រាត្របា ី រ់ភក្ត្រ័ សាយ័ន្យបំពេរពេលរាត្រី កាន្់ជាប់ន្ង ិ ដៃៃ៏អសាា រយ ឆ្លងឆ្េ១ ំ ១ចូលឆ្េំថ្មី ដថ្ៃ១ជួបន្ួន្ជួន្ជាប់ចិររ ឆ្លងឆ្េម ំង រ ពន្េះខ្ញំឯការ នា្ណា ា លអាត្ាធពត្កាមខយល់ជំពនារ រាត្រីយប់សាៃរ់បារ់នងា ពរើអូន្ៃឹងពរនៃន្ ួ ពថ្លម

ើ ដថ្ល មិន្បាន្យល់ភត្្័ពៅមួយដថ្ៃ អូន្ឆ្ប់វិលវិញណាពនេហន ៏ េង ចាំបារ់ៗមិន្ព ើញត្នី ពៅបារ់សាៃរ់ឈឹងតលងេិរៃល់ ៃឹងពរថាបងន្ឹ្ណាន់នន្ ៃួ ពមរច្៏ចរ ិ រអន្ ូ មិន្ពមត្តរ ពៅពអើយវិលវិញម្ពត្រើៃពត្រយ ើ មិន្ថាដថ្ៃយប់ឬត្េឹ្ត្ា យប់ពន្េះត្េេះចន្ទ័ពចញចរថ្មី អេ្បាន្ៃឹងពរឿងខ្ញំអន់ពហើយ ឬមួយរូបខ្ន្ ញំ ិងរូបនាង តរនូមចន្ទ័ដថ្លអ្ េ ពមត្តរ ឃ្លលរកាយណាយចិររេរ ិ មិន្ថ្វី ពនាេះ្េញងចិររពរៀមអរ្ន្លង បងចាំពឆ្មឆ្យត្េប់រវ ិ៏ បងចាំេុំងារឥរពេលពនបើយ។ ពមរចអាប់រនមីពធវើត្េពងើយ ពមរចពៅ្ពន្រើយដា្់ខ្ញំៃល់ណា។ េិរតលងជិររាងេូនងារ នាំា្យខ្ញំណាត្បាប់នាងផ្សង។ ឲ្យតររូបត្នីផ្សរ ុ ពៅមមង ជូន្េរន្ួន្លអងកាយចិរន រ ុខនបាយ។ ឬមួយន្ិមលពភលចនងា។ មិន្ថាដថ្ៃយប់ឬពេលណា ពៅពចាលពរៀមរាគ្មមន្ន្ិ្នា។ ្វីពលើ្ហររកាន្់កាបា៉ា ចារ់ចារត្បវររិពនេហខ ៏ ្ចិរ។ រ ម្រាដថ្ៃជ័យលអត្បន្ិរយ ខ្ញំេរ ិ លុងពនេហ៏ត្្មុំអងគ។ ឹ វរ បារ់នាងពៅណាខ្ញំវ្ អងគញយរនូរងារពអាបដៃ។ ្េញងត្រង ូ ពេើរផ្សារន្ឹ្ចរដៃ បងពេងត្នដមតរន្ួន្លអង។ ៃួងចិរររំដេពេ្្ន្លង ពធវើឲ្យចិរប រ ងតលង្ងវល់។ ហររ័យអួលតៃន្តនន្្រួលពតរ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful