PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _______________________________________________________________________ _ HBLS3103 ASAS KEJURUTERAAN AWAM DAN MEKANIKAL

JANUARY 2013 _______________________________________________________________________ _ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS
1. Tugasan ini mengandungi TIGA (3) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only THREE (3) questions that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda . Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda . / Your assignment should be between 2500 and 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO FACE TO FACE TUTOR . You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan pada 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4 (TUTOR). Serahan selepas 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted by 3rd March 2013 or Tutorial 4. Submission after 3rd March 2013 or Tutorial 4 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri . / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION SOALAN 1 Rajah 1 menunjukkan lukisan isometri bagi sebuah meja kopi mini dengan diberikan dimensi utama meja tersebut. Berpandukan Rajah 1, anda dikehendaki membuat satu laporan lengkap proses pembinaan projek tersebut seperti berikut: (a) (b) (c) Lukisan Ortografik berdimensi lengkap (gunakan kertas saiz A3) Senarai lengkap bahan dan peralatan Dengan bantuan lakaran yang sesuai, huraikan langkah kerja bermula dari penyediaan bahan, penyambungan dan kemasan.

(mana-mana dimensi yang tidak lengkap pada Rajah 1 adalah terpulang kepada kebijaksanaan anda untuk menentukan jarak/saiz yang sesuai)
Papan 20mm tebal

Rajah 1

2

(40 markah) SOALAN 2 Pihak jabatan bekalan air tempatan adalah bertanggungjawab mengurus dan menyelenggara sistem bekalan air ke bangunan atau rumah kediaman bermula dari paip utama ke meter air. Pemilik bangunan atau rumah kediaman pula akan bertanggungjawab bagi sistem aliran paip perkhidmatan selepas meter air. Huraikan bagaimana sistem bekalan air bagi bangunan yang berbilang tingkat. Huraian anda perlulah merangkumi butiran berikut: (a) (b) (c) Bangunan yang tidak memerlukan sistem pam (Tunjukkan contoh lukisan sistem perpaipan bagi bangunan 4 tingkat) Bangunan yang memerlukan sistem pam (Tunjukkan contoh lukisan sistem perpaipan bagi bangunan 10 tingkat) Lukiskan dua jenis susunatur sistem pam (negative suction head dan positive suction head) (30 markah)

SOALAN 3 Dalam sistem enjin pembakaran dalam jenis empat lejang, terdapat dua kaedah yang digunakan untuk mencampurkan bahan api dan udara iaitu menggunakan kaburator atau suntikan elektronik. (a) Dengan bantuan lakaran huraikan bagaimana kedua-dua kaedah ini berfungsi. Huraian anda perlu meliputi aspek-aspek seperti berikut: (i) Prinsip (ii) Binaan dan komponen-komponen utama (25 markah) Jelaskan kelebihan dan kelemahan sistem suntikan bahan api elektronik berbanding kaburator. (5 markah) (30 markah)

(b)

3

PANDUAN PELAJAR SOALAN 1 • • • • Menyediakan satu lukisan ortografik lengkap sama ada dalam unjuran sudut pertama atau sudut ketiga. Senarai bahan yang perlu digunakan termasuk bahan penyambungan dan kemasan Senarai alatan Menghuraikan langkah-langkah kerja bermula dari penyediaan bahan seperti menyediakan plat pencontoh, sehinggalah kekemasan akhir. Setiap langkah kerja hendaklah disertakan dengan lakaran/lukisan yang sesuai.

SOALAN 2 • • • • • Menjelaskan secara umum sistem bekalan air ke bangunan berbilang tingkat dengan menyatakan keperluan penggunaan pam, pemasangan meter dan tangki. Huraikan bagaimana keadaan di mana sistem pam tidak diperlukan Lukis rajah bangunan 4 tingkat dengan menunjukkan susunatur meter air, tangki dan sistem aliran perpaipan dengan jelas. Lukis rajah bangunan 10 tingkat dengan menunjukkan susunatur kedudukan meter pukal, tangki sedutan, pam, meter pada setiap aras dan cadangan letakan tangki Lukis rajah susunatur kedudukan sistem pam bagi jenis negative suction head dan positive suction head.

SOALAN 3 • • • • Berikan pengenalan kepada sistem kaburator dan suntikan elektronik Huraikan prinsip-prinsip bagi kaburator dan suntikan bahan api elektronik dengan jelas Lukiskan rajah binaan dan komponen-komponen utama dalam sistem kaburator dan suntikan bahan api elektronik Jelaskan kelebihan dan kelemahan sistem suntikan bahan api elektronik berbanding kaburator.

4

Pelajar dinasihatkan: 1. 2. Tidak merujuk secara langsung kepada modul. Rujukan modul hanyalah sebagai idea umum sahaja. Pelajar dikehendaki merujuk kepada sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan bagi melicin/ memudahkan pemahaman sebelum memulakan tugasan. Membuat lawatan dan kajian ke kedai-kedai perabot atau bengkel kerja kayu, stor kayu, tapak binaan dan bengkel-bengkel kerja enjin bagi mendapatkan idea kaedah binaan/ kerja amali, sistem enjin dan gambar-gambar yang sesuai. Merujuk pada buku-buku seperti bahan binaan, teknologi bahan, kerja perpaipan, sistem sanitari dan kerja enjin bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Berbincang dan meminta pandangan guru-guru teknikal di politeknik, SM Teknik dan lain-lain yang berkenaan. Menggunakan persembahan dan gaya bahasa sendiri.

3.

4. 5. 6.

5

_______________________________________________________________________ _ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. / This assignment accounts for 40% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM: MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows:    • • • Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with 31 - 50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.

MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful