You are on page 1of 29

Joomla 1.

0x - upute za pocetnike

Instalacija Xampp lite servera i Joomla CMS pod MS Windows

ZastoJoomla na lokalnom serveru ???


Prvi razlog za upotrebu ove kombinaci]e, ]e cin]enica, da na ova] nacin mozete razvi]ati svo] site mnogo brze, nego uz
standardnu upotrebu FTP sinkronizaci]e. Drugi razlog ]e ta], sto nitko ne moze vid]eti vase stranice za vri]eme razvo]a, pani vase
eventualne pogreske. Tako er mozete eksperimentirati sa instalaci]om komponenti, izradom predlozaka, dodavatii novi sadrza],
bez ut]eca]a na vas ,Live site. Kompletna instalaci]a ]e ]ednostavna, a svaki korak cemo ob]asniti zasebno.
Uputstvo ]e napisano za Windows XP Home. Xampp server prim]en]iv ]e i na serverskim verzi]ama MS Windows , kao i sa
Windows XP Pro, a za upotrebu u tim kombinaci]ama, potrebno ]e zaustaviti rad !!S (!nternet !nformation Services).
Pri]e same instalaci]e i upotrebe XAMPP, potrebno ]e iskl]uciti sve servise ko]i koriste port 80 (npr. Skype). U protivnom, apache
web server se nece pokrenuti, vec samo MySQL server. Za pravilno funkcioniran]e sustava, potrebna su oba servisa.
Prvo ]e potrebno downloada-ti XAMPP Lite sa http:ffwww.apachefriends.orgfenfxampp.html. Mozete birati izme u razlicito
opreml]enih paketa, ali za lokalnu upotrebu i Joomla CMS, dovol]an ]e i XAMPP.
Mozete birati izme u razliccitih vrsta arhive, Z!P ili EXE. Ukoliko niste sigurni, izaberite EXE, ]er ce se n]egovim pokretan]em, sve
samo instalirati. (EXE arhiva ]e i man]a za download).
Prem]estite downloadani EXE u root vaseg diska. U ovom sluca]u, to ]e C:\
Dvostruki klik na instalaci]sku datoteku pokrece dearhiviran]e:
Kliknite ,extract - i priceka]te par trenutaka, dok se ne zavrsi dearhiviran]e.
Na root-u vaseg diska biti ce kreiran folder xampplite.
Sada ]e potrebno pokrenuti Xampp server.
Otvorite xampplite folder.
U n]emu se nalaze sli]edece datoteke (uz ostale):
Pokrenite "setup_xampp.bat"
Nakon sto dobi]ete ovakvu poruku, mozete pokrenuti "xampp-control.exe"
Sada kliknite na ob]e oznacene tipke, da biste pokrenuli servise, ko]i su potrebni za ispravan rad Xampp servera.
Mozete prov]eriti ]esu li svi servisi pokrenuti:
!nstalaci]a i priprema ]e gotova.
Pokrenite vas internet preglednik, i upisite adresu: http:fflocalhostfxamppfsplash.php
Ukoliko se po]avi stranica kao na gorn]o] slici, Xampp server u ci]elosti ]e instaliran i pripreml]en za instalaci]u Joomla CMS.

Nakon izbora ]ezika i pokretan]a programa, potrebno ]e pokrenuti program phpMyAdmin.
Po]aviti ce se di]alog za kreiran]e baze podataka. Upisite podatke kao na don]o] slici i kliknite na ,Create
Nakon kreiran]a MySQL baze, Xampp server u ci]elosti ]e instaliran i pripreml]en za instalaci]u Joomla CMS.
Downloada]te CroJoomla paket, sa adrese:
http:ffwww.cro]oomla.comfcomponentfoption,com_docmanftask,doc_downloadfgid,l6+f!temid,28f , i raspakira]te ga, u Joomla
instalaci]ski direktori]: My Computer > C:\ > Xampplite > htdocs > test
Joomlal 1.0.x
Vodic za pocetnike - instalacija

InstaIacija JoomIa 1.0x iz web browsera
Nakon zavrsene instalaci]e XAMPP servera, potrebno ]e downloadati na]novi]u sluzbenu inacicu Joomla (trenutno l.0l2),
na]bol]e sa http:ffwww.cro]oomla.com . U to] verzi]i, Joomla ]e vec lokalizirana za hrvatsko ]ezicno podruc]e.
Ukoliko instalirate Joomla po prvi put na nekom serveru, potrebno ]e prov]eriti udovol]ava li vas server sistemskim
zaht]evima spomenutim u prethodnom poglavl]u. Pretpostavl]amo da se instalaci]a provodi na XAMPP serveru, gd]e ]e vec
prov]ereno instaliran Apache web server, podrska za with PHP i MySQL bazu podataka, te da sve pretpostavl]ene
komponente web servera uredno funkcionira]u. U tom sluca]u, mozemo zapoceti instalaci]u Joomla. Obzirom da smo
prethodno instalirali XAMPP paket na lokalno racunalo, konfigurirali potrebne funkci]e, za instalaci]u ]e potrebno prvo
kopirati raspakirani Joomla paket u fhtdocs direktori], a ]os bol]e u neki poddirektori], npr. fhtdocsftest.
Nakon kopiran]a instalaci]e u navedeni direktori], pokrenite svo web browser, i upisite adresu do vaseg instalaci]skog
direktori]a: (http:ffmo]eracunaloftest), gd]e ]e ,mo]eracunalo naziv vaseg racunala definiran u My ComputerfComputer
name. Tako er ]e moguce pokrenuti instalaci]u i preko !P adrese vaseg racunala, ukoliko koristi staticnu !P adresu, ili preko
drugog aliasa (DynDNS, no-ip.org i sl.). Na]]ednostavni]e ]e koristiti localhost adresu, (http:fflocalhostftest). Nakon upisa
ispravne adrese, po]aviti ce se prva Joomla instalaci]ska stranica, ko]a ukl]ucu]e sistemsku prov]eru. Obzirom da se
instalaci]a provodi na lokalnom serveru, ne bi trebalo biti posebnih problema, i sve opci]e bi trebale biti ispravno
postavl]ene, t]. Oznacene zelenom bo]om.

Predinstalacijska provjera
Ukoliko se ne po]avi stranica , prov]erite sli]edece:
x Je li sve ispravno kopirano u odabrani direktori] ?
x Jeste li ispravno uklonili prethodni web site ko]i ]e mozda bio na to] adresi?
x !mate li stvarno Apache f MySQL f PHP Web server?
x Posto]i li configuration.php datoteka u vasem Joomla direktori]u?
x Ukoliko su sve prov]ere obavl]ene, a instalaci]ska stranica se ne po]avl]u]e, pokusa]te sli]edece:
http:fflocalhostftestfinstallationfindex.php . Ovo ]e direktna adresa prve instalaci]ske stranice. Ukoliko se ni tada ne po]avi
stranica kao na sl. l., na]v]ero]atni]a pogreska ]e neispravno funkcioniran]e Apache f MySQL f PHP Web servera.
Stranica predinstalaci]ske prov]ere sasto]i se od tri di]ela. Na prvo] se prov]erava mogucnost sustava za rad sa Joomla:
Drugi dio prikazu]e mogucnosti i postavke PHP :
Treci dio obavl]a prov]eru prava nad nekoliko datoteka i direktori]a ko]i su neophodni za instalaci]u:
Ukoliko se uz svi oznacene direktori]e nalazi zeleni komentar ,Writable, pritisnite tipku "Next".
Ukoliko su neki od direktori]a komentirani crvenom bo]om uz natpis ,Unwritable, morate im dodi]eliti pravo zapisivan]a.
Obzirom da ]e ovo lokalna instalaci]a, to na]v]ero]atni]e nece biti potrebno. Sli]edeca stranica prikazu]e licencu za koristen]e Joomla.

Licenca
Ukoliko ste suglasni sa licencom, oznacite odgovor u predvi eni kvadratic, te pritisnite tipku ,Next . Ukoliko se niste suglasili sa licencom,
nastavak instalaci]e nece biti moguc. Sli]edeca stranica pokrece konfiguraci]u baze podataka, MySQL, sto ]e zapravo prvi ,pravi
instalaci]ski korak.

Instalacija - Korak 1
Pokrece se konfiguraci]a postavki MySQL baze podataka, ko]u ce koristiti Joomla instalaci]a. !me hosta MySQL baze ]e uobica]eno
,localhost. To znaci da database server radi na istom racunalu kao i web server, sto ]e u ovom sluca]u tocno. U sluca]u da se instalaci]a
Joomla izvodi na profesionalnom sustavu, pruzatel] usluga web hostinga obicno dostavl]a sve relevantne podatke, pa tako i za pristup
MySQL serveru. U ovom sluca]u, adresa ]e sigurno ,localhost. Nadal]e, morate odabrati korisnicko ime za pristup MySQL bazi. U ovom
sluca]u to ]e ,root. !sto tako, lozinku za pristup bazi podataka ostavite praznu. Naziv baze podataka ]e proizvol]an (ne koristite ,test !!!).
Prefiks baze ]e na]bol]e ostaviti default - ]os_. Ukoliko se instalaci]a izvodi na profesionalnom hosting accountu, podaci ce biti drugaci]i.
Ovih pet podatka v]ero]atno vam vise nece trebati za pocetnu konfiguraci]u i koristen]e Joomla, ali svakako ih ]e dobro zapisati, zbog
kasni]ih mogucih problema i otklan]an]a istih.
Napomena: obavezno zapisite sve postavke ko]e cete unositi ti]ekom instalaci]e.
Kada ste odabrali sve postavke baze podataka, mozete odabrati nacin instalaci]e baze. Ukoliko ]e ovo nova instalaci]a, a pogotovo prva,
ni]e lose zadrzati posto]eci pri]edlog ,instalaci]a prim]era. U Joomla ce biti instalirani default prim]eri sekci]a, kategori]a i ]os nekih
sadrza]a, sto doprinosi bol]em razumi]evan]u funkcioniran]a Joomla sustava.
Nakon odabira i prov]ere odabranih opci]a, kliknite tipku ,Next . Po]aviti ce se prozorcic sa trazen]em potvrde za instalaci]u baze
podataka, uz odabrane opci]e,kao na slici:
Ukoliko ste zadovol]ni sa postavkama, pritisnite OK. Baza podataka ce se instalirati, popun]ena prim]erima. Eventualne greske pri
instalaci]i, po]aviti ce se na sli]edeco] stranici.

Instalacija - Korak 2
U drugom koraku potrebno ]e odabrati naziv vaseg web site-a.
Upisite naziv, zatim pritisnite ,Next. Ovd]e ]e moguca upotreba posebnih znakova, tako mozete nasloviti vas web site kao npr.
,Mo]e-web-stranice

Instalacija - Korak 3
U trecem koraku, odabire se instalaci]ski direktori], url adresa vaseg Web site-a, e-mail adresa sa ko]e se sal]e e-mail,
te administratorski password.

URL vaseg web site-a, u ovom sluca]u ]e http:ffmo]eracunaloftest, ili http:fflocalhostftest
E-mail adresa ]e adresa Super Administratora. Ova] racun se automatski kreira pri Joomla instalaci]i, ostale ]e po potrebi nuzno samostalno
uni]eti. Korisnicko ime za Super Administratora ]e "admin". Ukoliko zelite, mozete promi]eniti administratorski password, vec za vri]eme
instalaci]e. Cak se i preporuca mi]en]an]e u nesto vama pamtl]ivo.
Navedene dozvole ce biti koristene za vri]eme instalaci]e, te prilikom naknadnog instaliran]a komponenti, modula, mambota i predlozaka.
Obzirom da ]e ovo pocetnicka instalaci]a na lokalnom serveru, nema ih potrebe mi]en]ati. Kasni]e se mogu, prema potrebi mi]en]ati u
globalno] konfiguraci]i. Kliknite "Next" ikonu. Zavrsna stranica potvr u]e status instalaci]e, te korisnicko ime i password za administraci]u.
Na kra]u instalaci]e, ukoliko datoteka configuration.php ne posto]i,ili ni]e ,writable, potrebno ]u ]e kreirati u root direktori]u vase Joomla
instalaci]e, te pomocu tekstualnog editora spremiti predlozeni sadrza] u configuration.php, kao na sli]edeco] slici .

Instalacija - Korak 4
Zapisite korisnicko ime i password Super Administratora, izgubl]eni ili zaboravl]eni password, ]edna ]e od na]cescih korisnickih pogresaka.
Napomena: Za sve navedene konfiguraci]ske mogucnosti, izb]egava]te nazive ko]i ukl]ucu]u di]akriticke (kvakaste) znakove c,c,s, ,z...
Zbog sigurnosnih razloga, potrebno ]e izbrisati ili preimenovati instalaci]ski direktori]. Dok to ne ucinite, Joomla nece funkcionirati. Klikom
na ]edan od dva]u linkova na vrhu stranice, pokrecete administraci]u, ili pregled netom instaliranog Joomla site-a.
Detal]ni]a uputa za konfiguraci]u i koristen]e vaseg Joomla sustava, nalazi se u sli]edecih nekoliko poglavl]a.

Joomla 1.0x - upute za koristenje

Uvod

U ovom uputstvu za Joomla pocetnike, ukratko smo opisali postupak instalaci]e, konfiguraci]u i osnovne radn]e za koristen]e
Joomla CMS. Nakon usva]an]a ovih osnovnih radn]i i postupaka, predlazemo da se upoznate i sa napredni]im opci]ama, ko]e su
detal]no opisane u originalno] dokumentaci]i. Na ta] nacin, steci cete na]bol]i uvid u sve mogucnosti Joomla CMS.
U dal]n]em tekstu, podrazumi]eva se da ]e Joomla vec instalirana na vasem serveru, te da pravilno funkcionira. Kratka uputa za
instalaci]u Joomla se nalazi u prethodnom poglavl]u, a detal]ni]e upute mozete naci na stranicama http:ffwww.]oomla.org ,
http:ffforum.]oomla.org , i http:ffhelp.]oomla.org), a hrvatsku verzi]u na http:ffhelp.cro]oomla.com
Osnovne informacije - vazno lll

Pri]e upoznavan]a sa osnovama rada u Joomla CMS, potrebno ]e upoznati osnovne principe ko]i su ugra eni u ova] CMS.
Nemo]te preskakati poglavl]e o osnovama, kasni]e mozete naici na probleme zbog nepoznavan]a osnova.
Po]ednostavl]eno , 'Content Management System, Joomla! sluzi za organiziran]e sadrzaja vaseg Web site-a. To znaci da trebate
razmisl]ati o strukturi sadrza]a vaseg web site-a, um]esto o kra]n]em rezultatu, web stranicama. !zgled vaseg web site-a
(vizualna tema) ]e u potpunosti odvo]en od sadrza]a, bo]e, fontovi, slike, poravnan]e teksta, pozicioniran]e, itd., su odre eni
predloskom (template). Na ta] nacin, predlosci su ]ednostavno izm]en]ivi, a sadrza] ni]e potrebno mi]en]ati, vec on poprima
oblik kakav ]e definiran u predlosku.

!zrada predloska ]e tehnicki zaht]evan, ali ne i pretezak zadatak. Zahti]eva poznavan]e osnova XHTML i PHP programiran]a.
Ukoliko vam ove tehnike programiran]a nisu poznate, za pocetak ]e na]bol]e koristiti neki od gotovih, a besplatnih
predlozaka,ko]ih ima na stotine. Posto]e i tzv. Template klubovi, gd]e za pretplatu od S0-ak $ godisn]e, mozete dobiti l0-20
vrhunskih template-a. Detal]an postupak instalaci]e predloska, nalazi se u dodatku na kra]u uputa.
Nakon odabira i instalaci]e predloska, mozete zapoceti izradu sadrza]a. Sadrza] vaseg Joomla web site-a ]e organiziran u sekcije
i kategorije:
Sekcije sadrzava]u ]ednu ili vise kategorija.
Kategorije sadrze ]ednu ili vise stavki sadrzaja.
Stavke sadrzaja su clanci ko]i cine sadrza] vaseg web site-a.

Na prim]er, ako ste financi]ski sav]etnik,ko]i pise clanke o investici]ama, otvoriti cete sekci]u sa nazivom !nvestici]e", ko]a sadrzi
kategori]e Zivotno osiguran]e, Stedn]a", Obveznice", Dionice": U kategori]i Zivotno osiguran]e" kreirati cete razlicite clanke,
npr. Zaklade" , Anuiteti", itd.
Da biste dodali clanak vasem web site-u, morate dodi]eliti clanak neko] kategori]i, a kategori]u sekci]i. To znaci da morate
pazl]ivo kreirati strukturu sekci]a i kategori]a, kako bi svi clanci bili razlozno razm]esteni, a sadrza] se ne bi preklapao. Sekci]e i
kategori]e, morate urediti pri]e pisan]a clanaka, u protivnom necete moci spremiti sadrza] clanka. Sadrza], t]. Clanci se mogu
prem]estati iz ]edne u drugu kategori]u ili cak u kategori]u ko]a pripada drugo] sekci]i, ali ]e znatno lakse i uredni]e na vri]eme
planirati raspored.
Nakon kreiran]a sekci]a,kategori]a i ure ivan]a clanaka, da bi sadrza] postao vidl]iv,morate ga objaviti (publish).
Ovo ]e pogodno stoga, sto sadrza] ne mora biti vidl]iv dok niste u potpunosti zadovol]ni s n]im, ili dok ga netko nadre en ne
odobri. Ob]ava se moze i vremenski tempirati, ]ednako pocetak, kao i kra] ob]ave. Ovo ]e pogodno za vremenski os]etl]ive
informaci]e, kao i u sluca]u vece kolicine sadrza]a, ko]u ]e potrebno ob]aviti i od]aviti u zadanim terminima.

!ako su sekci]e,kategori]e i sadrza]i ob]avl]eni, ]os uvi]ek ne znaci da su vidl]ivi na vasem site-u. Da bi to bilo moguce,citatel]i ih
mora]u pronaci. Stoga ]e potrebno kreirati linkove i organizirati ih u izbornike (meni]e). vas sustav meni]a ne mora tocno
sli]editi logiku sekci]a ]kategori]a ] sadrza], ali ]e to uobica]enona]laksi i na]bol]i nacin. Sustav sekci]a ] kategori]a ] clanak ]e
uglavnom uveden zbog lakseg administriran]a. Pos]etitel]i vaseg web site-a vid]eti ce organizaci]u sadrza]a upravo onako kako
ste ]e uredili u sustavu izbornika.
Ukratko: administrator ure u]e sadrza] na principu sekci]a \ kategori]a ] clanak, a pos]etitel]ima ga moze prikazati in a drugi
nacin, kombinaci]om linkova u izbornicima. Linkovi u izbornicima mogu se dodavati na sekci]e, kategori]e ili na po]edinacne
clanke, te na ta] nacin dodatno organizirati sadrza]. Kada ]e link u izborniku postavl]en na sekci]u ili kategori]u, pos]etitel]u ce biti
prikazan popis svih clanaka u to] sekci]i ili kategori]i, uvodni tekst za po]edinu sekci]u ili kategori]u.

Prijava u Joomla sustav

Da biste pristupili Joomla! Administratorskom control panelu, morate se pri]aviti (logirati) u sustav. To se postize upisivan]em
adrese vaseg web site-a sa dodatkom 'fadministrator. Na prim]er, ako ]e adresa vaseg website -a www.tvrtka.com, za pristup
administraci]i upisite: www.tvrtka.comfadministrator. Dobiti cete Joomla! login stranicu,ko]a izgleda ovako:

Slika 1 - Joomlal Login stranica.
Napomena: Administraci]ske stranice, mogu se,kao i frontend stranice urediti predloskom, za dobi]an]e drugaci]eg izgleda.
Ukoliko ]e netko drugi instalirao vas Joomla sustav, moguce ]e da ova stranica za pri]avu izgleda nesto drugaci]e, ali sve opci]e i
funkci]e ce biti iste. U ovom prirucniku koristene su slike sa uobica]enim (default) predloskom, kako bi se sto siri krug korisnika
mogao lakse snaci.
Upisite vase korisnicko ime (user name) i lozinku (password). Pritisnite enter" ili kliknite misem na tipku Login". Nakon
usp]esne pri]ave, po]aviti ce se osnovna stranica Joomla CMS administraci]e. Pocetna stranica pruza pregled svih osnovnih
mogucnosti i funkci]a Joomal CMS. Na pocetnu stranicu uvi]ek se mozete vratiti klikom na link Home" u gorn]em li]evom kutu.
(vidi sl. 2)
Slika 2 - Joomlal Pocetna stranica Administracije.
Kreiranje Sekcije

Prvo sto cemo uciniti u ovom koraku ]e kreiran]e sekci]e. To ]e ob]ect viseg reda, ko]i ce kasni]e biti razra en u
kategori]e. Za kreiran]e nove sekci]e, kliknite na tipku 8SUDYOMDQMHVHNFLMDPD6HFWLRQ0DQDJHU , na pocetno]
stranici ili ]e mozete kreirati kroz ure ivan]e sadrza]a-kreiran]e nove sekci]e, vidi sl. 3.

Slika 3 - Pristup upravljanju sekcijamaPokrenuti ce se Upravl]an]e sekci]ama - 'Section Manager, ko]i sluzi za dodavan]e ili ure ivan]e sekci]a. U prim]eru na sl. +,
vec posto]i sekci]a Novosti", Cesta pitan]a (FAQ) i Blic vi]esti" . Zelite li urediti neku od n]ih, kliknite na crveno oznacen link (ili
oznacite u kvadratic pored, pa tipku Uredi". Za kreiran]e nove sekci]e, kliknite tipku Doda]", u alatno] traci desno na vrhu
stranice.

Slika 4 - Upravljanje sekcijama
Klik na link odre ene sekci]e void vas na ure ivanje sekcija - VHFWLRQHGLWRU. Dok ure u]ete sekci]u, kategori]u ili sadrza],
glavni administratorski izbornik ]e onemogucen, iz sigurnosnih razloga. Tako er i sadrza] ko]i trenutno ure u]ete, ni]e dostupan
ostalim administratorima.
Da bi se sadrza] vratio u normalno stan]e vidl]ivo drugim korisnicima, ure eni sadrza] morate sacuvati (Save) ili odustati od
dal]n]eg ure ivan]a. (Cancel). NAkon spreman]a sadrza]a ili odusta]an]a, glavni izbornik administraci]e, ponovo posta]e vidl]iv. U
rani]im verzi]ama Joomla bilo ]e dopusteno preskociti spreman]e, pa ]e sadrza] osta]ao zakl]ucan i nedostupan za ure ivan]e.
Ure ukuci sekci]u,mozete ]o] dati ime i naslov, a mozete dodati i uvodni tekst ko]i ukratko ob]asn]ava znaca] sekci]e. Naslov
moze biti kraci i upotri]ebiti se za meni]e ili liste, a naziv moze biti duzi i prin]en]ivati se u naslovima stranica. !me i naslov
stranica mogu biti isti, ukoliko zelite.
Sekci]i mozete dodi]eliti i sliku, ko]a oznacava karakter sekci]e. Slike se mogu upload-ati putem 0HGLD0DQDJHUD Detal]ni]e
upute mozete naci u sluzbeno] dokumentaci]i. Sliku mozete pozicionirati na razlicitim m]estima u sadrza]u sekci]e. Za sada ovo
mozemo i preskociti, te nastaviti sa unosom opisa sekci]e. Par ri]eci ko]i ukratko opisu]u sadrza] sekci]e dobo ce doci, a mozete
ubaciti i poneku sliku. !zgled, odnosno prikaz ovako unesenog sadrza]a ovisit ce o vasem template-u.
Slika 5 - Ure ivanje sekcija
Pol]e za ure ivan]e opisa sekci]e omogucu]e vam da ukratko opisete sadrza] sekci]e. Sadrza]i sekci]e su ]edna ili vise kategori]a
ko]e ste definirali u to] sekci]i. Pos]etitel]i vasih stranica ce vid]eti opis sekci]e za]edno sa popisom naslova kategori]a u to] sekci]i.
Ure ivan]e opisa sekci]e podrazumi]eva upotrebu +70/(GLWRUDJoomla omogucu]e upotrebu vise razlicitih HTML editora, au
standardno] instalaci]i se nalazi Tiny MCE editor. Za napredni]e korisnike, preporucamo upotrebu JCE editora. U dal]n]im
prim]erima, koristiti cemo Tiny MCE editor, zbog ]ednostavnosti i cin]enice da ]e vec ugra en u Joomla. Ostali editori vrlo su mu
vrlo slicni, stoga ni upotreba ostalih nebi trebala biti problematicna. Ova] editor proizvodi kod po W3C standardu, stoga ]e
kompatibilan sa vecinom modernih browsera.

Na vrhu prozora editora nalaze se tipke, ci]om prim]enom mozete formatirati tekst opisa sekci]e, dodavati podebl]ana, podcrtana
ili kosa slova, povecavati i sman]ivati velicinu slova. Tako er mozete uvlaciti ili izvlaciti tekst, dodavati redne bro]eve, bullete,
poravnavati tekst, ure ivati ]ednostavne tablice, dodavati i formatirati slike flash animaci]e.Pada]uci izbornik Styles" omogucu]e
vam ]ednostavno formatiran]e teksta ili ci]ele stranice, u skladu sa postavkama predloska. Na ova] nacin mozete mi]en]ati izgled
ci]ele stranice ili samo ]ednog di]ela stranice.
Odmah do pada]uceg meni]a za izbor stilova, nalazi se drugi pada]uci meni, za odabir tipa informaci]e ko]u pisemo. Mozemo
birati izme u nekoliko stilova, naslov, podnaslov, ili paragraph. Sve ove opci]e slicne su drugim tekst editorima, recimo MS Word.
! ovi stilovi prim]en]u]u se u skladu sa definici]ama u vasem predlosku. U sluca]u da vam ]e potrebna pomoc za koristen]e
editora, kliknite na plavi upitnik. (Slika 6)
Slika 6 - Tiny MCE HTML Editor
Za spreman]e ure ivanog opisa sekci]e, kliknite tipku Spremi" u alatno] traci (slikaS). Sadrza] se sprema, a navigaci]a vas vraca
u upravl]an]e sekci]ama, ukoliko zelite urediti drugu sekci]u.(sl. +) . Mozete tako er koristiti tipku Primi]eni", ako zelite spremiti
prom]ene, a nastaviti sa ure ivan]em iste sekci]e.
Kreiranje kategorije

Kreiranje kategorije gotovo ]e identicno kreiran]u sekci]e. Na pocetno] stranici, (slika 2), odaberite Upravl]an]e kategori]ama"
ili kroz Upravl]an]e sadrza]em" kao na slici 3. Upravl]an]e kategori]ama analogno ]e upravl]an]u sekci]ama, osim par dodatnih
opci]a. Svaka kategori]a mora biti dodi]el]ena neko] sekci]i, i kategori]e se mogu prem]estati iz sekci]e u sekci]u (slika 7).
Slika 7 - Upravljanje kategorijama
Klikom na Novo" ili na link u popisu kategori]a,otvara se prozor za ure ivan]e kategori]a, ko]i ]e vrlo slican ure ivan]u sekci]a
(slika S). Zapravo, ]edina ]e razlika, sto kategori]i moramo dodi]eliti nadre enu sekci]u.
Kreiranje sadrzaja - clanaka

Sli]edece sto moramo napraviti ]e kreirati sadrza], odnosno clanak, ko]i cemo sm]estiti u neku od kategori]a.
Posto]i vise nacina:

l) Dodavan]e sadrza]a kroz Upravl]an]e sadrza]em" Odaberite sekci]u,otvoriti ce se popis svih sadrza]a u to] sekci]i, bez
obzira na kategori]u. Sadrza]e mozete dodatno filtrirati i po kategori]ama.
2) Kliknite na Upravl]an]e sadrza]em" na pocetno] stranici administraci]e, ili Svi sadrza]i" u meni]u Upravl]an]e
sadrza]ima" sto otvara popis svih sadrza]a, bez obzira na sekci]u ili kategori]u. Sadrza]i se mogu dodatno filtrirati po
sekci]ama i kategori]ama.
3) Klikom na Dodavan]e sadrza]a" na pocetno] stranici administraci]e,sto otvara HTML editor za ure ivan]e clanaka. (Slika
l0).

Koristen]e Sadrza]i po sekci]ama" opci]e (metoda l) pomaze u organizaci]i sadrza]a, ]er ce ure eni sadrza] automatski biti
prikazan u odgovara]uco] sekci]i. Mozda ne izgleda osobito vazno, ali ako imate vecu kolicinu sadrza]a, znatno doprinosi
preglednosti. !ako se metoda 3 cini na]]ednostavni]om, ob]asniti cemo podrobni]e upravo metodu l.

Slika S - Pristup upravljanju sadrzajem
Upravl]an]e sadrza]em izgleda upravo kao na slici 9. (napomena: ukoliko pristupite ure ivan]u putem ikone Svi sadrza]i",
po]aviti ce se dodatni pada]uci izbornik sa mogucnoscu filtriran]a po sekci]ama i kategori]ama.
Slika 9 - Upravljanje sadrzajima
Pri ure ivan]u clanaka,na raspolagan]u vam ]e nesto vise opci]a, nego pri ure ivan]u sekci]a i kategori]a. Kao sto mozete vid]eti
na slici l0., za ure ivan]e clanaka ponu ena su dva prozora za editiran]e. Ovo vam omogucu]e da, ukoliko zelite, razdvo]ite
sadrza] na dva di]ela: uvodni i glavni dio clanka. Razdva]an]e sadrza]a clanka omogucu]e vam poseban prikaz svih clanaka u
kategori]i ili sekci]i, kao tzv. '%ORJ ili MRXUQDO.
%ORJ (skraceno od 'weblog) ]e sve popularni]i nacin prikaza informaci]a ko]e se cesto azurira]u, na prim]er novosti" Um]esto
]ednostavne liste linkova na odre ene clanke, prikazu]e se naslov i uvodni paragraph, a moguce ]e prikazati i uvodnu sliku. Uz
tako skraceni" clanak, postavl]en ]e link opsirni]e", sto ]e zapravolink na kompletan clanak. Na ta] nacin omogucu]emo
citatel]ima brzi uvid u sve sadrza]e te kategori]e ili sekci]e. Uvodni paragraf
Moze biti prvi paragraph clanka,ili drugi sadrza] ko]i ce potaci pos]etitel]a na dal]n]e citan]e clanka.
Ukoliko ne zelite ovakav prikaz sadrza]a, unesite ci]eli clanak u prvi HTML editor.

Slika 10 - Ure ivanje clanaka
Tabelarni di]alog sa desne strane editora, omogucu]e dodatne mogucnosti za upravl]an]e sadrza]em. Slike ll-l+
prikazu]u mogucnosti. Posl]edn]a tabela, ure ivan]e linkova (slika lS), biti ce prikazana u sli]edecem poglavl]u.
Slika 11 - Ure ivanje clanaka: Objavljivanje
Slika 12 - Ure ivanje clanaka : Slike
Ako zelite ubaciti sliku u vas clanak, upotri]ebite posebnu 'mosimage tipku li]evo na HTML editora (vidi sliku l0). Ovo ce dodati
tekst ^PRVLPDJH` u vas sadrza], a mosimage) ]e instrukci]a Joomli da na to m]esto ubaci sli]edecu sliku iz popisa slika ko]e
pripada]u tom sadrza]u. Slika nece biti vidl]iva za vri]emeure ivan]a stranica, tek u pregledu .

Mozete koristiti mosimage) koliko god puta zelite, svaki put kad Joomla nai e na tu instrukci]u, pokazati ce sli]edecu sliku iz
popisa, stoga morate slike poredati po zel]enom redosli]edu ob]avl]ivan]a.
Napomena: Tako er mozete korsititi i 'Media Manager za upload i organizaci]u slika u folderima. Pomocu pada]uceg izbornika
mozete birati poddirektori]e u ko]e zelite sm]estiti slike.
Slika 13 - Ure ivanje clanaka : Parametri
Mnoge od postavki u tabeli parametara,mogu se definirati i u globalno] konfiguraci]i, a ovd]e su prikazane, ukolikozelite zaobici
globalne postavke i postaviti drugaci]e parameter za po]edine clanke. Pri]elaskom misa preko naziva opci]a, pokazati ce dodatno
ob]asn]en]e u malom okviru. Pazl]ivo prelazite preko naslova,]er pada]uci izbornici cesto prekri]u prozorcic sa dodatnim opisom.
Slika 14 - Ure ivanje clanaka: Meta Info
Kreiranje izbornika

Nakon kreiran]a sadrza]a, potrebno ]e pos]etitel]ima omoguciti pristup do informaci]a. Na]]ednostavni]i nacin za omogucavan]e
pristupa ]e kreiran]e menija (izbornika) i linkova (precaca) do odre enih sadrza]a.
Koristeci Joomla!, mozete kreirati vise meni]a, ali cemo ovd]e ob]asniti konfiguraci]u i dodavan]e sadrza]a samo na prim]eru
glavnog meni]a, u ko]emu se ionako sm]esta vecina linkova. Nacin prikaza vaseg meni]a,ovisi o predlosku ko]i se koristi, te o
modulu u ko]em ]e ob]avl]en. Po]ednostavl]eno, to moze biti samo niz linkova ko]i vode do sadrza]a, napredni]a struktura
omogucu]e kaskadiran]e opci]a meni]a .
Na]]ednostavni]i nacin dodavan]a linkova u izbornik (ali uz na]vise ogranicen]a), ]e koristen]e posl]edn]e tabele za upravl]an]e
dodatnim mogucnostima.
Slika 15 Ure ivanje clanaka: Link u izborniku
Alternativa dodavan]u linka u izbornik (i mnogo fleksibilni]a opci]a) ]e koristen]e opci]e "Upravljanje izbornicima" Odaberite
opci]u Glavni izbornik" (vidi sliku l6).

Slika 16 - Upravljanje izbornicima
Upravl]an]e glavnim izbornikom (kao i ostalima), umnogome podsa]eca na upravl]an]e sekci]ama" ,kategori]ama ili
sadrza]ima,kao sto mozete vid]eti na slici l7.

Slika 17 - Upravljanje glavnim izbornikom
Nakon odabira Novo" , pokrece se skripta za dodavan]e nove stavke u izborniku. Posto]i niz mogucnosti za
dodavan]e novog linka, potrebno ih ]e pazl]ivo prouciti i koristiti. Na]vazni]e i na]cesce koristene opci]e, istaknute su
na slici l8.
Slika 1S - Dodavanje izbornicke stavke
Nakon odabira zel]ene izbornicke opci]e, prikazati ce se sli]edeci ekran, gd]e se moze ure ivati naziv izbornicke opci]e, odabir
sadrza]a ko]i ce biti povezan linkom, kao i mogucnost otvaran]a sadrza]a u istom ili novom prozoru.
!zgled ovog editora ovisi o vrsti linka ko]eg smo odabrali u prethodnom koraku, a slika l9 prikazu]e mogucnosti kod odabira
direktnog linka na neki clanak.
Slika 19 - Dodavanje izbornicke stavke - 2.korak
U pada]ucem izborniku Roditel]" nalaze se sve mogucnosti sm]esta]a linka. Pravilnim izborom"roditel]a", omogucu]emo
pos]etitel]ima bol]e snalazen]e i preglednost citavog web site-a. Sve navedeno vri]edi za sluca] da predlozak ima ugra en
hi]erarhi]ski sustav izbornika, sto ni]e uvi]ek sluca], pogotovo kod stari]ih i ]ednostavni]ih radova. !spravnom konfiguraci]om
hi]erarhi]skih meni]a, postize se postupno otvaran]e podmeni]a i prikazivan]e samo onog di]ela ko]i ]e trenutno odabran. Neki
predlosci ili eksterni meni]i omogucu]u ova] efekt i pri pri]elazu misem preko meni]a,bez klikan]a.
Tip: Nakon spreman]a izbornicke stavke, po]avl]u]u se dodatne mogucnosti konfiguraci]e. vratite se natrag u ure ivan]e
izbornicke stavke, sa desne strane, po]avl]u]u se novi parametri, ko]e mozete mi]en]ati (slika l9). Dodatne opci]e omogucu]u
prom]enu nacina prikaza sadrza]a. Ukoliko zelite promi]eniti izgled vase stranice, v]ero]atno cete pronaci odgovara]uci parametar,
ko]im mozete izmi]eniti nacin prikaza stranice.
!z administraci]skog panela, mozete pokrenuti pregled stranica u web browseru, kao i predpregled sa oznacenim pozici]ama
modula. Ovo ]e posebno zgodno za kontrolu pozicioniran]a sadrza]a na stranici. (vidi sliku 20.)
Slika 20 - Pregled vaseg Website-a
Gorn]e uputstvo trebalo bi biti dovol]no za pocetak rada sa Joomla! Posto]e ]os mnoge mogucnosti i funkci]e sustava,ko]e ovom
prilikom nismo obradili. Svu pomoc za napredni]e koristen]e mozete pronaci na Joomla! help website-u: http:ffhelp.]oomla.org ili
http:ffhelp.cro]oomla.com
Dodatak A - Instalacija predloska

Jedna od prvih stvari ko]u ]e potrebno napraviti nakon instalaci]e Joomla, ]e odabir predloska. Defaultni predlozak ]e dobar za
osnovno upoznavan]e sa pozici]ama modula i mogucnostima prikaza, ali nema posebnih estetskih prednosti, osim toga, vec ]e
vi en na stotinama, ako ne i tisucama web site-ova. Posto]e mnogi besplatni predlosci, kvalitetnog diza]na i ]ednostavne
upotrebe. Mnogi predlosci do sada koristeni za Mambo, tako er su kompatibilni sa Joomla.
Joomla! Predlosci uglavnom se nalaze u .zip file (ponekad u .tar.gz file) - to ]e zapravo komprimirani folder, u ko]emu se nalaze
elementi predloska. Za instalaci]u novog predloska, spremite instalaci]sku .zip datoteku na vas lokalni disk, zatim u Joomla
pokrenite "Instalacija predloska", kao na slici A.
Slika A - Pokretanje instalacije predloska
Zatim, u ponu enom di]alogu, odaberite datoteku sa zel]enim predloskom, kliknite 'Upload File 8 !nstall, kao na slici B.

Napomena: !nstalaci]a predloska ne prim]en]u]e ga automatski na vas site, samo ga cini dostupnim za odabir. Mozete
instalirati vise predlozaka, pa odabrati ]edan ko]i vam na]bol]e odgovara, ili cak konfigurirati izbor razlicitih predlozaka za razlicite
opci]e u meni]u. Tako er posto]i mogucnost prepustan]a odabira predloska korisniku, pomocu modula !zbor predloska", ko]i se
na]cesce ob]avl]u]e ispod glavnog meni]a.

Slika B - Upload i instalacija predloska
Da biste dodijelili predlozak vasem site-u, potrebno ]e pokrenuti Upravl]an]e predloscima". Mozete mu pristupiti putem linka
Natrag na predloske" u desnom gorn]em kutu, kao na slici B, ili putem Site" meni]a kao na slici C.
Slika C - Upravljanje predloscima
U upravl]an]u predloscima, mozete odabrati predlozak ko]i ce biti primi]en]en na ci]eli site, ili dodi]el]en samo stranicama ko]ima
se pristupa iz odre enih stavki meni]a, kao na slici D.
Slika D - Odabir predloska
Ako odaberete "dodjeljivanje predloska" odre eno] izbornicko] stavki, ponuditi ce vam se izbor mogucnosti za dod]elu
predloska. Odaberite stranice, odnosno izbornicku stavku ko]o] zelite dodi]eliti predlozak i kliknite Spremi". Ako oznacite
GHIDXOW, zelena kvacica ce se po]aviti tik do naziva odabranog predloska, a sve stranice ko]ima prethodno ni]e dodi]el]en
predlozak, koristiti ce default" predlozak.
Posebno ]e zaniml]iva kombinaci]a default predloska sa n]egovim derivatima, npr.osnovni predlozak bez li]eve ili desne kolone,
bez odre enih pozici]a modula i slicno. Na ta] nacin ci]eli site zadrzava isti vizualni identitet, a prosiru]u se mogucnosti prikaza
razlicitih sadrza]a.