You are on page 1of 44

1479

ROZPORZDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 padziernika 2001 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarzdza si, co nastpuje: Rozdzia 1 Przepisy oglne 1. Rozporzdzenie okrela warunki techniczne, jakim powinny odpowiada odkryte garnizonowe strzelnice szkolne oraz ich usytuowanie, zapewniajce spenienie wymaga art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2. 1. Okrelenia uyte w rozporzdzeniu oznaczaj: 1) ustawa ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 2) odkryta garnizonowa strzelnica szkolna, zwana dalej strzelnic garnizonow obiekt budowlany pooony na obszarze garnizonu wojskowego, wyposaony w stae budowle zabezpieczajce i stae, trwale oznaczone linie otwarcia ognia i linie celw, ktrego strefa strzela nie jest cakowicie zakryta lub zadaszona, przeznaczony do strzelania z maokalibrowej i redniokalibrowej broni osobistej, indywidualnej i zespoowej oraz maokalibrowej i redniokalibrowej broni pokadowej wozw bojowych, z wykorzystaniem amunicji karabinowej o kalibrze nie wikszym ni 7,62 mm i amunicji pistoletowej o kalibrze nie wikszym ni 9 mm, wystrzeliwanej z prdkoci pocztkow nie wiksz ni 1000 m/s, 3) kulochwyty: a) gwny budowl usytuowan rwnolegle do linii pocztkowej strzelnicy garnizonowej za ostatni lini celw strzelnicy garnizonowej, suc do zatrzymywania pociskw wystrzelonych w kierunku tarcz, b) dolny pod przeson pionow nr 1 budowl usytuowan rwnolegle do linii pocztkowej strzelnicy garnizonowej, suc do zabezpieczania czci paszczyzny rzeczywistej strzelnicy za przeson pionow nr 1 przed moliwoci trafienia strzaem bezporednim,

Dziennik Ustaw Nr 132

10334

Poz. 1479

c) dolny przed lini celw budowl usytuowan rwnolegle do linii pocztkowej strzelnicy garnizonowej bezporednio przed lini celw najblisz kulochwytowi gwnemu, suc do osony urzdze strzelnicy zlokalizowanych za tym kulochwytem przed moliwoci trafienia pociskami, 4) zabezpieczenia boczne budowle usytuowane prostopadle do linii pocztkowej strzelnicy garnizonowej, suce do zatrzymywania pociskw, 5) przesona pionowa element konstrukcyjny wyposaenia strzelnicy o powierzchni czoowej prostopadej do paszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej, usytuowany w okrelonej odlegoci od linii otwarcia ognia i na ustalonej wysokoci ponad paszczyzn rzeczywist strzelnicy, stanowicy zason przed wylotem pociskw poza stref strzela, 6) strefa strzela teren strzelnicy garnizonowej ograniczony lini pocztkow strzelnicy, kulochwytem gwnym oraz zabezpieczeniami bocznymi, 7) o strefy strzela lini prost stanowic podun o symetrii strefy strzela, prostopad do linii pocztkowej strzelnicy garnizonowej, 8) paszczyzna czoowa kulochwytu gwnego, dolnego lub przesony pionowej paszczyzn pionow lub ukon znajdujc si od strony linii otwarcia ognia, 9) dolna krawd przesony krawd paszczyzny czoowej przesony pionowej, najblisz paszczynie bazowej strzelnicy, 10) stanowisko strzeleckie oznaczone i odpowiednio wykonane miejsce na strzelnicy garnizonowej, umoliwiajce strzelajcemu regulaminowe wykonywanie strzela, 11) strefa dowodzenia teren strzelnicy garnizonowej ograniczony lini otwarcia ognia, lini wyjciow i zabezpieczeniami bocznymi, 12) sygnalizacja ostrzegawcza elementy wyposaenia strzelnicy garnizonowej, informujce o prowadzeniu strzela, 13) punkt pomiarowy strzelnicy garnizonowej stay punkt wysokociowy (znak geodezyjny), podlegajcy utrwaleniu, wykonany zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego, sucy do wykonywania czynnoci geodezyjnych w rejonie strzelnicy garnizonowej, 14) tarczownia obiekt przeznaczony do przechowywania, przygotowywania i dokonywania napraw tarcz, 15) Rz dugo promienia wyznaczajcego wielko strefy zagroenia strzelnicy garnizonowej, 16) odporno na przebicie odporno rozumian jako niespowodowanie pojawienia si rys lub pk-

ni na paszczynie przeciwnej do paszczyzny ze ladem wlotowym, przy trafieniu pod ktem prostym pociskiem lekkim naboju karabinowego (nabj Kb z pociskiem L) kalibru 7,62 mm, wystrzelonym z odlegoci 100 m z prdkoci pocztkow okoo 820 m/s, 17) wspczynnik bezpieczestwa niemianowan wielko liczbow okrelajc wymagan minimaln krotno gruboci materiau w stosunku do ustalonej dowiadczalnie odpornoci na przebicie, 18) klasa odpornoci poarowej odporno poarow w rozumieniu 212 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 i Nr 44, poz. 434, z 2000 r. Nr 16, poz. 214 oraz z 2001 r. Nr 17, poz. 207), 19) Polska Norma norm ustanowion przez Polski Komitet Normalizacyjny i powszechnie dostpn oraz 20) jednostka naukowa jednostk naukow w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389), prowadzc badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewntrznej. 2. Wymagane w rozporzdzeniu wymiary w wietle naley rozumie jako wymiary w najwszym miejscu wymiarowanego elementu uzyskane po wykoczeniu odpowiednich powierzchni. 3. 1. Rozrnia si nastpujce paszczyzny i linie geometryczne strzelnicy garnizonowej: 1) paszczyzna bazowa strzelnicy garnizonowej, 2) paszczyzna rzeczywista strzelnicy garnizonowej, 3) linia pocztkowa strzelnicy garnizonowej, 4) linia otwarcia ognia, 5) linia celw, 6) linia wyjciowa, 7) dolna paszczyzna strzelania, 8) grna paszczyzna strzelania, 9) skrajna lewa paszczyzna strzelania, 10) skrajna prawa paszczyzna strzelania. 2. Opis paszczyzn i linii, o ktrych mowa w ust. 1, okrela zacznik nr 1 do rozporzdzenia. Rozdzia 2 Klasyfikacja strzelnic garnizonowych 4. 1. Rozrnia si nastpujce rodzaje strzelnic garnizonowych o jednej strefie strzela:

Dziennik Ustaw Nr 132

10335

Poz. 1479

1) strzelnice garnizonowe o staej linii otwarcia ognia strzelnice o jednej, trwale oznaczonej linii otwarcia ognia i dopuszczalnej wicej ni jednej linii celw, 2) strzelnice garnizonowe o zmiennej linii otwarcia ognia strzelnice o jednej, trwale oznaczonej linii celw i dopuszczalnej wicej ni jednej linii otwarcia ognia. 2. Strzelnice garnizonowe skadajce si z wicej ni jednej strefy strzela tworz wielostrefow strzelnic garnizonow. 5. 1. Strzelnice garnizonowe o staej linii otwarcia ognia dzieli si na nastpujce typy: 1) typ A do strzela na odlego do 300 m z postaw strzeleckich lec i klczc oraz do strzela z pistoletw wojskowych na odlego od 25 do 50 m z postawy strzeleckiej stojc, do celw staych, ukazujcych si i ruchomych, o 9 stanowiskach strzeleckich, 2) typ B do strzela na odlego do 200 m z postaw strzeleckich lec i klczc oraz do strzela z pistoletw wojskowych na odlego od 25 do 50 m z postawy strzeleckiej stojc, do celw staych, ukazujcych si i ruchomych, o 6 lub 9 stanowiskach strzeleckich, 3) typ C do strzela na odlego do 100 m z postawy strzeleckiej lec oraz do strzela z pistoletw wojskowych na odlego od 25 do 50 m z postawy strzeleckiej stojc, do celw staych i ukazujcych si, o liczbie stanowisk strzeleckich od 4 do 12. 2. Schematy strzelnic, o ktrych mowa w ust. 1, okrelaj odpowiednio zaczniki nr 24 do rozporzdzenia. 3. Strzelnice garnizonowe o zmiennej linii otwarcia ognia dzieli si na nastpujce typy: 1) typ D do strzela na odlego: 300 m, 200 m, 150 m i 100 m z postaw strzeleckich lec i klczc do celw staych, ukazujcych si i ruchomych, o jednym stanowisku strzeleckim na kadej linii otwarcia ognia, oraz do strzela z pistoletw wojskowych na odlego od 25 do 50 m z postawy strzeleckiej stojc, a take jednym stanowisku strzeleckim do strzelania z broni pokadowej wozw bojowych na odlego 300 m, 2) typ S do strzela na odlego: 150 m,100 m, 75 m i 50 m z postawy strzeleckiej lec oraz do strzela z pistoletw wojskowych na odlego od 25 do 50 m z postawy strzeleckiej stojc, do celw staych i ukazujcych si, o liczbie stanowisk strzeleckich od 4 do 12 na kadej linii otwarcia ognia. 4. Schematy strzelnic, o ktrych mowa w ust. 3, okrelaj odpowiednio zaczniki nr 5 i 6 do rozporzdzenia.

5. Dopuszcza si na strzelnicy garnizonowej: 1) typu A przystosowanie jednego skrajnego stanowiska strzeleckiego do strzelania z maokalibrowej i redniokalibrowej broni pokadowej wozw bojowych, 2) typu D niewykonywanie stanowiska strzeleckiego do strzelania z broni pokadowej wozw bojowych. 6. Ponadto dopuszcza si budow strzelnicy garnizonowej typu D i S o mniejszej liczbie linii otwarcia ognia ni okrelona w ust. 3. 7. W przypadku odbudowy, rozbudowy lub przebudowy istniejcej strzelnicy garnizonowej dopuszcza si wykonanie strzelnicy garnizonowej o mniejszej liczbie stanowisk strzeleckich ni okrelona w ust. 1 pkt 1 i 2. 6. 1. W zalenoci od rodzaju stosowanych budowli zabezpieczajcych i wielkoci strefy zagroenia strzelnice garnizonowe zalicza si do klasy od I do IV. 2. Wymagania wobec poszczeglnych klas strzelnic garnizonowych, o ktrych mowa w ust. 1, okrela zacznik nr 7 do rozporzdzenia. Rozdzia 3 Oglne warunki techniczne strzelnic garnizonowych 7. 1. Strzelnica garnizonowa zawiera: 1) stref strzela, 2) kulochwyt gwny, 3) zabezpieczenia boczne, 4) stref dowodzenia, 5) zaplecze techniczno-gospodarcze, 6) strefy ochronne: a) niebezpieczn, b) zagroenia. 2. W skad strefy strzela wchodz: 1) linia celw, 2) linia otwarcia ognia, 3) przesona pionowa nr 1, 4) kulochwyt dolny: a) pod przeson pionow nr 1, b) przed lini celw, 5) instalacje energetyczne, sterownicze i sygnalizacyjne. 3. W skad strefy strzela mog take wchodzi: 1) dodatkowe linie celw lub dodatkowe linie otwarcia ognia,

Dziennik Ustaw Nr 132 2) dodatkowe przesony pionowe, 3) zabudowa kulochwytu gwnego,

10336

Poz. 1479

4) zabezpieczenie poziome nad przesonami pionowymi nr 1 i nr 2, 5) schrony obsugi celw, 6) torowiska tarczocigw celw ruchomych i ukazujcych si. 4. W strefie dowodzenia wyznacza si: 1) lini wyjciow, 2) stanowiska strzeleckie, 3) stanowisko dowodzenia. 5. W skad zaplecza techniczno-gospodarczego wchodz: 1) tarczownia, 2) punkt zaopatrzenia w wod, 3) pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 4) drogi dojazdowe z placem postojowym, 5) punkty: a) pierwszej pomocy medycznej, b) czyszczenia broni, c) amunicyjny, d) nauczania. 6. Dopuszcza si, na terenie zaplecza techniczno-gospodarczego, lokalizacj budynku lub obiektu sucego do zapewnienia waciwych warunkw pracy obsugi strzelnicy garnizonowej, w tym penienia dyurw w systemie cigym. 8. Elementy budowli strzelnic garnizonowych ulegajce: 1) uszkodzeniu w trakcie uytkowania wykonuje si w sposb umoliwiajcy ich atw wymian lub uzupenienie, 2) korozji, w tym rwnie biologicznej zabezpiecza si przed tymi zagroeniami i tak konstruuje, aby bya moliwa ich naprawa lub wymiana. 9. 1. Budowle na terenie strzelnicy garnizonowej posadawia si na podou, ktre pod wpywem dziaajcych obcie, dziaania wody i innych czynnikw nie ulega zmianom zagraajcym bezpieczestwu obiektw budowlanych, uniemoliwiajcym lub zakcajcym ich uytkowanie. 2. Podoe lub jego fragmenty niespeniajce wymaga okrelonych w ust. 1 powinno zosta odpowiednio wzmocnione. 3. Na terenach podlegajcych wpywom podziemnej dziaalnoci grniczej stosuje si zabezpieczenia

konstrukcji obiektw, odpowiednie do stanu zagroenia, wynikajcego z prognozowanych oddziaywa powodowanych eksploatacj grnicz, przez ktre rozumie si wymuszone przemieszczenia i odksztacenia oraz drgania podoa. 10. 1. Skarpy, zbocza i ciany oporowe wykonane na terenie strzelnicy garnizonowej sprawdza si pod wzgldem oglnej statecznoci. 2. Sprawdzenie statecznoci, o ktrym mowa w ust. 1, uznaje si za spenione, jeeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom projektowania i obliczania konstrukcji. 11. 1. Na terenie strzelnicy garnizonowej ustawia si, w nastpujcych miejscach, maszty suce do umieszczania owietlenia ostrzegawczego i wcigania chorgiewek ostrzegawczych: 1) na kracach kulochwytu gwnego maszty o wysokoci 3 m do umieszczania owietlenia ostrzegawczego, 2) na kulochwycie gwnym w osi strefy strzela maszt o wysokoci 3 m do wcigania chorgiewek ostrzegawczych, 3) na linii wyjciowej w osi strefy strzela maszt o wysokoci 3 m do umieszczania owietlenia ostrzegawczego i do wcigania chorgiewek ostrzegawczych, 4) na kracach linii wyjciowej maszty o wysokoci 1 m do umieszczania owietlenia ostrzegawczego, 5) na kracach linii otwarcia ognia maszty o wysokoci 1 m do umieszczania owietlenia ostrzegawczego, 6) na stanowisku dowodzenia maszt o wysokoci 1,2 m ponad najwyszy punkt stanowiska dowodzenia, do umieszczania owietlenia ostrzegawczego. 2. Maszty do umieszczania owietlenia ostrzegawczego mog by usytuowane take na schronach lub w ich pobliu, w sposb zapewniajcy widoczno zamontowanego na nich owietlenia ze stanowiska dowodzenia. 3. Konstrukcja masztw, na ktrych umieszcza si owietlenie ostrzegawcze, powinna zapewni atw i bezpieczn konserwacj lamp ostrzegawczych. Rozdzia 4 Zabudowa i zagospodarowanie dziaki budowlanej 12. Strzelnice garnizonowe sytuuje si na terenach zamknitych, o ktrych mowa w art. 3 pkt 15 ustawy. 13. 1. Strefy strzela, wielostrefowej strzelnicy garnizonowej, wyznacza si rwnolegle do siebie, z zachowaniem tego samego kierunku strzela.

Dziennik Ustaw Nr 132

10337

Poz. 1479

2. Linie otwarcia ognia wszystkich stref strzela wielostrefowej strzelnicy garnizonowej, skadajcej si ze stref o staej linii otwarcia ognia, tworz jedn prost. 3. Na wielostrefowej strzelnicy garnizonowej, posiadajcej wicej ni dwie strefy strzela, pomidzy kad par stref strzela wykonuje si podwjne zabezpieczenie boczne w takiej odlegoci, aby byo zapewnione dojcie do schronw obsugi celw, o szerokoci nie mniejszej ni 3,0 m pomidzy krawdziami podstaw zabezpiecze bocznych. 14. Elementy zaplecza techniczno-gospodarczego strzelnicy garnizonowej sytuuje si poza stref strzela i stref dowodzenia, w kierunku przeciwnym do kierunku strzela. 15. Punkt pomiarowy strzelnicy garnizonowej umieszcza si, zgodnie z zasadami okrelonymi w stosunku do znakw geodezyjnych, na terenie strefy dowodzenia lub zaplecza techniczno-gospodarczego strzelnicy garnizonowej. 16. 1. Do strzelnicy garnizonowej i urzdze z ni zwizanych zapewnia si dojcie i dojazd pojazdw mechanicznych od drogi publicznej. 2. Dojazd, o ktrym mowa w ust. 1, wykonuje si o: 1) szerokoci co najmniej 3 m, 2) nawierzchni utwardzonej lub gruntowej, 3) promieniach zewntrznych ukw o dugoci co najmniej 11 m, 4) odstpach pomidzy koronami drzew do wysokoci 4 m liczonej od nawierzchni jezdni co najmniej 3 m. 3. Do strefy dowodzenia zapewnia si swobodny dojazd od strony zaplecza techniczno-gospodarczego, o szerokoci nie mniejszej ni 3 m. 17. 1. Na terenie zaplecza techniczno-gospodarczego urzdza si plac postojowy nie mniejszy ni 20 x 20 m. 2. Paszczyzn placu, o ktrym mowa w ust. 1, ksztatuje si w sposb zapewniajcy jego odwodnienie. 3. Nawierzchni placu, o ktrym mowa w ust. 1, wykonuje si jako utwardzon lub gruntow stabilizowan i oznacza si na niej stanowiska postojowe. 18. 1. W rejonie strzelnicy garnizonowej sytuuje si place, zadaszone osony lub pomieszczenia na pojemniki suce do czasowego gromadzenia odpadkw staych, z uwzgldnieniem moliwoci ich segregacji. 2. Pomidzy urzdzeniami budowlanymi, o ktrych mowa w ust. 1, a miejscem dojazdu samochodw mieciarek wywocych odpadki wykonuje si utwardzone dojcie umoliwiajce przemieszczanie pojemnikw na wasnych koach lub na wzkach.

3. Urzdzenia budowlane, o ktrych mowa w ust. 1, wykonuje si z materiaw niepalnych. 19. Odlego zadaszonych oson lub pomieszcze z pojemnikami na odpadki stae, o ktrych mowa w 18 ust. 1, nie moe by mniejsza ni: 1) 10 m od okien i drzwi budynkw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 2) 3 m od granicy z dziak ssiedni, 3) 10 m od stanowiska dowodzenia, 4) 5 m od linii wyjciowej strzelnicy. Rozdzia 5 Strefy ochronne strzelnicy garnizonowej 20. Strefy ochronne wyznacza si dla kadej strzelnicy garnizonowej, w celu wykluczenia zagroenia raeniem pociskami osb i mienia znajdujcych si poza obszarem strefy strzela. 21. 1. Strefa niebezpieczna obejmuje teren w odlegoci: 1) 150,00 m od skrajnych zewntrznych krawdzi podstaw kulochwytu gwnego i prawego zabezpieczenia bocznego, 2) 50,00 m od skrajnej zewntrznej krawdzi podstawy lewego zabezpieczenia bocznego i linii otwarcia ognia. 2. Strefa zagroenia obejmuje teren: 1) dla strzelnic garnizonowych klasy I strefy niebezpiecznej, 2) dla strzelnic garnizonowych pozostaych klas strefy niebezpiecznej powikszony: a) za kulochwytem gwnym o pas terenu szerokoci strefy niebezpiecznej i gbokoci do Rz, liczc od linii otwarcia ognia; b) na lewo od strefy niebezpiecznej o teren w ksztacie wycinka koa ograniczony promieniem o dugoci Rz, wyprowadzonym z punktu przecicia linii otwarcia ognia i lewej krawdzi strefy niebezpiecznej, odchylonym w lewo od krawdzi strefy niebezpiecznej o kt 30, c) na prawo od strefy niebezpiecznej o teren w ksztacie wycinka koa ograniczony promieniem o dugoci Rz, wyprowadzonym z punktu przecicia linii otwarcia ognia i prawej krawdzi strefy niebezpiecznej, odchylonym w prawo od krawdzi strefy niebezpiecznej o kt 60. 3. Dugo promienia Rz wynosi: 1) dla strzelnic garnizonowych klasy IV 2) dla strzelnic garnizonowych klasy III 5100 m, 3500 m,

3) dla strzelnic garnizonowych klasy II o staej linii otwarcia ognia ustalany jest w przedziale od

Dziennik Ustaw Nr 132

10338

Poz. 1479

150 do 3500 m, w zalenoci od warunkw lokalizacyjnych i usytuowania dodatkowych przeson pionowych, 4) dla strzelnic garnizonowych klasy II o zmiennej linii otwarcia ognia: a) typu D b) typu S 700 m, 1000 m.

osonita oddzielnymi przesonami, okrelonymi przez jednostk naukow, lub istnieje moliwo wyczenia ruchu po tej drodze w czasie prowadzenia strzelania. 24. 1. W strefach ochronnych strzelnicy garnizonowej dopuszcza si lokalizacj obiektw takich jak: 1) strzelnica do strzelania z broni maokalibrowej, pneumatycznej lub pistoletw konstrukcyjnie przystosowanych do strzelania jedynie ogniem pojedynczym, 2) plac treningw ogniowych, 3) plac wicze ogniowych zag wozw bojowych, 4) strzelnica do strzelania amunicj wiczebn. 2. Linie wyjciowe strzelnicy garnizonowej oraz wszystkich wystpujcych obiektw, o ktrych mowa w ust. 1, tworz jedn lini prost. 25. 1. W strefie zagroenia strzelnicy garnizonowej dopuszcza si lokalizacj, innych ni wymienione w 24 ust. 1, obiektw terenowej bazy szkoleniowej Si Zbrojnych, o ktrych mowa w odrbnych przepisach w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada obiekty budowlane niebdce budynkami, suce obronnoci Pastwa oraz ich usytuowanie. 2. Usytuowanie obiektw, o ktrych mowa w ust. 1, w strefie zagroenia strzelnicy garnizonowej powoduje dopuszczenie takiej strzelnicy do uytkowania z ograniczeniem moliwoci jednoczesnego prowadzenia strzelania na strzelnicy i prowadzenia zaj na terenie tych obiektw szkoleniowych. 26. 1. Dopuszcza si przecinanie stref zagroenia strzelnicy garnizonowej przez drogi koowe i kolejowe oraz lokalizowanie w tych strefach magazynw, o ktrych mowa w 22 ust. 1 pkt 4, jeeli obiekty te, wraz z drogami dojcia lub dojazdu, zostay zabezpieczone przesonami, w sposb okrelony przez jednostk naukow. 2. Sposb zabezpieczenia, o ktrym mowa w ust. 1, jednostka naukowa okrela dla kadego przypadku indywidualnie. 27. 1. Wok strefy niebezpiecznej kadej strzelnicy garnizonowej, z zastrzeeniem ust. 4, wykonuje si ogrodzenie ostrzegawcze o wysokoci co najmniej 1,5 m z siatki lub drutu rozmieszczonego w rzdach poziomych co 30 cm, umocowanego na supach betonowych lub stalowych. 2. Na drodze dojazdowej, w miejscu przekraczania granicy strefy niebezpiecznej strzelnicy garnizonowej, ustawia si zapor drogow typu kolejowego lub inn speniajc t sam funkcj, o szerokoci przejazdu w wietle co najmniej 3,0 m. 3. Na caym obwodzie ogrodzenia strefy niebezpiecznej strzelnicy garnizonowej umieszcza si tablice ostrzegawcze w nastpujcych miejscach:

4. Sposb ustalania dugoci promienia, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 3, okrela zacznik nr 8 do rozporzdzenia. 5. Dopuszcza si, na podstawie orzeczenia jednostki naukowej, zmniejszenie rozmiarw strefy zagroenia w przypadku wystpowania naturalnych wzniesie terenu. 6. Wok wielostrefowej strzelnicy garnizonowej wyznacza si jedn stref niebezpieczn, odmierzon od linii otwarcia ognia i skrajnych zabezpiecze bocznych oraz najbardziej oddalonych kulochwytw gwnych. 7. Sposb wyznaczania stref ochronnych strzelnicy garnizonowej okrela zacznik nr 9 do rozporzdzenia. 22. 1. W strefach ochronnych strzelnicy garnizonowej, z zastrzeeniem 2326, poza budynkami i obiektami sucymi do bezporedniej obsugi strzelnicy garnizonowej, nie mog si znajdowa: 1) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na stay lub czasowy pobyt ludzi, w rozumieniu przepisw okrelajcych warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, 2) lotniska i pola wzlotw, 3) drogi koowe i kolejowe, 4) magazyny rodkw bojowych, materiaw toksycznych, promieniotwrczych, atwo palnych i innych materiaw niebezpiecznych, 5) obiekty uytecznoci publicznej, w szczeglnoci: miejsca wypoczynku, place zabaw, orodki i boiska sportowe, miejsca parkingowe, cmentarze, kpieliska, 6) obiekty suce do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej lub hodowlanej. 2. Budynki i obiekty, suce do bezporedniej obsugi strzelnicy garnizonowej, mog si znajdowa w strefie niebezpiecznej strzelnicy garnizonowej jedynie na obszarze przed lini wyjciow pooon najdalej od kulochwytu gwnego. 23. 1. Droga dojazdowa do strzelnicy garnizonowej moe przecina stref niebezpieczn jedynie przed lini wyjciow strzelnicy garnizonowej. 2. Dopuszcza si inne usytuowanie drogi dojazdowej do strzelnicy garnizonowej, jeeli droga ta jest

Dziennik Ustaw Nr 132 1) przy wjedzie na teren strefy, 2) przy zaamaniach linii ogrodzenia,

10339

Poz. 1479

3) w punktach charakterystycznych, a w szczeglnoci: na wierzchokach wzniesie, w przecinkach lenych, 4) na caej dugoci ogrodzenia w rozstawie nieprzekraczajcym 25 m. 4. Jeeli teren dziaki lub strefy zagroenia jest ogrodzony, dopuszcza si, na odcinku za lini wyjciow, wykonanie czci ogrodzenia strefy niebezpiecznej, w formie balustrady o wysokoci 1,10 m. 5. Wzr tablicy, o ktrej mowa w ust. 3, okrela zacznik nr 10 do rozporzdzenia (rys. nr 1). 28. 1. Wok strefy zagroenia strzelnicy garnizonowej klasy II, III i IV wykonuje si, z zastrzeeniem ust. 3, ogrodzenie ostrzegawcze z balustrady o wysokoci 1,10 m ponad poziom terenu. 2. Na caym obwodzie ogrodzenia strefy zagroenia umieszcza si tablice ostrzegawcze w nastpujcych miejscach: 1) przy wjedzie na teren strefy, 2) przy zaamaniach linii ogrodzenia, 3) w punktach charakterystycznych, takich jak: wierzchoek wzniesienia, przecinka lena, 4) na caej dugoci ogrodzenia w rozstawie nieprzekraczajcym 50 m. 3. Jeeli strefa zagroenia znajduje si w caoci na obszarze dziaki ogrodzonej, dopuszcza si oznaczenie strefy zagroenia wycznie tablicami, ktre umieszcza si w sposb okrelony w ust. 2. 4. Wzr tablicy, o ktrej mowa w ust. 2, okrela zacznik nr 10 do rozporzdzenia (rys. nr 2). 29. 1. W przypadku gdy strefy ochronne strzelnicy garnizonowej obejmuj obszar morskich wd terytorialnych lub wd rdldowych, ogrodzenie stref doprowadza si do linii brzegowej. 2. Granice stref ochronnych, o ktrych mowa w ust. 1, oznacza si bojami, pawami lub stawami w sposb umoliwiajcy ustalenie przebiegu tych granic. 3. Na linii brzegowej umieszcza si tablice ostrzegawcze, o ktrych mowa odpowiednio w 27 ust. 3 i w 28 ust. 2. 4. Na obszarach stref, o ktrych mowa w ust. 1, dopuszcza si prowadzenie hodowlanej gospodarki rybnej. Rozdzia 6 Strefa strzela strzelnicy garnizonowej 30. Paszczyzn strefy strzela wykonuje si ze spadkiem w kierunku linii celw o kt nieprzekraczajcy 2 stopni.

31. 1. Na terenie strefy strzela wykonuje si odwodnienie zapewniajce prawidowe i bezpieczne dziaanie urzdze technicznych wyposaenia strzelnicy garnizonowej oraz niegromadzenie si wd na obszarze stanowisk strzeleckich. 2. Odwodnienie zabudowy kulochwytu gwnego oraz zabezpieczenia poziomego nad przesonami pionowymi nr 1 i nr 2 wykonuje si w sposb nieutrudniajcy obserwacji celw i prowadzenia ognia ze stanowisk strzeleckich. 3. Instalacj odwadniajc, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, wykonuje si w taki sposb, aby nie bya naraona na trafienie strzaem bezporednim. 32. 1. Powierzchnia strefy strzela nie moe zawiera adnych przeszkd utrudniajcych obserwacj celw, a w szczeglnoci drzew i krzeww. 2. W strefie strzela, na gbokoci do 0,20 m, nie mog znajdowa si jakiekolwiek elementy twarde, a w szczeglnoci: kamienie, gruz, ksztatowniki stalowe. 33. 1. W strefie strzela, wzdu zabezpieczenia bocznego, w ktrym usytuowane s schrony obsugi celw, wykonuje si ciek o szerokoci nie mniejszej ni 1 m, usytuowan w poziomie lub poniej rzeczywistej paszczyzny strzelnicy garnizonowej, suc do dojcia pieszego do schronw obsugi celw. 2. Dopuszcza si wykonanie pasa, o szerokoci nie mniejszej ni 3 m, sucego do dojazdu pojazdw do kulochwytu gwnego. 3. W zalenoci od warunkw lokalnych dopuszcza si wykonanie stabilizacji nawierzchni pasa, o ktrym mowa w ust. 2. 34. 1. Elementy strzelnicy garnizonowej, niezwizane bezporednio z wyposaeniem strefy strzela, nie mog by usytuowane pomidzy wewntrznymi krawdziami podstaw zabezpiecze bocznych. 2. Podnoniki tarcz umieszcza si, z zastrzeeniem ust. 3, nie mniej ni 0,20 m poniej poziomu paszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej, w sposb zapewniajcy ich prawidow prac. 3. W przypadku gdy, ze wzgldw technicznych, nie jest moliwe sytuowanie podnonikw tarcz w sposb okrelony w ust. 2, wykonuje si, poniej poziomu paszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej, gniazda podnonikw umoliwiajce ich ustawianie jedynie na czas przeprowadzania danego strzelania. 35. Odlego linii celw najbliszej kulochwytowi gwnemu nie moe przekracza 3,0 m od krawdzi podstawy kulochwytu gwnego. 36. 1. W strefie strzela oznacza si w sposb trway wszystkie linie otwarcia ognia i linie celw, przewidziane dla danej strzelnicy garnizonowej, oraz o kulochwytu dolnego przed lini celw najblisz kulochwytowi gwnemu.

Dziennik Ustaw Nr 132

10340

Poz. 1479

2. Na liniach celw oznacza si w sposb trway miejsca ustawiania kadego rodzaju tarcz lub wyposaa si je w stae uchwyty do ustawiania tarcz. 3. Dla kadej linii celw okrela si wysoko dolnej krawdzi kadego rodzaju tarcz przewidzianych do zastosowania na danej linii. 4. Trwae oznaczenie linii celw powinno umoliwia kontrolny pomiar wysokoci dolnej krawdzi tarcz w stosunku do paszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej. 5. Oznaczenia, o ktrych mowa w ust. 1, umieszcza si poza skrajnymi paszczyznami strzelania. 6. Oznaczenia i uchwyty, o ktrych mowa w ust. 2, umieszcza si poniej poziomu paszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej. 37. Oprawy owietleniowe suce do podwietlania celw umieszcza si poniej poziomu paszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej. Rozdzia 7 Kulochwyty strzelnic garnizonowych 38. Kulochwyty strzelnicy garnizonowej sytuuje si rwnolegle do linii pocztkowej tej strzelnicy. 39. 1. Wysoko kulochwytu gwnego nie moe by mniejsza ni 1,0 m ponad rzdn krawdzi przecicia grnej paszczyzny strzelania z paszczyzn czoow kulochwytu gwnego. 2. Kulochwyt gwny wykonuje si jako: 1) wa ochronny: a) wykonany w caoci w postaci nasypu ziemnego lub b) z nasypu ziemnego do wysokoci 3,0 m (wa ziemny) oraz z konstrukcji betonowej lub murowej powyej tej wysokoci albo 2) konstrukcj betonow lub murow z oson. 3. Kulochwyt gwny wykonuje si w sposb umoliwiajcy wejcie na koron kulochwytu, poza jego paszczyzn czoow, w celu wykonywania czynnoci obsugowych i konserwacyjnych. 4. Schematy kulochwytw, o ktrych mowa w ust. 2, okrela zacznik nr 11 do rozporzdzenia (rys. nr 14). 40. Kulochwyt gwny wykonuje si o dugoci: 1) kulochwyt, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 1 rwnej odlegoci przecicia skrajnej lewej paszczyzny strzelania i skrajnej prawej paszczyzny strzelania z paszczyzn pionow poprowadzon przez grn krawd kulochwytu gwnego, 2) kulochwyt, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 2 powikszonej, w stosunku do dugoci ustalonej

w sposb okrelony w pkt 1, o 1,50 m po obu stronach osi symetrii paszczyzny strefy strzela, bez wzgldu na rodzaj uytego materiau konstrukcyjnego. 41. Szeroko korony kulochwytu, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 1 lit. a), nie moe wynosi mniej ni 1,0 m. 42. 1. Paszczyzn czoow kulochwytu, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 1 lit. a), do wysokoci 5,0 m ponad paszczyzn rzeczywist strzelnicy garnizonowej oraz cz ziemn kulochwytu, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 1 lit b), wykonuje si o pochyleniu 1:1. 2. Powyej wysokoci 5,0 m kulochwyt, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 1 lit. a), wykonuje si do penej wysokoci, okrelonej w 39 ust. 1, o pochyleniu skarpy 1:1,5. 3. W kulochwycie, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 1 lit. a), na wysokoci 3,0 m wykonuje si odsadzk poziom o szerokoci 2,0 m. 4. Paszczyzn tyln ziemnego kulochwytu gwnego wykonuje si o pochyleniu 1:1,5. 43. 1. Powierzchni czoow kulochwytu, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 1 lit. a), oraz czci ziemnej kulochwytu, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 1 lit. b), wykonuje si z materiaw sypkich o granulacji od 2 do 5 mm, niezawierajcych w warstwie zewntrznej o gruboci 20 cm materiaw twardych, takich jak: kamienie, gruz, zom stalowy. 2. Powierzchni czoow, o ktrej mowa w ust. 1, zabezpiecza si w sposb trway poprzez darniowanie pene. 3. Wystajc ponad nasyp ziemny cz kulochwytu gwnego, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 1 lit. b), wykonuje si jako odporn na przebicie ze wspczynnikiem bezpieczestwa 2,5. 4. Cz kulochwytu, o ktrej mowa w ust. 3, od strony stanowisk strzeleckich obudowuje si okadzin drewnian o gruboci co najmniej 32 mm w ten sposb, aby pomidzy okadzin a kulochwytem bya wolna przestrze, wynoszca od 2 do 3 cm. 5. Na paszczynie okadziny kulochwytu, o ktrej mowa w ust. 4, od strony stanowisk strzeleckich nie mog znajdowa si twarde elementy mogce powodowa powstawanie odbitek (rykoszetw), w szczeglnoci: nakrtki, gwodzie, uchwyty mocujce. 44. 1. Kulochwyt, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 2, buduje si jako odporny na przebicie ze wspczynnikiem bezpieczestwa 2,5. 2. Paszczyzn czoow kulochwytu, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 2, wykonuje si jako pionow. 3. Kulochwyt, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 2, buduje si o gruboci nie mniejszej ni 30 cm z betonu

Dziennik Ustaw Nr 132

10341

Poz. 1479

klasy co najmniej B-15 lub cegy penej klasy co najmniej 15. 4. Kulochwyt, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 2, do wysokoci 3,0 m ponad poziom paszczyzny rzeczywistej strzelnicy osania si od strony linii otwarcia ognia: 1) nasypem z materiaw sypkich, takich jak: wir, piasek, speniajcym nastpujce warunki: a) niezawierajcym innych materiaw twardych, b) w warstwie wierzchniej gruboci 20 cm stosuje si materia o granulacji 25 mm, c) grubo warstwy ochronnej kulochwytu nie moe wynosi mniej ni 1 m, d) nasyp ten zabezpiecza si poprzez darniowanie pene lub oson drewnian gruboci co najmniej 50 mm, albo 2) warstw tarcicy oraz pytami stalowymi, przy zapewnieniu nastpujcych warunkw: a) kantwki lub okrglaki o dugoci co najmniej 1,0 m, tworzce warstw ochronn, ukada si prostopadle do paszczyzny czoowej kulochwytu gwnego, b) pyty stalowe o gruboci co najmniej 10 mm umieszcza si bezporednio przed paszczyzn czoow kulochwytu gwnego, pomidzy kulochwytem a jego oson, c) na strzelnicy garnizonowej dopuszczonej do strzelania do celw ruchomych pas pyt stalowych o szerokoci nie mniejszej ni 80 cm umieszcza si na caej dugoci kulochwytu gwnego, d) na strzelnicy garnizonowej niedopuszczonej do strzelania do celw ruchomych pyty stalowe, o wymiarach nie mniej ni 80 x 80 cm, umieszcza si za kad tarcz. 5. Paszczyzn kulochwytu, o ktrym mowa w 39 ust. 2 pkt 2, przeciwn do strefy strzela wykonuje si z zachowaniem warunku utrzymania wysokoci kulochwytu 3,0 m ponad otaczajcy teren, a do miejsc pocze z zabezpieczeniami bocznymi. 45. Zabudowa kulochwytu gwnego skada si z: 1) zabezpieczenia poziomego (zadaszenia) nad lini celw o takiej dugoci, rozumianej jako gboko zabudowy kulochwytu gwnego, aby pokrywao teren od kulochwytu gwnego do miejsca, w ktrym nastpuje przecicie zabezpieczenia z paszczyzn przechodzc przez o podun kulochwytu dolnego, zlokalizowanego bezporednio przed lini celw, odchylon od pionu w kierunku linii otwarcia ognia o kt nie mniejszy ni 15 stopni, 2) elementw pionowych zabudowy usytuowanych w osiach zabezpiecze bocznych, na odcinku od przedniej krawdzi zabezpieczenia poziomego nad lini celw do miejsca ich poczenia z kulochwytem gwnym.

46. 1. Zabudow kulochwytu gwnego wykonuje si na caej dugoci kulochwytu. 2. Zabudow kulochwytu gwnego wykonuje si w sposb zapewniajcy waciwe odprowadzenie wd opadowych poza teren strefy strzela. 3. Schemat zabudowy, o ktrej mowa w ust. 1, okrela zacznik nr 11 do rozporzdzenia (rys. nr 5). 47. 1. Zabezpieczenie poziome zabudowy kulochwytu gwnego wykonuje si jako pene i trwae z materiaw odpornych na przebicie ze wspczynnikiem bezpieczestwa 1,2. 2. Elementy pionowe zabudowy kulochwytu gwnego wykonuje si jako pene i trwae z materiaw odpornych na przebicie ze wspczynnikiem bezpieczestwa 1,5. 3. Cao zabudowy kulochwytu gwnego zabezpiecza si, od strony strefy strzela, oson z tarcicy o gruboci nie mniejszej ni 50 mm. 48. 1. Kulochwyt dolny sytuuje si: 1) pod przeson najblisz linii otwarcia ognia, czyli przeson pionow nr 1, 2) bezporednio przed lini celw najblisz kulochwytowi gwnemu. 2. Kulochwyt dolny wykonuje si o wysokoci: 1) pod przeson pionow nr 1 do przecicia paszczyzny czoowej przesony z doln paszczyzn strzelania wyznaczon przez odpowiadajc lini otwarcia ognia, 2) przed lini celw najblisz kulochwytu gwnego 0,90 m ponad rzeczywist paszczyzn strzelnicy garnizonowej. 3. Dugo kulochwytu dolnego powinna by rwna: 1) pod przeson pionow nr 1 rozstawowi podpr przesony, 2) przed lini celw najblisz kulochwytu gwnego odlegoci przecicia skrajnej lewej i skrajnej prawej paszczyzny strzelania z paszczyzn pionow przechodzc przez czoow krawd kulochwytu dolnego z obustronnym dodaniem po 1,50 m. 49. 1. Paszczyzn czoow kulochwytu, o ktrym mowa w 48 ust. 1 pkt 1, wykonuje si jako pionow i rwnoleg do linii pocztkowej strzelnicy garnizonowej. 2. Spadek paszczyzny korony kulochwytu, o ktrym mowa w 48 ust. 1 pkt 1, w kierunku kulochwytu gwnego, wykonuje si o pochyleniu nie mniejszym ni nachylenie dolnej paszczyzny strzelania.

Dziennik Ustaw Nr 132

10342

Poz. 1479

3. Paszczyzn tyln kulochwytu, o ktrym mowa w 48 ust. 1 pkt 1, wykonuje si o pochyleniu 1:1,5. 4. Koron kulochwytu, o ktrym mowa w 48 ust. 1 pkt 1, wykonuje si zgodnie ze schematem zawartym w zaczniku nr 11 do rozporzdzenia (rys. nr 6), z tym e: 1) grubo blachy stalowej, umieszczonej w koronie kulochwytu, nie moe by mniejsza ni 10 mm, 2) szeroko korony kulochwytu nie moe by mniejsza ni 1,0 m. 50. Kulochwyt, o ktrym mowa w 48 ust. 1 pkt 2, wykonuje si w caoci jako budowl ziemn, pozbawion jakichkolwiek elementw twardych, takich jak: kamienie o rednicy powyej 2 mm, ksztatowniki stalowe, blachy stalowe, z tym e: 1) szeroko korony kulochwytu nie moe by mniejsza ni 1,0 m, 2) paszczyzny: czoow i tyln kulochwytu wykonuje si o pochyleniu 1:1, 3) powierzchni kulochwytu zabezpiecza si w sposb trway przez darniowanie pene. Rozdzia 8 Inne budowle zabezpieczajce na strzelnicach garnizonowych 51. Zabezpieczenia boczne strzelnicy garnizonowej: 1) sytuuje si prostopadle do linii pocztkowej strzelnicy, 2) wykonuje si: a) co najmniej od linii wyjciowej do kulochwytu gwnego, b) jako pene i czce si z kulochwytem gwnym bez adnych szczelin, 3) na caej dugoci nie mog mie wysokoci, mierzonej od ich podstawy, mniejszej ni 3,0 m ponad paszczyzn rzeczywist strzelnicy garnizonowej oraz ponad teren po zewntrznej stronie strefy strzela. 52. Zabezpieczenia boczne powinny by: 1) wykonane w postaci nasypu ziemnego i posiada: a) pochylenie skarp nie mniejsze ni 1:1,5, b) szeroko korony nie mniejsz ni 1,0 m, c) powierzchnie zabezpiecze obsiane traw, albo 2) wykonane z innych materiaw, w szczeglnoci z betonu lub cegy, w sposb zapewniajcy: a) ich odporno na przebicie ze wspczynnikiem bezpieczestwa 2,

b) wyeliminowanie powstawania odbitek (rykoszetw) od elementw konstrukcyjnych zabezpieczenia poprzez osonicie drewnem lub innym materiaem o podobnych waciwociach, o gruboci nie mniejszej ni 50 mm. 53. Przesony pionowe: 1) wykonuje si w sposb zapewniajcy ich odporno na przebicie ze wspczynnikiem bezpieczestwa 2, 2) numeruje si zgodnie z kierunkiem strzela, rozpoczynajc od linii otwarcia ognia w kierunku kulochwytu gwnego. 54. 1. Przeson pionow nr 1 sytuuje si w takiej odlegoci od linii otwarcia ognia, aby kt nachylenia paszczyzny przechodzcej przez lini otwarcia ognia i grn krawd paszczyzny czoowej tej przesony do paszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej by nie mniejszy od 10 stopni. 2. Przesony pionowe nr 2 i nr 3 sytuuje si w takiej odlegoci od poprzedniej przesony, aby paszczyzna przechodzca przez lini otwarcia ognia i doln krawd przesony poprzedniej przecinaa j w odlegoci nie mniejszej ni 0,5 m od grnej krawdzi paszczyzny czoowej przesony. 3. Liczb i rozmieszczenie dodatkowych przeson pionowych dla strzelnicy garnizonowej o staej linii otwarcia ognia, zaliczonej do klasy I lub II, okrela si w sposb ustalony w zaczniku nr 8 do rozporzdzenia. 55. 1. Dugo przeson pionowych, z zastrzeeniem ust. 2, nie moe by mniejsza ni: 1) dla strzelnicy garnizonowej typu A lub B o 9 stanowiskach strzeleckich: a) przesona nr 1 b) przesona nr 2 c) kolejne przesony 60 m, 60 m, 50 m,

2) dla strzelnicy garnizonowej typu B o 6 stanowiskach strzeleckich: a) przesona nr 1 b) przesona nr 2 c) kolejne przesony 40 m, 40 m, 35 m,

3) dla strzelnicy garnizonowej typu C lub S: a) o 4 stanowiskach b) o 6 stanowiskach c) o 8 stanowiskach d) o 10 stanowiskach e) o 12 stanowiskach przesona nr 1 16 m, przesona nr 1 22 m, przesona nr 1 28 m, przesona nr 1 33 m, przesona nr 1 39 m,

Dziennik Ustaw Nr 132 4) dla strzelnicy garnizonowej typu D: a) przesona nr 1 przed kad lini otwarcia ognia b) przesona nr 2 przed kad lini otwarcia ognia

10343

Poz. 1479

6,0 m, 5,5 m.

podporami, nie mniejszych ni podwjna szeroko stanowisk strzeleckich powikszona o odlego (rozstaw) osi podunych stanowisk strzeleckich, 2) typu D rozmieszcza si w sposb zapewniajcy uzyskanie sektorw obserwacji i ostrzau okrelonych w zaczniku nr 5 do rozporzdzenia. 59. 1. Paszczyzny czoowe przeson pionowych wykonuje si jako prostopade do paszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej. 2. Na paszczynie czoowej przesony pionowej nr 1, w osi podunej kadego stanowiska strzeleckiego, oznacza si, w sposb trway, numer stanowiska w kolejnoci od lewego do prawego. 60. 1. Na strzelnicy garnizonowej klasy I lub II wykonuje si zabezpieczenie poziome nad przesonami pionowymi nr 1 i nr 2. 2. Zabezpieczenie, o ktrym mowa w ust. 1: 1) sytuuje si w ten sposb, aby: a) jego krawd pocztkowa bya wyznaczona przez paszczyzn przechodzc przez lini otwarcia ognia i nachylon do paszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej pod ktem nie mniejszym ni 15, b) jego krawd kocowa bya zlokalizowana nie bliej ni nad przeson pionow nr 2, 2) wykonuje si: a) jako pene i trwae, obudowane od spodu tarcic lub innym materiaem o podobnych waciwociach o gruboci co najmniej 50 mm, b) odporne na przebicie ze wspczynnikiem bezpieczestwa 1,2, c) o wysokoci dostosowanej do wysokoci przeson pionowych, nad ktrymi jest wykonane, w taki sposb, aby pomidzy zabezpieczeniem a przesonami nie byo adnego przewitu, d) w sposb zapewniajcy waciwe odprowadzenie wd opadowych. Rozdzia 9 Stanowiska strzeleckie na strzelnicy garnizonowej 61. 1. Stanowiska strzeleckie wykonuje si: 1) do strzelania z postaw: a) lec i klczc na strzelnicy typu A, B i D, b) lec na strzelnicy typu C i S, 2) w sposb zapewniajcy: a) usytuowanie ich przedniej krawdzi, z zastrzeeniem ust. 2, w linii prostej poziomej lecej w paszczynie przechodzcej przez lini poczt-

2. W przypadku strzelnicy garnizonowej, o ktrej mowa w 5 ust. 7, minimaln dugo przeson pionowych ustala si proporcjonalnie do liczby stanowisk strzeleckich. 56. 1. Wysoko grnej krawdzi przeson pionowych, mierzona od paszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej, powinna wynosi: 1) przesony nr 1 2) przesony nr 2 3) kolejnych przeson 4,20 m, 4,10 m, od 4,20 m do 5,40 m.

2. Wysoko dolnej krawdzi przeson pionowych, mierzona od paszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej, powinna wynosi: 1) przesony nr 1 2) przesony nr 2 3) kolejnych przeson 2,40 m, 2,10 m, 2,50 m.

57. 1. Przesony pionowe nr 1 i nr 2, wraz z podporami, wykonuje si w caoci z betonu o klasie nie niszej ni B-15 i od strony linii otwarcia ognia obudowuje si okadzin drewnian lub inn o podobnych waciwociach, o gruboci co najmniej 50 mm, umocowan w odlegoci 290 mm od konstrukcji przesony, z tym e: 1) przestrze pomidzy okadzin drewnian i konstrukcj przesony wypenia si wirem lub materiaem o podobnych waciwociach, o granulacji od 2 do 20 mm, 2) dolne krawdzie przesony zabezpiecza si pytami stalowymi o gruboci co najmniej 10 mm i szerokoci nie mniejszej ni 10 cm, 3) pyty, o ktrych mowa w pkt 2, umieszcza si w ten sposb, aby ich dolna krawd znajdowaa si o 1 cm poniej dolnej krawdzi przesony i bya osonita okadzin w sposb okrelony w ust. 1. 2. Schemat przesony, o ktrej mowa w ust. 1, okrela zacznik nr 12 do rozporzdzenia. 58. 1. Podpory przesony pionowej nr 1 i nr 2 rozmieszcza si, z zastrzeeniem ust. 2 pkt 2, w sposb zapewniajcy uzyskanie przewitw pomidzy nimi nie mniejszych ni 2,10 m w wietle otworu przed kadym stanowiskiem strzeleckim. 2. Podpory dodatkowych przeson pionowych strzelnicy garnizonowej: 1) typu A, B, C i S rozmieszcza si w sposb zapewniajcy uzyskanie przewitw pomidzy

Dziennik Ustaw Nr 132

10344

Poz. 1479

kow strzelnicy garnizonowej i prostopadej do paszczyzny bazowej, pooonej 1,2 m powyej linii pocztkowej strzelnicy garnizonowej, b) sprawne przeprowadzenie strzela umoliwiajcy strzelajcemu dogodne przyjmowanie postaw strzeleckich oraz ich atw i szybk zmian, 3) o powierzchni utwardzonej, 4) z materiaw nierozprzestrzeniajcych ognia. 2. Stanowiska strzeleckie na dodatkowych liniach otwarcia ognia na strzelnicy typu D i S sytuuje si w sposb zapewniajcy spenienie warunkw okrelonych odpowiednio w zacznikach nr 5 i 6 do rozporzdzenia. 3. Wymiary stanowisk strzeleckich wynosz: 1) dugo 2,50 m, 2) szeroko 1,20 m, 3) rozstaw osi podunych stanowisk: a) na strzelnicy typu A lub B 6,00 m, b) na strzelnicy typu C lub S 2,71 m, c) na strzelnicy typu D zgodnie z danymi zawartymi na schemacie stanowicym zacznik nr 5 do rozporzdzenia. 4. Stanowiska strzeleckie numeruje si kolejno od lewego do prawego. 62. 1. Stanowisko strzeleckie do strzelania z postawy lec, z zastrzeeniem 64, wykonuje si tak, aby paszczyzna stanowiska wykonana bya: 1) na dugoci 20 cm od jego przedniej krawdzi, ze spadkiem w kierunku paszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej wynoszcym 15%, 2) na dugoci kolejnych 60 cm w poziomie, 3) na pozostaej czci, ze spadkiem w kierunku paszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej wynoszcym od 4 do 6%, 4) w kocowym, najniszym punkcie stanowiska, z wyniesieniem paszczyzny stanowiska strzeleckiego ponad otaczajcy teren o 5 cm. 2. Na czci paszczyzny stanowiska strzeleckiego, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, umieszcza si podprk do broni o wysokoci 30 cm, w sposb umoliwiajcy jej swobodny przesuw wzdu osi podunej stanowiska strzeleckiego; podprk wykonuje si w sposb nieutrudniajcy prowadzenia strzelania z broni wyposaonej w podstaw. 3. Schemat stanowiska, o ktrym mowa w ust. 1, okrela zacznik nr 13 do rozporzdzenia (rys. nr 1). 63. 1. Stanowisko strzeleckie do strzelania z postaw lec i klczc wykonuje si w sposb zapewniajcy spenienie nastpujcych warunkw:

1) cz paszczyzny stanowiska do strzelania z postawy lec, od strony przedniej krawdzi stanowiska, powinna spenia wymagania, o ktrych mowa w 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 2) gboko stanowiska do strzelania z postawy klczc ustala si tak, aby zapewni wysoko wylotu lufy broni na poziomie wylotu lufy broni na stanowisku strzeleckim do strzelania z postawy lec, 3) pole podstawy stanowiska do strzelania z postawy klczc nie moe mie powierzchni mniejszej ni 110 cm x 110 cm, 4) ciana wyznaczajca przedni krawd stanowiska strzeleckiego do postawy klczc nie moe mie gruboci mniejszej ni 12 cm. 2. Schemat stanowiska, o ktrym mowa w ust. 1, okrela zacznik nr 13 do rozporzdzenia (rys. nr 2). 3. Dopuszcza si dostosowanie stanowiska strzeleckiego, wykonanego zgodnie ze schematem zamieszczonym w zaczniku nr 13 do rozporzdzenia (rys. nr 1), do strzelania z postaw lec i klczc, przy zachowaniu warunkw, o ktrych mowa w ust. 1. 64. 1. Na strzelnicy garnizonowej typu S stanowiska strzeleckie wykonuje si wedug zasad, o ktrych mowa w 62, tylko na liniach otwarcia ognia do strzelania na odlego 150 m i 100 m. 2. Na liniach otwarcia ognia innych, ni wymienione w ust. 1, urzdza si wycznie stanowiska strzeleckie typu polowego lub umieszcza si stanowiska przestawne. 3. Elementy stanowisk strzeleckich, o ktrych mowa w ust. 2, nie mog by usytuowane wyej ni 0,20 m poniej dolnej paszczyzny strzelania wyznaczonej ze stanowisk strzeleckich do strzelania na odlego 100 m. 65. Poziom stanowisk strzeleckich do strzelania z broni pokadowej wozw bojowych na strzelnicy garnizonowej typu A lub D ustala si tak, aby zapewni wysoko wylotu lufy broni wozu bojowego na poziomie wylotu lufy broni na stanowisku strzeleckim do strzelania z postawy lec. 66. 1. Przestrze pomidzy poszczeglnymi stanowiskami strzeleckimi wypenia si ziemi lub innymi materiaami o podobnych waciwociach z zachowaniem nastpujcych warunkw: 1) pochylenie skarp: a) 1:1,5 od strony strefy strzela i zabezpiecze bocznych, b) nie mniej ni 1:5 od strony linii wyjciowej, 2) grna krawd skarpy w odlegoci nie mniej ni: a) 2,0 m od linii ognia w kierunku kulochwytu gwnego,

Dziennik Ustaw Nr 132

10345

Poz. 1479

b) 4,0 m od linii ognia w kierunku linii wyjciowej, c) 3,6 m od krawdzi skrajnych stanowisk strzeleckich, 3) zabezpieczenie paszczyzn i skarp przez obsianie traw lub darniowanie. 2. Dojcie do stanowisk strzeleckich wykonuje si o szerokoci od 1,00 do 1,50 m jako utwardzone. Rozdzia 10 Schrony obsugi celw strzelnic garnizonowych 67. 1. Schrony obsugi celw przeznaczone s do umieszczania urzdze technicznych tarcz, a w szczeglnoci urzdze napdowych tarczocigw i tablic rozdzielczych urzdze tarcz ukazujcych si. 2. Schrony, o ktrych mowa w ust. 1, mog take stanowi pomieszczenia dla obsugi strefy strzela podczas prowadzonych strzela. 68. 1. Schrony obsugi celw sytuuje si w zabezpieczeniach bocznych tak, aby znajdoway si poza skrajnymi paszczyznami strzela i umoliwiay obsugiwanie wycznie jednej strefy strzela. 2. Do wszystkich schronw obsugi celw zapewnia si dojcia od strony strefy strzela i z zewntrz. 3. Schrony obsugi celw rozmieszcza si z jednej strony strefy strzela, w nastpujcych odlegociach od linii otwarcia ognia: 1) strzelnica garnizonowa typu A 100,00 m, 200,00 m, 300,00 m, 2) strzelnica garnizonowa typu B 3) strzelnica garnizonowa typu C 4) strzelnica garnizonowa typu S 5) strzelnica garnizonowa typu D 100,00 m, 200,00 m, 100,00 m, 150,00 m, 300,00 m.

3. Nawierzchni podogi w schronie wykonuje si jako utwardzon z materiaw niepowodujcych niebezpieczestwa polizgu. 4. Schron obsugi celw wyposaa si w peryskop lub inne urzdzenia techniczne umoliwiajce obserwacj strefy strzela. 5. Dopuszcza si wykonanie w cianie schronu, od strony strefy strzela, szczeliny obserwacyjnej, ktr zabezpiecza si w celu ochrony wntrza schronu przed raeniem pociskami i odbitkami (rykoszetami). 6. Schrony obsugi celw zabezpiecza si przed opadami atmosferycznymi i wodami gruntowymi przez wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej i drenau opaskowego. 7. W skad wyposaenia schronu obsugi celw wchodz: 1) urzdzenia techniczne niezbdne do prawidowej obsugi celw, 2) instalacja owietlenia elektrycznego, 3) wentylacja grawitacyjna, 4) drzwi stalowe z trwaym zamkniciem prowadzce na zewntrz i do wewntrz strefy strzela, o szerokoci co najmniej 0,8 m i wysokoci 2 m w wietle ocienicy, otwierane na zewntrz schronu, w kierunku linii otwarcia ognia, 5) instalacja telefoniczna umoliwiajca czno ze stanowiskiem dowodzenia, 6) otwr okienny zabezpieczony krat stalow, z prtw o gruboci nie mniejszej ni 10 mm i rozstawie prtw pionowych nie wikszym ni 12 cm, zlokalizowany od strony zewntrznej strefy strzela, 7) sygnalizacja ostrzegawcza informujca o sytuacji w strefie strzela. 8. W przypadku niekorzystnych warunkw terenowych dopuszcza si niewykonywanie otworu, o ktrym mowa w ust. 7 pkt 6. Rozdzia 11 Inne elementy strzelnicy garnizonowej 71. 1. Stanowisko dowodzenia strzelnicy garnizonowej jest przeznaczone do kierowania strzelaniami na tej strzelnicy i powinno zapewnia cakowit kontrol nad jej wykorzystywaniem. 2. Stanowisko dowodzenia sytuuje si: 1) dla strzelnicy: a) o jednej strefie strzela na linii wyjciowej w osi zabezpieczenia bocznego, b) dwustrefowej w osi zabezpieczenia midzy strefami,

4. Dopuszcza si niewykonywanie schronu obsugi celw na strzelnicy garnizonowej typu C i S. 69. 1. Konstrukcj schronu wykonuje si tak, aby bya odporna na przebicie ze wspczynnikiem bezpieczestwa 2,5 i zapewniaa obsudze bezpieczne warunki pracy. 2. Schron wykonuje si z materiaw niepalnych. 70. 1. Powierzchnia uytkowa schronu obsugi celw powinna wynosi nie mniej ni 5,7 m2 w przypadku schronu zlokalizowanego na linii celw 100 m oraz 12,5 m2 w przypadku schronu zlokalizowanego na linii celw 200 m lub 300 m. 2. Wysoko pomieszcze schronu powinna wynosi w wietle nie mniej ni 2,4 m.

Dziennik Ustaw Nr 132

10346

Poz. 1479

2) na takiej wysokoci, ponad paszczyzn rzeczywist strefy strzela, aby zapewniona bya moliwo obserwacji strefy strzela, ponad przesonami pionowymi, od linii celw 100,00 m do kulochwytu gwnego oraz bezporedniego otoczenia strefy strzela. 3. Dopuszcza si sytuowanie stanowiska dowodzenia bezporednio na paszczynie rzeczywistej strzelnicy garnizonowej, pod warunkiem zapewnienia moliwoci poredniej obserwacji strefy strzela oraz bezporedniego otoczenia strefy strzela. 72. Stanowisko dowodzenia przystosowuje si do obsugiwania jednej strefy strzela lub dwch ssiadujcych stref strzela ze wspln lini otwarcia ognia. 73. 1. Stanowisko dowodzenia wykonuje si z materiaw niepalnych. 2. Powierzchnia uytkowa stanowiska dowodzenia powinna wynosi nie mniej ni 6,5 m2, a wysoko pomieszcze w wietle nie mniej ni 2,7 m. 3. Drzwi wejciowe do stanowiska dowodzenia o szerokoci nie mniejszej ni 0,80 m i wysokoci nie mniejszej ni 2 m w wietle ocienicy wykonuje si z blachy stalowej o gruboci nie mniejszej ni 2 mm, z trwaym zamkniciem, otwierane na zewntrz. 4. Schody prowadzce do stanowiska dowodzenia wykonuje si o szerokoci uytkowej nie mniejszej ni 0,80 m; szeroko t mierzy si midzy wewntrznymi krawdziami porczy, a w wypadku balustrady jednostronnej midzy wykoczon powierzchni ciany a wewntrzn krawdzi porczy balustrady. Zabrania si ograniczania tej szerokoci. 5. Szeroko stopni schodw nie moe wynosi mniej ni 0,25 m, a ich wysoko nie wicej ni 0,20 m. 6. Szeroko uytkowa spocznika nie moe by mniejsza ni 0,80 m. 7. Wok pomieszcze stanowiska dowodzenia moe by wykonany pomost obserwacyjny o szerokoci nie mniejszej ni 0,80 m zabezpieczony balustrad o wysokoci nie mniejszej ni 1,10 m. 8. Balustrady przy schodach i pomocie powinny mie konstrukcj przenoszc siy poziome, okrelone w Polskich Normach, oraz wypenienie paszczyzn pionowych zapewniajce skuteczn ochron przed wypadniciem osb. 9. Porcze przy schodach powinny by oddalone od cian, do ktrych s mocowane, nie mniej ni 0,05 m. 74. 1. Stanowisko dowodzenia wyposaa si w: 1) instalacje lub urzdzenia do ogrzewania pomieszcze w okresie obnionych temperatur, umoliwiajce utrzymanie obliczeniowej temperatury pomieszcze w wysokoci +16C, wykonane w spo-

sb umoliwiajcy ograniczenie dopywu ciepa w czasie przerw w wykorzystywaniu stanowiska dowodzenia, 2) czno telefoniczn, za pomoc linii kablowej, z innymi elementami strzelnicy garnizonowej, w ktrych przebywa obsuga, a take z pozostaymi stanowiskami dowodzenia wielostrefowej strzelnicy garnizonowej i z innymi obiektami zlokalizowanymi w strefach ochronnych strzelnicy garnizonowej, 3) instalacje sterownicze zapewniajce prawidowe dziaanie strzelnicy garnizonowej oraz niezbdne pulpity sterownicze, odzwierciedlajce stan urzdze i owietle, ktrymi steruj, 4) urzdzenie gono mwice, zapewniajce syszalno na terenie strefy strzela i strefy dowodzenia. 2. W przypadku zastosowania urzdze wodnych instalacji grzewczych, zapewnia si ich ochron przed zamarzaniem i stosuje si izolacj termiczn, w miejscach tego wymagajcych, zabezpieczajc przed nadmiernymi stratami ciepa. 75. 1. Na strzelnicy garnizonowej typu A, B i D wykonuje si torowiska celw ruchomych o osiach rwnolegych do linii pocztkowej strzelnicy garnizonowej. 2. Torowiska celw ruchomych wykonuje si co najmniej 0,50 m poniej dolnej paszczyzny strzelania i o dugoci wikszej od dugoci sektora obserwacji i ostrzau. 3. Urzdzenia napdowe celw poruszajcych si po torowiskach instaluje si co najmniej 0,20 m poniej dolnej paszczyzny strzelania. 4. Paszczyzn podstawy torowiska utwardza si. 76. 1. Tarczowni wykonuje si jako samodzielny jednokondygnacyjny obiekt budowlany lub umieszcza si w budynku zlokalizowanym w rejonie strzelnicy garnizonowej. 2. W tarczowni wydziela si pomieszczenia z przeznaczeniem na: 1) magazyn tarcz, 2) przygotowywanie tarcz, 3) magazyn materiaw. 3. Tarczowni wykonuje si z materiaw niepalnych i wyposaa w: 1) zewntrzne drzwi stalowe o szerokoci co najmniej 0,90 m i wysokoci co najmniej 2 m w wietle ocienicy, z trwaymi zamkniciami, 2) okratowane okna. 4. Powierzchnia uytkowa tarczowni nie moe by mniejsza ni 83 m2, a wysoko pomieszcze w wietle nie mniejsza ni 2,7 m.

Dziennik Ustaw Nr 132

10347

Poz. 1479

5. Dopuszcza si wykonywanie oddzielnych obiektw speniajcych funkcje, o ktrych mowa w ust. 2. Rozdzia 12 Instalacje elektryczne strzelnic garnizonowych 77. 1. Instalacja i urzdzenia elektryczne strzelnic garnizonowych, przy zachowaniu przepisw odrbnych dotyczcych dostarczania energii, ochrony przeciwpoarowej, ochrony rodowiska oraz bezpieczestwa i higieny pracy, powinny zapewnia: 1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikw, stosownie do potrzeb uytkowych, 2) ochron przed poraeniem prdem elektrycznym, przepiciami czeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem poaru, wybuchem i innymi szkodami, 3) ochron przed emisj drga i haasu powyej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaywaniem pola elektromagnetycznego. 2. W instalacjach elektrycznych strzelnic garnizonowych stosuje si: 1) zcza instalacji elektrycznej obiektu, umoliwiajce odczenie od sieci zasilajcej, usytuowane w miejscu dostpnym dla dozoru i obsugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, zwaszcza od pociskw i odbitek (rykoszetw), wpywami atmosferycznymi, a take ingerencj osb niepowoanych, 2) oddzielny przewd ochronny i neutralny, 3) urzdzenia ochronne rnicowoprdowe, 4) wyczniki nadprdowe w obwodach odbiorczych, 5) zasad selektywnoci (wybirczoci) zabezpiecze, 6) przeciwpoarowe wyczniki prdu, 7) poczenia wyrwnawcze gwne i miejscowe, czce przewody ochronne z czciami przewodzcymi innych instalacji i konstrukcji obiektw, 8) urzdzenia ochrony przeciwprzepiciowej. 3. Wymagania, o ktrych mowa w ust. 2, uznaje si za spenione, jeeli instalacja odpowiada Polskim Normom dotyczcym projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych. 78. Odbiorcz instalacj elektryczn na terenie strzelnicy garnizonowej wyposaa si w urzdzenia do pomiaru zuycia energii elektrycznej, usytuowane poza stref strzela oraz w miejscu atwo dostpnym i zabezpiecza si je przed uszkodzeniami i ingerencj osb niepowoanych. 79. 1. Instalacje elektryczne i rozmieszczenie urzdze elektrycznych na terenie strzelnicy garnizonowej wykonuje si w sposb zapewniajcy bezkolizyjno z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania.

2. Elektryczne sieci kablowe na terenie strzelnicy garnizonowej, w obrbie strefy strzela, mog przebiega wycznie rwnolegle lub prostopadle do linii pocztkowej strzelnicy garnizonowej, na gbokoci nie mniejszej ni 1,2 m. 3. Kable elektryczne na terenie strefy strzela i strefy niebezpiecznej strzelnicy garnizonowej ukada si w rurach osonowych. 4. Przewody i kable elektryczne ukada si w sposb umoliwiajcy ich wymian bez potrzeby naruszania konstrukcji obiektw zlokalizowanych na terenie strzelnicy garnizonowej. 5. Trasy przewodw elektrycznych przeprowadza si w liniach prostych, rwnolegych do krawdzi cian i stropw. 6. Instalacje i osprzt na terenie strzelnicy garnizonowej powinny by wykonane lub osonite tak, aby stopie ochrony nie by niszy ni IP 55 zgodnie z Polsk Norm PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 80. 1. Do zasilania strzelnicy garnizonowej w energi elektryczn buduje si lini kablow lub napowietrzn niskiego napicia. 2. Dopuszcza si budow stacji transformatorowej i linii redniego lub wysokiego napicia tylko w przypadku braku moliwoci doprowadzenia zasilania w sposb okrelony w ust. 1. 3. Na obszarze strefy strzela i strefy niebezpiecznej strzelnicy garnizonowej zabrania si wykonywania linii napowietrznych. 4. Dopuszcza si zasilanie w energi elektryczn ze wsplnego zcza innych obiektw, niewchodzcych w skad strzelnicy garnizonowej. 81. Z tablicy gwnej instalacji elektrycznej strzelnicy garnizonowej zasila si oddzielnymi liniami kablowymi: 1) tablic rozdzielcz w stanowisku dowodzenia, 2) tablice rozdzielcze w schronach obsugi celw, 3) tablice rozdzielcze tarczowni, 4) tablice rozdzielcze pomieszcze higieniczno-sanitarnych, 5) pozostae tablice rozdzielcze. 82. Strzelnic garnizonow wyposaa si w owietlenie ostrzegawcze, usytuowane w nastpujcy sposb: 1) na kulochwycie gwnym dwie lampy czerwone o niezmiennym strumieniu wietlnym lub dwie czerwone lampy byskowe, umieszczone na masztach ustawionych zgodnie z 11 ust. 1 pkt 1,

Dziennik Ustaw Nr 132

10348

Poz. 1479

2) na linii wyjciowej lampa czerwona o niezmiennym strumieniu wietlnym lub czerwona lampa byskowa, umieszczona na maszcie ustawionym zgodnie z 11 ust. 1 pkt 3, 3) na linii wyjciowej lampy biae o niezmiennym strumieniu wietlnym, umieszczone na masztach ustawionych zgodnie z 11 ust. 1 pkt 4, 4) na linii otwarcia ognia lampy czerwone o niezmiennym strumieniu wietlnym, umieszczone na masztach ustawionych zgodnie z 11 ust. 1 pkt 5, 5) na stanowisku dowodzenia dwie lampy o niezmiennym strumieniu wietlnym, umieszczone na wsplnym maszcie, ustawionym zgodnie z 11 ust. 1 pkt 6, w tym jedna czerwona, druga biaa lub dwie lampy byskowe, w tym jedna czerwona, druga biaa, 6) w schronach obsugi celw dwie lampy, jedna biaa zezwalajca na wejcie do strefy strzela, druga czerwona zabraniajca wejcia do strefy strzela, 7) na schronach obsugi celw lampa pomaraczowa o niezmiennym strumieniu wietlnym lub pomaraczowa lampa byskowa, informujca o pobycie obsugi na terenie strefy strzela, umieszczona na schronie lub maszcie ustawionym zgodnie z 11 ust. 2. 83. 1. Z tablicy rozdzielczej stanowiska dowodzenia zasila si sieci kablow owietlenie ostrzegawcze, o ktrym mowa w 82 pkt 16. 2. Z tablicy rozdzielczej schronu obsugi celw zasila si owietlenie ostrzegawcze, o ktrym mowa w 82 pkt 7. 84. Owietlenie ostrzegawcze we wszystkich schronach obsugi celw wykonuje si w sposb gwarantujcy przestrzeganie nastpujcych zasad: 1) zapalenie wiata czerwonego uruchamia blokad wyjcia ze schronu obsugi celw do strefy strzela, z tym e jednoczenie nie moe by zablokowane wyjcie z tego schronu na zewntrz zabezpiecze bocznych strefy strzela, 2) zapalenie wiata biaego wycza blokad wyjcia ze schronu obsugi celw do strefy strzela, 3) niemoliwo rwnoczesnego zapalenia wiata czerwonego i biaego, 4) zapalenie wiata pomaraczowego, informujcego o pobycie obsugi na terenie strefy strzela, nastpuje automatycznie po otwarciu drzwi prowadzcych do strefy strzela. 85. 1. Na przesonie pionowej, usytuowanej najbliej kulochwytu gwnego, instaluje si, od strony tego kulochwytu, elektryczne owietlenie celw wiatem rozproszonym, zapewniajce warunki do odbywania strzela nocnych.

2. Sterowanie owietleniem, o ktrym mowa w ust. 1, umieszcza si w stanowisku dowodzenia. 86. 1. Wszystkie cele przystosowane do ukazywania si owietla si dodatkowo od strony linii otwarcia ognia wiatem punktowym, ktrego rdo znajduje si bezporednio przed owietlanym celem i nie mniej ni 0,20 m poniej paszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej. 2. Sterowanie owietleniem, o ktrym mowa w ust. 1, umieszcza si w pulpicie sterowniczym, zainstalowanym w stanowisku dowodzenia, w sposb umoliwiajcy dopasowanie czasu owietlania celu do czasu jego ekspozycji. 87. 1. Sie sterowniczo-sygnalizacyjn wykonuje si w sposb zapewniajcy sterowanie wszystkimi tarczami celw ukazujcych si i ruchomych ze stanowiska dowodzenia oraz transmisj sygnalizacji trafie celw. 2. Dla kadej strefy strzela wykonuje si oddzieln sie sterowniczo-sygnalizacyjn. 3. Sie sterowniczo-sygnalizacyjn zakacza si gniazdkami, wpustami telefonicznymi lub listwami zaciskowymi w stanowisku dowodzenia oraz we wszystkich schronach obsugi celw. 4. System sterowania wykonuje si w sposb zapewniajcy uruchomienie napdu tarczocigu w lewo lub w prawo, zatrzymanie wzka tarczy w dowolnym miejscu torowiska oraz sygnalizacj wietln kracowego pooenia wzka na torowisku. 88. 1. Instalacje owietleniowe wykonuje si: 1) wewntrz stanowiska dowodzenia, 2) nad wejciem do stanowiska dowodzenia, 3) w schronach obsugi celw, 4) w tarczowni, 5) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, 6) w miejscach, o ktrych mowa w 85 ust. 1 i 86 ust. 1. 2. Instalacje elektryczne trjfazowe o napiciu 380 V wykonuje si: 1) we wszystkich schronach obsugi celw, w ktrych przewidziany jest monta napdw elektrycznych tarczocigw, 2) w tarczowni, w zakresie niezbdnym do zabezpieczenia urzdze przeznaczonych do obsugi strzelnicy garnizonowej. 3. Instalacj gniazd wtyczkowych jednofazowych o mocy nie mniejszej ni 1000 W kade wykonuje si: 1) w schronach obsugi celw,

Dziennik Ustaw Nr 132 2) w stanowisku dowodzenia,

10349

Poz. 1479

3) w pomieszczeniu przygotowania tarcz w tarczowni. 89. 1. Instalacj piorunochronn umieszcza si na obiekcie mieszczcym stanowisko dowodzenia oraz na budynkach usytuowanych na terenie strzelnicy garnizonowej, w sposb zgodny z Polsk Norm dotyczc ochrony odgromowej obiektw budowlanych. 2. Instalacj piorunochronn na masztach sygnalizacyjnych wykonuje si w razie uzasadnionej potrzeby. 90. 1. Na terenie strzelnicy garnizonowej zapewnia si czno telefoniczn z najblisz jednostk wojskow lini kablow lub napowietrzn przy zachowaniu wymogu, o ktrym mowa w 80 ust. 3. 2. Dopuszcza si niewykonywanie linii, o ktrej mowa w ust. 1, w przypadku wyposaenia strzelnicy garnizonowej w urzdzenia zapewniajce czno bezprzewodow. Rozdzia 13 Bezpieczestwo konstrukcji obiektw strzelnicy garnizonowej 91. Obiekty strzelnicy garnizonowej i urzdzenia z nimi zwizane projektuje si i wykonuje w taki sposb, aby obcienia mogce na nie dziaa w trakcie budowy i uytkowania nie prowadziy do: 1) zniszczenia caoci lub czci obiektu, 2) przemieszcze i odksztace o niedopuszczalnej wielkoci, 3) uszkodzenia czci obiektw, pocze lub zainstalowanego wyposaenia, w wyniku znacznych przemieszcze elementw konstrukcji, 4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny, 5) zniszczenia na skutek ostrzau, w stopniu uniemoliwiajcym bezpieczn eksploatacj. 92. 1. Konstrukcja obiektw strzelnicy garnizonowej powinna spenia warunki zapewniajce nieprzekroczenie stanw granicznych nonoci oraz stanw granicznych przydatnoci do uytkowania w adnym z jej elementw i w caej konstrukcji. 2. Stany graniczne nonoci uwaa si za przekroczone, jeeli konstrukcja powoduje zagroenie bezpieczestwa ludzi znajdujcych si na terenie obiektu oraz w jego pobliu, a take zniszczenie wyposaenia lub przechowywanego mienia. 3. Stany graniczne przydatnoci do uytkowania uwaa si za przekroczone, jeeli wymagania uytkowe dotyczce konstrukcji nie s dotrzymywane; oznacza to, e w konstrukcji obiektu nie mog wystpi: 1) lokalne uszkodzenia, w tym rwnie rysy, ktre mo-

g ujemnie wpywa na przydatno uytkow, trwao i wygld konstrukcji, jej czci, a take przylegych do niej niekonstrukcyjnych czci obiektu, 2) odksztacenia lub przemieszczenia ujemnie wpywajce na wygld konstrukcji i jej przydatno uytkow, wczajc w to rwnie funkcjonowanie maszyn i urzdze, oraz uszkodzenia czci niekonstrukcyjnych obiektu i elementw wykoczenia, 3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujce uszkodzenia obiektu, jego wyposaenia oraz przechowywanych przedmiotw, a take ograniczajce jego uytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 4) wyrwy w darninie przekraczajce powierzchni 25 dm2 w jednym miejscu i usypiska materiau ziemnego spod darni, 5) zniszczenia, przez przestrzelenie: a) kocw progu wyznaczajcego grn krawd kulochwytu dolnego pod przeson pionow nr 1 lub doln krawd przesony pionowej, b) progu, o ktrym mowa w lit. a), na przestrzeni midzy podporami tak, e element uleg zamaniu lub wybrzuszeniu ze swego pooenia ponad 1 cm, 6) zniszczenia powierzchni progu powyej 30% w najbardziej uszkodzonym miejscu spowodowane w sposb mechaniczny lub uszkodzeniem drewna przez owady lub poraeniem przez grzyby, 7) zmiany wymiarw lub obnienia elementw konstrukcyjnych strzelnicy garnizonowej poniej poziomu okrelonego projektem i dopuszczonej tolerancji okrelonej w niniejszym rozporzdzeniu, 8) poronicie powierzchni strefy strzela krzewami, chwastami lub traw o wysokoci powyej 10 cm ponad paszczyzn rzeczywist strzelnicy garnizonowej. 4. Warunki bezpieczestwa konstrukcji, o ktrych mowa w ust. 1, uznaje si za spenione, jeeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom projektowania i obliczania konstrukcji. Rozdzia 14 Bezpieczestwo poarowe na strzelnicach garnizonowych 93. W obiektach zlokalizowanych na terenie strzelnicy garnizonowej stosuje si rozwizania techniczne i materiaowe dostosowane do wystpujcego zagroenia poarowego lub zagroenia wybuchem. 94. 1. Obiekty jednokondygnacyjne, niezalenie od przeznaczenia, mog by wykonane co najmniej w klasie E odpornoci poarowej, pod warunkiem zastosowania wszystkich elementw obiektu nierozprzestrzeniajcych ognia.

Dziennik Ustaw Nr 132

10350

Poz. 1479

2. Obiekty o dwch i wicej kondygnacjach wykonuje si co najmniej w klasie D odpornoci poarowej, pod warunkiem zastosowania wszystkich elementw obiektu nierozprzestrzeniajcych ognia. 95. Odlegoci midzy obiektami na terenie strzelnicy garnizonowej nie mog by mniejsze ni: 1) 30 m pomidzy obiektami magazynowymi, zaliczonymi do kategorii zagroenia wybuchem a innymi obiektami, 2) 15 m pomidzy obiektami magazynowymi, z wyjtkiem magazynw, o ktrych mowa w pkt 1, 3) 10 m pomidzy obiektami magazynowymi, z wyjtkiem magazynw, o ktrych mowa w pkt 1, a obiektami zakwalifikowanymi, zgodnie z odrbnymi przepisami, do kategorii zagroenia ludzi. Rozdzia 15 Warunki higieniczno-sanitarne 96. 1. Teren strzelnicy garnizonowej zaopatruje si w wod do celw konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze. 2. W przypadku gdy rdem zaopatrzenia w wod jest studnia, lokalizuje si j, wykonuje i zabezpiecza zgodnie z odrbnymi przepisami. 3. Zabrania si sytuowania studni na terenie strefy strzela i strefy dowodzenia. 97. 1. Na terenie strzelnicy garnizonowej lokalizuje si ustp oraz umywalnie niezbdne dla uytkownikw strzelnicy garnizonowej w liczbie nie mniejszej ni: 1) strzelnica garnizonowa typu A 2) strzelnica garnizonowa typu B 2 ustpy, 2 ustpy,

99. 1. W rejonie strzelnicy garnizonowej wykonuje si urzdzenia ochronne suce ochronie wd podziemnych i powierzchniowych. 2. Urzdzenia, o ktrych mowa w ust. 1, lokalizuje si poza stref strzela. 3. Przy stanowiskach czyszczenia broni wykonuje si szczelne zbiorniki, zapewniajce nieprzedostawanie si odpadw do gruntu. 100. 1. W przypadku gdy poza terenem dziaki moe nastpowa przekraczanie dopuszczalnych wartoci poziomu haasu, okrelonych w odrbnych przepisach, w granicach dziaki wykonuje si ekrany akustyczne, ograniczajce poziom haasu w niezbdnym zakresie. 2. Ekrany akustyczne nie mog by zlokalizowane w strefie strzela oraz na koronie kulochwytu gwnego. 3. Funkcj przegrody akustycznej moe spenia rwnie pas zieleni wysokopiennej. 101. 1. Na linii wyjciowej strzelnicy garnizonowej, na wysokoci 2 m ponad poziomem terenu, umieszcza si znak oznakowania strefy zagroenia haasem. 2. Wzr znaku okrelaj odrbne przepisy. Rozdzia 16 Warunki dopuszczenia strzelnicy garnizonowej do uytkowania 102. Strzelnic garnizonow i urzdzenia budowlane z ni zwizane wykonuje si w sposb niestwarzajcy niebezpieczestwa wypadkw w trakcie uytkowania. 103. Dopuszcza si nastpujce odchylenia wymiarowe od wymiarw liniowych, rzdnych oraz spadkw okrelonych w niniejszym rozporzdzeniu: 1) odlego linii celw od linii otwarcia ognia 5 cm

3) strzelnica garnizonowa typu C i S: a) do 6 stanowisk 1 ustp, b) powyej 6 stanowisk 2 ustpy, 1 ustp.

4) strzelnica garnizonowa typu D

2. Liczba umywalek nie moe by mniejsza ni liczba zainstalowanych ustpw. 3. Dopuszcza si sytuowanie ustpu przestawnego ze szczelnym zbiornikiem nieczystoci, wykonanego z materiaw nierozprzestrzeniajcych ognia. 98. 1. Zbiorniki na nieczystoci cieke i osadniki ciekw mog by stosowane wycznie na dziakach nieprzyczonych do zewntrznej sieci kanalizacyjnej i powinny odpowiada warunkom okrelonym w odrbnych przepisach. 2. Zabrania si lokalizowania zbiornikw na nieczystoci cieke i osadnikw ciekw na obszarze strefy strzela.

2) spadek paszczyzny strefy strzela 30 minut 3) wysoko kulochwytu gwnego +20 cm

4) wysoko zabezpiecze bocznych 5% 5) wysoko przeson pionowych 6) wysoko kulochwytu dolnego pod przeson pionow nr 1 7) wysoko kulochwytu dolnego przed kulochwytem gwnym 8) nachylenie skarp 9) szeroko korony kulochwytw 5 cm 1 cm 5 cm 10% 5 cm

Dziennik Ustaw Nr 132 10) rzdne paszczyzny strefy strzela w siatce kwadratw 20 x 20 m 11) wymiary stanowisk strzeleckich 12) inne wymiary w strefie strzela i strefie dowodzenia

10351

Poz. 1479

4 cm 5% 5%.

106. Strzelnice garnizonowe, o ktrych mowa w 29 ust. 1, dopuszcza si do uytkowania, jeeli zapewniona jest moliwo spenienia jednego z nastpujcych warunkw: 1) istnieje moliwo prowadzenia obserwacji granic stref ochronnych i w razie stwierdzenia przekroczenia granic stref przez osoby postronne moliwe jest natychmiastowe przerwanie strzelania, 2) istnieje moliwo zamknicia waciwego akwenu zastrzeonego, w rozumieniu przepisw odrbnych, na czas prowadzenia strzela. 107. 1. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzdze sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne osony otworw sytuuje si na: 1) terenie strefy strzela co najmniej o 20 cm poniej poziomu paszczyzny rzeczywistej strzelnicy garnizonowej, 2) trasie przejcia lub przejazdu poza terenem strefy strzela w paszczynie terenu, chodnika lub jezdni. 2. Wpusty kanalizacyjne oraz aurowe osony otworw w paszczynie terenu, chodnika lub jezdni nie mog mie odstpw midzy prtami lub rednic otworw wikszych ni 20 mm. 3. Zabrania si umieszczania odbojw, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzdze wystajcych ponad poziom paszczyzny dojcia w szerokoci drzwi wejciowych do obiektw oraz na terenie strefy dowodzenia.

104. 1. Przed zawiadomieniem o zakoczeniu budowy lub zoeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na uytkowanie przeprowadza si: 1) dla strzelnicy garnizonowej klasy III lub IV: a) inwentaryzacj geodezyjn powykonawcz wybudowanej strzelnicy garnizonowej przez podmiot posiadajcy niezbdne uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynnoci geodezyjnych, b) sprawdzenie strzelnicy garnizonowej pod wzgldem zgodnoci wykonania z obowizujcymi warunkami technicznymi i stanu wybranych elementw strzelnicy garnizonowej przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub, jeli nie by ustanowiony inspektor nadzoru, innego przedstawiciela inwestora, posiadajcego, w rozumieniu przepisw ustawy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 2) dla strzelnicy garnizonowej klasy I lub II: a) czynnoci, o ktrych mowa w pkt 1, oraz b) strzelanie sprawdzajce, wedug programu strzela przewidzianych dla danej strzelnicy garnizonowej. 2. Strzelanie, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), przeprowadza si, po wykonaniu czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, w celu okrelenia prawidowoci wykonania strzelnicy garnizonowej pod wzgldem eksploatacyjnym, a zwaszcza moliwoci zachowania warunkw bezpieczestwa otoczenia i osb strzelajcych; zasadniczym celem przeprowadzania strzelania jest sprawdzenie, czy pociski nie opuszczaj wyznaczonych stref ochronnych. 3. Strzelanie, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), przeprowadza jednostka naukowa, posiadajca upowanienie Ministra Obrony Narodowej. 105. 1. Z czynnoci, o ktrych mowa w 104 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b), sporzdza si protokoy. 2. Wzory protokow, o ktrych mowa w ust. 1, okrelaj zaczniki nr 14 i 15 do rozporzdzenia. 3. Powykonawcz inwentaryzacj geodezyjn i protokoy, o ktrych mowa w ust. 1, inwestor jest obowizany doczy do zawiadomienia o zakoczeniu budowy strzelnicy garnizonowej lub wniosku o udzielenie pozwolenia na jej uytkowanie, jako protokoy bada i sprawdze w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Rozdzia 17 Przepisy kocowe 108. 1. Przepisy rozporzdzenia stosuje si rwnie przy odbudowie, rozbudowie i przebudowie strzelnic istniejcych, a take zwizanych z nimi urzdze budowlanych. 2. Rozbudow, przebudow oraz zmian przeznaczenia obiektu poprzedza si ocen stanu technicznego konstrukcji i elementw strzelnicy garnizonowej, z uwzgldnieniem stanu podoa gruntowego. 109. Przepisy niniejszego rozporzdzenia stosuje si do znajdujcych si w toku rozpatrywania wnioskw o udzielenie pozwolenia na budow strzelnic garnizonowych. 110. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski

Dziennik Ustaw Nr 132

10352

Poz. 1479
Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 padziernika 2001r. (poz. 1479)

Zacznik nr 1

PASZCZYZNY I LINIE GEOMETRYCZNE STRZELNICY GARNIZONOWEJ

Rys. nr 1 Bazowa i rzeczywista paszczyzna strzelnicy garnizonowej 1) paszczyzna bazowa strzelnicy garnizonowej pozioma paszczyzna odniesienia, bdca podstawow paszczyzn suc do wyznaczenia pooenia wszystkich elementw strzelnicy, 2) paszczyzna rzeczywista strzelnicy garnizonowej teren strefy strzela, uksztatowany wedug projektu budowlanego, 3) linia pocztkowa strzelnicy garnizonowej linia wyznaczajca usytuowanie strzelnicy garnizonowej powstaa z przecicia paszczyzny bazowej strzelnicy i rzeczywistej paszczyzny strzelnicy.

Rys. nr 2 Dolna i grna paszczyzna strzelania strzelnicy garnizonowej 1) linia otwarcia ognia linia prosta, pozioma, rwnolega do linii pocztkowej strzelnicy, leca 1,5 m powyej linii pocztkowej strzelnicy garnizonowej w paszczynie prostopadej do paszczyzny bazowej przechodzcej przez lini pocztkow strzelnicy, 2) linia celw linia prosta rwnolega do linii pocztkowej strzelnicy suca do rozmieszczania tarcz, 3) linia wyjciowa linia prosta, rwnolega do linii otwarcia ognia w odlegoci 10 m od rzutu linii otwarcia ognia na paszczyzn bazow w kierunku przeciwnym do kulochwytu gwnego,

Dziennik Ustaw Nr 132

10353

Poz. 1479

4) dolna paszczyzna strzelania paszczyzna przechodzca przez lini otwarcia ognia i przecinajca paszczyzn czoow kulochwytu dolnego usytuowanego najbliej kulochwytu gwnego na wysokoci 0,80 m ponad rzeczywist paszczyzn strzelnicy garnizonowej, 5) grna paszczyzna strzelania paszczyzna przechodzca przez lini otwarcia ognia i doln krawd przesony usytuowanej najbliej kulochwytu gwnego. Uwaga: pooenie dodatkowych linii otwarcia ognia na strzelnicach o zmiennej linii otwarcia ognia wyznacza si w sposb zapewniajcy spenienie warunkw okrelonych odpowiednio w zacznikach nr 5 i 6 do rozporzdzenia przy zachowaniu warunku rwnolegoci tych linii do linii pocztkowej strzelnicy garnizonowej.

Rys. nr 3 Lewa skrajna i prawa skrajna paszczyzna strzelania strzelnicy garnizonowej 1) skrajna lewa paszczyzna strzelania paszczyzna prostopada do paszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej, przechodzca przez punkt przecicia osi podunej prawego skrajnego stanowiska strzeleckiego z lini otwarcia ognia i rodek podstawy lewego skrajnego celu na linii celw usytuowanej najbliej kulochwytu gwnego, 2) skrajna prawa paszczyzna strzelania paszczyzna prostopada do paszczyzny bazowej strzelnicy garnizonowej, przechodzca przez punkt przecicia osi podunej lewego skrajnego stanowiska strzeleckiego z lini otwarcia ognia i rodek podstawy prawego skrajnego celu na linii celw usytuowanej najbliej kulochwytu gwnego.

Dziennik Ustaw Nr 132

10354

Poz. 1479
Zacznik nr 2

SCHEMAT STRZELNICY TYPU A

Lss Sss Dkg Skg Szl Szp

maksymalna dugo strefy strzela szeroko strefy strzela dugo korony kulochwytu gwnego szeroko podstawy kulochwytu gwnego szeroko lewego zabezpieczenia bocznego szeroko prawego zabezpieczenia bocznego

wymiary w metrach

Dziennik Ustaw Nr 132

10355

Poz. 1479
Zacznik nr 3

SCHEMAT STRZELNICY TYPU B

Lss Sss Dkg Skg Szl Szp

maksymalna dugo strefy strzela szeroko strefy strzela dugo korony kulochwytu gwnego szeroko podstawy kulochwytu gwnego szeroko lewego zabezpieczenia bocznego szeroko prawego zabezpieczenia bocznego

wymiary w metrach

Dziennik Ustaw Nr 132

10356

Poz. 1479
Zacznik nr 4

SCHEMAT STRZELNICY TYPU C

Lss Sss Dkg Skg Szl Szp

maksymalna dugo strefy strzela szeroko strefy strzela dugo korony kulochwytu gwnego szeroko podstawy kulochwytu gwnego szeroko lewego zabezpieczenia bocznego szeroko prawego zabezpieczenia bocznego ramiona kta dopuszczalnej strefy lotu pociskw

wymiary w metrach

Dziennik Ustaw Nr 132

10357

Poz. 1479
Zacznik nr 5

SCHEMAT STRZELNICY TYPU D

Lss Sss Dkg

maksymalna dugo strefy strzela szeroko strefy strzela dugo korony kulochwytu gwnego granica sektora obserwacji i ostrzau

wymiary w metrach

Dziennik Ustaw Nr 132

10358

Poz. 1479
Zacznik nr 6

SCHEMAT STRZELNICY TYPU S

Lss Sss Dkg Skg Szl Szp

dugo strefy strzela szeroko strefy strzela dugo korony kulochwytu gwnego szeroko podstawy kulochwytu gwnego szeroko lewego zabezpieczenia bocznego szeroko prawego zabezpieczenia bocznego ramiona kta dopuszczalnej strefy lotu pociskw

wymiary w metrach

Dziennik Ustaw Nr 132

10359

Poz. 1479
Zacznik nr 7

WYMAGANIA WOBEC POSZCZEGLNYCH KLAS STRZELNIC GARNIZONOWYCH

Dziennik Ustaw Nr 132

10360

Poz. 1479

Dziennik Ustaw Nr 132

10361

Poz. 1479
Zacznik nr 8

SPOSB USTALANIA DUGOCI PROMIENIA STREFY ZAGROENIA ORAZ OBLICZANIA LICZBY I USYTUOWANIA DODATKOWYCH PRZESON PIONOWYCH NA STRZELNICACH GARNIZONOWYCH ZALICZONYCH DO KLASY I LUB II 1. Liczb i usytuowanie dodatkowych przeson pionowych wyznacza si w zalenoci od typu strzelnicy oraz wielkoci moliwej do wyznaczenia strefy zagroenia. 2. Do wyznaczenia niezbdnej liczby przeson dodatkowych konieczna jest znajomo: 1) rozmiaru moliwej do wyznaczenia strefy zagroenia strzelnicy, 2) typu strzelnicy, 3) wysokoci kulochwytu gwnego, 4) rodzaju strzela, jakie maj by przeprowadzane na strzelnicy, 5) rodzaju amunicji, jaka ma by uyta do strzela. 3. Dla potrzeb procedury oblicze przyjmuje si, e: 1) kt odbicia rykoszetu od rzeczywistej paszczyzny strzelnicy moe zawiera si w przedziale od 0 do 85, 2) wystpuj nastpujce strefy powstawania rykoszetw pociskw wystrzelonych prawidowo z linii otwarcia ognia: a) na strzelnicy 300 m 120 130 m 170 180 m 220 250 m b) na strzelnicy 200 m 120 130 m 170 180 m c) na strzelnicy 100 m 55 60 m 80 90 m 3) wysoko przeson pionowych, dla wszystkich typw strzelnic, z przedziau od 4,20 m do 5,40 m ponad paszczyzn rzeczywist strzelnicy, 4) dolna krawd kadej dodatkowej przesony pionowej znajduje si 2,50 m powyej paszczyzny rzeczywistej strzelnicy, 5) ekstremalny kt odbicia rykoszetu pocisku okrelany jest w zalenoci od rodzaju pocisku i jego zasigu wedug tabeli, 6) liczb dodatkowych przeson pionowych okrela si wedug zalenoci przedstawionej na schemacie, 7) nie ustawia si przeson pionowych za lini celw najblisz kulochwytowi gwnemu. 4. Sposb wykonywania oblicze: 1) ustali typ strzelnicy, 2) przyj gboko strefy zagroenia (dugo promienia strefy) z zakresu 150 3500 m, 3) zaoy wysoko kulochwytu gwnego Hkg, 4) ustali warto k kta zakrycia (schemat), 5) ustali z tabeli, warto kta k w zalenoci od typu pocisku i przyjtej w punkcie 2 gbokoci strefy zagroenia, 6) sprawdzi, czy kt n dla przesony Nr n jest mniejszy od kta k: a) jeli TAK, to zakoczy obliczenia, b) jeli NIE, to kontynuowa procedur, 7) wyliczy odlego xn przesony Nr n od linii powstawania rykoszetw, zgodnie ze schematem, celem ustalenia miejsca usytuowania przesony Pn, 8) obliczy n+1 zgodnie ze schematem, 9) kontynuowa procedur od punktu 6. 5. Uwagi kocowe: 1) obliczenia prowadzi oddzielnie dla kadej strefy powstawania rykoszetw, przyjmujc pooenie rubiey powstawania rykoszetw jako redni arytmetyczn pooenia skrajw strefy powstawania rykoszetw, 2) adna przesona dodatkowa nie moe znajdowa si za kulochwytem gwnym, 3) jeeli wicej ni 2 przesony znajduj si w takiej odlegoci, e odlego skrajnych przeson jest mniejsza ni 6 m, zaleca si pozostawi tylko skrajne przesony i wykona nad nimi zadaszenie, 4) jeeli dwie ssiednie przesony dodatkowe znajduj si w odlegoci mniejszej ni 3 m, to zaleca si nie wykonywa przesony bliszej linii pocztkowej strzelnicy i wykona zadaszenie na odcinku pomidzy pozostawion przeson a miejscem usytuowania wyliczonej i niewykonywanej przesony, 5) do zadasze, o ktrych mowa w pkt 3 i 4, stosuje si odpowiednio 60 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia.

Dziennik Ustaw Nr 132

10362

Poz. 1479

Dziennik Ustaw Nr 132

10363

Poz. 1479

Dziennik Ustaw Nr 132 10364

Schemat wyznaczania rozmieszczenia przeson dodatkowych (bez zachowania proporcji)

Poz. 1479

Dziennik Ustaw Nr 132

10365

Poz. 1479
Zacznik nr 9

SPOSB WYZNACZANIA STREF OCHRONNYCH STRZELNICY GARNIZONOWEJ (bez zachowania proporcji)

Dziennik Ustaw Nr 132

10366

Poz. 1479
Zacznik nr 10

WZORY TABLIC OSTRZEGAWCZYCH

Rys. nr 1 Tablica ostrzegawcza oznaczajca granic strefy niebezpiecznej. Tablica koloru tego z czerwon ramk. Litery koloru czarnego (wymiary w m)

Dziennik Ustaw Nr 132

10367

Poz. 1479

Rys. nr 2 Tablica ostrzegawcza oznaczajca granic strefy zagroenia. Tablica koloru tego z czerwon ramk. Litery koloru czarnego (wymiary w m)

Dziennik Ustaw Nr 132

10368

Poz. 1479
Zacznik nr 11

SCHEMATY KULOCHWYTW STRZELNIC GARNIZONOWYCH

Rys. nr 1 Schemat ziemnego kulochwytu gwnego

Rys. nr 2 Schemat ziemnego kulochwytu gwnego z konstrukcj betonow lub murow

Dziennik Ustaw Nr 132

10369

Poz. 1479

Rys. nr 3 Schemat kulochwytu gwnego wykonanego z elementw trwaych osonitych materiaem sypkim

Rys. nr 4 Schemat kulochwytu gwnego wykonanego z elementw trwaych osonitych drewnem

Dziennik Ustaw Nr 132

10370

Poz. 1479

Rys. nr 5 Schemat zabudowy kulochwytu gwnego

Rys. nr 6 Schemat kulochwytu dolnego pod przeson pionow nr 1 (wymiary w mm)

Dziennik Ustaw Nr 132

10371

Poz. 1479
Zacznik nr 12

SCHEMAT PRZESONY PIONOWEJ NR 1 I NR 2 (wymiary w mm)

Dziennik Ustaw Nr 132

10372

Poz. 1479
Zacznik nr 13

SCHEMATY STANOWISK STRZELECKICH

Rys. nr 1 Stanowisko strzeleckie do strzelania z postawy lec

Rys. nr 2 Stanowisko strzeleckie do strzelania z postawy lec i klczc

Dziennik Ustaw Nr 132

10373

Poz. 1479
Zacznik nr 14

Dziennik Ustaw Nr 132

10374

Poz. 1479

Dziennik Ustaw Nr 132

10375

Poz. 1479
Zacznik nr 15

Dziennik Ustaw Nr 132

10376

Poz. 1479

Related Interests