You are on page 1of 1

Form,serra:les zones de xoc entre dues plaques son sotmeses a una pressio tan forta que comprimeixen els

sediments, al fons,ocea i provo, que es pleguen i es formen les muntanyes. Relleuoceanic:el fon maripresenta una topografia bastant accidentada;CT.Dorsalsoceanique,gran elevacions submarines situadesa part central dels oceans,presenten un sol central anomenatRfift;esforma un nou sol oceanic. ;Fosesoceaniques,esformen ales zones de subducio se situen ales zones de costa-plataforma continental,planes abissals, talussos continental. Forces,Idlaterra,trestipus,1compressio2distensio,cisallament Plecs,ondulacionsdel terreny esproduixen actuen forces de compressiosobre mater, plastics.Falles,rupturesdelesroques, enquehia desplasament entre blocs, ignies,apartirde la solidificacio del magm,al inte de l terra. si el magma esrefreda i solidifica lentament,se forme, plut... si el magma arriba superficie, rapidament, volcani... metamorfiques,sotmesesa, presions altes y elevadetempreatures proces,anomenat metamorfisme,. gres--quearcita,calcaria-marbre, argila-pissara,esquis,gneis. Proces,R.1lerosio,les roque,sotmeses al proces derosio 2fusio,lesroque, sotmes,a temperatures altes,poden fusionarse i generar magma, al refredarse roques magmatiques, 3metamorfisme,totesles roques sotmeses, altes presionsi temperatures, traanformen roqu, metamorfi,