Manual Instalator Mynute CSI DGT Prima Parte

MANUALE INSTALLATORE TELEPÍTŐI KÉZIK ÖNY V KÉZIKÖNY ÖNYV MANU ALUL INST ALA TOR ULUI MANUALUL INSTALA

ALAT ORULUI

C.S.I.

La caldaia Mynute C.S.I. è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive: - Direttiva gas 90/396/CEE - Direttiva Rendimenti 92/42/CEE - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/ 336/CEE - Direttiva bassa tensione 73/23/CEE pertanto è titolare di marcatura CE

ute C .S .I . kazán teljesíti az alábbi A Myn Mynute C.S .S.I .I. irányelvek lényegi követelményeit: - 90/396/EEC sz. gáz irányelv - 92/42/EEC sz. irányelv a vízmelegítő kazánokról - 89/336/EEC sz. irányelv az elektromágneses összeférhetőségről - 73/23/EEC sz. irányelv a kisfeszültségű berendezésekről így jogosan viseli a CE-jelet

ute C .S .I . este realizat Cazanul model Myn Mynute C.S .S.I .I. conform prevederilor esenţiale ale următoarelor Directive: - Directiva de gaz nr. 90/396/CEE - Directiva referitoare la randament nr.92/ 42/CEE - Directiva referitoare la radiaţiile electromagnetice nr. 89/336/CEE - Directiva referitoare la aparatele de joasă tensiune nr. 73/23/CEE de aceea este titular ale mărcii CE

INDICE
1 2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

TAR TALOMJEGYZÉK ART
1 2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

CUPRINS
1 2 AVER TIZĂRI ȘI MĂSURI VERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ ..................... 3 DESCRIEREA AP ARA TULUI .. 5 APARA ARATULUI

AVVERTENZE E SICUREZZE .. 3 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO ............... 5

ÁL TALÁNOS TUDNI VALÓK ÉS ÁLT TUDNIV BIZT ONSÁ GI ELŐÍRÁSOK ...... 3 BIZTONSÁ ONSÁGI A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA .......... 5

Descrizione ..................................... 5 Elementi funzionali della caldaia ... 6 Dati tecnici ................................. 8-11 Materiale a corredo ...................... 14 Dimensioni di ingombro ed attacchi .......................................... 14 2.6 Circuito idraulico ........................... 15 2.7 Prevalenza residua circolatore .... 16 2.8 Schema elettrico multifilare .......... 17 2.9 Schema elettrico funzionale ......... 18 2.10 Collegamento termostato ambiente e/o programmatore orario ............................................. 18

Leírás .............................................. 5 A kazán funkcionális alkatrészei .... 6 Műszaki adatok .......................... 9-12 Tartozékok .................................... 14 Helyigény és a csőkötések méretei .......................................... 14 2.6 Vízkeringetés ................................ 15 2.7 A keringtető szivattyú maradék emelőnyomása .............. 16 2.8 Kapcsolási rajz ............................. 17 2.9 Funkcionális rajz ........................... 18 2.10 A szobatermosztát és/vagy időprogramozó bekötése ............. 18

2.1 Descriere ........................................ 5 2.2 Elemente funcţionale ale cazanului 6 2.3 Date tehnice ............................ 10-13 2.4 Materiale livrate cu cazanul ......... 14 2.5 Dimensiuni de gabarit și racorduri 14 2.6 Circuitul hidraulic .......................... 15 2.7 Sarcină hidraulică a pompei ........ 16 2.8 Schema electrică multifilară ......... 17 2.9 Schema electrică funcţională ....... 18 2.10 Conectarea termostatului de ambient și/sau programato rului orar ....................................... 18

3

INST ALARE ......................... 20 INSTALARE

3

INSTALLAZIONE .................... 20

3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

TELEPÍTÉS .......................... 20

3.1 Norme per l'installazione .............. 20 3.2 Fissaggio della caldaia a parete e collegamenti idraulici ................ 21 3.3 Collegamento elettrico ................. 22 3.4 Collegamento gas ........................ 22 3.5 Evacuazione dei prodotti della combustione ed aspirazione aria . 23 3.6 Caricamento e svuotamento impianti ......................................... 26 3.7 Copertura raccordi ........................ 27

Telepítési szabályok ..................... 20 Vízbekötések ................................ 21 Elektromos bekötés ...................... 22 Gázbekötés ................................... 22 Füstgáz elvezetés és levegő beszívás ........................................ 23 3.6 Feltöltés és a berendezések víztelenítése .................................. 26 3.7 Csatlakozófedél ............................ 27

3.1 Norme pentru instalare ................. 20 3.2 Fixarea cazanului pe perete și racordarea hidraulică ................... 21 3.3 Racordarea electrică .................... 22 3.4 Racordarea la gaz ........................ 22 3.5 Evacuarea produselor de combustie și aspirarea aerului ...... 23 3.6 Umplerea și golirea instalaţiilor .... 26 3.7 Capacul pentru acoperirea racordurilor ................................... 27

4
4.1 4.2 4.3 4.4

BEGY ÚJT ÁS ÉS MŰK ÖDÉS .. 28 BEGYÚJT ÚJTÁS MŰKÖDÉS
Előzetes ellenőrzések .................. 28 A készülék begyújtása .................. 28 Beállítások .................................... 30 Gázátalakítás ................................ 32

4
4.1 4.2 4.3 4.4

PORNIRE ȘI FUNCŢIONARE 28
Verificări preliminare ..................... 28 Pornirea aparatului ....................... 28 Reglaje ......................................... 30 Transformarea gazului .................. 32

4
4.1 4.2 4.3 4.4

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO .................. 28
Verifiche preliminari ...................... 28 Accensione dell'apparecchio ....... 28 Regolazioni .................................. 30 Trasformazione gas ...................... 32

5

KARBANT AR TÁS .................. 34 KARBANTAR ART

5

ÎNTREŢINERE ..................... 34

5

MANUTENZIONE .................... 34

5.1 Manutenzione ordinaria ............... 34 5.2 Manutenzione straordinaria ......... 34 5.3 Verifica dei parametri di combustione ............................. 35

5.1 Szokásos karbantartás ................. 34 5.2 Rendkívüli karbantartás ............... 34 5.3 Az égésparaméterek ellenőrzése ................................... 35

5.1 Întreţinere regulată ....................... 34 5.2 Întreţinere ocazională ................... 34 5.3 Verificarea parametrilor de combustie ................................ 35

In alcune parti del manuale sono utilizzati i simboli: ! ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione VIETATO = per azioni che NON DEVONO essere assolutamente eseguite

A kézikőnyvben szerepelnek az alábbi szimbolumok: = megfelelő ! FIGYELEM körültekintést és felkészültséget igénylő tevékenységek TILOS = olyan tevékenységek, miket tilos végrehajtani

În anumite părţi ale acestui manual sunt utilizate simbolurile: ! ATENŢIE = pentru acţiuni ce necesită o precauţie deosebită și o pregătire adecvată INTERZIS = pentru acţiuni ce NU TREBUIE să fie executate în nici un caz

