotonie. am plătit birjarului. Eu nu mai pot fi ajutat. — Trebuie să-i iei. Am căutat în buzunar. se proptise instinctiv de zid. De ce să reîncep? M-am săturat. ia-i! Dar mi-a respins mâna cu o energie pe care nu i-o bănuiam. sub propria lui greutate. din pălăria udă şi din hainele mototolite picura şi şiroia. Nu-i nicio ruşine să primeşti un ajutor… Uite. dar nu-ţi prăpădi banii. Străinul. bucata aceasta de tinereţe care gândeşte. mi-a împins mâna aproape brutal. cu simţurile încă buimăcite şi în jurul locşorului unde se sprijinea se formase o baltă din apa ce picura din el. s-a sfârşit cu mine. am zis. noaptea din jur.. Şi mi-e teamă că eşti pe punctul de a face o prostie. pe când el parcă beat de somn a trântit portiera. vorbeşte şi respiră are să fie 259 . nici cu o mie. mâine ai să-ţi schimbi părerea. tânăr. După câteva minute cupeul s-a oprit. Eu nu mai pot fi ajutat. îl îndemnai eu. luminos. Mâine. eu am coborât întâi. Eu nu pot fi ajutat cu o sută de franci. dar numi venea nimic în minte. ia-ţi o odaie şi mâine întoarcete la Nisa.

Şi în mine s-a deşteptat un fel de turbare. Trebuie să te întorci acasă chiar mâine şi n-am să mă liniştesc până nu te văd urcat în tren. pornită din mânie şi din amărăciune. Trebuie să pleci de-aici. Mâine! Dacă ai şti tu unde am să fiu mâine. C. I-am apucat cu putere mâna şi i-am vârât bancnota în palmă. Părea că glasul nu i se mai 260 . Eram ca turbată. Nu dai cu piciorul vieţii când eşti tânăr numai pentru că ai pierdut câteva sute sau câteva mii de franci. portarul are să vină îndată. a spus el deodată cu o voce dură. Dar eu nu mă lăsam. Mâine ai să-mi dai dreptate. ca maniacă. să mă smulg… dar voinţa mi-era neputincioasă… şi… aveţi să înţelegeţi… mi-era ruşine să mă lupt cu un străin în faţa portarului. dacă aş şti măcar eu… Simt chiar o oarecare curiozitate. voiam să vorbesc. mi s-a întunecat cu totul raţiunea… Voiam să mă apăr. în hotel. Mâine la nouă te aştept în faţa hotelului şi le conduc îndată la gară. ai să-ţi iei o odaie şi mâine dimineaţă vin să te conduc la gară. Asta e laşitate. am să mă ocup de cele necesare ca să ajungi acasă. Nu. dar gâtlejul mi-era sugrumat… pe braţ mâna lui se lăsa grea şi poruncitoare… mi-am dat seama vag cum mă târa inconştient în sus. acum am sunat. — Mâine! a repetat el cu o intonaţie ciudat de sumbră şi de ironică. să spun ceva. pe o scară… o cheie a scârţâit… Şi iată-mă deodată cu omul acela străin.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - un cadavru peste două ceasuri. du-te acasă. L-am apucat de braţ: — Ajunge cu prostiile! Acum ai să te urci sus. — Ai să iei banii şi ai să te duci sus imediat. Dar acum culcă-te.. care aştepta acolo nerăbdător… Şi astfel… m-am aflat deodată înăuntru. am păşit cu hotărâre spre sonerie şi am sunat. se opri iar şi se sculă brusc. fermă. nu te mai osteni şi nu-ţi cheltui prosteşte banii. e o isterie prostească. Uite. Zicând acestea. femeie. încât am rămas străfulgerată ca de paralizie. — Vino. Te duci sus şi te culci. învrăjbită. Navea nicio grijă ce se va întâmplă mai departe. dormi bine şi nu te gândi mai departe. şi mi-am simţit încheietura încătuşată ca în fier de degetele lui… Mam speriat… m-am speriat atât de tare. într-un hotel al cărui nume nu-l ştiu nici acum… Mrs. În clipa aceea s-a auzit cheia în uşă şi portarul a deschis. o furie de a învinge împotrivirea aceea absurdă. într-o odaie străină.

Eu. fără vreun sentiment personal. câteodată în scurte clipe. pe onoarea mea. pe copiii mei. când vă jur pe tot ce mi-e mai sfânt. Aşa că rămăsei tăcut. de pasiune. privi mută afară câteva minute — sau poate îşi propti numai fruntea de geamul rece. să soarbă fiece picătură roşie a vieţii. mă prăvălisem brusc ca printr-un chepeng din drumul lin al existenţei mele în situaţia asta. Se duse la fereastră. v-am spus ce era mai greu de spus. n-am uitat nicio clipă a acelei nopţi şi nici nu vreau s-o uit vreodată. Şi sper că mă credeţi când vă asigur încă o dată. cei doi oameni care. Se agăţa de mine ca unul ce simte abisul sub sine. fără acea întâmplare îngrozitoare. Am jurat să fiu sinceră faţă de dumneavoastră şi faţă de mine. cât de arzător.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - supune. de lacrimi. prea desluşit. în noaptea aceea: eu. celălalt neştiutor — am ieşit cu totul schimbaţi. ca să-l scap. fără să scot niciun sunet şi aşteptai până când se întoarse cu paşi domoli şi se aşeză iar în faţa mea. fără să pun nicio întrebare. fără cea mai mică bănuială. una. deci fără cea mai mică dorinţă. de implorări şi de beţie. da. n-aş fi înţeles niciodată cât de măreţ şi de fantastic îşi îngrămădeşte natura. încât vă repet că numai dintr-o voinţă aproape exaltată de a da ajutor şi din nimic altceva. îmi încordam totul. că până în clipa aceea. nu îndrăzneam să mă uit mai de aproape. Scutiţi-mă să vă povestesc ce s-a petrecut în odaia aceea. cât de desperat. tot ce-mi fusese dat. încât mi-a părut că durează o mie de ani iar noi. înlănţuiţi. Căci atunci am luptat cu un om pentru viaţa lui. fără voinţă trează. ne-am prăbuşit în abisul ei — unul. că străinul. niciun gând la vreo… la vreo legătură cu omul cel străin nu-mi trecuse prin minte. încântare şi desperare. ultimul lucru ce-i rămăsese. căci mi-era penibil să observ emoţia bătrânei doamne. Eu însă. am luptat pe viaţă şi pe moarte.. Viaţă şi moarte. cu 261 . repet. cu totul inconştientă. cu câtă aviditate dezlănţuită mai poate un om sfârşit. Şi noaptea aceea a fost atât de plină de luptă şi de vorbă. voia să mai apuce cu toată lăcomia şi cu toată patima. care-mi petrecusem douăzeci de ani departe de toate puterile demonice ale existenţei. într-adevăr. omul acela pe jumătate mort. naş fi bănuit vreodată. m-am pomenit în aventura aceea tragică. dogoarea şi răceala ei. turbat de moarte. Simţeam cu fiecare nerv. un om pierdut. de mânie şi de ură. Astfel de ceasuri trăieşte un om poate o singură dată în viaţă şi dintre milioane de oameni numai unul. — Iată.

un străin… pe jumătate gol… Ştiu că groaza asta nu se poate descrie. o odaie cu totul necunoscută şi urâtă. Îmi amintesc lămurit: inima mi s-a oprit în loc. s-a lăsat atât de înspăimântătoare asupra mea. afară. pe coridor. această conştiinţă clară. m-a cuprins altă spaimă. Ştiu numai că încinsesem ochii şi mă rugam lui Dumnezeu. N-am să ştiu niciodată cât am zăcut aşa. Deodată. dar nu înţelegea nimic. ci sunt trează. vreau totuşi să vi-l schiţez. într-un pat străin. să fie nereal. Instinctiv. un străin — un străin. după somnul cel apăsător şi buimac — dar în faţa ferestrelor se şi arăta lumina soarelui. Întâi am încercat să mă conving că era un vis mai luminos. acum ştiam că nu visez. Dar auzul meu ascuţit nu mai îngăduia nici o iluzie: auzeam oameni vorbind în odaia vecină. apa curgând. se târşâiau paşi şi toate semnele astea dovedeau necruţător că simţurile îmi erau treze. Dar despre asta nu vreau să vorbesc. în patul larg. dintr-o adâncime a nopţii cum nu mai cunoscusem. strada răsuna de huruitul trăsurilor. un străin. mai străveziu. Cât a durat starea asta grozavă. totul îmi devenise pe cât de limpede. Dar nu era un leşin binefăcător. mi-am ţinut răsuflarea ca şi când prin asta mi-aş fi putut stinge viaţa şi mai ales conştiinţa. dimineaţa. M-am trezit dintr-un somn ca de plumb. Nu vreau şi nu pot să descriu nimic. cu întregul trup rece: morţii vor fi stând la fel de ţepeni în sicrie. îngrozitor de clară. cu alte sentimente. a dimineţii. într-o speluncă desigur suspectă. vreunei puteri cereşti ca totul să fie neadevărat. bâjbâind cu privirea mai departe. care îşi dădea seama de toate. nu pot spune: astfel de secunde au altă măsură decât cea a vieţii.. cu iuţeala fulgerului. o spaimă înfiorătoare ce mă gonea: străinul. Numai nemaipomenitul minut al deşteptării.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - alte simţuri. al cărui 262 . jos. şi nu mă dumiream cum ajunsesem acolo. încât am căzut îndărăt fără putere. Acum aveam o singură dorinţă: să mor de scârbă şi de ruşinea de a mă afla cu un om complet străin. pe atât de inexplicabil. nu era inconştienţă. Mi-a trebuit mult până am deschis ochii. şi primul lucru pe care lam văzut a fost deasupra mea un plafon şi. m-am ridicat ca să-mi adun gândurile… dar când mi-am întors privirea într-o parte… am văzut… şi niciodată nu voi putea descrie spaima mea — am văzut dormind lângă mine. dimpotrivă. al tramvaielor şi de zarva trecătorilor zgomotoşi.

de băieţandru. La tabloul acesta uimitor. cu o zi înainte strânse şi încleştate între dinţi. era într-adevăr un străin pentru mine: în prima secundă nici n-am recunoscut obrazul din ajun. căpătase deodată sens. o destindere paradiziacă de sub orice apăsare lăuntrică. Gândul m-a smuls din sfârşeală: grijuliu de tot. Tot ce fusese înspăimântător. toate sentimentele. nici la copiii care în somnul lor de sugaci au o fluturare de veselie îngerească. şi ca un joc de valuri line respiraţia trecea din piept în tot trupul.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - nume nu-l ştiam. Numai pălăria era de partea cealaltă. nu. care chiar strălucea de puritate şi de seninătate. Şi vă spun că n-am văzut niciodată. putea să se trezească şi să-mi vorbească. eram aproape veselă. orice teamă. pe fruntea nebrăzdată. cu mişcări furişate ca de hoţ. o eliberare. să fug înainte ca el să se trezească. o asemenea expresie de luminozitate pură. voios şi liniştit ca o floare. să n-am niciun martor. mă bucuram. orice groază — nu mi-era ruşine. Să nu mă mai vadă. tânărul care moţăia acolo. fără 263 . simţământul de a fi salvat. ale omului surescitat de moarte se şterseseră parcă — cel-de acum avea un alt obraz. hainele. scoase la iveală de patimă. eram mândră la gândul că omul acesta tânăr. reuşisem. Să scap la vreme. de adevărată beatitudine. de data asta. care stătea culcat. să nu-i mai vorbesc. un obraz ca de copil.. M-am îmbrăcat tiptil. să nu-l mai întâlnesc niciodată. din ţara asta. niciun complice. ca la acel străin în faţa mesei de joc. şi imediat. niciun acuzator. la hotelul meu. cu primul tren să fug din locul ăsta nelegiuit. Trăsăturile răscolite convulsiv. la căpătâiul patului. dar — ce lucru straniu! — străinul. eram gata. visau întredeschise molatic şi aproape rotunjite într-un zâmbet. să plec. tremurând în fiecare clipă să nu se deştepte el. O singură privire voiam să arunc. să mă întorci undeva. la viaţa mea. Acel chip exprima. Poate vă amintiţi — v-am istorisit adineauri — că la niciun om nu mă izbise expresia de aviditate şi de pasiune într-un exces atât de nelegiuit. părul blond se bucla în jos. căzu de pe mine. delicat şi frumos. cu o plasticitate unică. să nu-l mai văd în ochi. Şi îndată mi-am dat seama că pentru mine nu exista decât o scăpare: să mă îmbrac. Buzele. şi mergând în vârful picioarelor s-o ridic — în secunda aceea nu m-am putut împiedica să arunc o privire pe faţa străinului care căzuse în viaţa mea ca o piatră din senin. am coborât încetişor din pat (numai să nu fac zgomot) şi mi-am căutat. pipăind. de neînţeles. ca o manta grea şi neagră.

cea mai minunată şi cea mai copleşitoare clipă. aşa cum se luminase în mine orice sentiment chinuitor. nimic nu trebuia reîmprospătat. — Deci. murdară. era salvat! Şi acum mă uitam — nu pot zice altfel — cu o privire maternă la omul care dormea. te întâlnesc la intrarea cazinoului. pe străzile înseninate de lumina dimineţii. mă reculesesem. Privirea i-a rătăcit în odaia străină. îşi întrerupse povestirea atât cât să-ţi tragi răsuflarea. eu însămi nu mă mai vream şi orice viaţă care 264 . doar să nu mai văd odaia. de pe cer furtuna curăţise tot ce era apăsare. m-a năpădit — oricât de ridicol vi s-ar părea — un simţământ asemenea aceluia dintr-o biserică. în cuvinte uşurate. La douăsprezece. renunţasem cu totul la viaţă. să te îmbraci. Dar înainte ca să fi vorbit sau să-şi fi putut aminti. — Trebuie să plec acum. după moartea soţului meu. o fericire ca în faţa unei minuni şi a unei mântuiri. însângerat. În hotelul de duzină jegos şi dezgustător. mi-a înflorit sora ei. Din clipa cea mai groaznică a unei vieţi întregi. apoi a căzut uimită asupra mea. mai dureros decât pe propriii mei copii. nimic discutat despre cele din ajun. A privit mirat în jur — tocmai aşa ca mine mai înainte. să nu-i îngădui nicio întrebare. C. părând şi el că răsare trudnic dintr-o mare adâncime şi o mare încâlceală. pe care îl mai născusem o dată la viaţă. Deodată. Copiii nu mai aveau nevoie de mine. Căci nu uitaţi ce v-am spus adineauri. ca o trăsură care s-a trudit să ajungă pe o înălţime şi de acolo coboară la vale lesne şi repede. din cursul nopţii. cu ochii căscaţi înfiorător. nimic explicat. acolo voi avea grijă de rest. omul a deschis ochii. Şi înainte ca el să poată răspunde ceva. am pornit în grabă spre hotelul meu. Şi în odaia prăpădită. l-am anunţat repede. aşa zbura acum. Mrs. Să nu-l las să vorbească. cu obrazul strivit. Dumneata rămâi aici. Dar tot ce fusese încordat şi chinuit în glas dispăruse. zdrobit. am ieşit repede.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - dăruirea mea ar fi fost găsit în vreo prăpastie. Mă mişcasem prea zgomotos? Rostisem involuntar ceva? Nu ştiu.. nicio familiaritate. necunoscută. povestirea ei. M-am speriat şi m-am tras înapoi. am fugit fără să întorc capul din hotelul al cărui nume îl ştiam tot atât de puţin ca pe acela al străinului cu care petrecusem acolo o noapte. Eu îl salvasem.

citeam în ochii lui. în lumina necruţător de clară a zilei. ca un sculptor misterios. se ruşinează şi devin rigizi ca să-şi ascundă sentimentul. Acum. şi tocmai cei mai recunoscători nu ştiu s-o exprime. m-am dezbrăcat repede. redeşteptarea subită a dorinţei mele de viaţă. Întâmpini atât de rar recunoştinţă la oameni. plină de recunoştinţă şi în acelaşi timp respectuoasă. Dar în omul acesta. cu persoana mea. pentru întâia dată şi pe nebănuite. se vedea strălucind prin miezul trupului. am pus la o parte — inconştient. ca într-un vârtej. frumos şi plastic expresia tuturor sentimentelor. n-am luat deloc în seamă privirea mirată a portarului când m-a văzut întorcându-mă acasă abia la nouă dimineaţa. apoi m-am dus la bancă să ridic bani şi am pornit în grabă la gară după informaţii despre plecarea trenurilor. tulburaţi de prezenţa sa. aveam o menire: salvasem un om. Abia ne cunoşteam înfăţişarea. Mai era ceva de învins şi menirea avea să fie dusă până la capăt. şi gestul 265 . căci abia mai târziu am observat asta — rochia de doliu şi am luat alta de culoare mai deschisă. fusese o întâmplare. îmi curgea.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - nu trăieşte pentru un anumit ţel e o eroare. Nimic din ruşinea şi din ciuda pentru ceea ce se întâmplase nu mă mai apăsa. caldă. din care Dumnezeu. umplându-le. prin vine. cu chipul meu. Ajunsă în odaia mea. Nu mai aveam nimic de făcut decât să închei cu plecarea şi cu salvarea definitivă a omului pe care soarta mi-l scosese în cale. atât de copilăresc. Fireşte. tac zăpăciţi. când un tânăr a sărit de pe o bancă şi m-a întâmpinat grăbit. un sentiment neaşteptat al necesităţii de a exista. Cu o zi înainte. îl scăpasem de nimicire cu încordarea tuturor puterilor mele. pentru că acum trebuia să-i ies înainte aievea. Am alergat deci la hotelul meu. era nevoie de o sforţare pentru a lupta cu el. o demenţă a doi oameni scoşi din fire: astăzi însă era nevoie să mă expun mai făţiş. Era ceva atât de spontan. care se ciocnesc brusc una de alta. Cu o energie care mă uimea. Toate cele din ajun se petrecuseră în întuneric. de nepremeditat şi de fericit în surprinderea şi în toate mişcările lui! O rază de bucurie. ca o patimă. De-abia mă apropiasem de cazinou la ora convenită. o beţie. care se plecau umili de câte ori îi întâlneau pe ai mei. nu eram măcar sigură că acel străin mă va recunoaşte. am mai aranjat câteva lucruri şi câteva întâlniri. făcea să reiasă palpabil. Fusesem ca două pietre luate de un torent. Dar totul s-a petrecut mai uşor decât crezusem..

cu linia îngustă a capului său de băieţandru. pătimaş. îmi săruta degetele. a câştigat de trei ori la rând. îşi trecuse primul examen cu un succes deosebit. încât în puţine minute mi-a pierit orice îngrijorare. a stat aşa un minut. în jur lucea peisajul. îl luase. abia atingându-le. roşii. cu suma întreită. plin de respect. iar chioşcul. ofiţer superior de stat-major. şi în fiecare vorbă a lui era atâta bună-cuviinţă. când în cafenele sau cluburi. În acest timp. Mi-a confirmat în totul primele mele bănuieli. L-am invitat să ia masa cu mine într-un mic restaurant. Într-o noapte. Nu mai putea gândi. şi norocul sau mai bine zis nenorocul îl făcuse să plece de la Prater. o socotea mică şi fără importanţă. tot ca răsplată pentru examenul trecut cu succes. tânărul străin mi-a istorisit povestea aventurii lui tragice. imediat după masă se dusese iar la alergările de trap. cazinoul. nervii şi mai ales banii. cu o lună în urmă. mai ales. măturat de nori. Unchiul a avut noroc la joc. albă. În ea erau îngrămădite într-o învălmăşeală pestriţă tufe mari de boboci şi de flori albe. după câştigul de la curse. până la noi. încât fiecare pietricică de sub valurile ei mărunte scânteia. sclipea amintind un palat maur. Acolo. suma i-ar fi părut frumuşică. A doua zi. sub a cărui streaşină ne adăpostisem de ploaia cu băşici. pariase dezordonat. Pe urmă s-a dat înapoi. din clipa în care văzusem pe masa verde mâinile tremurânde. verzi. pe care le oferea o fată tânără. zguduite de nervi. Atunci s-a dezlănţuit în el nebunia jocului.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - recunoştinţei. Se trăgea dintr-o familie de vechi nobili din Polonia austriacă: fusese destinat carierei diplomatice.. cucernic lăsat în jos. parcă oglindind luminarea sentimentelor noastre. înmugurise. De aceea. m-a întrebat cum mă simt. când la alergări. unchiul lui. ceea ce îi consuma orele. S-a aplecat peste mâna mea şi. dar acum. nici dormi liniştit şi. nu se mai putea stăpâni. drept răsplată. acea băltoacă infernală. sub cerul de damasc. liberat de vrăjile rele: marea — care cu o zi înainte fusese mânioasă — era atât de nemişcată şi de senină. după ultima cursă. cu o bluză arzător multicoloră. viitorul diplomat căpătase de la tatăl lui o sumă de bani echivalentă cu aceea pe care o primea lunar. devenind o prăvălioară de flori. Cu două zile înainte. studiase la Viena şi. la care locuia. supaseră apoi într-un restaurant elegant. m-a privit mişcător. Pentru a sărbători ziua aceasta. când 266 . cu o birjă la Prater şi împreună se duseseră la cursele de cai. timpul de studiu.

În ceasul plecării lui. Dar nicio clipă n-am resimţit ceva care să semene a oroare.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - se întorsese acasă de la club. pentru a-şi câştiga la ruletă averea visată. Dar în loc să-l scoată de la amanet. l-aş fi considerat smintit. Pe unul l-a amanetat pentru o sumă mare. s-a întâmplat grozăvia: a furat din dulapul bătrânei mătuşi doi butoni mari pe care ea îi purta rar. cu care a stat până în zori. atât de natural istorisea şi cu atâta patimă. Dar şi crucifixul l-a vândut pe cincizeci de franci. Şi apoi. făcuseră credit moştenitorului unui nume din marea nobilime. hainele. găsise în vestă o bancnotă mototolită. fascinată. despre o boală decât despre ceva scandalos. Dacă doar cu o zi mai înainte cineva mi-ar fi dat numai a înţelege. întâlnise în noaptea din ajun ceva tot atât de neaşteptat ca o cataractă. unde pierduse tot. Acolo şi-a vândut valiza. încât povestirea faptelor lui îţi dădea mai degrabă impresia unei relatări despre o febră. nu i-a mai rămas decât revolverul cu patru gloanţe şi un crucifix bătut cu pietre preţioase. Odată l-a ajutat sora lui măritată şi i-a plătit datoriile la cămătari care. Iar eu ascultam zguduită. Toate acestea mi le-a povestit cu graţia cuceritoare a făpturii lui. Trăisem în acele 267 . mie — femeie cu o viaţă ireproşabilă. plini de zel. surescitată. pe care jocul a împătrit-o chiar în seara aceea. care cerea societăţii ei cea mai austeră şi convenţională demnitate — că voi sta intim de vorbă cu un tânăr cu totul străin. Nu s-a mai putut reţine. pentru cineva care. umbrela. furtul nu fusese încă descoperit. urmând o inspiraţie subită. cu atât mai aprig obligaţiile neîndeplinite şi cuvintele de onoare încălcate reclamau un câştig hotărâtor. s-a îmbrăcat din nou şi a rătăcit până a dat într-o cafenea de nişte jucători de domino. prinţesa X şi de care nu voia să se despartă. a plecat la Monte Carlo. care să-l libereze. asemeni mie. dezbrăcânduse. Câtăva vreme l-a favorizat iar norocul — apoi însă. pe care îl avea de la naşa sa. lucrurile au mers neîncetat la vale. De mult îşi amanetase ceasul şi hainele. în sfârşit. uitată. a hazardat totul şi a pierdut. dar nicio clipă nu mi-a trecut prin gând să mă indignez că omul de la masa mea era de fapt un hoţ. şi cu cât pierdea mai mult.. animată de un talent creator. pentru ca seara să mai poată încerca o dată plăcerea palpitantă a jocului pe viaţă şi pe moarte. nu mult mai mare decât fiul meu şi care furase nişte butoni de perle. încât a amanetat al doilea buton şi. pentru acela cuvântul „imposibil” îşi pierduse dintr-o dată orice sens.

nepăsător din fire. a întins amândouă mâinile peste masă ca să le apuce pe ale mele. Altceva mă speria totuşi în spovedania aceea. de obicei puţin zăpăciţi. sărind ca fulgerul. cu un gest pentru mine de neuitat. iarăşi fiinţe ce vânau sau pândeau ca nişte animale de pradă. am înţeles că în omul acela patima otrăvise până şi ultima picătură de sânge. cu o claritate groaznică. Pe când povestea. le vedeam zvâcnind din încheieturi. Cu o spaimă fără seamăn. fireşte. înainte ca dispariţia butonilor să fi fost observată şi astfel viitorul să-i fie îngropat pentru totdeauna. încovoindu-se şi împletindu-se. aproape de adoraţie şi de făgăduială sfântă. să-l conving să se întoarcă la familia lui chiar în ziua aceea. cu încheieturi subţiri. numai cu condiţia să plece chiar atunci şi să-mi jure că nu se va mai atinge niciodată de o carte de joc sau de orice alt joc de hazard. dar gestul acesta nu-l pot reproduce.. unde ispita era mai periculoasă decât oriunde. I-am făgăduit bani pentru călătorie şi pentru scoaterea bijuteriei de la casa de amanet. se agita şi pe obrazul lui plastic se înscria orice încordare voluptoasă sau chinuitoare. erau lacrimi. N-am să uit niciodată cu câtă recunoştinţă. De atâtea ori am încercat să vă zugrăvesc capacitatea de expresie unică a gesturilor sale. curat. care făcea să-i palpite electric toţi muşchii obrazului atunci când povestea de pasiunea sa pentru joc. întocmai ca la masa de joc. Numai asta mă înfiora şi mă zguduia în povestirea lui: supunerea jalnică faţă de patima nebunească a unui om tânăr. apoi zorindu-se iar şi făcându-se ghem una într-alta. acele mâini minunate. În vreme ce mărturisea furtul butonilor (am tresărit toată fără voie) făceau. începeau să devină. apoi izbucnind din ce în ce mai pasionată. mai adâncă decât în cei patruzeci de ani de viaţă burgheză. mâinile lui. întregul trup tremura nervos de emoţie fericită. Apoi. m-a ascultat acel străin pierdut. cum îmi sorbea cuvintele când i-am făgăduit ajutor. deodată. În ochii lui luminoşi. la început umilă. căci era în el o fericire extatică. Instinctiv. gestul rapid şi hoţesc: vedeam cum degetele se aruncau turbate pe bijuterie şi repede o înghiţeau în scobitura pumnului. Numai reproducând-o.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - zece ceasuri o cunoaştere a adevărului neţărmurit. nervoase. 268 . era luciul înfrigurat din ochii lui. Astfel încât gândeam că prima mea datorie este să-l conving prieteneşte pe protejatul meu de necesitatea unei plecări imediate din Monte Carlo.

— Să luăm o trăsură. Mergeam cu o trăsură înceată (pe vremea aceea nu existau încă automobile) pe drumul minunat. De o sută de ori. Până atunci nu cunoscuse decât sala îmbâcsită a cazinoului. satinat de soare. Tot aşa. iar pentru mine. când dogoreşte. se îngrămădeau curioşi până aproape de orăşelul lustruit şi sclipitor. în acelaşi timp cu omul acela zguduit. departe de lume! 269 . şi numai pescăruşii pluteau albi. Strada spălată lucea albă. când. Doar cunoaşteţi peisajul de pe Riviera. din haosul furtunos al nopţii izbucnise şi atunci o astfel de zi entuziastă. De ce să tăgăduiesc. Pe când ieşeam din restaurant. îţi azvârle în faţă multicolorul florilor ei. şi ţipă aproape energic în culori stridente. A primit încântat: de fapt. mai limpezi în aerul curăţit de zăpuşeală. minunat de albastră. Dar acum se aşternea în faţa noastră evantaiul imens al ţărmului însorit. aproape orientală în disponibilitatea ei veşnic luxuriantă. desfiguraţi şi o mare mohorâtă. fiinţă măsurată şi rece. o asemenea exuberanţă era ceva nou şi binefăcător. sunt zile când frumuseţea aceasta se trezeşte. ca nişte torţe colorate. cu îmbulzeala de oameni urâţi. în azurul înalt. crezi că l-ai zărit. trezindu-te din vis. să ne plimbăm pe Corniche. Munţii păreau că se apropiaseră deodată. cerul era ca o peruzea şi pretutindeni se aprindeau tufişuri. prin iarba umedă. cu mirosul ei greu de sudoare. victorioasă. Şiapoi. Recunoştinţa te face fericit pentru că o întâlneşti rar atât de vădită. marea. era şi peisajul ca trezit magic după ploaia din ajun. n-am putut rezista acelei priviri. strivit. care poate fi gustată de orice ochi. la fiecare casă umbrită de verdele pinilor erai cuprins de un dor tainic: aici ai putea trăi paşnic. deasupra ei. arde de senzualitate. care involuntar îţi atrăgea inima. cu totul potolită. scânteind fanatic. mulţumit. cenuşie şi zgomotoasă. Oferă totdeauna privirii culorile lui vii şi o frumuseţe somnolentă. suculentă. dar plat ca o ilustrată.. trecând pe lângă numeroase vile şi privelişti. în fiecare privire se simţea provocarea şi stimularea naturii. şi ochii fericiţi se plimbau din depărtări în depărtări. delicateţea te bucură.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - suprapământească. tihnită. am zis. foarte rar. E totdeauna frumos. acolo. tânărul părea că observă peisajul pentru prima oară de când sosise. Nu poate fi asemuită decât cu umbra albă a unui chip îngeresc ce dispare când. izbucneşte. Câteodată însă. pe care un obraz omenesc rareori o arată. strălucea până în slava cerului.

ademenită de ploaia din ajun. în ajun încă în ghearele morţii şi ale fatalităţii iar acum uimit de revărsarea albă. şi-a făcut 270 .. ca în toate ţările sever catolice. Părea un băieţel. străinul între străini? La întrebarea mea a roşit uşor şi mi-a explicat. cenuşii. şi-a muiat mâna în căldăruşa cu apă sfinţită. să nu fie strivită de vreo trăsură. îndărăt la biserică. Din amurgirea caldă. un copil frumos care-şi joacă ochii în acelaşi timp zburdalnici şi respectuoşi şi la care nimic nu te încânta mai tare decât delicateţea lui totdeauna trează: dacă trăsura urca un povârniş prea înclinat. sărea sprinten s-o împingă de la spate şi să ajute caii obosiţi. se târa cu greu pe şosea. mi-a venit deodată un gând. Dacă vorbeam de o floare sau îi arătam vreuna pe lângă drum. am străbătut un sătuc. un mic lăcaş sfânt. el şi-a scos pălăria. ajunşi pe culme. Am rămas mirată. Cred că râsul acela era un fel de refugiu pentru el. că trecusem pe lângă o biserică. însoţită de el. El m-a urmat mirat. Când. în Polonia. a ridicat-o şi a dus-o în verdele ierbii. şi între timp povestea râzând exuberant lucrurile cele mai nostime. Acest frumos respect faţă de religie m-a emoţionat adânc. şi că la ei. tămâiată. căci altfel ar fi trebuit să cânte. văruiţi şi goi. de cărămidă. ani întregi păreau că alunecaseră oarecum de pe el. înăuntru umbre se profilau albastre în jurul unui mic altar.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - Am fost oare vreodată în viaţă mai fericită decât în ceasul acela? Nu ştiu. atât de fericit. în trăsura. — Unde mergem? I-am răspuns numai: — Vino cu mine. să sară sau să facă ceva nebunesc. două lumânări priveau ca doi ochi voalaţi. a mărturisit modest speranţa lui de a avea harul ceresc. se repezea s-o culeagă. Am intrat. pe cine saluta acolo el. şi-a ridicat brusc pălăria. eşti obişnuit din copilărie să-ţi scoţi pălăria în faţa fiecărei biserici sau a unui lăcaş al lui Dumnezeu. scânteietoare a soarelui. M-am dus. cu o atitudine puţin ruşinată. atât de îmbătător se arăta entuziasmul lui subit. încât un con galben de lumină tăia ascuţit întunericul. în acelaşi timp mi-am amintit de crucifixul de care îmi vorbise şi l-am întrebat dacă e credincios. O broscuţă care. aproape dezvinovăţindu-se. Lângă mine. Pereţii interiori se zăreau în umbră. Şi când. uşa era deschisă. — Opreşte! am strigat birjarului şi am coborât iute din trăsură. şedea tânărul.

că niciodată nu-mi voi mai expune acestei patimi viaţa şi onoarea. o rugăciune de mulţumire şi de pocăinţă. încât se auzea foşnetul uşor al copacilor pe care îi ţesăla vântul. N-am ştiut ce să-i răspund. cuvinte zorite. Şi deodată s-a aruncat jos ca un penitent şi a rostit. şi-a făcut cruce şi s-a întors cu greu. — Spune după mine. aşa cum fac ruşii. spune după mine: Jur… — Jur. Nu mai vedea. S-a apropiat de mine. Niciodată înainte şi niciodată de-atunci n-am auzit pe cineva rugându-se astfel în vreo biserică din lume. a păşit spre o nişă. mâinile i se încleştau spasmodic pe lemnul pupitrului de rugăciune. s-a sculat încet. cuvinte poloneze. aci îl trântea iar la pământ. totul în el părea într-o altă lume. o clipă s-a făcut linişte. la un altar sau la vreo icoană care ţi-e sfântă şi fă acolo jurământul pe care ţi-l voi spune. Tot timpul. Dar trebuie să fi fost o rugăciune extatică. în lumina scânteindă şi 271 . nu mai simţea nimic. Îndată ce s-a sculat. a repetat. cuvintele. Dar aş fi dorit ca deodată orga de pe piedestalul scund să înceapă să răsune. s-a închinat şi a îngenuncheat supus. Dar înţelegând repede. stăruiau limpede şi tare în golul desăvârşit al încăperii. În sfârşit. l-am apucat de mână. — Dumnezeu mi te-a trimis. şi eu am continuat: — …că niciodată nu voi mai lua parte la vreun joc de noroc. oricare ar fi el. — Du-te. căci simţeam că totul îmi reuşise: pe omul acela îl salvasem pentru totdeauna. tremurând. căci într-una spovedania lui îi pleca umil capul pe pupitru: tot mai pasionat se repetau sunetele străine şi mereu unul şi acelaşi cuvânt aruncat cu nespusa căldură. pe care nu le pricepeam. A repetat. Dar când m-a văzut. I-am mulţumit pentru asta. Apoi. Am ieşit din biserică îndărăt. am zis tremurând eu însămi de emoţie. ochii au început a-i străluci şi un surâs în adevăr evlavios i-a luminat faţa transportată.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - cruce şi a îngenuncheat.. mi-a luat amândouă mâinile şi mi le-a atins respectuos cu buzele. Genunchii îi tremurau. M-a privit mirat. speriat aproape. am stăruit eu. cu un extaz cum nu mai auzisem niciodată. trupul îi era zgâlţâit de un uragan lăuntric. S-a aplecat adânc. gonind încâlcit unul într-altul. obrazul îi era palid ca al unui om sleit. într-un purgatoriu sau într-un avânt către o sferă mai înaltă. o linişte atât de deplină. care aci îl ridica în sus.

Niciunul dintre noi n-a mai vorbit. o jumătate de oră înainte de plecarea trenului care avea să-l ducă acasă prin Genova. Când am vrut să-i înmânez cele cinci bancnote. fruntea îi era umezită de sudoare. pe care n-o mai cunoscusem niciodată în viaţă. Ne-am înţeles că.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - curgătoare a acelei zile ca de mai: niciodată lumea nu-mi apăruse mai frumoasă. pe când degetele se trăgeau înapoi. aveam să ne vedem la intrarea în gară. i-am dat bani pentru călătorie şi pentru răscumpărarea bijuteriei. a mototolit bancnotele ca ceva lipicios care-i murdăreşte degetele. şi îndată după ce mi-a întins hârtia a tresărit. Simţeam că trebuie să mă odihnesc de acea stare prea fierbinte. După acea risipă de sentimente. Şi când privirea mea o întâlnea întâmplător pe a lui. de o destindere a simţirii prea puternic încordate. ne-am întors la Monte Carlo. ceva părea că i se urcă în gâtlej înghesuindu-se. Către ora cinci după-amiază. el să-şi scoată biletul de tren. Gest de nedescris. în timp ce eu voi fi la întâlnirea cu rudele mele. prea extatică. în odaia mea. le-a vânt în buzunar fără să se uite la ele. pe drumul care la fiece cotitură dăruia o nouă privelişte. Să nu vorbim de bani… a articulat cu greu printre dinţi. Dar cu l-am liniştit. tremuram din tot trupul de puterea lui copleşitoare. Două ceasuri am mai mers încet cu trăsura de-a lungul colinelor. L-am rugat pe protejatul meu să vină numai o clipă la mine. întorcându-şi privirea. apoi. Când şi-a ridicat privirea. apoi deodată — involuntar. tremurând nervoase şi speriate. m-am dat un pas înapoi — a căzut în genunchi şi mi-a sărutat tivul rochiei. orice cuvânt ar fi fost o diminuare. seara la şapte. Aveam o întâlnire cu nişte rude şi mi-era cu neputinţă s-o mai decomand. Nu vreau bani… nu vreau bani… nu pot să-i văd. a murmurat. trebuia s-o întorc ruşinată: mă zguduia prea tare să-mi văd propria-mi minune. — Da… da… o chitanţă. m-am zăpăcit şi atât am putut să îngân: 272 . la hotel: acolo. spunându-i că nu fac decât să-i împrumut. Fericirea fusese prea mare. Afară de asta. Un fior straniu m-a cuprins. buzele i-au devenit ciudat de albe: — Nu… nu vreau bani… te rog. gata să-l sufoce. şi a scris pe o hârtie cu trăsături gonite câteva cuvinte. aveam nevoie de o pauză lăuntrică. iar dacă se simte prost. a repetat ca şi când ar fi fost trupeşte copleşit de scârbă şi de teamă. poate să-mi dea o chitanţă..

- STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI -

— Îţi mulţumesc că-mi eşti atât de recunoscător. Dar, te rog, pleacă. Seara, la şapte, la intrarea în gară, ne vom lua rămas bun. M-a privit; un luciu de emoţie îi umezea ochii. O clipă, am crezut că vrea să spună ceva, o clipă a părut că vrea să se apropie de mine. Apoi s-a înclinat brusc, încă o dată adânc, foarte adânc şi a părăsit odaia. Mrs. C. îşi întrerupse iar povestirea. Se sculă şi se duse la fereastră, se uită afară şi stătu multă vreme nemişcată; pe spatele profilat în siluetă, observam tremurând o ezitare. Deodată se întoarse hotărâtă, mâinile ei — până acum liniştite, indiferente — făcură brusc o mişcare violentă de despărţire ca şi cum ar fi vrut să rupă ceva. Apoi mă privi dur, aproape îndrăzneţ, şi reîncepu dintr-o dată: — V-am promis să fiu cu desăvârşire sinceră. Şi văd cât de necesară era această făgăduială. Căci, străduindu-mă să descriu pentru întâia oară într-o continuitate ordonată întreaga desfăşurare a acelui ceas şi să găsesc cuvinte lămurite pentru sentimentul de atunci, atât de amestecat şi de încâlcit, abia acum înţeleg mult mai clar ceea ce pe-atunci nu ştiam sau poate nu voiam să ştiu… Şi de aceea vreau să-mi spun, mie şi dumneavoastră, aspru şi hotărât, adevărul. În clipa când tânărul a părăsit odaia şi am rămas singură, am avut — m-a cuprins apăsător, ca un leşin — sentimentul unei lovituri tari în inimă, ceva mă durea de moarte dar nu ştiam — sau refuzam să ştiu — în ce fel ţinuta mişcător de respectuoasă a protejatului meu mă rănise atât de cumplit. Dar azi, când mă străduiesc, dur şi ordonat, să termin cu trecutul, şi când dumneavoastră, ca martor, nu admiteţi nicio tăinuire laşă a vreunui sentiment de ruşine, astăzi ştiu limpede: ceea ce mă durea atunci atât de tare era dezamăgirea… dezamăgirea… că acel om tânăr plecase atât de docil… fără nicio încercare să mă reţină, să rămână alături de mine… că se conformase, umil şi respectuos, primei mele dorinţi ca să plece, în loc… în loc să facă o încercare de a mă lua cu el… că nu mă adora decât ca pe o sfântă care apăruse în calea lui… şi că nu mă simţea ca pe o femeie. Iată care mi-era dezamăgirea… o dezamăgire pe care nu miam mărturisit-o, nici atunci, nici mai târziu, dar sensibilitatea
273

- STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI -

unei femei ştie totul, fără vorbe şi fără cunoaştere. Căci… astăzi nu mă mai înşel — dacă m-ar fi îmbrăţişat atunci şi mi-ar fi ceruto, aş fi plecat cu el până la capătul lumii, mi-aş fi dezonorat numele, şi pe al meu şi pe al copiilor mei… aş fi fugit cu el ca madame Henriette cu tânărul francez pe care nu-l cunoştea cu o zi înainte… indiferentă faţă de gurile rele şi de propria-mi raţiune… n-aş fi întrebat unde şi pentru câtă vreme, n-aş fi acordat nicio privire vieţii mele dinainte… aş fi sacrificat acelui om banii, numele, situaţia, onoarea… m-aş fi dus să cerşesc şi probabil că nu există nicio josnicie pe lume la care nu m-ar fi putut momi. M-aş fi lepădat de tot ceea ce se numeşte pudoare şi consideraţie, dacă ar fi făcut numai un pas către mine, dacă ar fi rostit numai o vorbă, dacă ar fi încercat să mă atragă — atât de robită lui eram în clipa aceea. Dar… v-am mai spus, omul acela ciudat de confuz… nu mă mai vedea, nu mai vedea nici femeia din mine… şi cât de mult eram a lui am simţit abia când am rămas singură, când pasiunea care-i însufleţise obrazul luminat, îngeresc, a căzut neagră în mine şi a plutit în gol într-o inimă părăsită. Cu greu m-am recules, îndoit de nesuferită apăsa asupra mea acea întâlnire. Simţeam ca şi cum mi-ar fi strivit fruntea un coif de fier, greu, sub a cărui povară mă clătinam. Gândurile mi se învălmăşeau ca şi paşii, când în sfârşit m-am dus la rudele mele, la hotelul de vizavi. Acolo am stat mută în mijlocul unei vorbării aprinse şi mă speriam de câte ori îmi ridicam întâmplător ochii spre chipurile lor nemişcate, care în comparaţie cu chipul lui animat parcă de jocul de umbre şi lumini al norilor, păleau ca nişte sloiuri de gheaţă sau ca nişte măşti. În societatea aceea mă aflam parcă printre morţi, mi se părea cumplit de lipsită de viaţă; pe când puneam zahăr în ceaşcă şi, absentă, luam parte la conversaţie, se înălţa într-una, ca împins de palpitarea sângelui, singurul chip pe care puteam să-l privesc cu-o bucurie aprinsă şi pe care — ce gând îngrozitor! — într-un ceas sau două îl voi fi privit pentru ultima dată. Fără să vreau, trebuie să fi oftat sau să fi gemut, căci deodată s-a aplecat spre mine vara soţului meu şi m-a întrebat ce am, dacă nu mă simt bine, căci arăt atât de palidă şi de îngrijorată. Întrebarea asta neaşteptată m-a ajutat să găsesc repede şi uşor un pretext: că într-adevăr mă chinuie o migrenă şi de aceea o rog să nu se supere dacă mă voi retrage discret. Astfel, regăsindu-mă, m-am întors repede la hotelul meu. Şi de
274

- STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI -

cum m-am aflat acolo singură m-a cuprins din nou sentimentul golului, impresia că sunt părăsită şi, legat arzător de acestea, dorul de tânărul pe care în ziua aceea trebuia să-l părăsesc pentru totdeauna. Mă plimbam în sus şi-n jos prin odaie, am deschis fără rost un geamantan, mi-am schimbat rochia şi panglica din păr şi m-am trezit deodată în faţa oglinzii, întrebându-mă dacă, astfel gătită, n-aş putea să-i atrag atenţia. Şi dintr-o dată m-am înţeles: să fac orice, numai să nu-l pierd! Într-o singură secundă violentă, dorinţa a devenit hotărâre. Am alergat jos, la portar, şi l-am anunţat că am să plec cu trenul de seară. Acum trebuia să mă grăbesc. Am sunat după femeia de serviciu să-mi ajute la împachetat — n-aveam timp de pierdut. Şi pe când ne zoream pe întrecute să băgăm în cufere rochii şi tot felul de lucruri necesare, îmi imaginam care-i va fi surpriza: cum aveam să-l petrec la tren şi cum apoi, în ultima clipă, chiar în ultima, când îmi va întinde mâna spre a-şi lua rămas bun, aveam să mă urc în vagon cu el, uimit, cu el în noaptea aceea, în cea următoare — câtă vreme mă va voi. Un fel de beţie entuziastă şi încântată mi se învârtejea în sânge. Uneori, pe neaşteptate, pufneam tare în râs, spre mirarea fetei, pe când aruncam rochiile în geamantane. Printre picături îmi dădeam seama că mi se încurcase mintea. Iar când servitorul a venit să ia bagajele, l-am privit la început fără să înţeleg ce vrea. Mi-era greu să mă gândesc la lucruri practice când înăuntrul meu valurile agitaţiei mă loveau cu atâta putere. Nu era timp de pierdut, se făcuse aproape şapte, mai erau cel mult douăzeci de minute până la plecarea trenului. E drept, mă consolam eu, venirea mea la gară nu mai era un rămas bun, de vreme ce mă hotărâsem să-l întovărăşesc în călătorie până unde şi cât timp mi-o va îngădui. Servitorul a plecat înainte cu valizele, eu am dat fuga la casa hotelului să achit nota. Casierul îmi şi întindea restul, tocmai voiam să pornesc mai departe; când deodată o mână mi-a atins afectuos umărul. Am tresărit. Era vara mea care, neliniştită de indispoziţia mea simulată, venise să vadă ce mai e cu mine. Mi s-a făcut negru înaintea ochilor. Numai ea mai lipsea acum, când orice secundă de întârziere putea fi fatală. Totuşi, politeţea m-a obligat să-i dau explicaţii măcar cât de sumare. — Trebuie să te bagi în pat, mă îndemna ea. Ai cu siguranţă temperatură.
275

- STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI -

Aşa şi trebuie să fi fost, căci pulsul îmi bătea darabana în tâmple şi uneori simţeam înaintea ochilor acele umbre albastre premergătoare unui leşin. Însă am refuzat, m-am străduit să par recunoscătoare, în timp ce fiecare cuvânt mă ardea şi-mi venea să dau cu piciorul în atenţia ei inoportună. Dar nepoftita stătea acolo îngrijorată, stătea, stătea, îmi oferea odicolon şi n-am putut s-o opresc să-mi frece chiar ca tâmplele cu lichidul răcoros. Între timp, număram minutele, mă gândeam totodată la el şi cum aş putea găsi un subterfugiu să scap de această simpatie chinuitoare. Şi cu cât deveneam mai neliniştită, cu atât îi dădeam mai mult de bănuit. În sfârşit, voia să mă silească aproape să mă duc în odaia mea şi să mă culc. Atunci — pe când ea tot stăruia — am văzut deodată ceasul din hol: şapte şi douăzeci şi opt! Iar la şapte şi treizeci şi cinci pleca trenul. Brusc, ca glonţul, cu indiferenţa brutală a desperării, am îndepărtat mâna verişoarei mele, împingând-o. — La revedere, trebuie să plec! Fără să-mi pese de privirea ei împietrită, fără să privesc înapoi, am trecut ca o furtună pe lângă oamenii hotelului, am ieşit pe uşă, în stradă, spre gară. Servitorul mă aştepta cu bagajele şi chiar după gesturile lui agitate, mi-am dat seama de departe că soseam în ultima clipă. Cu furie oarbă am alergat la barieră, dar acolo m-a oprit controlorul. Uitasem să iau bilet. Şi pe când încercam să-l înduplec aproape cu forţa să mă lase totuşi pe peron, trenul se punea în mişcare. Tremurând toată, mă uitam ţintă, să mai prind măcar o privire de la vreuna din ferestrele vagoanelor, un semn, un salut. Dar în mijlocul grabei şi al îngrămădelii n-am mai putut să-i găsesc chipul. Tot mai iute treceau vagoanele, şi după un minut n-a mai rămas în faţa ochilor mei întunecaţi decât un nor de fum negru. Trebuie să fi stat acolo încremenită. Dumnezeu ştie cât, căci desigur servitorul îmi va fi vorbit de mai multe ori în zadar, înainte de a îndrăzni să-mi atingă braţul. Abia atunci mi-am revenit, tresărind. M-a întrebat dacă să ducă bagajul înapoi, la hotel. Mi-au trebuit câteva minute ca să mă concentrez: nu, nu era posibil să mă întorc după plecarea aceea ridicol de grabnică, şi nici nu voiam să mă mai întorc vreodată; încât i-am poruncit, nerăbdătoare cum eram de a rămâne în fine singură, să lase bagajele la depozit. Abia pe urmă, în mijlocul mulţimii mereu alta ce se aduna zgomotoasă în sala cea mare descompunându-se
276

- STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI -

mereu, am încercat să gândesc clar cum să mă salvez din vârtejul acela dureros, desperat, vârtej de mânie, de remuşcare şi de deznădejde, ce mă sufoca. De ce să n-o mărturisesc? Gândul de a fi pierdut ultima întâlnire din propria-mi vină, se zbuciuma necruţător în mine, cu o tărie arzătoare. Îmi venea să ţip, atât de mare era durerea pe care mi-o trezea nemilos şi stăruitor tăişul înroşit în foc. Numai cei care nu ştiu ce-i pasiunea au în momente unice astfel de izbucniri neaşteptate, vijelioase, astfel de avalanşe de patimă: ani întregi năvălesc rostogolindu-lise valvârtej în piept cu toate forţele neîntrebuinţate. Niciodată până atunci sau de-atunci încoace n-am trecut printr-o asemenea uimire şi neputinţă furioasă ca în clipa când, fiind gata de cea mai mare îndrăzneală — gata să dau cu piciorul la tot ce agonisisem, la tot ce strânsesem şi păstrasem de-a lungul vieţii — mă aflam deodată în faţa unui zid de absurditate, de care pasiunea mea se lovea fără nicio putere. Ce-am făcut apoi, nu putea fi decât la fel de absurd; a fost o nebunie, chiar o prostie, mi-e aproape ruşine să povestesc — dar mi-am făgăduit mie şi dumneavoastră să nu ascund nimic. Aşa că… l-am căutat iar… îmi căutam toate clipele petrecute cu el… Mă atrăgeau puternic toate locurile unde fusesem în ajun împreună, banca din grădină, de pe care îl smulsesem, sala de joc unde-l văzusem pentru întâia oară, da, până şi spelunca aceea, numai să retrăiesc încă o dată, măcar o dată, trecutul. Şi a doua zi am vrut să mă plimb pe Corniche cu trăsura, pe acelaşi drum, pentru ca fiece cuvânt, fiece gest să mai fie reînnoit — da, atât de absurdă, atât de copilăroasă îmi eră sminteala. Dar gândiţi-vă cât de fulgerător tăbărâseră asupra mea cele întâmplate — nu le resimţisem altfel decât ca pe o singură lovitură ameţitoare. Acum însă, trezită prea sălbatic din tumult, voiam să mă mai concentrez o dată asupra celor trăite prea fugar, gustându-le trăsătură cu trăsătură, mulţumită acelei magice auto-înşelări pe care o numim memorie — fireşte, astea sunt lucruri pe care le pricepi ori nu. Poate că e nevoie de o inimă înflăcărată ca să le pricepi. Aşa că m-am dus în sala de joc să caut masa unde îl văzusem întâi, şi acolo printre toate mâinile să mi le imaginez pe ale lui. Am intrat, mai ştiam că la masa din stânga, în odaia a doua, îl văzusem pentru prima oară. Încă desluşite, îmi erau prezente în minte toate gesturile sale — mergând ca o somnambulă cu ochii
277

- STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI -

închişi şi cu mâinile întinse i-aş fi găsit locul. Am intrat deci, am traversat îndată sala de-a curmezişul. Şi acolo… când de la uşă mi-am întors privirea către furnicarul de oameni, mi s-a întâmplat ceva de necrezut… acolo, exact pe locul unde mi-l visasem, şedea, şedea — halucinaţie a febrei! —el, aievea. El… el… întocmai cum îl visasem… întocmai ca în ajun, cu ochii holbaţi pe bilă, palid ca o stafie… totuşi, el… el… de netăgăduit, el… Atât de tare m-am speriat, încât mi-a venit să ţip. Dar mi-am stăpânit spaima în faţa acestei viziuni absurde şi am închis ochii. Eşti nebună… visezi… aiurezi, îmi spuneam. E cu neputinţă… ai halucinaţii… A plecat de-aici acum o jumătate de ceas… Atunci abia am deschis iar ochii. Dar, îngrozitor: întocmai ca mai înainte, şedea acolo în carne şi oase, imposibil de confundat… între milioane de mâini, le-aş fi recunoscut pe ale lui… nu, nu visam, era el cu adevărat. Nu plecase, cum îmi jurase, smintitul şedea acolo, banii pe care i-i dădusem pentru întoarcerea acasă, îi adusese la masa verde şi, cu totul pierdut în patima sa, îi juca aici, pe când eu, desperată, îmi rupeam inima după el. Deodată m-am simţit împinsă înainte. Furia îmi îneca ochii, o furie turbată ce vede roşu mă îndemna să-l apuc de beregată pe sperjurul care-mi înşelase atât de ruşinos încrederea, simţămintele, devotamentul. Dar mă stăpâneam. Cu o încetineală voită (câtă sforţare mi-a trebuit pentru asta!) am înaintat spre masă, drept în faţa lui; un domn mi-a făcut politicos loc. Doi metri de postav verde ne despărţeau — şi puteam să mă uit la faţa lui ca de la balcon la un spectacol. Era aceeaşi faţă pe care o văzusem cu două ore în urmă strălucind de recunoştinţă, luminată de nimbul îndurării divine şi care acum pierea palpitând iar în focul iadului, în patimă. Mâinile, aceleaşi mâini pe care după-amiaza le văzusem încleştate de pupitrul din biserică în timpul celui mai sfânt jurământ, acum scormoneau iar în bani, încovoiate ca nişte gheare — vampiri voluptuoşi. Căci câştigase, trebuie să fi câştigat mult, foarte mult, în faţa lui sclipea un morman amestecat de jetoane, de napoleoni şi de bancnote, presărate într-un vălmăşag neglijent în care degetele, degetele lui tremurătoare şi nervoase se înfigeau şi se scăldau cu desfătare. Vedeam cum strângeau şi împătureau fiecare bancnotă, mângâind-o, cum învârteau şi dezmierdau monedele, pentru ca apoi, dintr-o dată, să apuce un pumn şi să-l azvârle în
278

- STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI -

mijlocul unui careu. Şi îndată nările începeau să palpite, strigătul crupierului îi desprindea de la bani privirile fremătând lacome şi i le îndrepta către bila jucăuşă. El parcă ieşea din sine pe când coatele parcă-i erau ţintuite cu nituri de masa verde Desăvârşita lui nebunie se manifesta mai înfricoşător, mai groaznic decât în seara din ajun, căci fiece mişcare a sa ucidea în mine imaginea pe fond auriu, pe care eu, naiva, o păstram în suflet. Respiram amândoi o dată la doi metri unul de celălalt; îl priveam ţintă fără ca el să mă observe. Nu se uita la mine, nu vedea pe nimeni. Ochii îi alunecau numai pe bani, se zbăteau nestatornici urmărind bila în rostogolirea ei: în cercul acela verde, nebunesc îi erau închise toate simţurile, gonind înainte şi înapoi. Pentru acel bolnav de patima jocului, întreaga lume, întreaga omenire se topise în peticul dreptunghiular de postav întins. Ştiam că pot rămâne acolo ceasuri în şir fără ca simţurile lui să-mi perceapă prezenţa. Dar n-am mai putut suporta. Cu o hotărâre subită am făcut înconjurul mesei, am păşit în spatele lui şi l-am apucat tare de umăr. Privirea i s-a ridicat nesigură, o clipă s-a uitat la mine ca la o străină, cu ochi sticloşi. Întocmai ca un beţiv pe care-l scuturi cu greu din somn şi ale cărui priviri răsar încă aţipite, cenuşii, aburii. Apoi a părut că mă recunoaşte, gura i s-a întredeschis tremurând, s-a uitat în sus la mine, fericit, şi a îngânat încet, ca o confidenţă încurcată şi misterioasă: — Merge bine… Am ştiut de cum am intrat, când am văzut că el e aici… Am ştiut îndată. Nu l-am înţeles. Am observat numai că era beat de patima jocului, că nebunul uitase toate, jurământul, întâlnirea, pe mine şi lumea întreagă. Dar chiar şi sminteala aceea, extazul lui era atât de atrăgător, încât fără voie m-am conformat vorbelor lui şi am întrebat surprinsă despre cine e vorba. — Acolo, bătrânul general rus ciung, a şoptit el, lipindu-se cât mai mult de mine, ca să nu audă nimeni secretul magic. Acela cu favoriţii albi şi cu servitorul în spatele lui. Câştigă totdeauna, lam observat de ieri, trebuie să aibă un sistem şi eu mizez totdeauna la fel cu dânsul… Şi ieri a câştigat tot timpul… numai că am făcut greşeala să mai joc după plecarea lui… Asta a fost greşeala… ieri trebuie să fi câştigat douăzeci de mii de franci… şi acum câştigă la fiecare lovitură… Acum mă ţin tot timpul după el… Acum…
279

- STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI -

S-a întrerupt brusc în mijlocul vorbei, căci crupierul a strigat sforăitor Faites vos jeux!46 şi privirea i se şi clătina, repezită, lacomă, către locul unde generalul rus cu favoriţi albi şedea grav şi indiferent şi punea încet întâi o piesă de aur, apoi, şovăind, o a doua pe careul al patrulea. Îndată mâinile pătimaşe din faţa mea au apucat şi au azvârlit un pumn de piese de aur în acelaşi loc. Şi când, după un minut, crupierul a strigat Zéro şi dintr-o singură mişcare a curăţat masa cu grebla lui, s-a uitat ca la o minune după banii luaţi de curent. Dar poate vă închipuiţi că s-a întors spre mine? Nu, de mine uitase cu desăvârşire; mă cufundasem, mă pierdusem, pierisem din viaţa lui, simţurile sale încordate îl fixau numai pe generalul rus, care cântărea iar în mână, cu totul indiferent, două piese de aur, nehotărât pe ce număr să le plaseze. Nu vă pot descrie amărăciunea, desperarea mea. Dar gândiţivă ce simţeam: să nu mai fii pentru omul căruia i-ai oferit întreaga ta viaţă decât o muscă pe care o goneşti cu un gest neglijent. Iar m-a năpădit valul acela de furie. L-am apucat puternic de umăr, încât a tresărit. — Ridică-te imediat, i-am şoptit încet, dar poruncitor. Aminteşte-ţi ce ai jurat azi în biserică: nu eşti decât un jalnic sperjur. S-a uitat lung la mine, consternat şi foarte palid. Privirea lui a luat expresia unui câine bătut, buzele îi tremurau. Dintr-o dată a părut că-şi reaminteşte cele petrecute şi că îl copleşeşte o groază de sine însuşi. — Da… da… a îngăimat. O, Doamne, Doamne. Da… vin îndată, iartă-mă… Mâna lui se şi apucase să strângă toţi banii, întâi repede, smucindu-i cu un avânt vehement, care devenea însă din ce în ce mai leneş, ca şi cum i-ar fi fost împinsă înapoi de o forţă contrarie. Privirea i se oprise iar asupra generalului care tocmai miza. — Încă o clipă… Şi aruncă repede cinci piese de aur pe acelaşi careu… Numai lovitura asta… Îţi jur, vin îndată… numai lovitura asta… numai… Şi iar i se stinse vocea. Bila începuse să se învârtească şi îl târa cu ea. Posedatul îmi scăpase iar, îşi scăpase sieşi, prăbuşit
46

Faceţi jocurile! (l. fr.)

280

doamnă. — Silence. — Acum ridică-te imediat! Îndată!… Ai spus că numai lovitura asta… Atunci s-a întâmplat ceva neaşteptat. spre fetişul din faţa lui. râdeau.. Mă uitase. madame. l-am zgâlţâit iar. Dar nu şi-a mai întors capul. zăpăcit. fără să ţină seama de mulţimea din jur. mie.) 281 . miai jurat… N-am putut continua. nici mânia mea n-a mai putut fi înfrânată. S-a întors brusc. din nou grebla cără din faţa lui cele cinci piese de aur. nu sunt sub tutela ta! Na… na banii. s’il vous plaît!47 a zis tare şi poruncitor crupierul. ţine! şi mi-a zvârlit câteva bancnote de o sută de franci… Şi-acum. şi privirea beată nu mai pâlpâia decât spre magnetul voinţei sale. — Lasă-mă-n pace. comentau. în buzele lui tremurând de ură. fr. înăuntrul căreia bila se rostogolea în salturi. pierd totdeauna. Mincinosule. obrazul lui nu mai era al unui om umil. ci al unui nebun. Mie mi se adresau. era numai mânie în ochii lui arzători.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - în vârtelniţa cea netedă. Din nou strigă crupierul. lasă-mă-n pace! Tare de tot strigase posedatul toate acestea. fără să-i pese de tumultul provocat. dezlănţuit. ca şi jurământul. s-a răstit. trei sute de priviri neruşinate se înfigeau în obrazul meu… Şi pe când mă furişam. — Lasă-mă-n pace. — Îţi aduc ghinion? m-am repezit eu. Stăteam în faţa curiozităţii care trăncănea şi şoptea. linişte! (l. cuvintele jalnicului individ. în faţa curiozităţii tuturor. Pierduse. Mâna avidă zvâcnea iar după aurul ce se topise. stăteam înjosită. Când eşti aici. ba chiar din sala vecină se îmbulzeau curioşii. cu capul şi umerii plecaţi în faţa acelui puroi de înjosire şi de 47 Vă rog. Aşa ai făcut ieri şi astăzi iar. a urlat tare. bătând cu grebla în masă. Pleacă de-aici! Îmi porţi ghinion. Răbdarea mea luase sfârşit. hoţule. Dar în faţa nebuniei lui. Pleacă de-aici! O clipă am încremenit. căci posedatul a sărit de pe locul lui şi m-a împins înapoi. ca şi promisiunea pe care mi-o făcuse cu un minut înainte. acoperită de ruşine ca o prostituată căreia i se aruncă bani. Toţi căscau ochii. şuşoteau. Mă simţeam ca şi când cineva mi-ar fi smuls rochia de pe mine şi aş fi rămas goală. dar de data asta brutal. Două sute.

am întrebat când pleacă primul tren pentru Paris — la zece. douăzeci şi patru de ore atât de pline de explozia schimbătoare a celor mai absurde sentimente. cu mâna ridicată ca de spaimă. după o astfel de zdrobire a simţirii: totuşi. suferind — pentru că treci peste astfel de ceasuri şi sângele bate în vine mai departe în loc să mori. să te prăbuşeşti ca un copac trăsnit. fără să iau seama la nimeni. de vreme ce toate astea. de la o gară la alta. chiar împinse la extrem. am ieşit în goană din sală: m-am mai putut târî până la bancă. am mai spus-o. speriată. Noaptea am trecut prin Paris. necruţător. nu pot să-ţi distrugă trupul chinuit. orice durere este laşă. trebuie să fie aceea pe care o numim totdeauna pretenţios suflet. Am fugit la gară. Dă înapoi în faţa dorinţei copleşitoare de a trăi care pare a se ridica mai puternică în carnea noastră decât orice pasiune pentru moarte în spiritul nostru. ca un buştean. Doar vreme de o clipă. de la 282 . m-am ridicat iar. am întâmpinat doi ochi tăios de uimiţi — era verişoara mea care mă privea uluită. Şi simt iar. şi am căzut pe bancă. amintindu-mi de clipa când am stat acolo. La viaţa mea de odinioară. Nu percepeam decât un singur cuvânt în ritmul ce ciocănea zvâcnit: Să plec! Să plec! Să plec! Pulsul bătea ca o pană ce-mi străpungea tâmplele: Să plec! Să plec! Să plec din oraşul acela. fireşte. să fug de mine. Şi tot atât de sleită şi de zdrobită am căzut pe lemnul tare. doar ca o zguduitura îmi sfâşiase acea durere trupul. mi-am amintit că bagajele mele erau la gară. ceea ce numim durere. anticipând cu nesaţ necesitatea morţii. Au trecut douăzeci şi patru de ani de atunci şi totuşi. De neînţeles şi pentru mine însămi.. Deodată. îmi îngheaţă sângele în vine. sentiment. mi-a spus portarul şi îndată am cerut bagajele. apoi direct la Boulogne. Dar. spirit.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - ruşine. Ora zece: trecuseră exact douăzeci şi patru de ore de la întâlnirea aceea fatală. mizerabilă. Asta m-a dat gata: înainte ca ea să se fi putut urni şi reculege din surprindere. cu gura deschisă. neştiind ce să fac. şi mă uitam într-o parte. biciuită de batjocura lui în faţa a şute de oameni. fără răsuflare. ce substanţă de moluscă slabă. la adevărata mea viaţă. de la Boulogne la Dover. Şi numaidecât a şi început să-mi gonească prin minte ideea să plec. Să plec din iadul acela blestemat. banca pe care se prăvălise în ajun posedatul acela. încât lumea mea interioară era sfărâmată pentru totdeauna. acasă. la ai mei.

Familia îmi purta de grijă ca unei bolnave. mi-a spus că un fiu al vărului său se împuşcase cu zece ani în urmă la Monte Carlo — nici n-am tresărit. neaşteptată de nimeni. un somn care îţi dă o idee cum e când eşti mort şi zaci în sicriu. de la Londra la fiul meu — totul într-o singură fugă nebună. cu ani mai târziu. informându-mă de familia lui. mi-era o teamă îngrozitoare să deschid ochii. Apoi m-am târât până în odaia mea şi am dormit douăsprezece. am intrat în reşedinţa de la moşie a fiului meu. Cu încetul. am plecat iar într-un orăşel francez unde nu cunoşteam pe nimeni. când mă trezisem alături de un străin. acelui om nedemn. un tânăr polonez. pe jumătate gol. umbra ei cade neagră pe drum şi lucrurile apar mai puţin colorate. paisprezece ore un somn apăsător. timpul are totuşi o adâncă putere şi bătrâneţea o ciudată forţă de depreciere a tuturor sentimentelor. căci mă urmărea ideea că toţi vedeau la prima privire ruşinea. ca de piatră. am învins traumatismul şi când. decăderea mea. fără să gândesc — patruzeci şi opt de ore fără somn. în sfârşit. l-am întâlnit pe ataşatul legaţiei austriece. atât de mult mă simţeam trădată. fără să mănânc. Uneori.. Am evitat orice întrebare. Fiul meu a vrut să mă îmbrăţişeze şi să mă sărute. Dar. dar afecţiunea ei nu-mi făcea decât rău. când mă deşteptam dimineaţa în patul meu. până la urmă. şi când. dar mam ferit: nu puteam îndura. căci simţeam nevoia ca. şi încontinuu trebuia să mă stăpânesc să nu le strig în faţă cum îi trădasem.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - Dover la Londra. pierd mult din primejdioasa lor putere. căci acum nu-mi mai putea fi teamă că 283 . Fără niciun ţel. toţi s-au speriat: în fiinţa. am cerut numai o baie. nu puteam îndura să atingă buze pe care le socoteam profanate. poate — de ce să-mi tăgăduiesc egoismul? — m-a uşurat. să spăl de pe trupul meu tot ce mai rămăsese din patima acelui posedat. Iar apoi îmi venea mereu aceeaşi dorinţă ca şi atunci: să mor îndată. mi-era ruşine de respectul pe care mi-l arătau cu toţii. o dată cu praful călătoriei. Patruzeci şi opt de ore în timp ce toate roţile huruiau numai: Să plec! Să plec! Să plec! Când. în privirea mea trebuie să fi fost ceva care mă trăda. Abia m-a durut. fără niciun cuvânt. pângărită până în adâncul sufletului. fără să chibzuiesc nimic. cum nu mai dormisem nicicând şi n-am dormit nici de-atunci încoace. Mă tortura amintirea acelei nopţi. cum îi uitasem şi-i părăsisem de dragul unei pasiuni absurde şi nebuneşti. nu-ţi mai intră atât în simţirea lăuntrică. la o recepţie. Simţi moartea apropiindu-se.

fiindcă pentru prima oară m-am simţit parcă dezvinovăţită. Şi-atunci mi-am zis: uşurează-ţi o dată conştiinţa. se sculase brusc. nu vorbiţi… N-aş dori să-mi răspundeţi sau să-mi spuneţi ceva… Vă mulţumesc că m-aţi ascultat şi vă urez drum bun. Când aţi apărat-o pe madame Henriette şi când aţi spus cu patimă că douăzeci şi patru de ore pot schimba cu totul soarta unei femei. Spunând acestea.STEFAN ZWEIG – DOUĂZECI ŞI PATRU DE ORE DIN VIAŢA UNEI FEMEI - am să-l întâlnesc. simţeam că isprăvise. căutam un cuvânt. care tremura uşor ca un frunziş tomnatic. Dar nu-mi ieşea nicio vorbă din gură. vă rog. Acum mi-am luat piatra de pe suflet. căci se apără repede: — Nu. nu mai aveam niciun martor împotriva mea afară de propria-mi amintire. îmi întinse mâna să-şi ia rămas bun. binevoitoare. îmi simt sufletul mai senin şi aproape voios… Vă mulţumesc mult. v-am fost recunoscătoare. M-am înclinat şi i-am sărutat respectuos mâna — mâna ei veştedă. Involuntar. Iar acum veţi înţelege cum am ajuns dintr-o dată să vă vorbesc despre propria mea soartă. Emoţionat fără să vreau.. Puţin încurcat. Stând în faţa mea. De atunci sunt mai liniştită: a îmbătrâni nu înseamnă altceva decât a nu-ţi mai fi frică de trecut. truda mea. şi în acelaşi timp oarecum ruşinate. poate că asta te va dezlega de vraja apăsătoare şi de privirea care cată mereu înapoi. sau tulburarea care deodată îi îmbujora obrajii până la rădăcina părului alb? Era ca o fată feciorelnic tulburată de amintiri şi ruşinată de propria-i spovedanie. 1927 284 . fără să simt ură împotriva lui şi împotriva mea. doream mult să-i arăt veneraţia mea printr-un cuvânt. atunci mâine poate că îmi va fi posibil să mă duc acolo şi să intru chiar în acea sală în care mi-am întâlnit soarta. Dar ea trebuie să fi simţit. privii spre obrazul ei şi-mi păru minunat de mişcător chipul acestei femei bătrâne. acum piatra zace cu greutatea ei pe tot trecutul şi-l împiedică să mai învie vreodată. mi s-a părut că era vorba de mine. Ce bine e că v-am putut istorisi toate. Să fi fost răsfrângerea pasiunii trecute.

invizibil ca un narcotic. citeam pe jumătate adormit şi inconştient placardele cu totul neinteresante de pe pereţi. de tip burghez. la fiecare colţ de stradă dai de o cafenea — aşa că m-am refugiat în cea de peste drum. m-a surprins o ploaie zdravănă care gonea oamenii. cu canapelele ei de pluş. biciuindu-i cu apa ei. în orice cafenea veritabil vieneză. îmbâcsită de fum. o nelinişte. cu pălăria şiroind de apă şi cu umerii leoarcă.. ba la unul. am căutat şi eu vreun acoperiş sub care să mă adăpostesc. mă uitam la lume. în grabă. ba la altul. de încăperea aceea străină. şi întreg acest marasm era aproape plăcut. aşa cum începe o slabă durere de dinţi. De altfel.STEFAN ZWEIG – MENDEL. imitate după cele din Germania. spre porţile caselor şi spre adăposturi. la ce bun? Acum stăteam la căldură şi priveam nerăbdător prin geamurile ce se acopereau de şiroaie albăstrii. Dar dintr-o dată am fost smuls în chip ciudat din aromeala asta. de mesele acelea. aerul înăbuşitor părea marmorat cu cerculeţe albăstrii de fum. gata să cad pradă acelei pasivităţi care apare. Stăteam aşadar fără nicio ocupaţie. Nu simţeam decât o încordare surdă. priveam la domnişoara de la casă cum împărţea mecanic chelnerului zahăr şi câte o linguriţă de fiecare ceaşcă de cafea. şi că trebuie să existe vreo amintire care să mă lege de pereţii. Sub imperiul acestui sentiment de vid. şi vedeam cum lumina artificială din acel fumoar proiecta o umbră cenuşie. în jurul ochilor. nesănătoasă. cafeneaua făcea impresia că e curată. am simţit în mine un fel de mişcare vagă. desigur noi. tradiţională după tipic. 285 . Acum. dornic să văd când va binevoi ploaia cea plicticoasă să se mute cu câţiva kilometri mai încolo. fără momelile de modă nouă ale cafenelelor din centru. Din fericire. părea o cafenea de mahala. Căci dintr-o dată mi-am dat seama — n-aş putea spune cum — că trebuie să mai fi fost cu ani în urmă acolo. neliniştită. Din grabă nici nu-i citisem numele de pe firmă. omul cărţilor Întorcându-mă la Viena după o vizită prin suburbii. plină de oameni mărunţi care consumau mai mult gazete decât prăjituri. şi casa de aluminiu luminos. despre care încă nu ştii dacă porneşte din dreapta ori din stânga. din maxilarul de sus ori din cel de jos. Totuşi. spre seară. După interiorul ei. la Viena. vieneză. Era o cafenea veche. de scaunele. OMUL CĂRŢILOR - Mendel.

tot mai răutăcioasă. pe de o parte. Îmi repezeam cu trudă toate simţurile înainte. Dacă însă găsesc cea mai slabă proptea. să dau formă acelui misterios cârlig de undiţă şi să-l prind. atât cele mai însemnate evenimente sau chipuri. cât şi lucruri citite sau trăite. desigur. ceva acoperit de mult sub ruinele trecutului. şi fără constrângere nu mai scoate nimic la suprafaţă din această lume subterană. Dar sigur. Dar nu renunţam la speranţa de a pune mâna în cele din urmă pe amintirea aceea. ca totdeauna când vreun eşec te face să simţi insuficienţa şi imperfecţia propriilor tale puteri spirituale. acolo mai fusesem. cum zgâlţâi un automat deranjat care refuză să-ţi dea ce ţi se cuvine. în adâncurile ei. bine şi rău în acelaşi timp. şi din întunericul curgător îl trag afară. într-o viziune completă şi ştiu fiecare cuvânt pe care omul mi l-a spus cu ani în urmă. Ades înghite. de pildă casa cu automatul ei zornăitor. am închis ochii să pot gândi mai încordat. înecată în mine însumi. ca un cui în lemn. în zadar privirea mi se agăţa cu încăpăţânare de fiecare obiect din jur. imprecis ca o meduză. îngropat sub ruine. Ştiam bine: să am numai de ce o apuca! Căci memoria mea e curios construită. apoi însă. Dar totdeauna am nevoie. şi totuşi — fir-ar să fie! — nu reuşeam să ajung la amintirea pierdută. în spaţiu şi simultan în mine însumi. Şi atât m-am îndârjit împotriva prostului şi încăpăţânatului aparat al memoriei dintre tâmplele mele. să apuce amintirea. mai alunecoasă se retrăgea ea. încât îmi venea să-mi bat fruntea cu pumnii. şi tonul fragil al acestui râs.. Mi-era ciudă. pe cel mai adânc fund al conştiinţei. o ilustrată. o foaie de jurnal îngălbenită. Fiecare detaliu îmi apare atunci: gura omului. Îndată elementul uitat zvâcneşte ca peştele prins în cârligul undiţei. şi cum din acel râs se iveşte o faţă nouă — toate astea le văd îndată. şi totuşi intangibilă. ca să văd şi să simt concret trecutul.STEFAN ZWEIG – MENDEL. de un complice minuscul din lumea reală. insesizabilă. nespus de fidelă. Dar nimic! Nimic! Ce căutam era uitat. aşa cum a fost pe vremuri. în urmă cu vreo douăzeci de ani sau mai mult. OMUL CĂRŢILOR - Dar. nici pereţii tapetaţi cu o imitaţie de palisandru castaniu — toate astea trebuie să fi fost aduse mai târziu. de un stimulent senzorial. sigur. câteva trăsături de condei pe un plic. Lucind. Astfel. ceva din eul meu. multe nu le cunoşteam. râsul lui. acolo era ascuns. şi cum începe să-i tremure mustaţa. îndărătnică şi încăpăţânată. lipsa unui dinte la stânga. 286 . pe măsură ce îmi îmboldeam voinţa ca să prindă.

După douăzeci de ani. ca nişte băltoace tăcute. Şi într-adevăr. păi ăsta era locul lui Mendel. tot astfel. verzi. totdeauna încărcată cu cărţi şi hârtii. al lui Jakob Mendel. dintr-o smucitură unică. gloria şi onoarea cafenelei Gluck? Numai o secundă mi-am îndreptat privirea spre forul meu interior. fierbinte care m-a făcut fericit: Doamne. De ciudă. deodată. Dar. Cum stătea acolo nemişcat. prin legănarea hipnotică. Jakob Mendel. La una dintre ele.STEFAN ZWEIG – MENDEL. al lui Mendel-Omul Cărţilor. la masa aceea şi numai la ea. dreptunghiulară. curios! Abia făcusem primii paşi prin local.. pe când citea. adăstau mese de joc. magul şi misitul cărţilor. După cum copilul cuprins de somn. m-am ridicat să mă mai răcoresc. prin ochelari. El. numai cu lumină artificială. neclintit. că mi s-a şi înfăţişat din sângele creator de imagini chipul lui plastic. cu privirea pironită hipnotic. acea minune a lumii. care stătea acolo nemişcat. cum stătea totdeauna acolo. îşi citea cataloagele şi cărţile. că au şi început. în cafeneaua Gluck din Alserstrasse. ritmică. pe o carte. la măsuţa lui pătrată de marmură cenuşie murdară. îngânând încetişor şi legănându-se — ca un leagăn negru. prin colţuri. Acolo. m-am uitat împrejur. de dimineaţă până seara. era o masă mică. se desprinde de lume. licărind. după părerea acelor evlavioşi. altfel tapetată ca pe atunci. Mi-a apărut îndată. acolo pe unde treceai spre cabina telefonică. Brusc. în carne şi oase. venerat într-un cerc restrâns — cum îmi pierise din memorie. Două biliarde stăteau degeaba. celebru la universitate. Deodată. căutând obiectele cunoscute. mormăind şi bodogănind. să se arate în mine primii zori fosforescenţi. pe acel om atât de straniu. mi-a străfulgerat ceva prin întreaga fiinţă. dar cu aceleaşi proporţii: odaia de joc. Instinctiv. am ştiut. nervii îmi şi vibrau de bucurie (simţeam că în curând am să ştiu totul). cum stătea acolo şi cum. Iar în colţ. La dreapta casei — mi-am amintit — treceai într-o încăpere fără ferestre. pe acel bărbat legendar. aşa mă irita această pană interioară. pătrată. Iat-o. camera din spate. aşa era. şcoala evreiască orientală de copii mici. atât de caracteristic. el. cu contururi vagi. îşi legăna înainte şi înapoi trupul şi chelia pătată şi rău lustruită. OMUL CĂRŢILOR - Nu. aşa cum învăţase cititul în şcoala talmudică. doi consilieri de curte sau profesori jucau şah. spiritul omului trece mai uşor în 287 . mă nimerisem iar în cartierul lui general. lângă soba de fier. un obicei adus din heider. nu mai puteam sta liniştit pe scaun. sclipind. monumentul ştiinţei. cum putusem să-l uit atâta timp.

medic. mi-a făgăduit el. observasem pentru întâia oară ca tânăr marea taină a concentrării complete. un muşteriu şi-a dat seama de pericol. la doi coţi depărtare şi tăbăcit de fum. deasupra mesei. La acest negustoraş de cărţi din Galiţia. discipol al lui Paracelsus şi magnetizor. stătea pe scaun şi se legăna citind. Mă dusese la el un coleg mai în vârstă de la universitate. se făcea focul — el nu băga nimic de seamă. O dată a căzut din sobă un cărbune aprins. Era atât de emoţionant să-l vezi cum se cufunda în citire. jucătorii de biliard făceau larmă şi se ciondăneau. Şi într-adevăr. prietenul meu a tuşit tare. care-l creează pe artist ca şi pe învăţat. Pe atunci făceam cercetări despre Mesmer. ca un tufiş întunecat în bătaia vântului. Căci citea aşa cum alţii se roagă. aşa cum beţivii privesc în gol ameţiţi. E omul cel mai capabil din Viena. puţin cunoscut chiar azi. nu observase nimic. Încât de atunci felul de a citi al celorlalţi mi-a părut totdeauna profan. la Jakob Mendel. atingând aproape cartea cu ochelarii lui groşi. un preistoric vierme de bibliotecă. nu a lui. OMUL CĂRŢILOR - harul cufundării. nu 288 . Lângă el. cu ochelari. tragica fericire — sau nenorocire — de a fi pe deplin posedat.. chelnerii alergau. dintr-o rasă pe cale de dispariţie. parchetul mirosea a ars şi fumega. înapoi şi înainte. Jakob Mendel. dar nu a băgat de seamă. Jakob Mendel nu auzea şi nu vedea nimic în jurul lui. Aşa ne-am dus amândoi în cafeneaua Gluck şi l-am descoperit acolo pe Mendel-Omul Cărţilor. m-a repezit mârâind că bibliografia unei probleme e treaba mea. îţi aduce cartea cea mai rară din anticariatul cel mai uitat. Şedea citind şi-şi legăna ca o pagodă trupul. Se spăla podeaua. dar el. căci lucrările pe care le citisem s-au dovedit insuficiente. negru. şi s-a repezit să stingă focul.STEFAN ZWEIG – MENDEL. ăla ştie toate şiţi face rost de orice. la doi paşi de el. pe înţeleptul adevărat ca şi pe clement. mulţumită acestui legănat al trupului deşert. şi pe deasupra un original. Ca să-i atragă atenţia. telefonul zbârnâia. cu buzunarele burduşite de reviste şi hârţoage. — Te iau cu mine la Mendel. cercetam. înfofolit în barbă. ca începător ce eram. abia atunci. Dar Mendel. Ne-am apropiat. iar bibliotecarul căruia îi cerusem informaţii. dar fără mult succes. şi în spatele lui pendula paltonul uzat. Atunci am auzit de la colegul acela pentru prima oară numele lui Mendel. mulţumită duhoarei infernale. aşa cum cartoforii joacă. agăţat în cui. în haine negre.

cânte pe claviatura memoriei sale cele mai minunate parafraze bibliotecăreşti ale temei mele. despre Christian science şi despre doamna Blavatsky? Iar au început să plouă numele de autori. la atâta se pricep ăştia! Mai bine ar lucra la cărămizi. la asemenea lucru nu mă aşteptasem. apoi a şi început să înşire curgător. Îndată ce am terminat. Abia acum am înţeles peste ce minune de memorie dădusem. gheaţa era ruptă între noi şi. şi despre Gassner. căci imediat a continuat să. agitaţi ca o limbă de şarpe. Dar cu adevărat. în loc să stea la cărţi. negri. precum şi toate cărţile şi polemicile de mai târziu pro şi contra lui Mesmer. tocmai ca un ţintaş înainte de a trage. Dar uluirea mea părea că-i face plăcere. m-a invitat pentru întâia oară la masa pătrată de marmură. ne-au împuns doi ochi stranii. vioi. tot atât de tare cum baţi la uşă. peste un catalog universal ambulant. fiecare cu locul şi data editării şi cu preţul aproximativ. de vreo douăzeci de ani. n-a putut! E un parh48. Mai întâi m-am plâns de bibliotecar că nu voise să-mi dea informaţii. numai o secundă a durat acest gest de atenţie concentrată.STEFAN ZWEIG – MENDEL. În fine. mecanic. Îl cunosc. cu un pronunţat accent oriental: — N-a vrut? Nu. Mendel s-a rezemat de spetează şi a scuipat cu grijă. OMUL CĂRŢILOR - observa nimic. Mendel şi-a ridicat în sfârşit privirea. titlurile de cărţi. un dobitoc cu părul sur. cu un gest prietenos. dar de învăţat n-a învăţat nimic de atunci. mâzgălită cu însemnări. 289 . Prietenul m-a prezentat şi i-am explicat dorinţa mea. idiş). necunoscut încă mie. de fapt. Zăpăcit cu totul. prietenul meu a ciocănit în masă. Nu cumva aş vrea să aflu ceva şi despre somnambulişti. mă tot uitam la 48 Bubos (l. pătrunzători. După ce şi-a vărsat astfel focul. Deşi eram pregătit. zbârlite. a împins repede. explicaţiile. I-am expus repede dorinţele mele: lucrările contemporane despre magnetism. domnii doctori ăştia. la acel sanctuar al revelaţiilor bibliofile.. în sus pe frunte ochelarii cu rame de oţel. parcă citind dintr-un catalog invizibil. Mendel şi-a închis strâns ochiul stâng timp de o secundă. două sau trei duzini de cărţi. Am rămas uluit. despre exorcisme. din păcate. şi de sub sprâncenele sure. ochi mici. apoi a râs scurt şi a spus. Să-şi încaseze leafa. făcându-mă că sunt indignat — şiretlic recomandat categoric de prietenul meu. peste o enciclopedie. şi despre primele încercări de hipnoză.

o privire cu adevărat regească. înfăşat cu totul în barba lui şi pe deasupra şi cocoşat. Şi ar fi fost în drept să spună vorbe oricât de grosolane. turtit. Mai vino dumneata mâine. cu un aer neglijent. murdară. părea că înghiţise cu greu o vorbă grosolană. ascuns în învelişul cam soios al unui biet colportor de cărţi galiţian. cum spunea el — putea face o propunere atât de jignitoare: să notez pentru Jakob Mendel un titlu de carte. căci Jakob Mendel. era un titan al memoriei. simpaticul nostru Mendel. idiş). Despre orice lucrare apărută cu o zi sau cu două sute de ani înainte. în scrierea invizibilă a spiritelor. care după ce mi-a înşirat dintr-o răsuflare vreo optzeci de autori. preţul — la librar şi la anticar — şi în 49 50 Minte (l. l-am întrebat cu sfială care dintre aceste cărţi mi le poate procura sigur. am şi călcat în străchini: i-am propus să-i dau o notă cu titlurile de care aveam nevoie.. Am mulţumit politicos şi. pentru Jakob Mendel. căci numai un străin. o să vedem ce se poate face. ebraică). a mârâit el. În aceeaşi clipă. Bădăran (1. acest evreu galiţian. se găseau. privirea shakespeareană a lui Macbeth când Macduff îi propune eroului invincibil să se predea fără luptă. am şi simţit un ghiont cu cotul din partea prietenului meu. ca stanţate cu oţel. are şi noroc. dar cu satisfacţie interioară pentru triumful lui. toate numele şi titlurile câte au fost tipărite pe coperta vreunei cărţi. — Ei.STEFAN ZWEIG – MENDEL. Mendel îmi şi aruncase o privire — dar ce privire! — în acelaşi timp triumfătoare şi ofensată. ca pentru un oarecare vânzător de librărie sau servitor de la bibliotecă. batjocoritoare şi superioară. OMUL CĂRŢILOR - fenomenul ăsta bibliografic. ca şi cum acest incomparabil. de atâta politeţă. 290 . năpădită de un lichen sur. Dar era prea târziu. acest diamantin creier livresc ar fi avut vreodată nevoie de mijloace atât de grosolane! Abia mai târziu am înţeles cât de adânc insultasem geniul lui incomparabil prin amabila mea propunere. ştia exact şi fără să stea pe gânduri. omuşorul lui mare de la gâtlej s-a rostogolit ciudat încoace şi încolo. şi-a şters ochelarii cu o batistă ce pe vremuri fusese poate albă. Sub acea frunte albă ca varul. Cine are sehel49. Mendel o să-ţi facă el rost între timp de câte ceva şi celelalte o să le găsim noi în altă parte. Ca să-mi mai maschez puţin mirarea. scund. un ageamiu — un amhorez50. autorul. locul apariţiei. Apoi a râs iar scurt.

când. orice infuzor. sute de mii de studenţi şi de învăţaţi. Jakob Mendel nu uita niciodată un titlu. cunoştea orice plantă. ce nu putea fi dovedită decât prin sute de exemple. preţul. care nu răzbise să înveţe mai mult decât şcoala lui 291 . specifică pentru anticariat. că alt exemplar fusese cumpărat pe patru coroane cu doi ani înainte. celei a lui Lasker pentru deschideri în partide de şah. o atare memorie nu se putuse forma şi dezvolta. Vedea orice lucrare. coperta atrăgeau atenţia lui pasionată. Dar nici aceste cărţi el nu le citea. orice stea în veşnic agitatul şi mereu schimbătorul cosmos al universului livresc. creierul acesta ar fi instruit şi uimit mii. într-o vitrină sau o bibliotecă. Nu. nu era decât un registru cu o sută de mii de locuri. decât prin veşnica taină a oricărei desăvârşiri: prin concentrare. În orice specialitate. când erau adunate într-o carte şi oarecum sterilizate. OMUL CĂRŢILOR - acelaşi timp îşi amintea la fiecare carte. invizibilă încă celorlalţi. ştia mai mult decât specialiştii. ilustraţiile şi facsimilele. Totuşi. Într-un seminar. celei a lui Mezzofanti pentru limbi. formatul. într-un post oficial. cunoştea pe de rost arhivele celor mai multe firme mai bine decât proprietarii lor. de pildă. memoria lui Jakob Mendel. conţinutul lor spiritual. cu aceeaşi claritate optică cu care artistul creator vede propria-i plăsmuire. stăpânea bibliotecile mai bine decât bibliotecarii. a lui Busoni pentru muzică. căci toate fenomenele realităţii începeau să existe pentru el cu adevărat abia când erau turnate în litere. la o licitaţie din Viena. pe când el nu avea la îndemână decât magia amintirii. cu o viziune fără greş. era până la urmă improductivă. acest om straniu nu ştia nimic despre lume. ar fi fost util pentru ştiinţă şi un câştig neasemuit pentru acele tezaure publice pe care le numim biblioteci. în perfecţiunea ei unică. în loc să fie trecute ca de obicei într-un catalog. deşi aceştia aveau inventare şi cartoteci. întipărite în scoarţa moale a unui creier de mamifer.. decât această memorie incomparabilă. fie că o avusese în mână sau că o zărise doar o dată de departe. şi-ţi spunea şi numele cumpărătorului.STEFAN ZWEIG – MENDEL. devenind demonic de infailibilă. Dar acea lume superioară era pe veci zăvorâtă pentru negustoraşul galiţian. nu-l interesa sensul lor. cu titluri şi nume. Desigur. incult. Îşi amintea îndată. n-avea nimic creator. o cifră. Memoria lui Jakob Mendel. legătura. sau epic: numai titlurile lor. În afară de cărţi. nu era inferioară celei lui Napoleon pentru fizionomii. o carte era trecută în catalogul unui anticar din Regensburg cu preţul de şase mărci.

niciodată nu fusese văzut decât cu aceeaşi haină roasă. ba chiar pot zice că nici nu trăia. Scotocea prin depozite şi ajutat de un hamal bătrân cu o barbă à la Franz Joseph. apăreau în „Neue Freie Presse” şi în „Neues Wiener Tagblatt” aceleaşi anunţuri stereotipe: „Cumpăr cărţi vechi. era al cafenelei Gluck. vin la domiciliu. Astfel. la masa de marmură din cafeneaua Gluck. trăiau câteva duzini de oameni care îi apreciau cunoştinţele şi se 292 . mai nimic. titluri şi nume. plătesc cele mai mari preţuri. psihologul acela ar trebui să amintească de Jakob Mendel. de acest maestru anonim al ştiinţei anticariatului. OMUL CĂRŢILOR - talmudică. Ce-i drept. îi făcea plăcere. Dar dacă se va ivi vreodată marele psiholog (opera lui lipseşte încă lumii noastre spirituale) care să descrie în toate variantele lor genurile. în schimbul unui mic câştig. Studenţii îi vindeau manualele lor. Iar masa moale şi fecundă sugea acel belşug de cuvinte. de la un restaurant din apropiere.STEFAN ZWEIG – MENDEL. Nu fuma. căra în fiecare săptămână prada în cartierul său general şi de acolo în alte locuri. de fapt. Un sfat bun ţi-l dădea ieftin. socotind după meserie şi pentru neştiutori. nu juca. pe cea mai omenească: vanitatea. doar ochii îi trăiau în dosul ochelarilor şi neîncetat îi nutreau creierul misterios cu vorbe. Oamenii nu-l interesau. prin mâinile lui ele treceau de la o serie mai veche la alta mai nouă: în plus. Alserstrasse”. iar el putea s-o dea îndată. banul nu avea loc. căci îi lipsea concesiunea necesară ca să poată face comerţ legal cu cărţi. iar la prânz i se aducea câte ceva. mijlocea şi făcea rost de orice carte. Dar în lumea lui. de acest geniu al preţurilor şi al titlurilor. Astfel. Când cineva îi cerea o informaţie pe care în zadar o ceruse de la alţii. Jakob Mendel trecea doar drept un mic negustor de cărţi. şi poate încă ceva: faptul că în Viena şi în afara ei. bea lapte şi mânca două pâinişoare. aceste capacităţi fantastice nu s-au putut înălţa mai presus de rangul unei ştiinţe secrete. şi dintre toate pasiunile omeneşti cunoştea poate doar una — ce-i drept. se mulţumea cu micul trafic. Mendel. speciile şi formele primitive ale acelei puteri magice pe care o numim memorie.. activitate puţin remuneratorie. asta şi numai asta îi dădea o satisfacţie. Dimineaţa. după prânz şi seara. atunci o va face cu aceeaşi perseverenţă şi răbdare ca aceea cu care Buffon a clasat şi a ordonat speciile de animale. în fiecare duminică. cum suge câmpia milioanele de picături ale ploii. urma un număr de telefon care.

care oglindesc acelaşi univers pe o suprafaţă minusculă. se scărpina în cap. cu aceeaşi încredere de la sine înţeleasă. Nimeni nu l-ar fi putut tulbura într-o astfel de clipă. După cum cel ce voia să se informeze despre o piesă muzicală se ducea la Societatea prietenilor muzicii. al unei slujbe religioase. În fine. În cursul acestui ritual cam complicat. Apoi. se dădea respectuos înapoi. stranii. Când cartea ce i-o prezentai era de mică valoare îi închidea brusc coperta. o voluptate deosebită. „ah”-uri şi „oh”-uri tărăgănate şi aproape înspăimântate. care stătea acolo. cu şăpcuţa lui cenuşie pe cap. se găsesc totdeauna ici-colo câteva faţete mici. foaie cu foaie. orice 293 . mirosea şi cântărea cărţile cu ceva din ceremonialul şi din ritualul reglementat al unui cult. tot astfel. OMUL CĂRŢILOR - foloseau de ele. Mendel dădea bucuros. la Eusebiu Mandicevschi. îi punea dedesubt o foaie de hârtie şi vedeai că dintr-o dată se ruşinează de degetele lui murdare de cerneală şi cu unghii negre. ba chiar cu entuziasm. cântărea cartea în mână. la Jakob Mendel. fratelui întru pasiune. Dar după sfârşitul examenului. tânăr curios. invizibile celor mulţi. scotea sunete vocalice primitive. Exprimând de fapt admiraţie entuziastă. cu o duioşie prudentă.STEFAN ZWEIG – MENDEL. mârâia cu dispreţ: „Două coroane!” Dar în faţa unei rarităţi sau a unui unicat. de câte ori se aflau în faţa unei probleme cu deosebire grele. mie. scumpe doar cunoscătorului. când se arata că o foaie lipseşte sau că e roasă de carii. între actele şi notele sale şi. rezolva dintr-o privire problemele cele mai grele. nu mai puţin emoţionat decât o fată sentimentală mirosind o tuberoză. În fiecare dintre acele neomogene conglomerate de milioane de suflete pe care le numim oraşe mari. apoi câte un „oi”. după cum încă astăzi cel ce vrea lămuriri despre teatrul şi cultura veche vieneză se adresează inevitabil lui moş Glossy cel atotştiutor. apoi îi adulmeca şi-i mirosea scoarţele pătrate. Şi într-adevăr. cu un respect fără margini. posesorul cărţii trebuia bineînţeles să-şi stăpânească nerăbdarea. aşa cum nu poţi tulbura pe un credincios adevărat când se roagă. cu ochii pe jumătate închişi. cei câţiva bibliofili vienezi habotnici porneau în pelerinaj spre cafeneaua Gluck. sau „oivei” rapid şi speriat. Spatele încovoiat se împingea încoace şi încolo pe când el mârâia şi bombănea.. zâmbind amabil. începea să răsfoiască raritatea. contempla. plin de respect. Şi aceşti cunoscători ai cărţilor îl ştiau toţi pe Jakob Mendel. Să asist la o asemenea „consultaţie Mendel” îmi pricinuia. atingea.

al marelui compozitor Christoph Willibald Gluck. 294 . În schimb. Banul niciodată. în celălalt univers. acel al cărţilor. Nu ţi-l puteai închipui altundeva decât în cafeneaua Cluck. Atunci nimerise în cafeneaua Gluck. în acea lume de deasupra lumii noastre. Numai cartea îl stăpânea. Căci să aibă în mână o carte preţioasă însemna pentru Mendel ceea ce ar fi pentru altul întâlnirea cu o femeie. Telefonul îi sta la dispoziţie. un singur lucru îl putea înciuda peste măsură: când vreun novice îi oferea bani pentru o astfel de consultaţie. moale şi pufoasă şi cu perciuni — venise din Răsărit la Viena ca să înveţe şi să se facă rabin. Pentru noi. oficiu poştal. După cum un astronom. drumurile lor tainice. cu o barbă neagră. în cafeneaua Gluck i se arăta mult respect. zeul aspru şi unic. cartier general. Bineînţeles. Masa lui era păzită ca un lucru sacru. încât cea mai mare parte din câştigul datorat ştiinţei lui se aduna de fapt în taşca de piele pe care talul Deubler o purta la şold. OMUL CĂRŢILOR - informaţie. universul lui. singur în observatorul său. printre care şi fondatorul universităţii din Princeton. faima cafenelei era legată mai mult de catedra invizibilă a lui Mendel decât de numele naşului ei. mai vioi. creatorul Alcestei şi al Ifigeniei. Atunci părea că se luminează la faţă. miliardele de stele prin ocularul minuscul al telescopului. că devine mai tânăr. Căci personalul cafenelei îi îndemna mereu amabil pe numeroşii clienţi şi agenţi ai lui Mendel să consume ceva. căruia un turist american ar vrea să-i strecoare un bacşiş pentru explicaţiile lui. care pe încetul îi devenise atelier. curând însă îl părăsise pe Iehova.. urmăreşte noapte de noapte. la care se adăugau inevitabil anecdote prolixe şi relatări dramatice despre preţuri plătite pentru alte exemplare. Mendel se bucura de multe privilegii. de la masa lui pătrată. ca să se dăruiască politeismului strălucitor şi cu mii de feţe al cărţilor. furnicarul lor mişcător. dispariţia şi reapariţia lor. să-l angajeze ca achizitor şi consilier al bibliotecii lor— Jakob Mendel a refuzat.STEFAN ZWEIG – MENDEL. Atunci se trăgea ofensat înapoi. Făcea parte din inventarul cafenelei. ca şi bătrâna casă din lemn de cireş. Aşa că în zadar au încercat câţiva mari colecţionari. ca cele două mese de biliard peticite sau ca vasul de aramă pentru cafea. Clipele acelea erau nopţile lui de dragoste platonică. cam ca un consilier imperial specialist în probleme de artă. asemeni veşnic rotitoare şi schimbătoare. tot astfel privea Jakob Mendel prin ochelarii săi. Cu treizeci şi trei de ani în urmă — era un tânăr mărunt şi strâmb.

