You are on page 1of 2

www.xaydungvietnam.

vn
CA HNG VLXD- TRANG TR NI THT AN LONG
Add: KDC Trng Bng, Bnh Tr, TP. Vn Tng
Tel: 055.362.5361 or 0916.106.786

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tn sm phm

BNG GI SN & CHT CHNG THM


ICI, KOVA, NIPPON, 4 ORANGES

M SP
Bao b
ph
CC SN PHM BT TRT
Dulux- Bt trt cao cp trong nh & Ngoi tri
A502-29133 40kg
1m 2 /kg
Dulux Weather Shield - Bt trt ngoi tri cao cp
A502-29133 25kg
1m 2 /kg
Solid S00 - Bt trt trong nh cao cp
40kg
0,8m 2 /kg
Soild S503 - Bt trt ngoi tri & nh cao cp
40kg
0,8m 2 /kg
Bt Joton Metton trong nh
40kg
0,8m 2 /kg
Bt Joton Metton ngoi tri
40kg
0,8m 2 /kg
Asso trong nh
40kg
0,8m 2 /kg
Asso Ngoi tri
40kg
0,8m 2 /kg
CC SN PHM SN LT CHNG KIM, RU, MC
Dulux Weather Shield- Sn lt Cao cp ngoi tri
A936-75230P
5L
10m 2 /lt/lp
Dulux Weather Shield- Sn lt Cao cp ngoi tri
A936-75230P 18L 10m 2 /lt/lp
Dulux Interior Primer- Sn lt trong nh
A934-75007
5L
10m 2 /lt/lp
Dulux Interior Primer- Sn lt trong nh
A934-75007
18L 10m 2 /lt/lp
Nippon Vinilex 5160- Sn lt ngoi tri
5L
10m 2 /lt/lp
Nippon Vinilex 5160- Sn lt ngoi tri
18L 10m 2 /lt/lp
Nippon Vinilex 5101- Sn lt trong nh
5L
10m 2 /lt/lp
Nippon Vinilex 5101- Sn lt trong nh
18L 10m 2 /lt/lp
Romaco- Sn lt ngoi tri
5L
10m 2 /lt/lp
Romaco- Sn lt ngoi tri
18L 10m 2 /lt/lp
CC SN PHM SN TRONG NH
Dulux 5-IN1 + Sn bng cao cp
A966
5L
16m 2 /lt/lp
Dulux 5-IN1 + Sn bng cao cp
A966
1L
16m 2 /lt/lp
Dulux Lau chi hiu qu
A991
18L 14m 2 /lt/lp
Dulux Lau chi hiu qu
A991
5L
14m 2 /lt/lp
Dulux Lau chi hiu qu
A991
1L
12m 2 /lt/lp
Maxilite trong nh
A901
18L 12m 2 /lt/lp
Maxilite trong nh
A901
4L
10m 2 /lt/lp
2
Super easy wash
17L 10m /lt/lp
Super easy wash
4L
10m 2 /lt/lp
Nippon Matex
18L 10m 2 /lt/lp
Nippon Matex
4L
10m 2 /lt/lp
Nippon Vatex
18L 10m 2 /lt/lp
Nippon Vatex
4L
10m 2 /lt/lp
Romaco- ni tht
18L 10m 2 /lt/lp
Romaco- Ngoi tht
4l
10m 2 /lt/lp
Vina Orient- Ni tht
18L 10m 2 /lt/lp
Vina Orient- Ngoi tht
4L
10m 2 /lt/lp
CC SN PHM SN NGOI TRI

Gi bn
325,000
322,000
175,000
200,000
180,000
230,000
140,000
160,000
560,000
1,660,000
360,000
1,275,000
395,000
1,240,000
300,000
1,000,000
200,000
700,000
748,000
165,000
1,280,000
420,000
98,000
800,000
215,000
1,050,000
300,000
780,000
205,000
420,000
135,000
330,000
180,000
360,000
110,000

www.xaydungvietnam.vn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

Dulux Weather Shield bng


Dulux Weather Shield bng
Dulux Weather Shield bng VT
Dulux Weather Shield bng VT
Maxilite Ngoi tri
Maxilite Ngoi tri
Super Matex
Super Matex
Nippon Hitex chng nng
Nippon Hitex chng nng
Weathergard- Ngoi tri cao cp
Weathergard- Ngoi tri cao cp

A918
A918
A918
A918
A919
A919

5L
1L
5L
1L
18L
4L
18L
5L
5L
1L
5L
1L

CC SN PHM CHNG THM


KOVA CT04 - Sn chng thm ngoi tri
20kg
KOVA CT11A- Chng thm tng ng, sn Toilet
20kg
KOVA CT11B- Ph gia b tng, ngn rng nt
Sika
1kg

13m /lt/lp
13m 2 /lt/lp
13m 2 /lt/lp
13m 2 /lt/lp
13m 2 /lt/lp
13m 2 /lt/lp
13m 2 /lt/lp
13m 2 /lt/lp
13m 2 /lt/lp
13m 2 /lt/lp
13m 2 /lt/lp
13m 2 /lt/lp

820,000
185,000
880,000
190,000
1,015,000
285,000
1,050,000
340,000
700,000
150,000
750,000
170,000
1,719,000
1,300,000
75,000

*Ch
1. Gi sn bao gm thu VAT 10%.
2. m bo cng trnh c bn cao nn dng sn lt chng kim, chng thm v tng bm dnh gia lp bt v lp sn.
3. t hiu qu yu cu tng phi kh ti thiu 15 -20 ngy sau khi t trong iu kin thi tit nng ( khng ma).
Lu di y l quy trnh sn chun m chng ti khuyn co nhm m bo cht lng cng trnh v tit kim chi ph.

B mt phi c chun b sch s trc khi thi cng


H thng sn ngh
Bt trt tng
Sn lt
Sn hon thin
Hy lin h vi chng ti c t vn min ph
Rt hn hnh c phc v Qu khch
Knh chc Qu khch c mt Ngi nh tht p

1-2 lp
1 lp
2 lp