Obiectul de studiu. Logica cursului de economie.

Deciziile oamenilor se bazează tot mai mult pe raţionalmente criterii şi calcule economice ştiinţifice. Omul fiind un produs al naturii şi societăţii trebuie să consume o varietate de bunuri şi sevicii acoperinduşi astfel nevoile (alimentaţie, îmbrăcăminte, servicii). Activitatea umană este generată şi orientată de necesităţile acoperirii nevoilor. Activitatea umană, în general şi cea economică se încadrează între două limite extreme: pe de o parte nevoile pe care le impune viaţa, iar pe de altă parte posibilitatea de a satisface aceste nevoi. În funcţie de resursele existente şi metodele de percepere a lor. Cu alte cuvinte activitatea economică se traduce într-o funcţie de maximizare a efectului prin minimizarea consumului de resurse. În timpul de faţă ştiinţa economică se divizează în: y Ştiinţe economice fundamentale (teoria economică şi economia politică) y Ştiinţe economice funcţionale (managment, marketing, finanţe, logistică) y Ştiinţe economice teoretico-aplicative (istoria economică şi doctrine economice) Schematica activităţii economice poate fi redată astfel: Nevoi Resurse

Consum

Producere

Cerere

Economia de piaţă

Ofertă

Economia poate fi pozitivă şi normativă. Economia pozitivă studiază ceea ce există în realitate la moment. Economia normativă exprimă o reprezentare subiectivă, ceea ce ar trebui să fie... Economia se studiază la două nivele: y Microeconomia ± situaţia economică la nivel de agent economic. y Macroeconomie ± situaţia economică la nivel de stat. Politica protecţionistă ± protejarea producătorului autohton. Principalele întrebări la care răspunde economia sunt: y Ce? y Cum? y Pentru cine să produc? Economia de piaţă se caracterizează prin: 1. componentele economice de piaţă ± este compusă din agenţi economici; 2. scopul urmărit ± maximizarea profitului; 3. mecanismele utilizate: y concurenţa: majorarea calităţii mărfii, stabilitatea preţului, progres tehnico ± ştiinţific. y Cererea şi oferta: Preţul Calitatea

1

Vînzări nete

Rezultatele
Volumul producţiei

(Minus)

Mijloace fixe

Efort

Mijloace circulante

Costul producţiei

Remunerarea muncii

=
Rentabilitatea Eficienţa economică

Efect
Profit

2

Firma ± noţiune, esenţă, clasificare
Întrepinderea sau firma sunt noţiuni economice şi reprezintă genţi economici care activează în domeniul producerii bunurilor şi prestării serviciilor destinate vînzării pe piaţă în scopul obţinerii de profit. Ca subiect economic, firma dispune de autonomie administrativă, iar ca unitate organizatorico ± juridică activează în modul stabilit de lege. Funcţia principală a unei firme este producerea bunurilor şi prestarea serviciilor. Pentru a deveni o persoana juridică orice firmă trebuie să dispună de: 1. statut - (act de constituire) să fie înregistrată în modul prevăzut de legislaţie. 2. sediu: denumirea completă adresă cod fiscal cod TVA codul băncii în care este deservită cu indicarea contului de decontare Numele, prenumele directorului 3. Patrimoniul 4. organizarea structurală şi posedarea organelor de conducere Structura organizatorica este definita ca ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor organizatorice si al relatiilor dintre acestea astfel constituite încât sa asigure premisele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite. Structura organizatorica poate fi considerata drept scheletul firmei si cuprinde doua parti: a)structura de conducere sau functionala; b) structura de productie sau operationala. Functia constituie factorul care generalizeaza posturi asemanatoare din punct de vedere al ariei de cuprindere, a autoritatii si responsabilitatii. Functiile pot fi grupate în: - functii de conducere
functii de executie. Nivelurile ierarhice sunt alcatuite din ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la aceeasi distanta fata de managementul de vârf al firmei. Numarul de niveluri ierarhice este influentat de dimensionarea firmei, diversitatea activitatilor, complexitatea productiei dar si de competenta managerilor.

Organizarea structurală prevede structura organizatorică numită organigramă:

3

Clasificarea firmelor În economia de piaţă activează firme care se deosebesc prin următarele criterii: 4 . Tip. vînzări Dir. Acestă funcţie prevede implementarea rezultatelor progresului tehnic al firmei.dezvolatare funcţia de producere fucnţia comercială funcţia financiar ± contabilă funcţia de personal Funcţia de cercetare ± dezvoltare cuprinde totalitatea ctivităţilor prin care se studiază şi argumentează viitorul cadru tehnic. Fucnţia de personal ± se ocupă cu selectarea. producţie Dir. proiectarea noilor tipuri de producţii şi servicii. Funcţia de producere ± cuprinde totalitatea activităţilor care asigură procesul de producere. Prevede înregistrarea tuturor cheltuielilor legate de procurarea şi transformarea factorilor de producţie. Asigură firma cu forţe de mucă calificative. noi de prod contabilitate trezorerie Audit intern Odată cu realizarea obiectivului principal . Funcţia comercială ± ţine de activităţile firmei cu mediul exterior. pe de o parte aprovizionarea tehnico-materială (materia primă). tehnologic şi organizaţional al firmei. determină costul de producţie şi respectiv veniturile firmei. activitatea agenţilor economici poate urmări şi realiza diferite obiective: creşterea capitalului firmei sporirea calităţii producţiei menţinerea independenţei financiare (să nu apeleze la credituri bancare) menţinerea şi lărgirea pieţelor de desfacere a producţiilor şi serviciilor creşterea prestigiului pe termen lung şi dezvoltarea brandului întreprinderii participarea la anumite manifestări de ordin social (caritate etc. În cadrul acestei funcţii are loc îmbinarea factorilor de producţie şi obţinerea produsului final. Sensul acestei funcţii cuprinde probleme legate de creşterea capacităţilor de producţie. perfecţionarea. şi utilizare raţională a mijloacelor financiare a firmei. financiar Secţia juridică Secţia producere Secţia mecanică Secţia transport Secţia logistică Secţia vînzare Secţia marketing Elab.maximizarea profitului.Manager general Dir.) În cadrul activitţii sale firma îndeplineşte următoarele funcţii: funcţia cercetare . gestionare. Funcţia financiar-contabilă ± presupune activităţile de evidenţă. utilaje. pregătirea. înzestrarea firmei cu noi tehnici. Verifică corespunderea serviciului oferit de firmă cu cererea consumatorului (dependenţa de marketing). promovarea şi salarizarea personalului. iar pe de altă parte comercializarea produsului finit.

1. 3. Rolul şi importanţa fimelor mici şi mijlocii Oferirea locurilor de muncă Favorizarea. (2) In calitate de criterii de raportare a agentilor micului business la microintreprinderi si intreprinderi mici servesc numarul mediu anual de salariati si suma anuala a vinzarilor nete ale intreprinderii.1. în dependenţă de capitalul investit deosebim: întrepindere naţională cu capital autohton (ICS) întreprindere cu capital străin 100% (ISM) întreprindere mixtă (IM) După mărime deosebim: microîntreprindere mici mijlocii mari La clasificarea firmelor după mărime se iau în consideraţie: numărul angajaţilor volumul producţiei cifra de afaceri valoarea capitalului investit O mare importanţă în activitatea economică a unei ţări o au întreprinderile mici şi mijlocii.94 Micul business inseamna activitatea de intreprinzator. apartenenţa ramurală 3.112-XIII din 20. 5.05.desfasurata de microintreprinderi si de intreprinderi mici (numite incele ce urmeaza agenti ai micului business). destinaţia bunurilor şi serviciilor 5. forme oranizatorico-juridice 6. criteriul de clasificare 2. regim de lucru În funcţie de apartenenţa ramurală firmele pot fi: industriale agricole comerciale de construcţie de transport de turism Deasemenea în practică se întîlnesc firme care includ activităţi din diferite ramuri. 2. inovarea şi flexibilitatea Stimularea concurenţa Ajutarea la buna funcţionare a întreprinderilor mari Fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în condiţii de eficienţă 5 . forma de proprietate 4. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la sustinerea si protectia micului business Nr. Întreprinderile pot fi: publice private mixte Mai poate fi menţionat şi următoarele. 4.

închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ. 13.1 2. mii 2008 Total / ȼɫɟɝɨ / Total Agricultură.5 3343. 9.1 2.8 33400.2 81.2 5655. ɚɪɟɧɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ Alte activităţi 5. întreprinderea se consideră mică şi mijlocie. Mai sus de 10 mil .0 5578.5 După destinaţia economică firmele sunt: care produc mijloace de producţie (utilaje. d) companiile fiduciare si de asigurare. 12.2 24.5 16. PRINCIPALII INDICATORI AI ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII1. 7.9 328.juridică: întrepindere individuală societate în nume colectiv societate pe comadită societatea cu răspundere limitată societate pe acţiuni cooperativă de producţie întreprindere de arendă întreprindere municipală sau de stat După regimul de lucru: cu activitatea sezonieră (turism) cu activitate nesezonieră 6 .2 47.7 2 NR scrip 2008 41.9 5. g) intreprinderile de schimb valutar si lombardurile. supuse accizelor.8 36. h) intreprinderile din domeniul jocurilor de noroc. 10.întreprindere mare. Dacă numărul de angajaţi anual este între 10-50 persoane şi suma vînzărilo pina 10 mil lei. a) intreprinderile care detin o pozitie dominanta pe piata. 11.4 VV.8 27. O bancile si alte institutii financiare.Conform legii cu privire la protecţia micului bussines întrepinderea a cărui numr de angajaţi nu depăşeşte 9 persoane iar suma vînzărilor nu este pînă la 3mil lei/an se consideră microîntrepindere.2 3948.9 2.1 53. BY ECONOMIC ACTIVITIES NR. PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI ɈɋɇɈȼɇɕȿ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɆȺɅɕɏ ɂ ɋɊȿȾɇɂɏ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂɃ 1 ɉɈ ȼɂȾȺɆ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ MAIN INDICATORS OF SMALL AND MIDDLE ENTERPRISES ACTIVITY 1.) care produc bunuri de consum După forma organizaţional. c) intreprinderile producatoare si importatoare de marfuri 8.1 3680. semifabricate etc. e) fondurile de investitii. Actiunea prezentei legi nu se extinde asupra urmatoarelor intreprinderi: 6. tehnologii. economia vînatului şi silvicultură Construcţii Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul Transporturi şi comunicaţii Tranzacţii imobiliare. mln lei 2008 64984.

utilizarea. care reprezinta o cota fixa. pe baza careia detinatorul primeste dividend un inscris. Definiţia generală a ciclului de viaţă al produsului este formulată 7 . cu activitate neîntreruptă (metalurgia. sunt influenţate şi vânzările acestuia.[1] O definiţie a ciclului de viaţă care descrie detaliat toate fazele succesive ale "vieţii" produsului este următoarea:[1] "Ciclul de viaţă include fazele: conceptualizare.dinainte stabilita. include următoarele faze : achiziţia materiilor prime. fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni Actiune 2 hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni. din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii. operare. ambalarea. Actionar 1 pers. se dezvoltă. pe parcursul activitatii societatii capitalului statutar poate fi modificat prin decizia adunarii generale a actionarilor. un titlu de valoare. electricitatea) cu activitate discretă (f. studiul de inginerie. Întregul ciclu de viaţă al produsului. planificarea proceselor. de la concepţia şi dezvoltarea sa până la sfârşitul "vieţii". distribuţia. fabricaţie. ajung la maturitate şi apoi îmbătrânesc). Actiunea 3 dividen d 1 acea parte a profitului net al unei societati care este distribuita detinatorilor de actiuni apartinand unei anumite clase. de zahăr) Capital statutar Suma capitalului stabilit prin statut la infiintarea unei societati. reciclarea şi retragerea produsului de pe piaţă. prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o. dezvoltarea ideilor proiectului. Poate fi platit in numerar sau sub forma de actiuni Ciclu de viaţă al produsului Ciclul de viaţă al produsului se referă la durata medie de viaţă a unui produs: se face o analogie cu biologia (produsele se nasc. în funcţie de perioada din viaţă în care se află produsul. de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda. producţia. întreţinere (reparare) şi retragere".

Preţurile sunt mai mici. În această perioadă costul produsului este ridicat. din cauza apariţiei altor produse cu parametri superiori. ̅creşterea. de la achiziţia materiilor prime sau generarea resurselor naturale până la post-utilizare". Concurenţa din ce în ce mai agresivă are loc pe baza preţului produsului. există supracapacitate de producţie şi apare riscul ca în cele din urmă produsul să fie scos din fabricaţie. Fazele ciclului de viaţă tipic al produselor supuse comercializării sunt următoarele: ̅introducerea produsului pe piaţă. Creşterea este perioada acceptării masive de către piaţă a produsului şi a profiturilor în creştere. 8 . deşi a ajuns la cea mai înaltă cotă de acceptare de către majoritatea cumpărătorilor. In cazul în care acest termen se utilizează ca un concept de marketing. o strategie de fabricaţie adecvată trebuie să se bazeze pe criteriul competiţional flexibilitate. acesta se referă la viaţa comercială a produsului (viaţa produsului pe piaţă) şi descrie tendinţa de dezvoltare a cifrei de afaceri şi a profitului unui produs.Vânzările se încetinesc sau creşterea vînzărilor încetează.ciclul de viaţă al produsului reflectă evoluţia în timp a volumului de vânzări ale produsului şi reprezintă intervalul de timp dintre momentul apariţiei produsului pe piaţă şi cel al dispariţiei sale definitive din arena schimbului de mărfuri.în standardul SR EN ISO 14040: 2002[2] sub forma următoare : ciclul de viaţă reprezintă "etape consecutive şi intercorelate ale unui sistem-produs. de-a lungul vieţii sale comerciale. Saturaţia este perioada în care produsul. pentru a face faţă schimbărilor frecvente ale construcţiei produsului. concurenţa are loc în special pe baza calităţii produselor. ̅declinul. concurenţa se desfăşoară pe baza caracteristicilor de performanţă ale produsului. Datorită incertitudinii pieţei. Preţurile produselor pot fi mai mici decât în prima perioadă. ciclul de viaţă este "orientat spre piaţă". ̅maturitatea. deoarece vânzările pot ajunge la zero sau pot scădea la un nivel destul de redus.[2] In acest sens (al vieţii comerciale). Declinul este perioada în care vânzările şi profiturile scad într-un ritm rapid. ̅saturaţia. Introducerea este perioada de creştere uşoară a vânzărilor pe măsură ce produsul este lansat pe piaţă. intensitatea vânzărilor se menţine în jurul unei valori ce depinde de echilibrul dintre cerere şi ofertă. Principalele preocupări ale fabricaţiei sunt reducerea costurilor de producţie şi creşterea productivităţii. Maturitatea este perioada de încetinire a ritmului vânzărilor. nu se mai poate vinde pe piaţă ca înainte.

Strategia este aplicată dacă există o concurenţă puternică. Platoul se poate înclina uşor în sensul crescător. Această strategie poate avea succes dacă nu există o concurenţă puternică şi cei mai mulţi cumpărători sunt dispuşi să plătească un preţ ridicat. până la service şi retragere. prin aceea că nu există o alternativă mai bună disponibilă. Un astfel de ciclu de viaţă în care vânzările staţionează la maturitate este denumit ciclu "cu platou"[5]. stimularea cercetării-dezvoltării pentru a crea variante perfecţionate de produse. de la concepţia acestuia. nu toate produsele au o evoluţie a volumului de vânzări după curba "în S". altele "staţionează" în faza de maturitate foarte mult timp (Kotler. introduce noi canale de distribuţie şi poate recurge la scăderea uşoară a preţului pentru a susţine creşterea rapidă a pieţei. produsul necesită strategii de marketing.638). de fabricaţie. Totuşi. In fiecare fază a ciclului de viaţă (comercială). strategii de vânzări etc. Firma penetrează noi segmente de piaţă.. firma poate lansa noul produs la un preţ ridicat şi cu o promovare scăzută. din cauza existenţei mai multor producători care determină o creştere a concurenţei. referitoare la identitatea produsului. Conceptul de management al ciclului de viaţă al produsului (PLMacronim din l.[4] Unele produse sunt introduse pe piaţă şi "cad" rapid. dezvoltarea şi introducerea noului produs şi managementul informaţiei asupra produsului. de la ideaţie pînă la sfîrşitul vieţii produsului. de regulă. curba se aplatizează şi apoi descreşte lent. 9 . După această urcare bruscă. Managementul ciclului de viaţă este un proces de management al întregului ciclu de viaţă al produsului. financiare. produse ajunse în faza de declin pot fi readuse în faza de creştere printr-o campanie de promovare sau repoziţionare.p. noul produs poate fi introdus la preţ scăzut şi cu o promovare puternică :strategia penetrării rapide. de aceea firma-pionier îmbunătăţeşte calitatea produsului.[3] In mod normal. pentru produsul care parcurge fazele ciclului de viaţă comercială (produsul care se află pe piaţă). Uneori. Conceptul ciclului de viaţă poate fi folosit pentru descrierea modului în care evoluează produsele pe pieţe şi poate fi utilizat pentru elaborarea unor strategii de marketing corespunzătoare diferitelor faze ale ciclului de viaţă. In faza de creştere. trecând prin proiectare şi fabricaţie. corespunzător fazei finale de declin. Pe de altă parte.Graficul de variaţie a volumelor de vânzări ale produsului în timp are forma binecunoscutelor curbe "în S". curba "în S" prezintă o creştere relativ lentă la început şi după o perioadă considerabilă. In faza de maturitate. De exemplu. concurenţa desfăşurânduse pe baza criteriului competiţional "calitate". Pentru introducerea unui produs nou pe piaţă.[6][3] În sensul mai restrâns al vieţii comerciale a produsului. creşterea se încetineşte.prin managementul ciclului de viaţă se înţelege elaborarea şi implementarea unei succesiuni de strategii. pe piaţă intră noi concurenţi care introduc produse cu caracteristici noi.engleză pentru product lifecycle management) este o abordare atotcuprinzătoare pentru inovarea. creştere a bugetelor pentru publicitate. Strategia firmelor cu produse în faza de maturitate poate aplica politici de reducere a preţurilor. firmele pot adopta diferite strategii de marketing. staţionarea vânzărilor se explică. politica de preţuri. dacă vânzările cresc la o rată corespunzătoare cu creşterea economică.cit. op. de achiziţie şi strategii de resurse umane. ritmul de creştere a vânzărilor scade. "decolează" rapid.

