You are on page 1of 4
Υ Υ Υ Ρ Ρ Ρ Ι Ι Ι ΢ ΢ ΢ Σ Σ Σ

ΥΥ Υ ΡΡ Ρ ΙΙ Ι ΢΢ ΢ ΣΣ Σ ΟΟ Ο ΢΢ ΢

ΑΑ Α ΝΝ Ν ΕΕ Ε ΢΢ ΢ ΣΣ Σ ΗΗ Η !!! ! !!

Ποίεμα : «Νέοη στοκ στίβο τες δωής…»

Νέμη ζημκ ζηίβμ ηεξ δςήξ πμιηηηζμέκα αζιείζηε, θαη ζώμαημξ μα θαη ροπήξ ηηξ ανεηέξ αζθήζηε.

Με ήζμξ θαη με ιμγηθή ημκ ζείμ κόμμ ηενήζηε, ημκ όπμημκ ζαξ δοκαμηζμό με θνίζε θοβενκήζηε.

Αλημπνέπεηα, ανεηή θαη ζεβαζμό πνμξ άιιμοξ δείληε πάκηα ζηε δςή μηθνμύξ ηε θαη μεγάιμοξ.

Φοιεηηθέξ, ζνεζθεοηηθέξ θαη όηη άιιεξ δηαθνίζεηξ

με ηνέθεηε θακαηηθέξ έπζνεξ θαη πεπμηζήζεηξ.

Άμηιια αγςκηζηηθή, εηνήκεξ θαη αγάπεξ ανεηέξ θάζε ροπήξ πμηέ μεκ απανκείζηε.

Νόμμ γηα ηεκ δςή, ηεκ αγάπε πάκηα δείληε αοηή ζα ‘καη ε μδόξ ζημκ πανάδεηζμ κα μπείηε.

Νέμη ζημκ ζηίβμ ηεξ δςήξ πμιηηηζμέκα αζιείζηε ΢ώμαημξ, πκεύμαημξ, ροπήξ κίθεξ Υνηζημύ θενδίζηε.

Με αγάπε,

π.Μεκάξ

Γκωρημία με τοσς Αγίοσς μας : Άγηος Κωκστακτίκος & Αγία Ειέκε

Σμ ένγμ αοηώκ ηςκ δύμ μεγάιςκ αγίςκ ηεξ Γθθιεζίαξ είκαη πμιοζπηδέξ. Σεκ επμπή εθείκε, θαηά ηεκ μπμία μη θαηαδηςπζέκηεξ πνηζηηακμί έβγαηκακ ζηγά-ζηγά από ηηξ θαηαθόμβεξ θαη είπακ ακάγθε ηόζμ από οιηθή, όζμ

θαη από πκεομαηηθή βμήζεηα, μη δύμ αοημί Άγημη ηεξ Γθθιεζίαξ ακέιαβακ κα οπμζηενίλμοκ ημοξ πηζημύξ θαη κα ζομβάιμοκ ζημ ένγμ ηεξ Γθθιεζίαξ.

ζημ ένγμ ηεξ Γθθιεζίαξ. Η Αγία Γιέκε Η Αγία Γιέκε

Η Αγία Γιέκε

Η Αγία Γιέκε γεκκήζεθε ζημ Δνέπακμ ηεξ Βηζοκίαξ (Γηάιμβα Μ. Αζίαξ) ζηα μέζα ημο 3μο αηώκα μ.Υ. Γίθμζη πενίπμο πνόκηα μεηά ηε γέκκεζή ηεξ, ε Γιέκε γκςνίζηεθε με ημκ Κςκζηάκηημ Υιςνό, αληςμαημύπμ ηεξ Αοημθναημνίαξ, ημκ μπμίμ πακηνεύηεθε ημ 270, με βάζε πνόκμηα εηδηθμύ κόμμο, μ μπμίμξ επέηνεπε ημ γάμμ αληςμαημύπςκ με γοκαίθεξ ιασθήξ θαηαγςγήξ. Ο

Κςκζηάκηημξ ήηακ ζογγεκήξ ημο Κιαοδίμο, μ μπμίμξ βαζίιεοζε πνηκ από ημκ Δημθιεηηακό.

Ο Μέγαξ Κςκζηακηίκμξ Σεκ επμπή πμο μ παηέναξ ημο Κςκζηάκηημξ οπενεημύζε ζηα Ακάθημνα, μ Κςκζηακηίκμξ εονίζθεηαη ζηεκ αοιή ημο αοημθνάημνα Δημθιεηηακμύ ζηε Νηθμμήδεηα, θαηέπμκηαξ ημ αλίςμα ημο Υηιίανπμο. Όηακ όμςξ μη δύμ Αύγμοζημη, Δημθιεηηακόξ θαη Μαλημηακόξ παναηημύκηαη από ηα αληώμαηά ημοξ, ζημ αλίςμα ημο Αογμύζημο πνμάγμκηαη μ Κςκζηάκηημξ γηα ηε Δύζε θαη μ Γαιένημξ γηα ηεκ Ακαημιή. Όηακ πεζαίκεη μ Κςκζηάκηημξ (306) μ ζηναηόξ ηεξ δύζεξ ακαγκώνηζε ςξ Αύγμοζημ ημκ Κςκζηακηίκμ.

Η μκήμε ημοξ ηειείηαη ζηηξ 21 Μαΐμο.

ποιστθηοκ. «Πνημξ πέθεκαξ, κ Βαζηιεζη, ζεμκ δναζμα, ηξ εζεβείαξ, π’ μνακμδεδεγμέκμξ ηπάνηζμα· ζεκ Υνηζημηκ ΢ηαονκ θακένςζαξ, θαηκ νζόδμλμκ πίζηηκ θήπιςζαξ. Κςκζηακηκε ζαπόζημιε, ζκ Μεηνὶ Ἑιέκηζεόθνμκη, πνεζβεύζαηε πν ηκ ροπκ μκ.»

(από ηεκ Έθε)

Ας επησθευζούμε τεκ…… ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Η ιέλε Αθνόπμιε πνμένπεηαη από ημκ ζύκδεζμμ ηςκ ιέλεςκ «άθνμξ» θαη «πόιηξ» θαη θονημιεθηηθά ζεμαίκεη πόιε ζηεκ άθνε. Γηα ζεμακηηθμύξ ζθμπμύξ, μη μηθηζηέξ επέιεγακ έκα οπενορςμέκμ ζεμείμ, ζοπκά έκα ιόθμ με απόημμεξ πιεονέξ. ΢ε πμιιά μένε ζημκ θόζμμ, αοημί μη πνώημμη μπονμί μηθηζμμί γίκμκηακ μ Πονήκαξ μεγάιςκ πόιεςκ, πμο επεθηείκμκηακ ζημ επίπεδμ έδαθμξ γύνς από ηεκ Αθνόπμιε. Σέημηα παναδείγμαηα είκαη μη πόιεηξ ηεξ Αζήκαξ θαη ηεξ Ρώμεξ. Η Αθνόπμιε, πανόιμ πμο ζοκδέεηαη θονίςξ με ειιεκηθέξ πόιεηξ, όπςξ ε Αζήκα, ημ Άνγμξ, ε Ανπαία Θήβα θαη ε Ανπαία Κόνηκζμξ, μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γεκηθά γηα όιμοξ ημοξ μπονμύξ μηθηζμμύξ πάκς ζε ιόθμοξ, μεηαλύ αοηώκ ζηε Ρώμε, ζηεκ Ιενμοζαιήμ, ζηεκ Κειηηθή Μπναηηζιάβα θαη ζε πμιιέξ πόιεηξ ηεξ Μηθνήξ Αζίαξ. Η πημ γκςζηή Αθνόπμιε είκαη ηεξ Αζήκαξ όπμο δεζπόδεη ημ μκεμείμ ημο Πανζεκώκα. Παν’ όιμ πμο ανπηθά μη αθνμπόιεηξ εκημπίδμκηαη ζηεκ επεηνςηηθή Γιιάδα, ε θαηαζθεοή ημοξ γνήγμνα ελαπιώζεθε ζηηξ ειιεκηθέξ απμηθίεξ όπςξ ε Δςνηθή Λαηώ ζηεκ Κνήηε θαηά ηεξ ανπασθήξ πενηόδμο.

Λόγς ημο θιαζηθμύ ειιεκμνςμασθμύ νοζμμύ, ε μεγάιε πέηνηκε εθθιεζία ηεξ ηεναπμζημιήξ ΢ακ Υμοάκ Καπηζηνώκς έπεη μκμμαζηεί ε «Αμενηθάκηθε Αθνόπμιε». ΢ε άιια μένε ημο θόζμμο ακαπηύπζεθακ άιια μκόμαηα γηα ρειμύξ μπονμύξ μηθηζμμύξ όπςξ ημ Αιθαδάν, πμο ζοπκά εκίζποακ έκα θοζηθό μπονό ηόπμ. ΢ηεκ Κεκηνηθή Ιηαιία πμιιέξ μηθνέξ αγνμηηθέξ θμηκόηεηεξ αθόμα απιώκμκηαη ζηεκ βάζε εκόξ μπονςμέκμο μηθηζμμύ γκςζηή ςξ « Α Roca». Ο όνμξ Αθνόπμιεξ πνεζημμπμηείηαη θαη γηα κα πενηγνάρεη ζύκζεηεξ επηθαιοπηόμεκεξ θαηαζθεοέξ, όπςξ πιαηείεξ θαη ποναμίδεξ, ζε πμιιέξ πόιεηξ ηςκ Μάγηα, μεηαλύ αοηώκ ε Σόθα θαη ε Κμπώκ .

«Αθνμπόιεηξ ζηεκ επεηνςηηθή Γιιάδα» Ονηζμέκεξ από ηηξ γκςζηέξ αθνμπόιεηξ πμο ζώδμκηαη ή έπμοκ ακαζθαθεί μέπνη ζήμενα είκαη μη ελήξ :

Αθνόπμιε ηςκ Αζεκώκ, Αθνόπμιε ημο Άνγμοξ, Αθνόπμιε ηεξ Γόνηοκαξ, Αθνόπμιε ημο Γιά, Αθνόπμιε ημο Δημεκίμο, Αθνόπμιε ηεξ Θήβαξ.

Δημεκίμο , Αθνόπμιε ηεξ Θήβαξ . Σο Μοσσείο τες Αθρόποιες ΢αξ

Σο Μοσσείο τες Αθρόποιες

΢αξ πνμηείκμομε κα επηζθεθζείηε ηεκ αθνόπμιε ηςκ Αζεκώκ θαη ημ θαηκμύνγημ μμοζείμ ηεξ, ημ μπμίμ

πενηγνάθεηαη ςξ έκα «ιαμπενό κέμ ζπίηη γηα ημκ μηθμδεζπόηε ηςκ πημ ζπμοδαίςκ θιενμδμηεμάηςκ ημο θιαζηθμύ πμιηηηζμμύ», όπμο «ηα πμιηηηζηηθά ζαύμαηα εκόξ

έκδμλμο πανειζόκημξ

θςξ με ηε ζαομαζηή ζέα ημο ανπηθμύ καμύ ςξ οπμβιεηηθό θόκημ». Σεκ ηνίηε ζέζε ζηε ιίζηα με ηα «50 θαιύηενα μμοζεία ημο θόζμμο», πμο δεμμζίεοζε ε εθεμενίδα «Times», θαηαιαμβάκεη ημ Μμοζείμ ηεξ Αθνόπμιεξ, αμέζςξ μεηά ηo ζογθνόηεμα μμοζείςκ Smithsonian ηεξ Οοάζηγθημκ θαη ημ Βνεηακηθό

Μμοζείμ ημο Λμκδίκμο.

ζηέθμοκ πιεμμονηζμέκα από θοζηθό

πιεμμονηζμέκα από θοζηθό (Πεγή:

(Από ηεκ Νόπε)

Μεγάιες μορυές τοσ Ειιεκηθού Ποιητησμού : ΟΔΤ΢΢ΕΑ΢ ΕΛΤΣΗ΢

Ο Οδοζζέαξ Γιύηεξ (ιμγμηεπκηθό ρεοδώκομμ ημο Οδοζζέα Αιεπμοδέιιε) γεκκήζεθε ζημ Ηνάθιεημ Κνήηεξ ζηηξ 2 Νμεμβνίμο 1911 θαη ήηακ έκαξ από ημοξ ζεμακηηθόηενμοξ Έιιεκεξ πμηεηέξ, μέιμξ ηεξ ιμγμηεπκηθήξ γεκηάξ ημο ‘30. Δηαθνίζεθε ημ 1960 με ημ Κναηηθό Βναβείμ πμίεζεξ θαη ημ 1979 με ημ Βναβείμ Νόμπει Λμγμηεπκίαξ, μ δεύηενμξ θαη ηειεοηαίμξ μέπνη ζήμενα Έιιεκαξ πμο ηημήζεθε με βναβείμ Νόμπει. Γκςζηόηενα πμηεηηθά ημο ένγα είκαη ηα Άλημκ Γζηί, Ήιημξ μ Πνώημξ, Πνμζακαημιηζμμί θ.α. Δηαμόνθςζε έκα πνμζςπηθό πμηεηηθό ηδίςμα θαη ζεςνείηαη έκαξ από ημοξ ακακεςηέξ ηεξ ειιεκηθήξ Πμίεζεξ. Πμιιά πμηήμαηά ημο μειμπμηήζεθακ, εκώ ζοιιμγέξ ημο έπμοκ μεηαθναζηεί μέπνη ζήμενα ζε πμιιέξ λέκεξ

γιώζζεξ. Σμ ένγμ ημο πενηιαμβάκεη αθόμα μεηαθνάζεηξ πμηεηηθώκ θαη ζεαηνηθώκ ένγςκ. Τπήνλε μέιμξ ηεξ Δηεζκμύξ Έκςζεξ Κνεηηθώκ Ένγςκ ηέπκεξ θαη ηεξ Γονςπασθήξ Κνεηηθήξ εηαηνίαξ, ακηηπνόζςπμξ ζηηξ Reencounters Internationals ηεξ Γεκεύεξ θαη Ιcontrol Romano Della Culture ηεξ Ρώμεξ. Απεβίςζε ζε ειηθία 84 εηώκ ζηεκ Αζήκα, ζηηξ 18 Μανηίμο 1996.

ζε ειηθία 84 εηώκ ζηεκ Αζήκα, ζηηξ 18 Μανηίμο 1996 . (από ηεκ Γαιήκε) 3

(από ηεκ Γαιήκε)

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙ… & ΔΙΑ΢ΚΕΔΑ΢Η !!!!

ΠΑΙΥΝΙΔΙ… & ΔΙΑ΢ΚΕΔΑ΢Η !!!! ( Πεγή : εθεμενίδα ε Καζεμενηκή ,
ΠΑΙΥΝΙΔΙ… & ΔΙΑ΢ΚΕΔΑ΢Η !!!! ( Πεγή : εθεμενίδα ε Καζεμενηκή ,
ΠΑΙΥΝΙΔΙ… & ΔΙΑ΢ΚΕΔΑ΢Η !!!! ( Πεγή : εθεμενίδα ε Καζεμενηκή ,
ΠΑΙΥΝΙΔΙ… & ΔΙΑ΢ΚΕΔΑ΢Η !!!! ( Πεγή : εθεμενίδα ε Καζεμενηκή ,

(Πεγή : εθεμενίδα ε Καζεμενηκή, έκζεημ Οη Γνεοκεηέξ, 25/05/2013)

!!!! ( Πεγή : εθεμενίδα ε Καζεμενηκή , έκζεημ Οη Γνεοκεηέξ , 25/05/2013) 4