139244230 Pr Ene Braniste Liturgica Speciala

Prcot Prof. Dr. Ene Brauigte

LITURGICA SPECIALA pentru facultiEile de teologie

il o,

Coperta:

Larisa Barbu

Preot Prof. Dr. Ene BraniEte

LITURGICA SPECIALA
Gheorghe BraniEte @ Oferta SRL pentru prezenta ediqie - 2005
@

pentm faculta,tile de teologie

Edilia a V-a
Lames Ovd.inpi - Magd.zin ilotswnt
Str. Armeneasci 13, sector 2,

Bucurqti, cod,021042; tel.fax: 021I 21L.L6.62;
e-mail: r_bucuroiu@yahoo.com

Retiplritd cu binecuvAntarea tnalt Prea Sfinlinrlui LAURENTIU, Mitropolitul Ardealului

Director: R"Izvan Bucuroiu Redactor-qef: Rizvan Codrescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Romdniei

BRANI$TE, ENE

Linrrgica_specialtr: pentru facultigile de teotogie / pr. Prof. dr. Ene BraniEte. - B LcureEti : Oferta, 2005

ISBN: 973- 87506-2-8

Un produs $$31 Bucuregti - 2008
-EDIT"GI,.A.

Pragmatismul. Bucuregti T cl.diqi.ld. 0788/63 Distribugie directl: Sorin Savin hitcricii noastre.. Sector 4.090 .84 ite in trei mari capitole: C. creftind a completat qi fundamentat aceste {ltcipline ale Teologiei.. s-a noi purn cuvAntirile la inmormAntarea le cubwiwd.6 I. 02U 319. Ion Minulescu 36 031216. gi spaqiul timpul liturgici. in 1993. Sector 3. 19.yat ce este sfinyenia 5i cwrru se iversitar a lisat Braniqte Pirintele scop. . toate redate de miiestria condeierului.necwvd." de citre doamna profesoarl Ecaterina . Liturgicn liturgic. prezinti instituicare qi speciald. eurs Xenerald.cricegti. Litwrgicagenerald apare tt edigie. Sfinta Liturghie qi Tainele gi Ierur. t 86 Sf. Dr. la un an dupi moartea autorului. din multiple pricini.Prefati tn ticc a dtt-sc de teo vieqii culimPunAnvocaqre $1 teologie qi fiiirualitate litwrgicri. intotdeauna. a cloua .rfutele profesor ne-o intdyat ce este Sfd. sfAnt qi sfinqitor.909. in 2002-.83 Fax: O2L1319.10. . prin stiruinta qi grija doamnei iierirrn Branigte. in lucrlrile gi in studiile Pirintelui Brnniqte. au determinat aparigia acestora in mai multe ediqii.nta Litwrghie".rrnizwiiri Si cunptetatd. Lirurgica special. Mai presus de toate: . 02LI 320.Edltarn Lwruea-Cred. dublate de dragostea qi sensibilitatea tf[itorului.I0. Pe care o bi. LawrenYiu STREZA Mitrtp olitwl Ard. seriozitatea qi acrivia cercetitorului. in ediqia a doua in 985.ele qapte Laude. rcana r$ncluiala qi iemnificagia'mistico-simbolicl a firturor sluibelor cultului ortodox.42. 07 23 I L92. spre bucuria qi irca autorului. Ncccsitatea gi utilitaiea practici a acestor manuale. de pastorald qi de artd. S-au intAlnit.ntfun Si' a reco' IW iubitiritor de cile 5ftnte. intru totul ediqiile precedente. cultul studiazi care Litwrgica volume: in doui de Liturgici. la Editura Nernira. qi in edilia a treia. 30 noiernbrie 2005 Apostol And. Distribuqie: Supergraph Prest Com SRL Str. 5. adaugi o notl valoricl acestei cd4i. prin plange gt i sinoptice.iny"i din Bucuregti implineqte acurn o ceringi a tineretului snrll n tururor celor dornici de a pitrunde misterul slujbelor liturgice sivArqite in_ca- Mateiaq Media SRL B-dul Regina Maria 50.d apare in prirna ediqie in 1980. la 9ar9 se adaugi gi valoarea lor foryiel.23 . Bucuregti Tel. cel ocrotito TeL07881456. si tematizarea qi sintetizarea materialului. Ediqia a patra.e alulwi Sibiu. 02t I 335.rei. ceea ce duce implicit la o participare reali gi congtientl in cadrul ttltri liturgic. abia in 1985. divin. respectd.

ecclisia.1..titi.opqo*. 12 volume. Supldment at de F.quff ed. Pirot. Paris. Cabrol.u.tmcntclor Istorzca. ftrstinian al Bisericii Ortodoxe Romfurc. nes.Revista. Vacant. RouziBs. et Misti.Prescurtiri folosite Patr. l9I2 id..iii Monti.u. H.z Catholiqut. Paris. n. Doctrirue et Histoire.sti. de A.orrcp6eto.e GiiXrnphit d)Hisnire bictinnnaire q. assistd par. rclig. 1908-1945' Ap 66 q. Oxford.^publicatr de profesorii .Biserica Ortodoxl RomAni' (a Sflnnrlui Sinod al Biscricii Ortodoxe Romine). M. . 12 vol. de et'd.MP Llnrrsia Rev. 1932 q.1897-1942 (39 vol')' .J. E' o muri. 1948 g. Atcna. g. Viller. Baudrillarg A' - f.2..j).Pilde $ infurnnuri pelrtnt cler. Bucureqti. Paris.. . 1896' (Marea Enciclopedie greaci). par. E' Mangenot. 5. chitienne . F.. Paris. qi moiatl factrltiqilor de Teologie din Grecia. ..u. Paris.onstantinopol. ed."Echos d'OrienC'. I96LL968' . ..u.'e. 24 to- . S.que.u. Cavallera et J. De Guibert. a III-a. Bucruegfr'. L926-1934.Apostolnt Socinl . C.Butctinwl Coruitii. Bucureqti. l9l2 :?:?' *iittqae f'If. sous la direction de S. Vogt ct U.irtionnaire fu Siu. red. Atena._pllblid S. Bucureqti. A. -'Dictitnnaire il fUrlotnX.u. I874 q.rortl rai hftftr 'Eyrurl.itu.

ROC SC SCNAC tomuri. .1896-1946. - vol). Aten.u.u.. de Lubac s.N4itropolia Olteniei". Series graeca) paris.r\Lv. 1942.Rev.Ortodoxia".u. 2 de l'Ot"ient IJenzrnger. . Danielou S. Rev. . edita curantibus R. l0 vol. Reme franqaise du Centre National de Introducere in Liturgica speciali notrs Monwwettta Ewcbaristica et Liturgica MO OC OCP Ort. Series latina.lVlitropolia -tvrulu(-)vcl qi lil Sucevei.+vlLrupuua Moldovei Iaql. I.dis satraru. Iagi.. 1949 q. S1'A ST - studii Teghgice.. adn i- . E.trn. de H.u.u. 1956 q. Maison-Dieu".Sources chrdtiennes. .u.N4itropolia Ardealului".npletus.P. et I.Opuvwla et textui historianc Ecchtiae ejwsqwe uitarw atqwe dnctt ina. pcrntifical Oricntale). Coptorr. Iy4y Q. 1949 Iaqi. Miinster.fi LThK - in verbindung mit I930-1938. Collegit. Paris. Bucuregti.dt l. Patrolagiae cwr"sus concpler'zr. . I95l s.len F-achgelehrtcr. Riicker..Panolagta orfuntalis. P.u.Leipzig. Wtwttissirua. zweite Auflage des lhrchtichen Hand.t.u. l95l g. . Buchberger. .Proche-Orient Chritien".u.. colec$e de texte patristice. 1945 q. Timigoara. nistra.Rev. (t). 1841..'. Jlrcevel. L93S-1937 (volum unicj. 1949 g. lgd7_Ig66 (16I PL PO . l94g q. ortodoxi Rominr.). Freiburg im Breisga MA MB Ml) MELV MIVIS - .entis. Rev. Litr-rrgique. 1935 q.r und mit Dr.. . .Oriens Christianus". Migne. paris.. Paris..ll. 1933 q. ENti BRANt. 1961. Migne. Roma (Inst...N4itropolia Banatului".-1}64 (22i POC RAC - . Borurae.ft. .I.. . series liturgica. vol. i(.. Revista Institutelor teologice din Biserica Bucuregti. E!!td9 (d'abord) par R. M. Rev.Pnro't' PRotr. . (Serie noui). ed.Rnwe Sint. Rttws ()rientahwn.u.s.ir Tlteologie wnd larcbe.u. . Paris. . Craiova. ]drusalem.rn illwstrantia. chrltien. Syron*n et Annencrwru i?. Rev. Sibiu. Graz-Austria. Graffin et F.Orientalia Christiana Periodica. 1901 q.. paris. .I.L" - Rev. hcrausgcgeben Lexilrun.u. OT PG prolegomenis insrru.Rev. . Pawologiae cuysus cl?. Nau. ROAS . . Quasten.I. stapper et A. Hoffrnam als Schriftlei Penrse iNTAt von Dr. DR. 1903 q.u. a Patriarhiei Romine.

diferi- ll . privind adici istoria sfintelor slujbe. rd. gi diferitele variante de practici. prescurtirile etc. Vom descrie. a originii qi a evoluqiei lor. Ceaslov. de asemenea.sura in care va fi necesar. ca ediqiile cele mai noi ale cdrqilor de llujbi folosite azi in Bi vom apela gi la cirqile folosite in celclalte Biserici ortodoxe (greaci. in general.fillr??. spre a elcsprinde concluziile care se impun in vederea uniformizlrii cultului..) ii curn se oficiazd in biserici. in mS. adici de modul cum lu luat naQtere gi au evoluat de-a lung"l vremii. cu diferitele forme sau infiqigiri pe care le-au avut in trecut gi cu modificirile (adiugirile. spre a tclnnala unele practici. In al treilea rAnd. Obiectul sau materia de studiu a 3c Liturgicii speciale A doua parte a cursului de Liturgici se intinrleazi. indispe criptivi a rinduielii sfintelor slujbe.ia. Molitfelnic. mai lntii. cunoagterea trecutului.regtini ortodoxl. Acestea vor fi prezentate dintr-un intreit punct de vedere: tipiconal. Ea ocupi cu studiul special..u inflgigarea lor. rituri qi ceremonii de cult. rituri sau rinduieli deosebite de cele din Biserica noastri. nevoile cirora ele corespund ln evoluqia pietilii sau a vieqii religioase crcqtine. Catwasier $. adici. informaqiile de lceasti natur5.ur. numai anrnci cAnd va fi nevoie. Vom lua.rile. care nu pot fi in.telese exac flri. tilcuirea sau explicarea rinralului sfintelor slujbe. ne vom ocupa de istori. cu Izvoarele pe care le vom folosi in aceasti parte a cursului nostru vor fi mai intAi el4ile de cult.nd. precum qi sensurile diferite (istorico-simbolice. Pentru expunerea istorici a sfintelor slujbe (originea. aritAnd roshrl sau scopul pentru care tu fost introduse in uzul liturgic al Bisericii diferitele rugiciuni. vor fi date insi c6t mai pe scurg in mlsura in care ele vor fi absolut necesare pentru llmurirea acelor rituri gi ceremonii din rinralul actual al serviciilor divine.CRprror. din diferitele regiuni (eparhii) ale Bisericii Ortodoxe Romdne.a. in acest sens.. Vom lnclica. aga crun o glsim in Zpic sau in alte cirqi fle slujbl (Litutghier. pe care le numim de obicei sluibe relirqinnse sausewicii bisericeSti.) rurvenite treptat in rAnduiala lor.a.. sistematic gi amlnunqit al unitiqilor culnrlui divin public ortodox.). dezvolti. pAni la forma pe care o au astizi. Litwrgica speciald. I Liturgica speciali ca disciplini de invigimant teologic l. mai importante. In al doilea rAnd. Inroarele Liturgicii speciale . istoric si exegeItc.lor. vom expune interpretarea. imne. dezvoltarea qi evolulia rAntluiclii lor) vom face apel la toate informaqiile pe care ni Ie oferi.. doctrinar%rniTrl.la sa. rusi etc.u. desigur.i. i 2.

XVIII) E. conform indicaqiilor tlirte de Sfintul Sinod al Bisericii noastre. istoria gi explicarea serviciilor divine pe care ei le t. care se ocupi cu tAlcuirea culnrlui ca ex.oca patnstici gi ceea ce alr splrs Parinqii gi scriitorii bisericegti din secol -bizantini. a i relor celor mai demne de incredere . ea se va intemeia ir-r primul rind pe comentariile sau tilcuirile iitr. care vor fi date in cursul expunerii numai in misura in care vor fi abs< llcccsare pentru indicarea surselor de informaqie gi pentru spriiinirea ori verifica ttltor afirntaqii. ImpirEirea materiei Inrprirqirea cursulni nostrll de Liturgicri speciald va fi cea indeobgte urmati in mai l()rlte tratatelc similare. naturi se da concomitent cu descrierea tipiconali. dcsprc Literatutn litwrxicri. . de tradigie gi de practica unaniml a slujitorilor. care Au ca scop binecuvAntarea qi sfinqirea credinciogilor.gica generald) . in schimb. Sflnnrl Ambrozie al Milinului. fie in text. la unele sluj mai puqin importante. rAnduielile monahale. al XVI-lea inai (vczi lrr cap. Cici la aceasta qintegte.. familiarizAndu-i pe studenqii teologi qi pe tlujitorii bisericilor noastre cu rAnduiala gi ritualul sau modul sivArqirii corecte a serviciilor divine.gica.doui obiective.rl critic qi trimiterile bliografice. Firi indoiald. sporirea frecvenqei qi a participirii active a credinciogilor noqtri la sfintele slujbe oficiate in biserici . ne vom strldui si dlm expunerii noastre un caracrer cAt mai stiintific orice afirmagie fiind intemeiati pe consultarea qi folosirea. CAt privegte cunoqtin. cu demnitate qi cu respectul integral al rAnduielilor tipiconale. cAt qi pl'in scopul qi destinaqia lor in viaqa reli. Iitti llnnNr. prima parre a cttrsului va fi consacrati serviciilor divine din grupa numiti Lawdrle bisericesti (cele pnpte Lawde). aEa vom proceda. serviciile divine (tipiconal. at rnnduiala.tre nespecialigti a unor astfel de trata universitare.qeruerald). Meletie SirigLrl (sec. canoanele Sfinqilor Piringi qi ale sinoadelor ecumenice q localc.t( )A sl.lvArqesc. arhiep.Jl((. cici numai in aceasti perioadi se poate vorbi de o exegezi originald a culnrlui dox. iar pe de alta. credem.Rinduieli bi scriccgti" clin secolele lV-V. Nicolae Cabasila. aga clrm ne indeanul gi conducerea Sfintei noastre Biserici. Mitrofanovici qi colaboratorii). vom folosi rnetod. Metoda folositi Metoda pe care o vom folosi la redactarea acestei pirti din cursul nostru va fi imbinare a metodei descriptive cu cea istoricd qi exegetic'i. cu atet se vor stridui si le oficieze cu mai multi pitrundere. clasice. subliniem numai eil. menite si-i lir.vor fi luate in consideragie numai in misura in care ele aduc buqii noi. cu informaliile de ordin istori qi exegetic care sunt necesare pentru inqelegerea justl gi deplind a ritualului acfi-ral a Bisericii Ortodoxe. atXt prin structLrra (rAr-rduiala) lor.ti( )tAt.tstituie o gmpi aparte in cadrul culnrlui. uniformizarea motlului de sivArgire a serviciilor divine de c5.s't'ti tclc d<rctutrcrttc. sub denumirea de ierwrllii.tVicii speciale qi despre izvoarele. Partea a doua se va oclrpa cu studiul separat al Sfintei Liturgbii. Sfin Maxim Mirturisitoml. in e rea tipiconali a serviciilor divine va predomina rnetocla desuiptivri (expozitivi). metoda gi impirqirea ei.t't'r.a exegeticti.rrgice. in capitole separate. Nicolae Vulgaris. deoarece ea are o legituri mai direct'i cu lirnc-tia sacramentali (sfinqitoare) a preogiei. t2 in general. nrs Veniamin K (sec. consfinqite de lliserici. pireri sau atirudini discutate sau controversabile . l)H.. o extindere propor(ionali cu importanqa ei in cadrul culnrlui divin. de un real prosres in dezvoltarea literaturii mistagogice ortodoxe. tlcopotrivd de importante qi deopotrivi de vrednice de urmirit in activitatea noastri . istoric gxegetic) vor fi expuse separar. la rile respectivem fie in note subsidiare.) in domeniul interpretirii cultului rimAne pentrLr ryri norma ttv. cu expunerea tipiconali a serviciilor divine.In plus faqi de ceea ce s-a spus acolo.tre toqi sfingiqii slujitori. care alc'ituiesc seryiciul divirr public al Bisericii pentrLr fiecare zi liturgici (Vccernia. 3. din Litw.qeascl orizonnrl qi si-i dea o intelegere mai inalti qi mai qtiinqifici a ritualului sacru al cirui interpret este. Dupi. Srudiul aprofundat al Litwrgicii speciale ne va ajuta sd le atingem pe amnnrlorri. cAt qi istoria gi explicarea fiecirui serviciu divin in parte. I-XV (ca de ex. in general. in anumite imprejuriri ql montcnte din viaga lor religioasi.. care prezinti concomitent.). aceastd. precum qi a lucrurilor de care omul are nevoie in viata rn religioasi. cu cit slujitorii cultului nosrru vor cunoaQte mai bine r1nduiala. scurti introducere despre cuprinsul (obiecnrl sau tnrrteria) Litur. in primul rAnd. pietate gi crcdinqi. cdci. ci ca nigte completiri necesare ale culturii liturgice a oricirui clcric gi teolog. X\|II). patriarhul Gherman al C. din capitolul ultim al cursului (taine gi ierurgii). aceasti. Ceasurile etc. adica explicarea sau tAlcuirer lor. Partea a patra gi ultima va cuprinde srudiul celor mai importante servicii reli. cele trei aspecte sub care vom trat. la incepunrl primului volum din curtrrl de faqi (Litu. Si meon al Tesalonicului g. noi preferi. in una qi icieaqi lecgie. Partea a treia va prezenta serviciul celor Sapte sfinte taine ale Bisericii noasrre. IJtrenia. care se adaugi la cele tipiconale.qioase din grupa cunoscuti.onstantinopolului. din punct de vedere practic (profesional). _ CAt priveqte expunerea exegetici a serviciilor religioase.li izvolrc liturgicc: manuscrisclc qicdiqiile vcchi irlc c:irqilor clc sluj colccliilc clc tcxtc litr. acea parte din cursul nostru care ttc ocup5. t3 . la sfirgi crtpirolclor principale vom indica bibliografia principali a chestiunii respcctive.a.totugi.tele cu caracter istoric gi exegetic.a. editate miri ales ir-r Apus din sec. de exemplu. Un indoit clgtig indirect va l'czulta din acest spor al instruirii noastre liturgice: pe de o parte. qiortiirrcl irrclct>scbi lucririlc mai noi . de aceea vom reduce la minimum posibil aparatr. Folosul gi importanta studiului Liturgicii speciale Despre aceasta s-a vorbit indeajuns. cinstiti gi obiectivi. Cu toate c5. l.I'Rt(lt l)t{otr. ne vom feri de excesul de erudiqie ca ingreuiazi de obicei lectura gi utilizarea de ci. intr-unul qi acelagi capitol. Spre deosebire de alqi liturgiqti (ca de ex . pe rand.a.A 4. 5. dil ep. slujbi cireia i se lcordi. in cadrul cursului nostru. parte a snrdiului Linrrgicii este Qi mai importanti gi mai utili decAt prima. SfAntul Chiril al Ierusalimului. Vor fi mai rare cazurile cind informatiile de aceast.qioasi. tAlcuirile linrrgice din literatura patristici gi bizantini g.rrgice vcchi.i mai imporranre.rrtstorali. potrivit celor trei aspe< sau puncte de vedere din care vom prezenta materia tratatd.m sr descriem mai intAi rAnduiala acnrali a fiecirui serviciu divin (indeobgte cunoscuti) pentm ca dupi aceea si revenim. care col. acestea nu trebuie considerate ca adaosuri ale unei erudiqii superflue din Pttnct de vedere practic. in e* pnnerea privitoare la istoria sfintelor slujbe vom face uz de rnetoda interyretdrii istornice iar cAnd va fi vorba de tAlcuirea sau explicarea lor. vechile . Interpretirile gi pirerile personale ale unora dinrre teologii ortodocgi de mai (dupa ciderea ConstantinopoluLui sub turci). adici acele slufbe din Molitfelnic.

XXI. perfecti. de citre togi credinciogii. necontenit. altfel stau insl lucruile cAnd este vorba de rugiciunea obqteasci a Biseritonrl 0u rdicl rugiciunea flcuti in comun. ruginln toati vremea.N4ulgumigi pururea pentm toate.^pe. 36. comp.. personali sau individuali. se numesc slwjbe bisericesti. in sc cxpriml scopul dc cipctenie al slujbei rcspective gi care este incadrat la inceput l5 . XfV.CAPIToLUL II Slujbele bisericeEti Ei impi.tirea lor I. anrnci cAnd este vorba de rugiciunea particulari. Qtiute qi reglementate precis de citre l€ricl (consfinflte de practica qi tradiqia bisericeasci). Alcituirea (componenfa) slujbelor bisericeqti l)in puncrul de vedere al structurii lor externe (ca formd verbali). de laudl. 42 qi Mc. aceasta se poate face oricAnd gi oriadici in forme neingridite de nici o reguli sau rAnduiall. tn culnrl particulai. Pentru a :a crea Ei pistra atmosfera de liniqte. fixate sau itabili e dinainte.Rugaqi-vi neincetat" (I V. prin mijlocirea sfinqiqilor sluiitori. adici dupi randuieli distabilite." (Lc.. Xfltr. despre Cwltwl public Si cel pa.. sau pentru nevoile spiqi materiale ale obqtii credincioqilor.Privegheaqi. pumrea lauda Lui in gura mea" XXXII.Binecuvinta-voi pe Domnul in toati vremea. 33. adici prin care obqtea credincioqilor. Tot aQa ne indeamni MXntuitorul insuqi: . ea se face dupi un . in forme gi cu cuvinte fixate.soroace anumite qi nici formulare sau rAn- !" (Efes.care to(i slujitorii qicredinulErmene sau momente .20). de mulgumire gi de sllvire qi prin care ea cere qi obqine de la El gi ajutonrl SIu. deci. precum zice psal: . de asemenea. XXIV.. sluibe sfinte.. in numele Domnului nostru Iisus iune nu existi. structura sau rAnduficclrei sluibe in parte. necesarl bunei a rugiciunii colective. rAnduieli sau formulare de rugiciune.. etrc fiecare credincios o inaltl lui Dumnezeu. din cursul timpului.r. Ce sunt slujbele bisericegti lnc{ din partea intAi a Liturgicii (cap. V. I). deci. oficii (sewici) religioase Ficcare din ele are un scop anumit. Pentru o astfel de oficiale. Mt. de ordine si de randuiali.rticular).ti euholo- ) cu o individualitate distincti. am cI. care determini qi forma. aduce lui Dumnezeu prinosul ei Ginstire. 2. Ea se sivirqe_$tg.. formularele verhle sau rextele slujbelor bisericeqti se prezintd ca nigte opere literare (uniti. atunci cAnd vor si ia parte la culnrl pufiindci ele sunt aceleaqi pentry toqi.tipic". putem si ne rugim lui si-L cinstim qi sI-L liudim in orice vreme.17) qi: . iar Sfhnnrl Apostol Pavel repeti aceasti recomandaqie: .alumJte unei Biserici sunt obligaqi si le respecte. nici termene sau. potrivit cirora se oficiazi cultul puI nl Bisericii. avAnd un cuprins (o parte principali).

PRrirl' Irnot;, Dn,

liui

llnnNr5,rri

LLt'Ll Itcl<;A st,t:clAt.A

de cipetenie al fiecirui serviciu..ligior, adici icleile, siintiminreler;i {i:o-|'rile) rile sau nevoilc irnecliatc rrle l3isericii; b) cd.r'rtdri sa.u hrune lituri4ice, sub diversele forme gi nruniri (tropare, srihiri, dace, canoane, catavasii etc.) care exprirli mai ales functia latreutici a cirlt.,lui,' cirrstirea gi lar-rda Iui Dumnczeu; c) I,.ectwri din crrqile sfinre (citiri de pericopc biblice), sub <iifcritele lor forn denumiri (.paremii, psaLri izolagi sau in erupe. carisme. apostole, evalghelii) sau ch lecruri ziditoare de din operele sfinrilor pirinti'(sinaxaie r-.i;i;ii';.: .ij .sr.il)er, omilii sau cuvinte dc invatarura ctc.), prin care cultr-rl clivin isi iqi indeplinegte i nrii
fur-rctia

clc o fbrrntrli dc itrrr<xlrrcerc (lrinccuvlntarc), iar la sfilr;it c-lc una clc ilrcScicr:c ( sau apoJis). RAnduiali scrviciilct_r reli.qioase e alcituiti din rituri saLl ccremonii liturgicc plexe, compuse, Ia rinclul lor,- din formele generale de exprinare a ctrltulpi, #ici: (sub touni de.,molitfe qi ectenii) qi cliferirc formule s,rcr,rn.rr:,.,t,r1s, alcS-ruiesc parrea verbala a slujbci respccti\re qi ,are se exprimi., --- obicci, ) de --'---) "

lrrr individualii, spccifici, a fiecirci slujbc divinc, gi de aici provin dcosebirile de rril dintrc difbritclc scrvicii religioase.

!lylAt;"*i

in

3. tmpnrEirea slujbelor bisericegti
n'a sau extensiunea

jbcle bisericeEti se pot imparti in mai multe categorii sau grupe, atAt dupi lor, c6't qi dupi scopul sau destinatia, locul gi timpul in care

,

lui didactici sau inr.iqitoreasca;

(rinralistici) r culrulLri; e) La acestea se adaugi uneori rudrtut isiyea a,ed.inpei. sub forma simbolului credingi, sau a diferitelor formule sacramentale qi imne, in care se exprimi, i11 tbr poetice qi inqelesul tuturor, diferite adeviruri de credinqi gi care contribuie la -pe struirea religioasi a credinciogilor. In randuiali sfintelor slujbe, toate aceste fonne de exprimare a i6eilor $i a se mentelor religioase ale ,,Bisericii rugitoare" se inlinnriesc intr-o ordine d.;; ..r;; nainte stabilita pentru fiecare serviciu divin; proportia n carc sunt dozare (combinr gi ordinea in care ele se succed variazii ae ta iluiba h slufbi. Rrtfel, in uneie ,i.iiu., cul predominant din punct de vedere cantitativ il ocupi rugiciunei, in difcritelc er' riante (de.cerere, de p9.r+il!1, de laudi qi de nrulqumire etc.'), .*.,r r. int{mpl.{, de in Ri.nduiala inophtdsirii (din Litwrllhier qi din censh-p), in'iar" rugiciur.rea de predominr in prima parte^ (inainte de imprrtisire), iai'cea de mLiigumire in a pane (dup1.impirtigire); in alte sen,icii divinc'preclomini lccnrrile tiuice (ca la cernia din SAmbrta Pagtilor, uniti cu Linrrghia Sfinnrlui vasile), in altclc,il;"h cAntirile (ca in sen'iciul Prohodtilui de Ia Dcnia Jii, Vir.,"."" patimi -litur.gice aceasta a elementclor g-a.m.d- Proporgia componente ale rincluiclilor de slpilri determinari. de legea (principiul) echilikrului ittaynic, a"rp,= li,= i inte qi care cere ca, inauntrul oricirmi serviciu r.ti[;or, fiecarc din ^-;;i;;;;t cele rrci firnctii scopuri frrndamentale.ale culnrlui (latreutic, harisniatic qi diclactic) si fre sarislltst chip. just, proporqional-cu scopul principal sau particularl el ficcrrei ,r.,ii*, ;., i;;ii; sentimentele sau nevoile. religioase ale credir-rcioqilor, care sc cer expririrrte i1 si sau impreinrirrcil respectivi etc. . .I)c^asemenea, din puucntl de vedcre al ordinii sau succesiunii accstorformc, un, sluibe incep cu citirile gi continui cu rug{ciunea gi cdntarile (ca de ex. slujba Vei.rn
,

d).Act9 htwrgice, adici sesruri sau migcdri rin:ale (irgenturc[reri, facerea cmcii, vohoade sau procesiuni; binecuvintS.ri etc.), care 'alci.nriesc partca ceremor

ioqilor. lqa avem, de ex., Rugdciune la htsetnruatea pruncwlui (EbXrt elg td ocrt ncxrSi"ou), Rwrqdciwne la a opta zi dwpd cununie, Rwgdciune (de citit) la casei, Molitfa Sftntwlwi Mucenic Tt"ifon, la grdd.itr.i, l.a ili Si la holde, Mokftele cle) Sfh.ntwlwiVasile, care se citesc in biserici la I ianuarie q.a. (a sevedea11:oical). Unele din acestea sunt de fapt menite si fie citite in cadml altor servicii retnai mari, ca de ex.: Rugiciunile la binecuvAntarea salciei din Duminica Floripentru binecuvAntarea diferitelor prinoase aduse Ia biserici, care se llugiciunea ;l cltrpi Rugiciunea amvonului din rAnduiala Linughiei, Rugiciunea pentru bineartosului (anafurei) din ziua de Paqti (in Molitfelnicwl ed. 1937 qi 1950) €elc care se citesc singure sunt incadrate de obicei intre o formuld de binecuvAntlnrpli (ca la ierurgii), urmati de rugiciunile introductive, qi o formuli de inche(41:olis sau otpust).
Ccva mai mari sunt aga-numitele rAnduieli (la sing. : tdEte 6tara\tg, ord.o, 6ccstea, pe lAngi rugiciunea in care se exprimi. scopul gi care alcituieqte partea a rinduielilor respective, conqin gi imne (tropare, condace etc.), Iecturi gi llnrrgice (rituri sau ceremonii diverse). Aqa avem, de ex.: Rh.nd,wiala bineccwd.nEolivei (\n Litwrghier Ei Mol,itfelruic), care se citeqte ori la Lirurghie, dupi RugiciuHtvonului (ca o simpli rugiciune), ori seara, la sfirgirul Vecerniei, inainte de otRfrnd.uiala irupdrtdsirii (in Litwrghier gi in Ceaslw), Ri.nduiala parastasului perutnt lldnd.winla in ziwa intdi (dwpd nnstere) la feru.eia ldwni, Ri.ndwielile peru.tnr. bitcecwSi sfi.nyirea diferitelor obiecte bisericesti (ctwce, troitd., clopot, iconrue, steagw.i s.a),

l, dupd exterusiw,rea (ruirinoea saw lwngitmea) lor, gisim trei feluri de servicii didcosebite intre ele chiar prin numirile pe care le poarti in cirqile de slujbi. ) Ocle mai reduse ca mirime sunt alcituite din simple ruXdciwni sa't tnoktfe r orationes) molitfa)', citite de preot pentru diferite scopuri sau nevoi din viaqa

lrle ile pentru pentnt c0nsa.cv"dt/ea cqnsa.crdrea celor ce tnfu"o intrd. in cd.lwgfu,ie (Rinduiala la facerea Iui, la schima mici., la schima mare) g.a. (lcle mai intinse ca dimensiune sunt slaibele divine propriu-zise (la sing. : uQicr2, latinescul fficiwrn, slavo-rus poslead.wania), care, pe tingd perlile .ornporomAni intrebuinleazi de preferinli t de prcot din cirlile de slujbi, iar pe l-+lli (comp. Pr. Nic. M. I'opescu,

(ca de ex. rAnduiali botezuliri qi cea a cununiei) g.a.nr.d. Tocnrai dil acea variitqic a proporqici in care sunt dozate qi a ordinii in care se succecl acesre clcllc colrlpollcllte ale rAnduiclii sltribclor biscriceqti (nrglciunea, clntarca, lccturir religi6 r;i ircqittrtca lirtrrgic{ satt ritunlul) trr cupriniul 'shilirclor bi.scriccEti, rezult,I

cilrtirile

,;;;T,;;;;;

ftrlio

tlirr ,,I3.U.K.'', pp. ll qi l3). ttttclc cdilii vcchi alc Molitfelnicului rominesc d,ro),ou0to s-a tradus cLt ttyrnare. ,,IJrmarea eclrri mic" g.a. (vczi, dc ex., Evhologbiu, Bttc., 1854 gi 1858). in terminologia lirurgici, 6t.ittscirntuii gi rAnduiala unei sltrjbe redatl pe scurt (tipicul ei), spre deoscbire de d,ro],or.r0tcx, lic,l r:incltriala complcti a.rtnui scrviciu divin, cuprinzind adici nu numai regulile de tipic, ci Dlttlrlrtrl sirtt tcxtttl nrgricitrtrilor', al inrnclor Ei al lccturilor ci (vczi Pr. P. Vintilcsctt, Senswl cuvintrntd(tq qi droi.ou0ta it tnruiuologia litwrgica, in vol. ,,l'rii-ros la sirb:itorir-ca,r optzcci dc ani r1 ni l)ntliirrlrrrlrri Nicrxlirrr irl llonrAnici", lluc., 1946, pp, 299-310).

tit'ctl lltlnil ff fl.

penrrrl

ru

cele

,1937

l6

t7

PHrot'Pnor. Dn, Enr BnnNtli'rtl rrcntc ale rAnduielilor (rugdciuni, cAntiri, actc riilale etc.), au intri, de ex; slaiba qhelie, 'i1i"'6r^ii in irccasti catcgoriU ,pti (rnici Si rnnti), sluibn'inrmonad.ntririi, slw n

Lttuttctct

spllctALA

''-

'Din

scopwlwi'tnr special in cadrul cultuiui public, slujbele bisericeqti se pot impirgi, de menea, in mai multe grupe sall categoru. a) Astfel, unele dintre ele, ca vecernia, Utrenia qr Liturghia) au ull caracter pe

i*ntt at y'ed.ere it't;*prt

botezwlwi, sfin

in plus lpunl.{ i LiturXhii'

,;,

Si locwlwi

fn care w sdifu,sesc, precan4 Si nl dadnayiei

!'"i'

.

dic, slvArgiria lor fiind legatlde termene stabilite in timp.(perioade gi zile anumite cursul anului bisericesc, ceasurl sau momente anumlte din cursul zilei), repet' in fiecare zi (la mAnistiri qi la catedralele episcopale), sau micar in fiecare sIr (la bisericile de enorie) qi succedAndu-se intr-o ordrne fr-ri, aceeagi de.fiecare dati ( iernia -Pavecerniq" - Mi.rottoptica gi Utrenia - Ceasurile I-VI - Liturghia-- Ce

Toat" laolaiti alcinriesc'serviciul divin.public al Bisericii pentru !e9r9 iinrrgici, adici rAnduiala de slujb'i prin care Biserica 4duc9 lui Dumnezeu gi sfinqi .uu*init prinos zilnic de mgi.ciune, de mulgumire, de lauda gi cinstire' din partea g numele tuturor credinciogilor. Ele.sunt cunoscLlte sub numirea inditinatl' de ,,( (vezi despre ele mai p-e la$ I t'p.'.urma Snpte Lawd.e" satr,!,aud.ele bisericeSti" ( (p..rt* cintireqii de strani) qi in Litarybier (pe iendrrirl, lor o afiim in

If;.

diaconi gi preoqi). AtAt prin desiinatia lor, cAt qi prin locul unde se sivArgesc, s]uib9le. din.aceasti gorie au, deci, un caiacter'prin excelenti colectiv gi to >dat[ eclesiol.ogic, adici ele,se Iarq.r. ,ro-ri in bisericd, in ambele intelesuri ale acestui cuvAnt: acela defocaQ de qi atela de colectivitrt. tro obgte a credincioqilor, deoargce ele se oficiazi in p sau in numele qi spre fo sul tuturor credrncr,ogrtor care alcituiesc Biserica, in tea ei (Biserica oniv..sali), sau in pirtile ei componente (eparhii, parohii, filiale etc ir, ..." ce privegte scopwl pentru care se sivirqesc, Laudele bisericeqti satisfac ales funcqia sau latura latieutico-euharistici a cultului ortodox; in ele predomini doxotogici, adici lauda gi slivirea lui Dumnezeu qi venerarea sfingilor, adusi

b).[)c lf,rrg{ cele qapte Laudc, mai existl in culnrl ortodox gi alte slujbc, rAnduieli qi Elgrlciuui cu caracter periodic, de o irnportanqi secun ivirea Itll l)trrttrrczcu gi sprc cinstirea sfinqilor, dar care nu clasic (eflcirrl) dc rugiciune zilnici a Bisericii. Acestea sunr: d.inoipifd (dttpl.scularea din somn), Rwgdciwnea la rnasd, Nd.icaren Paruagbiei (specifici $Ffll rrrrlnlstireqti), Rugdciwnea d.e seard (dinainte de culcare), Pnrncksele, Canoanele d.e EiAcatistele alciruite in cinstea diferiqilor sfinqi. Ele sunr la origine expresii gi ftst{ri mai noi ale pietiqii personale a unor clerici, mai ales monahi, sau chiar a sinrpli credincioqi. Menite la ir-rceput si satisfaci nevoile religioase ale monahilor ttrilnilstiri gi ale credinciogilor cu pietate mai profundi, fiind practicate, deci, ca Rle culnrlui particular, ele au intrat apoi in circulagia generali, qi in cuprinsul i. cu excep(ia Acatistelor - care au prtruns gi in practica bisericilor de enoalcs tttiti la orage, devenind, deci, forme ale cultului public - celelalte atr ri.mas itcttnr in practica exclusivi a m'inlstirilor, ca forme de expresie ale cultului partinl ciluglrilor) care le citesc in chilii (Rugiciunile de seari gi cele di dirnineari), tr6Pczd (Ruglciunea la maSi), sau chiar in biserici (Paraclisele gi Panaghia), ele fiI ntcnite sd incadreze in rugiciune toate momentele de cipetenie'ale fiec.;rei'iile din Ittr, ori ale unor zile mai importante din cursul anului bisericesc. c) O alti categorie de numeroase slujbe bisericeqti sunt destinate pentm binecutturca gi sfingirea diferitelor lucruri, persoane) momente qi sinraqii (impreluriri) din rcligioasi a credincioqilor. Acestea sunt sfintele tnine qi ierurgtile, care alci.ruiesc 'tsttl Mol,itfelniculwi ortodox. Din puncnrl de vedere al timpului de sivArqire, ele {srilcter ocazional sau intimplitor, adici nu sunt legate de termene sau date fixe gi nu sc repeti zilnic (sau in fiecare sirbitoare), ca cele qapte Laude, ci se oficiazd :i cflnd cer credinciogii sau cAnd se ivesc cazurile speciale pentru care au fost
astfel de slujbe. destinagia lor, ele au Prin

'

nit de citre Biserici., de unde gi denumirea colectivi de ,,Laude bisericeqti". RAnduiala acestor slujbe este alcituitl din doui pirgi: IJna invariabill (neschimbitoare), formati din rugiciuni, rituri Ai 1m!., repeti in fiecare zi'(ca de ex. Ps' I03,,,Doamne, strigat-am"'", imnul ,,Lu .ri...", rugiciu.ile ,,invrednicegte-ne, Doamt.'.." -Qi ,,Acum slobozegte"'"t il.li Veceinieij; ,..rrtd-p".t .orrriituie cadrul, tiparul sau tipicul fix al rAnduielii slujbe, p.'.r.. il giiim in Ceashv (pentru cantiregi) sau in Litwrghier (pentru slulitori). 'Alta'variabil'i sau schimbitoare, alcituiti din mgiciuni gi mai ales cintiri can (sirbitori), dupd siptimAni, sau dupi diferitele perioade mari zile dupi schimbi anului bisericesc, cltm sllnt, de ex.: stihirile de la,,Doamne, strigat-am..." 1i$e. 11 h.rr,rrr" din rAnduiala Vecerniei, sau cele de la ,,Laude", din sluiba Utreniei qi d g'isim in clrqile de slu;ba care ,,-b'-ericiri", din rAnduiala Liturghiei g.a. Pe acestea le sluibelor: Octoih, Triod', Pen't rAnduiala din irind imnele schimbitoare (variabile) tnr qi Mineie.
vechi,alc t..rl iii,."i,"r-"r,.il dc id.nduiald,unde ar veb ;/ dwjbd gi.invers. Pentru cdiliilc ziua dc,Rusalii" 'r-;tut,';;;i;; i. ioi;rytt t'h, t%7; ,,Shtjbo (dxorouoicr) plecirii genunchilor,in

triccrlti, fiind menite

o sferi de aplicare mai restrAnsi decAt aceea a Laudelor si satisfacl nu nevoile religioase ale Bisericii sau ale unei pa-

enerare adus de €ttlrrrl de la punctul c (Sfirutele tairue si ierwrgiile) . lr) Oclc' irlc funcqiei
Ett1,l.

ll trr intregimea ei, ci ale membrilor ei izolagi sau ale unor grupuri restrAnse de crekrqi (ca familia sau diverse, comunitigi)1. CAt priveqte scopul lor, ele corespund mai Ittrrriiharismatice sau sfintitoare a culnrlui divin, deoarece mai ales prin ele Biseccrc gi obqine de la Dumnezeu harul, ajutorul qi darurile Sale, necesare credinciotr ei, in diferitele nevoi sau imprejuriri ale viegii omeneQrr. l'rivitc deci mai ales din punctul de vedere al scopului pentra ca.re aw fost ahdtwite, lftrflrelc bisericeqti se pot impir[i in d.owd rnari categorii, dtipi cele doui. scopuri (ftincfll) filrrclunentale ale culnrlui, la care ele corespund: d) a Ei b (Laudele sunt Dumnezeu qi a lh'f,trr e ale
sunt forme de expresie, prin exceharismatice sau sfintitoare a culnrlui, adici mijloace de impirtiqire a

hlrrrhri divirr.

r rominegri ln cele romanetilr cit gi i, cat ediliilc grcceQtl, AtAt in edlllllc " Atet Et in

:atc ale

r' Litwrghierului Molitfelnicwlui lt tvluttrJct7ttuwtw, 9i L"Dtutt'e, '',v" se

una, de cealaltl; in rAnduiala ei se imbind slujba celei mai sfinte taine de flttr €ll't' lxrr bcncficia credinciogii (Sfinta Euharistie), cu slujba celei mai inalte laude gi
Htltlitlt'r'c rrrirtclc t,Accrsrrt ii.flccrr pc tnrii lirurgi.lti (ca V. Mitrofanovici gi c<>litLt.,Liturgica,ecl. 1929,p.718) si ;i iclrrrgiilc cir ,,rlrtduicli lirurgicc particulaic siru, nrai poirivit, pcriodicc...".

intermediari intre aceste doui categorii o ocupd. Sfanta Litwrghie, care , ()ryi1r<rziqie qi clc

1ir, ,i* ,.ttdndyiala...")'; ,Jllinfuiiala tle itrgtiiiww la vrernc de scceti satt neplottarc" itr loc de Iri,..", rjrttn cstcin Etiolofllizl grcccsc (' Arol,ou0ta etq <ivoppptou)'

Itr

l9

lREor PRoF. Dn. Exe BnnNl$rs

(a se Dumnezett prin iertfh linrrgicl :instiri pe care Biserica o Poate aduce lui #i;i.iiltpi. sfant" Limrghie ca act de cult)'

are are
cu
ter ter

Dupiaceastiintroduceregeneraldinsluibelebisericeqti,nevomocuPaincon :;':i-:" Jn'no t o"'lel'ti b*ericesti n . Paftc, r-uL ortanqa ei,
aslPra
tatne

il;?;;

dincioqilor gi a lucrurilor' a. 4zr'.4t/vr slvArqirii u! moour savafurrr modul ",i, 'p"i^evolugia

Er YtTta -lt

r. ^r^ , r:La trecare oln erc
_

!L1l w certt tv:

"'r'Lii^iil!

in trmp a ranourcrrr rur ' ;''"r"i-":tiG1rto,itt, v/]-b^Ai .d:T:l:lrea rJLvrrle) t*tgt nl(Jlllrd![rw spiri"' r' :::-',"-'scopul, ingelege a si ..; t.grt. de riturile sau ceremonlrle lor'

it *'--;--i qetYta

v' rrr vrrrrr!

sfinqire a c randuiala r -_--_ , rAnduiala

PRnren e noue

Posibil qi necesar

- tiffi;
: l;

r

limurl

r \r ' ii:r'r:;

Laudele bisericeEti sau slujbele serviciului divin zilnic al Bisericii Ortodoxe

C,qptrcllul I

Nofiuni generale
despre cele Eapte Laude bisericeqti

l. Care sunt cele qapte Laude bisericeqti
p
iAm.spus ci Biserica aduce prinosul siu de sllvire, laudl qi multumire lui DumnePrintr-o serie de sluibe care se sivirgesc in fiecare zi (in mlnisriri qi catedrale) sau puqin in fiecare sirb[toare (in bisericile de enorie) qi care r. rrrr-.r. in general, c,,
termen consacrat)
cele

$.pte Lawd.et. Ele sunt urmitoarele:

b) C.) d)
e'h) orele
sa.u

n)

(rugiciunea de dupl cini sau dinainte de culcare); rugiciunea de la miezul nopqii);
qi'

ceasurile,ln numir de patru (I, III, vI, rx), adici rugiciunea de la epunrl celor patru sfernrri ale zilei. irul lor incepe cu Vecernia, adigi slujba de seari, pentru ci, precum am vdzu€, :ica creqtini a moqtenit din Vechiul festamenr, intre altele, qi iradigia de a socoti rrul zilei liturgice sau bisericeQti nu de la miezul nopqii, ia'in viaia civili, ci cu . De aceea, in Mineie, octoilt, Triod. si Penticostar,lauda linrrgici a fiecdrui sfrnt a fiecirei zile bisericegti incepe cu slujba de seard, adicd cu Veceinia. Arhiepiscopul eon al Tesalonicului.gisegte acestui fapt qi o explicagie simbolicr: ,,incepem cu Veia laudele sfingilor gi ale prazmcelor, ca si ."- acegtia ar viegui ca ziua cu lumina lui lui Dumnezeu qi ca sfhrqindu-qi viala in lumea aceasra intr-o zi. Cu sufletele, ei tt ln.luminacea neapusr, iar cu trupurile sunt incd ginuqi de moarte, aqteptAnd ziua npoi cea neinseratr,. cdnd, potrivit frgiduin.tei, vor invia impreuni cu noi, spre a iacolo srarea cea deslvArgiti impreund. cu trupul,{.

2. Pentru ce sunt $apte Laude bisericeEti
De ce li se spune acestor.slujbe cele sapte Lawd.e ? Ele sunt de fapt opt, dar utrenia r se socotesc de obicei amindoui ecasul tn .i"ian 9"p,.. $

.;-;i;g";;-i;;nl"s"

o.

23

Lcrcirro. avea sfeqnicul gi gapte candele ardeau deasupra..'io.a.324. ristignirea gi ic a Ceasul D( incheie serviciul divin ecrnitr gi se termini. 196.lr. xxv). I Lirur. qii.f.iei XXV31. gi cxv[I.{. 299 q. 1..la-voi In lacrimile mele yoi r (Ps. gi simbolism un au ele tr.r'lr-.). prin multiplii cifrei lauda neincetati adusi de Biserica exprimind trinitar... ln afara de aceste temeiuri biblice."I p*J. Ble corespund totodatl unei nevoi psil-rologice a credincioqiIr r {iu istoria sfhtrtii n nrAntuirii.. de la 1 dusi lui Dumnezeu in sfert din zi. (vezi qiinNiul Tntaruent.l ca."^ -^ tlas. xxx. ca simbol in viaga religioasi. de incep..rtol p"ti tie a laudei neaduce totodati Ghetsimani gi nrlucerea Ia judecati).s't. 1.crcirro".l. dupi. flr'i aceea Ceaslll I se citeqte totdcauna indati dupi Utrcnic. iar nu nrai multe sau mai putir1 Se gtie ci la vechile popoare din Orier-rnrl apropiat. in multe locuri !IV. r.a i. iif"". GX\{II. riliqor.lgii. pp. AJlii socotesc insi Utrer (lcasul sttl scparate.seara_qi dimineaqa gi la amiazr mi voi mga gi voi strig gi El va auzi glasul -. mienil' ziind din trei in trei ore. ie las hora. cap. Astfel.C.26).ld. Silneilt rrl 'l'csrrlorricrrlrri. LX[.i. veziLev.. rindu-se ra spusele Sfintilui Ap".nit. 2-2.\. sau: miezul nopiii m-am sculat si. P. 'l'rmrgoara.56. . (ps. qi IeE. comp.. I. * (irrrr1r. 47. . ca siniboi al plinitiqii d.ri Ior sau momentelor din zi. (Rom. 24 . gi Miezonoptica sau rugiciunea de la miezul nopqii.o. z simeon al TesaloniculuiT.csirl<rniculni.14.ci..t I Iolut I )n1n'c Si tfirtcla wqlriciwrti..) etc. prtnAnteasci Sfintei Treimi gi aducAndu-ne ioria patimilor Domnului. gapte zile avea qi'si.in l$ternu!.rt r. . I962. vcdc.utut1[is. Pivecernila. IJrut i l) n._sau de Obed.r. ro2< ibticd . pentru u-L si ne dea odihn[ netulburati gi si e niluciri gi de ispitele picatelor. care a a\ut loc spre seari.niyd (Tipicd sa.R r x )'t' I)ncll.q... cu lacrrmrle .turgicr .toarea Pagtilor sau Azimile (Lev. in care ea se simre indatorai.u.atua u'estind. care se sivArqeqte dupi Ceasul Vl... dupl numirul dan-rrilor tluhului. llrrnp.qti"il un dar sau o roada a Sfinnrlui Duh: .414-417). inaintc - clc otpnsftrl rccsteia s..5 .. l.).ctl ['xrr dirr veac legaqi..lrrude rrrrrir. precum gi de.il.rn .Tesaloniculli. rom.fl l'r.sccll.tz sau rugic pustniceqti'a privegheiii ( oaPtea umnede coPe cel qei monahale qi 3. AaeL Wcentia se aduce ca o multumire la sfirqinrl zilei. XXTII. ._ ' Srrrrcorr l.. vecernia.tcwna. Temeiurile biblice Ei religioase ale instituirii Laudelor bisericeEti Pentru fiecare din aceste laude gisim. encxctapedrc. Psalmi: .'bi"q. Duhul se roagi pentr-u noi.rmn. desivArqit-gi incununat de Liturghii. oUiqn"iti la celelalte . intAmplate la cea tea rii osAndirea la moarte. dar u resc Vecer-nia Vecernia cu paavecernilia.. ggZ-93a1 S l. pc carc lc contcmorcazii zilnic sau lc sc sc ilf torttc laolalti.l()ll'tclltc siprtxrlizcrlzri. cici gi sfintele rugiciuni sunt prin Duhul.iruri qi cu cele ga1 ^ortodocqi damri ale Sfinrului DS. 7935. i in mormAnt. Lxxx\{r. Pr'. Te slivesc.iciul divin zilnic al celor gapte Laude este completat. adici rugiciunea dinainie culcare..ze 9"{_flq. tWit". lS-17). 298. oo. .)' 559: (.i si-9i aduci *-irt.. -). dc ex.:. qapte zile stlteau piinile punerii inainte la altar. cd. I962.^este aminiiti d. p.i..pag.judecata din urmi' (Jtrenia exprimi frimeie ginduri ale sufletului credincios. lionra."i.r. deoarece ru.a. indreptate cdtre Dumneacu. Aar. 1 II. in viata religi"^rl. care ne ci am aiuns cu bine noastr5. cap.t i l . op.i crea(iei lumii erau socorire gapte (comp. 4 c. Ea ne aduce totodatS. ga_I mulqumeasca qi s'i I se roage..Dimineata . numirul qapte juca un rol insemnat.. 147. cu Ceasul al noullea.u in zilele in care nu se sivArgegte SfAnta Linrrghie' Pe care Puterile cereqti s vczi. tititiptii. al -^.ite. dupl cuvannrl psalmisrului: gapte ori pe zi re laud. de altfel. q"pi. de Di nezeu.-ficnnd din ele o singlri laudi.ratul meu qi Du-nereul m Dimineaqa voi sta inaintea Ta gi mi vei vedea" (ps. VI. cit. l. lionr. f.r.cl. Doamner pentrLl iudecitile Tale ceie drepte. . dar gi de Invierea Lui.. (vezi ----t^---.(trad.'rirrr.Mi.s del oficii.r. si ft 297: .2ll. qi mitropoiinrl ir.onopi.rncrr Ci. 6 qi wII... 19).Dpara-vol de psartust-: in toate nopqile nop[lle patul meu.Vremile orAnduite qi rugiciunit.. Simeon al.vei ruzi glasul meu. teyneiwri saripturistice in textele chiului restam_enr gi mai ales in psalmi.. scularea din somnul nop(ii. /0. inrprosprltAndu-le astfcl in aurintirea noastri qi flcAndu-ne si ne aduccm rrrlirrtc tot6lcarura clc elce. uspine negri.op.1 mina (erau gi saptami'i de lurri gi de ani.T.-i.rt in numir qapte.i l)e ce s-a fixat numirul Laudelor zilnice la gapte.A binecuvAntarea de incepur.)u.' /-. fiecare din cele gapte Laude zilnice are gi a mite inqelesuriistorrice sausirnbolicel ele sunt puse adici in ieginrri cu unele. ^ ao. Ase vedea pentru ac( 1a! {es psalmii de la inceputul utreniei: ps.r.. ct"zfttna.r.Misccllrrrcrr li. care in[erii o .cap. gapte zile qinea (Ieq bi.l'tLl trr..i -A -sc gg7-9341' liturgict Orrr. srrl-rla. uit privegte pavecerniqa..I.r-u.'. ca asiro-babilor-rienii. qi apoi'qi evrei. prdLLrLdLs Lrc psahnist: .r{i.'ott. p. utienia gi rugrciunile dmpul zilei (Ceasurile) pot fi considerate ca o aplicare a cuvintilor ir"f-irt". p. D: la evrer a mogtenit gi Biseiica cregrini'numirul de q"pt "irl. ('(irtnp. 175 pincll El ninrer'o r'nsrrd. 6)u. A y..Spi. (c(1.. . pirtn.r.. CXWII. l:.lg u. It :A sPti(lt A l. p1:t. oiryanon L.. NIai ales rugi.i*i. ii. e la Dumnezeu ajutor qi pazi pentru trecezi la vArsta pin vicq .ciunea de dimineaqd. v. sa-L slaveasci.rrinunyo-. pe . l)H. 6).^-: Ceaslwul clcntttrrircrr clc P g. sunt gi ele amintit< practicate.o/r.. 62 q.1]llllll qi l'r si ihlicdricrztt)ni Di. cit. Vintilcscu. cxLr. comp. cuprinz rl uop(ii gi rugiciunea pentru trlirea cu folos qi nnrinte de patimile indurate de Domnul.qiciunea este priviti. Sen.. impi. B E.t. 19.ul1neu" judecilile Tale cele drepre" (Ps.q(tii pun de obrcer numamlacesta simbolic in ieg.

cete^r c Erltt anii l ' lI-I13'. Xiltci de preferingi in pentru rugiciune. qi numai in sa In dorrn qi rGnera[ 6rrA tn ea ci cea mai sfAnti a bisericii. de ordin teologic qi simbolic. c din situatii.torul Anti. la lumina neEtiinqei iltnlxllizeze chemarea lumii de la intunericul EcedtI Utrenia ai Liturghia). la Cina cea de Ambitd.qiciune din cursul zil semnificatic trinitari: ea s-a flcut pe de o pe de alta. alcituiegrc nrgiciurrca dc seara.tve corudwcd. pdstrdnd oarecurn importanqa pe La aceasta au contribuit mai multe canze: gilac toate sluibele din aceste doud cicluri se alta.rEesc . . dupd timpul din zi in care se slvrlrqesc.oh (atribuitl odinioara sd Bi[nnrloi Atanasie) spunea ci serbarea duminicii incepe de sAmbiti seara. alcrtuieqte ruglcjynga de noapte qi de dinineaqi. clutau si-L imite astfel a Euharistie intr-o seard. t atlt.Pnlol' PRor. in zilele in care nu se face Gmparea aceasta a slujbelor ziln sau monrenre de m. iar pentru celelalte sI s De aceea.. a Miczonopticii gi a Ccasnrilor :9+- iernrltin cereascd Si despre Simcon al Tesalonicuiui. firi pauze sau sivArqesc de fapt dec twrgbia.v6.. in studiul separat al fiecirei asupra Vecernlei qi Utreniei qi vom trece mai repede peste ri. iu care intri Ceasul al notri.nei zile lirurgice se por imprrri in trei'ciil'rui . qi anume: Ciclul hctdi. forrn"te n.4. impirgirea (gruparea) Laudelor bisericeqti dupi momentele din zi cAnd se sd.nduiala qi explicarer Pavccernilci. in care intri Miezonoptica. ln catacombe. "dlrrgrt iuhr"'f lucrlrii anonime cu tirlul intyebdri id.s. fudel.ttr1. Vecemia gi favecerniqa.. Ciclwl al -doilea. pentru a scipa asdel ma Lrt aceste expliciri firegti ale caracte gpuunrrile Bisericii r-"o cu timpul qi altele. impreiurdrile istorice al treilea tn aI IV-lea au favorizat in veacului Hpunrl pricina persecugii.t." ai.r. IJtrenia gi Ceasul int1i. dupi aseminarea celor noui. slujbele care alci.u- )fufin caP. ^pentru ca cunoEtinqei2. ens_ lor consti in aceea ci aveau obiceiul sI se adune t.*. ele singurre se incep gi se termini in sc forma de priveghere a servic fue ' u rczultat rdnd.lea. in care intri Ceasul Obednita. celelalte a sau pronaosul bisericii. cAte trei slujbe.lor.li 4.. mult dintre iudei. Dn. dunc B. Caracterul nocflrrn al serviciului divin public in Biserica Primari Ciclwl al treilea.. 303. CAPI'r'oLUL II Istoria Laudelor biserice$ti..p". Eur IJRANt.tuiesc servicitrl clivil public al . Formarea serviciului divin public zrlruc al Bisericir 1.

din col. e mai bine si meargi:::r::.ri.iiiti iiri' vcli 'Bottc.:.-k4ri f-mpi 14nd scoali urlrurrs4ld dimineatJdin l':. Scindarea serviciului divin Ei formarea primelor Laude bisericeqti benevol.-..Rugaqi-va neinc..ceasul"al !i-.l^t] roagd-te"' F'^tel9 spalili miinile 9i scoala-te.tre dimineagi. 13.*" va. PP. Ceasul al Snselea (ora de amiazl) qi Ceaswl al noudlea (ora de sear5.*llt"1:^Ti:::"d:-".L' \' aveau caracter facultativ.i.iill.: lui oumnlllf mga ir'.". alclnriesc serviciul divinpubl.i. rin. lavrernea Ceasulwi al saselea (Fapte X. iar in ziua Cincizecimii.. XXI. depinzAnd de pi- tribuiti de obicei lui Ipolit Romanul..ea .ngi la..ii'. aQa cum reiese chiar din felul cum descrie Pliniu cel TAnIr adunirile de cult ale cregtinilor. gi anume sAmbiti spre duminicl 3.ai mai l.f.""fr".5${'#. sau slujba de dimineaqi (b 6pQpo6 sau td bpQptudu).. ffi. au rezultat cele doui slujbe zilnice de cipetenie. lu. in scrisoarea menqionati mai inainte. intre ele ri.n col' cit' supri'' vol' I'P:lor. qi formati gi ea din doui pirqi: a) Litwrghia catehuruenihr.1. gi alta care se oficia dupi miezul noptii sau ci.qi b) LitwrXbia cred. iii iii.lJiili.reii aduce continuu aminte de Hristos" (Tra'd' apott' iii. la Ceaswl al treilea. serviciul dc sAmbiti spre duminicl s-a impirqit.nu este la origine altceva decAt transpunerea cregtini a serviciului sinagogii iudaice .i. rurril. deci..i.rru nctt :R sPriclAl. cano :. deosebite de Linrrghia ewharisticd. vol. Ceasurile de rugiciune zilnici a Bisericii in'primele trei secole MAnnritorul ne indemnase insd sd ne rugdru in tontd yretned. cap' 27 (cd. p.. SPA. in rrupul -i. . 8) regiementeazi numiml acestor ore qi cauti si le imprime totodatS. 125-I33)' tzJ-Lco)' 1968.nt. Tot el. De aceea) in afari de participarea obligatorie la serviciul comun sau public qi oficial de noapte. Sfhr-rnrl Clement Romanul face aluzie clari la existenta unor ore stabilite penrru rugiciune.ic sa.i. 9).t1ii i. 23.. Bcrttc. recomanile lui. p^t p.??. alungAnd noaptea gi adu€Alrd ziua.i1il:'.1:.. Paris.1..--'r. p' l4+) ' 2ti 29 .reia avea loc frAngerea painii sau imitaqia cinei Domnului (impdrtiqirea)Toate acestea la un loc: Vecernia. 125-I33)' / ( )irrtcrr it I I-a.'ll f''^"Uirt" vi rugali 87)^: b". sfat pe care Sfhntul Apostol Pavel il repera. la Ceasul al IX-lea..g. :111..i5:il.irt t" it Tgt.'['tl1i .i.i".'ii "i'. Astfel.. Bottc. nul v-a luminat.ia.. Sfinqii Apostoli ingigi au dat.il. qi evreii (vezi. particular gi facultativ) care se sivArqea titnae orationes (De oratione..).Pnrror Pnor. din aceasti scindare a serviciului nocturn al primilor creqtini.. care sunt totodati gi cele mai vechi dintre cele qapte bisericegti: Vecentia sau slujba de seari (t6 l"ulutrdv.-.. IJtrenia qi Liturghia. {1. It Ceasul al Vl-lea. 30-31)3.ter"-j .Datori sunrem se ii' culrul creQtin era alcituit. tot in timpul nop(ii (dis-de-diminea(i). din Litwrgicagenerald.. la care luau parte toqi membrii primelor comunitiqi cregtine. Puqin mai tirziu (pe la sfArginrl secolului I). Jpl"--"aii uu.A 2. inainte de culcare.* isi !i '" ""'. ci cum.".. cu alte cuvinte.rlil i. in timpul ci.::t:"... catehurn::il"-'t piliat pildd qi an"a aana .fi.nhia ceh ap.precum vom vedea . 36). 15).. iar Did. din doui pubtic gi oficial.il rX-real. Sfantul {Rostol Pavel se roagi la Iope in foigorul de sus. . f. Qt [cmer..i'.-. (Lc.iH:#". I968' pp.i.nrAnea deci un ristimp de oclihni qi somn. cel puqin o dati pe siptimAni.. ll9): . t Stipinul si facem la anumitc timpuri..G iii''iip. Astfel.:lill.. impreund cu SfAntul Ioan.E'" [r'ad' non'' d.ill l['il".eie rr. indati duPI scularea din somn qi spilare.. rrntl.ciune in foigorul Cinei.ii.i.:..t. curAnd.Nu Tatdl ! f{r[ rinclrriali.t. lf).a. *1. in clipa pogorArii Sfhnnrlui Duh (Fapte II.. la cAntarea cocoqului (dimineaqa)6.inciosilor (Linrrghia euharistici sau specific creqtini). cu care erau deprinqi: in primul rb.u oficial al Bisericii primare.S...iueii. care erau orele de rugiciune zilnici la mai toate popoarele antichitlgii qi pe care_!e adoptaseri. Pcutru a sc preintAmpina oboseala privegherii continue de toati noaptea.ii. Roagu *:lll9:::*1:. .'ili..rdil. exemplu in acesr sens.11i1'qi ."Ji I a.Lacernare sauWsperae) qi _L3ude utrey.11 . $i cum acegtia erau recrutaqi mai ales dintre evrei. la miezul nop(ii. ir somnul uur Jurrurs a ..ia.a poruncit Domnul il U-:ll^gn:.lir^.. primii cregtini au adoptar gi alte ore sau momenre de rugdciune.] illlr'lill (t. ei au pistrat orele oficiale iudaice de rugiciune. rinr. Enn BnnNr$'rri I. .tl n dimineafa-din scoald sc sc(Jala la"a se -..r1. Y. 6 . Roasn..i .-^-I:^^:^^:: k. se suie la templul din Ieruialim la vremea llglciunii gi anume la Ceaswl al nowdlea (Fapte III. oficiati in continuare.:'v. de care era legati ) precum gr rn aiunul aniversi'rilor ' gi vineri . La acestea se adau.1 Jtre. lyoU. in doui: o parte care se oficia devreme.ii...i. Si faci nu numai dc formi sau vi nrga{i ca flprnicii..il.25. I). cei dintii.-. la Ceasul al III-lea.-d. togr Sfin1ii Apostoli se aflau adunaqi pentru rug.. astfel: . I.':1^:: ""ffL"::.. care . Dn.nd Ceasul al h'eilea (ora de dimineaqi).tii.:::. . berbatl .I-'l. in timpul zilei.qirltyrxlra."e1'aiar-re l[i:. ll. dar crie urmitoarele momente de rugiciune reqtin: l)imineaqa.PY-fi::i cap fi picriuii... ri. 3r:r^:::1:*i.11'rT. care se sivArgea o pre duminicS'..: crcclinclo$u. un conqinut sau un caracter cregtin.rul?"pgi tlrrlc mr veli putea n nici tehu'nenilor. .-. l'ans.1.^. V.ii1ii. clc l}. Rahmani.i. seara. .. de exemplu: I Paralipomena XXIII.. . P.

( i. Din ministirile savaite. Dar incepAnd d intimpld o schimbare fundament a se retrage in pustie.rd d. pc. qi Ia Ceasul a[ nouilea 9i seara" (CBO.... Rugiciunea aceasta de dimineaq eltceva decitt Censwl d dup'I care veneau la aceste momente de a se ntirea pe iiedincioqi in osteneli qi irpii. in Viif-fp tArziu episcop { mai a ajr:ns al doilea care dintre qi Snrditul. adicl duPi ea.d. XXXI. part' ascetic: IV): . deci. in care se ajunge aProape de rdnduiala de azi.''p..in a.care se flcea duPi tltrcilcalr. . Ia intre b. v-a dat noaptea spre odihni de tenelilc din timpul ziler. tt Yczi Regulile mari...g. recgmal- pentru multi dintre laicie. incepAnd din secolul X. drept murtllmire pentru ci. .. Egipr.6. datoria monahilor de Tes'. l:. 4' Fixarea numirurui de azi al Lauderor bisericeEtr I. obligatorii.. rlsp.' !! "^? lnfricogrindu-se de indrizneala . if l. r.G. DR.ensut. X)OV E. sanct4 cap. qi in carrouul 18 al sinodului din Laodiceea (a doua jumitate rlrri$r1 a nrgiciu6iior trcbuic si se fhci totdeautta.nudelor zilnice. errp.e s. Iat t unit cu lJtrenia. t..a hottrrArca dc osflnd{. ca IV-lea gisim deja incheiat nutnd. cirora se vor consacra vieguitorii dupl momentul din zi Pe de o Parte. CXVII. iudei qi neputAnd ribda batjocura ruder qi <-l.De gaPte ori Pe ziTe ").FREOT PROF.osma de Maiuma gi indeosebi o culnrlui cttntribuit mult la dezvoltarea trecut mai tA l. mgiciunea din se citea Psalmul XC) nu e altceva decit iar cea din zorii z1lei.. Entn Bnnr.. C:i.st L.. care oAni de pietate individuali. tt77).^r!ir[Kiir!1!"X?:ilf Domnului. il. datoriti mai aleq i spirituale a isibasrnalui. p: i1T:i 11t1l:1. ca imne gi iror qi $te Durnaschinul.. se aiunge la continue. eHlugirii ei. implinirea idealului rnuncii qi rugiciunii alta. Cezareea. .rn I"rtu ttct<:n snF:clAl. vol. a . III. II.A acc. p. Prin (irigore (Ciprian) Jamblac (11406).* o f) d) Miezonoptica." 30 3t .u. expunAnd qi tcmeiurile saLl nl plus: n4qfuiunea d. rea ln J.J"g""qif". O ultimd fazd. cand D omnur a ros t rrs tig ( :. Iosif Teodor tiaqi: d6i Tesalonicului. fl*t in crrrsJ le de rugiciune din timpul zilei. dintre Ierusalimului.nt (l'. punAnd temelia ascegi se ntru bisericile de enorie. publice gi. 8). spre ci arunci a fbst ristignit. Sfhnrul Vasilc ccl Marc.al. 258.Snselca. lltre(rne permanenti . turde dcscrie serviciul Libia. vol. Utrrnia.) din cursul ftecarei zi te cunoscute qi practicate.ti#. IV de W.onstantinopolului. din cele srudite.. adici: a) Ceasul al IX-lea]2.ltl serviciul Laudelor zilnice in minlitirile din Atos.. (ed.J. Precum se . 164: .. e) Utrenia cu Ceasul Ceasul al III-lea gi g) Ceasul al Vl-lea. col' 1016)' . cAnd S1llpnrl Atanasie Atoninrl fondeazi (in 963) Marea Lavrl.. c) Pavecerniqa.Cuud.Toati viala trebuie si fie ttn timp de rugiciunc.a ccnsul !.o. de dezvoltare.tnurl s lX-lcrr qi cea dc la sf'Argitul z dimincdPd. II..tru cil in lnomcnt a primit Domnul crc ra vede. b) Vecernia.. rind'tiala s-a intins qi slave ale ci4ilor de slujbl le din firile RomAne. Randuiala serviciului divin zilnic din rn rlstirile Sfandui Vasile a fost adoptati apoi dc ministirea Sfhnrului Sava de langi Ierusalim) care a dat Ortodoxiei risiritene. XXXI.ceeagi .gtri. numir la care Biserica a rimas gi pe errc l-a consacrat oficial in cele din urmi. penrrLr !: * 9..-. ntArrdstirilor de obgter3. C. r? 1': :. (sec. nl treilca.1. l. teologi gi imnografi ilu. 96).i'1r..':?:.r-:i:r' :i.. (Ia utrenie).vA. r sau organizate de cei junrl infiinlate C.lr.orelor de din serviciul de noapte..' deveniifu. XXr. 37 (P. 36) qi de rv s... De aici. seara (la vecernie). col. pentru cr acesr ceas vesreqte sosirea zilei. recun in Rusia Prin mitroPolitul mitropolit al intregii Rusii' a sec.

PP. BIBLIOGRAFIE B.. 35 din col' .. r.a. La piire da rnoines au tentps d.uctiotc h h Liturgie.47 -' -Miiller' Lecle.hqr.ir. cu rugiciuni gi imne rlmase in intrebuinqare pAni azi in rAnduiala acestor sluibe. ibidel. in care se amesteci substanta spirituall a . noui a serviciului C.?fl1: i-l#.in IAev. sibcle: d. Roma. II. d.nt) d.D.CP.airi. o. pp.s (liiograf.L e d.RBor PRoF. loan Cassian. p. or ale Sfintului Benedict de Nu Mase.rTrnd. Trad.easurilor din ministiri o reprezinti Mezorele Cea- Acnd..Theologische '".llT:ti. ni d. istoriei bizantine..i"Ei.H Dalmais.Catholic Encyclopedia" (New York).Geschicbte d. Paris.L.. Paris. gi-au adiugat partea de contribuqie. i. XLIX. son bistoire.u. None.e noap r. Gcneraliz. Ai.r. . 53-476. 1907 (Col.p. llibl.ri d.2). Orandi" - (1963).ce VI[.po. Vczi oirssirr ra Tyciak. Sacris Erudiri. De institutis coeruobiotwm. p.r. modul de cd. La vie chritienne aw l-er siicle d'e l'Eqlise.. 'ir"usnleru' d'w IV-e ow X-e sibcle' d' sainte 16'5sru5irxe' d.e offenbarwng wntl die hirchliche Liturgie. cel dintAi.. ca SfAntul Mardarie gi SfAnnrl Evstratie. Oi"t o. Laud. in vol. liturgieiorientales. hrrnrs dans les €rudi) . Air. in noast. Le llrfuiaire. vol II ( I5a). Nachtlicher Gottesd. 119-126). 53-88.criti Qi gcneralizarea lor ln Pr latorcqte nu numai influenqei iiind rccrutagi in general dintre lc cxpouenqi ai viegii monahale in miilocul or de mir rAndr.es hewres. mai dinainte. red' dc P' 787 g'u' 1913' ruentdt (in rus.rdot.a IV-e h.culnrlui clcmente ale cJdui Bisericilor celor mai vechi din Ierusalim gi Antiohia.27).q Siml ori Sfintul Ioanichie cel Mare. Snrdiu pP.La pribre des heures".963). ln fin i. in vol. l)aris. col' 1262-13L6' col. ca SfA ierarhi acestor i de obgti monahale. 546-595' Teol. ascetic qi teologi. M. Or"igines'dw culte cbritien. ed.'des'connaissances religieuses". Paris.21 (125.Oi. Con'rpletarea nlrmirului Laudclor biscri. . II. fealt tcrtin. SfAnnrl Ambrozie. 1930 (extras din rev' t 'I'): h'civeacuri.I554-1557 gi t' XV. Vintilesct.tirile i .rrr.).er Katoksch in Litwrgih.cq .14' l. p?. martiri. I92I... 4BL-492 (retip. O dezvoltare mai (Meoc6 fn'..ain.. col.1ji'. 19-25' ^ -537 L..e istoria LitwrXhiei. '.il. 96I g. Sexte et i'ierce. de |' . .e Jeatc cassien. Precum se va vedea din capitole Duche sne.. in prirnele Bucuregti. A.+Z 1'u' qi vo[' XIV (1912)' p' 514 s'u' - i. Hind. hctrod.o..tf. pp' 347 -351' . Paris.bwch d. Moraruntba.-31ffier. Brniaire rontain.gX B*!.35).r*. Itous ieat.. cu ce mai importante ale vieqii lor spirituale.Collationes horis De C.'To!..Lex (Paris ).ilrca rLrruror celor qaprtc Laudc in pravila sau canonul oticial c{c sluib'i a tlisericii 611 s. 1940. lllstoire d.1947. V. de R. pr. La pyibre d.b. au contriteologice Influenqe sinagogal. t. evol buit toate . Batiffol. 33 .1909.. II.'. pp. Palest.e la fomoation d.e ffices Orandi. red' Bricout.0). L'Eglise en pribre. noui: 1941.Science et l(cligion"). Istorie Si sirnbol. 1396' L"frii. Eisenhofe r.. col'. XII. 8 I ( 1956).ition Apostoliqwe" et les docuruen'ts d'irittis.e bisericeqti este rezultatul unei multiple la ori. 1906. re2e. 305 I. Freiburg.. pt"tiq. (i929). cu spirinrl Vasile din.r. PP:21-39' ^ . incercd. L. prof. apostolischen Literaturzeitung". 1887 g'u' Acelagi.u. . Paris.53. in .BiiJ.i rito bizatctino).uiila ieasw"ilor lit lUetnrl d.i"qi. 527 1927 ' f.CaPadocia. Die geheiru. t.. Cu.:j.n.-Paris. Brlvi. Cirigirtetconstitutiond'el'office'M'D'.. Paris.A Acelaqi.. in vol. Warendod. t]rur BRANl$l'ti l. rcligicuscs).rtu Rctr:n sPt:clAl. ed.w Brniaire. la studiul separat al fiecirei Laude (cap. 1929.isrn silry ?Laudelor plicate). vol' XI V Z. suri) si luibei vor fi Laudelor din Ceaslovul orrodox (rugiciuni aritate mai departe. C. -- i. 1. M"ie"r. mai noud. Biron.rrt rricne. X.r. Anriocbe. in DACL. Steenbrugge. des scicnces fr. g. pi..)??")ae nzzr (Pavcccrnila)' 12 lutrenial. a III-a. ca mari in gi Iosif Studinrl qi Sfand Atanasie Atoninrl sau smeriqi monahi.a flcut dintr-o clati pcstc tot. Brivinire. pri.riala de slufbi cu care erau iormizarea rdnduielii de slujbi a celor gapte |irris.nd... 1895. Callewae rt.e IstoriaLitwrghiei. Histoit'e f .ntare anffinicri a psalmilor cursul laudelor biseri:egti. t.P.Lex Orandi".. la . 1959 (col' . pp' 101-lI5' pi a inlelor noi in a. ses oriXiroes.. LitwrXhia creftind. Histoit'e '' du (o (l s. i{. Les s/ns d. ba chiar gi simpli laici. llar.u' ibidem. |. ca mijloc de luptl impotriva ereziei ale SfAntului Ioan Cassian. Ldiitt II7-I38.. ed.qine.J'-"t' \ffu.i. Bucuregti.gardlrff. *r"iiiqi ! in jrhoo.!-ex "'" A.ierust iwt. t. episcopul Milaacolo... Ed. 1940. inci. I9II. I(ev.. (1960). col. 1929 (ec{.. parvis rottaanis ante Regulotn lan^cti Beruedicti.ne. ca Sfinnrl -E!. cu Zaitalter' in Ioh. Drt.es llre'viers. L'op. cat[. t. pp. 1963 (. col' Cappadnce.u Brhiaire roru. Paris. Irt. Pierre. d.64 in Lwc. in .

._ 559-560): sfirgit.-"t11 .L. oaptca inpace. r..1. 299299. indat dupi Linrrghie). Astizi. care se sivArgeqte in ziua de Rusalii. itiini.. p.cici Hristos fi{:"::!-::l itrrt gi zira cea adevirati.. i Vczi._col.Iar cAnd ziua se sfirgegte. lru c[ ani ajuns ia apus. urmati de Litie qi Utrenie.. mrrllirmim pdntru viala noastrl. cAnd ne rugim la ipusul soarelui gi al zilei din accst qi cci'em ca si risari din nou lumini peste noi. Litwrqhier (ed.".. YII!.m.nou.." Vccernici inseamni ci liudim pe Flcltontl cit.mbetei Patimilor.-a Ciprian. qi in toate cazurile cind Vecernia se unegte cu una din cele. trei Linrrghii:. fhri picat qi flri sminteali. Il ministiri. cit. Liturqlico. (ia Ghenadic Eniieanu.)'. trebuie si ne rugim.oa lui.G.r nrf.. cum Elltrtt tlicat ' .ient"r. Timpul slvArqirii vechime.lcrc. iar vara pe la 5-6 p. adici la s?irginrl zilei gi hirdzim lni Dumnezeu tot ce am ficut intr'ltrsrr. Vecernia se face in timpul dimineqii in urmitoarele cazuri: in Dumi nica Rusaliilor (Vecernia Lunii Rusaliilor. .ri. 35 (P. rrad.. luminii celei vegnice" . dator estc.rl llc rrrg..ii. cit. IVa.diri. 39 Qrad. CIcl noaptea este ca ull cici ca o moarte ne vine noui noaptea".r1r.. p. r. {t:cca.i.. in ceea ce.. cu I-i roigirii SfAnnrlui Grigore Dialogul (in toate miercurile qi vinerile din Piresimi. 1956.. mai aies la'bisericile de enorie. p.v.m. . VeCmce Plrinti bisericegti o puneau in strAnsi leginrri cu Cina Domnului qi cu moartea pc cnrceS." etc... rom.ni de rAnd peste slptimdni. cap. adici aproximativ ora. deci inainte de ciderea serii (iarna pe la orele 34 p. Vecernia se oficiazi dupi apusul s.c st'EflAt. 197 . cao.Dospte fintclc. XLIX.. Lrpi sluiba Ceasurilor. Vecernia se sivArgea dupi apusul soarelui. se face dimineaga. ll toet{ lumca. Ca excepqie de la regula generall. j.tc. l. rom. 4. implinit cu bun i. cuvintele gi faptele noastrc. cap. col..t". care in unel pi4i.|. 35 ri a urmiltoarc. pe care o gisim in scrieri din sec. la sirbitorile cu priveghere (sAmbiti seara. au avut loc spre seariT. vineri seara s-a rdstignit Pc crucc a noastri. Vecernia ne aduce aminte de ridicarea dc ln lcginrrl 'qi inmormAntarea Domnului... anunlcncilr sce dlttlnt ltisclici lHrlirrrl vcecu lntlir.:\9gi91u"i .. in ajunul praznicelor impiri tegti qi al sirbitorilor sfingilor mai importanqi)... 86 q.Sluiitorul altanrlui. p€ntru cugetcle.lrrr drept rnullumire ci v-a dat no"ptei spre odihni de ostenelile din_ timpul zilei". se cadc cI llrrrrrirr pintm toate cAte arir luat in curgerea acestei zile qi pentru cele ce am.. al7). de ex. dc cAnd a lrrcre' ri se are rnet.Ziua unui sfAnt cu doxologie mare (insemnat in calendar cu cruce neagri). XSq col...ziua unui sfhnt cu polieleu (insemnat cu cmce roqie). Denumirile slujbei cu istoria sfAnti a mAntuirii. dupiTipic' vremea sivArgirii Vecerniei este ceasul al zecelea din zi. Vi. ca dezvoltare sau extensiune zilei liturgice." etc. . lucemare). 34 .ri si mirrurisim toate cite nu le-amTmplinit. cuiernicie si gindeasci in sine gi cu umilir4tr str e Sale patimi. dup{ 2...sAmbitd seara (Vecernia duminigii).lA IlttH (lts. Sfhnnrl Vasilc li1. RAnduiala Vecerniei RAnduiala Vecerniei diferi.icare.4 (p.impi_r{ in ... afar ieqd p. care.. Care nc va hrrrrrl tB. de unde vine gi denumirea greceascd cea mai veche: l"rryuLrdv'(lat. in Vinerea Patimilor (Vecernia S6. 197:.oruneascd. 37. 1016 A): . nANourALA SLUJBET 3. . s pt ctrvint sc numc$tc dd.prive timpul sivArgirii. de aceea gi noi.tr.LITuRctt:.'Regulile ruati.. Scopul Vecerniei Scopul sau rostul rugiciunii de seari este si aducem lui Dumnezeu mulgumirc ttru ziua care a trecui gi si-I cerem ajutorul pentru petrecerea in pace a nop[ii carc Iorooie6. Sirneon al Tesalonicultti. la ieqirea luceafimlui-de seari sau pe la aprinsul luminilor.. Const. pentnr hrana." itiini.casc Ellpr. cl llil tZSir ilevlrlr .f1. Despre rugdciwnea d.q.A Cnptrolul III Vecernia n. cuvintelc lui ca o jct'tfd dc Pe. .rpll cc a apus soarele gi ziua s.carc. adici dupi cum e vorba de: gi solemnitate. ne rugim pentru venir^ea lui Hristos. tlttho'l s / Vczi. 4 P. BucureEti ll lf. Apist. precum Qtim. IV.: Sfintul . 258): .

AjungAnd in mijlocul bisericii. mai solemni qi cu cAntiri mai multe e Vecernia sirbitori cu tinere din cursul sipt'imAnii (sfir-rqi cu doxologie sau cu polieleu. incepe s5..Popovicitt." qi citeqte Psalmul CIII (. Et. -'' III.".noapte. pe uEa dinspre miazinoapte gi vine inaintea uqilor irnpiritegti. o.. i..pwlctictt litwrgicri (curs litogr.. vom st[rui indeose asupra rolului preotului. "' htwrgic. Ic.ntele rugd. binecuvAnteazi.wl (ieph.P. in chipul urmi... Triodwl sa:u Peruticostnrrytl .[rc sril ios.. III. 36 Vezi mai departe.. tn timp ce la strani se citegte mgiciunea de la sfArqinrl Ceasului al IX-lea ( Doamne. nAndu-se la sfirgitul fiecireia. iar la *fnnil sc cAnti dupi aceea .d. Purtitorul flcliei merge IttrrrAr-rarea in faqa icoanei MAnnritorului..la fiecare sirbltoarer2. 130.6. Mitrofanovici !l si colaD-r colab-. iconostasul) strana arhiereasci.. --' ) p. {t/z Numai citeva fiprce Mrtrotanovici Mltrolanovlcl ul'rorltxe.905.. aQezat dhr vrcnrc ln nrijlocul bisericii.td seara (Vecernia duminicii). Rinduiala Vecerniei sirbitorilor..tti JJnnNr.Slavi. tr . p. in altar preod r. termini cu ciditul. preotul. Despre Sntele 37 . trecAnd cidelniqa in mAna stAngi. avind capul acoperit (daci poarti culion). Teleaga Ieleaga (Tipicon.$min.l'lotALA Miri sinrpll." etc."' (vezi Litwrghierwl). se inchini de trei ori gi citegte in taini cele Sapte rwgdciurci ale lwncinil. iqi ia Litwrghieru. trage clopotul gi aprinde candelele. rAnduiala Vecerniei zile de lucnr. trecAnd printre i nostas qi strana dreapti. . p.. se cAnti €At {i ltl sirbltorile in prima stare a Catismei I (Ps. atAt sAmbitl seara. dirt Psnltire. Lttngulesctt.. sub policandru. intrarea. 1929..Rot. plecindu-se cltre credinciogi.") preotul . strigat-am. pe Domnul. unde rimAne pAni cdnd preotul intri in . l)upi l. Dumnezeul nostnt. in ministiri..tesrl. dupi care preotul. D. La sfirginrl ei. e ()f. zilncctiqor: .anwald. preonil igi descoperl capul qi imbiaci dtern (perdeaua ugilor impiritegti) $ dl binecuvdmtarea (.Seara gi dimineaga qi la .Slavi. preotul icile de enorie.lucire slujbei. ce t)runl1c. inchipuind unirea a toati [oi. Bucuregti. Veniqi si inchini.preotwl usile irupdrd. iese pe uqa dinspre miazS." de la. trad.ea) cw cd... in altar.lea. iconostasul qi icoanele ului de la Utrenie gi de aceea nu se cinti in ajunul it rlttrniuici ori luni seara.a. 331. despre Ceasw. ntilrtrrile gi stihirile sirbitorii la care ne aflim.. p. pe glasul de rAnd al Octoihului (linrlrrttir seara) sau pe glasul indicat de Mfucei (la sirbitorile din cursul siptimAnii). nu zice nimic rrlrrrr.Intra-voi in casa Ta. praznice qi h muri).").. Despre sf. Tezaunrl cii Ortodaxe.Tipicul 127.tor: stAnd in faqa SfinMcsc.elniya. ci rrrrrlai clirr falrr uqilor impiiriteqti. iga cum e cazal in majori bisericilor..Doamne. fiind :cclat de paracliser cu o lumini (daci vrem si dlm mai mare stri. B. i Mare.. Iisuse Hristoase.472 s.. sti cu faqa rrlsirit..57. preotul zice ectc ria mici.fapa Sfintei Mese gi inchinAndu-sel0. ocolind-o pe dreapta. recomandi binecuvAntarea din fa{a sfintelor ugi ca la Ceasul al IX-k confbrm pllcticii miniistiregti. suflete al meu.or. mai intAi rAnduiala Vecerniei sirbitorilor (singr-rra care oficiazi. I.). Bucureqti. a.p.. lyzy. ca cel dc I'. r(' Vezi Simeon al Tesaloniculti. 5. ()rtodoxe. p. unde... $i acum. strana dreapti gi cea apoi spre risirit de trei ori gi din nou strana arhiereasci.. sculA la praznice qi la hramuri). le termini. se inchini in faqa Sfintei te qi.i face cddirra rnare. a II-a.. Descriind in amS.. r' 57. In acest timp. itr preotul inaintAnd pe solee face cidirea mici.. se inchini de trei ori spre risirit. siruti Sfinta Masd qi igi pune din nou epitrahilul. 1..". $i acum. c formati mai mult din lecnrri gi se sivArqegte de obicei miri iu ministiri qi in catedrale.. Iar cAnd se incepe stihira de la acum." se face tohod. - prrnzrric iurpilriltcsc srru hrrrmrrl biscricii. vers.. P..Si se indrepteze rugiciunea mea.. nr:ri pxrgin dczvoltatl gi mai pugin solemnl este Veccrnia zilelor rAnd (dc lucnr) din cursul siptlmAr-rii. ies purtetori de lumini).. sau in timp ce la strani se cAntl ultima stihiri de la strigat-am. precum ne arati Tipicul qi Mineiwl :tiv. in chipul urmitor: lasi epitrahilul Sfinta Masi. 2l Liturghierul. Intrind in biseri preotul zice rugiciunea: . Ps. lJrrncirzl citir:ca Oatisrnoi d. fXri. Ltturgtca btsetlctl ed.".. La vremea cuveniti. r.nd la stranS. preotul zice ecteruin ruicd. vine mijlocul bisericii sub policandm. Tipic aswprasewi.A sl. 1929. pe uga dinspre miazizi.. Dupi ce se termini. In timpul citirii Catismei. DH. 7-8). lJalamace. la cap.epracticdktwryicd' Bucuregti. trece printre strana stAngi qi masl. preotul primegte cidelniqa binecuvAntAnd timiia.nunt rinduiala Vecerniei sirbitorilor.Pntur [.... 4y). la bisericile de mir). Il qi Ps. vers. mai pe scurt.. clrlarc. 472 !. nu se citeye catismi la veimi (dupi Lirurghie) 9i Duminica Tomii.Slavi. gi apoi. L937.ile linugice. Ottodaxe.. ctrlarc.a.m." se Iicea de ambele strane (coruri) reunite in rr'rrl lriscricii.). citirea Psalmului CIII. Daci pAnI atunci preonrl n-a atv'ut timp si mine citirea celor qapte r"r-rgiciuni.a. "-) p.. urmate de.Siavi.Lttul'[tca Lttutacca -Btsencu. p. 18) qi de L. l'rocopovlclu Procopoviciu (Ntualistica. ilord. SAnrbiti seara. se citegte Catisma intdi in trci sr{ri: la ficcarc stare. Gherasim Saffirin. ).Fericit bdrbatul. "' Cireqeanu."). cAntiretul sau par serul toaci (in toaca mare)..BinecuvAntat este zeul nostru. tnainte de Vec nie se citegte Ceasul al nou5. 1956..2l. \ oorce qr colab-. stAnd in. -_^-Y-()r"todoxe. II. stAnd cu faqa altar. slulind singur (firi diacon). ceea ce reprezenra Lln momcnt solemn (festiv) al slujbei. preotul zice ectenia rnare din faqa uqi impiriteqti.. cu capul descoperit (daci poarti culion).. clt t cru'c $-a flcut prin venirea MAntuitorului (vezi Simeon al Tesalonicului. a cidir3. Cireqeanu. pc analogul f]ri acopcriffIAnt.. 21 ).I. rom. p. iese pe uqa dinspre nord. tlt\l atAt cintarea stihirii precedati de ultimul stih din psalmi (.BinecuvAnteazi.ciwni. Apoi.. 1927. Aliluia" (de trci ori)rr. -trphcalrunt La.Bine este cuvAntatl intrarea Sfindlor Tii. (ltptcqn. Ccva mai dezvoltatS..M. cu care incheiem slujba zilei respective gi despre ca vom vorbi mai tArziue. se inchini intri in altar.49)." (inainte de.Doamne. Sibiu. precrlrn \lotualttt ca. [)rr1rA Catisma (sau dupi . p. '' . strigat-am.. CAntiretul (sau cel mai mare. 9.6. Vom descrie. se pleaci gi zice in taini Rwgdciut'rea intrdrii (. De asemenea."). pe larg.s'rti Ll't'u nc. rU) !r cel cle Liturghierul din 1950 (p. la Ve- gi in insigi ziua serbirii seara) gi la Vecernia din ziua Schimbirii la fali citim catismi numai daci cap.ivine."). 1926.. Fx.. [h lr ()tliuioirri... ll Ei Bucuregti. de obicci: . eo.l.. C. """o'-) vol. F. de fapt.".e rhnd. adici zilele sfinqilor care nu sunt insemnaqi calcnclar cu nici un semn. astfel: cidegte icoanele ti gi pe cele laterale. Rtsertcu..ia vremea" (binecuvAn rea) pentru inceperea slujbei zilei care urmeazi.. p.Fericit llCfs. A. daci este de fagi) rispunde: . ed. tl tinrp ce la strani se cAnti . imbricat numai cu epitrahilul. se cinte.Ci s-a int{rit mila Lui Ei a stihirilor cu. precrrm qi Vecernia de slrnbi.. depune metanie scaunul arhieresc (firi a se inchina) gi intri in altar pe uQa de sud. p.

indati dupi prochimen se citesc parerniite. Brtctrrcqti. intreiti (scurti) Apolisul (mic). pp' 33-36)' Apoi i minAnd cu cea a Floriilor). it aceste duminici. apoi cAntiregul ci .."vv LvL uur rostegte. .Doamne.. .'" al N troparul sfinqilor. ..e wsile irnpdrd. ctr stihirile gi stihurile ei. Tot dupi rAnduiala sirbitorilor se face Vecernia in zilele de rAnd din Si1 Luminati. ea are unele [rarticularitiqi care (intesc si dea sluibei o solemnitate mai mare gi pe care le vom din cap.Doamne. 2) Vecem.".Lumini.. deci...ii intoarce se Preotul de seari. Penticostar qi Ocmib) doui Vecernii: Wcem. al sfinrului de laMi de Dumnezeu."A...'cea plinim ruglciunea binecuvAnte ezi.0-a.. de trei ori.. slujba urmeazi dupi randuiala Vecerniei din zilele de din cauza posnrlui. drfl din altar. Psalmul CI[." il citeqte cel mai mare. . la Vecer.. .Acum libereazi.tcR SPECTALA pe solee. ra Enurnera la rAnduiala Privegherii dttpi regula dtn Tipicwl ware (inscrisi gi la inceputul LitwrXhierulur)."). 238'239) liTipicul clc G. Prin ce se deosebeqte Vecernia mici de cea mare | . sirbitorile face otpusnrl. Schirnbarea la fagl qi Inilqarea Sfintei Cruci. specifice postului.". despre (Jtreruie.Pace tuturor!". Prochimenul zilei siptimAnale.".Capetele noastre Domnului si Ie plecim !".... fiind lmbracat imbricat in 1. a l8-a. Stihoavna. zice: .. $i acum.T. Ei dintre 15 In siptimAna a cincea din Postul Mare. Troparul. tot dupd Ldlu care preofltl Doamne. seara la Vecernie se cAnti.. intorcnndu-se din nou spre r5'siri care citegte in tai &l!e.. din ale Invierii. ru.. l)ar la ministiri gi catedrale.i: .mAni in ristimpul dintre22 sept. la cele doui stirir6.. Dupi tropare. precum gi a zilei hramului bisericii.". c.Invredni Dup5. ilr p. cincea). praznicele impi- nl lX-lca (adici la vremea obiqnuiti pentru Vecernie) gi numai arunci cAnd urmeazi a l€ face Priveghere de toati noaptea (vezi denie).. La sfArqinrl paremiilor sau indati dupi prochimen....nistiri.tNlSrn Lr:'uttc. Slrbitorile mari (duminicile.in. 1936. pp.. aqa etlm am descris-o mai inainte.. inainte de apusul soarelui. iar la strand se cintdprocbirnenwl zilei sdptimini. dupi --TRugd.Si nu intorci faga Ta. Doamne. zicind: .fatil nostru" Qi ecfonisul respectiv. troparul praznicului respectiv de trei gri. Mese Sfintei cildirca in Cintlret-ul sau cel mai mare.. Dupi aceasta. continuend jurul gi cidind tot altaml. marli seara :ara Catisma a l5-a qi vineri seara Catisma a l8-a. p.. Ea se si. pe care o incheie cu ecfonisul: . aceasta. la Vccernia clin l)uminica lisanrlui sec de brinzi qi la Vecernia Dtrnrirricii Plrcsirni (ccl." nu se cAnti decAt primele doui stihuri (pe glasul inrlicttt de Minei). 589 qi .tesri gi rostegte ecteniahrtreitd: r. . strigat-am.ia lnare a sirbitorilor cu Priveghere este de fapt Vecernia sirbitorilor. dc aselncnea.. pani la prochimeq punAndu-se sti hirile de la .Invredniceqte-ne." numai daci luni luni seara se citeqte Catisma a 6-a." gi: . strigat-am.. Ectenia . se incepe Vecernia mare cu Priveghere...cum l1bereazi. ) uuPd PrgvLul fvolviL!. prclchimenul mare al Paqtelui: . cu faqa spre credinciogi. RAnduiala Vecerniei din zilele de rAnd.. dar la .. joi ' vincri.ia naicd qiWceru. prin ugile impiriteqti.'La lfllrqit (dupi tropare) se zice ectenia intreiti scurti (ca la inceputul Utreniei). preotul deschide ugile impiriteQti Qi zice: . Dupi Vecernia mici se ia cina gi tpoi."'cu stiluri mai plqine (numai patru).".Sfinte Dumnezeule.. dupl ceasul rugiciunile qi introductive. in seara duminicii S 'foma qi in seara Duminicii Rusaliilor (stihirile de la ..ve) acum.. la locurile respective (ed.. iar celelalte se citesc.... Vecernia mici gi Vecernia mare. dar pe glasul troparu al Niscltoarei r /. ( t (la mlnistiri. in Psaltirea.Doamne.. CAnd strana a terminat $i acum... iar continuS. irucbid. alternatiq cele doui mari. strigat-am. la strani se cinti troparYle...20 dec. Dupi . ed. de rand (unul din cele doui indicate mai inainte) Dar de la prochimen inainte. zicem.i^G.Se b. !..$i duhului tiu")..Slavi'. La slrbitorile care au paremii (citiri din cirgile sfinte ale Vechiulwi $^Noului Testa' went).tntelepciune ! Si luim aminte !". ui. Lr(ralllllg. La strani se cAnti acumstihoalTna. nu se zice nici ectenie nare.PREo'r PRor-.. in bisericile de fltir. Triod. ctt lor.uminI lini." (numai 4 stihiri).. zice: .Dat-ai moqtenire. poate sta Jos.. cel mai mare) citeEte rugiciunea .. nu se fiec Litie sau Priveghere. seara. duminica seara nu se citegte catismi la Vecernie. rosteQte (ori cAnt'i.Si luim aminte ! Pace tuturor !" (La strani: . in faqa ugilor impiritegti.. volod qi Ia Vecernia din seara urmitoarelor praznice: /oia inaltdrii. Vecernia mici nu se sivArgegte niciodati..rvaf/llerv .r. ENp Bn.S5. se toaci in fttnc'a cea mici (tochiqi). LcILc-Irc... Bucuregti.. vrrhod cu cldclniqa.".. strigat-am.sA... cAnd nu sunt paremii. marli seara. a I9-a1 miercuri seara. Tclcaga.'.." pe I0 (ca sAmbitd seara)." (citit) . preotul. 1946..u. unde Vecernia aceasta se face in cadrul Privegherii. rnare..Fie stipAnirea Tale binmecuvAntati !". a 7-a.ciunea plecdrii capetehr. l) Veceruia wicd a acestor slrbitori este un fel de anticipare gi prescurtare a Vecerttici mari.. apoi. avdnd ln vedere indeosebi practica bisericilor de enorie. lhr"c.... se face slujba Vecerniei mari.Cine este Dumnezeu. strii ori se cAnti .nunte: Catisma de rand se citeqte firi a fi intrerupti de ecteniile mici. Iui s$nnrlui la sirbitorii de doui ori. 120 g... dupi regula aritatd inLiturghier (vezi ed' 1956. . Iati deci Fhcma rAnduielii Vecerniei mici: llinecuvAntarea.. .La Vecernia mici. cu... strigat-am. In timpul citirii lor.cum libereazd. ci indatl dupl Psalmul CIII se cAnt. Vecernia mici nu se face nici in mS.. preotul cldegte cmcig spre sfhntul altar. .Fericit birbatul." gi rAtcqti gi sfinqii mai irnportanqi) care au slujbi cu Priveghere.. Dn.. noastrS. ficAndu-se vohod cu cidel pita qicAntAndu-se prochimenul mare. tlnd tot cu. 1in5. ... zicem toqi din tot sufletul gi ln felor]. preonrl stind in spatele Sfintei Mese. din miilocul bisericii."." qi celelalte rugiciuni introductive minlstiri qi la catedrale. p' 310. . 53-54 qi 316). ru .". .ei..vArgeQte numai la mlnistiri.$i qsurrr )rY\ ^ prazricele impiritegti. Sfinte Dumnezeule.qetul nostru) s5. cXntiretul ectenin cererihr: din 6tL4L) altat.. care au prochimene speciale in Penticostol. stihirile se pun mai puqine (pe gase). daci e cazul)..310.Qlavi. apoi spre credincioqi qi. 1978). dupd apusul soarelui. (vczi Rdndaiala citirii Psaltirii."' De aceea. in perioada Octoihului qi a Penticosse deosebegte de cea pentm duminici qi sirbitori prin urmitoarele amS. vwvv. rostind: dupi care intri in altar.. cu stihurile indicate in Ceaslov (Catawsier). Nu se face vohod gi nu se zic nici ecteniile de dupi vohod..pp. in toate zilele de rind de peste sipti." Qi celelalte). rimAnind inapoia Sfintei Mese. sAmbiti seara: troparul invierii glasului de rind. Daci. au de reguli in cirgile de euk (Mineie.... Tipiculrnare. lisAndu-se deci ectenia intreiti la sfirgit (inainte de otpust)Ia.Doamne..Doamne." Pe Vczi Triodul. htlului - - [()l . felon. It' '' Ve Itt I din t('rrrilt il l2'a. ceQte-ne.Doamne. nici ectenie mici qi nu se citegte (Jntism'i. La. ".

. stihirile pe 4 cleschide Sfintele CAnt."). Venigi sd ne in chinim. l.Binecuvintat este Dumnezeul nostlrl. Sub milostivirea Ta.. care se face de altfel numai ...." qi rugiciunile incepitoare torilor La fel ca la Vecernia sirbi- bi. Apoi. incepAnd de la .Slavi. intreiti.Si plinim rugiciunea noastri cea de seari.Acum libereazi.". care inchisc in tot timpul slujbei).min.Si se indrepteze. Troparul sfhntului zilei din Minei Si al Ndsci.".. La fel ca la Vecernia sirbi- torilor La fel ca la Vecernia sirbitorilor Caukrwl aclatrgi la sfhrginrl Vcccrniei o frumoasi rugiciune a SfAntului Vasile (.. indati dupl. strigat-am. Dumnezeule." qi rugiciunile incepdtoare Stihoavna. intorcindu-se cu faqa spre credinciogi.. .Fericit birb'itul. Apoi." Ta este impir{qia...Ci a nostm. apoi se cXnti prochimenul zilei siptimAnii indati se citeQte rlrgs.Ci a Ta este nostru.. rnnryi si ioi seara.tmp[rirre ccresc.Doamne.....".. Apoi: .") (ciriti in gi iari." torilor (cAn- bitorilor ] Troparele rAnduite CAnt.. lini. .." . bucuri-te.)'.A.N4iluieqte-ne pe noi. Psalmul I03 .. strigat-am..od.. RufiRti-vli pcntru noi Sfinqilor Apostoli.. I (dupi. . $i acum.. Preotul din (imbricat cu epitrahilul..Doamne.Nu se fhce vohod sau ieQirc cu cldelniga (de aceea preorul nu lmbraci f'clonul.." .... urmatl de ectenia cere [or: . Stihoavna (de la Octoih.". de citir bcnev<ll (... deci..Lumini lini.. de 40 de ori. in- rinduite (stihirile pe pe 8 ori pe 6) Preotul (La .. p.. rroparele. . ENE BnANr.wti..cum liberea2i..S1av5. ... cidind in naos qi altar (c:idind... Doamne. stihirile pe 6 face Apolisul (Otpustul) Uqi qi (din f"!" Sfintelor chise) Aoolisul (Otoustul (din faga Sfintelor Ugi.."..."..A ...cum libereazi..". de rAnd al siptiminii).de-1i cstc voia". . drepqi !" I) qi otpusnrlrT. Vecernia rlhc zilele d.... dc pe solee: .mAnale (cAntat) gi catedrale." Cant. '(uNrlsciitoare de Dumnezeu.. 14).... pe care preotul o zi din faqa ugilor impiritegti inchise.ptimAnale (cAntat) in m Prochimenul zilei sipti.Lumini lini.") Stihoarma... Psalmul I03 La fel ca la Vecernia sirbi- .Iari intreiti (din fala Sfintelor intreiti lr .tnvredniceqte-mi. ca de obicei.Si plinim rugiciunea noastri cea de seari.ciunea ..." Rugiciunea...".") (dupn.invrednicegte-ne... Drr.. fl indati lmbraci fblonul.+A.".BinecuvAntat este Dum- (din altar): Ectenia lor (. de unde..r.. dupi care )...slri I.Lumini lin'i.Amin.e rd.inqclepciune.Tatil La fel ca la Vecernia si... faqa Sfintei Mese): (imbricat cu epitrahilul.... Doamne..... dupi prochimen (din Tri.Amin......") qi mici (. stihirile ei....... Intru numele Domnului.y'. ale Pdresincilor. cu pace..").rDoamne...".wl qi Ceaslotwl): Paremiile (numai la praznice gi sirbitorile sfinlilor) Tabloul comparativ al rdnduielii Vecerniei de diferite categorii (la sirbitorile cu Priveghere Vecernia mare - VECERNIA ZILELAR (numai Ia sirbitorile cu iti (imbricat cu epitrahilu faqa Sfintei Mese) (din altar): Ectenia inrre(." rat) Catisma de rAnd mijlocul bisericii) Ectenia cu pace... .. iar finalul (incepAnd de la troparele apolisului) este mult mai lung ca cel g[tlrlrtrrit..") Preotul (din faqa Sfintelor Usi) Ectenia mare impirigia." gi celelalre.Tatil ." (cintat) Prochimenul zilei siptimAnale (cAntat) ." din ..Tatil nostru... qi anume: troparele Mineiwlwi se inlocuiesc cu cele 4 tropare drn Triod.BinecuvAntat este Dumnezeul nostru.orm libereazi.Cel ce este Itfnnil sc citc$tc ruglcinnca .. . dcschidc ugilc inrpiritcgti qi face Vohodul (icEirea) cu ciclclniqa..") si ne inchinim... Preorul.Bine clti cuvenrnt.CI a Ta este impiriqia.." (irl'Ceaskr). preonrl zicc rugr- .Si plinim rugiciunea noastr'i cea de seari.Si zicem togi... se citegte . 6llletanic.Lumini.toarei (din tenia faga Troparul Sfhntului zllei dinMinei Ectenia qi al Niscdtoarei Ugi) Sfintelor Uqi) EcUEi) Preotul Ectcnia mici (...") (dupl.. Strlpnnc Atotliitonrlc..m. Veniqi (iese in faga Sfintelor Uqi qi citegte rugiciunile luminilor) . t7 l.. nezeul nostm.... r[mAnc pAn{ la sfhrqit cu epitrahilul..".. Botezrtorul lui Hristos.y'. gi nici nu se deschid ugile impiritegti..".LrURc. Psalmul I03 cu stihurile qi Preonrl La fel ca la Vecernia sir..torilor .") Rugiciunea ceQte-ne..." . Bucurcgti.. crr stihurile qi stihirile ei. de la strigat-am.tnvrednic-ereri- Rugiciunea.. din faqa Sfintei Mese): .. cu stihirile qi stihurile 10..TcR SPECIAI.. strigat-am.." (citit) . $ ffipi cinstiti... Veniqi si ne inchini. vczi Ceaslov.". pe care preoflrl o zice din faqa lor irnpiritegti gi cu capul acoperit.Iari iari.Doamnc miluiegte".. se deosebeqte de cea a zilelor de rind din restul anului prin urmitoare particulariteqi (pe care Ie indici Triod. cu stihurile qi sti- hirile ei." Doamne. Fecioard...-"!"''"qt Pnucl'r'PnoF..nd." (citit) Prochimenul zilei s5.. 1945.'l Qi rugiciunile incepitoare Stihoavna......InvredniceQte-ne.. Ectenia cererilor (... .. sau din ceastov) se adaugd doui FB|'elnii. Doamne..

r!intitdat: .. este ei enorie)' ryndlx+i Gum.i..i h-r.-r*f..rin.: .J*. 1956' cr^.. . lAngi iconostas.^.r'Sfentului Aer"le. de ex....alrn*1i'L eazi.Hristos a inviat.Cine este Dumnezeu.. mai ilcs la oraqe).tnvigituri. Mare.e citre preot. vom pe care speciali.ih #. Prochiru.. dcr i. Apoliswl special al zilei: . Bictr. fiind cunoscutl in general sub denumirea de a d.t..-^x de ^.. Dumnezeule""' siml (. rru.""rf be. -. fic la vremea ei reglementari (dupi-amiazd...Doamne.".: Stihoavna.""a"..." se cinti dup[ prochimen. La sfArgit.Piresimi itt*ia d......ta""ieEe in bisericile de secitt rilor.Iosif cel cu bun chip.. DR.. Dupi .. nici catisml.: . in Postul seara rrrnratl de otpust) qi la'V.*:*:** indici pI Vecerniei Patimilor (vezi in Litwrghter)' specifice): -' - (sublinierile Schema rAnduielii acestei Vecernii'este.Cela ce pentru noi oamenii qi pentru a noastri tnilnruire.". l'r. in insigi ziua invierii..-. dupi care preonrl face otpustul Vecermer. este care prochimen. :: d::r-...^dar ritualul acesta este i.i.. in altar) Verugr sl ne ftlchi..{.Pace nlnrror ! Capetele noastre.Si invieze Dumnezeu..i. in aceasti categorie intr5..'F'ie nt mele Domnului binecuvi :"^ (tl t1. g".Ia r^ prima ctih -: anunie ------^.g miluieqte" de--12 .y'..Fie stipAnirea impirigiei Tale biuecuvAntati.."....".t. dupi Evanghelia. i. Preotul: .. 7-8.cum libereazi.: ..Ui. ENU BRANI$1'E Lu'uttclcR qi sti SPECTALA ciurrcir SfAntului Efrem ":1!j'[llii Treimr ori: Lgiciunea . Troparele zilei (.wrninicd.::. ectenia cererilor (.. in cursul anului bisericesc' mai importante Lin cursul anului bisericesc avem Vecernii liturgice zile tru unele randuiala obignuiti a....".r. spre lcarl (Ioan )OL 19 q. P"-'Tll: miluieste" . l'rcotul: Vohod cu Etangb elia.). rrr T-8.t.. nr... Prcotul: Ectenia mare (din sfAntul altar). Nu al zi special....u. pentru a se vedea deosebirile dintre Ultorito.. Treimi.r . Nu se citeQte nici Psalmul CIII. r"..").ior. in loc de paremii se citeqte Evanghelia de la Ioan XX..i. 9'u'.-.. drrn.").: ."uen.ill.". gi a zilelor de rAnd. [a cap. e" iir"Uiier... precedate fiecare de cAte un prochimen special).ll"' sritto. DoT{ a . biserieesc din dilr Tipicwl Tipicul ....")... -...cum libereazi.x t' .^.cernia d. cu miruirea credinciogilor. i Accst final se adaugi (numai pani la rugS.. Preotul: Evatcgheka (din faqa uqilor lmpiriteqti).r.Binecuvintat este Dumnezeul nostru").. a"fn " rAnduiala sfinyite' m'ai in'winte Dataril'or rrarte. strigat-am..." (vezi LitwrXhierul) .-i se face .'. Jeofiingi.").ti. eant. care se oficiazi in Vinerea Patimilor..ciunea Sfhntglui Efrem Sirul pentru care."nii cu rAnduiala speciali (deosebiti)..il. ..LuminI Itlrile previzute (. an.i..Hristos a inviat.i. (micl qi mare) (vezipp.."... cu Evanghelia..tei Mese.. p..or. iar lndati Und..").Rl'ii. cldire mare).: ..O... adicr prin rinri gi ceremonii care se sivArqesc o si ili.... qi scoaterea Sfil. schiga rAnduielii acestei Vecernii (cu sublinierea pi4ilor proprii): l'reotul (ln tonte wynintele larninate): BinecuvAntarea (... de trei ori. cu stihurile dinPenticostar (preottl cldire mare). sra"ti!-niitni it" attnr i'it asazi'.. deipre Litwrghia "-'.oxri.Preasfinti i.irea Sfiru." (de trei ori) gi stihurile Paqtilor (... sfinqite.. p'-404. se ..od. CAnt. in G sc bati cloponrl qi toaca dupi fiecare verset al .rohoJ cu stihoavr la iar se'citesc.6x "\' lurnina .. 40-4I).. Dumnezeul meu"'").. se di anului (. iir.. n-.lrn.gti.Duprinvi1drura din Lirurg-lriere' V.Implrgit-au hainele Mcle.'Lhwrghier.l'rsl'^"1: ." (citit). vecerniei sirbitorilor.nrra invitihrre coresounzitoare c i::. Ps' CIII (preotr-rl citeqte rugici.riir.. adici in iurul orei *-ll-V::tl?:"":u:P. l'rconrl: Stihu ile PaStihr.i'.. 4 (il mea ei reglemenrari.I)oamne gi Stipanul vieqii mele"'1')' :y metaniilc Qr CAnt. nticostar Ei Tipical mare (aI Sfintului Sava)..inil1a-Te-voi. : Rug.t:. care insi CAnt. cidire micl). 124. 2.ort. ami de inainte fie mlnistiri). Apoi obignuitele ectenii. in 12 limbi)2z.."). ii:'iiilil: Stihorvnci (.'"i. Stihoavna (firi.1'r. spune nimit despre ..Si^*]. Doamne." qi rug....." gi lltgilciunile incepitoare) qi otpustul Pagtilor.")21..fe / Pe Tine Cela ce Te imbraci iml Tine. SfAntului Egi. Preonrl. Vecernia zilei de Luni din SiptimAna Luminati se face in Duminica Paqtilor. Ecf.'rp. lrr mijlocul bisericii. Preonrl: Vohod.. in Tipiewl bisericesc al Sjhntului Sinod (vezi. in B....* . Cint.!!. cu stiohod cu Evanghelia.".Doamne. urmcazl rugdciunile incepitoare..r . invirinrra i.own inviere. ' -d. il:'ii'xrii i'.i-'. Vecerni" S'dmbetei celei mari. cum se face in ministiri gi la bisericile de frrri).. Paremiile (trei.r. ca gi cu o l^^.iirli nor*r"..nile to ate in CXLIV (.Lumini linl..".. Iati.'V.Slav'i'-.R...intele) : BinecuvAntarea obignuiti.Slavi Sfintei.. Cela.N4ironosiqelor femei."piiot a.. Treimi.... el simbolizeaza coborArea de pe Cruce trupului special apolisul rosteqte f"i qi p. pe larg.Doamne.i m111i).. . la Utrenie qi la Sfinta Lihrghie..." arc -'\I. cu inconiwrarea Si cdd. 1961.e d.ce ^^ ^^ ^:'^i* a" i" ..19-25 (la caEtlrale.b::-llll: Ga. CAnt.. Preoml imbracl de la inceput toate veqmintele (de culoare neagri)... n.rl rea Epiraftrlui rLc 'Prrq^lrrr'r de.*l -"'-il rAduiala obiq.Slavi Sfintei qi Celei de o fiinqi. . pe Domnul in toati vremea"'"r8' Ap'( ilffi. cu in@njurarea gi cidirea Sfintei Mese ca qi in roaptea Invierii. strigat-am. ci indati dupi stihurile Pagtilor. $i acum"'.p< cris mai pe larg i""-"" .i"i..^'ulol sinoptic (comparativ) schiqa rAnduielii Vecerniei ". Apostolul (preotul....ifi. mai descrie o..d. cu stihirile dinTriod (preotul. "i-pn.." qi . flcindu-se la sfhrgit sirutarea Sfintei Crtrci qi a Sfintei Evanghelii..Pnur:'t'PRoti.lo'. strigat-am.SI plinim rugiciunile noastre cele de seari...ntwlui Epitaf d.' de (vezi.. Preonrl: Ectenia intreitl (din altar)..("-S!nte. dupi care se cAnti ..: .tnvredniceqie-ne.yA.parirnii.i[il.enal special nl zilei (. Ea ne aduce Htinte de'prima aritare a Mantuitorului citre ucenicii Sii..uiti a Vecerniei duminicilor (vezi cu Liturghia Darut uneQte se tfi..'.g..".e rniercwn ft wrxen slard.. urmitoarea pi.ri {rrirr. rdnduiala ei se deosebegte prin urmitoarele: Preonrl imbraci de la inceput toate veqmintele (luminate) qi di binecuvAntarea ca h I'riveghere (..i-^ stihi inci dcvremc' Ei ii. F... (rn brd ca t in Preonrl (din altar): Ectenia mare. Ceaslov se adaugi aici qi Psatmul Triod este rinduit Pentm vremea meser' /-1" wsru.. -.. OAnt. in loc .. mai inainte). Tipicul in Biserica Onod.. il. fie citre amiazi (orele II-I2) crrrn se obignuiegte la unele biserici de enorie.".ii .". unor evenimente de cipetenie din viaqa Mantuitomlui' lrurilc ei...-Ap Mele..IIl.. cu stihirile din Tri.i. incepitoare..rni Qtihnarrni (.'.ipf."gin..a.* inmormAntare2o. l'reonrl gi cAnt. deci... ( yi fi ln*ebuinlarea lui fu cultul ofiodox. deci. urmatoarele: fie la 1. ir r-i.. prcoml rosteQte Dupi.tirea lui O*.CAnd ru nrni pc oc nrai vczl nral '" Vczi Pc l96l..i. .

.." qi Ps. In itceste cinci cazuri."). prin tropare care se cinti tr rlc sfl11ufl. d. de la omul vitt.rr. coborAt pe intre prochi ii Biseric5..SI zicem toti. inceputul se face cu . Impirate ceresc.ntwlwi Vasile de patru ori pe an (in ajunul qrcrii gi al Bobotezei. p. dc v.Lumini lini..trci.Cine este Dumnezeu.h'il.. iar la Buna-Vestire se cAnti prochimenul zi- +lh1l't'iol. prin doui ectenii mici laupl prima pi.: .']t... Accsrca sunt luarc clin rindtriall . fiind legatc de pomenirea mor{ilor din simbita precedenti. 25 \/^-: l^ cx. a treia.Si se indrepteze... nr. Ivlitrofanovili . Preotul (din sfAnnrl altar): Ectenia intreiti (."). Preotul: Ectenia cererilgr (. cit qi in Molitfefuic (sub titlul Slwibn plecdriigenwnchihr).. XLIII. . Durnnezeul nostm. tiind dcci lcgare tronrctlrttl tlitr rrrnrc.il. "( trciori). impirlite de asemenea in trei grupe.. Drr.. Sfinte Dumnezeule. particularitiqile ei in acest caz le vom lir rAnduiala Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite. cu stihurilc lt't t. in Joia qi in SAmbita Patimilor).). Veniqi si ne ir-rchinim..toare gi celelalte. in altar). in ziua Rusaliilor. .Bine eqti cuvAntat. sub formi de schiqi.rln)r1e.. Doamne. gi amune) in ziua Bunei-Vestiri.. aQezate ectenia cererilor gi impirqite in trei Brupe..parrar g. atAt in bisericile de enorie. ()int. apoi preonrl rosteQte) din altar. t.-:-.").. in ziua Rusaliilor. dcci.: Stihoavna.. l)t'conrl: Otpwstwl special nl sdr"bdtorii.irul prinrci prtrli il Prrvcccrni. patru (gi anume: prima.. Ziua invierii..pIe ruXdciuni (intpattite in trei ln. srrigat-am. precum qi ct LitarXhia Sft..'rrrrdc < uu lrri Moisc (clin Icgirc) Ei prin cAntirrea cclor trei tineri (din profelia lui Daniil). ectenia intreiti qi rugiciunea . in loia cea prin illrll rrcr lttrtr rrci prrrcmii.r/ vczi.l Sflintului Vasile cel Mare ....d ecteytii ru...r'1.. powivite sh"bdtzt ii)..Atnin. Doamne.. oftciaza.." qi celelalte. iar dupi al1ii.Lurrrini lin[. Mitrofanovicl. p. 1929. cAt qi in m. rugicir.: Rug.Cine este Durnne zetr..ici).. ..-:.. Tropaml ricului (. De fapt..Fericit birbatul. in |oia din trltrtilrrrr Pirtirnilor se cXntd prochimenul special din Trind (. Oirrt. .invredniceQte-ne. iar ukima rt' l. primele doui dintre acesrea contin .. 4..Slavi. pe care preonrl le citeqte .. La strani se citeqte Psalmul CIII... 1945.ni lonn. Hildne pitri.Hristos a inviat. de lelalte.ciuni. qi ecteniii. La stranl: .. in plus. se adaugi ecenia intreiti.".". unicii prin lungimea ei (a se vedeaLiturXhierul)..' . l)rconrl (in Xeruunclti.322. 15 l5 Parem[.ctenia mare..i cgrtrc cic cvcnimcnnrl. cele qapte rugiciuni din rdnduiali :ci Veccrnii alcinriesc o dubluri a celor qapte rtgiciuni ale luminilor. prin d. ( )rint.. smpe.. prur Prlrcnlfl. de la inceput. de doui rugiciuni.. dirr Oanr/rrtr. nrlui Sofronie al Ierusalimului sau SfAr-rrului Mitrofan Mirrurisitorul.-: l^ -.i 'l \'iulttl) . strigat-am.. 45 I lkrhofczci sunt 13 parerrii. V. din Penticostar. cereri speciale pentru coborArea Duh asupra Bisericii.. intr-un singur caz. Doamne. cu taqa spre credinciogi. rugiciunile incepS.Scoate-mi. stil.y. oficiindu-se in cursul dimineqii. fyegrinllio-lytheyae (Eg.._a. iar dupi a doua pi. Prochimenul (..rea pe care o gisim in Ceaslw la sfirgitul Veeste de fapt a gaptea rugiciune a lu- rlirr rinc'lr.. cu _ CAnr. ^-. cu stihirile din Penticostar (preonil. $i acum. trctrui ir... din Lbtnghier..riali Veccrniei.1 tttr se citegte).. din secolul IX25 2+8-ZSO).odulwi odulwi Si qi apoi trei ale praznicului.-a : . :.. cu stihurile gi stihirile previzute inMinei....r.4-7 (ed. a cl grrsca) n sunt tr:gicittui speciale ale Vecerniei Rusaliilor.Doamne.i.i oflcilti ii?iiilin slujtrrr..Si plinim rugiciunile noastre cele de seari.. f ltr rrirurtrl Criciunultri se citesc opt paremii. -giciuni se i SfAnta Treime gi se amintegte despre cele qapte daruri ale Sflnnrlui Duh. in'rtv. llmeazi apoi a treia grupi.. rar . gi ectenia micd. p.rea Sfdnrului Duh).. de trei rugiciuni. ca la Lirurghie.impirate ceresc."..Acum libereazi.rri." face Vohod cu Evanghelia.. tot de dour mgS.. Dintre ele.. langi iconosras. l'rcotul (din altar): Ecteda mare (cw cereri speciale.tjttrtul Criciunului qi al Bobotezei se cinti prochime I zilei siptimAnale. preorurl..Lumini lini. sau in Triod. Liiurgica. Tot ca Vecernii deosebite putem considera qi cazurile cAnd Vecernia se sivirimpreuni cu SfAnta Liturghie.).. Slujba are urmiroarele particularitigi: ...i i gaptea) surrr nrgiciuni alc serii. iar prochimenele obignuite ale zilelor siptimAnii se i icsc cu prochimenele speciale ale zilelor SiptimAnii Luminate.Pace tuturor. precum gi'de proc nea care se flcea odinioari (secolele IV-V) la Ierusalim.t. rn ltt . I).. indati dupr Liiurghia din minica Rusaliilor. iar celelalte doui sunt rugiciuni crtat'cil arcir picatckx qi odihna cclttr rnorfi. in loc de paremii.." etc.'." (vezi Litw. teQtr.. HNri BHlNrg'r'li [.. apoi prochimerii paremiile sirbitorii2T. 'crr" (Cririova)...e) ad.II. a doua este mgiciur. ?'. Vecernia pentru Luni dupi Rusalii (Lunea Sfintei Treimi). aQa cum se itt toate miercurile qi vinerile din Piresimi.iliil:prt alt<lr sltrjbc. I... deschide uqile tcgti gi di binecuvAntarea) ca la Liturghie (. ectenia mare.. in Piresimi. BinecuvAntat este Dumnezeul nostru. l)rconrl: Vohod cu cidelnita.BinecuvAntati este impiriqia Tati. Prcotul: Ectenia cererilor. rr:. Dupd rceste frumoase rugiciuni se datoresc Sfhnnrlui Vasile celMare2a..")i in Sinrbita cea Mare nu se cinti prochimen. Buzatu.ci nrari." preotul face obignuita cidire mare. la truna-vcstlrc lil('(lc Buna-Vcstirc se pun ltltal intAi ale Tri.ou..: Stihoavna.".InvredniceQte-ne. liirxl atribuiti tot Sfinnrlui Vasile cel Mare. stAnd in genunchi intre ugile impi rugiciuni (molitfe)... ed.. OAnt. dupl care indati preonrl roste$te ectenia mici gi se ini.. Doamne.rCela ce din pirinteqtile qi dumnezeieqtile uri.Cine este Dumnezet. e veqmintele. in timp ce preotul citeqte rugdciunile Vecer(fir a[tar)..loca sancta... In aceste cairrcepunrl Vecerniei qine locul primei pirqi din Liturghia catehumenilor (pAni la xlulcu Evanghelia) qi prezinti unele deosebiri faqi de Vecernia obiqnuiti. preod imbraci de la inceput toate veqmintele.. atunci cAnd acest prazuuclc in zilele de rAnd ale siptimAnii.: .". dupi care indati se cAnt5.. a cirei rAnduiali S{si1t atAt in Penticostar.. Prochimenul (.itttre wsile irnpdrdte5ti): Cele fa.ghierwl).).). unde fdcea slujba Vecerniei'5. iar in ll1 SamData Simbita Mare. Cint.. cit... dupi p'l'rrtdl nostnr. Toate aceste Eapte rugiciuni se disting prin remarcalot lirtrrrrrsclc de fond gi dc forma...".r.. .l)Rno1' Pnorr... (Ca1. littii... cAnd se mergea de la biserica de pe Golgota la Muntele Mislinilor.rilor rnni inainte 1finpite. ii. citegte qapte Se cAnti prochimenul sirbitorilor mari (...Invrcdnicegte-ne. Ea amintegte de pogorArea sfanrului Duh. ')Y:ri. 717. Prcotul: Apolisul Pagtilor gi miruirea credincioqilor. CAnt..inistiri.rttrl : Evangh elia ( c'lintrc ugile impiriteg ti ). lo Y"1r.rt. se adauqd .. are. iar la ieunl.eri!. impi4ite in trei grupe prin tropare cu stihuri. :. P rcr... ZO+ gi'1. praznuit (Pogorf. dupi turghie. in (lclcl:rltc. ficandu-se totodati miflociri pentru mo4i. . cu. (cAntat).U RG I(]A SPECIAI"A Sfintei Cruci gi a Sfintei Evanghelii.". CIII (preonrl citeqte ruglciunile luminlhrr..rni (a dotra. an. 3.r7 tritri la orice Vecernie. Vcccrnia se uneQte qi ct Litwrgbia Sft.iili. rf 'de Ex.."..7-8.. in timpul Psalmului CIII.rul rlirr zi itt lrriarc clrc ar a. Dupi prochimen. op.. F. rAnduiala acestei Vecernii: Itrcotul (in toate wsrnintele) :. cidire mare). Vecernia se poate uni cu LiturXbia Danr. .".".t. Astfcl. I)upi aceeagi rAnduiall se face Vecernia gi in celelalte zile ale SlptimAnii Lumina ctt deosebirea ci nu se mai citegte Evanghelia gi de aceea vohodul se face cu cidelni ca la slrbitorile obignuite. .. Oqrtrsnrl arc o foruruli spcciall. Pre Du cAntat. qi ectenia mici.. Nu se citegte catismi (deci nu se cAnti nici .lirrtrc clc csrc rttgilcittttcit clc lit st'irr.-) pp. Hristoase.. impirtlte rmPa4lte cle de asemcnea in trcl trci gmpe..i.. La.. adici de luni gi pAni vineri. Capetele noastre.

zile' n"i.a . prin rugiciune..liiir. rlirrlm venirea lui Hristos. I "ai"i"Jsi . sau in taini flcuti... despre Istorin Litwrghiei) respectat "-.p. apoi si mirnrrisim toate cete nu le-am implinit. 46 1929.'a ttir'rrfiri aprins la vreme de seari le aducea aminte creQtinilor despre .i. prin rugiciune smeriti.. mai intens decAt noi.Seara (faceqi rugiciuni) drept mrrlt-umire (Iui rdczeu) cI v-a dat noaptea spre odihni de osteneala din timpul zilei"3t..rcrcr qi Botcz.ai.r. 4): .. D-umne^z:+^""::ry"'"' i1Hristos"'") CAr]t. intru astewtwtur"ile trc vd cd. citite de preot in taini la inceputul Velci (a se vedea textul lor. Stipinul viegii qi al morgii.." (vezi mai departe. In momenttrl dc r{scruce dintre doul zile consecutive din viaga lor. I4).A prlrtca c{c Liturghie.care sftntwtui loy.. Ascmcnca gAnduri qi stiri sufletcgti triiau..jertfl de seari". .i.i"ut". de ftdrrl e Bisericii primare. cici Hristos este soarele adevirat gi ziua adevlrati..ll.. Cici cugetarlsl. ilr.i li"ai*n il. de aiunare...mai de ajunare. crtecfonisul . autorul anonim alfuenirninnpostolice ii indemna pe creQtini: . IV.'O zi trliil ne .:?:! r-re ..qtl. fie prin cuvinte... Ideea aceasta o dezvolti.. a nu pentru *Ji.345.-p..prochimenul..ITTI RCICA SIE(]IAI. ca. seara reprezenta peninr ci ntr numai incheierea unei zile de munci. creQtini: lumina.o. CIII (preotul citegte ruglciunile rrilor. cici Bccca s-a gi spus (Ps.rqr. Dupi cum am vizut..inaintea Domnut'.it vieqii noastre.. Crl ce ne va da harul luminii veqnice"2e.uurLc ' .. 560). II. ti"a"b locul pergii res .: --cu stricteqea C" ..'i se cAnti . ncopul Cartaginei (t258): .tle.. o pre (pAni_la qi Vecernia dati cu ea a fosr atrasi la ora diminegii zilele de a din a Liturghiei introductivi gi odinioari gi care consrituie acum Partea. $i apunAnd soarele qi rqindu-se) ziua lumii. to llr ttt ( l..i. XXX. 258). de aceea ruglciunea de sear[ era socotiti ca o datorie de ilpgenie a vechilor creQtini qi ea avea. Dtt. tfu toate trebuie si-L facem pe Dumnezeu induritor. l9). cu stihurile qi stihirile respective mare). 5) qi care nu apune niciodati.: .. l..rrl i)ornnultri. 6-8 qi Lev.. printre cei dintAi.. el cipitand o semnificagie noui.t *"tt-:1i11*!3t-tl "-ir-rt.{i. col.ma. ireversibil fatal ealt+ o. (preonrl.i..iiria"iiiii qh. p.p. lumineazi Pe tot omuf' (In.Ci sfint egti.. venind in lu1ne.iryi zilele ftrr ajunare.CuvAnrul (care) htttriu... in altar).. t.Binecuvintat[ it-.i.. t.u r..rtimarc. Ps.l'. zilele in sivArqea.: .. ajunarea..iiitt' trilorul (in toate CA. in viaga lor religioasi...pe cele ce zice1i in inirruile tlflstre.. in. 1016 A). YL..ili'8|.Cand ziua se sfArgegte. in cea mai mare parte."i:ii. ci .. vorbind despre datoria creQtini a ruglciunii de seari.. Vobod. I. lirltc.in. ori ascunsd in inimi. qi textul qapte rugiciuni ale serii (ale luminilor).. I...v-aqi botezat.teau datori si aduci lUi l)tunnezeu."iiirl "':'ybi::. se Liturghia cAnd o .".r. . tt ' este impiriqia. V. inparemii). SfAnnrl Ciprian.. ci ari. I9).inLitwrghier). in plus spre s . in toate cazurile mentionate..CAti in Hristos.rl 35 (P.iilarticularitiqilor): ritwrshil..-r oi"t iit. minca nimic pAni dupi Crasul al IX-lea sau dupi Vecernie.f ..J-i.i" si1" i'1.'tot diminea a.. respectiv Triod. ldcilc Sfhntului Ciprian gi ale SfAntului Vasile despre scopul Qi semnificaqia ruginii dc seari in viaqa religioasi creqtini au inspirat. I leesta a trecur qi in viaqa religioasi a primelor generaqii creQtine. d se implrtdqeau qi apoi puteau minca (ve-zi qi Ia .: .fi..se^ u"n"d"f cu'E.. la cap. care raportau toful la Dumnezeu.apropi: i-a flcut intotdeauna pe i" .cap' inainte sfinqite)'8. )CXIV. ISTORIA $I EXPLICAREA VECERNIEI 2. Mccistcr.nqi a timpuJ"r. i*. paremiile (dinMinei..t.460-462) explicl. J.ila buudiziumle ltizantitto.Sfiutc Dumnezeulc"'" inainte (ln SAmblta ir'f..) qi inainte.G.oanghelia (intrarea slujitorilor in altar).i.-I ceari.'iete-'ciruci cazuy.Scopulqisemnifica$areligioasiarugiciuniideseari in viaqa n sfarqirul zilei qi apropierea serii sunt momente de popas important al qi.ue a iiturghiei catehumenilor din celelalte 9.. SfAnVasile cel Mare spunea: .l)rrtx:'r' PR<)tt.sivirgirea istorice cor ghici scralc (snr clriar n".prin aceea c1 gyllmentele " s-alr Domnului) Invicrea gi Cina Petrecut rloaPtea i. IV.[.intunericul nu a Hlprius-o" (In. CA. ci gi incepunrl unei noi zile.r. creQtinii Bisericii .. p. ajutorul pentru trecerea in Facc a nopgii care se apropia.i-pul..Lumini tie. linrrgicc.. Aten. innrnericul nop(ii care se. ' B.Amin. 'r t llilt :.ro r. inspira gi caracteriza -rugiciunea. Esenirccstcia il constinria ritwl aprind. ofi. Liturghia se sivArgea spre searS'. Preotul (din altar): Ectenia mare. insoqtt oe canrarca . be dtfel. se cade si multumim Pentm cAte am primit in curgerea zilei aceleia gi pentru toate cAte am implinit cu bun . fie ci greqeala noastri e cu voie..ecti.Doamne.n (ct1*.lina. .*i!r.." (in Se-bit' Patimilor: .Ciqi obignuite. ale Linrrghiei Lai". 2s Oan<>rrisnrl bizantin Matci Vlastare (Sint.-. pe-a"i. Cu un veac mai tirziu.. ttlicii in faqa perdelei din Comrl mimrriei (vezi Ieq.lpra celor trecute e de mare folos. liit.Ni se cuvine a ne mga din nou la apusul soarelut gt la r$inrl zilei. alcituite in cea tliu'c parte din foqti evrei.. I.riir..rcioqii. mai impirtiqeau in aceste . pravila'uadilionali a aiunirii nu s-a mai rri. clc lir ..ci spre se ri. tiuti BltANt$'ll. ca si nu cidem iarigi in asemenea picate. pe arunci liturghia .".-"-.1..)c fi.erii si aVzdrii sfesnicwlwi cu lwwini.L. p". flri voie. constil unirea vecerniei cu Liturghia. care...r cea adeviratl gi Care.. in faqa clruia rl irprindea tim'iie gi care apoi trebuia sd ardi toatl noaPtea . XXVII.. Descrieri vechi ale Vecerniei ()hicciul de a sfinqi seara printr-o rugiciune sau slujbi speciali exista la evrei. cAnd ne rugim gi cerem ca si vinl peste noi iariqi lumir-ra.i.. ori prin fapte.'-3fi. Cam in aceeagi vreme (secolele IV-V).ni se alu acestea zilele in Cum Vecerniei' vremea dupi ai-in. ca pe o .. o semnificagie gi o im- Preotul: Preotul: Ectettia wticd.|. 4 (P.. il:t.Sfiute Oo-ror. pe care . ei se sim.il (iir.. i ..chidm.. Tatilui"'"' iesrnintele): cc:r.ifniia. col... la moarte. cu Etanghelin. Originea ritualului principal al Vecerniei. ofranda laudei lor de mulgumire pentru ziua lnehciati gi totodatl s5.t. XXXI. 41 .")' lr"'i*t'i.gtlli.iTi:l-!i::t tdentificarea lui Hristos cu Lumina spirinrall gi vegnicl.'iar gindul mogi! qi de Dumnezeu. FOrtirn[i deosebitd.

--Di. iT"ll s (hle mai vccl'ri lo-h)vltologhiu l3nrberiniXrec manuscrise dc clrqi liturgicc carc se plstrcazi (ca dc ex. Sf (Aqezimintele .^i-ir'^ spirituali adusi qi pentru cea zrlei a nanrrali ru lumina cx amintt (ein)'uluroq de seari" . cap.pp'..i. iar manuscrise din secolul X inainte ne dau gi alte aminunte din rdnduiala Vecerniei de odir-rioari.'.35-37 1om.oiilo. similar..^.").'VIII. 1i Q9fr9$e. pe care lumea o avea atunci despre Dumnezeu qi care se intemeia lf. lloma...'in multur de laudl lui Dumnezeu aduce de a creQtinilor obligatia iar" .*en" patimilor. adici in CinstituViite apostolice lor Apostoli) din secolele IV-V38' tnfor-aqii interesante despre felul cum se sivArgeaslulba de seari la Ierusalim. Il. 1865. ..entwn gi bireri. la Hildesheim 1968).lei rtlnttve ot+odoxe.. ".1)t1_ Doruini anume Teitaru.R. cap. iar preonrl ii inchipuie acum pe primii oameni. Siru.'. lf€ el srrprascriere (titlu) . (.bune foarte" (Facere... dinainte. i"fbrmagiile date de acesre izvoare.. a lucririi prelucrare o d.T..beste.. (P.wl seara. sluibi care prezenta multe analogii cu cea descrisi in (alias Silvia).rl.asisti al Minrstirii_din Nil [^.).a'rrinzAnd sfeqnicul.P. inJwris ct nnrunneztfl.1. de la creatie.G. ilr desfiqurarea cirora domuea inci improvizaqia CurAncl irrsl s-a cotlstituit uir rirual intrebuinqat peste tot. XrvI.-.rcrttrdg borueprudq). birbatul. la Vecernia de sAmbiti seara qi Y\I.-i.BinecuvAnteazi.1:: pr.. 33I-334.i. ca la Privegherea mi. i. in epoca de inceput a istoriei mAnruirii. Cam'in aceeagi vreme_.Doamng CXL Psairnul i"e. 73 g (P.' SPA.. I' col. Chiar de pe vremea arhiepiscopului Simeon acest gen de Vecernie solemna iegise din uz mai peste tot.II. Simeon a mai descris qi o rAnduiali mai dezvoltati.. I. din sPA. cea dintAi descriere amanuntiti qi explicare a Vecerniei din timpul siu. ed. -^rt.. id Laetarn. la inceputul slujbei.") arati ci.-l:^^^^-^: --. r.gi rrrult pe amintirea revelaqiei primordiale. dar avea in plus unele antifoane.... 'ltrruliarr amintcqte dcsprc obiceiul aprinderii sfbqrricului aJturlrile dc scarl pc'tru'rugiciunc. Sinod. :ip . Tine".PnrioT Pnot'.r.i prin anii aso-ags.tii.orb"qte deipre un t. p. suflete al meu.. care ests Rd.it ualnvt (69-2) vor. t. Itsllnrul CIII (. din aceeaQi Bru (cart. BNli BltANl$'l'li Lt'runc. 3. cere irrsotea rinrl aprinderii sfeqnicului rY ." o iarrd. 3t).. delpt'c liurnuseqea qi minuniqiile firii.crt-Orcatorul la inceputul unei noi zile gi de aceea i se mai spune gi psahnal introl)rt^prc dunnezciascarugticiwne.irttI.A inctl clin vcircul al dsilca. ei o p. Biserica l-a gisit potrivit pentru preamirirea lui Dum[1E/.. cu'rugiciunin}e.'LiirrAirion '* t Aposrolique d"apris les ancirnues versions. in cadml ciruia de seari.Ieronim seari"3s. Ea urma schema obiqnuiti a Vecerniei.L.n (caP...a1 anJui'600. avea ca temi' pr' pri..i".eon al Tesaloniculwi ne dd.. 25)36.qtin. Pc la ir-rcepurul secolului XY...". simnirile eide cilltorie la Locurile Sfinte3e. Ircotul di binecuvintarea de inceput.odiceea "--ilil"il (can.t irr rai. f*"r.".1ouili de p' 100' 1I bis). hoitc. Feryilrl. dinainte de venirea MAntuitorului. Vecernia evoci cea mai veche din istoria sfinti: epoca Vechiului Testament.. o glsim apostolicd' Tra'dl?f..rnii'd. et trad' de et " P. inainte de ciderea lor in picar. cu varialiilc ci de timp gi loc. cu rinrl originar qi central al aprinderii (antifo-ane). adici vremea iei nedepline..ri"la a slujbei de searl.... aqa curn se inflqiqa ea atunci cAnd ieqise din mina Eltlitrlrului gi cind toate cate {Icuse Dumnezeu erau. htbologhiwl qi Tipicwl).. prin cAirtarea imnului.Uri aminunqit ni ie discrie rinduiala sluibei de seari in. B. pe cAnd ugile impiriteqti rimAn inchise._1"p 211irt e1ie.rlui rugiciunii de seard. iphraem II Rahmani.Acum slobozeqte. Apologrriturn. La. de sale ca. din cauza lungimii ei excesive gi a lipsei de cAntireqi buni.i"r. I eoirtribuit qi apariqia ci4ilor liturgice tip'irite (Ceashtwl. Sfuitei Waya arflt SfAnnrt Grigore de Nisa.in gen Ei cantili de imne qi de psalmi -i"ii". deoarece altarul bisericii inchipuie tGt'ltl satr paradisul. c5.985.ii. Ea descriu.r-iraJJp.u :. 1971."). 1. cu miiestrie..tre strigat-am (. notivcatr tiragc. tcs uar 5z ea.ntdri (&o.q sPF.ind. in :y9""1 90."qi categorie .Pentru facerea lumii".. cilugirul Ioan Moshog (viitoml P]tr1arh.L."). * "Ifi. 188-9'u. J. h'orru. ). pe Domnul..a uniformizarea rinduielii Vecemiei. pe care o reprezinti aceasnlujbi. r. I.... 2-e (d. ecclesinstici Grqecotwrn tt 4tt . se deschide numai duern (perdeaua ugilor r{tcqti).Paris. Fiecare dintre ele aminintimi furfi sau simbolizeazi urta ori alta dintre perioadele sau din momentele qi faptele cele i insemnate ale iconomiei mAntuirii.t tlc fhpturile Sale.XXXII. rom. de J B.. 1968 (SC' o". de la lflrqitul secolului XV inainte. col' 205 'a Despre SJhntul Dwh' XXIX. III lui I tt.. Explicarea rAnduielii actuale a Vecerniei Partea inmoductivi. Din punctul acesta de vedere. Bucurc. sd adrrcl lertfl .e la incepwtul Wcemiei (. 336-348.ti. IB). Codice336 din Biblioteca Vaticanului.e biruecupd.")ao.r.. adici la fr-xarea ei in forma pe care o are azi. 540 A)' A)' Introd'' trad' p.^: Urr rinral aseminltor n: transmite qi un alt document... " rirualr. Caracterul nedesivArgit al revelaqiei din acele indepirtate vremuri este simbolir1i prin f"pn l ci.. In afari de vecernia obiqttttit{.. t. in Psaltir"e. de Toma TeocloresEtlt'l tflhtat Nt4tra tuturor dogwclor credin.iei cw cd. toate cele gapte Laude sunt puse in leglcu istoria sfAntl a mAntuirii neamului omenesc. in ajunul duffirricilor gi al sirbitorilor mari.. providenqa sau purtarea de grili a lui Dumnezeu frt.G. Epiiola '5 (SC' dd. tip. in timpul cit erau Itte.. dintai desc. din altar. Egeria sau Etheria apuseani peierina .-:r^: ^: ^^. i u* trii.i).. p at r lrr Slpu. 1899-1reed.259-260)' Cart. la aceasti rAn riala flcea aluzie gi sinodul ffiili"t*. inchipuind astfel cunoaQterea lugiti gi vag5. io P(rr(. 135.{i1 iiiAiiijl. care era absolut identicl cu cea de azi. a Vecem. ^^^..ntare d. -r ten.. 214-229.BinecuvAntat este Dumnezeul . Pitra.multumire M {XcrOtoticr) cel M qi Vasile Sfhntul cit Macrinas3. in trad. care se ficea mai mult Ia ministiri qi catedrale. 875). omenirea nu Qtia altceva despre Dumnezeu decAt ci El existi gi ci e Unul r. col..al ueilea document.ri"lilo. DR.C".t peiltru zilele de rAnd. il 4p.Lumina linr. fiind combinati cu Litia.r pol rq texte ladn.pp'259-26O)' cap. Paris...i.uln d.( )tAt.^r.---..p. 1864.in t . De aceea.1. in altar (vohodul de astizi).]ir.. ririlqd altele: ig5e cuprindea. [. acolo la tt3!bl_-: Sinai. t' )fiII..35-37 (in trad. 40'l'crvcstirca lul lom Moshos si i hti Sofronie.nlstilGrtsci de azi. pp. cot. care. ne vorbegte despre crea(ia lumii. cdt gi pentru cele de sdrbltoarear. 39 (P. Precum am spus.qint"zilei.o-[rp""a.rl. Bdicir grupe de psalmi cAntaqi antifonic. pp' 220-221.."te[e -in aqa-n c. rom.i rte. care erau. sAmblti i. din care e[ citeazi pe una o indemna L*g#... Mainz. el Itlgrilvcritc totodatS.... air"j secolului itrt. care . vedem ci in a doua jumitate a secolului r. Paris. Btf."il" nici 12 d.. introd. secolele VIII-H) ne trans- nlir rcxml rugiciunilor citite astizi de preot in timpul Vecerniei.

..427. vremea de dinainte de venirea MAntuitorului.lozrt. adicd.IX.. strigat-am. atet la ittnca cic scarl a evreilor. de aceea Liturghierele noi au preluat aceste rugiciuni aQa cum erau aQezate dr.l spHcrALA zilci: npoorprordg ryo]upd6..qttiiNor.re preotwl le citette in toind.. versetcle sau stihurile din Psalmii CXL.Tradiqia apostolici" a lui lita2. in accente duioase qi impresionante) sradc riltricire qi de dezn'idejde a omului despirgit de Dumnezeu. Astfel de versete servesc drept introducettiltirile din rAnduiala Vecerniei. Dintre cele qapte rugiciuni ale luminilor. Ylll. Cntisrcta d. de ex. de la inceputul lJtreniei.59. r-r<>ta 8. cintate irmologic inainte de fiecare stihiri. fiind citite de preot in timpul ecteniilor rostite de diacon (prima rugici lue se citea in timpul ecteniei mari de la incepunrl slulbei. ea seamlnl mult cu ruglciuni corespunzltoare din rAnduiala slujbei de seari in vechile RAnduieli bisericeqtia3... ele sunt in numir de qa tc. cintaqi (citiqi) . Ritualul vohodului (ieqirea cu cldelniqa). €ltit'crt l)ornnului in lume este simbolizati mai sugestiv de ritwalwl yohodului de Itti.d. adicd psalmii care se citesc la Vecernie dupl ectenia mare (azi lriri la Vecernia zilelor de rind). precum zice psalmistul: .ideea originaprrciinql. 818). cine va suferi ? CI la Tine este milostivirea !" (Ps.2).: -: dimiclati de lui de teit a se aduce ofrandi de timAiere seara qi altarului in semn de ispiqire a picatelor (Ieq.psalmul CXL exprim5. venirea Aceluia care este gelul ultim al istoriei mAntuirii qi in Care lnrplinit toate aspiraqiile lumii precreQtine qi toate preinchipuirile gi simbolurile Vcclti.. ntiri alcs pentru ci in vcrsetele20-21.. sirtt hucpritor (irl Vcccrrrici rii totoclat[ al nrirnuscrisele vechi. unde citcqtc (in taini) rugiciunile luminilor qi de unde rosteQte apoi ectenia mare. cAt gi in toate rinrrile liturgice creQtine..nd. a doua. impreuni cu ii urmltori. comitent cu ectenia micl de dupi. CXXIX.u. comemoreazi gi lic invicrea Domnului (la Vecernia din ajunul duminicilor).. la incepunrl slulbei (in timpul citirii Psalmului CI[). despre ca{e _vo vorbi mai tArziu. apost.Donnatce. CXLI.il. ca gi cele de la Stihoavni. fie praznicul reirr. patriarhi qi prooroci. precum qi ideea de pocdinqi. care se cAnti la incepunrl c. rotn.l. totodata. De aceea. Numirul lor este in raport cu] rlc inrportanqi al fiecirei sirbitori: la Vecernia invierii (duminicilor) se cAntl llllrili.ttr thptele sfinqilor sirbitoriqi in zilele respective.rtt.qdciwnile pe cf. care se repeti la sfArginrl ps sc vgrbcqie gi clc apusul soarelui: .r srlrtr:itorilor. lu6..in acest moment al Vecerniei inci din vechime (Ps. Etllririlc dc la . flildirca de la . 'ilccasta ar fi. aEezate una dupi alta. Dn. E menqionat ca lrsalrrrtrl propriu qi caracteristic al Vecerniei a) tlirr rf.. au fost gn roate la un loc. 37. p. i^rr faga ..a. in ele este vorba de lumi spirittrali a cunoEtintei de Dumnezeu. XI. Doamnruc. t.Soarele gi-a cunoscut apusul siu. adici ieEirea cu cddelniga satintinrea micd. col. intim legati de rugiciur-rea de seari. clc cx. 3) exprimi.". rorn. Pentru ca I sit rimAni liberi qi si poatd rosti ei ingigi ecteniile rostite odinioari de citre dr clupl impuqinarea gi disparigia treptati a acestora din serviciul bisericilor parohiale. Iesireo preotulwi din altar gi riminerea lui ir-r faqa ugilor implritegti inchise.sl ld Vczi in urmri. 426. trilc Legii Vechi.idirii.--^-^. compuse sub inspiraqia mAntuirii realizate in 'l'fttrtruent. irrcrederea omului vechi-testamentar in mila qi indurarea lui Dumnezeu. izvorul gi dreptarul snlc spirinrale. lit Vccernia sfinqilor mari B. tonrqi rAnduiala ei anti.. . care se cintl dupi catismi. lr l's. rir. OXXIX qi CXVI) gi numiqi in general psabnii de seatd.. cu timpul..tcfit. cirp. I\alrnwl CXL (..la Sfhntul Ioan tlc Auras rii la Sf'Arrtul Ioan Cassiana6 gi e intrebuinqat..t s:irbiirorilor cu Priveghere) numai 4.e rd.Doamne. cAt gi n nTirul Laudelor bisericeqti ale unei zile liturgice. ridicarea mAinilor mele (ca) jertfa de searl. pe rt lnilgim spre Dumnezeu) aQa cum se inalqi fumul de timAie. XXX. de seara gi dimineaqa. inaintea Ta. (..mult decAt in ritul bizantin. CXXIX Vl.-: Moise IiI^:^^ )^ ^ ^^ ^)--^^ ^C---l: l^ -:-A:^ ):--'.: l^ Dumnezeu T\. strigat-am citre Tine.Doamne. auI)oamne !" (Ps.. sirienii iacobiqi qi maca s-a dezvoltat mai. 80. starea a doua q. noui) gi rispAndite de-a lungul i rregii sluibe. iar la Vecernia (. ff t . ca: . IiNu l]HlNt$'t ti Lt'l'u ttr.. tlirr cultul iudaic... cu ajutorul inviginrrilor divine date de Legea Veche.).L. al sinagogii iudaice. l-lX. dupl ciderea lor in picat. P. pistrAnd reminiscenge (formule qi expresii) din rugici nilc serviciului divin zilnic.G. in care se accentueazd. Texnrl lor de a il putem urmiri in manuscrise pAni in secolul VIIL O astfel de rugiciune ne transmi chiar cea mai veche rAnduiala a Vecerniei. rrlticl. * l'rilhliott'r Piltnrnr. ale cerului. in rlnduiala de azi a Vecerniei. tt'a. De aceea) stihuri din unii psalmi. preonrl rlcunt ()lncrlirea de dinainte de venirea Mintuitorului.36 (P. in timpul ecteni rnici de dupi prima stare a Catismei din rAnduiala Vecerniei sirbitorilor. cit. care se scriau in manuscri rrpartc. Ele alcittriesc una dintre pi4ile c< miri vechi ale sluibei de ieari. rugdciunile luminilor din rdnduiala Vecerniei acnrale erau odinioa nrai numeroase (in unele manuscrise erau. Ca qi Ia cele 12 rugiciuni ale diminegii." este simbolul vizut al rugiciunii noastre. Hl a fost collsacrat ca psalm sp-recific al sluibei de scari ( !:oneptydc). aritdnd astfel leginrra indisolubili dintre cele doui mari perioade llturici rnAntuirii.. pus-ai intuneric s-it litcut rx)aptc. Rw. a treia. cea mai frumoasi gi mai expresivi tm scopul Vecerniei ca rugiciune de seari este ultima. r)arecum. deci Iui in mAntuirea dupi care suspind. CXL.. col. care aminteQte atAt cele qapte zile ale creaqiei lumii. In rirurile Bisericilor Orirntale necalcedoniene (la copti. strigat-atro. in aceasti calitate. pistratl in . se impletesc deci gi alterneazi cu l_alc l. Dupi unii linrrgiqti. ca timiia. firI ecteniile diaconale. pp. I. r" 1'ttttt.ndrtiala rugiciurrii dc scari. Cu toate ci slujba Vecerniei repreIt't gcneral.").chiirr in Constitupiile apostolicea+. r.1^. 'tf Vczi. 259 -260. in faga uqilor impiriteqti. sat psalrnii larninihr" l'lt ci ci se cAntau odinioari in timp ce in biserici se aprindeau sau se aduceau :lc cu lumini) . CXI-. reprezinti perioada de pregitire a omenirii de rc dc venirea MAntuitorului. ll. cele mai veihi martuscrise ale LiturXhieru. implorAnd mila du irr fhqa porqilor zivorite.Si se indrepteze mginrca.e seard. menite si risipeasci inrunericul nopqii. in *ad.m. lX.lui nt cuprindeau decAt rugiciu prcotului. se numesc ndciwnite Wcerniei sat ale lun+inihr d.el. (eb21critoO i"ulutrorj) pentm cl ele se tciru odinioara la vremea cAnd se aprindeau in biserici luminile sf-eqnicelor gt ale ca clclclor. la Vecernia zilelor de rAnd 6. inchip rrluugrrrca din rai a primilor oameni.. X\'[. 50 .nd extensiunea unei slujbe lritc de Vecernie (slujba timAierii de searL). prcdnaci' rtrttclrtii psrrlom). iutru aceea vor trece toate fiarele p'idurii". ngmir socotit sfAnt. (psalrnus lwcernaks). o reminiscenEi a ritualului iudaic prin care se implinea ..l..De Te vei uita la flridelegi. care lumineazi cirlrile oamenilor in inntneri< rtccunosrintei qi al picamlui. legati de ritualul rugdciunii de seari.I't{r()r' ['Rctt. 7 gi Num. cerAnd si fie biirrriti de El ca o jertfl de seari.

consacrarea ciali sau generalizarea acestui imn in serviciul liturgic al Bisericii de risirit. de altfel.hd. de citre SfAnnrl Vasile Mareas. Lumina nprirea irr mijlocul credinciogilor adunaqi pentr.oru.Eu sunt na lumii" (In. Cd. in semn de intristare l)omnul.n Vccernia din SAmbIta Patimilor prochimenul nu se cAntI. Utrenie gi Liic.. numindu-l ... este menqionati in chip expres.multumire pentru s nic". tlmAie simbolizeazi. adresat lui Hristos. 333-334 . a murit gi S-a pogorAt in iad pentm noi.. dltitoare de in." are un caracter hristologic qi totodati tri El este. un ecou fidel al celei mai rugiciuni de mult-umire pentru lumina de seari. l2)... gi in riturile liturgice ale Bisericilor orientale calcedoniene.sr ri Lt't'U nci tr :A st)tiotALA l)escltidorcn usilor hnpdrdtcsti inaiutc d. sfcqr-ric a cirui amintire clari. imnul . l)c aceea. inci. Prrrtea de dupl vohod. imnul se cAnta in momentul cind-pe cer se ivea luceaflrul de seari.Lumini lini. inci de pe atunci ca fiind a Sfintului Antinoghen martilxl. de Evanghelia diii (la Utrenie) sau de Apostol qi Evanghelie (la Liturghie).dar. dar cu timpul au rimas sub runor simple versete aQezate inainte de paremii (la Vecernie). }."). DR. martirizat in persecuqia lui Diocleqian (303 sau 3ll) gi r tit in sinaxarul ortodox. la Vecernia sirbitorilor din peOctoihului gi a Penticostarului qi la Vecernia zilelor de rAnd din perioada Trio(ruicrcuri gi vineri seara din sdptimina brinzei gi toate zilele din Plresimi). Pentru cI ieqirea gi pogorirea ( irrscmncazi qi smerenia lui Hristos.d qi se aplicd. I. 30) qi trebuie intAmpinat prir-r atitlzica de respect.Juru. prroverb. i !". hnosul qi inrunericul in care se zbitea omenirea din perioada Legii Vechi. Intrebuingarea lui in cult. l\treruiile. care . pe Fi pc Sfinrul Duh. httglcirrrtca . dar mai ales rirul luminii (sfeqniri) clin rAncluiala Vecerniei unite cu Linrrghia Danrrilor mai inainte sfinqite. aqteptarea Vetrircir lui Mesia erau ca luceafirul de searI. l'lir ilparc ca ficAnd parte din rAnduiala Vecerniei de simbiti seara in Povestilni lorrt Moshos Si a lui Sofrunie de pe la incepunrl secolului VII (vezi in urmi).73 (P. La Vecernia sirbitorilor din url. la 16 iulie. ca imn spt rugiciunii de seari. care citeazi un fragment din el. cel mult.nelwialn biserriceascd egipteand.III). iar lurnina purtatd inaintc:r sh-rjitorilor chipr. Care arunci Se aflI in mormint. prochimenul propriu al slrbitorii respective. totodatl. De aceea gi poarti irca de ruporetpeuog.. Textul imnului ne face deci si binuim cd alcinri introdr-rcerea lui in serviciul liturgic s-a flcut pe vremea discuqiilor trinitare qi hrist< cc.wrn.218.l't'. ca parte a rAnduielii Vecerniei. care se citesc astizi dupi prochimen. t. afirmi cu precizie atAt distinc-tia celor trei soane ale Sfintei Treimi. ('l . Vohodul Vecerniei i ni totodata qi pogorirea lui Dumnezeu) care va fi in veacul cel de apoi"a7. Dumnezeu. reprezinti timAia despre care este vorba in ruglciunea in ca simbol al mgiciunii noastre. pild.. (sec.lrRilol'PRoF. aducitoare de bucurie).direa cl.ric lunriua aclrrsi ir-r lume dc Minnritorul.irua cea l. XXIX. : svinte tihii veseli.rsilc) sunt I5 (vezi gi nota 27 a capitolului precedent).. denumirea de pnrencie s-a generalizat pentru c lccturile biblice folosite la Vecernie. cu mici vari de text.InvredniceQte-ne. Doamne.. lini. adicl la monofiziqii sirieni (iacobiqi) gi egipteni (copqi). XXXII. gederea in mijlocul bisericii qi plecarea capului inseamni ci MAnmitorul ristignit ir-r mijlocul plmAnrului. clruia ii putem atribui. Ea se aduce spre slava gi cir-rstea lui Hristos.. prin I e i. lwnwru iwcund. pogorAndu-Se pAnI la noi din crugurile iariEi Ia cer S-a inilqat gi pe noi ne-a suit. Fiul lui Dumnezeu. Aceqti psalmi se cintau odinioari in intregime.on. adici aQezat inainte. crrrc lminteqte nota de smerenie gi evlavie caracteristici rugiciunilor Bisericii ll. iar cele de la Utrenia duminicilor. iar la Liturghie Apostol are prochimenul gi stihul lui.i 347. patriarhul Ierusalimului (f638). pe glasurile Octoihulwi. Dupi unii liturgigti.. tiNn []HrNr. Numai Ceasloavele slave qi romAneqti il pun gregit sub numele Sfdnnrlui nie..se arati Unul-Niscut. Pnrclrimenele de la Vecernie sunt rAnduite pe zilele slptiminii. intoa clin nou qi intrarea ilr altar inseamni ci (Domnul) S-a inilqat de pe pimAnt la ce S-a suit acolo de unde a venit. 't7 'tB Dtsprt sJilrtele ntlyticituri. Pr"otlor (l'ildelor) lwi Solotnan. Dupi cuprins.Inqelepciune. o pS. Numarul lor e variabil..e yoltod. .. prirr vcnirca h-ri Adam ccl Nou. slav. cu tmpul pe care l-a luat...e la yobod.ca qi cea de la vohodul cu SfLnta Evanghelie din rAnduiala Liturghiei sil atragl luarea-aminte a credinciogilor asupra prezenqei sirnbolice a lui Hristos." (<Dorg il. 205). adici prir-r poziqia dreapti a corpului gi prin cuviinqa gi atenqia ggrc rrebuie si ascultim imnul care se va cinta (citi) qi care ne vorbegte tot despre rs-Minnritorul. col.. cAt qi ltrmAuarea aprinsi sau sfcqnicul purtat Itcil prcontlui lir volroclul Vcccrniei sirbitorilor. prin iegirea tului in mijlocul bisericii gi apoi prin intrarea lui din nou in altar .. La Vecernia de 'tri rii vineri seara in siptimAna brAnzei. Dupi cum spunea Simcon al Tesalonicului. imbricarea in vegminte (felon) simbolizeazl tnlparea. pentru ci de cele mai multe ori aceste lecturi lntt r'lirr I'roveybele lwi Sol.(].. 52 nil cca clc scirril" = OcSq borueprudu). La Vecerniile zilelor de rAnd din Piresimi sunt cite dou. cAt qi unitatea lor in dumnezeire (. la rAnduiala qi explicarea acestei Linrrghii). este unul cele mai vechi imne de inspiraqie creQtin5.. Textul acesta constinrie. Care se identificase pe Sine cu lumina lu(lrr. sunt i (pcricope biblice) alese din anumite cirqi ale Vechiwlwi qiNoului Testancent.. intrate in uzul lirurgic. cstc . din secolele III-IV.streazi. se citeqte o singuri paremie (cu cAte prrrclrimene). care se cAnti sau se citeqte la vohod. roru. Vechimea imnului este confirmati qi de faptul gisim. iar la cea din SAmbita Patimilor (uniti cu Liturghia SfAntl V. prin care creQtinii aduceau lui Dumnezeu .lcrc qi de nidejde...cAntare veche" (d"pyaLa cunoscut. in trad. €.opdv..i. de fapt..tl mgiciunea de sear5. era ca o presinrbolici (spirinrali) a MAnnritomlui. Cu timpul. cit. pp.. ca o stea ciliuzitoare. (aducitoare de slavci Tatilui ceresc".r Octoihului qi a Penticostarului sunt.Lumin5.. trei paremii. Care este . de obicei. amintitl mai inainte . a vcnire in lume este inflqigati de vohod qi a Cirui viaqi gi lucrare riscumplri constituit o adevirati jertfl bine-plicuti lui Dumnezeu.. Rostirea sau centarea imnului in acest moment) voia si.. parnbold.. spuni ci. Prochimenele gi stihurile care le insoqesc sunt resturi din ii care se cintau printre lecrurile biblice de la Vecernie (paremii). Care a spus despre Sine: . Dupi unii i imr-rul provine chiar din secolele II sau III. in vechime. VIII. importanqa momenfLrlui este marcati prin formula . cap. Vecerrlitt irjrrntrl marilor praznice impiriteqti se distinge gi prin nurniml mai mare de ttii cirrc se citesc: Ia Vecernia din ajunul Nagterii Domnului sunt 8.. in iuri (a sc vedea mai departe. din secolul IV. care ni s-a transmis in cadrul ritu dcscris in Rd..liudim pe Tatil. adicI. fiecare zi avind I ei. la cea din rl llobotczei sunt 12." pare sd fie de o adAnci vechime. atit textul imnului (.. Curl grccesc ncrporpicr insemneazi.Jntelepciwtea de la Dumnezeu" (l Cor. La lJtrenia silrbitori se cAnti. episcop ori din Sevastia Capadociei. simbolizcaz[ rcrlcschidcrca pcntnl or:t.. VIII. l)csprc Sliirttul Dnb.226.. de altfel. irr biserici se aprindea (se aducea) sfegnicul cu lumina meniti si imprdqtie i scrii. l2). acum norul in care Domnul S-a inilqat in cele cereQti ! Imnul .

iyin d.na Patirnilor Si d. 37.P'. Y c't. de inspir cre$tini (troparele sau stihirile de azl). o serie de stihuri.etoatd. Tot atAt de veche trebuie si fie gi ruXdciwnea plecdrii capetelor (. in *ad.i ^) VII. la vohod (Ps.. Paris.. printre tlqii. . care au a\ut loc spre seari. Ca qi stihurile de la prochimen. (in grec.w g'isim cele mai vechi in Vculrirrrc. Kazan. XVII.). dar era inci prunc gi nu dcscoperise decAt la puqinii privilegiagi ai cemlui. Dn. l'r.a. 414. 36.. cu congtiinga linigtiti gi cu Ittirt:it iurpacati:. iar a patra gi a ci . este una dintre rugiciunile de origine intrebuintate in cultul ortodox. 215 . de ex. 1929 (.".Doamne D zcttl nostru. 2. Simbolismul Vecerniei in raport cu via+a Mintuitorului Itaportati la fazele vieqii gi activitiqii MAnnritorului. a treia (qi a patra cind e cazul) . la sfArqinrl rugiciunii de sear[. Ei ii reprezintl aici Be drcptii Vechiului Testament. mai rar.L966. I 971' V. Pildele lwi Solomon). (in ftlx.. XVI. ed. . Ana prorociqa Q. fiind (boneprudq de seari" titlul. num. 54 h | ( )nrt. IGev. Branigte. suflete al meu. O de sus lui Dumne(.. Vcniirmin (Krasnopievkov) Nwaio Scrijal (Tabll NouI).rrclc Sale Patimi. I)onu dat in forrni de reztrmat. Ca gi Simeon.Toqi reprezinti apusul epocii chiului Testament. $i acum. Acclaqi. ea corespunde. Iar cttur sontlrrtl rlop(ii ll lirchipuic pc ccl al nrorqii. Cu ei se irlcheie qirul sfinqilor pomeniqi la otpusnrl de la sfArgitul Vecerniei. rugiciune de origine biblcn apartine perioadei de intrepitrundere a celor doui tamente. cit. Cu ei se inchei se stinge perioada istoriei omenirii dinainte de Hristos. XXX\{I pp. bitrAnul Simeon.a leru. cap.pteil.ITTIRGICA SP}:CIAI.9-12tr:rrrrn. p. care i ochii cu sufletul impicat qi plin de bucuria venirii lui Mesia.otnles d. inainte de concedierea lor clc scari. face parte din lumea Vechiului Testament..). care se cAnti la sfirgitul Vecerniei. dintre care au rimas pAni azi numai doui sau trei.Pnnor Pnor. Nilo Borgia. qi in care se proclaini pe scurt virtuqile de c'ipetenie ale sfinqilor zrlei sau mireqia gi importanqa i6rlrltorii. rom.Slt pliuirn rug{citurca^notrstrl cca clc scirrrl. f)oamn cea mai adAnci lrr ctrltul .nld.d.nr' 5-6. Vecernia amintegte ristignirea Mflrrtuitorului gi patimile Sale. ca rugiciune de searI. rSpvoq).. adus de Sfanta Sa Maici la 40 de zile dupi. Texnrl ei il aflim ln Evanghelia de la Sfhnnrl Luca 29-32). ENn BRANt$'r'E I.. caf . noile strofe ale poeziei imnografice. gisim textul ei actuall . Band I (Stungart. Cart. 55 . Rwgd.in Sdptd. W cernia rnd. cerc sc rostcstc indat{ dupl rugiciunca ...J. Arranz.rxirrcr (slavo-rusi: otpustitehrii tropnri). care L-au aQteptat pe Mesia."). Prof. in in sccolele IV-V in ConstitwViile apostoliceae. numite aga fii doul sau trei dintre ele .{ se ridici la o adAnci vechime.in cea lwnoircatd l.. dupi cum Vecernia este amurgul zilei naturale.es vlpres byzantineq in O'C. dcscrisi in slujba clc scar."52. rugiciunea drepnrlui in Constitwpiile Ri. Baumstark. rugiciuni al ciror text C onstituyii le ap o sto li c Stihoavna sat:..Imn cLl lgg. nagtere.R'. CXL gi ceilalqi). p..Slavi. pe care preorul o citeqte in taini dupl dc mai sLrs. 3 vol.. Roma. p.in *ad. ' gi lucriri auxiliare) M.$av'i cei intru al doxologiei agezatd ca final unde este Flntstolicest. l)r.Dator este preonrl s5' i flvf.ciwnea dreptului Sirneoyr (. rom..l. cap.InvredniceQtc-l1ct Cilt privcritc cctcnin cucrilor (.").C.in *ad. an. probabil. ).rricasci sau si'asculte. firi s'i fi ar. ca gi in grupul psalmilor f ni s-a pistr o . 48. Denia (PriviXherea) d. Antllci.akru. S. 1956.rudstir"ile RdsdriHtlui ortodox (in rus. Petersburg. WII.. ktoriasiexpkcarenVecerruiei. Acestea inlocuiesc apoi. 259.1917. inci de pe folositl.. Sitviciwl d. Desa"ierin rnanwscriselor LitwrXice pdstrate in rui. I M .A.. 1908. ZOO. consemnat de acelagi sfAnt evanghelist ca fiind exprimat de Maica Domnului. A. cu zorile Legii Autorul imnului. printre versetele lor au inceput a fi intercalate. A.T rt bucuria de i. StipAne. sau o simbolizeazd Eersti sluibi sflnti.sunt dcauna precedate de cAte un stih (prima se cAnta flrl stih.ru. Funtul i.apostibwrile (w &n6ott1cr). tit. adicl care preced stihirile a doua.l Doamne rAnduiala . ca bitrAnul Simeon.). inrev. 'lroparele. este exclama.O. Cel ce ai plecat cemrile. ' l. 1901.. Orohghion. in R..Abend. vol..Xebrr.: .t"giitr. se nurnesc Ia greci ano].. vineri seara S-a risti flf 1lcrrtru mAntuirea noastrl.Acttm Iilrereaza. Ca qi cAntarea . care urmeazi dupi ectenia cererilor. inainte de otpust. Mesia cel aqteptat venise.i rito biznntiruo.A irrtrcbuinqarca ci lui"). ca idee qi funcgie. B. se incepe o erd ilr istoria omenirii: era creQtini. 85-124. Cepirrcce cu ei s-a incheiat epoca Legii Vechi..tit'ens cd. rugiciunca dreptului Sirneon uc aduce anrinte qi de sfhrqitrrl vicgii noastre) cAnd va trebui ca gi noi s[ spunem. E. rorn. BIBLIOGRAFIE (lzvoare (lq7l). col.. adici troDnrclc apolisului.N. a treia gi a patra. Din V inainte.. (lart. pe care o reprezintS. cu incetul.".$cum libereazi pe robul Tiu. (in rus').A. 1895. putem inchide gi noi {e 5" 4.. pe Domnul. seara) Vecer gi ht urlilinql si cugete cum Domnul lEr. Pe bund dreptate s-a aQezat deci citre sfhrqinrl Vecerniei cAntarea de mu bitrAnului Simeon. tropare finale sau de incheiere a slujbei.1927. citegte indati dupi Stihoavni. I'ovtiluirile din Liturgltier.cnrru moriwl aritat mai sus. pirinqii Ni..n d. celor doui rugiciuni citite odinioa cltre episcop pentru binecuvAntarea credincioqilor.scitoarei de Dumnezeu. strofe sau tropare (de obicei patru sau cinci).. pc Sfinqii Ioachim qi Ana. Leg pribres sacerd. vcdea. vol. VIII. 1950).l\4ireqte. din cirqi ale Vechiwlui Testarueyrt (ca. dupi ei. p. care exprimi linigtea implir-ririi unui qel gi impicarea pe care clidcau acestor suflete nidejdea qi siguranqa apropiatei veniri a Riscumpiri fig'iduit qi agteptat de atAta amar de vreme. Dmitrievski. Petrogtad. Tesalonic.gi anume a doua..Oricutalia Christiana".. cit.. biserici."). Iliin..1894. stihurile chilor psalmi cdntagi.tia drepnrlui gi bitrAnului Simeon in momentul cend ir-rtAmpini qi gine in braqele sale pe pruncul Iisus. alte personalititi biblice pomenite in Sfintele Evanghelii (SfAnnrl Ioan Botezi SfAntul Iosif gi SfAnta Fecioari.Diurno della chiese d. Bttcureqti. ftr pircea n()p(ii tii a sornnului aclnciltrlr de odihnrl qi intremare. 56).. adici epocii in care amurgul Legii Vechi se amestecd. stihurile de la Stihoavni reprezinti resturi ale psalmi care se centau odinioari in intregime in acest moment al Vecerniei.t'td.. Acest stih poate fi un verset din psalmi sau. la otpwstul (apolisul) Vecerniei ii pomenim.

iar la B. 1937. Kiev.. k. de aceea nu se sivArgeqte niciodati singurl.e Iuarr Marccl s. pp. RuXd. 244'259. cAt qi pentru cele de enorie (Vecernia."Vl6langes EugCnc Tis$crant". sfin. Qi ir) Vom descrie aici mai pe larg pe cea dintAi. 1971.. gi completi a Litiei. pp' 7l-78 ai nr 3. nr. adici slujbele care alcituiesc oficiul divin al unei zile liice gi care au un caracter normativ qi obligatoriu. gwelqwa anciens d. XXxv. in . Acelagi. ltorna.' Bucureqti. in ocP. aritAnd apoi numai prescultirile tlmplificlrile care se fac la cea de-a doua. Mitrofanovici gi colaboratorti. Atena). Liturgica Bisericii Ortodnxe. Litia I. Lln Horologion inid. nr' 7-8' Acelaqi. Dtt.. 1964.u soir. Miezonoptica. fie (mai rar) in cea de Ellm ineaq'i (Utrenia). a ingr. vol. (in rus. Tipicwl clruerttat (in rus. 19 (l pp. mult pe la orage gi mai rar la sate. De officio ru." Arlose N 6 l/itr S. f. tip. in .ogm. M. uniti numai cu ce priveqte rAnduiala E. de obicei in bisericile de enorie. 337'352. ' prof. 196L. Uspenski. L929 2. (1969). nici &rmuli de incheiere (otpust). R. 66-70. t-. P. b-It"'. Simeon al Tesaloniculti. De aceea. Pavecerniqa. numiti Litie. numai sporadic. deoarece el nw face pafie dintre ceh Sapte Laud. 520-535 Ei ( I 954). 1960. @rr5q il.. ilpres blzantirues. atAt pentru bisericile mdnlsticatedrale. rom. E. an. 7 l-87. pp.. Vecirn'ia ortod. an.di (opere teo gice). 497 -52O. 1939 (ed. in OCP.. ' ec6iaii. vol. neavdnd nici formuli de binecuvintare la inceput. propriu la inceput ministirilor) nu este generalizat sau icat in toate bisericile de enorie. Ea nu constituie o sluibi lprrte. 359'374.). L96-81L969. RAnduiala Litiei ln Una ministireasci Litiei. incatil ln serviciul Privegherii. an. Bucureqti. mai simpld.347-374. XXXVI (1970). P. Merieniei'. (praznice. L'Optt d.Recherches de Science religieuse". Cerniuqi.it vr. V.ti cu Priveghere. Fig. '' P. in rev. in bisericile de enorie Litia se oficiazd.). Alta. de sine stititoare.e ale cultului ortodox. Despre poezia inonograficd.atutino et vespertino itr. XXIV (ilSa). Grdu V. care se oficiazd.crpdu. Trembelas.oxri (in rus'). I. 1865-1866. Sarnoilov. La sypaxe rnoruastiqwe 248-272. r. Saint-Sabaq. Agezarea artoselor Litie. in ajunul sirbitorilor mari minlstiri gi in ajunul duminicilor se Uncqte cu Vecernia o rAnduiald deosebiti.a. pp. Amay-sur-Meuse. Ce este Litia Ei cAnd se siver$e$te La unele din bisericile de enorie (mai mult la orage). Vobodut si pnrtea finald a Vecerniei. d.ncta. Vintilescu .4. pp.ocwrnents swr des |ffice d.'N. hramuri).a'r!!llf'F| Pruro't Pttott. vecerutia ortod. qi a celorlalte ofrande pe masi la /. Moscova. tuturu' d.266-283. de W.. t. Scaballanovici.supra.) Heidelberg.l.oxd. ci se lncadreazi fie in slujba de seari (Vecernia sau Privegherea). Acest serviciu liturgic. L75-L89. in lMP. Smothers. \n Boxoslowhis Trry. 4l-48. 57 . ENU Bttlttt$'ni d. . de Toma Teodorescu. 2.inyei noastre trad.elor cred. Tt"actat a. l9I0' Silviae vel potius Aeth'eriae peregrinatio ad loca sfr.ciwnile (Jneniei si nle Veceruiei (in grec').in cfutjle dr ritwal. putem distinge doui variante principale: adici Litia aga cum se sivArgegte de regull in mAnistiri. IIl. f . qi Ceasurile).itibws ot'ientahbus' Roma.. G. Heraeus). Carrrolur IV Aceiaqi.es Viprei selon le rite byzantin. fasc. aceasta este rAnduiala corect5.B.

. sau." (dupi ti ccle vechi. lui Dunrnczeu." (de trei ori). clri. Dumnezeule.J"t de un purtitor < Itrrninl (sfeqr-ric)..ori tropar-ul sfinnrltri. stcgnice mici cu lumAniri aprinse sau rrei lumaniri crtrcl$. incepind de obicei preonrl (primul tropa continuAnd cAntireqii (al doilea tropar) gi incheind preorul impreuni'cu cAltire'tii crcdrncrogii (al treilea tropar). de o parte gi de alta.. III).. iar untdclemnul s1'rrc miazizi (a se vedea F'ig... Cind este gi diacon. ci numai Vecernia uniti cu Litia. ocolind-o imprejur. inainte).rtt B nrt Nt..). agczatc in chip cle cmce) astfel: artoselc spre risirit. daci este)... Prconrl: Rugdciunea Litiei :. iese pe uqa de miazanoapte a altarului (uqile impiriteqti fii. cu faqa spre credinciogi. (lAnt. preotul.. cu intreita cidire qi intltttittrare a mesei cu prinoasele.yA. de la Liti iar preotr'il. Vll-lca). ii binecuvAntea2.. iar preotul. llerul se aqazi in faqa mesei cu artosele gi cu celelalte pri sc. Dupi cidire gi cdntarea troparelor.. indr dupri ecfonisul de dinaintea Stihoavnei (. care s-au tiiat intre timp in buciqr. intre prima parte a Litiei (cea care la ministiri se ttlieirrzii irr pronaos) gi a doua parte (binecuvAntarea artoselor). ecfonisul: ..Stipine.Bogaqii au sird..ni la acest verset. cler gi credinciogi.. o sticlugd cu vi.. face cu scmnul cmcii peste celelalte qi il agazi la loc (unii il qi sirutd. ginind cidelniqa in dreapta qi p.... el merge inai preonrlui. . l)reotul: Intreita inconjurare qi cidire a mesei cu prinoasele.tilor pentnr inceperea Litiei se face prin uqile impiritegti. Fecioari... preonrl merge spre altar qi face otpustul Vecerniei... descris pAni aici: lcrqirca din altar a p^reo. Ficaudu-se.pace tuturor !". unde in aiunul sirbitorilor mai importante de obicei nu se titcc I'riveghere.^rugiciunile incepitoare (.$min. cu lumanarea aprinsi).aos. Apoi p oreod (clerul) cAnti: oio. el sti in faqa preotului. srlrbt\torilc slinlilor tlc cloui.nduite. (otltinLt. Dumnezeule.. cleml. iar dupi ce a rostit ecfonisul rugdciunii.srimbiti scara sc cAnti ..Doamne Iisuse Hristoase. Ctt ttrmitoarele deosebiri faqi de serviciul mS.)'. zice: . gi de dcccit.: Stihirile (sau numai." de trei ori. 1 de mai sus'). slujba vecerniei mari (vezi in urmi.tVlAntuiegte.. alqii insi o omit. crteQte mgiciunea penrru binecuvintarea prin&seloi pc masa (. mult-Milostive." " r/de (de nhirei obicei pe ^.. poporul ulr ilrt()s. in timp cc prcotul ia ilslrutii. iconostasul. la serviciul Utreniei sirbitorilor).ura sarbltorii.Tati. cu capul coperit."..capetele noastre. ^ -D*^^_ ' ) i prcotLll. rAnduiala Litiei ministiregti (incadrati in serviciul Privcgherii) este urmitoarea: l'reoml (din sflnnrl altar).. Prcorul mcrgc rrpoi pe treptele altamlui gi.. flri s plece capul (cAnd este gi diacon. ttmpul cddirii se cAntd troparele rAnduiter." (de trei ori: o dat5. grAul spre apus..Bogaqii -Boortii err au siricit sdricit.strpnne. credincioqii ingenuncheazi.aqaza.rrca .".Bogaqii au slricit.... Dupi aceasta......"..SIavi. clerul gi "poi crcdinciogi.. Intreaga slujbi a Litiei se oficiazd. cu capul descoperit.. alta cu untclclennt qi un vas rnic (o fhrfirrioari) pufirl. incheind cidirea in faga mesei cu arrosele. Dupi aceea.." Ei celelalte.: .BinecuvAntarea Domnului peste voi. cel puqin. unde clericii se aqazi de la inceput.tt'tl ttc..1. mult-Milostive. ecfonisul ecteniei. se intorc ttaos. el merge cu lumAnare inaintea preorului).Pn rtrx' Pttott... unde se aqazi cu faqa spre risirit in faqa unei mese (unui analo pc :are unl.. porul'I'au. diaconul (dacr nu este dia preotul insuqi) rosreQre ectenia Litiei.. rner. pAni la tropare.concomitent cu mergerea clemlui in naos. concomitent cu iegirea clerului dir-r flllitr. regula. La ultimul alineat al ecteniei se face pomenirea nominald a peltru care s-au adus (de obicei se por-nenesc acurn numai credincioqii vii). preorul iqi acoperi capul.iricit. Diaconul (preotul. trci ori."..rnrtc.") Litiei..BinecuvAntarea Domnului peste voi. .. 2).prinoasg dl p.Doamne Iisuse F{ristoaff. diac (preonrl): .ciunea Litiei: ...'. l{czumat'i intr-o schemi graficl.e enorie. Itltl irr toltil vi:r[.l nostru. cu capul acoperit.59 . Preonrl: FrAngerea simbolici a artosului binecuvAntat." este vers.. iar dupi ce cinrire au terminat de cintat stihirile (. iar dupi ce te ('ilntii .doui sfeqnice.i). sutr policanclnrr o m pc t'arc sc ptlt-t: artlse. in timp ce preotul. cAntarea tloprrrtrlui . (l:lnt. sc pun.A Ciirrtl sc thcc Litiir..cit.... dc trci ori. iar a treia oari . drn Liturghier (..: Stihoavna Vecerniei . .. Dumnezeul nostru.: . cxli... aceasta din urmi se face mai simplu..r tnca.. In timpul cintirii Laudelor. glasul I . l0 al Psalmului XXXII (." (de trei ori) gi se incepe citirea celor gase psalmi ai Utreniei. ca I Oiur. pregqlcideqte masa in cele patru laturi...Fie stipAnirea impiriliei Tale binecuvi tatii. . fArc rlnrAn deschise.in timp_ce cAntireqii continui slujba Vecerniei..tre cler gi cintireqi (credincioqi). de doui ori ellrrtrlregii). daca nu este diacon) zice: .Slava..li icoana sirbitorii qi lAngi care se pune qi un sfegnic cu lur aprinsi sau. mergerea pe solee qi bineeuvnntarea finall: . Preotul: Rugiciunea pentru binecuvAntarea prinoaselor: .Capetele noastre.." etc.. bucuri-te.stiresc.st.. preotul o citegte cu faqa spre apus). de c5.). 8 'l'ilu." sau otpusnrl Vecerniei. dc asenrenca. citegte acolo primele qase rugS.. pe uga de nord.".Niscitoare de Dumnezeu-Fecioari.Fie numele Domnului binecuvintat. CAntireqii: . masa. iar cAntire..". "."). preorul ia in mana dreapt..Niscitoare de Dumnezeu. preorul (cu capul'ac rit) cddegte in cele patru laturi ale mesei cu prinoasele. mergAnd in altar pe uEa tlirrslrrc ntiazizi.. ectenia Litiei: . in naos.StIpAne..".. in continuare..Pace nrturor !".. apoi pe rAnd. sc trqazi)i clirt vrcrnc in mijl<rcul [riscricii...". mult-Milostive. dupi. CAnt. iar cfflrtircqii rcpcttr itcccagi cAntirre dc inci doui ori2.Niscitoare de Dumnezeu.rt'ittoitsc'le (cu litierul). Dtr. vi sprc..t. in une]c ministiri. cintAnd stihirile Stihoavnei. Slavi intru cei rlc stts. Hr.. precedati de purtitorii luminilor. l)rrmnezeul nostru. pritzrticclc inrpirrltcqti nrrnrrri tropirnrl prirznicului. ducrl nu se face Priveghere... lAng5. bucuri-te.. .Sfinte Dumnezeule. b) La bisericile d.".cum Illlcreazi. celelalte. cap.. Preonrl (sau diaconul) :. masa cu . zicAnd: ...{ndu-se asfel serviciul Privegherii." (ps.. cu faqa spre credincioqi.. gi in tot pronaosull Preorul (diaconul.").i cAnti: . qinnnd cidelniqa. Tot atunci se impart qi artosele bineettvintate.Fie numele Domnului binecuvAntat..Domnului si ne rugim !".....slava") de la Litie.i un arros.Bine voi cuvinta pe Dom. apoi binecuvAntarea pAinilor qi celelalte. Aici (daci este gi diacon.Fie stlpAnirea impiragiei Tale binecuvAntati. sc citeqtc pi..qrdu.. Unii adaugl partea finall a Vcccrttici (de la Stihoavni. clntireqii incep si cAnte stihurile Litiei. inainte de a-l pune la pc mas. cAnd spune: .-spre c leltc . indati dupi mgiciunea Litiei (.qerea in pronaos gi cldirea in jurul mesei (analogLrlui) cu lcp.N4Antuiegte.".citegte cu glas mare rugi... carc.. icoanele din pronaos gi pe credir-rcir . l)reotul gi cAnt.ri J..". urmeazi.nriirz[noapte.. preotul iese la tetrnlxrd (iconostas) gi ii mimieqte pe credincioqi.rii intAi spre artoase.ni.tii cAn (ca qi la sfirqirul Lirurghiei): . l)reorul: ..insuqi rrccuvAnteazi. face semnul binecuvintS.. concomitent cu cAntafeit troparelor r5..tcA sl'ti( )tAt. iar vcrsetui se cAnti tll trti ori.ciuni ale dimineqii (a se vedea mai de. preonrl c'lcqte.. icoanele impiritegti.Bogalii au s. jet-ul arhierer. DupI a treia inconjurare gi cidire a mesei.d inchi gi r:rcrge in proru. tl fringc in chipul crucii qi il pune inapoi pe masi.

Cum aceasti Priveghere se incepea de cu seari gi se prelungea pAni lloxptea tArziu (in unele biserici chiar pAni dimineaqa). pAni nu de mult.il. tiNu BnnNt$'tt.)R[o'l' I. city:t.Istratc in uz'pinf acLrm) dar au .incioSihr in pronaasul sau tind. cnrc alc. in secolul XV3.'. nenorocirile. Obiceiul acesta era cllnoscut. 224. Ritualul htrrcbuinqeaziincl. pp. iesirea clerwlui Si n cred.rti. ci a un rost simbolic.342 gi 353. ci dimineaqa. cAnd litiile se flceau afari din biserici sau afari din cetate. Fapte II.SPECIALA qiiim gi din insuqi em de Domnul"). fIrI a fi urmate de ritualul binecuvAntirii pAinilor. care nu avea la inceput caracter liturgic. CAnd flceau Litie..a rugiciunile vechilor litii procesionale s-a adiugat cu timpul un ceremonial nou. Apoi se htccpea Utrenia sau Privegherea propriu-zisi (serviciul de noapte). cerului gi a milostivirii dumnezeiegti. citcsc 1g Vdrrlcqte bl aparte. gi azi pentru Litie in bitrccuvAntirii. DR. devenind o adevirati rinduiali mu sluf derivl gi cuvAntul ktanie. I luat treptat o dezvoltare gi o solemnitate din ce in ce mai mare gi s-a unit cu ntgtrciunile de implorare citite in vechile procesiuni. Lt'fu R. l. care erau binecuvAntate de citre cel mai mare.{stireasci. la inceputul Litiei. inainte de Utre' ei. care igi astAmpirau ntrtcl fbamea qi cipitau puqinl putere. precum explici acelaqi mare linrrgist al Bisericii ( )r'tocl<rxe.t il p. inundaqii. cAnd se f}cea Priveghere de toati noaptea.(iI(iA . adicl cxprimi 60 _ Vcchile rugiciuni ale litiilor p. dcoarece Irr conccpqia vcchilor cre$tini. cAt gi in bisericile de enorii. pentru a putea suporta pini la sfhrqit osteneala Privcgl'rerii gi pentru a putea ajuna pAni a doua zi la vremea imp'irtigirii. l)in ministiri. uniti cu rugiciunea pentm redeschitlcr. Apoi tc tringeau qi se impirqeau fragilor gi celor ce luau parte la slujbi. G{pltat 'I)cosebirea de origine qi de scop dintre cele doul pi4i componente ale serviciului al Litiei se vede gi din fapnrl ci astlzi chiar.. inchipuie alungaIeir prinrilor oameni din rai gi pociinqa noastri.c:. '' 6r .. sau a praznicelor respective.iiuieqre a doua parte a Litiei de azi qi in cadrul cdruia se binecuvAnteazi pAinile (nrtoscle) aduse de credincioqi Ia biserici. aritim ciderea din rai qi cum ci ni s-a incuiat raiul qi cerul". rlirr llisericl. Explicarea rAnduielii actuale a Litiei irr vechime. spre cinstea qi pomenirea sfinqilor sirbitofiqi. frAngerii gi impirqirii pAinilor.. pe Maica litie se ingelegeau ktaniile sau rugiciunile in frunte cu clerul. termenul litie se ul popular.. Litia nu numai atunci cAnd vinte. citre sfhrgitul Vecerniei se aduec1. atunci crlrrcl se flcea Vdenie sau Priveghere mare de toat'i noaptea) adici Vecernia mare. calamitili publice (seceti.dora (fractio pauis.i cic azi.a bisericii (adici llr irrciipcrea in care odinioarl qedeau penitenqii).i i. bulg.Rotr. row. cAt gi in clrqile de sluibl. ieqirea creclirruroqilor afari din biseric'i simboliza alungarea omului din rai: . Fiind noi afar5. la Vecernie.rurarea cirora se rugau. Istoria Litiei. precum vom vedea mai departe. unit[ cu Utrenia. adicd fi. boli invoca a trecut cu timpul qi in uzul bisericilor de enorii. i*i.d.ngerea mp. credincioqii de litnnii vreme (437-+46 Sc spune intreit-sfi credinciogi. AtAt in mlnistiri. PAinile binecuvAntate la Litia oficiatl r:u irrsistenqi scntimcntul dc poc[inq[ qi irnplorare pcntru iertarea picatelor. biserici vreo cAteva pAini. cu tatea de odinioard au fost divin din biserici gi alciruccentuat caracter penitengial.236. care se intercaleazi la sfirgitul 3. petobleabne).. 42). sau incepunrl Utreniei). Ea a luat fiinqi gi se sivArqea adici la inceput nurnai in ministiri. ci gi cAnd se oficiazi numai Vecernia obiqnuiti. Litie. in trad.. ca gi prima parte a Litiei. binecuvAntarea pAinilor nu l1lni irre asrizi rostul de odinioari. are origine nrilrr. I l)NP^t tlirtele rytgdail. De altfel. denumire care se rutl grecesc gi cel bulgiresc. originea qi formarea randuielii de azi Dupi cum s-a putut vedea din cele exp Vcccrniei (intre tropare gi otpustul Vecerniei.r uqiloq. E. mgiciunile din prima parte a Litiei de rrzi uneori de monahi. Aceastd parte a Litiei. zicea Simeon el 'l'csalonicului. se flcea inci din vechime. 4. f"1i" . sub formi de procesiri din sat sau din oraq. unde se sIse face Vdenie mare sau Priveghere (adici la sirbitorile €6rc au in Mineie stihiri speciale pentru Litie). in ingelesul de iegire procesiona cu cAntiri. Semnificaqia aceasta simbolic[ a Litiei se pistreazi qi ttrrlci cAnd ea se sivArgegte in bisericl. Dupi el. pentru inlS. adicl ruglciurie n care invoclm pe MAnnritorul. eraLl corrsidcratc urmiri sau pedepse ale picatelor. sub numele de dptorl. cit.

i.ilil}r"iii"i it-" p"t..oilii."':tr1-t:'.'De moment.Bine-voi-cuvAnta pe D9*..'1. in mijlocul adunirii Popo$. t. i*. vi.ri."::i::^'l^:!f .oriir.J.'i..rlrrrii. atunci clnd pronans .'zt i+. oaitiorta se cinta..ic.if i'..i enrl t.ltri-"t i.oi:. n.^^. introducerea lui in cult fiind atribuit.ilnwl si-l bei cu buni cucernlcre' le pot.ioqiloi... b..*y. 19. p' 222' 63 .-a..lifiH[.r-.!ntoa..l: (L-t I.---: ir i...r.* ffi.zeule.l. ii.*al".1 9-t-"^t:b."ruia.StIpAne." il mulqimile sirurat Mintuitoml'i zcazl celecinci paini .r-.riiu.' 1 PI":'g'l $".**. acirr. yjsair p.'..i'il.inchi il.r..t..os.in Pt-"... ieqirea clerului tti: p:tl: inseamni m€rgerea poporului i? LrLurrrLrui'v^ "^ pi""""s ..ii lor de mii'locire pe po."?.. :^-r{-i ^1.1.l omerririi de cdtre Abel qi dupi modelul jel -i"I"i..*. pieonrl. .Bo-gaqii au-siri'cit"'" .o-u" ii .iune din slujba Cununiei: ... de vin.a 3 .f.irrri sc rrrgag cu atituclineir uurilit[ a varncgurlui din Evanghelie. cAnd vei face la candeli de este binecuvintat. i .t . fie in biserici." se cAnt...i lrtcrarea celor sfi nte"'..i patriarhului tll: dintre...adi itc pron.it Ui*.....t. s-a care acesta wntd.'' 1.]..i'.i.^x cu(n ne informeazi inFnrmeqzl acelaqi..".. specific Litiei (..elementele principale -:rr.i q i0. rto*riii ii.i. lcesl:a ri*."rl"i" ci'cind apoi il indcsnrlarea avArrd. n iir1. "i..a.e".:: pt: Mannritorul i.ii.-.Iar..r. carc.lf15't iti:.i.i.. "i. ylde n .. |956.. fmmoas1 ffi.i'ar min*_'1i ripi. fie acasi.i i.1.o'"e.roadi plminrului dl".iUti.#1.ieiliiilor ..tt...i " pe uga iese clerurl iar Litiei.ricit.Maicii gi de cea a lui Eutihie' lui Nestorie iiiftir'n.poiii'NAttdtonr"ei d.Bucureqri.l tii".".^X -..ni'ti..:..rr. care se cAnti 4ye1-9]":*yAntarea pAinilor' este de iiintarea . cAt gi la sfArqitul Litiei.i...^ 9".lT19i:Domnului: i.lp"L"l..iil . .e rostite it nl. ei se oficiazl in naos' intregul. Ll.ieral*l rd.atts it't' liturxhisinri kturXhtsr'tory d...f. d: ?:l^::tt salutarea adresatl de :i..i. rtstrt si qtii.ig" .r. in qec.l.ii fii..:t-t*tttnid clericii gi credinciogii revin in naosi.. cnre se binecuvd. rn"iire. L::JT: r?-17 qi In' \n' 5-r3). gti cI a sfune.iat ttlt cinci pAin.t la tt^ttiT].p1"9"t..U.mult-umir.Llti? faqi de ngi. mai ]ir. (din nou) ii..t.nduielii Litiei.'^1]l= ezeu azarr pentru ^a6r. uqile'implrlteqti rirnin i. care se c6ntl inainte de ...... carc. tui]1{ *"*i.. ctr piinile. Este considerat ca unul dintie cele mai vechi imne de inspiraqie cre-gtini.1'-ir..' ..litiile") ' .siturat cu ele cinci mii or.bt::..'ii. intr-ttu un' oprit s-a .*. la Buna-Ve . citp..rt"t odinioari in intreqi este Qi cAntarea ..'Ttl 1dou.-i-pirtirea gi consumarea p1inilor binecuvAntale la-.i. qi J pizegti.. r.. P::T:^'. 1:..lua cu creding[.".1..:+ {e ale -Tt.e Dwmnezew..r'iii. Elisabeta Sfintei -D): ?t '::-"-1 pentru ci.. popoml prin.--.si care credinciogilor. . hiir".(. Litie se face rn gfrri.r.naosul ia vechi.^.. "1. (vezi Mt.ntate la Litie Si dapre^in'.candeli..ri-te.'rti sfAnta icoani spre sirutar_e.*.t'. pp. pt"vnttos itt.n*: .. pentm cel ce o va.a 9|I::-I. CKI.c la il..rJ.'.^^..'^"!).^1 pic[tosului !" (Lc' xV[I' l3)' :t1#.n. M.. lr*iltt si le tai gi si le imparqi Iat bucate' Ie alte inainte Xrd'wl.31it]:i linrrgice." tulc.ry.w.icntnnrrprcn. .a pAinilor de cdtre Hristos.*: r i'i.'Din nefericire. de untd.L"iypAinilor piryi..amintesc gi "i_r_nri sau .I. el imiti i1":Yl*-:::.J.'ii uaru<tLr . Vli. tpr. alcinrirea lui constituie probabil unul l..Bogaqii au s5..-. perdele aceste "ri.i.r.ai.:j. dupi ugii..mulqimea. dt ^: -: iau cu acest i rr thic'Lirurghie cu acesre pii.. Si nu indrizL..[. u. -ge.1.ir"." Cr* "iUin.Umple :'r.1.ii. sfl. ci Priveghere."rol. i.i.'.pe iar i.r"r [r"'pr..'*-: 11 :T.citea in intregime.serv"iy. :"tt ii. care..eletnnwl i:']il . . alnrl si-l amesieci qi cu multumiti sI-l intrebuinqezi.mulgirca aceloragi roadc.1.. De a..".*r.ruarrirt. sd-l i.p. untdelemnul din prin :ioiul vlduvei din Sarefta Sidonului.otoi ia i r mAini r" pJti.r. aQa cum . Buna-Vestire ar fi avut (Litiei).ai . es e intrebuingata in cult ca materie a ieryfei Euharistie' CAt Sfinta din Domnului qi shngele tftipul prii. h""" oarr si nebinecuvAntate...]||l.n'e5i .i .rii.. .trebuinfarea pdt!t?:. i ' Duln't slhn'h: nrllricitrli.u.fi f" ."rarir"t.1-1. dupl sfargitul pdrl clupl icqirea clerului .1...chise in de despirqit este care...uvAnrat la Litie. 5ti-5t).dar Chiril al Alexandriei liir.:zic cfinfele pi cum vin..!...[i ' ....-satr a. ..a. dupd tradiqie.i'. iai .ii"t" despre'originea " ." verserul tO) ain Psalmul XXXU (.insr. V..".*ua.lhrcrirc.r'rr""i.liit i*rtarbrmrcul..rrl"r"gice provocate.0.tt.'.i"uf"im t'" i:"t:1tl J ^::*:--::--:"-i:. h.*6le prinoasehr binecuvd."s"i.'ca gi vi'ul. GrA.:l qi imparte il fringe .i. dupi implrqirea de la incitegte ci1e5t9."-. de la I septembrie pind la I-ruminica Tomii.rr binecuvAntat. il .prd. ti-lrir".. 1.. i. linga |.m oir canoane sfintele canorne ^^^^. a tir.i t. sn _1_e] pe ca pj. de erezia in cultul catolic cunoscutul imn constituie i cchivalent iatinesc a[ acesrui imn ii de Bonaventura.suQi li lr ]--..'. 2)..ffiH#'.""a"r.'"i Lirr.'.i. se s9 acesta ac:s..gPy:::ti.nti.u-. este alcatuit in cea mai mare p e dln -Fecioare..I qi inmulqirea lor.rmnezeiegti qi a milostivirii raiuh...rina 11.cdd.. .sfinqilor..i. $i acestal...ri...iuttii t'rivegherii...r.. nici asemenea binecuvintezi."iii aQa tor [" * ^iif. 2-9 ii ii sie. de altfel.'. .r.-oGt. poeziainrnograf.i. . aceastS.rte T)e altfel..i.incd. tip tr.-de altfel.*' desivArqire din vedere ir cu desi pierdut t-r. r. care se aduc Ia Litie gi se binecuvAnteazi' a{us1 ofranda sau dati.n. timpul ru. Simeon al Tesalonicului6 o numeqte.no1ie.rirriile llurqticiwnile Litiei: gi rugiciunile . 342' trtrcl. Irre. cAr-rd p.t... clc lor de. 26 gi loc' par')' XXVI.").i'ri.. ma. 'liit u-r rest dintr-un pr"h . Pentm os- i.rliledcrituatsichntat'eabisericeascd'.te dr...-"J.n slitttolo ntgdtir..5rii}v1. l"i.nrulqinrca pacatclor sale..lrl ..1/. Tip..il -i cum ne-aln fi unit cu ir-rgerii prin Flristos'? ..Nls.*l "i LiturXbierwlwin rpi de la incepunrl .r..Fie numele prrrnrrlui binesuvAnta. r '+'^^ aceea.(llAL.il. ".. O..tre preot-in mijlocul bisericii inseamni bi artoselor A.nteaf.in.it-. ..i simboli ^_:.a. iriti fai..'. introdus in secolul XIII ( )iintarea siricit.:" Ifl:T p.. 47...t1 psalmul rrr.l..ri in "q1 I oentru nol' 51: ca " "qit"i -.sau^se. altele.' in patru. de ci. srL. ""YXt -"ffitii. sfirqitul Vecerniei ii..autor rcelesi atlfof -'-.. fiumoase").i.il:5.n. ..rlte. pieriut divin'...:.".i.. i.?p^*_.rt. invdqailiipn-tA.A lltt.il. este irUluit"".r..ii" .'i1:-::_9.. rltfel inci qi si acum acrrm in'unele mindstiri lr." . dupd unii titurgiaii.lirlit :.re.Gu ".O""-. si-* ydice.tr$ticnt clc. punAndu-l.r. . .Cade-se u .". .. l:tttti l}nnNt.f pl-*1"nrlui qi din."'.f.Ti:._!s. .f*e impirqirea anafurei. amrnteQte.i'.ai e.. qi ai....ri. milostiv fii mie.ile de ..1r.q.*.isiiri. datoriti puterii dymn91e15t1ce1ucra 12-16)' XVII. taini de cea la Cina . . nir. drn Liturghier. dinTipicul Litiei rAnduiala incl prevede l0-1.il:'..'..r..r1 resr (qi .J. d..Jli.r.. P. I."rea ...". intrind in rlirri. r-.. s-au : Serviciu ..tal." :-. ca si se. I.or. .-.dupi nrecum zlce slmeon cAqlan< ^ir. *iil'. orrd.*l hranei noastre' .eletnru gi clc_toate bruritlgilc...*ad' rou' cit'' p' 221 ' ' I ititryili.i... ront" cit'.^p"ii".'t'i' pistrall t"'1li :":1: irn Litwrsbi'n'. i"i. crrP' 341 .)tiliul' LrIu nclttln l)l{t ll'.r-" ca de ex.#^^J":"e-r"ane (coruri) se uneau simbolic in acest simbolici semnificaqie Stihoavnei.r PuJLrL.'"rr. 't in care-L imPlorim P.. p..Vintilcscu. ir..L:.. 1'" ...i* a clutat sa dezvolte culnrl...hI.i.3' i'i:'l'::'.se.. a3A..ffi I .. gi poqi sd-l mlninci gi in bucate...feieasci^untdelemnul nici vinul.'..".-L*.:1".s l'li li1isigi.. *'i.. trebuia si nir se mai termine in-timpul:t:'tti ({.r n^.. indic"i chiar in extul rugiciunii de binecuv Simbolismul ".^. c1 1o19i ii.r. Tiu..

Litwrgica saw explicarea sewiciwlui d. 50_51. an. Bucureqti."i'"nta"t.r.. Cluj.. tcneela. d.].1924 nn r 9F-l 96 Ic. M' dr Dr.il. pp._"Ji i'.foaia43 v. 54-57. .todax. a II-a. Sinod). 39-47 (qi alte diverse ed. in rev. l8BB.mrrimca iar clc l).'t. 1956.i:::.p-. Y Ag1 Sirnbolica biblica Si westind. Sofia litwrgicri. p."tif* pp 7e-80. Draginsl<r.. Mitrofanovici qi colab. t. pp. I931. 1926. slujbci qi. b) TAlcuiri liturgice: 1935. Balamace. std. 1816._C. care I pt..ctrcdcv.cii Onodnxe RAmnicu_\ g. Bucureqti. .mi. Proc Gherasim 1928. Blaj. Pwdywitor hturgic pentra popor._.225 qt.. I 941.isl"icac.cw piid. de ".ri uir"*"Antat la Litie adici bucigele. rom. Litia .1 3 5.p.G. !t. nr.i la practica ritu. I..stwdiu coruparativ al rdnd. Cernica.]:ff. Bgior qi $t. cap.. 1895. G. 1 h La urele biserici. . F.I.. 64 ' vol' . acesrea se impart la credi. p. 618-62I..tm binie. pp. 1924. s.[. 1907. Manual de Tipic Manuale de liturgici: :. 5 6. Glrenadie.ice Tomii nflnrl la ImpArtrrea lor sc fhcc dqtla'opgii.Timigoara. pp.:1r. J.5d. ed. 39-342' 348. . ' b-o' Prof. 1877. Resensb. rttr.u..ciogi. v. zi. Ilrrcurcqti.i.ITURGICA STECIAT. N. I 3 3.r. Expricayiuru.. g. S9g). (atti ed. L972.. !66 q..Tri. Moscova. p.T.gicri. ed. 1940.la Linrrghie (Tipicut marc. t95t). Roqiany. de vati inmuiate in 111--rll.s.fuin..L976. 2. P. Kiev. qi prelucr. nstantinopol. de obicei la ora LirurXhierul explicat. 9-10. Pr. de Icor-r. Alte f.".t:. D. Tipicwl Biseri. Liturgisches Handlexihaz.' '. S. Litwrgica Bisericii Ottodoxe .'&.Trlit b. Bucuregti. l. Bucureqti. ::r. trad.. pp. Litwrgica. Ene Braniqte.. din untdelemr.e Tipic o. pp. 86-87 . N. qase. Bucureqti. Ntualwl bisericii o*idnxe-catoki. hArtie. pp. sd'stdyn. Sime P. 1925. (wr^n i'le-Tipic Cerniuqi... Moisiu. Braun.. 13_17. credtnte. Litwrgica.: 'liprc rereaga. 1899. Prof. Bucuregti.u. Sf.Cursuri univ. 1960. s 36' PP' 21-22' Iaqi. 1) g. Rigcanu. tutaror c) Studii: Pr.uieki ei " in d_iferite ortodoxe Si ntanuale de ttpic.i4lde sluibi si manuale de tipic: Arhim. BIBLIOGRAFIB (izvoare Ei lucriri auxiliare) Bucuregti.r.. 187 6. Cerniugi.A de leacuri.'. mai vechi .. pp..

^Pay1t*iti1.."ri. care. adicl l. cititi.(se citegte numai la iri) qi . in biseritile oraqe.ate qi. cile de enorie.". milostiveqre-Te spre noi.uqilor imp[rltc{ti.Ndilu1rc noi. lX rii CXLII (sc citesc in mijlocul bisericii)... din Ceaslov).all ain .i f"..ir. In general. aduci.. Slavi. Simbolul credinqei. icoanelor impiritegti.i..rlrr. ." Qi celelalte rugiItttroductive (cu metanii).rr.arq"q...r. (lil icoana Maicii Domnului): .la sfArginrl rticii de toate zilele).". se savArqeqte in toate posl nyqa-i in urmitoarele zile:. StipAne.... Pavecerniqa mici se sivarqegte numai la ministiri qi foarte rar la mai tile parohiale nu se face decAt Pavecerniqa mare. troDlserlcll Qr zilei saptamanale...inchipuirea Qlcinstirea Sfintei Trei ciror inceput este *". sau intre sfeqnice). ai Nrplli.fespurcatl... in faqa cirora s-au pus dinainte sfegnice aprinse.Triod.i:?.. perdeaua fiind inchisi): Frtc crrviirrtirt l)trurrczcul nostnr.ui rugiciuni de cereri..... cclc doui ectenii de la sfirgit qi otpustul. ..: .Pentru rugiciunile Sfinqilor Pirinqilor nogtri. lc pc din trei plrqi distincte..ir'r. Cu e1t: tr]*i: n tot restul anului: Ecfonisul ....J.ov. $i acum.. A.. fie dupe ceasul al zecelea ales indate dup. .t. pwecerie) cornpletorimt. RAnduiala Pavecernigei mari trtiti clczvoltat[ decAt cea a Pavecernigei mici.i..'*.. (la strani): Troparele de noi. pe scurt.clALA (lat'n'out-tt.... ... in faqa.nqial. Dumnezeule." (inministiri...:.Doamne.t.. pcrdcar'ra fiind n lrrtli rtrrl (cu cpitrirhildc culoarc ncagri.. rl: in Postul Mare: Ecfonisul . siptdm.:. Ceasl...i. iar in Piresimi.a ""." (preotul se ir-rchini gi intri in altar). cu metaniile qi inchiniciunile cuvenite.65etnyov. rugiciunea ri }lttcm Sirul." in bisericile de enorie. rtul (din faqa ugilor impiritegti gi cu capul acoperit): Ectenia intreitl ." ce din " gi celelalte).." or" 4 p. V Pavecerniga I.. celor ce mergem spre "$i umilinqi (.rte de la regulile I f--^:^-^-iresimilor. Doamne. Ce este Pavecerniqa...".Slavi Jie.azd. iar in timpul acestui nq se"mal P.(rr*t :1'd atunci'.. Pe scurt...o. ecfonisul de dupi tropare gi . slavoslovia mici (.1t^[t^t-.'. a cincea..Sfinte Dumnezelile. rolul preonrlui in oficierea Pavecerniqei (ca la toate Laudele mici) rcdus. astfel: . lnr se vede.arg..i. este ministiri.i.a"i". Doamne. pi4i Partea intAi Prcotul (cu epitrahilul pe grumaz. gi celelalte mgiciuni introductive. dtn bisericile la gi mult mai Paqtilor Postul din miercurea gi vinerea RAnduiala Pavecernitei mici gi mari se afli in Ceasl'ov' . bi.. ni"a denie in 6iroi.r..Slavi intm cei de sus l)rrnrnczen. ec csti mai cinstitl. apolisul mic (.r. din Minei .Si ne rugim pentm pacea lumii".r - if.wl. invocAnd ajutorul de sus pentru rea in pace a nopqii care incepe. L rtarqirirl Vcccmici): .-. Troparele (al qi al zuer siptiminale... sa-ulia a"l"l"iJu..... din Minei.... Intm numele Domnului.Dumnezeule. Precum gi de mie gi de aceste zile se face denie qi f. pioi-r"or). in unele pi4i (ca de ex. mici Ei Pavecerniga mare (' Al.t-*'i-i1'ii....du-se acolo de' chilii. monan lll care monah PafLc.Sfinte Dutnnezeule. Dumnezeul noscetcnia de obgte (.Biriccuviptat cstc l)ttmtrczcttl llostnl.." (o gisim in Ceasl.." (din qi rugiciunea Sfintului Efrem Siml. irrJ. constand tn binecuvAntarea de la inceput.[. in aceasta.Cuvine-se cu adevirat.f"t divine d. . exprimAnd ....in afara Postului Pagtilor.i"".trunctcR sP]. adicl la incepu6 nopqii.rit. de seari.rluri.ela ce in vl'cmca gi in tot ceasuf.la minlsiiri se citegte I'avecerniqa in parte..". aceasta o zice cel mai mare).a. fiindcl de in chilii mici ."..rl... tn manistiri gi in unele ca-t9draJe... in plus.^ il....Dumnezeul nogtri. Hristoase.'r.it"^.qt in toate zilele din t"..ir. cu mgiciunea . .Invrednicegte-ne.. rlei. parte. spre. Pnrtea a doua C1lur.: fiindci." (cAntat). pa''"tea' a d'owa are cara( -g1. Psalmii L.).C.kliluieqte-ne pe noi. fi': rtt. ilr faga icoaItlprlriitcgti... alternativ. aI al nramulur hramului bisericii tu zllel..i.'ca .a. ioi gi vineri din Sipt imana Patimilor. ? tii seara at invierii glasului de rAnd.. plrinqilor condacul (. .al Niscitoarei de Dumnezeu.ii in )r"" ir""". sau al sfinnrlui zilei. mz . Tipicut cel m.." gi celelalte).. miluieqte !" (de 40 de ori).". ca toate Laudele mici.i. rAnduiala este urmitoarea: Se compune 3.. a treia scurti. milu. ecare monah in Rinduiala Pavecerniqei are doui variante: mare Qr mrca'd: Pnvecenoiya ntfire se i'i. fiind impi4iti qi ea in trei . in tln. cu faqa cltre icoane.". dlnlvltnet. in celelalte zile ale sflr-rtului sau al sirbitorii ivc. fl': Pagtilor) ale Posnrlui speciale . neintinatd.#il..^a de ruqiciuniie introductive..i vecerni. dtpd..ot.r) prcoqii citesc ei ingigi cele doui rugiciuni care se zic. O redim mai departe. .Vcuiqi si uc inchinim.-.e.. in faqa sfintelor ugi. rug'iciunea . (in tot timpul anului): Se citesc cele doui rugiciuni.t*l Mare.. in pflrtea' fuctd'i predt de mulgumire) pentru zlua care a trecut..t i..if.".sericile'de enorie.*.-." rltrrr). Canonul .Doamne. cu metaniile gi inchiniciunile obignuite (din tt4ilor impiriteqti..[r.*d.atimilor.Pentru rugiciunile Sfinirrgilor noqtri. dupi mare mila Ta.op rlc irrvocare. unii citesc aceste rurgiciuni stAnd in gemrnchi.'-.". in insi citegte se chinovii unele in in'naos.'11 sfegni bisericii (nartex .i." (apoisc inchini qi mcrge in altar).precum arati gi siuiba f.".iri... Ceasht.: .. fie uriele in ci. cit qi Pavecerniga mici. (ln icoana MAntuitomlui): ne di noul. mirturisirea Ei pociinqa p:":ry pto"':f s1i-rsll": -iltt p. miluiegte ! (de trei ori).: (numai in timpul Postului Mare): ... al ri dc rAnd din Octoih. din Minei).. Timpul sivirqirii' Pavecerniga pavecerniqa sau Dwpdrinaren (lilrrt.

. Pavecerniqa nu flcea l).". Ajci (Rexwln XXXW...'i.pyoltbvrlg). d. 69 . inlocuind astfel resturl acestei I (n se vedea rAnduiala pe larginMineiele respective).. gi al sfintilor care cad Scurte limuriri in legituri cu istoria qi explicarea Pavecernigei Simbita lui Lazir gi Duminica Tomii. psalrnii LXrX gr uanf. (IXVIII..slavi '|'ic.: Rugiciunea Sfintului vasile.. cela ce ^ cint': . Bucuregti. cAnd este inlocuiti cu slujba speciali a Ceasurilor Pagtilor (vezi mai rtc { . a ar..n sPftclA t. Ceea ce eqti cinstit5. x4x XC.r.. vI.: si ne rncrlrnam..Veniqi si ne inchir-rim.tori. din ceashv (..a1t. frg"_ql.Izvoarele orrodoxiei".. iar la si. sfita. cAnd se citeqte Acatisnrl intreg. Doamne. care gine locul (cititl dc pc solee..rbi.preasfAnti. unde aflim qi cele mai hl ttrcrrqituri despre rAnduiala unei asdel de slujbe. cu cele rrei tanii gi l2 inchiniciuni. (trac1.".r. pe rrapod): in sdptimAna intAi.rf.G. Troparele din Cet .ul cel rnnre at Sfd. . .. llltt crtrc cl a scris. glasul de rand.Sl vi."). din octoih. l'rurile de invocare a sfinqilor.Sfinte Dumnezeule. din Ceaslw sarbdtori. canonul (citit in mijlocul bis"iicii. in aclste cazuri.lc*t.. lttcori. incl din primele trei secole lrtrrrici creqtine.ltnlqtyt1lul.. vineri seara.tilor pirinqilor noqrri. Rugiciunea sfhntului Efrem (intre sfegnice sau pe solee). P.. slavoslovia mici (cititi: .".. daci elrcqtc o parte din icoasele Acatisnrlui Maicii Domnului (trei)..E sfh. in Pdresimi.Pnlitx' PRorr.. care se oficia intre Vecernie gi Miezonop.nt lucru si multumim lui Dumnezeu penrru roare. Slavi.. oficial gi obligatoriu.: .ziua trecAnd. fie seara (la ceasul I din noapte).ri l.. ori cu Linrrghia Darurilor mai inainte sfinqite (in ajuBrrrtci-Vestiri)... qi zllclc clc nrarqi gi joi seara din siptimAna brAnzei. cur ori firi Litie.Doamne al puterilor. N. miluieqte f' (40 de ori)..rP_enrru rugiciunile sfin... cantarea prorocului Isiia (. Preorul (din altar): . (in mif locul bisericii.scrtoarei de Dumnezeu. $i acum. Partea a treia (Aproape identici cu Pavecernita mici). inlocuind Vecernia mare a PrazItti.pentru rugiciunile.ti sa Qr l.(la. in noaptea aceasta. de n-am avea pe sfintii nrgitori. xrl. Dn. Pavecernita acestor trei praznice.: in tll Molclovei." inchinim. apoi inchide ugile gi dezbracd." etc.Doamne_....s. in col. de rugiciune.. Nunrtri in M1*i Ps. Consaci clcfinitivi ca slujbl zilnici a serviciului divin. qi nici in toatr SipItit I uminatd.".. lr irrccl'ruml nopgii (tr1q uundq o. cAnt. tlc a merge la culcare. ctr . in toate aceste trei cazuri. cAnt: ... 1391.... Clernent lrinwl. intre anii 358-362.. din ceaslov (." gi celelalte (citite)... inainte de Utrenie sau in loc de Miezonoptici. . littsebiu al Crzareei vorbegte de a Qaptea laudi zilnici de ruglciune! care se it intre masa de seard si culcare2.. Rqwlile ruanahale rua...orrnarea slwjbei Si intrarea ei in wzwl cultului Eluibrr Pavecerniqei s-a dezvoltat din rugiciunea de mult-umire pe care credincioqii dttcctrr lui Dumnezeu..cu noi este Dumnezeu.Stipine mult-mrlostive Iisuse Hristoase.Doamne. pani ln a doua jumitate 11'uunttet' /a 6tt a. ..r"rn. in secolul III: .... Pavecerniqa mare se sivArqegte... I)trurnczcul nostru. pAni la a cincea tdtttiin[. Inrru numele Domnului... al zilei respective.t't'U tt(it< . t. intm cei de sus. condacul sirbltorii respective. al l.rti.e ex.ri. II...rri'l clc zilele aritate mai inainte.. Sfantul 6lllr vor[rcqte despre o slulbi intermediarS.. lt slujba Ceasurilor). . Se face..stilrurile respective. cAntate alternativ.. inainte de culcare. xxIV. la cele doui strane.. qi in ajunul Nagterii Domnului." qi celelalte..sfinte Dumnezeule. impirtigi in doui stiri gi fi< clu-sc meranii la .Aliluia." gi qi cxLII (care se citesc la i .ntwlwi 4. de Prof.tnv nicegte-ne. in ministiri. Ectenia de obqte ( nc ruglm pcntru pacea lumrr"). cind se citea printre altele gi psalmul il (t6u bueulrooto6 ycrl"pou).la Buna-Vestire.ii stihurile respective. creaj. troparul sfnnnrlui sau al sirbitorii respe( .. (in tot timpul posnrl Rugaciunea .Doamne.". prccum aratd T-riodul Ir]_S"l:ltlte siptimAni ale posrului. ca de ex.r. 4 P. CAntarea.t. precum se vede din recomandarea pe care o face.'de Dumnezeu N toare.lrrc clin programul zilnic. se face dimineaqa tc clc Utrenie.."). inrpirate ceresc. deschide sfin tuqi qi citegte Evanghelia. rnAnnrit pe noi. l6l-164. Pavecerniqa mare este inlocuiti cu cea mici. citim: psal __ _ Iv.. a secolului al fV-lea. ca o anticipare a rAnduieliior Sfttlrri Mare. Troparele s{primAnale. fiind uniti cu Linrrghia SfAntului Vasile (in ajunul :elii qi in cel al Bobotezei). Ni. ObservaEii tipiconale in legituri cu Pavecerniga Itr .. cu faga spre credincioqi qi cu capul acoperit)... $i celelalte (frri metanii). fii cu noi.. in unele pi. La inceputul secolului al lncAt lHf .t loc in 'r titrttcr monahali organizati de Sfhrutwl Vasilr cel Mare in pustietatea Ponnrlui. col.. cu o rAnduiala stabili. in care se cerea lui Dumnezeu o noapte pagnicd qi firi t. ilr loc de Vecernie..vemu c. D. cirrc s-a sivArgit dimineaqa. inlocuind astfef Miezonoptica.. . cum se aratd in rAnduiala din I'reotul: (numai in prima siptimani din post) imbraci felonul.). $teflnescu.p.. $i celelalte rugiciuni introductive. rom. (in mAnistiri il citegre cel mai mare). XXIII... cele rtrgiciuni citite alternativ la icoanele impdritegti.. Pnvcccrniqa mici nu se sivArgeqte nici in sambita Pa imilor.veni. LXIX qi parte din canoru. dupi . dhMinei)..")..r.l74). caci ne-am bucurat de bunitatea gi iubirea Lui de oasi mergem la somn cu Dumnezeu in suflet"t. Stipini.saknl LXJX punrl Pavecernitei mici).lt prrrc insi ci... Paveceri n)nrc sc face uniti cu Litia Praznicului respectiv. al Bobotezei gi llltclc cazuri . din Triod. Litia impreuni cu stihirile Stihoavnei'se clttpit slavoslovia mare din rnnduiala Pavecerniqei. tlitttinceqa.A silptiinrAnri a Posrului Criteanul. in particular.. al Bisericii. [iNll BnnNr. Troparele dtn ceaslop (... in celelalte siptimani. de asemenea.

rugiciunea aceasta flcea parte dintr-un serviciu pentru morqi.scrisi de disci . lB-I9). s.o. Critica )lic[ o socoteQte neautenticS. dr iljfi dgo..:. au mai bine zis incheind totul cu imne.Lr orarrLul nici Sfdnrul roan Ioan uasslan. episcop de Rufini ana.il'caroric.. N".. . de exemplu.irri:...sub ncopcritrnAlnrl (rlui pr-eaiuirlt.."). Itrrgiciunea care incheie partea a doua a Pavecerniqei mari (.". Ia rcpLrt ea era destinati .r-JMilanului. cI se referi la acelaqi lucru. unde caracterul penitenqial al slujbei apare gi mai il decit in partea corespunzatoare a Pavecerniqei mici.qdciunea atribwitti l4i Manase.'qi 'ril.d:'q".Lil-. vers. Ap":.StipAne Dumnezeule.t'iind in strdmtorare.:H:-:: jurul Sfrnrului Visile cel Mare. r.)e. troparele de umilinqi gi rugiciunea Sfintului Efrem Sirul din rniqa mici.. si paine. il..# jLttrl.. XXXIII.. 4l-42.. cea micd a luat nagrere.tfi. rvrrrLrNltL uLrPls_r-avElcrlllra ln lntormatllle el despfe CUItffl din Ie r. 2. pavecerniga nu a purut intra decat sp< rlic in uzul bisericilorde enorie.igi."*i.. J) IIr al treilea rAnd.lilr. Unii o atribuie insi Sfintului Vasile cel Mare. ale lui Benedict a.'. prezinti Simeon al resalonicurui..ciwcii de cerere pentru Ch'it.a. (ietuger.. Doamne.Tli:ll.rii i ii k ir.['::. care poate si. ca de Psalmul L.it#*'*n'il .. regele iudeilor.Y"::::-::::::'-T 9:lti:ur'fr. ft sc poatc spune deci ci. Ylli.i.' Ipatie (Hypatius. care A sc vcdea Studiul Vechiului Testament. gi anume cea numitd n{: de care.I!--nF!f. . I2-L3).lr. f44).. .aga^cum.1*l numiti aici srw. vorbind despre vremea sa.r*ur zilnic dL--ga..i il"i* a.sl)li( IIALA in rAncjuiara pavecerniqei -rri'ai. latini de azi . din pont.e (cowpretoriwwt." (2 Paralipomena..tX:l:... Pavecernita a fost consacrati oficial in ofi iul mini..r".r. rLrgiciunea pentru iertarea pdcatelor Ia inceputul nopqii era o griji fireasci gi drttorie in viaqa monahilor de odinioari. Auxenqiu....ri cu caracter evident penitenqial. olw"tt sfil. 5ilL l'. slrritra corcspllzitoa. din cartea a doua Paralipomena (cap. pp. Pavecerniqa este meniti si deaXlas rwXd.s-ar putea insi *. o _ 70 rl Lit H. Noaptea a fost privitl totdeauna cu teami. Manual pentru uzul institutelor teologice. pi.r..."r.I...'#i'J:::lr::"p:.l*it.' Pt'ihiuril' Psllnrul lccs^trt (.. atAr cea de.. in rrad.aqi. qi I s-a rugat gi I s-a inchinat.. 12-13).* J sE* I :*:.Jrril' sivdrgit-o apoi. regele iudeilor. """J.." dinainte de cu :'K:!^: ff-lq ru:.in. lUhh. " b) Explicaren slwjbei.57.-.. . in fiecare zi. texrul acesrei rugiciuni ar fi existat doui cirgi pierdute. Mardarie qi lc. Dupi Pilsrriu pAnii azi... II. carc constituie tttl mai alcs al scurtelor troparc din partea intAi a Pavecerniqci mari (. n doua parte a Pavecerniqei mari.i'ri.rK. cflnd era intr-o mlnistire din Tracia. 7t . Itttc atotputernice. " .. ca Ei de nilucirile gi ispitele diavoleqti.. iar Biserica Ortodoxi o folosegte in timpul Posnrlui ca una dintre rugiciunile menite si trezeasci in suflerul credinciogilor sentide umilinqi qi pociinqi pentru picate..i" r. in prog. i"t.inwintea' sornnwrwi (npcoQ6nuroj. intre ci4ile necanonice (bune eitit) cu cuprins poetic (liric)...inic in secolul v. ciuni diirainte de culcare . p.. Evghenie..84..X.. XXXII.". survini oricAnd. p. cap. ru...Ziua tre- Dapd.arie. pe neaQteptate. nare (synu.or....i..or. unde este atribuiti Sfantwlui Mard.*.. martir in :cugia lui Diocleqian (t3Oa.:!!y.ilj)i. a existat o rxnduiala unici a pavecerniqei. ea este una cele mai vechi rugiciuni folosite in cultul creqtin. Synaxariwru. pentru paza Ftttttttlui gi pentru ferirea odihnei din noapte de primejdiile care. din pricina plcatelor lui gi unde .. {e in putin'ma e..ri ivr. s'e spune .cl.... ]:NE rrRANlsTIi l.a.J1i"". ln in ctescrlerea descrierla rinduielilor rinduieiii. in prima jumitrr" ..ivin hc ped. a fost primiti in SeptwaXinta. de citre sfantui Ambrozie bilind qi rinduiala ei din v emea aceea6. rtrulqumescu-Ji fie. in vremurile de deFlttll.l dintAi denumirea T:.) I ) Exprimarca mttlpulirii citrc l)unrnczcu pentnr ziua cxpirati.J..-". pomenigi in aceasti zirr.(. Bucuregti.c_am{ati o practici. Ecclesioe Constantinopolitanae (Propylaeum ad Acta Sanctomm fiuvrrttlrris). ^ sava.. p. care constinria a treia a Pavecernitei man. cAnti. incadrAnd-o in locul ei r . din Egi acead. . 22. comunititilor Mesopotamia g.t'l'u ttctt< :A...'1liiio..erea ty'ecerii in pa. . r.^eoi -^. d.r Lrauuccrea latini a lui Ieronima... gi cea a SfAntului Mardarie. rlc'^ a primi clrnuna martiriului. ca a qaptea momente rugeciun....*fr. unde fusese dus in robie de citre asirieni.flin p... lflStwlui lul sdu cal..T'X**.iudeu palestinian llntlra greacl. cu un intreit scop: fiind recomand. pomenit in sinaxarul ortodox la 13 decembrie.vca aiatotttlui d. probabil in epoca Macabeilor (sec. mgiciunea lui Manase..") se citegte gi la Miezonoptica de toate zilele (vezi mai de). rom. XXXIII. probabil. Dupi insemnarea din a doua Paralipomena (cap.Hr.. care au servit ca izvor de informagie autorului anonim al celor clrqi Paralipomena) qi anume: ktoria regihr lwi Isrnil qi Istoria proorocilor. se zice ci a fost alcltuiti de acesra Bnbilon...t" . si. cassian. In unele manuscrise ti. Texnrl il gisim qi in Constitwyiile apostocare ne-o dau ca pe un model de rugiciune de pociinqi.ce a nopyii care incepe..J r. col. iar El i-a ascukat :iunea lui din inimi.:. ar monahilor.rrtca a ll-a... rugiciunea ar fi fost compusa ^d. fi. _ Iniqial. din SPA. dimineaqd. pomeneste rrp .. pe la anui Q|yil1aL aoo.brJ xrr. . Ru..i'::::?Y: "-i"i'qi'i.rtrr:rrt rl((rr. c:rau mult mai dese gi mai mari ca azi. Ceasurile qi Vecernia). in orice caz.'.i monahale ho r. i l: ?::fl.i..."ffi.stiresc abia in sec.'*' Pahprnie. Aga se explici prezenta in rAnduiala :crniqei a unor citiri.ri. vizitate de el. il.iba d.rr.qiciuni..'i.. l" (l..rrn cu ucenicii cu mu1inainte. Bruxcllcs. lrt'pr.t$:I. I)elchaye.'r.. ca o ripuire sau ca un simbol al mortii. arati gi denumire" .r..a .-1 in ministirea a'primit d.arai.:"?rrJ rezervarr numai penrru vremea posnrlui Mar{ I:l-". 2) Ilxprimarea seutimennrlui de pociinqi qi implorarea iertirii durnnezeiegti pentru lc slvArgite in ziua trecutd.u*"t.cc locuicqtc.nt . n(cca. s-a rugat fierbinte Domnului Dumnezeului sIu gi s-a umilit ln faqa Dumnezeului pdrinqilor sii.i. 305.'L'r".r Gili"i prirnele ore ale nopqii. ExprimAnd un sentimenr nd de clinqi sincer5. Ea Itrrrti din Pdthniyea Sfindlor Mucenici Evstratie.cinare. precum gi la Ceasul al treilea. in a dc jumitare a secolului al IV-lea7. Scoltul sirrubolisrnul ei Si Slujbr dc origine evident minastireascd..'.. aldhrri de celelalte sa de la Rufinianas.il: l. 1902.ria. II i. izolard gi limitati .. Dar qi t" era pracricari in pieratea particurarr a monahilor It 4p*. . Mucenicul Mardarie ar fi rostit aceasti rugiciune ina.

" t"*i!q1" sub'acoperi.entimentr-rl de paci.G (p. BIBLIOGRAFIE de sluibi gi manuale de tipic Bucuregti.. indicate la bibliografia capitolelor anieiioare. Itt. _. grrtiii.J.ilifl'. m. ci a slibit duhul meu ! Nu-ti intoarce faqa de la lllirtc.. Cande a). rpcrQnq). Treime gi speranta puternici pe care o inspiri .. cea de-a doua rugiiiu-ne..R spr:ctALA cAnd.. 2585)..l{--c.. eon Metafrastul).toJor. ce mergem spre somrl0dihni suflenrlui gi trupului. gi A...":lr^1. pp.t".rr). Bucureqti.i.. dupi Simeon al Tesaloniculuirs. 2466-247 O .r dintai dintre ele.. 257 9 -2589 . col..i Kr'k.. '2 A se vedea indeosebi. intrucat somnul era privit i".1.rr Ltturtcil<. I gi III (Tunrrd).(cap.(coruri). pavecerniqa. o rari frumuseqe.ir. C. care formeazi un fel a. I lY. conlinut gi semnificacu cele din rAnduiala Pavecerniqei. ..er v. ql sub umbra..n. A. Dar unii teologi apuseni atrii !i::ll:f::..int'o. l)trrf.ciei rwi Isaia. Doamne.i. l..ceputul Utreniei (vezi rai departe). lrgirrt. Kiev. 1955. Pavecerniqa micl este urmati. in i._ll:"p" "1!!. Drnitriewskii.'c h ren bach. to"t.r.. C ontp k e s. ""pii. III..:. Pr. este opera monahului' lntigchu5 din secolul vII.v'III. priti. asem ('vezi ver. qi cei trei psalmi care citcsc la inceputul Pavecerniqei mici (Ps. luata drn Proargcia. in D A. Stipine.lli f"..223.Nidejde" Lrt rrtai.-.T slmDorsmul mortll (preinchipuirea mortii) este arnestecatd "r. iii f"1fip. Rugiciunile acestea) emoqionante prin p. f... in chilia sa.lp$ i.h.i mari.:l cr. 146.ect t. esre icoana mo4ii. p. toli zicAni'ca t" -. Freiburg im Breisgau. re33. Celui Atoipur.'adresaii M*toito-rui (. . lor: .(haslav."re.. El exprimi s.rt. p. ca in Biserica veche. vol.rprtot. paza sullt mai st.si fii'lAngr. d. llyi! D. 1935..j.. Xr).. Freiburg im Breisgau.ei'tu1ui_ oi.5. cn sd.lcirrrrii lui Manase. fie ieparat.mai ales i'Apus.. * r..r.:i.i.itt..Jomnus est ll 9j:.fe grele rf.r)c'sprc.igorrrrgn lilse incredinqeazi scunrlui ocroriror al lui Durmezeu.'.. lc bi ultimul dirtrrc ei este expresiv pentm scopul Pavecerniqei ajutorului dttntnczeiesc impotriva primejdiilor nopqii. Da ".irL Atnoreon.irpJLrJ-' cugetului gi a mingii este adormitl sau mai .4p odeipnon. .' 456 +. adresati. 1945. L. Fi si aud dimineaqa mila Ta.. a. in .. ieL #iil.. sfn. fondatorur minrstirii Sh"t. LX. Abend.dour strane.a o imagine prei puitoare a mor. pp. Llnea cu care exprimi. cici prunc S-a niscut noua FiJ. Prelipceanu gi colab.Jr" o lucrare inti scriptl."ant qi mai de atestat in documentele vechi este psahnwt xc (.II Band.bu noi n:t:Y1"fi:cw noi..Neipurcatn. 1956... iyl-. l2_i5.")..p. in D A. col.t.tei r. a. F"..t.strate tn ru..^i. Amandoui se canti gi de fitazi in n"a *iia"ic 1arteinffi..d. PrCvosr.rr.i mijlocire.. in tiO. il::tS. col.. L. p. 9-12. doui cantiri caracteristice pavecerniqei mari. Baumstark.-.. r.#.b"^. l*s-sss. Triod. de Rurqdciwnile seard (ale celor ce merg tpt'c somn)....i..'.. Descrieren tmanwscrniselor litwrXice pd... o*.... este frcu Pyel d.lor q"r.ffi. p.a-.::.poforul umbli intru intuneric a vizut lumini mare.A somntil Ei firea a biruit.$i ne di noua.. erc.rt.Jipp. i ".i-. 1895. Gij i b) Expliciri gi studii: A.". euhologici ji tr. Bucuregti.. 13.L. in trad.. este €ltr lntl.. .ri.il...arirr. 91r. DR.209-210.mta.qt^'.Degrab auzi-mi. sfintei Fecioare (... ii Amalarius. t. suprantmit pind. inccputul Acestei nevoi'ii corespunde --i i"iai. ]r. Eisenhofer.:11{l "*1":a. cu sperarta venirii lui care ii insufle. din cartea pro.dndstirile Orientwlwi fi'loflo.. gi Petrograd..tl i. care alcituiesc un capitol deosebit al programului zilnic de rugiciune a tllottahilor.Gheorghe (V.i.. regele iudeilor).irli.r:: !g*'i*|e Litwsih.rg" ortodoxa in . Band I.r"iil r" i"lilai"q.. . alcituind un fel de continuare a acestora.i :..IG.n*. I. (Jn d."-..e Itt Ceaslnv..rni._:lti Tl1 casn.{nlitoare rloaptca.] 4i". .*l fl:ryI": .ea de-a patra rugtciune (. Flvcrse manuale de tipic gi de liturgici.i"."-ri. ruu rud asem.ii'trw..[..pr^ir" sfkryitul Pn'vecenritei.q.rea gi ii intirea pe cer vechi in necazurile qi rrf..qebef.-a"i. cL qte cele pa*u rurgdciuri cane se ciiesc arternaiiv ii faia' icoarrtar 'd.. t" i30 d. . precurn am 3r1rjj^.4 ntiochus. cit...*.\".PHnnT PR0F... 's.rmrr..!rye (.er6"i.. Stwdiul Vecbiwlwi Testotnent. 257 (pentru originea Htg. sunt indeaproape inrudite ca idei.Somnus esi xnago irna morus..'lrrta cele.dr:l:. cei ce loliqi ill.. 546.ce|..r.rt unele_-prescurtiri. Manual pentru Utttl snrdenqilor institutelor teologice.. r.*.Aj".5t..Reallexikon fi..en proorocwlwi'Iswia (.':T:ll"efl::....":l:.G. arl lrr nopqii.ul.. oJJitiis.'.i . De aceea. Litwrghier.exprimarea scopul i^pavecerniqei ca slujbi de ceier" j.i..:. ele fiind destinate sd fie citite de citre fiecare cilugir in parte.ir Antike und Christenrum".itr DHGE... 1950.1\1. n) Ci4i .")..1rriit. frrk. roan Gurd de Aur. III.:fa. r ri y6xnq) din constantinopol^(sec.. in partea finali -9 a pavecerni.crclc 7-B: .lri l]uNr.. l'1.Ir. Aceeaqi i. ri"iii.).tbolische Litwrgik. si in vremia'ieqiiii pizindu-1. autorul acestei frumoase rugrciuni irivoca aiutorul Maicii Don viegii noasffe pimenteqrr.tl'r (rlcxu-Etrtqq tnq' Av....l)r'. S.i .B..La.l. L..lucipeste voi..h. 1956... 1Ju.. 'l"ot semnificaqie trinitari." credinqei gi a plctrlqii de care sunt inspirate.J. +l 5. d. cil lrl Tine imi este nidejdea.. iemarcabirl prin ... .:.traducerea SeptuaXintei).di# gi ca o -gi.iedi. . irnpului din rie de tropa Itr Viaqa Sfrnrului Auxenqiu din Bitinia (t470 $t'ff rrtului Ioanichie. VIad...neintinatl.. qi .ascdJ icwrnenic uitat: Cuviosul Everhetinwl.tei. .. col. [ll. se cdt !y? (piimul repetandulse l..).. mine. au. fle hr continuarea Pavecerniqei (cAnd aceasta nu se citeqte in biierici)'.. Septwagintei).pentru un sfirqit cregrinesc qi uqor al viegiira. .n cw cei ce se poXoard in rnnrtnirut. I'c trides. mocii.. 11 DTC.r-uil" r...i.6.lgIT.o*"*t p*i. rlot. este imaginei imagine" sfnrgfrului.i&i. rrr.: s-a intrebuinqat inci de la inceput in slujba Pavecerni.Ctitot ia Si scnerile sfe. " . qi i"'""jurri lumini va st-ri. Dintre ei. c. l. Bucureqri. cele cinci stihuri ale psalmului cantare.e [ 'rrt :]I. l. . 9-li.le celor vechi versetele corrcepqia ? ]i 6.I lglul !le!... 73 . care a jucat un rol i*i*r*t in istoria cultu a spiritualiti(ii ortodoxer2. cea de-a _P_avccernitei f-"^*. 1946.Jild. imedlnt inainte de culcare.""i!.8: Y . 202): .rt O. i..d.ii (: p.rrj L. C.. o. qi j].. ai"tai.". .pri".i.ai :1:trt" lnrri li_nrrgrce. qi anume cd. 5111ii ...:.tii13. '"*l*l: w* q:ntry .

Cele trei variante ale slujbei Miczonoptica (Meoouurttrdu) sat PolunoSruiya Q{octwrnwvn) este cea dintAi dintre lrclc divine care alcituiesc ciclul rugiciunii zilnice de dimineaqi... Saint Basile et l'oriXine dts Cornpkes. $i acum. Ce este Miezonoptica. rsToRrA $r ExpLTcAREA Er I.Psabmul ! apoi (in ei flri prihand mlil ln din Censlov: rrlati.. iar preonrl (din altar) : . afari de sAmbete qi de duminici..Veni.").Dumnezeule. V.. sunt inlocuite cu troparul sirbitorii respective. Apoi: *Donmne. iar a doua este o rugiciune de mijlocire pentru mory. dintre care cea dintii are caracter doxologic. I :. la *eb. RAnduiala Miezonopticii de toate zilele Este alcituiti din doui pi4i. Frlriute Atotputernice. I 865-1866. Les Coruplies darus hs dtes otientoow. pp.C.tc{ti qi zice rugiciunea Sfintului Efrem Sirul.ur. milostiveqE"'l'c spre noi.. OdinioarS.inyei nlastre Buctrregti... 258-264. .. cu care se incheie partea intdi a slujbei. ale Sfintei Fecioare qi ale SfAntului Ioan Botezitoml. Timpul sivirgirii." gi celelalte). preotul. pp. Ceea ce eqti mai cinstif6. adici se spre slivirea lui Dumnezeu. F.. VI Miezonoptica (PolwnoSnigo) nANourALA SLUJBET. 79r ln trad. inainte de Utrenie. la hramul bisericii... 341. Azi se in general dimineaqa. in rev... 1968. ImpS. twtwror dngrnehr cred.. 75 Ctttn gi . binecuvd." qi celelalte. Dumnezeul nostru. care la flrbrtrtorile MAntuitorului. II. Slavl. l'arteaintd..")..PReor PRor.D. Dn. iar la strani citegte. Doamne miluiegte (de trei ori).ntarea obi nttiti (. in tinda bisericii. lntru numele Domnului." gi ceielalte). IV-V.. din uqilor impiriteqti (dvera fiind inchisl).. are trei variante.. Simeon al Tesaloniculti. in continuare. b) Alta pentru sAmbete gi c) AIta pentru duminici... Despre sfintele rugdciarui (slujbe).. fasc.". Raes. in O. rom. Exg BRANI$TE A... Apoi la strani se citegte rugdriwnea Sfkntwlwi Mard.ti Itc inchinim. Cnt'lt"ot. pp." (daci suntem in Posnrl Mare. cu metaniile qi inchiniciunile obignuite).. 343.Slavi Jie. preohrl se inchini de trei ori gi intri in altar pe uQa dinspre miazizi trece la strani.arie (. Vandepitte.i se incepe astfel: DupI ce s-a bitut toaca. pp. preotul iese acum in faqa uqilor impiff. 342. I 7 ( I 95 I ). pe care o aflim ln Ceaskw..StipAne Dumnezeule.... Alcuni problemi relativi a Compieta (Unele probleme referitoare Pavccernig[).". 223. la. I 33-145. cap.. RAnduiala Miezonopticii. ca gi numai in unele ministiri se sivArgea la miezul nopqii.P.. qi Pdtp. preBe citcsc woparele c hlu se citegte Sizz- . in ..315-334..Cela ce in toati vremea gi in tot fertstrl^..BinecuvAntat este Dumnezeul nostru. Mirele vine in miezul nopqii. QAntiretul rispunde zicAnd rugdriunile in(. in naos.Ephemerides liturgicae" an. gi anume: n) Una pentru toate zilele din cursul siptimAnii. daci vrea).P. cu titltlTroctat aswpra. miluiegte !" de 40 de ori gi rugiciunea ...Re'urre Augustinieme". avAnd epitrahilul pe di. variind doar citirile care le alcituiesc.rate ceresc.. gi 2. Rafth. Toate aceste variante sunt alcituite dupi acelagi plan...

u.. Prin ea. 1ii c*.'gr.l liuda pe_Treimea cea -ai p.. $irl-ui. la incheie cu.ri.*... irr) ...").sd.se sArguiesc si o imite pe plmant. ""i.. rcprezentatd indeosebi prin cilugiri gi prin credincioqii ei mai zeloqi.s e ple aci. Itrccum se poate vedea. a"ia s.. nu se mai oficiazd in noaptea Pagtilor ea este inlocuitl cu Canonul i celei Mari (din Triod)..."). Care obignuia sI Se roage adesea noaptea. {"'f. I30-I3I)..Jd.reire.*yare -de -if"lregte-ne pe noi.a..e citeq.{3"n-e :. h) CAnd Utrenia se face din ajun seara.. 7 4.:. *i b. apele ull moment in stare de repaus. De altfel. " seTlllt in timpul postului.Fcriciqi cei flri prihani in cale.::..#rd'.o r.iffi 1:t. "i. obsre (.': PH: .If!7I:::ry.r*i#lila. deoarece duminica .. nia d...t:^!):..:.0:.i de rini..l. d) l')ctenia intreiti.. iii ?:y.ind.i ^^ Sflnnrlui Efrem.l face otputtu{ cc a inviat din morgi. in SiptImAna LuminatS....i. Ficitorule " Se deosebeqte de cea penffu toate zilele prin urmitoarele: La sfarqitul pirqii intni.i.e obste.^j:I_ilr...Vcniqi citesc piatm. icr. In.....C"t Xf.n. p. apolisul qi ectenia de obqte.:"^'*. O""_irJ.. r{.penrru rugiciurile. catisma a IX-a ( " LXIJ-LIX.*..K"i.*1. Ei se iesnicui) al gtasut.pdmAnnrl.^^_.ii^i")i'. Partea a doua..i.Stipane Dumnezeule. 2).. iqi indeplirlntoria de a liuda toati vremea pe Dumnezeu qi de a face neincetat rugiciuni de x'irc pcntru lume.. adici rugiciunea pentru mortJ.. pp.1"e. a. Partea finali a Miezonopticii de toate zilere este deci la fel cu cea de la Pavecernitei mici (vezi in urmi).i'i'.iatinyierii..": }.. In partea intai."qi ') fr rislrit.."i. Nhezonoptica pentru duminici urmitoarele: intai.rcheind cu.tntru tor puternici qi de flcitoaretoare. asffele.i... clreia la miezul nopqii intreaga creagie . VI. o.-.ll.. Miezonoptica este expresia cea mai concreti nevinr>viqiei monahale gi pustnicegti a privegherii.-lol aceasra. .. atit din expunerea rAnduielii slujbei. Itri.42. . dupi Psalmul L.i#f# iil' iiii..").:r:^.. Numai in unele ministiri.rrl in pictatea iudaicl inci din epoca Vechiului Testament. .ill n) I)ouI formule de binecuvAntare.rI.r irir"ii. . adici a stirii de trezie din timpu.. din celerarte zile.Pentru rugiciunile. . in roc de catisma iv[-".J. dupi rugiciunea finari (. fie singur (Lc.....tilor. .i.:. _ rrinla obiQnuiti a Miezonopticii. 3. Gilr. precum confirml crrf nrai alcs Psahnul CXVIII (.1 vrcrnca !" (Lc..^"^.ii ..rd"i. rolwl preotwlui h senticiul d.p.rs de d.r-. ].. cap.il. T"1l?:"1.l..si cjrxiaU Doamne. la cap.. cAt gi din tabloul urativ de aici.:. Troparel.:'. :i:i..."( lan5. I).adici cei ce se striduiesc si fie gct'i tu trup" . Tablou sinoptic 'l\in tabtowt siruoptic al cehr trei rd. Scopul gi istoria sluibei de noapte.. Bxphcarea Miezonopticii In parte_a a..i"s i . . . de mai sus. DR. 36 gi XVIII. se pot sesiza mai uqor ilc comune qi cele deosebitoare dintre ele.i ca11.i:t ?_:-nezeule.s. t'^rrq zilele.t alrele (. . sub formi de Priveghere. Observagii tipiconale u1 ..teascd.iJ..Privegheagi qi vi rugagi in E dt.fie impreUlli r'rr ttccnicii Sii (cf.'. c ete t ) *'p ii. l)in micrcurea SiptimAnii Patirnilor pAni la Duminica Tornii. . despre Ceasuri). dimineaqa inainte de Ceasuri. RAnduiala Miezonopticii pentru sdmbete 6.. Botte."fi.ii... qi tot in.1::o-91:?itb. Se deosebegte de celelalte prin . . piri o atti rugdciune.ivin al Miezonopticli se reduce la larele: a toate. in roc de catisrnd de siruborwr credinpei.'t.Y:Itn.. se suprimi.l . in timp ce lumea doarme.'^._. ..."N4iluiegte_". c) l{ugiciunea Sfinnrlui Efrem Sirul (numai in Piresimi). ^ nici aQa curn fost erprra _"i i""i"...A 5.l)..t()A sPHotAt.. s pre . Ipolit Romanul se referea chiar la o veche tradiqie.r"ffica Irrrlcrnn pentru rugiciunea de noapte giseau primii cregtini in exemplul MAntuitoftfltti irrsur.r*l.-i^.uieli ale Miezoruopticii. in secolul III. de la sfirqit. la care se adaugl: e) ltugiciunea citre Sfrnta Treime. sfintei rreimi (.l:.). " ).feziditd Fire..:::::'T::.:. . sra"o. iar la Naqterea Domnului.iuiiii'fita*. mijlocul_bisericii.ffii. [?l11111:i. in acest caz.'.:::1i. Preasfinti Treime. spre i:l::.. B..rj)1i:.*ii cr.^Tj9l"qe ^ ^ -L | | ^i -: o_schimbare.:1:::: cctelalte) qi a.i...^{qle11..r.1. . 3j:. atunci de obicei ic tnrli citesc nici Pavecerniqa gi nici Miezonoptica.. d..JJi.p"ifii J*.!-!. Rugiciunea finali este adresati..ne rugim penrm pacea lumii. X\l[I.Ji..:(. la care credincioqii trebuie s5.). b) tscfor-risul rugiciunii domneqti.r_i:i:. .r faqa r. implrEigi in trei stiri).i.i. arborii.:.-.\ Ei f-^^---: -iron+o preotul ^--^a.l:::: :1.ffi. wruitiipri (.. la Miezonoptica de duminica. Treimo ..i).r"i E". dintre care prima pentm inceperea slujbei.. ir.""'{laiTati.r II.. r.:* tu. *ili'ii". ii rii totodati simbol qi inchipuire a laudei necurmate pe care ingerii o aduc pururea l)trrnnezeu in ceruri gi pe care indeosebi monahii .::l:.otul : 71i..)...ii oxx.. Ln'uR(.!!y..."lau.rmn.I.. ...{. iT:"fT:!:j::"9!!)!*. pentru a liuda pe Creator impreuni cu ingerii gi n(' rrrllctclc drep. XXI.0:'::.trad. se allnrre gi ei prin rugiciunea din a.rrif..1: n:::).T". care alcltuicgte fEeqt rrr<rrrrent (Tradi..'qi " st1 l\r'rtca a doun ir Micz.::1_t.. Lit qt .qilo.A 'pr.T::'.lAl^ toate {}--x flri . .. rugiciunea din timpul nopqii era 'tir'.Dumnezeule.'.url'rticii crc toarc zilclc sc luccPc ctr . a invierii.i #'r"# ?r . ENE BnANI\STli nc iiiii i'iiiili.. 12). iar Iu cursul ei (. P"Y"T:_*:1I^ l:'..daci se intAmpli vreo sir6itoare impiri.r-.. ca se citegte.. 76 . cirora le recomanda: . "i u citeqte f"r_[" ^ ..rKfJ0'f rRoF.ffi 9:t"j:rr.ffi. la Boboteazl qi la Vcstire se face in locul ei Pavecerniga cea mare cu Litia (vezi in urmi.ii ei.nd.ei s*.cu Ceasurile Pagtilor (vezi tlcparte. :... milostiveqte-Te spre noi.. *i[ri"["'r.d)t:_ ft^:"l u. nuse fac metanii gi deci.plst.i i*l. a"pi i:"f"f :::u'. :rL ur :: 1':.

" ...Slavi fie. ori dimineaqa (in bisericile de enorie. Dumnezeule. .... sistematizAndu-se ilerit scrviciu.N4iluiegte-ne pe noi." gim pentru pacea lumii.ciunile incepitoare (.:.." qi I']salmii 120 qi 133 ..") La fel ca la Miezonopdca de toate zilele Catisma a IX-a (Psalmii La fel ca la Miezonoptica toate zilele Canonul Treimic aI glasuh de r6nd.ITURCICA SNBCIAI.] tea ridrca. de " 40 de ori .." 40 de ori ..Hristos..Vcniqi si ne inchindm. sfinnrr Apoitol pavel.... care se slvArgegte ori la miezul nop(ii (in unele Filrrlstiri clr respectul tradiqiei vechi)...dnOctoih ...eunl cu9:*{. Miezonoptica ne aduce cel mai bine aminte de sfinte ale creQtinilor din Biserica primari... 3: .. nu resar zorile Te chem.Si ne mpacea lumii." .ehr biseri- .{dust}-mi-am aminrc n.' " _\!7_!a9 Referinqi gi indemn la rugiciunea din timpul nop(ii s.." gi celeldte ) Rugiciunile incepitoare (..- Psalmul Cxxxl[ din a doua parie a Miezonopticii de toate zilele (vezi'vlrs..." Rugiciunile incepitoare (.Pomenegte." ." Otpustul: . faie Rugiciturilc incepitoare (.. mafllc praznice qi sirbitorile martirilor mai importan(i..'. Rugdciunile incepitoare qi Psalmul 50 Catisma a XVII-a (Psalmul I 18) (din faga ugilor impdri- teQti) : Ectenia intreiti: .esc pentru judr Tll"".. la inceputul de t. imp.. Doamne.... .Si ne ru- Treimea...Cuvine-se cu adevi..s-au ruiezul nopliL s-at rugat gi au canrat laude lui Dumnezeui.Sfi nte Drrmnezeule.. Doamne. cAnd intreg serviciul divin avea cauocturn sau sub formi de priveghere..." gi celelalte) i nezrul nostnr.. in invitd l:F" . despre Istoria Laud."Flristos Adeviratul Durn- ... milostiveqte-Te spre noi.Sfinte Dumnezeule..Pentru rugdciunile Sfinlilor Pentru rugiciunile Sfingilor Fire.... Hristoase Dumngzeule..Binecuvintat este f)umnezeul nostru.ra uqilor impirireqti..") La fel ca la Miezonoptica de toate zilele ... pentm prescurtarea lui.' Ectenia de obgte: .Veniqi si ne inchinirn.pti$isnrlui (ca toqi iudeii mai zeloqi)... ca :tcr pc c'ca de dimineagi.. Catisnra a XVII-a qi a fost rincluit s[ sc citcascl la Miczorropdca dc toare tocmai pcnrll ci in el cste de mai multc ori vorba despre ruglcillnea flcuti de ps in timpjrl-nopgii: ..tVIiIuiegte-ne pe noi." gim pentru pacea lumii. qi intr-altul este uniti cu servi€ltrl Lltrcniei...C€ea ce eQti I'rir-r caracteml ei cu tonrl nocturn.55)." qi Psalmii 120 qi 133 siltgttr. de Troparele glas 2: . 2s).). mai ales la feril qi numai in zilele de sirbltoare).. cici in numele nadilduiesc." Ectenia de obgte: .Si ne ru- Otpusnrl: . lnchise ): Troparelc gi rugiciunea peutrll pomenirra mo4ilor (... (rrpt w.Pnror PRoF.." qi celelalte rind.' Prcotul (din altar) :.jyyiezu!^nuplii m-am sculat ca si.") La fel ca la Miezonoprica de toate zilele . a lui Marcu Monahul (citit{ de preot) Rugiciunea Sfinnrlui Evstratle ... DR..i mainile voasrre spre cele sfinte gi binecuvantaqi pe Domnul. la cap.intru numele Domnului.. l)oamne. Inainte de sn'a'ja dhninet. in Macedonia. Adeviranrl Dumnezrul nostru....Doamne..Jentru rugnciunile SfingiIpacoi al invierii glasuJui . scrisoarea proconsuluhljPliniu celTd... la inceput Miezonoptica era parte integranti din slujba Privegherii obiqnuitl in Biserica veche mai ales in nop$le dinspre duminici.Doamne. cuprinzAnd in el gi ruglciunea de seari.ti deschide ochii mei. Qi Ta" (vers. li)... oficiul Miezonopticii a fost scos Qi a rimas ca un !€t'vir:iu separat gi independent.."r... lecrrlrrluialll-lca (c. miluie$te !". Cu timpul." qi celelalte . La fel ca Ia Miezonoptica r La fel ca la Miezonoptica de toate zilele Intr-adevar. dn Octoih Troparele Treimice (Triad calele) din Cewbv (. l)csprc adundrile de noapte ale creqtinilor pentnr rugiciune aminteQte.lard Mirele. cu mctanii (numai in tx)st) .jntm numele Domnului. Tale" (ve11.a. a Bisericii (vezi in urmi." gi Rugi.rat a liuda Troparele de umiJingi (.." gi celelalte) gim pentu Ectenia de obgte: .Slavi Jic. din fa.1\4iluieqte-ne pe noi.. Troparele qi rugicitmea pentnr pomenirea morlilor (.'l Otpuseul: . cand se aflau in temniqi la Filipi..Ceea ce eQd ..pten de nirmele ?l"l-n".jntru numele Domnului... Hris- toase Dumnezeule..Neziditi ...Sfinte Dumnezrule.rtE noaptea."" Troparele glas 8: . Doamne..-ne..Doamne.1" drepre" vers..Sfinte Dunrnczeule.pumnezeuJe." miJuiqte-ne pe noi. mai cinstiti... lll-113)..... ca un preambul al acesteia.Pomencqte.. miluieqte 1"." qi celelalte) celelalte) Tablou sinoptic Miezonoptica de toate zilele Preotr-rl (cu epitrahilul...ndr al Bitiniei cI19 .." Rugiciunea Sfhnnrlui Efrem Sinrl.A Rtrgiciunca cltrc Sfhnta Trcinre.62).pen..Sfinte Dumnezeule. dar qi intr-un caz.Crl ce a inviat din mo4i..") La fel ca la Miezonopdca toate zilele Troparele de umilinqi (..") Rtrgiciunile lncepdtoare (. urmdiJ gi exemplul Mnnruitorului. miluieqte-ne pe noi. miluiegte !". Erun Bnrrrvr5rr I. de 40 de ori mai cinstiti.r.Crea ce eqd mai cinsritd..Slavl 64-6e) Simbolul Credinqei Simbolul credinqei fie. ca si-i ide.Amin"." . Hristoase Dumnezeule. Te sli*.

privinqi .. 1971.Tl"'j'#ffi. Aceste doul grupe de imne.. in chip Ituuat cele doui firrmoase tropare din partea intAi a Miezonopticii de toate zilele: . pp.a Pnntsiei.co*voca ncs)t. II.").miezul . Dupi l!. la care luau parre totdeauna gi preogii diaconii. astfel. J. adici pusi in legrturi istoria sfinti a mAntuirii. la Paveceru.t. LYI.i. c<t.{". dupi credinqa . ENri ]lnnNrsj'l. Bl di.62.gi rugiciunile sunt mai curate. sunt opera marelui dogmatist qi imnograf risdritean.ri l. ori la cAntatul corr." (textul latinesc al-epistolei Ia f.ie).420).aminte gi de invierea Domnului. 12.^ pe apuseanS. pSeria ne spu_ne ci.r. Halkin.. in continuare. la Ierusalim uqile bisericliArunstasia (inviet se deschideau inainte de cantanrl cocogilor (. 2s). iar pc la sfhrEinrl aceh. De aceea Biserica pune la indemAna creQtinilor o mgiciune in aceastS. rugiciunea exemplari a unor mucenici creQtini pe pragul mo4ii gi poate fi rostiti de orice credincios in clipe grele qi de aceea a fost incadrati in . Sfintul ar fi rostit aceasti frumoasa rugiciune inainte de a fi :rrt pe rugul pe care a fost ars gi ea se afli incadrati in descrierea Pitimirii celor cinci tccnici din sinaxarul de la 13 decembrier2.. 393.. precum gi mintea este mai limpedes. col. l)lrr gAndul la a doua venire a Domnului. sd nu incerim din rugiciune nici in ti nopFl". tti.lntru rot purici gi de viaqi ficitoare.lc sfhnricqtc: pc fi:r:reilc crcQrinc sr nu sc mrritc cu birbaqi pigAni. una dintre pu[inele slujbe gi forme de expresie directi tttlrrrltri de latrie (adoraqie) a Sfintei Treimi. ln secolul al III-lea. r de prinderea qi aducerea Lui in faqa arhiereului Ana. adicl credinqa vie in a doua velire a Domnului..t al Tesalonicul:ui.G." (P.col. exemplul prorociqei Ana.. si..r Mirreiul pc apriiic."t: q: crcqtini3. in care predomini lauda gi preami.. ideea . cap.foarte curentS. adici priveghere de toati noaptea.)( . privegheazi. care vom avea in impirdtia lui'Dumner rlumar zt ." i.de rugi. Bruxcllcs. col. 276):. pe neaQteptate. in rinrl t'gic bizantin. clc Fr. sft. t. 35). ()nnoaruele h..I.tei mari gi a Miezonopticii de toate zilele.ad vigilias')6. ne giseasci treji qi meditAnd la_ inviqiturile dumnezeiegti. de asemenea. ril . CLV. gr Fapte vl. b. 468-505. EO 967."rit"t.Despre sf.. t. pregitiqi penrru privegheri (. Aqa se explici prezen(a troparelor qi a rugiciunii pentru cei morqi.si veghem in timpul nopqii ca in timpul lumi $i fiindci acolo ne vom ruga totdeauna gi vom aduce multumiin lui Dumnezeu. ori dimineata) ca nLl cumva venind flri veste. CXVI.P. cAntau alternativ un ir Iui Hristos ca unui zeu. .Privegheaqi deci.l't-t ttci r t< :n sl. CXVIII.?. cit qi pe considerennrl ci dimi trebuie .20 e. XXVI.in timpul acesta . manddrilor psalmistului (Ps. la templu (Lc.ntut io.. in acelaqi timp.. Doamne.i . conform. zirra (t.i'":ih ??"o. pentm ca si ia im1 rtd o hrani (cibwn). p. Miezonoptica ne aduce aminte de inceputul patimiior nului. la miezul nopqii.Jil'f'rllxi. 557). si vi afle dormind. MiezoJlttica de duminicl este. unul din cei cinci martiri din persecugia l)ioclegian (1303). suflete al rr. gi si ne rugim pentru ca el si fie in pace qi sub rtirea sfinqilor ingeri.Pomenegte. Mirele vine in miezul nop(ii. cXVII... Ideea aceasta o exprimi. totdeauna in Hristos." gi . f8-19).fdra interwenirea nopgii . Origen aminreQte despre rugiciunile din timpul noptii.riaqi secol gi incepunrl celui urmit s60c_562A).La..ciurr. iar scularea din somn pentru rugiciune fiind simbr Epkt: X. cAnd El va judeca viii gi mo4ii. la miezul nopqii. Iar ceea ce voui. ci.t .Noi.e wyage.'ut loc in doua Parte a nopqii. rii prcinchipuirca invierii noastrc din rnorqi. col. 6rie. [)rr. col.i a Liudar pe Tatil. de altfel obignuiti gi nevinovati. Sfil. '\ l\irrrcrrir irr sirirrxirrul *lujh. f408 gi 540). sc aclune I trc itnptrratttl-'I'ririatrr.. 1957.tre ziuilo.Ei (cregtinii) susfin ci toati gregeala gi vina lor consti in aceea ci aveau obiceiul intr-o anumitd. . col. simbolismul slulbei.itei). creqtinii zelogi stiruiau rugiciunea de la miezul nopqii pAni dimi rea(a7.l itccil orrl l)<tnrrtttl a inviat clin rnorfi . Paris. trebuind si aibl loc. episcopul idruntului (. Care a a\.ntul Vasile cel Mat'e consfrntegte oficierea serviciului divin de noapte pravila zilnici a monahilor. VIII). duminica.a se aduna din nou. iar Troparele Treiruice (Triadicalele) din rAnduiala aceleiaqi slujbe se iorcsc SfAntului Grigore Sinaitul (tt3I0)t3. 97. )OC0. s86). lilc se gisesc qi in ritul copt gi sub diferite variante le gisim in celelalte rituri lirurorientale. cam in acelaqi timp.. c{au Miezonopticii culoarea ei proprie. venire cirre primii creEtini o sperau ca foarte apropiati. impreund Iullriciunea finali datorati lui Marcu Monahul..r qi Bibliothecn Simeon Metafrasttrl).i nu qtiqi cind va veni stipAnul casei: seara. pp. la expiicarea Veierniei. r. dupi Cina cea de tainie. $ 't lraffL cd. spre.. ci..rirea Sfintei Treimi. Gurd de Awr aftma. pentm accia tru le-ar permitc si participe la adunirile cregtine de noapte (noitumcae. tuturor zic: Privegheaqi !" (Mc. care a a\. .lAl.. . 1910. pirintii qi fratii nogtri.ntwl ciprianl.A 'l'enulian.zice elin altr pa . ne rugim qi pentru ei in ceasul acesrlc rroapte.ut loc in noa 4 tridirii. t. reflect5.intercalata la sfhrginrl primei pirqi din Miezonoptica pensimbete: RuXdciuneo Sfil. care petrecea zi qi noapte rugrciune. ori la miezul noptii. Conqinutul celor dou'i tropare ne indeamni si ne gAndim qi la sfArgitul viegii noascare poate vem pe neaQteptate. incetim nici aici a ne ruga gi a aduce mulgumiti lui Dumnezeu"4. L.Aceia .riala slujbei de la miezul noptii pentru sAmbcte. Cf. ne ducc cu gindr-rl gi la ludecata din cAnd l)clnrnul va veni a doua oar5. Citre sfirginrl veacului al IV-lea.La ziua cea infricoqltoare gAndind. 646.Jowntal d.l xxvur." ei atAt cu exemplele biblice aminr mai inainte (Ps.. ne insi ne aducem aminte gi de cei morti Qi s5. I fica gi recomanda credinciogilor lui rugiciunea de noapte.. alcdtuiesc partca principali a Mierpticii de duminici.(intre scrierile lui Simeor. inainte de iyirea nrilor (ante lwcerm). rugiciunea SfAntului ie reprezintS. 16. Ki burg im Breisgau. " si t' l'. Sfintul Ioan DamasItrul (sec.ante pullorum cantum") gi credinci zdboveau pAna dimineaqa in rugiciuni gi imne. Sft. III. il veacul al ivin Risirit. episcopul cartaginei. PreasfAnta Treime. nnrlui Atanasie cel Mare.. in vremea sa. cu accentuat caracter doxologic. adici in lumini..lrRliot' Pru. Din punct de vedere simbolic... ceea ce inseamni. XIII.. gi familiari lliserica primari .. cap. ple clc la identificarea -cam lui Flristos prin lurnini (vezi in urmi. 304 (P. 37)..ea:: despi4eau.t.opfii tc .mai ales.s5.ciunea sa cu sudori de sAnge din gridina Ghetsimani. dc accca s-a rinduit noutr si1 liuclirn l)rrtrrnczcu lll Acca or. pe cei ilttrr-r nidejdea invierii gi a vieqii veqnice au adormit. ci sunt mai vechi decit secolele V-VL Aceste rropare. Ca qi rugiciunea Sfhnrului Mardarie din ttiala Pavecerni.. din a ttil parte a Miezonopticii de toate zilele gi de sAmbita: . justificAnd r-. . deoarece Domnul insuqi le atrlsese atertia: .rutwlwi Ettstt"otie. Merafrasrtrl). c.. 6).G.ntele ngd.i?9.". De aceea) toaca de la miezul nopgii a fost trinati cu trAmbiqa ingerilor din vremea de apoirr.. zi (stato d.016)...lrr. 148)5. aitfel: . pomeniqi in sinaxarul ortodox la I3 decembrie (vezi in urmi.ti..eirnice nle cehr opt glasuri (Troieqnicul) din slujba Miezonopticii de itrici. Dar Miezonoptica ne aduce. rr Silrtc<rr.." etc. 188-f 90 vizut pe Domnul. ca mirele pilda celor zece fecioare (Mt.

Mateos.") coincidea cu ivirea primclor E nle soarelui. dc odinioari (iar pe alocuri gi cea a Criciunului). priveghere). ln ministiri). clt gi in bisericile de enorie). Tot de cu seara se face.e Teohgie pastorald. intrebuinqat de obicei in limba noastri pentru desemnarea sluj.in zi) la care se slvArqeqte. revlrsatul zorilor) sau forma lui adjectival{ udu. Nilo Borgia. aQa cum aratll ciunile citite de preot in taini. t9s7 gie -wissenschaftlichen Quellen und Forschu ngen. 500-512.Slavi Jie.). Bucuregti. in timpul celor gase psalmi (vezi mai departe).d.inal Jean Dnnidhw. pp. peste tot. la cap. L961.Istoria Litwghiei.necd. 1956 qi 1967.7-8.d. 606-607. al sirbitorilor implritegti qi al sfin. Litwrgih. este de origine slavoni (de la Utro : diminea(i) gi traduce cuvXnnrl sc 'O "Op0poq (aurori. odinioari (ca qi azi. in LTbK t. Ludwig Eisenhofer. Prayer at Mid. t. 56). Se ivca aqa ca svetilna sau lurnindnda sd. IJtrenia se sivArgeqte de obicei dimineaqa. de reguli (atAt ln mdndo. vol.e rninait et offi. rorn. Curs dactilografiat. S-a mai intrebuinqat gi denumirea de Laude (druor. derivaqi de la cuvAntul latinesc monicare (a Liturgik). in O.teazd (mai ales in Transilvania qi Bucovina) termenii.. Celui ce ne-ai aritat lumina. in vol. in loc de utrerue. Despre sfintele rugdriuni. folosiRcum in Biserica Romano-Catolici pentru indicarea slujbei de dimineaqi. sau chrar chiar biserici blsencl de enone enorie $r mai ales la oraflc. numai lJtrenia Pagtilor mai pistreazl.ce d. lwohgia (. Bucuregti.e litwrXicri (enumerate in bibliografia cap..u rnatin chez Saint Athanase. Hand. Ql rn Ei mal duminicilor.. X.C.Num.ce d.. dupl miezul 1ii.G. miercuri gi vineri in siptimAna a cincea a Posnrlui t precum qi in toatd SiptimAna Patimilor. Dr. rudnecare qi m.. se cinte cind incepe si se luminezr de zhtd. Blaj. A. 1908. Ofioial Miezanopticii. de dimineagd.BIBLIOGRAFIB A. In plus: Isidor Marcu. nr. Vykoukal. Idem.elle chiese di rito bizantino. Miinster irn watfalien.. in continuarea Vecerniei qi a Litiei. in celelalte zile.piurno" d.buch der lGtbolischen __ CADnI)LUI. Vintilesot. sivArqindu-se. Ceaslov. MilaruXes ( I. Numirile slujbei (luvAnnrl Utrmie. (1962).. cap.. Freiburg im Breisgau. in rev. rnonnstichen Ntws. qi anrnci poertl dcnumitlc l'riueghere (slujbd de noapte). 1940.. 309-310.8.hienfeier und ihr vor altem irn riimiscben wnd. IV qi V). Vll IJtrenia A. CLV qi *ad. Timpul sivArEirii eAt privegte tirnpwl (rnamentwl d.dyrov . Baumstark.inzori. Laudes...1933.. adici flri sI fic unitll cu rrria. Bucureqri.tilor cu priveghere. . qi atunci poarti denumirea de Yd. 1945. (in P.t es) Paris. Manuale de tipic Si d. Pr. orafc. Curs d. catedrale. 32) . znrri zllei. ]. Gastoud.niXbf.. cAntagi spre sfirqitul ei. Simeon al Tesaloniculai. NOTIUNI INTRODUCTIVE $I RANDUIALA SLUJBBI Henry Chadwick. anterioare ).necat. an. Ierom.ne ncafi. dar singuri.fipeletasil'. i. cam cu doui-trei ore inainte de risiritul soarelui. t73-1 80. Paris. caracterul nocfltrn al Utrc. vol. 304-305. dupi rislrirul son. La Vigiles ruocttu. 1929 (Orientalia Christiana.nd. de unde vine rominescul ofirind' intrebuinqat pini nu de mult. UtrcniR nirrnul l{vflrgegte de cu seari. P. dc dirnineaqi. Noctuma Laas. Offi.1972. XYI-z. 79. offirts na Card. de origine rnd. 1906. irr unele reni romAneqti. L Liturgica. Sc mai intrebuin. Typen friibchristlicher Vinil. Ast{zi. adicd lnccpca ineaqi. inainte de rlsirinrl soarelui). 83 . 2.p.enie (de la slavonescrtl ydcnio .Id Band LitwrXhier. In manastrn mlnlstiri gi in unele cateclrale) Ill. pentru Una dintre pi4ile cele mai importante ale acestei slujbe o alcinriesc psalmii dc loudd CXLVII q. G.. derivat qi el din nd. Vigil.enie sa:u d. cit. 'flpo). slujba Utreniei se sivArgea in ultima parte a noptii. I:balite). pp.u.spwn: innebdriJc wnui arhiereu. qi Rd.

"). desp Tot .. Cum ins5.m.rului. flcAnd cddire mare (in toatl biserica). in general. irrdatl dupi bir... TatII nostru. Treimi.. nr).. rugiciunile intrgductive obiqnuite: . ecfonisul: . preonrl vine in mijlocul bisericii.:rrirrte". DupI aceasta.r zilele de rAr.tLytLJt[rttl t'rLrLttL Practic (Ocr<tihul mic). cAntareqii zic: . l>zJ. In timpul acesta preonrl cidirea. pemtru irutepwtwl propriw-zis al (Jtreniei: . I)oirrrr trc.)." qi cclchltc). de o parte...min. Iar preotul dd. .nta." gi: ... Fltn. la strani se citesc cele trei tropare ale crucii ( icgte.la cap. pe cind in tclc gi tltrnrirricilc l)ostului Mrrrc gi ilr zilele clin rcsnrl ar. paracliserul (cintiret-ul) trage clopotele gi toaci penrru (toaca mare). r I .i intru cei de sus lui Dumnezeu.rd din Postul Mare.i llttcu rc l. dupd continua cidirea...... p. pe. Veniqi si ne inchinlm. :t1lrI th .: yi 'ittlpiirite$u sprc -... daci a inceput-o mai inainre..l'Rr irn' l)trrltr.. c'cl nrai mare. cile romineqti din Muntenia.") t... iar la sarb:iror. face..Siavel. lc incepe citirea celor sase psalruti ai Utreniei (de reguli in mijlocul bisericii).u. Dn.. 221. 712. cf..i 'ir.. la fiecare cerere (alineat) din ectenie...aA...wiatd Treimi.. ccfonisul ecteniei. La strani (in ministlri. F... La praZntCele praznicele i-piriimpiriSlastll dc nttntai troparttl... Liturgim ed.rbltori. Cel ce Te-ai inilqat pe cmce de bunivoie...{." (in Postul Mare. I)upi ecfonisul de mai sus." $i celelalte) qi citesc )flX qi XX (. p." Qi celelalte (vezi Li ciclind de cnte rei ori spre SfAnta Masi. Codarciuc.. tropanrI Ndscdtoarei de Dumnezeu (BogdroI lrrvrcrrr) P: tropamlui sfinrului. imbricat toate vegmintele inainre de inceperea e rugiciuni.. 16...ul $i t'!'! .. di binecwvd.. se zice. restul peri rdnd. Apoi indati la strani se incepe: .r cirp. cu capul acoperit.rtu u i.. binecwvd..Tatil nostru.ri. Oltenia si Moldova (vezi. RAnduiala Utreniei sirbitorilor Bfirrrci. de acord cu cea din Cea. lucrarea se citesc. de trci ori.iii de dorri n. policandru.r \ i.r irrr !ftr'ic . PreasfAnti Treime."'^tt'trparttl r\. r.Amin.. reintrAnd in altar pe uQa dinspre miazilzi.. de alta... qi rinduiala celorlalte si.... la randrriala Utreniei de luni tlupi Duminica Tomii.Timiie iqi adrri. Ocrotitoare. Preonrl intri in bisericl qi apoi in altar.." rii cclcl:rltc.rzt in timprrl Latrdclor gi al Ceasurilor.tnldt(2drcl dc Ltc l)umuczcu r rrvl'drrrl Niiscitoarei r/LllllllczcLl Pe. Anii Luminate..rl inri. ci le citegte tot dir.rccuvinrareir de i sc.. rroparul Nriscitorrrcicle I)umnc::. la timpul cuvenir. intru puterea Ta veseli impiranrl. gene Alir c practica n.. se i de trei ori spre risirit. dar arita mai departe. dupi rAnduiala ei din Ceashv (vezi la cap. Ei Mttrotanovici.-"... $li. rinralul rrru n [)cr)n1-l Llntrgnle !l lmDracarea vegmmtelor pentnt inccpere a loc dupi ccrenia de la cintarea a gasea a Catavasiilor. acurn..cloui ori.]:tl. erc. Doamnq. Ceasrrrile. eo. de irnde rutinua. in aga fel ca la .riala previzuti irtTipicul cel ware (fa1a l5).. continuAnd indati cu rugiciunile in^troductive obignuite: (.. Cernica.....5 Dumnezeule. Utrenia duminicilor. ctt ttuele cu.. Slav.". daci e de faqij: ..$i acum. apoi si citeasci in ftrl altar. Tarnavschi gi N.lonrlrri cic. apoi intri in altar pe uqa dinspre mi se inchini in faqa Sfintei Mese. 1925..t.Doamne.. E. \\JLL(.{uzi-te Domnul in ziua necazului.. iqi pune epitrahilul dupi regula gtiuti gi ia cldelr mAni. \ tr'oparlrl stennllul drn Mint-i. Catapasier ioctoi'h lhrcuregti. micile deosebiri dintre rA duminicilor. de l. daci e de faqi)..... rali in biser. Dumnezeule. mai intAi rir-rduiala U sdrbdtoriht.nd zice: Tatilui gi a Fiului gi a Sfinnrlui Duh.Slavri. lli.".. Lernlca..". stAnd ir-r faga Sfintei Mese cu cidelnita in mAni. preotul.pnmuor rrer psalml dln cel. r'ed Bucureg Bunrresi n g3 R? c. uupa Lrrrrca...shv gi ()Mnvnsienrl \ ttr. ca de obicei. binecuvAntAnd timAia.Sfinte Dumnezeule.. poporrrl'l'ilu.. menqionAnd..ase.r.de ex. 'r.Binecuv este Dumnezeul nostru. iar c6.. p'..p. Trcimi. in timpul clintre piLri aici se omitc.. cidind totodati cruciq..").Y-r. cand preonil trebuie a citi ultimelc sase rusiciuni alc diminerii sd iasd in fata tul Proscomidiei (ed."Nrliluieqte-ne pe noi.jltt} rropirrttl sf.Ci a Ta este implriqia. intre Utrenia duminicilor gi cea a sirbitorilor din cursul sdptimAnii prca puqine deosebiri.. Daci sfinrul zilei nu are rropar. 1929. 1q67 1967. Iir. depune metanie la tronul arhieresc (in minlstiri iqi ia bi vintarea de la cel mai mare. apoi ilrdirtil trrrparclc tr ticqtc.. F l )tttttinica: tiooa.ru llnnIr. 1959. respectiv). ContinuS. CAntiretii r'ispund: ..min.. T. I Accrsta cstc rindr.. noi vom expune) ca gi la Vecernie.nt&1/ed.praznicului rcspc. zice intreitd scw.".'u.citcsc' rttgiicittttilc irltro(luctivc (. Intru numele Domnului binecuvAn p.glasrrl Oe rind ranq al Al Ortoihutii.. I'tflilnc inci dc doui rttitri biserica. dtrpi rinduiali.ilcifirililor. r tiv). popoml Tiu..$'r'ti LI'rurtc. 6ll)i a.. Se citegte mai intAi Miezanoptica. infricogati gi neinfruntati.1 glasrr I rrrrl'rrrnrl rr i sffl r.. dupi aceeagi reguli ca qi seara la V (vezi in urmi."). si rosteasc5. Slava." sI fie reintors in naos gi stAnd in mijloc.r itil. biset icesc (oe ed. 28 nord. crdind in fata Sfinrei Mese.-lyi" dt('rt e. iar cAnd trebuie si inceapa Utrenia.Sfirrrc l)unrnczculc... La vremea rinduiti...tcesc (de ex.rea (... Sfintci.i in zilcic dc .. p.td: .gi citirca cclor qase psalmi2.rc:A spFlclALA 3." cideqte de trei ori spre altar.. Utrenia praznicelor impdritegti gi a sfinqilor cu serbare gi Utrenia zilelor de rAnd (mai simpli gi mai scurti).".". r_ral Dar qLrpa dupi Tipicul trptcul o$e?. in chipul crucii.)Illut rrlrc/..ri*. Psirhnii XIX qi XX nu sc citesc dccit ir. $i acurn.. cu formula: .P*rtr?ttarut { Tipiryl ce! mare.. Apoi deschide ra gi stAnd in faqa Sfintei Mese. UCtOrhAlAt..Slavi intm cei de sus lui Dumnezeu.r altar.

rl oLiqnuit. ll' t'li..-".inviind Iisus din mormAnr. pp.rrrrgr i0).. ci se centi j indati dupi vd.." la sirbi Niscitoarei de Dumnezeu). u . flri ecteniile mici.f. in timpul Binecuv{ntirilor tnvierii (sau a Mirimurilor de la Polieleu). Canoanele nu eitc.ire rnare.l cu lumAnarea aprinsl in mAni. lir locul ei. deoarece acestea sunt praznice . glsesc in Catatasier gi in Psaltire. frri intrerupere." numiti Ipacoi (s." qi nu se scoate Sflnta Evanghelie nici in Duminica Floriiilr Duminica Rusaliilor.. la celc mai multe biserici de enorie.." Qi ttinica . in celelalte zi-le.. op. ..ingelepciun. citegte Ev Siliil. . .sc.N4irire. precum qi la unele biserici llordul Moldovei. Soborul ingeresc.invieiea lui Hristos vaztnd. Stihirile se pun de obicei pe '14 la. la sirbitorile din celelalte zile.".PRtx)'I' PRotr.. pe antimise. lrr sr'hinrb.. ar trebui si urmeze acum sau cdntatrea canoanelor.. preotul deschide dvera (daci a fost inchisl) qi $ile imp zicAnd: .. iar preotul face cruce cu sfinta Evanghelie spre credincioqi gi apoi o colldac.wl L.*Amin" qi cAnti indati: . urileazd. acelaqi antifon se cAnti gi in Duminica Floriilor.stli l.lnillarea Domnului.r.. duminica preotul | -y A----A-^+)f^-^^-l^. in calea mdntuirii. preonil zice iarigi o ecenie mici qi se |C (bndacul gi Icosul invierii (dtn Octoih\ qi iinaxarul zilei din Minei. se. in aceste z^ile se cinti gi.. flri icos gi flri sinaxar.rutdrile invierii (.. ele se^citesc toate trei una dupi alta. Eti.citeqte-djn Fv-angheliile invierii ldeci din latura de nord a Sfintii Mese) qi tl.rcirsrrl Ei l.Bine eQti cuvantar.rlt rrl al Niscitoarei de Dumnezeu) gi unul de la Minei.DumnezeLr este Domnul. D..iihi.). cu faqa spre miazdzi qi cu capul descoperit. se Dupi BinecuvAntirile invierii.t" ienJ a invicrii..oraqe..lnillarca Sfintei Cruci (in^orice.Ci SfAnt eQti Dumne'eul nostru. punAnd Crucea in locul ei pe antimis gi. mai al:s la. in timpul Triodului (iniepAnd tltlminica Vamegului qi a Fariseului pAni la duminica a cincea din PosnriMare in).\a.. .l"t'tt ttclt:n sl. l.'r<lru.lmulr.) dupi ultimele sedelne).l . In practici. ultimul rind de sedelne ale serbirii qi apoi antifonul I al glasului IV (. duminica Dom1ului.. stihira corespunzitoare din Minei. se cinti Pol.tbasculriror) indati incepe cintareaAnffianelor suiui de rAnd. adicd.".zi^a siptimnnii ar cidea) gi'in toate zilele Siptiminii Lu. apoi sc cAnti sedel: Binccuvintirile invierii..A dtrpi troparele de Ia.l. iniimpuicitirii..----^^ qi se t." la sirbitorile MAntuitorului qi ale sfinqilor.. ttrrlu 7). in locul acestora se canti.'rrl hiscricii ll ale invierii se ciresc Ai in /oia inillirii Domnului..CuvAnt bun...'. dupi cintarea^a Qasea a catavasiilor.. catismele nu se mai citcsc. de obicei.. DR. Cintlret-u I cAntl indati prochiru.enwl dc rAnd. cap.dc aceea. dupi Polieleu gi Mirimuri urmeazi t nie mici. Dupi CAntarea a treia a-Catavasiilor. Duminica T qi face incl in general la mi ....Uqile pociinqei. Apoi preotul (diaconul. zi:e ectenia micd. pp.invierea lui rri viizfurd." se zice ectenie mici qi_apoi se ud)trrlr.. in Simbita lui l.")." se cdnti de trei ori. cu stihurile gi Mirimurile sirbitorii respective. $i acum.. Ia.... ZdilZ. fie firi ectenie.ltrvicrea lui Hristos vizind..riui l. preotul rosteQte ecfonisul: . Tipic.1+-+S..^ La ultimul antifon.gt.. iie cu ectenie'mici intre ele. dar nu se scoate Evanghelia in mijlocul bisericii 1"erii1-t . dintre uqile impdrd7l . eezi: 'r ungul^escu. duminica. i SA lon. tileretilemele.stihira invierii (...te Evanghefia pr"aznicului. ... ]ll...Domnului si ne rugim !"' Dupi^ri sr.licIAt. la strand..cu mila gi cu induririle. ugile impiriteqti qi dvera rimin deschise tot timpul cAt Sfinta Evanghelie rimine in onrl ia SfAnta Evanghelie. . acesta il insoqegte pe preoq mer.. preonrl dupi rAnduiall. in puginelc biserici unde se mai catismeie. ori aI sirbitorii respective. I rr prcci...rt Evanghelii ginrre cele Duminica Rusaliilor. La multe bill. ctt ^^^^-.qT'i" Mclc tl Ntrisirr 87 Tipical rntwe. pp 2l-22.. de regull dupi ' Ntt sc cAnti. fisilu cAntare (vezi regula combinirii lor mai clar Ia Gherasim Saifirin. . cdd.ieleul (.'' Ce qii: .. cd.. La mulqimea trr mele celor rele " dinTrind.^la strani pe cantd .. aminte !"...'. diaconui (da i este) sau un paracliser stl ' l)trtttitrica patry rinduieli de canoane.. .". cici anrnci se cite. Catavasiile se cintl flri intrerupere. cit..invierea luiHristos. preonrl zice ectenia mici. 1959. cum prevede Tipicut a treia catismi (sau bisericesc- ln practici. .) cu stihul'iespectiv......ypi Psalru.. in loc de a treia catismi qi BinecuvAntari."). (pp.fira ca si se scoari EvanLr rniilocul bisericii. iai la litlrc sirbitori. dintre care trei din Octoih (nuIal invierii.. stAnd in latura miazinoapte a S{rniei Mese. la majoritatea bisericilor de enorie.. dupi ecfonisul .ntarea tfrJwlih/t. pentru rugiciunile. ia1 l-a s11 le din celelalte zile. Icosul gi Catismala (sedealna) sirbitorii (sfAntului) lvlryei... daci este Qi diacon. alnrl al -a]/-em li 1i .2l. daci este) zice: . la strani tttttil sau se citesc Condacul. in SAmbiu tli fazerli la indllarea Sfirrrei Cruci"(in orice zi tttrilnii ar cirlra.Toati suflarea sa laude pe Domnul !".. l. Doamne. In duminicile dintre Sfintele Paqti qi inallarea Domnului. tiNti ll n ANt.

".rt unul .i...:"::. Ia . la CAntarea a noua se tra..Ei"rl ffi.respcctiv .i ... 89 . ori al Laudelor (in celelalte sirbltori)...p."). Doam nnl '.. indati cidegte Evanghelie.ftrd."prrri a.Sfint este Du nezeul nostru. doxologia (slavwlovia) vnd.Slavi... stAnd in faqa tetrapodului pe care ea este pusi.. zicAud: ..i*: i..il'altamlui. mai cinte.'..D..$i acum.rf ii"'.. Boboteazi.'di.irnutile 'rwnuv'tle sarDator[ slrbltorii respectrve.tzir.are. aqazl SfAnta Evangl-relie la locul ei' la sfirqitul doxol)trpi ce s-a cAntat pentru ultima oari .. DH...'." nici in duminicile in care cad 'I-r'iod.iil.Pace I iailsi co fata spr SfAnta Masd' t"":tfll:t^11 qi descopese cdnti rar. In unele biserici. cu stihurile qi stihirile respecrive.l#["r'.Toatd suflarea si pe Domnul.rosteq . patru stihi: llnlpxtru '" Itr dttnriuicilc Triodr.. cc citi mai cinstiti...'.. dupi care la strani se dtrrninica .r. precllm Ei in Simbi.notr.i"\ n.Jie.d.qe Qi clo ori se loveste in toaci. incepe el cinrarea. aqa cr -J"*tr"gi.i". inilEarea Sfintei Cmci). preonrl..A. bisericilJ.raiqirur doxologiei) se suprimr.q.74).." se cAnti." qi Svetilnn de rAnd a tnvierii (una di lI).#i.' ori t. diaconul.Iti'Tit. Dumini Slava Laudelor se cAnti Voscreasnn sat Stihira Evangbeliei (Eotinala) de rAnd (ur cele ll.ftjil. Octoihului. dintre uqile impirdteqtir6' ia't'ry' ... dupi aceeaqi rAnduiali Duminica Floriilor.r. firi svetilna Ia l)trnrinica avem opt stihiri ale tle uctqthulur.lltrtit) I l.::il: este a toati lumea s-a ficut" in duminicile in care . sd cideasci...".. si o mirim !". Sfinta Evanghelie fiind scoasi in lrisericii...Y.").." cu a Ndsc."ii. lumina !". apol se ln- lumini (flclie ori (lArrd a aiuns pe 6nt"arl flcA..prinim ectenii. La celelalte sirbitori avem. Precedat dc utr spre er.[.. meu) pe Domnul !' !" cu. se cAnti ..?. srttt srilrira dc rflnd ir Evanghclici sc cflnti clupi otpustlrl Urlenici.ilii'(r^di. Daci este gi diacon..1Pt:::':.Pe Nlscitoarea de qi Maica Ltulinii intru cAntiri cinstind-o.itoareiriit2.iintro. 12 apol o la 'trlror dc Ql mr:rgc spre altar. troparul ffi t'. pe glasul Voscresnei de celalalte slrbitori se cAnt5.i-. de aserrlenea) .ir ()tntarca il l'l()rra a (latirvasiilor.r^...f. Bttcr 1967. de la.i"'. la ()ttoth 5i sc pun. indicati de obicei in calendar)rs.r."r p...Sfint este Dumnezeul nostru"l3. ci srihiia respectivi de'la Slava irrdicntil in'Iriod' Pe..i.i gi. dacl este) deschide ugile impiritegti qi zice inchi citre icoana Minnritorului: ... CAn cl.' :2':!:::: ?y::!:.:']:..fi1#. "i".i:.Tt:::.rte de svetilni.Sfinte Dumnezeul... Duminica. aritate la Apoi preotul (diaconul.'w.d semnul Sfiniei Cruci cu SfAnta Evanghelie de pe sfhntul i. . in l)r-rnrirtica Strimogilor gi in cea a Piringilor dupi trup ai Domnului (penultima gi in toate bisericile ortodoxe) ' dirririntc dc (irac'iun).nti.in Mineiul pe fucembrie.rat noui. iar la...SfAnt este Domnul Dumnezeul nostru. $i acum.".. cilnri." se mai cinri gi in Simbi [...si''...-tisrrl celei dela doua ! qi^"Cap-etele noastre Domruturor a: .. . qr !" La stranl se cAntd stihtnile Mdrirnwrilor Sfi. daca daci El qi stantul sfintul zilel zilei de Ia laMinei 1y..ri'.. . 88 chisc.9?:1f:".". duminica pe glasul de rand al hwlwi. zicAnd prima datl .. rre Dupl ecfonisul z a v y-^ -jr6 (r..""ili.ntei I'ecionre (. . Randuiala I]treniei in cadrul Privegherii ministireqti in tricc ctt date schimbitoare..SfAnt este Domnul Dumnezeul nostru..tffi[:'#. pxtru de la Ottoih $r patru de la Minei. ." lt. daci este) ia clcsclriclc dvcra gi cidcqte in faga Sfintci Mcsc.... '3 In afar'i de dumir-rici. ...Preabi vnntati eQti.1."i. n practica. uu se cAnti stihira Evangheliei..rrl dirttie dintre primele glasuri.'x r. ..il"li ^ .$i acum..'. mormAnt.te preotul ori face apolisul Utreniei' ori . rr li{.ire ru.' p. 1:{:):". de reguli.. Ia care trebuie si se cAnte svetilna praznicului respectiv (Nagterea nului.*'ii.. a doua oari ..$i peste tot poporul Dumnezeul nostru" (vezi Litwghientl.i "'i 'fjil#. T'i-"t-:]i. suflere al meu. luAnd SiAnta Cruce itnis... cu Svetilna sfintului delaMinei. Celui ce ne-ai arS.Slavi Jie.i-16[ ilil.e.il.A l. se inchinr gi siruti SfAnta Evanghelie. prcotul (sau cliaconul.[.or (.jntoalce 'c1 tf sfeqnic)' 3'::l'*Tt::tl-t] i. dupi ce a cidit icoanele de la catapeteasml.La sirbitorile din celelalte zile se cAnti Svetilna de la Minei. preotul (diaconul) continui. Fecioari. Dupi irmosul CAntirii a noua urmeazi ectenia mici. Huti BnnNtus't'li LtTu ncitt :n sltl'lol At.f..el.i 1i..l':.l.rr\torii respective." (cAntlreqii repeti aceeagi). in momentul acesta." firi locul acestei cintiri il line rugdciunea pentru binecuvAntarea silciei sau a stilpirilor). cte de la uantarea CAntarea Canonului sirbitorii.l'd9 .ian-ir.Slavl. dacr este) .rlui gi ale Penticostarului (afari de cea a Mironosilelor qi de cea a T Slirr[ikrr).-.inviat-ai ".Sfinte Llle.tit. iar la celelalte sirbitori." ale zilei.Sfhnt este Dumr nostru.iil il. de Dumnezeu N'iscitoare.(...::tfi3j1 ilt..peie..tr1 in sfAnnrl .. ori rlncl "ri.".:#i....il.1t:i: de noastrd cea I: rugd9iu-lea i :uicgti. Indati dupi svetilne la strani se incepe centarea Lawd. iar la celelalte sirbitori pe glasul indicat de stihirile din Mineita. in timp ce se cAnti ultimele stihuri ale doxologiei gi. ori ..--. indati SfAnta Linrrghie.-i... inair. resDectiveCnntarea a noua nolr2 a uanonulut Canonrrhri sarbatoru.il.ii .. stihirile de la ....t... gi flcAnd de acolo cidirea din naosul bisericii. cd. in timpul cintirii Mirimurilor..pr-regulr.. in accsrc tlurni tlliItlilsrit'i v()scrclsnrl. sirhitorii ive.r\4iregte. Duminica. Sfint este Dumnezeul iar a treia oarl . t"t"1:3i1:. are stihiri. ( . s..Sfint este l)omnul Dumnezeul nosrm.t d'" untle pl^rqi...p. 4.Ci.e pe glasul Voscresnei de rAnd (duminica). preotul iese printre ugile impiriteQri Qi vine in faqa analogului pe care se Sfinta Evanghelie.ttuostol.ta din SiptimAna Sfintelor Patimi (i)enia Prol Iui). ryl 9f.. i iar la praznicele impiriteqti (gi in ziua odovaniei lor) se Mfu." in duminicile in iat-ai din morment..

t:.. a sfhntului de ". ele. *lia".oe slasul troparului sfAntului. . '. aceshria.[.X. in chipul urmitor: Ij::l. cand preotur iese din sflnnrl altar. O. spre a [p:r.l.') pe glasyrt stihirilor.i uqil.....11il?:.r. mlster."f .i. fala 32 q [?.XJTi. mai eqti c9 gi se cinti obicei ie ca .. Ceiui .in De aici inainte... + :i..r . ri rr " -"i.l Psalrnul acestea se nurnesc "r:-i.i.trr.)i.. 49 (rczi ..y e.:. laude.. a il. icitim Laudele in ce ne-ai aritat noui nina !". APoi pregnrl de dimineagi.i 1r:ai.i.iv..'. cadsme..i!1"::. v.. .r in timpol . des ch ide dve ra qi uq ile im p P. apoi zice ecienia rua i toti.i th"ol'E#lf ... . tfTTHi cAnti se dtpd.li#YJoYi'iL"*iiiiK?:.i. 'rriod. Daci sluiba zilei respective iEnrl n".. .'di.ii....-. Ea cu..l. i. DupI .Jc-te"ii lil Iara clrcsc dati' si lliid. tncn'narn" dupi ci '".ita . b".l* frri si spuni nimic..... buzere slrbitclrilgr (cauoanclc. .birr. rar preorur intra...:-:p5j1ili.i.u incepurul acytei leri..hiraTI't"m'fH: " (. --^-. cidlnd ^^-ri^.*t 4 'll|lfflliii..}T':1":li:u vci deschide. Domnului".".1.'r.Ji" Ntscitoarei t rt d. dinspre miazinoapte in ae cuvannrt-c*u uQa .1#. i :"tinui diY:':Ji.. gra rt. panl la(de tnAtt4 Pcnlw't'tl r' l'e p"sti p-*1 citeqte se LrLLqLv sedelne.ulflll.i qi c^elelalte Dumnezeule..r'jeschziind'ru rn ti-^.1.1udel.SA-Ue.t. ioif*'I-ri..t.sahnul L)..i.... rx.'cidegte {X. ""piPt al zilei i.:.#1.#il*I}l::ry...r...bogatu au l?.. sirbitorilor) curn s-a aritat in urmils...pTi]....chipul ...ani Stibomna Laud.. rtl rind In zilele de rand. Dar ccca cc prinrul rAnd clc Utrenia sirbitorilor este lips.irtri ri de ta inaltar"ei Doynnwlu! M*q. Nrlsciltoarci de Dumnezcu iii rt"tl.. in f. binecuvdn.Stdpdne.'..rr..'li:"":!:i4.{'.Xt::llii"i q.::l-* .f...1.lor" ..I.__i. i#"ilitji.f.D""-.: H: t7 a*ril.o Liturqhie.'i j: lH.:].'^11Y::Y:::':'l*dq.. * Aq. Qlo'.""iprimele doui stihuri de la Laude (.l"*"* r ..i l. ' P' 20)' 90 9l ..f*::.i Ia inCepUrul incepunrl Utreniei).ri" il.?] r..") qi otpusml dePlin al Utreniei' t5.1il."if... la C citirea incepe se indatl .^ " .1111ii..rrt. u. DR. rinduiara utreniei este mulr mai simprd si mai scurti.::::."i. rt.... ectenia mici si sY:TF:\.iiii. ^t ^. intii a sfintul (Tipicul *oi'.irr.L. pri. lr :T:.4::ii:+Iffi .."r rr'. iti l. se cdntl ia .ra1d .t z. Ceashu.iiia ". t nostru"re. pe noi.Jii.iti""i. in loc de otousnrr obiqnuit . p. fll...").'i{:'fl.. s 11'."irl. cca de .u .T..:.. i.. slujba Vecerr. daci urmeazlG".r.o1....t1ti:lf iHfffi.:i.Arrrl nreofirl este deia imbricat ..- irr crl(ilc clc sltribri ()ctoih...it T -r-i ^ rx^r:^ ^-__ h. r .Lfi.Lec. ci i.ir"$.....*JH..rt bisericll.r-ri dacl dupi Utrenie urmeaza indati nrrghia. Jie z. ll:y..Slavi.'!'ti. rlrmati de Litie gi Utrenie.::ll:.-ilocr. RAnduiala Utreniei din zilele d.#..Tatilrostru.PtrHo'r PRotr..*il ^i +. srare ."rl: ..?:?3K Lffifl agj . .pi. p..tea rxrni sluibei se face absolut la fel ca la Utrenia sirbltorilor. p".Y.frJ#1il'ul.* pri. CXLIX qi L) pann ia stihul cu care agi prima stihiri 1|. flri.x1i.1.iHi..i.i'".a citirii Evangheliei. in sdrbitorilor' c itlcrltuiestc."*-:iil.. .. l-rLtPd IIlLfc trlc.Inir. sitrr.(tea .riei). Dumnezeule.'silii'i'i.^:"t:: ji. dupi intregime. ectgllll i"..i .. rllt"ti i"g"." illi*ii#.:. ENE BRANT$ fll g1e cg Utrcuia Lrrul((t t( lA st.)l.oa!..... Doamne.-::f: ntrrui peste voi.it^e^t3^r..+:#.r. atunci cAnd se ::r:i::::.r..d1r. . In momenft. cAt gi otPustul le zice din mbricat toate veQmintele pentru Linrrghie. la are stihiri tlirrt este Domnu] Dumnez. in...JJr. sdricit.l.ffi::::'Y::*" " =^..-.^:--: ..rt... citeqte citeste ka.::".Slavi Tii.D"d". rrc*ticostar qi Mineie).r.cidiiea.9ir."..^$i iilpi ".:..i'J.. iif" tlniiir""rile) din Cea. p' 18. Dar daca sluyba lilei nu Ceaslop..ii inhnii CXLyIII.. aces.iip.rintqile impirireqti..f:f^":It_..o..^.:l-?.".".Sf*n '$i acum. rtu:#i{I.r".Hi':11i n'lare.".... la m"'" a I9 ) .#':H.i Qfi-.-'" ri.(i.p::j: !!::.i1:.rgit'-jtti d seama diaconului sub forma: .*.anJ r"s-us "'ra.^."r"t.c r in Tipicul (cc. Ia timpur "uii..or are stihiri Ia Laude.Laudele dupi ceasl'ov .i'li. La strani se citeqte dnxolagia Qte-ne. cu Stau"'tor (daci existi). ayoi: ...pre risirir.ru.siuiba obiqn. cel mai mare.'. -]^ ---^-: a sta ffezire gi cr-r atengie Ia sltrjba care se ficea in timpul ...ra.iT'.lqi:::::. Uqile impirltegti se $..^ idaca este.T..l."1.ilT9 anll-ltlnd asrtel strigarea flcuti odinioari monahilor sau Stf2ne spre snre r ct..^p :.l:Td:liri.. stihurile attixandare.::':3::." rusesc acr formuli e pusi pe .ca...:::..1?1"t"':$.r:::"1..-.x..d. caqlnd Crucls .J.irri...-. o! Dupi ruururL..::.+p"i.'' -x)i-'^.prf?..Y::.e.^: 'ri..ffifi i:... dc oit.. ii" -e"nstiri) ugile rlmAn inchise gi se vor deschide numai pentm otpust.ixHl*." gi indati se i"lep.i .de mai pugine cintiri.)<)tAt.i:\.1Tlll. T:.l..rirc cu pri a""a u"l...i.'".1"ij. i citim..ji...5..-"ffii1i:"j canfar..i.?. v)rr*i..Ldrs'rr strane..r... Dupi Psahaul ! cu cinstiti..l v."itir.ffi Ii].t e Lcror qc mAna Ta p{'ri{31k.lriJ..:J.'.Ci ei ecfonisul cu rI). .Bine este a ne mirturisi Domnului.'pa scdelne se citeqte Ei. ** .H".e lui "'r_ecuvdnrarea .. .elor (specifici U=qini. resnective.sr:. .invie qtiuti.#r.(. dup ..'i tropaml Nestetoarei de Dumrezeu (Bogorodigna) r.airr" stihirile. .d.. in ca.'i.T:. 5.il#.*1..ill:3y11r-"1.. l' intAi cea de la Octoih.i-it-rrl.-. ..i.. combinati cu Liti :ffi..." Sfinte rcll. una din parqile esenqiale ale sluibei 'r...skry sau Caiawsiel .'.a*c"li.rr.i.. ."... Laudcle.t:l:*.i'iL''.i...t..#".:'. duPi capetelor (in pleclrii LdPsLrrut rugiciunea PrtrLatu ruBaclunca \ur : milur"'")' ne cuvine-a se (.d.ri.'"poi.Ji.'._1X"1 sDre risir'it Anni : -) ..'.1 :.*. p ff:f:"ir. ginAnd illT:.uc er.-t.. ..r"]...'j*::y.de strane..'a'a"i. predominAr...o".r'r. dacd e' inchindw..A i l5t:'"'.."%:tp. d9x9[9gia) sunt cititc.ntr.tenia Wcemiei...ia. i.ri :T:"1.::'ffi u :*".Toati suflargl si laude pe Domnul.:.. precum am vdzut.lil. rTv ..T1..Ti ['i. citire ..k*:r:]]i.

. fent drr^i rA-. condac. Evanghelie.a..r.-^..t y-1:..p9 ...':-ir.r deneehrr-.".r arr o rnnduiali r4nr*... .: t'--.i.I a-:^r--^ grupd aparte o alcdtuiesc raLd urll(Jl .t i..wrui).. avcm in plus cele cu if.ijlrr.Li c"r-" .".n'rhri si se cAtrti. Sa*iAti ai*lnea|a. tar Clupa ele (lnalntc oc a laPtca EVaIIHllcucr) )! lorrLa c. . rev.... T.A^.*. Pc lAngl acestea. | 95(r. in prima .. cos.onci#li "'.Ia bisericile J"-.. ENa..iiX.'rii'ilr-ii{ii"t a cin9ea..... I-\^.nor zile liturgice mai irnps6*te din cursul anului bi . .tnli.rl qi felonul.i. d sfhnturui And t.. Evanghe- caracter Profund fi'rnebru' rin- (a 12-a).rrPdl aL -. r' | -^^l^--:^ *:^X micd slavoslovia deie..'Lrma veche de priveghere. Rugiciunile introductive (. PP.neavand ii..'z^..r.i !_\tyryi.:il.'itJr.il"i.^-l dupi.Shljba infricogaroarelo 92 "r-# Pi(ile Murteniei icuia -i.r\"rr"ti:'^:: i:t{r::')lr\ffHiiry..'^ . i.. ..l aC..i..i.alternAnd te citcsc lli..^:A:^^ ^^..i rituri e (irr nUmif de nOUa).i"l:-f::::ll":lld:i:f resimi.i..fapt Utreniei . nostru ori 93 yrlin ti ?. studinrl). PoPorul Tiu .. . .ff Jf[:"] cnnon.. ma.-t::t]:9'n...i nini e.N4innrieqte.rAnduiali ..catismi..ii." pe aceea "ffi'Xl?:ru'rtuttlr. si vineri s. J.i-b*tir-au hainele Mele loruqi qi oetrtru dupi Evanghelia a opta.."... cl UWeniei $oara)' an .1 Io d 's o ordinea yr . ..qi i. dar cea' dintei' ". care nu se sivArses " mai importantg dlntre T.crr c..G. rtencohi ci Ld au.Binecuvintat este Dtrmnezeul nostru.{.. chiar ^L:^..."sambiti r".'.. fie indati dupi tropanrl l..'^^.' J \o)Y 1'ril...r. Dumnezrttle. (Acetistwl Mnicii Dornru.lli 'l:::::ry: criteanut.rif.t ln care comemordm evenimenr" rry errr nFrc^' persgan: {nporranre din i^-^..:.g d9 :iq'f Y:l:l1T:'. Dumnezeu[e'..- te-ne pe noi.'. DKANIU-IE I.qiciuni. 46-60).IALN in tot ctlrsul sluibci (Sfhrrta l'vangltelic irr.il..... a.n^oooi.. ... Tablou comparativ cu rinduiala utreniei de diferite categorii (imbricat in ePitrahil cu cidelSiintei Mese).rrt^ L:^^--:-:r r pAni ". -Aiil"il._. r arcslmr. cwB i ste tot. Veniqi sI ne furchinim "" qi Psalmii 19 qi 20. e.t * la Utrenia dumi.."*..t.^.. 4-6. . .. '.l.ITUI(CiI0A Dt'EL.ltwi. . sunt de fapr siujba Uti.-*Iio1T:l:" au deosebiti de cea a .." qi celelalte) La fel ca [a Utrenia dumi nicilor La fel ca la Urenia duminicilor Citirea celor $ase li lo lc lu IE ld l.*ra"J ii a" *..= Troparele Crucii (.iii rtrIrnrri in Triod.if"t.- l-IE Ir Psalrni !91!ni tcrminAnd cu cea din seara .'. j L" f.r. oficiazi vineri in legriturd.rtr"i'i""L:#.iil'i.."i...i !:: !.")..LoplLlrv toati biserica) .. ^.i(. du 'Evallgnelle...intru o ziai invrednicit. LiJ.'iro a zitetor pi .. iil^"pi.Slavi Sfrntei.y?re. .:::: H r.l.rvr. mici svetilna zilei (.. 9t.. De lJe aceea." i"jffii"'oiresimi.{.:'#'*irrr*ni r.i' :#.i-#il ugile uiur impdrdt^ . -------:-\* ^ ai-i". cAntiri or. . nr.""i-itiri_irl acrrm...* unui tripesni( sau a unei iar dupi cantasinaxar.... frin-.'ilt Dgaqne." qi face cddire mare (in niqa.neazd / ---__Tqr!4 Ls lva wl Ete... . cele din loia #ff rirlblri dirnineaga (Vezi articolul Irltttltttei celei Mari. Treimi" Citirea celor qase idin altar) Ectenia .rciti).. ffi.-t._.:: de rand Ff::*l..Sfinte Dumnezeule..".""i. este de'faPt sluiba inmormin- ifice: ..:'... llll (irr 6' utrenii cu randuiari deosebiti din cursul anului bisericesc qi...:^r: rr-.i."r.g. a zecea Evanghelie.1t. .o din faqa 7qY nicilor .E ==') La fe[ ca la Utrenia duminicilor I E bI o . y." qi celelake) Itr t.'I4iJuie. l.**q a noastra cea de dimineaql.min.i .133:XJ:: irile triode.i|'.azd. )+ a" icnese . adicd de :::liliT"T:y"l_?Bil: * s. pra"rui pre( intbraci si irnbraci felnn. ptr.:.-"a. Deniile din SiptdmAna n!sr"]. unele m. iar cea'de-a dour..top' seara.

" gi celelalre gi celelalte rugdciuni- (in duminicile pociinqei.. stihirile .rite ulilor imPiritc{d des- La fel ca [a Utrenia duminicilor ." voscrcislla (stihira Evanglrcliei) cca de rind frrga lt $i acum." Ectenia cererilor: .: Prcotul Prr:otrrl Ll'ruRctt:R (litirca cclor l2 nrgrlciuni tlc dinrincqii La ti:l ca la Utrcuia duminicilor sPEC:lAl.") . In ilntf... din drn Octoih sirbitorii Antifonu[ (..wlwi sau cantarea de jate pentm moartea Qi ingroparea .rire.. face pe cidire mare .PnRor PRoF....Drtmnczrtr este Domnr:l. (sau preoill) . Dumnezeule..l' ltri in Preonrl pune Sf. cint III induririle. Domrrul..4rrt. accstca cAntl (din thqa trqitor imprlrrltcgti) gi Ectenia rn:rrr CAnt climincgii La fcl ca la Utrenia gi Ocnihl (tlin . Dumnezeule.." gi Crint.Cu mila Ei cu La fel ca la Utrenia duminicilor nrl Utreniei care urmeazi troparele de dupi doxosirbitori. La sfioti: la fel ca duminica La prazoice: stilririle gi stihurile cAnt..Slavi Tie.. Eur Bnnrur.5'r'r.up... . W sirbitorii ale Antifoanele invierii.." Caooanele gi Catavasiile de rind. din Cewkru oi Dotttnul Durnnezeal ruustut. ori ntrmai ecfonisul .Sa Plinim rugiciunea noastri cea de dimineali-... suflete al mcu..".Toati suflarca s{ laudc p Dornnul..Pace tuturor ! Capetele ooastre...N4irire. Dr. a IX-a a Canontrlui Ectenie mici Svetilna (LuminAnda La fel ca la Utrenia dtrminici in cAntarea funebri Svetilni' precum Inr. ori din Octoih) .. III Canoanele de la Minei gi Ei VI (citite) La fel ca [a Utreoia (cu cidelniga. Preoml Proclrimenu. din €ara Sf.." crr stihirilc si Ectenie mici Svetilna Sf..Slavi..Slav[. cu ectenii mmici intre ele mi Catismele de rind qi (citite). incheind cu Irmosul clntirii a IX-a a Catavasiilor Prcotul ( l.". Sobo- Catismelc de rAnd gi primele doui rinduri dc Sedelne ale sirbitorii..." tropirrcle r:lnduite Catismele de . ctr mici inrre CArrt.Ci aI (... .. (. cu ecfonisul . troparele rindr. dn Minei Ectenie intreitl.Shvi Jie..... din rilc slrlriltorii. Scoaterea Sf. in faqa Sfrnnrlui Epitaf. celorlalte a duminici-tor a Utreniei finali Partea 5i iI(VAJIE: .i\4iluieEte-ne noi. din Octoilt Al (Prcotul face cidire mare) La fel ca la Utrenia duminicilor treilea rind de Sedeloe I al elas.lr4iluiegte-ne pe noi......Toirr{ suflar-ea si laude Domnul."N4iregte.." cu srihurile $i stihi- Laudele citire din 148-150)..... Intre stlrile tdrite invierii (.mn... crt rugiciur-rea.Mese) Evanghelia invierii. Mese) . a IX-a a lui de la Minei gi.." La fel ca la Utrenia duminicilor Dumuezeule...... firi ectenii rnici chisc 9i inclrin:ir-rdtt-se spre icoana Minnritorurlui): ..." .....Si Plinim rugnciunea noastri cea de dimineaqi.. pentru sirutare Psalrnu[ 50 (... sirbitorii stihiri la Laudc. Ceaslav it dtcl la Minci 95 . E?trl. Crlui cc ne-ai Aritat lumina !" f)oxologia nrare (cintati) Doxoloqia mare Doxologia Polieleul gi Psnltit'e nrl ingeresc. din Orrrrrlr.."..Cuvine-se Ectenie mici .. dfi Mhrci..." -Mi. in ministiri se Triodului:.rlri. aQezat I rl rqrsr.A se (iitiler cekrr: tlinrincqii l2 rugdciuni nlc Citirca cclor l2 nrgdciunl stihurilc glastrltri dc rAnd.." panrl Sfbnrlui zilci (ilr re: -Alihria .qlasul riLnd. Masi Preotul CAnt. elasul de titrd..N4iluiqte-mi... dh Minei Ecrcnie intreiri...1Vliluieye-md....") Ectenia cererilor (. in iurul Sfhntului Epitaf. Dumnezeule... DR.rosul cAnt." Pe (faga CAnt.i-E i..n..Bine este a ne miLturisi Dom- cidire mare de (din altar) Ecrenie mici Ipacoi al invierii.l (oti (din latura de nord a Sf. face Mirimurile Sflnrului (Praznicului) din Catatasier sau mici (cititi^ drrPi Ceaskr..lumnezru estc l)omnul. Doamne.. dupi tropare incepdnd indati Liturghia..invierea Hristos vdznnd.Sflnt estc Domnul Dumnezetul nostru" gi Sverilna de r5nd a adevlrat. cea de rnnd din cele din Minei din Trbd sat Pentixostar) II Evanghelia sirbitorii uqilor inrpiritegti) din Troparul de rind al invierii (unul din cele doui) Ectenie intreiti."N{iluiegtc Tiu este a ne Dumnezeule. cu ectenie VI mici dupi cinr.))) care se a cent inviere.") Prcorul Prcotul CAnt.Bioe egti cuvintat... de la Minei sipt.Jnvierea lui Hristos naos.Crea ce qri mai cinstiri..Pe Nisciroarca de Dumuezeu La fel ca la Utrenia duminicilor Lcle trei stiri ale Prohod..Sft. la .e se cAnti de citre preot Qi credinciosi.. Ele se cAntl acum. Canoanele gi Catavasiile.N{Antuiegre. poponrl Tiu.un- Cint.'. Dumnezeule.nt este Qi Laudclc (. Celui ce ne-ai aritat Itrnrina l" (ugile impiritcati rim'in incbise) .i\tliluieqte-ne pe noi.ltlvredniccqte-ne." Tropanrl sirbitorii." Prochimelrul glasului de rind. centarea ..Dunrnezen este Dontntrl.Si Plinim ntgiciunea noastri cea de di mineaqi. ele Ei Sedelnele ecterrii Binecuvinririle invierii (......" gi rugiciunea plecirii capetelor (in tainl).. pe Sf..." milui. gi celelalte Psalmul 50 Psalrnul 50 Ectenia cererilor: .") Stihoavtra Latrdelor (din Minei.. unele biserici de enorie.'. Doamduminicilor..Ugile Preorul citqte Ceasul I 5i aPoi OtPus- Ruqiciunea. [n rrriilocul bisericii inci din timpul Vecerniei El sirnbol al trupului mort al Domnului..." qi celelalte) Troparele ziler." Otpustul (apotisul) Otpustul (apotisu[) Otpustr:l (apolisul). Pentru 1e. Evanghelie la loc..Din nului.. Dumnezeule. Pentru rugiciunile. cu ectenie micl dupi gi nezeule.. Doamne... Evanghelii (numai intre Pagti gi ." gi Cintirile rind Invierii..BinecuvAntat eQti..... Pentm ca) gi Maica Luminii..." amAndoui sirbitorii) Irrvicrii Lrrudclc (...." gi ." Rugiciunilc incepitoare ("Sfi nte Octoih tineregile mele..

apoi'Sveti[ea canonul. riii.aAi.a U.. re crteQte .'l-2..." predimineqii).r*.ii. la cap. c ."t"ii. r^u. clin Postul Pagtilor iau t)uminica Crucl). tpitaful litutgit.ni..iii.Glasul Bi du Chriet nu t/o_. a credincioSihr d.?.'i "p".: a treniei se omire...:l'Jl'. Bucuregtt.:ii:"t.ari t'yczipenticostanr] la rAnduiala Utreniei de luni a doua siptimini dupi Paqti (ed..r"-irr"i*d.lg.ititiair-'o.i::'"':.:.-.:::i:.{:.qi ecteruia cereril'or de prlznuirea.rH yn^trtv I r: l. 7ti) 96 .".revizttiti de autorul acestui curs)' e\ De la Duncinica foncii iarui. de la inlepptut stulUei'1 Apoi ectenia mare gi rAnduiala obignuitd l ytt:(sau se citegte) qi in zi. ..". n!. vezi descrieSfintelor r rruaPLra ururrurvf uur noaptea slujbeidin randuielii sluJUsr particularitilile rallclulcrr l)csprc Panlcurarlnllle I (C. doxologia (care s-a cAntat qi ea.A .r-".'.a.T t"" llH:.i face afarl din s9 m1 slulbei ci inceputul nana Luminati). in noaptea precedenti). cAnrarea .^ dupi ""'. ^..I.. inq taqi zile gi la ser unii i1ii. tl rnrunencur de af. *:::'"::"/ii*7::n..* s Paqti in Biserica rusi.i"aeriir-. antifoanele. ..l..- lmpr€sroltante -^-.ill jif l..iltff1iil c\ .:"f _ in aJ \er (Epitaf).1..'" 1.S1av5.e ..L ..'r."i! - sn" cei la orele 12 noaJ s5..e.aPostol gr o evanghelie).. 14 septembrie sau inilqarea Crucii qi Duminica cede IJuenia se adaugi.. " z.X..-^.*|Ji:f.:..tlitti.1. t"ar. r( is i .... r'uruind'ttd'n invierii ('Crr trupul irrd c" un muritor. yaviii. cu deosebirea ci . Treimi'.. Evangheliei). qi . LUTLU..tAtSit'toatd biserica.gi ".Sfj. in in biserica tunrina i. i f Sl - . pentru inceputul {in (. ! "u. a inii. c..invd pcnrru scoarera SfAntului filcca i.r"*..' i.t. cu deose'birea ryai care se cAntd dupl Treimi"'". i..__.rr!urvrratrLL )rLrruc sluibe ale ologr. pe drept cuvdnt. o singuri'dati I dc .^l?. cltrialn rrccstci pr<..i.r'-:-ry cu.. u. nr. evanshetie\ c..i i. la indlyaren Dornrcului.':":.^-. conunuandu_Se apoi orin ) continuAndu_se prin ied it i?ill .ptdrnd.ciii"irrri. ._-.r?.ard r i...t'r[tRCl(. Mineieie pe august qi septembrie gi din LiturXhier. .i""".. cu gi ne luminim si ii*i*i..".l:. qi noaptea in ca Pagtilor.:. bi urr. ^".A snHolAI.pun*ul. !r..ai pe larg: Gabriel Bemoni scwtfts in seryices tn tlte the Grerh Church.m. la utrenia Prohodului).lut bisericesc cd de lecruri biblice a. trei rs a'inviat"."). Epitrfu.ipii*l deci partea de la inceput a Utreniei.").a.arm. ca.-Y!'.^'S^.fi... 'lln i . -".X1. dintre .:1iiill"'. ltpoi apoi i i. (dup[ citirea ori de trei ef.1:1:'J:"1'"'. inJ k ln Penticostar..S..ele cu stihirile invierii. rdmdne I..' . 99ryti f1Y '^ r" reiUltori. cAnti in intrcginrc (rcpctirrcltr-sc. 1961..: in rev.rii .ntei Cruci (l august.)!^)#i. incepunrl Utreniei se face. prochimenul slujbei). ediqia lgT3.i A. fhri .......r.'i )--^".:r'.tcctiv c. :li': I de... cu. omiqAndu-se. r.o"C).*i- p..i... incall.*..arirll'o . # : r .M r r. si uc vcsclim."aut sc toate acesre trei lecnrri ii."r" (adici citirea celor qase psalmi qi a celor 12 rugiciuni ale catavasll) sau canoane mare Qr qi toati partea Utreniei sirbitorilor dintre ^ectenia : catismele sau sedelnele. ..)^1.-. p<tpoirrc.rdl.tnviere" lui Hriitos vizind. prrrl antrclgi Evanlrr slujba Prohodului..cirzil. la sluiPryrhodului)'gi apoi ltpustul special al Pastil'oF6 Sfintehr Pas...irqi'i"ib.. r^-n faga fiecirei laturi a mesei.rrr.. ..i'. $i acum. Jnr..lic) aprinsl. Ap-ostol n Dostol.cil il. ep citesc . tot cu..Jff.rrulu.t. ortodox).agi (Lr rurr.n )4 septerubrie). ..r_ mormAnrul gol.. rir capitorur ..-.. Lisabona. . Tre Tre apoi stihwrile a"o!'. \:... iar dupi fiecare peasni rosteEte ectenm'mtcfl" Treimi"'" gi .lr{ ilt accastil scaril. "p"i ectenio inn'eitd..: lumini !...^..ffii"a..d'ra'a' !o. '" lu7J.. Sfintei. si im mi:i l::.i.^ ^_ i"d". rt4rtndnvo."E... rvr. BinecuvAntlrile Invierii (care s-au cdntat._. '.1rt4e sebi sebi prin cinrare..:l. " .l97O...i ori) qi indati. au alergar..._Cf '{..il.i".'^. prin anticipaqie..rti')rr svrnt..X1jT. la ttc*tit. denia u.ti. p.'iLrrrrs' lui pe Sfhnta [4asi.t. r *::"l n*..i --.lr.. care se -. c6t gi in zilele de rAnd.ri. s-a citit inainte de binecuvAntarea i'irrpi cororul invierii urmeazi' ca de obicei..i . ("Zi c'ii*... un fel de rimbigare .ii.':'J"'. . in biserici. cl9 I^a la sfiirrtul Mo.ri ortodox).lristos obiqmrita face c9 timp gase psalmi. putgp adiuga qi Unenia a 'ktmt ." de obicei.1. i.ilendar 'csPrc 62-69. t)--...XT:#i*? Prohodutui. p...vanghelia Ie inchipuie ..ffiP.': '.1"^ir"'.'prutind in rnana stAr-rga SfAnta Cn-rce gi o lumfu-rare .irir.^.i i fur."*..Slavi Sfintei.ill'.nli Knlco.. carc sc. ilrrlb" Uweniei in toate zilele Sd. u m in a ti. la lc^lsalinr..a"a..q" .... in gr.*bm. Ia care {aqI conjurAnd m qi sfeg si sfes iostit. Du...ih: ::#.nti ij r. descrise pinl ai:i..h.1*I':::t. ti.111^...'.. pp. -. Irr v.. ri."*.:h Roma..l. itci Cruci [.'lT" Schulz...qr. cleci. Sft.i. .ta Litirrhier. ectenia Invierii. a."#.r. o-'". de pe rhai (a vedea se doxologie tira gilaudele.a -A^..'.ccsiuni.rrca'.."iile iu rhnduiali deosebitd."il.tln. cloxologie gi ecteniile finale (vezi rdnduiali pe .oiioft."i#'[L' YiIi " rost asimlatd cq gvlnghelie).. Sfintei. i li.*!(!:{:.. v>({v Y V. i.. citirea_celor ir.unti.7.i.eoq! iJ.n... .ir.ar. CLur.1. ""iiiiLi""". stihurile apoi ori..fT.rrri l:::::'::l.rbitori I^.ti .FKrX." se cinti din acest interval de timp duminicile in iar (dupi sedelne). principali a slujbei. Inilgarea i lsarea D Domn..ti b er ca luminati.... 62-69 Moscova.r.-i.rc ?^:f(f!:y.ar.T..rlir#ri -lri lufih: _ rs!..sni (cAntarc)...in bismcri.a Kaltsymbotih a* uyririirr. i. G.. T.larg la locurile respective din Ecten'iile la scooterea . I Ilcinrr. itwalwt solerun al scototerii si incbindrii (cinstit ii) Wtli Crutci in naos. t. Este unul di"..T:(!:!i:..nt este Domnul Dumnezeul nostt-tt.urrd.'.rvre Laaurr A:_ ..lrii") qi carc alcinricqtc p"ri".. *..rant.. (Calendar bisericesc tce ih ttrivoskrtnii Terhwnii l{alend.."'Sfh.. o..'..vicrii.lrUAi".ioirn' irr v.Slavi f . t'nd.. r.. scale vezi LZr llldl m. Rn*.. 197O.f.i:.Slavi Sfintei.if1':t'1 omnurui A. acestei denii cere nei re*uri "'.. La ficcarc pca. :. ." (carc s-a Lowd.-.." duioas cu Sfintul Epitaf.-.yi!e..^Jdn@i.."EiY. arr.

uu n d' \r. 98 . bpiscopul insugi citea peri evanghelici de duminicr. care are probabil'in vedere r:zul de anrnci din Antiohiei. pp.le (Constitwyiile) apostohcde.il3'g' Itcsr'ilite f. lntirrrnaqii Fr. de la ilceputul secc . 1929. scrise pe la sfhrqitul secolului al IV-lea cea mai veche descriere completr a rAnduielii Utreniei din Biserica veche o "gj9T::. care ne di qi cea dintii descriere sumari.iei in toa mogten CL.'x:'.itr.i'kT..5lgf*1fi :Ulli rutxa.. cirirca Scriprurilor .. 23-2s).. . 2-8.^. P.*ffi..t1 ca u. La ea luau parte -1. C"P in aceeagi vreme (circa 385)....ratul Traian.i J. r-'.J' "*tl?-11:: :i.'. cap' in vizut am doua i".om in "rrilrititrenia ta evtet ce odinio'ra. ENti BnANrus'l.. aceasta din urmi fiind ultima parte a serviciului livin nocturn de odinioari.i".i..*(!rY zilelor'd"'i"1*L-f:1 in ":. cap.::.."fi rele gi credinciogii mai zeloqi.inainre clc z. precum am vizut. pr€cum si^:* RlT11l. 35 qi Lc.( K:iH''. f. 2a $i edilia H.Zi. 2). rrc di s Gc l.r...te. ".-v' cor 552 A qi lllll.if" i""i. DirninenlO tfl':: flHr. imne.[:: cre$tineascreQnneas- ":Xi1y:'. R parte. se oficia dupi inainte de cintatul cocoqilor (ante pwlhrwrn caniirn). apoi.':.'d*"#. pelerina apuseani la locurile sfrnte.ff I ttgY9t' a rdrrrdJ'1L. "'abi* iaraord.:. Il.c.. slujbei pini la randuiali actualt I..t. *..r"1 asceqii.it-i11i- _. Matutines).. odinioara.'. C"paisajg^li 41.r.l'^in. -:. mogren UL. descrie cu aproximaqie randuiala serviciului divin din a doua parte a noptii cum se desfiqura el la..38-42.'.ffi f .r. 87.t. . lStt-189) qi Qn 2l din cele atnbtiite lui Ipolit (citat la u. XVI..rt.'ITT::il":F:))1.r....opqii..ili.!:..v).tblio.incipiunt .s) [#J.' Dar in culnrl Bisericii primare.. ll q. ui. gi cart." nl"ii-poftanti.. ff'ffi pe in pnma fT:. pp.H^.. "f II.anlllH:li-ffi:"i:'?Jff r"i.pp. qY* ur- - Ht.[)ntiryt' Pnrlrr.iti. Minnritorul insugi a practicar-o (vezi Mc.S"'. .. Scopul Utreniei qi simbolismul in care Lltrcnia este serviciul divin ei primele somn.r*^ dtn I Priveghertr timoul clin timpul "iunul'praznicelor^impa'j..i.:'*'". precrxn gi explicarea ei (De oratione._-'] 1963. Num.rnanltinos hyrnnos dicere").'. sla scindat mai tir cele trei sluibe deosebite ale serviciului divin zilnic: Vecernia.iH.i'i.li (galliciniwm )-2 i^^i. t' LX\rl' col'."iliffi..cap. Donrnne..1.:.Ji"-pr..)tca si adtrciud ziua".a.:i gl' tr:?T:::"#?. flmDul noPul Irqirea Utreniei in timpul qi al sdrbitorilor ilt{tfl.teno. tr nt. P'L'.G c.:. gi Laudele diminetii gi ale lui Cassian (vezi mai departe roapte ca o incheieie a lui. -. 4O. in rAnduiali Utreniei din acea vreme (a doua iumitate a secolului al IV intrau doua servicii.Ei tot poporul si.(e\. qi "'.In lrecarezire zi. yj. nimineAta (faccli "'1^il"l" L(l'' rur tri. BoLte.. la cAntarea cAntare: cocosrrl..l.i.Aetherio via)..'3i.i7^1". (faccti nrgitcituri)..yI.iiili..if).se--adune gI si psirlnrilor.|i (aa. alcituiti din psalm.'). .. rII.t* :. conduqi de cagiva cierici (preoqi qi airconij.clcau..!i'::. de ex. la B.'J::ifl'# a nopqii' ca odinioarl rdr rru "' noP\Ir.*!"la obqtea gAnduri ti::ri'i'L'ILr-r 4. Ni1u.crssLr. ..il"t Jir _alurut PrazruLLrur(vezi postului posmlui Mare (vezt il. Uffenla rlrurur 5:T: tii #ffi ""^. Rugrci conrinuau apoi pAni la ziua (wsque in lwce)3o. Miezonoptica gi nia. prescrisi. ad.'l* "'. c1 ti vecernia.^aceste servicii s-au conropit de fapt intr-o singurd slujba.i-il.. distincte la inceput: oficiul propriudinspre ziui. bisencenscd egtpteamd.rnrasi's'lmaii:pl*"!l'f T:::):*:X"*'#.':t?. co. I.1n\citor si a iii)"oi\"n acum pdnaacum pana e.ti-o*))#t" de dimineaqi 1'r^*:^-1: :::tffil ll ' biblice *1. Marturii despre o mgiciune publici de dimineaqi a cregtinilor avem iltii in cuta epistoli a lui Pliniu cel TAnir catre impi.i-* : VIII.iqwe d.con.).-111 re carro.I..la clement Alexandrir dagogwl II.). .. 1pr..{-lea.i?l.l.C^91r1 1892): .Y.rugdciu- ill.#^'..-. rom.i'1'*i"'ce'r)omnul'.js. XXIX..a... grlla sPtc rr*r i.ori). ?*:^"f. parte.^yrlr. 2. cocogulii s ctt 2-3 ore -^-ir -r =^ ^". asrsta gr episcopul insuqi.. in SpA.N. a rugici dimineati.-4]i:. originea utreniei.l r'rminicil"... la care.a ministireasci sub erprrnd pioltir EI'.-"" i.i..lf'Jr'-inicilor r! ' 'iii*"i* care Itti. Evolu. la Tertulian...a '"-Yczi Silvine \?l uel potius Aetberiae peregrinatio cap..)'.T..)."i. A. Jd-Jy (vezt trad. riturile liturgice risiritene. incepea' cu cantarea i dimineqii (. (Comp' Ertrad' rom' din Rlrtriln.i. l0). €il.^"r.i?^f. ii "."llli:llJll]#:... din # scularea Ittcit oezvolla.:1".. XII. in aga_numita Ri.. de la te_mplu gi sinagogi..' ' 'r col' l0l3' XXXI' t' uotahate pe ta'rs'xxxYtr' 3' P'G'' 99 . ""e ..'.":-:::ii{i":r. U l"r"i. . IJtrenia a fost de la irlceput incadrati in se divin de toati noaptea (Priveghere).'l'dr rlrri. Agadar. Ierusalim. care.*din t.::ff citiqi) qi. tpi6t t.I paral.ir'"" "9?:i1-'..}is:i.tiu..t^ffiHqil'?.11:?:"'":". l)rr. indeletniccasci cu lrgAcirrrrcir.::::':i'. i iiii t" oi]. in care se vorbea despre invierea Domnului.e Saint Hilpolyte.ulvru r-^ :-- ^i::liffi ri lci care incepe..i.j-n:18.[::::!":.443-448 693-69-+... antifoane gi rugiciuni. '9. itTtitute eoenobionr. canoanele 25 qi 26 atribuite lui Romanul q.L2). duminica.r." (Qi' pe '"J"" ra ori ffT'il'J'flT:'l'"**ii liiifS.:11-itecr-i *"'"':). respective lor oin ron- cepunrl secolului al v-lea.r^. lllsa mar Lr. ftobrusa.fiffi i'. la Origen (Dnpre rwgdciwne...tjnltnb. p&ri. pp.^ .N. .'?T. loca sand.. xxfr/rl).id. in Legea Veche qi nurnitr (vezi.. c.t.89.ta rtulud a aceasta va deveni cea mal gJ:ffi. care .H. col. ilxrcliac<lnii 1i lcctorii.r^ o1ii.. cea a lJtreniei de azi.:m.. 83.iiton . care este de fapt Tredilifr apostltid o'tu..sf. ei' in general 2. ?90 260_261) 26r).ne: si Laudes (Aiuot).cart. t' XLIX' col' 7tl'79 Vechilerdndrticliale cap.Bl.a?ifril'ap Y !..l:. Econ' C.(Aiuo'l)'care .la sflntul cel Mare.tia . i rnr1r...al-itrenia Sfintelor Paqtia(Qi. La Tradition A7tostd.:!':1T^:i"#.i carr: dPoJt.i cir rirgiiciuni. (Regulile monnhale rnari.. rsToRrE gr EXPLTCARE I. In rir-rduiala Risarinrlui. sPA. Ieg. qi LXII L)ul qi p"ir-"r L' unele din canilrp.n .il:'fr'r:)*d:T"l: e{octurne.rrase insr d.ti LI'runcllc:n SPEcIALA B.1^lLll.1'.:ii. 136).. Miinster W tl lil tt il lrt. cap 5-6 (Migne. clc aLl remas. XXVII. .r ln .5. l2-13..32-!I:.i. serviciu care se compunea din doui pirqi."y:K:.' i\.:-.'in rd _ inAsezdtu."0: 1om.l1i'ttf.m.'lli. de H... din lo'. Utrenia igi are originea gi modelul in rugrciunea de dimine culnrl iudaic.

ot" le-ai pomncit si implriteasca gr le da lor biruingi din cer. Domnului..'PsalmuiXXV[.ucd.. col. psalmii profetici..tArziu. intre altele.G. (vezi. ror elemenrul dinyichiu'l Tr adici cel care simbolizeazS. Ps. 309. U ttc rducc rrurintc. La ilcepui. anti !aud9 etc..Slavl intru {c sus lui Dumnezeu. despre prerogativel".' Treimi"'" la i"noane (Catavasii). slujba Utreniei constituie o impletire de elemente din Wchli Nowl restam. cind Ps.o^':::::19j. CII). inceputul acestei Legii Vechi.ile am spus deja. Iv.i. ivirea luminii sau a revelaqiei dumn carc a urmat dupi noaptea innrnericului. rxrl Llxx\.s'r'rr Lnrr lt(.rt serviciu se sivArqea. in timpul de la Pagti Ia xvrr. Cu Uirenia n" ahim deci intr-o perioadi mai avansati. iu car. uneori. parte a Utreniei sunt alcltuite din grupul de psalmi pe care . deznideidea gi | l'ovtilttirile d.lii)... la rAnduiala Utreniei).. 12).diolositoarc.' "-:I. in persoana impiratului Rugiciunea penrm conduci. Sfintei..ioti. de scuipirile. p. lg56.'i) Ei psalmul (. Itrccum am vizut (in cap. anterior. de la sfArgitul prologului lJtreniei.'d. prologul Utreniei se suprimi. de primilo picat a in clderea Je dupi A?i.rN'{Annr- dc MAntr.. nrttlt decAt Vecernia.".". rricqtc 1'rc irnplratul gi nc auzi pe noi.)(llAl..".ri t lui in lume.fu Litwghier (9d.iril..9i ir.tCA sl.. a) Pattea d. predominAnd rugaciunea qi lauda adresati lui I el se suprimi de asemenea qi in resnrl anului.ratul:. pentru toti pentru cond. si faceqi cereri.. Explicarea rAnduielii actuale a Lltreniei Precum am vi.. cu gAndul inapoi la nagterea Domnului. care se citer inccput..torii statului igi are temeiul scripturistic in i sfintultri Apostol Pavel.dtoare a (Jtreniei. nurnir linrrgiqti prolog salu proinoion. sau cu troparele gi stihirile diferitelor grupe de cantdri (sedelne. la origine.. a pS.i.I. lucru care se flcea odinioari 'x prrt tirnrp. Ps. toate elementele care alcituiesc aceasti parte a Utreniei ne ami intr-un fel sau altul. ). adtcd. epocd.p in'rp..i Lrrrrilinlri sil fcl. ..".rriu-zisi a Utreniei qi analog cu Tedeumul sau Polihroniul de azi (vezi la cap... in acesta din urmi ne ru-qim: . mulqumiri. afar[ de cea de la analog. ac{ici dc Lttt tlc lrr Atta la Caiafa. Sirrcon Aul..rDumnezeu este Domnul. adicd innod. Bucuregti. Doamne. cf. ales i El increderea sa HeDrrtinta v.ciunea pentru cArmuitorii gdrii din care facem parte ca cetiqeni. 1i rcprezinti prin excelengi epoca il.rrc'Ierw.l)oamttc.Slavi. Ton4i. atunci cAnd Utrenia se face sdrbitorilor mari. Aceqti psalmi expriml sentimente gi stiri sufleif -Ciri pentru pS. De aceea.y dcmn deci inainte de toate. pe care.. Lxxxv[).lrritA..enL reprezentAnd in general epoca de tranzilie de la Legea veche Nowri. de la inceintAmplat noap. care vestesc venirea prtr(tica celorlalte mlnistiri.. din prima sa epistoli citre Timotei (cap.'. ll^lfo:lltl n rcestei slujbe. P. cuprinde rugiciuni pentru autori supremi a stanrlui.. in toate hlle r.llr ricci (Tlclimi)" (rct[ ncxvco8r udpco Tptd6r. l)e oratione dtminica.catele.. Cu timpul.'Treinci.. rugiciuni.il nupsalrrui ai diminetii sau ai lJtreniei: III.wcere. Ea are un catrinitar desnrl de vidit.catului gi a Recunoqtinqei. intre Miezonopticl gi lJtrenie. Treimi. despre impiraqii de odinioari.ritortrl dc la nriezul noptii pAn{ la ziuri. o intrezrrim inci de la sfhrginrl vecerniei...r. adici incepAnd de la .i."... il preaslivim . adici naqterea gi inviereaLrti3T l)itl pttuctdc vcclcrc istorico-sitnlrclic.A iltcil rii liniritea lui (vezi. p. rugilciunca clc dirnirrcirqii uc ducc cu . Despre sfintele ru. care prorocesc gi exprimi presimdrea venirii alterneazi cu cintiri ca . inceputul sau zorile cregtinismului.. ca la inceputul Vecerniei.Sla1i Sfintei. de ccle doui mari evenimente din viata tflrrrprlirtc in ultima parre a nopqii (spre ziui). lir pirtilrrilc ittclttrrttc 3. rJna dintre obligaqiile gioase elementare ale oricirui crestin.". hiittyrin intreitd scurtd. precurn vom vedea mai pe larg ceva mai inchi .Sivirgind (preotul) U ginrlcasci cum l)omr..ic. adici Psalmul )(Ix (.t. gi virnrqile sfingilor care au contribuit la rispindirea credinqei creqtine in Dar mai ales vohodul Utreniei duminicilor. cuprinde de asemenea un rent special de mgiciune pentru conducitorii statului. a intrat -Ei .Xxxv. deoarece IJtrenia din acest rasttmp ilm. adica scoaterea Sfintei Evanghefii in cul brsericii.. -Sfhnnrl Ciprian..") se numesc. dc cxcmprlu. j..si te audi. ca slujbr a dimineqii sau a incepunrlui zilei. Accst exordiu al'Utreniei constituia."r. este actul care.rttw. in orice zi Te vom chema !")' Acclrrqi caracter il au qi cele trei tropare ale Crwcn dtn partea introductivi a lJtreniei.. CII qi CxLrI." infricogati Qi neinfruntati.Slayd Sfintei.rtru rot cu apariadiugatti dclinccnvl-ntarc forrnula (la zOZ Simcon.ton si pentru toli care sunt in inalte dregdtorii. t.." care precede citirea celor gase psalmi qi care nu este altceva :fit cAntarea ingerilor din noaptea nagterii Domnului (Lc. lovirile gi batjocurile ipcluratc de E136.G....f. totodati. strilttcirea cu care era investit odinioari cel ce reprezenta suveranitaiea absoluti in dcsprc supunerea pe care i-o datorau cetiqenii gi despre datoria lor de a se mga p( rn Vcz. Utrenia.. predomini lecturile sau cttrrile biblice. ---_-_-.refel simbolizeyl.zur. Huti BnnNt. incepe aceasti parte. col. frtlrn Hrapsalruwl (b E\o:yalpoq). care s-a din aceasti..Celce Te-ai inilqat pe cruce de bunivoie.. concretizati odinioari (in epoca sclavagisti gi 1au lgndycerea fcudali). _^_-^__T' vesteQte Invierea Domnului. se luminile din bisericile. intru toati cuviogia gi buna-cuviinqi. ..ciwni. sub forma de Priveghere (vezi in urmi).rl -h1 In portto unu. qi reprezinti epoca anterioari venirii Domnului. . 559 Ei Simeon al T \tati l(x) omului Ligii Vechi . cAnd ministiri.tropare impiriteqti'j.. I4)' Astfel. CLV.ri.l.. cAnd iAnguirea 'Lxxxlr ln mAntuirea maNurrca rncreoerea sa in cAnd speranqa gi (mai f. toate cest timp [jrrc.e la lncepat n Utreniei (pAni la .l de la inceput icutiti de el. bil.gd. 415): ... et.Pttlrt'r Pnor.incepunrl propriu-zis al Utreniei (in fbrma ei originara). intru puterea Ta se va veseli impS. ca si petrecem praqnici gi linigtiti.. constituie binecu. care slavesc atit lucrarea riscumpiritoare a MAntuitorului..rmol" .rul a fost dus cu'dcflimiri de Ia Ana la caiafa. Astfel.. in aceea. precum am vizut. inscrisi in porunca a cincea a Biiericii.. lp:i.rr irr. 565 A 9i atribuntl .r[. t0l . a istoriei mAntuirii gi a ellqiei despre fiinga qi insuqirile lui Dumnezeu..t... gi ..'in loc si-L preaslivim pe Dumnezeu in unitatea esenlei pe Dumnez:" ql in Treime liu. II.). puncrul de greutate in alcrtuirea gi cuprinsul duielii Utreniei rimAne. lor Citirea ales.r.'_l' Y .ir. Domnul in ziua necazului. rugi. Birrrrr. pentru ci in ei se vorbegte. cAt qi lRt l. mai sI vini rrebuia care ii[. do.p.. vcrscntl ultinr al primului-psalttt: . Lucrul acesta il exprimi qi formula arrl . popoml Tiy l] ppnrtrl Crucii. 'l. un serviciu religios deosebit de slujprg.. De aceea. cap. rrift: tincori .riteqti"..l)oamne..'-"^11i'l: lpindu-se cu lJtrenia qi rimAnAnd astfel ca un prolog sau o introducere insepara- il .iit. pc accia . Dtr. adicl: .. . utrenia inchi gcncral... incepe rispunsul credincioqilor la binecuvAntarea dati de preot: . cei doi psalnoi. rl. mai ales in prima ei parte.N4Antuieqte.). L-2): .i" se face seara in cadrul irivegherii. al Tesakrnicul uii.arte prccum r 'l'.. cei Snse ti. eiau ctitorii sau fundaqii impirltegti.ci) Sale.

".i77isilt."rH t'"ilffJhi::'Jrif:? rf".i. pur cregtini." r-^inte s rinduierii utreniei drnr. se'cAnti de patru ori. venire itlntrr ' 'lroparele inaugureazi qirul cintirilor de inspiraqie sau origine noui'.": Pent* . .r" . I 3 s .ilii.q. lli:."1}i$t:ij...cre -ni. ca o trAmbiqare a veqtii venirii Domnului in cele paa Domlnnrri i...e.cri. ffi':l :l':::: ?:11T.t.".11. Spre a se arita c5.i nronahii din din Rpr'rci. cap' 309. condace.i.'.o"p.:l ll..tre in taini ciiite qi . iau o inchei..20.Tii. Pentru acest motlv) la se supriml 1or preot in timpul de c5..#i.*r#J#i. --'-.i*__-r Itr:_preot HILUL -L^v r aces zd. clt nroieirrnil.''i. ea reprezinta de tranziqia gi constituie iciogilor.Tl . Luminati."). .cuvlntul ce zice: S va lwi Dwru. tiverfi Lurcn[cror tecturi sau cAnt strane. SiptimAna Paqtilor Pagtilor . citau crtillt tt "'.Catavasiilor ( eqti-impira.explici arhiepiscoSimeon al iesalonicului . t.aritare" sau manifestare lutoate aprindeau se cAntare.. cit. deoarece.nezew a strdlwcit ci. . percopa evangherici a Utr ten-ti al...:. ni.G.r* -r.douisprezec"a iu conginut a"_"f"gi." noaptea in clin ^_--r--. de asemenea..'1.". precum Vilzrrt. 16. iiirr cuprinrul unora clintre aceste rugiciuni (mai ales a gasea gi a opta) se vede ci tc eitcau odinioarl in timp ce afarl era inci noaPte gt inmneric. ^.4_ + au fost strAnse gi si grupare snr. in curile lor de odinioari din L4r aT a erau dcrall tive.Dumnezeu est€ D_omnul. r. ccap. i.i-d.:::r:**i:..T ir):#.i imnografice creqtine (bizantine)...Se aprind acrun toate flcliile .j:T-giam i Lrrn{l Lrrnl excl tn Constituytile apostolice lc.".De aici inainte. ra un roc..Dumnezeu este Domnul.r1 ouucrnrrl).""-irifei: .. diminealal..i. mai ales in ministiri."i. vechi..17. . stiluri. ()intarea... i sE.iffiil. rom. cor. g IIT il r. Si x r r X.rln sonrnul .22 qi23). ici.ri" se adapteazi la-calendarul '.-l i care au menirea de a vesti gi a sirbitori marea minune a Invierii Domnului qi I cxprima sentimentele de bucurie ale credinciogilor.:'#l'.! lj7.'..Dumnezeu este Domnul.ionilor qi din toati Siptimana cu inlocuindu-se Luminali. cr ln n.!"f dinayn...cgc ('l'hora).. . este vorba de o .foui.i . 2)." Simcon a[ Tesaloniculri..rc. in momentul qase psalmi.ropri. in rurlilor impiritegti inchise.:[ trup.. fiind apoi inlocuit treptat de imnele cele n ri (tropare). P.r"'Ii. care. r ir r li Nl.-1." exprimi. care urmeazi dupi citirea celor gase psalni..1.rr. Itt rirrduiala Ut.ry. Ultimile gase dintre aceste rugiciuni se citesc afara din altar.ri dc dimir1eagi clin cultul ebraic.ar canoane antifoane.li"a""eric qi in umLra necunogtinqei.r.i elor si rrr dn*^l6gi2..p. qi se cantd.ruogLriii p.. tr.:x#:liffi :*:%:*iT#** ""'. Sfennn Vaiite cet l. AtAt .. 16..#:.^dupd numirui'oret". l 1l3n*. cAi -gi.rugdciunca.. ror. anungi iilc cpocii Noului'Testamenr sau prevestir-ea mAnnririi care se apropie. aceasti incepea se cdnd li. sau sanctoral (ciclul liturgic anului inrf Ut.v. a" #Iffi:lffihi$rl. lumii.aPn[:::ll#j#:iir.-probab.. v5r4. in ."40.caree . dresate rul urcualc lui t_rurnnezeu Dumneieu din partea prii..i6il. rostiti prin glasul preotului ori al diaconului.estc coururlii cu tcma Propnc irifrit. pe care preonrr o citea...U. rinduiala din respectiv simbolismul momennrlui a Domnulut.i"r* 1re r+1.:. ii d.i slujbi. : ::r.19 ::. f . '. 20.-.+':.. n"ffi o.# i*-.*r.. ln ..rrcrrica.*'.. atat rl inflqig{ndu-l pe omul izgonit din rai.ceea citirii. pentru ca.i"..)1tirt. P. nu e altceva decAt e.. e hi:tutiamnre (h peyd...iffil'it:*a"'i. formati din versetele 26 qi27 ale Psalmuii-XVff.Jrif i. precum . adormit. odinioari. I2. 3. el s_a pistrat. . t.1. DeEre sfintele rugririuni (slwjbe). .. fi. care exprimi aprovestegte adici slujbei.ffi :: #". .. pp.iut odini6ail '*yfi:'::x. V.? ii] U::. j""il|ilri. ['I1I DNts f.^^ ^^-^ ra inci li elrvrrrr ^ld---*-."fi r.e.h.G. II. a acesror e*enii.t]#'rl:jir'f': "....'. ori mai pugine (I. incepunrl Utreniei se flcea in vechime. ci este t. grmmeara chi..^. precum vom vedea...26.ent se impletesc divin serviciului ierviciul fitreniei cu cele ale'Nowlwi Testaruent. adici peste pistori (Lc.'"..".. rdmAnind sub mai nr. II. . qHV ' I NVr..il ' t02 I03 .'. ti. rl.:?:il:....ffii.tr... XXVI il I.a. ci in veac este mila Lui. dupi citirea lor. fixar defin #^" -:r^: ^^_..:'l. i. fi. qi prin etc. mineal)...s:T.rt .LL.rprrr"*rli. Utrenia esre aceea a cirei rinduiala a fost cel mai mult imbogigti aici sub toate formeir 1r.tt)n slJliolA l.27.RANI$TA I. .^ r^^ oii I llnele manuscrise unele ^t^ "i.il.. ior. celor ce qe.rt rat+a tn.". Sfhnnrlui uur Mare).^^Li ror rugiciuni r" ia"a"i ti'".".nnut ml va sori /r)s rrr (\.4. psalmilor citirea psalmllor atAt crtrrea iv.an. care este reprezentatS.1-"L1. i. .. a comuni rugaciunea ii de la incepurul Vecerniei qi al Lirurghiei.t.ily_r."?ir.1T::t odinioari^in . sculatu-m-.i'iii"o"*.fr. iirr irt cel Nou prin lisus Hristos .iVf{rturisigi-vi Domnului.A pe (bco0ru66 moqtenir meu.f1l::Ijif. aln Itilc (care..ii.. cAntirile qi citirile drn Vechiwl Testaru. .I 3 6. Iumtni mare s-a aritat.:#j:: :l. Dintre toate slujbele cu producqiiEllrric..celor incepunrl la stinse fixeserl spus. cale a se face noaptea-inchipuirea naqterii gi a ardtarii MAnnritomlui celei zice: ."..priiil a. .lt't-t ttc. Aqezarea acnrard a acestor rugaiiuni in cadrul toaie la un locntel.ii qi A{a..deoarece ::j::l T:fgii .ri inl. .. mai toate.202-203. care odinioari se cAnta in intregime in acest moment Litreniei." ":iaa stuj be.itutgica gen'erald. col' 568 9i hui. Pentru ci Isaia n in."d dirr Palcstina Ei cci . It$rrrite bi6tice (psalrnii'la cintirile urmatoare.ffi cci snc psalmi atl fbst rdncluili sil sc circ:rsc{ la s. in .e ..t. ^rlrraste cel Mare). ca qi rugiciunile luminilor de la inceputul Vecerniei.p. icoase. ceea ce constinrie gi un indiciu despre llun vcchirne a acestor rugictunt. qi azi prin unele'biserici).Jcsprc Formele denumirile poeziei hwtografice din l.. * ruLrrc aces rugiciune trebuie si se fi .. fiind primele producqii ale poeziei imnografice incadrate in in E.? . meu.r celoi cAteva stihuri izolate (vers.tau ca rugiciune_ ttau mgiciune de dimineald).H'il"b: o:i ifff"ffi J i 11 a.r. preotul -"i. cit qi stihurile urmitoare (care pe alocuri nu se i citeic deloc) sunt resflrri din Psalmul CXVII (.rrt.!..ni. CLV. multumirea ..l. aproximativ din .i. L2. Numai ecfonisele dupi unii. qasea a.... de vreme ce noaptea S-a niscut.luiha clinrirrcqii . cu dou5'-trei ri irrainte de ziui.1T]7. fl s im bot at celei ca ..11 .

pl..tih.. risunet) sau (cum a fost tradus cuvinnrl respectiv in unele ediqii ale Octoihwlui n4a.ai. . care se repeti inaintea inainte.. iit (dupi termenul grecesc rcrOtopcrto).. " . germ... ma a XWI-a.. incepind totdeauna cu cuvintele: . '13 l)c. LL97-1272). dc icrotn.$irimu-te e.Adam cel nou .. rrriginarl qi fericitl a omului._--^^_t-tt'. invagi-ne l-rl)aru[c.Dumnezeu este Domnul.. 8).. prin ascultare.. . psalm care alcdtuiegte . denumirea de. ccca cc a Ei ficut ca accastl cAntare s5. .toih.:a rrupului Domnului. dupi raiul pierdut.ry.rl inci in unele ministiri.iiril.rl . adici sederp (de la roOi(co. in suprascrierile din ci4ile de slujb[. .j.il. s-d . de po< dinainte de venirea MAnruitorului. la elc cdiqii il adaugi pe Tirnotei Moru. Velicaem). pre larg ellineascri. Se poate qedea jos. tiop"r. prin intreitul imn.e la f. care qine pAni la canoane." . Polieleul este format din versete ale Psalmului V (.. au vestit rrlilor'trucuria Invierii.?.... row." qi care reprezinti frinturi din diferite imne gi e. a 19 -: . r..i"g.J :rle BinecuvAntirilor Cd. I catismi e impirqita in trei stnri (pirgi). . lii A. tJR.Ttu4l. col...nd.. de origine pur cregtini. lui Vlernid.' timpul Binec sc de femeile mironosiqe la .La rAul Vavilonului. . duminica ldsatului sec tc qi dtrminica lasatului sec de brAnzi) se adaugi. . sc poate referi qi la sfintele femei-mironosiqe care.qotf.Bucuri-te. cxprinri participarea Biscricii t^ .5 cea 1fit1wlnl.Pripele". dupi suprascrierile din unele ile l\altirii qi Catmasierwlwi. Alilui"...c.Care. Polieleul este alcituit din versetele alese CYruY. in fmnte cu Maica Dom... la ruqi Velicnnie.eirtnr. din psarth. col.antagonismul sau lupta dintre elemenrele Ligii vechi a..j9j clc rilrtcl clirt Pircsinri.ndei^i Intrebuintarea cult se pare c5. tsNE ItRANt{iTn Ltt'u ltcitt:R sPtict At..lc elnt4. Fericitwlui Macarie. ritual care avea loc in timpul cAntirii Mirimurilor gi care se mai . .ilerritori ai culnrlui.tcituigi'din'..plgt" }".Veniqi toqi (credincioqii).lil. cu citirea catiswelor de rd. p". 98 r. -"ii. adici iAntiri ale catismelor.203. !". potrivit rinduielilor tradiqionale pentru n !:1li*a!(de la ruo)'ubl"eoq..sf6.?. dupi .i.-ain aceasr[ parte --: (hlntdrila 'lrciruiu. inchisi. La hirtortle Mantuitorului qi ale sfintilor.l.* qii. Neamftt..dar cu timurl a fost srrhnbnrrr . din care l-au izgonit picatele.e gi-a flcut deja efectrl a_supra altor grupe de cantiri din restul Utreniei. este anterioare secoleior vIII-rx..ri.$ rilrhrirorilc Sfiutci Fecioare.|:t!. cirrc incepe cu. qiona ca pe un lucru notr (Cwud.g.. '""...()aprc pcrlt* a vegliea cu i.). a ttlu cr\cr5uo td bl.stihuii.. mult-milostiv) este o cinrare care la praznice qi la torilc sfinqilor mai importanqi inlocuiegte Binecuvintirile invierii de duminica. la celelalte ori..r. care incep de cu . catisnaele cle rd.nd.ini nou...t. prin care s-a cilcat pote tcll'rii la Hristos-MAntuitorul Irircrr 1i rr vcrrit blestemula Domnului..'').re Qr prcccdi cAntarea Antifoanelor.i'i. care preamaresc zctr-'.."qI:lg Legii Noi de alti parte.nr" .) . Ideea exprimati in texnrl Mirimurilor izatl odinioari in ritualul scoaterii qi inchinirii icoanei sfintului sau a prazrcspectiv.ascultare" (ascultitor sau stihiri a asculti- {{ Vr. i..fi .r. la Polieleul obignuit al sirbi(l'srrln-rii CXXKV gi CXXXV). atunci cind se llt rubia babilonicl.1!. postwl Nnsierii. . elprin:i plAngerea qi nostalgia popomlui evreu pentru Jara Sfinti. Alegerea stihurilor pentru fiecare rrtrc (de reguli cdte qase) este atribuiti. cind sfintul r.. tdlrnfuitd din 10..A termini. fost logoflt al lui Mircea diferite versete din psalmi. Ipacoi e agezat dupi CAntarea a treia a Canoanelor.". dupi care se repetS. nttt. simbolizand "i"a . un fel de refren ).r. aga de la cuvantul grecesc rcci. Tdlewire pe scurt.. . este altceva decat verserul 12 alpsalmului cxvlll.a. preamiresc in rn chrp chip cteosebrt deosebit gr gi laudi milostivirea lui Du lr."'t. .(. in cinstea Shntei freimi.cyt holoeil' (le Psaltitii). ln'unele ai". tlc ex. cAnd.:ir. rri (VI.erii^doui putul Psaltini..direa din invierii. de asemenea. 6) gi din Apocalipsi (IV. )riururile (Td Meycrl"uudpro. .nrqil. ctr numele mirenesc de Filos. . d"-."e.. potrivite cu evenisilu cu sfAntul sirbitorit in ziua respectivi. rn timpul citirii lor. ecou.e incepe o subdiviziune noui gi serviciului Utreniei. l\. cit.i.. in timpul cAntirii acelor stihiri care alterne f! poate qedea jos in stranen'.rg dc r r l'16tr r r r n qen1n1.i.. ".. ill. simbolizAnd acum plAngerea creqtinilor.l-il pr"t rlto. Aceeagi lege a procest'lui de suprimare sau comprima. adici grupele de psalmi a ciror citire urmeazi sc numesc. 3.. ln afiifoanele celor optglasuri. ."Regwla d..op. c!y. ss^ezd. in rinduiala Utreniei de duminica.se face Priveghere."N4irnrrisiti_vi Qi ll:tlTii Iur rt...Robii Domnuiui. Dupi t. 1817. p G . 204.rri i:. multe ori se suprimi citirea catismelor qi se clntd numai sedelnele... in evoluqia cultului creqtin. $i aiciie vede. sau versete. trci din dun-rinicile Triodului (duminica Fiului risipitor. 569_572 gi trad. ca LsLs Ld cste b.. . adici a treia catismi din rdnduiala fitreniei d" ci..) CXXXV (.:r.. catismele gi sedelnele reflecti . 56g trtttl.L.abal. Acestea alcinriesc primul rAnd de Mirimuri rlu-zise) gi sunt de origine ruseascl.Oropo.-.rrr vcnit cele dintii la mormint qi..gcrii qi a aduie l. de aceea li s-a dat aceast.li'cr-rul care se intercala printre versetele psalmilor cAntaqi in cintarea psalmoAstrlzi. 'r2 cilrc trebuie ..."i-i'... adici prin voii Tatilui. cu stifrl'..Pt:rs!:!ef?.. t. ca si fie ascultate cu deosebiti luare-aminte gi flri si stim los. cit.. cairca dc l'o liclcu (rnult-wilostirt sau ruubd." (Meyo)"iovopev oe.ito -^t^ a llericac. Ji"l-...eog o(uto0). rfn sau stihira numiti lpacoi (bro"Kotl : ascultare. gi Psalmul CXXXVI (.n irrucrilor.i. dupa trecare verset al Psalmului cxxxv se rereti refrenul .toi.ii s.ie !. ile Mdrirnurilor sunt de fapt l d"... CLV.. 9!V.t irrg.. pentru acest motrv.").."). p. invariabil. ruild. fiecirei sti s (ttecarui tropar) de la Binecuvintirile invierii din rAnduiaia Utreniei d.cuvdntat Doamne. dvera sti. auo".r-rta deci odinioari in intregime. lygLrl.ru ta de ruprimare sau comprimare a elemennrlrri precregtin. cirre trmeazi dupi Polielerl) slrnt o particularitate a rinrlui romAnesc qi slav I trtr lc au)..v.. t.'p.I.. rnvara-ne pe_nol pe noi indreptirile tndrcptanle Tare lalel.. filozof qi ritor (predicator). sunt numite sedelne. rdspuns.. cap. in veac e Vczi Sinrcon al Tes." gi care sunt opera unui imnograf romAn din seal XIV-lea: IOr Fihtei Monahwl (probabil de la Cozia). . iar iarna trei catisme. ip.il.()trvAnt bun rispuns-a inima mea.. (ihcrontie.I)urnlrczcu cstc I)ornuul..p.e (teolog bizantin.Ipacoi" insemna la inrr.p.iit.Birr. denumire.T.ca qi stihurile de la . Se numesc aQa pentru c'i ele preasllvesc mirelia praznicului sau a mitt'qi rncritelor sfingilor sirbltoriqi. lni pcntru Maica l)omnului. din Psabit"e. in bisericile de enorii. VerhewkchanXslied).. lc slrbitori mai au gi al doilea rAnd de Mlrimuri sau ..... .).-. ascultindu-L pe Hristos cel inviat. stihirile duminicale numite astfel sunt rAnduite pe cele opt glasuri qi toate rrrii in chip solemn invierea .Icn C t:i. incr .cd in timpul citirii lor citirea catismelor qi care.. a lui Nichifor Callist l04 .. a anulat neascultarea vechiului Adam gi l-a adus la vrednicia dhrrfli. anulAnd astfel neascultarea Evei..s1'r'c l)oliclcu vczi ja Simcoir al resalonici"li.. carc ittlocuicsc ciintarcr .nt diru. adici citirea ""-i.Ci.oc. La utrenie se catisme. fiind atribuite.rt(Eor rRoF.

t. ed. Pr. Epist.vangheliile invierii se citesc in latura di spre miazi. bvanqheliile respective se aleg atunci dintre pericolti ierbr conqinut vorbeEte despre evenimenflrl sarbitorit (la praznicele impirlgi virnrqile sfinlilor serbaqi."li-."p.i.Ptrtxt'l'PHr-rrr.572 tii *ad.n silrbitorile din cursul siptiminii. iar despre sinaxar a se vedea.3tot'il reprezinti pe MAntuitoml insuqt..qi azi in toaie riturile liturgice rasiritene. Ele sturt compuse de sfhntul Ioan Damaschinul ori.ii.Toati suflarea..eSfcIIlLIcUulllLdLlllLduIrrYLLllllllvllrlGIrgulqrq iu.. foane."rgiE. 'iittttrnrt. cit. care rtrrzit ccle dintAi vestea fericiti a marii minuniaT. care se cAnti inainte de lc..ilili.rrrnrstark.'.. dcoarece lnvicrca nll estc cunoscuti inci decAt fbrncilor mirouosige. t.^ prin care. . .'la"r.i.. .l Ettarughehi ale invierii (Eboy .n.i'iii-... (comp.-tpt. irrui. Astfel. CitireaEvanqheliei este partea principali gi specifici a Utreniei sirbitorilor. Sfinml Vasile cel Mxe. f.ra. langa sfanta Masd irrchipuie Mormanrul Domnului.o.G. a legiturii strAnse dintre Vechiul qi Noul Testament' [ln*r. ori .t"'i. din scena icon< numiti Ep*afiw (punerea in mormant). deoarece duminica este ziua siptimanali in:hinaia comemoririi noraru lnuefll tnvierii' I nulur.iqpird(crr la Liturghie).rri-'r'. Evanghelia este cititi insi dintre uqile. d. col. Lc.. Fiecare dintre antifoanele celoi opt format crln rurrllar din noua noui troPare tropr. CLV. sc numesc aga fie pentm ci odinioari ele se cXntau in momentul cAnd incepea ci4ilor ltu.y gxceptra unele modificiri. referindu-se la'celi noui cere ale ierarhiei a ingerilor. pp' Vechiwiui.r-""i"1 H'stos -"' lur rur urvrvfu ru Sfi ntei invierii . #. am vdzut -.lumina cea ti qi veEnici. _.).'invierea r"i u^.invind Iisus din mormAnt. adusl de soare. ciclul loi repetnndu-se . l..orr at Tesalonicillvi. R.... lJ. precun am vezut. ruc XVI. lllLtrurdrrr inchinim rrurLLr . Nichifrrr Callist Xantopulos.iJ lume qi inviqirura Lui mAntuitoare. r. qiNowiwi Testarnent.f. CCWI (Cd*e clerul d.*if"ni. . . de iii.a. roru.rmai Il... numai in noaPtea Pagtilor.in partea drr unde era cS. Dumiryca se citegte la Utrenie una din cele J.Evanghelia Invierii il inchipuie acum pe ingerul care a vestit I mironosiqe invierea.. aceasta se deosebegte (il.mulqimilor. citirea (Jweniei qi des partea. cand Evangh. gi invierea Saa8.. as 335.irntifbauc" pcntnl ci se cAnti alternativ de c{tre celc clcluh arrrrr" . sirrrc<rn al rcsal<>niculii. aritarea sau venireai"iH. el exp. ii" p"it-.la gliiur w^II.'i'.'a n seruiciwlui treia alcituiesc . roru. ele reprezi rla 9e.sgiluciti exprepoctici.. l12. qi Prof. in acelagi c trs. t07 I06 . grupate g-pate trei cAte cate trei. Stihira aceasta este de 9 adAnci vechime.llIIl"...rci {I Si. Dupi numirul Eva. irin citirea'Evangheliei ori prin cAntirile r r. vorbi. De aceea se cAntl qi invierii vestirea Sa invierea a"pi ii. Er*gh.i.riei incepe de la prim" dill {upi." este atribuiti SfAnnrlui Ioan inul. XX\III.ri.qt.iij ci chiar afari din biserica.Liturgi:i gen r uoii..aiq. 2l tt. .'. XXIV. cand acegtia rimiseseri n.De c6nrl la stantinopol se citea dupi doxologie.. t.it. cap.tnvier.4 sfhnnrl Teodor srudillls.-us{ii (Duminica Tururor Sfinqilor).. iar care cit. rom. cu unim gi noi spre a-L lauda pe Domnul.ii*d'imnului . zugriviti pe sfinrul antimis gi pe sfan raf (cxnd acesta se afla a fzat pe sfrnta Masi. Ele sunt . if g[i. care alcinriesc o parte distincti . menite si incadreze gi sd puni in lumini aceasti lecturi biblici.. de rAnd. cit. penrru a se vesri astfel la toati lumea m"i..'l. dar momentul in care se citea Evanghelia in cursul lJtreniei nu er nrtindeni acelagi. . a{. Fiind ale poeziei religioase creQrine) inspirate . prin cij slrbitorile din cursul slptimAnii..xccplie se face. ca te fiimineze de ziui. iar duminica. fie pentru ci in mai toate cAntlrile care poarte aceasti numlre e rlr: lrrminS: lumina naturali a zilei. lmparqrea impirtirea aieasta a antifoant antifoanelc deci o evidenti semnificaqie ffinitari. .noapte a Sfintei se I Penru ci in aceastd laturi este sinrat capul MAnnritorului.i ca fiind de provenienti egipteaniso..#f.cintarea treptelor. Itt "'(J.. p"ntru ci se treptele de la intrarea templului din Ierusalim. pe baza psarmilor cxlx-cxxXlit lcxx-cxxxr fbrmcazl Catisma a XWII-a. sfintei rreimi lauda cea necurmati sau neadormiti.l9l'ru..:. t l. in acelagi loc l. op. CLV. t. cu excepgia celui de..rimi aici sentimentele Urnilintl gi smerenie.. se simbolizeazd. intr-o formi puqin deosebitl se rif qi i"'. -i. numitl gi .). care cinti. 335-336.il eleul..mai ales . Cnnoanel'or sa:u cinterea Cd'tfl'ii i'l"pl aceasta urmeazi..it i. ..precum. Dtr.2O4.ii o.an11rile porrlc condac qi'icos. .764. dupi cum cred ii- biscric{. 608-609 |i wad' rorn' cit'. invierea Lui.V. Cel ce S-a..rn al Tesalonicuitri'. il Sirrrc. dc ex.#l q. ENti IIRANt$ tu Lt't'u tttllt :A sPli( )lA 1. din cursul de .es rnatutinaz ) tet 'CriitiLini i"vierii i... XXXII.. qi *ad.. I ve . perioadei penticostarului.i sau suhlrl stihiri scurte. Ittlor Invteru avem gi ll Lr inAnde gi ll voscresne sau stihiri ale Evangheliilor..vanghelia diniuntrul alrarului.d in faqa. an p.d' Qcoccrycoyxd). la Ierusalim se citea (ca az'i) dupr antifoane. a 3-a.*Bl".T.. 14. este intrebuinqat inci din vechime in rAnduiala Utrenieiae.fr constituia inceputul vechiului "i-r. ) ori sti in vreo legituri oarecare cu viala la Utrenia de duminica inchipuie aribiseri^cii rniilocul in inXhelii [itoaterrn Sfintei Et la toati lumea.d. oisp:re sfintele slujbe.G..-cap. a cirii amintire licat. P.Qte.jl'.o..Litutgie nmparie.qi anume partea cea rti qi maiiaracieristici .".Inviei'*t.. precum am v5.in Neocezareea Pontului).") se rmini cidul cAntlrilor in lemal lmr cu Evanghelia.r. cA-ntircqi. .rl catolic.a lui Hristos vizind. fiind socotiti. de citre doui coruri (cete) de care sr'iteau fatd in fati gi cantau pe rand.r' e' r i:-^:-^-::^^--^l al dimineqii sau al oficiu . eit. intruchipati qi adusi in lume de Hristos-Minnritorulsr.ili". Ittrlrrl despre Poezia irnnoXrnficd. di" duminici. cum se va arita puqin mai departe .. in miilocul qi-in 'dzul credincioEilor 9i chiar Ia inanuald ttrrl slujbei. araut care ne vorbesc despre E-l' Odii.t rrtr ll1 :J/.. citirea celor tt'. Lawd. lior.. col. 603 si trad. cum precizeazi sfantul nvanfhedst Marcu IVI? 5). eit. cLV. Ciclul celor ll Evanghelii duminicale ale Utreniei era deja fixat colul al WII-lea..r^rf. dvarr(r avAnd asLrcl astfel lz t2 tropare [opare sau stlnlfl stihiri scurte.. ln ei se gmpeazi o serie intreagi de cintiri qi iormule (BinecuvAntl. fiind incadrati'de ce care qi-au pistrat pAn[ astizi locu] lor de la sf]rqinrl Utreniei Pentru ce sunt numai I I Evanghelii ale invierii gi nu Pentru ci mai . deoarece nu mai este vorba despre cele II Fvanghelii ale.yiEl nu in vizul mul Antiftaruele sau Tieptelc otr. De aceea citeqte el l.zut.. cu care credincioqii il intimprna pe Hristos. co|. adici de la pagti la iniliare). 22 qil.*..wl.J. ici propriu-zise ( in Apas. iai nu dintre ugile impiri .T"i citre snnsii sii A dupi inviere.i##'"r. pp'^70-7\)' I!'tury!i:e!1!l P..ri.".. din pricina ciderii lui Iuda ( :. bo:0ruci).a-lnai. a/..*. cand ii"rr r".. $ezdnd pe piatra rrsturnati a mormantuluia6.glia se citeqte nu . ]8. in trei antifoanC antifc tru fiecare glas..ivin).rt 'f-pi4it in patnr rudrir:.cap. . trvenlg) tog creqrncrolll) sa Ai. Antifoanele. la venerarea Sfintei Cruci din Vinerea Patimilor.-""-ite svetilne iat iwrninfrndo (:. a invierii. in tot cursul p4-. P.3l3. Prochi enul.tifitnnelor (duoBcr0po[) tlin Octoifi sunt cAnt{ri rturnitc .. in culnrl ortodox. . p.zuti niframa capului.a Utreniei duminicilor. (" A.il.op.Ptntru ce F."iilit i)anoanrl alcituiesc una dintre cAntirile caracteristice serviciului Utreniei. Vintilescu.

canti d ^ inaintea^svetilnelor. care coincidea odinioarr mai t.. pini la sfirgirul slujbei.' l)o.ni.iA:it-d:. ei cintarea aceea."#... mirind pe. ca qi pentm aceea a intregii existent. alcinrite J.t.. momennil inseamni Ea iluilii in urmi.rul l)onrnului.r-iii ..fiuI stihul .... Lduddrile sa. -ri -li 4). si sunt alcituite de :rtril bizantin Leon inqeleptul sau Filozoful (t9f t. o serie de stil."u1: . flcuti S.J-umina lumii".r. in legiruri cu Evangheliile coresp..fu" ta . axlix." ai*i""r.. rost analog cu cel ocupat de_imnul ..Evarryheliei numite qi voscresne (termen slav.. be zilei. 6r_. '.r-ai""iJ p:. p"i"-i ." .r. f"pr.i.."*enteazi^sau ie-parafrazeizi.uc stihirile Laudeloi. .:i-[. .UiL.. cu-caracter trinitar.: gi i. adici Jr1.imiterii.. precum gi cetr ::::.lwninn !'.zi. 313.Slavi Jie.iioi...a acesre cantiri.. pr.p.:.. fi.q:ja..r..ird .:Tp:r."il prrri".e*it . .rJi. ne aduce amint e de zoriie tnd.ir p"r-ri.A cursul intregii ii aiLtuiatici'*J.ano-carouc) din ^-^+i^ celui gepgia care a fost suprimati in lgll de citre Psaltitii romane.o Hrala'.. loc alt in gisim.. Asti. .. ..i..Pttrxrr PRorr.LuminL apoculminant. I llt qi 49).ra. r' lY.r"" Sfhnirlui Duh.rrri...-qi deiom ul. Lawd.r]:T :d....:i... cap.'qi termenul a".rr. lie.sfiint este Donaruur Danm..ezeur nostru..d"i. tn cadrul Vecerin cadrul lini...i#i":.'Jlli. texte de p. .rurrarrtrlrc :::.ia...|"".i*cinstea ireimii"..5 qi 9.. aflim o traqa nl ingerilor. a. .t -. . ps.bili[s].Slavi. biserica cea.induiala'Lituighier.tit i.i. inseCottstitwyiile ex...". svetiln:.ft-tkri." il ii. 1).t.... la expliiarea Vecerniei).o propoviduirea tnrri.'Celwi ce ne-ai ard.gi. slrnt uate din ps.ryi.. iirri..l cele 1l svetilne duminicale (b(onooct). de i.tannrlur fdcuti de Mintuitorul inainte de inilqarea Inilteree sa Se ra b cer..pr\) ..Soarele ^cel ocupl deci slavoslovia Utreniei.r1rii. 4*'! .ii''"* provoqi ]-iul.iii pnn ._.pra_znice 6. ctp 35.Slav5. [ ##. r. tcxrual sau cu mici adaPtlri. Dc doruhticn orotiorte. aif." qi celelalre..i'... XCVII 1vers.... J. Cintarea svetilnelor.. siu.r. . :!. vI -lea jnainte T1.se_cAnri p.-1 in...?. mensionair ...n.::"'' {e^.J t((il(iA sf li(llA l.i.'i. "Ji.p^re ale t. Ele sunt ai. Celui ce ne-ai ar5'tat n gi lumma sPlrrtulrJa: a aOus ne-a..^ffi i. dar a zrley naturala lumina ne'di ci .... S_n. ."##:.....f"-i"a Lui vom vedea lumini. imediat i. i"..ntair"ii.ele. I4)... r.. p:gl. P'I'.i. numai in zilele'de . cAntai..B .. ei er se cantau in intregime..1n]:1" apiitotice ( t9a_a WII-a. r-auqelor...rmi"n" sunt deci predominante qi centrale in stmcnrra a zoexcelenli prin slujba numiti fi putea ar i.rologia satu Sloyosloyia (rrttmitit uneori qi Mdrind. $ trad" rom' lbiinrt.. .r. r." fiecare . fort irrt.ca gi svctilnelc .rri Ll'tr.._..amplificatl aproape 47 cap' (cartea a VII-a. I3). ce)/1 Hristos. porfirogeninrr (r. ta Stava I-audelor. intresime..i*ii" gi in zilele 'cxrvrrr. in de gisim..rig..kr1Tf ". imn un este doxologia azi.r variabil (duminica 8.. tar gi lumina adevirat )ritinqei de Dumnezeu.i aduse de Biserici lu Dumnezeu) al predominant qi elemenrul cdpetenie de scopul sDiriruale.. Treimi a Sfintei ir. cu versere din psarruii cxriiqi'br...-stftririt.ii grsim in ceaslov... r" . p. incepind (canoanelor) ne pre.ul.. )ilnlnle acestea acesrea re reD o.S' CxxxVII.in cinstea Treimii". l_.-..il.r.'. cap.d. rrrg i.. si't. _dar rrdrrL) ul dupi'._$i acum.#i] la cuvAnr latinesc rnamico-are: a l'rcsc despre .. Eruri llnurNr$.ru ci mai roate foarte de diminiaii'a femeilor mironos ur vv'.r'#tri '^^)'/) -*':'*:" de inspiraqie crestini. ac-egti psalmi se mai citesc in intregime.Uri".Doamne.Dre ofl tr.ri AtAt nord.. caie i"r""-rrn inviere) sau E prurLru rl.... Tes al Simeon ..'il'U.ii...iii-i_rog.. din dum_inici qi sirbitoii . ^^l--i r.irziu. o i. se .rrint.versere din ceilalsi pr4rri (pr.il'i."fi din li.e*i.t"tmtlat.".. a.l.:. Dar in serviciul rloniculuisT.. i. l)n. doxologia se cAnta in mome pr zi."i. . la." de obicei. bazi iii.rnge atat revirsarea luminii..11 ..'r. Ele corcspund .mxnecare".1.Toati si-laude pe Domnul !"."t la inceput Evanghelia de ta SfAnn{ t".ps"lm care. trSscitoarea cu incepunrl luitit Lwyninii.iii..... II. de lupti al cu versete din psalmi. unii.. carc aherneazi.slujba :|fr care. .'consta."r'[ii"-iri'ii"i..a_le (oi Atuor. adica mergerea se-scula'dis-de-dimi. azi. El fiind .Liudaqi pe Domnrrl l" tnrrchuintarea ps^r-: r.J'.L.I1-:!i!_il_(v_ersete) l.' agna"i"t._l. r' CLV. ale qi totodatl naturale al luminii izvor ca rli...r. .f .)Lrrrur SfAnt. cea de-a treia persoanl imnul clpitAnd astfel un caracter expres .r.'ilril.q" ".r\iTlFg. se trimitea unul dintre cantireqi in mijlocul bisericii. -. riindutala Llftrrgnlel.arrr" rtle.t::l{:{*.n erezlilot antitrinitare' Amplificarea )rtodoxiei impotriva i..r.r-ryr u1.. laudi care constiruie rosformula intr-adevdr.r-"i iru cea adevirata"".r.oilr1 I1"^:i1.f. . la sirbitorile "t. cu Lawdele incepe a doua subdiviziune a acestei ulrime pirqi a Utreniei. duminica.i. . cit gr velireal^.i iii i i' i ... U.cclor I I .. .:i'.tat la*9:1.-".'.". a. imne ale slivirii lui Dumnezeu ca izvor a[ luminii. al ii. rX.[ preot (diacon) inainte'de CAntarea a noua a Catavasiilor de Dumnezeu gi lstc venirea lui Hristos. intrcbuingeazl = a trimite). Simeon al Tesaloniculuiss. . atlici lumina care dincon: ..prov) sunt cAntirile cipale qi caracteristice ale rinduielii Utreniei. ir] Sfinnrlui Duh.r.i odinioard..ir. cnntate rlLrLGLrv Iecitativ'printre . discugiile dogmatice hristologice dm secolul gi adlugat s-a Macedonie. i. Lc..Unul indate (luPa . din pricina ereziei pnevmatomahe Impira(. t_5 . verset cl rostit de citre solist sau conducitorul cantirii.i.* -. 3..d. Dumnezeule"' qi Duhule Sfinte !")' ..i"Jii.Slav1 inrL cei de sus luiDumnezeu.ip...: rr"?i..i oiprian..to..il il .. {i. n.f t#-e o in acelagi " IOtt cit'' p' l)rprc sfintele ntgriciwrti (slajbe)...i"..i. di ste universali in to . cer p ()dinioari.inrar tre ptar in'twirueu...e organice.r..".. de sau hnr+wl in'geyn7 (deoarece rrllffi.'.. in ziurr irrvicrii. ca qi voscr le. . numi.r.tele din clc . .tin al Vri i..r.. (Jdrnloare) r)ulLr. lui a i.ir"ial din Cor :1?-. de iTp.iliii' i. atAt de . .viaqa omului.t'r""t.. col' 572.m. din culrul si acestor ^^11 rr.:.n-"." cele mai vechi pirqi ale dintre una constituie lir Nasterea Domnului.J. dupi dr. * bil." . i*frut.yza odinioari.i rr.i gi care au.* dupi alqii. ca pe gn tftrxglogiei 'i.11imn de laudi cltre Dumnezeu-Tatil -amplificare de provocate IV-lea... luindeosebi biblice. c" oainio"ra.'". se cAnta odi..l ... .ioard in intregime.U:':H'l. col' 560 ll-C' I09 697 ' .6 flaoanvod..mare (ca. pentm c..r Domn. denumirea expllca aceea ci in ele este vorba ori de trimiterea sfinteloi femei citre a acestora la neamuri." se ea mai ^.. de dinainte inci iil'.a).". P'G'.:r. ultimele doui stihiri de la Laude se cinti.ii a" ziui.c.. lnqata 1i r. d!-rr.rii' pl. este imnul cintat de inni.i. 2.. ..rrrri"r parqii finale a Utreniei.. care t" uA in forma sa originari gi ce_a mai simpli. .. . ai" primele dour !'a.'ffii. _ .a... .1"":flTlg g-+y....

(L. Nil.*nrt ktwrgic al Sfi.ni I. locuiegii. B in rcv' S"l"' art' L972..i ii. .timqirii qi citirile slujbei. aceste tropare sunr opera Sfannrrui Ioan orm"rchin.V..i"ici. Hnc Branigte. G. in. pp' 683-699' A. Deslre rugdciwnile Wcet"niei si (Jtreniei din sfintele noastre rd in rev. .nr. in rev' ." B-orgia.r.r. 37.'Ea trebuie si fie desnrl d. iar in cele din urmi ria noastri. g.jriftrsl<t). dupi sentimennrl de liniqre qi ir care ni-l toarna in suflete citirea (cAntarea) lini a Canonului (caravasiillr). pe rAnd. 70-89.i rito biznntino in . I -3.pe care ni le rrezesc. trad. Litwryhierwt explicnt. Tarn".)' p-ttai'l'd. rite la venegia.r.t griiu'dt (ingrec. B rtigge ruges ). Bucureqti. sentimenrul de bucurie qi fieasH"ire. III. 1.!)iumto" llt4ttlilc rnari.:"Z"irtiilttr..explicarea Linrrghiei).1^^5. I937.ITI. pp. Despre poezin incnograficd' d'in cdryile d'e rituol Si cdntarea rlfi ncd..rici. ' Qpo). reascd .t"ti. l)rrrf'. pp. tV.fipicul clruentat (in rus'). Mercenier.0 1?5 .. . stest dupi e{.:?.t. pe care ni le aduce chntarea . in aielasi di.frcii rnatutino etnapertin-o tyri7ibul orientnkbws.plstlkce (cartea a VIII-a.sp1e .' .r: exprimare prin cei'gase prlt .... Antoniadu.rctl a amur nr. in f-fu1.. l{uri t}nltr.). il. II'(196I) e . 6tt t'dbros -l 61zantin. I0.es Vipres et d. ruinisteriel dans pribres secrites d. grsirn gi in randuiala utreniei descri Constr. inyeteswl Si strwctura celnr Sase )t. ti . _..tJtrenia Hanssens. il P::* de Polieleu . .1:.S. t' I. I99-. 1952' ("Analecta llriittra"."'.LrPz 1954 (rsLrP' Moscova. pp.o fort buinqate la. 1966 1914. A.rl-itoare.Matirces.1972' l'offict d'es Matines' Roma. : FryPy'"(( d'e ta Cozia dgsq trei rii si-. tc|n. Cotlarcix. Bucureqti..ie jubili-. ir.' l. an' n.A lume a adus bucuria mAnturrii.lu -_.l".-iri.p. T. li'l i.ltrminii.ll.. umentul de mangaiere gi de nidejde.rine.).. teptatr din amorgirea somnului gi din intunericul nopEii. 245-280.. culminand in slivirea entuziastr a lui Dumnezeu.' Vintiles ctt. 39). r i. . ry. pp. nr'59 -7 5' pp' 1972..orm. 1923 -L924.P. xwXdriunile in . trr. titlw)..hi qi N. oyto'.. psalnni (in rus..iliil.q.i ( Istoric Si expkcare. nuite gi de citirea Evangheliei. \nDACL. Atena.).). 9rli fu"rI tropar.*..:.'RGICA SPIiCIAI.. clar qi a [xcurici. in O. prccur]l o caractcrizcazil Sfhntul Vasile rc60. se citea in acest moment al Utreniei duminicale (vezi in urmi).q[i tat qi inviluie din nou lumea.. Despre parianta cw cdrutdri sau bizantind.rclrncolia ilir...Irdnikon".n'-r9-63.Q+ in o'C'P' vol' XXVII' Athannse.Pnuo'r Pnrlr. .-f.. este de J rugi'ciunea de binecuvAntare $r de concediere a credinciogilor din biseiici Ia sfl1 Utreniei.-bila. Cerniuqi.:. -t--+^1.ff. din cl doxologiei. : !.pte (in grec. *xri-xxv Hu. (suppl. (extras din rev' .).). t. slw. iutn.188-274.rrr. in rev..in.rit.e. col' 2677-267. C:ut..atines byzanthta.elle cbiese d.209-218.^I 928' irro.e s rnntwtin es. aQa cum venirea lui Hri se ....i:D:. pe care preonrl o citegte in taini'la sfirgitul Lltreniei ectenia LufLlrl(rf LLLL. 1929.).. la. *gq1]19i191: Bisericii Ortodnxe.icgoriirii qi a dispariqici tr praie a.""ri""r. ----+)-^ cbn At -l^-. Litwrgica Urtivcrsitare. de aceea in greceste se gi numesc tp*rcipra d. I/o.e Rd'd. 4trpdu Eblol'6yrou"' t' II' retip. tur katholische Theologie" (Innsbruck)' 72 (1950)' pp' t BIBLIOGRAFIE (lucriri auxiliare) (11-gr!.p. ea corespunde deci ctr Rugdciunea arnionulwi de la Liturgtrre vedea.iil)t 'il'^i.drea).. d. Dsa..ei. uda lui Dumnezeu prin in onarea svetirnelor gi a Laudelor. 1':... l)rrci in slufba dc seari (vecernia) rizbate .9' (oirrrii i""a.)Jesalonic..taliile d. oitt"t Uirrniei.".8. iiitt ii lwrii*o uUi L ii by*otin. 4. cap. L92g).t.i.}.. a sluibehr sewicialui de zi Si nld. dil 1906)' (retip.^ Ev."ii .1.( pp..r..i.o. aducind cu ea nadejdea gi frcand se puLeze viaqi. litic"te 5.:"i. Sluiba lJfyeniei 1 2. par P. j" tt-Y' ii.Inviere.ngastre 1.Doamne Sfinte. "9. rugiciuniG. (Atena). Ftrnnrli. col' 1887-I898' rtii I il"il4A'il. .cclercq.[ii.138-142. Kiev.6.'-. u. t' VIII..^U"Ur".-lwrueascd.1^OKI ^: qi aparte) ^z extras Jdmsalem.. priires prabytirnles da ru.Byzantinisch Neugriechische Jahrbiich'er.Grigorie 4. L awd.il )- t i. Vecemiei Si S'. Co.-.. t.. Dupi suprai"r. I73-I80.omioi ci -I2' fftt. amandoud. o1fi..es Clrristiarra".ucrr (tropare ale invierii). an. pp. 14...6yrou. Dn. pfi.. in rev..406-436. de rn)nuit | (1962).'. XVI. de sus locutegti. 1910' . Bucu- iil.7.itei Biserici Ortodoxe d. I951.os. a.. lt0 . t' X (1932).r. exprimi. d.56 (nov.. (in UTeniei ^1. la stantinopol...m cu senrimenrul de rile aflaqi odinioarr^in intuneric. fr.Ge!ets!'it1'rgi'' !' 2i( E:"::k!K !:: l"iiiililt '. religioase..iba (Jneniei (in grec. astfel un gir i5 trisiet. . rugiciune similari.63-64..d*.e l.). 57). uare care intru lntru cele cle \rrr.Urylt ta sfinteli rdn6wiek ale ( lonstantino pol.:-l. In diferitele pargi care alcituiesc serviciul Utreniei rilor sittt a ltrrninirii. m . . (1953-54)... fr.. lvloscova) siesttlstitr.' t. 7-8. (1936-1937). . vol. in cea de aimineaql iutr"nia. dar cu alt texr. . a jubilirii pentru lumina care re.r4 cererilor (. gi pi:".i.. Tesalonic.mai departe.." din vechile hthohgbii rnari grecegu. St' il'*otin * i. Rugdciunea (fiini.-ruarlule Jnnte. l)'DZt Ustail. 'tlwiniei si ate Wcerniei (in grec.-. 1961' . care se canti dupi doxorogie la utrenia de duminici. Ca sens. explodeazi.'. t. Beitrtise zwr Geschichte d'et. inceput in slujba invierii gi incadrau odinioarr Evanghelia care. [955.Proche orient \ I/-'..J-.iofrrrii.'P. aimfr izbucncgte exuberanqa buc riei.'i. .. 2.

lsll i V.qi condacttl insi Daci p.'.XXUX gi C. a"i shnli gi . (Lun ulescu. 1......Dtrrninica. trei cAte de fl' . randuiala ceasului IX. P ..terea de toatd noaptea. Ceasurile Liturgice (orele canonice) I... .Venigi si ne inchini. astfel: Ceasurile I. l" Ceasul l[.i . lll'cstamcnt...-^*^ ^1. .. i condacul hra- Rl.. pi. !Lp.p..ur.r.rri1 (l3olor gi l(olilr. ln tinda (pronaosul) bisericii. ceaswl r incheie cichrl Laudelor de noapte (dimineagi) qi se citeqte totdeauna dupi utrenie. i.-Ana"i .al gaselea. stihurile cu ori. p.1 . cit.rouller.b. de. odi. .r. Sfinte Dumnezeule"'" cel de-al doi..r'irn.impirate ceresc"'.rynicir.in general alcatuiesc o parte importanti qi un rnoment central al divin zilnicr. De aceea.i 1"pora r2)..i'o"n.. care ie citegte in c< . \rI la Ceasul qi ale hramutui ?il rlilrritrltri zilei la'tleasul III il .Crla ce in ziua qi in ceasul...i nrici'.. in cel mare' mare.. sub formi de Priveghere. ttt.septrne^deobicertropa rl. { i .. LtV qi XC.".nrdralirurXicd". i f i. III gi W se citesc dimineal utrenie gi Linrrghie.profeqiile gi prcinchipuirile dir. ceaiul vI. oamne) Cela..zi glasul meu.reaqa a..D{amne. iar itriil tii V Ii se'incep cu binecuvAnta^rea preotului (cu epitrahilul.m. zic troparele spec fice fiecirui Ceas (adici: la ii i. f .irrrtca Sfintului Efrem.Oi-i..'ii. tt]. c[ sunrem in postul Mare.Dumnezeule.ii..wiala httu?.pe. qi in tot ceaiul.i'. ..ap... asti. ceasul III.1i.'. in faga uqilor impirij...ri . .td". in zilele in care nu se face Li ct^yl_D( incepe grupa Laudelor de seara..ioari.1956 qi t967 are Lirwrghierulul au adiugat. la Ceasul III.i. ca qi la Vccernic qi Utrenic. rroparul Nascatoarei Ceisul. ora 9 dimineaqa).nd..rtr.duiala Lau'jclor mici (Ceasttri. p. ca gi cAt privegte ru. XXIV q !.*'liritl'ii Nli-rrn.' l:r iii i.rr.-.1 . (Saffiriry Tip.de.veniqi si ne citeqte in continuarea lJtreniei.". p..". la Ceasul III: ..r.in zi in ct.i .r- rind)- '1. fhri .ini. ta Ceasul III gi IX. . Psalmii: LXXIV qi L)fiXV' .. randuiala lor se afli in ceaslov.l." . se citesc clte trei tropare. milostivegte-Te spre nol..l. n L\\ 2. care s-au implinit... care ne duc cu g{pdul la o alcltuicsc . odiniLari ele se titeau in momentele din cursul zilei indicate de insiqi denumirea lor: ceasul I.i fr C. deoarece rite I si tr7 se incep tpil irceasta.rtrrri.rezttmat cctcnici mari care.i..gt. iar Iai?rin respectiYe). la fiecare Cras se citesc cAte -t1-1pi{T-': Ei 3"1-: la ge-T-uT.in continuse unul t."..... III 'ip. . l4l ...Slavi.".easurile.. la care se pi. qi miercuri gi vineri in siptimAna brAnzei. area Ceasului gi trz alcdtuiesc ciclul Laudelor de zi gi se citesc indati dupi inainte de Linrrghie sau inainte de obedniqd.i.i. :.cste --dupi unii ...r" lttirrrir". op.rpti..dinnou ruliciunile incepitoare qi ap i Condacul sfAnmlui sau al . in astfel de cazuri. ri"plt... dlxologie mare.". rolul preorului in oficierea lor fiind foarter l)e aceea.. Cu el se incheie serviciul divin al fieciiei zile liturgice.i .iii.... 1877. anrnci la Ceasul I gi VI se pune condacul sfannrlui I-y"fltX1 /.^.. ctupn cei trei psalmi de la inccplt.8). il..2).i rcspcctiv.ifi I t2 l t3 .. sfinte i. ce in'ceasul al .-rdr.ornentul d. n. s-ar fi aflat qi in ri. el se citegte dupi-amiazr.ii. din respectiv.tt'P'.". la incepunrl ultimului sfert al ziiei (aproximativ ora 3 cu vremea insi. irrtii.'f.. Ic1:rczctttAtrcl deci cp<.i.--l^.--^-ri.ir"". cu metaniile qi inchiniciunile cuvenite (la Crasurile I. imediat inainte db vecernie.. gi anume cate trei psakni la fii I V.rr iiil.rrrp. Ea e compusi din prrqi: prima parte cuprinde lecruri din psalmi. ..r..rt. ruiluielft.13 -Ceasul VI.. troparul sfirtrului si troparul sfinnLlui al doilca' Duminica se Pune intel troParul lnvlerll' aPol .*! .sg citegte !:+ de tropare '!t'i o. iar Ia Ceasul IX. Rinduiala Ceasurilor comune (obiqnuite) alcituiti dupi acelaqi plan.P.n sfint c. lu1li ediqiile !\ L937..". .*.p.ond"cul sfintului al doilea (Satttrur.PreasCeaiiif. ca gi ceasul Vr.. Liturgica. iar Ceasul IX.numele Domnului. /a-A:.Ql .i. iar condacele: escu. in timpul posnrlui c.qitul Ceasului I. pavecernita qi Mi ele se citesc !9 reguli.. Aqa se explici pentru ce siujba Ceasului I o formuli de binecuvAntare pentru inceput.C. adici cele mai mult din citiri f}cute la stran5.. N.i... miluiegte". din faql uql flri binecuvantarea preotului. direct_ cu. Ce sunt Ceasurile Liturgice.I 'I'cstarrlcnt. la miezul . otpustul desir Utreniei se face la sfAr...i.. se citeqte condacul lui la Ceasul I..rrl sfintului sau al slrbltorii. piecum qi mi 1and. mai tinstit1. cartea prin excelenqi a cantireqilor de La noi. .r.r. Locul Ei timpul sivdrqirii ceasurile sau orele canonice fac parte dintre Laudele .iop". .A] t.r ii i.iartrei ori gi intrd de se inchinl preotul gielul de'reari (la .. ca o continuare sau completare a ei..rt'uncltc:R sPli( )IALA Canllol.tann l'ui. condacul i.'. gi carc a rrr1...40 de.." Qi. tropr-l Nisciioarei Ceasului ilI Uimeazi.. la incepunrl s doilea-din zi _(aproximariv.i* ci cel dintAi inausureazl ciclul sluibelor.r..2/'.. ilc t.ic. Slavi. VII.. iar ceasul IX seara.ii'amind"i condace. gi vineri in saptimana branzei.:. leasryr"il ru III. gi.. ).27. chiar atunci cand utrenia se cu seari.53. in loc . . de altfel.ciazd.serie apoi Cens1ou. iar celilalt . ... Da. pieotul iese acum qi citegte. lit. i inte de Vecernie..clepartea a treia cupride o rugiciu. Ghenadie .or ceasurihr este 2l)..r. b?t!j:^:l) sfAnnrlui troparul t" ..ovwl)- rrriia (duminica. se ofi.o.fe"orl"i sau al serbato.: .. cit. in d5 de peste saptimanr (de luni pand vineri) din postul Mare.. Psalmii: LXXXIII.". Denia sxr Prluegl. Doamne miluieqte (de trei ori). --. ele s-au grupar _! jurul Laudelor -rii'1v".$i acum.ce. .-^^A^... preor. indati dupi $] inainte de obedniqa gi vecernie (Lirurghie).1."il r]r.92.rtn. Psalrnii: XVI. lliin. . $i ce eQri 11-l'T ":-Stl"::'] I' laCeasttl Invierii i. iar preotul (din altar) lclc :.. rd.. ritc$ti)'ai rugiciuniie incepitoare (.rnia gi u citindu-se in leginrri cu acesrea.ziui. ceasul IX se citeqte dimineaqa.-.ca Vcchiurltri o serie de tropare. arroi --Slava. al L-rvierii la Ceasul III din i.e de incheiere'.i. ipacoi al glasului de iirrrpLf postului irlr. ill carc s-a prczis qi s-a prcinchi. inainte de cea a vecerniei.zi Ceasurile se citesc aproape numai in ministiri qi in unele chiriarhale. Slujbe de o im secundarr.".streazi regula de slujba a mdnistirilor. la qfudqi sfert din zi (aproximativ ora 6 dimineaqa). Bttcluregti. care se schimbi Ccasuri gi dupi zlle (vezi Censl. In *l cel wl :^.."tii Ti!1-:i""t"i . se zice.il. 1r**".. p.i.. r.

adici Evangheliile cui. condacul .(In post: cele trei dttpiCeasku).-' sfAnrul anror al . 'l'ablou. dupn Paremie... la sfarqitul ceasului vI. resp.s."..-adici pAni-la trei fac Se l.$i pentru i^ ." r SPT:CI AI... "ra.. din Ce*rbv:.Hristoase.l'ti I. in o duce qi rtul ia Sfinda Evanghelie iiiT:il 2g)..""" int. i apo_i din nou in altar. ]ur5a li mai departe. . uuntclc l)otrtnultri." Ei celelalte ) gi se incheie cu o rugiciun. de toate..rternice.i.e ... Jf.StiPi.rloif"r. p. Sf. ca -i in ricile de mir.i. urmeazi." CAnt. ci indati pen!ru inceputul vecerniei.i. se face Excep(ie la iqcepunrl de tin 5fu. . iiTt..Dumnezrule qi Doamne al puierilor. SfAnta scoate zile." .PHno'r PRotr. ce in cu timinl.a citit in pridvor. daci s-a citit in naos.I)orunuc. ce"iul sd Se prosllveasci Fiul Omului...n (Tipic.Slrv.:".Dumnezeule Atotpr. cum se face in minrstiri. .Apir5. nu r.ruaLur Doamni. naos).. miluiegte" (d. o catisml.. mihrieqre" 1de 3 1. precum ai l""i.ia...l i" altar qi inchide uqile ircrrl bisericii). Dumnezeul uostru..pitr#it qi felon. rugiciunea sfl vasile cel Mare: ." rntlr Ectbtrisr.. Sf."miqii ... Otprrsnrl mic (daci urmea.A r1.r la otpustur ceasurui cilrc sc vil sivlirqi (ca la I)rr>scomidic). . ["r. Mardarie: .. prgonrl. duPi uriVritury' cu?n se citegte Psal.ii rir. l. rugi.".t.aiiui..uii" impiritegti.f. ^ deschid . ...A "....i.rt ir. al MAntuitorulyi 9al al S-. {upl regula pe care'ne-o tll. de asemenea..f r. Tablou comparativ Preorul:.i. pe uQa de miazizl)..ciunea rugiciunea Sfintului Sfantului Ma . op. de Ceasul IX se toacd pentm Vecernie qi se aprind lumini.. Cornp.".". otporn t ! mai daci s-.: jmpirate ceresc.. ai Juminici). cit'' pp' 65-66' Ei I']' Procop-oviciu.i.Rug..rsn l mic is"u otpusrul desivirgit al utr . inscmnarca de dupi Utrenie €F n()8 ii 609). gi toati biserica. zitta resp.r... indati rugiciunile irrcepitoare ( Dtrrnnezculc. servatii tipiconale qi rituale cAte lir. . apoi.citi si iri. Lumina cea adevi.Stdpane Doamne.r.... indati sfAnta Liturghie (atunci se deschid pcrdeaua qi'Sfiltele Uqi..-'.St doui sfegnice pe .l contparntiv de nrai 1os lasi si se vadi mai bine identitatea planului care este compusi rAnduiala tunrror Crasurilor. citegte pericopele *.. gi Crasul VI.. iar in bisericile de elorie cAn dandu-se jos din strani (la ceasul I: ..r"a.i. Puterilor. Ei Ceasul VI dc luni Siptimina Patimilor (ed' 1946' t14 il5 .).. . p. io i. la fiecare as se adaugd.ri..Crla. la Leasul .b.ii ". 40 dc oli.Hrisroase. in fiecard din ".:.. altarT.:pt-t-Evanghelie":" tt:' .rati... iar de la ceilalgi evangheliqti cAte doud. | . iese pe uga de mi gi merge de se inchini in mijlocul bisericii sau la iconort"r. ..la..-i"r cea de h IJan pinl la incepunrl Patimilor. Aqa r... qi rim'in aga daci urmeazi Linrrghia.. dup{ Ceasul I. ii .id.".stAlpi ai Evangheliei" (Teuaevangheliu). la Ceasurile d6.. .. una in altar.lo"-re .gim..T-t:-'1 it il. Ceas. iar la Ceasul IX nrrrniri trci nruanii mari fcl faccm qi rnicrcuri qi vineri in siptimAna brAnzei.. XII.Snflirr. :alIa) vine (afari de ra. pentru bvanghelie. III.iscitoarei.i Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru-r. $i acum. r-: r inchise.f...ir-.and... lisAnd epitrahilul pe sfanta Masi. Se . nour Evanghelie. arati Pt{-ii CAnt.."itti"id.l. y f'P.Sr'ipine Pirinte ne Dumnezettle.i rif.. Pdrinte atotplrternice..feiilhj Nicolae.care o citegte in ministiri cel mai mare.-.stipane Dumnezeule..i.^pararoare L.)... . HNU BHANr. ir.. (In post: trop. DR. f*i-X-Xr-ori .il impirifelti (Sfentl f.\p'iritoare Otpusrul mic (ori clcsiviqit al Utte- Hristoase. Iisuse Hrisioase..Otpusnrl mic (numai daci Ceasul IX s-a citit in Prozi Linrrgbia). de asemenea. " l)rrpi. la Ceasul III se ii.. urmeazS. Pieotut iirr..""rir. iar la ceasul IX rusj Sfanrului vasile cel Mare: .rl (trtrntai pnt): Mare: Rug..qin l Ceasuiui Vt. dupi troparele N. L. ccir adcvirati.. vI se pomenegte F. Vczi 'friodul." (cap."i.. ... zilei din sip..ffiH:. otpust.. Vasile cel Iistrse Dounnc.r. deschide uqile impiriteQti Qi.Veniqi si ne inchi Psalmii 83 84 9i 85. I qi Ct. J.toare troamna.. are texr propriu la Ceas..: .rrr.vecernie....ii I. li ceasul vI." qi cele. .". icoand lr la lLu4rra vllrc Ia lag5.r.. citiri.....i.. Dumnezeul in timpul cireia.arP l/r.tqi gi miercuri in Siptimina Patimilor la Ceasurile cAnd nu se Dune Catismi' la lil pri-.. .. .(cll cc in toarA vremea 5i in tot ceasul.. gi"Ceasul Ii.rrt.r'i) .I)olnrnc.q.irrpirate Ei celelalte.m.lalte) ._1 post.. pentru otpust. lir icoanele impiriteqti qi alta la iconostas. it't Ceoshrr) (In post: trop. inceprml Ceasului I). in mijlocul bisericii gi se aqazi un analog. ceasul llr.. qi al Doamne .. timAind biserica Ir unele biserici qi LrlLlLr lrL4LrrLur' cite6te Acatistir[.. cAt qi ugile impiriteQti -stau Se i i.VizAnd rul. dati insi urmeazi obedniqa sao iersul Piresimi)... . cAnd cddeqtg din nou in toati biserica.. Ceasfuw: . al nouilea. otp. ]3..ITU RGI(:A ec cqri rnrti cinstitrl. i-b. inai otpustl care se di dintre sfintele Ugi)6.Binecuvintat este minlstireqti e obiceiul de a se citi dimineaqa. cAnd cideqte numai dupi citird.. rl. qi pe. se rri. .. irtrr livanghelie.a sfirginrl ceasuiui I" se dacr nu s-a flcut la sfargitul ta_ce Utreniei).*tul'5i Marele lsatyirii...'' | I ..face otpust: a sfarginrl ceasurui IX. Luca." qi celelalte... . SL Vasile cel Mare: Rug.. l)aci nu suntcm in Postul Mare. Acarl Maicii Domnului..Vl cAtc 4 nrctatrii qi l2 inclriniciuni.i C. SlptimAnii Patimilo5 in unele pi4i se obiqnuiegte a se.. f. La sfarqinrl ceasului tlt nu se face otpust.i.ltTl ^^---:lvom care despre impiritegti.intre Evanghelie SfAnta apoi cadeqte iiii . arunci nu se.. invrednicim noi a asculta SfAnta rvlnSlrel.ffi. i.

)... im^x. t."::l..iiiVi lailuarle. ci este alcinriti numai din cAntiri ale Invierii..... Ceasuri cu rAnduiali specialil I ')--^...BinecuvAntat este Dumnezeul nostru... toare surile se citesc flri inrrerupere'unul dupi aru.Pentru rugiciunile Sfinqilor Pirinqilor nogtri. Urrrreazi indatd Censw... mult mai scurti. cdt qi in cel'al Bobotelilii" vinerea patimilor. De oficiis Mognae Eccresiaz.rur Bobotezei'fs r. lntl: ..."gl. precum qi in tdovaniei Pagtilor (Miercurea ajunului inilglrii)../r ajunul DUUULLZL! urur. lI5-lt8 gt20-t22.'". r adic zhn t\r^..i. ^ln Dumneze [i...ew rr .3..i'i:)ri..!irrii. l i (cAntat ori citit)..] lr"t. col.[)umnezeule.....q" fragment 3?:::I. ajunul_ Nagterii qi al Bobotezei..r. cAruia'tWiieiele de pi arirrt L". t.:l'_.rit se citeqte un psalm.e'"ipori'ii vrrqrl ?r r(r are binecuvintarea otului intre ele.. in Tesalonic"' 197I . $i acum..t. Slavl. Ceasu : : -.i:":l'.1.rr-o.'o. dtpd..i....egnec&ef a.dl. id#. Atlrorrirul (/.":r!ri impiriteqti din ajunul -compozi. Rinduiala aceasta o gisim in Penticostar. precum gi cele din ajunul Rusaliilorrr.r.1fi sfi nte i"bruci * ..::::l dinainte de paremie)... in mdnlstiri.it. Cea.il]'io'"i :1[Tltr Rfl.##. Liter"atura torudneascd..r' rP.t pr"t .ti mai cinstiti.ltlP.. ca gi la Ceasul I.*iA.-.."i qi deoarece Alcituirea rAnduielii. de inainte cidire mici. ci toate se citesc.. Oflntl ajunul Naqterii gi cel al Bobotezei cad simbita sau duminica. La Crasul III si VI IX se face din Ceasului la inceputul iar evanghelie.r.: i"si".iJ :I.j.*. (J i*"." (la Ceasurile I qi \aI) sau .. milostivegte-Te spre noi.lr Wnerii celei Mnri Si ale Sd'rubetei celei AcelaEi. E -ilJ}.:*y _ointre cei "". t. dimineaqa (flrn Liturghie).. irpostolul gi evanghelia). pp.'il*.lrc..*.q.. $i acum.ri..'.. iifui."). cond.. trrr ct.ri'i.e lrt"i'\ t^"-.1i._. i inainte de dimineaqi.-li ecaieCeasarenrrrr"tii*. "i""J Atat in aiturul Nagterii.... r" lrLL)Ld Accsta ap. dupi Utrenia din ziua Paqtilor gi se caracterizeazi tl aceea ci nu are lecturi drn Psaltire. cap.. Doamne miluiegte (de 40 de ori)..1:. rre cetewoniar. e+ Ql :\1 o rind. b) Ceaswrile Payihr. $i acum..ica twi Gheorgahi..iari deosebitd. :itiri'.rlatd. troparele Ceasului I. Intru numele Domnului..rr t: :f:^.. . iar la strani se citegte mgiciunea de la sfhrqinrl urrlui respectiv (aceeagi din rAnduiala Ceasurilor obignuite)..ri..i..Y::. ze zilere re i...----. de :der f ..#."i :i:.'ffi. I. Bih (n i. a. 1709 g. d#. h.d (.' iar a"ra"a. iar lecturile (psalmii.ilor Aposttlli.rlil. aceeagi rAnduiali ca gi Ceasul .. XCIX. .". Ceaswr"ile_Mari d.(fi !:. btce ^sist" ql tr......". .".rugiciun. p*r.r"iqr al: lT:". Doamne miluieqte trci rlri).il:.-aLrl"_* In..ilr'irrrgi.i. Slavi. Anduiali 5) qi i.:y"^T.Firistos a inviat (de trei ori). W Si IX).--: cu toatl roari r at (dom dimine lrrltc).rrdac carc arttl rostul qi inscmnitatea slrbritorii.t.-. 8I $i-88-89)..ia.: l*7ltli-illTi::. O rAnduiall speciall aveau odinioari gi Ceasurile din Joia qi din Simbita Sfintelor lnri.ili]T "i.. rrr. . in ziua de Paqti gi in toati Siptimina Luminatl.toarea schiqi: l)reotul (cu epitrahil): .r. sum se poate vedea din urm5..rrimifor.i i. 1. litirgice (H.#Urltiii.:iJ. qi cnrtea intifi.a1.r. 6:i:T.-[il.tia Nagterii qr ai" Bobotezei.. B gi 13 (?.zic..dec. La sflrqitul Ceasului IX nu se face otpust. d....Ccla cc in toati vremea qi in tot^ceasul. rdnduiala ceasurilor Ceasurilor impdritcgti in c u'ca ir maiorirrrca maioritarca franrrscriselor . i.a. care se citeqte.'.rduli. Ca un purtitor de viaqi. 1939. cL col.iunile celelalte)'gi se citesc .d)r)r..rrtanului (I H::*.. in DACL.".-rrqiru..--hil. pagi final'i sunt la fiecare (stihirile) rugiciunea ilr. A...a ullpa utrenre)."-dA:Jr.it...^ ryTd mare) ^::-lul trmp ce la strani.").Sol. Doamne miluieqte.. 7 Itni.t. Ceea c. ci se inc lndati Obedniqa.l .. Tg4.adr. l'rconrl :.i":i:i}:'.rKEsI rRoF. l''rconrl : Otpusnrl Paqtilor (v ezi P enticostnrwl) ..n Ceasurile impirltegti din Vinerea Patimilor nu se cintl nimic. se. r.ile celelnlte (III..ITiullsirbitoarea. Slavi. col. "ii.Lrruur(.iiol'i..surile Mari ale Joii celei Mari.9:::!^!l*l::* imbricat in epitrahil _gi felon qi avand in dreapta cidelni i.. Ceasurile rriteqti cu Obednila se citesc in vinerea precedentl.p#"1(. " vczi Dan simioriescu. ca ca organlzator organizttor al ar troparelor din randuiara 'tl"rrcr crc alficl.'mai ! in trei zile linrrgice din cursul anului biserices( dezvoitati Aceste ceasuri se numesc .. 64-65."."i[..j: Domnului. iar la noi ..:: Fru.mari praznice airK.ll.ua r-casuriror are e!!. nlr Aiwrilui Rusnliitnr rl l)c alrfcl.).T-r.. OAnt: ...domnitorii din Constantl"gp"] ".-9:yl....l'-ffi#f.. uzrrl citirea il7 tot timpul dc la I']a9ti pilrI lrr lt6 lxrstul Sfirt. pirinte hlttccuvAnteazl !".. Leclercq.G. rAnduiala Ceasurilor obiqnuite e :rriti cu alta.. lf: [ *l:* #." (la Crasurile III qi IX). cn ce egti locag sfin..Slujba invierii". tsNIi ERANI.1" g*"*fizarea ei s_ar triarhul Ierusalimului (1639).. a...r*i."a2"\^ cel cr rnai. inceputul ca la mare face cldire se mai nu nltele. mormAnt..tt.1"^?:TT:1!.. $i acum. iG.G...#. tJR.#i^tl*i:uti!. Aexandie.r. 6. Intru numele Domnului.Pentru lciuuile.l'l'tl ttcil( )A sl'l':( llAl.. i['i. zori t'\)rt j^ ^ la ora orl^ . Yji'iiLr'irr'rit. Pavecerniqi gi Miezonopticl)12.... Marr.r D:-^---...:. Botezul Domnurui qi i""i._rii"-...._qir. I ItlT)...slavd Jie..I)oamuc miluieqte" 49 tlc ori). e orrr.:?. Crea ce egti mai cinstiti. Creasurilor impiriteqti din Vinerea patimilor e atri al Alexaldriei 0."..A 4. lui8..".... al Sfintului Athanasie vczi George C-odinos curoparara.ceasw.. r..i^-SfT1.. i. Du pi :J^:.e incepatoare incep*.-dc alrfcr...in rlupti Cod. rttgiciunca. .Htii1 #.$ llj l. rl Vczi lrrof..-*rr"g"l aqezar din .. in locul Laudelor mici cilstrri.[. nrrmai cidire mare..

I mai din urmi. Jl re o triim gi pe care ne rugim si ne aiute a o petr:ce ca fii ai luminii. vechii cregtini. se suCced din trei in trei o.i ti. y::. Izvorul miuttrrilor sprc a li lttl ll9 .I .f* I" pit"t..i.. care simbolizeazi zice . i. la a noua.diavolului.:ii'lyu "Y::t^'"I'.. Explicarea slujbei Ceasurilor sistenl p:li ai.yll ""!.lAl. )...'..semrrifrcaqie *p"i s-a ^ . incepituri pirgi fiind qi ca o el.i ii".a r.. r rr. din treilea ceaiul la lo.:":::: . stihira a patra).i{o.i.f"'""1[ii. care ililii (M.r"r.) .rmairn.o"re-lo-. .?*.. .i.rREOT I'ROF. randi" rr**i7u"({6?#.a.rrlonicului -.! i p.p. 34.9.... incepurul celor sferturi "*Slt:!.L?t i"jfiH'l#i t.197.J... l9)..t'ru tcllt Ccn :R sPU( .^llii. r:.*qi. adevirat . !: 3 ma.):(itri. q |' Oratione. in programul oficial al rugdciunii .yK:ii*-r:i^. :'.p".i. raude gi sr I se ge nu numai la cele doui.....iib....:i1*il'.." Sm"n f"ib"h 'i:tot*t W (i"ceputul sfertului al treilea din zi.i'Treimi.'r"JI-a"istirilor I.menea) mai inalt a fost'. Psalmul vorbeqte ane feri de. *eilea si laudi oe^Dumnezeu.ai-pri" i9*1. v<rl..#.i"-.. pot..' l:*r*" tb. aceasta m care marcau pe anrnci.il"i* I'pogorat sfentul petru in Domn"r"i..t ."iiirrl.-. cap..G. la .i invete a cilsti ).tre cele mai interesante vestigii ale ilrdepirtat.-d."qr)-r.duiqiirg o"m1.. :l*...oLr-.r.".....:tj. mottahale. in cultu cultul ortodox.-.''V"ri-ip"iii cir.-:" toKQ ^^ 1)6-1)7\ cel gi Pistorul intrat..'xrV..P. . care fteiau in g"neral o-^r.Gi). lui Dumnezeu care poviririeqte ".e Paslrare ln care ne amintesc de un 'rqrPdLLdL' pistrate rrrr strlvechi s'rirrecrri de ir biscricilor de e11orii." la Vecernta marc du'l ni.'Jri'i'i'#Hi. precum ti IX. Explicaqii aseminitoare s-au dat mai tirziu qi crasului dc celelalte. inceputurile c.^-"1d1-a. ar"rt . corespunziror cam cu i*t-i^rii'ii".T...Tfi lirri bi" zi.. noui qi originald a pietigii OriSinea Si istoria Lawdehr biswiiestil5'. .st i.""h. (Fapte II.-^ 9 -.:. col'-l193..t:J: I rl zilei. CLV.s.i:. s I oo I t.1297-: p ie3]:... fiecare din cele patru Ceasuri sau momeutc qi anumiti o creqtinl^ religioasS'^ in viaqa scop anumit f'fr.1..'"q" hovnicesc cici i"taiJ-pa"e [-"t ..t.r.t .p"ri"ri.". sfa""rf Evanghelist il.1..rVlcla.i F." . . Dumiiicii slujba la r.-.^. bine. Dobru.p"ati riscumpira gi si ne dea o noui viaqi.. I..: de cAt qi zi2t. $t t. a9 iuni (slujbe). simbolici sau comemorativi i1legiturl cu tstoria sf|nti '.lor patru ale zilei... ENE BRANI$'TE l. 15)'e.ill" siaia"irr." ". .'iil'{ pli.. .-. r se aratd. care eralr obligaqi si participe..".A.' 5]rgioasa larg^la cap.['i# ffii...iK:{tr '.r.l"i"f daci pigAnii .ilj: .... pe.p' .-ifi5: ir.rrrr nopsii...1946 194_6 (Bibl. deci o lertfl de laudl.i d.Lex-o. fiind o .lphemerides I I. cot' 552 A ii *(' rom.depline.. gi ne aminteQte totodata atAt de ristignirea Domnului ^!r1.::T. ca Tern:lia r.ri-to In C. cdci asupra apostolilor. ot:iii"c!.. iar de de la acegtia s_a perperuat despre .. biruinga Sa.ir'iir..riafi t*..qi a evreilor.f . tnrziu (veact ]I1.Jp""ir sfeitului al doilea din nin.4.r vedem ci la facerea-rugiciunilor atribuindu-le o semnificagicT... ul.aro^rr--. w..A 5.ltd... la multe din popoarere vechi are orientur"i -l.. . .:H : f 11l.i cu ..ora zi. 1929.i{'C". c Desprt *'€d^i tA ?.^1T1.-in ceasul al gisclca. tAlcuitorii serviciului divin anteriori sec lului al patrulea. ca o multumire pentru injumitilirea se citegte care Xc. a fost dus de liCaiaia la Pilat in pretoriu..U i.ar..vt " qatnllea). ri ..57-irc.i!. Cf. de care amigirea."i. simqeau nevoia se-qi indrepte gi.-^i*^r: ')..'.-.d..rJ.g. .inviqat.trecut.r'..r\{ela.t!t:?.299 (P.-.ffib.-a".rf)oamne.g.#.iaua Sfint. cici Ia acest ceas Hristos a fost ristignit pe pAinile pu- a' [iii.-.'iiiii. frceau iqi in acest mod. a) sluiba ceasurilor constituie una di.rind-leg1t: :l..a spilat pe. ci gi i.n.. cap..'ge. sisi lll:*f.. ... cir''.cAng g.cil:i.iiti.il uanruitorut qira.dracul cel de amiazi". p.i'I.zilei.*i.a doilea.i. cursur . la mai toate popoarele orientale. rugiciunea ror.9re:nr*z.ciunea de la amiazi sru de la mijlocul.:lll1lll.-t nott. de aceea le cheaml impreund cu ingerii.. d... Gm"l I ne aduce totodati aminte de ducerea cursul in loc avut au .. ^. 1 _r.lliSr:yl* -"i . de judecata qi de osildirea Lui la moarte.."titlT.Daniil cu .::.rr..r. ]l). i.. a..tin6M"h#.:.re"ti.Nti ._. .i..rilii cea de dimi 1. Cintarea a al canonul Rusaliilor. col.ceasului I cu sluiba dimineqii aduce se zilei.:ll Pr:::I: '#.^-..]. uzitat..i"...la..G-x.q..ji r IT.i. cere trecut cel mai devreme in culnrl cregtin (inci_din'..a de la pugrl lui Iacov l-a recAEtigat prin credinqa in Hristos'"' In gene- ctiwl I. qi.f.1 af."t trinitari:."t prt..locul biuanii iudeilor a fost clevetit ni Lcolo |udecitoml . "r. Cincizecimii ziur )"' in i. yir*:f Frogeq il l)e 9f.:ti..#. .':u cucernicie iya.f_T:. implinind haruJ frgiduingei e foloseau la rugdciune i. . dimineaqa qi c" un dai qi ca o iertfi de laudd lui Dumnezeu gi.'ir'"oi"ffiill i'J in viata. .iii*/.Ephemerides Litr iturgicae.ap'.:.edinqr qi birui robie au pdzit ceasal^ai treitea.j: ar-p. ..ffi 5 adici inceputul zilei.. .res origines d. ci cei in timpurile hotirAte.u1i.".41: mielul D.. salmon.gcs ih... tH#tT i.id.ypricn.Hi::)h.:u. Jin timpul zilei aie un a mnnnririr' fiiiift. .iii .-.itcry. j 5i c.^prx le tdmoignagc de Terrulien "Ni.'."rin. ortoao*.girlui de primivari gi a celui de toamni.... Trad.ristignit..:=r5./''. 65 qi xV.-r"d? :i::T:i:r_.And viaqi fundi.lr"t r . dupi ce el a *.0":?.25 '* tF .lL :ftI". arati numirul Treimii. ca o multumire pentm *.1..fi *. P.:^1:i p'.!rlnurit.' L iv.i"ila-l'". Tleim.T llt::":^::^t:'. .a aepmi ir-.r*-s.r*.e -ga.i. "dopta.. ca pe o rc din nou de'fiecare zi qi ca pe o inviere din somnul nopqii..ffi.I. .fgiyl. strigat-am'.. misrer.. ".r.352.adicd cele parru ceasuri sau' ore d.r...i T. aude zilnice principale a..:..'#'.'h:ii.'.. De aceea.. din L qi lri'i qi in v .. de arhieri:ii cei flie de lege qi de " r..). ^ "T:K:::l:)::*:y:::.. adicr _-----.'p."i.lrr .^.: din zi.i. pentru ci la: floturile s-au arirat cu luminl. Christin[ M.II.. atunci piin r sivArqir ararar pe raga ca aceasra a fost o.^t irr-iU...a.il"i.:lfi. cici *rni c. 966-968).t7.lc iudecitoml cel nedrept osindit" cele trei iposcinsti cele^trei /:.. in cinstea Sfintei Treimi2o.spre la de Domnului ir. alrtt gi apoi nes versfins.*:!:^"^p":..y:!:"i:.levirar a cAEtigat cAstigat daml ca i ne invele. al'Romei..:_. ma. Aqadar. de asemenea.i?ia apostolicd (alias Rhnduiala bisericeat"scd egipte\nd)' c..i. o.l a notuaLi-c#.. DIrr..T. !:!:r..4 nwl litargic yi swbdiyiziunile treime qi de la al saptelea oani la ar nouilea . .:. ta p:rii". f.Prin^ pierdut ra a Eva nr23 deoarece in acest ceas strimoaqa *n.:9:-.:'up *y i s s . pnhn.. . tu Cypricn. care corespunde totdeauna cu amiaza se citeqte tot rugi._1-ri"."-.. ot sorrhi it at iwi.. qi cAt prin gl lgc. coiespunzitor cam^ cu ora 6 dimineaqa in ino."n.J'ii.."_".rtr..]"_]iTE1.u d-. Niil. fiind.aceea se impreuni aici citirea.e. in vol.acul al. DR.ffi...r. o rugicrune ca zilei_qi . este pArga sau incepitura Pnl iu jiusi lui Dumnezeu pentru ziua cea noul pe care El "..i..

m.* n\i. c de psalmist gi acordate celor ce pltimesc pentru El. .-.e .- Constituyiili ?.". precumzice Simeon al Tesalonicrilui34.. .^*. cit. ENri RRnrur...il"" doilea p. $trtele slujbe. r. in unele locuri erbiceiul de a se citi atAqia psalmi cit indici numiml ceasului respectiv.. Astfel. Psalmul V .rf. col...--^ injumitilirea'z'ile -:r^ nii". LIII qi LIV) prorocesc pornirea cS..' qaserca ce-as in. RCiI(tA spr. adici in roral 12 psalmi pe zi. Le Ie ).13).Cel ce locuieqte in ajutorul Celui Preainalt.. 9 al Psalmului V de la Ceasul I: . ca de vcrs. X\{ qi XXIV) gi de la Ceasul al gase(l's. .' 2s vt. cdci Sflrrnrl'Marcil t(n . groapi deschisi grumazul lor. fu ziua Si in . trebuie ( si te rogi din nou. al!m9t'5.m.=ei la templu.ii. 39\.t.cuprinde pe de o parte rugiciunea potriviti pentru momentul Itc(ii.cr local-izeazd faptele in de cle am ii a rl ll uouilea.. B#.E^:':. Ceasul al nouilca incheie deci 'irrl clivin public al fiecirei zile liturgice.pomenegte de venirea SfAntului Duh (vers. ipolir ai arninte dc ilrisros colt dar . itttl Ceasul respectiv...ll-atl deloc tr-au cleloc scopul de a itace l-ace cronologia cronolooie cxac. Sinaiticws grec. Despre t)espre sfitrtele slaibe. 29\ p. Aceqtia tiittt inci de la inceput continutul principal al serviciului Ceasurilor.zuti cAte opt psalmi32. in 70-75. cu limbile lor viclenesc".. ..r(Lrgacrunr taceEi.si d.J. . p.ll_..rl*i pentn l \1 ii:.. re$ re d" .trtigrririi.. ori versetul 16 al psalmului urmitor.easul \lI .ywwJew. t.. de ex. to-ate ceasurile de rugiciture din timpul zilei la Crut. t-Sobas: Le Cod. gase la Ceasul VI g.Lu.aritAnd dumnezeiasca luminare din strilucirea soarelui celui vlzut"35.r*rnj.ci a fos CLV.q 5-_ .ti. soseEte ceasul al r l.:. a ieeit din rai.. :'.r in gu^ra lor. pomene$te de ajutorul dat Fiului rtr\ tlin ttrntl dintre ccle gaptc Laude sau slujbe zilnice.tfpo --.rturarilor gi a fariseilor impotriva Unsului Durrnezeu gi patimile indurate de El. EiCeaslwul.primul dintre cei trei care se la Ceasul I . dupi informaqiile date de Cassian.:.irr1lr.i. 863 (9-e s.. Dar numirul psalmilor citiqi la fiecare nu era acelagi peste tot. pa ctr.. dimineaga voi sta inaintea Ta qi mi vei ". aftr.a..t.'.fl..^^' .Pa cU ce s'3 26 J. cum face autorul necunoscut al scrierii Daprefeciorie. CeaSuri drn ceasun din zi a h lum clupi faqtr. De exemplu.]_1:-.. cu cilrdtt-1i rr Vczi..'p#l. . col. vers.. 592 B $ *ad. ca gi azi33. . p.. col. chip vag sau aproimativ.s.'. Alli irttcrpreli din epoca patristici raporreazd.-'. in prima parte a slujbei fiecirui Ceas se citesc psahni. rrrrrtrrr ca L<r u o mulqumlr. il^iTi... Ii. -' ' strl al gasclea. col..(amintit tlc pe vremea SfAntului Vasile cel Mare)36.(t. Astfel. la ceasul al qaselea...ri LtT't. pe de alta.'.:' (lcasrrl 'yr1:o.. Obiceiul cel mai rispirrdit era insd.. yezi."r.utut. la Ceasu. intru acoperimAntul tczeului cerului se va silaglui"). atribuiti SfAntului Atanasie cel c (/'.d. ttumirul orelor zilei.Dimineata vei auzi glasul meu. LXXXIX: .S: !11-rc-a inirr-.t .l'::l' j"n'tYl . nlullumlfe p.n. ".rREOT PRoF.'lrebure si te rogl Ia ceasul aI treilca. a rdstignit pentru . t. rom. . Pr. . Psall.it. XXVIII. trebuie si facem .tru coresp anzitor cam cu oru a p. Weber.. de ex..nr.::1:t. h)wttqile.*. b) Prccum am vizut. P' 562.:gX. col. fl:1.. tc. cao.. DR. cap.. co. t. clc la Ceasul III gi Psahnii LIV gi XC de la Ceasul VI sunt deja amintiqi in Rrtwnahale ale SfAntului Vasile cel Mare3r. adici trei la txul III. l)". i. care incepe cu Vecernia gi se termini.I::'. din p..). 25 tr.tlt-) a. cAnd Domnul lr itrni mai lungi gi mai stiruitoare".pentm cinstea Treimii gi pentru tinqa tainei ce s-a flcut intr-acel ceas".. .ri Sfintei Treimi. Veil oe tapt ne apropiem de Vezt Chanoine Lhanoine A. Weber. Dnr ultimul psalm de la fiecare Ceas arati gi milostivirea gi ajutorul lui Dumnezeu.. (texrul citat mai la Crasul W lculu. ele itt versete profetice in legirurl cu patimile Domnului.. cit... Ei alegi in concordanqi cu semnificaqia speciali a momentului din zi pe care il rtclici ..'rr.l al gaselea. 2L2). I*ffiil' ili$:'i. Aga.r si ne imp fanrul Evanghelist Marcu de o oarte t._i r.t rrl nouilea.la Ceas sunt prevS. XXXI.:'^':::al.. Ccasrrl al rreilea 1al tal rrntiazd pini la ora 3 n.rrttqile..]:. 116 A. ori Itl'r'tlrtit lemnul Crucii..XxxIV ':on'1 . trop. ca s[ €ltelsci la fiecare Ceas cAte trei psalmi.. ". CLV.p.ultimul care se citegte la C. E"l. r. Psalmul XC (. 5i Litwrgbierul la . IndeoI primii doi psalmi de la Ceasul al treilea (Ps. 3: . Intr-un Orologiu .29i. a m. 120 l0l6 A.. pentru ci Ia aceasti litrd ori Domnul $i-a dat suflerul pe a coborAt la iad.. t0t3-1046. .Umplutu-ne-am dimineaga de 'l'r qi ne-am bucurat qi ne-am veselit in toate zilele viegii noastre".t I:. de care ne amintesc Ceasucit de ex. Se citesc cAte trei psalmi.l. Psalmul L fltilca care se citeqte la Ceasul III .:.fi gilor. I raflmrlor.lcrALA rilei. Cf. col.. rt lor este deqarti.manuscris din secolul LX . pentm cd la aceasti. Cea- XII-lea (miezul noplii). in f. I I L/4 I/2 d.". la rugiciunea de la ceasul al IX-lea (Fapte III.L ci Eva i. )65-)72): . pentru ci Fiul lui Dumnezeu a fost indllat (atunci) pe ll rrl I X-lea... Povifuiri (ed.Cici nu este adevi.+. .

jJil. . 107.::-fr.. Rtv I (cxrrits clirr ()CP. din secolele wII-x). p.Doamn.* " LttlAil irupirie.*.manuscr.. lnvoi. brz.ffi.i (pentruuniaqi). la liturgie.r. cap.o*."r. Barberirci.. v Despre sftl ""rt. I.tt :n sl'li(llALA snrr rrpolis).p". . 50-5f . .ii ceasului (!r' Lxxxill. c) . inc.'iar textrl ei il'aflim inci'in cc u^echi Evhohghiw ..ut u.Ctva grii pace peste Y:.tr. in Liturgltielal staiEi cel rotndneic) ct ci din cel grecesc a fost inlirurat (vezi (vezi Pr.trtoarc-cu unele mgicir.64 (1960).r.. crr..is grecesc (cod."l.ul ri. p. ll. Ele s. qi a bu.").insemneazi roate acestea gi cum ca cel ce S-a ristignit'gi ar tru noi esre preacuvios Qi.rioada Piresimilor este i Efrern Sirul (. 8. cclc p{tirrritor dc c{trc Tatll rii aratl binrinta a$upra iadului.rdtEti. h:l1.k)...Tr Ci Domnul v Anhrl enn t nnctnr ic. a intors robia noastri (izbivind) sufleiele 'rr.. Les Xrandes itapel d1 Q_lilrlu @z*nri..{.... dr:h. cel de la ceasul III (.Ci di. . Amintirea ei se pare cI s-a pistrat pAnd azi iiir"p"l pAni prin speciale ale'ceaswrihr irupd. viu.r.") are forma unei adevirate epicleze qi d" ac.nd.'. p. tdrldelegrle noastre gi intorcandu-se ne-a inviat.rtul respectiv inainte. . Baumsrark. lll l:i t. cea de la s6rqinr ceasului I.. in vol. . swpra. ceasul al *eilea Ceasul *eileain in rd.x.s-t9!l .r voirc... Iin ri rururor Ceasu-rilor gi provine din stranrl cel mai vechi al componentei acestor Ea estc luati din serviciul Mtezonopticii gi are caracrerul unei rugiciuni finale (de cr.ecl.. Intr.. mai urtr ficcare Ceas. $i daci autenticitatea lor esre greu de sustinut.a smereniei gi a pociinqei.6ytov).. L'Eglise en pkirt.re"Jat : gi l)rcptatea l)rc privit.. 77 -78 qi 252'253..Adeviml s-au Drcptatea si. 327.'Tot SfAnrului ccl Mare ii este atribuiti.a lrriire d.6d' 19:l^:L:t r.tl. op. lvopat ele qi cond. Arrarrz.l^ . ' 0 po). ..ii".. . li*nn .. at l.r""it"te rn lU. micar ci a gi -.. purzitoare din rinrl Bisericii c.Troparele speciale ale ceasut ilor.7)42. Iar psalmul cel de p.38.. iltercalate consdnriau o Acestea uza3... Mai.niuiala rd. cel_pu. intipiriti amPrenta originii 9i lor capadocrene din iecolul al IV-lea.ciwnea cu cd.. 1'4t. 9i: La priire'dtt Hliits. sulul conginu rl teologii'al acestoi -ga. limba. Dihnais..rit . ti."r./. :.tr.rni din CottstituYiile ilplst1lice ruior Laudelor mici din 15..l Ceasurilor.acele care se canti dupi psalmi gi . Le sens dcs Heiru d.. 1"932 1"932. Dn.{ncliti clc ccl cc. A..a el este intr ca formuli de invocare a sflnnrlui Duh inainte de epicleza propriu-zisr din Li d) in afari de psalmii de la inceput. Psalm.i ff i... ll-13: .*r.. ei' ntrl ti'prin metaniile cu ingenuncherile care insoqesc de reguli rostirea a fiecirui simbolicl general funcgia ii irirp". fi.. vol. nte iii"i a.. trupul pentru noi.Botte. LXXXV). Roma.respinsi.rL f"..il'i!'ir".-Cassien. qi fru rugiciune . 1973). B. Arranz. care stipAnirea gi semn bun Fiului celui ce I -a ni.8!1!. indurat gi mult-milostiv qi adevirat. cea Ceasul III este arribuiti Sflntului Mardarie (vezi despre el la explicarea pavecem celg de la sflrgitul Ceasurilor W qi Ix sunt atribuite in Censhv Sf1nnrlui ia-r Vasi Mareal.i Laudelor zilnice in serviciul &i Rrsirirului cregtin.tin din secolele v-\h.u' t23 par Mgr. il. a veselit poporul siu cu inviero a griit: Pacea gi Mila qi Adevirul s-au intampinat qi .":. vers. pimand va da roada sa..ramat cu.antitt Roma.. patriarhul Constrnlino'poi"iu ain sccglul al (M.yt /urtrlcscu...ilo. Cf.i.. Ed' de Chevetogne..scut din roaba sa..-r.:"fi.. fffi.et B.nt o mirturie a rolului important pe care l-a ar. din apoi dispirut au care rugiciuni al slujbei.^la5i.o.i altul la fiecare c. p. 789 t. -rr.it. rorn. :. * ger.. extras din rev."r.Lito.r"r.n. cel mai mare). pp. }9f.e se incheie stw.a.u Puh. -orn. prin excelenqi a monahilor gi asceqilor.es Heures (La priire dzs Eglisa de rite h|zantin. precum s-a ardtat angajat decAt azi in Vechile evhologhii-manuscrise greceqti. putcre dc sus.. cici jertfl{ qi folosire celor vii gi celor morti din iad..I.\i. it V'.i.i. este qi mai gn fie.Iil l":-rqnicu.. 77. P. 1976. Acelaqi. ii. II rl rhrjtra erisiicl hind asenrlu...l. (vers. r-iixv'qi' I_X)fivfi nrAntuirca noastri cea prin moartea lui Firistos qi prin omorArea SfAntului SIil qi ctrm ca Dumnezeu este. La priire des Heures. 122 it...jmaqii.PRB01'PRorr.-'d.scrgc I Paris). care desnrl de vechi. ufr. trad.r lui Dum Crucea gi invierea Lui.ry . aa.ql j.lyl"!:u rrupul"37.Cela ce in toata vr_emea Ql in tot . dupi zil:le srptimanii. r. despre care am vorbit mai inainte.llyatrrrc*Russie.Doamne qi StipAnul vieqii mele.ans dans l'auien l'arrcien Eicbologe eitt iir" byzafibt. cAt qi rugdciunile exprimi in se citea care la zilei.r.t.uiala epiclezei. e in stare sr calce peste aspid{ qi pesie vasilisc qi pcste leu bilaur...* .i h G.Sluiba catedralf'.rt"i. care s-a pistrat la " secolul al XII-lea..t.D. Les I..^. pi bisericesc in organizarea gi generalizarea il"jU. Virrtilcscu..'U. ca gi *oparelc Ndscdtowei.^A-..i". care erau la locul plangerii.:. pe.ais tes liturgies orientales... l.". in citea pe el ie care prin rugdciuni irrrr. in ediqiile catolice ale orolngiwh.r. . pe care de reguli o citegte "t p insuqi (in ministiri. aup. aRiry. cursul din [. Toumai. lulotoqttiypre. ltimpinar. preotul era mai mult printre pi4ile tarni.moartea pe moarte. cit. numiti .eas. prrt. Etu Bnrrrurgrn LI'l'tl ltc. de la Ceasul rX).il P?'la..oduction i. esre anonimi. pe fen. tl. Mila gi..t^YY lf^dgilea Strr..in M.i""i p.-i..._ din ccr a privit..i I( d.gie de I'EgIise paiticuiere et Lrturgie de I'Eglise universelle" (Conf' lt.. p. (lclstrri . l.t . BucureEti. pr:cyn y rugd. fatsc..pleaci.. c.. t3). prin care s-au ruqinat vri. fhra picat. . piirrit din cer Dreptar vrcme ce Hristos a sfl. in randuiala ceaiuriior intri ca pi4i nente) precum am v5. . urec *l (Ps.opte3e. I sttnt atribuitc SfXnrului Gherman l.. referindu-se'i. expresre... l'. Doamne.es pilra piires presbytlrata prabytlrata des det petita Petita'Heurts d.. XXXIX.." .zut.. deoare. *aa.ta qi .

iar iliffi Mijloceasurile qi Obedniga Oficiul divin ministiresc al zilei liturgice. de vecernie qi Liturghis adici inainte IX..I.'r. . Vintilcscr.. . f" ..6.".fn peri... pe cAnd in posn.... trei psalmi potriviqi cu momenflrl trutlinqei (daci urmeazl li arpl .u'uLd 9r1 . .*'odrrt""rl. Ci)rnp.A CAPI'I. fie in pronaos. Miihcensurile sunt grupe de rugiciuni.1 |fal Efrcm Sirul.uii .. p.k"( Obedniqa qi-a pdstrat caracterul iniqial de slujbi dinaintea ":'Ji lll rlu sur 2r.riNrui.:: pn'in "i"i..1940' p..mo4ilor: . l.e Buna-vestire c.". . p. 1940. dar toate cele patru rugiciuni sunt atribuite Sfhntului Vasi Mare .r..l Pagti sunt inlocuite prin Catismele care se citesc dupd Crasuri (cAte una Pentru fiecare .I3 o fiinqi"'")' "r'Nat. '. inainte de prinz. * care e : imbin :i de obicei' Atunci t::lfT:rt'": cAnd se treilea se prevld Dumnezeule.truriciunea cdtre Preasfinta Treime (. urmate de pare) proprii fiecirui Mijloceas: .. ci.... In alte mlnistiri.." i tiv al zilei. BI* in zilele de rA.'d.Cu sfingii odihnegte"'"' "$ ^l d.rlui I Ir . lasl.le Domnului. aceste rugiciuni au inil pe seama monahilor.ii."^::l^t::"j:":l:]':1t"*...."r....t:*:.... de reppli. pe Domnul"'") qi CXLr/ meu. .tei p-ftin'nipui' Liturghia3' T."i.lli." (de obicei citit)' dUrl.U. op. 1929..213."' "ir'. t^'ii/a . de la. acestea nu se citesc acum)'. spre a fi citite in chilii. in intre slujbele Ceasurilor.$rb. Cam litografiat de istoria Litarlvhiei. a fost amplificat. a.inry1ttici." (d. citirea in recomanoa andi clflrea tn tot cazul.cum ai.e."). i. iar in celelalte ln c chilii2.. in mlnistiri."t.ri'..' l-i...Sla 'cinstiti. "..# :ll' . c-1-plt:1t:^1::I-i".ox.-.sravi"'".Tg*ti:t-' iartl. c<1.").. Mirrofirnovici Ei colab.'. 329 P'G'.. care se citeQte in ministiri dupi Ceasul VI (ori dupl Mijloceasul VI."c.ili. gi anume: ..i ..." .t r.^!j* i-i". P.r[rli" fi.st..: in. i:iii'g" rc Linrrghia) sau in il Sl'. . gregelile noastre"' t. tutt. P.. s-a luat pe alocuri si se citeasci aceste rugiciuni chiar in biserici.DoT -*:' t-Yitct:]"jt u. a: numai la inceputul Mijloceasr.inain191 m3se1dt.. .l al Tcsalonicul rli.BinecuvAnta-voi 2 t l'r..:i :ifa1.(x."'"1 d.r* i. int..ri .e "cum otpusnrl mic.u! denumite :1f' lT:1'] qi se explici prrn aceea ce I inrrghii" i..i..G..Doamne miluiegte" (de 40 de ori). t' CLV.:. i.tl gi a Penticostarului). 496.nL) dPvr eurrvv gi rugdciunile incepitoare. Despre sfintele rugdciwni (slujbe).itoarei ri . din Censlou-)' Apoi: .Sfinte Dumnezeule..a.** i').io.te in naos.ii "J"'.: .inchipuirea Sfi.."..l.i.G.l. col' 593-596 flltl. Prof.e cit.rii-iti psalmi tipici (preinchipuitori sau mesianici).il.Unule-niscut.pt .tC CiteSC aCUIn apOStOIUI qt eVanghelra Cafe af ffeDUl cltlfc Ia l'rLLrtF..lii1 pe care cilug[rii erau obligagi in vechime si le facl fiecare in particular. ch. deci inainte de masa de prAnz. ...l. Sir. l}rc. - iar alteori - sl q. masi).f. rcce cu el se incheie serviciul divin al zilei respective. Unele manuscrise prevad citi in biserici (etg trlu o'bucr(tu) numai luni..epot aceastr st$u34 *" ir.. P. lluctrrc.$e *Cuift[ Doamne.it. Cwrs litografiot d'e ltilt l. ""-.. sc citcgte Ei acesta). nir-i"i ui*tlti .mas o creagie liturgici destinatl e obligaqia tipicului de slujbi al mlnistirilor qi si n-a intrat niciodati in practica sau obligaqia cilor de enorii.UL IX ...ti. se rostegte rugi'ciun.PreasfAnta'Treime. Preoflrl fa.r.i.reoflllui.ar..illystov) qi rygi- . ningura :i"dr"6. .iin p.<.or0d ..d (in care nu se . Sla. Mitrolhrxrvici rli c<iirl't. 2. .r.tiora" Octoihului i1c9. in mlnlstiri.*l. cap. p1'b-o-""t. se citeqte-in.. se re^ Lmple.f. din Ceashvwl otnod.tt:A sl'11()lAt.'ili': ^Dar qi CXLV..'..rcr. s.-"#.'tondacele r 1d"t:t (1 'il..t"irgni" sra""rr"i rJr" (..a.jhcenswrile qi Obedruipa. >srre - llfrnd. miercuri qi vineri.azl. urmaqi llrl tl.. de obicei.-s.. Dupl aceasta.il. qi Pr. care ---_.f i')rrrmr-re.qt" in mS. Astizi. pentru a-qi ocupa timpul liber. I sc nrai spurc gi dupl mrtropo[$ T'urr. in zilele in care nu se face Liturghie (iar in RAnduiala lor Se incepe cu . miluieqte^! (de trei ori)' Intru acum"'.'k ll.td"iyn @. iih gf i'.1. Vintilescu.flrtrl sc facc Liturghia -Iipicl sau l)anrrilor mai inaintc sfinqitc). . a.. Ceasurile liturgice.. Stipanie de clomneasci.-.. al suflete $i.^t'le.tine Irina din secolul XIII. Formuli de orpust (apolis) se prevede numai la sfArEitul Mijloceasului IX.i Jc h Psalmii CII . tradusi corect in romAneste prin ..ut.t-rl.wiata slajbei se afli\n Ceasl'ov rclrriqa incepe cu binecuvAntarea p.. carc au fost incluse gi ele in pravila rnlndsti rugiciune zilnici. f.. lntcnnrl din zi. ele se citesc de citre monahi mai mult in chilii ales in postul Criciunului gi in postul Sfingilor Apostoli.r1. ea fiind socotitn.494.. .gurile ry*fl1. cand ea se sdvarseste ina- .. alcituit din slujbele celor qapte carc le-am studiat pAni acum. (.phdtesei bizaru.Bi".ii. Mai tirzit.. iar in inclusiv)..ra cansa ..toate zilele de rind ale siptimAnii (de tf*lrcsirni).ii.z..r. cit.. cit. urpat.se Irr continuarea Crasului Vi. apoi rugiciunile incepitoare (..rrr.sdritene gi anume: Mezarele ( sa:a Mi. insemneazi. .Pentru rugiciunile Sfingilor Pirinqilor.ifirry1ica. Ceea ce eqti mai otului (. in continuarea Ceasurilor respective.t:ii i].Ti:'fyj:-l'"Y:'^'.tl it. in ultima fui fazi de dez unele creagii mai noi ale pietlqii monahale rS.. { V.d"ttJiirrilr*arl .-..:ada Ocioihului qi:"1.rffi"r-cii t.Sr binecuvintat.]r.. trei ori) qi se citeq- cAnti... ..irrr*'i...in.tr"-"...'ii. de .nzdnd.1[-.. cu care se incheie slujba' rtclc l)omnului.1d3 inrr-una 1postul M".. Dupa ecfonisut .se citesc (se.E*. rAnduiala Mijloceasurilor a ri...".t.ro strtt' AKol.ta tJirrioari. se incheie cu citirea unei rugiciuni al cirei text diferi Mijloceasul respectiv.i.."*r vi pre.'d. Domnului pe Domnul in toati vremea.num. 334' V.ft VI (ori a Ceasului IX).nistiri octoihului." tt slvirseqte .e.").i.fu..'..m.Lt'rU Rc. t9 lltttruP:1-'i""1tt' meser' . l'rof.. pp' 334-335' 125 . Ele sunt in numir de patru..:l ti..i. suflete al meu. tlr il tlr.").il.cAnti) .il ti "i19ptqzei..^ ....til1t1-i" lflld in ut !<rr! vrvv! care !rq .ii.. .iiill."*ori to*iii*igt.:*^:: Vasile (ajunul Criciunului gi al Bobotezei) sran-rui q. care se citesc numai in ministiri.Je a lui. Tot o creaqie mai noui decAt Crasurile gi tot de origine monastici este qi Oba s1tyt Prd.'Jii. $i . cum prescrre iru.

.ri.mprc gurire n.lllli' si"'i- l)acii irrsii sc fhcc qi^Linrrgrric. ....i.." Fcricirile pe . Obednila itia mer . Dumnezeule ....r duttte r.r'. cu stihurile res- Fericirile pe glastrl VIII (. ma4i qi arara postqJ afara rnsnil zilele din ci.i.ttJi.ix A^ -^t *-: ^""t:.mlllll.*1. -1. rinduiala Amtrozie de SfAnrul *.---.rt .i. r^r^ri^. lasi.ii.I.a de'dupd !e. se citeqte dupi ceasur rX nr..." iarti.-: citre rrcasrenr2 r rerme trlr." se face LiturbinecuDomnului numele . b) Originea Si exltkcarea Obedniyei ""iil$* i?#"1i..A spl'l( )l AI-A i.-i...i.:.-'ir"l sirienilor iacobisi sunt incargi .intru numelc Pirinte !" (din rrltar) Ecfonisul. J. greqelile noastre. lasi..ffi . rastigntt pe cruce.tt dc la inceputul Obedniqei dau acestei slujbe nota ei caracteristici.rn.'. ci indati cirilor (.s. ' fri"d..i htrshie secri\ ...rea crtre sfinr.a." iarti. al L i nrrghi e Missa .ri...tlT:-lT:i: lil. acum.Li b.").J _-.l.$i.Doamne.*.. aco:di iertarea este deci slujba iertirii pentru care se Hi.=#::. trlllostlve$te-le spre noi".i..".." Condacele. din iurul Rugiciunea.J^I\r'. cu stihurile respective dio Ceasht limului. ..." dffi.Dumnezeule.").! cand .t <..-^ r^^_-r..." .. Doamne.rzi in serviciul divin de dimineaqa (Utrenih)t2 cc pcric rirr vi tsirlim r"ci acelag de |oi le a 6- lt..rr.i.1-il#if k.nritoml.Shvri..qln S"Hi.l!'.Pnnot Pnorr.as nici cctc urmiroarc.'l. care cuprinde qi rl ujbi a impirt{girii Ia v ministi.iz$..a..ibeqte.i' ri *ii'iiil..s{ sc .ii intresului neam omenesc.: $??^r?l 9_ri:nnrl... j'ra..ii.Binecuvinta-voi pc Domnul in toati vremea.il^ cr. clutre cele doui vari intre Can 'n de pocatnla. ii6i.. ..ffi.:tt:il?....") ....".ntionate ...-r" Acestea se citesc numai cnnd nu urmeazi.| lL#fili #irr. nn-i-. partca lllgrrritc zilc scrviciul Ccasulrri III qi al Ceasului IX. legAnd-o Sa tilharului ceiff.Sinrbolul credin-tei \1[ lu'lcneQte-oe pe noi..Fie gl.(lcca ce egti mai cinstitl.ir^- . ki. binecuvAntare.lti Ilnnrur.i.rie vrintat.r.. miluieqte ! (de trei oli .1- Pcrioada Octoihului Psatmii 102 qi I45 .(luni... obeiniqa -".qlasul Apostolul Evanghelia .Jatil nostru. . Doamne..Stibeqte. l"ii.sl.'..cici r^Lrrt. Doamne.il:.Si se umplc gurile noasrre de in Irl rec C..Olrcclniqei a fost i... milostiveqte-Te spre noi.. v LrLrrrla) firi lara DlnecUvantafe. oe I'srrirrrii CII Feirii.r. Dn. $i acum..li LI't'r-l ltc.ir.) ....) rinduiala din Ceaslov (al zilel. miluiegte !" de 40 de ori fiingi.. miluieqte !" de 12 ori.*. dupi hramnlui etc..i. ." . t21 .. pcctive din Ceaslot (....r".. se mai citc[te ..^l*:: /-\rr ijl. dupi rinduiala din Ceaskry (al zilei... aceas ri sr..Ve rirrdrrielii randuielii sfirqinrJ rese Tabelul de pe pasina urmirrrere lr r rduttul \-lll..... milostiveqtc-'fc spre noi .d'il..effij .Dumnezeule. 11. Prin secolelc ad5'ugAneuharistice. Iir. Dumnczeule Rugiciur-rea... bo*-r".:..-i.."{ il' .i'ri. cu metanii (indati incepe Vecernia) ril " .l..ffi gi V.ljjr'" gcasci ficea ifnpirtrsiriea. se zice: li..i Ta. al hramului etc.i. i.. rilc biblice. Rdqlciuhea citre Sflnta Treime (." (de trei ori) Psahnrrl 33 l..r.Unule-Niscut. Liturghie Simbotul credinqei (numai daci nu se face Li- urghie) "ilHffI"'ir arume mlnEstirif. XII-XI[.altfel' ca frcAnd parte di.) "...intru impirigia Ta poDoamne...ffi. ...Ji+.a..." Pomntrlrri.*iiil'il Cind se citegte SchemI cu rinduiala Obednigei dupi Crastrl VI si a Penticostarului CXnd se citegte )dHX*':"*i dupi Ceasul lX Slavi.f in care Mi. Cintarea..llHri##::ll1 acestei slujbe o avem IX).." ..Ceea ce eqti mai cinstiti.I-iObednitei ."S*_rr*.Ve . . FeruIl:' :'1t 6..Preas{inti Treimc. . nrgiciunea ci: -... ci restmi..ii.f._.a ..rcadrati qi CXLVro. f':urst r[("Lroar4ne g Stipdnul viegii m vecernld. pentr_ ilil.l.i.Tatil nostru..-^:^...I)oamne.perrj'adi D...i r. ra sfhrginrr ei se impd4ea Originea Obednit< qi r*i*. Birrccuvinteazi !" . i bd' e. rrrreDurn[a aceasta rdnduiara... ctupi conoamarelui in rinduiala iucadrate Ei .*i'a.. Efrem Sirul.r"fr". ii 161-16+.intru irnpiriqia Ta pomene$te-ne pe noi.rii..." ()tprrstul mic Ecfonisul......ii.") .." Rugiciunea Sf. Acestea se zic numai cind nu huda Ta. Stipinie de o Condacele.J.. Linrrghiei inceputul Ia i. greqelile noastre.Crrvine-se cu adevirat. . g'L'' t' xV' col 1556)' . "r.i 9?-rp*r.pea.pj.

PARTEAATREIA SfAnta Liturghie .

nierei sei .a gnutr mulqimilor. prin anticiparie.-28.i. '^^'." - ':. f..?3-?5)'.rqlii. Ni.iair. Instituirea ei u[ activitiqii il..:ii fa rAndul lor. B 6in*-aresto XKM' vyrya'-srye rnwllt Lt .\9r..Lc..rh..g". ) i. errtrrl si Dutcrea de a o 'iii.. g. .j."1i" .*a...r'r.-i"..r.n :[qi pr dc l.ii Sii. ntirtc atunci de EI.Hftx:ffiTLHffi:.^K. 'i. sivarQise minunea *"-..rtitn r^ ^ -y de de tr4Antuitorul cu mult inainte inci acestei ierde fus."a) Mi1!" (Lc..jirsi. Initituirea ins{r.. sub forma o aduci de aici^inain* y..ncapi.id'.27. .a il. irr. Vi.ii"es i.^i a citre. Tiilti* pieoqi slujitori ai jerrfei celei Noi.. il.SE)(.. i".XX[.{"lX: .'di:u i:i.i! -?*.li . o..* At^?i::: l3t . )ilV. drertd.i si faceqi .fi.fia.i.care. ul"*i.:-a. {. sa epistold rcliqtii sinoptici qi -ii-"r . un'l'estanoent sato l)umnezeu gi oameni.a'..asi .r.'9"'i -*. 22-24.J iiio. chlP sangeros oe catrc lvralrturlurur pe Cnrce TIii:'.i t*..i. X' 10-14). le-a dit_lor.:Ti'ii:ilJ.e...""i. Norr'lui AqezlmAnt.. (vezi Evr' Yrr..-.f5 timp ce .i t" to?.Corinteni.9-ry1-adaugi-qi-9"rylja: "'{ceasta 19 gi I C?t'. v-."r.a.:.1ancay masd impreunn qi a dar uceruiilor SfenilApostol lavel in. XXII.pPyY?: - li'i.1. chip reai. ....TIUNIiA I RGHrA cRE$TrNA iN nrsERrcA vECHE (pAni la form area Liturghiilor ortodoxe) Carrrolut- I Fiinga qi instituirea Sfintei Liturghii I.#.rii. *ttt1 to1.--i--^. -"qi 1i"-"rr[i f! '.p. N{a"tuitorul ni-a ldsat un miiloc de a o face - pH*o#:. r.r.]r""t. ftt.^ ^ rlin cer I)e va mAnca *r4r "-.r*t"r.care avea si' se Sa.-il'. sau .il. t*ip:*'r" 1i -"!^py!!tl'/'Mt' t' I L9'20."..Yu:]" j. y' . qiMc.. tritorul intemeiazi deci o LeXe.E] :':il'^ T1lyy'i.. pecetluit cu insugi trupul qi qi pe.ir"i. ...lir'r""i.. il i._este Eimulgrmrnd. XXIV.. Hfliiii'i . rL' rruH zi in o Lt r. Liturghia..t^*i 9elei. '"^..Golgota. au lisat aceastd porunci.. Biserica -pi. adusl f*.. llLc pcste r" ^v4r) PLOLU v -"^----) T :.gi rlscumpiritoare -rdi..J..[. rxd.4.*.i *" deci )errfa Sfhnt'i..i.27. Arrrstoli. sii. *.".lnifor I egii f.. zicind.chi' .'..lX\ rr."il.{{.""i"t r.1n).tluite cu sAnge de animale (vezi Ieq.+ ..in1.i Prin intemeierea I.rx. viitoare de credincioqi de pretutindeni tl t-. B)..I]. precum gi . f?i:.:{:il sa trebuia i.""11 nesatty'"'-dr4) d Parr'r r'* -':sacramentah.il. in locul jertfelor Legii Ve...r-irrr.re dupi ce .r... ::1 Iisus a luat painea ei.:3i.Ai-p..'*gero.iidid: r^uayt. d. . a M'innritorului in lume il constituie patimile.i. Sr. jertfa Legii celei Noi.prrma Pe care ne-o telateazd ^ avut ^--. $.

rruito*lului: )r\/u iiii. ..". i M.1 ^-\r1) ori o masa speciali. c.. mas5.^i*.ll.i'sfa". 2..Beqi dintru acesia toqi. probabil.l:. (llrris..t.ngeroase qi mAntuitoare. la sirbitoare.cererea pentru implinirea frgiduintpi diui". l5). iifcsterile sale l)iltre cele trei rinoptiii care descriu Cina..rl.e"pi ::l:ll..").T* (cxtrns clirr . de laudi gi de mulgumire.. i . a el mai intAi.proterius .!.". XXII..10-e id.rriimpiritia lui Dumnezeu" (Lc. pAinea pe care Domnul a binecuvAntat-o gi a dat-o r(il9r Sii Ucenici era una dintie cele doui pAini obiqn ite-la cina pascali.). sc indicl sensul nou qi grav al celor sivArqite: prevestirea sau antrclParea nmentalS..i.".G. Psalmii CXIII .!". ail-i" pr.orti. irr (lirrci cclci clc rrrirri. orr . Z (inrre . DH. un vas cu vin qi pahare]ierburile amare vas cu oqet care aminteau de sufbrintele evreilor in robia Egipnrlui.ninc Lu dorit rd am uullL dor dlll Me._-_ -T-^ r* .. .L. Sofra.uaqi acesta qi imp'irtiqi-l intre voi.lui qt slEviruul si.r. i" r. tgtrreazd. cum prescrie ritualul iudaic.. in P.r. CiJh".$. Orilyirtes et diveloppement d. Raportul dintre ritualul pascal iudaic. 5furi'. pascala avea loc in fiecare familie..Arrrr:rrtrl Acaclemiei Jeo]ogice din sofia. 1>ri q. i. spilind picioarele ucenicilor Sii. $efi. uqs qi oameni.l. dupa cum relateazi nttrl Ioan (XIII.e. d:. il binecuvi.PRfio'r Pnorr.. cu care se a parte. .y{n1x cu o formuli rinrald .i La sfarqinrl mesei se aducea intiistititorului ultimul p"irr. Doamne Dumnezeul nostru..Ghiaouroff.iri. dupi ce el insugi gusta din ele.iar.. cot.191_ba1 l.*. !". iis_zeO). cuvintele . d" D.. . I(ovalcvski.lumii qi sfarsrng_cu. rb).r".). impirqindu-le^cgrilcir. ss6 rnrefpr€teazi chiar unii dintre vechii exeged exeseti cr .a"a". l.... lJ. din timpul mesei: .1t cd.r.Binecuvintarfie nr. XXII. Doamne al vegniciei.a iudeilor.. la rugiciunea solemnl gi finall de mult-umire qi-de lil.l..'..'. 3-I5). Luand apoi pa --. 7e (p.tre Leon cet Mgrr. DupI unii.:.gimant. EuiRnnNl.a\11ie..si mulgumim Domnului Du ului nostru..^ rp9.ma masa) in cursul:. !i. in co Domnul €rr1rr.tori"iii I p.In moirl cAnd MAntuitorul adaugi."r:i1 se beau. fi-e-strie.r""ril'.i rr plinit rcstanrcnnrl ccivechi.". Acesta spunea: . a fost ori cel de-al treilea pahar ritual.r cregtini. crcaqia. qi . ia naqte...r. Feciioru.stie gi rostind atnr cuvantarea Sa de.Dupi ce veneau de-la templu sau de la sinagogi. aqa cum cr exegegii mai noi2. ori al patrulea qi ultimul pahar rirual. se aprindea gi o lumini.*.rd o -r...Cry:yty_t! I !a1t9i.. cuharistici.#lX li'...d+. apoi didea gi celorlalqi. t3 1rrad. qi .e la litwrgie cltr'/tienn.i 1$in. p.-.. l.rt an poate. bea dintr-insul qi apoi dta.H"i'i" . t' (p. erc.ru.i. I086).re LilegimAnt vegnLc.r"l^. Xrrr.i)u Ll(Jl Yllll('lc lvlanfulforullllul. Carc ai flcut ldrnpile de foc" (adici stelele). Cel mai.[..miniror se desf).. Tot el reproduce cuacest PaQte.i un iiro"l'as..g"tite. tn rev.Binecuvintat Dumnezeul nostru. alituri de cel al meselor pascale.. Sii la sfArgitul (Ps.Pr6sence orthodoxe" t32 . 28 gi loc.Llrurghie. toqi ai casei.u cvocarea robiei din Egipt gi mulqumiri pentru eliberarea evreilor din ea.. .rt. consti mai intAi in faptul cI El a folosit nu azimi.a exegetrc cu evenimentele corea qi consumarea ul- !r...iot.ilir. LIV.cxxxv (cxxx\il)..ui.".. t..totdeau..... ti_gidui orice relaqie cinei cu masa riruali.. nr.r. singur Sfintul Luca amintegte despre rrrrrl (ori al doilea) pahar ritual. CXXXV) qi acea cuvAn hallel Ht.pir.i. ili sRilau miinile juml #.1.-iJs. 17-18)....{qyra de Lege gi de tradiqie... bogmatica. rVirr. N. lr) 11.r: !i. instituind'in . 1955.rrc geful familiei le binecuvinta la incepunrl mesei gi le frAngea.tAnS.. i)rrp..BinecuvAntat fii.. i"1 il. AceastS..t r religios.!.rr" ii -qi.. care se va consulna Peste o zl Qr care consfinq"qte un nou leglmAnt sau testament_ (6tcrQnq)..r. care era qi ea et'trvitrtirti ctt cttvinteic: . rostiti de qefu (numita rrr.. mai ccic de sabat (care aveau loc vineri seara). r.. cici zic voui: Nu voi mai bea din rodul viqei.".txyx7 @tias-LXXXT) ta Matei.... cap. la .. din care comesenii. d... rrn.nta cu o aiti cu cea dintAi (. acestea tltrrrrlui pahar ritual (al patrulea).qt.l nclr< . Sfinrul roan . amlntea ft-il rostit." .. Dcosebirea dintre ritualul observat de MAntuitorul la lini qi cel prescris de Lege gi Iitic. Prof...'. impirate veryricici.i vitel').:. acest rit. al a addugat pro. .'ina va u. adaugll lhi. El Meu.:U:. III.-.qurau de altfel qi alte mese rituale evreiegti. Le jow.ndeau: . tJrrui astfel"de rirual s-a conformat qi MAntuitorul la Cina cea de taini' Dupi-opiccklr mai mulqi cercetitori. Chr.. realizirii nidejdii prin se intreqinea'flaclra care liturgice.p{i.r.:1" vev're \ ------"/ 's v' f. iV.. multumind.it vrcmea cAnd incepea sii sc intttnece. pe care El cu voi vvr 4!!or si rrrdrrdrrL mi. XX\T.rlrrrilor hagadah). par. 262): sfA..t:iritte. dipa ce l-a binecuvAntat.. nr.'r. .!ych...a"iri.mel.ff"1.. despirtire citre Sfintii ap"ri"ti. B.47.l. T:Trlif". ilerlin. oo-rrJoi... r.'. in fmnte ^. al noului preajma mortii qi invierii in tunqi ia ngrialuiui Vechiului Testament.Mctsc antl Hewcnrunhl cc1.r-pt.t..rr cu vin amesl apd.. irr chip rrcsrirrgcros. 1728 C_D).1q. prin anunqarea Paqtelui celui nou... lui o"*"... evocand toate binefac"ril. n"mifi hailet'(de taudi).familiei incepea apoj r-nultumir.a. rort ac ." sufeiinqelor * fii.li Lrrt. Iisus ildepii. a I . in cadrul c MAntuitorul a insdruit sfhnta aaicn jertfa N""r"ir.o.i. pat ri. r. leglmint care deci implinirea reprezinti creEtini Linrrghia llului gi qintegte la a doua Sa venire. . cum inrerpreteazd.[.!l1us.f.care era acest ceremonial. . ..t sPl"lotALA Pclltnl tttiltfttircrt ltlnrii qi Prcvcstitr:r sllu iurticipatti clc H. de la Sainte Cine. prin "dta.?-.Mc.r"l il Eu Uccr-ricii ortodocli. cAt gi rugi sa arhiereasci../A.a SIi . al ciror ecou se resimte qi el in ritualul istiei creqtine. ri. deoarece Cina a avur loc cu o zi mai inainte de inceperea serbirii Paqtilor. masi cireia El i-a d t inri'.l. . care se inaugura serbarea tclui iudaic.]Ill'J.. ai". " iIV.. pe care lla .)rf."ii.cesta este trupul Meu. in total. .urrAntrt ni irate ar veqniciei. I7.." .p. anurne pregititi de Mintuitorul la sflrgitul activitiqii Sale rticc.3. aiintrc protcsranfi: itt. cAnd azimele inci nu se Puseseri in folosinqi. anticipatia pagtelui iuIaic din aceian (vezi Mt."..ie"* cu miliei.. evocate in poporulul evreq. De asemenear paharul pe care El l-a oferit iciloi. la formulele rituale pentru binecuvAntarea pAinii qi a vinului.r dintre membrtr nilici aclircea apoi un lighean $r un Qervet pentm a spdla mAinile comesenilor. in seara zilei de ioi.lnlrntt.!.$i luAnd paharul..'!-'!:l!. Y _1. mielul pascal fript.11. 13 Nisan. *!.intre D^umnesau lvrrurr^riv." (Mt. prin este sAngele gi bale cuvinte (. Cina cea de Taini qi Liturghia creEtini Prccum reiese clar din datele sfintei Evanghelii. Slinnrl loan l)amaschinul. CXXXII. incepAnd de la qeful familiei.. l'c-' 8.cina cea de taini.i..cxv[I qi.:'{i'l.!p.. uurprca cu vln) rn care amesteca qi puqini api."t.".'". $efirl f una din nAini o hinec... iar cei de faqi risp.:^bX)(XI Leon.. 13. pe .r.. care ai frcut road. ci piine obignuiti iti).i if. a jertfei sd. ifvr.promisiuni Dumnezeu date de rtttici a hgiduingelor lor3. l96tl.. pecetluit cu sAngele sfAnt al Celui ce Se va da spre ristignire.Acesta i#llilllijt u. irtr" .I.i.c...se agezauin doui paini (azime)..119.^r.."r" zilei de I4l t: d1g1 .rn ceremonial mai mulr sau mai puqin'unifb.

owili.' *"-'' tr.tton "'' .cdci de cate ori veqi man.. xr. Euharistia nu era o masi.r.$]."ii*ta. . Steflnescu' Bucureqti' rom. 7).lloli. de participarea la ea. organism. cit. pretindeau unii teologi protestanqi.ea este intemeiata de MAnruitorul la cina . pr.lirrerqe atribute: rtrihute: minud i"'oqii-a.rr.:tl:tr{{" ( Owilia Aur.o. nr.or. 20)5.. S'l'. de N' iucharistiae iarramtnturu).tl. 3l.i trlrziu sc clilclca Yczi Didah voasrri. numm'se referi spre folosul obgtii credinqi e sfinqigii slu.t.ilt'.. care se intrebuingau in epoca apostolici gi pe .runirii p.o7ta se numea piinea binecuventati care prisosea de la Sfhnta ferrfl Ei . ro'O ruptou. Pe care le glsim valoa indica valoa tirziu. 9: . in intregime noud qi fIrI nici un precedent iri trecut..ii"#i"'-1"J.G... i fagte +2.( g.r. ca mesele cvasi-riruale din sAnul far iudaice. ^^I:.Fi il'Jl ttlT:ll*':.:"'"kt]uY". 926). in privcqte ruL'L principale pfrrrLrpdrL care rdls drLaLultrsu alcituiesc rrucleul ij. ce--. e1.rsclrintrl. stnt: frd. (flotrloc[p 3.-l treia indic XIV' 22.-^ r. t^i."?'[.. 4 de Ntssa' cuv' td La cor' + Ci.Itjeji tr3.i ll:l*'i: - iilrcla lromnul rul cuharistic carc qi QI r pAine r. iar nu rri-i.I. Ia iaracterul ei de lucrare ne\a)12. f. 21 gi Xr. afari de s Cf.c"m precum qi Ql i cxtcrne de exprimare.-i qi rcologii nrrltt:st:rtrti protcsran[i.f:. ' L 4)..i /s*nrur st". p. pd'ine o. chiar in ci4ile Noului resramenr. 1953 rrr ..I... adici impdrtdgirea cu trupul gi cu sAngele Domnului.''Domnului (rpd'nela rupiou) :ft ii. gi vegi bea paharul acesra) vestiqi mo"it .. Apotysia. iOA P9 Sfinnrl Grigore t.. Itfiptou)e. Ep.r""t" tr. 13 (*ad.rou i'nti. Diferitele numiri ale jertfei liturgice slujba sfinti.ri..^a?:1. urmitor). acesrea provin dintr-o vechime. gg).-orali. Grrri --:r^'---' ll Guri i its i. 'lrufrcxxOv iractio__panis.n sau iaina il -tt"t"t r eli.. binecivrintare' (ebi... . t.ffi!ii. Dar intre acestea qi masa euharistici sunt deosebiri fundan {i:a de paine gi..IY. masa euharisrici nu cunoaQre nici un alt fel de bucate. 1953.LXr. irr rcv. Sfantul 267)' lrrrr. ca considerat ca o parte de cipetenie i ritualului sacru. ?"a-..oyicr)6 sa.. [[":lf.1lJi :::o"t sau sau ((.rt.spirinral.'.u numai dc fCol()gll ci de de ciitre c4t're catolici .i.i'. "o'6'dl I!..r^. SfAnml Ioan (nornocrp Tug . wrghie.*rJiri.na bonanwlwi 8eizuyoy. (rl"d.':r:" ideile nucleul sau samDurele s6. cele rnai vechi numiri. sfilrinrr Iustin Martirut. torrc'lrtl comun al nrhrror anaforarelor liturgice creqtine de azi. P.obicei de diverse sau l:a:: i*fi.. .sau esenta qi scopul sfintei slujbe.E.. 22e.tl--u.-i gi oi ortodocqi.tt*] l. utiin.-" iail. pani cand va veni). Deosebirile acestea arati ci.gAr.fi'ffi11J:. Lt'ruRctr:r sPr.pii..sine .::1.i"ir-. qi XX.r r^. Ecouri mai puternice ale ritualului meselor iu se pot constata in rirualul agapelor. r0't1" ctt'. ".o paharul binecwd.l-ii^r-i-^i A-...iiu cc in'cc n-rai insisteniit-.l.nta Euharistie. l-i l-2..):. col.u tatrzru sc_cli\cica-. t lu. iar noi: anaftria.:... sfintul ".i' ':':ty'^' . x1. pogtnotico. Bp. indeobste indeobgte folositi iti astdzi m ri ales in cresrinireree cregtinitatea orrodoxi. ci gi -t^ -^rt-!r--^t^ fireas. nici Lirurghia creQrini n-. care.. y:(q rqs . \TIl. anafi. a) Astfel. "#i"" .. irt S'l-."(*1ffi3] sacrrtrcrurn. l..ii'!ii..ar-iea. fie un rit sau altul. t..m' N.lgq.-r-" folosit un pahar comun etc.'IT:%i:rJ.r}.9 jl..s.a.potltani.. rt)Rteriale rr)Rteriale e' t qi c " ". col.oytcrq..'ur"it'i'iitif'uii*i'i"ilaTernrlian'Deexhu't'institatis'll t.t-i.rri).i. Iiuri l!Hltrr5. Vezi Vczi lrr.".:.i..-. Dar faptul ci Mintuitorul a intemeiat Euharistia cregtini in cadml rinral at cine asemrnitoare meselor pascale iudaice.6il.d9 fertfa lui Iisus (vezi I c...5 r34 .Irof.t'..esensialur rur insuq i. Dn.carc sc vorl-rcqrc. rom. _+6..i. participind la ea toqi membrii Bisericii. Ii tO I. Istoria ei ccpc abia o dati cu aparitia cregtiniimului.::]:f]:-. p' t3. stinri o simpli continuare sau o copie a unor uzuri rinrale iudaicE in .r ld.. Pr. intre clerici.'p." pAirr.ffi'fa.iirinip.i firnrrclc vccfti irlc cultului i clcsprc. X. Yl. nu era decat celor botezaqi qi vrednici (curaqi) din punct de vedere morala.' I crcdincioqikrr (la 1i crcdinciogilor 1la Ioan . crcaqic. i Cot. E-^^^. continuind o tradiqie gi tr-ral inspirat din vechiul Iesrament qi legandu-se astfel de revelaqia primoiaaH incepururile istoriei sfinte a mAnruirii'noaitrc. tl.r..a Legii celei Noi nu a fost cunoscuti de la inceput sub Litwrghie..z gi generalizarea acestei denumiri.Mait{rziu.'#. Sfd'ntwl Filt- Bucureqti' .tiarrrt rinrr'r'ri referea rs.A Lcg{tttra clintrc Lirurghia crcqtinri (Etrharistic) .. Steflnescu..rse M $ rrttrito (to (d"proc') qi pnbarul Dorwului u rnq E'bl. rca in . care insoteau irr epoca apostolici Sfanta Eu (vezi cap.:. irrr.' !. nu inseamne in tinrrghia creqtini a. rndtca aducerii :. "r.. apost."prof.":::::u l"i.. gi Tcrnr I p.l'Rrilyl PRotr. In haristie s-a intrebuingai totdeauna paine dospiti.." d. Alte..!pwvvHv_!/. daci in eea ce privegte esenra ei miste rul .sivirsit rinrarurui sivirsit -..^i ."o'rfr!11i[X. 19.indicau fie fiinqa.?iHi].( de Aur' ' k^o"ff?P"i[. ci era pub_lici. p..ii'1'"ffi". c (obiqnuiti) gi nu avea caracter particular.26-27)'. x. oi. imp." u.i. rriolice olice gi mai vtstte rtstte hl Rtte numiri.r^t naQtere aint.orq serirr-.ttgerea p'dinii.".I^*..26: . I Cor. lnainte de i ^rt^. 1t oA. r .a ^: a" ^. au fosi folosigi pentru aceasta alqi care. vin.Nimeni insi si nu minAnce din ?."-ii:"i'. ia aminteqte de t9a qi.q.e la Sfi. dupi Lirurghie (vczi Const. fiomnurui..filAlcror1rnq)i Sfinrul Atanasie cel Aa1\. 6. vinrilescul Vinrilcscri Anaforaiau Anafirya. f.1^^-i este <rricc.in . tHa 911' 911" r'.mburele er ei orlglnar orisinar si Qr. (.

i[..u l"ertorpyi"ou). Si. si I0 lrpir]"iii*ir:ff) . Ti*arn e nt ''--r'- e uL Dru. 12 al Sin.v)". piioltpi" loupyeiu rt to5v tepcxoroSu )"ettoupyr.11:9:.gi neadunAndu-se |t"tscl nici sirbitoarea Sfintei Cincizecimi...El (Mdntl) este slwiitorwl celor sfinte (xiv &yirov ).. tlc cx-.. cpiscop caterisit de sinod.'"11-- texrul citat la nota 6).. orcrr._.u actual s-.a. 849): .i". Wiirtetbutlt ilr..J.PRuo'r PRot'..i t::::::yli.u): .-:-If:i.'3 are relisioas 23). pseudo-Dionisie Arer !9 (P-.. L)c(X[.:!!i''"'.. gi ...G.ft. dH y'l'|rv'|rb/r . 2 Cor.. Filip.c xf I r r l)aral-.}.il.la..1 j e' ceasci. tu'.) qi al cortului' celui . rclaugii: .91. . Comp.376-377:. COl.r.ot. IX. el indica totalitatea actelor de cult sau a serviciilor divineprecum qi si admi..lucru.xr. III.d...preo.. tnino-deastuie\ta.r.ttlilioasd rtlittlrrt cuvinnrl Lertoopfl"cr qi in actele Sinodului III Ecumenic.tstirc qi rr litcrrt Slililtn (inEpist..T!j. r.u ::ii5fisti.i.'N.. XI.\. Asrfel.....rYlrLTil n^. cot.. 32 trrrlnrr f.-G* voi. Sfinnrl Irineur8.". ]. despre Chiril^al ltttpirat.eru..-.'.. iepoupyto r... 132 qi tratl.a.25 gi t5Z. . Aten..IIJ.hit. . 1393 A).codiceh lwyitiary..ti LrTrrRcirCA splicrALA .. col.-il6.[. secunda. nici slujbele (l. col.i"t r^"-ry. Efes. lr(i. 6. l06sc).:?!. .G. I9BZ.ceeagiil. Epist.i ltri r.r. Nr]v.:. precum gi slulba botezului tou 0etou Bcxnttolcxtogl in rr Bis. + Lpyov.ryi!"" ...G. cap. r XLrr.. rugeciunilor (irv dtdilu'}"ettoupyicrv r<ou etlciu) si se 1 q.lirn. srribi la Ia lucrul rrrr.sfi"i..ndwiala slujbelor de seara gi diminea{a: tci. rerni ff *i::. r r vii .arhiereului ii sunt incredintare anu- XI. cle ex.t. c) cuvdntur intrebuinqat astizi in Biserica.t.nume E. canoanele.. L2\_\_\I_^.qq.\ ^r^^*---:-a. LXXXTII. comp.""pytcr )..2211..iiri....1ll"::ii:. CXLW (reproducind cuvintele SfAnrului Apostol Pa1l V*. inqeles il fblosesc.i1fi"3F.{iL^.ertoupytou.::1. . t. vol-. lucrare.. V('zr.u.zu Ci.ttltti.G. intelesul lui s-a restrAns.2 si ?' Ctn ?) ratlaa /e/a\rn. i. Epistola l')vrci (VIII..ertor semna orice serviciu sau slujbi publici..::.. fiini ii.il.^ LXXXTI.fiil." (Nriu 5t 8tcrQopcot6pcrg t l'ertoupytcrg). unde Sfintul Apostol palptrrrc despre sine: . 303): ..f. oruit.. op.. in general. r.tt atul tlte Orb . g25 g..-6rrcou tou'e..i. .slujbei ceiii de taind (tr1g puptrrrlq totqtlto. It.g npootptou)".rrilT"*i"i.xxxx. XIII. acesra. in A ^ $-'r. in'a. penrru a lir chemarea sau misiturea sacerdotali (preogeasci) a Mintuitomlui: .t .dr-..ra intrebr -i"J..)i. -ri a.incarc a inrcrrciar l'o0tuct..:ffi ff . adici a I-iturghici errlraristice (p.fiind intrebui"i"? i.gi.'i..:Hn. Cirului2r g.I)arul Domnului nostru Iisus Hristos gi dragostea lui Dum'nezeu-Ta" cl(. col.tre Romani (xV.f.G. )" P.q boneprucig Litur. sirtr.i ai "*."s'i.."..... ..!c.G IX rdtrc poporulA xy: ! h Matet: t)tnttta tyft v td Ana..{.r rocagurui rnrac. Teodoret al Cirului. p.. in acelaEi inlelei gisim .vt" r:uiilr'i*i. VI.n.t /r 1/).. Thesawu. 27)..<r5u).2 Cnr. LXXKI. = 'l]. 12. ro Vcz.cus ex Patribusgraecis.$i slujind ei.r.ailu.... dZ5 ..i'r...ertoupydu ' Irloori).... Czr .. Teodoret al _Cirului. (P. .).?!.Iar acum mai deosebiti slujire a dobindit. acest cuvant are gi o Itlrtrc mult mai largi.. 65 q. col.. azi prin Litwrgbie.s t. aduna)'t r. in ..?:..i:.r.ertoupy6q. rr.i..u. misrer.. timpul.-l-.. Aufl. ln itltttch_rtatea creqtini.tiuao oionisieAreoo..ltrfba *ly:"ryFi Ia'C9q:l .\t'ltt.lll. Arrrsrcrdam. ll r.grt \L.i.. dc la ouudyro.."i:Z'. r^.Aten..\X. sfhnti. o.yotgt.. - p.'..i"- ir4. ni..qelesul si.'..:.Ci in..r1ui.pro"p. Caspari Suiceri..oOq : popo. 2 al aceluiagi sinod..:".5iimpii asemene p..rz:-"ff {. t.1 Cin.21 gi la Nic. DR.". )c(...'#. 1i'r Arrirsrrrsic lckrr)..er Il-W.c'sta il intrebuinleazi spre a indica rd.:):.'J:'ylir.. il.Aten. Ed..." . rrad.LtlH[". el esre destul de vechi. sinoadele locale din fuicira (314)20. t.'i?ft"#il...telegem " qr ln(elegem a^prrnLttwrghie.i..$i Chiril al Alexandriei Ei (neineiduind) sn neadunAndu-se' (neingiduind) si . cLrr."rotn. Nurtt'lltrmncnts urtd r ltlgz.i Guri de Atr.ettoupyo0utrou cxbrrrru).: .altele.) zL)) ..11"11ffi .toate bisericile accasta este incepitura.1. i##".". iar cirrqilrrr: rc)"ed1iepd.... 12) gi Laodiceea".. aplicAndu-se mai ai inti intii la Cina cea de i apol apoi la ceea ce in... d.rrr.liH*:f il..":::..." (citat la /oh..ri. .r.".. de ex.I.IX. Laodiceea22.1*?'"i.i.4fl.Intemeind fericilii_Apostoli (p-e^incredinpr DrsErrLa \r\orrlcr.ud (tci ore64 rn€ A*roDpylcrg) de ra cortur .". P...ettoupyi.i"i tc cle slujitorii cultului crcqrin.'ri. col.cit. Fapte Xrv.. r.T.birba1i clcstornrcl d"sroini.ertorpyicr a intrar cirqile sfi nre ale Nowtuj.i H*j::#:.. ca in Epistola c5. _(tol"pfloete n rpd\an cflq l..fi unei tdri. ibid.l..)..'j ?. cr ht. $. 2 qi 6) intrebuinqeazi cuvintele )"er"roupydg gi l"ettoopyiq. ceea ce intelegem astizi prin cult qi prin sluiire prelleascd. .27. MEL.^:_q:. l8 Laodiceea: .rotm.UE:: \Yri. intrebuG. gi Can. Nrrtu i. cuvAnnrl litur."...eitou de.. sravr iffit. ait. la forma exrerni a adundrii credinci perrtru sivArgirea slujbei (cgmq.-..I€rro..ca al patmlea de la apostoli a fost ales primus in aceeagi (tr)u tcrru obt6ft i"ettou"cyia. a. cit. te_orogia_ ortodoxi. iu al cezareeire.i szs_i. 4 (texnil Vt'zi.II. Stlnrul Chirit xXruII.... sardica :nn..yro (s:ivA*lirc sau plinirc a turui irct sfhut).j-r".:].grne greaci. de.L:'?"rffi:JiJ Evrei ct (IX.. XY. ffii.t ^. rom..::Tq"l.(i.. C.. cuvantul l.^ . indicnnd toati lucrarea apostolicd gi misionari in slujba lflgltcller cregtine.r""ti..d:9p.. ..a. rlltr Ilpist.4!-8_Bjt56 Cr bis....a. -"r."..9s6). ii| Bauc t36 Htifrf trchristliclten Littraw.."^i ^.23 (P. incepAnd cu Sfinqii Apostoli. p...tilli'(tflu tepd.ri.()xfirrtl.G... (.. oDer *ll. .at gi r"cia. 431 (Epiitola Sinodului ttttPirat.]il^or intAi insemnare gi spre a indica ii. Can.:..". l..lril. 'Hd." cere mai numiri ale Lirurghiei propriu_zise.... a Vechiului Testament). 1728.oo.. ai indrizni si sivirqeasci ceva din slujba slulba itsci)-. Co-p.ainrl. .s ecclesiasti..Iil. 288. a' ruvanrul cuvinrul a avut Profane se i 2 l:.. t ..r.. 1a.9i . '^.. cnrr.d:'9i.. gi IsPG... in Faptele Apostolilor (XrII.. X]IL l4: .r_p."p. rY. II.fftrr ['r5:S.* Ma.trr. 16). 25 q..r"Jftr*.. t.1etl...ertoupyiog).. adici . . panea l): .r.DarDall pentru slujbi l^Krvnq)..i ""r"e...ri-rea .qhie avea deci un inqeles mult mai larg decAt tlc rrzi.rre era preot Ia in terminol"gil .. I ilii. I Ancira (sint.. adici slujba sfhnti a lerrfei Legii Noi qi a impdrtiqirii credinciogilor cu Sfintele Daruri2s.."ei. !..omp..:.crg) de seari-sau cele de tllllt'itfI.1|... t . III.: dumnc r\.---.. ."d: (l... qi Memnon): . ri-r.i-penrru . vII (cirar la Suiccnis.22r): .-.." etc.. 992 1000).. au lui Linus slujba--episcopiei (tqu'tfrq^bntoronflq ':. Ibidew r. tatil .. de ex..Daci QittMl. r. ii. yvr.'i'::ilffi actelor de t I I ..^-.ettoupy6ro aratr serviirr public oficiat de colaboratorii Sfintilor Apostoli in primele comunitili creq.. adici.!1-. de era dar i. co... MilaE. Antiohia (34L)21...i iilll g. r^.'.. t. gi Rom.. lltr. l44lj.*. 2) verbul ].ffi ... ori preot ori diacor-r. col.il.: SfAntul Clement RomanulrT.. col.trn*$il'.. iS:b!t.i.i. ilri fblosesc apoi autorii de slujitori ai celor sfinre.tti littlltt. gi can. col. Numai cu ti itr secolele V-VI.i-j&il. 2lj.:.1l. (AErroupyEry .IJneori insi. (texrul grec in Sint." (rcri l..-rrIrr.1g1 sluibe.[r.vr _ ------"!_4rv4. I1.q )"ertoup14crq l't)r)l)ylo( A. vorbind despre Zaharia.ca sifiisluiitor al lui Iisus Hristos" (elq to elucrr l.4. Jl t1. Drecum f'crt lor.*.ii c!r? t u jenfit idolilor suit Er"i1i sd ruai stirirSeascd ceva din it lUtt. 3 (1.:i' .1333: trlu trlg 'Euvanng. Sardica (343).G.. p.1o. si. rc: r^r l3: .....

t.(c'prsco XXXVIII col. H. NeuchXtel .qae iuhre bibkqae. L967. L906. IX.2 Fr. in fMP. |.e toind. . XIV (1969). Fortescue. I 965. Caractentl wltinaei Cine a Dornnului Si p Eubaristii (in grec. t.. dd.Theologische Strathmann ii. 1933. provenit din formula finali cu care se incheia altidati Linrrghia'a5 qi. Bouyer.-P.ntd s-a sdodrsit. D. XIV.rnahlsgebete tn der altchristlicben in d'er Kirche. Cinn 70-75.). in rev. TuchXebeie wnd. Tesalonic" (in grec. Le sa. 1960.in. Principiile si fiinla cultului tlfi (ms. 1963. C"lz. LiturXie der'd. Fer.-Aiend. XVI (1927). r38 (Ed..324)t 26 clc . apoi gi a lor. T'he lrwish BachXrowtd._1962.). 1963 (Coli.E.. se intrebuirrqa la inceput cu sensul de catehumenilor din biserici la sfhrginrl primei pirqi a Liturghiei26. MD. in rev. Haag.|. Ligier.A sPhl( )lA l. dactil. l9i missa". 1-80. pp. Adr..Il-e. concediere).. .inDTC. ea8). 309-884. apusenii intrebuingeazi termenul de missa (la die Messe). tr.. pp. Messe und. trad. Dn. pp. 523-528 (Appendice I: de la Messe). Hanssens. Oesterly.I'Euiharistie Worterbuch zum in Aertoupytcr. la Sainte d'apris tJ.. De la Cine d. 1925' W. dactil.. 1-2-L5. Linrrghie. Forma latinr tarzie. Cabrol. Communautd de F. in . pr<rbst. Suppl.cra. 407 qt.Ephemerides linrrgicae. 87 (l -_ Vczi. p. a insemnat. G. _Acelaqi. L. NeuchAtel (Suisse). 4 (19 _ . Der Aposmhsche (Jrcprwng d. H..ath n onnullis /udaeontrn b ened. Metnorial du Se'igneur. pp. an. ii. F. L'Agape et I'Eucbaristie._Borella. fiEre de'Taiz€. BNri BRANI$IIi Lt't'tlttti lc. 787 -844.125-233. Este tin'?pal iesirii d.-B (P. ltrrch.la iturSXt.e cwltului creStin (in grec.Institutimres litwrgicae de ritibws wientakbws.).M. f 9+S 1r pp. Augustin. Oxford.cu care credincioqii erau concediaqi din bisericr: Ite!Missa est! (Mergefi sfd.. III-e id. L'Eucbnristie. La premibre Eucharistie d. pp. Leenhardt. pp. cah. IV de W. Leipzig.e Jisws h l'anapthore d. . 238-257).i iiotinctttioru. cuvantul liturllhia a conrinuat insr s[-qi pl ^ pAni azi sensul vechi. Xenauer Anscbluss.d. Paris. la sfArgitul Linrrghiei. in DTC. sau:. R. 332-347. Hanssens. F. pp. Bickell. p. I la zi).er Messlitargie Arhim P.. r Prof. 1870' p.. I 872.-'-']f- ex.Pd4ue.rnb. Romae. adicd. \l[... Bucuregti. Ligier. orntione ewcharisticn. Spiritwaliti d.ox. Cwrs ktoria Liturgbiei (ms.).ons la dcrni. dica de re morali. [in* in"ti"n.ita Harq4ad. ll44-II49 (ct I J. A rimane deci pAni la rnissa catechurnenorwrn (fu adici pani la sfhrgitul Liturghiei. liturgie chritienne).). pp. in .M. nr. Atena.e lEglise. Pascha.l. 1905. . .tl cei d. UEtt Tcstament". 1940. in rev. Stuttgart.. de cult in general sau orice slujba bisericeascl. iar pentrul pe care nor o numim Liturgbie.ie Einsetzwngsfe. Originitr Usp. Si d. MD. La Pd. H. 545-57\ qi 43 (1929).ictiones. |il]'O-t . ord. Sacriffice d)acyiolt' .ier d.ire Cbne. Textus selecti de lvralna.Curs de Liturgici gewnd' J. Masa Dornruulwi (in rus. pp. 139 . 1958-1960 (dedicat lui G.. Atena.fuvista Liturgica. of the Tiibingen.A. Ll):. Sotiriu). t77-L98. Paris. 42 (L928). de la o vreme) a rimane pin missa.nrki. pp. Moguntii. lt cbumenorun". L940.".. 525-548. in .A al h Biserica gi teologia apuseani. nr. Ecritwre. Vintilesc r. T. Si catactm..l).Anuarul qtiintific al Facultilii de T Atena". .34-47. LiturXia ebraica e liturgia crestiana. Litwrgie. Meyer. II. vol. Doikos. ad. in rev. fr. bisericd).od. ( (1927).. Sermo LXIK.ment de la Sainte Clza. miis' de missio : trimitere.a cena.e la pribre eucharirtiqwe.nuarul Facultitii de T. P. BIBLIOGRAFIE nezeiestii Evangelos Antoniadis.).er heihgeru Ewchnristie dwrcb Christws Pnscharitual n acltXewiesen. La rnesse..paris.rei eysten'christlicben Ia Il09-tl12' V. nn d. Fferaeus Hcidelbcrg. Vintilescu.Pnuor Pnor. De ritibus ewcharisticis et paschalibws in ulthu. col.inDB. Bucuregti.

.ffi?i.ir.r. rAnduiala de azi a liturghiei '' Hristos" (Rom.i. Liturghiei din aceastr primi peri< !:**:[:-l'_l. ri l7 is. nfhri de ritualul euharistie propriu-zis. (Lc.ll.volrar.ri"". Astfcl.. Tt. care ficeau parte din rinralul sina. I.irurui Legii ce ::*f.::ffi lTf l'fil . II Tim..i'r#i i"riil. V. nu c tocmaijsuldaci pdcii".'.r.1ur. S . 't*itiil I (irntlr' 1i Sintcorr rrl 'Itsal<rricul ri. allturi de cele din cirqile sfinte ale Zai'l'estnaent. MAntuit"r"r .. lI-I3).r"qii. III. tatil Sfinnrlui Ioan Botez5.on. care sunt privite de unii irlti ca rudimente ale primelor imne specific cregtine."ffi il.r:#i l)t'ltcirpti-te. aup..i .{zut de ingcri. imnele din cirlile Noulwl'les. v. irt r. . Il. 13.-. 7. lurnina Hristos". ce.i po-r. Efes. primare Bisericii caracteristici Prororsc r. S . 2i Efes.' La acesre elemente principare are randuielii. creqtin' ..). v.iir.?::.r*1.'a.l.b).mas . 23 s u. xvl. 16).o". A lirst v. in cadrul adunirilor de cult din aceasti irttrau gi urmitoarele elemente comPonente) care se pot deduce din aluziile inl nlc ci4ilor Nowlwi Testatnent: l. probabil. 44.rrum"r..".T#: ci. de oncilie. al drep$imeon (Lc. ca. unde se intrebuingeaza chtar de bptl"6co. p. . apoi.iTly: culnrl intru continua aducere_aminte rl Ihvcl (l Tim. cu invocarea frecventi a numelui lui Iisus sau cu refrenul: .ia.Tf :::1. cela ce dormi. ir.. o". I-2). ?n / !t "--y-1rrr-r' ucenrcrlor .r.^irri)..'iE..t#.. adtci I'redica.ite sporadic :::llj::.. 2l. sit $. Liturghia in epoca Sfinflor Apostoli i"r. 3::t"l...iguri-qtc qi l)t'ir(:ticat irrclt de pe aruttci in adtttriirilc linrrgicc.rrr.. p.cilurile din epistolele Sfin$lor Apostoli. tnul."'i" ac..:.qioase (psalmi.l. XIV).i .JTHI ceea " facegi intru pomenirea ficuse El la CinI ta Mea. sr mal ares dtn din instrucqiunile rrrri^a. revirsare abundenti !rt irr lcgituri cu Euharistia aveau loc qi botisrneh.).4rufu (I Cor."lro. 64. Xr.ile de laudd qi multumire. c"... A lirst propovidult intre ncamttri. exorcisme. (d. ar.Ltr"u ncttla sPIi()Al. 9l Col. III. imne gi cAntlri duhovnicegti: I Cor. Ia iubire qi intrajutorare. XVI.. po". precum gi unele rte de prozd ritmati.. in Ritualul li uj.rr .t :i*'^.. atunci cind ardoarea iniqiall a creqtrnismului s-a atenuat qi cAnd rul spontan. i asupra textelor citite (vezi Fapte XX.ca o rgire sau o supravietrrire a meselor rituale iudaice de simb'ita. i.-i.ei simburele originar care a_ri.T'T :: ""I r:iclcntal in unele din carqile sfinte'ai"g3' ale i{rrTri'i." .'sn"qli'Ap*toli mu. I cor. I. iVI..ij..Pe baza diferitelor yry gi aruzii incidentale d'in slrieril. A i[:ffi1i':'ffil: r^ui 91 Liturghii r"_r"*. Xr.r*Jri toate Linrrgrriii.qogii (vezi Fapte XIII. I cor.ulLcr Sfintei Euharistii Duna. IV."j.pe SAnge. Cfrntd.--.2l. 16.'sub.'Rom...-i.iii Sfinrur siu T dupi modelul . a binecmrd.:"'ir'.:.. / -t --:: ---^--^ (revelaqii..{ )rr :rclcvirat mare este taina dreptei credinle (cregtinitilii): l)rtrurrczcu S-a aritat in trup.Ei.142.. cAnd.t.ir. 29-32) gi al Sfintei Fecioare (Lc.Hi rJii noiau in MAntuitorului "Hil.. cea dintii Linrrehie a fost si Mlntuitorul rvrdrrlur'(rrur insugi. ele aq in chip firesc.1)c .raXoste) snu 'r.rl"f. l'I'es.. ci. Noutui rr r:nt feritoare^la 14 Jdvdrr'sd sivargirea .toci (I Cor. (irl. Colectele ptniu.i. 26.yI\^?g:Zl'^y_i_KV. a. II. nrurgice cresti ai" . citate in scrierile Sfinnrlui Apostol Pavel (Rom.st. XI. l2).arra t"-" i"ii". II...Liarghie Ei agapi '.il 'i'rrr cu Euharistia erau conexate in veacul apostolic qi rnesele frdyetti (de d. Y.i. XYI.. i. I Tim. sri.#iii.IY. ca o aplicagie practicl a indemnurilor morale.tot aqa cle irrirrtarca ip cult a unei rudrturiiyi pwblice de credinyd. a flcut loc unor regult gt iri instirudonale..."ni. poporur .. al preotuluiZaharia. ..t.. "-i".1*. 26..:: pAinea iai. 'xxri.ia.26).. XVI.".. I:XY::. date in rtrs ilugdciunea.ii.a. nrefaci piinea qi-uinur Je pe masa to. pistrate in obignu'! ii:ii'il"I I n E'.ut itt lttme.yctncxr) (vezi Iuda.penlru direrite iltg"rii J.Ei. 14 . i. t40 t4t ..torul (Lc. adicd.rg"rea pninii qi impirt! 3:X:. acum. 15. i6).i. XlI.. . rispunzind ra sfirgit cu vechiul nrcn ebraic. iT de.r.j.:':fl1j1'.. urmau frA..ali". 68-79).. xr\i. 20 gi I ptr.it iliffi. $l tc scorrli din morli $l tc u. acea .li!r 3G. I Cor. nutt tit.r irrll[lt iutnr slav{".:":i I ]$i timitc si de moartea i-rristoi.riala de mai tirzlt aSfintei Lit MAn rar"isn". '"xr^t'P"^T:ul cu care.iil.itualul ewh ar"i*ic consta in' u. ii -"i date de cu privire r. 16)..apoi se impirtiqe_au. fi. I Tim.1!mpul."_X1t1ie-.i inultiple daruri spirituale. IV.nu flri dreptate -.i .r..1!tu. 1i . amintind 1. ?? se adunau deci pentru rugdciune. ceea . 12).Il q'a. VI."rr. .*d. A lilst crcz.":Il.Lil'la cina cea de tarna. "i. ginar din care s-a dezvoltat treDtat precum am spus.. tilmlciri gi darul facerii de minuni. XX[."r.. care erau obignuite gi in serviciul sina.i"grrr. . i. pugin s.:'r:'Jl .rccca zice: infbrrlaqie asupra culrului cregtin din aiea-epoci.rr"i cadml rirualtrlui urrei unei mese me rful* Euharistie.. specific pmnciei nrturor religiilor.qi. intre acestea vor fi fost.i. care forma preocuparea de cipetenie a c-elor dinlai cregtini (Fapte Domnul nos).:'xi]:.. Precum reiese din cele spuse_pini. 163.A CAPIToI-UI- II Istoria Liturghiei creEtine A LITURGHIA CRE$TINA IN p TTTELE TREI VEAC I. 46-54).. rrrsr-rQlr la la.-*_:::li.i.iil. cu.-a..r.rile reli..."-p -"tq"-t.'forma ei cea mai simpli gi cea mai familiari.... glosolalii.Prin 2.r indrcptilit in duh.'.itat.metorr.j*rlli'#.la care face aluzie SfAnnrl si.. inainte de a T. Da/ne dt*mrezeiestile taitn. . .. pe care unii le consideri . r cor. de care se vorbegte in unere rc lin Noul Tcstavnent (I T. vezil Cor.1 sc flceau gi rugdciuni..

t irrdicAnd l'rr'l.-. t..'rlT. cctcnia mare de mai tArziu.2t_22 Ei 3 i. . ".giqri ... cei mai muigi iitorici iiiiru. 9ig.. *:.sunt scrierile psegrrrft dir-r grupa cunoscuti sub denumirea colectivi de ." Patimilor Domnului.r. sr-i. 5 qi LXV[.C). celor. i.Jr. 16 di o.r.tjH#.onatd.e (Cart. ca in Liturghier). dcqi nu c vorba de o descricre dezvoltati gi ci de o.lir ir. agapele se prerau uEor Ia (dezordrne). carne de miel qi vi.rrlrtotlri.#:.. in T: cu i.i in picioare (cap. . iar Brrt . ia"i inrpart celor prezenqi: piin sau . rostindu-se gi cuvintele rrului de la Cina cea de taini (Apol.RAnduielile bisericeEti") dcscricre completl a Liturghiei.!!:..20-22).!. l":. in MliLV.ti "r-i-..ri i. clar ca.y::ii 4r. ^rirti* "fr'. xJ.* r.'.:'l torii ale impirarutui rraian. cap. pentru pt"irna oard rneny'i.r intinderc d: qeni atu. Ternrlian gi Ciprian pentru Africa.). fie ci Linrrghia era pentru creqtini un lugu iirtrili". t)rd. col. 3). iudaicc ylT).punzAnd Ia sf|rgit: I rugnciunii se faie amintir.fi*l veacului al Intre ele nu existi un raport genedc.2).. deoarece primii cregtini .eul i.r.ri. Lffi. iar cap. LXV.r gi ci ea a trebuii si se desparti foarte de timpuriu'J.l. rlocurnerutnrd des1re in*ebainld."!:'X! :. sau omilia proestosului liturghisitor (cu caracter exegetico-moral: sfat gi a pAinii gi a rl' iria*r. tn unele scrieri vechi (ca de ex.tocuite.xcrl .i.ii. ia cotehurnenil.simpll schemi a rAnduielii lrrrr iirrnrulc dc rugiciurc. rile praznice. LXV.irrtrpliti 142 p..cina cea de taini ai Jt". explicare . p.'rso.lil?lll acltrnirilc {e lor dc culr. ris.i1.)." ere si aibl.. --..Lt"t"LlRCtl()A sPl:ClAl.o.or (cap. ^ aiolo y{e!a s-a mendni. xx.".r*r.3uiil: f 'l'e .r.il.. Fii degrabi o formd say expresie a vieqii a.:ril. LXVI. Pirinqilor bisericegti din secolul III (Clement al Ale-xandl9i. De .p pavel mustrl :1.tigirea: diaconii dideau celor de faql gi tot ei duceau Sfinta Euhacclor absenqi (cap..ncl.ri"t.Lr""ii.t rnri m.l-cJ..fli Frrrstosul inalgi asupra lor rugiciuni qi mult-umiri (etrycrl..."ceremoniarur ei i deaproape rinduiala meselor riuare iudaice. "i.ir... frcuti de toqi credi.. de care insi Ittstin nu pomeneQte. cap. Eabaristie qi agapd.l. nu reicsc cl agapa preceda sau urma cina euharistici.... iar poporul se asociazi... 65-67) cu .r Izv<lntl cel mai important pentru reconstituirea rinduiefii generale a rinrrghicir a r. 65 descrie o linrrghie baptismali.i.-rl* dinrnenqiunite'de la :l: 9: arynlic..*irt"t pe. Firmilian al .quit. 67 desciie o liturghie duminicali obiqnuitia. c1v. iar nu in aduniiile & il.reqtir.rtraristie.-"r fi niscut dirr caunrirprer.r. In tot cazul. cAntarea religioasi (psalmii). Liturghia in veacul al treilea (Liturghia descrisi in. .e generali.. tacoit..-.rq care au incd loc. bianzasau peQte.rr". * pun.t" il"J:r:t.d.anera pe^cregrini de caiomniil. de viaqi. I.i. rlcsfil[ur.. in cere ai" se confundn cu sau urpereLe runera. l3-21..#i"i':A. gi cunoscut.[t.eci Orpadociei pentru Asia Mici-q.. 5. ^_a:l}f:=f.w' .i lin.".::.i.. nu aflim decAt menqiuni sau aluzii izolate lerrrrrlc sau indirecte despre starea Liturghtet dtn vremea lor' p.i t Sfh'nta Euharistie. Tot ca iesturi di"'". aici inainte prin familii.aEa cum pretind u.. 5)."" expgnerea misterelor cregtine sub ochii ii. II.-. LXVII.rrr"r.iljii... in ordinea sau momentele p" i. I gi LXV[.1yt. ar in veacur apostoric.i . .. i"b.aPos vinului.A irrqa vcl (l prirnilor crcqrini..Ri'ndaieli bisericesti" 't-orrlnwngin. a.. .Ignatiu tola cdtre sruirueni al Antiohiei.ct litwrgic rytta..:.onnances eccldsiastiqwes). Liturghia cregtini in veacul al doilea rvsti1.. Aceste capitole alcrruiesi .ir. iri*r. ii r"J. ra inmorrr pentm yorqi. rit "l.r. ir' *.::"a sfintului.ilt.imite intru Mantuitorul. . rccnrtaqi cliutrc Cor. p"'r. au fiingat cepur ca doui lucruri distincte.1 irriric el Alexandriei pentru Egipt.. tXV[.t. Brrrr"rirtie. sfannrr Apostolfoarte ". 2-3 1i Dialngul cw lwd. {eapa. Aceasta dovedegte ci agapa n-a rost X'. in ewhiristicA se sivArgea st1nd toqi frdpeascd V.il:]#nIt.d?JlH. ce Bisericii primare.lpostgk. pi4ile ei principale.ir:#:i 3. se va fi adiugat.n-au mai permis p.inrrghici... cXV[). c..\min"[ 1ror" 1cap.:** rile ce se ficeau la acesternese (cel puqin. ::f-T:llg j. prin ofrandete cai.. Textul grcccsc al capitclor de intercs littrrgic (61. in felul celei din prima Apologie. de SfAnnrl Ap nos t..rt tim^ .eqr:zenta asrfel.rrosului pAine qi vin amestecat cu api (cap.Irl1l"e. capitolele rX-X) ni s-au pistrat chiar formule riruale de binec rorici r'rcqtilrc din prinrclc trci scctllc.:llT o dati cu aceasri formi. in unele pir..." tor. Ur"r^ i-pa.pei e cea d.iJ. )Sl sau din lucririle Fericirului !r: (co Manichaeum. fie lipsa prilejuliif crzi. mai ales la hramurile de biserici qi h r"fri de oraz ffiJ--.l.---11!i1 1-rit<rlclc 65-67..:*..^#.cioqii (cap. VI..rl"-. d.':_:?.irrt". t43 rr irr p. iarra. il'd ':::. in discuqie culrul cregtin. qe cen{ ii"nrrir. Iuind aspectul r" constari.intd..' .ei-rycxptottor).i -.i din Biseri poi fi socoti.iJ lgapa preceda Euharistia.i.red.'qi ': . care a infiinqat Euharistia la sfir$itul "". care imita iudaice. :):':!::]" J.rea. indiferenr de ordinea dintre ere. 4.] ilt*ir. niui'pro.i"i. desigur. ar asffel ca punte de trecere de la ritualul "i.ii dintre teologii pror dupr care la inceput . vI[).{.ilil ilt". (a pdcii). agap^a r. atit cAt ingiduia timpul.-'1" -. pe alocuri.1.. adica drn Sftnta a Noului qi a Vechiwlui Testa"tnent.t:'#lil...r. d. deci la Lijos) gi se compunea din urmitoarele: (ittchumelilor se putea sta qi rugiciu. Catza I Fie rigoarea disciplinei arcane.:ffi ..-20)'. care au . 428-+32. dintre care cele mai importante sunt llll:l:le #1il#i'. i6i qi dis ptui : :"fl 2 ^. 5)' lu. iudaic la cel euharistic cregtin.. fost i.?.*irt"t aeiljagrpele.'. LXV.lrc prctroase pentm starea Liturqhiei din primele trei secole.re.67) consta din urmitoarele: iri clin . ca sI faci obiectut unor expnneri sau tratate speciale'.r iinrlui'e... celor neiniqiaqi.'.i.pasci. cap.a SfAnnrlui . X.l2.i. unde morul descrie qi expiicn 'ir. intrebuingate la agape.o-r. despirgiti de Euharistie qi a evoluat.-^^1 PjT-19:=.. pp.a. tttr intAlnim in scrierile dirt secolul III.memoriile Apostolilor sau din scrierile profeqilor".ristici ? di"" Iems arim ( vezi F apte rr"uir. 5)." ale ortodoxiei.

rKE(r-r'rR()F. uR, tlNtj

t

RANI$TII

Lt'ru ttcitt :it
rrir

sl,l.t( )lAl,A

a) tr)
c)

!

cgiptcan{s; (Aqezinrintclc Sfinqilor Apostoli)o;

cca dintai provine dir-r secolul al III-lea, iar celelalre doui, in forma lor provin din secolele IV-v, dar ele contin qi folosesc sau transmii de fapt vechi, din secolul III sau chiar gi de mai inainte. Ele sunt cele dintai ne transmit adevirate formulare liturgice, adici descrieri ale rinduielii li desfi.gurarea ei normala_, cu textul mgiciunilor gi al diferitelor formule, ca in ?j^d, azi. Aceste reguli qi formule sunr puse, printr-o ficqiune literain, chiar MAntuitorului sau a unora dtntre Sfinqii Aposioli, care le dicteazi lui Ciementl nul sau lui Ipolit (1235). se socotegte, in generai, ci mai roate rinduielile bi enurnerate mai sus derivi din lucrarea lui Ipolit cu titlul Tradiyca apostoticd. ( l'trt1 ncrpd8ootq), care era socotita pierduti, dar care s-ar regi.si in traduce crarea) egipteani cunoscuti azi sub denumirea de R-d.ndwiala'bisericenscd eai cea mai importanti. dintre rinduielile bisericegti este colecgia cu titlui sau Asezrirutntele sfintihr Apostok (Araroycxi ^cciv dyLtov 'Anoot6l,cou), compilator necunoscut) de origine probabil siriani, din a doua jumetate a IV. E impirgiti in 8 ci4i. Material de interes liturgic - privitor la locaqul bisericesc, la r|nduielile de liturgice ale membrilor ierarhiei biseiicegti - .rrpii.rd ci4ile: a !y:qit. 57-59.), a $3p_te_a (cap. 33-49) qi a opta (cap. 4-a2i. Cea mai importanti este gpta (cap. 5_ l5), in care gisim cel dintai formular de Liturghie cunoscut Este vorba de o Lirurghie de tip sirian (antiohian), sivxrqiti'cu prilejul hi episcop. Aceasti Linrrghie este denumiti de obicei Litwrghia clenointind, cart. vI, cap. 18, se spune : sunt date de sfrnqii Apostoli, prin ^constiruqiile episcopul Romei, care le-ar fi consemnat in scris. In ambele randuieli (clrtea a doua gi cartea a opta), se disting clar cele Linrrghia carehumenilor gi Liturghia credincioqilor. Iati randuiala Linrrghiei clementine descrisi in cartea a opta, cu menqi sebirilor faqi de rAnduiala din cartea a doua: .Lhwrgbia cateham.e.nihr (cap.6-10) incepe cu 4 sau 5 lecnrri biblice, din primele doui din vechiwl Testarnent (Lege qi profeti), iar celelalte dinNoul Tt (Epistolele sau Faptele sfinqilor Apostoli gi Evanghelii). primele trei lect ficute_df anagnosr (citeq), iar apatra (Eva,girelie;, de diacon rr., p..o.. 1.r,r. din vechiwl Testarnent $1 cele din Nowt Teiiam.eni se cantau psalmi resp< citre cantire.ti qi popor..indati dupi citirea Evangheliei, urma omilia sau'p cantarea psalmilor, cat gi omilia sunt menqionate numai i., .r.t., a doua).
l3_ H. Achelis, Die 1it*1ten ewellen d.es orientalischen lGr.chentechts, r, Leipzig, L b-.X. Fnnk, Didascalia v, et constitwtiones.Apostolorurn,Il, vu,,r.wrwrrurro) 4l,u)ruwf a//r) u) paderborn, y/_lLy. [aucrDoflf, lyuo, 1906, pp. pp.97-1L9. 6 Text in Texr ir-r P.G., P.G.,t.I, r.I, col. 555. 555 s.u. la p.+. P.A. Laearde. Lagaide,'Curstitwtio"Ls cutstitutitnes Zpori.o:ti:-i, Abattnlnmtm. rLiprr^.ioqt E.u. si $i F Tcxttrl grecesc a.l capitolclor de interesliturgic,in"MELV, pp. 179-%3.Trad. .om. i"'sp;, 7 TExt.siriac 1i trad lat., editat de pa?riarhur sirianiinit Ign. Efrem Rdr-r.ri, Testamzn ntini i nostri Jesu Christi, 18^99 (reimprimat la Hi Hiliesheim 1969). Trad. lati latini a Qhrlti, Mogur-rtiae, 1899 dc urrcrcs oc irrrcrcs lrnrrgrc, linrrgic, h tD 1wL,LV,.pp. MELll,.pp. 235-273. 23s-273. o'succinti succinti expunere a rAnduielii rAnJuielii din acest acest d,

o scric dc p:ttru cctcuii, rostitc tlc cliacon, dintrc carc prrinra pclltru catchttI rlrrtta pcntrri energumcni, a trcia pelltru candidaqii la botez (corupetentes.sau 2l) qi a patra pentru penitcngi. Iliecare ectenie era urmatd de cAte o rugdciune tlc' cpiscop pentru fiecare dil cele patm categorii de participanli 11. sfilta t"l,rr" itit"ru ir-r timpul acesta cu capul plecat; apol leQe.au succesiv din biserici, ulil cc erau binecuvhntaqi de episcop, trecAnd pe sub mina lui. icgirca penitenqilor, to(i cei rimagi se sculau in picioare gi incepea LitwrXhia loi 1cap. XI g.u.), cu o'noui ectenie (ectenia mare) qi o rugiciune a episcopicii.. gi spilarea miinilor 1*.,lrr,, ir"dirr.ioqi, dupi care urma sarutarea gi a liniqtii in biserici. Diaodihnei pentru asigurarea i*irgrilor. Se luau misuri qi vinul alese pentm Sfinta pAinea Masi, la Sf|nta Htluccau apoi episcopului, aseminitoare mai euharisticl, rugiciune o lungi lor ,t.,pi" rostea irtr cpiscopul *n^iorrrm din Linrrghia ortodoxi a SfAntului Vastle. IJrma o noui ectenie, o rtc cititi de episcop'ca pregitire pentm impirtiqire qi se f}'cea impirtigirea, in cirrcia se citea Psalm"i fXXfU. Se rostea o noui ectenie qi o mgiciune de rirc dupi impirtigire, apoi se flcea concedierea credir-rciogilor, cu formula: ht pace, rostitl de diacon. ale titurghiei, asemlnltoare cu cea din Constituyiile apos!9\iry' gisim desi irr celelalte doJe documente literare din aceasta categorie, adici in Testarnenini qiin Rd,nd.wiala bisericeascd egipteand. (Trad.iyia apostolicd. a lui Ipolit).

5. Uniformitatea

liturgici in primele trei secole

tonrqi textele (formulele) gi regulile liturgice pini la identitate verbale, ceea ce indicd penJru uneori intre'ele, aseamini e'se p snrsi comrlni, care poate fi lucrarea Trad.itia fl.plstlkcd a lui Ipolit. Toate desdcci starea Liturghiei de la inceputul secolului III, adici tipul primitiv al Liturdin aceste I 4i1 diferitele regiuni ale Bisericii. Consonanqa generalS. a rnnduielii in sprio dovade este aminunte) lllcllte, care merge uneori pini la cele mai mici veacuriprimelor trei Biserica in irrriformitilii lituigice care a dominat

lrinitiqii (Siria, Egipt'qi

toate ce scrierile din grupa ,,RAnduielilor liturgice" provin din regiuni.diferite 'Roma),

BIBLIOGRAFIE
rros. Gr. B[bug, A,qapasiLitwrXbiain Bisericapriruard,

in rev. S.T', an 1954,nt.

'J"*j

it, ltrtifol, L'Agape, in

,,Erudes d'Histoire et de Thdol. positives", ed.

VI,

Paris,

,"ili:

(crrt' J,

Prot. I-., Prrrr. 1,.

..

"

a documennrliri, pe bazi, de snrdii mai vechi, 'r97ll, oo. (Moscova. igzl). (Moscova, pp. 2o7-2'rg\ 207-2rg). E:f . nrai Hippolytc dc Rome. La tradition apostolique, rexre' iatin, introd. _nrui:
1-ap'

23), precrdati

vor.nov, v.rouov, i._,,Bogrxlovskil in,,Bogoslovskia Trudi", Trudf', vor. vol. vr vI

.dd

g.p.g.ltqe

o

fiecl:rqi, Agnpes, in DTC, I, 55 I-555. (Jrcbristentwrot, Solorurn, 1909. i1, lt.i,-gr.tner, Ewchnristie wnd. A,qape iwt. f )rrrrr. F. Cabrol, Les origines liturgiqwes, Paris, 1906' Irlcrn, 1,a pribre d.es prentiers chritiens (col. La ile chrdtienne, B), Paris, 1930. Irlt'rrt, Ia rnesse d.ans la ktwrgie, in DTC, X, 1346 g.u. ir, <;.'l',rol gi H. Leclerrq,I[on *tnta Ecclesiae litwrnica, Vol. I: Reliqwioe kturXicae

r:ottstihrriort, Miinstcr-Wcsrfirlcrr, 1963 (LinrryicwisscnschaftlichciQuelf,r.r

rrnd

f"r..nit',rg.r, Hcii
l4-5

144

PRnot PRol| DR, llNil Ilnlur$,ni

Ll'ruRcit< :A spECI At,I

ldcnt, L'Euc itif d.e la Messe, Paris-'l'ourrr ri, 1912. H. Chirat,I d. td.ge apostoliquc, paris, 1949 (,,Lcx Orurdi',, o. crrllnrarrn, La ixnificatiott. d.e la sairute'cirue d.ans te ciristianisrne ,,Revue d'Hist. ct de Philos. relig.", XVI (1936),l,pp.l-22. _ -I. Danielott, Les repas de la Bible et leur significati.on, in rev. MD, lg (l
/ -55slarces de la Liturgia, paris, 1964 (texte privitoare la Liturg . L. Deiss,u4ux !y1,_de la origini pani in sec. v. Trad. engl.: Early sourca of tbe Litwrgy,

B

LITURGHTA CRE$TrNA OrU SECOLUL rV iNerNrr. LITURGICE $I LITURGHIILE CRE$TINB DB AZI

1967).

I,. Einsenhofer, Handbwch d.er hntholischen Litu,gib, t.-II, Frei'buig im. pp.27-33 (o buna sintezi despre agap{ qi Euharistie). V. Ermoni, L'Agape dans l'Egl:ise prirnitive, paris. 1906. A Fortescue, La Messe. Etwde swr la hta,gie rontaine. Trad. n engl _
Boudinhon, ed.
,,Bogoslovschii Vestnic" (Vestitoml teologic), Aug. -Dec. 19 I 3. L'Arqape et l'Ewcbaristie, in rev. ,,Ephemerides li ._ ),Y _Hanssens,

I . Duchesne,_OriXina_d.u

culte cbritien, ed. a V-a, paris, 1925, pag.47 q.u,

l.

Originea

Ei

formarea riturilor liturgice

III, Paris, f.a., pag. l0I g.u. A.B, Golubqov, Liturgbia in prirnele veacwri ale _
q.u.

crestinisru.wlwi

(ms,),

(L927),525
^

(C,ol.,,Lex Orandf'. L962 (\irl.,,Lex Lv62 orandii qq), 33). aprruti aplruti gi si in trad. englezd,: enslezdj Tlte Ea,ht Litwrgy Litr, The Enrry to of Grexory the Greai,1960 qi in L germ.: Litwrgie d.ei christtichert Frll.hzeit'bis aa
d.en Grossen, Friebourg-S chweiz, 197 3.

I,A]"ngmann)

5.1.,

Ln litwrgie

d.es

prerniers sibcles, iwsqw,k Gregoire le

I.F' Keating,

Th

e

Agape an

d. th e

Ewcharist i,r th e enrly church, Londra

1

90 1.,

L870.

XII.
E4._ Schweitzer, Gottesd.ienst irn Newen Testa.rnent, in rev. .. ,,Zeichen lin), 1965, nr. ll, pp.393-400.

der

grec.), Arena, 1962, p.

3, t.
Werner, The
saa,ed. brid.ge .

(in rus')' in/MP' an' 1
Bucuregti, I940. Litutyical paralleh in sinanoXue and early

York,1970.

am vizut, unitatea fondului sau rAnduiala generali a Liturghiei a fost prenrtindeni in Biserica primelor trei t,eacuri, ceea ce s-a vizut din unifor,r liturgicd pe care am constatat-o in tot cursul acestei epoci. Cu alte cuvinte, lria primelor trei veacuri se infiqiqeazi ,,ca ttn tip uniform, dar inca fluid qi susil de modificiri de aminunt"v; el are la bazi rAnduiala Liturghiei Bisericii pricli1 Ierusalim, oficiati de Sfinqii Apostoli, inainte de dispersarea lor pentm misiI,iturghie pusi mai tirziu pe seama SfAnnrlui Iacob, fratele Domnului. . atei Sfintii Apostoli inqiqi, cit qi ucenicii qi urmagii lor la conducerea Bisericiacliugat contribuqia lor personali la ritul primitiv uniform, adaptAnd rinduiala ghiei la nevoile gi credintele locale, la caracterul etntc al credinciogilor respectivi {ifcritele practici qi datini care constituiau specificul vieqii lor religioase. rsificarea tipurilor locale (regionale) de Liturghii a inceput prin multiphcarea Ql .tea textelor anaforalei, adicl ale rugiciunii Sfintei ]errfe, care constituia partea 4li din formulaml sau textul verbal al Linrrghiei Euharistice. La inceput, fiecare avea dreptul si improvizeze aceastd rugiciune, dAndu-i o redactare personali, I pe canavaua aceioraqi idei sau sentimente, cunoscute Qi respectate de toqi i-sitoriir0. Se pistreazi mai ales in Bisericile ri.siritene necalcedoniene (indeosebi lrii iacobiqi), o mul.time de astfel de anaforale) care, pentm a li se da o mal mare ate, sunt aiiibuite, de obicei, unuia sau altuia din Sfinqii Apostoli sau dintre marhi gi teologi, deqi nu toate provin de la acegtia. Unele dintre acestea) distingAnprin'adAncimea ideilor lor teologice ori prtn trumuseqea expresiei literare, au fosl irinqate mai mult decAt altele. devenind uzuale in anumite Biserici locale gi dind e t 'I : --^-------^vedea, vom --^l^^ : autorilor lor Liturghiei intregi in care erau folosite, deqi, precum riile nu reprezinti niciodati. in intregimea lor, opera unei.singure persoane, ci t,,td."rrna rezultatul unei evoluqii progresive qi indelungaterr; ele sunt o oPera :tivi, a Bisericii intregi; formatS. din clerici qi credincioqi, operi la care elemennrl [tnhrtl va avea, ca gi in evoluqia Laudelor bisericegti, rolul cel mai important. Altc anaforale au'rd.mas numai ca piese de schimb, care se intrebuinqeazi, in unele rc llisericile necalcedoniene, in cadrul Liturghiei comune (uzuale) numai la anuI zilc linrrgice din cursul anului, inlocuind anaforaua principali a Linrrghiei resivc. Ur-r element principal, care a introdus de la inceput o variaqie in textul qi strucr ll.ltrritelor anaforale, a fost modul diferit cum au fost aqezate dipticele sau rugarile dc mijlocire generala Pentru vii gi morqit2; in unele anaforale, acestea au fost
t'

"

l" 1,. lJrrrrl,cr, lr ( i,nru. Acl

A.lr. F,,rtcs

I'Eglise

urcicmqinrev.MD, nr.

Ill

(1972)

,pp.7-19.

l' s. Srirrvillc

nora 3.

giniralcs..., P. 15.
141

Pntxtt PRotr, Dn, ftNIi Rnallrrs,r,t _(auaforalc dc tip.alcxrutclriu), ilr altclc, l)amrilor 1",,.r"',i. .r" ,ip -,,ii[r,i.,.,i, ili r,, alrelc, rur l]:l:::,:1,,.f.*: :lccsrca sc afli :ll,..Ii::l risipirc in ror cursul anaforalei 1""Jror"r.r"'ffiil"r;;;;ilj."

LI'l'U lt(;t( )A st,t":(lt

A

LA

plxsiltc inirirrtc clc sfirrqir.ca l)arur.ilor

.,",.iu"ii1.;;;;",,,1t;;;lor riturghisi ,,.,31'-;,:T::i:1..,:I:_:.p1-:",," rarhi, mirur tere adaptiri iocare, aa;i.,! .""iifr .n?#ffi i': sau accentuarea unui amdnunt intr-o ^pre.; regiune) a alhri. l- .Li--^^,. exercifrt nu nrr numai n"-^i in a.- -^--*-t t r --. exercitat ----. textul ,,r.ford.toiiii.gi asup Xi; .a, ii ai-pr ra i.'li:,l,1il'flT:i,y.l,T*:-'ri ll1lt', bile variante sau diferenq. riruffi, 3i;;;.]:"r" unere se por constata irr.i airrtrae i intre'.r. t *t"r"1 rru.gi.. ail-ai6 ir.r. documenre l1l]:l ?:,:: nite.din " inainte. acea :"^Tl,rrarea epoc-i gi enumerate mai Aceste difere,te sunt la inceput mici gi neinsemnate. Ere se rs('ruL reduc la va varl rugiciunilor, la ordinea gi numirul lecrurilor fok relgioase cAntate la slujba Liturghiei etc. sebiri se accelrtueazi, se dezvolti qi se inmulqesc

:tl

,[

Rr1s,1r'it, uur cvcnirncnt detcrnrinant pcutnr fbrmarea, fixarea qi consacrarea definitin l,itrrrghiilor aflare astizi in uz a fost flrimitarea unitilii cclor doul mari patriarrilsrtritcne: al Antiohiei gi al Alexandriei, prir-r despirqirea Bisericilor necalcedonie(lrrorrofizite qi nestoriene) de la periferia imperiului roman de rislrit gi transforma'|lr lrr Biserici locale auton( me qi independente de Constantinopol, in urma sinodc la Calcedon (45I). Secolul al V-lea constituie deci o perioadi cruciali pentm rinrrilor liturgice rasiritene; Bisericile necalcedoniene, constituite pe criterii Ic, se vor dezvolta de aici inainte nu numai independent de Constantinopol, ;i scparat una de alta, creAndu-gi fiecare propriul rit liturgic. Concomitent, Apusul tin se dezvolti qi el, din punct de vedere liturgic, pe drumuri proprii, deosebite de nlc l\isiritului creqtin qi determinate de geniul (spirinrl) specific al latinilor qi al ltrclor formate pe vechiul teritoriu al Imperiului roman de Apus qi cregtinate sub

rcligioasi a Romei.

c

l:*,j:r:,r11:: lr,.T.
sau_a.hazardului improvi

dl""ur.r,,ute in scris. puqin cate putin, ":i' s $,:"T,qL,TH:,:",r: obiceiuri in materie de f:.y,l*.1;le curt,. ae la inceput,;;;;;i;.^i.i, .*r'.ri."::IJ'i:; ceremonii din ce in ce mai impo.rtan're (i -"i .;;;il;;;;'rLa"te s_a fu rugiciunilor si a formularelor; uzur nai."'rr"lii"r.iil fith;. I"r. t..brir.r ra,
.

iitil*:*1,tit,"+;;;il,11'?,H*ii:'-1['ilY*:::'.:.*,I"jil#i.ti tali t cu ti m our in diferi te forme, t"d;;; ;il;." ;;i .Hj ;;f:,'#i:'
ri
s

2. Clasificarea riturilor liturgice
illnsificarea riturilnr kturgice-swrse gi a diferitelor tipuri sau gmpe de Liturghii deri rlin ele nu este insi uniformi la toqii liturgigtii. Noi adoptlm, conform metodei celei mai mult acceptate, impirqirea tuturor Liriilor cregtine in patru grupuri sau familii, reducAndu-le la cele patru rituri-surse ipale, qi anume: ritul antiohian (sirian), rinrl alexandrin (egiptean), ritul galican romanl4. Vom vorbi, pe scurt, despre fiecare din aceste rinrri in parte, stabilind la fiecare qinca gi caracterele distinctive (specifice), formele cele mai vechi (documentele) gi ttrghiile derivate din ele, intrebuinqate astizi in diferite Biserici creqtine. Toate Linrrghiile existente azi in Bisericile risi.ritene derivi din cele doui Liturghii origine apostolici: cea a SfAntului Iacob qi cea a SfAntului Marcu. Cea dintii a dat erc Liturghiilor din grupa ritului linrrgic antiohian (Liturghiile de tip sirian), iar tlc-a doua a dat naQtere Liturghiilor din grupa rinrlui liturgic alexandrin (Liturde tip egiptean).
F

za

adoptandu-se formele fixe, care

rirurgice, derivate din rirul uniform primitiv, s-au' in uz indeosebi cele din metropotete sau...,t..l" ..1.;riffi;;;ante din punct gi politic .r,,-rl-;.;"rreri, Rioo-:^:r^ locale mai mici *1t":,:,rfit^":j1]1,3]:i""ar noi sau din tocatititi mai formularul lirurgic aflate in uz :"1'-: -^-lan, i :.. ne cele cele din rli- oragele A- regedinqa pe -^^^):--- are patn ^-^"-l^ de fi: Roma, iar mai tArziu Constr.rti.ropoi). R __r . ' si au et r ri.mas ri r,' ri*^,,| ^: , ^ 'gi -." cu timpul singurele t" .*. -, ntatea unora dintre marii teologi sau ccntrele respective ori au a,"rrt leginrri n.t.i.-L^l^t^a.^ ^-- t t patriarhalelor in secolele IV qi se ivesc gi diferitele forme sau tipuri rocarr .-1.:.:1,?Striarhate; cu un termen tehnic, r. rltu.n ongrnare sau principale, "..rr.r din ldtL uur care vor rr'r!!rqrv, v(,l qcfiva deriva cu .rl-_ ctr El I ..

Dintre diferitele

trebuiau,l t.-,irr.re. Mai tdrziu se flcu racu un u ultir nimic pe searna arbitrarului l -"i-nr"ri zatjeit3 ",,

"ri*,:

pugin

#.ffiHi fi

t

3. Liturghia SfAntului Iacob Ei Liturghiile derivate din ea (Liturghiile ritului antiohian sau Liturghiile de tip sirian)
rr

ri ..r -,, AIL!^HrupE (upun, oe ltrurghii.
_,,.-^"'-"i:r,.
de a se.stabili o

un dmp, adicd se stab,iseri;"i;ii";;r;;;;;rfiilir*r1'r""'i1'_li'J.il' introdus schimbiri in ritul existent i; ;l;"i" c_err ..ri,,-^ + -^-^_^_:: r on I orr s_au ,.1;c,_.. r plificat ccremo,ii ^^-_,*^_-:: dej Irr fblul acesra, fie 1'r incuul in nrai

intinsul domeniurrri de rtri j::Tl;;i":.#;"'#:':1T3::lnH:lH?,,If 'xlxlff ff#:T:,3; :n1 pAni ta

uniformitate absoruti pe tot

l,irrrrghia uzuali gi reprezentativi a vechiului patriarhat al Antiohiei a fost LiturSfhntului Iacob (cel TAnIr), fratele Domnului gi primul episcop al Ierusalimului. Alcinriti la Ierusalim, Linrrghia Sfintului Iacob, a trecut la Antiohia, unde a inloLiturghia mai veche a acestui oraq, adicl ritul antiohian pur, oglindit in Liturghia
ttd Clernentind d.escrisd

mu

I I;

in cat"tea fi zpta. a Constituyiilor Apostolice, despre care aln it mai inainte. PlecAnd de aici, ea a devenit apoi Liturghia intregului patriarhat al filtiolriei, adicl a intregii Sirii rlsdritene. RAnduiala ei generali din epoca veche se puirtc rcconstirui cu ajutorul datelor din unele scrieri patristice qi.documente din selc IV-V, care descriu intAmplitor momente din servtciul liturgic, sau explici rituri lirrtnrrle din Lirurghia timpului gi locului respectiv.
l{ Vczi,
clc

rr L, l)trchcsn r:, Oriqilts

dru

tultc t,ltrltittt, cd. Iy',

px1.i1;,

1925, pp, 55-56,

cx., Pr. Prof. l). Virrrilcsctr, Cun de Istoria I'burghiei, p.232

l4li

,

Yn. srtE prn

NIQ I E

LI'rLr R( it()A,sPti( IAI.A

AstlL.

VIII_a
u.rm:i)
r\,/. ^ v ^

baptisrnale, explicAndLitur.qhia sirienilor

ii\* j:yf

,^u In nrrohilrsqrrrlrvJ'vr rurghi..

si

*

,, Lirurghici
dcscrisi
n

c_otrrplctc csrc cca diu

;ili,i]lTil:,,1hl::,'tillsi:ff,i'"':X; urarrlqlluul IAL
it-t ,,Testarnentwrn

: irlc Liturghiikrr nrai ttoi, tlcriviltc clin ca (rnai rrlcs cclc bizatrtinc)r". latil, rtrhtiirla acestci Linrrghii, a$a cllm sc slvArqcEtc ea la greci:

pc:

nrul Chinl al Ierusalimului descrie

Dorninirrts.
$i

#,ti))},0r,,,^n;li,::,"1 :Lrr!:L,i'U'i1y^iii^,,,\if rtsi irr{1;;;;r.'i.;,;11";i."u?i
I-inrgirli la Antiohia snre .f4,"ir,,t cc.^t,,rsi IV ne fu
ale

t)rrpI llrcgtrtirca l)anrrikrr Ia proscomidiar, preotul, stind in faqa Sfintei Mcse gi uqile imtte,iii iii,r.i ilchise, zice o mglciune Pentm icrtarea picatelor. Apoi deschide uqile ,rltcriri rii rostcitc, cu voce tare, o formuli doxologici in cinstca Sfintet l-retmt (care sere,r [irlmtrli de burecuv'antare petttm incepurul sluibei), apoi o rugiciune pentm Biserici

rudele apropiate ale Mdntuitoi.rl"i. care s-a pistrat rexrul grecesc al acesrei ...,,.Y::T:lttfr?ll, di, secolele X-XII) ne transmit i"re f"J-a evoluari,

}e^nlr.i'ilt din .r.ro".r.i" /d Lirurghia sfinrului Iacob a fost cea mai rispanditi dintre Liturghiile vechi rly X"p*'].^u 1f:_10.._,: in,*i*i isi;{, pl.#ina, Asia Micd) ;:,H:"r.X ilr Grecia. La sfirgirur ser.oiului' w1, u.i"gii ri;dd"iiil'i-r*, "i.;J#i'!?l o linrrghie normari a Risirirurui creqdn. jlp: l;-..a a sfrnrului lT:,"rj (vezi cBo,1,2, p. 397). Dinea au derivar "r;r";iuierioare roate riruigrriile folosite I Asia Mici qi in Ciecr. Lin ,gr,i,or mai t_lj:,f::l::"X.^::,.^jl Sfintului_vasire qi cea a Sfdnrur"i lor" 1liru.gniir.lir,i*il, ruru' locul' arr In rErusarm Iemsalim era lnca incd rn in rntreburnlare intrebuinrr). in i,., secolul #.-i-rl;-l;;;:'"--r.r IX, iar in resrul r\-,^---r orientu ._" -!"qi""t pa"e pi1,i,.."rJ' rLLUrL, xu, cand Ha'c rr,r i !i,'Ttoil"1li) '\,' carq a r fi tqeptat inlocuiti de riturghiire 6;r;;.1-^-L Incd din secolul IV, Lirurghia Sfinnrh,i Iacob se oficia in doui limbi: grr r.easti limbi, qi in siriaci.t;:;. ;6e*a.rplrgii.rl-; :.:1.:.:_t*-:.-:-"-'Sl monofizite qi nestoriene (sec.. v), redrciarea greaci a ri.mas "#;idil..# at Antioil;i a,;ir;,"iiin,,lui (numiqi .ny,,1rh,ale, ;:f$"::,:1.*^::.:hlte chi;i), care au ffadus-o qi i" ti-u, i1,,;.u"r"qi1'jl'J'ri#p; rinrl bizantrn. Astizi, .l,a"ii".* gi.".a se oficiazi r fl;]i1l:,111119"*lt unele biserici ortodoxe de limbi greaci, #';i;;ume ra 23 oct, ",id;;J;;; qurrruuLa Lca rqu ur duminica te, -ri mat aDfoplata rpropiati cle de aceasti. dati; a"ta: iar la IeruSa ffln't3i.t^"cob) sau.in Ienrser duminicd dupe craciu",.tl,J* "..rrtl' de sfnnrul rv.rv'rl si ?:irlT:::::r^o:if cel Mic, intre
aceeaqi vreme, unele

l:l,fblT.rjceleiagi unele din oruitiite exesetiii

Sft

..

.

",; ;;i;;a.[ .#i:#i#l

i:llt*:f:::11

ri;ir.t;h;;

a*;;;-.;.

"

." d.rr;?Hi :;';

Liturghii (cele mai

ll.
rrau. cngl. ra /\.

Text grec. gi trad. fr.: Cyrille de feru
566-s77. 566-577'

,lT'r:,!'.-.li%ff'A*rLt

j.il;*,,*,i:i.t

f:!::J#;!!,r in trad. lat., ed. ie A. Riick.., :" ''
l'
l{anssc I.M. l{ansse l'rlcrd, Zur
Arutlysc
I

catecheticli...., catecbet cts..., Miinster, Miinsterl 1933. i.9gg.-ir^a fr. Trad. ?.: uL rvruyrusll.,-;;{" rad., introd., index oar R- T..."r,, er et p k t-.t-,,---. I lar/FA-"^ )-1 r' -' -^ '-:st ''st l-l 1949 Tra,r . ,rTrad. rom. - de -L!?Z\i 73-1974, ve.zi reconstin i.il.'u..,

i;li:,

Mr

li,;,,y"'
Daprrs?nt et.twrssae qaem

9:::yri?,'rTh**:{l

_N.Lus

llillnta Masa; in faqa Sfintelor Uqi, la inrrarea in altar, se intrempe cArrtarea Heruvrculut qr proscomidie din Egtul roste$te 611 voce tare nrgiciurea punerii inainte a Darurilor (cea de la [izantin: ,,Dumnezeule, Dumnezeule, cela ce pe piinea cea cereasci..."), Dupa rcrea Daruiilor pe Sflnta MasI. preotul le cideqte, zicAnd in taini o -rugiciune a cidirii. picii; r,ostcqre Sirubolut irertiruyei., preotul zice in taini mgiciunea pacii qi se face sirutarea ptul zice din nou o rugiciune a plecdrii capetelor, dupi care urmeazi un fel de dialog intre rt qi diacon, apoi intrc clerici qi credinciogi pentru binecuvAntarea reciproci, nccesari ca preot.qi diacon de dupi lrltire pentru iivArgirea lertfei, aseminitor cu dialogul dintre apoi o lungd ectenie mare rostcqte l)iaconul ortodnx. dirt fitwryhietal Darurile, cu fitrrir., timpul clreia preotul in ritul bizantin), cea din decAt qi *pii-itoare [nrrrlr mrl frumoasl -ui este rugiciunea treia care a gi dtntre consecutive, deosebite patru rugiciuni in taini Eirult. Frrrrc.r.ii-ilainte a Darurilor, de dupi vohodul mare, din Liturghia bizantinJ. a Sflntului Vasile. Ul1c,rzl apoi formulele introductive la anafori., inclusiv dialogul prefeqei, cu unele rnici Variiyrtc r.tb"l. faqd de cele corespunzltoare din ritul bizantin. Preonrl incepe apoi si-citeasci ln tirini marea liug.iciune a Shntei ferrfe (anafor)), intrer-r-rpti de aceleaqi ecfonise qi Ftr;lrrrrsuri ale credincioqilor ca qi la ritul bizantin, dar cu o panicipare.mai largi a acttofa ;l'cirtl anasoralzl seam.ini mai mult cu al anaforalei din Linrrghia bizantinl a Sfhnrului Vasile, qi llr,ri rtlcs in partea finali (dipticele), unde rugiciunile de milloc incep cu pomenirea celor vii rurrtirrui c-u pomenirea morgilor, deci invers decAt in rinrl bizanttn. Ilrrneazj o ectenie diaconali, rugiciunea domneasc'i, apoi rugiciunile, formulele li 4turilt.prcgititoare pentm impirtlqire, aseminitoare ctl cele din rinrl bizantin: frAngerea Sfir-rtrrltri 'Ltrrp, pliniiea potiruiui, fi.rrnarea apei calde, inci o rugdciune pregititoare. apoi imgi a credincioqilor, un imn.de mulqumire al preotului pentr-r-r impirt'iqire ;r,1 r,l;irca ilericilor din Linrrghia noastri), o mgiciune a cidirii Dar-r'rrilor, corespunzitor al celui [,.,r,,n-rr,
r', qi traduceri ale texnrlui grecesc: EL? pp.3l-68; Hrisostom Papadopulos, SJhntului locob, fi'atele Dorunului, ed.. VII-a, Atena,. 1959, ed. \^,.12T,;. l.rr.r:rycs, F.dition critique du texte

trupul..." (care la noi se cAnta la Liturghia Sfhnnrlui Vasile din SAmbita Patimilor), in ) cc diaconul cu preorul fac, in tdcere, vohodul mare, aducAnd Darurile de la proscomidiar

lilitii

tllrir'a

,^

,

fur Qucllen Iitltttnttt, La Mc've, IitltrtnrrnMcrv

tu,.w.'.'o) ot tantls pttLt4vrques, yat$) Iyo4[ (Lcftrcs chr(ticrrrrcs, 9).
150

/ tt, 1rp. 663-682.

i noui, publicati
t5

de Pr. Alex. loncscu,

in rev' GB, an.1963,

. vol. nrai nouitinMELV.L.. zisi in taini (.. . nr. ar.lcwitoval . der Thoruaschristrn Indiens. 1975.'I'1.t:: 6 O '"i".candela". Trad."?ilr. et iatine latine u. Liturghia nestoriani pistreazS. I]NH DKANI$ IL LI'rURrit<:a.f. numai versiwnea sit"iacri a Litwrghiei sftntwlwi lacob. pp. intrebuinqeazi o singuri Linrrghie.Precum am_vi.2r. o iolor..nia. r:i?rr'?.. Vavanikunnel.p. deoarece traditia atribuie acestui lfErtt cvanghelist activitatea de evanghelizare a Egiptului.Bisericii dupr sinodul din calcedon (a5r) au pdstrat in ::Tiiu.bus cod. Bucurcqti. armenii p cat qi de cei uniqi2a. deoarece in Biserica veche textul rugiciunii principale ghie. 1937 (rext armean Ei trad. lrontifl Inst..' Mir dem g. din Liturghia Sfhntului Iacob.Iib ana.|1!::::. gi r. prin aceea ci. an.ana insi"r..n m.a.i]:1 ll:r()stitii :!i:t::. a acesreia. lfl inLoc)vol.r.o-..s-a binecuvantat l)umnezcr.ri.O. fi[tj_".apctctol zisrr ctc prcor irr taind.*l\4crgcqi cu bu'rccuvantarc. IV in Ie40 (Lirurghia sra"nriri i"'"" i.il. intemeierorii Bisericii din Edesa gi Seleucia (Addai e . . pe. -- Li IV ln prtqilc Capadociei.. qi nnaforawa lwi Nestorie. dintre care una sau dour din Vechiwl Testaru.u. engl.t'lr. de. din rrltar. vezi. gi anume 67.dintre aceste.ent: Lege qi profeqi. Ea se folosegte tot in siriaci veche.r"i.il fvi. in forma transmisi pArrl^: arhului nestorian fesuyab III. in afard eelc latine primite incepAnd din timpul cruciadelor.i iacobiyi.r o scurtl .me. 'I qi srudiu dc )oh. gi numitr Liturghia Sfin2ilnr AposAcld.!:r. gcrm.rrjrl9i.rctrt sub numele de _ c) Biserica anneand.n-fr.".st'tictALI rtrgitcirrncn llec{rii r. singura Biserici orientali care nu foloseqte anaforale de schimb in formulailccilstA in seccllul qlrcliz. azi o varianti a vechii Linrrghii siriene a Sfhntului Iacob. Ccl ce rre hinr. care au primit insi nulte influenqelatine. Ur in t'.urn qi i. H.iqii llndia.laritiqi caracteristice doctrinei lor (ca de exemplu. 617-621. )Llintat.Teodor de Mopsuestia.. era zet zat de trecare fiecare drn din rerarhri ierarhii mai importanqi. io corifeii lor sau atribuite unora dintre Sfingii Apostoli qi sfinqii-pirinqi. lri. irrchcic cr.. lahob.ni si Morij (Maris).r Qacolil!). unul din cei 70 de ucenici.r. germani l. .W.viz9g.rr"ilr.joloi VIt. [o-ie Rt-lJ'(pontif.. .: ed..ii sn"triknfe). Oaracteristicile ritului nestorian sunt: frimAntarea qi coacerea de cltre clerici a pAidospite intrebuinqate la Linrrghie. gi aparat critic.. mAncaqi. Z+/ lirrd.. in rAnduiala ei r lccturi biblice. rJN. dc mar multe ori. $..r l"). Biserica sirieniior de vest (iacobigi) plr* pani astizi multe. -' rracllrsa $r ilr r()m. engl. VOl.p.op. de la care a gi primit.larul linrrgic originar gi clasic.im W. ..az-i gi la sirienii risiriteni din Marabar r. adaosul . cll Sirienii rd. r53 t52 .i"...V. unele influente. care se Ent'itetcrizeazS.ntulwi lacob. il.. ca piese de schimb. 1) llrurghiile din uzul sirienilor iacobiqi (siiienii d" veriy.ritene.f. 1963.. 4..l T: ].a f. 2') Edty. Codrington.r. apoi ln din textul anaforalei a cuvrntelor MAntuitomlui de la Cind (. ca reprezcntAnd un stadiu mai tlri. A. G. Existi gi o Lirurghie a Darurilor mai inainte sfinqite penrru uzul sirienilor cu o formuli de epiclezi adresati MAn uitorului23. p.T. pentru sfintirea Darurilor (anaforaua snw ruxdriuru.247 P.. intrebuingat de Biserica Egiptului.i:. de unclc tru vcuit primii misionari ai armcnilor..f* .cel ce Te-ai penrru noi" din texrul rrisaghionului2. care o apropie de tipul sirian primitiv din a oPta a Corustitwyiihr apostokce. G. Biserica armeanS. p. imoortanti.rlur6ruuL rrLDLUrrElrE du aufost luJt cuLaLc.a. este. se cere coborArea CuvAntului (b ).. Forschungen.r. cit. inEL. "r-i i?r:T}. iar prcotul.indtorul (apostolul armenilor)'qi folosite'arj'^tit d.nesroriene r. rrl Lirurghiei bizantine. Madev u. toriand.r.. 5l-O+. qi de A.I.ri Precum. Ionescu. ::::lli. II.et"itate d.anaforale irtnru"l. i. b) Liturghiile bizantine (Linrrghia Sfinrului vasile qi rirurghia sfantului c) Lirurghia Bisericii a... sc mentin gi in rinrl sirienilor de vest sau iacobiti. amit.l.. ::sL des ---. Pc lAngi anaforaua proprie acestei Liturghii. -r. paderborn 196g. I?t .din fosrul patriarhat al Antiohiei gi cel al Ierug .crrvA nc bi irnpirtiqirea Sfintelor qi a t reacurat.hirril. LfaU.t a lrnvorrrlui. f42B) care e ruinqati in duminicile dintre ajunul Criciunului gi Florii.a 467. b vte. numite uneori --) r.rU.'. care alciruieqti o parte a proscomidiei.J. la epiclezi.. la rAnduiala fr-xd a vechii Liturghii a S{ nnrlui Iacob22.Tarnavschi. 1923 Vgzi.. 26. i"!!. ll7 LL. Iran (Persia de altidati). cu particularitdqi specifice Bisericilor nesroriene. S*9. Trad. rom. editae et. de ir. numiti uneori a Gngore Luru. 4..i::'-l!. GB." . a1. a).'. gi anume: anaforawa lui Teolfierpretul (adici Exegetul saw Td. rir.669:692 gi oa^a-oao._A]ex.l.t. II. LitwTghia Biset"icii Annene in cahu] cebrlalte illtttiu ucuregri. precun qi -' I (un(i cu Roma). oie 1gq 3uragy_"..: Anaphorac :quot tn quotqaot in cod. derivi toate azi in diferite Biserici risi...ntwlwi Mancw..icibus adhuc repettae repertae sunt. ru gi Malabar (din sudul Indiei) gi chaldeenii uniqi (numigi qi creqtini dr rit run) intrebttinteazd.si.. Rtickei.t:.. cunoscute pAni acum.ii"ti" .) trad.tcr..rrurghrrle. lat.r. -lpccific ritului liturgic armean este intrebuintarea azimei (care nu esre o influenqi ulic{) qi excluderea apei de la pregitirea Sfintei Euharistii.sdritoni satt nestorienii persani (chaldeeni) din pe la parte dintre ele se intrebuinqeazd in diferite'o cazii capi&.il.I ^r)rr t rEt/r. r) I rhc3fogicar snrdlc.r-Xexistat in in Risirit un mare rale euharistice.lblon {. lL. qi limbi moarti). Liturghia SfAntului Marcu Ei Liturghiile derivate din ea (Rit"l liturgic alexandrin sau liturghiile de tip egiptean) l'irrm."r\4crgcqi cu pacc !". editate. fixarea definiwi a texrului acestei Liturghii..4) rom..lfaura f i*t tr.re qi {) -rin rghiile sirienilor orieniali (persanii nestorieni). Documentele care ne-au . pe la incep tul r". la cinci sirbitori pe an.ld. il.t rrl.". Lirurghia siriaci a sfenilnui Iacob si inqe.fi rit chaldeian.. a fost cuLiturXhia Sft.a enistri R i"i'ir. pp. Zareh Baronian . d."ulrql^.. iar Marij e discipolul lui)2s.r"ri. .. tot in siriacd veche (azi o de ves.'Azi ghie normali.t... 1'tt. s.itrrrghiei.erli de restul. Ea derivi direct din Liturghia sa".. Vavanikunnel.Lua.. I 'c".1:i l_:i: ir-r vecii vecilor.. f fao. in Ir.r. pp.). lliscricii awneil'. an. apoi o clc pc anrvonrrl'clirr nrijl<lcul hiscricii la crc r:l clc c()llccrrrcrc: conccclicrc: .r.oJ". calcedoniene gi necalcedo"l.. r/ l. .. IV)27.1jffi lltttlir I irrtrod. dc prc.. 1892.. ^.ad.'oi"{. nestorienii mai folosesc inci doui din hilc anaforale liturgice risiritene.u.. 21 !:::l. I ib I. 6e-ll0 is formele ei cele mai vechi.ra numir n.rrri^Jl giegcschicht. de ex.r.tror. int. an. in rev. Quellen u. de altfel.zut. sunt: furaforaua din Evholngbiwl lui serapioru' episcop de Thmiiis (sec.rrl.sj pub_licm pr. .6yoq) pentm Fl'rtttstr. Madey rl. vom c.in Litwqqhia Sfld.at<rri l.ir-ilii. gi poate fi considerati. 12 l2 g. re alte vestigii de adAnci vechime.) riiaqezarea dipticelor inainte de epiclezi26.1t'c irccrea Darurilor. 4). Riilker.ti. la Arhim. in rev. Die ryrischeJa*obusanaphma Edrssi.

cel mai important centm al Gatiei roman... al Lln._fj.ih!. anaforaua sfintei Fecioare trlrri". t'cctl.errokati a Li il.r.. ritul vohodului mare."ar^ qi riturghia Ior nagionali (copti). Riicker..ii.. azi'la'copqi Mare. l)R... Introd.Ii.thi^n-. Trad. c monofizi. 1.'ig timp ce -in celelalte d":1i'i-niu. p..irl* 'ffi..I"f"*it.. s Ei tltl I. Die Anaplnra d. dtn DACL. cngl. sudul qi cea-din roru.ir* d. de aceea.oc LOC. cAnd a fost inlocuiti la ei cu Liturghiile bizantine.i.rri5rpi -:) l. antunc: l. vezi sudiul nostru' Cwl' an' 1965' nr' "ortodoxia"' (in grec' )' Atena' 196l ' r55 .rti prc l. dar existd gi redactiri ale lor in limba greaci. ^trs\ irr la sau n Sfii...ccPi. qi T.:.lporio6qry d'apris les peruions. ".za ... 1960.r "" Eclit. ajpania).e na nwrnitd a sfa.. r.i se ptoprrt-zis gaklan de it denumirea itil*i nu*it gikrun De fapt..^rfi fi*ilii pri-i1i".ip"+" il'..an i' .#. Acelagi.. adoptand monotrzitiri""r 1+sii.'fnrinqii bisericeqti ai Spaniei' AmAndoui rl Atit Ia Roma. am spus. prnti .li'*oirabd iadlci.. 49 t:ry 911*:1T:* li de sud... Particularitiqile principale ale Liturghiilor de rit alexandrin (copte gi etiopiene) srcr-Wcs_tfhlerl 1963.rrghie numitl qixoto-hispani. -- un papiruE v..F'ragnrcntul clc anafirra cgiptcan{ din.]. OC.iturgfuia catchunrcrtilor sc fhc patru lccturi din Noul |'estaruertt.-^^ >iscoP al.ecnri oraq).i mult inainte^1 ei. 111' anamneza. punind-o totodati suL numele'sft"tiuiZnir"il alAlexand.Ie."p..A b).. cel citre qrecum..ntwii.t itt. Botte. rvain. paris.stol l'avcl.lclrrng'i-a menqinut in Spania. anaforaua Ioan .nirli.".v.cd "..:1.avem Apus care Italiei.r inii L'. C. crrpgilor.. "^in T dour ?fiTilLiturghii T'. - .n rr*.I1 lI^1]L: Uir*. adici: Italia ln.urrtrl.greaci.ersi.i31t-'i]:. se indici -irurghiile sudici qi nordici.t"i..'iiiin*[riJe.iil.'-'-"li'l-':::deose. abia din sec..fiul nrnenrlui (Evanghelisnrl). . 'ttrir.e saint Hypporyte. 1.t. p apustul. i.J.iir"i '.1ff.Ji..qiloi .ttl. nu e altceva decat o__traducere (prelucrare) a onrlui Ipolit din Roma (sec. nu meriti toati ale ilisericilor recalcedoniene.i! lJ.. imnul .ili .. L. t.iirr'.orionA.t96g (SC.. este aQezari dupi iii. i..di.[..al.. dintre care una inainte de cuvintele MAntuitorlc la Cini.f.32. qi Heruvic Dupd'. qi anume chiar in cursul i.J#'. ili. Iinri llnnNr. Ea este humiti care nu e in fond decit o rraducere'eriopiani gi prelucrare Din ritul alexandrin d9!yn $.it. III)2e. in rev.-rre. deosebiti de toate ::l.in (sccolele V-VI) si i" gi. E.n reprezintr dezvoltarea locali a ritului linrrgic pri.r i.. ::l:: ..^. ta'n oma .de origine mai noui "rr"for"r.iAJgiseriiii apusene vechi.) Anaforaua acesrei Liturehii se intrebuingeazi.' i.n? p*n de obicei sup 11mel9 9f":*J*. I bis). rr lirlirirrc i.Existi..ff..r c) Linrrghia descris. 'ii' .|.).r. iar alta duPi anamnezi. .. (SC I f notes.din care'..in timpJ 99nte. fr" p*.i. pe cand in a fost inlocuiti cu araha).\.54 ahisirriirrrir si tr. 1""ii sau dupi.+j1"t'a9 --' Ril.. Spania gi chiar Africa.|JJ. JL . Irlanda qi Angli.i iliil."iiiii.. in Milano se intrebuinqeazi' Litwrxhia nw.r s-. ri"rr pii-t.^rntrebuin(ati 9t.iJ ri*ii. J.-Ed^9. si t4'anafoirie de scnimU. vechea limbi etiopiana (dialectul gheez). dar nu toqi liturgiqtii"."nria.rrt. afirr de Roma.. increderea.a"r rta[ii..o" . in diferite varilocalizate in toate .(sudul.". r.. trebuie apelat Ia vechile manuscrise3a' .r.fut numai. Essai de reconsrirution.r i. 2-e 6d. aceasti dati).1'jTll' ii'i.t't'utt(. Exisri 1957.rT. La Trad. t . ii.r. 1952. E. d: Galia.il. Qt treia a sobornicegti. rrad.'ei gi-au .-Nircut.ili'd. fiind intrel alglui.rr' ir"i-"r" a. a fost la inceput Bitt:it-1ti:t:lli intreaga in oficiate Linrrghiei ..--oi'Uniqilor "aiqilt..-ptl I)omnului nostru risus r{ristos. Berlin. ' r doui orage: Mi'\rirrr Fqulsr azr nurnal ^n s^..i. uoitt Lorrvain. epistolcle .'.tlTg"..pi:trt1qry d.trebuin.^: ^.cordova). ca: K6pre btvbqoov.. Versiunea copta a Liturghiei sfa"niiui'rrlarcu pistread gi unele expresii in limba.i in aqa-numita Rhnd. his\ l1r1a..iJria lnoraul Franqei).-r"u a.. in posnrl Criciunului gi la pomenirea morqilor3o In afari de Liturghia zisi a sfhnnrlui chiril cu anaforaua ei originali. Li . in liturghiile ritutui ale.ilrrtc si'a patra din Sfintele Evanghelii. ' t.. f. Berlin..v:-1T-1t1-gl*ii f"t. care e anaforaua normali a copqilor..rr.l( :A sl'l()lAl.i" ii .llilor introduse in 'ele de editorii catolicizanqi. pirerile sunt impi4ite E sinsulintu..q*.une. lI.*.l)nri(l' PRotr. din constituirea vechii lirurghii egiptene. pentru restabilirea i-nut.scc-olclc vl-vltr scris copcrit intrc mincle unei mlnistiii copte dc la D€r-U rlyzc.i tlrrcl.itt"ii"ice de la incepunrl anaforalei (Prefaqa)33' de 'iiG. €d. cregtinii de il.:ffiirtiii i" a""e formule. care.Itt"d"t* lt:tf Lituraceste cel mai'ilus.lilr: pi4i ale cregtinitiqii apuiiii-..a Pan^rarchin tgriitns von Alexanclrera (Denkmller ntcrrischcr Messlirurgic. invocare'a SfAntului Duh pent " t!"Hti-P. 28 v'i. Riturile liturgice aPusene in si in celelalte pdrqi ale Apusului creqtin. Lirurghia sfintului Marcu a circulat in tot Egipnrl ln ycd ...ri...teaSi in limba copti.[-.'i.ntwlui vasib.tir.Litarghia Bisericii etiopiene saw abisiniene.itinn A."i.. vol..lriifSilit"rgice ie r. de miilocire generali pentru." mfluenqe (ca de exe-plu: exemplu: un un'rir rit sut su proscomidiei la inceput.. anaforaua sfinnrlui Atanasie.. de.a. '-'..s.-t --.todo.a Ttn..n l.wiald bise.* ffi -"':itf tl*: :':il^t*' Vczi rexnrl gi coment.ti'i-i"rr[te.'!-1. intrebuinqatr la srrbitorile Mantuitorului qi in ocazii -ri-rot. Je-origine foarte obscuri. Aman.ti mai au azi doui anaforare de origine mai noui (de tip sirianj. [ifiJf... I gg I . se pistreazi inci in serviciul rit rgi.1..a rimas mai departe _in intrebuingar. ai"i. lryon.i".i"hi".l .1a. "n r"r-.I g95.i."''i sllDra El . llit r.UiorU (cel mai cunoscut e 'rinrlrr.Chiril.. ai" irrt"J primise Lrc pru.degi a primit gi ea multe influenge bizantine (rimba cr anume dialecrul ei bohairic. Hyppolyte de' Rome.. J.ii..r""rt"t r"i"i. iar le . tipirite 5.i. ' . fost traduse3r.ircl.. - olicirrlc llcutru scrvicrrrl [riscriccsc.ghrer cadrul tlv {c5pta egiptene.' ht mai^supraviegutegte .sc de alfrcl altfel rnca inci mal mai cunarnte dinainte multe influerq. PAnd in secolul v. idy' h.e"i.ce insr copqii^(populagia indigeni a EgipruLui) s-au despi4ii de Biseri ^ constantinopol.iceicri lucrrrii d. lri . cit :i.'(. al din punct de vedere liturglc.wt'i'tri u..E. [9erltn. o.lrr l.1'grli.i.ona / . a:?..E'rptrrr (scrise cu cara( ".copni (Liurghia sfintului chiril) a pistrat mai bine .irghi^ "iigi.ilfi" sian"rf"i Ap. 4re f:::i ^ry!!*::.fi2l.H. avAnd in uz o . Toate sunt insi. orientali....4).qi ale iacobiqilor_sirieni qi atribuite ra-diferiqi autori.rrir"r"i el *rtr isid.e N..scur q. 9f1".d clin sccol.. Zt ('1927\ t4?-t\7 3r Anrbclc edita 133. "d"' +1 Risirit...Tt::11.*::l t"i Ai. ofr i^i Liturghia cehr'\2 f. .. secolele {rI-xrII. sing"l"rizat ric cu caracter aparre.:'.r..ii" secolul v..ff4"". i. Biserici (diptice) t iE:'.:p.r ni.-a dezvoltat fitul '.. din ca. e r ror3: putiont paris.a. { ahg ruwrnitd a Sftntutui Grisore (d. a <loua di. B. in r.li*gi.. _1:'-?-i. de A.l acestui o.

: (366-384). . eren" fiind ".a.se Decentius.na s-a gisit de la o vreme izoratd. intrebuinqate odinioari -.. (irrrsr:rtarea aceasta rimAne valabili chiar pentm acele confesiuni in limitele cirora I rlczvoltat ori s-au pistrat mai multe rituri linrrgice. ENn BnnNlg. ._.tia ei .: -g"e.rr* r_p.rt.^^a I:H: 9:.rl"r..11 t"p. precum qi unele din marile ordine cilugdreqti."i r"11rr" jn ior.sei Romei.rt 6..-artr. inse lt"t.'-i::::. r#f iffi'jH " ::r'.. tr.I'-rrruscrise c * i:i:"i'iiffi (p. Atenit.ie Maw.i_olo +-^i din primele trei .^ill__9_' l'_! "n"'.. cum am vizut ci este cazul cu .::_"_. nu frrd oooziqie insi ci modificarea aceasta s-a ficut in ".o-r. Franciscanii. ::f.iffi in diferitele a e glrii rcp lfl*f I I c req d n d ti ti Gherruan al Parisului (din secolele i a pusene..i.rlisbtrry (usus Sarum) g. 11 putca spune deci ci in intreaga creqtinltate catolici se intrebuinqeazd.ndyitwr"i litwrlrice deosebite de cel roman.. ca: L1on.Tpl".*t.i" i.rt s.naqi si regii carolingieni ai |3tir.. l".:ii.din Eugubium. ?r.d..irurghii apar).&"i.AlJe--r-.i.r b. secm. cunoscuti sub numele deMissa (d.-...). ."ti" r catrJ epil iylllllllr. asttrzi o trl t. pr..gr.^. nrani care au creqtinat popoarere_ ai" i-plii"i l.PRnor Pnolr."" qr p."l. Trdves. S. Existi deci in aceast.^Tl ."*:tll (Aix . iilc celticea2.* I.fbriiii inca ae U :^T::. ffi I . sc clcosebesc prea pttgin de Missa. cca.a st." .ti..o..). Totuqi. a.. indeosebi'irepin cel scurt qi fiul siu carol cel Mr.rr. misioni ::iI:.. tiot Al. Lirurghiile neogalicanea3.Ji#i de oraqere Mi #l#1.:. Ror. a T it. Cu toate ci ele sunt consi'tlc mtrlgi liturgiqti ca reprezent|. Rit liturgic Ei confesiune ft. ::jic " Dintre formele vechi ale riturui galican.:]"]yl lde impune vede. C.. Aceste Liturghii.Missale v) v4L ril5..*.^o ^-:.rlticrrlarc) avcan unclc diocczc nrrri c{cpiirtatc dc lloma.ul Mediu s-au foimat insi diferite tipuri ficcare .. Ilituilc liturytitt: nh Apunlui (in grcc.ii. rdi. greaci. pe ra incercirle ".:#'j.i privinqi o rigidi qi aproape absoluti unifbrmitate in uir papali.+x r^^r--^:.t de Linrrghii -are a confesiuni creqtine nu atit prir-r doctrina sau organiza. tonrEi episcopii Romei .A riri romanizate arc.. au suferit gi unele influenqe din partea Linrrghiei girlican.care sunt aproaPe tticc cu cele ale Bisericii Ortodoxe . Dn..t .J4G.. cet din urmi a DurL sitit }lll(Jttul sinodul 1.8 opera r 6.."".1T:a Lituighia rtatiei qi a.1c1is-oare a lui papa i"".dintr_o. *. multe din ele au ieqit din intrebuinqare.. Paris.id:jt::tortatd roman T:u. )4r. ^'.f i.. ele nu ele tapt dccAt vaiiante locale ale acesfuia.'r r r. n.ir.iturgic. Carfi-rsienii (Leq Chartreu-x) q.a. qi'. Lild#. .de resnrr Ap "I._r-rala carq rncepe tzorareeRomei di" . Liturghia milanezi sau ambroziani qi cea ) sau variante locale mai noi ale ritului roman (ca de ex. Damasus o r"i papa Y*::*1:u:"^*:Tr:x Linr ctrerarirr (492:6."1.ri r-ir.ifi.il?:i":l irrf)uenqe din partea c.J.rn. I966... re.iturghie: Liturghia de rit roman.:rilitf.Degi.cit prin culnrl qi disciplina ei..i.iiHil': iili."#.l. lqperlJAquisgranum la ch^apelle. aQa cum sunt dialectele aceleiagi limbiao. ficuti la sfirqinrl secolului tinuata de papii qi Sinoadele d Deci precum D ^-.ns ^0.^^-_-_: veacuri._vccrrir-rrui rir garicalrrs." rit".#..''e. cre poart{ de origine orilnialr.::: a Bisericii rru e sigura. 56 . Liturghiile diferitelor ordine cdlugiI.: Liturghra ltonezd.1.it . p11. ?:::q1f.e pr.. ba chiar qi din partea Liturghiilor rasaritene.rri l.'#. care ! ruri lirurgice cr al Linrrghiei ci dinrre In Er."*ii'.iil:J. pentru ca si merite numele de iit'ritc ae ce" rom"ni.-"--"' "' Toredo)."i.+i -*:^-^'-i---:--^'trrn'tt'rpnh1^t.t't't-l ttc. i. rn (Bobbio\.r'ir'rr ltomano-Catolici. Puqinele excepqii sau abateri de la regulir care reprezinti resturi ale t'itrrri linrrgice apusene vechi (ca de ex..l"i galic..': iir""-vrirr.il. incenrrf in_limba in li-k.ff:tfIi l loc ate ale acestei Liturghii.i a . g0i) sr la misuri . ca: rrieirnii..."^i:$j . ..^i"r".. ft-^^^: ^ inceput 'rii"Li a pricinuit ---:-: unele fii"d'i"i. .lr. Dir:rtre acesrea.arrgtioi..".. in general intrebuinqati in culnrl romano-catolicaa. -r-.. ii*1r".'nitiv.nele caractere specifice...:. tlbl."prr-.tr .y:: s-a intensificat in secolele VI_VII dintle.ili.^r:^^_-^ ?I ^^r^_rare a c ale nd arului a Linrrghie. pe Clcrncntc locale sau regionale. pe cand alqii !'i?"er."::ty.ii"ii. Poate cd traduce?ea in limha lerini e .-agie a rinrlui roman.:l uz a Liturghiei galicane. fiind inlocuite de missa romana.:r.. sebegte pri anonimi'.. iffi ..rohiei oori^. -*i^ st ra $x-. in care ritul roman Ei resnrrile vechiului rit galican (ritul 'l r1i r'rrrlrt'lrr..

.-. cr..trrgtri.J'L. folositl peste tot la ) Irr Apus (Biserica Romano-Catolici): il iviii BIBLIOGRAFIE l)espre Liturghiile apostolice (a Sfintului Iacob qi cea a Sfhnnrlui Marcu): La litwrgie d. . u... .lrfi?.n redactarea greacd a Liturghiei sfnnrului clc'rvara I. " . in DACL.rsut pr. r<or"f. (di" iecolete X-XI) qi .ii'. .Incob_('ieqitiair rLrri. krrric.c. It.|:. aii.cr i al. nrrri tlcpirrtc.nrcJionar. putem ci la ortodocgi se oficiazi. ll-t1r). {ii.ateaalnri rit.ii clin F-ranqa) avem II Liturghii. t< . 307-356. au roftlQi .".|.M. in limba sirii clr a lui Teodor de Mopsuestia ry.. parte admi ltl'":i?lt_"errqin . folositi in Biserica Copti tittl prtriarhat al Alcxandrici). in limba etiopiani.1. I(odopulos.an.i. i rev. ...foratq ay sih1rut ( Sfiintwlwi Grirqore eori ca o Linrrghie anoni ..l"1dpiiTii{:ir:#:.l.. llt[i BnnNt. Keru.e Swilla (Liturghia rinrlui mozarab sau spaniol). rtisl.rie (Liturgie)."U" 1d1n 1J.hte httrebuinlatd de utodacSii apwseni: Liturghia d. .art..ili#ir'J futr. folositi in Biserica siiienil. paleo_slava sec.. LlUryiltia celor 12 Apostoli (traducere remaniatd. le0t. firlositi in Biserica Etiopiei. Liturghie anonimi.. folositi in Biserice nectn.-j.'i7 Messe sehn saint Gennain de P-iris' 1 .j! )lantulul lacob). .Ortodoxia". 1970.q'tr-' grecesc ( sau .iisrirn Il o Darrc. IY. lir cirp. 'l'irrby.pten. l)cspre rinrrile liturgice ri. pp. h. .'u. ca doud anaforale d.gr.::.rrr Lrturghu apostolice a sfhnrului Marcu). in DACL.. - trebuie."..T?" lrtcnc. I loastri. Arena.s.A oficiat in limba francezis. cbiril (at Alexandriei) (forma evoluari. Attrtgr-rostes. de /drusoleru. vechi qi noi: A llitunrstark. re: greaca.r*r: Ti:lT4]1 dTi c. i" ijir*iia maroniqitor din Liban ( . '' Si sfiintului. l.Limbile (din secolele x\T-XV[).t"a"*i.ci "l . iar daci avem in vedere ci cele doui Linrrghii rxc (cea a Sfintului foan Guri. 1970.i"^lif':':f 1"^:2?^"i:P:.. Marcu (in grec.l ctrvarrn llllll:L*llil..i..1972 (despre anafo- r. t. in "igiir. JJ"i Gherman al Parisului)) ullstrrralr rarlsulur)) care nu e decAt o i incercare de reinviere a vechiului rit oqlnloara ln vrgoare in Franqa.!1ty.). rfl A sc vcclcir urni pc lrrrg irr cirpirolrrl urnrriror.pr.-pii" ii["" .greco-carolici"...a siriaci a vechii Lirurghii aposr . i.. DH. in rev.i. exclusiv in limba latini pAni la Conciliul II de la Vatican (1963)..ntulwiMarcw (ingrec.s_i:jl.ana grupuri 9:11i9::d. A.e schincb (una a fifitto-catolici.siritene..tia rf:i*.). ieqiti din intrebuinqare de prin :1.ecalcednrciine (k ru. Paris..on'ofiziyi nestot ieiD'...R st.).(i. te sfnlite clirr rinrl linrrgic .EotAt.".r. in rev.. .r-nrtmira t-. Papadopulos. l.r^!^:!!fl.cu B. . La prih.1r.ctt a1'rroximativ 87 annforale de scbitnb. an. Lin n:tt hia Sftntwlwi Arnbrozie (Lirrrehia ritului milanez) gi Lilttr:qbia Sftntwlui Isidor d.'. d" illlll:l-fii::ll:f.l. antioirieii.la_caftea lui' E.li'y?li!^sfinyihr Lrrurghlel Stdnrului lacob. rt 1. catolici de rit armean etc.t.iatilor de diversi nationaliidti.ai J ri.e schirnb..).::" " I.iu .1* :-:*t. Lcclercq..:il:..n ili". ft.irH sau chiar . Dwruruezeiasca litwrXbie a npostolwlwi A. . Die Messe inr.ar1b). a traducerii copte .ofef..Sr*. i Darurilrr.2LI6-2121 (cu bibliolic [ngatl)..1. cea dintAi folositd la Milano (Italia).-rprqi. 1959.ii'i..e schirnb. l'. ciz similar il reprezinti Lvr F/r vzurlq de cuiend trecuqi t" care nu au adoptat rinrl linrrgic 1:.. 82 9fr9.). acestea din urml fiind folosite exclusiv in cilc orientale (necalcedoniene).. in lirnba copti (egipteanl).r. . gheez).i.l:ye"g ffii:il:: ""'llil..i. il. (iastoud...i. Qi 19-") Apostoti Addai (Tadeu) si twnrii. in limba armeaniveche. in limba etiopiana veche (dialog.. numS. experimentati acum de ortodocgii de limbi r.r Liturghiei Sfinrului Iacob). r"rJri.1900.e Saint facques d. in DACL. L'anapbore alexandrine dr Sairct Marc. ca )4 d. iX. facqwes (LitwrXie de Saint).Anaforawa litwrgicd a Sfh. c.ri qi-au.liturgic d". qi ccl nrr>z. .}lt''o as t*"* llris.2. Tesalonic. c.il "ro-iiilTii# .. a Liturghiei lfc. Tesalonic.upri llyn1nn al Parisului saw Liturgbia A. nr.Irii.li Ll'ru ltt'... trrtal deci se oficiazi azi in toati lumea cregtinl ortodoxi gi catolici zece Litwr. Morgenland. At'cltqi. PilTill.riurii toidin versir:nea si . Dwmnezeiasca litwrghie a lui /acob..r.qilel persali.'.. f". italiani gi spanioli. Vczi stttditrl nostr-tr: o noud titltA. .e ewcbaristiqwe de l'Eqlise -. d.."ne (calcedoniene i necalcedoniene) qi la Biserica .. firusaletru..Le Musdon". ll... -In Bisericile ru..onfesiunii di. ..Pntiol' PRrltr.. tylkw ritwlwi roru.i. Coquin.:l.. ambele t'csturi romanizate ale vechiului rit galican. t.. 1959.rul total al Liturghiilor din lumea ortodoxi qi catolici se l:r I0. acr comrrn 1. rr1 la Toledo (Spania) in limba latinl. \ llB2-L2O4...*-1. _"JrytqT lpostolice p_rincipale de ofici.li": ll"ill.. cw circa t7 anaforale d.(.ilXiH'].confecqionat "... Funruli.li[ p.Alexarcd. yll. administrativ Bisericii .!!:!. iar al anaforalelor de schimb cregte la circa 88.*"h.. Daci adaugim la acestea Liturghia de rit galican n Sfantulwi Gherta. Acclaqi.!fantulu.?"i.. ln cazul acesta.iseric_a in creqtinilor tomigi din India (Malabar).. Ji. 2. Despre liturghia apostolicd a Sfarutwlwi Jacob (in grec.privite ca excep(ii de'ia regura g. fratele Downului (in grec. ..O. 2483-86." sc.:ui. este vorba deci de ortodocsi cu un rit liturgic ortodocgi lituroic a. Eglpte (Litwrgie).]l!i famitici .iy. pp. E. 1906. de Aur gi cea a Sfintului Vasile cel Mare) nu se rcsc intre ele decAt prin textul anaforalelor qi al cAtorva alte ruglciunia8.t31 unrF..u. de origine obscur5. d_cqi dcrscbitc inrrc ele.an al Parisulwi. de fapt o singuri (rAnduiall de) Linrrghie. iar pA nccca tradusi in limbile naqionale ale rururor popoarelor catolice. 7 Liarghiile oficiate astizi in creEtinitatea risiriteani Ei la romano-catolici azra6 se Recapinrland deci in lumea cregtini de a) in Risirit: sivarqesc urmitoarele Li t bizantin: (ambele derivate din redactarea a Sfinrului Ircoi.. IV. an..rcctiv). Vlsilc ccl Marc qi altir u Sfhntului Grigore dc Nazianz). cu doui rrrllc de schimb: una a Sfhntului Ioan Guri de Aur gi alta a SfAnnrlui Vasile cel :.

'Occid. geim de tt. 1959 (trad. E Van rr i...Roma.ilrrti .iharistiqwe. rrnrl.J. Litwrgie d. 1970 (Col' "Lex Textws et var"iis liturgiis nntiqwiodbws Mame) 1967. La L_i_turyies d.PRuor Pnor. 46 (L grrande pribre ew. . 2 vol. d. 46 qi+7).ent (lucrare colectivi). 2 ed. Messe . ENr Bnlrul$rr l. IA |ungmann. Die Litutgien d.\. in vol' L'EXkse eru pribre. London.er oxhircbe.ditn HaX7adah Pnschae et und.. v-an Dyck .aeorwn '..' hiqwa. Paris..an t60 . lg 67 ). 34_1488.. 93). Card.I. .nut.27_46.In rynU.erert Rtforw' Miinsteq 1893' Les ktwrXies orientales et occid.Orient et d. Botte. tt. iili.). I 95 E' Ilirtte. Missarwru. L92.rle. in J. nd. Eastene Cathokc Liturgies.. an. I 4'11"t. 2 vol. Ntwrile ktwrgice (in grec. d. Dalmais. rev.iggi ii-gard pahl.G.1962.. I968.e la 248-278. Liesel. itw 'l'lrcodoru. Pan)riiiu:. 1955. : Clrup a. S. pp.).[J l1( F. 1{_ce]a5i.entales.!bi'utg.I'P. de ii. Liturgie cllnpa. Lizenzaugs: Die :ighn.. Ln *aditim rev. P. Institutiones litwrgicae d. in occid.J. The origins of the Mod.e wni l. 1950. Eine genetische Erhhirung der riirnischen ^ vol.e ritibus orientalibus. iir.. 15 g'u. niloicheia 4egen End. $.Godart.H. Roma. King Archdale. gi extras) Grniuqi. f 960).i). Dn. YIII'207'2L0' PN Fr. . lis jud. Despre cele rnai insetnnaie litwrXhii ale Bisericii Orientnb. Ziade Acelaqi. 1960.brr. qr.Les Questions liturgiques et paroissiales. I g9 7 ( reinr pr.ent. ^T.9.. Beyrouth. Constantinopol.er O sthirc h en..i. . I H. in.orrclon. cngl.ratine Litwrgy..6#. I 965. .1)i:llll. d. 1g93. pyex ewcharistico.y1d. Aschaffenburg. paris. _ be LitwrXie iiri..e1 Eglises Orieru.'1942. [. paris-Tr 1960 (gi trad.!. Lucrlri cu cafacter generat desprc riturile linrrgice vechi qi Liturghiile te dc azi: de B. I 960 ) .tales et les rites orientawx.e rnaXnn oratiorce eucharistica.lotnXU et spiritwnlitd de lo pri re ewchat'istiqwe.-"J.. I. 2 vol. N. i:ittooriti. LiturXics.v. Tbe rites of Eastern Cbristerudnru.Antioche: Nte syrien-et rite'chald.Tarnavschi. s.V.York.entale. Ianin. E::!y-.Candela". 1965' cele d. Trad.ien. i lUOa.lOrient. Zijrrich _. I". d.. Solletmnia. Londra. I?60. ^ .l-I. Freiburg im Breisgau.ryew.l947. Salaville. 1961. Eastent. 968. 2 vol:.iiii. . historiqwe et dnctrinales de la umbniques. !. ilort.13i. Rites et fnrnika h u'Xiqwes. - Hanssens.tt'ttii iA wchi si azi-(ingrec.Enc' relig' 9i morali". paris. dditd par A. Viena.if?.ri. rites orientaux.i. Hazelden . llrit'xlurg-Suisse. Roru. s'... p ans..Vi*iu.e rnor"ientaleru. ed' II. I939 (ed' III-c. walker.res Dalmais. ^]4 t932. d.. Oxfr:rd.Lii. Chevetogne.ntrt"rL. Paris. 'l{"hm". engi.itions andew.fi...

i...ii" ..c. b. i.ril.. care era antiohian cu ei gi au impus in Nofiuni introductive Originea gi vechimea.:il.: 1: ff.-I'_?9:.exilaqi *:. .iMil..oxe #i l:.rt" lir iltamlui"I.r!iii*^a" inSi in diferitele s. azi i or"tod.: Lrrurghia sfintului Ioan Guri"*"a"o de Aur..G.l.. c c<>rrclus[. din t Aprilotia.acob.11 -t:t'?iiltt-q*"ll-:":i:1::l'-":1 fintei lertfe) . Yi:i ti..ltumii cieqtine de Risrrit .li}rSic.....ot.. ere deri . ortodoxi Romini -.t nullus s-i rispAndii in plaile t62 ccza. t.. faqi de care are insi )za1il1.. 9gl p"Silnintnl ll*iciunea?'iTiojil ].Hfr .-oi .se o!t'1.. Diaconwl.i"""J.er..rti.n loi [acob.ca toate Bisericile a.'.in'veac'lrt.t ca narintele doctrinar .|il.il. ilor intrebuingate r"irJirl"tr.ffi .[-."Y. Istoric. din siria.r a.3farJ..s..'.ntwlai Vasile cel Liturghii r. -"T-".#.oxe sau .ascd a acesteia. nlrc '. lliscricrr dirr definitive (secolel.i clc cea consunt.".pa.i: " in jurul Antiohiei.igin. 9..*se.)^ *'iirti"''-"ri'.. capirala Iumea ortodoxi.iil".rJr. intr-o ir.fiiib.Lmttn<..-1... ctlr rlc .*.r:4rl n.rmaqie.rir..frf. fb.1. l..btasfeTii'1. _?^.-ABT) . LitwrXhia Sft..rfr.:lriit_:. pcntrt ci in forrn.r. Acegti prin fo....ffi.1.eazi. atribuiti SfAntului Iacob).rrt"rl'tirropoluiui. orJ"r srurt numite Litwrxhii de rit bizantin. spus..il..!I:ff:t. adici interprerarea t". Antiohia. n-irirri".:^t.11l..I. Liturghia smnJ"i vasi_le cel Linrrghia Darurilor maj in1i11e sfinqite lnumiii ai . adici V-VI)' (secolele necalcedoniene Bisericilor icr'.ruLr ^4!vv' tg"li..inrrghia I I qi i"-!"3!3.r:..y]li? t.il ^ma] Liturghiei Sfa.H. ?:1. !.'i '" u.7ii1^'iir"ri"ir'" de episcop.i..:i.9flld"lMicd "ari-t" EfirJ*i"i .r..i" inrpxrrtant ai aur. D.titgi'..:lLi.p.ur rlc ir .'t *i di...ttl atribuitr lui Amfilohlt:. -siit: i-^)^.YJl9.scriccasci :' pe !i'*l."..ffi.'i..." il .'crp"i.'i*ll.r aiiiicdte Liturghiei Sfhntului Vasile..it-" rrrt. autorii (autenticitatea) gi rispAndirea Liturghiilor ortodoxe iiit.*ii $ta"r[t* Vasile..ili. i iirianr. tAnira capitall..Y:: ..rlr-. c.G..".d sfr".!:11*". f . despre care . Jrrra urL.a Liturghiei _sfelnrlyi 'rcLil^1t-1uns lui' posterioare qi documente de cit atit de contemp"..i..':r.^..iil".. ruhii bizanttne.'ir""r.sfAnnrl Vasile i *j11.l qi mistici...nl"]'in'r*nca organizlrii'ei de-^Na4a.onstantinopol.i. Litr-rrghiilor^ortodoxe_este siriani (antiohianii. deocamdata. ra.Jt ..rrl* F *i" :l ]:tf:-"r--T1.(ag . .-tl p" . .*i aefinitiva prin SfinnriVasile cel Mare (i37?)j::iTii " prec. adici evolugia rinduielii lor de la nasrere pAnd azi si bizintin.o.P. in.-4.. ullrlcaza.*f. iur. formarea gi rispindirea Liturghiilor ortod.e ur cele LL LLrv ce urmeaza.r.il. iti. gi anume: a) Tipiconal. .. care a dobandit-o prin aleryrea l*dr. bonos in bonitate 19.iCo'-"t"tttittopolului..l care. Si . :llT:. . -r^-l Bizang ( Constantinopol).i. in cwtdntarea sa funebrd lt "y!!1y.i." Antiohia .'i. dere.l .d..".i.G. Autenticitatea a....ti"thJ."iigi". o varlallla Mnre este.:. 1368 C' conserva: omnls enlm resistit voltmtati rnae "'"' r63 .t*.:-!t.fi.:":'8ft ff:il:.. '#. cregtine vechi si noi. de flsitg 'ir. a hnperiului dc Pe tlc rrlti prirrtc. ii...j: evangherizare a regiunilor din :llT.:] ll autoru i.t.J..xptca piinLgnnrrile istorice mari cenrre ale.*."r:#. E uqor Jx)rtrilrr cc:rlrru al Asici .crqtindridi ..E.r.lr''.i ii" i.*. i'i"l .il lstoricul Ltontiu din Bizany :1.j I ucrul s. .rr.r-.i .d"t^'ljli Scilia.ti.ololoi'rrl (iToy Petru.iil'. ii a compus .t d. crzareeac6""dJ#::ffi.flrl indoiali.gravita dc inqclcs .cea LitwrXhiile dl qane .d[-....locia -.. Autorii Liturghiilor ortodoxe.-ri he loan Guri de . Ne \/om ocupa..Erig*.ro*-Ro_i..*rii..i-UJl...nz (379) sau NecGrjgorie di.iiciscrisorispunciseintrebuinqeaziin-iotRis. care.a este.t* I'irurghiei rrarrLurur Sfintului Iacob' ^v:*^r vaiianti a r'rlutF. rp"".rrrr- Asia MiJ.::Lo"'^]: .'"pottolici.).. Sf1nrul episcopi.au..ldus iii...fiii.ci'sfitrul . Mil" centrul cel llr::lr:: f. p. rlc rugiciuni mai scurte.t"' i.f c zile in sir sa-t i.ina?a.plini de. Capa.1"'.i::?H.lclALA Stit:l'tuNuR ir ll-n LITURGHIILE RITULUI BIZANTIN (Liturghiile ortodoxe) CRprrolul I (irnstatrtinopol..lri.ra or sfinnrl inci._ adici rnnduiala lor actuali..r i.Tiil.iJ"i p.it r"prteiii acestor Pa.ir-7.. :. Liturghia din ptt:"T_13 /lr tlrF rrta Sflnnrlui Iacob.rr" au luat parte. .formulare de ruglciuni Ei rAn". qi sub numele de'Constanri""p"f .rigi.i li ..1f::*lii lylr.. a" sub autoritatea gi dependenqa lor. 'i4'1 ::l': *: in :lT::11::.rpr.rr... aqa J.i"hi^. asupra asupra Llrurgnllor ai*. acqiunea de l.ri.:...'illi_"J. "lil.. '. .desamo_sa. .gi prczrnran(i ai Bisericikrr. bi.:''.iie a..i-pffi l:f9f::i Tpf ca vechiul iliary'. 1. Linrrghia sfanrului ton -L prmfr...J* [" 9"* (.tHT# b.ta (2sl'.".5:'J'..".i..i treia vor constitui obiecnrl unui capitol separat. forma ei t. puqin mai tarziu.Sr " .r.li'avcl.t ciira."'.'5+1.ficia Lirurghia rrisnr qi c{c crczia lui l'avel. i#"1iff#i:"il#Li".. il.j lnt ?i'i".Irinrl3'-.i.lii tc clc a irrtra ilr sfcra de influenqi co..ft. c prir._9_|'flT:i I-inrrghia de tip sirian qi angmg ai" gr". caprd*o'qr."i*. qrp.tcn sPf. col.a 'r !.i"lei rii apni.*rgr.o. originea.'(.. elrurrJi) in lT.#:."i" vom studia st dintr-un intreit ir punct imp. 6iuJ' . ... 'u"rlr.celei ^^t^: de-a r.i. LXXXVI. Asia Micd.ca Eudoxiu (360).".. anume.y't delung.tpi:'"1 dj Dumnezeu s-a rusat lui !L.i ril".p"*l . . do. .cea tft . de d"e are ..qi ^alli cilugiri din pt iiiiii ^ait*ra episcopultui irititii qi altor episcopi "f.9]l"t*ifi i1:. 'il..i1: p'"p'i" al anaforalei linrrgice' c=n3 e1a. la orlgrne.t'.":. rn... c1t-9 se deosebeste ll..r"ir"r...1^:-1. palestina.-i o . ffintwlui Yasile' iiiJi'i...uu^4' Antiohiei patriarhanrl in i.rSl-r* N*iorie' (428-43).(.it^i. A. l..il:.. cea de o. -B...::"'IHf r:1. t I P..-a.1'i..duiala )^ . .-...: :11' tf.pr. 1Y.264 zos."d.m :g^..i Minruitomlil'::'iTq[li"*'."ia^ :" r.Lr#..

g t)( 1+ a .5 ec . t f--rtab? 'a.c . .a 3 =' =<'2.G s21 (N'f F1 =.E_ z-fi o.:' j::O io =J ^) 6 5 a- " =ci' aiui< 7 c.5 2 =' ij = =i !:-=Z .G ! e 7 -n n' )=9-' = j .t ri' c .ti.---!^-1.4.X n Fi EL .3-2. a9 T g a. ! =2= tFl 'El E.. ]ERUSAJ-I]VI ..?. j="i-r=. *-< P -.:i. 5= 3 I = d T E t E E+igi l= r l?e'iEi viz '?i'1 c.-'.. i =' +vE Lr.c ^ ='r =.= r =r = r.- i-=si =.= i-a.a =. Ll fl q .8. .J E-Z Z (h(hj. \.a e_ (.==-== Yod i1 = AIq P at=l C ts-!2 N .r.l. )qa oC-.* = . !n= F E t- z a ara. =- +=! ai' Ts $ l il . -2.1.fiiiii'i -t C 'z T |+ ln- E F - E= 7. .' =. =7 -:l.i . r x I .iiii i.u.icii urri* rrirr scc.> -r-'4 2.'27 .N '3. A F .1'v .O=j E'P: * -= X+. ' de =..r. * F e c.. ' .J I =. c.\ o v.9? 9N< *) -' - = =.i. r i 3=s =ix . . N- D =X r.!=. G =4. A' Nt- ='6 J =.rl n7.= -c--3=' == N n.:-..zL Y'.+ =. =.d a t/') : !.=E= : .. -? :4.qD qq=': ta.r" I-Ilr (xccrn$i pcsre totcrr t r. Lj = z 4 = = a 5 a 2"J <:' -! r'j >u< d'o' IZln ?< -.F :l H'5.rluill:I tot ca tttriform' rrl Biscricii tlniv' tlin sec' l-lll (tcelaEi pesre lltttlqic plinritiri rrIrrrEir' improvizlrc) gctrcrrl' plan 5i '-"" rindttirli .+ rl = -' J.'9 P 4 N n li i i i U =.'> 'iG=3 \- o7 ia S s- 31 E' >7 0q =t F 9. iii plon gcncr:rl. -.r.. G- .= :+. (t o N 'i J.E!..ri= a4" 'b=a.e. =-..' -= "' = -.N :a A'" =-. i G N T a - li f c G . *' G_ ^) -j/ JG ^] :!> :a *. l=..-R C1 /.a: 'H' s.gi.7_ A.Rirtrl linrrgic prrirrritiv' trlrilb'n1 rrl Bisc. -Fl (h Oao = = i.'*1..

col.Xyi'.r#i.-: un tr**.y*. cstc ?lproapc idcnticl ctl cca corcsptttrz{rlin l.. 2r q.acob. .rsra Liturgl-rii.h xr.. 32 rrl Sinrxluhri tml*n l)aruaschinui2. LXVril (1962).* I ilu ai"".:"*U6g1ero5 lrrcob.'i.rrr. inainte de secolele V-VI.1. exista probabil sub alt nume._.i. ..i. *" lslit8'ad) din.:..-.. ilClc IV-V.PREor pnor. i"' a.'1... sutr rrumcle lui Teodor de Mopsuestia gi al lui Nestorie (vczi lecqia ca model a servit care Ioan. \1..hfi y1r. -i. #it"itff..:. adic[ Linrrghia. ""hr.^di. intr-n mici mi^._- (cr."r. :. -rugec." .::.ceva CeVa sS..'Yezi. pe care apoi au lnlocuit-o.7ii.JG..1.ii'j.::::p:. t)c rrltfel.r.ti*^^+.il. Il52-lt53j:...'.{::__.tirrne --.. Ele sunt deci Liturghii surori.- ir. .i oi. cuprecedenlUtt.rol.i. Pc de alti parte. diei de :: dupi vohodur mare .LXV.l. ibuitl I hului Proclu al Constantinopolului.. auct.7f. mai scurte decit cea veche a ttrrlui lacob.:t:i1... edirr.rrrca di1 Liturghia de azi cuprinsi intre lecturile biblice (Apostol gi Evanghelie) t'tip. fratele tratele duPa dupi tr I. jii.". Htr BnnNr$t"ri Lt't'Lt lttitr . bi li-Vasilc' cstc. cu rJ rrlaforale de schimb.1:'i].p. g52 i T^*1. de la SfAntul Vasile qi Sfintul Ioan ."J.i ..erotia rrrr.r_. [T xii:-).".'fi..l.-#.. enrc a fost Rrportul dintre Liturghia Sfintului Vasile Ei cea a SfAntului Ioan qi raportul lor cu Liturghiile de rit antiohian vizut deja din cele spuse pAn'i acum) cele doui Liturghii bizantine (a ri Vasile Ei cea a Sfnntului Ioan) sunt amXndouS. in genenlni scurte. c..._ ".a*" manuscris din.. ciruia cel dintai dintdi i s-a lvalk yiy:iepisc.G. posterioari cerei de sfintul vasile cel.':_S. _."ff.7. M o valoare docum..v) sfh'rutului Ioan Guni d.'.i.".1i. jl. r- ?::{:::::y:"*.#ffi1:ilti.::::".!.::.-i. rus. se pune Ioan o crare (sau mai exacr o-prescurrare) a Linrrghiei timpului siu..' pp.or) i. in tot Oriennrl creqtin.. ..r:.a SfAnnrVisilc si cea a Sfinrului Ioan . .. r..i.[TF1f.lol t3 (p._."i qi .i.-Xlil r"-. Dacd n-avem izvoare directe care sec. Hrrr obiceiul in Biserica veche (continuat pAni azi in Bisericile orientale necalceillcrrc.". . . l.sau din vremea lor .1!!.[..sunt deci singurele care au supravietuit in ritul lirurhizirrrtin dintre diferitele otd.. rn .lir:..'{0. ii.::.irues missne (anaforale liturgice) intrebuinqate odinioarl ilt llizanqe. Ele au aceeaqi rinduiala qi nu se deosebesc intre ele decAt prin textul rlt rl anaforalei (Rugiciunea Sfintei Jertfe). precum gi prirr alte cAteva dintre rugdciunile citite azi de t fir tain5.:f l6(r 1/.'f cel mai vechi manuscris cu textul rugiciunilor.Dar . p..ii3fti...r.^y:d..i'Jii'"J:""Y#"'f.. r.p"frf. azi a SfAntului numiti ci Liturghia inscamni Atc. rugiciunile . mai pe larg. r . ritlul de Litur i.A ghiilor .. XCIV.A.n. r^r.T."f. Cele doul anaforale .ettesdtuaappemznts.J .<ta. aceasti parte reprezintl deci elemennrl originar. in Liturghia noastre.b. -.p i.397). ca in cadrul rdnduielii stabilite (fixe) a Liturghiei.r1 .li.' p.!..?. ln primul .K.j li T l1r..L .ei rrad (@apporiuteg npooelli(o1rsv tq dyio. fiind introduse in rinduiala de pini aici a trghiei.gia.t^^il"gOS.Zi)).. care-a rimas pini la un timp neschimbati.3q al rri trup lui Hristos Hrisros Dunnezeul Durnnezeul nosrru.::rj.. Lir wI.g @etcrg i...i.... in care numirul anaforalelor inci folosite asrizi vtriazl.?"1u qi apoi in al+rl di..::f:f "::*::T: k. #:ff din Ti:i :111.*Tlj.rgio. t93I.ri.r'ftial'*!]iiro ..potucnitrt qi in ciur.. @ziin vlilcanurui din Rorr p. cele doui nrgiciuni pentru credincite a Damrilor (de dupi intrarea cu Cinstitelc DaT at dl n ostta. iji.X r^^ cea dintAi r""" rr.'rX.Mare dupe ritu-r.ft rugiciune a pro {.u. toos rori+.rpv]g .i.i... I.*. care au texte'deosebite in cele doui Linrrghii8..'.qlf gi clari este origin.o.rT: "J:l. sorginte it.rrj"r"L..u::\*1*iyl*i din cer^r. aQa precum am vizut ci este uzul in toate celelalte Biserici tlircnc (necalcedoniene).*Y:::rfI:r_*d{:.."'ri-..- W:::.l...rl.. in OCp.i. sfdntului Ioan inainte de Roma)2. forrlproape in acelaqi timp. trl.*'ariniLrrui.s. grafii gi panegirigtii sdi ^:i de rnai ci er ar fi arcaruir vreo Lirurghie.f ouorqo_raprro-. r. Bibl.."77"i.. 'alcocappa.{.:i. Lirurghiei Sfintului roan _ gi me cod'icele Barberini din secolere vIII-il uiuu"G. .j. Arad. II..l. r. ""Apoi ""'.u.ntari. deoarece op"r.. Sin.lui .L.rtJ ale si confirme existenqa gi intrebuingarea sisericil".. care se intrebuinqa in rtm s-a :f .. pam.. cea dintAi reprezinti probabil varianta capadociani.iturghia bizantin[ a Sfhnnrlui Ioau. illqrn gigtii de pind acirm socoteau ci .u-i. pasaje intregi din Litir Sliinnrtui loan sc gisesc in anaforalele din Linrrghiile pergilor ncstoricui. sau ca moder.brodate pe tema sau schema tradiqionall gi compuse de diferiqi liitori sau ierarhi iluqtri prin pietatea sau prin reputagia lor c'irnrrireasci.:. i.. i )ii."!. 2:88_2ss..rlfii.Io. col..t orrfii ci na-o-j-i^*lj t^ .qi lglcs'anaforale .:lli"i'. AmAndoui urmeazi indeaproape rAnduiala generali.irl.qhia mai veche a sfintului racobs.).. .^ . Epistola ad clentm Ravennatim rrlabilloi."i. Vaticanului. de origine apostolicd.Hp-rrooorolrrrF.. in schimb..rf rn.st'ti()tAl.::X:. prelucrdri ale uneia gi aceleiagi qlrii mai vechi.iTT.. cind sirienii i rii ltcstorienii persani se despart de Biserica Ortodoxi. :tifll'l t. la Saint lean Chrviostuw...""*nj1".f""3 ..r \nrr ecr---r rr^ f:"::::'-q-Y{.'. adici succesiunea :rrtclor din Liturghia Sfintului Iacob.".:'.r)it#).i..::. . mult mai scurt la SfAnnrl Ioan Guri de dccit la SfAntul Vasile.^-:--^:--:. Partea de la inceput qi cea de la sfirqit..rrm. Nicj auror ar filllljrlica k /--. il.'rugiciunea .ort". )..a ea le_a s numiti a cehl . de dupi impdrtiqirea ctr ' (consumirii) Sfintelor Danrri..--r--y intr-o scriere intitulati orrpii '\ prri""r.... lil. si se adopte rugiciuni -.i'irr. e" penlry - secotel. cici dupi aceastd dati ik nccalcedoniene n-au mai imprumutat aproape nimic de la cele calcedoniene.i."!L". mporanii acesrui i in uzul siricnilor iacotriqi..*.#t*.l:g"yi:. "i. cit gi in tot Risiritul creqtin...i?l_.iicitrnea amvonului. morala Llstc deci probabil cI opera SfAntului Vasile gi a Sfintului Ioan consti..rr doua..._. B. dar intrebuingeazi' alte rugiciuni."X.il.Bibl. Asrfer."ilH. adici aceea a SfAntului Iacob. trr . -de..Xi:. iar tlc.'?*_?:.1*"ffi[]tu. i.'Pol r gi lacob.. a Sfin- ]#:ll.^. dc pirinqii Sinoclu. Dn. varianta constantinopolitani a vechii Linrrghii.'r3i:J:..* tuttoncs titurlvicae . ff:it^?:.ma1 nugil -r loan Gurd de Aur.I:_..rt i^ritorgtii .t-A.if tla De litutnia crairili-p'. ''r'f."1" lts"lgyl _s*a..: inDACL. I.nu provine deI l)... catehumeni).secolele VrirJX^a&. b. Am putea spune deci gA q1 i" Bisericile Itkrxe de rit bizantin se oficiazi de fapt o singuri (rAnduiali de) Liturghie.ru^giciunea.i capadociani.ri ----: .y:# ^ 1.l Vti-[.&1i'.^tlnyshii sursi.ne numele sfannrlui Ioan Guri de Aur t" ffi:""ltiJ..!{::^i:K. placi ..ertoupyicrg. . titursia .:t. f.re Basitio:.*:. "..m..i f:*::::T:"*"tl'_..eAwr (' H @ril l"i."" eok". p.i. i1 compunerea celor'doul arraforale personale.

fi ..J"i. Cf...t_L!:osc rirultri bizantin.t. celelalte [.jHIffi:.jlorticd bisericeas li. A. ele se I ttrrrrrcsc . este CodiceleXrecesc resrul urrodoxiei .irtrrghiilc intregii crcqtiniit{qi ortodoxc.Lirurghii pri. Rispdndirea rice favorabile. llitr ptrnct de vedere al extensiunii geografice. Antio - Ierusalim sau Sfinta Ecaterina din M. Rdsirit.r)trrle^rn .1ri Ortodoxe..lri.Sinei _ ero. regedinqa i" m r rere "..t *:.rl crrrrurari-di.i.i$i p q. precum vom vedea *. francezd. raiqi*i rl.Stritimatter. Crl t. Acest manusi ('ir toate manuscrisele vechi ale Litwrghierului.ca cele rr" slrtpii?a.i.. (hl rnai vechi manuscris in care aflim textul grecesc al Liturghiilor Ortodoxe.i Lt'r'u nc.i"r:-..i#ili'ill"T ^ii ortodoxe.. F. aleqi uneori chiar dinrress:i i"'. care se scriau in manuscrise aparte) numite diaconicale Barberini nr.iu.Ro.. intrucAt deci domeniul de rispAndire or l-inrrghii coincide ca intindere cu teritoriul intregii Ortodoxii de azi..t a.. provenit din Biblioteca Barberini (unde avea nr.1T?ll: Pe de alti 1.. rusi. ] I a romdneste. .l'i Cruciaiiror (r084). englezi.nistirile'din t4'T9". .ffi 5. . prccrrll qi . cottgine deci gi diferite rugiciuni din rAnduiala sfintelor taine gi a ierurgiilor. scris pe la sfargitul sfArgitul secolului vI[. cea a Sfhntului Vasile. adi- ucl rnai vechiLiturgbier care ".1lii..:f:'_1i.streazi.hirr spre sfhrqitul secolului XWI qi incepunrl secolului XV[I..^-'..l. me cu acestea.336 trourrd)ro. nr.tr. Traduceri qi limbile in care se sivArEesc t l.n**I. crczul. ungari. mi. Hxisti. .pe drept cuvAnt ... !.1:1. in sfhrqit.urarrlqru -taLuu lL ire a fost inlesnit mai intdi de faptul ci noile Li amentale ale rdnduielii I in.trii.]1'] rcsnrl Linrrghici. def.:1. l.308 E_l'.o"Il"1rl.aponezi etc. Lirurghiile Ortodoxe au fost traduse gi tipirite inci din secolul XVI I in Ardeal).. ..ri.t Sfanrului Ioan qi a Sfintului Grigore. pp. li5 LXX\/II).g.ni::. apoi chiar pentm uzul liturgic al comunitiqilor de apuseni. i..^^t. 1965. I)espre manuscns manuscris vea.htrrrl^in frrif f . italianr.astrc_(c.nclc . r"-.fi.:.. Paralel cu misiunile rlcii Ortodoxe Ruse..'iri'.-91]ilrrsic parte. care au trecut la Ortodoxie...u.). Hcruvicur.. pp.:^:. in Rdsirit. 329-)67. p. Asriel... E tn nn htholnghiw. rlcs clin scc.1iliffi #. prof. lr'l'cxrttl EirSceI! al Liturghiilor din acest manuscris a fost tipirir in mai mulre edilii. nt cuprinde din Linrrghie decAt ttl rtrgiiciunilor citite in taini de preot. degi limba slavi n-a fost inlocuiti definitiv in slujba bisericeasci.fli. dintre care .'. art.! vr(vqu^r Lrsrlrrc qrn rnllrauva sau sub patronajul Bizanqului (bulgarii. sunt flrd. a"r"oltiri or -p. c". XIII.r]".qi Litwrlhii Ofiodoxe.t" con '*#. "Vl 1933. zi. fiind clin limba originali (rotufi 6rd).""J. l)esPre Ef. .rii .::::l. hthol...tt'r. timp de patriarhii tu ll. Marci oJ of P.J 168 lliblioteca Vaticanului (Roma). s pre. cele bizantine s_a intcnsificat .Eplrcmcridcs I.r. 224-225. DR.tt.:rlr. posrcrioarc epocii cclJr doi Sri"fi-r. The Barbednum Barbednurn S.u.*. ai De r"*.1..s.f ibisericeas' a vechilor.cut'parte din sfeia rui &-i"-fil".. Spre sfhrqitul iecolului xI[. .. CAndca. Rispindirea Liturghiilor Ortodoxe.*:_..:1. f ni se pS.e".(iu.).ertog) in limbile nagionale folosite in Biseri- rep int Lln \. dupi cel roman (latin).'precum qi ttttlc (rolul diaconului). tt:R sPliot ALA 4.--^."pii"[r'iUiliH[ll l.upa.11. titlu (anonime).. vIII inainrc s-a i. numeroase traduceri ale Liturghiilor bizantine in limba latini qi in I toate limbile moderne (german5. Manuscrise' Ei ediEii - qi'-a.#il:Ii"l. spanioli. Roma. sarbii.. ff l':11"?"T ::I:. lipsesc atit instrucqiunile de tipic.-.r. r . gi lrr..l.Pnno'r [. VI[.i. etc..' ttrai. frcute la inceput pentru interese p pagandistice sau gtiinqifice r snrdiu)..inrrgicac".aratu_l Ni chi for Foci.5Ud.d.cv. Mll.rr..riti linryThi*din lune.. de diverse rli naqronalititi.xffili obisnuiseri.. nr.oghiw. t:a._ c r!. au.m^i +^^-^ ^-t ^. Strrttmatter.l. 15 sau Lxx\/Il). in.::.crreiat i.. Nupt'inra Liturghie poarti aici un nume de autor. ritul bizantin esre ritul linrrgic cel rrlsprindit in toatr lumea cregtini. in r.-hiit^.-. Lirurghiile bizantine tirlositc in toate Risericile ortodoxe de azi qi chiar la uniqii -pti din ele.l. l]uti llrrnrur$.... Liturghiile bizantine au fost traduse in limbile gi idiomurile httttror popoarelor de sub dominagia vechiului imperiu msesc (limba finlandezi. '"..i'.

Chrysostorue. Ubersichdiirni..tnittt.Naqionali rqlrvrrdt4 qi DIUII(J Biblio lt ^ txrcl clin Moscova S.(ringi tgryll.i. 273-304- II.lic rtr lui Antim ruir""nrl..asc provin clin se imbog{1esc treptat cu indrurniri de tinic dirr re irr .'1..qhi "aiti. M.. fiuna.1 dc lrr. de prof.L N.iii'g.or i. .. 9:: iain and. Le rite byzantin. Ln litwrgie d. P'llendale (Canada). t. Atena..i. de indice inrrod. R. L'awtbenticiti d.'.t-l!?..: nranr3. i'ffi). Bnsile le Olraron..e la liturgie byzantine d.tnxiiJrkj' ai -q:*l:?.tipdrite xandria qi Tripolis.:.ipil^fo*tl. . veneqia... ed' liouyer. in nt. 6t rtin bizontina. retio r 9i9\ ."bitsec.).i?.a.. Les saintes et d. K. *"ii-il. BIBLIOGRAFIE n.-d. 1..299-313 qi392-395. 35)..te[ung d.r. ').1-32' iiriius".p". pani citre sflrqitul secolului XrX....h:.'."s1!. Roma.. Goar (E..i::: bu d.-.. lui iacob Goar din . pp.. Btrcr'rrc.i.e saht Jean Stidiu istorico-liturgic.rt U"t. III... iiirc:es et d.-ril^i. din iniqiativi catolici. 1966' qgr O..) $r Iacoh G.si.li*rlr"i...wetoppetnents 6w texte xrec dr . re60. C"..re:um.^:lpif::. tczi dc lice'r1i chrysostome .. ii.*()va l<ttunle L.itig. dc apare abia in 1578.3il-ivri..47 3 -7 |6 (qi t1t1-"I .t.a. k*iler d.cilor p. i{am. ." il.q'.confere a..._t.i. in OCP.. b. lo.'i.*1."..1]1.' ms*e d.P'.tL'u [. C.ap111l rrLur ltLul A.ljtyr4n1y ppa Uea t... 1908. llrtrmstark..rr.. Braniqie. I/ ^. A.l.eutat Lifitr Lifir.. sub ingrijire" di"..). Roma. au apirut gi editii tipirite la mindstirea vasilianl. Trembelals.i. 1906 itn d.*i i."'ai. Auncr.ttlgrten Quellenmaterials (Kleine Texte"'. pp'. T r .tie linrigici.-i.Pturt'r' PRrlt.:l.^de titurgisrul itatian piacide d. IOJS_ 1069 (a sc vcde a g nsr{ rcvisti).l'lr.. ()trui.1 prin fbnx'opii:ic 103.nctpdq lpcov.".a..q.ffili"Kx Ortodoxe de limbi und Glaube"' 5 Zwr (JrXeschichte der Chrysostotmwslitwt'gie' in rev' ..: '1. A... il .i..'men!i"11.o*err..rffiia Liturgbienilwi ortodoxi. din care le."pol. 1.ltcrioarc.ia '.rirrr rlirr vtrl.i. rcno"ri-S arkis.. infostii f[.r (Deslyterea ruanwsu.tru r.aq1 1713.e Saint lean phuloygm. in 1508t6 In rop{919.ittrtqbier romdnesc ttrt'1ti. Romc.o e. II-e ed....ti.t.rl a Prima edigie-tipiritd LnlL (-) D! T\.rou *""i. Liturghiile ortodoxe au vrzut pentru prima oara rumina ti Ilragov.. Bruxelles gi ^ Pentru nevoile liturgice ale Bisericilor la veneqia. L97l' la litwryie d'e S' fean fiil ft pG.1927. Oiit<"irta. 'ii.i. DR. prof. I'Y::*I. pp... pribre eucharistiqwe.it"tititi d. d'a s les patriorcats welhites.iyiru.!11::''.orri.i h^... se datoregte cil tipirit_o la noi in sari (probabit ta rergoviG lly:::::i:?1 Yi:r^. qi e flcuti pentru studiu gi p insl la Venegia gi cea dintli'edi."'.... mai apar in cursul secolelor X\ry qi XVII'qi D-. -s. 9-10' pp' tipait lCoressi.opi.i.Oriens (Leipzi g. Ierusalim :1j:.r-rA.. Testo I 4ll. ENti IJrrnrur$.'F..irchliihe Studiem.. E. . Atena 1935 ) s.e le Grnnd' Paris.."lj'"'n..twrglrL XI'XVll. (<:e! *ei.li. an.Tll.I I . alc lumii..i. Die Messe .id in uniqi ardeleni s-au tiprrit ediqii la Blai.:ql{. Bonn..19-11.fl:p. PP.aa.. grec Pan.. lo vcz.26 (1960). in 1520. ...1::^" Mindstirea Dealul). r. lfitt).. Grortaferrara.. 1908..r.':11. 1570). ^o il i.-iip.ntinop0litd. II in XptroooClrrytittormwiitw' tii"und aii'ty*tpt Lirwrgie d'es Nestor"ios. Existi nurneroase ediqii critice (qtiingifice) ale.''*"""u" riiaii^rri rii"rrt.eru IX Jahrhund.1I. tipdrire d" linrigisnrr'##. Its on'g'n an d'ie Engberding. lohn Chtysostotn. limba slavi. .i cil.'.ii. srantut.h: charisties it ia .&..if.. 1969. -Les uersions mumaines dz la liturgie i^ rcv.r. in .ri mulrc rrrai pistrcazi r-se ^x^.yaditiort. r-2i pp.qi le0l. I e3 j i': llyr. t.shii ":t.Jheologie e\. P:+t4q. de Acad. iiiii aat.a..1:.P.glticnrfui mrtdncsc l \":ip..1r. in oCP' 24 ."* . penrru uniqii de p^'"::T . L730. i. ct ct f rMai lvtAr pe larg ocspre despre Pe Lirurshiile bizantirre vezi l.fl4ii._I:.tu: _.ci tt :R sl'ECIAt-A Ma'uscriscle u.er Entst e h ung sg e s ch i cb t e de s by zanti. aproape Abia d.ert.}p*oo"olrui i". l"l.).rzfi ma"r. penrru strrih -t^: recesc ripirit anrnci. La o964-). 771-857.. l'jl.. pp.rthi ... Ediqii . pp.i. r u.t*ngit chrysosto-rnienne d.qi la Roma.r ta-fcrrata. 5-Io.lIn.-il-d.isel. i. Jean Chrysostorne. 1647.i'i ir.. Dalmais..r.yaditioru n tvlion. pbrrt. Tracluccrilc accstora au fost inlocuite insi de cea r*qfdl11...r.l.11.ri . ^\r^ onltne synenne) E. definitivi' xrlirtrl l)osoftci.n m.?ul11''..1. *i...i.' i.qi i. Sp.fblosirta uniti din j .. ct GriSoh.i d. I 961 . I a. iu srur stabilit.. in aceeagi revisti' an' 1959' nr' Marei.. Lg62 1coi..---^-t ^.r drntir editie uurLN tipdritd LrpdrrLd d a r-rLurHnruor Lirurghiilor bizanrine Dlzantrne ln in rnanwsct"iiele din fuisriyitu c pan. nr.iirr anul 1756 inainter8.i.L'orient. Pa' rit bizantin qi d" ti-bt glr... fo.raecll"um' Paris.qi in rlpo.b1 . nowveaa dicwrnent de h litutgie d'e S' Bnsile. :.'1e rna. il*-r"ii Kucharet.iil.. CA1{ea.rfiii..d-"!a messe diMa...Revue des Etudes PP.) qi au rosr fost edrtare editate de dominicanul Iacob I. "t'i! titwil riri._I.. '\ irn. zl 1958^(.::"'* buplolyrnwstitusie 105-122' . Ro-"..B's. Al.i.. Die...1. rcoduvoo to6 Xpoooot6pou..yrors. Bas'ile. t ir"S|**l - d..t'is c h ert Ntws. pini la edi :.ro-.iA"..^ trr.'t'eutat CAndea.es litarXies de nos saints Pires fearu 1903.ir-.orient .urtirrcs".on Svrien".. Thiohgie et Spiritwnliti de ln 9(r8... BraSw.r. in .908 (cx- .IwA.flnli"*ru. fhe byzaniine+lar litwrXy of St.. Din secolul XWI inainte..i?.upd re SS. bib clin Apus qi Rdsirit (Bibliotcc lJitilioteca. ca..yzantine d'e S.r irurghiilor bizantine in gre.^ in t-. ditrtrc care cele mai nunrcr. tl I. Dmitrievsl.. ini'r'r. Teii 9i i:i:iii.l catolicl. .:p"::1:"^::"9-" lvholthionll derne de azi. prof..din_Mungii Arbeni. 158-161.['ffiii.^*'"+1.ii.ii^!. Eucharistie.Petrograd. A tte^h r -.i il.dl..lmcic P Peris-Tournai-L966.r.'[Jn Auclrrqi. Paris-Tournai.e S. Xpuoootoprra.ri [.-t.ril't"i iorrs.. ..'.'i.Stucliu linrrgic la pr.e etIl^. r yc<l. l?98.e la titurxie l6 (I958).r[ i-8.. i" lbrtr.ri ttturtie de st' fean ct'trysostorn'e' pp.pp' . in centre oftodoxe ca: Atena.. I 93ti.''f.. ctu D uu ^e^-.^ll^^ ^: Anvers.*'iii*il rrscris claci..

Vorn Werden ibrer CAPTIoLUL II 'Lt rglri (Divina Liturghin). 527 st. . de- I M. de la tc l)umnezeule" inainte). Hist pp. ea era aqezati inaintea celorlalte doui linrrghii gi inscrisi sub dede Linrrghia zilnici (de toate zilele: rcrQrlpepi.. Rwgd. P. cit.ri tmlrrunlit dcsprc timpul sivirgirii Linrrghiei Danrrilor mai inaintc sfin1itc. s.). p.4!\ (in rus.Candela."ile riturgice a[e Exiptwru. Uspenski (Le. 63-76. a doua gi a treia aflare a Cinri Cap al Sfhntului Ioan Botezitorul (la 24 febr.323-349. Ea este Liturnormali sau obignuitl in Biserica Ortodoxi. LiturXies orientales.Bofoslorskie iruJi. P-. astizi ea se slvArqeqte numai de I0 ori pe an. Gwrd dt. Joia gi SAmbita din SiptimAna Patimilor.. G wissen-schaftli waele -#ffi:'l'?il{i l."i.) gi in ajunul Bobotezei (5 ian.t 2. Moscova.- Stud.Edit. l1) . privitor la accastil Liturghic.ingrad) . pp. Sfinqii 40 Mucenici (la 9 marql rriunul Bunei-Vestiri (24 martte). lntrebuintarea celor trei Liturghii in cursul anului bisericesc Llturghia Sfintului Vasile a fost la inceput Lirurghia normali sau obiqnuiti in Ortodoxi. intrebuintarea liturghiilor ortodoxe in cursul anului bisericesc L $I LOCUL SAVAR$IRII. n ziua Sflntului Vasile (l ianuarie). ENn BnnNrS.PREoT PRoF. dar incepem cu pAni dupi Paremii sau Vohodul cu Evanghelia.uq l. atunci r.j.ciunile ewharistice ab sfinyihr loan. a SfAnnrlui Ioan Guri. Barber"ini. din rev. OBIECTELE NECESARE PENTRU SAVANqIREA SFINTEI LITURGHII Pro{. a treptat cu Linrrghia.ettoupyio). DR. 1961..iua ajunului se oficiazd Liturghia Sflnrului loan. daci acestea cad intr-una din zilele de rAnd de si\ptimAni (de luni pAni vineri inclusiv)r. Ntu. qi anume : n primele cinci duminici ale Posnrlui Mare.ulume de prin secolele IX-X. in care nu se face una din celelalte doui Liturghii. mai scurti. J. din cursul anului bisericesc. de aceea. firi si se mai combine cu Vecernia.-. Salaville. Cand insi cele doui ajunuri cad sAmbita sau duminica. zura*itui-1in''giec. fncc Atit in )oia gi in SAmbita Patimilor. dupi care urmeazi Liturghia. La Messe (2 vol.-Trembela.).1. sivArgindu-se de cele mai multe ori Eilt'srrI irnulni bisericesc. Lirurghia Darurilor mai inainte sfingite se oficiazi de obicei miercurea gi vidirr Piresimi (afari de Vinerea Patimilor. .ns de zile. 1942. Linrrghia Sfinnrlui Vasile uniti cu Vecernia (adicI se di binecuvAntarea ca pentru Linrrghie.nt S. {are si Pr \.). Prof. de exemplu. Cu timpul . vezi mai cirp. Liturghia SfAntului Ioan Guri de Aur se sivArgegte in toate celelalte zlle de rici qi slrbitori. luni in SiptimAna Patimilor qi in cdteva sirbitori bisericegti mai importaqte din Piresimilor. Pr. iar Lirurghia Sfanrului Vasile se face in i zilcle Praznicelor (al Naqterii Ei al Bobotezei). larnrys9hi.. antinische Liturgie. ajunul Criciunului (24 dec. de Aur. 1g92. iar ei a fost limitati la un numir restr6.. in'.paris. . ca: SfAntul Haralambie (10 febr. E.). cAnd nu se face nici o Liturghie). cAt gi in cele doui ajunuri. din pricina lungimii excesive a anaforalei ei. in unele din cele mai vechi manuscrise ca. an.

a chiar zilnic.t crttolicismului. adici post desivirgit pAni lil Llllume: R) Vincrea Patimilor. ed.I:lr"] rplrii in iu acccagi zi intr-o biserici. preotului obligalia de a liturghisi negregit cel pufin ori pc s{prauriua. pe care o u rribdat-o pentru noi"8. pentm ci. Ilo. la Criciun gi (in unele pi4i) la Boboteazi. cu exccp(ii. aqa curn recomandi de exemplu Simeon al Tesaloni i. SfAnnrl Vasile cel Mare. dupi zilc gi praznrce.veziMO. 1946. numai atunci cind este (de. seria II. aceasti ori variazd'.. vez. p. III. vinerea. Procopovicitr. sau in Durninica cea mai apropiati de aceasti zi. 432). 1893.tO. ca de exemplu pe cAmpul de lupti. nu sc sivArgegte Linrrgl-rie nici cl'riar in ministiri. trup ale l)omnului.myry.. gi anume in partea ei cea mai sfAnti. cir. Ei anume in ziua Sfhntului Apostol Iacob (23 bric). este censal al treilen d.q. Simeon al Tesalonicului.. Vintilescu. " Pcrrtnr acist paragraf. vorbegte despre obligaqia preotului de a liturghisi zilnic". pp.i lacob. Crttroanele interzic slvirgirea Linrrghiei prin case particularero. la hramurile de ministiri sau la l./. atunci a fost ristignit qi )ltilt l)omnul. se Liturghie in fiecare zi. iar in unele pirti din Apus. llr"1'. p. care a epoci la epoci gi de la regiune la regiune2. adici zi care a devenit astfel zi liturgici siptimAnali prin excelengi. SIhntr Littrrghic-(la cap.rptcrpltrd ElypcxpQcr. In mindstirile (schinrri) qi la bisericile de enorie se sivdrqegte Linrrghia numai in zilele de sirbitori. 16). in popor. Ia Pr. Astizi. Cu alte cuvinte.25). 125-L36.. dupi predania veche a Bisericii.. 'nrca ei. in aceste l.. ) l. cAnd Liturghra se sivi miezul noptii sau dis-de-dimineaqi (reminiscenqe ale epocii Bisericii pri scrviciul divin al tuturor sirbitorilor avea caracter nocturn. qi Pagti. 310 l7-5 t1A .in zi la care trebuie si inceapi sluibal 3. Biserica greacl a ingiduit ilr ultima vreme sivirgirea a doui sau chiar a trei A zi cad LittnqJhierul. de asemenea.trrri qi marqi din prima siptimAni a Postului Pagtilor . Bucuregti. precum explici marii teologi ai OrtodoMintuitorul s-a rlstignit nu de mai multe ori in lume. pruutrt. prin nivilirea ereticilor sau a plgAnilor lttsir sau prin ingroparea vreunui eretic. 1956. unde se pot sivArqi mai multe Liturghii in aceri fi in aceeaqi biserici (de aceea. in mindstirile mai mari gi chiar la unele catedrale chiriarhale. 46). Ca o derogare de la tradifa ortodoxi qi ca o influenli din lr'. pentm ci in ministiri. Dtr.rrt.in zi ( a fost ristignit pe cruce (Mc. fie de nevoile credinciogilor lrrt. se mai s'svArqeqtc Sffurtu. motivati fie de ttttliltii de lipsa bisericilor. Cu timpul. risp. sivdrqirea Liturghiei s-a limitat la o singuri zi pe siptlmAni.i T-ipirut cel tmre (cap.-[iluia" in loc nl)trrttnezeu este Domnul".P.i 3l tnrlan.Jl. adici in sfhnnrl altar. in ST.aodiccca . se fac numai Crasurile gi Vecernia. t. gi numai o patimi a Lui. Scris. in afari dc cele trei Liturghii bizantine.obicei. 956.p. nr. l0:. 25) qi cand S-a SfAnrul Duh peste Sfingii Apostoli. q Arrrrinturte gi la sfiqitul rAnduielii Ceasului al nouilea din Vinerea Patimilor (ed.Pt{tio't'PHott. ci o dati pentm totdeauna. (ttrrrrtic-iunie 1950). cAnd se fac parastase pentru pomenirea morqilor)4. la noi. 2.255).cel. Bis. 1905. Numai in cazuri cu cxccptionale. sAmbita qi duminica). cAnd aceste doui. mai ales in rrc deosebire de romano-catolici. 10. r'tu se sivArqeqte Liturghia decAt o singuri dati pe zi in fiecare biserici gi de ticcare preot slujitor. saw ceasul d. o singuri dat'i pe an. Binayia Liturghiei. facc Liturghia Sf"annrh. dupi Criciun. p.. Excepqii Ia aceasti reguli se fac numai la citeva praznice impiritegti. litrtti llHnNt. cAnd SfAntul Iacob e pomenit intre in athrl dc Btltt insrtr in cttrsul anului lriscricesc cAtcva zile aliturXice. Linrrghia Sftntului loitn sc slvArqcqtc srlrlrirtorilc din cursul anului.i:. l. 2 (la C. incepurul Limrghiei variazi in ministiri intrc c 5 3 gi ' clin zi. la intreb. sAmblta.s ui LlTtrltclt< . Li II. dar nu se ccpe SfAnta Liturghie nici inainte de risiritul soarelui gi nici dupi-amiazis. de ex. Grcciei din1957.fiind primele zile de etr irjunare deplini.A sl'ti( )tALA vrcurcir Ilostulrri Marc. dupi iit vcchc a Biscricii. inclusiv paraclise sau capele sfinqite Liturghii. l)irci printr-o intAmplare oarecare. iar in zilele de rAnd din cursul siptimAnii. sivirgirea Linrrghiei ln sinrbiri cstc obligatorie pentm toli preolii de enorie. P.'l'ipicul bisericesc. ' Ytvi Triad. n lelor liturgice din cursul sdptimAnii a sporit la doui (sAmblta gi duminica). ziua aceasta se mai numeQte qiVinerea seacd/. Timpul sivirqirii Sfintei Liturghii. t. Zile hurgSce Precum am vizut. Delikanis. adicd. CurAnd insi. 432).llirc ir Sin. ie sivd. an. pp. 58 I.ebarea llrrclc tipice prescriu insi si se faci Linrrghia SfAnrului Ioan Guri de Aur in Vinerea Patimilor. l9l-192. n-a existat deci o perfecti concordanqi i tele regiuni ale Bisericii in ceea ce priveqte numirul zilelor liturgice. gi prirrrclc gasc simbete. zi de ir-rtristare gi de post. o icoani a lumii intregie. in ceea ce priveqte wevned. cap.34. nu se mai poate sluji in ea inainte de a fi itri prin binecuvAntarea episcopului.. Simeon al Tesalonicult'ti (Despre Dtrpi Pwriywh"ile din 4 rorn. 355) prcscrie. bisericile noastre n-au decit un singur altar. lll U Vczi Crrr. II. cu cxcep(ia celor trei zilc din pcrioacla Octoihultti. slujbci).Tipicul .. praznice cad Inicir sau lunea.Ritualistica. ajturul Nagterii gi aiunul pcrioada Posnrlui Mare. ) Vinerea dinaintea Criciunului qi a Bobotezei. Locul sivirgirii Sfintei Liturghii lillnta Linrrghie se sivArgeQte numai in bisericl. In practici. p. Ei ali flri Liturghie. Lirurghia Sflnnrlui Ioan se face numai de opt ori. XV.uL noti 'il irr ircca Litwrgliir (vezi. pentru ci atunci se ajuneazi. la ei bisericile au mai multe altare).ceasti unicitate a Sfintei lertfe insemneazi numai o moarte a lui r moarte pe care o dati a luat-o pentru noi. Regulile monahale mici.y'. zile in care. Ele sunt ht curc tipicul gi cirqilc de slulbi previd ajunare deplind. de priveghere)6 9 dimineaqa). de aceea. t. se fac metanii gi se ajuneazi. 1962. Rdspwns la inh. in Duminica Floriilor qi in ziua Bunei-Vestiri (in orice zi ar irr Iliscrica grcccasci. orto- diaspora. de aceea. p. p. se cAnti . biserica s-a intinat prin virsare de sAnge omeprin vreo necuritenie omeneascd. in prima comunitate slvirgea la inceput zilnic (vezi Fapte creQtini din Ierusalim. ) Micrcurea gi vinerea din siptimAna brAnzei. . cand Domnul iurtimis. pt'curergltoare gi pregititoare pentru Postul Piresimilor.raica srtrrxlirli a prrtriarhrrlui ccumcnic Paisic I cilrrc prrtrilrlitrl Nic<>n dl I ezi de ex. iar in unele biserici facc qi in prima duminici. Constantinopol.ri Vasile: I ianuarie. patru (miercurea.lu. rrre zi este ca o icoani a veqniciei gi fiecare biserici.

Y.i"^ri Pdrinqilor' dtiiie fi va virtos mai c6't cu neurednitie. o altr e din'renduiala slujbei gi rostind ecmirunt mai lucriri unele rvAntarea acestora...ii'i".".-.t .tt si-'"n al resalonicului2' ..t... in (qi extras)..::Ttf'li t tiirii cuvenita .J ptntru. Culoarea vinului este indiferenti ( gie.1rt t' sint inqeles ti' ..ii..111:Tt"-:1"'.gt vinovat vtnovat va Il lucreazl si sa impotriva "" l... +liil.i .1# a"iH#t..?f1l. Cine Poate sivArqi Sfinta Liturghie sunt sfinta Linrrghie numai arhiereii qi preoqii care nu rannnr'e ..l: vrnovat de ft ''. riit.-i.9ot"l iltt'ip "t'"tiincio. expune rinduiala SfAntei Linrrghii' iA"a precurn vom arita lil'*.fi.i'..-. tL impirtdqeqtlcu a 4. una la trna in sfegnicele impiriteqti.-'-l)^"1''""i r'rd.i" il*.PRgot Pnor.ll'l morl'corl impedimente rrrvt in IITlPcLrurtslrLL r m daCi e m.. linguriqa. trad. iar in caz de mare lipsi.ta.t.::ii:i -'--' ^ :ioEilor se.pitqltit'. I A sc vedea Can.rlt{ lumc... i. sluiirii Sfintei T.**lt1i13il r 'om ecesitateapregitiriisPecialeastujitorilorpentruSfAntaLiturghie care il. qi albi)rr. tt!ll::--Ti:"1::. cel pugin doul: una pentru Sfnntul Agneq gi alta daci n-avem prescuri.lllii. e) Cirqile de slujbi necesare: pentru preot...L Ill Sivirqitorul Sfintei Liturghii qi pregitirea lui Pentru sluibi I. il poartd inmiini.:. o r . d) Vin curat (din struguri) qi apI. "q.'.L.n M.. intr-o casi particurlar[ sau curat.:t:.rr-"i".li.^'-' " i:::. DR... B.d.haini a. 186) qi cap 148-l4g gi l5l din Notnocanonul slat l2tl ritltrri.L"*r nu poate (Prin asci d. pe care inscriem cu copia in locul peceqii.p"tem^inrrqisa inaintea lui Dumne. i1fl1alTl1t^1*.lils.. lhor de preoti gi diaconi.llj::1:f ntisiunii lui sacramen. Culoarea vinului pentru Sfdnta Ewltaristie. steluqa) vegele).i..l.#.ttt^grr1J 3I-o prapita biset'iceascd impune chiar Si a". dupl cum nu poate sivArqi singur ilnconulnu poate .'xxi{jr-ril.uplim. rev. ilr arhiereul sluieqte de obicei inconiurat wtul poatesluii singuris.. potirul..toarele lucruri: a) Sfintele vegminte. b) Sfintele vase (discul. copia.t"*i -.".pe ca-- ca Vecernii:i. rom' cit'' p' 354' 176 t71 . P..:.. SfAnta EttanXhelie qi Li pentnr cAntireqi. ry t"i... i: e ori oficiazi SfAnta Liturghie' Sfrnte l9aI tt Yezi Pr.:r::"".. l. mai sunt llecesare pentru sivArgirea Sfintci srlvarqi urmi. opriqi de la gi c) Prescuri (de diferite forme) ficute din flinl de griu gi dospite (de iar in caz de lipsi.. Ei.. preotul -vine i1:1lt-1:t.rLninrul [Rs: ca de esre vinovar .tosului cu Dumnez.r" i" "..rqi preotul in lviirqirea Sfintei Linrrghii este achrl s.i.'io..i. il-i ". tlc arhiereu sau e o sivirgit a .. sau el ir adnge.-. Hurr Bnaur$Tri sfingirile dc biserici la carc vine nrr.urr4r !u Hrvvls^ slulua) . f.i. . o"4t.1r a ^a greEert Pc Larc 1:Ic Lirurpa"'sta de a sluli' Cd cel'ce nu face Sfinta rlc lui rallrcrur rur fi Tainelor . daci nu.i.'fl'::*:fl. Mai multe lumini: cel pugin doui pe Sfinta Masi.itgttt SfAnta Linrrghie' to'"tnittd' -Lr ....lii:t:l.. [.ff.--'." lH ori de "iai-^i rece ei sunt obligaqi si' se impdrtigeasci nr)irrte credincioqilot. Vintilescu. qi nurnai cu invoirca se poate sivArgi Lirurghie in afari dc biserici.R.il.rutwl antincis..rr. dtrr+rr .11. acesta gine locul firi el nu se poate oficia Sfinta Lirurghie nici ir-r afari de biserici qi nici in (lApltr)l.i s'#1".(ii.to"il".*ll.:uy-". ') l)$pre Prellie.i. Apostolwl qi Octoihwl rnic (Catatasierwl practic) sa:u strani cu cAntiri.tt ci cI aritat ftrceert ne ( rIE r l'dr rr rLll . fliXffillXk'iffi.qi il consuma )"4. pe o masi pe care se intinde sfhnnrl antimis. purem folosi o bucatl de pAine. Prof.f.. Obiectele necesare pentru sivirEirea Sfintei in afari de sfh.o asrfel de i:llp:l:1:i* in{iqiqa oricum nu se poate Xllll.... roh tgh ^qci iL..l'.*t t}.i alta sluibi..: ^r.ire la f'q Itq .#.29 Cartagina (C'B'o'.:::t"1.impune deci sluiitorilor de .. p... i" iIt:::f1f."r"1#i".o"".lelalte sluibe' E::: nu esre posibil pentru Sfanta H.O..iil.^-. cel puqin una (flri de poate sivArgi Sfinta Linrrghie)..Y-.iturghii. oare cine ar.i.n ^-.

l"ti-ii'... r v) ro/ ""' . aQa cum de fapt se gi intAmpli Jiia.1: .fimeni din cei se'cuvine sr lilrli.':JrK"#::. siiii..:.-.._bl:6.re sivArqire r-r..[1il].r .f.de. a m codrtrcati in acele norme pr.trel.lil3l1 .i.bitrAn)7 duhovnicesc siu I nrlri.5.:.Il'iiiir'qx?:ll'.t -.r"int" intre in bisericr' trl-"t.f i.:p.. r gi impedimentele care il gisim'.L diricAnd in cAnd (cel puqin o dati pe a1r..i.f1.i.if"i[1.1..1 :ill. care nu reprezinti altceva decdt slste ai "pi.l*r*?j.singur.'. ispita tl.t_1i?1c1tl: trebuie griii nu .'' i " " d I'. r-in.:y::.r.ril-'i.ar -". pregitirea sufleteasci (morali) :['UJl]fl..ascn se s.' prii care Preoftll se pune....i#ff ":. Liturnhiei....".."!ft!i "i-ia" r..rea.Ti:.11it]ct".. c-uiva qi'si . -.'i#..r. ..rciului ale sluibe sau qrp. rm.pu..i{fl{"J.dt .f.De_fi :3i: .l'Rtjot' l)R<lrr.*ibjz...ti..-.ie !i .-.irn"a^. (i.rs11. rinointe rtti Ae nirefe orzve t I ---^:*-^ -: simte congtiinqa de picate.grrii'.rl".'rdierneasci i'sluii Sfanta =I.l:i1..l'fi: ii :.ti'i.b*t^:i^1. t..."j "i. 47t). *'i*:. t967.T.'.. cu care trebuie si ar. D*"^" ?: - ffrcnrbri ai familiei Preonrlui- i .{ii ..il"'r* 3. .::r":#.n. r r rrr.f.fl lffil?'. se i1i p..r.zilnic.nr'l-2'pp'12'3-138' t4n lui.]:':31: e' vrajbi asrpra cuiva.an1-fi:j': !u disfltrri trupeqti n]1 est: vrednic . ". _'i ffi::l J i.. .gl cele q"pt.1'ga1i. iii'i"r"f ci preonrl "r.grave.rtr..'."rli'oa.:3.r""8.+.']fi.Jl 1' il.u slujbi nrr.r. 'lixrnai dc LrruR(il(lA sPIlclALA fTiljl ti# i:r i[:!.-.rz. i.t...i!!:l..'l:'il:il:ffii si n" ffi 'll?lil!ll.6easurile)."* cu carc l)umnczcu i_.^:." di picanrt in care in picat dc tilii.t.L indeosebi in :lgitfiiii'='ij*:['i1T*..."i i.til.:.1.^..r.inbisericidimineaqa.$3*j:rJ..'.dania (arhiereu. El EI trebuie trr sd fie tmpdcat r itthi .." ori trebuie si 3m.l.:r..lJ[i[.ri. .ministiri.rtai din ceie ii^ (irr..". prrt.lif sc' _.ex' -t -:--^ ca de impirtiqire.'.-t] ifii. in bisericiintrlm i" o iepidim sI lumeasci i.... l.alte sluibe ii f. r"oa.fl:Jf..rrij ..'""Ji ::' :n ^\ indelungarc experiente in r..TJ"LE["..rrtinui nrttlqumirc Pcntrtl Sfhnta .t"'t.?'.i" ifliwrxhler.rit..10i"'!^q. c q.. ntistul P re:a s fin r e i N d's c ri ro olt..i.ir. . pAnd cind n1 1e la nu i.#"i".. r-r.. sau pietate personali.'q....].pat d cu Vecernia) gi pe care orice sluiitor al altarului a.A:. .i.i. 'r'rr(lcltlirr iertali oricc aveli inrpotrivir crriva.t _r.'iiii'.r". .1 ..PTt:t:j.ly:. B..:.".I1.1ir.\ l t lui spre blestem qi spre picate se socotelte. Ei si faci pe toati ziua cite 50 "Y:fr!:..f i'.. qi r. ".iil'.[Y i:1? irr pr l.i1giija cea . la catedralele chiriarhale. r'ii.r.'..."". ...e. rrrrcrrrc.l." si primejduiascl aceasti^p":t t l"illt-:j 9: ru/ inqirn .*hli "g.?'d"..._.*i+1i1"_'i.cend 1:_TX..?.I ie sau s1. .iiite sI fie lisate pe seama maicii preotese.. il...t1l r)csrr-s picate de n yczi t ovtiluir^ile t e l e Si D unnt ieyi le L i t u rg lt i i.tltl{..J"aiiiii.t:'l ciinld cu afli.tllrgnrc.':. *.1.iffilTij'*'gt'ii.ccr p.q.'f iii \ayrL. de i.imic^asupra..1 cc .ii.rrrrL slujbi cste. '.a circi . si priveghe o pe scurr. un preot iau cilugii mai.i .L":"d.telui j: .:."urti'...[i.t lm:llll':::.."i#'ii. ifl .iti:::.H....rgiciunea e ze ^ -!t:!?':l Itn|.388^389: p1egnrl.I. r.'J ..l+..ff:l-:1'::i.iri(cateseglseqteatAtin Ceasht..il"l.. * gri H de res rul i * din.H .s..tr.rnctin. obligat si le citeascl' .i-. l-9 3-7.J.uiataifiiniirupfutd.:.oql tliu ccrrrrisi. trezciasca Lirure'hie- c_u trupul. t!-1\-B1i:t.il..": T."t.r. i :: infrdneze sc ccrc rAnduite de sfintere . is'il..il#Lffi.*lqi" .. ^^ de.i v.i in stuibi.i.*::?.. Pacea inimii presuPune nu numai relaqi. SfAnta Liturghie.. o.##!:.icr.ll'O'R'. . inainte laiii pentru i-:.t r.l. j.-"r-fii" fociin$ mai inainte lt."r"J..i. .. chiar i i' irlioi..fi...1'. il. p' 15^l ^^^ din Lt*rgi1.i iciic . : i.'..:tr.. norm^l: * t1T:l1i-":q:1 P.u ccrtrri s. chiar cind preot*l nu-gi i>.9i .obicei preotul (uneori Utrenia fiind preced.e Litwrghie este deci obligatorie in asrfel de ruA*ut isirea ir.:'"".r..t.i.":..r::.:1.Y pentru d^--.i cAte ori are de "hit^. preonrl linrrghisitor s5.1i. gi anume srvirqirea sa.i.T' iiatiwni.. :.ii:::.il1:T.canon v1 m1 siu duhovnicul la . T"fFl ..!. tnmtii.Spot. ....--. -" ". ori a celorlsrl fie satisficute din ili#.id...ci lllct irnu h ^.. ca gi g....."*r [turghisitl .i trebuie corrrl sau zburdiciunrlburarca liuntrici s".T.i.^^ ^i A^-l^*^-qi dezlegare qi l11.i-o -^ tipirite irite in LituyXhier.. Vialn ldantricd a praotului..H.ta_v*T:1 cJ.1 :"Lq-ti: Io" p?..'e..i...i.Jt..r. J.*"o i.:ixg.'[L?Tlllili.a"ttia.6. 2.i s ilri. ... fizic pecare ffebr si sltrjeasca. "t r acccir toat:i. .. -^^^tii ^+^ l-^^.9:.i sa-u .:.f ii . pacea cu fi.l -.ff :'.. !: .. i. Dumnezeiegtile laine. i-plrate al ..l. r" pi.1..J.lonz\:.u"i..^a6r6r fiecare' rAnduit'i la vremea . sau devoqie de qi.:u.t r.."nrl in s :i ill^.3.rv.{ lfl..*fijl ri .:.. Iwportdltla ei itt pil).r_ l::.".ir'..l'.^d:t I1.. "t#rnrrisi d. . conqtiinti .iXit?TitTll.'ii uair* tirtitnir.: llfl^. #l*lri..-rqtiiriqei. in ziua slufirii: synya.""p..citirea legituri t" PlTl:'T:^lt:1tj iiii." rrR.'Avdnd si savdrqeascl ze pdnd.?.:.'pp.^r..f'. viaqa prcorurui ar trcbui sr fic ..inaintedeLitu..ii.io ..iil*::i.i... pregitirea impusi p. Il:1.i.:n'!"!i.i.. l7n Lirur:ghic.r.F".' l'i lf . p...mea..a 1 ."ry\i 1 Aceste ci.I". i.ot."i9] P^t._ -"i _".fo.trirt"rea. instrucqiunile instrucqiunile d e]: .constiruie. Errc Brtrnistc.I "...gA.gh e i po a te fi d ec.i taini din timpul Heruvin Rug:iciunea r*.l11'"1de 4.Tlf .nrp.l:#iiJi istul..y-llnritorurui.. din pricina nevredniciei nlrr.p. in Mare)' t" "t.-A-L. i.""ituJir. din cele ale lumeqtilor .u..x. con c re ri ze.^premergitoare slujbei...ri.i'nf.r.' ce it sluies< iji. o purinc"" [.. I gez.". unde.t""."".!i-T.il. . a Pr!!|iluj. l.eotului . ny numai el nu trebuie si liturmare.".I.i impoviratd ^. XI. se adaugi r ! )^ ^-..i{t..?_y lx. De altii. Btr cureq ti. rr... ^--^r-l:r.a i.iillii....i. indeplineascd preorul care vrea u. qi^pe toate celelalte cei lrrlpii*1. o.iJJ#tj de rru. t.n'.luy+r[. din zilele de sirbigospodiresc ordin de qi nevoile il. si seninitate.i'li.:Inj .1:].. iri .i'*:.:.. yrLJ) > ceaolntal f i .i ._ '(irrrrl'.j Yczi t\npitn dt k coii'a. de cu sear5.1...:11. c.T.....ua uL r ..iste irnpicirii sufletegti depline..an'1956.. care preced of.in linrrgic.lil.. m|hnirea qi trin livia. . Sj vedem ve....'ifr.r.'a."..Ti.'. se fereasci dr tot ce i-ar putea risipi sau sluibi.:X.iir[^{. tn ce consti in esenti aceesti nrcoit..:. Mc.. se..r.irrrcv. liNt j llnANt.!.ht r" pl.. ."'r."..-x mAnie purtind irri.*. p.il:'r Iryy Is l:i.. prcgiregte ::.i"".rr.'::l?":i.'itirea sufleteascd qinteste.e qi.il^.il^L:"fi[))'i)r.r. ii contrib.i"iii"'r..:?i."-r"" .ffi.._ra. care spune: .j1^q] Si '.12.'.13. scurt. il biserici decii iecernia qi Utrenia puqin..(*T:':ir"1"1i'"*"ie.. DR...(gd. Il ll H'.1s.iri".ioqi[.n1rhu.... La bisericile de mir.."rir. i.?i!{'#"i.rDum ql i:: ccl :l.r. i"d . prin-Te1'i:':t..5: lx. .yJl 'i:'i:'ffi llfi ]:L:.-cAt9iin rscletoate Rn d... r-" indeplineascr.r.o.."'. ci qi cu noi inqine-.. ud.b".iltr. pdcat mai vreun . il:.pctcea este pficea'inirnii... xi.ll.l..ndurilor de multe micar par.[1'1?.t j . r" mai intoaicc'la'pn51t ci de va iidrEzni a sluii.".r ll vo..:+.l^u.j Perrtrrr asigurarea cchilit'rrtrlui qi a .

i. rrrcL<rrlrLa mecanici a a.Lil['..ffi'li:'i5'"i""T'1'J'deatuma. -392). clci cel ce nu se va infrina qi va sluji foarte gregeqte.slujbe le amintesc gi le simbolizeazi: .l incepe cursul zi^'-' *i' -cind avem in vedere ci '. l') aceasta ---' caz uup^a.\lintclc si i) Linrylltii' ctl' cit'' P' I80 t8l .i. tot'la dc ordin sufleresc-moral a liturghisitorului.lui ^ n0 rto Jr"'-" Lqs LUHUL \\ Lrs curigindu-nt.5t . p.i.artdSrrr cir'.r-'omn"r rlil si destrau Ql tulDura adici' de !o!r il\ltfiHTr.a. dtn ffi'. gi la alte mdntuitoare patimi ale ijomnului.sPliolAt..:.. ca nu."#. cir. p.\lirttclc .lj::".r"ti... i.cornpusi din croui pirqi: una ipainrc tlc in-rplrtiqire.J.1. de bunivoie.PRtol PRotr.p!"1 toati pravila."r:. Aceasra este. de rnoarte . cu seari qi srra gi-o va spila. 39 . . Tl*i.1... p..rl si fie cuviincioase.ti t.. p..oo]l'il i':.::. "lrn. mai gitindu-se slujitorul Altarului. profesionali..tccstea a doua zi.i.lll. nu t moarre g. intru zdrobirea inimii. ca qi credinciosul ce-l Pliv. Pregitirea trupeasci a) Aceasta incepe..1y r l-t>Ll.. asol."*t .Tl:fI.ag"i' snnte' mrcar de vor n din ll'"u"lli..olati $tiut. (ed.oyl. ar rcsaro. de t de rug.Spre vrednica slujire. steia de rugiciuni..[i.."r^--ii.H..il.[f :i'+l".:r. r)ltlP. HNti llRANr*st..ri urgente din obligaiile sale pastorje in vederea .iillffifiii {ia9o1"r lElc{til aiba ilrrtr.... aa ftali a' s9am3' D'"t'-:1:t:i:"? celor Sfinte sunt hrclc Sale Taine.o li----L:-:r^? in rL rur I le.rinl.?:K: rl. respectarea sau neindeplinirea ei e considerati in pwdpwirile din Litwrghier ca de moarte: ..351.1.^. $l^ 9u{let9fo1 \Ld. ll si u:111.tit' stroplre Inlmuc i. din lene sau din griji o va lisa cu tot... ferit de bunivoie. in continuare.i. va n riu' numat i.f'J.rrrrr. t!a.^*frf:'"'"l: a."":'#?. precum qi la toate momentele iin istoria aceste.'liffiT:J.:. .rr.e.P...t..'J:T:#:r.r.i^i 351 't\ ..i1T-'l?31i. preohrl p_oate i Lirurghie.."."tgi'. Drt.i1-T.!_59. si'siv6 vecentia..) tczc DAntecele cu prea mutta mancarc + nnante crr 'rp sL'rrur [h".] [i't ce nu se pot'"'u':.. scuipiri. .3'"1 dccit de 111. ta hrtreb. mintuitoarele sale patimi. batjocuri gi lovinrri frri de miezul nopgii qi pAni la zi:ud. )) tr-. cu osardis. "d.it.:il::.l'r:ff . Di..tiqt. de asepect din f*t' credinciogilor' trebuie e rll I itr n inir tic 'lc ll'lc .iXil"1""ilr.iciunile pavecerniqei. il hnge aceasta' pyl^::It"!t.el1e tf 1'trut1^T. 3-5_5. :':f.::. . la care cu cucernicie si gindeasci in sine.La vl).1l5r.. pentru picatele noasrre s-a rrstignit."it'ib**uzcicstik ' ( rr r(. penrru slujba ceasurilor .).r" g. cd. iar de va fi cu putinti chiar qi c. "'i-pl precizrazi'ci ...uol .it. afi#rtri si nu " vol' it.1. ccl.. masuri . C5 ci numai ca Preonrl si nu ci inci din ajun sI nu-qt mrc rn iil'uit.de visrri:i:i: dacr qf. si in ziua se il.. c.l.r'r'uR(.-_..:*:i'{i"'.. qir-. pentru picatele noastre. iar resnrl (adici se de slujbi..'#:'. peste obraz.". deslvAr$iti i-tl'--r-. nu trebuie si se reduci insi la o simplr r"citarc.$i in primul rand a Randuielii penrru constituie o obligaqie atAt de imperioasr in cadrul pregdtirii pentm Liturghie.^ra1 tot d'ecentd' qi l. c.. "]:t'J["ft.... cand.. 'i-ill'-1:l:'T"T1'."p"'il"-tft1t^e-1=':ltt:*Tft'i:tr1'itr. p a. vineri c^-:. cii...iffi rt ..]'':. ..u." i . spov€qanla DUrLLlrur (ca.. adica sa constituie un prilej ae [xndire qi de iniliare a sufletului MAntuitorul gi la patimile Lui.'i.lT!.Pdmtecelwi' a ^A.Ftere 4. prima parre se cireQte.i ' (ed' 1937. 'tl '..'. 'ili.::1'. de exemplu. fel ne poviquie Ete Liturghierwl. precum .^l4 si elucrlrl au altF de Pcr^s9ane ctlrl '."d.l sau numai o pafte dintr-insa. sfargind astfel: ..LZur ajuna:J:J'#J. i cu obrigaqra de I. -""". iTqon altfer. ci trebuie si fi iri de meditagie...iA.o.iturxhjer).'Pentm"'p"t"rqicinstea 'r'.:1: Penffu crrPtur o sd Liturxbier adaugd in chip expres ccte A^tor e fi curat' preotul y ri LudLvr Llturgnrr. Lhwrxhierwl pretinde preogilor abstinenqd chiar cu cateva zile inainte: .!G1:"'.iJ't"1." ir ii'i'in'aqa.lrar." credingei. spovedania gi q..-.r.l ll|}|.Iar daci pregn:l qi diaconul pravila Bisericii de mai sus gi pregitire pentru dumnezeiasca impirtigire.. ruHacrunuor rugiciunilor respectrve) respecrive) ca o oDllgatle obligaqie protesronala. pp.a.')iiliofi#i"?ii'.t"irile sil nu fie uitatd...: celor pe moarte qc cxcrlplu.?.i I .preoqii gi'diaconii care au sotii sunt nu se impreuneze cu ele cateva zile mai inainte de a sluji sfinta r-iruigtri in acea zi.8... dupd.i"-...iv. citirea Pravilei de rugiciuni .-: ^: pentru t^t c€e1' cee^ ce contribuie la o ^^. "."ti"". sivargind utrenia.. :1.. dupi rdnduiala Bisericii.e. ntr."..iTl::it"lti. . urtri canonul imprrtlgirii qi 12 rugiciuni pregititoare.r. pregititoare pentru SfAnta mai ales pentru impartiqire.^nqiti"di trll .). in'tplttigeasci" 'H-*t.::1..A I.prlr.. . ..d. orice ar fi insi. pentru preolii cisrtoriqi..easurilor sa le sivArgeasci.". p.'cu urnj gandeasci cum Domnul cu defdimiri a fosi dus de la Ana la caiafa (i . . r 8 cit. cu umilinti si cugete cum Qi Minnritoml nosrru _Iisus Hristos. daror esre. cele de lipsi..in.qi. p' 356)' .resiri si o deslvArsiti .. N.ll!&.rugiciuniie grni negregit si le citeasci (preonrl) mai-nainte de Liturghie.. scurt amintite.^to.'il'i. qil's"l't:1nu ftri de teami si sluieasci lht'i . iil i. si inghiti tt'mu". sivirqeasca dccAt se sivirqeascd n" . prin de la iruprewru'area tntpeascd cu soyia. 'i.' '.'Ari"l{il ls *4. g". cit.::'#... cel pugin cu o zi inainte..v lO lr\ ' | t -. qi alta dupi (rugiciunile de multumire pertm imprrtiqire).rcscripqia de a L'duLur. l' 203 si vol' I' part' p' te7' r'p' part' l' iI' p^"' (CBo' ill'"'a i-ao. .?"d1.^care se sivarqesc la ministiri intre utrenie qi Lirurghie.i..:1*:u..id.'ii'dt"lis 47 \. . $i piecum trupul sd-l qe fi tr vor vL)r de cici Pitate Pdtdl! intreXi' cacl nli Sl lll Si futreX4 deoarece inaintea lul nrlsrL'5 !/urtrrLzLsr moarte. 353-354.gr'iia rtccasta cu luare 'pi' 'a" .'isn.ompletl Pentm Liturghie "::::ll11i-.loA . din pricina unor lucri...""p.$ '" Stirrt esle este .ro dind.. inJierni si ia sf^ntut Puru:i::l!'fi rrup qi sange ii.. rugiciunile C. "d.. de altfel..

rirnqi metodice de sistem !n ..1l"f Pregltit asrfel sufletel^.".. J*L azi indat.^:jiYi jr.q'p. Sprc dcosebire de celelalte rev... fi npooroptsfl) / .-il"t..'i..l. Li turXb i n c at eh uwt enilnr qi i:'.. l'roscomid..::11. de binecuvintare.t1_o fclar preorul cu o infigirqare. lentc l.'i curent astizi. lf l.*::s.: ilil3pltuT:.i.f-'.-..""*]:"'.:r""^l::l.{u. -. pcretele dc n. Sfartr l.l: qi "ii.r.X'.duielii (tipicului) slujbei.11'"':J:i u"... Enn Bnnur$rri "l'].ri oAic\ e rneteriei iertfei li- ffi r.i. invederea stuiirii auca amDran[a. dezacord . trr...:.#a.llill :. la sfirqtt' i.:::'..Tff . inceput la ..[:Er=..T-\^-.tral de Linrrnrr trebuii socotiti ca o sluibi -deosebiti | r-.j lr.'se l$.il.. I)obra..::i.11'i. 11 !i"*i suflercasc:i d" '".i.'1 r...rrLru_sE .mini.i.iHJiilJil. dezordor"ie'r"u .l::!.::.ffi:ranta estetici (de frumos) :.j':: cu ?:::::P!tt:lt:_?y sunt efectele l. IV llli.ffi. . Uttrr ' -^-:--::\ iil.'[?fi !..1.:::i 3i#llJ.Tp.i proscomidia se face in timpul Ceasului IX al Vecernter' arunci .p.l:ii.. RANDUIALA PROSCOMIDIEI cre d i n cioSil.':i-:::f::i i.. .:.r *.#.^:.gi_intinderea unei adevirate sluibe qi "i.F"..rrrl doul pirqi ale Liturghiei.i. pr in inqelesul _Pr::: "^:l:t-t:Ttill':." Proscomidia se sivArqegte i.i:"1.i.fL'..ffi f."."1 e :il1 :l"iiffi .rd 183 .op.iturX h i a rudsuri preventitte.!' "I.aoni.#.. cAt qi in expunerea i-paiti.'' ..aude -."#..i*#.ii'ffi .. ci 2....iili'..in.or. i1 sfilnrl alrar iii.i_^t^^_: ^^.nJdffi 1'rfi .]f. #.'midie in. accsre prcscripqii pri vitoare ra .i .altar gt sivdrqtnd Taina..lr"*i-fr..oi.i...:" :ocupirile terestre qi cotidiene..ffi).11.ffi'.i:*l:lld..._ fin.:ii"":.torDaruri.H."ii'tiir)iiir.timpul regull.'..'il: :Xil:#::1.rkli. Efectele RAnduiala Liturghiei SfAntului Ioan qi a Liturghiei SfAntului Vasile Eluitn Sfintei Liturghii se imparte. . de *.UI. a" .'1 iil. trad' rom... dc St.'.'$'ll-:":#"i"::rT."ri'ii." "..."aenti de ea.ffi:tilll... . CAPI...i.:' luAnd i:i oddjdiile sacerdotale. qe."di'ilTj:1:']^1'-':f :I: '.ia (fi rup6Qeorq. in trei pirqi mari: Ei folosul pregitirii pentru slujbi a:cest?.r."'"" ii iii p..ii1:.::.l'*:ll"l'.?'il 3Hffi .HHl. Dn.i". atmosteri sau di irri '.L. lcuun de incheiere.l.1'il?1kotr' cerul Pe pdmdnt.. Ce este Proscomidia lrrovoncid.::ij..effit.*.raceasta'.i.i. I.$r:l pieg*l poate pigi impdcar spre s """* spre a sivirgi.. t1i^-+it-l^.i.a. un{e se oficiazS' Ceasurilor (I." "-6r-"t[ introductivi.ligtg^1ii:.t-:^?'e F. la masa numiti proscomifi"for... 3..-.':#'}:iffi ::11':i':r-g':T..Rrzc dc r. ( 5#::1"'J il .. Eeri.. unde ceasula'.bisericile e.-rd...:^g:.i dupl. lor"l. otpust sau apolis.. lli' roarc.-.r..et A.-.irii r"'-a.::.-'-*.-a.6.f#-u? 5.iT nrl ff Sinaiului"rs. cu vrednicie Ei dupd'cuuiingn..".I..."{d:. i.Uyenitl Pl":tl1ni*t5 nu se m uniti cu VeLitursnia Cind Utreniei. ..'ffiffi'r"Jil.irArseite.. .tu{iyl g!l*i .PRBoT Pnop. Locut sivirEirii Proscomidiei ."11cil$. Dar il."ai. in timpul f$ggtur Yi'il:. de obicei..:-:t:iil. (p 'i umani."-iai'e . )/\rrvp.d.r:^-^-^ -L:lX a ^ qi indispensabild integranti pane ca o i"a..e.-pr"".-III p-"..r* unei firide (scobituri) i..:'::"oxi.":J'F#i:::. a oferi. in serviciul trel'ruie si se desflqoare divin..l'. expunerea rA.iaiiiisplace gi i.'.p qinuti i"liiltii'qi .. exrerioari neglijentd.I{)I. l.I"."i.it'i.li#'li. Timpul sivirqirii Proscomidiei ciclul complet al celor l.ir min[stiri qi la catedralele episcopale..1.:.s''npoor'opt("Y]:^1:-':::::.'."i.'ilil.... t82 t.:i i I.uaqie.tniee de enorie. este ptiTl irrainte..'jff :tr.'. Iui de nordlvest.:..

-irt l.. ^^^: in.".1.f]:.PHrxrr Pnorr. RAnduiala Proscomidiei :gtul merge la proscomidiar.ffi ..""::r^--.:.i"i'nrJrlll_TJ#l '. desflcAnd-o de ii je p.Ci r'...ell intrd in sfinnrl altar tntrd i::. pentru ca nu cumva apa si schimbe firea vinului.". pc (fi. atrar pe ri{ nuazizt. 4. dr r<lsrit cctenia mare de la incepurui U.. se . se inchinl. infige copia ir prima tiieturi. na+aa -.^G.icatele lumii"..r la t^ icoana :^^^-^ dinspre'iiazdzi i:-^. ili:ilffi r. I 956. i1 fine. oiji.gr. din ii si scoati un agneq mai mare ca de obicei qi si toarne. irrchin.I^lp ori si.i ilra partici rcrparea credinciogilor (a cAntiregilor) qi fdil' siru si audd.itcc..lliH. c. p. binecuProscomidiei i ir.e ffi. zicAnd: (tiind p.r"... iitr. zicind de fiecare dati: .*'*:l}. ' I)acri prcorul s-a inchinat la sfintele icoane qi a imbricat toare vegmintele i.". trtri in :tlier pe rra uqa..pentru viaqa gi pentm mAntuirea lumii"' nrxr Agnetul cu pecetCa (fiqa.nrl p...rpJ.cu epitrahirur. zica..artarurui "" wsn'ointe.]j"rror.11.i*^:-:-^^-: L^*-. rar in stAnga pe cel cu api. ^zicAnd (cAnd atinge Dumnezeu.n.*..::I._--T ilffi":i:j:..ii #.lui^ .Pcnrnr mrrcria Sfurgclui lui Hristos"." j|^. -Ircce qrvr ..Iffil".o*l laid copia. ...ifl.o."kiiig::'-'-yti:. i'l:.i il... 90) . rPdldlLrlr unde-qi urtqe_Ql spali s mAinile. l'-^ru il face m ne rAnd .. mulqi fi credincioqi vor cAnd sau a in sobor. pdni aproape de coaja d9 io13 luat qi s-a zicAnd: prescurii restul .sfin. i'.o.fh.ti-... . uga milosuvr. r. Hi..icoana Ti" i-pe._liy"tr] pregiritor al inchindrii j.i" siruti Sfanta Evanghelie.oqi a"-""".iconos..' . ffi .i. in sus gi impunge cu vArful cogiej in partea dreapti (rrrrde e r. l)n. arunci cind toarni vin gi api in s$1tu] potir. d. I if ::^l!:'i rrlLqrru prinre.i.la rd spilitor.i.[. miazizi..4gney Si r1'l[ aceasta..pm ei.. to ince oiioa..?j" TIi. a2\' I84 I tt5 .ij 5.:::1-..i]. rrarl^P .'i[... er p"". t"..hi.'.Ca i..i-o vine l. r^ *:^-:-: . sltnta Masi gi sra"t""c"#..1 trcgirnc nunrai de preot.. S-a spre-iunghiere miel un gi. lui Mielul rus in los') .i'.h.'h*.i:t: penrru Lirurghie !l::::.... se inroarce.:!f '#II # r5i-nic.Hl. (9and taig erirciq mierul. trece copia in dreapta gi de fiecare pcazi cu vnrfui ei..ilinecuvAntat este Dumnezeul nostru.. in marginea de t pccetii (cei dinspre preot).rrs! apoi. de trei ori peste pecetea prescurii.1 c*crrirr nrarc. . infige copia in dreapta pecetii (stAnga in acelaqi..Iar neamul Lui ctne-l va spune |"' prescuDirpa . .'iJ.. :. Hristos rr (dreapta:) (stAnga:) Iisus \urv4HLq.. p.Dumnezeule.i de Ae An ...: .. ccva din ea credinciogii. . snr.ii..r. I Vczi cirpir<rltil (ed..rri BnnurS. .ur ".$i indati a lui".|unghie-Se Apoi intoarce I tlc la driapt^ la stanga:) .-. ' '-"-"'-lr Yrr . 11.").".vit' i".e p"r. p.1":: l* :-: -i:_ ill :. srdnd cu fala rpr.""?"ll.nd in goapti:.r.. rare..tur altar. " ii-. los:) qi (cind atinge sus:.T:'*"::1'lr-lilT .i-sipe ea.r. tir. pAnI aproape de coaii (dar firi si o stripungi). gi iegit sAnge qi api.#t':ill'il:# nrari). .piib drnLimrghbr t Y ct) Liturlflticrul (ccl. i...^_-:^^--^-x ...trt).TTURGICA .i.i id.. Ir"r se inchind sprc risirit. unde orAnduieqte toate cele._".rci cu dreapta i""r.partea apoi lpcceqii (dreapta freotului).inchini qi o zicind troparul respectiv (.r. se inchini idiarului.. Apoi. 1956. vine ai."rta. .SPEC]IALA citrniirurc sau incdpcri aparrc.'l a Maicii Domnului.. Acoperi sfAnnrl potir cu un tperilmAnt mic qi il di mai la o parte.5"HffiiI ...ri1.r. 1.t1: s_a Alxri preotul face semnul binecuvintirii deasupra sgnnrlui potir..1 face aporisur rr . a 19 67.iudecati Lui s-a ridicat" Qr. ..r.a o oaie zicAnd:'.li-. dupd reguld numai. (:y.il^.'::?::i?.r...#':r^.... zicind:'.. spre scar. Daci preotul a inceput Utrenia. a" L : :::'.i.. *ri#iiilhri "i. B:uolr..1:#T. pr.i-i .l i:1.1.i."..prni rcl rotodati prima prescurl-(din care va scoate Agnet-ul).#. .t:t"t"j ..lucru Face adus".: l . ..to i.o at si ajungi t. qi . p.te ^_."1 t in ln ftft f"r. i".1. inrt pros comidiei..ot celor ce se vor impirtigi. rrece ra... ::H**.iir 1S1...t:..aird.1.intru'pomenirea Domlului !".::ili?l?. rerminat.. nu'se va sivirqi cu vinul c^rle s."" S[ aibi griii preotul ca.china doui Lr s H":ff tnr15 f h rs saruti-icoana de p..r^.....r sfi. ridicd ce Crl Dumnezeu.cgi i. Cici dupi Vx. ryy li".. etc. pecetea ing". totdeauna.rrc comunic{ cu .'.:lfiy:.t bisericii t-:--. ' .. !! sirutAnd icoana ":::':.". / u \Jl4rr}i4.i.l in dreptul fruritil gi zice troparul .. --.lli'.1:-:: lclc sacramentale respective. qinind-o in stA ga..1Til. si ryr1i mai :## :::'y: p.Riscump iratu-ne-ai pe noi din l.rrc in p rlirrlirea Darurilor nu mai este ir-rgiduit a tuma vin qi api in sfintul potir2.inchinr si -'ry MAnruitorului.1 lrlrl mller mirei . i.Iil ii zugr.itit cstc amestecarea Sfintelor Taine.cici va i.. rostind mgiciunea:.i..tntru smerenia L. t. O'inioarce qi o aqazi cu fa(a (pecr tea) in jos pe s$nnrl disc qi ry -! -: ^ ^--:-----:\ l-A^A t^i-:-A^A.tirea Sfontulwi.r..il. Pregitirea slujitorilor inainte de inceperea proscomidiei.l. D.. prin facerea semnului i gr.[^".. ijt. cruciq. -ir.:^:!:. gi apoi.. curiqeqte-ma pe mme I qi mi miluieqte !. iar irrrf din amAndoui odati-in sfAnrul potir.nevinovati. qi preotul de moarte de impirtigit.de rr". nortm ruitorului llLrJLf tlll. dir. se p..ri api decit vin (cel mult I/4)..d ^".Iar unul din ostaqi cu suliqa coasta Lui a impuns". ia in dreapta vasul cu vin. .i sc i.. .i"e-r.i. arunci.a..ll:-yrc..i..Ceea ...lll.._.I]1f.: . zic1nd: .r.. 438).."intirrl ".ui I. (fhce inci o metanie). rrci ori.. CAnd toate sunt gata. luind copia Ei prima prescuri cu amandoui miibleste iiai.ru.BinecuvantaruG.:Y. ..S-i. p.eqti. 1. va schimba in gusrul apei. ui.. i..il"''..laci n-a'i1cut-o mai inainte. zice: . rrltar -r : r ar.".1:. mirturia este €e ir vlzut a mimrrisit gi adevirati prrtir. zicAnd: .o.p-...ci[ iii:'..ffi ". zicAnd: (.fr :ii1[::T:]::f :Tf:I. s. .:lTIy_..imlni viaqa Lui. " (v ezi LitwrXhier.-l_.4^. zicAnd: .irr ruiihcut lsub poricandnr). l'rcgd. 4inchide lcsc pc uqa de miazinoapte a altamlui ii r.uHTT*tlt"(il['i1 l.J#"-g"i#:r".Spila_voi Ircviuovilgie nriinile mele. precana.nI*r. gi di binecuvAntarea (.: rritcsc..:Y'' sflnrului spre risirit..ululur / lJuo preruc apoi prescura pe ialerul de lemn."...\ A'^l^': a-^r^j. .. dupi ce a rc :i. ^'D.r:.Binecurt.. ilPovd..**::': il.."ol. i1-i.de trebuinqi pen-tru de trei ori in faga . 1 copia gi prescura in stAnga..liii::l*:*":1a"_1lire. \i descoperi capul.i.."-dt..]i.1. li[r. trecAnd potiralwi :.o".

-i.op.I_i.eriJ.. )..i a doua . gi a mea ne.tr. f.'.: claqi.i-Annrl 31' sau a cincea (pentru mor.rrii'plrtl.*#'[rHi ""-.ti..iturllhicntl clc llucrrrcgri.t. zicind rugi9iune1 se rduce apoi cidelniqa aprinsi."*'ft ^ {n"i ia a. tru ficcarc llurne scoate o.."p.. . cu cu nlene$re. I1:i^f:T:nirea vii pe cire ii are de pomenit..j:e'*::.. apoliswl Si cd'd'irea fi'nnld' l. Dumnezeul^nostru"'")' Ti"a"1 P-'Tl]:-tq preonrlui..llbier (la cet'erile pen*Lt folwria tT"ebai..pp... .'pr"...i. o*.rr fbl face .l.tL.l:-1_1o!"_o'":. 1t.A sPE( )lAl. ca si nu cadi vreuna disc.-miridi. Doamne.iii6. a implriqit."jT:_f ::I-. rriit.L" ii.:y""'" mo4i ." rl'tliscul. pe care preotul o binecuvanteazi'. pe ^..stltului $ .2.$:l i1.. .# 1 p.i.ili " -iriax ii p.oiiina-o a.. Aqezarea Agnetului qi a miridelor pe sflnrul disc' illi t. ..r cAte una.lu:ffi :i".1. ttt6 .. J.ir.".ii.co pia in dn P.rrtru pomenl HHi:::_B-:...i"-Aie iqi aducim !G.d.l"lt.il pomeneqte. a n J...: .ogA.ii.-..1::i ..cjunea rcir picatelor ruftrror celor din veac'adormi.fi.u) gi adruge. prcoml ia cidelniqa qi timiiazi Darurile. acesta ia steluqa gi lilliifii rpr-.dir-r y^*T.ll " prescuri).^.lT!:l lrarrd p" .d-o pe talerur i..-a i.ri pomenirea t"rfar.p.. rwgriciunea pterutrw binecuvd. slrrvl Jic !".i.e"p-t# i#... in.t"d. "li e cete (are rnai mici decAt Panasl 'r. lg37... li pgmg.patra prescuri (sau *:l ffi ffi **qf fl::'ffi . p.t.U. il slruti (Ps' XCII)' etc...peste sfAntul o iii'i.1 "^:::1.r".toar. . qi mirida pentru cerere speciali (daci este). NCERi 4.i.'. Sr Hf.i -""ii...At^ ..ly:-. cului.* pil.#'""0'. d"..Tf*: ml{a9Jo1 .illid. qi unde era Pruncul".r. fie (mai obiqnuit) tri':rnchi"l^" ^'^-^^ .l..""..at j" binecuvanreazi qirpuna..-r-.i.^ -rA--.Ju-r":i" gre..?ff .r: prT. Darurilor."r"ul llostrut trJT .#:.:* (pcntru vii) o.J. de-a dreapta sfinnrrui ag"..or ". ____-^..pomlnegte.. o sfi.. Apoi c1[ (lasi) criclclrrila.r..?J.lnd..fi-d aglqatn intl-un iui) la indemAna p. qi zicind la fiecare pomeneQte pe t^^. ii. -l.'|.r i LI't'tJ ltc.a"J .ifiilf. i..j.adhrgand-o J" .#.gi pe arhiereut care l-a hirotonit. Ia apoi a cincea prescuri al cincilea corn de prescuri).l ^1.2) sfingi care tr ['n.a ::l::::.tinui siil...-r.r:Tf:::1. ffi.pe care'ii are de t'"*pind #"5i. I i] o'.ne desficuti.'lii'.p. Dtr..ffi:.Domnul potirului...^...: l-tT::.. .grimiioara de qiride pentru vii qi grimijoare doui . preotul lasi copia......p-rZ"_raiei.iii.i.'. acoPeri cu el discul qi Poti"" etc' (comP' Ps' XVI' 8)' Cdd. .?:... srivitei.]':'.t.r-rii)ii. ...lf-*'.l.. .xte) ' pe iiraria a" scos miridele.r"aA. zicAnd de trei ori: .il "-.i rcrt:rrca picatelor sttra adormitu ... l0l _1 Hr Frl i) gi acoperi Alxri ia acoperS."1. la ar. f u.. o binecuvanter "t .a. r-qa.::..iarrgl Agr-.t.il..-rtei r)rtra primirii pomelnicelor.l. p"ni-....ij... :."r" ." . fi.ri nlf. cu ctitorii qi r' . Sfintii Ierarhi urmitoare: ortM Bet i" preon_rlui) gi citind in qoapti rug{ generali a celor vii (. citindu-se mgiciunea i :tivtr din Litur.PRDo't' IrRot.i-. !e ci o adaugi la.i ji:oale. ) Acoperirea Dan u. zic.A b) Sconterea mir idckr Dtrpi cc punc dc o parrc (in anafor.-credinciosii care cAte o miridi qi addugind-o la grimijoara miridel".urr"r-l. zicAnd: . (d.:ffiH la dreapta alteia.l i.i ..l.".ntarea lor..iudu-s. o binecuvanter -(sau finind-o cu stAnga deasupra rrA"n r"i Jir.rr" t-" hirotonit...liay.r n".r..i.ffi subnrl celor trei art1.ai bisericii si coniinuand..lq.lr.trri .iqi) rcsnrl prcscurii din crrc a scos (iau doilea com de' preslriq'o.ti irrt. pe robu_lTiu (roi6a Tasau: robii Tii) i.u:4 Ap". t)7.'iiTl oolXi*.""se.t P"l l":r.. il apropie de fumul cldelniqei. cu copia alti serie de firamituri pcntru mor.."rjoara 02 Si 1967. s-a oprit deasupra locului |}:?:*::*".. qi]i.r_uLi gi rostind :*:..:9f: l::1."r..o iffi H[:]i lf i:." pii.i.roastre de Dumnezeu Nisci.l disc. ^. o siruti.o.1'-'' jlt Pitrate.'.."p...primeqre.. liruti llnn rur.iii"'stanga pr""oJrill cu vnrfur i .BinecuvAnClaic ai ['riucvoit aqa.r.ed. pi seur.1.mAntul discului.Acop:rit-a cerurile bunitatea Ta' l.. Ri:::l.riit".).:.*r Fig.irea miridi 6in rcr r Vczi-le h l.... taie din pi.rr urmi.'. Doamne..va. ". zicdnd: ..or"J corn de p. flr-"f cldelniqei. toqi mo4ii... pentru conducitorii..i^"1pentru epi :T.:pj. Tale.1r.ai (in d..tc .1:11':ifis.i"ii supradiscur"i. Doamne. p"'. roabei) r.s.ii venirrd steaua. ijii*i.bin. o binecuvArlteaSa qi scoare^pe ra"a -fia. jerrfa aceasra.r ai".. dupl mulqimea indurdrilor " ctc. 'r" ri"".din bucata. frcand cu ele a doua grdmijoari. ia buretele qi stringe cu ingrijire jos' nririclcle dedesubnrl Agnet-ului.ii. ele formul /) in !_- ordin"ea .sfAnrul Jiifi# Apoi prcotul scoatc clin Prcsctrra a patralsau. i.

si ne ikin. face apolisul cel mic.torii. (. in loc de . .rrtAr-rt cu trupul. (de doui Dumnezeu.::. Itlls. .nire apoi doui ori.wieki Proscornid.*.. ^::xcum Pe stanga.. d. 'Firr )) . qinAnd-o drept in sus.PRliol'PROr.".i. Cele primite dupi Axion se vor pomeni le trrrghia urmitoare.#. preotul-incepe Liturghia binecwvd. se intoarce I locul . preotul zice ectenia tnicd stipAnirea"'"' este :lrcind-o cu ecfonisul: . -A-a.1n tno. strand se la !:::r'i. c-iteqte preonrl iar caz).slair a) BinecuvS.rilor ( Proscomidiei).. a Sfintei Mese qi a intregului altar).i ""iit"is.fb. zigi mi miluiegte !" dc fiecare dati: ..ri Liturghie o va' slvirqi (dtn Litwrghier) incl o dati. Domnului 9. Continuarea proscomidirii dupi inceperea Liturghiei La bisericile de enorie.. inainte de inceperea Liturghiei. c) Ritualul pregitirii potirutlwi.I' f'"Slii: !::. i..Ci a Ta preon citeq :e in tainilzSti. flcAnd cu mAna semnul Sfintei Cruci asupra Cinstitelor Daruri.. Anttforugd.".il.."t rl " i"..miridele pentru moqi. d) futualul scoaterii qi agezirii rnh^idehr: ..").tin[e. *r""ir"t. p.mari..prr. dupd rd Antifonul lll (Feicirib oh nuparal sdrbd..I)umnezeule.citnea.G** p. ridicate i"l"r.tifnull)i I in timp_ce timo ce preonrl oreoflrl citeste in este stipAnire a Cirui r'1.rri.^buzele mele vei deschide.i i. 7.1ry1".sau Linrrghia pe care o numim . . t.... adici pAni la Heruvic. ffi:. Prinia parte a Liturghiei catehumenilor (p*i la vohodul cu Sfinta Bvanghelie) -dI insiqi..". obqtegti. DR. Oflnd la strana se rermini Antifonul I. 9f*t'Yiti qi 91":1 9ry:: qi se mai ii-." etc. . flcind concomitent semnul poTt-t-"-""^'-1111 qi il.:.nd.er1 impiriteqti Ei i.a"re lu timp ce la strani r'.Dumnei..--t -^^--"' popoml ^^^^-rl Tiu''' bo-.-" "i r..).Doamne. riminAnd yonului.o ambele miini'qi. a rd. numai pa Proscomidie pAni la acoperirea Darurilor." (o dati)' zi zice s Pasti gi ritic Pagti ntrc si iniltare.ntarea Danr... inchide o siruti.. rnclnicele sosite dupi iegirea cu Darurile se pomenesc la proscomidiar in timpul tuului.Ciqi ay. deci gi acoperirea.rMilui Dumnezeule.Cl ti. . pentTu hinecuvd.. il.:"::o(.l iste impaielia iatalui..elace ne-ai diruit noua aceste ruglciuni .... cAnd rugim").A o trccc lrt r:rflna stAng[. face trei metanii. .'*e iirrpiiti ilI (.... incepunrl Liturghiei. la timpul cuvenit.ciwceo taini .iei .'ir.ff! sc:minat[.ciwned.."...C.. inainte de inceperea Liturghiei. ci se incepe cu. urmAnd ca acoperirea Darurilor qi sfZlt Proscomidiei si le faci inainte de cidirea de la Heruvic.. ::'p"t *. Ritualul pregititor 6. preonrl se . EHn BnnUr5r'Il I.il".Ci bun gi iubitor de oameni Dumnezeu . (.")... . f. t'1. S. preotul de_schide_uqile i9a_c.". roati Proscomidia. Sfintei Cruci cu ira"i".ntarea^cu glas mare: rti. sdruti SfAn11 Evanghelie. la timpul cuvenit.a iegigi"'"' chemaqi sunteti clc la binecuvdntarea i.t.. "rrti-is.(de trej rugS.fi..o*l poarti culion..Riscumparatu i.!ti..-i.Co p".Hristos a inviat".t. se cuvine toati slava.rrc . putem proscomidi. timAierea qi apolisul.-.le.'hi. SfAnta Masi gi tot altaml. mAntuieqte.272: qi ." etc.lliftr.Impirate ceresc" se ii. pAni la Heruvic." gi. zicAnd in taini. b) funralul scoaterii (pregitirii) Agneyulai. cddirea scrisi in LitwrXbier la sfArgitul Proscomidiei coincide cu cea de la Hemvic. in timp ce zice cuvintele -i"*fi.rea Linrighiei...irJ'. fb. astfel: Ia sfhnta EvanDupi acest ritual pregititor..i-..i p.i i. miridele speciale pentru trebuinqe e) TimAierea (cidirea) qi RuXd... dar lasi rlsfrAnte marginile dinspre preot ale ar mAnrului discului gi ale Aemlui.i'-.. de trei ii^.. .. * -ai"if. pAnn h cuvintele : .... siru g. de la Z iturghierwhtisfirqitul l" strani se rispunde i....Slavi intru cei aga pAni la Rugiciunea ... adici putem scoate atAta timp cAt Darurile stau la proscomidiar. Apoi ia din nou cidelniqa qi proscomidiarul cu Darurile.miridele sfinqilor (cele 9 cete).1.ntarea (precedati noi..-incepe intorcAndu-se impnr!'t qti (dvera rim1ne deschisi) inainte e.rt* datr.").n pr..a I. spre a putea pune miridele pentru vii gi mo4i clc cclelalte... dar flri si se mai scoati miride. Ccl cc pe pAi ccrcasci.i"ie r4nti iiiiftdi'1 An.Insuqi binecuvAnteazi aceasti punere-inainte". Apolisul gi cidirea finali (a Darurilor..mirida Niscitoarei de Dumnezeu (Panaghia.I]'UITGI(:A SPF. igi descoperi capul. RANOUIALA LITURGHIEI CATEHUMENILOR Pentru inceperea Liturghiei catehumenilof Pirrtca a doua a Liturghiei . curiqegte-mi pe mine o:cltosul ceresc. unde credinciogii vin la biserici gi aduc pomelnice Ei... .i. ce ... vintele:. Pentru unii preoqi fac. *. apoi 'gi.'din Litwrghier.. tot J.. n"."iii nu se zice nimic. daci e cazul.ciwnea AnticAnti Antifonul II.. mai ales la orage. . Stdnd tn faqa Sfintei Mese.." lui sus de i.t.4*:19 d'ifoitele intercaleazicererilepentra se rr.t...ctAI.. ?. in jurul M. de 2..rrol...t.+o ii iilp..t.'Dumnezeul nostru.# .. se inchinl dc trci ori gi zice Rugdciunon ltroscomidiei ( rrcrii-inainte a l)arurilor): .. in continuare) fs. inapoi pe dreapta.r.ul nostru.nevoie. de metanii gi troparul .}.ciwteo Anffirwg. I)umnezeul nostm. rn iztevim "oi "...Iard qi iari"'")..miridele pentru vii (incepAnd cu cele trei miride speciale).mirida pentru sine (qi.il. trop"ml: . Bogorodicina). in timp ce citesc pomelnicele venite dupi acoperire. precum se vede din scbiyagraficd. In cazul acesta.").nipiJ ria". incep.impi'rate zicsinqoaptn f.. paira r. Momentele distincte ale Proscomidiei RecapitulAnd deci am putea implrqi intreaga lucrare a Proscomidiei in citeva s:tLr momente distincte..Doamne. l)upi aceasta...

r (cca dinspre miazlnoapte) a antimisului. conform tradiqiei vechi.'i. iar preonrl hirlc SfAnta Evanghelie. Prcxrtul: .'..b.. De aici. preotul vine intre uqile impiritegti gi-l binecuvin- " i.tci (inrci 1ti .i. Ull l:NH r.. zicind: ..'t Lil Nil$rcrcir si la llotczul l)omnului.rsilor rii.Visilc)' r. Cela ce gezi pe Heruvimi. se inchini (tutii siruti gi colt-ul de tttiitzitzi al Sfintei Mese) qi merge spre Scaunul cel inalt.i. Ajuns.tEvr I N\rr.Dumnezeul duhurilor qi a tot trupul.. ilrrlirrdu-se citirea Apostolwlwi.i"iap...-.. trccAnd pe dinaintca Sfir-rtei Mese.i1.ri q solee.l"ffi run'*:f Xr:L:tl?li:J#Hffi Invierea spre credinci .. il cidegte gi pe cititorul Apostolului..rl..ffi*^. iar in timpul rispunsurilor stranei citeqte EirwXd' cererii cw osdrd.T :1'H:': face inalgi capJ ta este --*o . iar daci mai rlmine timp.r. Doamne. ca gi inainte de cidire.. Durni.r. desflcind in acelaqi timp sfAntul antimis. avAnd .. r-. [ .iir^..il. se iutoarce spre stAnga gi rimAne crr fhqa spre apus.. Apoi se intoarce pe . totdeauna... preorul ia SfAnta Evanghelie de $flrrta Masi.rlntelel ii lr zrLrt impdriteqtigi." l^i ..i. canJ ta . luAnd Sfhnta Crui a locul ei. .nlrnl. 1rc 'l'crnrinAnd de citit.".Rugaqi-vi.ica Rrrsaliil.."-.trcc din nou. inchide Sfintele Ugi (perdeaua rlmAnind deschisi).. la al doilea alineat (. daci se face pomenire pentrlr cei riposaqi... cu glas mare: .-il . iar atunci cAnd trece cu ciditul rtrana dreapti Ia cea stAng'i. ca Domnul trl i rrriltriasci pc dAnqii !").Strilucegte in inimile ... slavi Jie !". 4. o binecuvAnteazi qi Ctltlirc rnici. Se r.. Dumnezeul nostru) primegte aceasti cerere cu osir.BinecuvAntat pe sc.i"ri'alt"*".:ili. sc 1'rleaci qi se inchini spre scaunul cel de sus.. strana cAnti rar: ...i.. intre penultimul gi ultimul alineat al ecteniei se intercaleazd cerel'cspcctive... .... se il...").i'.in u(i.arn.. cei chemati. i. H ^ lIl: cflhc. crr fhqa spre credincioqi.t r1i.. pentnr diferite trebuinqe.ura cAnti: .:"1. (l)rrmi'ica s lrrc prin noile orinduiri ale SfAntului Sinod).. rrLrrrrrdrrr.. 9t . ln timp ce strana rispunde .. intorcAnd-o cu faqa (Invierea) spre credincioqi."..1o...tngelepciul)rcpqi sI ascultim Sfanta Evanghelie ! Pace tuturor !" (gi face semnul binecuvin). ' l):rci rlu. DLrnriLric.$i duhului tiu !".". CAnd revine in fata Sfintei .'...Srl luim aminte !".. o sirutl gi.qni.Si ludm Aminte !" $i citegte pericopa rAnduiti. dupi ce se termini cAntarea Trisaghionulu^i.tictALA r 3.r.ie (. desface partea de deaIttlrr'. flcAnd semnul Sfintei Cruci cu ea.$l:. cl citegte in taini Rullticiunea dinainte de Etangbelie (."eh. pentru cei chemaqi si ne rugIm.'. l)rrg'ri ecfonisul ecteniei intreite (.Ci milostiv gi iubitor de oameni Dumnezeu i. cu cotorul spre apus....i 1i i.. .. pune in locul ei SfAnta Cruce qi vine intre uqile impiriteqti.. cei chemaqi... r. desface partea dinspre mniazdzi.Cei credincioqi....r llc r'll cl'I stanga ne Doamne. Luminar. qi orinduitele tropare I ll oranqultele ."zi spre sfinrul altar printre if.Sfi.. Doamne. hin mif tocul uqilor implrltegti gi cu faqa spre popor.'^=tui.").i. preoflrl zice ectenia penk't catehwnceni (Rugaqi-vI.. dinainte pregititi.l] [." .iJ. i'J :""'* :' -'.rt..... analogul pentru citirea htangbeliei. :?-..Slavi Jie. in simbdta. :uvAnteazi.. in Simbita patimilor (la Litr i. cl sc irrclrcrrl:ti c[trc prosconridiar qi se plcrrci spre Cinstitelc f)antri.")...Hifil rile ori troparul).". Doamne.ue* ri.. Vohodul mic (iegirca cu SfAnta Evanghelie) t'. Iniill:rrt:ir .':iil 190 iurr..qriji sd cideasci fhri zgomot. rosteQte: ..... aflate la sfirqinrl Litwrghierwlwr. el di bifitilrca pentru citirea Apostolwlwi (.'. Apoi ia cidelniqa....faga ret.)l. de unde tlcschizAnd Sfinta Carte: . il...trt R(it( )A st. *'. t?:ffi Hru:. impl Airrns i. Apoi preotul rosteQte ectenin intreitd zicem toqi din tot suflehrl.Din SfAnta Evanghelie de la .pi1Ji l. tm ie F-re..'-"-"::l'' !u rd(a JUIL zice in taind $.^r^. Ajuns in iflrl colqtrlui de risirit-miazdzi al Sfintei Mese. Domnuhli. . Partea a treia (dupi vohodul cu SfAnta Evanghelie) 4 SI'irrtrrltri. repuse in $tr. p reorul.Doamne. sfintelor ec-.rrrnul slavei impiriqiei Tale.Slavi Iie. J: i. .i. preotul tr. acum se citegte Orrzanie (omilia sau explicarea Evangheliei citite. sti tot in colt-ul ae risirit-miazizi al Sfintei ..tiAp-. intre doui sfegnice cu lumini (sau se sfegnic in faqa analogului)... slavi Jie !"..1i1rLuL i" ugrte .i i!.llillccuvAutat cstc Ccl cc vil'rc intrLr nuncle Dournului".Si lulm aminte ! Pace tutllror". ne inchinim... iir".'ffi. P. astfel: lrr primul alineat (. r..Floriilor. Domnului !"). preotul adaugi qi ectenia pentra i.l(ANl.f "in e Lrna. citire". Cind e cazul.. Apoi se intoarce gi o aqazi in de risirit a Sfintei Mese (mai sus de sfAnnrl antimis). .:i: r " i in J.. cu rugiciurrea . zicAnd in lii ... . Dupi ce lasl iqr.Inqelepciu- i ar t.

Pnucrr Pnor, Dn, HNti

tluNrg'rri

Lt'ru

nc;t<

ll

sPliol ALI

ieqigi..." etc.

_ ^-^1" ,,), risfrtngAnd-o pesre Sfinta Evanghelie; - la al cincilea alineat (,,Si-i uneas.ci pe dAnqii..."), preorul ia buretele qi el.miridele (frramiturile) ce evenrual s-ar mai'gnsi [e ,ra"*i mijlocul lui. ""ii,rrir, CAnd zice: ,,Cei chemati, capetele voastre Domnului si le plecaqi !,,, la st buie si se rispundi ,,fie, Doamne,,, c6.t mai pe frig alJ fr.p.ia-"J":i, 'Raxdciunea pentru ca preonrl si aibi timp si citeasci i, taini ientru. cii Care intru cele de sus locuiegti...,,), pe care liveasci impreuni cu noi...,,, flcAnd i., ".est este sfinnrl antimis. gi il pune pe marginea de risirit a a,timis (peste sfi,ta rvarrgh"tieilretele 4pgj se intoarce qi inchide dvera, zicind ectenia urmitoare : ,,caqi suntegi

- la al trcilca alincat (,,sil-i i,vcge pc dinqii cuvinrul adcvlrului"), dcsface apus (dinsprc preot); .] patrulea (,,Sa le descopcre lor Evanghclia dreptiqii partea

2. Vohodul mare (ieqirea cu Cinstitele Daruri)
.trtcrrzi yobod.ul lnare s

p,=.'l',r

" .i*tulcelmare),ilatinged9fu,ny|cldelniqei,ilslrutd.giil cu stnn*a, tinAndu,ll_$1:p*t frunqii, qi sfAntul potir cu pc
pieptului' [lllandu-l ceva mar los, cam in dreptul

,,*''

1J

n;ai."ti *hittil"

iesirea cu Cinstitele Daru,ri, astfel: .mergAnd la proscomi-

voastre

.:,:^:lT.-:1,:'.*T:I1?tiit"ff,.?:Ii

I

ii.,a,ra"-r. cirntarea'Hiru.tticwlwi, preotul, precedat de u1 purtito.r {e^ lumini, qi, piqind-int:t' :Y iii* si cidelniga, iese pe uqa dinspie miazinoap ltarului locului: ,,Pe (tnalt) opului pomenire iiil rl.;I"ui!,-i iri.i..'r"r-rl" p"rrt* '3ii,]ii*ilnr'ti-).pil"p"t (gi Mitropoiit*l)..nos si-l pomeneascl Domltll btsencii, preotul rimine pe loc, ,r".:ii"ri, f-p#nqia 5";. A;""ge.ri i,

j::1"*: ;pil;+t".Gliif"..p",i":_,li:l:1,::f :):^!*1':r!:'1*:"y:l^Tj cAnd zice: ,,totatungi cregtini..."), drept-miritorilor. t"ti, pe voi'p. iifoi
;;id'ii'pururea...',, ?"..
t,S,
,.rrrr-rol Sfintei Cruci cu potiml spre credincioqi,

-illo.ul

Cu aceasta, s-a terminat partea din Linrrghie pe care o numim,,a

ca

c. nANoUIALA LITURGHIBI CREDINCIo$ILoR

I. Partea intAi (pAni la ieEirea

cu Cinstitele Daruri)

Igtgca-1du.-r....o spre 1ta Mase, MasI, pleotul continui: continui: ,, ,,CAgi suntem .sfhnta ^fr!1 mantui utr) rdra oqi, iari gi rara... , ,,r{piri, u iari...", ieqre..." gt qi ,,lngelepciune ,/.pa.ra, mantule$te...,, !,,, citind citind in acest ,,Ingelepciune !rr, aces. taini, gi Rugdciwnea intdi pentmt *edincinsi,'pi care o termini'cu ecfonisul: ..( cuvine toati. slava..." Apoi repeti primele doui arineate are ecteniei mici qi zice : ,,ingelepciune !,, apoi, in taini, gi Rugdriunea a d.owa pentru cred,i* ,; ;;;; J1.i-ilrn ." ol il ,,Ca sub stipAnirea Ta, rordeauna fiind pizi.ti...". La stran5. se incepe r{eru.vicur (care trebuie cintat foarte rar). , Preonrl giteqte in taini Ragdciwnea dh. tiw.pul cd.nairii brruviroir, (,,Nimenea legaqi cu poftele..."), airnl.carg zice gi er incetiqor, de trei oni, i*'o,i t eiwirnic (,i pe Heruvimi cu taini inchipuim..."), inchinnndu-se de fiecaie artl f"",.,iJili vorba de vreo. invocare). Apoi deschide dvera gi i]:_fi1"d lilecrciune. spre. popor, ia cidelniqi, acoperi Damrile (daci ;; "siL'i*pnJr.ati, i;:; acoperit pani

tvAntindu-i. pe irnpd.yat(...", preotul se intoarce (p:,t_.ll; ;;il;il ,t.rrrA se cinti (rar) ,,Ca 'mrti, intrd in altar prin uqile impdritegti, zicind printre ,f.ln*.1.'..1e ,i. li..a"a vruH"' ,,in mormant,cu trupul"'*' bun ch-ip"'", qc cu Lu_.uurr cel LLr (,,losif ulF,luPars \rrluru rrcl troparc antimis (disiirr pu.tato, ae viaie...';); p"". sfhnnrl disc gi sfintul potir pe.tfitd q1f:-'-ll discului t. a.d"pt, pr.on lui),-ridici -a9on;r1mA1tul pespatele de ia.Aerul Apoi Masi. parle.pe-sfhnta gi le prrn. a. o ii'i,ii, iid:T}a la ti:le o (pe Ji tu*d'.edehiqei. .. 9ar; p*1.1i',.ry1 qi Cinstitimiiazd "ri."pii cidelniqa qi ia potirul. .t discri bl;f.ili; il versete ale Psalmulu\L,(:lu^bili, ;'n;"rri, d. trei ".i, ,iJa"a incetiqor u-ltim.ele bunivoirea ia, Sionuiui..."). Apoi se intoarce qi inchide ugile. impiiii.l rimAne vreme, citeqte (in taini) qiRutlriwnen Punerii-inaino".e 'ii*rl.iit,,Oi^mne Dumnezeule Atotqiitomle, C.el ce egti singur sfAnt...").

tii.l'ir"rr.J[ iil;;;rt;

;';fi;il;;"ii"rr ilrl-,i l ii:ffir J;ir-al;:"p.* *
f"ri;ih;;;. -ri

3. Pregitirea Pentru sivd'rEirea Sfintei lertfe
plinim rugiDupi ce se termini ,,Ca pe impiranrl...", preotul rosteQe ectenia ,,Si (daci' punerii-inninte tainl, in Domnului', Jitind totodati, lllL trvarLrv nit"',io"r... 'i'iiwnen gi inainte)' nvut vreme s-o citeasci ..i""ir"f ..t."i"i 1,c" indurdrile Unuia-Niscut FiYlui Tu::l.-ll,i",r:::i:: zicinp:.,,Pa5e ftrturor !" (pentm il'!; f;i;^rpr. .i.Jin.ldqi, ii binecuvinleazi, i*r* r. dischide dvera gi apoi se inchide la loc). Revenind in faql Sfintei M5se*Rr; i"I in timp ce la strand se cinti rar: ,,Pe Tatil, i ;L;; ,Si ,r. iubim uniiie "ttii.,."i incetiqor, de trei ori,,,Iubi-T._I:ilP"f;:It, zice preotul i,i,iiii il. sie"J b.rh...", la sirane se terminr de cAntat ,,Pe Tad,pi.ce Jrii, fi'rr,-."'"I*::;i;li;e"ri'" sdruti discul gi potirul (acoperite), apoi SfAnta Masi qi Hi";;t-s; ilcnml a. a""e

ffi;

Terminind cu cddinrl, face doui inchinici,ni'mari (-;;i) in faqa Sfintei dati: ,,I umnezeure, curiqegte-mn pe'mine, pe.etor.rl, qi mI --J., a.. i".i ii icqte !"; apoi simti sfanta llasi, sfanirl "rrii-i, qi sie"t; intre " impdritegti, ,. pi."in ,pie credincioqi, ::,f:-::,,":*1ce ,i, venind .uEile du-giastfel iertare (unii preoqi ii gi binecuvent uil.
zicAnd de fiecare

".i,

[e, ugile..." qi, in timp ce se roste-Qte Crezwl' ii clatini ugor deasupra Cinstitelor Damri, Sinabolul wed.inTei,la unison cu cel care il a inviat a treia 2i...", inceteazd' de a clitina arte, llsind astfel descoperite discul qi potiincetiqor resti, Crezwlai, pbrnd' la sfArgit,

le2

le3

. ,rr.vr I tr(rr, lrt(.

E,Nti URANI$I.[t

LI'rU nc;lt:A sPE( )lAl.A

4. Partea centrali a Liturghiei: Anaforaua (Rugiciunea Sfintei fertfe) Darurilor
rosdrea Crezului, oi deschide uqile Pre credinciosi- ii

"i,n.rgi""a

parte a mgiciunii ,rllitul) tlostrll X..." tii indati cond6u[ a citi irr tainl ultinra qi o inimr"'"' cu gurd [;i'ii,ifl.lcilil:;:.;;.[;;*'L ,,sl * di I oua cu o

i.^,."' ;^:*'-';::-

I

r^rrrLvJ... flr)oI,, --*v H$l:i"'"' Apoi, I -L1: inimile . ------nile t"' i,-,t"^-arra,r-re (oe stinoe\ c; i".'[I ^r-^{6 tre mAna

i

'

5. impirtiqirea cu Sfintele Daruri
ilccca, se intoarce cu
srl

,, n. ln
t:,

fic rnilele marelui

Cruce

ectenia zice lLLLrua Mcse, zlLL ci lvLcstrr ltcl

-^

.v

irrrisul ,,gi ne

toata vra(a ln tnilrl, rugiciunea: ,,Inaintea I' Pt":-

t

^fa ^^ sfhnrul pe disc, o Qtergc ( peste Sfinta Evanqheti.r ri-ir^ D,--^--: ,r\ ricite Puteri...,,)

vanta... vdrrta... 'etc.). efc.). La eCfOniSU ecfonisu r r.

u,a n ut t e a sfin rei

f r*fit^(:,Clr;;";i

,fJ

curdtelte mi pe mine, de urvl.,Lirfc) uL invocare, zlce zice fflceu inceti' Preasflnnrl Tiu Duh...
1r: ,j',,Ju

rale^{;il;:' i;il:1i'ii Hrt?,"i1'.'and ;Amin'"' "':.*;i|,TTi:'+lis'-?::,:,tl:J*Tlr*"';;:',1;'u'.Tl,lillTt*"l jjl#l #:"",f i 1 d.;;" ffi ,; ridici, pu.tin, acand cu cru EH ci :: lx,.ff deas upia shnnrru ere ::*l sen i ;]t; i "n,:. ffi,#',? ;Jlr"#lx,'"lliii#'u"d tnd,a1; dupi acest ecf"nis, ,a:iffi';:: ^- ^orqrr.etu .,""1e canti ,,Pe Tine Te I{r preonrl face fr..;; trei ilJh'i.,r.,,,-, lnchiniciuni' lt3t^tq
l

,,Luagi apoi se inchini '*'fLa ecronisur,*{le
ecfonisul

uu
ot.:
UIq, ift

gi ii binecuv ?"':u1;,1i\And: "Pace ntturor !" la I sL deschide du..^ qi apoi se inchide imediat sffana care la pf .t.',,C"petele YvGJLrv'r' ) 'u l+tq"i9l,'{'-l IVICSC: rrUaPsLLlL voastre..'", . a citi. in taind5 Rwn*u.w,'vw t,.we." rr v-l'tirct.lng, pentru ca preonrl si aibi timp hacare o (,,Mult-.,mim Jie, "Cu Tiu...". Fiului '"'*i:,:i,f:.P1':"t' ;l;'i;tlffti:'ii ."'i"'i'i'r* J. ""-..i rii ('Ja aminte' Doamne taini, liffi;; il;i; po-r.r.Jli5ti-, ain sfint locagul Tiu"' elc')? t ].lristoasea - ,-L\. r" i,q, si-,.pr Daruri, zica.nd de fiecare datr: Ilxll"#,H:hi;ffi.';;;i^"ii si,mi miluiell._lr'^}ry:: eule, ^..-x.--ro mx lui disc, zicind cu slas inalt: ,,Si

illr:; ";;;

credincioqi spre Lt!urrrsrvtr apoi JPrL llr()llrcc aPUr

rr\tia...".

tiiT,i;#::-##s;;il;;

i.,vrednilffi';;;;i

' {----------------t1na"'r'",4i111t]n]l ::.:':*::}:t"}l*Ti a ra i','h'i"d-o cu ecfonisul:

Ql r]aqclLrsa

rru4Dlr."'

"ci

Imffi;;il",t1, f' rl.'ijnu
--;i;";J;"J

n"ii;i'* d'inaintea

pdcitos

'jff"*.,jf:*.. Fl1' ,p* anor rt'lr'6ni -nAinile rrauurc lfl in
,,Doamne,

sUs slJl

md lepdda de

la

zidegte lntru

c

,,n;,li9T:':'.,1'.14"1 ?!^:X'K' Hmrrlre Si:-^^-^ Cazania,rconform t-^-^^i^ -^^+ orinduirilor dat<:'de SfAnnrl citeqte se ori ta ii". p*aica, , l' timpul acesta, p.;i'i;;;331"' $f-':i:::::*T,:Hi ff:I1 in qoapti: Proscomidie), zicand i: ii i,li,r'#ffi;? ffi;il!;l$."u fr."tn'u rr-se qi se imparte rllieil lri Dumnez'P"'':; "pglil-'ljj!::-tP-*i':'.1:*' mAna stAngi'

i'lil"Hi
'[ri""I"

[:Pt]

Hmirte!

^

cele patru o|Tnii'** ".ir""-r"rr. 1i"a"a dunl^sfe1a1"1t'^.lYll.,L.lll: ri'mas f;"ti rra sfAnnrlui disc, in d;".*

pirtiiele in

'

LI-

iJ:X;Ii"i,

li. astfel: partea

" 11 ;t p. 3ra1o,r disc, in chipur Snntci i'J?,-u"i#;..;;; de rlsirii a discului, Partea cu FIS in latura
." fS'rp|" -"igi"."
,:::irJr#.1:,.rs,racecueasemnur

ili,;+]!i:r:'-:*:r:,.'r::.::,:ii1'x.fi
pirrri

I)ornnului) acolo

,l cinti in faga icoanei ,!?:,t1tt Y"ii mtlt in taind) rugdciunile de mi Jto[
t,rlcla in SfAnnrl Sange. pentru ca
I

lrrrrcazi

^ooi

si nu-l ctrluam Prca m.urt)'^^ irnpa*iriii)ii"il"i, cu pdrticica HS qi cu Sfinnrl SAnge' prec,m
aota si

":;;i;i:;;;r:,ffi ,ii'.",fl,3i#::,;,;x;:",t.-al*:
t956 (p. ts2) si

CAnd

Se

termini d

-

_^.*^r) r{r Jydrd rrrauure Qt reune

tinind. cu stinga, sfAnrul disc b.rr.t.l., cele doui Pd4i din SQ.nqt credincioqilor. Daci nu sunt credtnct-

'' I.irrurrrlc tlifcrirc in

)967i0.'li'6"

cdilii

ale Litwrghierului rornrinesc: 1937

(p. r59), 1950 (p.

'
rilr('
,,

,fiirrd 'citi in
mai

iinaint"'ii
t at<

practicd grcu de citit la. tocul il anumc itt timp ce cAntircftt (corut) canra

ln-y:-Ttlf il'j^*

l',rill trtlstnt"'

t94

PREot'Pnolr. Dtt, HNrl BnnNt,s,tu

I,I'I.I.J RGI( :A SPIi(:I AI,A

acoperi sfhnnrl potir cu'acoperimAnrul l"i (a;;ili sunt cre( ,._-.f-y?i."."ca, i,rpirtiq.it, nu-l acoperi,, ci pune p.;ia;Jiir. gr.fing;ii;i; prn. a.rul .I j"q*Ybt gi peste el steluga (inchisi),'ia. deasupra, ,"^^*--e-r,r .ri.^,,r..r TI) Se rnit. inchini din nou atl, Sfintelol'Daruri qi titea il (,,Ivtultumim mulqumire pentru impirtigire fie, Stapane, cAnd de termini a,e 9ayai.-gt1lni";cit 1i^i.ae litit bazania, ori de rostit pi deschide dvera Ei uqile impiier.E, S; i-,rro"r.", ,. inl B:.:g-r_.lli;looogel,]^li faga sfinrei Mese. ia sfannrr podr cu a..ipt". tinind rt*gr;.a.ffit, roitind chenrarea il tdild"i]di?i." rri r )ltll"" i'"?Iiteqti, il inalgd, (,ilj:(ijl':.::l?:ju:'. pune dinain* ,,,, ca".erqi ,,blne este cuvintat Cel ce vine intru numele Domnului..." (in SiptimAna Lu ,,Hristos a inviar.'.", q dlti). Daci sunt credi,cioEi a. ,..p*Iiji,"rin acrrm gi se tiqesc dupi rinduialie..Daci nu, preonrr ,n^irr.'irti. si*.il'uqr gi_i binecuv pe credincioqi cu sflnn:I p tir, zicdnd, ,"rv{e;t ri;.;;.-;;;;;;,;r""1';ljjii-'*Y' laA ^-v -^-:: -^ , ! CAntdregii cAnti: ,,Vizur-am lumina ce tos a inviat...", o datd, iar de la indltare la -:----r - pune sfinrul potir pe SfAnta Masi qi il t, :lTt",l-r^:::,ll-p.B"g-r:intoarce, peste ceruri, Dumnezeul....,,. Di cidehifa, se f. :::i:1.:^,,::^t:;1|1{ee trei ori' ia sfinnrl disc cu sianga qi ginend potirul dearrpra lri, ;" dreapta, vi Sfintele Ugi, zicind intai in ri.,.,' ,,bi.r..uvanrat .rr. il"-r./eirl nostru,, si glas, ciutAna rpi. .r.aincioqi: acrun qi pururea...,f'(ilii'?.11 ,,T;a;;;;, Sfintei Cruci cu Sfintele spre cre6incioqi). se umple gurile noastre de lauda Ta, I ,^ (m a inviat...,,, o datd), iar preorul se ir aqazi acolo'qil.1.'ifi;.Ii i",ria"gr, dre.v.o,,r * rua,(r uaqelmra) re tamarazd de trei ori, f).ri. ri ri.l metanii mari inaintea lor..La proscomidiar se aprinde "i-i;,I6"i; a."- i"-ini, daci s-a rc$lrea cu Darurile, qi rimane aprinsi pxnd dupi potri'ui.ea " sfintero..

ogi clc implrtriqit, sc pot tun'la.acun1 qi nririctcle; daci sturt crcdipcioqi de irccstcir sc roa.ri i, sfh,nrr potir ,umai du.pi irnpirtaqirea lrcdiii.i"qilbr. ( pirgilc di, sffi,tul rmp, zice: ,,invie.." tli gii.tor'rera;J:.;;-;#';.;;; Sfintci Fecioare, zice :. ,,I.umineazd.-te, f"-i".-lri.. ,1;; Joarni miridcl ,r:ui.cete (ale sfi,qilor), z.rcer .O I prit,f. ..f. ;;;;...;,'i";;a;i tnr vii gi nrorqi, zice: ,,spali, Doamne, picatele ..loi..;-; ;;;"it aici...,,s

ar]timisului intocmit, o sthrrtul antimis, o aqaz{ dcasttpra

datl cu cuvintele "acum
qi. qinindu-l

#fu ;il

dacr poarti culion sau potcap, ia Lirurxhierul Hllii;; ;.peri capul, snnteteuqi.lt:lt rrrtu ,.. irr;.:::i:.;;;,-:t't;-. piept, rE [a plePr) tlqfl la lA,gr "iii, ;;.,?Jffi::1 Al I bisericii, sub policandru. tu li:P^"An:]::",'.u pe cii uin..u'rani.ri .. i,ill taqa sPre rasarlt'
crt

il

lrirrccuvAnteazi, Doamne"'")'

,r.q,i;';iil;i';;i"rnl.

de trei ori nyme-I9 Domnului binecuvAntat"'" l)uDI aceasta, la stran'i se cinti: ,Fi9 ptamana t,rmi,.,"tJ' Lulrllnala: ''rrrrJLvJ;;i"t'i-d:.^t::.::l;"i1:,11::'iltiJl?'rXl*T:: Srlptimina 'in--rr**t aliar prin uqile impariteEi q.i jntra qi stinga' in at."Pt, pltn1)'nl capul qi zice in goapti Ruxaciwnea : la proscom,o,^r, ,to.1qi ittt"ptli 'tiitoi (,,Pt cilor""')' qi face otpustal' "irea d,lasd,Litwrxhierul,\$i aco-pera.caput I indari Apoivine r. Dupi ,.."r,r'ini,a i., .tritlt] drr. se arata ^ltll^:',:nf,t-,[u.']: ii miruieqte a' mi*)aii qi' venind la iconostas' i'Xl'".{ apoi iese p'i,., tlJl1 "i' os,,.t n co i la "ii *;.lr^e*r; d; . ria. r, de ra. t. Llrru!rvrr"r';:i;:;;,,; .o .rrr tl i nc i oq i LLr rcolnctoll r rc i,' iT* qtia, dup5. ce au ."

ffiffior,in

"t"p";

iilil;

Le rn

#it

t

lra. zlcend: titra,
Ap<.ri

:**iil;f; ',,,'f,Hl*t.TfrYlff[T;'ff::.f il'H'if',::i*:*i.'-,riti*^:i:1*l':'::i*-i='e;*b'-imparteiinqiqi zrclncl:.,
p.reotul
,
lr
qi I

rTreroe la merge me qi cu

:omtdtar tHcomtdtar

1::

cvravie
acoper acoper
1r'c2 srlnrele oLralLr,t

6. Riturile finale
Revenind in faqa s,fin13l Mese, preorul rostert,.ectey.ia de rnurywnaire penntt. irnr Sire (,,D^rep1i, primind..."), strAngdnd totodati trt2 strnhrt sfinnrl ,-ri-i" i. rntimi" t- Lr'P chip ,rvsr! invers Lr . dc r.. J^^A^._/^):-t _ l-a dcslicut (adici intocmind ^ intai pe cea dinspre

.*1?:ii'[ffi"-]"li-::ii;ili,:ia",ii"i-'"."larLiturghiei apolisul)'. : ^^ r:- r-:. ffi;il,t;r"o^",1i'il;.e-;rei de Dumnezeu-qi t4il:i':":-uIl':9:I:::* i* t'^::":':,:*;':"..,1^, roare aceste", * i;;;;t; liilcind liilci,d toate (cel puqin), ]t, cu cuviinqi restul zilei' iar noaptea urmriroare []lT,T'Tfl p.i...A"a i;il;;;i s-a cu soqia' pentm cinstirea Sfintelor' cu care vn f'cri de impreun,,t" *pt"'ci
rtiqit.

wtr::;xffi

:i:i::r:r:;;;;f;" '-io;rirn j,-^'-J-.t 'lta"J'qi '[ntiot'---

.", di,rrpi. ffirii la rrmi. cea r.x .r., ^.=.--:_-^_ --rr sfi,qirea ru egti ,,ci noasrri...", ia in mnini Sfinta Evanghelie
N

d rostegte
$i,

d;;il'.;.ill;

ecfc

O. NANOUIALA LITURGHIEI
l,it catedralele chiriarhale, in

iN

SOSOB.

minlstiri'

LiturlTltierele rominesti. cu exccplia ultimelor doui edilii (Ig56 gi lg67). pun dc obicci lirrruula ntrla,,S1'rrrli, l)oamnc..." qi ,jpali, I)oamnc...', apoi .,invic.." .lui iuiuri*.r.s..,, Hristo.s..." si cclelrlta r)errt-, j.rlrtn..i", ;,,.r:fi..^-.,^ -^..l Sl ,p"i cclelalre. n.nt..i 9i " ( cxtrrrs. .rirli d orn in rcv. rcv.,,Iliscrica Ortocloxi Romini,i), 1945_1946, ii'J,iil:,tf',:t:::i',ui,tl i,l,scflca uftodoxd.Rornini"), pp, l3-15, "' ' e Vcz.i rnrri clcprrtc, h Rdnrluialn i,,,p*iS;*.'

u:i:t"?{'wr!;t,:!;o.tiilr#W';;i"ii.;ilfii,r,ik)
196

t91

PRgorPnor, Dn, ENs Bnarvr$,ru

LlrultcloA st'liclALI
(

sericilc ortodoxc dc rit bizantin, ca .5i.ili cclelalte riruri tirurgicc r{siritene -- -pe cAnd

in rinrrile apLlsene

SCHEMA GRAFICA
rcprezentAnd

a

displrufir.

pir;ile t""itUf"l principale

ale rAnduielii

Liturghiei'

cu diviziunile qi subr iviziunile

lor
l1 incltin,rrc.r ri sintr.trcl it'o'tncl'tr
[r1

l.
(ca

Protia in sobor
I I,ITURGHI SITO I . IIITUAI,U I, PRI-(iATIRI
RI

imbricarca lcsmintclor

-"6a"ir*,ri,i.JJffi

este proria sau intaietatgl in slujbr: fi- pri-"i a-ffe preo[i conducitorul soborurui qi in ce ordin. "ai.e'i, ageza ceilarti preoti. In aceasta rn aceasti nrivinti unul rrnrrl dintre .li-t*o criteriile ^--- normele de--care --:r--::t^ iau -pnvmqi, trebuie s d.e preot. protosur ,"u"-i"i ,, a..i preorul '"7*,?lr,!!!!K'q.:: !::l:li!* vechi in. hi rotonie, iar celarti p.."si r. tf #oiill vechimii in hirotonia d. preot; "". s^ ^-^-^^ --^-. c ,. . .""1r^__-, -"i 'rqr q rvc cei mar cel mai vecti

ri#iiL','"11'*1.'f li*:X'i)::tl? jtiij.,i:'L::l:'i#

iffi:T

la

I,OR

cispilrrcl miinil,r'
d) t[rp. .l\;iscttntpiilirtu-0c-al Pc not

,:HTfj

drept pr

2. I}IN!,CU\/ANTARF,A PTR. iXC,IPUTUI,
SI BINh,CL]VANTARI]A
PRI]SCLJ

SI'LTJBEI

RII,OR

.r.. r*.

3 RITUAI,UI, I'U.T,C,ITIRII
sl Ar. PorrRlllut

AGN

ETUIXI

I I
a) discul

i]
CI

le e ccrc,.)

;;;;f,,j"fiilii

i

4. I\ITLI.\I,UI. S(I)ATI,RII TIIRIIIF'I.OII 1
)S( ,( )r\l
I

I'j

l)l,t\
5. TAi\,IAIERT,A $I

u,

r(i

eratri,cafun .,liilri: i3J eoali i,' h;'^r^-,- nrar;^ e va avea cel care li::..,9:i.t..oii_.,r.'u..hime funcgie sau o insircinare a ^Y- l".avca ereu' lnspector, coni sau i distinr *-ui."" ."" conom stravrofor). rLravroror,,. Inl multi nrenti preo-ti nr rcn-,.i o^ mul[i cu ranguri Szu ursurrcllr .,nonrrce cute,te, protia o va avea cer cu cel mai inalt (intii iconomul strarrrofo.--rri.r; i..rr^-,,1 .^^i.^^L^r^--r ^-- ); la

r.;";i r^_- a;imiiil)nonlrge ,... /' .?, rd,,Hu.ir.t^ pe care Ie degin
gine insd

rte de el vor " fi cei

ca Preou'

ACOPERIREA DARURII,OR

h) prxinrl
c) ambclc st. vasc

6 RUGACIUNEA
I

PROSCOMIDIE,I

binccutittt,trta Danrrilorl

7. IUTURILE

' APolisrl . 1a) tinali ctr rostirca rropanrltri tlN;\Lt { ti t),i'ri"t nrt''rmint tl trtrPul ""
.

[

.in

zcll cu o guri gi cu o inimi, ca un singur om.

di pe#c.ta *uii.,se, air.i-pi_i ri armonie. fii ::T?*.:ly.?i^?',i,1*dh: c.ntinuu cu ochii t" proto,r, ,-.rge.dr- * .qiiilffi;.j "rai,", .T":i'j:tli#IittJ
I(,

r;.bil :;:;';iU ti #;[: :'i:.':XT..Hj ";.*,iff 'JI 11 ;t fi ; m i in: F;;;;ind..;; ** I:f f . T,:.n*:, lt :,1: "JA anume Ia calitigile lui de bun slujitor: ,".. si, ,"f.* _rr-iJ; d;ffid;iLl: sau randuielii ,ilGlor, !;i;r, si pitrun, :ll"i:,r,.".:: !;yt1ut1; *.::,,"i:T:; l:Tt.-.,rii: t qi capacitate" e. ;.";;;:;;i^; ;'i;1; ;, .ri-n cAt ii privegte pe ceilalgi. preoF, rrri drto.i si ascurte de protos gi si pistrezr
L
aregerea'r,ri'
a

r^vLv,rrL!'r) dpur b,rLclrr Qr apor slmpr[ teromo.nahi. Intre clerici, monahi qi I trepteSau'.mgoriegale,intdietateaoaumonahii. Protosul are mare rispundere i"r.-"aote Ia s jbere oficiate in sobor, cdc: ii buna reuriti, i"i..ri*at".;; so..e.,t onor i:a:titJ de stu j be. fl1':^lll..; De aceea.

ffi;;;li

ll llltrI(GHIA
I :i\

2.

\'oHol)ul-l\'lIC

(ielirca ctr l,vrnghelia)

l'lil I trr\ltlNI l,OR
qi RU(i' IRISAGHION ULU TIIISAGIIION LII. (,,Stintc l)trntnczcrrle')
I

3.

wt
ntbt
'a

in '#ttr#!;:,^t{:!:{eiryi;i:{ruf:{ru 37 ('1923\ on riranistc __-:;.'ir"t:,i,ir_'*l'oilii i1r:#ii,.in:W;;ffi conclllttratiaylns l.'rglxe ayririr*, i" u.bl pp.9_23:Archdatc
cortcelehratione aS iiyrrf , R Kino r_^,,.;ut"_itch.wtyh,'iondon, iso6; ii.'Br"#ffi: !!!..9Py,' rlr;oprotfptou et'xw Ztrm Eucharisric.gcbc'up".,ti,iir.r.,". r,,i.,r.LirT""tn. 'L%q'Prorrptov et6fiv - zy11-gcmcilschaftlichcn )'c'P,vol' XLII, fhsc. il,r9d,pp. stl-Jo79r i-riar, R.,.a. 1976 (crr ktrhrurrrl hirrri,x,rrrj.r h rgrrrll hibliogr.atic).

V.?; * t,,-- Dr--: r- r- r.

4. I,EC-I URI LE, BI ttI,IC}, (1i rilcuirea kx)

a) Agrstolul 1si citliru) 1.1 Rug. F.r'anghclici c) F.vrnshclia
tl1 ()rniiia 5i

rilc. Err tlit Cazatit irrtrcita;i nrg. ecrcrii stiruit()arc
crt tlcsfaccrcr Sl' Anrirrris

s.

nucActuxtt-t Dll

DUPA

at

F.ct.

i,i F;; p,; .rt.'l'r*.ni
Rug. ptr. cltchuntcni

ti

F,VANGI-IEI,IE,

3. p.are le zic ceilalgi preogi.ntu. ll7 gi 186. :irrnea pe loc): . ed. l95l 1951. Ecteni. CAt privegte rugiciunile in taini. Stinr ) l'otrivircr h) l)czbric:rrea rdclrea . in acele momente cAnd slujitorii trer& iasi in naos.ilrile in sus. tuto'. 9711.d. d. pubtitite de Sflntul Sinod. 107. Ceilalqi preoqi se inchinl toqi odati la iri $i catedrale de obicei in timpul Laudelor. dupi care preonrl se inchini gi siruti Sfhnta Masi qi celelalte obiecte dupl regula de la slujba cu un singur preot. Stinnrlut ed.ITURGHIA ct{il)rNCro$rLoR (liuharisticd) . l)rtgitina S[ [crrfi (parrcrr intrrxluctir. $t p. . Btrlsare).la slujba in sobor de preoqr ni Sf4nte F.). Tipic.. doi cAte doi.r. dc Tiph. idin stinga uitimul dcci ic.. le citegte fiecare pentm sine. potrivirii porrivirii por ivirii e) :uv finali ) Birrccuv finall nali f.". Cf. Le47. Ia preotui de qi nnume protosului. LrrurgnteTat.<rnu b) r) . privitoarc ln vohodLrite Litursiiei. i. Cin*ibisii la-ltunurirea unci Bicureiti.. asrfel: ridicAnd frf. 3-4. 4)". S. sPre protos. Liturghiei.. Slujebnih (Liturghierul Lhurghierul qi P' (comp. pp. l2l-134. dgpi care intri cel dintAi in altar. cu inchini! euvenire. 200 201 . Tioil. rostesc in qoapti . ttdu-l pe protos. I vrcllea cuveniti. adici la . a IV-a. Indrumirile de tipic asul.3. Etanghelie. inainte de inceperea Sfintei Liturghii (de obicei in timpul lui lE l)umnezeule..iaconi. fac lucru qi se pleaci pe rind protosului.1+ Sotla. DR. l!""f4.I'TUR(iICA SPBCTALA l.i imp Ei impr 1 g) l'orrivircr vircr Sfint.3 r ) rl vczi aceasti practicd descrisi mai pe larg la: Gherasim saffrit.7.-p.391).Slintci jcrrtll III. Pr.. El se va inchina deci singur pentru T. pp. care le citegte in goaptd sau in auzul celorlalqi. iar la soboarele pentru sluibe ocasc inchinl gi se imbraci cu sfintele veQminte pe misuri ce vin in bisericd. nr..nla1 t.Ntuaistica. adici la vohoduri. Oradea 1936. !92p.Iyf*::g:j:. ANA-IrO&{UA (Rug. gi Pr.rate ceresc" qi stihurile celelalte. fu f. Petersburg.. iliiin A n*er.I. sau culn va rAndui la fiecare ecfonis. ed.i!. nrg. Srnod.P.i) Rflnduiala Liturghiei oficiate in sobor de preofi sobor d. a ll-a trlgare).impi. 1888.isericac ^." sau in timpul citirii rrr (la ministiri in timpul Ceasurilor).toriri an. iau loc in jurul Sfintei Mese_(precum se_arata-in {iS.ird.iJf::. dc Jc mr m Rlnt[. avAndu-l in mijloc pe Protos. r1i sc va imbrica in toate veqmintele. ) Miruitul Miruitui tui . Procopovicit.rnEUr rRoF. ENE Bnaxtg." u. la vremea regleclin cursul Utreniei. in tainI. qi rirualul . tosul dl apoi binecuvAntarea gi zice ectenia mare cu ecfonisul respectiv. preoqii se igchini. * . dupi rAnduiala qtiuti. flri diaconi 2...rrenohelie o noerri nrotosrrl. care zice . \t\*:My:*P:"Y. in semn de mire. 1956.'in aceeaqi ordine ca la ieqire (fig.Joxe Ruse . 'or. a'sfhnnrlui Sinod.Jv+ 1928. in semn de asculta-re gi de supunere. c) :) ltalmul tul 3.7.rr I. Btcntie deosebitl se cere.oua. l. C. Prof. sau preotul cel mai nou in ministiri rAnd.Fic uun uumelc :lc Domnului. preoqii se aqazi ca in jurul Sfintei Mese. Inplnlqirii Lnnlnlsi t.urmat de ceilalti oreoti in ordine (de la cei mai mari panl la cei mai mici). ilaibo ln a) t) Rug." de la sfArqitul^Doxologiei).). n Ca!:.Dumnezeu este Domnul..ul cel rnic sart iesirea cu Sfil..e Prenli f. in S..inrrghiei in sobor.aylra sew(iip1litine' f 4. urmat de . preonrl care l-a rostit se pleacS. Sofia.tngelepciune. p. drepg !". rvzy. la slujba in sobor.394 (comP. S9!a. el. an.1e!7. An . in ordinea in care le vine rAndul. binecuvAnteazi intrarea) siruti singur Sfhnta Evanghelie gi zice intrlrii.al Bisericii-O r..^P.'a vct vt ) l)czbric:r citircr ntg. II-a a Sffnnrlui-Sinqd. INCHEIEREA (panea finali a Liturghici) d) l) Rug.UPARTASIREA Proscomidia o face in intregime un singu-r qi catedrale.1 rieii ieii Btrlgare). latohod. 453..._9.p.cii Orndoxe (in rus..<rnului Anrr.. apoi ceilalqi Preoqi. Dupi rpnki mAinile. Vintilescu.

Aqezarea preogilor in timpul citirii Evanghetiei Fig. a. T::lf::1. Fiecare se inchini Qi siruti cele rAnduite.. : j::" n l1?1"+r"i.:"-l rrirca Ta totdeauna fiind pdziqi.* l. inchinAndu-se pe rind in faqa Sfinter Mese.i. ."0: Irl :."Jff.ica'Sfinqitul episcopul nostru.pe episcopul locului . unde protosul_igi pune pe spate Aerul..) ' Apoi merg la proscomidiar.").i*. 3. resrul rnulclor introduciive'ia ^Apostolului.*5iG. o zice totdeauna protosul... din *g*:j:..irna eitenie $iia!n1e. care stau spre credinciogi..:.Ingelepciune !...::fli1.j.ri[....i *:*: $::. fiind urmat de ceilalqi preogi in. lqezarea prcoqilor in mijlocul bisericii la iegirea cu Evanghelia citiiea .lXlJl. Fig.'ilt#. pohod. ry:".H.r. 5. la rAnduiala Liturghiei slvArqite de un sin- -o: :l 202 203 .'ji...1^'""::l-il...*! q*'* a.'# Xlylll.i. a1= }.i !1gi1.'lf '3*Il.:i':"j..".^:.i?J .ll.r"iJiiff.")..._ut.. . . apoi se rirrcc gi se pleaci spre credinciogi (protosul ii gi binecuvdnteazi. i" rAnd)._p"i."f. Agczarca preotilor in juml Sfintei Mese la slujba in sobor t.$e H.* . qi .pi.1-T:" Dumnezeule..l.'il'i'* i]o_.r.i.li. citrrea ri.: d i. care face qi cidirea tinrpul Heruvicului.ri. Fig.wl cel rnare sa.. ia sfAnnrl potir tlrcrpta qi'ifaniut disc cu stAnga qi iese cel dintdi..rq$fiH#i..ilT:.u iesirea linstitele Daru.."i.cr sfant esti t H JHll tl pr"o.._fi rd..ITURGI(:A SPECIALA SFANTA MASA DiaconlO ProtosulO aconul SFANTA MASA Fig. [T:^:. .T a."1. pomenindu-l.qi le zice protosul.. A ^..':'^T':lf-l:91.r*ri ip".ilrl1i. l)rrpi cidirea de la Fleruvic preoqii se pregitesc pentru.ii:*:t:t:1"_:ljt^r.1. (. a "i"I..iTt'iX# . 4.r.."":I:::::fi:".ll:i .t... aceEtia portti fiecare in miini cite o sfAntI cruce. :li.ordine :rcscAndi.-Il:l :*ii'll_... iar proscomiditorul Itt tirnpul ecteniei pentm catehumeni) pe care o po-ate zice oricare dintre preoqi (cel i vin.Hffi "rl. cu faqa o citegte de reguli protosul. r Nvr.'lri:::"'. dupi regula arltati in urmi.c l..iXTIl. preonrl desface sfannrl antimis gi face gemnul Sfintei Cruci cu bu: pcste el. ur.t Oopi..trpostolulrx.Si lulm aminte pill.T]l Sl.. .Liii'J'# prcogii din dreapta protosului. incepAnd cu protosul Corrtinuind ... fiecare in lanrra sa (fig' 6). (.:. 'a tsvanghelie Agezarea preoqilor in timpul citirii Apostolului Iui. trNi1 DRANI$TE I. i[i.| ffi ".pace. incadrat de ceilalqi preoqi. doi cite doi.. ::#T j: ::'.. 6.i" 19. SFANTA MASA .Lit'slti).^l:.

" ilzice primul preot din dreapta.1e Tale dintru ale Tale.Pnnor Pnor... de asemenea..Luagi. prin latura de miazlnoapte a Sfintei Mese (ca la nrcl picii)..il.nd il siruti fiecare. Juiillu"IiaTi I .ri.. u.Si fie milele marelui Dumnezeu. I. in timp ce la strani sc I. iar ultimul il intocmegte gi il pune deoparte.rli I.irpf" pr"."^ptil cere doud rostesc..I<x SPECIAI.").1"a. .r.a... titntn culttiui . care le citegte.. binecuvAntAndu_i pe credinr sfinnrl potir... 1967... Enn Bnanr$. in MA. Fig.ii"rqi. rg I I'r.^Ll.Sus si avem inimile" nrulqumim Domnului !"). Ordinea preoqilor la sirutarea picii tirrrpul rostirii Crezului...4."u i."."l.11.:Li. incepAnd Irorosul. pAni la cuvintele: . 4."). ecfonisul. CAndea. Sp.: rostirea formurei: .. a iubirii): ei sdrut.T1u.cruciqare. p.oe Fiui-qi^ p.i"1f." arnria.-.cul biscricii sc agaz{ r {nc credincioqi. pp. ^ Dupi "ri^. qi r poi isi siruti unul alruia umerii.". rc. 31T.33... aritAnd cu dreapta spre Sfintele Daruri.':{:li*il...' " ffi.. binecuvdntarea gi turnarea cildurii... 9-10.rlrri .a p.i" prin dosul S Mesc. Protosul face rcr Darurilor.it hnphtdgire.Si ne iubim unii pe algii. protosul inalqi Sfdntul Agneq.-t. C.: picii sau.. iar ce*lait (cel care vine): . 134. pe rAnd. in timp ce protosul inalqi discul qi potirul... I956.-. zice: . gi igi iau pirticica din Sfantul Trup..A dc r1-rnrfl copia qi linguriqa.Hristos ocul nostru. .y carc sti pe loc): .$i qe vo1.:_.. 8. togi preoqii..$i a inviat a treia cf. 703-706. dupi ce-qi iau pirticitrcc tot pe unde au venit gi.....a in faqa sfintei M... S.. Protosul incheie cu: ..:. spre unul de-a dreapta altuia..". p." (binecuvintAnd cu mA- . t2 .. gin cu dreapta Sfinnrl gliltinAndu-l deasupra Cinstitelor Daruri.Sd luim aminte ! Sfintfingilot'' Qi face toate cele rAnduite pentru pregitirea Sfintei Impirtiqiri: sftrAmaStilrrnrlui Agneq. Dn..7.. el cidegte. ecfonisul dinainte de Tatdl nlstru (.ii'[.ni. nr.M..266..--...'p" miazizi-apu' al sfiniei. 1965.I:. rostind ecfonisul pentru pomenirea Sfintei Fecioare alcs pentru Preasfhnta.UiE1'Ei1 . iai.i.. protosul pronunqi ecfonisele rostite de MAnnritorul la Cini: (. in auzul celorlalqi. gi tot el zice gi formulele urmitoare: (... formulele de pomenire pievt ute le[*iiilr(ng. in ordine descrescAndi.."^. -l a.-frof.5.").ii. sra"*r o"r. Fll zice." gi ..i . Aqezarea preoqilor in mijlocul bisericii la iegirea cu Darurile preotul proscomiditor.. ocolind prin spatele Sfintei Mese (prin faqa celor care ri Vczi in urm l{ Vczi dcspre iturghiei.."r.. in aceeaqi ca la ieqire.a. pe rod.. L :31Ti l""iill pflnd de ta cotquli ide -"S:'." Fig.:::I::p.. plinirea potirului...-ii p:"rgr.. p.Harul Domnului nostru Iisus Hristos. in goaptl. binecuvAntAndu-i pe crei cu Sfinta Cruce.$i ne invrednicegte pe StilpAne. :::p::1. Apoi taie copia partea FIJ in atitea plrticele cAqi slujitori sunt de impirtigit (toqi clericii care lelc in sobor trebuie si se impirtiqeasci)Ia.. Ecfonisul: de biruinqi.. flcAnd aceleaqi migclri ca gi la slujba de unul singurl3. resnrl formulelor gi ecfoniselor se impart intre ceilalgi preogi.. trec prin faga celor qrn sranga qi. preoqii vin pe rAnd.[ vrcmea cuveniti. cu capetele plecate. l.. mAncaqi. gi Buctrregti. Protosul se di apoi puqin mai spre dreapta. qi intorcandu-se intri in'sfinnrl . p.. ceilalqi.lfi. precum qi: .)':: ".Begi dintm acesta t'). ti lil zl. ln rnijr.IntAi pomeneQte. zicAnd:. ilc care se citesc in tainl ale ruglciunii Sfintei ]ertfe (anaforaua) le citesc toqi urmirindu-l pe protos.Estc . ln ti.ri Si rdspunsuri referitoorc lfr uniRonrdnc.. i.*i d...ITuRc. intrebd. Yczi Litunhienrl dc Bucurcgti. el binecuvinteazd anafura in timpul cAntirii Axionutot cl rostegte ecfonisul pentru pomenirea ierarhului locului: (.

i-"r di.11 se impirtigesc n-au ltlat. di cidelniqa diaconului. *:-ttTlt: in.. diaconii igi slruti fiecare orarul siu. ttlrxliaconul citegte SfAnta Evanghelie in miilocul bisericii sau in amvon. Rolul diaconului (diaconilor) la slujba in sobor de.. diaconii nu t formulele de indemn adresate protosului. gi sirutd rotdeauna numai Sfinta trrasi. pp. SfA..n * SfAr-. mai inapoi. Bucurcgti. dupl s. protodiaconui primegte de la protos qi poarti kvnrrghclie in fmntea robor...*r" zicilnctr_lc li ( )rlcct ticscrisrl in ccl.rrut iI ectcnia marc.. pe'sfhnta rur"rnl il .r" pe rAnd I ictirrhicii. iar la: .ll'i^i.. in mijiocul bisericii... din usile impiritesti.tnqelepciune. D. diacor. La . la ttcrrrclc indicate in Litwgbier ori \n Tipic.. in locul protosului.irI.. in ordinea in'care J.'. diaconii deschid qi inchid uqile impiritegti qi dvera (perdeaua). d .a cctcnii cctcnia inrrciti q. .:l]. iqi incing : crucig. Ordinea preogilor la impirtiqire mula o tr {isc.[fi:[J (daci sunt) ?.rt. ffi.i. drepgi 1".. pirgi sau acte din randuiala glujbei.. I]H.Tatil nostru".i6...r rinriQiqei) Sfintelor... tot el duce apoi sfrnnrl disc la proscor r r r1i^ rosteqte: t'vu . tot el hi tr" rrliu. Tot el rosteqte..jrotdeauna. cirrc intri in altar. tirtlir prrevizut i. pp. diaconul care vine la rAnd pentru rostirea ecteniei rc (. ll :.. '*" "i.lJ-. apoi zice: .' qi -l... si stlm cu frici."..f"f.rc.r"ri.cu Xl":l ii. peste el.). p. tl srimtirii plcii._"-rtlrrg.rrui nrrrlclc prcviz.?l?1lili r"'. hn.) capul stI cu 1r1i.""..lyuflyi !* ":fr"P poiir..i. ::.^u. 9' a lo I Fig."tiltl#!....^ rostild_.-a dreapra qi d.Si plinim rugiciunea noastri. gi cu binecuvartrrL" (delegagfr) . Ilttcttrcgti.1967.I.A.pr*n a acesruia.$le Tale dintru ale Tale. l6l."..".. gi prime. Doamne... in rAnduite: (."9:":llt1:r ..-di".#[j potir.Pnurrt' Ptror. ccforriscle .. rpl impirtlqirea slujitorilor in altar..turghier ct>nrrl sau arlridiacorrut) itcorrul al trcilca - q.a.ia^sfAntul potir si.i .inci). a"pl'. .l. La incepurul Linrrghiei. lluplrtaqire.rc it Li.iJiu f qi 3. li ecfonisului Rugiciunea amvonului o zice pr9orul..*ra.r".. Iar tele) iar apolsul apolisul Il il tace face prorosul. diaconii apiri Sfintele cu ripidele sau cu cite un .!re{.rp.sc aqazl rrnul de-a dreapta alnria in lat.. Tot diaconii rostesc formulele mai mimnte din con-riditorul) face qtergerea miridelor in potir. protos....l cridirea de la Heruvic. . ilrrrptrl rugiciunii Sfintei lertfe.rr[_a"*i.. vin de.CAntarea de biruinqi.i-ir^ii'a. ca celc dinainte dc citirea Apostolului gi a Evangheliei (.... dupi ce Protosul a Stitrtcle. qi"!. i.. pirinte.rTuRc.Sii ne iubim unii pe alqii. din locul in care se afli. degte pentru ultima dati.". i. diaconul care a rostit ectenia precedenta timpul Rugiciunii r. tirr.. Ei cd. iar cidirea de la rlo fircc primul diacon t.iir".Cu frici amvonului...-a"* i" pl. pentru r -^_' dupl aceea merge Ia proscomidir. i. Apostolul il citegte diaconul al doilea..pe rand ectenia. qi 3::": ".^.J..rtf.oiosului. Uqile.-..r. ur. uqile.. In plecat in faqa icoanei impiritegti a MAntuitomlui...".adici tAnd. o siruti qi o pune de o parte. care se . 4rgi vin. pregitindu-se pentru impirtiqire .ii cat qi i.:^:^lfi lr11: 'fil*l . dacl sunt.. Apoi se dezbraci dezbraci toti de sfintele veqminte ql"r:T1. nii-i"J_. StAnd :lT^1!TIo: tvtes9.Diepgi. tele..rzinoapte.. :.ra dc miazdzl laa....rrri..... La sfingirea Darurilor.111a-acest'i1. el poarti in locul protosului sfintul disc gi sfrntul Aer pe lncrgArrd inaintea protosului qi rostind prima formuli de pomenire: .rirr.riri.:"*.ili. I errrsul slujbei. la ecfonisul: .. diaconii cer. precum am aritat. ei se agazi in urma ultimului preot qi primesc de la protos pirticer Sfhntul Trup. pe . diaconii. :l lL in locul protosului. i.4p.. care protosul. 148-149. din locul in care se afli fiecare.tul Sr.timpyt ecteniei: .Pe voi. ri-a"r"t *. impirtiqirii.tre c.j.il#i firlm anrinte" etc... primind. 1950.r.q" at i"" sfi.:. for. In timpul Axionului.rrir.d.":?H]nciogi -6.i zic apoi..r.potrivirea" (conllelc. care continud cidirea in iurul Sfintei Mese gi la pttricliar.g"'ad:^'9i.." qi . 1956.. de pe solee. sflutclc^ vcgminte. Pli:.1{*. 164-165.m.'i.intelepciu- /t' lo J ro /*'b r- spAxra il{ASA 2\ u s.t t . pe uga llti.BinecuI. :uye{d.. Evanghelie. . [ixr..]. diaconii merg cu lumAniri in mAini inaintea protoItril iutrarea cu Cinstitele Daruri.1i.covarrtarea veQmintelor de la protos.# I. de aceea ei stau totdeauna la dis iLl".. Domnului !") primeqte binecuvAntarea de la err rAndniala prev.Si stim bine.rrit.. 9. daci nu o face un alt diacon rAnduit dinainte .:."i^se molitfele de mulgumire din RAnduiala imoirtisirii.hI"tonit). iar Ia Ctt Oinstitele Daruri... it i. in Litwrghiel Itirrrul diacon toarni miridele de pe sfAnnrl disc in sfAntul potir. primul diacon primeqt-9 sfAnnrl potir de la de Dumnezeu..rit. forlufa: etc. cnrc ciideqte. SfAnnrl Trup". merg inainte cu cidelniqele).. d.. J Sflrrta Evanghelie (ceilalgi diaconi.ilt de imbrr Diacoruii in sobor sunt ajutoarere protosului. mergAnd Ia proscomidiar.r.j. iar Sfend Sange de la ultimul preot (sau tot de la protos).ri I. in urma preonrlui care a citit Rugicinnea amvonului.rul al doilca .. l. preogilor. qi celelalte). grpAilile pe nrarginea Sfintei M.izuti in Litwrghier.irrrrghici...c SPEClALA Mese. fot el intocmeq..'ei cer_qi primerc bin.rl" a. I:::... protodiaconul ridici steluga de pe Sfirrtcle cu ambele mAini. cd. Ei se arei in mijrocur ur'.. previzute in Litwrghier (...tN rus.1.iri'rlj . Dn.. unde el urmeazi si faci .

l,tt'u ttcitt;,q sPliclA
Caprlolur. V

l.A

fstoria Liturghiei ortodoxe. RAnduiala ei ini
Ei evoluEia acesteia

pini, azi

Liturghia ortodoxi nu a a\,ut intotdeauna randuiala pe care o are astizi gi pg descris-o pAni acum. Ca orice organism viu, de naturi spirituali, aceasti rf,5 suferit, in cursul timpului, un proces de evoluqie, de variaqie formali. Ea are ufl $torie a ei, a carei cunoaQtere ne ajuti sl-i intelegem mai bine spiritul gi structura Este adevirat c5, in esenga sau in miezul ei, Liturghia este instituiti de insugi, precum am aritat. Dar forme le sau riturile externe) in care a fost i: care s-a dezvoltat cu timpul acest simbure originar al Linrrghiei, au fost cesiv de Sfinqii Apostoli gi de urmaqii lor, adici de Bisericl. Ele n-au fost pretutindeni aceleagi, ci au variat dupi loc, timp, dupi starea qi evoluqia pi genereazi formele linrrgice, dupi gradul gi intensitatea vieqii religioase a fi
sau generagii, dupi nevoile de exprimare, de fixare, de popularizare qi de 41 doctrinei sau dogmei ortodoxe, dupi nivelul qi posibilititile culturale qi arti

'ndrse la paitoforiu p. ceie mai proprii pentru materia Sfintei |ertfe qi, -lc la altar, le puneau, o dati cu cantitatea de vin necesara, pe SfAnta Masi, Cpiscopul sau'preotul proestos le consacra sau le afierosea ca daruri de iertfi, td A,ia!, calitaiea de prinos sau ofrandi, printr-o scurta rugiciune sau formuli vintare, pe care o rostea asupra lor, inainte de a le sfinqi'

la Lirurghia euharisticl (a crcdinciogilor), adici cei intragi in creqtinisrn prin de plcate grele. Ei le rezentau diaconilor, o d.ata qi .,0r. ,',., # fX.,rt.rl vinovati .. i 4 4--Y^:-:--+^ ^1.^-.1": altarului, le strAngeau in incipcrea sau cimiruqa Diaconii respective. proscornidiar (rp6Qeotq) satpastoforiotc.La..timpul cuvenit, diaconii alegeau din

2. Deptasarea ritualului Proscomidiei
il s-a

Ei cauzele ei

diferitelor epoci gi popoare ortodoxe q.a. Toate acestea au influenqat, intr-o
mal mare sau mai micd., procesul de formare a slujbei liturgice de-a lungu.l Privind deci retrospectiv, constatim ci, pAni sd ajungi la forma pe care o - fbrmd care noui ni se pare fixi qi imuabili, dar care, in fond, nu reprezi stadiul actual al unui proces de lenti, dar continui evoluqie -, rAnduiala Lit suferit desnrle schimbiri sau modificiri, adiugiri sau dezvoltlri gi suprimiri primiri. Expunerea pe scurt a acestor modificiri, adici a evolugiei pe care a randuiala Liturghiei in diferitele etape sau faze ale istoriei sale, va constitui capitolelor urmitoare. Informaqiile pe care le vom da in aceasti privinqi sunt pentru a inqelege unele forme arhaice ale rinduielii acnrale a Linrrghiei, nea qi simbolismul lor; cu alte cuvinte, ne vor ajuta la explicarea aceste.i ctl care ne vom ocupa dupi. aceea.

A. PROSCOMIDIA

l.
de

Locul

Ei

ritualul Proscomidiei in Liturghie, pani in secolul al Vl-lea

put forma dezvoltati pe care o are astdzi. Pe cAt de complicatl astizi, pe atet de gi de sumari a fost rAnduiala ei originari. $i nici timpul de sivirgire, adici momennrl ei din cursul Liturghiei, n-a fost la inceput cel de astizi. In primele patru sau cinci veacuri, rinralul primirii qi pregitirii darurilor de pli de vin pentru SfAnta |ertfl avea loc la incepurul Liturghiei credincioqilor, cam ln mentul corespunzitor astizi Heruvicului sau ieqirii cu Cinstitele Daruri. Lucnrl resc, daci ne amintim ci puteau aduce damri Ia Liturghic nurnai crcdinciogii
208

In germene, Proscomidia - inqeleasi ca depunerea sau punerea inainte 4 Dan iertfl - a existat incl de la inceputul Liturghiei creQtine. Ea n-a avut insi de la

de incepunrl Liturghiei credinciogilor - adiea primirea darurilor la altar Si aP"i lor pe Sflnta'ivtasl spre a fi binecuvAntate - se deplaseazi gi ele, urmAnd curs, adici avansAnd din ce in ce mai mult spre inceputul I iturghiei catehumepAni cdnd ajung si fie fixate definitiv irrainte de inceperea Liturghiei. Nti mai puqin a iontribuit Ia aceasta gi cea de-a doua ca:uzi, adici dezvoltarea itnti qi .r.rierrdi a rinralului sau a r6.nduielii Proscomidiei. Simplu gi sumar la inacest rinral se dezvolti, cu timpul, in forme qi ceremonii din ce in ce mar ntuneqi rnai complicate, luAnd deci o extensiune din ce in ce mai mare. Sivirqirea sau tirrca lui cerea sfintitilor slujitori un interval de timp din ce in ce mai lung. Daci :omidia ar fi rimas in locul de la inceput, s-ar fi intrerupt sau ar fi f'ost qinut prea
rcrea

qi catehumenii. dredincioqii nu mai erau obli.gaqlsi agtepte incepunrl.Liturghiei fistice pentru a-gi prezenta darurile la altar totl deodati, ca pAni acLIIn) ci puteau sd Eccst lucru mai din vreme. Si anume chiar de Ia intrarea lor in biserici. clrip firesc deci actele care alcituiau rinralul primitiv al Proscomidiei, legat pAni

ficrrt, aproximativ, prin secolele VI-VII. Bineinqeles ci ea nu s-a efecnrat dati pesie tot, ci - ca athtea alte modificiri in rAnduiala Linrrghiei - trebuie si lnclripuim ca pe un proces lent, care a avut loc pe nesimqite qi care a inceput, mai tporadic, incl din sec. V gi apoi s-a generalizat intr-un lung interval de timp, c-are ini inainte de sec. VIiI.'Doun au fost cauzele mai importante care explicd mutare: mai intAi, slibirea gi dispariqia disciplinei penitenqiale qi a instituqiei menatului, qi al doilea, dezvoltarea crescindi a ritualului Proscomidiei. fV),. i1! misuri ce'disciplina penitenliali slibegte (inci de Ia sfirgiml secolului .-r \/ ^-^^t,,1,,: secolului V pe sfArgitul (cam de Ia t[ia catehumenanrlui decade gi ea progresiv pAn_i flcea ce se qi tranEanti deosebirea c;, i.r..p. si se atenueze in aceea$i misuri r : - ,--- ^ ---:- ^^^^l^l^ \ITT secolele IfT \II-VIL intre cele doui pi4i ale Liturghiei. Cu timpul, gi anume prin deosebire se Sterge cu tonrl, incAt la Linrrghia credincioqilor pot lua ga49 de.qci
s-a

yitwalwlwi Proscormid.iei, din locwi ei origirtar, fiirwt deplasarea sa.u tTd.nsfernrea Transferarea pe care-l are' astd.zi, adicl inainte de Lirurghia catehumenilor |

-

in loc cursul normal al Liturghiei. De aceea, locul acestei rinduieli dezvoltate a lrurar inainte de inceperea Linrrghiei, adicl in timpul Utreniei sau al Ceasurilor, sfil$qii slujitori, fiind mai liberi. puteau sd o sivirqeasci pe ildelete. O ctati cu aceasti'deplasare - ca timp sau ca molrlent de sivArgire - Proscomidia igi inrL'ri qi hcul d.in bisericd. und.e se ofi,ciani. Pentm motive de ordin simbolic qi practic,
apostolice,

I Vczi, dc ex., descrierea Liturghici antiohiene din Con*itayiile ),lrr SP.,{, vol. lI, p,235. 20e

can.

\llll'

cap.

l2

(scc.

l)R,ricrr PROI,, DR, lirrtH

llnnurg,il;

I,TTLIR(;ICA t;PECIALA

binccuvtntarca sau aficrosirca claruril<lr nu sc nrai s{vArqcqtc la Sfhnta Masd, acum,.cipe o masi mai mic.{ din stAnga sfintei Mcsc, iri incdperca rr,r ...h peretele de miazi.noapte al altarului, numitr np6Qeorq, adicr proscornidiarul& . . In rAndrriala Liturghiei persisti insi pAni astizi unele rerwiniscente sau wstigil lwi pe car"e Prosconoid;in il apea od.r.nnani in aceastd rd.nduialo. cradiniai, qi cea i tantr €ste rugiciunea pe care preonrl o citeqte in taini dupi vohodul mare, la Gnstitelor Damri pe Sfinta Masr qi care iqi pi.streazi inci in Litwrghiir at Ruxdriwnea Proscornidiei sau (in edi.tiile mai noi): Rugdrianea pwru.erii-inainte ( rupoQ6oeroq); ea a ramas astazi ca o dubluri (repetare) a RuSdciwnii pwnerii randuiala Proscomidiei (dar cu text diferit) gi reprezinti, probabil, formula vAntare sau consacrare, pe care odinioari o rostea episcopul (proestosul) asuprt lor de piine qi de vin alese de diacon din pastoforiu qi aduse de el la Sfhnta tvlas{,

i,iilffi',*:,.iiv,A;;;;;i''.i,i"i,,tlp",q"111':!'l:ry!:!^%*.%*: "^'r"iuir'a"i;h-;;;d;ti";-) sfiro; Linr.rxlii (Atd,tcr(tq sau'pgrnvetcr tr1q.o-etos qi sistematicl a rdnduieliiTros;^rdlj,';;." ne dI cea-Jiritai i.riri.r. .rr*,-titl o al5mnLia*xhiet. _ aQacum azi, de ililiil;"fl..*ffi;il;i;.;;;id;*;i tgs,eci""T 'tili, iIffi i:'::il a"";; ;; ; i trebuie Ag". -ifi"iA; f " |' 9e I :':t:X^':-11" "l"i i*ainte, adicd rugiciunea ptliru oferirea' dc azi
r

3. Dezvoltarea ritualului Proscomidiei dupi secolul al VI
Acum si vedem cuwt il, wolwat sna cuvn s-a d.ezvoltat ritualul sirnprw d.e Proscormcd.ui, pina si ajungi la rAndui.ala lungi gi complicari., de astizi. a) Procesul de modificare (varialie) a arins intai carutitatea si fonna fertfe, adici a pAinilor aduse gi folosite la proscomidie. La incepur, se alegeau pentru si.vargirea sfintei Euharistii piini intregi care nu se deosebeau mic. ca formi qi mlc, si mirime, mirime- de cele din rrz.rrl comlrn gi si care erau errrr necesare ne.esare c.r4-rl uzul comun avAnd I rghie, precum qi modul
despre

I t'iii *gd.iu,ea prcgitite la Proscomt;i;;;p;; 9aract5ryf :i,:'t",ll,tl^d:,"-t1il9t:* 3*l^*: Hililri'.i'a. ;;i;;;;bili;i ta arnbele Lltulshli (a sfannrlui Iolnli-a -sf1nd* ::::lYl}ll^11-Vnsilc), il gisim pent;;;n ,J,ta i codiut' Iiyybmyi, V;riL, .r.. pe atunci era Linrrghia uzuali sau normali' lii.t"{ilifi:;i'[i;t a. ir'ii r,+tq peptsos : parte) dtl'i gjllt!:{:':(:""Y:: Miridele (pirticelele, la inceput'se frceau.la Sfinta Masi in ;:t'r#hjf."il;aililir;i"i'g't1iii ';;i;;;;i;:^eice rugaciu"ii?. .'"re
picii. De aici, ele-au urmat acelaqi drum tot-t',:::ft:=:3j* t":; ltg"tt, iiili"g ri*arrl Pror.om*idi.], o.- i'it "di:i-,ll locul pe care il au tatehumenilor,-in ii*lshiei iiiVrl, r',i"iil;;'ilp,1*r i.. f"..'p", ,. "ao..", JJ;;g"lU, c1ie o prescuri pentru fiecare nume de Pomese aduci o p tri'l.ffi;{ s-a frcut putea fi oo a pentru iArziu, mai rrrs lrr! Itltl rin,i-'pomelnic); Pvrrrlurr!/rr s-a prescuri, o micar aduci sI stare .."r'in i1,, pe disc scoatl gi si se-depuni se J!v4r sI o! oa lci }rulllLlulr lepomenit, qara cu Pt r,s,,.Lur ruol lLrv mfitl pl.ti.jici sau flrimituri din prescura adusa o aL aqi. fua s-a niscut gi s-a format prartica scoachiar din anumite pr*;;i, ;;;
;rnridia de odinioarAl qiJltpn

a

sau

cuvAntarea Darurilor (E'b26t.crlq rPo06oeuq)' care gt principali a Proscomidiei. pentru ci prin rostirea ei, pfltnea

l,TlTlf-li9*l p.ih s:coleie IV-v),cel putin prin unele pirti, l,ii,(ffiifi.iil.; rr'ilr'i,L'" M"i pe.Sfhnta d.pderea Darurilor
-iit"cire,generalr,p"-l;1,:'l
rirrr inainte de onafotd,

al

il;r

f

ri*r"r."

!*T::l*-Y

t"'

obrqnurti, rar mai tirziu., painea aceasta s-a micqorat gi ea treptat, luand forma gi mirimea tipizatd sau rituali aprescurii de astizi (npooQopd,), fie cu 3, 4 sau 5 cornuri. Crr timpul, n-a mai fost nevoie nici de o prescurd intrc tru pregitirea sfintului rrup, ci a inceput si. se taie pentm aceasta numai aleasS. din (de obicei din mijloc), delimitatr mai tArziu graftc, p.i., p.cetea, ci 9a liul lntipirit pe ea ({'1 oQpcyiq). Ac'easti parre a luat denumirea simbofici dcr (b ' Atrygc? AXnus), adici miel de jertfl2. Aqa s-a ajuns, rreptat, la rirualul sca pregdtirii Arqneywlui, care, impreuni cu ritualul pregitirii potirului, alcituieqtc esenqrala qi totodati cea mai veche din rAnduiala proscomidiei, afari de _l punerii-iru.ainte. Acest ritual, in forma lui embrionari, era deja in uz inainte vIII. Primul document, in care gdsim o descriere indirecti a rirualului penrru rca sfAnnrlui Agnet, este coffi.enta.rul litwrgic al pan^iarhwlui Ghennan I'al con polwlut (sec. vIIr). Din felul cum Sfintul Gherman explici Liturghia timpului icsc ci ritualul Proscomidiei se reducea pe acea vreme la urmitoaiele acte:'linrr rii scoteau cu copia Agnetul, il puneau pedisc, flrrnau vin gi api in potir; tca o rugiciune pesre ele, invelea gi timAia3.
z,in rcmini, termcnul cunel^eprovenir, probabil, din vechiul slav agnici sau agniti carc t.11!d.(uczi,.de ex., L. $iineanu, Diipinnar un nr, ed.Z, [I-a, BLi-cureEri, 1914, liirrtl irrnrtlit fiirrtl irrnrclit mai mult mtrlt cu crr termenul latin latin (axnus), decit cu ccl' noliune (agnus1, c<rrcsptrrrzitor (dpu6q). Unii linrrg(ti corcsl-rurrzitor linrrgiqti romini, ca V. (L v. Mitrofanovici gi cd. I si colab. (Litwrgicn, 525), dcrivi grqit 5251,rfcrivi grc;it ctrvS.nnrl cuvinnrl q7ne1 u7ne1 de la grecescul d,yv6q, carc inscmneazi: inscmneaz clrat,'r.rcpiiat, ifAst. ' Vczi, ' Iotopta brrl"lotc ortrtl rcr[ puoctrtl @eoptcr (Destierc a bkericii'Si explicarc

Impdrtdsire). candida.tilor la imp[rl pentm aceasta o singut

dililfi*isr

t

miridrl.or, incepAnd - se pare - cu cele pentm sens real:'e e exprimau in chip urr ovrrr lt rLL PUL un ln inceput lil

Miriclele en ritului

nciCrqilor la Sfinta Iertfi. Abia mai tirziu vor fi c-2 211:k.,it n,, timnrrl /wezi mai departe laExplicaren

sfinqitor pomeniqi la.fiecare dirn cele 9 cete, precum Irrrl miridelor, numiigi ""-.r. Ia regiune la regiune, se dezvolti trePtat.pTi Y de trurlclc respective, .r..I., urari ,,
,l\

, dupi cum indici pomenirea SfAntului Atanasie putnici (la mirida a gasea)' celorlalqi mari i,iiir',r, in -i"id"f* "t*a scoaterii miridelor, ca de exemplu forma qi A,rfuil;d. ,..undrre-ri.

Il ooDanclr scrNL, ''rlrLu-rurtwu! LlluUhiei)-, vr ^_^:_G-. ^_: ; orisunt atestate in scris din secolul XI inainte

l1 qi

,]:i1.,

,i;
il\/

rAnrt

difrnitiv, ",,nt cisterni.;r"i. ri fixate

,p-"p...1.j aP_:Tl9:,o*t:*:-ti-

, ci constitul. o p"rti.rri"iit.t.; i1y'5t'l'ry't'i *:yi:^',:f' la Lltle (,,rvranrurcltE' Dumnezeule, H4F. C,ea dintii este i-pr.r.""trti d.in ictenia de tipirit ii1,,,r,iitl"..l;f, a*, #;;;;d%ii ." f"r-"tarul de ,,Pomelnic" Pentru vii,

'..lli,r, ait-, veac adormiti.'."), ele nu se atla

mcr

trk;tr;:;#'#i;i::*, a si iertarea ,T1*'"y:l nici in cel ru-

i K.atr.olle-tt'-PYr Rindtrieli, publicatc de prof' Pan' N' Trcmbclla, Ccle twi Vczi doutr variirntc grecc$tli alc accstcl pp. I I 6 Si 226-24O' tri ti i rlund drPti ruotnacriseli' din Atnn, PP.Iliturliltii
a

,tlt

,l

I

PREor Pnor. Dn. ENe BnnNrr$rn I-ITURGICA SPF:CIAI,A

de-vari"), cAnd se rul la zilele respective ). ecestei orete4| rrnrlunde olo pleagis, ele au ^i^,, cir.*,,r, rua sporacuc gl bisericeascd D rpi_pirereS Pno{a, ,.."rii ruseasci', fiind adusi in ga-ri de mitiopolinrr varlaam a1 ungrovrahiei, dup{ jnsclpn g: :t"- pomemituf rvntropori.i dfiil;..a,i, in anut ll-ly':: ti pufn diferite cea di azi);J;-;id. (intr--o ; q*ii;li :"# e.qi {e versiuni ale acestor doui rugiciu.i iir.ulau r;;;J.L*,lr.rise inc{ ,. p'-'po-.t,ri..t. a. r" p-'.";idt^#i ildil:ffi :: !:!lyt :'1ctitoricesc 'i?:.Tr^J:' -ii p_omeh'ricul jlj-I.r ar bisericii din Gruqeru-vaGa, ,..i, in lj'-'

p{rgi din llattirii, prcclun gi cu unclc -"(tneie"n ririi*j, -., pen iru. pomeni rea -"rqiili r.' ;r; ;;; ;{'iin Ca,onul JaITlData lasaflrlu sec de carne /-Mosii de irp{,,) gi..t .ti- qA..k:,.. D.. " ^ -ltii:,_,-ea,

,r*:1.:.91

Pcn:ru .c{lqgEri qi mircni la sfllrqirul

liturghia Sfinrului y

asile

B. LITURGHIA CATBHUMENILOR
1. Originea, scopul Ei caracterul Liturghiei catehumenilor
ghia catehumenilor iqi are originea qi modelul in serviciul de dimineagi al siiudaice. RAnduiala ei de la inceput pistra, adici, in linii generale) cam aceleagi componente qi acelaqi plan sau aceeagi ordine de inqiruire ea qi serviciul de - mai ales cel de sAmbita - pe care primii creqtini, proveniqi dintre evrei, il gi cu care se obignuiseri in adunirile lor de cult dinainte de convertire. qi scopul Liturghiei catehumenilor era prin excelenqi didactic. Partea ei ie o alc'ituiau adici lecturile biblice qi predica (omilia), cele doui elemente prin care cultul creqtin gi-a indeplinit totdeauna funcqiunea lui didactici sau rrcasci, de catehizare gi edificare, adicl de instruire qi intirire a credincioqilor
:irra qi

face

ili.J;

il;##

gine texnrl unei interesante varianr.

, *giii.r.rii

d.;;;;r;;;;.1;;

in viaqa morali cregtinl.

4. Ritualul pregitirii slujitorilor pentru Liturghie
. -.O-parte ielii
Proscomidiei din Liturzl,tier,
sau o subdiviziune de origine

ruLcapa a u mengonat rn

ahne+^L-- (cartea / -^*^^ 1n\r apostolice vIII, cap.
-----l-t : - I

lul pregititor pentru sivArEirea Sfinte

spilirii miinilor liturghisitorilor, elemlnt rirual din ,..,"r; !1ff1T*lj::"^:,:t^T^,i1,1;hi spilarea aceasta avea loc la inceputul

cit

priveqte ritualul.

manuscrise.

" icoane, acestea nral al

mai t r".r".;

fr
inte qi ,filrn veacul XI ina mult inaintc
i

RAnduiala Liturghiei catehumenilor in

Risirit, in secolele fV-V

tJtwnt -. isi

;;;;;

inainte. de incepcr r;r.--r-;-: I
A^

s{ ne dim seama mai bine de modificirile survenite in cursul timpului in a Liturghiei catehumenilor din rinrl bizantin, vom lua ca punct de plecare LiSfinnrlui Iacob, aQa cum era ea in uz in plrt.ile Antiohiei qi Asiei Mici, prin seIV-V, adici aQa cum ne-o descriu mai ales ConstitwViile Sfi.nyilor Apostok (cartea 57 qi cartea VIII., cap. 5 Q.u., aceasta din urml reprezentAnd Liturghia de rit
ian a Sflnnrlui Iacob). )m prezenra schema rAnduielii acestei Liturghii, paralel cu cea a Liturghiei ortodc astizi, pentru a se vedea mai clar atAt pi4ile lor comune, cAt qi deosebirile
cle.
a
F-naorit

Fragmenrul din ps. XXV (vers. 5-12)

ll); de arcr- ea a fosr rrencfcrcti rnninr^ grghiei catehumenilor, o dari cu i

Rintluialn dc azi Lirurghiei cirtellunrcni lor
'

Rinxald inchinirii sluiintrilor p-ntm Limrghic Bine.rrvintarc,r 5i cctcuirt utrre

Pilftei
inn'(xluetiv.l

Arrdftranclc, cu nrgr*iunilc 1i cctcniilc dinmc clc.

mula de

rncnelaf oetrrutrv pana in sec randu azi capiticonsacrare graficr te l,: r ' -l^r: in manuscrise abia din dati " sec. xvr inainte (ca, de ex., ruqiciunile de ra Pen cea mai. recenti parte constinrtivi ra"d"i.ri ae;?ii;;;;midiei parc

I

ntrrrea episcopnltri (a li nrrghisitori krr).

Yohotlul rrric (ie;irca ;i intr:rrca ctr Sflnrr EvarrEllrclic) Trisrgtrionul linrrgic (,,Stinrc Dunrnez-ctrle")
I-ccrurilc bihlicc

i".h.i.i. i..'t
"

i

'r"ju.,

,ai. "

i;;;:;;;;i#^fi\ir:;i;;"t:;.r

I

I.
dc

Apostolrrl (prcccdrtt cic Pntchimcn

l5i

ttrnrat

Alkluiaritn)
Evirnghelir (cu RttgiciLrnel dirtairtter ci;.

2

I'rcdicl ori cxplicirrca Evanghclici, dilr Cirzanic. .Ectcnia inrrciti (qi Rugiciunca rcspcctivi, in raini)

I
krtfllii $i J
Iuy,lciuni

l. pcntnr crtchttmcni
2. 1xnrru cncrFuncni .1 I'cntnr crntlirlrrlii I'r lxrtcz 4. ltcnrru pcnitcnli

Fictenia perrtru crtteltrrnreni (cu l{trgiciunea respecrivi)

) t

212

rRBOT PROF, DR. EUC BneurSrr

Ll'ru ttctt

:A spt.:<;rALz\

a

3. Partea de la lnceput Liturghiei catehumenilor (enanra) formarea ei Ei
pi'.9 n"r"i y ."^r;, p.,n d.,

3**:::1, (lll*,1:::,. :i-.

Precum se vede din acest.tabrou c.omparativ, inceputul Liturghici catcrrr

fl

.e,.r

J.;il

il.i rurgh

i

ci

de alfel, r(rqr mai toati Lv(La ttrvu'rLarc' modificaree ::j:*,T:gytt.g:-el strucnrri a Liturghiei catehumenil"i a. aupi;;"1;V.
-^'- o patte, timnrrl cAt credincioqii creAin.in;: srrAnsi'in .i-A.-^: a.- L:^: y . timpul cAt Uir.,i.l ,i a pe de alta, rd sI urLdusz/c incadreze ur[r-o t"ri-" ceremorue ..i.-t"iJ' . A-^--- - r ^t_^al Liturghiei F;;;;."" lsi i,..-* ^*^L^L:r o.--.= ,'**r' f|jf:l ?T^1.1y,^ dupi unii istorici bise in Morcyeu(E),.a ci.rui c cei crre l-ar l-er fi olrir'ie lcare fi alcituit in o-.r1r* LUrrroareru erezrci monotzrteo. Er se ctnta rAnduiala solemni a Wcetniri tu c,A*i;X iI"";"; qtAt Ao c;*-^^ ^r ,rr^ | ^^^-- imn atribuie acest ^rJL.-:^ ^A Sfhnnrlui Chiril
(

cedenti;;;a;iti:.::HJ";;;H:ff:1H"fi 'ffi J,T.,."::[ilfi TH care.a provocar,
.
a) ndaosul acesta a luat naqtere
6i1 g11

dirt licctrrc, aqa cunl s-r intiurplat qi cu alqi psahni din rAnc'luiala Veccrnici gi a (vczi la istoria slujl'rclor rcspcctivc). irr scco[il )OV, psalmii antifbnici (cu refrenele imnelor celor noi) se intrebuintau rllhiitorilc (la orice Linrrghie); de anrnci incoace, ei au rlmas in uz numai la Lirlirr zilclc de rAnd (in ministiri) qi la sirbitorile MAntuitorului qi ale Sfintei Fecioal,itrrrghia dir-r celelalte sirbltori (duminici gi sirbitorile sfintilor) ei au fost inlocuiqi tii nrrmigi tipici - adici Psalmii CII qi C)(LV gi Fericirile - din slujba Obednitei Httaiirrclci (Tipica), slujbi care - precum am vizut - preinchipuie gi precedl Linrittr in zilele de rAnd (cAnd nu se face Linrrghie) o gi suplinegte. Partea aceasta din tlun'rinicilor gi a sirbltorilor sfinqilor reprezinti deci o contopire a incepunrlui
:i crr irrceputul Obedniqei, contopire care s-a realizat abia din secolul )ilV inainte. 4i psrrlmii antifonici, psalmii tipici se cAntau odinioari in intregime, aEa curn se lnet qi azi in rinduiala Obedniqei, dar cu vremea, numirul versetelor cAntate s-a ft(l)tirr; asti.zi se mai intrebuinqeazi din Psalmul CII numai primul verset (,,Binezr\, suflete al meu, pe Domnul..."), p[ecedat de ,,Slavi Tatilui..., $i acum...", iar rrrrl CXLV numai verseturl ultim (,,Impiriqi-va Domnul in veac..."), incadrat ptllitvit..., $i acum..." qi urmat de imnul ,,IJnule-Ni.scut...", amintit mai inainte.

r'rrr nplrnrrarr netir,--i^ *-^i+ *-.-:56p,iei,

_

4. Vohodul mic (ieqirea cu Evanghelia)
Vttlnd.wl

Ei

Trisaghionul

origine iemsalimiteani, din secolele

Lirurghiei....di;;il :*:::*-ll o gisim, de 11c1uyt exemplu, in,randuiat" r-irrrghi.i cremenrine, descrisi.
*r..r:T:T,:: faqi de cel de azi.

cruuarctf, uevdtn brcteuf1, rd, f::dll .f! Llrurghra noastri. Ea n-a amt insi de la

b)

Partea cea mai veche din

fl
,it
.

^,

illiRT: Dupi aispari

f.rp.

i-i.-.#'""?,

si

in .rrr..tX te-t,r ^; comprer, foarte pusin d

or, r4,rd,arrLr riminand in ur rocul rocur ( ei f::,::::F*::,1i,^',"::.?d rh1llt,1t_Yeru;urc) numai c6.teva ^tt alineate de la incepii

;iliJi

i.:,".:i::.rfr,:"tr

rnic sarr iesirea (inwwea) cw Sft.nta EvanXhelie (h rgotl ocru fi lnKpcr Irtrot:tws), adici purtarea solemni a Sflntei Evanghelii, din altar prin mijlocul ri qi apoi pe Sfinta MasI, este un ritual destul de vechi in Liturghie, clci in secolll c menqionat in comentaml linrrgic al patriarhului Gherman I al Constantinoill, Acest rit are ca origine un act destul de simplu la inceput, gi anume scoaterea rclici de cltre diacon, din schevofilachion - unde se pd.stra de obicei - pe amvo'r nrlos) pentru a se citi din ea pericopa orAnduiti, la vremea cuvenitS,. Mai tArziu, I Sllinta Evanghelie a incetat de a mai fi pistrati in schevofilachion qi a inceput sI Ittrrrrtinuu pe Sfinta Masi, acnrl ducerii ei la amvon gi inapoi, simplu gi flri nici o tilicrrgie importanti la inceput, a luat o dezvoltare qi o noti de solemnitate din ce in

ii cf,ntau in.intregime, sar t,w rrr.JLrr.r Ltr ulrre versetele Ior s-au tntercalat i-rall micsorar .*h;;il;;' :::]T-:il:, ;5l':::l pAni s-a ajuns
"

;il;p*t 3i',.,'.1':1"',L,1.*Hj "[;;;'

texrut lor i" -rnlr.ri'rl'B;;L;i.i'prrrrrii antifonici ffitfl"Hy,..._al9 $uriq fost insi in uz inci mai dinainte d;;.;t.,ivtiili;:'_j:1"':'_-1li'iY' un nselmii cintagi rAntati nli psalmii j; odi

c) Ar dollea element in ordinea vechimii, din aceasti parte introductivi a Li n',-i+i -"^+;I:.--:-: /- l: Y n' | .. numiqi xcrr qi xCi nehr, pe care lirurghisitorii le citesc iri i" trlrra lr a pentru ci se citeau intre psalmii antifo,ici .r..rtionit F/Jqu rrrr drtrrlullt(-t rlrclluonl ^\uHdLrur-r,c fulrlroanelor sunt atestate pen!ru.prima datd. in chip documen

*ilfrfli figi;i-pIffilicr,

xl

.ail"i.',, :,:ll I situaEia de {-.'q"*roi',, astizi, ca"Jl" -ri .a-rr-t, r;i.:u"rir,.X#'ltJH:l;11

i rnirre, cipitand totodati semnificaqia simbolici a ieqirii Mantuitomlui la propo, Aqa s-a ajuns cu timpul la ritualul solemn gi dezvoltat, de astizi. Ittrrrlul vohodului mic reprezinti totodati substituirea unei intriri simbolice a lui rs, infi.tigat prin Sfhnta Evanghelie, in locul intririi de odinioari a episcopului qi itorilor, care, in vechea Liturghie, avea loc in acest moment. (ltr irltc cuvinte, rinrl de astizi al ieqirii (sau, mai bine zis, al intrdrii) cu Evanghelia llrricqtc qi ne aminteEte momentul qi ritualul de odinioari al intririi solemne a arhiri irr biserici gi apoi in altar, in vederea inceperii slujbei. lr) Irrrnul ,,Sfinte Dumnezeule..." sau trisaghionul linrrgic a fost introdus, sau poate ,rlizrt oficial in rAnduiala Liturghiei, intre anii 450-453, pe vremea patriarhului conirtolxrlitan Proclu (437-46) gi aimpiraqilor Teodosie II qi Pulheria, in urma unui 'l r'irrc a banruit multi vreme Constantinopol"l li imprejurimile luir2. Imnul e men.., P.G., t. XC\1II col. 405 C; Cf. fuan Mateos, La petite Palama", 637 (1973), pp. 365-381. (P.G., G., t. C\rlI, col.244 B-2a8 A); Evagrie, Ist. bis.. l.liXXVI, col. 2697-1700); Anastasie Bibliotecarul, Ist. bis., (P.G., t. C\4II, col. 1226 A); Stintul It l),tttrrtschinr.rl, Epist. dcspre intnwl Trisaghion (P.G., r. XCV, col. 37 B) qi Dogrna.tica, III, l0 (cap, 'lr*a11hian, P.G., t. XCIV, col. l02l gi trad. rom. dc D. Fecionr, py't. 169-172); Nictrifor Calist, Ittr /rrr , XIV,46 qi XVIII, 5l (P.(;., t. CXLVI, c<>l.l2l7 B-C gi r. CXLVII, col.436-437).
I

fi lr

)r's,t ln rr Vezi
tt

,

III,4

2t4

lts

secoiul v. I. d."... aceeasi.r.rrLr rd Lrlur speciale pentm..Liudati pe Domnul !..i..:l ."."t homenilor) gi penitenqii 'rrrL!rrl''.ecduiie din vechiul Testarnent au din rAnduiala Liturghiei.:i.i.au rimas pani azi numai cate un stih sarr'Jour.ghi.. Dn.'h..nzdro^::. care uflr nioari indatd dupi lecnrri (dqgn Evanghelie) ira ornilia .e . De fapt.ffi... Pasti.l iclii de azi a ::1m.1.'l't. ci 9i inlinquirea sau ir.&i.qdciunile de d. Disparitia ultimei lecturi drn vecbiul se poate socoti un fapt implinit prin secolele vII-vI[.*: inLoductivd .:-::..j::!1t1:-"p]i.u?i Euq.'l-^:..erau mult mai ro-. c"re coloana din dreapta prezinti schema ilJ#:"J iar cea din--r!tu. "m cap... (citirea exl ricopei evanghelice .i suuL duduli4$ catehumenilor de odinioara..e-h gr Liturghie a ritului r puteau parti- l1tl. canoanele a) Ru..odurui IV ccumcnic de la calccdon.r*pmrra asder iocJ liturghisitorilor. din cazanii) a fost restabiliti p. lecturile..Li h i. obicei din qite de refrenul Alleluiq.J*. iegit dn au qr peru-tenu Y. ti-:t v[I. " .ca de ##. cAntat de popor dupi sau.tin* ir.t antifonici ..P'. iictena nneiat'^lt*:it1l:lYljl l)c origine ceva mar ir rv ... Linrrghia ae rit garican. sc aflI gi ln Bise'icilor necalcedonie.. '1.'i" .1'-it''ai1te necalcedonieni s-au pistrat insi pAni azi atit lecturile ar" treia lecturi dinNowl Testdruent. 5.* "..ci.rU RGICA SPTJCIAI.-r nrtindeni in acesr loc atit cat disciplina catehumenatului a fbriio uigor.'. ca qi i...l"i::ffii.'liJ spre .(...u I.i.r1l.lr^"e *i dezvoltiri. plginii qi cei opriqi de la impirtiqtre' .'ff.'^:r..iciwnea ri in taini de c Hi.-p"J.:i.mri vechiui luia" (d9 trei ori). ilil.-16i111isa coresp.io*r. versete qAntate s-"u impu.p.ltr rghia credincioqilor sau Liturghia li :1-Yilechime cea mai puqin atinsi p"'tt' ntotor. i..i . ElrXn tn6p t<ou a potn'l"i. "..7 qe PatLrLrP.tr^..ii".gfli" lrl^.. se incheia odinioari Liturghia 'p. -.:r.-J.. adici Apostolul gi Evanghelia.il rerrilor.i. !. llllll. mul rand instruirii catehumenilor care . numere de nrochi..ri* petru dus ti. Lecturile din SfAnta Scripturi a) citirile biblice. frrt.ii..*j r. care au avut loc -. ^ -.. Laodiceea) q. reprezinrr nu numai e mai vechi.-r.:. verset' De aceea. psalmii P^r:. D.itrrglric cregti.).'.:*! cap. -"n"nrid irH.:"i Jrrig"i.l. ca in vechime."t Liturghiei .:-._r.. .fiecare din cele paIrrcdic[ urma o seric dc cctcnii qi ruglciuni specialc si fie concediaqi din bisericr: catehumeffi ii' -l.:--.'aH.^: k. Liturghiile inniot -. cele pentru energumem l.i..nxhetie. i" ii*-.A i. EULPc'uLbvr'L rrrin I Prin clc rrr rlttt llllll in '1i.'*)' ir.a. canq o puteau togi cei p.. di.rp..iiitil-.il-i .a lAIIlCl lulrurrdrl ". ii"ilirir':: vom. la loc avea :-*..r.'?.ourdprou. e ci nu numai Pn4ile sau momentele a credinciogilor..?. degi ele continui.l... dintre preced pericopa din Apostol .*.r'.itusia le. sau trei din Noul Testament.t1"^^. . si .1:t-T1^Ot-::::::.^:t:::.Ju-s-J.d. ll)-sunt prevezute patm panila gase pericope: doud sau trei din z ?nent Qi dou5.. adaose qi dezvoltrri ulteLir{.gdtev . ^: oP ostoli c titt 6.t] G )l1eCdiere a "T"ifI. in .rrlc care alciruiau rinduiala vechii Lrturghu 217 216 .l *:*.iii ii dknta lurninare.r: l.G'..H'ti *i'-gu...d ei origl indati dupi citirea Evangheliei.lr..C"lI. acrelc si.. pe care preonrl o citeqte in taini in timpul ceea (sec' VI[)' Barberini gisim'in Codicele ar" r t-----L:^2 1-^l-+naeoct\ dati' Aet\ "i"ii'ti de aceasti inainte Ao i".rug: ..dtterttele clase a incetat de mult de catehumenanrlui o.ire din acel timo.|".. -y r :----L:^ clasa cea mal avansata ..Ei de aceea poartd..'arr t"i"arti gi cel l.^^--t^ tir.Qa iiil'l.flll"':J:.I.Trrirtisirii impirtigirii generale *rl:-*I::1.^..... randuiala Liturghiei descrisd i" Coirt. din ele rimAnAnd i.i""i uv vwr[v* Flcl lLulrvrluur J-i. p.e.aceasti parte a riirrgrrier..i#. i.ieastiziindatidupicitirearvansne!. care formeazi ultima parte a Liturghici ct o origine desrul de veche..'i 19fl*:...a$a c*m o descriu constitwpiile rpiiituii(t"-.. stihurile rimas :dupi pericopele din Apostol se qi nu iarion (d....ii in crestinism.. predica se deplaseazd puEin iAie pugin rrLur rrrlurgrrcr.i sa't corupeterutes' cate r':"'-----' " . pentru.Pttticrr Pnotr.ca in vechea Linrrghie_creqtind. din cirtjle Sfinte erau incadrate sau alternau cu clfu nlitii - ale ciror.rli. .r-. i.nat prima dard de patnarhul monofizit Gnafevs (Fullo) al Antiohiei. se iasl din bisericd.-".ctqill biblic_e. 'i".Hi..jir#i1i ia si ruX. Partea ultimi a Liturghiei catehumenilor rntolzo.i6. primordial. odinioari. . fi"'a. .. gor prin a flrruror credincioqilor la fiecare Lil.l.hiei ele rn'ystaSogice pildn:'Catehezel. EnD BnlNr*s.me.-Od:"1"a1i. b) un elemenr important din vechea Liturghie a catehumenilor. r. gi etiopieni) se cAnti cu adaosut . una cite una. psalmii nt: \::1f"(:.precum vlJ.care se "r.i.incepe .care "a.din. Guri de Aur."ip"ilr" euharisticl [. care se cAnti azi dupl pericopa din Apostol.'". r..qiil.o..--^: / ^*l (ogl rneni (dn -l:t11t:i-t^1fT:.fipoq td dltov qr. prin noile alc sfhntului linod. a fi insciise ince in A1 cetat de mult de a mai fi cAntate.r.'iun-i"ii"* ectenia ni ci Ei C.il. in r llijll9:1. in leginrri cu lucrarea de catehizar. Fostindu-se numai in .. Ia care rn unele rlrurl i.."..ca qi la Liturghia t rr se vedea n..rr m"i inain?.. LITURGHIA CREDINCIO$ILOR -inli ...i" piiata'aertinati . credincioqii \vu lrmar crcLurrLr\r*r 1Ji I ttumai rrn..tz .l] t uitati qi deci catehumenii (cAgi mai credinciogilor.).::..1" ate b e-Owiliile c e.r.". candidatii Ia botez...i il . (Qcott(6peuoy illarninnnd.-.rit.. adicd aQezat inainte de Apostol iar altele t.r.ot.rai pentru perioada in care odinioarl candidaqii la botez se pregiteau i.i..Ta " (g \uoq).il#.!(y::i3t^:T:::it:t ectredtoq). .: -bizantin' docudescriu ne-o lll cury credincioqitor din secolele IV si v.-.

") Sirutarea pdcii (numai intre liturghisi ghia in sobor) Simbolul credinqei Anaforaua (Rugiciunea Sfintei ]ertfe).. Pe Tine. intrucar el sL'LULcsL :" PYi::".ghia euharisticl. a. p.despre..).in se care psalm ui bizantin lustin II. este generalizat sau al in renauirta Linrrghiei in secolul VI ianul 574) printr-un decretloc acest cAnta.r.:a citite pentru... murati mai rirziu la ince- purul Lirurghiei) Depunerea Darurilor pe Sfinta Masi gi Rug.") . o'"r".r'ri LI'ruRcit<:R sPEolAl..uti cete I'O). Anaforaua sau Rugiciunea Sfintei |ertfe ( taini.ft. gi cu desfltiri trupeqti. ..en+. tact papadic (adici foarte rar qi prelung). .or.-Ai ..p" f. paralel cu rispunsurile cAntate de vrednicie. crlq tie. cit gi a crcdincio- impirtlEirea slujitorilor (concomirent cu (Cazania) sau Chinonicul) Rugiciunea de mulr-umire pentru impirtigirc Psalmul XX)OU (cAntat de credinciogi) taini) .t.. care intre pe impiratul.4. . aproape . corespund rugiciunii similare $n f-ltu. cu unor mici inversiuni sau deplasiri survenite intrc timp.Si plinim rugiciunea lix.. cap."j.Linrrghiei' din gi Liturghia in azi. de akfel."!ie simbolici: ducerea darurilor de piine qi de vin.. Heruvicul se cAnta flri a fi intrerupt.duc it. Cu timpul. al t)r:zvoltarea acestui ritual incepe probabil in secolul \l[.Noi..r.te (carr'. cu textul ei de azi.Pe toqi sfintii Rugiciunea arhiereului (proestosului) Ruglciunea domneasci (men(ionatd la Sflnrul Chiril al Ierusalimului) Rugiciuni in taini. psalm'coresp. fac parte din rAnduiala primitivi. cari pomenirile flcute de intercrleazi l. cititi de preot in taini in timpul cAntirii Heruvicului (. rostiti dc Proestos Rugiciunea amvonului Psalmul rudnesc) XXXII (pistrat Rugiciunea plecirii capetelor Apolisul Couccdicrea crcdinciogilor impirt. Sflnt.. la Liotrghia SfAnnrlui Vasile.A ordinca succesirutii lor sunt accleaqi qi lntocnrai ca ilr Linrrghia dc astizi..cu toate ci acestea sunt lnca carc_le pe damrilc ltr rrtrmcsc.. concomitent cu dezvoltarea (lrrdi a ritualului Proscomidiei mutat la inceputul Liturghiei.lor --J. la (doui ectenii qi doui. in taini penrru crcdincioEi (cititc rostiti Sirutarea picii Spllarea mAinilor liturghisitorilor (spilarea mninilor arhiercului. texnrl.ie npwtot.iorr.. text acelaqr cu rrr' din acest Ioc o gisim..i." Ectenia de mulqumire penrnr impinigire Ectenia de mulpmire pentnr impdrti. dzsp ttt lkll minte'ce'i ce iu sfltuii i.. Accasta reprezinti rtr i udu-i-se o deosebiti semnificagie simbolicl.icele irl (secolele VIII-IX).lryitc. (Vczi tabloulde mai jos)..perindau iltea altarului.::-: in sfAnrul. cu Etl?n. Dn. pros- Heruvicul Vohodul (iegirea cu Dartrrile) Pourcnirilc din mi jlocul bisericii Depunerea Darurilor pc Sflnta Masd gi comidiei Citirea dipticelor (pomelnicelor) comidiei Ectenia cererilor (.. cititi toatd cu voce tare de citre arhiercu sau proestos gi neintrerupti de rispursurile credinciogilor Ectenia mare (diacon).rqlia clementini. De altfe! vechimea lor ii'... cAnd patriarhul Eutihie era inci nu ci el aratl ceea ce n$randnopolului il men$oneazi ca pe o inovat'ier3. citite de preot Rugiciunea domneasci 2.. (b lepouBtrdg Spvoq: . 8 (P'G'. ru.. un dinainte.care vom vorbi indati . tf rilIizat.Nimeni din cei A .Ui. tlc arhiereu cu voce tare.. care incadreazi istizi ritul ieEirii cu P1rylll.gd. pentru a preda diaconilor darurile de piine gi de vin Pentru fn.r""ffi..'. u6. f. Euharistie... ruglciuni in taini). Axionul) Ectenia cererilor (.impdrit al slavci" .ciani d. introo qi'delvoltarea acestui rit ..il aflIm in Cod.t. II).'.l plinca proscomidiei (tdu care se Petrece. rugdciwnile sau iru. menit si umple nrai 'ircat prin intreruperea cursului Liturghiei in timpul cAt credinciogii se. la rcu) Alegerea gi pregitirea materiei per-rtru Euharistie. unde urmau sa itc d. ln mijlocul bisericii.i.t1 qi de canonul l9'al sinodului din Laodiceea (circa 364'3-73).-alese fie binecuvAntate gi .. rn Codicele hri.. acest act a luat o Iltan(i din ce in ce mai mare gi a imprumutat un caracter din ce in ce mai solemn. cred. cap.i.. ..le noastre.. arhiereu sau preotul proestos.Noi.it.flip"i-. SfAntului Iacob Ectenia mare Rugiciur-rca l..ire numai in Rug. pasioforiu in altar (la Sfhnta Masi).nwl'herailrnic pastoforiu (proscomidia. t[in{ de citre preot.. Partea introductivl (pAni [a ieEirea cu Darurile) penfi^r.Pnro'r Pnorr.irea anafurei Miruitul (numai in unele pi4i din Biserica tr lltitt.e gisegte.. priir invocalia rrrSicrcascl gi-prin sfinlirea carc vinc dc sus".de de cltre diati *.'tl inlocuia.tnzltor acllunlt 218 219 . de n-rulqumire penrru impirtiqire..altar. BNr: Bnnnrg. ca azi' de rinrl vohodului.inciosi.Si se umple guli. e rAnduiala otirul de cu inir'r.a impir-tit textul pe Hedc odinioari al imnului in doui pirgi sau fragmente separate (. cred.pra.Ul..o..'. ce cei -.'V[I. pentru fiecare din cele trei Linrrghit Ortodoxe . -tlcruvicwl Astfcl. irnpirtigirea (atit gilor) a slujirorilor.. dupi ectenie (ibid. cd*e papa Vigilia.'..".lv.incioSi rostiti de diacor-r pcntru credinciogi de proestos pentru credinciogi Ectenii pentru crcdinciogi (rostite de 2 mg. Vohodul mare sau iesirea (intrarea) cu Darurile o dezvoltare a unui act desnrl de simplu la inceput qi lipsit. cari pe Heruvimi cu noastri.

.. cum zice un fragment din anaforaua bizantini a Sfantului Vasile.l).'pa"e ra inilqarea ::L:." porunc{ rtrl cregtine .l"ireari..... :: :l m i'pe zeu.. a ridica) insemneaz nn&ituiiff.an nrr d uaQopd ducxQepo:.eii..i nou. Textele rusiciunii din ambele Liturghii " WII-IX)...t andu'-se il. iar ta constanrinopor r-".*. il.J'I re liuda.' L" .iffia botezurui. :y::."::!: 1t. Dn.T:.... ca El trimiti pe Sfhntul Duh." (in Linrrghia SfAnnrlui Vasile: .. in iruzul credincioqilor. urmirind firul cond-ucitor'al cuprinsurui din toate Liturghile d". de aceasti porunci m"Antuitoare gi de toate cele ce s-au fIcut pentm noi: de clc qroapi. mAncaqi. anamfleza are urmitoarea formuli: .rcare a aducerii Darurilor de pAine qi de vin din iertfa liturgici... .i ii-[. pentru c[ in timpul ei se slvirgeqte sfinqirea gi prefacerea DaruriIt Linrrghia Sffintului Ioan.i1 ausi't "i" i. strigind..i*I"ipr"lffiii.::. de invierea cea de a treia zi.ij . aceqtia asSqltag i[cc.. texnrl... Ist._t".iei njtomlui la cer. noui cu o guri qi cu o'inimi.il.Si n_e s..:.ll!r. fie-Ji adudc toate qi pentru toate"ls.CAntarea de biruinqi. luindu-se I A.-.{ Liturghiei e ^ p.a ilturgn t.: "-.. lntindep destul de mare. cAntl. vrr. chemare) este a treia qi cea mai importanli.1..".(corespunzltor latjriesrr.Hl 4.[r"'r.. I..SPE(xALA de citre ai*lr." o dati.lorse poate &.' il. lo 967.ifir*'. adici aga-numitele ecfonise..:i:::. p. u riiir-.r].Ufil -.'ul.Jiilili [Ji ii inp.i iJ Ii p'." tXte deosebite in cele J""ffi: r. cart.II'URCICA . Din pricina nnburirii qi^ a. Anaforaua sau Rugiciunea Sfintei /ertfe adicr sfingirea gi' i i...i cu o parte are forma unei rugiciuni fierbinqi de miilocire pentru toati Biserica..T..i Tii... in rirurghia bizantinr . pentru feluritele .t* c""r. Vintilescu. (monofizit) in anul Antiohia... 9: 1"tu in biserici. pl h:picl"eza (de la bntrl"Iorg = invocare. sfintului rl :fl::1. . vczi la H.".. casa gi ilc lui". d) Ultima'parte'a anaforalei o alcinriesc in rinrl bizantin ruqdriunile d.iffTil..me sau pomelnice.. liste de nu. trebuingelor vgilor lor: .il-lr"ir"1..e flrl si-lintrerupi prin nimic pe liturghisitor..* Inrroducerea pentru prima oari cnriiri'in'r^:.. 201 indoit in doui.ir"-"r..fi .gri.. .:.T1r:1. p i rqi din -veche i au frd.i y?r K*t:" ry1) sau a iubirii (d. ...::^:11. : ":l :1."ii r5cin1o9j....PRgot Pnor.ceasta faceqi intru pomenirea Mea.#. conducitorii gi rnembrii ei. il pf un l.ghi.. "?::." r"ii.:.r".i : rurghiei. dipticelor ca{e _ pr. :_:f f^D*iITi. f.Inci aducem Jie aceastd r cluhovniceascd (cuvAntitoare).t" Teodor Lectoml (cite1u. i -.1Masi inte de incepunrr Lirurghiei. aceasti parre dne de la cuvintele : . gn* ir.. lele .-. iiete mai multe in tain il. 2::::.vdr1): ^lg*:L=u birbagii u.i.. i. cu doui aripi. 1926..Iil:... .il. Cela ce gtii pe fiecare gi cererea lui.. II.e mi'ilocire ul.ti.it.'" pAni la . taudi. . 9i Pr' P...* in timpur cireia se sivarqeqte jerrfa lirurgici.rt.r. toate anaforalele qi In inim5. IV.1" patru ""rr"irJ.m:. iJ :T j^. dar. toate. sag_q}1 r.. In ia SfAntului Ioan.. i. considfcn tcmei si lustif.. de la inceput pAni la sfirqit.:. pentru ocArmuitorii popoarelor."._.. se face o scurti nerarc a faptelor sau momentelor principale din istoria Rlscumplririi.)..f*. ( 1 .'.. sfe.cu vrednicie qi . pini la sflrqitul ^anaforalei.runte despre diptice.i Jr .rti.: astizi in mijlocut biscricii in timpul ieqirii cu 9:!:". icclcrcq ..f"::1Tili:.uiar. de suirea la ceruri. ffiil'tr.t.1:::. pe..i.1-riiilrrJ. ffi T#l?: :: :*i a inilra. --ov : .. u f. qi anume: n) r-ormula peniru introducerea imnului trisaghion: .. numite qi dipticel6..ii.g.r* .#i.. Sirutarea picii ra Rdnd.ril.:. Diptioe sao . hi Ui ij Cuvintele rostite de MAltuitorul la Cina cea de taini: .. 1:... L44-145. l)c prin secolele V-VI inainte insi.. 3 a dd * i qi cu drcptAtc cstc.. pe care arhiereul sau preotul Proestos o rostea in intrenc cu glas tare.in ea se inqiri sau se recapit manruirii...t.Tu insugi fii tuturo. pentru indeplinirea tuturor cererilor... . Are forma unei rugiciuni adresate lui Dumnezeu-Tatil.Luaqi..ot rn Y:::X:?!:y!1! !: *T.og..iccsc t^ .naruneni.ort*. prin puterea Ciruia Darurile noastre si se prefacl in gnrlTrup qi SAnge al Domnului. care continul a fi rostite qi mai departe Bl[s tare.&!ii.... fl-. 2T::. Ervn Bnanrglu I. 0 l ili#or:':".n inceput.r*.*.'.$ducindu-ne amlnte) .*si P::r]. se siruiau t"i... 1045-1095. .io.'. crezui era intrebuinqat mai airr^irrt." qi i diltru acesta togi.'.. forma de astizi a Linrrshiei o""J"r.ir"al. acest rit a fosi inlarurat dL pl. bis.." etc." ".ai"ii la care 13f:_::. cap...!i..Ji ."il. ecfonisul:7. tn anaforaua ortodoxa a Sfannrlui .6rii de credincioQi vii gi morqi.u dat Sfinqilor Sii Uceruct Apostoli zicAnd: Luap.il .nli.pp.. HT]:II *::*ry'""ii rl.noi. in ea. ale Tale dintru ale Tale.te asc a Li turghie cres rin . creqtine.li obla ru ci aducerea i exprimi in chip concret prin acnrr ridicirii su1. gi se incheie cu cuvintele: .+A... Timotei (512-s18)'4. de unde termenul . care E lxrilrc ipchide gi deschidc.G. este a doua parte constitutivl a anaforalelor rct de plecare porunca dati de MAntuitorul Sfinqilor Sii Apostoli...'l"rl J.:\: pri n g. turghia in sobor (vezi in urmd.d. in DACL. i.I. xlu... motivatr de binefacerile iare I le datbrdm."... cu excepgia unor mici fragmente..- iralrri 3. Diptyqrtes. liZi'nii*. sub formi de carte cu doui coPcrte. guri cu o isul: .. r anaforalei. ci doar asoiiindu-se la ecfoiiisul ll crr rispunsul afirmativ.. Pitcgti. qi de cea de a doua qi_sliviti iarlqi venire. col.. de a sivirqi rirca lucrlrii Sale (. LXXXVI.. adici pAni in veacurile V-VI...ir.. 8intufog.. 32 Ei 4g (p.. aminte de mAntuitoare.u.noi.. dis pirut L r n-fii.Aducindu-ne.lro-ii.9:..! ^ Darurilor pe Sfhnta urri i. " j "c.... mAncaqi.?. de qederea cea de-a ptrr..'.C)u vrednicie Litu I)c hret. intreaga Bisericd.. Amil.").$i ne d.-. p1--: r. anaforaua incepe si fie cititi in taini de citre isitori. col. a cdnta.-9: cuprind intre cuvintele-. n intioi".inci aducem Jie aceasti slujbi duhovniceasci incheindu-se cu ru cei adormiqi in credinqi...i.ieffi.A..ffi:li:. ::.. adici listele cu nume de pomenit la Laturllrlt.".i ptntir.# Este rugrcir:nea . ?: ft"-..preflcindu-le cu Tiu cel Sfhnt".:ffi. anaforaua alcituia o singurl rugi'ciune.\min".'h#"'Jl. a. It . ea incepe cu cuvintele: ..."-...:.

.li..ffi din Linrylbii Sfd. Aceste ecfonise sau fragmente din texnrl anaforarei.]1. La fel au frcut qi eiigiite mai'noi iI.-" .. rostite in auzul sunt deci penrru auzul acesiora. reprezinti inainte. Cf..incioSihr.. alc'ituiti.. pirqi.:d:J:=ii_T]1-e. . ENrj llRANt$.r"|i.. ..i. intrate in uzul liturgic .ulr"t.I.. care.. rotn. capetele "i lol-. datorat lui ^Cosma de Maiuma I (trioda) de la denia intAi in slujba Utreniei. 9f. .'.1:{...AteL troparul ceaswlui al..':r:!'t":...".") qiAxionwt.Iil partea de la iniiir! rf..ffi. ieqind tqi pt.si '. Ea corespunde.riltdyxlllinrrghici.i.t^.i.ntului Vasil). ca o maniiT..fii.".': fl Fo...*in.#..sta isi are orie diferite imne care insoqeau incd din vechime p.i.f.-.rrr.. Ulterioi.t. si soecifice monahate.ir: Doamne.-mai 17.i i"#iil=: l--r€T. s["i.r.?'? si tyad. tlo"rn".. aceqtia u lriserica..ril fitorgnia.fi " n ti chiar inMineielr noastrers 5.sPticlAl. d.-lft49a noasrri OU*-oSi"r...o. . nici [gtt". .. 1't... ea se numegte Concomitent cu binecuvAntarea credinciogilor.n... Bucuiegti..t" ii. * .i f.. cu care se incheia qi cuprins... pomenirea Sfintei F.tr. l..r in plus.tFr V nn ).. l""r. p. Patimilor.q.."). la invitaqia diaconului: .riUl..-hi.a. a iuferit.imi gurdu_ i u"i rL. prea puqine modificiri in Duh. C.i"nea amvonului se incheia odinioara ice ilwgd"ciur+ea d.'# :ii. vechimea locul tropanrltri Ei vezi ra'pr..tc dc Talc dintru ale Tale..i* dublu.t-. p. y".LaLegend.Vczi 9i ifostolic.gi brDllogratrc ql aminunte aminunre ir. oo.paralel gi cu voce tare.ia. plus.Litiei gi in MolTransilvania in se practicd (nu Rominl ortodoxi . phcorea capetelor. dupi rostirea pirl- llT:P^'i't:-'r* adaollcir amvonului qi care alcltuiesc incheierea sau sfArgitul Liturghiei.ren....i::r:r'"::r!:i.i si carr ::.^c... sinaxarul din ziua de Il.rr]"rr. pp.A dintr-un mare conrin"".r. 222 223 . se pdstreazi deci numai in Liturshieii .6-179' pp' .rdspunsr sau hnne .iirirtni. surl sunt: "ii. fr"sului i.").". gi *.").. nr.11 " rripriltii)iii .Lut b"i.. t"re'gi ."r.r. urmitoare (a treia) din Linrrghia credinciogilor.6.rniml . i.at.... .s.ul sau imnur in cinstea sfintei i. Ea reprezinti o imigi este specifici ic a ungerii similare care se face.qriciwnii plntt'tt.t rrrgrlcinnii clc mijlocirc (prai alcs clupi-epoca ereziei lui Nestorie). :f :1* : -q?: gr carti. are LtturtbreT. intrate uzul linrrgic desnrl de timpuriu (adici din secolele v-winairrtei.. in manuscrisele srecesti .u.qi..wrat ecesc) incepind cu Ieraticonal ut constantinopol lB95. t.. trjit*A ) lr*pArtAS.i.-rdi"..-. .15. . dar se textul lirurgic ca i haristice.i *a. 'Tr-^. .ut.rir"t.lin $:?. AOi2.:t. P.ca-p.ityvl. cit.crla ce binecuvantezi pe cei ce Te binecuvinteazd.de la f"q.ecioare.. el s-a amplificat cu in pietatea trebuie..^ca i[irp..utatl pare ci se origrne cirei a [.ii ."u..*iJni din Biserica tr Yczi Mitteiul pe iunie.ar"r. Vintilescu Pr.i. rugiciunile care urmeazl deci in rAnduiala Liturghiei de astizi dupi Rugi- r Bibliografi_e.. este o practici mai noui. din-secoleleYll-Vll Posterioare....:.:l'utt i princi i pal al formutarul"i frt". in general.. rugiciune din rAnduiala Liturghiei pe. 276)..il.eqtini.ra ofcrirc (irduccrc) a l)arurilor._..rr. 899. . tlt-req si ytilturile rapectitte d. Lamerand.".d.r1esc. I 8-23 ( 7.din n'gd'ciwru'ile Si ii..Cu- y* g . ca un fel de insuli6-. *igi.t9ate sunt intercalate in Liturxhientr oiodox in textur .^. \{Il. ca pe niqt riror. textul grerinduiata Lirurghiei a plecirii capetelor crereminiscenli O . v'asircs. gi anume troparul Ceasului al treilea (..u. ade.i .. ..f-is. iosr..-ii. zltl... de citre credincioqi in reprezentand contribuqia pieugii crediniiogilor in momenn l ..t ir.") care nu e altceva decit irmosul CAntdrii a noua din i. vru.ar{ in ::::"]rj:"lrlf Tr in forma care " apar..tri l.il. '!...Pe toqi qi pe toare. i" ilxnrr epiclez dati sporadic.L*ii'il in taini inainte.oir..'6..\"_-1teprda.ap.a (.e I'A(tov6onu..l'rL. F.. ir ii-p . le-au suprimar."rr"rffifr.ll oo. 6 (apr. despre originea.IeEiqr in pace"' (ii n"gi.iii r:i ma ri rugrciuni. f lr. aqa cumaceasra serviciu s-a intamprat gi cu J* ..vln (uxi brnoQdttpolvoq)' Liturghia cregtini. ru.. ceo. r7 . inci din vechime.cS.... i..IntAi . acele din legendi pretinde o cum (Sfhntul'i4unte).il..Ie punsurue ereculat:... :T:ll lT:. .nn.:.::li:i:::i. xcersti ruglctune nrgiciune -.i) . de epiclezi (unele edigii le insereazi' .248-2+9.rtJli #ili acete:..nula penrru pomenirea nominali a episcopului locului: i: . r..inEo.rrft "friq. qi care deci a fost intrebuingat ma iiii. l93Z (cxrls . L: Uiiltwt red. in cursul dipticclor: (cu) Preasfdnta. oi /rriro in rdrdrtinta ai" . resruri d) Ecfbnisul pcnrru ulri.:.rhiererrl p" iar'. din r Lnduiahli*Igh. "!jit."..e tl..-'Ari " faqa apei.Pnrir:'r' Pnor..ir*. i..-).. Aminunte^despre originea Ei istoria axionului 1899).:^^-:^:i's rostea aceasti arhiereul r^cfe2 ^X pe ^o aflrnci ^i.ir (c^ntire ^.. arnvonwlwi (. Ultimerc ecur. it'tl.g4' i.D.rii*"ntelor cle iperdulie (supraveneragie) faqi de PreasfAnta rnrc clc l)umnezeu.i*ri.^'. De origine ceva mai tirzie sunt cele doud . Sifiiip.."it s-a intrebuinqat in aceasti calitate mai intAi ca partea a doua a i. Pentru ci manuscrise vechile in inapoia amvonului din mijlocul bisericii.-. este de origine destul deveche.rrr*rril |^}!":::1.-r.f astizi pentrLr mai tot timpul anului in Liturghia normali (. . Ele reprezinti deci adaose posterioare texnrlui iniqial al anaforarei. "rrrr". rirrical vezi la E. impirtiqirea gi riturite finale :a 6ii..... rosrul.in psakmwt L (.j..?).l.-gi prin care arhiereul (preotul proestos) ii binecuvAnta pe gi treceau fiecare pe sub mdna lui.ptt:n'l o rosteEte singura rc. priveqteAxioru.d din'bisericiie... I 92€^ qi I 95 1 ). irami-i .... tg+s-+o (cxrras din . (idee) iii.e dwpd.. Btrcrrrcqti..:y1"-ry"rT Preasfdnta.r.. in uo..'.^iyrlui rgy!..". 'din Joi... la sfArqinrl.RCil(lA .. i"irt-J"rJ in a doua anafora-lei.ai. t..]. an...X+Jtr]"a XII-XII... .'. Dn.j::::ll.. adicl ungerea frunqilor lor de citre preot cu untdelemnul bi'uvirltat din candela de la i onostas. d.imai iinstiti.i*rsh. tru :1.. A.iii+i-ita.o^ir"iui: de o r in taini de citre liruighisitor. II. dupi secolul X..e cart."r.. ti: .f"ra altarului.l. care-gi plecau capetele..

. o piacticr d.^ f-x*^^-: sau mese -^--.ay sau de iram.rrn*-norrriritori. The hlzarutine -in r Cirurches quater$'(Iiamsgate).urg.-i. in rev. La Messe (2 vol. pp. pp' 63-67' i[f.La.e ln liturgie d. (in rus. y-l. sii.rtey. 588 q..'82 (1968).a: d.pp' 3-6-8)' . byzantines"..inyori iin rus.e.. Dupl unii."ift chrislichen Ostens.fi sunt doui plieri.. .'ti?iit"li..b1ol. FrE BriS. Trward iit in..116-142' t. br....rbi.aetyWrql-bizantina. ca qi SfAnta impirtiqani.. Histo. 1967.. p. rrrs-)oachim Sltrotu.. Paris.."O. ly*-ayn.:.ry eucharistique (Das eucharistische H.. \*?y..r'it1'atl li.D?u(_r..63-7\. N. Acelaqi. .Sophia".':.iXVf GIZO). t. tor unii lirurgigti2t. nu se puteau impirtigi qi .. .. Rutd.. I97I (Orientalia Christiana Analecta.6yta).4ranQ idd el fond. ."y.Grottaferrata. " " Anatura poate fi considerati. Litury h ierul exp li c at. N.. E1o!4'tion .' )rlJldl\ulll4 i.r$: Ir.pp.e Crbte Elie..y i yt a a i e.:. Miruitul. sources et d.I].crrrru 20 Drima oirere vezi mai pe larg )'.II (E.t. .. 2rl.. Patr.Diakonia.rpr *LJ :f iiiq':i. Ror.T:$::_e-TSopoI (in toc de d. '"Hf!*":!::::ry:l:4yrbtli. M^.L ]97!). Die Konstantinoporitanische Messritwryie von d. l59L-1662: Acelasi.Xhiilnr Sfnntului Vasi\ ti a Sliintulul Cilrd de'Awr (in grec.i.oti. Genbi. rrata.'i.). de Moscova..rtfe. . La struttwra fulta preghiera eltcharytic. Litwrgy. din vol. p.7. p. Vorn Werden ihrer SyrubolSestalt. Xpuoootoptrcd) Roma. J. 196I. ris. Vi". anafura nemincare.)..'T. in aceeagi rev'.:!:3::. La cilibration d.ii.uial.^* !.111 1 /11 "nid..*-' dintre credinciogi ..'UspensV.rK: :. Acelagi. col. iil. 'l. eucharistiche ltochgebet der Basileios Li p.u.. aqi. S. Le rituel dt'la l'roscornid.ntulwi Vasile cel Mare Si in (in rus. 1909.r.e Irr rcv.r"n.ry) lll ) 2 \L/ / o )t YY' .. xxIV... in Ze-rc2.y. Llr||trnenLa. J.nl. '()otmmentary. 190I.n.1".tr:. The @zantine _D_t1. Jean Cbrysostornc. Bucuregti. Das. ro Paplrs ivlandalh. (Appendices M.. Oxford. y. cizrrte d.:"1. S. 1tro\ -. rslovskie Trudi". te liturghii.n Gurd de Aur. l*: in grii. Vintit. La Protai delln LiturSia nel rito bizantino-greco.a in iui loa. dar arc tcndinqa i.r. daa. . .r. I 9 72..ITURGIt. Hristu Panaghiotis. /. 275-287."r.ciunea euhnristici. LXXXI-CI qi 308 g..u.r' l" twrri L Karabinov. li . Etwdr Itoma..r ilite d.e S. 1896.lirBucurcqti. t.L. Sfintei u.#i. 164-178. i' grecesre . 7. t.in "fPhem ie*t".T.n.. R' Engdahl.. Jhe iiirqio. 19-25.Tig".igicr. Bucureqti..ili'ityXff intrebuinqate la proscomidie pentru .i. in vol. ale Piirf.ie d.!:c!y*t. du P. * Salaville. icl l(lrcrtrri-Sarkis.. 7. Le-ryryt1| /1 la Proscornidie et la ir.. Tesalonic. Acelaqi. Li*rsicn..).e. Ifist.i: i. VI.. Edit. ktyrlie d'e Saint lenn (L't!n' .riiiiiiii).. harnavschi.r"rau in originea anafurei. ir 10.#. rnai iche a ktu. p.'i..Candela" (Cernlugi).l astfel micar cu. 643_660. pp. M.tg33.). Paris. Die fozantinische Liturgie. i"ra din m^.ayx XI-XilI-e sibcles. i. Si rfuid. LiturXies orientales.t.. inr{[. s 1 ..*'oi.'bespri cele TrisaShion 2 i973). . Bonn.. qi -"r" p."i*qi. Eystgrn Litargies.. care l"c d. pp.nd. EruE BNNNI$rN I. rev. S. Texte und Berlin. ra studiur u4| * l.!. 1962. XVII (1959).numai . La prepa.!1! \?7rl\9-192'.":..aveau odinioari friteqti. XVI (1958). 1930.anaentales d..."i of tbe offenory procession in the ryro-b|zantine East..". rlc'Mcestei. f. tdrrnic. -intidorm. r"n"iilri.. ofiodoxe Liturghcei rd.e tiiurgie la de ique l ii.Si. I9l).o* l i . 1908). .r.uq*. Engberding.ine. care r.1.r3^l_"-?lOyt.. BIBLIOGRAFIE A' Baumstark.::ge.. f.ons le tlt grec.ration des oblats d.A SPTICIAI"A dova). t. ar comr rinrale " qil *. LitwrXhiite bizantine privite istar ic in structara. Kiev. din rcv. PP. {..craliza ln scris pentru orima dati i" Lirurlhie.ans lo ktwrXie byzantine..I*. Foina cunoicutri.frtmln.-i 1968.unith'. ffih t). pb' tto-r+-s.i ..it..ivelnppernmts dw texte Xrec de la.wiala /ar. an.Tigi"rt9. a""" vezi v. 1964 (Col. ^Acelaqi."ty.-i-.!. pp.firimihr4le.B 19 .. Litarybiei orientalibus. l'nnophore d.. POC. M<rrainr.u.. caiet2. Litwgy.1942'." ir1"l. .u.rREOT PROF. in EO..Lg6i (cxtr.. DR.x.w on d.in rev.l.7-5L.ans lEghse fozantine.ior.'ilii*^. ca semn sau simbor llr' {mpirtiqanii. I935. k! :l:..u. in dACl.e fisus d.o.. in d. rusJ.r. t'2. in 5.j.4 LirurXic d. roat{ Biserica noastrr. Band 5).*t ffi t +. lenn .. ltrv. 87 (L966).:. A fost {:^.9p'^3-33' .'.:t#i .if. l90ti (extr. pp.e la parole d.c Snint lean ChrysostnTtue e!son oriXine syrienne. Bucuregti. A uc I forucwlaire grec d. Beit*ige zur Ianntnis der byzantinischen Liturgie.. ContribiVii la revizuirea Litwryhierulwi rornd. petersburg.rt rrirtiin.r*_acelagi n. lgl-Zl5..). De la Cbene d.Orient Syrien".7. .ciwnile euharistice ale Sfd. O.I_II.-t.^D.em IX.l ccirarli... dedicat Prof.nl+F#tr*J.y.i"::!i'::::. .. 3 (1938). "T*1 j. fel de 1. Ragd.-*'i"'.ry I t. . L957 (extras din Anuarul de Snrdii al ide Teologie din Tesalonic)..D. q. II gi III. I Amirrunte Ia pr. III (1899-1900).. PitridEs. t. 12. o"i..:.c Comte.273 q. lgi.o et s'^Basite.iyersith e . )O.s. I908. yintilesctt.j 'il:$XH.". p."t*nwl (in grec. Acelaqi. t. .ij..#iniscenti sf#iil'.

I. l. primordialin Lir. \bhodul mic (iegirca cu Sf. b)Citiri din N. F. Rugiciunile dc dupI Evanghelie VIII). din sec. c) celc 3 miride spccialc (dc orig. crcdinciosilor. dh sec' fugncil.utile nntifonnelor in Cod. \ icsitc din uz Din kgc (cirqitc didacticc) J scc' VII-VIII Apostolul Evanghelia 4.rREgT I'ROF. funralul miridekrr. Lccnuile bib. UR.nitrxt (p. tilcuirea lor (clemcnt hr. Gramaticul scc. l VIII-K\T) b) Rug. cidirea nai noua) 226 227 . firrlttitrl din VI inaintc prcscurta(i crr dmptll. apolisu[ trnala I l (de origine d. Trisaghionul. inaintc dc Gherman alC-polei (scc' VI[).irtca irrtrrr' sec. dar gcneralizati'. qi I. [{). F'iloteialC-polei.rbia dupa sec' XIV). Rinrrile finale c) scc. Din ltofegi (cirqile istorice ln prirna partc. XI). ductivl). miridelor definitir. Nic.i il potimlui (lbnlat in scc' VIII-XIIi ( lrr Gherrnen at C-polci si dcfinirivar in Rind. mut.' d1 Predicr VI-\II) (Omilia). Murare aici d) miridelc pcntru vii gimoqi (mcng' IX la pau.. I\1 Proscorniclia.) 2. a) inchinarea (scc. Evanghelie) mcnqion' la liturghrsitorilor b) irlbracarer vcsmintelor (rit. inccpunrl Lit. Fec. rind. Nichifor Marrurisitorul). inloctliti h unclc sirXIV irraintc' lrinrri scc. titurgici a lui Filotei al rnlPortante a)Citiri d\nV. (sec' Rugiciunea Trisaghionului. mcngionati scc.Test. in Corl. cu a) mirida Sf. ISTORIA LITURGHIEI ORTODOXE lN REZUMAT SUB FORMA DE SCHEMA GRAFICA reprezentend pirqile principale ale rAnduielii de azi a Liturghici. Bnrbnini. (menq. l\{utati tl c 3. XI qiurm. XI). Ia patr. cu p. inig. pornenirile nominale (pomeLririle iniliale la b) cele 9 cetc (in doc. 4. a) tamiicrea 5i acoperirea Darurilor (scc. Proscr-rrnidici (tcxt in Col. PROSCOMIDIA (originar la incepuml Lirurghiei crcdincioqi[or.tnfur ii tipici. I{inratul prcgitirii (scc. Lit. Barberiri VIII)' ENILOR 2. Rirualul pregatirii Asnetului . ENE trRANISl. 5.)' c) spilarca miiinilor (originar la crcd. introdus in Lit.) c) Rugiciunca Evangheliei (in m-sc. mutati inaintc de Linrrghia catchumcnibr prin secolcle 3.lta din acest loc din sec' VI q'u' o dati cu Proscomiclia). la 450-453' XI-Xl\l Uncle emri- i nuntc abia in scc. VIII) l. . cu diviziulile qi subdiviziunile lor gi cu indicarea datelor aproximal Ia care ele au intrat in uz sau Ia care apar pentru prima datl in documentele gi manuscrisele liturgice..at in Diataxa patr. din scc' XI iminte.

tatl XIH-XIV dc Filoreial a) Rugiciunilc pr. pistrat Linryhierul grecesc pi bulgiresc). si stihurile. XIV q. imnu clc dupi inrprirtisir-e 2. ntlmai irr d1 Psalmtrl 33 (vcchi. Astizi scoasg in Cod. cioqi pnenlionatc in scq Textul de aziinCod.Vl la Eurihic al C-polci Lwanregua (rit prirnordial in rlnd. X q. . "tyql" al C-polei)' din sec. Litwgltimil romincsc). Rug. taind qi fragncntarl prirr III qi srih 4. 228 229 .A cctcnic micii cctcnic nrtrc (prcscur..LITURGICA STEUIAI. Din scc. c) in-rpirtagirca (instmcqiuni spccialc .").scc. in tirrrna dc azi ...Fie mrmelc Domnutui binecuvintat"'" ' (= r'echca XIII irrainte)... (in rainil) pt. crcEtine.irca cu b) Actele mantt'lle pentru a.u.in t 0 icl.... Bnrberini\. Lit." (tcxt il Cod. in m-se din sec. d) Silnbokl Credinlei introdus la 471 Anriohia Ei 512 C-pol Sanctus (rr d) Rugiciuni rnulqurrire blic. hrisrr Dumnczctr Cuvintele de la Cina . ccas. Precizituri la Filotei dc modificiri). in sec.u. cuharistici { :t) Rug. paralcl cu ArionLrl (Axionul. inap a fi cititi in rug' a plccrrLii cirpctelor'..Te\1\lde azi in Cod' Bn'bnini)' (in m-sc.Sfint. TNCHEIEREA (partea cea mai noua a Lit.rr.). menq' in Cutst' apost'.Il atrinte. plccarcir cill'rctclor qi Rug.. nucleul originar al Lit. b) \bhodulmarc (ie. Xl E.. inpirta4anii' III.r c) Epiclcza.. Prcg:itir-cfl St.{.Tbrr sim]lar nCotst. potrivirii Sfintelor (a Schevofilrrchiului)' Texnrl rispunsurile paralclc ale credinciosilor (trop.u. llug. pr. Ntrmai in tvti.\AI0RA (Rugi- a) Marea mg. d1 l)ipricclc. XI q. Bs a) Rugiciunilc dc prcgitirc. de azi c) Rug. XV-X\I... mcnq. Odinioari.. rncnq din scc' u) inrplrqhtir an:rfur'ei (sec. (F'ounule in m-se din scc' din BiseLicr pi4i rtnele otigitre noul.. rcminc. .. VI inliLrte' in m-se.rsci). Batbnini. Geueralizar in sec. \M ppmlui. XII qi urm')' e) Apolis"l (otptrsnrl). LITURGHIA cREDTNCTO$rLoR (cea mai pugin c) Ectenia certrilor (<xiginc incert{) atinsi tr.. Amvomrlui ciriti toati cn voce tue qi neintrerupti de rlspursunlc (. a10tt. din sec' b) .l ciunca Sfintci |errfc). credincioqilor). cl:dincioEi doui rug. cu trop. Darurilc).Luati.") b) Ananmcz..

adicd prefacerea piinii qi a vi "adici Precum precizeazi un mare tilcuitor ar Liturghiei ortodoxer.t.111itlT*.ii:"'1i1'1i::!::!r':. penrru a se face vredn (pregiiire care qi. concomitenr?. 7t.Hri..i".i'rereri *i li"p"t.rprr..ffirl.ii".r.i:id.. ..1_TfJ: ?qyf lcsivirgegte in cursul Sfintei fituighil. rctormatorlr ^-^^-^'-."riilli ur }/f rllll (a i lujb ba flri ca sI de legituri' l.. Enc Branigrc.qpm>lul" VI Explicarea Sfintei Liturghii A. rvrtillcr.IlauprimitderaMintuitorur faceqi. 3"g.)r:. o".-&i o simpri fi iocotiti_qi r. -p. sfinta scrir cum qi toate acele sau riturile ih..il. se impirtiqeau togi credin..irnpi.hr.it{"7i:r7. iil.. l.:-y o ^ jerrfi "Hi#[. pt legiruri intre aceasti ierrJi qi cea adusS' de Mantuitotul ''j n Sfintci c) Prgsntirea credinciogilor care iau parte la Lirurghie...ibl !TL1.i[r'. . in sruyoa sfintele Taine. 1964.scop..Lt*]:sl:'-::::$"'3tf.T:::-:'...il'...G. S nrrghia Darurilor mai inainte sfin..rtt 2.. r. se sivarqesc i" .qt c]r una Sl ^^r^ ei' lln2 ^li^x esenfa er in Acpnf.1 :l'.il-. adrci adici impirtrqirea impirtrgirea lor cu cu sfintel principal si uttim al Shntei ii.ffi'#. ""iira stea fiind sfingite dinainte (a se vedia la cap.'. v.ffi.Mi...ulg: direct i:"9 .iliit". cap. .'i'.lxisti vreo liturgici cruce ? $i .1': Sfln[esc (esc.rL. prin este alcituiti randuiala. qi i"-. .i -se efectele efectel.so]{ generald.miezurqip:i'.$"j fost cel pusin la T:11.rti.FG..i t"" t-.li. credincioqilor. de r)iac. lrrl lliir Iucrarea re t s i intireqte"' de singe"'" Cahasila' Bucurcqrt' 2 I Nic<rlac cabasila.'p.*$-i2 L4 La urEpL drept vorbind..1'^:. QG^r-l. ror"gltii.r.l'l'u R(ilcA sPr:olALA C. ii t)!^rylaitie.i*iqirea)..-easci alta' IrlLrc oe n.l'll :..ni' de lertfi al Licaracterul . Rapornrl dintre iertfaMintuitorului qi l.^nrirr-rrn CU ! :^ este "lti# a!::a.' din ii . |:i].. I 20.^ql-'::::flli Qtre'. ...: .tt SfAnta Masi e rnrmiti ieffilnic iffiii..ir..r...9If.sft. indirect gi mai depirrat.--.$. ..:.i.I 35. SCOPUL SFINTEI LITURGHII. ^A-..iiiLl r*. Tdlcuirey/uytuzcieytii :'rcilrtrr i-. .:^.. mai aie.are caracrer sacrificial.t']. . pp.of g (Hcrdcr).rt i":. ar aceeasl adici.'dl"i intocmiti rinduiala ei. Scopul Sfintei Liturghii sarr cJtur protestant.r.iill".a.:']'jX:T. unele .. jertfa 3.ill{:*i r-i* I fi'I:l':#atunc Qi de *..1 a..rr L<trL r/r(..*.-ai"ainte de.. ci il stabilesc in chip dogmattc srnoaoele cxisti.. Darurils iar de att..rniite rostite credincioqilor' tri in auzul ...."r._.r^rr D.si*'i. "drr.l)e fapt. il cxlsta. i."1 v^x I ^ ..'ii{'f.rt .'i!'.c.*'uitop1.Aceasta sa o racc\r....'.tx adevirati reeri o -.t^:-^ -r-."ir"r sfintei Lil sunt altceva decnt mijloace de pregrtire gi de .U-..Gott in wc importanfa 231 noas elcsPrc csclrfa i.. :^-..\rori si Biserici cI prin Sfinta L llf.$:.-^. A.t:.sfintei Irinriglll.. rarur\r Y' "-'' unanimitate toqi I in unanlmlfate precum se ?:"-tT...tr" 3::.]"11jlfi: 'rugiciunile pe care preotul le rn'ui rcirlizar" o ..t Anri legiruri unul cu ::^rTj"lente yfi grgsc..inrrt si l-r st. fStilit )r.ir1'!.'&."r-.. und Opferutahd ln Liturghir. .:n dublu scop:^.i'.r.".."ta'o .crectlncroqu.-o "c-.rtigindu_li_se crecllnclosu.ji'JJrIi.T:::::.. 21(l .'':i. impirtisi ndrr .iuvinti.. p . qi reali . ?1::!ffu. i.o Heoscbiqi ...l..'jri'.. cr...rro.":::1..deci doui existi nu numai o strAns.r.ili o intreitl pregitirci a) Pregitirea Darurilor de paine qi di vin i. C*acterul de iertfl al Liturghiei adici se intemeiazl pe ideea gi pe rl Bisericii Ortodoxe. i"ti..^T r.ot.:. cf..i in vederea sfi! prefacerii lor in sfintut rrup si sare.:9::'"'litPi*l]::Hi ll..i..-o. .tite....1::. J.illcr. i..i. y3i. tn hie btser qi nu numai Sfinqii Pirinti scriitoru -.i... care de fapt nu ...:Hgii"iili...i.ii*i..ril'lffiiiliiii'"iii I f?tt:. a sfingiqilor sluiitor-i [.iri. deqi in ..r. r..rrad.1'":i sacrifi ciului r". sFANTA LITURGHIE CA IERTFA A CULTULUI DfVIN PUBLIC ORTODOX qi a credincioqilor a l)anrrilor. ai.nliila Daruritor fi Li.. in acele nunAtree -^^^-x a-I ^ I aduce e roagi lut l)umnezeu sa-l invredniceasci e :'fr #.rlir".X:'lifi'ilii'i..'.Jii'qi i!. cantiriie i?. /--cu alte stmrer Lrturghii trebuie si dist principale deosebite. sdvl. ea urmdregre deci ". spre pomenirea Mea^"'"' .t_riii:_t::pul acestui.r[i #.. iertfei2..:.i..!?:::':'^l{? nu cste decAt sluiba du-'lt"i"ti i" lr'J'oir''ilitil?li"tffi.-*-..l.. se poate vorbi i:*'--x:' e\ei uructt Ql lerua ri^cr. dox._rom..rrLr' sfingirea s.-^J'""ui'l' . scop.. abia in secolul cici' Reformdl de dinainte ..nlrrea creorncro$rror. in iii.. celeialte acte sfinte slvArqite in lu taind. qi ofricd icd.rqirea ahroniet ci c.dt dr ul urrrro -.li"i.i leSlqri.li.. Toate rugiciunile.'"..iiiril.s:li':t: 9i1::' :]l11l Tti:l]Liturarta Sfanta de altul.. aceasti reli4Luro Consti aLtrarld in ln ce consfa intre numai in chip i .csl scop de tripl[ prcgltirc i"fi..I'l:r. linta * bisericeqti' [u\r rrrrr\."fca scopulur r-rturghiei ti"J.

l)itr. Virrtilcscu. cu lll a triit pe pimAnt.. q...#ir:r"ii:H::'^::1: al MAntuitorului in iertfa llturji.i.cit gi ca a"i1-r. Jertfa noastrS. rnijlocirea preonrlui linrrghisitor.. care este reprezentannrl imputernicit gi sfinqit...-.-. fieciruia dintre noi.t:"t#r_r:. ^L:^_ uttr-u inrr rugdciunile Litwrnhiend.este M4nnr'itnnrl i-o.i D-^^d ur al lui Hris sfdnrulur Duh adevaranrr sirl ectp A-or^ a'^t^ '^e^ r^ ^a^'-Y ^c-.lf.r.. Prccum am spus. cdt Qi ca siv^rsitor sau aduciro.1. it ludm ntativ in aceasti privingis. la cea dintAi qi o reproduces. in care ele se prefac. Aqadar.: i . i" rin.Ii"]. ci ea reprezinti nurrrr mijloc pentru lmplnigirea fructelor moqli de pe Golgota..". ca a fost jertfa Sa proprie....' l/r it v v -rLd' l]::i9-.ruducrc... cum o caracterizeazd. este o multiplicare in timp qi spagiu a unicei Jertfe lrc Ciolgota.lizare sau d. unde gade gi acum in slava. R. liertfe\ ^^ j^ot ft r'r" \ qi cc nrimaoti primegti /:^-+f^ ^: ^ -t ce (iertfa) Cel prccneaza tdlcuitorii Lirurghiei l)umnezeu qi Se aduce (jerrfly c .."11 rr. Dn.rit'.e ire hr. cAt gi al MAntuitorului. --: s!!qL urr vr5drr sall u.:X. iutghiat o dati pentm totdeauna.^ra". .iTll". sunt primiqi. Sfhnta Euharistie este o rclativti.'. ENti Bnnxl.r elementele vr!. nu mai moare qi nu mai pitimeqte (vezi mai ales Evr. . Litwr- r.'.. cu alte cuvinte. in care cele doui jertfe se intAlnesc.r. .{_?i:ill1ll. In raport cu |ertfa de pe Golgota.J. tritorului atAt ca sivargitor." d<rctr. X. . |crtfa din Liturghie este deci mai pe intplesul nostru.ift'sh'in olici .: Iui ca.I-^--.1I"::.: adusi nu numai Trtalui $i Sfe.n.qti Cei. i Mnnnritorut apare deci . jcrtfr...1..-.prin prefacerea Daruriqi credincioqii simbolizaqi prin ele se unesc cu Hristos ca preot al jertfei gi ca dar rtfh.ucnprittcipitalLiturghiei. Lu 4 Lsl. Biserica jertfegte gi ea impreuni cu Hristos gi se aduce ca jerdl o dati cu El. cu care S-a j:" iertfit Fe cruce. deqi se sivArqegte in multe locuri gi de multe ori. adici. se exprimi mulqi irutorii tAlcuirilor populare ale Liturghiei..fl 1.r. .ft :.l. este pt efncerea in Sfinnrl Trup qi SAnge a rcntelor euharistice care cor stinrie temelia materiali a ]errfei din Linrrghie. dacd disecim nodunea .Sarificiulrclfui. ci gi din a Bisericii sau obgtii credincioqilor.l.a.1.d.. cu care a pitimit gi s-a ingropat) cu care apoi a inviat qi S-a la ceruri.nt chip..i .re saureinnoire a Patimilor de pe cruce . . Astfcl.I'TU RGI(]A SPECIAI.rre) de jertfr .dar b) Materia sau darul de .p.iilXl1llil irccsta rciese limpede.grri.r tx)a. . ( de Dc-t.-^.A Mai i.r.1 .. oul Herupicului:'.il.[f. rca vizutl a p$inii qi a vinului.: Dumnezeu-Tatjl. lr) Jcrtfa de pe cruce a fost adusi de Hristos singur...r...1.ei.i'rri'Hitottl.. ln rugiciunea epiclezei."..srri I..-.crtpeio)...*. de-a dreapta Tatdlui. Este mijlocul dumnezeiesc prin care ni se improspiteazi de fiecare dati tlcvirre astfel veqnic prezrnti in faqa noastrl ]ertfa crucii qi prin care se pun totodati la ni. . ii:il.. cit. Ea nu inseamni.1:.:Jfr#lf. deoarece ea se referS. in Litic.i^lr!ro'?r iertfld".."4"1'li an"me rugdciu taind.r."il. Liturghia nu trebuie conceputi brcpctd.ra . Este mijlocul 'l'r.?j.?. il*m iiiii.. o fonnd d.:]..-. nl lJisericii.[i:'.'zr!d) Lra uur r_rfurgnr. E^l ri preface tsinge..tet ca ].I:*firl.XX:.clcaproapc rdrnurcqrc clrm se exprici aceast{ idcntitrrrc sau in ce cr otae cab asih aiI *. de altf"t €.t ir^ _il.. uniratea sau identitarea celor doui jertfe rezulti din identi ..oprfi rcr[ &ucrtportoq ]. un nou act de fizici gi dureroasS..1?ffi .. Cici .... ti tot fi i. sAngeros. oAccfrqi.wi_o.Litwghia a sacerdogiului ca formi de prelungire MAntuitorului in Biserici gi aceeaqi cu cea de pe Golgota. CIci ile care se prefac pot fi multe.:-..l.T... o reproducere.5:. e este . sau momennrl din rAnduiala Liturghiei.. dc actua.. qi.T. acelora care caute )r perltru mAntuirea lor. efectele bineflcitoare ale acesteia.r. 4...d..re sau continuare d. este acelagt cslc ac( qg pe Gorgo*.mAne totdeauna I r1i acelaqi: Trupul qi SAngele cu care Hristos S-a niscut din SfAnta Fecioarl. pe cind cea din Liturghie este adusl nu numai din Lui. jerrfl.f".'. Bucrrrcgti.r ::..r. se rif'rci sau se contopesc intr-una singuri.:t:'^xt"il" J p.i... corect vorbind. vrllltierul ortodox. a.-1^r-.Rtiot' Prrrlr.i'Sh-."1:"1"1. pentru mAnnrirea tuturor oailor. P.rvrrlvrL t'"" In si vedem iaiarrr primitorul. este gi rS. ulqvarrle ."ffi .i. aule orezir -^-^ t^ sacrificator sau sivArqitor al jertfei _ :l 14 o.+rir. p1t.[i'b. op. in corpul mistic al lui Hristos"T.J. timp.cum) din nefericire.. rd.A." .".. Liturghia este adici o slujbi cuvAntitoare lritrral[) qi flri de sflngc (l.. jertfa din Liturghie se aduce de-a pururi qi pretutindeni unde sunt biserici lltnrc creqtine.[.i. prezenlei Md. exterytd.ntwii ln lurne dc-a lungul yeacurilnr gi centrul activitigii Lui in Bisericd. Nu trebuie si ne inchipuim ci >s pitimegte gi moare la fiecare Linrrghie.60. 10-14.olgota' . rnsfrument acluse de credinciosi. Litarghia este nmdmd forzna de pelpetua. a lui Hristos) ca pe Golgota. 1927..rl'.lrro :rdus r. unde se accenflreazi unicitatea jertrei de pe Cruce). odatd inviat. Cu alte cuvinte. e) Jcrrfa sAngeroasi de pe cruce s-a adts intr-un singur loc gi o singuri datl pentru Eleauna.. atatea cAte Liturghii se slvArgesc pe toati faqa rului. prin junghiere durer noi in plus sau de a insemna o ispigire din nou a picatului.? i.. Y7I.. 233 .27.j|}t:::'j. este intocmai cu cea de pe cruce.e petpetuare in rniihcul nlstru) a prezenlei lwi Hrioos. dar Sfannrl Trup qi SAnge.52-53.Cicifu. cdci Sftnta Scriptur"ri ne spune limurit ci rs.

f. 1966.c9 of the Cburch. trad. Paris.. este cea mai imln ortodoxie. jlf:: savarQesc .). fr. tprs. sfi.lt"r. pp. Atena. gezand pe sfintele .#ii'd.wrrtrindnirur.l..-:erunil '..2o)..-t. 23 etc.Dyrwrytor. urLla dLdL orulua ntal iniri rlintii :tY. Pr.. 534-561...Grigore Palama."'r' c lrr slujba sfintei Li.ti .-. servicii divine.. Eu sunr .. cum iDcle.I1.r.ai. . r. ut ilbe.I]y.tuitorul iontinui 'rr.. Dumnr tru..f. Nrcolar Nrcolai Makariopols\.Messe (dans l.t" .) dinAnuaru.p* r-*a.. pr. .1ri']lii.. fosep! Kramp. XXVIIL.tIi I.ff Jean Messe. M.Orient. ()mr (lit. liNri I]tr^Ntus.. vol. p.' M_anu{ pentru-institutele teologice. o fbrmi clc anticiparc a Sale. in .las leilige Masopfer.eitsc katolische Theologie".REo'l' lrROIr.u. Bucureqti. L968.A prin care El se afli vcgnic impreunr cu noi gi prin carc ir.e De augustissirno Corporis et lEqkse. 1894. in rev.m. 21. textete titwrsice o""dili"iri|)- s*::: aris ti e tu tft: f J1yyl nr' occidentale"' ^s::(:Y-"1: Europe en *"t e*'P"t'' 1tl ltd. BIBLIOGRAFIE ciciuli.rnntr dintre to"t."rtie multumire sau 1e1ere"fa5i^1t- ^sa ... !_t caN Galeriu./effi .r. Dwhwn.drr^^^cdnrip n E.L1gl5:"t:l-':l'Yl?::i*iT:1 chiai in cursul Lica ere Legii..* *tet+-t: . part. s l\enz.. DR. Din slava Si cereasci. sftrutn Eaharistie (in l.' vo* werden ibrer Syrubolgestnlt. Mt. 30 (1949).l. L3I7/.1^'T1T* 'o"' e)rprime in afari acq menlte "tet orice o rePrezlnta ql o :-:: r:--:-.1965.E ns b rug ghe.irua'q. op.. 92-100. 1...er Geschichte der Eucharistie .Tt1#..v.i'iffi. LITURGHIA CA FORMA DE CULT DfvrN ORTODOX $r CENTRU AL CULTULUT ortodox 1.i lAohee". irr'.hiei...lhl11'..rla Sfinqilor l.. fi.xY. Doamne Iisuse Hristoase. II. 494 g.Gregorianum". De Broglie.DieGeschichtcdcsMusltllb'.z.l^'-.2 (irad.fu"ar*rntab Makariopolsl<r. eaharisticti.wcharistiqwe d."ud. pp.n.'iilffiiii 'ghici. pp. parastasu'Ut c--:-^.::::**?:Y:il rea de ghic. sens eshatologic.a..nprea.Id^ei furcdamentab in sftntn -bprs.1111*"*. actuarizeai. r e o hs i e i r Me rYrurrouruiirlulrE-.. .a Litwrgie). p..ru6 sfintelor Daruri. din sfant locaqul riu gi de pe tronul slavei impiriqiei rale qi vino ca sd ne p.J.inainte de impdrtdqire) : . Rodopulo s.e ra corurnwnautd cbreiienne _o..1lti.^.-o.'. ca de exemplu hiroto irrri.1?r[5l7aT"jri1. Op:it t':I.)...__C$r. B G.$no_s-t9_]i qi_U-ccnici: .. Paris. pp.hmpirtigirea uSdT divin: taine:i . dngmatr.Ewharistii d.. Esii.. Teohgia doxrnaticti. paraschiv. S. Bucuregii. _"".-. sfanr Liurghie . bulg.-... lleyendorff.wpd. lEglise d. iondon. -'i. de preinchipuire gi de pregustare a bundtitilor de la masa cereasci pe < rezervi celor ce-L iubesc 25 qi loc.crifi.A. .pp. I..dftodoxia.i.illt* . 1940' pp' l5-16' 1. .. toiodati. Band ji'r'. 2 vol.:'ff. Le . lungmann. Buziu.gisch'wrcd. d.grafinr) de Liturgicrigentdld.".1. in M. an. ioate constinrie introduo intr.. .I ::::li:. \ Antgfi.#g Hil.e-ii Liturghia oficiati de preoqii Bisericii..Ia aminte.Z. L-L3. aszetisch I-)(III.u odi toatc toatc PUtCTCA 'Comp. iq.1 l^"-'J i. 42 (L959). bulg.A Saie P' cruce a -{antuit-orului qt riscumPilrt:-11' de vedere soteriologic. grec. N(o.". no stridlnrev.'195g. par. Virrrilcncrr. pp.e Sahct il ItTlffJiiL#. Die Opferanschaau?.i si ipwse"i (in grec'.a.'' ?:]ff":j X. Durnnezeiasca Ewharistie ca ieffi (in grec. sacrificiwrn in d. acclagi. B..t ii^ !i.daxme e. lnn. (Rugiciunea cititi de tainS.".. la Boboteazi. col.i-iidshii. "n 1c^elalitimp este impreuni cu noi in mod spiritual.1900)..l9l.ate zilele] s^farlitut veagulyi" (Mt..inrec.. Prof.as Wessen AttT. ll.. litu. iiJ:::::: HH#'. 30..qi r suulvr !r!*^--^^-) . 342-350. t"t"J'te.. tydokrmov. cela ce sus^ qezi impreunr cu Tatil gi aici impreuni tu noi nevizur faqd. m.gf N.iOl. iiiiirii iiiriri.liJqi. fr.rutwr crhnent dr ohride" di" s"n".'I-I4.-martie t loa. Macarie.i'i'aqii . 92 (1970).a .". '' i.precum grareQte Litwrgbiintt ortodo.lAcad.' in . Liturghia ca centru al cultului divin public .! 1y. Chiqescu. MA..inDTC.'#ffiff"il][flf::r::*H?.1932 (trad. lin:t:#:"t*: ?fflil. Tesalonic' 1968' Dturyir.ZOlZiO'.gelei N(. 1923.--^L. t.tgeru d.c"r. Tezd. I.rinti..'il. Teolngia sirnQkcyl..:Jil.Iati. u. Ch _ f . I..llttcttrcqti. cit.".sfil. l.i lmplincqtc dcci fil [:.rez. _ La kturgie d. Gxuas ]!o! 1962-1963).:.^ ..e se iertfa din )oia ca strntrrea sranrurur qi m. Todoran gi pr.^. de Pr. osprFrl euharistic are deci qi pi . 23. vI[.-^-o -^nctitrrie miiloace de sfinqire sfintire a . It lt iif e uh c 1 $73-597.. Bucureqti. XXrI.. --.arelui Mir Ia Liturghia iilll ii.rn..U RGI(]A SPECIAI.'"s^hii.^-.. \rLr Alcxrs varr i. Jt_gie. adici slujba iertfei *rn'r"i *ll'^:*:9:ft:t.50.nns les controverces theolngiqwes d. L924. La Messe obtation collecti'pe d. 'l96li'tdem. II (192g).iiiiit. The la. slujirea Sa preoqeascie. xx[.p"r. fj.Ntlessag 7-8. petreuqi. r. Frgilurg im Breisgau.er rijrnischen Messkturgie. raclrim Schulz. Gherasim Timus II. Auflage Regensburg. 1887.rrr.. de arh.. sai mil H:i:J":tru:il cenirul tcca |erdl -.). orriteqii! componente 'r'j a fost' din i. f effi si rdscurnpdrnre. ot"todtxd.sryli. de docrorar. i. care constituie t::tl':. fsttmr i Ht. . La priire d. Lc.-.iiilri. 1964.ffiil..sch. il:.erurl.7. ppiioli..ri i.: Le Snint [r+ii$'t]":': rentele noasrre de aie BisericiiJ preculn qi orice atitudine sau *-":. sfanta Liturghie. MAnruitorul este impreuni cu Dumnezeu-Tatil .o-.lt4'ilfi-od'erdernlteGlawbeund'd'ieneuen (Altertum und Mimelalter).r.

.. de exprimare nu nurnai a cultului de ad. fOrma cea rnai inahd si desdvtrtrsitd'.r.. ifint i Linrrghii.ri-t.Eu Te-am proslivit pe Tine pe plmAnC' (In.. B. v^frrl n ci A d hstlt nst a_I noui.Ti. dr -^.Tf.. dintru martirii qi sfinqii au fost slrbitoriqi mai ales prin oficierea Sfintei Liturghii la lor. su perio.rei noastre fagi de Dumnezeu. mai i-ro't.trcuri de slava ce se aduce lui Dumnezeu prin Sfinta Jerrflr3..e cerere saw rniil.p'. b) I-irurghia este. ne indeamni preotul. Liturghia ca formi a rugiciunii de cerere (miilocire) t. sau lgptcmul mijloc de Linrrghie.. cea cca i.fu "''HlA Sfint^. rit.. repreztntd. mai de XrHIir. prin viaqa Sa neprihiniti.LL."-:il'ft il:il:.ta.::_::.. lgg. t.i rrt .uc .f.. a dat lui Dumnezeu-Tatdl. Laude... in persoana sfinqilor. Si ru..r...inrrghia esre.'.catehr gi viaqa de veci".."i*Bft mrn. rom. totodatl.-.rri I.-il.."'. spre iertarefr. ieftft estE in starea ei de perfecfiune la . rrrdr .. Jertfa se aduce numai iar nu fipnrrilor .:".?JH.. in sfirgit. *ai...ciune d.:T"ff tt Duprc Ht*ai*fi c-. d.ih.i.iir"i. rit"-. noi.. c) lrr al treilea rind. deci nu ducc nici ingerilor.reprezintd desivArqita formi de exprimare a sentimentelor de mulqumire gi de recunogdnqi fagi de Dumnezeu.aducem l"i D. Tie-Ji multumim.'i:Ht":r:'ifl 3.*:ltjjea ili blic. in cea mai mare parte gi in primul rAnd..pi. sluibd.re.""ri:Tp^{ Il sangeri.1""". cea mai puternicl ruXd.ff PL ffi!. pri. spune Toate Laudele lsrujbele ziinlce) premergitorr.. nici sfinqilor. Nicolac Cirhlsih. IJ). Liturghia este cea mai eficace ieffi de impdcore cu Dwrnnezeu pcntru ispasirea Si iertarea pd. formulatl in numeroase locuri din Liturghier. c li: .*.. cit. rIilil.J..:.e slavd.il::':: i.euanumai .'.r"i sdu.r.:i Aceasta l":iiTii :'L'"'i:::-T.. ad. Lirurghia prilejuieqte cea mai mare bucurie pe care o Putem face ingerilor qi cea mai aleasi cinstire pe care le-o putem da. in timp ce preonrl sfinqegte Dallc:..-o... cap.?.. .ffit jiST se poate ingelege .lil..) ii ._. sapte au origine omeneascd.:. Doamne.qi-JLi sfitficUioA* U"r. iiGffi persoani."'r":!t .rlilx**...1. aducerea jertfei liturgice pricinuiegte sfinqilor mare bucurig gi desfltare. #'. ori de cite ori e vorba de impirtigirea cu Sfintele Taine: .*igilffi .re il pwtern adwce lui Lu vu vd. -snr. de fiecar '.. .r cer v egnrc..Frulur (vezi Evr..1-..1" l) remarci "i5.:.J..##lii*i:'#::?Tii. Liturghia este il tirrrna supremd.88. in zilele comemoririi anuale a mo4ii lor martirice. atAt cAt a triit pe t.e. Este Dumnezeu in favoarea noastrS.ralla rcrrra oe rarrrr. .p.spre cinstea gi pomenirea sfinqiloC'..J...::Fi-...srlra csre rot ce s-ar putea aduce ' XYII.:dili:::ff :fi iI.i. slava gi cinstea ce I se i . noi rc ii'llBi":TlT. i unul din motivele peiltru care ii suntem datori recunoqtinq. sivnrqit cea di""'- 2. obirugiciunilor ei fiind.. ro ca nor: D tru ei Mi sfintesc si doiler dair .Xi?iXllf ncclaqi timp..:. . 4).i.ndrat al acestei i..".ora1ie. illi''li"'1.'.e rnulywwire.ii:i"-. Efecnrl Fiului Siu (vezr -btectul exprator rcprit Jertfei este arlrmat ier.is-".. Dn.. *p.oricAt ar fi ele de superioare sau desivArgite -. precurn am spus.1 re-a lnlocult' -Ea este a s:#:r. a LiRr t'. cap..:. ea se si numeQte de prefering . supremul prinos de mult-umire. cit. .^daci avem in vedere valoarea."....". A. tot aQa gi Liturghia . ..::i.gnti.:.T]torecum ii.Pentru ci acest imn hrrtlgat prin mijlocirea !-iului lui Dumnezeu.: i. De ce I _ aQa cum ad. cit..- iertfn.l. rnti-r mar mat cre $ffi :... Si de laudd pe ca. op. . De ce ? Pentru ci ele se unesc cu acelea . ESrc n-ar avea-o altfel. rrVczi Nicolae Catrasiln. De aceea.:.shii '. r ir.ff. .. Iar poporul cAnti.. adici expresia desivlri s sentimentelor noastre de recunoqtinqi faqi de Dumnezeu.H i:I.r.a imoortohiti . qi .. tral^ rom. oe rame.... Ea se sivArqegte insl nu numai spre slava lui ci gi .PnEor Pnor. De ce | Astfcl.i gi mulgumire' Pe de pilrte. ::T-1"::.ITURGICA SPECIALA I#:{:.-qi. 236 p.ili"fi h"J..:yrl!i desivdrgit.aiestatea Sa..-_Lii ^: vrurL' r. De ce | .6ii.cntehr nlnsb.*dd....trfuap.ocire. se numird intre cele care il*.. adici este adusl drept mulqumire cinstea gi mirirea pe care Dumnezeu le-a diruit oamenilor.. lXl5L:'uf#JJT:L'.:. aielaqi preq de riscumplrare care s-a oferit Pe cruce.Al doilea.. e Arhiereul i firi nati -Xt^^t -' decAt c decat < LL) zvr. 103-106 237 .. pp. adici SAngele afirmat ln in lrtriexpiator al Jerttel put al ..1rr"#. Desigur.i.. n. XV[.19y. .tHT...i'L.. cdci ei .# .ll'.Se impirtlQeQte ro(roaba) Iui Dumnezeu X.i qi n. Eun tsnarur5.iai-"i bine...care milostivirii n nlizeazil acea jerrfr .. vrednicia jertfei care se sivArsest.e...i... singurul Care.:ffi:[rr:.infinit superioare gi lr {)ornp.]..pa precum jertfa Fiului Siu reprezinti manifestarea qi dovada sublibunlttrqii qi iubirii divine faql de oameni. . Euharistie..Eri presus de ele. pc aceea.:ll":.?"1xluffi..: ir'.*. ci qi pe sfinqi. adici srfriinst*i. e opera cea mai a. 48.". adicd.Hj.tl di.ilT:T*ij:il*::'*'f:]:: lll!$rlnr*'i.. pe Tine Te binecuvAntim. Liturghio cstc sublimul irnn d. ? -qi celyl a1 ^. ".ii.orafie.fJ]:'J:. Numai aga Tatil ceresc it intr-un chip vrednic de DAnsull2. p. iuortilor I o putere deosebiti. exprimarea :qtin...:. pentru binefacerile de la El.Pentru ci prin ea se ofbri lui ntncre. op. L. I3).. IX. Unite cu ale preotului nogtri. rugicirrne _ fie eo Aa hudilrua.ca.Tfr Proeminenga s au n.-"#i.:"1 .s.i. Wfica pentra perfecViunile. luvrrrL!) !JtLbr)4.-^i^ -. cit. este torme c( i1.['*n#j:.ri r".Pe Tine Te liudlm.. Funcqiunea aceasta euharistici a Jertfei liturcste. bit al Tatil evoir.. rnara jai.!^. pe n Liturghie rugici lhtrrglrisitor.i "il.ii curlrcloQl' care constrtuie materia i^prefacerea lor. 301.e a rldi rcprezinti oferitr lui uniree ipo-'*"'in^ unirea Iati de ce j ... naflrra omeneasci.....rSi mulqumim nului". Linxghia ca formi a cultului de adoragie Dar Lirurghia esre nu numai izvorur temelia sfinteror Taine qi ierr Ei..":r*I:*::::lyi". ci".. de altfel. Dur prin Liturghie cinstim nu numai pe Dumnezeu. 36.. paterea..'"r.*i*#l#lrii"i1T"it.

SI gtiqi. 6ANourALA LrruRGHrEr cA F. Liturghia Bisericii primare ca.::l:lT:1. '".o.. aI patimii qi mo4ii Domnului curn este atcinriti.1_.--i^-."J. jertfl se impirtiqeqte . oe toata dulere".'rif.rri LtluRrircR sPE()tAt.. .:#H. 11 :?lT l'P:l"r D"ile zeu..26).... G. des pre acer j ff: J_.:.. 1937. tilr. )n..9r.*ya"*i. . u du Seilncwrr."d'il.i'.De cAte ori mincaqi I irccasta qi beqi paharul acesta) ynoartea Dornnwlui ttestiTi (ranayy6l"l.* ":. 340 C).AducAndu-ne. d. elrouoirtcrg td6e td puotflptov (Antireticul I irupo*iva icouomahilor.A mai cu trcccrc 1#l.ete)r6 pini lir ca..".i.ir.-O.?'rT ..bisericii t.-...'il...irea :i:l.". Bat.atcootg tf6 6l.^ L:... anterioare l)iti:ritele ceremonii qi acte liturgice care precedau acurn rinralul euharistic primil[rr care au fost adiugate succesiv in rAnduiala Liturghiei au primit. p..' ". in afari de senInt clirect sau literal.e la ceruri.':l:i1g1^.XXI.."fi *":tXnfX:.'.^ -. superioare. .. In mistenrl punctul culminant al lucririi . ci noi vestim Patima cea turc de viat5.. cit.. il pomenes te la fi nt le o'". r.-1:: re sunt mai de foros Sfanti folosegte nu nur. Aufl. . patriarhul Constantinopoluluir patimile qi moartea Domnului nu pot fi desprinse din contextul istoric al vieqii illqii S"t.qq..^i+ T. rnijroceqtc !)t l. randuiata Sfintei Liturghii l}::l::... carc.'r#.V. aceasta a incePatimiE ri\ comemoreze treptat $ celelnlte episoad.ll:tl. .trrbitul Il-"1^'1. frna. iinrrghiile.'.. |. taina rdnduidii Tale (td tnq ong olrouo.orrtr".uterea. gisim scris in comentaml linrrgic din secolul VIII 7. prin Liturghie se intreqin.:. il .er. it Sfintului Gherman.x.li fOi."iil. XI... inainte inainre de r a.l n.r.:ar:. incr iii.ff.ir.i-.^rl al Linrrghiei. . ENg Brnnr$. adici nu pot fi s.z..terbwcb zu den Schifien.lr't-. l'rr. Cf.."i..G. Liturghia creqtini in r ci actuali a devenit.ici o plati.e a dowa si sldtitti iardsi tteruire.r#':*#{:r. )-uyreq&l.ri iiii. 680-68I.:i1 mai zicanH: . Dintre acestea) strnt sensuri istorico-siynbolice..!:?k:*:l. Sihwgd. rotn. ii ajuti mai'pusin... .l rLrr .rn r d. Fiul lui Dumnezeu."fr. d.e cntce.b . "..ri. p" .reapta.^r.ar ceror vr. Dn.-.e-a d.rd.s l?::. g#.. cap..a ciqi o -ifi. nu este ...Ll . gi semnificalii sau sensuri derivate.. o pot sdvarqi sfinqiqii rr".^.lftr+ de snnqire. 23tl .rI. n t' l)...i. rifiil. ( (1.f:y:!1_rubire ccruri.-0t.rt" lirtc in fala ochilor noqtri...k.lS5.alc lui lisus..).. ci avem amintirea Essaisur 1ruf1pr1u) rno(ii Talc..lo*r'.II[. pe care Miituitomr nir-a ie pdmant.t picat..rc (lirtrasil. Dar. De aceea.i'. Berlin... de v_or avea avuqie. .1 toa-ti p.ntuirii. col. ll.Vcsu[r Prm sarDatonreJ !:!.e a weia zi.i.#:K:.e din istoria rnd.r. ::iilf . d..i.. ..*-"at (. gi valoare linirgng a.aceea de masi liturgicl. frcanddin un singur trup: trupur.-i *.#W . dupi expresia lapidari a Sfantului Teodor Snrditul.i Ia indemini spre ti" (I Cor.... r.ob. in forma ei originarl gi cea mai simpli .... cuitor o arti rugicirrr. t-.-^":-:.t j.)u. futfel.i--d.ii{l'.r:i.r'ccirpiturlare a intregii iconomii a mAnnririi"re lu "' lrrh.. adic5.r. iar o. .rnneza.i mo4i s si cu *' 7:. ui lr..fbi i de sfinte biserici qi altele care s ac::a.# g:gr:l y.i s.?l cea X ::Th :l*I{n'1 :"stinrie..iiu.i". Hristoase ' tibitum.#. col.Avand deci Arhiere. 1..il 9rr^..i'::. vechilor anaforale liturgice rlsiritene infll. imitaqie rr Cinei .K.azur-am chipul invierii Tale." iar prin T:t:':.inrrghia ca o formi de comemorare a flrturor evenimentelor dintre Patimi gi : .:_. i Vasile cel pentnt. din Liturghia Sfintului qi p."l*i.js?r-...-"Il rneon al resalonicului:.1dysa.PHrcrr Pnon. sirbitorire) moarTea moartea Domnului".. t91te slu."r...itim. chiar qi tAlcuirorii de mai tArziu ai cultului cregtin au considerat Sfinta ric tot ca o comemorare a Patimii Domnului. care ne sugesilu ne duc cu gandul la realitdqile din viaga viitoare..criere a ." etc... SIMBOLISMUL SFINTEI LITURGHII SAU ACTUALIZARE A ISTORIEI SFINTE) oi corEMo l.""l6#ITJ: ::llilli simt'nlici.rto'..: 1d!!..a. Jcrtf'a sa.2O6-2C rrr. X(llX..devine oarecurn din nou prezenti gi reali. de intierea cea d._"lle) der ci cc i-hi.:: p....::: dintm inceput ca oT.. de comemorare sau de rein roire . Tx I sidcrari dv&1'q-q. pp. sub forma de drami liturgici (sacramentali).. durerea.Litw ..Linrrghia creqtini era in primul rAnd o ana. 23-26.iJ. d.mister..rfrrraua din Liturghia bizantini a Sfhntului Ioan Guri de Aur (Dwrunezeieg'ile Liturgbii....f.' .dim qi sI afldm har spre iV. llflyttut..rsn*l"..iito._o..t. :l11.Tli d.. r.'. \tC\fiII XCVIL 400 tainicd. dar. ed. toqi preoqii..'si ne apropiem cu incredere de p". Tiil"? picatere si fr.rt.-ticxq puoclptou). \rrw Crrievv..i'ifffiitl impti..e Sroapd.bele p"g. care inchipuie sau amintesc aminunte din activitaMiinruitorului dinainte de Inilgare. Deci.: -) explicare D/-l + lnn D..:*r-...*"i cultul suprem adus de. n patirnii si a MAntuitorului.adormiqi "?.p.-#.. un fel .67.?.RMA C.i.it"l. :*1. tronul Fr sI dobA. Jertfa sau Patima de pe cruce a lui Hristos - ntilrrnritoare ales. P.?:.rm zice un mi sr poat{ atflr crc mult gi carc 1.Plininr-s-a qi s-a desivArgit._.'rJiJ..a:?^i:i^. 206-2O7\: . nt'ii... rrrdrrLurrsi:r.utsches Wu. a . cit.. b*e a . von Allmerr.'a.ate de momentul invierii gi al i Sale la ceruri. Comp."'te firidelegile lumiira. precum subliniazi SfAntul Apostol Pavel: .A a*Bisericii...1 crarea mai sfhnti. care rgl altarul sfAr-rt gi sivirqiqi lertfa cea flri de sAnge.. 132)..Iisus. baLter. iar altele sunt sensuri spirituale. cit este dupi a noastri Putere. la hrrrebntia zz..t. .re dumnezeiesc care ii unesre pe...'r"p..t"li Qi qae'99i. r:..'i.#.. gi Prof.r.. potrivirea Sfintelor.. indispensabir. care o i . desNewmTestatacnts..'" !9ti "irir. r'r tF Nic<rl..t|:l|ry . gi pus"i.ciwnea pp. si se faci gi ia ai" aceasta iqi rr ..trfid. pp. altfel..le crcgtin. lromnulul W. NcuchAtcl... aminte (pepurlp6uot) de aceasti porunci mAnnritoare qi : cele ce s-au flcut pentru noi: d..tD----+-)")-X lx An. c1 i"r'ii"qito*. decat prin pqin Pnn prin olvrnte cuvinte decit (mai pufm .iid..'le1i.ii"". credinciogii participi o retriiesc qi beneficiazi de efectele ei salutare.).lufin".p. cu fiecare Liturghie. 1966.ri"i.suqi pc lrng{ b".#". agadar. stujba ..r qi minruirea sufletelor noasrre.vnnezd." etc.Vcstigi (mal .. paralel cu dezvoltarea progresivi a ritualului Liturghiei.e sederea d. a lui Hristos".'. r I Ei c".. care a curdti *: *1f9j ..r8 Bxtinderea simbolismului istoriei mAntuirii in rAnduiala Liturghiei err timpul. p.Ji. p. l. pri.. Si ^^.r.celor.".. mAntuitoare..--^--":-'--.

L.*. ce spune in aceasri privingi Sf6. adici citirea din Sfhnta Scripnrrl qi celrrchipuie treapta urmitoare.Ea qi acum.t:f :f #li3i.{!t.. 'de a inviat moartea Domnului.au cei ie catre osirdii cu ioaii ...ffi #.ul.i i. de Dumnezeu sufietele celor ce . credin-ti qi ti iI....E l.T.n"tiieno. aizbdvit lucrare aceasti .[ ruu 241 ."tg* 3l ll*:i LiPrghii' ?* :i: 3.r.ii purificatoar :l'1_"-i$i:Ti gi care iqi dau seama de Il!'!5. indtsxnduJ ror.adicl Jertfa insiqi . D. putem avea in faqa ochilor toati fr.illE.r.. adici pogorarga iD.i'iiJal{sii"r{iliiitr. :::T.#.intr-insele noi vedem cu inchipuirea pe Hristos. itt scopul. in .-er . socotit nevrednic in taini'ca.ip#.. sore inflrrentr ei nrrri{....pe ceilalli destoinici P.aminteqte moartea) si irriltarea Mintuitomlui. -r"Y.n ii1' "f :.. sa a.il#iil. trcbuie si se infXqigeze in rAnduiala I. fi'. Sfintei iirceputul Ui..i -tiiri.I]^* ^--r r prln rnsaQr purerea pe care o au rugiciunile. ci oarecum si vedcnr crr ochii inihiprtitrt cu uu nnrnai ntttnai s[ nc inihiprriur iil rtc .1intrtl rrrl r1i si le invioreze pe cele vechi. cu limbi qi cu mAini curate.:ll"t cu alte cuvinre. sufletelor celor care oarticini Parucrl :I:':l:_'.'ii. lui Dumnezeu pentru noi.r.*?i.f.1""" . miy'ocinJ.flj hii ri.i.o'r'!ia' XXrv' trad' rom' de Pr.logici.sd .ff a lui l)umnczcu.. de la cea i.*."g. pentm ca priveligtea ei fiind in faqa ocrilor nogtri.-.. ctt miutca..T.. iar cu privirea aceste plrfi ale sluibei..Ji" .i...s. il.ir.1 --:--: ^^l mai """5ft.ce precum Liturghii. piopoviduit. .bundtisindu-i in vedei fintele Daruri. ieqirea plini in lume. . prirr r.-Antirile..-.."99 qi pe1try primirei ail ai ". ?rie a" Dnmnezeu.. cred.. adicd intruparea..ei purificaroare asupra Nicohe Cabasila.lucrarearnAnnri-u lui Hristos. -. ni^^+^r^. ii.t ( *i.. ci mijloacere de care dispune e se perrec. i" ^ r --.*::::.f hffi :i::ll::. sluibi este o icoani care ar inflqiqaprivirilor T.:t##'d::lj cantirile gi citirile din sfarg r Dunmezeu irrtfa dE tawAi .il.R SPECIAlA La acestea se adaugi. ... care ar fi o neigiuire chiar gi numai.S. iar aveau le nu pe aceia care iri Hristor.p.i.re.o n^-. dupi de " pe cele sfirgit. flcAnd gi pe uriul.1.Rcvista rc.ffi. i!#''3.rt.r.. si sivirgesc la SfAnta Liturghie ne duc cu gAndul la. xxIV.h.:1'l.::3.::lur qi im..r. r. cici dupi cum. savarQesc. iar cele de dupi lerrfl arzttd'fiiXd'd'winla clrm a numit-o Domnul insuqi (Lc.i H."i. care il exerciti asupia .ainstitelor Jlui.t i" se canti la mAnnri i-rnai inainte. o au in fata ochi.J.Ttod..:n'::.ff: l3:Ti. incepurul aceea.si sfinqirea Darurilor ^.riti pe credinciogii prezrnii.-:i^.q.tice 11 B::::":X'-11.si iar cele de dupi anrifoane...^ CUfete Si si Ie sfinferce. intr-adevi. cele dinainte de gnit.... inchipuie cea dintli treapti-din lucrarea i iiiiff. cu mult mai uQor poate si [e pistreze...*t.rru a diferitelor ei acte gi nc.'-r.:.!'.r.d ^.." J.i 6rerr-. Stiniloae.i cAnd Lra mai inainte.inqa gi iubirea. cit in toate lucrarea J. de aceea vedem. . mr Daruri. suflii clrrat.. ^* s.1. f*-oase Ir)()rcste.r-i.(.-I.. ii. trup al lucririi MAnibi. si.!.iteazi existente.rREor PROF. in multe din rugiciunile a aduce de Jertfa.". Cici sfingirea Darurilor .'ffirqn. Sfr"$i Apostoli. c{t qi clrcl:tatca rii irrdecata Lui.r"S.rryr.ficindu-ne mai tari in credinti Si mai fier >inqi in evlavie qi in iubire' simtlminte noi.si ne. DR.11 i1. . sensurile ri-a&.* si rlsari simqlminte ii. dupa qi se sivArqesc gi se cele.ro1gi iainei c."n t Iq1qi.'. srui compune rAnduiala ei. "1fl: si li se intipireascii"-..pi"pi..ffi :.ilT::.l * :* I [ 11 !e i'b[..ffi nl."5:y"rg_lli.. rezidinc ".il"*i i. ce nu o cunoscusera celor ea sadea in sufletele Ai.i*. 49 gi Fapte I. "r-lri"a 11il-rnririi..*.t. le numai ci simqiri..:..i.:.:. drama mannririi. ^: a ...a"iri.rri iubirea.:?..-.ontemplati improsp.. -t.1 te"t h sfArlit.3i:li:.T'#.tffi.r*a 1g.... Iar toate la tut loc imbunitlqesc suflenrl qi apropie de Dumnezeu .. cu Hristos .preface si schimhj fagi."ri. Prearatiri () care ne invaqi ^rurb(:{#::$!P.:fl il i.sfinqeascd Daruri. t" lai".il.tilg"tnoastre toate pl4ile ei pe dinaintea .-. la Proscomidie. slvArgeasca cu vrednicje |ertfa (sfingirea Damrilor).r. h ill.. Oc. $i .r: cantirile qi .ff .*. con( coni H.:.nrl Maxim Mimrrisitorur: La Lirurghie. pe cele'urmitoare. t* nhi^"l .'.li'r# ll #.^.tli. care sfinrl ccl dintAi al'Sfintei Liturghii.iti.. L *ar"i.."rl.d.ti.gngu prl- ..: pregrtin "..118." ci.h.il...:l r qrrea :iXT i.O^'^l^"^:'---trup.^'^x-^+^t^-.lii.'ll]:: "1?:::l'1 -lll..rrra M"ira*"li.i.. ENn BRANtSl.. a. rfirrq. ..".:"-. Iati deci culn sunt incleosebi pe preot si.. 240 Iti'W5tru lucrarea sfanti.ra'iir..: : cap' i"J. . fiind mereu contemtot din moarte. ci gi'tcama fatl de ill. citirile qi toate cele ce se sS.:il.. rn{X+i. 4). r4-t5).".i. din secolul )ilV.)l ^ credinctgit*.tixi.. anAga.::l**:. lttcracele qi intimile Lui pentru noi. cAntrrile. printr-ingii. Scopul qi efectul simbolismului liturgic scopul pe care il urmiregte acest simbofires-te efecnrr psihorogic .-ta"ua. :Tn^1rl :Iii iira. i. -^: viuqi cel mai r"g. fi. ..*l..ip"rirt.r.r. in <azul ci e incd dintre copii Iati euharistie.:N.nser9a ac.-'. deoarece Cinstitele Daruri se prefac in insugi dumqi S-a indlqat la cer.*giciunile. mitttca." neamurilor la Dumnezeu qi pirtlqia Accsta..-s.rior.ii.ilffi :iltT"'""jf T:*... T.nu ce-d:ia..T.pi..i.p.. qi.A ^) t^-^-: . adici unirea sfintei Lirurghii pot [1'ff qlrie.r:c^. fdcAnd si se perinde de pildi.sensuri dogmatice qi morare.-4r^. l< .r. 'F#'ra^ fa. atAt in cAntlri gi in citiri. penrru 1fl. De aceea.itrrrghii o astfel dc privcliqte.i a.'.L. . prin insigi puterea cuvintelor rostrte qi cdntate.'Du sfintir.:. sd re inalqe cugetere Ia cate a in. si Ie . ff : ?l?ff invierea gi inllgarea Sa la ceruri. 9::: i la propovidui y11irura' r .l4-I5): m. adici cele regate de doc de invdqirura de crediijta qi morrH I gi. ftceldr-ne astfel mai zeloqi intru piziruncilor Sale.! sufletele'qi .. rfrrrqiqii liturghisitori in cursul intregii slujbe este simbolizati acelei r Mirit"itoruiui: partea intAi a sfintei slujbe ne arati..l creeazi in crezut).i. intorc gindul citre bumnezeu. sidc-sc qi aprind in sufletele . I simboluri e JurruurLrrl ce se sivirqesc..d.i..i['ii:.il qi [e credinciogi.. lor qi urmarea renduiala il.q."". rugiciunile. care si poata si sideascd in noi aceste slmlll. r tocmai acestea sunt simqimintele cu care se cuvine si ne apropiem de cele privim: evlavie. fireasci.p.ale ianduierii si if"-. i"_'H."i*-D"_"d.. rc .ilnrilur.l.11.1i'-. Sflnnrlui Duh.. -.. si *is" o^ il fac Se milostiveasci qi.3lot..i..*.r-ril. [i asrfel si'devenim vrednici de primirea sfintelor a.tii: ::.inf!e1ga."-*1?:'lJ:.1H:si1ii1".le pe cele pdstreazS... .vArQesc in sfAnta ii.ilil.

XLI. .qivinal tat din zdrobirea.:ll:t reprezinti cele :1. SIMBOLISMUL PROSCOMIDIEI sau randuiata alegerii. Semnificagia sirnbolici a materiei Sfintei |ertfe *::*1"1iIar pentru d. .r.. Fericitul Arrgrrstir-r. fic sfinqite preficute i" Smri*Ii-p qi ridicati . .j:. constituie numai hrana omului.i'p". multi suruus (I Cor. pe care ei o aduc drept jertfl lui Dumnezeu.i.'. Itrcrati.]::]-l:._##.stig11cytc roirrc. cap.er. i.1. P...ili'j!l.I iniredinqnm ji.i. reprezinti sau simbolizeazd.1.\ care . r. 2.f:jl.r..a fost orAnduitl de it<rrui tnsuqi.ii cehr )2 Apostoli. AI doilea..p*.. Quod etiarn Sacramento altaris. El insugi la Cina cea de taini. stridania gi priceperea omului. timpui Ei li.ii"ii.:.f #.:. tot aqa ne unim gi noi unii cu algil gi toli cu Hristos". care se consumi in starea lor naturali. aduse de crerqi pentru SfAnta Liturghie. De Sa.. prin ea si se lucrcz. aqa cum se aduceau."' i Ui :ffi -. pe de o parte insigi fiinqa tnrpeascl gi sufleteasc5....:.. daioriti " :j::^'. :: gi morare : regate de :p^T"l docrrinare fiecare 1. Hanc Han enim obnrlit.i1tujl Dupr ce am aflat astfer. inainte de a fi sfingite la Liturghie ca daruri de jertft. 6. ele sunt . Ei col.l5^a." ir-rrauriqi de .'..peri"re.20):. rPr uQor tru ca.Dupi cum pXinea. Apa turnati in vinul de la Proscomidie este elementul natural care astAmpiri setea ui 9i se folosegte pentru curiqenia lui corporald..jJ.G i" ai.:"]+.rsila.cramente).. darurile de pAine qi de vin..ci noi ff"..::i#it#rur. trad.Tota ipsa redempta civitas..:"rg. ubi ei demonstratur.: l{::::ltilDarurilor sacramentald j*t. ()wtlta XXIV.ire ele ochii 3:T. in hac oblarus est. pentm jertfele de la templul Legii Vecbi I "rfrry jertft. materie este_ de.i.. ...Mdntu. a folosit pAine gi vin.1". intemeietorul Jertfei Legii celei Noi.. 243 . pp. pregitirii qi il:.i-i.'#*'.tl.Yji.sfint"i riruigrrii se . :. qi calitatea de Cinstiite Daruri.t. frequentat Ecclesia. ulit..^.ltll ::. in primul rdnd. "n. de diac. i. ra.qd.. gata i pii. qrrrxl in ea re.":-1. fidelibus noto.^... l.cu ui nt. ca gi pentru atitea nevoi gosporr Vezi Fericitul Augtutin (De civitate Dei. in acelagi teasc.il.. in general.a merlte dtn Nowl Testarnent.. .1.simbolitotodatl qi unitatea sau comuniunea spirituali.". .il" . Prin urmare.i"- g^ila"g.d"iiji i.ll.. in f::: :' ochilor.L.?:. i" i"a"..fi:Ti inflicirim inimile ^":.1 j "::-" " j:"lf : . 9. ll00: .. pp. nobis. serr.ii].socletasque 242 . a rnateriei Sfintei Jeffi.":: a rui DLmnez+AA.e ce ne sripino.31-32.r^c"...tlil . zicem .trll^iTp]:l]r. r.'J"l'lel ::Ti[...o:l::::ll1ii:.i ari-... . Comp. este.o dati qi apoi sd cunogti cere tl.j l].. l'c de alti parte. Si\ vedem. -.. *il t. cit.iii#. flcAnd din toqi un singur trup: Trupul tainic al Domnului.ffi ..^:i? "crri. pentm.1ai..thodoxie.il'd|T'.".."illjitlunea este prelucrati ):li. spre deosebire de ele. Numquid enirn panis ille de uno grano facms est ! Nonne multa llrrnt tritici graua ). ut tanti Capitis corpus essemus rrum. qlrarn offert.. qui etlam se rPsru ipsurn obnrlit in passione pro nobis. I intemeiat Sfinta Euharistie.^.. roru. corpus in. :. adicl Biserica2a.:T::^. si ne ocupi.^.""1# ffi i. asupra suuetelor qi sd ni se ofere aceasra tiri.... ipsa offeratur" (P..i'*fr.ci aceasti.li.a i.*: I titimit Y."' Ti..'.-.."r".A l. . a atAtor ciorchini qi boabe de struguri .j::g*:=:1 qi si_le contemplim.TJjl. 253.]. de pildi. deci nu numai propria lor fiin. Comendanrr vobis in isto pane rprolnodo unitatem amare debctis.-sri"*j:iH: Al::ii... XXXVIII. Comp.a Apkt.. totugi.../lrriro. (P.^= . gi inci hrana lui de vlnur sLlnt sunt allmenre alimente care cor-ls ili vinul ric: ele nu numai ci intretin exi lui fizicl.2l. :'" llI-S. ci gi animalele..'q"#yri.i .1. timpul. 2a Yezi Dihad. care re acele gA.r^ ^ -. cap. dwmnezeiestii Litushii.r.i. sub aceastl il1123.._. F. trad."a"ii .::iT:^!:. t. rrile aduse de credincioqi la Liturghie simbolizeazd... *. adici..rltlliolil mintea sd nu fie lisati si arerge . si ni te aml iar pe de arra.y... pribegia pc pdurAnr n Cclui cc cstc irl il l.:*l...itonrlui. rom.r"uri .ffir".l:{." ctc. degi alcituiti din multe boabe..".1" . in hac Sacrificium est. Spre deosebire de alte alimente. De aceea s-a gi'izvodir r rrir.dur..._ ."r. pAinea qi vinul sunt obqinute prin munca.:'" j:*::='f::*.duri. universa-le sacrificium oftbratur Deo per sacerdotem collgregano D.i. gi Stintul Ioan Guri de Aur.i. Nicolae Crrlr. zeiasca Masi.'. hoc sanctorllm.-'.t'.qy: {ypi: ea. cit. :H:::f i "-t!r. i". X.i..i1.Er!& unntltq ID LtruRctcr sPr:flAl. Vlttul este simbolul sAngelui.MAntrritn-.--o...i cu focul'iubirii I-ui. :]::1. 200): .i*alul de paine si J. 25-30. pentru ci jertfele Legii Vechi constau din cirnuri sau din roadele pihri.*# #.iili i"._ ol :i. dela sfinqite prin truda gi sudoarea omului. ^^ de ^^-^ pe o parte.ruri. ti. si i :::.num. l.-'-:-. # s :. L)C[. . i. a. F{oc est sacrificium christianum: mwlti tr.i.:":":T.: adanc ..i. ::rj. col. e in ti p i . din care se hrinesc nu numai oamenii. a..rpi.J!il..r. care-i leagi intre ei pe tofl membrii icii.i... ci cu toate ci sunt ele insele.f. ei de simboluri si referinqe ate Vechiwtui Testawent cu :"::1i1..:'L:l. ceea ce le di o valoare deosebiti ca rcrie de irrtc de a trccc la cxplictrrca rinralului propriu-zis.*r-l mai pe ua snntei ri .liapropia de pani ..l:ysi\a.. col.i ntAi...G. de ce materia jertfei liturgice consti exclusiv din pAidirr vin amestecat cu api I De ce nu se pot aduce gi alte lucruri ca daruri pentm fcrrfi. cap.i?. t.. u' s nu e de ajuns si invegi.l uniti incXt boabele (de griu) nu apar niciodari... qi. . preistorie gi . al unei activitdqi care necesiti efort gi cheltuiali de ic.-::::-.Itiiliiili f b_t rispr iti t . hrrc Sacerdos.l(cunea llrrculcyti...e alte ro.III-IV. t. ffi llh i a.]:1':9: Sii?i. rrndurn durn formam serrri. tltll. .rui i 1"ji: aa c i r_i iurgr.11]'frilll]'j*'J i _ bori ce.r" .vdokinrov..in' il.* ..ca s5..instr.pdinea .?.L.-l:..fi:fi. 17) . cart.i. *.Apostolus rrrinr dicit: (Jttus panis. unuru cupas.:. rczultanrl unei prelucriri. 297)...." "J vrem si dc despie care am vorbit.i. L'Or.larg in .. QI aqa pregiti'ti' ii sa ne apropiem cu cu dragosre de focur :j. trei stadii sau. Serwa CCXWI (Ad lnfuntes. ci o gi simbolizeazl. 1.. X. um. deosebirea dintre €lc rru sc vede din cauza unirii lor.ftcuti din atAtea boabe de grdu strinsq laolalti . cap.. semnificaqia simbolici a randuielii sf J*::.ri.. col. I Cor.i.m deci de rostul Si ificayta sirubolicd. pirtile componenre .r.. "%. in chipul intre$n existenqa i expresiv qi mai potrivit: piinea e simbolul cel mai adecvat al trupului omenesc.e* " fxJ.]. Ene " (.. t. qur etiam estl quia secundum hanc Mediator est. reprezinti legirura mesianici airr. ci qi Biserica din care ei fac parte.. arunghnd .p. 284.i# s 1 ..( p. noi.. c dt si llr5i...r... i.i-#il. ca ofrandi de jertfi individuall.. I946. op.. a darurilor de piine qi de vin dc credincioqi. nu .

. xxv. " qi prescuri "ffi: . . lg).^. ENIJ tr.ov lrri .6-1. p p....la evenimentele din jurul Nagterii qi al copiliriei Dom- frm*l5 "[. .' !l:':il'r L: iicdrr. 41..ct\-t''t.i. care simbolizeazi SfAnta Treime -Pres . _ 2.6i.lrilrrll i'--r..a-L patimile qi.a din dlwat dwpit.ffi5: 4i "' St.'Jii. rom.2? J. DEv I r NUF.ilnq *enttlitti inainte de inceperea'Proscomidiei simbolizeazi::X1ri.desdvdrqit trupul .iia*q1't"fl.iertfi._:."f"'. ilil.' ! dmwnirea de pracura $ i.. u. E. .rsidor f. dupl accea ^. ilee.--"fTgi..... l.G. gg-9l. "frqt : p$ine .i-. il.it. De ce I cu.."".. nu e altceva decat un tt"g-.'.r. CD. in rev."? ".ilii-it..f-.AI treilea... cit. pp.g ..'p. urLurlurul a asc flf]$ _1... .gi*.'. ]r il'i.i.4 (!. qi ie-"iii. "i"a ii gi loc. cit.* 'l'rebuie sI ficrmula rostelte fel.?. a Proscomidiei' oiirrea edevirtt4 dncnit.".. i" li::. .itr. Degi EI a serbar anticipagie ieqiseri.'' rtrde '?!:!]! Andida. op. pentm ci trebuie si ne deosebim de care-gi fac ritualului Pros' ..c. s ale. -.r... .'..pp. de gr ccre parru Drafe ale crucii. op. Des\re'Sfii. P'G'.{..*-til siu.ic.. 'X"' pl. \ tI' uL r/t..94_97....rul inscamnr inco. ei"oiryi''sfdnto ei lirJJ-8J al Tesalonicului.linnrttl Sfend Gherman.i."rtorr.. darurile_de phine qi de vin.. i.-t.".u"i"..n.'8:'Sle#i c"i'.-.i.. com p Nt..1. care inseamni gAndul qi invigitura CuvAnnrlui (.'q.6i. .. par.ontiiruie partea :rincipali. 'g'. care insearnni botezul..:. adici nA'. gi 9i Syr Synapsis."irr.iti.. omul.a.1f.i -^^ n. in general. Jristos. i' . nu..*r-il." .. 150).tj...11 Linil '.$i in sfhrgit.'.*' 11d.rorstrerr. .i:i*.. *i*'n..i. rtcranescu.' r\.p +oo oi^t'..a. nrcrrc y:k.. lorclichesor. )29!: .. la . XC\|[I. Vczi Sinreon al Tes. Nl.ilri'J"ur" ti-uiit. iu alte cuvinte.n'^ i i il 111 cu trei [ornu.: S-i.r.. pp. P.. .t^"'-^^'o.".it. r. i:.ly::*t:!?ISK2::x Hcrt' in scrlioarca sinodall a patr' 1.i."i-iio"ili.(ln' v.:Z.hti.": e...o.Comp 9i 'K?:fr-i:| r!(s:::!!:v*tt t rv.i. .--..:.a t" NaQte cu lesituri iai..trdd. chiar in jertfa lui Melchisedek (Fac. omul. este a. concrete qr * /:*j$:r se aduce. ront. 39/ UL. Sffri" Li.i" pr.irn.ir:[?:t. dtrrcqti' Dupi o veche interprctere: ea ri simborizeazd-pecredilciogii laici. (mai rar). s_a .f.'oi. ra Lirurghie. r r..rOO-fbr]. cor 3e5-3e6)...' dospitd. V. inviere.. l3).f . .. ...1T::fl:*j.{ de a intra in sluibi. cAr- IfjP?| ^:..o -o"*ea Lui. 1932...".t.il.i p..ii#.3:a::y"t4'{ :{:': ofrciis. iar nu azimd2 . l. ::Tt T......f. stiflnescu. col' t' XCVII.'.' pite .100-l0f ). Paqtile cu azlma..'r..sarea. ttrkrsite tn unelc plrqi.). 57 .. sI trecem acum la instSi ritualwl sau lwcrarea sfantd..r. p a.at.Voi suntefi sarea tului.p"il[Icdtrepatr. P".di. cit.1. tAlcu torii bizantirri ai Lirurghiei p qod. 245 ..r^'r" "tuisirea lui Mitrofan . zSs).L. XIV. i fil: . ei li.atolicii astfel de piine pAine a intrebuintat intrebuinqat MAnnritorul MAnnrironrl insugi insrrci la tc ci-^ 11$el Cina Sflnta Eulraristie. t. . care desivArqiti dintre oreinchipuirile . aff. rxxxri.-?i::.'-s1a"ti1tt .I r rirra nafr Nicoial'------. Nirnn el '""":" ra$re i..r'-.I.."r. L' Gh Ct' l932.Srudii teologicc..2)30'....rite'c...^9i.. prin sfinqire2z. iar ruu azhnd.. ile cu cinci cornuri.ciy'-\'!' 'qp'.. 2e Arninunre despre diferitele forme de presc. i. PP.*uriico-in.ollzcaza m mai raLlu ussavaf{rf r tdcuti din trei care reprezinti qi' acucal ' .ii-sia"t"r"i &.un cuvant.. rn care se va preface.ih..rtri.-a """&'fi."" al'Tesaloniculur.reu' bd. 3 (trad' rom' de Pr' cicc [I..::11"r-"-1^ll::..z.i.imilor..397 tracl.y*t*?t:tfjst **i ic duc cu eendul p.iili [t E .!..i care S-a intrupat Domnt r.frina cu alua . 1..Iffi'H:-? p.t.amintcsc. q+SZ op. aducem pdine dospiri. pentru ca Hristosl timile Sale.1v.i5i.7 fti'..in-i.ton r. lucnrl acesta ll arati['.)26.. alrfel.}nu.*rnarirr."9 la Euharistie i. I q'u')2e'"..ii{... cnp' I 3ll' e6 '.11$:i:i^lt:._"-l I '" vezt Srmeon al Tesalonicului. a - _tl-or.. nug9. sripanurui v'vr'rlrr( fci. cele sivAr. fl 3r col. aduse d credincioqi proscomidir la expresia sau dovada vizuti a particiiirii ..s.erttel creQtlne in Legea Veche. esre cea adus tot E :f"".!:\:. 19o4.""*' -care b) Precum $tim' painea i.i ^..i'rIl.il..po. .. ne-a purtat pe noi qi pl..r. Pdinea..co. Ei7:rre crt ce dospeqte Torirl }3g::1. .ri.ri tolg.!i:#. Gherman.1. stabilim al-i" ir'r*p* ci. .t. ne. p a"ir.rerii l"i-^I.'cap Crir^^.-.t i: la Proscornidie Ii.: i.L8.."# din n.Ui re63'i'..l."p-g.':" .^ -11X:1.gite ffi?il#iltl.9ri.r.... isof. J ci{ cap.. oL " prr."*n. 28 vezt srmeon al Tesalonicului."t.r. Attuirtuisirea Mitrofen Critopulos. \3-'-(P. (d"pr.' 1.) .i-n*..Y I)c .t tli.a mai nanianzi c' d roscom curile foios ite la P iin..".lili.ori uru(Jrr ur in rurma formd I ron: 'j." . nrcon . ^imbolizeazi tul.l939.. .:::^y::.]."::''I."r"'. 244 flcttptcrp1trd fiYpcxQct' t' lll' p' 4l' -D-:'.. p.'i.. t-r!t.. M'o'' a.u"int.*^:gil.rom...tr1ultaristie .r. t ucuregtl.-i.*inte_gide aluatul nestriciciunii cs care MAntuitonrl Er insuqi.iaii*ii Ciccrrrttc IrI.1:..lll'i'"-.pp.-..ti's*ragrt..rtr. . .stitiiiteap'totir4vrtt..seamni unirea 3X:l*:ll::.dc cclc cinci nailj ...L.i. Mt.".:if.KANI$TE lul I Ul\\lfvFr EIswHan menii. .ii?C biscticd. 77l' Arrurqdt Lii 1X9WI: Teodor lcouur uE +Cz O. iar a carea ei cu vi.'-.rt.1' iSiit*i" '. simbolizand rorun c) PAinea folositi la proscomidie poani in1( forrna aducere). dospiti pgnrru ci ea simbotizeazi..'.xpx... lrrrclichesor. Yfrli({7zl.*_t.. l0l' 125).. vezi sfend Vezi .. ^t. f.-rshi. il ii-. impirtiqirca crcdinciogilor "h.ip.irc p). cici nu era zi11a az. ^esre.* il.ui: i....::. ^2il 1751.J t" YT*."""1. Presc. . 2. :."r'Ji'i'r"t:tJ.f implrtigire gi *:.-.iare..ro-.lu.. Simbolismul ritualului pregitirii SfAntului Agnel *A.r."r"r. .: simt:. . i.93.9I..f i -tnipylq in viac..iT ae psalln (Ps. .

riir. pp. cap.3q spr:s ci ritualul pregitirii Sfennrlui Agnel si -.o"i." .^^ La pc cle cle i"-rr.*.'.":*": -T"id:r prima. Lui pe crlrce.ffii poncenirea rrorrlnulul Domnului qi )/L/".:Jil'."-n.. Cahasila.:l'uiiiiii't.t c'o.. capit cap. Nicolae Cabasila. 138.li+^ -: -^-^ ^-uEvcrltf "rr-. p-..Punhnd Vczi Linrrghia Sflnnrlui Vasile ccl Mare. 93.onrl rmDrDar cu otet gr trere. rorn.ct>1..SanscalHristosttlttt \inrrc al Flrist.ff.w Jnhw pur'ltolttyaw Dumnezeului Ql qi Mdnnutorului Mantuitorut"i nostm lisus QI r_runnezeulul Iisus Hri Hri formuli care ne arati ci tor ceea ce se face in Sfhnta rln rgr.1..^q .i." r"la-Jp.r.-fln :^'a*lb* srdn*i.?.&t11*rs..' 9/l.. reprezentindtr-i it.r.ifti:fifliill:'""". Jrmeon 37 u"pti.Illl.il*:*1""""'"':.6.dreapta decAt toqi toti presus dec.ra"J in formulele sacramentare f"rorite T.1"J'r*i'r' 9 cete rezintl (qTg g5 xI..|r epic|eza: ilwinn ub ce in.r{{i . groapdao.sin-rbo[:l i-il ^ MintuitoJui' ?"T:li::^tli... de Domnul Ia Cini."ii ffi-.. p:'::1Y:iYT:' morqii A qr amentalS.. 42..'.*.-M: t..ifr. cit.Astfel." care I s-a faqd'.nty!rna1.irs ' t^ cuqinrl de care se_ foioseqte pieotul QoO17 .coaterea sfiintalwi Agner din_ prescuri..{[i:'ili.i r.-. ENu BuNr$rl L11't.1"".iJi"i panr la vohodul mare insemneazi vremea necunoscuti a vieqii l"i Ii's". cit. Liturgltie.d. v'J|".'iH b'i?.v(. p. Simeon al Tesalonicului.Jl.ir*"ia de El la NazarG Capernaum.ii ng"t1 Qanaxbin satt Bogorod'ipa) ' t...tuitiv.ar.-il'.l.ff'. . +Z.1'"ff1l:r. Scopul gi semnifica$a miridelor ci sunt ---: '-.. '. cit.["3'r. Ei ed'. lvrcrElrc 400 B ilnglu. E..i-i.*.1._le. dupi o traditie pioaii.. 4l.rit. pp.. JI" .f:t-*!:: :y tdmiiei) de la sfarsinrl L-au adrpat..F'iuluisiuristignit(In.. .. ti". cnrce. ."-. cAt gi .}?:i va sivarsi Ierda' adici o forma 1"il... fati faqi a ixl. deVenit aPol cele a"la dOUi cloua tz iZVO "p..l( )A sl'li(ll Al." tr trn caracter lr :i un Ie num f '':'.1]1 *itt-ff tiinou*"or'"*q wuurlvv"l[a.-:. cu care a dcci dinciogii vii qi morqi. iurul sfintului 11i1.rstanirnopolului.ttt:L/| Ad. iE Sfhnrul Sffinnrl r 97 B.i1'"^.ffiuiil:'ii ngirea gi prefacerea Darurilor' ^^ ..^J:: 'U'l*.. tn qade ingii ilintii qi^a zugrdvi |I) Itiltut ImPdritea Urmitoarele Urmatoarele comemori. p.. pe Iisus.. lr&cll/tllu'rq lilll (irntP. Lrrrr carc a rosr aoapat L.ctlrcilz.J'lm.'ffi la . patimile qi-o". xriV.. pe care se aqlzl sfentul Agneq. :a.. cortegiul Patimilor indurjrte de El. 396 B qi 400 BC gi Meletie Sirigur. mirida triunghiulari asezati Ilx. .""i-i[Lrr.--r^^r:-x ^ rrlerrirctei norueniri leviratei p1\mentn sa.. stinrul :' l\T.. op.I-^l ^ Icoana.. col' 400 A..'. Sfhnrul Ghcrnran.'d.i.t " u ri"scomidie. 125.-siiilot pui*fa iii giulgiul in care a fost infiqurat trupul mort al o". vinwl 1y apn . _!ft. op.u v Y'i:i Srannrrui l de-a.u^. 3-tl-4t.".-."d. Maical)onrnului....i *T. p-G-...i irtiganii3s.T .. 3g7 40 4r Sfannrl Ghcrman al Constantinopolului.dar.ri .ii.prc Sfanta Lituruhie.i. ""rt* p. r ^:. lnnulut..rrrlr. p. 93. inchipuie.':.o. ... dr-frn ilu".. 94. mai -r". rar cd.isc.". iar Aeru. in.l (anperdrnd."""i* ql--"or."ri cea (suxra) Lca (sulita) cu care Ir9Tn Domn rl a tost fost impuns impuni in coa asi36 ___aQi. .':*1fii1'. in batjocuri..rrs : Til'"#iip'.ua. ne amintegre de bur Imbehemat trupul Domnului inainte de inmormAntarear.Pnnor PRor'.. . s. Acoperiren Dar"urilor gi rimAnerea lor tainicd l. o"-"d..jertfa sdngeroasd'a a lromnulur..csc Sl .de chipul cel mai i. pentm stanta o g..ii.t ..'aaill lsrLra siilrgeroasa adtca rastrgntrea rasrig. i".")|l. r. o. tt2-t14.el rasflgrut gr-in care. xc\aIII.."t1.*. con:reta rnnritivi .\..ii:i't . II.. acoperdnckntwl i. DR.. op. rom. Mea^-?. t. pt'oscatnidiarul inchipuie Golgota sau locrrr R.*tyt pe .49."tior. "" sfinrul Gherman. pp.ilbtii. cit.'.fl'l Cea dintii. Z97 B. i1 f^rriiiiw... srripungerea cruciqi gi impurigerea copia urLrrrpurL Lvpr.t''Ld " '.iiii:.I"\yffE7ef!. -il.'*o'tru '..#ililt'.ii^.strltriT:i..'fft:. iporuncii date de Man111oru!..Fl .clsunt .A cul Pnurc (!!. .i'i.r. Domnulul.:::'#:'.t. ristignirea. iar cldirca srLu tdrnhierea Dawilor lnsearrruil ofiapda cle smtrui qi tirnAie adusi de magii de la Risirit dumnezcicscului lrnrnc33.. cor. Ti uirea dwnnezeiestii Litwrghii. .1ilfu.g ostaqii proscomidiei strAnge miridele depuse pe disc.om. alti pl1.b).ir..fi: 3.. E. sl Evanghelist Ioan ar fi strans o parte din sangele sra"t.arl qi Nicodim au asezat trupul Domnului. este sii ".chiptli. l0l. i"ilrfi.-. cor..x':. op.a. r. .:.lT.i..P..1'. cap.ornate in sfantul potir inchipuie singere qi au curs din Coast'5 a Domnrrhri imn'. cit.e)este piatra puse deasup?a mormintului3r..lp.Ei I . ai F*.. ?T.:J:' "r""t#t.. -ll. Si ed. col..1tl ltnnului. yIII (*a^cl. prr cu cale se fhce insemnarea prescurii inainte a. cit.... . 25. si . qi L-au cru.t .. op...' d.".. cAt rimAn la proscomidiar'."'^:. cor. de anticipare.rglcrucca.llil.LrL rr uLcL. rrad.Sfiggilor Sai Apostoli.ll.rl[:<lvititrdurcratilAr. Gheiman si ed. 16*) ..flili1?ff:. ^*P. t^f.i"".. inainte de iegirea qi inceperea lucririi Sale iniume3a. Nic. Agnes cl-Anrirl disc clisc miridele rnirid'ete satt ^-^-x pe --^! ^^ ^. reprezinti paJintnlia. ed.J"i. lt(.ele nu datoriti ceremoni 'nu mai sunt Pur qi afierosite arAzrLst drrLrurrlv hir'izite' se u". 7)..40b l).

it^ ^i q ): (?i:.tifl*t"?lr:.- lf. J. 24tl it rcv. i"i"" .t7 {o l4 ti utile ingerii lui Dumnezeu suindu-se qi cobor6ndu-se peste Fiul omuluf' (In..Jii.tl ei...d. r+j...j1:l*l:. Ervs BnlNr$rri I.pi..-r.U::.fiil..i_po. intnrparea gi naqtcrea Sa.inihipui. Astfel...:aLui.?ffi:I.j. 1tc l)trpI ce se dd binecuvAntarea.!rgllrvq I:i.. si drm seami de faptele noastreas.ff ^....a"o. L4 .e tipice qi simbolice legate de rinralul proscomi . Aceasta este impiriqia ce gnice: Dumnezeu este cu noi.n. prin ele se menqine gi ele sunt cele doui simboluri sau embleme ale urerltinismului. DR.f.tl:.. in Liturgicagenerold.::if .r'c.l. Comparind intre ele formulele de binecuvintare de la inceputul celor rrei slujbe princi.. 7-tl..*{. _ilil..O.ri-ffi. adicd ritualut inchindrii linrshisi !^:Y:::::::ifl?!. p'il'x.9..". ne aflim pe treapta cea mai de sus in istoria revelaqiei despre misterul Dumnezeirii.1. an..i fll1.. am aflat. i\::lj'. I..T#....AJ. Acclagi. E['.m DumnezeiIn Treimea Persoanelor.. iar nu in unitatea esenfei Sale..i#f. bisericilor l' o inflqigeazi m. ...r".'a. pentru €ilrci intemeiere a venit pe pimAnt Mintuitorul Hristos gi binecuvAntd.-tJite...' (tg rcrrpdq).. cu care incepe qi slujba Sfintelor nlnc: .p.tr.bi'jifttif. cea dintAi cu care se cusi ne apropiem de El qi cu care si incepem deci sfAnta slujbi.rim impdriqia lui Dumnezeu..J Tatilui.. ugile implriteqti se inchid rlmanand deschisi numai dveril...rflti*r.rfll . 42.:.ti.Slavd .il.':... in cunoagterea lui Dumnezeu. Ct>mp. :]r. care gade totdeauna pe Sflnta Masi qi care il inchipuie pe insugi Hristos ca Impirat gi Dumnezeu. gi anume ci El este in trei fe. lrri Comp. .L!eant. si V r]rrrJ... Ia inceputul ei se nc si fie propoviduiti gi slivitl SfAnta Treimeas.:1!11.r reztntd acum Biserica universali dir'i..i'rjilr'.Sfintei.rr rn "_:9.rl.il. gezAnd pe tronul slavei Sale. observlm ci ele exprimi.:u : y J. 633.Tnrm* de ace c'iu.care s..]:"?l:'*a1oryt lirt i.a7.ei.?.pentru ci SfAnta ghie este misteml intrupirii Domnului.:.ffi ili.. p.#...ntul geometric Sfintul Ao.. h) Ca orice slujbl sfintl...:?H. 1lf :ffi ".. geomerric in care Sfe.+.r.. i .ai inruitiv.400 D-40t A. EXPLICAREA LITURGHIEI CATEHUMENILOR rnceputul Liturghiei pdni ra vohodul cu Evangheria Duh Sfintae. . .. nren.. Treimi") avansim pe o treapti superioari pe scara revelagiei.:1"-*.-..i. Utrenia gi Liturghia). magistral mai ales sittt il ..Ji^ di" ^:. de la Crl ce d ll__:: a dAnqii.").pr!. . De ce I . rntrarea . preamS. rom.u. . Prin aceasti formulr de binecuvintare.l.ll. Cu formula de binecuvXntare de Ia incepurul Utreniei (.qi'eclesioJogic in acelagi timp. ind.."t gi miridele :.... Y tl. de aceea.i.Viri Hris tos lt r a. I .Lir!rqh. # I Lu in mijlocul dumnezeilor.?*. 1r.:jlil'il.r.. . o vizibili gradaqie in revelarea misterului Sfintei Treimi...1.l1lT'r'ru:ff1t# c) In-timpul bintcuvAntdrii..prconrr'adr"ga$i. il'il"j. Ac st gest aratd ci ifhnta slujbi ftre se incepe acurn se sivArgegte spre pomenirea jerdei de pe cruce a MAntuitonrlui qi E{ prin SfAnta Evanghelie qi SfAnta Cruce a intemeiat Mlnnritorul implriqia lui Dumnczcu Pe pimAnt.. itt semn ci taina intrupdrii gi a Nagterii'rimAne deocamdati necunoscuti oamenilor..arrra sceni noastrea6. "....l r" cea vesnica... penrru noi. negtiind nimic altceva decAt ci El existi gi ci este unul singur..Hgl]#iil?.". preolrl face semnul Wtti Cru..i"..i#*j:*i..i::'#.TURGICA SPECIAI.. ir. t/. ci cele trei persoane ale Dumnezeirii se numesc: Tati.? alffiili:lf[. in care omenirea ilvca o cunoQtinga vagi gi inrunecati despre Dumnezeu. este rugdciunea de lul'ra (doxologia sau slavoslovia). proscomidiarul qi sfanrul - ae a qtaG... In sfArgit. ir.. mai inalt."."1fi Sensul acesta eclesiol #1.lil..]: prezis de i..^._'.. qi anume epoca cea mai indepirtatl din istoria mAnruirii.4* !. De ce I llcntru ci.H_: te ceresc.i. l0l. qi anume in epoca in care. Liturghia incepe cu o formuli de binecutd.. Comp.JLi fi . Liurghicral explicot.1i:.rmner.Binecuvantati este impiritia Tatilui gi a Fiului qi a sfannrlui Duh.r r{Sn9C "i -. p.'..s.") amintegte treapta cea mai de jos I acestei revelagii..l i. 1960.BinecuvAntarea mare"...*l' t:*1ii i dre ptmiritori..ara.ntare sa:u sld. 172. -?..A 4' simbolismul eclesiologic eshatorogic proscomid...po. de cerere) de mirnrrisire.a.l Liturghici aduce aminte de venirea Domnului pe plm{nt. nt uu P. .llfi:f T... prin y^.pire Itti l)trmnezeu..rr pnn aceasti ia ga r.. anurqati de ingeri in noaptea Naqterii.11 h::.. llcuse oarecar! progres.?*T. t.l adeviratd . IlgcnrcEri.ci peste antirnis cu Sfnnta fivnnxhelie.BinecuvAntati .di. qi anume cu.te sau pcrsoane.i. adici la . I'..3j*.'ocare a Sfinnrlui O"n'f"iri.r:.#:ffi:"1 .'i*iirJjjr"dHi.i. H[l .."p.i...T""H:t#rf T#fr tHlH t)upiiace:rsta.(ir...*_..")...vire etc..JEi. nr.o$T :... Melctic Si 3-44.....il'JJi'i: cr. -._.. intrupare prin care s-a dezvaluit oamepentm prima datr in chip clar taina Sfintei Treimi.Pnsor Pnor.dumneze Sfintei proscomidii .il.BinecuvAntat este Dumnezeul nostru. mijiocll gir.u...r.Fr.T.^1'lir-9"-"rguit "d..:iJr'.s.fi. Aceai ta .]3lt.I.*. din care fac parte qi formulele de binecuvAntare. datoriti descoperirilor umbroase ale prorocilor Legii Vechi.:'.rl. lX:* .r* timn. 6" Litarghie comenta in oficial y tn texfi.iei: pc'rtru inceperea sruibei.ii*paiiir. in plus.ffi#Ji: irrqclesul :i ei cel mai lr. cu formula de binecuvAntare de la inceputul Lirurghiei (.. 5I)50.-i. dintre diferitele forme ale rugiciunii sau convorbirii noastre cu Dumne(cic multumire.'.:li[ iltff:i ji :ilt if i[-::[ r.ilil's#. ffi d) La ttlrid ulile llcpline a rF .?fr i..."..r"ii"r.1i.if :..'#i.::1fi cci dc sus..i a"a. De aceea aceea.fi in mijloc pe Hristos i"*ai-i y-.1.."r r.lisru ra judecata din i.:... Nicolac C trad..'t.^tffi l._!1.J. p."r.. tui oumn9rg".iei al ai sensur.i. 1972.).r:1. formula de la inceputul Vecerniei (. 249 . palc ale serviciului divin zilnic al Bisericii (Vecernia..:... in faqa Cdruia tod ne vom ru. de sli. lumea dinainte de Mantuitorul. vdzut c). cste impiriqia F'iu gi E. deoarecc luccputu. gragie descoperirii depline flcute noul'de fixugi MAntu!to1!.ca de inr.r r.. mistic.riii #H i[i.

t/: "'Sfilnttrl G 405 cD..". 8). IV. Ei Constituliile apostolice. cnnd trece preonrl pe drum.drepqi !" se referi deci la atitudinea sau qinuta fizicia credincioqilor.P.*f. 76):. Nic.lt.98 Ei Tdtcuire trad' rom'.d.r cap.-.r. cap.98 (trad.. r. gi si ascultlm cuvAntul Lui.?. Crr q. cabasila..ia. apropierea sau prezen(a mistici a lui Hristos (sau a Funrclui Siu) in mijlocul nostru. 6L-62.rom. op.n al . p. unde cregtinii ascultau (ca gi azi) sfAnta sluibi stAnd phicci ios in strani sau chiar pe duqumeaua (podeaua) bisericii.sfAnta Evanghelie..op.Sfinte Dumnezeule. -. I .t sf.or. cit. I-3.i . De aceea ea se repeti inainte de citirea Sfintei Evanghclii ljruteltpciune ! Dreppi si ascultim..^op .iy. p. iar rr" ..ruttct<:. pp. \fr. 1968.. ' Mclcric Siriut t{:* 22 (trad.. caa 2t..p. cAntat de trei ori.. Intr-adevdr. 5g Pfo:7.il.. nici . pe care ne ttrrlrginim a-l cita exact: . 21. deci 2. 57 p. ? : !.up. u) Oit priveqte cuvintclc .s. . cici anrnci ar trebui si fie rlriginal cuvAntul 6trcrtot.sc-oi*..sied. ' ?. care se cAnti tlupi vohodul cu Evanghelia. 42-5 42-5 l. E corect sd.1*.i..CAntarea aceasta e imprumutati parte din cAntarea ingerilor.. se cuvine.. lUb o formi simbolici oarecare. s5 l.rrte din cartea sfinqilor psalrn! ai Prorocului qi este alciruiti de Biserica lui Hristos.. 38 gi ' Iepcrcr6u. ascultind cu multi linigte. Vintilescu. Corneanu..lltareLegii it ctlca l)<lmnului (Mc. rom..tnyelepciune . Vohodul mic cum se mai nu prin botezarea tivitiqii Sale pr 3. " I_D.||.nd.iDrirl r:l sl 19.q spEc:tAt.^p.lg:-1.. oo.1-1i T. iar lue. td) tn.r* I ur' 258. +3. +s. cit. OrrvAntul . uu0.. I r. ltiionre: ' tn Comp.. cuprinsul gi rostul lui in aceasti parte a rAnduielii Sfintei l.wop. este din irrrrrul Serafimilor (Isaia VI.. cap.78.-X ff sJanta vanra Liturghie. De altfel. cd trgi.". .. Mclerie s2 Sfiirri.r . pccrul fati de cineva se arati prin scularea in picioare la sosirea aceluia.^-. p.9g i'igul. tt'dwnnezeietcili n .Gitit-am flclie UnsuluiMeu. Ructretiri.. chiar qi la noi. cit. Cete Vezi P..-"^.. trad.rrad. Atena.t * . Care Se arati.i. trebuie s5. pp' . ii"fl.$i cind se citeEte Evanghelia.rrad.. ca 11 ccl |. iiirrd inchinatd Sfintei Treimi.inqelepciune dreapti" sau . cap.trocii 'tc nrai mare dinrre dintre oi. aea (in otqr6tcooou). roan "i.. Trcmbcla. pp. este singura gi adevirata inyelepciune (ooQto): cea dumneze:rl (vezi Colos. II.ffi chr \ r din r) ac( [. sI-L intAmpinim pe F{ristos. crun au in general ediqiile vechi ale Lituryhierwlwl romAnesc qi zic unii dintre sfinqifli slujitori60. iar nu stind jos ca pAni acumsT.-i..."s6. -!?o trei Liiuighii...g*ll.. a. cap. se ingenuncheze d se citeste Euanghelia la Sjbnta Nic. Nic. Prin aceasti formuli se atrage luarea-aminte crerciogilor din biserici asupra tuturor momentelor din rAnduiala slujbei cAnd are loc.. Ei Ieg.f"* op. gi Apoc.-4h rom.i.. ..:Ji}*if li:i. prin care preotul sau diaconul il Sfhnta Evanghelie in vizul credincioqilor.. P. c2lr. r ii inchipt oe rrlti-.. la :itrca profesomluis8. +>ou"*t. p. i Cornp. conform t^extului original grecesc (IoQta. )se. rrrrtl. comp.1.fiir virr il.ri pentru o noud. stAnd drepqi sau in picioare (bpQoi).it2. s7 (Comp.. Comp. cum inqeleg gi explici unii. Drepyi !". sunt din acel psalm al lui David.!ii!il{. lnsemnd.. fird de ncoarte. in care el Cit I -) -* Y' lqrrr ar rdrl sPririn Legii Vechi...l insiqi lumi *ij* tontculut. gi Dr. arati de pAnd iici..r --.")..Sl Ca[ja.. N. 250 251 . Se ". in semn respect..t..inrrghii sunt explicate foarte bine de teologul bizantin Nicolae Cabasila. l. "rt.o.^p. edilie 1947. cit. iar h cea sufleteasci sau moral5.A '"t:. ff! n(' yie a Liturghieralui. Trisaghionul liturgic privegte Trisaghionul ktwrgic. sau cum fac gcolarii in clasi..".. Litutghien Vczi mai pe l:rrg la Pr. t'i rury hie sq td. ilS) li dcsprc carc un alt proroc a spus: .. o1t.. 103) gi M< :i!!_!i. r lrr vcdere ci rAnduiala Liturghiei noastre igi are originea qi s-a format in plrqile rirului (Orientul apropiat).*2-trz...t . adici imnul ..::* rom. Cabasila. iar nu bpQoi. rom. sta ".. Cabaslla.-..-.Cu :pciune dreapti". aiepqi 1".. . '"' .#. ca si le ingelegem exact.. qj . deci. sirbit adicd tuiton citre sfhrginrl antifonului al fteilea.. rom.15^.i"rnr*i'rrrt b) 'otezdtorur gi I'aintemerga.il.. 2-. p. preotul voia si spuni credinciogilor ci Sfinta Evanghelie." etc. (laEa. p. inci p'ini astizi.. cuvinrul Sfinte..Situcon z5d...'! !!: n?'. pc carc MAnruitorul insuqi I-a numit flclic (In.t^-..3).. 3 qi I. '..'Co ingelepciune. '5 Nic. cum fac de plu femeile de la qari. . '""'" ' 103' sirrrc.24. Forma originarl qi corecti a acestei formule Drepqi !"..30). "+.... 2l.inqelepciune. roru.Il.-*. . toli preolii Ei diaconii gi tot popoml sd.rl"rtlj:'. Prin cuvintele de I sus. CuvAnnrl lui Hris('arc se va citi indati. crr.

i. avea nevoie de glasul unur vesiit.x-1.. Evanghe..nr..2ttpre dumnezeiescur rocas.t Simc<rrr 'rAt-.. cici tl Citirca Slintei Evffiqhclii $l*::t"l Dumnezeu ev !a(r! D rrsrrLa cereasci. Penjru slligluirea Lui pe acestea pcntru'cele ce a flcut sau a pitimit pentru noi cAt a triit pe plmint.. i1.esa _i) p e ll1. rom..1 9 )j -g:l in altar. 260.t-... de fapt.r ^ din epistolere pe cea cea d IX.ili Tesaloni. In sens mistic' Trisaghionul simbolizeazi unirea triumfltoare lupti.---* ' ..cap. n2 Comp. lnaugurati * uohodrrl mic. 9g. Lecturile biblice a) Apostolwl. lnicpAnd de la vohodul mic inainte. .l"ii#ifi. p..direa. De aceea atAt inainte.tii$i. cAt qi dup3 len ci. ur. a cerului cu'oamAnnrl. tsNE BRANlgTll Lrrurc.'-.99"9.deci ". Dooi aceea.xLt.rkt yr. gi cea plmAnteasci. 2O3 Ei Despre sf.'.22...cc _. :.. slavl ..r.H":iJ:. Fr. XXII.'Ieti. de aceea.. cAntlreqii lciedincioqii) o salutl cu cuvintele: .. Doamne.. p. Vi Comi.p'i . I Pentru ci cele grlite de Domnul Insuqi ci Mintunc infrqigeazS. ^ .inirgtria devine o treptati epifanie sau realizare a prezen-tei mjstice a lui Hrisros nostru. ..63 X'i. Care era incl necunoscut iMt.!!::. Si ed.m:i:#i... ofi."iir. col.leointrq Aintno r/--t-:-.D.-.. rom. rom.1"."?:r:.onstantinopolului.u.rrEur rxeF. cap. in rev. adicd pericopei randuite din Faptere sau -citirea .a.J.:as-.:a :11 $l-L.lc:R sPLt(xALA at'*^'^^ ': d 'i:. de exemplu.iciuii..'.:iT... cdntim imnul iff'::Tx. iar Fiul.r|"_... Nic cabasita.tar. De aceea) se citegte atAt din ci4ile insiqi. negrlind nimic despre Sine. '---"--tt' Liturghie coruentatd..r IroI raspande$te in tot locul rnireasrna cwnoStin.rii. D"Tintre noi.:$:'...Tdlcwire d..Slavi Jie.ei fii. ori sllvim pe Hristos insugi. pp.6l.' t76..-..*.'la ceea ce era mai vidit. :i r"n6. 1^3-L7)." 3 itilJi /' cap. p. trimiqindu-i citre 6).1 . sfint. nr Op. ori liudim pe Preasfanta Niscitoa.i-p.^.'*lI*f*. cir. cAnd se citesc pericopele din Apostol qi Evanghelie.r..!".'. wand si se arate astfel deplini sunt pistrate pentm 'fot pentru acest motiv. 260 gi la Meletie Sirigul....-. p. cit..li'i 'o' a neintrenrnt: 1'^"tn'ii 4. uR.-. ..r'lni L rrr ..r.^t.o. dupl b) cd. . \.'iTll. cit. pr. Sfintele Daruri. 252 Sfhntul Gherman al C. imnul cAntl de trei ori in -Sfinte Darnnezeule'se sohor d. ca $i cum L-ar saluta pe Domnul Insugi.r'.ntele rag.i. roml."I#ffi f. de nou{ raoL v: noul or ori.i'iir:i.). 6e Nic<rlac Cabnsilrr." de la :rica le sirbitoreqte totdeauna'68... 63 Slnlcotl .:J:*:. ce scrie.: 9. Evanchel.. IlI.rJi'. op. p.. qase or: :^.ili $l ult smgur cor prin venirea lui icomo.. Meletie t . r. nrn^^. nimeni nu mai voiegte si ia aminte la spusele prorocilor. cunoscut nu numai prin cele ce a griit El li sI propoviduiasci. Despre sfrntt "" 16+ lir--.. propoviduieqte pe Unul Dumnezeu in T pe Oe O Dafte. 6s 66 "" Lrrarlbre."-"-ri"zurn1i.. fi ed.iJ fJiil"'.prin. 6l fii {"i.rtte ni oJarrLu 314-318 (rrad.t * .nta ale noului AqeZimant (troparele). i adaosut c ererii ru. op. Fr*: ciic intruchipeazd. t_6). prezenqa simbolico-mistici a lui Hristos in mijlocul tru devine mai apropiatl qi mai perceptibili infaza urmitoare din rAnduiala Liturici. inchipuie trimiterea s .trad. 412 D-4L3 B. .1 3*:u-::-ttlllffi gl. iar mai apoi .. $tim insi bunitlItomt n i a arltat oamenilor dintr-o dati qi p era mai tii SAe (aceasta o va face la a doua Sa veni inaintea ircvidit. Nicolae Cabasila in aceasti privinqi: .i.. vt )*purat. p. 'bvanghell cinstea Sfl ' rr pr.2!::!. aritarea Lui mai limurit decAt cele spuse de Apostoli.uiDuh. trad. cap.t'ii"No.trad.. Bisericii cu oamenii.sran.J'.Acestea inchipuie arltarea lume a Domnului. cit. Pulin diferit la Sin1"o. adicl Mf.Luu lvt ir rrmpul r nsaghronului). rr 67 . I .45. . Ei nr. De aceea lui in lume s-a flcut treptat' Hvangheliei. p..-.pe Hristos. preinchipuisau profetic e.?.'ilJ##'i*"1'i'*'m#.in miif"oif 'rcalitatea Sf'urtului Siu Trup qi SAnge..::^qi Mclctic sirifiil..''ejffi ficAndu-ne loc in corul 10r.. in i? q'''.nnrito*i insuqi piopovlduind multimilor6T.rr. mai intAi in'simboluri. cand Tatil L-a mirnrrisit pe Fiul. existente pAni acum in rAnduiala Liturghiinccp sl dispari treptat pentm a face loc celor simbolice qi mistice ale Nowlui Testcnt. p.toare. dn Wchiul Tistarnenf.i-^ Apostoli. unire unire n Fiului lui VI q mcu de l)unnczeu ccl '^ f"1l:#::?J:*fi:..^ .rllg'.. ctt. clntirile profbtice (antifoanele) inceteazi gi incepem a c6. XX rrad.espre d)mnezeieiui lncaS. De aceea elementele tipice.A 5::? ?: 1*'. * r"r..'#: :v:?ri..ir.fes r ini.:]:"v: y. al r1r.lil... .. dupi ce s-a rt SiAnta Evanghelie..-cit.[:'i.. cap. -: tr rataruent rar turLt"t'naent' iar pe de alti arti parte c gi oamenii s-au unit i.. prin care El S-a ficut cunoscut pe incenrl dupi ivirea Sa. lucrurile ca urmeazl6e' se va cum dupl a slujLei.lr. In lui se face... inchipuind epifhnia Domnulut trltarea de la Botez).r-.. 5E.#' cir Pe cle i. Tr lrrchipuie ar{tarea dcplinl a lui Hristos in lume. urml pr*.citirile-din Scripturi inchipuie aritarea mai viditl a MAntuitorului..ii.l Tesalonicului. De ecca mai intAi ni se arati Sfanta Evanghelie inchisd. Iar dupi ce Crl prorocit a venit-gi S-a ivit El insuqi lume. adicl din momenflrl iegirii cu SfAnta Evanghei. 637 ::M:[ii:!i:itri:?r.ump..op cit.

. [:::lj::^?Tll rcpaoam toata gn. . tu//t.t l.eslrips_iy Thnduws .hip.:.a cealdruia lumeascd.. ) gi care pentru. care-L ruga pe lmmrl: ... sunt dupi pilda qi minarea rugrminqii tilharului celui drept ristignit o dati cu Iisus.azi simbolizeazi sau :*?i sa.r. tirea. 350. Yez. la Linrrghia in sobor preoqii care il insotesc pe protos poarti in mAini :ltele de torturi ale Patimilor: cruci.J" r"".^.Tlft?:::il'."."iirti.Si_i ur h vohod.li.*ri. 420. O pirere izolati despre simbolismul sim vohodului tu mare o gasrm im la Slmeon Simeon al al 'li'snlonicului li'snlonicului cap..\rilr:tttu-nse. op...-n oi A^ toati zidireaqi aarp celor drepti-de cei picitoqi.".G. aceastd 1.Iosif cel cu bun ...u Lare r-a crarurr^pe"r* sir^-.in rl ttn purtator de vra{a..1H. 98 gi gl Td. rr^rr .i *.ffi si 1u :T ... . cit. XCVIII. Partea finali a Liturghiei catehurnenilor in timpul ecteniei pentru carehumcni inchipuie rc de piatri. pentru ci sd_L intimpi qi I i i. sir --^ .nt cu trupul.". Paros.r. Itr nlt:rr Ei dcpunerea A...G..r.nta Masd. uni rea catehume n ilo5 B.. ocumoara.in tirnput Heruvicwlui.' il*ir: #T:ffiffi . pLrrlrr-r a re. vo dupe acestia.de ex....!"1. tui imn: noi ii de citre liturghisitori.rf. cit...1. P. . Ritus Baptisrni et 'n Vezi.agezarea Cinttitclor Daruri pe el inseamni punerea Domnului in mormAntT6."..ii. col It.. Al.r.. Pitra.onrne ale eredinlei. inchipr ii . rom. fJNri Bnnrur. iltortr Cinstitelor Daruri ii reprezinti pe Iosif Arimateianul gi pe Nicodim. Rucker . M'iinsrer.'XXVI f 6Oj).". LocaS.. . care au rrAt trupul Domnului de pe cruce qi l-au pus in mormAntTs. l. ieqiti !. r" uii. .. privirea sfintelor mistere "di"i". Uaa... @etcr:y ezeitStilor d.i?t ..Evangheliei gi incltidcrea herei.. lrrxrri op.-a-.. ttl sau nisilia pe care a fost pus gi purtat trupul sfAnt.w10.fa.:)"Si:?j::1:_?:r:tu..::l: al Acesruia 1Ut.. .".. cind vei veni intru impiriqia Ta !. lizeazd. ea -_ un . EXPLICAREA ""i.Jr. unde trebuia si Se jerrfeascii3.dupi unii liturgiqti .rghia . buretele etc.i.. . lffi Iffi"ll Atmosfera de mister gi de supranarural in care se desfrqoari sfinta slujbi se aceasti parre..Pomenegte-mi.d' . Dupi altii . Acoperdmdntwl discwlui simbolizeazl sudariul sau marama pusi pe faqa Celui rrlstign giulgiului (linqoliulu l11ftqur tlisc Ai area mormAnnrluiTT. dupi lirc a MAnruitorului.Hrl-.n-.i LITURGHIEI CREDINCIO$ILOR Partea introductiv.... copia..''ii.. lli.lilsae queln d......rt celor p1manr inrrareadrepgitortaospiiria..iir.pitroput twoptuesteTtas.rea de pe cruce.. 76..*_."i.'.. 66-67....u.j.Iosif cel cu bun Eltip. 0S Z Tdlcwire despre dumnezeiescwl nezeiescwl locaS.gi cu mai multr dreptate tmni chiar alaiul funebru de Ia rastignirea qi ingroparea Domnului. credinci care urmeazi dupi aceasta si in timnrrl cireia se. $ rrl._ f:j:Xg^.r.' r."" . ."1.."?::. Vohodul mare sau ieqirea cu Cinstitele Daruri Accirsti parte inchipuie . _rirr.rrl rom.-J. oupa dupi propoviduirea Evangheliei -Lvansheliei la 6 torri ziAi. ex-.. dc Iosif al 254 255 ...-A....e....lr 1 il ii.r e sp cu Cinstitele Daruri lor pe SfAnti Masi: .^c11..iitul ii*.trf ..lvr.i.T**yli.. rdLL Fr...) ca qi cAnd L-ar rqi pe Domnul pe drumul Calvarului sau al mormAntului. .ouo.i mormAnr cu trupul.L^.. rom.aceasta a cip. trad.49. proscoruidiarwl inchipuie acum locul ristignirii. cAnd sc l:isericir. pp.."..i catehumeni .. ritul vohodului mare simbolizeaz . Simeon IJ. ici atribuiti Sfintului Sfintul Ioan Postitoml (la l.. pp.este ecteniile incepitoa Astfel.r*h1. 'Entrop( toiy cit..."-"L"r.y:l:... col. la cuvinrete: . din Betania in Ierusalim. Lit.A-8.. Drdrrrlurrl lumii.r11'ifr..s. ".uqilor ur}ctlLu cre d. 7 r." letie Sirigul..1' .1t .'.. e:^:i.. la sl inch. .. P.. Catebeza XV baptivnald (la A. la intoa?&rea Sfi. 1.Stat de la MAntuitorul figiduinqa Raiului."C..J*.i l..A snr. prei nreinr vremea vrLrrre.desivArqit b) Strd.."r.. Vezi gi troparele zise in taini de preot. pe care sunt aQezate Darurile inchipuie acum gridina in care sipat mormAnnrl Domnulttr.isc reprezintd.\tltytunse.ri Ll't'u ttctt<.tarul si Sfil.3"sy12cap. pe care preoqii Ie fac acum in mijlocul bisericii.." gi . aceea. (Lc.-.... ecronisur ii2:::.gr.uAr. XXI[. w99...."""inJl"iiiitri"r.|] f:'j:::l-""t"gic.c. t74 --*'...." care ne amintesc azi doar formulele liturgice .Te Teodor de Mopsuesti a.-.rio]J"r.-- ulur<lilr urr rcrrs sens rnrs.? i. iar sfkntul d.!imeni). pe misuri ce ne apropiem de . de citre .#. D r c sfdn t a Lt *.iderea Lr{uur biseri. iar...i.irea d." gi . I'oncenirile. linguriqa.S"fi"e. t.. dupi cobori. ront. ..i.. t.F. JJU.ultimul dmm flcut de Domnul tttc de Patima qi de moartea Sa.. Ei Atar-rasic de Ia $ ed.umntezeiesutl locas $rad.. ra ectomr F..tb.ntul Gherman.l:?: F. este ca o pecetluire.. op.. Doamne.:*:'^'-!!:":9y"..ritr troparele funebre pe care le zic acum liturghisitorii in taini:'."a.rT.."i:. ffi 'o.co-esnatologrc: mistico:Jhatologi. Dn. Attrr<rsfbra dc nristcr cstc sporitri apoi prin cdd.iali".-rti. ..si i.orr.giqti sfargitului lumlr.f.!1rri9.. exprimati de altfel qi p.-'.i. sfiintwl antincis e mormAnflrl insuqi. *nni lArrui.#.Ca .i..\. 105.Ca un purtitor de viaqd.... p. adici translrca SfAntului Siu Trup de la locul ristignirii (Golgota) la locul unde era sipat .ri. pe care iosif Arimatei"nrl il ft.. I)c. 'i-u"rir.1.ip.*ir'r.In morm6. in cinstcir Darurilor care vor fi purtate in curand prin mijlocul 2.lX -sr".".nserea ruiidehr d.."rp. aceEtia.^de 73 pp.. qi acegria.ri...cit.XXrv.". trad.'.ii -:.. ullrrs:a utr tallla trrra cu flflst( Hristr cu'Sffinta 5..A 5.a Biserici.PRHor Pnrlrr. .)i-.i. p. vo . gustarii ferici sau preinchipuirea va sd fiezl...:.anianilA]l_uia r'.. r..i . a doua ve)l ). intrarea Sa triumfali in ttca Sfinti..lcwire p.l.

ilL.. ca.. Bs-40).ificatie simbolici.i1.dni".inrunericur nopgii..r# ..arn-"fiigia tuminii de (sfeqnicul)' . vvqrq' r i.' 3 (trad.rrrirl'tl.r'.i.ffi'd.. v. in sflrqit.(::*..(r.tdrirea mormanrului cu straja (custodiajceruri de cipeteniile iudeilorzs. .."iri. 34.r .or sirutarea a. La Vecernie fl vestim .. pp.rie piieau ugile de intrare ale b-isericii. tydd. Celui ce ne_ai ^/rLpu.. I. qi Mc' X[..#.rrfltelepclune dinainte de ' 1a...-an.exprimati prin ectenia care urmeazi indati (..!.5o.t'.Pnuor Pnor..credin-cio-qilor_qi il salutim cu formula .ffi.i"i".'i f.. 8.inciosilo.'an. Cwttul.liy. ur. p.:li'$ittnca dc la sfhrgitrrl ceasului r (cea.. cit. t'dd. 425 B-C qi Nic' Cabasila.Lumini lini" din randuiala vecerniei cu momenhrt ao*otogiJiid#:i#il ::*:ill.i #.[. la am ^.. op. gul istoriei mAnnririi.omp gi dcparte de omeni'e. a credi Ma pe Sfhnta aflat nostru) MAntuitorului deschidere inseamni ci iii. Iasi acolo darul tiu inaintea altarului fr mgrSi mai intAi de te impaci cu lc tiu qi atunci venind._iar . .. 1... dreapti sau adevirati (ortodoxi).^in Lirurghiile Bisericilor orientale necalcedoniene (la armeni' sirienii tacobtft' d'irt rnaror-ri1i.J. Durnnezeta.. XVI. .or. mai sirutarea liturghisitorilor intre ei in sfAnnrl iiiir. 12). acnrl acesta [rii"*p. Y. Cnmo.serviciutui Ari.rcurcati. pregitiri Ei. t.ii# . .i*.. ura gi Pizma8r.!" qi (care y.h"q.i ii'a iezordinii la care se preta uQ."iy.rara r-rrurgnrer qi'mai El lumineazi mai tare gi mai apt pAni anrnci lumea. Partea pregititoare pentru sivirgirea jertfei Toati partea care urmeazl acum in rAndrriala Liturghiei are ca scop liturghisitorihr si a cred.i..'f ul. Si ed.*.lua parte cu vrednicie la aducerea Sfintei |ertfe. adu darul t'iu" (Mt..ntroduce rostirea Crezului.i iar o uvuc d"y" vdr4) oari.. care se vor preface curand i" i.T. 1t cd. *' Despre semnificalia slrutirii picii in niry1-c.r#1.. (ca si la vecernie) qi. rev.t .-+:T::. )\6 . ltireticeascd. Evanghelie.in1ci celei drepte gi adevirate.. L:.. birbaqii osculum ii.Porunci b) lmplinirca pxrnurcii crrtirinc a dra.:p:.hiei a. 93..p.. cit. r. De aceea. .. nr.1it....'i. Tarnavschi gi N.It-T:[lj. cuT)amrite) corespund cu momenrul rostirii ( .Litu t-cSti. /rter\tLta. XXIy'I. 108. Sirigr. XV.'in Oinrt." pricina Din qi ele. cu care se .(car-c. Cotlarciuc. ca inainte de rostirea Crezului arati cI ni se lasi slobodi vederea si ne putem mirturisi i lui. xxlY. cit' cap. V. Biseririur restine Wchi l14. tnsogindu-l pe cel care unui . slujbele.i..j i. i. op.Despre .'.") vrcdnicic la sivirgirea Jertfei.ii rt"ju... wajba.. Dn.".i s..rr.. iiiiv.ru Bircii..r(JSile.. .J.rorrri. ..*:t:::f -'i-bolir.. Ene Braniye.Ca peimpi. 'Rostirea ccrc gi credinqi Ciezului.4astei.i"1*oA. f" sfArqinrl . Vmtilesctf. El lucegtc. ..^ cu rmnru imnul . l'rira.ratul tuturor se_L piimii.*:l:. 257 p.s1 imnului..ITURGICA SPECIALA anrintegrc aronratclc cu c..ju:.are (In..r* i i-i *yttoSAicd..^ rt mistico-simbolici IIT..te tw u?ww9cf 9w lenfi...^sfinnrl 99) 99).ri".flris."lgg"lce menite si risipraicd.l -r". XXIY.'(c-p o..u. cit. p. rorn. t^I4.. Pr. 1049.l1o-. *..Si -ne iubim unii pe alqii"'") qi prin rostirea CreTQL c1 ru*nuiirea cred. l. .1n9 | ore.. IlL..:*I:i"flr:. tnvocam invocim pe Hrist." v.rl.-. .Br..'.. aceasta ltumgideiertare.riii.Lumina -:-. care urmeazi dupi aceea) inseamni ci. parile (mai ales 1.-.Hristoasc. IV.].onstantinopolului.it.Ortodox1a". rr"-r.Lurnlna [na.. il i. 12. ENu BRANT$I.217 nrOlf.-t . J". B..1t"_ .. Descbid..r". pp.lr:9 :u !i5urqh-r^a a MAnnritorului in lume...r.]i.inte ci fratele tiu are asupra ia. Acelagi..sca 3a245O...rt. P. TJrrerri.l "izt vrea'si spunl ci iubirea dintre noi e una din condiqiile fIrI .ani. care ar putea impiedi nai "c. Gherman. 82 Si ed. oP.. 3 lirnicewcd.lurysta!0gr0r' Maxrm Stinnrl 99)... Lumina adwir1ti. mtn..rSlavi fie.t lumina nanrrali qi in celilalt...trii plcii (rlmas nunrai ilr vcchea fbrmull dc indemn: .Dace aduci'darul tlu la altar gi acolo iqi vei aduce am.^-sre 'pusi pe piatru mormAntului slmbollzeazd pogorirea Domnului la iad cu suflenrl. cu. ili..r.fost pistrati ins1. . copli gietropieni). nr. ate acesiei.R' an.rJ. 1929.ai 4-.or..Y.*prerii a implinirii aiestei porunci dumnezeieqq qi_!rm_al1d pilda U in!ep1r1 credincioqii din Sirnqilor Apostoli (vezi Rom.. col.a veche.sin f--C"rJ"i Ceasului I_ cu cu nroi -J. ea inchipuie' risipirea ^gi I)omnului.o*.ii sla. 16 qi I C. 4g-49 Si Gherman al C. care a spus despre SinJ \{rr.ri tot pe Hrisros. . 1945.Ji.. cit. tit. erau adresate odinioari osti"riior-... Ivlystagogia.cea f. Vezi Pr. rin.a. vine in tume..credincioreciproci idiirA..ca r..ri.rutau pax): pacis. .rcle). (*ad. p.h.uitAndqialunganddineletoati vrijmigia.. gi anume : a) Rugdcianea.DuSnnezeu gi a arurt'".. 25-26)' bn ..!o_9t_uns trupur Domnurui qi mircsmcre acruse de Ti:1lt][]aingropare clisc. ..1""ii. Comp. Cuyintele: .Lumini lini.. 3. :li1llT:"1lTl_. inchin f:li!*?:.---- yf:m. (ejOlutl.) Simtarea rcciproci a credinciogilor in acest moment al Liturg.. 197 2.. aceea .'i"-irii. cit.ci de MAnponrnca dati si reproduci decAt altceva face nu care i.la cuiremurul de dinainie de i lprc altar..1. 68. tili T*aA.ea cea adevdratl.cepAnd de ta yStro. T. I4)... in textul ti.i-.*^^."ri.ayrircdin Ir. -' in tatd tn tara Dumne4eia'sca' Vmtilesctt. vezi: Sfing{ C^nirltat {11t*:-Y..).". 76): . XIX..sem...J" I .r:tnjei si cu. cit. 23-24. qi rr C.tli.r.. astizi.. pdcrl a. :13:f3^I1i* ? nrvic) qi cAntarea. ( rt.." unul sa vi iubiqi dau: vi noul Apostoli: Sii Shngilor tgrul . rrvrrvgvruq Oisnt. diverse forme.. :l5:_u:"1.::: : Ie lJrenie. XVi. p. _ i. se cuvine ca fiecare din noi s ln acest il rostegte cu glas tare. 9i SAnge.i.i" il'i Il.. Mitrofanovici. LLI cu rLrtllltua ..e" qi sa....i. i..verei . ll-I2.. l0l.. ... momenrele celor doui vohoduri din randuiala L: l.r'rit ri.. .mormAntului -4)tn' ( rt<lirstri Domnului. intre ei femeile intre se sS. il pJ (In' "hii.. care se face indemnul: urmeazd (ectenia)..iciunii .. cit.-.:l:p:^r. Hnst s.si ne iubim rpl prim.'ffiffi'# o1t..u participarea t"r-.. -l precum . pe alnrl.'Asteriscut (sit)i"'i")". Uftenie..gti!" fr.. 21 4 . . orice vil..ccafhrul de'seari. rom. cit.. V.--9_1:-:_ 567\ (Pseudo-) Dionisie Are_o-pagitul." cinstitclor Damri. I.erea' d.... spre a putea tducirea Sfintei Iertfe.. 1960.". prrt^ritot atntea mi l!4: _r?r.^".fa.gli v. In sens mlsnoqtri orice perdea cuprinse in Crez. 342-350.-. la Utreni .. cAnd'biseiicile erau arhipline de credincioqi). V.indemn spre ascultare cu luare-aminte a Crezuluis2. 1965. jma..".#ii1Li-ii.rrti Irr sens simbolic.--. i.". . pp. ed. Ea cuprinde trei subdivizi".shv. E. se apropie..toase. -'- ruri-. care cuprinde viaga. Sfinnrl Gh Co*p.| . iar ra v. Iticnawcd..(y!*. .qpo unul acum veche iqi did. Litargica.$nij sr ne inchinim v.i qi in..i v Lu noui luminl!" Qi cu cintarea doxologiei. iiorrghi. rur fb.in Drepgi.Si plini .rd"-. 1rl.'.sfirqirut Ceasutui r. cit."ri...l#.. in numele nostm.Ortodoxia". ca qi credinciogii sl-qi umple lit.. inchipuie pecerea il ri-bolir.qr la r4 JrdrtrLul sfhrqinr] ceasului r l. uSile. Si ed.'n . comp.R. pote.. Bucu. concretizatfl in rinralul de odinioarl al a II....r.'r. cit.pr.iwbirii saw sdrutaren altttia Qtl. nestorieni.... 125' 125' pp...O. pp' 563-564' " Mclctie Sirigul. insi ci se cuvine. 20 lPt. Coinp. dupl cuvAntul : . trad.. l. etapi. ca Maxim Mirhrrrsltorul. elg au ingelesul mo-....p. ::lli.!! ..fif.'. adevirati[loa. p ^sfinnrl cap' XVII qi Mimrrisiton:l .sq vvrrvuufr qur rd. t"itJ"il.

l!]'9... mergi mai intAi de te irnpat.rata ferdi adusi de preot in rtgn $i care sunt elementele acestei ofrande | ... op. 244..# _r-i[. dc Pr.. rorn.tt..i't::. l.". 6. .. sfintele ritc rilc inaintea irlaintea r.. uii.' .ma"*'::*\':.. sunt lArrg.A." ! llllltllor. rtad' rom. (-aee c Lret nAinea in sfintele ii ' LtLurl4rrtor .itwrybia for-j.""i^.a.. I5)8r.':""-:nilt:'.Eolise oarticulitre et Linrrgie de t. Ei ."ii.... cu care credincioqii ri acest indefiul I Pentm a avea explicarea exact5..edere gra in ron-ranegte qi ci texnrl corect qi originar este: .. xxVIlt. 74: .: 5..'.r-lcr.!.nlil'rll.....'. gi adevirati a acestui ri.^i..e din tot cursul srini. preotul (sa aconul) atraqe atenqia credincioqilor asupra acesnri moment solemn.I Ni... sluiba noastri isio.cap' r " "i..::.l cnnd . conteruplayie si preoyie.'...t pentru peste Daruri .illiilr.p pp' 568-569' .LT). -Crt".e (conf.. urrea drn q.lr" ip.tl." etc. nfa lawdeP.r.il'')-tlii. .1."uici rlc jcrtli sAtrgcr<rasi ((lomp. (iu lllrrttrt.I..Yi:ltlt^* pe mormantul in tim- :llil"3--i.i. Ia rosttre r:^---r su'f .?i.' .. 1i tt'ad.oastrd noastrd dupi Simbolul Simbolul credinlii credingii pe Sfhr.. N..][1|..rtfa spiritualr sau morali.::il. 25c) 9i ceilalli Liturgica.gtiii..1 ccfbnisului: .'iil..rhi ^:^...'.ut :r'li. adu darul tiu.. al Domnuluie2 ii'rili'ji.}.d (ch.'ill e.t:l-:F.. resn . adlca (rispund credrncrogii). ierqfa laudri".-:t... cit..e . si (mulfumirc) si inplcgere.. 6-g..iAete Agneq..ttn1. col.de ''o'-ant' ! . pc s biseicemcd T:-:'. Prof.rol? f)anrrit' ' De '\ aici inainte. Miheia VI.. rotn.. y!!.trir".. ..]. b"fg" ta.'::ffi:r#*.'.'. Uw'Y?f ' f^--- 4.reria izolari a limrgisnrlui grec poris (Litwrgica..fir-r.Ttiiri qi inalqi uumai Sflnnrl "?-:.".ecaresrrnr nunlll numili suqr care ^.. voies ir Dentru cd . rai."r1-"al"ii.li. rnild.eieiu.":"lffitxrli. dc irccca.li.. tX.. (ps.-: :^ . duol el....i rrici irr rlc "'n"[i'" illH#Hei.Daci aduci darul tiu la qi-qi aduci aminte ci fratele tiu are ceva impotriva ta.' ri.irlicnn..De ic. . o. 42g B.. Prof.tn1i pentru ":iiii'. D.6f".: a i. untdelernn)...' .ulitre :i:i.c 732 C si trad.*i.'... Dapre fiptuire.... i'l'ftr'uijlr:'ii":.. I rcDule sa av€rrr FIXJ:t:XI il.e -l -o-om vtn 5l prefflcerea' tur I'7t olt'tltLeL Domnului.. ."i"r.. LonsLarrtrrrul']wt' .*aa I zclor care mirturisesc numele Lui" (Evr.ipr. ^4. qi je. Momentul central al Liturghiei: sivArqirea jertfei (sfin.rea stetutei i..:i"'. Stairinos. 1l.u.op.e laudd' acela Md cinsregre.i'-".%1'.Sunt cele trei virnrgi: naita.lrl'i'i't't''ip'-it'it^9i1"1ea de pe iar . ':.1:'l sf.Jili'i:i. Htlrr UNn trtp IE .^. Sibfu.t'. prcotnl inceteazi clitinarea Aerului. t cT \/ r CLV.r.*i.i". lnflte. rLp"r"i taiqic Bfllrrtul Trup. ' .8 sau CXVI.n: t"o ""JrlvrriLiiriuog.gi rcogr..'i. aducem qi ieffi de raidd. mai .22 qiCXY.a sa'"imistiil...". {ine ^--r. in Lituighiile bi*ntlrrL. chipul Sfintei cmci' (d*'"I)t \ il esge imitarea ge l^ u: n! flura 5-o'* rr- XXIX. cap. c1t.1. iiirri.d..i' rnp":. ci !i-1ffl1:"1 i Sale incere """s. .{. ' l..i' -p..^.:_?:::fii.. M-crr1i<. avAnJ si fie sfintite... pp.1. 9. prin gura psalmistului: .rrad. sAtrgcroasi (Oorrp.formul.it ti insuqite de ca1 ^ itorul' adici incorporatc .v. .?:::::' .yoild voiesc.".clnstitele Daruri" i'l..fuui disc. ""':t...---r r^ /-:-..':'^'f:l'ff . .:'?. se inceapi aducerea sfintei Jertfo. ca gl sl cum s-ar irr rr (rilrslillc olrccare Lrlrp chip pEtrlru penrru c€t cei cc ce le aouc aduc gi ar strlga stri cu graturl negrartc iitc catre citre uel Cel cr ce locuiegte in ll (tracl. ' p.t.... .. cabasila.ir .cit'. ^i.."^l: :**' I' :::l ::H'.il. P. intii intai rnild..'ffi.ir.la cuvi .'il . op si ed. 1976.. C\/I.$i ir inviat il trcia 2i.SlJt i..'*ia' "'"'it. la Simeon al Tesalonicultri (Td. l' 11. pp. o. aQezate..:'i:::..mtarea).. n timP ce U in ci ne I I ltttl rosteqte. it. dcvine acum o prezentarc otn s aza "r.Si stim bi SfAnta rerfe iry pace si o aducem").^. precum ne indeamni preonrl .a. XI[.iar Sfinnrl Apostol pavel iepeii:.rrca dc biruirrtr\. cl c?re rrrr Fecioari. Masi^.nuarrr.irocul ll?j::.:..i1fl i'.. 3l' p' ronr'' tridII' op... roru. cap.:T:"J#lr"oii" 'h"tr'i rii"h ..de. "i". i tit. ri ed ed..'il':li$i Nic. .' Sirigul.sfintrrl Aer se tine neste-f)enr.il ci numai realizare a prezen[ei lui lisus 'n -.-h^t.::r::. i':1" discul cu iii.y ctr. in loc de ntdclemnntdclemn. in vol... 194g. vintilescu..pe care voieQre Dumnezeu qi cari-I esti Aducem.i. 27 . lc]'Prltat. si aducem deci lui Dumnezeu inrotdeauna ieffi de lg..4.iilin*f Bise..rf*#li. pentru ci Mintuitoml Insugi a spus: ..n.i.al miridele aduse Sfinnrl Agneq.. jertfl de laudi.P..?i!'.'l rrup qi sra.ndieli rdndu)tli ale Vcrirni.i "f!:-'Y:i d.' cit. it. x7 r . ra'sl. p.lT. op"Si 9it.rtfa trebuie adusi iqc pace. se .y. srl sPlrnir s.. Contributie la sfinieie ContribuTie sfinteie rd. P^: .:'ffi1.275) l1(r \ r---: r\ n r 7' .ncz.l.spuns..-t1lL"'*":t:..t rom'' pp.. ll:ll:::::":l :':"q. XLIX.. saint-Scrgc h l)nris).t?.:.il.i.58 trrrs clin S.1ii '.Aclucem. rle t. "*:" . rorn. 50. 'rrup qi Sang.d.. yN.2).. 14. in sfargit. in €l"eoy (mili): lmiia. c5'.:.li.siuclinvol.'.ll. i..." r'Egri... Bucurceti.*'' hi'.. asen'lenea ingerului care a dat la o parte piatra de la intrarea morm nlt sffi1t.rrc'rlr rrr tl urai lllilt corccri corccti viriurtati. cit.s .ii')"'^"i'il..'lilPl il:H'rIJ.. it't fitrlrr[ dc crtrcc' ll ccf<rnisttl Alir4qerea stelulei de 6lc l.. adicr (raspund credincioqii). t amrntlm mai intAi ci forma lui de azi nu e redati corect din punct de r. fiatele tiu gi_dupi aceea.'tsil'tri+'..-.*. J.o"..le Tale diltru ale tale"'". pace..ai p.. pe Gurv'uLa' .t . cit. tr/ Mcletie t'/ r. .tmild .. p' 210)' . laudi imulhrnrirc\ ir taial ir: Ei I.in..'-"e nu toati ^peil".* p. p. jertfit in chip sAngeros -J'A ..ii.crrov (ulci.. .V...24)...222-22a.rost.ninr nici pa. strigAndl stlm bine. fffi"."prin (Hristos).'ti"ii. o sau o acrualizare . 13 qi XL irducem apoi pace.) ^til^'.).rrryic .9t1.tt'"th #..rpi.kriln pdcii. pentrt . V.r r\Ev I r Nvt'.inartic.'i.i ^. Meletie sirigul. XI. Amtrroslos Stairinos...colcr'tiv ConstantinoP (in grec')' grec.rrydtL.N4ili.-. f ' 27..i.tirea Darurilor) Acum a venit timpul si.'li intocnregte gi ll dcopartc.".'te (Litwrshier..irrr.".f. 25-26) ac-eea.. . cit.::il}''""i'.1 8('Yczi Pr. De aceea.k'. pe care Sfinta Scripturi le contrapune adesea iertfcloi materiale gcroase) dtn Legea Wche..r:^^ pit1.i care.i .1?!:'1.X'*i3":f .i inlelcgere... cel ce imi aduce ieffi d.66.l. Filncn Stiniloae.G. jcrtfi de animale"..il. c-..lcwire d.6-8)8tt.D.. ldcaS. . ia sfinqilor".atcz<rlL.. ..a sta...Sfin1ele.. (i insemleazi cuvintele .50..... lirac p.rrn.rgtir-"-i".. n.stirrilo:e in Filocilia.eshre d.-.|. 213-214' " ii'V. Za-Z+.it.il.crrov varirrtrta bi. IV. l).1?il'ii?.Adu lui Dumnezeu 7r laud. e.r'r. p.. 1940 rrctat-c gisin-r gisin-t 85 . Singe al rJollrlrurur' l'lttll Sange Ele sunt adevaranrl Trup qi Singe cu qi J..ulei: P: : 1T " . 'r. .'k -ri ffi::-'$'itirici cu materia :ffiii.i'ipi. a.:'i:il.. tinqi re a q p ^ * ii'iri'olirart efectivi...n Slilntului Acr Si cldtinarca lui dcasuprn Oh4tilrlor l)nuri in rin:pul zttltti sinrbttlizcrrzi cutrcrnurul carc il avur loc inair:tc clc lnvicrc qi cleschidcica nrAnttrltri prirr riclicarca pictrci dc deasupra lui (Mt..lcuiye despre p (l t.i:. p.ir..i'.ito. recomandindu-le ca daruri sau materii ale singrrrei qi tei jertfe .. "sfrrjyt rrcbtric ca toare cele ce sunt despre Iisus sa se miituriseasci limpede gi si-L vedem (irnrp.ii.. pp' t. devine^..r. 263): 263\: --. Itdrri cclor Arrt..o citegte Sirnbolul. corecti.... pentru asemenea jerrfl cere Domnul. 2. fvad. f. n^x". p..i utu. cu care a triit pe pimint. 'eleou j. o altl (Th..'# cl nullrar Ds ih i li ^tf prcohtl f. 7t pp' 70-72. lilu{x .'.':Ih irtvilritutd 99-100..-..a prezenra aParentele .'.. BucureEti.rrc('r "' ""^)ui-pr:r'rhi'iri."?rt Y""stanta Ql E' clipa ' cea mal urma rugaciunii preotului' : -t 4--^2^+^ t-.wl..'l i.i Qi. cttvinte indici elementele sau darurile ofiandei spirituale. niscut din i reface rea 5 -'il ..{\1. de catre A.i.. 2Z.tttrntiei illi... Vuirn. a" l' r i. Acclaqi.^. o dati cu adevi.i...narao inainte de invierese f..'^l^oi.. pe care credinciogii spru-ri ci o aduc din partea lor. qi Sfirrrul Gherman. rorn.i:11.cornp.l sprrtrrt ci aclttccnr ca ofiandi-' <tfiandi: pace q. Mc...4h l_tnl.wwrezeieiwl dum. pacea si in laud. I 1e67.h.."i.i.: i#'. "'* s u infltisirt"u':!*.:H'.. a zis Domnul lOsea VI.1':i in insuqi .to4te mlrr( lele...r n^m-.' .. pelta"a*ct PdJlrarruu i"^* :---:.niu. venind. sirimrl nD.lri.ntruft'li i" . rintdelerin).[.).nrl +':.--- at"y l" r"..e.

:ii:j2 !.ii"l.i^ ^-^r^-: ". ...:H?i...__^ ) care rata constituie nn^^-i--j^ scop Rostirea (cdntarea) Rasdciunii )"*_""" . 18 v). oi.i::il "J.a.nenipea preasfintei Ndscitoare de Dr pentnr Preasflnre .. ca indtpiea sf.. nr... rlstignirii ze a a E:.. row...i .3.li. pp.rl. p. p' 252' eo despre damnczeiapilc e'Vezi Evrei III. Atanasie de la Paros. ]06 9..i".'. Cici tot ce a fEcut El.'.-^----: ... :#:i impirriqirea Crediimpirtisirea credi.i.1. impirti5ire.") gi insearqni dit-r cursul orrcrrl din deschi d'verei ra ecfonisur pentru por.r . in Comcnt la a..r:^1. lgQ2.a. erld.laq. Ig62. .t . il.. Acesta e singud Care. p.rr. Sp' cindea..i.Jf.'-. Vt SPEcIALA rl ll il-ffi:T#*l:l::'j dnici si se numeasci sau sI se socoteascl i recunosc ci unul singur a fost cu adevlrat .ili .' preo. iri.".... si ei. rrrr)r2rnarF Acurn' dup{ cc sft'ra /crtf. \746.i._^_..n"ri. :liitr.!.T" i coasta Domnului cea impunsi cu suliga. nor. l.f."il.. ru'ruccasca pentru not qi si noi gi ra dobdr gi aoUa.ia"iiil$it d sfirimali Sfantul Agnel in patm pi(i. PP.c. a flcut tototati gi ne amintegte gi frAngerea pirqilor lui pe sfAntul disc in form{ dc cu -I$ in care s-a ficut impungerea cu unire a SfAnnrlui Tmp cu Sfrntul SAnge maginea cea mai plasticl a )".os. Mysngog|...1'...ril p.lnseamni inseamni ci ..n'"r' bril..n p.-.. spr rnati la Proscomidie' :':"#.. con' 13 al Sfdn*lui 9i dc Nic. T nea de mijlocire g. YJtr..iiifl1'.gl -Siu.1.nkw Trup deasupradiscurui. impirtiqire.r\ d-o ^.. .f.rir.X m... prin ce I se cuvenea.... -ci. r. p.. lI ne$re neste acum acrlrn pe ne t^ti --^)i^^:^^:: vii si toti ..* .rU Rugiciunea sfintei Jertfe _ adici a di pentru 'E) B:^^_: ."1T.-"1. Linrghie.-l--: r--: n nii. Ir.tt'u ncilc:n nrtltri din motmAnt)ed. rq Plrrlru in legiruri lesinrri rr. p.il . an.. 1877.'J:::' . Mai pe larg la pr. de lo#al Argtqului.tqi.::::ti? i:lT. .nu mai au nevoie de a" rugdc ). j miilocire a mijlocire A preonrlui nre^rir'ri ra urDLrrL. iar cuvbrtale oSfintele..*'%.u..zs.r.1rt ei Vezi Ni.l ca 5. morgi..'xi*'*.. ii po-.l'.. folos. err nr. . t mm acum.j]]l. sirnbolizatl Puqin ..'-ilf"i#.rrti po-. adica spre lertarea pdcatelor a cu ace$tia anume in fnrnto..i'. ca gi sr noi.'.i p.. .lfll:y :l T*:::.# pe rangi Dumn pomenire (aceea de la Proscomi 4rurrl(r'r rru arurilor nu freDuletrebuie lngeleasd ingeleasi d( deci Peltf dAnqii sau in favoarea lor.il...i.tifdnta -{.11TfiH.E3 t"t'c cr ::**l::""*"r" nen'.Ir' l"#.-ri (al sculiyii Dr potir.'fffi Xi'f i.ii"ii ilie 260 can 46 '8.i: . trad.r pn. |!i. din care . ".# il:'. meon al Tesalonicultrl.i i... 1816..iui.jruri.!i rlil ilirierii J.lj:l:Y^:T?'T) i un..il. taine.i..di . Prescurtare rlo11me.ii'gjr. g7_gg.e.nr eq a'l nx rTiiloceasci .:p:: Dumnezeu g.u. l.liHlrT. isus Hristos. RAmnic. Sivdrqirea tainei (impirtiqirea) c caldl.1. cu /a : din rlni i T. ctttn cll au fost risdgnit P€ cruce qi au sfinlit panrl pilrli * n( ll( Sewal pomettirii Milrtrrrisitonr l.}f.ri sfintilm oD. .__eu.266'267.O. r.inainte neral ca simbol al ridicirii D"-".+. 52.i'. sau chiar aJ fiffi'-1. preo-''1 ':' rea dc unn[ din anafori /R. o.-.?:o.1.1.. cit.XT. Vi in xl t. se socoteasci fii ai lui Du roage si ne dea .giciunea Sn"i..:T. cap...p.. Ll6.:fl: mi qi are nrji desrut de pregitigi-qi de vrednici l)omnuhri.nr...xm:. rrrrlrr ts n^t^. !9 frengerea lui..l*. rdicuirc *reb. eS d. p. }.:.d dcci fi avcnr in faqa noastrr y.. ' uncrman al C<-rnsrantinopolului... ei impi i-.ifrii!.::1?Jii fintei yelrd fie spre.\ s-a sivirgit pi cA.a.qi Prin citirea ultimei pi4i din anafori sau celor sau a rugiciunil"i a. g i. 58 (*ad. Iar cd invierea e oPera nrati gi formula sacramentel Meletie Sirizul. si ed.. precum spune El insuqi: XVIIL 4). Si ed. orin Fiul cap. 24. !:jl'. Nearnlu.r... cit.gT. G-8."".u -". l'fl:.nlors... 20. e priviti in p-.232'233).ir.. *.

1]'.Llx."r-i-ipreonrl)....^::ii :11:.i.rf zice J^ r4i6x tropa. in care e i Domnului mo4i.ir.. snngere ''l* adrs acerG sfe":1ffi.:'rf i.o-x^^.".'Ivlinruieqte. gl.nturui potir gi aritarea rui in vizur credincioqilor.o.li.* .o-6i*.. tor. [_i. de aceea turnind in .p*.t^[t. Dumnezeu este Domnul s . ca gi cand ei ar stropiti cu vin.ia.j[i::1JTt:"H.:'il"c.i.. --is y.ntul credincioqilor 13lp{... smnturrru.-'u.fiTTfilT. 1962 iil p' 173)' .il.1. mirideior ^n]r scoase penlru .ziua _:.:5:..care . cAnd preonrl potir Sfhntul Trup destinate im Sflnnrlui Trup cu Sfintul simbolizeazi invieiea Dom integritigii Sfintei Sale u rtecnirtitx i^ r^.. Partca finali a Liturghiei SflXn'ta cei..f.leu.::':'.iilyl:':_(:p". .#. 'de Andidi.lrrii. reatiza prin invierea -^ -^^---^---^: ll.r.ferrui -I:_ ce |o6.. noule lerusalime. nului la cemri.%.A u.qJi-3i i. Expticarea .1i"'*.r. dupa inviere...1 respectivi.. lucru 'r'arrrlsrLvf I..r. ...i Liturlbi"r.. Liturgica. din formulele tormulele cu .a.. Harkov.: Tory.ra Meletie Sirigul. Atanasie de la Paros.3-. .l.. irh..1. -.. .*'?all*fm'..."..".K'::.wcerea si d.." .a.'j... liturghisitorul [iturohisito.. sn'..a arhiereul insusi ii imnirriceet .espre d.t cel a ruturor membrilor Biiericii iiiu.^ii. ca Sfinqii Apostori ih carnera taini l)e . .. 2.i. Indlparea sft.r:rlTj Domnului. cu Hrl.ei^.::ut'3.!..Fpi t.J.l ...-**'ilil.r..:*.. al Sfintei inlocuitor un Fiind rpiiit""r4'qi de'aceea se consumi numai pe nem1ncatc. clupir 6. iar cXnd lulm gi rrnafura.. 465 C.-i.?!f. De acecil..[l. ^"-.JHll!:lll:I arc).'JnXl# l. U. rnu...^ gi miri gt '.. anafura se di credinciogilor ca scmll Impirtiganiirls. 170 (ccl' Iltrctrrclti.i. i" miridele pagtile cele mari.-pp.l1.tr. De aceea.'. rar rurnare. p.zl.li'iii.neinserata a rmpardgiei rui rugim -^ in Hrist"r:... ca qi sau simbol a.i.rri BnrNr$..u.t:i rll 'f ca se aQ -iriJ.exprimi. Dooonrl reu. .?ffitd' 'elor pentru ir'.j]..epwneren Sfi'ntehr Daruri.rili . de care.r.qumire.o.... r*)arca carrt-yii fimca. duPi inilqarca lrr Adormirea eilla.. Et.I..s. rlmAnerea Maicii Domnultti tiqi creqtine.." r'' .n. in r.:..462. ..Lumir.ii'.J..:-i.-'ii* cin.J#.J.!:J. p. Despre Sfd. CXL. nAnr..... chiar fon lL*..). i-"...ll aaaainaioi. Tdlcuin p..di.1i^DrT".27ti. ei E.]]i.1uti1 i. col..PRBOT PRoF.1'ffi in sfa.g tur.t Ji" umrl Rusaliilor.* 262 '.G.}l".ii-. :ir:.r" te ". sflrqit. uupd.qi r-. picatele celo etc.. comp. r^'-^^__-'.:"rfi. .'ilT1lltsil.lr|#[.91 p...Daruri la proscomicliar sinrbolizcrtarl n il PP'8e-er.n"dir'.t'ru r((it( )A sPt'x llAI.i form... impreunar miri.liJ:11."r. L929."1. . gi pe care noi ceilalqi miri.'fil:JiJ. Dupn Atatrasic cle lrr l)nros (/)ru' Sfintllor.a...9'..t:"J:i :P::* 11Jiii. Braniete.credinciotii"ii ti . p.dj.r:n:::.!. 0{1si I{A) . Tirr .. aceasti.Joi-rilr"d"...li.. 23.credlncroq. pe care #.':!!J.prfa"t"l. ca gi cand L-ar'fivizut r uzu( pe vvr t lt I Lll Insusi: }/L Domnur InsuSi: llrsu{l : ..1tt."""i +-^^^--^ /t . ^A-J *^^--' ---.tll. 598.t.credinciosii vii-iiI . 152. r..]#i -. ...*. car: s_au putut impirtiqi.\b.1. cap.. 195.r.roi_ ca r.f ri. - nnmo-iti oi .i celei de Twmcarea Liturghisitorii se impirtiqesc cei di.iil:H'd":.i0. al TesaloniculUii.f.' ..r'.. --.I leTig[1.i. trad' rom.ed.--r $l dm care rispund ar c'rcdinciogii.#"ff:l[ i::] T#: r .!2 rtri lis. ". 452 B-C.ia-[c' .. poporur .. l.. Teleaga tt3 ye... Vechile Praille qi Cd'rti d3 intt o zice atunci air.'. !^?"'.t..:i. 1^_z _ l :1 37 qi Bucuregtl.. 100 9i t!t.Tdlcuire d.!K^!!': din urmi nu e altceva decAt de la stihoavn.i.a. r i-. retli.fl:i:rllii.'i'..roj:l ..t^i^.Bine --Bihe est" este crrrr4nt...tii.ili:THl.. op' Si nnd' ca..( .r.-^ cea ir ^-...fi'#ffi. lltrTi[lffi$ la Cinr cer 116 ].ni'J'i.r*rri'i'*. 1900.cu r''umnezeu". F"i"" 'i": finqirea Darurilor.lnl" ..7.'!t'u." ei i-ar punr ..iJ. .iiH:1.. ra cuvintere 1..54). col.riAi"rre qi luptitoarr z rv va ! r..'.ntau"di.268' pe capitole'._: ___:.:f. 5r morgi.ll it rea desivArgiti cu El. O"-"..rvlcre.".ii#tr. era imnul de slavi ql :]::. . exorimi in chipul rhi-..pecare-lci..AilTiiill' .l.ilif|.. sfintei )'Lwtttttca.. . se vede.ri . simbolizeazi siml-^ti-^ ^_x a ^_x MAnruitorului qrl.#..q. #'. la arrar. .1. Ei Teodor /''(i" t ' r.o p.n.ffff . _ 6"t"ri inci 4..mnezeievul ldcaS."fe. v.Tfl:ff ^i.rr.:1?!i:ffi:. care se di credincioqilor in it. .ri..nta Litat'ghla. vrr gi morti...'dii. Simeon i2yez:tG... p' tl25l V' 7..x.t cuvintai /-or Cel ce lntru numele Domnului. lill P"r-ne.ii liturgigti.r.r ^i--: ^: pcnrru panr.r."?*r:t..rui irGl.: iar d.. D.'kf*'t.:--^: noasrri. Sflnta lmpirtiganie.rri-t lrml lurnl T"ti^Ti"ga H1il1..il'.\^ : Simeon al Tesaloniculti.::.in trini ai..despirtitd in doui prin moarre. p. cdnd to plrgile ain aIu a lui Hf vizAnd ".iiii.ri .. Dumnezeure..:ffiiiir:ril la invierea .rni pogo i.--"= . de masn.izecimii ori'cdrdura ..11.:il]:i:." $r gi . DR.

n . {..{rchives Archi.:YK::. '.er.*isd.. boiesnenna Litwrghiia (Divina Liru.*. dacr cepuill DsL.d.c*.*zyaz 1. BIBLIOGRAFIE (lucriri auxiliare necitate in note) . Eucharistie ?!:*..".6rr... .ii.... c"qd I ciili'y:lii". Le rnernorial d. Dia byranthrisch e LiturXie' Vom Werd..7i si art.ffi Teodosie al f{rii Rom{'egti scfla Teodosie s penrm ... So.-duitci. : . iciii. !:#:.-B*:y. Ie53.i... yersiihnwnx.. .#e.. Chrdtie".:-:.#"or." .ff'ff:T pp tig_ioi.*::?l:1T1.. rg6'.. I e 5 6. wnd.. secolului l3:::l:ri"ri.ft i!...e v" Saint Paris. (lesem o iiii). l8. XX[.1966 (Col.#.!: -l'.. ENe Bnetrg..#ft g.iil . rf. pp.U!.tiL.::r:*ii.F'i.*.t pr.turisii..*:.. .1ff...966-(Pl..A.. ".{"(:. " il".J'x.t"...".ie."'V"*." vinrlescu. son /cbo sur la . an.. :. .-.ljllylilare deci un sens esharelogig. I(gp"..ffi"*. rzrvr rrr. fX 1USly.r:f XV[.. M.? EuoluPio.-nec1t.. l?ilTlt rlbji:i.fi'..o. Sn*ifice ot d)intercession' Il-e dd. l.rl Ijli:TLuTt::.5.t.ii.wcruritnr J' Mateos..rLrur rL'.rii.t:.i. din-rcv.B..iili. .ti'i^ir€.ffi. scartd expricayie a pdryii La a lr-a a sfintei Litwrghii.'ii i sli. rcv.oxd.rr1 Atrtidtron in S.ff^ii. din . I963.H pp.:'.^!.i.ioxia.[T. o:!i\#..J'i Y.. Evdokimov.25 gi Lc.'.*ikir P..'.:Il...trs. pp.q sPEcxAt.ite de Saint Jean Chtysostome. lKrasnopievkory.Kyrios".h1p#il..rntd. fil. rl'pil^ii.l. Roma.. Odo Casel... 8 .ans ra Lituryie d.!iii.OpQo6o(icrg."i.i" ')i.bine Lituryie du XV-e'.ii)..J:iJ"T. i-)..t^ r'.f..dh. de I. NeuchAtel.uLL.:T.{(.':K*tt.impirigiei rui Dum..il..."rffi'"?. in rcccnz..ili"ffi :l#' j XVIII..'ii *r.r{::*f -tuty*erientedichii. il1-:1ri.e dans te rite byza..Das wissensch-aft'. ...f. .. ..Proche-Orient Chrdtien..u-seinnewr. bu.i:.L.en ilhurg im Breisgau.fgy" y. - Historia..)....3 1i-ffiit *t .. Rend Bornert.*ry!(.i.]flJ: iLJ.Ij. L'offrand. f qOs.li..rdu-t.. I 8 I 8' ( rccrtfllnog (inv icnlae vu saris-''IePd Ieod.. nr.rlo.'Nw'aia Shrijat.?. rl.. "^t1 + o. r 24 v e u ( k. its. p!: .iiiiiil"!J".erosc.::1". 264 . 1964.a.ntin.cta philos.?:Tr-!..n: ce !r:ti2:.iiilrt..I.[?pfi ili ^. p . lg7_197.. (197L).r-. rccrtnrnotq Vulgaris..')-- ?r:2:"P1:Yi:yi:i.Freqi!tg cipare a. Do. 1964...hesoecuminiques.I. I tariurn... iC.o". Evandas."::13y. ^9: 1964 (extras lr... rcz..tri.tH'i. 11::'"f*ti11..4pn1_o.. sotttiche LitwrXie .....I.q !bencii.[3]....i. "qr_rr_in nestropiti cu vinllT.\ de I'e)rienr !'. S. "' tfi e_'. ed.le. Mihilcescu.. . f#T...titiiii Solovij.. mitropolin:I ^vrlrr_mrtropolrtr"rl l'.sl:. J963' dyd'twrd sfantd'). !7o?. DR.?...ngori."" . L'action. Anofora tat )u. o. Leipzig. ffi.:.yij XIY. Academice dacot.. srrs-loachim Schulz.. p.::'! :: to?. :'W:. et theologicr...!..A :i'"#.iZiiaffi'i. de L'Ewchoristie.. 6 11926j.:l .i. 1908.i+.#i'k2.. intru impar4ia ratitui rvrzutlilr-. Moscova.ili. /-L-t-:^--). il T. 177-t84. La priiy dr lEXlise d.':.."ff." y? !.' in-.. (Tabtd noud sau f!:t: Y.aris..htc'ri H ihrer $mbolSestalt.. +. ts/_ r4b ll nr. _!H Srtfia.:fili :::::):':*:^m::.3:9:. 131ii"*:fSi.-^...'d:ffI'.s. Die .soint Esprit d."nu n.Lu._ll:r:?::1!ici gonsumarea de citre preot (sau diacon.d e t' aitiq uiti ch ritienne.Ori?t La titurgie "r d..\u:)ns ili+i. ig__.. Mitrofan Critooulos.rrin *ebuic sit i * r ev.. II).'ff".r. devenind o ^ d'action Mirnorial du Seigneur. !:::^::: t:.rr Lrrunctc.l faeeli ta .rXia) il.ian . Les cornrnehtaira byzantins de ra d.X'^l_9_Y:Tir.r"' .:t:Aita. siicle . \\ _ /. B si Jean ff cd. Paris..''2..."d.:ili:.:r?:..w.. d?' ? ktyuie .. jVlh.PRsor"PRor. ^.ea Ornd.i ).'. Y enetla.::?y::yr.ot.'i!t$:|. t astitc li\Jli 1t - i iX X.il.

" Lttwry. pi..1 :_: _--^ r^*^r . mai intAi. pectiv c tradus cu unclc grcEcli).iffi.r . li."'{"'"**. XCilI (ol. Ist.'i... In urma acestei dispoziqii.^ Liturghio termenul cu .. i. a ci.*criselordin-s9c'xJ|inainte.vttIl: 1t1aetii''i:T1-:^P:1". de exemplu.. de m.t".*).636 (comp.. fr:". . pe vremea Sfln sile cel Marea.Sfhnnrlui ('::' . dc Iosif Gheorghian. C ..{u se orvine a jenfi . 2. bis.'") " fou. nr.i}rhului sever aI Antiohrer Sllntului Ioan Damaschinul.a c . aceea. 267 . celelalte zile din cursul Posrului rimas deci zile nekturgice. undc tcxrul. p.!:. zle mai pugin aspru'.lltil Iacob.. gi trad. ca in Piresimi sL nu se mai sI.^+^-i^... cestcl (for' qi Vl r^--*^--^-...1ffit.f' ffi". intrucAt prin sfinqirea Sfintelor Daruri qi prin impirtigirea iu are loc in cursul ei.mai veche este foartc t."iL-. 56). f 899..).Il nerr t.. cap.. v..L' i.l[. )O! col. Decentiwru.1: (brr-bl8)..5r...eglemenldnd :i. (uru..-i7d-abrsau 585)."L. Pentru a se respecta deci nu se potrivea insi cu zilele Postului Mare.i"'-'iurat. trf ult rtenia.A l.ti' impirtlgirii din aceste zile neliturXi' d erci ce ajunaseri put. IX.^\.I1i:1. zTle ln in care t |ertfe) decat . vol.roo o.22. ce privegte automl acestei Sfrnte Liturghii. vol. II. Mirele nostm Cel ceresc.. Care intru noi qi noi intru El (comp. 'i. (numai) III in JiuTIDefe SLmbete si vol..(1H:1 rqa qi intrebuinqarea .. irrghii. col.T*:.pTITiI:L1...T-!:.l TIr'. in pirtjle Asiei Mici.t*:'.A Liturghia darurilor mai inainte sfingite Precum am v5..XVII. erul ortodox mai cuprinde gi o a treia Liturghie. -nn ci (CBOrilc r rrr )ru sfu-rfilor sfu-r1ilor stu'llilor rluur muceru( mucenici ll ruLcru(r sa si sc se laca faci (IrLr{nal.ur tradirio Ecclcsiae habeat isro bidrro sacramenta penirus non (Epis.. ttaI I+Ei $t 3 oirti ca de ex.if.r. Ghcrman hotiririle sinodului de la Laodiceea.1-11 trulan. i"r-a* in uz de "t era definiiiv formati qi ra. twrghia Datanilor rnai inairute sfinyite.": 1# .i . vedem.r-.. piine in Parruzecime. "--sryS1^ci. scopul-salaminei. in care. ilfi. c. ^* d':Y." .lotYt'ulwi -^-A--.. care este originea ei. :ffi[iffi"I"..lrrirle Linrrohiei. care spune.#. era obiceiul-ca mieiiurca gi " ln unelc pi4i.-' ln romdnesc). sr**t i vasile cel Mare...ff...11O.'Rirualul de o'"1'.. fratele.:.ril o alxrcrisiar (nunqiu. totdeauna ca un prilej de bucurie gi duhovniceasci. 'r"iui ..'lryi:.. rt..Ad.rea obiq.t ea ilffiftj.-s desprc mai inainte).?. Heruvrcul acestei Liturghii (imnul #ffiil anul 64s. S5. zilele'ij atunci adicr vecernici. + Vczi SfArrttrl Vasilc ccl Mare.1^il.*."t. 555-556). " l.rei intrebuinqare este astdzi limi rioada Postului Pagtilor."u.Nu se cuvtne a sivirgi in Patnrzecime-'praznicele nagterii mucenicilor (pentru viata vegnici). il avem intre noi pe Hristos.t^:1*t:t"B:::'li Marcu. Linrrghia qi si nu se mai serbeze pomenirea sfin$lor mucenici (care se face in prin savar$_rrea rdnd rano prrn slvArqirqa ')llntel Sfintei )ertfe) decit sarnData qi dumrnrc po simblta Qr duminica. rI] paft.r*. J... I pp..h'i.'ir-.li. vezi Socrate Scolasticul.i-U"ir". cici la anul 692. 34. 15 qi Lc. part... la Alexandria.. nu sc putca..c:*":T::P"l'":.illii.h.X'#ffitd". V.'iu"qi.G 2. iar unii linrrgiqti apuseni o atribuic ffii."|e dir-r manuscrisele vechi.#il'initi'-iiie.insi i** ' :I'j . l.fl"^:1..'"" Eii# r":. "-i"tit iltt o """"it"i de rrigine *t*::1.a. lrupirtdsirt) ((..^Pil?*l f. cnm e intitulatl in eaiqilte mai _vechr ^te o Lvrrrvurq\rv combinaqie ' Vecerniei cu Liturehia deci u cd gJ LL uLLl .ra i'r. astazi ain're sfinyite (?uel'r"' r.J. cirr.iar altele .. i. cum se obiqnuia. Aceasta tradiqie n-are.riG.g toate zilclc .T"il"l:il':.i-il.iJ l-ii i.r-. Mt. consfinqind oficial o veche tradiqie a Bisericii. IV. In. t.^prin . VI.. trulan).il. p."'i pc.*"1^T::l:i tnasie cel l\rr^. . sinodul ca ea'?:.dt.de alta.ci fr. r .i.icrcuri u1*il ia.illiffiii'#: t .417) scria episcopului Decenliu de Etrgubium ci in trad4rc apostohci si nu se oficieze Lirurghie in ultimele doui zile din Siptimina Sfintelor (yn5ri qr slLmbital: .ai. E sigur ci ea este o . . Pr. part.il " canonul 5"2:='^i?il1T!. te)"er1q. qle T sri sri sc citcasci Evanghclia..i. 271.. in afari de cele doui Linrrghii obiqnuitc an (a Sfhntului Ioan gi a SfAntului Vasile).. Bucuregti.. flri SfAnta Lirurghie3... Iar ca str nu sc iuticiririi'. s-a formar obiceiul pistra in biserici o parre din Darurile sfintite la Liturghia de sAmbita gi I De aceea..P:l"..Ji. papa Inocenliul (40\.ilru!ilpi" r" o parte' si intre anumite de vecerniei.r.':..sfa"J"i care transmll tt.'* ah i.:::. ilii:..J. .. . prin secolele IV-V. carr.. 7.. rrr xl..'sie#ili...'ni. Cdtre nohila Chesatia.':1 ^.ati sn li[...triti di.Ance. i 14 SXmbete r^[mmcl Duminici" (CBO| vol.:: trepiat' . PL. de care ne-am ocupat pAnI acum. Evanghclia^ si se rosteasci predica nredic: gi si si se oficieze oficieze toate toqre ale inrrohiei afari afqri dc Ae Lirurghiei. \n ele se si. sir .uilitg1e..zut de la inceput. .r.:.S::ff#. 1... XXXV.'.Lt'ru t((it( CRprrolur.tffi"". 49:... Prima menlirme documentari .tu..4-.erggti. reprezentantsautrrmls i..t ...t"-..i. in canoanele 49 qi 5I. suri bisericeqti zilnice.r'a. 4581. Acest caracter festiv al Sfintei L stabilim.ii. . l)arrrrrkrr (Et1cx I)ar-urikrr (litlcx tcou triu puorlpt<ou te)"er1q)... ili1ili. VII )A sltliclAl. cu o rdnduiall deosebiti. nia (Presctrtat = I.il. dar in acela$i pentru a se impica rigurozitatea ajunirii din zilele de miercuri qi vineri cu creqtinilor de a se impirtiqi chiar in acesre zile din post.tIrit.":!T:'1'^T' Serghie patriarhul i" p". care sunt zile de intristare. ?"*A*:1" *'f :'# ::l {t6o+.2l cap.*'e tfu*A t.Il.nf{- in iuml lerusalimului). "ti. sruipl dupi JJ^ir.'. rom.. de pociinqi.fril d. sinodul din Laodiceea (qi anii 364-383) a hotdrit.vArgea numai slujba obiqnuitelor Laude J q"pt. Ep^t.'"t el la consiantinopolE' o".Sfaln'tyi l'. Erau insi destui creqtini care frecventau serviciul divin (Ceasurile) gi care se impirtiqeascd qi in celelalte zrle (afard de sAmbete gi duminici) qi mai ales qi vinerea. decit numai Simbita gi Duminica" " Can. srlvarqi a-i irnplrtlqi cu ele 1:e crccliucioqi in cclelaltc zile. a sfAnrului i|. cAnd Mirele este luat de la noi (comp. Autorul Liturghiei traditia. Originea gi vechimea acestei Liturghii Slujba Sfintei Linrrghii a fost priviti.

de la sfhrqitul Obedniqei. I'ot "l arhieresc * ]"j:li la sfintele ico-ane qila iconostas. CI. i.1".li.. rcspcctivc si'tipicul ccl .:.I 9 2 6 62 F ..$li..LJ.E. ry &...'ff..Jil^..f':_pi.. (noti Ia'ti...Ji"."u numere unuil *"r mai iluqtri ierarhi ai cregtiniiiiii ai" .-.{gr.".i" .'...lversirc....6"r"'.t *1... 1956' p' 2??) ^ .u"j. dacr ac( LraLa aces de rAnd ale sdptamAniilJe luni pAnd vineri) .ilt1.gi chiar in mrnlsti.inainte..fr..1"-'=ti :'l "rt" qi s. ca opera unui s-ingur autorr. .'l T ^^*^.2.e* . Gng^u'tg Diahaul" Diahaut.'.".11.5 ql "Uii""ir.f.i^Ai. Li*rghr'aZ cd.":::ry.curciit...Ii".i)-.Si plinirn rugiciutrea nolsrril ran Domnului..i ..i '. t..# cuvenit.-i..1' T^ J.*.luon s!flitc' zice .itrc J.LT'.i. p..i..'fii.uru^r cerur l:iq l. A.. ..a.11. .#.epa"U ildi'ai insi troparele qi rugec^i...tilre l... metaniile cuvenite.. Li *:'"::::. " i....t'-'*: evrenfia c:--:--^--h -. q"\.._ """ei.'-)' omentur (ceasur) din cursur zilei.11i."t5.." isi spali mAinile.".itr jn5 ea aDare ... ai Biblioteca vatica.1.::oi:i 11.:: l"_r:1."i_1::t..i'l.a.. rnrlon\..i v.?:.r"t I ili.pistrAndtirurarura *.i.11':.i..:::.. ceeri -.le nici T..X . l-:9: 56 rom.':.". .l iunea sfrnnrtui Efrem Sirut .:a1. "..1...'pa"n i" irr multe din manuscriserc vecrri.-t"i" qrrvrurrra' 4ld .*.r" ir r"..u afi ntri a iji"iri.hr.i.r.^ Ct '--rard in v"ri.. . p...".i'Tj. 2h tt Yezi Simeon al Tesal Tesal fiyebarea (trad..1. (.. #tr#i..'oii-"-J..p"".-1.?:. 1967. 29i.L3lf$ .."). por.i ilr."a.)!'^' "i:'..6..r" ) randuiatd Se.f. la timpul s-a citit [" :#..... I 862 E.*:E:I-::*i...e[:!' Iip.q.prima slptimAni qi Vinerea rr.^^b:::yr. Rimnic.. .d. si scoati qi sI Sfant Agneq lsau ioud.clter ne rrsa de -: ^^^... . ra incepui Lirurghia Daru oficia -la vremea.Y-T:"i. qi vas... Vinerii din SiptimAna iar .lcuiiea can.."'sti. cele 12 inchiniciuni).l]'iilr"gh ii::..i-. r^--:--r fiffffi..z).i.u '... excepqia \/.. q.. doua aflare a cinsiinrr*i iap al sfinnrl* i.. c . fi "i.s si in Tipicur ruare.:.. de masa. si ne rugam".5.. '.i.i iri...j.l. 6h1lii..*:i'fi rrccstei Linrrghii.din o ai"-"r'r"ril a""a. se inchind [iird.L"1.parte Marc (al Sfhnnrlui Sava)r3' ttfil:. Sfinnrr-Haralambie (r0 februarie)..*ii"p..3....rri. Bucuregti..^:^-: qi i.rl..1924..J .i r. .tf:'.'e]ffi..nrlrii J...:^. .d chiar cu ood. 328): .'.... V. A --l -J.:1.rjiff13. DR. rr Vczi si texrul Lirurghici......f..I".-5ia"*r .:b.d. inrtii.ffir...ilJ'rpre ^apoi eri.In cincl rriio..i. cAnd c obignuiti' il"rl r.. qi ir."1..r...'"(.iii:." pg_tez{t9rul rrn r.fil. S. rl.il qi simpri credr fl.PREoTPHctr'."glf::t&tl1.rl. i-au dar."" Li sau: ..^1^:-r_:..err led R.I)umnezeiasca sau: l)rrrurilor uiikrr mai i. r"# (iiT ea se cr""""i"i'iari bisericii. { {i 'r. zi din I r*It_:*n. Lhurthimt cesc.iC.rri #".r pe.'il-..iile aG sine deplasarea r : -^^^^^ fac ...b:i:.rti..-"^-v... L**Tit.i" rlui Ioan) cAnd se uneau cu Vecernia' i. reglementara .. "p.r ri"lfi.:.... iese ne .i. .p*. (nrrurual dc tipic.Jrrini de trei "rii" r+" Sfintei Mese..:i:. definitivd de citre Biserici-gi qys.dtJ Li "9i:i. 3.".r e conlcitr il.1:Laudelor din ciclul deqi acestea .""li.ri il. l9T1 $i :".i .. Etru Bnnnr5.rr..'5t?. preonrl dcs' tul mic. quP-{ Ln.fllti-1. ragi.:.sfin1i1 s-fin1ir . fdrl a ..-'a"t"i....iii.r..i .i ii.?..:"::{ doui Liturghii (a SfAntului Vasile qi a i"taniprr'qi .chiar qi in ministiri _ doar in zilete A..:Till 1-Po:pE -.t. I8l r. '". il-...nitn.flhi:..i-.i. 1924. ii '...1..if. ?.29i. aga cu prevede l.-1 nu trebuie privite :..ltj cenici (9 martie) gi inaintepriznuirea c"".urui_(secorele vrir-x). *.i duminicile.i.[riti. i.T:. /oia siptdmanii patimil".i"i. n ia tirria I r)riri nrrrlr" (reprod..p".r-Lr'i'_i i."f*iir 'ed.S.?1.1'].. _i19epA. daci ""-*.. . rom L.Li-1]9'11..... cffi"ui"i*iiiliLi. Cirrd' preod are sivArqeasci Linrrghia Darurilor mai inaintc ca la Liturghia din duminica precedentln a.."?r#..e). preotul zicc inci !f.1Ti:f1.l'_.. .e cel ::i:. -"i ni.t "rii ....m6inrtl. preofttl vtne tn miilocul (ia binecuvarylt i.. . oupd citirea Puteau intrerupe ajunarea oficiazl astizi .J:patimilor).p p* de canonut ::T.*. ..tru ziua respecri'i..rrri.. i-t*.. 1967.Xff* n r .:f'.. Bucurcgti.. sluibl .. ed.pomnului rli.fti.:1.di.-.-ilg" i" . sirutAnd...'.'grrir (toate :ll 1i*:.i. J"pa g.. r. lfK..i. Pentm aceasta va proceda si q'*i !i:tltl-?::': .iii a..'.rjpdu- nta Evanghelie gi Sfanta Cruce.-de vafi nevoie) urmitoare. ai"'..Preideosfe$..*'#f'*f: d..rdrru LItudLura tra.rinr" inainre re. facc .i'V. qi Vi -.'ara.'i^qi la ( ) ca:. in Biserica ortgd91i. .piir rii. o formd auu"ir"tirei-_r^.*.ari caract :r de privexhara sau iin'i.'*'l+1 j:r:::::._'l:.i ."1'-:1-':{t:T-'^':11:. BucureEti. la ectenia dinainte de impirtigire: .''^.!.:h. "n #il.'. Rinduiala slujbei il." -.citegte inainte) si ceasului ...icere Barberinig..r....r.r. siruti SfAnta Evan' qi chipul Sfrntului Grigorie Dialoguldin ctf.)."." spre a se impdrtdgr a c.. Si aT--..'i." (Lifurghier....ri .a-a"ii pe o$.a."*:- Sfintei Mese (fiind deia imbricat p€ntru .. r.I.'9t-j'"1" -'ifil.. cirar mai. la sfilrqitul ii.:^r. Li inainte sfinqite.!i!?.L. * :' Gt-.rcr. Buctrresri..*d.^--i:. Linirghia Darurilor mai inainte sfingite este pastilor. ii dq la sfhrginrl Ceasului IX .ffiH. t- (urLd sprc scara.." Rrrcr..hil. nu se menqioneazi n mele tradiqionai "n.J1.. q9 -11. rnttie :X.9:?d:-..r"lte .i'.i. reualqi.Ti-11i.#ffi.^.de pra.ni ab adevirul istoric daci socorim ci Lrnrrghia Darurilor ilri.. '{'.f-.intoarce intre sfeqniiele implriteqti.rrrlelar de rle seari.idX[. t I!! rj 1862.[....e "ip. t urg i a..F-l:i (1are s.lii" barurilor m .. ^tii ^ri.oo ia: culoare n9agr1.T. p...ilil.)1.i."rrt"i?i $r .?..i-p ce la stranl irn aratl inviginrra respectivd dinLitwrgbierra' .d"r[* r""* iirir""r.credincioqi altar-pe intri in SfAnta Mas{.. la fiecare veQmAnt' decat." .-.iii.ala in canonul 52 al sinodulur tru unere ediqii .0r.i formati qi rispAnditi incetur .ilH#il.e'"ibl Jirr"int griji a\ l\rendtiren.Sfinta Masi. -"*i..Y:f:.r. .i apoi.i....r: qi cei al1 i. - C^ 4. ril.u"i.--l-r^^__ 6.o[rf6.".i. #i:'6! .1ffi'fr#'. ca de obicei: fi"iil4.i. l' menca. zicAnd rugiciunea 'obed.ci .o-t g. pp' 242-243' 269 .#t.."-r. Timpul sivirqirii Astizi. dact. p.H.gii. ..r"' alirurgice ll..hi..^p..torugi. dc cx..*.. a Daruritor mai inwintc sfinnte.#U!i sub numere s-ri"ur"ii".

tscfonisul dinainte de Heruvic. punind deasupra sfAnta Evanghelie tr ro. . cAnieregii (cei din strana dreaptl). cinte .L'a". pe glasul stihiriloi ry.. cidind li zicand cu glas inak stihwl il .I)LlpI I Pe carc Prcl)*rrr la. in faga i Mil".'cidegti a..". a. f. preonrl ffece ln partea de iiit a Sfrntei trles" qi cldind zice stibul al dnilea: r. (. la l. prcotul citcrlrc i1 tainl. La sfhrgitul stirii a doua se deschide din"nou dvera " gi p.i.r'Sia. iar citequl incepe citirea'-c"i*d. t.. ia+l.r"-i"e ii"n.. in faqa Sfintei Mese.i proscomidiar.i"qii "qJra se ridiciln rc.p.i a tueia a catim t. strigat-am c5... loli: -.....:. iir .i "i.i tvt. se"indrepteze..A.li*."ia sl ).xxr. iaraqi: ..'i Apoi. a.. siruti slfulnrl antirnis. ...orp ci^it.ld{nci.p.uite. irr lipst lrri. u r.e ..ji.. cintdreqii (din strana dreapti).. Dupi aceea zicind incet ul.#antul Atari prinpa rosteqti fAi lr^tfrtli*l J "lfi cu. apoi ia Aerul (de aceeagi'curoare daci este) qi r". tir-a"ri.. sus. irr'f" cuvintele..a sfirqiflrl paremiilor.. iar l"'. srlllrllnlrll. cddind proscoTidianrl lriu.ta spre risirit.o!l!|?l y:i:t(:^ cu. dupd ecfonisul . ". r. 270 rilrlr....din nou:^." qi.ei.. La toatr acestea.it".Si se lc".Inchina-ne-vom la locul unde au srar picioarele Lui. cAt gi credincioEii isi pleaci ge c) DacI e vreo sirbltoare care are apostol Qr evanghelrq lJrmez_a aC]Jm cfitrea.. t."i (.. rir".. din letire.. Zj.. zicand'numai: si "cope ..CI AI.$i acum. se adaug'i qi paremiile zilei respective.n H: [:^1..rile ceregti. _revine in fata snrrt. (rs.i. . Preoflrl trece apoi in lanrra de miazinorptg.i. sc ir-rchidc dvera."n r zice a dnwa t . ln altar.rlrrie ll=liy:l tumul cddelmfer.." ". se deschide dvgra qi preonrl ^..SttrPflnc virni (. preotul toarni vin gi api in sfanrul potir.. iar citetul ..nrl ia atunci uu rttqni.. Uqi. si ^ fa(1 Sfintei ].. se suni. -.J)oaru..7'-81.Pos' qi zice ec' nlui gi a evanXheli. se deschide din'nou dvera qi preotul zice a treia . Dupi ce preonrl midiar. I al'*eilra: rrSi nu aba.Si i1it. face semlul Sfiptei Cruci.f.rl..r. G'"ri sfintele face doui metanii mari. 1]F::i." inii. cu amindoui mAinile (sau eti stinga o lumAnare qi cu dreapta cidelnita) qi stAnd cy fa.. in loc de: .Sa se indrepteze^'.rr"i".. lui l" tri celelalte.)i.ptimAnii a patra inainte (injumitiqirea Postului).J"..l potir. cidind iarigi in faqa Sfintei Mese.. Apoi indat[ sc cirtttr al fuilca proclt]ltn..Doamne.rrimetc..':.Sfin- lrrrr. Accasra se plrne.. preotut a.:[. Apoi atinge. iar citet-ul conrinua citirea catismei.u sfantrl Affit.i#a* il. stAnd d) l..Dupi ce termini toate acestea.. cind citetul .ia.t.S5. cu cidelnita. il .. De toqi.rAnd) .1^ ili Hrisios lumineazl tuturor !"...--c) pupi sfarqitul catismei. precum qi chivonrl.. preotul citegte Rugdciunea Anrifonului IIr.".i -. tantlreqii (din strana dreapti) cAnti qi ei o datl: .. spre credincioqi (intai spre mijlo r slujitorii.l Ftrrl bli.. I R(II(]A SPI].Ca sub stipAnirea T".noia.qd se inchini de trei #i t"'rri"tn".ca tlmeia'inaintea.La.epqi I". Wrrind in faqa'Sfintei N{ese.Acun ind Heruvicul (.. vestind credinciogiloi ridicarea sflntului Ag"L. pe . (din altar'gi cu capul descoperit) zice y?!!.[o. nu zice formulele obig..ne s*igat-aru. tA c lrram sau sflnt cu Polieleu...rKrl()f rRoF.) de t t l. pyi.l:ir"...|[i alc vcccrniei vor ta. rostrnd: . d:upi pAni Hemvic. i... indurate gi milostive..Si s9 indrepteze-.e.. daci a1e il atinge de fumul ti-ei..I)orurlgiqi !"' . Ia din nou cidelnita.it"qi .iai.pen gicitmile.inul (sirtt.r.ie.l qi potirul.cluprl cnrc sc citerltc 1n*nn pnrcrurero. .. la midiar. o i" . de odinioari):.r. .. cAntlrctul) zice cu 'ii." stingl) iante qi ei: .. ir. HNn HRANIgTII I.'r. preotul citegte in iaini n. CAnt[reqii lrior.Acttnr deschide dvera qi .. ocoregre p! dupa sfania MJ-qi.-i.. PreoruI zice apoi: .".... -l. Apoi..e ('candidaqii la botez....ase siptimAni alc Posntltti.i.. inaintea lui_mergand diaconul (sau cantirer-d) .1"t cu Sfinnrl Agnet qi.Si se indrepteze..ir-tqelepciune...... irr. rt11u: ..lilu intAi.de. pazi gurii mele qi i'Jc ingrndire imprejurul buzelor mele".sfintul "prir . cu ele.ri(.t fn! trcr. ia aminte la glasul rugiciunii mele". zice dinqe ugile_impiritegti: tnti. .ITI. D.. flcand Ia fel.la frunte..ul cIII. indati dupi aceasta se citeqte o dowo pareruie din TriodtT. rnrl rrece in lanrra de mnzdzi'a Sfintei Mese.Doamne.g.. citcqtc Psalnr.". cu ambeie maini. t[ cl insuqi pentm ultima dati: ... ce strana incepe sa cinte .".' .". a.". rp:teate maiprel. Las[ sfbgnicul pe solee.". in mijlocul bisericii. slujindu-se de burete.Slava" stihiriior r..il pune ye qralnrt disc. dis&il lui qi.pi inrrarea sfinqiqilor slujitori in altar gi cLtarea. cAntdreqii (cei-din strana stAng[).rr.i"qii i"g. preorul tbrnrtrlclc obignuite penrru introducerea piochimenuiui. sine. cartea tlitr rr). ft:gd. catismei. ultimclc pirtru rugiciuni alc scrii (luilinilor) d. in faqa Sfintelo_r-Ugi.nra Sfintele Ugi. '' ()xtcaPildelor (Pr<rvcrl'rc' '/Ai"^ro sc punc. se opreQre.. zicAnd.i.tre Tine.. p.Rugaqi-vi...r.lr. rat dinMin'ei. +r".. ci numai .. dar firi a zice pocrovit-ul (de culoare neagrd. .. ii .speciali Domnttluminare.-icest timp.ai". ia cu grijili crl sfdntul gi ."."..'.Si i.ng gi cu glas mai puternic.. mea. :i :" cy :faT*l el disc.Slavi Tatilui". Doamne.. riila. .r.iort -geti -i1"i citite de preot in taini este alnrl decit la celelalte doui Liturghii. cidind spre. preorul.") gi apoi piegitegte sfintJle urse de care are adrcAnd. pen'tn/' cei spre lu' Irici pentru catehumeni se adaugi ectenin y ntgticiwnea. in timp trci ori. nttmai din Cartca L'aceii. lrrrtc ' i.r.'mare. le si.inrrghia obiqnuitl. de la proscomidiar la sfinia'Masi....l Sfintei Mese. iar dupi . cu regula qtiuti.stelu-ta gi acoperimAnnrl.ia.l'pi 'liiod). h 1.Pune. irrr in trltitnn lr 271 .J"q :...rt't-.ii'.ti inima mea. a rl-a cxll-9xx{Ill). ifr: cAnd sc citeqte Evanghelia) dupi rinduiald obignuitl (d. de unde. '!ri9l. tJR.. (cdd. gi cidelniqa in avAnd Mese in faqa Sfintei preoflrl. Daci nu. dr.vecer.'.si se indrepteze rugiciunea-mea. ia cidelniqa qi iii."""1r. in trei stiri.. dupi obicei.roi Ji* rr' $snef.. disc. Drrp-{ sfhrqirul psalmdui.irrisurci (vcz. iai in altar se iuni ciopr dati.t)in mieicurea si..ire rucicd)..sc_citcgte prir-na srare a ni\rlr.. pe care le cddegte. glas mare gi rar:.trrri..*r" .ruti gi acoperi cu ele discul. dupi care se inchide iarigi dvera.. este: .Si zicem : urmitoare deosebirile clt Litwrghi_er. iar ht ultimi.i trnpul rniri dcpirrrc).Liq".i" it"a"gh.lul..lnr:ir-ril ca. cideqte ra1 de trei. rnicd.i u. ln dmpul accsta.il. in primele gase siptimini ale Posrului..cidetniqa{in zilele.Jentru sfinqilor Pirinqilor noqtri. preotu! inchide Sfintele Uqi ca rAnduiala urmeazl aici inainte. siruti discul acoperit qi faie i".. a"r. Apoi se cc (pe stArrga) spre credincioqi gi.r*i[.iJ1" vecernie). . ir. .nalogJ arI p"rie. zice: . .rlsitciurri alc antif<ranclors.. cu hmrinl aprinsi qi cidelniqa." qi cddeqte.. din nou clopolelrl de dbui ori gi aLnci ir.").ori c.A .'qi sfhnrul antimi_s.-1'r. nttmiri din 1o'..r'qi sc. de unde continui cAntire[ii.. 9a d9^obicei fi cititc mai tArzin."ili.rt.ic1'.fiiru"rr'Antifona."-(Ps' rugSciunea indrepteze glasul se pe I: pe larg.ehie'(. iin iineitri.. iri-r. in taqa lor.li. cei citre u.o.

. .. iese pe uqa de miazrnoapte incet in cea mai profundi rdcere. sub policandru. Apoi.Nu spre-iudecati.'-i. cidire. preonrl pune sfintele Daruri. face semnul Sfir cu sfAnnrl disc spre." (Ps.). _iar preotul.. atunci el nu gusti acum din ... ia cu stanga p"rt pune in palry1_dr9apti.fie. EruR Bnlrur$ru potl iiiffii. Aliluia.. L... asul stihurilor din se Triod (preorul cidire mare.egrarte qi apoi gflrimi Sfantul Tryp.sivnrgiti se inconjuri. precedat de un cantire( (parac poarti luminarea aprinsi-(sfeqnic) gi cidelnita.UI^I.. Sfintele fiind acop Aen:I. ca de obicei.ne i" . xx)([II.. tot in ticere.des- A. rrpag. qi'Ps. roati... cerAndu-qi icftare qi bini.-. apoi aou. se sund $fh.l8... proscomidiar. ti-r..-zrce nrgiciunile. :_1 {. EiY)t-ft:l.:l_::-"... sflrqit. la .(q1 curn au rrmas de la depunerea loi pe sfhnta Masi)...: Apostolul t . Agneq " Ecter:ia mici (dvera deschisi).9in1*e-tii rispund' #tA.-.". Se inchide dvera...ll1.qi buretele-cu." (citit)..^lui vtlr fri.". gi mi miluiqte !".. 'in '.lit. "rrrto dreaptq linandu-l la frunte. roati.". zicand gg slas mare: . preohrl rr'r) qeoesuDf. in ^'r-"'-1^p lruP mim. Linrrghia ta (Y il il firil[i.*i-Ji. Apor.i. . E. se sunn ain'nou il credincioqii se ridicr in picioare... mijlo-cui naosului. am flcut-o * Lin rgtti")2..inlelepciune.. previzute in Preonrl se inchini apoi in faqa sfintelor Damri. iar la urf]1:?if_!. aceea.cred.-::3 rar rq ." . zicand: .} di ie <Iiscul cu stanga. altar) .. Preotul citeqte nrg' antif.cel apoi afldm. de trei Lrv.SfXrfu elul lui Dumnezeu .t. drepli ! Lumina lui Hristos"'"' zileidinMinei.]a. odatr in taini Rugrciunea previzutiinLiturghier (." indrepteze.$i ne invrednicegte pe noi..' "^!^rr' Aliluia.. mergand astfel ipre mijlocul rrror. pr. Prochimcnul rrrul (cAnt...Cu credinqi qi cu dragoste. De primind"''. ci rimnne si fa-^ci aceasta numai atunci cAnd .._ Tie.. Se inchid Sfinrele Ugi.. Dupi.-".. marrule marginea margmea [urafiq Mese.-if...Slavd .. ori. ginand stanga Sta. indatd dupi ce s-a impirtrgit iu sfrntul rnip (in credinciogii. d. pe.-.. it iifi poV.i. dupi care inchide uqile impirlteqii gi dvera.irt decit la tinrrghia obiQnuiti..Dreg1i. iar ca autor.'-. Aliluia" Domnul.-*". drepli !"' lini..nga dedesubt. X. vl i-_) . Dumnezeule. ori. ca de.inchi'a-ne-vom Sfintete de la Sflnta Masi la proscomidiar. Qi aqazi pirtile in cruciq.. Apoi se inchini.t (din icii): ne inchinim. iri .ventdid. S.). ie intoarce (pe stinga) gi...*iisi. daci sunt)' (ql parcmiile . care. .riri. episcopul Romet' iit.. .ii.ifi c[ Cfl la CnemafCa PrEULuIul.n"-*inaoielii Liturghiei Darurilor mai inainte BinicuvAntarea (ca la Liturghic). " treia a Catism.d .Lumini -Iirochimenul Parcmia L | (din Triod).i'inri"r..r\'u rlrld in toitl vremea) pumrea lauda Lui in gura mea. (consumi) sfhrgirul Liturghieite. firi sd zici nimic. 1970' p' 206sus. TaJe..I. jngclepciune.i (h ' . ia acoperimantul'discului gi al punAndu-le {egRarte.. crl ii"n r uun (i inatl lminte. ecfonisul: ..i".r.. col' 2-(in ed'. picitosr-:I. . Tatdl doui rugiciuni in taini care urmeazr (.drcapta Qi. qi o dat{.n*ttt ...o*Li'-. discul cu acoperlmAnrul qi steluqa. iar cAntireqii (cei din strana stAngi) incep partea a doua a Henrvicului (. Dumnezeule r!.") cu ecfonisele'respectivi. 0 . (tradiqional) al Liturghiei il pe Sfinnrl Grigorie Dialogul. atingAndu-l de fumul acoperi. binecuvinteazi cildura gi o t sflntul potir.nga....LafelinTipiculruscsc(Comp'Indruwritorulttq'c0nntot 7e).. Dn... preonrl vari minil ry:"9 sfend Aer qi.i. Preonrl ridicr Aenrl gi steluga de pe sflntul Ryry. CIII (preotul citeqte in altar ultimele patru rugicitrni ale Vecerniei). s*" pe disc).In acest timp.. "r. Picioarele S.obicei. rinduiala Dumnezeu..rni. nimic.): rrl: I II (din Tria d).l:^^ Lrmeari neschimbat[.. Sflnta Masi). LvL/t LqLs ralllalE. ed' BucureEti' 1946'-p' 851."). sfllnta MasI. cldeqtg cldeste trei ori. ... " mie. zicand de fiecare dati: .Durnr r. . frPUl) Apoi.. rrrt 'este ^. Deci. pe sflnnrl disc..]-Yi. (din miilo- Ectenia mare. otpust il Dcntru potrivirea Sfi". sirutd Sfintele descoperire. IJ apoi Luretele si lsi palmele deasupra sfinrului disc.f: Ps qrDr \1rr ir citeqte rugiciunea de obiqnuiti. lnrbibat qi r----.itle.")..r rur chemar. Marco. Dumnezed.J ia ia <#n ffei pc spare Aenrl. r. Doamne Iisuse H-ristoase. dr lapul.Si V.. frica gi cucemicia.i. de la proscomidiar la (din altar): Ectenia mici (dvera deschisi).Cxu-Cxx)ml).Pneor Pnor.ii. .._cu..A cend s-a terminar... zicAnd: .ateQte-mi pe mine. cea de seari.:*l *"giciunii..antif.. etc.h Tiu"'".Dumnezeul tainelor celoi nevizute.. 8)." ELL. Domnul ^.. Doamne. II qi pune sfintul antifonului III).a: rrse plinim rugicir:nea noastr5. preotul ( ro. proscomidiar. apx:i se firroRrcc (pe stAnga) cI sprc credincioqi.. 272 273 . Stiplne.iqi isi purre mrrre.. Domnuiui...' poporul ii.rc. cu el discul qi potiml qi le timiiazi." qi apoi crnti rar chinonicuJ tagi qi vedeqi. iar sfhntwlpotir cw std. zicnnd formuia respectivi (.. {{dacn sunt)..1.obiqnuite de dinaintea impinigirii (. frri si zici. CatismaXVIII(Ps." (P."Dumnezeule. 8 s. de asemenea.ti..... s! D3ci preotul slujegte singur (frri diacon). igi ia Aerul de pe sprte gi.'. nimic zicand.. cidirea altarului qi stihurile respectivc gi metanii' tliut.IJnul sfant.u.nu zice: "ziua ffi^Ad#. atinge smnnrt Agneq (frri si-l.i am'r'onului. intra in sfhnnrl altar prin uqile imprritegti. la locul unde au stat.credincioqii rrspund ca de obicei: ."). cu deoseLiturghiei r ui.. tinanau-i rn drepnj pi CAnd strana terminl de cAntat crwintele . pi'aii. discul in stanga).Gnstinrl qi Sfentul rrup qi SAnge a bomnutui.. cddelniga.p1 Tllrc.potri'reqie.S. preonrl se opregte puqin. face doui metanii.. ci. cidelnila): .::leti:.dlp4 care se implrtiqeqte..ngc). Aea.... ca'de obi pdrticica Is in sfhnnrl potir. sfhnn:I antimii qi face^inci o_meranie.stareaintii(preorulcitegterug.."i . . LITURGISA SPT/. Mintuitorule. (dinTrbd).").'ii.h.'a catismei (dvera inchisi.toarn[ sfantul sf.rygt"-::'.ntarea prrtii de la urmi a Heruvicului.steats ecten'i. cu'miiniie cU pe PTLULLU -1\... snn't ti ia"tit"r i' ...si luim aminte ! crle mai inainte sfinqite.'.credinciogi flri sr zici nimic.]' gi . bun ci qi vedeqi rrcl qi paharul vietii gustagi ultima oarl Sn11f1 cideste preonrl cAnd Pentru XXXUI.-"t"ci ectenia:.. ingenuncheazd. Iitp*$:. 1."ir"iqlad. pe sfhntul anti ml in dreapta preorului.

i.i-li dinTrnd... Simeon al ..-nt 'fi..Er: vecernia. 6 -1.. ale Liturghiilor vechi mai qi manuscrisele in sec.J'Jj#illl..gi vedeqi ci bun LrLL este uurrrrrtu"':Ill Donr..r.-.iarr["..t.r silcle. X)24. al doilea.. prod*. Eglise.: .inrerepci*ne "..).-"ir*...ra.r ccade la Vecemie. l)csprc sfintct.l J..*. precum arn spus.ri.. . rand ranr Iele Lirurghia Darurilor mai inainte sfintite. Dar in sec..Ac*n puterile Preonrl cidirc micd.rtili-.l-. ll a..qi..l'q..9). precum ..tl l'rcclnrl: I..ghi."ft.... P.n y-t.i...i5t tf.-.-^' Rinduiala de azi din rinrr bizantii-p"r-..El CAnt. ...1:. T:::l care se citesc totdeauna la Linrril.i.1 din l"Lri i" .. iipiiJu".rtJ..:::':illr'J. Ieqirea...d.qeau in procesigne altar uqa dinspre nord' Pane in fundul bisencu conul.ji t] il.-.q.I::.. c..|' '4'l il"-^ rr-^':-.-.ryi:1li di.parrea pri.il. DR.1'leaca..aitl..T'iH. Ecteuia .. Doui ecfonise (gi rugiciunilc in uSi ludm ami.'K.r.. Desprc 234.** iJr'r'..^i_ r.-rrE " .. 1.urmtr.ul..rinduiala Sfintei ri".e desi"ffiJ-tilCr. laril is : tlt rsi xlv-ivf '"cot"ic rl Vczi Sinre. flcAndu-se in luminii a fost avansat inainte de Vohodului s-a suprimat (ea fiind o rei ritul luminii au rimas intre cele doui descrie randuiali ca azi27.qi Lirurghiile Sfintiloifoan sile se si...ri1ncel Mn.aees" indatn :"."'.Gustaqi L<' uurr --."*iabil dupi zilele siptimAnii.): tipicul tinicrrl _ "'''P:#"^:i'-:if Astfel. I ..i ""'i.:. cit. i. " lt: ..=.r. v.anre prin frun il1..C: ruga rc pc I atal nostru. .i':#?ffi"i#i:ffi.'r l iik..lJ"i..ti"i. 3. Iar ..oc... . p.i'Hil:'Hffi !ffifill ri^ piresimi .."b. in r".)- Preorul: Cnnt. -?19:".-.Fie numele Apolistrl (otousrul)..*-^^]t'?t.rat nu inrre ce'le dour paremii. Manuscrit dz la Sninte Ctoix tto' 40' 165' Roriae' 1962' p' 246' foa"dl .#Ij. col.. a IV_a o4vL' r v -d inrrintr utilI.." . i'"la sunt)..{..vohod (iesirea .oloi" a doua qi se citea ine): indati. .* lti.orien*ii..i ..iir"" r"r. Matets.rSi ..riif} Lirurr Enrir-r-rS1.rr.. mai sfinqite avem de-a race cu lrn dublu oficiu al luminii: pr .. irrti-*a rnfr-r : d#ii[ I "rti.tele rugdriuni.ur:.Antiretii inceoeau sI cAnte: .6""l c caqc .it.arrt" pi*ti-"ri"f din truntea tremiei pe :'jY'r:.."..Jp.:q-. i.[i'. -. ront. itol' x. ovcrbele) qi Iov23.... canrJidaqii la botez: numai din micrcurea sipt. XV.y^T.r * grlurFiruLr vLo]/erdrr) aLuLa :y:""i adici aI ar LIEI unite cu .totodatl era El I ministirii Sfintei d. ffi..^ ^: ^A*.. uib HriStOS lUmineaZd ndeau luminile.W) incepunrl de fapt'al Liturghiei . I)oamne.i lvanghelie.. se in d repreze .G. in lnal.Jnte rginrl paremiei t lH..i-t r.'.n. ca azi (dupi .. trriit"ril"r (un al doilea. ENE ER^Nlgl....:1"-T:_::i) tor. urechea Ta.?I.".vohod.s.1'leaci. A i.. XV de Simeon "li..b1bli... Ei'rp"i i.-P. c tri in.5. l.* almului X:?nl:. .r... col' 656-657 qi ndd' tmt' cit" p' 2?7)' 275 ..'"I'''1" Tl -' f ':.: c^.ii.:-. reprezinti moder.^..!u voi d . "rrr"".. . dupd.--^.i "' a"".. CLV..i^i"".'.t .J.').: cereqti.ftril.. (.. *"i * ] ! dff. ilL. ' I968. ci-cea de i..chinonicul . .:.i.Biserici il'l*-. vechile din . pa"l l: specifice.9 ..ecuvanrarea i3iir: .... cit. tutgror".prii celor a""i-p..i.i. "ga.iir.r int4i D. {.CLV.. fit".. ra 1s notele 16 9i I Tcxt publicat de |. ur.' iil p. Vohodul de precedat..-a Psalmului L ("!oamne' strigat-am a...-re".Cu frica ...r...i" 1i d'I Lr L d'| s' i.. .ale.s.G..i. . e inlocurt prochimenul ouiqn. (.:'iiiiittrjW.-ah.]'.. cu lumAnarea qi ci r pace si reqim" qi rugiciunca .....ruEtrl rRoF..':* d4 T^"I.*.u incep_unrr-vesperar ar Lirurghiei nriri ilrainte sfintite este fideld u...H." integlala..-.ritll V..r.I"i.. desctis lind'. )C(XIII). i". ori de ta fil.:_rll1f?r..A Iictcnirl intrciri Ectcnia pclttru catc.:i to:f il[1l*:f: citre urmati a.'':in..la cel dupd i'i.....^r... cea de seari.. nia intreitd de dupi d. Atit partea vesoerali.i)..lind... dragoste. c€ea ce Tesalomcului ii.u lmnut Lurnind.'ili"rigii...rr . Urrt .rll. Ta.. (vohod) -n". Doamne.humeni Lt:. la datele previzute qi . se oficia seara.[Uitti i1 tgate zilgle Vecernie-('dyp:...[::Ti.I. ^: apoi trrn'la ectellia mare) iar dupi e" _ in Io._{.i"' i" .."Iqi.. specrficacestei Liturghii qi atat de imqrel-lylllyll^"fy. cu Vecernia..I"".. din Constantinopol."qpili.J. suPra (nota 2l)' )n Vczi in. taini) I iciunilor antifoanelor citrte de pr€ot in !"P1i" timpul Catismel .il. Lurnind' de.'H. l.pt I -d' :l 3:"q P'.r L'rrurrL4 ow teA..FF' :l1"" i'riIiilffi!'f il'Jr " Qi..rl-f-r ot c{l-r.52. dUpi Care ClerrCl felnffau ln alrar. Cxr r. care constituie tranzipi p."i3 d..^p t.:fP1.... ..cap..a aJ-.il#:: obrQnurti de la r.Bine 1.."rr i.THi Ps mai inainte . D. .t jitorito.. al Tcsalonicului.:9*1.T_.: Preotul: CXnt.i].-y.. in vechime.. rimind.r. lir cxplicarca Vcccrniei' t7 35+ (P.-j?]"":.rt.rre omeniri). T:J se indrep-teze rugiuI -^"*^.rt it urmi."re se iau din cirqile: Facerea.. trrtrrrnri i^r. Pildele Darurilor mai inainte rnqrrlli."i..iril Dornnirltri binecuvAntar.-r -.). 274 ' )ir .. n'rri.. intervertirea ordinii logice qi fireqti de mai inainte rostea: .?r".. . odinircarr i: ilJr{{'!u.-"4 ..iIJJ:'J.'..-aa ei sfrrqindu-se gi lectura ai scurti iunea s-a'anticipat..) l Impirtigirea (crint.^." tipice.TURGICA SPECIAI.'. tele de rr.Jii.: Preoru[: ntele (. .1pi.'. scc.i'....l^..u Hcrtrvicul (.t nrir intAi Psalmul CIII qi --^-^: ectenia..i.

arur surrbol la lumina spiritual{ adusi de Hr$tos' .. Lri Hrirao.:: ?l.i grirt"r.ili t."..i:"Fb biblice dtn wchiur Testammt. lirurgic in care e-a integranti a Vecemici sirbitorilor.inii d9 seara..*a pelerina " psJr I ry. diu artc recnrri ll*y:1.::.u mar.a. pr.r.34."Li".. gi din de Pr' E' Ilranigtc .flii".. ia Vi turiti cu Linrghia Darurilor mai inainte sfingite.rr. din rii Ierusalim nu se aducea.In rin:l bizantin ele sunt luate numai /D--^---.r-rJ"r. indreptez... timpul devine stybe gfigi{i (obiqnuiti) a privegherii.1...-iri... ne.Ll I UN\rl\.i. . (. n'. il l l11il"i:il#:::iiroman ex omnului nostru h care PoPorul lrrrr.j .cel M_are.T."::..t*i. rvcrbclor.a f. un nou t.4 pene azi.d. .lG'ilrshii... .-.Lumi."^'lf ii-x--n'Liniti'trrit 'ft acestui tttlff:::Jllr:I'..ri. cu un s.irnnrll.-"a'rl'J' T.i le cu lumini aprirue erau aduse de citre dir.=b^T:9. Dvr s( v Il-::l -"iai"ri".FaptereE-r..[^.'r...^.. ".-.Tj::i.j.ar \...lTg* iar c. L^r ea r^.. cand ri se citea din .e sofemnitate Y.'"i brsertctt' la apropiere ionrl bisericii..1Til " slulpa luminii de seari. imnirrtesti si leslrbltorile --llllc CAfr ' Sa h^a^rp lnd..S_a pirut pirin. il. D..ffi.i Se pare ci el...." ror".lumina cucare se aprindeau sfeqnicele in biseriia Lr?T -..ai inainte " p..'p. .Ia ciderea Vasite. care se frcea in uisericl i?:T:r:^y:?Ty1:. 276 Descrierea manascrbclor 27'l .irto*i.'rr**Liinli**. :il-T 9*i.trc timp) qi o rroud formuLi a-luminii se CT. lecruri.r.. .a bibrice (parcrrrilc). rr...tiLr noqtri (p aproPrcrE{..de adlnarSa la rugiciune..p.rvl.J"JJ-JiI 1 sfeqnicul apr-Tli.rr.i.ir. din fi."n r . lJn asemenea oficiu exista la lerusalim in sef.l il. .. . iar in'manuscrisele linrrgice ea apare arr." +i.-_--_.ii.nu consii*i...::iT.:.r..p1. La Marea Biserici din c-onstzuriinopol insi. i. Anastasis) ra o ora p. p..lli!irllq.r. *r-"^i"1. ceLl dnrui parernii din randuiara de azi Litorg. originea aceshri rit I . iateheze qi procesirni.. qlv+uvt) cu vv Ls f1| ci se .:?*dd.^'rv' !s nrrgic format din psalmi.r: qi arciruieqie partea vesperali a Liturghiei Darur 1 t1l. -r.... lumine.? i" ii a.rit cu rrr timptrl' t.i..i ii. catehume-nilor qi amintite in insemniriie pr.ausma 18.vii. Posnrlui c. ^^ a ^ devenit rre Hrrcros at ar u: \... lll"i"ii. "." IT.3iirr: toati noaprea.1!ici lirn de obicei in biserica tnvierii. sluiha ol:iqrruitrl a Vcccrttici Privcghcrc) cu sfinqilor /l^ .. Dirnirievski. gl"'::"*i a esrc de origine ro".1..i .:. li*"u in secolere I. .._::_:i"ea.."t. in"^'iniii 1-' ff"1i:]Pi.e".frJi.ffi.1".. r. crie in r"r.iir. 405 qi trad' rom' A.rndul bisericii3o.t1-1. stpistrat nu nulnal ln intirea lui in riturile liaqtitor (la incepytulslytbei' ttitl sI a llH . ffiffi.:. 46)". acfca exact ca pe vremea Sfhnnrlui Iqpul ::Yl?:':T. un rest al Biserica.propriunumaiei(lacenrarfum." vesperall t 1rg.a incadrat aprinderea luminilor h ai...i-b"-r. T.Egeria. (drsp*nrr i.i din .: 1ia precedat.i... pe care o arati credincioqilor.: ."'#..er'c rru.:.-.\ .ly.")..*...informeazi.iJ"Liii't qi Egipt... 41y'terea l'ormwla (cep.rii" -.^::r*_:*.*i...tl . ei anume Itrminii. .". Vc(cea de sAmb'ltl scara-) nu rrrc parenrii. col."*.Xt:l: yrru o datl prin prima LraLd :u prrma risiritene (armean.. 'ai inainte de de cdl ceti. .:[Lt.lr. J.fe"S nu primim in ticere darul rwru.. cu currintei..iliGi.li:Til-:':.e ".ri..n ir-ri\/r'rl/'r cAnta ca siccr dirrtAi....:"-.iort t -irrii an .iffi. (!^::{r^ i leSoea) si din cete doui ci4i s .@)'.i*r"..^.--'r--' .L tai in La catehezelor sale mystagogice acesta spune ci mai inainte vorbise zilnic cat despre datoriile lor morale..al de noaPte -----:: n:* *:S: apare"28... o p_". necontenit in] grotei mormentrJui Domnului.r..-xl.'i.din afari.ft..p.4"..^"!riririrr['"r.in.pnia sa't (vd'enia s.

Barbeini) i Omilia (predica) I lApare in manuscrlse I Rugicittnea Evangheliei Gcncraliz.dugiri. ghiei antifonic meng.I TAB LOUL SINOPTIC . vrr. ment..IJnule -NIscut" C-polului. Filotei al Dczvoltarea rinralului Pregit rii Agneqului qi a vinului eut aristic pirrl Dcplasarea por-r-renirilor de la Ofertoriu la momentul f-J-D"ruol I ". Text. [a Imnul Intrarea episcopului (a clerului slujitor) in altar U Gherman al .a. P. [a patr. Barberini. rugiiciunile [gumem ql elrcrgumem si iru prritcngi itcngi incep 1 din uz irrsl din uz. Liturnhiilc bizantht 279 278 . Prosc. linrrg. din Noul Test. ll I Tirniierea Dar.stuccesiane.. pr. Vindlescu. la Gherman al Const. energumeni.{ SPECIAT.u BRANT$TE I.."|{fi .PhHor Pnor. Da. ) Sccolul LITURGHIA PRIMARA vrr I Sccolul Secolul rx ". Pregdtirea liturghisit.aiirliirt LITU j.d. Intr. Rug. I943.. al patr.$.uiola /or. trisaghionului (rext in Cod. Ei acoP. Er.ificdri.I O UIULII (mod. Dezvoltarea rirualului m Proscomidiei de azi Mengionarea cidirii Darurilor in manuscrlse (ir Ectenia Barberini\ rnare Cod. pcnitengi gi candidati la botez. Prof.LII LITURGHIEI Secolul I I (cont.telc cronologice indicate aici sunt celc de la i rdnd. Secolul Secolul xII x[I XIV t itualului ptr. rug. t0 G U 6 E E] s Lecturi biblice (din Wcbiul Tex.IN DICAND E VOLUTIA MT. Dn. I I I ir-rchinarea in faga Sf Mese inainte de incePerea Lihrr' cePutul Liturghiei credinciogilor) (mutati in locul actual de la inPs. Bucuregti. Rugltciurrii Evrnglrcliei I spre pre rirrca predicii Mttt.rrca Ectenii gi rugiciuni pentru catehumeni.r---- TABLOUL SINOPTIC TNDICAND EVOLUTTA n ANoulr. :niile qi lrtcniile iciunile ptr.. Gherman Rug. Concedierea catehumenilor gi a penitenqilor sflrgirul Li Ecteniile gi penitenqi incep Lin rlihlinrl linrl Lirurghiei.. presupusi in Coment. antifoanelor in Cod. tstortc tn stntctilrq ..) altcrnate cu cAntiri de psalrni Iegirea din u7 a lecturilor din Vechial Test.- .ITU RGIC. cu Ev.

de Parr... Lrr.tJ Constantinopolului ) slavc) Concedierea credinciogilor Apar in manuscrise formele de apolis Filotci prc. troParului Ceas. girca anoforoi (&ufl&...ohodului mar e. ) Sccolul Ectenia mare Prezentarea Iegirea cu Dar.Si se umple Introducerea imnului . Masi Darurilor de cifte Introduc. I cred.Str sc umple gurile noastre.!.) Rugiciunea pleclrii caperelor Ritualul inilgirii Sf Agneq in Codi. gi gi riturile Darurilor.SruRGHrEr(cont. flri intrerupere Anaforaua incepe a fi cidti in taini. o..cele Barberini).."ur". .clericilor inferiori ..'(patr. Prcscurtarea cctenici mRri de Ia lnccpunrl Liturghici Lrile lnarberini Dczvoltarea ritualului ..'(patr.?ffiiii.preo[ilor gi diaconilor .. a noastre.ANDEvoLJ+fl {LRXTtSI}lSIf. 33 (in Conrt. I I ghiei o lJ o Aroforaaa euharistiai (ritwalal Si rugdcianea Sf lertfe).." Fringerea piinii Impirtigirea auharistice ...)oov) 280 ..::$*t plecirii capetelor pentru binJcuvantarea finali credinc.Rugiciune Cildura ((Cou) Sfintelor (meng.. in Col Barberini Simtarca picii Spllarea mAinilor A. turghierul rom. apost.credinciogilor laici Rugiciunile de mulgumire .5 Evr "ffit. cu Pomen ri rirurile accesorii Textul rugiciunii punerii inainte a nominale I I Dipticcle (pomenirile r:ominale) Heruvicul rugdciunea coresPunz.. Dezvoltarea men!.legerca gi aducerea diaconi la Sf.Unul Sflnt. III lr epiclezl Rugiciunea in tainl dinaintea impnrtl$irii (text Axionul in = U Ectenie l! E El s Rugiciunea domneasci (mengionatl la Sfl Chiril al lerus. Serghie al noastre. Apar imnele cintate de acredinciogi." lnccpc sI imil din uz (sc mcn[inc ln ri. Crczului la Antiohia (4Zl) ltrrocl.arhiereului .Ps.) TABLOUL SINOPTIC INDICAND EVOLUTIA nANOUITUI LITURGHIEI Secolul (cont. vohodului Eutihie al Const. gltE ERAMSIE LITURGtcA SPECIALA TNDT. gi in cclc Imnul cititi de (proros) . Scrghie al ['. Gencrrliz. in Cod..hi. rosriri toati cu glas tare. ptr. Crezului la Constantin (sr2-sl8) Transferarea rirualului proscomidiei inainte de ritualul Linrr. pomenirile IrIII Secolul u Secolul Secolul Secolul Sccolul x XI xII ruIt crcdinciogilor xrv I Text rug. \n Codiceb Barberini) lndrumiri in manuscrise pentru ritualul tmpiniqirii Introducerea i .) . scrie lmpilr.l..Ectenie .SI se umple gurile . Amestecarea .

Engberding. i.ai*L ). VI. Pr.l{. Darurihr mai . de Teol. 3-4. Aristotelice din Tesalonic". iji.ostkirchlici.PngorPnor. origine d. D e spr1 c e I"_:1":!..es l O: an.L.ii. _G_oar. lqocopoviciu.. ed.rnile aruffiaru. g:yr^ et la titwrgie ai.. *g. ). i" o..#. . Gri a -J' II-a. Dnrurilor mai martic 1944).tlc. Veneqia. PP' -"'iA{ 56 (Maw des).. vo. De Ecclesine orierutalis et perpltae consensilne..A '194Q.Ai. BI 81 (r90I).{|ncii ortodoxe et occid. 1921.Tipic biser"icac.). col' 77-lll' ^. p.. din Atena). ritw. pyt..r^ rnhtifihatew espar. observapiuni si prropuneri perttru o noud editie a Li rornlnes:.*".fri]i.gnveiltten Gaben. in. col. .. P. t. y t itt -(i o 'r'].elor W /. La Messe. 263 Leo Allatius ... XCIX. .u.q. 164g.qhtman..-apr. S. 1945-46 (exrras din B.Ifr:* Rahmani.r..ts_ucureqti. 1942. Roqianu. 36-49.fr . ).orientalia I84-206. . in vol. p.rii. Litwrgies p.'ntu"sa. II. 584. col I i SflYll":. DR.t. Trembela. PP.. unigi din Ardeal). in ll.).759.O. r93s.:*i.twii. Pr. grec.R. E. in s.t/tauie1ry*tnlr! _c_h.). in. rnstitutiones kturgiae dt ritibws Romae. I. d. t.bn6oitl. P.l)er Karholik". Braniste.. Xr).. C..ti s-[. Blai. Christiana".J:. p.. ". inirnori. I93l (pentru uzul . Oradea.r. cele trei titaryhii dupd rnanuscrisere d. Liturghia Darurilor ru.es prisaructifiis.E "t mart. 546 q. Atena.r.r. cte snrdu al Fac.)._ a-celaqi...u.. Zw" .entales. G.i. . EbXd. . 1730. 1955 (extras urs).. origin'es shte antiqaitates eccresiasticae. I.:l: T:."..pli..' .^Tlribaut. stojilrr..tnr. t. t. t. (1972). Lrnli i rus ewn aie tit .nili.A\":f (I90i).V.?. t' XI11 (1936).glti. t..Candela.o.:ru:. .. in E.a t:y*fr inainte. . Les. Anuarul ^-1^t_?1..#. Bri. lZ 417-422..**'. . le66 (LTur: dp . De nt-issa praesntccfficatoruru. ]. d_!y*. sau ntaiuar at itioj i'ir.Ig29. Bey16u15 . t. P.Jl". I. ENe BnnNr$re \\ BIBLIOGRAIIE (lucriri necitate in note) LITURGICA SI'ECIAI.- byzontine prdesancffiis.Bojor qi St. 195-22L.r..1r* es *?:..Dr. (wiirzburg) ).rq 1893 (extras din rev. . par 9.i-i" !^l*!!:f Yf f 'p. Litarties oriiltnles.e ra Messe d.ni inainte sfin.in Atena.ririiiiuii 'rIu.. inD'T'C'.""-r'e..fi.. lat. Tipiconwl srhnn r ieoioi (irr grec. 83 q.al: 'H ). I77 q. L.""^' u"i f:"f:^. Aceraqi. Ntwarisrica ^ Pr.^ rev.""t Questions litu Atena. _. Halae Magdeburgi cae..n oair. paris. 345_352.ite. i"g.f. Prof. r2L8-r220. Coloniae. i % % . ltiryul t: Nicotau.G. Bingham.Litw. I43_156. ( I 904 )..ettoupyta xiv npoqyraop6uoru.sfinlin H.ghr. Ene Braniqte^. an. XrX (Lg2o). 1924. "oiiintntr. Teleaga._1936. Funtuli. Ir..E. Halssens. pp.M. rn r.I"t qu Y^":i1 lr. Tesalonic.L u.6vovsive Ntwale Graecorum. de H.*Y. siiir.t ff -lrf Diac. . trad.

ARTEA A PATM Sfintele Taine .I.

il. slujbestudiatepAni.u.i" r rr t s lui be u ir. T.(llpl'trlt..ib.262-266.'J'iffil5i.--'^-1.:i ii ":!" .fdryentu!'t' fairtstvo = lucru ii l) r e t :c QI i Itc Duhl xiHty:. r i"" " ^.-'..ti. '*"'ol-ll..u"..itrrrghiC.rtdsired. ascuns' tainic' neinqc' sa'. care satisface ln..adicicuLaudelebisericeqtiqicuSfintaLiturghic.""..Primul taine sti Pe Primul Plan 1i t' CL' col' 508 A' pp.e\ imrrisirea)' nilntf. 281 .".l Introducere generali timpul qi locul sivArEirii Ce sunt sfintele taine.:ffi seamil mo' mai in cere: t x-. qti...i..r scoPul scooul gi si sgc' rosnrl sau cit ^At qi $ln' cu daci le vom comPara divin public Pubhc credinciosilor sau aI intregtt tc qi pot sd beneficieze de r vrednicie' T activ gi cu vredntcte' 'ticiol ri. nttntf.i.: "" srrnr -r"i.tie\ "ao'lit"l"l individua desi ra sivarqirea lor poatc i). imtd.i?Hfl$tfl: Qpgutls+f ffli"::::li'j'ffi:. in Hrisns.'[.'...audelor Astfet. trnpdrtd'sired' L:^^-r^--+i o: -rr q{}nr.i... cart' I.. -^^.e$r:.le Sfintele taine (puottlptou.i. scopul lor.ti T..i.dLrLuLrgvllxrqrrvt^v_-_o**zeu' Precum qi venerarea sfinqilor' care con' r.r.:. P'G'. manifestiinprimulrAndscoputsauluncgulcal..ut.i'. .ipa .c.il. r i.ir. in illil:tJ:lffi:: tul sPc' ci rnsnrl .a"pe numdml darurilor Sfhnru' +'..acum. yi{ *i: i ::i-':f *lt:'f ll de :ltf.. adici slivirea qi ceea ?}#J..

*r.G... Meesrer. fi t3".1i. la care . fi"i-n is3 (ed.ra*d pruncul de t :i ori-in api curati (tn lipsl ii... cu Sfil'ntul Mir fll.r* fi i.. i.. nevoie.l "f.. Mitrofanovici si colab. ll (trad. de picatul strimoqesc (la prunci).. pann azi.::::i. dupi . precum Qi de. iijil..r.-'-i. nevoie de ea. Coltst' aPott'.^t sliirEir'de laici. deoarece in acest cazl-ar nagte de doul ori: d.rn.il..'.ritrreazd stititoare.. Idcm' l...95-96).#'iJ'...qti. membrii ei.Lr."'iJr". Sfantului te "uqt"i. I53 i.d.lil (il h ""-ere ratlui. 6a.i sui sacrarnenti arnrninistra A."r" personale. in Biserica Ortodoxi.care constituie^partca G[.l.tr_sr sunt deci n :. gi. 1327.. ci e impteunatl L a mirungerii nu constituie o sluibi aParte. t..ilii."b.i6xtll ".?:I::ij:l:i vie gii retigioase a credinciogilor.' c"."airi.ungcrca ul Mir se administreazi separat de botez.u.. l).ia. dobandirrd i. ^".. prin excelengi. 7rg q.i.ii-S6"o Scripturi.::::.i19.". r929.r.t. uuPd ravdfir.P. :1 NOTIUNI INTRODUCTTVE $I RANDUIALA SLUJBBI se" renaQte sivirqi. Ei dupi lndati t. cott*o Lucif. ln Siz rua f.ul II fi...'..r"e } .l'.. XXI-II' i. t sivarsirt i. vol' V.'. abia dupl ce pruncii au aiuns la-yAr.Tili potrivit randuielilor bisericesti.9. de sine a botezuf.Horizons de la catechdse."'r:ii .i. cii. !"{:i' i'fi' i 162-163) W' pp. 10.?ill ll-*....ii supraviepieite.e ta Nouveilr Ailinnce.il'" -"-"-"i stropindu-l) qi rostind 4e {iecare i"g Itp"Ja .il.rsirii.peti in fiecare'zi mindstiri) sau. ori in spitale. 372 1i :. i'iri. adici devt e membru al Bisericii lui ps. 12-13.1!. aurorizagia episcopului) gi Can. l^ l^ 6-^:-'-\ I Comp.it.i e 44 si 45 ale Sflnnrlui .i).'H.ri. i iiri liiiiriri yi iip""t"r.L. 10.o il rito blzantino. wzz. aceastl tfA.ne fixe qi cr periodic.)TE in-r..1. rom.i si moari nebotezat .ra completa ulterior resnrl astfel cel d^rl.. afari de cizuri de necesitale. flcAnd una cu ea.::. 2O9 alNomocanonuhti slav ht 228 i V"r. cu gtiinga qi cu consimtim sfintele taine se sdvArgesc de reguli in bi sfhnti. 9. Liegel (paris).iiil.Frir. omul BIBLIOGRAFIE (Coll.i .r.''d*. Martimor4 Les signel d.'...Augusqn. . slujba sfintelor taine t.. Canoanele 46-50 apostolice. in condiqii normale."n.P.::::.. dupi Lulll cum vom vt poarta de .J.poate si boteze once crefttn 0rt00lt4 DarDat sau remele' ihi|r pnrinqii pruncului. ca in toate Bisericile rlslritene. prin implinirea rirualului sulnar."tl i-lZ 2[1i. Mir t .. A-i. . Ce sunt botezul qi mirungetet..sacramentaloil: ffi Dfcidie l1! -c--)^-^ . XXI[.L.1 diacontili..o . 1rqz.. r62-r6i) R..i divin qi de j1_" ::":.. 173.i."::i.fi de preferat * ny botezul propriului slu copiia.r..r. Botezul este taina iniqierii cregtine.il-.12'. Duh. 17.p. in parte. in vizul.. Lucifer. ed. I V.. -(ra ..ffi. tsez.i..l."o.ril-h. a. id.in aceeaqi ordine gi la ore t di".11y^!:f!_"!savd.t.iriii-uiiiJa. .-t1-lf Nichifoi Mirnrrisitonrl.ri. /dv. 289 . . comunicare mai"ia..{.\Jon'Ya.. titluti. pentru viaqa spirituall.= re. EN!: DI(ANI.. dar valid).....ld. la cipitAiul bolnavilor obgiea foril".11. De aceea vom vorbi despre amdndoui deodat{. col.::U.i Filip (Fapte VIII.n.. nl".. 'xp.. pp. .vieqii credincioqilor i."r)# .. NEvr rtlwF..(i.jJ . (Sf{1nr] Pavel botezat d:-$.i.i ilil.l qrn care tacem parte.. Ieroninr. i" lrri P.'i"i"r'EffiT..it) ::i} C1.tenland..tt"t... 44 al Sflnnrltri Nichifor : diaconul poate boteza ilrd) . *f..rl)" v..i"i..:1. Temrlian.ri..# H::.. pentru mAnruire..rism fcln nsul Lq ci oL se rdv4rivlru slvArgegte rrr in tlullocur mijlocul comun comtu tiirv4D! \dr pdrurucr. a botezului) este taina prin intirire pecetluire iau adici i la catolici confimnare.-ir'ini. ioe.DPnl'' cl'?. stud. dupi rinduiala obiqnuiti (dar numai de la afundare lnainte).#:..Y!". ..i...lrll Botezul qi ungerea cu Sfintul A.al"ii-a..in P. "ai.ffi :i$::. .J.-: ilci botezului. pregq.-h 'botezat '1*... 38). Fapte e..r. ..i IX. l7 q. pp. rAnduiala inceput de la inci botez.u. in fiecare (in bisericile de enorie ). t"' i l ::fr'#'#l'fu Capt'tut. ilicit. p.Pr'-L:.T{:::i^9:_. nouv..preonrl ar.-6f...:'ffi c: a.).toate-cc' rar unlered.. deosebire de romano-catolici. a. bucuriile gi suferintele fieciruii airr. 9i Fer.ri.de prtn secolul XIII inainte . .a-i. unele raine nu pot se rvL sc implincqtc nrai ales funcgiunca harismatic{ sau sfinqitoarc a culrului ortodr g. . t_rK.L.p: all q. Acad... De baptisma..i'botezului.. 9 (P'...u. Motitfetnicullrvhbroghi.:. ficute pAni la botez (la adulqi). s-idr.. Biserici. in viala credincioqilor qi intirirea sporiiea Crca.. Litwrghin Bisericii ortodoxe.r. second. o.1"::-T:l'rrr:a-sau nile. :eea sunt insa-a. necesare pentru gi SfAnnrlui darurile puterea botezaqi noilor fc impirtlgesc intrullristos' cea noui.T. r ir. adici ele se ri.t* Hartofilaxul.prin qi indispensabill fundamentali taina sau . bupe o veche credinqi.: parte triieqte sau le gimte pe acelea .

) pravird nenr tttt. d.Mitrop.-r. la fel ca pc plrinqii sii dupi trup.indifbrenr.'i. dL na&gru i.. lcz).. I alt prcor.ic rr prinri lxrtczttl.i III III !-_'_11 9 1 l: -Formula lceasll r9c9 b:r1-ritz<r ti rst irrc ['x rtczrr- 290 2el . 5. Timpul qi locut sivirqirii botezului. pf....adevirurile credinqei creqtine' ..(tnrpcasci'r) qi alti. r t' tlut i." rurl.'l'ezauru| litur.. l5 qi. in virsta (nu prunc.. pentru ca nu cumva necurigiqi pi.6o1or) sunt credincioqi in vdrsti care-l asisti pe cel ce vine la bo' . di mamelor lor canon de lii. viaqa reliuioasi-spirituall a ftnulur lor.tlc lrr cci vArstrtit:i: tloriirql.l^-^ A.ri. 152). ca .\ . aliruri de.. can." . . inclcplinirca accstor condiqii mimrriscsc gi garanteazl nagii.""o ce privcqtc condiliitt l)E cnu mbuic sd le futdcplincascd primhorii hotczului._b. ci :.ri (. . rti se l.}'aptc iit. 80 c -^-_ ^ Can. ei au aceleagi obligaqii qi rispundcri.tiL qi A. 72 cdt gt.I:" Lillr^lj:-a:J*:."fi .ea lor activi la it"1U" botezului. dacd sunr ase daci mentele iar in'cazJc.i'n.. pp' ir-."v aceea.i irnirrrtii .--x ^t t.ffi.. lO fd. copiilor rvr a LUYrrrvr d crialS.r t."rllt.. andrici (CBO. su. Tot a$a sunt primiti prorest.U".""pu . naqii devin pirinqii iiri.ITTIRCICA SNEEIALA () (liltil pcrlrru virrga fizicri.i"!.edi.) rdl(.-ifr" if. il*""'rTrtt escrisa in Molitfttuic agte gi botezul ---_-_li sectelor care recunosc botezut ca tainr R:.::y:y.aga cum plrinqii tlupi fire l-au nS...c. poc{ilgl (vcz. acelaqi ..ln i" p. L drL..viri trr i t. fie ad rnail.c r t.'. aceEiira se boteazd negreqi lt. Carta " Vczi can..de virsri (fie prunc. I)cnrr M. foqrii dptlslap apostaqi cle de la Ortodo. ".reu qi a Bisericii. Ei sunt deci garanqi sau chezaqi ai acesfi-ria. si se sArguiasci a face din el un bun credinls. trffi.qi in nucclui ce se boteazd.. orice necrestin (evreu tine c a re nu re cunos c f.r'rirr'.*.U""i. vol."f. nlscindu-l pentm viala cea noui. ..rlrn rrKft ttlQ I l1 I. lacincizeci fl-il'ioo}* '. de reguli."1^lplrisiqi (lepidaqi sau gisiti). gl. .rr'i..-.ie i(tiii. can..r. u.ti..-"" l)irr tn scq i1l ?ifli").."...i.^'..^:: ^: --r . lB "' Comp. liturai.f15U 50 (cc (cd. ci prunctrl-(finul) li crescut ca un adevirat ciegtin gi ci va fi un bun credincios al Bisericii lui Hristos' ii pr^. despre care nu se qtio 9li. p.":5:': tvezi Ae formtrla .. botezul se sdvArqea.. II. ca-un lrumitor gi invlqitor in cele sufleteqti.... dar ".i pirinqii pentru viaqa fizicl lorr2. '."t": fost b-otezaqi sau nu. rltUt Naqul trebuie si fie creQtin ortodoxl3 qi bun credincios.ar'ta cuveniia mirturisire de credinqi in locul.'Lot ' . W iar in pidatin .tul r'aiet Ji 6"-"L"j._Pcrrtrrr rr ccrr s!'r ''r'rr sPiriturrLi.'I'ezaurul nu... .r liili'"". :Ilt".... orurrurui Vasile cel Mare.. . 7 al sin.. La [nu-rci. inaintea l. vur.. c:*{I'l j::lll: cincrea:r':. in vechime..(priruitor"ut) botezului.i pruncului.ii.t reprimtdt. Antottie.-r.pr. cazuri at dz ci i f. Lnt.Taq1: si il sdvArser mele Sfintei Trcimi. 4.. IuAndu-gi-prin :il angajamennrl solemn. Adulgii lipsiti de minre. la d. prcorul po:mc sri-qi borczc 1-..t(d..sau Co' r"-"rl?-:3lgliciiqi armenii..#0r5.: il' t?i.ipr..?'":' i'r.ir.can.-Pil 3s6'+04ei Sp. treL*. p. cAndbotezul ruci Naqul este dator si ingrijeasci de viata religioasi-morali a finului siu gi la vrcmee vcniii si-l inveqe . ffi "i .pte taitte ale Bisericii cu potanca witrop.'rir'Jl^ttl.. aZ-aA.^r^.#inienii qi bot r"qi. eI poate lipsl ils.6 ^rrtr^6f ^^ tr6 cel ce se b":. \vlvr LL.ti.tr.or p:. in aiunul itrtnitoarelor sirbltori din cursul anului biserrcesc: ) ri.f-ubiegtul .ail.f .. J.r il-.i'}.lJt3i# dil "i..'il.. lo irr"int"tn.r..*.tt.. 1854.. Nu pot fi de asemenea nagi pirinqii copilu' ""reguli.":.37 Ei al .e-*e .daci poate . de exemptu' adeptii. LtSi.scut penrru viaqa trupeasci. se . finul este dator si-l asculte pe naQ gi si-l respecte.rrtind iitprrt.....r.:::i (cd fru.r.aptc tl. dacd revi.lfifo 1'rL. part. 38) gi cunoagtcrea :lcmcntari a aclcvintrilttr dc siti.. pentru fiecare candidat la botez se cere un singur naq..Cu un cuvAnt.. in Hriltos. l"-9-23+-?35 Lrytil.liJ. ^--)--t..II.. Naqii (or &vd. a.:TJ-. (ed.l ni Pruncii ndscuti mlrqi nu se_boreazi.i#tor qi ai bo ter. PdtL. qi mai ales in perioada dc lnfl6rire a catehumenanrlui (secolele IV-VI).Hil[l cu SfAnrul Mir..rte.y1..i.tudllll boteza.. .':j"'.rlar{..qi.ir -^ ::l: lvrrurLr4 rurrlritlrlclrfala) acuca daci e ficut in nume qllLqr rvtLu .gic.rt 1 chime. preoqi.xie Lrrtodoxle (cei (cel P.i. La rAndul siu.gt.t? ah _taitte guregti. p.^91 trula'n can.Ji-x r.ir.rii1r.i. fu fap..eflj:l::r:1] fost botezar o dati cu botezul *. crcdinq{ (vczi Mc' XVI.tiaor-..r-Ti poi sn-i ingrijeasci pe fini)l4.ri Do-.:i. confesirrrilnr . De se sivArgeqte in condilii anormale sau excepqionaler6.^-. Cine poate primi botezul? oricc orn. .

'. il intimpind pe pru.e.oa diavolulrri). tl^rlre n .ft-il. iar pe celelalte d9ui. pentru ci botezul iirrd i...?li.ori din'cursul r""r"il{Acesre date pentru botez trebuie observate qi .oiciirne auoice rosteste' "ii:"1.^r:-.. in inima oruncul e intors cu fala spre apus (cflnd us) qi urmeaziL lepdddrila (ablurlrilc sau orlrecafa d."".. ..ocur sivdrqirii.l*" iri.6iue- pogorarea Sfintului Duh.. Aliluialln.-r.ffi" Qfi-tai f-r.cit..i.. .").:ii. Qi Et.-cat este -nrr cu putinql. rn loc de botezului: . pr.j:'^^ :9"Y:Ty9_ ^^'^L" " rlicri^li-^i .. bole_zyl se si.ilJ "i'fece su.caii i" i. stan.sdLrl \L4!r rrrl adrcsate intele: il)umrrezeu)27.i:. biserici (locasuri de adunare qi a.. "". lnf$i lle.il..l .i.: erau folosite ca t?..i.. t^ . viaqd pentru o a) La Naqtcrca l)omrrului (25 dcccmbrig)..TX 3:*::*:^::elrlL:l . il accstca iffiif.. t.ti.<r (ca aq) la intra- :13::Pltl d.. cu ra[a sprc t. Gri. p. boiezult se seviriea in pedobaptismului."t"r.r.i .i?.or..il'. penrru ca si nu se intdmpls ca jT-r: Lr.i. r*prtiluni 292 liwgicri.-r5. c. r c) La Pagti.J dr spre rdsirit (cind candidanrl c Si' wd. o"r}j'*. a-..EtlE pNANlVlt I.'.. a pdginilor la cregtinism gi de infl. :*...rr.r. premergato".Tr:lyi.c N"_rii. . ^ r-r..rx zile s Pl*_?::. -_ ' 26 botezului.(Comp. precum mar intreUuingat gi botezul se siv6 ezeu.nte ta anri.ri. .Gonegte de la dansul pe vicleantrl lui".^ sivatgea botezul gi in alte zile sau ri.r. f .. ti.tlrl_+i botezat.i.rb.o.il^ ie . pri_.".v. pp' 423'424' 293 .jil r"d.. in timpul cei botezaqi anrnci se gi impdrtiqeau perrtni prima datl -----D--^': De aceea. care sfhnti. il. in chip simbotic. 59 al Sin..1 at I rntchuvnpniln iuni in vedere mei e de moarte .ilH fff ^--rrlui 'Xd..rrrtului.... s! daci pruncul e debil si existi telrr.rro qi a invierii lui Hristos.9: de lntAmpinarea potrivnicului. incadrati Qi mirungerea' lliii.#.ir.r"r" . La toare acesre dare.f-i.rtari. ii#ilxii'Ni.+rersr Domnului ocrr sau Bobotc aze $ cand S-a botezat Minnritorul insugi.'#i. P'. 4' la practica 2s 3l al accluiaqi sinod' " v.c lf ... :rului. ru!e.. sc poirtc (ungercit istincte unul de altul: riei qi ungerea pruncului cu el prebaptismali)._y^r1i*:. apoi m-au zidit".:.ua. Iacob Putneantl... de trei ori thinqt qi lr fn.L^i. Urucl) Ql-r tace apol qy'dreapta semnul crucii "i (in fitn pruncului. Etc: una is.r.i f. Yezican. tn v_-agi qi-mbricat. .h*.'fr.i l. op.^ c. b) La Epifanie sau Teofanie.l in Lluy oriI rrr il ul frunte. B..d.r_11::t"r suri hotirAte. Lrt vlclc:ulururr /in rh'inrrl Sttnter stinfel (.... intr'lnd ctt urmeazi acum.in api _ care este partea principall a sluibei ungerea cu Sfhnnrl Mir. Doamne.IAI..A *T:r.i crt dreaota semnul crucii asupra prtrnculUi.i.rturisire a *ed'inpei.i. Care voieqtc ca togi r acum gi Pururca"'" etc' lii ine. in care este doui plrqi dis' 6.ITU R(iI(IA TiPII(. Dumnezeul a cea a Mirangeri.din a botezului progi alta. Dar^ pentru botez.hii.Fin:::1.i.. in regull ger rn ceea ce pflveQre r.i.til-o'-.t:q'1{i^gT:i:::"i: de \..arJ.. -' in vechime botezul se sivargea la inceput I ori in casere.icand de fiecare dati:'. 'andiaarut'la pLrL! rdrd yruncului i". la Liturghia din'acesie sirbitori se canti qi astizi. cu Hristos ca Ie g). l- *A-.. ^^+:^---l--: ^al^t pe -lAngi biserici gi numite bapilsarii2a. Jfurrdrrea'. vArstnici.l.'-qi Chip.atr.rilre.j1. dcoarecc botczul cstc na$rcre (renagtere) pcntru viaqa in Hristos.. i. 'baptisteriile L..rgea inainte de Lirurghie. adicd Alitarea Yv'. t.e citeqte incxact.sluiua !.. rituatul inconjurlrii mesei qi a cristelnigei. 'il'^. VI ecumenic' ComP' 9i can' Mitroo.r\/ \rr\ L^-^-lele IV-VI). prin J. Rinduiala stuibei botezului qi a mirungerii e alcituitl.r^.

Ia niri." etc."#rH:. Edcmirarc cirinPravilabkciceascd." l.i..erea_ph... sfiniiru-te-ai. l'fEliF:i.Iff i H::'i' J. locurilc rinzdturi).BinecuvAntat eqti. sf.. .rinni. nirri mai moi . in numele Tatilui..B i .regula -qttuti (la Bvittt' . # F:i.Tspre pruncprunc.. yrrr lrrrLrurrLd) Ltcanct oe recare dati: apa j.Ciqi in Hristos v-aqi botezat.nd.Sd luim aminte ! Pace tuturor".. '. ftrrr (scurece) in care va fi infiqat. A'1rin .. ia pruncul sol tui iar ra a treia: .rll."Aliil.ulwi. %ffi'.{.i: la frunte... f de .l... rug'iciunea perttrLl apoi rugacruflea cttcQte apor Pturrrtr neofitului la a doua $i a trciataintr.'faqa'pruncului.r. cAteva fire'de pir din creqtenrl pruncului.r.il1r#Tf pertru *ra.r.".1t] nrai itraintc.an$: .Hi'.l^" i.:p.ii... din i. cldind gi cAntind de fiecare dati. sranturuir .*r. im pi sia r. trc .-. . gi apoi.1i.{. qinindu_l cu cu o bucati de vatd (pe care..:##il'ii:i... ]i.it) Ei cristeh-fqa..'.'.. cu SfAr-rnrl Mir.. ipilatu-te-ai.anritrt4xrltntlttt t1.frr"d. pentm ca pmncul si nu moarl nclt 1r cazurile cAnd slujba trebuie flcuti repede. botezatcu Sfintele Taine.gt. i".. in care ii pomene Pt^l"S botezat^qi^pt 9{i ii"pa . i-..i are.: -:i-.l.1i..wiald pe scart a botezului.B'otezaru-re-ai. Amin".ffi..i . adici in tinrp cc prcotul il d[ pe pmnc naqului gi.'i"r]u i.'.A . impreunl ctt 1ii: .1 aloguJui) pe cr tezului.".Pecetea dantltti rri l)uh. l* -Ai"i qi pe picioare (genunchi). accast[ ..**. faga r sa treacd Can.trr. o foarfeci . ." ."..lir-"0.irily-r^rea Faia .. rd cirrtlnd: .gen.l.J:.1 l-. . in _ttpsa. tNll ItRANlrS.'"Tfi salr u.er-rd.. H#:fl.i tri. cu Dupd -. pr.'r"t.lpi. Risptursul patriarhulrri Ioan Vcccos (scc..r Siffad.1n :^' .:1. daci nu.Ferice d" -_ . ni"qiit"tule. cu ritualul prescris inMob) Drrni aceea.. de atitea di.1":.:#u1iJi:'i:::::iffii iJl'. L. botezul fiind sluibi de bucurie.11. in numele Tatdlui.r. flcAnd semnul bin"cuvirrtniii" qi acest rrnt. luind snnta Evrno iJ#..) i felonuJ.--.t jl Irfl 1:: :. inconioari masa .lr'. zicAnd de fiecare data: .Tunde-se robul (roaba) lrri D.. mirungerea."ii.i ain scc."n flqi Psalmul XXXI: . o taQre cle panza curata) _zic.r$. Doamtlc Dumgi impirtdgire Ia Mir ..1..i^--.Il..-rtl..-r^t^*-. . rrcccirrii cr4rii in ir tloi lxrtczttl sc oprcqtc 107) i ii. "* .ilr".de din necesitate" .uirriri.i:t:[ff:1 dtrpi care suni 1..Ei ar l'.. .i. o rugiciune prescurtati pentru sfinqirca .'::1:rf :l:.i.i. cele doui tund. zicAnd: .-flIli..+ 1-rorr.. ca-qi nunta)' rrtcrrzrl lumsuirrcir tdrrsd dc lrnq qi o cLI {ccstttiir.'. cu.n. apoi preonrl Evanghelia."lly..xI.. )rrcrin h'rweitd. l7)..pentnr sfin.11r...f""isul ecteniei ..'>tl* (llucurcAti.i.i..r[ LI"l't I lrc I (tA sPllcll Al. 1854. dupi rAnduial.1i speciale..igi spali rnAinilc).. Aceasta constl din: [:i' sau.-.mnezeu (X).-..h. miruinr-te-ai..l...A. lumitraApoi il qterge pe prtulc etc.r .il impirt{. Ql.. t"* :. mgiciunile incepltoare..r.]1i18:."t^t\..::^g*^^*1 miini (unii iau si srhnra-d"E.r*.'ria"a la locul obiqnuit.... Ii riis crc crc lHt:i:H .. nc' in chipul Sfintei Cru.. iar ^a-.lol^-'. (scurti).Rl.i.."#Ln#'i"T#:.'3i..:fttl'#tH.*. a) Moktfelnicul otprinde gi o rd.$li.indreptaru-te-ai.. de trei ori.. i.T"lf preorul l-r"-^. lrreotul ia cidelni(a cu dreapta qi dand stanga _naqului...#..tqa 'cu api pruncului (sau..il.pr.."1.:ti::1fl'.tci'Crrr.a:T....4T. lrr"' il.Lii. a botezului.").".."3jto-J.CA[i "oul 7.. o pune in rllc Qr cu tormulele indic lattt-te-ai. ' cAntdreqii rispunz 1ns.ng.l(. il:f I:'j:$:I1 |'T:Y* :F." la to_ate.ciwni la.(pe^ a^doua in taini).. *." p^".'.Ii?fi ^teztrlui. il o.. ..'. tund.:lirrri cle botez (in care se toarnl apoi qi picinrri din untdelemnul binecuvAntat). itrop. *:ffi ":: se turchind si. ci l. [:(.".i . irr qi unge il mimitor-url Ia ic. 1l..r-r se i.i t". er. il ia in braqe nagul (care line in mini qi luic.:l':. r^ ^__^ psalmru g Tl cristelni *::::l 'i1?-" . binecuvAnta..eqnicele de p . s i^ pen tru gr stmtegte pe luAnd din unt rul ml sau cu un _i-yv^ sL rntrebulntate.y t nccuvii ..*_ql:.. p.. u<rancr alllalluuLra LatPs' ili. .in lorlui XXXI.. inconiurarea cu Centareir .il.:[ii:$t1'E*."ri. la-piept._1.otlri )" yezide ex.*r.. qi cccint." (in unele unele pi4i. cu SfAntul pe noul botezat.li" ^p. in numele Tatllui.'F#r:iffi i.l :^ ia agezate ffj:'. la guri. sau faqi aceeagi cu . Iu Evaneheli Evansheli ..d.r NE\rr rNlrr. sfinqinr-te-ai.". in formi de cmce (dir-r patnr iy. :tcopcrit"'" tcopcrit. "k" nu se ?: cr mai citegte).l .r. in faqa uqilor impiriteqti."1 e imbrlcat (inflgat). XI_U) l:r inucbirilc 1'rusc dc cpiscrfdrlclir.. apoi p.q.rei-B.. d". urgeng["). Ia a nindoua urechile. afttnlr cu formula sacramentalS.rrrri Nlt()11 ill MrrnrrclGhcdc.irequl citeqte Apostolul.. adic{l adicr miruitor). preorul zice: . "ni.u mare. luminatu-te-ai.cn.I::yS*"H*f sfesrrir. )' /) L:-^^_ ..1)il-trri rtric haintr lttnri(irr trractici insl prin unclc pr\iqi cflnt{rcqii cAuti.-. -cum scrie la lWolitfelnic.:." ctc' I pune in apa din colimvitri.J.it i"q"-rrrmitul .Jfl. la ochi.pd *..tirea apei. p. 295 I ..'face oipustul.1 .botez '. PctlLtLr primirea Itlltll 'in liitcgte (. .

'{r{{'J. .r-_^_. nduielii botezrrhri din cernl-t^ ^^i rr. 1968..l.r"t oamenilor maturi.*i.ffi:tl'ft 1 din prin botezal Bisericl . 1932' '" Vczi extrasele in trad hrin. cu tithtRdnduiatar.le37.#i.tDt p.) ei Postului Paqtilor mdrnrrisirea credinqei in Hristos.'. 7-8. 5o1l1:I" fl! Parig rq lyoE..:.'t'l-rr'if asupra cunoagterii exacte "ff :.. ' RAnduiala de astizi a catehumenatului cele mai vechi inf. afundarea si apci.rr. in ST.r.uiata pirnirii ta"ortod)xi Vezi aceasti rinduiali ?7 .$PEflAI..---^ i"'q.Vy sunr s.li... -. pp...i*.. \iJfrt i1#ii#.'i..r.'cu \_unoscltta pnn n--^t-.. Ea a pdstrat. prelrrcrarea ei .i..'rrri...:. rom....:r.:#:i'Y!:. in brosurr .l.. L'R.il:'i":. (r* I o...r.""r: 2.?.16 Ei mai inainte' scparat' rrat.r.*t-"'."'. actele tu"dJ..il. iid. . dtn sc*ite p.tihr p-tdi' .T ..i i botezar""'o ') n fac tori..-^^. TlYilI Ierarhin bisericea"scri.r^ -.i.* t.. inainte. JJ ) care) spre a ti ingelese in adeviranrl l& rens.:.11o}'.ir""'.r.cheticis"''..1silill*iff l:i ixiH'*:r[xx:::"'.'ff liiHr.utui baptiwii .u. U"t. cu fideritate..509-527. rcprd{rire lc feo ccl rnai tffnir.-. Chiqinilu. Oili bar."d.r".::e*t'litl:ilfi #if :ff:..""rt^d..:::'-1'-':^l':!til. i:?r..r Catehezele Privire'l' . botez' Ain i.. pp.apei.!d. in _ Ed hrrlezet Fnn r^. itt' q.1'..'##"i?#.*.i rar cctelalte gr le impart preoqii ceilalti intre ei.rutui .?uin (vezi rad.ITURCTCA ."rffihfrT"t:F.fg) Gurd fu Aur.tii asupra modtrrui c se sivargea botezul rnl primari le gisim in intdyirur."1a..... 3l"plgl".. -"i -"iiaecat alte srujbe.^l-d) Botezul adul.. Descrieri cea pugin adevl de cel vechi ale botezului Rinduiala ortodoxr de azi a srujbei botezurui esre prea pu$n deosebiti din Biserica veche. r..sluf :1:i+iE?...rTEOT TROF.'. d' u opt..i..":":.i.. ENE BRANI$TB I.. rAnduiala botezulu catehurnenatulwi sa:u a facerii catehumenu tez este fectt cotehuwlen sa:u trecut prin tre qi B.JJ-?i'i.Hffi#:? cit-re marii cateheqi din aceastd ht'1 '3(' s[..Ji"""'i"rn de Au Puucr carenumenafltr fhnnrl chiril aI Ienu Sfhnnrl Ambrozie al s-3a e. _ *adirion apostolique d.li.uiilul privir6 i:'..-ij:e6^ Lr--^---L r..t . ai. convertigi qi al celor pror inaint. de aici inainte alcituiau o categorie aparte ciale pentru ei la care se adaugi gi a."1.t cupnnse cuprinse I ln Ipolit al Romei ostolice (cart.. iar uneori . rsToRIA $r ExpLTcAREA nANOUTELTT SFANTULUI BOTEZ $I A MIRUNGERII I.:.u..r. is Vezi |ean tn cateheute rrr.._ ^ r 1r-.J.:':i. i*.Miinstcr' rhia cerearscd. pruncilor).' .t..l:rll.n] se facc Ei (adici la botezul astdzi cAnd e vorba J.. mi-r.".inii. i:.iga"d -^.i. oFrA^ . il..T.i.i. 34 3a ^[.i* j. 8l-95. precun oi . citirea E...Kr:yi.f.A c) cdnd sluiac na! myrpi preopi ra botezar alelunpt pnnc.:.\fy#::I:y.:.gi explicarea rAnduielii botezului din :*::xirg"ii:.i..r.. ll.#:':"9l9.. de regull insi eI se impreuni cu botezul. Randuiala catehumenatului Precum am vlzut. Ritualul carehumenanrlui se sSvargea odinioari separat de botez. tirrur Rind.rma.. l: ) 296 291 ..t . qi mirungerea.^. iar ceilarqi lrrgelesurilor simbolice ale ritualului botezului qi mirungerii' _(!.cu ".dor'ii "r"dil[r secorului ip*i.. aqa-:u. care ave adici in ajunul primirii botezului..^ ^^^^^_.i"'^i:"':.:il:i:5::l:ril*i"'.^ti..rrte cu cdderniqa.[ffdJi3 Ql a noii credin.'ruffi .To 40 le33' .". ^^ ^e^ ^-^ PP' 7-l-92' es*p Hom itt itrrrotl'. se ficea inscrierea candidagilor la botez (c III.

.. tradrrad rom... adici menilor e. rrid. YI. armi lloui.1. '@' DULEZ . i-!t:"* .". !1:. yrr pNfi E.Tf.tii'p..*. el Oriente lux). Mir. . Efes.'.. adici acci clcrici hirotesiqi gi irwcstiqi cu darul alungirii dul'rurilot rcle...:]. sa L ffi"9"r.' i . troparul Nigterii Domnului $.. Il.TffitT .i zid'it.:.pind la camaqa gi descdlqarea lui (cdnd e vorba de nr. . iar in ziua a opta sau chiar in ziua botezului.::itt clcnunrirc on al Tcsirkrnicrrlrri.i p" i. n dovedi de care simqim teami.".c. .. Ele constinrie expresia sau semnul vizttt . .' piilr. Vezi chr.t. 12..a. cit._r yl.1. Feciont.ffi r. 6. cap. inainre de botez.tr.ci cii azi .'.Ttll.... t3 lucrurile lttru' lepidim iicci cuvintelor SfAntului'Apostol Pavel.. Lc. 461.rr. llff.:chi..8. cxorcisrncle.. Patriarl.j"I*1. ll Y:l' ^lrarurrrLurul. . pp. dc ex.rint1+t.Capdela". irr *:'lill"' vcchilc M. cit direcgie citre care el Iui este in concepgia vine intunericul din q'a')' Urmrtnd . Soarele 6 Mal.: o.' ..i . Exo vezi.npj r.fr 3itl"?# Partea urmitoare din randuiala catehumenaturui xorcismere.h.{ r: ' i i (-:t' #i.:II. l2 r1i Zah. [.'X# p. 8: . 1spre 1":::.' f 1' . ::: cea noud. se nttmeau jurdruinte.. " a3 n8 tt.i.r*r.:. esenqialul conqinuntltti e acc' ll irrqi ca in ritul ortodox de azi al botezului..cardela. nrpcrii de bunlvoie a oriciror legiruri ale Itti solemni c5... . 11"1. d J" !'.i' .. asupra diavol. I$ritut' retip.rnrrcr.Arut AriptAyll lini..l*":.. Col. :ilXftrii:ilTl...qt" . Auml fi turdlir sufletul. Prucatehezct..fr cetiqcan al irnpiriqiei iui D. ixrrrciz"re erau citite gapie zile de-a rAndul de citre exorcigti sau dc critre prcoqii care ca' glrir*u. lcazd irrci r'cl clrrrirrrcaz.. I..Primegte cu rivni ininruirca ta...r.rr i .llaitl. *.1 mlndi..:' ilH#.nlc. ..i!.rrrccir 'l'a ai dat-t-l . I.1ii"a unde odin ".4ot:u). (In. "t.62.|r::aronicului.:. 62...rri ".. Despre taine.i'fiHt. " vczr Octoihul.*n:ii.J..:.:: -^. In.. i:.::".iffi:L1':"ri:'b.-.iir:.rvr.RANlg.. . prin care se u fl area ..*!.. Crez ettl pmncului). (Lc.rint"ii^ acest moment t2e (.*':l[ii: f: Suflarea de trei ori fost ficut de Dumnez cum MAnruito-l rlvrul a Llal.. u.'#'ru.i*"i.n dotra viata spi. aiur aceasta sa fre ruminali -:^.i:ii. f::l:.. .. adcsea .rrl\. .lJl. ii .53.!.l.cap I55.. J55.12..#. cap.' ea si graiascd nu.. care ne indeamni.. CXWII.^ Preotul il inseamni pe al cregtinilor.fFl Lt'ru R(itcA sPl()l Al. s i{a curn i ciderea lui Adam din ra tlcoarece ror rautatilor din lume...r"cul a.' .#:". cAnd cel ce se boteazd e prtrnc.1 i"##'fiff.':"J.i. --^:^^:-: :*1""iifl:i:!ti::tr pnn care va trece Cel ce um ot 7)n' z Qi r_ | rrrri vcchi dcscricri qi cxpliciiri rtlc rtccstci stintc tliuc..:.....::::!":'*:t:::*of. 29u 299 .)5'.i"::l"l'J.-.ll(llltc c Scrtpttlrt""" o.. I)arprr r/irl' re uiala ht Hristos. d1. sti teau catehumenii tn.r.?ilil.fl.t lltt"r:it: primit in rAndurile catehumenilor I tgri bisericegti sunt variate in termeni sau expresiin'..tc Lwf ltustrea o$encil.ilii . nit qi lumina cea adeviratl a sufletelor.. I. fi t'ev. p.ffi.ii"i iiq..^ si sivArgeasci botezul (vezi gi imdydtwra lui Simcon al nqlrile) vcclrilc qi scrii- .'. ir II'rr.. I. lt[.q.ili:T*i'?l'ttlllf:.. ll.t ..".. g (trad...::..t\4iir-rile Tale m-au ficui gi m-au irr r..Doamne..' :"'. l_tltlS.:.*..:#. lepidarea de "[...1^. "" o .. VIII.:'^?{::!:!.'. gl.1 ."r.lfr "i.r".ifaiil. sflntul chiril al lerusalimului..ioo de primire a pruncului in rAn care cei ce doreau si primeas menilor. 9) comp. Ia Laudele dc Duminici.r. 2..l diniintea Botezwlui (Derpre.a Oiri.^r rr'1rx ^' l'r -" r"'ri pri-aasca bo sau ^t at la botez Pri. ele luminii" ncricului diavolul qi de faPtele lui. (lrrrt.:::#[. op."il. ci ne-R vc' despre Sine crl-Hl cstc spus a Care Hristos.. cu tirlul Tdlcuireo hhuttt" r u6Pre sf sfintete nrde tame...F.' lj::".? "?iu'i![.t'_ffi lilflffl ^.. oari. la is AtAt in timpul citirii primelor doul ru triva diavolului)..:_.r'1r". Formula de lepidare se lltclcpirtat qi Domnul Iisus pb satana. D. XXII.!. IV.*..credinra in Hristos i.ir.domnul intunericului" (comp.l..' g cit Comp.....A Eelc EI ch dez. Comp.r cf'rcacitatca tainci botcztrltti a fbst adesca strtrliniatil iiij'Sti. p ri n s r : t.i .:.:1x triltr:tx *i'.. rAndurile .ni': 'iregrur' uert. 45'46)l accstcil stlllt sl)l'C xorcisntc lltl.. ru i. dove Rccca.. rlromion..'. rom p. ^^_:_: listele cat hstele cr rea bote semnul Unde .r )ustinirn. pr! .iri in i. prtrstrrttc in litcrrttttrl crcqti. s-a unit cu F{ristos..i""1llJ'i"1.i. ..l"il.:.orninla i. rirualul cxorcizirii il slvdrqeau eyrcisqi.si (Rom.- atribuiti atribuiti in unele rrnel" manuscrise mrnrrc-.ii. de P. XI[.in si ru in rev.r.r.17 scurri exphcare a ritului sfintulwi Botez at Jft'ntulw srtintutwi lVltr..o". . in vcclrimc. Ie citca din notr iriri"r""f ori preorul ..r-e. l. srihirt . p l2g. ae 0. 419.e iU*.l..iiii.. inrtxrrtalta $i ncccsitatc.tui . p.it .73.t este luar{ l)srrlrnul c. Sus iel ti. wnirea lui cu Htistas.. Ruglciunile dc iriti.'f.. 78.. cap.. .lumina lumii" VI.t::.ttnrinil qi numit este qi Care I..

rnai pe larg: 62 ex.Reg...wn. "t iiruialimului('2. Tesalonicului. despre sfud. Dn.if^'"ii. Silbung'ak iUch*ah ry Altat Taoamart und im Altctt Ol*zt.' il i*Xrr. cot.t.ITt. Odinioari.oC...fi tul zul Hili i. rom. adici Parrea urmrroare a srujbei (botezur propriu-zis) se^sivargea.riu. I. III. p.PREor Pnop.]'xrvr.-"- ^- sfinyirea apei. 3. apa intrebuinqati la botez nu sc lrullci oriunde. o cioitlrr foT[T"t#*a Ioan Boiezri"-r..iri. oo Tes psedo- . de ex.col.35. in peimisi decAt este iii ^p"i nesfinqite nu botezwlwi). 4 1ts 6r Ca de 43 qi din Evhologbiwl lui Serapiort (mg.rlli:'lf.i Linrrgicae" ry baptirlylis. cit.J.27 siX.rn I. Din el'se to"rr. C. Is.aceastd tm' gere. rom. cu care a fott "rrt 1I. 3.. untdlle 6irr. 18. q. prin rugiciunea speciali inscrisl Ia locul respectiv in Molitfcl' iit. n.ii. iar splcndi<ia rug{ciunc lntrbbuinqati astlzi.a. Fapte IY..at*trii *:.. cici insuqi numele nostnt de cregtini vine de la cuvinnrl grecesq Xptotdq.80\. Tcmrlian. &mp. Vcz. o.. Kutsclr. p.. cap. inainte de ungere.1"ir?*._i315) gi Nicolac.. In' III. care to 3. in calitatea lor de perr gi MAntuitorul.fta intuneri Auiei (Ps.). Bcrlin.269) ticsprc b. pfi. \A ^-. dar qi conqine cu adev{rat lui..Cabasila.27.. E 1.r 6a Goar.rrant"t fie atunci. cAteva pic{nrri.[i. Sfantut Chiril al Iezusalimului. (ungerea botez de in4inte €[rchumenului.rrm ca r^^^. care insemneazi ....34..lr.2r si sra.lpronaosur rPrunaosul bisericii. de atta.. . Dupd algii.uiala bo.y... IV.-Vll).Iii':. lumi ituil. ^este Simcon a. prih ur .i. se rurna ln rnl chiar a... care s-a pogorit in apa botezului la sfinqirea ei. LXI.elernnwl binecuvd. cap. XLIV.j. cit. ungerea cu el este semnul care catehumenul este izbivit din noianul milei qi Ui-ataqi ^t plcatelor.i..9).il.. impird.chiril s2 at.l. furfel.care nu numai cI simbolizeazd.:tl5::::l:f.. ' t.cart..""i.De *.isAilH ilr. 9 gi Ew.2).tc3ului. 3a. odinioariil. ei..62(trad.i. Cateheza mlst@g.Lc. flc pAngirit[ sau b) Tdtnd..F^_. tcz.. De bapti.tia lnmnencl urrPafa.rpitorwl vezi necesitate..i. numit adesea (Jnswl Dornnwlwi (vezi.*. practica sfi. o! It t 4'1nr. . ea ne aduce aminte de ungerea cu car lmpiraqii qi prorocii. ..i:: :['::. 300 cor.i scopo... Testamenfi.. II.... de tczul Fiind sfinqiti si piinl de darul SfAntului Duh.7-\'^1l Comp.ffi tAlcuitorii cultului.nr Ambrozie. l...1r-. untdelemnul fiind roada mislinului. 58S). '9i E. El ne-a ficui gi pe noi pirtaqi.op. 301 ..din ritrrtrcbuin[ailri.. 75. 196.. RCiI(]A SPHCIAI. Erun Bnarurg. aceastl ungere este vorbeqte Sfand Apostol Petru (I Ptr. mormAnnrt in care a fost apei de botez este strivecire: cea dintdi parre a slujbei botezurui propriu-zis d..3. j ll ".nta. t' i"r f.445492. prevlzute mai inaintc exceplionale cazurile. Ig66.. aQa crun r scmnul impdcirii qi preinchipuirea botezului (vezi in urm Sfint67.zezi Simcon al srai i I bii.i in apa botezului. p. T (P. r 3 2 o' Simcon ai fesalonictrlti. B.Lztrl b. .L.n Sftnd Mit'4. pentru ci untdelemnul binecuvAntat este simbolul vizut al darului bmnn t i Duh. l. fn dinainte.A Cllrci."". p 550)' 68 col. pentru. cit. Dlsencl Preotul imbraci vegminte " puru i nos pehtru ii]tlli...on Dontitti. e l" "" orrritia citar?t ? Vezi de cx. Bucuregri. 2 (*ad. ll. I .ierea lul SfAnt. (Roria).I**:#.. ll (MELV. ar XIr.38 A'a')'!a.. :: tru i.i i. dupd unii. run.. gi. 6s Despre Sfrrtul Duh.cap. Despre sfrfiele taine.^pi.ln iprmA de cruce. in rev. sepafi a. Unelc documcnte vechi rrc dau qi texte alc rug{ciunilor folositc <r{inioaril itt [e. c) ct t"zut este 'u'$:::.Ephcmeridcs 12. r"-i"e.in rAnd. p.i.. q ri".62 (trad.uns"oo. Rdnduiala botezului cere Untd.82). p.t.ap.rJ.

t.l " cl. pgliy. '".Boteari-se t:j.c. .ireptat. col. 20). Dtt. :::yl: dupi alqii. D. Floriilor: tl<rilca tropar din.un fi ri[r.J cu Hristos'qi nu.entirosrar.. pe b.ece c..lna { apa borezului sunt deci penrm noi gi mormdnt izbivitor de v o*"y1. rv.....-.. rii (rlc Inirrurisim ingroparea a. . cap.::_':i::_1. .u/2'. de A. #-:f." 2+2. cu formut" r"..:f ?. . IlNti lJRANt.U.. IV. (P. (P. episcopul ungea doar cregtetul lor). CSEL.i Sirneon c. vurrlP' comp. II. >t69. Ilcrdirrr.scandu_ne penrru viaqa in Hristos qi qinind locul pAn Tt1:..e :1!i.irlri. ulir.'Fecioru.. -"}ri.fri[.. cu Hrisios-gi Ei7. 4-6..?||::!i.in uoi.*t '970.ingropindu-ne'impreuna cu Tine p.. XC\TII..i"-.-. col.rrna purtam in trup lii.9. pc p. " Mai pc vczi: W.#. col' 392)'. LTX cnl I ( i " epostottce) tuh rrt w^csn_ lj /*-) cart.nu). II nrystag..". facem asdel . t....'u.i.M..1..rr! . vielii ce." in trupurire noasrre" (ri Cor. iY'' "--l' ierm.t.rtflit.. 385 B: .oi toiJ.eita afundaye pranca a. . Despre ^--Mrri pc larg dcsprc elbctelc borez c. r0). 1e66....r.l. unain.7 ltl. p?pf. 3.il.T i:. tlltttrti . rom.^rrin noasrri pnni aici gi in. otttit.G.n rd.r Chi re) . yezi an.ricir flr nr inwie.^i^?lll. prin botez.i-p*"r R.terca. t. ( .Ilj.^^ ^r'r--^r^.ric dc Nirzinnz' gali 67 (nad.ului inainte d..ni ..ul.r.G. d) Acnrl cel mai importa."" lrlvlere' 'ta l1 " /-ri^) p"'-"--^-: a 3-a 1t. o' loYi "' cao.." etc.i.ii' llotez.i. .-:^ alTesalonic. srihira i.. trad. -f.l'.-.groparea noasrri impreui_rd cu :^. 2O-2L (in ed. in carc intrd.i" rAnd botezat devine de fapt ttn hnstofor Qr poare spune.fuil.II. il ei ( bapt'isrnald.0].. (lhi.r. [:j:.-P^:. celui din care S-a nnscL Ue-. ront' t'ir'' p' 8l ' col' I )' . i.i"* c"l #. iR" (sau roaba) lui Dumnezeu (X)..^":I:T.._1rp.ff::Hi oai.'l.-. ronr..il stilrrrrrl al lcms.t..re. .I-? y]:T. temeiul credintei n^aerre ecta eenlx " pil duL4 Treime.. impreuni.li T-"mi ridic impreunl cu Tine. . . I Cor.q.1.." . ungerea cu untdelemnul catehumenilor simbolizeaz{ Dom. Aceasra intreiti .p. . lll' 2' pp' 760-7621 7 fl()stm... :.24 (P..ti LrruRGl(lA sPBClAl'A mano HriStO l)u o rnrrti pc cca a atlcqilor dirr arclrclc dc <iliuioarlce se boteazi la luptelc cele sfintc..i. o$.i'.-]]." sfa.. r..^."*... xlv. /'l'n^) de moarte ne-am invrcd.arrt"o p. t.-:. de ex.ie Incnrplue cele trei zile] tret stat Do afundarea in api inchipuim 5r]:.:..ii.Noi ne-a'm cart.. .ff^"1"i:. XXXVI. invierii lui Hristos.cl..&.."nA.r. o. a6l Ep. c e i edtre lumit nre' l)ttttt t'ttt ltt t "' t ..*: I l'fiLlil'ii : I I i11li]iill ()rt .^Cantarea a 3-a.ir:fitc.." nr.lei firi (lrrrrrrr gi (irrp.i. ^-. 'l'hr Symholiwt of tltc liapriiunt i.--r^--^.y11.. sy. cea de trer r..lf:].!".-:^ precum subliniazi sfljili Ap. qiIII..:.4 yi rc. *at "Oafiea Ronitrcnttfi' i lll !..r.. {.i".1.."iTrl.o6*tr."rilrr.ri..rruur!461 12 (ed.r)r. id. I / qr ca -e. Sfinrul .. sfinqiti din cristelniri.r i1.curar al Sfintei Fecioare.i..TlT.r.l'ttu<lt' lrttotr.. rrLlrrsr rar i". ?....l. I *'lllil.r...."i"iiil .1 morqii qi l"yi. prmrsere in aJun botezul: ingropat impreund cu Tine. y1i1i::p-r.fr" in.i.I.""'i"i Fiecare.iniJ. botez.:i"^'.1. rrLUpdBtltr) t)*prc rcr..r...'".. " Yezi.!p.r.. alta ..'i Nic.itdo il.IHrirro. . w'ta cotn. .. de pr. intrim inti o viaqi . In sfnrgit.Z lI"i"'. 1i.. vi.nt al slujbei brotezrrlui este inh.214-230...'irlii"'t Grig.. aromatele cu care a fosr uns tmpul odinioarr ungerea se ficea p€sts rot'corpur.G. X)C(\T.*"r.a. I)e'aceea.. diaconiqele. r" fi:e". spitnndu-ni-.t... W..ii'-"1l'". t.. T...hia i 6e Psendo-Dionisie Arcopagi*.. t!.:. 3)'Zr."r:i ni. .i"'. t.i H:. cap.G. Hartel. oatel.r clc Mrps.fi inviind Tw.# . .s. -"i . De aceea.tgs Pri. pp... Ill.G. 9 (trad.*i mine" (Ga1.c. uc J. cit..slujba zile qi Catnrtul^Pasntnr. -v{."J"1i."r.!.U^. deoa.1'-orti pcntru bisencr!:r. tp.

.1.r. L'K.. r9nr.'fi".i" botez.|)omnul cstc lttminarca mcir ll Milllrllll()gi 2... rifititiie'43 304 9i 6s.. II..r 1i imagine.t..rqTp I srannrl Ioan Damaschinit.o. g3.rt"ii.tt:::Irit_". arnestecat cu multc cu o rnnduiali solemnl in primele trc$ sinodul arhiereilor in frunte cu patriarr acereraQr saptimanr.. mai intni asu 5nrlgil".a. in grecegte Tlptotdq ifintei Cruci.poporul sfhnt al lui Dumn ezelf. a Pericopa rul meu.1"'.-r. p..*'I .'.A SI'T. ?i . . Simeon al Tesalonic. Este . ne incredinqcazl nic. prin sfingi4.370. ezs . .. am retriit i""r. folorit qi 9ery.i.e rrr er -^..S.e.J )otezat devine creqtin adevi.f:.. 9r1.P1-91. trad. o.TAITA Risirit. Do5. care o citeazi exact8e.?rTd:'r. ltapguSoylui.-.*^1:.raJni...preogie impiriteasci.'p"19.. Da biscricd."- il .qon untdelemnul bucuriei fi:"T:"r::"f.. irrl-.' IJngerea cu SfAntul Mir a noului botezat este deci semnul viztt alimpirtiqirii 5. .il. taine.--- *1rr. cap.at sfannrl Duh ngorat asupra Mannritorului-indatd dupi Botezul Acesnriain Iordan..r"t Mi.^iill.crca cu SfAnnrl Mir ca .ic.:. tora fiind apoi ll1.68 (trad. pro-chimenul: . bsoluti in rAnd .. unele aluzii din scrierile Sf1nnrlui (.L f{rldelegile.. I.:?:.". . rrad. r."ru. ea cstc q!.: tnr.. 33)' Grarcotuw. sub chi dztfi al sfannrlui Mir.ii*igi *^t'sqr.."r.ti de aceasrd.1l nr5To1 bisericilor. 9 (trad. 'ca noastri cu sfhnnrl Mir trebuie frcuti "q"li indati. ..partenenqei lor la trupul mistic al Domnul ..aimanrra sfnntului D"h. ". sila. P. )oru. )od. Dapre sfintcre ilii: ii.. 4.Aqadar.. :"T-.r!r_y!'-!!!::...'p.N4ir virsat esre numele'tlu. impleo .544..li: p"'t'.rucrare ritele virnrqi cregtine.despro ' nu : c ..[{..".taina preoqiei u sa c5. ." sau .r pp. Guri de Aur gi ricii din secolul !i:it i: Psx I lui Hristos.{i.J..L i. folosind lirnbairrl tlin l. pp. - sc fhcc la <lrgattclt: re constituie miezul celei de-a doul curat.CAqi cdntirii care se executS' arunci rrin sfantul Mir primim gi... ..rllE\..!.il .' .--i..*.r..T. iar nu amanati pL.rtr. de ex.. r. cit..H. g0. !. op.ilB).t j. trNE DR.. 2s2).." romano-catoticii (cici ." . EI il inchipuise gi pe ta a zis S lomon: .# -" tele gior. . de astizi al ungerii."un cje.: noari intre timp.. precum am spus.:.f!. p. iua trna l.'. ('Chnt."r.:Zii.) rqrcwtvEtl9. Tarnavschi. lipsi..*i'. Chiril al Ierusalimului ne di 1895.. 5. 43. 75: . Corytitupile apo*otice yrl. taini fundam.rat gi deplin.lY. Lr4u.i't'g"'ii frcea ri loan . crtat r!. . et devine .''simeon e2 fl'. de mislin. nn C)omp.. :'.... rom.:... -.trantut c'tririt aii ralimuluisa.i. dupi.i .noe'.". qi T. Iacob Goar. Fi S-6.dupi botez. I . Si rcv' til'. sfdnrul qi Marele Mir arati t< mulqimea qi felurimea darurilor qi a puterilor Sfdnnrrrri Drri. fullLr rom. ntica. este deci o-pecetluire-.. n Adv' Pelagiwtm' Io' .r"" nrrne i..l"::. col.di imbi de^foc) la cincizecime gi care acum ni se di ii botez. tor. Simeon .0.. (fOpofnq rorvcovtoq. si in carc autontl dcs' e luata din locul elc la scnrinqie aleasi.ANI$TE I. ca izvor de sfingiie.Dc.r 6iEi"i1a". np"rt"ri ii.Gpi .?^::".. de unde rc' ult generalizati.".'riti. Mirungerea rn accsr i. . -------r^l^tijX?:^b-:1.(ca_un porumbel) ia Botez qi "..De baptismatis fonte surgentes et regenerad in Deum Salvatorem.ff:.. . care s-a pogorat. .il. 2JLt 251.I TllL.kis. \i:hft'rh6ori. . Prin mulgimea mirodeniilor din care e ficut. p.tre Romani (VI.r.-r_9 Ii IIx. Sfinnrlui Vasile.Jil llTjl.. Comp... ci un vehicul purtitor al energiilor Sfintului D. ""pe ca.r' Altot .ITLIRCi I ( .t r-ii-invierea lui Hrir *rrr. real.?^i'"ii'(r. Sftinrul 5f:::.?{ . op. ta ri6p*1ri.. 48 Laodiceea.1(.t ip $l. .' p.iltJ'!'. 305 . 2).. ^ din ntrmirile vcchi llc botczttltti....finqirea bisericilo_r qi a antimiselor.. ... p"nt.. 64.Damrile ciniizecimil.c 8n o. Dr)-Did). iorn.hit uirr. Riturile finale ale slujbei Hristos Z) inc dehorirnd'scutomlnlumc' a) :eale din darurile sfhntului Duh.r-r.ir. ry.*1:*:.rh.1 p.. cl c vorba dc luminare (ffotrop6q')' t:ilrc cl'll P: 81. Sfhntul Mir fiind totodati qi semnrrl qi pecetea lui i{ristos nrin .. 80) g. simc<iri al rcsaro. Eblo ' XUII.... 9-10).e le congine in ..

i s_a pr.. ex.1.::liiXl1l.r. abia dupn genira [)ctlob:rnrisnrrrt..a .NW. 7.i.4f. f . I'Rgs . .dupi genera.::r'#:'i"L1::fljffiita.i ti... ii.. A opta zi.eu. 3: ....iild.L Xt.".. c$ttroto mine.1. -d) r.ri.J\. gi inlocuia rirul tiierii-imprejur din Legea {icea la evrei Ia veche. te. .sec.il Cet priveqte Drivesre ..iff 67 Qrad.aua." per roram ''8 (irrrrp' (irigo.. XWI biblicc din r.1"' zulur opt qir dupd borez...Yljli "l^Y91"^1* '. 1896.'ro..ipe_ care .. cir._ .'...4i.n' " i .t dc Ae cv vezi. illi Simebn al r"r Tesaio'nicuLr{ i^i". 42yl1 ^r^t. botezuluinuamrnre5redesore r. col.j. St {i.*. " "' (:*{:l: 'licb1ic.--^.tii regulat t*d.{.r pdrrrLr[....^_.#3'jtftuilliili. t.].G. Hristos gi primcqre ..r....ifd. 11_d: :.' I ii.i *::'*ti. pp. in r rlln ui Samso.r-_: ti ale alerd. zat gi a-l iar rar lui Dumnezeu sau sil sc supurr{ la nnrr_ timp. le.u...c3v'-68...lsttrur. ------Yr ui Hristqs..-..:?: . ttno t i rf. i..ii. .smrrr-i ^rj^ .i.'iJ.::('!:... l'to2 )2 v' 9::o y.F.!!^.sre clin aDrrndcnla abundcrrla roaldclor oimirrrului)_sc roadclor parc c.lp. an.ie dc^Nazianz.r'.. ca o ofrandi adus{ lui l)trmnC- -....8o_Sr ). ii"' ..trt-o "p.46.op.: ^-r ^ cAtreminisce..1T". 9i n.r... nc cototta rtititis.:. r oe lerffa..rte vechi ale botezului.....u. il.i rrrtr"ri''"' "'ucpcndeni de rinrrghiffi r:.precum r>.rO)toa irrs srrr . 0rn . pentm a i se face spilarea rinral{ a tru- La popoarcle anric" produs re colimY o Pdrgi -in Hris. p...a.nc. h-jol neofirului sub stipirrir.i.' tni-.i.$.+r). 19. "'" Obiceiul de a da ieofiti dintr-un amesrec ctc taptc nricr:c (en scmn 4r al participirii ''\.:i:iy*!:..n..i a.tctum Berptirm.A rat.....i... p..^.o.il.r.t. diferite.[.e Collstlnlte o rrerh^ oi p veche gi ^ racter relrgros! care se fiind l"t. neofi. rit._ lpolit.'fii in ln a opta zi dupi dnni botez. 6..l-751. h^t..!dg'. UKI ENTI trRANI$TE sfirrqilor c\ Ri Ili c) rmge rca Sfiintrrl "ilJ. flrd .r.23_24.L (f.ri -"ryShgtit.. r.i cap.i..Turrderea pinrJui pc cao i. luminatu desr lirurgistiea . efl .ri.rfi.r r.rrdi..tr 306 f.tos96-......'iiffi:U:'::fi :.-ri.j""..lj.:. vorrrcqtc clcsprc cre I.i.uy).caii . cir.40 (rn sa..!:!i. ivi.(X*:dit.."a.^Bclgrad..l. 59).. nr. r^^ zo .toutrtrrt.opta ..lrdreptaru_te_ai.iliftI iilt' la sfirginrl sltrjbei --. (r"d. la sfhrgitul cirora pa. vedere ci botezul.[t'il.{ ii . 3: 3i Oonnnclc ontnnptc lui tui rnotir.i li'n-rr"rrr.. i.. 'tanrur ..'.iit.l."...1 *i.i*.5'v: ..r^..indui rriblicc X\rlI inainre.". . deci..c."il:1.c...". ..t1ft*r:liiixK#. .'ii's'''#')'")'-'!'!"p0..".i#.:.rt1ili:l.":i:2|!.'L*..|.yi"u". rlasatc 1Cofrrp-b." sau frsidu: B Nici una dilrrre vcchile descricri sau expliciri r4.Goar. iblicc. a..:ii runderea amintea....ITURGICA sPIjCIAI.. botezur irmrnrea' de asemenea.') Iilxli.l *ra** )'ll:J'---'il.a"ir.... I956.. ea I Aca z. Cuv..iT:: . Bclgrad. r9)t..:d*qi preotul il dezbrica de haina l"^i"rtl-" b.-.!'!l:.. dl c. creqtirl.l. (p. 337.s"" unire o. _in ^zifg frecvenrau trmp.1. pp..rr". lc- . . Absenta rindrli Ahse. De sa.i.lizare.. trl.. i. a.. f.ll'rl'lir'-..ngh"i."'. i.-pa*iqindu-se zitnices. V:.nro.d t.o-. li .::!..i'*i.n:':. s."n..ii. t..1.Exque ea die lavacid q".^.I-iJr[.u#'.ri c.acticat i. hi Batuaba... irr strinsi i__-_ LL) va Lt uL rrdllcrtr pcnrru Vla(a splrltuali (yeU6Ql. are de aici inainte'il . care.r.

Lawlo in ..445-462.70: Idem.'ii Eiiii4tdia rekgionsd Si rnornld (in grec')..Tournai. 1969. in vor.d. I (LgZ2). p' 286 q'u' in 4)' tezwlwi 5i t Mi. Ca I. St'' e. 58 (1959). L'initiation chritienne. h ta publicesousladirectiorrdeA..1Ie pasla.. parii. I959 (Evang. Atcna. geim. Fteiburg. Acelaqi. Le baptirue et la Confirtnation. ENU BnnNrgrr I. Tprrit.Dieu Vivant.w sacrernent de Conf.Fr]' Leenhardt. Di. cahier I.buch d. pp.pp.G. p. Maison-Dieu". (1959).^. pp. col.'a. UPsal.1 7gl. T. d. paaty'ut pt D./ey ftt1s d'aprbs les Per\ d. ryystbfe Pr. pp. ceburtstag). vol.elTawfuottesd. Agelasi. Hofmeister o. Hand.Encyclopedia of Religion Ethic'". et corufirznation.54 (1958). Essai swr Baptirne et Paris. Die beiligen ote in. Bible et Litutgie. 1963. Der Tawfqottadienst irn Mittela. ti III.on. Le Baptcrne d)aprbs les'pires il lzgtise.'tZl-ii6 syrnbolih e1.rmati. 1969..gih. Kassel. Klein-heyer Bruno. litwr"Xique d. Idem..e Rdsdrit (in grcc. in rcv' botezulwi B_ouy.ienstei in der iin t1rchc.l9. Eisenhofer. 197O..Th.ntulwi Ioan Gwid 7-8. La Catichbse aux prerniers siicles.ltey bis zwr Gegenwart.Pnnot Pnorr.584. LeitwrXia. Lg7-2Ol.R.bend. Gy. I tt^qf-_"1. 4-e 6d. Presserverband)- Gescbicbte wnd. Chrlrne. Camelot et a. . libel: L'enwie dans I'bistoire d.tr#'L Ed. Kassel. son origine.w saw. Bruges in catehezele baptisruale ale sfil. 583-590.er. d. firne sehn les Plres ct lo liturgia. H. 1^z / /^: --^A e. 1942. 1970. OFM. paris.l.1964(sitrad'fi':Bnptlmcel 97 irn Lichte d. Ir"eras. L'iriziazione ristiana nelle Liturgie orientak. Y. 332 9..e Bed. 1964.oie cw privire ti taina mirungerii Si explicarea lnr. Die Geschichte d.u. pp. (A Tc l'co!. an. Auf der Mauer (Hansjorg). pp.a.er ca Sfilntul II. 1956 (. Sibiu.. Baptim.).g (Balthasar Fischer .e Awr. pp.iulie L970\.Lex Orandi.1972. pp.pp. 4).Leiturgiarn. . ln rcv' MD..B. tn rev' Ln Conftnnation en Orient et en Occidutt.519-527. Dn. La rhdotoSie bibtique ies B. __ Ostens. Bcratrdy.pp. gd. . 1969'(Le M^. lg6) (c-7' y3ltg". Prof. Forcchungen zur Berlin.Bapti*nnttd'C0rufi'rrnatirn. u. Cabro ?. r h l'itude dw problbrne bnptismnl. I P. Neue Forsch. Ri. piris.". Ene.. Le baptime cbritien.nduielile Bisericii ortod.A BIBLIOGRAFIE . B /ordahn. A.l963 (Lenres chretiennes 7).u. . vol. _ . L7!3. III.it i . Moralzi. 196g.M.'Miinch?n.5-16. A titurXical Stady 0.u bapttrne.r'. . Je *ois en wn seal baptimc. Paris.s.. iaris.in . 349-640.Revista Li 54 (t967). I_10.oXie P. Le rynabolisrne des rites baptisncaux. t95g . in . _Licuyer.e fEglise.Neunheuser. in rev.6 s4 a. d.f. nr. Litw.ed. Histowl 308 P."m 06.. confinnatin.er IGth.l94S (Das osdiche christennrm. I'ancienne EXlise.en yrcbintcitern. par. des Glaubens aur Taufe wnd Finnwru..Martimort. corbre I D_an-i9lou. 36). Bernard.I96t. .52B... ir DTC.s. 3-4. in . 30g_3f7 praxis drr ( Kurt Froer. sa significatioz..w catechuwenat et d. vol.f Bnptian. ldem. L'Eilise en priire. Benoit. Zeiche. V.. Ir. iP' cht IY: La catichbse sacrarnentatre).*.: Li bei d..Branigte . NeuchatelI 944 (Cahicrs ThCologiques). Thcologie sacramenraire). MD.jaC4udreau. Acelagi. i dc lwniti. II (1905) _L.. Moraitis.kindischm wiirzburg.'i.pp: l-348. chez lei pires. Bobrinskol. P. irt vol' Srudii (qi iiad. I (1945).ITIIR(iICA SIIECIAI. d. B.sahrarnente Pie. ilti.9. _ -J. Gottesd:ienstes neuen unter chrisrrui). paris. . L.eutung der Fiwntat'g t01'un da in)' rs. L'initiation chritienne.'paris. I35-145. Introd.er rnnrgen und.). Heft6-7). 196-). La Confirtnation. in MO.. by w york..Tours. de tind'.G' Kretschmar (prot.

^ffi ?i qr mai complicati decat astizi. pp.rr rtr\. pp..itence Tixcront.i sau canonului de pociinqi -^* dat de ". u --:-l. murim cu locuinqa in alti parohie.t/orv ci lllculur: ..il.^.:i.n prin pica. 218_ 3_4... 295). rott' cit'. cum qi fost numirir. intrerupti . pe . iiipic it 228 titluri' 3t0 3ll .32L.. 1962.1:. 252.#.t...-'fl:...a".rt. I-::T. P.. cit. care fac parte din rAnduiala mariuiislrii.. .dcs pechds". Taina pociingei are patrufaze sau momente distincte: a) Ciinqa sau pirerea de riu penrru plcatele sivnrgite.-tLr"r"it firi nrcr. ioz-zo+.u.. 3_4.:'.::ll cirora li sc prrrc clt qi aceia i".J.ul. zice ci. letPY arialiile LrcL'aLru *ecwtul .'. odinioari.'..ffi .rtes et Uoltt Cun t' .6ii in pronaosut biserrcri (un'egri in p{dvor o. .eqrert ct'rnsttrcDen (irtrrp."-. ^Spovedania canonulrri c) Indeplinirea Indep nociinti (a /r epitimiei eniti-i. certlrii) Dezlegarea sau rerrarea picatelor.i.illi ii rp. II h pr..ai. Ncuchitel-Iraris. q_i anume prin secolele III-\T. il. cea drntii e de ordin psihologic.-i87). si-l inveqe pe cel ce se spovc' decAt la caz de mare nevoie (de pildl..lrui. lg29!!..rceri"9-1:1?::::):'.".."i.. 319."... **Ani.':... obignuitl astizi3.*T.se di astizi indati a"pe'ri"".fur vol..il lcu *oq .. trad... iar rituale (linrrgice).i ceea sunt cizuqi se pare d Je .'::"". Probst. Rauschen. Stlr 152-155. (de exemplu.iktr pcntrir cri tic rcgtrll irnprirtiiqirca tlrrl spovctlrt' 1. trad.q practici insi. Mitrofanovici gi colab. lO-l'3.rr sc poatc f*c"..rnrrisirea prcatelor in fata constituie partea principali a tainei pocaintei. p" . 'Ligitt' persorulh ct dirtu'ttiiut t ' n/'t"""' or ta nittirerrc datts l'F'aise artciertttc' P"i. Administraiea tainei poceingei'era il.b.rn.Ji"-. pocaia:.. 'i:i paiotule noastre" ''e ' *t "' ntt iitai"cios si d. .nd cazul.":i:::.-.-"i'. pentru a sc nepregittg' veste' i.icsc o fhc re irnpirt[gi' picatele sivArqite..i.re olnitentiel dc dz t.. 1955...1. Plclcrb Itylngut. fi.'i'.). P. adici fie in.... ar trebui dati.nu "* "*^.ri cu sct.dd.. t IeLtes e. n'ai.o-n]'Jil.. t'dd.. 1.isciptina peni qi penitenga se frceau irnpirtlqire..' i fi.ea.de a participa la Linrrghia. ii rntric. fiind strict reglementatd.stc irstiizi srrArrs lcgirtil rlc lrtrpilrr.??lj1.Carrxlt. n-aterm j:. prin d.....^"1 tcteilile.".i' se s5' datori suni toqi + /r rn r R-o\. spovedania sau mi. lIl Mirturisirea (spovedania) r. nr... 2lt lordre pinitentiel l'ord. 1. p' '3 l3' 7 .i.rlr* ca a fost timpul pirisiti gi a rimas in practici numai mimrrisi isirea individual{ -cu sccretd. "rr-J"n"""ic. Dintre aceste faze sau trepte."i. ed.rtwrisi pdratele nu&ttre.1 r" rp.l'#..lqirc. Comp.. gr rl.Linrrgie et rernissiotr. poyc Mo [-'[-': Mn E ap. F.rr'.t. slav C. Odesa. un duhovnic nu-l p. ui nrllicrnr.Hj*t11'. V. Freiburg im Breisgau.-_p:"l. . prevedea virsta dc la 4() dc ltri irr ucureqli. pli u 1 pcrsonale gi a refacerii legiturii spiriruale cu Biserica.. De care-i separa pe picitoqi. 166.re arhiepiscopul Simeon. 1ad1ge impirtigi.*ad. V..: b.nit*tisire chiar "l' -a ..i ai.tii i. 32 ^p... in public. (.rr". cripitolele pr.. inSine.:* -^-a a-a^cr. O& ulq an. F Sytnlxlsion. Qimenn erhieniscoottl rcsakr' Tcsaltl' "uiigrii'i..T11::'.nt d...9t 'c .Sclrcrmann..ttl dc it llic . cf.. b) sau mi._II. Uitimele *rnl "T.d....t'i' l..t t. noi pAiit. o cidcrc qi ccl 'rii"r"il se socotr:1':ll..ridti. l9l0. Gpre aceasra i.ifrr t1 '. f. atita vreme cit triieqte acelas' ? 3.(cer supugi penitenqei)'de credincioqii fi.r1ri. aga cum se gi f:r].''. Ttlll Jahrhundertcn'ftiU.. a..niJ. .. rdwmt .'oituttxiii 'fradi:ion drs ortens.. Le sasement dr 7a ao".. C' Vrtgcl' Roma. mrn.9il1 1'r.ilt. c: este spovedania...:t:. 3l_! ?O-tgari.-. irr prircticn vit:1ii rcligigirsc it ttrrti()ritdqii crcdincior.]l J ..irtc depirtatl).36.lt:'.rpa. te?ntence.rept iti pr'rtcir trebuie si aibi grijr a se spovedi din vrem9.. atat mirturisirea picatelor mai I:tgl9..tlql qi pentru ca sfArqitul si nu-i prindi. 'on. 1970. ut este !tl!l-T ::..).&#t .t..975' op'251-264.:::. (indeplinirea epitimiei qi dezlegarea de picate) se pot inversa .'":'#' lbidem. apei curiqitoare a botezului il qin aici lacrimile pociinqei ^locul tt6qtri' spqvctltttirt l)c firpt.rrurisirea picatelor citre duhovnic.riO qi l" "frri daruri la biserici.:^ Arr .t...i.inte.. pitt't.rQl Lsr Ldrut4 ". 1til. in in parte si-qi indeplineascd epirimia in timp.ii. :l-:::i:i idt.-^.g. dar din pricina scandaluiilor Ia care didea loc adesea m5r*ri. i". La reTurence.-yr. rom.g".. p.numai dupi indeplinirea canonului... Liturnha.ri.i" 1). U{.cenic.. Subiectul (prirnitoru't) tninei: Cine h'ebwie sd se spwedlascd p de impovarati -Sil.Grlrii a. 1894 (in nrs. ).' qi cap' I 19 dinNonncanorrul " 172' o p' rotn.'' )fffllt' lo^tPY.r de voru m. rtarpp. dc ccic mai mtrltc .."illp'n?#.. adici taina rsurq curiqirii sqr 4luu d. ^^ ^. pe care o al sia"tui oG.:^*: "i .. taina prin care credinciosul icrtarea picatelor sivargite dupi uuya botez uvLLz qi impicarea Lu cu lrulllflezeu Dumnezeu gi lr urrpdLdrEa Biseri Qr cu Slserlcar dcci ca un al doilea pgtez. i. O.

pa vechile ". cArpim locul cu rnaterial nou qi Incrctl stlntcm crr griji qi cu luare-aminte. 1966.III.iru mcne fixe din cursul aivieqri omurui. Ie 20 WII 1. V. fei p19o19qri qi. Sibiu. Moscova.. care l--ar putea impiedica .:: ll*f :ii.. !....vcclcascii) .. din pricini ma ' u.. rp. deqinugii mancirii gi a biunrr i peste miiurr.wbwnrcl ( ArolouQicx xcni td(r Sfinnrlui Ioan Postitoml (P. .J.1 *l:Ti :1"^?::::l. :?. iubirea il."i6* . 1906.a. Cnrte foatte fofuin 13. d.r.""'.$i.i [. nr.. C.325.aJ-rln.j:-. . Trebnic.l.I-accn' 66_167 (reprodus gi in invdyitwra pentrw spovcdi Sfhntul Nicodim Aghiorinrl.roi. spovedania .... iffi1. nr.'d:ig#fi[.)ra.Xl. adicd in cele patru posturi din cursul t)rlciunului. sincetl qi congtiincioasi. " l'rsotul trebwic sti se spouideascd si er ? Da! il . cind (de cdte or"i pe an) trebwie sd ne sfrwedirn ? principiu spovedania i... din inchisori). UR...* .r.^'". la intreb.216_219. Chifu. q..: Sfd.iiag*ypi. Sflnrului Sinod. p. ori pe an..tfelnicele) ruseqti. .ri.si .G. (tmfre..!r:. IndividuJ .. . p.:!l.. p.XK mare cxccpr*fi clc Ia.:ilffiffi hovnicului inainte. 86. . J"J*.inlvlO. je ".. . Bucureqti.'"i lir duhovnic ori de cate ori gi oricAnJ ii-t .. L932).|. . tot aQa si facem Qi cu noi inQine.ik^ --^: mucegaiul poate ^-^c-t incuiba prafirl gi picatuluir6.:'fl thmddar atat pe preoqii de mir. locul rezervat odinioar trritorului Hristos. Iicomie. tgt_tSZ. 3. de e-ci rrc.?llf..9n*rr. in f.:t:ffi.pdcatete Iar in alti parte.A wru.-r:iu3ii zcul Cel ce gtie toate gi numai prin poiiintl Ja il.rKBUt rRoF.e dare sau 9r*^"..fii'Xil lll... p.-di"/d. Partea I..nlr._:1 .5 .a isayi wnwt p ii"atii... fiindii r. .fl?ltl mar virros preofllor le este de trebuinli . Vezi'Pr.d. manuscris copiat de Po Mllinag. .il. acelagi sau pnciin. Locul wtde se shtd. cici atunci nici preonrl n-are dispoziqia gi rigazul necesar spre a asculta spovedania qi nici penitennrl nu e incurajat spre o mlrnrrisire completi.E-i".I938.rrn -.o&tttct'. i.-l. De alfel. 'sa se ispoveduiasc f. 36 llfutduiala pennu.-[iil.6_g.::'"'#:"::.I^-.. de ex. ln rcv.'il1.il.l5.vccranici (acric. Heitz.l. Bezdechi.: i.1-!f"'ilil"n.ld. 293. Spwedania Si d.ut attuia (:?:::!i:: . sau chiar in naos. B.ntul Ioan Gurd d. r. .iil gi negrijenrere comise in o qiul fui-rctiunii lui de liiurghisitor. Molitfelnicwl -el'puqin impune preotului im$rdcarea in toate Pred. lrNR lJRANl. de faqi cu ceilalqi credincioqi (ctrm fhc unii preoqi).. rtir in faqa lui Hristos Insuqi.. Stiinrrrl Nicodirn Aghiorinrl. p.r rn4ets-ln.. rrrii6.lt"..r.":1fi*. n g.ifi*i jii.. za .. preopi si ar qi ai :.{ p(l^r ti " ir.. fie din tearna de a nu fi auzit de ceilalqi. P..:T. cAt qi sinceritatea ei. 28.^h.h s1."bi't7 6.. spovedania trebuie flcutd intr-un cadru qi in condi{ii externe de loc gi dc iimp. Pc milorl8.. ".lrrii ..B(?R. r.wia. a prel. rit. DacI din pricina plcatului crtizi'te-ai diripinat.. dupi ce anl sc<-rs pirqilc putrede.. slrrve (vezi. plrl iSO. la runci ii sfltuiegte pe credi ttc qi pntru reqtinilor. tn practic{ lns{.mireni... pp.ilffil. !^-x--^... de ex.i. cu aprob.l::1.ecare zi. d.. Atena.ica in epitr"ttit qi felon.$Tfi LIr(J rr(ilcA sPIlct At.l!i s*rr flrtnrc zi" irlrdc. tot cazul.Candela".i.r:". rominesc (secolele XVII-X\TI) prezinti multe v grcceEti (vezi.whwnicia Bucuregti.1:rlrrlqiqi f{rl sl'r. Despre plcliinld. -anie. trad. RAnduiala Mirnrrisirii in Biserica Ortodoxi Romeni20 La sivArgirea tainei Mimrrisii.ngirii somnurui etc.oxd.qd si pogni-.zicc Sthrrtul loan Gur[ de Aur.rrir. S. Prcdici Vavila. citrc O tr#i: igalia s1 pocdin iupre -r8^Vezi ortod.""'""' Preorul trebuie si-gi mirnrriseascd indeosebi p.futwrisirea vor sau in pronaos.ib 3r3 .iyii ale Molitfelniid.ca qi ci. . in vol. trad.la.a prcoqi :1 ca gi pentru cilugiri qi. pot_fi spovediqi acas-i sauin locul in care se afll.cv. .:1T".."i..r. .. Bolnavii qi toqi cei care. de terrnenele obqtegti alc potriviti pentru cIinqA qi ne invaqi si ne mirnrrisim plcatele de al c[ qi trr\ire iln. la Renduiala Mimrrisirii dtn Molitfelaiceb ro td M6yo.e Aur. Eblol"6Ttou inrinte de ris Apostolului qi irrdcosebi: Dr.tt.rr. 312 ""-'-r'--t'-'.. rimput mirturisirii:.j. dc credinld ucSthil daxd.-r."t7 . la uqa de'nord a altarului. C.#i'.. an.. L)OO(VIII. Rind. care si asigure atAt secrerul spovedaniei.buie. 1135... 1952.li-.)rs....**!::-.'. pentm ca penitennrl si."pr" pururea ra a..: yr:J sau. nn. rom... Ai.rre. vrednic noaptea in vis din vina lui (adici din " pricina vorbelor ITlryi: J. 190 gi paiE.qte ii..lgzg:nr. 431-447.ii..rSeste ru.c e .""*l-.gi de a ^ p_rimi ^-:-: mAngiierea gi nideidea ierriri -4---^: lltat mal brne: suflenrl nostru este anrnci ca o casi d rrnata l-^. ::.1..anului. innoiegte-te prin pociinqd.i i.i..l^ picatelor. trtodox.d.'L. ril|. l-2.:. '.. al Sfintei Marii gi al Sfinqilor Apostoli).:.. slirvi din Trebnicele (Moli. fie din pricina grabei preonrlui. Ciregcanu. preonrl fiind (rle^ex. .9-10. nil lituryic.gint./ot. chiii apwnlw| -i. cclc gapte picate capirale.i ai -. ap..*rte privi.'"i. *["i "cest canonisite nrrm 5.-^:^". f.an..dupii cum faccnr la casclc d[rlpltterc... 1975. mai mici.rar-le arhiereului. 1960..294. risp.umiri copiii pirid Ia viista dc 7 ani.Oandela". Vintilescu.lre au slujit Liturghie. de St. tip.li:-.. qi ovedeasci in fiecare luni.^.-ia i..'ac."-"i r. rrr. rnicii.. seara) a la faprele'cele bune..rbrigagirr sp...r..zt.. col.*iliaiL. '" (irrn1'r.Mdrtu xiir". an..ul...ornescu Maslulwi tn diferitele ed..^or. iar nu in timpul llujbei.ui slat Yczi Ei Molitfelnicul rom. p.:.

dezlcgarca Rtt sc dI insi indati dupi spovedanie. ili.iJ#. Cuvdlt cdtrc I196."ia...llT . 28). b) ales .llr:i efect *.. .") :1e... pe i3]&'.te iert gi si te dezleg. Stdnd I*l*:**"i-^:lit.i..j:"t fi impirqiti in trei pirqi: mirnrrisirea. sflruindu-l aga pe dtthovnic: .'$i-l'..1. ln cap.fl:.. gradul lui de culturi sociali..n ci -e^.::. 120 in 228 ca.-. s'r.. Can. El a fosr a. mai rcPeta.i?:ums.icatit.. trpoi zicc o scurt[ ectenir iutrcitil. teami ":sau din alte motivc.. Preorul esre insi datort. capul ruotirfa de iertare Doamne M t:: thigi. col ..?:i.. ' omit de obicei in asemenea cazuri). ci ca mijloc de pocdingrt gi noriint..#i..:.'ffi fea Sdvirqi OmUl. ii dI clczlcgarca (.hciplinarc $ de iwd.i?rl-1:. l.. fie dupl Rinduiolo Mdrtwrisirii.G. c) Partea finnld astuibei.. PsalmJ L-g-e... canoanele Sfinlilrlr Plrinqi interziceau dimlgarea secretului spovedaniei individuale.. dezleq-. n^crhr ... 34 al Sfintului Vasile cel Mare.") are caracter caracrer deprecatb. $Rtuire .Insi pentru cele mari pdcate.""11i"'f:11:i-. Evdokimov.["..1....*lf :lr!{g.:q. d) Amintim ci...:.11""'o'.Bin. La picitogii cu picate mari.... in faqa ).".':t-i cele doua rusiciuni a.")".. indicatht e c de originc lrtirrl.pl"grul pune epitrahiluJ peste ttrrcrrrul. liiru.#:.t]!... ""Iil'ilI ::. mai ales in anumite cazuriz3.'.91ttie "i:. aratarn la.ir intreblri.. dar care.nI.").X. partca n dotrn (.pfn prorocul Ti" .. firrlc X.rKEor rRoF.irllf j.. Care I f i1'B:::n'T:l:::lr. .:.s in ill."\ cu clr caracter crrecter ind. si te iertc pc tinc.or.:"v.::::Tq_lo_.ri"'iu.). ttu trebuie considerat ca o pedeapsS. in ultimele ediqii ale Molitfclnhului romAnesc (incepAnd cu cea din 1937)..p"rl"r"i"..-..ein* c\ Si fi.d. -r-.'.i. 22 Prima parte a acestei formule (.i:}::ii:?::. ca gi in Prayila lui Matei Basarab (gl. Nu.:4i.ecaai.St'-1n'-le i:ffi il'. iar dupi noul Regulancent d. ra ( docor..uhwnicul pentru iertarea pdcatelor celar de voic pi fird d..xi':l:'"f"Hff:. rtrc ^^t-: ^-j^ ce leac si ne dea).. d"pa . eic. rugiciunilc intro. 436. trebuie . ''' i Lan.tJ.T'"iEililj"l::r3't. daci e adulr.:.e proced..Bi Dumnezeul .t. socrala.r.':x:"it:1:$"11i"[Tffi . gl Sfrntul loan Ioan uura Guri de Aur. procedcele variinrt.:'..:ffiH:#[. l5Z Cartagina.:p}mai ne sca r.lui i. :iosii._:::::"9.i n... t.1? y! ))uud'rrs rl nezeu cerui viu.. apoi intri in biserici qi vine fiecare pe rand qi iqi mirruriseqte ptrcatcle.rj"t-rGft. (vezi ed. ralitate etc. il 3t4 315 . ga el.ii .h*Tf::.r. gi si-1i ierte toate picatele.il.x^{::x':l1:iff r.: si din proprie inisiativi. P.fi.1:"':'1"'" 'ta[ "jf T..T5::#::hH:f . gi stantul Comp.". acestuia. t..ffi. $ inMolitfelnicele Yezi.. acesnria.t'i:l p.J:::li.po"_. LXXIX."dua. Dreot.. pentru plcanrl sivArEit.ar1nec319te i"t"""'" alitim.til:1re cu nimic la purificarca l..dT:. pp.. Despre tobligapia dt a na divu@a pd+'ntdt fr cdtrc pfutor. t. 319). preotul este obligat si pistreze secretul spwcdnniei.i. . Lt't't-r ttcit< :.. Cqe. (.are suferim. P..Cuvine-se cu adevi. afari din biserici (sau chiar in pronaos). cit. Can./. ci se amAni pini la implinirea canonului dat sau dttpl expirarea [ermenului fr-xat pentru ispigire."...:". ----r'!r qr Hqr(\ru-t Plslulle. Dumnezerrl nostru..#::#: ff 'T. PLrrrLLrrLuILIlr abaprinlu-s'e aqaptandu-se r '' procedeele mirnrrisirii a..T:::*r:**:r:li.... SfAntul Ioan Sciranrl ....:::: ".:::*i":t:'^". merrt. 132 Lartagllla. .*i. de ex. Observalie....i#'iff #..d:i. Ti. .....nevrednicul preot.i.re o citeste arhierewl sau d..iar eu..:.. de boala d" care .tcstc capul lui.65-66).:i:::i:.sau tmagtna-btle." etc.#.eprecatit. gJegrul qade in scaunul de spovedanie qi."'li. care nu pot fi admiqi imediat la impirtiqire. care se di de ci._i.:_ :l:. fhcjnd la sfhrqit semnul Sfintci Cnrci cu nrAua . este ingiduit duhovnicului sI dir. 356.::+.eji borl. in locul fornttrlci obignuite de dezlegare. si Ei adoptati de Biscrica nrscnscit lrr 1757-.'il. Citeva consideralii pastorale in legituri cu spovedania :. "alil. i. i-iirr.. col. tehnica *I"'*.-..... chisoarea pe viati) pentm duhovnicul care ar fi tridat secreflrl spovedaniei.29l-292).l.iar eu. Legiuirile civile bizantine prevedeau pedepse foarte aspre (tlierea limbii Ei ln." etc..I - llezculc.rat si te fcricim.. inqei)'-. 1937.'-t3lli*il f.*". fata icoanei dvaru rn mana starta c-iI''1"]i-?ltl:^'... P.lt..deriu .e uoie Si la tot iardrnd.t sttl{( :tALA preotil()r fhc spoveclatria numai cu epitratritul (mai atc.dii penitenrului.Hj11i:"T celui ce se sDove(.*:i1i. Apoi penitenrul silrut[ Sffinta Cruce qi dreapta preotului.ff^::""ditatea ' mdrrurisiriisiruasia. trebuie si vreme .::nl1*:i*.ol['#"::t*l*::.rrlge sau si. 7. Este bine sd se citeasci. d) qi se pedepsegte cu depunerea (artic. DR.riu.icrlrc I ftrsr rradusi gi f Sjiii: iZ-1'.li. col..rrir"rtut l gii stau in genunchi). pe misura picatelor mirturisitc.L"i^-r.g ".G.:r ''""1'_:" ar j::T:^1':::'^: . tircc ullttrttul gi. li molitfa intitulnul iar preonrl rosteQte doar formula finali de dezlegare asupra fieciruia in parte (prima rugiciune de dupi mirturisire gi ectenia se trffi #:!il1i:.j. Molitfelnicwl prevede o alti formuli.. in astfel de cazuri.. pe care ediqiile vechi ale Molitfelnicalul o aqczau fie inainte.i D^^+^-^rpe tr...." qi di (cvcnnral) cu. lry-p:-y.. ^.lica intret adicd i ::::^4i. Uomp.-*. I"" rnt : at ..rir._ lui2l asupra irnbunititirea "i-^^-. il"i?ifr'Tf penitenqilor.1'.'il."..#. sc ^lNoynncanonwlui prevede pentru astfel de cazuri suspendarea preonrlui pe timp de trei ani Ei cauorrisircr cu 100 metanii pe zi.ttrrtte ae rndrturitirc. Stlnrul Nil Sirrrrirrrl. sI zici cltre dAnsul aga: .i:'. atur-rci de obicei prcotul citeqte.r:#Jlt:. CAnd avem mulqi candidaqi la spovedit (ca in ultimele zile din Postul Marc) qi nu dispunem de suficient timp pcntru a face rAnduiala de mai sus pentru fiecarc tli pirrte.i""-q^r..'"..-y?"3le..I. au desp5. lui Hri.i. de unde a trecut $in Molitfelnicele rominegri rominegri (cp. d.r^."!.urd al irustanyelor d.f.'ill'r' cit qi .-^-1t^t'. ---: -: resc. h.::.'-i.tur trebule sd procedeze preoul in spovedanie r:. (Cu iA...".Domnul qi Dumnezeul nostru.. ca gi cea din Molitfelnicele greccgti..ausivarqit.l vcniti prin Trebnicwl lui Petru Movili5 Movilir tipirit tipirir la Kiev in 1646.#.ri .....o...tre duhovnic celui ce s-a sp<lvcdit.?i#.Stapine Dr qi.. dupi mdrrurisire. ENE BRANT$11.l.'.fi"alil.[ffi : Rwgdciunea pe cd. rrrutr'C. Chiar aflrnci cAnd era practicati gi mdrnrrisirea publici (in Biserica veche). dincioqii.i.ili. gi cu dorinia raPturte oe de Ia ta ultma uldma spovedani nu ascundd nimic (dupd spovedanie /drrni *-... LXXXVIII...tonqdintei penitenruluiie facc mult mai rq vrLvt lr uc ra caz la caz' dupi r'!vr' vremea De care p Ia dispoziqie. urmitoarele conditii: b) Sd fie completi.ririsi "'ljo&T.i'.-ff uqcr cu aoanca parerc de sivirqire. Ccla cc cqti nrflrrruircir robilor'l'ili.1'ftT. pypa mirrurisire.".*t[1::"gia --D -vtr"srsr clasic cu rtllrcDarl^pe intrebiri pe care preorul preotul e puni {'!#!:.iffi r"hilili rir :.. !i ff !4.l:""?. 3_icatc'lc silrr rstorrsrre a picatclor..t:. ex. Mare.-iLfX.sau_si-gi rtenulor sau si-si catehizeze din H"i:"Tl le fie de folos..X*".:. Canonwl (epitimia sau certarea).i*rJ. care sti in genunchi. alin. 28 al Sfhnnrlui Nic Nichifirr M:trturisitorrrl '" Yezi.pitole.ntwl Si blestemwl.J. ductive qi molitfele de iertare de la inceput. Can.lyl#i3. nfoUrfrmi N...li.* p.r.:1"'. mimrrisi..II.tt..:zfi:y'.S:.I)ournul qi l)tutrnczeul r1ostru Iisus HristoS.4it-o de aceasti rXnduiall.. in picioare..^^-^ rpir'.'T:i'11i-'#"11 It.:" H#. iar nu s1itr. o singuri dati pentm togi (in timp cc credincio... vcttitul canon sau epitimia.Fiule. atAgia ani poruncesc dumnezeiegtii Piringi si nu te implrtigegti."). op. Apoi zice : ...cere oare de rrmiii. agezdnd-o in alt{ grupd de rugiciuni.'lt'^tll :^*T'l::gt.:T. Simpla 7.or.". punilnd urArra drcapti pc caprrl pcnitcnrului...?t risire).. irr Or.i:T"'.: -i. dupi ce_l ir ra cea cu _ea picatetor 5':'r'. tp"X:*:f i. 3...). ai'" tru.k:. ale BOR" violarea secretului mimrrisirii e considerati ca delict (vczi artie . p pp.:^ crte$re 3'u:.... Pentru astfel de cantri..a.i. destiinuiasci niminui absolut nimic din cele ce i s-au spus de citre credinciogi in cursul mirnrrisirii...ilri. :j1".. in PC. lprrr"r"iintei)..

6rrlnr. de Ghcrontie 9i Grigorc.prime Manual de spovedanie).i."'#. II.(quini-sext.Trad.d sau si-Qi viafa. rn Vcziinai pc lars.'r*..-: Ill qi a aplecarea spre intoarcere-a celui . 1948' p.. Drept aceea..#.piq+li-^ p. se fuieazd. I Venelia. li.. ci mai mult epitirnii ca sclp Si caracter nw n nitiqirea nomice q PUnerea intitulati.lifla? p. adic{ Manual dt ruil.:j.rtit"te.i de intirirc ln c6 care se poate da variazd. au existat chiar anumite cild ctuonigti. e ne..o etpiiov.de -r-.folaslnare dc.greseasci in. doftorilor asupra ei. lltrctrlcr..r.. . inu-alt fel pe cel care se afle in recidivi. La acestea se Poete adluga gi iradusi qi tipir pocd'inyd a arhiepiscopului lucrarea Despre tSi fuispunsul la i._a"yia.c1L r ..i..t.:. ln gcoali a unui copil slrac sau crearea de lucririle de interes obqtesc (de ex.tT.. qi de nu creQre rana sufletuiui pii.c[rmrantl la Sf. 3t6 239). '" Il. TX qi . 488.te s".r-. CLV.' ... la sipa museqarea comunei..irpi. a 2-a.i'.1.. 39-L49 Ei 2O5-226. ql aceluiasiso. part.i.n . . Dn.*.i..r...?l:i:ir^l-'l. Ilttcu' rcqti.fiffi.rr-Jor. cir.tilor. a n.A. consrau. in vechime...::::J: qi ech ili f ru. indrumaiie date dc it. < qi severl fr. f".'H:i'o!#'rui'lii.:..rrrile'sale provoaci asupri_qi Uoala. ln trecut.H'"(#d il:ii#'.. J. sul Arhicp.rciqii conl.a.prov.l (Postnicul) sat Aiwndtotu..l.. (ed.r..:::... in ziua de 9Ian.nile. scris[ de.adevirar. de ex.r..^.oprirea rurui comis. rq*u*^.picaiele . JllTy'1 qi ingdduinqi .i? "ui. felul qi narura sau gravitatea ci scopul.rrt in vedere canoniqtii.. I. vol.^-:^^- Irrtr-un chip inrpotrivl patimci.'F.T^:.r..t#.11i. l).: r.t::'-y.tilFlrt... qi pe ale stricteqei.. CBO.i. At rra...rT p. 2r .s". gi si se nevoiasci spre cicatrizarca rauei. scpt..)..t". cu "fi. /. d.. riniti..... f.milostivirea dupd vrediri."1. qi arrf.penit n'tului. J""-ie. ni."k a.. care nu folosesc nici lor inqile gi nici Bisericii.r#. Can.lf:Y. ori prir-r doftoriile cclc mai anlarc qi astringcrrtc. i9zt. construcqia de insti dobirea bisericii..i.ntwlwi l'ostitoru. p.1974. in le gi condi. Precum au ficut Ei fac tndeosebi ale tlci mulqi dintre duhovnicii buni ai Bisericii noastre .l! in vedere grad. rL' uurdLd durata dLculcl acestei .!p. dupi chibzuinta duhovnicului.dispoziqia (daci) prin morar.:e" mai asprr e unui penitent este de la'impir.t u"iii. 68.. velul vieqii lui religioase-^qro1ale. fet epitimisim Tf::1y. ::j#*::r :r". n. tarea qi ajurorarea biseric io. .i"r?T. vom da pistoriqilor nogtri trebuie sI fic I)e aceea.I".. (tratamenrul) in..'.l:i $i:"-"1a9 i-":::T:*:93. I800.:*^l f"fite minciruli . f"pt d.-:J:r". 469-503 qi 925'n 3' Vezi."..-a* incura eze f"::I*: pican'l Frr..r vtrucrc lecturi din cirqile sfi. curvia. condiEiile de viatlqi ale etc. la sfhrgitul secolului. in Inudldtwra pe cci dupi RAnduiala Mimrrisirii3l. l. pierzaniei.rya.ed. vegte medicului...1f.f si aibi in vedere numai qi ^\urde numai indreptarea. daci..gale.i.ntrebarea 72. t. cc^-rrl impreiuririll f-^--|. paieruit. ta pr.. privinsa -a"Lirii-. .i"9. de la caz la Pe^oe ll.p.l'l't) tt(il( )A sl.iit... si asa si mls.t..r r.-.l-:1l-ry. simplificat qi sistematizat.rp rngrijegte el intre timp de il..rtuiui' Tl.iuinq. :: (irmrr..cei ce au primit de la l deztega trebuie si Eirri.1.. .rmran. i. a. riqeqte -li "J.. sn . 1794. . ccrcctflnci ilclurile pociinqei..rrirt. ..it.ir1#:l'.]?.r*..{" d. *.si dim credinciogilo_r. Qi Pe alc otri' cciului..rr-ta j ' pe cele mai mari gi mai grave (uciderea. s. p.i"ii duhovmcur I roarte murti grijd.rr. . qi ncle a le sllbi rpr. ed..pp.r.ibidem 18l8 ((tc rnonahii Neofit Ei'it.. 30 al-sfhnnrlui Nichifor Mirnrrisitoru_l (CBO.?:ebite.3'.il. pn.i[.r. deci se cuvine noui si le gtim pe imAndoui.. * ...:*l:.. pe care le-au ar. Canoanele Sfh. d.Lt #.i're_f'j# Biserici printr_o tr r. vol. 1799. pentru duhovnici gi cuprinzAnd ritc canoane sau epitimii in raport cu picat nu fost... Bucuregti. parr.ililil.r.:. 9i Pr..--:-:t^ l. lV. !r.q.. q... rir.-. 69r-692):.r.i. pe drept cuvAnt. noi de viagi qi mentalitatea lumii de astilzi.rr. qi a celui ce i s-a incre pastorali esfe de e i't^"^o ^ri" rntl.ii.rtotw.^ -. pe"i.tiile de trai ale lumii de astlzi qi adoptate ia sp redincios in parte. cuvannrr canon c ruat aici rn scrrs dc .r.^_gl1{.ea canonul 102 al sinodului. sufleturuil . ..'.ondigil. dczvolratil)' 32 yez. rom. r::u:. sd .i.. a X'a la P.-.... care au diugat la titlul 'E(opol91r1tdptou.rr l.ri.Ed.riua.are 137rgal7ery..oi.tur.respcctivi.. p.iJ .**: cu un nivel spirinral.noqtri ca cpitimii nu atAt metaniile tradiqionale. Cqnea foVrte . ed. aze din cu. .iig.. Munte).-='11":t1:-P-ut-:rei qarpe.p". are.'.i. col.va1d}-* .*:f#r?": pJ ir . gradul de recidivi o parte personahtatea sau individualitatea penitennrlui firea sau temp:Jamenrul lui... Multe din normele qi recomandaqiile a pot fi aplicare astdzi. II.""i (metanii). lll.P:Id^91T1.n*:" blnndele "i..f"" de h Athos.A dc irrdrcptarc a penite.-i...t.*. cu tonrl altele faqi de cele din trecut.. practic Si ..rf .aJr.'noui: 'E(opol.:1t". medicului..gi --.).irrrri pe np cea rirnidui -a.riri"irr'ri. 2. p."..^::.:rg"i. de aser p..0:.ilr#er#.. dc ex.r$. minciuna.ri..+ .ibituru 1804.G.r-iri sarcind aduhovnicului este.u"iilrr. .2lg.de bine . date fiind .s.344)' 3t7 .oyrltd. l95l (irmp. f""t in rn"e...y::.#ir_ra.r. care riul mult se revarsi gi "ta. . fiecare din :i. i sdvarqirea picatului.*l:li iise le.-. iar pe de alta.Jii .-pii[pi. parriath ruflet (numiti q pustnic Sfinnrl inr in timpurile mai'noi lucrarea i:lT#.i.li'i.r_rr.^. qi la cei ce nu le primesc pe cele crlryr ne invagi Sfinnrl Vasile"27.d.iqir.*l:::11*:lip::"::_{.:I :lTl1 "p!:e$ qori:.r LL L.1lilru'ffi: :l. _"i." i" viaqi'gi ""riiri#.Tl?. op. pentru prima de publicitate. I827 g. .i".'ti(:lAl. p.t de ciinqi p:lj-.yuldtrel"eot&tou. -r"i.PRuo'r Pnotr.i*. duvelor. zsl q.Tj..' spre ideatur *'t:::':. 2.^^'**i .tr formulatt ':::^y. d+.. XVIIIT multe ori2e..1 a. voit de Dumnezeu"2a. Enn llnnNl$r.aJ.ir":J'rh ". 27 "i.ilio..f. si o'or. in G/1.. pp. .chip-dlsproporqion* p. l. Epitimiile trebuie..ori prig cele mai delicate gi bla.i mai mici gi mai u{oarg (crevetirea.turisire).. p. gi indreptAnd inqelepqeqte pe omul cel chemat cltre strllucirca cca dc sus. lnargrne .-. ingrijirea cimitirului gi a CBO. Ia orice caz si stet D Sriniloae.. ()'istcsctt. eC.l"u.

I...695-712 .bn*if .. l. i...iaqire a" -"rt pr. izvoml nesecat Rl I...J-t-..{.". uctrregti.1.. la intreb.. .. an. J'..*qrl.r. 1943. pro. /r-.G.^:^-. rom. p... 1774.3fl1.. ToruEi. nctc ncte de cilte.fi*.pma .'..0ffi' xl nts.ut.:.Jl. p' rom.. I l5 g..il. piJgresul vierri rel-gi."p. Despre viala ht'Hrisios.[*""i. si fh. p. u.ll]]1-$ i.fl.il !ify.i.'#:?::::l"g:..ii.... D. h.]]lH. 4^0.--l.ania.li:. SS ^trad. si secretc.1 3r de pa.?rY'\ua#"::r"::':i:i' in /MP..lf*I[:.^. ....i.:.. .f:. la c^z demare nevoie..::"i.iyi.i.il.p. pp: oo. Rzi'p.u rrrurLa rume oe spovec[t. s 323' cit.|. spoved. Euchiristiae sacramentum non de aliortttn tnfltttt.... #H Si aniilor noastrc dealul deslvAr- " in vechime3a."iffi"ffi.i Triacca. CL.:i:ilh .po.-.io.'#!. 89 ( I96Z). 2?? 2?9J. il Monahii gi pustnicii....e deci culmea cea mai inalti sau termc' reprezinta iot"r'.9"_f:.{l[_till.. ca pe o simpld f"it.i.rrfl. peniru pistorur d. . op.11=llil:.rgc.rrc TlrC<r|. r.:T:.".L975."ia""re firi ind.J.iil'T.-_morrl. Vladimiregti. Comp. igi minAnci gi iqi bea osinda. indnun{tor spirinral. i. ruitp.ili.:l::"::"::::"r_yi:T:. Prottila miad ((lovttrtr.e.i:::. C. pafuclparea slujba botezului. Pr..diti u:"t1-:1":t1 :t:t"1]:l]]:i'1...'. c'i[ spov€clania estc ccl l. a ta taire.!. .i^.. Vczi pctrtut accasta mai alcs Pr... 582.-r.ji: i6..ra_pr.ti sacrernentnil.u Hris:os cel intrupat' tn spirinrali' ...iH[i'. Lr r*rr*rrft--i) Plnitcru:e.. exact viaqa Ei perso.FO. 57)..t^i.t"a*a cx. I -?soi L.. n tt lll. 9-10.).::#'{#:.)ii'iiil.lqii aclcsca si.i:l:::.. .'ti/*.1 .. .:'. IV in 4uv parte....iil.iltfld..{319 irnpirti-. SfAnn:l Apostol Pavel (I Cor. Tcsalirnicului. pe mireanul care e pe moertc' numai daci lipsegte preotul..air.. d.*.:.i. !1... Sriniloae. cu o anumiti rAnduialis... pp.. cu Uoi.::"::_.orr.:ll . XI.rrti .X". '.r.. ta SIU.tc. rt. svprei I combarerea "d:iiji[. al Vczi Sirncou 6 rir-. lor nogtri' Trebuie de asemenea combirui!. frdd' 4l. .Y. vistiernicul gi implrtitorul tuturor bunitigilor ce privesc viaqa gi etrrtea (II Ptr.r{.'::!:^.o'i. p..t.131 .rilcinrl'relului.r. f".easci p....*.ba PreCUm am SpUS la in ajunul sdrbltorilc drmpotrivi.M-.:#.:i.r.i.. alin. prcalabili a unui canon. dc Impartaqrrea sau cumlnecarea irr.*. i I dupi canonur 14 Laodiceea" 1.:t^ tr--.d: individuara.. tu ciriprl.-pr.1:?.:*. l97o.. impirtlsirea rI prin Sfiltele Sfir-r misl Lr4rrD' vrala hari^cl rrat[a tr-ans' la viaqa credinciogilor Ia participarea Creqlflcroluor bOteZUlUl..i. IV.J.fhrrtl inilqarea qi.1. trrtt.:ra. col... 4i. De aceea.JI. ayyl_ii. 3r8 Roma.t(' ..... rrr. an. . ) A). i:sr.##'..#i!. f. E. ui .. ortodoxi.?i.".'li'.. l'lrtttcut:c.#ril. practica mirrurisirii in masi (de obgte) qi ".. aQa cum proceda'mar"i-it..ri. rir'[i:'.u. :1. Ur..2 prevedea ci. B^ucureEti.gunrl . laiin*eb..rRE(n'rRoF.. igii.. l'. .ir"i.#.*::"!::. fiind preotul in^ tinrrghie. tr * "rs#.'-oribund. ulte. la sprntuahti oirit.i iia. i:I!:^?_:rrfl_indreptarei.{nrvco Sibiu.. roan din K (L1908) sau curn se incerca de curand . T.i r pd."r6i^i'i6ir]'.. ln l: . vintilescu..i 'Uiuhceasd dc Anrim lvireanul. poate imprrtigi. unde nu existi biserici prcoqi... 6g_23...i se oferi Hristos insuqi.. uR.r. .ii . Brani.*. rrNE ERANI\STE S{-ntl rrit{nl' clc asen'lertca.'?!:y'": Sainr-Si.. sau lrn llu sinc qi aga sd minAnce din pAine qi si bea vrcdnicie. cir.rut gi culmineazi cu SfAnta Taini a tmplrtdJ.:!:. cel mei Ia lndern1n{ mai frecvent p Onpn'ot. B<>d<>gac.:toralie indiuidwald. ci putea Ei dca Sfintclc l)artrti .. in minrstirile moldovene pi' fllruror darurilor. 'oa$tc surilesideqdlrleri^^. Ministrul 1sdvdrSitorwl) hnpd'ttriSirii - mirenii nu se pot impirtdgi sin l"tfitir. nr.."d*i. .trad.l ?::*." Y.alitatea religioasi-morali.:b_til:li":yf'*tl"iba.'{. rom. 1953. rtstizi numai arhiereii gi preogii (vezi nccstora si dea Sfinta impirtiqanie crrterisiqi gi daruri ale Ha. 3-4)r. care mergea gi-l impinigea pe muribund' I c..:.._"".t. el * . 1949.pi ^ai. la tnrien 6omp.illi. Ligicr. Sihirr 1946.. incd din vechime avem mlrrurii ci lai nrffna sfinqiqilor slujitori2. 382 r.fr'.. pp. P. r icia. clc Pr.. acrici de a sra de vorbi cu h. e+Ci-lO?.r diptdi.'* fr' 1' Rrr... 28-29). ..ti.5. Confiibution 1". 5-6...i.i1^T:l.rutttt de :r..3T"."ili.. Ni" i.-".. sub pretext ci aga. :.rri.. aflAndu-se in locuri deg{tgte..tl. ibifum..."r..i ei.nr.?'r""*'"r'.... Comn qi si Slmeon Simeon al Tesaloniculu Tesalonicului-Rtiso.i...?il.. pp. 1946 p...:{'. 323.. Kovalcvsky Le sa*ement viafa rerigioasi vezi si: ..'. .' (R truian. ST..rrrd. pt ilej itn.il Ldrru potnvrta pentru fieca care ni s_a pus la lnc urrde..tf.y.{..1.i':i. pp I39-l5I. ."rT.i.#lt'*ffi:. .. P. se porimpirtigi iinguri. I.i.L-.. ((irrrfCrcnccs paris).--.. p... A.

ca trotezul. pc cAnd cei r-nai mulqi credinciogi se lmpirtlgesc de obicei o singuri dati pe an. comp.Ji. XVI). T:ii. primirea ei cere primitorului si-gi dea seama de irnportanqa taincira.:*ii*".. cade pentru credinta ceror ce-i rar.r - a. se giteasci spre aceasta. Bise p. ue. .ii-.Z .9 apostolic qi Can.'ja. Ghedcon.Ii-. Ei artic. ji. sc.. I. 320 dc (c 321 .G.p. intru sfinqirea sufleielor lor si i.. DupI Simeon al Tesaloniculuir8. ir. alc patr.. Ht la Mai pe larg despre aceasta vezi la Pr. cit.iqii. 5 5 I ) . dar gi crescAnd respectul lor pentru Sf$ntn Implrtiqanie. sin.Iliseric{. 1819. miercurea."il..2t2. fua s-a ajuns ln ti. re Vezi dc cx. 1930.l:. Hrur BnRrurg..lLurrlcr. nec aignrs disnus e*r i. 1967. s"rr. d. p.'Ar.'i5pi giii) siii) etc. Can...general odinioari.l1ruariq) .l. omnului.sr.:ili lgr. .tr.^. majoritatea credinciogilor se impdrtigeau in toate zilclc ln cilre se sivArqea Liturghia.rr T."ffi* Li. l((it( )A . DR.. gi Carr. C--p.i G de Nissa.ca qi tinerii care se cisitoresc sI se spovedeasci qi sl sc impirtigeasci inainte de cununie. .i*. iar de nw. Aullrstirt. 242.'. urLq rrdr harului ulut r I uurnulul. col.. In sec.lqlitint... 228 aJNomocanotnd.r-_.'u'. ca de ex. 's Comp.399. r.iesc curirrt" de ocari nnririi A d {ata-oPririi IntdtJitwra p scrtrteti drrni cn^^+i^'^ r. gi Tomosul sinodal din apr.6J... Spullrcr.ilr'1. Epist.. ci primii creqtini se impirtigeau zilnic (vezi Fapte 1I. 23. sub pretcxt cI lmplrtiqirea n-ar fi indispensabill pentm m$ntuirc. F de asemenea frumos obiceiul .) nu pot pacat de ace funnd..l*::y:l Hrisros i cu singer" !"i.r rndracrtl pot ti . ed."'*. qi Sflnrul Ciprian._au il.'-l_acis' ei.27l qi t. s n.ti toqi aceia care se afli in preajma unui eveniment hotirdtor pentru resnrl viclii lor.--r*:.46)". pentt itentiam non agentcg ae protessione protessrone tcstl mor (Epkr. impdrtigirea fiind condigionati qi precedati obligatoriu de spovcdanic. plni prin secolele VII-VII. Sfonta irnpdltdsanie in viala creStind. De doruinica u. Ccamnivecbe Prnildromrtnenrcd..Preoqii de popor si invele pe poporenii lor..:tit#:i: "ur. ronr.L.*. 2 (P.il5il TU:JTi::!#. Bunea.. care fftriesc iu dreanra cr . prin pirgile salc. 11.ir l.. gi mai alcs la aniversirile sfinqilor martiri.ui slav dinTrebnicclc rusclti.:. perte birbiteasci gi femeiasci.PRnor pRoF.in (Misticur).. osebit de cele patnt posturi obignuite.. dc to fi cu putinyd la praznice. l7ll5 al patr..."...4O3.rl.L.o. Grigorc V (h M.nt Lt't't. cAnd la Liturghie se impirtiqesc uneori numai sfinqiqii slujitori..i. chiar in fiecare duminici. erA ol'riceiul dc a se implrtigi de patru ori pe siptlmAni: duminica. . ruaqia de astizi. 8). mai ales bitranii gi bolnavii. p.. 1950.[ qi i" p"ii""a. 9 al accluiagi).este bine gi folositor a sc lmpirtigi in fiecare zi gi a primi dumnezeieqtile Taine.[ffi Irr irrceput a amAna lnrpllrtrlqirca pmncikrr pAni la vArsta priccpcrii (7-12 ani.... .7 Cartagina 9i :: l:"*.ir.pc.wiala (beqivii.-i^^-^ ^^l^:-_ . op. Pwdyuirile din Litwrghier socotesc obligatorie impirtiqirea generali de ccl prrgin patru ori pe an: . ::::A$i ly:f:J. ostaqii inainte de luptire g.X"::i:$'":l'^_'. erau exclugi de la acest drept numai penitenqii qi cxcomunicaqii.:.42.1. la care _impirtigirea este considerati obligatorie (vczi gi trad.e peste an sd.rn rn vra(e vrali n-au fdcut ficut ci o cer arunci. cat $r protestanEii). IV. si se apropie citre Sflnta Impdrtiqire. ca in cuget curat.a..2.2.rrr. .Lll 11.tate qi intirire. f:'".t". vomeazivomeazi.2 al sinodului din Antiohia ii pedepseau cu excomunicarea pe cei ce asistau la Liturghie firi sI se impirtiqeasci.i-. #. vol..'ffi vrem nu au capacitatea leginaqi..rr::lr^:..*T::.3-4. In general. I ecum.rr... $c pare i'1. tot ceea ce am spus despre termenele pentru spovedanie este valabil gi pentru impirtlqirc. Sftnnrl Vasile cel Mare zicea cd.gi Fcr. Chigindu. nei crn1.^:::ll:ll caqr. ^ Mai tirziu.irid. care condigioneazi impirtigirea de respectarea postului de miercuri gi vineri qi a cek>r prtnr 1'rostttri de durati din cursul anului.p'".-ro'rt... 9l.."ii.t:# g 0. Iar de vor vrea. p. 123-124 gi 152-155). ditt Trebryic.. CllO. part. 8 .:cl ALA crc$rirlii cci cc sr. Mai pc urm[.e vls". atata mrnte) i-pa. 1908. cit.. trad. cAci aceasta este pentm dAnqii izvor de sini. . Provilorom..nd *ebuie (pwtern) sd-ne lrnpdrtdsim.. II. sct sca fi.f *:i. t. . Fafe grd. rom.- iiiirieireqi[^&.inCBO...".li". m nlcl ( (de ex.# t*ill1'Nicorae'I .iffiilH#'0. p. Qr qe hoqii etc. )O(XVI. erc in t.pursdra (araf catoflcll.L.$|I.. LIV. I I I8)..pri fr .Iari cinc va mcrgc la rrlzboiu nrai firilintc sil rlc crrminccc" (h C. In aceeaqi categoric pot fi socoti.. p.. Can. cari. iar dupi ea gi cea ai de al cle atunr {r _ 9 al $ti.". 1807 Ei aug. numiml celor ce se apropiar de Sfinnrl Trup gi SAnge a lnceput s{ ce micgoreze treptat qi impirtiqirea lor s-a ficut din ce in ce mai rar. -.h::. cap..-. ln MO. candidaqii la preogie inainte de hirotonie. infirmitate atque i"rfi. frfllru{ dkcretionis). iar cel se pistreazi curat qi se simte vrednic sc poate aprepia qi mai des. Timpul sau tervnenele pentrw hnphtdsire cd.LiJ'rii.. .T. vinerca gi sArnbitar6..iL... neXrEit in ccle patnt postari d.r"""11::'lll. nclusiv pru asa cum a srrvrrL."I7."^::::l:1r-rid1 o. d 3.T."'9tl' gt oe scandal (beqivii. tE Despre sfat"situl nostlu.atiane. t7 Litwrghier.H H remeire in *:. cel puqin la 40 de zile... col. 360. g3 cdtrenobilaChesnria._. 200). 1950.'r':o#'.cpcri1t c<rrrrpcllit..A.. ecumenic Gavriil Ei cele din aug..l'. t6YeziEpist. plstrat qi astlzi pe alocurea . qi anume la Pqti.yd r. (]rnluli. ricindu-se zelul cregtinilor. LV.iul qipry..i.. dc la Icud (sec. femeile inainte de nagtere."r. irih Li '" (. L82-187.rl Sfhntului Ioan posrironrl (comp. Comp..258. t. p." *..J:'i":lil'i::i:x':. dar ci. adici in toate duminicile gi sirbitorile de peste an.rpra lor i'depl prin mirrurisire pociinga curara.!llif.. pp. 5 al Sflnrului Mirrurisitorul-t..llit. nulttotti $i lll. oo.i:. pan. ecum.#.. ^. qi in plus. II. IV. fiecare cregtin temitor de Dumnezeu ar trebui s{ se impirtigeascS. 2l (P.". flrsesc tuqesc srr saL -.*.

3-4. fi slwiit la Litwrghia din ziua respectivd (ce dc ex. la cursurile de indrumare. adi Li. ohligalitr pc with a. Yezi Liturgbieru. se impartnqe'J h . Clericii bd... eer"{ tra"*i"i'i. r.ii i. 160-162 gi il't Mmrunlul dc t\1i... I 57 ).i. Rdndwiald Litwrgbiei in sobor. de pociinsi o".. "#. 30 Vczi Siurcorr rl Tcsalonicuhi.fi V.r. Un vcac da ln flne!.. pot fi implrtlEigi la patul de suferinqS. pi4ile IS qi HS anume pentru impirtdgirea clericilor bolnavi.rclh1n Liturghierwh.r. Rind.1r'll [:*l'*'*:*:1t:::. 99. L-:?. I07. ttucrrrcai] 'a)7 l!. adicd luAnd fiecare cu mAna pirticica din SfAnnrl Trup dupi ce au luat preogii care au slujit.) se impirtflqesc tot tn altar. De Corunuuintt ii won:ruun. 5-6. impirtagirea fiind taina taineror ""i". P. . igi scot epitrahilul gi citesc ln tain{ dupi impirtigire .^:^"' --' -'- A...l:I. ed. m. igi spali din nou mAinile.bli.cap. p. tluiala ardtatd atunci cAnd am vorbit despre Sfhnra Liturghie.. 41.te fi.. i. BraniEte. pp.. in faqa uqilor impiriteqti. Vintilescu..A i.. la. nr. pentm clericii impreuni-linrrghisitori care nu se impirtigesc la SfAnta l. cu liturghisitorii qi dupi aceeagi rAnduiali ca gi aceqtia. Diaconii nu se pot impirtiqi singuri.ifpirtiqire. p. 2" Mai pc larg de vczi Pr'. din Agnegul pregitit in Joia Mare pentnr tot anul. p1:. I.t^ . citeqi gi cArrtlrcqi.. 399). ei buie vqrv o( si . alin. u). numai copiii pini r".ei primesc Sfinta Impirtiganie fie de la arhiereu (la Linrrghin arhieresci). CAnd slujesc in sobor clerici tlc trepte difbrite.i".n? tn . pasibil de caterisire26. parr.qoste si vi apropiati !". +' P' p. Bucurcgti. se implrtlqesc nriri intAi slujitorii bisericeqti inferiori. ingelege cd ci orimiree primirea 'rb.:1:ry Aceasti u' pregitire este. Comp. o dat5. Iau apoi anafura. )i Yczi 2a . nogiunea de poit . A BOOL vJ Of Essays. La liturghia arhiereasci. ori u..fp. In unele plrqi ale g{rii (Bucovina qi nordul Moldovei). Clericii cat e por sd. 1.."iu..4242'' ex'..u..ri revizut de el gi tipirit la Iagi in l8L8 (transcrisi dc Pr. II.e nu ne certat cur l3. li*.i unel . 5au i"ip lrup gr qi bang. apoi sorbind din sfhnnrl potir. 1g32.Despre SfhntaLitutghie..qitiri. Ohtd Si cu 2l 22 '''c.trdni sd. din pirticica FIS.r-1 meni. ndicit slvArgirca tainci.i. Cum se procedeazi in aminunlime. In fruntea lor. etc. ei intri in altar. rrn. ly.-'w. 142 (*nd. 126).T.l.*. vol. 323 . ci . pp. lqi clitesc gura cu vin gi api.=.I.I... ei (C. sfinpilor. H^. T^y::x o siptimAni -ri i. 2. qi lnumc du1:I cc prcotul zice: Sd ludm arninte ! Sfintele. a) Impdrtdpirea clericilor.. 3) prcvede pedeapsa opririi de la lucrarea celor sfinte.'r rrupeasci.I ii i"a6. Prof.lM::iiXT. in altar.urogror. care au hirotesie de ipodiacorri.".99 gi cap. 1953. 1967. Clericii care liturghisesc sunt obligaqi si se implrtlgcasc[.l ^4.J . iqi pun epitrahilul (diaconii. EiMolitfelnic.'. tff6 l:ttl'rst'."tl q el uil*. inainte de impe CAt privcqte nctul tlnprlrtilqirii.G. cAt qi pe diaconi. zi" (rcprocirrs :.ul dintre acegtia. -.. Ei trebuie s{ frc pregitiqi ca gi cAnd ar trebui si slujeasci. . .e d. dupil rAn. deqi atAt Povdpairile respective drn Litwrghier.. r".fti':H:"::l :1 trpbuje si posteascd.. nu aibd nimic impooi"". ed' f 950. sange _ se .. tt. care nu pot veni la biseric^I. Bucuregti.ts its sptntual spiritual Lonnilunton.ro.u lreu bolnavi.rt" artagre.ir*pri"iiir"..arr.a. 254 E.9rt e<li tvtt b) Irnpdrrdsirea laicihr... ed. Preoqii slujitori se impirtdqesc inaintea laicilor.. fie de la preot. p. Neamfu. Ghcrghilt.irurghie.ii'iiir.ire de aceasti. l05. f*A l."1 c". gi constd. Ittct. ei iau intAi SfAnnrl Trup cu mAna gi apoi sorb Sfhntul SAnge de-a dreptul din potir. privinqS2e. qi Pr.rtiq. a linrrghisi flri si te impirtiqeqti constinrie pilcat dc tl1oarte. anrnci cAnd riruni chemarea: .""mite anumite pre.:l duhovnic. pp.? rl l"::"li.-J: .. ycz.J. ##:. apoi preoqii qi apoi diaconii2T.L fie pruLcLrala precedati qe de rnoeprnlrea ideplinii". p. 386. i*r rtrilna (poponrl) rlspunclc: Unul Sfdnt.r"i. iar Regularuentul d.ri" a" lrp. nreoitiri n"irii^-^ nc prin r*a ^^^--.i*opolitului Veniaruin Costachi.fr]}i ::*fr"1r1% *. p.. in urma clericilor slujitori. dupl rAnduiali mirenilor (cu lingr-rriqa)28.t ri . rum. aQa cum qi MAntuitorul a dat El insuqi Sflnrul Siu Trup gi SAnge Sfinqilor Apostoli..turghier al rmpoftan -. 1950.a"?ij eqyr' 'r rrurrLrL LrcLu.ti. citindu-gi din vreme rugiciunile dinaintc de impirtiqire. p.4g3.i'in pravilaer.I:ffiHt#litlr:iti sa s" imp. cit qi inuiytitwra din Peruticostnr nu fac nici o distinqic ln RwXdciwnile de rnwlyum. 1946. ei se impirtiqesc in ordinea descrescAndl a treptelor ierarhice: lrrrAi irrhiereii.liii'.l.unirea "*y^ ^--rsLvr..li cu Seara srrr cel n. tesatontc' 1974' n''.^Sfinrului'sa. la Cina cea de tainl.-"""'"'t"v"' tlt vvt..gi 'lJ".isciplind n clerulwi (art.. adici indati dupl clerici.rr.i:1lT::::i::1-:: _"ll si. vezi in Litargbiet'. . DupA Pwdtwirile din Liturghier. in biserici.uiala dujbei h sobor dc pwoli . rvrrriup. se irupdrtdyascd fud.chinr trunci cAnd slujesc .:::t g.r:.1#"13*l*m.Cu frici de Dumnezeu) cu crcdin[I qi crt dra. 27 26 2s . di" -"'#""i"i p^**. Iar la vremea cuvenitl. Comp.. -hy c. p"tp p"rlr. se rezervd. r.. clc rcgul{ are loc tot lu cursul Sfirrtci I-irurghii. ruu rurrrr. iqi spall mAinile qi apoi se impirtigesc dupd rAnduiali obiqnuiti pentru clcrici. apoi monahii neclerici (flri hirotonie) gi in urmi mirenii de rAnd3o. arhiereul slujitor ii imp{rtlgeqtc cl lnsugi atAt pe preoqi. Ala . orarul).r si sc 1ic . l5S).\ 'l-.ITLIRcICA SPnCIAI. sd.". trt.i].I 00.J. ()dnd i. la conferinqele de orientare etc. cif. ctlt-t- gt:iJ.rul fir_. -:^--'-r -.i itorul. ]1. E. Credincioqii laici se implrtigesc dupi clerici..n. pe timp de 1-3 luni qi cu canonisirc la ministire.ropolinrl vcniamin costachc in l.ith'a 1ttct. care fiinta 4' Pregitirea pentru.J::l se abqini complet de la minca. Ei Tipic bistricae.l}iri}. cd. . 1976. gi suireteasci. Nifon.

ic: Ri."Ij'i". Ajuns la casa'bolnarului. Ldi. "i sub sfhnnrr alta a preoruIri. sorbi 5r?.-Fi. aceasti cutiuqi se qa gi pocroveqele iau chiar qi un potir mic de serviciu. & XXXrr. intins Aerur potir. cu pirticele din Sfhnta Implrtlganic sfinqitl in fiecare an la Liturghia din loia Patimilor (dar qi mai des.. (sau chiar unul tliptrc crcdilciogi) dlLdrLo. CAnd se mai mari dc credinciogi..Jh:T#rlfl Dt. i.a::.'$#I"[fl]llii.:1. i. -tine f. 306j.?'olfll:tl'i.t3. c o. .."&.tinAr-rd l: i.i.'.i.. sau mdcar int.:. desface cutiile gi. inchinAndu retele sau cuo iinguriqi micl-pirticelele necesare din chivot...!.^-34 de care insemneazl cleste mele lui Dumnezeu.H. 'ls S.': .[ intrebuinqdri superstigioase). l'_'_: . sc apropie fiecare cu umilnqa gr-evlavie.I#HT['.1i lt. inren4-.':."i"..1.r.*'*' l: :: f y::l.1...lT*l iqnrr33S9r. cAntrreqii (corul) cAnti diferite chi -I. fie folosit la implrtlqirca bolnavului.At (rnln:) .. cu acoperi.'Jl::'...i Acolo unde ..1 :*t:i."r#. pentru. Ir^::^tr..ff):.. ti.i..:".b.r.l^"'..qili ^.:: p. asti si la Criciun se no2re . Numai bolnavii. care si..iirlriror. prcotul.".i'..i.i. de metal.*-o-). p.t*":uire.sau lemn.. (roahnl \ rru.i de la regula generali 9.".ir"t.^-Trl'....--.1t apoi cu ry^-. si anume pini prin secolele vlll-ry. ^.{... Li-.ry.. yic)_pi-yuqi".i.".11'i: :'rfrX: sPre osAndi.:"1::. dacl e nevoic). vupd Ei tinand in Trup rrup Qt qi San Sin ^ inainrc dc a inccpc-impdrt{girca.i -: il pe care o glsim in Molitfeh.i. {cegtia pot fr impirtdgiqi de preot acasi."ii i.HI..r. pp.gani. " .*n vrccilr ic i.t Ed-.lI :: de ex.'"'"1.'il'l'. spre osAndi--..tr sPEctAt. gi I auriti pe dinluntru).. fi.i ..?Tx. p. )^ o. .m. s:uu.ioqii laici primesc deodati atat Trupu! cat gi Domnrrhri de ra nrent .! iiyt-.. Salavi itlrUlt llc. la sfhrgirul Lirurghici prcotul (sau trnul elin credincioqi) va citi mgiciunile de mulqumire pentm impirtiqire.n:' cuvAntate pricini. a.. t 37 I 8.a).j'!."... nu pot veni la bisericl sau care trebuie si fie impirtiqigi.J .. : ."* indati. se ..'. o purlJ.':....o plnzl ci. c1 irnparafuirca boina.:i-'.::. spre deosebire de clerici.... _-ri sus...:)ir.i." 'rr!rlvs. Paharul mAnruirii. cl trcbuic slt aib{ griitr sd ntr tcilscil vrcul cuvAnt necuviincios.ij. _ail bi.[i d.{1.^.jyi s+.!q paye Paqti. luAnd un Po' . siLa irr"irr...!e.G."i.i. o*tl]l.pr : L:_^ Uisericii. ENE DKANISTII I.yitor Si a pruncilnr.. igi spali mAinile gi.....llt:'.::. impnri."ilr"1..... cc sc imprnrrsesc. pp.:.. Trup (pe nrr-l consrunau c.A sfirrtclc ieeiure qi nici nrAna preotului.lii1TtEi de mu.JJ.ilt X]:?.'ffit. ".Iii.iLiilr-"r-a'. tb Yczi ripicut cet tfrre.*x ^-^^-:-x /^_ n faql Sfintgi Mese.l de 6x. C.. i" i.H::..i*ri tgf ...:::r*oxt-..l^pn?'n"q.uuinq.ti ltti.^. -- Sfe.irti .1ri ingf ini..-. L!r. pruncii gi cei care.r.. in semn de bucurie gi de cinste pentru i.n.d.*ffi.n...r.t'ilHl[.. robwl .. le invelegte lntr.lj:l1l: ptxi peste cea stinsi) . ia cU^btt' epitrahilul. Doamne. _ ""':.-^*:--. vedeqi. r-.-^ . r 62.' C. credinciogii.i.titii.. a.":l'S:: i.* .1". t9 67.i-ilJ... preotul va pistra o atinrdine de cea mai desdvArqiti cuviinqi Qi cvlavicte..i.Tffil p": p: buzele rri.no-e destinati in acest scop qi inchisi care si incapl lingqri' pune CAnd este posibil.]:Hi nance altceva iqi sterge pu7e.r.il..f -jl .. dc ocarl gi blestcm. i.rht..."rr--r-i-]..' Litura i es oi i i...uh NastereaDo.rru nctc:.parma dn :f:1. w1r1i_1yi1.:i. (Z fX Bucu regti. aceiuia.ul "rrul de x. preon:I \i pune epitrahilul. *lri*.:. ra.i*ile im_pirtigirea Ior: .y.fir.a.:.ii-ii rnruUi'rri.I ^EVI T[L'l.. 6.:#roir.-... pentru ca nu cumva si pice ceva jr odinioari. curatl.i:::.pmire dupr 11.{-^_. pasrranor-.ir.riiiiiai* .'c. inchin inchin^nd (res d. Q!_putm" vln.'.i. Pe drum.nd. *.rt!.grabnic qi ln lrnprejuriri excepqionale ... r unii nuJ -: ^ra"...-.il.\ *:"*l artos sau urtur sau rafre p. 'r-^..rt exceptd. ry.nt.B 8 !.i.i.i'il. gi c' foc Fnn arzdtor''n. uscati de obicei in ma4ea SiptdmAnii Lu din LitwrXhier gi (mai precis gi mai am pe caie te ." Unii IJnii preogi nrenti c ..1--.CIrr..'.il.r'o-. -"ts"-i"a hi o"m..fsrhntut v^ri€ii.a... Sfinre sfinta imn.* s.'.'. Iir.t'li. tAi bfubagii..n...'K.H i?i' ::'?ffitLY. (instrumenid..:: ilr'l#T Trup qi ..iri *:Xyl.mAnnrl pe care it ?:n::.#i. ca si din oricina-"lrrtr difinrtrnii .:'.:."n t .li. ci ^^---J^--.tyg{.*p[6_ . . E.opiii)temerle Qr Ia urme copiii).tinea diaconuf'. sau in locul unde se afli.).. ed.]_li sRila gura qi ffil'fi pentm qa si nu indati dupi Sfhnta impnri. rn greceQrg cdrbune ^-x. figlr"iiirlr.i-iiiL..'.. credincioqii raici se impirtigeau S.\ ucLr*u \Lprlr.cied.. p.unieru.p.'x al ascund.:.. r .....le. i.'. -..a.-rr"t H#. aln .*lrire).-:.rL..'r".3. 3 324 323 .:.1iyi Sffinrul Sinee.a.-o hArtie curati. -i: *^: r-*--r1 f.. v .. s76-s77) <{l) r0s)..uclres ti..:".Ui."fJ i.. X.p. aQa cum prescrie Molitfelnicwl.. [.a ' uqrlor impiritegti. Y::..uiala Preonrl (.: ir acasa.n-.ttr...r"airrcioqii fHffi\i:tti# il-ffi "liY"' "p"i ..#::::" .?.nezewlui .or.

[.symposiron.re.ir.. I97O. faga in sus.-".). V.Sint.err.. Surtner. Pravila M-are (indreptarea l'c11iil.' ipliqlr qi . Maurice iienis Bouler. Cununia cdsd. api.nin.spre iertarea picatelor.1953. ed..1 li?g".y pruncii prea fragezi. I. Theolagie sw une in in OCP.]:::ti-::...rr.gul clc qi femeie.TIi^dj.i.. care. )tlt.la Liturghia l"lp) celor mai inainie sfinqite.."i.2 vol.""1 cii.il. pruncii nu se impirtigesc decit cu numai de cdsdtoriile ruixte (inrre cregtini qi n catolici gi protestangi). curul un acoperamant cu.'il-.inraluiui rrllldlulul cunarlsuc euharistic ln in ol diferitele rituri riturgice vezi: I. ul_s*g.:.+ De aceea."1'. Prof..1 ["s. li.i..'"Ji."..-rr-p*.Biserica binecuvAptcaztr ridicA.l"fii h.r.ilgiile v4rrdlurL r.. Harkov. qi 72 trulan. Biserica nu reftza bine.. la a *^t"0.d-o Ia ra. flcAnd o inchiniciuni in fagi toi. liturgique kt!rg:!"! ? et archdoLogiqwe arch iologiqwe dw sacre charistie. I. II-a. 941). P_::-ri: nrsrotre Histot re aofinartqae.ir^ iI .^il-ilr.Ii. ffi.* Tpp ie impirtrqer.. tuh/t..7). 227.. Ei:-l' intins.amiqi.: ".Y:''' dc cx'. Z3-g5...:.. cartea de capdtii a sfinyryihr silitori (in rus. Regensburg...". son histoire et ses ori4ines. 5701 ltcgtrlile XCIX. paris. -1glr1y*i rnpaftaQlre' u ma da o linguriqi de vin (agheasmi sau api). t::!:Xl:Z:!!::df Despre aspeoele ecumenice ale Tainei C. C.*J"r. .i Euharistii vezi. tmpirtiqirii. .fi. tninil.ul.lpmt de busuioc pdstrat in acesr scop in cutia cu sfintele.rrnffi. riceascd a mitropolitultri Niftrn.^numai o mici ft. *:1j?yl.. i.. ca si nu-i rimind pr din Sfintui pri..urlE unnltlg I E.Sflnnrl copiilor. indatd dupd impirtdgire.rrrf . il intindc pcrr rtr{suql acopcrit{. ran gi Pr..i.[ ?*K*r!: Ernst Chr. V ..Lex Orandi"... a. curati) qi-r ?mpi. 29 (L963).lllg.:t^:*b: tes pj:r:1. ffil. 5-78...".'.. gi". numal vln'".di:.J9il. iar la momennrl impirtiqirii pune Shili.o"rnn pugin vin ( sau.o't6. pp. s' Bulgakoff." flj:i:.23 al Stlrrnrltti lrrttt cin*ita nutitri.l"rr"ir'rii. t". cd' ll. Despre rapornrl dintre L' Ligier' Pdnitence et Eucharirtit ()rierut. Petreu!'i.r2t2s_!es..i:i P:::.). impirtdqeqte robul (roaba) Iui Dumnezeu (in loc de: .an ) d. Danielou. . un. IB85 (inci valabil). guri..Itt .Se. cisitoriqi legitim.i .i.'...r. p. de ex. rad' nrm. . in uislriii. f"?niii'ij T..pp. ta pruncului. ciror impirtigire trebuie "6i*i'. col. clrp.ii.".. Carr. ( )lPrl'tlt.# Dupi un obicei rusesc. tn leginrri cu p faqa BIBLIOGRAFIE SUMARA fiil faptului implinit.ir"ne$. ow la Messe d. ris. . in." . dnXrnataqwe.-lingurita foarte puqin lichid (vin sau'api curati) qi apoi s.i'se afli iin sfinnrl IntrucAt pruncii qi. 1900j IV ecum. se toarni.ntarea ei asemenea insoqiri.. *J. d$*.#6kil. "..:r:!*f "* I"l Cununia (slujba nunfii) .'gi .:::_u::::l chez . Primitorul tainei.. Teohgia dognwtill Si xul (sec. I [i0' 326 327 ..gatura dintre birbai sarg r1i slwibn ruunyii este serviciul divin prin -care. p' p. a se vedea mai ales s-a pr0 47 de Ortodoxie. Biserica rusi a inirodus urmitoarea . Cit"qt apoi rugdciunile clupi r6lduiala din litfelnig. in .. Aten. r sange ( p"l.' sf:ili.ans tartitis..rlqeQre pe bolnav. in . t.itiii . crov{[ mai lrflrc. sub birbia !1iqor f..ctr a-{tcnrut cgriltr [)c carc sc pule ll1.arti JL ..ling..il"ilr. parrea o deosebiti grijl qi. t. celllalt riminea mai departe in credinqa ( 2. pAni ce acesra inghite Sfiniele. (.-. yvuyr! rr.a. Acestea erau oprite cisnicie de neortodocgi.'a"l.iLe acest caz.copiii pAni la gapte ani nu au plcate ners^nele icr 661 n botez.::.t*... pij'i'.'apoi citeqte ..n t. tW.

.'.. iar pe a doua in taini (cu faqa spre miri)..*.... stAnd in faqa mesei. trebuie sdvdrqiti . brarzei). i"r nu lntal.. Tesalonicu hotirirea oficierea cisitoriilor gi vrcmc' Sinodttl arca chirinrlrilor preotitor pe scurt..ihffi'...::i# . anrrni. dupl aceea..ffi .#.t .A clcci ortrccttt:t prirtalii la acnrl sffurr carc sc srvArqeqtc. numai logodna (agezImAnnrl) gi aceasta numai in ziua Bturei-Vestiri (dac{ nu crclc in SiptimAna Patimilor) qi in Duminica Floriilorrr..... .ea ne poate asista la toate actele gi . lll ^^^ facc in pronaor. 14 sept. iar la mijloc.ntul salu ayzdwdntul. mirii mcrg rnai lntAi qi sc luchirtlt ln icrrnostas gi la icorurclc rlc pc catapctcasml (cp..TTURCI(]A . cerere in cisitorie. precrun qi in ajunul nrnrror praznicelor impiritegti.Xllf:? lltli triini. rom. Ye' r).rllDL't rKuli. b) Nu se fac. adici spre nord).'IPECIAI. de asemenea..-. uR. nr. .i-. A. d. 300-301. l)upi o tradi$e stntornicit{ ln unclc p{4i alc Bisericii noastre.|..rnunii P' 62). de Mitrop."+:+- nunr cer prrmitori ai curdfiei gi ai unirii.rtodocsio i-.iffi faci duqi-masi (ipre seari). de fiecare dat5.*w!*4.saranrie " . cap... p. ji:1 ll. pentru ca veselia Iumeasci.nei religioase.L*rdrra sdptdmana. Se pune din vreme Preonrl imbraci epitrahilul qi felonul.f"-sl .* .. trad. r. Sm. gi apoi peste faqa birbatului.i il :*: i. pe care le aduc nagii. 255).TJ:tli '. op.l.. il i.. ul obicei ca mirii s* de mit niif ..\rr4.na (grec.." ra^. 276. 1962. ra..?:H:: "*--. _ ^ -ii6....H1fi.?'":r"l]11]:::::^:rBffi ffi iil"ffil. cu aprob.!:r#*y{fr (..rrf lg2..r-o.i"'-rianau_.rX[::]y: wrr rdP..?i?.::. cununia se e in zi in naos o masd pe care mici cu lumini aprinse. d..l.-JUTlr:H*I. 180).. pentnr ca slujba si se oficieze ca in fa.Binecuvflntat cstc Dumnezeul nostru..rr...: ..ffi.. r... nagul in dreapta birbatului. iar in stAnga pe cel gravat cu numclc mirepei (care deci va fi purtat de birbat).--.r":ff.:.r:1J#:'rl f:ffii. qi celetarte sfinte taine: sivirsin f:tl. cAnd intri in biserici.. Preotul face de trei ori semnul binecuvAntirii spre capetele mirilor qi luAnd inclclc de logodnd le aqazi pe SfAnta Evanghelie..-0..'. nun ra e deci ::r^tterl..i. cparhioli..t. cd biserica Oi:.'riil':"ffi .j i.*#:#?.. Rinduiala Cununiei..'et.?::H!i"'.i'. insi nunfi ttt inurmitoarere urmafoarele pertoad perioadc \'lnerea.. din care pe prima preotul o citegte cu glas..'J'ilXlii..T.:tfi:t"Lffi:i:: sdvdrgeqt fl::illy'sil.. tip. F. amAndoi qinand flcliile aprinse in mlini. Sfhnnrlui Sinod.o Dumnezeu n... .i..'h1l!'l.":y1':::.lj*"^. 3-a. +::'. mireasa in stAnga. IJNE BRANIgTE I.5.vw . di binecuvAntarea (.I. in toate praznicele lnrpirlteqti. i.l*.l. mendu_se taqi fage cilugiri si indepline 135. aQezarea sau punerea solemni la cale a cisitoriei dintre doi tincri.e.i?1.. Apoi preotul ia inelul din dreapta. rom.. respectati. 6.*...-: fmntea birbanrlui)..ill.a lui Hristos Insr$ (Despre cinstito rtutttdi.wfr?. gte rrad. iar la sosirea mirilor ii intAmpini in mijlocul "1#.. adnriqAndu-se oficicrea cisitoriei in prima partc a Posmlui Or{ciunului (pAni la Sfand Nicolae).a..#)iuli r)umnczeu.::.. face cu el semnul Sfintei Cruci peste Sfllnta Evanghelie (unii il ating qi de Sflnta cruce).+^--* ^-. t2 Yezi'invdpitirn dz credinld creginiutodnxd.o_. bisericiita.fi mrnqii'.*i..448).T:'. de rei ori.e rotdeauna r prez.t"f. .:?:. 29 toate ..i...ffi !u mai mare rre ffi.. in ristimpul dintrc Qriciun qi Boboteazi (25 dec..-'.5"nd .i nu sr fac .. Bucurcgti.."1'.Jf #'. Mirii qi naqii se aqazi in faga mesei: mirii la mijloc (birbatul in dreapta. gei.. in Duminica Rusaliilor.i ar a il. dar ntrmai lu cizuri exceplionale gi fhri nici un fast sau petrecere (vezi MO.bucurie.H"*.f t.1i. cit.cele doui flclii aprinse.:t3. . se sivarqeste de :: ii:.. Simeon al Tesalonicului recomandi si se puni pe masi Ei chivotul sau cutia ctr Sfintclc Taine. astfel: in dreapta pe cel gravat cu numelc birbanrlui (qi care deci va fi purtat de femeie).. dar flrd petrecerea qi ospegele obiqnuite Qi numai eu dispensi sau aprobare speciali de la chiriarhul locului..Se logodeqte robul lui Dumnezeu X (acum atinge cu inclul nrent. Bisericii.. chezlqie). lnrar._."fy"x. " omului. fii ai Bisericii. SfAnta Alituri se pune qi un pahar cu vin gi o bucati d obicei le aduc nuntaQii. 1952. 8 C<rmp' Simeon al Tesalonicrrlti Decnro "i..".i.it sferaderugiciune. pentru ....'ii.T*l.. I. l).ent i:*^]?*qd r.q.. adicl spre sud. iar pe cea de-a doua nagei......?:Tli.. b dppcrBcou.?F... IJrmeazi ectenia mare qi cele doul rugdciuni din Molitfclnh.g. in dreptul c inaintc dc ine..asrfel . In Pdresimi este inglduitl. 328 ..fa..tot rth .6 ian. .: *: !!i.!.t. cu roaba lui Dumnezeu rr Vezi Simeon al Bisericii Greciei a luat X (atinge cu inelul fruntea fcmcii). . rn care.L este locecrrl jn^care .#ffi] $* hii:#:} A decat Lvlur cxceptionale uf. Slujba cununiei propriu-zise e precedati obligatoriu dc o ierurgie prin care Biserica binecuvAnteazi qi consfintc$tc o vcche datini strimoqeasci.11i1'f.__^-_.d. resuli in biserici.y?:o.tele adesea zgomotoase care insogesc de obicei taina cruci.tl. transformAndu-le in prilejuri de desfltare qi peffecere lumeasci.' j..:..ii?i. a nunqii s5. qi o dI pc cca dintAi nagului.. a) Logod. nunqi in SiptimAna Luminati.l2..Qr qi ospe.r'3 fu'hiep.["i"'iitlaxi... tH. fl puqotetcr.riuitati stii crestin" din din care r .x'li?illJf . adici tocmirea..':::. Qtii_cregtine "o". Apoi ia cldelniqa Qi cddeEte in jurul mcsci gi spre'nuntaqi.e".:l. ei nu vor oficia c case decit cara*ed. .6. angnia' cca a lngod.iiffittl.t..i" eX!il. #:i..J.1t9'.{#. '' In un-clc pd4i alc Bisericii noastre.r.:'#:l tJ#:iei :5: in biserici. nu intunece sau si eclipseze bucuria duhovniceasci a celor mai mari slrbltori cregtine. p. zicirnd. Naqii vlctturc crcqtincasci cxemolari si rnai rctruic sri fie .r. qi anume legdru.albd arDa sau a D^rarlzel).").{. Balamacc. pp. in popor.._.. DuOl ir..iir.."TffHj..iTrf:*fl'rlr*1aa : din cursul anului bisencesc: . sc face pogorfinflnt in cnzuri excepgionalc. naga in stAnga miresei./ Yr mom noastri re ^^-::----^eotii (mai ales cei de Ia orage) sunt datori si-i pe cei ce p€ntm. alin..i:'i:':H. binecuvAnteazd. la pcvoie.?.'.? zilele de posr din cursul *U*7-i".. sau inalqarea ca qr i:#J.o. p. p.aceasta Ia biserici.).

r"'-"-...r cununiil- Sfhnta Evangh_-_ Errnoh \ fj:.i o scurta I itrtrodtts iucl 5.lir['ilaiii*" cdilii Lurur -tsl r utrimclc Lrttrrrtsrs lao7 tiu/-tYr .ffif #.1?^a.._.i_i cununia si eser. r* .i*i. apoi ic.?i:eaqr cintare de doud t Fraa"ntnotii ^. u preoruli-o pune De caD. romincqti' r\/rrr4rrrJii'-... prc<..rrrmeaze..Jffi?:rt l -"J:i I" n"ri.rt...rii...:f ." ii'i'l'*'i.... Se face .initu. ni.i.lllf..fi:. r80). p." impreuneazd dreapta mirelui .llfl.rrad..i tiumn"reu r..ys" :.'F.:ilj#Tj. ca 9i cele greceqti 5i r6m"n'as'i' nu'e metrlionati dccflt tn Motittit' ll?::"ii i.c*:9r Sfinta nra F. 33r 330 .ffi. lui t. ^.. rlr..ri'.i.. gi.' nu Pomenesc dccAr desprc l'.__^__ ..."i"". nu.ifitt.."iiiia:Lff ffi.iili:'"'JT:. ei acoro u nde i nd i ci texrur 1'."::T::::. Ill20' -o""r.l I)umneze f. sus). t4mnli iar cind it..y"T cel siAng) .?ii... lr naQa cu dreapta.l: Mdtire d.dr Jr.:#rlil':.ir'"iiru.. ::..u..' .an ia.... ( ccll clitt inccpAnd ctl cca ir i.''.. il::ffiHjllis..tl:.l:iH:l3i.l U.rr. rApoi canti preorur..j':'1.j'*tl.l.. . rom.:fi.p ir'V.1 si uneste pe Preonrl (-rr roaba mirehri\ cu mirelui)..)l'j::l"i. Cununici..*J:I.... .".:+.eii timpla....azt..ITI] IIGIC]A $FSGIAI.a.:.l.i.acurn * or-.. r lyud. I:f :.Jll.'lflf"ll" (op' :* cir.-J__ La fel Lu urtr_aP[a.. rnch.ctenia..n^ii :"'!. G.i.-y.i:rJ:*.ffi.1f..Binecuv ^ .'oumnezeur ^ nosrru.1r. -:-------( cintA n t:--:-.Molitfthie..l'i'' liil. Tyli::1":1'"'-" Tif .t!y.:.rur scrrimbi i'crcrc .t-nri iJ^n yi mai noi..1rri.jlror.--^.H...r_--__brnecuvAntarea (.I:..:. ln timpul Apostr Quuta..i'J.riis-.l: Sf6'nta cruce de pe masi. m otul i_o nr nr ".r."i impreuni schimbi ... cu robul lui Dumnezeu X (ati c_ \r( !.Jtrlff[]X:i.e consfinqire a rogodnei..r^"' or:---: Qr c! .1.. lrrrdrrLr_L..ilui.. ivlrreasa Mireasa saruta siruti.Cununa_se roaba a mrreser)." Ln c*pliLrr.. lJ/rr.:. au ..atrir dc pc ic.: insi urmeazi indati cununia."ita po..flTinl}il.''it*'i''ii^^ descoperi cap lie. "..i..-tut .ul)lclc T1NE tsRANI$TE I.o.ghelie'ei $Prc imperitcgti sc inchinil sPrc ..?triolitfelnirc de tip rusesc cuprindeau chiar ..i-i[ -a.'":'.r..lj. .ti iil.i:l"i. ^rgdciunea bi f."^II.u.... ( cunu miresei..":"_.i..j-1.g:. de lp"i B."pr" arn ser.:li..1:1.i:.Trebnic..l* . .: 831: ...i da Fr. rostind formula: .a .. eb8.'ili:'iii'". 3ta cu cununia (atmge fi )6... .. P.'.nll$ rol mai sl Apcji purtt p:::1.i. Tit ! ( lmpiriqia T...d.ftX-..\ APoi Ap. intorcar nll. in umpul Apostolu clc clc i"r{1 v^ ir.# .. relui)." 4.(p 91.:' P' q.'.r'aii'Jr"...:: ::"llll.i:::l1il$T..r.ri itrtrtiltts icOi.nuntasi si cu si:.i i'nnoE.r."io i*d'iffi..i" iT"tTd r-l-a) iazl rd'/)' a ed' P' I' Boior 9i $t' Roqianu' altar (i o i"it. im:l*i:Hi:*fli..il:'.lllJ-:::.:..iJ.gtiuti.ra . dc dimcnsirtttilc ttrtci rt'Vech'ile. .":"T..*.acd dc us prcot adresati povalulrer aQrcsaLa t.#::.) face cu ea semnul Sfintei Stintei Cn Cruci mi rerui.iuia rat t miri.rn.t .A ir..:1':.or*!L' f:.'ri'..h. arunci .i agazi a.unte..u.::::o. aceea) preotul citeqte [.rze F. citre miri Dupi l'rrtllui (atingc firurtea birbaruhri)."#i:... inlclcsul accstci trtttrriri. t6 slave..t ii. aturci nu se mai face ea de hinecuvAntare 59 ^:*^^-^ -. '' nt tinerilor'. 278. Chi."plui"j'. NPVI r!'l.i..ex'.. (ca mai r.. IJK.iq-.to.*r'acesta al sluibei (vczi de..sri.:.o datdi .xar.-). racc rrrurr.. T^.ellitt..3fl. Cltrvnau' qi "i. a treia lr". _^_-.ljil'#9:irfr:i.. H:'":'t t 68 18 g.."r stAiisil. p..lfr'llj:lljll T:l?::l:l tth..i preoql *:**X. a PlT drepml uqilor impr illt"* t 1ttt o. ne d. t'r.:.i ?i'Tli qi.ro. cu marire qi cu ci lncununeazi-i oe dinsii' i'"^'11 (cintireqrr) repetd aceeaqi cdntare doui ori ori..*ltll Molitfelnicele romAnegti mai vechi. tinind-l qi."..i". ilgepin$ cu cel din^I96?.....rrr*ir.:::..*?.']..X..l.# il iA."..o^:.it#..op". cap..olr"-.

iciuni de dupi schimbarea ineielor'au penitenqial.r. de s. ttxl. apoi se trece indati la punerea cununiilolr. mai ales in unele familii din oraqe. Slujba sc facc de regull in casc' (Pcutru irccasta a sc 'v ulea qi Molitfalnicul." qr celelalte).O. p' I [l I ' 333 Nrc-hrtor Mirturisitorul (trecut incununeazi.Numai unele edi.!tu!?{biul Neocezareea. deci.846)' 2s Vczi Simcrlrr rrl Tcsalonicultti.ruw insr esemenea rnsa asemenea risitnrii cisitorii orr casatofll au rla.. 22/-226).o.. itrofhnovici 9i colab'. i(Ar logodnei e contopiti cu cea a cununiei.*i.aait deveni clevenlt frecvente qi de aceea Biserica e nevoiti si le binecuvdnteze.82: vol.5l A pa*a nuyttd opreQte pe preoqi e de v) 9i cum . I lI. cAt qi cele doui rrg. numai prima este socotitd ca o taina adevaratd gi deplini. cit. iar mirii eraP supugi la unele epitimii sau canoanc de de 14 la ur.-zla 129. al{turi dc ccle vcchi..stigaren cererii si penmt tuatd.276. 820. in col. inqiqi..i insi Airizi \vF. 91. ci1.... si. . Heitz. 550. Lipsegte toati partea de la inceputul pAni la punerea cununiilor (binecuvAntarea. cit. (Govora. in'cel mai *''dor1. . rom-. 'zt Evhohghiul de azi prevede.i2 (ini ( Yezi de ex. patriarhul ConstatrtinoMirrurisitorul.nduiala nunyii n dawa reflectd..^21_5 $ qi. Imoirtlsire)20.76.rui (CB. t.inelelor).grecesc 'ilnibrrini.lz..cununiilor la mrnra a doua.. alin.omcncqti.wryiye pentru cd. op. 9:". rim" oP. p. oartea II. g1.Ml.st'HCIA l.nrrisitoml cz-rc) 52-53. tz>. rom. 76). trat'|.il care rsirnbolizeazi gi pecetluieqte sivirgire rnirilor. gl.227-228).ire adaptat la rea respectivi. . 92. rg li Sfantutui Ioan posii. oari nu qi in Pravila Mcd se de la Govora. ectenia gi rugiciunile pentru'bine< rea mrnlor). ln ei parte. 1640). 6mcii sn-l p<lartc cre tlc ntlr. can.r'rt I ncir c:l . sentimentele rate biruitorilor in lupte.ygii).t. .l sfhnta impirtiqire)2.. pe care Biserica creqtini numai tui in slujba bisericeascl.i2 adusi curiqiei Ei fecioriei acestora. De aceea. gi al bucuriei nuntrqi. Dn. inc5. de argint ori asemenea prilejuri esre chemar uneori gi preonrl..tii ale Trebnicwlui slavo-rus cuprind o slujbi pentr. aceasti rAnduiali este. strivechi.9 Dumnezew. ro-a.-' impreunati cu legimra trupeasca fhri binecuvantarea lui Dumnezeu.A nca firii. Expticarea rinduielii nunlii.'1). Se obiqnuiesie insl si se citeasci Rurd.Litwrghier.u asefel zuri (in trad. tncepand de la.rrLd (oprire uw Sfhnta rrrrpatLaurs. P.ul'7ti manuscris vechi sunt' atribuite. I..76.faeerea d. dupi care urme^zi rugdciunile iniepitoare ite (.. Metodic lui din secolele VIII-IX). L97 6. gs).deci cuprind cereri pentru pociingd qi iertarea mirilor. biruitorii in rizboaie fecioarele in anumite rinrri gi proce a birbaqi). pentru a nu-i I llsa 4---. ? it^:fT..g1. cd. 179. rr. Rfi. aceea 22. Canoanele 4 Ei 87 ale Sfnnnrlui Vasile cel Mare.."ltr'ri N:hig. f. Comp.2 al Sfhnnrld doui 312 . 238). gerru. care sunt rau in Vechiul Testament simbol al putcrii vede din textul rugiciunilor pe care lc ci' cilor dupi punerea inelelor (Molitfclnh' ele sunt simbolul iubirii nesfArqite gi el dnicii unul fagi de altul. dupi punerea gi schimbarea_ inelelor. o rea Legii). I. rtltn. frcand amandoui o singuri slujbi qi necuvantarea de inceput nu ca la tain: (cununie).in timpul din urmd.p. precum qi scmnr. binecuvAntAndu-se Ei inelele de argint (ori de aur). Mltitfok:icel. al Tesaloniirild. Uomp. aga-zisa nantd. 3. Laodiceea. infhligind strflltrcircir ltrttii.wniile sunt flcute in chipul co gii qi impiragii.orr parte din Tedcurnut di rnultwru. cit. care r.fi 1. Eruu Bnnnr$r'ri I.g1. mai simpli gi mai pu(in solemni decat randuialr primei cununii. rom. Ce slujbi poate 'heieiea face el in acest . iai. Atnt eitenia de la i. gi rrnunta d.nunta de argint'. se obignuieqte. can ati Podoaba.din. flslazt Asrii.i'..rrr. pp. p. insemnare despre. ci ca la ierurgii ltogoanl): vintat este Dumnezeul nostru.. rr. Slmeon Simeon al'l'esalonicultti.: canstitusiile aposto/in. Deqpre 2 276.e aur. 7.. Despre cinstita nantd. cel iel ce se cisdtoregte cdsitoregte a a dupi Can. Bucuregti..".punerea cununiilor pc r gctele sogilor.biw. Ele se Pun pe c lyrilaMicd lytilaMicd Di$ire 3. Sl. p.rJ purtau qi sfintitii slu. Pe care $teflncsctt. cu carc ln' de Dorrurul. 279. AtAt rAnduiala Logodnei..gl. pentnr ci lor prin a doua (sau a treia) nunti le este socotiti ca un pi. caP. part. Ctru.) 8. degi _.Pnno'r Pror. 32.rreqti .H vdd nimic pentm astfel de cazttri plni acum.205-206.. logodnei e punered. cAt. vol.r. se intr-un cadru mai muh sau mai pulin familial. nota 2). se citesc doui rugiciuni ale...Sfinte Dumnezeule. p. precum gi conceplia ci. Inelele. r. cap. Si schirnbarea inelchr'. de fapt.ciunea rnwlt. p"" iri 20 .vlrninelele sc fac dc obicci ditr iar al mircsci din attr. pe care ei n-ru putut-o birui.punerea.cat izvorit din aprinr trupeascr.qi rug{ciunile prinNunqii cipale din sluiba Cununiei (cele pentm binecuvAntarea mirilor)_qi din rAnduiala (COd' al Evhol'o5hi.2 (tydd. cum prevcdelu rAnduiala slujbei la a Rdnduiala nungii unti. vechea disciplini a asprimii cu care eri vite odinioari asemenea cisitorii.r[ ldirrai punerea.

rt. zicnnd: . irl. V. Ritunlitita. iirs.. opta zi dwpd cwnwnie la bisericd. cum prevede incd' Molitfelnicul. Sirat...". C)t lttlrt ca tinerii crisritoriyi sri vind a. Tinerii stau anrnci la uqile bisericii (sau in pronaos).:il Li se didee mnului nostnr .. Stuttgitrt.olt. biser. existi).. . qi M.o.a^iii"Xrriil isi ". cultele altor lntegranti gii gi popoare vechi precregtine.rtre ei cu a cu legdnr* rm'.'Punerca culupiilor a dat numirea taiggi. uu7' $ cea. Le sacreruerut d. pentru a li sc citi v ocQdutou)."cit qi painea-n" i"ra pirtiqirea mirilor. i.: nrbeologice aduttate de pe la bh 4 Eea manuscris.ii-qi indisolubiiil .o*J'bJp. t qti. ntss.unnte de lc la 48 mdnhtiri Si bistici &tttict. rn .i . timp de o siptimAni qi cu care veneau dupi ^opt lriserici.. de bucurie ci i s-a implinit care se cAnt'l dupd tropare doui etc. lirjor ... Ei .. pentru ci qi-au pierdut curigia feciorelnici de mai ina' irrte. care avea odinioari loc in acest moment al "J".regrul mcrgflnd cl insuqi la casa mirilor)32.. Irnrostrl Cint. obignuiti la greci: td oteQd.a"J qi'l -CXV. copiat a. p. tra'J. Basaroff..orn lwottJetrrcut rom.ici antice.I)clamne nostru) ca mdrire Si cw cinste incwtuneazd-i pe dhnsiil".'ccioarri.ir". citr. aceasta din uimi este o reminiscengd veche. sunt formulelc de fclici' tnrc (hiritisire) riruali a mirilor de citre Biserici.!lr'. Louvain.r. NotiSe istori. lccca 1. ca Avraam. II. mire.nd. avl. [liscricr ue ducc cu gflndul mai intAi la naqtcrea Irrittutrirt{ t dttttttiezcicscului lrrrrrrci cliu Sfluta l.. in molitfa pe care le-o citegte.*ris rrr. astizi tinerii vin de obicei la preot dupi slujbi. inainte de slujbi.il.rri"iJ.. Mrllilrrr.. cap. Grmp.ericopa in care se istorisegte minunea slvArgiti de M torul la nturta din cana Galileii.tqi...:. Tocmai de aceea.in virtutea tradiqiei. Frristos gi Biserici. l)lr lltherur. p.Etl . iea iarnt nlstta.parte de aceleaqi necazuri qi aceleagi bucurii2T. Cele pAntece.N4irit sd fri. ca unii ce se socotcsc lrcvrednici de a intra biserici..pune cl mirii trebuie si se faci plrtagi lui Hristos gi sfinqilor Lui. . ca qi cea analoagi de la botez qi de la hirotorri. col...fu*tu. $i deoarece nunta se face invederea naEterii de pr aceea se cinti .lifii". vor.primi ^picatelor.. qi Hristoase mucenici. din Canonul Miezonopticii de l)trnlitrica.30. molitfh li se citea dimineaqa. 106..rma rrrra rrLuarLu rirualul P6[ Taine" etc. n. n.em. il cs rA botczatn din -iri^rl acum: .-: Hristos.1. iii I.uTlwottt|erntr sau de obgte (td rorudu notfptov). indemnandu-i pe viitorii soqi si'se iubeasca i.2.. n.. 12< iit.. itroj.pahaml mdnnririi.-p. Dn. El inchipuie aiat.. 4).. mireasi. pahaml -ir( i . ) de mcriqor. ria gi veselia nunqii. precr mogteniti din rinralul. p. Apostolwl de la cununie esre luat din epistoia sfrnrului Apostol pavel cdtrc goste neqirmuriti gi sfhnti.Pe .ee Si arheologice ad. Dc accca cAntim acum imnul prin care Biserica il indcarnn[ pe proroprorocia: .iiSi aMaslului 'w-r2: t)' vvr' uuu. . Urrl Isaia si dlnt-uiascl impreturi cu noi. a fost incadratd in insiqi slujba cununiei. 32 Oomp.iair...^1t146..*.li ai.i'i. naQtere pc carc a prezis-o mai alcs prorrxul 11il (VII. fic dirnincala.. (Vecernia de vineri Octoihwlwi cintirile din luate nruceniceQri hiri .c antcri --" (vczi l).p. I I34.. (cr 545. rom.Milinas.21.. Mirii crau il BIBLIOGRAFIE P. pentru ca ei si poati inrra apoi cu prcotul ln lriserici gi si asiste la slujbl..rt din slujitori. la care El a luat parte cu-sfhnta sa Maici (in.32 I. zii. pistrAnd vc' clrea denumi re: dezlegarea cunwn'iilor. 231 -233).. cat qi soarta ..rri Irr Lrrlr R(it( )A sPl. !:lNn BHnNr5.. miriti $ !i.er orthod..ri a viitorilor rggi.r1 rest din ritual (religios)..]. J.. Despre cirystita ryinyi.1 dupi Sfanta Liturghie.. Da :j. d.iegt. la Lirurglric..".ircl arc loc inaintc de cununic. pe care o vor duce gi in cisnicie3r.'" r: . CAmpulur r. 1. Die Ehe nach der Lehre und. monra aceasta este.ii. preotul se roagi.. in ceruri pe sfinqii gi pe aleqii Sdi dup{ nloarte (vezi vechea iconografie religioasi a martirilor) Formulele: ."iJ l:t. l)c accca sc qi cAntr pcl. de hori. ronr.2&. p.Isaic. la vremea cuvenitl. prin glasul preotului.lcc.." avut in rfilrrq. an.de reguli i"{"..o...'.'Fffi de M_.rrlJ.ltru miri mgrciuncir: .Slavi Jie...nunqii la romani qi amintind de painea comuna (un'fel cinti) care se frangea la ei c' ocazia mrnqii qi pe ca -irii-" -a"cau amnci ir (li"bry. . care f}cea parre din cuinrl ebraic. I)c altt-el.. liica l)onrnului. 13). 1962." . Ntus d. l)cs|rc silrbolisrnuj cerernoniilor ngn(ii vezi Ei Mi^rttrisirea ltti Mitrofan Critol'rtrlos (la I. Aceasti cinrare nu ala nunlii descrisi de Simcon al Tcsakrrricrrltri (n7t. fic intr.sI seara. IGrchc..asc' ntcnca celor cu care MAntuitorul ii incu Leazi.omp.li_tT9s-.. pahaml.282. sentimenre care s-au exprimat totdeauna pri" . prin viaga lor cirrati. p'.w ncariage.itoar. pc care ei le purtau dupl botez. Simeon al Tesalonicr. r...rlti.. Anciaux."ti-J"r"1 de iubilare'pri1 de nunri.rrr.r^J. p.9-10. lt' 150.rrJ ni. Odinioari ins{. 1873.rla Cununiei din .").i'$t. adici desfacerea cununiqelor de ramuri gi dcpu' lcrea lor. Comp si Nic. in practici.. sttpra. glrrs.-11 slr6..oviciu. unde preorul le lua de pe capete (uneori lucrul acesta il flcea p.PRrJo't' PRorr.!iy:f. Bucure. Euarylhelia e formati din p. 1952' p. trad.: confaweatin)".ril preotul le-rostegte la depunerea cununiilor.]". l]15-1135.pil. slujbei. manuscris.romineqri T.hnu i. cununiile care li s-au pus Pe capete s_ul1t. pp.5'. 1.tnisse.Iar flr..-J.Sfingilor glas' 7). eonrl il binecuvAnteazd qi din care apoi grrtn .ffiil.: !:^ly..l4q. zile de la nuntl la ItAndui. i-r-r-*a fo. se di acum mirilor sr o dati cu pahaml de obgte..'Acelagi lucru vrea si aratc cata de pAine (cozonac sau pigcot) din care.i..* Silrra.i.. 375. s*. O. ?lli Jlttltclc. .i.orn.x )lAl.u<opcx': incunrrrrr"." gi .t. dar obiceiul ca tinerii sl vin{ la lriserici la opt zile dupi cununie i-a pistrat pAni azi.'in randuiala'b"nuni"i ea nu se !n_ decdtinMolitfelnicele (in celi_grec.$ta.. a 9-a (vezi 31 C.antr._d. .sti. l)'oco1.182.. Preorul zicea: pe miri. 1963. birnul obicei al istreazd rrzi in urrclc cperhii alc Biscricii noastrc illrprirrr.. cAntare priceasnr_ tlmpul impirtiqirii credincioqilor. ca Dumnczett sii-i invredniceasci a inira din nou in biserici qi a se impirtlgi cu Sfintele Tainc.Mamusaise lituraie. 9.r.o.. Mihillccsctt.. .f .. ln lnconiwrniea ruesei de citri .Ji. Mi'lclrisc.i"1.A sunt incunturaqi2('. simbolizeazi gi exprimi bucuria fireasci qi r. deo"rece'r se sivdrqea. prin unele prrti. Depunerea cununiilor se flcea deci a opta 7i dupl cunttnicl rulterioi. c1V.."gi "" ilirili nasi. 30 .. ! Fecioara a care sunt stiDumnezeule.

gi 1. Punerea miinilor e un rit care se pract l.nljrri"l-9es pdchis" Nerrclow. .)): . 195g. t.ut. ENE I'RAM$TE (lRt. -^ I-H.ni.t t.oyio ro6 ydpou.' Iepol. Jor.. par A. de Bucuregti.iititrsrrtt ipott"Aiit. Vl Hirotonia Ei hirotesiile' Hirotonie gi hirotesie.-n. 50 Le rmariage. Taina preo-tiei (ordinatio). Martimort. .. ic.26 (Igzr y:u. ci votarea sau alegerea Co".g. '-^_::r^ moniile pe care moldovenu le oDserva Ia logodne gi nungi. Pentru rea mAinii. DTC.-r.nt cregtin.onferences Sain^t-Serge. Fo. qi Dimitrie Cante part. .ans les Eglises d.{leeeli-vd (Xetpotourloote) cpit' "a. VIl.'r.rcati.t"itinopJ. 6)' 331 ' L'ordff et les ordinatioru..t rot.rri lntinderea rudinil'or (de la leip satnleXere. 1923.. in vol.r"')i pa in vol.Eglise en pribre.. cap. II. tgZg.. cart.. (Paris. P' 2. Lo lirurgie du maiaxc dans hs ritcs oricntnux."Crirt'i"ii. L. r.. n. rom. ffyitentiet . cap' 3l (tiatl' rom.a'.rnel.IX. cuvAntul letpo Nunta la Rund.iluc. 55 (citAndu-l Pc )' 'fixcrotrt i":n.Orie*i Chevetogne. 1957). o'P. xv: . qi pr. Raes. in DTC t -!V. . 595-6L7.iu rz f". R.23|7 ir-r .. rid. pp.Dl4ts. ^. Bisericii Amdoxe de pdsdrit r ^^ . Din punct de vedere etimolog irlr.Lih iOi. 197).r. 1g90. Le rnariage d. 158-164. ZS. col' 708' Diares. _ ^ _P.ll. (C. f. XVIII (Der r. car. I iomp a Comp. Stud. i.rrEut rR(/r{.ilt.. C.pp. rc*. tlad.. p.p. uR... Co-p.qclele Ambrosios Sravrinu. pp."reqti.

r.C<>nlp.i Jif. ..*iiii'ri...- #"iH'.o*i-.este numai e piscopul ( arhiereul ) .:-tqsfintirii.{t'itil['.rhier. 'a\ Hirotuia clericihr inferiori (ciny Si ip lui act al hirotoniei in viaqa spirituali a ce a) Irirotonin in nt'hiet eu se face inainte de Apostolului gi a Eva lindard dupd .r::: -.iiltiea 'lc a sfinqi Danrrilc' adicl .""rece ^citirea s>v! 'in acest momenr se incepea o. 2.i:. tor in biserici.y:..i'11:."#H * in arhi a .".ca U"ffll".:. r. I Grenori an' i r.. 3 a.. "a.. lJl(. $T"l iar pentru hirotonia trebuie cel puqin doi sau mai mulqi ..'ii.y ( di acon i i preoqi ril9.Daruriie' i.rvLur ^--*r'sv!. .i.#.1!]?r::t*prirrtrrirrt"riai. ZOZ-ZZIA4.^ ." nici "-i-"-^)-i^'. l: I?:::: ::.? primesc.r Rrrrrr rrrrJ!.tJ'..i.iril.[[ffi ili -"rte h rotes i deodati .Lgi eculn.f::19:'lr-'i. lnryoyranfe et relntwte dz l.vArgi l.:\l''irrn**.:. clcrscbirc clc jltjl"'::'..'] . 22 Anriohia.? fiT { il'[i.'. Hi i#1.-'ilr. .lil fr'l l+.ri!1.orrrtitui.'y..ocul sivarsirii."'". hirotesiei de.^ rr.alii hintreb. nr.r arhiereu...ni"ril.f'"..rom. .ilffi"ffi...t"-episcopari.Pfle ..ilja.$Pi.'J.-.3:iit'::'.*.5"jff. .-r. 'n''jl1:i.I*K::3:"r1"#'Ki. : in bisericie Biserici lJrse. .vi[.""..'-..:.d (il:i'1". T::i1 hirotonii s. 4-S Ei 27. 1 !i.rr1!:r indelebil..ului..q*.ilii i.-ii.: l. ci "k*. in prezenqa .:fi !.. ii.' L-{ii". p. i.. si ctica Bisericii carorice cuca Catolice nu n..1::::i].*"!*:). r"-iirn."a.. ?: .J i a in 4.rnr'iii.....l.-g. ta ru #_l. gi cea ur de preor prsur' o savar'eQte {r \Ld rt"arq..U:ri:Hi. t.Hirotottiite'.t. ..iru.X-:'::* :. cstc clcci d" ().t' r'qi uq ilo r imp rr i5 t':..H:#:lj::'ff "i^"a*:t..::^j: T"T.i-^.dalionil. 7 Arbieratico .r hirutesie dateazddin scc.'P'322.'a'a.'.-42"i. T-?.' .nirrli#"il) e ur..')i'fr'o.".0:JT.'"i'i'.tuLa)w. sfiniei Liturghii depriri sg*1y i1-1r. can.?::.r can. .39. t""t..i i. in limbaiul ortodox intre hiroroni..1f::l':H$':i$fi diaco. \) ..a^ r ile.ir.[)*rtc gi rcn cu Cinstitclc t). o sri il .iilil'til.:"*.fr.lHi:":"iii[1#i gi 6F.". un srng. ff : .:1""i'-'i.. rnarntea ..r.:H::St3i]#:fi.!.R:.l:::^. 6 tl al Sfintului Nichifor Mimrrisitorul. intocmit dc Ar'' 339 tal-Tflrgovilicantrl.1'\i'..#J .. G.. .. . /) Lirurghia.iH. II.ii:^:..enur igumenul poate poate iirotesi hrrotesl crteqi ci qi ipodiaconi pentru resp^ecti'a gi numai . lgc ^...::l.i{":li'pT':."ill.i. dar in naos..3rs6s c{r^.i ^'e roc. N manistiri.. 1 939' ...l.ii"i". *riig.ir.'{l".lill.:* . _f_:lildli. part..:T:[h'.::fl]i-tiT[::^1:"Lt$:: ii'tr*i:.il. vol. formal.'.'tgr'..r iau rhi.".d. de ase s" ri*.'.mili'n Arr' care vin ta hirotonir.. acelei eparhiis.rrrltrlln F.r'^:.. taina independenti' de sinestitatoare. de ( I2 i uoia.=" dc alra.)Hirotoniablprciltscsrlvflrricr. pp nr. ?l*:'l::J*1*. can (t Q€i-. t7\.i r.. Cornp. clerului se sivirQesc 1.r.. ...*1. .X. Ll.'.ri'..il.. .ul nu poatc sluii .r r..::"lLl.dupi se ri"a..-r. de regrti de cdtre arhiereu.[. ':'li'-T'11'::: pe cAnd hirotesiile ie pti rrr. "'-*:'l sau .t qi nu poate sfir-rqi.l Sin.i.""r.."t azi vorvctChbnt*. lhirrrcqti..ir.'sfinte Dumnezeur.'r1. t. hi. 33n pentru cardid.ib.qo.t.ilr-*r"i o".l...r.?-ft::. \4I ccuri_r. 19 gi 2a II.S:. sau rBLrr. .)..1.r'. chiar t^ i" i"ila.tarequl )du rL. pp."' p' .li)."i1i.."ea. .ij'!o:i.....".trad.innposition 972).: \r:^L:rcan."t M. .#LiXXfl 3' Timpul sivdrgirii ca gi Mirungere-a.:il.'J flliill.. ep s episcopuluiT eoisconrr'ri7 li'H?:[ !13i'i. :.1illl: fi 'ffi #ru:':'ffi J':H[eii#"-'i'sra"i"'r"fln:[']::". can.ni...:.-'i!Xl..r-r. ..".9::?'"i*:r'wr'.x.::'1. ele se pot ta paraciisui episcopar in paraclisul .u . n"*li . iar exercitare" ar"rr"i pi.'i'i'l*'iii" ::li:::''1'iil:::.l Lri". ! ::::tr:! b-iro roni ei *. trNlj ItRANI\STB lJl I Lr NVrVn $r Ev*'rPrr sericeqti'i). i.ililr'f5.. a'o"'Lce ii.ii. s.i(cRo.* -^^^s:--.H:: ^irorcsic Ili.i.:. hirotoniei nu . .. Randuiala hirotoniilor qi a hirotesiilor se afli cartea de sluibl numitfl il.ipodiacon.iil'' ""?']."qi.ianrul '"'"Jru eparhie poate si.:H _ ....' .lH :H' #I.llll::ir.#i.ilr1: [i . #it t::1Hij . Can..i'#li. r. a i 2' r.l:ii. Hirotoniire se savdrgesc rordeauna numai Arhieraticon..i L L rurgh ia D arur *TlXlll. drstmcua carc se face azi 6 cr.t.+i" '"il..a 5.T#i?:Ii.tcittaitttcclcsfirrqircal)artrril<lr(lrrclatilclttpililttritd. de rr stuli Sfhnta Linrrghic' l.:i1ljt:l!. in diferitele 'r:9"i:li a..-":lj :'.i *.... II. arhierei )...:'li'^'''.iiq"sc. 3:....::'Fil.'.u3.

(stclntc). 340 "-'.^".i. teQti..i.1""]"r.tos_este capy] qi ..a p.. citeE e ficut ipodincon.. rom..!. merge gi sti in faqa icoanei impiritegti . 9:::::lryazi Apoi.11.Gt'*ilii.. primeste de la diaconi .il *:r::::.'j.. op. con.. .il. hrnrirrri" r'(vczt (vczii.i:'. si o :i::3. Arhiereul ir binecuvd n .:.i:li:::.tG. in ..#..4-..'... cu faga sPre a tcsti.ir'il"""li . ii citeqte incetiqor 'latitt"i :i ..r#'Iii:1.. r58-r5e..9r-'-.r..r.i l---^.r"aiir"i"l f"f"r"r acesra aduce infe."ili:. oi>.._"llipilzinti i.1**: ::1. P"pi aceasta.r... :1T11lllf:* \vwrl treptei urmitoare.felon scurr.".d'.1" capul ili'l.a"Ji5.ffi. ml mI gt orarul'i'.ui. ipodiaconrrl mcrsc in trrml ttltitrttlltt 34t . pp. .t L iar c mari eitei inconjuriri faqa Sfintei Mes colguri'ale Sfintci Mtt: 'Patru face cAte doul nrctanu jurare' 'engolPionul Qi mina drcaPtd' ". veqminielor sfinte l7 tt.a"au_i semnul "^riain pune mana dreap. Jr. .. in altar sunt P melia Sfintei Mese.p.ilJGiffi"i...reului si se spele pe.1'_*1:3::.".. apoi ii slruti a..miini. zicand dia !.' I j".[l..lilr . de trei ori de se spali pe .. 1. apoi ai.iI purtir slujiiorii uiseric"qti serica vecher6.I'aris' 1970.u...:ipi.-I'ttndcrcA."prffi."'#JtU*:il'.tiqe"t.pji:::^*-n"_..creQtet ori.. urrclc rlmf.kirrrrlv""i'ii2iftarr". ::._ . .il. tunde la creQter. p"ir* .Slavi aceeaqi fie. -itititlli le la btnut.:1. tracl' rrl:rri. un st . acesta --^^-^.tttstln ..i]'. V..i".'il dati: .rr.rmnezeur nosrru..i " dX*fti"':"Ti'ri'.Si lu[m anrinte l".:::'fiti'.il.Doamne D.!61':.. $i il s()c()tcirc .""... om in slujba altarulur.i <i nrorul ru (ys. . t1.t llnti citre arl iereu. :::::1".::{::::::y::.i.. sau_.. r"nP' ieq..ffilil[. ii Candidatul face i"a trei r: ..-.:hl1::!f_"Xa"d de hirotesire intru ipodiaconTal" (."p*....r-.Do de trei zice:. g: 835-836 gi l.::H#.rr.Tift_il. rar qi dulce: -#t.-bil. o reminiscengi din .ao.. intre sf\."1i:1-d:':: :ll" li toarni tcgti qi.#". se cAnti la hirotonie aceleaqi ordi Hristos.ii. schimbind la sfirqit: ipodiacon in loc de i.o"r.:. perrm F{ris.:l:]'aduc i1.r. ."). pp r 0-r4r) numerre acest vesmtu11 di n<>ultri'circ.cnqi sunteqi credinciogi. l. t'tecuvAnteazi Pe caP de trei Sfintei Mese.iAir.nic. V. candidarul se ridici.tvtt.r.'..Doamne TgiT :?:T:ylr-:.uI\iqtergemiinite.1. arhiereul citeqte rugiciunea'de tri.scj .anaiaanrtuirl n::!y2:-^'-:1Tt tunctiei _ literutui din care .rfa. iiffi]:..llil'+:l'.oiii'Sfen.::::?Ji. arege pe robur rau acesta..de ^.:::. aa6). iqi ia mitra dc Pc candidarului gi zicc.il il. cera ce prin unur gi un lighean g"i prosop.i"d Hl1. ..ricete impiritesti tei cruci pe cap de trei-ori. rrad..i.irl.i. Arht icqirea cu Darurile..:Hyf ...t o.r" pr"r"p"f sub tighean.il..#a.'Mitr.U.1.....il1. hin. r . in ripsi..i Mitrofirrrovici qi r..1#i!". d. il binecuvdnteazd.rX.#. arhiereul..HN^ttl\) I E dirur ui i n . .. in rrE.34: gtiharulri r".:i-. $i devine levit. Diacon dreapti pe caput can f1T.t_iin timpul acesra.i.ttc nrni qi ctt prtlsoPtrl pc gnlnllii' c n"" p" .hrroi.tep1. Masd de trei doua.-^-l eceste il binecuvXnteazd.q* gi. candidarul?. a. .._sub firr_t J.tih.fata icoaneiMaicii jii. ai..cercarea.i .1"'o'.'::1"'' ronr" pp' l srt ll r"i' p' 130' 2. II-pL (lccx.*.i1 trei metarui spie risrrir.-ar"i Apoi sdru .: fil.'J"'i. pcltrnr ci circprl c numit qi ..JLr. si il pune ind^oit pe grumajii de veqminnrl speciar p.'diaco"tr . ilj ].15.a pdrul este un al trupului gi prin tundere el se aduce rui'Dumnezeu'J."i.9:31... . . p =nr'u-" r"'.lii clc cx..^#r"i. nezeule atotqiitomle. r Aeruvicurui.. de ). qi Pe mirnrrisit Pe Hristos qi pe care EI i-a incununat itil[r* into.l-o.^^r.*: .::*:11. ?. lipirtit.. dinainte pregitit (sau. iar acesta ii sirutd ai.. Despre Sfintele hirotonii.regteJ'. r.. .o^-x pe ) trei .:... cap' 169' I #.rc".: mai inchipuie gi cununa de spini a patimilorrs.'O<rm.".i""ii]l'i1it iiiJ:Tltl.. ori pe candidat at ao'a cete lui. noul. ctl Hlil$l: ti sil ttc rrt' t' lrr timP cc lc crucig' Pe l)unrtrczcul I rom. Hristoase cAntiri ca Precum vedem..."...:. v!$rs.e.}i::l'L'.i c<lla[r. venind arhiereu.ispitirea..ff.. luand un. jt..purtitor dc Iache .l candidatul : aceasta. G.?.e luat de miini de .uj. ctt.. d i.rlstil' carc sc ficca gi lc-vililor clin scrviciul Oorrulrri Mdrnrrici l.T?ll:r"*.ffi arhie.a-ililU :j:"1:?::::1y:l-:andidasii teasci frumos din cirqile Dupi aceea.*:t.roli.rd. 1i fulie lsfc.:11".--:: r:-'linrrgiqri.T. hiroto1l2cap. p.ltesire (.l"alirr..i".o f.?rili p.trfffii. rrr.acc. piign ain partea om. care-l iffi. treapta de citet.?s+.:il ct. deasupra tGt... ?..i.:H..i't.. ca sI teazi numai cu in ncetiqor.i.'T[.i1"1:1'^1danrlnnandlt8#L.t.:1..ia"["1"r[lli-.' lfft*:.. (I l)omnului. el le Pr arhi._].." Se incepe apoi s{hnta Linrrghie. r30.i nrAna arhiereului.. Tclcagir.or im jl fl I::. rata uq.pr.{i1 ". p..:l !)::!::t:*o:**:i*.:^I.-: .inccpitur:a-...J. Hrisros :f*:lf.ului .""pt" pi"u r.-v' r gi oraml"".:].:r.rm.

Odinioari. rurrr...Iy!:y1 i#iJ...qi if aa.tii Prcopl din al: tar. ll l.#tjl..n-tar to.tz.o 'uld Lu preo. qi t iio. .i.. pentru hirotonie.Sfinte Dumne . pp... se ridici t ul diacon vin. clerului."r !'i. u. acclaqi timp."1 P.-rxt. ilf+:.Xl ttnlvonwlwi. 1.r.qerea gi confi :*:. XVI.##.. N<>ul prctlt L:t*:tli-"^tfg'^p-1T:na"-tp..":TT l'* !i^.:z'. de fapt t. cu binecuvAntarea a ramane r.. zicAnd: !.l sc()l'tt ilccst sc()s tll dcoscbrt' un Agncl impdrtdseasci sfin1i1ii slujitori)l mai inainte insd ise didea I'r6scomidie (Simeon al Tesalonicului.':ru?:. ci de citre doi preoqi. lfe.. Qr se ::m'lt:t. .ii. pe care arhicreul i_o pune atunci peste grum^z gi pe care preolii <ipoart'i t"rti ]l!. ?J3. excerenqa . DeEre sfrntele hirotonii VIII.... semneaza c) Hirotonia iy preot are. ri u..i arhiereu.ir1i 2 LrLrurur.ghi.:.Drep.g ..'.i".".'. I82. c5. an. 138-139)'-o l3g'-l..hiJ"..1"".1=".:.si. _aini nu de citre i". .. preoqi..:x::1 1l.il..._::r:1j""::Ty rAnduiala 9q.oiT. itorrom sau ispravnic al Taineior lui Dumnezeu2a.Inainte de de a-i indemna pe credincioqi la ::'::i*::. un ritl d'ot'dhwtiot 424'43{ ient: l. il..rtrt .J.it#iU avrurL \Ld HJ'j::T.1.il:.i.. "l:l:.1:::. pe credin -Lavremea cuveniti.rrcuregti: . cu urmS.35: .-.r. eit. .^."::r:*..nritoml nostru...j Dupi con sti . .$apte zile si nu vi depirtali de la rii voastrc. rom.".r. rispunzand de fiecare datn credinci6ii credincioqii din biserici mirturisesc astfel sau confirmi l'lostrLl."yl-r:. 'iesalonic iala aceasta este ca o l<lgtxlirc ales qi care i se va da irr griirl sI ipopsifiului cu Biserica (eparhia) pentm cl pistoreasci26. noul diacon uracon p'meQte. . nr.. --r' r84. p... sil t Astizi se di de obicei noului preot Sfinnrl Agne[ scos pcntru Linrrghia zilci .. Salville. ." .."i1rir.'.l9l 3).lT.' cap.i.r. r.."il. . '-"ffir*""ia propriu-zisi in arhiereu are loc. aratd popomlui. intrnnd i.xi. d" primegte.. Tesalo^nicului. capitolclc 197 :l 20 I 342 343 ..$rflfli . ."r. j:."'.l.ii'.!^ ."r..'J. cap.. este.lgr" *. ca unul . faql spre popor. ! cu.. Apoi.ans la m..l didinainte. astfel: ia orai ::::*::tl:l.o.*iiGI.. g-_.rt.!1." qi .lt"r.pi" sfiilMG.. de la-diaconi qi di pe rand.llt:r*.i.31 deosebiri: . op. iIfi ."?. Apoi. cinJ pa.chivernisitor. candidanrl coni.rh dorr .. indati dupd intrarea cu *act dupi aceeagi rAniuiali ..il. [i#"i.vrednic este. a. primind Dupi ci Sfinta obicei la ^ "J :l a"iJ'.. ..1"':i::ff'l?t6it G..hostie d.1::11. dupi rAnduiali.Dumnczculc.toarele deosebiri : dupi aceeagi rAnduiali ca qi la cclelaltc cl<tttil trt'ptt' VI-\fII) se incepea.1I.' p....:-. 139..tll in momentul cAnd odinioari (pAn[ prin s :colele ali aceasta i (veziArh I r i. iar noul i" a.i... in timp ce soborut slujitorilor crrrrtl a se insufla noului preot congtiinqa rispunderii grave cu cate se incarcii ccl cC Sc iii. ... . cre la [.J[ili*:#:it...ji il. i".:"fa"d ryg". 17\ 2s Simeon al Tesaloniculti.. cit.... ci sfirilircrr voastri trebuic si sc sivir 2n Dcqnr ttitttulc hirotomi.ri .roc..#.^^^.inlrghltl Ot rrad.:_1."mAneascl .il?'i pocrovrprl mare). arhidiaconul in qoapti ectenia.:*' ^t' .. rom. aceea.:.71.:* :TT.A il .t arhiereqti.Vrednic r.'.iltH. rom. 2' in siseirc'a E. lO2 (sept..:f:li. Tot el imparte anafura.eule" (inainte de citirea Apostolttltt.Vrednic esre.^"lea) rca) rormu mnului sI rH!!*rL! uuyrur.ang.i**Hi!":'#"!i. Eb."!plllrl!:.. acum.uur 11:. o!...'. ENn Bnllugre Lt't'tr n<ittlrt sl'll( :lAl._i r-se capinrJ ca din spate at^orarului pe11. rur' (rau' rrad.:0.T"." ::::#:*H. xpur. iy" parte efectivi la ale. c1t.1*ri1. i. r40."p.i. f"r.ain i iorin n... r'.i.:.'"poi.aritAnd astfel credinciogilor a ruga pentnr ei.te )lc ^'^^t:]:\ . rugn. precum arn spus.ru. pp... cap." Ii?:.lu_i.op.:1.ti.11.i:'i':. cu care fe. i. trei ori: . intimptrl l-ittrrglriti indatl dupi ce s-a cAntat . i se dau.. nu i sc ddJt'-r'-:-': se-ficca din orarul pe care acesta il purrasc pAni i acum..". o cruce. aducindu-se aducindu_se .:i... . apoi br6ul qi la urmi .f*Hf:'.. 2a Simeon al Tesaloniculti.. I 22 de slujbi prin. r'lu.ri.).:"&l.tllll njurare ingenuncheaziin L .l13"iJ?... Acelaci l*"-a^l r" fr.. Vezi qi S^.: .lrg:reQte ecenia: . nourui diacon..._a.f iiitffii \'' cit.\?1i. 'iXii : oii:::)ril . Sfannrl Trup Ei sfhntul Sange ll=. intre ugile impiritegti unde. rpr.. Mi...(tlilt crrrc ttt'tt'tc..:ll*::::flf. itt*. Hffi 'pi#.#..[. prgcum am sp-us..cap.f:T*:S:[ fata SfinteiMese cu ci va orimi fr...altar. apoi spre qi spre stAnga) Ei se intoarce. ljXX:::l1':1:**.ilffi preotesfiz.PREor pRoF.i*H*i.. .fi l..irit ."r"nic .i"1r.. I80-181. noul preot rdmine.in-dreapta intAi epitrahilul22.::.ill .. vrednicia celui hir noul diacon le n]ea9i spre credincioqi (intAi in fagi. DR...11-hi. in'rev.:l':ii ida (ori cu '.r. cap. 33..r ddffii -.".lj-tn.1)..

lll"l.Pnaor Pnon.l:.:.rniere. *i ci i..i:f.. nr o..r22.::.^. din ns les rites d. 1949 (extr.^-^* :--rlen erc.. pentru a se i.a. : pectorari ra stavrorori..i..-wl.". Paris.^ly slujeasci Liturghia irlracea t-.l.. 344 ..a blqwe..i. r""i"i" JL dr.r . cabrol.'.io-or.#i:ii.fice e dus .1302-L425' rern Verhrilttttrs.i?il1 . nr. _". I ' r'iorerr* pistoresc Ia stared.1..lrid P9!tt' tacre rao"nil^ ranguri .tr."-o.cap.dieiri#irrpt'iai.* v. deoarece .ir. de Saint-'Sulpice).:ffi.iii. trnpattioi di *inr. ?n i:^:..otesiile creqrntele). Ml). cca ttiro hiro * yoronou Cnn. Concerr.il.1!ii#ffiff. :.-...er. Atena.. 72) "' itr"{ 2'simconatrcsalcrirl.i.. nea ^:-^ candidatul de hirotesire. zi.T:.:laci a fost clericii Sltriba c oficiatI. Prea# nsi te cu acelaqi.'i. 196I.: ?ITfrr" sau dintre laici.on bewte.ifl:##.mcnt ct dans les Eglisa Orientales.lt.. F.)t. noului duhovnic-cru c.-.l-q :.r.#i::Pf mantia Ei_i di toiagul urr'lrvrL) arhieresc..i 3:-. . gB (1962).. ss- .ti'+Hi#H'.-in-tiact). :: . fura ^.s.r'.:j. IiilttJi.njy. Ll." tanu in mijlocul bisericii."j. pp. cer p . i-pn.rL voLL' l'^::*.j 1":-T:":1'. in rev."p"p#.1.drid T:T*-'"j.).rr-.qii.r17. ci s.::*:i -t:..l Ll"t-.: . de duhovnic ^vs. .-.rilrirroei.. se ridici qr primegte d..Tl:. "^i#ilrli carja sau tc i g.i nu de citre diaconi."1'.ru .rhi. :i. precufir arn spLls) de ccl puqin doi arhicrci.li. "n. MD.t*rili Hr: 39r_4r3..rrurur ad'ruinistratite 5i 3. I :i F dtes connexes dans h Nouveou T"cstf.nI" . o.._^ -. de mir inlitareflff.!.B. 1957 ^ col.. prir tesiihr (in grec. la kturgi'e byzantine des ordinationsr^ln en Oaci' .T1* l::::.Po :u nces te. inrrc ugile.p.Tjlt...: -.!'li K . {ytia..oa"i" ii citeqte r ne2 respectivi reqneetirri .."fi Dupi hirotonie.il..lo hi*^.!11:9.a qi fuIotitfel".:i-. Voronov... ":.:T?T:1fa..2 e) Hh.. L949-L95L).nztln*1._ l:*tr.cinstind-o J.1. . ^---r.il:Ui1}". pp. candidatul e purrar de doi dintre arhiereii srufl in taini re zic {e I:. de .l'ff #!'Hf noului arhiereJvegmintere gi insignere specifice tr inainte). 8. mutgomi. bi. el zice la ntii.iJ ui. ENr Bnarur5. r."' t::..).il.tracr.orult. Botte. citat .vw&w @'9Itrr.. Atena.-.rn LITURGIOA SIIECIATA _i ii". cmce p( :eilalti arhierei..t loz.:?:H:*'#::". p.cor. care sri """i.l yorul monahat."'..'i\\'6Zi.o ie in f^+^ ^^: sesiv1rgesc t.[:1xifi il.:^::solemni este hirotesia de stareq sau igumen (vezi lgi"gl BIBLIOGRAFIE B.ln rev. .f l..i. liPj"l*.:..ii.i.1.i. se la hirotonia de arhiereu se practicd azi a a dispirut din ulLvru secolul n v rr Neselc l... se dau La inconjurarea Sfiitei Mese. ns de Vanves (1954-1955)).j:i"r'ilih d'e sau.*J"e iii' q p"i ft..(distintfct) /-^^):)-t . Dn.f:*:lfi::::stly:.l! g.rr.c[il .:"::f.i:.\csclo l.uti..:^::. serbeze in fiecare an ziua hirotoniei la popor qi -tine cuvAntarea sare.Xilir?""'.. .v'.f.r::i.t lt .i'.'#. arhiereu are protia la slujb{. binecuvAnteazi ge cap de treitri Ei. omofor. tn.r. briur roqu.'ord'inotion en Oriont et nt'i. pr. 190'208.298. il iau diaconii (preoqi t.jl la Prof. ids+i ..i"t episcopului.ltJri.LI3_126. -. si rimAnd intr-insul. L'ordiruation d.H[. iar dupi sfArginrl Linrrghiei. :P.r orice cleric trebuie si.iiereilor.::tili?Jiy.a"i.ril---.Thima.rcm. 1972.: j. Kassel.. engolpiorr. uuPd dupi Ldrs caie accsra acesta I lmp 6.o L. i.

. -ip. Li"-.1702.^r" -?iiJ#'sTrl Vezi Decrerul . Arsenie (secolul al XIII-lca). mo4ilors.-1ry:i a..ercc' cfcc. prin pr.fost de ....i#].1it. pp.i r. chiar gi pentru copii.'fi.5 ^ r^-r r-.--L.1."i..i (. ui.'mai sufletele arei in bisericile Ji" *rg. l0l-125.i?r'il)i'ri"!*1.i lqi vin in fire.p.nL... . din iunct..crtou.greccasci r ucigag mash.rli stav tn 228 titturi.. se obignuia mai de m lt a"-qi J i. ei o administrau numei yT_rlt -". ?"T". (u.. L'onctian Elic MCIir (l'nrir)' toriqw ct tlrchYtt clirrrs lrr Royaurue et I'onction des m"alades. lg4 si I ol. Vr. pentru cei ca un rit de timiduire) care si aduci bolnavului -ri'i"idi srnitatea .. pe fiecare -este Tesalonicului " 9T: i1..1:: capete..9lcxtoy 1i1.l-g11 de concepqia qi. bofuat ihi. Ba in pr$. tad.rpi vechile Pravile bisericestie nu trebuie. Bourassa.'1.rp.11 164 din Nomacanonul ^oL!!).si efectele tqinei: pentta cine se sdvrirseste sfi)ntul conform practicii Sfinqilor. u"r"r" li ir....l. II.l9l g.*1'1.) exisra chiar o rinduiaia spEci Maslulur Maslului penmr pcntru mo(i..14).f". Der p"r\ e^ste de origine. Se maiintiebuiinqeaza qr denumirea de eleouruXere (tngere cu untdelemn)' o:y. Sj. De aceea.."i. il. Sviatii Elia.f..i nrcrtiri .'9"-" se sivargegte h:hio-10-"1ll.panl ce .}. F.luibr''"".rh. il indemna grgltin si se nevoiarie "ili.-. .De Lirurgia.*:...i irn"tir* :. i.. apoi #il. intrebuinqa mai inainte denumirea ai ttt**o "".$re nu ""-ri id-idrir"" de bolile irupurui.r-1Dio_tzoz. """a"*l 1u.i.-r.hli i."ir: ."r'^tl^t^1:-'r. 99: p.1"f. r X?t * ex. adicd . ortodoxiei_(la greci). 1975.r xrrri.entru singuri-dati.i. curaqi-rea-suflenrlui dt.."..* il.i (pentru ci ei nu au picate) nebunilor ^An.te Aceecti p*.^d.f'r' B*rdl. : tic.catelor. can.l. Eleourugerea.i srurrtorl. dupa pril.i. ruaslu .*I'l"l#lil'"3:..i:ffi1+#ilI. sfintul masru se sivd.-.9..|lil:iJ clc . p.* aducAnd prin masltt.n prin srmFflr sfingiqii el . rom....'*"ii si acordc o ierrarc gcrcralil ....i. tipitrit. t #5:1. B:: ?. e. iar la popoa.-i. Eleosyesteniia) sfhnti. . .-l.. ce rru rrrr -y---^\ ^: gi .#. vezi de ex.aga) roagi. vczi Acta .l..iffi -q'i!I':i"fi'i. slavi (de la cuvAnnrl vechi_slav .t itence et 5.rt ilil#") si ca. i. atribuiti arribuiti mjgo..b. wnctio ( fT11"_...l.un semn al acqiunii sare divrnel. hl iili"irilt..-il.... ae venetra.":*l'^9:I111:." maslu chiar r "J. prin ungerea cu untdelemn sfinqit..a...f.::lj:tl .t) sau'EtrrrEtiil. Ol) Ei Mdrntititen ottctiu ir."il.I. vezi ta r.(T6 Eblei"atov. sesc ]l"Yf:::::111|:"por denumirea de unterlea.. caie.'"":i 8 poc r i nqe i tainei l a d n'*]'u rurrl rvrrvr:rvrrqlv J.rqea &'..1.rl drcl.1el.s[ cuu)tc \dLurrLr $..ib."'pt *i.:illlil..'iriTll'li.29-30. morti. ci qi pi."ria . ..*lici. maslua.. Artic.. H.. gi nu nurn "" i o".t[."i.. Liittrgic"._:Jl.i pentru si.111yl ...."..1' .il* pa"n u qrp..l :il rrrdsrurur : s5' se faci maslu celor ce li s-a legtt l)r. Ar"r"i A.G..ii::"lilT'ti':q.nrt rre .a.rt II. p.'. .Elda (u'tdelemn sfA. de a se da maslul ca cpitirnic cinxtn.nrr.".._* nr.3te).'iJi p"trivit sfatului ii Apostol Iacov (v. cit.r ldrL care DrDsf Biserica_ rLa_ str se f.:: 9**:"1.. ^.pp. tr5/ qr 1b66... .ii..din sec.Pi rea de &tratii.. subiectul (priminrut).rfi""r"i (de ta Pl"=:::_ untdet:mn)..practic..29u se cere qi se doban "i. sc sivirqcqtc aclescn nnsltt dc obitc. Leclercq. ?'irr#.t ei-p.l. -ri' orn virnratment.. Apostoli..r.r.^pp. Ex*e 1 t r..ii.aattrird Ldrru u r-"".-. nLi.f.t't'Lr t\clt :A sl'l':( :lAl.-:r^.nitatea acordandu-le ierrarea a5 gi91te..'tbtl).. Yvotv'tt\ p**.Eil rru ffii L.."$. mai ales lnaintc dc PaQtin' adic':a:*:.rnsi untdelemn pe mulqi bonlyi qi-i timiduiau" (Mc.'l.i".ffr.fjr...eAere doometic ins[.J' f"....VII SfAntul Maslu Sfintul Maslu.u..l lemn).ai prin }. in vol. lir Putt' rr. In vechile vechile Evholoqbii Evholonbii srt srcc \rd ur cr.qgtitulgi mitropoiiruiui Nicolae ar al Atenei.'ilr.1i. di. 928-929: 185..h{ ecumenic Nicfiifor *i:.t:j tain5. ci a.. ". .A Caprrc. T.rtc.sepentru ci. in Biserica ortodoxi se poate face masrul cei boln pentru cei^siniro{i.

rt?. nu chiar pcntm un singur preot. 851: Pr. l-2. inaintea C. Apostolele le citesc diaconii d:'G. cum se flcea de reguld tindeni. miercuri gi vineri. In ceea ce privegte timpul din zi. 14) carc ne indeamnl sl-i chemim pe preopii bis nu pe un singur preotl4. f.r<rlici B:rnarului pe arrul 1955. gi Sfhnta Cruce. 37-38). sivArgirea maslului de ur grrr preot (vezi rev. care e foarte lungi. Mitrofanovici gi-colab. inccp:ind crr cca clin 1937. iar pe alocurea chiar in SAmbIti.'Ritua. Renduiata sluibei qi explicarea ei. 4. Ea este admisibili numai in cazuri de mare nevoie preoti). tiNli llRANt$ r'ti prcot.'C[ili.Birrcctrv$ttratrl rit bizantin). Litwrgica. p..21). Ia rite byzantin dnrs les patriarcdts rnelhites. E. pe cAmpul de rizboi. p. N.nd se shtd. gi |oi sau Vineri din SiptlmAna Patimilor. la catedrale qi in mAnistiri. e ffopare scurte' in care invoclm.927. an.ul tipiconat al Mitro! ericesc al Mitropoliei Ardealulul. cAnd credincioqii sunt mai liberi (mai ales la pot lua parte la sluibi. Lungulcscu. cAt gi la sirienii ortodocgi (melkili) din patriarhanrl Antiohiei.Apostol Iacov-(V.ca la romano-catolici . maslu sinltogi. dacl e cazul). p. printr-r. Ic. BOR. 73. 12 gi 13 C l'cntru pircrea contrarie. Roma. de cltre mironosiger6. Locul qi timpul sivArqirii (wnde Si cd. Chilesor qi colab. de munte. Atit in tu. p. 3. P. subinscmnarea 2 la tAJc. '" Vezi Pidali. [)rr. l5 9.rsi. in loc de spilarea picioarelor care se face prin iar in unele locuri din Biserica Greciei se obignuiegte si se facl maslu gi in ziuanrlqi Iacob.rn ordin circular. nLl sLrnt mcnlionatc dccAt ttt rrltirrrclc ctlilii ilc Molitfelnicuhti rolnArrcsc. fratele Domnului (23 oct.li p. Se obiqnuieqte insl si se facl mai ales in luni.. can. in amintirea ungerii MAnnriton:Iui de citre femeia cea picitoasi (Lc. 178. cici zice (Sfinnrl Iacob): memenea gi preotii fac se IJrmeazi . r8 F'rliua gi griul. 1844. lAngi panrl de zicere. 1929. VII. 44 Ei Oharon. iar alituri. incqii nrai nr>i (lipsqrc din Euhologltiila grcccqtt' iuccpttt a rnasltrlrri pr<lpriu-zis (. ln locuri depirtate etc. 1908. in ultimul timp se obignuieqte pe alocuri si se faci obgte qi dupi masi (spre seari). a se facc in )oia SiptdmAnii Patimilor. igoara. obignuite in practica romAneasci din unclc rcgiuni. se admite sivArEirea maslului dc sirrgtrr preot (vezi. 322 verso.. 134.. in mod practic e foarte greu.a.anal. se indici dimineaqa. dac5. In ceea ce privegte timpul. un vas (castron) cu griu sau flinl (unii pun gi vin) preot. pc mai veneraqi in popor sau reputilg ca Pantelimon. l6 Vczi V. sau in satele rizle-te.. SfAnta Evan. 1953. pAni nu de mult.t sa:u pormdzwitoare (dc la slavo'nts' f. In rici de oraQe.rs. pun pe o masi aQternuti cu acoperitoare albi. wal de fraciicA I indrurndtu. de ex. Se face. Putneanul.r. Calend. si faci singur toati slujba.easurilor (sau a Linrrgh^iei).rSeste sfhntwl nraslw) Sfdntul maslu se sivArgegte fie la biserici (pentru mai mulqi). de ex. Sitriu. de curAnd.Pnnrrr PR<lrr.D. se face maslu de obqte mai ales in Marea Miercuri (in SlptnmAna Patimilor).)17. nr. este impotriva cuvinnrlui al Sfhrrnrlui.y{^r*t gl. p. ed.gheliiie le citesc pe rAnd Prcotii' Ei c Dlrnazelnice . Si vol. cit Atcnei gi A toati Grecia a interzis. 1957. In Bucov na se inddtineazi. 173. de asemenea. . 66 (ed. ci se face oricdnd e nevoie. culn ar fi de ex. Atcna.!:t. cit. CAnd se sivArgegte maslul la casa atunci bolnavul trebuie intAi spovedit (qi la urmi impirtigit. qi de preferinqi in timpul posturilor de peste an. fie la casa pen^tru care ne mgim sau la locul de zicere (spital). 694). in Xpuoootoptrcx.. t7 Yczi 'Hpepoi61ou. i. cum sc olriqntricqtc pc alocurea . de alfel. O asemenea practici.. 66 (ed. 1. sivArgirea lui nu e legati de zile sau soroace (fxe). 341) . vezi. 1960. 79 v 9i Tipicul (marc)' [rr1i' 1820. p. Sfinqii doctori f{rrl dc htan helii. p. in amintirea ungerii trupului I itorului cu miresme.: Prof.cste o abatcrE tradiqic. p. Neam!.atctl bisericesc otodox al Patriarhiei Moscovei pe amrl 1947. in imprcjuriri normale. Procopoviciu. ).

obraz (guri).)."... P..r. Itttt. Mninz.eiza rrl slrrjlrci (conrp. preoqii oreotii ceilalti qin tin qi si ei cu mAna mine SfAnta .ir. vindecarea soacrei lui Petru qi a femeii cananeence.rile respective. stdnd in genunchi) zic(e) dc trei ..Doamne.^ P. unde se vorbeQte despre puterea vindecitoare a Maslului. pirinqi sfinqiqi. Rugiciunea: . cu Agheasmi mici.I tl9.rate Sfinte. cit.entru rugiciunile.-^. menite sa insufle gi si intireasci nldejdea qi increderea bolnavului in Sfhnta Evarrghclie.al (hc.. cap. de cdtre samarirrcanul ttncle rnanuale . terea de a curiqi suflenrl. indurate qi mult-Milosrive. In acest caz.. prin iertarea picatelor. bolnarT rl (credincioqii din biserici. dupi acelagi..l'innte Stinte. care alcinriegte materia tainei sfinnrlui maslu.. urechi. untdelemnul rinras {c la masltr. fiecare preot citegte o Evanghelie. care constiruie miezul slujbei sau forma tainei.^-'I) .trad..pirinte rea e Celc qapte pericopc din Apostol inccp cu cea din tspistola Sfhnnrlui Apostol q. cn E..I'II I I\CI( . Credinciosii din-biserici nuncheazi (cand se face maslul de obgte in biserici). unele istorisesc poci.". Dupi ce preotii se rind qi siruti icoana.30). intreit.. EI arc prr. cap. lsa.. de exemplu. miluiegte".. asclllcnca asemcnca practici favorizeazi insi lnsa culttvarea cultivirea supefsullllof supersriliilor pftvltoafe privitoaie la acest Practlca fivorv. Din istorirrMatitfllnicutuiottodax. p.-lSSy. 35t . Mt. De aceea. se amcstegi vin. Dintrc cele qapte Evanghelii. E qtiut ci untdelemnul.A irtccpi-ncl ctt pr_rotosul. este simbol al induririi divine gi totodat{ medicament. pe glasul II (ca Ia hirotonie).".. la ochi. Irrocopovicil (op. dar in practici se folosesc gi altc filrnrrrlc. ca de exemplu Zahet (Lc. de citre fiecare preot. n-. aQczat c'u faqa sprc crcdiuciorli (irr crsil h)vrrrglrclia sc qi6c captrl bolnavtrlui.. 25 g.. Dupi fiecare Evanghelie urmeazS.i sfdtttwl ruaslu. Dupi aceea. cu unul din br muiat in untdelemn sfinqit: la frunte. ca qi flina binecuvAntati atunci. dupi otpust preodi slujitori iau fiecare cAte un beqiqor cu vati gi se aliniazi in dreapta iconostasului (spre sirana stlngi) cu fata spre credincioqi.-Y Tesaloniculti Dupi.. p.. intarea ur de se slwjaye in tinrpul Vezi.llui insuSi.f. docto in goapti.'1966. asia crtm rci*{( qi dirr errprinsul rlrgiciunii rcspcctivc. Aceasti punere a SfinteiiE Iu pe capul bolnar. rug5.ruaAuirei Uolt (... gi a timidui trupul.Impi. in loc curat qi rrlcs gi pot fi folosite numai in scopuri pioase28. preotul respectiv ziiea formula. O L.incepindcuceacic cttrcyri. Dupi ce s-a citit E-vanghelia a Qaptsa gi s-a frcut ultima ungere a bolnavului. pricitosul".. prip izgolircn bolilor. 5.rtorol nostru in 1 l)omnultri" 24 c:_. la fiecare ungere intrebuintindu-se alt'bei La maslul de obqte. I g. cu faqa (unii pun gi Sfhnta Cruce peste Sfinta Evanghelie)2s. cu cAntS.). mijloc de insinitosire. a celui cizut intre tAlhari (Lc. cu ungerea.SfAnta ghelie sau pun epitrahilele pesre caperele credinciogilor gi cAntr incetiqor gi rar ne. impirtigind mila gi indurarea lui Dumnezeu. Der othodoxe Gottesd. continuand cu ectenia gi molitfa urmdtoare. rorrr. c:. se poati la sfArgitul slujbei (vezi mai deparre). in timp ce cAntireqii cAntr troparul: . Apoi protosul incheie cu: . bolnavului. doctoml sufletelor qi al trupurilor.290l trad. in timp ce cantrreqii (preoqii ceilalqi) canti tropirul:' armd..a. I0 Ap. uare-r Care-i'vindeca vrndeca pe punindu-$i mxinile mXinile peitC ie bolnavi punindu_$i t()toclxti.cunrseindicinumai. de fiecare dat5.. se pun pe iconostas Sihi'rta tsvarr."26. F.Pirinte sfinte. citre preoii slujitori: .i Pr. Itti. dupi care citeqte nea: .in'Mo.Pentru rugiciunile Sfinqilor Pirinqilor nogtri.d. Balamate (.Binecuvanraqi. gi mi iertaqi pe minc. rfiu rlrit nc- gcrcr sc s()c()rcltc cii ir prirnit nrirslrrl contplct. Lrrlulrr' I950.\ p. carc.". ZyU. l)uptl ilccca.I. r7ru. .rgticiunea perxtra wnfiereil. cruciq pe bolnav.ciune.u. in ordinea ierarhici.29o. pi maini qi pe picioare23. ca cele cie p. iar preoqii r5. IJntdelemnul de la maslu.ului27. Ea consti din: binccrrvitnrtrcrr tol. Daci suntem in biserici (cAnd se face maslul de obgte).in(a unor persoane biblicc. '. o ecrenie inrreiti.u.". Urmeazi o ultimi ectenie intreiti scurti gi apoi protosul face otpustul slujbci. precum qi tt ml amintit. X. se repeti deci de qapte ori. asupra diavolului crucea Ta o ai dat noui. in timp cc preotii se ung reciproc pc fiuntc qi clupll ii ung qi pc cei ai casci. socotite ca simboluri sau analogii ale de exemplu..spund. rom.. Unii pr-coli dau S[inta Evanghelic bolnar.. ori. in untdelemnul de la maslu..u."'ulrri. armd 'ilsupra diavolului. ca gi apa botezului. ghelie gi SfXnta Cruce. X. p. care unge cu untdelemn'rinile. pe care trebuie s-o bolnav. sunt date ca pildd celui bolnav. 2I).l-2. Mc. amestecul acesta amintind de vindecarea in acest milostiv. Birzanr.. ci .Pirinte Sfinte. lmrranctll-L put bolna. ori i unuia di dintre cei de fa1i.. I3). (v."). Band I.lr. si o sirutc ilii de rit bizantin. bolnirvul slrufil lui Dumnezeu.yr. dupl citirc o sirutl)22. mod. prin care cere de la Dumnezeu rca picatelor bolnavului. rdd). fie despre darul timiduirilor dat de Dumnezeu sfingifilor Sii slujitori. vI. 350 pomencqte Pomencqte de deschiderea Evangheliei.Dumnezeu ia te 1v{j icrte gi si te (vi) binecuvAnteze gi sinitate si-qi (vd) diruiasc5.A SFF:CI AI. sc facc Ia rrccea lnar. trao.. rom. sfinqirea apci se thcc casei gi .. iar altele istorisesc vindeciri minunate sivargite de nul (ca de exemplu. ptrl imitAndu-L pe Manrultorul. trari. fiind binecuvAntat de preoqi cu invocarea lui Dunrnczcr. iar protosul citegte --..^---. binecuvintand: . fie preputerea qr efectele minunate ale mgiciunii flcute pentru cel boL-rav q.m. supra).a_ bolnamlui. Toate fie despre ribdarea in suferinta gi nrdejdea vindecirii. XIX.).a.particulare de nyiuti la practica lituryicri. la fiecare ungerc. altele pilde gi inviqanrri ale Mintuitorului...llilil.oi sc c|ntil doui poddtii.capd bolnavului (pespre.. l).". fiecare preot citeqte molitfa lnand mina pc oolnavlllul. .ienst. Lc. gi lucrurile aduse rugiciunea ungerii (. plin de darul dumnezeiesc al Sfintului Duh. o wokffi perutrw sfinlirea _ lerunwlui (de fiecare dati alta) qi ru. precum gi un rea celor prezenqi.Simeon. celui intre talhari. V gi XV. 4 23 cum recomandi simeon al resalonicul:. Minruitorul..Slmeon Simeon al al Tesalonicului Iesalonrculut nu rrtlcsclridi.t. In unele pi4i.rultimele edillialeMolitfetniruluirominesc. 34). pilda samarineanului milostiv. aceast. . In acest timptimp.-- Heitz. trebuie pistrate cu cirst . pp.intrebuinlarea untdelemnului de la maslu. tul-protos deschide SfAnta Evanghelie2a gi o pune peste capul bolnamlui. la nd. intrebuinqat in acest scop din addnci vechimc (vezi.sfanltlmaslu.r. cste sfent. cr'. dar spune ci preolii lgi pcslc. cruciq. Prorosul lncheie'crri .. sl i.rrlui inchipuie punerea manii Domnului insuEi peste capul 22 impreuni.$j. ungAndu-l totodati. Sfinta Evanghelie gi S strccesiv pe frunte cu beqigorul inmuiat in Se ung de obicei.Despre ' I ic.ri.

. cit." . acum doui $i cum zice dumnezeiescu Dionisie. F.. in cazul reinhumirii lor.l CINCEA Ierurgiile ti toc. Beqigoarele folosite pentru ungere se aduni qi se ingroapi ori se ard."t. cit. urlqc qrin Paqlle pi4ile Moldovei. Bu untdelemnul sfintit se di bolnar.de la noi gi face intru inchipuirea lui Hristos gi pecelruiiea celor ce intru Hristos s-au mutar F .1 ----: .W ruucethi .ExBBRANT$ffi [ futfel.--.a.r.l?!. 30 unde u 1l s€f lvloloovel. op. din flina binecuvAntatl la maslu. untdclemnul se poate pune in candcle s{ ard{. se fac prescuri pentru (daci este mai multi)32. exista $r acesti exNta Obiceiul acesta s:.rrlui si guste indatl dupi Sfinta Impi resnrl e folosit la pregitirea mAncirurilor destinate lui3r. 1i92 .ore cade" 3l l] 32 . .. cenuga in loc curat.ARtrR. Balamacc. . fie ln tele dezgropate)'cu untdelemnul sfinqit la maslu..Dn. ce au vrefuit aici^dupi porunclle Lt| precuru peste tnoasteb fr. supra. P.rE de manuale manuare deTiPic . in alte pirgi. pulin Pnn gi la nol odinioari. in unele pi4i (ca de e1. din flina qi din untdelemnul binecuvintat la maslu. autori Unii o"T.FRBoTPRoF. cel Pulln noi odlnloara. si se facll goare din care se dI bonavului si minAnce.'spre inchipuirea untului de lemn celui de Ia botez. fie ln casl. f -:rului a&sriria.LIo." ior.cu Putneanul: Iacov mitropolirul in secole urmi. l.ic obiceiul acesta (ca de ex. Pc este obiCeiul . 352 . Cici celoidesiviiqili cele desivirqite qi sfintc ll m"are m.t.ung' untdalewn rsi gi mor1ii.rn*. p..

ierurgiilor. intre om gi naruri a existat de la flpnrra fizici a omului fiind alcinriti di gi o comunitate de destin. cu un termen general. nu de voie." pAinea ta. iar prin picat moartea. catc toate zilele vieqii talc. ca qi omul. = e'trxfl gi 1. pe care le numim.iHllltr I 'Iepoupflcr .. ori inaintea i. SPini qi pimAntului. Cn. spre slobozenia miririi fiilor lui Dumnezctt..).cuprinde qi alte.. ieru'rXii sau afiolaXit' (la romano-catolici : s acrarnentalii) . sfinqirea slvArsitc zului. adici vietiqile tru viaqa sa mater voie de aceastd purificare I asupra fllturor oamenilor.a. originar asupra firii zidite au flcut-o striciciune. I Introducere generali despre ierurgii tn afari de rAnduiala sfintelor taine. din in intoarce pAni te vei cAnd -en. qi in plmAnt te vei intoarce" (Fac.OAP! ft)LUt.lucrnrc (slujbi) sfinrl. Soarta naturii a fost astfel strAns legati de aceea a omului.Lfl'*'. VIII. Moktfelnicwl ortodox. ci din pricina celui insiqi se va siobozi din robia striciciunii." (Rom. in ordinea omului a flcut intreaga naturi si sufere in lume. Este el.." (Rom. cI plmAnt eqti pimAnt. ln inrrffit cxemPH ape deiegarea6 2 firea cios e. precum spune degerticiunii.67o6 (cuvAnt dc rtrgllcittnc rett .20-22).trn cd toati flptura impreuni suspinl qi impreunl are durere pini acum. parastasul dupi Linughie s. ea igi agtepta vindecarea sau resiabilirea tot prin el.rAnduiclit sltrjbe qi rugdciuni.rl ri.i q. III. Euhologio slujbl cn nrglclunc)..'ge*ia. Qinuti sub influcnga cclui bi:. coruptl _din pricina o-. intru sudoarea feqei tale vci pildmidl va risiri fle qi vei mAnca iarba care egti luat.?#ffil.

ci tbf si asupra .:::fl..)...llii iil. ttttivcrsul sc tralrsfirrnril fntr.il.1i. pitrunsi de puterea qi iubirea Luia..a.!.i1ljf::l. 2). iniqiar{. gisim scrise chiar in cele mai vechi rAnduieli bisericegti carc ni SfinyilnrApostolie. r lsl ::i'.'#?:il:::"?fl:f omurui.l seqea qi strilucirea lor (comp. cap. dintre care unele aseminitoare sau chiar identice cu cele dinMoli* felnicwt ortodoi de azi.^l:^:... I3)s.. IV IV.n. cap.. . desigur.t^-.bir" .:Tffi i?i.Y-r: I.i. . prin Biserici.Ti:Te_'j. lui..O mel pimdnt. Rituale-llenedizionale lliznutittct..r 4ese in dezarmonie cu omul. Ruglciuni pentru binecuvAntarea gi sfingirea apei (agheasmi).tI lT"'#lttrltrdl'bhi sura in care le este de tre-b"i"qe.rurllclrlc frfranl m catugane q. . ci ar fi creaqii sau nlscociri mai noi ale Bisericii.scotan4.."Jii..liturghic cosrnici"..isuri puterea de creaqie liturgici a Bisericii. pp.daci se ia i. I) gi pe care le agteptim. condigii noi de viaql qi nevoi noi.. adicil acel . ll.:i..::#i: "^1ilX fr ilf. "'..'. rii l'lrrcidc Mecstcr. ^d a StribitUt a iubit florile cimpului qi pislrili rului..u felul de hroniul ^-rrrrv..*:":.il: . 22-24). pe drept cuvd.r1".H 4. .ffi l.irea apci gi a untdclcttttttt. dar simburele sau miezul lor originar a rimas acelaqi ca in vechimerr.1tr: susqine ^-^ urE. ilffiffi. 357 . dupi sfArqinrl vcacului acestuia (II Ptr. s-a vorbit despre sensal saw ceracteral (pan) cosmic al ruSdciunii ortodnxe: prin ierurgii. sfcgtanii pentru ploaie g.::::'..r^r!rv I q LrrulRcircl sPECIAt.::-:T.. slujbi."fi i" f"t"ir. l.'.:.a.:'l:# ^^h." :". comp..^ " :."frgi". (I (r Tim.ntilri noi. . unea mentalitlgii magice a poporului simplu."1. cap.xw.en.Ld arurl. ca Erhol.:i"i'i:.. care se cer satisflcute prin noi servicii rtligioase.oghiw La acestea s-au adiugat. Rugiciuni pentru bolnavi (WI gi \{II). cartea VIII.lru.*':^:'.i.9. ci intr-<l lttmc a lui l)umnczeu. lui). rugiciuni gi c{..).dit o da ..r. nim4nt r c+*ikXr_. un auxiliar pentru existenta sau pinaqd cu el la culnrl div )du[ r rrvqrrrqr.nahrra. Biserica binecuvAnteazi torii toriieileintrehrli.t-"^::l..i.I impletit toati viaqa Sa parrrarlfeasca pdmAnteasci cu . l)r. este de lepidat...-: TJ[.:'rliTrc lnczerr ".reomurvinein ri tlmiia.. n il.t: ilH'iJT'i._.il:. prectm gi in cele mai vechi c{rgi de s-au transmis.lr1.".. pe i*.a. catre om. I929. anoygri gi puierea d.:T. untdelemnt L..). 66-67).::l "_.".i" Efi:s..l. #" l. pe altele le-a sivArgit MAnruitorul lnuuql (timiduirea bolnavilor. i. II.i+.rpr. a"ia. 'liltul c prrs in lcg:ltur[ cu l)urnnczcu) sc rcfcri la El.iltura rr rccl.r.[J. *lxl.^.i d:'"b p. re. cap. prln Biserici. El a m.. {ffi . p.i S.: oare . Ierurgiile constituie astfcl mijlocul prin care Biserica qinteqte s[ realizeze dcs{vArqirea creaqiei. 'i':l?11'^'-i.""Ar*rtr{rl*HiliilH. prin adiugarea de rituri sau ceremonii. rhu'rotknrctisclnn 3-56 " Cornp... qi altele mai noi.iJ..rru_rul qe ::lT':'. Mt.iil ':". in sflrqit.:i. prin ele.11.a. divin qi Ia destinatia ei origiriara. d rusl u's cu mlr sr 2romate.nt.1.". Aceea.a.3.. r0 .'"" im b ra... pcntnt birtccuvintarca trlcitrlui qi a 'apei rrC<rlrt1'r...e Tbutnuis din Eqipt (secolul IV)'o. ca de exemplu slujba pentm curiqirea femeii la 40 dc zilc dupl naQtere (veziLev. h. pe unele din ele le moqtenht incd din Legea Veche.. ramuril . reimpdcad (irnrp.atara afara h tll*::l*::s. ei le lntrebuint"*il::-. De aceea.dil$. .ormintare. 42 (rugiciune pcnrnt pontcttirett morfilor).. iutr-un tcrnplu al prczcnlci qi aclitrnii ltri l)umnczeu. rz-r8 s. cu _l irir.t#ll.' il 26_29\_ a rorosul omu_tul.t lr a rratuul. !t pe a. ..H:"#:xTi.:fffi. despre cele mai multe dintre ele ne vorbcsc Sfingii Pirinqi gi scriitorii bisericeqti din primele veacuri cregtine.T.cer nou gi pimint nou". Originea qi vechimea ierurgiilor. llorl1il.. aga se explicd imbogiqirea Molitlilniccbr 03.r^ .inea.. XII.""aqii sare qi nimic n_a rdmas in Duh.m. Se obiecteazi uneori cI ierurgiile n-ar fi font practicate in Biserica veche.i..1.:..G. Lc. f . crcgtinul fiincl astfi:l conqtient cI el trlieqtc."r"j. 40 (rugiciune pentru binecuvintaiea premiliilor).*i. ca: Sfhntul Justin Martinilo qi Ternrlianz in secolul II.' r'itt clitt pricina picrrnrhri orncl'lc'sc (courp.!lilli::i: El.':::f Uh:T:^f:...rJqi ."ili'ir ..-^ tu Fr"'iiri'n.. 29 (rugiciuni pentru sfin.11: suDune si infnrrnrr"ot-p. qi :1.yi:::.. mincet rti.... ele pregitesc qi anticipeazi sau prevestesc flpnrra cea noui care va sI fic.:::::11^:::_.i. l9-26 (nrgitciuni pcntrn hirotesia treptelor inferioare ale clerului).i. (MELV.l ". a fructelor. puterea tumi creanrrare. care o.:"j:. sc rniqci gi activeazl nu intr-o lume ostili.* al.r'ei asupra gi acqiunea -ri. binecuvAntarea pAinii gi a vinu. ca in Serapion d.:ffi Ei ir.-1.'.. irt. izgonirea duhurilor necurate.Ytj:*:1.l??.. "n-il*n-i tn.ia1a. rir. 54-56.' .. Sfintul Vasile cel Mare in secolul IVS g... ..:: :: _. Celor ce pretind astfel le rdspundem _cI ierurgiile sunt tot atAi de vechi ca gi Biserica creqtinS. ...i.ilffi nor. pentnr roadc (IX).::l#. ii. cAt qi dezvoltirile adiugate de Biserici la randuiala vechilor iemrgii ltultt ccnttc de desfiqurarea qi evolugia normali a viegii religioase a credinciogilor) care crccazl mercu imprejuriri..o ...Q.a. ca tonrl si fie mediu 2 $.. p.v.r._r !E E. Bo sau.'. Ba..T. sfera de influenqi a rugiciunilor cultului ortodox se cxtinde dincolo de persoana omului gi tinde si imbrlgigeze intreaga lume crearural{.. r". a peqtilor etc..r. Ierurgiile constituie sectonrl cultic in care se manifesti deci in cca rnfli mrlre m.i:: fii 8: M:. iar rnnduiala unora din cclc mni vechi s-a dezvoltat treptat.*:n:. a untdelemnului. pe care le-a vizut Sfintul Ioan Evanghelisnrl in viziunca sa ditr Apocalipsi (XXI. T# #Jl rfinqiro"re data sluiitoriror sii ce im-i rnsei curiti '. r.a o ..q#il. Ilm. pr4 prur ruBaLlune mgiciune. inainte de inm. h. potrivit flgiduinqei.fi1..tlJ:H'::'l'-l':r'""-i.. .. rezumarur ei (microcosmos)..T.n' / I tchn"-i^ ^fegtaniile' rsllitrutle ' 'nicirite .iil. fructele Fructere pomilor n. lII. zA dcci Iati de ce.. I Mir).'#:.i"i"ff-.:. oamenilor vqrrrLrurur qi narurii.HL.JJi'fl.""['.rnirnr rrro (la ffiTj#ff:I:'iJtri. sub prcrl..roati fiprura lui Dumnezeu e buni qinimic nu rr.fr*. I'rin sfingirce clcrnctrtckrr nnntrii.ri" I Sfinrurui ".. ill.11 in trup are a M in nri torur"i.-^----:bucurie H:#i.teaz\|n".qrarr. *i:. 3' care sunt deci efectele_ierurgiilor.'ilb.rmi...... Atlt icnrrgiile mai noi.i"Ti?f:Ii: care _ .:::_.0[Tj.0. vnut.. (.^.a...':l-:ii.clcpgrlhtture" lrr clriirr liinqa rccstci lr.e. Fldy de lj::i.1...

193 Popcscu..^ili. rarnosirea bisericiii timpul.).[ sferi de inraurire mult n ai rargi..te ae niseli.* . sivArgesc. Dupi forma._.ni.rre. compari gi pr. ierurgiile principale de azi eiau socotite de Biserici i. p*.r."i rfr. ci gi Ia naflrri qi la fepturile necuvanraroare b) Al doilea..i noi.._#:r .. o--.^ .'iii. botezut mirunger.rt .t'it"ttr clc r.-. numai la omeneascl. sunt rugic inrAurirea de obicei .. a.. Manual pentru Instiru.a .:-?l:llg:T* ".:::::-":^. cu atatca i" ao-.!d"i. PP' 9-13' 359 ...il. sfintele taine lucreazi in chip necesar) adici prin ele inseqi: efecte ^ ."cesrea rimane in centrul atentiei Bisericii gi al jlanului mantuirii..-r.q"'qi .i. varietate in cultul Bisericibr ortodnxe.ili. cu moartea g.di.'.R. prccum gi rdl rr pr. exemplu.i. de ierurgiile in legituri cu naQterea..lor.r slujtx rpi lilfi. t. b) Altele se aplici la lutruri inrrur" . mari se impart doui gmpe: a) Unele se referi la persoane.A. gi diferite obiecte).sporeQte qi intireqte Harul qi sfintenia prin .fi i.ruaccrc qr efectele RAnduiala de azi a iemrgiilor o afldm in Evholnghiu (t 1".. r"r"rrlG_J. randuieli gi slujbe.di.' b##. Qr anume: a) exorcisme. direct sau indirect...."r.p. lrenrru accst paragraf.".ili.r:rri... "trigrtorii si Sfenta L:::T pe _olt!: cAnd ierurgiile.F bi"ttttua a) Ccle mRi rcurtc icltrrgii stttrr nlciltttitc q'a' rrugust)."rJ-U*. p. Dtt" Ele :" :iT!l:-l.. l".i. 340. qrpt.. adici cele care privesc viaqa omului (ca..r.Ir*.lrr"l.ffi I : BruPe.lTl$1. Isidor Todo.sid. ca rninica lrloriilor).. Ruglciunea ia toatl neputinqa ( wolitfit (eb?(t' citcqtc l.l.. -filai. Prof.ii.a.. uR.-#. Dupi obiectur sau destinaqia lor..d..l-. adicn efectele i. M.i numiml darurilor Sfintul ri Duhr3.ii"'l tt:l.iil: de absoluri necesitate.I00-I07. i."" nic prin aceeaqi putere nevi.i.. I]ucurcqri.oliwa).ii.ruEUr rn(Jts.irubolicd.iil. birile existente intre dtfcritele Moritfbinice ca cclc slavc.:.- :*lr:i:t-::lyl:. nrg{ciu. a). SI.chiar acelea . viaqa noastr5. d:. unele dintre ele fiind'abr"i"i gi i"J.i.1 i: ::^:: ltl. to"r. slujba inmormantirii. .i..f#i. cum sunt..ili.r uu. an.1. Ierurgrile se deosebesc insi de sfintere taine din mai multe puncte I de vedere. structura externr sau lungime" tor. Ierurgiile se anroni" de sfi. 358 _d9 D. r. Dio*otind Molitfelnicut..a lor nu eficacitatea atarni nici de vrednicia.' i. b) curdqiri gi dezleglri. -ri irrtai tair sunr intemeiate. nedobdnd ' .r.r.. in 3:1::1. fugmaticti Si s."".'*'i"-.. d$ cx....tUOr..ti in trci categorii: rugiciuni. de MAntuit"r"r irrr"qili ..t.1 ::: impirgirea ierurgiilor.. l-3. n."ifi.. c) binecuvAntlri. cursul ei..).pii. ... azi in chip .. p. Astfel.i. sfintere taine sunt fundar pentru mantuirea noastri.il:l. ::j^P: iredincios.. t.i"rirn. Iisand la o parte deosebirile de stn-rcnrri (rnnduialij. pentru prori.il.ilil.r.i".irr. sfinqind momentele gi actele r"" iriip'.i"ririle de . 6.1::.rumlrul tainelor'la . Biserica a fixat .. pe care.. AtI'i sau de a celor penrm care se lllTll^'111"0*::-r'-"::i-:r-:n"qj'.*i.l .-rgiile se pot impir.. pr..1 a.ii":.H:il:ffi se curigesc gi se sfinqesc .igu.i.rt'.::ff:ry-:-. (cxtras clitr lJ'O. (9.."d.ii. plori..n qi -. ri-ii[*r'I q*i odistinctie atnt de. din punct de vedere soteriorogic..tel^ *t-^ "idi priii cliu cxct.i..) treilea. ierurgile .. i. cele pentru pentm binecuvantarea ogoarelor.Jlli..? rnntirea obiectelor dt chip indir9ti..i T_"ltt oe exemplu strnrirea apei (agheasmi).e exclusiv la soana. prez:n^ta. pe cand ierurgiile sunt oranduite'in cea i..r. gi.ep.1i:: 'odinioari din.^j"i* _'-. pp.""ri i" *i i"rr.pri.ff.. ierurgiilor depinde $i. ui. :.^i... IINE ttRANI$TE l/l t V NHr!/n ulor lliserici ortodoxe. r. i.t-11 nttnrat ctt rlcat lor.zuti a Harului^dumnezeiesc. Stdniloae. Iipsa lor .l.. .

SlvAreltorul lerurglllor.rREST rRoF. sfin qirea bisericilor qi a antimiselor gi hirotesiile. prin rugiciunile preonrlui (mijloc prin circ'p(e otul va contribui la frecventarea ierurgiilor de citre credincioqi). I)intre toate ierurgiilc. ENE BnnNt$ni I.I. care au nevoie de explicare sau limurire (ca de exemplu.rU R(iIcA Spt. Ca sivdrgitor al ierurgiilor.. pe toate celelalte le poate ftce qi preontl. se capiti prin aceste slujbe. povituiasci gi si-i indemne pe credinciogi a chema cAt mai des mila gi aiuto . gi anume: sfinqirea SfAnnrlui qi Marelui Mir. care 8.:CIAI. ori de cAte ori i se cere sau se iveqte prilciul rostul qi folosul ierurgiilor in viaqa religioasi a cregtinilor qi si tAlcuiascl slmnificnji morali. cu credinqi gi cu convingcrc pentm a insufla celor prezengi respect pentru cele sfinte gi incredere in putcrca qi tr r 360 . dar nici niscocind sau adiugAnd ceva de la sine. cu cuviinqd. preotul trebuie si observe urmltoarele: a) Si respecte intru totul rnnduiala slujbei drn Molitfelnic. simbolici gi doctrinari a diferitelor acte) rituri sau ceremonii din rAnduirl slujbelor. nelis{nd nimic la parte. r{nduirlr ln mormAntlrii). DR. ajutorul lui Dumnezeu. b) sn sluiefsci firi grabi. d) E9t9 datgr preonrl si limureasci. cu pierate.9) E-i rul lui Dumnezeu in toate cele ce fac. sunt doar cAteva pe cerc lc poat sivArgi numai arhicrcul (cpiscopul).

. Zl..)..378.u. i.. Aceeaqi concepqie se reflecti qi in celelalte molitfe pentru moaqi gi pentru.-i acasi (sau r" pirl{g. nr. L*trrl.259 E. pp.upd nastere a fcmeilor (in grcc...l. .223-229. s-au desfiingat (comp. " n.. pe cAnd resn:l rugiciunilor din aceste rdnduieli (in care nu e vorba dc curdqirc) sunr mai vechi6. 5-6. pp..'tiilJEH[:?.[fhd'il naqtere.NdAinile Tale m-au rn practica generali.:?:iyi *leni ialan{ i".11. CAt priveqte cele trei molide pentm liuzi. P.iJ""rr. dupd.h.. t. ci cotrsc.. ueri' intii rrrl4r spre oPrL rdsdrll sau s rislrit i:::rrT":ITg.rr. i"i"iil cAnd: .'. tracl.i drupi simeon al Tesaroni J". Curdlirea d.l". Domnului. i..i"r..'.tur Domnului.".6). i. lI rerurgiile in legituri. in marcrnittrri u vre 6YeziP.*".'n?...IaSi. alcltuitil din :!i^:']:j1ti o preinchipuire .*r::1. mogteniti de Biseric{ dc la LegeaVeche. tn uncle pilrqi. . nreotul nu mergea ni inainte la locur de naQterc Hf::y...-. 1960).. succesiv. Iac.qt.Grigorie Palama" (Tesalonic). aceastd..'h. . "iii"._. asrfcl dc nrgtlcittlti nr' c:rsc-de i..ri. IV.'O'EQqp6pr. chiar ra casa si.o m.) lrr. Prccum zice psalmistul (Ps.( Sin . ci la picatele omenegti in general.fiiil-gl]. pp .rr.M.E. se desfiqoari -t"1. ...il. Curs dc Tipic fintele taine. Fac.. E" toare).imbunitdlire a sirualiei -c.a"a"irL-^iar^ri'i"Wiiilii.gi ir ia sub aripa ei ocroriroare incd de la primere cripe venirii lui in lume.r'r(J lrct( )A sFlr.i "p.iil.. canotice Si dltcle (in grcc. Mtxpdu E'b1ol6yrou..i. .. cinqa fireascl a unei legi nanrrale gi totodati scopul tainei cisitoriei.i*:. cap.e (preonrl le pomenegte nominal) gi otpusnrl Nagterii Dapi Molitfelru. cu naEterea cu botezul Ei Cele mai de seami ierurgii privitoare la viaqa noastri sunt cele in legiturd cu r moarrea) adicd cerl doui momente cronologi. I in ultimul timp.ul. 2) Rugiciunea la insemnarea pruncului. 9-10).rrii p*n..."). sfinqite de l)umncrcu (... ^2 Despre l3l-\32. Necrrr gaqie pentru vreo curiqire rituali..rpn . stropeasci.29 irt rcv..L.. dtn Jin aceste . P. Biserica il asistd pe om. landumc. Ia 40 de zile dupi vedem. acasd d.'ffff.^rir. RXnduiala din prima zi are deci sensul unei mulqumiri adusc lui l)umnczctt cu pentm ci.t #rTX dupi rAr '"""' 2. care spali necurigia fizici produsi.r. la noi in tari' in urma misurilor de.:9...!. Inrrcb.rllul rosnrl sau saii semnlltcatta semnific"ti" trecarera n*rG."f.. I. de care trebuie curifite gi ele. . Nagterea de copii nu este produsul unui picat. uri li*tlr-:":1. L. Molitfthia' nil se faci irc ziua a.og" (l'rcottrl)...nrrq..qirea ei de intiniciunea trupeascl pricinuiti prin naQtere..-:--^l^o: e ' -mare.. rom. 1l1lr^lr:^:rl. noi oamenii suntem zimisliqi intru flridelegi gi niscuqi in plcate. (ca de ex..i p... mama sau anticipare a botezului3. previzute in rAnduiala din Moktfclnic. "rE. 362 7 Yezi Icon. Dupd unii litttrgiyi rrrqi trjd.. dupd..ir. pentm ir...i (indati dupi naqtere)...j#.. cu aoa sfintiti cese /eryglg. 1922. ca qi din unele ediqii mai vechi ale Molitfetnicwlwi romincsc (cl c{c cx. tlilr accirst{ nprl sc obiqntricqtc a se punc lrr apa pctttrtl bniir cr:pilului. C-tin Papaiani (Tesalonic). Atena.ffi.'H]T:':*iXliil h . ci zlmislirea omului porneqte din aprinderea poftei trupeQti a p[rinqilor qi cI. pruncul ar trebui adus atunci de cltre moaqlt ln biserici gi..ic. de nagtere.:" de preot in ziua intai dupi naQtere este.. I. cxista inci din sec.o.l'ii'r."). IV. 1950. stind afari. ".t_.onducerea stanr.ii. rhnduiarf ar urma . an.. II! 16). t Pr. Unii interpregi ai cultr:Iui oftodox cautl apei qi al rugdciunilor din prima zi de dupi 40 de zile dupi nagtere (vezi mai departe). ca Ei la noi. Lebedev.cltAt.i . Trembela. noti)..*-..rcv._: ?r""..rd tr qi rt.25..::.1'i#:]f ". 1963. Precum se vede. a.. binecuvnntdnd-o'cn ciq. pentru curi.ut nou_ndscrr de mama lui sunt urmitoarele'trei: ". o rugiciune de sfintir.rt*i au aiutat la Tf:r.Xi..Creqtegi qi vn inmuldqi. . 1832 qi 1858). ca gi liuzas... nastere. Noliuni liturgice. luare de c.biirea mamei din greutiqile pu-rtlrii. pe noi.l.a.i:"d..tlc slujit ele". st"n t"i. la cuvintele: . ir-r practicd insi mulgi dintrc preoqii greci foloscsc apa sfittqitl in aceasti imprejurare. rotn.. . .Ja. p. mai ales.. l) RAnduiala din ziua intai pentru femeia rir. Filip.St. pentru ocrotirea ei qi a pruncului de bintuiala duhurilor necuratc $i..igagi"l.. qr:"r-"I .:".c. trei molitFe p.:rl::::rea gi celelalte). Fturttrlis.Ui" din secolul )trV inainte.$i sfingegte preotul atinge cu mAna apa din (sticld). Gal... ln ele preotul se roagi pentm grabnica ridicare a mamei de pe parul liuziei.rl..r. opta..tiile specifice r. moaQa sau alti femeie.. "\. Atctlit..s-a niscut om in lume".ii. pentru icrta' rea plcatelor ei.. ntr.v Purttcnrtttl.' "p.. pe mami. preonrl ii citeqte o rinduiali speciall...i. Ierurgiile prin care iqr ..uur. Molttfblruicul cuprinde apoi o din: BinecuvAntarea obignuiti. pe la naqtere qi pe togi ai cas( apoi sd-l insemneze f.l. deci.orol.cele trei tropare d. i1si..i.^-^ n. Vladu.59.ut vin qi pruncul ^^ ca nou-niscut.*". N.d"p'. Lhurgica.::iT_t: (sticli) cu api. cu apa sfinlitrl sc fhcc .ili s..il.. iar cea din ziua a patrttzecea este o aducere-aminte de ceea ce a flcut Maica l)rlmnttlttlt prunorl fiind adts pentru inchinarea sa lui Dumnezru. "Lr" ( l' in ziua intai dupi naQterea la baza acestor rugiciuni sti concepqia ebraici. .. "T..N4iluieq prunct'lui. . Rugiciunile de curiqire din randuiala zilei intAi apar_in manu' ii." gi celelalte)..r.l.l. din sccolul K tnai'nte.A CAI't'rr)r. Rdnduiala punerii numelui celui nou-niscut e prescrisi.. care sunt consecin[e p[' catului originar (comp. C.. rdnduiala a. I. ?r(? .lL * #i pr.'1.:::::T: a. irrt .-.. )"i qi . 3. Versetul 7 ie referi nu la zimislirea pruncului.st" ierurgii.femeile care au ajutat la naQtere: atingerea de liuzi gi de_prunc le este socotiti ca o intinrrc trupeasci. icoani). cclc de Bucuregti.sarcinii qi din durerile nagterii gi totodati exprimi rugiciunea de cerere pentru sinitatca fcrncii qi n copl' Iului. naqtere.::::. pe care.. Popescu. iar cele pentm curigirea liuzei din ziua a 40'a. de Icon. XV' ttr.a' h4rp l^ ^. Ildsp. in primelc tr'ciiitc dupl naqtcrc (sau chiar mai rnult)4. 8 (15 apr. a opa zi si 3) RAnduiala imbisericirii pruncului gi a curitirii riLzei. din cere carr p_.:.rui..-__ o-biqnuiti ta ierurgii..r. 343-346. p.it!.i ..ri li' turgi-ce.a'i.onducere" igienico-saninnl ulaliei... inaintea ugilor bisericii sau in pronaos (deoarece pruncttl tttt este inci borezat qi imbisericit). prin insemnarea pe frunte7.orri".: vlepr noastre. Mengionlm ci rAnduiala sfinqirii apei din ziua intAi dupi nagtcrc lipscritc din EultoloXltiilc grecegti qi rusegti. d.

ui zitei de nasteie . unde a fost intAmpinat qi qinut in braqe de bitrinul Simeou (vczi Lc.un de mogii qi stribunii sdi. mama (sau r-raqa) stl in genunchi cu pruncul in braqe.:"J il: de persoane derivi din substanrive sau. de popoa Gheorghe : Iucriror de pimdnt.?. in rev. Prcotul.cetchu. naltere. prin tiierea.. l-8). ca qi cind s-ar face amindoui odati. qi la p^iept fteie gi'de pentru curdpircn lduzai. zicAnd.i frii^ . in numele Tatllui. Observasiwni privfu. prin ritualul imbisericirii pruncul ar devcrti . SftntUl dea p-runcilor Ia botez decit un . 1i an.. In practicd insi. Vecbi nurne rornd.. E bineln . XXI.. cit.#"iJ (r.. nr.aleg ca patron {dnn .rrg. Daci pruncul c partc birbiteasci.rt birbitesc.. sc lnqelegc de la sine ci.iiiii': "-r."" an cele neroml imitate dupi cele striine sru invenrate 1ca Frang..t:.. Totodard. fiind ..d.. l'rtlti Maria C.indati botezul). noti. ordnduise aceasta'zi pe. StipAne. formati din: BinecuvAntarce..nduiara ru.H.Se imbisericegte robul (roaba) hri Dumnezeu X... "p. In Molitfelnic.r. adicl. numele pruncului a opta zi dupi .". .. datinl pc carc ir p{zit-o qi Maica Domnului.. (de ex: Teodnsie : darul rui bumnel r. N. zicind . pe prunc. intrAnd pe uga de miazdzi.1 ip*i. trad.h.':"lT::ffi:1 Hilffi 'jrH ?LHlJ T::ffi:: ""acestor sfinqi. XII.a.iil#rffi "i diliile vechi -72.ingu.T.ropr*i'qi1 1in IntAmpinirii Domnului8 gi face apolisul mic.1:'fl13i.ilil-p.. inainte.nduiala pofltru lmbitaricirca pruncului Si .:ly I "p\^p zice simeon aI Tesalonicului. fxcandu-i sem.r?gi6"rt a Bisericii qi'in.".b". ci ori se face 9 latl cu sfinflrea 3p^:_ri1. ci urmeazi.qheasruntar). ale Molitfelnicalwi rominesc (ca cea fi ebedev.. rom. adjeciive qi . preotul merge cu el qi in sfhnnrl altar.. molitfele respective nu se mai citcsc rlu ee adapteazi texrul lor la situaqia de fapt). pp. rugtrciunca lnccpit<>arc.u. tlup[ clirtina mogteniti tot din Legea Vcchc (vezi Lcv.ui.. Ursichescu. dupd.In mijlocul biscricii Te voi (va) liuda" (Ps.multe cazttri.ntl: . V. in care se roagi intAi pcntru rnami.. zicAnd: .trcqti).U:JUl. Apoi intrd in bisericd (in naos).itinitn r!. BOR. L9l6. "i s. iriJrr"-.. f:l*i_'":-l #d' Hl#.:lla1 -in acesta. il."it .. in cele mai.care din.il1 ipirinrariNilic.. 72. ll ric{ic[ pe pmnc.. ceea ce presupune ci imbisericirea s-ar face pruncil<.... onoruastica rorndnd. lica mai veche. rd.at"i p. gi face din nou semnul Sfintei Cruci in mijlocul bisericii. ca Dumnezeu si o curiqeasci de intiniciunea lir:ziei gi si o invredniceascl a intra din nou in sfinnrl locag gi a se impirtigi cu Sfintele Taine.. zicAnd troparele obiqnuite.. .f ." etc.. 3).'#3fi ar Zt)..." etc. h guri (oentru rfi.".r. agric. inainte de implrtigirca prunUnsere Namenspatrone.ni. in semn ci e inchinat Domnului.l la vremea cuveniti de luminarea botezului (in cazul ci pruncul e nebotezat. mama (naga).rrmc. apoi incbisericirea pruncwlwi.arir. dupi iradiqia oitodoxi-ei . care il unesre cu Biserica este dar neprer-uir"r2. ele se sivArgesc se parat una de alta. impreuni cu lur Tl.. indati dupi slujba botezului.:ji#. ii insemneazi cu semnul Sfintei Cruci pe mami gi pe prutrc..... La 40 de zllc duplt noqtcrc sc f'rcc rd.nesti de botez. III \a Yezi rs Vezi t6 Dcsp (19 q 6l 1820. 1934. il.Mari" : il-merii. ir. inchinAndu-se de trei ori.integrandu-l in comunitarea . rugiciunile incepitoare obignuite gi troparul zilei sau al IntAmpinirii Domnului . . unde facc din nou semnul Sfintei Cruci. bi-i. In-practicd. ii. de cele mai multe ori. .ti.ul-ndscut .au ig faga icoanei Maicii Domnului pronaos.Se imbisericegte robul (roaba) lui Dumnezcu. Apoi merge in faqa uqilor impiritegti.. ocolind Sfanta Masi (unii il ating chiar cu fruntea de colqurile Sfintei Mese).Mai ales pentru prurc) aceasta legdruri. Pmncul e adus de maica sa ori de naq(I) inaintea uqilor bisericii (in pridvor).##H.citcgte cele cinci molitfe din Moktfelruic (A. r*i. m"rinai a. si-l binecuvAnteze gi si-l sfingeasci...i .i"i. cit.iSqreiu. iar preonrl pune epitrahilul fi mAna dreapti pe capul ei gi .. 24). qi-l inchini pe prunc pe la icoane. nr. in rcv. qi Domnul ainviat in ziua a opj Nurnele care se dr p^runcului. an. cul e botezat)ra: preotul il ia in braqe pe prunc. nadonali.ffi :ffi :"'. :HTf il.ul Sfurtei cmci la (pentru luminarea minFi qi a gandurilorj.'h5 din calendarul ortodox sau din cele obiqnuiie in popor..t Prunc la templu. @. purtdm. p.ll LITUITGICA sI!ECIAtA inseamnl lumina fe Apoi preorul il ia pe pg":. p. l)R.in prunc in brare gi face cu er semnur braqe qi semnul sfintei cruci spre sore serrcii s. vpchg.ra.ortor.'a..il.il."qi. 612-663..i: t..chemat".e botez la romd. IJrmeazS.T-ntdl nxstru qi trgpaml zilcl ' ' al hramului bisericii. Dupi Simeon al Tesaloniculuir6.. Preonrl face apoi apolisul Intnmpinirii qi il impirtiqegte pe pmnc. g. lattgre. 814 din 20 mai 1955).. . pll:-. Ei face semnul Sfintei Cruci cut cl lnrprt ris5. a neamului face parte..rREOT t ROF. soci religioasi etc.f. iarra. supunAndu-Se randuietii'Legii. introducerea lui in biserici (dac{ prun..r1l_1 ". cltE L-a purtat in bragele sale pe pruncul Iisusrs.... la molidl Lrrmitoarcle: llinccuvAutarea. ci $i g: TIil. dacl pruncul e deja botezat. . piringii sau ocrotitor al iopilului.. apolisul nu se mai face. molitfa pentru curlqirea mamei gi rAnduiala imbisericirii^pruncului sunt impreunate intr-o singuri slujbi..r inctr nclrtltezaqi (de fapt insi imbisericirea trebuie si urmeze botezului. iar nu si-l prcccadlt. inchipuindu-l pe drepnrl Simcon. Apoi_ preonrl il binecuvanteazd.lntra-voi in casa Ta. 3:Tjl::.. r.o. e veche. qi: .dupi o scurti introducere..."" q9 rl .ffii?..oA.izitor).. cilci este nelogic qi absurd si introduci in sfinnrl locaq qi in obqtea cregtini un nebotczat). Legea 1".. Noi . .7 v.r gi punerea numelui dI. 365 364 . cu epitrahilul.Se imbisericegte robul (roaba) lui Dumnezeu.- pe numele.cttm slobozegte pe robul Tiu.ilril ziul botezului. se roagi apoi pentru prunc. n... ca Dumnezeu si-l creasci.'. imbisericirea pruncttltti se face (mai ales la orage). Il-12. numele 'de bolsz il l"rgt... Apoi ll punc jos pe solee in faqa uqilor impiritegti. ENE BRANI\Sl.:':1"':?ff.Prin mijlocirea noi strangem legiturile .d. acest nurne corxtituie qi un simbol sau $n care j. Iorga. .22 g.rit. qi_Mantuitog Pjjlll3. cdnd i s-a pus numele de Iisus (veziLc..Ausonia" (llucr. men" sau ."rJ.rrT.r.t. aducAndu-L pc dumnczcicscul silr.. Freibwrg.-rl sfhnnrl al cirui nume il purtim este pentru noi nu numai un paffon p.0*. Bucurcqti.T.). zicf." morald.-.hri ." etc.. 379.. in faqa uqilor bisericii (pronaosului) zicind: ."fiH1. 3. invrednicindu. intr-aceasti zi luim ["tlr-cn a opta zi inser inng]re (incepunrl unei noi siptimnni) gi pentru cd""-.t. Nwnele d. Marinescu-Himtt.::ffi i. 1939.ndrii prw*culwi se face dup{ Ji" ii6. I1. N.:l':'.

al Ierusalimtrlui. In acesr rJ..s. ea nu poate lua nici anafurr si nici .stimp.gl. P.se mai ntuneqtc q. -Tot in leginrrd 9u rlaqlelea pruncului. E asemi. nu se face nici sfinqirea apei gi nici nu i se mai citegte molitfa de 40 de zile. part.ri-"ptrrr.(lrun.rece lepldarea pruncului i se socoteQte ca un de ucidere cu voie sau f}ri. la cer biseiici. agheasma se face 17 " In ctLtl cazul. iiua I'. Agheasma micl se ryvAr19lte de r_egull la ficcarc z b) august (inceputul posnrlui Sfintei Marii). I septcmbric (ln intAi . obicei la patru siptamAni dupi nagtere (inainte de icest rermen." slavon.. Yezi.ri.rrgt. Mitrofin< a Vczi.eui.rllolirfehicut dc Bucurcgti.863.. panr cand lir:za igi va face r Cea mai de seami dintre ierurgiile privitoare la lucruri qi.. . Ie 20 Vezi Can. 11 mlc{. .pasre (mic).:"4 am vizut.unCof ^S chiai la rAuri gi flntAni (izvoare). totodati) cea . ia M.p.'-Cii"a. Cntch. este agheasm'a sa:u sfinVirea.r. 141 . in ea se accentueazd. Potrivit vechilor canoane bisericeqti. rlica.479.'rur.t. mici ( .zi-intAi. ^ D. rar).rtry ai: +o dc este ca ea trebure sa faci cele ale gospodiriei (de exemplu. atunci cind preonrl merge .(. d'pei' Ea Se . liuza nu intri in biserici inainte de zile..uo6crrpou.r. o. III Agheasma sau sfingirea aPei (mici qi mare) de curaqirele 4... qarine sau in orice loc curat qi cuviincioc ncioqilor. ca de ex. nu i se face imbisericirea (care e condiqionati de botez). la boiezul obgtesc al caselor. ori suprimate. lucruri pe care nu le poaie face atata vreme culuiiz.q.cyr_e Pentu imbisericire. apropierea Pagtilor. . rrL fie ! exact aLL la rd rw 40 uL de zrrs zile LlLtPai..i 6tcr.. lnwinnrc s?ltJ SlrlibA ci la'inceput se ingelegea prin el numai agheasma cea fnare' cere 0l .. deoarece apa a fost considerati totdeauna ca una dintrc celc Pe' tru stihii sau elemente constitutive primordiale ale cosmosului (apa.i SiUt sau a lwrnind. in biserici. ci se ciresc numai molitfele curdtirea maqrel.un.Se imbiiericcgre robul lrri Drunnezeu k.. care inseamnd.oLUt. 18 fuisputtsul Parriarhulwi'ilitot* 'o Vezi Rrispunswl Patiarhului Nicolar IIt III G)antatical G:anaticul al C".cu botezul. Sfhnnrl Chiril.pentru pmnc-Jc19 prunc.rl ia^r molitfh pentru curiqirea mamei o citegtc preotul atunci cAnd mama vinc bisericd (frrd pmnc). p. rom. IIC fic Cl-llaf chiar inai lnalnEe.. Originea obiceiului de a face sfinqire ciutati in dorinqa Bisericii de a inlocui.. 14... in activitatea liturgici a pieonrlui. pigineqti (practicate qi la iudei) de la ser In.tii adulqi se imbisericesc la 40 de zile dupl botez. sir'bitoare care . DR. . si frimAnte gi sr paine) gi si-gi alipteze pmncul. precum qi la unele s Paqtilor. adici tin locul Sfintei impnniqanii. .tlte ori adaptate siruatiei. chiar dupi ce i se citegte molitfa." (C YeziMolitfel 3 V.acn. luminil.qi in Vinerea din S[ptimAna Luminatl (Izvoru satt feptanie.. l$).q.r.. [V..p...n oi intemeiate. temere de moarte etc.acegtl rugdctuntlc rugiciunile speciale. Gh Kctvuyrrq. In asemenea cazari. Neofi. CAPI'I. pp' aa2-+43)' 139. (mal (mai fafr. voie. . .lrRno'r'Pnor. I..). la Boboteazi...t gi cclelalrc.r.rt situaliei (pruncrrl fiind botezat)... Comp..ac{ta^.(care in forma acnrali presuprur presupun ci el e incit i . pruncul nu a fost inci botezat panr la 40 de zlre dupi naqtere. Atei leuza..rSirii.rii. i se faci molitfa de currqire inainte de termenul.-. pirqi t nil.u<>1. Afhemma mici se sivArgegte in biserici qi prin case.5lse. 2. aerul $i cel mai util qi cel mai folosit in viaqa casnice at$t *Pt opg ietr mrrc bisericesc._zl4aktfetnicwt mai cuprinde qi o ru: deosebiti pentru cazul cind femeia leapidi pruncul.rd(etq l. I yezi 5 (trad.td.ll Ne vom ocupa mai intdi de agheasma micl.. Tgtugi.'rostindu-se supriinate. ata inlelepciunea d6 pr.o-.nua.p""rt anului bisericesc).. pruncul^nebotezat pot fi insi stropiti cu agheasmi.. 2.. insemlrarca dc la sthrqitrrl Utrcnici. vechile Molitfehice previd o femeii de la impirtigire timp de un an20.. Motivul pentru li. deoarece in aceastd zi se botezau odinioarl catehumcrrii.ralLcrc dupr .or ' iotrlsd. imbisericirea pruncului rimAnAnd a se face numai dupi botez.. BNn BnnNrg. sau . "l Constaptinopolului.. 5-38). cel mai des.rt in ltrme. plmAnnrl.A"q.mai frecventi. in gridini..o ptrpdq dyroopdg to6 t6crtoq) se mai numc$tc ln unck i"*"j Timiduirii). insr mai stiruitor pentru iertarea celei in car:zi.II..241). iar. oenr acestea.afap. considerati necurati.38 Can. botezat). de exernplu. botezat) :zat) trebuie si fie ori.rili. 1. in asdel de cazuri.dw t. 38 al SfinduiNiclrifor-r\4irrurisitorul SfAnn (CBO. tlc cx.nrtoare cu cea lduz" in prima zi dupd nagtere.'rostindu-se ntr formulele s.sunr de fapt d.uza cere s5. daci pruncul e botezat indati dupd va trebLd 43pt"t de alti femeie botezati gi curati. mrrt lucru gi cel mai nobil din cclc patru clemcnt ll trad. numai p.

".r.. ?*^dox reodor Barsamon. (d.. '' l(ttrlnlc accstca sunt dcscrisc mai alcs o:.r::-.. . Sfanra Evanghelie."J'. ii[.F:i'...Nu.r.. a.:i^f e-1".-iji .:r.. cu.'.[.. .ri".!'il. deoarece sluiba a fost alcaruiti de Biserici peni* rl"r". apei se^face in biserici.1":ti:::*[l:lly.'::::2:li^1it. lucruri (obiecte) aruncare aceca.#il]il:'#j: l:l i. in T'rehtiaclt ilrr:vrv r<lmAncsc. -.. G. se pune la icoani L masl acoperitr (castronul) cu api qi pimiruful.::":i..").it gt fr.r:. 77 iy:!'P. iar dupl cl icoana de Ia iconostas (in biscric{) qi tocul care de ar ii. binecwvrintd...19 Iccloara.i ini.l."o'i. DR.degte..:lll:. c).IP r...:..tr.'Ji il." in tvltoktgbiilc grcccgti..')' Acum se intercaleazi slujbele sau moli sfAnta i-cl cioari.i:-!jli:i:u* iur "i qi luni).1 leji: p.Slaui ti.n.tillii rrrrduc...". ...-Ner.]: lelte rulactunt introduc. si f.. (. rar pe ea. legate de sdrbitorile lunilor . sfinta cruce.. i.1 :lf .nd.:_.l.rile apeloi QJlj ..p.i._P:P..p.r.Sfinte n"-".r"icwtwi romanesc ripsesc rugnciunile in i. . in tilcui. ."t .'se_pune o masd in mijlocul bisericii (sub .:i llcandru).. nord gi sud (la binecuvlntarca cil' de invocare a Preasfintei Niscitoare a.. in biserici: intai masa im[ :3.poii.......orr. I lt4).reu (. dupi.1T'J?jfi .... Mireasa cea curati.*..}i: 3:. anului indicatc sus (l augusr... cantdret-ul incepe cu: . 368 369 .-':| *..i"g..cd. precum gi in anumit..' r[ de cntru HmP rugfl' ciunile robilor tii.-. la sfinqirea flntanii gi_a izvoarelor.. oo.tivc (inilati dlpn binecuvint"i..r".i. sau ra inaus ei. aiutorul unor.ile solstiriu i.::l :"::)1 .t....ta casnicd a omului (ca de exemplu.. picdtosii.."iri""#L"l.l re apus.. in .itorr.o sfistocul)6. r cxxxlll vot. qi-au pus nidejdc*.ffi -.-ilft .'"Ii.. ctt ccrcri sPec in .i.de.ffir : ....".ij^.Pa. de prefrggn Q.. ENB BRANI$TB I.iorii cele mai mulrc dintre cintirile din r4nrtuiala acestei slujbe sunt I:g^l:: l.i... .ift.^^-a::1rll:.l. .74t).sa( unele vechi (in bisericl intii icoana de la iconos' inrnerl.i.. a Duhului sfint.D"F._. .::I:i ""i alsiil ..TI ReIICA SPHCIAI.tH':.i-itiJr.. stmfrrea sfingirea apei se Ql lzvoare)....r.::::l.:l:" T..."i "dr.'nrUato.I1..r. J..1ttnk sluibei..i qi in ultima siptimAni din Posrul Mire).rH. din via.. trumos impodobiti gi imbricati ca o mireasi. majoritatea cAntirilor din slujbjr-creqtini.u"^1. Sfintei Fecioare.l1li:i.i aimin. r57 siI]...y de marele canor lli:.$1""'"' :.. ca in S{pt{rrr1la Lumilatl -Lunea Paqtilor sau in Vinerca IzvoruluiT{miduirii)s ' In Lauc case (sau la raun rduri qi izvoare).vinerea Izvorului rdmnduirii)..rRBOT I'ROF.. acum cu osArdie si alergim noi.. . gi: ta.-. i.r cer mai ales^in'zileli de Dost: mierc.i'#':. ie sivargegte sivarqeqte ori de cate ori ccr ..!:..or.ai" ltff::it.r. lAngl iconostas).. loc pe mal.rPace Doamn rqind-o .". r.rea.l1.... pentru cidip."ii qi t"rrae pe citgiinbiserici."i"o?.pr..tivr. pp. I40.. nnal. in timp ce preotul ci. di.. pe masi se hv ln Hvrei ll.i .. ile se termini cu.!:.il'ilate ceresc..1. CXLII/.. mgind-o si-i curiqeasci de urmirile picatelor gi si-i apere a.te) majoritatea adresate _ DupI aceasta se cAnti o Ni'scitoare de Dumnezeu qi precedate de stihul: .ig6u]' concetiqe nilor ei.^g::. l8-19).". cand se face in casd. iar al e cidelniqi).to.. ji. Ntuatistica.#.o:op 1i r4t.1.. care ffebuia sl'ghiceasci viitor in api qi .A fie chiar dtrprli CAntarca a 6-a a Canonului Utrcnici.:]il. ctlm c prcvllzttt ""voi oviciu.1.f.. de Du zeu..:.T1-.!l!:!."d..1..tre Nar..ur"ii. la mutarea i. pe nemAncate_. a sfintirii p"s.."rftrti-Nlr.i"IrJr:.lo iZ"tliu6... miluiegte-ne pe noi !".i.. sfegnice cu lumini'apri giJdirya (vasul) cu_apjr^care va fi'sfinqitd ai 5 (sfitocul sa.etoare . o"-". care se cite trnpare scu?. gi de ..BinecuvAntat este ..rom de nczeu. ulr[. Rhnduia r slwibei pentru tnt ".. til^:g'ittf.&i.i.::::1.stropireacredinciogilorcuaghcastrrllsc otplst). iar nu inainte de ectenia intreiti.

..(ti..'. de se dupi strhrra: . pen vAntarea ogoarelor qi a seminiturilor. Ei-Pr' l.1'. cit. tiffitnicutui ro..i'iiir.{i. 30 ?O (P.Hristos a inrriat. d}Ri o randuiala Cca rnai vcchc Itrui .. l.a.ri. P.:_. apoi condacul pagtilcr (..rturfrica..rhici (lilrcurcriri.1 ti LrruRclel zl-lltal 1 a r snEclALA ."qii.I..Hr.1T:#: Dupi CAntarea a noua) din nou l:fflrle uI-IX) . a d inviat-..:l!" rotrtflrtcsc.nd .Tll.r.orea a treia.. t:t tlIirl'...#. 1i. r D--ll:.. VIII...:^1f"9*lli a Easea.#ii""". ?9. in care psalmii ql la"ifrii. popo"r.."..li dil..f.. 1244)."babil...ip? ..tui Fotie..G.d.. T 2."iii'i'lrlrcir inMolitlilttittd crlirnr Mirrop. '. rts+..?.ffi.-ac. 1958.'tr.... ur(r. h.iL:lrib.'i.d'.o/' -. Accastil itrsctnnrrrc._l.ttnurmentar Le bedev.f.. zi despre practicarca sfinlirii ?i"f}irtlliJ...:#. S-Li ^d::\(ts..pr..Jur"* Eccl.i iiir.in Sdptdrer.!_i):.'... Tfl:. i.i r irea tmpului qi indepirtarea nrtLlror cursc' .ffi#:T'.I.:j il 'd9"1...ziia iiiiirii qi sl . 2..L:. vasul cu apa penrru sfinqii gi sfegnice ."# tir"oajL.?. iarigi ectenia mici.. (de trei .Y:*?. r"".. care recomandi si sc faci nu dtrp{ L'iturglric' C cit.l:tt'l -r. Grazcorwnt Historia et r.rr rudrsrc inainte oe a. ."* I. aflinr la i. qi i. 428. r"*i"".an' .na ."t. Dlr. i'::.osi Agheasme^i mici. P.iil. p.arriarra canfanq miaipr..'. cttl hares. \u te Molitfrlrrirrl. A... ^r oif" 1908. Procopoviciu P' 141).Binecuvantat este Dumnezeul nostru. ili..eaz.1Tr...fip. 1t1t eaw binite.. soare.- c irscrrriluiirorrrr c.J ffi#r.:I1::^*t irfirrrdi Sfinta Cruce gi sfitocul rh.y deosebiti.rr" r"-.p.ii:. op.i f:Iyi il. t. p. cit.. & 1'lriznuirca. :i: nia.p..:. tt*.t g^..J citegte ectetcia lwi (.::!!4d'iii' Itt oli tJi h t ic tl ul rourincsc).Tr""Tl Preonrl (ori diaconul.tr"i.t.. la Utrenie de l5trpl eanonul din a gasea dupi Clntarea Blnld'ictions dt LV.!K"i!*{J*.i.'. 344..otcazi pe ce.") cu stihurile lor qi slava Laudelor' 1. col.r. rn r"-i"n-..p"._:-..i de faqi..:il:il"!{i{...t. Paris..: ie tantr numai ca.l.y.r.L!.venit-au mai inainte a.".o.lu i*"iul i.r illarion (P. Agheasmei mici ae pesre rot anul. i..9:. Q"Tp.frHi heasmei mi minist ta cea descrisi la rugiciunile Iordanului.. de...h.unii. gl. . Irr ziua de Izuorul Tfuttid...p...".::"'r[... dupi care se cAnti .l () r':'rrrtltriirli ctt ttttclc clcoscbiri firlii tlc cca dcscrisii lirrrl Nilit.". s-arr arirar.i!'{li\i'ii aici-gdsim il Y:r:iJ1 ^.trtictt' PROti.^ ".::1.urul mesei pe care c Cmce. apoi ectenia iiii. .ca11r Buc.ffii' ffi . zicem intni .r I.a.b. w.-'!.d.dupi inmormAntare.li. I / S..qi.este) .L g. Dupi aceasra se cAntd ( :..a-l. col. op.i'il'. .u).in. rugiciuni mai vechi.i^-^ gi ". 128-129.-..wit"ii la ifl:#tt*..[t. pen i: te crcdir-rciogii.. t.G.u-..:::.-.'o. pp-ro+ 370 $i is?til'tl...).9.treiori.: lfl (. |rrrr Stetenellr t. Irf' fir'' V Tcoclorct 1f. . mici qi ipacoi: . stroprnd gr cint6. 1681-168s. pitra. t.invi"r..ril.. r. rrru"iirii...:rpil4..(P'fil ': Il. cadlnct cidind j preotul r lr in ^..i :^l{]:r:i? iil.!i T:-"i pogorat in mAnt.p....ucererle speciale perl d.iT. col. lJnti Bttllt$..". 2l ':.iiiir[.i19t.eau.\il... XXIII.orr.trr cel r.-^ se face rAnduieli *ibyiti de.. nr' l-3' pp' l4l-143' rd..:. patriarhul Constantino. . ? hares' heres.i i.. ll"llltY:I:U:.^-* d) in si in orige zi d..Aclv al Cimltri.") qi se termini cintindu_se: .'Jin Lwruinatd. 1937._q.qr.. celelalre)) celelalte). h'm'qi*r ori). Morirfettticul..:ffXitl. se ctqegte .".eQcanuJ t.oy.1. Adv.^T".. l-rului a\l\tllrut rrrrrl..'.'il-ii. Bcldic.--'." li binecuvintarea dati invierii {e preot cintereqii: celor din mornranrurt Gtl'J?:."qri-i itrsctntrrrc ll scftc (lll Evlnlogltiile grcccqti' tll 139..Cu tr apei.':li i.ii 3 .ziua lnvieiri.r.---_'t-o .i mtal t .. in Transilvania .." .r Nichifbr Mi lvla atribuite I .pi $e oi o 6.. Pr. l."i'_"n1r'q"'5." t"i iiirt Qr Ghe91ehe.lllll:HJl|):).1!. 4" Punict... ffi.pe yr icosul soareie . irl Urrgrrvl. (oP. r-3. r.iJ rVl P^l"_. l'. ctt'' Procopovtctu (@.i. o.111..e#. rllvlal"' .r{risros apoistihwrle pt PfeOtUl.'e.i.rcqti. -i. J.iL. ll. p.r_.. Dupi cAnti^de acestei slujbe sunt inlocuiti cu cAnieri ale mai vechi formulare de rugiciuni pcntru (..1X:1=ii-:iijer_elii "rl qi .. il. d. ii.a:'*"nzdnd "r"*fix..attiir'" dirraintc^dc 1t352 rlc Motitlchtitului 371 gu. la l.--. onpitole dtspre diferite chestiwni.. t.'+ .i"i. XLl...r'Comp. r:Anduicli art.f. cap.n"ii.. oo..."'. l1+l).iii.ar mai rnalnte \. apoiApostol*l apoiA. ca . clc r. I-XXXII.")/ qi rlvrur (.45).lnvrind ti11_aj1_ mormint.i :u:?:::"..l:Hix'._^: ^ randuiald -^.:-32.. ipacoi) ."rll*du-se nonul Pagtilor stihirile "J o:. canttueqii canri unir.

l.3is1.n tui Duh pentra constantinopor q.:. rrrlrrur/ menul) rd ia Sfir-rta ol<ulLa Evan. lt".:. riri.:H?Jl:. letrrri f. cand ..:X1 :oN'.. poter e.it"tg. b.itr il. . de ::::.rprrr qi. Cuvintete prorocia lui jsaj1.u.y$::l: 'f j* jr:::i3.I'TL] RCi ICA SFF... d".r..qhetie.'"r'bra.]:1"':^*. :.-^. Laftte au ritgrec' in rcv' 'Rasscgnl Grcgot qi irig.H.ip.l." y ii i n a.ilr.t.+?il. .Pngo'r Pnon.i[?ji.] j. .rd..t1rffitjuJru::"rt[. . il.14) qi. ix*. merg til Xl}|f&':'if H.dOtlea .r merge cu lumAnarea inaintea oreotdui. nrsici.'_i* r^1: . a parrea dinainte2a.r.!T.xil..-.11:"i'#...zz.]858. ia$.. PP.?..n['.1i. o.:_:.'1fl1""9::.1"0.1!..l'.:1.ia"l* p. #':iffiT..l. zrrt..d Hr^ i':.r. 1935..TT:fl :. lan'a. incepe p.ncir.. r28.^t*: (oaca sunr) u.(. . griind.ff Iul)r pe care se DUn: icoen..i.*??l dz .1.:1.'(3#-':iffi 13* apa gr minunchiul de bus ntAi masa (analogul) cu ico cele patru narn.. clref speciare pentru snn...H'ffii*:::'.. .i e.s p.# hrt... p..#...$.. icoana i.: r ..a. --i5^ v$5 -du!i "1ny't.:::l: rosdrea rugdciunii dire* T*:::l'l' cu acesre cuvinte.i:J:'Bj. 130 qi l'r' V' 313 Agrr.qi. -Uyan.'. 1s5_8. Entr BnnNr$.i Ior. dc la i'rtvintcl.::':('{_T{*'^1*^ii!I!1{. simbotica biblitd si ._..i QfA_*^.ffi ra rr4rlrl) Ll c ll :".11. . XXy. . i.'#']ff i:1ffi..i. X..#r..i. de venelia' -I8!2' edt In tll^^ 123).g !a.__-1:. menflrl botezului Domnului.i-o".i ifr iT'. ri...1:':llriil ei e 1il1.1."..GH unii incep. biscricd (in t:r i .i..#*iciunea cu' lumini.. fi.ri I . sirlimutui. t_t3 qi ) (din I Cor.botczci' sfinqirca apci sc face dc obicci chiar i. LV..t.r.qnelle." [#i.u?':..l....zqtint'Tit'r 372 ..*::"':q::T-. __ 11:. P.1 otpust)2r.. .r..:.ic a Prcttnlltt ^*i:'i1J:'.1p.-- Z_ in . srriga.OI AI..fJiliH :. nici .].. Bo.:'I .:.r lt. i_i fd. i.Evanxietia fal{.d"ril..f.r .: -:111 1 "]' "1. t_I0. inceoe nrgiciuncir..A in ziua aiunr'rltri ll.Stirf l)omnului p..llf#1ili..."illl8.) cttvintcl.. l."' #:T?.. Ea se afli in ipul urmdtor: rPur urmator: amvonului sau chiar n*X."r. 7-8..{l lisati la libcia v...ripiut bhericcv dc rloi<.:f" aminresc de botezul Domnulrri: Jj. #J"..\ Ii1j1[y . du pd un l.r:lj' .urrron ^o --.1. goirra. nemaicirina aeroc. I23).X.1...s ri .ili{f1i?!.p..J -. al .tirea apei....Jn 1858. Dn.ffffi..-de puniet.

. la sfinqirea Lrisericii' -.dlr'H locaS..iiiiltrii i" a.1:.-n .$i_i dd ei hanil I cwknt. ala slujbei.rr qi sc fhcc t'rtpttsrul Bu*ll'll*i i'tAi di.: )nt...fii"#.439-456.{stizi firea apetor'..r. .n:y1.. 1966.#:::..il. y . vurLLu v 4.:iH. inrr-o G3. li.y('I lvczia) .a.. 374 . n a-o pe iadrr.. 63g qi fi P.. azi rd. 426)t" Yczi lohn-Mr.!. ^.ffiii {::1"1"::"^1":iil1.j:...ri il_... pri.rRE0T t ROF. ipii-"qt") a.. "^r* ilt'cttlrl 1i .d.1yi.dil ..." :.uo.HlY. . L^ flcea pe .m.ri{ .:.i..r.J.. indeosebi texnrl ecteniei si ornitioXXrv.p2s6 S A.u*...:1..t:H'S[:. XXrV lsti1... 430.."'i.-4d. cc. A.:__ .' !'..oparur din randui li. .l*llh t*r_.'e76.ti:'ii:fff#:1: ii"i\..st.Jj'' i. p. ol" r8e8.ta.. Epifaniei a fost publicard in . in drmrneaqa marelui praznrc..t"r..". .eii.l.fi..1Tfl:.. a aperor de prerutindeni.t c'lc :"J1x#.i waters on the eve of the Inlplrtillllllc jp .a.rt .i.""."l..'. II.*-.:iifil:..(rr o'enrare necarcedoni.^.]"ti:ffif crm curl se apclc Iordanului.. cit.!^r?. ibid.. rhrn^i #i"l .-r..'i: si a..^. J..t..YrTBf' rF o vcchc tradut'c'rc'latini a formularului g.. n" ^.".. l g20 si Tioic biseri. op. .l vor.. O_".. Auir..a.'iii:l .-i"" .i:i...{iin't.il]H. p.. .alslujbei ij$:Tse. influensar.!_..sir..". p...r.'LlXii. t. .. -: -r^...i iri Aif..-.t.aseminitoare i"t.....s r.1r.". cot. rbe Bbssins of the Nicoclirrr Aghirrrittrl' hr dc Stiirrtn rc 'i..[I:r. a" aici A^ .. c) orixinea Linrrghici i veihirnea aghcasmi si apoi :::"#i :1...frXfiH.^. ).J. 3i":'If CLV. olr cit" p' 8)' rrtrii.. 20e A) Yy: /:: !:...3. o1t.Y.] . Chiqiniu. olr.1i..i121]f +s c.afura28.:fr'[lfk."i. rinduiala slujbei este tnsi atribuiti Sfintului vasile cel Mare (vezi pr. cit. or Bute "" Itt ttnele menrrc.. in CSEL. ntiiitfrin{r-i . urrL.' Itl:l.#..". ir. -"--' in tot cazul.r..stcr..t42..ry.ri..T.".sirea apei.Molitfelnic.i.. 9 la Locurile LULLrrrrs rrrnre (Al:olrm Sfinte-lAntonim al" pi"."c}m .i. p. a ri 1.#fi+. 'nrri amindrea puternicd a"botezului ". '". rr'oo'oty*ii"ii iaec..l*.nin.: _' _bocxr.1..r 'l{.. y. .ti t:."r.:r: :l:t'tlcv. -"r"...eara (pini tarziu I "p" (clacri accsta nu s-a frcut ir:ajntc de sfinqirca apci)."'i.-..-b:i r...'i. ""1'o_'l' malla P:'^11 flro. . t.il'.Z 11. '.i^).r[ii.:. . l..1:. care se cAnti Ia ilr:py*l slujbei.il]il..". '5!:{r:"Bucures'ri.qi .t.l'.rile ^rrt--aa it fi.ru .#.q. ENI] BRANtg.r.p. d) Efectele Arqheasrnli rnTri intrebwiruparea ei.i::ffifl.".1o-' Io'd'rurlui-. iJil. B. virsttl r.*rv.'.r. r. p.:::?tii::-ii.Mitrofanovici rcr gi colab."r"j drn Piacenza) descrie '|d j H'il{|"Ot "".d.5. I"^.166-167. DR.il.. l3o.r...i1.:It!:l 1*l:1-:i ea s-a -'--- ..r. preonrl se roagi: .1'Hr1: chia*irujtJ .li. frcanJdi.eccsc. regarr i. .ff::j]i!tE. op.:.. ltr cnrc lc aratrtl r...ri.l.' varianrclcl '. rer-^-.rn. .. walis Badge.T....Ci reqean ]1.-ffi.^t^ apclc Iordan"l"i.Pttpn'f ::.#.... de - EA. col'.-u".r..rl<rr ca rurqanurur..ft. de t ciue arhiereu...natrngerea sa de apa Iordanr si nu numai nrea aperor in LT:::*L".1t-t reral.. -rr Mi. cit.'#'j.."1?l troapte) qi pentru .i. cit.fi\.il.fh.d. ft*?:*. rV-wil. pp 42t'422 Yczi It..?: rile qi si puterea tnineauitolre tx*x)--:-^-... yczi.?.^ sfinqea *iL i.Viena.r. 343. .'r.G...r(dictirrc".:i"o L.l:"..i .o1'a-eJffi.'. ia tsoboteazi era legatl.'fl':.Rev.Idtiil::1* in(i.... i.... sfi n qi rea a pei in a unul n u"*rr. u.^"". marl patriarhul rerus alimul ( tfled.a.*:.Aiiiii. t.hilri{'{r:#K:ri variante foarte .. .'i111Y*:'::lLllg..L. XXXTX. t...'.:_lili).q -tnisi"'(-rn"tlr..G.:Ui"# . P' 57tli p.-ator din ri rnlrgrc roman (catolic)is.:lr:rff.yja"g.. stfitei.r-6... jr'- '*..!.e it_34. clc lkrtxrtclzil' sflrriitrrl tJtrcnic:i tlin zitrrr 315 . r.'.rp.Jil"13l: sluibi.

Cu o deosebiti solemnitate se sivirgeEte Tedcumul pentru inceputul.?i'f[ mu[tuilto sfhnta urlq cruce vtuLL si stropirea lor ror cu agheasn! rr rrtuPrrca ..-. Te liudim...Pnror Pnor. apoi la anu' .. 3' rn tfer4 de A-l-'^^'-re rd pr"p. curgile.. BC).. Brrc . gi (dL obicei. i p.'J'.$$ ::: Sinorr rri.prt.. n .fi slvtrqit gi ln epISCOPAL ei in atdt Ia il.st' EC)IALA effi"ffi:l Atit Uncori sc stK)pcsc cu aghcasmi cascle gi lucrurilc tlintr-iuselc.Slavi. la sfinqirea sau incheierea lucr sericeqti). Apa sfinqiti acesre ln u.. rilor in care se a Ted. din Constantinopol ecumenice drala Ecdinlci Sfinnrlui sinocl din scsiunca iunie 19s2.. Ia vizitele chiriarhilor ln cplr' e aniversiri din viaqa particulrrl a25 de ani sau 50 dc rni de lr x.rr . ." (in c celelalte ocazii)..xl. Doamne... Agheasma z._ri .i putul A-l--^.J. pe care re gisim rea sau darea afari de biserici.