Tema 2. Fundamentul juridic de activitate a instituţiei şi procedura finanţării. Cadrul juridic: Lege nr.200 din 16.07.2010 Publicat : 24.09.

2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181 24.12.2010 art Nr : 610 Data intrarii in vigoare :

Avînd în vedere necesitatea stabilirii unui cadru juridic privind libera circulaţie şi imigrarea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, asigurării unui mecanism complet, uniform şi continuu de reglementare a regimului străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, aplicării unei proceduri uniforme de documentare a acestora şi adoptării unui nou cadru normativ în conformitate cu legislaţia comunitară, în temeiul art.72 alin.(3) lit.r) din Constituţia Republicii Moldova, Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Prezenta lege asigură transpunerea parţială a următoarelor acte: Convenţia cu privire la implementarea Acordului Schengen din 19 iunie 1990, Regulamentul 562/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), Regulamentul 810/2009/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui cod comunitar de vize (Codul de vize), Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, Regulamentul 539/2001/CE al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul 2414/2001/CE al Consiliului din 7 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului 539/2001/CE de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul 453/2003/CE al Consiliului din 6 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul 851/2005/CE al Consiliului din 2 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie în ceea ce priveşte mecanismul de reciprocitate, Regulamentul 1932/2006/CE al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul 1244/2009/CE al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat, Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sînt rezidenţi pe termen lung, Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sînt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente.

1

(3) lit.Lege Nr. 2 .2010 Privind regimul străinilor în Republica Moldova Avînd în vedere necesitatea stabilirii unui cadru juridic privind libera circulaţie şi imigrarea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova. condiţiile de acordare. repatrierea. precum şi procedura de acordare. 269 din 09. în temeiul art. iar apatrizii. Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova în baza paşaportului.2008 cu privire la migrația de muncă Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor de muncă provizorii ale lucrătorilor imigranţi.(3) lit. Lege Nr. cu principiile şi cu normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional. 200 din 16.în baza documentului de călătorie. precum şi de la necesitatea asigurării compatibilităţii actelor legislative naţionale cu legislaţia comunitară prin procedură de armonizare. acordarea şi prelungirea dreptului de şedere. refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară .19 şi art. aflarea şi ieşirea străinilor pe/de pe teritoriul Republicii Moldova. reglementează modul de eliberare a actelor de ieşire şi intrare şi de soluţionare a litigiilor privind eliberarea acestor acte. aplicării unei proceduri uniforme de documentare a acestora şi adoptării unui nou cadru normativ în conformitate cu legislaţia comunitară. documentarea acestora. statutul funcţionarului public. 158 din 04. asigurării unui mecanism complet. precum şi condiţiile de angajare provizorie în muncă a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate.270 din 18. respectîndu-se prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.72 alin.r) din Constituţia Republicii Moldova. conştientizînd că reglementarea statutului refugiaţilor constituie o garanţie importantă a drepturilor omului. al beneficiarilor unei forme de protecţie în Republica Moldova.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public Prezenta lege reglementează regimul general al funcţiei publice. Parlamentul adoptă prezenta lege organică. stipulează măsuri de constrîngere în caz de nerespectare a regimului de şedere şi măsuri specifice de evidenţă a imigraţiei. încetare şi anulare a protecţiei. Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Obiectul şi scopul prezentei legi (1) Prezenta lege stabileşte statutul juridic al străinilor şi al apatrizilor. cetăţenilor străini şi apatrizilor dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova stabileşte restricţii temporare la acest drept.07. în conformitate cu obligaţiile asumate de Republica Moldova prin tratatele internaţionale la care este parte.72 alin.07. eliberate de organele competente. (2) Scopul legii este instituirea unui cadru juridic şi instituţional de funcţionare a sistemului de azil în Republica Moldova. Prezenta lege reglementează intrarea. Lege nr.2008 privind azilul în Republica Moldova Pornind de la necesitatea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în conformitate cu principiile şi cu normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova Prezenta lege garantează cetăţenilor Republicii Moldova.07. raporturile juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile publice (în cele ce urmează – raporturi de serviciu). 180 din 10. în temeiul art. uniform şi continuu de reglementare a regimului străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.r) din Constituţia Republicii Moldova. prelungire şi revocare a dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă. Lege nr. Lege Nr.12.11. precum şi alte raporturi ce decurg din acestea. (3) Azilul se acordă în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi ale altor acte normative.

02. Art.Statutul juridic al cetăţeanului străin şi al apatridului este stabilit de legislaţia în vigoare şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. origine etnică. MO30-33/10.3. – Apatrid este persoana care nu este considerată cetăţean al nici unui stat.Se consideră cetăţean străin persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova.12 art.11. 3 . (3) Cetăţenii străini şi apatrizii sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice.Cetăţenii străini şi apartizii sînt obligaţi să respecte Constituţia Republicii Moldova şi alte legi ale ei. [Art.4.93] Art. drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova şi ale altor persoane. profesionist. aparteneţă politică. Art. dar are dovada apartenenţei sale la un alt stat. 275 din 10.(1) Cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi. cu excepţiile stabilite de lege. imparţial.1.12. . Lege nr. 2.2 în redacţia LP284 din 28. libertăţi şi îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii Moldova. . Art. . transparent şi eficient în interesul societăţii şi al statului. sex.1994 cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor în Republica Moldova Art.Scopul prezentei legi constă în asigurarea realizării unui serviciu public stabil. opinie. fără deosibire de rasă.11. religie. (2) Cetăţenii străini şi apatrizii benefeciază de drepturi şi libertăţi fără a leza interesele statului. limbă. . avere sau de origine socială. conform legislaţiei acestora. naţionalitate.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful