COD DE CONDUITA ETICǍ ŞI PROFESIONALǍ CUPRINS Comisia de conduită etică a IFAC – Termeni de referinţă……………………………8 Codul privind conduita etică

a Auditorilor Financiari1……………………………...9 Declaraţii privind politica Consiliului IFAC:* Prefaţă la Cerinţele Etice ale Camerei Auditorilor din Romani……………..97 Implementarea şi aplicarea Cerinţelor Etice………………………………..101

1 *

În original „ Professional Accountant”

Intrată în vigoare în Mai 2000.

COMISIA DE CONDUITĂ ETICĂ A IFAC – TERMENI DE REFERINŢĂ Comisia de conduită etică a IFAC raportează Consiliului IFAC. Se consultă şi consiliază Consiliul IFAC în legătură cu toate aspectele privind problemele de conduită etică şi oferă îndrumare adecvată cu privire la aceste probleme în vederea aprobării finale de către Consiliul IFAC. De asemenea, promovează practicile etice în faţa organismelor membre ale IFAC precum şi în faţa publicului larg. Comisia îşi îndeplineşte obiectivele prin: • • • Programarea sesiunilor de lucru în locaţii adecvate şi includerea de seminarii şi/ sau consultarea organismelor gazdă pe teme adecvate; Organizarea la discreţie a Forumurilor privind conduita etică pentru a lărgi gama de discuţii, încercând să coordoneze astfel de activităţi pentru a fi în concordanţă cu alte activităţi din cadrul IFAC. Asigurarea că ghidurile propuse beneficiază de o perioadă adecvată de prezentare, ca şi în cazul altor propuneri ale IFAC; Comisia poate emite astfel de proiecte de prezentare prin propria autoritate, dar poate solicita diferite puncte de vedere înainte de prezentarea materialelor; şi Contribuţia periodică la revista IFAC News, la alte publicaţii ale organismelor membre şi la alte canale media, cu privire la aspectele legate de conduita etică.

În prezentarea recomandărilor către Consiliul IFAC, Comisia explică rezultatele obţinute în urma procesului de prezentare şi oferă orice alte informaţii necesare Consiliului în vederea luării deciziilor. Nici un proiect de prezentare sau propunere privind revizuirea sau oferirea de consultanţă în probleme de etică sau alte probleme similare, nu este emis fără a fi mai întâi aprobat de către trei pătrimi dintre membrii Comisiei.

2

CODUL PRIVIND CONDUITA ETICĂ A AUDITORILOR FINANCIARI

CUPRINS Paragraful DEFINIŢII INTRODUCERE……………………………………………………………………… INTERESUL PUBLIC………………………………………………………………... OBIECTIVE…………………………………………………………………………. PRINCIPII FUNDAMENTALE…………………………………………………….. CODUL PRIVIND CONDUITA ETICĂ…………………………………………… PARTEA A – APLICABILĂ TUTUROR AUDITORILOR FINANCIARI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Integritate şi obiectivitate……………………………………………………1.1 Soluţionarea conflictelor etice……………………………………………….2.1 Competenţă profesională…………………………………………………….3.1 Confidenţialitatea……………………………………………………………4.1 Consultanţă fiscală…………………………………………………………..5.1 Activităţi internaţionale……………………………………………………..6.1 Publicitate……………………………………………………………………7.1

PARTEA B – APLICABILĂ AUDITORILOR FINANCIARI DE PRACTICĂ PUBLICĂ 8. Independenţa în angajamentele de audit…………………………………….8.1 9. Competenţa profesională şi responsabilităţi referitoare la utilizarea serviciilor unor persoane care nu sunt auditori financiari (şi/sau contabili)…………….9.1 10. Onorarii şi comisioane……………………………………………………..10.1 11. Activităţi incompatibile cu practica auditorilor publici……………………11.1 12. Fondurile clienţilor………………………………………………………...12.1 13. Relaţiile cu alţi auditori financiari de practică publică…………………….13.1 14. Publicitate (mediatizare) …………………………………………………..14.1 PARTEA C – APLICABILĂ AUDITORILOR FINANCIARI SALARIAŢI 15. Conflictul de loialitate……………………………………………………..15.1 16. Sprijinirea colegilor din acelaşi domeniu………………………………….16.1 17. Competenţa profesională…………………………………………………..17.1 18. Prezentarea informaţiilor ………………………………………………….18.1

3

cum ar fi un audit sau o revizuire a situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. O entitate în interesul căreia o societate desfăşoară un angajament de audit.CONDUITA ETICĂ Definiţii În acest Cod privind Conduita Etică a Auditorilor Financiari. sau (b) Un nivel mediu de asigurare ca obiectul este acceptabil în condiţiile date. referitoare la serviciile sau abilităţile profesionale oferite de către auditorii financiari de practică publică. solicitat de legislaţia naţională sau de alte reglementări. Angajament de audit Un angajament condus astfel încât să furnizeze: (a) Un nivel ridicat de asigurare că obiectul este conform cu criteriile adecvate identificate. Aceasta ar include un angajament în concordanţă cu Standardul Internaţional referitor la Angajamentele de Asigurare emis de către Consiliul Standardelor Internaţionale de Audit şi Asigurare. sau în concordanţă cu standardele specifice referitoare la angajamentele de asigurare emise de Consiliul Standardelor Internaţionale de Audit şi Asigurare. Client de audit Angajament de audit Client al unui angajament de asigurare O entitate în interesul căreia un auditor desfăşoară un angajament de audit. din toate punctele de vedere semnificative. următoarele expresii apar scrise cu litere îngroşate atunci când sunt folosite pentru prima dată şi le sunt atribuite următoarele sensuri: Publicitatea Comunicarea de informaţii publicului. Aici este inclus şi auditul statutar. inclusiv: Echipă de audit 4 . (a) Toţi auditorii financiari care participă la angajamentul de audit. În cazul în care clientul de audit este o societate cotată la bursă. în scopul obţinerii de contracte. Un angajament de audit prin care se oferă un nivel ridicat de asigurare că situaţiile financiare nu conţin erori semnificative. acesta trebuie întotdeauna să prezinte părţile afiliate. ca de exemplu un angajament în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Audit. (b) Toţi ceilalţi angajaţi ai auditorului care pot influenţa în mod direct rezultatul unui angajament de audit.

care poate varia de la o ţară la alta. şi aflat sub controlul unui individ sau al unei entităţi (inclusiv acele entităţi conduse de alte persoane în mod discreţionar). obligaţiuni la purtător – primite de un auditor financiar de practică publică pentru a fi păstrate sau virate conform instrucţiunilor persoanei de la care sau în numele căreia au fost primite fondurile respective. Persoanele responsabile cu administrarea (guvernarea) unei entităţi indiferent de titlul deţinut de aceştia. Un auditor financiar angajat în industrie. Orice tip de fonduri – inclusiv instrumente financiare asimilabile lichidităţilor. În ceea ce priveşte un angajament de audit. de exemplu. sau oferă consultanţă managerială partenerului unui angajament de audit. şi (c) În ceea ce priveşte un angajament de audit. în legătură cu performanţele angajamentului de asigurare. şi • Cei care asigură controlul calităţii pentru angajamentul de audit. comerţ. • Cei care oferă consultanţă cu privire la tranzacţiile. Un interes financiar: • Deţinut direct de către. aflaţi ierarhic deasupra partenerului principal al angajamentului. care nu este în întreţinere. Membrii apropiaţi de familie Interes financiar direct Directori şi funcţionari Auditor financiar salariat 5 . toţi angajaţii unei societăţi conectate. Un părinte sau copil independent. de exemplu. o proprietate sau un fond sau printrun alt intermediar asupra căruia individul sau entitatea deţine controlul. sau • Deţinute în beneficiul propriu printr-un mijloc colectiv de investiţie. aici sunt incluşi toţi angajaţii de la nivelele superioare de conducere. până la directorul general al auditorului. sau care supraveghează în mod direct. bilete la ordin şi titluri de valoare ce pot fi convertite în bani. sectorul public sau învăţământ.• Cei care propun remunerarea. cambii. Contul clientului Fondurile clientului Orice cont bancar care este utilizat numai pentru operaţiuni bancare cu fondurile clientului. care pot influenţa direct rezultatul angajamentului de asigurare. evenimentele sau problemele specifice de audit legate de angajamentul de audit.

(b) O entitate care controlează astfel de părţi. obligaţiunile. partenerul responsabil cu semnarea raportului privind situaţiile financiare consolidate ale clientului de audit şi. partenerul principal de angajament ar fi partenerul responsabil cu semnarea raportului cu privire la situaţiile financiare. În cazul în care nu se întocmesc situaţii financiare consolidate. fiind la curent cu toate informaţiile relevante. Interes financiar indirect Partener principal al angajamentului de audit 6 . o proprietate sau un mijloc colectiv de investiţie. În cazul unui angajament de audit. inclusiv drepturile şi obligaţiile de a achiziţiona un astfel de interes şi derivatele direct legate de un astfel de interes. şi (c) O entitate controlată de astfel de părţi. împrumuturile. sau alte titluri de creanţă asupra unei entităţi. (a) Un practician individual persoană fizică. sau printr-un alt intermediar. permiţând unui individ să acţioneze cu integritate şi să exercite obiectivitate şi scepticism profesional. inclusiv cu măsurile de siguranţă aplicate va ajunge la concluzia pertinentă că integritatea. Independenţa este: (a) Independenţa raţionamentului – starea de spirit care permite exprimarea unei opinii fără a fi afectat de influenţe ce compromit raţionamentul profesional. asupra căruia individul sau entitatea nu poate exercita controlul. Un interes în capitalurile proprii sau alte titluri de proprietate. obiectivitatea sau scepticismul profesional al unui auditor sau al unui membru al echipei de audit a fost compromis. de consultanţă sau alte servicii profesionale similare. unui client. un Interesul financiar Auditor Membri familiei Independenţa Unul dintre soţi (sau un echivalent) sau copiii aflaţi în întreţinere. sau o societate de audit financiar. fiscale. şi (b) Independenţa în aparenţă – evitarea faptelor şi circumstanţelor care sunt atât de semnificative încât o terţă parte raţională şi informată. Un interes financiar deţinut în beneficiul propriu printr-un fond mutual. partenerul responsabil cu semnarea raportului cu privire la orice entitate ale cărei situaţii financiare fac parte din situaţiile financiare consolidate şi asupra cărora este emis un raport separat. parteneriat. unde este relevant.Auditor curent Un auditor financiar de practică publică care desfăşoară în prezent un angajament de audit sau oferă servicii de contabilitate.

o asociaţie sau o societate). sau sunt tranzacţionate în conformitate cu reglementările unei burse de valori autorizate sau ale unui organism echivalent. fiscalitate sau consultanţă) şi auditorii financiari profesionişti implicaţi într-o firmă în care au responsabilităţi de conducere. comunicare ce nu are ca scop promovarea deliberată a auditorului financiar. de asemenea. despre care o terţă parte raţională şi informată. inclusiv contabilitatea. sectorul public sau învăţământ. Orice servicii care necesită aptitudini contabile sau din domenii conexe şi care sunt efectuate de auditori financiari. audit. o asociaţie sau o societate de auditori financiari care oferă servicii profesionale publicului. Fiecare partener sau persoană care ocupă o poziţie similară cu cea a unui partener şi fiecare angajat într-o firmă (cabinet) care oferă servicii profesionale unui client. utilizat pentru a desemna o firmă de auditori financiari care îşi desfăşoară activitatea în practica publică. şi servicii de management financiar. fie organizat pe criterii geografice. Acest termen este. indiferent de clasificarea lor funcţională (de exemplu. ar putea concluziona că face parte din acea societate pe plan naţional sau internaţional. Societate de audit conectată Obiectivitate Filială Cabinet Auditor financiar Auditor financiar în practică publică Servicii profesionale Mediatizare 7 . comerţ. titluri de proprietate sau titluri de creanţă sunt cotate sau listate pe o bursă de valori autorizată. O entitate aflată sub controlul. care sunt membrii ai unui organism membru IFAC. fiind la curent cu toate informaţiile relevante. proprietatea sau conducere comună cu o altă societate sau o altă entitate. Un practician individual. Comunicarea de elemente referitoare la un auditor financiar. fie în industrie. Acele persoane care lucrează fie în practica publică (inclusiv un practician individual.Entitate cotată la bursă O entitate ale cărei acţiuni. consultanţa fiscală şi managerială. onestitate intelectuală şi lipsă a conflictelor de interese. Un grup separat. O combinaţie de imparţialitate. auditul. fie pe criterii practice.

de consultanţă sau alte angajamente similare. (c) O entitate asupra căreia clientul deţine controlul în mod direct sau indirect. Abordarea unui potenţial client realizată în scopul oferirii unor servicii profesionale. deţine un interes financiar direct care îi conferă o influenţă semnificativă asupra entităţii şi interesul este important pentru client şi pentru părţile sale afiliate. căruia auditorul financiar curent sau clientul unui auditor financiar curent îi predă angajamentele de audit. în condiţiile prezentate la punctul (c). O entitate care este implicată în oricare dintre următoarele tipuri de relaţii cu un client: (a) O entitate care deţine controlul direct sau indirect asupra unui client. Parte afiliată Solicitare 8 . cu condiţia ca entitatea–soră şi clientul sunt importanţi pentru entitatea care deţine controlul asupra amândurora. cu condiţia ca respectivul client să fie important pentru entitate.Auditor nou Un auditor financiar de practică publică. sau o entitate afiliată clientului. şi (e) O entitate care este sub conducere comună cu clientul (de aici. clientul. cu condiţia ca entitatea să aibă o influenţă semnificativă asupra clientului şi interesul deţinut să fie important pentru entitate. termenul “entitate–soră”). de contabilitate. sau care este consultat pentru a satisface nevoile clientului. prezentate la punctul (c). (d) O entitate la care. de fiscalitate. (b) O entitate care deţine un interes financiar direct la respectivul client.

Prin urmare recunoscând responsabilităţile profesiei de auditor financiar şi considerând că rolul său este de a furniza îndrumări. Acest Cod internaţional se doreşte a servi ca un model pe care să se bazeze. 5. cu excepţia cazurilor în mod expres se stipulează o limitare. El stabileşte standardele de conduită pentru auditorii financiari şi stabileşte principiile fundamentale care trebuie respectate de către auditorii financiari. De asemenea. egal valabile pentru toţi auditorii financiari. 4.) pentru auditorii financiari2 în fiecare ţară. Formularea se găseşte în Declaraţia privind politica Consiliului IFAC Prefaţa la Cerinţele Etice ale Camerei Auditorilor Financiari din România. în situaţiile în care o normă naţională intră în conflict cu o prevedere a codului. Totuşi. se desfăşoară într-un mediu caracterizat prin culturi şi reglementări diferite. IFAC consideră că identitatea profesiei de auditor financiar este caracterizată în toată lumea prin efortul de atingere a unui număr comun de obiective şi de respectare a unor principii fundamentale în acest scop. acest standard internaţional fiind baza standardelor naţionale. acestea având de asemenea responsabilitatea de a implementa şi impune astfel de cerinţe. responsabilitatea privind întocmirea detaliată a cerinţelor etice revine în primul rând organismelor membre de specialitate din fiecare ţară. scopul de bază al Codului trebuie întotdeauna respectat. elaborarea Codului are la bază faptul că obiectivele şi principiile fundamentale sunt. limbă. regulile detaliate. Totuşi. IFAC a dezvoltat o formulare care poate fi folosită pentru a indica autoritatea şi aplicabilitatea în ţara interesată. Pentru acele ţari care doresc să adopte acest Cod ca şi codul lor naţional. de a încuraja continuitatea eforturilor şi de a promova armonizarea. Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) crede că datorită diferenţelor naţionale de cultură. 2.Introducere 1. în scopul de a atinge obiective de natură generală. Prin urmare nici unui organism membru sau auditor*nu i se permite să aplice standarde mai permisive decât cele menţionate în această secţiune. care să constituie baza pe care să fie fundamentate normele de etică (codul de etică. la nivel naţional reglementările din domeniul conduitei etice. Cu toate acestea. Mai mult decât atât. este convenit că. 3. IFAC crede că este esenţial să stabilească un Cod internaţional privind conduita etică pentru auditorii financiari. sistemelor legale şi sociale. aceştia ar trebui să se conformeze cu toate celelalte părţi ale acestei Secţiuni. dacă organisme membre sau auditori cărora nu le este permis de către lege sau regulamente să se conformeze cu anumite părţi ale Secţiuni a-8a. 2 Vezi Definiţii 9 . Secţiunea a 8a al acestui Cod stabileşte un cadru conceptual pentru independenţa* necesară în cadrul unui angajamentul de audit*. norma naţională va prevala. la nivel mondial. Profesia de auditor financiar. standardele de desfăşurare a activităţii etc. îndrumările.

8. Uneori. O profesie este caracterizată prin câteva elemente. comunitatea de afaceri şi financiară. de exemplu: • Auditorii independenţi contribuie la menţinerea integrităţii şi bunei organizări a situaţiilor financiare prezentate instituţiilor financiare ca sprijin parţial pentru obţinerea de împrumuturi şi acţionarilor pentru obţinerea de capital. Pe baza acestui cadru. dobândite prin pregătire şi educaţie. investitorii. Responsabilitatea unui auditor financiar nu presupune în mod exclusiv satisfacerea cerinţelor unui anumit client sau angajator individual. ar trebui să se facă referire la Ghidul Internaţional privind Educaţia emis de Comitetul de Învăţământ al IFAC * Vezi Definiţii 10 . care să includă şi menţinerea unei imagini în mod esenţial obiective. O caracteristică esenţială a unei profesii o constituie acceptarea responsabilităţii acesteia faţă de public. Interesul Public 9. 10. datoria membrilor faţă de profesia lor şi faţă de societate poate părea în conflict cu interesul lor imediat sau cu obligaţia lor de loialitate faţă de angajator. 7. Interesul public este definit ca binele comunităţii de indivizi şi instituţii pe care îi deserveşte un auditor financiar. angajaţii. angajatorii. sectorul public sau învăţământ. 1 Pentru detalii despre cerinţele de învăţământ recomandate de IFAC.indiferent dacă activează în firmele de audit financiar de practică publică. 6. în industrie. Acest fapt impune o responsabilitate a profesiunii de auditor financiar faţă de interesul public. inclusiv: • • • Deţinerea unor abilităţi intelectuale specifice. guvernele.1 Aderarea membrilor săi la un cod comun de valori şi conduită.şi Acceptarea unei datorii faţă de societate în ansamblul său (de obicei în schimbul unor restricţii în utilizarea unui titlu sau în acordarea unei calificări). cod elaborat de organismul reprezentativ specific. este de datoria organismelor membre să elaboreze cerinţe etice pentru membrii lor în scopul de a asigura cel mai înalt nivel de calitate a activităţii şi să menţină încrederea publicului în profesia de auditor financiar. Standardele profesiei de auditor financiar sunt determinate într-o mare măsura de interesul public. precum şi oricine altcineva care se bazează pe obiectivitatea* şi integritatea auditorilor financiari în menţinerea unei funcţionari organizate a comerţului. Publicul profesiei de audit financiar îl reprezintă clienţii. creditorii. comerţ.

Obiective 14. Aceste obiective impun îndeplinirea a patru cerinţe de bază: 11 . organismele membre ar trebui să ia în considerare deservirea publicului şi aşteptările utilizatorilor standardelor de etică şi conduită profesională a auditorilor financiari. care sporeşte încrederea în informaţiile financiare externe ale angajatorului. Este în interesul profesiei de auditor financiar la nivel mondial să facă cunoscut utilizatorilor de servicii furnizate de auditorii financiari faptul că aceste servicii sunt realizate la cel mai înalt nivel de performanţă şi în concordanţă cu cerinţele etice care încearcă să asigure o astfel de performanţă. • • • 11.• Directorii financiari îşi desfăşoară activitatea la diverse niveluri în cadrul unei organizaţii şi contribuie la utilizarea eficientă şi eficace a resurselor organizaţiei. Atitudinea şi comportamentul auditorilor financiari. în procesul de formulare a codului naţional privind conduita etică şi profesională. Auditorii interni furnizează o asigurare cu privire la existenţa unui sistem solid de control intern. creditorii. 13. orice diferenţă între standardele aşteptate şi cele prescrise poate fi abordată sau explicată. guvernul precum şi publicul în sens larg se bazează pe auditorii financiari în ceea ce priveşte contabilizarea şi raportarea financiară corectă. Prin urmare. 12. Auditorii financiari îşi pot menţine această poziţie avantajoasă numai continuând să furnizeze publicului aceste servicii specifice la un nivel care să demonstreze că încrederea publicului este solid fundamentată. În acest mod. în procesul de furnizare a unor astfel de servicii au un impact asupra bunăstării economice a comunităţii şi ţării. Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar recunoaşte că obiectivele profesiei de auditor financiar le reprezintă desfăşurarea activităţii la cele mai înalte standarde de profesionalism. Investitorii. angajatorii şi alte segmente ale comunităţii de afaceri. Auditorii financiari au un rol important în societate. pentru a atinge cel mai înalt nivel de performanţă şi în general pentru a îndeplini cerinţele interesului public stabilite mai sus. Experţii fiscali contribuie la stabilirea încrederii şi eficienţei în sistemul fiscal şi în aplicarea corectă a acestuia. Consultanţii în management au o responsabilitate faţă de interesul public prin susţinerea luării unor decizii solide de management. un management eficient şi consultanţă competentă pentru o varietate de aspecte aferente afacerii şi impozitării.

Principii fundamentale 15. angajatorii şi alte părţi interesate au nevoie de persoane care să poată fi identificate cu exactitate drept profesionişti în cadrul domeniului de audit financiar. În scopul atingerii obiectivelor profesiei de auditor financiar. • Competenţa profesională şi atenţia cuvenită Un auditor financiar trebuie să desfăşoare serviciile profesionale cu atenţia cuvenită.* • Obiectivitatea Un auditor financiar trebuie să fie corect şi nu trebuie să îngăduie ca obiectivitatea să fie afectată de prejudecăţi. legislaţie şi tehnici. şi are datoria permanentă de a menţine cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator beneficiază de avantajele unui serviciu profesional competent. competenţă şi conştiinciozitate. Principiile fundamentale sunt: • Integritatea Un auditor financiar trebuie să fie direct şi onest în desfăşurarea serviciilor profesionale.• Credibilitate În întreaga societate se manifestă nevoia de credibilitate a informaţiilor şi sistemelor de informaţie. • Profesionalism Clienţii. • Încredere Utilizatorii serviciilor furnizate de auditorii financiari trebuie să poată avea încredere că exista un cadru general al conduitei eticii şi profesionale care guvernează desfăşurarea acestora. cu excepţia situaţiilor în care există un drept * 16. • Calitatea serviciilor Este necesară asigurarea că toate serviciile obţinute de la un auditor financiar sunt efectuate la cel mai înalt standard de performanţă. bazat pe cele mai noi aspecte de practică. auditorii financiari trebuie să respecte un număr de precondiţii sau principii fundamentale. • Confidenţialitatea Un auditor financiar trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite pe parcursul derulării serviciilor profesionale şi nu trebuie să folosească sau să dezvăluie nici o astfel de informaţie fără o autorizare corespunzătoare şi specifică. Vezi Definiţii 12 . conflicte de interese sau influenţe externe.

• Conduita profesională Un auditor financiar trebuie să acţioneze într-o manieră corespunzătoare reputaţiei profesiei şi trebuie să evite orice comportament care ar putea discredita profesia. Codul 17. 18. dacă corespund condiţiile. Atât obiectivele. sau profesională care impune dezvăluirea acelor informaţii. Partea B care se aplică doar auditorilor financiari în practică publică.2 * Vezi Definiţii 13 . în momentul în care elaborează cerinţe etice. alţi membri ai profesiei de auditori financiari. Auditorii financiari în 1. Totuşi Codul furnizează unele îndrumări referitoare la aplicarea în practică a obiectivelor şi principiilor fundamentale în ceea ce priveşte un număr de situaţii specifice ce apar în profesia de auditor financiar. Obligaţia de a evita orice comportament care ar putea discredita profesia impune organismului membru să ia în considerare. Partea C care este aplicabilă auditorilor financiari salariaţi* şi care poate fi.APLICABILĂ TUTUROR AUDITORILOR FINANCIARI SECŢIUNEA 1 Integritate şi obiectivitate 1. ci şi desfăşurarea corectă a activităţilor şi sinceritatea. şi auditorilor financiari salariaţi în practică publică. PARTEA A. Auditorii financiari îşi desfăşoară activitatea în diferite ipostaze şi trebuie să-şi demonstreze obiectivitatea în circumstanţe variate. responsabilităţile auditorilor financiari faţă de clienţi. aplicabilă.sau o obligaţie legală. cât şi principiile fundamentale sunt de natură generală şi nu sunt desemnate a fi utilizate pentru a soluţiona problemele de etică ale unui auditor financiar într-un anumit caz. personal. angajatori şi public în sens larg. Codul prezentat în continuare este împărţit în trei părţi: • • • Partea A care se aplică tuturor auditorilor financiari dacă nu este altfel specificat. oneşti din punct de vedere intelectual şi neimplicaţi în conflicte de interese. terţe părţi. de asemenea.1 Integritatea implică nu doar onestitatea. Principiul onestităţii impune tuturor auditorilor financiari obligaţia de a fi corecţi.

SECŢIUNEA 2 Soluţionarea conflictelor etice 2. a afecta obiectivitatea auditorilor financiari trebuie să prevaleze caracterul rezonabil. auditorii financiari trebuie să protejeze integritatea serviciilor lor profesionale şi să păstreze obiectivitatea în analiză şi decizie. Nu este posibil să se încerce realizarea unei liste exhaustive a cauzelor potenţiale care pot determina apariţia conflictelor de interese. efectuează servicii de audit intern sau îşi desfăşoară activitatea ca manageri financiari în industrie. auditorii financiari întâlnesc situaţii care determină apariţia unor conflicte de interese.1 Din când în când. o atenţie adecvată trebuie acordată următorilor factori: a) Auditorii financiari sunt expuşi unor situaţii care implică posibilitatea exercitării de presiuni asupra lor. Indiferent de serviciile furnizate sau de calitatea în care acţionează. de la o dilemă relativ fără importanţă la situaţii extreme de fraudă sau activităţi ilegale similare. Astfel de conflicte pot apărea într-o varietate de forme. De asemenea. comerţ. sau par. e) Auditorii financiari nu trebuie să accepte sau să ofere cadouri de orice natură care în mod rezonabil pot fi considerate a avea o influenţă considerabilă şi necorespunzătoare asupra raţionamentului lor sau ale celor cu care intră în contact. Auditorul financiar trebuie să fie în permanenţă conştient de şi atent la factorii care pot determina conflicte de interese. Alţi auditori financiari întocmesc situaţii financiare. Definirea unui cadou sau ofertă de orice natură. dar auditorii financiari trebuie să evite situaţiile care ar discredita poziţia lor profesională. d) Auditorii financiari au obligaţia de a se asigura că personalul implicat în serviciile profesionale aderă la principiul obiectivităţii. trebuie evitate. b) Nu este posibilă definirea şi prezentarea tuturor acelor situaţii în care pot exista aceste presiuni. confuzii sau influenţarea din partea altor persoane pentru a încălca principiile privind obiectivitatea. Aceste presiuni pot afecta obiectivitatea auditorilor financiari. În elaborarea standardelor pentru identificarea relaţiilor care pot.practică publică întreprind angajamente de audit şi furnizează managementului servicii de consultanţă fiscală şi de audit sau în alte domenii. sectorul public şi învăţământ. 1. ei îi pregătesc profesional pe cei care doresc să intre în această profesie. ca fiind excesiv variază de la ţară la ţară.3 În procesul de selectare a situaţiilor şi practicilor care să fie în mod specific tratate în cadrul cerinţelor de etică legate de obiectivitate. Trebuie precizat că o diferenţă de opinie onestă între un auditor financiar şi o altă parte nu 14 . c) Relaţiile care ar putea permite apariţia de prejudecăţi.

această decizie trebuie comunicată superiorului direct. • • • 2.sau profesionale. Comisia de Supraveghere. manager. acestea pot da naştere la posibile presiuni exercitate asupra auditorilor financiari. Dacă aceste politici nu soluţionează conflictele etice. În cazul în care conflictul etic continuă să se manifeste şi după epuizarea tuturor nivelurilor interne de analiză. datele şi circumstanţele fiecărui caz necesită investigarea de către părţile implicate. sau pot ameninţa integritatea auditorului financiar. Unui auditor financiar i se poate solicita să acţioneze contrar standardelor tehnice şi . Apelarea la consultanţă şi îndrumare pe bază de confidenţialitate. Prin urmare: • Poate exista pericolul de exercitare de presiuni din partea unui supraveghetor. 2. Într-adevăr trebuie descurajate relaţiile care pot influenţa sau afecta în sens negativ. care pot fi în avantajul angajatorului sau clientului şi de care poate sau nu beneficia auditorul financiar. Consiliul de Administraţie.3 În procesul de aplicare a standardelor de conduită. director sau partener.constituie. în cazul în care există relaţii de familie sau personale. în sine o problemă de etică. din partea unui consultant independent sau a organismului membru aferent pentru a obţine indicaţii despre o posibilă modalitate de acţiune. în ultimă instanţă. Dacă superiorul este implicat în problema conflictuală. În cazul în care problema nu este soluţionată cu superiorul direct şi auditorul financiar decide să apeleze la următorul nivel de conducere. În cazul în care auditorii financiari se confruntă cu aspecte de etică semnificative. de un tip sau altul. Comitetul de Conducere al Partenerilor sau Acţionarilor. trebuie avute în vedere următoarele: • Analizarea problemei conflictuale cu superiorul direct. aceştia trebuie să urmeze politicile existente ale organizaţiei angajatoare pentru a găsi rezolvarea unui astfel de conflict. sau. Pot apăra conflicte în situaţia în care sunt publicate informaţii care induc în eroare. • • 15 . Totuşi. Pot apărea probleme de divizare a loialităţii între superiorul auditorului financiar şi standardele de conduită solicitate. următorul nivel de analiză poate fi Comitetul Executiv. auditorii financiari pot întâlni probleme în identificarea comportamentului lipsit de etică sau în soluţionarea conflictelor legate de etică. Dacă superiorul imediat este Directorul General (CEO) (sau un echivalent). se admite că pot exista anumiţi factori a căror apariţie poate determina ca responsabilităţile unui auditor financiar să intre în conflict cu solicitări interne sau externe. Directorii ne-executivi. auditorul financiar trebuie să discute problema cu conducerea imediat superioară.2 Totuşi.

în cadrul organizaţiei sale.6 16 . în legislaţiile unor ţări.5 2. 2. cum ar fi autorităţile de implementare şi control. Orice auditor financiar aflat la un nivel ierarhic superior trebuie să depună eforturi pentru a se asigura că. reglementările sau standardele profesionale pot solicita ca aspectele importante să fie raportate unui organism extern.4 În plus. Organismele membre trebuie să ofere. sunt elaborate politici în scopul soluţionării conflictelor.auditorul financiar nu poate avea altă soluţie la problemele semnificative (de exemplu frauda) decât demisia şi prezentarea unui memorandum de informare destinat reprezentantului corespunzător al acelei organizaţii. 2. în mod confidenţial consultanţă şi îndrumare membrilor implicaţi în conflicte de etică.

Auditorii financiari nu trebuie să se autocaracterizeze ca având cunoştinţele şi experienţa pe care nu o au. şi chiar dacă e prevăzut sau nu. un standard ridicat de educaţie urmată apoi de o educaţie specifică.2.1. auditului şi alte reglementări relevante sau cerinţe statutare. 17 . o perioadă de experienţă în domeniu. Aceasta ar trebui să fie modelul normal al dezvoltării pentru un auditor financiar. iniţial. Competenţa profesională poate fi separată în 2 etape (faze) a) Atingerea competenţei profesionale Atingerea competenţei profesionale presupune. ii) Un auditor financiar ar trebui să adopte un program proiectat să asigure controlul calităţii serviciilor profesionale prestate în concordanţă cu reglementările naţionale şi internaţionale. b) Menţinerea competenţei profesionale i) Menţinerea competenţei profesionale cere o continuă conştientizare a dezvoltării permanente a profesiei contabile incluzând reglementările naţionale şi internaţionale relevante în domeniul contabilităţii.SECŢIUNEA 3 Competenţă profesională 3. pregătire şi o examinare în domenii profesionale relevante. 3.

Acest lucru nu se aplică unei prezentări a unor astfel de informaţii făcute în scopul de a înlătura responsabilitatea auditorului financiar în concordanţă cu standardele profesiei.7. 4. 18 .4. precum şi circumstanţele în care prezentarea de informaţii dobândite în cursul furnizării de servicii profesionale pot fi permise sau solicitate. auditorul financiar trebuie să se asigure că nu va face prezentări neautorizate altor persoane. Atunci când autorizarea prezentării informaţiilor este dată de client sau de angajator. Un auditor financiar are acces la mai multe informaţii confidenţiale despre client sau afacerea angajatorului ce nu sunt. 4. Este în interesul publicului şi al profesiei ca standardele profesiei referitoare la confidenţialitate să fie definite şi să fie furnizate îndrumări asupra naturii şi gradului obligaţiei de confidenţialitate. 4. Se cere ca un auditor financiar.5. Auditorii financiari au obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor despre afacerile clientului sau angajatorului dobândite dea lungul prestării serviciilor profesionale. 4. 4. în mod normal. Auditorii financiari au obligaţia să se asigure că personalul din subordine şi persoanele de la care s-a obţinut consultanţă sau asistenţă respectă principiul confidenţialităţii. 4.2. Obligativitatea confidenţialităţii continuă chiar şi după încetarea relaţiilor între auditorul financiar şi client sau angajator.8. Următoarele sunt exemple de probleme ce ar trebui luate în considerare în a determina dacă informaţia confidenţială trebuie luată în considerare: a) Atunci când prezentarea este autorizată. Confidenţialitatea nu este numai o problemă de prezentare a informaţiilor. Oricum. mai puţin în cazul în care există o anumită autorizare în ceea ce priveşte prezentarea informaţiilor sau există o obligaţie legală sau profesională de a fi prezentate.1. Confidenţialitatea trebuie respectată de auditorul financiar.3. 4.6. trebuie să se recunoască că totuşi confidenţialitatea informaţiei constituie o parte a statutului sau Principiile generale de drept (Common law) şi de aceea cerinţele etice detaliate referitoare la etică vor depinde de legea ţării a fiecărui membru (legea naţională a membrului). interesul tuturor părţilor incluzând pe cel al terţilor al căror interese pot fi afectate trebuie luate în considerare . De aceea. prezentate publicului.Secţiunea 4 Confidenţialitatea 4. ce a obţinut informaţii în timpul prestării serviciilor profesionale să nu folosească şi nici să nu pară că foloseşte informaţia cu scopul de a obţine avantaje personale sau în avantajul unei terţe părţi.

raţionamentul profesional trebuie folosit în a determina tipul prezentării ce trebuie făcute. dacă este posibil. nerespectarea prevederilor legale care sunt descoperite. auditorul financiar trebuie să se asigure că părţile cărora comunicarea le este adresată sunt cei adecvaţi şi au responsabilitatea de a acţiona în consecinţă. 19 . Exemple de cazuri când auditorul financiar îi este cerut prin lege să prezinte informaţii confidenţiale sunt: i) ii) Să producă documente sau să ofere probe în cazul unor proceduri legale. atunci când situaţia implică o faptă sau o opinie neîntemeiată. şi Auditorul financiar trebuie sau nu să ia în considerare implicaţiile legale ca urmare a comunicării efectuate şi consecinţele ce decurg din aceasta. Ce tip de comunicare se aşteaptă şi persoana căreia i se adresează. următoarele probleme trebuie avute în vedere: • Dacă toate faptele sunt sau nu cunoscute şi întemeiate. în particular. şi până la un anumit punct dacă este posibil. • • În astfel de situaţii. c) Atunci când există o obligaţie sau drept profesional de a prezenta informaţiile: De a respecta standardele tehnice sau cerinţele etice. Atunci când auditorul financiar a decis că informaţia confidenţială poate fi prezentată. Pentru a fi în concordanţă cu revizuirea calităţii sau revizuirea colegială a organismului membru sau a organismului profesional. Pentru a proteja interesele profesiei de auditor financiar în cazul procedurilor legale. şi Să prezinte autorităţii publice în măsură.b) Atunci când prezentarea este cerută de lege. 4. auditorul financiar trebuie să ia în considerare necesitatea unei consultanţe juridice şi/sau consultarea organismului profesional implicat. Pentru a răspunde unei cereri sau investigaţii făcută de organismul membru sau organismul profesional.9. o astfel de prezentare nu este contrară cu această secţiune.

sau al angajatorului. 5. iar o astfel de omisiune sau ascundere ar duce în eroare autorităţile fiscale. în primul rând pe informaţiile furnizate de către client sau de către angajator cu condiţia ca această informaţie să pară să fie rezonabilă. Conţine declaraţii sau informaţii prezentate într-un mod nesăbuit sau fără o cunoaştere reală dacă acestea sunt adevărate sau false.7. Auditorul financiar trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că declaraţiile fiscale sunt corect întocmite în baza informaţiilor primite. Un auditor financiar ce oferă servicii de consultanţă fiscală este îndreptăţit să apere interesul clientului.1. fie sub forma unei scrisori fie sub forma unui memoriu pentru dosare.1. Un auditor financiar poate să întocmească o declaraţie fiscală folosindu-se de estimări dacă o astfel de practică este general acceptată. auditorul financiar trebuie să se asigure că totuşi clientul sau angajatorul sunt conştienţi de limitele consultanţei fiscale şi a serviciilor de această natură astfel încât aceştia să nu interpreteze eronat exprimarea opiniei ca fiind o exprimare a faptelor (realităţii). În întocmirea declaraţiilor fiscale. în sarcina clientului sau angajatorului. Consultanţa fiscală sau opiniile cu o importanţă semnificativă oferită clientului sau angajatului ar trebui consemnate.4. 5. În loc de aceasta. să nu afectează sub nici o formă integritatea şi obiectivitatea.6.3. şi în opinia sa de auditor financiar este în concordanţă cu legea. în principal. • • 5. Un auditor financiar nu trebuie să ofere clientului sau angajatorului siguranţa că declaraţiile fiscale şi consultanţa fiscală nu sunt atacabile. Cu toate că examinarea sau revizuirea documentelor sau a altor probe în sprijinirea 20 . 5.Secţiunea 5 Practica fiscală 5. 5. Un auditor financiar care întocmeşte sau asistă la întocmirea declaraţiilor fiscale trebuie să-şi sfătuiască clientul sau angajatorul că responsabilitatea pentru conţinutul declaraţiilor fiscale cade. Auditorul financiar ar trebui să se asigure că sumele estimate sunt rezonabile în circumstanţele date. Neclarităţile pot fi rezolvate în favoarea clientului sau al angajatorului dacă pentru aceasta există o justificare rezonabilă. sau Omit sau ascund informaţii cerute a fi prezentate. Atunci când se folosesc estimări. sau este impracticabilă obţinerea unor date exacte. cu condiţia ca serviciul prestat cu competenţă profesională.2. Auditorul financiar nu trebuie să fie asociat cu nici o declaraţie fiscală sau comunicare despre care există motive să se creadă că: • Conţine o declaraţie falsă sau confuză. acestea trebuie să fie prezentate într-o asemenea manieră astfel încât să nu fie implicată o acurateţe mai mare decât cea existentă. un auditor financiar în mod obişnuit se poate baza.5. 5.

sau o omisiune în ceea ce priveşte completarea unei declaraţii fiscale. şi ar trebui să nu mai dea nici un fel de informaţii autorităţilor fără acordul clientului sau al angajatorului. Suplimentar. şi că reprezentarea clientului sau a angajatorului a încetat. şi trebuie să ia în considerare dacă asocierea sa continuă cu clientul sau angajatorul este în orice problemă în concordanţă cu responsabilităţile profesiei.informaţiei nu este cerută. ca astfel de date probante să fie puse la dispoziţie. i se cere să facă investigaţii rezonabile atunci când informaţia prezentată pare să fie incorectă sau incompletă. auditorul financiar: a) b) c) 5. a) b) • c) Dacă auditorul financiar conchide că relaţiile profesionale cu clientul sau angajatorul pot fi continuate. atunci când este cazul. auditorul financiar: • trebuie să informeze clientul sau angajatorul că nu este posibil să acţioneze pentru ei în legătură cu acea declaraţie sau alte informaţii asociate depuse la autorităţile fiscale. auditorul financiar ar trebui să-şi consilieze clientul sau angajatorul de poziţia sa înainte de a informa autorităţile. Atunci când un auditor financiar identifică o eroare semnificativă sau o omisiune în declaraţiile fiscale ale anului precedent (cu care auditorul financiar poate să fie sau nu asociat). auditorul financiar ar trebui să încurajeze. şi este încurajat să facă referiri la registrele şi înregistrările contabile ale firmei. În astfel de cazuri. numai dacă nu este cerut de lege. atunci trebuie făcuţi anumiţi paşi rezonabili pentru a se asigura că eroarea nu se va repeta în nici o viitoare declaraţie fiscală. d) 21 . În mod normal auditorul financiar nu este obligat să înştiinţeze autorităţile fiscale şi nici să o facă fără permisiune. cerinţele statutare sau legale pot cere în mod obligatoriu auditorului financiar să informeze autorităţile fiscale că nu mai există nici o asociere între numele său şi declaraţiile fiscale şi alte informaţii de gen. ar trebui să folosească informaţiile fiscale din anul precedent ale clientului atunci când este posibil. auditorul financiar are responsabilitatea de a: informa în mod prompt clientul sau angajatorul despre eroare sau omisiune şi să recomande ca autorităţile fiscale să fie informate despre acestea. dacă clientul sau angajatorul nu corectează eroarea.8. În unele ţări.

Atunci când un auditor financiar execută servicii într-o altă ţară decât cea de origine şi există diferenţe asupra problemelor specifice între cerinţele etice ale celor două ţări. atunci se va aplica ultimul. aceasta nu trebuie să afecteze modul de abordare a fiecărei situaţii. paragrafele 14. să nu aibă pretenţii exagerate pentru serviciile pe care ei sunt capabili a le oferi. Standardele tehnice speciale ce trebuie respectate nu sunt tratate în această secţiune. să viziteze acea ţară pentru a presta servicii profesionale. 6.4 şi 14. membru al profesiei în ţara în care serviciile sunt executate. în mod temporar. atunci se vor aplica cerinţele ţării de origine (în cazul publicităţii şi al solicitărilor internaţionale a se vedea şi secţiunea 14. Dacă un auditor financiar este membru al profesiei numai într-o ţară sau este.5 de mai jos). • Secţiunea 7 Publicitatea În marketing şi în înşişi promovarea lor şi a activităţilor. Atunci când cerinţele etice ale ţării de origine sunt obligatorii pentru serviciile executate în afara ţării şi sunt mai stricte decât cele stabilite la punctele a) şi b) de mai sus. auditorul financiar trebuie să îndeplinească serviciile profesionale în concordanţă cu standardele tehnice şi cerinţele etice relevante. de asemenea. pot apare o serie de probleme. 6. atunci se va aplica codul etic al ţării unde sunt prestate serviciile.1.2. În toate celelalte cazuri. şi 22 . auditorul financiar trebuie: • • să nu folosească mijloace care aduc profesia în dispută.3. auditorul financiar trebuie să fie ghidat de cerinţele etice stabilite mai jos. următoarele prevederi trebuie să fie aplicate: • • Când cerinţele etice ale ţării în care serviciile sunt executate sunt mai puţin stricte decât codul etic emis de IFAC. Un auditor financiar autorizat într-o ţară poate fi rezident al altei ţări sau. În toate circumstanţele.Secţiunea 6 Activităţi internaţionale 6. Atunci când se ia în considerare aplicarea cerinţelor de ordin etic în activităţi internaţionale. pentru competenţa pe care ei o au sau pentru experienţa pe care au câştigat-o. Când cerinţele etice ale ţării în care serviciile sunt executate sunt mai stricte decât codul etic emis de IFAC.

Standardele Internaţionale de Audit prevăd anumite standarde pentru audit (un nivel ridicat de asigurare) sau revizuire (nivel moderat de asigurare) al situaţiilor financiare. să fie independenţi de clienţii de audit*. Este în interesul public şi din această cauză. standarde pentru anumite angajamente de asigurare. cerut de codul etic ca membrii echipelor de audit*. membrii societăţilor conectate*.6.2. 8. ii. De exemplu. Pentru a obţine o înţelegere completă a obiectivelor şi elementelor unui angajament de audit este necesar să se facă referire la întregul text conţinut de ISAE. ai auditorului şi atunci când este aplicabilă. şi iii.1. de asemenea. o parte responsabilă. Paragrafele de la 8. la 8.• să nu denigreze activitatea altor auditori. Angajamentele de asigurare au ca scop îmbunătăţirea credibilităţii informaţiei despre o anumită problemă prin evaluarea conformităţii problemei în cauză. 8. cu un anumit set de criterii. un utilizator de drept b) o problemă abordată. 23 . Aceste paragrafe sunt prezentate aici numai pentru a descrie natura unui angajament de audit. Standardele Internaţionale privind Angajamentele de Asigurare (ISAE) emise de IAASB prescriu obiectivele şi elementele unor angajamente de asigurare menite să ofere un nivel ridicat sau moderat de asigurare. sunt preluate din Standardele Internaţionale privind Angajamentele de Asigurare (ISAE) şi descriu natura unui angajament de audit.3. un auditor financiar. va depinde de faptul dacă sunt întocmite toate următoarele elemente: a) o relaţie cu trei părţi ce implică: i. Dacă un anumit angajament este un angajament de audit. sub toate aspectele semnificative. Partea B APLICABILĂ TUTUROR AUDITORILOR FINANCIARI ÎN PRACTICĂ PUBLICĂ SECŢIA 8 Independenţa 8.3. IAASB a mai emis.

şi ● Angajamente în sectorul public şi privat. Compilarea de informaţii financiare sau de altă natură. indicatori de performanţă). Astfel de angajamente pot include: ● Angajamente de a raporta o gamă largă de subiecte care acoperă informaţii financiare şi ne-financiare. sau ● Conduită (de exemplu: guvernanţă corporativă. d) un proces de angajament. un organism de conducere poate să caute o asigurare cu privire la informaţiile provenite de la o componentă din cadrul organizaţiei. informaţii statistice.6 Nu toate angajamentele executate de auditorii financiari sunt angajamente de asigurare. 8. Relaţia dintre persoana responsabilă şi utilizatorul vizat trebuie privită în contextul unui anumit angajament. Întocmirea declaraţiilor fiscale unde nu există exprimarea unei concluzii şi consultanţă fiscală. Partea responsabilă şi utilizatorul de drept pot fi amândoi din aceeaşi organizaţie. şi 24 .5 Obiectul unui angajament de audit poate avea mai multe forme ca de exemplu: ● Date (de exemplu: informaţii financiare istorice sau în perspectivă. şi e) o concluzie. ● Angajamente de raportare internă şi externă. 8. Alte angajamente preluate frecvent de auditorii financiari care nu sunt angajamente de asigurare includ: • • • • Proceduri agreate. Consultanţă managerială. managementul resurselor umane).c) criterii adecvate. conformitatea cu reglementările.4 Există o gamă largă de angajamente prin care se poate obţine un nivel mare sau mediu de asigurare. 8. ● Angajamente de atestare şi de raportare directă . ● Sisteme şi procese (de exemplu: controale interne). De exemplu. Partea responsabilă şi utilizatorul de drept vor fi adesea din organizaţii separate dar nu în mod necesar.

auditorii sau societăţile conectate trebuie să le folosească pentru a identifica ameninţările asupra independenţei.8 Independenţa presupune: a) Independenţa în gândire: Gândirea care permite exprimarea unei opinii fără a fi afectată de influenţe care pot compromite raţionamentul profesional îngăduind unui individ să acţioneze cu integritate şi să îşi exercite obiectivitatea şi scepticismul profesional. inclusiv metodele de siguranţă aplicate. b) Independenţa în aparenţă: Evitarea evenimentelor şi circumstanţelor care sunt atât de semnificative încât o terţă parte raţională şi informată. A. un auditor sau o societate conectată să ia în considerare doar exemplele prezentate. ci trebuie să aplice principiile din această secţiune în situaţiile particulare cu care se confruntă. În consecinţă nu este suficient ca un membru al unei echipe de audit . Exemplele prezentate au scopul de a ilustra aplicarea principiilor din aceasta secţiune şi nu au menirea sau nu ar trebui să fie interpretate ca o listă exhaustivă a tuturor circumstanţelor care pot crea ameninţări asupra independenţei.• 8. Această secţiune din Codul de Conduita Etică (aceasta secţiune) oferă cadrul general creat pe principii pentru a identifica. în timp ce altele o pot reduce pana la un nivel acceptabil. obiectivitatea sau scepticismul profesional al unui auditor sau al unui membru al unei echipe de audit au fost compromise. Anumite măsuri pot elimina ameninţarea. care fiind 25 . Acest lucru este imposibil pentru că orice membru al auditoruluiăţii are relaţii cu ceilalţi membri . a evalua şi a răspunde ameninţărilor asupra independenţei. auditorilor sau societăţilor conectate să aplice principiile în situaţiile particulare. Raţionamentul profesional este important pentru a determina ce măsuri de siguranţă trebuie aplicate.7 Alte servicii de consultanţă. Această secţiune solicită membrilor echipelor de audit.9 Utilizarea termenului de “independenţă” de unul singur poate crea neînţelegeri. ar putea concluziona că integritatea. pentru a evalua importanţa acestor ameninţări şi dacă aceste ameninţări nu sunt clar nesemnificative. 8. financiare sau de altă natură trebuie să fie evaluată din punct de vedere al unei terţe părţi. cunoscând toate informaţiile relevante. Acest cadru general stabileşte principiile pe care membrii echipelor de audit.Astfel importanţa relaţiilor economice. financiară sau de altă natură. O abordare a independenţei 8. pentru a identifica şi aplica măsuri de siguranţă în vederea eliminării lor sau reducerii la un nivel acceptabil. Prin el însuşi termenul poate permite observatorilor presupunerea că o persoana care exercită raţionamentul profesional trebuie să nu fie implicată în nici o relaţie economică.

independenţa în aparenţa are o importanţă semnificativă. un subiect în cauză şi utilizatori ai raportului. Această secţiune se bazează pe o astfel de abordare conceptuală care ia în considerare ameninţări asupra independenţei. În plus. Natura tuturor ameninţărilor la adresa independenţei şi măsurile de siguranţă necesare pentru a elimina toate riscurile sau de a le reduce la un nivel acceptabil. natura angajamentelor de asigurare poate fi diferită şi în consecinţă pot exista diferite ameninţări care solicită aplicarea a diferite metode de siguranţă. In cadrul acestei abordări auditorul şi membrii echipelor de audit au obligaţia de a identifica şi evalua circumstanţele şi relaţiile care creează ameninţări asupra independenţei şi să acţioneze în mod adecvat pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil prin aplicarea metodelor de siguranţă. să se identifice şi să se aplice metode de siguranţă pentru a le elimina. Principiile din această secţiune sunt aplicabile tuturor angajamentelor de asigurare. Pe lângă identificarea şi evaluarea relaţiilor dintre auditor. membri ai echipei de audit şi client. societăţi conectate. Această secţiune oferă cadrul general de principii pe care membrii echipelor de audit.11 8. Un cadru general care solicită auditorilor şi membrilor echipelor de audit să identifice. pe lângă independenţa în gândire. natura angajamentelor şi ameninţările la independenţă atunci când ia o decizie să accepte sau să continue un angajament.informată în legătură cu toate informaţiile relevante poate considera relaţiile respective ca fiind inacceptabile. Angajamentele de audit sunt adresate şi oferă asigurare unei game largi de potenţiali utilizatori. 8. să evalueze şi să răspundă ameninţării asupra independenţei nu doar să se conformeze cu un set de reguli care pot fi arbitrare şi de aceea este în interesul public. Condiţii similare se aplică şi în cazul unor angajamente de asigurare care sunt angajamente non-audit şi ca atare membrii 8.14 26 . Mai mult. trebuie să se ţină cont de posibilitatea ca relaţiile dintre indivizii care nu fac parte din echipa de audit şi client să creeze ameninţări asupra independenţei. auditorii şi societăţile conectate trebuie să le folosească pentru a identifica ameninţările asupra independenţei. auditorul şi societăţile conectate sunt obligaţi să fie independenţi faţă de acest client.12 8. pentru a evalua importanţa acestor ameninţări şi în cazul în care acestea nu sunt clar nesemnificative. Un auditor trebuie de aceea să evalueze atât circumstanţele relevante. membrii echipei de audit.13 8. Ca atare. există un scop. astfel încât să nu fie compromisă independenţa raţionamentului sau independenţa în aparenţă.10 Multe situaţii diferite sau combinări de situaţii pot fi relevante şi astfel este imposibil să definim fiecare situaţie care creează ameninţări asupra independenţei şi să specificăm acţiunile potrivite care trebuie întreprinse pentru a reduce aceste ameninţări. cât şi măsurile de siguranţă necesare şi dacă o persoană anume poate face parte din echipa de audit. metode de siguranţă acceptate şi interesul public. diferă depinzând de caracteristicile fiecărui angajament: indiferent dacă angajamentul de audit este: angajament de audit* sau alt tip. şi în cazul unui angajament de audit care nu este un angajament de audit. sau a le reduce la un nivel acceptabil. pentru clienţii de audit*.

stabilind astfel măsurile de siguranţă cu toţi utilizatorii raportului creşte eficienţa şi se asigură un grad mai mare de independenţă. Pentru angajamente non-audit acolo unde raportul de audit nu se adresează unei game restrânse de utilizatori.echipei de audit şi auditorul trebuie să prezinte independenţă faţă de clientul lor. membri echipei de audit şi auditorul trebuie să prezinte independenţă faţă de clientul lor. In cazul acestor angajamente (de audit sau non-audit) trebuie luate în considerare orice ameninţări care auditorul are motive să creadă pot fi create de interesele societăţii conectate si relaţiile acestora. Minimul necesar pentru asigurarea independenţei este să se aplice măsurile de siguranţă din această secţiune pentru a evalua independenţa membrilor echipei de audit din punct de vederea al relaţiilor de rudenie cu clientul. membrii echipei de audit. dacă auditorul a avut un interes financiar semnificativ direct sau indirect faţă de clientul lui. cum ar fi natura. Faptul că li s-a adus la cunoştinţă utilizatorilor acest lucru.16 Ca atare: • Pentru angajamente de asigurare oferite unui client de audit. Aceste circumstanţe pot fi luate în considerare de auditori în evaluarea ameninţărilor la adresa independenţei şi în luarea măsurilor de siguranţă necesare pentru a elimina sau a reduce ameninţările la un nivel acceptabil. • • Aceste cerinţe privind respectarea principiului independenţei sunt ilustrate în tabelul de mai jos: 27 . precum şi capacitatea auditorului de a comunica. se presupune că acestor utilizatori li s-a adus la cunoştinţă că raportul este doar în folosul lor şi că au fost luate în considerare în emiterea acestuia doar anumite condiţii speciale. ameninţarea de auto-interes creată ar fi atât de semnificativă încât nici o măsură de asigurare nu ar putea fi luată pentru a o reduce la un nivel acceptabil. O considerare limitată faţă de orice ameninţări create de interesele şi relaţiile societăţii conectate poate fi suficientă. şi Pentru angajamentele non-audit al cărui raport este adresat unei game restrânse de utilizatori. trebuie să prezinte independenţă faţă de clientul de audit. membri echipei de audit trebuie să prezinte independenţă faţă de clientul lor. 8. 8. În plus.15 În cazul unui raport emis către un client non-audit pentru o gamă restrânsă de utilizatori. întinderea şi scopul muncii de audit precum şi modul în care au fost evaluate elementele în cauză. auditorul şi firmele interconectate ale acestuia. În plus. auditorul nu trebuie să prezinte nici un interes financiar semnificativ direct sau indirect faţă de clientul lui.

