You are on page 1of 4
Χ Χ Ρ Ρ Ι Ι ΢ ΢ Σ Σ Ο Ο ΢ ΢ Α

ΧΧΡΡΙΙ΢΢ΣΣΟΟ΢΢ ΑΑΝΝΕΕ΢΢ΣΣΗΗ !!!!

Κπξηαθή ηνῦ Παξαιύηνπ :

«ἴδε ὑγηήο γέγνλαο· κεθέηη ἁκάξηαλε» (Ἰσάλ. 5, 14)

Σά ιόγηα ηνῦ Κπξίνπ ζηόλ Παξάιπην «ἴδε ὑγηήο γέγνλαο· κεθέηη ἁκάξηαλε» ηά ὁπνῖα εἶπε κεηά ἀπό ηήλ ζεξαπεία ηνπ, δειώλνπλ ζαθώο πώο ἡ παξαιπζία εἶρε πξνέιζεη ἀπό ἁκαξησιή-ἄζσηε δσή πνύ εἶρε θάλεη ζηά λεαληθά ηνπ ρξόληα. Ὁ ἄλζξσπνο ὅηαλ εἶλαη λένο, εἶλαη δπλαηόο θαί ἀθκαῖνο, θαί κέ πνιύ ππγκή, ἔηζη ὥζηε λά ἀληέμῃ ζηίο δπζθνιίεο ηῆο δσῆο θαί λά παιεύῃ. ΢ηό δξόκν ηνπ ὅκσο παξακνλεύνπλ θίλδπλνη, θακνπθιαξηζκέλνη, νἱ ὁπνῖνη ἄιινη κέ γνξγό ξπζκό θαί ἄιινη κέ ἀξγό, ζέινπλ λά ηνῦ ἐπηθέξνπλ βιάβεο ζηήλ ζσκαηηθή θαί ςπρηθή ὑγεία, λά ηόλ θάλνπλ «ἄρξεζην» ζηή δσή, «παξάιπην» ζηήλ θνηλσλία. Οἱ θίλδπλνη αὐηνί εἶλαη πνιινί. Χαξαθηεξηζηηθά ζα ἀλαθέξνπκε κεξηθνύο. Ἀξρίδνπκε ἀπό ηό ηζηγάξν, κέ ηό ὁπνῖν μεθηλᾶ ηό «ἄβγαιην θηληάλη» ηῆο παξέαο. Πνιινί κεγάινη δέλ ηό ζεσξνῦλ ἁκαξηία, ἀιιά ὅηη «θαιό δέλ ἔρεη, θαθό ἔρεη». Ἀιιά ηόηε ; Ἄλ θζείξεη ηό ζῶκα, ηό λαό ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, πῶο δέλ εἶλαη ἁκαξηία ; Δἶλαη ζίγνπξα πάζνο, ζπληειεῖ ζηή κείσζε ηῆο ἠζηθῆο δπλάκεσο, ηῆο ἐιεπζεξίαο καο. «Ὧ γάξ ηίο ἤηηεηαη, ηνύηῳ θαί δεδνύισηαη» (Β’ Πεηξ. β’ 19). Ἀπό ἄλδξαο ἐιεύζεξνο, γίλεηαη δνῦινο. Πόζνη ζέινπλ θαί ἀλαβάιινπλ δηαξθῶο λά ηό θόςνπλ, ὅιν ηό «θόβνπλ» θαί ηό μαλαξρίδνπλ ! Ὑπάξρεη θαί ἡ νἰθνλνκηθή ζπαηάιε ηῆο νἰθνγέλεηαο. Γηζεθαηνκκύξηα ηό ρξόλν γηά ηόλ θαπλό παξνπζηάδνπλ νἱ δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο, θαί γηά ηή ρώξα καο, ὅηη μνδεύνληαη γηά ηά ηζηγάξα. Ἄο δνῦκε ηώξα ηί δειεηήξηα εἰζπλένπλ νἱ θαπληζηέο ὅιε ηήλ ἡκέξα :

