You are on page 1of 3

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIKIH NAUKA SARAJEVO

UNIVERSITY OF SARAJEVO FACULTY OF POLITICAL SCIENCES SARAJEVO

Modul
Odsjek: Politologija Predmet: LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA

Odgovorni profesor: Prof.dr Mirko Pejanovi pejanovicm@fpn.unsa.ba Profesori / saradnici u nastavi: Vii asistent Mr. sc. Elmir Sadikovi sadikovice@fpn.unsa.ba

Cilj modula:
Godina Semestar Ishodi uenja i sadraj predmeta

II IV
Cilj predmeta: U okviru nastve studenti e izuavati teorijske osnove lokalne zajednice i lokalne samouprave. Pored toga studenti e spoznati savremeni teorijski koncept i osnovne modele organizacije i funkcionisanja lokalne samouprave u razvijenim zemljama lanicama Evropske unije. Poseban segment nastave e se odnositi na koncept organizacije i funkcionisanja lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. U okviru nastave spoznati najznaajnije aspekte koji se odnose na teorijsko odreenje pojmova regije i regionalizacije i koncepta euroregije, zatim na ciljeve, institucije i instrumente evropske regionalne politike, te na osnovne dokumente i sporazume kojima je utvrena zajednika politika regionalnog razvoja na nivou Evropske Unije. U okviru nastave studenti e se upoznati sa modelima regionalizacije nekih evropskih drava. Poseban segment nastave odnositi e se na historijski razvoj regija u Bosni i Hercegovini i na mogue oblike regionalizacije i primjene koncepta euroregije u Bosni i Hercegovini. interaktivna predavanja i vjebe uz koritenje Power Point prezentacije interaktivno uenje u grupi prezentacije

Metode pouavanja i uenja Procjena ishoda uenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija

kontinuirano praenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata Obavezni predmet 6 b/h/s a) Po izboru - izraditi i prezentirati seminarski rad (do 20 bodova) b) Parcijalni ispit midterm; (do 30 bodova) c.) Zavrni pismeni ispit (do 50 bodova)

Ocjenjivanje

95 100 - A (10), 85 94 - B (9), 75 84 - C (8), 65 74 - D (7), 55 64 - E (6), Do 54 - F (5)

Skenderija 72, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA tel: +387 (0)33 20 35 62, 66 50 18, dekanat: tel: +387 (0)33 66 68 44, fax: +387 (0)33 21 38 15, 66 68 84 e-mail: fpn.dek@bih.net.ba www.fpnsa.edu.ba

Literatura: Obavezna literatura: M.Pejanovi, E. Sadikovi, Lokalna i regionalna samouprava u Bosni i Hercegovini, TKD ahinpai, Sarajevo/Zagreb, 2010. J. Osmankovi-M. Pejanovi: EUROREGIJE I BOSNA I HERCEGOVINA; Fakultet politikih nauka Sarajevo Centar za razvoj lokalne i regionalne samouprave; Sarajevo 2006. godina Janez midovnik, Lokalna samouprava, studentska tamparija Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 1999 godine. M. Pejanovi, H. Zoli, Z. Zlokapa, S. Arnautovi; Opine/optine u Bosni i Hercegovini-socijalne,demografske, ekonomske i politike injenice; Fakultet politikih nauka Sarajevo Centar za razvoj lokalne i regionalne samouprave, Sarajevo 2005. godina

1. 2.

3. 4.

ira literatura: 1. 2. 3. Uporedna iskustva lokalnih samouprava, Magna agenda, Beograd 2002.g. Dr. Jasmina Osmankovi, Regionalizacija teorija i praksa, Beta Sarajevo 2001 g. Lokalna samouprava u BiH, Grupa autora,M.Pejanovi,S.Kuki,Z.Zlokapa,D.Milidragovi,H.Pai,A.titi, Centar za promociju civilnog drutva,Sarajevo 2001 g. M.Pejanovi, Politiki razvitak Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu;TDK ahinpai, Sarajevo 2005. Sead Dedi, Lokalna samouprava u Federaciji BiH, Sarajevo 1998 g.

4. 5.

Dodatni izvori (tekstovi, lanci, pravni dokumenti): Prof.dr Mirko Pejanovi,Pretpostavke novog koncepta gradova u FBiH,Lokalna samouprava,juli 2003. 2. Prof.dr Mirko Pejanovi Ustavno-pravni i politoloki aspekti razvoja lokalne samouprave u BiH,FMP, Pravna misao,Sarajevo, septembar 2000.god. 3. Prof.dr Mirko Pejanovi,Reforma lokalne samouprave u procesu integracije BiH u EU,Pravna misao,br.11-12, Sarajevo 2004.god. 4. Prof.dr Mirko Pejanovi,Model participacije graana u lokalnoj samoupravi i mogunost kreacije novih institucija za razvoj lokalne samouprave, Lokalna samoupravaJuni 2004 god.,Centar za promociju civilnog drutva Sarajevo 5. asopis Pravna misao br.3-4, Federalno ministarstvo pravde, Sarajevo 2007.godina (str.9-27) 6. Elmir Sadikovic;Regionalizacija Bosne i Hercegovine kao pretpostavka integracije u Evropsku uniju, Pravna misao, broj 1-2, Sarajevo 2006 godine. 7. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi; 8. Ustav BiH,Federacije BiH, RS. 9. Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH. 10. Zakon o lokalnoj samoupravi RS. 11. Statut Grada sarajeva, Grada Mostara, Grada Banja Luke i Brko Distrikta 12. Statut optine 1.

Radna sedmica 1 2

Datum i sat 21.02 12-15 28.02. 12-15 06.03 12-15

Tematska cjelina Teorijske osnove lokalne zajednice Lokalna samouprava Pojam lokalne samouprave; Pretpostavke lokalne samouprave; Institucije lokalne samouprave; Evropska povelja o lokalnoj samoupravi; Model lokalne samouprave u vajcarskoj Model lokalne samouprave u vedskoj MIDTERM (PISMENA PROVJERA ZNANJA) Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini Lokalna samoprava u Federaciji BiH; Lokalna samouprava u RS; Oblici participacije graana u lokalnoj samoupravi u BiH Poloaj i ustrojstvo gradova u BiH Reforma lokalne samouprave u procesu integracije BiH u Evropsku uniju Regije i regionalna samouprava Pojam regije Koncept euroregije Politika i institucionalna osnova regionalnog razvoja Evropske unije Historijski razvoj regija u Bosni i Hercegovini Naune koncepcije regionalizacije Bosne i Hercegovine ZAVRNI ISPIT (R/RS) POPRAVNI ISPIT (R/RS) ZAVRNI ISPIT (V) POPRAVNI ISPIT (V)

Plan vjebi

Datum i sat

Izvoa

4 5 6 7 8

13.03. 12-15 20.03 12-15 27.03. 12-15 03.04. 12-15 10.04. 12-15

17.04. 12-15 24.04. 12-15 01.05. 12-15

10 11

12

08.05 12-15

13

15.05 12-15 22.05 12-15 29.05 12-15 01.06 18h 06.07. 13h 15.06 18h 13.07. 18h 12, i 19.06. 19, i 26.06

14

15

ISPITI ISPITI ISPITI ISPITI INSTRUKTIVNA NASTAVA R/RS INSTRUKTIVNA NASTAVA V