In mod ideal aceste părţi afiliate ale clientului precum şi interesele şi relaţiile ce există cu aceştia ar trebui identificate anterior. În cazul unui client cotat la bursă.17 Ameninţările şi măsurile de siguranţă identificate în această secţiune sunt discutate în contextul intereselor şi relaţiilor între auditor.18 8. aceasta nu ar trebui să compromită principiul independenţei dacă auditorul deţine politici de control al calităţii proprii şi proceduri de asigurare a independenţei. Evaluarea ameninţărilor la adresa independenţei trebuie documentată prin probe obţinute atât înainte de acceptarea angajamentului cât şi în timp ce acesta se desfăşoară. Atunci când se evaluează gradul de importanţă al fiecărei probleme atât factorii calitativi cât şi cei cantitativi trebuie luaţi în considerare. va trebui să ia în considerare şi acea parte afiliată în evaluarea independenţei şi aplicarea măsurilor de siguranţă adecvate. În această secţiune sunt făcute referinţe către ameninţările semnificative şi nesemnificative care trebuie luate în considerare în procesul de evaluare a independenţei. 8.Tipul de angajament de audit CLIENT Audit Non-audit fără restricţii de utilizare Non-audit cu restricţie pentru anumiţi utilizatori CLIENT Echipa de audit. o societate conectată sau un individ în mod neintenţionat să poată încălca aceasta secţiune. auditorului şi oricare societate conectată li se cere să ia în considerare şi legăturile cu părţile afiliate ale clientului. o societate conectată sau un membru al echipei de audit ştie sau are motive întemeiate să bănuiască orice fel de circumstanţe care ar putea compromite independenţa. societăţi conectate. auditorul şi firmele DE conectate cu aceasta AUDIT CLIENT DE Echipa de audit Echipa de audit şi auditorul nu ASIGURARE şi auditorul au interese financiare faţă de NON-AUDIT client 8. Pot apare ocazii când auditorul. Pentru ceilalţi clienţi atunci când echipa de audit are motive să creadă că există o astfel de parte afiliată care ar putea aduce ameninţări la adresa independenţei. un membru al echipei de audit şi clientul de audit.19 28 . şi atunci când această încălcare este descoperită să o corecteze prompt şi să ia măsurile de siguranţă necesare. O problemă poate fi considerată clar nesemnificativă atunci când este considerată a fi atât trivială cât şi inconsecventă. Această obligaţie de a face această evaluare apare atunci când auditorul. Dacă apare în mod neintenţionat o astfel de încălcare.

23 29 . fonduri de pensii. decizia trebuie documentată. În anumite exemple ameninţările la adresa independenţei sunt atât de semnificative încât singurele posibile acţiuni sunt să se elimine activităţile sau interesele care generează aceea ameninţare sau să refuze să accepte sau să continue angajamentul. Exemplele pun în discuţie ameninţarea la adresa independenţei care pot lua naştere în anumite circumstanţe şi relaţii specifice (de la paragraful 8. prin mărimea sau statutul lor ele pot avea o gamă largă de interese. instituţii de credit. apoi analizează măsurile de siguranţă capabile să elimine aceste ameninţări sau de a le reduce la un nivel acceptabil (paragraful 8.47).28-8. societăţi de asigurare. În alte exemple ameninţarea poate fi redusa la un nivel acceptabil prin aplicarea unor masuri de siguranţă. Judecata profesională este folosită pentru a determina măsurile de siguranţă adecvate pentru a elimina ameninţările la adresa independenţei sau de a le reduce la un nivel acceptabil.34-8. c) În cazul în care aceste ameninţări nu sunt în mod clar nesemnificative. Exemplele nu trebuie să fie privite exhaustive. Anumite entităţi pot fi şi de interes public semnificativ prin obiectul lor de activitate. Exemple de astfel de entităţi pot include societăţi cotate. iar auditorul acceptă să continue angajamentul. b) A evalua dacă aceste ameninţări sunt clar nesemnificative.21 Această secţiune scoate în evidenţă ameninţarea la adresa independenţei (paragraful 8. există paragrafe distincte ce tratează problemele specifice 8.100 în colo). În situaţia în care nu există măsuri de siguranţă care sa reducă ameninţarea la un nivel acceptabil.Obiectivele şi structura acestei secţiuni 8.22 8. Procesul de evaluare a gradului de importanţă a fiecărei ameninţări la adresa independenţei şi măsurile de siguranţă necesare pentru a le reduce la un nivel acceptabil trebuie să ţină cont şi de interesul public. Datorită interesului public semnificativ în situaţiile financiare ale societăţilor cotate. 8. În concluzie sunt prezentate anumite exemple care arată cum această abordare conceptuală a independenţei trebuie aplicată la anumite circumstanţe şi relaţii specifice.20 Obiectivul acestei secţiuni este de a asista auditorii şi membrii echipei de audit în : a) Identificarea ameninţărilor la adresa independenţei. identificarea şi aplicarea de măsuri de siguranţă adecvate pentru a elimina sau a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil.33). singurele posibile acţiuni sunt eliminarea acelor activităţi sau interesele care generează ameninţarea sau să refuze să accepte sau să continue angajamentul. Această documentare trebuie să includă o descriere a tuturor ameninţărilor şi a măsurilor de siguranţă aplicate pentru a le elimina sau de a le reduce la un nivel acceptabil. Când ameninţările la adresa independenţei nu sunt în mod clar nesemnificative.

singura excepţie fiind o posibilă interdicţie a unei legi sau reglementare. Atunci când unui auditor sau organism membru i se interzice de către lege să aplice unele părţi sau întreaga secţiune. Exemple de circumstanţe care pot crea o astfel de ameninţare include. Ca atare nici unui auditor sau organism membru nu i se permite să aplice standarde mai puţin stringente decât cele prezentate în această secţiune.auditului societăţilor cotate. Când un auditor îşi desfăşoară un angajament de audit în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Asigurare în vigoare sau cu alte standarde specifice emise de către conducerea acestei instituţii internaţionale cum ar fi auditul sau revizuirea situaţiilor financiare în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Audit. auto-revizuire.26 8. familiaritate şi intimidare. De exemplu anumiţi legiuitori naţionali au prescris liste cu indivizi care trebuie priviţi ca membrii apropiaţi de familie alţii decât cei incluşi în definiţia din această secţiune. membrii echipei de audit şi auditorul trebuie să aplice în întregime această secţiune. Auditori. societăţi conectate si membrii echipelor de audit trebuie să fie informaţi în legătură cu aceste diferenţe şi să se conformeze cerinţelor mai importante. În astfel de cazuri membrii echipei de audit şi auditorul cu excepţia acelei interdicţii trebuie să aplice toate celelalte părţi din această secţiune. ele trebuie totuşi să se conformeze în a aplica toate celelalte părţi ale secţiunii. 8. exemplele prezentate şi care sunt aplicabile societăţilor cotate trebuie aplicate şi celorlalte societăţi. Trebuie acordată atenţie principiilor stabilite în această secţiune în relaţia cu societăţile cotate şi alţi clienţi de audit care ar putea avea un interes public semnificativ.28 Independenţa poate fi afectată de interesul propriu.27 Ameninţări asupra independenţei 8. 8.24 Această secţiune stabileşte un cadru general conceptual pentru cerinţele de independenţă ale angajamentelor de audit ce creează un standard internaţional ce trebuie să stea la baza fiecărui standard naţional în parte. dar nu sunt limitate la: (a) Un interes financiar direct sau un interes financiar semnificativ indirect la un client de audit.29 Ameninţarea de interes propriu apare atunci când un auditor sau un membru al echipei de audit poate beneficia de un interes financiar sau poate intra în conflict de interes propriu cu un client de audit.25 Anumite exemple din această secţiune indică modul în care trebuiesc aplicate aceste principii pentru auditul societăţilor cotate. Perspective naţionale 8. 8. 30 . Atunci când un organism membru alege să nu facă o diferenţiere între auditul societăţilor cotate şi celelalte societăţi. Unele ţări şi culturi au conturat. fie prin legislaţie sau prin practică comună definiţii ale relaţiilor diferite de cele folosite în această secţiune. reprezentare legală.

Exemple de circumstanţe care pot crea o astfel de ameninţare include. c) Oferirea de servicii pentru un client de audit care afectează în mod direct obiectul angajamentului de audit. şi (g) Onorarii contingente legate de angajamentele de audit. dar nu sunt limitate la: (a) Vânzarea sau promovarea acţiunilor sau altor tipuri de proprietate deţinute la un client de audit. Acesta ar putea fi cazul în care un auditor poate sa subordoneze raţionamentul sau la cel al clientului. dar nu sunt limitate la: a) Un membru al echipei de audit este sau a fost recent director sau funcţionar al clientului de audit.31 “Ameninţarea de reprezentare legală“ apare când un auditor sau un membru al echipei de audit promovează sau poate fi perceput că ar promova poziţia sau opinia unui client de audit până la punctul la care obiectivitatea poate fi percepută ca fiind compromisă.(b) Un împrumut sau o garanţie oferită sau primită din partea unui client de audit sau a directorilor sau managerilor. Exemple de circumstanţe care pot crea o astfel de ameninţare include. şi 31 . şi d) Pregătirea datelor iniţiale utilizatorului pentru întocmirea situaţiilor financiare sau întocmirea altor înregistrări care reprezintă obiectul angajamentului de audit. (f) Angajarea posibilă la un client de audit. 8. (e) A avea o relaţie de afaceri apropiată cu un client de audit.30 “Ameninţarea de auto-revizuire” apare când (1) orice rezultat sau raţionament asupra unui angajament anterior de audit sau de altă natură trebuie reevaluat pentru a se ajunge la o concluzie în legătură cu angajamentul de audit sau (2) când un membru al echipei de audit a fost anterior director sau funcţionar al clientului de audit sau a fost angajat într-o poziţie prin care exercita o influenţă directă şi semnificativă asupra subiectului angajamentului de audit. (c) Dependenţa nepotrivită cu privire la onorariile totale din partea unui client de audit. b) Un membru al echipei de audit este sau a fost recent angajat al clientului de audit într-o poziţie în care exercita influenţă directă şi semnificativă asupra obiectului angajamentului de audit. (d) Grija legată de posibilitatea pierderii angajamentului. 8.

33 “Ameninţarea de intimidare “ apare când un membru al echipei de audit este împiedicat să acţioneze obiectiv şi să-şi exercite scepticismul profesional prin ameninţări reale sau aparente din partea directorilor. (c) Un fost partener al auditorului este director. (d) Asocierea pe termen lung al unui membru senior al echipei de audit cu un client de audit. 32 . directorii. ameninţările cu privire la independenţă şi măsurile de siguranţă disponibile pentru a elimina aceste ameninţări sau pentru a le reduce până la un nivel acceptabil. Măsuri de siguranţă 8.34 Auditorul şi membrii echipei de audit trebuie să-şi păstreze independenţa luând în considerare contextul în care îşi desfăşoară activitatea. dar nu sunt limitate la: (a) Un membru al echipei de audit are o ruda de gradul I sau un membru apropiat de familie care este director sau funcţionar al clientului de audit. Exemple de circumstanţe care pot genera o astfel de ameninţare includ dar nu se limitează la: (a) (b) pericolul înlocuirii din cauza unor dezacorduri cu privire la aplicarea unui principiu contabil. (b) Un membru al echipei de audit are o ruda de gradul I sau un membru apropiat de familie care ca şi angajat al clientului de audit se află într-o poziţie din care poate exercita influenţă directă şi semnificativă asupra obiectului angajamentului de audit. funcţionarilor sau angajaţilor săi. funcţionarii sau angajaţii. funcţionarilor sau angajaţilor clienţilor de audit . funcţionar al clientului de audit sau angajat aflat în poziţia de a exercita influenţă directă şi semnificativă asupra angajamentului de audit. 8. Exemple de circumstanţe care pot crea o astfel de ameninţare includ. cu excepţia cazului în care valoarea este nesemnificativă din partea clientului de audit .32 “Ameninţarea de familiaritate “ apare când în virtutea unei relaţii apropiate cu un client de audit. a directorilor. şi presiuni pentru reducerea neadecvată a volumului muncii prestate pentru a reduce onorariile aferente. 8. un auditor sau membru al echipei de audit ajunge să apere interesele clientului. şi (e) Acceptarea de cadouri sau ospitalitate.(b) A acţiona ca reprezentant din partea unui client de audit în cazul litigiilor sau în soluţionarea disputelor cu terţe părţi.

8. b) clientul de audit are angajaţi competenţi în luarea deciziilor manageriale. Trebuie ţinut cont şi de importanţa ameninţării. înafara celor care sunt clar nesemnificative. b) cerinţe de pregătire continuă. rezonabilă şi informată şi în cunoştinţă de toate informaţiile relevante inclusiv măsurile de siguranţă adoptate. d) revizuirea sistemului de control al calităţii firmei efectuată de o persoană independentă (externă firmei). Trebuie avut în vedere şi ceea ce o terţă parte. trebuie identificate şi puse în aplicare măsuri de siguranţă adecvate pentru a elimina sau a reduce la un nivel acceptabil aceste ameninţări.37 Măsurile de siguranţă cerute de profesie. legislaţie sau regulamente. şi c) măsuri de siguranţă ce se încadrează în sistemul şi procedurile firmei de audit. Natura măsurilor de siguranţă aplicabile va varia în funcţie de circumstanţe.8. e) cerinţe de independenţă a firmei de audit prevăzute în legislaţia ce reglementează profesia.37 Măsurile de siguranţă la nivelul clientului includ următoarele: a) când managementul clientului de audit se întâlneşte cu reprezentanţii firmei de audit şi persoane altele decât cele din conducere stabileşte sau aprobă întâlnirea.35 Când se identifică astfel de ameninţări semnificative. ar conchide ca fiind inacceptabil. Măsurile de siguranţă se împart în trei mari categorii: a) măsuri create de profesie. c) politicile şi procedurile care accentuează intenţia clientului de audit de a efectua o raportare financiară corectă. b) măsuri de siguranţă la nivelul clientului.36 Auditorul şi membrii echipei de audit trebuie să selecteze măsurile de siguranţă adecvate pentru a elimina sau reduce ameninţările care sunt semnificative la adresa independenţei până la un nivel acceptabil 8. 8. Această decizie trebuie documentată. c) standarde profesionale. monitorizarea activităţii şi măsuri disciplinare. 33 . natura angajamentului de audit. cui se adresează raportul de audit şi structura firmei de audit. legislaţie sau regulamente includ următoarele: a) cerinţe de pregătire profesională şi experienţă pentru a avea acces la profesie.

Aspectele comunicate vor varia în funcţie de circumstanţe şi trebuie decise de auditor. 8. f) Politici şi proceduri de urmărire şi. în opinia auditorului. Ar trebui să existe o comunicare periodică între auditor şi comitetul de audit (sau alt organism corporatist dacă nu există un comitet de audit) al societăţilor cotate. rezolvare a încrederii în veniturile primite de la un singur client de audit. c) Politici de independenţă cu privire la identificarea ameninţărilor la adresa independenţei. e) o structură de guvernare corporatistă cum ar fi un comitet de asigurare care să furnizeze o imagine de ansamblu corespunzătoare şi comunicate cu privire la serviciile oferite de firmă. b) Politici şi proceduri de a implementa şi monitoriza calitatea controlului angajamentelor de audit. auditorul trebuie să comunice verbal şi în scris cel puţin anual toate relaţiile şi alte aspecte în legătura cu clientul de audit care în opinia auditorului pot fi percepute că ar putea influenţa independenţa. dar trebuie să se refere la aspectele relevante menţionate în această secţiune. cu privire la relaţii şi alte aspecte ce pot fi.d) proceduri interne care asigură stabilirea obiectivă a onorariilor pentru lucrări ce nu vizează angajamente de audit. percepute că ar influenţa independenţa. d) Politici şi proceduri interne de urmărire a respectării politicilor şi procedurilor auditorului cu privire la independenţă. g) Utilizarea unor parteneri diferiţi şi echipe cu lini separate de raportare pentru servicii non-audit pentru un client de audit. e) Politici şi proceduri care să permită identificarea intereselor sau relaţiilor dintre auditor sau membrii echipei de audit şi clientul de audit. evaluarea importanţei acestora şi identificarea şi aplicarea măsurilor de siguranţă pentru a le elimina sau reduce până la un nivel acceptabil. 8. 34 .39 Comitetele de audit pot avea un rol important în guvernarea corporativă atunci când sunt independente de managementul clientului şi pot asista Consiliul de Administraţie pentru a se convinge că un auditor este independent în efectuarea angajamentului de audit. dacă este necesar.40 8.1 Măsurile de siguranţă ce se încadrează în sistemul şi procedurile firmei de asigurare pot include: a) Accentuarea din partea conducerii auditorului a importanţei independenţei şi faptului că membrii echipei de audit acţionează în interesul public. comunicarea cu comitetele de audit sau alte organisme însărcinate cu guvernanţa.41. Auditorii ar trebui să stabilească politici şi proceduri cu privire la independenţă. În cazul angajamentului de audit al societăţilor cotate.

cum ar fi comitetul independent al directorilor. d) Prezentarea comitetului de audit sau a altor organisme preocupate cu guvernanţa. Rotaţia personalului din conducerea superioară. tuturor partenerilor şi personalului de specialitate. c) Discutarea problemelor legate de independenţa cu comitetul de audit sau alt organism preocupat cu guvernanţa. b) Consultarea unei terţe părţi. l) Un mecanism disciplinar care să promoveze conformitatea cu politicile şi procedurile.h) Politici şi proceduri ce interzic persoanelor care nu sunt membre ale echipei de audit să influenţeze rezultatul acestei activităţi. i) Comunicarea în intervale de timp a politicilor şi procedurilor auditorului. e) Politici şi proceduri de prevenire a membrilor echipei de audit să nu ia sau saşi asume responsabilitatea pentru deciziile manageriale ale clientului. organismul profesional de reglementare sau alt profesionist în domeniu. precum şi a schimbărilor acestora. a. şi m) Politici şi proceduri ce împuternicesc personalul să comunice nivelelor superioare ale auditorului orice problemă de independenţă şi obiectivitate care îi priveşte. Aceasta include informarea personalului asupra procedurilor accesibile lor. j) Desemnarea unui membru al managementului superior drept responsabil pentru supravegherea funcţionari corespunzătoare a sistemului de măsuri de siguranţa. a. Această persoană poate fi din afara auditorului sau societăţii conectate sau cineva din interiorul auditorului sau societăţii conectate care nu a fost asociată cu echipa de audit. natura serviciilor prestate şi a mărimea onorariilor percepute. inclusiv pregătirea profesională adecvată ce urmează un urma acestora. Implicarea unui alt auditor pentru a efectua sau a reface părţi ale angajamentului de audit. 8.42 Măsurile de siguranţă în interiorul sistemului şi procedurilor auditorului pot include măsuri de siguranţă specifice angajamentului cum ar fi: a) Implicarea încă unui profesionist pentru a revizui munca efectuată sau a oferi sfaturi. 35 . după caz. k) Mijloace de a sfătui partenerii şi personalul de specialitate cu privire la acei clienţi şi entităţi afiliate faţă de care trebuie să fie independenţi.

- Similar în cazul unui angajament de audit care nu este un angajament de audit.45 În cazul unui angajament de audit. auditorul trebuie să aibă în vedere dacă pot constitui ameninţări la adresa independenţei. Când o entitate devine client de audit în cursul sau după perioada pentru care auditorul întocmeşte situaţiile financiare. următoarele: Relaţiile financiare şi de afaceri cu clientul de audit în cursul sau după perioada la care se referă situaţiile financiare.46 Dacă servicii non-audit au fost furnizate clientului de audit. Perioada angajamentului 8. Perioada angajamentului începe când echipa de audit începe să presteze servicii de audit şi se termină când este întocmit raportul de audit. pe parcursul sau după o perioadă ce acoperă situaţiile financiare. sau prin emiterea raportului final de audit. oricare intervine mai târziu. ar trebui avute în vedere ameninţările la adresa independenţei ce provin din aceste servicii. 8. Dacă se aşteaptă ca angajamentul de audit să fie recurent.43 Când masurile de siguranţă disponibile. perioada de angajament include perioada acoperită de situaţiile financiare asupra cărora sa efectuat raportul de către auditor. dar înainte de acceptarea angajamentului de audit. trebuie avute în vedere şi aplicate măsuri de siguranţă pentru a reduce ameninţarea până la un nivel acceptabil. g) Înlocuirea unei persoane din echipa de audit când interesul financiar individual sau relaţiile sale creează o ameninţare asupra independenţei. 8. 8. Astfel de măsuri pot include: discutarea aspectelor legate de independenţă referitor la furnizarea de servicii non-audit cu persoanele însărcinate cu guvernanţa clientului. sunt insuficiente pentru a elimina ameninţările la adresa independentei sau pentru a le reduce până la un nivel acceptabil sau când un auditor alege să nu elimine activităţile sau interesele ce dau naştere acestor ameninţări. cum ar fi comitetul de audit. perioada angajamentului se termină cu notificarea oricăreia dintre părţi că relaţiile profesionale încetează. singura măsură accesibila va fi refuzul de a efectua sau retragerea din angajamentul de audit. cu excepţia cazurilor în care angajamentul este de natură recurentă.f) Implicarea unui alt auditor să refacă serviciile non-audit pentru a-şi putea asuma responsabilitatea pentru acest serviciu. dar înaintea începerii prestării serviciilor profesionale în legătură cu auditul. Servicii anterioare furnizate clientului de audit. cum sunt cele de mai sus. şi aceste servicii ar fi interzise pe parcursul angajamentului de audit. 36 .44 Membrii echipei de audit şi auditorul trebuie să fie independenţi faţă de client pe parcursul perioadei angajamentului de audit. Dacă ameninţarea nu este clar nesemnificativă. auditorul trebuie să aibă în vedere dacă orice relaţii financiare sau de afaceri sau servicii anterioare reprezintă ameninţări la adresa independenţei.

sau pentru a le reduce până la un nivel acceptabil. implicarea unui alt auditor în revizuirea rezultatelor serviciilor non-audit sau în refacerea serviciilor non-audit asumându-şi responsabilitatea pentru aceste servicii.48 Această secţiune se aplică angajamentelor de audit atunci când raportul de audit este datat la sau după 31.102 8.2004.100 8.104 8.47 Serviciile non-audit furnizate unui client de audit nelistat nu vor periclita independenţa auditorului atunci când clientul va deveni o entitate listată cu excepţia că: - serviciile non-audit precedente erau permise conform acestei secţiuni pentru clienţii de audit nelistaţi.120 37 . şi auditorul a implementat măsuri de siguranţă corespunzătoare pentru a elimina orice ameninţări asupra independenţei ce provin din servicii anterioare. serviciile vor fi finalizate într-o perioadă de timp rezonabilă de la data listării clientului.- obţinerea din partea clientului de audit a asumării responsabilităţii asupra rezultatelor serviciilor non-audit.111 8. - - Data intrării în vigoare 8. - - 8.12. interzicerea persoanelor care furnizează servicii non-audit de a participa la desfăşurarea angajamentelor de audit. dacă aceste servicii nu sunt admise în baza acestei secţiuni pentru clienţi de audit listaţi. Este încurajată aplicarea timpurie a acestor prevederi. ETICĂ Aplicarea principiilor la situaţii specifice Index Introducere Interese financiare Prevederi aplicabile tuturor clienţilor de audit Prevederi aplicabile clienţilor de audit Prevederi aplicabile clienţilor non-audit Paragraf 8.

201 8.155 8.211 Introducere 8.184 8.143 8.140 8.167 8. În practică. Aceste exemple nu sunt a tot cuprinzătoare.189 8.178 8.Împrumuturi şi garanţii Relaţii strânse de afaceri cu clienţii de audit Relaţii familiale şi personale Relaţii de angajare cu clienţi de audit Servicii recente prestate clienţilor de audit Ocuparea poziţiei de funcţionar sau director în Consiliul de conducere al clientului de audit Asocieri pe termen lung ale personalului din conducere cu clienţii de audit Prestări de servicii generale Clienţi de audit cotaţi la bursă Prestări de servicii non-audit clienţilor de asigurare Întocmirea situaţiilor financiare şi a înregistrărilor contabile Prestări de servicii generale Clienţi de audit nelistaţi la bursă Clienţi de audit listaţi la bursă Situaţii de urgenţă Servicii de evaluare Furnizarea de consultanţă fiscală clienţilor de audit Furnizarea serviciilor de audit intern clienţilor de audit Prestarea de servicii informatice clienţilor de audit Atribuţiile personalului temporar angajat faţă de clientul de audit Furnizarea de consultanţă cu privire la litigiile în care sunt implicaţi clienţii de audit Furnizarea de consiliere juridică clienţilor de audit Recrutarea managementului superior Finanţare corporativă şi activităţi similare Onorarii şi tarife Onorarii . auditorul.193 8. inclusiv cele din paragrafele 8.210 8. Paragrafele de la 8.restante Tarife Onorarii contingente Cadouri şi ospitalitate Litigii actuale sau probabile 8.124 8.130 8.151 8.133 8. Exemplele descriu ameninţările posibile şi măsurile de siguranţă corespunzătoare pentru a elimina sau reduce până la un nivel acceptabil aceste ameninţări în fiecare circumstanţe.100 Exemplele următoare descriu circumstanţele specifice şi relaţiile ce pot constitui o ameninţare la adresa independenţei.207 8.163 8.37 la 8.mărime relativă Onorarii .42 pot fi aplicate pentru atenuarea ameninţărilor la adresa independenţei.206 8.170 8.171 8.205 8.1 la 38 . societăţile conectate şi membrii echipei de audit vor trebui să aibă în vedere implicaţiile circumstanţelor şi relaţiilor similare şi să decidă dacă măsurile de siguranţă.150 8.200 8.203 8.146 8.190 8.177 8.168 8.166 8.