α) Κπαληνῦρν ὑδξνγόλν, δειαδή ὀμύ θπαληδξηθό, ἰζρπξό ζηά ἐπηβιαβῆ ἀέξηα ηνῦ θαπλνῦ, ζπκππθλσκέλν θαηά 160 θνξέο πηό πνιύ ἀπό ὅ,ηη εἶλαη ἀζθαιέο ζηή βηνκεραλία. β) Μνλνμείδην ηνῦ ἄλζξαθνο : ηό ζαλαηεθόξν αὐηό ἀέξην, πνύ βγαίλεη ἀπό ηίο ἐμαηκήζεηο ηῶλ αὐηνθηλήησλ. Ἔρεη κεγαιύηεξε ζπγγέλεηα κέ ηήλ αἱκνζθαηξίλε ἀπ’ ὅ,ηη ηό ὀμπγόλν, ἑλώλεηαη κέ ηά ἐξπζξά αἱκνζθαίξηα θαί δηώρλεη ηειείσο ηό ὀμπγόλν ἀπό ηό αἷκα ηνῦ θαπληζηή. γ) Ἀκκσλία : Γλσζηό θαζαξηηθό ὑιηθό ζηίο βηνκεραλίεο ἐθξεθηηθῶλ ὑιῶλ, ἀιιά θαί ζηό λνηθνθπξηό θιπ. δ) Νηθνηίλε : Ἄρξσκε ρεκηθή νὐζία, ἰζρπξόηαην δειεηήξην, ζαλαηεθόξν ἐληνκνθηόλν. Μία ἔλεζε ζηαγόλαο 70 γξακκ. πξνθαιεῖ ηόλ ἀλζξώπηλν ζάλαην κέζα ζέ ιίγα ιεπηά.

70 γξακκ. πξνθαιεῖ ηόλ ἀλζξώπηλν ζάλαην κέζα ζέ ιίγα ιεπηά. 1

1

ε)

Ὑπάξρεη θαί ζηό θπζηθό ἀέξην θαί ζηό ἀξγό πεηξέιαην. ζη) Πίζζα : Δἰζπλνή ὑγξῆο θαπλόπηζζαο κέ 200 ζπζηαηηθά, ηά πηό πνιιά ηνμηθά. Σνπιάρηζηνλ δέθα ἀπό αὐηά εἶλαη θαξθηλνγόλα. δ) Φαηλόιε : Γηαβξσηηθό δειεηήξην. Καηαζηξέθεη ηίο κηθξέο ηξηρνεηδεῖο ἀπνθύζεηο (θξνζζνύο) πνύ ἐπελδύνπλ θαί πξνζηαηεύνπλ ηόλ ἀλαπλεπζηηθό ζσιήλα. Δἶλαη θαξθηλνγόλν. Ὁ θαπληζηήο ἀληί γηά ηόλ θαζαξό ἀέξα, ηόλ δσνγόλν θαί εὐεξγεηηθό, δέρεηαη ηνύο δειεηεξηώδεηο ἀηκνύο θαί ηά ηνμηθά αὐηά πξντόληα. ἖θηόο ὅκσο ἀπ’ αὐηά, ἀλνίγεη ηήλ πόξηα θαί ζέ πνιιέο ἄιιεο ζπλήζεηεο, ζέ ζθιεξά δειεηήξηα, ηά λαξθσηηθά. Ἡ θνβεξή θαί ηξνκεξή κάζηηγα ηῆο ἐπνρῆο καο, πνύ εἶλαη δπζηπρῶο ηόζν ὀξγαλσκέλε ζηήλ παηξίδα καο, γηά λά ἐπηθέξεη θαί νἰθνλνκηθά πξνβιήκαηα, θαί ἄλζεζε ηῆο ἐγθιεκαηηθόηεηαο, ἀιιά θαί θαζεκεξηλό ζάλαην ηῆο λενιαίαο καο. Γπζηπρῶο πξνρσξνῦλ θαί πηό πέξα, ζηίο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαί ηά εἴδε ηνπο (ράπηα, καιαθά/ζθιεξά, ἠξσΐλε, θηι.). Καί θηάλνπκε λά ζπλαληνῦκε δειεπηά παιιεθάξηα ἀδύλακα λά πάξνπλ ηήλ δσή ζηά ρέξηα ηνπο. Ἄιιε παξαιπζία, θαθή ζπλήζεηα, ἡ κέζε ηνῦ νἰλνπλεύκαηνο. Δὐινγεκέλν ηό θξαζί (ὁ νἶλνο) ἀπό ηήλ ἐθθιεζία, ἀιιά ὄρη ἡ κέζε. «Οἶλνο εὐθξαίλεη θαξδίαλ ἀλζξώπνπ» (Ψαικ. ξγ΄, 15) …λαί, ἀιιά… «κή κεζύζθεζζε νἴλῳ, ἐλ ᾧ ἔζηηλ ἀζσηία» (἖θεζ. Δ΄18). Σό κέηξν εἶλαη ἀπαξαίηεην, θαί ζπληζηάηαη πάληνηε : «νἴλῳ ὀιίγῳ ρξῶ» (Α’ Σηκ. Δ’ 23). Μέρξη πνύ θηάλεη ηό κέηξν ;; Φηάλεη κέρξη ἐθεῖ πνύ κπνξεῖο λά ηό πίλεηο ρσξίο λά ζέ πίλεη αὐηό. Ὅηαλ ὅκσο πνιππίλεηο, ηόηε ἔξρνληαη θίλδπλνη ἐξίδσλ, θσλῶλ, βηαηνπξαγηῶλ, βιαζθεκηῶλ, θιπ, θαί ηέινο βιάβε ζνβαξή ηῆο ὑγείαο. «Σίλνο πειηδλνὶ νἱ ὀθζαικνί ; νὐ ηῶλ ἐγρξνληδόλησλ ἐλ νἴλνηο ; νὐ ηῶλ ἰρλεπόλησλ πνῦ πόηνη γίλνληαη;» (Παξνηκ. Κγ’ , 29-30). Σό 1/2 κέ 1/3 ηῶλ ἀζζελῶλ ηῶλ ἀζύισλ θαί ηῶλ θξελνθνκείσλ πξνέξρεηαη ἀπό ηήλ θαηάρξεζε ηῶλ νἰλνπλεπκαηνδῶλ νὐζηῶλ. Σό 1/2 ηῶλ ἐγθιεκάησλ θαί θαθνπξγεκάησλ γίλνληαη ὑπό ηήλ ἐπίδξαζε ηῆο κέζεο, ηνῦ ἠζηθνῦ ἐθπεζκνῦ ἀπό ηνύο ἀιθννιηθνύο. Ἡ ἄθξαηε νἰλνπνζία εἶλαη θσηηά ζηό ζῶκα, ιαηκεηόκνο πνύ θαξαηνκεῖ, ραιαξώλεη ηήλ ζέιεζε, ἐμαζζελεῖ ηήλ ινγηθή, ἀλάβεη ὅιεο ηίο ὀξκέο, ηά πάζε. Ἄιιε παξεθηξνπή ηνῦ ἀλζξώπνπ εἶλαη ηό γελεηήζην ἔλζηηθην (ζεμνπαιηθό). Δἶλαη κηα κεγάιε δύλακε ζηόλ ἄλζξσπν, πνύ ἐληζρύεη ηόλ ὀξγαληζκό, ηήλ κπτθή δηάπιαζε, ηό ηξίρσκα, ηή θσλή θαί ηήλ ζηηβαξόηεηα, πξνζθέξνληαο πεξίζζηα δσῆο. Ἔρεη δηαπηζησζεῖ ὄρη κόλν ἀπ’ ηήλ ἖θθιεζία ἀιιά θαί ἀπό κειέηεο θαί ἐπηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ἡ ζρέζε θαί ἡ ἀξκνλία ἐγθξάηεηαο κέ ὑγεία. Ἡ ἀγλόηεηα ηῶλ λέσλ ἀπνηειεῖ κεγάιν ἀγαζό (ζέιεζε, κλήκε, δηάλνηα, ἐλεξγεηηθόηεηα). Οἱ ἀθόιαζηνη εἶλαη κέ αἰζζεηή ἐμάληιεζε θαί ὠρξόηεηα. Καί ὁ ἀθόιαζηνο δέλ ἔρεη θνξεζκό ! …Ἀλαδεηᾶ θαί ἀλαδεηᾶ…ρσξίο πνηέ λά ρνξηάζεη ηίο ὀξέμεηο ηνπ. Καί ἐδῶ ἔξρνληαη λά ἐπηζθεθζνῦλ ηόζα ἀθξνδίζηα λνζήκαηα πνύ ἄιια ὑπήξραλ ἐλῶ ἄιια ζάλ ραξηζηηθή βνιή πξνέθπςαλ ηειεπηαῖα. Οἱ ζπλέπεηεο ηῶλ ἀθξνδίζησλ εἶλαη θνβεξέο : παξαθξνζύλε, παξαιύζεηο, ἀπνηπθιώζεηο, ζηξεβιώζεηο, ἀπνβιάθσζε θιπ. Πιήηηνπλ θαί ηνύο ζπληξόθνπο ηῆο δσῆο, ηνύο ἀπνγόλνπο κέρξη ηξίηεο γελεάο : «ηὰ ὀςώληα ηῆο ἁκαξηίαο ζάλαηνο» (Ρσκ. ΢η’, 23).

Βνπηάλην :

Ἀέξην πνύ ὑπάξρεη ζηίο θνπδίλεο ὑγξαεξίνπ, ηνύο ἀλαπηῆξεο, θιπ.

Ἀέξην πνύ ὑπάξρεη ζηίο θνπδίλεο ὑγξαεξίνπ, ηνύο ἀλαπηῆξεο, θιπ. 2

2

Γελλᾶηαη ὅκσο ηό ἐξώηεκα : Δἶλαη θαηνξζσηή ἡ ἐγθξάηεηα ; Ἀπαληνῦκε : Ναί. Γηαηί ἐγθξάηεηα ζεκαίλεη θαί εἶλαη δύλακε ςπρῆο. Καί δύλακε ςπρῆο ζεκαίλεη ἀξεηή. Ἄξα αὐηόο πνύ θαιιηεξγεῖ ἀξεηή, ἔρεη δύλακε ςπρῆο, θαί κπνξεῖ λά ἐγθξαηεπζεῖ ζέ ἀδπλακίεο θαί πάζε ηνῦ ἑαπηνῦ ηνπ. Ἡ ἐγθξάηεηα γεληθῶο ζέ ὅια εἶλαη θαλόλαο ηῆο θπζηνινγηθῆο δσῆο. Κάζε παξάβαζε ἔρεη ζπλέπεηεο ἐλῶ γηά ηήλ ἐγθξάηεηα δέλ ὑπάξρνπλ ἀξξώζηηεο θαί θιηληθέο. ΢έ ὅινπο ὅζνπο ζέιεζαλ λά πεηύρνπλ ηνύο ζηόρνπο ηνπο, ζηνύο κεγάινπο ἐπηζηήκνλεο, ζηνύο δηαθεθξηκέλνπο ἀζιεηέο, ζηνύο κνλαρνύο θαί ἀζθεηέο, θιπ., ἡ ἐγθξάηεηα ἐπέρεη ηόλ πξῶην θαί νύζηαζηηθόηεξν ξόιν, ζπλαγσληδόκελνη ηήλ καθξνδσΐα θαί ηό εὖ δῆλ. Γη’ αὐηό θαί εἴρακε λένπο 80 ἐηῶλ ζέ ἀληίζεζε κέ ηό ζήκεξα πνύ ἔρνπκε γέξνπο ηῶλ 30 !! Ἡ ἐγθξάηεηα ινηπόλ εἶλαη ἀπόθαζε ζηαξάηε, θαί ὄρη κεζνβέδηθε !! Ἡ ἠζηθή δσή δέλ ἔρεη ὑπνινγηζκνύο, ὑπνρσξήζεηο. Δὐθνιόηεξν ἦηαλ λά κήλ εἶρεο ἀξρίζεη ἕλα πάζνο, κία ἁκαξηία, παξά λά ἀλαθόςεηο ηήλ δύλακή ηεο θαί λά ηήλ ἀπνθύγεηο ἀθνῦ ηήλ ἔρεηο ἀξρίζεη, ἀλαθέξεη ὁ Ἅγηνο Γξεγόξηνο ὁ Ναδηαλδελόο. Ἀιιά θαί ἄλ ἔρεηο ἀξρίζεη, θαί ἄλ βιέπεηο πώο ἡ παξαιπζία ἀπιώλεηαη, θαί θαηαιαβαίλεηο πώο ζά κείλεηο θιηλήξεο, ἄπξαγνο ζέ ἀξεηέο θαί ἔξγα, κήλ ἀξγεῖο. Ὁ ἰᾶζαο ηόλ παξαιπηηθόλ Ἰεζνῦο Χξηζηόο ἵζηαηαη πξνζθαξηεξώλ ηόλ πάζα ἕλα ἐμ ἡκῶλ παξάιπηνλ λά ἄξῃ ηνύο ὀθζαικνύο θαί πξνζεπρόκελνο λά ἐπηδεηήζῃ ἐθ κπρίσλ θαξδίαο ηήλ ζεξαπεία ηνπ. Δἴζε λά ἀθνύζσκελ : «ἴδε ὑγηήο γέγνλαο · κεθέηη ἁκάξηαλε».

Χξηζηόο Ἀλέζηε - Ἀιεζῶο Ἀλέζηε π.Μελᾶο Ἀιεμηάδεο

«Σό θνπδνύλη γηά ηίο ἐμεηάζεηο ρηύπεζε…!!»

Χηιηάδεο καζεηέο ἀπό ὃιε ηή ρώξα ηήλ Παξαζθεπή 17 Μαΐνπ μεθίλεζαλ ἓλαλ ἀγώλα δξόκνπ γηά ηήλ θαηάθηεζε ηνῦ ὀλείξνπ ηνπο. ἗λόο ὀλείξνπ κέ ζηόρν ηή γλώζε, ηήλ εὐξύηεξε θαιιηέξγηα - πλεπκαηηθή θαί ἠζηθή - ἀιιά θπζηθά θαί ηήλ ἐπαγγεικαηηθή ἀπνθαηάζηαζή ηνπο. Ὓζηεξα ἀπό κηά ἐπίκνλε πξνζπάζεηα πνύ μεθηλᾶ ἀπό ηό πεξζηλό θαινθαίξη λά γίλεηαη ἀθόκε ἐληνλόηεξε, νἱ καζεηέο ηῆο Γ’ Λπθείνπ βάδνπλ ηά δπλαηά ηνπο, κέ πνιιέο ὣξεο δηαβάζκαηνο θαί θξνληηζηεξίσλ, λά θαηαθηήζνπλ κηά ζέζε ζηίο ἀλώηεξεο θαί ἀλώηαηεο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο. Φηάλνληαο ζηό ηώξα ἣδε ηά παηδηά καο ἔρνπλ δηαγσληζηεί ζέ 4 καζήκαηα θαηαβάιινληαο ηήλ θαιύηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα κέζα ζέ ἓλα ζύζηεκα ἐμεηάζεσλ πνύ ηνύο ἀδηθεῖ. Σνύο ἀδηθεῖ ἀθέλσο δηόηη θαινῦληαη λά ἀπνδείμνπλ κέζα ἀπό ἓλα δηαγώληζκα ηήλ πξνζπάζεηα δύν ἐηῶλ ἀθεηέξνπ θαζώο δηαθνξνπνηεῖηαη ὁ ζηόρνο ηῶλ δύν ζπκβαιινκέλσλ κειῶλ - καζεηῶλ θαί

ὁ ζηόρνο ηῶλ δύν ζπκβαιινκέλσλ κειῶλ - καζεηῶλ θαί 3

3

ζπζηήκαηνο ἐμεηάζεσλ - θαί ὃρη ἀπιῶο δηαθνξνπνηεῖηαη ἀιιά εἶλαη ἐθ δηακέηξνπ ἀληίζεηνο. Οἱ κέλ καζήηεο ζηνρεύνπλ ζηήλ εἰζαγσγή ηνπο ζηά παλεπηζηεκηαθά ἰδξύκαηα θαί ἀπνδεηνῦλ ἓλα ζύζηεκα ἀμηνιόγεζεο, ηό δέ ζύζηεκα ζηνρεύεη ζηήλ κείσζε ὁινέλα θαί πεξηζζόηεξσλ εἰζαθηέσλ θαί ἀπνηειεῖ ἕλα ζύζηεκα «ραληάθσζεο» ηῶλ ἐμεηαδνκέλσλ. Αὐηήλ ινηπόλ ηήλ ἀληίζεζε ζηόρσλ θαινῦληαη νἱ καζεηέο λά ὑπεξληθήζνπλ ὣζηε λά ἀληαπνθξηζνῦλ κέ ἐπηηπρία ζηά ζέκαηα ηῶλ δηαγσληζκάησλ. Θέκαηα πνύ ἀληηθεηκεληθά μεπεξλνῦλ ηνύο γλσζηηθνύο θαί βησκαηηθνύο ὀξίδνληεο ηῶλ παηδηῶλ. Χαξαθηεξηζηηθά ζηό κάζεκα ηῆο ἒθζεζεο δεηεῖηαη ἀπό ηνύο καζεηέο λά ἀλαπηύμνπλ ζέκαηα ὃπσο ἡ παγθνζκηνπνίεζε, ὁ θνηλσληθόο θνκθνξκηζκόο, ὁ κεζζηαληζκόο θαί ἡ δεκαγσγηθή πξνπαγάλδα ὃηαλ ηήλ ἴδηα ζηηγκή ζηά ζρνιεῖα - ζρνιηθά ἒηε γπκλαζίνπ, ιπθείνπ - ἐιάρηζηα ἀλαθέξνληαη, ἀλαπηύζζνληαη ἢ βησκαηηθά ἀλαιύνληαη ζηνύο καζεηέο πνύ δέλ γλσξίδνπλ ηήλ ἐθδήισζε αὐηῶλ ηῶλ θαηλνκέλσλ ζηήλ θνηλσλία. Ὡζηόζν, ἡ παξαπάλσ δηαπίζησζε δέλ ἀπνηειεῖ ἐιαθξπληηθό ἤ θίλεηξν ἀπελνρνπνίεζεο ηῶλ ἀδηάβαζησλ καζεηῶλ. Οἱ ὃπνηεο δπζιεηηνπξγίεο ηνῦ ζπζηήκαηνο ἒξρνληαη λά δπζθνιέςνπλ πέξαλ ηνῦ κέηξνπ ηήλ πξνζπάζεηα ηῶλ καζεηῶλ θαί ζέ θακία πεξίπησζε λά δηθαηνινγήζνπλ ὃζνπο δέλ θόπηαζαλ. Αὐηό ὃκσο πνύ ἒρεη ζεκαζία εἶλαη νἱ δηαγσληδόκελνη-καζεηέο λά δώζνπλ ηόλ θαιύηεξν ηνπο ἑαπηό ζέ θάζε κάζεκα, ρσξίο λά ἀπνγνεηεύνληαη ζέ πεξίπησζε πνύ θάηη δέλ ηνύο πάεη θαιά. Νά ἀληινῦλ δύλακε ἀπό θάζε δπζθνιία θαί λά παίξλνπλ ζάξξνο ἀπό θάζε ἀπνηπρία !! ΢έ θακία πεξίπησζε δέλ ζά ἦηαλ ὠθέιηκν λά παξαηηεζνῦλ ὂληαο ἀπνγνεηεπκέλνη ἐάλ ζέ θάπνην κάζεκα δέλ ἀληαπνθξίζεθαλ ἀλαιόγσο. Ὃινη, ινηπόλ, καζεηέο - γνλεῖο - θαζεγεηέο, ἄο ἀληηκεησπίζνπκε κέ ζάξξνο, δύλακε, ηόικε θαί πίζηε αὐηή ηήλ ἐμεηαζηηθή πεξίνδν. Ἄο ἀπνβάιινπκε ηό ἂγρνο θαί ἄο πνξεπηνῦκε κέ βνεζό ηόλ Χξηζηό καο ζηήλ ἐπηηπρία. Καζώο, ἐάλ ηόλ θαιέζνπκε ζηή δσή καο ζά ἒρνπκε ἓλα δπλαηό ζηήξηγκα γηά λά ἀθνπκπήζνπκε θαί λά ἐληζρπζνύκε. Κη’ ἂλ ἡ ἐπηηπρία δέλ εἶλαη αὐηή πνύ ἐπηζπκνύζακε ἄο κή ηήλ ἐθιάβνπκε ὡο ἀπόηπρία ἀιιά ὡο θίλεηξν γηά κηά λέα πξνζπάζεηα πνύ ζά κᾶο ὀδεγήζεη ζέ θάηη θαιύηεξν. Γηά λά ηό θαηαθέξνπκε ὅκσο ζά πξέπεη πνηέ λά κήλ παξαηηεζνῦκε ἀιιά λά ἐπηκείλνπκε !! Ἄο γίλνπκε ὃινη δπλαηνί ζηό λά ἐπηκέλνπκε, λά ὑπνκέλνπκε θαί λά πηζηεύνπκε Σόηε ζίγνπξα ζά ἒρνπκε ἐπηηύρεη !!!

Σόηε ζίγνπξα ζά ἒρνπκε ἐπηηύρεη !! ! Ἀγγειή Βίθπ Φηιόινγνο 4

Ἀγγειή Βίθπ

Φηιόινγνο

Σόηε ζίγνπξα ζά ἒρνπκε ἐπηηύρεη !! ! Ἀγγειή Βίθπ Φηιόινγνο 4

4