You are on page 1of 151

Hng dn S dng in thoi Nokia E71

S pht hnh 4.0

TUYN B V S PH HP

Bng vn bn ny, NOKIA CORPORATION tuyn b rng RM-346 sn phm ny tun th cc yu cu thit yu v cc quy nh c lin quan khc ca Ch Th 1999/5/EC. Bn sao ca Tuyn b v s Ph hp c th c tm thy ti http://www.nokia.com/phones/ declaration_of_conformity/.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Enhancements logos, Eseries, Nokia E71, v Visual Radio l cc nhn hiu hoc nhn hiu c ng k ca Nokia Corporation. Nokia tune l nhn hiu m thanh ca Nokia Corporation. Cc tn cng ty v tn sn phm khc c cp y c th l cc nhn hiu hoc tn thng mi ca cc ch s hu tng ng. Nghim cm nhn bn, chuyn nhng, phn phi, hoc lu tr mt phn hay ton b ni dung ti liu ny di bt k hnh thc no khi khng c Nokia cho php trc bng vn bn. Nokia thc hin chnh sch pht trin khng ngng. Nokia bo lu quyn thc hin cc thay i v ci tin i vi bt k sn phm no c m t trong ti liu ny m khng cn thng bo trc. Bng sng ch ca Hoa K s 5818437 v cc bng sng ch khc ang ch cp. Quyn tc gi phn mm nhp vn bn T9 1997-2009. Tegic Communications, Inc. Mi quyn c bo lu. Sn phm ny c bao gm phn mm c lixng bi Symbian Software Ltd 1998-2009. Symbian v Symbian OS l cc nhn hiu ca Symbian Ltd.

Java v tt c cc nhn hiu da trn nn Java l cc nhn hiu hoc nhn hiu c ng k ca Sun Microsystems, Inc. Mt s phn ca phn mm Nokia Maps l tc phm phn mm FreeType Project 1996-2009. Mi quyn c bo lu. Sn phm ny c lixng theo Lixng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) s dng c nhn v phi thng mi bi ngi tiu dng trong hot ng c nhn v phi thng mi lin quan n nhng thng tin c m ha tun theo Chun MPEG-4 Visual Standard v (ii) s dng lin quan n cc video MPEG-4 do nh cung cp video c lixng cung cp. Khng cp lixng hoc ng cp lixng cho bt c s s dng no khc. C th thu thp cc thng tin b sung, k c cc thng tin c lin quan n vic s dng trong ni b, s dng cho thng mi v khuyn mi t MPEG LA, LLC. Xem thng tin trn trang web http://www.mpegla.com. TRONG CHNG MC TI A C PHP LUT HIN HNH CHO PHP, D TRONG BT K TRNG HP NO, NOKIA HAY BT K BN CP LIXNG NO CA NOKIA CNG S KHNG CHU TRCH NHIM I VI BT C VIC MT MT D LIU HOC TN THT THU NHP NO HOC BT K THIT HI NO MANG TNH CHT C BIT, NGU NHIN, H QU HOC CC THIT HI GIN TIP NO CHO D GY RA NH TH NO. NI DUNG CA TI LIU NY C CUNG CP THEO "HIN TRNG". NGOI TR THEO QUY NH CA PHP LUT C P DNG, KHNG C BT K S BO M NO THUC BT C LOI NO, CHO D L R RNG HAY NG , K C, NHNG KHNG CH GII HN CC BO M HIU NGM V PHM CHT PH HP CHO CC MC CH THNG THNG V S PH HP CHO MC CH C TH NO, C A RA LIN QUAN N S CHNH XC, TIN CY HOC CC NI DUNG CA TI LIU NY. NOKIA BO LU QUYN CHNH SA HAY THU HI TI LIU NY VO BT K LC NO M KHNG CN THNG BO TRC.

Trong phm vi php lut c p dng cho php, nghim cm thit k k thut ngc phn mm trong thit b. Trng hp sch hng dn s dng ny c bt k gii hn no v nhng tuyn b, bo m, n b v trch nhim ca Nokia, cc gii hn ny cng s gii hn nh vy i vi mi tuyn b, bo m, bi thng thit hi v trch nhim ca nhng bn cp lixng cho Nokia. S sn c cc sn phm v ng dng c th cng nh cc dch v cho nhng sn phm ny c th khc nhau ty theo tng khu vc. Vui lng tham kho vi i l Nokia ca qu khch bit chi tit v s sn c cc ty chn ngn ng. Thit b ny c cha cc thnh phn, cng ngh hoc phn mm chu s iu chnh ca cc lut v quy nh v xut khu ca Hoa K v cc quc gia khc. Nghim cm vic chuyn hng tri php lut. THNG CO CA FCC/HI CNG NGHIP CANADA Thit b ca bn c th gy nhiu sng tivi hoc radio (v d, khi s dng in thoi gn thit b thu sng). T chc FCC hoc Hi cng nghip Canada c th yu cu bn ngng s dng in thoi trong trng hp khng th trnh khi vic nhiu sng. Nu qu khch cn gip , xin lin h vi b phn h tr dch v ti ni qu khch c tr. Thit b ny p ng iu khon 15 thuc b qui nh ca FCC. Hot ng ty thuc vo hai iu kin sau: (1) Thit b ny khng gy nhiu c hi, v (2) thit b phi chp nhn bt k gy nhiu no nhn c, bao gm c gy nhiu do cc hot ng khng mong mun. Bt c thay i hay sa i no khng c Nokia ph chun mt cch r rng c th lm mt hiu lc quyn s dng thit b ny ca ngi s dng. /S pht hnh 4.0 VI

Mc lc
Gii thiu v thit b ca qu khch........................................8 Cc dch v mng.......................................................................9 Tho pin......................................................................................9 H tr........................................................................................10 nh cu hnh t xa.................................................................10 Cp nht phn mm bng cch s dng my PC.................11 Thng tin thm........................................................................12

An ton.................................................................8

Tm tr gip.......................................................10

Nokia E71 tm tt...............................................13

Mn hnh ch............................................................................20 Menu.........................................................................................20 Chuyn ni dung t in thoi khc ....................................21 Cc ch bo trn mn hnh......................................................22 Cc bc thng dng trong nhiu ng dng.......................24 Kha bn phm.........................................................................25 iu chnh m lng...............................................................25 ng h mn hnh ring.........................................................25 B nh......................................................................................26 Vit vn bn.............................................................................26 Nhp vn bn ting Vit.........................................................27

Cc tnh nng chnh.................................................................13 Cc phm v b phn...............................................................14 Lp th SIM v pin....................................................................16 Sc pin.......................................................................................17 Lp th nh..............................................................................17 Tho th nh ra.......................................................................18 Kt ni tai nghe.......................................................................18 Gn dy eo c tay..................................................................18 ng-ten.....................................................................................18 Khi ng ln u...................................................................19 Cho mng...............................................................................19 Hng dn ci t...................................................................20

Tnh nng mi ca Eseries.................................29

Ci t in thoi ca bn..................................16

Truy cp nhanh thao tc.........................................................29 Mn hnh ch............................................................................29 Phm mt ln bm...................................................................30 Lch Nokia cho Eseries.............................................................31 Danh b Nokia cho Eseries......................................................32 Thc hin nhiu thao tc........................................................34 M Ovi.......................................................................................34 Gii thiu v Ovi Store.............................................................34 Gii thiu v Danh b Ovi.......................................................35 Cuc gi thoi..........................................................................36 Cuc gi video..........................................................................37 Cuc gi Internet.....................................................................38 Quay s nhanh.........................................................................40

Bt u s dng.................................................19

in thoi...........................................................36

Chuyn hng cuc gi..........................................................40 Chn cuc gi...........................................................................41 Chn cuc gi Internet............................................................41 Gi m DTMF............................................................................42 Th thoi..................................................................................42 H tr ging ni......................................................................42 Lnh thoi................................................................................43 B m......................................................................................44 Nht k......................................................................................45 Cc th mc trong Nhn tin...................................................47 Sp xp tin nhn......................................................................48 Trnh c tin nhn...................................................................48 Li ni.......................................................................................48 Tin nhn e-mail........................................................................48 Tin nhn vn bn.....................................................................52 Tin nhn a phng tin........................................................54 Tr chuyn................................................................................57 Cc loi tin nhn c bit........................................................60 Tin nhn qung b..................................................................60 Ci t nhn tin........................................................................61 Web...........................................................................................65 Duyt Intranet .........................................................................67 Ti v!.......................................................................................67 Cc im truy cp internet......................................................68 Kt ni my tnh PC vi web...................................................70

Ci t nh v..........................................................................72 Bn .......................................................................................72 D liu GPS...............................................................................76 Ct mc.....................................................................................76 Ghi ch hin ti........................................................................78 My tnh....................................................................................79 Trnh qun l tp tin................................................................79 Quickoffice................................................................................79 B chuyn i..........................................................................80 Zip manager.............................................................................80 PDF reader................................................................................81 In...............................................................................................81 ng h....................................................................................82 Ghi ch......................................................................................83 Bn phm Khng dy Nokia....................................................83 Camera......................................................................................84 Nokia Podcasting.....................................................................86 My nghe nhc.........................................................................88 Chia s trc tuyn....................................................................90 My ghi m...............................................................................90 B su tp................................................................................91 RealPlayer.................................................................................92 Flash player..............................................................................93 i FM.......................................................................................94 Internet radio...........................................................................95

Nokia Office Tools..............................................78

Nhn tin..............................................................47

Media..................................................................84

Internet..............................................................65

i du lch............................................................71

Gii thiu v GPS v tn hiu v tinh......................................71

Ci t ring.......................................................97

Cu hnh....................................................................................97

Chn kiu chung....................................................................97 Ty chnh cu hnh..................................................................97 Ci t ring mn hnh ch....................................................98 Thay i ci t hin th ........................................................98 Ti xung mt ch .............................................................99 Nhc chung 3-D......................................................................99 Ti xung tc cao.............................................................100 Nokia PC Suite........................................................................100 Cp d liu.............................................................................100 Hng ngoi.............................................................................101 Bluetooth................................................................................101 Cu hnh truy cp SIM............................................................104 Mng LAN khng dy.............................................................105 Modem....................................................................................106 Trnh qun l kt ni.............................................................107 Kha in thoi.....................................................................108 Bo mt th nh....................................................................108 M ha....................................................................................108 Gi s n nh........................................................................109 Qun l chng ch..................................................................110 M-un bo mt....................................................................111 Sao lu d liu.......................................................................111 Qun l ng dng..................................................................111 M kha kch hot.................................................................113 ng b ha d liu.............................................................114 VPN di ng............................................................................116 Trnh c m vch.................................................................117

Ci t..............................................................118

Ci t chung.........................................................................118 Ci t in thoi..................................................................121 Ci t kt ni........................................................................122 Ci t ng dng...................................................................127

Kt ni..............................................................100

Cc phm tt.....................................................128

Cc phm tt chung................................................................128

Bng ch gii....................................................130 Ph kin chnh hng Nokia..............................133


Cc nguyn tc thc t v ph kin.....................................133 Pin...........................................................................................133

Gii quyt s c................................................134


Thng tin v pin v b sc....................................................137 Hng dn xc thc pin Nokia............................................138

Bo mt v qun l d liu..............................108

Thng tin v pin v b sc...............................137

Chm sc thit b ca qu khch......................139

Ti ch....................................................................................139 Tr em nh.............................................................................140 Mi trng hot ng..........................................................140 Thit b y t............................................................................140 Xe c........................................................................................141 Mi trng pht n tim n.................................................141 Cuc gi khn cp..................................................................142 Thng tin v chng nhn (SAR)...........................................142

Thng tin b sung v s an ton.....................140

T mc.............................................................144

An ton
Hy c nhng hng dn n gin ny. Vic khng tun theo cc hng dn ny c th l phm php hoc gy nguy him. c sch hng dn s dng y bit thm thng tin. BT MY AN TON Khng bt thit b ny khi b cm s dng in thoi v tuyn hoc khi thit b ny c th gy nhiu sng hoc gy ra nguy him. NHIU SNG Tt c cc thit b v tuyn u c th d b nhim nhiu sng, lm nh hng n hot ng ca thit b. TT MY NHNG NI B CM Tun th mi hn ch. Tt thit b khi trn my bay, gn thit b y t, nhng ni c nhin liu, ha cht, hoc nhng ni ph n. S DNG DCH V HP CHUN Ch nhng nhn vin hi tiu chun chuyn mn mi c lp t hoc sa cha sn phm ny. PH KIN V PIN Ch s dng ph kin v pin c ph chun. Khng kt ni thit b ny vi nhng sn phm khng tng thch. CHNG V NC Thit b ny khng chng v nc. Gi in thoi tht kh.

Thit b v tuyn m t trong sch hng dn ny c ph chun s dng trn mng (E)GSM 850, 900, 1800, v 1900, v mng UMTS 900/2100 HSDPA. Lin h vi nh cung cp dch v ca qu khch bit thm thng tin v mng. Thit b ca qu khch h tr nhiu cch kt ni v, ging nh my tnh, thit b ca qu khch c th b tip xc vi vi rt v cc ni dung c hi khc. Hy thn trng vi nhng tin nhn, yu cu kt ni, trnh duyt, v cc ni dung ti v t mng. Ch ci t v s dng nhng dch v v phn mm t nhng ngun tin cy c cung cp bin php bo v v an ninh ph hp, chng hn nh cc ng dng c K bi Symbian hoc qua c qu trnh kim tra Java Verified. Hy xem xt vic ci t phn mm chng virt v phn mm bo mt khc trn thit b ca qu khch v bt k my tnh no c kt ni. Thit b ca qu khch c th c cc ch mc v lin kt c ci sn cho cc trang web ca bn th ba v c th cho php qu khch truy cp vo cc trang web ca bn th ba. Cc
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Gii thiu v thit b ca qu khch

trang web ny khng c mi lin kt no vi Nokia, v Nokia khng chp thun hay nhn lnh bt c trch nhim no i vi cc trang web ny. Nu qu khch truy cp vo nhng trang web nh vy, hy cn thn lu v vn an ninh hoc lu v ni dung. Cnh bo: s dng bt c tnh nng no ca thit b ny, ngoi tr chc nng bo thc, thit b cn phi c bt ln. Khng bt thit b ny khi vic s dng thit b v tuyn c th gy nhiu sng hoc gy ra nguy him. Khi s dng thit b ny, hy tun th tt c cc qui nh ca php lut v tn trng tp qun a phng, s ring t v nhng quyn hp php ca ngi khc, k c quyn tc gi. Vic bo h quyn tc gi c th khng cho php sao chp, chnh sa hoc chuyn giao mt s hnh nh, nhc v cc ni dung khc. Hy sao lu hoc ghi li tt c thng tin quan trng c lu trong thit b ca qu khch. Khi kt ni vi bt k thit b no khc, hy c k hng dn s dng ca thit b bit nhng hng dn chi tit v an ton. Khng kt ni thit b ny vi nhng sn phm khng tng thch. Hnh nh trong hng dn ny c th khc vi mn hnh thit b ca qu khch. Hy tham kho sch hng dn s dng bit thng tin quan trng khc v thit b ca qu khch.

s dng thit b, qu khch phi c dch v do nh cung cp dch v v tuyn cung cp. Mt s tnh nng khng c sn trn tt c cc mng; mt s tnh nng khc c th buc qu khch thc hin cc tha thun c th vi nh cung cp dch v s dng chng. Cc dch v mng lin quan ti vic chuyn d liu. Hy lin h vi nh cung cp dch v ca qu khch bit chi tit v cc ph trong mng ch ca qu khch v khi s dng dch v chuyn vng trn cc mng khc. Nh cung cp dch v ca qu khch c th gii thch v nhng khon ph no s p dng. Mt s mng c th c nhng gii hn nh hng n cch qu khch c th s dng mt s tnh nng ca thit b ny m c yu cu h tr mng chng hn nh h tr cc cng ngh c th nh l giao thc WAP 2.0 (HTTP v SSL) chy trn giao thc TCP/IP v cc k t ph thuc vo ngn ng. Nh cung cp dch v ca qu khch c th yu cu tt hoc khng kch hot mt s tnh nng trong thit b ca qu khch. Nu vy, cc tnh nng ny s khng hin th trn thc n (menu) ca thit b ca qu khch. Thit b ca qu khch cng c th c nhng mc c ty chnh nh l tn menu, th t menu, v biu tng.

Cc dch v mng

Tho pin

Hy tt thit b v ngt kt ni vi b sc trc khi tho pin.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Tm tr gip
Khi bn mun tm hiu thm v cch s dng sn phm hoc khi bn khng chc chn v cch in thoi hot ng, hy truy cp vo phn h tr trn trang web www.nokia.com/ support hoc trang web Nokia nc s ti, www.nokia.mobi/support (trn in thoi di ng), ng dng H tr trong in thoi, hoc ti liu hng dn s dng. Nu cch ny khng gii quyt c vn ca bn, hy thc hin theo mt trong cc bc sau: Khi ng li in thoi: tt in thoi v tho pin ra. Sau khong mt pht, hy lp pin v bt in thoi. Khi phc li ci t gc theo hng dn trong hng dn s dng. Cc ti liu v tp tin s b xa khi ci li in thoi, v vy, trc tin hy sao lu d liu. Cp nht phn mm in thoi thng xuyn c hiu sut ti u v nhng tnh nng mi c th c, nh c gii thch trong hng dn s dng. Nu vn vn cha c gii quyt, hy lin h vi Nokia c cc la chn sa cha. Truy cp vo trang web www.nokia.com.vn/repair. Trc khi mang thit b i sa cha, lun sao lu d liu trong thit b.

H tr

Chn Menu > Cng c > Qu.l th.b. Vi Trnh qun l thit b, bn c th qun l cc ci t, d liu, v phn mm trn in thoi t xa. Bn c th kt ni n mt server, v nhn thng s ci t cu hnh cho in thoi. Bn c th nhn cc cu hnh server v cc thng s ci t cu hnh khc nhau t nh cung cp dch v hoc b phn qun l thng tin ca cng ty. Ci t cu hnh c th bao gm kt ni v cc ci t khc dng bi cc ng dng khc trong in thoi. Cc ty chn kh dng c th khc nhau. Kt ni cu hnh t xa thng c khi ng bi server khi ci t in thoi cn c cp nht.

nh cu hnh t xa

to mt cu hnh server mi, chn La chn > Cu hnh my ch mi. Bn cng c th nhn cc ci t ny t nh cung cp dch v di dng mt tin nhn cu hnh. Nu khng, xc nh cc ty chn sau: Tn my ch Nhp tn cho server cu hnh. ID My ch Nhp ID ring xc nhn cu hnh server . Mt khu my ch Nhp mt m nhn dng in thoi vi server. Ch phin Chn kiu kt ni u tin. im truy cp Chn im truy cp dng cho kt ni, hoc to mt im truy cp mi. Bn cng c th chn
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

10

kt ni vo server v nhn thng s ci t cu hnh cho in thoi, chn La chn > Bt u cu hnh. xem nht k cu hnh ca cu hnh chn, chn La chn > Xem nht k.

c hi v im truy cp mi khi bt u kt ni. Ty chn ny c th khng c nu bn chn Internet lm kiu ng truyn. a ch my ch Nhp a ch web ca server cu hnh. Cng Nhp s cng ca server. Tn ngi dng Nhp m thu bao ca bn cho server ng b. Mt khu Nhp mt mt m cho cu hnh server. Cho php cu hnh Chn C cho php server bt u phin nh cu hnh. T.ng ch.nhn y.cu Chn C nu bn khng mun server hi s chp thun ca bn khi bt u mt phin nh cu hnh. Xc nhn mng Chn s dng hoc khng s dng xc thc http. Tn ngi dng mng Nhp m ID ngi dng xc thc http. Ci t ny ch kh dng nu bn chn s dng Xc nhn mng. Mt khu mng Nhp mt m xc thc http. Ci t ny ch kh dng nu bn chn s dng Xc nhn mng.

(dch v mng). m bo pin in thoi c nng lng, hoc kt ni b sc trc khi bt u cp nht.

cp nht phn mm in thoi qua mng, chn La chn > Ci t. Vic cp nht s khng xa cc ci t ca bn. Khi bn nhn c gi cp nht trn in thoi, lm theo hng dn trn mn hnh. in thoi s khi ng li sau khi hon tt vic ci t. Vic ti v cc bn cp nht phn mm c th lin quan n vic chuyn nhng lng ln d liu
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Trnh Cp nht Phn mm Nokia l mt ng dng trn my PC cho php bn cp nht phn mm ca in thoi. cp nht phn mm ca in thoi, bn cn mt my PC tng thch, truy cp internet bng thng rng, v cp d liu USB tng thch kt ni in thoi vi my PC. xem thm thng tin, kim tra ghi ch pht hnh cho cc phin bn phn mm mi nht, v ti v ng dng Nokia Software Updater, hy truy cp vo trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate hoc trang web Nokia nc s ti ca qu khch. cp nht phn mm in thoi, hy thc hin theo cc bc sau: 1. Ti v v ci t ng dng Trnh Cp nht Phn mm Nokia trn my PC. 2. Kt ni in thoi vi my PC bng cch s dng cp d liu USB tng thch, v chn Ch PC Suite. 3. M ng dng Nokia Software Updater. ng dng Nokia Software Updater s hng dn bn sao lu cc tp tin, cp nht phn mm, v khi phc li cc tp tin.

Cp nht phn mm bng cch s dng my PC

11

Thng tin thm

duyt qua cc ch tr gip v tin hnh tm kim, chn Menu > Tr gip > Tr gip. Bn c th chn cc danh mc m bn cn xem hng dn. Chn mt danh mc nh Tin nhn chng hn xem c nhng hng dn no (ch tr gip). Trong khi ang c ch , di chuyn sang tri hoc sang phi xem cc ch khc trong mc ny.

c nhng hng dn cho mn hnh hin hnh ca ng dng ang m, chn La chn > Tr gip.

Cc hng dn trong in thoi

Hng dn cung cp thng tin v in thoi v cch s dng in thoi. Chn Menu > Tr gip > Hng dn.

Hng dn

chuyn gia ng dng v tr gip, bm v gi phm ch.

12

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Nokia E71 tm tt
S hiu: Nokia E71-3 (RM-346). Di y c gi l Nokia E71. Thm cc ng dng cng vic mi vo in thoi Eseries bng Ti v!. Tm nhng im th v bng Bn . Chuyn t ch cng vic sang ch c nhn. Chnh sa cch hin th v ci t ca mn hnh ch bng Cc ch . Duyt mng Intranet ca cng ty bn bng Intranet. Chuyn s lin lc v thng tin lch t mt thit b trc vo Nokia E71 bng Chuyn dliu. Khi bn nhn thy biu tng ny trn mn hnh ch, Danh b, hoc Lch, di chuyn sang phi truy cp danh sch cc thao tc c sn.

in thoi Eseries mi gip bn qun l cng vic v thng tin c nhn ca bn. Mt s tnh nng chnh c nu bt ti y: c v tr li e-mail khi ang di chuyn. Lun c cp nht v ln k hoch cho cuc hp bng Lch. Qun l cc i tc kinh doanh v bn b khi rnh ri bng ng dng Danh b mi. Gi in qua dch v in thoi Internet bng T Internet. Kt ni vi mng WLAN bng Wiz. WLAN. X l ti liu, bng tnh v cc trang trnh by bng Quickoffice.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Cc tnh nng chnh

13

Cc phm v b phn

9 Camera (ch dng gi video) 10 Phm chn 11 Phm kt thc. Bm phm kt thc t chi mt cuc gi, kt thc cc cuc gi hin thi v cc cuc gi ang tm gi, v bm lu ngt cc kt ni d liu. 12 Phm xa 13 Phm Enter

1 Tai nghe 2 B cm ng nh sng 3 Phm di chuyn. Bm phm di chuyn nhp mt la chn, di chuyn sang tri, sang phi, ln, v xung trn mn hnh. Bm lu vo bn tri, phi, trn, hoc di ca phm di chuyn di chuyn nhanh. 4 Phm chn. Bm phm chn thc hin chc nng c hin th pha trn phm trn mn hnh. 5 Phm m thoi 6 Micr 7 u ni b sc 8 Phm ngun
14

1 Phm ch 2 Phm danh b 3 Phm lch 4 Cc th mc e-mail

1 Phm chc nng. nhp cc ch s hoc cc k t c in trn u cc phm, hy bm v gi phm chc nng ng thi bm phm tng ng, hoc ch bm v gi phm tng ng. ch nhp cc k t c in trn cc phm, bm nhanh phm chc nng hai ln. 2 Phm Shift. chuyn gia cc kiu ch khc nhau, bm shift.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

3 Phm Chr. Khi vit vn bn, bm phm chr nhp cc k t khng hin th trn bn phm. truy cp vo cc phm tt ng sau phm ctrl, nh l ctrl + c, bm phm chc nng v phm chr nhp ctrl, v sau bm phm bn mun, v d c.

1 u ni tai nghe 2 Phm tng m lng 3 Phm thoi. Bm phm ny tt hoc bt ting cuc gi hin thi. Phm ny cng c s dng trong ng dng Lnh thoi v ng dng PTT. 4 Phm gim m lng 5 Cng hng ngoi 6 Khe cha th nh 7 u ni Micro-USB

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

15

Ci t in thoi ca bn
Ci t Nokia E71 theo nhng hng dn ny.

Lp th SIM v pin

3. Lp th SIM. Bo m vng tip xc ca th hng vo cc u ni trn in thoi v gc xin hng v pha u ca in thoi.

1. Bm cc nt m v nhc v mt sau ra khi in thoi.

4. Lp pin. Canh thng hng cc im tip xc ca pin vi u ni tng ng trn ngn cha pin v lp vo theo hng mi tn. 2. Nu pin c lp, nhc pin ln theo hng mi tn tho pin.

5. ng v mt sau li.

16

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

thit b ni tip b sc CA-44 vi b sc c. Thit b ni tip c bn nh mt ph kin tch ri.

Lp th nh
1. Ni b sc tng thch vo cm in tng. 2. Cm cp ngun vo in thoi. Nu pin ht hon ton, c th phi mt mt thi gian trc khi ch bo sc pin bt u di chuyn.

Sc pin

S dng th nh c th dnh b nh trn my cho nhng tnh nng khc. Bn cng c th sao lu thng tin t in thoi ca bn vo th nh ny. Trong b sn phm in thoi c th khng bao gm th nh. Cc loi th nh c sn dng ph kin ring bit. 1. M np khe cha th nh.

3. Khi pin c sc y, ngt b sc ra khi in thoi, sau ngt khi cm in tng. Pin c sc trc ti ni sn xut, nhng mc sc c th thay i. c c y thi gian hot ng, sc pin cho n khi pin c sc y theo ch bo mc pin. Mo: Nu bn c b sc Nokia tng thch c, bn c th s dng chng cng vi Nokia E71 bng cch cm
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

2. Lp th nh vo khe cha vi vng tip xc vo trc. m bo vng tip xc hng v pha cc u ni trn in thoi. 3. n th vo cho ti khi th khp vo v tr. 4. ng np ngn cha th nh.

17

Tho th nh ra
Ch : Khng tho th nh trong khi hot ng khi ang truy cp vo th. Lm nh vy c th lm hng th v thit b cng nh d liu lu tr trn th. 1. Bm nhanh phm ngun, v chn Tho th nh. 2. M np khe cha th nh. 3. Nhn vo phn ui ca th nh y th ra khi khe cha th nh. 4. ng np ngn cha th nh.

X dy eo c tay nh hng dn trn hnh v, v tht cht li.

Gn dy eo c tay ng-ten

Kt ni tai nghe
Cnh bo: Khi bn s dng tai nghe, kh nng nghe m thanh bn ngoi c th b nh hng. Khng s dng tai nghe nhng ni c th gy nguy him cho s an ton ca bn. Kt ni tai nghe tng thch vi u ni tai nghe ca in thoi.

Thit b ca qu khch c th c ng-ten bn trong v ngten bn ngoi. Trnh chm vo vng ng-ten mt cch khng cn thit trong khi ng-ten ang pht hoc nhn tn hiu. S tip xc vi ng-ten s nh hng n cht lng giao tip v c th lm tng mc in nng cao hn trong khi hot ng v c th gim tui th pin.

18

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Bt u s dng
Sau khi bn thit lp in thoi, hy bt in thoi v bt u khm ph iu mi trong Eseries.

1. Bm v gi phm ngun cho n khi bn thy in thoi rung. 2. Nu c nhc, hy nhp m kha hoc m PIN, v chn OK. 3. Khi c nhc, nhp tn quc gia bn ang sng v ngy gi hin thi. tm quc gia ca bn, nhp cc ch u tin ca tn quc gia vo. iu quan trng l phi chn ng quc gia, bi v cc mc lch ln k hoch c th thay i nu bn thay i quc gia sau v quc gia mi nm mt mi gi khc. 4. ng dng Cho mng s m ra. Chn trong s cc ty chn khc nhau, hoc chn Thot ng ng dng li. cu hnh cc ci t khc nhau trong in thoi, s dng cc trnh hng dn c sn trn mn hnh ch v ng dng Trnh hng dn ci t. Khi c bt, in thoi c th nhn dng nh cung cp th SIM v t ng cu hnh mt s ci t. Bn cng c th lin h vi nh cung cp dch v nhn c cc ci t ph hp.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Khi ng ln u

tt in thoi, bm v gi phm ngun.

Bn c th bt in thoi m khng cn lp th SIM. in thoi s khi ng ch khng trc tuyn, v bn khng th s dng cc chc nng in thoi da vo mng.

Khi bn bt in thoi ln u tin, ng dng Cho mng s m ra. Chn t cc ty chn sau: Hng dn cung cp thng tin v in thoi v cch s dng in thoi. Chuyn dliu cho php bn chuyn ni dung nh s lin lc v cc mc nhp lch t mt in thoi Nokia tng thch. Xem phn Chuyn ni dung gia cc in thoi trn trang 22. Ci t e-mail gip bn cu hnh ci t e-mail. Sett. wizard gip bn cu hnh cc ci t khc nhau. Xem phn Hng dn ci t trn trang 20.

Cho mng

m ng dng Cho mng sau, chn Menu > Tr gip > Cho mng. Cc ty chn kh dng c th khc nhau.

19

bt u trnh hng dn, chn Bt u. Khi s dng trnh hng dn ln u tin, bn s c hng dn qua cu hnh ci t. Nu cha lp th SIM, bn s cn chn quc gia chnh ca nh cung cp dch v, v nh cung cp dch v. Nu quc gia hoc nh cung cp dch v c trnh hng dn gi khng ng, chn quc gia hoc nh cung cp dch v ph hp trong danh sch. Nu cu hnh ci t b gin on, thng s ci t s khng c xc nh. truy cp vo giao din chnh ca Hng dn ci t sau khi trnh hng dn ny hon tt vic cu hnh cc ci t, chn OK. Trong giao din chnh, chn t cc ty chn sau: Nh iu hnh Cu hnh ci t ring ca nh iu hnh, chng hn nh ci t MMS, internet, WAP, v ci t trc tuyn. Thit lp e-mail Cu hnh ci t e-mail. B m Cu hnh ci t push-to-talk.

Chn Menu > Cng c > Sett. wizard. Hng dn ci t s cu hnh thng s ci t ca in thoi da vo thng tin v nh iu hnh mng ca bn. s dng nhng dch v ny, bn phi lin h vi nh cung cp dch v kch hot kt ni d liu hoc cc dch v khc. Tnh kh dng ca cc mc ci t khc nhau trong Hng dn ci t ty thuc vo cc tnh nng ca in thoi, th SIM, nh cung cp dch v khng dy, v tnh kh dng ca d liu trong c s d liu ca Hng dn ci t. Nu Hng dn ci t khng kh dng t nh cung cp dch v, n c th khng xut hin trong menu trn in thoi.

Hng dn ci t

Nu bn khng th s dng Hng dn ci t, hy truy cp vo trang web ci t in thoi Nokia.

D.chung video Cu hnh ci t chia s video.

Mn hnh ch

T mn hnh ch, bn c th truy cp nhanh cc tnh nng m bn s dng nhiu nht, v xem lt qua cc cuc gi nh hoc tin nhn mi.

Bn c th xc nh hai mn hnh ch ring bit cho cc mc ch khc nhau nh mt mn hnh hin th thng bo v e-mail cng vic ca bn, v mt mn hnh khc hin th e-mail c nhn ca bn. Bng cch ny, bn khng phi xem cc tin nhn lin quan n cng vic ngoi gi lm vic.

Menu
Chn Menu.

20

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Menu l im bt u bn c th m tt c cc ng dng trong in thoi hoc trn th nh. Menu cha cc ng dng v cc th mc l cc nhm ca cc ng dng tng t. Tt c cc ng dng do bn t ci t trong in thoi theo mc nh c lu trong th mc Lp t.

di ng dng sang mt th mc khc, di chuyn n ng dng bn mun di, v chn La chn > Chuyn n th mc, th mc mi, v OK. chuyn gia cc ng dng ang m, hy bm v gi phm ch. Chn mt ng dng, v bm phm di chuyn chuyn n ng dng . cc ng dng chy n s tiu th pin nhiu hn v lm gim thi gian s dng ca pin. ti cc ng dng xung t web, chn La chn > Ti ng dng.

m mt ng dng, di chuyn n ng dng , v bm phm di chuyn.

xem cc ng dng trong mt danh sch, chn La chn > i mn hnh Menu > Danh sch. tr v giao din dng li, chn La chn > i mn hnh Menu > Dng li.

xem mc tiu th b nh ca cc ng dng khc nhau v d liu c lu trn in thoi hoc th nh v kim tra dung lng b nh cn trng, chn La chn > Chi tit b nh. to mt th mc mi, chn La chn > Th mc mi.

i tn mt th mc mi, chn La chn > i tn.

sp xp li th mc, di chuyn n ng dng bn mun chuyn, v chn La chn > Di chuyn. Du chn c t cnh ng dng ny. Di chuyn n v tr mi, v chn OK.

Chn Menu > Cng c > Chuyn dliu. Bn c th chuyn ni dung, v d nh s lin lc, t mt in thoi Nokia tng thch sang in thoi Eseries mi ca bn s dng cc cch kt ni khc nhau. Loi ni dung c th c chuyn ty thuc vo kiu in thoi. Nu thit b kia h tr ng b, bn cng c th ng b d liu gia hai thit b hoc gi d liu t thit b ny n mt thit b khc. Khi chuyn d liu t in thoi c ca bn, in thoi c th yu cu bn lp th SIM. in thoi Eseries mi khng cn th SIM khi chuyn d liu. Ni dung c sao chp t b nh ca in thoi kia sang v tr tng ng trong in thoi ca bn. Thi gian sao chp ty thuc vo dung lng b nh c chuyn. Bn cng c th hy lnh sao chp v tip tc li sau.

Chuyn ni dung t in thoi khc

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

21

Cc bc cn thit chuyn d liu c th khc nhau ty thuc vo in thoi ca bn, v vic bn c lm gin on vic chuyn d liu trc hay khng. Cc mc bn c th chuyn ty thuc vo in thoi kia.

Bt k xung t chuyn d liu no cha c x l cng s c hin th trong giao din nht k. bt u gii quyt cc xung t, chn La chn > X l xung t.

kt ni hai in thoi, hy thc hin theo cc hng dn trn mn hnh. i vi mt s kiu in thoi, ng dng Chuyn i c gi n in thoi kia di dng tin nhn. ci t ng dng Chuyn i trn in thoi kia, m tin nhn ra, v thc hin theo cc hng dn trn mn hnh. Trn in thoi Eseries mi, chn ni dung bn mun sao chp t in thoi kia. Sau mi ln chuyn d liu, bn c th lu phm tt cng vi cc ci t chuyn ti vo mn hnh chnh sau ny lp li cng mt qu trnh chuyn d liu. chnh sa phm tt, chn La chn > Ci t phm tt.

Chuyn ni dung gia cc in thoi

Nu trc y bn chuyn d liu sang in thoi bng ng dng Chuyn i, chn trong s cc biu tng sau mn hnh chnh ca ng dng Chuyn i:

ng b ha, ti v, v gi d liu

ng b ha d liu vi mt in thoi tng thch nu in thoi kia h tr ng b ha. Vi chc nng ng b ha, bn c th cp nht d liu trn c hai in thoi.

Gi d liu t in thoi Eseries mi ca bn n in thoi kia.

Ti d liu t in thoi kia sang in thoi Eseries mi ca bn.

Xem nht k chuyn d liu

xem nht k ca mt cuc chuyn d liu trc , di chuyn n li tt ca cuc chuyn d liu , nu c, trong giao din chnh, v chn La chn > Xem nht k.

xem chi tit chuyn d liu, di chuyn n mc c chuyn trong nht k, v chn La chn > Chi tit.

Nht k chuyn d liu s hin th sau mi ln chuyn.

Cc ch bo trn mn hnh
in thoi ang c s dng trong mng UMTS (dch v mng). Mc sc pin. Thanh ch bo cng cao th mc nng lng trong pin cng nhiu. Bn c mt hoc nhiu tin nhn cha c trong th mc Hp th n trong Nhn tin.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

22

Bn nhn c e-mail mi trong hp th t xa. C cc tin nhn ang ch gi trong th mc Hp th i trong Nhn tin. Bn c mt hoc nhiu cuc gi in thoi b nh. Cc phm ca in thoi b kha. Bo thc ang hot ng. Bn chn cu hnh Im lng, v in thoi s khng chung khi c cuc gi hoc tin nhn gi n. Bluetooth ang hot ng. D liu ang c truyn qua kt ni Bluetooth. Khi ch bo nhp nhy, in thoi ca bn ang tm cch kt ni vi thit b khc. Mt kt ni hng ngoi ang hot ng. Nu ch bo ny nhp nhy, in thoi ang tm cch kt ni vi thit b khc hoc kt ni b mt. Kt ni d liu gi GPRS hin ang c sn (dch v mng). Nu biu tng l , th kt ni ang hot ng. Nu biu tng l , th kt ni ang trng thi ch.

Kt ni d liu gi EGPRS hin ang c sn (dch v mng). Nu biu tng l , th kt ni ang hot ng. Nu biu tng l , th kt ni ang trng thi ch. Kt ni d liu gi UMTS hin ang c sn (dch v mng). Nu biu tng l , th kt ni ang hot ng. Nu biu tng l , th kt ni ang trng thi ch. Truy cp gi ti xung tc cao (HSDPA) c h tr v hin ang c sn (dch v mng). Biu tng c th khc nhau ty theo vng. Nu biu tng l , th kt ni ang hot ng. Nu biu tng l , th kt ni ang trng thi ch. Bn ci in thoi d tm mng WLAN, v mt mng WLAN hin ang c sn. Mt kt ni mng WLAN ang hot ng trong mng khng c m ha. Mt kt ni mng WLAN ang hot ng trong mng c m ha. in thoi c kt ni vi mt my tnh bng cp d liu USB. S my in thoi th hai ang c s dng (dch v mng).
23

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Tt c cc cuc gi s c chuyn tip n mt s in thoi khc. Nu bn c hai s my, s hin th l s my hin ang hot ng. Tai nghe c ni vi in thoi. Mt kt ni Bluetooth vi b tai nghe. B ph kin rnh tay trn xe c kt ni vi in thoi. B tr thnh c ni vi in thoi. Mt text phone c kt ni vi in thoi. in thoi ang ng b ha. Bn ang c mt kt ni b m. Kt ni b m ca bn ang ch ng lm phin, bi v ci t kiu chung ca in thoi c ci l 1 hi bp hoc Im lng, hay bn ang c cuc gi n hoc cuc gi i. ch ny, bn khng th thc hin cuc gi b m.

Cc bc thng dng trong nhiu ng dng


Nu mt ng dng c nhiu tab (xem hnh), m mt tab bng cch di chuyn sang phi hoc sang tri. thay i cu hnh, tt hoc kha in thoi, bm nhanh phm ngun. Bn c th thy cc bc sau trong nhiu ng dng:

lu mt tp tin, chn La chn > Lu li. C cc ty chn lu khc nhau ph thuc vo ng dng bn s dng. gi mt tp tin, chn La chn > Gi. Bn c th gi mt tp tin e-mail hoc tin nhn a phng tin, hoc s dng cc cch kt ni khc nhau.

lu cc ci t bn cu hnh trong mt ng dng, chn Quay v.

sao chp, bm v gi phm shift, v chn vn bn bng phm di chuyn. Bm v gi phm shift, v chn Sao chp. dn, di chuyn n v tr bn mun dn vn bn, bm v gi phm shift, v chn Dn. Phng thc ny c th khng thc hin c trong nhng ng dng c lnh sao chp v lnh dn ring.

24

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

chn cc mc khc nhau, v d nh cc tin nhn, tp tin, hoc s lin lc, di chuyn n mc bn mun chn. Chn La chn > Chn/Hy du > Chn chn mt mc hoc La chn > Chn/Hy du > Chn tt c chn tt c cc mc. Mo: chn phn ln cc mc, trc tin chn La chn > Chn/Hy du > Chn tt c, sau chn cc mc bn khng mun, v chn La chn > Chn/ Hy du > Hy du. chn mt i tng (v d mt nh km ca ti liu) di chuyn n i tng sao cho du ngoc vung xut hin c hai pha ca i tng.

kha bn phm theo cch th cng mn hnh ch, bm phm chn tri v phm chc nng. kha bn phm theo cch th cng trong menu hoc trong mt ng dng ang m, bm nhanh phm ngun, v chn Kha bn phm.

m kha bn phm, bm phm chn tri v phm chc nng.

Khi in thoi hoc bn phm b kha, bn c th gi n s in thoi khn cp chnh thc c lp trnh trong in thoi. Bn phm in thoi s t ng kha ngn vic tnh c bm phm. thay i thi gian m sau bn phm b kha, chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Bo mt > .thoi v th SIM > T.gian t..kha b.phm.

Kha bn phm

iu chnh m lng tai nghe trong khi gi hoc iu chnh m lng ca cc ng dng media, hy s dng cc phm m lng.

iu chnh m lng

Khi mn hnh ring ca in thoi c bt (mn hnh chuyn sang mu en), hy bm phm di chuyn xem ngy v gi.

ng h mn hnh ring

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

25

C hai loi b nh bn c th lu d liu hoc ci t ng dng: b nh in thoi v th nh.

B nh

cho in thoi ca bn, hoc th c h thng tp tin b hng. in thoi Nokia ca bn h tr h thng tp tin FAT16 v FAT32 cho th nh. in thoi ny s dng th nh microSD v microSDHC. bo m kh nng lin vn hnh, ch s dng cc th nh tng thch vi in thoi ny. Hy kim tra kh nng tng thch ca th nh vi nh sn xut hoc nh cung cp th. Cc loi th nh khc ngoi cc th microSD v microSDHC khng tng thch vi in thoi ny. S dng th nh khng tng thch c th lm h th nh cng nh in thoi v d liu c lu trong th khng tng thch c th b hng.

xem hin ang s dng bao nhiu b nh, cn li bao nhiu b nh trng, v mi loi d liu tiu th ht bao nhiu b nh, chn Menu > La chn > Chi tit b nh > B nh my hoc Th nh. Mo: m bo c b nh, hy thng xuyn chuyn d liu vo th nh hoc my tnh PC, hoc s dng trnh Qun l tp tin xa nhng tp tin bn khng cn cn n. Sau khi bn ci t cc ng dng vo th nh tng thch, cc tp tin ci t (.sis, .sisx) vn cn trong b nh in thoi. Cc tp tin ny c th s dng nhiu dung lng b nh v ngn cn bn lu cc tp tin khc. duy tr b nh, hy s dng Nokia PC Suite sao lu cc tp tin ci t vo my tnh PC tng thch, sau dng trnh qun l tp tin xa cc tp tin ci t khi b nh in thoi. Nu tp tin .sis l tp tin nh km trong tin nhn, hy xa tin nhn khi hp th n trong Nhn tin.

B nh cn trng

MicroSDHC

S dng th nh

nh dng th nh cho in thoi, chn La chn > nh dng th nh. Khi nh dng li th nh, tt c d liu c trn th s b mt. Tham kho kin ngi bn l xc nh xem bn c phi nh dng th nh trc khi s dng hay khng. i tn ca th nh, chn La chn > Tn th nh.

Th nh

Chn Menu > Cng c > Th nh. Nu bn khng th s dng th nh vi in thoi, bn c th dng sai loi th nh, th c th khng nh dng c
26

Cc kiu nhp vn bn c cung cp trong in thoi ny c th khc nhau ty theo th trng.

Vit vn bn

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

chuyn gia cc kiu ch khc nhau, bm shift. Trn mn , , v cho bit kiu k t c chn. hnh, chn con s hoc k t c in trn cc phm, bm v gi phm tng ng, hoc bm v gi phm chc nng v bm phm tng ng.

in thoi ca bn c mt bn phm y tnh nng. Bn c th nhp cc du chm cu bng cch bm phm tng ng hoc t hp phm.

Kiu nhp vn bn truyn thng

in thoi s gi nhng t hp l. Khi tm thy ng t, di chuyn sang phi xc nhn. Trong khi vit, bn cng c th di chuyn xung truy cp danh sch cc t c gi . Nu t bn mun c trong danh sch, di chuyn n t v bm phm di chuyn. Nu t bn ang vit khng c trong t in ca in thoi, in thoi s gi mt t hp l, trong khi t bn vit hin th pha trn t gi . Di chuyn ln chn t ca bn. T s c thm vo t in khi bn bt u vit t k tip. tt kiu nhp vn bn tin on, bm phm chc nng + thanh khong trng v chn Tin on > Tt. i ngn ng son tho, chn La chn > Ty chn nhp > Ngn ng son tho.

chn cc k t khng c hin th trn bn phm, bm phm chr.

xa mt k t, bm phm xa. xa nhiu k t, bm v gi phm xa.

ch nhp cc k t c in trn cc phm, bm nhanh phm chc nng hai ln.

xc nh cc ci t cho kiu nhp vn bn, chn La chn > Ty chn nhp > Ci t.

sao chp vn bn, bm v gi phm shift, v di chuyn t sng t, cm t hoc dng vn bn m bn mun sao chp. Bm ctrl + c. chn vn bn vo mt ti liu, hy di chuyn n ng ni, v bm ctrl + v. thay i ngn ng son tho, hoc bt kiu nhp vn bn tin on, bm phm chc nng + thanh khong trng, v chn t cc ty chn kh dng.

vit vn bn bng ting Vit, v d nh mt tin nhn vn bn, chn Nhn tin trong menu, v chn to mt tin nhn vn bn mi. Di chuyn n ni dung tin nhn v chn La chn > Ty chn nhp > Ngn ng son tho v chn ting Vit. chuyn gia cc kiu k t khc nhau, bm phm shift. Trn , , v cho bit kiu k t c mn hnh, chn. chn con s hoc k t c in trn cc phm, bm v gi phm tng ng, hoc bm v gi phm chc nng v bm phm tng ng.

Nhp vn bn ting Vit

bt kiu nhp vn bn tin on, bm phm chc nng + thanh khong trng v chn Tin on > Bt. Ch bo s hin th trn mn hnh. Khi bn bt u vit mt t,
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Kiu nhp vn bn tin on

27

chn cc k t khng c hin th trn bn phm, bm phm chr.

xa mt k t, bm phm xa. xa nhiu k t, bm v gi phm xa.

ch nhp cc k t c in trn cc phm, bm nhanh phm chc nng hai ln.

nhp du ting Vit, bm s c du sc, f c du huyn, r c du hi, x c du ng, v j c du nng. V d: nhp , bm a ri x. nhp , bm e ri s. sao chp vn bn, bm v gi phm shift, v di chuyn t sng t, cm t hoc dng vn bn m bn mun sao chp. Bm phm chc nng + chr + c. chn vn bn vo mt ti liu, di chuyn n v tr thch hp v bm phm chc nng + chr + v. i ngn ng son tho, hoc tt kiu nhp vn bn tin on, bm phm chc nng + thanh khong trng, v chn trong s cc ty chn c sn.

28

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Tnh nng mi ca Eseries


in thoi Eseries mi ca bn c cha phin bn mi ca cc ng dng Lch v Danh b, v cn thm mn hnh ch mi.

iu hng trn mn hnh ch

Bt k khi no bn nhn trn thy biu tng mn hnh ch, hoc trong cc ng dng Danh b hoc Lch, di chuyn sang phi truy cp danh sch cc thao tc c sn. ng danh sch, di chuyn sang tri. Khi bn iu hng trong cc ng dng ny, tr v cp trc , di chuyn sang tri.

Truy cp nhanh thao tc

vo mn hnh ch, bm nhanh phm ch. Mn hnh ch gm c: cc phm tt cho ng dng (1) truy cp nhanh mt ng dng, di chuyn n phm tt ca ng dng v bm phm di chuyn. vng thng tin (2) kim tra mt mc c hin th trong vng thng tin, di chuyn n mc v bm phm di chuyn. cc thng bo (3) xem cc thng bo, di chuyn n mt hp. Mi hp ch nhn thy c nu trong hp c cc mc. giu cc hp, bm phm xa.

Mn hnh ch

T mn hnh ch, bn c th truy cp nhanh cc tnh nng m bn s dng nhiu nht, v xem lt qua cc cuc gi nh hoc tin nhn mi.

kim tra cc tin nhn nhn, hy di chuyn n hp tin nhn trong vng thng bo. c mt tin nhn, hy di chuyn n tin nhn ny v bm phm di chuyn. truy cp vo cc cng vic khc, hy di chuyn sang phi. xem cc cuc gi nh, hy di chuyn n hp cuc gi trong vng thng bo. gi li cho ngi gi, hy di chuyn n mt cuc gi v bm phm gi. gi tin nhn
29

Lm vic trn mn hnh ch

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

vn bn cho ngi gi, hy di chuyn n cuc gi, di chuyn sang phi v chn Gi t.nhn vn bn t danh sch cc ty chn kh dng. nghe th thoi, hy di chuyn n hp th thoi trong vng thng bo. Di chuyn n hp th thoi bn mun v bm phm gi gi cho hp th thoi ny.

Bn c th xc nh hai ch mn hnh ch cho cc mc ch khc nhau nh mt ch hin th thng bo v e-mail cng vic ca bn, v mt mn hnh khc hin th e-mail c nhn ca bn. Bng cch ny, bn khng phi xem cc tin nhn lin quan n cng vic ngoi gi lm vic. Nh iu hnh mng c th ci cho bn mt mn hnh ch th ba vi cc mc ring ca nh iu hnh mng. i t mt ch mn hnh ch sang mt mn hnh ch v bm phm di chuyn. khc, di chuyn n

Chuyn i cc mn hnh ch

1 Phm ch 2 Phm danh b 3 Phm lch 4 Cc th mc e-mail

Phm ch

vo mn hnh ch, bm nhanh phm ch. Bm nhanh phm ch ln na truy cp menu.

Vi cc Phm mt ln bm, bn c th nhanh chng truy cp vo cc ng dng v cng vic. Mi phm c gn cho mt ng dng v mt cng vic. thay i cc phm ny, chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Ci t ring > Phm 1 chm. Nh iu hnh mng c th gn ng dng cho cc phm ny, trong trng hp bn khng th thay i chng.

Phm mt ln bm

xem danh sch cc ng dng hot ng, bm phm ch trong vi giy. Khi danh sch m ra, bm nhanh phm ch di chuyn qua danh sch. m ng dng chn, bm phm ch trong vi giy, hoc bm phm di chuyn. ng ng dng chn, bm phm xa. cc ng dng chy n s tiu th pin nhiu hn v lm gim thi gian s dng ca pin.

Phm danh b

to mt s lin lc mi, bm phm danh b trong vi giy.

m ng dng Danh B, bm nhanh phm danh b.

30

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Phm lch

to mt mc cuc hn mi, bm phm lch trong vi giy.

m ng dng Lch, bm nhanh phm lch.

Ch xem s tay s hin th cc s kin cho ngy chn trong mt danh sch. thay i ch xem, chn La chn > i giao din v ch bn mun xem. Mo: m th mc tun, di chuyn n s tun v bm phm di chuyn.

Phm e-mail

to e-mail mi, bm phm e-mail trong vi giy.

m hp th mc nh, bm nhanh phm e-mail.

chuyn n ngy tip theo hoc ngy trc trong ch xem thng, tun, ngy v s tay, di chuyn sang phi hoc tri. thay i ch xem mc nh, chn La chn > Ci t > Xem dng mc nh.

Chn Menu > Vn phng > Lch. To v xem cc cuc hn v s kin c ln k hoch, v chuyn gia cc ch xem lch khc nhau.

Lch Nokia cho Eseries


Cc ch xem lch

Bn c th chuyn gia cc ch xem sau y: Ch xem thng s hin th thng hin ti v cc mc lch ca ngy chn trong mt danh sch. Ch xem tun s hin th cc s kin cho tun chn trong by ngy. Ch xem ngy s hin th cc s kin cho ngy chn c phn nhm thnh cc v tr thi gian ty theo gi bt u. Ch xem cng vic hin th mi mc cng vic.

m cc mc lch, m mt ch xem lch, di chuyn n mt mc, v bm phm di chuyn.

Trong ch xem thng, cc mc lch c nh du bng mt hnh tam gic. Cc mc ngy k nim cng c nh du bng du chm than. Cc mc ca ngy chn c hin th trong mt danh sch.

Xem thng tin ca lch

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

31

to mt mc lch, di chuyn n mt ngy, chn La chn > Mc nhp mi v loi mc nhp. Mo: to mc cuc hp, bt u nhp ch .

Bn c th to cc kiu mc lch sau: Mc cuc hp nhc nh bn v cc s kin c ngy thng v thi gian c th. Cc mc ghi nh c lin quan n c ngy nhng khng c thi gian c th trong ngy. Cc mc ngy k nim s nhc bn v ngy sinh nht v nhng ngy c bit. Chng cp n mt ngy nht nh nhng khng c thi gian c th trong ngy. Cc mc ngy k nim s c lp li hng nm. Cc mc cng vic s nhc bn v cng vic c ngy n hn nhng khng c thi gian c th trong ngy.

To cc mc lch

6. i vi mc cuc hp nh k, ci thi gian nh k. 7. i vi mc cng vic, ci u tin. ci u tin cho mc cuc hp, chn La chn > u tin. 8. i vi cc mc ghi nh, ngy k nim v cng vic, xc nh cch thc x l mc trong khi ng b ha. Chn Ring khng cho ngi khc xem mc nu lch c sn trc tuyn, Chung cho php ngi khc xem mc, hoc Khng khng sao chp mc sang my tnh. 9. Nhp phn m t. gi mc, chn La chn > Gi.

Ci t lch

1. Nhp ch . 2. i vi mc cuc hp, nhp thi gian bt u v kt thc, hoc chn S kin c ngy. 3. i vi cc mc cuc hp v ghi nh, nhp ngy bt u v kt thc. i vi mc ngy k nim, nhp ngy thng v i vi mc cng vic, nhp ngy n hn. 4. i vi mc cuc hp, nhp a im. 5. i vi cc mc cuc hp, ngy k nim v cng vic, bn c th ci m bo.
32

To cc mc cuc hp, ghi nh, ngy k nim hoc cng vic

thay i mn hnh hin th khi bn m lch, chn Xem dng mc nh. thay i tiu ca mn hnh xem theo tun, chn Tiu giao din tun v S tun hoc Khong t . g tun. thay i ngy u tun, chn Ngy bt u tun.

thay i m bo, chn m bo lch.

Chn La chn > Ci t.

Chn Menu > Giao tip > Danh b. Lu v cp nht thng tin lin lc, v d nh s in thoi, a ch nh ring, hoc a ch e-mail ca cc s lin lc. Bn c
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Danh b Nokia cho Eseries

th gn kiu chung ring hoc mt hnh nh thu nh cho mt s lin lc. Bn cng c th to cc nhm lin lc, cho php bn lin lc vi nhiu s lin lc cng lc, v gi thng tin lin lc (danh thip) n hoc nhn n t cc thit b tng thch. Bt c khi no bn thy biu tng , di chuyn sang phi truy cp vo danh sch cc thao tc kh dng. ng danh sch ny, hy di chuyn sang tri.

thc hin cuc gi hi ngh, hy chn nhm, sau chn La chn > Gi > D.v c.gi hi ngh, v chn t danh sch ty chn kh dng.

tm cc s lin lc, bt u nhp tn ca lin lc vo trng tm kim.

Tm cc s lin lc

Thm s lin lc

Chn La chn > Lin lc mi, v nhp thng tin ca lin lc. sao chp thng tin ca lin lc t th nh, chn La chn > Sao chp > T th nh.

Qun l cc th mc danh b

Bn c th ci t cc th mc danh b t ng dng Ti v!. thay i th mc danh b, di chuyn n u danh sch tn, bm phm di chuyn, v chn t danh sch cc th mc c sn.

Chn tng s lin lc m bn mun thm vo nhm lin lc, chn La chn > Chn/Hy du > Chn nh du s , chn La chn > Nhm > Thm vo nhm > To nhm mi > Tn nhm, v nhp tn cho nhm. Nu bn mun gi in hi ngh n nhm, xc nh nhng ci t sau y: S dch v hi ngh Nhp s dch v ca cuc gi hi ngh. ID dch v hi ngh Nhp s ID ca cuc gi hi ngh. PIN dch v hi ngh Nhp s m PIN ca cuc gi hi ngh.

Nhm lin lc

sp xp cc th mc danh b, chn La chn > Sp xp danh b v chn mt th mc. Di chuyn ln di n v tr bn mun.

Gn nhc chung cho cc s lin lc

thm mt nhc chung mi cho cc s lin lc, m mt s lin lc, chn La chn > Nhc chung v chn mt nhc chung.

Bn c th ci nhc chung cho mt s lin lc hoc nhm lin lc. Nhc chung ny s pht ra khi s lin lc gi cho bn.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

33

xa nhc chung gn, chn Kiu chung m.nh t danh sch nhc chung.

thm mt nhc chung mi cho cc nhm lin lc, m mt nhm lin lc, chn La chn > Nhm > Nhc chung v chn mt nhc chung.

tin nhn, bm v gi phm ch, di chuyn n tin nhn v bm phm di chuyn.

Thay i ci t danh b
chn th mc danh b no s c m khi m ng dng Danh b, chn D.sch l.lc mc nh. i cch hin th tn ca cc s lin lc, chn Hin th tn. Chn La chn > Ci t.

M Ovi

Ovi l cnh ca ti nhiu dch v Nokia khc nhau. lt qua v bit thm thng tin, hy truy cp vo trang www.ovi.com.

Bn c th m nhiu ng dng cng lc. chuyn gia cc ng dng ang m, bm v gi phm ch, di chuyn n mt ng dng, v bm phm di chuyn. ng ng dng chn, bm phm xa. V d: Khi bn ang c mt cuc gi in thoi v mun kim tra lch, bm phm ch truy cp vo menu, v m ng dng Lch. Cuc gi in thoi s vn gi hot ng n. V d: Khi bn ang son tin nhn v mun kim tra mt trang web, bm phm ch truy cp vo menu, v m ng dng Web. Chn mt ch mc hoc nhp a ch web theo cch th cng, v chn Chn. tr v

Thc hin nhiu thao tc

Trong Ovi Store, bn c th ti tr chi di ng, ng dng, video, hnh nh, v nhc chung v in thoi. Mt s mc l min ph; mt s mc khc bn cn mua bng th tn dng hoc tr theo ha n in thoi. Ovi Store cung cp cho bn ni dung tng thch vi in thoi di ng ca bn v thch hp vi s thch v a im ca bn. Ni dung trong Ovi Store c lu vo cc danh mc sau: Khuyn dng Tr chi Ci t ring Cc ng dng Audio & video

Gii thiu v Ovi Store

34

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Vi Danh b Ovi, bn c th gi lin lc vi nhng ngi c ngha quan trng nht i vi bn. Tm kim cc s lin lc, v khm ph bn b trn cng ng Ovi. Gi lin lc vi bn b - tr chuyn, chia s thng tin v ni v s hin din ca bn, ng thi d dng theo di c nhng g bn b ang lm v ni h . Thm ch bn c th tr chuyn vi nhng ngi bn ang s dng Google Talk. Bn cng c th ng b ha danh b, lch v ni dung khc gia in thoi Nokia v Ovi.com. Thng tin quan trng ca bn s c lu tr v gi cp nht trn c in thoi v web. Vi Danh b Ovi, bn c th lm cho danh sch lin lc ca mnh tr nn nng ng v t tin rng danh b ca mnh c lu tr trn Ovi.com. Bn phi c mt Ti Khon Nokia s dng dch v ny. To mt ti khon trn in thoi di ng ca bn, hoc truy cp vo www.ovi.com t my tnh PC. Vic s dng Danh b Ovi c th i hi phi chuyn khi lng ln d liu qua mng ca nh cung cp dch v cho qu khch. Lin h vi nh cung cp dch v mng ca qu khch bit thng tin v ph chuyn d liu.

Gii thiu v Danh b Ovi

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

35

in thoi
gi v nhn cuc gi, in thoi phi c bt, phi c lp mt th SIM hp l, v bn phi trong vng ph sng ca mt mng di ng. gi hoc nhn mt cuc gi Internet, in thoi phi c kt ni vi mt dch v cuc gi Internet. kt ni vi mt dch v cuc gi Internet, in thoi ca bn phi nm trong vng ph sng ca mt mng kt ni, chng hn nh mt im truy cp mng WLAN. cuc gi mi. Cuc gi u s trng thi gi. kt thc cuc gi hin thi, bm phm kt thc.

Gi in

Cuc gi thoi
Lu : Ha n thc t m nh cung cp dch v tnh cc cho cc cuc gi v dch v c th thay i, ty thuc cc tnh nng mng, vic lm trn s khi lp ha n, thu, v.v...

gi in, nhp s in thoi, bao gm m vng, v bm phm gi. Mo: gi in quc t, thm du + thay cho m truy cp quc t, v nhp m quc gia, m vng (b s 0 ng trc nu cn), v nhp s in thoi. gi in bng s lin lc lu, bm phm danh b. Nhp ch ci u tin ca tn, di chuyn n tn, v bm phm gi. Xem phn Danh b Nokia cho Eseries trn trang 32. kt thc cuc gi hoc hy cuc gi, bm phm kt thc.

Tr li cuc gi

gi in s dng nht k, bm phm gi xem ti a 20 s in thoi bn gi hoc c gi gn nht. Di chuyn n s in thoi hoc tn bn mun, v bm phm gi. Xem phn Nht k trn trang 45. iu chnh m lng ca mt cuc gi hin thi, hy s dng cc phm m lng.

tr li mt cuc gi, bm phm m thoi. t chi cuc gi, bm phm kt thc. tt nhc chung m khng tr li cuc gi, chn Im lng.

Khi bn ang trong mt cuc gi v chc nng ch cuc gi (dch v mng) c bt, bm phm m thoi tr li mt
36

chuyn t mt cuc gi thoi sang mt cuc gi video La chn > Chuyn sang c.gi video. in thoi s kt thc cuc gi thoi v thc hin cuc gi video n ngi nhn.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

1. gi in hi ngh, nhp s in thoi ca mt thnh vin tham gia, v bm phm m thoi. 2. Khi thnh vin tr li, chn La chn > Cuc gi mi. 3. Khi bn gi n tt c cc thnh vin, chn La chn > Hi ngh hp nht cc cuc gi thnh mt cuc gi hi ngh.

Gi in hi ngh

tt micr ca in thoi trong khi gi, chn La chn > Tt ting. loi b mt thnh vin khi cuc gi hi ngh, di chuyn n thnh vin , v chn La chn > Hi ngh > Loi thnh vin.

gi in video, nhp s in thoi hoc chn ngi nhn cuc gi t Danh b, v chn La chn > Gi > Cuc gi video. Khi cuc gi video bt u, camera in thoi s c kch hot. Nu ang s dng camera, vic gi video s b v hiu ha. Nu ngi nhn cuc gi khng mun gi video li cho bn, mt hnh nh tnh s c hin th thay cho hnh nh video. Bn c th xc nh hnh nh tnh trong Menu > Cng c > Ci t > in thoi > Cuc gi > Hnh trong c.gi video. tt vic gi m thanh, video hoc video v m thanh, chn La chn > Tt > ang gi m thanh, ang gi video, hoc .gi audio & video.

Gi in video

tho lun ring vi mt thnh vin trong cuc gi hi ngh, di chuyn n thnh vin , v chn La chn > Hi ngh > Ring.

s dng loa cho vic nhn m thanh, chn La chn > Kch hot loa. tt loa v s dng loa nghe, chn La chn > Kch hot in thoi. i v tr ca hnh nh, chn La chn > i th t hnh. phng thu hnh nh trn mn hnh, chn La chn > Phng to hoc Thu nh.

c th thc hin cuc gi video, bn phi trong phm vi ph sng ca mng UMTS. bit tnh kh dng v thu bao dch v cuc gi video, lin h vi nh iu hnh mng hoc nh cung cp dch v. Trong khi ni chuyn, bn c th xem video hai chiu theo thi gian thc gia bn v ngi nhn cuc gi, nu ngi nhn c mt in thoi di ng tng thch. Hnh nh video c camera trong in thoi ghi s hin th trn in thoi ca ngi nhn cuc gi. Cuc gi video ch c th c thc hin gia hai thnh vin.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Cuc gi video

kt thc cuc gi video v thc hin mt cuc gi thoi mi cho cng mt ngi nhn, chn La chn > Chuyn sang c.gi thoi.

S dng chc nng Chia s video (dch v mng) gi video t in thoi di ng ca bn n mt thit b di ng tng
37

Chia s video

thch trong cuc gi thoi. s dng tnh nng ny, in thoi phi nm trong vng ph sng ca mng UMTS. 1. Gi in thoi n ngi nhn chn. Bn c th bt u chia s video ngay sau khi cuc gi in thoi c thit lp v in thoi ca bn c ng k vi server SIP. 2. gi video t in thoi, chn La chn > Chia s video, v chn ty chn chia s, nu c. xem trc clip ny, chn La chn > Pht. 3. Chn ngi nhn trong Danh b, hoc a ch SIP ca ngi nhn theo cch th cng gi li mi n ngi nhn. Vic chia s s t ng bt u khi ngi nhn ng chia s video. 4. ngng chia s video, chn Dng. Cuc gi thoi vn tip tc bnh thng.

Nhn li mi chia s video

Khi bn nhn li mi chia s video, mt tin nhn s hin th cho bit tn hoc a ch SIP ca ngi gi. chp nhn li mi v bt u phin chia s, chn Ch.nhn.

t chi li mi, chn T chi. Cuc gi thoi vn tip tc bnh thng.

in thoi ca bn h tr cc cuc gi thoi qua Internet (cc cuc gi Internet). in thoi ca bn ch yu s tm cch gi ti cc s in thoi khn cp qua cc mng di ng. Nu mt cuc gi khn cp s dng cc mng di ng khng thnh cng, in thoi s tm cch gi ti s khn cp qua nh cung cp cuc gi Internet. Do bn cht ca in thoi di ng c uy tn, bn nn s dng mng di ng cho cc cuc gi khn cp, nu c th. Nu bn ang trong phm vi ph sng ca mng di ng, m bo rng in thoi di ng ca bn c bt v sn sng gi in trc khi thc hin mt cuc gi khn cp. Kh nng thc hin cuc gi khn cp s dng h thng in thoi Internet ty thuc vo tnh kh dng ca mng WLAN v vic p dng kh nng gi khn cp ca nh cung cp cuc gi Internet. Hy lin h vi nh cung cp cuc gi Internet kim tra kh nng gi s khn cp bng in thoi Internet. Vi dch v cuc gi Internet (dch v mng), bn c th gi v nhn cuc gi qua Internet s dng cng ngh VoIP (giao thc thoi qua Internet). Cc cuc gi Internet c th c thit lp gia cc my tnh, gia cc in thoi di ng, v gia mt thit b VoIP v mt in thoi thng thng. gi hoc nhn mt cuc gi Internet, in thoi phi trong vng ph sng mng WLAN chng hn. Tnh kh dng ca dch v cuc gi Internet c th thay i theo quc gia hoc khu vc.

Cuc gi Internet
Chn Menu > Giao tip > T Internet.
38

To mt cu hnh cuc gi Internet mi

Trc khi c th thc hin cuc gi Internet, bn cn to mt cu hnh cuc gi Internet.


2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

ci cu hnh to s dng t ng khi kt ni vo dch v cuc gi internet, chn Menu > Giao tip > T Internet > Cu hnh u tin.

1. Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > Ci t SIP > La chn > Cu hnh SIP mi, v nhp thng tin c yu cu vo. ci t ng ng nhp vo dch v cuc gi internet, chn ng k > Lun bt. Lin h vi nh cung cp dch v cuc gi Internet c thng s ci t chnh xc. 2. Chn Quay v cho n khi bn tr li giao din chnh ca ci t Kt ni. 3. Chn Gi in Internet > La chn > Cu hnh mi. Nhp tn cho cu hnh, v chn cu hnh SIP bn mun to.

ng nhp t ng, in thoi ca bn s t ng kt ni vi dch v cuc gi Internet. Nu bn ng nhp vo dch v theo cch th cng, chn mt mng c sn t danh sch v Chn.

C 15 giy danh sch mng li t ng c lm mi li. lm mi danh sch theo cch th cng, chn La chn > Cp nht. S dng ty chn ny nu mng WLAN ca bn khng hin th trong danh sch.

chn mt dch v cuc gi Internet cho cuc gi i nu in thoi c kt ni vi nhiu dch v, chn La chn > Thay i dch v.

thc hin cuc gi internet bo mt, hy hi nh cung cp dch v c ci t cuc gi internet bo mt. Server proxy c chn cho cu hnh cuc gi internet phi h tr cuc gi internet bo mt. Cuc gi internet bo mt c ch bo bng .

ng nhp vo dch v cuc gi internet theo cch th cng, chn ng k > Khi cn trong ci t SIP khi to cu hnh cuc gi internet.

lu mng m bn hin ang kt ni, chn La chn > Lu mng. Mng lu s c nh du sao trn danh sch mng. kt ni vi mt dch v cuc gi Internet bng mt mng WLAN n, chn La chn > S dng mng n. kt thc kt ni vi mt dch v cuc gi Internet, chn La chn > Ngng k.ni khi m.ch.

nh cu hnh cc dch v mi, chn La chn > Lp cu hnh dch v. Ty chn ny s ch hin th nu c cc dch v cha c nh cu hnh.

Kt ni vi dch v cuc gi Internet

Thc hin cuc gi Internet

Chn Menu > Giao tip > T Internet. gi hoc nhn mt cuc gi Internet, in thoi phi c kt ni vi mt dch v cuc gi Internet. Nu bn chn
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Bn c th thc hin mt cuc gi Internet t mi ng dng m bn c th thc hin mt cuc gi thoi thng thng. V d trong Danh b, di chuyn n s lin lc bn mun, v chn Gi > Cuc gi Internet.

39

ci cuc gi Internet lm loi cuc gi u tin cho cuc gi i, chn Menu > Giao tip > T Internet > La chn > Ci t > Mc nh loi cuc gi > Cuc gi Internet. Khi in thoi c kt ni vi mt dch v cuc gi Internet, mi cuc gi c thc hin di dng cuc gi Internet.

thc hin mt cuc gi Internet mn hnh ch, nhp a ch SIP, v bm phm m thoi.

Quay s nhanh

Chn Menu > Cng c > Ci t > in thoi > Cuc gi > Quay s nhanh > Bt. Chc nng quay s nhanh cho php bn gi in bng cch bm v gi mt phm s khi mn hnh ch.

ng nhp t ng vi dch v cuc gi Internet, chn Kiu ng nhp > T ng. Nu bn s dng kiu ng nhp t ng cho mng WLAN, in thoi s qut mng WLAN theo nh k, tnh nng ny s lm hao pin v gim thi gian hot ng ca pin. ng nhp theo cch th cng vi dch v cuc gi Internet, chn Kiu ng nhp > Th cng.

Chn La chn > Ci t, di chuyn n ci t ca dch v bn mun, v bm phm di chuyn.

Ci t dch v cuc gi Internet

gn mt phm s cho mt s in thoi, chn Menu > Giao tip > Gi nhanh. Di chuyn n phm s (2 - 9) trn mn hnh, v chn La chn > Gn. Chn s bn mun trong Danh b. xa s in thoi gn cho mt phm s, di chuyn n phm quay s nhanh, v chn La chn > Xa.

sa i s in thoi gn cho mt phm s, di chuyn n phm quay s nhanh, v chn La chn > Thay i.

xc nh cc ci t dnh ring cho dch v, chn Chnh sa ci t dch v. Ty chn ny ch c sn khi mt plug-in phn mm dnh ring cho dch v c ci t trong in thoi.

xem cc mng m bn lu cho dch v cuc gi Internet v cc mng c dch v cuc gi Internet tm ra, chn Mng kt ni lu.

Chn Menu > Cng c > Ci t > in thoi > Chuyn c.gi. Chuyn cuc gi n hp th thoi hoc n mt s in thoi khc. bit chi tit, lin h vi nh cung cp dch v. Chn chuyn hng cc cuc gi thoi, d liu, hoc fax, v chn trong s cc ty chn sau: Tt c cuc gi thoi, T. c c . gi video & data, hoc Tt c cuc gi fax Chuyn hng tt c cc cuc gi thoi, d liu, hoc fax gi n. Khi my bn Chuyn hng cuc gi n khi bn ang c cuc gi.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Chuyn hng cuc gi

40

chuyn hng cuc gi n hp th thoi, chn kiu cuc gi v ty chn chuyn hng, sau chn La chn > Bt > n hp th thoi. chuyn hng cuc gi n mt s in thoi khc, chn kiu cuc gi v ty chn chuyn hng, sau chn La chn > Bt > n s khc. Nhp mt s in thoi vo trng S:, hoc chn Tm truy lc mt s in thoi c lu trong Danh b.

Khi khng tr li Chuyn hng cuc gi n sau khi in thoi ca bn chung trong thi gian nh. Chn thi gian bn in thoi chung trc khi chuyn hng cuc gi trong danh sch Thi gian ch:. Nu ko lin lc c Chuyn hng cuc gi khi in thoi tt hoc ngoi vng ph sng. Khi khng sn sng Kch hot ba ci t cui cng mt lc. Ty chn ny s chuyn hng cc cuc gi nu in thoi bn, khng tr li, hoc ngoi vng ph sng.

v cung cp. Chc nng chn cuc gi cc tc dng i vi tt c cc kiu cuc gi. chn cuc gi, hy chn mt trong cc ty chn sau: Cuc gi i Ngn chn thc hin cc cuc gi thoi vi in thoi ca bn. Cuc gi n Chn cuc gi n. Cuc gi quc t Chn cuc gi quc t hoc chuyn vng. C.gi n khi NN Chn cc cuc gi n khi bn ang nc ngoi. Ch cuc gi quc t Chn cc cuc gi ra nc ngoi hoc vng khc, nhng cho php gi v nc ca bn. kim tra trng thi chn cuc gi thoi, hy chn ty chn chn, v chn La chn > Kim tra trng thi.

kim tra tnh trng chuyn hng hin ti, di chuyn n ty chn chuyn hng, v chn La chn > Kim tra trng thi. ngng chuyn hng cuc gi, di chuyn n ty chn chuyn hng, v chn La chn > Hy.

thay i mt m chn dng chn cc cuc gi thoi, fax v d liu, chn La chn > Ch.sa m chn CG. Nhp m PIN hin ti vo, sau nhp m mi hai ln. Mt khu chn cuc gi phi gm bn ch s. bit thm chi tit, xin lin h vi nh cung cp dch v.

ngng tt c chn cuc gi thoi, hy chn ty chn chn cuc gi v chn La chn > Hy tt c s chn.

Chn Menu > Cng c > Ci t > in thoi > Chn cuc gi. Bn c th ngn nhng cuc gi c th c gi i hoc c nhn v bng in thoi (dch v mng). thay i cc ci t ny, bn cn mt m chn cuc gi do nh cung cp dch
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Chn cuc gi

Chn cuc gi Internet

Chn Menu > Cng c > Ci t > in thoi > Chn cuc gi > Chn cuc gi internet.

t chi cc cuc gi Internet t nhng ngi gi n danh, chn Chn cuc gi n danh > Bt.
41

Bn c th gi m kp a tn (DTMF) trong khi ang gi in iu khin hp th thoi hoc cc dch v in thoi t ng khc.

Gi m DTMF
Gi mt chui m DTMF

Internet > La chn > Gi h.th Internet gi hp th .

1. Thc hin cuc gi, v ch cho n khi u dy kia tr li. 2. Chn La chn > Gi DTMF. 3. Nhp chui m DTMF, hoc chn mt chui m nh trc. 1. Chn Menu > Giao tip > Danh b. M mt s lin lc, v chn La chn > Chnh sa > La chn > Thm chi tit > DTMF. 2. Nhp chui m vo. chn on tm ngng khong 2 giy trc hoc gia cc m DTMF, nhp p. ci t in thoi ch gi m DTMF sau khi bn chn Gi DTMF trong khi gi, nhp w. 3. Chn Xong.

i s hp th thoi, chn hp th v La chn > i s. i a ch hp th gi Internet, chn hp th v La chn > i a ch.

gi th thoi khi mn hnh ch, bm v gi phm 1; hoc bm phm 1 ri bm phm m thoi. Nu bn xc nh mt hp th gi Internet, chn xem bn mun gi hp th thoi hay hp th gi Internet.

Gn mt chui m DTMF cho mt s lin lc

H tr ging ni

Th thoi

Chn Menu > Giao tip > H.th c.gi. Khi m ng dng Th thoi ln u tin, bn s c yu cu nhp s hp th thoi. gi th thoi, chn La chn > Gi hp th thoi. Nu bn nh cu hnh cc ci t cuc gi Internet cho in thoi v c mt hp th gi Internet, chn HT c.gi

nghe thng tin v cc cuc gi nh, cuc gi nhn, s gi i, v cuc gi thng xuyn, chn Cuc gi gn y. quay mt s in thoi, chn Bng s. nghe tin nhn thoi, chn Hp th thoi.

nghe cc mc nhp trong danh sch cc s lin lc, chn Danh b. Khng s dng ty chn ny nu bn c trn 500 s lin lc.

Chn Menu > Cng c > Trgip ting. ng dng H tr ting ni s c vn bn trn mn hnh, cho php bn s dng cc chc nng c bn ca in thoi m khng cn nhn vo mn hnh.

gi in bng cch s dng lnh thoi, chn Lnh thoi. ci in thoi c to cc tin nhn nhn c, chn Trnh c tin nhn.

42

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

nghe cc ty chn khc, chn La chn.

nghe thi gian hin ti, chn ng h. nghe ngy hin ti, hy di chuyn xung. Nu ng dng H tr ting ni ang m khi n gi pht m bo lch, ng dng ny s c to ni dung ca m bo lch.

Chn Menu > Cng c > Lnh thoi. S dng lnh thoi to cuc gi v m cc ng dng, cu hnh, hoc cc chc nng khc trong in thoi. in thoi to khu lnh cho cc mc nhp trong Danh b v cho cc chc nng c thit k trong ng dng Lnh thoi. Khi pht m mt lnh thoi, in thoi s so snh cc t c c vi khu lnh trong in thoi. Lnh thoi khng ph thuc vo ging ngi ni; tuy nhin, chc nng nhn dng ging ni ca in thoi s iu chnh theo ging ni ca ngi dng chnh nhn dng lnh thoi tt hn.

Lnh thoi

nghe mt khu lnh, m mt th lin lc, v chn La chn > Pht khu lnh. 1. gi in bng lnh thoi, bm v gi phm thoi. 2. Khi bn nghe m pht hoc thy mn hnh hin th, c r rng tn c lu trn s lin lc. 3. in thoi s pht khu lnh tng hp ng vi s lin lc c nhn dng bng ngn ng c chn trong in thoi, ng thi hin th tn v s in thoi ca s lin lc . Sau khong 1,5 giy ch, in thoi s quay s in thoi . Nu s lin lc c nhn dng khng ng, chn K tip xem danh sch cc s lin lc tng ng hoc chn Thot hy quay s. Nu mt tn c nhiu s in thoi, my s chn s mc nh nu s ny c ci. Nu khng, in thoi s chn s in thoi u tin theo th t sau: Di ng, Di ng (gia nh), Di ng (c.vic), in thoi, T (nh), v T (cng vic).

Khu lnh ca mt s lin lc l tn hoc bit danh c lu trn s lin lc trong Danh b. Lu : S dng khu lnh c th gp kh khn trong mi trng n o hoc trong trng hp khn cp, v th qu khch khng nn ch duy nht da vo chc nng quay s bng khu lnh trong mi trng hp.

Gi in

khi ng mt ng dng bng lnh thoi, bm v gi phm thoi, v c r tn ca ng dng . Nu ng dng c nhn dng khng ng, chn K tip xem danh sch cc ng dng tng ng hoc chn Thot hy. thm cc ng dng khc vo danh sch ny, chn La chn > ng dng mi. thay i lnh thoi ca mt ng dng, chn La chn > i lnh, v nhp lnh mi vo.
43

in thoi s to khu lnh cho cc ng dng c lit k trong ng dng Lnh thoi.

Khi chy mt ng dng

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

thay i lnh thoi, chn Cu hnh > La chn > i lnh.

in thoi to cc khu lnh cho mi ng dng. bt mt cu hnh bng lnh thoi, bm v gi phm thoi, v c tn cu hnh.

Thay i cu hnh

phin nhau tr li. Bi v mi ln ch c mt ngi s dng ni chuyn, thi lng ti a ca lt ni chuyn c gii hn. bit thm chi tit v thi lng ca lt ni chuyn trong mng ca bn, lin h vi nh cung cp dch v.

Ci t PTT

tt b tng hp c s dng pht cc khu lnh c nhn dng bng ngn ng in thoi c chn, chn La chn > Ci t > B phi m > Tt. ci li chc nng nhn bit ging ni khi ngi s dng chnh ca in thoi thay i, chn Xa b.chnh ging.

Ci t lnh thoi

Chn La chn > Ci t v chn Ci t ngi dng xc nh cc ci t u tin cho PTT, hoc Ci t kt ni thay i chi tit kt ni. Lin h vi nh cung cp dch v bit thng s ci t chnh xc. Mo: Bn cng c th nhn thng s ci t di dng tin nhn t nh cung cp dch v PTT.

