You are on page 1of 10

CU LC B GIA S Trng H Ngoi Thng H Ni

THI TH I HC LN 1 2013 MN HA HC (Thi gian : 90 pht) thi gm 7 trang 50 cu trc nghim.

Gii Chi Tit : Nguyn Anh Phong T trng t Ha:CLB Gia S i Hc Ngoi Thng H Ni
Do l ln 1 nn CLB Bin son da trn tiu ch nhng phn m Hc Sinh hay nhm v sai V mt kin thc l Rt C Bn

Cu 1.Cho cc pht biu sau 1. ng vi cng thc C4H8 c 4 ng phn (Sai c 6 p) 2. bo qun P trng ngi ta ngm trong du ha Sai ngm trong nc 3. Cho AgNO3 tc dng vi H3PO4 thu c kt ta vng Sai khng thu c kt ta 4. Cho hn hp gm CuCl2 v AlCl3 tc dng vi dung dch NH3 thu c kt ta xanh lam. Sai (Thu c kt ta trng keo) 5. Nito l kh tr do c lin kt 3 bn vng do n khng tc dng vi mi Kim loi nhit thng. Sai (tc dng c vi Li) 6. Trong cng nghip Metanol c iu ch theo 2 cch Sai 3 cch S pht biu ng trong cc pht biu trn l: A.2 B.3 C.1 D.p n khc Cu 2: Cho 5 gam bt Mg vo dung dch hn hp KNO3 v H2SO4, un nh, trong iu kin thch hp, n khi phn ng xy ra hon ton thu c dung dch A cha m gam mui; 1,792 lt hn hp kh B ( ktc) gm hai kh khng mu, trong c mt kh ha nu ngoi khng kh v cn li 0,44 gam cht rn khng tan. Bit t khi hi ca B i vi H2 l 11,5. Gi tr ca m l A. 27,96. B. 29,72 C. 31,08. D. 36,04. + 0,38 0, 06.3 0, 02.2 NH 4 : = 0, 02 8 NO : 0, 06 2+ ne = 0,38 m Mg : 0,19 m = 31, 08 H 2 : 0, 02 K + : 0, 08 pu Mg = 0,19 2 SO4 : 0, 24 Cu 3: em cracking 1 lng butan thu c hn hp gm 7 cht. Cho hn hp kh ny sc qua dung dch Br2 d th khi lng Br2 tham gia phn ng l 25,6 gam v sau th nghim khi lng bnh Br2 tng thm 5,32 gam. Hn hp kh cn li sau khi i qua dung dch Br2 c t khi hi so vi metan l 1,9625. Tnh hiu sut phn ng cracking. A.40% B.60% C.80% D.75% anken : 0,16 pu C4 H 10 nC H pu = 0,16 m( ankan + H 2 ) = 3,96 4 10 C4 H10 (ankan + H 2 ) : 0,16
du C4 H 10 :a du 3,96 + 58a 0,16 C4 H 10 : a Y = 31, 4 a = 0, 04 H % = = 80% a + 0,16 0,16 + 0, 04 ( ankan + H ) : 0,16 2 Cu 4: Nung nng hh gm 15,8 gam KMnO4 v 24,5 gam KClO3 thi gian thu c 36,3 gam hh Y gm 6 cht.Cho Y tc dng vi dd HCl c d un nng lng kh clo sinh ra cho hp th vo 300 ml dd NaOH 5M un nng thu c dd Z .C cn Z thu c cht rn khan cc p sy ra hon ton .Khi lng cht rn khan thu c l A.111 g B.12 g C.79,8 g D.91,8 g

Mn 0,1.Mn O2 ;Cl2 5+ Cl 0, 2.Cl


7+ O2 ;Cl2

2+

n = 1, 7 nCl2 nO = 0, 25
+ e

3Cl2 + 6 NaOH 5 NaCl + NaClO3 + 3H 2O NaCl :1 = 0, 6 m NaClO3 : 0, 2 NaOH : 0,3

Cu 5: Cho m gam bt Cu vo 200 ml dung dch AgNO 3 0,2M, sau phn ng thu c 3,88g cht rn X v dung dch Y. Cho 2,925g bt Zn vo dung dch Y sau phn ng thu c 5,265g cht rn Z v dung dch ch cha 1 mui duy nht. Gi tr ca m l: A. 3,17 B. 2,56 C. 1,92 D. 3,2

NO3

= 0, 04 nZn2+ = 0, 02 m + 0, 04.108 + 2,925 = 3,88 + 5, 265 + 0, 02.65 m = 3, 2

Cu 6 : Ho tan hon ton 0,775 gam n cht (X) trong dung dch HNO3 c thu c 5,75 gam hn hp gm hai kh (c thnh phn % theo khi lng ca oxi nh nhau) v dung dch (Y). Bit t khi hi ca hn hp kh so vi hiro l 115/3. trng thi c bn nguyn t X c s electron c thn l A 3 B4 C2 D1 NO2 : 0, 025 PA N 2O4 : 0, 05 Cu 7: t a mol X l trieste ca glixerol v axit n chc, mch h thu c b mol CO 2 v c mol H2O, bit b-c=4a. Hiro ha m gam X cn 6,72 lt H2 (ktc) thu c 39 gam X. Nu un m gam X vi dung dch cha 0,7mol NaOH sau phn ng c cn dung dch khi lng cht rn l A. 57,2 gam B. 52,6 gam C. 53,2 gam D. 42,6 gam nX = 0,15 38, 4 + 0, 7.40 = m + 0,15.92 m = 52, 6 X = 38, 4

= 5 m

Cu 8 : Thy phn ht 1 lng pentapeptit X trong mi trng axit thu c 32,88 gam AlaGlyAla Gly; 10,85 gam AlaGlyAla; 16,24 gam AlaGlyGly; 26,28 gam AlaGly; 8,9 gam Alanin cn li l GlyGly v Glyxin. T l s mol GlyGly:Gly l 10:1. Tng khi lng GlyGly v Glyxin trong hn hp sn phm l : A. 27,9 B. 29,7 C.13,95 D. 28,8 Gly Gly:10a Glyxin : a Ala Gly Ala Gly:0,12 X : Ala Gly Ala Gly Gly : xmol Sn phm thy phn c : Ala Gly Ala:0,05 Ala-Gly - Gly :0,08 Ala-Gly:0,18 Alanin:0,1 Ala = 2 x = 0, 24 + 0,1 + 0, 08 + 0,18 + 0,1 x = 0,35 m = 27,9 C ngay Gly = 3 x = 1, 05 = 20 a + a + 0, 24 + 0, 05 + 0,16 + 0,18 a = 0, 02 Cu 9: Chia dung dch H3PO4 thnh 3 phn bng nhau: - Trung ho phn mt va bi 300ml dung dch NaOH 1M. - Trn phn hai vi phn ba ri cho tip vo mt lng dung dch NaOH nh dng phn mt, c cn thu c m gam mui. Gi tr m l: A. 27,2 gam. B. 24,0 gam. 2 C. 16,4 gam. D. 26,2 gam.

nH + = 0, 6 NaH 2 PO4 : 0,1 P m = 26, 2 1 nH + = 0,3 P 2 nOH = 0,3 Na2 ( HPO4 ) : 0,1 Cu 10: Thu phn hon ton 0,1 mol peptit A mch h (A to bi cc amino axit c mt nhm amino v mt nhm cacboxylic) bng lng dung dch NaOH gp i lng cn phn ng, c cn dung dch thu c hn hp cht rn tng so vi khi lng A l 78,2gam. S lin kt peptit trong A l: A. 20 B. 10 C. 9 D. 18 m = 0,1n.18 + 0,1(n + 1)(22 + 40) = 78, 2 n = 9 Cu 11: Hn hp X gm Hidro, propen, propanal, ancol alylic. t 1 mol hn hp X thu c 40,32 lt CO2 (ktc). un X vi bt Ni mt thi gian thu c hn hp Y c dY X = 1,25. Nu ly 0,1 mol hn hp Y th tc dng va vi V lt dung dch Br2 0,2M. Gi tr ca V l A. 0,1 lt 1molX nCO2 B. 0,25 lit C. 0,3 mol D. 0,2 lt H 2 : 0, 2 H 2 : 0, 4 M Y nX = 1,8 = = 1, 25 nY = 0,8 C3 H 8Ox : 0, 2 B M X nY C3 H 6Ox : 0, 6 C H O : 0, 4 3 6 x

Cu 12: Tin hnh cc th nghim sau: (1) Sc kh H2S vo dung dch FeSO4 (2) Sc kh H2S vo dung dch CuSO4 (3) Sc kh CO2 (d) vo dung dch Na2SiO3 (4) Sc kh CO2 (d) vo dung dch Ca(OH)2 (5) Nh t t dung dch NH3 n d vo dung dch Al2(SO4)3 (6) Nh t t dung dch Ba(OH)2 n d vo dung dch Al2(SO4)3 Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, s th nghim thu c kt ta l A. 6 B. 3 C. 4 D. 5 Cu 13 Cho m gam Mg vo dung dch cha 0,12 mol FeCl3. Sau khi phn ng xy ra hon ton thu c 3,36 gam cht rn. Gi tr ca m l: A. 2,88 gam B. 2,16 gam C. 4,32 gam D. 1,14 gam
2+ Mg : 0,12 3,36 : Fe : 0, 06 2+ m= A Fe : 0, 06

Cu 14: Dn hn hp M gm hai cht X v Y c cng thc phn t C 3H6 v C4H8 vo dung dch brom trong dung mi CCl4 thy dung dch brom b nht mu v khng c kh thot ra. Ta c cc kt lun sau a). X v Y l 2 xicloankan vng 3 cnh b). X v Y l mt anken v mt xicloankan vng 4 cnh Sai c). X v Y l 2 anken ng ng ca nhau d). X v Y l mt anken v mt xicloankan vng 3 cnh 3

e). X v Y l mt xicloankan vng 3 cnh v mt xicloankan vng 4 cnh Cc kt lun ng l: A. a, c, d B. a, b, c, d C. a, b, d D. a, b, c, d, e Cu 15: Cho lung kh CO d i qua hn hp BaO, Al 2O3 v FeO t nng thu c cht rn X 1. Ho tan cht rn X1 vo nc thu c dung dch Y1 v cht rn E1. Sc kh CO2 d vo dung dch Y1 thu c kt ta F1. Ho tan E1 vo dung dch NaOH d thy b tan mt phn v cn cht rn G 1. Cho G1 vo dung dch AgNO3 d (Coi CO2 khng phn ng vi nc). Tng s phn ng xy ra l A. 7. B. 8. C. 6. D. 9. CO + FeO; BaO + H 2O; Al2O3 + OH ; CO2 + AlO2 ; Al + OH ; Fe + Ag + ; Fe 2+ + Ag + Cu 16: 1 mol X c th phn ng ti a 2 mol NaOH. X c th l (1) CH3COOC6H5 (4) HOC6H4CH2OH A. 2 (2) ClH3NCH2COONH4 (5) H2NCH2COOCH3 B. 4 C. 5 (3) ClCH2CH2Br (6) ClCH2COOCH2Cl D. 3

C bao nhiu cht tho mn Cu 17: Hn hp X cha: NaHCO3, NH4NO3 v CaO (cc cht c cng s mol). Ha tan hn hp X vo H2O (d), un nng. Sau phn ng kt thc, lc b kt ta, thu c dung dch Y. Dung dch Y c mi trng A. lng tnh. Cu 18: (1). Kh Cl2 v kh O2. (2). Kh H2S v kh SO2. (3). Kh H2S v dung dch Pb(NO3)2. (4). Kh Cl2 v dung dch NaOH. (5). Kh NH3 v dung dch AlCl3. A. 8 B. 7 B. trung tnh. (7). Hg v S. (8). Kh CO2 v dung dch NaClO. (9). CuS v dung dch HCl. (10). Dung dch AgNO3 v dung dch Fe(NO3)2. C. 9 D. 10 C. Axit. D. Baz. (6). Dung dch KMnO4 v kh SO2.

S cp cht xy ra phn ng ha hc nhit thng l Cu 19 Hp th hon ton V lt CO2 vo dung dch Ca(OH)2 a M th thu c m1 gam kt ta. Cng hp th (V+3,36) lt CO2 vo dung dch Ca(OH)2 th thu c m2 gam kt ta. Bit m1:m2 = 3:2. Nu thm (V+V1) lt CO2 vo dung dch Ca(OH)2 trn th thu c lng kt ta cc i. Bit m1 bng 3/7 khi lng kt ta cc i. Gi tr ca V1 l: A.0.672 B.1.493 C.2.016 D.1.008 m = 5 m m1 + mmax m2 0,15 = max 1 B m = 11, 667 100 max Cu 20: Cho Fe3O4 vo dung dch H2SO4 long d thu c dung dch X. Trong cc ha cht sau: KMnO4, Cl2, NaOH, CuSO4, Cu, KNO3, KI. S cht tc dng vi dung dch X l: A. 4 B. 6 C. 7 D. 5 Cu 21.Cho cc pht biu sau : 1. Trong qu gc (chn) c cha Vitamin A. Sai cha beta caroten khi n Gc cht ny bin thnh Vitamin A 2. Metylamin l cht lng c mi khai, tng t nh amoniac. 4

Sai Metylamin l cht kh 3. Nhm l cht lng tnh Sai 4. Al(OH)3 l bazo lng tnh sai (khng c bazo lng tnh Al(OH)3 l hodroxit (hp cht) lng tnh 5. Cht cng nht l Crom Sai cht cng nht l Kim cng 6. Na2HPO3 l mui axit Sai mui trung ha S pht biu ng trong cc pht biu trn l: A.2 B.3 C.1 D.p n khc Cu 22: Cho cc phn ng ha hc sau:
+ O2 (I). C6H5CH(CH3)2 +H 2 O;H 2SO4 xt,t (III). CH2=CH2 + O2
o

t (II). CH3CH2OH + CuO HgSO 4 ,t (IV). CH3-C CH + H2O HgSO 4 ,t (VI). CH CH + H2O
o o

(V). CH4 + O2

xt,t

C bao nhiu phn ng trn c th to ra anehit ? A. 3 B. 5


0

C. 4
0

D. 6
0

+ H 2 / Pd , PbCO3 , t + Br2 (1:1) + H 2 / Ni ,t + NaOH ,t Cu 23: Cho s bin ha: X Y Z P Q

Bit X la vinylaxetylen, Q co CTPT C4H10O2. Nhn xt no v X, Y, Z, P,Q l khng ng: A. Y c ng phn hnh hc C. Z l hn hp ca 3 cht B. Q l hn hp ca 2 cht D. P l hn hp ca 3 cht

Cu 24: Hn hp X gm 2 hirocabon l ng ng lin tip M X = 31, 6 . Ly 6,32 gam X li vo 200 gam nc cha xc tc thch hp thu c dung dch Z v thy thot ra 2,688 lit kh kh Y v M Y = 33 . Bit rng dung dch Z cha anehit vi nng C%. Gi tr ca C l: A. 1,305% B. 1,043% C. 1,208% D. 1,279%

C C : 0,12 C C : 0, 06 0, 06.44 X Y %CH 3CHO = = 1,305% 200 + 0, 06.26 + 0, 02.40 C C C : 0, 08 C C C : 0, 06


Cu 25: Cho hn hp X gm 0,2 mol axetilen v 0,35 mol H2 vo bnh kn (xt Ni) nung nng. Sau mt thi gian thu c hn hp Y. Khi cho Y li qua dung dch Brom d c 4,48 lt kh Z bay ra. Z c t khi hi so vi H2 l 4,5. tng khi lng ca bnh brom l: A .2,8 gam B. 2,05gam D C. 2,3 gam D. 4,1gam

= 5,9 = mY + mZ

mZ = 1,8

Cu 26: Cho cc cht sau: toluen, etilen, xiclopropan, stiren, vinylaxetilen, etanal, imetyl xeton, propilen. S cht lm mt mu dung dch KMnO4 nhit thng l A. 5. B. 6. C. 7. D. 4 Cu 27: Mt phn t saccaroz c: A. mt gc -glucoz v mt gc -fructoz. C. hai gc -glucoz. 5 B. mt gc -glucoz v mt gc -fructoz. D. mt gc -glucoz v mt gc -fructoz.

Cu 28 Hn hp M gm ancol no, n chc X v axit cacboxylic n chc Y, u mch h v c

cng s nguyn t C, tng s mol ca hai cht l 0,5 mol (s mol ca Y ln hn s mol ca X). Nu t chy hon ton M th thu c 33,6 lt kh CO2 (ktc) v 25,2 gam H2O. Mt khc, nu un nng M vi H2SO4 c thc hin phn ng este ho (hiu sut l 80%) th s gam este thu c l A. 34,20. B. 27,36. C. 18,24 D.22,80.

a = 0, 2 nCO2 = 1,5 C3 H 7 OH : a a + b = 0,5 b = 0,3 m = 18, 24 n = 1, 4 C H O : b 8 a + xb = 2,8 H O 3 x 2 x = 4 2 Cu 29 Nhit phn hon ton m gam hn hp X gm KCl, KClO 3, CaCl2, CaOCl2, Ca(ClO3)2 thu c cht rn Y v 2,24 lt kh O2 (ktc). Ha tan Y vo nc c dung dch Z. Cho dung dch Z tc dng vi dung dch Na2CO3 d thu c 20 gam kt ta. Nu cho dung dch Z tc dng vi dung dch AgNO3/NH3 d th thu c 71,75 gam kt ta. Gi tr ca m l A. 50,6 g B. 124,85 g C. 29,65 g D. 32,85 g mX mY + 3, 2 K + + 2Ca 2+ = Cl K + = 0,1 m = m K + m Ca + m Cl + m O = 32,85 nCa2+ = 0, 2 nCl = 0,5 Cu 30: Nguyn tc luyn thp t gang l: A. Dng O2 oxi ho cc tp cht Si, P, S, Mn, trong gang thu c thp. B. Dng cht kh CO kh oxit st thnh st nhit cao. C. Dng CaO hoc CaCO3 kh tp cht Si, P, S, Mn, trong gang thu c thp. D. Tng thm hm lng cacbon trong gang thu c thp. Cu 31: Ha tan hon ton mt hn hp X gm Ca v CaC 2 vo nc thu c hn hp kh Y . Cho kh Y i qua Ni, nung nng thu c hn hp kh Z cha cc kh c s mol bng nhau. Hn hp kh Z khng lm mt mu nc brom. Quan h v s mol cc cht trong hn hp X l: A. nCa 3nCaC
2

B. nCa = 3nCaC

C. nCa 3nCaC

D. nCa = 2nCaC

C2 H 2 : a = nCaC2 C H : a Z 2 6 Y B H 2 : 3a = nCa H 2 : a Cu 32: t chy hon ton m gam hn hp X gm hai ancol ng ng k tip, cho sn phm chy qua bnh cha dung dch Ca(OH)2 d thy khi lng bnh tng 19,1 gam v c 25 gam kt ta. Nu oxi ha ht m gam X bng CuO d, ly sn phm thu c cho tc dng vi dung dch AgNO 3/ NH3 d, un nng c x gam Ag. gi tr ca x l ( hiu sut phn ng 100%) A. 64,8g B. 86,4g C. 75,6g D. 43,2g
nCO2 = 0, 25 nruou = 0, 2 m = mCO2 + mH 2O = 19,1 n = 0, 45 mruou = mC + mH + (mO = 0, 2.16) = 7,1 n = nCO2 = 0, 25 H 2O HCHO : 0,15 m = 75, 6 CH 3CHO : 0, 05

Cu 33: : Cho dy cc cht v ion : Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg2+, Na+, Fe2+, Fe3+. S cht v ion va c tnh oxi ha, va c tnh kh l: A. 4 B5 C. 6 D. 8 Cu 34: Vi cc cht: butan, buta-1,3-dien, propilen, but-2-in, axetilen, metylaxetilen, isobutan, xiclopropan, isobutilen , anlen. Chn pht biu ng v cc cht trn: A. C 8 cht lm mt mu nc brom. B. C 3 cht tc dng dung dch AgNO3/NH3 to kt ta mu vng nht. C. C 8 cht lm mt mu tm ca dung dch KMnO4 D.C 7 cht tham gia phn ng cng hidro Cu 35: Cho cc pht biu sau Cc pht biu khng ng l (1) glucoz c phn ng thu phn to ancol etylic (2) mantoz v saccaroz c lin kt glicozit (3) mantoz v fructoz c kh nng lm mt mu dung dch nc Br2 (4) tinh bt v xenluloz l ng phn ca nhau (5) mantoz v fructoz c kh nng tham gia trng gng. A. 3, 4 B. 2, 5. C. 1, 3, 4. D. 3, 4, 5. Cu 36: Cho 7,1 gam hn hp gm mt kim loi kim X v mt kim loi kim th Y tc dng ht vi lng d dung dch HCl long, thu c 5,6 lt kh (ktc). Kim loi X, Y l A. natri v magie. B. liti v beri. C. kali v canxi. D. kali v bari. a + 2b = 0,5 a = 0,1 A ok aX + bY = 7,1 b = 0, 2
KI+H 2SO4 Zn NaOH X Y Z. Cu 37: Trong s phn ng K 2 Cr2 O 7

X, Y, Z ln lt l

A. Cr2(SO4)3, CrSO4,Cr(OH)2 C. Cr2(SO4)3, CrSO4, Na[Cr(OH)4]

B. CrI3, CrI2, Na[Cr(OH)4] D. Cr2(SO4)3, CrSO4,Cr(OH)3 B. buten-1 2-clobutan butanol-2. D. propanol-1 propen propanol-2

Cu 38: Qu trnh no sau y khng ph hp vi quy tc to ra sn phm chnh: A. benzen brombenzen p-brom nitrobenzen. C. benzen nitrobenzen o-brom nitrobenzen.

Cu 39: Ho tan hon ton a gam hn hp : NaI v NaBr vo nc thu c dung dch X. Cho Br 2 d vo X c dung dch Y. C cn Y thu c b gam cht rn khan. Tip tc ho tan b gam cht rn khan trn vo nc c dung dch Z. Cho Cl2 d vo Z c dung dch T. C cn T thu c c gam cht rn khan. Bit cc phn ng xy ra hon ton v 2b = a + c. Phn trm khi lng ca NaBr trong hn hp ban u l A. 7,3% B. 4,5% C. 3,7% D. 6,7%
NaI : x a bgamNaBr : x + y cgamNaCl : x + y NaBr : y 150 x + 103b = a = 100 150 x + 103b = a = 100 x = 0, 642 C 2(103)( x + y ) = 150 x + 103 y + 58,5( x + y ) 147,5( x + y ) = 100 y = 0, 036

Cu 40: C cc pht biu sau: Cc pht biu ng l: (1) Lu hunh, photpho, C2H5OH u bc chy khi tip xc vi CrO3. (2) Ion Fe3+ c cu hnh electron vit gn l [Ar]3d5. (3) Bt nhm t bc chy khi tip xc vi kh clo. (4) Phn chua c cng thc l Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. C. (1), (3), (4). D. (1), (2), (3). Cu 41: Cho phng trnh ha hc: Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NaOb + H2O. Sau khi cn bng phng trnh ha hc trn vi h s ca cc cht l nhng s nguyn, ti gin th tng h s ca H2O v HNO3 l: A. 45a 18b. B. 66a 18b. C. 66a 48b. D. 69a 27b. =42 3Fe3O 4 + 28HNO3 9Fe ( NO3 ) 3 + NO + 14H 2O. D a = b = 1 Cu 42 : Khi nhit phn hon ton hn hp NH4NO3, Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2 th cht rn thu c sau phn ng gm: A. CuO, Fe2O3, Ag2O C. CuO, FeO, Ag B. CuO, Fe2O3, Ag D. NH4NO2, CuO, Fe2O3, Ag A. (1), (2), (4) B. (2), (3), (4).

2SO3(k) ; H < 0 Cu 43: Cho phn ng sau: 2SO2(k) + O2(k)


cn bng trn chuyn dch theo chiu thun th: (1): tng tng nhit , (2): tng p sut, (3): h nhit , (4): dng xc tc l V2O5, (5): Gim nng SO3. Bin php ng l: A. 1, 2, 5. B. 2, 3, 5. C. 1, 2, 3, 4, 5. D. 2, 3, 4, 5. Cu 44: Oxi ha 9,6 gam ancol X n chc, bc 1 thnh axit tng ng bng O 2, ly ton b hn hp sau phn ng (hn hp Y) cho tc dng vi Na d th thu c 5,6 lt kh (ktc). Hn hp Y tc dng va vi 200ml dung dch NaOH xM. Gi tr ca x l A. 1 M B. 1,25 M C. 2,5 M D. 0,5 M H 2O : a = 0, 25 Y RCOOH : a a = 0, 2 A RCH OH : 0,3 a 2

nruou > 0, 25 M ruou < 38, 4 CH 3OH nH 2

Cu 45:Ha tan hon ton hn hp X gm x mol Ba v y mol Al vo nc (d) thu c V lt kh H 2 (ktc) v dung dch Y. Mi lin h gia V, x v y l A. V = 22,4(x + 3y). C. V = 22,4(x + y). V .2 = 2 x + 3 y D 22, 4 Cu 46.: Chia 0,30 mol hn X gm C2H6, C2H4, C2H2 thnh hai phn bng nhau. t chy hon ton phn 1 thu c 5,40 gam H 2O. Cho phn 2 li qua dung dch brom (d) thy khi lng bnh nc brom tng 2,70 gam. Phn trm khi lng ca C2H6 c trong hn hp X l A. 34,05% B. 35,71% C. 33,33% 8 D. 71,42% B. V = 11,2(2x + 2y). D. V = 11,2(2x + 3y).

a + b + c = 0,15 a = 0, 05 6a + 4b + 2c = 0, 6 b = 0, 05 B 28b + 26c = 2, 7 c = 0, 05 Cu 47. . Hirocacbon mch h X trong phn t ch cha lin kt v c hai nguyn t cacbon bc ba trong mt phn t. t chy hon ton 1 th tch X sinh ra 6 th tch CO2 ( cng iu kin nhit , p sut). Khi cho X tc dng vi Cl2 ( t l s mol 1 : 1), s dn xut monoclo ti a sinh ra l A. 3. CH (CH 3 )2 CH (CH 3 ) 2 Cu 48. Cho m gam NaOH vo 2 lt dung dch NaHCO3 nng a mol/l, thu c 2 lt dung dch X. Ly 1 lt dung dch X tc dng vi dung dch BaCl2 (d) thu c 11,82 gam kt ta. Mt khc, cho 1 lt dung dch X vo dung dch CaCl 2 (d) ri un nng, sau khi kt thc cc phn ng thu c 7,0 gam kt ta. Gi tr ca a, m tng ng l A. 0,04 v 4,8. B. 0,07 v 4,8. C. 0,08 v 4,8. D. 0,04 v 2,4
NaHCO3 : 0, 02 n1 = 0, 06 nC = 0, 08 C Na2CO3 : 0, 06 n2 = 0, 07

B. 4.

C. 2.

D. 5

Cu 49. Hn hp X gm mt anehit v mt ankin c cng s nguyn t cacbon. t chy hon ton a (mol) hn hp X thu c 3a (mol) CO 2 v 1,8a (mol) H2O. Hn hp X c s mol 0,1 tc dng c vi ti a 0,14 mol AgNO3 trong NH3 (iu kin thch hp). S mol ca anehit trong 0,1 mol hn hp X l A. 0,01. B. 0,02. C. 0,03. D. 0,04 C H : 0,8 a = 1 H = 3, 6 3 4 B CH C CHO : 0, 2 Cu 50: Cho m gam hn hp bt X gm ba kim loi Zn, Cr, Sn c s mol bng nhau tc dng ht vi lng d dung dch HCl long, nng thu c dung dch Y v kh H2. C cn dung dch Y thu c 8,98 gam mui khan. Nu cho m gam hn hp X tc dng hon ton vi O2 (d) to hn hp 3 oxit th th tch kh O2 (ktc) phn ng l A. 2,016 lt. B. 0,672 lt. C. 1,344 lt. D. 1,008 lt. ZnO nZn = 0, 02 = .... Cr2O3 O = 0, 09 D SnO 2 Th sinh khng c s dng bng tun hon cc nguyn t ho hc ..............................................Ht

Bn no c nhu cu mua cun sch TUYN CHN NHNG BI HA HAY V NHNG K THUT GII C SC Xin vui lng thc hin gip mnh ng cc bc sau: Bc 1 : Chuyn tin vo Ti Khon (Ti khon chung ca Cu Lc B) S tin l 150.000 VN Ch ti khon :H TH MI S TK :2405.2200.34877. AGRIBANK Chi nhnh Vn Lm Hng Yn Bc 2 : Nhn tin tn ngi gi tin v a ch ngi nhn vo st 0975.509.422. (R rng y - chnh xc) Trong vng 2 3 ngy cc bn s nhn c sch.(Mnh s chuyn phch nhanh cho cc bn) Cc bn c yn tm v cht lng sch v yn tm l s khng ph tin khi mua sch.Bn no khng yn tm th thi khng mua l xong KHNG CN GI IN NHN TIN HI MNH. Cm n tt c cc bn. Nguyn Anh Phong T trng t Ha Cu Lc B - Gia S i Hc Ngoi Thng H Ni

10