Numai prin cele două găuri rotunde ale ochelarilor. Bătrâna de la toaletă. să-l observe). venea în persoană la masa lui să-i ureze bun venit (cei drept. Mendel şi-a ridicat uimit privirea spre becuri: cu toată larma şi tot ciocănitul instalării. Într-o zi. ajuns mai matur. De aceea m-a cuprins un fel de spaimă. cufundat în cărţile lui. domnul Standhartner l-a întrebat politicos dacă nu citeşte mai bine la lumina electrică decât înainte la lumina spălăcită şi pâlpâitoare a lămpilor Auer. Mendel nu observase nimic. la masa aceea pătrată — citind. îi peria haina. întrerupt numai de somn. ca o lespede de mormânt în lumina serii.STEFAN ZWEIG – MENDEL. un domn cu numele de Mendel. Unde oare dispăruse. comparând. poate că e vorba 295 . nici el nu cunoştea niciun domn cu numele Mendel. stătu pe gânduri. numai acolo. el petrecuse mai mult de treizeci de ani. patronul cafenelei. pentru că omul tânăr şi fără experienţă din mine. fiindcă tot ce e unic în felul său devine din zi în zi mai preţios în lumea noastră care se uniformizează în chip fatal.. orice altă realitate trecea pe lângă el ca un simplu zgomot. niciun domn cu acest nume nu frecventează cafeneaua. Fix la şapte jumătate intra în local şi nu-l părăsea decât o dată cu stingerea lămpilor. Abia acum. ce se întâmplase cu el? Am chemat chelnerul şi l-am întrebat. OMUL CĂRŢILOR - i se păstrau scrisorile şi i se făceau toate comisioanele. În rândul al doilea. Cu ceilalţi clienţi nu vorbea niciodată. prin perechea de lentile scăpărătoare şi aspiratoare. A. De fapt. Acum însă. o femeie de treabă. îl iubise mult pe acest Jakob Mendel. deci întreaga fracţiune trează a vieţii. de obicei fără ca Jakob Mendel. care ţinuse câteva zile. nu citea nicio gazetă şi nu băga da seamă nicio schimbare. Şi totuşi îl uitasem — e drept. În primul rând. Dar poate ştie ceva talul. calculând. simţeam un fel de ruşine faţă de el şi în acelaşi timp o curiozitate reînnoită. Nu. îi cosea nasturii şi în fiecare săptămâna îi ducea o legăturică la spălat. înţelegeam ce valoare dispare cu orice om ca dânsul. cu regret. printr-o intuiţie profundă. într-un vis prelung. Talul îşi împinse cu greu spre mine pântecele ascuţit. nu cunoaşte. nu. lângă această masă goală. se filtrau spre creierul lui miliardele de infuzorii negre ale literelor. când am văzut masa de marmură de unde Jakob Mendel îşi împărtăşea oracolele. Numai pentru el era voie să se aducă prânzul de la restaurantul din apropiere şi în fiecare dimineaţă domnul Standhartner. lucind părăsită. şovăi. în anii de război şi printr-o dăruire similară cu a sa propriei mele opere.

ciufulită. dereticase tocmai tristul ei lăcaş. Mai bine de douăzeci şi cinci de ani. cu un umblet ca de hidropică. ba nu. chiar plini de încântare. mai e doamna Sporschil. a venit din încăperile ei din fundul casei. femeia de la toaletă (poreclită „şocolatiera”). O privire ce pândea ghemuită. care ştiu că pe un Jakob Mendel nu-l poţi uita. Nu. domnul Standhartner. de domnul Mandl de la merceria din Floriangasse? Am simţit pe buze un gust amar. Ce lucruri plăcute puteam să-i cer? Dar abia apucasem să întreb de Jakob Mendel. Atât era de mişcată. bietul domnu’ Mendel. Ce om bun şi de treabă! Şi când mă gândesc de când ne cunoşteam. nici nu întrebase de el. în partea nobilă a cafenelei. am întrebat talul dacă n-as putea vorbi cu domnul Standhartner sau dacă nu mai e cineva din vechiul personal. sau spălase geamuri. Eu însă.STEFAN ZWEIG – MENDEL. când le trezeşti o amintire comună frumoasă. Doamna Sporschil. că a făcut ochi mari. citise.. După atitudinea ei nesigură. nu. nu mai e nimeni aici… ba da. o femeie cu părul alb. Fără îndoială. cărţilor! Aproape furios. în cafeneaua Gluck nu mai ştie nimeni de Jakob Mendel. Şi dacă nu ştiu 296 . gândise. — O. sub lumina marilor becuri electrice. înălţând umerii. vorbise în încăperea aceasta de câţiva metri pătraţi şi doar trei ani. şapte. cu o cârpă. OMUL CĂRŢILOR - de domnul Mandl. frecându-şi încă în grabă mâinile roşii. am rugat s-o cheme. uite că-şi mai aminteşte cineva de el! Da. Dar sigur că nici ea nu-şi poate aminti de toţi clienţii vechi. au fost de ajuns ca să vină un faraon nou şi nimeni să nu mai ştie de Iosif. O. un om respirase. apoi a murit. bietul domnu’ Mendel! Aproape plângea. Am întrebat-o dacă Mendel mai trăieşte. gustul deşertăciunii — de ce mai trăieşti. Doamne. iar vechiul tal trăieşte pe peticul lui de pământ lângă Krems. lucruri de mult uitate. cum sunt totdeauna bătrânii când le aminteşti de tinereţea lor. de mult şi-a vândut cafeneaua. cu o privire de jos în sus. Căci nimeni nu se sinchisise vreodată. bietul domnu’ Mendel. trebuie să fie cincişase ani de când s-a prăpădit. în faţă. M-a întrebat dacă sunt o rudă. patru. dacă vântul îţi şterge urma paşilor abia făcuţi? Treizeci de ani. — Doamne. mi-am dat seama îndată: îi era neplăcut că fusese chemată pe nepusa masă. doar l-am găsit aici când am intrat în serviciu! E o ruşine cum l-au lăsat să moară! Era tot mai agitată. La început s-a uitat la mine bănuitoare. Doamne. omul. poate patruzeci.

care i-a arătat rozeta de la butonieră şi a întrebat-o dacă vine pe acolo unu’. lumea se adunase în jurul lui bietul domnu’ Mendel. se aşeza la fel ca totdeauna şi studia ziua întreagă. Mişcată şi recunoscătoare că o înţeleg. cu ochelarii pe frunte şi se uita când la unul când la celălalt 297 . N-a băgat de seamă că lipsea Franz. că Jakob continuase să vină şi după ce războiul începuse. să-mi povestească. el nu se bucura şi nu se interesa decât de cărţile lui. Biata femeie se arăta sfioasă. ziua nămiaza mare. şi-şi ştergea mereu mâinile ude. cum stătea între cei doi. şi el. Încât i-am propus să intrăm în odaia de joc. chiar când vânzătorii de ediţii speciale urlau de te năuceau şi când toată lumea se agita. bietul om. Am înţeles că se simţea stingherită. Doamne. nu citea niciodată ziarele. simţeau aici o legătură ascunsă. într-o zi. că nici nu-şi dădea seama că e război. Pe la unsprezece înainte de masă. câţiva clienţi se minunau de o pereche atât de nepotrivită. să stea acolo. Dar ăia i-au cerut să-l urmeze şi l-au luat cu ei. el nu se ridica de pe scaun. la masa lui. cu şorţ murdar şi păr alb zbârlit. mi-a făcut semn că primeşte. o luă înainte şi eu o urmam. A fost o adevărată ruşine pentru toată cafeneaua. şi cu alţii nu vorbea. omul cărţilor (multe detalii le-am aflat mai târziu. de la alţii). Şi nici nu crâcnea că pâinea se făcea tot mai proastă şi că în loc de lapte i se servea o porcărie de amestec cu cafea şi smochine. fără nicio bănuială. nici nu asculta la nimeni.. bătrâna mi-a istorisit despre sfârşitul lui Jakob Mendel. OMUL CĂRŢILOR - ce s-a întâmplat cu dânsul. Dar pe urmă. Pe urmă s-au dus îndată la masa lui Mendel. Li se părea tuturor. I-am spus că nu ştiu nimic. şi chiar vorbeau des de asta. a venit un sergent de stradă împreună cu un agent secret. Numai o dată se mirase că vin acum atât de puţini studenţi. şi acolo să-mi povestească tot. chelnerul (care căzuse la Gorlice) şi nu ştia că băiatul lui domnu’ Standhartner căzuse prizonier la Przemysl. la vechiul loc al lui Mendel. În odaia de joc. şi jenată. credea că vor să vândă niscaiva cărţi sau să-l întrebe ceva. Cei doi chelneri se uitau miraţi după noi. să-mi spună tot. s-a întâmplat nenorocirea. Că venea zi de zi la şapte şi jumătate dimineaţa. Afară de asta se tot uita speriată la stânga şi la dreapta. în mijlocul cafenelei. De asemeni. Doar ştiţi. ca femeie de la toaletă ce era. Bătrâna. Mi-a povestit aşadar.STEFAN ZWEIG – MENDEL. Jakob Mendel. nesigură în mers. dacă nu cumva asculta vreun chelner. atâta tot.

populaţia masculină. Au făcut o crimă împotriva bietului om nevinovat. cu sensul: prompt. Quai de Grenelle. şi prin aceea că fiinţa aceasta unică în felul ei trăia în lună. (l. întradevăr. un profesor de liceu. şi ca şi cum Franţa. însărcinat să supravegheze corespondenţa cu străinătatea. Funcţionarul inferior al cenzurii. 298 . a zis agitată bătrâna. romanist din simpatie. Paris. „Bulletin bibliographique de la France”. Iată ce se întâmplase: la biroul cenzurii militare. stante pede51. OMUL CĂRŢILOR - fără să ştie ce-or fi vrând de la el. Ăia s-au înşelat. în fiecare zi de la Dumnezeu. Austria şi Rusia nu şi-ar reduce reciproc. timp de doi ani. să pună simplu de tot la cutie o carte poştală către o ţară străină. francată în regulă pentru străinătate. mişcătoare.). O glumă proastă. agentul însă a repezit-o să nu se amestece în treburi. cu totul neverosimilă chiar în acele zile de nebunie. Nici azi ea nu s-a dumirit ce-or fi avut atunci cu bietul om. — Aş putea să jur. explicabilă doar prin distracţia lui fără margini. nu dăduse niciodată peste o piesă atât de absurdă: cineva din Austria să adreseze cu toată liniştea o scrisoare spre Franţa. fu uimit când îi căzu în mână acest document. Dar ea. De aceea. îşi spuse el. în plin război cu noi. aici. cu câteva mii. Şi pe urmă l-au luat şi n-a mai apărut multă vreme. că un om ca domnul Mendel nu poate face rău nici unei muşte. 51 În picioare. o crimă! Şi avea dreptate femeia asta bună şi înduioşătoare. prietenul nostru Jakob Mendel nu făcuse nicio faptă rea. nu pe pământ. oficiale. Germania.STEFAN ZWEIG – MENDEL. de parcă graniţele n-ar fi fost tivite cu sârmă ghimpată de la 1914 încoace. ci doar (toate detaliile le-am aflat abia mai târziu) o prostie smintită. în care susnumitul Jakob Mendel se plângea că nu primise ultimele opt numere din publicaţia lunară. bag mâna în foc pentru el. fusese interceptată într-o bună zi o carte poştală. în căutare de comunicări dubioase şi întorsături suspecte de spionaj. îi spusese jandarmului că trebuie să fie o greşeală. scrisă şi semnată de un oarecare Jakob Mendel. lat. care fusese îmbrăcat într-un veston albastru de” miliţian. cu toate că plătise abonamentul pe tot anul. domnu’ Mendel n-a fost în stare să facă vreun rău. dar — lucru de necrezut — adresată străinătăţii duşmane.. Între cele două mii de scrisori pe care le scormonea şi pe care le purica săptămânal. librar. către Jean Labourdaire.

Din păcate. Dacă nu foloseşte. Profesorului echipat în uniformă începu acum totuşi să i se pară cam strâmtă haina militară. Acesta ridică din umeri! Curios caz! Mai întâi aviză poliţia să stabilească dacă acest Jakob Mendel exista cu adevărat: după un ceas. fără să mai raporteze nimic despre această absurditate. dacă n-ar putea cumva să-i facă rost de ultimele numere din „Antiquarium”. îşi făcură cu ochiul: ce mai nătărău! Apoi maiorul rămase pe gânduri: să-l repeadă doar zdravăn pe găgăuţă ăsta şi să-l dea pe uşă afară. OMUL CĂRŢILOR - puse cartea poştală ca pe o curiozitate în sertarul biroului. Dar după câteva săptămâni apăru iarăşi o carte poştală a aceluiaşi Jakob Mendel către un bookseller52 John Aldridge. încă o hârtie fără rost printre atâtea milioane. Jakob Mendel spuse numele unei mici localităţi de lângă Petrikau. Holborn Square. la iveală ceva foarte funest. aproape de graniţă? Suspect! Foarte suspect! Încât cercetă mai sever: când obţinuse Mendel cetăţenia austriacă? 52 Librar (l. în cazul de faţă a stricat unui biet om naiv. Şi era iarăşi semnată de acelaşi straniu individ Jakob Mendel care cu o înduioşătoare naivitate. căci încă de la a treia întrebare a ieşit. Lau întrebat întâi de nume: Jakob. Meseria: negustor ambulant (căci nu poseda brevetul de librar. Iritat de tonul sever şi mai ales de faptul că fusese deranjat în lectura unui catalog important. adus în faţa maiorului.. London. recte Jainkeff Mendel. Mendel strigă aproape grosolan că fireşte. engl). el le scrisese. Jakob Mendel era arestat şi. nici nu strică. Nu cumva se ascundea un sens cifrat. în dosul acestor glume prosteşti? Pentru orice eventualitate. Maiorul îi prezentă cărţile poştale misterioase şi îl întrebă dacă recunoaşte că le-a expediat. doar o autorizaţie de colportor). 299 . Maiorul se întoarse pieziş în fotoliu spre locotenentul de la masa de alături. Petrikau? Nu era în Polonia rusească. A treia întrebate fu o catastrofă: locul naşterii. se sculă. şi atâta tot. Cei doi. de acord. Maiorul ridică sprâncenele. sau să prezinte cazul ca serios? În încurcături de-astea. Doar vei mai fi având dreptul să reclami un abonament în schimbul banilor plătiţi. Procesul-verbal e bun totdeauna. în orice birou se ia aproape totdeauna hotărârea de a se redacta un proces-verbal. luă poziţie de drepţi şi puse cele două cărţi poştale pe masa maiorului.STEFAN ZWEIG – MENDEL. îşi dădea adresa completă. misterios. încă buimăcit.

N-are decât autorizaţie de colportor. un rus se plimba nestingherit. şi poliţia habar n-avea. şi unde sunt. Aşadar. ca să fie dus cu primul transport într-un lagăr de concentrare. să explice în fine cum stau lucrurile cu cetăţenia lui. e încă cetăţean rus? Şi Mendel. cei doi se holbară la Jakob Mendel. Apoi telefonul zbârnâi. Să fie posibil? În Viena. Maiorul îşi ridica tot mai sus cutele frunţii. nici lipsă de Feldmareşal austriac. De ce nu s-a anunţat numaidecât ca străin? Încă nebănuitor. Maiorul devenea tot mai neliniştit. răspunse indiferent: — De fapt. Speriat. Când obţinuse cetăţenia austriacă? La ce bun? întrebă Mendel. nu exista război. începuse să cam asude. Hai. încât fotoliul trosni. Jakob? O. pe care întrebările astea anoste îl plictiseau de mult.STEFAN ZWEIG – MENDEL. capitala Austriei. spre sfârşitul anului 1915. rus. el trecuse graniţa rusească prin contrabandă şi de atunci trăia la Viena. comedie! Adică dacă are acte. ce intenţii rele faţă de dânsul putea avea omul cu guler de aur şi voce grosolană? În lumea lui superioară. Mendel a răspuns: fireşte. în timpul primului război mondial a fost şeful Marelui stat-major al armatei austro-ungare. documente. Nu! Dar gazete nu citeşte? Nu! Ca şi cum ar fi căzut luna în biroul lor. maiorul văzu ceva provocator şi întrebă cu ameninţare în glas dacă nu cunoştea dispoziţiile. OMUL CĂRŢILOR - Ochelarii lui Mendel îl fixară întunecaţi şi uimiţi: nu prea înţelegea. maiorul se aruncă atât de brusc înapoi. în plin război. Ei. La urma urmei. ordonanţele alergară şi Jakob Mendel fu predat în grija penitenciarului garnizoanei. se tot uita nehotărât. Dar el. maşinile de scris ţăcăniră. 300 53 .. după Tarnow şi marea ofensivă. nesigur. Mendel răspunse cu accentul lui evreiesc cântat: — Pentru ce deodată să mă anunţ? În acest răspuns-întrebare. Ce era tat-su: austriac sau rus? Cu toată liniştea. cu treizeci şi trei de ani înainte. scria scrisori în Franţa şi în Anglia. Şi nătărăii se mai întreabă prin gazete de ce Conrad von Hötzendorf53 nu înaintează spre Varşovia. care. Niciodată nu-şi bătuse capul cu astfel de lucruri. convorbirea se prefăcu repede în interogatoriu. Nu înţelegea ce voiau de la el. dar în fond nu era îngrijorat. Când i s-a spus să-i urmeze pe cei doi soldaţi. da. cea a cărţilor. iar cei de la statul-major se miră că spionii comunică în Rusia orice mişcare a trupelor! Se ridicase şi locotenentul şi se apropiase de masă.

Poate că şi Jakob Mendel. în vârstă de optzeci de ani. fost guvernator al Stiriei. şi din aceste scrisori 301 . Despre ororile trăite de Jakob Mendel în lagărul de concentrare. după dispariţia sa. A fost o crimă împotriva civilizaţiei. Edler von Pisek. Au trebuit să-l potolească. la Komorn. Aşa încât a coborât blajin scara. în dosul sârmei ghimpate. în lagărul de Concentrare pentru civili ruşi. Dar cu încetul. colecţionar fanatic de piese heraldice: fostul decan al facultăţii de teologie Siegenfeld. îi scriseseră în repetate rânduri. ori s-ar fi prăpădit de dizenterie. fără cărţile lui dragi. de zdruncinare sufletească. cea a cărţilor. de mult trecuţi de vârsta serviciului militar. lumea trezită din turbare începu să-şi dea seama că. fără cărţi. care lucra la un comentar al sfântului Augustin. asemeni unui vultur cu aripi tăiate despărţit de elementul său eteric — despre astea nu avem nicio mărturie. timp de doi ani. despre câte a suferit. ca sute de alţi nevinovaţi. OMUL CĂRŢILOR - înţelegere. Dar atunci din păcate i-au căzut ochelarii. După două zile l-au expediat. clienţii săi fideli. între oameni indiferenţi. care tot îşi aranja „amintirile” — ei toţi. unică. şi a început să dea în jurul lui. în Anglia. ci numai neîncetata acumulare de cunoştinţe. abia atunci s-a înfuriat. dacă o întâmplare nu l-ar fi readus în lumea lui. Anume. a unor civili nevinovaţi. despărţit de lumea lui superioară. amiral la pensie. la cafeneaua Gluck. în acea uriaşă aşezare de bădărani. Aceşti oameni locuiseră ani îndelungaţi în ţară străină ca într-o patrie şi. fără bani. de sleirea puterilor.. dorinţa de a şti cât mai multe cifre şi cuvinte.STEFAN ZWEIG – MENDEL. Abia la poliţie. în Germania. în majoritate analfabeţi. sosiseră pe adresa lui mai multe scrisori din partea unor clienţi distinşi. mai inutilă şi deci mai de neiertat moralmente decât capturarea şi grămădirea în acelaşi ţarc. când i-au luat toate cărţile din buzunarele paltonului şi i-au cerut servieta în care avea sute de note importante şi de adrese ale clienţilor. comisă la fel de absurd în Franţa. escortat de cei doi soldaţi. încrezători în dreptul ospitalităţii — un drept sfânt până şi la tunguşi şi la araucani — neglijaseră să plece la timp. şi acel telescop magic cu care privea în lumea spirituală s-a făcut cioburi. Contele Schönberg. titluri şi nume. în toate colţurile Europei noastre înnebunite. A fost o întâmplare autentic austriacă. în haine subţiri de vară. grosolani. ar fi înnebunit în acel ţarc. tocmai la timp. n-a fost una mai absurdă. dintre toate cruzimile şi încălcările criminale ale războiului.

STEFAN ZWEIG – MENDEL. Care. dacă avea astfel de prieteni. i-a îngăduit lui Mendel să răspundă la scrisori şi să-i roage pe protectorii săi să intervină. şi sfinţi arhangheli. Dar. Nu. ştiţi dumneavoastră. ca înainte — se asază doar şi nu spune nimic şi se tot uită drept înainte cu o privire ştearsă de parcă i se scurseseră ochii. doar că nu uşor şi sprinten ca pe vremuri. se duce la masa asta şi-şi scoate mantaua. Acolo căzură în mâinile comandantului. pe jumătate orb. nu-mi venea să-mi cred ochilor! — văd că se cască încet uşa. abia atunci a început iar să citească. în mica. niţeluş. una lepădată. numai petice. Şi n-are cu el nicio carte. Era însă obligat să se prezinte zilnic la poliţie. strâmta lui mansardă de pe vremuri. mai ales. — Într-o bună zi — Doamne. excelenţa şi decanul îşi puseră energic în mişcare relaţiile şi. 302 . Avea pe el o manta militară sfârtecată. aşa cum intra el totdeauna şi. mi-a descris-o din proprie experienţă femeia aceea de treabă cu care stăteam de vorbă. Întoarcerea lui Mendel dintr-o lume infernală la cafeneaua Gluck. poftim. de când i se spărseseră ochelarii — nu avea bani să-şi procure alţii noi — sta ghemuit într-un colţ ca o cârtiţă. pământiu la faţă şi cu părul cenuşiu — şi slab de-ţi venea să-i plângi de milă. Isuse. oricum. din întâmplare. putea să frecventeze iar cafeneaua Gluck. OMUL CĂRŢILOR - câteva îi fură trimise dispărutului în lagărul de concentrare. Cu solidaritatea pasionată a tuturor colecţionarilor. Intră de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.). nu spune nimic. Acesta rămase mirat ce relaţii ditinse avea evreul acela mărunt. N-avea guler şi arăta ca moartea. sub cauţiunea lor unită. lat. 54 Minunea lumii (l. i se permise omului cărţilor să se întoarcă la Viena în 1917. ci gâfâind din greu pe când o scoate. cenuşiu. după ce i-am adus noi tot pachetul de scriituri care veniseră pentru el din Germania.. se deschide doar de-o şchioapă. nu mai era acelaşi. un om binevoitor. poate fusese cândva o pălărie. nu întreabă nimic. fără ochi şi mut. Trebuia să fie ceva de capul lui. Intervenţia nu întârzie. putea trece iar prin faţa scumpelor lui vitrine cu cărţi şi. nu mai era miraculum mundi54. Dar nu mai era acelaşi om. Abia cu încetul. se afla iar în lumea liberă. intră poticnindu-se în cafenea bietul domnu’ Mendel. murdar. Drept pentru care. după un surghiun de mai bine de doi ani. şi ceva pe cap.

căci pleoapele i se lăsau grele peste pupilele. o pată murdară. de scânteietoare. se prăbuşise pesemne vreun stâlp. Nu. obişnuiţi de zeci de ani cu delicatele. un nerv zdruncinat. lăsat din greu pe fotoliul. toţi câţi l-au văzut atunci. Când citea. paşnică. urât mirositoare. Acea grozavă cometă însângerată întâlnise desigur în cursa ei furioasă şi steaua singuratică.. nu mai era o minune a lumii. încât ajunge o vinişoară blocată. de altfel liniştită. cu tristeţe. ca odinioară. Doamna Sporschil povestea că de mai multe ori capul îi căzuse greu pe o carte şi că adormea ziua nămiaza mare. în acea claviatură unică a cunoaşterii. ca să reducă la tăcere armonia cea mai bogată. odinioară de oracol.STEFAN ZWEIG – MENDEL. pe vremuri atât de vii. provocând dezordine în edificiul întreg. 55 Stea de mărimea a 3-a. închis cu sârmă ghimpată. a memoriei lui. rareori. OMUL CĂRŢILOR - registratura magică a tuturor cărţilor: asta mi-au spus-o. acest aparat de conectări alcătuit din cea mai subtilă substanţă. un parazit inutil şi incomod. acest instrument de înaltă precizie. în construcţia fantastică. răsuflând ostenit. rău mirositoare. ci o ruşine. atât de rafinată. văzuseră neîndoios lucruri îngrozitoare în acel ţarc de oameni. privirile lui amurgeau somnoroase. Când venea. Iar în memoria lui Mendel. Mendel nu mai era Mendel. de ironice. clapele nu mai funcţionau bine după întoarcerea lui. cineva după o informaţie. lucru mai îngrozitor. ci de cele mai multe ori şedea ţeapăn. legaţi anevoie cu aţă. a lămpii cu acetilenă. nu mai erau vioaie. tăcutele litere ale scrierii minuscule ca picioarele de insecte. armonia sferelor unui spirit. şi care citea parcă dormind: ceva se făcuse ţăndări. cu o mecanică atât de fină. instrumentul cunoaşterii noastre. cea mai strălucitoare din constelaţia Pleiadei. Alteori se holba ceasuri întregi la lumina stranie. ce îi fusese pusă pe masă în vremea lipsei de cărbuni. căci atât de delicat e creierul nostru. după cum lumea nu mai era lume. urâtă la vedere. auzea rău şi uita ce i se spunea — Mendel nu mai era Mendel. Alcionul55 lumii sale — a cărţilor — zdrobind-o. tivite cu roşu. o celulă obosită. el îl fixa obosit şi nu mai înţelegea exact. ajunge o singură moleculă deplasată. Ochii lui. încât nu ştiai dacă citea sau moţăia cufundat în sine. absorbirea deplină nu-l mai legăna. 303 . Ceva părea iremediabil distrus în privirea lui. Nu mai era gloria cafenelei Gluck. Sub ochelarii reparaţi. Şi. cu ochelarii îndreptaţi mecanic spre carte. ci un balot de barbă şi haine.

această ultimă şi inoportună rămăşiţă de sărăcie suburbană. Florian Gurtner însă îşi procurase. Gurtner se puse pe lucru. Cu mâinile lui vârtoase de ţăran. Iar ca să urce iarăşi treptele ca negustoraş de cărţi vechi. împreună cu inventarul. femeia de la toaletă. Ultimele lui bancnote economisite le făcuse praf tiparniţa inflaţiei. nu mai avea putere. În luna următoare însă. ca să-şi instaleze o estradă pentru muzică. căci de mai multe ori servitorul cel bătrân şi şubred venise să i se plângă că Mendel nu l-a plătit de jumătate de an. s-a întâmplat nenorocirea. bănuiala căzu de la bun început pe Mendel. din Retz. Îi mergea jalnic. cumpără la timp pe hârtii proaste fotolii noi. decât două ceşti de cafea şi cinci pâiniţe. să strângă cărţi din casă în casă ca oricare colportor. şi că nu 304 . Diferenţa dintre pâiniţele lipsă şi cele consumate creştea mereu. şi conştiinţa masivă a vremurilor de îmbogăţire. De câteva ori. parazitul acela galiţian. talul voise să-l dea afară. care se îmbogăţise prin speculaţii cu făină şi unt. de dimineaţa până noaptea. OMUL CĂRŢILOR - Aşa îl socotea şi noul proprietar. devenit „select". tradiţională. Bineînţeles. cum am zice. ca pe o servitute ce împovărează întreprinderea.. fireşte. întoarse iute pe dos cafeneaua cea veche.STEFAN ZWEIG – MENDEL. E drept că Standhartner i-l recomandase din toată inima pe vechiul său client şi încercase să-i explice ce om însemnat şi important e acest Jakob Mendel: îl predase. Încă de atunci. onorabilă. s-a îndurat şi a garantat pentru el. om de treabă — îl convinsese să-i vândă cafeneaua Gluck pe optzeci de mii de coroane hârtie. clienţii lui se răzleţiseră. în anul de foamete 1919. era prea obosit. Dar buna doamnă Sporschil. care toată ziua ocupa singur o masă şi nu consuma cu totul. sumă în curând devalorizată. Rareori mai cerea să i se aducă ceva de mâncare de la restaurant. pentru cafea sau chifle: odată chiar trei săptămâni. Tot mai ades rămânea dator până şi sume foarte mici. prefăcând-o într-o cafenea „distinsă”. Tot bătându-i capul lui Standhartner — acesta. talul cel nou observase că socoteala la pâiniţe nu ieşea cum trebuie. În aceste înfrumuseţări grabnice îl stânjenea mult. Florian Gurtner. Părea că o ocazie bună se prezentă în curând: lui Jakob Mendel îi mergea prost. asta se vedea din zeci de indicii mărunte. construi un portal de marmură. Nu aştepta decât un pretext ca să măture din localul său. o dată cu mobila cea nouă şi cu casa albă de aluminiu lucitor. iar acum era în tratative pentru localul vecin.

— În fiecare zi când treceam pe lângă masa lui. dar ieşise. să-l surprindă pe Jakob Mendel sculându-se în ascuns de la masa lui. şi-a uitat cartea pe masă. Şi pe stradă nu îndrăzneam să ies. a fost o ruşine. ba a mai făcut şi pe mărinimosul.STEFAN ZWEIG – MENDEL. alb ca varul. care n-ar fi fost în stare de asemenea lucru. cu toate că era în ianuarie. stătea domnul Gurtner şi striga după el de se adunase lumea. lângă uşă. după câte ştiu. mi-a fost ruşine până în fundul sufletului! Asta nu s-ar fi putut întâmplă cu bătrânul domnu’ Standhartner. Dar în sfârşit. Mereu mă gândeam. Acum se explicau lipsurile. a fost un scandal. Doamna Sporschil descria astfel plecarea lui Mendel: — A fost o jale! Niciodată n-am să uit cum s-a ridicat. l-a învinuit de furt. Dar i-a poruncit să se ducă dracului pe loc şi pentru totdeauna. am băgat de seamă abia mai târziu. Dar oamenii din ziua de azi n-au inimă! Să dai afară pe cineva care a stat mai mult de treizeci de ani acolo. pe frunte. Nu şi-a luat timp nici să-şi pună paltonul. atunci. voiam să dau fuga după el. trecând în sala din faţă. La plată. căci afară. Da. cu limbuţia pătimaşă a bătrânilor. n-a spus nimic. cum tot trecea vremea şi nu aflam nimic. a pretins că nu consumase niciuna. De emoţie. Căci de unde să fi avut el bani de hrană şi căldură? Eu una. Chelnerul raportă îndată domnului Gurtner întâmplarea şi acesta. cu ochelarii împinşi sus. sub cuvânt că nu cheamă îndată poliţia. i-aş fi dus ceva mâncare caldă. Astfel. eu naş face un păcat ca ăsta faţă de Dumnezeu. talul a fost cu deosebire de atent. să gonească el pe cineva numai pentru două chifle. Jakob Mendel tremura doar. Aşa că în cele din urmă a trebuit s-o întreb ce s-a mai întâmplat cu Mendel al nostru şi dacă l-a mai văzut.. s-a ridicat de pe scaun împleticindu-se şi a plecat. Atunci şi-a adunat puterile şi a devenit şi mai agitată. a urlat la Mendel în faţa tuturor. OMUL CĂRŢILOR - poate scoate de la el niciun sfanţ. ştiţi doar. pitit după paravanul sobei. el l-ar fi lăsat să mănânce gratuit toată viaţa. mulţumit că pusese mâna pe pretextul mult-căutat. şi numai după două zile a reuşit. nu! Biata femeie era foarte agitată şi. mi305 . în iarna aceea geroasă. repeta într-una povestea cu ruşinea şi cu domnul Standhartner. zi de zi — zău. simţeam o strângere de inimă. pe unde-o fi bietul domnu’ Mendel — şi dacă aş fi ştiut unde locuieşte. luând repede dintr-un coş de pâine două chifle şi îndesându-le lacom în gură. credeţi-mă. n-avea nicio rudă pe lume.

când ai stat aşa. ca pe un somnambul. şi a şi pornit-o. şi l-au ridicat de acolo. a uitat ce-a fost cu chiflele şi cu domnul Gurtner şi ce urât l-au dat afară. numai ce văd că se deschide uşa şi intră Mendel. Eu. poticnindu-se. Doamne. vlăguită. Am văzut îndată. şi care se simţea legată de acel camarad din lumea ei sărmană de jos. Noi am telefonat îndată la Societatea de Salvare. Am sărit repede să-i explic să nu rămână aici. în 306 . Doctorul spunea că era pneumonie cu temperatură mare şi a mai spus că încă de atunci când s-a întors la noi nu-şi mai dădea seama ce-i cu el. L-a tras doar aţa încoace. dar acum mai era parcă şi altfel. Seara a murit. Doamne. biata femeie de la toaletă. în clipa aceea trebuie să-şi fi adus aminte de toate. Şi chiar mă băteam cu gândul să plătesc o slujbă pentru sufletul lui. ne înţelegeam minunat de bine. Ştiţi doar. îi dârdâiau şi umerii. domnul Gurtner nu apăruse încă şi talul tocmai îşi bea cafeaua. căci s-a înfiorat deodată şi a început să tremure. cu febră cum era. zăpăcit. la tine. numai pentru că timp de douăzeci şi cinci de ani îi periase paltonul şi-i cususe nasturii. treizeci şi şase de ani. zi de zi. Şi totuşi. Şi atunci.STEFAN ZWEIG – MENDEL. dânsa. de ce să-l dea iar afară necioplitul ăla — şi femeia s-a uitat speriată împrejur şi s-a corectat repede — adică domnul Gurtner. noi doi. spre uşă. umblă ziua pe lumină ca un somnambul. pe la şapte şi jumătate — era în februarie — tocmai frecam vergelele de alamă de la ferestre. Ei. totdeauna se împingea strâmb în odaie. ăstuia îi lipseşte o doagă: avea o lucire în ochi şi. încât îi strig „Domnule Mendel!” El ridică ochii ficşi spre mine. cu toată existenţa lui minusculă de infuzor.. Dar într-o dimineaţă. căci fusese un om bun şi ne cunoşteam de mai bine de douăzeci şi cinci de ani. ăsta nu mai ştie nimic despre el. a uitat tot. Din fericire. ultimii care l-am cunoscut pe omul acela ciudat. dar tremura nu numai cu degetele. prima idee a unei vieţi trăite exclusiv în domeniul spiritului. te simţi acolo ca acasă. la vechea lui masă părăsită. cum arăta! Numai piele şi barbă! Imediat mi s-a părut ciudat cum era. m-am gândit pe loc: ăsta nu mai ştie de nimic. Doamne. nu. care pe când eram tânăr primisem de la el. Acolo s-a prăbuşit. s-a întâmplat ceva groaznic. deodată am crezut că mă loveşte damblaua. OMUL CĂRŢILOR - am spus că trebuie să se fi sfârşit cu el şi că n-am să-l mai văd. care nu citise niciodată o carte. Am mai vorbit mult despre el. în clipa aceea. dârdâia tot. la o masă ca asta.

Căci soarta. care rămăsese credincioasă mortului într-un chip atât de naiv. cum na venit nimeni după ea. Nu cumva o fi ceva preţios? Sau cred că poate păstra cartea? I-am strâns cordial mâna. împleteşte cu maliţiozitate tragicul cu comicul. Căci dânsa. roşii şi crăpate. fără voie. lat. îşi mai aduce aminte de el. ce uitucă sunt!… Mai am cartea aceea pe care a lăsat-o atunci. îi dădu ceva prin gând: — Doamne. în aceste mâini neştiutoare. OMUL CĂRŢILOR - tovărăşia umbrei pe care o evocam. păstrase măcar o carte ca să-şi amintească mai bine de el. Căci amintirea leagă oamenii totdeauna şi cu atât mai mult amintirea în afecţiune. Mi-a venit greu să-mi încleştez buzele împotriva zâmbetului care. omul cărţilor. Era volumul al doilea din „Bibliotheca germanorum erotica et curiosa” a lui Hayns. Mă ruşinam de femeia aceea bătrână. — Păstreaz-o liniştită. Aşa-i că n-am făcut nimic rău? A adus-o repede din cămăruţa ei din dos. 1927 56 Şi cărţile au soarta lor (l. Cu greu mi-am înăbuşit un zâmbet. Deodată. Apoi am plecat.STEFAN ZWEIG – MENDEL. Unde era să i-o duc? Şi pe urmă.. m-am gândit că aş putea s-o păstrez ca amintire.) 307 . pe când eu îl uitasem ani îndelungaţi pe Mendel. neînvăţată cum era. în vreme ce stam aşa la taifas. tocmai eu. pe masă. Vechiul nostru prieten s-ar bucura că cel puţin unul dintre miile de oameni care îi datoresc o carte. care desigur nu ţinuseră niciodată altă carte decât cea de rugăciuni. care ar fi trebuit să ştiu că nu se scriu cărţi decât ca să te legi de oameni dincolo de propria-ţi viaţă şi astfel să te aperi împotriva neînduraţilor adversari ai oricărei vieţi: Nestatornicia şi Uitarea. şi totuşi atât de omenesc. lupta să-şi facă drum din mine: şi această mică ezitare o zăpăci pe femeia aceea de treabă. bătătorite. Tocmai acest catalog scabros — habent sua fata libelli56 — rămăsese ca ultimă moştenire a magicianului răposat. atât de cumsecade. totdeauna capricioasă şi uneori ironică. compendiul de literatură galantă binecunoscut oricărui colecţionar de cărţi.

Pântecul îi era ca încercuit de nişte doage tăioase. orbecăi din odaie în coridor. Bătrânul se sperie. Bătrânul — Salomonsohn se numea el şi acasă îşi permitea să poarte titlul de consilier intim de agentură şi comision — se trezi din cauza unor dureri violente. în picioare. gemând. la hotelul din Gardone57. miraţi. soarta nu are totdeauna nevoie de o lovitură grea şi de o forţă brutală.. pe malul lacului Garda (Italia). constată cu satisfacţie că numai stomacul îl apăsa. încât abia îşi putea trage sufletul.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - Asfinţitul unei inimi Pentru zdruncinarea definitivă a unei inimi. se sculă greoi din pat. în timpul nopţii. ca să facă acolo 57 Staţiune climatică. În limba noastră omenească tocită numim această primă atingere uşoară prilej. în timp ce mâna tremurândă îi cădea înapoi. iar pieptul atât de încordat. unde îşi însoţise familia cu ocazia sărbătorilor de Paşti. probabil din cauza mâncării italieneşti neobişnuite. Dar după cum o boală nu începe în clipa când ne apare nouă. Totdeauna — în spirit şi în sânge — soarta cârmuieşte înlăuntru cu mult înainte de a atinge dinafară sufletul. Respiră uşurat. de dragul familiei. Temându-se de vreo criză periculoasă. contrar prescripţiilor medicale. în zadar. pe deasupra. care dormea în patul de alături. Şi. în loc să-şi facă la Karlsbad cura. alesese. să provoace distrugere tocmai din cauze fugare — iată ce aţâţă neînfrânata-i plăcere de plăsmuitoare. suferea de colici hepatice şi. într-adevăr. sau a unei uşoare intoxicaţii. şi s-o neliniştească degeaba. înseamnă a se apăra. se temea să nu-şi trezească nevasta. 308 . apăsarea începu să slăbească. neplăcere pe care o păţeau frecvent vizitatorii acelei regiuni. Aşa că îşi aruncă pe umeri halatul. dimensiunea ei minusculă cu forţa care adesea continuă să lucreze puternic. Însă odaia întunecoasă îi oferea un spaţiu prea restrâns. îşi pipăia grijuliu pântecul. încălţă în picioarele goale papucii de pâslă şi. nici soarta unui om nu începe abia atunci când devine vizibilă şi eveniment. şi comparăm. să facă puţină mişcare. o localitate din sud. dar încă în toiul durerilor chinuitoare. de cele mai multe ori. A se recunoaşte. precaut. şi mai ales în mers. Încât. dar apăsarea persista şi îl împiedica să respire.

la capătul coridorului. acolo unde se mişcase clanţa aceea. Ceva de lemn trosni. la una dintre ultimele uşi de pe coridor.. atât de tare îl îngheţa groaza. apartamentul de trei camere pe care-l închinase pentru familia sa. nicidecum din curiozitate. pe ferestrele larg deschise. respirând din plin. dispărând spre capătul coridorului. apoi încă o dată şi încă o dată. Coridorul prelung era cufundat în beznă. simţea cum cercul din jurul pieptului slăbea tot mai mult. peste lac. întunecimea informă. Uşurat aproape cu totul de durere. dar imaginea fantomatică a siluetei în fugă se crampona autoritar de tâmplele lui — cu neputinţă s-o mai smulgi. Ce să fie? Instinctiv. 309 . nu departe de el. ora patru dimineaţa. abia de nouăsprezece ani. ca pe un animal rău. apoi pierind în tremur. spintecă. se mişcă şi numaidecât. ci numai cedând sentimentului de ruşine. acolo erau… erau numai odăile lui. când un zgomot îl făcu să se oprească speriat: de undeva. o copilă. să-şi mai aline strânsoarea. fata lui. Deodată bătrânul începu să se clatine ca lovit în inimă. mulţumit. fără să aibă nevoie de lumină. trebuie să se fi înşelat! Ce putea să caute ea într-o odaie străină.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - câţiva paşi. în linie dreaptă. subţiri totuşi de netăgăduit. auzi bătând ora în turla bisericii: patru bătăi de clopot. Voia să fie sigur. Bătrânului îi trecură fiori prin tot trupul. Într-adevăr. când lumina străfulgerase coridorul. acolo. bătrânul îl ştia prelungindu-se profund. Apoi domni iar întuneric şi linişte deplină. graţie mişcărilor binefăcătoare. timp de o clipită. aşadar. cu neputinţă să scapi de ea. putu să se plimbe de la un capăt la celălalt. În clipa când ieşi pe uşă. şoapte în întuneric. acea siluetă feminină — nu. uşor de înţeles. o siluetă de femeie îmbrăcată în alb s-ar fi strecurat pe uşă. ceva şuşoti. nu era cu putinţă. Aşadar. Acolo. se şi pregătea să se întoarcă în odaia lui. Erna. nu putea fi decât Erna. Dar printr-o amintire clară din timpul zilei. o eroare era cu totul exclusă! — acea siluetă feminină care se întorcea din vreo aventură într-o odaie străină. o copilă senină şi zburdalnică — nu. Dar i se păruse că în acea unică secundă. foarte îngust. întâi puternice. pocni acum încet o clanţă. dacă nu… Îşi goni din minte propriu-i gând. pe uşa ce se întredeschise doar cât o crăpătură. ca nu cumva să fie surprins plimbându-se ca un somnambul. bătrânul se ghemui într-un ungher. un con luminos. Nevasta o lăsase dormind cu câteva minute înainte. fiica lui.

STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - Gâfâind. cât de copilăroasă fusese când îi cerşise să-i cumpere sveterul acela aur şi azur care. îngrozitor lucru: tocmai aici. în acelaşi timp. te rog!” cu palmele împreunate. ca nişte lilieci. Acolo se prăbuşi între perne. te rog. tocmai la această uşă. sudoarea îi inundă porii. niciodată nu i-ar ieşi din gură cuvântul acela. fata lui. ca un animal doborât. copilul delicat şi binecrescut. la doi paşi de camera lui. Gândurile însă. în rochiţa ei albastru-deschis. Abia mai avu putere să se târască în odaia lui şi în pat. Dar cum să exprime tare. 310 . să-şi verse focul inimii şi să se potolească. firul alb al luminii căzu fără urmă în întunecime — nu. larg deschişi în întuneric. la această singură uşă de pe coridor. ea fusese aceea care dintr-un pat străin se furişa în al ei. În patul său. Da. cu ochi mângâioşi… Când. Ce ruşine! Ce ruşine! Copila mea. oarbe. Să spargă uşa şi s-o piseze cu pumnii pe neruşinată — ăsta fu întâiul impuls. niciodată. bătrânul nu se mişca. tremura prin încheietura ei un firicel de lumină. prin minte.. despuiată şi lacomă… — Dumnezeule!… Dumnezeule!… gemu involuntar bătrânul. căruia nu-i putea rezista niciodată… Iar acum. Dar ce să facă? Ce să facă? Încercă să chibzuiască. noaptea. de la şcoală la cofetărie şi-i simţise sărutul de copil de pe guriţa zaharată?… Astea nu fuseseră ieri? Ba nu. sunt ani de atunci… Dar nu mai departe decât în ajun. copila mea atât de delicată. Erna. în patul unui bărbat străin şi se tăvălea acolo. când o văzuse încă silabisind în abecedar şi urmărind anevoie cu degetul ei mic şi roz desenul literelor grele?… Când o dusese. continua respiraţia satisfăcută şi fără griji a nevestei. cu râsul plin de siguranţa de sine. Bătrânul tremura de groază şi de frig. în vitrină. în vorbe. cu adevărat în ajun. nu avea rost să te amăgeşti. i se învălmăşeau. să-i spună îngrozitoarea descoperire. acea grozăvie? Nu. Primul gând fu s-o scuture până se va trezi. Era ceva monstruos: Erna. îi plăcuse atât de mult! „Tăticuţule. nu. cu simţurile întunecate. Alături. şi pe gaura cheii se înscria trădător un punct alb: la patru dimineaţa mai ardea lumină în odaia ei! Şi o nouă mărturie: înăuntru tocmai pocnise uşor comutatorul. vecină cu a sa. acum se furişa. bâjbâi pe coridor de-a lungul pereţilor până la uşa ei. Dar picioarele se clătinau sub trupul lătăreţ. ochii priveau fix.

nătărău patentat… Dar. frânt. pe când ea se satură de somn. nu le-a mai fost pe plac… A trebuit să-mi cumpăr altul — consilier de agentură şi comision. să fie bogate… iar seara. să agonisesc. avea senzaţia că tot creierul îi stă deschis şi însângerat şi viermi roşii scormonesc prin el. Fiecare gând nou îi sfâşia rana tot mai adânc. aş fi acceptat să-mi jupoaie cineva şi pielea. bani. ce ştiu despre ele?… Toată ziua muncesc pe brânci. ca odinioară cu valiza de mostre în tren… numai ca să fac rost de bani. care n-am habar. consilier intim — ca lumea să nu i se mai adreseze cu „doamna Salomonsohn”. înainte de a-mi putea înfiinţa firma proprie… şi abia le-am înălţat şi le-am dat casa lor.. să agonisesc. Ubaldi. la teatru. stau paisprezece ore la birou. că nici vechiul meu nume. nici pe călăreţul amator mecklemburghez… abia la dans a doua zi s-au cunoscut — şi unul dintre ei s-o şi… Nu. când mă întorc acasă. asta trebuie să fi început mai de mult… acasă… şi eu. să călătoresc din sat în sat. nu poate să fi fost primul venit… nu. că noaptea. bani. în definitiv. nici pe ofiţerul italian. abia de trei zile. nici pe contele acela. chiar dacă a mea era de tot prăpădită… Mi-am însângerat palmele ca să adun bani. obosit. la baluri… ce ştiu eu despre ele? Ce învârtesc ele ziua întreagă?… Atâta ştiu acum. bun şi cinstit. cu capul îngust. se duce la bărbaţi. copila mea. ce ruşine! Bătrânul gemu iarăşi şi iarăşi. ca să aibă rochii frumoase. ca să ştie că-i cunosc desfrâul? … De ce nu i-am rupt oasele?… Pentru că sunt slab… sunt laş… Totdeauna am fost slab cu ele… le-am cedat întotdeauna… eram atât de mândru că le pot uşura viaţa. cu trupul ei tânăr şi pur. ca una de pe stradă… O. să car valize cu mostre. cu trupul ei desfrânat?… De ce nu m-am năpustit îndată în odaia ei.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - atât de păzită — cu un bărbat oarecare… Cu cine?… Dar cine poate fi? Noi suntem aici. care nu ştiu nimic. numai să le văd mulţumite… Dar abia le îmbogăţisem că le şi era ruşine de mine… nu mai eram destul de elegant pentru ele… şi prea incult… de unde era să învăţ cultură? La doisprezece ani m-au şi retras de la şcoală şi a trebuit să-mi agonisesc pâinea. apoi să fac pe agentul din oraş în oraş. Dar de ce le-am tolerat toate? De ce mă chinuiesc eu aici. gologan cu gologan. dumnealor sunt plecate în societate. la Gardone. şi înainte ea nu cunoscuse pe niciunul din aceşti gură-cască sclivisiţi. eu. ca să poată face pe 311 .

ros de gânduri. mă lua Erna totdeauna în râs… da. un sărut abia schiţat îi atinse fruntea care-l durea. neclintit. Bătrânul nu se mişcă şi îşi reţinu respiraţia.. trebuie să i-o spun… trebuie să plecăm de aici. în racla întunecoasă a chinurilor sale. copilul meu. până în zori. buimăcită de somn. la micul dejun. doarme admirabil. banii. — ’neaţa. nevasta se trezi. pe mine m-am sărăcit şi din ele am făcut nişte deşănţate… Cincizeci de ani am robotit fără rost. ca de viermi. demodat. acolo nu mai au nevoie de mine… o. liniştită. i-am adunat şi m-am furat pe mine însumi. iată-mă singur… Treptat. neîntârziat… de ce nu vine?… O mai fi obosită. nu mi-am îngăduit nicio zi liberă şi acum. iar eşti în toane rele?… Chelner. cu conştiinţa împăcată. banii. nerodul. ea se găteşte ceasuri în şir. numai pentru tata şi pentru noi… Mă socoteau demodat… „Eşti demodat. îşi trase capul înapoi — îl scârbea mirosul greu şi dulceag al parfumului Coty. în societate. să se coafeze — înainte de unsprezece nu coboară… Mai e de mirare?… Ce se poate alege de copilul ei?… O. ele mai dorm. te-ai odihnit bine? Ceva se plecă gingaş dintr-o parte. Iarăşi singur! gândi. tăticuţule”. în timp ce eu îmi sfâşii inima.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - distinsele… Distinse! Distinse!… Râdeau de mine când eram împotriva aerelor de distincţie. Gemând se aşeză. tăticuţule. De ce nu vine?… Vreau să-i vorbesc. când mă întorc. fu întâiul la masă. după balurile şi spectacolele dumnealor… seara. îşi pierdea răbdarea. o cafea şi 312 . împotriva societăţii lor „înalte” şi când le istoriseam cum maică-mea. — Ce ai? întrebă ea. s-au şi dus la petreceri. da… şi acum se culcă cu bărbaţi străini în paturi străine. afurisiţii! Din spate scârţâi un pas uşor. Dumnezeu s-o ierte. Veşnic singur! Când plec dimineaţa la birou. Şi rămase astfel. încât alături. să se manichiureze. tihnite şi trândave. trebuie să facă baie. Şi în afară de asta… — Ce ai. Instinctiv. gospodărea. unicul meu copil!… Ce ruşine! Ce ruşine!… Cu atâta putere zvâcni din pieptul bătrânului geamătul suferinţei sale. modestă. să se sulemenească. tăticuţule. îi era silă de fiece dumicat. Dimineaţa. blestemaţii de bani le-au stricat… leau îndepărtat de mine… Eu. nătărăul de mine!… Şi mama.

feciorelnice. o lacrimă groasă i se rostogolea pe obraz — şi fata nu trebuia s-o vadă.).STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - ham and eggs58… N-ai putut dormi? Sau ai veşti proaste? Bătrânul se stăpâni. nemernicul acela de străin… o… o… Involuntar. O târfă de fată şi lipsa de curaj ca să i-o spun. engl. Dar glasul nu-l asculta. tăticuţule? spunea ea. jucau liber. Îşi vârî capul între umeri — nu avea curajul să-şi înalţe privirea — şi tăcu. ochii lui pipăiau braţele delicate. le-a dezmierdat. răsfăţaţi. cu pas greoi. zburdau ca nişte ogari zvelţi. Mâinile îi tremurau. cât suntem singuri. dar fără îngâmfare — la gingăşia lacului. bărbatul acela le-a atins. sub noul sveter. simţise cum. Apoi mârâi nedesluşit: — Nimic! Nimic! Apucă cu grabă ziarul să-şi clădească din foile desfăcute un paravan împotriva privirii ei întrebătoare. se chinuia el. pe pajiştea albă a feţei de masă. gemuse iarăşi. o. nu se putea împiedica să observe cât de frumos era peisajul: de sub lumini de argint — urcând în valuri verzi şi haşurate cu negru de dungile subţiri ale chiparoşilor — se zăreau dealurile în culori pastelate. Bătrânul cu picioare scurte se plimba în neştire prin grădină şi timp îndelungat îşi ţinu ochii aţintiţi asupra lacului. Şi deodată. nu avea putere nici să-şi ridice fruntea. care odinioară — cât să fie de-atunci? — îl cuprindeau atât de des înainte de culcare… vedea arcuirea fină a sinilor care. manichiurate şi nepăsătoare. Cu timiditate. le-a pipăit. El tremura. înghesuindu-se linguşitor în el. îşi spunea furios. Ce am? vuia într-însul. — Dar ce ai. îndărătul lor. mâinile ei subţiri. aşa cum se uită oamenii în toată firea la jocul 58 Ouă cu şuncă (l.. Vedea numai mâinile ei pe masă. căci teama de a-i întâlni ochii creştea din ce în ce. de copil. le-a savurat… carnea mea. Ar trebui să i-o spun acum. împinse scaunul îndărăt şi se refugie. le-a gustat. fără voia lui. la fiece respiraţie. acum. munţii priveau în vale — severi. Cu totul orbit lăuntric de lacrimile reţinute. Pe toate astea. Goală!… S-a tăvălit goală cu un bărbat străin. în grădină. 313 . cu o mişcare bruscă. sângele meu… copilul meu.

Fu nevoit să-şi scoată ochelarii. încât un ajutor de grădinar care tocmai trecea pe acolo.. atât îmi e de ruşine… Va trebui să mă gândesc într-una. atât pentru mine… Dar bietul tata. mă bucuram de bucuria ei… Dar Dumnezeu m-a şi bătut. mi-a şi răpit totul… Căci acum s-a isprăvit pentru totdeauna… Nu mai pot sta de vorbă cu propria mea copilă… nu mai pot să privesc în ochii ei. moartea ţi-a şi vârât mâna în trup. să se ascundă undeva. pe o bancă. Cât de lin se desfăşurau toate. clătinându-se ca beat. asta nu-i viaţă. înflorit. aceste buze… Să trăiesc mereu cu teamă când nu-i lângă mine. cu ochii lui miopi şi umezi. răposatul. iar dânsa să stea lângă mine sau să-mi sară înainte şi mie să mi se deschidă inima văzând-o cât e de tânără şi frumoasă… Când mă sărută. nici medicii… Numai de câteva ori să răsuflu în voie. se opri surprins. Privea într-una lacul. îmi dorisem şi eu să simt cât de frumoasă e lumea celor fără griji… doream să gust şi eu. primitor. bătrânul îşi clătină capul prea greu. acasă. pe unde a umblat. noi ne purtăm în spinare bocceaua până-n mormânt”… Ieri mai credeam că mi-o fi şi mie dat să simt o dată plăcerea… ieri eram oarecum un om fericit. nu-i viaţă… Bătrânul mormăia. câteva zile senine… o singură dată. mă bucuram de copila mea cea frumoasă. măcar o dată după cincizeci de ani de scris şi socotit. Asta îl deşteptă din toropeala durerii. mereu să-mi fie ruşine când o privesc în ochi? Nu. departe de oameni. Dumnezeule. îmi spunea întotdeauna: „Plăcerea nu e pentru de-alde noi. ce a făcut?… Niciodată n-am să mă pot întoarce acasă liniştit. îşi puse ochelarii şi se furişă în grădină. şi banii nu-ţi mai ajută. cu un gest deschis. de tocmeli şi de gheşefturi. atâta îmi doream. Odată. izbucni în râs şi apoi strigă în batjocură câteva cuvinte italieneşti în urma bătrânului buimac. că un râs venind din stânga sa îl făcu să tresară… un râs pe care îl 314 . cât de intens te îmbia să fii bun şi fericit acest zâmbet atemporal de beatitudine pe care Dumnezeu îl revărsa asupra sudului său! Fericit! Năuc. într-una alunecau lacrimi în barba lui. înainte să mă ducă la groapă… şaizeci şi cinci de ani. sta atât de stângaci în mijlocul drumului îngust. desigur. Dar nu apucă să facă nici câţiva paşi spre un loc mai retras. am să mă întreb cine le-a avut ieri. senină.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - naiv al unor copii iubiţi. la birou şi noaptea în pat: unde e acum. Aici ai putea fi fericit! îşi zise. doar o dată.

cu arcuri tari.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - cunoştea şi care acum îi sfâşia inima. învârtea racheta în mână cu mişcări uşoare din încheietură. într-o cămaşă uşoară de sport. de-a lungul a nouăsprezece ani. pe urmă a doua minge. îmbătate şi îmbătătoare. niciodată n-o mai văzuse astfel. în oraşul posomorât. într-o explozie de flăcări exuberante. Niciodată.). acest trup subţirel. niciodată nu fusese atât de frumoasă! Bătrânul o fixa neîncetat. engl. luminoasă. glasul atât de cristalin desprins din închisoarea pământească a gâtlejului. Trei domni o priveau admirativ: contele Ubaldi. Şi totuşi îl atrăgea pe bătrân. o arunca în joacă şi o prindea iar. cu pulberea soarelui curgându-i prin părul bălai! Şi cu câtă fericire îşi simţeau tinerele picioare propria sprinteneală. pe terenul de tenis. înălţându-se ca o melodie a voioşiei — nu. atât de sălbatic. ca nişte statui. Uitase de 59 Pantaloni bufanţi (l. Acum trimitea voioasă mingea albă în aer. Însuşi bătrânul. ofiţerul în uniforma sa care-i încorseta mijlocul şi călăreţul amator în nişte breeches59 impecabili. Şi iată că afurisitul de râs îi sfârteca măruntaiele ca un ferăstrău înroşit în foc. zburătoare. acel râs uşor al zburdălniciei… de dragul lui călătorise el nopţi întregi până la Posen şi în Ungaria. cât de frumoasă era în rochia ei scurtă. a treia. Fata. în dorinţa lui de joacă. aci apucând — acel trup de fată zvelt ca un lujer — şi aci avântându-se după minge. Dumnezeule. născută din vegetaţia grădinilor din Sud. nu. cucerit. când alergau ori săltau. niciodată nu-i auzise. nu. aci plecându-se. numai pentru ca apoi să le presare lor ceva. înghesuit între ziduri. Şi în acelaşi timp. către cerul de azur se înălţa o cascadă de râs cristalin. trei siluete bărbăteşti precis profilate. în ciuda silei ce o resimţea. acea humă galbenă din care înfloreşte veselia nepăsătoare… numai pentru râsul lor trăise el şi se necăjise până a-şi îmbolnăvi fierea din trup… numai pentru ca râsul acela să răsune totdeauna în jurul gurii dragi. era minunat să vezi cum se unduia. în jurul acelei jucării care fâlfâia asemeni unui fluture. în casă ori pe stradă.. ea însăşi o flacără palpitândă în aburul de argint al râsului ce dogorea peste trupul ei — o zeiţă feciorelnică. în vagoane de clasa a treia. flăcări albe. N-o mai văzuse nicicând aşa. cu acea supunere ritmic arcuită a încheieturilor. 315 . din azurul catifelat al oglinzii de pe lac: acasă niciodată nu se încorda atât de sprinţar. Pentru el fusese muzică. rămase cu ochii căscaţi.

alde noi trebuia să şedem la birou cu pantaloni cârpiţi şi să ne rupem pingelele umblând pe la clienţi… taţii lor mai stau poate şi astăzi aşa şi se omoară muncind ca să-i ţină… iar ei colindă lumea. ştiu. s-o strângă la piept. fardată şi pudrată. nu vă dau pace. lipsite de griji. neruşinatele. Fata ridică racheta în semn de salut şi râse către el. dacă în cele din urmă. muierile astea infame… aş trage în voi cu revolverul. — Brava! Brava! aplaudară ca după o arie de operă cei trei domni. să soarbă într-însul. râdeţi. atâta timp cât n-o face nimeni… atâta timp cât îţi înghiţi furia ca un câine propria lui vărsătură… aveţi 316 . Şi mai poţi să râzi aşa. de parfumaţi şi de bărbieriţi sunt aceşti pierde-vară!… La vârsta lor. că se distrează ele. Ce vă pasă dacă altcuiva i se frânge inima… ajunge că vă distraţi voi. Şi ar fi stat aşa. Vocile lor guturale îl treziră din vrajă pe bătrân.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - toate. privea numai cu ochi injectaţi şi umezi gura ei exuberantă. fără sfârşit. Dar care dintre ei o fi? Cine a avut-o dintre ăştia trei?… Ce grozav de ferchezuiţi. au feţe bronzate. fata n-ar fi prins o minge din zbor. printr-o piruetă sprintenă. Iată-i. neruşinato!… Dar poate că şi ăsta îşi râde în barbă şi-şi spune: „Ia te uită la ovreiul ăla bătrân şi prost care noaptea sforăie de se aude în stradă… dacă ar şti. El nu răspunse. imaginea ei. mă călcaţi în picioare ca pe o otreapă… dar fata e şic şi vă face pe voie. taie frunză la câini. cu priviri pătimaşe. fugară. domnii se înclinară. care priviseră cu interes la îndemânatica jonglerie cu mingile. cu un salt. vi se vâră repede în pat… Şi mama. râzând.. câine!… Aş fi în stare să-l omor în bătăi pe cânele acela!… Cei de pe teren îl observaseră. ticăloşilor. nemernicii! îi ciocănea inima.. dacă muierile în călduri. v-aş bate cu harapnicul… Dar aveţi dreptate. nătărăul!”… Da. Îi privi furios. îi vede prin rochie goliciunea şi plescăie din limbă: „Pe asta am avut-o”… O cunoaşte înfierbântată şi despuiată şi-şi spune că deseară din nou… şi-i face cu ochiul… o. dacă ai îndemna-o. răsuflând greu şi privind cu mândrie. şi li se şi vâră în aşternut… Dar care o fi dintre ei?… Care?… Unul. impertinenţi… păi aşa cred şi eu că-i uşor să fii bine dispus şi plin de prospeţime… n-au nevoie decât să azvârle câteva cuvinte dulcegi unei copile cu fumuri ca asta. dar cu toate astea. ca apoi. cam îngroşată şi împopoţonată. şi ochi luminoşi. asta-i sigur. încălzită. ar mai îndrăzni poate şi ea un mic dans… Păi aveţi dreptate. Iată-i!. nu-şi putea lua ochii de la acea flacără albă.

. se opri brusc. Şi. Privirea lui însă se lipise numai de un singur obiect. ca şi cum ar 317 . îi şi sărise înainte. întărit cu un vârf de fier. bătrânul intră în răcoarea umbrei albastre a holului. mergem numai pe malul lacului. care sta dispreţuit printre elegantele troace: un ciomag noduros.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - dreptate dacă sunt atât de laş. sorbind whisky-soda din paie subţiri — un grup de trântori uniţi printr-o convorbire voioasă: soţia. câinele! Gândul acesta îi provoca o ameţeală confuză. Şi într-adevăr. Închipuie-ţi. cutii de biscuiţi — clădiseră printr-o îngrămădire întâmplătoare. Căci mâna i se încleşta din ce în ce mai înfierbântată pe mânerul solid. fiica şi cei trei inevitabili. îl împingea afectuos spre masă. puternic şi primejdios. alerga pe faleză încolo şi încoace. Bătrânul se ţinea cu mâinile de balustradă. pe fotoliile moi. în faţa unei vitrine. Acolo.. mergea. Care-o fi? Care-o fi? gândea el înăbuşit. Să-l omor… să-l fac una cu pământul. nişte piramide artistice şi colorate. strângându-şi pumnul în jurul măciucii grele. cărţi. — Ai venit. fără să-i înţeleagă neliniştea. mut. unde cumpără pe un preţ mic bâta aceea noduroasă. scuipă la picioarele sale şi se depărta clătinându-se. Ochii surescitaţi îl căutară numaidecât pe duşmanul invizibil. Căruia dintre ei să-i zdrobească scăfârlia?… Căruia? Căruia? Dar Erna. de trestie. fel de fel de articole de turism — cămăşi şi plase. cravate. şedeau cu toţii. se simţi mai voinic: o armă dă totdeauna unui om plăpând siguranţă de sine. domnul von Medwitz ne ia pe toţi în Fiatul său: plecăm la Desenzano. Cu arma sa. mai drept. În acelaşi timp. transpirând. pe neaşteptate. jalnic de laş… dacă n-o înşfac pe neruşinată de braţ şi n-o smulg dintre voi… dacă stau aşa. aproape voluptoasă. greu de purtat şi desigur îngrozitor când loveşti cu el. Simţea cum de la mâner îi trecea în muşchi o încordare vehementă: Să-l omor!… Să-l omor. mai iute. tăticuţule? Te-am căutat peste tot. dar mai mult din izbucnirea pasiunii decât din umbletul accelerat. rumegându-mi fierea. care îl împinse în magazin. ba. Din clipa când apucă în pumn obiectul acela greu. atât de puternic îl zguduia mânia neputincioasă. bluze şi unelte de pescuit. în colţ. ca un laş… laş… laş!. Bătrânul se târî cu greu până în centru. masiv şi grosolan. câinele! … mormăia printre dinţi şi involuntar pasul lui greoi şi poticnit deveni mai apăsat.

măcar aşa. apucă una după alta. deranjează… ceva de care ţi-e ruşine şi pe care nu-l zvârli cât colo numai pentru că aduce bani… bani. nu.. Cu tustrei. în loc să bat cu pumnul în masă… în loc să-i snopesc cu ciomagul şi să-i iau la goană înainte ca ei să se împerecheze în faţa mea… îngădui totul… stau aici. Şi asta îl calmă. amândouă. ticăloşii ăştia de bani cu care le-am stricat… banii ăştia pe care apasă blestemul lui Dumnezeu… Niciun cuvânt nu vorbesc cu mine. îi ascult cum râd şi nu pricep nimic. de ochii lumii. Au dreptate… au dreptate. Bătrânul. şi Erna şi mamă-sa. estompate de un râs zglobiu în cor. laş… laş… laş! — Permiteţi? întrebă în clipa aceea într-o germană chinuită ofiţerul italian — şi-i întinse bricheta. Atunci bătrânul. prezenţa caldă a fetei. Merit să mă scuipe… iată că am mai şi dat mâna cu el!. scoase o ţigară de foi şi o dată cu dinţii îşi înfipse şi furia în masa moale. muşca din ţigară. tâmp. ghemuit în tăcerea lui. Domnii se sculaseră politicoşi şi-i întinseră mâna.. Bătrânul tremura. în franţuzeşte. Înverşunarea i se mai citea. Pe deasupra lui zburau frânturi de conversaţie. 318 . dogoritoare.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - mai fi trebuit să mai şi mulţumească pentru invitaţie. dar de braţul lui atârna. îşi spunea. speriat din gândurile lui fierbinţi. gâdilate. pe obraz. mut. îşi ridică brusc privirea şi se uită furios la omul care nu bănuia nimic. şi totuşi stau. ca să nu stau aici ca un caraghios. nu-l omor. nici nevastă-mea. ca un caraghios… Vânt. O secundă mâna apucă băţul. împuţiţii. dar niciuna nu mă întreabă nimic. Apoi însă gura se lăsă iar strâmbă în jos şi se desfăcu într-un rânjet absurd. pentru aceşti filfizoni sclivisiţi au ochi… Cum mai râd către dânşii. bani. convulsiv. îi dau mâna politicos… Bine fac. nici propriul meu copil. Printr-o paralizie a voinţei. dar eu ştiu că unul este nemernicul… şi stau liniştit la aceeaşi masă cu dânsul… nu-l omor. ştiu bine că n-am învăţat boabă franţuzeşte… amândouă ştiu asta. ca şi cum le-ar fi mângâiat carnea!… Iar eu. eu le rabd toate… stau aici. catifelată şi ameţitoare. asta sunt pentru ele. nimic altceva decât vânt… o codiţă neplăcută. încât zeama cafenie i se scurgea între dinţi. bine fac dacă râd de mine… Şi cum mai discută peste capul meu ca şi cum nici n-aş fi de faţă!… Ca şi cum m-aş şi afla sub pământ… totuşi amândouă. se aşeză mut. ceva care supără. numai pentru aceste haimanale. mâinile întinse.

mama ei mai încet. derbedeii ăştia — uite-aşa ademenesc muierile! 319 . băţul îi alunecă din degetele îndrugate. trântorii. antrenant şi ritmat. speriat de propria-i îndrăzneală. Se dansa. până le pică para-n gură. Da. pentru a slăbi încordarea penibilă.. îndemnaţi de o propunere voioasă. trecură alături. aerul dintre ei păru încremenit şi fără răsuflare ca în răstimpul strâmt dintre fulger şi tunetul ce-i va urma. Dar râsul acela strâmb. Cei trei domni se sculară. Involuntar. provocată de vreo vorbă de duh. să danseze într-una. cele două doamne erau albe ca varul — o clipă. permit. când noaptea îi alunecă plapuma şi un curent rece îi trece peste trupul dezvelit. Mai târziu se trezi. se bălăbănea fără rost între genunchi. să danseze. de alta. Necunoscând limba. care îi căzuse din mâini. şedea cufundat în întunecime nesfârşită. Sigur că permit… hehe… permit orice… tot ce doriţi… hehe… permit orice… doar stă la dispoziţia dumneavoastră tot ce am… cu mine vă puteţi permite orice… Ofiţerul îl privi surprins. noaptea şi ziua nămiaza mare. Apoi schimonosirea sălbatică se destinse. Baronul german tresări instinctiv. În mijlocul flecarilor. ai fi putut crede că dormea. bătrânul şedea cu totul absent. nu înţelesese pe deplin. cădea tot mai greu pe mâna de care se sprijinea. Erna îi urmă cu grabă. Să danseze. Repede înnodă Erna iar. Dar nimeni nu mai lua seama la dânsul. auzi râsete şi interpelări. Baronul german răspundea cu o voioşie vădit silită. surprins de golul neaşteptat din jur. conversaţia întreruptă. spuma sclipitoare a râsului. în salonul de muzică şi nu socotiră necesar să-l poftească în mod deosebit pe bătrânul care picotea mohorât. Capul. rânjit. să se frece lasciv de una. şi glasul îi deveni strident. Bâta grea. pe deasupra tăcerii lui se rostogolea valul zgomotos al vorbăriei. un jazz. îl neliniştea. tuşi încurcat. fără să se clintească. privirea pipăia scaunele goale. înecat în ruşine şi durere. el însă. dar după câteva minute torentul de vorbe curgea din nou nepăsător. uneori scapără zburdalnică. ca unul care tresare din somn cu senzaţia de frig. dar din salonul cu pian se şi auzi. atâta ştiau! Să-şi înfierbânte sângele într-una.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - — O. Ca un câine bătut se chirci în sine bătrânul şi. seara. repeta el.

simţea că trăieşte şi că ceva bărbătesc. neclintit. simţea numai picioarele tinere urmând fără împotrivire ritmul sincopat al melodiei de dans. o citesc în ochii ei pe jumătate închişi şi a căror privire totuşi se revarsă: în această plutire fugară se oglindeşte amintirea unei desfătări şi mai fierbinţi — el a fost acela. se mlădia în efluviile muzicii. ăsta-i. Da. Şi toate astea îi erau conştiente în chip magic şi bătrânului.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - Îndârjit. fanatic de mânie. Se opri în prag. Brusc. un şlagăr american. a înşfăcat şi a străpuns învăpăiat ceea ce acum se ascunde străveziu sub rochia fâlfâindă — copila lui. ca să-i vadă în acelaşi timp şi pe cei ce dansau — zdrăngănea. ăsta-i — numai el poate fi. Fata se simţea numai pe sine. făcu un pas ca să i-o smulgă.. o dorea. Erna dansa cu ofiţerul. de lunganul de conte Ubaldi. cu buzele umede şi întredeschise. Ia te uită cât de uşor şi de mângâios îşi pune animalul laba pe umărul ei delicat. mama. i se părea că Erna se scufundă pentru totdeauna. nesimţind nici spaţiu. nu fără osteneală. Călăreţul german şedea la pian şi — pe jumătate întors. cu buze lacome şi fierbând în vâlvătaia dăruirii. apucă iar bâta grosolană şi îşi târşâi paşii după dânşii. tremurând şi gemând. ăsta — numai ăsta poate fi. o complicitate care le-a intrat în sânge. nici oameni — nici pe bătrânul care o privea cu ochi injectaţi. Bătrânul însă nu avea ochi decât pentru Erna şi partenerul ei. se lăsa condusă ritmic înainte şi înapoi. cu răsuflarea în gura ei. chiar sub ochii mei! Da. nici timp. ăsta-i. Baronul german sări de pe scaun. — Assez joué pour vous. se lăsa în voia apăsării imperceptibile cu care o conducea partenerul — seducătorul: cu capul pe spate. era toată numai beţie şi uitare de sine. copila lui! Instinctiv. că un braţ o împresura puternic şi că în plutirea aceea molatică trebuia să se ferească de a nu i se oferi. Cu fiece mişcare se abandona ritmului. ca o coardă zbârnâitoare. prin însuşi sângele lui surescitat! De fiecare dată când dansul o fura departe de el. greoaie şi opulentă:. Dar ea nu-l observă. râse el. muzica se frânse în mijlocul unei măsuri. ca şi cum această făptură i-ar aparţine cu totul! Cum se înghesuie. ăsta-i — căci în cele două trupuri care se îmbucă fierbe incontestabil o cunoaştere reciprocă. Maintenant je veux danser 320 . noaptea. în legănare şi în dăruire — parcă promiţându-i-se — trupul ei într-al lui! Cum se mai lipesc cu patimă anevoie stăpânită. hoţul care. pe dinafară şi aproximativ.

S-a cântat destul pentru dumneavoastră. Ce voia? De ce o tulbură tocmai acum? Pe buzele ei se şi schiţau cuvinte de refuz. — Cu ăia — şi îşi agită furios capul în direcţia salonului de muzică — nu-mi convine… nu vreau… — Şi pentru ce. stângaci.) 321 60 .. cu sprâncenele sever arcuite. domnilor. ca un şcolar cu buza tremurândă în faţa profesorului. îşi spuse el cu amărăciune.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - moi-même!60 Toţi aplaudară cu entuziasm şi perechile care dansaseră făcură roată. gândi bătrânul înverşunat. gâfâi el nerăbdător. Nu vreau să fiţi în relaţii… să fiţi în relaţii cu oamenii ăştia. ea îşi ridică indignată privirea. — Vino. Femeia îl privi mirată — broboane de sudoare umezeau fruntea lui palidă. Bătrânul îşi veni în fire: Să facă ceva! Să spună ceva! Acum! Să nu mai stea bleg. lângă ei! Tocmai trecea prin faţa lui nevasta. parcă aş fi servitorul ei. — Excusez.) 61 Scuzaţi-mă. ca şi cum ar fi jignit-o chiar pe dânsa. — Ei? îl provocă ea în sfârşit. jalnic de inutil. Mânia îi dădu impulsul unei hotărâri subite. scuzându-se. Faţă de ei se scuză. mă rog? Mereu tonul ăsta inchizitorial. fr. — Nu vreau… nu vreau… bâigui el în cele din urmă. — Cu care oameni? Făcându-se a nu înţelege. atât de primejdioasă. faţă de mine nu s-au scuzat când au plecat de la masă. devreme ce îi rabd! Nevasta aştepta. îl urmă cu repulsie. gâfâind uşor de pe urma sforţării. aşa stătea bătrânul în faţa ei. un instant!61 se mai întoarse ea către domni. Acum vreau fă dansez eu! (l. dar atitudinea lui se vădea atât de zvâcnită. Eu sunt un animal. numai o clipă! (L. ochii îi erau rătăciţi. încât amintindu-şi brusc de explozia de furie pe care o avusese. au dreptate. O zdreanţă pe care o calci în picioare. apoi bâlbâi iritat: — Am motivele mele… Nu-mi convine… Nu vreau ca Erna să stea de vorbă cu oamenii ăştia… Nu-i nevoie să le ştii toate. Dar au dreptate. Îi aţinu calea. am ceva de vorbit cu tine. totuşi caldă de mulţumire. messieurs. Fr.

Nu ştiu pentru ce i-aş interzice copilului plăcerea… Plăcerea!… Plăcerea!… Se clătina ca sub o lovitură. aproape că cerşea: — Tu… tu nu mă înţelegi… doar nu cer nimic pentru mine… vă rog numai… e întâia mea rugăminte. — Societate mai bună!… Aceşti pierde-vară… aceşti… aceşti… Furia îl sufoca din ce în ce mai cumplit. când am închiriat 322 . o societate cu mult mai bună de cum o avem acasă. Vocea i se făcu mică de tot. de ani de zile: să plecăm de-aici… să plecăm la Florenţa.. mi-e totuna. n-am înţeles de loc. fruntea brobonată de sudoare — mâna bâjbâia în gol după ciomagul greu. Însă uitase să-l ia. te rog… să plecăm… numai să plecăm. refuză ea cu aroganţă. îşi încreţi fruntea. prinsă de această chemare a lui. cu mâinile ieşind din mâneci prea scurte şi tremurând ridicate în gol — era penibil să-l vezi în halul ăsta. femeia îşi ridică privirea. Nu mă întreba mai mult. chiar azi… azi… eu… eu nu mai pot să îndur… nu mai pot. aşa cum doriţi… dar să plecăm de-aici. Se apropie de dânsa ca şi cum ar fi vrut să-i apuce mâna. Deodată îi trecu prin inimă un val de căldură. răspunse ea cu sânge rece. obrazul îi era roşu. Se stăpâni. ca să se sprijine ori să lovească. la Roma. dar cât de caraghios se înfăţişa omul acesta scund şi gros. o singură dată… Alături. oriunde vreţi. nu pot să îndur… nu pot. Un sentiment mai uman se rosti în vorbe: — Asta-i imposibil. Şi deodată bătu din picior: — Nu vreau… îţi interzic… ai înţeles? — Nu. Eu îi consider pe aceşti trei domni oameni extraordinar de binecrescuţi. ţi-am spus-o… nu pot. pentru astăzi am acceptat plimbarea cu dânşii… şi să plecăm mâine. te rog… crede-mă. Faceţi şi voi o dată ceva de dragul meu.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - — Atunci îmi pare foarte rău. Puteţi hotărî totul. Asta îl făcu să-şi vină în fire. Bătrânul rămăsese cu mâinile ridicate rugător: — Nu pot să mai îndur. cu ochii pierduţi şi bulbucaţi. pianul îşi reluase zdrăngăneala. cu faţa roşie ca înaintea unei congestii cerebrale. hotărî ea. Fără voie. — Astăzi? Surprinsă şi în semn de protest. nu pot. Să plecăm astăzi? Ce idei ridicole sunt astea?… Şi numai pentru că cei trei domni îţi sunt antipatici?… Păi nu te sileşte nimeni să-i frecventezi.

să iau picăturile. iar el nu avea putere să se târască până în odaia cealaltă. una din acele crize îngrozitoare care îl chinuiau adesea în ultima vreme — niciodată însă cu o tortură atât de diabolică! „Să nu vă tulburaţi!” îi spusese doctorul — îşi aminti el chiar în acea clipă. Dar nu era nimeni care să-l ajute. o împinse şi căzu grămadă pe divan. Bătrânul gâfâi iute pe trepte în sus — să se vadă singur în odaie. într-o bună zi am să crap ca un câine… căci ştiu eu ce mă doare. O. ca o fiinţă hăituită. care-l ardea şi-l muncea! Trebui să scrâşnească din dinţi ca să nu ţipe. Şi. îşi aminti. simţi o gheară fierbinte sfâşiindu-i măruntaiele. spre scară iar de acolo. sus. muşcând perna cu dinţii. Cu acest strigăt înăbuşit. domnul profesor. Uşor de zis „să nu vă tulburaţi”… să-mi arate dumnealui. alb ca varul. nicio cură nu-mi mai pot ajuta… la şaizeci şi cinci 323 . în grabă. pradă durerilor. şi Erna de asemeni… — Iar eu pot să plec. durerile începură imediat să cedeze. sau măcar până la sonerie. ghearele cele fierbinţi nu se mai înfigeau diabolic de adânc în măruntaiele lui numai răni. ghemuit. Trupul asaltat se chirci cu un geamăt. încă se mai ironiza înverşunat.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - apartamentul pe trei săptămâni… ne-am face de râs… nu văd nici cel mai mic motiv… eu rămân. atât de atroce îi scormonea prin trupul martirizat gheara nevăzută. Cu greu se târî până la uşa salonului său. după aceea am să mă simt mai bine. se clătină spre perete. asta nu-i fierea… asta-i moartea care creşte în mine… ştiu că sunt un om pierdut. Ceva mai voia să iasă dintrînsul — lovitură ori cuvânt — dar brusc se întoarse cu o smuceală. Îşi dădu seama numaidecât ce-l apucase: crampe la ficat. repede. cum poţi să nu te tulburi când… ah… ah… Bătrânul scâncea. îi tăiase vorba. nu cumva să facă vreo nebunie! Când ajunse la etaj. spre odăi. pe frunte îi palpita ameninţătoare vâna mâniei. Ar trebui să-mi pun o compresă. acum. mâinile îi deveniseră pumni. cu picioarele lui greoaie se îndreptă poticnindu-se. să-şi strunească nervii. durerea asta. se cabrase. şi niciun medic. în toiul crizei.. Trupul lui masiv. Nimeni nu-i aici. gândi el cu amărăciune. nu-i aşa?… Eu vă deranjez… Deranjez… distracţiile voastre. să se potolească. Culcat. tot mai repede.

mi-a scăpat din mâini. numai o agonie… Dar când. ceea ce pipăi acum cu degetele. nu. Acum însă ştiu. ca apoi să-şi slăbească strânsoarea. numai să nu gândească! Bătrânul îşi descheiase haina şi vesta — pântecele mare. ci o agonie. această bucată de carne fierbinte… şi numai ceea ce scormoneşte înlăuntrul meu. nu voia să se gândească la nimic. 324 . numai asta îmi mai aparţine. la tot ce simt. an după an am răsuflat laolaltă şi în acelaşi pat… iar acum. că n-am să mor cu totul… Şi când colo. gheara se înfigea iar. niciodată nam resimţit asta atât de tare. mai fericit decât îmi fusese dat mie. nici casă.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - de ani nu te mai faci bine… ştiu ceea ce mă sfredeleşte şi scormoneşte în mine — asta-i moartea. mai senin. tremura greoi şi diform sub cămaşa umflată. moartea mea… numai asta sunt… asta nu se mai numeşte consilier de agentură şi comision şi nu are nici nevastă. gândurile. am murit de mult… Dumnezeule. bani. pe când stau aici întins şi simt cum îmi creşte moartea sub piele. Eu sunt numai durerea asta. nici bani. nici firmă… numai asta există cu adevărat. puţin înainte de a crăpa. nu mai are niciun sens… căci ceea ce doare aici. orice. Dumnezeule. îi străpungeau fruntea. pleacă noaptea de lângă mine şi se tăvăleşte în braţele bărbaţilor… N-am să mor decât pentru mine… doar pentru mine… pentru ceilalţi. la ce bun?… Am avut o nevastă. şi sufăr. numai pentru alţii. ascuţite. iar acum. prea târziu. asta e boala mea. i-am deschis trupul şi mi-a făcut un copil. rotund. mă îngrijorează numai pe mine… ele nu mă mai înţeleg şi nici eu pe ele… sunt singur cu mine. credeam că am să încep să trăiesc încă o dată. numai asta sunt.. în anul al şaizeci şi cincilea. unde-i ea acum?… Nu-i mai recunosc chipul… îmi vorbeşte ca o străină şi niciodată nu se gândeşte la viaţa mea. mă doare numai pe mine… ceea ce mă îngrijorează. tari. acele bucăţi de cremene. Dar cealaltă durere lovea în tâmple tot mai adânc. când oare am trăit?… Când am trăit pentru mine. trupul meu şi fierbinţeala dinăuntru care doare… Restul e nerozie. simţea el. Cu grijă îşi apăsă mâna pe locul dureros. acum. pentru mine însumi?… Ce viaţă a fost asta — să agonisesc întruna bani. niciodată n-am fost atât de singur… Uneori. nici copil. cei câţiva ani ce-mi rămân. necruţător de fierbinţi. şi gândesc… Mi-e străină cu totul de ani şi ani de zile… Unde sunt toate?… Unde?… Am avut şi un copil… Crescând. ăştia n-au să mai fie viaţă. am luat-o de fată.

pierea încet în acea flacără mistuitoare. ceva înlăuntrul trupului său închis. Sta culcat. care niciodată nu se gândesc la mine?… Mai bine crap. în tăcere. necunoscută. Ceva se întâmplă. sorbea într-însa. 325 . cu ochii închişi. nu răspundea. Era pe jumătate treaz. apoi cu una mai boantă. Şi aşa. decât să primesc mila lor… Ce-mi mai pasă de ele?… Încetul cu încetul. durerile îl slăbeau — mâna aceea îndârjită nu se mai înfigea cu aceeaşi fierbinţeală. Dar inima. ceva începea să moară. Ce era? Asculta în sine. îngreunându-se din ce în ce. spre măruntaiele sale. aşa cădeau stropii. Nu-l mai durea — dar ceva mocnea şi putrezea încet într-însul. valul străin. reamintindu-şi cu patimă întreaga lui viaţă. Bătrânul sta culcat cu ochii închişi şi asculta încordat cum îl smuceşte. i se păru că de undeva — dintr-o rană care nu-l durea şi pe care n-o ştia — ceva umed şi fierbinte se prelingea încet. şi ceva se desface. Ceva se sfârşea. şi fiecare strop îl nimerea drept în miezul inimii. pas cu pas. ci mai degrabă o senzaţie de ceva străin care apăsând şi împingând. întunecată. pe jumătate începuse să viseze. ceva înăbuşit mai stăruia. muierile astea infame… acum ştiu că n-am trăit decât pentru ele. iar pentru mine niciodată — nici măcar un ceas. Pe încetul. înainte de a cădea ca tăciune sfărâmicios în nămolul încropit al indiferenţei. nu tocmai durere. pe când ele dansează şi se plimbă ori se fâţâie. cu simţurile amorţite. ci încet de tot. la ele. îi părea că forţa aceea străină. totul ardea. o simţea nelămurit. aşa cum se scurg lacrimile. Nu-l mai sfâşia atât de sălbatic. ceva se întâmplă pe când sta culcat aşa. bătrânul în odaia amurgită. Tot ceea ce trăise. scormonea în el mai întâi cu o unealtă ascuţită. era ca şi când sângele i s-ar fi scurs cu totul în propriul lui sânge. asculta mereu. se destramă în el. Totuşi. care numi sunt recunoscătoare. cum îl roade. picurând încropit. fibră cu fibră. Nu curgea puternic. Dar ce-mi mai pasă de ele?… Ce-mi mai pasă de ele?… De ce m-aş mai gândi la ele. Şi pe încetul.. începu asfinţitul inimii sale. între somn şi trezie. Nu-l durea acea şiroire nevăzută. Sugea ca un burete. îşi croia drum spre măruntaie. în omul suferind. tot ceea ce iubise. umplându-se cu totul şi apoi dând chiar pe dinafară. cu gheare tot atât de ascuţite.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - acum. acum crescuse şi se înghesuia în închisoarea strâmtă a pieptului. negru şi mocnind.

atât de îngrozitor îi amuţise sângele. Căci — lucru curios! — tot trupul îi părea deodată departe de el. nicio amintire nu mai tresărea cu nervi torturaţi. nu ca o piatră. în jurul acelui nimic mut şi neînţeles. picurarea şi bătăile — asculta şi tot asculta — nimic. plin de umezeala suptă. să destindă legăturile. încet de tot. îşi pipăi instinctiv pieptul. Atât de vie era starea lui de vis. când îşi mai veni în fire. Dar era departe. atât de adâncă încâlceala. Bătrânul trăgea cu urechea. să vadă dacă inima mai era într-însul. sub degetele ce pipăiau. acel freamăt.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - începu sub propria sa povară să se lase uşor în jos. şi totuşi i se părea că astea nu erau decât lovituri vane în gol şi că inima îi dispăruse din piept. până şi cerul mai deschis din dreptunghiul ferestrei se 326 . totul era mort. înţepenit. tot mai mult apăsa şi împingea inima dureroasă. nimic. nu mai picura. rece. nu-l mai durea nimic — înlăuntrul lui trebuie să fi fost ceva gol şi negru ca scorbura unui trunchi ars. slavă Domnului! Ceva mai palpita. întrun gol călduţ. nimic nu răsuna. totul era încă fierbinte în mine şi prea înghesuit. nimic nu se mai dilata. Nu mai bătea. În jurul lui creştea noaptea.. Şi deodată se făcu o linişte de spaimă în locul unde până mai atunci fusese această inimă caldă. întunericul estompa lucrurile din încăperea ce părea că se destramă. acea şiroire. Nu-l mai smucea nicio durere. se scufunda mai adânc. acum uriaşă. Dar iată — cât de tare îl durea! — iată că acea greutate se desprindea din fibrele cărnii. înăuntru era linişte desăvârşită. şi îi era frică să-l atingă cu mâna caldă. urmând calea greutăţii sale. încât bătrânul. Nimic nu-l mai chinuia. încă mai tresărea fiece fibră. Iar pieptul înfiorat se boltea. abia adineauri mă torturau atâtea. înspăimântător. într-o nefiinţă care se afla în afara lui — într-o noapte vastă. nu. Rece ca un hoit. tot mai adânc. să smucească de muşchii încordaţi. scorburos şi negru ca un sicriu. împietrit. fiecare bătaie învăluită tot mai mult în amurg. nici ca un fruct în cădere. sta sub el propriul lui trup. dacă ceea ce fusese înainte mai mişca. ci asemeni unui burete. Da. gâlgâitoare — ceva se căsca acolo gol. deodată. Cum e cu putinţă? se întreba el. înăbuşit şi ritmic. avu simţământul că murise sau că ceva murise în el. nemărginită. înlăuntrul său totul era mut. Şi. în sine: nu auzea că dinspre lac clopotele îşi sunau mereu orele în odaia lui. Ce s-a întâmplat cu mine? Asculta în el ca într-un vid. undeva în jos.

cu hainele totdeauna mototolite. cum l-a repezit pe tenente62 pentru brichetă… — Da. izbucniră în odaia vecină râsete şi exuberanţă. 62 Locotenent (l. — De unde să ştiu? Era vocea mamei. ital. Dar cine-l mai pricepe? Societatea noastră nu-i convine. bătrânul asculta orice mişcare. În grabă. asculta numai în golul dinlăuntrul său. mi-a spus la prânz. Şi azi-dimineaţă… îmi venea să intru în pământ de ruşine. pesemne că domnii nu-i sunt pe plac. pe tine te ascultă. conversaţia coti spre dânsul. acum aşezau zăngănind uşor inelele pe lavoar. ce le păsa lor de dânsul? Dar cele două femei nu-l căutau. mamă… Dar ce-a fost asta?… Voiam să te întreb mai de mult… Ce-i cu tata?… Niciodată nu l-am văzut aşa… M-am speriat. cu gulerul descheiat… Ar trebui săi atragi atenţia ca măcar seara să se prezinte ceva mai îngrijit. despre mici întâmplări din timpul plimbării. Întâi vorbiră râzând despre cei trei domni. Fiecare cuvânt. se grăbeau. acum se auzeau pantofii azvârliţi pe podea. 327 . pe divan.). fiecare silabă îi lovea îngrozitor de lămurit auzul. — Să plecăm astăzi?… De ce? Fusese iar vocea Ernei. îşi aţintise privirea numai asupra beznei din el. Probabil. fata lui! Îl vor găsi aici.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - stinse cu desăvârşire în întuneric. flecăreli uşoare şi sprinţare în învălmăşeala poticnită pe când se spălau. Acum deschideau sertarele.. Ar vrea să plecăm chiar astăzi. în hol. — Nu ştiu. şi citeşte pentru a suta oară cursurile bursei în „Frankfurter Zeitung” — altceva nu-l interesează. îşi încheie vesta şi haina — de ce să ştie şi ele despre criza lui. gongul bătea furtunos a treia lui invitaţie la dineu. desigur simte şi el cât de puţin se potriveşte cu dânşii. Bătrânul nu observa toate astea. Deodată. supărată pentru că fata pomenise de el. aşa spunea. prin uşa întredeschisă. mirată că se gândea atât de târziu la el. se aranjau. o fi aşteptând jos. Crezi că s-a uitat măcar spre lac? Nu-i place aici. Şi între timp discutau. se aplecau. — Dar unde-i tata? întrebă Erna. Bătrânul se sperie: nevasta lui. Curată ruşine cum umblă. Pesemne se găteau. alături se făcu lumină — o rază ţâşni pe uşa întredeschisă. ca în propria lui moarte. Desigur. şi au să-l întrebe. Într-un târziu.

Abia mult mai târziu se întoarse de la conversaţia cea voioasă nevasta. Dar. Da. pe care l-ar putea atinge cu mâna. sfârşiseră cu toaleta de seară. În seara aceea nu vorbi cu ele. uşa se deschise. el stătea în uşă ca un ucigaş în dosul unui copac… „Să plecăm! Să plecăm pe loc!” Numai pentru că aşa i s-a năzărit dumnealui deodată… Dacă nu-i place aici. tăcuse cu totul în pieptul lui. care îi dăruise un copil. fără „bună seara”. Singur cu dânsul. se stinse lumina. se întoarse în odaia lui. Probabil că în timp ce discutau. Nici mânie. nici ură… nimic… nimic… Calm. care se împărtăşea din acelaşi aer. coborî treptele bâjbâind cu grijă şi se aşeză la masa lor ca la masa unor străini. Bătrânul sta liniştit de tot pe divan. acel sălbatic mecanism de ceasornic. se străduia să-şi aducă aminte că trupul acela. se vede că au scăzut cursurile… Ori pentru că am vorbit franţuzeşte… Nu suportă să vadă pe alţii bine dispuşi… Tu n-ai observat. Şi respiraţia ei nu o auzea decât aşa cum. îşi încheie hainele. din aceeaşi odaie. nu-l mai durea de loc. Conversaţia se opri. auzea murmurul valurilor mărunte care loveau şi plescăiau pe prundişul de pe mal. bătrânul fixa cu ochii deschişi golul nemărginit al nopţii.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - — Ei. nepăsătoare.. O dată mai tresări — dincolo foarte încet şi pe furiş se 328 . se sfârşise pentru totdeauna. Apoi. Totul era departe şi fără fiinţă. amintirea aceasta nu-i mai trezea niciun sentiment. desigur se frânsese. n-are decât. ciudat! Nu-l mai durea. dar să nu ne strice nouă plăcerea… Ei. doar un alături. Se trudea într-una să gândească că acel ceva cald şi moale de alături. nu era decât trupul pe care îl cunoscuse tânăr şi învăpăiat. acum ieşiră din odaie. Crezând că doarme. Dar. fusese odinioară viaţă în viaţa lui. Nimic nu mai tresărea în urma acelei atingeri tăioase. Ceea ce înainte ciocănise şi sinucise. Auzise fiecare cuvânt. Curând se auzi răsuflarea ei grea. poate să spună şi să facă ce-o vrea. o înstrăinare — se sfârşise. un întâmplător. nu mă sinchisesc eu de toanele lui. niciuna însă nu observă acea tăcere a pumnilor încleştaţi. un trup legat de viaţa lui prin cea mai adâncă taină a sângelui. în timp ce noi dansam. se dezbrăcă în întuneric. Lângă el zăcea ceva în întuneric şi respira adânc. comutatorul pocni uşor. se culcă şi stinse lumina. ciudat. era în toane rele. prin fereastra deschisă.

pentru comenzi viitoare. calm înfunda în valiză cămaşa de noapte. telegrafiară: niciun răspuns. N-are decât! Să facă ce-o pofti! Ce-mi mai pasă de ea? Şi bătrânul se culcă iar în perne. — Doar ştii că mă întorc acasă. — Nu… nu… nu vă deranjaţi. Va să zică. fierbinte în inima pe care o credea moartă. fu nevoit să pună jos pentru o clipă. Ca să apese clanţa. tot mai binefăcătoare îi picura acum în sânge răcoarea albăstruie. În acea secundă de încordare îşi aminti cum de mii de ori depusese în faţa unor uşi străine valize cu mostre înainte de a ieşi de-a-ndărătelea .. fără o privire. cu pălărie şi pardesiu. când nevasta se trezi. scrisori lungi de explicaţie aproape tandre. Bătrânul nu-şi ridica ochii. se îndreptă spre uşă. servil. Mama şi fiica nu pricepeau ce se întâmplase. El nu răspunse. Apoi trecu şi asta. Încât se lipsi de orice rămas-bun. Ce să fie? Nu-i auzise niciodată vocea sunând în felul acesta — printre dinţi. Iau doar strictul necesar. ridică valiza şi trânti cu zgomot uşa între el şi viaţa lui de odinioară. fiecare cuvânt se strecura rece şi ţeapăn. încă buimacă de somn. restul puteţi să-mi expediaţi mai târziu. îl văzu gata îmbrăcat. Dimineaţa. Curând. o aromeală subţire îi adumbrea simţurile vlăguite. îl întrebau grijuliu cum călătorise. De tâmplele dureroase întunericul se lipea mai molatic. Aici însă nu mai avea nicio treabă. Numai de la birou sosi suma pe care una din scrisori o 329 . patria lor. Scriseră cu mai multă insistenţă. Nevasta se sperie. Şi. Trimiseră neîntârziat în Germania de sud. — Ce faci? îl întrebă. valiza. Fără un cuvânt. Dar el făcu doar un semn de refuz vehement. Sări cu amândouă picioarele din pat: — Nu cumva vrei să pleci?… Aşteaptă… Venim şi noi… i-am şi spus Ernei. făcând o plecăciune şi recomandându-se. bănuind vreo neînţelegere.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - deschisese uşa de la odaia fetei. cum sosise. fără a se întoarce. astăzi din nou — mai simţi o înţepătură mică. se declarau de acord cu el şi oricând gata să-şi întrerupă şederea. Ceva ca un nerv mai zvâcni o clipă înainte de a muri. Dar plecarea lui surprinzătoare — hotărâtă şi bruscă — le neliniştea.

Însă nu punea nicio întrebare. Părea totdeauna ca tulburat dintr-un vis confuz. încercau un sentiment penibil. adesea cădea din nou într-o ciudată uitare de sine.. Dar nu era asta. Ceva în el era baricadat. înălţa ochi speriaţi. îi săriră înainte. O situaţie atât de neînţeleasă şi de apăsătoare le grăbi întoarcerea. Atunci ochii i se stingeau subit. devenise inabordabil. bătrânul. Deşi se anunţaseră telegrafic. murdară de cenuşa trabucului. Nu mai participa la nimic şi când. dacă îi vorbea. Dacă cineva îl saluta. Ciudăţenia mereu crescânda a bătrânului o observau acum până şi cei mai străini. unul dintre oamenii cei mai bogaţi din oraş. Cunoştinţele îşi şi dădeau coate pe ascuns când îl întâlneau pe stradă — bătrânul. lăsase telegrama pe masă şi plecase fără să le fi dat vreo dispoziţie. Zadarnic încercă nevasta. la fiecare pas se clătina ciudat şi de cele mai multe ori murmura pentru sine în şoaptă. pe când şedeau la masă. La început. dintr-o stare înnourată în care se 330 .STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - menţionase ca fiindu-le necesară: un mandat poştal cu ştampila firmei — fără niciun cuvânt din partea lui. în toiul vorbirii. uneori răspundea cu zgârcenie. oaspeţii întâlneau din întâmplare ochii lui. cu atât se eschiva el mai mult. şedea tăcut şi îngropat în sine. sugea mut din ţigara de foi. Chiar dacă erau invitaţi la masă. pălăria îi stătea strâmbă şi turtită. îl privea cu o căutătură goală şi uita să-i întindă mâna. ca un cerşetor. După cum afirmau servitorii. câteodată trecea peste întrebări şi interpelări — parcă ar fi dormit cu ochii deschişi. El le privea surprins — pesemne uitase de telegramă — dar chipul nu exprima vreun simţământ deosebit. o explicaţie. Apoi se sculă greoi şi se duse în odaia lui. nimeni nu le aştepta la gară. în sfârşit se auzi uşa de la intrare. Încă mai lua masa cu ele. răbdă să fie însoţit în sufragerie şi le lăsă să povestească. distrat. fără să observe cât de surprins e celălalt. în mijlocul conversaţiei. moartă. se întrerupea cu grabă şi mergea mai departe cu pasul lui greoi. se furişa de-a lungul zidurilor. totdeauna avea nevoie de un timp ca să se smulgă din letargia lui lăuntrică şi. cu cât insista mai nervoasă. unii credeau că bătrânul surzise şi repetau cuvintele mai tare. nici acasă nu era nimic pregătit. căci în faţa lor se căsca o privire searbădă. îmbrăţişarea fetei o răbdă cu indiferenţă. Aşa continuară lucrurile şi în zilele următoare. Seara. accesul era interzis. stinsă. haina. îngrijorată.

din mâneci curgeau şiroaie peste propriii lui paşi. Ca de obicei. Aşa că murmura împreună cu ceilalţi. aproape singur pe strada pustie. Pentru el — asta se vedea lămurit — oamenii nu mai trăiau. unde vorbele răsunau în jur străine şi întunecate. seara târziu. Acolo. totdeauna în acelaşi loc unde altădată stătuse şi tatăl lui şi legănându-şi capul obosit încoace şi încolo în timp ce psalmodia. îşi uitase umbrela. Însă lucrul cel mai curios. portaluri şi intrări ofereau adăpost în faţa norului care se prefăcu repede în şuvoaie. un fel de pace se aşternea pe zăpăceala lui şi-i mângâia întunecimea din piept.. îl găsea pe bătrân întocmai cum îl lăsase. copiii şi prietenii răposatului — îndeplinindu-şi emoţionaţi datoria — implorau stăruitor. visând cu aceeaşi privire goală peste scrisorile necitite. În staţie aşteptau birji ieftine. deveni pe neaşteptate cucernic… Indiferent faţă de orice alt lucru şi nepunctual la masă ori la întâlniri. în drum îl apucă ploaia. a făpturii sale. blindată. iar el vedea cum rudele. mila lui Dumnezeu pentru cel dus dintre cei vii. stătea cu tichia de mătase neagră pe cap. Pentru dânsul nimeni nu va spune niciodată vreo rugăciune. ochii i se umpleau uneori de o umezeală tulbure — el era ultimul. Nu întreba de nimeni. nu uita să se ducă la ora cuvenită la templu. străpungând-o strop cu strop. gândindu-se în acelaşi timp la sine ca la un mort. nu citea ziare. Ud până la piele. să semneze corespondenţa. plin de evlavie. nu observa în propria lui casă desperarea înăbuşită a nevestei. El nu lua seama la nimic. O dată. umbla în neştire mai departe. cu tales-ul de rugăciuni pe umeri. care niciodată nu făcuse parte dintre credincioşii comunităţii. nedumerirea fetei. nicio întrebare nu răzbea măcar o clipă prin indiferenţa opacă. în lăcaşul pe jumătate părăsit. Când însă se citeau rugăciuni pentru morţi. era mai singur cu sine ca oriunde. O băltoacă i se adună în pălăria turtită. Până şi propria sa lume îi devenise străină: afacerile lui. ştia. În cele din urmă. nu asculta nicio conversaţie. Uneori mai trecea posomorât pe la birou. cel mai de mirare pentru oraşul întreg fu când bătrânul. cu plecăciuni repetate. semănând mai degrabă 331 . Acolo.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - preocupa numai de sine. pe când se întorcea dintr-o astfel de hoinăreală fără rost. dar sub aversă omul ciudat se legăna şi se clătina nepăsător. niciun cuvânt. Dar când secretarul venea după o oră să ia semnăturile. observase şi el inutilitatea prezenţei sale şi nu mai venea la birou.

STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - cu un vagabond decât cu stăpânul vilei elegante care îl aştepta. care cerea un consult special. acum atât de străine pentru el — râsete şi muzică.. din cupeul luminat electric coborî grăbită nevasta. Profesorul privea încruntat. Crizele deveneau tot mai dese. ajunse la intrarea locuinţei sale tocmai în clipa când un automobil cu o revărsare largă de lumină se opri chiar lângă el. Dar în trupul lui. până târziu în noapte. cu menajamente. Acolo. la căpătâiul acestui om uitat de toată lumea. În inima împietrită. şi nici el nu se interesa de nimic. îşi întoarse privirea. Interzise doctorului să sufle vreun cuvânt către ai lui. vreun musafir distins şi încă un domn. Bătrânul însă nu se sperie. auzea cum soseau automobilele şi cum plecau duduind. Nici la masă nu mai venea — o slujnică bătrâna îi aducea mâncarea în odaie. ci zâmbi amar: slavă Domnului. Dacă vreodată nevasta sau fata încercau să intre la dânsul. ca s-o cruţe de neplăcerea unei prezentări. dar cu o împotrivire de neînvins. îl rugă să-i fixeze ziua şi se pregăti. în urma ei. fără amărăciune. nimic nu mai durea. bătrânul nu mai folosea în casa lui decât scara de serviciu. acum venea binele — moartea. umil. murat. încât nici nu se mai uita pe fereastră. îndârjit. Dar toate îi erau acum atât de indiferente. Frânând. ca un străin — cei câţiva paşi până la scara de serviciu. intră. Pentru ultima oară se mai duse la birou — unde n u-l mai aştepta 332 . îl lăsară singur. Bătrânul înţelese numaidecât: se ruşina în faţa oaspeţilor ei. omul chinuit cedă insistenţelor medicului. ca o boccea scoasă din apă. săptămână de săptămână: în fine. În cele din urmă. Portiera fu deschisă repede. acolo era sigur că n-are să întâlnească pe nimeni. acum se apropia sfârşitul. Adesea auzea — răzbătând prin pereţi din celelalte odăi. Din ziua aceea. Şi. Fără voie. le ţinea piept. Se va sfârşi cu agonia lentă. în prag se pomeniră faţă în faţă. apărând-o cu umbrela. îl stropi pe pietonul neatent cu noroi umed. mârâind jenat. Acolo nu era deranjat şi nici el nu deranja pe nimeni. Ce-l priveau pe el astea? Numai câinele mai venea uneori sus şi se culca în faţa patului. Nevasta îl recunoscu şi se sperie văzându-l în halul acela: ud leoarcă. cârtiţa cea neagră scormonea mai departe şi sfâşia la sânge carnea vie. făcu — fără nicio supărare. se pronunţă pentru necesitatea de neînlăturat a unei operaţii. se obişnuiră să nu se mai intereseze de dânsul.

începu discret să se înfiripe un zâmbet. medicii. ca să-l alinte. Şi. întârziată şi scâncind. legănându-şi în rugăciune. zguduită de această bucurie trudită. Oare îşi anunţa sosirea ori le cerea binecuvântarea? Nimeni nu-i auzea cuvintele — doar buzele i se mişcau mute. Şi aşa. fata se plecă să sărute obrazul fără 333 . căscându-se în albul şi străinul unei încăperi necunoscute. dându-şi seama de gravitatea stării lui. Foarte anevoie. se târî până la cimitir. se mai apropie şchiopătând. I se năluci o amintire — repede scoase inelul şi îl dărui femeii uimite. Era destinată binefacerilor şi mormântului său. bătrânul se întinse sub cuţit. Când se mai trezi o dată din narcoză. Zăpăcit. se destindeau buzele amare pe gura care se dezvăţase de mult a mai zâmbi. care aproape se sperie de importanţa sumei. o lumină mică i se ridică în ochi — iat-o. chemară înăuntru pe nevastă şi pe fată. tăbărâră pe el cerşetorii. un fel de recunoaştere. un zâmbet abia schiţat. La ieşire. Acolo îl cercetară din ochi câţiva oameni şi se minunară şi ei. Fata. aşa cum vorbeşti cu oamenii. cu totul sărac. vorbea tare şi îndelung. străpunse privirea prin pleoapele albastre. era cu el. dar nici nu se mai aplecă s-o ridice. Pe aceasta i-o duse preşedintelui comunităţii. timp de treizeci de ani — întreaga lui viaţă — ceru un carnet de cecuri şi completă o foaie. zi de zi. căută pretutindeni — nu mai găsi nimic. Unde sunt? întrebau ochii. care fuseseră înştiinţate între timp. copila iubită nespus era cu el.. se plecă peste bietul obraz dărăpănat. la mormântul părinţilor săi — iar pe drum oamenii întorceau capul. O lumină. cernite.STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - nimeni şi toţi se uitau la dânsul ca la un străin — încă o dată se aşeză pe vechiul lui fotoliu de piele neagră. Erna. pierzându-şi din grabă pălăria. Astfel. capul. Numai pe degetul lui apăsa încă un obiect străin şi greu — verigheta de aur. şi tot mai adânc se pleca. Deodată îi tresări în pupila care bâjbâia oarbă. foarte încet. cu capul gol. minunânduse. Scotoci repede după monede şi hârtii. când isprăvi totul. Ca să evite orice cuvânt de mulţumire. ieşi în pripă cu pasul lui poticnit. o bătrânică veştedă. golit cu totul şi singur. copila lui frumoasă şi gingaşă! Încet. Bătrânul vorbea cu lespezile pe jumătate măcinate de vreme. în care se cufundase. care îl cunoşteau bine. cu privirea tulbure în obrazul brăzdat şi gălbejit de boală.

Şi atât de înspăimântător se desena sila pe chipul contorsionat al prizonierului. — Pleacă!… Pleacă!… îngânară nearticulat. buzele livide. Atunci — să fi fost parfumul dulceag care-i trezea ceva din trecut ori creierul..STEFAN ZWEIG – ASFINŢITUL UNEI INIMI - sânge al tatălui. sub cuvertură. împotrivindu-se înverşunat. că trăsăturile schimonosite se destinseră iar într-o somnolenţă pustie. mâna se străduia din răsputeri să iasă ca pentru a goni ceva respingător. 1927 334 . dădu la o parte femeile. Buzele decolorate se strânseră brusc. încât medicul. pe jumătate amorţit îşi reaminti de o clipă uitată? — o schimbare grozavă se petrecu subit pe trăsăturile până în clipa aceea fericite. — Aiurează. şopti el. Încă se mai auzea răsuflarea înăbuşită — tot mai din adânc horcăia pieptul în lupta sa pentru aerul greu al vieţii. Şi când medicul îi cercetă inima. Abia plecaseră ele. tot trupul rănit tremura de agitaţie. ea încetase să-l mai doară. îngrijorat. Dar curând fu prea obosit să mai soarbă întrînsul această amară hrană omenească. e mai bine să-l lăsaţi singur. totuşi limpede.

în privinţa asta. fruntea. nici ziare. căci iată ce este poate şi mai cumplit decât pierderea graiului: creaturilor inconştiente ale lui Dumnezeu nu li s-a dăruit râsul. cu mâinile slab împreunate. o privire superficială le-ar fi fost de ajuns ca să poată însemna fără greş în spaţiul acela: aduce cu un cal de munte. Crescenz avea obiceiul. din Tirol. Avea treizeci şi nouă de ani. îi era şi glasul care. De asemeni. cum stau animalele în grajduri şi cu simţurile ca puse la odihnă în teaca lor. lipit cu grăsime. Gândea anevoie şi pricepea încet. sprijinită în coatele depărtate pieziş. istovit. atârnând greu în jos. în cercul raţiunii ei.. nici cartea de rugăciuni. pe frunte. pe cărări bolovănoase. toate erau aspre. fără gene şi mai cu seamă în părul gros. ca de lemn şi greoaie. de pe valea Ziller-ului. se născuse nelegitim. şi era originară dintr-un mic sat de munte. aceleaşi samare de lemn. era trasă dea curmezişul o linie. Căci avea ceva întradevăr cavalin în expresia buzei sale inferioare. pe munţi în sus. această fericită izbucnire spontană a simţirii. îi venea greu să scrie. ca printr-o sită deasă. Copilă din flori. iar literele stângace din caietul ei de bucătărie semănau ciudat cu propria-i figură masivă ce se contura pretutindeni. pe munţi în jos. lucrul nu era de mirare. Crescenz se tocmise. să picotească prosteşte. în cele din urmă. pâslos. din mersul ei se desprindea încăpăţânarea de catâr a calului alpin care. Însă dacă funcţionarii ar fi ţinuţi să facă şi descrieri caracterologice. în ciuda sunetelor guturale joase. cu acelaşi tropot hurducat. se numea Crescentia Anna Aloisia Finkenhuber. ca 335 . iarna şi vara. felul ei de a fi era de asemeni cu totul animalic. când scăpa de jugul muncii. Nu citea niciodată. fiecare gând nou picura doar înăbuşit. La rubrica „semne particulare” din condicuţa ei de servitoare. în ochii apatici. Dar când. Nici nu o văzuse cineva vreodată râzând. încă de la doisprezece ani. scârţâia totdeauna ruginit — de altfel. La fel de dur ca oasele. şoldurile şi mâinile.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - Leporella Oficial. a cărei întreţinere căzuse în sarcina comunităţii. La ea. căci Crescenz nu schimba cu nimeni o vorbă de prisos. foarte osos şi uscăţiv. absorbea ceva nou. poartă ursuz. îl ţinea cu lăcomie şi cu tenacitate. în şuviţe. în ovalul prelung şi în acelaşi timp dur al obrazului bronzat. colţuroasă şi vădit fără urmă de feminitate.

gătea. mai târziu ca rândăşoaică într-un birt. fiindcă se temea de trăsuri ca vaca de automobil. o dată ajunsă la bătrâneţe. căci înşelăciune şi hoţie erau singurele gânduri pe care fruntea ei butucănoasă de ţărancă le asocia noţiunii de capitală. după orariul satului. din zori până în noapte. frământa.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - servitoare. în bucătărie şi în odăi. Crescenz îl ţinea orizontal pe genunchii îndureraţi. deretica. în primele zile. miile şi zecile de mii de surcele pe care şi le tăiase de-a lungul anilor — pădurea. În timpul călătoriei cu trenul.. la Viena. cu coşul ei. mătura. plin cu avutul ei. Concediu nu-şi lua niciodată. nu-i mai trebui nimeni. aţâţa focul la vatra nouă ca şi la cea veche. se ducea să se culce şi dormea ca un animal. deretica. aţâţa focul. Bărbaţii îi dădeau pace. în Casa Săracilor. a momit-o la Viena cu promisiunea unui salariu dublu. fie pentru că. o văzuse desfăşurându-şi. deşteptătorul îi detuna în urechi scularea. Numai de dragul banilor. zi de zi. pentru ca. Nimeni nu ştia dacă se simţea bine. pâinea amară a comunităţii. mătura. nu a scos o silabă din gură către nimeni. curăţa. care voiseră s-o ajute să-şi aşeze în plasa de bagaje coşul greu de paie. aflându-se în vilegiatură. să nu mai fie iar nevoită să înghită cu noduri. patria ei tiroleză. Singura ei bucurie o afla în banii peşin pe care-i aduna neclintit. trepăda fără să-şi ridice ochii. peria. fie pentru că acel sfert de secol de roboteală încrâncenată îi răpise orice feminitate. Acolo. când se ducea la piaţă era nevoie s-o însoţească cineva. presa. spăla zbârnâind aşa până târziu în noapte. fără a observa vreo schimbare. îndârjite — în sfârşit a avansat la rangul de bucătăreasă într-un restaurant de vază pentru turişti. cu instinctul strângător al ţăranului şi al omului simplu. Crescenz se scula la cinci dimineaţa. băţoasă şi leneşă de gură cum era. nu ieşea în stradă decât pentru a se duce la biserică. dimineaţa. furia activităţi. 336 . călca. focul rotund care dogorea în vatră îi era soarele. de la uşa casei până la tarabă şi înapoi. cu gura deschisă. Dar îndată ce se familiarizase cu cele patru străzi până la piaţă. la treizeci şi şapte de ani. Crescenz nu a mâncat nimic. O mijlocitoare de profesie care. îi repezea pe toţi care se apropiau de dânsa. La nouă seara. cu toată amabilitatea celorlalţi pasageri. până când — din acea cârciumă de birjari unde o cunoşteau toţi datorită patimii sale de muncă tenace. această făptură mohorâtă şi-a părăsit pentru întâia oară. până ce. se apuca de treabă. Apoi.

intrau patru. tot pe lângă case şi tot evitând cu teamă mijlocul străzii. la fereastră. studia îndelung şi neîncrezătoare bancnotele. Nu-i lua în seamă nici pe vecini. în obişnuita monotonie a muncii de ocnaş a Crescenzei. toţi o ocoleau pe turbată şi nimeni nu mai cuteza s-o ironizeze. a încercat o plimbare. Aşa era plămădită această ciudată fiinţă omenească (dacă ar putea fi numită astfel. greu de mânuit. Le despăturea ceremonios. Crescenz a înşfăcat din vatră o ţandără aprinsă şi cu ea s-a repezit către fata ce ţipa îngrozită. Unde o ţinea ziua. în cutia de lemn galben sculptat. a făcut cale întoarsă. În timpul nopţii punea cheia sub căpătâi. O singură dată. capitala nu a adus niciun fel de schimbare. Pesemne că această primă şi unică plimbare de investigaţie a dezamăgit-o. În fiecare duminică dimineaţă însă. De fiecare dată. ca înainte. Acel mic sipet frust.. Cum însă nu voia să meargă cu tramvaiul — iar de-a lungul colindului ei precaut pe străzile ce o împresurau învârtejite. în prima ei zi de ieşire la Viena. răsfierte şi strivite. în bătaie de joc. Din ziua aceea. cu o scurtă ridicare din umeri. acum. era tot secretul ei. duminicile. se ducea la biserică. Crescenz. cu nimic mai prejos în 337 . prefera să şadă cu ceva de cusut sau cu mâinile goale. la porunci răspundea doar cu un „bine! bine!” posac sau. căci din comportarea ei tocmai omenescul se întrezărea înnegurat şi îngropat) — poate însă că numai o asemenea făptură. la fiecare sfârşit de lună. nici pe servitoarele din casă. în loc să intre două hârtii albastre. ca la ceva cunoscut. doar că. iar privirile ironice ale tovarăşelor ei mai uşuratice alunecau ca apa pe tovalul indiferenţei ei. în fusta ei plisată. cu simţurile umbrite ca de nişte obrăzare. pe care şi-o adusese din sat.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - poate nici ea însăşi. în mâinile ei mâncate de vreme. dacă era de altă părere. Astfel. înainte de a le aşeza deasupra celorlalte. iar la urmă le netezea aproape cu tandreţe. acolo a privit ţintă la apa curgătoare. dialectul tirolez şi nu mai încetase s-o zeflemisească pe leneşa de gură. când una dintre fete îi imitase. nimeni din casă nu ştia. căci de atunci nu a mai părăsit casa. era tot rostul vieţii ei. Dar odată. căci nu se apropia de nimeni. înfoiată tare şi pe cap cu boneta ţărănească în formă de farfurie. nu vedea tot timpul decât ziduri de piatră — a ajuns numai până la cheiul Dunării. a făcut stânga împrejur şi. ar fi putut suporta serviciul în gospodăria.

Pe lângă numeroasele datorii trecute sub tăcere. şi în mare grabă se căsătorise cu acel fluşturatic. o dată cu fumul ţigării. frumos ca o cadră şi cu farmec aristocratic şlefuit. a trebuit să se tocmească pentru fiece sumă mai mărişoară. Fiică mai vârstnică a unui fabricant foarte bogat din Essen. dar nu mai puţin radical. furia acumulată îşi croia impetuos drum în altă direcţie: tuna şi fulgera împotriva 338 . netulburat.. ce se ascuţea până la stridenţa isteriei. acorda mai mult interes hoinărelilor sale de celibatar decât îndatoririlor conjugale. El dorea un trai uşor. iar ea. Nu era tocmai băiat rău. cu ceafa lată şi cu un ton zgomotos şi autoritar care-i spărgea urechile. după lege. iritat. era indolent şi de neînfrânt în vederile lui despre viaţă şi dispreţuia orice acumulare de capital în vederea dobânzilor. masivă. Şi când. în felul celor ale burghezilor din Renania. prea socotită. femeia rămânea dezarmată cu desăvârşire. termenul de angajare. oamenii de serviciu nu îndurau atmosfera de ceartă de acolo. în aparenţă. Astfel. sufla. ca toţi uşuraticii. ordonată. cu interes. Tonul ţipător. ba chiar insinuantă. după un timp scurt. a ieşit la iveală. niciodată agresivă. o învenina pe decepţionată mai mult decât orice împotrivire. în tăcere. acest semicavaler frumos avea chiar o fire jovială dar. pe linie moartă. în ciuda averii soţiei sale. Şi cum în faţa politeţii lui de bună educaţie. admonestările pătimaşe şi. baronul o asculta politicos şi. a pus-o. Dar de-abia se scursese luna de miere. îl cunoscuse într-o staţiune balneară pe tânărul baron simţitor mai tânăr decât ea (de proastă nobleţe şi încă de mai proastă situaţie financiară). i-a respins până şi cererea cea mai dragă — un grajd de curse — n-a mai văzut niciun motiv să se ocupe mai departe conjugal de această germană din nord. mai mult decât le îngăduia. ba. s-a descotorosit de femeia decepţionată. serioasă. şi tânăra soţie a trebuit să recunoască în sinea sa cât de îndreptăţită fusese împotrivirea pe care părinţii ei — cu spiritul lor mai curând orientat spre soliditatea şi capacitatea cuiva — o arătaseră acestei căsătorii pripite. Această amabilitate netedă. îşi făcea de cap. ca pe o stupiditate şi o zgârcenie de origine plebeiană. dânsa o viaţă de familie. Asta i-a călcat baronului pe nervi. a tânărului baron von F… În general. În timp ce soaţa îi făcea reproşuri. cum s-ar zice. repede plictisit. aproape oficială. venea de la stăpâna casei. îndată însă ce se termina predica.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - privinţa ciudăţeniei. că soţul. fără gesturi aspre.

Ba. vânător pasionat şi prieten cu proprietarul acelui district. Căci nu vorbea cu niciuna dintre ele. din piaţă în bucătărie. sfredelindu-le. plin de vicleşuguri periculoase. zilele treceau una după alta. iar baronul fiind în toane bune. după ce lovise chiar pe una dintre ele. când cu degete umede a numărat bilet după bilet. nezdruncinată de tumultul furtunos. La Crescenz. pentru care motiv a poruncit să vină la dânsul şi Crescenz.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - servitorilor. dintr-un pretext întâmplător. nu-i păsa nici de uşile trântite zgomotos. Baronul. magicul miar nu mai era departe. în răstimp de doi ani. Urmările nu au întârziat. dar aici cu totul deplasată. culoarea părului. împărţea camera de servitori. fiindu-le tovarăşe. o 339 . încât lucrurile n-au putut fi aplanate decât cu preţul unei despăgubiri considerabile. mirosul trupului şi purtarea. afară că teancul de bancnote albastre din sipeţel se înălţase de un palmac iar la capătul anului. neîncrezător faţă de meşteşugul scriitoricesc al servitorilor. a preferat să completeze cu mâna lui rubricile. s-a desfăşurat. Robotind. din bucătărie în piaţă. Hazardul însă are burghie de diamant iar destinul. vârstă şi loc de baştină. nu o privea. Nu lua partea nimănui. Indiferentă. să le zdruncine din temelii. împotriva acestor nevinovaţi îşi descărca ea cu violenţă revolta. ceea ce se întâmpla în afara acelei zone împresurate de un zid. în fond îndreptăţită. Numai Crescenz sta ca un cal de birjă în ploaie. nici de neputincioasele explozii isterice. doi ani petrecuţi în capitală s-au prelins pe lângă dânsa fără vreun incident. a trebuit să-şi schimbe jupânesele nu mai puţin de şaisprezece ori. a rezultat că el. ştie adesea să-şi croiască o cale din ungherul cel mai neaşteptat până la cele mai stâncoase naturi şi. a trimis în toate casele formulare extrem de complicate. nici de prânzurile întrerupte. mai dovedindu-se şi — lucru curios! — că ghidul era un unchi al ei. se schimbau mereu numele. dură şi insensibilă ca o maşină. vânase adesea capre negre tocmai în colţişorul alpin al Crescenzei şi că timp de două săptămâni îl însoţise un ghid chiar din satul ei natal. prilejul exterior a îmbrăcat o haină aproape la fel de banală precum era dânsa: după o pauză de zece ani. se ducea cu zel. fără a-i lărgi cumva viaţa interioară.. o dată. i s-a năzărit din nou stăpânirii să decreteze un recensământ al populaţiei şi. Astfel. părea că nu observă cum la făpturile străine cu care. spre completarea precisă a datelor personale. Întrebând-o de nume. nu se sinchisea de nicio inovaţie. greoi şi doar fonetic corect.

La fel. asemănător acelei recunoaşteri spontane cu care un câine. ca tirolezii.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - conversaţie mai lungă. prin coincidenţa lor. Dar convorbirea de cinci minute a produs asupra simţului subteran de mormoloc al acestei făpturi mohorâte un efect ca o piatră într-o mlaştină: abia treptat şi alene apar cercuri mişcătoare care. femeia. pe viitorul stăpân. îşi recunoaşte. Pentru întâia dată. în viaţa cenuşie a Crescenzei. în mijlocul acestui labirint pavat — munţii. să împungă strat cu strat. îi adresase cu adevărat o asemenea cerere — acea intimitate trupească i-a trezit totuşi oarecum simţurile adormite. Nu încape vorbă: întâmplarea asta nu era în sine ceva patetic şi important. în lumea ei lăuntrică. i se supune de bunăvoie şi se ţine pe urmele lui pas cu pas. în cel mai obişnuit gen ţărănesc. din acea clipă. el aleargă după dânsul. ajung încet de tot până la marginea conştiinţei. dintre toate făpturile ce-l înconjoară. din care a ieşit la iveală o nouă surpriză: baronul mâncase cu acel prilej o delicioasă friptură de cerb. chiar în restaurantul unde gătea dânsa.. întâi nehotărât. plină de interes şi cu stângăcie se pleca măgulită când el. La care se adăuga palma jovială aplicată pe dosul ei. Iar Crescenzei — chiar dacă nu cuteza să creadă că acest domn. iar Crescenzei. îi imita dialectul tirolez şi o tot întreba fie dacă ştie să chiuie. ba că o dată şi mâncase o friptură de cerb gătită de dânsa. după ani. învălurându-se greoi mai departe. fie alte năzdrăvănii copilăreşti. în clisa groasă. ceva începu să se mişte. până atunci îngrădită exclusiv de cele cinci noţiuni 340 . şi-i părea supranaturală întâmplarea că tocmai cel dintâi om care-i vorbise. Cenzi dragă. aveau ceva deosebit. cu obrajii îmbujoraţi. iar apoi a expediat-o râzând: „Du-te acum. amuzat de el însuşi. îi cunoştea — aici. datorită unui impuls întâmplător. trecând la un ton glumeţ. şi mai na două coroane pentru că eşti de pe valea Ziller-ului”. apoi tot mai lămurit. elegant şi distins. Sta în faţa lui. care pentru întâia oară dăduse de un om ce-i vorbea de locul ei natal. avusese o conversaţie personală cu o fiinţă omenească. ceea ce. până când. i-a ars o palmă zdravănă pe dosul vârtos. Astfel. totuşi. încăpăţânat de leneşă de gură. într-o bună zi. baronul. îi părea o adevărată minune. În cele din urmă. Toate astea erau nimicuri. în limbaj ţărănesc este un fel de întrebare laconică şi o solicitare. pe acela pe care soarta i l-a aşezat deasupra. îl salută dând din coadă sau cu un lătrat. se desprinse un sentiment nou.

cu lăcomia ţăranului care. a dat să ajungă până la hala pieţei mari. Bineînţeles. De asemeni. împotriva soţiei baronului. să stea de vorbă cu el. ca de pildă: grija deosebită. cu multă trudă. ba. deodată. în chip vădit. biserică şi pat — pătrunsese un element nou. numai în scopul de a târgui o friptură de cerb. baroana trebuia să sune de fiecare dată cel puţin de două ori până ce Crescenz. când abia auzea scârţâind cheia în broasca uşii care da afară. se şi repezea cu zel în calea baronului să-i ia în primire bastonul şi pardesiul. Acesta nu era decât un sentiment complementar celui dintâi: o ură. încât baroana niciodată nu ştia dacă fusese înţeleasă cum trebuie. cu mii de răutăţi mărunte. piaţă. care nici cu gândul nu gândea. parcă dovedeau din capul locului hotărârea ei de a se împotrivi. vatră. treptat însă izbucnind neînvăluită. o dată ce a apucat un lucru nu-i mai dă drumul. lăsând mai departe în seama jupânesei rochiile şi încălţămintea baroanei. tot întrebând. Sau o puteai vedea mai des prin coridoare şi odăi şi. Astfel. Şi aşa. cu care curăţa hainele şi ghetele baronului.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - obişnuite — bani. dar şi aceste caracteristici de început erau neînsemnate. şi dacă 341 . A mai fost nevoie de alte săptămâni şi săptămâni pentru ca un nou gând să odrăslească alături de aceşti muguri dintâi şi dintr-o creştere şovăielnică să capete culori şi forme desluşite.. fie că familiaritatea lui jovială o făcea să resimtă îndoit de acut rezerva plină de îngâmfare a germanei de nord — oricum. o duşmănie înverşunată. O săptămâna sau două s-au scurs până când aceste prime mlădiţe ale simţirii ei noi au înmugurit în lumea ei interioară. să doarmă. prefacerea. Bucătăriei îi acorda o atenţie îndoită. îşi vârî noul element adânc sub piele. care pretindea spaţiu şi dădea cu forţă brutală la o parte tot ce fusese înainte. cu încetineală intenţionată şi cu o vădită lipsă de bunăvoinţă. iar umerii împungeau. începu să opună baroanei. împotriva femeii căreia îi era dat să locuiască. presărată cu mii de spini. îmbrăcămintea ei arăta semne de îngrijire sporită. plină de râvnă. o încăpăţânare. şi care totuşi nu nutrea pentru dânsul acelaşi respect plin de abnegaţie ca ea. a durat un timp până să iasă la iveală. la început vagă. până în hăţişul universului instinctual al simţurilor ei ruginite. să răspundă la chemare. Poruncile le primea mută şi ursuză. nudă. Fie că Crescenz — acum involuntar mai atentă — asistase la una dintre scenele umilitoare în care soţia iritată îl înjosea într-un chip atât de respingător pe baronul adorat.

învioră brusc simţurile greoaie ale Crescenzei. Între timp. am uitat şi eu!” În ochi n-o privea niciodată. din prudenţă. în chiar ultima clipă. din nou plină de neîncredere. Crescenz îi zvârlea în faţă fără pic de regret: „De. fu aleasă şi camerista care s-o însoţească. după aceea. toată seva şi forţa. în vreun ungher. Totuşi.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - cumva. a Crescenzei să fi contribuit şi ea la iritarea femeii. întors de la gară. de altminteri foarte nepăsător. plumbul din mădularele ţepene şi îngheţate se topiră dintr-o dată. Iar seara. apoi înşfacă fără să i se ceară toate valizele şi le cără cu mâna ei la trăsură. Zadarnic îşi hrănea cu brom şi cu veronal enervarea. să-l servească pe baron. călătoria fu în sfârşit hotărâtă. când se repezea nervoasă prin odăi. din străfundurile făpturii ei se ridică acum un sediment ascuns de piatră. într-o sticlă magică. În cele din urmă. că ea alerga de colo până colo prin odăi. în discuţii. Toropeala. poate din teama de a nu-şi putea stăpâni ura.. Cu nervii slăbiţi în urma unei virginităţi prea îndelungi. încât nevasta. Abia venise vorba de pregătirile de călătorie. colorându-i întreaga purtare. când baronul. pentru ca după o jumătate de ceas să apară. Îi plăcea să uite regulat de mesajele şi telefoanele pe care le primea baroana. de la vestea cea electrizantă. un mers vioi. sporind din săptămână în săptămână. avea crize de plâns şi accese isterice şi nu afla la nimeni nici cea mai slabă compătimire sau măcar vreo umbră de sprijin. pe scară în sus şi în jos. medicul îi prescrise o odihnă de două luni într-un sanatoriu. ar fi căpătat brusc încheieturi mlădioase. că domnul îi fusese dat numai ei în grijă. iar când aceasta o întreba. înmâna femeii care-l întâmpinase cu 342 . neînţelegerile casnice prilejuiră scene tot mai supărătoare între soţi. avântat. se dovedea că o cheie importantă se rătăcise. pe când Crescenz avea să rămână singură în locuinţa largă. impetuos. pe neaşteptate. Ca şi cum i-ar fi scuturat laolaltă. la început se împotrivi. propunere pe care soţul. fie un dispreţuitor: „Păi am auzit!” Sau. părea că. înainte să plece stăpâna casei la teatru. răspunsul era fie o clătinare înciudată din cap. pe deasupra amărâtă de indiferenţa soţului şi de ostilitatea obraznică a servitorilor. enervantă. coarda supraîntinsă a nervilor ei. o aprobă cu o îngrijorare atât de subită. o mai întreba o dată. târziu. nefericita se dezechilibra tot mai mult. tot mai exaltată. Vestea aceasta. Nu-i exclus ca îmbufnarea inconştientă. cu atât mai violent i se sfâşie.

Doamne fereşte. Îi aduse laude pentru mâncare. ici-colo îi zvârli câte o vorbă prietenoasă. spre uimirea lui. fiind sigur. înainte de a se lepăda şi de ultimele constrângeri. Apoi însă. aproape delicată. asemeni tuturor animalelor. chiar în casa lui. se trase larg de-a curmezişul şi. a acestei făpturi ciudate — şi. scăpat în sfârşit de eterna corvadă de a da socoteală. începu din nou.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - zel. se scula cu noaptea în cap. atât de animalic neînfrânat. observă chiar la primul prânz că în cinstea sa fusese scos din dulapul cu argintărie serviciul de masă cel scump. cu un suspin de uşurare. Deşi în general neatent. râse către ea exuberant: — Cenzi. cu tonul cel mai neutru. acum baronul nu putu să nu observe atitudinea plină de solicitudine. o chemă la dânsul pe Crescenz şi. în primele zile încă îşi mai impuse o oarecare rezervă. făcute din zahăr. nu râdeau niciodată. stăpân şi slugă. sosi chiar în seara aceea târziu acasă. ceva începu să se smucească forţat. bastonul şi pardesiul şi. în ziua a patra a văduviei lui ocazionale. făcea să strălucească totul. pe amândoi. În jurul buzelor strânse ale Crescenzei care. Dar acea clipă fugitivă de stinghereală trecu repede. iar a doua zi dimineaţa — era onomastica lui — când găsi pregătit un tort împodobit artistic cu iniţialele lui şi cu blazonul familiei. încât baronul. Cu o patimă şi mai exaltată.. ai să mă deprinzi cu răsfăţul. după unele indicii. Gura i se strâmbă. îi porunci să prepare o cină rece pentru două persoane iar apoi să 343 . îi lega un simţământ comun: bucuria de a gusta o linişte încântătoare şi o binefăcătoare neîngrădire. de discreţia Crescenzei. şi zelul taciturn al Crescenzei îi oferea un contrast plăcut cu prea-guralivele primiri ale soţiei sale. îi spuse: „Expediată în regulă!”. binevoitor cum era de fapt. lucru care nu se întâmplă decât în ocazii speciale. Absenţa doamnei măturase atmosfera de norii care o încărcaseră: soţul liberat. neplăcut surprins. izbucni brusc un rânjet atât de făţiş. şi ce mă fac dacă. freca broaşte şi clanţe ca o apucată. şi chiar în zilele următoare. pe deplin celibatar. se ruşină de familiaritatea lui deplasată şi. din obrazul ei luminat tâmpeşte. să-şi facă viaţa comodă. să se lăţească. un lucru nemaipomenit se întâmplă. alcătuia ca prin farmec meniuri deosebit de gustoase şi baronul. Fără altă explicaţie. mi se întoarce nevasta?! Totuşi. nu fu zgârcit în a-şi exprima satisfacţia. Crescenz se aruncă în munca ei cotidiană. fără un cuvânt. trecu în odaia sa.

care tocmai studia rolul Donei Elvira şi căreia îi plăcea să-şi ridice în glumă tandrul prieten la rangul de Don Juan. 344 63 . ba Leporello este numele unui servitor din opera muzicală „Don Juan” a lui Mozart. niciun clipit nu trăda dacă înţelesul adevărat al acestor cuvinte pătrunsese până îndărătul frunţii ei joase. dezgolind larg dinţii de cal cafenii. întorcându-se de la teatru cu o coristă de la Operă. Crescenz primi. Întâia oară. înţelegerea tacită dintre el şi Crescenz fu pecetluită. Văzând până unde merge atenţia acestei făpturi. dar prin el. răvăşit şi necinstit. creat de Da Ponte64. ademenită de armonia vocalelor neînţelesului nume. Corista cea veselă. Şi prin asta. va avea el grijă. străină de dragoste. Dar cât de bine îi ghicise ea adevăratele intenţii. Căci precum acel complice. Tot în zilele acelea. soţului eliberat îi veni involuntar să râdă. cu o surprindere amuzată.. mută. Seara târziu. Crescenz fu învestită cu un nume nou. Chiar dimineaţa o sună să o ajute pe uşuratica intrusă la îmbrăcat. iar capotul de mătase şi papucii baroanei aşteptau gata pregătiţi. ci se dovedi că în camera de dormit patul vecin cu al lui fusese desfăcut ca o invitaţie insolentă. nu numai că găsi masa pusă foarte îngrijit şi împodobită cu flori. se bucura de bucuria lui Don Juan. îi spuse odată râzând: — Cheam-o pe Leporella63 ta! Pe baron îl amuză numele. tocmai pentru că o parodia atât de grotesc pe costeliva tiroleză şi de atunci nu-i mai spunea altfel decât Leporella. ba de trupul unei tinere. stăpânul avea să observe foarte curând. 64 Libretistul operei „Don Juan” a lui Mozart. Crescenz. ridicându-şi ochii. viitoarea divă aruncase pe umerii ciudatei fiinţe un veşmânt verbal care i se potrivea de minune. şi cu umilinţă. parcă dând din coadă.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - se ducă la culcare. apoi însă. porunca. de rest. se uită mirată. la fel această fată bătrâna. Să fi fost numai satisfacţia de a găsi în fiecare dimineaţă patul stăpânei pe care o ura cu înfocare. Nicio privire. se mândrea şi se bucura în chip straniu de aventurile stăpânului. buzele ei subţiri se dădeau în lături. Numele fusese gândit ca o parodie. se bucură de poreclă ca de o înnobilare. venea plecată să primească poruncile înaltului stăpân. De fiecare dată când zburdalnicul baron o striga aşa. şi astfel căzu ultima barieră din faţa complicităţii ei binevoitoare. osificată.

Crescenz deveni dintr-o dată sociabilă. Şi totuşi: suna ciudat de emoţionant şi de surprinzător. printr-o muncă de decenii. chiar după câteva zile. începu să se amestece în vorbăria şi bârfeala precupeţelor. Spre mirarea generală a vecinilor. ca vreo dorinţă inconştientă. te înduioşau. într-o seară. trudinduse şi poticnindu-se. şi curând o a treia. această participare. flecărea cu jupânesele. subtilităţi. îşi croiau anevoie drum spre lumină. vădea o sârguinţă cu totul pătimaşă de a-şi ajuta stăpânul în aventurile lui. Asculta pe la uşi.. cu o mulţumire de codoaşă căreia îi scapără ochii. asexuat. din vremea copilăriei sale. această stare de veghe. din pulberea întunecată a anilor sfărâmaţi. glumea grosolan cu poştaşul. severă. intona unul din acele cântece alpine pe care le cântă păstoriţele din acele locuri la păşune. dar cât de rar îţi dai osteneala să-i observi formele caricaturale şi să recunoşti în acea 345 . Cum propriul ei trup. iscodea pe gaura cheii. văzând cum intră în camera de dormit o a doua femeie. îmboldită de o ciudată surescitare. servitoarele peste drum de odaia ei auziră ieşind pe fereastra. pe urmele paşilor tăi. începu a se încălzi plăcut. se strecura dintre ele. zbura. şi sunetele grunţuroase care. din învelişul lemnos al vechii ei somnolenţe. şi odată. parcă scoase la suprafaţă de dogoarea acelei colaborări fierbinţi — felurite mici vicleşuguri. vioaie. Crescenz. o melodie monotonă. un zumzet curios: cu jumătate de voce huruită. strâmbat de buzele nedeprinse. pe înserat. Ca un condiment îi bucura simţurile amorţite complicitatea aceasta şi parfumul înţepător al atmosferei erotice. uneori depăşindu-te grăbită. treptat. stângace. autor inconştient al curioasei prefaceri a acestei femei înrobite lui. de om ingenios. cotrobăia prin odăi şi paturi. Cu ton frânt de tot. Crescenz încerca iar să cânte. pe scări în sus şi în jos când abia adulmeca vreo pradă nouă şi. fecioară bătrâna. nu o mai supăra. Crescenz ajunse cu adevărat o Leporella şi. pe când luminile din curte erau stinse. căci cine se întoarce vreodată după umbra sa? O simţi furişându-se. săritoare. un soi de om nou. ahtiată după spectacol. Pentru întâia oară. de cercetaş mânat de curiozitate.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - de al alteia? Sau îi pârâia cumva prin simţuri că e şi ea părtaşă tainică? Oricum. apucături de spion. Ieşiră la iveală însuşiri ciudate. altminteri amuţită de mult. bigotă. asemeni acelui băiat dezgheţat. abilităţi. sculpta. ajuns de mult. sleit. credincioasă şi mută. Baronul. era sprintenă. era cel din urmă care să-şi dea seama.

viclean şi primejdios. pe când baronul se întorsese mai devreme acasă. De câte ori o altă femeie trecea pragul. spre tot mai multă străduinţă. uimit.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - schimonosire propriul tău eu! Baronul nu băga de seamă la Crescenz — nimic altceva decât că era totdeauna însufleţită de zelul de a-l servi. jumătate sfioasă. se şi strecura pe uşa întredeschisă. că era cu totul discretă. Odată. se opri în coridor. vedea orice cu ochii lui. — Rog pe domnu’ baron să mă ierte. de adulmecare se ivi la Crescenz. avea asupra lui un efect binefăcător. odinioară atât de adormită. jignită în aşteptările ei. lucra acum tot atât de sprinten şi impetuos precum înainte îi lucraseră doar mâinile. păstrarea distanţei de la sine înţeleasă în toate situaţiile delicate. uneori. El îşi înălţă privirea. Crescenz radia. când baronul se întorcea seara fără vreo însoţitoare tandră. baronul se deprinse să gândească cu voce tare în faţa ei. În animalul de muncă stors şi sleit se trezise un om — un om înnegurat. asculta cu simţurile lui. ba să-i dea în grijă. Un instinct straniu de scotocire. în ochi îi scăpăra şi-i lucea o lumină nouă. de căutare. se încânta de toate plăcerile şi cuceririle lui. zise ea în timp ce mătura cu privirea podeaua. îi dăruia în treacăt mângâierea câtorva cuvinte prietenoase. închis. nu se auzeau chicoteli şi râsete ciudate? Şi iată că Leporella. pentru el. era decepţionată şi. din buzunarul vestei — pentru ea însă.. îi dădea o bancnotă sau un bilet de teatru. jumătate obraznică. fără să se gândească. ici-colo chiar glumea cu dânsa. o trăgea părinteşte de ureche. mulţumită unui entuziasm aproape vicios. aşa cum mângâi un câine. toată viaţa ei. dar e înăuntru fata cofetarului… fată frumoasă… tare-ar vrea să-l cunoască pe domnu’ baron. cu cât semnele încrederii lui erau mai înalte. vigilentă. ba de a le-o lua uneori înainte. frecându-şi mâinile pieziş de şorţ. cu scopul ba de a-i urmări vânătoreşte dorinţele. nimicuri pe care le scotea. dincolo de uşa bucătăriei acelei făpturi. Cu timpul. toate năzuinţele şi toată voinţa ei păreau să fi trecut din propriul ei trup într-al lui. raţiunea ei. Misiuni complicate şi. Şi tocmai muţenia ei. cu atât şi ea îşi încorda puterile spre tot mai multă recunoştinţă. surprins. neliniştit şi intrigant. care de obicei era cu desăvârşire mută. socotit şi preocupat. devotată până la abnegaţie — un adevărat om de încredere. Se întreba dacă trebuie să se 346 . relicve pe care le păstra cu evlavie în caseta ei de lemn.

Crescenz uită cu desăvârşire de soţia absentă. privea într-una. Privea ţintă. Acum. Când.. morocănos şi necăjit. parcă din măruntaiele ei. mi se pare că nici pe tine nu te bucură. smulsese din făptura cea osoasă şi mohorâtă o agitaţie oarecare a spiritului. blondă şi atrăgătoare. Dar ce să-i faci. pământie la faţă. învinse curiozitatea lui de bărbat. Aceasta însă se şi mistuise în bucătărie. până atunci ca de cretă. încet de tot. pe care Leporella o momise cu încetul prin tot felul de încurajări măgulitoare. — Ia s-o vedem un pic! Fata. ori să se amuze de sensibilitatea ei de codoaşă. îmbujorată şi emoţionată de curiozitate. Baronului îi păru drăguţă şi o pofti să ia ceaiul cu dânsul în odaia lui. colorându-i treptat obrajii. n-avem încotro! Iată însă că pe chipul împietrit începu să se agite ceva. din străfund. Dar natura nu face salturi. Chiar dacă presiunea unei patimi înăbuşite. Cu atât mai înspăimântătoare îi fu deşteptarea. asupra ei se abătu un trăsnet din senin. Neştiind dacă trebuie să accepte ori nu. intră cu o scrisoare în mână şi o înştiinţa să pregătească toate. atât de înfricoşător îi sfâşiase lovitura de trăsnet obrazul. ieşi pe uşă chicotind sfioasă şi roşie la faţă şi se tot foia stângace prin faţa elegantului baron. Prinsă între zidurile obsesiei de a-şi servi întrutotul stăpânul pe care-l iubea cu un devotament de câine. cu o grabă surprinzătoare încât victimei ademenite spre aventură nu-i mai rămânea altceva decât să cedeze. fata se întoarse către Crescenz. rămase locului cu gura căscată de spaimă: vestea o înjunghiase ca un cuţit. primejdioaselor îmbieri. pe care adesea îl privise cu admiraţie într-adevăr copilăreasca din prăvălia de peste drum. această gândire nouă. ostentativ. într-un purpuriu intens. Atât de nemărginit. era ca de şaisprezece ani. O convulsie uriaşă se trudea să iasă la lumină. ca şi cum n-ar fi priceput. îngustă. când slujnica o împingea într-una.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - înfurie de o asemenea intimitate neruşinată. încât baronul găsi de cuviinţă s-o liniştească puţin cu un cuvânt de îmbărbătare. strâmbate. într-o dimineaţă. În cele din urmă. Crescenz. — Cenzi. nu ajungea mai departe decât până la cauza cea mai apropiată — înrudindu-se astfel cu instinctul de scurtă durată al animalelor. pompat în sus cu 347 . pentru că a doua zi se întorcea din sanatoriu stăpâna casei. baronul.

Doamna trântea zgomotos uşile. La sosirea stăpânei. De la o zi la alta. lipsită de dragoste. Căci baronul se ferea cu multă precauţie să arate în faţa nevestei 348 . numele intim Leporella îi fu răpit. căci accesele de plâns alternau cu ameninţări şi cu scene de isterie. Crescenz însă se şi întorsese şi începuse să frece o piuliţă de aramă cu un zel deosebit de încordat. mai ţinu piept asaltului de mustrări. oricum. raporturile dintre ei se făceau tot mai de nesuferit. Vreo câteva săptămâni. gustată cu patimă. se repezea prin odăi. prin casă începură iar să bântuie trăsnete şi fulgere. baronul se sperie şi se trase înapoi. cât de nedemn abuzase soţul ei de drepturile sale de stăpân. îndată ce ea ameninţa cu divorţul sau cu scrisori către părinţii ei. Şi. Însă tăcerea ei devenise agresivă şi primejdioasă. în sfârşit. şi răspunse evaziv şi împăciuitor. gata să se rupă. proiectă în spatele neştiutoarei întreaga ură adunată. atât de răutăcios. Dar Crescenz. izvora ceva: gâtlejul tremura de sforţarea silită. Crescenz fu din nou izgonită în bucătărie şi la vatră. o împingea pe femeia fără prieteni. Crescenz se blindase cu totul în vechea-i muţenie. prost dispusă şi. de parcă ar fi vrut să-şi frângă degetele. dintre dinţii scrâşniţi izbucni înăbuşit: — Ba… ba… avem… avvem încotrro… Cuvintele ţâşniră aspru. care până atunci fusese la înălţime.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - izbituri puternice ale inimii. Din bucuria. nerăbdătoare. evită să-i ureze bun venit. încât. stătea ca de lemn şi atât de ursuză răspundea la întrebări încât stăpâna. datorită politeţii lui. plin de mirare. fie că o înciuda nervozitatea făţişă şi nestăpânită cu care el o primise faţă de toată lumea.. Fie că femeia înşelată aflase prin bârfeli din vecini sau prin scrisori anonime. mătura pe fereastră atmosfera de lâncezeală tihnită. împresurată de o duşmănie ascunsă. baronul. în sfârşit. ajungând sus. Şi în urma descărcării violente. fu chemată. Dar tocmai această indiferenţă rece. tot mai adânc în nervozitatea ei înfrigurată. Cu umerii împinşi înainte cu îndârjire. ca o împuşcătură mortală. cu o hotărâre atât de neagră i se încrâncenă chipul schimonosit. rămase cu încăpăţânare în bucătărie şi când. O dată cu întoarcerea soţiei. Rapacitatea ei se simţea frustrată prin reîntoarcerea baronesei. cele două luni de sanatoriu păreau să fi fost prea puţin de folos nervilor ei surescitaţi. îşi întoarse îndată ochii de la ea. de a fi serviabilă. ca un curent de aer. fără voie. printr-o singură privire.

fiecare nerv al făpturii croite grosolan tremura sub încordarea avidităţii. de chin. baronul. Niciodată n-ar fi îndrăznit să rostească vreun răspuns sau vreo vorbă de mângâiere. duse apoi valiza şi puşca jos. încât ferestrele zornăiră până în odaia cea mai din fund. Cu mâna ei. atmosfera de zăduf condensat se descărcă printr-o explozie furtunoasă. către zeul ei subjugat. cuta aceea turbată i se târa din nou până sus. baronul era iarăşi stăpânul. dintr-o încordare excesivă. istovit de scenele dezgustătoare. încă înfierbântat de mânie. pe de mese. Apoi. Şi un râs aspru îi gâlgâi din gâtlej: — Are dreptate domnu’. când el pleca din bucătărie. pe frunte. Numai uneori. Apoi însă. strânse totul din dulapuri. pe când baronul chibzuia în căutarea unui cuvânt de mulţumire pentru zelul ei. dorea să-şi verse focul. îşi pierdu răbdarea. Cu o destindere bruscă zvâcni în sus din indiferenţa lui. să se refugieze la dânsa — erau cele mai fericite ale Leporellei. se repezi în bucătărie la Crescenz. În iadul ăsta nici dracu nu mai poate sta. Dar ea se şi încovoiase şi doar îi şopti 349 . la trăsură. La una din scenele acelea pustiitoare. gonind din odaie în odaie. se furişa în bucătăria ei şi se aşeza pe un scaun tare de lemn. cu obrajii ca sângele. plină de milă. Aşadar. Umilă de şcolar şi trânti vijelios uşa în urma sa: — M-am săturat! Strigase cu atâta furie.. când. În cele din urmă. care tremura toată ca un arc prea înstrunat.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - vreun semn de simpatie pentru Crescenz. Toate astea trebuie să ia sfârşit! Crescenz îl privea încântată. Văzând-o atentă. ca să se uşureze printr-un suspin: „Nu mai pot să îndur!” Clipele acelea — în care stăpânul divinizat căuta. Dar. fără voie se gândi la ghearele încordate ale unei fiare la pândă. — Numaidecât să-mi pregăteşti valiza şi puşca. doar când şi când se uita cu o privire care asculta. privirea i se trase înapoi speriată. Peste buzele strânse ale Crescenzei îşi croise iarăşi drum larg râsul acela viclean care îl înspăimânta de fiecare dată. în sfârşit. şi această participare tăcută îi făcea bine baronului. şi mâinile grele împungeau ura într-o bucată de carne lipsită de apărare sau o fărâmiţau frecând-o de oale şi de tacâmuri. şedea mută şi adâncită în gânduri. trebuie să ia sfârşit! Palpitând de zel. Plec pentru o săptămâna la vânătoare.

cu mutre întunecate. La acestea se adăuga declaraţia bucătăresei Crescenz. el o respinse cu energie şi. cu o intimitate aproape jignitoare: — Să plece domnu’ fără grijă. chemat spre constatare. soba de gaz era de mult scoasă din uz. aşa îl vestea vărul. Un accident din nebăgare de seamă. Voia să-şi depene până la capăt un gând care nu-i dădea pace şil chinuia. Cu fruntea înnourată. cu regret. prin fel de fel de zvonuri. vorbăria aceea însă. fără nicio împotrivire. baronul asculta încurcat. că nu mai fusese posibil să muşamalizeze „scandalul”. duşmănoase. deoarece dimineaţa. Tulburat. medicul legist. singura care rămăsese acasă în seara aceea şi care a auzit cum nefericita ieşise noaptea în vestibul. negre şi 350 . în mai. o coborî iar. baronul află: dimineaţa. laş. rece. La gară îl aştepta vărul lui. După trei zile. nevasta lui fusese găsită moartă în patul ei. baronul înţelese de la prima aruncătură de ochi că trebuie să se fi întâmplat ceva neplăcut. pentru că — din nou se întorcea. se lăsă condus acasă de vărul lui. dar. Baronul începu să tremure. pentru că acum. îl zăpăcea. Condoleanţele lor erau reci ca o lamă de cuţit. Când vărul pomeni de depoziţia Crescenzei. era din păcate exclus. care dospea şi-l chinuia. căci privirea vărului era nervoasă şi îl evita. un fel de greaţă se învălura într-însul. Încă o jumătate de ceas se mai agitară în jurul lui rudele. Dar senzaţia aceasta. iar odaia plină de gaz aerian. dezgustător. declarase de asemeni exclusa orice altă cauză şi făcuse proces-verbal de sinucidere. că fac eu totul. simţi deodată răcindu-i-se sângele în mâini — un gând penibil. în odaia de primire aşteptau rudele. spuse cu menajamente. închis cu grijă.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - răguşit. În urma acestei comunicări. Pe un ton acuzator. Cadavrul fusese ridicat. şi intenţia unei sinucideri se putea recunoaşte din însuşi faptul că nenorocita luase seara veronal. îi spuseră că trebuie să-i aducă la cunoştinţă. După câteva cuvinte pregătitoare. probabil ca să deschidă intenţionat gazometrul. O dată îşi ridică involuntar privirea spre uşa încuiată a odăii de dormit. o telegramă urgentă îl rechema pe baron de la vânătoare. goală şi ostilă. către dânsul tăişul ascuţit al cuţitului — curiozitatea societăţii fusese din păcate aţâţată neplăcut încă dinainte.. servitoarea dăduse buzna pe scări ţipând cât o lua gura: „Doamna s-a omorât!” şi că au comandat o înmormântare discretă.

stătea la înmormântare lângă sicriu. Până şi cele neînsufleţite vorbeau acuzativ şi cu răutate: fiecare mobilă din casă. în toiul compasiunii lor. îi umplea întreaga simţire. încremenirea se frânse. Cineva bătu la uşă. dându-şi seama foarte precis ce impresie de laşitate trebuia să dea această împietrire plină de vinovăţie. A doua zi după înmormântare. oamenii aveau — ori poate numai i se părea? — o ciudată privire cercetătoare. Dintr-o săritură fu la uşă. furişat şi târşâit. unde mirosul dulceag al gazului părea că mai 351 . îl năpădi groaza. acel pas ce-l urmărea ca o stafie şi pe care-l ura. rece şi lipicios ca un melc. pe care-l cunoştea. pentru ca pasul. cu tâmple îndurerate. Zadarnic însă se strădui din răsputeri — muşchii nu i se supuneau. cât mai neutră posibil. îmbrăcat în negru şi tăcut. până ce izbuti în sfârşit să stoarcă dintr-însul: — Nu.. Deodată. dar muşchii nu-l ascultau. o scârbă sau o convulsie îi zgudui tot trupul. Brusc. apoi toţi se retraseră. tremurând ca sub o lovitură surdă. un pas îndesat. Apoi se trânti în fotoliu ca să-şi înăbuşe un gând pe care nu voia să-l gândească şi care totuşi. Voi să se întoarcă. zise vocea din dosul lui: — Vreau numai să întreb dacă domnu’ ia masa acasă ori în altă parte. Baronul se cutremura din ce în ce mai tare. pe care sila îl împiedica să-l accepte. ba şi atunci pe când. Atunci. unul după altul. De trei ori încercă. de torţionari. Prea îi erau acum nesuferite toate feţele. — Intră! zise el tresărind. acum nu mănânc nimic! Pasul se târşâi afară din odaie. îşi simţea ceafa ca înşurubată şi în acelaşi timp pielea din creştet până jos. Rămase deci în mijlocul odăii. Baronul nu avu curajul să-şi întoarcă ochii. gheaţa îi coborâse până în piept. chiar în ceasurile următoare. Gândul acela de care nu putea scăpa. se târa întruna către conştiinţa lui. străbătută de fiori de gheaţă. Din spate se şi auzea un pas şovăielnic. cu mâinile atârnându-i ţepene. În odaia goală. semiobscură.. învârti palpitând cheia în broască. baronul plecă în grabă din oraş. la genunchi. bălos şi scârbos — şi toată noaptea de nesomn îl sâcâi. cu încheieturi obosite. să nu se mai apropie.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - flecare. rămase singur. foarte calmă. dar mai cu seamă din dormitor. tremurând şi fără grai.

a confidentei lui de odinioară. Odată. îşi petrecu timpul. Crescenz stătea mută şi aştepta. multe săptămâni în şir. aşteptând şi aşteptând mereu. Crescenz nu află nimic de prezenţa lui. nu o dată. Aşa încât nu-i mai rămânea decât o singură scăpare: fuga. la vocea ei scârţâită. care tropotea prin locuinţa pustie ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nici cel mai mic lucru. la gară.. pentru că îi lipsea forţa să rupă violent. pe gâtlej. Abia îi auzea pasul şi o nelinişte nervoasă îl cuprindea punând u-l aproape pe fugă. mişcările ei deveniseră iar ca de lemn. întunecată ca o cucuvea. Baronul nu scria şi nu trimitea prin alţii niciun cuvânt. Astfel. acel calm mut şi rece. fu nevoit să-şi adune. forţele. Aşa. Trebuia să se întoarcă acasă. când fu chemat de urgenţă la Viena. ţeapănă. prin mandatarul baronului primea dispoziţii şi bani de cheltuială — de el însuşi nu auzea nimic. cum rupi o funie. într-o stare misterioasă de încremenire. care îl sugruma. să locuiască la hotel şi să nici n-o anunţe pe pasărea morţii. spre a sili degetele înţepenite să învârtească cheia în 352 . În prag. Baronul lipsi toată vara. ca înainte. aproape corp la corp. în furia lui. Pregăti pe ascuns valizele. animalică. Dar coşmarul cel mai de neîndurat. Neavând nicio treabă. căci nu stătea de vorbă cu nimeni. Cu fiecare treaptă a scării pe care o urca tot mai încet. nepăsătoare. nu mai putea suporta acel umblet târşâit. cu complicea probabilă. legătura lor. Îl şi apuca sila doar gândindu-se la ea. pomenise numele ei.. în somn sau treaz.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - stăruie pe toate obiectele. la părul slinos. Nu mai putea vedea. în care o vestea că plecase în Carintia. indiferent. la nişte prieteni. În cele din urmă. când avea să stea faţă în faţă. care sta acasă aşteptând. Faţa i se făcuse mai aspră. nemiloasă. la acea nesimţire tâmpă. era cuprinsă furia împotriva sa. de câte ori apăsa involuntar clanţa ca să deschidă uşa. tremura la fiecare întâlnire cu dânsa. rezolvarea unor chestiuni urgente nu-i mai îngădui baronului să-şi prelungească vacanţa. se opri şovăitor. o mână invizibilă i se ridica mai sus. simţi exact aceeaşi convulsie care-i prilejuia o greaţă apăsătoare. Din secunda în care vărul lui. fără să-i spună vreun cuvânt şi lăsă numai un bilet zorit. mai uscată. şedea toată ziua în bucătărie. la biserică se ducea acum de două ori pe zi. cu toată energia. Toamna însă. Cele două luni printre prieteni intimi mai că-l făcuseră să uite multe — acum însă. pentru aranjarea moştenirii. preferă să vină în taină. cu coşmarul lui. era indiferenţa rece.

Ce se petrecea în afara bucătăriei.. apoi se plecă şi ridică valiza de unde o pusese el. târziu. care-l apuca la apariţia ei. zbârnâi soneria. cu obrajii bărbieriţi cu grijă şi cu o valiză în mână. atâta pătrunsese impetuos în cugetul ei. Cele două-trei porunci pe care era nevoit să i le dea. — Intră singur. Nici el nu rosti o vorbă. La fel aştepta şi baronul. să vadă dacă nu cumva avea să cedeze totuşi acea înspăimântătoare convulsie a groazei. Raţiunea ei obtuză nu pricepea exact ce se întâmplase. Dar nimic nu se îndrepta. le rostea cu faţa întoarsă. Dar intrusul insistă spunând că era servitorul cel nou. îl repezi. totul se prelingea rece peste 353 . Îl sufoca aerul pe care-l respira în aceeaşi odaie cu un strigoi. apoi întoarse iute cheia în uşă. Mut aşteptă. Pentru ea nu-şi mai gătea. liniştitul servitor de casă mare. ca pentru a se ascunde. Din ziua aceea. În muţenie. numai să fie scutit de prezenţa ei. pe scaunaşul ei de lemn. Surprinsă. Când îl văzu. până ce dânsa ieşi. degetele răsfirate le ţinea în aer. ca un câine bătut care ştie că a făcut ceva rău. ca o pasăre străpunsă de un glonte. Dar uită să-i spună vreun cuvânt de bun venit. Crescenz aştepta. că şi ţâşni din bucătărie. apoi se întoarse în bucătărie şi trânti uşa cu zgomot. o clipă rămase neclintită. baronul nu mai fu nevoit să se adreseze Crescenzei. fără să-i adreseze vreun cuvânt. Încă înainte s-o vadă. aştepta întâiul fluierat al stăpânului. sentimentul neplăcut din el îşi şi fâlfâia aripile. o clipă rămase locului. afară. Apoi mâna îi căzu. cu ochi sfioşi. Crescenz voi să-i facă vânt. palidă apoi. privind pe fereastră. Crescenz abia auzi răsucindu-se cheia. Nu se atingea de micul dejun.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - broască. Mută îi duse Crescenz valiza în odaie. Aceasta fu întâia lor revedere după luni de zile. doar atât că stăpânul şi dumnezeul ei o evita şi n-o mai voia. Servitorul rămase. Între timp. pe coridor. toate poruncile i le transmitea prin bătrânul. Crescenz şedea toată ziua cufundată. în fiecare dimineaţă evada din casă grăbit. Şedea numai şi. Mut venea în urma ei baronul. În faţa uşii stătea un bărbat liniştit. A treia zi de la sosirea baronului. cu părul cărunt. şi lipsea până seara. Orice mâncare o dezgusta. Crescenz se făcu albă ca varul. ea nu află niciodată. numai auzindu-i pasul. că domnul îi poruncise să vină la ora zece şi dânsa să-l anunţe. ocolea pe toată lumea.

. când şi-a întors capul să-i dea o indicaţie. că fiinţa asta încuiată. ca într-o izbucnire de mânie. are doar impresia că femeia e o fiară sălbatică şi foarte uşor ar fi în stare să facă rău. Mişcările i se împietriseră cu totul. răspunse că n-ar şti nimic precis. acum se încăpăţâna să stăruie în părerea sa. Făcu o mutră ciudată. dar de. ce persoană periculoasă este.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - dânsa. nu putea să ştie nimic. Acesta însă. Iar când lucra. şi în sfârşit bâigui că-l roagă pe domnul să nu-l considere ridicol. Involuntar. Servitorul se mai plânsese de firea posacă a acelei „ţoape tiroleze”. Şi de atunci se teme de ea. Faţa i se făcuse tăioasă şi ascuţită. Ce-i drept. Aproape totdeauna stătea ca un buştean. servitorul intră într-o bună zi în odaia stăpânului şi. După aceste două săptămâni. concediaz-o pur şi simplu în numele meu. servitorul îşi înmuie afirmarea. Starea asta apăsătoare dură două săptămâni şi pe Crescenz o roase ca o boală. cum o numea el dispreţuitor şi-i propusese baronului s-o concedieze. pe scăunaşul ei. părul de la tâmple încărunţise subit. îşi încheie omul raportul. privind mută înainte-i. o făcea cu sălbăticie. 354 . Dar pe când data trecută servitorul se îndepărtase cu o plecăciune. Baronul şovăia. Dar dacă are să se mai poarte o dată urât cu tine. ca valul pe o stâncă. Auzise ceva precis? I se raportase vreo suspiciune? Simţea cum degetele începeau să-i tremure şi repede puse ţigara jos. răutăcioasă. Îl întrebă ce vrea să spună cu asta şi cum să-i interpreteze spusele. oarecum neplăcut impresionat. că el nu ştie să spună altcum… dar lui îi e frică de dânsa. baronul se sperie de acest avertisment. nu dă la iveală nimic. încurcată aproape. Cu o zi înainte. eu zic aşa. Dar faţa bătrânului era cu totul naivă — nu. baronul îşi dădu seama că dorea să-i comunice un lucru important. — Domnul baron nu ştie. din aşteptarea lui timidă. ba îi e frică şi să se atingă de mâncarea gătită de dânsa. i-a surprins pe neaşteptate privirea — desigur. despre o privire nu se poate spune nimic. baronul aruncă o privire bruscă spre acuzator. pentru ca nu cumva ea să schiţeze în aer emoţia mâinilor lui. dar era ca şi cum ar fi vrut să-l înhaţe de gât. Apoi deodată îşi încordă voinţa şi se hotărî: — Mai aşteaptă. se prefăcu întâi că nu-i aude propunerea. pe fereastra goală. Nu vorbeşte nimic. ar putea să facă şi-un omor! Speriat. e de nesuferit şi că domnul baron nici nu ştie ce persoană periculoasă ţine în casa lui.

Şi pentru a-şi ascunde jena. Şi rămase cufundată în mutismul ei chiar şi atunci când baronul. ce s-a întâmplat? întrebă el. sfredelea covorul cu privirea. Ochii şi-i aţintea pe covor. după dejun. indignat. aşteptând o singură vorbă. rosti greoi: — Numai atâta am vrut să ştiu. Baronul se înspăimântă. Cenzi. Neplăcut surprins. jovial şi prietenos. uşor scârbit de rolul înjositor al linguşitorului — rol ce trebuia să-l joace în faţa unei slugi — tăcu obosit. pasul apăsat. azvârli dintr-însa. Ca un craniu de mort. că nu trebuie să ia lucrurile prea în serios. bâlbâindu-se. Dar nu mai departe decât a doua zi. abia intrase în odaia lui. că cineva bătu la uşă. nemişcată.. chiar domnu’ baron i-a poruncit lui Anton să mă concedieze. brutal. Da. îşi ţinea capul aplecat ca un taur. văzând cum pasul înfricoşat al făpturii călcate în picioare se opri umil la marginea covorului. Începu să îndruge. Crescenz însă. Expulzase cuvintele dur. baronul le resimţi ca 355 . Dar nu reuşi s-o spună cum ar fi dorit. care nu venea. baronul se sculă. livid. Un vag sentiment de milă se amesteca în groaza lui. se încuraja el. În cele din urmă. aşa cum îi veneau la gură. Crescenz nu se clintea. Nu se aşteptase să se întâmple chiar atât de curând. — Ei. Poate de Crăciun — şi speranţa unei liberări îi şi făcu bine sufleteşte. când am să fiu plecat. Cel mai bun lucru ar fi. aşa cum arunci cu piciorul ceva zgomotos. Orice îi amintea de făptura asta misterios de primejdioasă. uscat. spunea că domnu’ mă concediază. surdă la toată vorbăria lui amabilă. cu umerii ridicaţi. îşi dădu osteneala să pară că nu ştie despre ce e vorba. palid. aşa e cel mai bine. se şi târşâi înăuntru. de Crăciun. atât de urât de dânsul şi car e-l urmărea totdeauna până şi în vis. Cu o stăruinţă îndârjită. să se întâmple în lipsa lui.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - Servitorul se înclină şi baronul răsuflă uşurat. dacă domnu’. Distrat ridică ochii de pe ziar şi mârâi: — Intră! Şi iată. întrebarea sunase tăioasă şi rea. obrazul osos se bălăbănea deasupra trupului negru. În sfârşit. chibzuia el. îi întuneca ziua. — Servitorul m-a concediat. că n-are decât să se înţeleagă cu restul personalului şi câte şi mai câte.

întregul teanc de bancnote îngrămădite. Era o casetă din lemn sculptat. orice milă. nici în vreo altă odaie. când baronul se întoarse de la Operă şi căută pe birou scrisorile sosite între timp. confirmă nepăsător: da. la ultimele cuvinte îşi propti privirea asupra femeii care. chiar aşa. Toată ura. atunci. din cele ţărăneşti. în ce-l priveşte personal. ba se va şi strădui să revină asupra concedierii. foarte hotărât să nu dea îndărăt de frica vreunei aluzii ascunse. Seara. vrea să-l ameninţe. probabil speriaţi de lumina de magneziu. cele câteva cărţi poştale de la vânătoare. dintr-o dată. schimbându-şi cu totul tonul.STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - o împunsătură în nervii săi iritaţi. o înălţă acum de pe podea. adunându-şi cu putere întreaga voinţă. Nedumerit. printre ele un instantaneu făcut în Tirol cu douăzeci de ani în urmă. Nu era încuiată. aşezate curat şi ordonat. se evaporă din el orice laşitate. îşi târşâi paşii de lemn afară din odaie. şi o fixă cu toată tăria. Dacă însă ea va urma să se poarte urât cu servitorul. se mai trudi să răspundă. Servitorul se oferi numaidecât s-o aducă pe duşmană ca să dea socoteală. două bilete de teatru. aşa credea el. un inel de argint. cu umerii căzuţi. toate mărunţişurile pe care Crescenz le primise vreodată de la dânsul. observă ceva pătrat şi străin. cu glas stins. cu răceala profesională ce şi-o însuşise în minister. Plec… Nu vreau să-l mai supăr pe domnu’… Încet. — Mulţu… mesc. fireşte. Brusc. Era o ameninţare? O provocare? Şi. baronul împinse de o parte caseta. se aflau în ea. Şi.. Ieşi să-l întrebe pe servitor ce căutau lucrurile acelea ale Crescenzei pe biroul lui. da. în clipa când vede haita ogarilor ţâşnind din tufiş. toată scârbă acumulată de-a lungul multor săptămâni se îmbinară arzător cu dorinţa de a sfârşi o dată. era numai privirea unui animal rănit de vânător. în adevăr. Dar Crescenz nu putu fi găsită nici în bucătărie. Făcu lumină. priveau cu aceeaşi expresie de câine lovit şi bătut ca şi câteva ceasuri înainte. Dar privirea pe care Crescenz. a vreunei familiarităţi. care se aruncase de pe pod în canalul Dunării — cei doi bărbaţi încetară 356 . Abia a doua zi — când un raport al poliţiei anunţa sinuciderea unei femei de vreo patruzeci de ani. el dăduse mână liberă servitorului să dispună de treburile gospodăriei. când îşi luase rămas bun. fără să mai privească înapoi. îi dorea binele. va fi nevoit să renunţe la serviciile ei. şi pe care ochii ei. sfioasă.

STEFAN ZWEIG – LEPORELLA - să întrebe unde dispăruse Leporella.. 1919 357 .

Fiindcă întâmplarea asta e. Am vorbit apoi de lucruri indiferente. ca să găsesc în ele clienţi de altădată. atât mă ruşinasem că în vechea noastră întreprindere. gravuri vechi şi tablouri. de când valoarea banului se volatilizează ca gazul. Îmbogăţiţii de război şi-au descoperit deodată o pasiune pentru madone gotice şi pentru incunabule. dar abia îşi rosti numele cu un uşor surâs. de când fac comerţ cu obiecte de artă. cu care înainte nici măcar în Nord un negustor ambulant nu şi-ar fi încărcat cotiga. pot spune. cea mai ciudată din câte am întâlnit în activitatea mea de treizeci şi şapte de ani. care nouă ni se păreau pe vremuri demne de respect — dar speţa asta de calitate proastă ne-a învăţat să considerăm un minunat incunabul veneţian doar ca echivalent al unei sume de dolari şi un desen de Guercino. Deodată. care salută politicos şi apoi înclină capul privindu-mă încă o dată ca pe un bun cunoscut. mi-a trecut prin gând să scotocesc prin vechile noastre dosare. În prima clipă nu l-am recunoscut. pe care taicămeu o preluase de la bunicu. Împotriva energiei penetrante a acestor fanatici ai cumpărăturilor. spuse fără nicio legătură: — Trebuie să-ţi povestesc de unde vin acum. şi miam adus aminte numaidecât. Şi astfel. Încât e din ce în ce mai greu să procuri într-una marfă nouă. rezistenţa nu e de niciun ajutor. mai ales în ziua 358 . Ştii probabil şi dumneata cum merge acum în comerţul de artă. la care adesea în timp de pace frunzăream şi cumpăram vechi cărţi de artă şi autografe. O asemenea listă de clienţi este totdeauna un fel de cimitir. Scuză-mă că folosesc cuvântul „marfă” pentru lucrurile astea.STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - Colecţia invizibilă (Un episod din inflaţia germană) La a doua staţie după Dresda. în compartimentul nostru se urcă un domn vârstnic. În această încurcătură.. Ba chiar trebuie să te aperi ca să nu-ţi golească odaia şi casa. peste noapte sărăcisem iarăşi cu totul şi aş fi coborât bucuros obloanele. ca incarnaţia câtorva bancnote de o sută de franci. cărora poate le-aş fi putut subtiliza câteva copii. era unul dintre cei mai de vază anticari din Berlin. Se cuibăreau ici-colo câteva rebuturi jalnice. chiar dacă ai fi vrăjitor tot n-ai putea să le satisfaci cerinţele. Ar vrea să-ţi cumpere până şi butonii de la manşete şi lampa de pe birou.

STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - de azi. unul dintre nemţii aceia ai lui Menzel sau Spitzweg65. pe colo. nu-mi puteam aminti ca el să fi trecut vreodată pragul magazinului nostru în timpul activităţii mele de treizeci şi şapte de ani. de asemenea. pe vremea când pentru un taler puteai încă să-ţi cumperi o mulţime de splendide gravuri în lemn germane. Corespondenţa data. dar totdeauna şi cu titlul ceremonios: Fost consilier silvic şi economic. ca specimene unice. fără exagerare. ale noilor îmbogăţiţi. şi afară de asta 65 66 Pictori germani din secolul al XIX-lea. locotenent în retragere. nu ne mai adresase nicio comandă şi nu ne mai ceruse. dacă mai era în viaţă. Dar deodată am dat de un teanc de scrisori de la cel mai vechi client al nostru. avutul la licitaţie sau muriseră. zgomotos lăudate. Acestea. îşi adunase pe nebăgate de seamă o colecţie de stampe care ar putea să ocupe un loc de frunte printre acelea. şi la puţinii care mai rămăseseră în picioare nu era mare lucru de sperat. trebuia deci să fi purtat în cârcă cel puţin optzeci de ani. de mult dispăruţi. nu mi-a fost de mare folos: cea mai mare parte dintre cumpărătorii noştri de odinioară trebuiseră să-şi cedeze. ca amator de gravuri vechi. Aceste documente curioase erau semnate nu numai cu numele lui. ca să nu dea naştere la vreo greşeală. Parcurgând meticulos comenzile lui. de la izbucnirea războiului mondial. vechi de aproape şaizeci de ani. şi care abia s-au mai menţinut până în vremurile noastre pe ici. a circulat până în 1873. din 1914. învechit şi grotesc. prin oraşele de provincie. cu sume mici de mărci şi de pfenigi. el fusese clientul tatălui şi bunicului meu: totuşi. decorat cu Crucea de Fier clasa întâi. fiece sumă era menţionată de două ori. Dar acest zgârcit grotesc şi caraghios dovedea. o neobişnuită isteţime. dintre care primele vorbeau încă de Silbergroschen66. Ca veteran din ’70. 359 . iar sumele subliniate cu rigla şi cu cerneală roşie. de mult. scrise curat.. de aproape şaizeci de ani. Într-adevăr. Scrisorile lui erau caligrafice. Veche monedă germană. Căci numai ceea ce cumpărase de la noi timp de o jumătate de secol. nicio informaţie. precum şi utilizarea exclusivă a forzaţurilor desprinse din cărţi şi a plicurilor ieftine arătau meschinăria şi pasiunea fantastică pentru economie a unui provincial incorigibil. Totul arăta că era un om ciudat. reprezenta astăzi o valoare uimitoare. mi-am dat seama că acest mic provincial. o competenţă desăvârşită şi un gust rafinat. de care îmi uitasem cu totul tocmai pentru că.

În orăşelul acela pierdut. de la mica gară pe strada principală. E drept că din 1914 nu mai primisem nicio comandă din partea lui. tot atât de avantajos. mi se părea aproape imposibil ca în vreuna dintre casele acelea banale şi de prost-gust. Dar m-a rugat amabil să aştept. Chestiunea mă interesa. mai curând zidar şi om de afaceri. pe când pornisem agale. strălucea placa de metal a unui administrator poştal.. cu o boneţică neagră. colecţia lui trebuia să se afle în posesia moştenitorilor săi. Se afla la etajul al doilea al unuia dintre acele imobile de provincie ridicate la iuţeală şi pe sponci de vreun antreprenor speculant. aşa că omul acela ciudat mai era desigur în viaţă. pe cap. Acolo. la dreapta. iar eu eram prea la curent cu tot ce se petrecea în comerţul cu obiecte de artă. domnul R… din Berlin. apoi deodată o voce puternică. Mirată şi cam bănuitoare. în casa aceea patriarhală. la al doilea etaj. La primul etaj locuia un croitor. gălăgioasă de bărbat: — Ah. să locuiască posesorul celor mai frumoase desene de Rembrandt şi al unor serii complete de gravuri de Dürer şi de Martegna. ca să fi trecut cu vederea vreo licitaţie sau vreo vânzare secretă a unor obiecte atât de valoroase. sau dacă nu. nu fără să-mi bată puţin inima.STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - era probabil că adunase cu toptanul. curată. în sfârşit. de la anticariatul cel mare… să intre. o vizită părea un eveniment. de-a dreptul spre unul dintre cele mai imposibile orăşele din Saxonia. spre mirarea mea. era tăbliţa de porţelan cu numele consilierului silvic şi economic. În mijlocul odăii 360 . şi am plecat îndată. la stânga. Totuşi. la oficiul poştal mi s-a răspuns — la întrebarea dacă locuieşte acolo un consilier silvic şi economic cu cutare nume — că domnul cel bătrân mai trăieşte într-adevăr. apoi la cartea de vizită. pline de vechituri mic-burgheze. chiar a doua zi. Mi-am scos pălăria şi pardesiul şi am intrat. să intre… mă bucur mult! Şi băbuţa s-a întors cu paşii ei mărunţi şi m-a poftit în salon. ca să fiu sincer. I-am înmânat cartea mea de vizită şi am întrebat-o dacă pot vorbi cu domnul consilier. a luat carte de vizită şi a intrat. Nu mi-a fost greu să-i găsesc locuinţa. şi am pornit să-l descopăr încă înainte de prânz. prin anii şaizeci. om de treabă. Am auzit-o şoptind încet. bătrâna s-a uitat întâi la mine. şi de pe la alţi negustori şi de pe la licitaţii. foarte bătrână. adică aseară. Am sunat timid şi îndată s-a arătat o femeie cu păr alb.

niciodată nu mi-am putut stăpâni un fel de ruşine şi de jenă. într-un fel zgomotos şi familiar. abia mâna mea o atinsese pe a lui. încă din copilărie. I-am spus că nu m-a înţeles. şi am observat o transformare ciudată pe faţa bătrânului. Totdeauna. îmi închipui eu de ce ai venit pe la mine… în biata noastră Germanie ruinată afacerile merg prost acum. stufoase şi zbârlite. mi-a spus râzând cu tot obrazul. Dar când am vrut să i le apuc. evident spontan şi sincer de primire bucuroasă. m-am simţit stingherit în prezenţa unui orb. într-o haină de casă. Dar acest gest. şi atunci îşi aduc aminte iar domnii cei mari de vechii lor clienţi şi caută vaci de muls… Dar. Stătea tot drept şi rigid 361 . drept şi înalt. cu mustaţa stufoasă. un om bătrân dar încă vânjos. bieţi pensionari bătrâni. mi-am dat seama după ţinuta orizontală şi imobilă a braţelor.STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - modeste. Nu mi-a ieşit nici cu un pas înainte. stătea. I-am corectat îndată afirmaţiile. Nici de data asta. Dar orbul nu m-a lăsat mult timp pradă impresiilor mele stranii. ca să-i strâng mâinile. Nu mai facem nici doi bani de când aţi ridicat nebuneşte preţurile… oamenii ca mine au fost scoşi din joc pentru totdeauna. contrasta cu atitudinea lui ciudat de rigidă. noi. pe jumătate militărească.. că mi-a şi scuturat-o cu căldură şi a reînnoit salutul. o adevărată minune că se mai rătăceşte câte unul dintre domnii cei mari de la Berlin în văgăuna noastră… Dar când unul dintre domnii negustori ia trenul. teamă mi-e că n-ai prea nimerit-o. dându-mi seama că un om e viu şi ştiind totuşi că nu mă percepe aşa cum îl percep eu. încheiată cu brandenburguri. Abia rostisem cuvintele „unuia dintre cei mai cunoscuţi colecţionari din Germania”. trebuie să fim prudenţi… La noi e o vorbă: atenţie la porţi şi la buzunare când vin ţiganii… Da. în clipa următoare înţelesesem totul: omul era orb. că mâinile lui nu le căutau pe ale mele. n-am putut să-mi înăbuş un sentiment de spaimă văzând ochii aceia stinşi privind în gol sub sprâncenele albe. că n-am venit să-i vând ceva ci. n-am vrut să pierd ocazia de a prezenta respectele mele unui vechi client al casei noastre şi unuia dintre cei mai cunoscuţi colecţionari din Germania. ci le aşteptau. — O vizită rară. la început. Îmi întinsese prietenos amândouă mâinile. nu mai sunt cumpărători. şi a trebuit — cam surprins — să vin până lângă el. suntem mulţumiţi să avem pe masă pâinea de toate zilele. aflându-mă în apropiere. cu mine.

a făcut gestul rugăminţii insistente. şi pe urmă să luăm împreună cafeaua? Atunci are să fie şi Annemarie. La ora trei.. un semn pe care la început nu l-am înţeles. când mă voi întoarce. — Fireşte. dar acum atitudinea lui exprima mulţumire şi mândria. Bătrânica stătea lângă el şi ascultase convorbirea cu un zâmbet prietenos şi amabil. când colecţionezi şaizeci de ani. fără urmă de tonul milităresc şi răstit de mai înainte. nici măcar în Berlinul dumitale îngâmfat… câteva piese cum nu pot fi mai frumoase nici la „Albertina”67 şi nici în blestematul de Paris… Da. altfel nu putem termina. căci nu e vorba de trei sau cinci piese. apoi mi s-a adresat mie cu o voce veselă. bătrânul şi-a întors faţa de la mine. domnii berlinezi n-au niciodată timp. Dorea să refuz o examinare imediată. Necăjit ca un copil căruia i s-a luat jucăria preferată. dar că nu pot să o fac decât la ora trei. ca şi cum ar fi vrut să spună: „Ai auzit?”. blând şi chiar tandru. dar nici nu-l întrebi pe domnul dacă are timp acum să vadă colecţia. Atunci am înţeles-o. Deodată ridică mâinile rugător spre mine şi în acelaşi timp face din cap o energică mişcare de negaţie. Dar acum va trebui să-ţi faci timp. ia dă-mi cheia de la dulap! Acum s-a întâmplat ceva neaşteptat. fără ca soţul ei să bănuiască. Şi încă o dată. fiecare de un alt maestru şi niciuna pe jumătate goală. Ai să vezi ceva ce nu poţi vedea în fiecare zi. i-a atras ea atenţia. ajungi să ai lucruri ce nu se găsesc pe toate cărările. Apoi se apropie de bărbatu-său şi-i pune uşor amândouă mâinile pe umeri. 67 Vestită colecţie de gravuri. Luise. Herwarth. — Bine. din Viena. Dar fii exact. I-am spus că va fi o plăcere şi o cinste pentru mine să-i văd colecţia. a mormăit. foarte frumos din partea dumitale… Dar nici să zici că ai făcut drumul degeaba n-aş vrea. 362 . ci de douăzeci şi şapte de mape. — Asta e foarte. aici. S-a întors spre locul unde o bănuia pe nevastă-sa. N-ar fi mai bine să-i arăţi domnului toate lucrurile după-masă. şi am inventat pe loc o invitaţie la masă. ea se pricepe mult mai bine şi te poate ajuta. E aproape de prânz. Deci.STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - în mijlocul odăii. Şi după-masă trebuie să te odihneşti un ceas. după ce sfârşise de vorbit. asta ţi-a ordonat-o doctorul categoric. ci dimpotrivă.

voia cu tot dinadinsul s-o pornească împreună cu ceilalţi contra Franţei. — Să ştii că are să-ţi facă plăcere — sau ai să te necăjeşti. fireşte. cu atât mai mult mă bucur eu. îmbrăcată simplu. când eram gata să ies. Altminteri. nu? — Desigur. a intrat o fată mai în vârstă. cu toate că avea şaptezeci şi şase de ani. să vină să vă ia de la hotel înainte de a vă întoarce la noi? E mai bine din… din mai multe motive… Luaţi masa la hotel. începu. apoi emoţia ia stins cu totul lumina ochilor. Aşa suntem noi. a bâlbâit cu o voce înăbuşita de tot: — N-ar putea… n-ar putea fiica mea. până de 363 . să vă arate colecţia. i-am răspuns. m-am prezentat şi i-am spus că sunt gata să merg numaidecât cu ea ca să cercetez colecţia.STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - Şi din nou mi-a întins mâna în gol. are să fie o plăcere pentru mine. şi colecţia… colecţia… nu mai este completă… lipsesc mai multe piese… din păcate. şi când a aflat că armata nu înaintează repede. destul de multe… Iar a trebuit să-şi tragă răsuflarea. mă bucur. aşa ca în 1870. tocmai când terminasem prânzul în micul restaurant al hotelului din piaţă. Bătrânica m-a întovărăşit până la uşă. s-a agitat grozav şi pe urmă răul s-a precipitat. De câte ori făcea o sforţare şi încerca să vorbească. Annemarie.. e încă voinic de tot. roşind brusc şi cu aceeaşi timiditate şi stinghereală pe care le observasem la mamă. De fapt. Dar. Şi cu cât te necăjeşti. M-am dus spre dânsa. după un ceas. Acum. oprindu-se şi încurcându-se mereu: — M-a trimis mama la dumneavoastră… Mi-a povestit tot şi… avem să vă facem o mare rugăminte… Adică am vrea să vă prevenim înainte să veniţi la tata… Tata are să vrea. roşeaţa aceea nestatornică şi neliniştită i se ridica până la frunte şi îşi mototolea rochia cu mâna. căutând parcă pe cineva. părea stingherită şi speriată. colecţionarii: totul pentru noi şi nimic pentru alţii! Şi mi-a strâns încă o dată mâna cu putere. Şi înainte. Am văzut îndată că îi vine greu. Şi într-adevăr. m-a întrebat dacă nu poate să-mi spună mai întâi câteva cuvinte. În fine. vederea lui era ades tulbure. apoi m-a privit brusc şi a zis în grabă: — Trebuie să vă vorbesc sincer de tot… Cunoaşteţi timpurile şi veţi înţelege totul… Tata a orbit de tot după izbucnirea războiului. Tot timpul băgasem de seamă că nu se simţea în apele ei.

azi. încât îi primeam depreciaţi. Şi aşa. La început am făcut economii mai mult decât înainte. şi cu cât aude de preţuri mai mari. milioanele nu mai erau decât hârtii fără valoare. Toate astea nu i le citim în gazete. ce însemnau ele când de şaizeci de ani tata a cheltuit fiecare pfenig ce-l putea pune deoparte numai pentru gravurile lui! Şi într-o bună zi ne-am pomenit că nu mai aveam nimic… nu ştiam ce să mai facem… Şi atunci… atunci… mama şi cu mine am vândut o piesă. cu toate că primeam preţuri de milioane… Până să ajungă la noi. şi atunci i-a rămas ca singură bucurie colecţia. încet-încet. s-a dus pentru un trai sărăcăcios. şi negustorul trimitea totdeauna banii atât de târziu. multe mii de mărci pentru ea. un acvaforte de Rembrandt. Pe urmă. Tata n-ar fi permis asta nicicând. ca să nu se emoţioneze. totul se dă pe 364 . nu mai vede nimic. dar în fiecare după-amiază scoate mapele. Aşa că a trebuit să mai vindem o piesă şi încă una. dar şi acolo ne înşelau. mereu în aceeaşi ordine. Dar ştiţi cum se topesc acum banii… Depusesem întregul rest la bancă. când aţi venit… căci dacă va deschide mapele. am încercat la licitaţii. tata nu mai înţelege nimic despre preţuri şi despre timpurile astea… nu ştie că am pierdut tot şi că din pensia lui nu poţi trăi nici două zile pe lună… pe deasupra.. Pe urmă am început să vindem — bineînţeles.STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - curând mai putea umbla ceasuri întregi chiar la vânătoarea lui dragă. dar el habar n-are ce prost merg lucrurile. dar după două luni îi terminasem. bărbatul surorii mele a căzut în război şi soră-mea a rămas cu patru copii mici… Dar tata nu ştie nimic de toate dificultăţile noastre materiale. dar degeaba. se uită la ea în fiecare zi… adică nu se mai uită. De aceea s-a speriat aşa mama. dar. pentru numele lui Dumnezeu. cu excepţia câtorva piese valoroase. şi trebuie totdeauna să-i citesc din gazetă despre toate licitaţiile. de asemenea nu ştie că am pierdut războiul şi că am cedat Alsacia şi Lorena. ca cel puţin să pipăie piesele una după alta. Negustorul ne-a oferit multe. cu atât e mai fericit… fiindcă… asta e groaznic. nu bănuieşte ce greu e să faci rost de ceva alimente la negru. Piesa pe care am vândut-o era foarte preţioasă. Acum însă s-a isprăvit cu plimbările. nu ne atingeam de colecţia lui iubită… Am vândut puţinele bijuterii pe care le aveam. şi noi speram să ne ajungă ani de zile. ce era mai bun din colecţia lui. pe care de zeci de ani o ştie pe de rost… Nimic altceva nu-l mai interesează azi. Şi tata nu ştie nimic.

STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - faţă… în vechile passe-partout-uri pe care le cunoaşte pe fiecare după pipăit. doar nu e niciun om pe care tata să-l fi socotit demn de a-i arăta comorile… Şi iubeşte fiecare foaie cu o dragoste atât de fanatică. — Astăzi Herwarth nici n-a putut dormi. am promis să tac şi să fac tot ce voi putea. vă rog… Şi deodată. Poate că i-am făcut o nedreptate. atât era de nerăbdător 365 . dumneavoastră sunteţi primul căruia vrea să-i arate mapele. încât nu-şi dă seama de schimbare când le pipăie şi numără (ordinea lor o are perfect în memorie). Am pornit împreună. Bineînţeles. înşelaţi fără scrupule de inflaţie.. ne desluşise paşii încă de când eram pe scară. am putut vedea mulţi oameni escrocaţi mârşav. nu-i nimiciţi bucuria asta! Toate acestea erau spuse atât de mişcător. fata a ridicat mâinile. ajutaţi-ne să-l facem să creadă că toate foile pe care vi le va descrie se mai află acolo… n-ar supravieţui dacă ar bănui ceva. de când a murit directorul cabinetului de stampe din Dresda. am băgat reproduceri sau alte foi asemănătoare în locul celor vândute. În acest biet orăşel. lucru ce mi-a întărit şi mai mult hotărârea să le ajut până la capăt. De aceea. vechi de sute de ani. şi ochii îi luceau umezi. i s-ar frânge inima dacă ar bănui că de mult au dispărut toate de sub mâinile lui. Am urcat scara şi abia deschisesem uşa că am şi auzit venind din odaie vocea veselă şi gălăgioasă a bătrânului: — Intraţi! Intraţi! Cu auzul ascuţit al orbului. De ani de zile. am mai aflat cu indignare cu ce sume derizoriu fuseseră trase pe sfoară bietele femei naive. fiind negustor. în schimbul unui mezelic — dar aici soarta făurise ceva deosebit. dar n-am avut încotro: trebuie să trăim… şi vieţile omeneşti — cei patru copii orfani ai surorii mele — sunt doar mai importante decât nişte foi imprimate… De altfel. Doamne. care mă emoţiona cu deosebire. cum povestirea mea nu o poate exprima. Şi azi… azi ar fi poate ziua lui cea mai fericită. oameni cărora li se răpiseră bunurile familiale. — …Vă rog… nu-l nenorociţi… nu ne nenorociţi… nu-i distrugeţi ultima iluzie. până în ziua de azi nu i-am ştirbit cu asta nicio bucurie. vă rog… vă rog în genunchi. doar de ani de zile aşteaptă să arate unui cunoscător stampele lui favorite. Pe drum. asta îi face aceeaşi plăcere ca atunci când le vedea cu ochii. E fericit să poată răsfoi mapele lui — trei ceasuri în fiecare după-amiază — să vorbească fiecărei piese ca unui om.

atente. şi te îngrozea ca un strigoi să vezi cum arăta cu unghia. Iar în ochii lui cei cu pupile moarte a apărut deodată — era reflexul hârtiei sau strălucire interioară? — o răsfrângere de raze. cu vârfuri de degete grijulii. Ei. O singură aruncătură de ochi a fiicei sale o liniştise cu privire la consimţământul meu. acela părea fără contur. fără urmă de bănuială. a scos din mapă un passepartout în care se afla înrămată o foaie de hârtie goală. întreaga-i faţă exprima magic gestul unei priviri atente. Mă treceau fiori reci prin spate când omul acela. uită-te aici! şi a deschis prima foaie a mapei — „Calul cel mare”. Groaza mă sufoca. dar ţinea extatic cu mâna întinsă foaia goală în dreptul ochilor. fără să o vadă. aşternute. S-a uitat la ea minute întregi. Mi-am venit în fire şi 68 Arbore genealogic. şi-a ridicat în faţă fiţuica fără nicio valoare. zăpăcit. existând doar în fantezia lui. Pe masă aşteptau. ce pedigree68! Uite! — a întors foaia să-mi arate cu degetul foarte precis locurile pe hârtia goală. spuse bătrânica zâmbind. engl. după cum te vei convinge. aproape completă — în afară de asta. e a maestrului Dürer şi. mult mai şters. (l.. Şi în plus. Mapa asta. cât de clar iese în relief fiecare detaliu! Am comparat foaia asta cu exemplarul de la Dresda. precis până la milimetru. dincoace a lui Remy şi Esdaile. zise el mândru. îngălbenită şi. Cu acea prudenţă delicată cu care atingi ceva gingaş. şi acum să şi începem — avem multe de văzut. — Aşa. şi abia mi-a simţit orbul mâna. încât fără să vreau m-am uitat să văd dacă semnele nu se află totuşi acolo — aici stampila colecţiei Nagler. ai să judeci singur. nu le-a dat prin minte acestor iluştri proprietari anteriori că foaia lor are să ajungă într-o bună zi aici. plin de entuziasm. nu ştiam ce să răspund. toate semnele colecţionarilor. prin contrast. lăuda cu atâta entuziasm o foaie goală. şi domnii din Berlin n-au niciodată timp. menajante. când însă mi-am ridicat ochii. ai văzut vreodată o imprimare mai frumoasă? Cât de precis. că m-a şi apucat de braţ şi m-a împins într-un fotoliu.) 366 . în odăiţa asta.STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - să vă arate comorile lui. un exemplar mai frumos decât celălalt. fără să mai zică nici bună ziua. — Ei. la animale. o lumină conştientă. maldăre de mape. m-au întâmpinat iar mâinile rugătoare ale femeii ce tremura speriată. întâia. invizibile.

Brusc. stai să vezi întâi „Melancolie”. era încă acolo. urmărind cu drag desenul. Nu. să găsească urma pe foaia străină.. nu cred să se mai găsească vreunul de aceeaşi calitate. — Dar asta e… nu este asta „Antiopa”? a murmurat cam dezorientat. un exemplar colorat. neclintită. dar care în amintirea acestui credul tragic erau atât de reale. atât de ascuţit. încât mai-mai că începusem şi eu să cred în ea.STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - am început să-mi joc rolul. şi atunci degetul lui. cu toate detaliile posibile. Atunci faţa perplexă a orbului s-a destins. pentru acest orb. el a lăudat iarăşi precizia imprimării. pentru acest om înşelat în chip mişcător. Şi cu cât mă întreceam în laude. gravura binecunoscută şi mie. o duioşie onestă şi veselă. fără ca simţul lui tactil. pericolul unei deşteptări a întrerupt în chip înspăimântător siguranţa somnambulică a contemplării lui încântate: la „Antiopa” lui Rembrandt (o imprimare de probă. descriindu-i entuziast. n-am să-ţi pot descrie cât de fantomatic a fost să privesc cu el cele o sută sau două sute de petice de hârtie goale sau de reproduceri jalnice. Ce imprimare minunată! Şi îndată faţa bătrânului străluci de mândrie. ce ton cald şi granulat! Ce mai mutră ar face Berlinul cu toţi domnii negustori şi doctorii de la muzee văzând asta. sau astălaltă. Şi în chipul acesta zgomotos şi vorbăreţ a continuat să jubileze vreme de două ceasuri încheiate. o umbră pare să fi trecut peste fruntea lui. „Pasiunea”. care trebuie într-adevăr să fi avut o valoare enormă). — Iată în sfârşit pe cineva care se pricepe. Ia te uită — şi din nou degetele lui au mângâiat duios un desen imaginar — ce prospeţime. căutase o linie întipărită. triumfa el întors 367 . — Dar asta încă nu-i nimic. într-o succesiune impecabilă. Vocea i-a devenit nesigură. încât lăuda şi descria fără să se încurce. şi pasiunea viziunii lui era atât de copleşitoare. cu atât înflorea în acel bătrân osos şi şubred o cordialitate jovială. i-am luat din mâini în grabă foaia înrămată. care de mult era răspândită prin cele patru colţuri ale lumii. fiecare piesă cu detaliile cele mai precise. a triumfat el. O singură dată. Îndată am intervenit. Colecţia invizibilă. cu nervi ce păreau clarvăzători. — Nemaipomenit! am îngăimat eu în fine.

mai bogate decât toţi de aici din oraş. că încă n-am văzut nimic.. 368 . de fericirea copilăroasă a moşneagului — jumătate lacrimi. când eu n-am să mai fiu. Dar odată şi odată o să vedeţi. abia pe urmă colecţia mea. M-aţi dojenit mereu neîncrezătoare pentru că îmi băgăm toţi banii în colecţia mea. stau. în fine. fără tutun. Atunci o să vă pară bine de nebunia mea — dar cât timp mai trăiesc. Dar bătrânul nu se mai sătura de laudele mele. s-a speriat de-a binelea. misterios asemănătoare cu figurile feminine din gravura maestrului german care. mapele de mult golite. atât de pură. Iar femeilor le-a trebuit multă trudă până să-l facă să înţeleagă. fără călătorii. pe lângă semeţia omului parcă întinerit cu treizeci de ani! Povestea mii de anecdote despre cumpărăturile şi peregrinările lui. fără o carte. Era în acelaşi timp groaznic şi mişcător pentru mine.STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - către ai săi. aceste două mic-burgheze uzate. altminteri pierd trenul. mâna lui mângâia afectuos. erau iluminate de bucuria. sărăcăcioase. în sfârşit. Ca după vin. mereu îngrămădea şi întorcea foile. jumătate râs — o scenă cum n-am văzut alta mai zguduitoare. îmbătrânite. cu o expresie de spaimă evlavioasă şi în acelaşi timp de extaz pios şi de credinţă în minuni. era ca un copil încăpăţânat şi necăjit şi a bătut din picior. şaizeci de ani fără bere. Lângă el stăteau femeile. voi o să fiţi bogate. venite la mormântul Mântuitorului. Ca pe gravura aceea unde ucenicele sunt iluminate de harul ceresc al Mântuitorului. E adevărat. Şi spunând acestea. era exuberant şi îmbătat. Dar ce conta uşurarea mea vinovată pe lângă bucuria lui zgomotoasă. spunând că asta nu se poate. că nu poate să mă mai reţină. vrândnevrând. în încăpăţânarea lui. bogate ca cei mai mari bogătaşi din Dresda. În fine. Când am spus în sfârşit că trebuie să-mi iau ziua bună. căci în toţi acei ani ai războiului nu mai văzusem pe faţă de german o expresie de fericire atât de desăvârşită. a împins la o parte mapele mincinoase şi când a trebuit. se scula ca să-mi arate ba una ba alta din foile sale. în faţa lespezii răsturnate. nu iese nici o singură foaie din casă. să elibereze masa pentru cafea. învolburată. fără teatru. fără vin. bâjbâind şi refuzând orice ajutor. un cunoscător de la care puteţi afla şi voi ce valoare au piesele mele. sorbind cu sete fiece cuvânt. Întâi trebuie să plec eu. a fost o uşurare pentru mine când. numai economii şi iar economii pentru foile astea. de parcă ar fi fost fiinţe vii.

după felul duios cum degetele lui îmi strângeau mâna. Vei avea onoarea de a administra această comoară necunoscută — şi afectuos a pus mâna pe mapele prădate şi golite — până în ziua când ea se va împrăştia în lumea întreagă. El are să-mi fie piatra funerară. De fapt. după o rezistenţă desperată. nu-mi trebuie alta. aici. parcă ar fi vrut să afle mai multe despre mine şi sămi comunice mai multă iubire decât pot comunica vorbele. gravurile mele iubite. ca îngerul din poveste. în faţa soţiei mele ca martoră. îmi era ruşine. în sfârşit. şi uneori trecea un tremur de la una la alta. în cele din urmă. Îţi promit. — Mi-ai făcut o mare. Femeile m-au însoţit până la uşă. cu o emoţie răscolită din adânc. într-o casă de oameni săraci. A început. invizibilă şi de mult risipită. dar cu ce lacrimi fierbinţi. că am să mai adaug un codicil la testamentul meu. vocea i s-a făcut duioasă de tot. Dar ceea ce luam cu mine reprezenta mai mult: putusem simţi iar un 369 . îl simţeam cum încerca să-mi cunoască înfăţişarea pe cale interioară. în care bătrânul. Am privit la mamă şi la fiică. auzul lui fin ar fi surprins orice cuvânt. Nu îndrăzneau să vorbească. A fost o adevărată binefacere pentru mine să mai pot în sfârşit. cu o mişcătoare lipsă de bănuială. degetele lui mi le mângâiau până la încheieturi. numai prin faptul că dădusem o mână de ajutor la o pioasă înşelăciune şi că minţisem sfruntat. Eu însumi mă simţeam pătruns de acea clipă solemnă. Emoţionat. să smulg cu viclenie cuiva câteva piese preţioase. n-am s-o uit niciodată. mare bucurie cu vizita dumitale. cu ce recunoştinţă nemăsurată le străluceau ochii spre mine! Buimac de tot. îmi dibuiam drumul pe scară. să trec în revistă împreună cu un cunoscător.. cu toată puterea de exprimare a orbilor. venisem. el. dăruisem unui orb vederea pentru o oră. Dar ai să vezi că n-ai venit degeaba la un biet orb bătrân.STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - Când. şi în realitate venisem dintr-un spirit josnic şi mercantil. şi din nou s-a aprins o lucire în pupilele-i stinse. Se ţineau strâns. exprimând o mulţumire şi o promisiune solemnă. Făgăduieşte-mi numai să faci un catalog frumos. i-am făgăduit ceea ce nu voi putea nicicând îndeplini. cu licitaţia colecţiei mele. Mi-a luat amândouă mâinile şi. s-a supus şi a venit clipa să ne luăm rămas bun. veche şi încercată. care să însărcineze firma dumitale. ca şi cum ar fi fost un singur trup zvâcnind într-o emoţie comună. îmi dădeam seama de asta după gingăşia. îmi acorda sarcina de a-i administra colecţia preţioasă.

bătrânul voise cu tot dinadinsul să se uite după mine cu ochii lui orbi. Într-adevăr. grăbiţi — smulsă cu blândeţe din lumea noastră reală. respingătoare. de către norul alb al unei binefăcătoare iluzii. în direcţia în care mă ghicise. Mă şi aflam jos în stradă. când a zăngănit o fereastră şi m-am auzit strigat pe nume.STEFAN ZWEIG – COLECŢIA INVIZIBILĂ - entuziasm pur şi viu. cred — „Colecţionarii sunt oameni fericiţi”. ca de băieţandru. Şi mi-am adus iar aminte de vorba veche şi adevărată — Goethe a spus-o. un extaz pe care oamenii de azi par a-l fi uitat de mult. fără să ştiu bine de ce. deşi tot îmi mai era ruşine. încât cele două femei îl susţineau îngrijorate. plutind deasupra oamenilor străzii. şi văzusem că mai există un gen de extaz spiritual.. Era o scenă de neuitat: faţa radioasă a moşneagului cu păr alb — sus. în fereastră. privind exclusiv arta. îmi făcea semne cu batista şi-mi striga „drum bun” cu o voce veselă şi împrospătată. 1929 370 . Şi mă simţeam — nu mă pot exprima altfel — pătruns de veneraţie. în vremuri triste şi apăsătoare. hăituiţi. morocănoşi. Se apleca atât de mult.

) 371 . ca Alechin. Lasker. citindu-mi pe obraz că nu pricepusem. îmi amintii de acest tânăr campion mondial şi chiar unele amănunte în legătură cu cariera lui. Czentovic era fiul unui barcagiu de pe Dunăre.. un sârb. un om acru şi înciudat. Tartakower. când două. ivirea unui necunoscut în rândurile glorioasei bresle nu făcuse atâta vâlvă. Prietenul meu privi într-acolo şi zâmbi. Toată America de la est la vest a răsunat de zgomotul pieselor trântite pe tabla lui de şah. a cărui luntre minusculă fusese scufundată într-o noapte de un vapor de grâne. se cărau geamantane şi flori. Capablanca. un cititor de ziare mai atent decât mine. băiatul — care pe 69 Concert pe punte (l. Oaspeţi de pe uscat se îmbulzeau să-şi ia rămas bun de la prietenii lor. Într-adevăr. stăteam de vorbă cu un cunoscut. Pe punte. la campionatele de şah de la New York — niciodată. Bogoliubov. campionul mondial de şah. engl. băieţi de la telegraf cu şapca pe o ureche se repezeau prin saloane Strigând nume. iar acum pleacă în Argentina. în timp ce orchestra cânta neclintită pentru deck-show69. spre noi triumfuri. copii alergau curioşi pe scări în sus şi jos. transpiră secretul că acest maestru al şahului era în viaţa sa privată incapabil a scrie fără greşeli de ortografie măcar o frază într-o limbă oarecare după cum îl luase peste picior unul dintre colegii săi. putea să le completeze cu un întreg şir de anecdote. În curând. îmi explică: — Mirko Czentovic. Însuşirile intelectuale ale lui Czentovic nu îngăduiseră să i se prevadă o carieră atât de strălucită. trei fulgerări scăpărară foarte aproape de noi — probabil vreun personaj important fusese intervievat şi fotografiat de reporteri în clipa plecării. Cam cu un an înainte. rapidă ca o rachetă. Prietenul meu. sărac lipit. „cultura” lui era pe toate tărâmurile la fel de universală. — Aveţi aici pe bord o pasăre rară. Czentovic se plasase dintr-o dată alături de cei mai încercaţi maeştri ai şahului. puţin mai la o parte.STEFAN ZWEIG – ŞAH - Şah Pe marele vapor de pasageri care urma să plece la miezul nopţii din New York spre Buenos Aires. pe Czentovic. După moartea tatălui. Din anul 1922 — de la apariţia copiluluiminune de şapte ani Rzecewski. Şi. domneau activitatea şi agitaţia ultimului ceas.

pe când cei doi parteneri erau adânciţi în partida lor zilnică. Într-o seară de iarnă. când deodată rămase uimit că Mirko nu-şi mai lua ochii de la partida începută. Executa ascultător tot ce i se poruncea. Fără să pregete. Şi nici nu s-ar fi putut spune că Mirko n-avea bunăvoinţă sau că era recalcitrant. se învârtea ţeapăn prin odaie. După paisprezece mutări. era totala lui indiferenţă. Seara — pe când preotul. care nu-şi sfârşise încă paharul cu bere. spunând că mama lui e pe moarte şi că preotul trebuie să se grăbească dacă mai vrea să vină la timp pentru maslu. se ajuta cu degetele. ajuta la câmp. tot mai aproape. preotul îl urmă. clinchetul unor zurgălăi de sanie. tot ce i se cerea. citirea unei cărţi sau a unui ziar însemnau pentru adolescent o caznă serioasă. Îndată ce-şi termina treburile casnice. dar la socotit. fără să ia cea mai mică parte la întâmplările din jurul lui. aproape. cu fruntea lătăreaţă — nu izbutea să înveţe la şcoala din sat. nu-şi căuta din proprie iniţiativă nicio ocupaţie. crăpa lemne. deretica bucătăria şi făcea conştiincios. cu privirea aceea pierdută a oilor la păscut.STEFAN ZWEIG – ŞAH - atunci avea doisprezece ani — fusese luat de milă de preotul din acea localitate izolată. Lui Mirko nu era chip să-i intre în cap literele care i se explicau de o sută de ori. ţărănească. niciodată nu punea vreo întrebare. nu cumva vrei s-o termini tu? glumi el. aducea apă. plutonierul era mat şi 372 . îşi mai aprinse de rămas bun o lulea şi tocmai se pregătea să-şi tragă pâslarii greoi. Plutonierul de jandarmi. fie şi pentru cele mai simple materii. Bietul popă se ostenea cinstit să compenseze prin meditaţii ceea ce copilul — leneş. — Ei. dădu apoi din cap şi se aşeză pe locul preotului. se auzi de pe şoseaua satului. deşi cu o încetineală exasperantă. Ajunsese de paisprezece ani. Un ţăran cu căciula ninsă dădu buzna în casă. Dar ceea ce la acest copil sucit îl necăjea pe preot mai mult decât orice. Băiatul ridică sfios privirea. mai târziu. Minţii lui greoaie îi lipsea orice capacitate de asimilare. trăgând din luleaua-i lungă. juca cu plutonierul de jandarmi cele trei obişnuite partide de şah — băiatul cu laţe galbene stătea mut alături şi pe sub pleoapele-i grele privea. tabla cu pătrate.. Nu făcea nimic dacă nu i se impunea anume. Dar toate strădaniile se dovediră zadarnice. nu se juca cu alţi băieţi. în aparenţă somnoros şi indiferent. obtuz. cu totul convins că băiatul adormit n-ar fi putut să mişte corect măcar o singură piesă pe tabla de şah.

nici plutonierul. cu obrajii roşii. cu ochii sfielnic plecaţi. care ştia mai bine decât oricine cât de înapoiat era în toate celelalte privinţe elevul său. făcu remiză cu cel mai bun jucător. pentru că nu văzuse niciodată la preotul lui aşa-zisa „deschidere siciliana”. — Asta-i măgarul lui Balaam70! exclamă mirat preotul.. nici preotul nu fură în stare să câştige măcar o partidă împotriva lui. preotul nu se putu împiedica a-şi măsura puterile cu discipolul său. i se deşteptă o serioasă curiozitate de a afla dacă acest talent ciudat şi unilateral va rezista unei încercări mai severe. Preotului. îi bătu pe toţi. cărora nici el nu le putea ţine piept. După ce îl trimise pe Mirko la bărbierul satului să-şi tundă claia galbenă ca fuiorul. De la a treia şi a patra încolo. Preotul — care îşi privea protejatul cu un sentiment de mândrie necunoscut până Aluzie la legenda biblică despre profetul Balaam. A doua partidă se termină la fel. Ştia că în colţul unei cafenele din Piaţa Mare se află o masă cu şahişti pasionaţi. În cea de a doua partidă. pentru a-l face întrucâtva prezentabil. fără să se tulbure şi fără să-şi ridice măcar o dată fruntea lătăreaţă de pe tabla de şah. Se luă hotărârea unanimă ca băiatul-minune să rămână neapărat în oraş până a doua zi. În următoarele zile. Intrarea în cafenea a preotului — care îl împingea înainte pe băiatul de cincisprezece ani cu părul cânepiu. un fanatic al şahului. a se putea convoca ceilalţi membri ai clubului de şah şi mai ales să poată fi înştiinţat în castelul său bătrânul conte Simczic. Mirko fu bătut. Dar lupta cu o siguranţă de neclintit. pe jumătate analfabet. pentru. Juca tenace.STEFAN ZWEIG – ŞAH - pe deasupra silit să admită că nu-şi datora înfrângerea vreunei neatenţii a sa. îl duse cu sania lui în orăşelul vecin. Tânărul. când se întoarse şi-i explică plutonierului — mai puţin priceput în ale Scripturii — că în urmă cu două mii de ani se înfăptuise o minune asemănătoare: o făptură mută găsise deodată graiul înţelepciunii. Într-un orăşel de provincie se petrec foarte rar evenimente emoţionante. În prima partidă. stângaci. Mirko îl bătu şi pe el cu uşurinţă. rămase într-un colţ până fu chemat la una din mesele de şah. cu bunda de oaie şi cu pâslari înalţi şi greoi — stârni destulă mirare în cercul de acolo. În ciuda orei înaintate. unul după altul. pe care măgarul l-a împiedicat să-i blesteme pe evrei. încet. 373 70 . încât prima apariţie a acestui campion de la ţară făcu imediat senzaţie printre persoanele de vază de acolo.

în după-amiaza duminicii următoare salonul de şah era înţesat de lume. fără să-şi ridice ochii — îi învinse unul după altul pe toţi jucătorii. dar care în bucuria lui de a-l fi descoperit nu voia să-şi neglijeze îndatoririle lipsind de la slujba duminicală — se declară dispus să-l lase acolo pe Mirko pentru o nouă probă. După o jumătate de an. orăşelul pe care nimeni nu-l trecuse pe vreo hartă avea să-şi câştige pentru întâia dată cinstea de a fi dat lumii o celebritate. excelent maestru şahist. ce-i drept cu o ciudată limitare. ducea totdeauna cu sine un şah de buzunar ca să-şi reprezinte optic poziţia pieselor — dacă ar fi vrut cumva să reconstituie o partidă a unor maeştri sau să 374 . scârţâind din ghetele lui grosolane. Poate că. la urma urmei.. Chiar după ce cucerise o faimă mondială. unde o cunoştinţă a agentului. Îi lipsea cu totul capacitatea de a plasa câmpul de bătaie al şahului în spaţiul nelimitat al fanteziei. Deşi. în cazul când i s-ar acorda lui Mirko o subvenţie pe un an. Dură câtva timp până când neştiutorul pricepu că el singur trebuia să lupte cu mai mulţi jucători o dată. se declară dispus. să-l iniţieze sistematic pe tânăr în arta şahului. în cele din urmă. cum se spune profesional. Mirko era stăpân pe toate tainele tehnicii şahului. într-un sens literal al cuvântului.STEFAN ZWEIG – ŞAH - atunci. care până atunci nu procurase decât cântăreţe pentru cabaretul garnizoanei. pe nume Koller. Tânărul Czentovic fu găzduit la hotel pe contul şahiştilor şi în acea seară văzu pentru întâia oară un water-closet. patriotismul local se aprinse viu. acest nou campion nu locuia în oraş. Dar îndată ce Mirko înţelese despre ce era vorba. În ziua aceea începu cariera uimitoare a băiatului de barcagiu. semnă numaidecât un cec pentru toată suma. Contele Simczic care. fu propusă o partidă simultană. juca zilnic şah şi nu întâlnise niciodată un adversar atât de remarcabil. Mirko — nemişcat în faţa tablei de şah timp de patru ore fără să scoată un cuvânt. se deplasă încet de la o masă la alta. şi până la urmă câştigă şapte din cele opt partide. Un agent. să-l ducă la Viena. Trebuia să aibă tot timpul în chip palpabil careul negru şi alb în faţa ochilor şi să simtă sub mână cele şaizeci şi patru de pătrate şi cele treizeci şi două de figuri. Atunci începură îndelungi consfătuiri. se descurcă repede. care mai târziu fu adesea remarcată şi ironizată în cercurile specialiştilor: nu reuşise niciodată să joace nici o singură partidă pe dinafară — sau. să joace orb. timp de şaizeci de ani.

STEFAN ZWEIG – ŞAH - rezolve o problemă. ca Napoleon de indolentul Kutuzov. Czentovic devenea în chip fatal o figură grotescă şi aproape comică. naturi imaginative şi adesea creatoare — să răzbească pentru întâia dată un outsider71 al lumii spirituale. un ţăran greoi şi leneş la vorbă. el rămânea în comportament şi în maniere acelaşi băiat de ţăran care argăţise la preotul din sat. a unei societăţi etc. în ciuda degetelor minuţios manichiurate. spre amuzamentul şi necazul colegilor lui de breaslă. În ciuda costumului negru şi ceremonios. în schimb. Cei mai cutezători jucători. ca Hanibal de Fabius Cunctator. unde era un maestru fără pereche. Dar această ciudată particularitate nu împiedică de loc uluitoarea ascensiune a lui Mirko. La şaptesprezece ani câştigase o duzină de premii de şah. care ştiau sigur că el nu era în stare să scrie corect nici trei fraze — îşi vându numele pentru o 71 Persoana dinafara unui cerc. oferea din belşug anecdote despre persoana sa. dacă Czentovic nu putea oferi ziarelor sentinţe. trăda o lipsă de putere imaginativă şi în cerc restrâns fu discutat tot atât de viu ca şi între muzicieni faptul că un virtuoz sau un dirijor vestit nu are capacitatea de a cânta ori de a dirija fără a avea partitura deschisă în faţă. Astfel s-a întâmplat ca în ilustra galerie a maeştrilor şahişti — care întruneşte cele mai variate tipuri de superioritate intelectuală. (l. dacă i se acorda onorariul cerut. despre care Titus Livius ne informează că în copilăria sa arătase de asemenea trăsături surprinzătoare de nepăsare şi de imbecilitate. calculatori. la optsprezece cucerise titlul de campion al Ungariei şi la douăzeci pe cel de campion mondial. fiecare infinit superior lui Mirko în capacitate intelectuală. Călătorea din oraş în oraş. erau învinşi de logica sa tenace şi rece. Şlefuite. locuind totdeauna la cele mai ieftine hoteluri. să stoarcă din darul şi din faima lui tot ce se putea stoarce băneşte. Stângaci şi chiar de o neruşinată grosolănie. căuta. cu o lăcomie meschină şi adesea ordinară. se lăsa fotografiat pentru reclame de săpunuri şi — fără să ia seama la zeflemelile concurenţilor săi. căruia nici cel mai isteţ ziarist nu reuşise vreodată să-i smulgă un singur cuvânt publicabil. 375 . şi juca în cele mai păcătoase cluburi.). şi a cravatei arătoase în care era înfipt un ac cu o perlă cam prea bătătoare la ochi. engl. Ce-i drept. matematicieni. În secunda când se scula de la tabla de şah. de altminteri mărunt în sine. în fantezie şi în îndrăzneală. Acest defect.. filozofi.

care tocmai îmi înşirase câteva exemple clasice cu privire la îngâmfarea copilăroasă a lui Czentovic. o ciudata şi absolut unică lume în miniatură. un Dante. prefăcuse nesiguranţa lui iniţială într-o mândrie rece şi de obicei grosolan manifestată. pe toţi acei intelectuali deştepţi. pe care şi-i caută prin birturi. oratori şi scriitori străluciţi. Cele povestite de prietenul meu îmi treziră o curiozitate deosebită. nimeni n-a reuşit să scoată din Czentovic nici cel mai sărac material psihologic. mau intrigat întreaga viaţă. şi anume printr-o tehnică foarte simplă: evită orice convorbire. Avea toate motivele să fie entuziasmat de sine. scrisă în lealitate de un simplu student din Galiţia şi editată de un abil om de afaceri. îi lipsea simţul ridicolului. şi în primul rând faptul palpabil că el câştigă mai mulţi bani decât toţi. Monomanii. pe propriul lor teren. Unde simte un om cultivat. Dar prietenul meu m-a prevenit: — Nu prea ai şanse. aşa că 376 .. se ascunde în găoacea sa de melc. căci un spirit cu cât e mai limitat. Ca tuturor naturilor fruste. se socotea cel mai important om de pe lume şi conştiinţa de a-i fi învins. când numai mutând încoace şi încolo nişte piese pe o tablă de lemn câştigă într-o săptămâna mai mult decât tot satul lui de-acasă într-un an tăind la lemne şi trudind din greu în fel şi chip? Şi apoi nu-i al dracului de uşor să te crezi om mare. De la victoria lui în campionatul mondial.STEFAN ZWEIG – ŞAH - „Filozofie a şahului”. un Napoleon? Băiatul ăsta nu ştie decât una şi bună în creierul lui încuiat: că luni de zile n-a pierdut nici o singură partidă de şah. Tocmai oamenii aceştia. Sub nemărginita lui îngustime de minte. — Se putea ca o glorie atât de rapidă să nu se urce la un cap atât de găunos? încheie prietenul meu. când habar n-ai că pe lumea asta au existat vreodată un Rembrandt. de douăzeci şi unu de ani. aparent solitari. Aşa încât nu mi-am ascuns intenţia de a studia sub lupă — în timpul celor douăsprezece zile cât avea să dureze călătoria până la Rio — pe acest curios specimen de intelectual unilateral. cu atât este pe de altă parte mai aproape de infinit. un Beethoven. cu materia lor specială. îşi construiesc. oamenii prizonieri ai unei singure idei. Cum să nu se îmbolnăvească de vanitate un fecior de ţăran din Banat. afară de acelea cu compatrioţi din lumea lui. după câte ştiu. ţăranul ăsta şiret ascunde marea deşteptăciune de a nu se da de gol. şi cum nu bănuia că pe pământ mai există şi alte valori în afară de şah şi de bani. ca termitele.

limitat geometric într-un spaţiu încremenit şi în acelaşi timp nelimitat în combinaţiile sale. Dar oare nu minimalizăm jignitor şahul. cufundată în sine. dar totdeauna cu mâinile la spate. spusele prietenului aveau să se confirme. o arhitectură fără substrat. o artă. Ceea ce nu intră de loc în firea mea. În primele zile ale călătoriei. Doar cunoşteam din propria-mi experienţă tainica atracţie a acestui „joc regal”. o artă fără opere. plutind între aceste categorii ca sicriul lui Mohamed între cer şi pământ? Nu e o împăcare unică a tuturor contrastelor? E străvechi şi totuşi veşnic nou. Nu avusesem vreodată ocazia să cunosc personal un maestru al şahului. cum îmi spusese confidenţial stewardul. care se sustrage suveran oricărei tiranii a hazardului şi care acordă lauri numai spiritului sau mai bine zis unei anumite forme de înzestrare a spiritului. sau în fumoar. începui să mă necăjesc de-a binelea că tehnica lui de apărare era mai abilă decât voinţa mea de a mă apropia de el.STEFAN ZWEIG – ŞAH - nimeni nu se poate lăuda să-l fi auzit rostind vreo prostie. şi totuşi. numindu-l un joc? Nu este şi el o ştiinţă. cu cât mă străduiam mai mult sămi imaginez un asemenea tip de om. după cum s-a dovedit.. mai trainic în fiinţa şi în existenţa sa decât toate cărţile şi toate operele. cu atât mai de neînchipuit îmi apărea o activitate cerebrală care timp de o viaţă de om se rotea în jurul unui spaţiu de şaizeci şi patru de pătrate albe şi negre. niciodată nu se arăta prin saloane. Pe de altă parte. o matematică ce nu calculează nimic. Şi. cea mai mare parte a zilei şi-o petrecea în cabina lui. Într-adevăr. cu acea ţinută mândră. şi despre care nimeni nu ştie ce zeu l-a adus pe 377 . o gândire ce nu duce la nimic. în faţa unei table enorme. singurul joc care aparţine tuturor timpurilor şi tuturor popoarelor. mi-a fost absolut imposibil să mă apropii de Czentovic fără să mă vâr în sufletul lui. iar acum. Afară de asta. Adevărat că se plimba câteodată pe covertă. încât ar fi trebuit să alerg după el în trap ca să-i pot adresa un cuvânt. îşi executa atât de grabnic şi de energic turul peripatetic pe covertă. După trei zile. pe care exersa sau recapitula partide de şah. la bar. mecanic în concepţie şi totuşi eficient numai prin fantezie. dezvoltându-se pururi şi rămânând totuşi steril. ca Napoleon în cunoscutul tablou. singurul dintre toate jocurile născocite de om. sau săi fi măsurat adâncimea — despre care se spune că e neţărmurită — a inculturii lui.

patruzeci de ani. un geniu atât de ciudat. mi-am amintit că cea mai verificată tehnică a vânătorului ca să 378 .STEFAN ZWEIG – ŞAH - pământ pentru a omorî plictiseala. şi totuşi. toate forţele gândirii spre ţelul ridicol de a încolţi un rege de lemn pe o tablă de lemn?! Şi iată că un astfel de fenomen. timp de zece. dar într-o altă proporţie şi într-o altă relaţie. îşi putea crea matadori specifici. un fel de muşchi sau de protuberanţă a şahului s-ar găsi imprimată mai intens decât în alţi creieri.. un Gall ar fi disecat creierii maeştrilor şahişti. jocul acesta creează. iar eu. înainte şi înapoi. conlucrând tot atât de determinat ca la matematician. să-i gâdil vanitatea cu un pretins interviu pentru un ziar important. În principiu. în care curiozitatea pentru tot ce ţine de domeniul spiritului degenerează într-un fel de pasiune. a cărui lume se reduce la linia dintre negru şi alb. la poet. douăzeci. sau să-l atac în aviditatea lui propunându-i un meci bănos în Scoţia. la care geniul specific apare îngropat într-o totală lene intelectuală ca un singur filon de aur într-o rocă sterilă de un chintal. drept o ispravă mare. precum îşi caută nemurirea într-un colţişor dintr-o carte de şah. un om care îşi caută triumful vieţii într-o eternă mişcare. Şi cât l-ar fi pasionat pe un asemenea frenolog cazul unui Czentovic. pe acelaşi vas. treizeci. răbdarea şi tehnica sunt eficace. atât de genial. la compozitor. a treizeci şi două de figuri! Cum să ţi-l închipui pe acela care consideră faptul de a fi deschis o partidă nouă cu calul în locul pionului. la şase cabine depărtare. îmi era desigur clar că un joc atât de original. pentru a ascuţi simţurile şi a captiva sufletele. Cum să-ţi imaginezi viaţa unui om dotat cu inteligenţă. De unde începe şi unde se sfârşeşte? Orice copil îi poate învăţa primele reguli. aproape imposibil îmi venea să concep viaţa unui om cu intelectul activ. îşi încordează. Poate că pe vremea când frenologia era la modă. genii specifice. să nu fiu în stare să mă apropii de el! Începeam să pun la cale cele mai absurde vicleşuguri: de pildă. incomparabili cu toţi ceilalţi oameni cu o aptitudine exclusivă pentru şah. sau un smintit atât de enigmatic se află pentru prima dată în preajma mea. o specie deosebită de maeştri. cât de greu. orice ageamiu îl poate încerca. nefericitul. la care viziunea. spre a stabili dacă la astfel de genii o circumvoluţie a materiei cenuşii. Dar până la urmă. Totuşi. în limitele înguste ale unui careu invariabil. care fără să înnebunească.

un inginer de mine.) 379 72 .. măcar în parte. Avea umeri surprinzător de laţi. aproape vehement atletici şi acest lucru străbătea ca o trăsătură de caracter până în jocul lui. numai pentru a-mi destinde spiritul. care după câte am aflat. consumului abundent de whisky. pe când ceilalţi. în sfârşit. Obişnuit să-şi impună cu brutalitate voinţa şi răsfăţat de succesele sale reale. adevăraţii jucători de şah. deşi ea joacă încă şi mai slab decât mine. am găsit şi partenerul dorit. n-o fac ca să mă încordez. ca un păsărar. ce poate fi mai eficace pentru a atrage atenţia unui jucător de şah. se simt umiliţi în conştiinţa personalităţii lor chiar şi de înfrângerea suferită la o biată partidă de joc. cu fălci puternice şi aproape pătrate. această înverşunare ambiţioasă mă amuza: până la urmă. un al doilea a cerut voie să privească. Niciodată nu consimţea să piardă o partidă fără să ceară îndată revanşa. a dat vina pe zgomotul din încăperea vecină. aşezându-mă în faţa unei table de şah. Întradevăr. (Americanism. un partener este indispensabil — şi în momentul acela nu ştiam încă dacă la bord se mai află alţi amatori de şah. acest masiv self-made-man72 era atât de neclintit pătruns de superioritatea sa. a devenit morocănos şi a început să explice amănunţit şi dictatorial că asta nu i se întâmplase decât printr-o neatenţie de o clipă. După ce a pierdut prima partidă. încât orice împotrivire îl irita ca o răzvrătire necuviincioasă. la a treia. Pentru a-i scoate din vizuinile lor. cu dinţi solizi. La început. din simplul motiv că totdeauna m-am ocupat de şah superficial şi exclusiv pentru plăcerea mea. Îl chema Mac Connor. Ca înfăţişare. le-am întins în fumoar o cursă primitivă. La şah.STEFAN ZWEIG – ŞAH - momească un cocoş de munte este să imite ţipătul de dragoste. dimpotrivă. care mi-a propus o partidă. cu tenul de o culoare intensă. ci. făcuse o mare avere în California săpând puţuri de petrol. îl iau în serios. am considerat-o numai o circumstanţă inevitabilă Om care s-a ridicat pe scara socială prin propriile sale forţe. Într-adevăr. în admiraţia propriei lor fiinţe. Eu joc şah. Când mă aşez un ceas în faţa tablei de şah. Căci mister Mac Connor făcea parte din acel soi de oameni ai succesului care. cu nevastă-mea. ca şi în dragoste. a cărei roşeaţă pronunţată se datora probabil. nu făcusem mai mult de şase mişcări şi cineva care trecea pe acolo s-a oprit. scoţian. aproape ca o insultă. în înţelesul propriu al cuvântului. era un om viguros. decât să joci tu însuţi şah? Eu însă n-am fost niciodată un şahist serios.

— Ei bine. Czentovic s-a depărtat de masa noastră şi a părăsit fumoarul. mi-am spus. — Care maestru? I-am explicat că acel domn care trecuse adineauri pe lângă noi şi care ne privise jocul cu ochi dezaprobatori era maestrul Czentovic. Cu un campion mondial nu jucase decât o singură dată. a aruncat o privire cercetătoare asupra tablei noastre. într-o partidă simultană. Cu acelaşi gest sigur cu care unul dintre noi — dacă i s-ar fi oferit într-o librărie un roman poliţist prost — l-ar fi respins fără măcar să-l răsfoiască. a uitat de partida noastră şi ambiţia i se auzea zvâcnind. Afară de asta. Ca să-mi vărs focul. Era rândul lui Mac Connor să joace. nici Dumnezeu nu cere”. fie că întâmplător onorase fumoarul cu prezenţa sa — în orice caz. A treia zi am reuşit. A zis că habar nu avusese de prezenţa lui Czentovic pe vapor şi că trebuie neapărat să joace cu el. Nu cumva aş vrea să-i vorbesc şi să-l poftesc la masa noastră? Am refuzat sub cuvânt că. exercitând arta lui. Oare îl cunoşteam personal pe maestru? am răspuns negativ. Şi chiar această singură mişcare a fost de ajuns pentru a-l lămuri pe Czentovic că ostenelile noastre de diletanţi sunt prea puţin demne a fi urmărite cu interes de un maestru ca el. spre mirarea mea. Tea pus la cântar şi te-a găsit prea uşor. căci „de unde nu-i. Fie că Czentovic ne observase în faţa tablei de şah pe fereastra de pe covertă. cam supărat de acea privire rece şi dispreţuitoare.STEFAN ZWEIG – ŞAH - pentru planul meu de a-l atrage pe campionul mondial la masa noastră. şi de la acea distanţă bine măsurată. am adăugat. jucători de mâna a treia? 380 . Dar.. văzându-ne pe noi. aceste cuvinte aruncate în treacăt au avut asupra lui Mac Connor un efect neaşteptat. s-a apropiat instinctiv cu un pas. noi doi avem să îndurăm zdrobitorul lui dispreţ fără prea mare suferinţă. după câte ştiam. dar numai pe jumătate. S-a întărâtat dintr-o dată. alături de alţi patruzeci: chiar şi asta fusese grozav de palpitant şi aproape câştigase. Czentovic nu era dornic de cunoştinţe noi. i-am spus lui Mac Connor: — După cât se pare. ce farmec putea avea pentru un campion mondial să joace cu nişte şahişti ca noi. nişte nechemaţi. mişcarea dumitale nu l-a entuziasmat pe maestru.

— Cum? I-ai acordat cei două sute cincizeci de dolari? am exclamat foarte impresionat. Dar s-a ţinut al dracului de ţeapăn. pe vas. M-am prezentat.. nici lui nu i-aş cere să mi-o scoată gratuit. fr. După ce. sper că şi dumneata ţi-ai luat rămas bun tot atât de politicos. 381 . i-am spus cine sunt. la rugămintea lui. — Nu mi-ar fi dat niciodată prin minte că.STEFAN ZWEIG – ŞAH - Ei. Am încercat să-i explic cât de mândri şi onoraţi am fi toţi cei de pe vas. engl. După zece minute. adevăraţii oameni capabili sunt şi cei mai buni oameni de afaceri. după cât mi se părea. (l. Sper că n-o să-l lăsăm să ne facă praf prea uşor. Nu-i un domn prea agreabil. cu cât o afacere e mai limpede. Minimul onorariului său ar fi două sute cincizeci de dolari partida. Aici. şi mi-a răspuns că regretă. — De ce nu? C’est son métier73 Dacă m-ar durea o măsea şi dacă s-ar afla. Mac Connor a rămas însă foarte serios: — Partida e fixată pentru mâine după-amiază la ora trei. poţi face o afacere atât de bănoasă. însă şi-a luat prin contract obligaţia faţă de agentul lui de a nu juca fără onorariu în tot timpul turneului. i-am făcut o scurtă descriere a campionului. dacă el ar consimţi să joace cu noi un simultan. mutând figurile de pe negru pe alb. în ce-l priveşte. n-ar fi trebuit să rostesc cuvintele „jucători de mâna a treia”. Aşteptam cu destulă curiozitate. M-a apucat râsul. în fumoar. Prefer să plătesc cash74 decât să primesc favoruri de la un oarecare 73 74 E meseria lui. întâmplător. Mac Connor a părăsit cu indiferenţă tabla noastră de şah ca să se avânte cu o nerăbdare impetuoasă pe covertă în căutarea lui Czentovic. Aici. S-a rezemat necăjit în fotoliu şi a declarat tăios că. — Ei? l-am întrebat. Omul are perfectă dreptate să pretindă preţuri grase: în orice specialitate. a răspuns cam înciudat.) Peşin (l. Mac Connor s-a întors nu tocmai bine dispus. nu-i vine să creadă că Czentovic ar putea refuza invitaţia politicoasă a unui gentleman şi că va avea el grijă de asta. — Ai avut dreptate. cu sensul: Din asta trăieşte. îndată ce voinţa lui îşi fixase o ţintă. În ce mă priveşte. Am simţit din nou că posesorul unor umeri atât de laţi nu putea fi reţinut.). vreun dentist. cu-atât mai bine. faţă de un om atât de ambiţios ca Mac Connor. Ei. Nici nu mi-a întins mâna.

STEFAN ZWEIG – ŞAH - domn Czentovic şi la urmă să fiu obligat să-i mulţumesc. Dar campionul mondial s-a lăsat aşteptat mai mult de zece minute. lui Mac Connor. Mă amuza cât de adânc jignisem amorul propriu al lui Mac Connor cu expresia asta nevinovată „jucător de mâna a treia”. I-am înştiinţat în grabă pe cei patru sau cinci domni care se declaraseră până acum jucători de şah şi. pentru a nu fi deranjaţi în timpul meciului de cei care ar trece pe acolo. îndată ce vom fi executat contramişcarea. a fost rezervat. un simultan era imposibil din lipsă de table de şah. Pentru jucători „de mâna a treia” nu-i ruşine să fie învinşi de un Czentovic. şi s-a întors apoi îndată la locul convenit. cum trebuia să sfârşească: cu totala noastră înfrângere. Alegerea culorii i-a atribuit lui Czentovic negrul. a păşit spre masă. după povestirile prietenului meu. bineînţeles. Cum acolo.. bineînţeles. rezemat nepăsător. unde. am primit toate propunerile. el a propus ca noi să jucăm cu toţii împotriva lui. Într-un ungher al încăperii. după a douăzeci şi patra mişcare. pe vas. avea să se retragă la o altă masă. Fără să se prezinte — „ştiţi prea bine cine sunt. răsfoia o revistă ilustrată. dacă nu aveam nimic de obiectat. iar cine sunteţi voi nu mă interesează”. N-are rost să fac o dare de seamă despre partidă. naveam nimic împotriva unei ambiţii deplasate. Calm şi nepăsător. avem să ciocănim linguriţa de un pahar căci din păcate nu aveam la îndemână un clopoţel de masă. în faţa maestrului. părea să spună cu această lipsă de politeţe — a şi început să organizeze jocul. micul nostru grup era prezent la ora fixată. Bineînţeles. care îşi descărca nervozitatea aprinzând una după alta ţigări de foi groase şi uitându-se mereu agitat la ceas. ci şi mesele vecine. Că un campion 382 . Ea s-a sfârşit. Locul de la mijloc. ca nişte şcolari ascultători. În picioare încă. eu şi bănuisem că se va întâmplă — fapt care de altminteri a dat apariţiei lui şi mai multă importanţă. ceea ce. ca să nu tulbure consfătuirile noastre. care în fine avea să-mi mijlocească cunoştinţa cu bizarul meu individ. De altminteri. Cum însă era hotărât să plătească această glumă costisitoare. A doua zi. am rezervat nu numai masa noastră. Pentru o mişcare propunea un maximum de zece minute. a executat întâia mişcare. sec şi profesional. mi s-a întâmplat să pierd într-o seară la clubul nostru mai mult de două sute cincizeci de dolari şi asta fără să joc cu un campion mondial. După fiecare mişcare.

a spus „mat” şi a aşteptat neclintit în faţa mesei. iată că spre marea mea ciudă. care de obicei îi apucă pe oameni numai la masa de ruletă. uşor excitabilă. nu iese culoarea dorită. Mac avea cu totul altă înfăţişare. în aparenţă fugitivă. cu nările dilatate de o apăsare lăuntrică. măcar în ce mă priveşte. dublându-şi într-una pentru a şasea. — Vă rog. dacă ar fi fost ceva mai simţitor. până va câştigă măcar o singură partidă. Eu mă şi ridicasem. oricum. din care până la Buenos Aires putea să extragă câteva mii de dolari. luase sfârşit. sau submediocri. gestul lui impertinent amintea gestul cu care. ne-a contrariat însă îngâmfarea cu care Czentovic ne dădea să înţelegem prea desluşit că ne făcea praf cu mâna stângă.. chiar cu preţul întregii lui averi. acum joacă domnii cu piesele negre. Dacă Czentovic va persevera. întorcându-ţi capul într-o parte. Neajutorat cum sunt totdeauna faţă de o grosolănie prea crasă. plăcerea de a fi în relaţii cu el. avea să joace mereu. După părerea mea. în timp ce pe noi ne ignora ca şi cum am fi fost nişte figuri de lemn. moarte. Într-adevăr. 383 . Fie din pricina purtării dezagreabile a lui Czentovic faţă de noi. aveam intenţia să-i dau a înţelege printr-un gest că o dată această afacere de dolari lichidată. Am recunoscut cu nelinişte în ochii lui pâlpâirea acelei patimi neînfrânate. când. asta nu-i prea surprinzător. Dar nici după sfârşitul partidei acest neomenos automat al şahului nu a rostit nicio silabă. simplu sau dublu. ei.STEFAN ZWEIG – ŞAH - mondial de şah culcă la pământ cu mâna stângă şase jucători mediocri. De fiecare dată. arunci un dumicat unui câine râios. iar de la buzele lui îndârjite o brazdă se adâncea până la bărbia ieşită combativ. arunca pe tablă numai o privire. fie numai din ambiţia lui bolnăvicioasă. ne-ar fi atras atenţia asupra vreunei greşeli sau ne-ar fi încurajat printr-o vorbă prietenoasă. avea să joace neîncetat împotriva lui Czentovic. transpira vizibil. dacă nu cumva mai doream o partidă. A răspuns politicos. Roşu până la rădăcina părului. în acel moment. lângă mine Mac Connor zice cu o voce foarte răguşită: — Revanche! De tonul lui provocator m-am speriat de-a binelea. Mac Connor dădea impresia mai degrabă a unui boxer pe punctul de a ataca decât a unui gentleman politicos. Czentovic a rămas nemişcat. În clipa aceea ştiam că acest ambiţios fanatic. Când. pentru a şaptea oară miza. va găsi în Mac Connor o adevărată mină de aur.

ceva din surescitarea lui îndârjită ni se transmisese şi nouă. Mac Connor îşi şi pusese mâna pe pion ca să-l împingă în ultimul pătrat. Minunându-se. dar între timp el înaintează cu pionul său liber pe D7. adăugă repede: — Dacă acum câştigaţi regina. În mod inconştient şi ciudat. din nouă sau zece mutări.. pentru plăcerea de a-i striga „mat” adversarului său de o obrăznicie atât de imposibilă. ajunsesem la a şaptesprezecea mişcare şi spre mirarea noastră se ivise o constelaţie ce părea uluitor de favorabilă nouă. În sfârşit. tocmai bine nu ne simţeam noi faţă de această şansă prea evidentă: bănuiam cu toţii că aparentul avantaj obţinut nu era decât o momeală din partea lui Czentovic. şi chiar dacă daţi şah cu calul. când deodată se simte apucat de braţ şi cineva îi şopteşte încet. dumneavoastră vă apăraţi cu calul. vă ameninţă turnul. Fiecare mişcare era discutată incomparabil mai pătimaş ca înainte. pe când întreaga noastră atenţie era concentrată asupra problemei.STEFAN ZWEIG – ŞAH - Nici a doua partidă nu a adus vreo schimbare. înainte de a-i da lui Czentovic semnalul cuvenit. care îl rechema la masa noastră. mereu ne reţineam unul pe altul în ultimul moment. nu puteam descoperi capcana. ne-am întors cu toţii. deşi cercetam în comun foarte sârguincios. care neîndoios cuprindea situaţia cu o privire de ansamblu mult mai largă. Un bărbat cam de vreo patruzeci şi cinci de ani — al cărui obraz îngust şi ascuţit îmi mai atrăsese atenţia pe covertă prin ciudata lui paloare ca de cretă — trebuie să se fi apropiat de noi în ultimele minute. sunteţi învinşi. C2. 384 . datorită unor noi curioşi. căci izbutisem să aducem pionul liniei C până la penultimul pătrat. Dar. nu! Fără voie. devenise şi mai animat. Pe încetul. Mac Connor privea atât de fix tabla ca şi când ar fi vrut să magnetizeze figurile cu voinţa lui de a câştigă. el vă atacă imediat cu nebunul C1. la marele campionat din Piestany. Mac Connor ia mâna de pe piesă şi cască ochii. Simţeam că. ne hotărâm să riscăm mişcarea. se mai mărise. cum ajunsesem la capătul timpului reglementar. dar vehement: — Pentru numele lui Dumnezeu. E aproape aceeaşi constelaţie pe care a iniţiat-o Alechin împotriva lui Bogoliubov în 1922. pierdeţi şi. atât că cercul nostru. Simţindu-ne privirea. Nu mai aveam decât să-l împingem până la C1 spre a câştigă o nouă regină. ar fi sacrificat cu entuziasm şi o mie de dolari. Fireşte.

Ne dădurăm cu toţii la o parte. Apoi trage pe aripa regelui pionul H2—H4. care se duce la aceeaşi competiţie. să împingeţi regele îndărăt de pe linia primejduită de la G8 la H7. deci. venise să ne ajute. ceea ce îl va costa două mişcări şi un pion. Atunci el va ataca probabil pe celălalt flanc. Mai mult nu puteţi obţine. Oricum. Mac Connor întrebă încă o dată: — Deci. Ciocănim încă o dată în pahar ca să-l chemăm pe Czentovic. Cu pasul lui nepăsător. Asta însă puteţi para cu turnul C8—C4. la omul care. Poate chiar un concurent la titlul de campion. ci priveşte încordat tabla. Astfel. Înainte de toate. Pentru întâia oară. nu se hotărăşte repede. Cineva care poate calcula cu nouă mişcări înainte un mat. Cu întreaga presiune. Ciocănim în pahar. să-i îngăduim o privire mai liberă asupra tablei de şah. — Să nu atacaţi acum. Apoi face exact mişcarea pe care o prevăzuse necunoscutul şi dă să plece. Din nou ne cuprinde mirarea. parcă ar fi vorbit păsăreşte. regele G8 pe H7? — Sigur! Defensivă înainte de orice. Mac Connor se supune. un pion liber se află faţă în faţă cu un pion liber şi dacă vă ţineţi în defensivă cum trebuie. trebuie să fie un specialist de primul rang. superioritatea. Czentovic vine la masa noastră ca de obicei şi măsoară dintr-o singură ochire contramişcarea. înainte de 385 . şansa nebănuită ca prin intervenţia lui să obţinem remiză în partida noastră împotriva unui campion mondial a avut un efect magic. menţineţi-vă în defensivă. Dar. înainte. fiind sub vraja lui. întocmai precum ne prevestise salvatorul nostru necunoscut. în loc să vă apăraţi! Nu înţelegeam de loc ce vrea să spună. Acesta ne şopteşte nervos: — Turnul! Să înainteze turnul de la C8 la C4 şi atunci va trebui mai întâi să-şi apere pionul. Primul se reculege Mac Connor: — Ce ne-aţi sfătui dumneavoastră? şopteşte el tulburat. Dar asta n-are să-i servească la nimic! Atacaţi cu calul C3—D5 fără să vă pese de pionul lui liber şi echilibrul e restabilit.. Totuşi.STEFAN ZWEIG – ŞAH - nu mai puţin miraţi decât ai noştri. ca un înger picat din cer pe neaşteptate. Mac Connor fără să stea pe gânduri executa ce i se poruncea. Parcă ar fi citit mişcările într-o carte. Apariţia şi intervenţia lui tocmai într-un moment atât de critic avea ceva aproape supranatural. Precizia şi nu mai puţin rapiditatea calculului aveau ceva uluitor. ajungeţi la remiză.

emoţia noastră creştea nemăsurat. pe care nu-l înţelegeam câtuşi de puţin. atunci ajungem la remiză şi nici Dumnezeu nu-l mai poate ajuta.. ajunsesem de mult nişte bieţi chibiţi un du-te-vino. Chiar la ultimele mişcări mi se păruse că îngălbenise. neapărat schimbul. Forţaţi schimbul. al vântului care se strecura printre încheieturile ferestrelor. ceilalţi. era evident că voia să descopere cine îi opunea deodată o împotrivire atât de energică. eu îl observam pe Czentovic. Se aude ieşindu-i printre buze un „Ah!” de fericire. fie şi numai fiziceşte. încet. Prietenul nostru însă ne şi şopteşte: — Mişcare de temporizare! Bine calculată! Dar nu vă lăsaţi înşelaţi. Dar ştia să se stăpânească. Din clipa aceea. Face să pulseze în noi o aprindere înaripată. dar prin asta fusese înlăturat dintre noi. După vreo şapte mişcări. apoi joacă şi se ridică. dar acum gândul de a frânge îngâmfarea rece a lui Czentovic. Chibzuieşte îndelung. şoptit cu respiraţia reţinută. neclintiţi. care până acum jucase numai stând în picioare. ezită şi la urmă se aşază. să coboare la nivelul nostru. cel puţin din punct de vedere fizic. un necunoscut impusese campionului mondial voinţa sa. Îl silisem. Venise prea brusc şi noi toţi eram sincer înspăimântaţi de neverosimilul situaţiei: anume că într-o partidă pe jumătate pierdută. ridică ochii şi declară: — Remiză! O clipită domneşte o tăcere totală. În fine. fiecare pas de pe covertă şi şuierul subţire. primul nostru triumf! Czentovic. Mac Connor se reazemă cu o mişcare bruscă. Nimeni nu mai respira. Czentovic chibzuieşte îndelung. ceea ce imprimă obrazului lui rotund o expresie neroadă.STEFAN ZWEIG – ŞAH - a porni se întâmplă ceva nou şi neaşteptat. acel „de-sus-în-jos” de până atunci. ezită. 386 . Se auzea foşnetul valurilor şi jazul de la radioul din salon. Czentovic ridică privirea şi examinează rândurile noastre. cu ochii plecaţi pe tablă. încât abia i se mai văd pupilele după pleoapele întunecate — şi sub acţiunea gândirii lui trudite i se deschide treptat gura. Noul nostru prieten însă ne şi porunceşte mişcarea următoare şi putem — degetele îmi tremură când bat în pahar cu linguriţa — să-l chemăm iarăşi pe Czentovic. Czentovic reflectează câteva minute. Se aşază încet şi greoi. Mac Connor îi ascultă. Până atunci jucasem fără o nădejde serioasă. Apoi începe o manevră între ei doi — noi. Pe de altă parte.

E cu totul exclus ca omul ăsta să nu fi jucat şah de douăzeci şi cinci de ani! Doar calcula fiecare mişcare. Dar campionul mondial rămase neclintit de rece. — În niciun caz. Mac Connor o adresase involuntar lui Czentovic. la fel Czentovic trebuie să-şi fi recunoscut după ultimele mişcări pe adevăratul. Asta-i cu totul exclus. Obrazul lui a luat o expresie zăpăcită. Dar. în ambiţia lui surescitată. bătând cu pumnul în masă. Dumneavoastră singur. împotriva lui Czentovic! Atunci s-a petrecut ceva cu totul neprevăzut. nu m-am mai aşezat în faţa unei table de şah… şi abia acum îmi dau seama cât de nepotrivit m-am purtat amestecându-mă în joc. mai bun. În orice caz. Instinctiv. pe autenticul adversar. a îngăimat el vădit consternat. Asta nu se poate scoate din mânecă. fiecare contrapoantă cu cinci.STEFAN ZWEIG – ŞAH - Îşi păstra rigiditatea aparent nepăsătoare. — În privinţa asta. ciudat: nu se uitase la Mac Connor. — Dar asta-i absolut imposibil! a izbucnit impetuosul Mac Connor. înainte ca acesta să se gândească sau măcar să poată răspunde.. Străinul. fără voia dumneavoastră… vă rog să-mi scuzaţi indiscreţia… nu vreau să vă mai deranjez. drept în ochii salvatorului nostru. pe când cu o mână liniştită dădea la o parte piesele de pe tablă: — Doresc domnii o a treia partidă? Pusese întrebarea cu totul obiectiv. ba de douăzeci şi cinci. ci îşi înfipsese tăios privirea. se şi retrăsese şi părăsise odaia. nu-i aşa? Ultima întrebare. care se uita încă — lucru curios — cu interes la tabla de şah goală. Mac Connor. domnilor. Imposibil! Nici nu poate fi vorba de mine… de douăzeci de ani. nu-mi pot da nicio părere. Şi înainte de a ne fi recules din uimirea noastră. domnul a jucat oarecum straniu şi interesant. cu şase mişcări înainte. ca şi când ar fi fost vorba de o afacere. Totuşi. Aşa cum calul recunoaşte un călăreţ nou. 387 . şi întrebă doar în treacăt. exclamă triumfător: — Mai încape vorbă? Dar acum trebuie să jucaţi numai dumneavoastră. îi urmărim privirea şi ne uităm cu mare atenţie la necunoscut. s-a speriat de toate privirile aţintite asupră-i şi de cuvintele entuziaste care i se adresau. de aceea i-am şi oferit intenţionat o şansă. după felul lui mai energic de a se ţine în şa.

Gândul că tocmai pe vasul nostru.. pasageri paşnici şi indolenţi. Stătea culcat pe deckchair-ul lui şi citea. Nu mi-a trebuit mult să-l găsesc pe covertă pe fugarul atât de grăbit. le stau la dispoziţie. al cărui păr complet alb îi încadra tâmplele. să-l solicit în numele grupului. La aceasta se mai adăuga farmecul misterului. ridicându-se alene. Cu atât mai mult a crescut dorinţa noastră de a umili o îngâmfare de nezdruncinat. care venea din intervenţia neaşteptată a salvatorului nostru tocmai în momentul critic şi din contrastul dintre modestia lui. Aveam. i se puteau smulge laurii maestrului şahist — un record care ar fi fost transmis cu iuţeala fulgerului în întreaga lume de toate agenţiile telegrafice — ne fascina în chipul cel mai provocant. am fost însărcinat eu. impresia că acest om trebuie să fi îmbătrânit brusc. Am hotărât să încercăm tot ce ne va sta în putinţă ca a doua zi salvatorul nostru să joace împotriva lui Czentovic o partidă. am profitat de ocazie ca să-l privesc. Abia m-am apropiat.STEFAN ZWEIG – ŞAH - În acelaşi timp. discutam toate aceste posibilităţi. din nou. compatriotul lui. Într-o singură privinţă însă. al cărei risc material Mac Connor se angajă să-l ia pe seama lui. că el s-a şi ridicat 388 . Capul cu trăsături ascuţite se rezema pe perne într-o atitudine de uşoară oboseală. m-a surprins mai ales paloarea stranie a obrazului relativ tânăr. Înainte de a mă apropia de el. N-am putut să ne reţinem un uşor surâs. de la ora trei în sus. Peste noi. am căzut cu toţii de acord: în niciun caz să nu renunţăm la spectacolul unei noi lupte. Cum între timp aflasem prin întrebări puse stewardului că necunoscutul era austriac. se abătuse dintr-o dată o sete de luptă sălbatică şi ambiţioasă. a adăugat cu tonul sau profesional: — Dacă domnul sau domnii mai doresc mâine o partidă. nu ştiu de ce. aproape sfioasă. în mijlocul oceanului. Cele mai îndrăzneţe ipoteze nu ne păreau prea îndrăzneţe ca să împăcăm enigmatica timiditate şi atitudinea surprinzătoare a necunoscutului cu incontestabila lui artă de a juca. cu neclintitul amor propriu al profesionistului. Ştiam cu toţii că Czentovic nu oferise de loc din generozitate salvatorului nostru o şansă şi că afirmaţia lui nu era decât un pretext naiv de a-şi masca slăbiciunea. Cine era acel necunoscut? Dăduse hazardul la iveală un şahist încă nedescoperit? Sau vreun maestru vestit îşi ascundea numele dintr-un motiv misterios? Foarte surescitaţi.

recunoscut ca atare. Totuşi. o partidă de şah. deci de mai bine de douăzeci de ani. rugămintea noastră de a primi provocarea lui Czentovic. Eram singuri.. Am remarcat îndată că circumstanţa asta îmi uşura mult misiunea. după toate regulile. încât nu am avut nicio umbră de îndoială că era sincer. — Căci. în cazul unui eşec. Am acceptat bucuros invitaţia. îşi scoase 389 . Dintr-un motiv oarecare. Spunea asta într-un chip atât de natural. Doctorul B. Şi chiar pe vremea aceea treceam drept un jucător fără un talent deosebit. dar nu fără a-şi formula categoric dorinţa de a-i preveni pe ceilalţi domni să nu-şi facă iluzii exagerate despre ştiinţa sa. însă simţindu-i sensibilitatea. Se vedea că n-avusese nici cea mai mică idee de a fi ţinut piept unui campion mondial. zâmbi iar. pot zice chiar în împrejurări unice. nu dintr-o falsă modestie vam spus că. riscul material îl priveşte pe Mac Connor. Vă rog să mă credeţi. A fost o poveste destul de complicată. Când i-am comunicat doctorului B. Mi-am amintit că cineva cu numele acesta făcuse parte din cel mai apropiat cerc de prieteni ai lui Schubert şi că unul dintre medicii particulari ai bătrânului împărat descindea din aceeaşi familie. se declară în sfârşit dispus pentru un meci. ştirea părea să-i fi făcut o impresie deosebită. s-a arătat vizibil surprins. — Hm! M-am ocupat mult! Într-adevăr. adăugă el cu un zâmbet îngândurat. Doctorul B. se ocupase desigur mult cu şahul. visător. numai Dumnezeu ştie cât m-am ocupat cu şahul. Dar asta s-a întâmplat în împrejurări cu totul speciale. nu m-am mai atins de o figură de şah. ba încă celui mai glorios la ora aceea. nu ştiu cu adevărat dacă sunt capabil să joc corect. nu m-am putut împiedica să-mi exprim mirarea de precizia cu care îşi amintise fiecare combinaţie a diferiţilor maeştri. în orice caz. de când eram în gimnaziu. am găsit cu cale să trec sub tăcere faptul că. După multă şovăire doctorul B. cel puţin teoretic. şi ar putea fi socotită o măruntă contribuţie la bunele şi măreţele vremuri de astăzi. în felul lui straniu. s-a informat cu insistenţă dacă era sigur că adversarul lui este întradevăr un campion mondial. Dacă aţi avea răbdare o jumătate de ceas… Îmi făcuse semn să mă aşez lângă dânsul pe deckchair.STEFAN ZWEIG – ŞAH - politicos şi s-a prezentat cu un nume ce mi-era cunoscut ca al unei vechi familii austriece foarte de vază.

de care ne bucuram graţie încrederii ce o moştenisem. Când apoi a venit la cârmă Hitler în Germania şi când şi-a început campaniile de jaf împotriva bunurilor bisericeşti şi mănăstireşti. o bună parte din valorile clienţilor lui. legiunea 75 De fapt (l. Dar naţional-socialiştii. ne feream de clienţi noi. mai târziu. se poate vorbi de acest lucru — ne era încredinţată administrarea fondurilor unor membri ai familiei imperiale. de la etajul al patrulea. două calităţi pe care răposatul meu tată le poseda în cel mai înalt grad. ca vienez. tot atât de instruită şi de primejdioasă. ne punea la adăpostul unor investigaţii nedorite. altul.STEFAN ZWEIG – ŞAH - ochelarii de citit. pentru a salva de rechiziţie măcar averile mobile: iar despre unele tratative politice secrete ale curiei şi ale casei imperiale ştiam amândoi mai mult decât va afla vreodată publicul.. Legătura aceasta cu clerul şi cu curtea — un unchi al meu era medic personal al împăratului. Era o activitate liniştită. cu care tatăl meu avea relaţii strânse. cu mult înainte de a-şi înarma oştile împotriva lumii. ca fost deputat al partidului clerical. vă aduceţi aminte de numele familiei mele. Bănuiesc însă că n-aţi auzit de biroul de avocatură pe care l-am condus împreună cu tata şi. stareţ la Seitenstetten — dura de două generaţii. începuseră să organizeze în toate ţările vecine o altă armată. în toţi anii aceia nicio autoritate din Austria n-a bănuit vreodată că trimişii secreţi ai casei imperiale îşi predau sau îşi preluau corespondenţa cea mai importantă tocmai în cancelaria noastră nearătoasă. pot zice. Dar tocmai discreţia biroului nostru — nu aveam nici măcar firmă la uşă — ca şi precauţia de a evita ostentativ cercurile monarhiste. lat. din principiu. fără răsunet. singur. În realitate. să conserve. I-a reuşit. mai ales la administrarea bunurilor marilor mănăstiri. ca şi în anii revoluţiei. Afară de asta — azi. nu mai practicam adevărata avocatură. îi puse deoparte şi începu: — Aţi fost atât de amabil să spuneţi că dumneavoastră. când monarhia aparţine istoriei. datorită prudenţei sale. prin mijlocirea noastră. De facto75. Noi nu trebuia decât s-o menţinem.). Noi nu pledam procese despre care vorbesc ziarele şi. ci ne mărgineam exclusiv la consultaţii juridice. ca în anii inflaţiei. s-au făcut şi peste graniţă unele negocieri şi tranzacţii. într-adevăr. 390 . necerându-ni-se mai mult decât cea mai strictă discreţie şi corectitudine.

în absenţa mea. mi-am amintit cum indolenţa lui iniţială se transformase în ultimele luni într-un zel neaşteptat şi că în repetate rânduri se oferise cu insistenţă să-mi ducă la poştă corespondenta.. Dar. 391 76 .S. individul acela înfumurat şi ambiţios trebuie să fi băgat de seamă că nu aveam încredere în el. când eram arestat de mult. nu-l utilizam decât pentru comisioane inocente. cancelar al Austriei şi ministru de externe. un curier să fi vorbit din imprudenţă despre „Maiestatea-Sa” în loc de a zice „Baronul Bern” după cum era convenit. aveau. postul de ascultare nu putea să afle nimic esenţial. în odăile particulare ale lui Dollfuss76 şi al lui Schuschnigg77. şi că în spatele lui se petreceau fel de fel de lucruri interesante. se aflau posturile lor de ascultare şi spionii lor. numai spre a da biroului aparenţa unei întreprinderi în regulă. de hitlerişti în 1934. clica hitleristă n-a tras ea pe sfoară atât de perfid până şi pe cei mai mari militari şi diplomaţi? Cu câtă migală şi cu câtă solicitudine îmi consacrase atenţia sa încă de mult Gestapoul. îl puneam să răspundă la telefon şi să claseze actele — adică actele cu totul indiferente şi neprimejdioase. după cum din păcate am aflat prea târziu. printr-o întâmplare nefastă. nu era decât un conţopist păcătos şi fără talent. orice document important îl luam cu mine acasă. Ce-i drept.-iştii Bărbat de stat austriac. în fiecare întreprindere erau cuibărite aşa-zisele lor „celule”. În fiecare administraţie. sau poate că golanul deschisese unele scrisori în mod abuziv. În perioada 1932—34. 77 Succesor al lui Dollfuss în funcţia de cancelar al Austriei. În realitate. fără să păstrez copii. Chiar în cancelaria noastră. toate scrisorile importante le băteam cu mâna mea la maşina de scris. pe care îl angajasem. la urma urmei. Poate că vreodată. înainte ca eu să ajung la bănuieli. obţinuse de la München sau de la Berlin misiunea de a ne supraveghea. până sus. la recomandaţia unui preot. S. a celor înlăturaţi a celor jigniţi. Abia mai târziu. Corespondenţa n-avea voie s-o deschidă niciodată. Asasinat. iar convorbirile secrete n-aveau loc decât la stăreţia mănăstirii sau în camera de hirotonire a unchiului meu. Nu pot deci să mă absolv de oarecare imprudenţă. Mulţumită acestor măsuri de precauţie. omul lor. atât de modestă.STEFAN ZWEIG – ŞAH - celor prejudiciaţi. în fiecare loc. a arătat-o extrem de limpede împrjurarea că în chiar seara când Schuschnigg şi-a anunţat demisia şi cu o zi înainte de intrarea lui Hitler la Viena. dar. Oricum.

în sine. Iar restul documentelor. apucasem să ard hârtiile cele mai importante. de la care naţionalsocialiştii sperau să stoarcă bani sau informaţii importante. pe care voiau să le acuze de deturnare de fonduri.. poate. M-au trecut într-o altă categorie. existau sume însemnate ce se ascundeau. că fostul nostru cancelar şi de asemenea baronul Rotschild. material împotriva familiei imperiale şi împotriva tuturor celor care. Dar nimic din toate astea nu s-a întâmplat. nu pe nedrept — că din fondurile care trecuseră prin mâinile noastre. M-au repartizat într-un grup foarte restrâns. într-un coş de rufe. — Bănuiţi probabil că acum am să vă povestesc despre lagărul de concentrare în care au fost internaţi toţi cei care rămăseserăm credincioşi vechii noastre Austrii. la unchiul meu. să le destăinuiesc acele secrete. Încât ceea ce doreau să smulgă de la mine era material compromiţător. jertfindu-se. îndată ce auzisem cuvântarea de rămas bun a lui Schuschnigg. Vă amintiţi. se întrerupse ca să-şi aprindă ţigara. Doctorul B. nu au 392 . prin înjosiri trupeşti şi sufleteşti. şi după cum observam acum. În lumina pâlpâindă observai că o tresărire nervoasă îi apăruse în jurul colţului drept al gurii. Tresărirea i-o remarcasem mai demult. administratorii şi confidenţii celor mai îndârjiţi potrivnici ai lor. material împotriva mănăstirilor. Era numai o mişcare fugitivă. Bănuiau — şi într-adevăr. Din fericire. înainte ca indivizii să-mi fi spart uşa — prin bătrâna şi credincioasa mea menajeră. al chitanţelor de care aveam neapărată nevoie pentru valorile depuse în străinătate pe numele mănăstirilor şi a doi arhiduci. Dar trebuie să fi aflat că noi fusesem oamenii de paie. umila mea persoană era cu totul neinteresantă pentru Gestapo. ca o adiere. Oameni din categoria mea.STEFAN ZWEIG – ŞAH - m-au şi arestat. de la care voiau să smulgă bani sau material important. Nam fost zvârlit printre acei nenorociţi asupra cărora se descărca. despre înjosirile. dar care dădea întregului obraz o nelinişte ciudată. martiriile şi torturile pe care le-am îndurat acolo. se repeta la câteva minute. pentru a mă constrânge. încă inaccesibile lăcomiei lor. susţineau monarhia în Austria. prin metodele lor încercate. le-am expediat — cu adevărat. de la rudele căruia sperau să stoarcă milioane. De aceea m-au ridicat chiar din prima zi. Fireşte că. în ultimul minut. un resentiment adunat de mult. ci rezervaţi unui tratament deosebit. nu erau închişi în lagăre de concentrare.

cu trupul meu şi cu cele patru sau cinci obiecte mute — masa. într-o odaie ermetic separată de lumea exterioară. ci dinlăuntru. ca să nu-mi pot tăia vinele. Nu aveam nimic de făcut. nu vedeam chip de om. Avea o uşă. Presiunea prin care voiau să ne smulgă „materialul” necesar trebuia să consiste în ceva mai subtil decât bătaia sau torturile trupeşti: în izolarea cea mai rafinată. fereastra. fereastra se căsca asupra unui calcan. hotelul Metropol. om atât de neînsemnat. ca să nu am nicio idee despre timp. Dar uşa era încuiată zi şi noapte. briceagul. creionul. un pat. iar nu douăzeci într-o baracă rece ca gheaţa. peste tot şi neîntrerupt mă 393 . în acel ocean negru al tăcerii. prin bătăi sau prin frig. când noi. în dosul sârmei ghimpate. patul. trăiam ca un scafandru sub clopotul de sticlă. în jurul eului meu şi chiar în jurul trupului meu era organizat neantul deplin. Cu o aparentă bunăvoinţă. mi-era interzisă. Nu ni se făcea nimic — eram cufundaţi într-un neant desăvârşit. O odaie proprie într-un hotel — nu-i aşa că sună extrem de uman? Dar. intenţia lor nu era să aplice o metodă mai umană. nicio foaie de hârtie. ca neantul desăvârşit. constrângerea care până la urmă trebuia să ne deschidă buzele nu avea să se producă dinafară. pe masă nu trebuia să se afle nicio carte. aceştia au fost cazaţi într-un hotel. un fotoliu. ca de pildă ţigara. ba. ligheanul — singur. care nu avea voie să rostească niciun cuvânt. până şi cea mai mică posibilitate de a mă amăgi. „elita”. nimic de auzit. destul de bine încălzită. La prima vedere. ci una mai rafinată.. nimic de văzut.STEFAN ZWEIG – ŞAH - fost duşi într-un lagăr de prizonieri. mi s-a acordat acelaşi tratament. nici nu auzeam glas de om. toate simţurile nu primeau de dimineaţă până seara cea mai mică hrană. Şi mie. care era în acelaşi timp cartierul general al Gestapoului şi unde fiecare a primit o odaie separată. Mi se luaseră toate obiectele: ceasornicul. auzul. Căci nu e lucru pe lume care să exercite o asemenea presiune asupra sufletului omenesc. nici să răspundă la vreo întrebare. Nu vedeam pe nimeni afară de paznic. credeţi-mă. fără nicio scăpare. ca să nu pot scrie. am fost repartizaţi fiecare în câte o odaie de hotel. Văzul. stăteam cu mine însumi. Închizându-ne pe fiecare într-un vid absolut. niciun creion. niciun ziar. ca un scafandru care bănuieşte că frânghia ce-l leagă de lumea exterioară a fost ruptă şi că nu va mai ieşi niciodată din acea adâncime mută. odaia destinată mie părea destul de confortabilă. un lighean şi o fereastră zăbrelită.

Fiece linie a desenului lor dinţat s-a încrustat cu o daltă de fier până în cea mai profundă cută a creierului meu. Singur. golul desăvârşit. dacă cunoşteam sau nu pe domnul cutare. ce ştia Gestapoul în realitate despre cele petrecute în biroul meu şi ce voia anume să smulgă de la mine. Numai că până şi gândurile. nu ştiai încotro. la vreuna dintre mănăstirile germane pe care le reprezentam. gândeam. cu ce bănci fusesem în corespondenţă. nici ele nu suportă neantul. doar lumea mea consta numai din masă. ce scrisori smulseseră. fără să ştii unde şi te aflai brusc în faţa unei mese. răsfoiau hârtiile despre care nu ştiai ce conţin. eu naş fi aflat. aşteptam. poate. cele adevărate şi cele false. au nevoie de un punct de sprijin. gândeam. în sfârşit. oricât de lipsite de substanţă ar părea. întrebau într-una. trimisesem în ultimul ceas unchiului meu. Asta a durat paisprezece zile. Aşteptam într-una şi întruna. de colo până colo. şi degete străine. Apoi. fereastră şi perete. altfel încep să se rotească în jurul lor fără rost. cele limpezi şi cele perfide. în jurul căreia şedeau câţiva oameni în uniformă. dacă primisem scrisori din Elveţia şi din Steenockerzeel? Şi cum nu puteam să394 . Dar cel mai groaznic lucru pentru mine la aceste interogatorii era că nu puteam niciodată ghici. atât de des am privit-o. rele. Nu se întâmpla nimic.. hârtiile cu adevărat compromiţătoare. pe care le-am trăit în afara timpului. Dacă ar fi izbucnit atunci un război.STEFAN ZWEIG – ŞAH - învăluia neantul. Dar le primise? Sau nu le primise? Şi oare cât trădase conţopistul acela? Ce scrisori descoperiseră. rele. în afara lumii. După cum v-am mai spus. Erai chemat şi dus prin câteva coridoare. Nu se întâmpla nimic. spaţial şi temporal. acte despre care nu ştiai ce conţin. de pe acelaşi zid. au început interogatoriile. între timp. singur. uşă. şi mereu priveam la acelaşi tapet. apoi aşteptai undeva. scaun. şi pe când răspundeai. Erai chemat deodată. gândeam. apoi începeau întrebările. Aşteptam ceva de dimineaţa până seara şi nu se întâmpla nimic. prin menajeră. Mă plimbam de colo până colo şi mă însoţeau gândurile de colo până colo. Rămâneam singur. pat. de la vreun nepriceput de preot? Şi întrebau. lighean. la nesfârşit. Aşteptam. Ce valori cumpărasem pentru cutare mănăstire. Pe masă era un teanc de hârtii. şi nu ştiai ce scriu. aşteptam. până mă dureau tâmplele. scriau într-un protocol. întrebări învăluite şi întrebări care îţi întindeau curse. degete străine. nici calcula. fără să ştii bine: e zi ori e noapte.

o cotigă. fiecare răspuns era de cea mai enormă însemnătate. Abia eram singur cu mine că şi încercam să reconstitui răspunsurile cele mai abile pe care ar fi trebuit să le dau şi ce va trebui să răspund data următoare ca să îndepărtez bănuiala pe care poate o provocasem prin vreo remarcă necugetată. dulapul. să mă sugrume gândurile până mă vor sufoca. în vidul meu. cu acelaşi pat. nimic. pe când tortura gândurilor. din punct de vedere psihologic. încât să fiu silit să le scuip. încercam să cântăresc ce trecuseră în procesul-verbal şi ştiam totuşi că n-am să pot niciodată calcula şi afla totul. să le mărturisesc. Şi tocmai asta voiau şi ei. ceva. nimic. niciun ziar. îmi făceam mie rău. nicio figură străină. din recapitularea mea bolnăvicioasă. patul. aprofundam. dădeam poate pe cineva. cercetam. Dar nu interogatoriul era lucrul cel mai groaznic. De fiecare dată după un interogatoriu al Gestapoului. Dacă recunoşteam un fapt care nu le era cunoscut. cumpăneam fiecare cuvânt al declaraţiilor pe