You are on page 1of 10

SVEUILITE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

BSC MATRICA

PREDMET: Strateki menadment NOSITELJI KOLEGIJA: dr.sc. Ivan Mencer dr.sc. Lara Jelenc dipl.oec.Valentina Ivani SMJER: Financije i bankarstvo

Rijeka, 21.05.2013.god.

- Postavite ciljeve pojedine perspektive (financije, kupci, interni procesi, uenje i razvoj) koji su nuni u kreiranju karte uravnoteenih ciljeva BSC barem 3 veliine koje utjeu na krajnji cilj za svaku perspektivu. Glavni cilj je poveanje profita- dobiti poduzea.

Tablica 1: Podaci poslovanja poduzea Pago Hrvatska

PRIHOD TROKOVI PROFIT ZAPOSLENI PROSJENA CIJENA PO JEDINICI PRODANA KOLIINA BROJ NOVIH PROIZVODA PO GODINI VRIJEME ISPORUKE- U DANIMA INVESTICIJE U OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH u kn INVESTICIJE U TEHNOLOGIJU u kn

2009 158157,1 76987 81170,12 76 5,44 29073 1 2

2010 150774,1 100987 49787,12 58 5,32 28341 3 1,8

2011 135054,5 123567 11487,54 65 5,31 25434 2 1,33

2012 119961,1 125651 -5689,88 60 5,09 23568 4 1,02

34.567 123.561

40.756 112.455

40.962 125.361

41.236 129.789

GLAVNI CILJ: POVEANJE PROFITA DOBITI PODUZEA PERSPEKTIVE:


Kupci: Glavni cilj svakog poduzea je zadovoljiti potrebe potroaa, te prilagoditi cijene mogunostima potroaa. Zadovoljni potroai omoguuju bolji i sigurniji poloaj na tritu, to rezultira poveanju dobiti. Veliine: smanjiti trokove isporuke, koristiti povoljniju radnu snagu i cijenu prilagoditi kupovnoj moi potroaa, novom i prirodnijom ambalaom privui pozornost novih potroaa. Financije: Ulaganjem u noviju tehnologiju smanjiti nepotrebne izdatke, te uz visoku kvalitetu proizvoda poveati prihod. Veliine: efikasnijim koritenjem sati rada, stvoriti kvalitetnije proizvode i smanjiti nepotrebne gubitke. Interni procesi: istraivanjem trita ispitati potrebu za stvaranjem novog proizvoda, te ponuditi taj isti proizvod tritu. Proirenjem asortimana proizvoda proiriti svoje trite i na trita van matine zemlje. Veliine: novi dizajn proizvoda, prihvatljiva cijena, zanimljiv marketing i visoka kvaliteta uz koritenje najnovije tehnologije. Uenje i razvoj: Raznim istraivanjima iz primarnih i sekundarnih podataka, prilagodili smo potrebama trita novi visoko kvalitetan proizvod prihvatljive cijene, s ciljem zadovoljenja trita i ostvarenje dobiti. Veliine: nagraivanje zaposlenih i poticanje motivacije, poboljanje poslovnih procesa, uvoenje nove tehnologije, usavravanje zaposlenika.

- Odrediti metriku odredite u koji postotak pojedina veliina utjee na prethodno postavljeni cilj na koji se nadovezuje. Pazite da na svakom imbeniku utjee niz drugi imbenika istog sloja (kategorije) ili nieg sloja.

- Objasnite svoj stav o tomu kako pojedina perspektiva utjee na postizanje postavljenog cilja
POVEANJE PROFITA (ponder: 0,6) i SMANJENJE RASHODA (ponder: 0,4) razlika izmeu ostvarenih prihoda i rashoda koji su u procesu nastali je profit. Poveanje prihoda povlai za sobom i poveanje rashoda, ali mi smatramo da ipak prihodi imaju malo veu ulogu u poveanju prihoda, iz razloga to poveanje prihoda uz iste trokove rezultira poveanjem profita . POVEANJE PRIHODA - POVEANJE ZADOVOLJSTVA KUPACA (ponder: 0,6) ovaj faktor smatramo najvanijim u utjecaju na poveanje prihoda. Zadovoljenje potreba kupaca sa sobom donosi i poveanje prodane koliine, sto u konanici rezultira poveanjem prodaje i poveanjem prihoda. - PRODAJNA KOLIINA (ponder: 0,4) ovaj faktor ima veliku vanost na ostvarenje prihoda ali usporeujui ga sa utjecajem zadovoljstva kupaca, smatramo ga manje vanim, jer po nama on proizlazi iz faktora zadovoljstva kupaca. SMANJENJE RASHODA - SMANJENJE OSNOVNIH GUBITAKA: (ponder: 0,5) uvoenjem nove tehnologije stvara se mana potreba za radnom snagom, proizvodi su kvalitetniji a trokovi sve nii, cijena proizvoda se sputa, ali uz minimalne trokove prihod a na kraju u profit se poveava. - SMANJENJE NEEFIKASNIH SATI RADA: (ponder: 0,2) ovaj faktor smatramo manje vanim u odnosu na druge jer svaki dobri menader nee se dovesti u situaciju da doputa neefikasno troenje radnog vremena, nego e radno vrijeme dobro isplanirati prema potrebama proizvednje. - SMANJENJE TROKOVA PRIJEVOZA: (ponder: 0,3) smanjenjem trokova prijevoza omoguili bi poveanje zainteresiranih kupaca, to bi uz nie trokove rezultiralo niom cijenom, a u konanici sa poveanjem novih potroaa ostvarili bi uspjenije poslovanje.

POVEANJE ZADOVOLJSTVA KUPACA - MARKETINKE AKTIVNOSTI (ponder: 0,2) zanimljivom promocijom, privui panju kupaca, ali treba paziti da trokovi promocije budu prihvatljivi i da ne ugroze poslovanje nego pomognu da poduzee ostvari veu dobit. -NOVI PROIZVOD: (ponder: 0,4) ovaj faktor smatramo vrlo bitnim jer ponuditi tritu neto novo omoguuje nam da uz postojee potroae privuemo i velik broj novih korisnika, te ostvarimo to vei profit i proirimo trite. - PRIHVATLJIVA CIJENA: ( ponder: 0.4)- na dananjem tritu zbog velike ponude raznih supstituta, zbog loe financijske situacije jedan od glavnih motiva kupaca je cijena proizvoda. PRODAJNE KOLIINE - IRENJE ASORTIMANA PROIZVODA SA DOMAEG NA RAZNA DRUGA TRITA IZVAN MATINE ZEMLJE: (ponder: 0,5) irenjem na nova trita stvara se potreba za poveanjem proizvodnje, uz zauzimanje novih trita pridobivaju se novi kupci a time se poveava i dobiti. - POVEANJE ZADOVOLJSTVA KUPACA (ponder: 0,5) zadovoljni kupci uvijek trae nove proizvode, u veim koliinama. NOVI PROIZVODI NA TRITU -VISOKO KVALITETNI PROIZVODI: (ponder 0,5) visoko kvalitetni proizvod ima najvee znaenje u osvajanju novih trita, iz razloga jer je kupcima kvaliteta uz cijenu na prvom mjestu. -AMBALAA: (ponder 0,3) ambalaa privlai pozornost kupaca da se zainteresiraju za na proizvod meu mnogim drugima, iz tog razloga je za lansiranje novog proizvoda jako vano da osvoji kupce izgledom. -NAIN PROIZVODNJE: (ponder 0,2) proces proizvodnje trebao bi koristiti to vie prirodnih sredstava, te na taj nain ponuditi kupcima na dananjem konkurentnom tritu neto novo. UENJE I RAZVOJ: -ULAGANJE U OBRAZOVANJE ZAPOSLENIKA: ( ponder 0,6), ovom faktoru dajemo veliku vanost jer obrazovani zaposlenici obavljaju efikasnije svoje zadatke. -POSLOVNI PROCESI: ( ponder 0,4)poslovni proces ako je dobro proveden, moe rezultirati visoko kvalitetnim proizvodima, to je potrebno za zadovoljenje potroaa.

- Odredite granine vrijednosti za pojedine kriterije. Granine vrijednosti iskazati u bojama (crvena, uta, zelena).- utjecaj pojedinog cilja na cilj najvie razine- poveanje dobiti.
-Najvanije po nama je zadovoljiti potrebe potroaa, jer su potroai glavni cilj svakom proizvoau. Vei broj zadovoljnih kupaca rezultira u konanici i veim profitom. Da bi se zadovoljili potroai potrebno je stvoriti kvalitetnije proizvode sa niom cijenom. Potrebno je provoditi ispitivanje trita i na temeljnu tih podataka osmisliti novi proizvod i ponuditi tritu neto novo da bi uspjeli na konkurentnom tritu.Svi faktori zajedno dovode do ostvarenja profita, to i predstavlja glavni razlog osnivanja svakog poduzea.

- PLAN AKCIJE: -Poduzee Pago ima irok asortiman sokova, zauzima na mnogim tritima vodee mjesto plasirajui proizvode koji su koliko i slini toliko i razliiti od svoje konkurencije. Smatramo da nemaju ni jedan specifian proizvod koji bi ih istaknuo nad konkurencijom,moda jedino neki specifini i zanimljivi okusi gustih sokova,ali oni su takoer ve vieni na stranim tritima.Iz tog razloga vidimo potrebu za plasiranjem novog proizvoda u svom asortimanu. -Novi proizvod trebao bi biti neto do sad nevieno meu njihovim asortimanom, a da trite bude zainteresirano. Naa ideja je da proizvedu i plasiraju sok za ljude koji boluju od eerne bolesti, znai sok bez umjetnih sladila,jer je danas ta bolest dosta proirena te smatramo da bi se mnogima svidjela ta ideja. Ili moda sok za sportae ,takoer bez eera ali sa dodatkom odreenih ekstrataka koji bi pomogli u sagorijevanju kalorija. -Ambalaa bi trebala biti prilagoena kvaliteti soka, da na prvi pogled ve kupci mogu pretpostaviti da je napitak prirodan, te da ima privlane boje da iskae u prvi plan za razliku od svoje konkurencije. -Novi proizvod smo prilagodili raznoj skupini potroaa, svim skupinama ljudi koji imaju navedene potekoe, ali I onima koji ga ele jer je drugaiji od svih do sada. -Veliku vanost treba pridodati trokovima, I na sve mogue naine pokuati ih svesti na minimum, da bi se cijena mogla prilagoditi kupovnoj moi korisnika. -Pri samom plasiranju proizvoda na novo ili ve postojee trite treba poraditi na dobroj promociji, jakim marketingom i reklamaciji putem kojih e proizvod bre doi do potroaa. -Uz novu tehnologiju, obrazovano osoblje, nove ideje, ugodnu radnu atmosferu, dobru promociju, nie trokove mogue je popraviti poloaj na tritu i ostvariti bolje i uspjenije poslovanje.

LITERATURA:

1. Mencer, Ivan: Strateki menadment i poslovna politika, Vitagraf, Rijeka, 2003 2. www.pago.hr 3. www.wikipedia.hr 4. www.forum.hr 5. www.index.hr 6. www.facebook.com