Előszó

művészettörténet ● Gombrich: kreatív ugrások sorozata, fejlődés, tanulási folyamat (csak az ábrázoló művészetre igaz) ● Kuhn: 19. századig fejlődéstörténet ● Greenberg: modernizmus=a művészet öntudatra ébredése, a művészet tárgya önmaga ● Danto: Brillo­box, pluralizmus, művészet vége

Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet?
“semmit sem változtat” ● pl. Yeats, Auden, Picasso: Guernica ● de akkor miért veszélyes? ­­>a művészet története az elnyomás története művészet semlegesítése ● művészet vs. filozófia/élet ○ Platón: látszatok látszata ­ ontologiailag másodlagos, ártalmatlanítás ■ immunizálás+racionálás (Nietzsche: esztétikai szókratizmus) ○ Hegel: a filozófia csak úgy léphet a tudomány rangjára, ha megfosztjuk a művészettől ■ a művészet beteljesedése saját filozófiája ○ Kant: érdekmentesség, hasztalan ○ Schopenhauer: kiemel a rendből, a valóságból ○ Dickie: a művészet az értékelés tárgya esztétika ● osztályozás=dominancia ● politikai kiközösítés: múzeumba helyezés ● nem véletlen, hogy a modern művészet épp ennek lerombolására törekedett: Newman, Duchamp ● de ha nem esztétikai, akkor mi? Duchamp: Fountain ● csak egy olyan korban jöhetett létre, ahol már nem volt evidens a művészetfogalom a művészet ereje ● közvetítit az üzenetet ● retorikaként: érzelmeiken keresztül hat az emberek tudatára és cselekedeteire

A műalkotások értékelése és értelmezése
áttetsző­műalkotás ­ transzparencia elmélet ● Shopenhauer: csak ezsköz, hogy feltárja az Ideákat ● mimézis, illúzió, művészet=élet, a műalkotás feláldozza identitását ● csak a tartalom a fontos: szépség utánzása ● szépség fogalma uralja: ez szép=ez jó ● modern: identitás újra előtérbe helyezése, felhívja magára a figyelmet 3 hólapát ­ valóság elmélet ● mi az a többlet? ez rejtve marad az érzékek számára, az esztétikai reakció ugyanaz a

felismerni. hogy a helyett b­t mond interpretátor kell cselekvő külső viselkedése. interpretátor fejtheti meg sajátosságok ● nem igaz. rejtettség pl. történetfilozófiák (a cselekedetek kledonikus jelentése rejtett) ● a jelentés rejtett: csak az orákulum. ami nem műalkotás vagy rosszul értelmezünk ● Duchamp: Fountain ­ kútként határozza meg. kulturális asszociációk megértése­­>KONTEXTUS ● WArhol: ha hosszan nézel valamit. akkor eltűnik a jelentése­­>puszta tárgy lesz. kútként értelmezi (így hozzákapcsolva a Trevihez pl. Pareto (maradványok). tiszta esztétikai reakcióval ● a tárgyakból különböző műalkotások keletkeznek a különböző értelmezések során művészi értelmezés logikája ● két hiba: olyat értelmezünk. dia kledon jóslás. Freud (tudatalatti). hogy minden felszíni jelenségnek van mély értelme: nem minden műalkotás ● az értelmező azt mondja meg. ami a legközelebb áll a művész saját értelmezéséhez. értelmezés ● Mit értékeljünk addig. strukturalizmus (szójátékok).műalkotással és a hétköznapi tárggyal szemben ● Művészeti Világ Nyelve: metaforikus ● már nem a szépség fogalma uralja az esztétika nyelvét ● CÍM ○ kiemeli a műalkotást a puszta dolgok közül: Duchamp megfosztja a hétköznapi tárgyakat hasznosságuktól ­ metafizikai otthontalanság ○ gesztus Értékelés. próféta. hogy mit rejt egy felszíni dolog . tudattalan motívumok. privilegizált helyzet ● a szerző az olvasóval van egy szinten. hogy mit alkotott ● az értelmezés nem külsődleges: a mű és az értelmezés együttesen jön létre az esztétikai tudatban Mély értelmezés felszíni szerzői szándék autoritás mély hermeneutika nincs autoritás: a beszélő nincs tudatában annak. amíg nem értelmeztünk? ● történelmi.) MŰVÉSZI AZONOSÍTÁS ● melyik a helyes értelmezés? az. marxizmus (osztálytudat).

 a felszíni értelmezés történeti ○ a mély értelmezés nem érinti a világot. mint a jövőbe vetett pillantás: a jövő tükör és nem ablak ● Hegel: beteljesítette feladatát. de D) pl. ezért történetileg vége van a három modell mimetikus modell csak ábrázoló művészetre igaz expresszív modell megjelenése a filmmel: mi marad a festészet feladata? kognitív fejlődés: a művészet átmeneti állapot hegeli modell perceptuális ekvivalenciára fauve­ok: érzelmek való törekvés: a valóságos és kifejezése. több elmélet jelenik meg filozófiává alakul. hogy D­vel reprezentálja a világot (a­t mond. a művészet egymást követő aktusokra esik szét (relativizálás) művészet vége=fejlődés vége kudarc: nem magyarázhatunk a művészet vége=a mindent a kifejezéssel. áthatja az elméleti tudatosság .● ● az alany nincs tudatában annak. hogy azonosíthassunk. kultúra. érzések külsővé a képi közötti távolság tétele csökkenése a fejlődés egyre kifinomultabb technikák magába foglalja a mimetikus modell darabjait is az ábrázolás eltűnik utalások­­>közvetlen érzékelés takarások­­>perspektíva­­> mozgókép>hologram nincs történeti jelentőség nem alkalmazható a fejlődési pluralizmus kora: bármi lehet séma: az érzelmek nem fejlődnek. szöveg zen ökörpásztor. hogy megértsük a képet ● a mű megértése nem azonos egy mondat megértésével ● implicit értelmezés kell ● a műalkotás értelmezéséhez nem elegendő a kép optikájának vagy pszichológiájának megértése­­>intenzív elmélkedés kell ● meddig terjed a kultúrák és a műalkotások közötti analógia? A művészet vége a jövő művészete ­ a művészet jövője ● semmi sem viseli oly erősen saját korának jegyeit. túldeterminálással járhat. sosincs vége nyelv. keresztút ● ismerni kell a kontextust ahhoz. átváltoztató látás­­<a foltok értelmezése a restaurálás ○ kell a felszíni értelmezés is. Leonardo freskói. művészet. egyre művészet öntudatra ébred.

 amibe az adott alkotás beilleszthető ○ rokonítás rossz. a művészetelmélet atmoszféráját ○ műalkotások történetileg rendezett világa. amik maguk is történetileg rendeződnek. veszély ● a diszturbatív művészetet a múzeumba helyezéssel próbálják ártalmatlanítani: a múzeum/színház zárójelbe teszi (pl Golub)­­>a művészi konvenciók biztonságot adnak. amik az élet és a művészet között húzódnak) diszturbáció ● egzisztenciális görcsök kiváltása a cél az életbe behatoló képek segítségével: fenyegetés.Művészet és zavarkeltés a film megjelenése ● mi marad a festészet feladata?­­>új definíció kell­­>határok feszegetése (határok. amikor a művészet még mágia volt. Duchamp: Mona Lisa) ● regresszív gesztus: visszatérni ahhoz az állapothoz. amik a művészeti ágakat elválasztják egymástól és határok. amikor a művészet meghatározása elbizonytalanodik­­ennek az elbizonytalanodásnak ismerni kell a történetét ○ egyének laza hálózata. hogy történetileg értelmezzenek egy műalkotást ● értelmezések ○ sokszor tévesek (Hesse műve. mert nem szolgál történeti magyarázattal (Hatás :S) ○ a valódi értelmet az elsődleges művészeti világban találjuk meg ○ hipotázisek növesztése. védelmet nyújtanak ● diszturbáció=az élettől elszigetelő fal eltűnik. Castle: Sámli­­>szakértőkre való hivatkozás: a dolgot a művészeti világ teszi művészetté­­ki tartozik ide? ● a művészeti világ ○ Brillo Box­­>a művészeti világ nem egyetlen test ○ akik elsajátították a művészettörténetet. ha részt vesz az indokok diskurzusában ■ a Brillo box csak abban az időben lehet műalkotás. ○ Dickie: hatalmi elitet implikál ○ több. mint egyszerű fiat ○ akkor tagja vki a művészeti világnak. Mangold) ○ rekonstruálni kell a kulturális és történelmi narratívát. ami olyan elméletek szabadítanak fel. majd cáfolása és új hipotézisek felállítása Absztrakt expresszionista kólásüveg Warhol: Sarló és kalapács . akik eleget tudnak a művészet elméletéről és történetéről ahhoz. megszűnik a távolság művészet és élet között (Burden: Deadman. dionüszoszi szertartások még egyszer a művészeti világról ● Rembrandt: A lengyel lovas.

 áhítat ● túl van a mindennapi életen ● Louvre­iskolák szerinti rendezés. az élettel egy szinten van ○ megjelenik a design. rituális emelkedettség. hanem iránymutatás az esztétikailag gyarmatosított élethez ○ klub volt: rnadevúk. a nemlétezéssel jár együtt ezzel szemben: absztrakt expresszionisták is szakramentalisták. o)­­>az élet és a művészet egységét hangsúlyozza Oldenburg: észreveszi a hasonlóságokat az ellentétekben. jóság ● a vallásos hit pótléka. baráti találkozók ○ az életről. Jacques Louis David. mert az egyedi ismeretlen. művész­bálvány (idealizáls­mindennapi) A múzeumok múzeuma múzeum mint katedrális ● szentség. igazság. amik elveszítették identitásukat ● 1. a formatervezés is mint művészeti alkotások sora ○ nem áhítat.● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 70­es években már nem provokatív Warhol mindenhol kiszagolta a pénzt: alkalmazott grafikus eredeti értelme: mezőgazdaság+ipar kéz a kézben itt: márka feltüntetve­­>kapitalista rendszer emblémái lesznek a kommunista jelképek csendéletként dekonstruálja. Warhol sztár. amit konstansnak hittünk) Oldenburg bohóc. aura. a művészetben: mindegyik irány helyes . így megfosztja erejétől hétköznapi tárgyakat állít piedesztálra. spiritualitás ● nincs benne bolt. hogy mi van Megbékélés a pluralizmussal pluralizmus a filozófiában és a művészetben ● a filozófiában: egy helyes irány (analitikus filozófia) + a többi. kiváló érzéke van a metaforákhoz (mindig olyan tulajdonságot változtat meg. változás: Musée Napoleon: mindenki számára hozzáférhetővé tette a művészetet (király és meber közti határ eltöröltetett) Centre Pompidou. MoMA ● a múzeumépítészet szekularizációja ● aura szertefoszlatása ● moma: nincs tapalzat. ünnepli őket: a hétköznapi tárgy mindig ugyanolyan. de számukra a szentség a festék coca­colás sztori (182. a francia művészet a csúcspont ● mintha a múzeum vigaszdíj lenne azoknak az alkotásoknak. kiszámítható ismétlés: köznapiban a csoda felfedése az egyediség számára nem kívánatos vonás. a világról tanított. arról. kávézó ● szépség.

 mindent szabad ● 70­es évek: nincs főáram. értelmez . mint a másik? régen: kirekesztés. történelmi irány megszűnése. több 70­es évek végén: kölcsönös tolerancia a művészek között sokféleség: érték. a töbi eretnek absztrakt expresszionisták is intoleránsak voltak: 1957­ben megdőlni látszott.● ● ● ● ● ● ● a művészek számára sok választás van és mindegyik helyes monisták vs. hogy egyik stílus jobb. egy jó. csak az van. nincsenek mozgalmak. de lehet a kiválóság ellensége is Warhol: Hogy mondhatnánk. amit az egyes művész csinál ● már nincs előzetes megkötés ● művészetfilozófia: minden műalkotásra érvényes művészetkritika: egy mozgalmat/személyt propagál. pluralisták: hány szubsztancia létezik a világban? 1 v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful