în scopul evaluării conformităţii acestuia cu cerinţele specificate. dezbătut în Senat. în cadrul Universităţii „Petru Maior” se realizează efectiv. Cerinţe 3. ale predării. Procedura dă asigurare că auditarea internă. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 3. Ghid aprobat de Consiliul ARACIS în şedinţa din 17 noiembrie 2006 3. documentele şi responsabilităţile pentru efectuarea auditurilor interne ale SMC. 2. SCOP Procedura stabileşte practicile de auditare internă cu privire la principalele domenii ale activităţii universitare.07. DOMENIU DE APLICARE Procedura se adresează tuturor funcţiilor/persoanelor implicate în realizarea auditurilor interne ale SMC. 3. Legea nr. MC-01 – Manualul Calităţii.2. standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. periodic şi pe o bază reglementată intern. examinării şi cercetării.11. aprobarea. 75/2005 din 12. ale integrităţii academice. în condiţii de transparenţă publică. anual se publică un raport de audit academic. astfel încât să poată fi realizate obiectivele universităţii referitoare la calitate.2. Regulament cu privire la asigurarea calităţii în Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureş 3.7.Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş PROCEDURĂ « AUDIT INTERN » Cod: PS-8. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 3. la nivel de instituţie şi de compartimente şi priveşte domeniile financiar-contabil. şi se elaborează un plan de ameliorare.4. SR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calităţii.04. Principii fundamentale şi vocabular 3. În urma auditării interne.2005 3. Nr.6. Ordonanţa de urgenţă nr.10. SE EN ISO 19011:2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu 3. Procedura stabileşte etapele. Metodologia de evaluare externă.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 3. Procedura se aplică de către directorul/responsabilul calitate/auditorul şef şi personalul nominalizat în echipa de audit pentru efectuarea auditurilor interne ale SMC în cadrul universităţii.9. Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior. pentru a da asigurare că angajamentele asumate de Universitatea „Petru Maior” sunt respectate riguros. Ordin privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior.5.2 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 2 / 11 Exemplar nr: 1 1. Regulament privitor la iniţierea.8. Bucureşti 2006 3. în toate facultăţile/departamentele UPM.3. 3. stabilindu-se acţiunile corective sau de îmbunătăţire necesare. SR EN ISO 9000:2001 – Sisteme de management al calităţii. monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii în Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureş . metodele. 3928 din 21.1. 89/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

1.5. uneori denumite şi audituri de primă parte. Auditor: persoană care are competenţa de a efectua un audit. În conformitate cu standardul SR EN ISO 9000:2001 – Sisteme de management al calităţii.1.1.1. 4. În conformitate cu Manualul Calităţii.7.3. sau în numele organizaţiei (3.1. Auditat: organizaţie care este auditată. 4. sunt conduse de. 4.1) însăşi pentru scopuri interne şi pot constitui baza pentru o organizaţie pentru declaraţia pe propria răspundere a conformităţii. Definiţii 4.1. cod: MC-01.2.PAGINA/DIN PROCEDURĂ 3 / 11 « AUDIT INTERN » Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş Cod: PS-8.1. Dovada obiectivă: date care susţin că ceva există sau este adevărat. Prescurtări UPM – Universitatea „Petru Maior” REC – Rector RMC – Reprezentantul Managementului pentru Calitate DC – Director calitate RC – Referent calitate EA – Echipa de audit AS – Auditor şef AU – Auditor CA – Compartimentul auditat MC – Manualul calităţii SMC – Sistem de management al calităţii PS – Procedură de sistem IL – Instrucţiune de lucru F – Formular .6.2. independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit. 4.2 Ediţia: 1 / Revizia: 0 Exemplar nr: 1 4. NOTA: Auditurile interne.1.1. Neconformitate: neîndeplinirea unei cerinţe. 4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 4.2.4. 4. Audit: proces sistematic. Principii fundamentale şi vocabular. 4.3.

auditate Plan de audit Lista de difuzare nu DECIZIE RMC Plan de audit semnat de auditat? nu da Documentaţia SMC Documentaţia auditatului Rapoarte anterioare de audit Liste de verificare pt. audit Documentaţie QMS Procedura PS-03-QMS Efectuarea auditului intern Liste de verificare completate Rapoarte de neconformitate Lista participanţi la şedinţa de închidere 1 .2 Stabilirea EA Program anual Listă auditori Procedura PS-8. cerinţe ARACIS Program anual aprobat Lista auditori aprobată Program anual Listă auditori Procedura PS-8. obiective.2. harta proceselor.2 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 4 / 11 Exemplar nr: 1 5. MC. audit Pregătirea auditului Liste de verificare pt.2 Documentaţia SMC Întocmirea şi transmiterea planului de audit la comp. ISO 9001. rapoarte audit.2.Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş PROCEDURĂ « AUDIT INTERN » Cod: PS-8. Diagrama Flux START Planificarea anuală a auditurilor interne Organigramă.2.

Raport audit de urmărire Raport de audit (Raport audit de urmărire) Păstrare înregistrări audit Raportare pentru analiza efectuată de management SFÂRŞIT .Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş PROCEDURĂ « AUDIT INTERN » Cod: PS-8.2.2 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 5 / 11 Exemplar nr: 1 1 Liste de verificare completate Rapoarte de neconformitate Lista participanţi la şedinţa de închidere Întocmirea raportului de audit Raport de audit Aprecierea auditului pozitivă? nu Raport de audit Rapoarte de neconformitate Stabilirea acţiunilor corective Raport de neconformitate completat cu acţiuni corective Raport de neconformitate completat cu acţiuni corective d a Verificarea realizării acţiunilor corective Raport de neconformitate cu confirmarea realizării acţiuni corective.

planurile calităţii. decizii. . metode şi tehnici. Domeniile de asigurare a calităţii.2. date şi informaţii necesare iniţierii acţiunilor corective / preventive.2. care trebuie să fie clar formulată. • determinarea eficacităţii sistemului de management al calităţii. documentaţii etc. 6. • au cunoştinţe în domeniul managementului calităţii. Obiectivele auditurilor interne 6. a cărei activitate este condusă şi coordonată de către un auditor şef. 10. PROCEDURA 6.3. proceduri. Generalităţi 6. a domeniilor de asigurare a calităţii privind realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calităţii. fiind următoarele: Capacitatea instituţională: UPM dispune de un sistem adecvat de conducere şi administrare. 6.2. selecţie a studenţilor şi a personalului didactic şi de cercetare. Eficacitatea educaţională: se referă la organizarea proceselor de predare. resurse.1.1. Efectuarea auditului intern al SMC se încredinţează unei echipe de audit. structuri. Auditorii îndeplinesc următoarele cerinţe: • au studii superioare. contracte. auditate în cadrul UPM. • satisfacerea cerinţelor definite de ARACIS. 6.1.3.2. Echipa de audit intern 6. • verificarea modului în care se aplică politica universităţii şi sunt realizate obiectivele stabilite în domeniul calităţii. a domeniilor de asigurare a calităţii din cadrul UPM cu cerinţele specificate. sunt cele stabilite prin OUG nr.2 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 6 / 11 Exemplar nr: 1 6. standarde. astfel încât să obţină acele rezultate în învăţare sau în cercetare pe care şi le-a propus prin misiunea sa. Managementul calităţii se centrează pe acele strategii. învăţare şi cercetare în termeni de conţinut.3. 75/2005 la art. verifică gradul de conformitate faţă de referenţial (manualul calităţii. Membrii echipei de audit nu au responsabilităţi directe în domeniile / compartimentele auditate. • certificarea sistemului de management al calităţii.) şi furnizează prin rapoartele de audit. instrucţiuni. regulamente. tehnici şi operaţii prin care UPM demonstrează că îşi evaluează performanţele de asigurare ăi îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi dispune de sisteme de informaţii care demonstrează rezultatele obţinute în învăţare şi cercetare. are baza materială şi resursele financiare necesare unei funcţionări stabile pe termen scurt şi mediu.1.Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş PROCEDURĂ « AUDIT INTERN » Cod: PS-8. • au participat la o instruire iniţială (internă sau externă) în domeniul auditului calităţii.1.1. Auditurile interne ale SMC sunt planificate şi efectuate în următoarele scopuri principale: • determinarea conformităţii elementelor sistemului de management al calităţii. Auditurile interne ale calităţii asigură culegerea şi prelucrarea informaţiilor referitoare la gradul de implementare şi eficienţa sistemului de management al calităţii. • îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii la nivelul universităţii. • au o vechime de minimum doi ani. 6. precum şi resursele umane pe care se poate baza pentru a realiza misiunea şi obiectivele propuse asumate.2.

Programele noi de studii cât şi Programele de studii existente.Verificarea implementării şi eficienţei acţiunilor corective iniţiate de auditat. respectiv Fişă de evaluare a programului de studii universitare de masterat.4. c. cod: F-8. la nivel de facultate.2-03. În procesul planificării auditurilor interne.1. Echipa de audit este propusă de DC şi aprobată de REC. responsabil cu asigurarea calităţii.4. În programarea auditurilor interne ale SMC pot fi utilizate simboluri grafice adecvate pentru reprezentarea unor audituri suplimentare în următoarele situaţii. cod: F-8.2.2. . Stabilirea echipei de audit şi a auditorului şef. .1. ● atunci când neconformităţile SMC ar genera neîncredere în ceea ce priveşte calitatea activităţilor didactice etc. Planificarea auditurilor interne 6.4.5. care conţine cel puţin următoarele elemente: . rolul de auditor şef îl are: . Elaborarea Planului de audit.contabilul.2-02 pe care-l prezintă spre aprobare rectorului. evaluarea riscului de apariţie a neconformităţilor. rezultatele evaluării fiind consemnate în Fişă de evaluare a programului de studii universitare de licenţă.4. responsabil cu asigurarea calităţii. posibilitatea modificării frecvenţei auditurilor în funcţie de modificările intervenite în desfăşurarea proceselor SMC.2. . b. monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii. Auditurile interne ale calităţii sunt efectuate în mod planificat sau ca urmare a schimbărilor importante intervenite în procesele sistemul de management al calităţii.5. ● înaintea unor audituri externe ale SMC universităţii. Decizie de numire a echipei de audit intern a SMC. ori pentru a urmări aplicarea acţiunilor corective stabilite.directorul calitate. 6. 6. pentru activităţile de audit la nivel de universitate.PAGINA/DIN PROCEDURĂ 7 / 11 « AUDIT INTERN » Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş Cod: PS-8.adjunctul şefului de catedră. la nivel de catedră. 6. . inclusiv a procedurilor aplicabile. La sfârşitul anului universitar directorul calitate întocmeşte Programul auditurilor interne. necesitatea auditării SMC în ansamblu sau a elementelor acestuia în mai multe etape etc. responsabil cu asigurarea calităţii. pe baza experienţei anterioare.Stabilirea documentelor de referinţă pentru efectuarea auditului SMC şi analiza acestora. natura şi importanta activităţilor desfăşurate în universitate. sunt luate în considerare următoarele elemente importante: • personalul şi mijloacele pentru aplicarea planului de audit. urmare constatărilor făcute cu prilejul auditului intern desfăşurat anterior în compartimentul respectiv.4. • stabilirea frecvenţei auditurilor interne în funcţie de: a. 6.prodecanul didactic.5. aprobarea. d. cod: F-8. după caz: ● atunci când au avut loc modificări importante ale proceselor sistemului de management al calităţii universităţii.2. în compartimentul financiar-contabil care stabilesc echipa de audit.3.4.4. în funcţie de obiectivele auditului şi de zona auditată.2.2-04. pentru a asigura eficacitatea acestora. 6. De regulă. pentru studiile universitare de licenţă şi masterat sunt auditate în conformitate Regulamentul privitor la iniţierea. 6. Activităţi pentru pregătirea auditului intern 6. .5. • verificarea în timp util a eficacităţii acţiunilor corective.2.2 Ediţia: 1 / Revizia: 0 Exemplar nr: 1 6.

.2-06. 6. ● prezentarea metodelor şi procedurilor care vor fi utilizate pentru efectuarea auditului. cod: F-8.7. cod: F-8.2.4.3. transmiţându-se un exemplar al planului de audit conducerii acestuia. 6.2-07 este întocmit de auditorul şef. • Observaţiile auditorilor: . ca de exemplu cele obţinute urmare evaluării satisfacţiei clienţilor (studenţilor. 6. .2.6. . Auditarea propriu . Şedinţa de încheiere a auditului. 3. Efectuarea auditurilor interne 6. 6.neconformităţile sunt documentate clar şi concis prin completarea Raportului de neconformitate. 6.toate observaţiile din timpul auditului sunt documentate. Ele sunt identificate în raport cu cerinţele specificate în documentele de referinţă ale auditului. Obiectivele şedinţei de deschidere a auditului sunt: ● prezentarea membrilor echipei de audit conducerii universităţii.7. constatările echipei de audit. care răspunde pentru corectitudinea acestuia. echipa de audit analizează toate observaţiile pentru a stabili care din ele vor fi raportate ca neconformităţi. Auditarea propriu-zisă a SMC. Şedinţa de încheiere a auditului Şedinţa de încheiere a auditului are loc înainte de elaborarea raportului de audit. .1.7.obţinerea dovezilor prin chestionarea personalului.2. Raportul de audit intern. La această şedinţă participă şi responsabilii compartimentelor auditate. NOTĂ: La raportul de audit se anexează toate rapoartele referitoare la neconformităţile constatate în timpul auditului. ● clarificarea detaliilor planului de audit.Înştiinţarea compartimentului auditat cu 5 zile înainte de începerea auditului. Etapele auditului.6.6.2 Ediţia: 1 / Revizia: 0 Exemplar nr: 1 .6. cursanţilor). Şedinţa de deschidere a auditului. . Efectuarea auditurilor interne ale SMC universităţii presupune parcurgerea a trei etape: 1.informaţiile obţinute pe parcursul desfăşurării auditului se verifică prin compararea lor cu informaţiile provenind din alte surse. şi demonstrate pe baza unor dovezi obiective.după auditarea tuturor activităţilor.PAGINA/DIN PROCEDURĂ 8 / 11 « AUDIT INTERN » Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş Cod: PS-8. pentru stabilirea măsurilor necesare.zisă a SMC • Modul de obţinere a dovezilor: . 2. astfel încât aceasta să înţeleagă în mod clar concluziile auditului cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii în realizarea obiectivelor.dacă obiectivele auditului nu pot fi realizate. ● prezentarea obiectivelor şi a domeniul auditului. Şedinţa de deschidere a auditului. auditorul şef prezintă conducerii compartimentului auditat motivele. inclusiv a documentelor de referinţă utilizate.2. 6. examinarea documentelor şi prin observarea directă a desfăşurării activităţilor în domeniul auditat.1.2. ● confirmarea datei la care va avea loc şedinţa de încheiere precum şi reuniunile intermediare ale echipei de audit cu conducerea compartimentului auditat. Raportul de audit intern 6. Obiectivul principal al acestei şedinţe este de a prezenta conducerii compartimentului auditat.6. fiind semnat de auditorul şef. Raportul de audit conţine aprecierea echipei de audit cu privire la conformitatea sistemului de management al calităţii din zona auditată cu cerinţele specificate şi cu documentaţia aferentă.

audit 6.9.4. decise de conducerea universităţii. pe baza listei de difuzare (conţinută în raportul de audit). Directorul Calitate a) Întocmeşte Lista auditorilor interni. iniţiază şi implementează acţiunile corective/ preventive necesare pentru a elimina neconformităţile şi/sau cauzele acestora.1.8. h) Asigură înregistrarea. În cadrul auditului de verificare a aplicării acţiunilor corective/ preventive se închide dosarul de audit şi se consemnează implementarea şi eficacitatea acestor acţiuni în rubrica corespunzătoare a rapoartelor de neconformităţi iniţiale.2. în maximum 15 zile de la primirea raportului de audit. Acţiunile corective/preventive iniţiate sunt verificate. cu prilejul următorului audit programat pentru compartimentul respectiv. cod: F-8. se stabilesc noi măsuri şi termene de aplicare. directorului calitate. de regulă.2. cod: F-8. 7.2. Activităţi post .9. c) Asigură resursele necesare pentru efectuarea auditurilor interne. 6. de către auditorul şef.2-02. luând în considerare constatările (neconformităţi şi observaţii) menţionate în raportul de audit şi în rapoartele de neconformităţi.2. realizate şi neplanificate. 6. cu cinci zile înainte de desfăşurarea acestuia. 6. În cazul în care acţiunile corective nu au fost implementate.2. pentru ca aceste acţiuni să fie evaluate de auditorul şef.9. poate fi efectuat un audit de urmărire (neprogramat). 5.Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş PROCEDURĂ « AUDIT INTERN » Cod: PS-8. 6.2.9. cod: F.2-02.8.8.2. RESPONSABILITĂŢI 7.3. cu acordul reprezentantului conducerii pentru SMC şi se planifică un nou audit intern. ca urmare a formulării unor noi cerinţe de către CNMCIS sau de către clienţii interni şi externi.-01. b) Stabileşte auditorul şef şi echipa de audit.8. .2. difuzarea şi păstrarea documentelor elaborate cu prilejul auditului intern (dosarul de audit).5. Dacă se consideră necesar. b) Emite Decizia de numire a echipei de audit intern a SMC cod: F.-01.9. g) Elaborează Programul auditurilor interne. pentru a verifica acţiunile corective/preventive iniţiate de auditat. e) Aprobă Programul auditurilor interne.1.9. d) Ţine la zi evidenţa auditurilor planificate.2 Auditatul transmite rapoartele de neconformităţi completate cu acţiunile corective stabilite. i) Defineşte obiectivele auditului intern. d) Asigură independenţa auditorilor. e) Urmăreşte realizarea auditurilor interne planificate.2. 7. Auditul se consideră încheiat atunci când raportul de audit este difuzat. Rectorul are următoarele responsabilităţi: a) Aprobă Lista auditorilor interni.2 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 9 / 11 Exemplar nr: 1 6. f) Organizează efectuarea auditurilor neplanificate. cod: F.2. b) Dispune efectuarea de audituri neplanificate în cazul modificării unor dispoziţii cu privire la sistemul de management al calităţii facultăţii.-03.8. Finalizarea auditurilor interne 6. c) Comunică verbal şefilor compartimentelor auditate data auditului. Conducerea compartimentului auditat.1.

pe baza raportului de audit. în timp util.2-05. f) Completează dosarul de audit şi îl predă directorului calitate. Conducerea compartimentului auditat a) Informează personalul cu privire la obiectul şi scopul auditului.2.2. b) Răspunde de desfăşurarea auditului intern în toate fazele sale.2.2.PAGINA/DIN PROCEDURĂ 10 / 11 « AUDIT INTERN » Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş Cod: PS-8. Referentul calitate a) Păstrează înregistrările generate de procedură. c) Cooperează cu auditorul şef şi îl ajută în îndeplinirea obiectivelor auditului. la cererea auditorilor. d) Conduce şedinţele de deschidere şi încheiere ale auditului.2 Ediţia: 1 / Revizia: 0 Exemplar nr: 1 j) Urmăreşte realizarea acţiunilor post-audit. c) Semnalează conducerii compartimentului auditat orice obstacol major întâlnit pe parcursul desfăşurării auditului.4. precum şi stadiul implementării acţiunilor corective/ preventive iniţiate de auditat. 7. d) Permite accesul. b) Consemnează observaţiile sale. cod: F-8. 7. Auditorul a) Participă la pregătirea auditului şi îndeplineşte eficient sarcinile care i-au fost încredinţate.6. l) Asigură instruirea auditorilor interni. formulate în timpul auditului. cod: F-8.2-04 şi a Chestionarului de audit. k) Prezintă conducerii universităţii (în raportul semestrial şi ori de câte ori consideră necesar) constatările rezultate.2. 7. cod: F-8. . c) Pune la dispoziţia echipei de audit toate mijloacele necesare pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a auditului. d) Dă dovadă de obiectivitate în desfăşurarea auditului.3. b) Desemnează persoana care va însoţi echipa de audit.5. Auditorul şef a) Asigură pregătirea Planului de audit. 7. f) Iniţiază şi implementează acţiuni corective/ preventive.2-07. e) Întocmeşte Raportul de audit intern. e) Cooperează cu auditorii în vederea atingerii obiectivelor auditului. urmare auditurilor efectuate. în zonele care furnizează dovezi cu privire la desfăşurarea activităţilor care fac obiectul auditului.

2-03 F-8.2. ÎNREGISTRĂRI Înregistrarea F-8. DOCUMENTE DE LEGĂTURĂ Cod document F-8.2.2-01 Întocmeşte DC.2 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 11 / 11 Exemplar nr: 1 8.2-02 F-8. Durata RC 3 ani RC RC RC RC RC RC RC 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani Distruge Arhiva Arhiva Arhiva Arhiva Arhiva Arhiva Arhiva Arhiva 9.2-06 F-8. REC DC.2-01 Denumire document Lista auditorilor interni Program audituri interne Decizie de numire a echipei de audit intern a SMC Plan de audit Chestionar de audit SMC Raport de neconformitate Raport de audit intern Registru de evidenţă audit intern al SMC .2.2-04 F-8.2.2-06 F-8.Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş PROCEDURĂ « AUDIT INTERN » Cod: PS-8.2.2-07 R-8.2.2-01 F-8.2-05 F-8.2-03 F-8.2-01 F-8. Durata RC valabilitate RC RC RC RC RC RC RC valabilitate 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an valabilitate Arhivează Respons.2.2.2-05 F-8.2.2-07 R-8.2.2-02 F-8.2.2.2.2.2. REC REC AŞ AŞ AU AŞ RC Păstrează Respons.2.2.2-04 F-8.

crt. Compartimentul intern al specialitatea SMC Observaţii Elaborat DC: Nume : Data: Verificat RMC: Nume : Data: .2. Rector LISTA AUDITORILOR INTERNI AI SMC din UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” din Târgu-Mureş Nr. Nume.2-01 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 1 / 1 Exemplar nr: Aprobat. prenume Certificare Titlul competenţe Facultatea/ didactic/ de auditor Profesia.Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş ANEXĂ PROCEDURĂ Cod: F-8.

7. 8. 2. 4. 3.2.2-02 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 1 / 1 Exemplar nr: Aprobat.Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş ANEXĂ PROCEDURĂ Cod: F-8. COMPARTIMENT AUDITAT LUNILE ANULUI Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Observaţii 1. 6. RECTOR PROGRAM AUDITURI INTERNE Nr. DC Data: . Legenda: Audit planificat Audit efectuat Acţiuni corective propuse Acţiuni corective introduse Acţiuni corective verificate şi eficiente Întocmit. crt. 5.

... repartizează responsabilităţilor membrilor Echipei de audit...... alte formulare necesare pentru documentarea dovezilor de susţinere a concluziilor la care s-a ajuns în procesul de auditare a SMC.. 1.. Participarea la completarea Chestionarelor de audit intern al SMC.... 3... a Rapoartelor de acţiuni corective... menţinerea şi îmbunătăţirea competenţei de auditor prin pregătire profesională continuă şi prin participări regulate la audituri ale SMC... 2..... Auditorul şef are responsabilitatea coordonării activităţilor de audit al SMC: • Propune membrii Echipei de audit din Lista de auditori interni ai SMC........... .. Colectivul echipei de audit intern al calităţii: 1. cod: F-8.. .....3. din…………....... (persoanele desemnate trebuie să fie independente de activitatea auditată pentru a putea evalua obiectiv) şi după obţinerea deciziei de numire a Echipei de audit...2-07....... Rector....2-05...... Auditorii sunt responsabili pentru: • • • • • Conformarea cu condiţiile aplicabile auditului..... analiză şi îmbunătăţire a programelor de audit....... .. Elaborează Planul de audit intern al SMC.. …...... Conform Programului anual de audit al SMC....... Membru: .. Pregăteşte şi prezintă Raportul de audit intern al SMC..... conform formular F-8... cod F-8..2-03 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 1 / 1 Exemplar nr: DECIZIE Nr............ Realizarea efectivă şi eficientă a sarcinilor ce le revin din Planul de audit............2-01......... Auditor Şef : .2. ...........2.. Verifică îndeplinirea acţiunilor corective. Membru: ... Asigură condiţiile de monitorizare..... Art..2...............2.2. conform formular cod F-8. Cooperarea cu auditorul şef şi raportarea rezultatelor auditului.. Rectorul decide: Art. Dezvoltarea..... ......2-04.. • • • • • Art...........Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş ANEXĂ PROCEDURĂ Cod: F-8... privind numirea membrilor Echipei de audit al SMC În vederea efectuării auditului intern al SMC la Facultatea/Departamentul...........2...... . ... Analizează documentaţia existentă referitoare SMC din compartimentul auditat pentru a determina dacă aceasta este adecvată şi răspunde de colectarea dovezilor de audit....

................ Tipul auditului: F Audit programat F Audit neprogramat Nr........................ locul . .................. .... Semnătura ...... Data: F Audit de urmărire 3.......... locul ................ Auditor Şef ......................................................... 7........ SMC Auditor Data şedinţei de încheiere a auditului cu conducerea universităţii şi cu şefii compartimentelor auditate .................. 8.............................................................................. Compartimentul auditat: 2........................................... .................. Obiectivul auditului: 4............. Auditor Funcţia 1........ 6................................... Auditor Şef 2. Nume ....................... ............................ ..........2...... ................. Întocmit. ................................. ..........................................................2-04 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 1 / 1 Exemplar nr: PLAN DE AUDIT 1.......... Reprezentanţii compartimentului auditat: 2... Echipa de audit: Funcţia 1............................... ........................... Nume .................. Documente de referinţă: SR EN ISO 9001:2001 Documentaţia SMC aplicabilă auditatului 5................................ .................. Reprezentantul auditatului............................................................................................Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş ANEXĂ PROCEDURĂ Cod: F-8........ Data şedinţei de deschidere a auditului cu conducerea universităţii şi cu şefii compartimentelor auditate . Semnătura ....... Auditor 3................. Program de desfăşurare audit: Entitate organizatorică Data Ora Proces / activitate auditată Elem.

2. 4 = neconformitate critică.2-05 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 1 / 1 Exemplar nr: 1 CHESTIONAR DE AUDIT INTERN AUDIT DE SISTEM CONFORM SR EN ISO 9001:2001 RE: Rezultatul Evaluării: 1 = îndeplinit.Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş ANEXĂ PROCEDURĂ Cod: F-8. majoră). NA = neaplicabil ObservaCerinţă standard Verificări / Întrebări Documente examinate ţii RE . 3 = neconformitate (minoră. 2 = observaţie.

...... Cauze: Data ..........convenit cu......... Este necesar un audit de urmărire ? 2............. Auditor şef 2.. Auditor şef / Auditat Acţiuni corective propuse: Termen pentru acţiuni corective................ Verificarea acţiunilor corective: Data ....2....... Auditor Neconformitate/observaţie: Auditori Conducător auditat/proprietar proces: Participanţi din partea auditatului: 1 2 Auditor ............................. Data ..................... Acţiunile corective sunt eficace ? Da ο Da ο Nu ο Nu ο Motiv: RAC ........... Şef compartiment auditat .... Data : Entitate organizatorică/proces/ activitate auditată: 1..Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş ANEXĂ PROCEDURĂ Cod: F-8..........2-06 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 1 / 1 Exemplar nr: RAPORT DE NECONFORMITATE LA AUDIT Cerinţa/Documentaţia SMC: Document de referinţă: Clauză/paragraf: Nr.. Auditor şef ..... Auditor 3................................... .................................................... Auditor şef 1....................................

. Semnătura. Întocmit: . 2. Participanţi: Echipa de audit : 1. Documente de referinţă: 7. 8... Semnătura. Obiectivul auditului: 2..... Lista de difuzare: Ex... Durata auditului şi perioada: 9. 6... 1: Ex..... Procesul/activitatea auditată: 5.. Anexe: 11.. 2: 12... Planul de audit nr.. Semnătura.. raport de Cerinţa/ neconformitate Documentul SMC Descrierea neconformităţii 10..2. Reprezentanţii auditatului: 1.. / Data. Entitatea organizatorică: 4... Concluzia echipei de audit: Nr.Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş ANEXĂ PROCEDURĂ Cod: F-8.2-07 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 1 / 1 Exemplar nr: RAPORT DE AUDIT INTERN Nr. Semnătura. Compartiment auditat: 3.. ..... 1. 2....

2...Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş ANEXĂ PROCEDURĂ Cod: R-8.2-01 Ediţia: 1 / Revizia: 0 PAGINA/DIN 1 / 1 Exemplar nr: REGISTRU DE EVIDENŢĂ AUDIT INTERN AL SMC anul . Nr.... Raport de neconformitate/ observaţii . Raport de audit Nr... Plan de audit Data Tip audit Compartiment auditat Auditor Şef Nr....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful