You are on page 1of 4

TRNG I HC

K THUT CNG NGH TP. HCM


KHOA KHOA HC C BN

THI HC K II, NM HC 2010-2011


mu s 2. Mn: Xc sut thng k A, B
Thi gian lm bi: 60 pht

1. Cho hai bin c A, B vi P(A)=0,2; P(B)=0,3; P(AB)=0,06. Khng nh no sau


y ng?
A. A, B l hai bin c xung khc. B. A, B l hai bin c c lp.
C. A, B l hai bin c i lp.
D. P(A+B) = 0,5
2. Mt sinh vin thi kt thc kha hc Anh vn, bit rng Phiu nh gi ch c th
nhn cc kt qu sau y: Rt tt, Tt, Trung bnh v Km. Tng kt ton trng
thy c 12% SV t kt qu Rt tt, 35% SV t kt qu Trung bnh v 5% SV t
kt qu Km. Tnh xc sut SV t kt qu Rt tt hoc Tt.
A. Khng tnh c
B. 0,12
C. 0,48
D. 0,6
3. Vit 5 ch s 1,2,3,4,5 ln 5 tm ba ging nhau. Chn ngu nhin ln lt 3 tm
ba v xp theo th t t tri sang phi, ta c mt s gm 3 ch s. Tm xc sut
c mt s chn.
A. 0,6
B. 0,4
C. 0,3
D. 0,2
4. Mt chung g c 12 con gm: 9 con g mi v 3 con g trng. Ngi nng dn
chn ngu nhin ln lt 2 con g (mi ln chn 1 con) khng hon li. Bit rng
ln chn th 2 c con g mi, tnh xc sut ln chn u c con g trng.
A. 0,8932
B. 0,2727
C. 0,3874
D. 0,5829
5. Mt l hng c t l sn phm loi A l 60%. Hi phi ly c hon li t l hng
ra t nht bao nhiu sn phm cho xc sut ca bin c: c t nht mt sn
phm loi A trong s cc sn phm ly ra khng b hn 95%?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
6. ChoX v Y l hai bin ngu nhin c lp vi bng phn phi
X
-2
1
2
Y
1
2
PX

0,5

0,2

0,3

PY

0,1

0,2

0,3

0,4

Tm ET vi T = E(X).X + V(Y).Y + 10
A. 48,815

B. 38,815

C. 48,735

D. 38,735

7. Cho bit hm mt xc sut ca bin ngu nhin X l:

sin x,
f ( x)
0,

A. /6

x (0; )
2 . Xc nh MedX.

x (0; )
2

B. /4

C. /3

D. /2

8. C quan d bo kh tng thy vn chia thi tit thnh ba loi: xu, bnh thng
v tt vi xc sut tng ng: 0,25; 0,45 v 0,3. Vi tnh trng thi tit trn th
kh nng sn xut nng nghip c ma tng ng l 0,2; 0,6 v 0,7. Nu c
Trang 1/4

ma th mc xut khu tng ng vi ba tnh trng thi tit l 2,5 triu tn; 3,3 v
3,8 triu tn. Hy tnh mc xut khu lng thc c th hy vng.
A. 2,5
B.3,3
C. 3,423
D. 3,8
9. Xc sut mt con g mi ngy l 0,6. Hi phi nui t nht bao nhiu con
mi ngy trung bnh thu c khng t hn 30 trng.
A. 40
B.45
C. 50
D. 55
3
10. Cho Z=X -1, vi X l bin ngu nhin c phn phi chun N(4; 0,25). Tnh xc
sut P(Z>26)?
A. 0,5227
B. 0,0227
C. 0,9773
D. 0,4773
11. Kho st lng in nng tiu th trong 50 ngy lm vic gn nht ca cng ty A
c kt qu:
X
80-90 90-100 100-110 110-120
(KW/ngy)
S ngy
9
14
21
4
Xc nh lng in nng tiu th trung bnh trong mt ngy ca mu trn.
A. 86,35
B. 99,04
C. 97,62
D. 104,27
12. mt trang tri ngi ta cn th 145 tri ca mt loi tri cy ang lc thu hoch
c trng lng trung bnh mu l 255,5172gram v lch chun mu l
23,5092gram. Hy c lng khong i xng cho trng lng trung bnh ca
loi tri cy trn vi tin cy 95%.
A. (251,7; 259,3) B. (247,7; 260,9) C. (249,8; 261,1) D. (253,7; 257,9)
13. Mun bit trong h c bao nhiu con c, ngi ta bt ln 1000 con nh du, sau
th xung h tr li. Mt thi gian sau bt ln ngu nhin 100 con thy c 40
con c nh du. Hy c lng khong i xng cho s c c trong h vi tin
cy 1 95% .
A. (2016; 3290)
B. (2295; 3072)
C. (1862; 3491)
D. (2329; 2974)
14. mt nh my dt, kim tra ngu nhin 150 cun vi thnh phm ta c s
khuyt tt trung bnh mu l 3,38 v lch chun mu l 1,604. m bo c
lng khong i xng cho s khuyt tt trung bnh ca mt cun vi nh my
t chnh xc 0,2 th cn kho st thm t nht bao nhiu cun vi na ? Cho
bit tin cy ca php c lng l 95%.
A. 248
B. 98
C. 256
D. 112
15. Kho st 20 sn phm trong mt l hng nhn thy lch chun trng lng ca
cc sn phm ny l 7,15g. Hy tm khong tin cy 96% cho lch chun ti a
ca trng lng ca cc sn phm trong l hng? Bit rng trng lng sn phm
trong l hng tun theo quy lut chun.
A. (0; 9,13)
B. (5,68 ; 9,80)
C. (0 ; 9,26)
D. (0 ; 10,35)
16. Mt chuyn gia lai to ging cy trng cho rng ging la thn cao chng lt va
c lai to c chiu cao trung bnh l 105cm. Ngi ta chn ngu nhin 60 cy

Trang 2/4

o th th c x 112(cm) v s 8(cm) . Vi mc ngha 5%, hy chn cu tr


li ng (a l chiu cao trung bnh 1 cy la c lai to, g l gi tr tiu chun
kim nh)
A. H 0 : a 105; H1 : a 105 ; g=6,78> z0,025 =1,96; bc b kin.
B. H 0 : a 105; H1 : a 105 ; g=-6,78<- z0,025 =-1,96; chp nhn kin.
C. H 0 : a 105; H1 : a 105 ; g=-6,78<- z0,025 =-1,96; bc b kin.
D. H 0 : a 105; H1 : a 105 ; g=6,78> z0,025 =1,96; chp nhn kin.
17. Kho st 100 h kinh doanh trong cng mt lnh vc, nhn thy c 26 h kinh
doanh t doanh s cao. C mt ngi trong lnh vc kinh doanh ny tuyn b t
l h kinh doanh t doanh s cao trong lnh vc ny l 35%. Cho nhn xt v
tuyn b ca ngi vi mc ngha 5%?
A. H 0 : p 0,35,H1 : p 0,35. g=-1,8869. Bc b kin trn.
B. H 0 : p 0,35,H1 : p 0,35. g=-1,8869. Chp nhn kin trn.
C. H 0 : p 0,35,H1 : p 0,35. g=-2,0518. Bc b kin trn.
D. H 0 : p 0,35,H1 : p 0,35. g=-2,0518. Chp nhn kin trn.
18. Kho st ngu nhin 248 cy bch n lm trng A th nhn thy c 163 cy c ng
knh trung bnh. Kho st ngu nhin 271 cy bch n lm trng B th nhn thy c
198 cy c ng knh trung bnh. C kin cho rng t l cy c ng knh trung bnh
ca 2 lm trng ny l nh nhau. Hy tnh gi tr tiu chun kim nh v cho nhn xt
v kin trn vi mc ngha 5%.
A. -1,8144. Chp nhn kin.
B. -1,8144. Bc b kin.
C. -2,5319. Chp nhn kin.
D. -2,5319. Bc b kin.

19. Mt cng ty nh quan tm ti vic phn tch hiu qu ca vic qung co. Trong
thi gian 4 thng cng ty thu c kt qu (X : s tin qung co, Y : tng doanh
thu)
X
5
8
15
22
Y
6
15
30
39
Xc nh h s tng quan mu ca hai i lng trn.
A. 0,9539
B. 0,9967
C. 0,9877
D. 0,9348
20. Lng hp cht ha hc Y c th ha tan c vi 100g nc cc nhit khc
nhau X c ghi li nh sau:
o
X( C)
0
15
30
45
60
Y (g)
7
13
24
31
42
Trang 3/4

D on lng cht Y c th ha tan c trong 100g nc nhit 50oC theo


phng trnh hi quy tuyn tnh mu.
A. 32,674 (g)
B. 35,135 (g)
C. 34,672 (g)
D. 36,853

---HT---

Trang 4/4