You are on page 1of 6

POEZIJA ZA DJECU Poezija-to je jezik emocija. Dobra poezija saima uvijek bit neega.

Iz toga proizlazi da svaka rije kojom govori mora biti pomno izabrana zvuka i znaenja.Jer, poezija je najkonotativniji i najgui oblik jezika. Poezija za djecu poneto je drugaija od poezije za odrasle. No, najbolje pjesme poezije za djecu svakako prelaze granice dobi, pa u tom sluaju dobni okviri ne postoje. I. Ona se obraa djejim mogunostima doivljavanja, pa su literarne aluzije , prirodno, reducirane, a metafore bliske djetetu. Slatkasta, nostalgina, didaktina ili sarkastina poezija moe biti o djetetu, ali ne i za dijete. II. Dijete je prirodno vrlo ritmino.Ritam je dio pulsa nae svakodnevnice- mirovanja, disanja, rastenja. Poezija ispunjava prirodni djetetov osjeaj za ritam. III.Rima i zvunost. Pjesmu treba poeti iz neba pa u rebra, u njoj ne mora biti sve od srebra, nije pjesma pribor za jelo. Ona mora imati vau duu, a svoje luckasto tijelo. Pjesma moe poeti i od svretka, u njoj tjedan moe poeti od petka. Pjesma je pjesma ako ste je stavili i naglavce, sve u njoj izokrenuli, to onda, kau li da ste skrenuli. Imati svoju pjesmu u ivotu to je glavnije, nego ii to ravnije. Z. Balog, Pjesmu treba poeti Kao i u ritmu, djeca uivaju i u rimi, aliteraciji, asonancama, ponavljanju konsonanata oni uivaju u rijeima koje pjevaju.
1

IV. Mata. Kad se govori o matovitosti pjesme, misli se na njenu okrenutost svim osjetilima: vidu, sluhu, dodiru, mirisu, okusu. Ovi aspekti poezije imaju posebno znaenje za djecu, jer to su i najvaniji naini na koji ona istrauju svijet. Poezija nikada ne moe biti nadomjestak za pravo osjetilno iskustvo. POVIJESNI OKVIRI: Fenomen to ga nazivamo djejom poezijom kontinuirano ivi u knjigama i asopisima ve stoljee i pol. Ako mu pribrojimo i narodnu djeju poeziju, jo i dulje. Uspavanke, sa svojim ritmom i magijom rijei prvi su kontakti djeteta s pjesmom.(Enci, menci, na kamenci; Oko boko; En ten tini savaraka tini) Zatim brojalice, bajalice, brzalice, izmiljalice, nabrajalice, zagonetalice, brzalice...Smiljane su u igri, uz poslove. Nai emo tu stihove onomatopejskog karaktera, nonsens, humor, razigranost. Neki kao da su pokuaj dijaloga sa ivotinjama. Danas je vrlo uoljiva linija poveznica izmeu nekih karakteristika usmene poezije i suvremene poezije za djecu. Na alost, u prolosti nije mnogo bilo onih koji su dobre tekovine narodne poezije uvrstili u svoj stihovni repertoar za malene.

POECI DJEJE POEZIJE U NAS, 1850 - 1920

Ivan Filipovi bio je urednik asopisa Bosiljak i objavio je prvu oveu zbirku pjesama namijenjenu djeci Mali tobolac. Radi se o prijevodima, ali i o izvornim pjesmama (29) Najboljom se smatra himnika MLADOJ NARAVI. To je knjiica u etiri dijela. Prvi sadri pjesme, drugi mudre izreke u stihovima, trei pripovijetke, a etvrti rodoljubne misli. Drugi i trei dio prijevodi su i prerade iako se ne navode autori, a prvi dio donosi vlastite Filipovieve pjesme, pa tako hrvatska djeja knjievnost zapravo zapoinje poezijom. Filipovi je, inae imao veliku ulogu u prihvaanju i irenju tzv. udoredne pripovijetke koja je kao vrsta dugo trajala i imala mnogo predstavnika kao i brojnu publiku u Francuskoj, Engleskoj i drugim zemljama gdje se razvijala djeja knjievnost, a posebno snano se razvila u Njemakoj u 19. st. Dugo je djeja poezija bila sluga pedagogiji. Stvarali su je uitelji i drugi odgojni djelatnici s ciljem da u djece razvije poslunost, pokornost, pobonost, higijenske navike, ljubav prema roditeljima i brai, potenje, patriotizam - sve su to bile vrline koje su zrcalile odgojni ideal i cilj graanskog drutva odreenog vremena.
2

Nije samo bio problem u intencionalnosti, ve i u manjku nadahnua i kreativnosti. Danas je svakom iole ozbiljnijem kritiaru i teoretiaru jasno da bez umjetnikog momenta nema prave djeje pjesme. Forma: stroga pravilnost metra i rime. Jednaki broj slogova u stihovima i njihovo tono podudaranje na zavrecima. asopisi Bosiljak, Smilje, Brljan, Ljiljan, Mladi Hrvat, Aneo uvar, Mladi Istranin U Bosiljku (prvom djejem asopisu, 1864-1868) tiskane su pobone, patriotske pjesme, motivski vezane uz blagdane; zatim budnice, pjesme o tekim seoskim poslovima i razumijevanju seljaka i njegova ivota, u rasponu od pastorale do socijalnih lamentacija; prigodne pjesme (obljetnice smrti, odlasci profesora). Osjea se jak utjecaj narodnog deseterca i Mauranieva epa.Ova poezija nije okrenuta djeci ni doivljajno, niti motivski, niti izrazom. Jedino poukom i didakticizmom. Zanimljivo je napomenuti da je 1863. objavljena enoina povjestica Postolar i vrag. Poput Pukina enoa je krenuo od narodne prie, ali ju je ispriao na svoj nain u vrlo lijepim stihovima gdje su u prvom planu zanimljivost fabule, vjetina prikazivanja, veselost zbivanja i ivost ritma, a pouka proizlazi nenametljivo iz cjeline djela. Da je enoa htio biti djeji pisac, po miljenju D. Teak, razvoj hrvatske djeje knjievnosti mogao je biti sasvim drukiji. () alosno je da se nitko od urednika djejih asopisa, koji su znali objavljivati tekstove vrlo strane djejim interesima, ipak nije sjetio objaviti enoine povjestice. Jasno je da pjevuckanje u jednolikom ritmu bez jae emocije mora biti dosadno. Tako je stvarala itava plejada stihoklepaca, danas anonimnih ili tek slabo poznatih. Nigdje traga nekoj neoekivanosti, leksikoj igrivosti, duhovitom obratu, eksploziji mate ili prtavom humoru. Razumljivo je to se na takve stihove gledalo sa sumnjom i to oni nisu mogli reflektirati na ravnopravnost s odraslom poezijom. Nasljednik Bosiljka bilo je Smilje (1873-). U ovom asopisu vidljiv je prekid s narodnom poezijom, i lirskom i epskom. Najplodniji pjesnik asopisa je Ljudevit Varjai. Autor je ak oko 200 pjesama od kojih je stotinjak uglazbljeno.U njima je zapravo sve podreeno pjevnosti, jer je njegovo bavljenje glazbom odredilo stvaranje stihova povienog tona, koji odiu patriotizmom. Obiljeja: sentimentalnost i tuga, nema osobnog doivljaja ve je sve openito, ak i radost i tuga. PRSTI: Stari palac kruha prosi, Kaiprst ga kui nosi. Srednjak uti, pa se ljuti to prstenjak sve pojeda A mezimac gladan gleda.

Krunoslav Kuten najvanija je figura ovoga razdoblja. Rodio se u Vrbovcu 1855. Otac mu je bio bavar, a on se kolovao u Zagrebu uz tuu pomo i kasnije radio kao inovnik u zagrebakom opinskom poglavarstvu. Tu je radio i August enoa koji ga je volio i poticao da u asopisu Smilje objavljuje svojih pedesetak pjesama za djecu.Nakon smrti sinia vie nije objavljivao, a ubrzo nakon njega i Krunoslav Kuten je umro, u trideset i osmoj godini. Potrebno je naglasiti da Krunoslav Kuten nije bio niti uitelj, ni profesor, ni pedagog kao golema veina tadanjih pisaca za djecu, a svoje je pjesme stvarao u najuem kontaktu s djecom jer ih je stvarao za svoju djecu. Neke karakterisitke stiha: On odbacuje iskoritavanje svake prilike da se dijete neemu poui i popravi, odbacuje tretman djeteta kao simpatino nedoraslog bia. Nije mu teko prijei granice moguega u svojim stihovima. Slui se jednostavnim osmercima i rimovanim dvostisima. Na djelu su tu i nagovjetaj igre rijeima, nonsens, onomatopeja. U tom smislu je Krunoslav Kuten zapravo pretea ocu suvremene hrvatske djeje poezije, Grigoru Vitezu. I Kuten je , kao i Vitez, pjesnik ptica, domaih ivotinja i kukaca. Za ivota su mu pjesme jako dobro prihvaali, no kasnije je zaboravljen, makar su mu se neke pjesme prenosile od usta do usta kao narodne. Zadravi komunikaciju s djecom a izgubivi ime, te pjesme najbolje potvruju Kutenovu vrijednost. URA Ura ide tika taka Svako jutro budi aka Da se od sna brzo prene I u kolu s knjigom krene. A kad bije dvanaest sati, Stane ura aka zvati: 'Ajte aci brzo kui, Dok su masni ganci vrui. DJECA I MACA Pokraj pei maca prela, do nje dobra djeca sjela, pak joj tako aptat stala: -Predi preu, maco mala. Mi emo si platno tkati, platno naoj mami dati; mama e nam dobra biti, nove halje nam saiti. I kad tetka doe kui, halje emo si obui. A jer to je radost njena, lijepo djeca obuena, umah e nas k sebi zvati, svakom jednu emlju dati.

Josip Milakovi August Harambai

Milka Pogai
4

Rikard (barba Rike) Katalini Jeretov Ivana Brli-Maurani

Bogumil Toni

NA RAZMEU IZMEU STARE I SUVREMENE POEZIJE, 1920-1950. U ovom razdoblju pjesnici objavljuju u svakom broju Smilja, vodeeg knjievnog lista za djecu u nas. ire se teme i motivi, depedagogizacija je na djelu. Ne govori se vie samo o seoskom, ve i o urbanom djetetu. Razlika je i u strukturi ovih pjesama: vie nije tako strogo pravilan metar. Rima je ostala , no ritam je ivlji. Josip Cvrtila, Gabrijel Pintar (pseud. a Gavro), Zlatko poljar, Car Emin, Nikola Pavi(lirski impresionistiki minijaturist) Nove i svjeije tonove u meuratnu djeju liriku unijet e veliki sanjar i svestrani pjesnik Vladimir Nazor. Unio je novi krug tema i motiva koji se ne veu iskljuivo za djeju naivnost, ve se temelje i na razigranoj imaginaciji, uenju djeteta svijetu; pribliio je djeci i nastavne teme. No ipak, njemu je pjesnitvo za djecu bilo samo usputna oaza. Zlata Kolari-Kiur izuzetno mnogo je pisala, no vrlo je malo pravog nadahnua. Istie se ciklus pjesama o moru. Ivo Kozaranin je zbirkom Sviram u sviralu progovorio o ljepoti, tuzi i vedrini godinjih doba, otvarajui djeci vrata u prirodu. Ivan Goran Kovai pisao je pjesme za djecu iz vlastitog htijenja, i iz praktinih urednikih potreba - trebalo je osigurati priloge za novinsku stranicu Hrvatskog dnevnika (1936.-1940.), namijenjenu djeci. No on je tome priao s osjeajem rijetke odgovornosti, na knjievnom jeziku i kajkavskom dijalektu. esto bi prvo dobio fotografiju! Ante Modruan(Tone Smoljanac) Drago Gervais Drago Ivanievi - Kotarica stihova 1951. Dijalektalna poezija koja pripada samome vrhu hrvatskog djejeg pjesnitva. Zdenka Jui-Seunik Vjekoslav Majer ne unosi formalne novitete, vrijednost njegove poezije je u humanitetu i ljudskoj toplini, miroljubivu ivotu u zajednici i etici.Trajna okupacija mu je ivotinjski svijet. Gustav Krklec Trajnu vrijednost Krkleevog pjesnitva nai emo u pjesmama o maruevekom zagorskom djetinjstvu, zatim u jo nekoliko pjesama. Osobito su danas ivotne njegove Telegrafske basne. To nisu basne u klasinom smislu, jer nemaju izreene niti prie niti pouke.Pisane su u stihovima,ali u katrenima (Krilovljeve imaju barem 8 stihova). Zato ih je, u duhu vremena, autor nazvao telegrafskima. Po emu su one basne? Poput pravih basni na alegorian nain crtaju ljudske odnose u
5

obliku anegdota o ivotinjama. Krklec ima izvanrednu sposobnost da od kratkih dijaloga i detalja naini dogaaj vrijedan panje. Strukturno su ove stihovane mikrostrukture i epigrami, jer je prvi dio uvijek ekspozicija, a drugi zakljuak. Imaju i karakteristike aforizma. Dobria Cesari , kao predstavnik hrvatske meratne poezije, napisao je samo desetak pjesama za djecu. Agata Truhelka pisala je pjesme slavonskih motiva, o cvijeu i prirodi U Hrvatskoj u itavoj prvoj polovici dvadesetog stoljea nije bilo djejeg pjesnika koji bi oznaavao potpun i radikalan prekid s preivjelom manirom i moderan pristup poetskom potencijalu djeteta. U tom vremenu neto je posebno ciklus pjesama DANI DJETINJSTVA Dragutina Tadijanovia-Tadije. On zapravo i nije pjevao, ve je govorio poeziju o svom djetinjstvu. Ove pjesme danas sve vie itaju i djeca. Pisane su u slobodnom stihu.