‫سذ هؼاتش ػوَهی ٍ اشغال پیادُ سٍّا ٍ استفادُ غیش‬

‫هجاص آًْا ٍ هیذاى ّا ٍ پاسوْا ٍ تاغْای ػوَهی تشای وسة ٍ یا سىٌی ٍ یا ّش ػٌَاى دیگشی هوٌَع است ٍ‬
‫شْشداسی هىلف است اص آى جلَگیشی ٍ دس سفغ هَاًغ هَجَد ٍ آصاد ًوَدى هؼاتش ٍ اهاوي هزوَس فَق تَسیلِ‬
‫هأهَسیي خَد سأساً الذام وٌذ‪.‬‬
‫یىی اص ٍظایف شْشداسی ّا اتخار تذاتیش هَثش ٍ الذام‬
‫الصم تشای حفظ شْش اص خطش سیل ٍ حشیك ٍ ّوچٌیي سفغ خطش اص تٌاّا ٍ دیَاسّای شىستِ ٍ خطشًان ٍالغ‬
‫دس هؼاتش ػوَهی ٍ وَچِ ّا ٍ اهاوي ػوَهی ٍ ‪ ...‬هی تاشذ‪.‬‬
‫دس هَاسد هشتَط تِ سفغ خطش اص تٌاّا ٍ غیشُ‪،‬‬
‫شْشداسی پس اص وسة ًظش هأهَس فٌی خَد ٍ پس اص اتالؽ هْلت داس هتٌاسة ٍ دس صَست ػول ًىشدى تِ‬
‫آى‪ ،‬هی تَاًذ سأساً تا هشالثت هأهَسیي خَد ًسثت تِ سفغ خطش الذام ًوایذ ٍ ّضیٌِ آى اص طشف دسیافت ًوایذ‪.‬‬
‫سفغ ّشگًَِ اختالف تیي هَدی ٍ شْشداسی دس هَسد ػَاسض‬
‫تِ وویسیًَی هشوة اص ًوایٌذگاى ٍصاست وشَس ٍ دادگستشی ٍ شَسای شْش اسجاع هی شَد ٍ تصوین‬
‫وویسیَى هضتَس دس ایي ساتطِ لطؼی است‪.‬‬
‫تشخیص شَد طثك‬
‫همشسات اسٌاد الصم االجشاء تِ ٍسیلِ اداسُ ثثت لاتل ٍصَل هی تاشذ‪.‬‬
‫تشای اجشای تشًاهِ‬
‫ّای ػوَهی‪ ،‬ػوشاًی ٍ ًظاهی دٍلت هصَب ‪ّ 1531/11/11‬ش گاُ هاله یا هالىیي واسشٌاس خَد سا حذاوثش‬
‫ظشف یه هاُ اص تاسیخ اػالم «دستگاُ اجشایی» وِ تِ یىی اص صَس اتالؽ وتثی‪ ،‬اًتشاس دس یىی اص سٍصًاهِ ّای‬
‫وثیشاالًتشاس یا آگْی دس هلل تِ اطالع ػوَم هی سسذ تؼییي ًٌوایذ ٍ یا تِ ػلت هجَْل تَدى هاله‪ ،‬ػذم‬
‫تىویل تششیفات ثثتی‪ ،‬ػذم صذٍس سٌذ هالىیت‪ ،‬اختالف دس هالىیت‪ ،‬فَت هاله ٍ هَاًؼی اص ایي لثیل اهىاى‬
‫اًتخاب واسشٌاس هیسش ًثاشذ دادگاُ صاللِ هلل ٍلَع هله حذاوثش ظشف ‪ 13‬سٍص اص تاسیخ هشاجؼِ‬
‫«دستگاُ اجشایی» تِ دادگاُ ًسثت تِ تؼییي واسشٌاس الذام هی ًوایذ‪.‬‬

‫شْشداسی تصوین هزوَس سا تِ هاله اتالؽ هی وٌذ‪ّ .‬شگاُ هاله دس هْلت همشس الذام تِ للغ تٌا ًٌوایذ‬
‫شْشداسی سأساً الذام وشدُ ٍ ّضیٌِ آى سا طثك همشسات اص هاله اخز هی ًوایذ‪.‬‬
‫‪ ،‬شْشداسی هی تَاًذ ًسثت تِ صهیي یا تٌاّای هخشٍتِ ٍ غیش‬
‫هٌاسة تا ٍضغ هلل ٍ یا ًیوِ توام ٍالغ دس هلذٍدُ شْش وِ دس خیاتاى یا وَچِ یا هیذاى لشاس گشفتِ ٍ‬

‫هٌافی تا پاوی ٍ صیثایی شْش یا هَاصیي شْشساصی تاشذ‪ ،‬تا تصَیة اًجوي شْش تِ هاله اخطاس وٌذ هٌتْا‬
‫ظشف دٍ هاُ تِ ایجاد ًشدُ یا دیَاس یا هشهت آى الذام وٌذ‪ ،‬اگش هاله اهتٌاع یا هساهلِ وشد شْشداسی هی‬
‫تَاًذ ّشگًَِ الذاهی سا وِ الصم تذاًذ هؼوَل ٍ ّضیٌِ آى سا تِ اضافِ صذی دُ اص هاله دسیافت ًوایذ‪.‬‬
‫جلَگیشی اص ایجاد ٍ تأسیس ولیِ اهاوي وِ تِ‬
‫ًلَی اص اًلاء هَجة تشٍص هضاحوت تشای ساوٌیي یا هخالف اصَل تْذاشت دس شْشّاست اص ٍظایف‬
‫شْشداسیْاست‪.‬‬
‫دس صَستیىِ تش خالف هٌذسجات پشٍاًِ‬
‫ساختواًی دس هٌطمِ غیش تجاسی هلل وسة یا پیشِ ٍ یا تجاست دائش شَد شْشداسی هَسد سا دس وویسیَى‬
‫همشس دس تثصشُ یه هادُ ‪ 100‬لاًَى شْشداسی هطشح هی ًوایذ ٍ وویسیَى دس صَست احشاص تخلف هاله یا‬
‫هستأجش تا تؼییي هْلت هٌاسة وِ ًثایذ اص دٍ هاُ تجاٍص ًوایذ دس هَسد تؼطیل هلل وسة یا پیشِ ٍ یا‬
‫تجاست ظشف هذت یه هاُ اتخار تصوین هی وٌذ‪ .‬ایي تصوین ٍسیلِ هأهَسیي شْشداسی اجشا هی شَد ٍ‬
‫وسی وِ ػالواً اص هلل هضتَس پس اص تؼطیل تشای وسة ٍ پیشِ ٍ یا تجاست استفادُ وٌذ هشوَل همشسات‬
‫جضایی شذُ ٍ هلل وسة ًیض هجذداً تؼطیل هی شَد‪.‬‬
‫‪ ،‬دفاتش اسٌاد سسوی هىلفٌذ لثل اص اًجام هؼاهلِ‬
‫اص شْشداسی وتثاً هفاصاحساب ًسثت تِ ػَاسض هله هَسد هؼاهلِ خَاستاس شًَذ‪.‬‬
‫ًَشتي ّش ًَع هطلثی یاالصاق ّش ًَشتِ ای تش سٍی‬
‫دیَاسّای شْش وِ هخالف همشسات شَسای شْش تاشذ هوٌَع است هگشدس هلل ّایی وِ شْشداسی تشای ًصة‬
‫ٍالصاق اػالًات هؼیي هی وٌذ‪.‬‬
‫اساضی وَچِ ّای ػوَهی ٍ هیذاى ّا ٍ پیادُ‬
‫سٍّا ٍ خیاتاى ّا ٍ تِ طَس ولی هؼاتش ٍ تستش سٍدخاًِ ّا ٍ ًْشّا ٍ هجاسی فاضالب شْشّا ٍ تاؽ ّای ػوَهی‬
‫ٍ گَسستاى ّای ػوَهی ٍ دسخت ّای هؼاتش ػوَهی ٍالغ دس هلذٍدُ ّش شْش وِ هَسد استفادُ ػوَم است‬
‫هله ػوَهی هلسَب ٍ دس هالىیت شْشداسی است‪.‬‬
‫ّش گاُ اص طشف هاله یا هتصشف هله یا ّش شخص دیگشی اص اجشاء واسشٌاسی شْشداسی‬
‫جْت تؼییي هشخصات ٍ هیضاى تخلف‪ ،‬جلَگیشی اص اداهِ تخلف ٍ ‪ ...‬هواًؼت تؼول آیذ‪ ،‬شْشداسی پس اص‬
‫اخز دستَس دادستاى تَسط هأهَسیي اًتظاهی هلل سفغ هواًؼت ٍ هضاحوت خَاّذ ًوَد‪.‬‬
‫‪ ،‬شْشداسی هی تَاًذ اص ػولیات ساختواًی ساختواى ّای‬
‫تذٍى پشٍاًِ یا هخالف هفاد پشٍاًِ تِ ٍسیلِ هأهَسیي خَد اػن اص آًىِ ساختواى دس صهیي هلصَس ٍ غیش‬
‫هلصَس ٍالغ تاشذ جلَگیشی ًوایذ‪.‬‬

‫لیوت اتٌیِ‪ ،‬اهالن ٍ اساضی تَسط ّیأتی هشوة اص سِ ًفش واسشٌاس سسوی دادگستشی ٍ‬
‫هَسد ٍثَق وِ یه ًفش تِ اًتخاب شْشداسی ٍ یه ًفش تِ اًتخاب هاله ٍ ًفش سَم تِ اًتخاب طشفیي هی تاشذ‬
‫تؼییي خَاّذ شذ سأی اوثشیت ّیأت هزوَس لطؼی ٍ الصم االجشا است‪.‬‬
‫طثك هادُ ‪ 100‬لاًَى شْشداسی هالىیي اساضی ٍ اهالن ٍالغ دس هلذٍدُ شْش یا حشین آى‬
‫تایذ لثل اص ّش الذام ػوشاًی یا تفىیه اساضی ٍ ششٍع ساختواى اص شْشداسی پشٍاًِ اخز ًوایٌذ‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful