You are on page 1of 1

Redakcja periodyku Classica Catoviciensia. Scripta Minora informuje o kompletowaniu materiaw do 18 numeru pisma.

Czasopismo jest redagowane od roku 2000, a jego tematyka skupia si wok szeroko pojtej staroytnoci i jej recepcji. Prosimy o nadsyanie artykuw naukowych, esejw, przekadw, recenzji, sprawozda do 15 lipca na adres e-mail: alopex.lagopus@wp.pl Wiadomoci prosimy przesya pod nazw CCSM 18. Redaktorzy zastrzegaj sobie moliwo zmiany terminu przyjmowania materiaw. Poniej zamieszczamy wytyczne redakcyjne dla autorw: 1. Kady nadesany artyku powinien by opatrzony trzema informacjami nt. autora: jego imi, nazwisko oraz miasto, z ktrego pisze. 2. Prosimy o nadsyanie tekstw sformatowanych wedle standardowych kryteriw dla tego typu prac (Times New Roman, 12 pt, 1,5 w. interlinii), dopuszczamy jednak take inne wersje formatowania, jeeli rednia liczba znakw na stronie nie przekroczy wartoci 2000 (do rachunku nie wlicza si liczba spacji). 3. Objto prac w wymienionych wyej postaciach formatowania nie powinna przekracza 14 stron (wartoci minimalnej nie naznaczamy). 4. Odwoania do dzie autorw klasycznych wewntrz pracy powinny przyjmowa ksztat zgodny z przyjtym w filologii klasycznej systemem skrtowcw (np. Cic. Att. 2, 6, 2). Skrty zaczerpn mona z list zamieszczonych w partiach wstpnych duych sownikw jzykw klasycznych (zob. Oxford Latin Dictionary (red. P.G.W. Clare); A Greek-English Lexicon (red. H. Liddell & R. Scott)), dopuszczalne s take inne skrty, jeeli tylko czytelnie i jednoznacznie wskazuj cytowane autora i dzieo. Prosimy o w miar dokadn lokalizacj przytocze. 5. Przypisy bibliograficzne zamieszczone w pracach powinny przyjmowa form zgodn z wymogami normy PN-ISO 690:2002 (tzw. system klasyczny, przecinkowy; np. M. Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii, Toru 1982, s. 43). 6. Przytaczanie odrbnej bibliografii przedmiotowej dla tekstu nie jest wymagane.

You might also like