2

puteţi solicita o copie de la Serviciul Tehnic de Asistenţă zonal. ha tulajdonos. che non deve in alcun modo uscire dalla morsettiera. hogy mellékeltéke a készülékhez. În cazul în care ceva nu corespunde. In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico di Assistenza di zona. adresaţivă vânzătorului de la care a fost achiziţionat aparatul. Szükség esetén kérje az Ön Beretta szakszervizének beavatkozását . constituie parte integrantă a produsului: asiguraţi-vă că este întotdeauna în apropierea cazanului. È necessario.1 AVVERTENZE E SICUREZZE ! Le caldaie prodotte nei nostri stabilimenti vengono costruite facendo attenzione anche ai singoli componenti in modo da proteggere sia l’utente che l’installatore da eventuali incidenti.in caso di non utilizzo della caldaia per un lungo periodo è 1 ÁL TALÁNOS TUDNI VALÓK ÁLT TUDNIV ÉS BIZT ONSÁ GI ELŐÍRÁSOK BIZTONSÁ ONSÁGI ! 1 AVER TIZĂRI ȘI MĂSURI DE VERTIZĂRI SIGURANŢĂ ! ! A telephelyeinken gyártott kazánokat az egyes alkatrészekre is ügyelve készítik. Questa caldaia deve essere destinata all'uso per il quale è stata espressamente realizzata. amelynek semmiképpen nem szabad a kapocstáblán túlhaladnia.5 bar között van. In caso di non rispondenza. Cazanul trebuie utilizat exclusiv în scopul pentru care a fost realizat de producător. de întreţinere sau utilizării necorespunzătoare. abban az esetben is. beállítás és karbantartás. trebuie să solicite intervenţia personalului calificat al ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . punerea în funcţiune și orice intervenţie de asistenţă sau întreţinere trebuie executate de personal calificat. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg róla. evitando così il possibile contatto con le parti vive del conduttore stesso. conform prescripţiilor normativelor în vigoare. unitamente a quello dell'utente. Lomb u. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone. Ha valami nem talál rendben. a terméken elvégzett beavatkozás után kiemelt figyelmet szenteljen az elektromos csatlakozásoknak. durante l'installazione. autorizat de ROMGAZ respectiv ISCIR. In caz de nevoie. Amennyiben elveszne vagy megrongálódna.vízszivárgás esetén zárja el a víztáplálást és haladéktalanul értesítse az Ön Beretta szakszervizét . A képzett szakembernek tanácsoljuk tehát. deve far intervenire personale professionalmente qualificato del Servizio Tecnico di Assistenza . különösen. dopo ogni intervento effettuato sul prodotto. Evacuarea supapei de siguranţă a aparatului trebuie să fie racordată la un sistem adecvat de colectare și evacuare. di prestare particolare attenzione ai collegamenti elettrici. ami a vezetékek fedetlen felületét illeti. A telepítés során tájékoztatnia kell a felhasználót az alábbi tennivalóiról: .dacă apar scurgeri de apă trebuie să închidă robinetul de alimentare cu apă și să apeleze Serviciul Tehnic de Asistenţă Beretta . hogy a tartalma teljes és sértetlen. A kazán csak a megadott rendeltetési célra használható. A készülék biztonsági szelepének kifolyócsövét megfelelő gyűjtő és elvezető rendszerhez kell csatlakoztatni. După scoaterea din ambalaj.rendszeresen győződjön meg róla.in caso di fuoriuscite d'acqua deve chiudere l'alimentazione idrica ed avvisare con sollecitudine il Servizio Tecnico di Assistenza . de reglare. di regolazione. hogy a vízberendezés üzemi nyomása 1-1. împreună cu cel pentru utilizator. 37-39). forduljon ahhoz a viszonteladóhoz. informare l'utente che: . hogy mind a felhasználót. chiar și în cazul încredinţării unui alt proprietar sau utiliza tor. da errori d'installazione. Dopo aver tolto l'imballo. sau al transferării cazanului pe o altă instalaţie. akitől a készüléket vásárolta. állatnak vagy tárgynak okozott kár esetén a gyártót sem szerződéses. De aceea. A kazán telepítését és minden egyéb javítási és karbantartási munkálatot képzett szakembernek kell végeznie. mai ales in ceea ce privește partea neprotejata a conductorilor care nu trebuie sa iasă in nici un caz in afara bornei. assicurarsi dell'integrità e della completezza del contenuto. 1139 Bp. Instalarea cazanului. valamint a rendeltetéstől eltérő használat miatt embernek. Ez a használati utasításokat tartalmazó könyvecske a felhasználói kézikönyvvel együtt szorosan hozzátartozik a termékhez: mindig győződjön meg róla. se recomanda personalului calificat ca după fiecare intervenţie efectuata pe produs sa acorde o atenţie speciala legăturilor electrice. costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre a corredo dell'apparecchio. animali o cose. În cazul pierderii sau deteriorării. A helytelen telepítés. animalelor sau lucrurilor. mind a szerelőt megóvják az esetleges balesetektől. kérjen másikat a Beretta Márkaképviselettől (RIELLO Hungary Rt. Este necesar ca în timpul instalării cazanului să informaţi beneficiarul că: . di manutenzione e da usi impropri. sem szerződésen kívüli felelősség nem terheli. In caso di necessità. rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato l'apparecchio. da torită erorilor de instalare.deve periodicamente verificare che la pressione di esercizio dell'impianto idraulico sia superiore ad 1 bar.trebuie să verifice periodic ca presiunea de lucru a instalaţiei hidraulice să fie mai mare de 1 bar. Lo scarico della valvola di sicurezza dell'apparecchio deve essere collegato ad un adeguato sistema di raccolta ed evacuazione. Este exclusă orice răspundere contractuală sau extracontractuală pentru daune cauzate persoanelor. L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le indicazioni delle leggi ed in conformità alle norme vigenti. ajánlatos kihívni a Beretta 3 Cazanele produse in fabricile noastre sunt construite acordându-se cea mai mare atenţie si celor mai mici componente pentru a proteja de eventualele accidentări atât pe utilizator cat si pe instalator. hogy minden.vagy felhasználóváltás vagy áthelyezés történt. soprattutto per quanto riguarda la parte spelata dei conduttori. elkerülve így a lehetséges érintkezést a vezeték áram alatt lévő részeivel. Constructorul aparatului nu este responsabil de eventuale daune cauzate de intervenţia supapei de siguranţă. Il presente manuale d'istruzioni. Il costruttore dell'apparecchio non è responsabile di eventuali danni causati dall'intervento della valvola di sicurezza. asiguraţi-vă că aparatul este în bună stare și are toate accesoriile. A készülék gyártója nem felelős a biztonsági szelep működéséből eredő esetleges károkért. evitându-se astfel un posibil contact cu părţile neprotejate ale conductorului. Prezentul manual de instrucţiuni. anche in caso di cessione ad altro proprietario o utente oppure di trasferimento su altro impianto. Si raccomanda quindi al personale qualificato.amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a kazánt.

hogy: gyermekek és hozzá nem értő személyek felügyelet nélkül nem kezelhetik a kazánt ha a tüzelőanyag vagy az égéstermék szagát érzi. 4 . cum ar fi întrerupătoare. chiudere il rubinetto generale del gas. chiar dacă acesta este decuplat de la reţeaua de alimentare electrică nu astupaţi sau reduceţi dimensiunea orificiului de aerisire a încăperii în care este instalat un cazan cu cameră de ardere deschisă nu lăsaţi rezervoare și substanţe inflamabile în încăperea în care este instalat aparatul nu lăsaţi elemente ale ambalajului la îndemâna copiilor. időt és pénzt takaríhat meg. programând-o din timp cu Serviciul Tehnic de Asistenţă Beretta. valamint a rendszer Serviciul Tehnic de Asistenţă Beretta. zárja el a gáz főcsapját.consigliabile l'intervento del Servizio Tecnico di Assistenza per effettuare almeno le seguenti operazioni: • posizionare l'interruttore princi- szakszervizt a következő műveletek elvégzésére: • a készülék. deconectaţi-l de la reţeaua de alimentare electrică. aerisiţi bine încăperea deschizând ușile și ferestrele.). . kitépni. In caso di perdite di gas. a gyártó felhatalmazása és útmutatása nélkül tilos módosítani a biztonsági és szabályozó eszközöket tilos kirántani. etc. ne használjon elektromos eszközöket és készülékeket (kapcsolók. scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore bipolare dell'impianto e quello principale del pannello di comando su "OFF" è vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione o le indicazioni del costruttore non tirare.în cazul nefolosirii cazanului pentru o perioadă mai lungă. decuplaţi sau răsuciţi cablurile electrice exterioare cazanului... ahol a készülék üzemel a csomagolás elemei gyermekektől távol tartandók • golirea instalaţiilor de încălzire și sanitară. megcsavarni a kazánból kijövő elektromos kábeleket. staccare. electrocasnice. elettrodomestici ecc.întreţinerea regulată a cazanului trebuie realizată cel puţin o dată pe an. ahol a készülék üzemel ne hagyjon gyúlékony anyagot és tartályt a helyiségben. quali interruttori. Gázszivárgás esetén az ajtók és az ablakok kinyitásával szellőztesse ki a helyiséget. programmandola per tempo con il Servizio Tecnico di Assistenza. fare intervenire con sollecitudine il personale professionalmente qualificato del Servizio Tecnico di Assistenza non toccare la caldaia se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide prima di effettuare operazioni di pulizia. dacă se simte miros de gaz sau de combustie.a készülék karbantartását évente legalább egyszer el kell végezni. torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dalla caldaia anche se questa è scollegata dalla rete di alimentazione elettrica evitare di tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale di installazione non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installato l'apparecchio non lasciare gli elementi dell'imballo alla portata dei bambini. idejében egyeztesse ezt az időpontot az Ön Beretta szakszervizével. precum și a celor ale instalaţiilor termice și sanitare • închiderea robinetului de gaz și nitario se c'è rischio di gelo . aerare il locale. ha áramtalanítva van tilos eldugaszolni vagy leszűkíteni a szellőzőnyílásokat abban a helyiségben.la manutenzione della caldaia deve essere eseguita almeno una volta all'anno. elektromos háztartási gépek stb. és haladéktalanul forduljon az Ön Beretta szakszervizéhez ne érjen a kazánhoz vizes vagy nedves testrésszel vagy mezítláb állva minden tisztítási művelet előtt áramtalanítsa a kazánt a berendezés mindkét vezetéket megszakító kapcsolójának. . se si avverte odore di combustibile o di combustione. azt tanácsoljuk. spalancando porte e finestre. este recomandabil să se execute cel puţin următoarele operaţii: • poziţionarea főkapcsolójának „kikapcsolt” pozícióba állítása • a tüzelőanyag és a víz csapjának pale dell'apparecchio e quello generale dell'impianto su "spento" • chiudere i rubinetti del combusti- elzárása a fűtőrendszernél és a forróvíztárolónál egyaránt • fagyveszély bile e dell'acqua. Per la sicurezza è bene ricordare che: è sconsigliato l'uso della caldaia da parte di bambini o di persone inabili non assistite è pericoloso azionare dispositivi o apparecchi elettrici. solicitaţi intervenţia personalului calificat al Serviciul Tehnic de Asistenţă Beretta nu atingeţi aparatul cu părţi ale corpului ude sau umede și/sau dacă sunteţi cu picioarele goale înaintea oricărei operaţii de curăţare a aparatului. Pentru siguranţa dumneavoastră este bine să reţineţi următoarele: este interzisă utilizarea aparatului de către copii sau persoane neinstruite este periculoasă acţionarea dispozitivelor sau aparatelor electrice. închideţi robinetul general de alimentare cu gaz. sia dell'impianto termico sia del sanitario • svuotare l'impianto termico e sa- esetén a fűtőrendszer és a forróvíztároló víztelenítése comutatorului principal al aparatului și cel general al instalaţiei electrice pe poziţia “oprit” de apă. dacă există pericol de îngheţ . valamint a kapcsolótábla főkapcsolójának „OFF” pozícióba állításával. A biztonságos használat érdekében tartsa szem előtt. În caz de pierderi de gaz. poziţionând întrerupătorul bipolar al reţelei și cel de pe panoul de comandă pe poziţia închis “OFF” este interzisă modificarea dispozitivelor de siguranţă sau de reglare ale cazanului fără autorizarea sau indicaţiile constructorului nu trageţi. még akkor is.

C62.2 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO 2. A készülék főbb műszaki jellemzői a következõk: • folyamatos elektronikus lángmoduláció a fűtő és használati melegvíz-előállító berendezésnél • mikroprocesszoros kártya.I. C82 osztályba sorolható. pentru încălzire și producere de apă caldă menajeră: în funcţie de sistemul de evacuare a fumului utilizat se clasifică în categoriile C12. így biztosítja az egész berendezés tökéletes biztonságát (vészjelzés a displayn) • differenciál-nyomáskapcsoló. amely a ventilátor. inverno. C82. spazzacamino • sonda NTC per il controllo temperatura del primario • sonda NTC per il controllo temperatura del sanitario • circolatore con dispositivo per la separazione e lo spurgo automatico dell'aria • by-pass automatico per circuito riscaldamento • valvola a 3 vie con attuatore elettrico e flussostato di precedenza • idrometro di controllo pressione acqua di riscaldamento • vaso d'espansione 8 litri • predisposizione per termostato ambiente o programmatore orario • dispositivo di riempimento dell'impianto di riscaldamento • scambiatore per la preparazione dell'acqua sanitaria in acciaio inox saldobrasato con dispositivo anticalcare • valvola elettrica a doppio otturatore che comanda il bruciatore • termostato di sicurezza limite a riarmo automatico che controlla i surriscaldamenti dell'apparecchio garantendo una perfetta sicurezza a tutto l'impianto (segnalazione di allarme su display) • pressostato differenziale che verifica il corretto funzionamento del ventilatore. C62. típusú falikazán fűtési és használati meleg víz előállítási célra: az alkalmazott füstgázelvezető szerelvény alapján a C12.1 Descrizione Mynute C. C52. amely ellenőrzi a készülék túlmelegedését. Acest tip de aparat se poate instala în orice fel de încăpere.I . este un cazan mural de tip C Mynute C. Questo tipo di apparecchio può essere installato in qualsiasi tipo di locale e non vi è alcuna limitazione dovuta alle condizioni di aerazione e al volume del locale.a conductelor de evacuare și de aspirare a aerului de ardere .I. neexistând nici o restricţie referitoare la aerisirea încăperii. C32. vară. è una caldaia murale di tipo C per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria: secondo l’accessorio scarico fumi usato viene classificata nelle categorie C12. C22. C52. C42. Ez a készüléktípus bármilyen helyiségbe telepíthető. iarnă. C82.1 Descriere Myn ute C . C42. C22. Le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchio sono: • modulazione elettronica di fiamma continua in sanitario e in riscaldamento • scheda a microprocessore che controlla ingressi.S . C32. dei tubi di scarico ed aspirazione aria di combustione • valvola di sicurezza a 3 bar sull'impianto di riscaldamento • pressostato verifica carico impianto 2 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 2. Tél. garantând o siguranţă perfectă întregii instalaţii (semnalizarea alarmei pe afișaj) • presostat diferenţial care verifica funcţionarea corecta a ventilatorului. C52. amely ellenőrzi a bemeneteket. Nyár. amely a szivattyú utoljára 5 2 DESCRIEREA AP ARA TULUI APARA ARATULUI 2. estate.S.S. uscite e gestione allarmi • dispositivo di preregolazione del minimo riscaldamento • dispositivo di preregolazione della potenza in riscaldamento • accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma • stabilizzatore di pressione del gas incorporato • potenziometro per la selezione della temperatura acqua di riscaldamento • potenziometro per la selezione della temperatura acqua dei sanitari • lenta accensione elettronica • selettore OFF-reset blocco allarmi. kéményseprő üzemmód) • NTC érzékelőelem a fűtőrendszer hőmérsékletének ellenőrzéséhez • NTC érzékelőelem a használati meleg víz hőmérsékletének ellenőrzéséhez • keringtető szivattyú a levegő kiválasztására és automatikus eltávolítására szolgáló eszközzel • automatikus by-pass a fűtőkörhöz • 3 járatú szelep elektromos működtetéssel és elsőbbségi áramlásszabályozóval • a fűtővíz nyomását ellenőrző nyomásmérő • 8 literes tágulási tartály • szobatermosztát és időprogramozó beépítésének lehetősége • a fűtőrendszer feltöltő eszköze • inox acélból készült keményforrasztott hőcserélő használati meleg víz előállítására vízkőlerakódást gátló eszközzel • duplazáras elektroszelep. nincs semmiféle megkötés a helyiség szellőztetésére.1 Leírás A Mynute C. C42.S . ieșirile și gestionarea alarmelor • dispozitivul de prereglare a încălzirii minime • dispozitivul de prereglare a puterii la încălzire • aprindere electronică cu controlul flăcării prin ionizare • stabilizator de presiune de gaz incorporat • potentiomeţru pentru selectarea temperaturii apei pentru încălzire • potentiomeţru pentru selectarea temperaturii apei calde menajere • aprindere lentă electronica • selector OFF/reset blocări de alarmă. az elvezetőcsövek és az égéshez szükséges légbeszívás helyes működését ellenőrzi • 3 bar-os biztonsági szelep a fűtőrendszeren • a berendezés vízkeringését ellenőrző nyomáskapcsoló • a keringtető szivattyú blokkolásoldó eszköze. hornar • sondă NTC pentru controlul temperaturii circuitului de încălzire • sondă NTC pentru controlul temperaturii circuitului sanitar • pompă de circulaţie cu dispozitiv de separare și purjare automată a aerului • by-pass automat pentru circuitul de încălzire • valvă cu 3 căi acţionată de un motor electric și un fluxostat pentru sesizarea cererilor de apă caldă menajeră • hidrometru de control al presiunii apei de încălzire • vas de expansiune de 8 litri • predispoziţie pentru conectarea unui termostat de ambient sau a unui ceas programator • dispozitiv de umplere a instalaţiei de încălzire • schimbător de căldură pentru prepararea apei calde menajere din oţel inox saldobrazat cu dispozitiv anticalcar • electrovalvă de gaz cu dublu obturator ce comandă funcţionarea arzătorului • termostat de siguranţă limită cu rearmare automată care controlează supraîncălzirile aparatului. C32. C22.I . C62. mely az égőt vezérli • automatikus visszakapcsolású biztonsági határtermosztát. a kimeneteket és a vészjelzéskezelést • minimális fűtés előbeállító egysége • fűtőteljesítmény előbeállító-egység • elektronikus gyújtás ionizációs lángőrzéssel • beépített gáznyomás-stabilizátor • potenciométer a fűtővíz hőmérsékletének beállítása • potenciométer a használati meleg víz hőmérsékletének beállítása • lassú elektromos gyújtás • választóka pcsoló (OFF/RESETvészleállás.I. Principalele caracteristici tehnice ale aparatului sunt: • modulare continuă electronică a flăcării la încălzire și la producerea apei calde menajere • placă electronică cu microprocesor care controlează intrările.S.

amely a szelep utolsó állításától számított 24 óra múlva automatikusan működésbe lép a környezettől elzárt égéskamra fagyásgátló funkció ionizációs lángőrző berendezés. amely lánghiány esetén a gázáramlást megszakítja világító jelzéssel digitális kijelző: jelzi a működési hőmérsékletet és a jelzőkódokat. • supapă de siguranţă de 3 bari pentru instalaţia de încălzire • presostat de verificare a sarcinii instalaţiei • dispozitiv antiblocare a pompei care se • • • • • activează automat după 24 ore de la ultimul ciclu efectuat dispozitiv antiblocare a valvei cu 3 căi care se activează automat după 24 ore de la ultima poziţionare a acesteia camera de ardere cu etanșare perfecta fata de ambient antigel de primul nivel aparatura de control cu ioni al flăcării care in cazul lipsei flăcării comanda întreruperea alimentării cu gaz și cu semnalizare luminoasa vizualizator digital: semnalează temperatura de funcţionare si diferitele coduri de alarma.2 E l e m e n t e cazanului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 funcţionale ale Supapă de siguranţă Presostat de apă Valvă electrică cu 3 căi Schimbător pentru apă caldă menajeră Pompă de circulaţie Valvă automată evacuare aer Arzător principal Electrod de aprindere .2 A kazán funkcio nális a lka trész ei funkcionális alka lkatrész trészei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Biztonsági szelep Víznyomáskapcsoló Háromjáratú elektroszelep A használati meleg víz hőcserélője Keringtető szivattyú Légtelenítő szelep Égőtermosztát Lángőrző (ionizációs) elektróda Határtermosztát A fűtőrendszer NTC érzékelőeleme Ventilátor Füstgáz differenciál-nyomáskapcsoló A nyomáscsökkenés-érzékelő csöve A fűtőrendszer hőcserélője Tágulási tartály Gyújtóegység Gázszelep A forróvíztároló NTC érzékelőeleme Áramlásszabályozó Kazánállapot kijelző lámpa Digitális kijelző A fűtővíz hőmérsékletének beállítója Funkcióválasztó A használati meleg víz hőmérsékletének beállítója Nyomásmérő 2.• dispositivo antibloccaggio del circolatore • • • • • che si attiva automaticamente dopo 24 ore dall'ultimo ciclo effettuato dallo stesso dispositivo antibloccaggio della valvola tre vie che si attiva automaticamente dopo 24 ore dall'ultimo posizionamento della stessa camera di combustione a tenuta stagna rispetto all’ambiente antigelo di primo livello apparecchiatura di controllo fiamma a ionizzazione che nel caso di mancanza di fiamma comanda l’interruzione dell’uscita del gas con segnalazione luminosa visualizzatore digitale: segnala la temperatura di funzionamento e i codici allarme. 2. • • • • • végrehajtott ciklusától számított 24 óra múlva automatikusan működésbe lép a háromjáratú szelep blokkolásoldó eszköze.2 Elementi funzionali della caldaia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Valvola di sicurezza Pressostato acqua Valvola a tre vie elettrica Scambiatore acqua sanitaria Pompa di circolazione Valvola di sfogo aria Bruciatore principale Candela accensione-rilevazione fiamma Termostato limite Sonda NTC riscaldamento Ventilatore Pressostato fumi differenziale Tubetto rilievo depressione Scambiatore principale Vaso d'espansione Modulo di accensione Valvola gas Sonda NTC sanitario Flussostato Led segnalazione stato caldaia Visualizzatore digitale Selettore temperatura acqua riscaldamento Selettore di funzione Selettore temperatura acqua sanitaria Idrometro 2.relevare flacără Termostat limită Sondă NTC încălzire Ventilator Presostat fumuri diferenţial Tub relevare depresiune Schimbător de căldură principal Vas de expansiune Modul de aprindere Valvă de gaz Sondă NTC sanitară Fluxostat circuit sanitar Led de semnalizare a stării cazanului Vizualizator digital Selector temperatură apă încălzire Selector de funcţie Selector temperatură apă caldă menajeră Manometru 6 .

1 20 21 25 24 23 22 2.2.2 7 .

p.5m+0. % p. 28 C.I.35 100 106 p.3 Dati tecnici I kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h % % % W V .5/0.p.8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.5/0. 24 C.0 37-60 12 20 28-30/37 3/4” 1/2” 3/4” 740 450 328 38 53.m.60 110 98 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.4 125 125 II2H3+ II2H3+ 230-50 230-50 X5D X5D 0.uscita riscaldamento Entrata .90 130 131 140 2.P.00 28.8 classe 2 100 6.00 20640 24080 11.a.m. inferiore a t fumi Minimo CO s.85 105 80 20+20 0.S.20 8.07-0.8 2.p.40**) 0.Hz IP % bar .07-0. inferiore a CO2 NOx s. °C p.95 140 127 130 2. (G 30/G31) Collegamenti idraulici Entrata .a.2 0.15 13.a.Temperatura massime Campo di selezione della temperatura H2O riscaldamento Pompa: prevalenza massima disponibile per l'impianto alla portata di Vaso d'espansione a membrana Precarica vaso espansione Esercizio sanitario Pressione massima Pressione minima Quantità di acqua calda con t 25° C con t 30° C con t 35° C Portata minima acqua sanitaria Campo di selezione della temperatura H2O sanitaria Regolatore di flusso Pressione gas Pressione nominale gas metano (G 20) Pressione nominale gas liquido G.8 83.191 42.6 90.I.p.5 2.5m+ curva 90°).S.20 12.35 60-100 4.5 90.50 8084 9030 9.40 (3.a.2.(ø45.522 0.m.8 classe 3 80 6.8 0.35 60-100 3. ** Installazioni di tipo C22 NOTA: tutte le lunghezze massime sono riportate senza flangia fumi (ø42.50 8428 9030 8.L.3 (** n° stars) 84.4 11. °C * Verifica eseguita con tubi separati ø80 (lunghezza 0. 28 C. inferiore a t fumi 26.S.00 22618 26660 24.40 10.I.8 11.30**) 0.85 105 80 14. Rendimento utile al 30% di Pn Potenza elettrica Categoria Tensione di alimentazione Grado di protezione Perdite al camino e al mantello con bruciatore spento Esercizio riscaldamento Pressione . % p. inferiore a CO2 NOx s. 8 .m.631 50.5 9.1 13.2 0.0 37-60 10 20 28-30/37 3/4” 1/2” 3/4” 740 400 328 34 45. Rendimento utile Pn min.25 (3.S.70 9632 10922 9.70 7052 7482 91.uscita sanitario Entrata gas Dimensioni caldaia Altezza Larghezza Profondità Peso caldaia Prestazioni ventilatore Portata fumi Portata aria Prevalenza residua tubi concentrici 0.85m Prevalenza residua caldaia senza tubi Tubi scarico fumi concentrici Diametro Lunghezza massima Perdita per l’inserimento di una curva 45°/90° Foro di attraversamento muro (diametro) Tubi scarico fumi separati Diametro Lunghezza massima Perdita per l’inserimento di una curva 45°/90° NOx Valori di emissioni a portata massima e minima con gas G20* Massimo CO s.5/0.I.).80 10. temperature acqua 80-60°C.) .5 0.5+14. Portata termica nominale riscaldamento/sanitario (Hi) Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario Portata termica ridotta riscaldamento (Hi) Potenza termica ridotta riscaldamento Portata termica ridotta sanitario (Hi) Potenza termica ridotta sanitario Rendimento utile Pn max.5/0.554 0.30 31.°C °C mbar l/h l bar bar bar l/min l/min l/min l/min °C l/min mbar mbar Ø Ø Ø mm mm mm kg Nm3/h Nm3/h mbar mbar mm m m mm mm m m 24 C.15 16.7 (** n° stars) 91.

8 classe 2 100 6.S. °C p.p.40 (3. mint CO2 Nox kisebb.1 13.m.I .15 13.70 10922 10.5/0. nyomás Min. C.S .5 0.30 22618 24.0 37-60 12 25 30 3/4” 1/2” 3/4” 740 450 328 38 53.00 26660 28.60 110 98 28 C .p.5 9.hőmérséklet A fűtővíz hőmérsékletének beállítási tartománya Szivattyú: a rendszer számára rendelkezésre álló max. °C * A vizgálatot 80-as átmérőjű. ** C22 típusú beszabályozások Megjegyz és Megjegyzés és: minden maximális hosszúság a füstgázelvezető karima nélkül értendő (24 C.6 125 II2HS3B/P 230-50 X5D 0.5 90.5/0.2 0.70 7482 91.8 90.25 (3.7 (** n° stars) 84.S .I .20 9632 9.3 (** n° stars) 83.00 24080 12.m. nyomás Melegvíz-mennyiség t 25 °C mellett t 30 °C mellett t 35 °C mellett A használati meleg víz min. névleges hőteljesítménynél Hasznos hatásfok 30 %-os névleges hőteljesítménynél Villamos teljesítmény felvétel Kategória Tápfeszültség Védelmi fokozat Veszteségek a kéménynél és a köppenynél lezárt égő esetén Fűtési üzemmód Max.631 50. hozama A használati meleg víz hőmérsékletének beállítási tartománya Áramlásszabályozó Gáznyomás A metángáz (G20-G25. 31. mint t füstgáz p.85 m-es koncentrikus csövek maradék emelőnyomása A kazán maradék emelőnyomása csövek nélkül Koncentrikus füstgázelvezető csövek Átmérő Max.I.35 100 106 A fűtőrendszer/HMV névleges legmagasabb hőteljesítménye (Hi) A fűtőrendszer/HMV névleges hőteljesítménye A fűtőrendszer redukált legmagasabb hőteljesítménye (Hi) A fűtőrendszer redukált hőteljesítménye A HMVr redukált legmagasabb hőteljesítménye (Hi) A HMVr redukált hőteljesítménye Hasznos hatásfok max.5+ 90°.15 16. 0.8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0. szétválasztott csövek esetében végezték. 26.Hz IP % bar .554 0.20 7052 91.S .°C °C mbar l/h l bar bar bar l/min l/min l/min l/min °C l/min mbar mbar Ø Ø Ø mm mm mm kg Nm3/h Nm3/h mbar mbar mm m m mm mm m m 24 C .50 9030 10.35 60-100 4.80 8428 8.I.2 0.8 classe 3 80 6.5 2.30**) 0.191 42.2.0 37-60 10 25 30 3/4” 1/2” 3/4” 740 400 328 34 45.S .I . hosszúság egyenes szakaszon Veszteség kanyarulat beiktatása miatt Falon áthaladó lyuk (átmérő) Szétválasztott füstgázelvezető csövek Átmérő Max. % p.S. esetén 42 Ø) .I . mint CO2 Nox kisebb.3 Műsza ki ada to k Műszak adato tok HU kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h % % % W V .40**) 0.00 20640 11.85 105 80 14.5+14.p.m.8 2.1) névleges nyomása A PB-gáz (G30) névleges nyomása Vízbekötések Fűtőrendszer bemenet-kimenet HMV bemenet-kimenet Gáz A kazán méretei Magasság Szélesség Mélység A kazán súlya A ventilátor teljesítményei A füstgáz mennyisége A levegő mennyisége 0.522 0.m.(28 C. névleges hőteljesítménynél Hasznos hatásfok min.07-0.50 9030 8.8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.S.95 140 127 130 2.4 11. % p.4 125 II2HS3B/P 230-50 X5D 0. hosszúság Veszteség kanyarulat beiktatása miatt NOx Emissziós középértékek a Din 4702/8 szerint számolva* Maximális CO kisebb. 9 . 60°C vizhőmérsékletek mellett. mint t füstgáz Minimum CO kisebb. nyomás .5+0. C.07-0.5/0.I esetén 45 Ø). emelőnyomás a következő hozamnál: Membrános tágulási tartály A tágulási tartály előfeszítése Használati meleg víz-termelő üzemmód Max.5/0.90 130 131 140 2.8 11.S.85 105 80 20+20 0.p.35 60-100 3.40 8084 9.I.

25 (3.07-0.S.I .7 (** n° stars) 84.40 8084 9.85 105 80 14.07-0.15 13.85 105 80 20+20 0. temperatura apă 80-60°C.m.5/0.1 13.80 8428 8.I.191 42.90 130 131 140 2.I.p.S . Presiune maximă Presiune minimă Debit de apă caldă menajeră.8 classe 3 80 6.S .35 60-100 3. C.S.522 0.70 10922 10.I.35 100 106 Putere termică focolară nominală încălzire / ACM Putere termică utilă nominală încălzire / ACM Putere termică focolară redusă încălzire (Hi) Putere termică utilă redusă încălzire Putere termică focolară redusă producere ACM (Hi) Putere termică utilă redusă producere ACM Randament util Pn max.8 11. 24 C.C.30**) 0.4 11.3 (** n° stars) 83.S . 31.0 37-60 12 20 28-30/37 3/4” 1/2” 3/4” 740 450 328 38 53.C.60 110 98 28 C .).8 2. 10 .50 9030 10.0 37-60 10 20 28-30/37 3/4” 1/2” 3/4” 740 400 328 34 45.40 (3.3 Da te tehnice Date RO kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h % % % W V .15 16.M.5 9.°C °C mbar l/h l bar bar bar l/min l/min l/min l/min °C l/min mbar mbar Ø Ø Ø mm mm mm kg Nm3/h Nm3/h mbar mbar mm m m mm mm m m 24 C .5 90.35 60-100 4.95 140 127 130 2.2.631 50. ** Instalaţii de tip C22 NOTA: Toate lungimile maxime sunt prezentate fără manșonul de fumuri (ø42.30 22618 24. °C * Verificare executată cu tuburi separate ø80 (lungime 0.S.Hz IP % bar .4 125 II2H3+ 230-50 X5D 0. Randamentul util la 30% din Pn Putere electrică Categoria Alimentare electrică Grad de protecţie Pierderi la coș și prin manta cu arzătorul stins Funcţionare în regim de încălzire Presiune / Temperatură maxime Domeniu de reglare a temperaturii agentului primar Pompa: sarcină hidraulică maximă disponibilă pentru instalaţie la un debit de Vas de expansiune cu membrană Preîncărcare vas de expansiune Funcţionare în regim de producere A.p. 26.5+14.m.p.p.S .20 9632 9.8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.) .5 2.5/0.M.5m+ curbe 90°). Randament util Pn min.70 7482 91.I. % p. cu T = 25°C cu T = 30°C cu T = 35°C Debit minim de apă caldă menajeră Domeniu de reglare a temperaturii A. °C p.8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.m.554 0. Limitator de debit Presiune gaz Presiune nominală gaz metan (G20) Presiune nominală gaz petrolier lichefiat GPL (G30/G31) Racorduri hidraulice Tur / retur instalaţie încălzire Intrare / ieșire instalaţie sanitară Intrare gaz Dimensiuni și greutate cazan Înălţime Lăţime Adâncime Greutate Caracteristici ventilator Debit gaze arse Debit de aer Sarcină disponibilă cu tuburi concentrice 0.40**) 0. C.5m+0.I .I . 28 C.2 0.50 9030 8.00 26660 28.00 24080 12.85m Sarcină disponibilă la ieșirea din cazan (fără tuburi) Tub ur i de e vacuare co ax ia lă a fum ului ubur uri ev coax axia ială fumului Diametre Lungime maximă în linie dreaptă Pierdere de sarcină datorită introducerii unei curbe de 45°/90° Gaură de traversare a peretelui (diametru) Tub ur i de e vacuare separ a tă a fum ului ubur uri ev separa fumului Diametre Lungime maximă Pierdere de sarcină datorită introducerii unei curbe de 45°/90° NOx Valor ile emisiilor de no xe la debit max im și minim cu g az meta n G20* lorile nox maxim gaz metan Maxim CO inferior valorii de CO2 NOx inferior valorii de t gaze arse Minim CO inferior valorii de CO2 NOx inferior valorii de t gaze arse p.00 20640 11.8 90.S.2 0.20 7052 91.m.8 classe 2 100 6.I .5/0.6 125 II2H3+ 230-50 X5D 0.5/0. % p.5 0.(ø45.

28 1.S.67 34. La caldaia si autoregola in funzione del tipo di gas bruciato.9) 13.97 3.87 0.50 66. I valori espressi in tabella si riferiscono alla fase di taratura.35 2.90 49.08 Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O 1.09 45.40 34.10 36.76 36.26 0.00 367.83 28.9) 70.34 37 (377.04 2.10 102.30 13.77 2.5-305.87 0.01 1.77 2.34 1.7) Gas liquido butano (G30) propano (G31) 80.40 44.52 4.10 36.65 28-30 (285.50 15.99 10.02 20 (203.78 1.11 10.00 367.44 2. Bruciatore principale: numero 14 ugelli Portata gas massima riscaldamento Portata gas massima sanitario Portata gas minima riscaldamento Portata gas minima sanitario Pressione massima a valle della valvola in riscaldamento Pressione massima a valle della valvola in sanitario Pressione minima a valle della valvola in riscaldamento Pressione minima a valle della valvola in sanitario Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O 1.10 7.88 0.90 19.00 0.S.35 3.28 4.5 (137.00 285.37 1.99 1.01 10.I.00 367.28 3. 11 .20 104.44 5.69 88 46. Bruciatore principale: numero 12 ugelli Portata gas massima riscaldamento Portata gas massima sanitario Portata gas minima riscaldamento Portata gas minima sanitario Pressione massima a valle della valvola in riscaldamento Pressione massima a valle della valvola in sanitario Pressione minima a valle della valvola in riscaldamento Pressione minima a valle della valvola in sanitario 28 C.78 2.52 28.04 10.3) - Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar) Potere calorifico inferiore Pressione nominale di alimentazione Pressione minima di alimentazione 24 C.52 28.44 1.00 285.07 0.77 28.I.10 6.52 5.20 104.90 19.77 2.67 0.07 2.41 0.30 0.04 0.41 2.00 285.80 48.50 56.77 2.PARAMETRI I MJ/m3S MJ/m3S MJ/KgS mbar (mm H2O) mbar (mm H2O) Gas metano (G20) 45.95 Le tarature devono essere effettuate misurando la pressione con la presa di compensazione scollegata e cappuccio disinserito.99 0.82 36.37 1. Le pressioni a valle della valvola sono indicative.10 102. Le pressioni indicate sono riferite a gas di riferimento e caldaia a regime.30 74.00 367.18 1.10 4.60 57.58 116.00 285.

I .20 83.02 Metángáz (G25.78 1.35 2.I.30 1.20 12.I.90 19.88 0.30 13.S .10 102.50 15.58 116.50 15.00 285. A feltüntetett nyomásértékek a hivatkozott gázra és üzemelő kazánra vonatkoznak.9) 13.00 285. A szelepkimeneti nyomások tájékoztató jellegűek.20 83.81 3.S .28 1.S.90 19.20 104.I .PARAMÉTEREK Alsó Wobbe-szám Alsó fűtőérték Névleges tápnyomás Minimális tápnyomás 24 C .01 10.11 10. Főégő: HU MJ/m3S MJ/m3S MJ/KgS mbar (vízoszlop mm) mbar (vízoszlop mm) (G20) 45.40 34.1) 35.90 49.99 1.87 1.83 28.30 1.77 2.25 29.29 8.60 3.90 80.20 7.24 0. C.60 3.38 1.65 30 (305.97 3.78 2.67 34.00 285. A táblázatban közölt értékek a beszabályozási fázisra vonatkoznak.44 1.56 1.S .S.40 44.18 1.9) - Folyékony gáz bután (G30) 80.07 2.20 104.09 45.99 10.44 2.62 8.10 102.01 1.90 80.3 25 (254.50 15.23 3.30 1.7) 12 fúvóka A fűtési rendszer maximális gázigénye Ø mm Sm3/h kg/h A HMV maximális gázigénye Sm3/h kg/h A forróvíztároló minimális gázigénye Sm3/h kg/h A HMV minimális gázigénye Sm3/h kg/h Maximális nyomás a szelepkimenetnél fűtési üzemmódban mbar vízoszlop mm Maximális nyomás a szelepkimenetnél használati mbar melegvíz-előállítási üzemmódban vízoszlop mm Minimális nyomás a szelepkimenetnél fűtési üzemmódban mbar vízoszlop mm Minimális nyomás a szelepkimenetnél használati mbar melegvíz-előállítási üzemmódban vízoszlop mm 28 C . Főégő: 14 fúvóka A fűtési rendszer maximális gázigénye Ø mm Sm3/h kg/h A HMV maximális gázigénye Sm3/h kg/h A forróvíztároló minimális gázigénye Sm3/h kg/h A HMV minimális gázigénye Sm3/h kg/h Maximális nyomás a szelepkimenetnél fűtési üzemmódban mbar vízoszlop mm Maximális nyomás a szelepkimenetnél mbar használati melegvíz-előállítási üzemmódban vízoszlop mm Minimális nyomás a szelepkimenetnél fűtési üzemmódban mbar vízoszlop mm Minimális nyomás a szelepkimenetnél használati mbar melegvíz-előállítási üzemmódban vízoszlop mm 1. C.9) - 25 (254.10 4.56 7.26 1.00 10.52 28.62 1.37 1.77 2.28 3.20 0.52 5. 12 .07 0.52 4.04 10.37 1.35 3.23 1.S .81 1.I .52 28.00 0.67 A gáznyomás beállításakor a kiegyenlítő csövet kössük le és csatlakoztassunk egy nyomásmérő műszert a készülékhez.60 57. A kazán a felhasznált gáztípusnak megfelelően automatikusan beállítja magát.5 (137.77 28.I .56 1.34 1.00 285.

Sm3/h kg/h Presiune maximă în aval de valva de gaz la încălzire mbar mm H2O Presiune maximă în aval de valva de gaz la producere ACM mbar mm H2O Presiune minimă în aval de valva de gaz la încălzire mbar mm H2O Presiune minimă în aval de valva de gaz la producere ACM mbar mm H2O 1.00 367.PARAMETRII RO MJ/m3S MJ/m3S MJ/KgS mbar (mm H2O) mbar (mm H2O) Gaz metan (G20) 45.95 Reglajele trebuie efectuate prin măsurarea presiunii cu tubul de compensaţie deconectat ș i capacul îndepărtat.58 116.10 36.34 37 (377. Presiunile in aval de electrovalva de gaz sunt indicative.50 56.65 28-30 (285.7) Gaz lichefiat butan (G30) propan (G31) 80.52 28.3) - Indice Wobbe inferior (la 15°C – 1013 mbar) Putere calorifică inferioară Presiune nominală de alimentare Presiune minimă alimentare 24 C .99 1.28 3.08 1.90 19.77 2.S .I .04 10.34 1.52 28.82 36.07 0.26 0.41 2. Valorile din tabel se referă la faza de reglare.00 367.20 104.50 15.10 36.02 20 (203.30 13.00 367. Sm3/h kg/h Debit minim de gaz la încălzire Sm3/h kg/h Debit minim de gaz la producere A.41 0.S.5-305.37 1.M.35 2.00 285.78 2.69 88 46.18 1.67 34.04 0.01 10.10 102.30 74.77 2.88 0.09 45.99 0.83 28.10 4.67 0.I.28 1.35 3.52 4. C.07 2.37 1.78 1.M.M. C.40 44.52 5. Presiunile indicate sunt valabile pentru gazul de referintă si cazanul la regim.5 (137.00 285.9) 13.97 3.00 285. 13 .10 102.99 10.87 0.C. Arzătorul principal: 14 duze Ø mm Debit maxim de gaz la încălzire Sm3/h kg/h Debit maxim de gaz la producere A.50 66.01 1.00 0.S .C.C.C.04 2.60 57. Sm3/h kg/h Presiune maximă în aval de valva de gaz la încălzire mbar mm H2O Presiune maximă în aval de valva de gaz la producere ACM mbar mm H2O Presiune minimă în aval de valva de gaz la încălzire mbar mm H2O Presiune minimă în aval de valva de gaz la producere ACM mbar mm H2O 28 C .I.S .87 0.S.10 6.44 2.00 285.76 36.20 104.44 5.40 34.11 10.77 2.I .90 19.90 49.44 1.30 0.I .77 28.00 367. Arzătorul principal: 12 duze Debit maxim de gaz la încălzire Ø mm Sm3/h kg/h Debit maxim de gaz la producere A.I .77 2.10 7. Sm3/h kg/h Debit minim de gaz la încălzire Sm3/h kg/h Debit minim de gaz la producere A.9) 70.S .M.80 48. Cazanul se autoreglează in funcţie de tipul de gaz ars.28 4.

3 flangie Ø45.5 Dimensiuni de gabarit și racorduri 24 C. 44 és 46 mm Ø karima 24 C. 49 mm pentru 28 CSI.certificatul de garanţie . 47 és 49 mm Ø karima 28 C.4 Materiale a corredo La caldaia è contenuta in un imballo di cartone.5 Helyigény és a csőkötések méretei 2.S. per sballarla effettuare le seguenti operazioni: • appoggiare la caldaia a terra per il lato più lungo • tagliare il nastro adesivo superiore di chiusura • sollevare le ali del cartone • tagliare la scatola lungo gli spigoli. esetén.4 14 . 46 mm per 24 CSI . 44. 2.3 flangie Ø42.3 manșoane Ø45.S.4 Tar toz ék ok artoz tozék éko A kazánt kartondobozban szállítjuk. 28 C. (1) Acqua Víz Apă (2) Gas Gáz Gaz (1) (2) 2. a kicsomagoláshoz az alábbi műveleteket kell elvégezni: • a kazánt a hosszabb oldalával fektesse a földre • vágja el felül a záró ragasztószalagot • emelje meg a kartonszárnyakat • vágja fel a dobozt az élek mentén. 47.4 Ma ter ia le li vr a te cu caza nul Mater teria iale livr vra cazan Cazanul este protejat de un ambalaj de carton.5 Dimensio ni d’ing o mbr i ed a ttacchi Dimensioni d’ingo mbri attacchi 2. • a telepítői kézikönyv.I. • szakszerviz jegyzék. A corredo della caldaia viene fornito il seguente materiale: • Una busta di plastica contenente: .3 manșoane Ø42.3 2.libretto istruzioni per l'installatore . Împreună cu cazanul mai sunt furnizate următoarele materiale: • O pungă de plastic ce conţine: .I.manual de instrucţiuni pentru utilizator . 2.libretto istruzioni per l'utente . esetén.lista centri assistenza . A kartondoboz közepén egy műanyagzacskóban található: • a felhasználói kézikönyv. 2.I. pentru al dezambala efectuaţi următoarele operaţii: • așezaţi cazanul pe sol pe latura cea mai lungă • tăiaţi banda adezivă ce închide partea superioară • ridicaţi cele două aripi ale cartonului • tăiaţi cutia de-a lungul marginilor. • Placă de susţinere a cazanului • Placă de premontare preasamblată • Capacul de acoperire a racordurilor. • garancialevél.I. • A kazán tartópanelje • Előre összeállított • Csatlakozófedél.S.S.certificato di garanzia . 47.manual de instrucţiuni pentru instalator . • 3 db 45. 44. • 3 db 42. 46 mm pentru 24 CSI . 49 mm per 28 CSI. • Piastra di supporto caldaia • Dima di premontaggio pre-assemblata • Copertura raccordi.2.

2.6 Vízkeringetés A HMV bemenet B HMV kimenet C A fűtőrendszer előremenő csatlakozása D A fűtőrendszer visszatérő csatlakozása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Biztonsági membránblokk Automatikus by-pass A háromjáratú szelep motorja Biztonsági szelep Háromjáratú váltószelep Keringtető szivattyú légtelenítővel Tágulási tartály Fűtésoldali NTC érzékelő Primer hőcserélő 2.6 Circuitul hidraulic A Intrare sanitar B Ieșire sanitar C Tur încălzire D Retur încălzire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Presostat de apă By-pass automat circuit încălzire Electrovalvă cu trei căi Supapă de siguranţă Motor supapa cu trei cai Pompă de circulaţie Vas de expansiune Sondă NTC încălzire Schimbător de căldură primar 10 Bruciatore 11 Scambiatore sanitario 12 Sonda NTC sanitario 13 Valvola di non ritorno 14 Limitatore di portata 15 Flussostato sanitario 16 Rubinetto di scarico acqua riscaldamento 10 Égő 11 A HMV hőcserélője 12 Használati melegvíz NTC szonda 13 Visszacsapó szelep 14 Áramlásszabályzó 15 Áramláskapcsoló 16 A fűtővíz ürítőcsapja 10 Arzător 11 Schimbător de căldură sanitar 12 Sondă NTC sanitar 13 Supapa non-retur 14 Limitator de debit 15 Fluxostat sanitar 16 Robinet de golire circuit incălzire 9 8 10 7 11 12 6 5 4 13 14 3 2 1 16 15 D C B A 2.6 Circuito idraulico A Entrata sanitario B Uscita sanitario C Mandata riscaldamento D Ritorno riscaldamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pressostato acqua By-pass automatico Valvola tre vie elettrica Valvola di sicurezza Motore valvola tre vie Circolatore Vaso espansione Sonda NTC riscaldamento Scambiatore primario 2.5 15 .

6 2. 600 2. este reprezentată în graficul alăturat în funcţie de debit.7 Sarcină hidraulică a pompei Sarcina hidraulică disponibilă pentru instalaţia de încălzire. Având în vedere că microcentrala funcţionează corespunzător dacă prin schimbătorul de căldură există o circulaţie suficientă a apei. ha a fűtőrendszer hőcserélőjében elégséges a vízkeringetés. 2.7 Prevalenza residua del circolatore La prevalenza residua per l'impianto di riscaldamento è rappresentata. aceasta a fost dotată cu un by-pass automat care să regleze un debit corespunzător de apă prin schimbător.SONDA NTC RISCALDAMENTO A FŰTŐRENDSZER NTC ÉRZÉKELŐELEME SONDĂ NTC ÎNCĂLZIRE SONDA NTC SANITARIO A FORRÓVÍZTÁROLÓ NTC ÉRZÉKELŐELEME SONDĂ NTC SANITARĂ 2.7 . Ennek érdekében a kazán automatikus by pass-szal van felszerelve. Si tenga presente che la caldaia funziona correttamente se nello scambiatore del riscaldamento si ha una sufficiente circolazione d'acqua. dal grafico sottostante. A fűtőrendszer csöveinek méretezését a rendelkezésre álló maradék emelőnyomás értékét figyelembe véve kell elvégezni. A questo scopo la caldaia è dotata di un by-pass automatico che provvede a regolare una corretta portata d'acqua nello scambiatore riscaldamento in qualsiasi condizione d'impianto. Il dimensionamento delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento deve essere eseguito tenendo presente il valore della prevalenza residua disponibile. Figyelembe kell venni. PREVALENZA RESIDUA (mbar) MARADÉK EMELŐNYOMÁS (mbar) SARCINĂ HIDRAULICĂ (mbar) 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 PORTATA (l/h) VÍZMENNYISÉG (l/h) DEBIT (l/h) 16 2. amely minden körülmények között gondoskodik róla. Dimensionarea instalaţiei de încălzire trebuie făcută ţinând cont de valoarea sarcinii hidraulice disponibile. hogy megfelelő vízmennyiség legyen a fűtőrendszer hőcserélőjében. indiferent de condiţiile din instalaţie. in funzione della portata. hogy a kazán akkor működik megfelelően.7 A k er ingtető sz iva ttyú mar adék ker eringtető szi maradék emelőnyomása A fűtőrendszer számára rendelkezésre álló maradék emelőnyomás az alábbi grafikonon látható a vízmennyiség függvényében.

c.a.8 Kapcsolási rajz A F ÁZIS-NULLA POLARIZÁ CIÓ FÁ ÁC KÖTELEZŐ! A dugasz eltávolítása után a szobatermosztátot (230 V váltóáram) be kell kötni az ME csatlakozó „TA” szorítói közé.) andrà collegato tra i morsetti “TA” del connettore ME dopo aver tolto il cavallotto.) se va conecta între bornele T. ale conectorului ME după ce a fost îndepărtat firul de punte.2.8 Schema elettrico multifilare LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA Il termostato ambiente (230 V a. CULORI Blu Marrone Nero Rosso Rosa Giallo Verde bleu maro negru roșu roz galben verde 2.8 17 .A. COLORI Blu Marrone Nero Rosso Rosa Giallo Verde 2.8 Schema electrică multifilară PĂSTRAREA POLARIZĂRII FAZĂ-NUL ESTE RECOMAND ATĂ RECOMANDA Termostatul de ambient (230V c. SZÍNMUT ATÓ SZÍNMUTA Blu sötétkék Marrone barna Nero fekete Rosso piros Rosa rózsaszínű Giallo sárga Verde zöld 2.

Electrod aprindere/relevare flacără RL1 Releu pompă RL2 Releu comandă ventilator RL3 Releu comandă motor valvă 3 căi RL4 Releu consens aprindere LED Led (verde) prezenţă alimentare Led (roșu) semnalare anomalie Led (portocaliu intermitent) funcţia de analiza combustibil MOD Modulator P Pompă V Ventilator 3V Servomotor valvă cu 3 căi CP04X Placă de control TRF1 Transformator OPE Solenoid acţionare valvă gaz CN1-CN11 Conectori ACF01X Modul de aprindere ș i de control al flăcării TRX Transformator de aprindere ME Borna pentru legături exterioare CPVIS Vizualizator digital P1 2.A. Contactele termostatului de ambient trebuie sa fie dimensionate pentru V = 230 Volţi. b A szobatermosztátot az ábra szerint kell bekötni. Az áramláskapcoló S. 2 A F E./R. Gyújtó/lángőrelektróda RL1 Szivattyúrelé RL2 Ventilátorrelé RL3 A háromjáratú szelep motorvezérlő reléje RL4 Gyújtásengedélyező relé LED A meglévő táplálás lámpája (zöld) Rendellenességjelző lámpa (piros) Lámpa (villogó narancssárga) égésanalízis funkció MOD Szabályozó (modulátor) P Szivattyú V Ventilátor 3V A háromjáratú szelep szervomotorja CP04X Vezérlőkártya TRF1 Transzformátor OPE A gázszelep operátoregysége CN1-CN11 Csatlakozókonnektorok ACF01X Gyújtás.A. Termostato ambiente P .A.R. Annak csatlakozásait U=230 Volt szerint kell beállítani. A használati meleg víz hőmérséklet-érzékelője (NTC) JP1 Csak fűtésműködést kiválasztó mérőhíd JP2 Fűtési időzítő nullára állítási mérőhídja JP3 MTN-GPL kiválasztó mérőhíd JP4 Használati termosztát abszolút szelektor F Külső olvadóbiztosíték 2 A F F1 Olvadóbiztosíték.R.A.S. Szobatermosztát P .9 Funkcionális rajz A használati meleg víz hőmérséklet-beállításának potenciométere P2 A fűtőrendszer hőmérsékletbeállításának potenciométere P3 Választókapcsoló: kikapcsolt/ reset .2. Termostat ambient P./R. I contatti del termostato ambiente devono essere dimensionati per V=230 Volt c Il programmatore orario andrà inserito 2.hornar P4 Potenţiometru reglare putere minimă de încălzire P5 Potenţiometru de reglare a încălzirii maxime (daca este prevăzut) T. Termostat limită P. Termostato limite P.A. Fluxostat sanitar S.F.tél .F. după ce s-a scos capacul termostatului de ambient .és lángőrző modul TRX A távgyújtás transzformátora ME Külső csatlakozások kapocstáblája CPVIS Digitális kijelző P1 2.10 A s z ob a termosztát és/v agy zo ba va időprogramozó bekötése a Alapbekötés. Pressostato fumi T. Sondă NTC temperatură secundar JP1 Punte de selectare doar a funcţiei de încălzire JP2 Punte de resetare a timerului de încălzir JP3 Punte de selectare MTN-GPL JP4 Selector termostate sanitare absolute F Siguranţă fuzibilă externa 2 A F F1 Siguranţă fuzibilă 2AF E. Elettrodo accensione/ rilevazione RL1 Relè comando pompa RL2 Relè comando ventilatore RL3 Relè comando motore valvola tre vie RL4 Relè consenso accensione LED Led (verde) alimentazione presente Led (rosso) segnalazione anomalia Led (arancio lampeggiante) funzione analisi combustione MOD Modulatore P Pompa V Ventilatore 3V Servomotore valvola 3 vie CP04X Scheda comando TRF1 Trasformatore OPE Operatore valvola gas CN1-CN11 Connettori di collegamento ACF01X Modulo di accensione e di controllo fiamma TRX Trasformatore di accensione remoto ME Morsettiera per collegamenti esterni CPVIS Visualizzatore digitale P1 2.L. A 18 2. Határtermosztát PA Víznyomás-szabályozó FL.10 Collegamento termostato ambiente e/o programmatore orario a Collegamento base b Il termostato ambiente andrà inserito come indicato dallo schema.L.R.10 C o nectarea ter mosta tului de onectarea termosta mostatului og ra ma tor ului a mbient și/sa u pr și/sau prog ogr mator torului orar a Racordarea cablului de alimentare b Termostatul de ambient va fi introdus așa cum se indica in schema. Presostat de fum T. Presostat apă FL.A. Füstgázpresszosztát T.L. Pressostato riscaldamento FL Flussostato sanitario S.F.S.9 Schema electrică funcţională Po tenţio metru selectare temperatură ACM P2 Po tenţio metru selectare temperatură apă încălzire P3 Selector oprit/reset ./R. c Az időprogramozót az ábra szerint kell beszerelni. miután eltávolította a szobatermosztát csatlakozóját a 6 pólusú kapocstáblán.9 Schema elettrico funzionale Potenziometro selezione temperatura sanitario P2 Potenziometro selezione temperatura riscaldamento P3 Selettore OFF-estate-invernospazza camino P4 Potenziometro regolazione minimo riscaldamento P5 Potenziometro regolazione massimo riscaldamento (quando previsto) T. Sondă NTC temperatură primar S.kéményseprő funkció P4 A fűtési minimumszabályozásának potenciométere P5 Maximális fűtőteljesítményt szabályozó potenciométer (amikor beszerelt) T.S. dopo aver tolto il cavallotto presente sulla morsettiera a 6 poli. c Programatorul orar va fi introdus așa cum se indica in schema.nyár . Sonda (NTC) temperatura circuito sanitario JP1 Ponte selezione funzionamento solo riscaldamento JP2 Ponte azzeramento timer riscaldamento JP3 Ponte selezione MTN-GPL JP4 Selettore termostati sanitario assoluti F Fusibile esterno 2 A F F1 Fusibile 2 A F E.vară iarnă . A fűtőrendszer hőmérsékletérzékelője (NTC) S.A.A. Sonda (NTC) temperatura circuito primario S.

miután eltávolította a csatlakozót a 6 pólusú kapocstáblán. Contactele termostatului de ambient trebuie sa fie dimensionate pentru V = 230 Volţi. I contatti del termostato ambiente devono essere dimensionati per V=230 Volt LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA A FÁZIS-NULLA POLARIZÁCIÓ KÖTELEZŐ! PĂSTRAREA POLARIZĂRII FAZĂ-NUL ESTE RECOMANDATĂ szobatermosztát csatlakozásait U=230 Volt szerint kell beállítani. dopo aver tolto il cavallotto del termostato ambiente presente sulla morsettiera a 6 poli. A szobatermosztát csatlakozásait U=230 Volt szerint kell beállítani prezent pe borna de 6 poli. 2. d Programatorul orar si termostatul de ambient vor fi introduse asa cum descrie schema. Contactele termostatului de ambient trebuie sa fie dimensionate pentru V = 230 Volţi. I contatti del termostato ambiente devono essere dimensionati per V=230 Volt d Il programmatore orario e il termostato ambiente andranno inseriti come indicato dallo schema. după ce s-a scos semibrătara termostatului de ambient prezent pe borna de 6 poli.10 19 .come indicato dallo schema.9 a c b d 2. dopo aver tolto il cavallotto presente sulla morsettiera a 6 poli. d Az időprogramozót és a szobatermosztátot az ábra szerint kell beszerelni.

questo è rilevabile dalla scritta sull'imballo e dall'etichetta autoadesiva riportante la tipologia di gas. è necessario rispettare gli spazi minimi previsti per l'installazione. UBICAZIONE Gli apparecchi di categoria C possono essere installati in qualunque tipo di locale purché lo scarico dei prodotti della combustione e l’aprirazione dell’aria comburente siano portati all’esterno del locale stesso.) si dovrà evitare che la caldaia sia soggetta agli agenti atmosferici che ne potrebbero compromettere il regolare funzionamento. A készülék megfelelő elhelyezése érdekében vegye figyelembe. Külső telepítés (balkon. datorită eventualelor suprapresiuni. racordată cu un tub la o scurgere. Pentru o corectă poziţionare a aparatului. In caso di incertezza sarà opportuno installare un riduttore di pressione. accertarsi che la caldaia sia predisposta per il funzionamento con il gas disponibile. terase. Installare al di sotto della valvola di sicurezza un imbuto di raccolta d'acqua con relativo scarico in caso di fuoriuscita per sovrappressione dell'impianto di riscaldamento. C52. C62 ș i C82. C42. C52.1 Norme per l'installazione L'installazione dev'essere eseguita da personale qualificato in conformità alle normative vigenti. Circuitul apei calde menajere nu necesită supapă de siguranţă. AMPLASARE Aparatele din categoria C pot fi amplasate în orice tip de încăpere. C62 e C82. În cazul instalării exterioare (balcoane. valamint az esetleges helyi rendelkezéseket. este necesar să se respecte spaţiile minime prevăzute pentru instalare. Begyújtás előtt győződjön meg róla. C42. A használati meleg víz körnél nincs szükség biztonsági szelepre. Kétség esetén szükséges beszerelni egy nyomáscsökkentőt. DISTANZE MINIME Per poter permettere l'accesso interno della caldaia al fine di eseguire le normali operazioni di manutenzione. ecc. C62 e C82. C32. hogy a kazán könnyen hozzáférhető legyen a szokásos karbantartási munkálatok alkalmával. Il circuito dell'acqua sanitaria non necessita di valvola di sicurezza. În caz de incertitudine este recomandabil să instalaţi un reductor de presiune. si consiglia di effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio. hogy a vízvezeték nyomása nem haladja meg a 6 bárt. ELHEL YEZÉS ELHELY A C kategóriájú készülékek bármilyen helyiségbe telepíthetők. hogy a kazán ne legyen kitéve olyan légköri hatásoknak. dar este necesar să vă asiguraţi ca presiunea din reţea să nu depășească 6 bar. Pentru acest tip de cazan sunt disponibile următoarele configuraţii de evacuare a fumului: C12. melyek akadályozhatják készülék megfelelő működését. Ezzel kapcsolatban tanácsos kialakítani egy jól szellőző és az időjárás viszontagságaitól védett műszaki teret. tenere presente che: • non deve essere posizionato sopra una 3 TELEPÍTÉS 3. ISCIR. hiszen az égéstermékek elvezetése és az égést tápláló levegő beszívása a helyiségen kívül történik. fa) megfelelő szigeteléssel kell védeni. C32. hogy: • nem szabad tűzhely vagy egyéb főzőberendezés fölé tenni • tilos gyúlékony anyagot tartani abban a helyiségben. Acest lucru este înscris atât pe ambalaj cât și pe eticheta autoadezivă de pe cazan. 3 INST ALARE INSTALARE 3. Nel caso di installazione esterna (balconi. melyek biztosítják a készülék hozzáférhetőségét. C32. terasz. Înainte de pornirea cazanului asiguraţivă că este destinat funcţionării cu tipul de gaz de care dispuneţi. A biztonsági szelep alá szereljen fel megfelelő elvezetővel ellátott vízgyűjtő tölcsért a fűtőrendszer túlnyomás miatti csöpögése esetére.) esetén gondoskodni kell róla. respectănd distanţele minime care garanteaz ă accesul la aparat.3 INSTALLAZIONE 3. MLPAT. C22. Ezt a csomagoláson lévő feliratból és a gáztípust megjelölő öntapadó címkéből tudhatja meg. IMPORTANTE Prima dell'installazione. Ci si deve inoltre sempre attenere alle locali norme dei Vigili del Fuoco. 20 . dell'Azienda del Gas ed alle eventuali disposizioni comunali. de meg kell győződni róla. Instalaţi sub supapa de siguranţă o pâlnie pentru colectarea apei. Per questo tipo di caldaie sono disponibili le seguenti configurazioni di scarico dei fumi: C12. etc. betartva a minimális távolságokat. ahol a kazán üzemel • a hőre érzékeny falakat (pl. cu condiţia ca evacuarea fumului și aspirarea aerului pentru combustie să fie făcute în/din exteriorul încăperii. bine aerisit. ezenfelül mindig be kell tartani a Tûzoltóság és a Gázszolgáltató helyi szabályait.) trebuie să vă asiguraţi că instalaţia nu este expusă pericolului de îngheţ și să evitaţi acţiunea directă a agenţilor atmosferici asupra cazanului. ferit de intemperii. inflamabile în încăperea în care funcţionează cazanul • pereţii sensibili la căldură (de exemplu cei din lemn) trebuie să fie protejaţi cu izolaţie adecvată IMPOR TANT IMPORT Înaintea instalării se recomandă să se efectueze o spălare atentă și amănunţită a ţevilor instalaţiei în scopul îndepărtării eventualelor reziduuri ce ar putea compromite buna funcţionare a aparatului. Per un corretto posizionamento dell'apparecchio. hogy a kazán alkalmas-e a rendelkezésre álló gázzal való működésre. În această situaţie se recomandă crearea unui spaţiu tehnic adecvat. deoarece îl pot afecta. A tal riguardo si consiglia la creazione di un vano tecnico ben aerato e riparato dalle intemperie rispettando le distanze minime che garantiscono l’accessibilità dell’apparecchio. DIST ANŢE MINIME DISTANŢE Pentru a putea permite accesul la interiorul cazanului în scopul executării operaţiunilor normale de întreţinere. PSI și cu alte normative sau reglementări locale în vigoare. Prima dell'accensione. Ehhez a kazántípushoz az alábbi füstgáz elvezetési kiépítések állnak rendelkezésre: C12. amelyek veszélyeztethetik a szabályos működését. ţineţi cont că: • nu trebuie poziţionat deasupra unui aragaz sau a unei plite de gătit • este interzisă depozitarea de substanţe cucina o altro apparecchio di cottura • è vietato lasciare sostanze infiammabili nel locale dov'è installata la caldaia • le pareti sensibili al calore (per esempio quelle in legno) devono essere protette con opportuno isolamento. pentru cazul în care supapa evacuează apă din instalaţia de încălzire. C42.1 Norme pentru instalare Instalarea trebuie realizată de personal calificat în conformitate cu prescripţiile normativelor ROMGAZ. C22. MINIMÁLIS TÁVOLSÁ GOK OLSÁGOK A telepítés során be kell tartani az előírt minimális távolságokat. terrazze. C22. ma è necessario accertarsi che la pressione dell'acquedotto non superi i 6 bar.1 Telepítési szabályok A telepítést képzett szakembernek kell végeznie. FONTOS A telepítés előtt ajánlatos gondosan átmosni a berendezés összes csövét és eltávolítani az esetleges szennyeződéseket. stb. C52.

3.1. Per effettuare le connessioni idrauliche e del gas e per posizionare correttamente la caldaia utilizzare la dima in cartone contenuta nell’imballo e procedere come segue: • posizionare la dima di premontaggio al 3.és gázbekötéshez.1) • însemnaţi punctele de găurire pentru fixarea plăcii de susţinere a cazanului • îndepărtaţi cartonul.3. La posizione e la dimensione degli attacchi idraulici sono riportate nel dettaglio: A B C D E ritorno riscaldamento mandata riscaldamento allacciamento gas uscita sanitario entrata sanitario 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" A A fûtõrendszer visszatérõ csatlakozása B A fûtõrendszer elõremenõ csatlakozása C Gázbekötés D HMV kimenet E HMV bemenet 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" D A B C E 3. 3. valamint a kazán pontos elhelyezéséhez használja a csomagban található kartonsablont. găuriţi în punctele însemnate și fixaţi placa pe perete Poziţia și dimensiunile racordurilor hidraulice sunt prezentate în figura de mai jos: A retur încălzire 3/4" B tur încălzire 3/4" C racord de gaz 3/4" D ieșire sanitara 1/2" E intrare sanitară 1/2" • • • • • muro.1 21 . Végezze el az alábbi mûveleteket: • illessze az elõszerelési sablont a falhoz. quindi segnare i fori previsti per il fissaggio togliere la dima e forare il muro fissare la dima di premontaggio utilizzando viti e tasselli adeguati prendere la dima in cartone e appoggiarla sulla dima di premontaggio facendo in modo che le asole arrivino in battuta sulla dima (fig. hogy pontos-e a vízszintes sík. controllare con una livella a bolla la corretta orizzontalità.2 Fixarea cazanului pe perete și racordarea hidraulică Cazanul este furnizat de serie cu o placă de susţinere a cazanului și un șablon de premontare. A víz. hogy a nyílások tökéletesen illeszkedjenek a sablonra (3. buborékos vízszintmérõvel ellenõrizze.1) segnare i punti di foratura per il fissaggio della piastra di supporto caldaia togliere il cartone. fúrjon lyukakat a jelölés szerint.2 Vízbekötések A kazán gyári tartozéka a kazántartó lemez és az elõszerelési sablon. controlaţi cu o nivelă cu bulă de aer orizontalitatea. azután jelölje be a rögzítésre szolgáló lyukak helyét • távolítsa el a sablont és fúrja ki a falat • megfelelõ csavarok és tiplik segítségével rögzítse az elõszerelési sablont • fogja meg a kartonsablont és nyomja rá az elõszerelési sablonra úgy. és rögzítse a falra a lemezt.2 Fissaggio della caldaia a parete e collegamenti idraulici La caldaia è fornita di serie con piastra di supporto caldaia e dima di premontaggio. Pentru efectuarea racordurilor hidraulice și de gaz și pentru a poziţiona corect cazanul utilizaţi șablonul din carton aflat în ambalaj și procedaţi după cum urmează: • poziţionaţi șablonul de premontare pe perete. însemnaţi apoi orificiile prevăzute pentru fixare • îndepărtaţi șablonul și perforaţi peretele • fixaţi șablonul de premontare utilizând șuruburi și dibluri adecvate • luaţi șablonul de carton și fixaţi-l pe șablonul de premontare astfel încât fantele inferioare ale cartonului să se potrivească pe părţile laterale ale acestuia (fig. A vízcsatlakozások elhelyezkedését és méretét a részletrajz mutatja: 3. ábra) • jelölje ki a kazántartó lemez rögzítésére szolgáló lyukak helyét • távolítsa el a kartont. forare come indicato e fissare la piastra al muro.

secondo la normativa vigente. È obbligatorio il collegamento con una sicura messa a terra. Se interzice folosirea ţevilor de gaz și/ sau apă pentru împământarea aparatelor electrice. După executarea instalaţiei de alimentare cu gaz. győződjön meg róla.A. A gázvezeték-hálózat falon kívülre tervezett. Abban az esetben. Kötelező továbbá betartani a fázis-nulla (L-N) bekötést.3 Collegamento elettrico Il collegamento alla rete elettrica deve essere realizzato tramite un dispositivo di separazione con apertura onnipolare di almeno 3 mm. Ø max esterno 7 mm. az összes vezetéket megszakító leválasztókapcsoló alkalmazásával kell elvégezni. In caz de înlocuire a cablului de alimentare. és teljesíti az EN-60335-1 szabvány előírásait. lul Pentru branșamentul electric folosiţi cab cablul de alimentare din dotare. Nel caso di sostituzione del cavo di alimentazione.75 mm2. hogy: • érvényesülnek a hatályos jogszabályok • a gáztípus megegyezik a készülék számára előírttal • tiszták a csövek. 3. folosiţi un cablu de tip HAR H05V2V2-F. La canalizzazione del gas è prevista esterna.3. 3. A szobatermosztátot és/vagy az időprogramozót a 19. Producătorul nu poate fi considerat răspunzător pentru eventualele daune cauzate de lipsa împământării sau de realizarea necorespunzătoare a acesteia. A hatályos előírások szerint kötelező biztonsági földeléssel bekötni. L'apparecchio funziona con corrente alternata a 230 Volt/50 Hz ha una potenza elettrica di 125 W ed è conforme alla norma EN 60335-1. are o putere electrică de 125 W și îndeplinește cerinţele standardului EN 60335-1. A készülék 230V/50Hz váltóárammal működik. ha a cső áthaladna a falon.4 Racordarea la gaz Înainte de a racorda aparatul la reţeaua de gaz. În cazul în care ţeava traversează peretele. Ø maxim exterior 7 mm. villamos teljesítményfelvétele 125 W. hogy az illesztések hermetikusan zárnak a telepítésre vonatkozó hatályos előírásoknak megfelelően. a sablon alsó részén lévő középső lyukon kell átmennie. ! Il conduttore di terra deve essere un paio di cm più lungo degli altri. aceasta trebuie să treacă prin orificiul central al șablonului. oldalon található elektromos vázlat szerint kell bekötni. conform prevederilor normativelor în vigoare.75 mm2. tanácsos megfelelő méretű szűrőt elhelyezni a gázvezetéken.3 Elektromos bekötés Az elektromos hálózatba való bekötést egy legalább 3 mm-es térközzel rendelkező. A bekötés elvégzése után győződjön meg róla. Pentru acordarea garanţiei este obligatorie montarea unui reductor corespunzător și a unui filtru pentru reţinerea eventualelor particulelor solide din reţeaua de alimentare. 3 x 0.3 Racordarea electrică Racordarea la reţeaua electrică trebuie realizată printr-un racord fix (fără ștecher) pe care trebuie instalat un întrerupător bipolar cu distanţa de deschidere a contactelor de cel puţin 3 mm. fusibile olvadó biztosíték siguranţa fuzibila 3. utilizzare un cavo del tipo HAR H05V2V2-F. A tápvezeték helyettesítése esetén HAR H05V2V2-F típusú. Per l’allacciamento elettrico utilizzare il cavo alimentazione in dotazione. Ad installazione effettuata verificare che le giunzioni eseguite siano a tenuta come previsto dalle vigenti norme sull'installazione. Nel caso in cui il tubo attraversasse il muro. Aparatul trebuie prevăzut obligatoriu cu o împământare corespun Este obligatorie respectarea polarităţii fază-nul (L-N). . verificaţi etanșeitatea îmbinărilor. ! A földvezetéknek néhány cm-rel hosszabbnak kell lennie a többi vezetéknél./T. ll costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.19. 3 x 0./T. esso dovrà passare attraverso il foro centrale della parte inferiore della dima. asiguraţi-vă că: • sunt respectate normele în vigoare • tipul de gaz utilizat este cel pentru care a fost construit aparatul • ţevile au fost curăţate corespunzător Racordul de gaz este prevăzut pentru cuplarea la o instalaţie montată la vedere. È inoltre obbligatorio rispettare il collegamento fase neutro (L-N). 3 x 0.19.4 Gázbekötés Mielőtt beköti a készüléket a gázhálózatba. ! Conductorul de împământare trebuie sa fie cu câţiva cm mai lung decât ceilalţi.75 mm2.4 Collegamento gas Prima di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla rete del gas. Termostatul de ambient si/sau ceasul programator sunt legate așa cum se indica in schema electrica de la pag. Aparatul se alimentează la 230V / 50Hz. 22 3. È vietato l'uso dei tubi gas e/o acqua come messa a terra di apparecchi elettrici. Tilos a gáz. Il termostato ambiente e/o l’orologio programmatore vanno collegati come indicato sullo schema elettrico riportato a pag. T.2 3. Si consiglia di installare sulla linea del gas un filtro di opportune dimensioni qualora la rete di distribuzione contenesse particelle solide. maximum 7 mm külso átmérőjű vezetéket használjon. cavo di alimentazione tápvezeték cablu de alimentare A gyártó nem tekinthető felelősnek a berendezés földelésének elmulasztása miatt keletkező esetleges károkért. A.A. Az elektromos bekötéshez használja a készletben megtalálható tápvezetéket. verificare che: • siano state rispettate le norme vigenti • il tipo di gas sia quello per il quale è stato predisposto l'apparecchio • le tubazioni siano pulite. 3.és/vagy a vízcsöveket használni az elektromos készülékek földeléseként. Ha a szolgáltatóhálózat szilárd részecskéket tartalmaz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful