You are on page 1of 12

VODI

Upis na Fakultet politikih nauka Univerziteta u Sarajevu


a) O Fakultetu b) Deset najeih pitanja za upis na FPN c) Nastavni planovi po studijskim odsjecima

FAKULTET POLITIKIH NAUKA


Fakultet politikih nauka je jedan od 24. lanice Univerziteta u Sarajevu. Zvanino je formiran 1961. godine nastavljajudi tradiciju dotadanje Visoke kole politikih nauka u Sarajevu. U proteklih 50 godina rada Fakultet je izrastao u veoma respektabilnu naunu instituciju. Na Fakultetu politikih nauka, uspjeno se provodi reforma nastavno-naunog procesa na temelju standarda koji su sadrani u Bolonjskoj deklaraciji. U skladu sa reformskim tendencijama sarajevskog univerziteta voenim duhom i idejama Bolonjske deklaracije i niza drugih kljunih dokumenata vezanih za ire transformacijske procese ka Europi znanja, Fakultet politikih nauka u Sarajevu je izvrio temeljitu rekonstrukciju i inovaciju nastavnih planova i programa kako bi izaao u susret izazovima svoga vremena. Nastavni proces na Fakultetu se odvija preko pet studijskih odsjeka, i to: Politologija Sociologija urnalistika/Komunikologija Sigurnosne i mirovne studije Socijalni rad Duboko smo svjesni razvojnih potreba bosanskohercegovakog drutva i stoga se vodimo potrebom da nakon viegodinjeg zastoja u nauno-istraivakom radu nainimo kvalitativne iskorake ka iroj evropskoj akademskoj zajednici istraivaa. Imajudi u vidu iskustva i pozitivna postignuda srodnih fakulteta i odsjeka u regionu i ire, nastavnici, istraivai i saradnici Fakulteta politikih nauka, jedinog Fakulteta te vrste u BiH, odluni su u namjeri da bosanskohercegovakim mladim naratajima ponude niz prepoznatljivih kvalitetnih studijskih programa usporedivih sa vedinom razvijenih studija u svijetu. U preko 150 predmeta od fundamentalno-teorijskih do niza specijalistiko-aplikativnih disciplina na Fakultetu politikih nauka se tretiraju gotovo svi aspekti savremenog drutvenog ivota.

Fakultet politikih nauka prua solidnu osnovu za profesionalnu osposobljenost za rad u raznim vladinim tijelima i institucijama, preduzedima, institucijama kulture, obrazovanja i graanskog drutva sa jedne strane te za nastavak daljnjeg naunoistraivakog rada sa druge strane, na istom ili srodnim fakultetima. Imajudi u vidu tranzicijske procese kroz koje prolazi BiH i njezino visoko kolstvo u ijem fokusu je nauna interdisciplinarnost. Fakultet politikih nauka nastavit de njegovati ono ponajbolje u njegovoj, gotovo pola stoljeda vrijednoj tradiciji - razvijati aplikativne dimenzije znanja u irem kontekstu drutvenih i humanistikih nauka. MISIJA Fakultet politikih nauka Univerziteta u Sarajevu ima dugogodinju tradiciju u provoenju naunih istraivanja, od stratekog interesa za Bosnu i Hercegovinu, te na njima utemeljeno dodiplomsko i postdiplomsko obrazovanje. Fakultet politikih nauka pri tome aktivno sarauje s dravnim, federalnim i kantonalnim institucijama, meunarodnim organizacijama i akademskim institucijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Fakultet osigurava mogudnost unutranje i vanjske mobilnosti svojih studenata i nastavnika, racionalno koritenje ljudskih i materijalnih resursa, razvoj interdisciplinarnih nauno-istraivakih djelatnosti te kontrolu i stalni rast kvalitete, konkurentnosti i meunarodne kompetitivnosti nastavnog, naunog i strunog rada.

istraivakih karijera te omoguduje izraavanje talenta svakog pojedinca. CILJEVI U pogledu trinog ueda i kvaliteta usluga elimo da zadrimo lidersku poziciju u Bosni i Hercegovini i da se ukljuimo u utrku za lidersku poziciju u Regionu. Na Fakultetu politikih nauka izvodi se nastavni proces na dva ciklusa studija: I Dodiplomski studij (Bachelor) u trajanju od 3 godine (180 ECTS) II Diplomski studij (Magistar) u trajanju od 2 godine (120 ECTS) III Doktorski studiju u trajanju od 3 godine (180 ECTS) Svi koji steknu diplome na Fakultetu politikih nauka osposobljeni su za: Kritiki stav prema sebi i drugima; Timski rad i grupni rad; Komunikacijske vjetine; Sposobnost rada u interdisciplinarnim timovima; Sposobnost komuniciranja sa ne-ekspertima (u datoj oblasti); Razumijevanje raznolikosti i multikulturalnosti; Sposobnost rada u meunarodnom okruenju; Etika posvedenost i odgovornost; Razumijevanje rodnosti i rodnih odnosa; Sposobnost prilagoavanja novim situacijama; Sposobnost stvaranja novih ideja (kreativnost); Vostvo; Razumijevanje kultura i obiaja drugih zemalja; Sposobnost nezavisnog rada; Sposobnost samostalnog rada; Kreiranje i menadment projekata; Pokretaki i preduzetni duh;

VIZIJA Fakultet politikih nauka Univerziteta u Sarajevu eli postati nauni i istraivaki centar na podruju drutvenih nauka, s jasnim istraivakim profilom usmjerenim na odrivi razvoj, koji provodi kvalitetno i efikasno obrazovanje utemeljeno na ishodima uenja i koncepciji cjeloivotnog obrazovanja. Aktivnom saradnjom s dravnim institucijama, privredom, partnerstvima za razvoj zajednice, te najviim stepenom organiziranosti i odgovornosti, Fakultet politikih nauka pokazat de svoju javnu odgovornost i pomodi tranziciji BiH u drutvo znanja. Fakultet politikih nauka bit de dinamina in stitucija koja sistemski i organizirano potie mobilnost i razvijanje

Vie informacija na www.fpn.unsa.ba E-mail: info@fpn.unsa.ba

DESET NAJEIH PITANJA ZA UPIS NA FAKULTET POLITIKIH NAUKA SARAJEVO

1) ta mogu studirati na Fakultetu politikih nauka u Sarajevu?


a) b) c) d) e) politologiju, sociologiju, urnalistiku (komunikologiju), socijalni rad i sigurnosne i mirovne studije

2) Koji naini studiranja postoje na Fakultetu politikih nauka?


Redovan studij Redovan-samofinasirajudi studij Vanredan studij

3) Kolika je godinja kolarina?


Redovan studij (godinja kolarina iznosi 100 KM) Redovan-samofinasirajudi studij (godinja kolarina 1.000 KM) Vanredan studij (godinja kolarina 800 KM)

4) Koliko godina traje studij i koje se zvanje moe dobiti?


Prvi ciklus studija traje tri godine. Studenti nakon zavrenog studija dobivaju zvanje: Bachelor politologije Bachelor sociologije Bachelor urnalistike Bachelor socijalnog rada Bachelor sigurnosne i mirovne studije

5) Da li nakon zavrene tri godine studija na Fakultetu politikih nauka mogu upisati etvrtu i petu godinu?
Svi studenti koji zavre Prvi ciklus studija mogu upisati Drugi ciklus studija na Fakultetu politikih nauka u Sarajevu.

6) ta mi je potrebno za upis na Fakultet?


Za upis je potrebno da imate: Originalna svedoanstva za svaki zavreni razred u srednjoj koli; Original diploma o zavrenoj srednjoj koli; Uvjerenje o dravljanstvu; Izvod iz matine knjige roenih

7) Kada mogu predati dokumente za upis?


Univerzitet u Sarajevu svake godine polovinom juna objavljuje konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na svim visokokolskim institucijama. Dokumente za upis moete predati od 20. do 30. juna 2011. godine. Dokumenti se predaju u studentsku slubu. Fakultet politikih nauka u Sarajevu, Skenderija 72.

8) Kada du znati da li sam primljen/a?


Preliminarni rezultati bodovanja uspjeha uenika se objavljuju oko 9. jula 2011. godine. Nakon ega kandidati mogu uloiti prigovor na objavljenu preliminarnu listu u roku od 48 sati. Nakon razmotrenih prigovora Komisija za prijem i upis studenata objavljuje konanu listu primljenih kandidata. Primljeni kandidati mogu do kraja jula mjeseca izvriti upis na Fakultet politikih nauka u Sarajevu.

9) Kada poinje nastava za upisane studente?


Nastava u akademskoj 2011/2012. godini poinje 19. septembra 2011. godine. Raspored predavanja i vjebi se objavljuje poetkom septembra na web stranici www.fpn.unsa.ba

10) Kako mogu dobiti vie informacija oko upisa na Fakultet?


Za sve potrebne informacije moe te se obratiti putem e-maila: info@fpn.unsa.ba

Sluba za nastavu i rad sa studentima

Nastavni planovi i programi

POLITOLOGIJA
A. DODIPLOMSKI STUDIJ Predmet I.semestar 1. 2. 3. 4. 5. Uvod u sociologiju Historija BiH Uvod u filozofiju Uvod u politologiju Kultura komuniciranja 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 Predavanja i vjebe ECTS

Obavezni-izborni predmeti: 1. Politika etika 2. Politika socijalizacija 3. Izborni sistemi 4. Politiko komuniciranje 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6

B. MAGISTARSKI STUDIJ B-1: Usmjerenje: Lokalna samouprava i javna uprava VII.semestar 1. Civilno drutvo 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

II.semestar 1. Politika ekonomija 2. Statistika 3. Osnovi prava 4. Politiki sistem BiH 5. Opda psihologija 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 2. Teorijski koncept i modeli lokalne samouprave u dravama EU 3. Evropski regionalizam 4. Metodologija politolokih istraivanja 5.Izborni predmet

III.semestar VIII.semestar 1. Savremena politologija 2. Osnove metodologije drutvenih nauka 3. Historija socijalne i politike misli u BiH 4. Politologija konflikata 5. Politika filozofija 6. Analiza politika 2+1 3+1 2+1 2+1 2+1 2+1 5 6 5 5 5 4 1. Savremene teorije vlasti 2. Politiki pluralizam u BiH 3. Javna uprava u BiH 4. Izborni predmet 5. Praksa IX.semestar 1. Menadment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi 2. Prostorno i urbano planiranje u lokalnoj zajednici 3. Finansiranje lokalne samouprave 4. Okolinsko upravljanje i razvoj komunalne infrastrukture 5. Praksa X.semestar V.semestar 1. Meunarodni odnosi 2. Politike stranke i interesne grupe 3. Savremene politike teorije 4. Politiko javno mnijenje 5. Izborni predmet VI.semestar 1. Javna uprava 2. Uporedni politiki sistemi 3. Diplomatija 4. Geopolitika 5. Izborni predmet 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 1. Izrada M.A. Teze Obavezni-izborni predmeti: 1. Participacija graana u odluivanju o javnim poslovima u lokalnoj zajednici 2. Demokratija, civilno drutvo i ljudska prava u lokalnim zajednicama 3. Upravljanje ljudskim resursima 4. Ekonomska politika 5. Nauka o miru 3+1 6 30 3+1 3+1 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 0+4 6 6 6 6 6

IV.semestar 1. Moderna politika misao u BiH 2. Osnovi menadmenta 3. Institucije i politika EU 4. Lokalna i regionalna politika 5. Politike identiteta 6. Demografija 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 5 5 5 5 5 5

3+1 3+1

6 6

0+4

3+1

3+1 3+1 3+1

6 6 6

B-2: Usmjerenje: Meunarodni odnosi i diplomatija VII.semestar 1. Savremeni meunarodni odnosi 2. Novija historija diplomatije 3. Nacija i konflikti u procesu globalizacije svijeta 4. Metodologija politolokih istraivanja 5. Izborni predmet 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

VIII.semestar 1. Uvod u meunarodno javno pravo 2. Europske integracije 3. Multilateralna diplomatija 4. Savremene teorije vlasti 5. Izborni predmet IX.semestar 1. Savremena diplomatija i diplomatska sluba BiH 2. Ekonomska diplomatija 3. Politike i sistemi sigurnosti 4. Meunarodna zajednica i upravljanje konfliktima 5. Savremeni politiki sistemi X.semestar 1. Praksa 1. Izrada M.A. Teze Obavezni-izborni predmeti: 1. Nauka o miru 2.Meunarodna ekonomija 3+1 3+1 6 6 0+3 5 25 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

SOCIOLOGIJA
A. DODIPLOMSKI STUDIJ Predmet I.semestar 1. Uvod u sociologiju 2. Historija BiH 3. Uvod u filozofiju 4. Uvod u politologiju 5. Kultura komuniciranja 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 Predavanja i vjebe ECTS

1. Sociologija rada 2. Sociologija prava 3. Historijska sociologija 4. Etika 5. Savremena filozofija

3+1 3+1 3+1 3+1 3+1

6 6 6 6 6

B. MAGISTARSKI STUDIJ B-1: Usmjerenje:Opi smjer (nastavno usmjerenje) VII.semestar 1. Evropske integracije 2. Sociologija globalizacije i nacionalni identitet 3. Religije i konflikti 4. Sociologija spoznaje i morala 5. Sociologija multikulturalizma VIII.semestar 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

II.semestar 1. Uvod u sociologiju II 2. Politika ekonomija 3. Historija civilizacija 4. Statistika 5. Socijalna psihologija 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

III.semestar 1. Osnove metodologije drutvenih nauka 2. Uvod u socijalnu i kulturnu antropologiju 3. Historija socijalne i politike misli u BiH 4. Sociologija BiH drutva 5. Sociologija porodice IV.semestar 1. Sociologija drutvenih promjena 2. Politiki sistem BiH 3. Demografija 4. Sociologija naselja 5. Izborni predmet V.semestar 1. Sociologija religije 2. Politika sociologija 3. Savremene teorije nacije 4. Sociologija nasilja 5. Izborni predmet VI.semestar 1. Sociologija kulture i umjetnosti 2. Socijalna ekologija 3. Religije suvremenog svijeta 4. Samostalni istraivaki rad 5. Izborni predmet Obavezni-izborni predmeti: 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 B-2: Usmjerenje: Kulturoloki studij VII.semestar 1. Sociologija multikulturalizma 2. Kulturna antropologija 3. Sociologija medija 4. Bosanskohercegovaki kulturni sinkretizam 5. Empirijsko istraivanje u drutvenim naukama VIII.semestar 1. Sociologija obrazovanja 2. Sociologija identiteta 3. Upravljanje ljudskim resursima u kulturi 4. Sociologija migracija 5. Sociologija urbaniteta 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 X.semestar 1. Izrada M.A. Teze 30 3+2 4+1 2+1 3+1 3+1 6 7 5 6 6 1. Socijalna filozofija 2. Civilno drutvo 3. Sociologija roda 4. Sociologija obrazovanja 5. Sociologija organizacije IX.semestar 1. Pedagogija 2. Metodika 3. Psihologija 4. Sociologija siromatva 5. Izborni predmet 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

IX.semestar 1. Sociologija jezika 2. Bosanskohercegovaka umjetnost 3. Sociologija filma 4. Religija i politika u savremenom svijetu 5. Izborni predmet X.semestar 1. Izrada M.A. Teze 30 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

Obavezni-izborni predmeti: Za oba smjera 1. Socijalna demografija 2. Socijalna antropologija 3. Sociologija jezika 4. Informacijske tehnologije u drutvenim istraivanjima 5. Razvoj socioloke misli u Bosni i Hercegovini 6. Sociologija obreda

3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1

6 6 6 6 6 6

KOMUNIKOLOGIJA
A. DODIPLOMSKI STUDIJ Predmet I.semestar 1. Uvod u sociologiju 2. Historija BiH 3. Uvod u filozofiju 4. Uvod u politologiju 5. Kultura komuniciranja 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 Predavanja i vjebe ECTS

B. MAGISTARSKI STUDIJ B-1: Usmjerenje: Novinarstvo VII.semestar 1. Metodologija komunikolokih istraivanja 2. Retorika 3. Mediji i politika 4. Savremene komunikoloke teorije 5. Izborni predmet Obavezni-izborni predmeti: 1.Sociologija multikulturalnosti 2. Siromatvo i socijalna iskljuenost 3. Neverbalna komunikacija VIII.semestar 1. Sociologija medija 2. Medijska kultura 3. Teorija znaenja 4. Digitalna komunikacija 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 5. Ureivanje i mediji IX.semestar 1. Istraivako novinarstvo 2. Demokratsko komuniciranje 3. Mediji i drutveni kapital 4. Izborni predmet 5. Praksa u mas-medijima X.semestar 1. Izrada M.A. Teze Obavezni-izborni predmeti: 1. Europski regionalizam 2. Multilateralna diplomatija 3. Informaciona sigurnost 4. Liderstvo i ljudski resursi u oblasti sigurnosti i odbrane 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 30 3+1 3+1 3+1 3+1 4+0 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

II.semestar 1. Politiki sistem BiH 2. Politika ekonomija 3. Statistika 4. Religije suvremenog svijeta 5. Opda komunikologija 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

III.semestar 1. Osnovi metodologije drutvenih nauka 2. Teorija medija 3. Teorija informacija 4. Historija komuniciranja 5. Demokratija, civilno drutvo i ljudska prava IV.semestar 1. Javno mnijenje 2. Etika javne rijei 3. Odnosi s javnodu 4. Savremeni komunikacijski sistemi 5. Osnovi propagande V.semestar 1. Stilistika 2. Meunarodni odnosi 3. Medijska regulativa 4. Printano novinarstvo 5. Poslovno komuniciranje VI.semestar 1. On-line komunikacija 2. Osnovi marketinga 3. Korporativni mediji i javni servisi 4. RTV-novinarstvo 5. Novinarska publicistika 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

B-2: Usmjerenje: Odnosi s javnou VII.semestar 1. Metodologija komunikolokih istraivanja 2. Retorika 3. Mediji i politika 4. Savremene komunikoloke teorije 5. Izborni predmet 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

Obavezni-izborni predmeti: 1.Sociologija multikulturalnosti 2. Siromatvo i socijalna iskljuenost 3. Neverbalna komunikacija 3+1 3+1 3+1 6 6 6

VIII.semestar 1. Sociologija medija 2. Medijska kultura 3. Teorija znaenja 4. Digitalna komunikacija 5. Ureivanje i PR IX.semestar 1. Menadment mass-medija 2. Oglaavanje 3. Propagandno komuniciranje 4. Izborni predmet 5. Praksa u PR sektoru X.semestar 1. Izrada M.A. Teze 30 3+1 3+1 3+1 3+1 4+0 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

Obavezni-izborni predmeti: 1. Europski regionalizam 2. Multilateralna diplomatija 3. Informaciona sigurnost 4. Liderstvo i ljudski resursi u oblasti sigurnosti i odbrane 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6

SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE


A. DODIPLOMSKI STUDIJ

B. MAGISTARSKI STUDIJ

VII.semestar Predmet I.semestar 1. Sociologija 2. Historija BiH 3.Uvod u filozofiju 4. Uvod u politologiju 5. Kultura komuniciranja 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 Predavanja i vjebe ECTS 1. Prevencija drutvenih konflikata 2. Nauka o miru 3. Sigurnosne i odbrambene politike i strategije 4. Pedagogija 5. Izborni predmet II.semestar 1. Statistika 2. Geografija s topografijom 3. Politiki sistem BiH 4. Polemologija 5. Psihologija 3+1 2+1 3+1 4+1 3+1 6 5 6 7 6 VIII.semestar 1. Demokratska kontrola sistema sigurnosti 2. Proliferacija i politike razoruanja 3. Zatita i spaavanje 4. Izborni predmet IX.semestar 1. Projektovanje naunih istraivanja u oblasti sigurnosti i mira 2. Meunarodna zajednica i upravljanje konfliktima 3. Metodika nastave 4. Studije holokausta i genocida X.semestar Prijava, izrada i odbrana magistarskog rada Obavezni-izborni predmeti: 1. Terorizam i politiko nasilje 2. Planiranje u oblasti sigurnosti i odbrane 3. Liderstvo i ljudski resursi u oblasti sigurnosti i odbrane 4. Informaciona sigurnost

Predavanja i vjebe 3+1 3+1 3+1

ECTS 6 6 6

3+1 3+1

6 6

5+1 5+1 4+1 4+1

8 8 7 7

III.semestar 1. Demokratija, civilno drutvo i ljudska prava 2. Uvod u sigurnosne i odbrambene studije 3. Osnove metodologije drutvenih nauka 4. Pravo sigurnosti i odbrane 5.Institucije i politika EU IV.semestar 1. Ekonomika sistema sigurnosti 2.Rukovoenje i upravljanje sistemima sigurnosti 3. Civilna zatita 4. Meunarodno humanitarno pravo 5 Izborni predmet V.semestar 1. Meunarodna sigurnost 2. Ekoloka i industrijska sigurnost 3. Andragogija 4 . Kriminalistika 5. Meunarodni odnosi VI.semestar 1. Geopolitika 2. Mirovne i humanitarne operacije 3. Unutranja sigurnost 4. Historija ratova 5. Uvod u studije terorizma 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6

4+3

5+1 3+2 4+2

8 7 7

30

4+1 4+1 3+1 3+1

7 7 6 6

SOCIJALNI RAD
A. DODIPLOMSKI STUDIJ Predmet I.semestar 1. Sociologija I 2. Historija BiH 3. Uvod u filozofiju 4. Uvod u politologiju 5. Kultura komuniciranja II.semestar 1. Uvod u socijalnu politiku 2. Politika ekonomija 3. Statistika 4. Politiki sistem BiH 5. Psihologija III.semestar 1. Teorija socijalnog rada 2.Socijalni rad sa porodicom/obitelji 3. Osnove upravnog prava 4. Socijalni rad sa pojedincem 5. Maloljetnika delikvencija 6. Socijalna pedagogija IV.semestar 1. Metodologija istraivanja u socijalnom radu 2. Socijalno pravna zatita 3. Socijalni rad sa starijim osobama 4. Radno i socijalno pravo 5. Terenska praksa 6. Seminar 1 V.semestar 1. Porodino pravo 2. Socijalni rad s osobama s invaliditetom 3. Socijalni rad sa grupom 4. Socijalna patologija 5. Terenska praksa 6. Seminar 2 VI.semestar 1. Uporedni sistemi socijalne politike 2. Socijalni rad u lokalnoj zajednici 3. Socijalni razvoj i socijalno planiranje 4. Terenska praksa 3+1 2+2 3+1 12 6 8 8 8 3+1 3+1 2+2 3+1 10 3 6 6 5 6 4 3 4+2 3+1 3+1 3+1 10 3 6 6 6 4 5 3 3+1 2+2 3+1 2+2 3+1 2+1 6 5 6 5 5 3 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 2+2 6 6 6 6 6 Predavanja i vjebe ECTS

B. MAGISTARSKI STUDIJ B-1: Usmjerenje:Socijalni rad VII.semestar 1. Metodologija socijalnih istraivanja 2. Savremeni teorijski modeli socijalnog rada 3. Menadment u socijalnom radu 4. Socijalni rad sa djecom i mladima 5. Izborni predmet: Siromatvo i socijalna iskljuenost VIII.semestar 1. Modeli socijalne zatite 2. Ljudska prava i etika socijalnog rada 3. Nasilje u porodici 4. Socijalni rad s djecom s posebnim potrebama 5. Izborni predmet: Medijacija i socijalni rad IX.semestar 1. Socijalni rad i mentalno zdravlje 2. Teorija planiranja i razvoja zajednice 3. Novi socijalni rizici 4. Odabrani instituti porodinog prava 5. Izborni predmet: Supervizija u socijalnom radu X.semestar 1. Izrada M.A. Teze 30 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 6 6 6 6 6 3+1 6

3+1 3+1 3+1 3+1

6 6 6 6