103 În evaluarea tipului interesului financiar trebuie avut în vedere faptul că interesele financiare se întind de la interese în care persoana implicată nu are control asupra investiţiei sau interesului deţinut (ex fonduri mutuale de investiţii) până la interese în care individul deţine controlul investiţiei sau poate influenţa deciziile de investiţii (ex administratori).8. În evaluarea importanţei ameninţării asupra independenţei este important a avea în vedere gradul de control sau de influenţare care poate fi exercitat asupra intermediarului. Dimpotrivă.104 Dacă un membru al echipei de audit sau un membru apropiat al familiei sale are un interes financiar direct sau un interes financiar indirect semnificativ în clientul de audit. 39 .102 Un interes financiar într-un client de audit poate crea pericolul unui conflict de interese.101 Unele dintre exemple se referă la clienţi de audit în timp ce altele se referă la clienţi de asigurare. Conform paragrafului 8. Interese financiare 8. auditorul nu trebuie să aibă un interes financiar semnificativ. interesul financiar trebuie considerat ca fiind direct. auditorul şi societăţile conectate să îndeplinească condiţia de independenţă faţă de un client de audit care nu este client de audit. trebuie analizată natura interesului financiar. interesul financiar trebuie considerat ca fiind indirect. riscul de auto-interes apărut va fi atât de semnificativ încât singurele măsuri de siguranţă disponibile pentru a elimina sau reduce această ameninţare până la un nivel acceptabil ar fi: renunţarea la interesul financiar direct înainte ca persoana să devină membru al echipei de audit . sau asupra strategiei de investiţie.48 ale acestei secţiuni furnizează îndrumare conceptuală pentru desfăşurarea acestui proces. Exemplele nu includ rapoarte de asigurare referitoare la un client non-audit şi sunt restrânse pentru anumiţi utilizatori. a interesului financiar deţinut. Aceasta include o evaluare a rolului persoanei ce are interesul financiar. Exemplele ilustrează modul în care măsurile de siguranţă trebuie aplicate pentru ca membrii echipei de audit. când deţinătorul interesului financiar nu poate exercita un astfel de control. care nu sunt clienţi de audit.15 pentru astfel de angajamente. 8. direct sau indirect asupra clientului de audit. Pentru evaluarea acestui pericol şi pentru a identifica măsurile de siguranţă necesare reducerii acestei ameninţări până la un nivel acceptabil. Prevederi aplicabile tuturor clienţilor de audit 8. membrii echipei de audit precum şi rudele apropiate. importanţa interesului financiar şi tipul acestuia (direct sau indirect). Atunci când există un control. 8. trebuie să fie independenţi faţă de clientul de audit. Mai mult.

trebuie avute în vedere măsuri de siguranţă şi aplicate după caz.105. situaţia conduce la apariţia unui risc de auto-interes. - 8. sau implicarea unui alt profesionist pentru a revizui munca efectuată sau pentru a oferi consultanţa necesară. • 40 .- renunţarea la interesul financiar indirect total sau în mare măsură astfel încât interesul rezidual să devină nesemnificativ înainte ca persoana să devină membru al echipei de audit . sau dacă nu să ofere consultanţă dacă este necesar. discutarea problemei cu cei însărcinaţi cu guvernanţa ca şi comisia de audit.106. trebuie avute în vedere dacă sunt necesare măsuri suplimentare de siguranţă pentru a reduce această ameninţare până la un nivel acceptabil. de exemplu ca urmare a unei moşteniri. O data ce a fost determinată dimensiunea riscului. cum ar Comitetul de Audit. Dacă un membru al echipei de audit sau un membru apropiat al familiei sale primeşte. îndepărtarea membrului echipei de audit de la angajamentul de audit. Atunci când un membru al echipei de asigurare ştie că membrii apropiaţi ai familiei sale au interes financiar direct sau un interes financiar indirect semnificativ în clientul de audit poate să apară riscul de auto-interes. - renunţarea la interesul financiar cât mai curând posibil. sau Înlăturarea persoanelor în cauză din angajamentul de audit. Implicarea suplimentară a unui auditor financiar care nu a luat parte la angajamentul de audit şi care să revizuiască munca efectuată de un membru al echipei de audit cu relaţii de rudenie. Măsuri de siguranţă ce trebuie aplicate pentru a elimina sau a reduce acest risc până la un nivel acceptabil sunt: 8. un interes financiar direct sau un interes financiar indirect semnificativ asupra clientului de audit. Astfel de măsuri pot include: discutarea acestor probleme cu organisme însărcinate cu guvernanţa. În evaluarea importanţei oricărei ameninţări trebuie avute în vedere natura relaţiilor dinte membrul echipei de asigurare şi membrii familiei sale şi importanţa interesului financiar. Astfel de măsuri pot include: • • • renunţarea în totalitate sau într-o mare măsura de către membrul familiei la interesul financiar cât mai curând posibil . În perioada premergătoare renunţării la interesul deţinut sau înlocuirii membrului din echipa de audit. cadou sau unei fuziuni. sau îndepărtarea membrului echipei de audit de la angajamentul de audit.

un astfel de interes ar trebui ţinut doar dacă: • • • • Membrul echipei de audit. 8. Natura relaţiei dintre persoana respectivă şi un membru al echipei de audit.108. ar trebui luate măsuri de siguranţă şi aplicate dacă este necesar pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Partenerii şi angajaţii cu funcţie de conducere care oferă servicii non-audit clientului de audit. În categoria acestor persoane pot fi incluse: • • • Partenerii şi membri de familie care nu fac parte din echipa de audit. Interesul deţinut de către administrator în clientul de audit nu este semnificativ. Administratorul nu poate exercita o influenţă semnificativă asupra clientului de audit. o Discutarea problemei cu cei însărcinaţi cu guvernanţa precum un comitet de audit. acest lucru va depinde de factori precum: • • Structura organizaţională.8. Aceste măsuri de siguranţă ar putea include: o Acolo unde este cazul politici de a restricţiona oamenii de la deţinerea unor astfel de interese. În conformitate cu aceasta. sau 41 . o ameninţare generată de interesul personal poate fi creată de o posibilă influenţă a clientului de audit. şi Un membru al echipei de audit sau auditorul nu are o influenţă semnificativă asupra unei decizii de investiţii care presupune un interes financiar în clientul de audit. Trebuie acordată atenţie dacă o ameninţare de interes personal ar putea fi creată de interese financiare ale persoanelor din afara echipei de audit şi a apropiaţilor acestora şi a altor membri de familie apropiaţi. şi Persoanele care au o relaţie apropiată cu un membru al echipei de audit. operaţională şi de raportare a auditorului. un membru de familie al acestuia şi auditorul nu beneficiază de încredere.107 Dacă un auditor sau un membru al echipei de audit deţine un interes financiar direct sau un interes financiar semnificativ indirect în clientul de audit ca un administrator. Semnificaţia ameninţării ar trebui evaluată. numai dacă ameninţarea este alta decât nesemnificativă. Dacă interesele deţinute de asemenea persoane pot crea o ameninţare a interesului personal.

sau o Excluderea persoanei respective de la luarea principalelor decizii cu privire la angajamentul de audit. Asemenea măsuri de siguranţă ar putea include: o Implicarea unui alt auditor financiar care nu a luat parte la angajamentul de audit în scopul revizuirii muncii depuse de un membru al echipei de audit.109 Dacă este întâlnită o violare inadvertentă a acestei secţiuni referitor la un interes financiar asupra unui client de audit. 8. înstrăinarea interesului financiar ar trebui să reprezinte singura acţiune în măsură să permită auditorului realizarea unui angajament de audit.113 Dacă un auditor sau o societate conectată are un interes financiar semnificativ într-o entitate care controlează clientul de audit. În consecinţă. ameninţarea creată de propriul interes ar fi atât de semnificativă încât nici-o măsură de siguranţă nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. 8. astfel încât partea rămasă să nu mai fie semnificativă. auditorul ar trebui să aprecieze dacă trebuie aplicate măsuri de siguranţă.112 Dacă un auditor sau o societate conectată are un interes financiar direct la un client de audit. b) auditorul şi societatea conectată notifică prompt profesionistul cu privire la interesul financiar la care ar trebui să renunţe. aceasta nu ar trebui să afecteze independenţa auditorului. moştenirea sau o altă formă de achiziţie a unui interes financiar la clientul de audit. ameninţarea de propriul interes este de asemenea creată. 8. societăţilor conectate. şi c) înstrăinarea interesului are loc la cea mai recentă dată după identificarea acestei probleme sau profesionistul este înlăturat din echipa de audit. 8. ameninţarea creată de propriul 42 . sau a unui membru al echipei de audit atunci când: a) auditorul a stabilit politici şi proceduri ce necesită ca toţi profesioniştii să raporteze prompt către auditor orice încălcări rezultând din cumpărarea.110 Dacă este întâlnită o violare inadvertentă a acestei secţiuni referitor la un interes financiar asupra unui client de audit.111 Dacă un auditor sau o societate conectată are un interes financiar direct la un client de audit.o Implicarea unui auditor financiar care nu a luat parte la angajamentul de audit în scopul revizuirii muncii depuse sau acordării de consultanţă dacă este necesar. Singurele acţiuni menite să permită auditorului realizarea angajamentului de audit ar consta în înstrăinarea interesului indirect în totalitate sau a unei importante părţi a acestuia. Prevederi aplicabile clienţilor de audit 8.

sau un director.interes ar fi atât de semnificativă.116 Biroul în care partenerul principal al angajamentului de audit lucrează. nu este necesar ca să fie acelaşi cu biroul în care este repartizat. ar trebui luate măsuri de siguranţă pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. ar trebui folosit raţionamentul profesional pentru a determina în care dintre birouri partenerul principal lucrează la respectivul angajament de audit.118 Un interes financiar într-un client de audit care este deţinut de o rudă de gradul I al unui partener situat în biroul în care partenerul principal lucrează la angajamentul de audit sau (b) un partenerului sau o persoană din conducere care oferă servicii non-audit clientului de audit. se vor lua măsuri de siguranţă necesare menite să reducă ameninţarea independenţei la un nivel acceptabil. ameninţarea propriului interes ar putea fi creată. 8. ameninţarea creată de propriul interes ar fi atât de semnificativă. semnificaţia unei astfel de ameninţări create ar trebui evaluată şi. 8.119 O ameninţare de interes propriu poate fi creată dacă auditorul. Astfel. 8.117 Dacă un alt partener sau angajat din conducere care oferă servicii non-audit clientului de audit. Singurele acţiuni menite să permită auditorului realizarea angajamentului de audit ar consta în înstrăinarea interesului indirect în totalitate sau a unei importante părţi a acestuia. astfel încât partea rămasă să nu mai fie semnificativă. încât nici-o măsură de siguranţă nu ar putea-o reduce la un nivel acceptabil. încât nici-o măsură de siguranţă nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. 8. respectivii parteneri sau rudele de gardul I ai acestora nu ar trebui să deţină asemenea interese financiare la astfel de clienţi de audit. În mod corespunzător. o societate conectată sau un membru al echipei de audit deţine un interes într-o entitate sau într-un client de audit. dacă ameninţarea este mai mult decât nesemnificativă. angajat cu atribuţii de control 43 . dacă fiind privit acest lucru ca un rezultat al drepturilor de muncă (ex: drepturi legate de pensie sau acţiuni) şi. dacă partenerul principal al angajamentului de audit se află la un alt birou decât cel în care se găsesc membri echipei de audit. sau rudele de gradul I a acestora. astfel de persoane sau rudele de gradul I nu ar mai trebui să deţină asemenea interese financiare într-un astfel de client de audit.115 Dacă alţi parteneri. deţin un interes financiar semnificativ în acel client de audit. exceptându-se persoanele a căror implicare este semnificativă în mod clar. inclusiv parteneri ce nu efectuează angajamente de audit sau rudele lor de gradul I ce lucrează în acelaşi cabinet cu partenerul principal al angajamentului. În mod corespunzător. dacă este necesar. ameninţarea creată de propriul interes ar fi atât de semnificativă. Astfel. încât nici-o măsură de siguranţă nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. 8. 8. deţine un interes financiar direct sau un interes financiar indirect dar semnificativ în clientul de audit. lucru care nu se consideră de natură să creeze o ameninţare neacceptabilă.114 Dacă planul de beneficii de pensionare a unui auditor sau societate conectată are un interes financiar într-un client de audit.

124 Un împrumut sau o garanţie acordată auditorului de către clientul de audit care este o bancă sau o instituţie similară nu ar reprezenta o ameninţare la 44 .122 Dacă auditorul deţine un interes financiar semnificativ într-o entitate care are un interes de control în clientul de audit. o eliminarea în mare măsură a interesului astfel încât valoarea rămasă a acestuia să rămână la un nivel nesemnificativ.120 .108 şi 8. Împrumuturi şi garanţii 8. Singura acţiune care ar putea fi luată ar consta în eliminarea interesului indirect în totalitate sau eliminarea în mare măsură a interesului. Prevederi aplicabile clienţilor non-audit 8. ameninţarea creată de propriul interes ar fi atât de semnificativ încât nici-o măsură de siguranţă nu ar reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. 8. retragerea din interesul financiar ar putea constitui singura cale de acţiune care să permită auditorului realizarea angajamentului.120 Dacă un auditor deţine un interes financiar direct într-un clientul de asigurare care nu este client de audit. Singura acţiune care ar putea fi luată pentru a permite auditorului să realizeze angajamentul de audit ar consta în eliminarea interesului financiar în totalitate sau eliminarea în mare măsură a acestuia. cât şi pentru clientul de audit şi se poate exercita o influenţă semnificativă asupra entităţii. În consecinţă. Independenţa nu este compromisă în privinţa clientului de audit dacă interesele respective ale auditorului. încât nici-o măsură de siguranţă nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. 8. excepţiile prevăzute la paragrafele 8. Dacă un interes este semnificativ atât pentru auditor. o retragera din angajamentul de audit.8. astfel încât valoarea rămasă a acestuia să rămână la un nivel nesemnificativ.123 Dacă se emite un raport cu uz restrâns pentru un angajament de asigurare care nu reprezintă un angajament de audit.121 Dacă auditorul deţine un interes financiar indirect în clientul de asigurare care nu este client de audit. 8. ameninţarea creată de propriul interes ar fi atât de semnificativă. astfel încât valoarea rămasă a acestuia să rămână la un nivel nesemnificativ.122 sunt reglementate la paragraful 8.15.8. societăţii conectate sau membri ai echipei de audit şi clientul de audit sau persoane din conducere nu pot exercita o influenţă semnificativă asupra entităţii. ameninţarea de propriul interes este de asemenea creată. nici-o măsură de siguranţă nu este disponibilă pentru reducerea ameninţării independenţei la un nivel acceptabil şi de aceea interesul ar trebui înlăturat sau angajamentul de audit ar trebui anulat.deţine o investiţie în această entitate.104 . Orice membru al echipei de audit cu un asemenea interes material ar trebui: o eliminarea interesului în totalitate.

128 se referă la împrumuturile şi garanţiile dintre auditor şi clientul de audit. Relaţii de afaceri apropiate cu clienţii de audit 8.127 Dacă auditorul sau un membru al echipei de audit acordă un împrumut clientului de audit care nu este o bancă sau o instituţie similară. overdraft-uri bancare. să se reducă ameninţarea interesului propriu creat la un nivel acceptabil.128 Similar. şi cărţi de credit. iar împrumutul este considerat nesemnificativ atât pentru clientul de audit cât şi pentru auditor. împrumuturi pentru auto. Dacă împrumutul este semnificativ. procedurilor şi cerinţelor de acordare. tuturor societăţilor conectate cât şi clientului de audit. membri ai echipei de audit şi clientul de audit încât nici o măsură de siguranţă nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Exemple de astfel de împrumuturi ar putea include: împrumuturi ipotecare. sau garantează împrumuturile clientului de audit. doar dacă împrumutul sau garanţia acordată ar fi nesemnificative atât pentru auditor. nu ar reprezenta o ameninţare a independenţei dacă aceste tranzacţii au loc în condiţii normale.130 O relaţie de afaceri apropiată între auditor sau un membru al echipei de audit şi clientul de audit sau conducerii acestuia. 8. 8. doar dacă împrumutul sau garanţia acordată ar fi nesemnificative 8. o societate conectată şi clientul de audit. prevederile ar trebui aplicate atât auditorului. ameninţarea creată de propriul interes ar fi atât de semnificativ încât nici-o măsură de siguranţă nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. membrii echipei de audit şi clientul de audit. În cazul angajamentelor de audit. 8. procedurilor şi cerinţelor de acordare. broker sau instituţie similară.125 Un împrumut sau o garanţie acordată unui membru al echipei de audit de către clientul de audit care este o bancă sau o instituţie similară. dacă auditorul sau un membru al echipei de audit ar accepta un împrumut sau garantarea unui împrumut de către un client de audit care nu este o bancă sau o instituţie similară. prin aplicarea unor măsuri de siguranţă. va implica un interes comercial sau financiar 45 .124 – 8. pentru clientul de audit sau auditor.126 În mod similar. nu ar reprezenta o ameninţare la adresa independenţei dacă împrumutul este realizat în condiţii normale din punct de vedere al termenelor. ar fi posibil ca.adresa independenţei dacă împrumutul este realizat în condiţii normale din punct de vedere al termenelor. 8. sau între auditor. ameninţarea creată de interesul personal ar fi atât de semnificativă atât pentru auditor. Printre aceste măsuri de siguranţă ar putea fi inclusă şi implicarea unui auditor financiar suplimentar din afară pentru a revizui munca efectuată.129 Exemplele de la paragrafele 8. depozitele făcute de un auditor sau un membru al echipei de audit sau operaţiuni de brokeraj făcute de un client de audit care este o bancă.

o persoană cu atribuţii de conducere ale clientului de audit sau orice grup de asemenea au un interes în aceeaşi entitate.comun şi ar putea genera ameninţări de interesul propriu sau de intimidare. manager al clientului sau o altă persoană care exercită funcţii de conducere pentru acel client. altfel nici-o măsură de siguranţă nu poate reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. societatea conectată şi clientul de audit poate ameninţarea fi redusă. Următoarele pot constitui exemple ale unor astfel de relaţii: a. societatea conectată şi clientul de audit. relaţiile de afaceri implicând un interes deţinut de auditor. societatea conectată şi clientul de audit poate ameninţarea fi redusă. În cazul unui client de audit. Interesul deţinut este nesemnificativ pentru investitor sau grupul de investitori şi 46 . În cazul unui client de asigurare care nu este client de audit. nu sunt create ameninţări la adresa independenţei cu condiţia că: • • Relaţia este evident nesemnificativă pentru auditor. o societate conectată sau de un membru al echipei de audit. în ambele circumstanţe singurele acţiuni ce pot fi întreprinse sunt: o Încheierea relaţiei de afaceri. c. Doar dacă un astfel de interes financiar este nesemnificativ şi relaţia este evident nesemnificativă pentru un membru al echipei de audit. o Reducerea magnitudinii relaţiei de afaceri. 8. doar dacă interesul financiar este nesemnificativ şi relaţia este clar nesemnificativă pentru auditor. sau de rude de gradul I al acestuia într-o entitate unde clientul de audit. doar dacă interesul financiar este nesemnificativ şi relaţia este clar nesemnificativă pentru auditor. sau o Refuzul de a executa angajamentul de audit. Deţinerea unui interes financiar într-un joint-venture cu clientul de audit sau cu o persoană cu atribuţii de control. În consecinţă. altfel nici-o măsură de siguranţă nu poate reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Aranjamente de a combina unul sau mai multe servicii sau produse ale auditorului cu unul sau mai multe servicii ale clientului de audit şi vânzarea produsului cu referinţa ambelor părţi.131 În cazul unui client de audit. Distribuţia sau aranjamentele de marketing sub care auditorul acţionează ca distribuitor al produselor şi serviciilor clientului de audit sau clientul de audit acţionează ca distribuitor al produselor şi serviciilor auditorului respectiv. astfel încât interesul financiar este nesemnificativ şi relaţia este evident nesemnificativă. b. singura măsură de siguranţă constă în excluderea persoanei respective din echipa de audit.

134 Dacă un membru de familie al unui membru al echipei de audit este director. Relaţii familiale şi personale 8. Dacă această măsură nu se aplică. Totuşi. Eliminarea persoanei respective din echipa de audit. 8. Dacă ameninţarea este alta decât clar nesemnificativă. Discutarea problemei apărute cu cei însărcinaţi cu guvernanţa. ameninţarea independenţei ar putea fi redusă la un nivel acceptabil doar prin eliminarea persoanei în cauză din echipa de audit. în cazul unui angajament de audit al situaţiilor financiare. dacă soţul/soţia unui membru al echipei de audit este angajat şi deţine o poziţie prin care exercită o influenţă directă şi semnificativă în privinţa înregistrărilor contabile şi a întocmirii situaţiilor financiare ale clientului. funcţionar superior sau lucrător al clientului de audit şi are atribuţii care îi conferă puterea de a exercita o influenţă directă şi semnificativă asupra angajamentului de audit sau a ocupat o astfel de poziţie pe durata derulării angajamentului. funcţionar superior sau lucrător al clientului de audit şi are atribuţii care îi conferă puterea de a exercita o influenţă directă şi semnificativă asupra 47 . relaţiile de apropiere şi rolul membrului de familie vis-a-vis de clientul de audit. un funcţionar superior sau un anumit angajat. 8. există un spectru larg de circumstanţe care vor trebui evaluate şi măsuri de siguranţă vor fi aplicate pentru reducerea ameninţării la un nivel acceptabil. ar trebui luate măsuri de siguranţă pentru a o reduce la un nivel acceptabil. asemenea tranzacţii ar putea fi de o asemenea natură şi amploare încât ar putea să creeze o ameninţare de interes propriu. precum un consiliu de audit. depinând de rolul lor în angajamentul de audit ar putea crea amuninţăti de interes propriu.• Interesul nu dă dreptul investitorului să controleze entitatea. De exemplu. 8.132 Cumpărarea de bunuri şi servicii de la un client de audit de către auditor (sau de la un client de audit de către o societate conectată) sau un membru al echipei de audit nu ar duce la generarea unei ameninţări a independenţei dacă tranzacţiile se derulează în mod normal şi la vedere. Aceste măsuri de siguranţă ar putea include: • • • Eliminarea sau reducerea amplorii tranzacţiei. Nu poate fi descrisă în detaliu semnificaţia ameninţărilor pe care astfel de relaţii le pot crea. Numai această măsură poate reduce riscul de ameninţare a independenţei.135 Dacă un membru de familie al unui membru al echipei de audit este director.133 Relaţiile de familie şi personale între un membru al echipei de audit şi un director. familiaritate şi intimidare. Semnificaţia va depinde de un număr de factori incluzând responsabilităţile persoanei ce se ocupă de angajamentului de audit. va trebui ca echipa de audit să se retragă din angajament. În consecinţă. ameninţările cu privire la independenţă pot fi reduse la un nivel acceptabil doar prin înlăturarea persoanei respective din echipa de audit.

interesul propriu. Aceste măsuri ar putea include: o Eliminarea persoanei în cauză din echipa de audit. 8. sau o Politici şi proceduri menite să împuternicească comunicarea personalului cu managementul superior despre probleme de independenţă şi obiectivitate ce îi preocupă pe aceştia. 8.angajamentului de audit. Evaluarea semnificaţiei unei astfel de ameninţări şi măsurile de siguranţă corespunzătoare pentru eliminarea sau reducerea ameninţărilor la un nivel acceptabil vor include evaluarea gradului de apropiere al acestor tipuri de relaţii şi rolul pe care aceste persoane îl deţin în clientul de audit. deţinând o poziţie ce îi conferă atribuţii de a exercita o influenţă directă şi semnificativă asupra angajamentului de audit. ameninţările legate de înrudire sau de intimidare ar putea fi generate de o persoană alta decât o rudă de gradul I sau rude apropriate al membrului echipei de audit şi are o relaţie apropriată cu membrul echipei de audit şi este director sau angajat al clientului. partenerii şi angajaţii auditorului sunt responsabili pentru identificarea oricăror astfel de persoane şi pentru consultarea în acord cu procedurile auditorului. membrii echipei de audit sunt responsabili pentru identificarea oricăror astfel de persoane şi pentru consultarea în acord cu procedurile auditorului. astfel încât profesionistul să nu mai aibă de a face cu probleme pentru care responsabilitatea revine unui membru de familie. pot apare ameninţări referitoare la independenţă. şi o Rolul profesionistului în echipa de audit. De aceea.137 Trebuie acordată atenţie dacă ameninţările legate de auto interes. Estimarea semnificaţiei ameninţării şi măsurile de siguranţă corespunzătoare pentru a elimina sau reduce ameninţarea la un nivel acceptabil vor include evaluarea problemelor care pot apare în urma relaţiilor de apropiere. De aceea. Semnificaţia ameninţărilor va depinde de factori precum: o Poziţia pe care membrul de familie respectiv o deţine la client. interacţiunea profesionistului auditorului cu echipa de audit. Semnificaţia ameninţării ar trebui evaluată şi. dacă ameninţarea nu este în mod evident nesemnificativă. o Restructurarea responsabilităţilor echipei de audit. familiaritate şi intimidare ar putea fi generate de o relaţie personală sau de familie dintre un partener sau un angajat al auditorului care nu este membru al echipei de audit şi un director sau un angajat al clientului de audit aflat în poziţia de a exercita o influenţa directă şi semnificativă asupra problemelor legate de angajamentul de audit. ar trebui ca măsurile de siguranţă să fie evaluate şi aplicate în mod corespunzător în scopul reducerii ameninţării la un nivel acceptabil.136 Mai mult. 48 . poziţia deţinută în cadrul auditorului şi rolul persoanei respective în cadrul clientului de audit.

Atât responsabilităţile echipei de audit ar trebui restructurate astfel încât auditorul să nu aibă de a face cu problemele pentru care. responsabilitatea îi revine persoanei cu care este înrudit sau cu care are relaţii personale sau. Angajare la clienţii de audit.140. intimidării pot aduce ameninţări la adresa independenţei în special atunci când între membrul echipei de audit şi societatea la care a lucrat rămân relaţii importante. sau • excluderea membrului din echipa de audit din orice activitate importantă de luare a deciziilor cu privire la angajamentul de audit.138 O violare inadvertentă a acestei secţiuni care se referă la relaţii personale sau de familie. 8. 8. În mod similar. Astfel de măsuri de siguranţă ar putea include: • implicarea încă unui auditor financiar. independenţa unui membru al echipei de audit poate fi ameninţată atunci când acesta. Independenţa unui auditor sau al unui membru al echipei de audit poate fi periclitată dacă un director. dacă acest lucru nu este posibil.8. auditorul ar trebui să aprecieze dacă trebuie aplicată vreo măsură de siguranţă. fiind astfel generate ameninţări ale independenţei. acest lucru ar putea aduce ameninţări la adresa independenţei din cauza interesului propriu. a fost un membru al echipei de audit sau un partener al auditorului. pentru a revizui munca efectuată de către membrul din echipa audit. Dacă un membru al echipei de audit. care nu a luat parte la angajamentul de audit. şi O grijă suplimentară este acordată revizuirii muncii auditorului. partener sau fost partener al auditorului. s-a angajat la clientul de audit al auditorului. familiarismul sau intimidării. 8. familiarismului. ştie sau are motive să creadă că urmează sau se poate alătura clientului în viitor.141. participând la realizarea contractului cu clientul de audit. amploarea oricărei implicări pe care persoana o va avea în cadrul echipei de audit.139. nu ar trebui să afecteze independenţa auditorului sau a unui membru al echipei de audit dacă: Auditorul a stabilit politici şi proceduri care cer tuturor auditorilor să raporteze prompt către auditor orice încălcare rezultând din schimbările locului de muncă al membrilor de familie sau apropiaţilor acestora. importanţa acestora depinzând de următorii factori: • • poziţia pe care persoana o ocupă la clientul de audit. Atunci când a avut loc o încălcare neintenţionată a acestei secţiuni rezultată din relaţiile personale şi de familie. un funcţionar financiar sau un angajat al clientului. Astfel de circumstanţe datorate interesului personal. auditorul să elimine prompt auditorul respectiv din angajamentul de audit. aflat în poziţia de a exercita o influenţă directă şi semnificativă asupra obiectului angajamentului de audit. 49 .

Această ameninţare poate fi redusă la un nivel acceptabil prin aplicarea următoarelor măsuri de siguranţă: • politici şi proceduri care solicită persoanei să notifice audtirului atunci când intră în negocieri serioase privitoare la angajarea sa cu clientul de audit. o persoana să nu continue să participe s-au să pară ca participă la afacerile şi activităţile profesionale ale auditorului. implicarea a încă unui auditor financiar care nu a fost membru al echipei de audit pentru a revizuii munca efectuată sau dacă este cazul pentru a acorda consultanţă. decât dacă acestea sunt făcute în conformitate cu aranjamente fixate în prealabil. orice sumă datorată persoanei nu ar trebui să fie atât de semnificativă pentru a ameninţa independenţa auditorului. 8. pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. care să aibă o experienţă suficientă în legătură cu persoana care s-a alăturat clientului de audit.• • perioada de timp care a trecut de când persoana a fost un membru al echipei de audit sau al auditorului. • 50 . • • În toate cazurile. ar trebui luate în considerare şi aplicate măsuri de siguranţă. cum ar fi de pildă: o persoana avută în vedere nu are dreptul la nici un beneficiu sau plată din partea auditorului. În plus. şi poziţia anterioară a persoanei în cadrul echipei de audit sau a auditorului. sau revizuirea controlului calităţii a angajamentului de audit. dacă este necesar. O ameninţare la adresa independenţei se creează şi atunci când un membru al echipei de audit participă la angajamentul de audit. deşi ştie sau are motive să creadă că urmează sau se poate alătura în viitor clientului de audit. Astfel de măsuri de siguranţă ar putea include: • • a lua în considerare cât de adecvată sau de necesară este modificarea planului de audit pentru angajamentul de audit. Importanţa ameninţării la adresa independenţei ar trebui evaluată şi dacă este semnificativă. pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil.142. desemnarea unei echipe pentru angajamentul de audit ulterior. sunt necesare toate măsurile de siguranţă enumerate mai jos. înlocuirea persoanei de la realizarea angajamentului.

8.143. este un lucru care poate crea ameninţări de interes personal. acesta ar putea crea ameninţări datorită interesului personal. Semnificaţia ameninţării va depinde de următorii factori. cât timp a fost angajat al clientului de audit. asemenea persoane nu ar trebui să fie desemnaţi în cadrul echipei de audit. familiarismului. şi rolul pe care îl joacă individul în cadrul echipei de audit. va fi evaluată în perioada curentă ca parte a angajamentului de audit ce se efectuează curent. ar trebui să se acorde o atenţie efectuării unui control independent al oricăror raţionamente profesionale făcute de această persoană în timpul executării angajamentului. De exemplu. sau muncă prestată de acea persoană în perioada de dinainte. Semnificaţia ameninţării ar trebui să fie evaluată şi. sau a fost angajat în poziţia de unde putea să exercite influenţe directe sau semnificative asupra obiectului angajamentului de audit. atunci când un membru al echipei de audit trebuie să raporteze de exemplu. ameninţarea creată ar putea fi atât de semnificativă astfel încât nici o măsură de siguranţă nu ar putea să o reducă la un nivel acceptabil.În plus. în timpul perioadei cât are loc raportul de audit. ca membru al echipei de audit sau altfel să consilieze când e cazul. Acest lucru ar putea fi adevărat.145 Dacă.144. de autor revizuire. un membru al echipei de audit a fost funcţionar sau director al clientului de audit sau a fost angajat în poziţia de unde putea să exercite influenţe directe sau semnificative asupra obiectului angajamentului de audit. măsurile de siguranţă ar trebui să fie luate în considerare şi aplicate ca fiind necesare pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. de familiarism. director sau angajat al clientului de audit – ca membru al echipei de audit. A avea un fost funcţionar. Dacă. autor revizuirii. asemenea ameninţări ar putea fi create dacă o decizie luată. înaintea perioadei când are loc raportul de audit. 8. despre anumite materiale întocmite de el sau despre elemente ale situaţiilor financiare pe care le-a evaluat cât timp a fost angajat al clientului de audit. În consecinţă. dacă ameninţarea nu este semnificativă. cum urmează: • • • poziţia pe care persoana a ocupato la clientul de audit. un membru al echipei de audit a fost angajat. funcţionar sau director al clientului de audit. perioada de timp care a trecut de când persoana a plecat de la clientul de audit. Servicii recente cu clienţii de audit 8. Asemenea măsuri ar putea include: implicarea încă unui auditor financiar pentru a revizui munca efectuată de către persoana în cauză. sau • 51 .

angajat al auditorului sau societate conectată deserveşte ca departament de secretariat pentru un client de audit. ameninţările la adresa independenţei datorate auto revizuirii şi interesului personal. dacă o astfel de persoană ar urma să accepte o asemenea poziţie. ameninţările create de auto revizuire şi de reprezentarea în justiţie. Colaborarea îndelungată dintre personalul de conducere cu clienţii de audit Prevederi generale 8.149. În general. regulile profesionale sau practicile. 8. dacă un partener sau un angajat al unei societăţi conectate ar urma să lucreze în calitate de funcţionar sau director în cadrul conducerii unui client de audit.• discutarea problemei cu cei care însărcinaţi cu guvernanţa. Rutina serviciilor administrative în sprijinul funcţionării departamentului de secretariat sau a muncii de consultanţă în legătură cu administrarea problemelor departamentului de secretariat nu este percepută în general ca punând în pericol independenţa. această poziţie presupune o apropiere cu entitatea şi poate crea ameninţări de auto revizuire şi de reprezentare în justiţie. Dacă un partener sau angajat al auditorului lucrează în calitate de funcţionar sau director în cadrul conducerii unui client de audit. cum ar fi managementul personalului şi întreţinerea înregistrărilor şi registrelor auditorului. sarcinile şi funcţiile întreprinse ar trebui limitate la acelea ale rutinei şi formalităţilor administrative cum ar fi. Dacă un partener. ar putea fi atât de semnificative încât nici o măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţările la un nivel acceptabil. 8. cu condiţia ca managementul clientului să ia toate deciziile relevante. ameninţările create ar putea fi atât de semnificative încât nici o măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţările la un nivel acceptabil. Angajarea auditorului ca funcţionar sau ca director în Consiliul de Administraţie 8. singura acţiune pe care ar putea să o întreprindă este ori să refuze implicarea ei în echipă ori să se retragă din angajamentul de audit.150. cum ar fi comitetul de audit.148. Sarcinile se pot extinde de la cele administrative. Utilizarea aceluiaşi personal de conducere al auditorului într-un angajament de audit pe parcursul unei lungi perioade de timp poate crea o ameninţare la 52 . ar fi în general atât de importante.147. încât nici o măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil.146. 8. Acolo unde practica o permite în conformitate cu legea locală. În cazul unui angajament de audit. pregătirea minutelor (proceselor verbale) şi întreţinerea declaraţiilor statutare. Poziţia departamentului de secretariat are implicaţii diferite în diverse jurisdicţii. În consecinţă. până la cele mai diverse sarcini cum ar fi asigurarea că auditorul este în conformitate cu reglementările sau furnizarea de informaţii în legătură cu probleme de guvernanţă corporativă.

Utilizarea aceluiaşi partener principal de angajament într-un audit pe o perioadă prelungită de timp poate crea o ameninţare la adresa independenţei cauzată de familiarism. Importanţa ameninţării la adresa independenţei ar trebui evaluată şi. Atunci când un client de audit devine o entitate cotată. perioada de timp în care partenerul principal al angajamentului de audit a servit clientul de audit în această competenţă ar trebui luată în considerare pentru a determina când este momentul ca partenerul să se rotească. decât dacă a trecut o perioadă de 2 ani. rolul persoanei în echipa de audit. 8. (b) un partener rotit după o perioadă pre-definită nu ar trebui să-şi asume rolul de partener principal al contractului de audit. partenerul poate continua să servească drept partener principal al angajamentului de audit pentru încă doi ani înainte de a se roti. şi 53 . Importanţa ameninţării la adresa independenţei va depinde de factori ca. Această ameninţare este în mod special relevantă în cazul auditului entităţilor cotate şi în asemenea situaţii ar trebui luate măsuri de protecţie pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. schimbări care. Clienţi de audit care sunt entităţi cotate 8. independente.152. Astfel de măsuri de protecţie ar putea include: • rotaţia personalului de conducere din cadrul echipei de audit. şi • controale interne de calitate. în anumite circumstanţe. atunci când vor exista schimbări majore în structura clientului de audit. • implicarea încă unui auditor financiar care nu a fost membru al echipei de audit. Deşi partenerul principal al angajamentului de audit ar trebui rotit după o astfel de perioadă pre-definită. de exemplu. Cu toate acestea. poate fi necesar un anumit grad de flexibilitate cu privire la timpul de rotaţie. Astfel. pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. în mod normal.153. după caz. dar să nu depăşească.151.adresa independenţei cauzată de familiarism. 8. în mod normal şapte ani. ar trebui luate în considerare şi aplicate măsuri de protecţie. şi natura activităţii de audit. în cazul în care ameninţarea este semnificativă. pentru auditul entităţilor cotate: (a) partenerul principal al angajamentului de audit ar trebui rotit după o perioadă pre-definită. structura auditorului. ar coincide cu rotaţia partenerului principal al angajamentului. de exemplu: • • • • perioada de timp în care persoana a fost membră a echipei de audit. Exemple de astfel de circumstanţe includ: • situaţii în care continuitatea partenerului principal al angajamentului de audit prezintă o importanţă deosebită pentru clientul de audit. pentru a revizui munca efectuată de către personalul de conducere sau pentru a acorda consultanţă.

în general. în care partenerul principal al angajamentului de audit nu este rotit după o astfel de perioadă pre-definită. exercitarea autorităţii în numele clientului. precum şi riscurile financiare şi ale afacerii cu care se confruntă. În toate circumstanţele de acest fel. este necesară evaluarea importanţei oricărei ameninţări create de prestarea unor astfel de servicii. În aceste circumstanţe. cu alte cuvinte. Mai mult. Clienţii de audit evaluează beneficiile care provin de pe urma colaborării cu aceşti auditori.155. şi 54 . cu atât mai bine va înţelege echipa de audit procedurile şi controalele clientului de audit. totuşi constitui o ameninţare la adresa independenţei auditorului. datorită mărimii auditorului. a unei societăţi conectate sau a membrilor echipei de audit. ca echipa de audit să obţină informaţii în legătură cu afacerea şi operaţiile clienţilor de audit. Furnizarea de servicii non-audit poate. ar trebui luate măsuri de protecţie echivalente pentru a reduce orice ameninţări la un nivel acceptabil. Următoarele activităţi ar constitui. îşi aduc contribuţia cu cunoştinţele şi abilităţile lor profesionale care să fie utile şi în alte domenii.• situaţii în care. de obicei. au furnizat clienţilor lor de audit şi servicii non audit. Prestarea de servicii non-audit clienţilor de audit 8. care sunt atât de importante încât numai evitarea angajamentului sau refuzul de realizare a angajamentului de audit ar reduce ameninţările la un nivel acceptabil: • autorizarea. Cu cât se cunoaşte mai mult afacerea clientului de audit. sau având autoritatea de a proceda astfel. în special în legătură cu ameninţările observate la adresa independenţei. În consecinţă.156. Atunci când un auditor are numai câţiva parteneri de audit cu cunoştinţele şi experienţa necesară pentru a servi drept partener principal al angajamentului de audit pentru un client de audit care este o societate cotată. • stabilirea ce recomandări ale auditorului care ar trebui implementate. rotaţia nu este posibilă sau nu constituie o măsură de protecţie adecvată. lucru care este de mare ajutor în relaţie cu angajamentul de audit. rotaţia acestuia poate să nu constituie o măsură de protecţie adecvată. executarea sau încheierea unei tranzacţi sau. furnizarea unor asemenea servicii non audit va determina. ameninţări de interes propriu sau de auto revizuire. auditorul ar trebui să ia alte măsuri de protecţie pentru a reduce ameninţarea la adresa independenţei la un nivel acceptabil. În alte cazuri nici o măsură de protecţie nu există pentru a reduce ameninţarea la adresa independenţei la un nivel acceptabil. prin aplicarea unor măsuri de protecţie. Această persoană ar putea fi cineva din afara auditorului sau cineva din interiorul auditorului care nu a fost asociat al echipei de audit. care sunt în concordanţă cu priceperea şi calificarea lor profesională. Astfel de măsuri de protecţie ar include şi implicarea încă unui auditor financiar care nu a fost asociat la echipa de audit. pentru a revizui munca efectuată sau pentru a acorda consultanţă. 8. 8.154. În anumite cazuri poate fi posibilă eliminarea sau reducerea ameninţării create. după caz. care înţeleg foarte bine afacerea. Auditorii în mod tradiţional.

• prezentarea de rapoarte. de asemenea. ameninţările la adresa independenţei vor fi în mod clar. trebuie privite în contextul prestării de servicii non-audit unui client de asigurare. evidenţiind desfăşurarea unei tranzacţii (de exemplu. şi atunci când un auditor furnizează servicii non-audit legate de obiectul unui angajament non audit. Ameninţări la adresa independenţei pot apărea. ameninţări la adresa independenţei cauzate de auto revizuire sau interesul personal: • deţinerea custodiei activelor unui client de audit. Următoarele activităţi pot crea.159. 8. celor însărcinaţi cu guvernanţa. Exemplele menţionate în paragrafele 8. nesemnificative. de asemenea. ar trebui luate în considerare şi aplicate măsuri de protecţie. înregistrări ale perioadelor de timp pentru plată şi comenzile consumatorilor). evoluţia pieţelor financiare. Cu toate acestea. Astfel de măsuri de protecţie ar putea include: • luarea de măsuri astfel încât personalul care furnizează asemenea servicii să nu se implice în angajamentele non-audit. Atunci când serviciul non-audit nu este legat de obiectul angajamenului de audit.158. dacă poate apărea vreo ameninţare cauzată de auto revizuire şi dacă vreo ameninţare la adresa independenţei ar putea fi redusă la un nivel acceptabil prin aplicarea de măsuri de protecţie. în general.157. în cazul în care ameninţarea este semnificativă. Ameninţările potenţiale la adresa independenţei vor apărea. În astfel de cazuri ar trebui să se ia în considerare importanţa implicării auditorului în obiectivul angajamentului non-audit. • pregătirea documentelor sursă sau a datelor iniţiale. schimbările rapide în tehnologia informaţiilor şi consecinţele pentru management şi control fac imposibilă întocmirea unei liste complete a tuturor situaţiilor referitoare la furnizarea de servicii non-audit unui client de audit care ar putea crea ameninţări la adresa independenţei şi a măsurilor de protecţie aferente care ar putea elimina aceste ameninţări sau le-ar pute reduce la un nivel acceptabil. Importanţa oricărei ameninţări la adresa independenţei ar trebui evaluată şi. 8. Situaţiile financiare ale unei entităţi furnizează informaţii financiare despre o gamă largă de tranzacţii şi evenimente în care a fost implicată entitatea. până la 8. obiectul unor alte servicii de audit poate fi limitat prin natura lor. • supravegherea angajaţilor clientului de audit în realizarea activităţilor lor normale de serviciu. în general un auditor poate furniza servicii peste 55 . având rol de conducere. în formă electronică sau altă formă. 8. • alte măsuri de protejcţie relevante stabilite în reglementări naţionale. Cu toate acestea.163. cel mai frecvent. ordine de achiziţionare. • implicarea încă unui auditor financiar pentru a oferi sfaturi în legătură cu impactul potenţial al activităţilor privind independenţa auditorului şi a echipei de audit. după caz.202. sau dacă angajamentul non-audit ar trebui refuzat. atunci când un serviciu non-audit va fi furnizat unui client de asigurare. Noile evoluţii în afaceri. pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil.

160. sau să-şi asume responsabilitatea pentru astfel de decizii.161. 8. divizie sau post separat al situaţiilor financiare ale acestor entităţi care urmează a fi audiate de către un alt auditor sau când aceleaşi servicii non-audit sunt furnizate de un alt auiditor. trebuie luat în considerare dacă prestarea unui astfel de serviciu ar crea o ameninţare la adresa independenţei. de exemplu comisia de audit. de exemplu. angajamnetul non-audit ar trebui să fie respins. • implicarea încă unui auditor financiar pentru a acorda sfaturi privind impactul potenţial al angajamentului non-audit asupra independenţei membrului echipei de audit şi a auditorului. Următoarele măsuri de protecţie pot fi în mod particular relevante pentru reducerea la un nivel acceptabil a ameninţărilor la adresa independenţei create prin furnizarea de servicii non-audit clienţilor de audit: • politici şi proceduri pentru a interzice personalului auditorului să ia decizii de management pentru clientul de audit. pentru o divizie sau un pentru un post separat al situaţiilor financiare ale unui asemenea client. Înainte ca auditorul să accepte un angajament pentru a furniza un serviciu nonaudit unui client de audit. • implicarea încă unui auditor financiar din afara auditorului pentru a furniza opinia sa privind un aspect sensibil al angajamentului de audit. 8.162. • analizarea problemelor legate de independenţă referitoare la furnizarea de servicii non-audit cu cei însărcinaţi cu exercitarea conducerii clientului ca. Cu toate acestea. • obţinerea confirmării clientului în legătură cu asumarea responsabilităţii pentru rezultatele muncii realizate de către auditor. În situaţiile în care o ameninţare creată este semnificativă. cu privire la natura şi mărimea onorariilor percepute. furnizarea de astfel de servicii pentru o entitate cu care are legătură auditorul. 8. poate fi permisă când orice ameninţare la adresa independenţei auditorului a fost redusă la un nivel acceptabil prin aranjamente cu acea entitate. cu condiţia ca orice ameninţări la adresa independenţei să fi fost reduse la un nivel acceptabil. acesta urmând să-şi asume responsabilităţile necesare prestării unor asemenea servicii. • încheierea de aranjamente astfel încât personalul auditorului ce furnizează servicii non-audit să nu fie implicat în angajamentul de audit. comisia de audit.angajamentul de audit. cu excepţia cazului în care pot fi aplicate măsuri de protecţie adecvate pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. Furnizarea anumitor servicii non-audit unor clienţi de audit poate crea ameninţări la adresa independenţei atât de semnificative încât nici o măsură de protecţie nu ar putea elimina ameninţarea sau nu ar putea să o reducă la un nivel acceptabil. Pregătirea înregistrărilor contabile şi a situaţiilor financiare 56 . • informarea celor însărcinaţi cu exercitarea conducerii entităţii cum ar fi. • politici în cadrul entităţii clientului de audit cu privire la responsabilitatea de supraveghere pentru furnizarea de servicii non-audit de către auditor.

Exemple de asemenea decizii manageriale includ următoarele: • efectuarea sau schimbarea înregistrărilor. obiectul unui angajament de audit al auditorului. Aceste servicii sunt considerate a fi o parte normală a procesului de audit şi sub nici o formă. Este responsabilitatea echipei manageriale a clientului să se asigure că înregistrările contabile sunt ţinute la zi şi situaţiile financiare sunt întocmite. de exemplu. ameninţări la adresa independenţei auditorului. Pe parcursul acestuia. în ce măsură sunt adecvate controalele şi metodele utilizate în determinarea sumelor declarate ale activelor şi pasivelor. personalul nu ar trebui să ia astfel de decizii. nu ameninţă independenţa. propunerea intrărilor în jurnale ajustate (ajustărilor registrului de intrări) şi furnizarea de asistenţă şi de sfaturi în întocmirea conturilor locale ale entităţilor subsidiare. • autorizarea sau aprobarea tranzacţiilor. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară). În consecinţă. Procesul de audit implică un dialog extins între auditor şi managementul clientului de audit. şi când aceste situaţii financiare fac. întocmirea articolelor de prezentatare. Dacă personalul auditorului sau societăţii conectate ce furnizează o astfel de asistenţă.166 Exemplele din paragrafele 8. managementul solicităţii primeşte informaţii semnificative cu privire la aspectele referitoare la principiile contabile şi întocmirea situaţiilor financiare. Această precizare poate fi aplicată şi în cazurile în care obiectul 57 . ia decizii manageriale. Asistarea unui client de audit în probleme precum ar fi pregătirea înregistrărilor contabile sau a situaţiilor financiare.163. a tranzacţiilor sau a altor înregistrări contabile fără a obţine aprobarea clientului de audit. 8. procesul de audit poate implica asistarea unui client de audit în rezolvarea problemelor legate de reconcilierea conturilor. poate crea o ameninţare la adresa independenţei cauzată de auto revizuire atunci când situaţiile financiare sunt auditate ulterior de către acelaşi auditor. ulterior. în general. reprezintă mijloace adecvate pentru promovarea prezentării corecte a situaţiilor financiare.164. • pregătirea documentelor sursă sau a datelor de bază (inclusiv deciziile privind aprecierile evaluării). Asistenţa tehnică de această natură şi sfaturile cu privire la principiile de contabilitate pentru clienţii de audit.165. analizarea şi acumularea informaţiilor pentru raportarea reglementată. deşi ei pot solicita asistenţă din partea auditorului.8. 8.170 indică faptul că ameninţările la adresa independenţei cauzate de auto revizuire pot apărea când auditorul este implicat în întocmirea înregistrărilor contabile sau a situaţiilor financiare. Furnizarea unor astfel de sfaturi nu constituie. asistarea în întocmirea situaţiilor financiare consolidate (inclusiv transpunerea conturilor stabilite prin reglementările locale pentru a se conforma cu politicile de contabilitate ale grupului şi tranziţia la un cadru diferit de raportare ca. Servicii generale 8. sau relizarea de schimbări în astfel de documente sau date. ameninţarea la adresa independenţei cauzată de auto revizuire nu ar putea fi redusă la un nivel acceptabil prin nici o măsură de protecţie.167 până la 8. În mod similar. sau a clasificării înregistrărilor în conturi.

168 Furnizarea de servicii de contabilitate şi de înregistrate contabilă inclusiv servicii de remunerare a muncii. dacă aceasta este semnificativă. pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. servicii de contabilitate şi de înregistrare contabilă. Obţinerea acceptului din partea clientului de audit pentru orice intrare propusă în registru sau alte schimbări care influenţează situaţiile financiare. Înregistrarea conturilor clientului de audit în balanţa de verificare.167 Auditorul sau o societate cotată poate furniza unui client de audit care nu este o entitate cotată. Înregistrarea tranzacţiilor codificate în registrele legale ale clientului de audit. dă impresia de slăbirea independenţei. nici o 58 . Asemenea măsuri ar însemna: • • • • • Luarea de măsuri ca astfel de servicii să nu fie furnizate de către un membru al echipei de audit. ar trebui luate în considerare şi aplicate măsuri de protecţie. şi întocmirea de situaţii financiare sau informaţii financiare care formează baza situaţiilor financiare în funcţie de care este întocmit raportul de audit. inclusiv servicii de remunerare a muncii de rutină sau de natură repetabilă. poate slăbi independenţa auditorului sau societăţi conectate sau. Semnificaţia oricărei ameninţări de auto revizuire ar trebui evaluată şi. Implementarea de politici şi proceduri pentru a interzice persoanelor să ofere astfel de servicii de a lua decizii manageriale în numele clientului de audit. Exemple de astfel de servicii includ: • • • • Înregistrarea tranzacţiilor pentru care clientul de audit a determinat sau aprobat clasificarea adecvată a conturilor. cel puţin. pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Dacă această ameninţare este semnificativă. Clienţi de audit care sunt entităţi cotate 8. Solicitarea ca datele sursă ale intrărilor contabile să fie întocmite de către clientul de audit. Întocmirea situaţiilor financiare pe baza informaţiilor din balanţa de verificare. după caz. În consecinţă. De exemplu. În consecinţă. în numele unui client de audit care este o entitate cotată. Solicitarea ca estimările subînţelese să fie întocmite şi aprobate de către clientul de audit. dacă ameninţarea de auto revizuire este redusă până la un nivel acceptabil. ar furniza opinia sa pe baza acestor situaţii financiare estimate. ar trebui luate în considerare şi aplicate măsuri de protecţie. Clienţi de audit care nu sunt entităţi cotate 8. după caz.angajamentului de audit nu îl constituie situaţiile financiare. o ameninţare de auto revizuire ar putea apare dacă auditorul ar dezvolta şi ar întocmi situaţii financiare estimate şi. ulterior. auditorul ar trebui să evalueze semnificaţia oricărei ameninţări de auto revizuire prin furnizarea unor astfel de servicii.

nesemnificative. Personalul care furnizează serviciile nu trebuie să participe la activitatea de audit. • Dacă sunt oferite asemenea servicii. atunci când este imposibil clientului de audit să facă alte aranjamente. în ansamblu. cu excepţia cazurilor menţionate mai jos. nu ar trebui să fie considerată ca fiind o ameninţare inacceptabilă pentru independenţă. Personalul care furnizează serviciile respective să nu fie membri ai echipei de audit. Onorariile auditorului sau societăţi conectate pentru acest serviciu sunt. cu condiţia ca: • • • Auditorul sau societatea conectată nu trebuie să îşi asume un rol managerial sau să ia vreo decizie managerială.măsură de protecţie. este. la un nivel acceptabil. nu ar putea reduce. trebuie luate: • • • Auditorul sau societatea conectată nu trebuie să îşi asume un rol managerial sau să ia vreo decizie managerială. sau serviciul furnizat este în ansamblu. în ansamblu. ameninţarea apărută. Situaţii de urgenţă 8. un auditor sau o societate conectată nu trebuie să furnizeze astfel de servicii entităţilor cotate care sunt clienţi de audit. Clientul de audit care este cotat ar trebui să îşi asume responsabilitatea rezultatelor muncii. nu trebuie văzută ca o slăbire a independenţei în ceea ce priveşte clientul de audit dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: • • Serviciul nu implică exercitarea raţionamentului profesional. 59 . Prin urmare. alta decât interzicerea unor astfel de servicii. nesemnificativă pentru clientul de audit. pentru care se furnizează acel serviciu. Subunitatea sau filiala. în afara situaţiilor de urgenţă şi a serviciilor care cad sub incidenţa mandatului auditului statutar. 8.170 Prestarea de servicii de contabilitate şi de înregistrare contabilă pentru clienţii de audit în situaţii de urgenţă sau în alte situaţii neobişnuite. Clientul de audit care este cotat ar trebui să îşi asume responsabilitatea rezultatelor muncii. nesemnificativ pentru subunitate sau filială. toate măsurile de siguranţă ce urmează.169 Prestarea de servicii de contabilitate şi de înregistrare contabilă de natură mecanică sau de rutină pentru subunităţi sau filiale ale clienţilor de audit cotaţi.

ar trebui luate în considerare următoarele aspecte: • • • Gradul de cunoaştere. pentru a revizui munca efectuată sau. sau care nu implică un grad semnificativ de subiectivitate poate crea o ameninţare de auto revizuire care ar putea fi redusă la un nivel acceptabil prin aplicarea de măsuri de protecţie.171 O evaluare cuprinde estimarea valorilor cu privire la evoluţiile viitoare. Obţinerea confirmării din partea clientului de audit în ceea ce priveşte asumarea responsabilităţii pentru rezultatele muncii realizate de către auditor sau societatea conectată. • • • Pentru determinarea eficacităţii măsurilor de protecţie de mai sus. 8.Servicii de evaluare 8. 60 . experienţă ş capacitate de a evalua aspectele avute în vedere ale clientului de audit şi gradul lor de influenţă în determinarea aspectelor semnificative ale raţionamentului profesional. gradul inerent de subiectivitate în ceea ce priveşte aspectul avut în vedere. Luarea de măsuri pentru ca personalul care furnizează asemenea servicii să nu participe la angajamentul de audit. ameninţarea de auto revizuire nu ar putea fi redusă la un nivel acceptabil prin aplicarea vreunei măsuri de protecţie. Confirmarea din partea clientului de audit că acesta a înţeles estimările primare ale evaluării şi a metodologiei ce urmează a fi utilizată şi obţinerea aprobării pentru utilizarea lor. Gradul în care sunt aplicate metodologii stabilite şi linii directoare profesionale atunci când se furnizează un anumit serviciu de evaluare. În consecinţă. suplimentar.174 Prestarea de servicii de evaluare care nu reprezintă. Astfel de măsuri de protecţie ar putea include: • Implicarea unui alt auditor.172 Poate apărea o ameninţare de auto revizuire atunci când un auditor sau o societate conectată realizează o evaluare pentru un client de audit care urmează să fie încorporată în situaţiile financiare ale clientului. nici în formă unitară.173 Dacă serviciul de evaluare implică evaluarea unor aspecte semnificative pentru situaţiile financiare. elemente semnificative pentru situaţiile financiare. astfel de servicii de evaluare nu ar trebui să fie furnizate sau. 8. pentru a acorda consultanţă. după caz. şi combinarea acestora în scopul calculării unei anumite valori sau game de valori pentru un activ. singura măsură ar fi de retragere din angajamentul de audit. un pasiv sau pentru o afacere văzută ca întreg. 8. aplicarea anumitor metodologii şi tehnici. iar evaluarea implică un grad semnificativ de subiectivitate. Pentru evaluările care implică metodologii standard sau deja stabilite. nici separat. care nu a fost membru al echipei de audit. alternativ.

de exemplu de către autoritatea fiscală. inclusiv de conformitate. care ar putea crea o volatilitate semnificativă a valorilor implicate. Serviciile de impozitare cuprind o gamă largă de servicii. în general. auditorului i se poate cere să furnizeze consultanţă fiscală clientului de audit.178 O ameninţare de auto revizuire poate apărea atunci când un auditor sau o societate conectată furnizează servicii de audit intern unui client de audit. cu condiţia ca personalul auditorului sau societăţii conectate să nu acţioneze sau să pară că acţionează într-o poziţie echivalentă cu cea a unui membru al conducerii clientului de audit. aceasta nu ar trebui să constituie o ameninţare a independenţei pentru că astfel de evaluări sunt. Astfel de atribuţii nu sunt considerate. asistenţă în privinţa performanţei clientului. general acceptate.• • • Încrederea în şi întinderea datelor de bază. Serviciile de audit intern pot reprezenta o extensie a serviciilor oferite de către auditor dincolo de cerinţele standardelor de audit. Dacă ameninţarea este semnificativă. a fi creatoare de ameninţări la adresa independenţei. Furnizarea de servicii de audit intern pentru clienţi de audit 8. 8. supuse revizuirii externe. ar trebui luate în considerare şi aplicate măsuri de protecţie. 8. serviciile de audit intern nu includ serviciile de audit intern operaţional nerelevante pentru controlul intern de contabilitate. 61 . după caz. Furnizarea de servicii de consultanţă fiscală pentru clienţi de audit 8.177 În multe cazuri. natura acestui serviciu va trebui să fie evaluată. În acest scop. Gradul de dependenţă fată de evenimentele viitoare.179 Serviciile care implică o extindere a procedurilor necesare pentru a efectua un audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit nu ar trebui să fie considerate ca având un impact negativ asupra independenţei când este vorba de un client de audit. privitor la activităţile de audit intern sau activităţile cu surse externe de finanţare.175 Atunci când un auditor sau o societate conectată furnizează un serviciu de evaluate pentru un client de audit în scopul depunerii unui dosar sau al achitării unei taxe către o autoritate fiscală. sau în scopul planificării impozitelor şi taxelor. în general. pentru a elimina ameninţarea sau pentru a o reduce la un nivel acceptabil. şi Amploarea şi claritatea informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare. auditorul ar trebui să ia în considerare orice ameninţări de auto revizuire.176 Atunci când un auditor realizează o evaluare care formează o parte din obiectul unui angajament de audit. planificare de formulare a opiniilor privind impozitarea şi asistenţă în rezolvarea divergenţelor legate de taxe. calculând suma impozitului (taxei) datorat de către clientul de audit. pentru sistemele financiare sau situaţiile financiare. În evaluarea oricărei ameninţări la adresa independenţei. 8.

(e) Clientul de audit evaluează gradul de adecvare a procedurilor de audit intern realizate şi rezultatele acestora prin. (b) Clientul de audit desemnează un angajat competent. 8. ar trebui să se analizeze dacă astfel de servicii non-audit ar trebui să fie furnizate numai de către personalul neimplicat în angajamentele de audit şi cu linii diferite de subordonare în cadrul auditorului.183 De asemenea. de către un auditor sau o societate conectată către un client de audit. obţinerea şi analizarea rapoartelor firmei.184 Furnizarea de servicii. (c) Clientul de audit. includ asigurarea că: (a) Clientul de audit este responsabil pentru activităţile de audit intern şi îşi cunoaşte responsabilitatea sa în stabilirea. comitetul de audit sau organismul de supraveghere aprobă aria de întindere.182 Măsurile de protecţie. menţinerea şi monitorizarea sistemului de controale interne. iar auditorul sau societatea conectată ar trebui să le evalueze şi să acţioneze cu precauţie înainte de desfăşurarea unor astfel de activităţi. Furnizarea de servicii IT (legate de sistemele de tehnologie a informaţiei) clienţilor de audit 8.180 Când un auditor sau o societate conectată furnizează asistenţă în realizarea activităţilor de audit intern ale unui client de audit sau preia anumite acitivităţi externalizate. Ar trebui stabilite măsuri de protecţie adecvate.8. preferabil dintr-o poziţie superioară de conducere. şi (f) Constatările şi recomandările ce rezultă din activităţile de audit intern sunt raportate în mod corespunzător comitetului de audit sau organismului de supraveghere.181 Realizarea unei părţi semnificative a activităţilor de audit intern ale clientului de audit poate constitui o ameninţare de auto revizuire. să se asigure asupra cunoaşterii de către clientul de audit a responsabilităţilor sale în stabilirea. iar auditorul sau societatea conectată ar trebui. (d) Clientul de audit este responsabil pentru evaluarea şi stabilirea recomandărilor auditorului ce trebuie implementate. pentru a fi responsabil pentru activităţile de audit intern. care ar trebui aplicate în toate împrejurările pentru a reduce orice ameninţare la adresa independenţei la un nivel acceptabil. care implică proiectarea şi implementarea sistemelor de tehnologie a informaţiilor financiare ce sunt utilizate pentru a genera 62 . 8. între altele. riscul şi frecvenţa muncii de audit intern. menţinerea şi monitorizarea sistemului de controale interne. 8. în special. orice ameninţare de auto revizuire poate fi redusă la un nivel acceptabil prin asigurarea că există o separare clară între managementul şi controlul auditului intern de către conducerea clientului de audit şi activităţile de audit intern propriu zise.

informaţii care formează o parte a situaţiilor financiare ale clientului, poate crea o ameninţare de auto revizuire 8.185 Ameninţarea de auto revizuire este posibil să fie prea semnificativă pentru a permite prestarea unor astfel de servicii unui client de audit, cu excepţia cazului în care sunt stabilite măsuri de protecţie adecvate care asigură că: (a) Clientul de audit îşi cunoaşte responsabilităţile de stabilire şi monitorizare a unui sistem de controale interne; (b) Clientul de audit desemnează un angajat competent, preferabil dintr-o poziţie superioară de conducere, având responsabilitatea de a lua toate deciziile manageriale în ceea ce priveşte proiectarea şi implementarea sistemului hardware şi software; (c) Clientul de audit ia toate deciziile de management legate de procesul de proiectare şi implementare; (d) Clientul de audit evaluează gradul de adecvare şi rezultatele proiectări şi implementării sistemului; şi (e) Clientul de audit este responsabil pentru funcţionarea sistemului (hardware şi software) şi a datelor utilizate sau generate de sistem. 8.186 De asemenea, ar trebui să se ia în considerare că astfel de servicii non-audit ar trebui furnizate numai de către personalul neimplicat în misiunea de audit şi cu linii diferite de subordonare în cadrul auditorului. 8.187 Furnizarea de servicii, de către un auditor sau societate conectată către un client de audit, care implică fie proiectarea, fie implementarea de sisteme de tehnologie a informaţiei financiare, ce sunt folosite pentru a genera informaţii care formează o parte a situaţiilor financiare ale clientului, poate constitui, de asemenea, o ameninţare de auto revizuire. În cazul în care această ameninţare există, ar trebui evaluată importanţa ameninţării şi, în cazul în care ameninţarea este semnificativă, ar trebui luate în considerare şi aplicate, acolo unde este necesar, măsuri de protecţie pentru a elimina ameninţarea sau pentru a o reduce la un nivel acceptabil 8.188 Furnizarea serviciilor în legătură cu evaluarea, proiectarea şi implementarea controalelor interne de contabilitate, precum şi cele de management al riscului nu sunt considerate a constitui o ameninţare la adresa independenţei atât timp cât personalul auditorului sau societăţii conectate nu exercită funcţii de conducere. Delegarea temporară de personal la clienţii de audit 8.189 Delegarea temporară a angajaţilor unui auditor sau societate conectată la clientul de audit poate crea o ameninţare de auto revizuire atunci când persoana detaşată poate influenţa întocmirea conturilor sau a situaţiilor financiare ale unui client. În practică, o astfel de asistenţă poate fi acordată (în

63

special în situaţii de urgenţă), dar numai pe baza înţelegerii potrivit căreia personalul auditorului sau societăţii conectate nu va fi implicat în: (a) luarea deciziilor de conducere; (b) aprobarea sau semnarea de acorduri/convenţii sau alte documente similare; sau (c) exercitarea unei autorităţi absolute care implică clientul. Fiecare situaţie trebuie să fie atent analizată pentru a identifica dacă se creează ameninţări la adresa independenţei şi dacă trebuie aplicate măsuri de protecţie adecvate. Măsurile de protecţie, care trebuie să fie aplicate în toate împrejurările pentru a reduce orice ameninţări la un nivel acceptabil, includ: • Personalului care furnizează asistenţa nu ar trebui să i se dea responsabilităţi de audit pentru nici o funcţie sau activitate pe care ei au realizat-o sau au supravegheat-o pe parcursul atribuţiilor lor temporare; Clientul de audit trebuie să-şi cunoască responsabilitatea sa de a da indicaţii şi de a supraveghea activităţile personalului auditorului sau societăţii conectate.

Furnizarea de servicii de consultanţă în legătură cu litigiile clienţilor de audit 8.190 Serviciile de consultanţă în rezolvarea litigiilor pot include activităţi cum ar fi acţionarea în calitate de martor expert (în instanţă), calcularea pagubelor estimate sau a altor sume care ar putea fi de încasat sau de plătit ca rezultat al litigiului sau a altor divergenţe legale, şi acordarea asistenţei în administrarea documentelor sau recuperarea lor în cazuri de dispute sau litigii. 8.191 O ameninţare de auto revizuire poate apărea atunci când serviciile furnizate unui client de audit includ estimarea posibilului rezultat şi acesta influenţează sumele sau dezvăluirile ce trebuie să se reflecte în situaţiile financiare. Gradul de semnificaţie a oricărei astfel de ameninţări va depinde de factori, cum ar fi: • • • Importanţa sumelor implicate; Gradul inerent de subiectivitate în aspectele vizate; şi Natura angajamentului.

Auditorul sau societatea conectată trebuie să evalueze gradul de semnificaţie al oricărei ameninţări create şi, dacă aceasta este semnificativă, să ia în considerare şi să aplice măsuri de protecţie, după caz, pentru a elimina ameninţarea sau pentru a o reduce la un nivel acceptabil. Astfel de măsuri de protecţie ar putea include:

64

• • •

Politici şi proceduri care să interzică persoanelor care asistă clientul de audit să ia decizii manageriale în numele clientului; Utilizarea de profesionişti, care nu sunt membri ai echipei de audit, pentru a presta serviciul; sau Implicarea altora ca, de exemplu, experţi independenţi.

8.192 Dacă rolul preluat de auditor sau societate conectată a presupus luarea de decizii manageriale în numele clientului de audit, ameninţările create nu ar putea fi reduse la un nivel acceptabil prin nici o măsură de protecţie. De aceea, auditorul sau societatea conectată nu trebuie să furnizeze aceste tipuri de servicii pentru un client de audit. Furnizarea de servicii juridice clienţilor de audit 8.193 Serviciile juridice sunt definite ca fiind orice servicii pentru care persoana care le furnizează trebuie ori să fie admisă să practice în faţa instanţelor de judecată unde asemenea servicii trebuie oferite, ori să aibă pregătirea legală necesară pentru a practica dreptul. Serviciile juridice includ o gamă largă şi diversificată de domenii, inclusiv servicii atât corporative, cât şi comerciale destinate clienţilor, ca, de exemplu, sprijin în privinţa întocmirii contractelor, litigii, sfaturi şi sprijin privind fuziuni şi achiziţii şi furnizarea de asistenţă departamentelor juridice ale clienţilor. Furnizarea de servicii juridice de către o un auditor sau societate conectată către o entitate care este un client de audit, poate crea ameninţări de auto revizuire cât şi ameninţări cauzate de reprezentarea în justiţie. 8.194 Ameninţările la adresa independenţei trebuie să fie analizate în funcţie de natura serviciului prestat, dacă furnizorul de servicii este separat de echipa de audit şi de caracteristica oricărui aspect legat de situaţiile financiare ale entităţilor. Măsurile de protecţie menţionate în paragraful 8.160 pot fi potrivite pentru reducerea ameninţărilor la adresa independenţei la un nivel acceptabil. În cazul în care ameninţarea la adresa independenţei nu poate fi redusă la un nivel acceptabil, singura acţiune oportună este de a refuza furnizarea unor asemenea servicii sau retragerea din angajamentul de audit. 8.195 Furnizarea de servicii juridice unui client de audit, care implică aspecte care se aşteaptă să nu aibă un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare, nu se consideră a crea o ameninţare inacceptabilă la adresa independenţei. 8.196 Există o distincţie între reprezentare juridică şi consultanţă. Serviciile juridice destinate sprijinirii unui client de audit în executarea unei tranzacţii (ex., sprijin acordat privind întocmirea contractelor, consultanţă juridică şi restructurare) pot constitui ameninţări de auto revizuire; cu toate acestea, pot exista măsuri de protecţie pentru a reduce aceste ameninţări la un nivel acceptabil. Un astfel de serviciu nu ar avea, în general, un efect negativ asupra independenţei, cu condiţia ca: • Membrii echipei de audit să nu fie implicaţi în furnizarea serviciului; şi

65

auditorul nu ar trebui să presteze acest tip de servicii pentru un client de audit. în legătură cu tranzacţiile. să ofere servicii de analizare a calificării profesionale a unui număr de candidaţi şi să ofere sfatul în ceea ce priveşte 66 . Astfel de măsuri de protecţie ar putea include: • • Politici şi proceduri care să interzică persoanelor care asistă clientul de audit să ia decizii manageriale în numele clientului. precum acei în postura de a afecta obiectul angajamentului de audit. serviciul prestat să implice o execuţie a ceea ce a fost decis de clientul de audit. familială sau intimidatoare. sau Utilizarea de profesionişti.197 A acţiona pentru un client de audit în rezolvarea unei divergenţe sau a unui litigiu în circumstanţe în care sumele implicate sunt semnificative în raport cu situaţiile financiare ale clientului de audit. în general. ar crea ameninţări de auto-revizuire şi de reprezentare legală atât de importante încât nici o măsură de precauţie nu ar putea reduce ameninţările la un nivel acceptabil. clientul de audit să ia decizia finală sau. şi Natura asistenţei căutate. ar trebui luate în considerare şi aplicate măsuri de protecţie.198 Atunci când unui auditor i se solicită să acţioneze într-un rol de apărător pentru un client de audit în rezolvarea unei divergenţe sau a unui litigiu în circumstanţe în care sumele implicate nu sunt semnificative pentru situaţiile financiare ale clientului de audit. care nu sunt membri ai echipei de audit. 8. poate crea prezente sau viitoare ameninţări de auto revizuire. Auditorul ar putea.199 Numirea unui partener sau angajat al auditorului sau societăţii conectate în funcţia de Consilier General pentru activităţile legale ale unui client de audit. Prin urmare. Poziţia de Consilier General este în general o poziţie a managementului superior cu responsabilităţi de bază privitoare la activităţile unei companii şi prin urmare. auditorul ar trebui să evalueze semnificaţia oricăror ameninţări de reprezentare legală şi de auto revizuire şi dacă ameninţarea este semnificative. Recrutarea managementului superior 8. 8. ar crea o ameninţăre la adresa independenţei cauzată de reprezentare legală şi de auto revizuire atât de semnificativă încât nici o măsură nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Importanţa ameninţărilor va depinde de factori precum: • • Rolul persoanei ce urmează a fi recrutată. după cum este necesar. pentru a elimina ameninţarea sau a o reduce la un nivel acceptabil. nici un membru al unui auditor sau societate conectată nu ar trebui sa accepte un astfel de angajament pentru un client de audit.200 Recrutarea managementului superior pentru un client de audit. 8. pentru a presta serviciul.• În legătură cu consultanţa furnizată.

202 Alte servicii financiare globale pot crea ameninţări de reprezentare legală sau de auto revizuire. dacă aceasta este altfel decât clar nesemnificativă. Exemple de astfel de servicii includ asistarea clientului în dezvoltarea strategiilor globale. Servicii financiare globale şi activităţi similare 8.potrivirea lor în acest post. şi Asigurarea că auditorul nu impune clientul unor termeni ai unei tranzacţii sau realizarea unei tranzacţii. aceasta prin folosirea unor criterii specificate de către clientul de audit. De exemplu. oricum măsuri de protecţie pot fi disponibile pentru reducerea ameninţărilor la un nivel acceptabil. Folosirea profesioniştilor ce nu sunt membrii ai echipei de audit pentru furnizarea serviciilor.203 Când totalitatea onorariilor generate de un client de audit reprezintă o mare proporţie din onorariile totale ale auditorului. În plus. dependenţa de acel client sau 67 . Onorarii şi tarife Onorarii – mărime 8. favorizarea. asistarea în identificarea sau recomandarea unor posibile surse de capital ce întrunesc specificaţiile sau criteriile clientului şi oferirea de consultanţă structurată şi asistenţă clientului în analizarea efectelor financiare ale tranzacţiilor propuse. ameninţările la adresa independenţei create ar fi atât de semnificative încât nici o măsură de protecţie nu ar putea fi aplicată pentru a reduce ameninţările la un nivel acceptabil. Importanţa ameninţării create trebuie evaluată şi. consemnarea unui client de audit la termenii unei tranzacţii sau desăvârşirea unui contract în numele clientului ar crea o ameninţare în ceea ce priveşte independenţa. de îndrumare sau asistenţă unui client de audit poate crea ameninţări de reprezentare legală sau de auto revizuire. De altfel. atât de mare. încât nici o măsură de protecţie nu ar putea să o reducă la un nivel acceptabil. Măsuri de protecţie ce pot fi luate în considerare: • • • Măsuri şi proceduri pentru împiedicarea persoanelor ce asistă clientul auditat. comercializarea sau subscrierea acţiunilor unui client de audit nu sunt compatibile cu oferirea de servicii de audit. în numele clientului. măsuri de precauţie trebuie luate în considerare şi puse în aplicare. În cazul unui client de audit furnizarea acelor servicii financiare menţionate anterior de către un auditor sau societate conectată ar crea o ameninţare la adresa independenţei atât de importantă încât nici o măsură de protecţie nu ar putea reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. auditorul nu ar trebui să ia decizii de management şi decizia de angajare ar trebui să fie lăsată clientului. În toate cazurile. de a lua decizii în numele acestuia.201 Furnizarea de servicii financiare globale. auditorul ar putea genera o listă scurtă de candidaţi pentru interviu. ca fiind necesare pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. 8. În cazul anumitor servicii financiare.

Importanţa ameninţării ar trebui bine evaluată şi. în special dacă o parte importantă nu este plătită înainte de emiterea raportului de audit pentru următorul an. pentru revizuirea muncii realizate sau altfel. Consultarea unei a treia părţi. poate genera o ameninţare de auto-interes. Importanţa ameninţării trebuie apreciată. sau cu alte cadre încredinţate cu guvernanţa. şi Dacă auditorul este bine înfiinţat sau proaspăt înfiinţat. măsurile de siguranţă ar trebui luate în considerare şi aplicate ca fiind necesare pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. cum ar fi organismul de reglementare profesională sau alt auditor financiar. şi 68 .205 Un risc de auto-interes poate fi creat dacă onorariile datorate de către un client pentru un serviciu profesional rămân neplătite pentru o lungă perioadă de timp. şi dacă aceasta este altfel decât clar nesemnificativă. 8. preocuparea în ceea ce priveşte posibilitatea de a pierde clientul. Controlul extern de revizuire a calităţii.204 Un risc de auto interes poate fi de asemenea creat atunci când onorariul generat de clientul de audit reprezintă o proporţie majoră a venitului unui singur partener. Astfel de măsuri de protecţie pot include: • • Politici şi proceduri pentru monitorizarea şi implementarea controlului calităţii activităţii de audit. care nu a fost membru al echipei de audit. Onorarii restante 8. Următoarele măsuri de siguranţă pot fi aplicabile: • Discutarea mărimii onorariilor restante cu comitetul de audit. În general plata unor astfel de onorarii ar trebui cerută înainte de emiterea raportului. Importanţa ameninţării poate depinde de factori precum: • • Structura auditorului. pentru acordarea de sfaturi unde este necesar. măsuri de protecţie ar trebui luate în considerare şi aplicate ca fiind necesare pentru reducerea ameninţării la un nivel acceptabil. sau cu alte cadre încredinţate cu guvernanţa.grup. şi Implicarea unui auditor financiar adiţional. Astfel de măsuri pot include: • • • • Discutarea mărimii şi naturii onorariilor cu comitetul de audit. Reducerea treptată a dependenţei de client. dacă ameninţarea este altfel decât clar nesemnificativă.

208 Un onorariu contingent cerut de un auditor pentru un angajament de audit creează ameninţări de auto-interes sau de reprezentare legală.• Implicarea unui alt auditor financiar. să decidă dacă onorariile restante ar putea fi privite ca fiind echivalente cu un împrumut către client şi dacă. Pentru înţelesul acestui capitol. ameninţări ce nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea nici unei masuri de precauţie. ameninţările nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea nici unei măsuri. Ca atare. onorariile nu sunt privite ca fiind contingente dacă au fost fixate de către un tribunal sau o autoritate publică. Dacă valoarea unui onorariu pentru un astfel de serviciu a fost stabilit de-a lungul unui angajament de audit şi era contingent cu rezultatul angajamentului. De aceea. 69 . Onorarii contingente 8. singura acţiune acceptabilă este de a refuza astfel de angajamente.207 Onorariile contingente sunt onorarii calculate pe o bază prestabilită. importanţa ameninţărilor create poate depinde de factori precum: • • • Gradul posibilelor valori ale onorariilor. 8. şi Toate standardele de audit aplicabile.209 Un onorariu contingent cerut de un auditor pentru un serviciu de altă natură decât auditul oferit unui client poate. care nu a participat la auditare. de asemenea. sau cerut de alţi auditori.206 Atunci când un auditor obţine un angajament de audit la un nivel mult mai scăzut al onorariului decât cel taxat de auditorul anterior. în funcţie de rezultatul unei tranzacţii sau al muncii efectuate. Taxe 8. sau pentru revizuirea lucrărilor realizate. este de preferat realegerea auditorului. să creeze ameninţări de auto-interes sau de reprezentare legală. Gradul de diversitate. un auditor nu ar trebui să intre în nici un angajament în care valoarea onorariului este dependent de rezultatul muncii sau de articolele ce sunt obiecte ale angajamentului de audit. Auditorul ar trebui. ghidurile şi procedurile de control al calităţii se conformează angajamentului. Pentru alte tipuri de lucrări cu onorarii contingente. Bazele în care onorariile sunt calculate. pentru a oferi consultanţă. riscul de auto-interes creat nu va fi redus la un nivel acceptabil decât dacă: • • Auditorul este capabil să demonstreze că sunt repartizate sarcinii timp potrivit şi personal calificat. 8. de asemenea. datorită importanţei onorariilor restante.

Odată evaluată importanţa ameninţării. independentă. măsuri de precauţie ar trebui luate în considerare şi aplicate ca fiind necesare pentru reducerea ameninţărilor la un nivel acceptabil.210 Acceptarea darurilor sau a ospitalităţii de la un client de audit poate crea ameninţări de auto interes sau familial. o ameninţare de auto-interes sau de intimidare poate fi creat. între auditor sau un membru al echipei de audit şi conducerea clientului de audit. Aceste măsuri pot include: • • • Prezentarea mărimi lucrării şi a valorii onorariilor cerute. Atunci când un auditor sau un membru al echipei de audit acceptă daruri sau ospitalitate.• • Implicaţia necesităţii revizuirii unui rezultat al tranzacţiei de către o terţă parte. Revizuirea sau determinarea onorariului final de către o terţă parte independentă. Efectul evenimentului sau tranzacţiei asupra angajamentului de audit. următoarele măsuri de precauţie pot fi aplicate. Importanţa ameninţărior ar trebui evaluată şi dacă acestea sunt altfel decât clar nesemnificative. Auditorul şi conducerea clientului se pot afla în poziţii adverse datorită unui litigiu. afectând bunăvoinţa conducerii de a face dezvăluiri totale şi auditorul putând face faţă unei ameninţări de auto-interes.211 Atunci când are loc un litigiu. un auditor sau un membru al echipei de audit nu ar trebui sa accepte astfel de daruri sau ospitalitate. comitetului de audit. şi Dacă litigiul se referă la un angajament anterior de audit. ameninţările referitoare la independenţă nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea nici unei măsuri de precauţie. Daruri şi ospitalitate 8. sau apare ca fiind posibil. sau Proceduri şi politici de calitate şi control. Relaţia dintre client şi membrii echipei de audit trebuie să se caracterizeze prin sinceritate totală şi transparenţă completă în ceea ce priveşte toate aspectele operaţiunilor clientului. Actuale sau posibile litigii 8. Natura angajamentului de audit. sau altor cadre încredinţate cu guvernanţa. Importanţa ameninţării create va depinde de factori precum: • • • Materialitatea litigiului. în afara cazului în care valoarea acestora este nesemnificativă. pentru reducerea ameninţărilor la un nivel acceptabil: 70 . dacă este necesar. Prin urmare.

îndrumarea tehnică necesară poate fi căutată la experţi.3 9. Dacă litigiul implică un membru al echipei de audit. unica acţiune adecvată este retragerea din angajamentul de audit. Atenţia primordială trebuie să fie acordată principiilor fundamentale din paragraful 16 al Introducerii al acestui Cod. cum ar fi alţi auditori financiari. Exemple de asemenea îndrumare şi supraveghere pot include: • Cererea ca persoanele fizice să citească codurile etice adecvate. 71 9. Atunci când se folosesc serviciile unor experţi care nu sunt auditori financiari. sau a altor cadre încredinţate cu guvernanţa. cunoaşterea cerinţelor etice nu poate fi numită în mod automat asumată. deşi auditorul financiar se bazează pe competenţa tehnică a expertului. pentru a revizui lucrarea realizată sau altfel. experţi în asigurări. Dacă asemenea măsuri de protecţie nu reduc riscul la un nivel acceptabil.• • • Dezvăluirea comitetului de audit. pentru a acorda consultanţă dacă este necesară. Dacă un auditor financiar nu are competenţa de a efectua o anumită parte a îndatoririlor profesionale. Din moment ce responsabilitatea ultimă pentru serviciul profesional rămâne în sarcina auditorului financiar.2 9. acesta trebuie să urmărească respectarea cerinţelor de conduită etică. Gradul de supraveghere şi de îndrumare care va fi necesar va depinde de persoanele implicate şi de natura angajamentului. Aceste principii vor fi extinse asupra oricăror angajamente în care vor participa asemenea experţi.4 . sau refuzarea acestuia. a mărimii şi naturii litigiului. sau Implicarea unui alt auditor financiar în cadrul auditorului. în afara cazului când este obţinută o asistenţă şi o îndrumare competentă care să le permită efectuarea în mod satisfăcător a unor asemenea servicii. geologi. evaluatori. SECŢIUNEA 9 Competenţă profesională şi responsabilităţi referitoare la utilizarea serviciilor celor care nu sunt auditori financiari 9. retragerea acestuia din echipa de audit. ingineri. auditor ce nu a fost membru al echipei de audit. auditorul financiar trebuie să întreprindă acţiuni pentru a se convinge că asemenea experţi sunt în cunoştinţă de cerinţele etice. În asemenea situaţii.1 Auditorii financiari de practică publică trebuie să evite acceptarea efectuării serviciilor profesionale pe care aceştia nu au competenţa necesară să le realizeze. avocaţi.

Aceste tarife trebuie să fie bazate pe premisa fundamentală că organizarea şi derularea practicilor de auditor financiar de practică publică şi serviciile oferite clienţilor sunt bine planificate. să fie atent la cerinţele specifice de independenţă sau alte riscuri specifice pentru angajamentul respectiv. De exemplu. Pentru serviciile prestate.• • 9. Ele 72 .6 SECŢIUNEA 10 Onorarii şi comisioane 10. Secţiunea 8 a acestui Cod cere ca toţi participanţii la angajamentul de audit să fie independenţi de clientul de audit. angajamentul nu trebuie acceptat. sau.1 Auditorii financiari de practică publică care îndeplinesc servicii pentru un client îşi asumă responsabilitatea de a derula astfel de servicii cu integritate şi obiectivitate. şi în concordanţă cu standardele tehnice adecvate. şi Oferirea de consultanţă atunci când apar conflicte potenţiale.2 Onorariile profesionale trebuie să fie o reflectare corectă a valorii serviciilor profesionale derulate în favoarea clientului.5 Cererea unei confirmări scrise de înţelegere a cerinţelor etice. şi d) Gradul de responsabilitate necesar în derularea serviciilor impuse. controlate şi administrate.3 Onorariile profesionale trebuie sa fie calculate în mod normal în baza unui tarif/oră sau/zi adecvat pentru fiecare persoană angajată în derularea serviciilor profesionale. b) Nivelul necesar de pregătire şi experienţă al persoanelor angajate în derularea serviciilor profesionale. Onorarii financiare 10. 10. Dacă. în orice moment. Auditorul financiar trebuie. auditorul financiar de practică publica este îndreptăţit să primească o remuneraţie. 9. acesta trebuie încheiat. luând în considerare: a) Îndemânarea şi cunoştinţele cerute pentru tipul de serviciu profesional implicat. c) Timpul necesar petrecut de către fiecare persoană angajată în derularea serviciilor profesionale. de asemenea. Această responsabilitate este îndeplinită prin aplicarea cunoştinţelor profesionale şi a cunoştinţelor pe care auditorii financiari de practică publică le-au dobîndit prin pregătire şi experienţă. Asemenea situaţii vor necesita atenţie şi îndrumare/supraveghere specială pentru a vedea dacă cerinţele etice sunt respectate. auditorul financiar nu este convins că poate respecta sau asuma un comportament etic corespunzător. dacă angajamentul era început.

7 Conform celor menţionate în paragraful 8. şi Clientul nu va fi indus în eroare cu privire la anvergura serviciilor pe care onorariul intenţionează să le acopere. atunci când stabileşte nivelul onorariului ce va fi aplicat unui client pentru derularea unor servicii profesionale.trebuie să ia în considerarea factorii specificaţi în paragraful 10. ar trebui să fie conştienţi că există un risc în ceea ce priveşte percepţia nivelului calităţii muncii prestate. 10. 10.2 – 10. în urma aplicării onorariului solicitat: • Calitatea muncii nu va mai fi scăzută şi că atenţia cuvenită va fi aplicată în vederea îndeplinirii acelor servicii.208: Un angajament de audit nu trebuie să fie oferit pentru un onorariu care este condiţionat de rezultatul serviciului de audit sau de detalii ale angajamentului de audit. Atunci când sunt derulate servicii profesionale pentru un client.2 – 10.2 şi sunt influenţate de condiţiile legale.4. poate fi necesar sau convenabil perceperea unor onorarii prestabilite.5 10.4. sau un onorariu ce poate fi cuprins într-un anume interval. Nu este nepotrivit pentru un auditor financiar de practică publică să aplice unui client un onorariu mai mic decât cel aplicat anterior pentru un serviciu similar oferit. Totuşi.6 • 10. Ca atare. Paragraful 8. în care eventualitate auditorul financiar de practică publică va trebui să estimeze un onorariu luând în considerare subiectele la care s-a făcut referire în paragrafele 10.4 Un auditor financiar de practică publică nu trebuie să declare că va efectua servicii profesionale specifice în perioada curentă sau pe viitor pentru un onorariu anume sau un onorariu estimat. un auditor financiar trebuie să se asigure că. sociale şi economice ale fiecărei ţări. precum şi în legătură cu baza după care vor fi percepute onorariile viitoare. cu condiţia ca nivelul onorariului să fie calculat luându-se în considerare factorii la care s-a făcut referire în paragrafele 10. dacă în timpul efectuării serviciilor profesionale aceste onorarii vor fi probabil mărite substanţial şi dacă eventualii clienţi nu au fost avizaţi despre această probabilitate.209 oferă îndrumare asupra ameninţărilor ce pot fi create în cazul în care se oferă un angajament non-audit unui client de audit 73 . conform tuturor standardelor profesionale şi procedurilor de control al calităţii. Comentariu Faptul că un auditor financiar de practică publică îşi asigură munca prin perceperea unor onorarii mai mici decât ale altui auditor este incorect. auditorii financiari de practică publică care obţin lucrări la un nivel al onorariilor semnificativ mai mic decât cele aplicate de către auditorul financiar existent sau decât cele cotate de alţii. Este sarcina fiecărui auditor financiar de practică publică să-şi determine tarifele adecvate.

sunt considerate comisioane. Onorariile percepute sub formă procentuală sau într-o formă similară. atât al clientului cât şi al auditorului financiar în practică publică.11. în plus faţă de onorariile profesionale.9 Comisioane 10.10.10 În acele ţări unde plata şi încasarea de comisioane sunt permise prin statut sau de către un organism profesional şi auditorul financiar în practică publică acceptă un astfel de comision.pentru un onorariu condiţionat. cerînd plăţi către persoanele angajate anterior în firma de audit sau către moştenitori lor. trebuie să fie privite ca şi onorarii contingente. Cheltuielile din buzunarul propriu. Un auditor financiar în practică publică nu trebuie să accepte un comision pentru o trimitere la produsele sau serviciile altora. 10. 10. înainte de începerea aranjamentului. de preferat în scris. Astfel de plăţi nu sunt considerate ca fiind comisioane. Este în interesul cel mai bun.8 Paragrafele anterioare fac referinţă la onorarii ca la o formă distinctă de rambursare a cheltuielilor. acest lucru trebuie prezentat clientului. auditorul financiar în practică publică nu trebuie să plătească un comision pentru a obţine un client şi nici să accepte un comision pentru trimiterea unui client către o terţă parte. atunci când nu sunt derulate servicii de către auditorul financiar care face trimiterea. 74 .12 Plata şi încasarea unor onorarii de trimitere între auditorii financiari în practică publică. cu excepţia situaţiei când sunt autorizate prin statut sau aprobate de către un organism profesional ca o practică general acceptată pentru anumite servicii profesionale. aranjamentele de plată să fie clar definite. 10. (Pentru informaţii a se consulta Standardul Internaţional de audit 210 „ Termenii angajamentului de audit”) 10. pentru a evita neînţelegerile legate de respectarea onorariilor.10.13 Un auditor financiar în practică publică se poate angaja într-un contract pentru achiziţionarea integrală sau a unei părţi dintr-o firmă de audit. Comentariu Onorariile nu trebuie privite ca fiind condiţionate atunci când sunt fixate de către un tribunal sau o autoritate publică. potrivit paragrafului 10. atribuibile direct serviciilor profesionale derulate pentru un client anume vor fi acoperite de către client. potrivit paragrafului 10. în particular cheltuielile legate de călătorie.11 Subiectul paragrafului 10. 10. ca obligaţiile să fie calculate. şi măsurile de precauţie care pot reduce riscurile la un nivel acceptabil.

căruia i s-au încredinţat banii altora trebuie să. în acelaşi timp. trebuie privită ca neconcordantă cu practica profesiei. în alte ţări există impozite legale impuse auditorului financiar în practică publică. Oferirea a două sau mai multe tipuri de servicii profesionale. care deţine astfel de bani. ocupaţie sau activitate care deteriorează sau poate deteriora integritatea. obiectivitatea sau independenţa. Un auditor financiar în practică publică. Auditorul financiar în practică publică nu trebuie să păstreze fondurile clienţilor dacă este un motiv să se creadă că aceştia sunt obţinuţi sau vor fi folosiţi pentru activităţi ilegale. obiectivitatea sau independenţa sau buna reputaţie a profesiei şi în consecinţă ar fi incompatibilă cu oferirea serviciilor profesionale. ocupaţie sau activitate.2 75 .3 Secţiunea 12 Fondurile clienţilor 12. care nu are legătură cu serviciile profesionale şi care are ca efect împiedicarea auditorului financiar în practică publică să-şi desfăşoare activitatea în concordanţă cu principiile etice fundamentale ale profesiei.2 11. b) să folosească aceşti bani numai pentru scopul pentru care sunt destinaţi. a) păstreze banii separat de cei personali sau ai firmei.1 Este recunoscut că în unele ţări legea nu permite unui auditor de practică publică să păstreze fondurile clienţilor.1 Un auditor financiar în practică publică trebuie să nu se angajeze în acelaşi timp în nici o afacere. şi c) în orice moment să fie pregătiţi să explice utilizarea acestor fonduri oricărei persoane îndreptăţite să primească această explicaţie. Angajarea simultană în altă afacere. nu deteriorează integritatea.Secţiunea 11 Activităţi incompatibile cu practica de audit financiar 11. 11. 12.

necesare pentru a servi publicul. în orice moment.1 Extinderea operaţiiunilor unei afaceri implică deseori rezultate în formarea unor sucursale sau filiale ale companiilor în locuri unde un auditor financiar curent* nu practică. în care să fie plătiţi banii ce provin de la un număr de clienţi. Deoarece este imposibil 13. ar trebui să plaseze aceşti bani într-un cont purtător de dobândă. În aceste circumstanţe.9 12. Plăţile efectuate din contul unui client nu trebuie să depăşească soldul creditor al clientului.5 12. să deruleze servicii profesionale atât cît este necesar pentru finalizarea angajamentului. 12. să stabilească clar tranzacţiile cu fondurile clientului în general şi cu banii fiecărui client în particular.4 12. Plăţile datorate de către un client pot fi retrase din fondurile clientului după ce acesta a fost notificat asupra sumei şi a fost de acord cu retragerea.7 12.8 12.10 Auditorul financiar în practică publică trebuie să ţină evidenţa conturilor astfel încât să fie capabili. Scopul serviciilor oferite de auditorii financiari în practică publică continuă să se extindă şi nivelul cunoştinţelor. într-un interval de timp rezonabil. trebuie introdusă în creditul contului clientului. sau-dacă sunt sub forma unor documente sau titluri care pot fi convertite în bani – să fie protejaţi împotriva folosirii neautorizate.3 Un auditor financiar în practică publică trebuie să menţină unul sau mai multe conturi bancare pentru fondurile clientului. clientul sau auditorul financiar existent. Secţiunea 13 Relaţiile cu alţi auditori financiari din practică publică Acceptarea de noi angajamente 13. Un extras de cont trebuie prezentat clientului cel puţin o dată pe an. Banii pot fi retraşi din contul unui client doar cu instrucţiunile de la client. poate cere unui auditor financiar nou* ce practică profesia în acele zone. în consultare cu clientul. Fondurile clientului primite de un auditor financiar în practică publică trebuie să fie depozitaţi. Toată dobânda obţinută din fondurile clientului.12. Trimiteri de afaceri pot apărea în domeniul serviciilor speciale sau îndatoririlor speciale. Astfel de conturi bancare pot include un „ cont de client” general. fără întârziere. Atunci când se pare că fondurile clientului rămân în cont pentru o perioadă semnificativă de timp.6 12.2 * Vezi definiţia 76 . cu acordul clientului. necesita deseori aptitudini speciale. în creditul contului clientului. auditorul financiar în practică publică.

şi (iii) fără referire la auditorul financiar existent. se poate opune să recomande un client altui auditor financiar în practică publică care posedă această aptitudine specială. 13. clienţii pot fi lipsiţi de beneficiile recomandărilor pe care sunt îndreptăţiţi să le primească. de a întreprinde măsurile necesare pentru a sprijini relaţia auditorului financiar existent cu clientul şi nu trebuie să exprime orice critică 13.4 13. (ii) la cererea specifică sau la recomandarea auditorului financiar curent. acesta trebuie să se informeze dacă posibilul client are un auditor financiar existent. cu respectarea condiţiei de confidenţialitate.ca un auditor financiar în practică publică să acumuleze experienţă în toate domeniile contabilităţii.5 13. (i) după o discuţie şi consultare anterioară cu auditorul financiar curent.15-13. Un auditor financiar curent. Serviciile sau consultanţa unui auditor financiar în practică publică.26.14 trebuie examinate. Dacă numirea va avea ca rezultat înlocuirea auditorului financiar în practică publică.. unii dintre auditorii în practică publică s-au decis că nu este nici preferabil. dacă nu este altfel cerut de către client. care nu are o anumită aptitudine specială. Auditorul financiar nou trebuie să se limiteze doar la serviciile oferite potrivit sarcinii primite de la auditorul financiar existent sau de la client.6 13. Este esenţial pentru profesie în general şi în interesul clienţilor lor ca auditorii financiari în practică publică să fie încurajaţi să obţină asistenţă. În consecinţă. obligaţia. În cazul în care există un auditor financiar care va continua să ofere servicii profesionale. atunci când este cazul. Dorinţele unui client trebuie să fie esenţiale în alegerea consultanţilor. sau (b) de către auditorul financiar existent.8 77 . din teama de a pierde contractul existent în folosul celuilalt auditor financiar în practică publică. cu aptitudini speciale. de asemenea.3 Auditorii financiari în practică publică trebuie să efectueze doar acele servicii pe care consideră că le vor îndeplini cu competenţă. nici de dorit să dezvolte în cadrul firmelor lor o serie completă de aptitudini speciale care pot fi cerute.8-13. 13. vor trebuie urmate procedurile descrise în paragrafele 13. un auditor financiar în practică publică nu trebuie să restrângă în nici un fel libertatea clientului de a alege să obţină consultanţă specială şi să-l încurajeze să o obţină. procedurile descrise în paragrafele 13. Auditorul financiar primitor are. indiferent dacă sunt sau nu implicate aptitudini speciale. de la cei care au competenţa necesară. Ca rezultat.7 Când un auditor financiar în practică publică este rugat să ofere servicii sau consultanţă. pot fi căutate într-una din modalităţile următoare: (a) de către client.

pentru efectuarea angajamentului. trebuie să menţină contactul cu auditorii financiari noi şi să coopereze cu ei pentru toate cererile rezonabile de asistenţă. referitoare la angajament. este obligatoriu să se comunice cu auditorul 78 . În absenţa unor circumstanţe speciale. În acest sens.legată de serviciile profesionale ale auditorului financiar existent. Înainte de a accepta orice angajament de această natură. 13.12 Unde există doi sau mai mulţi auditori financiari în practică publică care efectuează servicii profesionale în favoarea clientului poate fi adecvat să fie notificat doar auditorul financiar în practică publică relevant. şi (b) să se asigure. 13. auditorul financiar trebuie să fie atent asupra posibilităţii ca opinia exprimată să creeze presiuni inutile asupra judecăţii şi obiectivităţii auditorului. care este rugat de către client să efectueze o sarcină. în plus faţă de instrucţiunile deja emise. auditorul financiar primitor trebuie să se hotărască dacă motivele clientului sunt întemeiate. auditorul financiar nou. în funcţie de natura serviciilor oferite. auditorul financiar trebuie să caute să minimizeze riscul de a oferi asistenţă neadecvată.11 Auditorul financiar nou trebuie: (a) să se conformeze cu instrucţiunile primite de la auditorul financiar curent sau de la client. auditorul financiar curent. 13. 13.10 Pot apărea uneori circumstanţe când clientul insistă ca auditorul financiar existent să nu fie informat. altul decât cel curent. raportare sau alte standarde sau principii referitoare la circumstanţe sau tranzacţii specifice.9 Un auditor financiar primitor. că auditorul financiar nou este informat asupra naturii generale a serviciilor profesionale oferite. O opinie exprimată fără o documentaţie adecvată poate cauza dificultăţi auditorului financiar nou. trebuie să sfătuiască clientul asupra obligaţiei profesionale de a comunica cu auditorul financiar existent şi trebuie să facă acest lucru imediat. În acest caz. de preferat în scris. în măsura în care nu intră în conflict cu legislaţia în vigoarea sau cu alte cerinţe. audit. 13. 13. diferită distinct de cea efectuată de către auditorul financiar existent sau de ce primită iniţial de la auditorul financiar existent sau de la client. comunicând abordarea făcută de către client şi natura generală a cererii şi să ceară toate informaţiile relevante.13 Atunci când este cazul. dacă există.14 Atunci când opinia unui auditor financiar. asigurându-se că deţine toate informaţiile relevante. numai lipsa de dorinţa a clientului de a comunica cu auditorul financiar existent nu poate fi un motiv satisfăcător. dacă opinia este contestată sau auditorul financiar nou este angajat ulterior de către auditor. pe cât este posibil. fără să-i ofere ultimului oportunitatea de a oferi toate informaţiile relevante. este cerută în probleme de contabilitate. Atunci când există o cerere pentru exprimarea unei opinii în circumstanţele de mai sus. trebuie să o considere ca o cerere separată de a oferii consultanţă şi servicii.

depinde de: (a) dacă a fost obţinută permisiunea clientului de a face acest lucru.financiar curent. 13. auditorul financiar nou trebuie. În timp ce este esenţial ca interesele legitime ale proprietarilor sa fie protejate. Ea poate dezvălui că propunerea de a schimba auditorul financiar în practică publică a fost făcută deoarece auditorii financiari curenţi şi-au îndeplinit obligaţiile în mod corect ca şi auditori financiari în practică publică în ciuda opoziţiei sau eschivării într-o anumită ocazie în care au apărut diferenţe de principii sau referitoare la practică. de asemenea. 13. să ofere auditorului financiar curent o copie a raportului final. sunt de o aşa manieră.15 Proprietarii unor afaceri au un drept indiscutabil de a-şi alege consilieri profesionişti şi de ai înlocui cu alţii. care pot fi diferite de la o ţară la alta. şi/sau (b) cerinţele legale sau etice referitoare la acele informări. În plus. în cazul în care doresc acest lucru. în mod normal.20 Comunicarea între părţi serveşte la: 79 . auditorul financiar curent nu trebuie să ofere în mod voluntar informaţii despre afacerile clientului. 13. În lipsa unei cereri specifice.19 Informaţia oferită de auditorul financiar curent poate indica. o astfel de comunicare ajută la menţinerea unor relaţii armonioase care ar trebui să existe între toţi auditorii financiari în practică publică. pe care clienţii se bazează pentru a obţine consultanţă profesională şi asistenţă. că motivele aparent oferite de către client pentru schimbare nu sunt în concordanţă cu faptele. încât numirea poate fi acceptată şi. 13. atunci angajamentul.18 Auditorul financiar în practică publică propus va trebui să trateze cu cea mai strictă confidenţialitate şi să dea importanţa cuvenită oricărei informaţii oferită de către auditorul financiar curent. de asemenea. Cu permisiunea clientului. pentru care numirea să nu fie făcută. de exemplu. că există dorinţa de a se prelua angajamentul. Dacă clientul nu este de acord cu aceste comunicării. Înlocuirea altui auditor financiar în practică publică 13. din parte clientului. nu trebuie să fie desfăşurat. cu permisiunea clientului. căruia i se cere să înlocuiască un alt auditor financiar în practică publică să aibă ocazia să se asigure dacă există motive profesionale. este de asemenea important ca un auditor financiar în practică publică.16 Comunicarea permite unui auditor financiar în practică publică să se asigure că toate circumstanţele în care o schimbare de numire este propusă. Este important ca auditorul financiar curent. să ofere auditorului financiar nou toate informaţiile relevante despre client. Acest lucru nu poate fi efectuat fără o comunicare directă cu auditorul financiar curent. 13.17 Măsura în care un auditor financiar curent poate discuta afacerile clientului cu auditorul financiar în practică publică propus.

(b) dacă există astfel de motive sau alte probleme care trebuie prezentate. să decline angajamentul. la primirea comunicări. şi (ii) să ofere toate detaliile necesare pentru a fi capabil să ia o decizie. 13.22 Auditorul financiar curent. să ceară permisiunea de a comunica cu auditorul financiar existent. să ceară auditorului financiar curent. 13. dacă sunt astfel de aspecte. auditorul financiar în practică publică propus trebuie: a) să se asigure dacă posibilul client a avizat auditorul financiar curent asupra propunerii de schimbare şi că şi-a dat acordul. de preferat în scris.21 ( c) trebuie imediat: (a) să răspundă. în absenţă unor circumstanţe excepţionale care sunt cunoscute în totalitate şi în afară de cazul în care s-a obţinut informaţia necesară despre contextul faptic prin alte mijloace.21 Înainte de a accepta un angajament care implică servicii profesionale recurente. auditorul financiar curent trebuie să raporteze acest fapt auditorului financiar în practică publică propus. de preferat în scris: (i) să ofere informaţii asupra oricăror motive profesionale. (c) protejarea intereselor auditorului financiar curent. b) în cazul în care este satisfăcut de răspunsul primit de la potenţialul client. Dacă permisiunea nu a fost dată. auditorul financiar în practică publică propus trebuie. desfăşurate până în acel moment de către un alt auditor financiar în practică publică. 80 . Dacă această permisiune este refuzată sau permisiunea la care ne-am referit mai sus nu este dată. (b) protejarea proprietarilor minoritari dintr-o afacere. să se asigure că şi clientul şi-a dat permisiunea pentru a oferi detalii referitoare la aceste informaţii auditorului financiar în practică publică propus. de preferat în scris. c) la primirea permisunii. atunci când apare o propunere de schimbare sau are loc o încercare de a interveni în exercitarea cu conştiinciozitate a obligaţiilor auditorului financiar curent ca un profesionist independent. care ar trebui cunoscute înainte de a se decide dacă să accepte sau nu angajamentul şi.(a) protejarea unui auditor financiar din practică publică să refuze angajamentul în circumstanţele în care toate faptele pertinente nu sunt cunoscute. care pot să nu fie în întregime informaţi asupra circumstanţelor în care o schimbare este propusă. avizând dacă există orice motive profesionale pentru care auditorul financiar în practică publică propus nu trebuie să accepte angajamentul. la care se face referire în paragraful 13. să discute în întregime şi liber afacerile clientului cu auditorul financiar în practică publică propus.

Ca răspuns la un anunţ publicitar sau la o cerere nesolicitată de a cere o ofertă.23 Dacă auditorul financiar propus nu primeşte. oneste.1 Dacă sînt sau nu permise reclama* sau solicitarea* pentru auditorii financiari individuali de practică publică. auditorul financiar propus va trebui să-i trimită o scrisoare. 13. pentru ca acesta să poată decide dacă să accepte sau nu angajamentul. legate de angajament şi pe care acesta ar trebui să le cunoască.2 81 . oferte competitive. 13. într-un interval de timp rezonabil.24 Faptul că pot exista onorarii datorate auditorului financiar curent nu constituie un motiv profesional pentru care un alt auditor financiar în practică publică să nu accepte angajamentul. Atunci cînd sînt permise. dacă angajamentul va avea ca rezultat înlocuirea altui auditor financiar. să prezinte toate informaţiile necesare. atunci trebuie contactat auditorul curent. sociale şi economice specifice. Dacă remiterea sau licitaţia este reuşită. 14. auditorul financiar propus trebuie să încerce să comunice cu auditorul financiar curent prin alte metode. SECŢIUNEA 14 Publicitate şi solicitare 14. şi să discute liber cu auditorul financiar propus. Dacă nu poate să obţină un rezultat satisfăcător în această direcţie. un auditor financiar în practică publică trebuie. care sunt sau pot fi deţinute după ce schimbarea de angajament a fost efectuată şi trebuie să sfătuiască clientul asupra acestui aspect. prin care să spună că se presupune că nu există nici un motiv profesional pentru care angajamentul să nu fie acceptat şi ca există intenţia de a-l accepta.26 Anumite organizaţii. de exemplu. un răspuns din partea auditorului financiar curent şi nu este nici un motiv pentru a se crede că există circumstanţe excepţionale în jurul propunerii de schimbare. este un aspect ce ţine de de organismul profesional din fiecare ţară să stabilească în conformitate cu condiţiile legale. în afara cazului în care auditorul financiar în practică publică are dreptul legal să le păstreze. să anunţe în ofertă că înainte de acceptarea angajamentului trebuie să se contacteze celălalt auditor financiar pentru a solicita informaţii cu privire la existenţa anumitor motive Profesionale0020de ce nu ar trebui acceptat angajamentul. solicită oferte. auditorului financiar în practică publică propus.(c) la primirea permisiunii din partea clientului. 13. astfel de anunţuri şi solicitări trebuie să aibă ca scop informarea publicului într-o manieră obiectivă şi trebuie să fie decente. sau din alte motive. toate aspectele relevante. 13.25 Auditorul financiar curent trebuie să trimită cu promptitudine noului auditor financiar în practică publică toate registrele şi documentele clientului. atât din cauza cerinţelor legislative. referitor la serviciile profesionale oferite de către auditorii financiari în practică publică.

în numele acestuia. Similar. înşelătoare sau nejustificate de rezultate favorabile. înşelătoare sau înşelătoare. 82 .4. publicitatea facută de către auditorii financiari în practică publică este permisă dacă: a) are ca obiect comunicarea de informaţii publicului sau acelor sectoare ale publicului care sînt interesate. 14. In consecinţă.6 Publicitatea realizată de către auditorii financiari în practică publică într-un mediu în care nu este permisă reclama 14.sincere şi de bun-gust. 14. c) constau în declaraţii lăudăroase care nu se bazează pe fapte.4 Un auditor financiar în practică publică într-o ţară unde reclama este permisă va trebui să nu urmărească să obţină un avantaj prin reclamă în ziare sau reviste. este de dorit ca publicul să fie informat asupra serviciilor pe care le poate oferi un auditor financiar. Solicitarea prin folosirea constrîngerii sau a hărţuielii este interzisă. agenţie de reglementare sau organism similar. publicat într-o ţară unde publicitatea este permisă. 14. b) sugerează abilitatea de a influenţa orice curte. organismul profesional din ţara în care are loc fapta trenuie să comunice organismului membru din ţara de origine a auditorului financiar încălcarea prevederiolor pentru a se asigura că aceştia sînt avizaţi asupra unei astfel de fapte. f) conţin oricare alte reprezentări care pot fi în măsură să determine o persoană rezonabilă să înţeleagă greşit sau să fie indusă in eroare. In situaţia în care auditorii financiari de practică publică desfăşoară activităţi peste graniţă care viloează prevederile paragrafului 14. In mod clar.5 14. nu există obiecţii în ceea ce priveşte comunicarea unor astfel de informaţii publicului de către organismul membru într-o manieră instituţionalizată.3 Exemple de activităţi care sînt considerate a nu îndeplini criteriile anterioare le includ pe acelea care: a) creează aşteptări false. e) conţin mărturii sau adeziuni.7 In situaţia în care reclama nu este permisă. un auditor financiar în practică publică într-o ţară unde reclama este interzisă va trebui să nu facă reclamă într-un ziar sau revistă. sau oficial. tribunal. de exemplu. publicate sau distribuite într-o ţară unde reclama este interzisă. într-o manieră care nu este falsă. d) fac comparaţii cu alţi auditori financiari profesionşti de practică publică. g) au pretenţii nejustificate pentru calitatea de expert sau specialist într-un domeniu anume al contabilităţii.

apariţii la radio şi televiziune 83 . interviuri. sau locală a unui auditor financiar. descriere profesinală şi oricare alte informaţii necesare pentru a permite utilizatorului catalogului să poată contacta persoana sau organizaţia la care se referă înregistrarea. sau acordarea oricărei distincţii unui auditor financiar să beneficieze de publicitate. Auditorii financiari care caută un loc de muncă sau o activitate profesională în domeniu Un auditor financiar poate informa părţile interesate prin orice mijloace că este căutat un parteneriat sau o angajare pe bază de salariu de natură contabilă. Cataloage Un auditor financiar poate fi înregistrat într-un catalog cu condiţia ca nici catalogul şi nici înregistrarea în sine să nu poată fi privite în mod normal ca o reclamă promoţională pentru cei listaţi în paginile sale. şi orice subliniere excesivă. adresă. număr de telefon. numelui auditorului financiar în practică publică. cu respectarea întotdeauna a cerinţelor menţionate în paragraful precedent. articole. Auditorul finasnciar va trebui totuşi să nu facă pubnlicitate pentru subcontracatare într-o manieră care ar putea să fie interpretată ca o căutare de noi mangajamente profesionale. 14. Numiri şi Premii Este în interesul publicului şi al profesiei de auditor financiar ca orice numire sau orice altă activitate de importanţă naţională. iar apartenenţa la un organism membru să fie menţionată. Un auditor financiar poate scrie o scrisoare sau poate aborda direct un alt auditor financiar atunci cînd este în căutare de angajamente sau oprtunităţi profesionale.8 Exemplele care urmează sunt ilustrative pentru circumstanţele în care publicitatea este acceptabilă şi pentru aspectele care trebuie luate în considerare în legătură cu acest subiect. auditorul financiar va trebui să nu facă uz de oricare dintre numirile menţionate anterior sau alte activităţi în beneficiul profesional personal. Publicitatea pentru căutarea de activităti de subcontractare poate fi acceptabilă dacă se face doar prin intermediul presei de specialitate cu condiţia ca nici numele şi nici adresa sau numărul de telefon al auditorului financia să nu apară în reclamă. c) este demn profesiei. şi d) evită repetarea frecventă a. Totuşi.b) este de bun-gust. Cărţi. cursuri. Inregistrările trebuie să fie limitate la nume.

seminarii etc.Auditorii financiari care sînt autori ai unor cărţi sau articole de specialitate pot specifica numele lor şi calificările profesionale şi pot da numele organizaţiilor lor dar. Un auditor financiar poate invita clienţi. excepţie făcînd raspunsul la o cerere primită din partea acestora. personal angajat sau alţi auditori financiari să participe la cursuri de instruire sau seminarii derulate în sprijinul personalului. Astfel de broşuri sau documente nu trebuie distribuite către alte persoane. Această cerinţă nu trebuie să impiedice în nici un fel auditorii financiari să asigure servicii de instruire altor organizaţii profesionale. Recrutarea de personal Posturile întradevăr libere pot fi comunicat publicului prin intermediul oricăror mijloace în care apar în mod normal anunţuri despre posturi libere de acest fel. Totuşi trebuie evitată scoaterea în evidenţă mai mult decît este necesar a numelui auditorului financiar în orice broşuri sau documente emise în scopurile activităţilor anterioare. Prevederi similare sînt aplicate în cazul participării unui auditor financiar la un curs. serviciile oferite publicului pot fi descrise într-o manieră comercială. Auditorii financiari sînt obligaţi să se străduiască să se asigure că tot ce se prezintă în cele din urmă în faţa publicului este în concordanţă cu aceste cerinţe. Cursuri de instruire. nu vor putea oferi nici o informaţie referitoere la serviciile pe care le oferă auditorul. Mai multă îngăduinţă faţă de situaţia cînd aceste anunţuri ar apărea în altă parte a ziarului poate fi permisă în secţiunea ziarului dedicată pieţei locurilor de muncă pe 84 . Faptul că sînt necesare specificaţii cu privire la post ceea ce implică oferirea unor detalii privitoare la unul sau mai multor servicii oferite clienţilor de către auditorul financiar în practică publică este acceptabil dar ele nu trebuie să conţină elemente promoţionale. obiectiv asupra subiectului aflat în discuţie. La astfel de cursuri de instruire sau seminarii nu participă în mod normal alte persoane excepţie făcînd situaţiile în care acele persoane solicită acest lucru. Broşuri şi documente care conţin informaţii de specialitate Broşurile şi alte documente care poartă numele unui auditor financiar şi care oferă informaţii de specialitate în sprijinul personalului sau clienţilor pot fi distribuite unor astfel de persoane sau altor auditori financiari. asociaţii sau instituţii educaţionale care organizează cursuri pentru membrii lor sau pentru public. In publicaţiile pentru informarea studenţilor şi a absolvenţilor de specialitate despre oportunităţi de carieră precum cele special adresate şcolilor şi altor instituţii de educaţie. In consecinţă va trebui să nu existe nici o sugestie referitoare la faptul că serviciile oferite sînt superioare celor oferite de către alţi auditori financiari în practică publică ca o consecinţă a mărimii asocierilor sau pentru oricare alt motiv. Cu toate acestea ceea ce auditorii financiari scriu sau spun nu trebuie să aibă un caracter promoţional în folosul propriu sau al firmei lor ci trebuie să fie un punct de vedere profesional. interviu sau apariţie într-un program radio sau de televiziune ce are o temă de specialitate.

Includerea numelui auditorului financiar în practică publică într-un document emis de către client Atunci când clientul propune să publice un raport întocmit de un auditor financiar în practică publică despre activităţile curente ale clientului sau privind formarea unei noi asocieri de afaceri. precum şi numărului de apariţii a anunţurilor. şi adresele firmelor asociate sau corespondente. trebuie să se aplice şi ecusoanelor. de logourile etc. adresele birourilor şi numele. Broşuri şi cataloage de firme Un auditor financiar în practică publică poate distribui clienţilor sau ca răspuns la o cerere nesolicitată unui non-client: a) o dare de seamă obviectivă şi punctuală asupra serviciilor oferite. de folosirea titluirlor profesionale şi abrevierilor specifice. acolo unde sînt aplicabile. directorilor şi celor care fac parte din cabinet. raportul nu induce în eroare publicul cu privire la natura şi scopul pentru care a fost întocmit acel raport. Anunţuri în ziar Pentru a informa publicul despre infiinţarea unui nou cabinet sau despre schimbări în compoziţia unui parteneriat de auditori financiari în practică publică . b) un catalog în care să fie prezentate numele partenerilor. auditorul financiar în practică publică trebuie să informeze clientul că nu poate publica documentul respectiv fără a obţine mai intâi permisiunea sa. În aceste circumstanţe. 85 . în contextul în care este publicat. Totuşi auditorul financiar în practică publică va trebui să se asigure că accentul în publicitate este pus pe obiectivele care trebuie să fie atinse în interesul clientului. de oraşele sau ţările unde practică. sau în cazul oricărei modificări de adresă a auditorului pot fi utilizate ziarele şi revistele adecvate. auditorul financiar în practică publică trebuie să se asigure că. Prevederi similare. Publicitatea în numele clienţilor Un auditor financiar în practică publică poate face publicitate în numele clienţilor în primul rînd pentru recrutări de personal. nu trebuie să fie permisă identificarea oricăror servicii oferite de cabinet ca fiind de natură specializată.motivul că un client potenţial nu ar folosi acest mijloc de informare pentru a selecta un consultant profesionist. Papetărie şi ecusoane Produsele de papetărie ale auditorilor financiari în practică publică trebuie să se situeze la un standard de profesionalitate acceptabil şi trebuie să corespundă cerinţelor legale şi organismelor profesionale interesate de numele partenerilor. Astfel de anunţuri trebuie să fie limitate la simpla enumerare a faptelor şi trebuie acordată atenţie zonei de distribuţie a ziarului sau a revistei .

O atenţie similară trebuie acordată şi altor documente propuse a fi emise de către client şi care conţin numele unui auditor financiar în practică publică care acţionează independent din punct de vedere profesional. Aceasta nu exclude includerea numelui auditorului financiar în practică publică în raportul anual al clientului. Atunci când auditorii financiari sunt asociaţi cu o organizaţie într-o relaţie angajatangajator sau deţin funcţii într-o organizaţie, aceasta poate folosi numele şi statutul lor profesional pe produse de papetărie sau alte documente. Auditorul financiar în practică publică trebuie să se asigure că această informaţie nu este utilizată într-un fel care poate induce publicului ideea că asocierea cu organizaţia respectivă este construită pe baza unei capacităţi profesionale independente.

PARTEA C – SE APLICĂ LA AUDITORII FINANCIARI SALARIAŢI
Următoarele secţiuni conţin un ghid care este particular relevant pentru auditorii financiari care lucrează în industrie, comerţ, sectorul public ori educaţie. Auditorii financiari în practică publică ar trebui sa fie conştienţi că ei pot constata că principiile enumerate mai jos sunt de asemenea o aplicaţie în circumstanţele lor particulare. Dacă, auditorii financiari în practică publică se indoiesc asupra aplicabilităţii oricărui ghid particular, ei ar trebui să caute asistenţa la organismul membru. Secţiunea 15 Conflict de loialitate 15.1 Auditorii financiari salariaţi au datoria de a fi loiali angajatorului lor la fel ca şi profesiei lor şi pot fi momente când cele două sunt în conflict. O prioritate normală a auditorului salariat ar trebui să fie sprijine obiectivele legale şi etice ale organizaţiei şi regulile şi procedurile emise pentru a le susţine. Totuşi, unui auditor salariat i se poate cere în mod legitim: a) să incalce legea; b) să încalce regulile şi standardele profesiei lor; c) să mintă ori să înşele ( inclusiv înşelătoria prin păstrarea tăcerii ) acei auditori ce sunt angajaţi; sau d) să-şi pună numele sau să se asocieze cu o declaraţie care să nu reprezinte în mod semnificativ faptele corect. 15.2 Diferenţele în punctul de vedere privind judecata corectă în probleme de audit sau etice ar trebui în mod normal să fie ridicate şi rezolvate în cadrul organizaţiei auditorului salariat, iniţial cu superior imediat şi posibil după

86

aceea, dacă rămâne o neînţelegere privind o problemă etică semnificativă, cu nivele mai înalte ale conducerii sau directorii ne-executivi. 15.3 Dacă, auditorul financiar salariat nu poate rezolva nici o problemă semnificativă cu privire la un conflict între angajatorii săi şi cerinţele lor profesionale, pot, după ce s-au exclus toate celelalte posibilităţi relevante să nu aibă altă opţiune decât să demisioneze. Salariaţii ar trebui să menţioneze motivele pentru care au acţionat astfel cu angajatorul, dar datoria lor de confidenţialitate normal le impune să nu discute problema cu alte persoane (decît dacă în mod legal şi profesional trebuie să acţioneze aşa ). Pentru ghidarea mai departe privind consideraţiile implicate a se vedea Secţiunea 2 Rezolvarea conflictelor etice

15.4

Secţiunea 16 Sprijin pentru colegii profesionişti 16.1 Un auditor financiar, în special unul care are autoritate peste ceilalţi, ar trebui să dea o importanţă deosebită nevoilor lor de a se dezvolta si a-şi menţine propriile judecăţi în probleme contabile şi ar trebui să trateze diferenţele de opinie într-o manieră profesională. Secţiunea 17 Competenţa profesională 17.1 Unui auditor financiar angajat în industrie, comerţ, sectorul public sau învăţământ i se poate cere să efectueze sarcini semnificative pentru care el sau ea nu are suficientă pregătire sau experienţă specifică. Atunci când întreprinde o astfel de activitate, contabilul profesionist nu trebuie să inducă în eroare angajatorul în legătură cu gradul de expertiză sau experienţă pe care îl posedă şi, acolo unde este cazul, trebuie să caute sfatul sau asistenţa unui expert. Secţiunea 18 Prezentarea informaţiilor 18.1 De la un auditor financiar se aşteaptă să se prezinte informaţii financiare complete, cu profesionalism şi onestitate astfel încât să fie înţelese în contextul lor. Informaţiile financiare şi nefinanciare trebuie menţinute într-o manieră care să descrie în mod clar adevărata natură a tranzacţiilor, activelor sau pasivelor şi să clasifice şi să înregistreze intrările într-o manieră adecvată şi la timp, iar auditorul financiar trebuie să facă tot ce îi stă în putere ca să se asigure că aceasta este situaţia.

18.2

87

Noiembrie 1990 DECLARAŢIA DE POLITICĂ A CONSILIULUI PREFAŢĂ LA CERINŢELE ETICE ALE (CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA) Această prefaţă a fost aprobată de Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România pentru publicare. 1. Camerei Auditorilor Financiari din România ca membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) se angajează faţă de obiectivul vast al IFAC de dezvoltare şi promovare a unei profesii contabile coordonate la nivel mondial care să aibă standarde armonizate. Pentru atingerea acestui obiectiv, IFAC elaborează îndrumări cu privire la etica auditorilor finaniciari. IFAC crede că emiterea unor astfel de îndrumări va îmbunătăţi gradul de uniformitate a eticii profesionale în întreaga lume. Ca o condiţie a calităţii de membru, Camera Auditorilor Financiari din România este obligat să sprijine activitatea IFAC prin informarea membrilor săi de orice pronunţare elaborată de IFAC şi să conlucreze pentru implementarea acestor pronunţări, acolo unde şi în măsura în care împrejurările locale o permit. Camerei Auditorilor Financiari din România a hotărât ca (fie 1 sau 2) 1. să adopte Codul etic al IFAC pentru auditorii financiari ca cerinţe etice în România. Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a pregătit un cuvânt înainte explicativ (Anexa A) care stabileşte statutul şi data intrării în vigoare a acestei decizii. Să adopte Codul Etic al IFAC pentru auditorii financiari ca bază pentru cerinţele etice aprobate în România. Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a pregătit un cuvânt înainte explicativ (anexa B) care stabileşte statutul şi data intrării în vigoare a acestei decizii împreună cu diferenţele semnificative între îndrumările IFAC şi legea sau practica în România şi modul în care aceste diferenţe au fost rezolvate.

2.

3.

2.

88

Membrii Camerei Auditorilor Financiari din România se aşteaptă să respecte cerinţele etice emise de Camera Auditorilor Financiari din România . De aceea. 89 . auditorii financiari trebuie să considere cerinţele etice ca principii de bază pe care trebuie să le urmeze în efectuarea activităţii lor. Nu este practic să se stabilească cerinţe etice care să se aplice la toate situaţiile şi împrejurările cu care se pot întâlni auditorii financiari. 6. cerinţe etice suplimentare pot fi elaborate în legătură cu probleme de relevanţă în România care nu sunt acoperite de o pronunţare a IFAC. 5. Data de la care se aşteaptă ca membrii să respecte reglementările cu privire la etică este stabilită în cuvântul înainte explicativ. Acolo unde Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România crede că este necesar. Nerespectarea evidentă a acestora poate avea ca rezultat o investigaţie asupra conduitei membrului respectiv efectuată de Comitetul Disciplinar adecvat al Camerei Auditorilor Financiari din România.Un cuvânt înainte explicativ va fi întocmit în legătură cu statutul fiecărei pronunţări suplimentare a IFAC în probleme de etică ce sunt adoptate de Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România. 4.

ziua. ziua.2 şi 14. auditorilor financiari nu li se permite să facă publicitate pentru serviciile lor.3 nu sunt relevante în România. anul). Secţiunea 14 Potrivit legislaţiei din România. paragrafele 14. Astfel. Anexa B Codul Etic pentru auditorii financiari (Titlu) Cuvânt înainte explicativ Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a hotărât că acest Cod trebuie să fie adoptat cu nota explicativă care urmează.Anexa A Codul Etic pentru auditorii financiari (Titlu) Cuvânt înainte explicativ Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a hotărât că acest Cod trebuie să fie adoptat. Acest Cod este obligatoriu să fie respectat de către toţi membrii CAFR cu privire la serviciile profesionale pe care le efectuează în România după data (Luna. Acest Cod este obligatoriu să fie respectat de către toţi membrii CAFR cu privire la serviciile profesionale pe care le efectuează în România după data (Luna. anul). 90 .

4. Consiliul IFAC a înfiinţat comitete pentru a elabora şi emite reglementări în numele Consiliului într-o gamă vastă de probleme profesionale. 3. Pentru atingerea acestui obiectiv.Ianuarie 1998 DECLARAŢIA DE POLITICĂ A CONSILIULUI IMPLEMENTAREA ŞI PUNEREA ÎN APLICARE A CERINŢELOR ETICE Introducere 1. Implementarea Cerinţelor Etice 5. Fără a ţine cont de această condiţie. Odată ce pronunţările relevante au fost implementate. sociale şi juridice prevalente în fiecare ţară vor afecta gradul şi maniera în care sunt aplicate pronunţările. 91 . parţial sau în totalitate de organul legislativ al acelei ţări. 2. trebuie recunoscut faptul că pentru a elabora astfel de pronunţări. condiţiile economice. chiar dacă responsabilitatea promulgării acestor cerinţe este asumată. ele trebuie guvernate de o politică menită să asigure că sunt respectate cerinţele de etică (ce include şi respectarea standardelor tehnice). IFAC crede că emiterea unor astfel de pronunţări va ajuta la îmbunătăţirea unui grad de uniformitate a profesiei contabile din întreaga lume. este important ca fiecare profesie naţională să aibă un set clar articulat de pronunţări şi standarde tehnice care să acopere practica profesională de contabilitate. Consiliul IFAC doreşte să atragă atenţia organismelor membre asupra următoarei Declaraţii de Politică asupra Implementării şi punerii în aplicare a cerinţelor etice. Totuşi. Sarcina întocmirii unor cerinţe etice detaliate revine în primul rând organismelor membre din fiecare ţară. capabile să ofere servicii de o calitate constant înaltă în interesul publicului”. Misiunea Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) aşa cum este stabilită în paragraful 2 al Statutului său este “dezvoltarea la nivel mondial şi îmbunătăţirea unei profesii contabile cu standarde armonizate.

şi Rezultatul oricărei întrebări de interpretare/sfat/consiliere poate face obiectul publicării (fără a da nume) către ceilalţi membri ca o metodă educaţională. Persoanele care au sarcina de a oferi sfaturi trebuie să fie la un nivel corespunzător cu o astfel de autoritate şi au suficientă experienţă tehnică pentru a oferi astfel de sfaturi. Adoptarea cerinţelor etice de către organismele membre nu va asigura neapărat faptul că standardele de conduită stabilite sunt şi menţinute. Implementarea cerinţelor etice va fi asistată de introducerea unui program menit să asigure că membrii individuali cunosc toate cerinţele etice şi consecinţele nerespectării acestor cerinţe.6 al Codului de Etică pentru contabilii profesionişti (auditorii financiari). Fiecare organism membru are responsabilitatea de a promova standarde înalte de conduită profesională şi să se asigure că cerinţele de etică sunt respectate şi nerespectarea acestora va fi urmată de investigaţii şi vor fi luate măsurile necesare. publicaţii tehnice. presa financiară şi de afaceri şi răspunsuri de la comitetele respective la întrebările membrilor. buletine informative. Întrebările trebuie puse cu păstrarea confidenţialităţii. • • • 8. 7. Aşa cum s-a arătat în paragraful 2. organismele membre sunt încurajate să se asigure că există sfatul şi consilierea necesară pentru rezolvarea conflictelor etice. 92 . organismele membre respective din fiecare ţară trebuie să stabilească măsuri pentru implementarea lor.6. pentru a fi eficiente. Oferirea de servicii de interpretare/sfaturi/consiliere trebuie să ofere următoarele caracteristici: • • Scopul şi procedurile de funcţionare trebuie să fie transparente şi larg promovate în rândul membrilor. Această informaţie poate fi comunicată fiecărui membru prin mijloace ca manuale ale membrilor. Această funcţie este o parte importantă a implementării şi poate fi îndeplinită prin astfel de măsuri cum ar fi oferirea de servicii pentru întrebările ridicate de către membrii individuali în legătură cu interpretarea cerinţelor etice sau prin formarea de comitete adecvate în cadrul organismelor membre care vor monitoriza cerinţele etice ale acelor organisme. reviste profesionale. programe de pregătire profesională continuă. rapoarte cu privire la audierile şi activităţile disciplinare. Procedurile de funcţionare trebuie să ofere măsuri de siguranţă cum că doar întrebările rezonabile ale membrilor provenite de la membri sunt luate în consideraţie şi că cel care a pus întrebarea este responsabil în mod evident de descrierea faptelor şi a împrejurărilor.

omit sau din lipsă de înţelegere. Puterea de a lua măsuri disciplinare poate fi stabilită prin legislaţie sau de Regulamentul organismului profesional. 15. 10. măsurile disciplinare pot fi luate de agenţii legislative altele decât organismele profesionale. Măsurile disciplinare se iau în mod obişnuit în cazuri ca: • • • 13. Nerespectarea regulilor de etică. pot apărea cazuri în care astfel de cerinţe sunt ignorate în mod flagrant sau în care auditorii. vor fi luate măsuri disciplinare. Membrii organismelor membre trebuie.9. Este în interesul profesiei şi al tuturor membrilor din orice ţară ca publicul general să aibă încrederea că nerespectarea cerinţelor etice de către profesia din ţara respectivă va fi investigată şi. Stabilirea de termene limită pentru procesele de investigaţie poate fi dificilă. Ca urmare a procesului de investigaţie. totuşi. . Punerea în aplicare a cerinţelor etice 11. şi Conduita discreţionară sau dezonorantă. Organismele membre trebuie să ia în consideraţie toate plângerile. Nerespectarea cerinţelor etice sau incapacitatea de a justifica îndepărtarea de la acestea poate constitui caz de indisciplină profesională care poate conduce la luarea unor măsuri disciplinare. de organismele membre sau de o agenţie de reglementare şi fără o plângere prealabilă. Acolo unde există o dispută. Totdeauna trebuie făcută referire de către organismul membru la persoana care a făcut plângerea ca şi către cel împotriva căruia a fost depusă. în interiorul unei perioade de timp. nu le respectă. Procedurile disciplinare vor fi efectuate de obicei de comitetul disciplinar sau de un tribunal similar. Nerespectarea standardelor cerute privind grija profesională. Investigaţii pot fi începute. Investigaţiile pot fi efectuate verbal sau pe baza unei corespondenţe. În multe ţări. acolo unde este cazul. din greşeală. aptitudinile sau competenţa. organismul membru sau agenţia de reglementare va decide dacă va începe procedurile disciplinare. Poate exista dreptul la un apel împotriva deciziei. Astfel de agenţii de reglementare pot fi responsabile în comun sau singure responsabile pentru măsurile disciplinare sau pot oferi un proces de verificare a măsurilor disciplinare deja luate. de aceea. să fie pregătiţi să justifice orice îndepărtare de la cerinţele etice. Investigaţiile disciplinare vor începe de obicei ca rezultat al unei plângeri. Majoritatea auditorilor vor respecta cerinţele etice al căror obiect îl fac fără a fi necesară impunerea obligatorie sau teama de sancţiuni. 12. în special în cazurile în care circumstanţele implică şi alte procese legale. Procedurile trebuie ţinute într-o asemenea manieră care 93 14. Totuşi. trebuie încercată o conciliere.

la deciderea metodei de publicitate. nevoia de a comunica decizia unui organism de reglementare adecvat sau vice versa. Trebuie luată în consideraţie includerea de persoane în organismul de apel care nu sunt membri şi numirea ca preşedinte a unei astfel de persoane. există un drept de apel de ambele părţi într-un interval de timp stabilit. Pot fi cerute dovezi suplimentare care pot fi luate fie verbal. În acest mod. Totuşi. luarea de probe şi păstrarea înregistrărilor procedurilor. cât şi publicul general sunt informaţi. Un astfel de drept de apel poate fi către un organism care nu are legătură cu organismul membru. acolo unde organismul de reglementare a efectuat audierea disciplinară. 18. Cazul împotriva celui care se apără poate fi reprezentat de un avocat. 16. Sancţiunile impuse de obicei de organismele membre include următoarele: • • • • • • Mustrarea Amenda Suportarea costurilor Retragerea dreptului de practică Suspendarea şi Excluderea. 94 . un reprezentant al comitetului de investigaţie sau de secretariatul organismului membru. De obicei. pregătire profesională suplimentară şi activitatea poate fi finalizată de un alt membru pe cheltuiala membrului împotriva căruia a fost luată măsura disciplinară. fie în scris. Aceasta va implica în mod obişnuit reprezentare legală. Poate exista. Alte sancţiuni pot include un avertisment. trebuie luate în consideraţie aspectele de confidenţialitate şi tipul de încălcare. Poate fi adecvat să se facă publicitate procedurilor disciplinare şi de apel. de asemenea. atât membrii. returnarea onorariului încasat de la client. 17.este în conformitate cu cerinţele legale din ţara respectivă. Organismul de apel trebuie să verifice toate dovezile luate în consideraţie la procedurile disciplinare.