ciclul de viaţă al produsului include cinci faze diferite : imaginarea produsului. Preţul. Responsabilii de marketing utilizează diferite tehnici pentru a evita sau a întârzia faza de declin. Strategiile mixului de marketing trebuie să se modifice pe măsură ce produsul traversează fiecare fază a ciclului de viaţă. 10 . retragerea produsului (din fabricaţie şi de pe piaţă). suport (service). realizare. distribuţia şi caracteristicile produsului tind să fie modificate. în vederea relansării produselor care se apropie de declin sau revitalizarea produsului prin aducerea unor modificări substanţiale.In faza de declin. Din punctul de vedere al fabricantului produsului. din cauza schimbării preferinţelor consumatorilor sau creşterii concurenţei. definire. vânzările scad datorită progresului tehnic care generează produse cu performanţe superioare (înlocuirea produselor existente). O abordare indicată este impulsionarea inovării.

2 Noţiunea şi indicatorii calităţii de producţie Odată cu mărirea scopului principal ± maximizarea profitului. Din punct de vedere cantitativ volumul producţiei este exprimat în mărimi naturale sau valorice.1 Esenţa şi indicatorii cantitativi. corespunde standartelor în vigoare şi este destinat comercializării. Deaorece deseori firmele produc o gama largă de bunuri sau servicii este greu de gestionat din punct de vedere cantitativ rezultatul producţiei. PG=PF+Sf+Sv+RC+PNş Mp Ma FM PN n Sf PF Livrare Ma-matriale auxiliare Fm-forţa de muncă Mp-materie primă După gradul de finisare deosebim: producţia finită.lucrări prestate ale altor persoane fizice sau juridice în corespundere cu condiţiile contractuale. Orice activitate a firmei necesita gestionarea şi evaluarea rezultatelor cu ajutorul anumitor indicatori economici. Indicatorii activităţii întreprinderii 3. Rezultatul producţiei unei firme se caracterizează atît cantitativ cît şi calitativ. Serviciile pot fi: y de transport y consulting y asigurare y deservirea produselor după comercializare y lucrări de instalar.3. valoarea producţiei neterminate şi valoarea serviciilor fabricate. Serviciile. Indicatorul principal folosit este indicatorul valoric. montare 11 . cifra de faceri şi valoarea adăugată. deoarece consumatorii determină ce fel de produse sau servicii sunt necesare la un anumit moment. capitalul circulant. Baza acestor indicatori se calculează: eficienţa utilizării fondurilor fixe. producţia comercializată. semifabricatelor şi serviciilor într-o anumită perioada de timp. producţie neterminază.nu au trecut toate stadiile de prelucrare şi nu corespunde standartelor de produs finit. producţia marfă. dar care la alegerea întreprinderii poate fi comercializată în starea dată sau poate fi ulterior prelucrată în cadrul aceleiaşi firme. reparaţii capitale. valorici a rezultatelor de producţie 3. Semifabricatelor-producţia care a trecut procesul de prelucrare într-o anumită secţie a întreprinderii. El reprezintă suma valorii produselor finite. Produse neterminate. producţivitatea muncii.este producţia trecută prin toate stadiile procesului de producţie. tone). Producţia globală este rezultatul final al firmei care însumează valoarea produselor finite a semifabricatelor comercializate altor agenţi economici. Cei mai răspîndiţi indicatori valorici ai firmei sunt: producţia globală. firmele sunt cointeresate în lărgirea activităţilor economice care trebuie să fie coordonate cu cerinţele pieţii. profitul brut şi rentabilitatea. Producţia exprimată în mărimi naturale se mai numeşte producţie fizică şi se stabileşte pe produse aparte sau grupuri de produse (bucăţi.

-îceput de an Sf.a.a. din diferenţă de curs valutar. Lista tuturor tipurilor de produse şi servicii din program reprezintă asortimentul lui. Programul de producţie se elaborează de regulă la sfîrşitul anului curent pentru anul următor. Informaţia necesară pentru elaborarea programului de producţie: y date despre capacităţile de producţie y date posibile de comercializare y forţa de mucă y aproviionarea tehnico-materială y normele de utilizare şi consum Planul se elaborează în două etape: 1.)-St(sf. o lună. din urma arendei. Alcătuirea programului de producţie depinde de: y materie primă y forţă de muncă y capacităţi de producţie y cerere y normele de consum Programul de producţie.producţia deja livrată şi banii sunt deja în cont. PM=PF+Sf+Sv(extern)-Sv(intern) Producţia comercializată. Vab=PG-CM (cheltuieli materiale) Mp Ma FM CF CC CM VA Netă-diferenţa dintre Vab şi suma amortizării şi valoarea impozitelor indirecte (TVA.planul de fabricare şi comercializare a producţiei în expresie naturală şi respectiv valorică pentru o anumită perioadă de timp.suma valorică a producţiei finită. accizele) VAn=Vab-A-Ii Program de producţie se stabileşte pe o perioadă de un an.a.Producţia marfă. Valoarea adaugată este de două forme: brută-valoarea nou creată de întreprindere şi se detemină ca diferenţa dintre producţia globală şi suma cheltuielilor efectuate de întreprindere. elaborarea propriu-zisă 2.) Î. semifabricatelor. Cifra de afaceri: include suma producţiei comercializate şi veniturile obţinute de firmă din alte activităţi economico-financiare. serviciilor exterioare şi serviciilor interioare. Poate include diferite venituri obţinute în formă de dividente. confirmarea de către conducere Odată confirmat în baza programului de producţie se elaborează planul de aprovizionare a firmei cu materie primă necesară pentru realizarrea planului stabilit.-sfîrşit de an St-stoc. 12 . de regulă el trebuie să fie în creştere faţă de anul precedent ca s ducă la sporirea rentabilităţii şi venitului firmei.a. PC=PM+St(î.

cum sunt: y fizico-chimici (glucide. La mărfurile de import. Stardatele de calitate pot fi: internaţionale regionale naţionale La fel certificarea este obligatorie pentru toate produsele exportate de către agenţii economici. agenţii economici sunt obligaţi să le certifice. Creşterea deosebită a importanţei calităţii este determinată de intensificarea permanentă a concurenţei şi sporirea continuă a cerinţelor consumatorului. Calitatea este determinată de anumiţi indici. activităţile cărora ţin de verificarea calităţii produselor finite.Calitatea producţiei: totalitatea de proprietăţi ce determină capacitatea unui bun. Obligatoriu este obţinerea certificatelor de conformitate. Conform legii cu privire la certificarea din 1999 certificare produselor şi serviciilor. gust) y de durabilitate y estetici y economici: caracterizează calitatea produselor/serviciilor din punct de vedere economic: costul producţiei preţul de comercializare profitul şi rentabilitatea cheltuieli necesare pentru exploatarea şi utilizarea produsului pe tot termenul de folosire În scopul protejării consumatorilor şi excluderii producţiei necalitative în practică are loc certificarea produselor în corespundere cu standartele existente. lipide. 13 . kcal) y organoleptici (miros. Fiecare întreprindere trebuie să dispună de anumite subdiviziuni. este asigurată în procesul de poducţie şi este apreciată în procesul de consum. Calitatea producţiei se formează la etapa elaborării şi proiectării produslui. Certificarea obligatorie este prevăzută pentru produsele care influenţează asupra sănătăţii. securităţii muncii şi protecţiei mediului ambiant. Fără certificate de calitate comercializarea produselor şi serviciilor este interzisă. proteine. sau serviciu de a satisface difeite cerinţe ale consumatorului în corespundere cu destinaţia lor. poae fi obligatorie şi binevolă.

După rolul de participare în procesul de producţie.nu participă la procesul de bază. aerian) inventarea de producţie (butoaie. Deosebim următoarele metode de evaluare (în unităţi valorice): Valoare iniţială a mijloacelor fixe MFl=P+Cht+Chmi.Mijloace fixe ale întreprinderii 4. Idicatorii fizici reprezintă numărul unităţilor de mijloace fixe pe fiecare categorie în parte cum ar fi numărul utilajelor.bunuri ale firmei care participă de mai multe ori î procesul de producţie. Valoare uzurabilă Mfuz=Mfi-MFr. linii tehnologice) mijloacele de transport (auto. Felurile de uzură. cisterne) După importanţa mijloacele fixe pot fi: active şi pasive. 14 .2 Metodele de evaluare a mijloacelor fixe 4. dar au menirea de a susţine sfera socială a angajaţilor întreprinderilor (cantină. După valoarea iniţială mijloacele fixe se trec la evidenţa întreprinderii şi conform acestei valori se calculează amortizarea. Metodele de evaluare a mijloacelor Mijloacele fixe ale firmelor pot fi evidenţiate prin indicatori fizici şi valorici. Reparaţia capitalului Pentru a desfăşura o activitatea economică.3 Amortizarea mijloacelor fixe.1 Noţiunea şi clasificarea mijloacelor fixe 4. tot aici se mai includ taxele vamale. numărul unităţilor de transport etc. transportul). bibliotecă).acţionează direct asupra obiectului muncii. sală de sport. orice firmă are nevoie de capital acre reprezintă unu din principalii factori de producţie. Valoare de bilanţ care indică valoare mijoacelor fixe la o anumită perioadă de timp. Active. Pasive.timpul de funcţionare utilă. 4. MFb=MFi-Uac. poduri conducte) maşini şi utilaje (instalaţii.asigură fncţionarea normală a desfăşurării activităţii. După forma naturală mijoacele fixe sunt: clădirile (blocul administrativ) construcţii speciale (drumuri. taxele de import şi orice impozite legate cu procurarea acestui mijloc fix. valoarea rămasă reprezintă suma netă de bani pe care întreprinderea prevede să o obţină odată cu expirarea termenului de utilizare a mijlocului fix. t. Mijloacele fixe pot fi: productive şi neproductive. Indicatorii fizici nu pot exprima volumul total al mijloacelor fixe de aceea apare necesitatea de a evalua din punct de vedere valoric. suprafaţa clădirilor. Conţinutul şi raportul stării mijloacelor fixe. conform celor 3 criterii repreintă structur lor. Uan-uzura anuală. Mijloacele fixe neproductive. Uac=Uan*t. deosebim: capital fix (mijloace fixe) capital circulant Mijloacele fixe.4 Indicatorii utilizării eficiente a capitalului fix. îşi păstrează forma iniţială şi îţi transferă treptat valoarea asupra produsului finit pe măsura uzurii. Mijloacele fixe care participă direct la procesul de producţie sau crează condiţii normale pentru desfăşurarea acestuia se numesc productive( depozitul. Uzura.

Astfel unele categorii de mijloace fixe pot fi scoase din folosinţă înainte de expirarea termenului de utilizare sau exploatare. La metoda accelerată de calcul a uzurii se atribuie a 3 şi a 4 metodă. ex. La calcularea uzurii pot fi aplicate diferite metode: 1. Metoda casării liniare 2. Perioada de funcţionare utilă se determină conform: 1. Metoda soldului degresiv 4.suma uzurii se repartizează uniform pe toată perioada de funcţionare a mijlocului fix şi este cea mai des răspîndită metodă de calcul. mecanici. Perioada în decursul căreia planifică utilizarea mijlocului fix. 12 12 Infdicatorul dat se utilizează la calcularea eficienţei utilizării fixe. A doua este devalorizarea mijloacelor fixe în timp. 12 12 MF ! 2800 820 ™ 7 390 ™ 9 . Amortizarea mijloacelor fixe. Uzura mijloacelor fixe este pierderea parţială sau totală a proprietăţilor de consum şi a valorii mijloacelor fixe în procesul exploatării sub acţiunea factorilor naturali. capacităţilor şi calităţii în urma funcţionării lor sub acţiunea factorilor naturali.suma uzurii se determină prin raportul valorii uzurabile a mijloacelor fixe către numărul anilor duratei de funcţionare 15 . Meotdele de calcul a uzurii se stabilesc de sine stătător de întreprindere în dependenţă de avantajul economic pe care firma prevede să-l obţină din utilizarea mijlocului/activului fix. Nivelul utilizării mijloacelor fixe se determină ca raportul dintre valoare de bilanţ şi valoarea iniţială K ! MFb . Felurile de uzură. Expresia valorică a uzurii este exprimată în fondul de amortizare A ! MFi MFr amortizarea se repartizează sistematic pe toată perioada de funcţioare utilă a mijlocului fix. Amortizarea reprezintă un element al costului de producţie (cu ut MFi ajutorul căruia are loc recuperarea mijloacelor financiare investite la procurarea mijloacelor fixe). Conform cantităţii de unităţi de producţie sau servicii pe care întreprinderea prevede să le obţină din utilizarea mijlocului fix dat. progresul tehnico-ştiinţific şi creşterii productivităţii muncii în ramurile în care se produc aceste mijloace fixe. pe baza dezvoltării progresului tehnico-ştiinţific care duce la apariţia noilor mijloace fixe cu o productivitate mai înaltă şi caracteristici mai bune faţă de cele existente. Metoda de calcul al uzurii: Liniară/ casării liniare. Uzura. La cea regulată se referă prima metodă de calcul . Corespunzător deosebim: uzura regulată şi uzura accelerată. Valoare evaluată. Valoare medie anuală MF ! MFia MFia=2800 mii lei MFex=390 mii lei MFnoi=820 mii lei 7MFnoi ™ t1 7MFex ™ t2 .este calculată în dependeţă de procentul de inflaţie stabilit pe ţară în baza hotărîrii guvernului. Metoda degresivă cu rata descrescătoare. Se deosebesc 2 tipuri de uzură a mijloacelor fixe: Uzura fizică Uzura morală Prima este pierderea proprietăţilor. 2. Proporţional volumului de produse sau servicii 3.

termenul de funcţionare utilă = 5 ani. U an ! 2 N1 ™ MFb . I an Sf II an Sf III an Sf IV an Sf V an 60000 60000 60000 60000 60000 60000 8550 13680 15390 10260 9120 8550 22230 37620 47880 57000 60000 51450 37770 22380 12120 3000 57000 ! 8550. I an Sf II an Sf III an Sf IV an Sf V an MFi 60000 60000 60000 60000 60000 60000 Uan 11400 11400 11400 11400 11400 Uac 11400 22800 34200 45600 57000 MFb 60000 48600 37200 25800 14400 300 Valoare de bilanţ la sfîrşitul ultimului an trebuie să corespundă cu valoarea rămasă. III an=135 000 unităţi. Suma netă pe care întreprinderea prevede să o obţină după termenul de exploatare (valoarea rămasă =3 mii lei). Metoda proporţională volumui de producţie sau servicii ± de exemplu utilajul care a fost pus în funcţiune are capacitatea 500 mii unităţi de producţie. Qtot Perioada MFi Uan Uac MFb La mom. 500000 U1 ! 75000 ™ U 3 ! 135000 ™ 57000 !. punerii în funcţiune Sf. MFuz MFi MFr 60000 3000 U an ! ! ! ! 11400lei. 500000 57000 U 2 ! 120000 ™ !. I an Sf II an Sf III an Sf IV an Sf V an 60000 60000 60000 60000 60000 60000 19000 15200 8640 5184 4076 19000 24200 47040 52224 57000 60000 41000 35800 12960 7776 3000 16 . punerii în funcţiune Sf. cu excepţia ultimului an. în al II an=120 000 unităţi. Admitem că întreprinderea a pus în producţie utilaj tehnologic în valoare de 60 mii lei. 500000 Metoda soldului degresiv. Se planifică în I an=75 000 unităţi. T T 5 U an ! Perioada La mom. Nu=1/T-este mărimea procentuală care se T T 100 transformă anual în costul producţiei fabricate. IV an= 90 000 unităţi şi a V an=80 000 unităţi Uzura anuală conform acestei meode s calculează conform formulei: MFuz U an ! Qan ™ .MFuz MFi MFr MFuz ™ N u ! ! . 500000 57000 U 4 ! 90000 ™ !. punerii în funcţiune Sf.suma uzurii anuale se determină ca produsul dintre normal uzurii dublate şi valoarea de bilanţ la finele anului precedent. N u ! ™ 100% ! ! 20% T 5 Perioada MFi Uan Uac MFb La mom. Acea a ultimului an se calculează ca diferenţa dintre valoarea de bilanţ la finele 1 1 penultimului an şi valoarea rămasă.

O dată cu iniţierea unei afaceri. Primele reprezintă obiectele muncii care participă la un simplu proces de producţie consumîndu-se la prima utilizare şi îşi transferă valoarea integral asupra producţiei fabricate. T 10 K ex ! real ! ! 0. Indicatorii utilizării eficiente a mijloacelor circulante. 1 2 3 4 5 Perioada MFi Uan Uac MFb La mom. Reparaţia capitalului. punerii în funcţiune Sf. Rin ! 1 K in ! 0.27. 1. K. Rex ! 1 K ex ! 0. Grupa indicatorilor care apreciază utilizarea producţiei. Normarea mijloacelor circulante. Ppl 37 Capitalul circulant la întreprindere. Pentru a aniliza mijloacele circulante şi a le caracteriza din punct de vedere calitativ.73. Gradul de utilizare eficientă a mijloacelor fixe poate fi determinat în baza unor indicatori.73. I an Sf II an Sf III an Sf IV an Sf V an 60000 60000 60000 60000 60000 60000 19000 15200 11400 7600 3800 19000 24200 45600 53200 57000 60000 41000 35800 14400 6800 3000 Indicatorii utilizării eficiente a capitalului fix. T pl 36 Coeficienul intensiv. orice firmă are nevoie de capital circulant.care caracterizează utilizarea mijloacelor fixe după productivitate (capacitatea de producţie).raportul numărului de ani în ordine descrescătoare către suma anilor perioadei de funcţionare cumulativă. Sursele de finţare a mijloacelor circulante. care reprezintă resurse financiare investite în obiecte de muncă cu ajutorul cărora se efectuază circuitul economic. Esenţa economică şi clasificarea. 17 . P 10 K in ! real ! ! 0. 3. 1. Metoda degresivă ± suma valorii anuale se determină prin produsul unui coeficient şi valorii uzurabile U an ! K ™ MFuz . apare necesitatea de a clasifica după anumite criterii: y după sfera pe care o desevesc ± fonduri circulante e producţie şi fonduri ale circulaţiei. 5 U1 ! ™ 51000 ! 19000.coeficientul extensiv care caracterizează folosirea mijloacelor fixe în timp şi se determin ca raportul dintre timpul real de folosire şi cel planificat .27. 2. Fondurile circulaţiei deservesc sfera de întoarcere a banilor şi cuprinde: 1.

împrumutate. în casa întreprinderii. se produce o mişcare continuă a celor 2 componente a mijloacelor cirulante. La sursele asimilate se referă mijloacele financiare care nu aparţin de facto întreprinderii.din mijloacele proprii ale proprietarilor şi o parte din profitul rămas la dispoziţia firmei. datoriile faţă de furnizorii de materie primă şi alte materiale. piese de schimb. mijloacele băneşti în conturile de decontare. aici se referă ± datorii pentru remunerarea muncii şi defalcările(rambursările) în fondul social. care reprezintă creditele bancare sau comerciale. Norma reprezintă mărimea minimă în unităţi naturale. Normarea mijloacelor circulante reprezintă determinarea necesităţii minime în mijloace băneşti necesare firmei pentru formarea stocurilor de mărfuri şi materiale care asigură funcţionarea normală a procesului de producţie. raportul dintre ele modificîndu-se permanent. doar că acolo se folosesc sursele de stat. începe cu recepţionarea producţiilor primite la depozit şi se termină cu primirea banilor în urma desfacerii producţiei. Şi ultima ± sursele împrumutate. şi la momentul funcţionării firmei . aux. banii care sunt în conturile de decontare a întreprinderii.perioada necesară pentru formarea tuturor felurilor de stocuri şi îmbracă forma de bani pentru procurarea materiei prime. Normarea constă în elaborarea ormelor şi normativelor capitalului circulant. y după modul de planificare ± mijloace circulante normate care se pot planifica şi nenormate. asimilate. combustibilului etc. materialelor auxiliare. reparaţii). Pe parcursul activităţii firmei. Producţia finită la depozit. Schematic poate fi redată astfel: Acumularea materiei prime. dar sunt în circulaţia internă a întreprinderii. producţia neterminată tot se atribuie la fondurile circulante. Sursele proprii se refereră pentru întreprinderile private. combustibil. fondul de stimulare materială a angajaţilor. auxiliare. energ. combus. mijloace circulante împrumutate. diferite hîrtii de valoarea. Pentru formarea mijloacelor circulante se utilizează diferite modlităţi de formare. la ele se referă producţia finită în curs de expediere. y după componenţa capitalului circulant ± avem fonduri circulante şi mijloace de circunaţă. mijloace circulante asimilate. Există 3 tipuri de surse: proprii. 2. creaţele sau datoriile debitoare. la momentul înfiinţării firmei din sursele proprii ale fondatorilor care sunt incluse în capitalul statutar al firmei. 18 . Numărul de rotaţii majorat arată eficienţa capitalului circulant. Normativul reprezintă mijloacele băneşti minime necesai pentru îndeplinirea programului de producţie. y în dependenţă de sursa de finaţare ± mijloace circulante proprii. Pentru întreprinderile de stat e la fel. Prima incude stocurile de producţie (materii prime. energie etc Utilizarea în procesul de producţie producerea aprovizionare a Comercializarea PF şi primirea banului în urma desfacerii Stoc de producţie limită la depozit B Mp Ma Ener comb PN Sf PF B¶ B<B¶ Eficienţa utilizării capitalului circulant depinde de 2 factori: numărul de rotaţii şi durata unei rotaţii.

).Indicatorii utilizării eficiente a mijloacelor circulante Gradul de utilizare eficientă a mijloacelor circulante se detrmină în baza unor indicatori: coeficientul vitezei de rotaţie (ne arată ce volum de vînzări se obţine la fiecare leu de mijloace circulante utilizate Cr ! VN sau (CA. Ct ( MF MC ) producţia). cu cît durata este mai mică cu Cr PB ™ 100% ). capacitatea mijloacelor circulante (indicator invers a MC coeficientului vitezei de rotaţie atît mai eficient este folosită rentabilitatea finaciară ( R f ! K MC ! 1 Cr ). Ct (MF MC ) 19 . durata de rotaţie ( Dr ! T . rentabilitatea economică ( Re ! Pn ™ 100% ). PG) .

De aici observăm că dacă preţurile vor fi mai mici de cît preţurile de echilibru.preţurile nu le vor depăşi pe acelea cerute de concurenţii apropiaţi. 20 .preţurile vor fi stabilite astfel încât să descurajeze pătrunderea de noi firme pe piaţă. .Platis ± Preţul şi formarea lui ± Ed.27). întâlnim şi alte posturi ale preţului. ce poartă numele de: . Ca expresie a informaţiilor furnizate reciproc de către participanţii la schimb. Modificarea preţului duce la modificarea cererii şi respectiv a ofertei.impozit ± ca preţ al dreptului de a câştiga bani.Formarea preţurilor la întreprinderi Una dintre cele mai principale pîrghii ale activităţii economice care influenţează distribuirea comercializarea şi consumul bunurilor şi serviciilor este preţul. . Bucureşti. nu mai mică de x la sută. Preţul reprezintă expresia bănească a valorii bunurilor sau serviciilor. în economia contemporană. . .tarif ± în cazul serviciilor.taxă ± în cazul plăţilor la bugetul de stat sau alte instuţii financiare.primă ± în cazul asigurărilor sociale. atunci cererea va creşte rapid şi invers. Preţul trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: y preţurile trebuie să acopere în întregime costurile. .Economică. . y y y y să reflecte(să corespundă) real valoarea bunurilor sau serviciilor să fie luat în consideraţie raportul dintre cerere şi ofertă să se ţină cont de calitatea produsului să stimuleze fabricarea noilor tipuri de produse 9. Importanţa şi rolul preţului Ca instrument al pieţii şi indicator esenţial al realităţii economico-sociale preţul pieţii reprezintă ³o cantitate de monedă pe care cumpărătorul este dispus şi poate să o ofere producătorului în schimbul bunului pe care acesta îl poate oferi´ (M.1. Astfel preţurile contribuie la decizia agenţilor economici de a majora sau respectiv a reduce volumul de producţie sau servicii. 1997.comision ± pentru agenţii comerciale. . p.preţurile trebuie să asigure o recuperare a investiţiei. Cu ajutorul preţului se estimează cheltuielile şi rezultatele activităţii economice ale firmei.

onorariu ± în cazul unui liber profesionist. sau costul pe produs. dar ele sunt doar un factor intern.garanţii ± pentru amanetare . salarii. . care depinde de el. factorii externi adeseori sunt cei determinaţi în fixarea preţului pe piaţă.penalizare ± pentru nereguli.1. . Obiectivul oricărui producător trebuie să fie minimizarea costului de producţie.dobânda ± ca preţ al banilor împrumutaţi. energia pentru iluminat. esenţial pentru firmă fiind modul în care ea îşi defineşte afacerile. stabilind ce produce şi pe ce piaţă vinde. în determinarea mărimii preţului se porneşte de la costuri. numite cheltuieli variabile pentru că mărimea lor se modifică în acceaşi direcţie cu cea a cantităţii de produse(materii prime. 9. .cauţiune ± ca preţ al libertăţii temporare. . producătorul trebuie să ţină seama de influenţa pe care o au o serie de factori. Suma tuturor cheltuielilor făcute pentru realizarea produsului formează costul total unitar. .Costul de producţie ± ce reprezintă totalitatea cheltuielilor pe care le efectuează întreprindere pentru realizarea unui produs. întrucât. Cei mai importanţi factori interni ce influenţează preţul sunt alături de obiectivele de marketing şi strategia de marketing: 1 .cotizaţie ± pentru apartenţe la o organizaţie. aceasta fiind calea de sporire a rentabilităţii. materiale. chiria.. prin vânzarea produsului la preţul de piaţă. care se va recupera. 9.rată ± în cazul unei plăţi eşalonate. favorizării. etc. De nivelul cheltuielilor de producţie depinde mărimea profitului. într-un interval de modificare a cantităţii de produse rămân neschimbate(amortizarea capitalului fix. Desigur. . 21 . care este diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul de producţie.salariu ± ca preţ al muncii. etc. .3. Factorii ce influenţează mărimea şi dinamica preţului .mită ± preţ al bunăvoinţei.). în stabilirea preţului pe care îl va solicita cumpărătorului. deşi marjele sunt limitate datorită naturii activităţii desfăşurate şi a pieţelor pe care produsul va apare. Ele sunt costuri directe.) şi costuri indirecte numite cheltuieli fixe. .amendă ± pentru contravenienţi. combustibilul pentru încălzit.3. combustibil şi energie pentru producţie.chirie ± pentru utilizarea temporară a unui spaţiu . atât interni cât şi externi. Factorii interni determinanţi ai preţului Aceştia sunt factorii pe care firma îi poate manevra în interesul ei.

4. pentru că-i asigură recuperarea costurilor şi obţinerea unui profit normal. dacă produsele sunt omogene(ex. se bazează pe interdependenţa ce există între producătorii aceluiaşi produs. producătorul nu poate decât să-şi sporească cantitatea de produse şi să-şi amelioreze performanţele 22 . Strategia de promovare ± se corelează. în cea de maturitate începe să scadă.2. Factorii externi ce determină preţul Sunt în general componentele macromediului. Concurenţa. De aceea. Strategia de distribuţie ± influenţează preţul prin câştigarea accesului la canalele de distribuţie. întrucât preţul se formează într-un mod specific pe fiecare dintre acestea. care devine instrument promoţional. în condiţiile concurenţei perfecte. 1.3. 3. piaţa fructelor şi legumelor). Pe piaţa cu concurenţa monopolistică preţul oscilează în jurul celui de echilibru. preţul. prin mecanismul cerere-ofertă. ce reflectă structura pieţii pe care firma îşi vinde produsul. care au influenţa diferită ca intensitate asupra preţului. care avantajează atât pe producător. Cererea pentru un bun reflectă intensitatea nevoii pe care el o satisface şi se concretizează în cantitatea ce se cumpără într-o perioadă dată. 2. se practică un preţ relativ ridicat. Pe o asemenea piaţă. care arată cum se modifică cererea la schimbarea preţului şi se măsoară prin coeficientul de elasticitate. Dominanta. iar în faza de declin în funcţie şi de alţi factori poate să scadă sau să crească. la majoritatea produselor şi se exprimă grafic prin curba cererii. la un anumit nivel al preţului. ea apropiindu-se de cea cu concurenţă perfectă. în faza de creştere unul moderat. . Etapa ciclului de viată a produsului este un factor ce trebuie avut în vedere. întrucât consecinţele acţiunii unuia depind şi de reacţiile celorlalţi producători. iar pe o asemenea piaţă se manifestă controlul preţurilor. deoarece este cel mai mic preţ la care poate fi obţinut bunul respectiv. fără nici o reglementare se formează preţurile libere la nivelul preţului de echilibru. Între cerere şi preţ este o relaţie invers proporţională. fie de către firme producătoare. dar şi pe consumator.2. 9. Astfel. deoarece de regulă în faza de introducere. este însă concurenţa imperfectă. are mare importanţă cunoaşterea tipului de piaţă pe care apare fiecare produs. Dinamica relaţiei dintre cerere şi preţ se evidenţiază prin elasticitatea cererii. fie de către stat (preţuri administrate).

Oferta. dar şi câştigarea clienţilor. . deoarece ea trebuie să aleagă între un preţ mai mare cu oferta mică sau o ofertă mai mare cu un preţ mai mic. că ceilalţi producători o vor urma(şi de obicei cam aşa se întâmplă).achiziţionarea. de altele criticată. Concret. la unele produse care necesită sprijin din afara pieţii. căruia guvernul îi permite un preţ ce-i aduce un profit rezonabil Statul poate să se afle în această postură şi poate practica un preţ sub costuri. nu să anuleze acţiunea legilor economice obiective. al consumatorilor şi producătorilor.îngheţarea preţurilor la limita minimă sau maximă pentru protecţia consumatorilor sau producătorilor. Obiectivele sunt limitarea creşterii unor preţuri sau împiedicarea scăderii lui. la preţuri convenabile a unor cantităţi de bunuri(ex. cereale. teoretic poate stabili orice preţ doreşte. pentru a-l face accesibil consumatorului (ex. Statul intervine asupra raportului cerere-ofertă. . materiale strategice). Studierea cererii îi va permite să aleagă soluţie optimă. . Statul urmăreşte prin intervenţia sa.. de care fiecare firmă trebuie să ţină seama după caz. Politica statului cu privire la intervenţia în general în viaţa economică şi în special în domeniul preţului. medicamente) sau un preţ mare. Se remarcă mai frecvent monopolul regularizat. Preţul de monopol face ca cererea să devină rigidă. iar pe termen lung poate să-şi diferenţieze produsele printr-o politică de marcă şi să obţină astfel un monopol de nişă de piaţă. faza ciclului economic. Controlul preţurilor de către firmă urmăreşte menţinerea şi extinderea vânzărilor pentru asigurarea unui profit corespunzător. Dacă măreşte preţul. protecţia socială a consumatorilor etc.acordarea de subvenţii sau credite pentru unele produse. pe care nu-l poate obliga să cumpere.pe termen scurt. materii prime. în caz contrar va pierde clienţii în favoarea concurenţilor. determinată de capacitatea de producţie a firmei va influenţa preţul.   23 . ţinând însă cont de interesul public. Această intervenţie a statului este de unele firme acceptate. lţi factori socio-economici cum ar fi: conjunctura economică. Este un preţ discriminatoriu şi poate fi unul mare sau unul mic în funcţie de situaţie. Pe piaţa cu concurenţa oligopol. ci să atenueze şi să elimine unele influenţe negative. descurajând pe consumator. atenuarea concurenţei.limitarea mărimii profitului sau impulsionarea creşterii lor. o firmă speră. 5. Pe piaţa monopol. împiedicând intrarea altor firme pe piaţă. . 4. 3. controlul preţului este generat nu numai de maximizarea profitului ci şi de preocuparea de a evita pierderile.asigurarea unor preţuri avantajoase la materii prime. intervenţia statului se transpune în politicile de preţuri adoptate prin: . în care producătorul este singur. întrucât statul nu poate satisface prin intervenţia sa toate interesele şi trebuie să ţină seama de interesul general al societăţii. prin care să reducă consumul (la resurse naturale). asupra nivelului preţului şi prin controlul preţurilor. dar trebuie să ţină seama de posibilităţile consumatorului.

păstrarea stării existente în sfera sa de activitate 24 . prin raportarea lui la valoarea de întrebuinţare a produsului. libertatea celui care stabileşte preţurile este limitată de aceşti factori.acesta poate fi clasificat: y preţul cu ridicat y preţul de livrare y preţul cu amănuntul cost profit Preţul cu ridicat TVA Accize Preţul de livrare Adaos comercial Preţul amănun Preţul cu ridicat constă din costul unei unităţi de producţie şi beneficiul normat mărimea minică a căruia dă posibilitate producătorului de a face decontările în buget. obţinerea profitului în condiţiile unei perioade îndelungate 2. urmăresc următoarele scopuri: 1. Preţurile libere sunt stabilite în corcordanţă cu cererea şi oferta pe piaţă. precum şi la întrepindere monopol şi pot fi stabilite prin 2 metode: preţ fixat sau stabilirea unei limite de max sau min. Preţurile se clasifică: preţul de stat (reglat). care stabilesc preţurile produselor în cadrul firmei conform strategiei adoptate. Taxa de valoare adaugată şi accizele reprezintă impozite indirecte care reprezintă o sursă considerabilă de formare a bugetului de stat. de a asigura formarea fondurilor de consum şi acumulare la întreprindere. iar consumatorul este singurul în măsură să aprecieze dacă preţul produsului este corect. percepţia preţului de către cumpărător are deosebită importanţă pentru specialiştii în domeniul marketingului. Şi preurile negociabile se stabilesc între doi agenţi economici în baza unui contract. Primele sunt la produsele de primă necesitate.În concluzie. strategia de maximizare a profitului 3. De aceea. Ele se aplică la fiecare stadiu a circuitului economic şi de facto sunt achitate de onsumatorul final. La stabilirea preţurilor agenţii economici. Reieşind din componentele preţului . libere şi preţuri negociabile.

productivitatea muncii. inginer. Resursele de muncă. noţiunea şi metodele de calcul. formele de remunerare a muncii. Resursele de muncă reprezintă o parte a populaţiei care posedă dezvoltare fizică. Noţiunea şi componenţa Productivitatea muncii. auxiliari. personalul industrial neproductiv (PIN) PIP sunt lucrătorii ocupaţi în producţie (servicii) şi în sfera de deservire a acestora (director. Esenţa. laboranţi. economişti. 25 . personal industrial productiv (PIP) 2. tehnicieni. economist etc). manager financiar. contabil-şef. y Conducătorii ± persoanele angajate care ocupă posturi de conducere a întreprinderii şi a subdiviziunilor structurale (manager general. PIP se clasifică după: y Muncitorii.Munca şi remunerarea ei. productivităţii muncii şi calităţii producţiei. cunoştinţe şi experinţă pentru lucrul destinat.persoane ocupate nemijlocit în procesul de producţie precum şi în procesul de reparaţie. manager de producţie precum şi adjuncţii acestora) y Specialiştii ± sunt persoane angajate în anumite sfere de activitate a întreprinderii. Resursele de muncă reprezintă un element principal care determină ritmul de creştere a producţiei. de servire. depozitare a mărfurilor. PIN funcţiorează în sfera neproductivă a întreprinderii. cum ar fi: ingineri. Componenţa şi structura cadrelor la întreprindere se determină după modul de participare la activitate de producţie (activitate de bază). Reeşind din acest principiu personalul se împarte în două grupe: 1. Ei se clasifică în dependenţă de participarea la activitatea întreprinderii în: muncitori de bază.

sex. nivelul de calificare etc.Funcţionarii ± care înfăptuiesc pregătirea şi oformarea documentaţiei.9 . Perioada Ns Ne Na. care arată cheltuielile de timp necesare pentru producerea T unei unităţi de producţie W ! . Nc Luni 480 430 Marţi 480 425 Miercuri 456 425 24 Joi 474 430 18 Vineri 476 428 2 Simbătă 476 0 Duminică 476 0 7N s 480 * 2 456 474 * 3 ! ! 474 Ns ! 7 Tc 7N e 430 425 * 2 430 428 ! ! 427 Ne ! 5 Tl y N e 427 ! ! 0. N s 474 7N a . În practica economică se utilizează mai mulţi indicatori de calcul a productivităţii muncii ca: y productivitatea muncii se exprimă ca raportul dintre volumul de producţie şi cheltuielile Q de timp W ! . Kp ! Productivitatea muncii. cu alte cuvinte acest indicator ne arată eficienţa. Iar angajaţii care sunt prezenţi de facto la serviciu reprezintă numărul efectiv al angajaţilor. rodnicia muncii (ce valoare de producţie îi revine la un angajat pe o anumită perioadă de timp). Numărul mediu efectiv se calculează ca raportul dintre suma angajaţilor efectivi pe lună către numărul de zile lucrătoare. n 20 ! Ca ! 474 Ns 7N ex 24 ! Cex ! 474 Ns Deasemenea mai sunt coeficienţi care caracterizează personalul după vîrstă. În practica planificării şi evidenţei personalului se calulează indicatorii: 1.coeficientul prezentării angajaţilor la serviciu. nuărul mediu efectiv Numărul mediu scriptic lunar se calculează ca raportul dintre suma personalului scriptic pe toate zilele lunii la numărul zilelor calindaristice. secretari. evidenţa şi controlul. Prin productivitatea muncii se compară rezultatele generale ale întreprinderii cu resursele de muncă (cheltuielile de muncă). Q 26 . Def. T y inversul lcelui precedent. contabili etc). numărul mediu scriptic al angajaţilor 2.n. Numărul total al angajaţilor ce figurează pe listele firmei reprezintă numărul scriptic de angajaţi. deservirea gospodărească (casieri. office manager.

Salariul poate fi caracterizat ca salariu nominal şi salariu real. p ± preţul respectiv. condiţiile de muncă. y Factorii sociali: formele de stimulare morală. Deosebim: y Fondul social ± cheltuieli pentru asigurarea socială. y Factorii tehnico-materiali: aprovizionarea ritmică a procesului de producţie cu mateii prime. materie auxiliară. El depinde de 2 factori: mărimea salariului nominal. amortizare. plăţi obligatorii. combstibil. nivelul de calificare profesională. reprezintă un impozit care este achitat exlusiv de către angajator şi reprezintă mărime procentuală din fondul total de salarizare. gradul de mecanizare şi automatizare a procesului de producţie. Acest Ns indicator este cela care ne arată eficienţa factorului de muncă şi arată ce valoare de rezultat al activităţii fimrei revine la un angajat. nivelul preţurilor şi tarifelor la mărfuri şi servicii. Fondul de salarizare reprezintă un element principal costului de producţie. Este întîlnită atunci cînd munca este complexă şi dificil de normat. Primul constituie suma de bani pe care angajatul o primeşte într-o anumită perioadă de timp sau pentru o anumită muncă. această formă de salarizare prevede şi anumite premii şi adaosuri la salariu. ritmicitatea şi continuitatea producerii. semestru. în regie (pe unitate de timp). pe operaţii) este forma de salarizare în funcţie de cantitatea(calitatea) producţiei obţinute sau în funcţie de operaţiile executate S ! Q ™ P(tariful ). condiţiile de trai. Pentru 2008 reprezintă 24%. auxiliare etc. y Fondul de pensionare ± este o plată obligatorie achitată în baza schemei următoare. Al doilea reprezintă cantitatea de bunuri mateiale şi servicii pe care angajatul le poate procura cu salariul nominal. Salariul esre suma mijloacelor bănesşti destinate pentru retribuirea muncii angajaţilor în corespundere cu cantitatea şi calitatea muncii depuse. an) reprezintă fondul de salarizare a angajaţilor pe firmă. Cheltuielile pentru asigurările sociale reprezintă un element de formare a costului de producţie ( materie primă. Suma salariilor tuturor angajaţilor pe o anumită perioadă de timp(lună. q ± cantitatea de bunuri pe un anumit timp. 5% FP 5% y Fondul de asigurare medicală ± 27 . cheltuielile de asiurare socială etc).y 7qi * pi . Şi salarizarea prin contract prevede încheiere unui contract de muncă la momentul angajării unde sunt stipulate drepturile şi obligaţiunile părţilor şi respectiv valoarea absolută a salariului. În general există 3 forme de salarizare: în acord. Orice firmă şi espetiv angajat conform situaţiei în vigoare achită anumite impozite. A doua formă de slarizare în regie este remunerarea muncii pe unitate de timp. W! Creşterea productivităţii muncii depinde de mai mulţi factori: y Organizatorici: oraganizarea şi deservirea locului de muncă. slarizarea pe bază de contract. Prima este remunerarea în acord (cu bucata. formă de slarizare. Salariul. y Factorii economici: reprezintă gradul de cointeresare economică a angajaţilor în creşterea eficienţei producţiei şi majorării productivităţii muncii (gradul de salarizare a angajaţilor de către întreprindere ).

cheltuieli care privite în totalitatea lor. dobîndă etc) atunci este obligată să declare venitul anul la inspectoratul fiscal de circumstanţă.costul de producţie asigură exprimarea bănească a cheltuielilor. De aici rezultă următoarele: . criteriu de alegere a variantei optime îl reprezintă nivelul mai scăzut al costului. efectiv suportată de către agentul economic pentru: plata materiilor prime. . y Acordată soţului sau soţiei ± se aplică ind unul din ei nu este angajat în cîmpul muncii.18%. sunt variabile.18%. sau dispune de mai multe surse de venit(venitul din chirie. 130 lei lunar.3% Orice venit în formă de salariu este supus impozitării conform anumitei scheme. permite aducerea la un numitor comun a consumurilor de factori de producţie diferiţi şi pe această bază. protecţia mediului. cheltuieli de întreţinere. <25200 (anual) -7% .3. atât pentru producerea cât şi pentru desfacerea lor. >2100(lunar) .).costul de producţie este forma bănească de exprimare a consumului de factori materiali şi umani în producţia de bunuri.3% FAM 3. În cazul cînd persoana este angajată în mai multe servicii. amortizarea capitalului fix. Costul global cuprinde ansamblul costurilor corespunzătoare unui volum de producţie dat. devin posibile măsurarea şi compararea lor. Orice persoană angajată are dreptul de anumite scutiri la impozitare. Costul de producţie este un indicator economic cu o mare forţă de oglindire a calităţii activităţii. unde se disting ca elemente structurale costurile: a) costul fix (Cf) . calcularea sa se face la nivelul tuturor agenţilor economici.pr Costul de producţie este un indicator economic cu o largă sferă de utilizare. corespunzătoare consumului de factori de producţie. amortizarea capitalului fix. privite în totalitatea lor. în 28 . Pentru 2008 <2100(lunar) -7% . salariile personalului administrativ etc. independent de mărimea şi importanţa lor. P = C + pr şi C = P .acele cheltuieli care. dobânzi. materialelor. asigurări. >25200(anual) . Costul contabil reprezintă cheltuiala măsurabilă în bani. sunt independente de volumul producţiei(chirii.costul de producţie include în sine tot ceea ce înseamnă cheltuială (consum de factori de producţie) suportată de către producţie. pe care agentul economic le efectuează pentru producerea şi vânzarea de bunuri materiale sau prestatoare de servicii. In raport de nivelul la care se face analiza costului de producţie acesta poate fi global sau unitar. combustibililor. . Costul de producţie necesită luarea în considerare şi a relaţiei dintre acesta şi preţul de vânzare ca relaţie de la parte la întreg. Conform legislaţiei există următoaele scutiri: y Personală ± pentru 2008 constituie 6200 lei anual (252 lunar). transporturilor. Costul de producţie Costul de producţie reprezintă totalitatea cheltuielilor. b) costul variabil (Cv) . salariilor. Schema de plăţi numită mai sus se aplică oricărui anagajat. y Pentru persoanele întreţinute ± în mărimea această scutire este de 1560 lei anual. Serveşte drept criteriu de fundamentare a opţiunilor şi deciziilor fiecărui producător. energiei.

costul fix devine şi el variabil. excluzînd activităţile ce nu ţin de activitatea de întreprinzător (sponsorizări. donaţii). este în dependenţă de cantitatea de produse obţinută (Q) şi de costul unitar sau mediu (CM). respectiv sporeşte atunci când producţia obţinută se micşorează. profit brut. Scopul fiecărui agent economic este de a obţine rezultate finaciare cît mai mari. care exprimă raportul dintre efectul rezultatelor obţinute şi cheltuielile de resurse materiale şi umane. total) se calculează prin raportarea costurilor globale respective la cantitatea de produse. el măsoară variaţia Ct pentru o variaţie infinit de mică a cantităţii de produse. vînzări nete. care permite să comparăm rezultatul obţinut cu cheltuielile raportate (mărime relativă %). De regula Pb=Pi. Deosebim 2 categorii: y Efect y Eficienţă Efectul economic este rezultatul activităţii economice şi poate fi caracterizat prin diferiţi indicatori naturali şi valorici (volumul de producţie. variabil. Anume eficenţa economică stă la baza progresului economic în ansamblu cu economia naţională. Deci.funcţie de cantitatea de produse obţinute. Rezultă: Ct = f(Q. (Ct Cmg ! (Q Costul mediu (unitar) CM reprezintă costul pe unitatea de produse sau pe unitatea de efect util. total. mărimea costului pentru întreaga producţie (Ct). Costul mediu poate fi: fix. Costul marginal (Cmg) reprezintă sporul de cost necesar pentru obţinerea unei unităţi suplimentare de produs. Cmg se determină raportând creşterea Ct la creşterea producţiei. Invers. Modificarea Ct este determinata numai de schimbările Cv. acesta scade pe măsură creşterii cantităţii de produse. Costurile medii (fix. variabil. Raportul dintre venit şi cheltuieli se manifestă prin eficienţa economică. Pi=Pb-Sp-Da. Profitul net Pn=Pb(Pi)-I 29 . Ct-costul total) În practica economică deosebim următoarele noţiuni ale profitului: y Profit brut y Profit impozabil y Profit net Pb=CA-Ct Profitul brut este obţinut din toate activităţile firmei. P=V-Ct (V-venit.CM) Eficienţa economică a activităţilor de firmă. Ct = Cf + Cv. c) costul total (Ct) . profit net)(mărimea absolută) Eficienţa economică esprimă raportul dintre efect şi efort. Dar orice activitate presupune nişte cheltuieli. Profitul impozabil se stabileşte diferenţă dintre profitul brut şi toate cheltuielile suportate de agentul economic pe parcursul anului fiscal. Când se are în vedere CM. Cv este o funcţie crescătoare a volumului producţiei: Cv = Cv(Q).suma costurilor fixe şi a celor variabile. Eficienţa unei firme poate fi exprimată prin mai mulţi indicatori: Profitul reprezintă diferenţa dintre încasări şi costul total efectuat în urma activităţii de producţie. dintrun domeniu sau altul.

Suma sponsorizărilor 150 Profit comparabil 3. rentabilitatea financiară R f ! K pr 4. formarea fondurilor de acumulare. În acelşi timp impozitul.capitalul propriu 3. Pb ™ 100% 2.Pn rămîne la dispoziţia firmei şi poate fi orientat la plata dividentelor. În practica economică sunt utilizaţi mai mulţi indicatori: Pb 1. Mijloace fixe 5030 Mijloace circulante 3920 Capital propriu 5820 Sistemul de impozitare a firmei Veniturile bugetului de stat se formează pe baza impozitelor şi diferitelor plăţi obligatorii. rata rentabilităţii economice Re ! ™ 100% MF MC pentru ca firma să poată răscumpăra eforturile depuse este necesar ca rentabilitatea economică să depăşească rata inflaţiei. Impozit pe profit 15% Ptofit net 5. implimentarea noilor tipuri de produse şi tehnologii. Impozitul este o plată obligatorie pentru toţi agenţii economici şi membrii societăţii în corespundere cu legislaţia în vigoare (codul fiscal). mii lei Vînzări nete 10240 Costul vînzărilor 7150 Profit brut 7. Comparaţia efectului cu efortul se face cu ajutorul indicatorilor de rentabilitate (rata de rentă %). Kpr.-2. rentabilitatea resurselor consumate Rrc ! N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pb ™ 100% Ct Indicatori Valoarea. Din punctul de vedere economic deosebim: y impozite directe y impozite indirecte 30 . Impozitele îndelinesc 2 funcţii: y financiară y de reglare funcţia financiară se manifest prin asigurarea statului cu resurse financiare necesare pentru funcţionarea şi realizarea diferitor programe sociale Funcţia de reglare constă în redistribuirea a unei părţi a venitrilor agenţilor economici şi membrilor societăţii. reutilarea tehnică a întreprinderii. rentabilitatea vînzărilor Rv ! VN (CA) Pn ™ 100% .-6.un instrument al politicii de stat prin care se redstribuie veniturile în societate.-4.

taxele vamale. Aceştia sunt: impozitul de profit. Se dă: PCplan=4300mii lei Pcreal=4800mii lei Dr plan=30zile Dr real=25zile Dr ! T VN . accizele. Taxele vamale sunt stabilite prin lege în mărime procentuală faţă de valoarea mărfii. plătite în organele publice locale y impozite de stat Ponderea cea mai mare le revine impozitelor de stat.7. Impozitele indirecte sunt incluse în preţuri de comercializare şi se plătesc în bugetul de stat de agenţii economici o dată cu vînzarea bunurilor şi serviciilor.6. de salariu.5 De calculat suma capitalului circulant scos din circulaţie în perioada de dare de seama.3 ! 26. TVA.3. Durata unui circuit după plan 30zile. dacă volumul PC după plan pe un an-4300 mii lei iar în realitate a atins suma de 4800mii lei. taxele percepute în fondul rutier. Impozitele şi taxele obligatoriu sunt stabilite în codul fiscal şi pot fi modificate numai în cadrul parlamentului. Cr ! Cr MC Crreal ! VN MC . Ele pot fi stabilite la o rată fixă sau progresivă. taxele de import. 30z(4300 mii lei) M Crreal ! B¶ ( MC ? B 25z(4800 mii lei) VN plan Crplan PC plan Crplan 4300 ! 355. Pe lîngă faptul că taxele vamale reprezintă o sumă principală a venitului în bgetul de stat. La fel le putem clasifica în: y impozite locale. 30 Drplan MC plan ! MC real ! ! ! VN real PC real 4800 ! ! ! 328. 12. Stat: aici se fereră taxe vamale. reală 25zile.Impozitele directe sunt suportate de cei care le plătesc şi nu se transferă asupra preţurilor. imobiliar.7 355. ea are următoarea funcţie : protejarea bussinesului autohton (profit protecţ.6 Crreal Crreal ( MC ! MC real MC plan ! 328. Locale: taxe pentru publicitate şi pentru imobil. impozite pe venit. Aceste impozite sunt suportate de consumatorul final: TVA. 25 Drreal Tplan 365 ! ! ! 12.1 Crplan Treal 365 ! ! 14.4 31 .) Pr.1. funciar. 14.

cheltuielile comerciale 6% din costul total.16= 228.8* 0.Pr.2= 191.05*120.16lei Pa=Pl+Adaos=191.16+0.5lei Preţul de livrare Adaos comercial Preţul amănun 32 .15 = 146.5 lei.5)*1. Profitul planificat 15% din costul total accizul pe unitate 15lei cost profit Preţul cu ridicat TVA Accize Pr=Cr+Profit=(120.2 De calculat preţul cu amănuntul a unui produs dacă costul de producţie pe unitate este 170.18*191.5+0.8+15 +146.8lei Pl=Pr+TVA+accizi=146.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful