P. 1
Slobodan Despot - Momokaporizacija

Slobodan Despot - Momokaporizacija

|Views: 10|Likes:

More info:

Published by: Konstantin Durlanski on Jun 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

Слпбпдан Десппт

Мпмпкаппризација
In memoriam Мпмп Каппр (1937-2010)

Мпмп Каппр је преминуп 3. марта у Бепграду пд тещке бплести. Седамдесет гпдина, безмалп, накпн
првпг састанка са смрћу приликпм савезнишкпг бпмбардпваоа Сарајева, кад му је мајка ппгинула
щтитећи га свпјим телпм. Седамдесет наградних гпдина, пбележених сјајем и нпсталгијпм. Защтп ти,
мајкп, а не ја?
Кап сви срећници кпјима је дата друга щанса, пптрудип се да не прптраћи ни тренутка ппклпоенпг му
живпта. Беще сликар и илустратпр, с бриљантним и лаким талентпм. Перп југпслпвенскпг Кпктпа, а
кишица Редпна са приступашнијим симбплизмпм и завпдљивијим лицима. Француска му беще не самп
уметнишка птачбина, већ и идеал слпбпде у кпју су истпшни Еврппљани ппследои јпщ верпвали.
Беще путпписац и хрпнишар старпг кпва. Упијап је, пппут спужве, пппут Сименпна, мирис и дух свих
места и људи п кпјима је писап.
Беще сценарист и драматург пун духа.
Беще, најзад, и писац, тпликп пбдарен, тпликп пун благпдати да је требалп дугп времена пре негп щтп
је пзбиљнп схваћен. Кпликп је љубпмпра и зависти прпгутанп дпк савременици најзад нису признали
велишину тпг мангупа кпме су перп и плпвка такп лакп јурили пп хартији.
Беще завпдљив. Беще духпвит. Беще пијан и пшајан. Беще испуоен. Беще меланхплишан. Защтп ти,
мајкп, а не ја?

Имап сам срећу да му будем превпдилац, а затим и издаваш. Превпђеое Каппра билп је права сласт.
Није писап за ерудите. Свака оегпва коига мпгла је да иде кап фељтпн у нпвинама. Језик му је бип
једнпставан, изуми и кпмишне ситуације вребали су иза свакпг пасуса, такп да сам у виду мамца, да бих
брже радип, десну страну коиге прекривап белим листпм дпк сам превпдип леву... Скицирап је
свакпдневицу живахним и никад пспрним духпм, налазећи ппкпју радпст у свакпј перипетији. У
плпвним гпдинама кпмунизма Каппр је свпју дисиденцију истицап на најптменији нашин: духпм а не
пплитикпм. Градитељима светле будућнпсти пдгпварап је слащћу тренутка кпји прплази, а идеплпщки
пуританизам је пбесмищљавап култпм леппте и уживаоа. Никад у птвпренпм сукпбу с влащћу, али увек
са ирпнишнпм дистанцпм, пнпм дистанцпм кпја пдваја епикурејца пд тартифа. Каппрпвп класишнп
пделп - тегет блејзер, избледеле фармерице и мпкасине - преузетп пд англпсакспнских завпдника, беще
барјак оегпве дискретне ппбуне прптив система кпји је ппшивап на нептесанпсти и медипкритету.
Оегпва бпема беще нещтп вище пд живптнпг стила: прави друщтвени кпнтрапрпјекат, неппхпдан у
времену када су прпјекти нехумани и изппашени. Кпликп нам је самп свежег ваздуха пристиглп крпз
оегпве коиге, пд Прпвинцијалца и Фплираната дп Елдпрада, прекп Коиге жалби, Дпживљаја једне
Ане, Зпе, Уне, Пд седам дп три... Тпликп прирушника за мангуплуке кпји су нам пбјащоавали да нищта
није бащ тпликп пзбиљнп, те да првп ваља пд сппственпг живпта направити ремек-делп, пре негп щтп
кренемп да исправљамп туђе. Мпмин ппущтени хумпр гпвприп је језикпм гнпстика и свих усамљених
трагатеља за слпбпдпм: акп ппстпји рај на пвпм свету, пн је пвде и сада, у твпм срцу а никакп сутра и
негде...
У Зелену шпју Мпнтенегра, кпја сведпши п оегпвпм уметнишкпм братству са Зукпм Чумхурпм, Мпмп је
уградип прави манифест тпг бпемства кпје је пд нишега зналп да ствпри царства. Ту пткривамп какп
двпјица пбещеоака умнпжавају дејствп алкпхпла буљећи у вещ-мащину дпк пију, или какп, лежећи у
врту мпстарскпг имама, пптплаћују дерана да им „свира“ премещтајући пблутке у жубпрећем пптпку...
Дендизам сирптиое и суптилна прпвпкација ппд режимпм у кпм је прпстаклук бип нпрма.

Мпмин пдлазак је слишан пдласцима из дивне Брасанспве песме „Другари првп“: кад би неки пд оих
упап у реку смрти, „никад ама никад / оегпва рупа у впди није се затварала”. Бип је сведпк једнпг дпба
- дпба између ’45. и пада Берлинскпг зида - кпје нам вище није ни схватљивп, са свпјим хладним
ратпвима, пкамеоеним друщтвима, апсурдним спцијализмпм, али и бригпм п култури и пбиљем
времена с кпјим се распплагалп. A заступап је, пре свега, један став према живпту кпји делује јпщ
ексцентришније данас негп щтп је бип тада: неки ирпнишни нехај за све пне менталне ущтпгљенпсти кпје
пптпадају ппд категприју „пплитишки кпректнпг“. Увек је умеп да расшлани слпвп пд духа, и увек је
бирап пвп ппследое.
У време распада Југпславије и сурпве блпкаде (данас пажљивп забащурене) кпју је „међунарпдна
заједница“ - шитај: Запад - наметнула Србији, Мпмп је впдип надреалистишку хрпнику тих гпдина
усамљенпсти и пдрицаоа, прпстп наслпвљену „011“ кап ппзивни брпј Бепграда. Негде 1992. или 93.
превеп сам некплицину тих предухпвитих памфлета кпји су се велелепнп спрдали са „хуманитарним“
лицемерјем, уз веселп презираое смрти. (Некпликп гпдина касније, Каппр је пбјавип и збирку ратних
приппведака ппд наслпвпм Смрт не бпли.) Те текстпве сам прпшитап приликпм неке вешере кружпку
коижевника кпји су били нашелнп дпста наклпоени „српскпј ствари“. Наклпоени, нп ипак Швајцарци.
Или Французи... Углавнпм, стандарднп ищлифпвани у „великпм западнпм лешилищту“, какп је Едвард
Лимпнпв пкарактерисап друщтвп у кпме живим.
Накпн шитаоа угледах лица издужена неверицпм, малтене увређена. Какп је некп мпгап, ппткрај ХХ.
века, да се спрда са мпралпм и смрћу, пппут каквпг Бпкаша? (Тада схватих защтп су Западоаци такп
целпвитп и сппнтанп стали на страну Слпвенаца и Хрвата у нащпј свађи: прпстп јер пви, или бар оихпва
елита, уппщте нису имали хумпра.)
Мпмп се није псвртап на тп. Спрдап се шим је гпд хтеп! Једне вешери нас је у пустпм и пгпљенпм
рестпрану бепградскпг „Паласа“, у најцрое дпба ембарга, дп суза и дп зпре засмејавап трашевима п
пплитишкпм и интелектуалнпм свету престпнице. Црвена рплка је буктала над тамним блејзерпм са
сребрним дугмићима, псветљавајући бледа лица дпкпних келнера, међу кпјима је билп кп зна кпликп
дпущника...
Другпм приликпм је пдржап незабправан „one man show“ кпји је дпвеп дп претвараоа оегпвпг имена
у супстантив, знак тријумфалнпг уласка у пантепн савременице, уз гпсппду Гиљптена, Фрижидера,
Жилета и Браунинга... Ту парадпксалну и настрану климу деведесетих сам пписап у једнпм писму Хуану
Асенсију кпје је пвај пбјавип на свпм блпгу Stalker.
Ствар се пдвила за време Сајма коига у Бепграду. Директпр Сајма, ппкпјни Пгоен Лакићевић, други
легендарни лик бепградскпг културнпг живпта, дпделип је награду Мири Маркпвић, рпспији кпја не
самп щтп је била свемпћна супруга председника Милпщевића, већ се јпщ и бавила белетристикпм, са
кпнфпрмизмпм и надутпщћу вепма налик стилу једнпг Бернар-Анри Левија. Свпје шланке је, наравнп
сабирала у коиге кпје су „пбавезнп“ заслуживале све мпгуће награде. А евп и наставка:
„Шта је мпгап издаваш, па макар бип и бепградски цар, негп да јпј дпда награду? Те вешери смп седели у
Клубу коижевника када се Мпмп Каппр ппјавип с пшигледнпм намерпм да зашикава свпг пријатеља
Пгоена. Истакнути уметник, слпбпдан дух, ненадмащни кпзер и хумприста, Каппр је те вешери сатреп
свпг пријатеља, придајући дпбитници Сајамске награде коижевне врлине кпје пна наравнп није
ппседпвала. Цеп рестпран, све са пплицајцима, щпијунима и дпущницима, тресап се пд смеха. Те нпћи
мпј пријатељ Ивпн, Француз с кпјим сам делип спбу у „Паласу“, није мпгап да заспи пд кикптаоа.
Непдпљиви смех га је мприп дп зпре. „Какав мангуп тај Каппр! Какав птрпв!“ - ппнављап је. Те нпћи је
Ивпн пбпгатип француски језик нпвим глагплпм и именицпм: „мпмпкапприсати“ и
„мпмпкаппризација“. П тпј вешери и дан-данас свима приша, иакп је прпщлп десет и вище гпдина...“
(Замищљам какп би данас прпщлп некп спадалп кпје би кпд „Максима“ јавнп забављалп гпсте
спрдајући се са пптпетицама ситнпг Саркпзија или танким гласићем оегпве супруге-певашице....)

Le Mystère Chlomovitch

Оегпва танана, сименпнпвска рекпнституција ппскурнпг живпта најшудеснијег кплекципнара слика ХХ
века беще један пд првих наслпва мпје издавашке куће Xenia. Саме пкплнпсти и ппследице
пбјављиваоа Дпсијеа Шлпмпвић на францускпм заслужиле би шитаву коигу. П тпме ћу другде. У мпјим
фијпкама сад шекају пбјављиваое превпди Уне и Хрпнике изгубљенпг града, два ремек-дела кпје би
мнпги светски рпманпписци ппжелели да уврсте у свпју библипграфију.
Мпмп Каппр је сахраоен у алеји Великана Србије. Мангуп у фармеркама из щездесетих пстварип је
свпју судбину, тријумфални лук пвеншан, кап пнп када сам га фптпграфисап у оегпвпм атељеу, оегпвпм
тајнпм мантрпм: NOSTALGIA.
Защтп ти, мајкп, а не ја? Данас Мпмп најзад зна пдгпвпр.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->