Chn Menu > Giao tip > B m. Dch v B m (PTT) (dch v mng) cung cp cc cuc in m trc tip c kt ni bng cch bm phm PTT. Vi PTT, bn c th s dng in thoi lm b m. Bn c th s dng PTT m thoi vi mt ngi hoc mt nhm ngi, hoc tham gia vo mt knh. Mt knh ging nh mt phng tr chuyn: bn c th gi ti knh xem c ai trc tuyn khng. Cuc gi knh s khng bo cho nhng ngi s dng khc bit; nhng ngi s dng ch cn tham gia vo knh v bt u ni chuyn vi nhau. Trong lin lc PTT, mt ngi ni trong khi nhng ngi s dng khc nghe qua loa tch hp. Ngi s dng s thay
44

B m

ng nhp vo dch v PTT

ng nhp vo dch v PTT theo cch th cng, chn La chn > ng nhp vo B. Khi ci t Kiu chung ca in thoi c ci l 1 hi bp hoc Im lng, hoc nu c mt cuc gi in thoi n, bn khng th thc hin hay nhn cuc gi PTT.

Nu bn bt Khi ng ng dng trong Ci t ngi dng, PTT s t ng ng nhp vo dch v khi khi ng. Nu khng, bn phi ng nhp theo cch th cng.

Thc hin mt cuc gi PTT

thc hin cuc gi PTT, chn La chn > S lin lc, chn mt hoc nhiu s lin lc t danh sch, v bm phm thoi. Nh gi in thoi pha trc bn trong sut cuc gi bn
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

c th nhn thy mn hnh. Mn hnh s thng bo cho bn bit khi n lt bn ni chuyn. Hy ni qua micr v ch khng dng tay che loa li. Bm v gi phm thoi trong sut thi gian ni chuyn. Khi bn ni xong, th phm ra. Khi nhn cuc gi PTT, bm phm m thoi tr li cuc gi hoc phm kt thc hy cuc gi. kt thc cuc gi PTT, bm phm kt thc.

gi yu cu gi li cho mt s lin lc, chn La chn > Gi yu cu gi li.

tr li mt yu cu gi li, chn Xem m yu cu gi li. thc hin mt cuc gi PTT ti ngi gi yu cu gi li, bm phm thoi.

Cuc gi PTT thc hin

To mt knh PTT

to mt knh, chn La chn > Knh mi > To mi. mi mt ngi s dng vo mt knh, chn La chn > Gi li mi. xem nhng ngi s dng hin ang tham gia ca mt knh, chn La chn > Thnh vin hin ti. Khi ng nhp vo PTT, bn s t ng c kt ni vi cc knh ang hot ng vo thi im ng ng dng. tham gia mt knh, chn knh bn mun ni chuyn, v bm phm thoi.

thc hin cuc gi PTT n mt s lin lc, chn La chn > Gi 1 n 1.

Chn La chn > Nht k B > B to, v mt cuc gi.

gi yu cu gi li n mt s lin lc, chn La chn > Gi yu cu gi li.

to mt s lin lc, chn La chn > Lu vo Danh b.

xem, thm, chnh sa, xa, hoc gi cho cc s lin lc, chn La chn > S lin lc. Mt danh sch cc tn trong ng dng Danh b s hin th vi nhng thng tin v tnh trng ng nhp ca h.

Qun l cc s lin lc PTT

Thot khi PTT

thot khi PTT, chn La chn > Thot. Chn C thot v ng dch v. Chn Khng nu bn mun gi ng dng hot ng n.

thc hin mt cuc gi nhm, chn nhiu s lin lc v chn La chn > Cuc gi nhm.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

gi cho mt s lin lc chn, chn La chn > Gi 1 n 1.

Chn Menu > Nht k. Nht k lu thng tin v nht k lin lc ca in thoi. in thoi ch ghi li cc cuc gi b nh v cc cuc gi va nhn
45

Nht k

nu mng h tr cc chc nng ny, khi in thoi c bt v ang trong vng ph sng.

lc mi hoc thm s in thoi ny vo mt s lin lc hin c.

xem cc cuc gi nh, nhn v gi gn y, chn C.gi gn y. Mo: m S gi khi mn hnh ch, bm phm m thoi. xem thi lng gn ng ca cc cuc gi n v i t in thoi, chn Thi lng gi.

Nht k cuc gi v d liu

xem mt loi s kin lin lc n hoc cc s kin lin lc vi mt bn khc, chn La chn > B lc, v chn b lc bn mun.

sao chp s in thoi, v d dn s in thoi ny vo mt tin nhn vn bn, chn La chn > Sao chp s.

xa vnh vin ni dung ca nht k, nht k cc cuc gi gn y, v bo co gi tin nhn, chn La chn > Xa nht k.

xem lng d liu c truyn ti trong kt ni d liu gi, chn D liu gi.

Gi v gi tin nhn t Nht k

Gim st mi lin lc

thm s in thoi t mt s kin giao tip vo Danh b, chn La chn > Lu vo Danh b, v chn to mt s lin
46 2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

xem thng tin chi tit v mt s kin lin lc, di chuyn n s kin , v bm phm di chuyn. Mo: Cc s kin ph, v d nh tin nhn vn bn c gi thnh nhiu phn v nhiu phin kt ni d liu, s c ghi li di dng s kin lin lc. Cc kt ni vo hp th thoi, trung tm nhn tin a phng tin, hoc trang web s c hin th di dng cc phin kt ni d liu gi.

gim st tt c cc cuc gi thoi, cc tin nhn vn bn, hoc cc kt ni d liu c in thoi ng k, m tab nht k chung.

tr li mt ngi gi bng tin nhn, chn C.gi gn y v m Cuc gi nh, C.gi nhn, hoc S gi. Chn ngi gi, v chn La chn > Son tin nhn. Bn c th gi tin nhn vn bn v tin nhn a phng tin.

gi in li mt ngi gi, chn C.gi gn y v m Cuc gi nh, C.gi nhn, hoc S gi. Chn ngi gi, v chn La chn > Gi.

Ci t nht k

t khong thi gian gi mi s kin lin lc trong nht k, chn La chn > Ci t > Thi lng nht k, v chn thi gian. Nu bn chn Khng c bo co, ton b ni dung nht k s b xa vnh vin.

Nhn tin
Chn Menu > Giao tip > Nhn tin. Trong menu Nhn tin (dch v mng), bn c th gi v nhn tin nhn vn bn, tin nhn a phng tin, tin nhn m thanh, v tin nhn e-mail. Bn cng c th nhn cc tin nhn dch v web, tin nhn qung b, v cc tin nhn c bit c cha d liu, v gi cc lnh dch v. Trc khi gi hoc nhn tin nhn, bn cn thc hin nh sau: Lp th SIM vo in thoi v trong vng ph sng ca mt mng in thoi di ng. Xc nhn rng mng h tr cc tnh nng nhn tin bn mun dng v rng cc tnh nng ny c kch hot trn th SIM. Xc nh ci t im truy cp internet trong in thoi. Xem phn Cc im truy cp internet trn trang 68. Xc nh thng s ci t ti khon e-mail trn in thoi. Xem phn Ci t ti khon e-mail trn trang 62. Xc nh thng s ci t tin nhn vn bn trn in thoi. Xem phn Ci t tin nhn vn bn trn trang 61. Xc nh thng s ci t tin nhn a phng tin trn in thoi. Xem phn Ci t tin nhn a phng tin trn trang 61. in thoi c th nhn dng th SIM ca nh cung cp v c th t ng nh cu hnh mt vi ci t ca tin nhn. Nu khng, bn c th phi xc nh cc thng s ci t theo cch th cng; hoc lin h vi nh cung cp dch v cu hnh cc ci t ny.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Tin nhn v d liu nhn c qua kt ni Bluetooth hoc hng ngoi c lu trong th mc Hp th n. Tin nhn e-mail c lu trong Hp th. Cc tin nhn m bn vit c th c lu trong th mc Nhp. Cc tin nhn ang i gi i c lu trong th mc Hp th i, v cc tin nhn c gi i, tr cc tin nhn Bluetooth v hng ngoi, c lu trong th mc Tin gi. Mo: Tin nhn s c chuyn vo Hp th i nh khi in thoi ngoi vng ph sng chng hn. Bn cng c th sp xp cc tin nhn e-mail s gi trong ln kt ni vo hp th t xa k tip. Lu : Thng bo hoc biu tng gi tin nhn trn mn hnh in thoi khng c ngha l ngi nhn nhn c tin nhn.

Cc th mc trong Nhn tin

yu cu mng gi cho bn bo co kt qu ca tin nhn vn bn v tin nhn a phng tin m bn gi (dch v mng), chn La chn > Ci t > Tin nhn vn bn hoc Tin a phng tin > Nhn bo co. Cc bo co c lu trong th mc Bo co.

47

to mt th mc mi sp xp cc tin nhn, chn Th mc ring > La chn > Th mc mi. chuyn tin nhn n th mc khc, chn tin nhn, La chn > Chuyn n th mc, th mc, v chn OK. i tn mt th mc, chn La chn > i tn th mc. Bn ch c th sa tn th mc m bn vit.

Sp xp tin nhn

Li ni

Chn Menu > Cng c > Din thuyt. Vi Li ni, bn c th ci ngn ng, ging ni v cc c tnh ca ging ni cho trnh c tin nhn.

xem cc thng s ca mt tin nhn, chn tin nhn v La chn > Chi tit tin nhn.

sp xp tin nhn theo mt th t c th, chn La chn > Sp xp theo. Bn c th sp xp cc tin nhn bng Ngy, Ngi gi, Ch , hoc Loi tin nhn.

ci ngn ng cho trnh c tin nhn, chn Ngn ng. ti thm ngn ng v in thoi, hy truy cp vo trang web ca Nokia hoc s dng ng dng Ti v!. ci ging ni, chn m thanh. Ging ni ph thuc vo ngn ng. ci tc ni, chn Ci t m thanh > Tc .

Chnh sa cc thuc tnh ging ni

pht mt tin nhn, bm v gi phm chn tri khi nhn c tin nhn.

Trnh c tin nhn s c to nhng tin nhn vn bn v a phng tin nhn.

Trnh c tin nhn

ci m lng ni, chn Ci t m thanh > m lng.

nghe mt ging ni, m tab ging ni, chn ging ni, v chn La chn > Pht m thanh.

tm ngng c, bm nhanh phm chn tri. tip tc, bm nhanh phm chn tri mt ln na. kt thc vic c, bm phm kt thc.

bt u c tin nhn tip theo trong Hp th n, di chuyn xung. bt u c li tin nhn, di chuyn ln. u ca tin nhn, di chuyn ln nghe tin nhn trc .

Tin nhn e-mail

Chn Menu > Giao tip > Nhn tin > Hp th. nhn v gi e-mail, bn phi c mt dch v hp th t xa. Dch v ny c th c cung cp bi nh cung cp dch v Internet, nh cung cp dch v mng, hoc ni bn lm vic. in thoi ca bn tun th theo cc chun Internet SMTP, IMAP4 (revision 1), POP3, v cc gii php e-mail pht rng khc. Cc nh cung cp dch v e-mail khc c th cung
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

48

cp cc dch v vi cc thng s ci t hoc tnh nng khc vi nhng thng s v tnh nng c m t trong hng dn s dng ny. bit thm chi tit, hy lin h vi nh cung cp dch v hoc nh cung cp dch v e-mail. Bn c th ci t cc e-mail sau y vo in thoi: E-mail POP hoc IMAP thng. Bn cn kt ni vo hp th, v ti e-mail v in thoi trc khi c th c chng. Nhn Tin Nokia. Nhn Tin Nokia c s dng vi cc nh cung cp e-mail internet khc nhau, chng hn nh dch v e-mail ca Google. Nhn Tin Nokia ti ngay e-mail v in thoi nu ng dng Nhn Tin Nokia c m. Mail for Exchange. Mail for Exchange thng c s dng truy cp vo e-mail c quan. Phng IT ca cng ty bn c th c hng dn c th hn v cch ci t v s dng Mail for Exchange cng vi cc server e-mail ca cng ty bn. Cn c th c cc gii php e-mail khc. Nu bn xc nh nhiu hp th, v d nh e-mail POP hoc IMAP e-mail v Mail for Exchange, hy chn mt hp th lm hp th mc nh. Hp th s c dng mi khi bn bt u son tho mt tin nhn e-mail mi. xc nh hp th mc nh trong Nhn tin, chn La chn > Ci t > E-mail > Hp th mc nh v chn hp th. chn hp th s c hin th trong mn hnh ch, chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Ci t ring > Mn hnh ch > Ci t ch > ng dng mn hnh ch > Thng bo e-mail 1 > Hp th v chn ti khon e-mail.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

kim tra xem hp th bn chn c th hin th trong mn hnh ch hay khng, chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Ci t ring > Mn hnh ch > Ci t ch > ng dng mn hnh ch > ng dng bt v Thng bo e-mail 1 hoc Thng bo e-mail 2.

Nhn tin Nokia

Dch v Nhn tin Nokia t ng y e-mail t a ch e-mail hin c ca bn v Nokia E71 ca bn. Bn c th c, tr li, v sp xp e-mail trong khi di chuyn. Dch v Nhn tin Nokia tng thch vi mt s nh cung cp e-mail internet thng c s dng cho e-mail c nhn, chng hn nh dch v email ca Google. Dch v Nhn tin Nokia c th s phi mt ph. bit thng tin v cc chi ph c th phi tr, hy lin lc vi nh cung cp dch v ca bn hoc dch v Nhn tin Nokia. Dch v Nhn tin Nokia phi c mng ca bn h tr v c th khng kh dng tt c cc khu vc. 1. Chn Menu > Nokia E-mail > Mi. 2. c thng tin trn mn hnh, v chn Bt u. 3. Chn Kt ni cho php in thoi truy cp vo mng. 4. Nhp a ch e-mail v mt khu ca bn. Dch v Nhn tin Nokia c th chy trn in thoi ngay c trong trng hp bn ci t cc ng dng e-mail khc chng hn nh Mail for Exchange.

Ci t ng dng Nhn tin Nokia

E-mail trong mn hnh ch

49

Vic s dng Mail for Exchange ch gii hn trong vic ng b ha thng tin trnh qun l thng tin c nhn (PIM) qua kt ni khng dy gia thit b Nokia v my ch Microsoft Exchange c cho php. Ch c th ci t Mail for Exchange nu cng ty bn c Microsoft Exchange Server. Ngoi ra, ngi qun tr IT ca cng ty bn phi kch hot Mail for Exchange cho ti khon ca bn. Trc khi bt u ci t Mail for Exchange, hy m bo rng bn c cc mc sau: ID e-mail cng ty Tn ngi dng ca bn cho mng vn phng Mt khu ca bn cho mng vn phng Tn min ca mng (hy lin h vi phng IT ca cng ty) Tn server Mail for Exchange (hy lin h vi phng IT ca cng ty) Ty thuc vo cu hnh server Mail for Exchange ca cng ty bn, bn c th cn nhp thm thng tin khc ngoi nhng thng tin k trn. Nu bn khng bit thng tin chnh xc, hy lin h vi phng IT ca cng ty bn.

Vi Mail for Exchange, bn c th ti e-mail cng vic v thit b. Bn c th c v tr li e-mail, xem v chnh sa cc tp tin nh km tng thch, xem thng tin lch, nhn v tr li cc yu cu hp, ln lch hp cng nh xem, thm, v chnh sa thng tin lin lc. ActiveSync

Mail for Exchange

Vi Mail for Exchange, vic s dng m kha c th l bt buc. M kha mc nh ca thit b ca bn l 12345, nhng ngi qun tr IT ca cng ty bn c th ci mt m kha khc bn s dng. Bn c th truy cp vo v chnh sa cu hnh v ci t Mail for Exchange trong ci t Nhn tin.

in thoi c th ti e-mail v t mt ti khon e-mail POP hoc IMAP. POP3 l mt phin bn ca giao thc bu in c dng lu tr v ti e-mail hoc tin nhn th Internet t mt server. IMAP4 l phin bn ca giao thc truy cp tin nhn Internet, cho php bn truy cp v qun l cc tin nhn e-mail ngay c khi cc tin nhn ny vn cn trn server e-mail. Bn c th sau chn tin nhn no ti xung in thoi. 1. n mn hnh ch, di chuyn n trnh hng dn ci t e-mail, v bm phm di chuyn. 2. Chn Bt u thit lp e-mail. 3. c thng tin trn mn hnh, v chn Bt u. 4. Chn C cho php in thoi truy cp vo mng. 5. Nhp a ch e-mail v mt khu ca bn. 6. c thng tin trn mn hnh, v chn OK hon tt ci t e-mail. Tn ca hp th mi ca bn s thay th Hp th trong giao din chnh ca Nhn tin.

E-mail POP hoc IMAP thng

Ci t e-mail POP hoc IMAP

50

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

E-mail c gi n bn khng t ng c nhn bi in thoi, m bi hp th t xa ca bn. c e-mail, trc tin bn phi kt ni vi hp th t xa; sau chn tin nhn email bn mun ti v in thoi. 1. ti tin nhn e-mail nhn c v in thoi v xem chng, chn hp th trong giao din chnh ca Tin nhn. Khi in thoi hi Kt ni vo hp th?, chn C. 2. Nhp tn thu bao v mt m, nu c nhc. 3. Chn La chn > Ti e-mail > Mi ti v cc tin nhn mi m bn cha c v cha ti v, chn chn ch ti v nhng tin nhn bn chn t hp th t xa, hoc chn Tt c ti v tt c tin nhn cha c ti v trc . 4. qun l e-mail trng thi khng trc tuyn tit kim chi ph kt ni v lm vic trong iu kin khng cho php kt ni d liu, chn La chn > Ngt kt ni ngt kt ni vi hp th t xa. Mi thay i bn lp trong th mc hp th t xa trong khi trng thi khng trc tuyn s c tc dng trong hp th t xa trong ln kt ni v ng b tip theo ca bn.

Kt ni vi mt hp th t xa

Mo: Sau khi ci t xong mt ti khon e-mail POP hoc IMAP, trong giao din chnh ca Nhn tin, chn La chn > Ci t > E-mail v chn hp th chnh sa ci t, v d nh ch k, hoc tn hp th.

c v tr li e-mail
Ch : Thn trng khi m cc tin nhn. Cc tin nhn c th cha phn mm c hi hay cc thnh phn khc gy hi cho in thoi hoc my tnh PC ca bn. c mt e-mail nhn c, m n trong hp th t xa. m mt tp tin nh km, chn La chn > Tp tin nh km. Di chuyn n tp tin nh km, v bm phm di chuyn. ch tr li ngi gi mt e-mail, chn La chn > Tr li > n ngi gi. tr li tt c ngi nhn mt e-mail, chn La chn > Tr li > n tt c. Mo: Nu bn tr li mt e-mail c cha tp tin nh km, tp tin khng xut hin trong e-mail tr li. Nu bn chuyn tip e-mail nhn, tp tin nh km s c km theo.

chuyn tip mt e-mail, chn La chn > Chuyn tip. xa mt tp tin nh km khi mt e-mail bn sp gi, chn tp tin nh km v chn La chn > Xa.

nh km mt tp tin vo mt tin nhn e-mail, chn La chn > Chn v chn tp tin nh km bn mun thm vo. ci u tin tin nhn, chn La chn > Ty chn gi > u tin.

ci thi gian gi cho tin nhn e-mail, chn La chn > Ty chn gi > Gi tin nhn. Chn Tc th, hoc chn Khi c kt ni nu bn ang lm vic khng trc tuyn.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

51

gi n ngi gi tin nhn e-mail, nu khng tm c ngi gi trong Danh b, chn La chn > Gi.

Vit v gi e-mail

tr li ngi gi e-mail bng mt tin nhn m thanh hoc tin nhn a phng tin, chn La chn > Son tin nhn.

thoi khi bn ng k chng. Bn ch c th ng k vi cc th mc trong cc hp th IMAP4 ca bn. xem cc th mc trong hp th IMAP4, thit lp mt kt ni, v chn La chn > Ci t e-mail > Ci t ti > Th mc thu bao.

1. vit mt e-mail, chn Tin nhn mi > E-mail. 2. Chn La chn > Thm ngi nhn chn a ch email ca ngi nhn t Danh b, hoc nhp a ch e-mail vo trng n. Dng du chm phy ngn gia cc mc. S dng trng Cc gi bn sao n ngi nhn khc, hoc trng Bcc gi bn sao n n ngi nhn. 3. Trong trng Ch , nhp ch ca e-mail. 4. Nhp ni dung e-mail vo khu vc vn bn, v chn La chn > Gi.

xem mt th mc t xa, chn th mc v chn La chn > ng k. Mi ln bn ho mng, th mc ng k s c cp nht. Thao tc ny c th cn mt cht thi gian nu th mc kch thc ln. cp nht danh sch cc th mc, chn th mc v chn La chn > Cp nht DS th mc.

Tin nhn vn bn
Chn Menu > Giao tip > Nhn tin. in thoi ca qu khch h tr tin nhn vn bn vt qu gii hn cho mt tin nhn n. Cc tin nhn di hn s c gi thnh hai hoc nhiu tin nhn. Nh cung cp dch v ca qu khch c th cn c theo tnh ph. Cc k t c du trng m, cc du khc, hoc mt s ty chn ngn ng s chim nhiu ch hn, v lm hn ch s k t c th gi trong mt tin nhn n. 1. vit tin nhn vn bn, chn Tin nhn mi > Tin nhn vn bn. 2. Trong trng n, nhp s in thoi ca ngi nhn, hoc bm phm di chuyn thm mt ngi nhn t
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Xa tin nhn

ch xa e-mail khi in thoi, v gi cc e-mail gc trn server, chn La chn > Xa > in thoi (gi tiu ). xa e-mail trong c in thoi v server t xa, chn La chn > Xa > in thoi v server. hu lnh xa, chn La chn > Khi phc.

to thm khong trng trong b nh in thoi, thng xuyn xa cc tin nhn trong th mc Hp th n v Tin gi, v xa tin nhn e-mail ti v.

Vit v gi tin nhn vn bn

Nu bn to cc th mc ph trong hp th IMAP4 trn server t xa, bn c th xem v qun l cc th mc ny bng in


52

Cc th mc ph trong e-mail t xa

Danh b. Nu bn nhp nhiu s in thoi, tch bit cc s in thoi bng du chm phy. 3. Nhp ni dung tin nhn vo. s dng tin nhn mu, chn La chn > Chn > Mu. 4. Chn La chn > Gi.

chn mt trung tm nhn tin gi tin nhn, chn La chn > Ty chn gi > TT nh.tin ang dng.

Cc ty chn gi tin nhn vn bn

chuyn i tin nhn sang mt nh dng khc, chn La chn > Ty chn gi > Gi tin dng > Vn bn, Fax, Nhn tin, hoc E-mail. Ch thay i ty chn ny khi bn chc chn rng trung tm nhn tin c th chuyn i tin nhn vn bn thnh cc nh dng khc. Hy lin h vi nh cung cp dch v.

xc nh thi gian m sau trung tm nhn tin s gi li tin nhn (dch v mng) nu ln gi u tin khng thnh, chn La chn > Ty chn gi > Thi hn lu tin. Nu tin nhn khng n c vi ngi nhn trong thi hn cn hiu lc, tin nhn ny s b xa khi trung tm nhn tin.

mng gi cho bn bo co kt qu gi tin nhn ca bn (dch v mng), chn La chn > Ty chn gi > Nhn bo co > C.

Chn Menu > Giao tip > Nhn tin > La chn > Tin nhn SIM. Tin nhn vn bn c th c lu trn th SIM. Trc khi bn c th xem cc tin nhn trn th SIM, bn cn phi sao chp cc tin nhn ny vo mt th mc trong in thoi. Sau khi sao chp cc tin nhn ny vo mt th mc, bn c th xem chng trong th mc ny hoc xa chng khi th SIM. 1. Chn La chn > Chn/Hy du > Chn hoc Chn tt c nh du tng tin nhn. 2. Chn La chn > Sao chp. 3. Chn mt th mc v OK bt u sao chp. xem cc tin nhn trn th SIM, m th mc m bn sao chp tin nhn sang, v m mt tin nhn.

Tin nhn vn bn trn th SIM

xem tin nhn hnh, m tin nhn trong th mc Hp th n.

Hnh thc ca tin nhn hnh nh c th thay i ty thuc vo thit b nhn tin nhn.

Xem tin nhn hnh

xem thng tin v tin nhn hnh, chn La chn > Chi tit tin nhn. lu tin nhn vo mt th mc khc, chn La chn > Chuyn n th mc. thm ngi gi tin nhn vo Danh b, chn La chn > Lu vo Danh b.
53

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

1. chuyn tip tin nhn, m tin nhn t th mc Hp th n v chn La chn > Chuyn tip. 2. Trong trng n, nhp s in thoi ca ngi nhn, hoc bm phm di chuyn thm mt ngi nhn t Danh b. Nu bn nhp nhiu s in thoi, tch bit cc s in thoi bng du chm phy. 3. Nhp ni dung ca tin nhn. s dng tin nhn mu, chn La chn > Chn > Mu. 4. Chn La chn > Gi.

Chuyn tip tin nhn hnh

To v gi tin nhn a phng tin


Ch : Thn trng khi m cc tin nhn. Cc tin nhn c th cha phn mm c hi hay cc thnh phn khc gy hi cho in thoi hoc my tnh PC ca bn. 1. to mt tin nhn mi, chn Tin nhn mi > Tin a phng tin. 2. Trong trng n, nhp s in thoi hoc a ch e-mail ca ngi nhn, hoc bm phm di chuyn thm mt ngi nhn t Danh b. Nu bn nhp nhiu s in thoi hoc a ch e-mail, tch bit chng bng du chm phy. 3. Trong trng Ch , nhp ch cho tin nhn. thay i cc trng hin th, chn La chn > Trng a ch. 4. Nhp ni dung tin nhn, v chn La chn > Chn i tng thm cc i tng media. Bn c th thm cc i tng nh Hnh, Sound clip, hoc Video clip. Mng v tuyn c th gii hn kch thc ca tin nhn MMS. Nu hnh c chn vo vt qu gii hn ny, thit b c th gim kch c hnh c th gi qua MMS. 5. Mi trang ca tin nhn c th ch cha mt on video hoc m thanh. thm nhiu trang vo tin nhn, chn La chn > Chn mi > Slide. thay i th t ca cc trang trong tin nhn, chn La chn > Di chuyn. 6. xem trc tin nhn a phng tin trc khi gi i, chn La chn > Xem th. 7. Chn La chn > Gi.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Chn Menu > Giao tip > Nhn tin. Ch nhng thit b c cc chc nng tng thch mi c th nhn v hin th tin nhn a phng tin. Hnh thc ca tin nhn c th thay i ty thuc vo thit b nhn tin nhn. Mt tin nhn a phng tin (MMS) c th c vn bn v cc i tng nh hnh nh, on m thanh, hoc video clip. Trc khi c th gi v nhn tin nhn a phng tin trn in thoi, bn phi xc nh ci t tin nhn a phng tin. in thoi c th nhn th SIM ca nh cung cp v c th t ng nh cu hnh ci t ca tin nhn a phng tin. Nu khng, hy s dng Hng dn ci t, hoc lin h vi nh cung cp dch v nhn c cc ci t ph hp. Xem phn Ci t tin nhn a phng tin trn trang 61.

Tin nhn a phng tin

54

xa mt i tng khi tin nhn a phng tin, chn La chn > Xa. ci cc ty chn gi cho tin nhn a phng tin hin hnh, chn La chn > Ty chn gi.

3. Nhp ni dung tin nhn, v chn La chn > Gi.

Nhn v tr li tin nhn a phng tin


Ch : Thn trng khi m cc tin nhn. Cc tin nhn c th cha phn mm c hi hay cc thnh phn khc gy hi cho in thoi hoc my tnh PC ca bn. Mo: Nu nhn c tin nhn a phng tin c cha cc i tng khng c in thoi h tr, bn khng th m c chng. Hy th gi nhng i tng ny n mt thit b khc nh my tnh, v m chng ti . 1. tr li tin nhn a phng tin, m tin nhn, v chn La chn > Tr li. 2. Chn La chn v n ngi gi tr li cho ngi gi bng tin nhn a phng tin, Qua tin nhn vn bn tr li bng tin nhn vn bn, Qua t.nhn .thanh tr li bng tin nhn m thanh, hoc Qua email tr li bng tin nhn e-mail. Mo: thm nhng ngi nhn vo tin tr li, chn La chn > Thm ngi nhn chn nhng ngi nhn tin nhn t Danh b, hoc nhp s in thoi hay a ch e-mail ca ngi nhn theo cch th cng vo trng n.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Khng th to din thuyt a phng tin nu ci t Ch son MMS c ci l B hn ch. thay i ci t ny, chn Nhn tin > La chn > Ci t > Tin a phng tin > Ch son MMS > Cha dng. 1. to din thuyt, chn Tin nhn mi > Tin a phng tin. 2. Trong trng n, nhp s in thoi hoc a ch e-mail ca ngi nhn, hoc bm phm di chuyn thm mt ngi nhn t Danh b. Nu bn nhp nhiu s in thoi hoc a ch e-mail, tch bit chng bng du chm phy. 3. Chn La chn > To bi th.trnh mi v mt mu din thuyt. Mt mu c th xc nh i tng media no bn c th bao gm trong bi din thuyt, v tr xut hin, v loi hiu ng no c hin th gia hnh nh v cc trang. 4. Di chuyn n vng vn bn v nhp vn bn. 5. chn hnh nh, m thanh, video hoc ghi ch trong bi din thuyt, di chuyn n vng i tng tng ng, v chn La chn > Chn. 6. thm cc trang, chn Chn > Slide mi. chn mu nn cho bi din thuyt v hnh nh nn cho cc trang khc nhau, chn La chn > Ci t hnh nn. ci hiu ng gia cc trang hoc hnh nh, chn La chn > Ci t hiu ng.

To din thuyt

55

xem trc bi din thuyt, chn La chn > Xem th. Ch c th xem cc din thuyt a phng tin trn cc thit b tng thch c h tr din thuyt. Chng c th hin th khc nhau trn cc thit b khc nhau.

xem tn v kch c ca mt tp tin nh km, m tin nhn, v chn La chn > i tng. lu ni dung a phng tin, chn La chn > i tng, chn i tng, v chn La chn > Lu li.

Xem din thuyt

xem mt din thuyt, m tin nhn a phng tin trong th mc Hp th n. Di chuyn n din thuyt ny, v bm phm di chuyn. tm ngng din thuyt, bm mt trong cc phm chn. tip tc pht din thuyt, chn La chn > Tip tc.

Chuyn tip mt tin nhn a phng tin

Nu ni dung hoc hnh nh qu ln khng va vi mn hnh, chn La chn > Bt ch. di chuyn, v di chuyn xem ton b din thuyt. tm s in thoi v a ch e-mail hoc a ch web trong din thuyt, chn La chn > Tm. V d, bn c th dng cc s in thoi v a ch ny gi in, gi tin nhn, hoc to cc ch mc.

Xem v lu cc mc a phng tin nh km

M Hp th n, di chuyn n mt thng bo a phng tin, v bm phm di chuyn. gi tin nhn n mt in thoi tng thch m khng ti v in thoi ca bn, chn La chn > Chuyn tip. Ty chn ny s khng c nu server khng h tr chc nng chuyn tip tin nhn a phng tin. 1. Trong trng n, nhp s in thoi hoc a ch e-mail ca ngi nhn, hoc bm phm di chuyn thm mt ngi nhn t Danh b. Nu bn nhp nhiu s in thoi hoc a ch e-mail, tch bit chng bng du chm phy. 2. Chnh sa tin nhn, nu mun, v chn La chn > Gi. Mo: chnh sa ci t gi ca tin nhn, chn La chn > Ty chn gi.

xem tin nhn a phng tin nh bi gii thiu hon chnh, m tin nhn, v chn La chn > Xem trnh by. Mo: xem hoc pht mt i tng a phng tin trong mt tin nhn a phng tin, chn Xem hnh, Pht sound clip, hoc Pht video clip.

Gi on m thanh

1. son tin nhn m thanh, chn Tin nhn mi > Tin nhn m thanh. 2. Trong trng n, nhp s in thoi hoc a ch e-mail ca ngi nhn, hoc bm phm di chuyn thm mt
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

56

ngi nhn t Danh b. Nu bn nhp nhiu s in thoi hoc a ch e-mail, tch bit chng bng du chm phy. 3. Chn La chn > Chn file m thanh, v chn ghi mt on m thanh hoc chn mt on m thanh t B su tp. 4. Chn La chn > Gi.

Chn Tin nhn mi > Tin a phng tin > La chn > Ty chn gi v chn trong s cc ty chn sau: Nhn bo co Chn C nu bn mun nhn thng bo khi tin nhn c gi thnh cng n ngi nhn. Bn c th khng nhn c bo co kt qu gi ca tin nhn a phng tin c gi n mt a ch e-mail. Tnh hiu lc ca tin Chn khong thi gian m trung tm nhn tin c gng gi tin nhn. Nu khng th lin lc c vi ngi nhn tin nhn trong thi hn hiu lc, tin nhn s b xa khi trung tm nhn tin a phng tin. Mng phi h tr tnh nng ny. Thi gian ti a l khong thi gian ti a m mng cho php. u tin Ci mc u tin gi l Cao, Bnh thng, hoc Thp.

Ty chn gi cho tin nhn a phng tin

Chc nng Nhn tin tr chuyn (IM) (dch v mng) cho php bn tr chuyn vi nhng ngi khc s dng tin nhn tr chuyn v tham gia vo din n (cc nhm IM) vi cc ch khc nhau. Cc nh cung cp dch v khc nhau vn hnh cc my ch IM m bn c th ng nhp vo sau khi ng k dch v IM. Cc chc nng c h tr bi mi nh cung cp dch v c th khc nhau. Nu IM khng kh dng t nh cung cp dch v, n c th khng xut hin trong menu trn in thoi. Lin h vi nh cung cp dch v c thm thng tin v vic ng nhp dch v IM v cc ph ca dch v. bit thm thng tin v ci t IM, hy lin h vi nh cung cp dch v. Bn c th nhn thng s ci t di dng tin nhn vn bn c bit t nh cung cp dch v IM. Nu khng, hy nhp cc thng s ci t theo cch th cng. Cc gii php nhn tin tr chuyn khc, nh l WindowsLive v Yahoo, c th c trong Ti xung.

Xc nh cc thng s ci t IM

Tr chuyn

Chn Menu > Giao tip > Tr chuyn.

m thoi vi mt hoc nhiu ngi dng IM, v xem v chnh sa danh b IM, bn phi ng nhp vo mt server nhn tin tr chuyn. thm mt server IM, chn La chn > Ci t > My ch. Hy lin h vi nh cung cp dch v nhn c cc ci t ph hp. ci server ny lm mt trong nhng server in thoi s t ng ng nhp vo, chn La chn > Ci t > My ch mc nh.

xc nh ci t ng dng IM, chn La chn > Ci t > #Preferences. V d, bn c th ci tn hin th v m bo IM.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

57

xc nh cch in thoi kt ni vi server IM, chn La chn > Ci t > Kiu ng nhp t.c. t ng thit lp kt ni gia in thoi v server mc nh, chn T ng. ch t ng kt ni khi trong mng ch, chn T.ng tr.mng ch kt ni n server khi m ng dng IM, chn Khi kh.ng .dng. kt ni vo server ny theo cch th cng, chn Th cng v ng nhp vo server trong giao din chnh ca IM bng cch chn La chn > ng nhp. Nhp m ID ngi dng v mt m khi c nhc. Bn c th nhn tn ngi dng, mt m, v cc thng s ci t khc ng nhp t nh cung cp dch v khi ng k dch v.

chn hnh nh vo tin nhn tr chuyn, chn La chn > Gi hnh, v chn hnh nh bn mun gi. lu mt thnh vin tham gia cuc tr chuyn vo danh b IM, chn La chn > Thm vo DB t. chuyn. lu mt cuc tr chuyn khi ang giao din tr chuyn, chn La chn > Ghi m tr chuyn. Cuc tr chuyn s c lu di dng tp tin vn bn, c th c m v xem trong ng dng Ghi ch.

Bt u mt cuc tr chuyn
M Cuc m thoi. tm ngi s dng IM v ID ngi s dng, chn D.b t.chuyn > La chn > S l.lc tr chuyn mi > Tm. Bn c th tm theo Tn ngi dng, ID thu bao, S in thoi, v a ch e-mail. tip tc cuc tr chuyn, nhp tin nhn vo, v chn La chn > Gi.

M Nhm tr.chuyn. Nhm tr.chuyn ch kh dng nu bn c ng nhp vo mt server IM, v server ny h tr cc nhm IM. to mt nhm IM, chn La chn > To nhm mi. tham gia mt nhm IM hoc tip tc cuc tr chuyn nhm, di chuyn n nhm , v bm phm di chuyn. Nhp tin nhn vo, v chn La chn > Gi.

Nhm IM

xem mt cuc tr chuyn, chn mt thnh vin tham gia.

bt u cuc tr chuyn mi, chn La chn > Cuc m thoi mi. Bn c th bt u mt cuc tr chuyn mi vi mt s lin lc khi bn ang trong mt cuc tr chuyn hin thi. Tuy nhin, bn khng th thc hin hai cuc in thoi cng mt lc vi cng mt s lin lc.
58

tr v danh sch cuc tr chuyn m khng ng cuc tr chuyn hin ti, chn Quay v. ng cuc tr chuyn, chn La chn > Dng m thoi.

tham gia vo mt nhm IM khng c trong danh sch, nhng bn bit m ID ca nhm ny, chn La chn > Tham gia nhm mi. thot khi nhm IM ny, chn La chn > Th.nhm tr.chuyn. tm kim nhm IM v ID nhm, chn Nhm tr.chuyn > La chn > Tm. Bn c th tm theo Tn nhm, Ch , v Thnh vin (m ID ngi dng).

thm mt ngi dng IM vo nhm, chn La chn > Thm thnh vin. Chn mt ngi dng t danh b IM hoc nhp m ID s lin lc.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

trao cho cc thnh vin quyn chnh sa nhm, chn La chn > Thm ngi chnh sa. Chn mt ngi dng t danh b IM hoc nhp m ID ngi dng. Nhng ngi s dng IM c quyn chnh sa c th chnh sa ci t nhm v mi hoc ngn cm nhng ngi s dng khc tham gia vo nhm.

xa mt thnh vin khi nhm IM, chn La chn > Xa.

xa quyn chnh sa ca mt thnh vin nhm, chn La chn > Xa. ngn ngi s dng IM tham gia nhm, chn La chn > Thm vo DS chn. Chn mt ngi dng t danh b IM hoc nhp m ID ngi dng.

cho php ngi s dng b cm c tham gia vo nhm, chn La chn > Xa.

Chn ngi s dng

Chn D.b t.chuyn > La chn > Ty chn chn > Xem d.sch b kha. tm mt ngi s dng IM b kho, nhp nhng ch u tin ca tn ca ngi s dng. Xut hin mt danh sch cc tn ph hp.

ngn khng nhn tin nhn t nhng ngi s dng IM khc, chn La chn > Chn lin lc mi. Chn ngi s dng IM t danh b IM, hoc nhp ID ngi s dng.

cho php nhn tin nhn t mt ngi s dng IM chn, chn La chn > B chn.

Chn La chn > Ci t > #Preferences v xc nh nhng ci t sau: Dng tn hin th Thay i tn nhn dng bn trong cc nhm IM. Ch bo sn sng Hin th trng thi trc tuyn ca bn cho tt c nhng ngi s dng IM khc hoc ch nhng s lin lc IM ca bn, hoc n trng thi trc tuyn ca bn. Cho php tin nhn t Chn nhn tin nhn tr chuyn t mi ngi dng IM khc, ch t danh b IM ca bn, hoc khng nhn tin nhn no c. Cho php li mi t Chn nhn li mi tham gia nhm IM t mi ngi dng IM, ch t danh b IM ca bn, hoc khng nhn li mi no c. Tc xem t.nhn iu chnh tc tin nhn mi c hin th, hy di chuyn sang tri hoc phi. Sp xp DB tr chuyn Lit k cc s lin lc IM theo th t bng ch ci hoc theo tnh trang trc tuyn ca h. ang cp nht tr.thi t ng cp nht tnh trng trc tuyn ca cc s lin lc IM, chn T ng. Lin lc offline Chn xem c hin th cc s lin lc IM c tnh trng khng trc tuyn trong danh sch cc s lin lc IM hay khng. Mu ca tin nhn Chn mu cho tin nhn tr chuyn bn gi. Mu ca t.nhn nhn Chn mu cho tin nhn tr chuyn bn nhn. Xem chi tit ngy/gi Xem thi gian nhn hoc gi ca mi tin nhn trong mt cuc tr chuyn IM.
59

Ci t ng dng IM

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

m bo tr chuyn Chn m bo pht ra khi bn nhn c mt tin nhn tr chuyn mi.

Cc loi tin nhn c bit


Chn Menu > Giao tip > Nhn tin. Bn c th nhn cc tin nhn c bit c cha d liu nh logo mng, nhc chung, ch mc, hoc thng s ci t truy cp Internet hoc ti khon e-mail. lu ni dung ca nhng tin nhn ny, chn La chn > Lu li.

Bn c th gi mt tin nhn yu cu dch v (cn c gi l lnh USSD) n nh cung cp dch v v yu cu kch hot mt s dch v no . Lin h vi nh cung cp dch v c ni dung yu cu dch v.

Gi lnh dch v

gi mt tin nhn yu cu dch v, chn La chn > Lnh dch v. Nhp vn bn yu cu dch v vo v chn La chn > Gi.

Tin dch v

Tin dch v c gi n in thoi ca bn bi nh cung cp dch v. Tin dch v c th cha cc thng bo nh tiu tin tc, dch v, hoc lin kt m thng qua ni dung tin c th c ti xung. xc nh ci t tin dch v, chn La chn > Ci t > Tin nhn dch v. ti v dch v hoc ni dung tin nhn, chn La chn > Ti tin nhn.

xem thng tin v ngi gi, a ch web, ngy ht hn, v cc chi tit khc ca tin nhn trc khi ti v, chn La chn > Chi tit tin nhn.

Chn Menu > Giao tip > Nhn tin > La chn > Tin qung b. Vi dch v mng tin nhn qung b, bn c th nhn cc tin nhn v nhiu ch khc nhau t nh cung cp dch v, nh iu kin thi tit hoc giao thng ti mt vng c th. bit v cc ch c sn v cc ch thch hp, lin h vi nh cung cp dch v. Bn khng th nhn cc tin nhn qung b khi in thoi ch SIM t xa. Kt ni d liu gi (GPRS) c th ngn khng cho nhn tin nhn qung b. Bn khng th nhn c tin nhn qung b trong mng UMTS (3G). nhn tin nhn qung b, bn c th phi bt chc nng nhn tin nhn qung b. Chn La chn > Ci t > Tip nhn > Bt. nhn cc tin nhn lin quan n mt ch , chn La chn > ng k.

Tin nhn qung b

xem cc tin nhn lin quan n mt ch , chn ch .

60

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

thm, chnh sa, hoc xa cc ch , chn La chn > Ch .

Mo: Bn c th ci cc ch quan trng lm ch nng. Khi in thoi ang trong ch ch, bn s c thng bo khi nhn c tin nhn lin quan n mt ch nng. Chn mt ch , v chn La chn > im nng.

Chn Menu > Giao tip > Nhn tin > La chn > Ci t. in vo tt c cc trng c nh du bng Phi xc nh hoc bng du hoa th mu . in thoi c th nhn dng nh cung cp th SIM v t ng cu hnh chnh xc ci t tin nhn vn bn, tin nhn a phng tin v GPRS. Nu khng, hy lin h vi nh cung cp dch v nhn c nhng ci t ph hp, yu cu cc thng s ci t t nh cung cp dch v di dng mt tin nhn cu hnh, hoc s dng ng dng trnh hng dn Ci t.

Ci t nhn tin

TT nh.tin ang dng Chn mt trung tm nhn tin gi tin nhn. M ha k t Chn H tr mt phn s dng chc nng t ng chuyn i k t sang mt h thng m ha khc nu c. Nhn bo co Chn C nu bn mun mng gi bo co kt qu v tin nhn ca bn (dch v mng). Thi hn lu tin Chn thi gian m sau trung tm nhn tin s gi li tin nhn nu ln gi u tin khng thnh (dch v mng). Nu khng th lin lc c vi ngi nhn trong thi hn hiu lc, tin nhn ny s b xa khi trung tm nhn tin. Gi tin dng Chuyn tin nhn sang mt nh dng khc, nh Vn bn, Fax, Nhn tin, hoc E-mail. Ch thay i ty chn ny khi bn chc chn rng trung tm nhn tin c th chuyn i tin nhn vn bn thnh cc nh dng khc. Hy lin h vi nh cung cp dch v. Kt ni u tin Chn cch kt ni u tin khi gi tin nhn vn bn t in thoi. Qua cng trung tm Chn nu bn mun tr li tin nhn s dng cng s trung tm dch v nhn tin vn bn (dch v mng).

Ci t tin nhn vn bn

Ci t tin nhn a phng tin


Chn Menu > Giao tip > Nhn tin > La chn > Ci t > Tin a phng tin. Chn mt trong cc ty chn sau: Kch c hnh Chn Nh hoc Ln tng gim kch thc hnh nh trong tin nhn a phng tin. Chn Gc gi kch thc hnh nh gc.

Chn Menu > Giao tip > Nhn tin > La chn > Ci t > Tin nhn vn bn. Chn mt trong cc ty chn sau: Trung tm nhn tin Xem cc trung tm nhn tin c sn cho in thoi ca bn, hoc to mt trung tm nhn tin mi.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

61

Ch son MMS Chn B hn ch ci in thoi ngn cn bn nh km nhng ni dung trong tin nhn a phng tin m c th khng c mng hoc thit b nhn h tr. nhn cnh bo v vic nh km nhng ni dung ny, chn Hng dn. to mt tin nhn a phng tin m khng hn ch loi tp tin nh km, chn Cha dng. Nu bn chn B hn ch, vic to din thuyt a phng tin khng th thc hin c. .truy cp ang dng Chn im truy cp mc nh kt ni vi trung tm nhn tin a phng tin. Bn c th khng thay i c im truy cp mc nh nu n c nh cung cp dch v ci t sn trong in thoi. Ti tin a phg tin Chn Lun t ng lun t ng nhn tin nhn a phng tin, T.ng trg mg ch nhn c thng bo v tin nhn a phng tin mi m bn c th ti v t trung tm nhn tin (v d nh khi bn ang i du lch nc ngoi v ang ngoi mng ch), Th cng ti v tin nhn a phng tin t trung tm nhn tin theo cch th cng, hoc Tt ngn cn nhn tin nhn a phng tin. Cho php tin n.danh Chn nu bn mun hoc khng mun nhn tin nhn t ngi gi l. Nhn tin qung co Chn nu bn mun hoc khng mun nhn tin nhn c xc nh l qung co. Nhn bo co Chn C hin th tnh trng ca tin nhn gi trong nht k (dch v mng). Bn c th khng nhn c bo co kt qu gi ca tin nhn a phng tin c gi n mt a ch e-mail. T chi gi bo co Chn C khng gi bo co kt qu t in thoi ca bn cho cc tin nhn a phng tin nhn. Tnh hiu lc ca tin Chn khong thi gian m trung tm nhn tin c gng gi tin nhn (dch v mng). Nu
62

khng th lin lc c vi ngi nhn tin nhn trong thi hn hiu lc, tin nhn s b xa khi trung tm nhn tin a phng tin. Thi gian ti a l khong thi gian ti a m mng cho php.

Chn Menu > Giao tip > Nhn tin > La chn > Ci t > E-mail. Nu bn tm cch chnh sa ci t hp th nhng cha ci t mt ti khon e-mail, hng dn hp th s m ra v gip bn thit lp mt ti khon e-mail. Nu bn xc nh mt hp th, di chuyn n , v bm phm di chuyn chnh sa thng s ci t. Cc ci t kh dng cho vic chnh sa c th khc nhau. Mt s ci t c th c ci sn bi nh cung cp dch v.

Ci t ti khon e-mail

Ci t kt ni

xc nh ci t kt ni, chn mt ti khon e-mail, v chn La chn > Chnh sa > Ci t kt ni. chnh sa thng s ci t cho e-mail bn nhn, chn E-mail n. chnh sa thng s ci t cho e-mail bn gi, chn E-mail i.

Ci t ngi dng

xc nh ci t ngi s dng cho mt ti khon e-mail, chn ti khon, chn La chn > Chnh sa > Ci t thu bao, v xc nh cc ci t sau: Tn ring Nhp tn s xut hin trc a ch e-mail ca bn khi bn gi e-mail.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Tr li Chn chuyn hng hoc khng chuyn hng cc th tr li n mt a ch khc. Chn Bt, v nhp a ch e-mail m bn mun chuyn th tr li n. Bn ch c th nhp mt a ch cc th tr li c chuyn n. Xa e-mail khi Chn ch xa tin nhn e-mail trong in thoi hoc c trong in thoi v trn server. Chn Lun hi trc nu bn mun xc nhn ni bn mun xa e-mail mi ln xa. Gi tin nhn Chn gi e-mail ngay lp tc hoc khi c kt ni. T gi li bn sao Chn lu hoc khng lu bn sao ca e-mail vo hp th t xa v vo a ch c xc nh trong a ch e-mail ring trong ci t E-mail i. Km ch k Chn nh km hoc khng nh km ch k vo cc th e-mail. m bo e-mail mi Chn thng bo hoc khng thng bo v tin nhn e-mail mi nhn c bng m bo v ghi ch.

Th mc thu bao ng k cc th mc khc trong hp th t xa v nhn ni dung t cc th mc ny. Ci t ny ch dnh cho cc hp th IMAP4.

Cc ci t ti t ng

xc nh ci t t ng ti v cho mt ti khon e-mail, hy chn ti khon, sau chn La chn > Chnh sa > T ti v, v xc nh cc ci t sau: Ti e-mail Chn bt t ng ti e-mail mi v t hp th t xa, hoc Ch mng ch ch t ng ti e-mail mi v t hp th t xa khi trong mng ch v khng t ng ti v, v d, khi i du lch. Thng bo e-mail Nhn thng bo v e-mail nhn c.

Ci t nhn

Ci t tin dch v

xc nh ci t ti v, chn ti khon e-mail, chn La chn > Chnh sa > Ci t ti, v xc nh cc ci t sau: E-mail ti Chn ch ti ring thng tin tiu e-mail nh ngi gi, ch v ngy ti, e-mail hoc ti e-mail c phn nh km. Ci t ny ch dnh cho cc hp th POP3. S lng ti v Chn s lng tin nhn e-mail bn mun ti t server t xa n hp th. .dn th mc IMAP4 Xc nh ng dn th mc cho cc th mc ng k. Ci t ny ch dnh cho cc hp th IMAP4.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Chn Menu > Giao tip > Nhn tin > La chn > Ci t > Tin nhn dch v.

chn cch thc ti v dch v v ni dung tin dch v, chn Ti tin nhn > T ng hoc Th cng. Nu bn chn T ng, bn vn c th b hi xc nhn mt vi thao tc ti xung v khng phi mi dch v u c th t ng ti xung.

nhn tin dch v t nh cung cp dch v, chn Tin dch v > Bt.

Ci t tin nhn qung b

Chn Menu > Giao tip > Nhn tin > La chn > Ci t > Tin qung b.
63

nhn tin nhn qung b, chn Tip nhn > Bt.

hin th cc ch mi trong danh sch ch ca tin nhn qung b, chn Xc nh ch > Bt.

chn cc ngn ng hin th cho cc tin nhn qung b m bn mun nhn, chn Ngn ng.

Chn Menu > Giao tip > Nhn tin > La chn > Ci t > Mc khc. Chn mt trong cc ty chn sau: Lu tin gi Chn lu hoc khng lu tin nhn gi trong th mc Tin gi. S tin lu Nhp s lng tin nhn gi lu. Khi t gii hn , tin nhn c nht s b xa. B nh ang dng Chn c hoc khng lu cc tin nhn. Bn ch c th lu tin nhn vo th nh khi lp th nh. Xem th mc Xc nh cch bn mun hin th cc tin nhn trong Hp th n.

Ci t khc

64

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Internet
Vi in thoi Eseries mi, bn c th trnh duyt c internet ln intranet ca cng ty, ti v ci t cc ng dng mi v in thoi. Bn cng c th s dng in thoi lm modem v kt ni my PC vi internet.

Chn Menu > Web. trnh duyt web (dch v mng), bn cn cu hnh ci t im truy cp Internet. Nu bn ang s dng cuc gi d liu hoc kt ni GPRS, mng v tuyn phi h tr cuc gi d liu hoc GPRS, v dch v d liu phi c kch hot cho th SIM. Mo: Bn c th nhn c thng s ci t im truy cp internet t nh cung cp dch v di dng tin nhn vn bn c bit hoc t trang web ca nh cung cp dch v. Bn cng c th nhp ci t im truy cp Internet theo cch th cng. Xem phn Cc im truy cp internet trn trang 68. Kim tra tnh kh dng ca dch v, gi c v thu ca cc dch v vi nh cung cp dch v. Nh cung cp dch v cng s hng dn bn cch s dng cc dch v ny. Nu trang web khng c c hoc khng c h tr v tm thy m khng thch hp trong khi duyt, bn c th th chn Menu > Web > La chn > Ci t > Trang > M ha mc nh , v chn ch m ha tng ng.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Web

Nu ch bo bo v ( ) hin th trong qu trnh kt ni, vic truyn d liu gia thit b v cng Internet hoc my ch c m ha. Biu tng bo mt khng ch bo vic truyn d liu gia cng v server ngun (hoc ni lu ni dung ngun yu cu) c bo v. Nh cung cp dch v bo v vic truyn d liu gia cng v server ngun. Cc chng ch bo mt c th c yu cu cho mt s dch v, v d nh cc dch v ngn hng. Bn s c thng bo nu nhn din server khng c xc thc hoc nu bn khng c chng ch bo v thch hp trong in thoi. bit thm thng tin, xin lin h vi nh cung cp dch v ca qu khch.

Kt ni bo mt

Duyt web

duyt web, chn mt ch mc hoc nhp a ch web theo cch th cng, v chn Chn. Ch nn s dng cc dch v m bn tin cy v cc dch v cung cp cc tnh nng an ton v bo v thch hp chng cc phn mm c hi. Mo: Khi bn bt u nhp a ch, a ch ca cc trang bn xem trc trng vi cc k t bn nhp s hin th. m mt trang, di chuyn n a ch ca trang v bm phm di chuyn. di chuyn trong mt trang web, s dng phm di chuyn c hin th di dng con tr trn trang web. Khi bn di
65

chuyn con tr n mt lin kt, con tr s bin thnh bn tay. Bm phm di chuyn m lin kt. Trn mt trang web, cc lin kt mi thng xut hin vi ng gch di mu xanh v cc trang lin kt c mu tm. Nhng hnh nh cha cc lin kt c ng vin mu xanh xung quanh. a ch ca cc trang m bn truy cp s c lu trong th mc Bookmark t ng.

Chn Menu > Web > Web feeds. Cp d liu thng bao gm cc u mc v cc khon mc, thng v cc thng tin mi hoc cc ch khc. Blog l phn lm gn ca weblog, l nht k web c cp nht lin tc. ti xung mt cp d liu hoc blog, di chuyn n , v bm phm di chuyn.

Cc cp d liu v blog

Ch mc

truy cp giao din ch mc trong khi trnh duyt, chn La chn > Bookmark. xem mt trang web ch mc, chn ch mc . trnh duyt mt trang web khc, chn La chn > Chn a ch web, nhp a ch web vo, v chn Chn.

thm hoc chnh sa mt cp d liu hoc blog, chn La chn > Qun l feed > Feed mi hoc Chnh sa.

Ngng kt ni Ci t web

sp xp cc ch mc ca bn, trong giao din ch mc, chn La chn > Qun l bookmark. Bn c th chuyn v chnh sa cc ch mc, v to cc th mc mi.

thm mt ch mc trong khi trnh duyt, chn La chn > Lu dng bookmark.

ngt kt ni v xem trang trnh duyt khng trc tuyn, chn La chn > Cng c > Ngt kt ni. ngt kt ni v ng trnh duyt, chn La chn > Thot.

Cache (b nh truy cp nhanh) l mt vng b nh c dng lu d liu tm thi. Nu qu khch th truy cp hoc truy cp cc thng tin bo mt cn c mt khu, hy xa b nh cache sau mi ln s dng. Cc thng tin hoc dch v m qu khch truy cp s c lu trong b nh cache. xa b nh cache, chn La chn > Xa d liu ring t > Xa cache.
66

Xa b nh cache

Chn Menu > Web > La chn > Ci t. Cc ci t web c chia thnh bn nhm: Bnh thng c cha cc ci t im truy cp, trang ch, v bo mt trnh duyt. Trang bao gm nhng ci t hnh nh, m thanh, v popup. Ring c cha cc ci t lin quan n tnh ring t. Web feeds bao gm nhng ci t lin quan n cc cp d liu web v cc blog.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Duyt Intranet

Chn Menu > Vn phng > Intranet.

Ch ci t v s dng cc ng dng v phn mm khc t cc ngun m bo tnh bo mt v bo v chng li phn mm c hi.

duyt mng Intranet ca cng ty, bn phi to mt chnh sch VPN ring bit ca cng ty. Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > VPN. kt ni vi Intranet, m ng dng Intranet, chn phng thc kt ni v La chn > Kt ni.

Qun l cc mc

m mt mc hoc xem ni dung ca mt th mc hoc catalog, chn mc, th mc, hoc catalog . ti xung mt mc min ph, chn La chn > Nhn. xem danh sch cc mc ti v, chn La chn > Cc mn hng ca ti. iu chnh ci t, chn La chn > Thit lp. mua mt mc chn, chn La chn > Mua.

xc nh cu hnh VPN no s dng trong kt ni, chn La chn > S dng c.sch VPN khc. xc nh cc ci t cho kt ni Intranet, chn La chn > Ci t.

Chn Menu > Ti v!. Vi Ti v! (dch v mng), bn c th trnh duyt, ti v, v ci t cc mc, nh cc ng dng mi nht v cc ti liu c lin quan, t web v in thoi. Cc mc ni dung c phn loi trong cc catalog v cc th mc do Nokia hoc cc nh cung cp dch v c lp cung cp. Mt s mc c th b tnh ph, nhng bn thng c th xem trc min ph. Ti v! s dng dch v mng truy cp vo ni dung c cp nht mi nht. bit thm thng tin v cc mc d liu khc kh dng trong Ti v!, hy lin h vi nh cung cp dch v, hoc nh cung cp hoc nh sn xut sn phm.

Ti v!

Thu bao

xem chi tit tp tin ca mc chn, chn La chn > M .

thay mi hoc hy mt thu bao, chn La chn v ty chn tng ng.

Nht k mua

m mc chn bng ng dng tng ng, chn La chn > M.

xem chi tit tp tin ca mc chn, chn La chn > Xem chi tit.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

67

bt u, tm ngng, tip tc li hoc hy vic ti v mc chn, chn La chn v ty chn tng ng.

thay i ci t Ti v!, chn La chn > Thit lp v chn trong s cc ty chn sau: im truy cp Chn im truy cp dng kt ni vi server ca nh cung cp dch v. M t ng Chn xem bn c mun mc hoc ng dng ti v t ng m ra sau khi ti v xong hay khng. Xem trc xc nhn Chn xem bn c mun hin th yu cu xc nhn trc khi xem trc mt mc hay khng. Xc nhn mua Chn xem bn c mun hin th yu cu xc nhn trc khi mua mt mc hay khng. Xc nhn ng k Xc nh xem bn c mun hin th yu cu xc nhn thu bao trc khi thu bao mt mc hay khng.

Ci t Ti v!

Mt s hoc tt c cc im truy cp c th c ci sn cho in thoi ca bn bi nh cung cp dch v, v bn khng th thay i, to mi, chnh sa, hay xa chng.

Cc im truy cp internet

im truy cp internet l mt tp hp thng s ci t xc nh cch in thoi to kt ni d liu vo mng. s dng e-mail v cc dch v a phng tin hoc duyt cc trang web, trc tin bn phi xc nh im truy cp cho cc dch v ny.

1. Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > im truy cp. 2. Chn La chn > im truy cp mi to mt im truy cp mi, hoc chn mt im truy cp hin c t danh sch v sau chn La chn > Nhn i s dng im truy cp ny lm c s cho im truy cp mi. 3. Xc nh cc ci t sau: Tn kt ni t tn m t cho kt ni. Kiu d liu Chn D liu gi. Tn im truy cp Nhp tn ca im kt ni. Tn thng c cung cp bi nh cung cp dch v. Tn ngi dng Nhp tn thu bao nu nh cung cp dch v yu cu. Tn s dng thng phn bit ch in hoc ch thng v c cung cp bi nh cung cp dch v. Hi mt khu Chn C nhp mt m mi ln ng nhp vo server hoc Khng lu mt m vo b nh in thoi v t ng ng nhp. Mt khu Nhp mt m nu nh cung cp dch v yu cu. Mt m thng phn bit kiu ch v c cung cp bi nh cung cp dch v. Vic xc nhn Chn An ton lun gi mt m c m ho, hoc chn Bnh thng gi mt m c m ho khi c th.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ci t im truy cp Internet cho d liu gi (GPRS)

68

Trang ch Nhp a ch web ca trang bn mun hin th nh trang ch khi dng im truy cp ny. 4. Sau khi xc nh cc ci t, chn La chn > Ci t nng cao xc nh ci t nng cao hoc Quay v lu cc ci t v thot.

Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > im truy cp. Sau khi ci t mt im truy cp Internet n gin cho d liu gi (GPRS), chn La chn > Ci t nng cao, v xc nh cc ci t nng cao sau: Loi mng Chn IPv4 hoc IPv6 lm kiu giao thc Internet. Giao thc Internet xc nh cch chuyn d liu c n v i t in thoi. a ch IP in thoi Nhp a ch IP ca in thoi. Chn T ng c mng cung cp cho a ch IP ca in thoi. Ty chn ny ch hin th nu bn chn Loi mng > IPv4. a ch DNS Chn a ch DNS chnh v a ch DNS ph sau nhp a ch ca chng, nu c nh cung cp dch v yu cu. Nu khng, cc tn a ch server c cung cp t ng. .ch my ch proxy Nhp a ch IP ca my ch proxy. Server proxy l server trung gian gia dch v trnh duyt v ngi s dng dch v, c s dng bi mt s nh cung cp dch v. Cc server ny c th cung cp thm bo mt v tc truy cp n dch v.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ci t im truy cp Internet nng cao cho d liu gi (GPRS)

1. Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > im truy cp. 2. Chn La chn > im truy cp mi to mt im truy cp mi, hoc chn mt im truy cp hin c t danh sch, ri sau chn La chn > Nhn i s dng im truy cp ny lm c s cho im truy cp mi. 3. Xc nh cc ci t sau: Tn kt ni t tn m t cho kt ni. Kiu d liu Chn LAN khng dy. Tn mng WLAN nhp tn nhn dng do dch v t (SSID), l tn nhn dng mng WLAN c th, chn Nhp th cng. chn mng t cc mng WLAN trong phm vi, chn Tm tn mng. Tnh trng mng Chn n nu mng bn ang kt ni vo b n, hoc chn Chung nu mng ny khng b n. Ch mng WLAN Nu bn chn C s h tng, cc thit b c th lin lc vi nhau v vi cc thit b LAN c dy thng qua mt im truy cp mng WLAN. Nu bn chn Ad-hoc, cc thit b c th gi v nhn d liu trc tip vi nhau, v khng cn n im truy cp WLAN. Ch bo mt WLAN Bn phi chn cng mt ch bo mt c dng trong im truy cp WLAN. Nu bn chn WEP ( bo mt tng ng mng c dy), 802.1x, hoc WPA/WPA2 (truy cp Wi-Fi c bo v), bn cng phi nh cu hnh thm cc ci t tng ng.
69

Ci t mt im truy cp cho mng WLAN theo cch th cng

t ng ci t im truy cp WLAN, hy s dng trnh hng dn WLAN. Chn Menu > Kt ni > Wiz. WLAN.

Ci t bo mt WLAN Chnh sa ci t bo mt cho ch bo mt mng chn. Trang ch Nhp a ch web ca trang bn mun hin th nh trang ch khi dng im truy cp ny.

Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > im truy cp. Sau khi ci t mt im truy cp n gin cho mng WLAN, chn La chn > Ci t nng cao, v xc nh cc thng s ci t nng cao sau: Ci t IPv4 Nhp IP in thoi v tn a ch server cho giao thc Internet IPv4. Ci t IPv6 Chn hoc nhp vo tn a ch server cho giao thc Internet IPv6. Knh Ad-hoc Knh thng c chn t ng. nhp s knh (1-11) theo cch th cng, chn Ngi dng x.nh. .ch my ch proxy Nhp a ch proxy server. S cng proxy Nhp s cng proxy server.

Ci t im truy cp nng cao cho mng WLAN

Bn c th s dng in thoi kt ni my tnh PC vi web. 1. Kt ni cp d liu vi u ni USB ca in thoi v my PC. 2. Chn K ni PC vo Internet. Phn mm cn thit t ng c ci t t in thoi vo my PC. 3. Chp nhn ci t trn my PC. Chp nhn c kt ni, nu c nhc. Khi kt ni vi web c thit lp, trnh duyt web ca my PC m ra. Bn phi c quyn qun tr i vi my PC, v ty chn t ng chy c bt trn my PC.

Kt ni my tnh PC vi web

70

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

i du lch
Cn tm phng hng? ang tm mt nh hng? in thoi Eseries ca bn c cc cng c gip a bn n ni cn n.

H thng nh v ton cu (GPS) l mt h thng iu hng v tuyn ton cu bao gm 24 v tinh v cc trm mt t ca nhng v tinh ny ni gim st cc hot ng ca v tinh. in thoi c mt b nhn GPS bn trong. Mt u GPS s nhn cc tn hiu v tuyn c cng yu t cc v tinh v tnh thi gian di chuyn ca cc tn hiu ny. T thi gian di chuyn, b nhn GPS c th tnh v tr ca n chnh xc ti tng mt. H Thng nh V Ton Cu (GPS) c vn hnh bi chnh ph Hoa K, l t chc duy nht chu trch nhim v chnh xc v vic bo tr h thng ny. chnh xc ca d liu v v tr c th b nh hng bi s iu chnh cc v tinh GPS do chnh ph Hoa K thc hin v c th b thay i do chnh sch GPS dn dng ca B Quc Phng Hoa K v Quy Hoch o Hng V Tuyn Lin Bang. chnh xc cng c th b nh hng bi qu o hnh hc v tinh km. Tnh kh dng v cht lng ca tn hiu GPS c th b nh hng bi v tr ca qu khch, cc cng trnh kin trc, cc chng ngi vt t nhin, v iu kin thi tit. Tn hiu GPS c th khng c
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Gii thiu v GPS v tn hiu v tinh

bn trong cc ta nh hoc trong tng hm v c th b lm suy yu bi nhng vt liu nh l b tng v kim loi. Khng nn s dng GPS cho cc php o nh v chnh xc v qu khch khng bao gi ch nn da vo d liu v v tr t b thu tn hiu GPS v cc mng v tuyn di ng cho vic nh v hoc nh hng. Cng t mt c chnh xc hn ch, v c th c li lm trn s. chnh xc cng c th b nh hng bi tnh kh dng v cht lng ca tn hiu GPS.

Nu in thoi khng tm c tn hiu v tinh, hy kim tra cc mc sau: Nu bn trong nh, hy ra ngoi nhn tn hiu tt hn. Nu bn ngoi, hy di chuyn n mt vng thong hn. m bo rng tay ca bn khng che ng-ten GPS ca in thoi. Nu iu kin thi thit xu, cng tn hiu cng c th b nh hng. Vic thit lp kt ni GPS c th mt t vi giy n vi pht.
71

Gii thiu v tn hiu v tinh

bt hoc tt cc phng php nh v khc nhau, nh Bluetooth GPS, chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > nh v > Cch nh v.

kim tra xem in thoi tm thy bao nhiu v tinh v c nhn c tn hiu v tinh hay khng, chn Menu > GPS > D liu GPS > V tr > La chn > Tnh trng v tinh. Nu in thoi tm thy cc v tinh, mt thanh cho mi v tinh s c hin th trong giao din thng tin v tinh. Thanh ch bo cng di th tn hiu mng cng mnh. Khi in thoi nhn d liu t tn hiu v tinh, thanh s chuyn sang mu en.

Tnh trng v tinh

Ci t nh v

chn mt server nh v, chn nh v my ch.

s dng mt phng php nh v c th d v tr in thoi, chn Cch nh v.

Chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > nh v.

Khi s dng ng dng Bn ln u tin, bn c th cn chn mt im truy cp ti bn v. thay i im truy cp sau , chn Ty chn > Cng c > Ci t > Internet > im truy cp mc nh.

Nu bn trnh duyt ti mt vng khng c trong cc bn c ti v in thoi, mt bn cho vng ny s t ng c ti v t internet. Mt s bn c th c sn trn in thoi hoc th nh. Bn cng c th s dng phn mm Nokia Map Loader cho my PC ti bn v t internet. ci t Nokia Map Loader vo mt my tnh PC tng thch, hy truy cp vo trang web www.nokia.com/maps. Vic ti bn xung t mng c th i hi phi chuyn khi lng ln d liu qua mng ca nh cung cp dch v. Lin h vi nh cung cp dch v ca qu khch bit thng tin v ph chuyn d liu.

Chn Menu > GPS > Bn . Vi Bn , bn c th xem v tr hin thi ca bn trn bn , trnh duyt bn cho cc thnh ph v quc gia khc nhau, tm kim a ch v cc im quan tm khc nhau, v nh tuyn gia cc v tr, lu cc v tr v gi cc mc ny n cc thit b tng thch. Bn cng c th mua cp php cho cc dch v b sung, nh l hng dn du lch, thng tin v giao thng, v dch v iu hng c hng dn bng ging ni. Khng phi quc gia hoc khu vc no cng c cc dch v ny.
72

Bn

t ng kt ni vi internet khi bn khi ng Bn , chn Ty chn > Cng c > Ci t > Internet > Trc tuyn khi khi ng > C.

Gii thiu v Bn

c thng bo khi in thoi ng k vo mt mng khc mng ch, chn Ty chn > Cng c > Ci t > Internet > Cnh bo chuyn vng > Bt (ch hin th khi

ci in thoi yu cu bn xc nhn trc khi kt ni vi internet, chn Ty chn > Cng c > Ci t > Internet > Trc tuyn khi khi ng > Lun hi.

ngn t ng ti v bn , chn Ty chn > Cng c > Ci t > Internet > Trc tuyn khi khi ng > Khng.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

bn ang trng thi trc tuyn). bit thm chi tit v cc ph s dng dch v chuyn vng, hy lin h vi nh cung cp dch v. Mo: trnh chi ph chuyn d liu, bn cng c th s dng Bn m khng cn kt ni internet, v trnh duyt bn c lu trong in thoi hoc th nh. Hu nh ton b bn k thut s u khng chnh xc v khng y trong chng mc no . Khng nn ch trng cy vo bn m bn ti xung s dng trong in thoi ny.

ph, nhng qu trnh ti xung c th i hi phi chuyn khi lng ln d liu qua mng ca nh cung cp dch v. bit thm thng tin v ph chuyn d liu, hy lin h vi nh cung cp dch v. Cc bn s t ng c lu trong b nh in thoi hoc trn mt th nh tng thch (nu c).

Mc ph bn ty thuc vo tng quc gia v khu vc. Khi m Bn , th ca quc gia bn ang hoc v tr c lu t phin gn y nht s c hin th. Bn ca v tr ny cng s c ti v, nu cn.

Di chuyn trn bn

phng to n v tr GPS hoc v tr bit gn y nht ca bn, bm phm chc nng v bm 0. Khi kt ni GPS c kch hot, ca bn trn bn . cho bit v tr hin thi

Ch bo GPS gc di bn phi ca mn hnh cho thy trng thi v cng tn hiu v tinh. Mt thanh l mt v tinh. Khi in thoi c tm mt v tinh, thanh s mu vng. Khi in thoi nhn d liu t v tinh thit lp kt ni GPS, thanh chuyn sang mu xanh l cy. Cng nhiu thanh xanh l cy th kt ni GPS cng mnh. u tin in thoi phi nhn c tn hiu t t nht bn v tinh tnh ton ta v tr ca bn. Sau ln tnh ton u, tn hiu t ba v tinh c th cng . cho thy kt ni internet Ch bo chuyn d liu c dng v lng d liu c chuyn k t khi ng dng khi ng.

Cc ch bo trn mn hnh

phng to v thu nh trn bn , bm phm chc nng v bm *, hoc bm phm chc nng v bm #. Khi trnh duyt bn trn mn hnh, mt bn mi s t ng c ti xung nu bn di chuyn n khu vc khng c trong bn c ti xung. Cc bn ny l min
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

di chuyn trn bn , hy di chuyn ln, xung, sang tri, hoc sang phi bng phm di chuyn. Bn s c hng v pha bc theo mc nh.

tm mt a im trong mt thnh ph hoc mt vng c hin th trn bn , hy nhp ton b hoc mt phn a ch ca a im ny vo trong tm kim v bm phm di chuyn. tm mt a im mt thnh ph khc, nhp thnh ph v mt phn hoc y a ch, nh London Oxford Street, v bm phm di chuyn.
73

Tm a im

nhp a ch ca mt a im t Danh b, chn Ty chn > Tm kim > a ch > Ty chn > Chn t Danh b. Cc kt qu tm kim c nhm theo loi. gii hn tm kim trong mt loi, chn Ty chn > Tm kim. Nu bn tm cc a im m khng kt ni internet, cc kt qu tm kim b gii hn trong bn knh 50 km (31 dm).

tm mt a ch c th, hoc mt a ch ti mt quc gia khc, chn Ty chn > Tm kim > a ch. Quc gia/Khu vc * v chn M thnh ph hay m bu cc l bt buc. Mo: tm cc a im mt nc khc bng trng tm kim, nhp tn nc trong trng tm kim: Rome .

xc nh ch v thm cc v tr khc vo tuyn ng, chn Ty chn > Thm im dng chn, v tm v tr.

nh mt tuyn, chn im xut pht trn bn hoc tm mt v tr, bm phm di chuyn, v chn Thm tuyn.

nh tuyn

chuyn gia ch i b hay i xe, chn Ty chn > Ci t > Kiu ph.tin

hin th tuyn ng trn bn , chn Ty chn > Hin th tuyn. iu hng n ch bng t hoc i b, nu bn mua mt cp php cho cc dch v b sung ny, chn Ty chn > Bt u li xe hoc Bt u i b . lu tuyn , chn Ty chn > Lu tuyn.

bt u iu hng, chn mt a im v i b n. ngng iu hng, chn Ngng.

mua mt cp php cho ngi i b, chn Ty chn > M rng > i b. Cp php dnh ring cho tng vng v ch c th c s dng trong vng chn. Bn c th thanh ton cho cp php bng th tn dng hoc tnh vo ha n in thoi, nu c nh cung cp dch v h tr. Mo: th iu hng trong ba ngy vi cp php min ph, bm phm di chuyn, v chn i b n. Maps s kim tra xem c cp php min ph cho in thoi ca bn khng. kch hot cp php ny, chn OK. Bn ch c th s dng cp php ny mt ln.

Tuyn ng i b s b qua bt k gii hn no c th c li xe, chng hn nh ng mt chiu v cc gii hn r, v bao gm nhng khu vc nh l vng cho ngi i b v cng vin. N cng u tin ng i b v cc ng nh hn, v b qua xa l v ng cao tc. Tuyn ng s c v trn bn , v mi tn cho bit hng. Cc du chm nh cho bit hng bn ang i. di ca mt tuyn ng i b b gii hn trong 50 km (31 dm) v tc di chuyn ti a l 30 km/gi (18 dm/ gi). Nu gii hn tc b vt qu, vic iu hng s ngng v tip tc tr li khi tc tr li mc gii hn. Khng c hng dn bng ging cho iu hng ca ngi i b.

i b ti ch

74

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

bt u iu hng bng li xe, hy chn mt v tr, bm phm di chuyn, v chn Li xe n. Khi s dng iu hng trn xe ln u tin, in thoi s yu cu bn chn ngn ng cho hng dn bng ging ni v ti v cc tp tin hng dn bng ging ni lin quan. thay i ngn ng sau, trong giao din chnh, chn Ty chn > Cng c > Ci t > iu hng > H.dn bng g.ni. Hng dn bng ging ni khng kh dng cho iu hng ca ngi i b. chuyn gia cc giao din khc nhau trong khi iu hng, bm phm di chuyn, v chn Giao din cuc din tp, Giao din ton cnh t trn xung, hoc Giao din hng. ngng iu hng, chn Ngng.

mua mt cp php cho ngi i b hoc iu hng trn xe c hng dn bng ging ni, chn Ty chn > M rng > Li xe&i. Cp php dnh ring cho tng vng v ch c th c s dng trong vng chn. Mo: th iu hng trong ba ngy vi cp php min ph, bm phm di chuyn, v chn Li xe n. Maps s kim tra xem c cp php min ph cho in thoi ca bn khng. kch hot cp php ny, chn OK. Bn ch c th s dng cp php ny mt ln.

Li xe ti ch

Dch v thng tin lu thng thi gian thc cung cp thng tin v cc s kin lu thng c th nh hng vic du lch ca bn. Dch v thng tin lu thng l mt dch v ph bn c th mua v ti xung in thoi, nu c sn quc gia hoc khu vc ca bn. mua mt giy php cho dch v thng tin lu thng, chn Ty chn > M rng > Th.tin lu thng.

Thng tin lu thng

xem chi tit mt s kin, bao gm cc ty chn iu dn c th, chn s kin v Ty chn > M. cp nht thng tin lu thng, chn Cp nht th.tin l.thng.

xem thng tin v cc s kin lu thng, chn Ty chn > T.tin l.thng. Cc s kin c hin th trn cc bn di dng cc hnh tam gic v cc dng.

lp li hng dn bng ging ni, chn Ty chn > Lp li.

Hng dn du lch cung cp thng tin v nhng ni thu ht, nh hng, khch sn, v cc im hp dn khc. Mt s hng dn c cha cc video clip v on m thanh. Phi mua v ti xung hng dn trc khi s dng. Vic ti xung hng dn du lch c th i hi phi truyn mt lng d liu ln qua mng ca nh cung cp dch v. Lin h vi nh cung cp dch v bit thng tin v cc ph truyn d liu.

Hng dn du lch

mua v ti xung hng dn du lch, hoc xem cc bn ti xung, chn Ty chn > M rng > Ch dn.
75

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

ti xung mt hng dn mi cho in thoi, di chuyn n hng dn bn mun, v chn C. Bn c th tr tin hng dn thng qua mt th tn dng hoc trong ha n in thoi ca mnh, nu nh cung cp dch v c h tr.

duyt cc loi hng dn du lch, chn mt loi, v bm phm di chuyn. Nu c cc loi ph, chn mt loi ph, v bm phm di chuyn mt ln na.

ci mt ct mc hoc v tr lm ni n ca chuyn i, chn iu hng > La chn > Ci ch n. Bn cng c th nhp ta v v kinh ca ni n. xa ni n ci cho chuyn i ca bn, chn iu hng > La chn > Dng iu hng.

Chn Menu > GPS > D liu GPS. Vi d liu GPS, bn c th xem v tr hin ti ca bn, tm ng n mt v tr bn mun, v theo di khong cch. Chn iu hng xem thng tin iu hng n ch chuyn i ca bn, V tr xem thng tin nh v v v tr hin ti ca bn, hoc Mt c.i xem thng tin di chuyn ca bn nh khong cch v thi gian bn i c, cng nh tc trung bnh v ti a ca bn. ng dng phi nhn thng tin nh v t t nht bn v tinh s dng lm h tr di chuyn. Cng t mt c chnh xc hn ch, v c th c li lm trn s. chnh xc cng c th b nh hng bi tnh kh dng v cht lng ca tn hiu GPS.

D liu GPS

lu v tr hin ti ca bn lm ct mc, chn iu hng hoc V tr, v La chn > Lu v tr.

ci t li tt c cc trng v bt u tnh ton li chuyn i, chn Khong cch > La chn > Khi ng li. thay i h o lng ang s dng, chn La chn > Ci t > H thng o > H mt hoc Imperial.

bt cng t mt, chn Khong cch > La chn > Bt u. ngng cng t mt, chn La chn > Dng.

vo phn hiu chnh cao nhm iu chnh cao nhn c t cc v tinh nh v, chn La chn > Ci t > Chnh cao.

Ct mc

S dng d liu GPS

Chn Menu > GPS > Ct mc. Ct mc l ta ca cc v tr a l m bn c th lu vo in thoi s dng sau ny trong cc dch v nh v khc nhau. Bn c th to cc ct mc bng cch s dng thit b thu GPS bn trong ca in thoi hoc mng (dch v mng).

kim tra cng ca tn hiu v tinh cung cp thng tin nh v cn thit cho nh hng, m mt trong ba mn hnh v chn La chn > Tnh trng v tinh.
76 2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

to mt mc, chn La chn > Ct mc mi. Chn V tr hin ti to mt yu cu mng cho to v v kinh ca v tr hin ti ca bn, chn Chn t bn chn v tr trn bn , hoc chn Nhp th cng in cc thng tin v tr cn thit nh tn, danh mc, a ch, v , kinh , v cao . hin th mc trn bn , chn La chn > Hin trn bn .

To mt mc

Bn c th xem cc danh mc mc trong hai giao din: mt giao din lit k cc danh mc cha sn cc mc, v giao din kia lit k tt c cc danh mc c trong in thoi.

Cc mc ca mc

xem cc mc c cha trong mt danh mc, di chuyn n danh mc , v bm phm di chuyn. to mt danh mc mi, chn La chn > Chnh sa loi > La chn > Loi mi.

chnh sa mt mc, chn La chn > Chnh sa > La chn v chn mt trong cc ty chn sau: Chn loi Sp xp cc mc vo mt nhm gm cc mc tng t. Chn mt danh mc chnh sa thng tin v mc nh tn, danh mc, a ch, kinh tuyn, v tuyn v cao . Ti v tr hin ti Yu cu v t ng in cc to kinh v t mc cho v tr hin ti ca bn. Xa Xa mc. Biu tng ct mc Thay i biu tng ca mc. Hin trn bn Hin th mc trn bn . Gi Gi mt mc n cc thit b tng thch. Chnh sa ty chn Chnh sa s in thoi v a ch URL c gn cho mc ny. Ngn ng son tho Thay i ngn ng vit.

Sa mc

chuyn mt mc t mt danh mc n mt danh mc khc, m tab mc, chn mc, v chn La chn > Thm vo loi. Chn danh mc c xa du chn bn cnh . Chn mt hoc nhiu danh mc m bn mun thm mc vo. Chn Ch.nhn.

Nhn cc ct mc

Chn Menu > Giao tip > Nhn tin. M tin nhn c cha mt ct mc m bn va nhn t mt thit b khc. Di chuyn n ct mc, v bm phm di chuyn. chuyn tip ct mc n cc thit b tng thch, chn La chn > Gi. lu ct mc vo in thoi, chn La chn > Lu li.

hin th ct mc nhn trn bn , chn La chn > Hin trn bn . tm cch di chuyn n ct mc nhn, chn La chn > Xem l trnh.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

77

Nokia Office Tools


Nokia Office Tools h tr cng vic di ng v cho php giao tip hiu qu vi cc nhm lm vic. phm di chuyn chn vn bn. Sau chn La chn > Vn bn. gi ghi ch, chn La chn > Gi. lin kt mt ghi ch vi mt s lin lc, chn La chn > Lin kt g.ch n c.gi > Thm s lin lc. Bn c th xem ghi ch trn mn hnh in thoi khi gi hoc nhn cuc gi t s lin lc ny.

Chn Menu > Vn phng > Ghi ch h.ti. Ghi ch hin hnh cho php bn to, chnh sa v xem cc loi ghi ch khc nhau, v d nh cc memo cuc hp, ghi ch s thch, hoc danh sch mua sm. Bn c th thm hnh nh, video, v m thanh vo cc ghi ch. Bn c th ni ghi ch vi cc ng dng khc, nh Danh b, v gi ghi ch n nhng ngi khc.

Ghi ch hin ti

Ci t cho Ghi ch hin hnh


lu ghi ch vo b nh in thoi, chn B nh ang s dng > B nh my. lu ghi ch vo th nh, chn B nh ang s dng > Th nh. Chn Ci t.

To v chnh sa ghi ch
chn hnh nh, cc clip m thanh, video, danh thip, ch mc web, v cc tp tin, chn La chn > Chn. chnh sa mt ghi ch, di chuyn n ghi ch ny, v bm phm di chuyn. to mt ghi ch, bt u vit ghi ch.

thay i b cc ca ghi ch hin ti, chn i dng hin th > Li. xem cc ghi ch di dng mt danh sch, chn i dng hin th > Danh sch. xem mt ghi ch mn hnh nn khi gi hoc nhn cuc gi in thoi, chn Xem tin nhn khi gi > C. Mo: Nu bn tm thi khng mun xem ghi ch trong khi gi in thoi, chn Xem tin nhn khi gi > Khng. Bng cch ny, bn khng phi b lin kt gia ghi ch v th lin lc.

thm cc mc mi vo ghi ch, chn La chn > Chn mi. Bn c th ghi cc on m thanh, video clip, v chp nh.

thm ch m, ch nghing, hoc ch gch chn vo vn bn hoc thay i mu ch, bm v gi phm shift v s dng
78 2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

My tnh

in thoi s lu li kt qu ca php tnh cui cng trong b nh in thoi. Vic thot khi ng dng My tnh hoc tt in thoi s khng xa b nh. xem li kt qu lu sau cng ln ti bn m ng dng My tnh, chn La chn > Kt qu mi nht. truy li kt qu ca mt php tnh t b nh v s dng chng tnh ton, chn La chn > B nh > Np li. lu cc s hoc kt qu ca php tnh, chn La chn > B nh > Lu.

thc hin php tnh, nhp s u tin ca php tnh. Chn mt php tnh nh cng hoc tr t bn php tnh. Nhp s th hai ca php tnh, v chn =. My tnh thc hin php tnh theo th t c nhp vo. Kt qu php tnh lu li trn trnh bin tp v c th c s dng lm s th nht ca mt php tnh mi.

Chn Menu > Vn phng > My tnh. My tnh ny c chnh xc gii hn v c thit k thc hin cc php tnh n gin.

chn nhiu tp tin, di chuyn n tng tp tin, v chn La chn > Chn/Hy du > Chn. di chuyn hoc sao chp tp tin hoc th mc sang th mc khc, chn La chn > Chuyn n th mc hoc Chp vo th mc. Khng th di chuyn cc th mc mc nh v d nh cc on m thanh trong B su tp. gi cc tp tin chn, chn La chn > Gi.

tm tp tin, chn La chn > Tm. Nhp k t vn bn tm kim vo v bm phm di chuyn. Th mc v tp tin m tn c cha cc k t vn bn tm kim s hin th.

xem thng tin v tp tin chn, chn La chn > Xem chi tit.

Quickoffice

Vi trnh Qun l tp tin, bn c th qun l ni dung v c tnh ca cc tp tin v cc th mc trn b nh in thoi v th nh. Bn c th m, to, di chuyn, sao chp, i tn, gi, v tm kim cc tp tin v th mc. Vic bo h bn quyn c th s khng cho gi mt s tp tin. M tab in thoi hoc tab th nh.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Trnh qun l tp tin

Chn Menu > Vn phng > Quickoffice. Quickoffice bao gm Quickword c cc ti liu Microsoft Word, Quicksheet c cc bng tnh Microsoft Excel, Quickpoint cho cc thuyt trnh Microsoft PowerPoint, v Quickmanager mua phn mm. Bn c th xem cc ti liu Microsoft Office 2000, XP, 2003 v 2007 (dng DOC, XLS, v PPT) bng Quickoffice. Nu bn c phin bn Quickoffice c th chnh sa c, bn cng c th chnh sa cc tp tin. Khng phi tt c cc nh dng tp tin hoc tt c cc tnh nng u c h tr.

Gii thiu v Quickoffice

79

X l cc tp tin

Chn Menu > Vn phng > Quickoffice.

M mt tp tin M tab tp tin, v chn tp tin t danh sch. Phn loi tp tin Chn La chn > Sp xp theo. Gi tp tin n mt thit b tng thch Chn La chn > Gi v chn cch gi.

B chuyn i

Chn Menu > Vn phng > Chuyn i. B chuyn i c chnh xc gii hn, v c th c li lm trn s.

1. Di chuyn n trng Loi, v chn La chn > Kiu chuyn m danh sch cc s o. Chn s o s dng, v chn OK. 2. Di chuyn n trng n v u tin, v chn La chn > Chn n v. Chn n v chuyn i, v chn OK. Di chuyn n trng n v k tip, v chn n v chuyn i. 3. Di chuyn n trng S lng u tin, v nhp gi tr chuyn i. Cc trng S lng khc s t ng thay i hin th gi tr chuyn i.

Chuyn i o lng

Khi qu khch thay i loi tin t c bn, qu khch phi nhp t gi mi vo v tt c cc t gi c ci trc s b xa. Trc khi thc hin chuyn i tin t, bn phi chn mt loi tin t gc v thm cc t gi hi oi. T gi tin t gc lun l 1. Loi tin t gc xc nh t gi chuyn i ca cc loi tin t khc. 1. ci t gi hi oi cho n v tin t, di chuyn n trng Loi, v chn La chn > T gi tin t. 2. Di chuyn n loi tin t v nhp t gi hi oi m bn mun ci t cho mt n v tin t. 3. thay i loi tin t gc, di chuyn n loi tin t, v chn La chn > t lm ng tin gc. 4. Chn Xong > C lu cc thay i. Sau khi bn nhp tt c cc t gi hi oi cn thit, bn c th thc hin vic chuyn i.

Xc nh loi tin t gc v t gi hi oi

Vi Zip manager, bn c th to cc th mc lu tr mi lu cc tp tin nn dng ZIP; thm mt hoc nhiu tp tin nn hoc th mc vo mt th mc lu tr; t, xa, hoc thay i mt m lu tr cho cc th mc lu tr bo mt; v thay i thng s ci t, v d nh mc nn, tn tp tin dng chun m ha k t.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Zip manager

80

Bn c th lu cc tp tin lu tr trong b nh in thoi hoc trn th nh.

in n mt tp tin, chn La chn > Ty chn in > In > In ra tp tin, v xc nh v tr tp tin. thay i cc ty chn in, chn La chn > Ty chn in. Bn c th chn my in bn mun s dng, s lng bn in v loi trang bn mun in.

PDF reader

Chn Menu > Vn phng > Adobe PDF. Vi trnh c PDF, bn c th c cc ti liu PDF trn mn hnh in thoi; tm kim vn bn trong cc ti liu ny; chnh sa ci t, chng hn nh mc chnh t l v cc giao din trang; v gi cc tp tin PDF qua e-mail.

thay i cch t trang trc khi in, chn La chn > Ty chn in > Thit lp trang. Bn c th thay i kch c giy v hng, canh l, v chn u trang hoc cui trang. Chiu di ti a ca u trang v cui trang l 128 k t. xem trc mt tp tin hoc tin nhn trc khi in, chn La chn > Ty chn in > Xem trc.

Bn c th in ti liu nh cc tp tin, tin nhn hoc trang web, t in thoi, xem trc phn cn in, xc nh cc ty chn t trang, chn my in, hoc in n mt tp tin. Bn c th s khng in c mi loi ti liu.

In

Ty chn in

nh cu hnh mt my in cho in thoi bn, chn Menu > Vn phng > My in > La chn > Thm. ci my in lm my in mc nh, chn La chn > Ty chn in > My in, di chuyn n my in v chn La chn > Ci t lm mc nh. Trc khi in, m bo in thoi c kt ni chun xc n my in. in mt ti liu, chn La chn > Ty chn in > In.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

In tp tin

M mt ti liu, nh mt tp tin hoc tin nhn, v chn La chn > Ty chn in > In. Xc nh cc thng s ci t sau y: My in Chn cc my in kh dng trong danh sch. In Chn Tt c cc trang, Trang chn, hoc Trang l nh phm vi in. Vng in Chn T.c cc trang tg ph.vi hoc Trang nh lm phm vi ca trang. S bn sao Chn s lng bn in. In ra tp tin In mt tp tin, v xc nh v tr tp tin. Cc ty chn c sn c th khc nhau.

Ci t my in

Chn Menu > Vn phng > My in.


81

Cc ty chn c sn c th khc nhau.

thm mt my in mi, chn La chn > Thm. Xc nh cc thng s ci t sau y: My in Nhp tn my in. Trnh iu khin Chn trnh iu khin cho my in. Gi Chn ng truyn cho my in. nh hng Chn hng. Kh giy Chn kch c giy. Loi phng tin Chn loi giy in. Ch mu Chn ch in mu. Kiu my in Chn kiu my in.

cuc gi. Khng c chn C khi in thoi c th gy nhiu sng hoc nguy him. i thi gian bo thc, chn La chn > Ci li m bo. xa bo thc, chn La chn > Xa m bo.

ng h th gii

M tab ng h th gii xem gi ca nhng thnh ph khc nhau.

ng h
Bo thc

Chn Menu > Vn phng > ng h. Trong ng h, bn c th xem thng tin v gi a phng v mi gi, ci v chnh sa bo thc, hoc thay i ci t ngy gi.

thay i thnh ph dng xc nh ngy gi ca in thoi ca bn, chn La chn > Ci lm Tp hin ti. Thnh ph s c hin th trong giao din chnh ca ng h, v thi gian trong in thoi s thay i tng ng vi thnh ph c chn. Kim tra xem thi gian c chnh xc v khp vi mi gi ca bn hay khng.

thm mt thnh ph vo hin th ng h th gii, chn La chn > Thm thnh ph.

tt bo thc, chn Dng, hoc ngng bo thc trong 5 pht, chn Bo li. Nu n gi bo thc trong khi tt in thoi, in thoi s t bt v pht m bo. Nu bn chn Dng, in thoi s hi bn c mun khi ng gi in khng. Chn Khng tt in thoi hoc C gi v nhn
82

ci bo thc, chn La chn > m bo mi. Khi bo thc ang hot ng, s hin th.

M tab bo thc

Ci t ng h
thay i ng h hin th mn hnh ch, chn Dng ng h > Analog hoc K thut s. thay i gi hoc ngy, chn Thi gian hoc Ngy. Chn La chn > Ci t.

cho php mng in thoi di ng cp nht thng tin gi, ngy v mi gi cho in thoi ca bn (dch v mng), chn Thi gian t mng > T cp nht.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

thay i m bo thc, chn m bo ng h.

Chn Menu > Vn phng > Ghi chp. Bn c th to v gi ghi ch n cc thit b tng thch khc, v lu cc tp tin vn bn n gin (dng .txt) nhn vo Ghi ch.

Ghi ch

vit mt ghi ch, bt u nhp vn bn. Trnh bin tp ghi ch s t ng m ra. m mt ghi ch, di chuyn ghi ch , v bm phm di chuyn.

Vit v gi ghi ch

gi mt ghi ch n cc thit b tng thch khc, chn La chn > Gi.

ng b hoc xc nh ci t ng b cho ghi ch, chn La chn > ng b ha. Chn Bt u bt u ng b, hoc chn Ci t xc nh ci t ng b cho ghi ch.

Bn phm Khng dy Nokia


2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

khng dy tng thch khc c h tr cu hnh Thit b Giao din Con ngi Bluetooth (HID) s dng vi in thoi, hy s dng ng dng Bn phm khng dy. 1. Kch hot kt ni Bluetooth trn in thoi: chn Menu > Kt ni > Bluetooth > Bluetooth > Bt. Bo m rng bn ci t Trng thi my > Cho tt c xem. 2. Bt bn phm. 3. Chn Menu > Vn phng > BP v.tuyn. 4. bt u tm kim cc thit b bng kt ni Bluetooth, chn La chn > Tm bn phm. 5. Chn bn phm t danh sch, v bm phm di chuyn bt u kt ni. 6. ghp bn phm vi in thoi, nhp mt m do bn chn (1 n 9 con s) trn in thoi v nhp cng mt m trn bn phm. 7. Nu bn c hi cch b tr bn phm, chn mt cch t danh sch trn in thoi. Khi tn ca bn phm hin th, tnh trng ca bn phm i sang ni bn phm, v ch bo ca bn phm nhp nhy chm; bn phm sn sng s dng. bit chi tit v cch hot ng v bo dng bn phm, hy xem hng dn s dng ca bn phm.

Cc loi bn phm khng dy c sn dng ph kin ring bit. ci t Bn phm Khng dy Nokia hoc bn phm
83

Media
in thoi ny bao gm nhiu ng dng media khc nhau dnh cho c cng vic ln gii tr. c thm thng tin, xem hng dn s dng m rng trn web. Chn cnh chp. Chn ch n flash (ch dnh cho hnh nh). Kch hot chp t ng (ch dnh cho hnh nh). Chn hiu ng mu sc. Kch hot ch chp lin tip (ch dnh cho hnh nh). Hin th hoc n khung knh ngm (ch hnh nh).

Camera
Chp nh

Chn Menu > Media > Camera.

iu chnh cn bng trng.

phng to hoc thu nh trc khi chp nh ch phong cnh, hy di chuyn ln hoc xung. Chc nng ny ch kh dng khi thanh cng c khng hin th.

chp nh, hy s dng mn hnh lm knh ngm v bm phm di chuyn. in thoi s lu nh vo B su tp.

Thit b ca qu khch h tr kh nng chp nh vi phn gii ti a 2048 x 1536 pixel. phn gii hnh nh trong hng dn ny c th hin th khc i.

Cc ty chn c sn thay i ty theo ch chp v mn hnh m bn ang . Cc ci t s tr v mc nh sau khi bn ng camera.

iu chnh b sng (ch vi chp nh).

Cnh chp

ly nt i tng trc khi chp nh, bm phm T. Thanh cng c cung cp cho bn cc phm tt n cc mc v ci t khc nhau trc v sau khi chp nh hoc quay video. Di chuyn n mt mc trn thanh cng c v bm phm di chuyn. Chuyn gia ch video v ch chp nh.
84

Cnh chp gip bn tm thy cc ci t nh sng v mu sc ph hp cho mi trng hin ti. Cc ci t ca mi cnh chp c n nh theo mt mi trng hoc phong cch nht nh. to cnh chp ring ca bn, di chuyn n Theo ng.dng, v chn La chn > Thay i.

thay i cnh chp, chn Ch cnh trn thanh cng c.

sao chp cc ci t ca mt cnh chp khc, chn Da trn ch cnh v cnh chp bn mun.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

bt cnh chp ring ca bn, di chuyn n Theo ng.dng, bm phm di chuyn, v chn Chn.

thm hnh nh vo mt s lin lc, chn La chn > t lm nh c.gi l.h > Gn vo s lin lc.

Cc nh c chp s hin th dng khung li trn mn hnh. xem mt hnh, di chuyn n hnh v bm phm di chuyn. Nu bn s dng mt khong thi gian, ch hnh nh cui cng s c hin th, v cc hnh nh khc s c trong B su tp. tt ch chp lin tip, chn Chuyn sang ch thng trong thanh cng c. gi hnh nh, chn La chn > Gi.

chp nhiu nh lin tc, nu b nh, hy chn Chuyn sang ch chui trong thanh cng c v bm phm di chuyn.

Chp nh lin tip

1. Nu camera ang ch hnh nh, chn ch video t thanh cng c. 2. bt u quay, bm phm di chuyn. 3. tm ngng quay vo bt c lc no, chn Tm dng. Chn Tip tc li tip tc quay. 4. ngng quay, chn Dng. Video clip t ng c lu vo B su tp. di ti a ca video clip ty thuc vo b nh c sn.

Quay video

Pht video clip

s dng hnh nh lm hnh nn, chn La chn > t lm hnh nn.

Hnh nh bn chp s t ng c lu vo B su tp. Nu bn khng mun gi li hnh nh ny, hy chn Xa t thanh cng c. Chn trong s cc mc sau y trn thanh cng c: Gi Gi hnh nh n thit b tng thch. Ti ln Gi hnh nh ln album trc tuyn tng thch ca bn (dch v mng).

Xem nh chp

pht mt video clip quay, chn Pht t thanh cng c. T thanh cng c, chn mt trong cc ty chn sau: Gi Gi video clip n cc thit b tng thch khc. Gi n ngi gi Gi video clip n ngi gi trong khi ang c mt cuc gi. Ti ln Gi video clip n ln album trc tuyn (dch v mng). Xa Xa video clip. i tn video clip, hy chn La chn > i tn video.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

85

thay i ci t hnh tnh, chn La chn > Thit lp v chn mt trong cc ty chn sau: Cht lng hnh nh Ci cht lng hnh nh. Cht lng hnh nh cng cao, cng cn nhiu dung lng b nh. Hin th nh chp xem nh sau khi chp, chn Bt. tip tc chp nh ngay, chn Tt. Tn hnh mc nh Xc nh tn mc nh cho nh chp c. Phng i s m rng Bt (lin tc) cho php tng t l phng t t v lin tc gia chnh t l k thut s v chnh t l k thut s m rng, cn Tt cho php mt mc chnh t l c gii hn trong khi vn gi phn gii ca hnh nh. Ting camera Ci m s pht khi chp nh. B nh ang c dng Chn ni lu hnh nh ca bn. Phc hi hnh nh Xoay hnh nh. Phc hi thng s camera khi phc cc gi tr mc nh ca ci t camera, chn C.

Ci t hnh nh

giy). Bn c th khng gi c cc video clip c lu di dng tp tin MPEG-4 trong tin nhn a phng tin. Ghi m Chn Ngt m nu bn khng mun ghi ting. Hin th video thu c Xem hnh nh u tin ca video clip quay c sau khi ngng quay. xem ton b video clip, hy chn Pht t thanh cng c. Tn video mc nh Xc nh tn mc nh cho cc video clip quay c. B nh ang c dng Chn ni lu video clip. Phc hi thng s camera Khi phc ci t camera v cc gi tr mc nh.

Nokia Podcasting

Chn Menu > Media > Tr. Podcast. Ti cc podcast v in thoi v nghe cc chng trnh ny.

Ci t video

thay i ci t ch video, chn La chn > Thit lp v chn mt trong cc ty chn sau: Cht lng video Ci cht lng ca video clip. Chn Chia s, nu bn mun gi video clip s dng tin nhn a phng tin. Clip c quay vi phn gii QCIF, di dng 3GPP, v kch c c gii hn n 300 kB (xp x 20
86

Podcasting cung cp ni dung m thanh hoc video qua Internet pht li trn cc thit b di ng v my tnh PC. Vi ng dng Nokia Podcasting, bn c th tm, khm ph, thu bao, v ti v cc podcast qua mng; pht, qun l v chia s cc podcast bng in thoi. Xc nh cc ci t kt ni v ti v trc khi s dng ng dng ny. Chn La chn > Ci t > Kt ni v Ti xung. tm cc phn on podcast mi thu bao, chn Th mc.

Pht v qun l cc podcast

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

ti v phn on chn, chn Ti xung. pht phn on ti v, chn Pht.

hin th cc phn on c sn t podcast chn, m th mc Podcast v chn M.

tm podcast bng t kha v ta chng trnh podcast, chn Tm.

thm mt th mc hoc danh mc mi, chn La chn > Mi > Th mc web hoc Th mc. Chn mt ta , URL ca tp tin .opml (ngn ng nh du b x l phc tho), v Xong. lu mt tp tin .opml nhn, m tp tin lu tp tin vo th mc nhn trong Danh mc. M th mc thu bao bt k lin kt no mun thm vo podcast ca bn. nhp mt tp tin .opml lu trn in thoi, chn La chn > Nhp tp tin OPML.

cp nht podcast chn hoc cc podcast nh du, cho mt phn on mi, chn La chn > Cp nht. Mt s podcast cung cp c hi tng tc vi nhng ngi sng to bng cch gp v b phiu bu chn. kt ni vi Internet thc hin vic ny, chn La chn > Xem bnh lun. m trang web ca podcast (dch v mng), chn La chn > M trang web.

Tm cc podcast

thu bao mt podcast, di chuyn n ta podcast v chn Cp nht. Sau khi bn thu bao cc phn on ca mt podcast, bn c th ti v, qun l v pht cc phn on trong menu Podcasts.

Chn Th mc. Danh mc gip bn tm thy cc phn on podcast mi ng k thu bao. Ni dung ca danh mc s thay i. Chn th mc danh mc bn mun cp nht th mc (dch v mng). Mu sc ca th mc s thay i khi cp nht hon tt.

Danh mc

Chc nng tm kim gip bn tm thy cc podcast bng t kha hoc ta . Cng c tm kim s dng dch v tm kim podcast m bn ci t trong Tr. Podcast > La chn > Ci t > Kt ni > Tm a ch URL dch v.

thu bao cc knh chn v thm cc knh ny vo podcast ca bn, chn ng k.

tm cc podcasts, chn Tm, v nhp t kha m bn mun. Mo: Chc nng tm kim s tm cc t kha v ta podcast trong phn m t, ch khng phi cc phn on c th. Cc ch chung nh bng hoc hiphop, thng cung cp cc kt qu ng hn i bng hoc ngh s c th.

xem chi tit ca mt podcast, chn La chn > M t.

bt u tm kim mi, chn La chn > Tm mc mi.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

87

chnh sa ci t ti v, chn La chn > Ci t > Ti xung. khi phc cc ci t mc nh, m ci t tng ng v chn La chn > Phc hi mc nh.

chnh sa ci t kt ni, chn La chn > Ci t > Kt ni.

Ci t Podcasting

pht mt bi ht hoc mt phn on podcast, chn Nhc hoc Podcast v loi m bn mun, sau di chuyn n bi ht hoc phn on podcast v bm phm di chuyn. tm ngng pht li, bm phm di chuyn; tip tc li, bm phm di chuyn ln na. ngng pht li, di chuyn xung.

Chn Menu > Media > Nghe nhc. My nghe nhc h tr dng tp tin nh AAC, AAC+, eAAC+, MP3, v WMA. My nghe nhc khng nht thit h tr tt c cc chc nng ca mt nh dng tp tin hoc cc dng khc nhau ca tp tin. Bn cng c th s dng My nghe nhc nghe cc hi podcast. Podcasting l phng php cung cp ni dung c m thanh hoc video qua internet s dng cng ngh RSS hoc Atom pht trn in thoi di ng v my PC. Bn c th chuyn nhc t cc thit b tng thch khc vo in thoi. Xem phn Chuyn nhc t my PC trn trang 89.

My nghe nhc

n mc tip theo, di chuyn sang phi. tr v u mc, di chuyn sang tri. b qua n mc trc , di chuyn sang tri ln na trong vng 2 giy sau khi mt bi ht hoc podcast bt u.

chuyn ti nhanh hoc tua li, bm v gi phm di chuyn sang phi hoc sang tri.

sa i m thanh pht li nhc, chn La chn > Chnh tn s. sa i cn bng v hnh nh stereo hoc tng cng m trm, chn La chn > Ci t m thanh. tr v mn hnh ch v my nghe nhc pht ch n, bm phm kt thc.

Danh sch nhc

xem v qun l danh sch nhc, chn Nhc > Danh sch bi ht.

thm tt c cc bi ht v podcast c sn vo th vin nhc, chn La chn > Cp nht.


88

Pht mt bi ht hoc mt phn on podcast

to mt danh sch nhc mi, chn La chn > To danh sch bi ht. thm cc bi ht vo danh sch nhc, chn bi ht v La chn > Thm vo DS bi ht > lu d. sch bi ht hoc Danh sch bi ht mi.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

sp xp li cc bi ht trong danh sch nhc, di chuyn n bi ht bn mun di, v chn La chn > Sp xp li danh sch.

Nokia Music Store

Truyn ti bng Windows Media Player


Cc chc nng ng b ha nhc c th thay i gia cc phin bn khc nhau ca ng dng Windows Media Player. bit thm thng tin, xem tr gip v cc hng dn Windows Media Player tng ng. Cc hng dn sau y dnh cho Windows Media Player 11.

Chn Menu > Media > Lu tr nhc. Trong Nokia Music Store (dch v mng) bn c th tm kim, trnh duyt, v mua nhc ti v in thoi. mua nhc, bn cn ng k vi dch v. Ca Hng Nhc Nokia khng kh dng ti mi khu vc v quc gia. tm thm nhc trong nhng loi khc nhau, chn La chn > Tm Lu tr nhc.

chn im truy cp s s dng cng vi Ca Hng Nhc, chn im mc nh.

chuyn nhc t my PC, hy kt ni in thoi vi my PC bng cp d liu USB tng thch hoc kt ni Bluetooth. Nu bn ang s dng cp USB, chn a chung lm ch kt ni. m bo th nh tng thch c lp vo in thoi. Nu bn chn Chuyn d liu lm ch kt ni, bn c th s dng Windows Media Player ng b nhc gia in thoi v my PC.

Chuyn nhc t my PC

Vi chc nng ng b ha th cng, bn c th chn cc bi ht v danh sch nhc m bn mun di, sao chp hoc xa. 1. Sau khi in thoi c kt ni vi Windows Media Player, hy chn in thoi ca bn trong iu hng bn phi, nu c nhiu in thoi c kt ni. 2. Trong iu hng bn tri, duyt cc tp tin nhc trn my tnh PC m bn mun ng b ha. 3. Ko v th cc bi ht sang Sync List bn phi. Bn c th xem s lng b nh c sn trong in thoi pha trn Sync List. 4. xa cc bi ht hoc album, chn mt mc trong Sync List, nhn chut phi, v chn Remove from list. 5. bt u ng b ha, nhn vo Start Sync.

ng b ha th cng

ng b ha t ng

1. bt chc nng ng b ha t ng trong Windows Media Player, nhn vo tab Sync, chn Nokia Handset > Set Up Sync..., v nh du hp chn Sync this device automatically.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

89

ngng ng b ha t ng, nhn vo tab Sync, v chn Stop Sync to 'Nokia Handset'.

2. Chn cc danh sch nhc m bn mun ng b ha t ng trong Available playlists, v nhn Add. Cc mc chn s c chuyn sang Playlists to sync. 3. hon thnh ci t cho ng b ha t ng, nhn Finish. Khi nh du hp chn Sync this device automatically v bn kt ni in thoi vi my tnh PC, th vin nhc trong in thoi t ng c cp nht da vo cc danh sch nhc bn chn ng b ha trong Windows Media Player. Nu cha chn danh sch nhc no, ton b th vin nhc ca my tnh PC s c chn ng b ha. Nu khng c b nh trng trong in thoi, Windows Media Player s t ng chn ng b ha th cng.

to ci t tn s ring ca bn, chn La chn > Preset mi. Nhp tn cho ci t tn s. Di chuyn ln hoc xung chuyn gia cc bng tn v ci tn s trn mi bng tn.

Chia s trc tuyn

Chn Menu > Media > Nghe nhc > La chn > i n Pht by gi > La chn > Chnh tn s. sa i tn s ca mt ci t nh sn, chn La chn > Chnh sa, chn mt bng tn, v di chuyn ln hoc xung tng hoc gim gi tr. Tn s c chnh s ngay lp tc c pht ra. ci li cc bng tn tr v gi tr gc, chn La chn > Khi phc mc nh.
90

Ci t tn s nh sn

Chn Menu > Media > Ch.s t.tuyn. Bn c th chia s hnh nh v video clip trn cc album trc tuyn tng thch, blog hoc trong cc dch v chia s trc tuyn tng thch khc trn web. Bn c th ti ln ni dung, lu nhng mc ng ti cha hon tt di dng nhp v tip tc sau , v xem ni dung ca cc album. Cc loi ni dung c h tr c th khc nhau ty thuc vo nh cung cp dch v. chia s cc tp tin trc tuyn, bn phi c mt ti khon vi dch v chia s hnh nh trc tuyn. Thng thng, bn c th thu bao mt dch v nh th trn trang web ca nh cung cp dch v. Lin h vi nh cung cp dch v bit thm thng tin.

s dng ci t tn s nh sn khi pht nhc, chn ci t tn s bn mun s dng, v chn La chn > Kch hot.

ti mt tp tin t B su tp ln dch v trc tuyn, chn Menu > B su tp, chn tp tin bn mun v La chn > Gi > Ti ln web.

Chia s hnh nh trc tuyn

My ghi m

Chn Menu > Media > Ghi m.


2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Vi My ghi m, bn c th ghi li mt ghi nh thoi di ti a 60 pht, lu ghi m ny di dng mt on m thanh, v pht on m thanh ny. My ghi m h tr nh dng tp tin AMR. Bn cng c th bm phm m thoi m ng dng My ghi m. Nu bn ng nhp vo push to talk, phm m thoi s c chc nng nh phm push-to-talk v khng m My ghi m.

thay i v tr mc nh ca cc on ghi m c lu, chn La chn > Ci t > Chn b nh.

xc nh cht lng ghi m, chn La chn > Ci t > Cht lng ghi m. Nu bn chn Cao, on m thanh bn ghi s nh dng tp tin dng sng (.wav) v di ti a cho clip l 60 pht. Nu bn chn Tng thch MMS, on m thanh bn ghi s nh dng tp tin a tc thch nghi (.amr), v di ti a cho clip l mt pht.

ghi mt on m thanh, chn La chn > Ghi m sound clip. Chn Tm dng tm ngng ghi m, v chn Ghi m tip tc ghi m. Khi ghi m xong, chn Dng. on m thanh s t ng c lu vo th mc cc on m thanh trong B su tp.

Ghi mt on m thanh

nghe on m thanh va mi ghi, chn Pht. Thanh tnh trng s hin th thi gian pht, v tr, v thi lng ca clip. Chn Dng hy lnh pht.

Pht mt bn ghi m

Chn Menu > Media > B su tp. S dng B su tp truy cp v s dng cc loi media khc nhau, bao gm hnh nh, video, m nhc, v m thanh. Tt c hnh nh v video xem, v tt c cc tp tin nhc v m thanh nhn s t ng c lu vo B su tp. Cc on m thanh s c m trong My nghe nhc, v cc video clip v cc lin kt trc tuyn s c m trong ng dng RealPlayer. Hnh nh c m bng trnh xem hnh nh.

B su tp

tm ngng pht clip ghi, chn Tm dng. Tip tc pht khi bn chn Pht.

Thao tc vi cc tp tin v th mc media

Cc on ghi m s t ng c lu vo b nh in thoi tr khi bn thay i v tr mc nh. Cc on ghi m m bn to hoc nhn sau khi thay i ci t s b nh hng.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ci t my ghi m

m mt tp tin hoc mt th mc, hy chn tp tin hoc th mc ny. to mt th mc mi, hy chn mt tp tin v chn La chn > Sp xp > Th mc mi. Bn khng th to th mc bn trong th mc.

91

ti tp tin v B su tp bng trnh duyt, chn Ti hnh nh, Ti video, hoc Ti m thanh. Trnh duyt s m ra, v bn c th chn mt ch mc hoc nhp a ch ca trang s ti v. tm mt tp tin, chn La chn > Tm. Vit mc bn cn tm vo. Cc tp tin ph hp vi iu kin tm kim s c hin th.

sao chp hoc chuyn tp tin, chn mt tp tin v chn La chn > Sp xp > Chuyn n th mc, Th mc mi, Chuyn vo th nh, Chp vo th nh, Chp vo b nh my, hoc Chuyn vo b.n. my.

Qun l cc tp tin hnh nh

xem thng tin chi tit v hnh nh, chn La chn > Xem chi tit. gi hnh nh, chn La chn > Gi, v phng thc gi. i tn hnh nh, chn La chn > t li tn. ci hnh nh lm hnh nn hin th, chn La chn > Dng hnh nh > Ci lm hnh nn.

Xem hnh nh

thm hnh nh vo mt s lin lc, chn La chn > Dng hnh nh > Gn vo s lin lc. ng dng Danh b s m ra, v bn c th chn s lin lc cho hnh nh.

m mt hnh nh xem, chn La chn > M.

m hnh nh trc hoc sau xem, di chuyn sang tri hoc sang phi. phng to hnh nh trn mn hnh, chn La chn > Phng to. thu nh hnh nh trn mn hnh, chn Thu nh.

xem hnh nh ch va mn hnh, chn La chn > Ton mn hnh. tr v giao din bnh thng, chn La chn > Mn hnh thng. xoay hnh nh, chn La chn > Xoay. Chn Phi xoay hnh nh 90 theo chiu kim ng h, hoc chn Tri xoay hnh nh 90 ngc chiu kim ng h.

Chn Menu > Media > RealPlayer. RealPlayer pht cc video clip v cc tp tin m thanh c lu trong b nh in thoi hoc th nh, c chuyn ti in thoi qua tin nhn e-mail hoc t mt my tnh tng thch, hoc c ti trc tip v in thoi qua web. Nhng nh dng c h tr bao gm MPEG-4, MP4 (khng phi trc tuyn), 3GP, RV, RA, AMR, v Midi. RealPlayer khng nht thit h tr tt c cc bin th ca mt nh dng tp tin media.

RealPlayer

92

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

pht media trc tuyn, chn mt lin kt web dn n mt clip, v chn Pht; hoc kt ni vo web, trnh duyt n mt video clip hoc tp tin m thanh, v chn Pht. RealPlayer s nhn dng c hai loi lin kt sau y: mt rtsp:// URL v mt http:// URL dn n mt tp tin RAM. Trc khi bt u pht ni dung trc tuyn, in thoi phi kt ni vi mt trang web v lu ni dung vo b nh m. Nu c mt vn v kt ni mng gy ra li trong khi pht, RealPlayer s t ng tm cch kt ni li vi im truy cp Internet. iu chnh m lng trong khi pht, hy s dng cc phm m lng.

pht mt video clip hoc tp tin m thanh, chn La chn > M > Clip gn nht pht mt trong su clip m bn pht gn y nht, hoc Clip lu pht mt clip hoc m mt lin kt web. Chn Pht.

Pht cc video clip v cc lin kt Gi cc tp tin m thanh v trc tuyn. video clip

chuyn mt on media n mt thit b tng thch, chn La chn > Gi. Chn phng thc gi.

gi mt on media trong mt tin nhn, to mt tin nhn a phng tin, chn mt on nh km v chn Chn i tng > Video clip hoc Sound clip.

Xem thng tin v mt on media

xem cc c tnh ca mt video clip hoc clip m thanh, hoc lin kt web, chn La chn > Chi tit clip. Thng tin c th bao gm tc bit hoc lin kt Internet ca mt tp tin trc tuyn chng hn.

tin nhanh v pha trc trong khi pht, di chuyn ln v gi. tua li trong khi pht, di chuyn xung v gi. ngng pht hoc pht trc tuyn, chn Dng. Vic lu vo b nh m hoc kt ni ti trang web c ni dung trc tuyn s ngng, vic pht clip s ngng, v clip ny s tua li t u. ti xung cc video clip t web, chn La chn > Ti video.

Ci t RealPlayer

Bn c th nhn c thng s ci t RealPlayer di dng tin nhn t nh cung cp dch v. xc nh cc thng s ci t theo cch th cng, chn La chn > Ci t > Video hoc Lung.

xem video clip ch va mn hnh, chn La chn > Pht ton mn hnh. Ch va mn hnh tng kch c ca video hin th vng video ti a c th trong khi vn gi nguyn t l co.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Flash player

Chn Menu > Media > Flash player.

93

Vi Flash player, bn c th xem, pht, v tng tc vi cc tp tin flash c to cho cc thit b di ng.

ti u ha vic s dng Flash Player, gn th nh vo in thoi ca bn. pht mt tp tin flash, di chuyn n tp tin , v bm phm di chuyn.

Qun l cc tp tin flash

i FM ph thuc vo ng-ten khc vi ng-ten ca cc thit b v tuyn. Cn gn tai nghe hoc ph kin tng thch vo in thoi i FM hot ng ng.

Nghe radio

d mt knh, chn hoc . ci tn s theo cch th cng, chn La chn > D th cng. xem cc knh c sn theo v tr, chn La chn > Danh mc i (dch v mng).

thay i cht lng ca tp tin flash, chn La chn > Cht lng khi bn ang pht tp tin flash. Nu bn chn Cao, vic pht li mt s tp tin flash c th xut hin khng u v chm do cc ci t gc ca chng. i ci t cht lng ca nhng tp tin ny sang Trung bnh hoc Thp ci thin cht lng pht li. sp xp cc tp tin flash, chn La chn > Sp xp.

chuyn gia cc tp tin flash c lu trong b nh in thoi hoc th nh, di chuyn n cc tab tng ng.

gi mt tp tin flash n in thoi tng thch, chn La chn > Gi. Vic bo h bn quyn c th ngn cn vic gi mt s tp tin flash.

lu knh hin thi vo danh sch knh, chn La chn > Lu i. chn mt knh radio lu trc , chn . hoc

chuyn t s dng tai nghe sang nghe radio qua loa, chn La chn > Bt loa. tr v mn hnh ch v i FM pht ch n, chn La chn > Pht hnh nn.

iu chnh m lng, s dng cc phm m lng.

i FM

Chn Menu > Media > Radio. Cht lng pht sng radio ph thuc mc ph sng ca i pht thanh tng khu vc c th.

kim tra tnh kh dng v mc cc ph cng nh cch thc ng k thu bao dch v, xin lin h vi nh cung cp dch v. Trc khi bn c th xem ni dung trc quan, bn phi xc nh mt im truy cp internet Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > im truy cp.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Xem ni dung trc quan

94

1. xem ni dung trc quan sn c ca mt knh d, chn La chn > Bt u dich v visual. Nu ID dch v radio trc quan cha c lu cho knh th hy nhp vo, hoc chn Ti tm kim n trong th mc knh (dch v mng). 2. Hy chn v tr gn bn nht t danh mc knh. Nu in thoi tm c mt knh ph hp vi tn s d, ID dch v trc quan ca knh s c hin th. xem ni dung trc quan, chn OK.

im truy cp Chn nhng im truy cp c dng cho kt ni d liu. Bn khng cn phi c im truy cp s dng ng dng nh mt i FM thng thng. Khu vc hin ti Chn vng m bn ang . Ci t ny ch hin th khi khi ng ng dng, in thoi khng nm trong phm vi ph sng.

Cc knh lu

Internet radio

Chn Menu > Media > Radio Internet .

xem ni dung trc quan hin c ca mt knh bng dch v Visual Radio, chn La chn > i > Bt u dich v visual. thay i chi tit knh, chn La chn > i > Chnh sa.

nghe knh lu, chn La chn > i > Nghe.

m danh sch cc knh lu, chn La chn > i.

Nghe knh Internet radio


Cnh bo: Nghe nhc vi mc m lng va phi. Vic nghe lin tc mc m lng ln c th gy hi cho thnh gic ca qu khch. Khng thit b gn tai ca qu khch khi ang s dng loa v m lng c th rt ln. nghe mt knh radio trn internet, hy chn mt knh t danh mc knh, tm kim knh theo tn t dch v Nokia Internet Radio, hoc chn La chn > Thm i pht th cng. Khi tm thy ng knh, chn Nghe.

Chn La chn > Ci t v chn mt trong cc ty chn sau: Chung khi ng Chn pht hoc khng pht mt m khi khi ng ng dng. T khi ng dch v Chn C dch v Visual Radio t khi ng khi bn chn knh lu c cung cp dch v Visual Radio.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ci t radio

xem thng tin knh, chn La chn > Thng tin i pht (khng kh dng nu bn lu knh theo cch th cng).

iu chnh m lng, s dng cc phm m lng.

ngng pht, bm phm di chuyn. tip tc pht, bm li phm di chuyn.

95

Nu bn ang nghe mt knh c lu vo mc a thch, di chuyn sang tri hoc sang phi nghe knh lu trc hoc k tip. Mo: Bn c th trnh duyt cc lin kt knh bng ng dng Web. Cc lin kt tng thch s t ng m ra trong ng dng Internet radio.

ch xem cc knh bt u bng cc ch ci hoc cc s c th, bt u nhp cc k t. Cc knh ph hp s c hin th.

lu mt knh vo mc a thch, chn La chn > Thm vo Mc a thch. thc hin vic tm kim khc, chn La chn > Tm li.

nghe knh ny, chn Nghe.

d cc knh radio ca dch v Nokia Internet Radio theo tn, chn Tm. Nhp tn knh hoc cc k t u tin ca tn knh vo trng tm kim, v chn Tm.

Tm kim knh

chn im truy cp mc nh kt ni vo mng, chn La chn > Ci t > im truy cp mc nh. Chn Lun hi nu bn mun in thoi hi im truy cp mi ln bn m ng dng. thay i tc kt ni cho cc kt ni d liu gi GPRS, chn La chn > Ci t > Tc kt ni GPRS.

Ci t internet radio

thay i tc kt ni cho cc kt ni d liu gi 3G, chn La chn > Ci t > Tc kt ni 3G.

Lu knh

xem v nghe cc knh a thch, chn Mc a thch.

thay i tc kt ni ca cc kt ni WLAN, chn La chn > Ci t > Tc kt ni Wi-Fi. Cht lng pht sng radio ph thuc vo tc kt ni chn. Tc cng cao, cht lng cng tt. trnh vic lu vo b nh m, ch s dng cht lng cao nht vi cc kt ni tc cao.

thm mt knh vo mc a thch theo cch th cng, chn La chn > Thm i pht th cng. Nhp a ch web ca knh v tn bn mun hin th trong danh sch a thch. thm knh hin ang pht vo mc a thch, chn La chn > Thm vo Mc a thch.

xem thng tin v knh, di chuyn mt knh ln hoc xung trong danh sch, hoc xa mt knh t mc a thch, chn La chn > i pht v chn ty chn bn mun.
96 2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ci t ring
Bn c th ci t ring in thoi bng cch hiu chnh, v d cc m, hnh nn, v mn hnh ring khc nhau. xa mt cu hnh bn to, chn La chn > Xa cu hnh. Bn khng th xo cc cu hnh mc nh trc.

Chn Menu > Cng c > Cu hnh. Bn c th ty chnh nhc chung, m bo c tin nhn, v cc iu nhc khc nhau cho cc s kin, mi trng, hoc nhm ngi gi n khc nhau. Cu hnh hin ang s dng c hin th pha trn cng ca mn hnh ch. Tuy nhin, nu cu hnh hin thi l Thng thng, ch c ngy hin ti hin th. to mt cu hnh mi, chn La chn > To mi, v xc nh thng s ci t.

Cu hnh

ci mt kiu chung cho mt cu hnh, chn La chn > Ci t ring > Nhc chung. Chn nhc chung t danh sch, hoc chn Ti m thanh m th mc ch mc c cha danh sch cc ch mc ti v nhc chung bng trnh duyt. Mi kiu chung ti xung s c lu vo B su tp. ch pht mt kiu chung cho mt nhm lin lc chn, chn La chn > Ci t ring > C bo, v chn nhm bn mun. Cc cuc gi n t s my khng thuc nhm chn s c ch cnh bo im lng. thay i m bo tin nhn, chn La chn > Ci t ring > m bo tin nhn.

Chn kiu chung.

thay i mt cu hnh, chn mt cu hnh v chn La chn > Kch hot. Kiu cu hnh Khng trc tuyn ngn khng cho in thoi bt, gi hoc nhn tin nhn, hoc s dng mng LAN khng dy, Bluetooth, GPS, hoc i FM mt cch v tnh; v ng thi ng mi kt ni internet c th ang hot ng khi chn cu hnh ny. Cu hnh Khng trc tuyn khng ngn cn vic thit lp kt ni mng khng dy LAN hoc Bluetooth sau , hay vic khi ng li GPS hoc i FM, do vy nn tun th mi yu cu hin hnh v an ton khi thit lp v s dng cc chc nng ny.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

ty chnh mt cu hnh, chn mt cu hnh, v chn La chn > Ci t ring.

Chn La chn > Ci t ring, v xc nh nhng ci t sau y: Nhc chung Chn nhc chung t danh sch, hoc chn Ti m thanh m th mc ch mc c cha danh sch cc ch mc ti v nhc chung bng trnh duyt.
97

Ty chnh cu hnh

Nu bn c hai ng tn hiu in thoi chn, bn c th xc nh nhc chung cho mi s my. m bo c.gi video Chn nhc chung cho cuc gi video. c tn ngi gi Khi bn chn ty chn ny v ai trong danh sch cc s lin lc gi n bn, in thoi s pht nhc chung kt hp vi tn pht m ca s lin lc v kiu chung chn. Kiu chung Chn cch bn mun nhc chung c pht. m lng Chn mc m lng ca nhc chung. m bo tin nhn Chn m bo khi nhn tin nhn. m bo e-mail Chn m bo khi nhn tin nhn e-mail. Bo rung Ci in thoi rung khi bn nhn cuc gi. m bn phm Ci mc m lng cho m bn phm. m bo Bt hoc tt m cnh bo. Ci t ny cng nh hng ti cc m ca mt s tr chi v ng dng Java. C bo Ci in thoi ch reo cc cuc gi t cc s in thoi thuc nhm ngi gi chn. Cc cuc gi n t s my khng thuc nhm chn s c ch cnh bo im lng. Tn cu hnh Bn c th t tn cho mt cu hnh mi hoc sa tn ca mt cu hnh c. Bn khng th i tn cc cu hnh Bnh thng v Khng trc tuyn.

i tn ca mn hnh ch hin hnh, chn Tn ch .

chn nhng thng bo v ng dng no bn mun nhn thy trn mn hnh ch, chn ng dng mn hnh ch. i hnh nn ca mn hnh ch hin ang s dng, chn Hnh nn.

i ch ca mn hnh ch hin ang s dng, chn Ch . i t mn hnh ch ny sang mn hnh ch khc, chn Chuyn ch .

Thay i ci t hin th
Chn Menu > Cng c > Giao din. thay i ch c dng trong tt c cc ng dng, chn th mc Bnh thng.

thay i ch cho mt ng dng c th, chn th mc ng dng c th.

thay i ch c s dng trong menu chnh, chn th mc Mn hnh Menu . thay i hnh nn ca mn hnh ch, chn th mc Hnh nn. chn mt hnh ng lm mn hnh ring, chn th mc Tit kim pin.

Ci t ring mn hnh ch
Chn Menu > Cng c > Cc ch .
98

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

ti xung mt ch , chn Bnh thng hoc Mn hnh Menu > Ti giao din v. Nhp lin kt m bn mun ti xung ch t . Ngay sau khi ch c ti xung, bn c th xem trc, kch hot, hoc chnh sa ch . bt u s dng ch chn, chn La chn > Ci. xem trc mt ch , chn La chn > Xem trc.

Ti xung mt ch

Nhc chung 3-D


thay i hiu ng 3D p dng cho kiu chung ny, chn Chuyn ng m thanh v chn hiu ng bn mun. chn tc m thanh di chuyn t hng ny sang hng khc, chn Tc di chuyn. Ci t ny khng kh dng cho tt c cc hiu ng. bt hiu ng m thanh 3-D cho nhc chung, chn Hiu ng nh.chung 3-D > Bt. Khng phi tt c cc kiu chung u h tr hiu ng 3D. Chn Menu > Media > . thanh 3-D.

iu chnh m lng nhc chung, chn Menu > Cng c > Cu hnh > La chn > Ci t ring > m lng.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h. 99

nghe nhc chung c hiu ng 3-D, chn La chn > Pht m.

iu chnh mc ting vng, chn m vang v chn hiu ng bn mun.

Kt ni
in thoi ca bn cho php nhiu ty chn kt ni n Internet, mng intranet, hoc n in thoi khc hoc my tnh.

Truy cp gi ti xung tc cao (HSDPA, cn c gi l ) l mt dch v mng trong 3.5G, c ch bo bng mng UMTS v cung cp chc nng ti xung d liu tc cao. Khi h tr HSDPA trong in thoi c kch hot v in thoi c kt ni vi mt mng UMTS h tr HSDPA, vic ti xung d liu nh tin nhn, e-mail, v cc trang trnh duyt qua mng di ng c th nhanh hn. Mt kt ni HSDPA ang hot ng c ch bo bng . Biu tng c th khc nhau ty theo vng.

Ti xung tc cao

Bn c th ci b phn mm Nokia PC Suite t a CD-ROM hoc t web. Nokia PC Suite c th c s dng cng vi Windows XP v Windows Vista. Vi Nokia PC Suite, bn c th sao lu, ng b in thoi ny vi mt my tnh tng thch, chuyn tp tin gia in thoi v mt my tnh tng thch, hoc s dng in thoi lm modem. bit thm thng tin v Nokia PC Suite, xem hng dn s dng Nokia PC Suite.

Nokia PC Suite

bt hoc tt HSDPA, chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > D liu gi > Tr.cp gi d.liu t. cao. Mt s mng di ng khng cho php nhn cuc gi thoi khi HSDPA ang hot ng, trong trng hp bn cn tt HSDPA nhn cuc gi. Lin h vi nh iu hnh mng bit chi tit. bit tnh kh dng v thu bao cc dch v kt ni d liu, lin h vi nh cung cp dch v. HSDPA ch nh hng n tc ti xung; vic gi d liu ln mng, v d nh tin nhn v email, s khng b nh hng.

trnh lm h th nh, khng tho cp d liu trong khi ang chuyn d liu.

Cp d liu

Chuyn d liu gia in thoi v my PC

1. Lp th nh vo in thoi v kt ni in thoi vi mt my PC tng thch bng cp d liu USB. 2. Khi in thoi yu cu chn ch s c s dng, chn a chung. ch ny, bn c th xem in thoi nh mt a cng c th tho ri ca my tnh. 3. Ngt kt ni khi my tnh (v d, khi Unplug hoc Eject Hardware wizard trong Windows) trnh lm hng th nh.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

100

ng b nhc trong in thoi vi Nokia Music Player, hy ci t phn mm Nokia Music Player vo my PC, cm cp d liu, v chn Chuyn d liu. thay i ch USB bn thng s dng cng vi cp d liu, chn Menu > Kt ni > USB > Ch kt ni USB v chn ty chn bn mun.

s dng in thoi lm modem kt ni my PC vo web, hy cm cp d liu, v chn K ni PC vo Internet.

s dng Nokia PC Suite cng vi in thoi, hy ci t Nokia PC Suite vo my PC, cm cp d liu, v chn PC Suite.

ci in thoi hi ch mi ln cm cp d liu USB vo in thoi, chn Menu > Kt ni > USB > Hi khi kt ni > C.

3. Bt hng ngoi trn thit b kia v i vi giy cho n khi kt ni hng ngoi c thit lp. 4. nh v tp tin bn mun trong mt ng dng hoc Qun l tp tin, v chn La chn > Gi > Qua hng ngoi. Nu vic truyn d liu khng bt u trong vng 1 pht sau khi kch hot cng hng ngoi, vic kt ni s b hy v bn phi bt u li. Tt c cc mc nhn c qua cng hng ngoi s c chuyn vo th mc Hp th n trong Tin nhn. V tr ca thit b cch xa nhau s lm gin on kt ni, nhng tia hng ngoi vn cn hot ng trn in thoi cho n khi c tt.

Khng nn hng tia hng ngoi (IR) vo mt hoc lm nhiu sng cc thit b IR khc. in thoi ny l sn phm laser Cp 1. S dng hng ngoi kt ni hai thit b v truyn d liu gia hai bn. Vi hng ngoi, bn c th truyn d liu nh danh thip, ghi ch lch, v cc tp tin media vi mt thit b tng thch. 1. Cn chc chn rng cng hng ngoi ca cc thit b hng vo nhau. V tr ca cc thit b quan trng hn gc hay khong cch. 2. Chn Menu > Kt ni > H.ngoi bt hng ngoi trn in thoi ca bn.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Hng ngoi

Bluetooth

Chn Menu > Kt ni > Bluetooth.

Cng ngh khng dy Bluetooth trong in thoi ca bn cho php kt ni khng dy gia cc thit b in t trong phm vi 10 mt (33 feet). Mt kt ni Bluetooth c th c dng gi hnh nh, video, vn bn, danh thip, ghi ch lch, hoc kt ni khng dy n cc thit b s dng cng ngh Bluetooth. V cc thit b s dng cng ngh Bluetooth lin lc qua sng radio nn in thoi v cc thit b khc khng cn phi trong tm nhn thng trc din. Hai thit b ch cn cch nhau
101

Gii thiu v Bluetooth

ti a 10 mt, mc d kt ni ny c th b nhiu sng do cc vt cn nh tng hoc cc thit b in t khc. Bn c th kch hot nhiu kt ni Bluetooth cng mt thi im. V d, nu in thoi c ni vi tai nghe, bn vn c th truyn cc tp tin n thit b tng thch khc cng lc. Thit b ny tun theo Thng s Bluetooth 2.0 + EDR h tr cc cu hnh sau: Mng Quay S, M Rng i Tng, Chuyn Tp Tin, B tai nghe, Tai Nghe, Hnh nh C Bn, Truy Cp SIM T Xa, Nghe m Thanh Stereo trc tuyn, Phn Phi m Thanh/Video Chung, iu Khin m Thanh/Video T Xa, v Phn Phi Tn Hiu m Thanh Nng Cao. m bo kh nng vn hnh tng tc gia cc thit b khc nhau h tr cng ngh Bluetooth, s dng cc ph kin c Nokia ph chun cho kiu thit b ny. Kim tra vi cc nh sn xut ca cc thit b khc xc nh kh nng tng thch ca chng vi thit b ny. Cc tnh nng s dng cng ngh Bluetooth s tiu th pin nhiu hn v lm gim thi gian s dng ca pin.

1. Khi kch hot Bluetooth ln u tin, bn s c yu cu nhp tn in thoi. t tn ring cho in thoi ca bn d dng nhn ra nu c nhiu thit b Bluetooth bn cnh. 2. Chn Bluetooth > Bt. 3. Chn Trng thi my > Cho tt c xem hoc Xc nh thi gian. Nu bn chn Xc nh thi gian, bn cn xc nh khong thi gian in thoi hin din i vi ngi
102

Gi v nhn d liu bng Bluetooth

nhn d liu s dng Bluetooth, chn Bluetooth > Bt v Trng thi my > Cho tt c xem nhn d liu t mt thit b cha ghp ni hoc n ch nhn d liu t thit b ghp ni. Khi bn nhn d liu qua Bluetooth, ty thuc vo ci t ca cu hnh hin thi, m bo s pht, v in thoi s hi xem bn c mun chp nhn tin nhn c d liu ny khng. Nu bn chp nhn, tin nhn ny s c lu vo th mc Hp th n trong ng dng Tin nhn. Mo: Bn c th truy cp cc tp tin trong in thoi hoc trong th nh bng cch s dng mt ph kin tng thch c h tr dch v File Transfer Profile Client (ng Dng Khch Cu Hnh Chuyn Tp Tin) (v d my tnh xch tay).

khc. Nhng ngi dng khc c thit b s dng cng ngh Bluetooth c th nhn thy in thoi v tn ca bn. 4. M mt ng dng c lu mc m bn mun gi. 5. Chn mc v chn La chn > Gi > Qua Bluetooth. in thoi tm cc thit b khc s dng cng ngh Bluetooth trong vng v lit k chng. Mo: Nu bn gi d liu bng Bluetooth trc , mt danh sch cc kt qu tm trc c hin th. tm thm thit b Bluetooth, chn Thit b khc. 6. Chn thit b bn mun kt ni n. Nu thit b khc yu cu ghp ni trc khi d liu c th truyn, bn c yu cu nhp m kha. Khi kt ni c thit lp, ang gi d liu s hin th. Th mc Tin gi trong ng dng Tin nhn khng lu cc tin nhn c gi bng kt ni Bluetooth.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Mt kt ni Bluetooth s t ng ngt sau khi gi hoc nhn d liu. Ch c phn mm Nokia PC Suite v mt vi thit b khc nh b tai nghe c th duy tr c kt ni ngay c khi khng s dng.

M tab cc thit b ghp ni. Trc khi ghp ni, hy chn m kha ring ca bn (1-16 ch s), v tha thun vi ngi s dng thit b kia s dng cng m kha ny. Nhng thit b khng c giao din ngi dng c mt m kha c ci trc. Bn cn m kha ch khi bn kt ni ln u tin. Sau khi ghp ni, kt ni c th c y quyn. Vic ghp v cho php kt ni lm kt ni nhanh hn v d dng hn, v bn khng phi chp nhn kt ni gia thit b ghp sau mi ln kt ni. Mt m cho s dng th SIM t xa phi c 16 ch s. 1. Chn La chn > Th.b ghp ni mi. in thoi s bt u tm kim cc thit b Bluetooth c trong phm vi. Nu bn gi d liu bng Bluetooth trc , mt danh sch cc kt qu tm trc c hin th. tm thm thit b Bluetooth, chn Thit b khc. 2. Chn thit b bn mun ghp v nhp mt m. Bn cng cn nhp mt m ny vo thit b kia. 3. Chn C to kt ni t ng gia in thoi ca bn vi thit b khc, hoc chn Khng xc nhn kt ni theo cch th cng mi ln nh kt ni. Sau khi ghp ni, thit b s c lu vo trang cc thit b ghp ni. t tn cho thit b ghp ni, chn La chn > Gn tn vit tt. Tn ch hin th trn in thoi ca bn.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ghp ni thit b

cho php mt thit b ghp ni t ng kt ni vi in thoi ca bn, chn Dng c y quyn. Cc kt ni gia in thoi v cc thit b khc c th c thc hin m bn khng bit. Bn khng cn chp nhn hoc gn quyn. S dng quyn kt ni ny cho cc thit b ca ring bn, v d nh tai nghe hoc my tnh tng thch, hoc nhng thit b ca ngi m bn tin tng. Nu bn mun tun t chp nhn cc yu cu kt ni t thit b khc, chn Dng cha y quyn.

xa, chn thit b m bn mun xa v La chn > Xa. xa tt c, chn La chn > Xa tt c. Nu bn ang kt ni vi mt thit b v hy ghp ni vi thit b , vic ghp ni s b hy ngay lp tc, v vic kt ni s chm dt.

s dng thit b m thanh m rng nh tai nghe hoc b rnh tay Bluetooth, bn cn ghp ni in thoi vi thit b . Xem hng dn s dng ca ph kin c mt m v hng dn chi tit hn. kt ni vi thit b m thanh m rng, hy bt thit b. Mt s thit b m thanh kt ni t ng n in thoi ca bn. Nu khng, m tab thit b ghp ni, di chuyn n ph kin, v chn La chn > K.ni n t.b m thanh.

Cc mo bo mt

Khi bn khng s dng kt ni Bluetooth, chn Bluetooth > Tt hoc Trng thi my > n. Khng ghp ni vi thit b l.

103

Vi cu hnh truy cp SIM, bn c th truy cp th SIM ca in thoi t mt thit b dng trn xe tng thch. Vi cch ny, bn khng cn phi tho th SIM truy cp d liu trn th SIM v kt ni vi mng GSM. dng cu hnh truy cp SIM, bn cn nh sau: Mt thit b dng trn xe tng thch c h tr cng ngh khng dy Bluetooth Th SIM hp l trong in thoi Khi thit b v tuyn ch s dng SIM t xa, qu khch ch c th s dng ph kin kt ni tng thch, chng hn nh b ph kin s dng trn xe hi, thc hin hoc nhn cc cuc gi. Thit b v tuyn ca qu khch s khng th thc hin bt c cuc gi no khi ch ny, tr khi gi cho nhng s khn cp c lp trnh trong thit b ca qu khch. gi i, trc tin qu khch phi tt ch s dng SIM t xa. Nu thit b b kha, trc tin hy nhp m kha m kha. bit thm thng tin v cc thit b dng trn xe v kh nng tng thch vi in thoi ca bn, hy xem trang web ca Nokia v hng dn s dng ca b ph kin dng trn xe.

Cu hnh truy cp SIM

3. S dng b ph kin dng trn xe bt u tm kim cc thit b tng thch. bit cc hng dn, hy xem hng dn s dng ca b ph kin dng trn xe. 4. Chn in thoi ca bn t danh sch cc thit b tng thch. 5. ghp ni cc thit b, nhp mt m Bluetooth c hin th trn mn hnh ca b ph kin dng trn xe vo in thoi. Mo: Nu bn truy cp vo th SIM t b ph kin dng trn xe vi cu hnh s dng ang hot ng, b ph kin dng trn xe s t ng tm kim in thoi c th SIM. Nu n tm thy in thoi ca bn, v chc nng gn quyn t ng c kch hot, b ph kin dng trn xe s t ng kt ni vi mng GSM khi bn n my xe. Khi bn kch hot cu hnh truy cp SIM t xa, bn c th dng cc ng dng trong in thoi m khng cn n mng hoc cc dch v SIM. tin hnh kt ni gia in thoi v b ph kin dng trn xe m khng cn gn quyn hoc chp nhn ring bit, chn Menu > Kt ni > Bluetooth, v m tab cc thit b ghp. Di chuyn n b ph kin dng trn xe, bm phm di chuyn, v nhp mt m Bluetooth. Khi in thoi hi tin hnh kt ni t ng, chn C. Nu bn chn Khng, cc yu cu kt ni t b ph kin dng trn xe ny phi c chp nhn mi ln ring l.

S dng cu hnh truy cp SIM

1. Chn Menu > Kt ni > Bluetooth > Ch SIM t xa > Bt. 2. Kch hot Bluetooth trn b ph kin dng trn xe.
104

ngt kt ni truy cp SIM t xa khi in thoi, chn Menu > Kt ni > Bluetooth > Ch SIM t xa > Tt.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

C th c mt s hn ch i vi vic s dng mng WLAN mt s quc gia. Kim tra vi nh chc trch a phng bit thm thng tin. in thoi ca bn c th d v kt ni vi mt mng ni b khng dy (WLAN). s dng mng WLAN, phi c mt mng kh dng ti v tr v in thoi phi c kt ni vi mng ny.

Mng LAN khng dy

mng WLAN. Min l bn trong phm vi ca cc im truy cp thuc cng mt mng, th in thoi ca bn vn c kt ni vi mng. Mo: kim tra a ch kim sot truy cp media (MAC) duy nht gip nhn ra in thoi ca bn, v d cu hnh a ch MAC ca in thoi n b nh tuyn ca mng WLAN, nhp *#62209526# trong mn hnh chnh. a ch MAC s c hin th.

s dng mng WLAN, bn phi to mt im truy cp Internet trong mng WLAN. S dng im truy cp ny cho cc ng dng cn kt ni vi Internet. Mt kt ni mng WLAN s c thit lp khi bn to mt kt ni d liu s dng mt im truy cp WLAN. Kt ni mng LAN khng dy hin hnh s kt thc khi bn ngng kt ni d liu. Bn cng c th ngt kt ni theo cch th cng. Bn c th s dng mng WLAN trong khi ang c cuc gi thoi hoc khi kt ni d liu gi ang hot ng. Bn ch c th mi ln kt ni n mt thit b im truy cp mng WLAN, nhng nhiu ng dng c th s dng cng mt im truy cp. Khi in thoi cu hnh Ngoi tuyn, bn vn c th s dng mng WLAN, nu c. Nh tun th bt k yu cu v an ton nu c khi thit lp v s dng kt ni mng WLAN. Nu bn di chuyn in thoi n mt v tr khc trong phm vi mng WLAN v ngoi phm vi ca im truy cp mng WLAN, chc nng chuyn vng c th t ng kt ni in thoi ca bn vi mt im truy cp khc cng thuc cng
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Kt ni WLAN

Xem tnh kh dng ca mng WLAN


Nu mng WLAN kh dng,

in thoi hin th tnh kh dng ca mng WLAN, chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > Mng WLAN > Xem trng thi WLAN. Mo: Bn cng c th qut tm cc mng trong phm vi. s hin th trn mn hnh.

Trnh hng dn WLAN

Chn Menu > Kt ni > Wiz. WLAN. Trnh hng dn WLAN gip bn tm v kt ni n mt mng LAN khng dy. Khi bn m ng dng ny, in thoi s khi ng qut tm v lit k cc mng WLAN kh dng. cp nht danh sch cc mng WLAN kh dng, chn La chn > Lm ti.

nh du nhng mng WLAN trong danh sch cc mng tm thy, chn Lc mng WLAN:. Nhng mng chn s b
105

bt u hoc tip tc trnh duyt web s dng im truy cp ca mng WLAN, di chuyn n mng bn mun, v chn La chn > Bt u duyt web hoc Tip tc duyt web. xem chi tit ca mn WLAN, chn La chn > Chi tit.

lc b trong ln tm kim cc mng LAN khng dy tip theo ca ng dng.

ngt kt ni hin thi n mng WLAN, chn La chn > Ngt kt ni WLAN. lu im truy cp ca mng WLAN, chn La chn > Thit lp im truy cp. Lun bt mt trong nhng bin php m ha hin c tng tnh bo mt ca kt ni mng WLAN. Vic s dng m ha s gim nguy c b truy cp tri php vo d liu ca qu khch.

mn hnh ch, trnh hng dn WLAN s hin th tnh trng ca cc kt ni WLAN v d tm mng. xem cc ty chn kh dng, di chuyn n hng hin th tnh trng, v bm phm di chuyn. Ty thuc vo tnh trng, bn c th khi ng trnh duyt web bng cch s dng kt ni mng WLAN, kt ni vi dch v cuc gi internet, ngt kt ni vi mng WLAN, tm kim cc mng WLAN, bt hoc tt chc nng d tm mng. Nu tt chc nng qut mng WLAN v bn khng c kt ni vi bt k mng WLAN no, Dng tm WLAN s hin th trn mn hnh ch. bt chc nng qut v tm kim mng WLAN kh dng, di chuyn n dng hin th tnh trng, v bm phm di chuyn.
106

S dng trnh hng dn mn hnh ch

s dng mng WLAN tm thy cho kt ni cuc gi Internet, di chuyn n dng hin th tnh trng, v bm phm di chuyn. Chn S dng cho, dch v gi Internet m bn mun, v mng WLAN c s dng.

Khi chn Bt u duyt web hoc S dng cho, trnh hng dn WLAN s t ng to mt im truy cp cho mng WLAN chn. im truy cp ny cng c th c dng vi nhng ng dng khc i hi kt ni WLAN. Nu bn chn mt WLAN an ton, bn s c yu cu nhp cc mt m ph hp. kt ni vo mt mng n, bn phi nhp ng tn nhn dng do dch v t (SSID).

bt u tm kim mng WLAN kh dng, di chuyn n dng hin th tnh trng, bm phm di chuyn, v chn Tm kim WLAN. tt chc nng qut mng WLAN, di chuyn n dng hin th tnh trng, bm phm di chuyn, v chn Dng tm WLAN.

Chn Menu > Kt ni > Modem. Cng vi mt my tnh tng thch, bn c th s dng in thoi ca bn lm mt modem, v d kt ni vo web.

Modem

Trc khi c th s dng in thoi lm modem

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

kt ni in thoi vi mt my tnh s dng cng ngh v tuyn Bluetooth, kch hot kt ni t my tnh. kch hot Bluetooth trong in thoi, chn Menu > Kt ni > Bluetooth v chn Bluetooth > Bt. Nu bn s dng cp kt ni in thoi vi mt my tnh, kch hot kt ni t my tnh. Bn c th khng s dng c mt s chc nng giao tip khi s dng in thoi lm modem.

kt ni in thoi vi mt my tnh tng thch s dng cng hng ngoi, bm phm di chuyn. Chc chn rng cng hng ngoi ca in thoi v my tnh hng trc tip vo nhau v khng c vt cn no gia chng.

Bn cn c phn mm giao tip d liu thch hp trong my tnh, chng hn nh Nokia PC Suite. c thm thng tin, xem hng dn s dng Nokia PC Suite. Bn phi ng k vi cc dch v mng thch hp t nh cung cp dch v hoc nh cung cp dch v Internet. Bn phi ci t cc trnh iu khin thch hp trn my tnh. Bn phi ci t cc trnh iu khin cho kt ni cp, v bn cn ci t hoc cp nht cc trnh iu khin cho Bluetooth hoc hng ngoi.

ngt kt ni mng chn, chn La chn > Ngt kt ni. ngng mi kt ni ang hot ng ng thi, chn La chn > Ngt tt c kt ni.

xem chi tit thng tin v kt ni mng, chn kt ni t danh sch v chn La chn > Chi tit. Kiu thng tin hin th ph thuc vo kiu kt ni.

tm mng WLAN kh dng trong phm vi, chn Mg WLAN h.ti. Cc mng WLAN kh dng s c hin th cng vi ch mng ca chng (h tng hoc ad-hoc), cc ch bo cng tn hiu v m ha mng, v cho bit in thoi c mt kt ni hin thi vi mng ny hay khng. xem chi tit ca mt mng, di chuyn n mng ny, v bm phm di chuyn.

Tm kim WLAN

to mt im truy cp Internet cho mt mng, chn La chn > Xc nh .truy cp.

Trnh qun l kt ni
Chn Menu > Kt ni > Ql k.ni.

Xem v ngt kt ni hin thi


xem cc kt ni d liu m, chn K.ni DL h.ti.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h. 107

Bo mt v qun l d liu
Qun l d liu v phn mm trn in thoi, v lu ti vn bo mt ca in thoi v ni dung ca in thoi. Ch : in thoi ca bn ch c th h tr mt ng dng chng virus. S dng nhiu ng dng c chc nng chng virus c th nh hng n kh nng hot ng v vn hnh hoc khin thit b ngng hot ng.

Bo mt th nh
Bn c th bo v th nh vi mt mt m trnh b s dng truy cp tri php. ci mt m, chn La chn > Ci mt khu. Mt m c th di 8 k t v phn bit ch in hoc ch thng. Mt m c lu trong in thoi ca bn. Bn khng cn nhp mt m li trong khi s dng th nh vi cng mt in thoi. Nu bn s dng th nh trn mt in thoi khc, bn s c yu cu nhp mt m. Khng phi tt c cc loi th nh h tr mt m bo v. xa mt m ca th nh, chn La chn > Xa mt khu. Khi bn g b mt m, d liu trong th khng c bo v khi ngi dng tri php. Chn Menu > Cng c > Th nh.

Bn cng c th kha in thoi t xa bng cch gi mt tin nhn vn bn n in thoi. bt chc nng kha t xa v xc nh ni dung cho tin nhn, chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Bo mt > .thoi v th SIM > c php chn t xa > C. Nhp tin nhn kha t xa v xc nhn tin nhn ny. Tin nhn phi c t nht 5 k t.
108

i m kha, chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Bo mt > .thoi v th SIM > M kha. Nhp m kha c v sau nhp m kha mi hai ln. M s mi c di t 4-255 k t. C th s dng c ch v s, v c ch vit hoa ln ch vit thng.

ngn chn vic truy cp vo ni dung ca in thoi, kha in thoi khi mn hnh ch. Bm phm ngun, chn Kha my, v nhp m kha ca bn. M kha mc nh l 12345. m kha, bm phm chn tri, nhp m kha vo, v bm phm di chuyn.

Kha in thoi

m mt th nh b kha, chn La chn > M kha th nh. Nhp mt m. Nu bn khng nh mt m m kha th nh, bn c th nh dng li th nh, trong trng hp ny, th nh s c m kha v mt m s b xa. Vic nh dng th nh s ph hng ton b d liu c lu trn th.

M ha

Chn Menu > Cng c > M ha.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

M ha in thoi hoc th nh ngn chn ngi ngoi truy cp thng tin quan trng ca bn.

gii m th nh m khng ph hy kha m ha, chn Th nh > Gii m. gii m th nh v ph hy kha m ha, chn Th nh > Gii m v tt m ha.

m ha b nh in thoi, chn B nh my. m ha th nh, chn Th nh v chn trong s cc ty chn sau: M ha v khng lu m kha M ha th nh m khng lu kha m ha. Nu chn ty chn ny, bn khng th s dng th nh trn thit b khc, v nu bn khi phc cc ci t gc, bn khng th gii m th nh ny. M ha v lu m kha M ha th nh v lu kha theo cch th cng vo th mc mc nh. bo m, lu kha vo ni an ton ngoi in thoi. V d, bn c th gi kha n my tnh. Nhp chui mt khu cho kha v nhp tn cho tp tin kha. Chui mt khu phi di v phc tp. M ha bng m kha c khi phc M ha th nh bng kha m bn nhn c. Chn tp tin kha, v nhp chui mt khu.

M ha b nh in thoi hoc th nh

Gi s n nh

gii m b nh in thoi, chn B nh my.


2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Hy lun nh gii m b nh in thoi v/hoc th nh trc khi cp nht phn mm in thoi.

Gii m b nh in thoi hoc th nh

Chn Menu > Giao tip > Danh b > La chn > Danh b SIM > S gi n nh. Vi dch v gi s n nh, bn c th hn ch cc cuc gi t in thoi ca bn n cc s in thoi nht nh. Khng phi tt c cc th SIM u h tr dch v gi s n nh. Lin h vi nh cung cp dch v bit thm thng tin. 1. hn ch cuc gi t in thoi ca bn, chn La chn > S lin lc SIM mi v nhp tn v s in thoi ca lin lc vo danh sch cc s m in thoi c php gi n, hoc chn Thm t Danh b sao chp s lin lc t Danh b. hn ch cuc gi bng m quc gia, nhp m quc gia vo danh sch s in thoi. Mi s in thoi c php gi n phi bt u bng m quc gia ny. 2. Chn La chn > Bt gi s n nh. Bn cn c m PIN2 bt hoc tt chc nng gi s n nh hoc chnh sa s gi n nh. Lin h vi nh cung cp dch v nu bn khng c m ny. hy dch v, chn La chn > Tt gi s n nh. Mo: gi tin nhn vn bn n cc s lin lc trong th SIM trong khi dch v gi s n nh c kch hot, bn cn thm s trung tm nhn tin vn bn vo danh sch s gi n nh.
109

Chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Bo mt > Qun l chng ch. Cc chng ch k thut s c s dng xc nhn ngun gc ca phn mm, nhng khng phi l s bo m an ton. C bn loi chng ch khc nhau: chng ch bo v, chng ch c nhn, chng ch trang tin cy, v chng ch thit b. Trong mt kt ni bo mt, mt server c th gi mt chng ch server n in thoi ca bn. Khi nhn, n s c kim tra thng qua chng ch bo v lu trong in thoi ca bn. Bn c thng bo nu nhn din server khng c xc thc hoc nu bn khng c chng ch bo v thch hp trong in thoi. Bn c th ti xung chng ch t mt trang web, hoc nhn chng ch di dng tin nhn. Chng ch nn c s dng khi bn kt ni trc tuyn n ngn hng hoc n mt server chuyn cc thng tin bo mt. Bn nn s dng cc chng ch ny nu bn mun gim bt ri ro do virt hoc phn mm ph hoi khc, ng thi kim tra v tnh xc thc ca phn mm khi cn ti v v khi ci t phn mm v in thoi ca bn. Mo: Khi bn thm mt chng ch mi, kim tra tnh xc thc ca n.

Qun l chng ch

xem chi tit chng ch, hy m mt th mc chng ch, v chn chng ch, sau chn La chn > Chi tit chng ch. Mt trong cc ghi ch sau c th xut hin: Chng ch khng ng tin Bn cha ci bt k ng dng no s dng chng ch ny. C th bn mun thay i ci t y thc. Chng ch ht hn Thi hn hiu lc ca chng ch c chn kt thc. Chng ch cha c hiu lc Thi hn hiu lc cho chng ch c chn cha bt u. Chng ch b li Khng th s dng chng ch ny. Lin h vi ni pht hnh chng ch.

y thc mt chng ch c ngha l bn cho php n xc nhn cc trang web, e-mail server, cc gi phn mm, v cc d liu khc. Ch c th dng cc chng ch c y thc xc nhn cc dch v hoc phn mm. Ch : Ngay c khi vic s dng cc chng ch lm cho cc ri ro trong cc kt ni t xa v ci t phn mm tr nn rt nh, nhng chng phi c dng ng cch c th tn dng li ch c c khi s an ton c nng cao ln. S hin hu ca mt chng ch no t bn thn chng khng cung cp bt c s bo v no; mc qun l chng ch phi cha cc chng ch ng, xc thc hoc c tin cy c c s an ton nng cao. Cc chng ch u c thi hn s dng. Nu thng bo "Chng ch ht hn" hoc "Chng ch cha c hiu lc" hin th, ngay c khi chng ch vn cn hiu
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ci t y thc chng ch

Bn ch c th chc chn v danh tnh hp l ca server khi ch k v thi hn hiu lc chng ch ca my ch c kim tra.
110

Xem chi tit chng ch

lc, kim tra xem ngy, gi hin hnh trn thit b ca qu khch c chnh xc khng. Trc khi thay i bt k ci t chng ch no, bn cn m bo rng bn tht s tin tng ngi ch s hu chng ch v chng ch ny tht s thuc s hu ca ngi c lit k trong danh sch.

xem thng tin chi tit v m-un bo mt, chn La chn > Chi tit bo mt.

thay i ci t y thc, chn mt chng ch v La chn > Ci t tin cy. Chn mt trng ng dng v bm phm di chuyn chn C hoc Khng. Bn khng th thay i ci t y thc ca mt chng ch c nhn. Ty thuc vo chng ch, mt danh sch cc ng dng c th s dng chng ch s hin th: Ci t Symbian ng dng h iu hnh Symbian mi. Internet E-mail v ha. Ci t ng dng ng dng Java mi. Kim c.ch qua mng Giao thc tnh trng chng ch trc tuyn.

chnh sa cc m PIN cho m-un bo mt, chn PIN mun chnh sa m PIN cho m-un bo mt hoc chn PIN Ch k chnh sa m PIN cho ch k k thut s. Bn c th khng thay i c cc m ny cho tt c cc m-un bo mt.

Lu m kha c cha ni dung ca m-un bo mt. xa lu m kha, chn Lu m T, chn lu m kha bn mun, v chn La chn > Xa. Bn c th khng xa c lu m kha ca tt c cc m-un bo mt.

Sao lu d liu

M-un bo mt

sao lu thng tin t b nh in thoi vo th nh, chn Menu > Cng c > Th nh > La chn > Sao lu b nh my. khi phc thng tin t th nh vo b nh in thoi, chn Menu > Cng c > Th nh > La chn > Khi phc t th. Bn cng c th kt ni in thoi vi mt my tnh tng thch v s dng Nokia PC Suite sao lu d liu.

Nn thng xuyn sao lu b nh in thoi vo th nh hoc my tnh tng thch.

Chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Bo mt > Mun b.mt.

xem hoc chnh sa mt m-un bo mt, di chuyn n m-un , v bm phm di chuyn.


2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Xem v chnh sa m-un bo mt

Qun l ng dng
Chn Menu > Lp t > Ql .dng.
111

Bn c th ci t hai loi ng dng v phn mm vo in thoi: Cc ng dng v phn mm chuyn dng cho in thoi hoc tng thch vi h iu hnh Symbian. Cc tp tin ci t phn mm ny c ui .sis hoc .sisx. Cc ng dng Java ME tng thch vi h iu hnh Symbian. Tp tin ci t ng dng Java c ui l .jad hoc .jar. Bn c th truyn ti cc tp tin ci t t my tnh tng thch sang in thoi, ti v trong khi duyt hoc nhn di dng tin nhn a phng tin, di dng tp tin nh km e-mail hoc qua Bluetooth. Trong qu trnh ci t, in thoi s kim tra tnh ton vn ca gi phn mm c ci t. in thoi s hin th mt s thng tin c kim tra gip bn quyt nh xem s tip tc hay hy b qu trnh ci t. Nu bn ci t cc ng dng yu cu kt ni mng, cn lu rng in thoi ca bn c th s hao pin hn khi s dng cc ng dng ny. Mo: Khi ang duyt cc trang web, bn c th ti xung mt tp tin v ci t ngay lp tc. Tuy nhin, bn cn lu rng kt ni ang hot ng n trong qu trnh ci t.

k tn Symbian hoc cc ng dng vt qua th nghim Java Verified. ti xung v ci t phn mm t web, chn Ti ng dng. Chn ng dng v chn La chn > Ci t.

g b phn mm, chn La chn > Xa. Nu bn g b phn mm, bn ch c th ci t li phn mm ny nu bn c b phn mm gc hoc mt bn d phng y ca b phn mm b g b. Nu bn g b b phn mm, bn s khng m c cc ti liu c to bng phn mm na. Nu c b phn mm khc ph thuc vo phn mm b g b, b phn mm c th khng hot ng c na. Tham kho ti liu v b phn mm bit chi tit.

xem nht k ci t, chn La chn > Xem nht k. Mt danh sch hin th cc phn mm c ci t v g b, v ngy ci t hoc g b. Nu bn gp phi vn vi in thoi sau khi ci t mt gi phn mm, s dng danh sch ny tm ra gi phn mm no c th gy ra vn . Thng tin trong danh sch ny cng c th gip bn xc nh chnh xc nhng vn gy ra bi nhng gi phn mm khng tng thch vi nhau.

xem chi tit ca gi phn mm ci t, chn ng dng v La chn > Xem chi tit.

Ci t cc ng dng
Ch : Ch ci t v s dng cc ng dng v phn mm khc t nhng ngun ng tin cy nh cc ng dng c
112

Thng s ci t

sa thng s ci t, chn La chn > Ci t v chn t nhng ty chn sau: Ci t phn mm Chn ty chn ny ch ci t cc ng dng c k hoc tt c cc ng dng.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Kim c.ch qua mng kim tra hiu lc ca cc chng ch khi ng dng c ci, chn Bt. Nu khng th xc nhn hiu lc, bn s c hi c mun tip tc ci t khng. .ch web mc nh Hiu lc ca mt chng ch c kim tra t a ch mc nh nu chng ch khng bao gm a ch trang web ca chnh n. thay i a ch mc nh, chn .ch web mc nh, v nhp a ch mi vo.

xc nh ci t bo mt cho mt ng dng Java, chn La chn > Ci t. Bn c th chn kiu chc nng m ng dng Java c th truy cp. Gi tr m bn ci cho mi chc nng ph thuc vo s bo mt tn min ca gi phn mm. im truy cp Chn mt im truy cp m ng dng c th s dng khi thit lp kt ni mng. Truy cp mng Cho php ng dng to kt ni d liu vi mng. Nhn tin Cho php ng dng gi tin nhn. T kh.ng ng dng Cho php ng dng t ng khi ng. Kt ni Cho php ng dng kch hot kt ni d liu, nh kt ni Bluetooth. a phng tin Cho php ng dng s dng cc chc nng a phng tin ca in thoi. c d liu ng.dng Cho php ng dng c cc mc nhp lch, s lin lc, hoc bt k loi d liu c nhn no khc.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ci t bo mt cho ng dng Java

Ch.sa d.liu ng.dng Cho php ng dng thm d liu c nhn, nh cc mc nhp vo Danh b. nh v Cho php ng dng s dng d liu v tr trong in thoi. Ct mc Cho php ng dng s dng cc mc trong in thoi. Bn c th chn cch nhc xc nhn vic truy cp ca ng dng Java vo cc chc nng in thoi. Chn mt trong cc ty chn sau: Lun hi trc Yu cu ng dng Java hi kin mi khi s dng chc nng ny. Ch hi ln u Yu cu ng dng Java hi kin mi ln u s dng chc nng ny. Lun c php Cho php ng dng Java s dng chc nng m khng cn hi kin. Ci t bo mt gip bo mt in thoi khi cc ng dng Java c hi c th dng chc nng ca in thoi khng php. Ch chn Lun c php nu bn bit nh cung cp hoc ng dng ng tin cy. Khng c php Ngn ng dng Java s dng chc nng ny.

Chn Menu > Cng c > M.k.hot. Mt s tp tin media nh hnh nh, nhc, hoc video clip c bo h bi quyn s dng k thut s. Cc m kha kch hot cho cc tp tin ny c th cho php hoc hn ch vic s dng chng. V d, vi mt s m kha kch hot bn ch c th nghe mt bi nhc cho s ln c gii hn. Khi ang trong mt phin pht nhc, bn c th tua li, tin nhanh v pha
113

M kha kch hot

trc, hoc tm dng pht bi nhc, nhng mt khi bn ngng pht, bn s dng mt trong s ln s dng c php.

Ni dung c bo v qun l quyn hn k thut s (DRM) i km vi kha kch hot c lin quan gip xc nh quyn s dng ni dung ca bn. Nu thit b ca qu khch c ni dung c bo v bi OMA DRM, sao lu c kha kch hot ln ni dung, hy s dng tnh nng sao lu ca Nokia PC Suite. Nu thit b ca qu khch c ni dung c bo v bi WMDRM, c kha kch hot ln ni dung s b mt khi b nh ca thit b c nh dng. Qu khch cng c th mt cc kha kch hot v ni dung nu cc tp tin trn thit b ca qu khch b hng. Vic mt cc kha kch hot hoc ni dung c th lm hn ch kh nng s dng li cng ni dung ny trn thit b ca qu khch. bit thm thng tin, xin lin h vi nh cung cp dch v ca qu khch. Mt s kha kch hot c th c gn vi mt th SIM c th, v ni dung c bo v ch c th c truy cp khi th SIM ny c lp vo in thoi. xem cc m kha kch hot theo loi, chn M hp l, M ko h.l, hoc M ko s dng. xem chi tit m kha, chn La chn > Chi tit m. Cc chi tit sau y c hin th cho mi tp tin media: Trng thi Tnh trng l M kch hot hp l, M kch hot ht hn, hoc M kch hot cha hp l.

S dng m kha kch hot

Gi ni dung c php c ngha l bn c th gi tp tin n in thoi khc. Khng c php c ngha l bn khng th gi tp tin n in thoi khc. Ni dung trong my C c ngha l tp tin nm trn in thoi v ng dn ca tp tin c hin th. Khng c ngha l tp tin c lin quan hin khng nm trn in thoi.

xa quyn s dng tp tin, m tab m kha hp l hoc tab m kha khng s dng, di chuyn n tp tin bn mun, v chn La chn > Xa. Nu c nhiu quyn hn lin quan n mt tp tin, mi quyn hn s b xa. Mn hnh m kha nhm hin th tt c cc tp tin lin quan n mt quyn hn ca nhm. Nu bn ti xung nhiu tp tin media vi cc quyn ging nhau, chng s c hin th trn mn hnh ny. Bn c th m mn hnh nhm t cc tab m kha hp l hoc khng hp l. truy cp vo cc tp tin ny, m th mc quyn hn nhm.

kch hot mt m kha, vo mn hnh chnh ca M kha kch hot, v chn M ko h.l > La chn > Nhn m kch hot. Thit lp mt kt ni mng khi c nhc, v bn c a n mt trang web ni bn c th mua quyn s dng media .

Chn Menu > Cng c > ng b. Vi ng b, bn c th ng b ha danh b, cc mc lch, hoc ghi ch vi cc ng dng tng ng trn my tnh tng thch hoc Internet server t xa. Ci t ng b ha c lu trong cu hnh ng b ha. ng dng ng b s dng
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

ng b ha d liu

114

cng ngh SyncML ng b ha t xa. bit thng tin v kh nng tng thch SyncML, xin lin h vi nh cung cp ng dng m bn mun ng b ha d liu ca in thoi. Bn c th nhn ci t ng b ha di dng tin nhn t nh cung cp dch v. Cc ng dng c sn ng b ha c th khc nhau. Lin h vi nh cung cp dch v bit thm thng tin.

to mt cu hnh mi, chn La chn > Cu hnh ng b mi v t tn cho cu hnh ny, chn nhng ng dng ng b vi cu hnh ny, v xc nh ci t kt ni cn thit. Lin h vi nh cung cp dch v bit thm chi tit.

C mt cu hnh ng b Nokia PC Suite kh dng trong in thoi. Bn khng cn chnh sa cu hnh ny nu bn ng b in thoi vi mt my tnh s dng Nokia PC Suite.

To cu hnh ng b

Chn cc ng dng ng b

1. chn nhng ng dng bn mun ng b vi cu hnh ng b ny, chn La chn > Ch.sa c.hnh .b > ng dng. 2. Chn ng dng bn mun, v chn C trong ng b > C. 3. Xc nh thng s ci t C s d liu t xa v Kiu ng b.

xc nh ci t kt ni ca mt cu hnh mi, chn La chn > Cu hnh ng b mi > Ci t kt ni v xc nh cc ci t sau: Ph.bn m.ch Chn phin bn SyncML m bn c th s dng vi server t xa. ID my ch Nhp ID server ca server t xa. Ci t ny ch kh dng nu bn chn 1.2 l phin bn ca SyncML. Kiu d liu Chn ng truyn d liu kt ni vo server t xa trong khi ng b. im truy cp Chn im truy cp dng cho ng b kt ni, hoc to mt im truy cp mi. Bn cng c th chn c hi v im truy cp mi khi bt u ng b. a ch my ch Nhp a ch web ca server c cha c s d liu m ti bn mun ng b in thoi vi. Cng Nhp s cng ca server c s d liu t xa. Tn ngi dng Nhp tn s dng xc nhn in thoi vi server. Mt khu Nhp mt m xc nhn in thoi vi server. Cho php y.cu .b cho php bt u ng b t server c s d liu t xa, chn C. Ch.nhn y.cu .b lm cho in thoi hi s chp thun ca bn trc khi chp nhn ng b t server, chn Khng. Xc nhn mng xc nhn in thoi ca bn vi mng trc khi ng b, chn C. Nhp tn s dng v mt m mng.

Ci t kt ni ng b

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

115

Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > VPN. Mng di ng ring o ca Nokia (VPN) to ra mt kt ni bo m n mt mng intranet c quan v cc dch v nh email. in thoi s kt ni t mng di ng, qua internet, n cng VPN ca cng ty, cng ny ng vai tr nh ca trc n mng tng thch ca cng ty. Khch hng VPN dng cng ngh IP bo mt (IPSec). IPSec l mt khun mu ca chun m h tr trao i bo mt d liu cc qua mng IP. Cc chnh sch VPN xc nh phng php m khch hng VPN v cng ni VPN s dng xc nhn ln nhau, v thut ton m ha m chng s dng gip bo v tnh bo mt ca d liu. Lin h vi phng CNTT ca cng ty bn bit chnh sch VPN. ci t v cu hnh ng dng VPN, chng ch, v cc chnh sch, hy lin h vi qun tr IT ca cng ty bn.

VPN di ng

Chn Qun l VPN, v chn mt trong cc ty chn sau: Chnh sch VPN Ci t, xem, v cp nht cc chnh sch VPN. My ch ch.sch VPN Sa cc ci t ca chnh sch server VPN t bn c th ci t v cp nht cc chnh sch VPN. Mt server chnh sch c lin quan vi Trnh Qun l Dch v Bo mt Nokia (NSSM) khng nht thit c yu cu. Nht k VPN Xem nht k v vic ci t, cp nht v ng b chnh sch VPN, v cc kt ni VPN khc.
116

Qun l VPN

im truy cp l ni in thoi kt ni vi mng. s dng cc dch v e-mail v a phng tin hoc duyt cc trang web, trc tin bn phi xc nh cc im truy cp Internet cho nhng dch v ny. Cc im truy cp VPN s ghp ni cc chnh sch VPN vi cc im truy cp Internet thng thng to cc kt ni an ton. Nh cung cp dch v c th ci sn mt s hoc tt c cc im truy cp cho in thoi ca bn, v bn khng th to, chnh sa, hay xa chng. Lin h vi phng CNTT ca cng ty bn bit cc ci t chnh xc. M mt ni n, chn mt im truy cp VPN, chn Sa, v xc nh cc ci t sau: Tn kt ni Nhp tn cho im truy cp VPN. Chnh sch VPN Chn chnh sch VPN kt hp vi im truy cp Internet. .truy cp Internet Chn im truy cp Internet m chnh sch VPN kt hp vi to cc kt ni an ton cho vic truyn d liu. .ch my ch proxy Nhp a ch ca server proxy ca mng ring. S cng proxy Nhp s cng proxy.

To im truy cp VPN

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Bn c th phi chng minh nhn dng ca bn khi ng nhp vo h thng mng cng ty. Lin h vi phng CNTT ca cng ty bn bit cc thng tin y nhim. s dng kt ni VPN trong mt ng dng, ng dng phi c gn vi mt im truy cp VPN. Mo: Bn c th nh cu hnh ci t kt ni ca ng dng l Lun hi, trong trng hp bn chn im truy cp VPN t mt danh sch kt ni khi mt kt ni c thit lp. 1. Trong ng dng m bn mun to mt kt ni VPN, chn mt im truy cp VPN lm im truy cp. 2. Nu bn ang s dng xc thc di sn, nhp tn ngi dng VPN v mt m hay mt khu ca bn. Nu m thng bo SecurID khng ng b ha vi ng h ca ACE/ Server, nhp mt m tip theo. Nu bn ang s dng xc thc da trn chng ch, bn c th phi nhp mt khu lu kha.

S dng kt ni VPN trong mt ng dng

qut m, chn Qut m. Sau khi mt m hp l c tm ra trong knh ngm, thng tin c gii m s xut hin trn mn hnh. qut mt m khong cch kh xa in thoi, hy tt ch cn cnh bng cch chn La chn > Tt ch cn cnh.

lu d liu qut vo Danh b, chn La chn > Thm vo Danh b hoc Lu danh thip, ty thuc vo d liu bn ang lu. Nu d liu bn qut bao gm s in thoi di ng hoc a ch e-mail, bn c th gi hoc gi tin nhn n s ny hoc gi e-mail n a ch ny bng cch chn La chn > Gi hoc La chn > Son tin nhn:. Nu d liu bn qut bao gm mt lin kt URL, bn c th m lin kt ny bng cch chn La chn > M lin kt. xem thng tin c gii m lu trc , chn D liu lu giao din chnh.

lu d liu qut, chn La chn > Lu. D liu c di dng tp tin BCR.

Chn Menu > Cng c > M vch. S dng ng dng Barcode reader gii m cc m vch. Nhng m ny c th cha nhng thng tin nh cc lin kt URL, a ch e-mail, s in thoi, v danh thip. Barcode reader khng h tr cc m 1D. Barcode reader s dng camera trong in thoi qut m.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h. 117

Trnh c m vch

Ci t
Chn Menu > Cng c > Ci t. Bn c th xc nh v thay i mt s ci t ca in thoi. Vic thay i cc ci t nh hng n s vn hnh ca in thoi thng qua nhiu ng dng. Mt s ci t c th c t trc cho in thoi hoc c gi n bn trong tin nhn c bit ca nh cung cp dch v. Bn c th khng thay i c chng. Chn ci t bn mun chnh sa v thc hin nh sau: Chuyn gia hai gi tr, nh bt hot tt. Chn mt s gi tr t danh sch. M trnh sa vn bn nhp mt gi tr. M mt trang tng hoc gim gi tr bng cch di chuyn sang tri hoc phi. nh v Xc nh phng php nh v v server cho cc ng dng da trn GPS.

Ci t ring
Ci t hin th

Chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Ci t ring. xc nh khong thi gian chiu sng m in thoi cn trc khi bt n nn, chn Hin th > B cm bin nh sng. iu chnh khong thi gian mn hnh c th c ch ch trc khi mn hnh ring c kch hot, chn Hin th > Ht gi tit kim pin. thay i kch c vn bn, chn Hin th > C ch.

Chn Menu > Cng c > Ci t > Chung. Chn mt trong cc ty chn sau: Ci t ring Thay i ci t hin th v ci t ring in thoi. Ngy gi Thay i ngy gi. Ph kin Xc nh thng s ci t cho ph kin. Bo mt Xc nh thng s ci t bo mt. Ci t gc Khi phc ci t gc ca in thoi.
118

Ci t chung

chn li cho hoc logo cho mng cho mn hnh, chn Hin th > Logo hoc li cho. Bn c th chn li cho mc nh, nhp li cho ring, hoc chn mt hnh nh. t khong thi gian gia ln cui cng bm phm n lc mn hnh ti dn, chn Hin th > Ht gi sng.

Ci t ch ch

chn c s dng mn hnh ch hay khng, chn Mn hnh ch > Mn hnh ch.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

gn phm tt cho cc phm ca in thoi, chn Mn hnh ch > Phm tt. Cc phm tt ny khng kh dng trong mn hnh ch.

thay i ci t ch mn hnh ch, chn Mn hnh ch > Ci t ch .

chn ngn ng m bn vit ghi ch v tin nhn, chn Ngn ng > Ngn ng son tho. chn c hoc khng s dng kiu nhp vn bn tin on, chn Ngn ng > Tin on. xc nh cc ci t cho kiu nhp vn bn tin on, chn Ci t tin on.

Ci t m

ci mt kiu chung, chn m > Kiu chung. Bn cng c th ci in thoi pht nhc chung chn kt hp vi tn pht m ca ngi gi khi ai trong danh sch s lin lc gi n. Chn m > c tn ngi gi. t mc m lng ca nhc chung, chn m > m lng.

chn kiu chung cho cuc gi video, chn m > m bo c.gi video.

chn kiu chung cho cuc gi thoi, chn m > Nhc chung.

n thng bo

Khi bn nhn mt tin nhn hoc b l mt cuc gi, phm di chuyn bt u nhp nhy ch bo s kin . ci khong thi gian m bn mun phm di chuyn nhp nhy, chn n thng bo > n nhp nhy trong.

chn nhng s kin no m bn mun c thng bo, chn n thng bo > Cc s kin c bo.

Ci t cho cc phm Mt ln bm

ci in thoi rung khi nhn c cuc gi, chn m > Bo rung. bt hoc tt m cnh bo, chn m > m bo.

ci nhiu kiu m bo, chn m > m bo tin nhn, m bo e-mail, m bo lch, hoc m bo ng h.

Chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Ci t ring > Phm 1 chm.

chn ng dng v thao tc no s c m khi bm phm Mt ln bm, chn phm v chn La chn > M.

t mc m lng ca m bn phm, chn m > m bn phm.

khi phc li cc ng dng v thao tc ci sn, chn Khi phc mc nh.

ci ngn ng c s dng trn mn hnh in thoi, chn Ngn ng > Ngn ng in thoi.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ci t ngn ng

Ci t ngy v gi

Chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Ngy gi. xc nh mi gi ca bn, chn Mi gi. ci ngy gi hin thi, chn Ngy v Thi gian.

119

t ng cp nht thng tin gi, ngy v mi gi (dch v mng), chn Thi gian t mng > T cp nht.

ci nh dng gi l 12 gi hoc 24 gi v k hiu phn cch gia gi v pht, chn Dng thi gian v Du phn cch. xc nh nh dng ngy v du phn cch, chn Dng ngy v Du phn cch ngy. xc nh kiu ng h, chn Dng ng h > Analog hoc K thut s. xc nh nhng ngy lm vic trong tun, chn Ngy lm vic.

Cc ci t phm e-mail Ci t bo mt

chn m hp th no bng phm e-mail, chn Ci t phm e-mail > Phm e-mail, v bm phm di chuyn.

chn kiu chung cho ng h bo thc, chn m bo ng h.

Ci t ph kin

Chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Ph kin.

Trnh s dng m truy cp tng t vi cc s khn cp trnh vic tnh c quay s khn cp. Cc m c hin th di dng du sao (*). Khi thay i m, nhp m hin thi vo, sau nhp m mi hai ln.

Chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Bo mt. Xc nh cc thng s ci t sau: .thoi v th SIM iu chnh thng s ci t bo mt cho in thoi v th SIM. Qun l chng ch Qun l cc chng ch bo mt. Mun b.mt Qun l m-un bo mt.

Ci t ph kin chung

in thoi t ng tr li cuc gi sau 5 giy khi gn ph kin vo, chn Tr li t ng > Bt. Nu kiu chung bo c ci l 1 hi bp hoc Im lng trong cu hnh chn, chc nng tr li t ng s tt. chiu sng in thoi khi in thoi c gn vi mt ph kin, chn n > Bt.

xc nh cu hnh s c kch hot khi bn gn ph kin vo in thoi, chn ph kin v chn Cu hnh mc nh.

Vi phn ln cc ph kin, bn c th thc hin nh sau:

ci bn phm t ng kha sau mt khong thi gian nh, chn .thoi v th SIM > T.gian t..kha b.phm.

thay i m PIN, chn .thoi v th SIM > M PIN. M PIN mi phi gm t 4 n 8 ch s. M PIN bo v th SIM khng b s dng tri php v c cung cp cng vi th SIM. Sau khi nhp sai m PIN ba ln lin tip, m ny s b kha, v bn cn s dng m PUK m kha m PIN trc khi c th s dng li th SIM.

Bo mt in thoi v th SIM

ci thi gian ch cho in thoi t ng kha v ch c th s dng c in thoi khi nhp ng m kha, chn .thoi v th SIM > T.gian t ng kha. Nhp s cho
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

120

ci m kha mi, chn .thoi v th SIM > M kha. M kha ci sn l 12345. Nhp m hin thi v sau nhp m mi hai ln. M mi c di t 4-255 k t. C th s dng c ch ln s, v c ch vit hoa ln ch vit thng. in thoi s thng bo cho bn bit nu m kha nh dng khng ng.

thi gian ch tnh bng pht, hoc chn Khng c ci tt thi gian t ng kha. Khi in thoi b kha, bn vn c th tr li cc cuc gi n, v cng c th gi n s in thoi khn cp chnh thc c lp trnh trong in thoi.

Ci t cuc gi

hin th s in thoi ca bn cho ngi bn ang gi, chn Cuc gi > Bo s c nhn > C. mng xc nh gi hoc khng gi m ID ngi gi, chn Do mng ci.

hin th a ch cuc gi internet cho ngi bn ang gi bng cch s dng cuc gi internet, chn Cuc gi > Gi ID cuc gi internet > C.

khi phc ci t gc ca in thoi, chn Ci t gc. thc hin, bn cn phi c m kha in thoi. Sau khi ci t li, in thoi c th khi ng lu hn. Vn bn, thng tin v s lin lc, cc mc lch v cc tp tin khng b nh hng.

Khi phc ci t gc

Ci t in thoi

t kiu cuc gi mc nh, chn Cuc gi > Kiu gi mc nh v chn Cuc gi thoi nu bn thc hin cc cuc gi GSM, hoc chn Internet nu bn thc hin cc cuc gi Internet. t ng gi tin nhn vn bn cho ngi ang gi cho bn thng bo l do v sao bn khng th tr li cuc gi n ny, chn Cuc gi > T chi c.gi qua SMS > C. ci ni dung tin nhn, chn Cuc gi > Tin vn bn.

chn bo hoc khng bo cuc gi internet, chn Cuc gi > Bo c.gi Internet. Bn s c thng bo v cc cuc gi Internet b nh bng mt thng bo.

c thng bo v cuc gi n trong khi ang c mt cuc gi, chn Cuc gi > Cuc gi ch > La chn > Kch hot. kim tra xem chc nng ny c kch hot hay cha, chn La chn > Kim tra trng thi.

Chn Menu > Cng c > Ci t > in thoi. Chn mt trong cc ty chn sau: Cuc gi Xc nh thng s ci t cuc gi chung. Chuyn c.gi Xc nh thng s ci t chuyn hng cuc gi. Xem phn Chuyn hng cuc gi trn trang 40. Chn cuc gi Xc nh thng s ci t chn cuc gi. Xem phn Chn cuc gi trn trang 41. Mng iu chnh thng s ci t mng.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ci t mng

Chn Menu > Cng c > Ci t > in thoi > Mng.

chn ch mng, chn Ch mng v Ch song song, UMTS, hoc GSM. ch kp, in thoi s t ng chuyn gia cc mng.
121

ci in thoi cho bit khi no c s dng trong Mng Vi Di ng (MCN), chn Hin th th.tin mng > Bt.

chn nh iu hnh, chn Chn nh iu hnh v Th cng chn trong s cc mng c sn, hoc T ng cho php in thoi t ng chn mng.

Mo: UMTS cho php truyn d liu nhanh hn, nhng c th hao pin hn v lm gim thi gian s dng ca pin. nhng vng gn vi c hai mng GSM v UMTS, vic chn Ch song song c th gy ra tnh trng nhy lin tc gia hai mng ny, do cng lm hao pin hn.

Mng WLAN Xc nh rng nu in thoi hin th mt ch bo khi c mng WLAN, v tn sut in thoi tm kim mng. Ci t SIP Xem hoc to cu hnh giao thc phin khi u (SIP). Gi in Internet Xc nh ci t cho cc cuc gi Internet. Cu hnh Xem v xo cc server tin cy m t in thoi c th nhn cc ci t cu hnh. Kim sot APN Gii hn kt ni d liu gi. Xem phn Gii hn d liu gi trn trang 127.

Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni. Chn mt trong cc ty chn sau: Bluetooth Chnh sa ci t Bluetooth. Xem phn Gi v nhn d liu bng Bluetooth trn trang 102. USB Chnh sa ci t cp d liu. Xem phn Cp d liu trn trang 100. im truy cp Thit lp im truy cp mi hoc chnh sa im truy cp c. Mt s hoc tt c cc im truy cp c th c ci sn cho in thoi ca bn bi nh cung cp dch v, v bn khng th thay i, to mi, chnh sa, hay xa chng. D liu gi Xc nh khi kt ni d liu gi c dng, v nhn im truy cp nu bn dng in thoi nh mt modem cho my tnh.

Ci t kt ni

to mt im truy cp mi, chn La chn > im truy cp mi hoc chn mt im truy cp hin c t danh sch, ri sau chn La chn > Nhn i s dng im truy cp ny lm c s cho im truy cp mi.

Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > im truy cp. im truy cp internet l mt tp hp thng s ci t xc nh cch in thoi to kt ni d liu vo mng. s dng e-mail v cc dch v a phng tin hoc duyt cc trang web, trc tin bn phi xc nh im truy cp cho cc dch v ny. Mt s hoc tt c cc im truy cp c th c ci sn cho in thoi ca bn bi nh cung cp dch v, v bn khng th thay i, to mi, chnh sa, hay xa chng.

im truy cp

122

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

xc nh thng s ci t d liu gi, chn Kt ni d liu gi v chn Khi c ng k in thoi vi mng d liu gi khi bt in thoi trong mt mng c h tr, hoc chn Khi cn ch thit lp mt kt ni d liu gi khi mt ng dng hoc mt thao tc yu cu. Chn im truy cp v nhp tn im truy cp cung cp bi nh cung cp dch v dng in thoi lm mt modem d liu gi n my tnh. s dng mt kt ni d liu tc cao, chn Tr.cp gi d.liu t. cao > bt. Cc ci t ny nh hng n mi im truy cp cho kt ni d liu gi.

Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > D liu gi. in thoi ca bn h tr cc kt ni truyn d liu gi, v d nh GPRS trong mng GSM. Khi s dng in thoi trong mng GSM v UMTS, bn c th c nhiu kt ni d liu hot ng cng lc; cc im truy cp c th dng chung mt kt ni d liu, v nhng kt ni d liu vn c duy tr, v d khi ang c cuc gi thoi. Xem phn Trnh qun l kt ni trn trang 107.

Ci t d liu gi (GPRS)

khng c sn tr khi bn chn Xem trng thi WLAN > C.

Ci t mng WLAN

Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > Mng WLAN.

ci hin th ch bo khi c sn mt mng WLAN v tr hin ti ca bn, chn Xem trng thi WLAN > C.

khi phc mi ci t v gi tr nguyn gc, chn La chn > Khi phc mc nh.

Chn La chn > Ci t nng cao. Ci t WLAN nng cao thng c xc nh t ng, v khng nn thay i. chnh sa ci t theo cch th cng, chn Cu hnh t ng > tt, v xc nh cc thng s ci t sau y: S ln th gi li ti a Nhp s cc i cc ln th truyn nu in thoi khng nhn c tn hiu xc nhn t mng. S.ln th gi li t.thiu Nhp s cc i cc ln th truyn nu in thoi khng nhn c tn hiu sn sng gi t mng. Phn ngng RTS Chn kch thc d liu gi m im truy cp mng WLAN pht yu cu gi trc khi gi gi. Mc nng lng TX Chn mc nng lng ca in thoi khi gi d liu. o tn s sng radio Cho php hoc khng cho php vic o lng radio. Tit kim pin Chn s dng hoc khng s dng c cu tit kim in ca mng WLAN tit kim pin in thoi. Vic s dng c cu tit kim in s lm tng hiu sut pin nhng c th lm yu kh nng vn hnh tng tc ca mng WLAN.

Ci t mng WLAN nng cao

chn khong thi gian cho in thoi qut cc mng WLAN c sn v cp nht ch bo, chn D tm mng. Ci t ny
123

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ci t bo mt cho mng WLAN

Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > im truy cp > La chn > im truy cp mi, hoc chn mt im truy cp v chn La chn > Chnh sa. Trong ci t im truy cp, chn Ch bo mt WLAN v chn ch bn mun.

Chn Ci t bo mt WLAN > Ci t kha WEP v chn mt trong cc ty chn sau: M ha WEP Chn di kho m ho WEP. Dng m kha WEP Chn nhp d liu m kho WEP di dng ASCII hoc H thp lc phn. Kha WEP Nhp d liu kho WEP.

Chn WEP lm kt ni bo mt WLAN. Tnh bo mt tng ng vi cc bin php m ha ca mng hu tuyn (WEP) s m ho d liu trc khi gi. Nhng ngi dng khng c cc kho WEP yu cu s khng c truy cp vo mng. Khi dng ch bo mt WEP, v in thoi nhn c mt d liu gi khng m ho vi cc kho WEP, d liu s b loi. Trong mt mng ad-hoc, tt c cc thit b phi s dng cng mt kho WEP. Chn Ci t bo mt WLAN v chn mt trong cc ty chn sau: M WEP ang dng Chn kho WEP. Kiu xc minh Chn M hoc Dng chung. Ci t kha WEP Sa ci t cho kho WEP.

Ci t bo mt WEP

Chn 802.1x lm kt ni bo mt WLAN. 802.1x xc nhn v u quyn cc thit b truy cp vo mng khng dy, v ngn khng cho truy cp nu khng vt qua qu trnh u quyn. Chn Ci t bo mt WLAN v chn mt trong cc ty chn sau: WPA/WPA2 Chn EAP (giao thc xc nhn c th m rng) hoc Phm bo trc (mt kho b mt dng xc nh in thoi). Ci t EAP plug-in Nu bn chn WPA/WPA2 > EAP, chn plug-in EAP c xc nh trong in thoi ca bn dng vi im truy cp. Phm bo trc Nu bn chn WPA/WPA2 > Phm bo trc, nhp kho c nhn chia s xc nhn in thoi ca bn n mng WLAN m bn kt ni.

Ci t bo mt 802.1x

Trong mt mng ad-hoc, tt c cc thit b phi s dng cng mt kho WEP.


124

Ci t kho WEP

Chn WPA/WPA2 lm kt ni bo mt WLAN. Chn Ci t bo mt WLAN v chn mt trong cc ty chn sau:


2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ci t bo mt WPA

WPA/WPA2 Chn EAP (giao thc xc nhn c th m rng) hoc Phm bo trc (mt kho b mt dng xc nh in thoi). Ci t EAP plug-in Nu bn chn WPA/WPA2 > EAP, chn plug-in EAP c xc nh trong in thoi ca bn dng vi im truy cp. Phm bo trc Nu bn chn WPA/WPA2 > Phm bo trc, nhp kho c nhn chia s xc nhn in thoi ca bn n mng WLAN m bn kt ni. Ch ch c WPA2 cho php c ch m ha TKIP v AES (Chun M Ha Nng Cao), chn Tt. ch cho php AES, chn Bt

3. Chn Ci t bo mt WLAN > WPA/WPA2 > EAP > Ci t EAP plug-in. s dng mt plug-in EAP khi bn kt ni vo mt mng WLAN s dng im truy cp, chn plug-in bn mun v chn La chn > Bt. Cc plug-in EAP c bt s dng cng vi im truy cp ny c du chn cnh chng. v hiu mt plug-in, chn La chn > Tt. chnh sa ci t plug-in EAP, chn La chn > Chnh sa. thay i mc u tin ca cc ci t plug-in EAP, chn La chn > Nng mc u tin tm cch s dng plug-in trc cc plug-in khi kt ni vo mng bng im truy cp, hoc La chn > H mc u tin s dng plug-in ny cho xc nhn mng sau khi tm cch s dng cc plug-in khc. Xem mc tr gip ca in thoi bit thm thng tin v cc plug-in EAP.

S dng plug-in EAP

Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > im truy cp. Cc plug-in EAP (giao thc xc nhn c th m rng) c s dng trong cc mng khng dy xc nhn cc thit b khng dy v cc server xc nhn, v cc plug-in EAP khc nhau c th s dng nhng phng php EAP khc nhau (dch v mng). Bn c th xem cc plug-in EAP hin ang c ci trong in thoi (dch v mng). 1. xc nh cc thng s plug-in EAP, chn La chn > im truy cp mi v xc nh mt im truy cp s dng mng WLAN lm ng truyn d liu. 2. Chn 802.1x hoc WPA/WPA2 lm ch bo mt.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Plugin cho mng LAN khng dy

Ci t giao thc phin khi u (SIP)


Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > Ci t SIP. Giao thc phin khi u (SIP) c dng to, sa, v ngng phin lin lc c th vi mt hoc nhiu thnh vin (dch v mng). Cc phin giao tip thng thng l chia s video v cuc gi internet. Cu hnh SIP bao gm cc ci t cho cc phin ny. Cu hnh SIP dng mc nh cho phin kt ni c gch chn.

EAP plug-in

125

chn mt cu hnh SIP bn mun dng mc nh cho phin lin lc, chn La chn > Cu hnh mc nh.

to mt cu hnh SIP, chn La chn > Cu hnh SIP mi > Chn c.hnh m.nh hoc Chn cu hnh hin c.

Chn La chn > Chnh sa, v chn mt trong cc ty chn sau: Tn cu hnh Nhp mt cho tn cu hnh SIP. Cu hnh dch v Chn IETF hoc Nokia 3GPP. im truy cp mc nh Chn im truy cp s dng cho kt ni Internet. Tn ngi dng chung Nhp tn thu bao nhn c t nh cung cp dch v. Chn nn Chn s dng hoc khng s dng chc nng nn. ng k Chn kiu ng k. Chn bo mt Chn s dng hoc khng s dng tho thun bo mt. My ch proxy Nhp ci t proxy server cho cu hnh SIP ny. My ch ng k Nhp ci t server ng k cho cu hnh SIP ny.

Chnh sa cu hnh SIP

server ny c th cung cp thm bo mt v tc truy cp n dch v. Chn mt trong cc ty chn sau: a ch my ch proxy Nhp tn my ch hoc a ch IP ca server proxy ang dng. a ht Nhp a ht proxy server. Tn ngi dng v Mt khu Nhp tn s dng v mt m cho server proxy . Cho php .tuyn lng Chn cho php hoc khng cho php nh tuyn lng. Kiu vn chuyn Chn UDP, T ng, hoc TCP. Cng Nhp s cng ca my ch proxy.

Sa server proxy SIP

Chn La chn > Cu hnh SIP mi hoc Chnh sa > My ch ng k. Chn mt trong cc ty chn sau: .ch m.ch ng k Nhp tn my ch hoc a ch IP ca server ng k ang dng. a ht Nhp a ht proxy ng k. Tn ngi dng v Mt khu Nhp tn s dng v mt m cho server ng k . Kiu vn chuyn Chn UDP, T ng, hoc TCP. Cng Nhp s cng ca server ng k.

Sa my ch ng k

Chn La chn > Cu hnh SIP mi hoc Chnh sa > My ch proxy. Proxy server l server chuyn tip gia dch v truy cp v ngi dng, c dng bi mt s nh cung cp dch v. Cc
126

Ci t cuc gi Internet

Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > Gi in Internet.


2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

to mt cu hnh cuc gi Internet mi, chn La chn > Cu hnh mi.

chnh mt cu hnh hin c, chn La chn > Chnh sa.

Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > Cu hnh. Bn c th nhn tin nhn t nh cung cp dch v hoc b phn qun l thng tin c quan c cha cc ci t cu hnh cho cc server tin cy. Cc ci t ny s t ng c lu vo th mc Cu hnh. Bn c th nhn thng s ci t cu hnh cho im truy cp, dch v email hoc a phng tin, v thng s ci t ng b ha t cc server tin cy. xa cu hnh cho mt server tin cy, chn La chn > Xa. Ci t cu hnh cho cc ng dng khc c cung cp bi server ny cng s b xo.

Ci t cu hnh

xa cc im truy cp khi danh sch, chn La chn > Xa.

thm cc im truy cp c th c s dng cho cc kt ni d liu gi vi danh sch iu khin, chn La chn > Thm tn th cng. c th kt ni n mt im truy cp do nh iu hnh cung cp, to mt im truy cp trng.

kch hot iu khin im truy cp hoc chnh sa cc im truy cp d liu gi trn danh sch iu khin.

Ci t ng dng

Chn Menu > Cng c > Ci t > ng dng. Chn mt ng dng t danh sch chnh sa ci t ca ng dng .

Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > Kim sot APN. Vi dch v iu khin im truy cp, bn ch c th gii hn cc kt ni d liu gi t in thoi n cc im truy cp c th. Th SIM c th khng h tr dch v iu khin im truy cp. Lin h vi nh cung cp dch v ca qu khch bit thm thng tin. gii hn cc kt ni d liu gi t in thoi, chn La chn > Bt hn ch. Bn cn m PIN2 kch hot v ngng
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Gii hn d liu gi

127

Cc phm tt
y l mt s phm tt c sn trn bn phm ca in thoi. Cc phm tt gip vic s dng cc ng dng tr nn hiu qu hn. Web * Phng to trang. Thu nh trang. M hp thoi tm kim. Xem cc trang hin hnh. Xem tng quan trang. M hp thoi nhp mt a ch web mi. M th mc ch mc. Gi hnh nh. Thu nh. Phng to. Phng to. Bm hai ln xem ch va mn hnh. Di chuyn sang tri trong hnh nh c chnh t l. Di chuyn sang phi trong hnh nh c chnh t l.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Cc phm tt chung
Cc phm tt chung Phm ngun Bm v gi bt v tt in thoi. Bm mt ln chuyn gia cc cu hnh. Kha v m kha bn phm. M nht k cuc gi. Bm v gi m trang ch trong trnh duyt Web. Bm v gi gi n hp th thoi. Gi n mt s in thoi s dng chc nng quay s nhanh. Bn phi bt trc chc nng quay s nhanh ti Menu > Cng c > Ci t > in thoi > Cuc gi > Quay s nhanh > Bt.

# 2 5 8 9 0

Mn hnh ch Phm chn tri + phm chc nng Phm m thoi 0 1

Trnh xem hnh Phm m thoi 0 5 7 4 6

Phm s (29)

128

2 8 3 1 *

Di chuyn ln trong hnh nh c chnh t l. Di chuyn xung trong hnh nh c chnh t l. Xoay theo chiu kim ng h. Xoay ngc chiu kim ng h. Chuyn gia ch va mn hnh v ch bnh thng.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

129

Bng ch gii
Bng ch gii 3G Thit b truyn thng di ng th h th ba. Mt h thng k thut s cho thit b truyn thng di ng hng vo vic s dng ton cu v cung cp bng thng rng hn. 3G cho php ngi s dng in thoi di ng truy cp cc dch v a dng v rng ln, v d nh a phng tin. Ch mng WLAN ni c nhiu thit b kt ni vi nhau s dng trc tip mng WLAN m khng cn im truy cp WLAN. Cookie l nhng on thng tin ngn do server cung cp lu thng tin v nhng ln truy cp ca bn vo mt trang web. Khi bn chp nhn cookie, server c th nh gi vic s dng trang web ca bn, trang no bn thch, trang no bn mun c, v vn vn. Dch v tn min. Mt dch v Internet s chuyn cc tn min nh www.nokia.com thnh cc a ch IP nh 192.100.124.195 chng hn. Cc tn min th d nh hn nhng vic chuyn i ny l cn thit bi v Internet c da trn cc a ch IP. m kp a tn. Cc in thoi m bm s dng h thng DTMF. DTMF n nh mt tn
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

s, hoc m thanh c th cho mi phm b vi x l c th d dng nhn ra. m DTMF cho php bn giao tip vi cc hp th thoi, cc h thng in thoi c vi tnh ha, v.v... EAP Giao thc xc nhn c th m rng. Cc plug-in EAP c s dng trong mng v tuyn xc nhn cc thit b khng dy v cc server xc nhn. GPRS nng cao. EGPRS tng t vi GPRS nhng cho php kt ni nhanh hn. c thng tin v tnh kh dng v tc truyn d liu, hy lin h vi nh cung cp dch v ca bn.

Ch hot ng ad-hoc Cookie

EGPRS

DNS

m DTMF
130

GPRS

Dch v v tuyn trn gi. GPRS cho php in thoi di ng truy cp khng dy vo cc mng d liu (dch v mng). GPRS s dng cng ngh d liu gi trong thng tin c gi tng hp d liu ngn thng qua mng di ng. Li ch ca vic chuyn d liu dng gi l mng ch b chim ch khi gi hoc nhn d liu. V GPRS dng mng tit kim nn n cho php ci t kt ni d liu nhanh v truyn ti d liu tc cao. Bn phi ng k vi nh cung cp dch v GPRS. bit tnh kh dng v thu bao GPRS, hy lin h vi nh cung cp dch v. Trong khi ang thc hin cuc gi thoi, bn khng th to kt ni GPRS, v bt c kt ni GPRS ang chy no cng b tm ngng tr khi mng cho h tr kiu truyn hai chiu. H thng nh v ton cu. GPS l mt h thng iu hng v tuyn ton cu. Truy cp gi downlink tc cao. HSDPA cung cp d liu tc cao cho cc thit b cui 3G, m bo rng ngi s dng cn nhng tnh nng a phng tin hu hiu c li t cc tc chuyn d liu m trc khng c v nhng gii hn trong mng truy cp v tuyn. Giao thc chuyn siu vn bn. Giao thc chuyn ti liu c s dng trong web.

HTTPS IMAP4

HTTP qua mt kt ni an ton. Giao thc truy cp th Internet, phin bn 4. S dng mt giao thc truy cp vo hp th t xa.

im truy cp im truy cp l ni in thoi kt ni n Internet mt mng. s dng e-mail v cc dch v a phng tin hoc kt ni Internet v duyt cc trang web, trc ht bn phi xc nh im truy cp Internet cho cc dch v ny. Ch hot Ch mng WLAN ni c cc thit b c ng c s h cp nht vo mng WLAN s dng im truy tng cp WLAN. PIN S nhn dng c nhn. M PIN gip bo v in thoi chng vic s dng tri php. M PIN c cp cng vi th SIM. Nu chn hi m PIN, m s c yu cu mi khi bt in thoi. M PIN phi c t 4 n 8 ch s. M PIN2 c cp cng vi mt s th SIM. M PIN2 c yu cu truy cp vo mt s chc nng c th SIM h tr. di ca m PIN2 l t 4 n 8 ch. Giao thc bu in, phin bn 3. C th s dng mt giao thc th thng thng truy cp vo hp th t xa.

GPS HSDPA

PIN2

POP3

HTTP

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

131

M PUK v PUK2 SIP SSID Trc tuyn UMTS

M S M Kha C Nhn. M PUK v PUK2 s c yu cu thay i m PIN hoc m PIN2 b kha tng ng. di ca m ny l 8 ch s. Giao Thc Phin Khi u. SIP c dng to, sa, v ngng cc kiu phin lin lc c th vi mt hoc nhiu thnh vin. Tn nhn dng do dch v t. SSID l tn nhn dng mng WLAN c th. Cc tp tin m thanh v video trc tuyn c ngha l pht chng trc tip t web m khng cn ti xung in thoi trc. H Thng Vin Thng Di ng Ton Cu. UMTS l mt h thng truyn thng di ng 3G. Ngoi chc nng thoi v d liu, UMTS cho chuyn m thanh v video n cc thit b khng dy. Khi bn s dng in thoi trong cc mng GSM v UMTS, cc kt ni a d liu c th c kch hot cng lc v cc im truy cp c th dng chung mt kt ni d liu. Trong mng UMTS, kt ni d liu vn c duy tr trong khi din ra cc cuc gi thoi. V d, bn c th duyt web nhanh hn trc y trong khi ang ni in thoi. M PIN c dng trong mng UMTS.

UPUK USIM Lnh USSD

M S M Kha UPIN. M UPUK cn thay i m UPIN hoc m PIN2 b kha. di ca m ny l 8 ch s. Th SIM c dng trong mng UMTS. Bn c th gi yu cu dch v, v d nh yu cu kch hot mt ng dng hoc cu hnh cc ci t khc nhau t xa, n nh iu hnh mng hoc nh cung cp dch v bng in thoi. Cng ngh thoi qua IP. VoIP l tp hp cc giao thc cho php thc hin cc cuc gi in thoi qua mt mng IP nh Internet. Mng ring o. VPN to ra mt kt ni an ton n mng Intranet ca cng ty v cc dch v nh e-mail. Giao thc ng dng khng dy. WAP l mt chun quc t cho lin lc v tuyn. bo mt tng ng mng c dy. WEP l mt bin php m ha, m ha d liu trc khi chuyn trong mng WLAN. Mng ni b khng dy. Truy Cp Wi-Fi c Bo V. Bin php an ton cho mng WLAN. Truy Cp Wi-Fi c Bo V 2. Phng php bo mt cho mng WLAN.

VoIP VPN Dch v WAP WEP WLAN WPA WPA2

UPIN

132

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Ph kin chnh hng Nokia


Cnh bo: Ch s dng pin, b sc v cc ph kin c Nokia ph chun s dng cho ring kiu thit b ny. Vic s dng bt k cc loi no khc c th lm v hiu bt c s chp thun hoc bo hnh no, v c th gy nguy him. c bit, vic s dng pin hoc b sc khng c ph chun c th gy ra ha hon, n, r r hoc nhng nguy him khc. Hy lin h vi i l bit v cc ph kin gc hin c. Mt lot ph kin hin ang c sn cho in thoi ca bn. bit chi tit, hy xem www.nokia.com.vn/accessories. Vic ci t bt k b ph kin trn xe phc tp no u phi c thc hin bi chuyn vin c kh nng chuyn mn.

Pin
Loi BP-4L

Thi gian thoi Ti a 4,5 ting/ 10,5 ting (WCDMA/GSM)

Thi gian ch Ti a 20 ngy / 17 ngy (WCDMA/ GSM)

Gi mi ph kin ngoi tm tay ca tr em. Khi qu khch mun rt dy ngun ca bt k ph tng hoc ph kin no ra, cm vo phch cm v ko ra, khng nm dy ko ra. Thng xuyn kim tra cc ph kin lp t trn my xem chng c lp v ang hot ng theo ng cch hay cha.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Cc nguyn tc thc t v ph kin

Ch : Thi gian thoi v thi gian ch ca pin ch l nhng gi tr c tnh v ch c th t c trong nhng iu kin mng ti u. Thi gian thoi v thi gian ch thc t ca pin ph thuc vo th SIM, cc tnh nng c s dng, tui v tnh trng ca pin, nhit m pin tip xc, iu kin mng, v nhiu yu t khc, thi gian c th ngn hn ng k so vi thi gian nu trn. Nhc chung, gi in bng chc nng loa ni trc tip, s dng ch k thut s, v cc tnh nng khc cng s tiu tn pin, v thi lng m thit b c s dng cho cc cuc gi s lm nh hng n thi gian ch ca thit b. Tng t, thi lng thit b c bt v ch ch s lm nh hng n thi lng thoi ca thit b.

133

Gii quyt s c
xem cc cu hi thng gp v in thoi ca bn, hy truy cp vo cc trang h tr sn phm trn trang web ca Nokia. p: M kha mc nh l 12345. Nu bn qun hoc lm mt m kha, lin h vi i l bn l in thoi ca bn. Nu bn qun hoc lm mt m PIN hoc m PUK hoc nu bn khng nhn c cc m ny, lin h vi nh cung cp dch v mng. p: Bm v gi phm ch. Di chuyn n ng dng, v bm phm xa ng ng dng. p: Kim tra xem ca s bo v ng knh camera c sch khng.

Hi: M kha, m PIN hoc m PUK l g?

p: Kim tra xem c hai thit b c tng thch khng, kch hot kt ni Bluetooth cha, v kt ni ny c ch n khng. ng thi, kim tra xem khong cch gia hai thit b c vt qu 10 mt (33 b) v gia chng c cc bc tng chn hoc chng ngi vt no khng. p: Nu c mt thit b khc kt ni vi in thoi, bn c th ngt kt ni t thit b hoc ngng kch hot kt ni Bluetooth. Chn Menu > Kt ni > Bluetooth > Bluetooth > Tt.

Hi: V sao ti khng th tm thy thit b ca bn ti trong khi s dng kt ni Bluetooth?

Hi: Lm th no ng ng dng ang b treo? Hi: V sao hnh nh c v lem nhem?

Hi: V sao ti khng th ngt kt ni Bluetooth?

Bm phm T tp trung vo i tng trc khi chp nh.

Hi: V sao ti khng th nhn thy im truy cp ca mt mng WLAN mc d ti bit l ti ang trong phm vi ca mng ny?
p: Hy kim tra xem in thoi ca bn c ang s dng cu hnh Khng trc tuyn khng.

p: y l mt c tnh ca kiu mn hnh ny. Mt s mn hnh c th cha cc im nh hoc du lm chm ang nhp nhy. y l iu bnh thng, khng phi li mn hnh.

Hi: V sao c hin tng thiu, phai mu, hay c cc chm sng xut hin trn mn hnh mi khi ti bt in thoi ca ti?

im truy cp WLAN c th s dng tn nhn dng do dch v t (SSID) n. Bn ch c th truy cp vo cc mng s dng mt SSID n nu bn bit chnh xc SSID v to mt im truy cp WLAN cho mng ny trn in thoi Nokia ca bn. Hy kim tra v m bo rng im truy cp WLAN khng trn cc knh 12-13, v chng khng th lin kt vi.

134

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

p: WLAN trn in thoi Nokia ca bn s tt khi khng c kt ni, khng c kt ni vi mt im truy cp khc, hoc khng d tm cc mng hin c. gim mc tiu th pin hn na, bn c th chn in thoi Nokia khng d tm, hoc d tm khng thng xuyn nhng mng hin c chy n. WLAN s tt gia cc ch d n.

Hi: Lm th no tt mng WLAN trn in thoi Nokia?

p: Hy kim tra xem bn ci cu hnh ch bo mt ng cha, v cu hnh ny cng c p dng cho vic s dng mng. kim tra ch bo mt m mng s dng, chn Menu > Kt ni > Ql k.ni > K.ni DL h.ti > La chn > Chi tit. ng thi kim tra cc thng tin sau: bn ang s dng ch WPA thch hp (m kha c chia s trc hoc EAP), bn tt tt c cc kiu EAP khng cn thit, v tt c cc thng s ci t kiu EAP l chnh xc (mt m, tn thu bao, chng ch).

Hi: V sao ti gp phi vn vi ch bo mt?

tt chc nng qut n, chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > Mng WLAN > Xem trng thi WLAN > Khng. Bn vn c th qut theo cch th cng tm nhng mng WLAN c sn v kt ni vi cc mng WLAN nh bnh thng. tng khong thi gian qut n, chn Xem trng thi WLAN > C, v xc nh khong thi gian trong D tm mng.

Hi: V sao ti khng th chn mt s lin lc cho tin nhn ca ti?

Hi: V sao ti khng th duyt web mc d kt ni WLAN ang hot ng v ci t IP c ci chnh xc? Hi: Lm th no kim tra cht lng tn hiu ca kt ni WLAN?

p: Kim tra xem bn xc nh ng ci t proxy HTTP/ HTTPS trong ci t nng cao ca im truy cp WLAN cha.

Chn Menu > Kt ni > Ql k.ni > K.ni DL h.ti > La chn > Chi tit. Nu cht lng tn hiu yu, bn c th gp phi vn v kt ni. Hy th li v tr gn im truy cp hn.

p: in thoi ang c ti tin nhn a phng tin v t trung tm nhn tin a phng tin. Lu ny c hin th nu bn chn Menu > Giao tip > Nhn tin > La chn > Ci t > Tin a phng tin > Ti tin a phg tin > Lun t ng. Kim tra xem ci t tin nhn a phng tin c xc nhn ng cha v khng c li no trong phn nhp s in thoi v a ch. Xem phn Ci t tin nhn a phng tin trn trang 61.

Hi: Lu ang ti tin c hin th nhanh. Chuyn g ang xay ra?

p: Th lin lc khng c s in thoi, a ch, hoc a ch email. Chn Menu > Giao tip > Danh b, v chnh sa th lin lc.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

135

ci in thoi s dng kt ni d liu gi ch khi bn khi ng mt ng dng hoc mt thao tc lin quan n d liu gi, chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > D liu gi > Kt ni d liu gi > Khi cn. Nu lm theo cch ny khng gip bn khc phc vn , hy tt in thoi, v sau bt li. p: Vic s dng nhiu chc nng trn in thoi cng lc s lm hao pin v gim thi gian hot ng ca pin. tit kim pin, hy lm theo cc cch sau: Tt Bluetooth khi khng s dng. Tt chc nng qut n ca mng WLAN. Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > Mng WLAN > Xem trng thi WLAN > Khng. Bn vn c th qut theo cch th cng tm nhng mng WLAN c sn v kt ni vi cc mng WLAN nh bnh thng.
136

p: in thoi c th ang tm cch nhn tin nhn a phng tin v t trung tm nhn tin a phng tin. ngn chn in thoi kt ni d liu, chn Menu > Giao tip > Nhn tin > La chn > Ci t > Tin a phng tin > Ti tin a phg tin > Th cng ci trung tm nhn tin a phng tin lu tin nhn ti v sau, hoc Tt b qua tt c cc tin nhn a phng tin gi n. Nu bn chn Th cng, bn s nhn c mt thng bo khi c mt tin nhn a phng tin mi c th ti v t trung tm nhn tin a phng tin. Nu bn chn Tt, in thoi s khng thc hin bt k kt ni mng no lin quan n nhn tin a phng tin.

Hi: Lm th no ngt kt ni d liu khi in thoi c lp i lp li phin kt ni?

Ci in thoi s dng kt ni d liu gi ch khi bn khi ng mt ng dng hoc mt thao tc lin quan n d liu gi. Chn Menu > Cng c > Ci t > Kt ni > D liu gi > Kt ni d liu gi > Khi cn. Ngn chn in thoi t ng ti bn mi xung trong ng dng Maps. Chn Menu > GPS > Bn > Ty chn > Cng c > Ci t > Internet > Trc tuyn khi khi ng > Khng. Thay i thi gian ch m sau n nn tt. Chn Menu > Cng c > Ci t > Chung > Ci t ring > Hin th > Ht gi sng. ng tt c nhng ng dng khng s dng. Bm v gi phm ch. Di chuyn n ng dng, v bm phm xa ng ng dng.

Hi: Lm th no tit kim pin?

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Thng tin v pin v b sc


Thit b ca qu khch c cp in bng pin c th sc li c. Pin c s dng cng vi thit b ny l BP-4L. Nokia c th cung cp thm cc kiu pin khc cho thit b ny. Thit b ny c thit k s dng khi c cung cp ngun in t cc b sc sau: AC-5. S hiu chnh xc ca kiu b sc c th thay i ty thuc vo loi phch cm. Loi phch cm c nhn dng bi mt trong nhng k hiu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, K, hoc UB. Pin c th c sc v x hng trm ln, nhng s hao mn dn. Khi nhn thy thi gian thoi v thi gian ch ngn hn bnh thng, hy thay pin mi. Ch s dng pin c Nokia ph chun v ch sc pin bng b sc c Nokia ph chun dnh ring cho loi thit b ny. Nu pin c s dng ln u hoc nu pin khng c s dng trong mt thi gian di, qu khch c th cn phi ni vi b sc ri ngt ra, v sau ni li khi ng qu trnh sc. Nu pin x ht hon ton, c th mt vi pht trc khi ch bo sc pin hin th trn mn hnh hoc trc khi c th thc hin bt k cuc gi no. Tho an ton. Lun tt thit b ny v ngt kt ni vi b sc trc khi tho pin. Sc ng cch. Rt b sc ra khi cm in v thit b khi khng s dng. Khng pin sc y kt ni vi b sc, v vic sc qu mc c th lm gim tui th ca pin. Nu
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Thng tin v pin v b sc

pin sc y nhng khng s dng th pin s t x theo thi gian. Trnh nhit qu cao hoc qu thp. Lun gi pin nhit khong t 15C n 25C (59F n 77F). Nhit qu cao hoc qu thp s lm gim in tch v tui th ca pin. Thit b c pin nng hoc lnh c th tm thi khng hot ng. Hiu nng hot ng ca pin c bit b gii hn nhit qu thp di im ng. Khng lm chp mch. Vic chp mch c th bt ng xy ra khi mt vt bng kim loi v d nh ng tin, kp giy hoc bt to nn kt ni trc tip gia cc dng (+) v cc m (-) ca pin. (Nhng vt ny ging nh di kim loi t trn pin.) iu ny c th xy ra, v d nh khi qu khch mang pin d phng trong ti hoc v. Vic chp mch cc cc pin c th lm h pin hoc vt ni hai cc. Vt rc. Khng b pin vo trong la v pin c th n. B pin theo quy nh ca nc s ti. Ti ch pin nu c th. Khng c b pin nh rc sinh hot. R r. Khng tho ri, ct, m, nghin, b cong, c thng, hay p vn cc li pin con hoc pin. Trong trng hp pin b r r, trnh dung dch trong pin tip xc vi da hoc mt. Nu iu ny xy ra, hy x vng b nh hng bng nc ngay lp tc, hoc yu cu tr gip y t. H hi. Khng sa i, ti ch, tm cch nht cc vt l vo pin, nhng pin vo nc hay cc cht lng khc hoc pin tip xc vi nc hay cc cht lng khc. Pin c th pht n nu b hng.
137

S dng ng cch. Ch s dng pin ng mc ch. Vic s dng pin khng ng cch c th gy ra ha hon, n, hoc nhng nguy him khc. Nu thit b hoc pin b ri, c bit trn nn cng, v qu khch tin rng pin b h hng, hy mang pin n trung tm dch v kim tra trc khi s dng li pin. Khng bao gi s dng bt c b sc hoc pin no b h. Gi pin ca qu khch ngoi tm tay tr em.

Lun s dng cc loi pin chnh hng Nokia m bo an ton cho qu khch. chc chn s mua c pin Nokia chnh hng, hy mua pin ti trung tm dch v hoc i l y quyn ca Nokia, v kim tra nhn nh ba chiu bng cch thc hin theo cc bc sau:

Hng dn xc thc pin Nokia

2. Khi xoay nh ba chiu sang tri, phi, xung di v ln trn qu khch phi thy c 1, 2, 3 v 4 chm ln lt trn mi cnh. Vic thc hin thnh cng cc bc cng khng phi l s bo m hon ton xc thc pin chnh hng. Nu qu khch khng th xc nhn tin cy hoc nu qu khch c bt k l do no tin rng pin Nokia ca qu khch vi nhn nh ba chiu khng phi l pin chnh hng Nokia, qu khch nn ngng s dng v mang pin n trung tm dch v Nokia hay i l c y quyn gn nht c h tr. bit thm thng tin v cc loi pin chnh hng Nokia, hy truy cp vo trang web www.nokia.com.vn/batterycheck .

Xc thc nh ba chiu
1. Khi nhn vo nh ba chiu trn nhn, qu khch phi thy c biu tng hai bn tay kt ni ca Nokia t mt gc nht nh v logo Ph kin Chnh hng Nokia khi nhn t gc khc.

138

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Chm sc thit b ca qu khch


Thit b ca qu khch l sn phm c thit k v k thut lp rp cao cp, v v vy nn c gi gn cn thn. Nhng ngh sau y s gip qu khch khng b mt cc bo hnh. Gi thit b kh ro. Ma, m, v tt c cc loi cht lng hoc m t c th cha cc khong cht n mn cc mch in t. Nu thit b ca qu khch b m t, tho pin ra khi thit b, v thit b kh hon ton trc khi lp pin tr li. Khng s dng hoc t thit b nhng ni c bi bn. Cc b phn di ng v cc linh kin in t ca thit b c th b h hng. Khng ct thit b nhng ni c nhit cao hoc lnh. Nhit cao c th lm gim bn ca thit b in t, lm h pin, lm cong hoc chy mt s b phn bng nha nht nh. Khi thit b tr v nhit bnh thng ca n t nhit lnh, hi m c th ng li trong thit b v gy h hng cc bn mch in t. Khng tm cch m thit b khc vi cch thc c ch dn trong sch hng dn ny. Khng lm ri, p, hoc lc thit b. Vic dng mnh tay c th lm gy cc bn mch v phn c kh tinh vi bn trong. Khng s dng ha cht mnh, cht ty ra, hoc x phng m c lau chi thit b. Ch s dng vi mm, sch, kh lau chi b mt ca thit b. Khng sn thit b. Nc sn c th lm nghn cc b phn di ng v khin thit b hot ng khng bnh thng. Ch s dng ng-ten thay th c ph chun hoc c cung cp. Vic sa i hoc lp ng-ten khng c php c th lm h thit b v vi phm cc quy nh v thit b v tuyn. S dng b sc trong nh. Hy sao lu d liu qu khch mun gi li, chng hn nh l cc s lin lc v cc ghi ch trn lch. Thnh thong ci li thit b bng cch tt thit b v tho pin ra, thit b hot ng tnh trng ti u. Tt c cc ngh ny s p dng chung cho thit b, pin, b sc hoc bt k ph kin no ca qu khch.

Lun mang cc sn phm in t, pin v vt liu ng gi qua s dng n im thu gom dnh ring. Lm nh vy l qu khch gip ngn chn vic vt rc thi ba bi v thc y vic ti ch vt liu. Hy kim tra thng tin v mi trng ca sn phm v cch ti ch cc sn phm Nokia ca qu khch trn trang web www.nokia.com/werecycle, hoc nokia.mobi/werecycle.

Ti ch

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

139

Thng tin b sung v s an ton


Tr em nh
Thit b ca qu khch v cc ph kin ca thit b khng phi l chi. Chng c th cha nhng b phn nh. Gi chng ngoi tm tay tr em. Vic s dng thit b pht sng v tuyn, k c in thoi khng dy, u c th gy nhiu sng i vi chc nng ca cc thit b y t khng c bo v ng mc. Hy tham vn vi bc s hoc nh sn xut thit b y t xc nh xem chng c c che chn ng mc khng b nh hng bi nng lng bc x sng v tuyn t bn ngoi khng. Hy tt thit b khi c qui nh yu cu qu khch lm nh vy. Bnh vin hoc cc c s chm sc sc khe c th s dng thit b nhy cm vi bc x sng v tuyn t bn ngoi.

Thit b y t

Thit b ny p ng cc tiu chun tip xc tn s v tuyn khi cm v tr thng thng gn tai hoc cch xa c th t nht 2,2 cm (7/8 inch). Bt k bao eo, ai eo, hoc ngn cha no mang thit b bn mnh, cng khng c cha kim loi v phi gi c thit b v tr cch xa c th ca qu khch theo khong cch nu trn. gi cc tp tin d liu hoc tin nhn, thit b ny cn c kt ni tt vi mng. Cc tp tin d liu hoc tin nhn c th b lm tr cho ti khi c kt ni. Hy tun th cc hng dn v khong cch tch bit cho ti khi truyn xong d liu. Cc b phn ca thit b c t tnh. Nhng vt liu bng kim loi c th b ht vo thit b. Khng t th tn dng hoc cc phng tin lu tr c t tnh khc gn thit b v cc thng tin lu tr trong c th b xa.

Mi trng hot ng

Cc nh sn xut thit b y t khuyn nn gi khong cch ti thiu l 15,3 cm (6 inch) gia thit b khng dy v thit b y t cy ghp, chng hn nh my iu ha nhp tim hoc my kh rung tim c cy ghp, trnh gy nhiu sng cho thit b y t. Nhng ngi c nhng thit b nh vy phi: Lun gi thit b khng dy cch thit b y t t nht 15,3 cm (6 inch). Khng thit b khng dy trong ti o ngc. Gi thit b khng dy tai i din vi thit b y t. Tt thit b khng dy nu c bt k l do nghi ng rng thit b y t ang b gy nhiu.

Thit b y t cy ghp

140

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Tun th hng dn ca nh sn xut cho thit b y t cy ghp. Nu qu khch c bt c cu hi g v vic s dng thit b khng dy cng vi thit b y t cy ghp, hy tham kho vi nh cung cp dch v chm sc sc khe.

Tt thit b ca qu khch trc khi ln my bay. S dng thit b vin thng v tuyn trn my bay c th gy nguy him cho vic vn hnh my bay v c th l bt hp php.

Thit b tr thnh

Mt s thit b v tuyn k thut s c th gy nhiu sng cho thit b tr thnh.

Tn hiu tn s v tuyn c th lm nh hng n cc h thng in t cha c che chn ng mc hoc lp t khng ng cch trong xe c ng c, chng hn nh h thng phun nhin liu in t, h thng phanh chng trt in t, h thng kim sot tc in t v h thng ti kh. bit thm thng tin, hy kim tra vi nh sn xut xe hoc thit b ca xe. Ch nhng nhn vin hi tiu chun chuyn mn mi c sa cha thit b hoc lp t thit b trong xe. Vic lp t v sa cha sai c th nguy him v c th lm mt hiu lc bo hnh ca qu khch. Thng xuyn kim tra mi thit b khng dy trn xe ca qu khch xem c lp v vn hnh ng cha. Khng lu tr hoc chuyn ch cc cht lng d chy, kh t hoc cht n chung vi thit b, cc ph kin, hoc ph tng ca thit b trong cng mt ngn cha. Xin nh rng ti kh s bung ra vi mt lc ln. Khng t thit b hoc cc ph kin trong khu vc s dng ti kh.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Xe c

Tt thit b khi trong bt k khu vc no c mi trng c kh nng gy n. Hy tun th tt c hng dn c nim yt. Cc tia la trong nhng khu vc nh th c th gy ra chy, n dn n b thng tt hoc t vong. Tt thit b ti cc trm tip nhin liu, v d nh gn ni xng ti cc trm dch v. Tun theo cc hn ch ti cc kho cha, kho lu tr v khu vc phn phi nhin liu, nh my ha cht hoc khu vc ang tin hnh cho pht n. Nhng khu vc tim n kh nng gy n thng thng nhng khng phi lc no cng c ghi cnh bo r rng. Cc khu vc ny bao gm nhng ni m qu khch s c yu cu tt my xe, di boong tu, ni sang chit hoc cha ha cht v nhng ni khng kh c cha ha cht hoc nhng ht nh chng hn nh cc ht, bi hoc bi kim loi. Qu khch nn tham vn nh sn xut cc loi xe s dng kh ha lng (nh kh propan hoc butan) xc nh xem c th s dng thit b ny mt cch an ton gn chng khng.

Mi trng pht n tim n

141

Cuc gi khn cp
Ch : Thit b ny hot ng c s dng tn hiu v tuyn, mng v tuyn, mng hu tuyn, v cc chc nng do ngi s dng lp trnh. Nu thit b ca qu khch h tr gi in qua internet (cuc gi internet), hy kch hot c cuc gi internet ln in thoi di ng. Thit b c th tm cch thc hin cuc gi khn cp qua c mng di ng ln qua nh cung cp dch v cuc gi internet nu c hai c kch hot. Cc kt ni khng c m bo trong tt c cc iu kin. Qu khch khng bao gi nn ch da vo mt thit b v tuyn bt k no cho cc cuc gi lin lc khn cp nh cp cu y t chng hn. gi khn cp: 1. Bt thit b nu cha bt. Kim tra cng tn hiu. Ty thuc vo thit b ca qu khch, qu khch cng c th cn thc hin cc thao tc sau: Lp th SIM nu thit b ca qu khch s dng th SIM. Hy nhng hn ch cuc gi nht nh qu khch kch hot trn thit b. i t cu hnh Khng trc tuyn hoc cu hnh Trn my bay sang mt cu hnh hot ng. 2. Bm phm kt thc mt s ln theo yu cu xa mn hnh hin th v sn sng cho cc cuc gi. 3. Nhp s in thoi khn cp chnh thc ti a im hin thi ca qu khch. S khn cp thay i ty theo a phng. 4. Bm phm gi.
142

Khi gi s khn cp, cung cp tt c thng tin cn thit cng chnh xc cng tt. Thit b v tuyn ca qu khch c th l phng tin lin lc duy nht ti hin trng xy ra tai nn. Khng cp cuc gi cho n khi c php cp.

Thit b di ng ny p ng cc hng dn tip xc vi sng v tuyn. Thit b di ng ca qu khch l mt thit b truyn v nhn sng v tuyn. Thit b c thit k sao cho khng vt qu cc gii hn tip xc vi sng v tuyn c khuyn ngh theo cc hng dn quc t. Cc hng dn ny c pht trin bi t chc khoa hc c lp ICNIRP v bao gm cc bin an ton c thit k bo m an ton cho tt c mi ngi, bt k tui tc cng nh sc khe. Cc hng dn v tip xc dnh cho thit b di ng p dng mt n v o lng c gi l T l Hp th Ring, hay cn gi l SAR. Gii hn SAR c nu trong cc hng dn ca ICNIRP l 2,0 W/kg bnh qun trn 10 gram m c th. Cc th nghim v SAR c tin hnh c s dng cc v tr vn hnh chun khi thit b truyn pht mc nng lng c chng nhn l cao nht trong mi bng tn th nghim. Mc SAR thc s ca thit b trong khi vn hnh c th di gi tr cc i v thit b c thit k ch s dng mc nng lng cn c ni mng. Mc nng lng thay i ty thuc vo mt s yu t nh khong cch gia qu khch v trm pht ca mng.
2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Thng tin v chng nhn (SAR)

Gi tr SAR cao nht theo hng dn ca ICNIRP s dng thit b gn tai l 1,33 W/kg. Vic s dng cc ph kin ca thit b c th to ra cc gi tr SAR khc nhau. Gi tr SAR c th thay i ty thuc vo cc yu cu th nghim v bo co trong nc v bng tn ca mng. Thng tin thm v SAR c th c cung cp di thng tin sn phm ti trang web www.nokia.com.

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

143

T mc
802.1x ci t bo mt 124 web ci t 66 Web bo mt kt ni 65 WEP cc phm 124 ci t bo mt 124 WLAN cc kha WEP 124 ci t 123 ci t bo mt 124 Ci t bo mt 802.1x 124 Ci t bo mt WPA 124 ci t im truy cp 69 ci t im truy cp nng cao ci t nng cao 123 a ch MAC 105 a ch MAC 123 im truy cp 105 tm kim mng 107 tnh kh dng 105 Zip manager 80

K hiu/S

m 119 ci t 119 m bo 119 m cnh bo 119 m DTMF 42 m lng 25

70

ng-ten 18
144

Bn 72 i b 74 li xe 75 l trnh 74 tm a im 73 trnh duyt 73 bn phm m 119 ci t kha 120 kha 25 bn phm khng dy 83 bo mt Bluetooth 103 in thoi v th SIM 120 th nh 108 ng dng Java 113 bo rung 119 bo thc 82 bo v phm 25

bt v tt in thoi 19 blog 66 Bluetooth bo mt 103 gn quyn cho cc thit b ghp ni 103 gi d liu 102 mt m 103 nhn d liu 102 b chnh m 90 b nh 26 b nh cn trng 26 B PC Suite 100 b ph kin dng trn xe truy cp SIM t xa 104 B su tp 91 cc ci t phm e-mail cc ch tm kim chuyn i 33 cc ch xem lch thay i 31 cc on m thanh gi 56 cc on ghi m ghi 91 cc gi phn mm ci t 112

103

120

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

thng s ci t 112 cache xa 66 cch kt ni Bluetooth 102 cp d liu 100 hng ngoi 101 modem 106 cc mc chnh sa 77 danh mc 77 to 77 cc mc lch to 32 xem 31 cc phm cc kha WEP 124 m kha kch hot 114 cc tab 24 cc tp tin m thanh chi tit 93 gi 93 Cc tp tin sisx 112 cc th mc danh b qun l 33 cc ng dng cc bc thng dng 24 ci t 112 sa ci t 112 Cc ng dng Java 112, 113 Cc ng dng Symbian 112 ci t m 119

bo mt cho mng WLAN 124 Bo mt cho ng dng Java 113 Bo mt WEP 124 cc ng dng 127 ci t ng dng 112 camera 86 chng ch 110 cuc gi 121 cuc gi Internet 126 danh b 34 d liu gi 123 im truy cp WLAN 69, 70 nh v 72 ng h 82 EAP plug-in 125 Ghi ch hin ti 78 gi 119 GPRS 68, 69, 123 IM 57 Internet radio 96 kt ni e-mail 62 kha bn phm 120 khi phc 121 lnh thoi 44 Lch 32 mng 121 mn hnh 118 mn hnh chnh 118 my ghi m 91 my in 81 ngy 119 ngn ng 119 ngi s dng e-mail 62

Nht k 46 phm e-mail 120 ph kin 120 podcasting 88 PTT 44 radio 95 RealPlayer 93 SIP 125 ti e-mail 63 tin dch v 63 tin nhn a phng tin 61 tin nhn qung b 63 tin nhn vn bn 61 ng dng Ti v! 68 web 66 WLAN 123 WLAN nng cao 123 ci t cc ng dng 112 Ci t bo mt WPA 124 ci t gc 121 ci t my in 81 ci t ring 98 m 119 mn hnh 118 mn hnh chnh 118 thay i ngn ng 119 ci t ng dng 127 camera ci t hnh nh 86 ci t video 86 cnh chp 84 ch chp lin tip 85
145

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

chp nh 84 pht video clip 85 thanh cng c 84 video clip 85 xem hnh nh 85 cp 100 Cp d liu USB 100 cp d liu 66 cp nht phn mm 11 cu hnh cu hnh cuc gi Internet 126 chn kiu chung 97 to 97 ty chnh 97 cu hnh ty chnh 97 Cu hnh truy cp SIM 104 chn cuc gi 41 cuc gi Internet 41 ch ch ci t 118 chia s video 37 nhn li mi 38 ch bo 22 ch mc 66 ch ti xung 99 thay i 98 chuyn d liu 22 chuyn i o lng 80 tin t 80
146

38,

chuyn i tin t 80 chuyn hng 40 Chuyn ti nht k 22 chng ch ci t 110 chi tit 110 cng t mt 76 ct mc gi 77 nhn 77 cuc gi ci t 121 cnh bo cuc gi Internet 121 chn cuc gi Internet 41 chn kiu 121 cuc gi ch 121 cuc gi hi ngh 37 gi in t Nht k 46 gi s n nh 109 lnh thoi 43 m ID ngi gi 121 PTT 44 quay s bng khu lnh 43 quay s nhanh 40 tt nhc chung 36 thc hin 36 thc hin cuc gi Internet 39 th thoi 42 tr li 36 t chi 36 t chi bng tin nhn vn bn 121

cuc gi hi ngh 37 cuc gi internet 39 cuc gi Internet 40 ci t 126 ci t cnh bo 121 cu hnh 38, 126 chn 41 gi in 39 kt ni 39 cuc gi video chuyn sang cuc gi thoi 37 gi in 37 Ca Hng Nhc 89 Ca hng Ovi 34 cng tn hiu 22 cng tn hiu v tinh 76

danh b ci t 34 thm 33 thm nhc chung 33 Danh b Ovi 35 din thuyt 55 Download! nht k mua 67 thu bao 67 duyt intranet 67 web 65 d liu gi ci t 123 ci t im truy cp 68

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

u ni 14 n thng bo 119 im truy cp to 122 VPN 116 in thoi qua IP 40 nh cu hnh t xa 10 nh v ci t 72 o lng chuyn i 80 ng b cc ng dng 115 ci t 115 cu hnh ng b 115 ng b ha 22 ng b t xa 115 ng h bo thc 82 ci t 82 ng h th gii 82 ng h th gii 82

ci t im truy cp nng cao gii hn 127

69

e-mail 50 ci t 50 ci t kt ni 62 ci t ngi s dng 62 ci t ti t ng 63 ci t ti v 63 gi 52 kt ni n hp th 51 POP hoc IMAP 50 to th mc 52 tr li 51 vit 52 xa 52

GPRS ci t 123 ci t im truy cp 68 ci t im truy cp nng cao g i s dng Bluetooth 102 tp tin 24, 79 video 37

69

EAP ci t plug-in 125 s dng mt plug-in EAP

125

ghp ni cc thit b 103 mt m 103 ghi cc on ghi m 91 Ghi ch 83 Ghi ch hin ti 78 ci t 78 gii m b nh in thoi v th nh gii quyt s c 134 giao thc phin khi u Xem phn SIP gi ci t 119 gi in 36 gi s n nh 109

109

h o lng thay i 76 hiu chnh cao 76 hnh chnh t l 92 xoay 92 hnh nh chia s trc tuyn 90 gi 92 hnh nn hin th 92 thm vo s lin lc 92 hnh nn 92, 98 hng ngoi 101 hp th kt ni 51 to 50 H tr ging ni 42 HSDPA (truy cp gi ti xung tc cao) 100 Hng dn ci t 20

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

147

IM

kt ni ci t GPRS 68 Ci t GPRS 69 Ci t WLAN 69 Kt ni PC 70 kt thc 107 kt thc cc kt ni Internet 66 kt ni mng 107 kha bn phm 25, 120 in thoi 108 t ng kha in thoi
148

bt u mt cuc tr chuyn ci t 57 ci t ng dng 59 chn ngi s dng 59 nhm 58 in 81 Internet 65 ngt kt ni 66 Internet radio ci t 96 lu knh 96 nghe 95 tm kim 96 intranet duyt 67

58

kha t xa 108 khi phc ci t gc 121 kiu chung 119 3-D 99 bo rung 119 trong cu hnh 97 kiu nhp tin on 27 kiu nhp vn bn tin on lp pin 16 th nh 17 th SIM 16 lnh dch v 60 lnh thoi ci t 44 thay i cu hnh 44 vo mt ng dng 43 Lch ci t 32 logo logo cho mng 118 li cho 118 Li ni 48 lu ci t 24 tp tin 24 v tr hin ti 76 lu m kha 111

119

120

m ha b nh in thoi v th nh 109 m ID ngi gi 121 Mail for Exchange 50 m kha 108, 120 m kha kch hot 114 mng ci t 121 mng ring o im truy cp 116 s dng trong ng dng 117 mn hnh ci t 118 ch bo 22 thay i kiu hin th 98 mn hnh chnh 29 ci t 118 mn hnh ch 29 ci t 98 chuyn i 30 mn hnh ring 98, 118 mn hnh ring ng 98 m PIN thay i 120 Maps ch bo 73 Hng dn du lch 75 Thng tin lu thng 75 m UPIN thay i 120 m vch 117

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

my ghi m ci t 91 ghi mt on m thanh 91 pht ghi m 91 My nghe nhc chuyn nhc 89 Ca Hng Nhc 89 danh sch nhc 88 pht 88 My tnh 79 mt m mt m th nh 26, 79 menu 20 microSDHC 26 modem 70, 106 m-un bo mt 111 ngy ci t 119 ngn ng ci t 119 ngun h tr 10 nhc chung cc s lin lc v nhm lin lc Nhc chung 3-D 99 nh iu hnh chn 121 Nhn tin cc th mc 47, 48 Nht k 46 ci t 46 gi in 46

gi tin nhn 46 nht k chuyn d liu 22 thm s vo Danh b 46 xa 46 nht k ci t 112 nht k web 66 nhm lin lc gi in hi ngh 33 tao 33 thm nhc chung 33 Nokia PC Suite 100 nokia software updater 11 ni n ci t 76 xa 76 ni n ca chuyn i 76

33

pht ghi m 91 tin nhn 48 video v m thanh 93 phn mm 11 phm 14 phm tt 118 phm ch 30 phm danh b 30 phm e-mail 31 Phm lch 31 Phm mt ln bm 119 phm tt 128 phm 118

ph kin ci t 120 truy cp SIM t xa 104 Ph kin chnh hng Nokia 133 pin lp 16 mc sc 22 sc 17 podcasting 86 ci t 88 danh mc 87 tm kim 87 PTT ci t 44 cuc gi thc hin 45 danh b 45 ng nhp 44 gi in 44 to mt knh 45 thot 45

Q R

quay s nhanh 40 Quickoffice 80 radio cc knh lu 95 ci t 95 nghe 94 xem ni dung trc quan

94

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

149

RealPlayer ci t 93 gi cc tp tin 93 pht cc on media 93 xem chi tit on media 93

sc pin 17 sao lu d liu 111 SIP ci t 125 chnh sa cu hnh 126 chnh sa server ng k 126 chnh sa server proxy 126 to cu hnh 125 s lin lc tm 33 tai nghe kt ni 18 Ti v! ci t 68 qun l cc mc 67 tp tin cc tp tin flash 94 gi 79 ti xung 91 tp tin .jad 112 tp tin .jar 112 tp tin .sis 112

tp tin nh km cc on m thanh 56 e-mail 51 tin nhn a phng tin 56 thanh cng c camera 84 th nh ci mt m 26, 79 y ra 18 nh dng 26 kha 108 lp 17 mt m 108 microSD 26 m kha 26 sao lu d liu 111 th SIM lp 16 tin nhn vn bn 53 Thng tin h tr ca Nokia 10 thi gian t ng kha 120 thc hin nhiu thao tc 34 th thoi gi 42 thay i s 42 tm kim mng WLAN kh dng 107 tin dch v 60 ci t 63 tin nhn 47 ci t khc 64 ci t tin nhn qung b 63 ci t tin nhn vn bn 61

gi on m thanh 56 tin dch v 60 tin nhn cu hnh 127 tin nhn t chi cuc gi 121 tin nhn cu hnh 127 tin nhn a phng tin cc ty chn gi 57 ci t 61 chuyn tip 56 gi 54 nhn 55 to 54 to din thuyt 55 tp tin nh km 56 tr li 55 tin nhn hnh chuyn tip 54 xem 53 tin nhn qung b 60 ci t 63 tin nhn vn bn cc ty chn gi 53 ci t 61 gi 52 tin nhn trn th SIM 53 vit 52 trnh duyt khng trc tuyn 66 Trnh c PDF 81 trnh c tin nhn 48 chn ging ni 48 Trnh hng dn WLAN 105 Trnh qun l tp tin 79

150

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

Trnh qun l thit b

10

ng dng cho mng 19 vn bn kiu nhp tin on 27 thay i kch c 118 vit 27 video clip chi tit 93 gi 93 pht 85, 93 vit 27 VoIP 40 VPN im truy cp 116 s dng trong ng dng 117

2008-2009 Nokia. Bn quyn ng k bo h.

151